Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Za  Ze  Zi  Zo  Zu  Zy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, MARIA Maria Zaad verkoper Hoogstraat 30 1810 269 64v
, Antonio Zalisetis verkoper onbekend 1619 230 188r
ZANDSTRA, BOUWE TJERKS Bouwe Tierks Zandstra verkoper Zoutsloot 89 1723 246 160v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstra equipagemeester verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstra equipagemeester verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstra equipagemeester verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAN RUURDS wijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstra erflater onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAN RUURDS wijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstra erflater onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAN RUURDS wijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstra erflater onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAN TJERKS Jan Tjercks Zanstra naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
ZANDSTRA, MARIA DIRKS Marijke Dirx Zanstra verkoper Liemendijk 4 1728 247 142v
ZANDSTRA, RUURD Ruyrd Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, RUURD Ruyrd Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, RUURD Ruyrd Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Zanstra bontwever koper huis Kerkpoortstraat 51 1730 247 300r
ZANDSTRA, TJERK Tjerck Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TJERK Tjerck Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TJERK Tjerck Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TIETJE Tytie Zanstra verkoper Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
, ANTJE Anna Catharina Zarksteen verkoper Lanen 81 1782 260 304v
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen naastligger ten westen Lanen 81achter 1784 261 206r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen verkoper Lanen 81achter 1784 261 206r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen verkoper Lanen 79 1787 262 231v
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen koper van 1/2 Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen koper van 1/2 Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen koper Lanen 79 1784 261 141r
ZEE, de weduwe van van der Zee naastligger ten noorden Voorstraat 101 1803 266 306v
ZEE, de weduwe van van der Zee naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
ZEE, BINKE Bente van der Zee naastligger ten noorden Voorstraat 101 1793 264 88r
ZEE, BINKE de geabandonneerde boedel van Bente van der Zee verkoper Noordijs 14 1795 264 266v
ZEE, BINKE Bente van der Zee naastligger ten noorden Voorstraat 99 1793 264 82v
ZEE, BINKE SIETSES Bente Sytses van der Zee koopman koper huis Noordijs 14 1792 264 31r
ZEE, S. de weduwe van S. van der Zee naastligger ten westen Voorstraat 99 1793 264 82v
ZEE, SIETSE ANDRIES de weduwe van Sydse Drieses van der Zee naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 14 1787 262 156r
ZEE, SIETSE wijlen Sydze van der Zee verkoper Noordijs 14 1805 267 124r
ZEE, SIETSE wijlen Sytse D. van der Zee verkoper Voorstraat 101 1793 264 88r
ZEE, SIETSE ANDRIES de weduwe van Sytse Drieses van der Zee naastligger ten oosten Noorderhaven 43 1789 263 110r
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Sytse Drieses van der Zee koopman koper Voorstraat 101 1787 262 215r
ZEE, SIETSE ANDRIES Sytze Drieses van der Zee koopman koper huis Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
ZEE, SIETSE ANDRIES Sytze Drieses van der Zee koopman koper huis de Ossekop genaamd (waren huurders) Voorstraat 97 de Ossenkop 1780 259 297v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Sytze Drieses van der Zee koopman naastligger ten noorden Voorstraat 97 1802 266 149v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Sytze Drieses van der Zee koopman verkoper Voorstraat 97 1802 266 149v
ZEE, SIETSE ANDRIES Sytze Drieses van der Zee koper huis Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee koopman verkoper Havenplein 24 1791 263 290v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee koper Noordijs 14 1795 264 266v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsma mr. ijzerkramer koper huis Lanen 82 de Grauwe Kat 1779 259 186v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsma mr. ijzerkramer huurder voor 5 of 10 jaren (p.j.) Lanen 82 1779 259 186v
BONNES, DOUWE wijlen Douwe Bonnes Zeefsma verkoper Lanen 82 1797 265 44r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsma koopman verkoper q.q. Nieuwstraat 33 1793 264 110v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsma mr. ijzerkramer verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 10 1782 260 233r
, PIERKJE Perkje B. Zeefsma verkoper Voorstraat 73 1801 266 46r
, ANDRIES Andries van Zeegen trekveerschipper verkoper Schritsen 29 1763 255 245r
ZEEMAN, stal en wagenhuis van Zeeman bode naastligger ten noorden Hofstraat 20 1756 254 3v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochter koper dubbelhuis Weeshuisstraat 13 1790 263 211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochter koper dubbelhuis Weeshuisstraat 15 1790 263 211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman huurder (p.j.) Weeshuisstraat 13 1790 263 211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman huurder (p.j.) Weeshuisstraat 15 1790 263 211v
ZEEMAN, EELKJE Eelkie Zeeman verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeeman naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeeman verkoper Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkje Joosten Zeeman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1783 261 35r
