Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
CAESARIUS, de hof van burgemeester Caesarius naastligger ten zuiden Romastraat 2 1660 238 60v
CAESARIUS, burgemeester Caesarius verkoper Romastraat 4oost 1668 239 164r
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesarius convooimeester Admiraliteit in Friesland bewoner Grote Bredeplaats 26west 1636 234 6v
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesarius convooimeester Admiraliteit in Friesland bewoner Grote Bredeplaats 26west 1636 234 15r
CAESARIUS, HENDRIK de verkoper Henricus Caesarius naastligger ten westen Spinstraat 1655 237 25r
CAESARIUS, HENDRIK de verkoper Henricus Caesarius naastligger ten noorden Spinstraat 1655 237 25r
CAESARIUS, HENDRIK oud burgerhopman Henricus Caesarius verkoper Spinstraat 1655 237 25r
CAESARIUS, HENDRIK Henricus Caesarius, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1655 237 39v
CAESARIUS, HENDRIK vroedsman en vaandrig Henricus Caesarius verkoper Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
CAESARIUS, HENDRIK burgervaandrig Hendricus Caesarius koper 3/4 huis waar de Blauwe Troffel uithangt, loods, plaats en tuin met daarachter een kamer Brouwersstraat 9 de Blauwe Troffel 1659 237 202v
CAESARIUS, HENDRIK burgervaandrig Hendrick Caesarius naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1659 237 207r
CAESARIUS, HENDRIK burgemeester Hendricus Caesarius verkoper Brouwersstraat 9 1659 238 8v
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesarius koper twee ledige huissteden getekend met nrs. 3 en 4 Weeshuisstraat 13 1663 238 163r
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesarius verkoper Weeshuisstraat 13 1663 238 163v
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesarius verkoper Zuiderhaven ZZ 1664 238 27va
CAESARIUS, HENDRIK burgemeester Henricus Caesarius verkoper Hofstraat 25 1670 240 12ar
CAESARIUS, HENDRIK burgemeester Hendrick Caesarius verkoper q.q. Bildtstraat 19 1676 240 229v
CAESARIUS, IETJE Yda Caesarius koper Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
CAESARIUS, IETJE Yda Caesarius verkoper Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
CAESARIUS, LUTSKE Lutske Caesarius koper Heiligeweg 11 1684 242 33r
CAESARIUS, MAAIKE Mayke Caesarius koper Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r
CAMPER, PETRUS Petrus Camper hoogleraar in de geneeskunde verkoper Hofstraat 35 1757 254 78v
CAMPER, PETRUS professor honorius Petrus Camper verkoper buiten Harlingen 1781 260 63r
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieter naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1720 246 81v
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieter naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1720 246 81v
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieter naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1720 246 90v
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Heiligeweg 27midden 1676 240 33ra
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden 1676 240 33ra
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cannegieter koper achterhuis staande achter en aan het huis van de kopers en met een vrije uit- en ingang ten westen onbekend 1641 234 131r
CANNEGIETER, JAN JAKOBS het estrikwerk van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten westen Hofstraat 16 1656 237 79v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1665 239 12v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1665 239 12v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1682 241 206v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1682 241 206v
CANNEGIETER, SIEBREN wijlen vroedsman Sybren Cannegieter erflater Vianen ZZ 1728 247 92r
CANTER, Canter raad en advocaat fiscaal verkoper Rozengracht 42 1667 239 102v
CANTER, de stal, hof en huis van de erfgenamen van wijlen de heer Canters naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1692 243 25r
CANTER, de stal, hof en huis van de erfgenamen van wijlen de heer Canters naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1692 243 25r
CANTER, ANTJE Anna Clara Canter koper Weeshuisstraat 1681 241 165v
CANTER, ANTJE juffer Anna Clara Canter koper door niaar Zuiderhaven 6 1692 243 25r
CANTER, ANTJE JANS Antie Jans Canters huurder Grote Bredeplaats 2 1657 237 121r
CANTER, FRANS dr. Franciscus Canter raad fiscaal Admiraliteit in Friesland geniaarde koper Zuiderhaven 6 1662 238 131v
CANTER, FRANS de heer fiscaal dr. Franciscus Canter verkoper Spinhuisstraat 1663 238 197r
CANTER, FRANS de weduwe van Franciscus Canter raad en advocaat fiscaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 24 1681 241 134r
