Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Sackman naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 7 1729 247 291r
, ANTONIUS Antonys de Salezetis verkoper Hofstraat 17 1614 229 228v
, ANTONIUS Anthonius Salicetes, cousijn van de verkoper afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Hofstraat 17 1622 230 333v
JANS, KRIJN Quirijn Jansen Saliceth substituut tafelhouder koper ledige plaats Lombardstraat 1603 228 365r
, CATHARINA Catalina Salizelis tafelhouder koper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
, ANTONIUS Anthonys Salizetes koper provisioneel twee kamers naast en ten westen van het huis van het Lommerts hof Hofstraat 11 1614 229 237r
, ANTONIUS Anthonys Salizetes koper provisioneel twee kamers naast en ten westen van het huis van het Lommerts hof Hofstraat 13 1614 229 237r
JANS, KRIJN het huis gebouwd door de koper Quirijn Jansen Salizeth substituut tafelhouder naastligger ten westen Lombardstraat 1603 228 365r
, ANTONIUS Antoni Salizetis verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1623 230 361v
, ANTONIUS Antoni Salizetis verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1623 230 364v
, JOHANNES ds. Johannes Salmansuis protesteert q.q. Zuiderhaven ZZ 1730 247 317r
SALOMON, MOSES Moses Salomon koopman koper huis Zuiderhaven 25 1801 266 44r
, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons verkoper Tiepelsteeg 1806 267 232v
, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons verkoper Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
, MOSES Moses Salomons koopman verkoper Zuiderhaven 25 1803 266 204r
, SAMUEL Samuel M. Salomons huurder Zuiderhaven 25 1803 266 204r
MOSES, SAMUEL Samuel Moses Salomons, zoon van de koper huurder (p.j.) Zuiderhaven 25 1801 266 44r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lambarts Salvada koper huis met aangrenzend 2 kamers ten zuiden Hofstraat 16 1642 234 164r
, de weduwe van Salvarda naastligger ten zuiden Noordijs 10 1789 263 123r
THOMAS, LAMMERT Lambert Tomas Salvarda, c.u. verkoper Hoogstraat 17achter 1662 238 124v
THOMAS, LAMMERT Lammert Thomas Salvarda, c.u. koper schuur Hoogstraat 17achter 1659 237 206r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lambarts Salvarda verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
LAMMERTS, THOMAS de erfgenamen van wijlen Tomas Lammerts Salvarda naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1656 237 84v
SALVERDA, de weduwe Salverda naastligger ten zuiden Noordijs 10 1801 265 303r
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverda erflater Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverda erflater Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverda erflater Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
SALVERDA, AAFKE LAMMERTS Aafke Lammerts Salverda koper Lanen 85west 1758 254 120v
SALVERDA, AATJE Atje Salverda verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, AATJE Atje Salverda verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, AATJE Atje Salverda verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
SALVERDA, Beertje Philippus Salverda verkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg 14 1769 257 135r
SALVERDA, DIRK erfgezeten Dirk Salverda verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, DIRK erfgezeten Dirk Salverda verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, DIRK erfgezeten Dirk Salverda verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
SALVERDA, GEPKE Gepke Salverda verkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg 14 1769 257 135r
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverda verkoper Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverda verkoper Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverda koopman geniaarde koper Droogstraat 15 1751 252 161v
SALVERDA, SIEBES Heyltie Sybes Salverda verkoper Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SALVERDA, IENSKE THOMAS Inske Tomas Salverda verkoper Hoogstraat 1 1658 237 175av
SALVERDA, JOHANNA Johanna Salverda verkoper Hoogstraat 27 1794 264 220r
SALVERDA, JOHANNA OTTES Johanna Ottes Salverda koper Hoogstraat 27 1794 264 166v
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverda verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverda verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverda verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT wijlen Lammert Salverda koper Sint Jacobstraat 4 1682 241 211r
SALVERDA, LAMMERT THOMAS wijlen Lammert Thomas Salverda wijdschipper verkoper Sint Jacobstraat 10noord 1691 242 346r
SALVERDA, LUCAS Lucas Salverda verkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg 14 1769 257 135r
SALVERDA, OTTE Otte S. Salverda koopman naastligger ten westen Voorstraat 87 1741 250 8ra
SALVERDA, OTTE Otte Salverda naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
SALVERDA, OTTE Otte Salverda naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
SALVERDA, OTTE wijlen Otte S. Salverda koopman erflater Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
SALVERDA, OTTE S. Otte S. Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sibes Salverda koopman koper dwarshuis Romastraat 27 1738 249 227r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda verkoper Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer geniaarde koper Voorstraat 69 1737 249 200v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman koper huis en tuintje Voorstraat 85 1739 250 2v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper q.q. Voorstraat 62 1745 251 59v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper q.q. Nieuwstraat 9 1745 251 61r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper q.q. Franekereind 29oost 1745 251 62v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper q.q. Lombardstraat 2 1745 251 69v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer en koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer koper tuin van 48 bij 19 houtvoeten breed Voorstraat 85achter 1758 254 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman crediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 7 1758 254 265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman crediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 1 1758 254 265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, c.s. verkoper q.q. Herenwaltje 7 1758 254 266v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, c.s. verkoper q.q. Wortelstraat 1 1758 254 266v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten westen Voorstraat 87 1765 256 113r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten oosten Romastraat 25 1766 256 150v
SALVERDA, OTTE SIEBES het pakhuis gekocht door Otte Sybes Salverda, c.s. naastligger ten oosten Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koper pakhuis Voorstraat 83achter 1766 256 189r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 83achter 1766 256 189r
SALVERDA, OTTE SIEBES het pakhuis van Otte Sybes Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 81achter 1766 256 190r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper van 1/4 Karremanstraat 15 1766 256 229r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten westen Voorstraat 87 1771 257 184r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper Romastraat 27 1773 258 74v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman betrokkene onbekend 1776 258 6va
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper Voorstraat 85 1780 260 2r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverda mr. wolkammer koper huis Noordijs 12 1753 253 89r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverda koopman verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 14 1769 257 135r
SALVERDA, FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas Salverda verkoper Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SALVERDA, POPPE de weduwe van Poppe Salverda naastligger ten noorden Noordijs 14 1805 267 124r
SALVERDA, RINSKE Rinske Salverda naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1669 239 195v
SALVERDA, SIEBE OTTES de erfgenamen van wijlen Sibe Ottes Salverda naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1739 250 21v
SALVERDA, SJOUKJE Sjoukje Salverda verkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg 14 1769 257 135r
SALVERDA, SIEBE Sybe Salverda verkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg 14 1769 257 135r
SALVERDA, SIEBE Sybe Salverda verkoper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
SALVERDA, SIEBE Sybe Salverda verkoper Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
SALVERDA, SIEBE Sybe Salverda koopman verkoper q.q. Voorstraat 30achter 1780 259 238v
SALVERDA, SIEBE de erfgenamen van wijlen Sybe Salverda koopman naastligger ten noorden Noordijs 14 1795 264 266v
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverda koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverda koopman verkoper Comediesteeg 6 1776 259 22r
SALVERDA, SIEBE OTTES de weduwe van Sybe Ottes Salverda koopman huurder Voorstraat 85 1780 260 2r
SALVERDA, SIETSKE LAMMERTS Sytske Lammerts Salverda, c.m. naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
SALVERDA, SIETSKE LAMMERTS Sytske Lammerts Salverda verkoper Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
SALVERDA, TRIJNTJE SIEBES Trijntie Sybes Salverda verkoper Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SALVERDA, TRIJNTJE SIEBES Trijntie Sybes Salverda verkoper Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r
ZANDSTRA, AAFKE de erfgenamen van wijlen Aefke Sandstra naastligger ten oosten Kruisstraat 10west 1728 247 74v
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sandstra schipper huurder Hoogstraat 2 1751 252 164v
ZANDSTRA, DIRK wijlen Dirk Sandstra huurder Kromme Elleboogsteeg 3 1804 267 84r
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sandstra varenspersoon verkoper Both Apothekerstraat 11 1766 256 212r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sandstra oud turfdrager verkoper Hoogstraat 32 1757 254 115v
ZANDSTRA, TJERK de erfgenamen van wijlen Tjerk Sandstra naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1731 248 42r
, W. W. Sandt van Nooten naastligger ten oosten Noordijs 23 1797 265 56v
, W. W. Sandt van Nooten naastligger ten noorden Noordijs 23 1797 265 56v
, WILLEM Willem Sandt van Nooten koper huis, zeepziederij, pakhuis, stalling Noordijs 21 1793 264 125r
, WILLEM Willem Sandt van Nooten koper huis Noordijs 19 1794 264 181r
, WILLEM Willem Sandt van Nooten koper William Boothstraat 6zuid 1797 265 15r
, WILLEM Willem Sandt van Nooten verkoper q.q. Zuiderhaven 77oost 1810 268 355r
, JOOST Joost van Sandwech koper 1/2 huis Voorstraat 68 1636 234 11r
, JOOST Joost van Sandwech koopman verkoper Voorstraat 68 1637 234 34r
SANNES, J. J. van Sannes huurder Dijkswal 6 1808 268 177v
ZANDSTRA, burgemeester Sanstra naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1643 235 71v
ZANDSTRA, burgemeester Sanstra, c.u. verkoper Zuiderhaven 63 1643 235 72r
ZANDSTRA, de timmerwerf van burgemr. Sanstra naastligger ten zuidoosten Grote Werf 1 1650 236 105r
ZANDSTRA, het huis van burgemr. Sanstra naastligger ten zuiden Schritsen 12 1651 236 175v
ZANDSTRA, vaandrig Sanstra naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1657 237 132r
ZANDSTRA, burgemeester Sanstra naastligger ten westen Zuiderstraat 1661 238 92r
ZANDSTRA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Sanstra naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1668 239 174r
ZANDSTRA, de hof van wijlen burgemeester Sanstra naastligger ten westen Zuiderstraat 1674 240 167v
ZANDSTRA, Sanstra kapitein naastligger ten zuiden Noorderhaven 32 1671 240 7ra
ZANDSTRA, burgerhopman Sanstra naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1678 241 5v
ZANDSTRA, de erfgenamen van wijlen Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden Schritsen 14 1710 245 119r
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstra verkoper Schritsen 16 1689 242 279v
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstra verkoper Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstra verkoper Zuiderhaven 55 1689 242 17va
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstra verkoper Zuiderhaven 59 1689 242 19ra
ZANDSTRA, AAFKE Aefke Sanstra naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
ZANDSTRA, AAFKE TJERKS Aefke Tierx Sanstra koper Weverstraat 2 1696 243 200r
ZANDSTRA, ANDRIES TJEERDS meerderjarige jongeman Andrys Tjeerds Sanstra verkoper van 1/2 Bildtstraat 16 1743 251 20r
ZANDSTRA, BOUWE Bauwe Sanstra naastligger ten westen Achterstraat 7 1720 246 83v
ZANDSTRA, BIEUWE Beuwe Tjerd Sanstra verkoper Achterstraat 5 1721 246 103v
ZANDSTRA, BOUWE Bouwe Sanstra verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r
ZANDSTRA, BOUWE Bouwe Sanstra, c.u. koper huis, mouterij en stokerij Achterstraat 3 1718 246 3r
ZANDSTRA, BOUWE Bouwe Sanstra, c.u. verkoper Achterstraat 3 1719 246 33v
ZANDSTRA, BOUWE TJERKS Bouwe Tjerks Sanstra koper huis Zoutsloot 89 1707 245 39r
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstra koper provisioneel Zuiderhaven 38 1668 239 25ra
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstra verkoper Zuiderhaven 38 1668 239 25ra
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstra verkoper Grote Ossenmarkt 18 1668 239 25ra
ZANDSTRA, KLAAS burgervaandrig Claes Sanstra, c.u. geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1656 237 68r
ZANDSTRA, KLAAS Claes Sanstra naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1656 237 92r
ZANDSTRA, KLAAS JANS oud burgervaandrig Claes Jansen Sanstra koper huis, ledige plaats en loods Grote Ossenmarkt 18 1656 237 93v
ZANDSTRA, KLAAS JANS vroedsman Claes Jansen Sanstra naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1659 237 238r
ZANDSTRA, KLEIS Cleys Sanstra verkoper Zuiderhaven 73west 1678 241 5r
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sanstra, c.u. huurder Voorstraat 79 1691 242 24va
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sanstra naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1697 243 328v
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sanstra schipper verkoper Havenplein 16 1765 256 98v
ZANDSTRA, DIRK TJEERDS Dirk Tjeerds Sanstra oud schipper verkoper van 1/2 Bildtstraat 16 1743 251 20r
ZANDSTRA, DIRK TJERKS Dirk Tjerx Sanstra grootveerschipper koper huis Zoutsloot NZ 1697 243 286v
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietie Jans Sanstra koper Nieuwstraat 5 1740 250 107r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstra verkoper Nieuwstraat 5 1742 250 250r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstra verkoper Nieuwstraat 3 1742 250 252r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstra verkoper Nieuwstraat 1 1742 250 253v
ZANDSTRA, HILLEGONDA Hillegonda Sanstra verkoper Zuiderhaven 55 1689 242 17va
ZANDSTRA, HILLEGONDA Hillegonda Sanstra verkoper Zuiderhaven 59 1689 242 19ra
ZANDSTRA, HILLEGONDA Hillegontje Sanstra verkoper Schritsen 16 1689 242 279v
ZANDSTRA, HILLEGONDA Hillegontje Sanstra verkoper Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
ZANDSTRA, J. de hof van J. Sanstra equipagemeester naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1684 242 59v
ZANDSTRA, JAKOB Jaccob Sanstra equipagemeester naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstra houtkoper koper houtstek en huis daarachter Zuiderhaven 59 1676 240 212v
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstra naastligger ten zuiden Schritsen 14 1676 240 244v