ZEEMAN, EELKJE Eelkjen Zeeman koper Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES wijlen Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Brouwersstraat 22 1792 264 8r
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeeman schipper koper Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeeman schipper naastligger ten westen Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeeman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west 1748 251 217r
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeeman naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1748 251 217r
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeeman verkoper Zuiderhaven 28 1759 254 198r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman verkoper Hoogstraat 22 1798 265 108v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman verkoper Noorderhaven 62 1790 263 250r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman koopman koper van 1/2 Noorderhaven 89 1790 263 198r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman koopman koper Noorderhaven 12 1788 262 269r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman verkoper Voorstraat 76 1780 259 286av
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman naastligger ten noorden Voorstraat 19 1789 263 125v
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeeman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west 1756 254 9v
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeeman naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1756 254 9v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman marktmeester en koopman verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman verkoper Noorderhaven 12 1789 263 169r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman koper huis Voorstraat 76 1775 258 235v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman koopman koper huis Noorderhaven 62 1780 259 269v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman, c.m. verkoper Noorderhaven 89 1791 263 345r
ZEEMAN, FRANS JOOSTES wijlen Frans Joosten Zeeman verkoper Zuiderhaven 34west 1758 254 179r
ZEEMAN, FRANS JOOSTES de erfgenamen van wijlen Frans Joosten Zeeman, c.soc. naastligger ten oosten Rommelhaven 2west 1723 246 161r
ZEEMAN, J. J. Zeeman, c.s. bode naastligger ten noorden Achterstraat 5 1750 252 93r
ZEEMAN, J. J. Zeeman bode koper provisioneel huis Vijverstraat 6 1741 250 7ra
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper Spinhuisstraat 4 1746 251 153r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper 1/2 huis Zuiderhaven 31 1763 255 253v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 31 1763 255 253v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper woning Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
ZEEMAN, JOOST wijlen Joost Zeeman stadsbode eigenaar Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
ZEEMAN, JOOST de erfgenamen van wijlen Joost Zeeman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1772 258 50v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper Zuiderhaven 31 1757 254 65r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper huis Lanen 5 1761 255 108v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper van 1/3 Noorderhaven 13 1756 253 254v
ZEEMAN, JOOST wijlen Joost Zeeman gerechtsbode verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper van 1/3 Noorderhaven 13 1748 251 232v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman stadsbode geniaarde koper van 1/2 Weverstraat ZZ 1747 251 203r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 45 1761 255 57v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper woning en weefwinkel Anjelierstraat 2 1749 252 10v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman stadsbode geniaarde koper Sint Odolphisteeg 8 1762 255 177v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23 1775 258 239r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23 1775 258 239r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper q.q. Noorderhaven 14 1759 254 218ar
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper Anjelierstraat 4 1754 253 193r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 20achter 1756 253 260v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper Zoutsloot 30 1746 251 115r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper Spinhuisstraat 4 1747 251 180r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
ZEEMAN, JOOST FRANSES Joost Fransen Zeeman gerechtsbode koper huis, zijnde een voormalige brouwerij, met een paardenstal ernaast Zoutsloot 30 1745 251 98v
ZEEMAN, JOSEF Joseph Zeeman commies ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
ZEEMAN, MARIA Maria Zeeman verkoper Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
, de vroedsman Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1692 243 1ra
, vroedsman Zeestra naastligger ten noorden Rozengracht 5 1681 241 173r
, vroedsman Zeestra naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1692 242 398v
, het houtstek van vroedsman Zeestra, c.s. naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1693 243 33v
, vroedsman Zeestra verkoper Voorstraat 2 1719 246 50r
, gemeensman Zeestra naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
, het huis van vroedsman Zeestra naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1692 243 2r
, de timmerwerf van vroedsman Zeestra naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1692 242 390v
, vroedsman Zeestra naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1687 242 192v
, vroedsman Zeestra naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1692 243 4v
, de kamers van vroedsman Zeestra naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1692 242 394r
, de tuin van vroedsman Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1692 242 394r
