Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
JELGERSMA, BERNARDUS vroedsman Bernardus Jelgersma medicinae doctor koper drie woningen aan elkaar en weefwinkels Wasbleek WZ 1755 253 226r0
ARENDS, JAN Jan Arents , c.u. mr. bontwever huurder Wasbleek WZ 1755 253 226r0
ARENDS, JAN Jan Arents , c.u. mr. bontwever huurder Wasbleek WZ 1755 253 226r0
ARENDS, JAN Jan Arents , c.u. mr. bontwever huurder Wasbleek WZ 1755 253 226r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks , c.u. mr. bontwever huurder Wasbleek WZ 1755 253 226r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks , c.u. mr. bontwever huurder Wasbleek WZ 1755 253 226r0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.s. mr. bontwever huurder Wasbleek WZ 1755 253 226r0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.s. mr. bontwever huurder Wasbleek WZ 1755 253 226r0
, naastligger ten oosten Wasbleek WZ 1755 253 226r0
PIETERS, REINER Reinder Pyters , c.s. naastligger ten zuiden Wasbleek WZ 1755 253 226r0
PIETERS, REINER Reinder Pyters , c.s. naastligger ten zuiden Wasbleek WZ 1755 253 226r0
JELGERSMA, BERNARDUS Bernardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleek WZ 1755 253 226r0
PIETERS, REINER Reinder Pyters , c.s. naastligger ten noorden Wasbleek WZ 1755 253 226r0
PIETERS, REINER Reinder Pyters , c.s. naastligger ten noorden Wasbleek WZ 1755 253 226r0
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper Wasbleek WZ 1755 253 226r0
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta verkoper Wasbleek WZ 1755 253 226r0
WESTRA, JARICHS vroedsman Tolbe Jarigs Westra, c.u. koper huis en zomerhuis Wasbleek 1721 246 114v0
WESTRA, JARICHS vroedsman Tolbe Jarigs Westra, c.u. koper huis en zomerhuis Wasbleek 1721 246 114v0
, verpachter grond Wasbleek 1721 246 114v0
WASSENAAR, oud burgemeester Wassenaar naastligger ten oosten Wasbleek 1721 246 114v0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1721 246 114v0
VRIES, BAUKJE Baukje de Vries naastligger ten westen Wasbleek 1721 246 114v0
WALRICH, Walrich naastligger ten noorden Wasbleek 1721 246 114v0
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u. rentmeester verkoper Wasbleek 1721 246 114v0
IEPES, SINT Zent Ypes mr. haarwever koper huis Wasbleek 1736 249 112v0
IEPES, SINT Zent Ypes mr. haarwever koper huis Wasbleek 1736 249 112v0
AUKES, JETSKE Ydske Aukes koper Wasbleek 1736 249 112v0
AUKES, JETSKE Ydske Aukes koper Wasbleek 1736 249 112v0
AUKES, JETSKE Ydske Aukes koper Wasbleek 1736 249 112v0
SJOERDS, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Sjoerds molenmaker naastligger ten westen Wasbleek 1736 249 112v0
SJOERDS, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Sjoerds molenmaker naastligger ten westen Wasbleek 1736 249 112v0
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pieters Aerdenburgh naastligger ten oosten Wasbleek 1736 249 112v0
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pieters Aerdenburgh naastligger ten oosten Wasbleek 1736 249 112v0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1736 249 112v0
, zes woningen naastligger ten noorden Wasbleek 1736 249 112v0
IEPES, HOITJE Hoitje Ypes verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
IEPES, HOITJE Hoitje Ypes verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
SINTS, IEPE wijlen Ype Zents mr. haarwever verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
SINTS, IEPE wijlen Ype Zents mr. haarwever verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
JOHANNES, JAKOB Jacob Johannes havencherger koper hof met bomen, planten, zomerhuis en vijver, gedeelte lijnbaan en baanpad met kamers, keuken, stalling, twee wagenhuizen en een haverzolder Wasbleek 1743 251 7r0
JOHANNES, JAKOB Jacob Johannes havencherger koper hof met bomen, planten, zomerhuis en vijver, gedeelte lijnbaan en baanpad met kamers, keuken, stalling, twee wagenhuizen en een haverzolder Wasbleek 1743 251 7r0
TEUNIS, WILLEMKE Willemke Teunis koper Wasbleek 1743 251 7r0
TEUNIS, WILLEMKE Willemke Teunis koper Wasbleek 1743 251 7r0
, naastligger ten oosten Wasbleek 1743 251 7r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1743 251 7r0
, naastligger ten westen Wasbleek 1743 251 7r0
, naastligger ten noorden Wasbleek 1743 251 7r0
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Dancker de Kempenaer lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Wasbleek 1743 251 7r0
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper hof met bomen, planten, nieuw zomerhuis, vijver net stenen kanaal door de stadswal Wasbleek 1680 241 103v0
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alema koper Wasbleek 1680 241 103v0
, naastligger ten oosten Wasbleek 1680 241 103v0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1680 241 103v0
FONTEIN, JURJEN Jurjen Fontein naastligger ten westen Wasbleek 1680 241 103v0
, naastligger ten noorden Wasbleek 1680 241 103v0
FABER, KLAAS Gemeensman Claes Faber voormalig eigenaar en gebruiker der hof Wasbleek 1680 241 103v0
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius verkoper q.q. Wasbleek 1680 241 103v0
BIJLAAN, JAN SIEMENS burgemeester Jan Symens Bijlaen verkoper q.q. Wasbleek 1680 241 103v0
BIJLAAN, JAN SIEMENS burgemeester Jan Symens Bijlaen verkoper q.q. Wasbleek 1680 241 103v0
FABER, KLAAS Claes Faber verkoper Wasbleek 1680 241 103v0
IDSINGA, SAKE Saco Idzinga raad en advocaat fiscaal Admiraliteit koper zuidergedeelte van het 2e perceel van 's lands lijnbaan ([zijnde de jaarlijkse grondpacht]) Wasbleek 1680 241 118v0
FRANKENA, KNIERKE Coenira Franckena koper Wasbleek 1680 241 118v0
, verpachter grond Wasbleek 1680 241 118v0
, N. N. naastligger ten oosten Wasbleek 1680 241 118v0
, N. N. naastligger ten zuiden Wasbleek 1680 241 118v0
, N. N. naastligger ten westen Wasbleek 1680 241 118v0
, N. N. naastligger ten noorden Wasbleek 1680 241 118v0
JANS, REINER Reiner Jansen winkelier verkoper Wasbleek 1680 241 118v0
JANS, REINER Reiner Jansen winkelier verkoper Wasbleek 1680 241 118v0
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma medicinae doctor koper huis en weefwinkel Wasbleek 1764 256 39v0
STERN, GERRIT Gerryt van Stern, c.u. huurder (p.j.) Wasbleek 1764 256 39v0
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten oosten Wasbleek 1764 256 39v0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1764 256 39v0
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleek 1764 256 39v0
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten noorden Wasbleek 1764 256 39v0
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Wasbleek 1764 256 39v0
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Wasbleek 1764 256 39v0
, ABRAHAM Abraham Israel koopman verkoper q.q. Wasbleek 1764 256 39v0
JAKOBS, FOKELTJE de hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek 1764 256 39v0
JAKOBS, FOKELTJE de hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek 1764 256 39v0
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Wasbleek 1764 256 39v0
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Wasbleek 1764 256 39v0
JELGERSMA, BERNARDUS vroedsman dr. Bernhardus Jelgersma koper huis of woning Wasbleek 1764 256 42r0
GERRITS, HAIE Haye Gerryts , c.u. huurder (p.w.) Wasbleek 1764 256 42r0
GERRITS, HAIE Haye Gerryts , c.u. huurder (p.w.) Wasbleek 1764 256 42r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten oosten Wasbleek 1764 256 42r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten oosten Wasbleek 1764 256 42r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1764 256 42r0
JELGERSMA, BERNARDUS Berhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleek 1764 256 42r0
JELGERSMA, BERNARDUS Berhardus Jelgersma naastligger ten noorden Wasbleek 1764 256 42r0
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Wasbleek 1764 256 42r0
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Wasbleek 1764 256 42r0
, ABRAHAM Abraham Israel koopman verkoper q.q. Wasbleek 1764 256 42r0
JAKOBS, FOKELTJE de hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek 1764 256 42r0
JAKOBS, FOKELTJE de hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek 1764 256 42r0
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Wasbleek 1764 256 42r0
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Wasbleek 1764 256 42r0
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper twee woningen naast elkaar ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper twee woningen naast elkaar ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper twee woningen naast elkaar ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
KOENRAADS, BEREND de weduwe van wijlen Beernt Coenraads huurder oostelijke perceel (p.w.) Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
KOENRAADS, BEREND de weduwe van wijlen Beernt Coenraads huurder oostelijke perceel (p.w.) Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
KOENRAADS, BEREND de weduwe van wijlen Beernt Coenraads huurder oostelijke perceel (p.w.) Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks mr. bontwever huurder westelijke perceel (p.j.) Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks mr. bontwever huurder westelijke perceel (p.j.) Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
FABER, MEILE Meile D. Faber naastligger ten oosten Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
, wagenuis en het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
, wagenuis en het eerste perceel in deze akte naastligger ten noorden Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Wasbleek ZZ 1781 260 145r0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes koper door niaar huis en hof met bomen en planten Wasbleek 1692 243 4r0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes koper door niaar huis en hof met bomen en planten Wasbleek 1692 243 4r0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u. mr. gortmaker geniaarde koper Wasbleek 1692 243 4r0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u. mr. gortmaker geniaarde koper Wasbleek 1692 243 4r0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u. mr. gortmaker geniaarde koper Wasbleek 1692 243 4r0
PIETERS, HINKE Hinke Pytters geniaarde koper Wasbleek 1692 243 4r0
PIETERS, HINKE Hinke Pytters geniaarde koper Wasbleek 1692 243 4r0
, naastligger ten oosten Wasbleek 1692 243 4r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1692 243 4r0
RIJPMA, LIEUWE de tuin van Livius Rypma naastligger ten westen Wasbleek 1692 243 4r0
, naastligger ten noorden Wasbleek 1692 243 4r0
JANS, MARIA Marike Jansen verkoper Wasbleek 1692 243 4r0
JANS, MARIA Marike Jansen verkoper Wasbleek 1692 243 4r0
KORNELIS, PIETER wijlen Pieter Cornelis brouwer verkoper Wasbleek 1692 243 4r0
KORNELIS, PIETER wijlen Pieter Cornelis brouwer verkoper Wasbleek 1692 243 4r0
KORNELIS, PIETER wijlen Pieter Cornelis brouwer verkoper Wasbleek 1692 243 4r0
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams koper tuin en kamer Wasbleek 1727 246 300V0
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams koper tuin en kamer Wasbleek 1727 246 300V0
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams koper tuin en kamer Wasbleek 1727 246 300V0
MINSES, GRIETJE Grietje Minses koper Wasbleek 1727 246 300V0
MINSES, GRIETJE Grietje Minses koper Wasbleek 1727 246 300V0
, naastligger ten oosten Wasbleek 1727 246 300V0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1727 246 300V0
, naastligger ten westen Wasbleek 1727 246 300V0
VALKEN, KLAAS DOUWES Klaas Douwes Valken naastligger ten noorden Wasbleek 1727 246 300V0
VALKEN, KLAAS DOUWES Klaas Douwes Valken naastligger ten noorden Wasbleek 1727 246 300V0
VALKEN, KLAAS DOUWES Klaas Douwes Valken naastligger ten noorden Wasbleek 1727 246 300V0
BRUIN, KLAAS Klaas de Bruyn koopman verkoper Wasbleek 1727 246 300V0
JANS, JAN Jan Jansen Vijseler kapitein ter zee koper drie kamers Wasbleek 1671 240 45v0
JANS, JAN Jan Jansen Vijseler kapitein ter zee koper drie kamers Wasbleek 1671 240 45v0
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts koper Wasbleek 1671 240 45v0
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts koper Wasbleek 1671 240 45v0
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts koper Wasbleek 1671 240 45v0
, verpachter grond Wasbleek 1671 240 45v0
JANS, JAN de hof en ingang van Jan Jansen kapitein ter zee naastligger ten oosten Wasbleek 1671 240 45v0
JANS, JAN de hof en ingang van Jan Jansen kapitein ter zee naastligger ten oosten Wasbleek 1671 240 45v0
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten oosten Wasbleek 1671 240 45v0
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten oosten Wasbleek 1671 240 45v0
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten oosten Wasbleek 1671 240 45v0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1671 240 45v0
JANS, JAN Jan Jansen kapitein ter zee naastligger ten westen Wasbleek 1671 240 45v0
JANS, JAN Jan Jansen kapitein ter zee naastligger ten westen Wasbleek 1671 240 45v0
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten westen Wasbleek 1671 240 45v0
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten westen Wasbleek 1671 240 45v0
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten westen Wasbleek 1671 240 45v0
JANS, JAN Jan Jansen kapitein ter zee naastligger ten noorden Wasbleek 1671 240 45v0
JANS, JAN Jan Jansen kapitein ter zee naastligger ten noorden Wasbleek 1671 240 45v0
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten noorden Wasbleek 1671 240 45v0
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten noorden Wasbleek 1671 240 45v0
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten noorden Wasbleek 1671 240 45v0
HOUT, HANS Hansonius van der Hout verkoper q.q. Wasbleek 1671 240 45v0
HAIMA, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Haima verkoper Wasbleek 1671 240 45v0
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher koper hof met bomen, planten en prieel Wasbleek 1668 239 171v0
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher koper hof met bomen, planten en prieel Wasbleek 1668 239 171v0
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher koper hof met bomen, planten en prieel Wasbleek 1668 239 171v0
SAS, ANTJE Anneke Sas koper Wasbleek 1668 239 171v0
, N. N. naastligger ten oosten Wasbleek 1668 239 171v0
, N. N. naastligger ten zuiden Wasbleek 1668 239 171v0
, N. N. naastligger ten westen Wasbleek 1668 239 171v0
, N. N. naastligger ten noorden Wasbleek 1668 239 171v0
REEN, MARIA Maria Reen verkoper Wasbleek 1668 239 171v0
SCHELLINGER, JELMER wijlen Jelmer Schellinger verkoper Wasbleek 1668 239 171v0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaar koper 11/16 van 2 woningen en weefwinkels Wasbleek 1762 255 128v0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaar koper 11/16 van 2 woningen en weefwinkels Wasbleek 1762 255 128v0
BUILART, IEMKJE JANS Ymkjen Jansen Builart eigenaar van 5/16 Wasbleek 1762 255 128v0
BUILART, IEMKJE JANS Ymkjen Jansen Builart eigenaar van 5/16 Wasbleek 1762 255 128v0
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts eigenaar van 5/16 Wasbleek 1762 255 128v0
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts eigenaar van 5/16 Wasbleek 1762 255 128v0
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts eigenaar van 5/16 Wasbleek 1762 255 128v0
HEES, HENDRIK Hendrik van Hees, c.u. mr. bontwever huurder (p.j.) Wasbleek 1762 255 128v0
, GERRIT Gerryt Paardekamper, c.u. mr. bontwever huurder (p.j.) Wasbleek 1762 255 128v0
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Wasbleek 1762 255 128v0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1762 255 128v0
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten westen Wasbleek 1762 255 128v0
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten noorden Wasbleek 1762 255 128v0
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper q.q. Wasbleek 1762 255 128v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman verkoper q.q. Wasbleek 1762 255 128v0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans blauwververse verkoper Wasbleek 1762 255 128v0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans blauwververse verkoper Wasbleek 1762 255 128v0
RUURDS, ALBERT wijlen Albert Ruirds verkoper Wasbleek 1762 255 128v0
RUURDS, ALBERT wijlen Albert Ruirds verkoper Wasbleek 1762 255 128v0