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstra koper hof met bomen, planten en belvedere Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
ZANDSTRA, JAKOB de hof van hopman Jacob Sanstra naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1687 242 192v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit in Friesland verkoper Vijver 7 1687 242 200r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
ZANDSTRA, JAKOB het houtstek van Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit naastligger ten zuiden Schritsen 16 1689 242 279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra, voor zich equipagemeester Admiraliteit verkoper Schritsen 16 1689 242 279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit verkoper Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
ZANDSTRA, JAKOB wijlen Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit in Friesland erflater Zuiderhaven 55 1689 242 17va
ZANDSTRA, JAKOB wijlen Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit in Friesland erflater Zuiderhaven 59 1689 242 19ra
ZANDSTRA, JAN burgemeester Jan Sanstra naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1656 237 265v
ZANDSTRA, JAN grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jan Sanstra eigenaar perceel Grote Ossenmarkt 16 1664 238 241r
ZANDSTRA, JAN oud burgemeester Jan Sanstra naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v
ZANDSTRA, JAN de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstra naastligger ten westen Schritsen 12 1668 239 157r
ZANDSTRA, JAN de timmerwerf van de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstra naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1668 239 178v
ZANDSTRA, JAN oud burgemeester Jan Sanstra naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Reurds Sanstra naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Reurds Sanstra verkoper q.q. Wortelstraat 1 1642 235 16r
ZANDSTRA, JAN RUURDS Jan Rioerdts Sanstra koper huis Grote Ossenmarkt 16 1653 236 225v
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Rioerdts Sanstra afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Raamstraat 5achter 1655 237 10v
ZANDSTRA, JAN RUURDS de retrahent Jan Rioerdts Sanstra naastligger ten zuiden Raamstraat 5achter 1655 237 10v
ZANDSTRA, JAN RUURDS oud burgemeester Jan Rioerts Sanstra, c.u. koper huis, plaats, wal en houtstek Zuiderhaven 73 1653 236 236v
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Ruerts Sanstra koper Zuiderhaven 18 1642 235 18v
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Ruerts Sanstra, c.u. koper 3/4 timmerwerf Zuiderhaven 18 1649 236 88v
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Ruierdts Sanstra koper Zuiderhaven ZZ 1642 235 20r
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Ruierdts Sanstra naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 14 1657 237 119r
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Ruirdts Sanstra naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1657 237 105r
ZANDSTRA, JAN RUURDS oud burgemeester Jan Ruirdts Sanstra koper ledige plaats grootte ca. 40 x 8 voeten onbekend 1660 238 51r
ZANDSTRA, JAN RUURDS de schuur van oud burgemeester Jan Ruirdts Sanstra naastligger ten oosten onbekend 1660 238 51r
ZANDSTRA, JAN RUURDS oud burgemeester Jan Ruirdts Sanstra verkoper Grote Kerkstraat 35 1660 238 51v
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Ruirts Sanstra verkoper Zuiderhaven ZZ 1648 236 7v
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Ruyrds Sanstra koper hof met nieuw gebouwd zomerhuis, bomen en planten Zuiderstraat 1644 235 121r
ZANDSTRA, JAN RUURDS de hof gekocht door burgemeester Jan Ruyrdts Sanstra naastligger ten westen Zuiderstraat 1644 235 117r
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Ruyrdts Sanstra naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 18 1656 237 93v
ZANDSTRA, JANKE Janke Sanstra verkoper Zuiderhaven 18 1672 240 99v
ZANDSTRA, MARIA ongehuwde meerderjarige dochter Maria Sanstra, c.s. verkoper Schritsen 14 1721 246 125v
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dircks Sanstra koper Liemendijk 4 1715 245 251v
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dirks Sanstra huurder Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
ZANDSTRA, RUURD Ruierd Sanstra, c.u. kapitein verkoper Rapenburg 1668 239 170r
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruierd Jans Sanstra, c.u. kapitein koper huis en hof Noorderhaven 53 1667 239 117v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruierd Jans Sanstra, c.u. kapitein koper hof met bomen, planten en prieel met een vrije in- en uitgang in het noorden op Rapenburg Rapenburg 1668 239 156v
ZANDSTRA, RUURD de woninge van capit: Ruird Sanstra, c.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 14 1708 245 70r
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jans Sanstra kapitein koper huis Karremanstraat 25 1698 243 376v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstra verkoper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstra naastligger ten westen Karremanstraat 8 1718 246 29v
ZANDSTRA, RUURD Ruirdt Sanstra kapitein verkoper Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruyrd Jansen Sanstra kapitein verkoper Noorderhaven 53 1675 240 201v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstra verkoper Zoutsloot 19 1734 248 288v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstra koper door niaar huis Havenplein 16 1741 250 144v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS wijlen Sytske Dirks Sanstra erflater Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
ZANDSTRA, TJEERD Tieerd Sanstra, c.u. grootschipper koper huis Bildtstraat 16 1716 245 267v
ZANDSTRA, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tieerd Sanstra naastligger ten zuiden Zoutsloot 28 1734 248 284r
ZANDSTRA, TJEERD DIRKS de erfgenamen van wijlen Tieerd Dirx Sanstra naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1725 246 222v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstra koper huis Vijver 4 1666 239 47v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstra, c.u. koper twee kamers Hondenstraat 10 1668 239 147r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstra naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1668 239 147r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstra naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1668 239 147r
ZANDSTRA, TIETJE Titia Sanstra verkoper ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
ZANDSTRA, TIETJE Titia Sanstra verkoper ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
ZANDSTRA, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tjeerd Sanstra naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1730 247 336v
ZANDSTRA, TJEERD DIRKS de erfgenamen van wijlen Tjeerd Dirx Sanstra naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1734 248 298r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstra verkoper Kerkpoortstraat 51 1732 248 78r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstra blauwverver aanhandelaar huis Weverstraat 10 1739 250 25v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstra, c.u. blauwverver bewoner Noordijs 8 1739 250 25v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstra blauwverver verwandelaar Noordijs 8 1739 250 25v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstra blauwverver koper huis Hoogstraat 32 1740 250 125v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstra turfdrager koper woning Werfpad ZZ 1754 253 187r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstra blauwverver koper huis Noordijs 8 1736 249 118r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstra verkoper Werfpad 1758 254 125v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstra verkoper Weverstraat 10 1758 254 127r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstra grootveerschipper verkoper Zuiderstraat 1675 240 179v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstra verkoper Zuiderhaven 59 1676 240 212v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstra naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1677 241 2r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstra verkoper Vijver 4 1679 241 33r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstra naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1679 241 34r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstra verkoper Hondenstraat 10 1679 241 34r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstra verkoper Grote Ossenmarkt 16 1683 241 254v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstra verkoper q.q. Noorderhaven 47 1678 241 5ra
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstra verkoper q.q. Sint Jacobstraat 10zuid 1685 242 6va
ZANDSTRA, TIETJE Tyttie Sanstra eigenaars andere helft houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
ZANDSTRA, TIETJE Tyttie Sanstra naastligger ten oosten Raamstraat 5 1697 243 279r
, HARMEN Harmannus Sapeides, c.u. pastor koper oud huis en plaats met een loods erachter en een steeg ten zuiden Vijver 7 1664 238 234r
, HARMEN Harmannus Sapeidis V.D.M. verkoper Vijver 7 1670 240 24v
, HARMEN Harmannus Sapiedes conrector naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20 1663 238 165v
PIETERS, PIER Pyer Pieters Sarser koper huis Havenplein 16 1603 228 350r
SAS, ANTJE Anneke Sas koper Noorderhaven 66 1665 239 1v
SAS, ANTJE Anneke Sas koper Wasbleek 1668 239 171v
SAS, KORNELIS Cornelis Sas huurder boven (p.j.) Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
SAS, JAKOB Jacob Sas geniaarde koper Schritsen 54 1785 261 275r
SAS, JAKOB Jacob Sas matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Lanen 21 1785 261 310r
SAS, JAKOB Jacob Sas matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Zuiderhaven 35 1786 262 97v
SAS, JAKOB Jacob Sas oud matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Grote Ossenmarkt 11 1790 263 192v
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s. naastligger ten zuiden Vijverstraat 14 1790 263 210r
SAS, JAKOB Jacob Sas koper 1/2 huis Lanen 21 1791 263 346v
SAS, JAKOB Jacob Sas eigenaar van 1/2 Lanen 21 1791 263 346v
SAS, JAKOB Jacob Sas verkoper Lanen 21 1792 264 55v
SAS, JAKOB Jacob Sas koper door niaar huis Zuiderhaven 4 1793 264 79v
SAS, JAKOB Jacob Sas matroos op het Admiraliteitsjacht verkoper Grote Ossenmarkt 11 1793 264 81r
SAS, JAKOB Jacob Sas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1799 265 187r
SAS, JAKOB Jacob Sas, e.a. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1800 265 225v
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1802 266 50v
SAS, JAKOB Jacob Sas koopman verkoper Zuiderhaven 4 1802 266 68v
SAS, JAKOB Jacob Sas koopman koper pakhuis Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
SAS, JAKOB Jacob Sas naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
SAS, JAN Jan Sas naastligger ten noorden Weverstraat 15 1793 264 148r
SAS, JAN Jan Sas naastligger ten noorden Weverstraat 17 1794 264 226r
SAS, JOHANNES Johannes Sas mr. kleermaker koper huis Moriaanstraat 1789 263 92r
SAS, JOHANNES wijlen Johannes Sas mr. kleermaker bewoner Fabrieksstraat 20 1794 264 233r
, ABRAHAM Abraham Savoy verkoper q.q. Voorstraat 57achter 1695 243 144v
, SAMUEL monsieur Samuel Scale mr. pruikenmaker naastligger ten zuiden Noorderhaven 4 1725 246 246v
, SAMUEL Samuel Scalee, c.u. koper hof met schone vrugtdragende bomen en planten Zuiderhaven ZZ 1717 245 296v
, SAMUEL Samuel Scalee koper huis Grote Bredeplaats 3 1719 246 57v
, SAMUEL Samuel Scalee mr. pruikenmaker verkoper Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
SCHAAF, burgemeester Schaaf, c.u. naastligger ten westen Voorstraat 97 1756 254 2r
SCHAAF, burgemeester Schaaf, c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 97 1756 254 2r
SCHAAF, de heer Schaaf naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1764 256 88v
SCHAAF, de heer Schaaf naastligger ten zuiden Noorderhaven 66 1764 256 88v
SCHAAF, burgemeester Schaaf naastligger ten westen Voorstraat 16 1766 256 179r
SCHAAF, de heer burgemeester Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
SCHAAF, de tuin van burgemeester Schaaf naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
SCHAAF, B. burgerkolonel B. Schaaf naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
SCHAAF, B. de weduwe van B. Schaaf naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1754 253 141v
SCHAAF, BENJAMIN burgerkolonel Benjamin Schaaf koopman koper van 1/2 huis Both Apothekerstraat 9 1752 253 19v
SCHAAF, BENJAMIN de weduwe van burger-kolonel Benjamin Schaaf naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11 1754 253 146r
SCHAAF, BENJAMIN wijlen burgerkolonel Benjamin Schaaf verkoper Kleine Bredeplaats 11 1754 253 146r
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
SCHAAF, ELSKE de erfgenamen van wijlen Elsje Schaaf naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 26 1760 254 258v
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf verkoper Havenplein 18west 1763 255 227r
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf verkoper Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
SCHAAF, G. burgemeester G. Schaaf naastligger ten westen Voorstraat 16 1769 257 111r
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaf naastligger ten westen Rozengracht 18achter 1763 255 206r
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
SCHAAF, HENDRIK Hendrik Schaaf geniaarde koper Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf naastligger ten westen Voorstraat 27 1746 251 126r
SCHAAF, HENDRIK de heer burgemeester Hendrik Schaaf verkoper Voorstraat 93achter 1750 252 82r
SCHAAF, HENDRIK de heer Hendrik Schaaf naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1752 252 180r
SCHAAF, HENDRIK de heer Hendrik Schaaf naastligger ten zuiden Noorderhaven 66 1752 252 180r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf naastligger ten oosten Rozengracht 12 1754 253 173r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf koper Noorderhaven 56 1755 253 231v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf koopman koper huis, tuin en pakhuis Voorstraat 95 1756 253 265r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf koopman afgewezen niaarnemer Voorstraat 97 1756 254 2r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf koper huis, grote tuin en stalling Voorstraat 14 1759 254 219r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaf verkoper Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaf naastligger ten westen Noorderhaven 54 1781 260 109v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaf naastligger ten westen Noorderhaven 58 1781 260 157r
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaf naastligger ten oosten Voorstraat 23 1782 260 196r
SCHAAF, S. S. Schaaf, q.q. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1782 260 244r
SCHAAF, S. S. Schaaf, q.q. naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1782 260 244r
SCHAAF, SIEDS vrijgezel Syds Schaaf koopman koper pakhuis Noorderhaven 56 1755 253 231v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf naastligger ten westen Noorderhaven 58 1760 254 260r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf koopman verkoper Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter 1766 256 154v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 9 1766 256 156v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf verkoper q.q. Havenplein 18oost 1766 256 226r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1766 256 227r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf koopman geniaarde koper van 1/4 Noorderkade 13 1767 256 247r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaf verkoper q.q. Droogstraat 7west 1773 258 128r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaf naastligger ten zuiden Vijverstraat 20 1782 260 301r