, vroedsman Zeestra naastligger ten zuiden Zuiderplein 3 1692 242 394v
, A. de weduwe en erfgenamen van wijlen de vroedsman A. E. Zeestra naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1710 245 132r
, A. vroedsman A. Zeestra naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
IEPES, vroedsman Ankse Ippes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat 12 1669 239 191v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ipes Zeestra koper 1/4 huis met put en bak Vijver 1 1671 240 65v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden onbekend 1680 241 91v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u. koper twee ledige huisplaatsen Zuiderhaven ZZ 1678 241 7v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra verkoper Havenplein 18west 1684 242 56r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper ledige plaats Zuiderhaven ZZ 1675 240 202v
IEPES, ANSKE het pas gekochte huis van Ansche Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1675 240 202v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 5-10-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Liemendijk NZ 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-16-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Moriaanstraat 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 3-10-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 29 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Klaverbladstraat 19 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Moriaanstraat 12 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper kamer Weverstraat 1677 240 257v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-16-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Kruisstraat 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
IEPES, ANSKE de ledige plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra geniaarde koper Voorstraat 30 1680 241 89r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 10 1675 240 212r
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra koper provisioneel 1/4 huis, put en bak Vijver 1 1671 240 10va
IEPES, ANSKE de ledige plaats of houtstek van vroedsman Ansche Ypes Zeestra naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes Zeestra verkoper Voorstraat 48 1699 243 395r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1682 241 180v
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes Zeestra koper hof met bomen en planten en 2 kamers ten noorden daaraan gebouwd Hofstraat ZZ 1673 240 119r
IEPES, ANSKE het huis van vroedsman Anscke Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1673 240 119r
, ANSKE vroedsman Anske Zeestra naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1692 242 391r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Epes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7oost 1696 243 237v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Epes Zeestra verkoper Noorderhaven 72 1696 243 248v
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Ipes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1670 239 41va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ipes Zeestra, c.u. koper huis en hof Rozengracht 7west 1668 239 157v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Zuiderhaven 65 1667 239 119v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Rozenstraat 1 1669 239 187v
IEPES, ANSKE het zojuist gekochte huis van vroedsman Anske Ippes Zeestra naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1668 239 128r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra eigenaar van 2 ledige plaatsen Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
IEPES, ANSKE vroedschap Anske Ypes Zeestra koper ledige plaats Rozengracht 7west 1674 240 161r
IEPES, ANSKE de hof van Anske Ypes Zeestra naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1674 240 161r
IEPES, ANSKE het timmerhuis van Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7west 1674 240 161r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid 1700 244 42v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Weeshuisstraat 13 1670 240 27r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Hofstraat 47oost 1672 240 82r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Weeshuisstraat 15 1670 240 27r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 9r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel 1/2 huis en gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats 16 1672 240 12va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel huis onbekend 1682 241 44va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper door niaar huis, plaatsje en tuintje Rozengracht 5 1681 241 173r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten oosten Rozengracht 5 1681 241 173r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verpachter grond William Boothstraat 6noord 1682 241 228v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verkoper William Boothstraat 6noord 1682 241 228v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel huis, plaats, put en bak Lanen 39 1670 240 1ra
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Vijver 1 1681 241 159r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra aanhandelaar grondpacht van 10-00-00 CG Rozengracht 7west 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Rozengracht 7west 1700 244 70r