, N. N. koper provisioneel dubbele woning onder een dak Wasbleek 1789 263 376r0
BAARTES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Barts huurder (p.j.) Wasbleek 1789 263 376r0
BAARTES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Barts huurder (p.j.) Wasbleek 1789 263 376r0
BAARTES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Barts huurder (p.j.) Wasbleek 1789 263 376r0
SIEBRENS, KLAAS Claas Sybrens huurder (p.j.) Wasbleek 1789 263 376r0
SIEBRENS, KLAAS Claas Sybrens huurder (p.j.) Wasbleek 1789 263 376r0
MARTENS, FREERK Fredrik Martinus naastligger ten oosten Wasbleek 1789 263 376r0
MARTENS, FREERK Fredrik Martinus naastligger ten oosten Wasbleek 1789 263 376r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1789 263 376r0
DOUWES, WILLEM Willem Douwes naastligger ten westen Wasbleek 1789 263 376r0
DOUWES, WILLEM Willem Douwes naastligger ten westen Wasbleek 1789 263 376r0
DOUWES, WILLEM Willem Douwes naastligger ten westen Wasbleek 1789 263 376r0
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas naastligger ten noorden Wasbleek 1789 263 376r0
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS oud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstra verkoper q.q. Wasbleek 1789 263 376r0
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS oud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstra verkoper q.q. Wasbleek 1789 263 376r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Wasbleek 1789 263 376r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Wasbleek 1789 263 376r0
, JAN Jan Paulesen verkoper Wasbleek 1789 263 376r0
ARENDS, ELSKE huisman Elske Erents koper door niaar huis en tuin Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
ARENDS, ELSKE huisman Elske Erents koper door niaar huis en tuin Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
ARENDS, ELSKE huisman Elske Erents koper door niaar huis en tuin Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles koper door niaar Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles koper door niaar Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles koper door niaar Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
DIRKS, KLAAS Claes Dirx geniaarde koper Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
DIRKS, KLAAS Claes Dirx geniaarde koper Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
DIRKS, KLAAS Claes Dirx geniaarde koper Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
ALLERTS, GRIETJE Grietie Allerts afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
ALLERTS, GRIETJE Grietie Allerts afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
ALLERTS, GRIETJE Grietie Allerts afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs secretaris Vijf Deelen Zeedijken afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs secretaris Vijf Deelen Zeedijken afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
, naastligger ten oosten Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
, naastligger ten zuiden Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten zuiden Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten zuiden Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten zuiden Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
, N. N. naastligger ten westen Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
, naastligger ten noorden Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes verkoper Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes verkoper Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes verkoper Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
FRANSES, KLAAS wijlen Claes Fransen verkoper Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
FRANSES, KLAAS wijlen Claes Fransen verkoper Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
FRANSES, KLAAS wijlen Claes Fransen verkoper Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper 5/16 huis Wasbleek 1769 257 97v0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper 5/16 huis Wasbleek 1769 257 97v0
HARMENS, JOHANNES wijlen Johannes Harmens koper Wasbleek 1769 257 97v0
HARMENS, JOHANNES wijlen Johannes Harmens koper Wasbleek 1769 257 97v0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes eigenaar van 11/16 Wasbleek 1769 257 97v0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes eigenaar van 11/16 Wasbleek 1769 257 97v0
HARMENS, JOHANNES wijlen Johannes Harmens eigenaar van 11/16 Wasbleek 1769 257 97v0
HARMENS, JOHANNES wijlen Johannes Harmens eigenaar van 11/16 Wasbleek 1769 257 97v0
PLAS, PIETER Pieter Plas, c.u. en c.soc. huurder Wasbleek 1769 257 97v0
, N. N. naastligger ten oosten Wasbleek 1769 257 97v0
, N. N. naastligger ten zuiden Wasbleek 1769 257 97v0
, N. N. naastligger ten westen Wasbleek 1769 257 97v0
, N. N. naastligger ten noorden Wasbleek 1769 257 97v0
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans verkoper Wasbleek 1769 257 97v0
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans verkoper Wasbleek 1769 257 97v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopman verkoper Wasbleek 1769 257 97v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopman verkoper Wasbleek 1769 257 97v0
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur koper hof Wasbleek 1735 249 54r0
, N. N. naastligger ten noorden Wasbleek 1735 249 54r0
, N. N. naastligger ten westen Wasbleek 1735 249 54r0
, N. N. naastligger ten oosten Wasbleek 1735 249 54r0
, N. N. naastligger ten noorden Wasbleek 1735 249 54r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen mr. smid verkoper Wasbleek 1735 249 54r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen mr. smid verkoper Wasbleek 1735 249 54r0
, JOHANNES burgemeester Johannes Quicklenborgh koper drie kamers Wasbleek 1684 242 17r0
, verpachter grond Wasbleek 1684 242 17r0
, de molenaarsstal naastligger ten oosten Wasbleek 1684 242 17r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1684 242 17r0
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS de hof van de kinderen van Tjeerdt Sybrants Suyrger naastligger ten westen Wasbleek 1684 242 17r0
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS de hof van de kinderen van Tjeerdt Sybrants Suyrger naastligger ten westen Wasbleek 1684 242 17r0
, JOHANNES de hof van burgemeester Johannes Quicklenborgh naastligger ten noorden Wasbleek 1684 242 17r0
, JAKOMINA Jacomijne Vijselaer, jongedochter doch maior annis verkoper Wasbleek 1684 242 17r0
, HARMEN Harmen Vijselaer mr. zilversmid verkoper Wasbleek 1684 242 17r0
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper Wasbleek 1684 242 17r0
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper Wasbleek 1684 242 17r0
, JOHANNES burgemeester Joannes Quicklenborgh verkoper q.q. Wasbleek 1684 242 17r0
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer verkoper Wasbleek 1684 242 17r0
HOEF, JAN Jan Hoeff commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Wasbleek 1684 242 17r0
, EVERT de kinderen van Evert Vijselaer verkoper Wasbleek 1684 242 17r0
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeff verkoper Wasbleek 1684 242 17r0
FABER, HENDRIK Hendrick Faber, voor zijn kinderen verkoper Wasbleek 1684 242 17r0
, EVA wijlen Eva Vijselaer verkoper Wasbleek 1684 242 17r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekschipper koper huis en tuin Wasbleek 1687 242 169r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekschipper koper huis en tuin Wasbleek 1687 242 169r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekschipper koper huis en tuin Wasbleek 1687 242 169r0
, naastligger ten oosten Wasbleek 1687 242 169r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 1687 242 169r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten zuiden Wasbleek 1687 242 169r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten zuiden Wasbleek 1687 242 169r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten zuiden Wasbleek 1687 242 169r0
, naastligger ten westen Wasbleek 1687 242 169r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten westen Wasbleek 1687 242 169r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten westen Wasbleek 1687 242 169r0
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten westen Wasbleek 1687 242 169r0
, naastligger ten noorden Wasbleek 1687 242 169r0
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes verkoper Wasbleek 1687 242 169r0
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes verkoper Wasbleek 1687 242 169r0
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes verkoper Wasbleek 1687 242 169r0
VISSER, KLAAS FRANSES wijlen Claes Fransen Visser verkoper Wasbleek 1687 242 169r0
VISSER, KLAAS FRANSES wijlen Claes Fransen Visser verkoper Wasbleek 1687 242 169r0
VISSER, KLAAS FRANSES wijlen Claes Fransen Visser verkoper Wasbleek 1687 242 169r0
, HANS Hans Boeselach hovenier koper huis, hof en belvedere Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
, naastligger ten oosten Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
, naastligger ten zuiden Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
, naastligger ten westen Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
DOUWES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Douwes Falckens naastligger ten westen Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
DOUWES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Douwes Falckens naastligger ten westen Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
DOUWES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Douwes Falckens naastligger ten westen Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
, naastligger ten noorden Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper q.q. Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper q.q. Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper q.q. Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltinga commies Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
, verkoper Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
ADAMS, HENDRIK wijlen Hendrik Adams erflater Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
ADAMS, HENDRIK wijlen Hendrik Adams erflater Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
ADAMS, HENDRIK wijlen Hendrik Adams erflater Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergier koper verscheidene woningen met hof bijelkaar Wasbleek 1766 256 148r0
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergier koper verscheidene woningen met hof bijelkaar Wasbleek 1766 256 148r0
LOUWS, HANS Hans Louws , e.a. huurder Wasbleek 1766 256 148r0
LOUWS, HANS Hans Louws , e.a. huurder Wasbleek 1766 256 148r0
, N. N. naastligger ten oosten Wasbleek 1766 256 148r0
, N. N. naastligger ten zuiden Wasbleek 1766 256 148r0
, N. N. naastligger ten westen Wasbleek 1766 256 148r0
, N. N. naastligger ten noorden Wasbleek 1766 256 148r0
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus verkoper q.q. Wasbleek 1766 256 148r0
BOS, JOHANNA de goederen van Johanna Bos verkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BOS, LUCAS Lucas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Wasbleek 1766 256 148r0
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries verkoper q.q. Wasbleek 1766 256 148r0
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries verkoper q.q. Wasbleek 1766 256 148r0
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries verkoper q.q. Wasbleek 1766 256 148r0
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beitzegat koemelker en voerman verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beitzegat koemelker en voerman verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
PAULUS, PIETER wijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
PAULUS, PIETER wijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
PIETERS, WIKJE Wikje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
PIETERS, WIKJE Wikje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
, JAN huisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, JAKOBS Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, JAKOBS Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, HIELKJE JAKOBS Hycke Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, HIELKJE JAKOBS Hycke Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, TRIJNTJE JAKOBS Trijntje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, TRIJNTJE JAKOBS Trijntje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, JAKOB KORNELIS wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, JAKOB KORNELIS wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, JAKOB KORNELIS wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, GRIETJE KORNELIS wijlen Gryttje Cornelis Beitzegat erflater Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, GRIETJE KORNELIS wijlen Gryttje Cornelis Beitzegat erflater Wasbleek 1766 256 148r0
BEIDSCHAT, GRIETJE KORNELIS wijlen Gryttje Cornelis Beitzegat erflater Wasbleek 1766 256 148r0
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Wasbleek 1766 256 148r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks substituut koster grote kerk koper huis en weefwinkel Wasbleek NZ 1738 249 287r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks substituut koster grote kerk koper huis en weefwinkel Wasbleek NZ 1738 249 287r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks substituut koster grote kerk koper huis en weefwinkel Wasbleek NZ 1738 249 287r0
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts koper Wasbleek NZ 1738 249 287r0
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts koper Wasbleek NZ 1738 249 287r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen huurder Wasbleek NZ 1738 249 287r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen huurder Wasbleek NZ 1738 249 287r0
PIETERS, SJOERD Sioerd Pytters mr. molenaar naastligger ten oosten Wasbleek NZ 1738 249 287r0
PIETERS, SJOERD Sioerd Pytters mr. molenaar naastligger ten oosten Wasbleek NZ 1738 249 287r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek NZ 1738 249 287r0
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten westen Wasbleek NZ 1738 249 287r0
WETSENS, JOHANNES Johannis van Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1738 249 287r0
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1738 249 287r0
DONKER, JAN Jan Donker naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1738 249 287r0
HASELAAR, AUKE Auke Haselaar naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1738 249 287r0
WETSENS, JOHANNES Johannis van Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper van 1/3 Wasbleek NZ 1738 249 287r0
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Wasbleek NZ 1738 249 287r0
DONKER, JAN Jan Donker verkoper van 1/3 Wasbleek NZ 1738 249 287r0
HASELAAR, AUKE Auke Haselaar verkoper van 1/3 Wasbleek NZ 1738 249 287r0
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman koper huis Wasbleek NZ 1799 265 145r0
BURGERHOF, PIETER Pieter Burghoff, c.u. huurder Wasbleek NZ 1799 265 145r0
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman naastligger ten oosten Wasbleek NZ 1799 265 145r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek NZ 1799 265 145r0
, het tweede huis in deze akte naastligger ten westen Wasbleek NZ 1799 265 145r0
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1799 265 145r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Wasbleek NZ 1799 265 145r0
JOHANNES, WIEBE de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Wasbleek NZ 1799 265 145r0
JOHANNES, WIEBE de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Wasbleek NZ 1799 265 145r0
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman koper huis Wasbleek NZ 1799 265 145r0
ROYEN, HARMEN de weduwe van wijlen Harmanus van Royen huurder Wasbleek NZ 1799 265 145r0
, het eerste huis in deze akte naastligger ten oosten Wasbleek NZ 1799 265 145r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek NZ 1799 265 145r0
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman naastligger ten westen Wasbleek NZ 1799 265 145r0
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1799 265 145r0
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Wasbleek NZ 1799 265 145r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Wasbleek NZ 1799 265 145r0