SCHAAF, SIEDS Gedep.v.Friesland Syds Schaaf koper van 1/2 Noorderhaven 71 1787 262 235v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaf naastligger ten zuiden Vijverstraat 20 1792 264 25r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf koper ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS Syds Benjamins Schaaf eigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1770 257 155v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Noorderhaven 31 1771 257 226r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Droogstraat 21achter 1771 257 227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Droogstraat 21 1771 257 227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Droogstraat 23 1771 257 227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Zoutsloot 21 1771 257 230r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Noorderhaven 44 1772 258 14v
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaf erflater Kerkpoortstraat 9een_achter 1766 256 154v
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaf erflater Kerkpoortstraat 9 1766 256 156v
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaf erflater Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
SCHAAF, SIEDS het pakhuis gekocht door Sys Schaaf naastligger ten westen Noorderhaven 58 1756 254 24r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syts Schaaf naastligger ten westen Noorderhaven 70 1777 259 42v
SCHAAF, SIETSE wijlen Sytse Pyter Schaaf koper door niaar Kerkpoortstraat 9 1732 248 92r
SCHAAF, SIETSKE Sytske Schaaf koper Havenplein 18oost 1745 251 79v
SCHAAF, vroedsman Schaaff naastligger ten westen Rozengracht 18achter 1733 248 212v
SCHAAF, burgemeester Schaaff huurder pakhuis (p.j.) Noorderhaven 56 1749 252 16v
SCHAAF, burgemeester Schaaff huurder pakhuis (p.j.) Noorderhaven 58 1749 252 16v
SCHAAF, de heer Schaaff naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1761 255 80v
SCHAAF, de heer Schaaff naastligger ten zuiden Noorderhaven 66 1761 255 80v
SCHAAF, de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Schaaff naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
SCHAAF, burgemeester Schaaff, q.q. naastligger ten westen Franekereind 40 1777 259 58r
SCHAAF, burgemeester Schaaff naastligger ten westen Voorstraat 16 1786 262 94v
SCHAAF, burgemeester Schaaff naastligger ten noorden Lanen 15 1787 262 221v
SCHAAF, burgemeester Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
SCHAAF, de weduwe van Schaaff naastligger ten westen Voorstraat 16 1805 267 132ar
SCHAAF, de weduwe van Schaaff, c.u. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
SCHAAF, de weduwe van Schaaff, c.u. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
SCHAAF, BENJAMIN burgerkolonel Benjamin Schaaff verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Vissersstraat 12 1767 257 25r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff naastligger ten westen Noorderhaven 34 1767 257 27r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Noorderhaven 34 1767 257 27r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Rozengracht 27 1767 257 28r
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaff koper Nieuwstraat 40 1701 244 122v
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaff koper Nieuwstraat 42 1701 244 122v
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaff eigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 40 1701 244 122v
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaff eigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 42 1701 244 122v
SCHAAF, H. burgemeester H. Schaaff naastligger ten westen Rozengracht 18achter 1738 249 349r
SCHAAF, H. burgemeester H. Schaaff naastligger ten westen Voorstraat 16 1768 257 38v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaff geniaarde koper Voorstraat 10 1738 249 345r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaff koper van door niaar houtstek en hof Rozengracht 14 1739 250 15r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaff verkoper Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
SCHAAF, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Schaaff verkoper Rozengracht 14 1765 256 126v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaff verkoper Nieuwstraat 10 1769 257 109r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaff verkoper Nieuwstraat 12 1769 257 109r
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaff verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaff koper stuk grond of tuin Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaff naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v
SCHAAF, HILTJE juffrouw Hiltje Schaaff naastligger ten oosten Lanen 12 1783 261 18r
SCHAAF, HILTJE juffrouw Hiltje Schaaff naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaff naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
SCHAAF, HILTJE juffrouw Hiltje Schaaff koper van 1/2 Noorderhaven 71 1787 262 235v
SCHAAF, HILTJE Hyltje Schaaff naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
SCHAAF, J. burgemeester J. Schaaff naastligger ten westen Voorstraat 27 1785 261 286r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff verkoper q.q. Voorstraat 78 1709 245 82r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff koper huis, tuin en ledige plaats Zuiderhaven 73oost 1710 245 105r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff koper woning Rommelhaven 4een_achter 1710 245 107r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff koopman verkoper Achterstraat 7 1710 245 118r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, c.u. koper huis en erve Nieuwstraat 13 1714 245 211v
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff naastligger ten noorden Nieuwstraat 19 1715 245 244r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pytters Schaaff trekschuitschipper op Leeuwarden koper tuintje ([staat: 10 zilveren ducatons]) Achterstraat 7 1708 245 41v
SCHAAF, JANKE Janke Schaaff koper Voorstraat 95 1787 262 179r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaff koper door niaar Noordijs 8 1777 259 72r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaff verkoper Grote Ossenmarkt 15 1784 261 187r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaff verkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaff koper huis en tuin Zuiderhaven 79 1803 266 230v
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaff verkoper Zuiderhaven 79 1806 267 191r
SCHAAF, JANKE Jannetie Schaaff koper Noordijs 6 1797 265 30r
SCHAAF, PETRUS Petrus Schaaff medicinae doctor verkoper Nieuwstraat 40 1701 244 122v
SCHAAF, PETRUS Petrus Schaaff medicinae doctor verkoper Nieuwstraat 42 1701 244 122v
SCHAAF, PIETER KLASES Pyter Claasen Schaaff verkoper Noorderhaven 114 1731 248 55r
SCHAAF, S. S. Schaaff naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1767 257 11r
SCHAAF, S. S. Schaaff naastligger ten zuiden Noorderhaven 66 1767 257 11r
SCHAAF, S. S. Schaaff naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1782 260 314v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaff naastligger ten oosten Herenwaltje 5 1783 261 28r
SCHAAF, S. S. Schaaff naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1783 261 128v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaff naastligger ten oosten Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHAAF, S. S. Schaaff, q.q. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1784 261 200r
SCHAAF, S. S. Schaaff, q.q. naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1784 261 200r
SCHAAF, S. oud burgemeester S. Schaaff eerdere eigenaar Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
SCHAAF, S. wijlen S. Schaaff verkoper Zoutsloot 84 1806 267 220v
SCHAAF, S. wijlen S. Schaaff verkoper Noorderhaven 20 1806 267 230v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaff verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaff koopman koper door niaar woning Bargebuurt OZ 1767 257 26r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaff koopman huurder Noorderhaven 52 1767 257 30r
SCHAAF, SIEDS de erfgenamen van wijlen Syds Schaaff naastligger ten zuiden Voorstraat 76 1775 258 235v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff verkoper q.q. Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
SCHAAF, SIEDS de erfgenamen van wijlen Syds Schaaff naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1779 259 222v
SCHAAF, SIEDS de erfgenamen van wijlen Syds Schaaff naastligger ten zuiden Voorstraat 76 1780 259 286av
SCHAAF, SIEDS wijlen mr. Syds Schaaff, J.U.D. advocaat Hof van Friesland koper Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff koper q.q. Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff verkoper Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff verkoper Noorderhaven 68 1790 263 224v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff verkoper Voorstraat 25 1790 263 224v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff verkoper Noorderhaven 56 1790 263 224v
SCHAAF, SIEDS oud burgemeester Syds Schaaff koper en naastligger ten oosten huis Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
SCHAAF, SIEDS de erfgenamen van wijlen Syds Schaaff naastligger ten oosten Nieuweburen 15 1802 266 58r
SCHAAF, SIEDS wijlen Syds Schaaff verkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
SCHAAF, SIEDS de weduwe van oud burgemeester Syds Schaaff naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1804 267 58v
SCHAAF, SIEDS PIETERS wijlen Syds Pieters Schaaff koper Zuiderstraat 1717 245 299r
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaff erflater Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jans Schaaff naastligger ten westen Zoutsloot 87 1725 246 220v
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jans Schaaff verkoper Zoutsloot 87 1725 246 220v
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jansen Schaaff verkoper Rommelhaven 4een_achter 1721 246 106r
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jansen Schaaff verkoper Nieuwstraat 13 1721 246 109v
PIETERS, JAN Jan Pytters Schaafs koopman verkoper Zuiderhaven 73oost 1720 246 77v
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u. mr. timmerman verkoper Heiligeweg 3 1786 262 128r
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u. mr. timmerman verkoper Heiligeweg 3achter 1786 262 128r
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u. mr. timmerman verkoper Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman koper huis Heiligeweg 3 1782 260 222r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman koper achterhuis Lanen 91achter 1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman naastligger ten oosten Lanen 91achter 1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman naastligger ten zuiden Lanen 91achter 1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman koper door niaar huis Heiligeweg 16achter 1786 262 61v
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. timmerman koper van 1/2 Heiligeweg 16achter 1786 262 61v
SCHAAFSMA, PIETJE JANS Pietje Jans Schaafsma koper Schritsen 48 1805 267 115v
SCHAAFSMA, PIETJE JANS Pietje Jans Schaafsma koper Raamstraat 6 1807 267 305v
, JAKOB de desolate boedel van Jacob van Schaeck verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 192r
, JAKOBJE Jacobi van Schaeck naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1 1658 237 148v
, JAKOB Jacobus van Schaeck koper kamer en tuin of hof Liemendijk NZ 1656 237 77v
, JAKOB Jacobus van Schaeck boekhouder verkoper q.q. Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
, JAKOB Jacobus van Schaeck koper 1/6 huis Grote Kerkstraat 41 1658 237 162v
, JAKOB Jacobus van Schaeck koper 1/4 huis Grote Kerkstraat 41 1658 237 163r
, JAKOB wijlen Jacobus van Schaeck oud kassier in de Bank van Lening verkoper Liemendijk NZ 1658 237 172av
, de zoutkeet en koemelkerij van dr. Schaef, c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
, de tuin van Schaef apotheker naastligger ten noorden Zuiderstraat 1727 247 50v
, vroedsman Schaef naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
, ELSKE Elsje Schaef naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9 1732 248 92r
, ELSKE de erfgenamen van wijlen Elsje Schaef, e.a. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
, HENDRIK vroedsman Hendricus Schaef apotheker verkoper Spekmarkt 4 1728 247 212v
, PETRUS dr. Petrus Schaef naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1699 244 21r
, SIEDS Syds Schaef koopman koper door niaar tuin met zomerhuis Wortelstraat 5tuin 1771 257 197v
, BENJAMIN burgerhopman Benjamin Schaeff naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaeff naastligger ten westen Rozengracht 18achter 1744 251 30v
, HENDRIK vroedsman Henricus Schaeff naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
, PETRUS Petrus Schaeff medicinae doctor koper door niaar 1/3 zoutkeet en 1/2 huis of schuur ten noorden Nieuwstraat 42 1695 243 147v
PIETERS, SIEDS wijlen Siets Pyters Schaeff koper Kerkpoortstraat 11 1719 246 50v
PIETERS, SIEDS wijlen Syds Pyters Schaeff koper Kleine Bredeplaats 7 1721 246 95r
, LUITJEN Luit Schaegen verkoper Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
, JAN Jan van Schaeren naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
, LIJSBET Elisabeth Schaffenroth huurder (p.j.) Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
, MICHIEL Michiel Schaffenroth huurder Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaft protesteert vanwege een borgstelling Lanen ZZ 1606 228 503v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaft verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaft naastligger ten westen Grote Bredeplaats 26west 1618 230 149v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adriaen Schaft naastligger ten oosten Voorstraat 8 1632 233 62r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen de weduwe van Adriaen Schaft naastligger ten westen Voorstraat 12 1634 233 138r
SCHAFT, ARJEN het huis van Adriaen Schaft naastligger ten oosten Hondenstraat 13 1638 234 67v
SCHAFT, ARJEN JANS Adriaen Jans Schaft koper huis Grote Bredeplaats 24 1617 230 63r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaft protesteert vanwege een hypotheek Lanen 37 1622 230 305r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaft naastligger ten westen Voorstraat 12 1622 230 330r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaft naastligger ten westen Voorstraat 12 1623 230 341v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaft verpachter grond Sint Jacobstraat 7 1623 230 353v
SCHAFT, ARJEN JANS Aeryaen Jansen Schaft koper huis Kleine Bredeplaats 19 1598 228 75v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arian Schaft naastligger ten noorden Lanen NZ 1628 232 51r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arian Schaft naastligger ten noorden Lanen NZ 1628 232 57v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arian Schaft verpachter grond Sint Jacobstraat 7 1636 234 1v
SCHAFT, ARJEN wijlen Arien Schaft eigenaar perceel onbekend 1630 232 129v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arien Schaft verpachter grond Sint Jacobstraat 7 1631 233 37v
SCHAFT, GERBEN Gerbrant Schaft, c.s. verkoper Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
SCHAFT, GERBEN Gerbrant Schaft, c.f. verkoper Grote Bredeplaats 22 1642 234 172v
SCHAFT, ARJENS de erfgenamen van wijlen Maertien Adriaens Schaft verkoper Voorstraat 10 1633 233 93r