IEPES, ANSKE grondpacht uit huis en hof van de koper Anske Ypes Zeestra eigenaar perceel Rozengracht 7west 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra aanhandelaar grondpacht van 2-10-00 CG Rozengracht 7west 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Kerkpoortstraat 11 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Moriaanstraat 12 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Moriaanstraat 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Kerkpoortstraat 27 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Vijverstraat 1 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Klaverbladstraat 19 1683 241 271r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verkoper William Boothstraat 6noord 1700 244 53r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verkoper Grote Ossenmarkt 10 1700 244 53r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Hofstraat 21midden 1693 243 69r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper brouwerij en mouterij William Boothstraat 6zuid 1672 240 98v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1696 243 196v
IEPES, ANSKE Mede-vroedschap Anske Ypes Zeestra koper hof met prieel Rozengracht 7west 1683 241 260r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7west 1683 241 260r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Rozengracht 17 1671 240 42v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes Zeestra koper huis Voorstraat 2 1692 243 11v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes Zeestra verkoper Brouwersstraat 5 1699 244 30r
IEPES, ANSKE Anske Yppes Zeestra verkoper Zuiderhaven ZZ 1699 244 32r
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Yppes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7oost 1695 243 122v
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Yppes Zeestra verkoper Rozengracht 7oost 1695 243 122v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes Zeestra koper kamer Hofstraat 21midden 1692 243 19v
IEPES, ANSKE de verkoper Anske Yppes Zeestra verpachter grond Rozengracht 5 1705 244 298r
IEPES, ANSKE Anske Yppes Zeestra verkoper Rozengracht 5 1705 244 298r
, W. vroedsman W. Zeestra verkoper Hofstraat ZZ 1719 246 34v
, WILLEM vroedsman Wilhelmus Zeestra verkoper Kleine Bredeplaats 10 1719 246 39v
, WILLEM burgerhopman Wilhelmus Zeestra mr. zilversmid verkoper q.q. Rozengracht 5 1705 244 298r
, ANTONIUS wijlen Antony Zeevaardig verkoper Prinsenstraat 6 1806 267 255v
JANS, PIETER Pyter Jansen Zeevenbergen verkoper Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r
, JAN Jan D. Zeilemaaker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 87 1802 266 92v
ZEILMAKER, JAN DOUWES Jan Douwes Zeilemaker koopman verkoper huis, het erf lopend van het Noordijs tot aan de Zoutsloot ? Liemendijk 42 1787 262 190v
ZEILMAKER, REINER de erfgenamen van wijlen Reinder J. Zeilemaker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 87 1789 263 67r
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaaker koopman verkoper q.q. Lanen 9oost 1784 261 183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaaker koopman verkoper q.q. Lanen 9oost 1784 261 183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaaker koopman verkoper q.q. Lanen 9oost 1784 261 183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaaker koopman verkoper q.q. Lanen 9oost 1784 261 183v
DOUWES, JAN de weduwe van Jan Douwes Zeilmaaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 20 1804 267 97r
JANS, JAN wijlen Jan Jansen Zeilmaaker verkoper Sint Jacobstraat 5 1781 260 52r
, JAN Jan Zeilmaeker commandeur koper huis Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r
ZEILMAKER, Zeilmaker koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1785 261 311v
ZEILMAKER, Zeilmaker koopman naastligger ten westen Zoutsloot 26 1785 261 311v
ZEILMAKER, ATE Ate Zeilmaker, c.u. huurder (p.j.) Nieuwstraat 38 1796 264 322r
ZEILMAKER, KLAASKE Claaske Zeilmaker koper Brouwersstraat 23 1799 265 143r
ZEILMAKER, KLAASKE Claaske Zeilmaker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1799 265 143r
ZEILMAKER, DIRK Dirk Zeilmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 15 1797 265 35r
ZEILMAKER, EVERT RUURDS Evert Ruurds Zeilmaker lantaarnvuller koper huis Hoogstraat 4 1781 260 150v
ZEILMAKER, HIELKJE Hylckjen Zeilmaker verkoper Zoutsloot ZZ 1712 245 167r
ZEILMAKER, J. de heer J. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
ZEILMAKER, J. de weduwe van J. D. Zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1811 269 132v
ZEILMAKER, JAN de erfgenamen van wijlen Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zoutsloot 23 1808 268 30v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1785 262 39r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker verkoper Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker naastligger ten westen Droogstraat 27 1790 263 255r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker koopman koper door niaar hecht gebouwde en florisante lijnbaan Havenpoort 1 1789 263 139v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 7 1799 265 128r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker koopman huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r
ZEILMAKER, JAN DOUWES wijlen Jan Douwes Zeilmaker verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
ZEILMAKER, JAN DOUWES Jan Douwes Zeilmaker koper door niaar huis Noorderhaven 85 de Drie Kaarsen 1780 259 284v
ZEILMAKER, JAN JANS Jan Jansen Zeilmaker commandeur geniaarde koper Voorstraat 11west 1740 250 93r
ZEILMAKER, JAKOBJE Japke W. Zeilmaker koper Voorstraat 46 1800 265 272v
ZEILMAKER, KEIMPE Keimpe Zeilmaker verkoper Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, KEIMPE hun wijlen oom Keimpe Zeilmaker erflater Noorderhaven 7 1799 265 128r
ZEILMAKER, REINER wijlen Reinder J. Zeilmaker koopman erflater Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmaker koper q.q. Achterstraat 7 1785 261 288r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1778 259 93r
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jans Zeilmaker naastligger ten westen Noorderhaven 31 1771 257 226r
