Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
HANSES, HARMEN Harmen Hansen , c.u. koper kamer met een weefwinkel met loods en plaats daarachter Vianen NZ 1652 236 185r
, verpachter grond Vianen NZ 1652 236 185r
, naastligger ten oosten Vianen NZ 1652 236 185r
HENDRIKS, ERNST de kamer, nieuwe verbouwd door Eerenst Hendrix naastligger ten zuiden Vianen NZ 1652 236 185r
, N. N. naastligger ten westen Vianen NZ 1652 236 185r
, naastligger ten noorden Vianen NZ 1652 236 185r
PIETERS, DIRKJE Dirckien Pyters verkoper Vianen NZ 1652 236 185r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayema aanhandelaar kamer, loods, hof, bomen en plantagie Vianen NZ 1652 236 194v
, verpachter grond Vianen NZ 1652 236 194v
, verpachter grond Vianen NZ 1652 236 194v
, 300-00-00 CG als toehaak op het verwandelde toehaak Vianen NZ 1652 236 194v
, het predikantshuis naastligger ten oosten Vianen NZ 1652 236 194v
, naastligger ten zuiden Vianen NZ 1652 236 194v
, naastligger ten westen Vianen NZ 1652 236 194v
, N. N. naastligger ten noorden Vianen NZ 1652 236 194v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda verwandelaar Vianen NZ 1652 236 194v
IETES, SIETSKE Sytske Ites koper huis Vianen ZZ 1701 244 106v
ANTONIDES, WIJNAND wijlen Wijnant Antoni koper Vianen ZZ 1701 244 106v
KORNELIS, AREND Arent Cornelis huurder (p.w.) Vianen ZZ 1701 244 106v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Bostijn naastligger ten oosten Vianen ZZ 1701 244 106v
SIEBRENS, SIEBREN de hof van vroedsman Sybrand Sybrands naastligger ten zuiden Vianen ZZ 1701 244 106v
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes de Graed naastligger ten westen Vianen ZZ 1701 244 106v
, een gezamenlijke plaats naastligger ten noorden Vianen ZZ 1701 244 106v
ANDRIES, DIRK Dirk Andries mr. metselaar verkoper Vianen ZZ 1701 244 106v
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u. koper woning Vianen 1716 245 276v
DUNNE, JOHANNES de weduwe van Johannes Dunne naastligger ten oosten Vianen 1716 245 276v
CANNEGIETER, SIEBREN gemeensman Sibrand Kannegieter naastligger ten zuiden Vianen 1716 245 276v
GRAAT, KLAAS PIEKES mr. Claes Piekes de Graad geadmitteerde landmeter naastligger ten westen Vianen 1716 245 276v
, de plaats die met de andere naastlegers mandelig is naastligger ten noorden Vianen 1716 245 276v
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants verkoper Vianen 1716 245 276v
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters mr. sleefmaker verkoper Vianen 1716 245 276v
CANNEGIETER, SIEBREN Sibrant Sibrandes Kannegieter, c.u. koper huis Vianen ZZ 1719 246 43v
DUNNE, JOHANNES de weduwe van Johannes Dunne naastligger ten oosten Vianen ZZ 1719 246 43v
, SIEBREN Sibrant Sibrandes , c.u. naastligger ten zuiden Vianen ZZ 1719 246 43v
GRAAT, KLAAS PIEKES de erfgenamen van wijlen Claes Piekes de Graad naastligger ten westen Vianen ZZ 1719 246 43v
, naastligger ten noorden Vianen ZZ 1719 246 43v
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u. mr. zeilmaker verkoper Vianen ZZ 1719 246 43v
HENDRIKS, Luther Hendriks koper huis waarin 2 kamers Vianen ZZ 1727 247 24v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Vianen ZZ 1727 247 24v
, verpachter grond Vianen ZZ 1727 247 24v
KOSTER, ALBERT JAKOBS de weduwe van Albert Jacobs Coster naastligger ten oosten Vianen ZZ 1727 247 24v
CANNEGIETER, vroedsman Kannegieter naastligger ten zuiden Vianen ZZ 1727 247 24v
, N. N. naastligger ten westen Vianen ZZ 1727 247 24v
, naastligger ten noorden Vianen ZZ 1727 247 24v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens verkoper Vianen ZZ 1727 247 24v
WILLEMS, JAN wijlen Jan Willems verkoper Vianen ZZ 1727 247 24v
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieter koper huis, tuin Vianen ZZ 1728 247 92r
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides koper Vianen ZZ 1728 247 92r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen ZZ 1728 247 92r
, de tuin van vroedsman Rowels naastligger ten zuiden Vianen ZZ 1728 247 92r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten westen Vianen ZZ 1728 247 92r
, naastligger ten noorden Vianen ZZ 1728 247 92r
KUIK, STEFFEN Steven Kuik kamerbewaarder Admiraliteit in Friesland verkoper Vianen ZZ 1728 247 92r
KUIK, JAN vroedsman Jan Kuik verkoper Vianen ZZ 1728 247 92r
CANNEGIETER, SIEBREN wijlen vroedsman Sybren Cannegieter erflater Vianen ZZ 1728 247 92r
KUIK, AUKJE wijlen Aukjen Kuik erflater Vianen ZZ 1728 247 92r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns mr. bontwever koper huis en weefwinkel Vianen 1737 249 174r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r
, SIEBE de weduwe van Sybe timmerman naastligger ten noorden Vianen 1737 249 174r
RUURDS, SWIER Zwerus Ruirds naastligger ten westen Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses verkoper Vianen 1737 249 174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts verkoper Vianen 1737 249 174r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens bontwever koper huis Vianen WZ 1746 251 140v
KLASES, TIETJE Tyttje Claases koper Vianen WZ 1746 251 140v
, naastligger ten oosten Vianen WZ 1746 251 140v
BLAUW, JAN JANS Jan Jans Blauw naastligger ten zuiden Vianen WZ 1746 251 140v
, HENDRIK de weduwe van Hendrik Lutter naastligger ten westen Vianen WZ 1746 251 140v
, naastligger ten noorden Vianen WZ 1746 251 140v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. huistimmerman verkoper Vianen WZ 1746 251 140v
POOL, EGBERT JANS Engbert Jansen Pool mr. bontwever koper woning en weefwinkel Vianen 1753 253 86r
HESSELS, SIEBRICHJE Sybrigjen Hessels koper Vianen 1753 253 86r
, verpachter grond Vianen 1753 253 86r
ROS, FRANS Frans Ros, c.u. huurder Vianen 1753 253 86r
HARMENS, BEREND Beerndt Harmens naastligger ten oosten Vianen 1753 253 86r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Corneelis naastligger ten zuiden Vianen 1753 253 86r
, onbebouwd terrein naastligger ten westen Vianen 1753 253 86r
, naastligger ten noorden Vianen 1753 253 86r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Vianen 1753 253 86r
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Wit mr. bontwever verkoper Vianen 1753 253 86r
JANS, MARIA Marijke Jans , voor haar kinderen verkoper Vianen 1753 253 86r
HENDRIKS, LUDSER wijlen Luiter Hendriks verkoper Vianen 1753 253 86r
SIEBRENS, GAUKE Gauke Sybrands Hengst koopman koper huis, weefwinkel met drie weefgetouwen, en bleekveld Vianen ZZ 1766 256 172r
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Vianen ZZ 1766 256 172r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten oosten Vianen ZZ 1766 256 172r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten zuiden Vianen ZZ 1766 256 172r
, herberg Roma naastligger ten westen Vianen ZZ Rome 1766 256 172r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten noorden Vianen ZZ 1766 256 172r
KLASES, KLAASKE Claaske Clases verkoper Vianen ZZ 1766 256 172r
NAGEL, BEERT wijlen Beerd Nagel verkoper Vianen ZZ 1766 256 172r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper drie woonkamers en weefwinkels, bij en aan elkaar Vianen 1786 262 127r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder Vianen 1786 262 127r
VELDE, TEUNIS Teunis te Velde huurder Vianen 1786 262 127r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Vianen 1786 262 127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten oosten Vianen 1786 262 127r
BUDDING, BEREND Berend Budding naastligger ten zuiden Vianen 1786 262 127r
, herberg Roma naastligger ten westen Vianen 1786 262 127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten noorden Vianen 1786 262 127r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Vianen 1786 262 127r
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 1786 262 127r
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper van 1/3 Vianen 1786 262 127r
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper Vianen 1786 262 127r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 1786 262 127r
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 1786 262 127r
HARKES, GERRIT Gerrit Harkes korendrager koper woning en weefwinkel Vianen 1787 262 228r
OEDSES, Anschkje Oedses koper Vianen 1787 262 228r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten oosten Vianen 1787 262 228r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten zuiden Vianen 1787 262 228r
, het huis genaamd Roma naastligger ten westen Vianen Roma 1787 262 228r
FINK, M. Vink naastligger ten noorden Vianen 1787 262 228r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Vianen 1787 262 228r
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , mede voor haar kinderen verkoper Vianen 1787 262 228r
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper Vianen 1787 262 228r
, koper huis en weefwinkel Vianen ZZ 1803 266 186r
, verpachter grond Vianen ZZ 1803 266 186r
SIKKEMA, MEINERT Meindert Siccama, c.u. huurder (p.w.) Vianen ZZ 1803 266 186r
WILLEMS, JAKOB de erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Vianen ZZ 1803 266 186r
, herberg Roma naastligger ten zuidwesten Vianen ZZ Roma 1803 266 186r
WILLEMS, JAKOB de erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Willems naastligger ten noordwesten Vianen ZZ 1803 266 186r
, naastligger ten noordoosten Vianen ZZ 1803 266 186r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman koopman verkoper Vianen ZZ 1803 266 186r
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes mr. chirurgijn koper dwarshuis Vianen 2 1679 241 43r
, verpachter grond Vianen 2 1679 241 43r
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1679 241 43r
SIETSES, de weduwe en erfgenamen van wijlen Goitie Sytses naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1679 241 43r
, de hof van Roma [staat: bootsgezelshof] naastligger ten zuidwesten Vianen 2 1679 241 43r
, JAN wijlen Jan rogmeter naastligger ten noordwesten Vianen 2 1679 241 43r
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter verkoper Vianen 2 1679 241 43r
IENTES, JOOST Joost Inties , c.u. koolmeter koper dwarshuis Vianen 2 1705 244 310r
, verpachter grond Vianen 2 1705 244 310r
GRAAT, KLAAS PIEKES Claes Piekes de Graad naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1705 244 310r
, de herberg Romen naastligger ten zuidwesten Vianen 2 Rome 1705 244 310r
, N. N. wever naastligger ten noordwesten Vianen 2 1705 244 310r
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1705 244 310r
JOHANNES, MARTEN mr. Marten Johannis chirurgijn verkoper Vianen 2 1705 244 310r
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. turfdrager koper dwarshuis Vianen 2 1721 246 102r
, verpachter grond Vianen 2 1721 246 102r
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1721 246 102r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1721 246 102r
, herberg Romen naastligger ten zuidwesten Vianen 2 Rome 1721 246 102r
HAITSES, WIEBREN Wybren Haytzes naastligger ten noordwesten Vianen 2 1721 246 102r
JELLES, MINKE Mintie Jelles verkoper Vianen 2 1721 246 102r
IENSES, JOOST wijlen Joost Jinties verkoper Vianen 2 1721 246 102r
HEINS, TEEKE Take Heins , c.u. koper dwarshuis, loods, plaats, put, bak Vianen 2 1725 246 245r
, verpachter grond Vianen 2 1725 246 245r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities bewoner Vianen 2 1725 246 245r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes bewoner Vianen 2 1725 246 245r
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1725 246 245r
HARMENS, JAN de weduwe van Jan Harmensz naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1725 246 245r
, het huis genaamd Roma naastligger ten zuidwesten Vianen 2 Roma 1725 246 245r
HAITSES, WIEBREN Wybren Haitzes naastligger ten noordwesten Vianen 2 1725 246 245r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities verkoper Vianen 2 1725 246 245r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes verkoper Vianen 2 1725 246 245r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis Vianen 2 1731 248 70r
DOUWES, IETJE Yttie Douwes koper Vianen 2 1731 248 70r
, verpachter grond Vianen 2 1731 248 70r
, GERRIT Gerrit Prick naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1731 248 70r
, het huis genaamd Romen naastligger ten zuidwesten Vianen 2 Roma 1731 248 70r
HAITSES, WIEBREN de erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2 1731 248 70r
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1731 248 70r
HEINS, TEEKE Tecke Heins verkoper Vianen 2 1731 248 70r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks verkoper Vianen 2 1731 248 70r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper dwarshuis Vianen 2 1732 248 95r
DOUWES, IETJE Ytie Douwes koper Vianen 2 1732 248 95r
, verpachter grond Vianen 2 1732 248 95r
, GERRIT Gerryt Prik naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1732 248 95r
, het huis genaamd Roma naastligger ten zuidwesten Vianen 2 Roma 1732 248 95r
HAITSES, WIEBREN de erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2 1732 248 95r
, naastligger ten noordoosten Vianen 2 1732 248 95r
HEINS, TEEKE Taeke Heins verkoper Vianen 2 1732 248 95r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbet Hendrikx verkoper Vianen 2 1732 248 95r
, BERNARDUS Bernardus van Thaken weversbaas koper huis, winkel en tuin Vianen 6 1803 266 237v
, verpachter grond Vianen 6 1803 266 237v
, naastligger ten oosten Vianen 6 1803 266 237v
, BERNARDUS Bernardus van Thaken naastligger ten zuiden Vianen 6 1803 266 237v