, SAMUEL Samuel Schale pruikenmaker koper tuintje met een zomerhuisje, bomen en plantens Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
, SAMUEL Samuel Schale, c.u. mr. pruikenmaker verkoper Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v
, SAMUEL Samuel Schale naastligger ten oosten Zuiderstraat 1733 248 215r
, SAMUEL Samuel Schale mr. pruikenmaker verkoper Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
, ARJEN het huis van Arien Schameyd naastligger ten westen Droogstraat 13 1642 234 180v
, ARJEN Adriaen Schameydt naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1643 235 60v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix Schamper verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1686 242 152r
SCHAR, HILLEBRAND JAKOBS de weeskinderen van wijlen Hillebrandt Jacobs Schar verkoper Lanen 85west 1683 242 1r
, JAN Jan van Scharen naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v
, JAN de kamer van Jan van Scharen naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v
, PIETER mr. Pieter Francq van Scharpenbrandt verkoper Voorstraat 68 1636 234 11r
, TOBIAS Tobias Aloysius Schattenberg kruidenier koper huis en logement Voorstraat 27 de Gouden Leeuw 1807 267 351r
, AUGUSTINUS Augustinus Fredericus Christiaan Scheerder koper huis Hoogstraat 24 1751 252 160v
SCHEERHAGEN, DIRK Dirck Scheerhagen verkoper Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger verkoper Noorderhaven 77 1661 238 76v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger verkoper Zoutsloot NZ 1661 238 77r
SCHELLINGER, JELMER de verkoper Jelmer Schellinger, c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot 51achter 1661 238 79r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger verkoper Zoutsloot 51achter 1661 238 79r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u. verkoper Liemendijk 1661 238 79v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger verkoper Achterstraat 1661 238 80r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger verkoper Weverstraat 1661 238 80v
SCHELLINGER, JELMER de kamer van Jelmer Schellinger naastligger ten oosten onbekend 1661 238 81r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u. verkoper onbekend 1661 238 81r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u. verkoper onbekend 1661 238 81v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger verkoper Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger verkoper Kerkpoortstraat NZ 1661 238 82r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger verkoper Schritsen 7 1661 238 82r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger verkoper onbekend NZ 1661 238 82r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u. verkoper Weverstraat 1661 238 82v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u. verkoper Droogstraat 77 1661 238 82v
SCHELLINGER, JELMER wijlen Jelmer Schellinger verkoper Wasbleek 1668 239 171v
SCHELLINGER, JELMER EVERTS de heer Jelmer Everts Schellinger koper land en de gedempte brouwersvijver Rozengracht 38 1662 238 127v
, JAN Jan Schellinghwouw verkoper q.q. Hoogstraat 27 1611 229 66v
, JAN Jan Schellinghwouw verkoper q.q. Rozengracht 2 1611 229 66v
SCHELLINGWOU, de weduwe van Schellingwou naastligger ten noorden Zuiderstraat 1781 260 99r
SCHELLINGWOU, KLAAS SWIERS wijlen Claas Sweerus Schellingwou boekverkoper bewoner achterhuis Zuiderhaven 9 1759 254 234v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nieuwstraat 20 1775 258 211r
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Grote Werf 2werf 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nutstraat 1oost 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nutstraat 1west 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Grote Werf 2 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, FOLKERT wijlen Folkert P. Schellingwou koper door niaar Zuiderhaven 16 1776 259 17v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou verkoper Zuiderhaven 16 1778 259 110r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou verkoper Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou verkoper van 1/2 Liemendijk 3 1781 260 72v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1781 260 88v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou koper door niaar Zuiderstraat 1781 260 99r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten oosten Zuiderstraat 12 1781 260 161v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou verkoper Grote Werf 2 1782 260 171v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou verkoper Zuiderhaven 9 1784 261 226r
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwou koper werf Grote Werf 2werf 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwou koper drooghuis Nutstraat 1oost 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwou koper drooghuis Nutstraat 1west 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwou koper houtschuur Grote Werf 2 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, TRIJNTJE Trijntie Schellingwou koper van 1/2 Zuiderhaven 16 1778 259 110r
SCHELLINGWOU, de weduwe van Schellingwouw naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELLINGWOU, de weduwe van Schellingwouw naastligger ten zuiden Brouwersstraat 22 1783 261 35r
SCHELLINGWOU, F. de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuidersteeg 7 1783 261 13r
SCHELLINGWOU, F. de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuidersteeg 7 1783 261 13r
SCHELLINGWOU, F. P. de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1782 260 284r
SCHELLINGWOU, F. P. de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1782 260 284r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERS de weduwe van Folkert Piers Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderstraat 1776 259 20v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERS de weduwe van Folkert Piers Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 1776 259 20v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwouw koopman koper van 1/2 onbekend 1770 257 167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwouw koopman koper van 1/2 onbekend 1770 257 167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1778 259 144v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 31west 1778 259 155v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 31west 1780 259 287v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwouw erflater Zuiderhaven 32 1801 265 290v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwouw erflater Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderhaven 28 1801 265 301r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten zuiden Zuiderhaven 28 1801 265 301r
SCHELLINGWOU, JAN Jan Schellingwouw verkoper Hoogstraat 27 1614 229 191v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouw verkoper Zuiderhaven 30 1775 258 213v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouw verkoper Zuiderhaven 30 1775 258 213v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouw verkoper Zuiderhaven 30 1775 258 213v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouw verkoper Zuiderhaven 30 1775 258 213v
SCHELLINGWOU, TRIJNTJE Trijntie Schellingwouw koper 1/3 huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardestalling Zuiderhaven 38 1778 259 149r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw erflater Zuiderhaven 32 1800 265 257v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw erflater Zuiderhaven 36west 1800 265 259r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 30 1800 265 260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u. naastligger ten zuiden Zuiderhaven 30 1800 265 260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw erflater Zuiderhaven 30 1800 265 260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw naastligger ten oosten Zuidersteeg 1 1800 265 261r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw erflater Zuidersteeg 1 1800 265 261r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw naastligger ten zuiden Zuiderstraat 14 1800 265 262r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw erflater Zuiderstraat 14 1800 265 262r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw erflater Nieuweburen 7 1800 265 263r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw erflater Brouwersstraat 24 1800 265 264r
, PIETER Pyter Scheltama herbergier koper door niaar ratione sanguinis huis, woning ten zuiden, en brouwerij ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, PIETER Pyter Scheltama herbergier koper door niaar mouterij ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, PIETER Pyter Scheltama herbergier koper door niaar kegelbaan ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1770 257 153v
JANS, PIETER Pyter Jansen Scheltama fabrikant verkoper Noordijs 9 1728 247 65v
SCHELTEMA, de weduwe van Scheltema, nom. liberorum naastligger ten noorden Voorstraat 26achter 1696 243 231r
SCHELTEMA, de hof van Scheltema koopman naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg OZ 1715 245 246v
SCHELTEMA, ANTJE Antie Scheltema verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1732 248 103v
SCHELTEMA, ANTJE SCHELTES Antie Scheltes Scheltema, bejaarde vrijster afgewezen niaarnemer van 1/2 Rozengracht 13 1746 251 138r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema huurder Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema, meerderjarige ongehuwde dochter verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper Noorderhaven 88 1782 260 246r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema eerste chirurgijn op Lands schip van oorlog De Pallas verkoper Noorderhaven 88 1782 260 246r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema eerste chirurgijn op 's Lands fregat van oorlog De Pallas van de Admiraliteit verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema medicinae doctor verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltema medicinae doctor koper huis en cementmakerij Lanen 9 1806 267 211v
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltema medicinae doctor koper twee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijkste Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltema medicinae doctor koper twee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijkste Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema verkoper Lanen 9 1810 269 22v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltema secretaris van Franeker verkoper q.q. Noorderhaven 51 1784 261 225r
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltema secretaris van de stad Franeker verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltema secretaris van de stad Franeker verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltema secretaris van de stad Franeker verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltema secretaris van de stad Franeker verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltema secretaris van de stad Franeker verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltema secretaris Stad Franeker verkoper q.q. Droogstraat 63 1785 262 12r
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Noorderhaven 51 1784 261 225r
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Noorderhaven 79 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Noorderhaven 81 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Bildtstraat 24 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Noorderhaven 83 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Zoutsloot 26 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63 1785 262 12r
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltema verkoper Voorstraat 4 1771 257 187r
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltema verkoper Vijverstraat 20 1777 259 68v
SCHELTEMA, FOEKJE Foekjen Scheltema naastligger ten oosten Voorstraat 2 1766 256 198v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper Noorderhaven 88 1782 260 246r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje P. Scheltema verkoper Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje P. Scheltema verkoper Brouwersstraat 12 1805 267 170v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper huis en cementmalerij Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS de koper Geertje Pieters Scheltema huurder huis Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS de koper Geertje Pieters Scheltema huurder cementmalerij Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper huis Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper Lanen 9west 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema naastligger ten oosten Lanen 9west 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema naastligger ten noorden Lanen 9west 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Hofstraat 17oost 1805 267 168r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Lanen 9 1806 267 211v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltema verkoper Noorderhaven 88 1782 260 246r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltema naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltema verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltema verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltema koper Noorderhaven 65 1783 261 50v
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltema verkoper Heiligeweg 25 1783 261 111v
SCHELTEMA, HOTSKE PIETERS Hotske Pieters Scheltema verkoper Noorderhaven 90 1771 257 232v
SCHELTEMA, HOTSKE PIETERS Hotske Pyters Scheltema koper Noorderhaven 90 1764 256 69v
SCHELTEMA, JAN Jan Scheltema koopman naastligger ten westen Voorstraat 58 1729 247 276r
SCHELTEMA, JAN Jan Scheltema koopman naastligger ten oosten Voorstraat 54 1729 247 279r
SCHELTEMA, JAN de weduwe van Jan Scheltema naastligger ten westen Voorstraat 12 1738 249 21va
SCHELTEMA, JAN de weduwe van oud burgerhopman Jan Scheltema naastligger ten zuiden Voorstraat 10 1739 250 10v
SCHELTEMA, JAN wijlen Jan Scheltema koopman verkoper Voorstraat 10 1739 250 10v
SCHELTEMA, JAN de weduwe van Jan Scheltema naastligger ten westen Voorstraat 12 1739 250 3ra
SCHELTEMA, JAN JANS wijlen Jan Jansen Scheltema koopman verkoper Voorstraat 26 1699 243 401v
SCHELTEMA, JAN JANS Jan Jansen Scheltema naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 4 1713 245 196v
SCHELTEMA, JAN JANS Jan Jansen Scheltema naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 4 1714 245 220v
SCHELTEMA, JAN JANS het hoff van Jan Jansen Scheltema naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 6 1715 245 249v
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema, c.u. koopman koper huis met de agterwoning en kamer ten zuiden Voorstraat 10 1714 245 229r
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pyters Scheltema naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r
SCHELTEMA, JAN SIEBOUTS de weefwinkel van Jan Sibolts Scheltema koopman naastligger ten oosten Rozengracht 17 1739 250 16r
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltema verkoper Vijverstraat 20 1782 260 301r
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltema naastligger ten westen Zoutsloot 56 1792 264 69v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltema verkoper Zoutsloot 56 1792 264 69v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltema verkoper Zoutsloot 54 1796 264 343v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkie Scheltema koper Vijverstraat 20 1777 259 68v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkje Scheltema begunstigde van een lijfrente (p.j.) Droogstraat 67 1773 258 101r