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jans Zeilmaker koopman koper huis Zoutsloot 10 1770 257 165v
ZEILMAKER, REINER JANS de erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 27 1786 262 95v
ZEILMAKER, REINER JANS de erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker naastligger ten noorden Noorderhaven 27 1786 262 95v
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jansen Zeilmaker huurder Liemendijk 3 1781 260 72v
ZEILMAKER, REINER JANS de erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker verkoper van 1/2 Franekereind 29west 1801 266 18r
ZEILMAKER, REINER JANS Reiner Jansen Zeilmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 51 1785 261 281r
ZEILMAKER, REINER JANS Reynder Jansen Zeilmaker geniaarde koper van 1/2 Liemendijk 3 1759 254 237v
ZEILMAKER, SIETSKE Sytske D. Zeilmaker verkoper Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske Zeilmaker koper huis Noorderhaven 28 1806 267 282v
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske D. Zeilmaker verkoper van 1/2 Noorderhaven 7 1799 265 128r
ZEILSTRA, OEPKE Oepke Zeilstra naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
ZEILSTRA, OEPKE MINNES Oepke Minnes Zeilstra mr. zeilmaker koper Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alyda Zeilstra verkoper Schritsen 35 1795 264 246r
REINERS, PIETER Pytter Reiners Zeiltie, c.u. verkoper Zoutsloot 61 1667 239 101r
, DIRK Dirk van Zeist, c.u. bewoner Heiligeweg 26 1721 246 93v
, DIRK de weduwe van Dirk van Zeist naastligger ten zuiden Zuiderstraat 14 1736 249 156r
JANS, DIRK Dirk Jansen van Zeist, c.u. koper dwarshuis, loods, plaats, put, bak Zuiderstraat 12 1721 246 97r
, JAN Jan van Zeist naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1702 244 177v
, JAN Jan van Zeist verkoper Raamstraat 8 1703 244 230r
, JOHANNES de weduwe van Johannes van Zeist naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
, JOHANNES de weduwe van Johannes van Zeist naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r
, JOHANNES Johannes van Zeist naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1802 266 59r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeman koopman in wijnen verkoper Hoogstraat 22 1787 262 152r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeman naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
JANS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Zevenbergen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
, PIETER de kamer van Pytter Zevenbergen naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ 1670 240 21r
, ANTONIUS Anthony Zeverdig koper huis Prinsenstraat 6 1804 267 72v
, ANTONIUS Anthony Zeverdig huurder Prinsenstraat 6 1804 267 72v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylemaker naastligger ten westen onbekend 1775 258 203v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeylmaaker naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost 1802 266 56v
HILLEBRANDS, RUURD Ruird Hillebrands Zeylmaeker verkoper van 1/4 Lanen 13 1747 251 188v
ZEILMAKER, DOUWE Douwe Zeylmaker naastligger ten westen Noorderhaven 15 1765 256 109r
ZEILMAKER, J. Heer J. D. Zeylmaker naastligger ten oosten Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
ZEILMAKER, JAN Jan Zeylmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeylmaker koopman koper huis en pakhuis Noorderhaven 61 1785 261 303r
ZEILMAKER, JAN DOUWES Jan Douwes Zeylmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1802 266 132r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmaker naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1766 256 217r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1764 256 70v
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alida Zeylstra koper Schritsen 35 1784 261 160r
ZEILSTRA, WILHELMINA Willemina Alida Zeylstra huurder Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
ZEILSTRA, WILHELMINA Willemina Alida Zeylstra verkoper Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
, JOHANNES wijlen Johannes van Zeyst hovenier verkoper Molenpad ZZ 1806 267 281v
, JOHANNES Johannes van Zeyst naastligger ten zuiden Zuiderstraat 14 1748 251 210r
, JOHANNES Johan D. Zichman mr. schoenmaker koper huis Hoogstraat 11 1793 264 118v
, A. A. van Ziegen koopman naastligger ten westen Lanen 81 1782 260 304v
, A. A. van Ziegen koopman naastligger ten noorden Lanen 81 1782 260 304v
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Fabrieksstraat 1784 261 205r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman koper huis Bargebuurt 28 1783 261 70v
, ANDRIES Andries van Ziegen koper van 1/3 Rommelhaven 26b 1783 261 71v
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Rommelhaven 26b 1786 262 63r
, ANDRIES Andries van Ziegen koper van 1/3 van 1/2 Schritsen 67 1783 261 100r
, ANDRIES Andries van Ziegen verkoper Bargebuurt 1791 263 285r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 1777 259 57r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Bargebuurt 28 1784 261 133r
, ANDRIES wijlen Andries van Ziegen verkoper Zoutsloot 23 1808 268 30v
, ANDRIES Andries van Ziegen verkoper Noorderhaven 97 1790 263 259v
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Lanen 79 1784 261 141r
, ANDRIES Andries van Ziegen naastligger ten westen Rommelhaven 28 1784 261 143r
, ANDRIES Andries van Ziegen mr. leerlooier koper huis, met nog een huis daarachter aan de Droogstraat Noorderhaven 97 1775 258 195r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman koper huis Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r
, JOHANNES Johannes van Ziegen naastligger ten zuiden Molenpad 6 1791 263 369r
, Ziegma schoenmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 9 1804 267 18v