, het huis Roma naastligger ten westen Vianen 6 Roma 1803 266 237v
, N. N. naastligger ten noorden Vianen 6 1803 266 237v
HARMENS, BERBER Berber Harmens verkoper Vianen 6 1803 266 237v
BUDDING, BEREND wijlen Beernt Budding verkoper Vianen 6 1803 266 237v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar mr. metselaar koper huis en tuin Vianen 6 1806 267 199r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur koopman koper Vianen 6 1806 267 199r
, verpachter grond Vianen 6 1806 267 199r
DIRKS, HARMEN Hermanus Dirks , c.u. huurder woning Vianen 6 1806 267 199r
VEEN, HETTE Hette van der Veen huurder tuin Vianen 6 1806 267 199r
, N. N. naastligger ten oosten Vianen 6 1806 267 199r
VEEN, HETTE Hette van der Veen naastligger ten zuiden Vianen 6 1806 267 199r
, Roma naastligger ten westen Vianen 6 Roma 1806 267 199r
, naastligger ten noorden Vianen 6 1806 267 199r
BLOEM, WIETSE DIRKS stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom verkoper q.q. Vianen 6 1806 267 199r
, BERNARDUS wijlen Bernardus van Taaken verkoper Vianen 6 1806 267 199r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis, woning en weefwinkel, bij en aan elkaar Vianen 14 1786 262 125v
KLASES, ROMMERT Rommert Clases huurder Vianen 14 1786 262 125v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends huurder Vianen 14 1786 262 125v
BAKKER, PIER Pier E. Bakker naastligger ten oosten Vianen 14 1786 262 125v
, naastligger ten zuiden Vianen 14 1786 262 125v
, naastligger ten westen Vianen 14 1786 262 125v
, naastligger ten noorden Vianen 14 1786 262 125v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Vianen 14 1786 262 125v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor zich en haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 125v
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 125v
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 125v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 125v
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 125v
, N. N. koper provisioneel kamer Vianen 16 1630 232 128r
, plaats naastligger ten oosten Vianen 16 1630 232 128r
, N. N. naastligger ten zuiden Vianen 16 1630 232 128r
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna de Wael naastligger ten westen Vianen 16 1630 232 128r
, naastligger ten noorden Vianen 16 1630 232 128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 16 1630 232 128r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 16 1630 232 128r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 16 1630 232 128r
, N. N. koper kamer en weefwinkel Vianen 18 1630 232 128r
, verpachter grond Vianen 18 1630 232 128r
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten oosten Vianen 18 1630 232 128r
, de hof van het eerste perceel in deze akte naastligger ten zuiden Vianen 18 1630 232 128r
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna de Wael naastligger ten westen Vianen 18 1630 232 128r
, naastligger ten noorden Vianen 18 1630 232 128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 18 1630 232 128r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 18 1630 232 128r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 18 1630 232 128r
, N. N. koper provisioneel twee kamers en een weefwinkel Vianen 22 1630 232 128r
, verpachter grond Vianen 22 1630 232 128r
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten oosten Vianen 22 1630 232 128r
, de hof van het eerste perceel in deze akte naastligger ten zuiden Vianen 22 1630 232 128r
, plaats naastligger ten westen Vianen 22 1630 232 128r
, naastligger ten noorden Vianen 22 1630 232 128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 22 1630 232 128r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 22 1630 232 128r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 22 1630 232 128r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks Orisand varensgezel koper huis Vianen 22 1809 268 232v
, N. N. naastligger ten oosten Vianen 22 1809 268 232v
, N. N. naastligger ten zuiden Vianen 22 1809 268 232v
, N. N. naastligger ten westen Vianen 22 1809 268 232v
, naastligger ten noorden Vianen 22 1809 268 232v
, ANTJE Antje Klumpert verkoper Vianen 22 1809 268 232v
GEERTS, JAN Jan Geerts verkoper Vianen 22 1809 268 232v
, GEERTRUIDA Geertruid Klumpert verkoper Vianen 22 1809 268 232v
ALBERTS, KLAAS Klaas Alberts verkoper Vianen 22 1809 268 232v
MOES, WILLEM Willem Moes turfschipper koper huis Vianen 22 1810 269 15v
HENDRIKS, BERBER Berber Hendriks koper Vianen 22 1810 269 15v
, N. N. naastligger ten oosten Vianen 22 1810 269 15v
, N. N. naastligger ten zuiden Vianen 22 1810 269 15v
, N. N. naastligger ten westen Vianen 22 1810 269 15v
, naastligger ten noorden Vianen 22 1810 269 15v
H., JOHANNES Johannes H. Orisand verkoper Vianen 22 1810 269 15v
, N. N. koper provisioneel 1/3 huis Vijver 1601 228 250r
BROERS, WIEBE Wybe Broers bewoner Vijver 1601 228 250r
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1601 228 250r
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 1601 228 250r
, N. N. naastligger ten westen Vijver 1601 228 250r
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 1601 228 250r
, IESKJE Jees verkoper (gesuccumbeerde) Vijver 1601 228 250r
BERENDS, REINER wijlen Reyner Beerns verkoper (gesuccumbeerde) Vijver 1601 228 250r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagen koper tuin en twee kamers Vijver WZ 1613 229 167r
, verpachter grond Vijver WZ 1613 229 167r
KLASES, DIRK Dirck Claes verpachter grond Vijver WZ 1613 229 167r
, N. N. naastligger ten oosten Vijver WZ 1613 229 167r
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver WZ 1613 229 167r
, N. N. naastligger ten westen Vijver WZ 1613 229 167r
, N. N. naastligger ten noorden Vijver WZ 1613 229 167r
, HANS Hans Ericx lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Vijver WZ 1613 229 167r
REINERS, PIETJE Pietke Reyners verkoper Vijver WZ 1613 229 167r
, N. N. koper huis Vijver WZ 1617 230 58r
, verpachter grond Vijver WZ 1617 230 58r
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1617 230 58r
, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Gruyse naastligger ten zuiden Vijver WZ 1617 230 58r
HAGEN, JAN PIETERS nu de hof van Jan Pieters Hagen naastligger ten westen Vijver WZ 1617 230 58r
, HANS eerder van mijnheer Hans Erichs naastligger ten westen Vijver WZ 1617 230 58r
, het vierde perceel in deze akte (tuin of ledige plaats) naastligger ten noorden Vijver WZ 1617 230 58r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Vijver WZ 1617 230 58r
, WILLEM Willem Stienston pasteibakker verkoper q.q. Vijver WZ 1617 230 58r
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
, N. N. koper tuin of ledige plaats Vijver WZ 1617 230 58r
, verpachter grond Vijver WZ 1617 230 58r
, N. N. naastligger ten oosten Vijver WZ 1617 230 58r
, het derde perceel in deze akte (huis) naastligger ten zuiden Vijver WZ 1617 230 58r
, N. N. naastligger ten westen Vijver WZ 1617 230 58r
, N. N. naastligger ten noorden Vijver WZ 1617 230 58r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Vijver WZ 1617 230 58r
, WILLEM Willem Stienston pasteibakker verkoper q.q. Vijver WZ 1617 230 58r
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen weduwnaar Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
TJEPKES, GERBEN Gerben Tiepkes koper grondpacht van 6-00-00 CG Vijver 1619 230 156v
LASES, HAIE grondpacht uit het huis van Haye Laes eigenaar perceel Vijver 1619 230 156v
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1619 230 156v
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis naastligger ten zuiden Vijver 1619 230 156v
, N. N. naastligger ten westen Vijver 1619 230 156v
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 1619 230 156v
JELLES, BINKE Bente Jellis grootschipper verkoper Vijver 1619 230 156v
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs verkoper Vijver 1619 230 156v
HANSES, JANKE Janske Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v
HANSES, REINER Reyner Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v
, N. N. koper provisioneel huis Vijver OZ 1620 230 215v
, N. N. naastligger ten oosten Vijver OZ 1620 230 215v
ATES, HENDRIK het werkhuis van Hendrick Atis blokmaker naastligger ten zuiden Vijver OZ 1620 230 215v
, N. N. naastligger ten westen Vijver OZ 1620 230 215v
, N. N. naastligger ten noorden Vijver OZ 1620 230 215v
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Vijver OZ 1620 230 215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper Vijver OZ 1620 230 215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper Vijver OZ 1620 230 215v
HAIES, TJITSKE wijlen Tjeetske Hayes verkoper Vijver OZ 1620 230 215v
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater Vijver OZ 1620 230 215v
, N. N. koper huis Vijver OZ 1620 230 220v
, N. N. naastligger ten oosten Vijver OZ 1620 230 220v
ATES, HENDRIK het werkhuis van Hendrick Atis blokmaker naastligger ten zuiden Vijver OZ 1620 230 220v
, N. N. naastligger ten westen Vijver OZ 1620 230 220v
, N. N. naastligger ten noorden Vijver OZ 1620 230 220v
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper Vijver OZ 1620 230 220v
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis blokmaker koper huis met tuintje en plaats daarachter Vijver 1620 230 229r
HIDDES, SIJKE Sijcke Hiddes koper Vijver 1620 230 229r
, verpachter grond Vijver 1620 230 229r
, naastligger ten oosten Vijver 1620 230 229r
PIETERS, JAKOB hof van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Vijver 1620 230 229r
PIETERS, JAKOB hof van Jacob Pieters naastligger ten westen Vijver 1620 230 229r
LASES, HAIE Haye Laesen naastligger ten noorden Vijver 1620 230 229r
JELLES, BINKE Bente Jellis grootschipper verkoper Vijver 1620 230 229r
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver 1620 230 229r
JAKOBS, TJEERD Tiaerdt Jacobs verkoper Vijver 1620 230 229r
HANSES, JANKE Jancke Hansen verkoper Vijver 1620 230 229r
HANSES, REINER Reynder Hansen verkoper Vijver 1620 230 229r
KOERTS, JURJEN Jurian Coerts koper grondpacht van 6-00-00 CG Vijver 1620 230 249v
KOERTS, JURJEN grondpacht uit het huis nu van Jurian Coerts eigenaar perceel Vijver 1620 230 249v
LASES, HAIE grondpacht uit het huis eerder van Haye Laesen eigenaar perceel Vijver 1620 230 249v
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1620 230 249v
ATES, HENDRIK Hendrick Atis naastligger ten zuiden Vijver 1620 230 249v
, N. N. naastligger ten westen Vijver 1620 230 249v
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 1620 230 249v
TJEPKES, GERBEN Gerbrant Tyepckes verkoper Vijver 1620 230 249v
MINNES, RIKSTJE Ricxt Mennes verkoper Vijver 1620 230 249v
, N. N. koper provisioneel huis Vijver WZ 1625 231 46r
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1625 231 46r
, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Gruse naastligger ten zuiden Vijver WZ 1625 231 46r
HAGEN, JAKOB PIETERS de hof van Jacob Pieters Hagen naastligger ten westen Vijver WZ 1625 231 46r
, een tuin naastligger ten noorden Vijver WZ 1625 231 46r
ULBES, TJEBBE Tyebbe Uulbes verkoper Vijver WZ 1625 231 46r
KOERTS, JURJEN de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jurian Coerts verkoper Vijver WZ 1625 231 46r
ULBES, DOETJE wijlen Doed Uulbes verkoper Vijver WZ 1625 231 46r
, N. N. koper provisioneel huis Vijver WZ 1625 231 56v
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1625 231 56v
, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Gruse naastligger ten zuiden Vijver WZ 1625 231 56v
, N. N. naastligger ten westen Vijver WZ 1625 231 56v
, een tuin naastligger ten noorden Vijver WZ 1625 231 56v
, N. N. verkoper Vijver WZ 1625 231 56v
JANS, PIETER Pieter Jansen viskoper koper huis daer Maccum althans uytsteeckt Vijver WZ Makkum 1631 233 22v
, UILKJE Ulck Lieuus koper Vijver WZ 1631 233 22v
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1631 233 22v
, HENDRIK Hendrick blokmaker naastligger ten zuiden Vijver WZ 1631 233 22v
JANS, PAULUS de hof van de heer Pouuels Jansens naastligger ten westen Vijver WZ 1631 233 22v
HENDRIKS, REINER de hof van Reyner Hendricks naastligger ten noorden Vijver WZ 1631 233 22v
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes verkoper Vijver WZ 1631 233 22v
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Vijver WZ 1631 233 22v
REINS, UILKJE Ulk Reyns koper huis Vijver WZ 1641 234 146r
TJALLINGS, RINTJE wijlen Rintie Tiallings kapitein koper Vijver WZ 1641 234 146r
, verpachter grond Vijver WZ 1641 234 146r
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1641 234 146r
PIETERS, JAKOB de kamers van Jacob Piters Hagens naastligger ten zuiden Vijver WZ 1641 234 146r
JANS, PAULUS onlangs verkochte hof van burgemeester Paulus Jansen , c.u. naastligger ten westen Vijver WZ 1641 234 146r
JANS, PIETER Piter Jansen naastligger ten noorden Vijver WZ 1641 234 146r
JANS, PAULUS burgemeester Paulus Jansen , c.u. verkoper Vijver WZ 1641 234 146r
JASPERS, JAN Jan Jaspers , c.u. koper kamer Vijver 1649 236 60r
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1649 236 60r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dircksen naastligger ten zuiden Vijver 1649 236 60r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijver 1649 236 60r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten noorden Vijver 1649 236 60r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dircksen verkoper Vijver 1649 236 60r