JOHANNES, WIEBE de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Wasbleek NZ 1799 265 145r0
JOHANNES, WIEBE de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Wasbleek NZ 1799 265 145r0
BAARTES, JILLES Jelis Baerts koper drie kamers aan elkaar Wasbleek 3 1656 237 99v0
BAARTES, JILLES Jelis Baerts koper drie kamers aan elkaar Wasbleek 3 1656 237 99v0
BAARTES, JILLES Jelis Baerts koper drie kamers aan elkaar Wasbleek 3 1656 237 99v0
, verpachter grond Wasbleek 3 1656 237 99v0
, N. N. naastligger ten oosten Wasbleek 3 1656 237 99v0
, N. N. naastligger ten zuiden Wasbleek 3 1656 237 99v0
, N. N. naastligger ten westen Wasbleek 3 1656 237 99v0
, het perceel verkocht in de vorige akte naastligger ten noorden Wasbleek 3 1656 237 99v0
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cock verkoper van 1/2 Wasbleek 3 1656 237 99v0
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes wijdschipper verkoper van 1/2 Wasbleek 3 1656 237 99v0
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes wijdschipper verkoper van 1/2 Wasbleek 3 1656 237 99v0
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes wijdschipper verkoper van 1/2 Wasbleek 3 1656 237 99v0
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds mr. blauwverver koper 3/4 van 2 nieuwe woningen en weefwinkels Wasbleek 3 1742 250 229r0
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds mr. blauwverver koper 3/4 van 2 nieuwe woningen en weefwinkels Wasbleek 3 1742 250 229r0
, HARMEN Harmen Breumers, c.u. huurder Wasbleek 3 1742 250 229r0
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u. huurder Wasbleek 3 1742 250 229r0
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u. huurder Wasbleek 3 1742 250 229r0
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u. huurder Wasbleek 3 1742 250 229r0
, JAN Jan Craemer naastligger ten oosten Wasbleek 3 1742 250 229r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 3 1742 250 229r0
GONGGRIJP, HARMEN het panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp naastligger ten westen Wasbleek 3 1742 250 229r0
WESTRA, JARICH de tuin van Jarig Westra koopman naastligger ten noorden Wasbleek 3 1742 250 229r0
RUURDS, ANTJE Antie Ruirds verkoper van 1/4 Wasbleek 3 1742 250 229r0
RUURDS, ANTJE Antie Ruirds verkoper van 1/4 Wasbleek 3 1742 250 229r0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Buillart mr. bakker verkoper van 1/4 Wasbleek 3 1742 250 229r0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Buillart mr. bakker verkoper van 1/4 Wasbleek 3 1742 250 229r0
RUURDS, MINNE Minne Ruirds mr. blauwverver verkoper van 1/4 Wasbleek 3 1742 250 229r0
RUURDS, MINNE Minne Ruirds mr. blauwverver verkoper van 1/4 Wasbleek 3 1742 250 229r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Wasbleek 3 1742 250 229r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Wasbleek 3 1742 250 229r0
RUURDS, PIETER Pieter Ruirds , thans uitlandig verkoper van 1/4 Wasbleek 3 1742 250 229r0
RUURDS, PIETER Pieter Ruirds , thans uitlandig verkoper van 1/4 Wasbleek 3 1742 250 229r0
JELLES, JETSE de erfgenamen van wijlen Jetze Jelles koper huis, tuin en zomerhuis Wasbleek 7 1808 268 80r0
JELLES, JETSE de erfgenamen van wijlen Jetze Jelles koper huis, tuin en zomerhuis Wasbleek 7 1808 268 80r0
ESTA, F. de Heer F. F. van Esta naastligger ten oosten Wasbleek 7 1808 268 80r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 7 1808 268 80r0
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas naastligger ten westen Wasbleek 7 1808 268 80r0
JANS, HUBERT Huibert Jans naastligger ten noorden Wasbleek 7 1808 268 80r0
JANS, HUBERT Huibert Jans naastligger ten noorden Wasbleek 7 1808 268 80r0
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbindersknecht verkoper q.q. Wasbleek 7 1808 268 80r0
MARTENS, FREERK Frederik Martinus , c.u. verkoper Wasbleek 7 1808 268 80r0
MARTENS, FREERK Frederik Martinus , c.u. verkoper Wasbleek 7 1808 268 80r0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar ratione sanguinis twee woningen ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleek 13 1781 260 57v0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper door niaar ratione sanguinis Wasbleek 13 1781 260 57v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopman geniaarde koper Wasbleek 13 1781 260 57v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopman geniaarde koper Wasbleek 13 1781 260 57v0
KOENRAADS, BEREND de weduwe van wijlen Beernd Coenraads huurder oostelijke perceel (p.w.) Wasbleek 13 1781 260 57v0
KOENRAADS, BEREND de weduwe van wijlen Beernd Coenraads huurder oostelijke perceel (p.w.) Wasbleek 13 1781 260 57v0
KOENRAADS, BEREND de weduwe van wijlen Beernd Coenraads huurder oostelijke perceel (p.w.) Wasbleek 13 1781 260 57v0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks mr. bontwever huurder westelijke perceel (p.j.) Wasbleek 13 1781 260 57v0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks mr. bontwever huurder westelijke perceel (p.j.) Wasbleek 13 1781 260 57v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Wasbleek 13 1781 260 57v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Wasbleek 13 1781 260 57v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Wasbleek 13 1781 260 57v0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 13 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS het wagenhuis van Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleek 13 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS het pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersma naastligger ten noorden Wasbleek 13 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleek 13 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleek 13 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleek 13 1781 260 57v0
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstra verkoper q.q. Wasbleek 13 1781 260 57v0
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Wasbleek 13 1781 260 57v0
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Wasbleek 13 1781 260 57v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleek 13 1781 260 57v0
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Wasbleek 13 1781 260 57v0
BLOK, MINNE Minne Blok koopman verkoper q.q. Wasbleek 13 1781 260 57v0
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, en haar kinderen verkoper ([volgens DTB: Abitzch]) Wasbleek 13 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Wasbleek 13 1781 260 57v0
ESTA, F. F. F. Esta koper paarden- en koestalling Wasbleek 23 1805 267 147v0
, naastligger ten oosten Wasbleek 23 1805 267 147v0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 23 1805 267 147v0
ESTA, F. F. F. Esta naastligger ten westen Wasbleek 23 1805 267 147v0
ESTA, F. F. F. Esta naastligger ten noorden Wasbleek 23 1805 267 147v0
ROODJE, JAN KLASES Jan Klaasen Roodtje verkoper Wasbleek 23 1805 267 147v0
ROODJE, JAN KLASES Jan Klaasen Roodtje verkoper Wasbleek 23 1805 267 147v0
KLASES, JAN Jan Klaases voerman koper paarden- en koestalling Wasbleek 23 1784 261 237v0
KLASES, JAN Jan Klaases voerman koper paarden- en koestalling Wasbleek 23 1784 261 237v0
PIERS, DIRK Dirk Piers huurder (p.j.) Wasbleek 23 1784 261 237v0
PIERS, DIRK Dirk Piers huurder (p.j.) Wasbleek 23 1784 261 237v0
, naastligger ten oosten Wasbleek 23 1784 261 237v0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 23 1784 261 237v0
ESTA, F. van Esta naastligger ten westen Wasbleek 23 1784 261 237v0
ESTA, F. van Esta naastligger ten noorden Wasbleek 23 1784 261 237v0
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Wasbleek 23 1784 261 237v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Wasbleek 23 1784 261 237v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Wasbleek 23 1784 261 237v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuis verkoper q.q. Wasbleek 23 1784 261 237v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuis verkoper q.q. Wasbleek 23 1784 261 237v0
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Wasbleek 23 1784 261 237v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Wasbleek 23 1784 261 237v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Wasbleek 23 1784 261 237v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Wasbleek 23 1784 261 237v0
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Wasbleek 23 1784 261 237v0
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Wasbleek 23 1784 261 237v0
ANDRIES, ANSKE Anske Andries makelaar koper door niaar ratione sanguinis tuin, zomerhuis en 4 woningen Wasbleek 92 1781 260 80r0
ANDRIES, ANSKE Anske Andries makelaar koper door niaar ratione sanguinis tuin, zomerhuis en 4 woningen Wasbleek 92 1781 260 80r0
ANDRIES, ANSKE Anske Andries makelaar koper door niaar ratione sanguinis tuin, zomerhuis en 4 woningen Wasbleek 92 1781 260 80r0
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar geniaarde koper Wasbleek 92 1781 260 80r0
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar geniaarde koper Wasbleek 92 1781 260 80r0
ABRAHAMS, SIEBE Sybe Abrahams mr. vleeshouwer afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek 92 1781 260 80r0
ABRAHAMS, SIEBE Sybe Abrahams mr. vleeshouwer afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek 92 1781 260 80r0
ABRAHAMS, SIEBE Sybe Abrahams mr. vleeshouwer afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek 92 1781 260 80r0
JOSEFS, Sis Josephs bewoner kamer 1 Wasbleek 92 1781 260 80r0
JOSEFS, Sis Josephs bewoner kamer 1 Wasbleek 92 1781 260 80r0
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers huurder kamer 1 (p.j.) Wasbleek 92 1781 260 80r0
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers huurder kamer 1 (p.j.) Wasbleek 92 1781 260 80r0
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers huurder kamer 1 (p.j.) Wasbleek 92 1781 260 80r0
ROMMERTS, KASPER de weduwe van wijlen Casper Rombartus huurder kamer 2 Wasbleek 92 1781 260 80r0
ROMMERTS, KASPER de weduwe van wijlen Casper Rombartus huurder kamer 2 Wasbleek 92 1781 260 80r0
BEERTS, JAN Jan Beerds bewoner kamer 3 Wasbleek 92 1781 260 80r0
BEERTS, JAN Jan Beerds bewoner kamer 3 Wasbleek 92 1781 260 80r0
BEERTS, JAN Jan Beerds bewoner kamer 3 Wasbleek 92 1781 260 80r0
, militairen huurder kamer 4 (p.w.) Wasbleek 92 1781 260 80r0
, naastligger ten oosten Wasbleek 92 1781 260 80r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 92 1781 260 80r0
, naastligger ten westen Wasbleek 92 1781 260 80r0
, naastligger ten noorden Wasbleek 92 1781 260 80r0
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Camminga mr. chirurgijn verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Camminga mr. chirurgijn verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
SNIJDER, JAN Jan Snijdler mr. chirurgijn verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
ANDRIES, ANSKE Anske Andries gezworen makelaar verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
ANDRIES, ANSKE Anske Andries gezworen makelaar verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
ANDRIES, ANSKE Anske Andries gezworen makelaar verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r0
KAMMINGA, ANTJE HIELKES wijlen Antje Hylkes Camminga erflater Wasbleek 92 1781 260 80r0
KAMMINGA, ANTJE HIELKES wijlen Antje Hylkes Camminga erflater Wasbleek 92 1781 260 80r0
SIEBES, HIELKE wijlen Hylke Sybes erflater Wasbleek 92 1781 260 80r0
SIEBES, HIELKE wijlen Hylke Sybes erflater Wasbleek 92 1781 260 80r0
JAKOBS, RIEMKJE wijlen Riemke Jacobs erflater Wasbleek 92 1781 260 80r0
JAKOBS, RIEMKJE wijlen Riemke Jacobs erflater Wasbleek 92 1781 260 80r0
, koper tuin en zomerhuis met 4 huizen Wasbleek 92 1782 260 216r0
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers huurder eerste huis (p.j.) Wasbleek 92 1782 260 216r0
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers huurder eerste huis (p.j.) Wasbleek 92 1782 260 216r0
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers huurder eerste huis (p.j.) Wasbleek 92 1782 260 216r0
EGBERTS, JOHANNES Johannes Egberts huurder tweede huis Wasbleek 92 1782 260 216r0
EGBERTS, JOHANNES Johannes Egberts huurder tweede huis Wasbleek 92 1782 260 216r0
EGBERTS, JOHANNES Johannes Egberts huurder tweede huis Wasbleek 92 1782 260 216r0
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus huurder derde huis Wasbleek 92 1782 260 216r0
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus huurder derde huis Wasbleek 92 1782 260 216r0
, militairen huurders vierde huis (p.w.) Wasbleek 92 1782 260 216r0
, naastligger ten oosten Wasbleek 92 1782 260 216r0
, naastligger ten zuiden Wasbleek 92 1782 260 216r0
, naastligger ten westen Wasbleek 92 1782 260 216r0
, naastligger ten noorden Wasbleek 92 1782 260 216r0
MIEDEMA, SIEMEN burgervaandrig Simon Miedema verkoper q.q. Wasbleek 92 1782 260 216r0
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopman verkoper q.q. Wasbleek 92 1782 260 216r0
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopman verkoper q.q. Wasbleek 92 1782 260 216r0
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes , minderjarig verkoper Wasbleek 92 1782 260 216r0
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes , minderjarig verkoper Wasbleek 92 1782 260 216r0
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes , minderjarig verkoper Wasbleek 92 1782 260 216r0
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes , minderjarig verkoper Wasbleek 92 1782 260 216r0
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes , minderjarig verkoper Wasbleek 92 1782 260 216r0
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes , minderjarig verkoper Wasbleek 92 1782 260 216r0
ANDRIES, ANSKE wijlen Anske Andries makelaar erflater Wasbleek 92 1782 260 216r0
ANDRIES, ANSKE wijlen Anske Andries makelaar erflater Wasbleek 92 1782 260 216r0
ANDRIES, ANSKE wijlen Anske Andries makelaar erflater Wasbleek 92 1782 260 216r0
KAMMINGA, ANTJE HIELKES wijlen Antje Hylkes Kamminga erflater Wasbleek 92 1782 260 216r0
KAMMINGA, ANTJE HIELKES wijlen Antje Hylkes Kamminga erflater Wasbleek 92 1782 260 216r0
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds verkoper Wasbleek 92 1782 260 216r0
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds verkoper Wasbleek 92 1782 260 216r0
ANDRIES, ANSKE wijlen Anske Andries erflater Wasbleek 92 1782 260 216r0
ANDRIES, ANSKE wijlen Anske Andries erflater Wasbleek 92 1782 260 216r0
ANDRIES, ANSKE wijlen Anske Andries erflater Wasbleek 92 1782 260 216r0
, JOHANNES vroedsman Joannes Quicklenborgh koper hof met bomen en planten Wasbleekstraat WZ 1675 240 196r0
BRUINSVELD, TRIJNTJE Trijntie Bruynsvelt koper Wasbleekstraat WZ 1675 240 196r0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat WZ 1675 240 196r0
, de molenaarsschuur naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1675 240 196r0
, de hof van Vijselaar kapitein naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1675 240 196r0
, het molenaarshuis naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ 1675 240 196r0
WYNIA, EEDE REINS oud burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Wasbleekstraat WZ 1675 240 196r0
WYNIA, EEDE REINS oud burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Wasbleekstraat WZ 1675 240 196r0
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix koopman koper huis, tuin, zomerhuis Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix koopman koper huis, tuin, zomerhuis Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks koper Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks koper Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks koper Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
, verpachter grond Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
, N. N. huurder zomerhuis (p.j.) Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
HASELAAR, burgemeester Haselaer naastligger ten oosten Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
, naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts naastligger ten westen Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts naastligger ten westen Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts naastligger ten westen Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
, een panwerk naastligger ten noorden Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