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltema koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltema verkoper Zoutsloot ZZ 1754 253 164v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltema verkoper van 1/2 Noorderhaven 90 1761 255 73v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltema verzekerde van een lijfrente Noorderhaven 90 1764 256 69v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
SCHELTEMA, P. wijlen P. Scheltema naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, PETRUS Petrus Scheltema gerechtsbode koper huis Schritsen 5 1733 248 217r
SCHELTEMA, PIETER de verkoper Pieter Scheltema naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema gerechtsbode verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema gerechtsbode verkoper q.q. Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema gerechtsbode verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema gerechtsbode geniaarde koper van 1/3 Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman koper van 1/2 Noorderhaven 90 1735 249 85r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman geniaarde koper Heiligeweg 66 1737 249 169r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema geniaarde koper Hoogstraat 40 1737 249 169r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman verkoper van 1/2 Hoogstraat 23 1738 249 336r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman verkoper Noorderhaven 90 1738 249 292r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman koper estrikwerk met bloks, kleimolen, oven, knechtswoning, zand- en estrikhokken op de wal ([voor de drie verkochte percelen]) Rozengracht 15 1739 250 16r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman koper hoekhuis ([voor de drie verkochte percelen]) Rozengracht 17 1739 250 16r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman koper woning en weefwinkel ([voor de drie verkochte percelen]) Rozenstraat WZ 1739 250 16r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman naastligger ten westen onbekend 1741 250 179r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema pan- en estrikbakker verkoper van 1/2 Zuiderhaven 36oost 1742 250 223r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 17 1748 251 247v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman koper door niaar hof met zomerhuis, huis en nog een woning Droogstraat NZ 1749 252 15v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema naastligger ten oosten Zoutsloot 58 1753 253 80v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema naastligger ten zuiden Zoutsloot 58 1753 253 80v
SCHELTEMA, PIETER de cementmakerij van Pieter Scheltema, nom. liberorum naastligger ten westen Rozengracht 17 1754 253 135v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier verkoper Bildtstraat 4 1756 254 18v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier koper 1/2 huis en herberg Noorderhaven 88 Benthem 1762 255 164r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier verkoper Rozengracht 15 1763 255 184r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier verkoper Rozengracht 13 1763 255 218v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier koper huis Rommelhaven 20achter 1763 255 221v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier verkoper Rommelhaven 20achter 1765 256 110v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van Pieter Scheltema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltema koper door niaar Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van Pieter Scheltema naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltema koper Nieuwstraat 22 1781 260 88v
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltema erflater Noorderhaven 88 1782 260 246r
SCHELTEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen de weduwe van Pieter Scheltema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1785 261 299r
SCHELTEMA, PIETER JANS Pieter Jansen Scheltema koopman koper Romastraat 27 1737 249 158v
SCHELTEMA, PAULUS oud burgemeester Poulus Scheltema verkoper q.q. Grote Bredeplaats 27 1744 251 39v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema bode verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1732 248 103v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema herbergier koper Bildtstraat 4 1756 253 253v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema, c.u. huurder voor 5 jaren Noorderhaven 88 1754 253 275r
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema herbergier koper 1/2 huis en herberg Noorderhaven 88 Benthem 1760 255 37r
SCHELTEMA, PIETER JANS broeder van de koopster Pyter Jansen Scheltema verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pyter Jansen Scheltema, n.u. naastligger ten westen Vijverstraat 22 1720 246 89v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pyter Jansen Scheltema koper door niaar huis, tuin en achterhuis Noordijs 9 1726 246 273v
SCHELTEMA, PIETER SCHELTES Pyter Scheltes Scheltema herbergier geniaarde koper Zoutsloot 59 1760 255 20r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema winkelier verkoper van 1/2 Hoogstraat 9 1738 249 230r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema eigenaar van 1/2 Noorderhaven 32 1740 250 112v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema naastligger ten oosten Rozengracht 9 1740 250 141r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema estrikbakker koper tuin met woning en hoog zomerhuis Rozengracht 15 1741 250 169v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema estrikbakker en koopman koper van 1/2 Zuiderhaven 36oost 1741 250 206v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema pan- en estrikbakker koper tuin met zomerhuis Hofstraat 12a 1745 251 73v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema, c.u. naastligger ten oosten Hofstraat 12a 1745 251 73v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema, c.u. naastligger ten zuiden Hofstraat 12a 1745 251 73v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema koopman koper huis Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema koopman naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema koopman naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema koopman naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema verkoper Schritsen 5 1746 251 133r
SCHELTEMA, PIETER de geregistreerde hypothecaire crediteuren van Pytter Scheltema verkoper Rozenstraat 4 1746 251 134v
SCHELTEMA, PIETER de geregistreerde hypothecaire crediteuren van Pytter Scheltema verkoper Rozengracht 17 1746 251 135v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema, nom. lib. koper door niaar ratione sanguinis cementmakerij, huis met een bleekveld of tuintje ten westen Rozengracht 13 1746 251 138r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema verkoper Rozengracht 13 1746 251 138r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema naastligger ten zuiden Hofstraat 12 1748 251 211r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
SCHELTEMA, PIETER JANS Pytter Jansen Scheltema, broeder van de koopster verkoper Franekereind 8 1670 240 14v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pytter Jansen Scheltema verkoper en Romastraat 27 1738 249 227r
SCHELTEMA, SIEMEN Symon Scheltema conrector naastligger ten oosten Hofstraat 16 1697 243 326r
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema koper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema koper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema verkoper Lanen 9 1810 269 22v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema verkoper Noorderhaven 88 1782 260 246r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema mr. schilder verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema koper Lanen 9 1806 267 211v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltema koopman koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltema koopman naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1754 253 164v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltema verkoper Zoutsloot ZZ 1754 253 164v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltema koopman verzekerde van een lijfrente Noorderhaven 90 1764 256 69v
SCHELTEMA, THOMAS haar broer Tomas Scheltema koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 90 1761 255 73v
SCHELTEMA, IEFKE Yefke Scheltema koper Franekereind 10 1750 252 103r
SCHELTEMA, IEFKE Yfke Scheltema koper Franekereind 12 1750 252 75v
SCHELTEMA, IENSKE Ynskje Scheltema koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v
SCHELTEMA, IENSKE JANS Ynskjen Jans Scheltema koper huis Noorderhaven 90 1738 249 292r
SCHELTINGA, juffrouw Scheltinga naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
SCHELTINGA, als bewoner dr. Scheltinga naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1700 244 63v
SCHELTINGA, dr. Scheltinga naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1700 244 69v
SCHELTINGA, Scheltinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor 1773 258 127r
SCHELTINGA, Scheltinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
SCHELTINGA, A. A. Scheltinga naastligger ten zuiden Noordijs 21 1774 258 146r
SCHELTINGA, A. de heer A. Scheltinga naastligger ten oosten Nieuweburen 11 1781 260 97v
SCHELTINGA, A. A. Scheltinga naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1787 262 309v
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltinga verkoper Voorstraat 20 1730 247 365v
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltinga ontvanger 1 jaar huur Voorstraat 20 1731 247 386r
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltinga verkoper deel weeshuisvijver Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
SCHELTINGA, ALLERT Alardus Scheltinga advocaat Hof van Friesland en secretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijks verkoper Kruisstraat 10oost 1706 244 343r
SCHELTINGA, ALBERT Albert Scheltinga koopman verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
SCHELTINGA, ALBERT Albert Scheltinga koopman verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1761 255 53r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, n.u. koper door niaar huis met een zomerhuis Hofstraat 7 1754 253 157r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper huis Spinstraat 1756 254 8r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper door niaar ratione sanguinis lijnbaan, teerhuis, knechtswoning Liemendijk 3 1759 254 237v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper huis onbekend 1761 255 64v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten oosten onbekend 1761 255 64v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten zuiden onbekend 1761 255 64v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten noorden onbekend 1761 255 64v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1762 255 140r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1762 255 153v
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltinga koopman koper huis, houtschuur, hof en plaats Werfpad ZZ 1762 255 157v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koper Hoogstraat 6 1763 255 200v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, c.s. naastligger ten noorden Werfpad 1763 255 222v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koper Sint Christoffelsteeg WZ 1763 255 229r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper door niaar Werfpad 1763 255 237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten oosten Werfpad 1763 255 237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten noorden Werfpad 1763 255 237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper door niaar huis Spinstraat ZZ 1764 256 23r
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltinga naastligger ten noorden Spinstraat ZZ 1764 256 23r
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltinga koopman koper van 1/3 Zuiderhaven 38 1764 256 85v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten zuiden Werfpad ZZ 1765 256 91v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Werfpad ZZ 1765 256 91v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Werfpad ZZ 1765 256 116r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1765 256 116r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Brouwersstraat 26 1766 256 152v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, c.s. naastligger ten zuiden Noordijs 21 1766 256 161v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Voorstraat 76 1766 256 211r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper q.q. Noorderkade 13 1767 256 247r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper q.q. Kruisstraat 6 1767 256 252r
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltinga koopman koper 1/2 pakhuis van beneden tot aan de 2e zolder Spinstraat 2 1767 256 253v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper q.q. Zuiderhaven 61 1767 256 254v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper q.q. Zoutsloot 57 1767 256 256r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper q.q. Kruisstraat NZ 1767 256 257r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper 1/2 pakhuis Spinstraat 2 1767 257 30v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten noorden Spinstraat 2 1767 257 30v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper q.q. William Boothstraat 27 1769 257 125v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper van 1/2 onbekend 1770 257 167r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper van 1/2 onbekend 1770 257 167r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten westen Hoogstraat 10 1768 257 253v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper q.q. Rommelhaven 10 1773 258 91v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper q.q. huis en tuintje Zoutsloot ZZ 1773 258 96r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper q.q. huis en tuintie Achterstraat ZZ 1773 258 96r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koper van 1/2 timmerwerf, timmerboet, 2 kamers, weefwinkel, werf met dienstwoning en stalling Zuiderhaven 16 1778 259 110r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven 38 1778 259 149r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koper 1/3 huis, houtstekken, hof, wagenhuis en paardestallen Zuiderhaven 38 1779 259 189v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 38 1779 259 189v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven 38 1779 259 189v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
SCHELTINGA, ALLERT perceel onlangs gekocht van Allard Scheltinga naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1781 260 30r
SCHELTINGA, ALLERT het perceel onlangs gekocht van Allard Scheltinga naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1781 260 31r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper Nieuweburen 13 1781 260 32r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Zuiderhaven 12 1781 260 61r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Zuiderhaven 38 1781 260 68v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 38 1781 260 69v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Zuiderhaven 38 1781 260 69v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper van 1/2 Liemendijk 3 1781 260 72v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten zuiden Noordijs 21 1781 260 92r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1781 260 150v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1782 260 169v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten zuiden Noordijs 21 1793 264 125r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper Noordijs 19 1794 264 181r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper Noordijs 23 1797 265 56v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven 40 1801 265 281v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper Hoogstraat 6 1809 268 185r