GERLOFS, JAN Jan Gerlifs , c.u. koper kamer Vijver 1649 236 78v
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1649 236 78v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen naastligger ten zuiden Vijver 1649 236 78v
JANS, DIRK de hof van Dirck Jansen sergeant naastligger ten westen Vijver 1649 236 78v
JASPERS, JAN Jan Jaspers naastligger ten noorden Vijver 1649 236 78v
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dirckx verkoper Vijver 1649 236 78v
REINS, REIN Rein Reinsen , c.u. koper huis Vijver OZ 1651 236 156r
, verpachter grond Vijver OZ 1651 236 156r
, PIER Pier kuiper naastligger ten oosten Vijver OZ 1651 236 156r
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver OZ 1651 236 156r
, naastligger ten westen Vijver OZ 1651 236 156r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver OZ 1651 236 156r
FRANSES, AGE Agge Fransen verkoper Vijver OZ 1651 236 156r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper kamer Vijver WZ 1659 238 4r
, verpachter grond Vijver WZ 1659 238 4r
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1659 238 4r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Vijver WZ 1659 238 4r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten westen Vijver WZ 1659 238 4r
, KLAAS Claes Burger naastligger ten noorden Vijver WZ 1659 238 4r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmaker verkoper Vijver WZ 1659 238 4r
KLASES, MEINERT Meinert Claasen , c.u. koper huis Vijver WZ 1662 238 155r
, naastligger ten oosten Vijver WZ 1662 238 155r
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten zuiden Vijver WZ 1662 238 155r
ENNEMA, PAULUS JANS de hof van wijlen Pouwels Jansen Innema naastligger ten westen Vijver WZ 1662 238 155r
HENDRIKS, REINER de hof van wijlen Reiner Hendricx naastligger ten noorden Vijver WZ 1662 238 155r
JANS, WIEBREN huisman Wybren Jansen verkoper Vijver WZ 1662 238 155r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper huis Vijver ZZ 1749 252 23v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Vijver ZZ 1749 252 23v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma naastligger ten zuiden Vijver ZZ 1749 252 23v
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruin naastligger ten westen Vijver ZZ 1749 252 23v
, naastligger ten noorden Vijver ZZ 1749 252 23v
JANS, NEELTJE Neeltje Jans verkoper Vijver ZZ 1749 252 23v
DOUWES, WILLEM wijlen Willem Douwes verkoper Vijver ZZ 1749 252 23v
, N. N. koper provisioneel huis Vijver 1 1611 229 65v
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1 1611 229 65v
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1611 229 65v
, naastligger ten westen Vijver 1 1611 229 65v
SIEBRENS, IEBELE de weduwe Yebel Sybrants naastligger ten noorden Vijver 1 1611 229 65v
ARENDS, GATSKE Gaats Anes , voor zich en de kinderen verkoper Vijver 1 1611 229 65v
, WIEBE wijlen Wybe Ryuerts verkoper Vijver 1 1611 229 65v
BROERS, JAN Jan Broers pottenbakker verkoper q.q. Vijver 1 1611 229 65v
PIERS, PIER Pier Piers kuiper koper huis of 2 kamers Vijver 1 1613 229 183r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Vijver 1 1613 229 183r
, verpachter grond Vijver 1 1613 229 183r
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1 1613 229 183r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1613 229 183r
, naastligger ten westen Vijver 1 1613 229 183r
SIEBRENS, IEBELE Ebel Sibrants naastligger ten noorden Vijver 1 1613 229 183r
GIJSBERTS, Wentien Gijses verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r
SJOERDS, RICHARD wijlen Rijckert Syoerts verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r
SIKKES, REIN Reyn Sickes verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r
RICHARDS, ANTJE Anna Rijckerts verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r
JAKOBS, LUCAS Luycke Jacobs verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r
OKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Ockes erflater Vijver 1 1613 229 183r
TJERKS, KORNELIS Cornelis Tiercks koper huis of 2 kamers (staat: de achtiende halve stuivers) Vijver 1 1618 230 127r
TEEKES, ANTJE Antie Takes koper Vijver 1 1618 230 127r
PIETERS, PIER Pier Pieters , c.u. kuiper verpachter grond Vijver 1 1618 230 127r
PIERS, HESSEL Hessel Piers naastligger ten oosten Vijver 1 1618 230 127r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1618 230 127r
, naastligger ten westen Vijver 1 1618 230 127r
EILERTS, PIETER Pieter Eylerts naastligger ten noorden Vijver 1 1618 230 127r
PIETERS, PIER Pier Pieters kuiper verkoper Vijver 1 1618 230 127r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Vijver 1 1618 230 127r
, N. N. koper provisioneel huis Vijver 1 1626 231 151v
PIETERS, PIER Pier Pieters naastligger ten oosten Vijver 1 1626 231 151v
PAULUS, REIN Rein Paels naastligger ten zuiden Vijver 1 1626 231 151v
, naastligger ten westen Vijver 1 1626 231 151v
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts naastligger ten noorden Vijver 1 1626 231 151v
TEEKES, ANTJE Anna Takis , voor zich en haar kinderen verkoper Vijver 1 1626 231 151v
TJERKS, KORNELIS wijlen Cornelis Tyercks verkoper Vijver 1 1626 231 151v
, N. N. koper huis Vijver 1 1632 233 73v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten oosten Vijver 1 1632 233 73v
PAULUS, REIN Reyn Pals naastligger ten zuiden Vijver 1 1632 233 73v
, naastligger ten westen Vijver 1 1632 233 73v
EILERTS, PIETER Peter Ellerts smid naastligger ten noorden Vijver 1 1632 233 73v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes , voor haar kinderen verkoper Vijver 1 1632 233 73v
TJERKS, KORNELIS wijlen Cornelis Tiercx kistmaker verkoper Vijver 1 1632 233 73v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Vijver 1 1632 233 73v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Vijver 1 1632 233 73v
, N. N. koper huis Vijver 1 1633 233 79v
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 1 1633 233 79v
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 1 1633 233 79v
, naastligger ten westen Vijver 1 1633 233 79v
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts smid naastligger ten noorden Vijver 1 1633 233 79v
, N. N. verkoper Vijver 1 1633 233 79v
, N. N. koper provisioneel huis Vijver 1 1659 237 239v
, verpachter grond Vijver 1 1659 237 239v
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes huurder voor 1 jaar Vijver 1 1659 237 239v
PIERS, PIER het huis van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1 1659 237 239v
KLASES, SJOERD Sioerd Claesen grootschipper naastligger ten zuiden Vijver 1 1659 237 239v
, naastligger ten westen Vijver 1 1659 237 239v
, TJIMKJE Tiemck naastligger ten noorden Vijver 1 1659 237 239v
PIETERS, EILERT wijlen Ellert Pytters naastligger ten noorden Vijver 1 1659 237 239v
SIENES, HARMEN vroedsman Harmen Synes equipagemeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Vijver 1 1659 237 239v
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannis Hanekuick verkoper q.q. Vijver 1 1659 237 239v
MEINERTS, IEPE de kinderen van wijlen Ype Meinerts verkoper Vijver 1 1659 237 239v
ATSES, KLAAS Claas Atses koper huis Vijver 1 1662 238 128v
REINS, JETSKE Jetske Reins koper Vijver 1 1662 238 128v
, verpachter grond Vijver 1 1662 238 128v
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes bakker huurder (p.j.) Vijver 1 1662 238 128v
, PIER het huis van wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 1 1662 238 128v
KLASES, SJOERD Sioerd Claeses naastligger ten zuiden Vijver 1 1662 238 128v
, naastligger ten westen Vijver 1 1662 238 128v
BOUWES, ANNE Anne Bouues naastligger ten noorden Vijver 1 1662 238 128v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman verkoper Vijver 1 1662 238 128v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes mr. timmerman koper 1/2 huis Vijver 1 1665 239 29r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Vijver 1 1665 239 29r
, verpachter grond Vijver 1 1665 239 29r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1 1665 239 29r
KLASES, SJOERD Sjoerd Claases naastligger ten zuiden Vijver 1 1665 239 29r
, naastligger ten westen Vijver 1 1665 239 29r
BOUWES, ANNE Anne Buwes naastligger ten noorden Vijver 1 1665 239 29r
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppen bakker verkoper Vijver 1 1665 239 29r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ipes Zeestra koper 1/4 huis met put en bak Vijver 1 1671 240 65v
, verpachter grond Vijver 1 1671 240 65v
, JAN Jan Bathorn bewoner Vijver 1 1671 240 65v
SIKKES, GERRIT het huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten oosten Vijver 1 1671 240 65v
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 65v
, naastligger ten westen Vijver 1 1671 240 65v
BOUWES, ANNE het huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1 1671 240 65v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts verkoper Vijver 1 1671 240 65v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra koper provisioneel 1/4 huis, put en bak Vijver 1 1671 240 10va
, verpachter grond Vijver 1 1671 240 10va
SIKKES, GERRIT het huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten oosten Vijver 1 1671 240 10va
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 10va
, naastligger ten westen Vijver 1 1671 240 10va
BOUWES, ANNE het huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1 1671 240 10va
ANDRIES, HENDRIK Hendrick Andries verkoper Vijver 1 1671 240 10va
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendrix verkoper Vijver 1 1671 240 10va
KORNELIS, JAN Jan Cornelis stadsrogmeter koper Vijver 1 1681 241 159r
EILERTS, GRIETJE Grietie Eylerts koper Vijver 1 1681 241 159r
, verpachter grond Vijver 1 1681 241 159r
, PIER wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 1 1681 241 159r
KLASES, SJOERD Sjoerd Claessen naastligger ten zuiden Vijver 1 1681 241 159r
, naastligger ten westen Vijver 1 1681 241 159r
BOUWES, ANNE de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1 1681 241 159r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Vijver 1 1681 241 159r
GERRITS, GERARDUS Gerardus Gerryts koper huis Vijver 1 1719 246 54r
KLASES, LIEFKE Liefke Claeses koper Vijver 1 1719 246 54r
, verpachter grond Vijver 1 1719 246 54r
PIETERS, JETSE het gorthuis van Ytse Pieters naastligger ten oosten Vijver 1 1719 246 54r
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 1 1719 246 54r
, naastligger ten westen Vijver 1 1719 246 54r
BLAUW, JAN HENDRIKS Jan Hendrix Blauw naastligger ten noorden Vijver 1 1719 246 54r
JANS, FEIE Feye Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r
JANS, PIETER Pyter Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r
JANS, ANTJE Antie Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r
JANS, Tymekjen Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r
JANS, MARIA Marike Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r
BOSSCHA, GRIETJE Grietje Bosscha koper huis Vijver 1 1763 255 213r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta mr. gortmaker koper Vijver 1 1763 255 213r
, verpachter grond Vijver 1 1763 255 213r
BOSSCHA, GRIETJE Grietje Bosscha naastligger ten oosten Vijver 1 1763 255 213r
HEINS, JAN Jan Heins naastligger ten zuiden Vijver 1 1763 255 213r
, naastligger ten westen Vijver 1 1763 255 213r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman naastligger ten noorden Vijver 1 1763 255 213r
KLASES, LIJSBET Lieske Clazes verkoper Vijver 1 1763 255 213r
GERRITS, GERARDUS wijlen Gerardus Gerryts verkoper Vijver 1 1763 255 213r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman koper huis Vijver 1 1765 256 96v
, verpachter grond Vijver 1 1765 256 96v
KLASES, LIEFKE Liefke Clases huurder Vijver 1 1765 256 96v
GERRITS, GERARDUS wijlen Gerardus Gerryts huurder Vijver 1 1765 256 96v
BOSSCHA, TJALLING Tjalling Bosscha naastligger ten oosten Vijver 1 1765 256 96v
HEINS, JAN Jan Heins naastligger ten zuiden Vijver 1 1765 256 96v
, naastligger ten westen Vijver 1 1765 256 96v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik naastligger ten noorden Vijver 1 1765 256 96v
BOSSCHA, GRIETJE Griettje Bosscha verkoper Vijver 1 1765 256 96v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta gortmaker verkoper Vijver 1 1765 256 96v
KET, FREERK Fredrik de Keth koper huis en tuin Vijver 1 1808 268 116v
KET, CATHARINA Catharina de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, GOVERT Govert de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, TETJE Tettje de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, ANTJE Anna de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, JANKE Janneke de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, PETRUS Petrus Everhardus de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE wijlen vrouwe Ymkje Witteveen erflater Vijver 1 1808 268 116v
KET, JAN wijlen mr. Jan de Keth lid Nationale Rekenkamer erflater Vijver 1 1808 268 116v
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Siderius baljuw koper q.q. Vijver 1 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth ontvanger koper q.q. Vijver 1 1808 268 116v
, naastligger ten oosten Vijver 1 1808 268 116v
, de erfgenamen van wijlen Raussen naastligger ten zuiden Vijver 1 1808 268 116v
PERSIJN, de weduwe van Persijn naastligger ten zuiden Vijver 1 1808 268 116v
, naastligger ten westen Vijver 1 1808 268 116v
, naastligger ten noorden Vijver 1 1808 268 116v
BEIMA, KOERT mr. Coert Lambertus van Beyma verkoper Vijver 1 1808 268 116v