SURINGAR, AMALIA TJEERDS Emilia Tjeerds Suriger verkoper Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
SURINGAR, AMALIA TJEERDS Emilia Tjeerds Suriger verkoper Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Reneman emeritus pastor verkoper Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager koper woning Wasbleekstraat 1 1787 262 188v0
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Wasbleekstraat 1 1787 262 188v0
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Wasbleekstraat 1 1787 262 188v0
, verpachter grond Wasbleekstraat 1 1787 262 188v0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 1 1787 262 188v0
, naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 1 1787 262 188v0
, naastligger ten westen Wasbleekstraat 1 1787 262 188v0
ALTENA, JAN Jan Altena naastligger ten noorden Wasbleekstraat 1 1787 262 188v0
, verkoper Wasbleekstraat 1 1787 262 188v0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman aanhandelaar wagenhuis Wasbleekstraat 2 1794 264 214r0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 2 1794 264 214r0
MOLENAAR, BAUKE Bauke Molenaar naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 2 1794 264 214r0
ESTA, F. Heer F. van Esta naastligger ten westen Wasbleekstraat 2 1794 264 214r0
BROUWER, JAN Jan Brouwer naastligger ten noorden Wasbleekstraat 2 1794 264 214r0
KOOL, SIEBRICHJE Sybrigje Kool verwandelaar Wasbleekstraat 2 1794 264 214r0
ALTENA, JAN wijlen Jan Altena koopman verwandelaar Wasbleekstraat 2 1794 264 214r0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper door niaar Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopman geniaarde koper Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopman geniaarde koper Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. bontwever huurder (p.j.) Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. bontwever huurder (p.j.) Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstra verkoper q.q. Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
BLOK, MINNE Minne Blok koopman verkoper q.q. Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
ALTENA, JAN Jan J. Altena koopman koper wagenhuis Wasbleekstraat 2 1778 259 123r0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 2 1778 259 123r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 2 1778 259 123r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 2 1778 259 123r0
JELGERSMA, BERNARDUS oud burgemeester dr. Bernardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat 2 1778 259 123r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 2 1778 259 123r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 2 1778 259 123r0
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper Wasbleekstraat 2 1778 259 123r0
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat 2 1781 260 145r0
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat 2 1781 260 145r0
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat 2 1781 260 145r0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. bontwever huurder (p.j.) Wasbleekstraat 2 1781 260 145r0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. bontwever huurder (p.j.) Wasbleekstraat 2 1781 260 145r0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 2 1781 260 145r0
, het vierde perceel in deze akte naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 2 1781 260 145r0
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen Wasbleekstraat 2 1781 260 145r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 2 1781 260 145r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 2 1781 260 145r0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Wasbleekstraat 2 1781 260 145r0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Wasbleekstraat 2 1781 260 145r0
ATES, BAUKE meerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht koper huis, schuur en paardenstal etc. Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
ATES, BAUKE meerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht koper huis, schuur en paardenstal etc. Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
ATES, BAUKE meerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht koper huis, schuur en paardenstal etc. Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks zoutdrager huurder voorste kamer Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks zoutdrager huurder voorste kamer Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
ALTENA, JAN Jan Altena huurder middelste kamer Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
KLEIN, BAUKE Bauke Klein huurder achterste kamer Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
, verpachter grond ([voor 1/1]) Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
, N. N. naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
, N. N. naastligger ten westen Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
, naastligger ten noorden Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaar verkoper Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaar verkoper Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
BRUINS, ELSKE wijlen Elske Bruins verkoper Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
BRUINS, ELSKE wijlen Elske Bruins verkoper Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
BRUINS, ELSKE wijlen Elske Bruins verkoper Wasbleekstraat 2 1782 260 190r0
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn koper wagenhuis Wasbleekstraat 2 1761 255 112v0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 2 1761 255 112v0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 2 1761 255 112v0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 2 1761 255 112v0
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat 2 1761 255 112v0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 2 1761 255 112v0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 2 1761 255 112v0
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta, mede voor zich mr. chirurgijn verkoper Wasbleekstraat 2 1761 255 112v0
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta, mede voor zich mr. chirurgijn verkoper Wasbleekstraat 2 1761 255 112v0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandig verkoper Wasbleekstraat 2 1761 255 112v0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandig verkoper Wasbleekstraat 2 1761 255 112v0
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles , voor zich koper hof en zomerhuisje met bomen en planten en tevens met een vrije eigen steeg langs de wester zijmuur van de panbakkerij Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles , voor zich koper hof en zomerhuisje met bomen en planten en tevens met een vrije eigen steeg langs de wester zijmuur van de panbakkerij Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendriks Vosma koper Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendriks Vosma koper Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles koper q.q. Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles koper q.q. Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lamberts koper Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lamberts koper Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
, verpachter grond Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
, vijf ducaten voor de verkopers kinderen toehaak Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
BAUKES, PAULUS een kamer en de voormalige hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
BAUKES, PAULUS een kamer en de voormalige hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
BAUKES, PAULUS een kamer en de voormalige hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
, de lijnbaan naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
, naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
EEBES, PIETER de hof van Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
EEBES, PIETER de hof van Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
EEBES, PIETER de hof van Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
SIEBES, JAN het panwerk van Jan Sybes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
SIEBES, JAN het panwerk van Jan Sybes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Wasbleekstraat 3 1664 238 215r0
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u. mr. smid koper hof met bomen en planten Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u. mr. smid koper hof met bomen en planten Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
, verpachter grond Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
, N. N. naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
, naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
EEBES, PIETER Pytter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
EEBES, PIETER Pytter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
EEBES, PIETER Pytter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
KOK, ROGIER Rogier de Cocq naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
KOK, ROGIER het panwerk van de erfgenamen van wijlen Rogier de Cocq naastligger ten noorden Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
BOER, KORNELIS DOUWES Cornelis Dousen de Boer, c.u. verkoper Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
BOER, KORNELIS DOUWES Cornelis Dousen de Boer, c.u. verkoper Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
BOER, KORNELIS DOUWES Cornelis Dousen de Boer, c.u. verkoper Wasbleekstraat 3 1656 237 60r0
JANS, KLAAS vroedsman Claes Jansen mr. smid koper 1/2 hof met bomen, planten, prieeltje en 2 bloementuinen Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
JANS, KLAAS vroedsman Claes Jansen mr. smid koper 1/2 hof met bomen, planten, prieeltje en 2 bloementuinen Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
, verpachter grond Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
JANS, KLAAS vroedsman Claes Jansen mr. smid eigenaar van 1/2 Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
JANS, KLAAS vroedsman Claes Jansen mr. smid eigenaar van 1/2 Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
BAUKES, PAULUS de hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
BAUKES, PAULUS de hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
BAUKES, PAULUS de hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
, naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
, naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
EEBES, PIETER Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
EEBES, PIETER Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
EEBES, PIETER Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
JANS, JOB het panwerk van Jop Jansen naastligger ten noorden Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
JANS, JOB het panwerk van Jop Jansen naastligger ten noorden Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
SIEBES, JAN Jan Sybes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
SIEBES, JAN Jan Sybes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
ZWOLLE, JAN Jan van Swol notaris verkoper Wasbleekstraat 3 1662 238 138v0
SJOUMA, DOMINICUS de weduwe en erfgenamen van wijlen Dominicus Siouma aanhandelaar huis, prieeltje, bomen en planten Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
, verpachter grond Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
JURJENS, RIEMER de panbakkerij van burgerhopman Riemer Juriens naastligger Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
JURJENS, RIEMER de panbakkerij van burgerhopman Riemer Juriens naastligger Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
, N. N. naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
, naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
, naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
JURJENS, RIEMER de hopman Riemer Juriens naastligger ten noorden Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
JURJENS, RIEMER de hopman Riemer Juriens naastligger ten noorden Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
JANS, KLAAS Claes Jansen mr. smid verwandelaar Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
JANS, KLAAS Claes Jansen mr. smid verwandelaar Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman koper huis Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
, verpachter grond Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
KEULEN, JAKOB Jacobus van Keulen, c.u. huurder Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten westen Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
IJSENBEEK, KLAAS de koper Claas IJzenbeek koopman naastligger ten noorden Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker verkoper Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker verkoper Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker verkoper Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen verkoper Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen verkoper Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen verkoper Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
ATES, BAUKE meerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht koper huis, schuur en paardenstal etc. Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
ATES, BAUKE meerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht koper huis, schuur en paardenstal etc. Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
ATES, BAUKE meerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht koper huis, schuur en paardenstal etc. Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks zoutdrager huurder voorste kamer Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks zoutdrager huurder voorste kamer Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
ALTENA, JAN Jan Altena huurder middelste kamer Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
KLEIN, BAUKE Bauke Klein huurder achterste kamer Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
, verpachter grond ([voor 1/1]) Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
, N. N. naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
, N. N. naastligger ten westen Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
, naastligger ten noorden Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaar verkoper Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaar verkoper Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
BRUINS, ELSKE wijlen Elske Bruins verkoper Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
BRUINS, ELSKE wijlen Elske Bruins verkoper Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
BRUINS, ELSKE wijlen Elske Bruins verkoper Wasbleekstraat 4 1782 260 190r0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar pakhuis waarnaast een woning ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper door niaar Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopman geniaarde koper Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopman geniaarde koper Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen huurder (p.j.) Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen huurder (p.j.) Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
FRANSES, FRANS Frans Fransen huurder (p.j.) Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstra verkoper q.q. Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
BLOK, MINNE Minne Blok koopman verkoper q.q. Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper pakhuis en woning ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper pakhuis en woning ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper pakhuis en woning ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
FRANSES, FRANS Frans Fransen huurder (p.j.) Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
FRANSES, FRANS Frans Fransen huurder (p.j.) Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
FRANSES, FRANS Frans Fransen huurder (p.j.) Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
, het derde perceel in deze akte naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Wasbleekstraat 6 1781 260 145r0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper door niaar Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopman geniaarde koper Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopman geniaarde koper Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
JANS, SIEMEN Simon Jans huurder (p.j.) Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