CLEBE, J. J. J. Clebe, c.u. mr. chirurgijn huurder (p.j.) Brouwersstraat 26 1766 256 152v
CLUITER, PIETER Pieter Cluyter, c.soc. protesteert vanwege een hypotheek Hofstraat 17 1614 229 228v
CNOSSEN, ANTJE Anna Cnossens verkoper Zuiderhaven 36 1668 239 159v
CODDE, Codde kapitein koper huis en hof Kerkpad WZ de Bruine Baard 1657 237 122v
CODDE, wijlen Isaeck Codde kapitein koper Kerkpoortstraat NZ 1672 240 90v
CODDE, de kamer van de weduwe van Codde kapitein naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 173v
CODDE, de erfgenamen van wijlen Codde kapitein naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 25va
CODDE, de erfgenamen van wijlen Codde kapitein naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1681 241 152v
CODDE, de erfgenamen van wijlen Codde kapitein naastligger ten westen Kerkpad WZ 1681 241 152v
CODDE, de erfgenamen van de weduwe van wijlen Codde kapitein naastligger ten westen Rapenburg NZ 1683 241 267v
CODDE, de hof van de erfgenamen van wijlen kapt. Codde, c.u. naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1685 242 96v
CODDE, de erfgenamen van de weduwe van wijlen Codde kapitein naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1686 242 121v
CODDE, ISAAK Isaack Codde koper door niaar woning met plaats en klein hof Kerkpad WZ 1666 239 37r
CODDE, ISAAK de retrahenten Isaack Codde, c.u. naastligger ten westen Kerkpad WZ 1666 239 37r
CODDE, ISAAK Isack Codde koper twee kamers met een ledige plaats Kerkpad WZ 1667 239 113r
CODDE, MARIA de kamer van de erfgenamen van wijlen Maria Codde naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 179r
CODDE, MARIA de erfgenamen van wijlen Marike Codde naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 55achter 1695 243 130r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1695 243 130v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpad 32achter 1695 243 131r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpad WZ 1695 243 131v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper Kerkpad 32 1695 243 142r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1695 243 142v
CODDE, SIEMEN JANS Symon Jansen Codde koper voor- en achterhuis met plaats en een eigen steeg Grote Bredeplaats 9 1642 235 31r
CODDE, SIEMEN JANS wijlen Symen Janssen Codde kapitein te water verkoper Grote Bredeplaats 9 1643 235 86v
COEVORDEN, AREND gelastigde v moeder burgemeester Arend van Coeverden verkoper Schritsen 65b 1722 246 140r
COLLINGA, F. de erfgenamen van wijlen F. Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v
COLLINGA, FEIKE Feyke Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
COLLINGA, FEIKE de erfgenamen van wijlen Feike Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
COLLINGA, FEIKE PIETERS wijlen Feyke Pyters Collinga erflater Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
COLLINGA, FEITE PIETERS Feite Pytters Collinga mr. boendermaker koper huis Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r
COLLINGA, JOHANNES Johannes Collinga boendermaker verkoper Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
COLLINGA, PIETER Pyter Collinga boendermaker verkoper Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
COLLINGA, PIETER Pyter Collinga verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
COLLINGA, PIETJE Pietje Collinga verkoper Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
COLON, ARNOLDUS wijlen Arnold Colon verkoper Heiligeweg 30 1680 241 87v
CONRADI, Alb. Jac. Conradi secretaris verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
CONRADI, JAKOBS Heer Alb. Jacobus Conradi koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper huis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuis Zuiderhaven 44 1786 262 104v
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten oosten Zuiderhaven 44 1786 262 104v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi advocaat en secretaris koper huis Noorderhaven 41 1787 262 159r
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris verkoper Noorderhaven 41 1787 262 187r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1790 263 223v
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper door niaar huis Zuiderhaven 50 1792 264 1r
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1792 264 1r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradi naastligger ten oosten Zuiderhaven 40 1801 265 281v
CONRADI, A. A. J. Conradi oud secretaris koper huis Weeshuisstraat 17 1802 266 50v