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes , c.u. koopman koper nieuw huis Vijver 2 1653 236 224r
, verpachter grond Vijver 2 1653 236 224r
, naastligger ten oosten Vijver 2 1653 236 224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman naastligger ten zuiden Vijver 2 1653 236 224r
, naastligger ten westen Vijver 2 1653 236 224r
, naastligger ten noorden Vijver 2 1653 236 224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman verkoper Vijver 2 1653 236 224r
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Falck, c.u. bakker koper huis Vijver 2 1656 237 80r
PIETERS, BEREND Beern Pyters , c.u. koper Vijver 2 1656 237 80r
, verpachter grond Vijver 2 1656 237 80r
, naastligger ten oosten Vijver 2 1656 237 80r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts naastligger ten zuiden Vijver 2 1656 237 80r
MEINERTS, IEPE een vrije uitgang van Epe Meynerts naastligger ten westen Vijver 2 1656 237 80r
, naastligger ten noorden Vijver 2 1656 237 80r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes verkoper Vijver 2 1656 237 80r
JANS, KLAAS Claes Jansen bakker koper huis Vijver 2 1659 237 205v
, naastligger ten oosten Vijver 2 1659 237 205v
HIDDES, TJERK Tierck Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 2 1659 237 205v
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten westen Vijver 2 1659 237 205v
, naastligger ten noorden Vijver 2 1659 237 205v
VALK, JURJEN Jurrien Valck, c.u. verkoper Vijver 2 1659 237 205v
KORNELIS, KORNELIS vrijgezel Cornelis Cornelis koper huis Vijver 2 1661 238 113v
, verpachter grond Vijver 2 1661 238 113v
, naastligger ten oosten Vijver 2 1661 238 113v
HIDDES, TJERK Tjerk Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 2 1661 238 113v
, N. N. naastligger ten westen Vijver 2 1661 238 113v
, naastligger ten noorden Vijver 2 1661 238 113v
SPITS, KLAAS JANS Claas Jansen Spits, c.u. bakker verkoper Vijver 2 1661 238 113v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis koper grondpacht van 1-00-00 CG Vijver 2 1663 238 172v
, naastligger ten oosten Vijver 2 1663 238 172v
HIDDES, TJERK vroedsman Tierk Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 2 1663 238 172v
, N. N. naastligger ten westen Vijver 2 1663 238 172v
, naastligger ten noorden Vijver 2 1663 238 172v
VALK, HARMEN PIETERS oud burgervaandrig Harmen Pyters Valck verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v
BANIERS, GERRIT Gerrit Baniers verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v
REINERS, AUKJE Auck Reiners verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijl koopman koper huis c.o.a. Vijver 2 1685 242 73r
JANS, EEBE Aebe Jansen wijdschipper huurder Vijver 2 1685 242 73r
, naastligger ten oosten Vijver 2 1685 242 73r
HANSES, OBBE huurder Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 2 1685 242 73r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases naastligger ten westen Vijver 2 1685 242 73r
, naastligger ten noorden Vijver 2 1685 242 73r
SIEBES, TRIJNTJE Trijntie Sybes verkoper Vijver 2 1685 242 73r
KORNELIS, KORNELIS wijlen Cornelis Cornelis verkoper Vijver 2 1685 242 73r
ROMKES, KLAAS Claas Romckes wijdschipper koper huis Vijver 2 1686 242 127v
POPPES, GRIETJE Grietie Poppes koper Vijver 2 1686 242 127v
WASSENAAR, HESSEL achter de brouwerij van Hessel Wassenaar rentmeester naastligger ([dit is schuin tegenover het verkochte]) Vijver 2 1686 242 127v
, naastligger ten oosten Vijver 2 1686 242 127v
HANSES, OBBE Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 2 1686 242 127v
, naastligger ten westen Vijver 2 1686 242 127v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen naastligger ten westen Vijver 2 1686 242 127v
, naastligger ten noorden Vijver 2 1686 242 127v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijl verkoper Vijver 2 1686 242 127v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Vijver 2 1686 242 127v
JORIS, HIELKE Hylcke Joris schuitschipper koper huis Vijver 2 1716 245 261v
, naastligger ten oosten Vijver 2 1716 245 261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten zuiden Vijver 2 1716 245 261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten westen Vijver 2 1716 245 261v
, naastligger ten noorden Vijver 2 1716 245 261v
ROMKES, KLAAS Claes Romkes , c.u. verkoper Vijver 2 1716 245 261v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgh medicinae doctor koper huis Vijver 2 1726 246 257v
ZWAGA, ANTJE Anna Swaga koper Vijver 2 1726 246 257v
, naastligger ten oosten Vijver 2 1726 246 257v
ANDRIES, JAKOB als bewoner Jacob Andries naastligger ten zuiden Vijver 2 1726 246 257v
ANDRIES, JAKOB als bewoner Jacob Andries naastligger ten westen Vijver 2 1726 246 257v
, naastligger ten noorden Vijver 2 1726 246 257v
JANS, HIELKE Hyltie Jans , c.u. verkoper Vijver 2 1726 246 257v
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haen schipper koper huis Vijver 2 1732 248 170v
DIRKS, JETSKE Ydske Dirks koper Vijver 2 1732 248 170v
, naastligger ten oosten Vijver 2 1732 248 170v
JORIS, HILTJE Hyltie Joris naastligger ten zuiden Vijver 2 1732 248 170v
JORIS, HILTJE Hyltie Joris naastligger ten westen Vijver 2 1732 248 170v
, naastligger ten noorden Vijver 2 1732 248 170v
, THEODORUS Theodorus van Krytenburg medicinae doctor verkoper Vijver 2 1732 248 170v
PAULUS, REIN Reyn Paals veerschipper koper nieuw huis en ledige plaats Vijver 3 1612 229 79r
EVERTS, GRIETJE Griet Everts koper Vijver 3 1612 229 79r
PIERS, PIER verkoper Pier Piers verpachter grond Vijver 3 1612 229 79r
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 3 1612 229 79r
STEFFENS, TRIJNTJE Trijn Stevens brandewijnbrandster naastligger ten zuiden Vijver 3 1612 229 79r
, naastligger ten westen Vijver 3 1612 229 79r
, WIEBE huis van Wybe korfmaker naastligger ten noorden Vijver 3 1612 229 79r
PIERS, PIER Pier Piers kuiper verkoper Vijver 3 1612 229 79r
PIETERS, ANTJE Antgie Pyters verkoper Vijver 3 1612 229 79r
, N. N. koper provisioneel huis Vijver 3 1626 231 102r
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 3 1626 231 102r
BOUWES, FONGER Fonger Buues naastligger ten zuiden Vijver 3 1626 231 102r
, N. N. naastligger ten westen Vijver 3 1626 231 102r
TJERKS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Tierx naastligger ten noorden Vijver 3 1626 231 102r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs crediteur (triumphant) Vijver 3 1626 231 102r
PAULUS, REIN Rein Paals verkoper (gesuccumbeerde) Vijver 3 1626 231 102r
, N. N. koper provisioneel huis en ledige plaats, strekkende oostwaarts uit tot aan het huis van Pier Pierssen Vijver 3 1626 231 108v
PIERS, PIER Pier Pierssen verpachter grond Vijver 3 1626 231 108v
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 3 1626 231 108v
BOUWES, FONGER Fonger Bouwes naastligger ten zuiden Vijver 3 1626 231 108v
, N. N. naastligger ten westen Vijver 3 1626 231 108v
PIERS, PIER het huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 3 1626 231 108v
PAULUS, REIN Rein Paals , voor zich en zijn onmondige kinderen verkoper Vijver 3 1626 231 108v
EVERTS, GRIETJE wijlen Griet Ewerts verkoper Vijver 3 1626 231 108v
LIEUWES, AGE Agge Lieuwes , voor zijn vrouw, een dochter van Rein Paals verkoper Vijver 3 1626 231 108v
TJALLINGS, RIENK Rincke Tyallings , voor zijn vrouw, een dochter van Rein Paals verkoper Vijver 3 1626 231 108v
, N. N. koper finaal huis en ledige plaats Vijver 3 1626 231 113r
PAULUS, REINER Reiner Paals bewoner Vijver 3 1626 231 113r
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 3 1626 231 113r
BOUWES, FONGER Fonger Bouwes naastligger ten zuiden Vijver 3 1626 231 113r
, N. N. naastligger ten westen Vijver 3 1626 231 113r
PIERS, PIER het huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 3 1626 231 113r
, N. N. verkoper Vijver 3 1626 231 113r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester van Harlingen koper provisioneel huis Vijver 3 1683 241 63ra
, verpachter grond Vijver 3 1683 241 63ra
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten oosten Vijver 3 1683 241 63ra
HEINS, RIENK Rienck Heyns naastligger ten zuiden Vijver 3 1683 241 63ra
, naastligger ten westen Vijver 3 1683 241 63ra
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3 1683 241 63ra
, IEMKJE de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ymck Uyclkes verkoper Vijver 3 1683 241 63ra
JANS, PIETER wijlen Pieter Jansen waagmeester verkoper Vijver 3 1683 241 63ra
HUIGS, DIRK Dirck Hugens , c.u. koper huis Vijver 3 1712 245 181v
, verpachter grond Vijver 3 1712 245 181v
FRANSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Fransen naastligger ten oosten Vijver 3 1712 245 181v
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3 1712 245 181v
, naastligger ten westen Vijver 3 1712 245 181v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeter naastligger ten noorden Vijver 3 1712 245 181v
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaar, c.u. verkoper Vijver 3 1712 245 181v
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis , c.u. koper huis Vijver 3 1718 246 20r
, verpachter grond Vijver 3 1718 246 20r
FRANSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Fransens naastligger ten oosten Vijver 3 1718 246 20r
KORNELIS, SIEMEN Simen Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3 1718 246 20r
, naastligger ten westen Vijver 3 1718 246 20r
KORNELIS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3 1718 246 20r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens verkoper Vijver 3 1718 246 20r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendriks verkoper Vijver 3 1718 246 20r
VOS, JANKE RINTJES Janke Rinties de Vos koper huis Vijver 3 1723 246 174r
JANS, HESSEL wijlen Hessel Jansen koper Vijver 3 1723 246 174r
, verpachter grond Vijver 3 1723 246 174r
FRANSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Fransens naastligger ten oosten Vijver 3 1723 246 174r
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3 1723 246 174r
, naastligger ten westen Vijver 3 1723 246 174r
KORNELIS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3 1723 246 174r
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis verkoper Vijver 3 1723 246 174r
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Martens verkoper Vijver 3 1723 246 174r
HEINS, JAN Jan Heins schoolmeester stadsweeshuis koper huis Vijver 3 1754 253 149r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES de erfgenamen van wijlen Hessel Wytses Wassenaar verpachter grond Vijver 3 1754 253 149r
VALK, TRIJNTJE HARMENS wijlen Trijntje Harmens Valk verpachter grond Vijver 3 1754 253 149r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks , c.u. huurder beneden Vijver 3 1754 253 149r
HESSELS, GRIETJE de verkoopster, wijlen Grytje Hessels bewoner boven Vijver 3 1754 253 149r
BOSSCHA, SJOERD BOUWES Sjoerd Bouwes Bosscha naastligger ten oosten Vijver 3 1754 253 149r
BOSSCHA, SJOERD BOUWES Sjoerd Bouwes Bosscha naastligger ten zuiden Vijver 3 1754 253 149r
, naastligger ten westen Vijver 3 1754 253 149r
GERRITS, GERRIT de weduwe van Gerryt Gerryts naastligger ten noorden Vijver 3 1754 253 149r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaens verkoper q.q. Vijver 3 1754 253 149r
HESSELS, GRIETJE de boedel en nalatenschap van wijlen Grytje Hessels , bejaarde vrijster verkoper Vijver 3 1754 253 149r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Vijver 3 1783 261 22v
EGBERTS, THOMAS Tomas Eiberts huurder (p.w.) Vijver 3 1783 261 22v
SCHRIK, Sj. Schrik koopman naastligger ten oosten Vijver 3 1783 261 22v
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 3 1783 261 22v
, naastligger ten westen Vijver 3 1783 261 22v
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 3 1783 261 22v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins verkoper Vijver 3 1783 261 22v
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters mr. grofsmid koper huis Vijver 3 1785 261 262r
ANDRIES, FOKELTJE Fokeltje Andries koper Vijver 3 1785 261 262r
SMID, MARTEN Marten Smit huurder (p.j.) Vijver 3 1785 261 262r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijn naastligger ten oosten Vijver 3 1785 261 262r
JANS, THOMAS Thomas Jans naastligger ten zuiden Vijver 3 1785 261 262r
, naastligger ten westen Vijver 3 1785 261 262r
SCHRIK, S. Schrik naastligger ten noorden Vijver 3 1785 261 262r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Vijver 3 1785 261 262r
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Vijver 3 1785 261 262r
HIDDES, TJERK Tierck Hiddes , c.u. koper nieuw huis Vijver 4 1654 236 257v
, verpachter grond Vijver 4 1654 236 257v
, twee ducatons toehaak Vijver 4 1654 236 257v
, naastligger ten oosten Vijver 4 1654 236 257v
HUISMAN, WIEBREN Wybren Huisman naastligger ten zuiden Vijver 4 1654 236 257v
, N. N. naastligger ten westen Vijver 4 1654 236 257v
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannis naastligger ten noorden Vijver 4 1654 236 257v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts , c.u. verkoper Vijver 4 1654 236 257v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstra koper huis Vijver 4 1666 239 47v
BOUWES, MARIA Marijcke Buwes koper Vijver 4 1666 239 47v
, naastligger ten oosten Vijver 4 1666 239 47v
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 4 1666 239 47v
, N. N. naastligger ten westen Vijver 4 1666 239 47v
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 4 1666 239 47v