SIERSMA, AUGUSTINUS de weduwe van mr. Augustinus Ziersma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 10 1675 240 212r
SIERSMA, DOEKE Doeke J. Ziersma koper zoutkeet Noorderkade 25 1807 267 325r
, MARIA Maria van Zijll koper Grote Ossenmarkt 18 1656 237 93v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Zoutsloot 107 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Scheffersplein 1 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
ZIJLSTRA, de heer Zijlstra negotiant koper pakhuis Noorderhaven 74 Bremen 1807 268 3r
ZIJLSTRA, Zijlstra koopman koper huis en erf Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstra koper Havenplein 16 1774 258 183r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstra begunstigde van een lijfrente (p.j.) Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
ZIJLSTRA, C. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra havenmeester naastligger ten westen Havenplein 26 1786 262 93v
ZIJLSTRA, C. de Heer C. D. Zijlstra schepen van de Stad koper Schritsen 54 1808 268 65v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra verkoper q.q. Vijverstraat 5 1793 264 157v
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra naastligger ten westen Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra havenmeester huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra naastligger ten oosten Voorstraat 6 1788 263 21r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester koper huis Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1792 264 15r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra havenmeester verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 16 1774 258 183r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra koper door niaar huis met pakhuis daarachter Noorderhaven 23 1806 267 193r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra naastligger ten oosten Havenplein 16 1804 267 41r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra verkoper Havenplein 18 1808 268 38r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra verkoper q.q. Hoogstraat 17 1792 264 37r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra verkoper q.q. Hoogstraat 15 1792 264 37r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester koper huis Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra verkoper q.q. Droogstraat 20 1792 264 37r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester koper pakhuis en plaats Havenplein 18west 1774 258 166r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra verkoper q.q. Achterstraat 1792 264 39v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 18west 1774 258 166r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 16 1801 266 16r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis C. Zijlstra koopman koper huis Zuiderhaven 9 1810 269 32r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis C. Zijlstra naastligger ten westen Zuiderhaven 9 1810 269 32r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra naastligger ten noorden Lanen 45 1800 265 227r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra solliciteur bij de marine verkoper q.q. Scheerstraat 4 1802 266 60r
ZIJLSTRA, KORNELISKE KORNELIS Cornelis Cornelisen Zijlstra koopman verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester verkoper Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra koper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra koper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra koper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis en tuin Voorstraat 8 1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Poortje 3 1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Havenplein 18oost 1773 258 98r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra oud havenmeester verkoper Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
ZIJLSTRA, D. de heer D. Zijlstra naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
ZIJLSTRA, D. D. C. Zijlstra huurder (p.j.) Schritsen 60 1809 268 262v
ZIJLSTRA, D. D. Zijlstra koopman naastligger ten oosten Voorstraat 6 1805 267 128r
ZIJLSTRA, DIRK Dirk Zijlstra koopman geniaarde koper Noorderhaven 23 1806 267 193r
ZIJLSTRA, DIRK Dirk C. Zijlstra koper huis Voorstraat 36 het hof van Friesland 1807 267 336r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/4 Hofstraat 35 1785 261 276r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. timmerman verkoper Voorstraat 15 1775 258 220r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra erflater Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS de erfgenamen van wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/2 Vissersstraat 2 1789 263 151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/2 Vissersstraat 2 1789 263 151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra erflater Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra erflater Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten zuiden Lanen 80 1789 263 80v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper Brouwersstraat 4 1789 263 165r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra eigenaar van 3/4 Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra koper huis Spekmarkt 2 1786 262 82r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1786 262 82r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten westen Spekmarkt 2 1786 262 82r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper Spekmarkt 2 1795 264 274v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. timmerman koper van 1/2 huis Spekmarkt 4 1772 258 32v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra koper Schritsen 49 1796 264 318v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. huistimmerman koper Havenplein 18oost 1773 258 98r
ZIJLSTRA, FOEKJE KORNELIS Foekje Cornelis Zijlstra koper Zuiderhaven 7 1790 263 190v