SCHELTINGA, ALLERT de erfgenamen van wijlen dr. Allardus Scheltinga naastligger ten noorden Noordijs 19 1721 246 110r
SCHELTINGA, ALLERT Allart Scheltinga koper huis en nog een huis erachter in de Kleine Kerkstraaat Voorstraat 76 de Vergulde Boterton 1755 253 211v
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allert Scheltinga koopman koper woning, paardestal, huisteed of houtstek Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
SCHELTINGA, ALLERT Allert Scheltinga koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
SCHELTINGA, ALLERT Allert Scheltinga koopman verkoper q.q. Schritsen 61 1771 257 196v
SCHELTINGA, ANTJE Anna Scheltinga koper Zoutsloot 45 1755 253 199r
SCHELTINGA, ANTJE Anna Scheltinga verkoper Zoutsloot 45 1761 255 57v
SCHELTINGA, ANTJE FREERKS Anna Freerks Scheltinga koper Brouwersstraat 22 1761 255 96r
SCHELTINGA, DIRK doctor Dirck Scheltinga procureur generaal Friesland koper Franekereind 9 1625 231 82r
SCHELTINGA, DIRK doctor Dirck Scheltinga procureur generaal Friesland koper Noordijs 11noord 1625 231 82r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES dr. Dirck Lieuues Scheltinga procureur generaal Hof van Friesland verpachter grond ([staat: twee Philipsguldens]) Voorstraat 47 1622 230 302r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen Dirck Lieuues Scheltinga verpachter grond huis en brouwerij Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond ([staat: 3-00-00 GG]) Voorstraat 60 1638 234 58r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond ([staat: 3-00-00 GG]) Voorstraat 60 1638 234 60r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG]) Simon Stijlstraat 6 1650 236 144r
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltinga eerste klerk Admiraliteit in Friesland koper huis Schoolstraat 2 1728 247 108v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltinga commies Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Wasbleek ZZ 1730 247 333v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltinga commies Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES dr. Dirk Lieuwes Scheltinga verpachter grond ([staat: 6-00-00 GG]) Simon Stijlstraat 6 1626 231 125r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen dr. Dirk Lieuwes Scheltinga verpachter grond huis en brouwerij ([staat: 7-00-00 GG]) Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen dr. Dirk Lieuwes Scheltinga verpachter grond brouwerij en huis ([staat: 7-00-00 GG]) Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
SCHELTINGA, EELKE Eelco Scheltinga verkoper q.q. Zuiderhaven 55 1720 246 81r
SCHELTINGA, FREERK Fredrik Scheltinga koopman geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1733 248 187v
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman koper schuur Zuiderhaven ZZ 1727 247 40r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman verkoper van 1/2 Rommelhaven 10 1730 247 313v
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman koper huis met graanzolders Rommelhaven 1 1730 247 355r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman verkoper Spinstraat NZ 1733 248 202r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1733 248 224r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3 1733 248 224r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga naastligger ten westen Rommelhaven 3 1737 249 215v
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1737 249 220r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3 1737 249 220r
SCHELTINGA, FREERK ALLERTS Freerk Allarts Scheltinga koopman verkoper Noordijs 15 1738 249 352v
SCHELTINGA, FREERK ALLERTS de gezamenlijke crediteuren van Freerk Allarts Scheltinga verkoper Rommelhaven 1 1738 249 354r
SCHELTINGA, FREERK JAKOBS de erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs Scheltinga naastligger ten noorden Lanen 17 1719 246 42r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Griet Freerks Scheltinga koper Zoutsloot 42 1728 247 80r
SCHELTINGA, GRIETJE medeverkoopster Grietje F. Scheltinga huurder Noordijs 4 1741 250 155r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Grytje Freerks Scheltinga verkoper van 1/2 Zoutsloot 20 1740 250 132r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Grytje Freerks Scheltinga, zelf handelend wegens absentie van haar man verkoper van 1/4 Noordijs 4 1741 250 155r
SCHELTINGA, HILTJE FREERKS Hiltie Freerks Scheltinga verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1735 249 39v
SCHELTINGA, JAKOB FREERKS Jacob Freerks Scheltinga lijnslager geniaarde koper van 1/2 Liemendijk 3 1759 254 237v
SCHELTINGA, JAKOB FREERKS Jacobus Freerks Scheltinga koopman koper deftig huis Noorderhaven 21 1758 254 157v
SCHELTINGA, JOHANNES erf en huis van verkoper Joannes van Scheltinga, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 88 1647 235 265r
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannes van Scheltinga, c.u. verkoper Noorderhaven 88 1647 235 265r
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltinga secretaris rekenkamer koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltinga secretaris rekenkamer koper ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltinga secretaris rekenkamer koper Vijver 5 1627 231 161v
SCHELTINGA, MARTEN weledelgestrenge heer Martinus van Scheltinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper huis Grote Bredeplaats 8oost 1769 257 110r
SCHELTINGA, MARTEN de heer Martinus van Scheltinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper door niaar dwarshuis Hondenstraat 3oost 1769 257 115v
SCHELTINGA, MARTEN Martinus van Scheltinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper door niaar huis, tuin, stalling en wagenhuis Grote Bredeplaats 8west_voor 1773 258 127r
SCHELTINGA, MARTEN Martinus van Scheltinga naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r
SCHELTINGA, MARTEN Grietman van Schoterland Martinus van Scheltinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Grote Bredeplaats 8 1780 259 231r
SCHELTINGA, P. P. van Scheltinga gebruiker Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
SCHELTINGA, de heer Peerus van Scheltinga ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltinga convooimeester Admiraliteit in Friesland koper dubbel huis ([voor de drie percelen in deze akte]) Zuiderhaven 39 1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltinga convooimeester Admiraliteit in Friesland koper ruime onderkamer ([voor de drie percelen in deze akte]) Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltinga convooimeester Admiraliteit in Friesland koper bovenkamer ([voor de drie percelen in deze akte]) Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland verkoper Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga convooimeester convooien en licenten koper kamer of woninge Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga convooimeester convooien en licenten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga convooimeester convooien en licenten naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven 43 1775 258 237r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit naastligger ten noorden Zuiderhaven 39 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 39 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6oost 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6oost 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6oost 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit verkoper Grote Ossenmarkt 6oost 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6west 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6west 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit verkoper Grote Ossenmarkt 6west 1786 262 101r
SCHELTINGA, RINSKE Rinske Scheltinga koper Noorderhaven 63 1781 260 20v
SCHELTINGA, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruurd Scheltinga naastligger ten noorden Noordijs 21 1752 253 2v
SCHELTINGA, IENSKE Ynske Scheltinga geniaarde koper Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltinga koper William Boothstraat 5 1757 254 111r
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltinga koper Scheffersplein OZ 1757 254 111r
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltinga verkoper Scheffersplein OZ 1758 254 132v
SCHELTINGA, FREERKS Aeltsie Freerks Scheltinge koper Nieuweburen 25 1724 246 194v
SCHELWALD, P. P. Schelwald, c.u. naastligger ten westen Schritsen 43 1789 263 73v
, PETRONELLA Petronella Schemink winkelier koper Droogstraat 37 1772 258 12r
, PETRONELLA Petronella Schemink winkelier koper Liemendijk ZZ 1772 258 35v
, PETRONELLA Petronella Schemink winkelier naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1772 258 35v
, PETRONELLA Petronella Schemink verkoper van 1/2 Droogstraat 37 1777 259 89v
, ARNOLDUS Arnoldus Schempkes bontwever verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
, BANIER het nagelaten weeskind van wijlen mr. Banier Schenckel verkoper Schritsen 40 1659 238 2ra
, HENDRIK de erfgenamen van wijlen mr. Hendrick Schenckel verkoper Schritsen 40 1660 238 16v
, JILLES mr. Jelis Schenckel chirurgijn verkoper Nieuwstraat 34 1653 236 244r
, JILLES mr. Jillis Schenckel chirurgijn verkoper Noorderhaven 12 1653 236 237r
, JOOST oud raadsman van Bolsward mr. Joost Schenckel verkoper q.q. Schritsen 40 1659 238 2ra
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk oud scheepstimmerman koper huis Hoogstraat 23 1755 253 215r
SCHENK, JAKOB Jacob P. Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1763 255 258v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk naastligger ten westen Hoogstraat 25 1764 256 30r
SCHENK, JAKOB Jacob P. Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1770 257 177v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1772 258 18r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk geniaarde koper Zoutsloot 79 1754 253 170v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk oud scheepstimmerman verkoper q.q. Weverstraat 2 1767 256 235r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk oud scheepstimmerman verkoper q.q. Schritsen 37 1767 256 251r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk oud scheepstimmerman verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk oud scheepstimmerman verkoper Hoogstraat 23 1772 258 47r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk oud scheepstimmerman verkoper Droogstraat 26 1772 258 47r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pytters Schenk naastligger ten oosten Droogstraat 24 1765 256 144r
SCHENK, JAN PIETERS Jan Pyters Schenk oud scheepstimmerman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrick Schenkel chirurgijn koper huis en ledige plaats daarachter Schritsen 40 1628 232 34r
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrick Schenkel koper huis Liemendijk 1630 232 135v
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrick Schenkel naastligger ten westen Rommelhaven 26 1631 232 181r
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrik Schenkel naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1650 236 130v
SCHENKEL, JILLES HENDRIKS Jillis Hendricx Schenkel mr. chirurgijn koper huis met voor- en achterhuis en plaats strekkende noordwaarts tot aan het huis van Laes Laesens Grote Bredeplaats 9 1643 235 86v
SCHENKEL, WILLEMKE JILLES Willemcke Jilles Schenkel verkoper Grote Bredeplaats 9 1671 240 49v
SCHENKIUS, NICOLAAS PIETERS Nicolaas Pieters Schenkius koper huis Voorstraat 46 1800 265 272v
, DIRK Dirk Schepens, c.u. huurder Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
JANS, JAN Jan Jansen Scherenburch wachtmeester verkoper q.q. Noorderhaven 54 1636 234 14v
SCHERMER, GRIETJE Grietje Schermer koper Kerkpoortstraat 9een_achter 1806 267 248v
, PIETER Pieter Franck Scherppenbrandt zijdenlakenkoper koper Voorstraat 68 1629 232 101r
, FREERK Freerk a Schettinga koopman koper van 1/2 huis Rommelhaven 10 1729 247 235v
, HANS Hans Scheuen? koper kamer (militerende op het schip van Tyaerdt Tyebbes) Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
, HANS Hans Scheurbuick? verkoper Fabrieksstraat 1602 228 279v
SCHIERE, oud burgemeester Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost 1707 245 36v
SCHIERE, oud burgemeester Schiere naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1710 245 137v
SCHIERE, de erfgenamen van wijlen burgemeester Schiere naastligger ten westen Hondenstraat 10 1712 245 177v
SCHIERE, AAGJE DIRKS Aegjen Dirks Schiere verkoper van 1/3 Zuiderstraat 29 1728 247 73r
SCHIERE, ANDRIES Andries Schiere naastligger ten noorden Rommelhaven 11 1772 258 7v
SCHIERE, ANDRIES Andries Schiere naastligger ten oosten Hoogstraat 14 1776 259 3v
SCHIERE, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Schiere bewoner Hoogstraat 16 1787 262 181r
SCHIERE, ANDRIES wijlen Andries Schiere mr. pruikenmaker erflater Hoogstraat 16 1787 262 181r
SCHIERE, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Schiere naastligger ten oosten Hoogstraat 14 1787 262 183r
SCHIERE, ANDRIES DIRKS Andries Dirks Schiere mr. pruikenmaker koper huis Hoogstraat 16 1770 257 173r
SCHIERE, ANTJE JANS wijlen Antie Jans Schiere verkoper Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sioerds Schiere verkoper Grote Bredeplaats 4 1716 245 272v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sioerds Schiere naastligger ten oosten Schritsen 27 1732 248 138r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS de tuin van Antie Sioerdts Schiere naastligger ten oosten Molenpad 9a 1717 245 288v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Schiere, meerderjarige dochter koper huis Grote Bredeplaats 4 1705 244 289r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Schiere verkoper Molenpad 11 1722 246 135v
SCHIERE, ANTJE JANS Antje Jans Schiere verkoper van 1/6 Lanen 71 1727 247 10r
SCHIERE, ANTJE JANS Antje Jans Schiere verkoper van 1/6 Voorstraat 61 1727 247 12v
SCHIERE, ANTJE JANS wijlen Antje Jans Schiere verkoper van 1/2 Noorderhaven 22 1740 250 135r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antje Sjoerds Schiere, meerderjarige dochter koper huis met onder- en bovenkamer Schritsen 29 1726 246 286v
SCHIERE, B. B. Schiere naastligger ten oosten Noorderhaven 18 1808 268 115v
SCHIERE, BERBER Berber Schiere koper huis Schritsen 3 1803 266 208r
SCHIERE, BERBER Berber Schiere, c.sorore huurder (p.j.) Schritsen 3 1803 266 208r
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schiere naastligger ten zuiden Zuiderhaven 31 1706 244 316v
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schiere naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1717 245 301r
SCHIERE, BOUWE wijlen Bouwe Schiere verkoper Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schiere naastligger ten westen Zoutsloot 18 1789 263 175v
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schiere naastligger ten westen Noorderhaven 16 1809 268 218v
SCHIERE, BOUWE GERRITS Bouwe Gerrits Schiere trekschipper op Leeuwarden verkoper Grote Bredeplaats 10 1715 245 235r
SCHIERE, KLAAS GERRITS wijlen Claas Gerrits Schiere koper Noorderhaven 57oost 1661 238 75v
SCHIERE, KORNELIS de weduwe van Cornelis Schiere naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