VRIES, TJERK HIDDES de heer Tierck Hiddes de Vries luitenant-admiraal verkoper Vijver 4 1666 239 47v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock grootschipper koper huis Vijver 4 1679 241 33r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerdts koper Vijver 4 1679 241 33r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries protesteert vanwege een reversaal Vijver 4 1679 241 33r
VRIES, HIDDES de kinderen van wijlen Tjeck Hiddes de Vries luitenant-admiraal van de Landschappe protesteert Vijver 4 1679 241 33r
, naastligger ten oosten Vijver 4 1679 241 33r
KLASES, MEINERT Meinert Claessen wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 4 1679 241 33r
, N. N. naastligger ten westen Vijver 4 1679 241 33r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten noorden Vijver 4 1679 241 33r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstra verkoper Vijver 4 1679 241 33r
BOUWES, MAAIKE Maycke Bouwes verkoper Vijver 4 1679 241 33r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters koper huis Vijver 4 1722 246 128v
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants koper Vijver 4 1722 246 128v
, naastligger ten oosten Vijver 4 1722 246 128v
ROBIJNS, RUURD Ruird Robijns naastligger ten zuiden Vijver 4 1722 246 128v
MEINERTS, RINSKE Rinske Meinerts naastligger ten westen Vijver 4 1722 246 128v
JORIS, HIELKE Hylke Joris naastligger ten noorden Vijver 4 1722 246 128v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok verkoper Vijver 4 1722 246 128v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huistimmerman koper huis Vijver 4 1722 246 136r
TJEERDS, ANSKJE Anskje Tjeerds koper Vijver 4 1722 246 136r
, naastligger ten oosten Vijver 4 1722 246 136r
ROBIJNS, RUURD Ruird Robijns naastligger ten zuiden Vijver 4 1722 246 136r
MEINERTS, RINSKE Rinske Meinerts naastligger ten westen Vijver 4 1722 246 136r
JORIS, HIELKE Hylke Joris naastligger ten noorden Vijver 4 1722 246 136r
, naastligger ten noorden Vijver 4 1722 246 136r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters verkoper Vijver 4 1722 246 136r
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants verkoper Vijver 4 1722 246 136r
JORIS, HIELKE Hylke Joris wijdschipper koper door niaar huis Vijver 4 1725 246 244r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts mr. bontwever geniaarde koper Vijver 4 1725 246 244r
ROBIJNS, RUURD Ruurd Robijns afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Vijver 4 1725 246 244r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huistimmerman bewoner Vijver 4 1725 246 244r
TJEERDS, ANSKJE Anskien Tjeerdts bewoner Vijver 4 1725 246 244r
, naastligger ten oosten Vijver 4 1725 246 244r
ROBIJNS, RUURD Ruurd Robijns naastligger ten zuiden Vijver 4 1725 246 244r
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten westen Vijver 4 1725 246 244r
JORIS, HIELKE Hylke Joris schipper naastligger ten noorden Vijver 4 1725 246 244r
, naastligger ten noorden Vijver 4 1725 246 244r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huistimmerman verkoper Vijver 4 1725 246 244r
TJEERDS, ANSKJE Anskien Tjeerdts verkoper Vijver 4 1725 246 244r
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haan trekveerschipper koper huis Vijver 4 1772 258 23v
, naastligger ten oosten Vijver 4 1772 258 23v
RUURDS, JILLERT Jildren Ruirds naastligger ten zuiden Vijver 4 1772 258 23v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haan trekveerschipper naastligger ten westen Vijver 4 1772 258 23v
OTTES, JORIS Jooris Ottes naastligger ten noorden Vijver 4 1772 258 23v
HAAN, NEELTJE HIELKES Neeltje Hylkes de Haan, bejaarde vrijster verkoper Vijver 4 1772 258 23v
HAAN, ANNES Elisabeth Annes de Haan koper huis Vijver 4 1786 262 91v
HINGST, DOOITSE EELKES Dooytse Eelkes Hingst luitenant ter zee Admiraliteit koper Vijver 4 1786 262 91v
, verpachter grond Vijver 4 1786 262 91v
, naastligger ten oosten Vijver 4 1786 262 91v
HEINS, KLAAS vroedsman Claes Heins naastligger ten zuiden Vijver 4 1786 262 91v
HEINS, KLAAS vroedsman Claes Heins naastligger ten westen Vijver 4 1786 262 91v
HAAN, LIJSBET ANNES Elisabeth Annes de Haan naastligger ten noorden Vijver 4 1786 262 91v
RUURDS, JILLERT Jilderen Ruurds huistimmerman verkoper Vijver 4 1786 262 91v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds huistimmerman verkoper Vijver 4 1786 262 91v
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles mr. schoenmaker koper huis en tuintje Vijver 4 1802 266 166r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtje Jacobs koper Vijver 4 1802 266 166r
, verpachter grond Vijver 4 1802 266 166r
AMELANDER, Amelander schrijver huurder Vijver 4 1802 266 166r
, naastligger ten oosten Vijver 4 1802 266 166r
, KLAAS de weduwe van Claas Heyns naastligger ten zuiden Vijver 4 1802 266 166r
, ROELOF Roeloff W. Meynts naastligger ten westen Vijver 4 1802 266 166r
SCHULTZE, JAN Jan Barend Schultz naastligger ten noorden Vijver 4 1802 266 166r
RUITER, A. F. de Ruiter naastligger ten noorden Vijver 4 1802 266 166r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntje Sjoerds verkoper Vijver 4 1802 266 166r
HAAN, JOHANNES HIELKES wijlen Johannis Hyltjes de Haan verkoper Vijver 4 1802 266 166r
, ANTJE wijlen ongehuwde jongedochter Anne Hinxt erflater Vijver 4 1802 266 166r
OEVER, KLAAS Claas van den Oever koper huis en tuintje Vijver 4 1808 268 133r
SCHOT, HENDRIKJE Hendrina Schot koper Vijver 4 1808 268 133r
, verpachter grond Vijver 4 1808 268 133r
BAKKER, R. de weduwe van R. Bakker huurder Vijver 4 1808 268 133r
, naastligger ten oosten Vijver 4 1808 268 133r
HEINS, KLAAS de weduwe van Claas Heins naastligger ten zuiden Vijver 4 1808 268 133r
, ROELOF de weduwe van Roelof Meints naastligger ten westen Vijver 4 1808 268 133r
SCHULTZE, JAN Jan Barend Schultz naastligger ten noorden Vijver 4 1808 268 133r
RUITER, A. F. de Ruiter naastligger Vijver 4 1808 268 133r
BAARTES, GERRIT Gerrit Barts verkoper Vijver 4 1808 268 133r
JAKOBS, RIKSTJE Rixtje Jacobs verkoper Vijver 4 1808 268 133r
, N. N. koper huis daer het Vergulden Hart uuythanckt Vijver 5 het Vergulde Hart 1612 229 122r
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 5 1612 229 122r
KORNELIS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 5 1612 229 122r
, naastligger ten westen Vijver 5 1612 229 122r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten noorden Vijver 5 1612 229 122r
JANS, EGBERT de erfgenamen van wijlen Egbert Jans verkoper Vijver 5 1612 229 122r
STEFFENS, CATHARINA wijlen Catharina Stevens verkoper Vijver 5 1612 229 122r
PIERS, PIER enen Pier Piers koper provisioneel huis daert Gulden Hart uuythanckt Vijver 5 het Gouden Hart 1613 229 130v
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 5 1613 229 130v
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 5 1613 229 130v
, naastligger ten westen Vijver 5 1613 229 130v
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 5 1613 229 130v
JANS, EGBERT de erfgenamen van wijlen Engbert Jans uurwerksteller verkoper Vijver 5 1613 229 130v
STEFFENS, TRIJNTJE wijlen Trijn Stevens verkoper Vijver 5 1613 229 130v
BOUWES, FONGER Fonger Buwes koper huis met ledige plaats daer 't Gulden Hart uuthanght Vijver 5 het Gouden Hart 1617 230 63v
ANNES, HOUKJE Houck Annes koper Vijver 5 1617 230 63v
ARENDS, de erfgenamen van wijlen Ammel Aernts verpachter grond ([staat: 5-00-00 GG]) Vijver 5 1617 230 63v
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 5 1617 230 63v
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Vijver 5 1617 230 63v
, naastligger ten westen Vijver 5 1617 230 63v
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten noorden Vijver 5 1617 230 63v
TIJSES, TIJS Tijs Tijsses verkoper Vijver 5 1617 230 63v
TIJSES, MAAIKE Maycke Tijsses verkoper Vijver 5 1617 230 63v
BLOK, MARIA Maria de Block koper eeuwige rente van 5-00-00 GG uit een huis daer het Vergulden Hart uuthanght ([voor de drie percelen in deze akte]) Vijver 5 het Vergulde Hart 1627 231 161v
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssen griffier koper Vijver 5 1627 231 161v
BLOK, GRIETJE Grytien de Block koper Vijver 5 1627 231 161v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltinga secretaris rekenkamer koper Vijver 5 1627 231 161v
BLOK, ANTJE Anna de Block koper Vijver 5 1627 231 161v
BOUWES, FONGER grondpacht uit het huis van Fonger Bouues eigenaar perceel ([staat: 5-00-00 GG]) Vijver 5 1627 231 161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper Vijver 5 1627 231 161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper Vijver 5 1627 231 161v
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 5 1627 231 161v
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 5 1627 231 161v
, N. N. naastligger ten westen Vijver 5 1627 231 161v
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 5 1627 231 161v
BLOK, MARIA Maria de Block verkoper Vijver 5 1627 231 161v
KROESE, DIRK Dirck Croeser chirurgijn verkoper Vijver 5 1627 231 161v
RIENKS, HEIN Heyn Riencx grootschipper koper nieuw gebouwd huis en 1/2 plaats Vijver 5 1655 237 2v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pytters koper Vijver 5 1655 237 2v
JANS, PIETER Pytter Jansen visjager naastligger ten oosten Vijver 5 1655 237 2v
TJERKS, IEPE Ipe Tiercx naastligger ten zuiden Vijver 5 1655 237 2v
, naastligger ten westen Vijver 5 1655 237 2v
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 5 1655 237 2v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts mr. timmerman verkoper Vijver 5 1655 237 2v
HEINS, RIENK Rienck Heins wijdschipper koper woning Vijver 5 1694 243 75r
WIEBES, JANKE Janke Wybes naastligger ten oosten Vijver 5 1694 243 75r
JAKOBS, AART vroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Vijver 5 1694 243 75r
, naastligger ten zuiden Vijver 5 1694 243 75r
HEINS, RIENK Rienck Heins naastligger ten westen Vijver 5 1694 243 75r
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Vijver 5 1694 243 75r
KOERTS, KOERT Coert Coertsen verkoper van 1/4 Vijver 5 1694 243 75r
IDSES, UILKJE Uilkjen Idses verkoper van 1/4 Vijver 5 1694 243 75r
JELLES, PIETER Pyter Jelles verkoper van 1/4 Vijver 5 1694 243 75r
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Vijver 5 1694 243 75r
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper van 1/4 Vijver 5 1694 243 75r
TJEERDS, RUURD Ruyrd Tjeerdts wijdschipper verkoper van 1/8 en namens zijn zusters dochter Vijver 5 1694 243 75r
ERASMUS, ANTJE Antie Asmus verkoper van 1/8 Vijver 5 1694 243 75r
BOSSCHA, SJOERD BOUWES vroedsman Sjoerd Bouwes Bosscha mr. gortmaker koper door niaar huis en tuin Vijver 5 1746 251 150r
HAIES, JELLE Jelle Hayes mr. schoenmaker geniaarde koper Vijver 5 1746 251 150r
LIEUWES, GRIETJE Gryttie Lieuwes geniaarde koper Vijver 5 1746 251 150r
BOSSCHA, SJOERD BOUWES vroedsman Sjoerd Bouwes Bosscha naastligger ten oosten Vijver 5 1746 251 150r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sieverds de Bruin naastligger ten zuiden Vijver 5 1746 251 150r
, naastligger ten westen Vijver 5 1746 251 150r
HESSELS, GRIETJE Grytie Hessels naastligger ten noorden Vijver 5 1746 251 150r
RIENKS, HEIN Heyn Rienks verkoper Vijver 5 1746 251 150r
JENTJES, THOMAS Thomas Jantjens koper huis Vijver 5 1785 262 17r
FEITSES, ANTJE Antje Feitzes koper Vijver 5 1785 262 17r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijn naastligger ten oosten Vijver 5 1785 262 17r
SJOUKES, HIELKJE Hylkjen Sjouwkes naastligger ten zuiden Vijver 5 1785 262 17r
WIEGERS, GERLOF wijlen Gerlof Wiegers naastligger ten zuiden Vijver 5 1785 262 17r
, naastligger ten westen Vijver 5 1785 262 17r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten noorden Vijver 5 1785 262 17r
BOSSCHA, GRIETJE Grietje Bosscha verkoper Vijver 5 1785 262 17r
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiels Nauta strandmeester verkoper Vijver 5 1785 262 17r
JANS, PAULUS gedeputeerde staat van Friesland Pouwels Jans koper hof en zomerhuis Vijver 6tuin 1627 232 18r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Vijver 6tuin 1627 232 18r
, verpachter grond Vijver 6tuin 1627 232 18r
HAGEN, JAKOB PIETERS de kamer van Jacob Pieters Hagen naastligger ten oosten Vijver 6tuin 1627 232 18r
HAGEN, JAKOB PIETERS de kamer van Jacob Pieters Hagen naastligger ten zuiden Vijver 6tuin 1627 232 18r
EERKES, HANS de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin 1627 232 18r
BINKES, HENDRIK de tuin van Hendrick Bentis naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1627 232 18r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen verkoper Vijver 6tuin 1627 232 18r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pytters Bontekoe koper door niaar hof met bomen en plantagie Vijver 6tuin 1651 236 179v
ENNEMA, ANTJE PAULUS Antie Pouwels Ennema koper door niaar Vijver 6tuin 1651 236 179v
TAMMES, PIETER Pytter Tames , c.u. geniaarde koper Vijver 6tuin 1651 236 179v
, verpachter grond Vijver 6tuin 1651 236 179v
GERLOFS, JAN Jan Gerlifs naastligger ten oosten Vijver 6tuin 1651 236 179v
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 6tuin 1651 236 179v
, naastligger ten westen Vijver 6tuin 1651 236 179v
HENDRIKS, REINER de weduwe van Reiner Hendricx naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1651 236 179v
ENNEMA, PAULUS JANS Pauwels Jans Ennema verkoper Vijver 6tuin 1651 236 179v
THOMAS, BOUWE burgemeester Buue Thomas , c.u. koper hof met bepoting, beplanting en zomerhuisje Vijver 6tuin 1656 237 63r