CONRADI, A. A. J. Conradi koper door niaar huis thans ledig Zuiderhaven 4 1802 266 68v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1802 266 68v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1802 266 68v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradi huurder Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi huurder Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper huis en weefwinkel Rapenburg 5 1804 267 56r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten noorden Rapenburg 5 1804 267 56r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris van Harlingen koper huis genaamd het Engelsch Huis Zuiderhaven 48 het Engels Huis 1782 260 279r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris van Harlingen koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Zuiderhaven 2 1799 265 187r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris koper tuin en zomerhuis Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris koper woonhuisje of weefwinkel Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS het eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradi naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS het eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradi naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS de verkoper Albertus Jacobus Conradi secretaris naastligger ten zuiden Molenpad 16 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS de verkoper Albertus Jacobus Conradi secretaris naastligger ten zuiden Molenpad 14 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris verkoper Molenpad 16 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris verkoper Molenpad 14 1809 268 242v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker verkoper Voorstraat 63 1739 250 55r
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker verkoper Voorstraat 19 1739 250 56v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker verkoper Schritsen 2 1739 250 59v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker verkoper onbekend 1739 250 64r
CONRADI, JOHANNES wijlen Johannes Conradi apotheker verkoper Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
CORVINUS, GERLOF Gerlof Corvinus verkoper Voorstraat 36 1773 258 73v
COUPERUS, JOHANNA Johanna Catharina Couperus koper Noorderkade 25 1807 267 325r
COUPERUS, KORNELIS MARTENS oud burger hopman Cornelis Martens Couperus verkoper Brouwersstraat 14 1731 248 5v
COUPERUS, P. burgemeester P. Couperus naastligger ten westen Noorderhaven 53 1784 261 258r
COUPERUS, P. dr. P. Couperus naastligger ten westen Noorderhaven 53 1785 262 19r
COUPERUS, PETRUS oud burgemeester Peterus Couperus medicinae doctor koper huis, hof en achterhuis Noorderhaven 51 1784 261 225r
CRAMERUS, JOHANNA de erfgenamen van wijlen Johanna Cramers naastligger ten oosten Noorderhaven 52 1730 247 307v
CRODDENBOS, de erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos naastligger ten oosten Voorstraat 29 1660 238 54v
CRODDENBOS, de erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1660 238 54v
CRODDENBOS, de erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos, c.s. naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1660 238 68r
CRODDENBOS, de erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos, c.s. naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1664 238 226r
CRODDENBOS, LEENDERT Lenard Croddebos naastligger ten westen Noorderhaven 76 1644 235 112r
CRODDENBOS, LEENDERT Lenard Croddebos naastligger ten westen Noorderhaven 78 1644 235 112r
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebos naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1651 236 153v
CRODDENBOS, LEENDERT oud gemeensman Lenert Croddebos naastligger ten oosten Voorstraat 43 1659 237 182v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebosch verpachter grond huis Anjelierstraat 1 1644 235 140v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebosch verpachter grond huis Anjelierstraat 1 1644 235 140v
CRODDENBOS, LEENDERT ABES Lenert Abes Croddebos verkoper Romastraat 4oost 1669 239 204r
CRODDENBOS, LEENDERT KORNELIS Lenert Cornelis Croddebosch naastligger ten westen Liemendijk 1648 236 47r
CRODDENBOS, LEENDERT KORNELIS Leenert Coernelis Croddenbosch naastligger ten oosten Voorstraat 29 1654 236 276v
CUP, Wilhelmus Cup verkoper Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
CUP, ANDRIES Andries Cup mr. chirurgijn koper huis Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
CUP, ANDRIES HENDRIKS Andreas Hendriks Cup chirurgijn geniaarde koper Zuiderhaven 21 1802 266 104r
CUP, CATHARINA Catharina Cup koper Lanen 58 1793 264 78r
KALF, Tzjietske Calf naastligger ten westen Lanen 13 1747 251 188v
KALF, WIEBES weduwe Yelskjen Wybes Calff verkoper (als moeder en wettige voorstanderse v haar 3 kinderen) Noorderhaven 79 1725 246 227r
KALF, FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts Calff mr. slager verkoper Voorstraat 17oost 1675 240 183r