JANS, SIEMEN Simon Jans huurder (p.j.) Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS het pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS het vierde perceel in deze akte van Bernhardus Jelgersma naastligger ten noorden Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstra verkoper q.q. Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
BLOK, MINNE Minne Blok koopman verkoper q.q. Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat 10 1781 260 145r0
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat 10 1781 260 145r0
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat 10 1781 260 145r0
JANS, Simons Jans huurder (p.j.) Wasbleekstraat 10 1781 260 145r0
JANS, Simons Jans huurder (p.j.) Wasbleekstraat 10 1781 260 145r0
, naastligger ten oosten Wasbleekstraat 10 1781 260 145r0
FABER, MEILE Meile D. Faber naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 10 1781 260 145r0
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen Wasbleekstraat 10 1781 260 145r0
, het vierde perceel in deze akte naastligger ten noorden Wasbleekstraat 10 1781 260 145r0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Wasbleekstraat 10 1781 260 145r0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Wasbleekstraat 10 1781 260 145r0
, koper pakhuis met 2 kamers Weeshuisstraat 1645 235 175v0
, verpachter grond Weeshuisstraat 1645 235 175v0
, naastligger ten oosten Weeshuisstraat 1645 235 175v0
, N. N. naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 1645 235 175v0
, N. N. naastligger ten westen Weeshuisstraat 1645 235 175v0
, de mastmakerij naastligger ten noorden Weeshuisstraat 1645 235 175v0
, verkoper Weeshuisstraat 1645 235 175v0
GERRITS, GRIETJE Grietie Gerrits koper 1/2 kamer Weeshuisstraat 1693 243 40r0
GERRITS, GRIETJE Grietie Gerrits koper 1/2 kamer Weeshuisstraat 1693 243 40r0
, ARJEN wijlen Arjen Critenborgh koper Weeshuisstraat 1693 243 40r0
GERRITS, GRIETJE de koperse Grietie Gerrits , en kinderen eigenaar van 1/2 Weeshuisstraat 1693 243 40r0
GERRITS, GRIETJE de koperse Grietie Gerrits , en kinderen eigenaar van 1/2 Weeshuisstraat 1693 243 40r0
BALTES, GRIETJE Grietie Baltus huurder Weeshuisstraat 1693 243 40r0
BALTES, GRIETJE Grietie Baltus huurder Weeshuisstraat 1693 243 40r0
BALTES, GRIETJE Grietie Baltus huurder Weeshuisstraat 1693 243 40r0
, naastligger ten oosten Weeshuisstraat 1693 243 40r0
GARDINGIUS, ds. Gardingius, c.u.? naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 1693 243 40r0
GARDINGIUS, ds. Gardingius, c.s. naastligger ten westen Weeshuisstraat 1693 243 40r0
, ARJEN de weduwe van wijlen Arjen Critenborgh naastligger ten noorden Weeshuisstraat 1693 243 40r0
HEEMSTRA, MARIA Maria Heemstra verkoper Weeshuisstraat 1693 243 40r0
HESLINGA, GERARDUS wijlen dr. Gerhardus Heslinga verkoper Weeshuisstraat 1693 243 40r0
HAARSMA, EERKE dr. Ericus Haersma koper grondpacht van 7-10-00 cg Weeshuisstraat 1681 241 165v0
CANTER, ANTJE Anna Clara Canter koper Weeshuisstraat 1681 241 165v0
, N. N. naastligger ten oosten Weeshuisstraat 1681 241 165v0
, N. N. naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 1681 241 165v0
, N. N. naastligger ten westen Weeshuisstraat 1681 241 165v0
, N. N. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 1681 241 165v0
, verkoper Weeshuisstraat 1681 241 165v0
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koper huis en schuur Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koper huis en schuur Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan koper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan koper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan koper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
, verpachter grond Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
KROESE, oud burgemeester Croese naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
, naastligger ten westen Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
, N. N. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
FEDDES, PIETER Pieter Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
FEDDES, PIETER Pieter Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
FEDDES, PIETER Pieter Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v0
SIEBES, PIETER Pyter Sybes binnenvader van het weeshuis koper ledige plaats of huisstede getekend met nr. 5 van 46 x 22 voet, en een plaats westwaarts van 20 x 18 voet Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
SIEBES, PIETER Pyter Sybes binnenvader van het weeshuis koper ledige plaats of huisstede getekend met nr. 5 van 46 x 22 voet, en een plaats westwaarts van 20 x 18 voet Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
WILLEMS, de erfgenamen van wijlen Ghijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
WILLEMS, de erfgenamen van wijlen Ghijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
, plaats getekend met nr. 4 naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
, naastligger ten westen Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirx naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirx naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirx naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
, verkoper Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
JARICHS, JAN Jan Jarigs koper door niaar huis en schuur Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
JARICHS, JAN Jan Jarigs koper door niaar huis en schuur Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
ANDRIES, MAAIKE wijlen Mayke Drieses koper door niaar Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
ANDRIES, MAAIKE wijlen Mayke Drieses koper door niaar Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
ANDRIES, MAAIKE wijlen Mayke Drieses koper door niaar Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
, verpachter grond Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u. schuitschipper geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u. schuitschipper geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u. schuitschipper geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
KROESE, burgemeester Croese naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
, naastligger ten westen Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
, N. N. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koopman verkoper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koopman verkoper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
HIELKES, HESSEL Hessel Hyltjes schuitschipper koper huis Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
HIELKES, HESSEL Hessel Hyltjes schuitschipper koper huis Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
, verpachter grond Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
STOFFELS, LUITJEN de weduwe van wijlen Luitje Stoffels naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
STOFFELS, LUITJEN de weduwe van wijlen Luitje Stoffels naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
ZIJLSTRA, C. Zijlstra naastligger ten westen Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
, naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde verkoper Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
VRIES, JURJEN ANDRIES wijlen Jurjen Andries de Vries verkoper Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
VRIES, JURJEN ANDRIES wijlen Jurjen Andries de Vries verkoper Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
VRIES, JURJEN ANDRIES wijlen Jurjen Andries de Vries verkoper Weeshuisstraat 11 1803 266 193r0
LOLKES, REIN vroedsman Rein Lolkes koper ledige plaats van 46 x 22 voet met nog een plaats westwaarts van 20 x 18 voet Weeshuisstraat 11 1663 238 186v0
LOLKES, REIN vroedsman Rein Lolkes koper ledige plaats van 46 x 22 voet met nog een plaats westwaarts van 20 x 18 voet Weeshuisstraat 11 1663 238 186v0
, N. N. naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1663 238 186v0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 11 1663 238 186v0
, N. N. naastligger ten westen Weeshuisstraat 11 1663 238 186v0
, N. N. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1663 238 186v0
SIEBES, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Sybes weeshuisvader verkoper Weeshuisstraat 11 1663 238 186v0
SIEBES, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Sybes weeshuisvader verkoper Weeshuisstraat 11 1663 238 186v0
REMMERTS, KLAAS Klaas Remmers schipper koper huis Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
REMMERTS, KLAAS Klaas Remmers schipper koper huis Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde koper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
, verpachter grond Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels huurder Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels huurder Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra naastligger ten westen Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
KROESE, S. S. Croese naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
, naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderen verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderen verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderen verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes koper 1/2 huis en schuur Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes koper 1/2 huis en schuur Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes koper 1/2 huis en schuur Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes koper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes koper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes koper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, PIETER Pieter Feddes koper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, PIETER Pieter Feddes koper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, PIETER Pieter Feddes koper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, PIETER Pieter Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, PIETER Pieter Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
FEDDES, PIETER Pieter Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
, N. N. huurder (p.j.) Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
, N. N. naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
, N. N. naastligger ten westen Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
, N. N. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerden gortmaker verkoper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerden gortmaker verkoper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerden gortmaker verkoper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
WIJNGAARD, KLAAS EVERTS wijlen Claes Everts Wijngaerden erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
WIJNGAARD, KLAAS EVERTS wijlen Claes Everts Wijngaerden erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
WIJNGAARD, KLAAS EVERTS wijlen Claes Everts Wijngaerden erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
, SIERK wijlen Zierk Hilaerda, c.u. en c.s. erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
SIPKES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Sipkes erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
SIPKES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Sipkes erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Rein Lolkes erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Rein Lolkes erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r0
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesarius koper twee ledige huissteden getekend met nrs. 3 en 4 Weeshuisstraat 13 1663 238 163r0
WILLEMS, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 13 1663 238 163r0
WILLEMS, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 13 1663 238 163r0
, de plaats getekend met nr. 2 naastligger ten oosten Weeshuisstraat 13 1663 238 163r0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 13 1663 238 163r0
, de plaats getekend met nr. 5 naastligger ten westen Weeshuisstraat 13 1663 238 163r0
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fontein naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1663 238 163r0
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fontein naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1663 238 163r0
, verkoper Weeshuisstraat 13 1663 238 163r0
NAUTA, HARMEN SIENES oud burgemeester Harmen Synes Nauta koper twee ledige huissteden getekend met nrs. 3 en 4 Weeshuisstraat 13 1663 238 163v0
NAUTA, HARMEN SIENES oud burgemeester Harmen Synes Nauta koper twee ledige huissteden getekend met nrs. 3 en 4 Weeshuisstraat 13 1663 238 163v0
WILLEMS, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 13 1663 238 163v0
WILLEMS, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 13 1663 238 163v0
, de plaats getekend met nr. 2 naastligger ten oosten Weeshuisstraat 13 1663 238 163v0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 13 1663 238 163v0
, de plaats getekend met nr. 5 naastligger ten westen Weeshuisstraat 13 1663 238 163v0
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fontein naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1663 238 163v0
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fontein naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1663 238 163v0
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesarius verkoper Weeshuisstraat 13 1663 238 163v0
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper koper nieuw gebouwd dwarshuis waarin twee woningen Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper koper nieuw gebouwd dwarshuis waarin twee woningen Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
, verpachter grond Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
, de tweede woning in dit dubbelpand naastligger ten oosten Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
LOLKES, REIN de erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Lolckes naastligger ten westen Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
LOLKES, REIN de erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Lolckes naastligger ten westen Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
JURJENS, KLAAS de erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopman naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
JURJENS, KLAAS de erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopman naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels schuitschipper koper dubbel huis Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels schuitschipper koper dubbel huis Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
AUKES, ANTJE Antje Aukes koper Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
AUKES, ANTJE Antje Aukes koper Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
AUKES, ANTJE Antje Aukes koper Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
, CATHARINA wijlen Kaatje Leemans huurder van 1/2 Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u. huurder van 1/2 (p.j.) Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u. huurder van 1/2 (p.j.) Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries , n.u. naastligger ten westen Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries , n.u. naastligger ten westen Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries , n.u. naastligger ten westen Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
, N. N. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
, CATHARINA de boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemans verkoper Weeshuisstraat 13 1791 263 342r0
, N. N. koper provisioneel dubbel huis Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roorda huurder 1e woning (p.j.) Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roorda huurder 1e woning (p.j.) Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roorda huurder 1e woning (p.j.) Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
KUMMEL, P. Kummel huurder 2e woning (p.j.) Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
, N. N. naastligger ten oosten Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
, N. N. naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
, N. N. naastligger ten westen Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