, verpachter grond Vijver 6tuin 1656 237 63r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin 1656 237 63r
ENNEMA, wijlen de heer Ennema protesteert Vijver 6tuin 1656 237 63r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin 1656 237 63r
ENNEMA, ANTJE PAULUS de kinderen van Antie Pouuels Ennema protesteert Vijver 6tuin 1656 237 63r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs naastligger ten oosten Vijver 6tuin 1656 237 63r
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 6tuin 1656 237 63r
EERKES, HANS de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin 1656 237 63r
HENDRIKS, REINER de weduwe van Reiner Hendrix naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1656 237 63r
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin 1656 237 63r
BONTEKOE, ABRAHAM vroedsman Abraham Bontekoe mede directeur verkoper Vijver 6tuin 1656 237 63r
PIETERS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Petri notaris koper huis Vijver 6 1691 242 368v
, naastligger ten oosten Vijver 6 1691 242 368v
KORNELIS, SIEMEN vroedsman Symen Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 6 1691 242 368v
SWERMS, SEERP LAMMERTS de weduwe van burgerhopman Seerp Lammerts Swerms naastligger ten westen Vijver 6 1691 242 368v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock wijdschipper naastligger ten noorden Vijver 6 1691 242 368v
RINSES, HIELKJE Hylck Rinses verkoper Vijver 6 1691 242 368v
KLASES, MEINERT wijlen Meyndert Claeses grootveerschipper verkoper Vijver 6 1691 242 368v
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper tuin met zomerhuis Vijver 6tuin 1692 242 405r
, verpachter grond Vijver 6tuin 1692 242 405r
, huizen op de Vijver naastligger ten oosten Vijver 6tuin 1692 242 405r
, ALBERT de kamer van Albert bakker naastligger ten zuiden Vijver 6tuin 1692 242 405r
, AART de kamers van Aert schuitvoerder naastligger ten westen Vijver 6tuin 1692 242 405r
, KLAAS Claes schuitvoerder naastligger ten westen Vijver 6tuin 1692 242 405r
HANSES, OBBE Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1692 242 405r
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin 1692 242 405r
HANNEMA, LAAS vroedsman Laes Hannema verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema medicinae doctor verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, THOMAS SEERPS Tomas Seerps Swerms verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, AAFKE SEERPS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatis verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant verkoper q.q. Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, STEFFEN Steven Swerms verkoper q.q. Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, HOTSE SEERPS Hotse Seerps Swerms verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaans koopman koper hof met vruchtdragende bomen en zomerhuis Vijver 6tuin 1695 243 167r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Corneles koper Vijver 6tuin 1695 243 167r
, verpachter grond Vijver 6tuin 1695 243 167r
, het huis op de Vijver naastligger ten oosten Vijver 6tuin 1695 243 167r
KLASES, ALLERT andere kamers o.a. van Allert Clasens bakker naastligger ten zuiden Vijver 6tuin 1695 243 167r
JAKOBS, AART vroedsman Aart Jacobs naastligger ten westen Vijver 6tuin 1695 243 167r
, KLAAS de kamer van Claas schuitvoerder naastligger ten westen Vijver 6tuin 1695 243 167r
HANSES, OBBE Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1695 243 167r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Waling Jansen Grauda verkoper Vijver 6tuin 1695 243 167r
HINNES, BEREND Beern Hinnes koper huis Vijver 6 1726 246 288r
GOVERTS, LIJSBET Lijsbeth Goverts koper Vijver 6 1726 246 288r
, verpachter grond Vijver 6 1726 246 288r
, naastligger ten oosten Vijver 6 1726 246 288r
JOHANNES, JAN Jan Johannes naastligger ten zuiden Vijver 6 1726 246 288r
JANS, KORNELIS de hof van Cornelis Jansen naastligger ten westen Vijver 6 1726 246 288r
ROBIJNS, RUURD [afgewezen niaarnemer] Ruurd Robijns naastligger ten noorden Vijver 6 1726 246 288r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Schink verkoper van 1/2 Vijver 6 1726 246 288r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper van 1/4 Vijver 6 1726 246 288r
JANS, JETSKE Jetske Jans verkoper van 1/4 Vijver 6 1726 246 288r
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes verkoper van 1/4 Vijver 6 1726 246 288r
HEINS, JAN Jan Heins schoolmeester stadsweeshuis koper hof met zomerhuis Vijver 6tuin 1752 252 234r
, de huizen op de Vijver naastligger ten oosten Vijver 6tuin 1752 252 234r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen, c.s. naastligger ten zuiden Vijver 6tuin 1752 252 234r
, naastligger ten westen Vijver 6tuin 1752 252 234r
JANS, KEIMPE Keimpe Jans , c.s. naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1752 252 234r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pyters Oldaans verkoper Vijver 6tuin 1752 252 234r
HUIDEKOPER, JAN ANNES wijlen Jan Annes Huidekoper verkoper Vijver 6tuin 1752 252 234r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Vijver 6tuin 1752 252 234r
HENDRIKS, SJOERD Sjoerd Hendriks koopman verkoper Vijver 6tuin 1752 252 234r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaans koopman verkoper Vijver 6tuin 1752 252 234r
DOUWES, JANKE Janke Douwes verkoper Vijver 6tuin 1752 252 234r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats boekverkoper verkoper Vijver 6tuin 1752 252 234r
OLDAANS, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Oldaans erflater Vijver 6tuin 1752 252 234r
HEINS, JAN Jan Heins mr. kleermaker koper woning Vijver 6 1755 253 206v
, verpachter grond Vijver 6 1755 253 206v
, GERRIT Gerryt , c.u. huurder Vijver 6 1755 253 206v
, naastligger ten oosten Vijver 6 1755 253 206v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 6 1755 253 206v
HEINS, JAN Jan Heins mr. kleermaker naastligger ten westen Vijver 6 1755 253 206v
ROBIJNS, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruird Robijns naastligger ten noorden Vijver 6 1755 253 206v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schuitschipper verkoper Vijver 6 1755 253 206v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes trekveerschipper verkoper Vijver 6 1755 253 206v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schuitschipper koper provisioneel woning Vijver 6 1754 253 274r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes trekveerschipper koper provisioneel Vijver 6 1754 253 274r
, verpachter grond ([staat: guldens]) Vijver 6 1754 253 274r
, naastligger ten oosten Vijver 6 1754 253 274r
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 6 1754 253 274r
HEINS, JAN de hof van Jan Heins naastligger ten westen Vijver 6 1754 253 274r
ROBIJNS, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruird Robijns naastligger ten noorden Vijver 6 1754 253 274r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. huistimmerman verkoper q.q. Vijver 6 1754 253 274r
GOVERTS, LIJSBET de nagelaten goederen van wijlen Lijsbeth Goverts verkoper Vijver 6 1754 253 274r
HEMMES, BEREND wijlen Beernd Hemmes varensgezel verkoper Vijver 6 1754 253 274r
GOVERTS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Goverts erflater Vijver 6 1754 253 274r
BERENDS, GRIETJE wijlen Grytje Beernds erflater Vijver 6 1754 253 274r
, N. N. koper provisioneel huis en het huis er recht achter Vijver 7 1637 234 30r
, naastligger ten oosten Vijver 7 1637 234 30r
, naastligger ten zuiden Vijver 7 1637 234 30r
HEINS, MELIS Melis Heyns naastligger ten zuiden Vijver 7 1637 234 30r
, naastligger ten westen Vijver 7 1637 234 30r
JANS, PIETER Piter Janssen naastligger ten noorden voor Vijver 7 1637 234 30r
BOUWES, FONGER Fonger Buwes naastligger ten noorden achter Vijver 7 1637 234 30r
BERENDS, GRIETJE de erfgenamen van wijlen Grietje Beerns verkoper Vijver 7 1637 234 30r
, HARMEN Harmannus Sapeides, c.u. pastor koper oud huis en plaats met een loods erachter en een steeg ten zuiden Vijver 7 1664 238 234r
ANDRIES, SIEBOUT het nieuwe achterhuis van Sibolt Andries naastligger ten oosten Vijver 7 1664 238 234r
, naastligger ten zuiden Vijver 7 1664 238 234r
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sents naastligger ten zuiden Vijver 7 1664 238 234r
, naastligger ten westen Vijver 7 1664 238 234r
RIENKS, HEIN Hein Rienks naastligger ten noorden Vijver 7 1664 238 234r
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkoper Vijver 7 1664 238 234r
TJEPKES, IEPE wijlen Ype Tiepkes verkoper Vijver 7 1664 238 234r
WILLEMS, JAN Jan Willems mr. metselaar koper huis Vijver 7 1670 240 24v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman koper Vijver 7 1670 240 24v
ANDRIES, SIEBOUT het achterhuis van Siebolt Andries naastligger ten oosten Vijver 7 1670 240 24v
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sents naastligger ten zuiden Vijver 7 1670 240 24v
, naastligger ten westen Vijver 7 1670 240 24v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten noorden Vijver 7 1670 240 24v
, HARMEN Harmannus Sapeidis V.D.M. verkoper Vijver 7 1670 240 24v
JAKOBS, AART Aert Jacobs mr. chirurgijn koper 1/2 huis Vijver 7 1682 241 224v
JAKOBS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Jacobs timmerman eigenaar van 1/2 Vijver 7 1682 241 224v
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 7 1682 241 224v
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 7 1682 241 224v
, N. N. naastligger ten westen Vijver 7 1682 241 224v
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 7 1682 241 224v
JAKOBS, MINK Mink Jacobs verkoper Vijver 7 1682 241 224v
JANS, WILLEM wijlen Willem Jansen verkoper Vijver 7 1682 241 224v
JAKOBS, AART Aart Jacobs mr. chirurgijn koper huis Vijver 7 1687 242 200r
OEPKES, TJITSKE Tietske Oepkes koper Vijver 7 1687 242 200r
SWERMS, wijlen hopman Swerms naastligger ten oosten Vijver 7 1687 242 200r
KORNELIS, JELTJE Jeltie Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 7 1687 242 200r
SIEBRENS, EELKE wijlen Eelke Sybrandts wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 7 1687 242 200r
, naastligger ten westen Vijver 7 1687 242 200r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Vijver 7 1687 242 200r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit in Friesland verkoper Vijver 7 1687 242 200r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendricks koper huis Vijver 7 1715 245 254r
KLASES, NEELTJE Neeltie Clases koper Vijver 7 1715 245 254r
GRAUDA, WIEBE PIETERS Wybe Pieters Grauda naastligger ten oosten Vijver 7 1715 245 254r
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemert naastligger ten zuiden Vijver 7 1715 245 254r
, naastligger ten westen Vijver 7 1715 245 254r
HEINS, RIENK de erfgenamen van wijlen Rienck Heins naastligger ten noorden Vijver 7 1715 245 254r
JACOBIDES, AART oud burgemeester Aert Jacobides verkoper Vijver 7 1715 245 254r
PIETERS, IEDE Yde Pieters mr. timmerman verkoper Vijver 7 1715 245 254r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta koopman koper huis Vijver 7 1729 247 272v
GRAUDA, WIEBE de erfgenamen van wijlen Wybe Grauda naastligger ten oosten Vijver 7 1729 247 272v
, naastligger ten zuiden Vijver 7 1729 247 272v
, naastligger ten westen Vijver 7 1729 247 272v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten noorden Vijver 7 1729 247 272v
KLASES, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Vijver 7 1729 247 272v
HILLES, MAAIKE Maike Hilles koper huis Vijver 7 1731 247 384v
HARINGS, JAN wijlen Jan Harings kompasmaker koper Vijver 7 1731 247 384v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Vijver 7 1731 247 384v
, naastligger ten zuiden Vijver 7 1731 247 384v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens naastligger ten zuiden Vijver 7 1731 247 384v
, naastligger ten westen Vijver 7 1731 247 384v
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 7 1731 247 384v
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinderts verkoper Vijver 7 1731 247 384v
JAKOBS, HENDRIK wijlen Hendrik Jacobs varensgezel verkoper Vijver 7 1731 247 384v
KUIPER, GERRITJE SIEMENS Gerrytje Symons Kuiper koper huis alwaer de Koegel in de geevel staat, met beneden stalling voor twee paarden en wagenhuis Vijver 7 de Kogel 1759 254 224v
SJOUKES, SJOUKE wijlen Sjouke Sjoukes koper Vijver 7 1759 254 224v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bewoner achter en weefwinkel Vijver 7 1759 254 224v
BOSSCHA, SJOERD BOUWES de gedeelde plaats van Sjoerd Bouwes Boscha erven van Vijver 7 1759 254 224v
LUITJENS, DOUWE de weduwe van Douwe Luytjens bewoner zolder Vijver 7 1759 254 224v
DIRKS, JILLES Jielles Dirks , c.u. bewoner achter bovenkamer Vijver 7 1759 254 224v
BOSSCHA, SJOERD de erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha naastligger ten oosten Vijver 7 1759 254 224v
, naastligger ten zuiden Vijver 7 1759 254 224v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builart, c.soc. naastligger ten zuiden Vijver 7 1759 254 224v
, naastligger ten westen Vijver 7 1759 254 224v
BOSSCHA, SJOERD de erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha naastligger ten noorden Vijver 7 1759 254 224v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper verkoper q.q. Vijver 7 1759 254 224v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Vijver 7 1759 254 224v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruin koopman verkoper Vijver 7 1759 254 224v