ZIJLSTRA, HANS Hans W.C. Zijlstra koper huis, tuin en bleekveld Schritsen 54 1808 268 65v
ZIJLSTRA, HANS Hans Willem Cornelis Zijlstra verkoper Schritsen 54 1810 269 63v
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartie Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, MARTJEN de geabandonneerde boedel van Maatje D. Zijlstra verkoper Rozenstraat 3 1798 265 83r
ZIJLSTRA, MARGARETA Margen Zijlstra verkoper van 1/2 Vijverstraat 20 1803 266 303r
ZIJLSTRA, MINNES Oepje Minnes Zijlstra zeilmaker verkoper Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
ZIJLSTRA, PLEUNTJE ANNES Pleuntie Annes Zijlstra verkoper Noorderhaven 76 1782 260 200v
ZIJLSTRA, PLEUNTJE ANNES Pleuntie Annes Zijlstra verkoper Noorderhaven 78 1782 260 200v
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstra verkoper Lanen 93 1807 268 17r
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstra verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Zijlstra koper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zydske Dirks Zijlstra verkoper Brouwersstraat 22 1803 266 182r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra koper Vissersstraat 2 1789 263 151r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra koper Brouwersstraat 22 1792 264 8r
SINGEL, DAVID wijlen dr. David Zingel economus verkoper Noorderhaven 77 1696 243 258r
, BAVIUS gemeensman Bavius Zirici naastligger ten noorden Rozengracht 13 1680 241 112r
, B. B. Ziricus notaris naastligger ten oosten Lanen 36 1667 239 91r
, B. B. Ziricus notaris naastligger ten oosten Schritsen 27 1667 239 91r
, BAVIUS Bavius Ziricus notaris verpachter grond Klaverbladstraat 19 1667 239 114v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Schritsen 29 1681 241 135r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Moriaanstraat 12 1670 239 215r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Klaverbladstraat 19 1670 239 215r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Lanen 93 1680 241 19va
, BAVIUS gezworen gemeensman Bavius Ziricus, c.u. notaris koper hof of tuin en prieeltje Brouwersstraat 23achter 1669 239 183v
, BAVIUS Bavius Ziricus procureur fiscaal verkoper q.q. Hondenstraat 8 1657 237 259r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Rozengracht 13 1675 240 186r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus notaris koper huis Spekmarkt 2 1679 241 31r
, BAVIUS vroedsman Bavius Ziricus notaris naastligger ten oosten Lanen 36 1668 239 153v
, BAVIUS Bavius Ziricus notaris verkoper Lanen 38 1684 242 42r
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. procureur postulant koper huis Lanen 37 1658 237 174ar
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Rozengracht 11 1680 241 99v
, BAVIUS het huis van oud gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten oosten Brouwersstraat 25 1674 240 132r
, BAVIUS wijlen Bavius Ziricus verkoper Lanen 37 1694 243 116v
, BAVIUS Bavius Ziricus notaris verpachter grond Klaverbladstraat 19 1662 238 160v
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. notaris verkoper Lanen 37 1661 238 112v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus notaris verkoper Sint Odolphisteeg 6 1681 241 127v
, BAVIUS Bavius Ziricus notaris koper huis met een nieuwe loods en plaats met put Lanen 38 1665 239 27v
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. procureur fiscaal bij het gerecht van Harlingen geniaarde koper Sint Odolphisteeg 2 1657 237 120v
, BAVIUS oud gemeensman Bavius Ziricus, c.u. verkoper Nieuwstraat OZ 1670 240 22v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus koper huis Nieuwstraat OZ 1669 239 210r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Rozengracht 13 1678 241 19r
, BAVIUS de tuin van vroedsman Bavius Ziricus naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter 1674 240 139r
, BAVIUS de hof van de vroedsman Bavius Ziricus naastligger ten westen Hofstraat 12a 1676 240 247v
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. notaris koper huis Sint Odolphisteeg 6 1662 238 149v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Spekmarkt 2 1682 241 187v
, BAVIUS vroedsman Bavius Ziricus notaris koper hof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel Hofstraat 12 1674 240 160r
, BEREND Beernd Zoek huurder (p.j.) Rapenburg 10west 1774 258 149v
ZOMER, NICOLAAS de weduwe van Nicolaas Zomer huurder bovenkamer (p.j.) Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
ZOMER, OEPKE Oepke Zomer huurder Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
ZOMER, OEPKE Oepke Zomer huurder Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
, CATHARINA Catharina Zondag verkoper Dalpad 9 1783 261 64v
, HENDRIK wijlen Hendrik Zondag koper Dalpad 9 1764 256 69r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schipper koper huis en herberg Rommelhaven 18 1803 266 307r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schuitschipper verkoper Rommelhaven 18 1805 267 161v
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schuitschipper koper huis Noorderhaven 72 1808 268 109v
, REINER Reyner Olivier van Zonhoven verkoper Lanen 56 1643 235 73r
, SIEMEN Simon Zoutdrager koopman naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1798 265 86v
ZOUTMAN, JAN Jan Zoutman, c.u. huurder Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
, JAN Jan Zuderman kalkman koper huis Noorderhaven 110 1801 266 37v
, JAN Jan Zuderman kalkman naastligger ten zuiden Noorderhaven 110 1801 266 37v
, GEERT wijlen Geert Zuir koper Voorstraat 89 1665 239 16r
SURINGAR, GAUKE GERRITS Gouke Gerrits Zuirger koopman verkoper Werfpad 7 1693 243 43v