, N. N. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf verkoper q.q. Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf verkoper q.q. Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
, FRANS Frans Leemkool verkoper q.q. Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
JANS, JETSKE de nagelaten kinderen en boedel van wijlen Jetske Jans , mede voor haar kind verkoper Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
JANS, JETSKE de nagelaten kinderen en boedel van wijlen Jetske Jans , mede voor haar kind verkoper Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
STOFFELS, LUITJEN wijlen Luitje Stoffels verkoper Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
STOFFELS, LUITJEN wijlen Luitje Stoffels verkoper Weeshuisstraat 13 1798 265 314r0
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochter koper dubbelhuis Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman huurder (p.j.) Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
BRUINING, C. C. Bruining, c.u. huurder (p.j.) Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
REMMERTS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
REMMERTS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
, KORNELIS Cornelis , c.s. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
WETSENS, MICHIEL Michiel van Wetzens oud substituut Bailluw van Ameland verkoper Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, meerderjarige dochter verkoper Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
KROESE, SIERK wijlen Sierk Croeze erflater Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper koper nieuw gebouwd dwarshuis waarin twee woningen Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper koper nieuw gebouwd dwarshuis waarin twee woningen Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
, verpachter grond Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannis Hanekuik koopman naastligger ten oosten Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannis Hanekuik koopman naastligger ten oosten Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
, de eerste woning in dit dubbelpand naastligger ten westen Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
JURJENS, KLAAS de erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopman naastligger ten noorden Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
JURJENS, KLAAS de erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopman naastligger ten noorden Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels schuitschipper koper dubbel huis Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels schuitschipper koper dubbel huis Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
AUKES, ANTJE Antje Aukes koper Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
AUKES, ANTJE Antje Aukes koper Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
AUKES, ANTJE Antje Aukes koper Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
, CATHARINA wijlen Kaatje Leemans huurder van 1/2 Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u. huurder van 1/2 (p.j.) Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u. huurder van 1/2 (p.j.) Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries , n.u. naastligger ten westen Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries , n.u. naastligger ten westen Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries , n.u. naastligger ten westen Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
, N. N. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
, CATHARINA de boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemans verkoper Weeshuisstraat 15 1791 263 342r0
, N. N. koper provisioneel dubbel huis Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roorda huurder 1e woning (p.j.) Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roorda huurder 1e woning (p.j.) Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roorda huurder 1e woning (p.j.) Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
KUMMEL, P. Kummel huurder 2e woning (p.j.) Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
, N. N. naastligger ten oosten Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
, N. N. naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
, N. N. naastligger ten westen Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
, N. N. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf verkoper q.q. Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf verkoper q.q. Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
, FRANS Frans Leemkool verkoper q.q. Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
JANS, JETSKE de nagelaten kinderen en boedel van wijlen Jetske Jans , mede voor haar kind verkoper Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
JANS, JETSKE de nagelaten kinderen en boedel van wijlen Jetske Jans , mede voor haar kind verkoper Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
STOFFELS, LUITJEN wijlen Luitje Stoffels verkoper Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
STOFFELS, LUITJEN wijlen Luitje Stoffels verkoper Weeshuisstraat 15 1798 265 314r0
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochter koper dubbelhuis Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman huurder (p.j.) Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
BRUINING, C. C. Bruining, c.u. huurder (p.j.) Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
REMMERTS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
REMMERTS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
, KORNELIS Cornelis , c.s. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
WETSENS, MICHIEL Michiel van Wetzens oud substituut Bailluw van Ameland verkoper Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, meerderjarige dochter verkoper Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
KROESE, SIERK wijlen Sierk Croeze erflater Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
JOHANNES, HIELKE Hilcke Johannes Hanecuyck koper lege huisstede getekend met nr. 2 Weeshuisstraat 17 1663 238 164r0
JOHANNES, HIELKE Hilcke Johannes Hanecuyck koper lege huisstede getekend met nr. 2 Weeshuisstraat 17 1663 238 164r0
WILLEMS, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 17 1663 238 164r0
WILLEMS, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 17 1663 238 164r0
, de plaats getekend met nr. 1 naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1663 238 164r0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 17 1663 238 164r0
, de plaats getekend met nr. 3 naastligger ten westen Weeshuisstraat 17 1663 238 164r0
JURJENS, KLAAS Claes Jurjans naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1663 238 164r0
JURJENS, KLAAS Claes Jurjans naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1663 238 164r0
, verkoper Weeshuisstraat 17 1663 238 164r0
STEFFENS, FOPPE Foppe Steevens mr. koordewerker koper huis Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
STEFFENS, FOPPE Foppe Steevens mr. koordewerker koper huis Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
HARINGS, Baattje Harings huurder Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
HARINGS, Baattje Harings huurder Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
ZWAAL, ANTJE Anna Swaal naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
KROESE, SIERK Sierk Croese naastligger ten westen Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
ZWAAL, ANTJE Anna Swaal naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings mr. wolkammer verkoper van 1/3 Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings mr. wolkammer verkoper van 1/3 Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
KLASES, HARING wijlen Haring Claasen erflater Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
KLASES, HARING wijlen Haring Claasen erflater Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
KLASES, HARING wijlen Haring Claasen erflater Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
KORNELIS, FIEKE wijlen Fijke Cornelis erflater Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
KORNELIS, FIEKE wijlen Fijke Cornelis erflater Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
KORNELIS, FIEKE wijlen Fijke Cornelis erflater Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
HARINGS, KLAAS Claas Harings verkoper Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
HARINGS, KLAAS Claas Harings verkoper Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
HARINGS, Baattje Harings verkoper Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
HARINGS, Baattje Harings verkoper Weeshuisstraat 17 1766 256 195r0
KLASES, HARING Haring Clases , c.u. koper huis Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
KLASES, HARING Haring Clases , c.u. koper huis Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
KLASES, HARING Haring Clases , c.u. koper huis Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
, N. N. huurder (p.j.) Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
KROESE, de weduwe van wijlen burgemeester Croese naastligger ten westen Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
KROON, REINER JANS Reinder Jansen Kroon naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
KROON, REINER JANS Reinder Jansen Kroon naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
JOHANNES, HIELKE wijlen Hylke Johannes Hanekuick verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
JOHANNES, HIELKE wijlen Hylke Johannes Hanekuick verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
, JAKOB Jacob Verfalje mr. gortmaker verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
OLINGIUS, J. H. Olinjus koper Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
FINK, M. Vink koper Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
JANS, MICHIEL Michiel Jans , c.u. huurder (p.j.) Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
JANS, MICHIEL Michiel Jans , c.u. huurder (p.j.) Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
EEDES, TJEERD Tjaard Edes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
EEDES, TJEERD Tjaard Edes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
EEDES, TJEERD Tjaard Edes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
STOFFELS, de weduwe Luitie Stoffels naastligger ten westen Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
STOFFELS, de weduwe Luitie Stoffels naastligger ten westen Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
SAS, JAKOB Jacob Sas, e.a. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekveerschipper op Franeker verkoper Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekveerschipper op Franeker verkoper Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekveerschipper op Franeker verkoper Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
, N. N. koper provisioneel huis Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
HILLES, JOHANNES Johannes Hilles , c.u. huurder (p.j.) Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
HILLES, JOHANNES Johannes Hilles , c.u. huurder (p.j.) Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
, N. N. naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
, N. N. naastligger ten westen Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
, N. N. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
JELGERHUIS, BAARTJE Baatje Jelgerhuis, voor haar vijf minderjarige kinderen verkoper Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
FOPPES, SJOERD wijlen Sjoerd Foppes verkoper Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
FOPPES, SJOERD wijlen Sjoerd Foppes verkoper Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
FOPPES, SJOERD wijlen Sjoerd Foppes verkoper Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
STEFFENS, FOPPE wijlen Foppe Stevens , c.u. erflater Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
STEFFENS, FOPPE wijlen Foppe Stevens , c.u. erflater Weeshuisstraat 17 1792 264 357v0
CONRADI, A. A. J. Conradi oud secretaris koper huis Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
AGEMA, JELLE oud majoor Jelle Agema huurder (p.j.) Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
, naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
, N. N. naastligger ten westen Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
OLINGIUS, J. oud burgemeester J. H. Olinjus verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
FINK, M. oud burgemeester M. Vink verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
HAIES, HERE Hero Hayes , c.u. koper huis met timmerhuis en grote ledige plaats tussenbeide, rondom bestekt Weeshuisstraat 23 1637 234 27r0
HAIES, HERE Hero Hayes , c.u. koper huis met timmerhuis en grote ledige plaats tussenbeide, rondom bestekt Weeshuisstraat 23 1637 234 27r0
, naastligger ten oosten Weeshuisstraat 23 1637 234 27r0
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aernts naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 23 1637 234 27r0
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aernts naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 23 1637 234 27r0
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aernts naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 23 1637 234 27r0
, naastligger ten westen Weeshuisstraat 23 1637 234 27r0
, naastligger ten noorden Weeshuisstraat 23 1637 234 27r0
HEERKES, JELLE de erfgenamen van wijlen Jelle Herkes verkoper Weeshuisstraat 23 1637 234 27r0
HEERKES, JELLE de erfgenamen van wijlen Jelle Herkes verkoper Weeshuisstraat 23 1637 234 27r0
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Arents veerschipper koper ledige plaats van ca. 85 x 13 voeten Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Arents veerschipper koper ledige plaats van ca. 85 x 13 voeten Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Arents veerschipper koper ledige plaats van ca. 85 x 13 voeten Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
, verpachter grond Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
, N. N. naastligger ten oosten Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
JARICHS, ANTJE Anna Jarigs naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
JARICHS, ANTJE Anna Jarigs naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
, N. N. naastligger ten westen Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
JELLES, HEERKE de andere plaats van de verkopers Heerke Jelles , c.s. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
JELLES, HEERKE de andere plaats van de verkopers Heerke Jelles , c.s. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
JELLES, HEERKE Heerke Jelles verkoper Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
JELLES, HEERKE Heerke Jelles verkoper Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
JELLES, SINTJE Sijntie Jelles verkoper Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
JELLES, SINTJE Sijntie Jelles verkoper Weeshuisstraat 23 1631 233 29r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker koper schuur of pakhuis Werfpad 1733 248 202r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker koper schuur of pakhuis Werfpad 1733 248 202r0
WIJDENBRUG, A. de weduwe van wijlen A. van Wijdenbrugh verpachter grond Werfpad 1733 248 202r0
, naastligger ten oosten Werfpad 1733 248 202r0
, naastligger ten zuiden Werfpad 1733 248 202r0
, naastligger ten westen Werfpad 1733 248 202r0
WIJDENBRUG, A. de weduwe van wijlen A. van Wijdenbrugh naastligger ten noorden Werfpad 1733 248 202r0
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman verkoper Werfpad 1733 248 202r0
HERINGA, A. dr. A. Heeringa koper door niaar twee woningen Werfpad 1763 255 237r0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper door niaar Werfpad 1763 255 237r0
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier geniaarde koper Werfpad 1763 255 237r0
TRAVAILLE, EELKE Eeltje Travailje koopman geniaarde koper Werfpad 1763 255 237r0
JANS, PIETER Pieter Janzen , c.u. huurder Werfpad 1763 255 237r0
JANS, PIETER Pieter Janzen , c.u. huurder Werfpad 1763 255 237r0
BERENDS, BINKE Bente Beernds huurder Werfpad 1763 255 237r0
BERENDS, BINKE Bente Beernds huurder Werfpad 1763 255 237r0
BERENDS, BINKE Bente Beernds huurder Werfpad 1763 255 237r0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten oosten Werfpad 1763 255 237r0
, naastligger ten zuiden Werfpad 1763 255 237r0
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks naastligger ten westen Werfpad 1763 255 237r0
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks naastligger ten westen Werfpad 1763 255 237r0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten noorden Werfpad 1763 255 237r0
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaar verkoper Werfpad 1763 255 237r0
HILLEMA, TJEPKE wijlen burgemeester Tjepke Hillema verkoper Werfpad 1763 255 237r0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper huis Werfpad 1756 254 8r0
, N. N. naastligger ten oosten Werfpad 1756 254 8r0
TJEERDS, GERBEN Gerben Tjeerds naastligger ten zuiden Werfpad 1756 254 8r0
TJEERDS, GERBEN Gerben Tjeerds naastligger ten zuiden Werfpad 1756 254 8r0
, naastligger ten westen Werfpad 1756 254 8r0
, naastligger ten noorden Werfpad 1756 254 8r0
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper van 1/2 Werfpad 1756 254 8r0
GERRITS, HUGO Huyge Gerryts winkelier verkoper van 1/2 Werfpad 1756 254 8r0
GERRITS, HUGO Huyge Gerryts winkelier verkoper van 1/2 Werfpad 1756 254 8r0
EVERTS, JAN Jan Everts schoenmaker koper 1/2 schuur of pakhuis Werfpad 1739 250 71v0
EVERTS, JAN Jan Everts schoenmaker koper 1/2 schuur of pakhuis Werfpad 1739 250 71v0
EVERTS, JAN Jan Everts schoenmaker koper 1/2 schuur of pakhuis Werfpad 1739 250 71v0
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pytter Berent Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verpachter grond Werfpad 1739 250 71v0
, naastligger ten oosten Werfpad 1739 250 71v0
, naastligger ten zuiden Werfpad 1739 250 71v0
, naastligger ten westen Werfpad 1739 250 71v0
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pytter Berent Wijdenbrug naastligger ten noorden Werfpad 1739 250 71v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes wagenaar en koemelker verkoper Werfpad 1739 250 71v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes wagenaar en koemelker verkoper Werfpad 1739 250 71v0
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper door niaar huis Werfpad 1764 256 23r0
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS heer Pieter Beernds van Wijdenbrug verpachter grond Werfpad 1764 256 23r0
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS heer Pieter Beernds van Wijdenbrug verpachter grond Werfpad 1764 256 23r0
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS heer Pieter Beernds van Wijdenbrug verpachter grond Werfpad 1764 256 23r0
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid geniaarde koper Werfpad 1764 256 23r0
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid geniaarde koper Werfpad 1764 256 23r0
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid geniaarde koper Werfpad 1764 256 23r0
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouds bewoner Werfpad 1764 256 23r0
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouds bewoner Werfpad 1764 256 23r0
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouds bewoner Werfpad 1764 256 23r0
, naastligger ten oosten Werfpad 1764 256 23r0
, naastligger ten zuiden Werfpad 1764 256 23r0
, naastligger ten westen Werfpad 1764 256 23r0
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltinga naastligger ten noorden Werfpad 1764 256 23r0
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouds verkoper Werfpad 1764 256 23r0
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouds verkoper Werfpad 1764 256 23r0
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouds verkoper Werfpad 1764 256 23r0
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes verkoper Werfpad 1764 256 23r0
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes verkoper Werfpad 1764 256 23r0
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes verkoper Werfpad 1764 256 23r0
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouts koper huis Werfpad 1757 254 57v0
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouts koper huis Werfpad 1757 254 57v0
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouts koper huis Werfpad 1757 254 57v0
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes koper Werfpad 1757 254 57v0
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes koper Werfpad 1757 254 57v0
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes koper Werfpad 1757 254 57v0
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug verpachter grond Werfpad 1757 254 57v0
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug verpachter grond Werfpad 1757 254 57v0
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug verpachter grond Werfpad 1757 254 57v0
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouts huurder Werfpad 1757 254 57v0
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouts huurder Werfpad 1757 254 57v0
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouts huurder Werfpad 1757 254 57v0
, naastligger ten oosten Werfpad 1757 254 57v0
, naastligger ten zuiden Werfpad 1757 254 57v0
, naastligger ten westen Werfpad 1757 254 57v0
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug naastligger ten noorden Werfpad 1757 254 57v0
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug naastligger ten noorden Werfpad 1757 254 57v0
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug naastligger ten noorden Werfpad 1757 254 57v0
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes mr. schoenmaker en winkelier verkoper Werfpad 1757 254 57v0
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes mr. schoenmaker en winkelier verkoper Werfpad 1757 254 57v0
HINGST, EVERT Evert Hingst koopman koper ledig plaatske met dak overdekt Werfpad ZZ 1715 245 248v0
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. korendrager naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1715 245 248v0
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. korendrager naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1715 245 248v0
, N. N. naastligger ten zuiden Werfpad ZZ 1715 245 248v0
HINGST, EVERT het somerhuis van Evert Hingst koopman naastligger ten westen Werfpad ZZ 1715 245 248v0
HINGST, EVERT de hof van Evert Hingst koopman naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1715 245 248v0
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. korendrager verkoper Werfpad ZZ 1715 245 248v0
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. korendrager verkoper Werfpad ZZ 1715 245 248v0
JAKOBS, PIEKE Pyke Jackes , jonggezel matroos koper huis Werfpad 1732 248 73r0
JAKOBS, PIEKE Pyke Jackes , jonggezel matroos koper huis Werfpad 1732 248 73r0
TIETES, KLAAS weduwe Klaas Tietes naastligger ten oosten Werfpad 1732 248 73r0
TIETES, KLAAS weduwe Klaas Tietes naastligger ten oosten Werfpad 1732 248 73r0
, naastligger ten zuiden Werfpad 1732 248 73r0
BIERMA, PIETER SJOERDS de woning van Pieter Sjoerds Bierma naastligger ten westen Werfpad 1732 248 73r0
BIERMA, PIETER SJOERDS de woning van Pieter Sjoerds Bierma naastligger ten westen Werfpad 1732 248 73r0
, timmerwerf naastligger ten noorden Werfpad 1732 248 73r0
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis verkoper Werfpad 1732 248 73r0
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis verkoper Werfpad 1732 248 73r0
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis verkoper Werfpad 1732 248 73r0
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman koper schuur Werfpad 1727 247 40r0
WIJDENBRUG, ALEXANDER de weduwe en erfgenamen van wijlen Alexander Wijdenbrug verpachter grond Werfpad 1727 247 40r0
, naastligger ten oosten Werfpad 1727 247 40r0
, naastligger ten zuiden Werfpad 1727 247 40r0
, naastligger ten westen Werfpad 1727 247 40r0
WIJDENBRUG, ALEXANDER de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Alexander Wijdenbrug naastligger ten noorden Werfpad 1727 247 40r0
JANS, LOURENS vroedsman Lourens Janzen Klinkhaemer verkoper Werfpad 1727 247 40r0
JANS, LOURENS vroedsman Lourens Janzen Klinkhaemer verkoper Werfpad 1727 247 40r0
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Werfpad 1727 247 40r0
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Werfpad 1727 247 40r0
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Werfpad 1727 247 40r0
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker aanhandelaar 1/2 schuur of pakhuis Werfpad NZ 1738 249 339v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker aanhandelaar 1/2 schuur of pakhuis Werfpad NZ 1738 249 339v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker aanhandelaar 1/2 schuur of pakhuis Werfpad NZ 1738 249 339v0
WIJDENBRUG, PIETER Pytter Barent van Wijdenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verpachter grond ([voor 1/1]) Werfpad NZ 1738 249 339v0
, naastligger ten zuiden Werfpad NZ 1738 249 339v0
, naastligger ten oosten Werfpad NZ 1738 249 339v0
, naastligger ten westen Werfpad NZ 1738 249 339v0
WIJDENBRUG, PIETER Pytter Barent van Wijdenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Werfpad NZ 1738 249 339v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker verwandelaar Werfpad NZ 1738 249 339v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker verwandelaar Werfpad NZ 1738 249 339v0
JETSES, OTTE Otto Jetses mr. scheepstimmerman koper kamer met loods Werfpad ZZ 1683 242 1v0
JETSES, OTTE Otto Jetses mr. scheepstimmerman koper kamer met loods Werfpad ZZ 1683 242 1v0
JOHANNES, HARMEN de kamer van de erfgenamen van wijlen Harmen Johannis naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1683 242 1v0
JOHANNES, HARMEN de kamer van de erfgenamen van wijlen Harmen Johannis naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1683 242 1v0
, naastligger ten zuiden Werfpad ZZ 1683 242 1v0
ALBERTS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Alberts naastligger ten westen Werfpad ZZ 1683 242 1v0
ALBERTS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Alberts naastligger ten westen Werfpad ZZ 1683 242 1v0
ALBERTS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Alberts naastligger ten westen Werfpad ZZ 1683 242 1v0
HIDDEMA, JORIS de hof van Joris Hiddema naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1683 242 1v0
BONTEKOE, KLAAS SIEBES Claes Sybes Bontekoe wijdschipper verkoper q.q. Werfpad ZZ 1683 242 1v0
BONTEKOE, KLAAS SIEBES Claes Sybes Bontekoe wijdschipper verkoper q.q. Werfpad ZZ 1683 242 1v0
JETSES, JAKOBJE Jaepke Jetses verkoper Werfpad ZZ 1683 242 1v0
JETSES, JAKOBJE Jaepke Jetses verkoper Werfpad ZZ 1683 242 1v0
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , ter zee absent verkoper Werfpad ZZ 1683 242 1v0
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , ter zee absent verkoper Werfpad ZZ 1683 242 1v0
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , ter zee absent verkoper Werfpad ZZ 1683 242 1v0
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Coen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland koper kamer Werfpad ZZ 1728 247 79r0
QUICKLENBURG, IETJE Yda Quicklenburg naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1728 247 79r0
HASELAAR, wijlen oud burgemeester Haselaer naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1728 247 79r0
, naastligger ten zuiden Werfpad ZZ 1728 247 79r0
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis naastligger ten westen Werfpad ZZ 1728 247 79r0
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis naastligger ten westen Werfpad ZZ 1728 247 79r0
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis naastligger ten westen Werfpad ZZ 1728 247 79r0
JOCHEMS, ANDRIES de boet van Andries Jochems pottenbakker naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1728 247 79r0
JOCHEMS, ANDRIES de boet van Andries Jochems pottenbakker naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1728 247 79r0
TJERKS, TJALLING Tjalling Tjerks huurder Werfpad ZZ 1728 247 79r0
TJERKS, TJALLING Tjalling Tjerks huurder Werfpad ZZ 1728 247 79r0
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folkerts verkoper Werfpad ZZ 1728 247 79r0
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folkerts verkoper Werfpad ZZ 1728 247 79r0
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folkerts verkoper Werfpad ZZ 1728 247 79r0
RUURDS, SJOERDJE Sjoertje Ruirds verkoper Werfpad ZZ 1728 247 79r0
RUURDS, SJOERDJE Sjoertje Ruirds verkoper Werfpad ZZ 1728 247 79r0
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur koper woning Werfpad 1751 252 167r0
GERRITS, HUGO Huige Gerrits koopman koper Werfpad 1751 252 167r0
GERRITS, HUGO Huige Gerrits koopman koper Werfpad 1751 252 167r0
JETSES, RIKSTJE Rigtsje Jetses huurder Werfpad 1751 252 167r0
JETSES, RIKSTJE Rigtsje Jetses huurder Werfpad 1751 252 167r0
, naastligger ten oosten Werfpad 1751 252 167r0
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes naastligger ten zuiden Werfpad 1751 252 167r0
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes naastligger ten zuiden Werfpad 1751 252 167r0
, naastligger ten westen Werfpad 1751 252 167r0
, naastligger ten noorden Werfpad 1751 252 167r0
, verkoper Werfpad 1751 252 167r0
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes winkelier aanhandelaar huis Werfpad 1741 250 205r0
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes winkelier aanhandelaar huis Werfpad 1741 250 205r0
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andries winkelier aanhandelaar Werfpad 1741 250 205r0
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andries winkelier aanhandelaar Werfpad 1741 250 205r0
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andries winkelier aanhandelaar Werfpad 1741 250 205r0
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verpachter grond Werfpad 1741 250 205r0
, naastligger ten oosten Werfpad 1741 250 205r0
, naastligger ten zuiden Werfpad 1741 250 205r0
, naastligger ten westen Werfpad 1741 250 205r0
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Werfpad 1741 250 205r0
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoper verwandelaar Werfpad 1741 250 205r0
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoper verwandelaar Werfpad 1741 250 205r0
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoper verwandelaar Werfpad 1741 250 205r0
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaar koper kamer met een loods Werfpad ZZ 1693 243 64r0
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaar koper kamer met een loods Werfpad ZZ 1693 243 64r0
, twee rijksdaalders voor de kinderen van de verkoper toehaak Werfpad ZZ 1693 243 64r0
RINSES, ABE de kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1693 243 64r0
RINSES, ABE de kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1693 243 64r0
, naastligger ten zuiden Werfpad ZZ 1693 243 64r0
BRUINSVELD, TRIJNTJE Trijntie Bruynsvelt naastligger ten westen Werfpad ZZ 1693 243 64r0
HIDDEMA, JORIS de hof van de erfgenamen van wijlen Joris Hiddema naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1693 243 64r0
JETSES, OTTE Otte Jetses mr. scheepstimmerman verkoper Werfpad ZZ 1693 243 64r0
JETSES, OTTE Otte Jetses mr. scheepstimmerman verkoper Werfpad ZZ 1693 243 64r0
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes koper woning Werfpad 1 1703 244 225v0
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes koper woning Werfpad 1 1703 244 225v0
, verpachter grond Werfpad 1 1703 244 225v0
, naastligger ten oosten Werfpad 1 1703 244 225v0
GEMMENICH, het wagenhuis van de heer Gemmenich naastligger ten zuiden Werfpad 1 1703 244 225v0
JANS, REINER de plaats van Reiner Jansen naastligger ten zuiden Werfpad 1 1703 244 225v0
JANS, REINER de plaats van Reiner Jansen naastligger ten zuiden Werfpad 1 1703 244 225v0
GEMMENICH, de stal van de heer Gemmenich naastligger ten westen Werfpad 1 1703 244 225v0
, naastligger ten westen Werfpad 1 1703 244 225v0
, naastligger ten noorden Werfpad 1 1703 244 225v0
, verkoper Werfpad 1 1703 244 225v0
, koper door niaar woning Werfpad 1 1739 250 19v0
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta zoutkoper geniaarde koper Werfpad 1 1739 250 19v0
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta zoutkoper geniaarde koper Werfpad 1 1739 250 19v0
, verpachter grond Werfpad 1 1739 250 19v0
TEEKES, TETJE Tetje Taekes huurder Werfpad 1 1739 250 19v0
TEEKES, TETJE Tetje Taekes huurder Werfpad 1 1739 250 19v0
, naastligger ten oosten Werfpad 1 1739 250 19v0
, naastligger ten zuiden Werfpad 1 1739 250 19v0
MINNES, FEDDE het wagenhuis van Fedde Minnes naastligger ten zuiden Werfpad 1 1739 250 19v0
MINNES, FEDDE het wagenhuis van Fedde Minnes naastligger ten zuiden Werfpad 1 1739 250 19v0
, plein van een vervallen kamer naastligger ten westen Werfpad 1 1739 250 19v0
, naastligger ten noorden Werfpad 1 1739 250 19v0
, verkoper Werfpad 1 1739 250 19v0
GABES, UILKE Uylke Gabes koper twee kamers aan elkaar onder 1 dak Werfpad 7 1693 243 43v0
GABES, UILKE Uylke Gabes koper twee kamers aan elkaar onder 1 dak Werfpad 7 1693 243 43v0
JANS, DIEUWKE Dieuke Jans koper Werfpad 7 1693 243 43v0
JANS, DIEUWKE Dieuke Jans koper Werfpad 7 1693 243 43v0
GERRITS, POPKE Popke Gerrits naastligger ten oosten Werfpad 7 1693 243 43v0
GERRITS, POPKE Popke Gerrits naastligger ten oosten Werfpad 7 1693 243 43v0
, naastligger ten zuiden Werfpad 7 1693 243 43v0
HINGST, EVERT de uitgang van de hof van Eevert Hingst naastligger ten westen Werfpad 7 1693 243 43v0
HINGST, EVERT de uitgang van de hof van Eevert Hingst naastligger ten noorden Werfpad 7 1693 243 43v0
IEPES, GERRIT huisman Gerrit Ypes verkoper Werfpad 7 1693 243 43v0
IEPES, GERRIT huisman Gerrit Ypes verkoper Werfpad 7 1693 243 43v0
HENDRIKS, LAMMERT Lammert Hendrix mr. koperslager verkoper Werfpad 7 1693 243 43v0
HENDRIKS, LAMMERT Lammert Hendrix mr. koperslager verkoper Werfpad 7 1693 243 43v0
SURINGAR, GAUKE GERRITS Gouke Gerrits Zuirger koopman verkoper Werfpad 7 1693 243 43v0
SURINGAR, GAUKE GERRITS Gouke Gerrits Zuirger koopman verkoper Werfpad 7 1693 243 43v0
JANS, BROER Broer Jansen mr. brouwer koper 1/2 kamer Werfpad 7 1693 243 62r0
JANS, BROER Broer Jansen mr. brouwer koper 1/2 kamer Werfpad 7 1693 243 62r0
GABES, UILKE Uilcke Gabes eigenaar van 1/2 Werfpad 7 1693 243 62r0
GABES, UILKE Uilcke Gabes eigenaar van 1/2 Werfpad 7 1693 243 62r0
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. naastligger ten oosten Werfpad 7 1693 243 62r0
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. naastligger ten oosten Werfpad 7 1693 243 62r0
, naastligger ten zuiden Werfpad 7 1693 243 62r0
, EVERT de uitgang van de tuin van Evert Hinghst naastligger ten westen Werfpad 7 1693 243 62r0
, EVERT de uitgang van de tuin van Evert Hinghst koopman naastligger ten noorden Werfpad 7 1693 243 62r0
GABES, UILKE Uilcke Gabes verkoper Werfpad 7 1693 243 62r0
GABES, UILKE Uilcke Gabes verkoper Werfpad 7 1693 243 62r0
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans verkoper Werfpad 7 1693 243 62r0
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans verkoper Werfpad 7 1693 243 62r0
, LOURENS Lourens Clinkhamer, c.u. koper groote paardestal Werfpad 7 1712 245 170v0
WIJDENBRUG, de heer Widenbrugh verpachter grond Werfpad 7 1712 245 170v0
, naastligger ten oosten Werfpad 7 1712 245 170v0
, naastligger ten zuiden Werfpad 7 1712 245 170v0
, naastligger ten westen Werfpad 7 1712 245 170v0
, een armenkamer naastligger ten noorden Werfpad 7 1712 245 170v0
HERES, JELLE de hypothecaire crediteuren van Jelle Heeres voorman verkoper Werfpad 7 1712 245 170v0
HERES, JELLE de hypothecaire crediteuren van Jelle Heeres voorman verkoper Werfpad 7 1712 245 170v0
HOTSES, JOUKE Joucke Hoitzes verkoper q.q. Werfpad 7 1712 245 170v0
HOTSES, JOUKE Joucke Hoitzes verkoper q.q. Werfpad 7 1712 245 170v0
TJERKS, SIEMEN Simon Tierx verkoper Werfpad 7 1712 245 170v0
TJERKS, SIEMEN Simon Tierx verkoper Werfpad 7 1712 245 170v0
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmaker verkoper Werfpad 7 1712 245 170v0
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmaker verkoper Werfpad 7 1712 245 170v0
MELIS, JAN Jan Melis koper huis Werfpad 9 1695 243 176r0
MELIS, JAN Jan Melis koper huis Werfpad 9 1695 243 176r0
HERES, IDSKE Idske Heeres koper Werfpad 9 1695 243 176r0
HERES, IDSKE Idske Heeres koper Werfpad 9 1695 243 176r0
STANSIUS, Theodorous Stansius equipagemeester naastligger ten oosten Werfpad 9 1695 243 176r0
, naastligger ten zuiden Werfpad 9 1695 243 176r0
JANS, BROER Broer Jansen brouwer naastligger ten westen Werfpad 9 1695 243 176r0
JANS, BROER Broer Jansen brouwer naastligger ten westen Werfpad 9 1695 243 176r0
HINGST, EVERT Ewert Hingst naastligger ten westen Werfpad 9 1695 243 176r0
, N. N. naastligger ten noorden Werfpad 9 1695 243 176r0
GABES, ULBE Ulbe Gabes scheepstimmerman verkoper Werfpad 9 1695 243 176r0
GABES, ULBE Ulbe Gabes scheepstimmerman verkoper Werfpad 9 1695 243 176r0
LOURENS, JAN Jan Louwrens zeevarende koper woning Werfpad 13 1707 245 21r0
LOURENS, JAN Jan Louwrens zeevarende koper woning Werfpad 13 1707 245 21r0
PIETERS, ANTJE Antie Pytters koper Werfpad 13 1707 245 21r0
PIETERS, ANTJE Antie Pytters koper Werfpad 13 1707 245 21r0
, verpachter grond Werfpad 13 1707 245 21r0
, twee zilveren ducatons toehaak Werfpad 13 1707 245 21r0
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Matthijssen naastligger ten oosten Werfpad 13 1707 245 21r0
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Matthijssen naastligger ten oosten Werfpad 13 1707 245 21r0
, naastligger ten zuiden Werfpad 13 1707 245 21r0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. schoenmaker naastligger ten westen Werfpad 13 1707 245 21r0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. schoenmaker naastligger ten westen Werfpad 13 1707 245 21r0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. schoenmaker naastligger ten westen Werfpad 13 1707 245 21r0
KLASES, RINTJE Rintie Clases blokmaker naastligger ten noorden Werfpad 13 1707 245 21r0
KLASES, RINTJE Rintie Clases blokmaker naastligger ten noorden Werfpad 13 1707 245 21r0
KLASES, RINTJE Rintie Clases blokmaker naastligger ten noorden Werfpad 13 1707 245 21r0
MEINERTS, SIETSKE Sytske Meinerts verkoper van 1/2 Werfpad 13 1707 245 21r0
MEINERTS, SIETSKE Sytske Meinerts verkoper van 1/2 Werfpad 13 1707 245 21r0
JANS, IEDE Yde Jansen zeevarende verkoper van 1/2 Werfpad 13 1707 245 21r0
JANS, IEDE Yde Jansen zeevarende verkoper van 1/2 Werfpad 13 1707 245 21r0
MEINERTS, LIEFKE Lyffke Meinerts verkoper van 1/2 Werfpad 13 1707 245 21r0
MEINERTS, LIEFKE Lyffke Meinerts verkoper van 1/2 Werfpad 13 1707 245 21r0
SAPES, ROELOF wijlen Roeloff Sapes verkoper van 1/2 Werfpad 13 1707 245 21r0
SAPES, ROELOF wijlen Roeloff Sapes verkoper van 1/2 Werfpad 13 1707 245 21r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks koper huis Westerkerklaan 1740 250 105r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks koper huis Westerkerklaan 1740 250 105r0
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Gerlofs koper Westerkerklaan 1740 250 105r0
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Gerlofs koper Westerkerklaan 1740 250 105r0
, naastligger ten oosten Westerkerklaan 1740 250 105r0
, naastligger ten zuiden Westerkerklaan 1740 250 105r0
, naastligger ten westen Westerkerklaan 1740 250 105r0
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens , c.u. mr. wever naastligger ten noorden Westerkerklaan 1740 250 105r0
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens , c.u. mr. wever naastligger ten noorden Westerkerklaan 1740 250 105r0
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens mr. wever verkoper Westerkerklaan 1740 250 105r0
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens mr. wever verkoper Westerkerklaan 1740 250 105r0
GERLOFS, AGNIETJE Agnietje Gerlofs verkoper Westerkerklaan 1740 250 105r0
GERLOFS, AGNIETJE Agnietje Gerlofs verkoper Westerkerklaan 1740 250 105r0
, N. N. koper provisioneel 1/2 huis en schuur Westerkerklaan 1671 240 7ra0
, N. N. naastligger ten oosten Westerkerklaan 1671 240 7ra0
, N. N. naastligger ten zuiden Westerkerklaan 1671 240 7ra0
, N. N. naastligger ten westen Westerkerklaan 1671 240 7ra0
, N. N. naastligger ten noorden Westerkerklaan 1671 240 7ra0
, REGNERUS ds. Regnerus Lollides verkoper q.q. Westerkerklaan 1671 240 7ra0
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voerman koper stal begrepen in een huis genaamd De Stelp Westersteeg 4 de Stelp 1689 242 297v0
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voerman koper stal begrepen in een huis genaamd De Stelp Westersteeg 4 de Stelp 1689 242 297v0
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voerman koper stal begrepen in een huis genaamd De Stelp Westersteeg 4 de Stelp 1689 242 297v0
, verpachter grond Westersteeg 4 1689 242 297v0
BUISKE, KLAAS de stal van de weduwe van wijlen Claas Buiske naastligger ten oosten Westersteeg 4 1689 242 297v0
, JOHANNES wijlen Johannis zakkendrager naastligger ten zuiden Westersteeg 4 1689 242 297v0
, N. N. naastligger ten westen Westersteeg 4 1689 242 297v0
, naastligger ten noorden Westersteeg 4 1689 242 297v0
FREERKS, IEPKE Ypke Freerks verkoper Westersteeg 4 1689 242 297v0
FREERKS, IEPKE Ypke Freerks verkoper Westersteeg 4 1689 242 297v0
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouue Tomas koper vervallen dwarshelling Westerstraat 1 1663 238 174r0
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouue Tomas koper vervallen dwarshelling Westerstraat 1 1663 238 174r0
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braem koper Westerstraat 1 1663 238 174r0
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braem koper Westerstraat 1 1663 238 174r0
, 2 pakhuizen naastligger Westerstraat 1 1663 238 174r0
, N. N. naastligger ten oosten Westerstraat 1 1663 238 174r0
, N. N. naastligger ten zuiden Westerstraat 1 1663 238 174r0
, N. N. naastligger ten westen Westerstraat 1 1663 238 174r0
, N. N. naastligger ten noorden Westerstraat 1 1663 238 174r0
JANS, TJALLING Tialling Jans verkoper Westerstraat 1 1663 238 174r0
JANS, TJALLING Tialling Jans verkoper Westerstraat 1 1663 238 174r0
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Westerstraat 1 1809 268 290r0
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Westerstraat 1 1809 268 290r0
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Westerstraat 1 1809 268 290r0
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Westerstraat 1 1809 268 290r0
, naastligger ten oosten Westerstraat 1 1809 268 290r0
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper naastligger ten zuiden Westerstraat 1 1809 268 290r0
, naastligger ten westen Westerstraat 1 1809 268 290r0
, naastligger ten noorden Westerstraat 1 1809 268 290r0
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik notaris verkoper Westerstraat 1 1809 268 290r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper woning en zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Westerstraat 3 1782 261 2r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper woning en zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Westerstraat 3 1782 261 2r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper woning en zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Westerstraat 3 1782 261 2r0
, N. N. naastligger ten oosten Westerstraat 3 1782 261 2r0
, N. N. naastligger ten zuiden Westerstraat 3 1782 261 2r0
, N. N. naastligger ten westen Westerstraat 3 1782 261 2r0
, N. N. naastligger ten noorden Westerstraat 3 1782 261 2r0
BEVA, EVERT Evert Beva bankier verkoper Westerstraat 3 1782 261 2r0
IEMES, GERLOF Gerlef Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Westerstraat 12 1670 239 219v0
IEMES, GERLOF Gerlef Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Westerstraat 12 1670 239 219v0
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses koper Westerstraat 12 1670 239 219v0
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses koper Westerstraat 12 1670 239 219v0
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses koper Westerstraat 12 1670 239 219v0
, de ledige plaats aan de nieuwe haven naastligger ten oosten Westerstraat 12 1670 239 219v0
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten zuiden Westerstraat 12 1670 239 219v0
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten zuiden Westerstraat 12 1670 239 219v0
, naastligger ten westen Westerstraat 12 1670 239 219v0
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden Westerstraat 12 1670 239 219v0
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden Westerstraat 12 1670 239 219v0
ARJENS, BERBER Berber Arjens verkoper Westerstraat 12 1670 239 219v0
ARJENS, BERBER Berber Arjens verkoper Westerstraat 12 1670 239 219v0
ARJENS, BERBER Berber Arjens verkoper Westerstraat 12 1670 239 219v0
VEER, CHRISTINA Christina Iman de Veer koper zomerhuis Westerstraat 43 1790 263 261r0
BEVA, E. wijlen E. Beva koper Westerstraat 43 1790 263 261r0
WIARDA, MONSE Monte Wiarda huurder (p.j.) Westerstraat 43 1790 263 261r0
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley naastligger ten oosten Westerstraat 43 1790 263 261r0
, naastligger ten zuiden Westerstraat 43 1790 263 261r0
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley naastligger ten westen Westerstraat 43 1790 263 261r0
, N. N. naastligger ten noorden Westerstraat 43 1790 263 261r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker verkoper q.q. Westerstraat 43 1790 263 261r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker verkoper q.q. Westerstraat 43 1790 263 261r0
KLASES, PIETER Pieter Claases , verblijvende in Oostindie verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r0
KLASES, PIETER Pieter Claases , verblijvende in Oostindie verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r0
KLASES, PIETER Pieter Claases , verblijvende in Oostindie verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r0
BEVA, TRIJNTJE DANIELS Trijntje Daniels Beva verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r0
BEVA, TRIJNTJE DANIELS Trijntje Daniels Beva verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r0
BEVA, TRIJNTJE DANIELS Trijntje Daniels Beva verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r0
KLASES, PIETER Pieter Claases verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r0
KLASES, PIETER Pieter Claases verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r0
KLASES, PIETER Pieter Claases verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r0
KLASES, PIETER Pieter Klases blokmakersknecht koper zomerhuis Westerstraat 43 1785 261 270v0
KLASES, PIETER Pieter Klases blokmakersknecht koper zomerhuis Westerstraat 43 1785 261 270v0
, naastligger ten oosten Westerstraat 43 1785 261 270v0
, N. N. naastligger ten zuiden Westerstraat 43 1785 261 270v0
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten westen Westerstraat 43 1785 261 270v0
, N. N. naastligger ten noorden Westerstraat 43 1785 261 270v0
TUININGA, B. Tuininga verkoper q.q. Westerstraat 43 1785 261 270v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Westerstraat 43 1785 261 270v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Westerstraat 43 1785 261 270v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Westerstraat 43 1785 261 270v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Westerstraat 43 1785 261 270v0
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Westerstraat 43 1785 261 270v0
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Westerstraat 43 1785 261 270v0
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Westerstraat 43 1785 261 270v0
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Westerstraat 43 1785 261 270v0
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman koper zomerhuis Westerstraat 43 1796 264 342r0
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Westerstraat 43 1796 264 342r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus koper Westerstraat 43 1796 264 342r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus koper Westerstraat 43 1796 264 342r0
JANS, JOHANNES Johannes Jansen , c.u. huurder (p.w.) Westerstraat 43 1796 264 342r0
JANS, JOHANNES Johannes Jansen , c.u. huurder (p.w.) Westerstraat 43 1796 264 342r0
SIPKES, LIEUWE Lieuwe Sipkes , c.u. huurder Westerstraat 43 1796 264 342r0
SIPKES, LIEUWE Lieuwe Sipkes , c.u. huurder Westerstraat 43 1796 264 342r0
LEI, J. J. van der Ley naastligger ten oosten Westerstraat 43 1796 264 342r0
, naastligger ten zuiden Westerstraat 43 1796 264 342r0
LEI, J. J. van der Ley naastligger ten westen Westerstraat 43 1796 264 342r0
HUIDEKOPER, P. Huidekoper naastligger ten noorden Westerstraat 43 1796 264 342r0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Westerstraat 43 1796 264 342r0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Westerstraat 43 1796 264 342r0