THOMAS, SWIER Sweerd Tomas , c.u. koper huis Vijver 8 1666 239 33v
, verpachter grond Vijver 8 1666 239 33v
, naastligger ten oosten Vijver 8 1666 239 33v
GERLOFS, JAN Jan Gerloffs naastligger ten zuiden Vijver 8 1666 239 33v
THOMAS, BOUWE de hof van oud burgemeester Buwe Tomas naastligger ten westen Vijver 8 1666 239 33v
KLASES, MEINERT Meinert Claasen naastligger ten noorden Vijver 8 1666 239 33v
RINTJES, TJALLING Tjallingh Rintjes wijdschipper verkoper Vijver 8 1666 239 33v
ATSES, GEERTJE Geertje Atzes verkoper Vijver 8 1666 239 33v
JANS, JETSKE Jetske Jans koper huis Vijver 8 1696 243 260v
TJEBBES, JAKOB wijlen Jacob Tjebbes koper Vijver 8 1696 243 260v
, verpachter grond Vijver 8 1696 243 260v
, TRIJNTJE Trijntie akkermaakster huurder Vijver 8 1696 243 260v
, naastligger ten oosten Vijver 8 1696 243 260v
BOON, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerk Boon naastligger ten zuiden Vijver 8 1696 243 260v
PIETERS, JAN de hof van Jan Pieters naastligger ten westen Vijver 8 1696 243 260v
, HIELKJE Hielck naastligger ten noorden ([staat: Hylck Meynerts]) Vijver 8 1696 243 260v
, wijlen Meynerdts naastligger ten noorden Vijver 8 1696 243 260v
KORNELIS, SIEMEN burgemeester Symen Cornelys koopman verkoper Vijver 8 1696 243 260v
JOHANNES, JAN Jan Johannes koper huis en losse goederen Vijver 8 1726 246 272v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pytters koper Vijver 8 1726 246 272v
WESSELS, WIETSE Wytse Wessels , c.u. huurder Vijver 8 1726 246 272v
, naastligger ten oosten Vijver 8 1726 246 272v
JANS, IJSBRAND IJsbrant Jansen naastligger ten zuiden Vijver 8 1726 246 272v
JANS, PIETER Pieter Jansen Oldaen naastligger ten westen Vijver 8 1726 246 272v
JOHANNES, JAN Jan Johannes naastligger ten noorden Vijver 8 1726 246 272v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pytters naastligger ten noorden Vijver 8 1726 246 272v
JANS, JAKOB Jacob Jansen mr. huistimmerman verkoper van 1/4 Vijver 8 1726 246 272v
JANS, JELTJE Jelske Jansen verkoper van 1/4 Vijver 8 1726 246 272v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes turfdrager verkoper van 1/4 Vijver 8 1726 246 272v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters , buitenslands verblijvende vrijgezel verkoper van 1/2 Vijver 8 1726 246 272v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes matroos op het Prinsenjacht koper huis of woning Vijver 8 1739 250 18v
TJERKS, ANTJE Antie Tjerks koper Vijver 8 1739 250 18v
ARJENS, HENDRIK Hendrik Arjens , c.u. huurder Vijver 8 1739 250 18v
, naastligger ten oosten Vijver 8 1739 250 18v
JANS, IJSBRAND IJsebrand Jansen naastligger ten zuiden Vijver 8 1739 250 18v
, KORNELIS de tuin van Cornelis Oudaans koopman naastligger ten westen Vijver 8 1739 250 18v
ANNES, BEREND Berend Annes naastligger ten noorden Vijver 8 1739 250 18v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes , q.q. verkoper q.q. Vijver 8 1739 250 18v
DOUWES, KLAAS de kinderen van wijlen Claas Douwes Falkens reversaalhouder ([volgens obligatie dd 07-09-1728]) Vijver 8 1739 250 18v
PIETERS, SARA Sara Pieters verkoper q.q. ([volgens akte in resolutieboek dd ??-08-1736]) Vijver 8 1739 250 18v
PIETERS, SARA Sara Pieters verkoper q.q. ([volgens akte in resolutieboek dd ??-08-1736]) Vijver 8 1739 250 18v
JANS, JAN Jan Jansen mr. bontwever verkoper q.q. Vijver 8 1739 250 18v
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Vijver 8 1739 250 18v
JOHANNES, JAN wijlen Jan Johannis erflater Vijver 8 1739 250 18v
PIETERS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Pieters erflater Vijver 8 1739 250 18v
, JAN Jan Spitske boekdrukker koper huis Vijver 8 1808 268 66v
KROL, SJOERDJE JANS Sjoerdtje Jans Krol koper Vijver 8 1808 268 66v
FOLKERTS, TEEKE Teeke Folkerts , c.u. huurder (p.j.) Vijver 8 1808 268 66v
, naastligger ten oosten Vijver 8 1808 268 66v
FOPPES, KLAAS de woning gekocht door Claas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 8 1808 268 66v
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van Claas Heins naastligger ten westen Vijver 8 1808 268 66v
, N. N. naastligger ten noorden Vijver 8 1808 268 66v
WIEBES, SIJKE Sijke Wybes verkoper Vijver 8 1808 268 66v
SIEMENS, KLAAS wijlen Klaas Symons wijdschipper verkoper Vijver 8 1808 268 66v
ROOS, DOUWE KORNELIS Douwe Cornelis de Roos koper huis Vijver 8 1810 268 336r
, naastligger ten oosten Vijver 8 1810 268 336r
FOPPES, KLAAS Klaas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 8 1810 268 336r
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heins naastligger ten westen Vijver 8 1810 268 336r
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heins naastligger ten noorden Vijver 8 1810 268 336r
, JAN Jan Spitske boekdrukker verkoper Vijver 8 1810 268 336r
VEEN, GIJSBERT JANS Gijsbert Jans Veno koper door niaar huis Vijver 9 1617 230 100r
, BERBER Barber verpachter grond Vijver 9 1617 230 100r
MEEUWIS, GORIS wijlen Goris Meeves verpachter grond Vijver 9 1617 230 100r
PIETERS, TEEKE Taacke Pieters geniaarde koper Vijver 9 1617 230 100r
VEEN, GIJSBERT de ledige plaats of poort van Gijsbert Veno naastligger ten oosten Vijver 9 1617 230 100r
VEEN, GIJSBERT de ledige plaats of poort van Gijsbert Veno naastligger ten zuiden Vijver 9 1617 230 100r
, naastligger ten westen Vijver 9 1617 230 100r
, naastligger ten noorden Vijver 9 1617 230 100r
JELTES, DOEDE Doede Jeltes verkoper Vijver 9 1617 230 100r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper Vijver 9 1617 230 100r
HEINS, MELIS Melis Heyns koper huis en stalling ([voor de twee percelen in deze akte]) Vijver 9 1628 232 44r
FOKKES, RIKSTJE Richt Fockes koper Vijver 9 1628 232 44r
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyes koper Vijver 9 1628 232 44r
KORNELIS, ANTJE Anneke Cornelis koper Vijver 9 1628 232 44r
, N. N. naastligger ten oosten Vijver 9 1628 232 44r
PIEKES, JAN Jan Pieckes , c.soc. naastligger ten zuiden Vijver 9 1628 232 44r
, naastligger ten westen Vijver 9 1628 232 44r
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Vijver 9 1628 232 44r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos verkoper Vijver 9 1628 232 44r
SIEBRENS, RIEMKJE Rieme Sibrants verkoper Vijver 9 1628 232 44r
SINTS, HUBERT Huybert Sents koper huis en schuur Vijver 9 1646 235 222v
SINTS, HUBERT koper Huybert Sents naastligger ten oosten Vijver 9 1646 235 222v
ALLES, ANSKJE de erfgenamen van wijlen Ansck Alles naastligger ten zuiden Vijver 9 1646 235 222v
, naastligger ten westen Vijver 9 1646 235 222v
, naastligger ten noorden Vijver 9 1646 235 222v
HEINS, MELIS Melis Heins , c.u. verkoper Vijver 9 1646 235 222v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemert koper huis Vijver 9 1712 245 167v
KLASES, ANTJE medeverkoperse Antie Clases naastligger ten oosten Vijver 9 1712 245 167v
KET, JOHANNES Johannes de Ket naastligger ten zuiden Vijver 9 1712 245 167v
, naastligger ten westen Vijver 9 1712 245 167v
JACOBIDES, burgemeester Jacobides naastligger ten noorden Vijver 9 1712 245 167v
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v
KLASES, KORNELIS wijlen Cornelis Claessen verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builhart havenmeester verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v
KLASES, ANTJE Antie Clases , voor haar minderjarige kinderen verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v
MEINERTS, Leukjen Meinerts koper huis Vijver 9 1717 245 286r
KLASES, ANTJE Antie Clases naastligger ten oosten Vijver 9 1717 245 286r
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons naastligger ten oosten Vijver 9 1717 245 286r
KET, JAN Jan de Ket, q.q. naastligger ten zuiden Vijver 9 1717 245 286r
, naastligger ten westen Vijver 9 1717 245 286r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks koemelker naastligger ten noorden Vijver 9 1717 245 286r
HEMERT, JAN de weduwe en kinderen van Jan Hemert verkoper Vijver 9 1717 245 286r
HANEKUIK, FILIPPUS Filippus Hanekuik koopman koper huis Vijver 9 1758 254 143v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper Vijver 9 1758 254 143v
PIETERS, EELKE Eeltje Pieters , c.u. huurder voor beneden Vijver 9 1758 254 143v
HANSES, FEMME Femme Hansen , c.u. huurder achter beneden Vijver 9 1758 254 143v
TIJSES, TEEKE Taeke Tijssen , c.u. huurder voor boven Vijver 9 1758 254 143v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1758 254 143v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver 9 1758 254 143v
, naastligger ten westen Vijver 9 1758 254 143v
, het huis de Koegel naastligger ten noorden Vijver 9 1758 254 143v
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Vijver 9 1758 254 143v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper 1/2 huis Vijver 9 1763 255 215v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman eigenaar van 1/2 Vijver 9 1763 255 215v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1763 255 215v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver 9 1763 255 215v
, naastligger ten westen Vijver 9 1763 255 215v
, het huis genaamd de Kogel naastligger ten noorden Vijver 9 de Kogel 1763 255 215v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Vijver 9 1763 255 215v
JAKOBS, DIRK Durk Jacobs mr. metselaar koper huis Vijver 9 1771 257 239v
JANS, GERRIT Gerryt Jans Spitske, c.u. huurder voorhuis (p.j.) Vijver 9 1771 257 239v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks , c.u. huurder (p.j.) Vijver 9 1771 257 239v
TABES, JAN de weduwe van Jan Tabes huurder achterkamer (p.w.) Vijver 9 1771 257 239v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1771 257 239v
DIJKSMA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver 9 1771 257 239v
, naastligger ten westen Vijver 9 1771 257 239v
, het huis genaamd de Koegel naastligger ten noorden Vijver 9 de Kogel 1771 257 239v
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Vijver 9 1771 257 239v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tjepke Gratama verkoper Vijver 9 1771 257 239v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases huistimmermansknecht koper huis Vijver 9 1793 264 162r
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis , c.u. scheepstimmerman huurder (p.j.) Vijver 9 1793 264 162r
LEEUW, JAN Jan de Leeuw, c.u. huurder (p.j.) Vijver 9 1793 264 162r
IEKES, KLAAS Claas Ykes mr. bakker naastligger ten oosten Vijver 9 1793 264 162r
, N. N. naastligger ten zuiden Vijver 9 1793 264 162r
, naastligger ten westen Vijver 9 1793 264 162r
, het huis genaamd de Kogel naastligger ten noorden Vijver 9 de Kogel 1793 264 162r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijk verkoper Vijver 9 1793 264 162r
SIEBRENS, JAKOB wijlen Jacob Sybrens verkoper Vijver 9 1793 264 162r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes koper huis Vijver 9 1801 266 10r
DOUWES, JETSKE Jetske Douwes koper Vijver 9 1801 266 10r
IEKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Ykes naastligger ten oosten Vijver 9 1801 266 10r
EILES, ANDRIES Andries Elles naastligger ten zuiden Vijver 9 1801 266 10r
, naastligger ten westen Vijver 9 1801 266 10r
, het huis genaamd de Kogel naastligger ten noorden Vijver 9 de Kogel 1801 266 10r
AGEMA, ANTJE Antje Agema, voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper Vijver 9 1801 266 10r
KLASES, ROMMERT wijlen Rommert Claases verkoper Vijver 9 1801 266 10r
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynderts potschipper koper huis Vijver 10 1680 241 80r
, naastligger ten oosten Vijver 10 1680 241 80r
GERLOFS, JAN de weduwe van Jan Gerlofs naastligger ten zuiden Vijver 10 1680 241 80r
, N. N. naastligger ten westen Vijver 10 1680 241 80r
THOMAS, SWIER wijlen vroedsman Sweerd Thomas naastligger ten noorden Vijver 10 1680 241 80r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Vijver 10 1680 241 80r
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts verkoper Vijver 10 1680 241 80r
JANS, FREERK Freerck Jansen smakschipper koper huis Vijver 10 1684 242 47v
, naastligger ten oosten Vijver 10 1684 242 47v
GERLOFS, JAN de weduwe van Jan Gerlofs naastligger ten zuiden Vijver 10 1684 242 47v
, N. N. naastligger ten westen Vijver 10 1684 242 47v
THOMAS, SWIER vroedsman Sweerdt Thomas naastligger ten noorden Vijver 10 1684 242 47v
MEINERTS, RIEMKJE Riemcke Meynerts verkoper Vijver 10 1684 242 47v
JANS, MEINERT wijlen Meyndert Jansen verkoper Vijver 10 1684 242 47v
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynerts , zoon van verkoper verkoper Vijver 10 1684 242 47v
KLASES, PIETER Pytter Clasen scheepstimmerman koper huis Vijver 10 1699 243 393v
JAKOBS, EELKJE Eelckien Jacobs koper Vijver 10 1699 243 393v
, naastligger ten oosten Vijver 10 1699 243 393v
TROMPETTER, JAN GERRITS Jan Gerryts Trompetter trompetter? naastligger ten zuiden Vijver 10 1699 243 393v
OLDAANS, JAN PIETERS de hof van Jan Pytters Oldaans naastligger ten westen Vijver 10 1699 243 393v
JANS, JETSKE Jetske Jans naastligger ten noorden Vijver 10 1699 243 393v
FREERKS, JAN Jan Freercx zeevarende verkoper Vijver 10 1699 243 393v
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmerman koper Vijver 10 1725 246 232r
KLASES, Auckjen Clases koper Vijver 10 1725 246 232r
, naastligger ten oosten Vijver 10 1725 246 232r
REINS, SIERK Zierk Reins naastligger ten zuiden Vijver 10 1725 246 232r
PIETERS, JAN de hof van de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaan naastligger ten westen Vijver 10 1725 246 232r
, JAKOB Jacob Schink, c.u. naastligger ten noorden Vijver 10 1725 246 232r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Vijver 10 1725 246 232r