SCHIERE, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis B. Schiere, c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 8 1793 264 129v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES een taanderij van Cornelis Bouwes Schiere mr. zeilmaker naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1761 255 82v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten westen Noorderhaven 22 1767 257 15r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten westen Noorderhaven 22achter 1767 257 15r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten westen Noorderhaven 22 1773 258 77r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere mr. zeilmaker verkoper q.q. Sint Jacobstraat 5 1781 260 52r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere mr. zeilmaker verkoper q.q. Heiligeweg 36 1782 260 164v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1782 260 193v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES de erfgenamen van wijlen Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1787 262 172r
SCHIERE, DIRK Dirck Schiere naastligger ten noorden Hoogstraat 39 1668 239 136v
SCHIERE, DIRK Dirck Schiere naastligger ten noorden Lombardstraat 1668 239 166v
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schiere timmerman naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1673 240 114r
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schiere mr. timmerman naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1675 240 189r
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schiere naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1661 238 102v
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schiere scheepstimmerman verkoper Achterstraat 2 1684 242 21v
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schiere naastligger ten noordoosten Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere naastligger ten oosten Zuiderstraat 1699 243 394r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1710 245 133r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere naastligger ten westen Hoogstraat 18 1787 262 211v
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere mr. pruikenmaker koper huis Hoogstraat 19 1792 264 28v
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere mr. pruikenmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1792 264 37r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere gerechtsbode koper van 1/2 Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere mr. pruikenmaker koper door niaar dubbel huis met winkel Voorstraat 7a 1802 266 139r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere mr. pruikenmaker verkoper Voorstraat 7a 1803 266 284r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere verkoper Voorstraat 7a 1803 266 290r
SCHIERE, DIRK de weduwe van Dirk Schiere naastligger ten westen Hoogstraat 21 1808 268 168r
SCHIERE, DIRK ANDRIES Dirk Andries Schiere verkoper van 1/3 Zuiderstraat 29 1728 247 73r
SCHIERE, DIRK ANDRIES Dirk Andries Schiere verkoper Hoogstraat 16 1787 262 181r
SCHIERE, DIRK JANS Dirk Jansen Schiere naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1665 239 11r
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schiere koper 1/6 zoutkeet Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schiere eigenaar van 5/6 Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
SCHIERE, FREERK Freerk Hingst van Schiere koopman verkoper van 1/6 Lanen 71 1727 247 10r
SCHIERE, FREERK Freerk Hingst Schiere koopman verkoper van 1/6 Voorstraat 61 1727 247 12v
SCHIERE, FREERK Freerk Schiere bontreder en koopman koper huis Noorderhaven 22 1731 248 68r
SCHIERE, FREERK Freerk Schiere koopman koper huis Bargebuurt WZ 1735 249 53r
SCHIERE, FREERK wijlen Freerk Schiere koopman erflater Vissersstraat 1 1740 250 114r
SCHIERE, FREERK wijlen Freerk Schiere koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 22 1740 250 135r
SCHIERE, GERRIT gemeensman Gerrit Schiere naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1695 243 141r
SCHIERE, GERRIT de vroedsman Gerrit Schiere naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1695 243 173r
SCHIERE, GERRIT oud burgemeester Gerrit Schiere naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8 1709 245 84v
SCHIERE, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Schiere naastligger ten zuiden Noorderhaven 34achter 1725 246 224r
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerrit Bouwes Schiere mr. chirurgijn koper door niaar huis Zuiderhaven 13 1680 241 80v
SCHIERE, GERRIT BOUWES gemeensman Gerrit Bouwes Schiere koper door niaar 1/2 huis alwaar de goltbergh uithanght ([voor 1/1]) Grote Bredeplaats 15 de Goudberg 1688 242 220r
SCHIERE, GERRIT BOUWES vroedsman Gerrit Bouwes Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerrit Buwes Schiere, c.u. koper huis Grote Bredeplaats 10 1660 238 66v
SCHIERE, GERRIT BOUWES gemeensman Gerrit Buwes Schiere naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
SCHIERE, GERRIT GERRITS Gerrit Gerrits Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
SCHIERE, GERRIT de vrouw en zuster van Gerryt Schiere naastligger ten westen Hondenstraat 10 1679 241 34r
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schiere naastligger ten noorden Zuiderhaven 13 1680 241 80v
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schiere koper provisioneel huis Grote Bredeplaats 10 1678 241 4ra
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schiere hoosbrijder naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1678 241 4ra
SCHIERE, GERRIT vroedsman Gerryt Schiere, c.s. naastligger ten zuiden Noorderhaven 34achter 1685 242 97v
SCHIERE, GERRIT vroedsman Gerryt Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29 1698 243 390v
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerryt Bouwes Schiere geniaarde koper Voorstraat 75 1676 240 215r
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerryt Bouwes Schiere hoosbrijder koper q.q. Hondenstraat 8 1677 241 2r
SCHIERE, GERRIT BOUWES vroedsman Gerryt Bouwes Schiere verkoper Zoutsloot 43 1686 242 158v
SCHIERE, GERRIT BOUWES vroedsman Gerryt Bouwes Schiere verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 8zuid 1700 244 42v
SCHIERE, GRIETJE Grietje Schiere naastligger ten oosten Schritsen 1oost 1809 268 220r
SCHIERE, HIELKJE ANDRIES Hyke Andries Schiere verkoper Hoogstraat 16 1787 262 181r
SCHIERE, J. J. Schiere, n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 9 1795 264 283v
SCHIERE, JAKOB ANDRIES Jacob Andries Schiere verkoper Hoogstraat 16 1787 262 181r
SCHIERE, JAN Jan Schiere verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9achter 1700 244 41v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman verkoper Noorderhaven 112 1705 244 273v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1705 244 279r
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman koper door niaar woning Liemendijk NZ 1706 244 315v
SCHIERE, JAN de hof van Jan Schiere koopman naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1706 244 315v
SCHIERE, JAN de keet van Jan Schiere naastligger ten noorden Scheffersplein 25 1707 245 22v
SCHIERE, JAN grondpacht uit de keet van Jan Schiere koopman eigenaar perceel onbekend 1708 245 53r
SCHIERE, JAN Jan Schiere geniaarde koper Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten oosten Voorstraat 57 1714 245 213r
SCHIERE, JAN Jan S. Schiere koper door niaar tuintie Liemendijk ZZ 1714 245 214r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1714 245 214r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1714 245 214r
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman naastligger ten oosten Voorstraat 57 1718 246 5v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten oosten Voorstraat 57achter 1722 246 139r
SCHIERE, JAN Jan Schiere koper pahuis en grond , gedeelte van het huis genaamd de Naakende mannen Zuiderhaven 54 1788 263 63v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman koper huis en jeneverstokerij Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
SCHIERE, JAN Jan Schiere verkoper q.q. Kerkpoortstraat 14 1792 264 65v
SCHIERE, JAN Jan Schiere verkoper q.q. Voorstraat 43 1792 264 71r
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1793 264 101r
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman naastligger ten westen Vijverstraat 5 1793 264 157v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1794 264 231v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten noorden Rinnertspijp 10 1795 264 244v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid 1797 265 15r
SCHIERE, JAN Jan Schiere verkoper q.q. Bargebuurt WZ 1797 265 34r
SCHIERE, JAN Jan Schiere verkoper q.q. Noorderhaven 1 1797 265 59r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 27 1802 266 122v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman verkoper q.q. Vijverstraat 2 1802 266 122v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1802 266 132r
SCHIERE, JAN Jan Schiere, n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 7a 1802 266 139r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1803 266 216r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v
SCHIERE, JAN Jan C. Schiere koper westelijk keukentje of achtergedeelte van een dubbel huis Voorstraat 7a 1803 266 284r
SCHIERE, JAN Jan Schiere, c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 7a 1803 266 290r
SCHIERE, JAN Jan Schiere, c.s. naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman koper van 1/2 woning en tuintje Kromme Elleboogsteeg 3 1804 267 84r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Karremanstraat 32 1805 267 181v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman naastligger ten westen Noorderhaven 20 1806 267 230v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten oosten Liemendijk 1806 267 246r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1807 267 293r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1807 267 293r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20achter 1807 267 323v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten zuiden Bildtstraat 23 1807 268 16r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Zoutsloot 18 1811 269 132v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Steenhouwersstraat 4 1811 269 147r
SCHIERE, JAN BOUWES wijlen Jan Bouwes Schiere verkoper Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schiere koopman verkoper q.q. Hoogstraat 13 1785 262 6r
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schiere koopman koper huis/pakhuis (weefwinkel) William Boothstraat 6noord 1788 263 60r
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schiere naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1791 263 292r
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schiere koopman geniaarde koper Voorstraat 43 1792 264 71r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schiere koopman huurder beneden Noorderhaven 106achter 1705 244 283v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schiere, c.u. koper Lanen 71 1711 245 158v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schiere koopman naastligger ten oosten Voorstraat 57achter 1724 246 206r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerdts Schiere naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1695 243 153r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerts Schiere koopman verkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koopman koper Achterstraat NZ 1699 244 1v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koopman koper 1/2 huis Voorstraat 61 1699 244 4v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koopman eigenaar van 1/2 Voorstraat 61 1699 244 4v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere verkoper van 4/9 Zuiderhaven 9 1700 244 43v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koopman verkoper Lanen 43 1701 244 104r
SCHIERE, JAN SJOERDS de schuur van Jan Sjoerds Schiere koopman naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1703 244 194v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koopman koper zoutkeet Scheffersplein 23 1703 244 213v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koper huis Noorderhaven 112 1704 244 265v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koopman naastligger ten oosten Voorstraat 57achter 1705 244 272v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 106achter 1705 244 283v
SCHIERE, JAN SJOERDS wijlen Jan Sjoerds Schiere koopman verkoper Achterstraat NZ 1727 247 3r
SCHIERE, JAN SJOERDS wijlen Jan Sjoerds Schiere verkoper van 1/2 Lanen 71 1727 247 10r
SCHIERE, JAN SJOERDS wijlen Jan Sjoerds Schiere erflater Lanen 71 1727 247 10r
SCHIERE, JAN SJOERDS wijlen Jan Sjoerds Schiere verkoper van 1/2 Voorstraat 61 1727 247 12v
SCHIERE, JAN SJOERDS wijlen Jan Sjoerds Schiere erflater Voorstraat 61 1727 247 12v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerdts Schiere koopman koper van 1/2 Voorstraat 61 1691 242 369r
SCHIERE, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Schiere, meerderjarig vrijster verkoper van 1/6 Lanen 71 1727 247 10r
SCHIERE, LIJSBET JANS meerderjarig vrijster Lijsbeth Jans Schiere verkoper van 1/6 Voorstraat 61 1727 247 12v
SCHIERE, LIJSBET JANS Lijsbeth Jansen Schiere koper Hoogstraat 23 1738 249 336r
SCHIERE, NICOLAAS een woning van ds. Nicolaus Schiere predikant naastligger ten noorden Rinnertspijp 10 1716 245 278r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper Rinnertspijp 10 1716 245 278r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper Grote Bredeplaats 15 1717 245 284r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper Hondenstraat 8 1717 245 305r
SCHIERE, NICOLAAS Nicolaus Schiere gereformeerd predikant verkoper Rinnertspijp 8 1726 246 248r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
SCHIERE, SIEUWKE ANDRIES Sieuke Andries Schiere verkoper Hoogstraat 16 1787 262 181r
SCHIERE, SJOERD KLASES Siewert Clasen Schiere verkoper Grote Bredeplaats 4 1699 244 33v
SCHIERE, SJOERD Sioerd Schiere verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sioerd Claasen Schiere verkoper Vijverstraat NZ 1660 238 19v
SCHIERE, SJOERD Sjoerd Schiere naastligger ten oosten Molenpad 9a 1730 247 310v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerd Claeses Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1679 241 50v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerd Claessen Schiere grootschipper verkoper Hoogstraat 47 1679 241 39r
SCHIERE, SJOERD Sjoerdt Schiere schipper naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1671 240 64v
SCHIERE, SJOERD Sjoerdt Schiere grootschipper naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1684 242 36r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1684 242 36v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1684 242 3ra
SCHIERE, SIEMEN BOUWES Symen Buwes Schiere mr. kuiper huurder (p.j.) Lanen 25 1694 243 100v
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schiere verkoper Hofstraat 16 1709 245 94v
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schiere verkoper Noordijs 4 1710 245 111r
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schiere koper huis Schritsen 17 1718 246 17r
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sjoerds Schiere koper Voorstraat 56oost 1698 243 388v
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sjoerds Schiere koper Hofstraat 16 1701 244 110r
, H. H. J. Schierst koopman naastligger ten oosten Voorstraat 91 1785 262 23v
, H. H. J. Schierst koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 93achter 1785 262 23v
, H. H. G. Schierst koper twee woningen Voorstraat 89twee_achter 1789 263 171r
, H. H. G. Schierst koper twee woningen Voorstraat 89een_achter 1789 263 171r
, H. H. G. Schierst naastligger ten zuiden Voorstraat 89twee_achter 1789 263 171r
, H. H. G. Schierst naastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter 1789 263 171r
, HANS Hans Jurjen Schierst koper huis genaamd de Bril Voorstraat 93 de Bril 1785 262 30r