KALF, JAN Jan Calf naastligger ten zuiden Achterstraat 1765 256 102r
KALF, JAN JANS wijlen Jan Jansen Calf verkoper Achterstraat NZ 1766 256 217r
KALF, JAN JANS de weduwe van Jan Jansen Calf naastligger ten zuiden Liemendijk 1766 256 217r
KALF, JAN JANS wijlen Jan Jansen Calf verkoper Liemendijk 1766 256 217r
KALF, JAN JANS wijlen Jan Jansen Calf verkoper Liemendijk 1766 256 217r
KALF, JAN JANS Jan Janzen Calf naastligger ten noorden Liemendijk ZZ 1772 258 35v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Calff naastligger ten oosten Anjelierstraat 2 1749 252 10v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Calff naastligger ten noorden Achterstraat 7 1749 252 40v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Calff naastligger ten noorden Achterstraat 7 1750 252 94v
KALF, MAAIKE WIEBES Mayke Wybes Calff, voor zich en haar twee kinderen verkoper Rommelhaven 20 1736 249 13va
KALF, MAAIKE WIEBES Mayke Wybes Calff, voor zich en haar twee kinderen verkoper Rommelhaven 20 1737 249 15va
KALF, TJITSKE Tjietske Calf naastligger ten westen Lanen 13 1754 253 194r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Calff, c.u. koper huis annex brouwerij en mouterij Noordijs 4 de Oliphant 1693 243 54r
KALSBEEK, WILLEM Willem van Calsbeek kastelein koper huis en logement de Gouden Leeuw genaamt Voorstraat 27 de Gouden Leeuw 1803 266 298r
KAMMEN, O. O. van Cammen naastligger ten oosten Herenwaltje 19 1780 259 263r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Hofstraat 25 1781 260 78v
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
KAMMINGA, ANTJE HIELKES wijlen Antje Hylkes Camminga erflater Hofstraat 25 1781 260 78v
KAMMINGA, ANTJE HIELKES wijlen Antje Hylkes Camminga erflater Wasbleek 92 1781 260 80r
KAMMINGA, ANTJE HIELKES wijlen Antje Hylkes Camminga erflater Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
KAMMINGA, ANTJE HIELKES Antje Hylkes Camminga verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
KAMMINGA, J. J. H. Camminga kastelein verkoper Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Camminga mr. chirurgijn verkoper Hofstraat 25 1781 260 78v
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Camminga mr. chirurgijn verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Camminga mr. chirurgijn verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS Johannes Harms Camminga, c.u. koper huis en herberg Grote Bredeplaats 5west de Gouden Romer 1803 266 233r
KAMMINGA, WATSE Waatze van Camminga verpachter grond Voorstraat 72 1618 230 120v
KAMMINGA, WATSE de erfgenamen van wijlen Watze van Camminga verpachter grond Voorstraat 72 1624 231 33r
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie Watse jonker van Camminga koper tuintje met zomerhuis Schritsen 56zuidoost 1744 251 31v
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie jonker Watse van Camminga naastligger ten oosten Schritsen 56zuidoost 1744 251 31v
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie Jonker Watse van Camminga naastligger ten zuiden Schritsen 56zuidoost 1744 251 31v
KAMP, GERRIT Gerrit Camp, c.u. koper woning Sint Odolphisteeg 10 1691 242 350v
KAMP, GERRIT wijlen Gerrit Camp verkoper Sint Odolphisteeg 10 1694 243 117r
KAMP, GERRIT wijlen Gerrit Camp verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 12 1697 243 268r
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Camp assistent gewaldige Admiraliteit in Friesland geniaarde koper Schritsen 28 1690 242 319r
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Camp assistent Admiraliteit in Friesland koper kamer, tuintje en loods Voorstraat 32 1691 242 339r
KAMP, HARMEN Harmen Camp, c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1794 264 165v
KAMP, HENDRIK wijlen Hendrick Camp verkoper Sint Odolphisteeg 11 1693 243 58v
KAMP, KLAASKE Claasjen Camp koper Voorstraat 32 1669 239 208v
KAMP, KLAASKE Claeske Camp naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1691 242 350v
KAMP, KLAASKE Claeske Camp verkoper Sint Odolphisteeg 10 1691 242 350v
KAMP, KLAASKE Claesje Camp naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1694 243 117r
KAMP, KLAASKE de kinderen van wijlen Claasje Camp verkoper Sint Odolphisteeg 12 1697 243 268r
KAMP, KLAASKE HENDRIKS Claeske Hendricks Camp koper Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
KAMP, KLAASKE HENDRIKS het verkochte huis van Claeske Hendrix Camp naastligger ten zuiden Voorstraat 32 1691 242 367v
KAMP, KLAASKE HENDRIKS Claeske Hendrix Camp verkoper Voorstraat 32 1691 242 367v
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1774 258 161v
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen schoenlapper verkoper Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen naastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter 1780 259 256r
KAMPEN, JAN Jan Campen contrarolleur Admiraliteit in Friesland koper huis Zuiderhaven 53 1725 246 247v
KAMPEN, JAN Jan Campen oud controleur van de Convooien en licenten verkoper Grote Ossenmarkt 19 1740 250 140r
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Campen koper Hoogstraat 2 1803 266 253r
KAMPEN, JOHANNES Johannes van Campen huurder voor 1 jaar Anjelierstraat 7 1768 257 49v
KAMPEN, LIJSBET Elisabeth Campen mr. schoenmaker koper door niaar pakhuis Zuiderhaven 51 1777 259 66v
KAMPEN, PIER Pier Oedtsen Campen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
KAMPEN, PIETER Pieter van Campen naastligger ten zuiden Herenwaltje 1 1795 264 240r
KAMPEN, TRIJNTJE Trijntje van Campen huurder boven (p.j.) Zoutsloot 57 1767 256 256r
KAMSMA, burgerkolonel Camsma naastligger ten westen Lanen 85oost 1751 252 114r
KAMSMA, vroedsman Camsma naastligger ten noorden Heiligeweg 25 1783 261 111v
KAMSMA, DIRKJE Dirkje Camsma naastligger ten noorden Schritsen 49 1790 263 218r
KAMSMA, DIRKJE Dirkje Camsma, bejaarde vrijster verkoper Lanen 58 1793 264 78r
KAMSMA, F. vroedsman F. Camsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1772 258 20v
KAMSMA, F. vroedsman F. S. Camsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1790 263 250r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsma koper Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsma verkoper Franekereind 20 1769 257 126v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS Feike Sybrands Camsma geniaarde koper Lanen 44 1763 255 204v
KAMSMA, S. oud burgerkolonel S. F. Camsma naastligger ten oosten Lanen 54 1765 256 97v
KAMSMA, S. S. Camsma naastligger ten westen Havenplein 10 1790 263 262v
KAMSMA, SIEBREN burgerkolonel Sybrand Camsma naastligger ten westen Lanen 85oost 1733 248 248r
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsma koper huis Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsma naastligger ten westen Lanen 64 1760 255 27r
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsma koper huis Lanen 47 1763 255 180v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsma naastligger ten westen Lanen 64 1765 256 134v
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsma koper huis Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
KAMSMA, SIEBREN oud kolonel Sybrand Camsma verkoper Franekereind 20 1769 257 126v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsma naastligger ten westen Nieuwstraat 10 1772 258 43r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsma naastligger ten westen Nieuwstraat 12 1772 258 43r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsma procureur postulant koper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis Heiligeweg 16 het Springend Paard 1791 263 302r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsma procureur postulant koper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis Heiligeweg 18 het Springend Paard 1791 263 302r
KAMSMA, SIEBREN Sybren F. Camsma procureur postulant verkoper Havenplein 8 1791 263 321r
KAMSMA, SIEBREN Sybren F. Camsma procureur postulant verkoper Noorderhaven 10 1791 263 322v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma koper huis Lanen 56 1731 248 10v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma koper huis Lanen 85west 1731 248 14v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Camsma naastligger ten oosten Lanen 54 1736 249 134r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sibrand Feikes Camsma koper huis en hof Lanen 58 1742 250 207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sibrand Feikes Camsma naastligger ten westen Lanen 58 1742 250 207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma koper van 1/2 huis en bakkerij Lanen 62 1752 252 206v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerhopman Sybrand Feikes Camsma koper van 1/2 huis Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma koper 1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuin Lanen 62 1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma koper 1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuin Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerhopman Sybrand Feikes Camsma crediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 7 1758 254 265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerhopman Sybrand Feikes Camsma crediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 1 1758 254 265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma oud administrator van 's lands Impositien koper huis Franekereind 2 1761 255 111r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Camsma