SURINGAR, TJEERD de hof van Tjeerdt Zuirger naastligger ten zuiden Rozengracht 34 1672 240 90r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS de kinderen van wijlen Tjeerdt Sybrands Zuirger erflater Scheffersplein OZ 1686 242 122r
, AMALIA Amelyke Zuirgers naastligger ten zuiden Noorderhaven 44 1665 239 5v
TJEERDS, SIEBREN wijlen Sibrand Tjeerds Zuiriger verkoper van 1/2 Voorstraat 5 1684 242 4va
SIEBRENS, TJEERD Tjeerd Sybrandts Zuiriger naastligger ten zuiden Rozengracht 34 1668 239 26ra
, EELKE wijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Zuiringar jurist en advocaat Hof van Friesland verkoper onbekend WZ 1731 248 17r
, GERARDUS de weduwe van Gerrard Sybren Zuiringar naastligger ten oosten Zuidoostersingel 1 1755 253 198v
, GERARDUS de weduwe van Gerrard Sybren Zuiringar naastligger ten zuiden Zuidoostersingel 1 1755 253 198v
SIEBRENS, GERARDUS wijlen de heer Gerrard Sybrens Zuiringar verkoper Zuidoostersingel 1 1755 253 198v
, MARIA Maria Zuiringar verkoper Kleine Kerkstraat 16 1729 247 282v
SURINGAR, TJEERD de kinderen van wijlen Tiaard Zuriger naastligger ten westen Voorstraat 78 1695 243 160r
, HESSEL wijlen dr. Hessel Zuringa medicinae doctor en lijnslager koper Noorderhaven 26 1727 247 35v
, EELKE de tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat 4 1723 246 162v
, EELKE de tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat 6 1723 246 162v
, EELKE de kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten westen Weverstraat 4 1723 246 162v
, EELKE de kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten westen Weverstraat 6 1723 246 162v
, EELKE dr. Eelco Zuringar naastligger ten noorden Noordijs 23 1727 246 302v
, EELKE de hof van dr. Eelko Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat 4 1721 246 92v
, EELKE de hof van dr. Eelko Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat 6 1721 246 92v
, EELKE de kamer van dr. Eelko Zuringar naastligger ten westen Weverstraat 4 1721 246 92v
, EELKE de kamer van dr. Eelko Zuringar naastligger ten westen Weverstraat 6 1721 246 92v
, G. de heer G. Zuringar naastligger ten noorden Zuiderstraat 17 1733 248 208r
, GAUKE de erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Zuringar verpachter grond Voorstraat 97 1720 246 90r
, HESSEL dr. Hesselus Zuringar verkoper Hoogstraat 14 1720 246 67r
, MARIA Maria Zuringar verkoper van 1/2 Noordijs 10 1720 246 92r
, MARIA Maria Zuringar verkoper Voorstraat 97achter 1721 246 94r
, MARIA Maria Zuringar verkoper van 1/2 Voorstraat 97 1720 246 90r
, GERARDUS wijlen de heer Gerard Sybren Zuringer verkoper Voorstraat 44 1753 253 92r
SURINGAR, AMALIA Amelia Zuyrger verkoper Kleine Kerkstraat 16 1729 247 230r
SURINGAR, GAUKE de kamer van Gouke Zuyrger naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1692 242 398v
SURINGAR, TJEERD Tjeerd Zuyrger naastligger ten noorden William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
SURINGAR, GAUKE de kamer van Gouke Zuyriger naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1692 243 2r
SURINGAR, TJEERD Tiaert Zuyriger naastligger ten westen Herenwaltje 1634 233 136v
, GAUKE de erfgenamen van wijlen Gouke Zuyringar koopman verpachter grond wagenhuis Simon Stijlstraat 6 1729 247 6va
, MARIA Maria Zuyringar koper door niaar Kleine Kerkstraat 16 1729 247 230r
, MARIA vrouw Maria Zuyringar koper door niaar huis Grote Kerkstraat 1a 1733 248 188v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaal koper huis Zoutsloot 21 1784 261 158v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaal winkelierse naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1768 257 66v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaal winkelierse verkoper Zuiderhaven 6 1768 257 66v
SWART, FILIPPUS de verkoperse, de weduwe van Philippus Zwart koopman naastligger ten oosten Schritsen 44 1783 261 84r
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Zwart koopman verkoper Schritsen 44 1783 261 84r
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1802 266 62r
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten westen Zoutsloot 37 1808 268 62r
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten westen Zoutsloot 37 1809 268 216r
SWART, REINER Reinder Zwart naastligger ten zuiden Vissersstraat 6 1789 263 132v
SWART, REINER Reinder Zwart schipper naastligger ten oosten Zoutsloot 31 1807 267 337v
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwart wijdschipper koper huis en tuintje Zoutsloot 33 1783 261 85r
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwart huurder (p.j.) Zoutsloot 33 1783 261 85r
SWART, RUURD PIETERS Ruurd Pieters Zwart varensgezel koper huis Lanen 35 1808 268 113r
, GERRIT de weduwe van Gerryt Zweerhorst huurder Rozengracht 21 1795 264 243v
, vroedsman Zwerms naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1725 246 229r
, FOKELTJE Fokeltie Zwerms verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
, HOTSE vroedsman Hotse Zwerms koper door niaar huis Droogstraat 24 1733 248 179v
, HOTSE vroedsman Hotze Zwerms verkoper q.q. Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
, HOTSE vroedsman Hotze Zwerms mr. zilversmid verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
, STEFFEN de onmondige kinderen van zijn wijlen broeder Steeven Zwerms stadsmakelaar verkoper van 4/6 Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
, STEFFEN wijlen Steeven Zwerms verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
, JAN wijlen Jan van Zwoll notaris koper Noorderhaven 44 1665 239 5v
, JAN Jan van Zwoll, c.u. notaris verkoper Zeilmakersstraat 19 1657 237 108r
, JAN Jan van Zwoll notaris koper provisioneel huis Bildtstraat 14 1666 239 10va
, JAN Jan van Zwyten huurder (p.j.) Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
, REIN de erfgenamen van wijlen Rein Zybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1798 265 121r