, HANS Hans Jurjen Schierst koopman koper woning achter het vorige verkochte perceel Voorstraat 93achter 1785 262 30r
, HANS Hans Jurjen Schierst koopman koper huis Voorstraat 89 1785 262 31v
, HANS Hans George Schierst naastligger ten noorden Voorstraat 93 1802 266 86v
, HANS Hans George Schierst koopman verkoper Voorstraat 93 1802 266 86v
, HANS Hans George Schierst naastligger ten zuiden Voorstraat 93achter 1802 266 86v
, HANS Hans George Schierst koopman verkoper Voorstraat 93achter 1802 266 86v
, HANS wijlen Hans G. Schierst verkoper Voorstraat 89 1804 267 60v
, HENDRIK Hendrick Schijffels naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
TIJSES, JAN de weduwe van Jan Tijssen Schil huurder Molenpad 1 1754 253 154v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinck geniaarde koper Voorstraat 58twee_achter 1674 240 136v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinck bewoner Zoutsloot 1681 241 129v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinck koper provisioneel dubbele woning met twee kamers Brouwersstraat 19achter 1681 241 32va
PIETERS, KLAAS Claes Pytters Schink verkoper Brouwersstraat 19achter 1685 242 91r
, JAKOB Jacob Schink, c.u. naastligger ten noorden Vijver 10 1725 246 232r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Schink verkoper van 1/2 Vijver 6 1726 246 288r
, BANIER wijlen Banier Schinkel verkoper van 1/2 Voorstraat 2 1658 237 249r
, BANIER wijlen Banier Schinkel verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 1 1658 237 249r
, WILLEMKE Willemcke Schinkel naastligger ten westen Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
SCHIPPERS, HENDRIKJE WOUTERS Hendrikje Wouters Schippers geniaarde koper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
SCHMIDT, WILLEM LAMMERTS procureur v h gerecht Willem Lammerts Schmitz verkoper q.q. Voorstraat 83 1724 246 210r
ALBERTS, BEREND wijlen Berend Alberts Schoöhuis verkoper Hoogstraat 43 1783 261 75r
, GERRIT wijlen Gerryt Schoöhuis erflater Hoogstraat 43 1783 261 75r
HENDRIKS, JOHANNES Johan Hendriks Schoöhuis verkoper Hoogstraat 43 1783 261 75r
GERRITS, Theod. Gerryts Schoöhuis verkoper Hoogstraat 43 1783 261 75r
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts Schoöhuis verkoper Hoogstraat 43 1783 261 75r
, JAN het perk van wijlen Jan Schoechster naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1692 242 401v
, HANS als bewoner Hans Schoeghster naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1611 229 55v
, JAN het huis van Jan Schoeghster naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1709 245 93r
, KLAAS wijlen Claas Schoegster wijdschipper verkoper Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
, HANS Hans Schoegster bewoner Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
, JAN het huis van Jan Schoegster naastligger ten oosten Zoutsloot 33 1672 240 76v
JAKOBS, JAN de olderman Jan Jacobs Schoegster naastligger ten oosten Zoutsloot 39 1667 239 77v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Schoegster koper schoenmakersperk Franekerpoort (gebied) 1682 241 191v
JANS, JAN Jan Jansen Schoegster, c.u. koper huis met een plaatske en een tuintje ten zuiden en een vrij pad naar de straat en brug Bildtstraat 4 1661 238 103r
SCHOENMAKER, JOHANNES Johan Hendrik Schoenmaker mr. kleermaker verkoper van 3/4 Heiligeweg 36 1793 264 108v
SCHOESTER, KLAAS de weduwe van Claes Schoester naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
SCHOESTER, JAN de straat naar Jan Schoester naastligger ten oosten Zoutsloot 41 1677 240 260v
SCHOESTER, JAN het huis van Jan Schoester naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1677 240 260v
SCHOESTER, JAN de straat naar Jan Schoester naastligger ten oosten Zoutsloot 41 1685 242 91v
SCHOESTER, JAN Jan Schoester naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1685 242 91v
SCHOESTER, JAN JAKOBS de crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoester koopman verkoper Liemendijk 38 1688 242 254r
SCHOESTER, MAAIKE Maycke Schoester naastligger ten westen Schritsen 65 1612 229 77v
JAKOBS, JAN de crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesters koopman verkoper Bildtstraat 4 1689 242 278r
JAKOBS, JAN de crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesters koopman verkoper Karremanstraat 30 1689 242 279r
SCHOL, HENDRIK Hendrick Schol verkoper q.q. Voorstraat 57achter 1695 243 144v
SCHOL, TJEERD JANS Tiaard Jansen Schol trekschipper koper kamer Nieuwstraat WZ 1667 239 64r
SCHOL, TJEERD JANS Tieerd Jansen Schol naastligger ten oosten Lanen 12 1656 237 71r
SCHOL, JANS Tierds Jansen Schol, c.u. verkoper Lanen 72 1659 237 183v
SCHOL, TJEERD het huis van Tjeerdt Schol trekschipper naastligger ten oosten Lanen 12 1675 240 199r
SCHOL, TJEERD Tieerd Scholl schipper koper huis daar de Vergulde Lelie uithangt, met tuin, 2 zomerkeukens daarachter, plaats, put en bak Lanen 72 de Vergulde Lelie 1651 236 158r
SCHOL, TJEERD Tieerd Scholl naastligger ten oosten Lanen 70 1658 237 170av
SCHOLTE, Gerecht Scholten verkoper q.q. Hofstraat ZZ 1673 240 119r
, MAGDALENA Magcheltje Scholtes verkoper Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r
, MAGDALENA Magcheltje Scholtes verkoper Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
SCHONE, ROELOF Roelof T. Schone verkoper van 1/2 Schritsen 67 1787 262 214r
SCHONE, ROELOF TJERKS Roelof Tjerks Schone koper van 1/2 Schritsen 67 1783 261 100r
SCHONE, ROELOF TJERKS oud burger Roelof Tjerks Schone verkoper Zoutsloot 22 1784 261 136r
SCHONE, ROELOF Roeloff Schone naastligger ten noorden Droogstraat 23 1783 261 109v
, JAN het huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schonebeeck naastligger ten oosten Voorstraat 65 1675 240 188r
JANS, JAN Jan Jansen Schonebeeck mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Zoutsloot 45 1682 241 52va
JANS, JAN Jan Jansen Schonebeeck mr. chirurgijn naastligger ten zuiden Lanen 80 1688 242 229r
JANS, JAN de tuin van Jan Jansen Schonebeeck naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
, JAN wijlen Jan Schonebeecq mr. chirurgijn verkoper Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
SCHONEBEEK, GRIETJE Grietje Schonebeek koper Rommelhaven 12 1781 260 125r
SCHONEBEEK, GRIETJE Grietje Schonebeek koper Rommelhaven 18voor 1781 260 127r
SCHONEBEEK, GRIETJE Grietje Schonebeek verkoper Rommelhaven 18 1788 263 52v
SCHONEBEEK, GRIETJE JANS Gryttje Jans Schonebeek koper Voorstraat 9 1769 257 134r
SCHONEBEEK, GRIETJE JANS Gryttje Jans Schonebeek verkoper Voorstraat 9 1774 258 171v
SCHONEBEEK, HOTSKE JANS Hotske Jans Schonebeek verkoperse Zoutsloot 78 1732 248 105v
SCHONEBEEK, HOTSKE JANS Hotske Jans Schonebeek koper huis Zoutsloot 93 1732 248 106v
SCHONEBEEK, HUBERT Huibert Schonebeek, meerderjarig vrijgezel verkoper Romastraat 15 1758 254 147r
SCHONEBEEK, HUBERT Huibert Schonebeek, meerderjarige vrijgezel verkoper Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
SCHONEBEEK, J. J. Schonebeek naastligger ten westen Romastraat 25 1782 260 182r
SCHONEBEEK, JAN de weduwe van wijlen Jan Schonebeek naastligger ten zuiden Lanen 80 1720 246 83r
SCHONEBEEK, JAN wijlen Jan Schonebeek verkoper Spekmarkt 2 1721 246 96r
SCHONEBEEK, JAN de weduwe van Jan Schonebeek, c.s. naastligger ten zuiden Lanen 78 1722 246 128r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1723 246 157v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper huis Grote Kerkstraat 14 1728 247 71r
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1728 247 212v
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper tuin met vruchtbomen Romastraat 15 1729 247 282r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek naastligger ten zuiden Lanen 80 1730 247 10ra
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeek naastligger ten oosten Romastraat 13 1732 248 72r
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeek naastligger ten westen Romastraat 27 1732 248 72v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper huis Zoutsloot 93 1732 248 94r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek naastligger ten westen Heiligeweg 13 1734 248 291v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek mr. chirurgijn naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1735 249 22r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn geniaarde koper Zuiderstraat 16 1735 249 32r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper huis Noordijs 8 1735 249 42v
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek naastligger ten noorden Noordijs 10 1735 249 87r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek, c.u. mr. chirurgijn koper 13/16 huis Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
SCHONEBEEK, JAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schonebeek naastligger ten zuiden Gardenierstraat 10 1738 249 226v
SCHONEBEEK, JAN wijlen oud burgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn verkoper van 13/16 Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
SCHONEBEEK, JAN dr. Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper door niaar huis Heiligeweg 11 1754 253 133v
SCHONEBEEK, JAN de weduwe van Jan Schonebeek naastligger ten noorden Heiligeweg 11 1754 253 133v
SCHONEBEEK, JAN wijlen Jan Schonebeek verkoper Heiligeweg 11 1754 253 133v
SCHONEBEEK, JAN wijlen Jan Schonebeek verkoper Spekmarkt 2 1754 253 134v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper door niaar tuintje met zomerhuis Romastraat 15 1758 254 147r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper door niaar deftig huis Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Romastraat 13 1761 255 75r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Romastraat 13 1761 255 84v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Zuiderhaven 31 1763 255 253v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten noorden Zuidersteeg ZZ 1772 258 48r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1772 258 59r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Zuiderstraat 8 1775 258 207r
SCHONEBEEK, JAN burgerhopman Jan Schonebeek verkoper Zuidersteeg 2 1778 259 130v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Romastraat 13 1780 259 277v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten westen Romastraat 25 1784 261 152v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v
SCHONEBEEK, JAN JANS Jan Jansen Schonebeek, c.u. koper huis Spekmarkt 2 1721 246 96r
SCHONEBEEK, JAN JANS oud burgervaandrig Jan Jansen Schonebeek mr. chirurgijn verkoper Zoutsloot 93 1732 248 106v
SCHONEBEEK, JAN JANS Jan Jansen Schonebeek mr. chirurgijn verkoper Noordijs 8 1736 249 118r
SCHONEBEEK, JOHANNES oud burgerhopman Johannes Schonebeek koper huis Kleine Kerkstraat 14 1787 262 156r
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pietie Jans Schonebeek verkoper Zoutsloot 78 1734 248 333v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pietje Jans Schonebeek koper Hoogstraat 32 1740 250 125v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytie Jans Schonebeek koper Noordijs 8 1736 249 118r
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytie Jansen Schonebeek koper huis Zoutsloot 78 1732 248 105v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytje Jans Schonebeek koper Kerkpoortstraat 51 1730 247 300r
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytje Jans Schonebeek aanhandelaar Weverstraat 10 1739 250 25v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytje Jans Schonebeek verwandelaar Noordijs 8 1739 250 25v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Jans Schonebeek verkoper Hoogstraat 32 1757 254 115v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Jans Schonebeek verkoper Werfpad 1758 254 125v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Janz Schonebeek verkoper Weverstraat 10 1758 254 127r
SCHONEBEEK, Wietzi Schonebeek verkoper Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
JANS, JAN Jan Jansen Schonenbeeck, c.u. bakker koper grondpacht van 5-00-00 CG Kerkpoort (gebied) 1646 235 228r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonenbeek naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
SCHONEBEEK, JAN JANS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen Schonenbeek naastligger ten oosten Voorstraat 65 1668 239 128v
SCHONENBURG, GEERTRUIDA Geertruid Schonenberg koper Lanen 2 1799 265 131r
SCHONENBURG, Tiatje Schonenburch, c.u. mr. chirurgijn verkoper Noorderhaven 12 1661 238 105v
SCHONENBURG, grondpacht uit het huis van Tiaitien Schonenburgh, c.u. eigenaar perceel Noorderhaven 12 1659 238 6v
SCHONENBURG, Tiaitien Schonenburgh, c.u. verkoper Noorderhaven 12 1659 238 6v
, SIPKE Sipke Schoonbergen naastligger ten oosten Lanen 73 1796 264 304v
, SIPKE Sipke J. Schoonbergen verkoper Rozemarijnstraat 3 1806 267 251r
, SIPKE Sipke J. Schoonbergen naastligger ten oosten Lanen 75 1809 268 193r
JANS, SIPKE Sipke Jans Schoonbergen verkoper Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
JANS, SIPKE Sipke Jans Schoonbergen koper huis Rozemarijnstraat 3 1803 266 201v
GERRITS, JAN Jan Gerryts Schoone verkoper van 1/3 Wortelstraat 11 1769 257 104v
GERRITS, JAN Jan Gerryts Schoone naastligger ten oosten Lanen 34 1778 259 150v
GERRITS, JAN wijlen Jan Gerryts Schoone schipper verkoper Lanen 36 1782 260 191v
WILLEMS, JAN Jan Willems Schoone geniaarde koper Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
TJERKS, ROELOF wijlen Roelof Tjerks Schoone verkoper Anjelierstraat 9 1793 264 134v
, JAN het huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schoonebeeck naastligger ten oosten Voorstraat 65 1675 240 177r
, JAN oud burgervaandrig Jan Schoonebeeck mr. chirurgijn koper huis Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
, JAN Jan Schoonebeeck naastligger ten noorden Romastraat 25 1749 252 38r
JANS, JAN Jan Jansen Schoonebeeck koper 1/2 huis, ledige plaats, zomerhuisje en loods, en ten noorden nog 1/2 huis met bakkelder Voorstraat 67 1658 237 176v
JANS, JAN Jan Jansen Schoonebeeck naastligger ten oosten Voorstraat 65 1659 238 8r
JANS, JAN Jan Jansen Schoonebeeck verkoper van 1/2 Franekereind 21 1682 241 183v
JANS, JAN Jan Jansen Schoonebeeck koper huis Spekmarkt 2 1681 241 187v
, JAN de weduwe van Jan Schoonebeecq naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1749 251 272v
, JAN de weduwe van Jan Schoonebeecq naastligger ten oosten Romastraat 13 1750 252 91v
, GRIETJE Grietje Schoonebeek verkoper Zuiderstraat 23 1804 267 32r
, GRIETJE Grietje Schoonebeek verkoper Zuiderstraat 25 1804 267 32r
, GRIETJE Grietje Schoonebeek verkoper Voorstraat 87 1804 267 33v
, GRIETJE Grietje Schoonebeek naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter 1804 267 35v
, GRIETJE Grietje Schoonebeek verkoper Rommelhaven 18een_achter 1804 267 35v
, GRIETJE Grietje Schoonebeek naastligger ten westen Rommelhaven 18een_achter 1804 267 37r
, GRIETJE Grietje Schoonebeek verkoper Rommelhaven 18een_achter 1804 267 37r
, GRIETJE Grietje Schoonebeek verkoper Voorstraat 89 1804 267 38v
, GRIETJE Grietje Schoonebeek verkoper Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
, GRIETJE Grietje Schoonebeek verkoper Zuiderhaven 71 1804 267 45r
, GRIETJE Grietje Schoonebeek huurder Hofstraat 15 1807 267 291r
JANS, GRIETJE Grietje Jans Schoonebeek verkoper Heiligeweg 11 1789 263 104v
JANS, GRIETJE Grietje Jans Schoonebeek verkoper Romastraat 15 1789 263 106r
JANS, GRIETJE Grietje Jans Schoonebeek verkoper Grote Kerkstraat 14 1789 263 107r
, J. J. Schoonebeek naastligger ten westen Romastraat 27 1786 262 114r
, JAN oud burgervaandrig Jan Schoonebeek mr. chirurgijn koper huis Heiligeweg 11 1732 248 115v
, JAN Jan Schoonebeek mr. chirurgijn