WIETSES, FEDDE wijlen Fedde Wytses verkoper Vijver 10 1725 246 232r
TEEKES, WIEBE weduwnaar Wybe Taekes , voor zich en zijn minderjarige kinderen varensgezel koper door niaar huis of woning Vijver 10 1749 252 12v
JURJENS, JAKOB wijlen Jacob Jurjens varensgezel geniaarde koper Vijver 10 1749 252 12v
DIRKS, GRIETJE Grietie Dirx geniaarde koper Vijver 10 1749 252 12v
, naastligger ten oosten Vijver 10 1749 252 12v
OLDAANS, KORNELIS Cornelis Oldaans naastligger ten zuiden Vijver 10 1749 252 12v
OLDAANS, KORNELIS Cornelis Oldaans naastligger ten westen Vijver 10 1749 252 12v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten noorden Vijver 10 1749 252 12v
JANS, IJSBRAND Isbrand Jansen verkoper Vijver 10 1749 252 12v
FOPPES, KLAAS Klaas Foppes koper woning Vijver 10 1808 268 67v
FOPPES, KLAAS de koper Klaas Foppes , c.u. huurder Vijver 10 1808 268 67v
, naastligger ten oosten Vijver 10 1808 268 67v
JELLES, JETSE de erfgenamen van wijlen Jetze Jelles naastligger ten zuiden Vijver 10 1808 268 67v
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van Claas Heins naastligger ten westen Vijver 10 1808 268 67v
, JAN de woning gekocht door Jan Spitske, c.u. naastligger ten noorden Vijver 10 1808 268 67v
WIEBES, SIJKE Sijke Wybes verkoper Vijver 10 1808 268 67v
SIEMENS, KLAAS wijlen Claas Symons oud schipper verkoper Vijver 10 1808 268 67v
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaans koopman koper huis Vijver 12 1734 248 318r
REINS, SIERK Sierk Reins bewoner Vijver 12 1734 248 318r
, naastligger ten oosten Vijver 12 1734 248 318r
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch naastligger ten zuiden Vijver 12 1734 248 318r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaans koopman naastligger ten westen Vijver 12 1734 248 318r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen naastligger ten noorden Vijver 12 1734 248 318r
REINS, SIERK Sierk Reins verkoper Vijver 12 1734 248 318r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds mr. timmerman koper woning Vijver 12 1752 252 230v
, AUKJE Acke huurder (p.w.) Vijver 12 1752 252 230v
, naastligger ten oosten Vijver 12 1752 252 230v
JETSES, JELLE Jelle Jetses naastligger ten zuiden Vijver 12 1752 252 230v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten westen Vijver 12 1752 252 230v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten noorden Vijver 12 1752 252 230v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Vijver 12 1752 252 230v
HUIDEKOPER, JAN ANNES wijlen Jan Annes Huidekoper verkoper Vijver 12 1752 252 230v
SIEDSES, AUKJE Acke Sydses verkoper Vijver 12 1752 252 230v
HENDRIKS, SJOERD Sjoerd Hendriks koopman verkoper Vijver 12 1752 252 230v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens koopman verkoper Vijver 12 1752 252 230v
DOUWES, JANKE Janke Douwes verkoper Vijver 12 1752 252 230v
, FOLKERT Folkert van der Plaets boekverkoper verkoper Vijver 12 1752 252 230v
OLDAANS, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Oldaans erflater Vijver 12 1752 252 230v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopman koper Vijver 12 1782 260 183r
DOUWES, JOUKJE Joukjen Douwes huurder (p.j.) Vijver 12 1782 260 183r
, naastligger ten oosten Vijver 12 1782 260 183r
JELLES, JETSE Jetze Jelles naastligger ten zuiden Vijver 12 1782 260 183r
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten westen Vijver 12 1782 260 183r
IEMKES, BEREND Beernt Ymkes naastligger ten noorden Vijver 12 1782 260 183r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds verkoper Vijver 12 1782 260 183r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds verkoper Vijver 12 1782 260 183r
JENTJES, AGE Agge Jenckes koper huis (de kopers ontvangen dadelijk 1 last rogge voor 115 GG en 200 GG en jaarlijks 50 GG tot de volle betaling) Vijverstraat 1597 228 21v
DOUWES, DOUWTJE Dou Douwes koper Vijverstraat 1597 228 21v
, verpachter grond Vijverstraat 1597 228 21v
BOOTSMA, JETSKE juffrouw Jeets Bootsma protesteert vanwege een vordering Vijverstraat 1597 228 21v
, protesteert omdat de verkoper nog geen consent op zijn koop heeft Vijverstraat 1597 228 21v
, naastligger ten oosten Vijverstraat 1597 228 21v
, naastligger ten zuiden Vijverstraat 1597 228 21v
JENTJES, AGE Agge Jenckes , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 1597 228 21v
JENTJES, AGE Agge Jenckes , c.u. naastligger ten noorden Vijverstraat 1597 228 21v
EGBERTS, DIRK Dirck Egberts roermaker verkoper Vijverstraat 1597 228 21v
MINNES, AUKJE Auck Mennes verkoper Vijverstraat 1597 228 21v
, N. N. koper provisioneel huis Vijverstraat 1599 228 181v
PIETERS, IENSE Intze Pieters bakker naastligger ten oosten Vijverstraat 1599 228 181v
SIEBOUTS, IDS Ydts Sybolts naastligger ten zuiden Vijverstraat 1599 228 181v
JOHANNES, JAN Jan Johannes naastligger ten westen Vijverstraat 1599 228 181v
, N. N. naastligger ten noorden Vijverstraat 1599 228 181v
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vijverstraat 1599 228 181v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts verkoper q.q. Vijverstraat 1599 228 181v
GERRITS, GRIETJE de nagelaten weeskinderen van wijlen Griedt Gerryts verkoper Vijverstraat 1599 228 181v
IDSES, SIEBOUT wijlen Syboldt Ydts verkoper Vijverstraat 1599 228 181v
SIEBOUTS, IDS Ydts Sybolts koper provisioneel huis Vijverstraat 1600 228 190r
SIEBOUTS, IDS Ydts Sybolts bewoner Vijverstraat 1600 228 190r
, N. N. naastligger ten oosten Vijverstraat 1600 228 190r
, N. N. naastligger ten zuiden Vijverstraat 1600 228 190r
, N. N. naastligger ten westen Vijverstraat 1600 228 190r
, N. N. naastligger ten noorden Vijverstraat 1600 228 190r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vijverstraat 1600 228 190r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts verkoper q.q. Vijverstraat 1600 228 190r
IDSES, SIEBOUT de nagelaten weeskinderen van wijlen Syboldt Ydts verkoper Vijverstraat 1600 228 190r
GERRITS, GRIETJE wijlen Griet Gerryts verkoper Vijverstraat 1600 228 190r
, N. N. koper provisioneel huis of kamer genaamd de Knechtskamer Vijverstraat de Knechtskamer 1604 228 398r
, N. N. naastligger ten oosten Vijverstraat 1604 228 398r
, N. N. naastligger ten zuiden Vijverstraat 1604 228 398r
, N. N. naastligger ten westen Vijverstraat 1604 228 398r
, N. N. naastligger ten noorden Vijverstraat 1604 228 398r
LONGERHOUW, SIEBREN JANS Sybrant Jans Longerhou verkoper q.q. Vijverstraat 1604 228 398r
GERRITS, ANDRIES de weeskinderen van wijlen Andreas Gerrits verkoper Vijverstraat 1604 228 398r
RINTJES, WILLEMKE wijlen Willemke Rintjes verkoper Vijverstraat 1604 228 398r
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes koper provisioneel knechtskamer Vijverstraat 1604 228 408r
, N. N. naastligger ten oosten Vijverstraat 1604 228 408r
, N. N. naastligger ten zuiden Vijverstraat 1604 228 408r
, N. N. naastligger ten westen Vijverstraat 1604 228 408r
, N. N. naastligger ten noorden Vijverstraat 1604 228 408r
JANS, SIEBREN Sybrant Janssen , curatore nomine verkoper Vijverstraat 1604 228 408r
REIDS, GABE Gabbe Riedts , voor zijn drie kinderen koper door niaar kamer met een loodse Vijverstraat 1605 228 481r
WIEBES, TRIJNTJE wijlen Trijn Wybes koper door niaar Vijverstraat 1605 228 481r
, verpachter grond Vijverstraat 1605 228 481r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen geniaarde koper Vijverstraat 1605 228 481r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendrix geniaarde koper Vijverstraat 1605 228 481r
, JULIUS de ledige plaats van Julius Boltinga naastligger ten oosten Vijverstraat 1605 228 481r
, N. N. naastligger ten zuiden Vijverstraat 1605 228 481r
MEEUWIS, MEINERT Meynert Meves naastligger ten westen Vijverstraat 1605 228 481r
, N. N. naastligger ten noorden Vijverstraat 1605 228 481r
WIETSES, RITSKE Ritscke Wytzes soldaat verkoper Vijverstraat 1605 228 481r
BOTNIA, JOUKE DOUWES Joucke Douwes van Botnia koper door niaar kamer Vijverstraat ZZ 1605 228 488v
, verpachter grond Vijverstraat ZZ 1605 228 488v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen geniaarde koper Vijverstraat ZZ 1605 228 488v
HENDRIKS, GRIETJE Gryet Hendrix geniaarde koper Vijverstraat ZZ 1605 228 488v
, N. N. naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1605 228 488v
BOTNIA, JOUKE DOUWES huis en tuin van Jouke Douwes van Botnia naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1605 228 488v
MINNES, MEINERT de kamer onder hetzelfde dak, van Meynert Mennes naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1605 228 488v
, naastligger ten noorden Vijverstraat ZZ 1605 228 488v
WIETSES, RITSKE Ritske Wytses verkoper Vijverstraat ZZ 1605 228 488v
DIRKS, JOEKE Juke Dircx koper huis Vijverstraat 1611 229 56v
, naastligger ten oosten Vijverstraat 1611 229 56v
ARJENS, WOUTER de weduwe van wijlen Wouter Aerians naastligger ten oosten Vijverstraat 1611 229 56v
, N. N. naastligger ten zuiden Vijverstraat 1611 229 56v
KORNELIS, OEGE Oege Cornelis naastligger ten westen Vijverstraat 1611 229 56v
, N. N. naastligger ten noorden Vijverstraat 1611 229 56v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes verkoper Vijverstraat 1611 229 56v
HOITES, TRIJNTJE Trijntie Hoytes verkoper Vijverstraat 1611 229 56v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koper huis Vijverstraat 1612 229 105r
TEEKES, SIBBELTJE Sibbel Taeckes koper Vijverstraat 1612 229 105r
OEPKES, PIETER Pyter Upckes naastligger ten oosten Vijverstraat 1612 229 105r
TEEKES, HENDRIK de weduwe van Hendrick Taeckes naastligger ten oosten Vijverstraat 1612 229 105r
, N. N. naastligger ten zuiden Vijverstraat 1612 229 105r
, naastligger ten westen Vijverstraat 1612 229 105r
, FRANS het huis van wijlen Frans kuiper naastligger ten westen Vijverstraat 1612 229 105r
, N. N. naastligger ten noorden Vijverstraat 1612 229 105r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
JARICHS, FEDDRIK wijlen Feddrick Jarichs verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
FEDDRIKS, GERRIT Gerryt Feddricks verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
BERENDS, EELKJE Eelck Beerns verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
FEDDRIKS, JAN Jan Feddricks verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
FEDDRIKS, TRIJNTJE Trijn Feddricks verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
JARICHS, ANTJE hun wijlen bestemoeder Anna Jarichs erflater Vijverstraat 1612 229 105r
HILLEBRANDS, OEDS Oets Hilbrants koper kamer Vijverstraat 1614 229 233r
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijn Sybrandts koper Vijverstraat 1614 229 233r
, verpachter grond Vijverstraat 1614 229 233r
, HANS de hof van Hans Ericx naastligger ten oosten Vijverstraat 1614 229 233r
KORNELIS, SIEMEN Symon Cornelis naastligger ten zuiden Vijverstraat 1614 229 233r
, N. N. naastligger ten westen Vijverstraat 1614 229 233r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten noorden ([staat: Cornelis Jan Tammes]) Vijverstraat 1614 229 233r
TAMMES, JAN Jan Tammes naastligger ten noorden Vijverstraat 1614 229 233r
BOUWES, LIEPKJE Lupck Buwes verkoper Vijverstraat 1614 229 233r
PIETERS, SIEMEN wijlen Symen Pieters lijndraaier verkoper Vijverstraat 1614 229 233r
WIEBES, ROBIJN Robijn Wybes grootschipper aanhandelaar huis Vijverstraat 1615 229 284v
TJEERDS, MARIA Maria Tyaerdts aanhandelaar Vijverstraat 1615 229 284v
HARMENS, HANS Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat 1615 229 284v
, N. N. naastligger ten zuiden Vijverstraat 1615 229 284v
KORNELIS, OEGE de erfgenamen van wijlen Oege Cornelis naastligger ten westen Vijverstraat 1615 229 284v
, N. N. naastligger ten noorden Vijverstraat 1615 229 284v
DIRKS, JOEKE Jucke Diercx verwandelaar Vijverstraat 1615 229 284v
DIRKS, JELTJE Jelcke Diercx verwandelaar Vijverstraat 1615 229 284v
LASES, HAIE Haye Laes koper provisioneel huis Vijverstraat 1617 230 64v
, N. N. naastligger ten oosten Vijverstraat 1617 230 64v
, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Gruysse naastligger ten zuiden Vijverstraat 1617 230 64v
, N. N. naastligger ten westen Vijverstraat 1617 230 64v
, tuin of ledige plaats naastligger ten noorden Vijverstraat 1617 230 64v
BAUKES, ENNE de weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Vijverstraat 1617 230 64v
BOTES, SIEGER Seger Bottes koper provisioneel tuin of ledige plaats Vijverstraat 1617 230 64v
, N. N. naastligger ten oosten Vijverstraat 1617 230 64v
BAUKES, ENNE de weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes naastligger ten zuiden Vijverstraat 1617 230 64v
, N. N. naastligger ten westen Vijverstraat 1617 230 64v
, N. N. naastligger ten noorden Vijverstraat 1617 230 64v
BAUKES, ENNE de weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Vijverstraat 1617 230 64v
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes koper huis Vijverstraat 1618 230 107r
SIKKES, MARIA Mary Sickes koper Vijverstraat 1618 230 107r
, verpachter grond Vijverstraat 1618 230 107r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers , c.u. verpachter grond Vijverstraat 1618 230 107r
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten oosten Vijverstraat 1618 230 107r
, naastligger ten zuiden Vijverstraat 1618 230 107r
, SIPKE de weduwe van Sipcke veerschipper naastligger ten westen Vijverstraat 1618 230 107r
, N. N. naastligger ten noorden Vijverstraat 1618 230 107r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers