Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
   beroep  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  

hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
LIEUWES, PIETER Pytter Lieuwes oliemolenaar Droogstraat 22 1753 253 70r
JANS, HOBBE Hobbe Jans olieslager naastligger ten westen Voorstraat 81 1636 234 15v
JANS, HOBBE Hobbe Jans olieslager naastligger ten oosten Voorstraat 73 1642 234 175v
JANS, HOBBE Hobbe Jansen olieslager naastligger ten oosten Voorstraat 73 1642 235 7v
JANS, HOBBE Hobbe Jansen olieslager verkoper Voorstraat 75 1642 235 26v
KLASES, JAKOB Jacob Claes , c.u. olieslager eerdere koper Sint Christoffelsteeg 1636 234 12r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger olieslager geniaarde koper Voorstraat 60 1635 233 160r
SIEMENS, JAN Jan Symons olieslager koper van 1/2 huis en zeepziederij Noordijs 4 1729 247 238v
SIEMENS, JAN Jan Symons olieslager naastligger ten noorden Voorstraat 35 1729 247 258v
WIEBES, JAN Jan Wybes , c.u. olieslager koper huis en plaats erachter Zoutsloot 1643 235 54r
WIEBES, JAN Jan Wybes , c.u. olieslager verkoper Herenwaltje 1644 235 104r
JANS, SIPKE de weduwe van Sipke Jansen olieslager naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1670 240 12r
JANS, SIPKE de weduwe van Sipke Jansen olieslager naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1674 240 18va
SIEMENS, JAN Jan Symons olieslager en koopman verkoper Lanen 45 1728 247 214v
PIETERS, BRUIN Bruin Pyters olieslagersknecht Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
PIETERS, BRUIN Bruin Pyters olieslagersknecht Kerkpad 20 1763 255 243v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs , c.u. olieslagersknecht huurder achterkamer (p.j.) Hoogstraat 16 1770 257 173r
JANS, JAN Jan Jansen olieslagersknecht verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
JANS, JAN Jan Jansen olieslagersknecht verkoper van 1/4 Kerkpad 20 1763 255 243v
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Nap onder bootsman bij het Ed, Mog.Collegie ter Adminiraliteit in Frieslan verkoper Zuiderhaven 7 1790 263 190v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma onderwijzer van de latijnse school koper huis Lanen 54 1765 256 97v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma onderwijzer van de latijnse school verkoper Rommelhaven 11 1765 256 130v
, JARICH Jarichius Eelkoma onderwijzer van de latijnse school koper huis Heiligeweg 9 1766 256 205v
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijk ontvander der Convoyen en Licenten Schritsen 62 1753 253 37v
TJALLINGS, DOOITSE Dooytsen Tjalles ontvanger Franekerpoort (gebied) 1707 245 26v
BAERDT, SIEBREN de heer Sibrandus Baardt ontvanger verkoper Voorstraat 35 1660 238 63v
BRAAM, KLAAS Claas Braam ontvanger naastligger ten noorden Schritsen 5 1730 247 331r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenwolt, c.u. ontvanger koper huis en hovinge daarachter Zuiderhaven 50 1650 236 119v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert ontvanger verkoper Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 2 stukken land resp. 3 en 4 pondemaat groot ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 16 pm land in vier stukken, gelegen tussen het land van Idsinga en het land gebr ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 3 pm bouwland ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel stuk land, gelegen aan Huiberts Oostrums Terp, genaamd Costers Camp ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 8 pm land 1675 240 28va
JARDINGA, JOOST JANS Joost Jans Jaringa ontvanger koper huis Voorstraat 61 1727 247 12v
KET, JAN Jan de Ket ontvanger eigenaar van 2/4 Zuiderhaven 71a 1735 249 78v
KET, JAN Jan de Ket ontvanger naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1735 249 78v
, JAN Jan de Ket [staat: Deket], burger ontvanger koper 2/3 huis, en tuin daarachter Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
, JAN Jan de Ket [staat: Deket], burger ontvanger naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
, JAN Jan de Keth [staat: Deketh] ontvanger naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1738 249 257r
, PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh] ontvanger curator Hondenstraat 12 1808 268 116v
, PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh] ontvanger curator Vijver 1 1808 268 116v
, PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh] ontvanger curator Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
NAUTA, Ducko Nauta ontvanger naastligger ten oosten Zuiderhaven 37 1675 240 180r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten oosten Bildtstraat 14 1680 241 116v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1680 241 116v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel huis en 6 pm bouwland 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 8 pm greidland ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 3 pm land ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 8 pm greidland ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 4 1/2 pm land ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten zuidoosten ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 2 1/2 pm bouwland ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 4 1/2 pm greidland ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1696 243 189v
QUADER, JAKOB Jacob Quader ontvanger koper huis, plaats en tuintje Noorderhaven 104 de Witte Arend 1714 245 218v
QUADER, JAKOB Jacob Quader oud ontvanger verkoper Noorderhaven 104 1726 246 282r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger naastligger ten westen Hoogstraat 13 1731 248 25v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1734 248 326r
ROORDA, JAN Jan Roorda, c.f. ontvanger naastligger ten noorden Hoogstraat 11 1739 250 68v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger Rozenstraat 4 1746 251 134v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger Rozengracht 17 1746 251 135v
ROORDA, JAN de tuin van Jan Roorda ontvanger naastligger ten westen Rapenburg 1751 252 149v
ROORDA, JAN [foutief] Jan Roorda ontvanger naastligger ten oosten Zuiderhaven 33 1751 252 176v
RUNIA, JAN wijlen Jan van Ruinia ontvanger Rozengracht 42 1680 241 117v
RUNIA, de erven van Runia ontvanger verpachter grond Fabrieksstraat 1664 238 211v
SLUIS, JELLE Jelle van der Sluis ontvanger verkoper Voorstraat 20 1731 247 386r
STELLINGWERF, RIENK Rinke Stellingwerf ontvanger koper 1/4 en 1/12 huis Steenhouwersstraat 2 1727 247 2r
STELLINGWERF, RIENK Rincke Stellingwerff ontvanger Zuiderhaven 18 1725 246 218v
TOLSMA, TEEKELE Taeckle Tolsma oud ontvanger hypothecaire crediteuren van Grote Kerkstraat 27 1721 246 103r
TOLSMA, TEEKELE SIERKS wijlen Taekle Zierx Tolsma ontvanger Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
HESSELS, WIETSE Wytse Hessels Wasenaar ontvanger verkoper Rozengracht ZZ 1723 246 178r
WIJDENBRUG, A. hof van A. Widenbrugh ontvanger naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1700 244 79r
STRATEN, P. P. van der Straten ontvanger convooien en licenten bij de Admiraliteit koper dubbel huis bestaande uit drie apart aangekochte percelen Grote Bredeplaats 8 1780 259 231r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks verkoper Rozengracht 7west 1683 241 260r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Noorderhaven 43 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Noorderhaven 41 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Liemendijk NZ 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Noordijs 19 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Noordijs 4 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger der admiraliteit naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1739 250 65r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger der admiraliteit naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1739 250 65r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsinga ontvanger der boelgoeden koper Zuiderhaven 6 1746 251 143r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsinga ontvanger der boelgoeden naastligger ten westen [staat: oosten] Zuiderhaven 6 1746 251 143r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsinga ontvanger der boelgoeden naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1746 251 143r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harm van Idsinga ontvanger der boelgoeden koper huis voorheen in gebruik als ankersmederij Prinsenstraat 2 1749 251 266v
IDSINGA, SAKE Saco Harm. van Idsinga ontvanger der boelgoeden koper Zuiderhaven 6 1746 251 132r
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Keth ontvanger der boelgoeden koper huis, brouwerij, mouterij en turfhuis Lanen 38 1667 239 91r
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nauta ontvanger der boelgoeden koper 1/4 van 1 1/2 pondemaat weiland ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga ontvanger der boelgoederen verkoper Zuiderhaven 6 1776 259 17v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga ontvanger der boelgoederen verkoper Rozengracht 13 1789 263 81v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger der boelgoederen koper greidland 1 pm, 5 einsen, 2 penningen, 7 roeden en 8 voeten ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
IDSINGA, ARNOLDUS curator Arnold van Idsinga ontvanger der boelgoederen en servituten der stede Harlingen verkoper onbekend 1705 244 308v
, BEREND Beerent Cransen ontvanger der convooien en licenten Noorderhaven 62 1771 257 222v
, PETRUS Petrus de Keth [staat: Deketh] ontvanger der convooien en licenten verkoper Schritsen 44 1807 267 299v
SCHELTINGA, de heer Peerus van Scheltinga ontvanger der convooien en licenten koper huis Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
SLOTERDIJK, WIEBREN wijlen Wybrandus Sloterdijck ontvanger der convooien en licenten en koopman Voorstraat 81 1774 258 162v
SLOTERDIJK, WIEBREN wijlen Wybrandus Sloterdijck ontvanger der convooien en licenten en koopman Voorstraat 79 1774 258 162v
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga ontvanger der convoyen en licenten verkoper Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammama ontvanger der licenten en convooien koper huis Zuiderhaven 23 1660 238 28r
BOOMSMA, DOUWE Douwe Boomsma ontvanger der onbeschrevene middelen koper huis en tuin Zuiderhaven 77oost 1810 268 355r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der Vijf Deelen Dijkagie buitendijks en koopman Zuiderhaven NZ 1676 240 242v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger en collecteur-generaal van Barradeel verkoper Voorstraat 65 1732 248 140r
, JAN Jan Finkis ontvanger en dorprechter van Sint Annaparochie koper 1/2 huis en paardenstalling onbekend 1670 240 18r
BINSONIDES, JOHANNES curator Johannes Binsonides ontvanger en dorpregter verkoper Kerkpoortstraat 31 1706 244 322v
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Binsonides ontvanger en dorpsregter etc. Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
BRAAM, KLAAS de heer Claas Braam ontvanger en koopman koper 5/6 van 1/2 huis Voorstraat 12 1739 250 38v
BRAAM, KLAAS Claas Braam ontvanger en koopman eigenaar van 1/6 Voorstraat 12 1739 250 38v
STAPERT, BROER JELLES Broer Jelles Stapert ontvanger en schoolmeester curator Franekereind 2 1783 261 49r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger generaal koper huis en paardestal Droogstraat ZZ 1725 246 229r
BAERDT, SIEBREN Sybrandus Baerdt, burger ontvanger generaal bij het collegie der admiraliteit koper huis Voorstraat 35 1657 237 138r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger generaal der admiraliteit koper hovinge met bomen, planten en 2 prieeltjes met een vrije uit- en ingang door de Kerkpoortstraat 1662 238 145r
BAERDT, SIEBREN de heer ontvanger Sybrandus Baerdt ontvanger generaal der convoijen en licenten van het College ter Admir koper huis en loods, met een plaats er tussenin, onlangs nieuw gebouwd door Ieme Dircx Zuiderhaven ZZ 1654 236 275r
BRAAM, ROMKE Romke Braem ontvanger generaal v d Vijf Delen buitendijken koper huis, tuin en alle losse en vaste goederen Noorderhaven 71 1726 246 281r
JOOSTES, JAN wijlen Jan Joostes ontvanger Kimswerd, gedeputeerde Vijf Delen Zeedijke buitendijks Carl Visschersteeg WZ 1731 248 16v
BRAAM, KLAAS Claes Braem ontvanger te Midlum en koopman verkoper Voorstraat NZ 1742 250 275v
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvanger te Sexbierum Karremanstraat 22 1681 241 32va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger ter Admiraliteit koper grondpacht 1-00-00 CG onbekend 1673 240 118v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert ontvanger tot Pingjum Kerkpoortstraat 31 1706 244 322v
KET, PETRUS Petrus de Keth ontvanger v.d. Convooyen en licenten koper huis en tuin Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
RUNIA, JAN Jan Ruinia ontvanger van 't Collegie alhier verkoper Zuiderhaven ZZ 1648 236 53r
WIJDENBRUG, P. P. B. van Wijdenbrug ontvanger van de Admiraliteit koper door niaar 1/3 huis (1/4 en 1/12) Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga ontvanger van de boelgoederen en oud secretaris koper huis Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES erfgezetene Symon Clasen Lambsma oud ontvanger van de Vijf Delen Zeedijken binnensdijks verkoper Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
, JAN Jan de Keth [staat: Deketh] ontvanger van Franekeradeel naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1738 249 343v
, JAN Jan de Keth [staat: Deketh] ontvanger van Franekeradeel verkoper Zuiderhaven 71a 1738 249 343v
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger van het college der Admiraliteit Weverstraat 1665 239 18v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem ontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen koper als vader en voorstander van zijn zoon huis Drie Roemerssteeg 5 1734 248 324r
JANS, JOOST Joost Jans Jaeringa ontvanger van Kimswerd en Dijksgedeputeerde Voorstraat 61 1736 249 106r
JOOSTES, JAN wijlen Jan Joostes Jaeringa ontvanger van Kimswerd en Gedeputeerde 5 Delen Buitendijks Voorstraat 61 1736 249 106r
SLUIS, JELLE Jelle van der Sluis ontvanger van Sexbierum koper huis, hof, stal en wagenhuis Voorstraat 20 1730 247 365v
SLUIS, JELLE mede rechter van Barradeel Jelle van der Sluys ontvanger van Sexbierum en koopman koper huis Voorstraat 42 1743 250 280r
BRAAM, ROMKE Romke Braem ontvanger vd 5 delen zeedijken buitendijk Droogstraat NZ 1728 247 143r
, de weduwe van N. N. ontvanger-generaal naastligger ten westen Zuiderhaven 43 1718 246 22r
IDSINGA, SAKE Saco Idzinga ontvanger-generaal verkoper Franekerpoort (gebied) 1679 241 46v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
SCHELTINGA, Scheltinga ontvanger-generaal naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west 1773 258 127r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal verkoper noordoost van Harlingen 1660 238 48r
, Widenburg, n.u. ontvanger-generaal naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1708 245 43v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal Kruisstraat NZ 1728 247 85v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 86v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 86v
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal verpachter grond onbekend 1741 250 205r
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal naastligger ten noorden onbekend 1741 250 205r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pytter Berent Wijdenbrug ontvanger-generaal verpachter grond onbekend 1739 250 71v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
SCHELTINGA, MARTEN Martinus van Scheltinga ontvanger-generaal Admiraliteit koper door niaar huis, tuin, stalling en wagenhuis Grote Bredeplaats 8west 1773 258 127r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal der Admiraliteit koper huis en hof, spaanderhuis, 2 kamers en een belved?re Zuiderhaven 52 1665 239 10r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal der Admiraliteit koper 3 haringhangen en het recht op gebruik van een halve steeg Zuiderhaven 1666 239 50r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal der Admiraliteit naastligger ten oosten Zuiderhaven 1666 239 50r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal der Admiraliteit naastligger ten zuiden Zuiderhaven 1666 239 50r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal der Admiraliteit koper ca. 8 pondemaat weiland ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal der Admiraliteit koper kamer Spinhuisstraat 1679 241 27r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal der Admiraliteit koper provisioneel huis Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzinga ontvanger-generaal der Admiraliteit koper kamer Spinhuisstraat 1668 239 169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzinga ontvanger-generaal der Admiraliteit naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1668 239 169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzinga ontvanger-generaal der Admiraliteit naastligger ten westen Spinhuisstraat 1668 239 169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzinga ontvanger-generaal der Admiraliteit naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1668 239 169r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal der Admiraliteit koper hof Wasbleek 1680 241 103v
NAUTA, DOEKE pondemaat genaamd de Valom Duco Nauta ontvanger-generaal der Admiraliteit koper tichelwerk en 1/3 pm land ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal der Admiraliteit koper percelen no.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 Spinhuisstraat 1681 241 163r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal der Admiraliteit koper greidland, groot 3 pm, 8 eynsen, 14 penn., 9 roeden en 9 voeten ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal der Admiraliteit koper 7 p.m.land en een huis ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
SCHELTINGA, MARTEN weledelgestrenge heer Martinus van Scheltinga ontvanger-generaal der Admiraliteit koper huis Grote Bredeplaats 8oost 1769 257 110r
SCHELTINGA, MARTEN Grietman van Schoterland Martinus van Scheltinga ontvanger-generaal der Admiraliteit verkoper Grote Bredeplaats 8 1780 259 231r
, ALEXANDER Alexander Widenbrug ontvanger-generaal der Admiraliteit koper huis Schritsen 8 1710 245 108r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh ontvanger-generaal der Admiraliteit verkoper Zuiderhaven ZZ 1699 244 10r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh oud ontvanger-generaal der Admiraliteit verkoper Schritsen 8 1717 245 304r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal der Admiraliteit verkoper Heiligeweg 9 1735 249 22r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal der Admiraliteit naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1735 249 22r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal der Admiraliteit verkoper Grote Kerkstraat 10 1735 249 22r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal der Admiraliteit verkoper Heiligeweg 7 1735 249 23ar
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrug ontvanger-generaal der Admiraliteit Kruisstraat NZ 1767 256 242r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrug ontvanger-generaal der Admiraliteit Kruisstraat 5 1767 256 244r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Beernt van Wijdenbrugh ontvanger-generaal der Admiraliteit naastligger ten oosten Heiligeweg 54 1736 249 108r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Beernt van Wijdenbrugh ontvanger-generaal der Admiraliteit verkoper Heiligeweg 54 1736 249 108r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugh ontvanger-generaal der Admiraliteit verkoper Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen de heer Pyter Beerent van Wijdenbrugh ontvanger-generaal der Admiraliteit Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
WIJDENBRUG, PIETER Pytter Barent van Wijdenbrugh ontvanger-generaal der Admiraliteit verpachter grond ((voor 1/1)) onbekend 1738 249 339v
WIJDENBRUG, PIETER Pytter Barent van Wijdenbrugh ontvanger-generaal der Admiraliteit naastligger ten noorden onbekend 1738 249 339v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger-generaal der Admiraliteit en ontvanger der boelgoederen naastligger ten noorden Noordijs 19 1679 241 6ra
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijks koper van 8/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger-generaal van Barradeel koper pakhuis voor graan, met zolders Zuiderhaven 37 1729 247 295v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger-generaal van Barradeel koper huis Noorderhaven 113 1731 248 29r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger-generaal van Barradeel Zuiderhaven 69 1739 250 58r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger-generaal van Barradeel Vijverstraat 11 1739 250 74v
KET, JAN Jan de Ket ontvanger-generaal van Franekeradeel koper huis Zuiderhaven 65 1729 247 229r
KET, JAN Jan de Keth ontvanger-generaal van Franekeradeel curator van Zuiderpoort (gebied) ZZ 1736 249 156r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal van Friesland verkoper 1660 238 42r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs ontvanger-generaal van Westdongeradeel Zuiderhaven NZ 1676 240 242v
, JOHANNES Johan Adam Fausma kok op de Admiraliteits wadlegger koper huis Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
, ADAM Adam Roerich, c.u. kok op het Admiraliteitsjacht geniaarde koper Voorstraat 41 1764 256 54r
, ADAM Adam Roerich kok op het Admiraliteitsjacht koper huis Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich kok op het Admiraliteitsjacht koper huis Voorstraat 41 1766 256 199v
SMID, TJITSE Tjietze Smit kok op het Admiraliteitsjacht koper huis en hoving Noorderhaven 75 1784 261 247v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaar mr. op het jacht van Z.H.de prins van Oranje en Nassau Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v
KORNELIS, REINER als alimentators van de weeskinderen van wijlen Reinder Cornelis kok op het Prinsenjacht verkoper Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301V
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis kok op het Prinsenjacht koper huis Grote Ossenmarkt 12 1724 246 197v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis Vijverstraat 24 1787 262 204v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis, tuin en bleekveld Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
, SAMUEL Samuel Roerich kok op het Statenjacht geniaarde koper Voorstraat 41 1764 256 54r
, SAMUEL Samuel Roerich kok op het Statenjacht koper Voorstraat 41 1766 256 197v
, SAMUEL Samuel Roerich kok op het Statenjacht koper Voorstraat 41 1766 256 199v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma openbaar notaris Noorderhaven 65 1752 252 214v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma openbaar notaris curator Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobee oppasser aan de voorpoort van de lands werf verkoper Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobee oppasser aan de voorpoort van het lands magazijn koper huis Gardenierstraat 8 1806 267 240v
JANS, WILLEM Willem Jansen opperbaas van het stadswerkhuis koper 2 kamers Kerkpad WZ 1695 243 131v
JANS, WILLEM Willem Jansen , burger opperbaas van het werkhuis geniaarde koper Kruisstraat 3 1693 243 72v
, JAN Jan opperman naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1688 242 224r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks opperman koper huis William Boothstraat OZ 1684 242 38v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix opperman naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1686 242 122r
HENDRIKS, ROBERT Robbert Hendricks , c.u. opperman koper kamer Scheerstraat 9 1669 239 186v
, PIETER Pytter Farrijn opperman geniaarde koper Hoogstraat NZ 1684 242 20r
SIETSES, ALBERT Albert Sytses , c.u. opzichter huurder Noorderhaven 92 1747 251 196v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sybrens opzichter Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
EILES, KORNELIS Cornelis Elles opzichter Zoutsloot NZ 1777 259 76r
EILES, KORNELIS Cornelis Elles opzichter Droogstraat NZ 1777 259 77v
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Cristoffels opzichter koper huis Schritsen 65b 1740 250 122v
HARKES, DOEKE Doeke Harkes , c.u. e.a. opzichter huurder (p.j.) Zoutsloot 67 1788 262 258r
REINERS, HEIN de kinderen van Hein Reinders opzichter verkoper Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
REINERS, HEIN de kinderen van Hein Reinders opzichter verkoper Rapenburg 1 1754 253 186r
DOEDES, SCHELTE Schelte Doedes opzichter koper huis Herenwaltje 10 1810 269 85r
KROP, JAN ROELOFS Jan Roelofs Crop opzichter verkoper Brouwersstraat 2 1803 266 304v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt opzichter verkoper Karremanstraat 1745 251 85v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkert oud opzichter verkoper Zoutsloot 41 1760 254 261v
NIEUWENHUIS, AREND Arent Nieuwenhuis opzichter verkoper Zuiderpoort (gebied) 1702 244 169r
, JOHANNES Johannes A. Vikerman opzichter huurder (p.j.) Lanen 42 1798 265 72r
STERRINGA, TJITSE Tjesse Sterringa opzichter bij de molen Voorstraat 30 1753 253 53v
STERRINGA, TJITSE Tjesse Sterringa opzichter bij de molen Voorstraat 30achter 1753 253 56v
STERRINGA, TJITSE Tjesse Sterringa opzichter bij de molen Noorderhaven 85 1753 253 58v
STERRINGA, TJITSE Tjesse Sterringa opzichter bij de molen Kerkpoortstraat 31 1753 253 60v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters , burger opzichter en turfmeter koper kamer en loods Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
BROUWER, WOUTER GERRITS Wouter Gerryts Brouwer opzichter op de Landschaps Impositien verkoper van 1/2 Voorstraat 97achter 1683 241 65va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters , burger opzichter van de turf koper kamer Kromme Elleboogsteeg OZ 1695 243 163v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pytters opzichter van de turf verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ 1706 244 339v
NIEUWENHUIS, AREND Arend Nieuwenhuis opzichter Vijf Deelen Zeedijken koper oud huis met stalling en hof Zuiderpoort (gebied) 1702 244 164r
NIEUWENHUIS, AREND Arent Nieuwenhuis opzichter Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1702 244 169r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis opziener van de Ballast Kay verkoper Havenplein 18 1807 267 313r
KEMPENAER, JAN Jan de Kempenaer ordinaris aan het Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
SPANNENBURG, JOHANNES Johannis Spannenburg ordinaris bode van het Admiraliteits college verkoper Lanen 5 1693 243 72r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart ordinaris houder koper huis en herberg Franekereind 23 de Ooievaar 1796 264 313v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries ordinaris kapitein Admiraliteit verkoper Rozengracht 38 1689 242 270v
BRUINSVELD, HENDRIK Hendrik Bruynsvelt ordinaris kapitein bij de Admiraliteit koper 3/4 huis Brouwersstraat 9 1662 238 152r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries ordinaris kapitein ter zee verkoper Romastraat 29 1667 239 119r
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKS Livius Henrici Prigge ordinaris kaptein ter zee onder de mogendheden collegie der Admiralite koper huis/ winkel Hondenstraat 3 1729 247 240r
, JAN Jan Finkelbosch, burger ordris Capt.in dienst der Ed:Mog:heden Raeden ter Admiraliteit in Frie koper huis Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries ordris: capt: van 't college ter Admiraliteit in Friesland koper hof met bomen, planten en zomerhuis Hofstraat ZZ 1676 240 247v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. organist huurder Hofstraat 35 1686 242 157r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper hof, stal, kamer, zomerhuis enz Rapenburg NZ 1706 244 319v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper tuintje Kerkpoortstraat 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT de huisinge van Lambert Hansen organist naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen , burger organist verkoper Rapenburg 1712 245 174r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57 1717 245 288r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist verkoper Molenpad 1723 246 180r
HANSES, LAMMERT de tuin van Lambert Hansen organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1725 246 216r
, LAMMERT mr. Lambertus Hansen* organist koper huis met bomen, planten en prieel Wasbleek 2 1714 245 208r
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1710 245 131v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist verkoper Rapenburg NZ 1723 246 176v
HANSES, LAMMERT de tuin van Lammert Hansen mr. organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1724 246 207r
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1727 247 58v
BENTING, JAN APKES Jan Apckes Bentingh organist verkoper Zuiderhaven 73 1653 236 236v
, JAKOB Jacobus Kolder organist en dorpsrechter Hondenstraat 2 1784 261 191v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes organist [staat: orgelist] buurtbewoner Kerkpad WZ 1683 241 268r
BANGA, TJEERD SIKKES Tjaard Sikkes Banga ouderman van schoenmakersgilde Crispini verkoper Zoutsloot 1 1636 234 13v
ANDRINGA, WATSE de weledel gestrenge heer Watze van Andringa oudste luitenant der geoctroyeerde V.O.C. In deze landen koper huis, pakhuis en tuin Zuiderhaven 2 1786 262 81r
KINGMA, Kingma overste over een compagnie te peert Noorderhaven 104 1681 241 39va
KAMMINGA, WATSE Watse van Kamminga, jonker overste van den Regiment Infanterie koper Schritsen 50 1732 248 163r
KAMMINGA, WATSE Watse van Kamminga, jonker overste van een regiment Infanterie naastligger ten westen Schritsen 50 1732 248 163r