geniaarde koper Sint Odolphisteeg 8 1762 255 177v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Noorderhaven 79 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Noorderhaven 81 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Zoutsloot 26 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Noorderhaven 83 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feykes Camsma naastligger ten westen Schritsen 53 1768 257 44v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Camsma naastligger ten noorden Schritsen 47 1774 258 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsma procureur postulant koper huis Heiligeweg 27zuid 1789 263 108v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sibrand Feikes Camsma procureur postulant verkoper Heiligeweg 27zuid 1791 263 306r
KAMSTRA, GOSSE de heer jr. Gosso Camstra verkoper buiten Harlingen 1660 238 41v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper Grote Bredeplaats 16 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper Grote Kerkstraat 1a 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper onbekend 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper Voorstraat 68 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper onbekend 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper onbekend 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper Simon Stijlstraat 3 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper onbekend 1649 236 90v
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 25 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 23 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 21 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 19 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 13 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 11 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 9 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 7 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 5 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 3 1675 240 211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 1b 1675 240 211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 1 1675 240 211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Heiligeweg 4 1675 240 211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Heiligeweg 6 1675 240 211r1
KARSTEN, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder (p.j.) Voorstraat 62 1769 257 136r
KARSTEN, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder voorbeneden (p.j.) Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
KASSEL, WILLEM Willem van Cassel mr. blauwverver huurder (p.j.) Brouwersstraat 1 1735 249 77v
KASSEL, WILLEM Wilhelm van Cassel mr. blauwverver koper huis Brouwersstraat 1 1737 249 175v
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1739 250 77v
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1739 250 4va
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel mr. blauwverver geniaarde koper Nieuweburen 25 1748 251 225v
KASSEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Noorderhaven 6 1759 254 194v
KASSEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Noorderhaven 6 1763 255 228r
KASSEL, WILLEM WILLEMS Willem Willems van Cassel huurder (p.j.) Voorstraat 71achter 1793 264 149v
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cath naastligger ten westen Franekereind 12 1750 252 75v
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cath koopman koper 1/2 huis Franekereind 10 1750 252 86r
KATS, Ysrael Cats joods slager koper huis Zuiderhaven 17 de Brandaris 1802 266 89v
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1802 266 144r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 4 1802 266 144r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1803 266 229v
KATS, ISRAEL Israel Cats, joods slager koper pakhuis Vijverstraat 22 1805 267 158r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1807 267 343v
KLASES, DIRK KLASES wijlen Durk Claasen Claasen verkoper van 1/2 Anjelierstraat 7 1779 259 181v
KLAVER, DIRK Dirk Claaver naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1774 258 165r
KLAVER, DIRK Dirk Claver huurder (p.j.) Hoogstraat 4 1751 252 134v
KLAVER, DIRK Dirk Claver naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1772 258 2ra
KLAVER, DIRK PIETERS wijlen Dirk Pieters Claaver ouder van verkopers Nieuwstraat 21 1784 261 132r
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pyters Claver trekschipper koper huis Nieuwstraat 21 1756 254 43v
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claver verkoper van 1/4 Nieuwstraat 21 1784 261 132r
KLAVER, GEELTJE REINS Geeltje Reins Claver koper Noorderhaven 97 1790 263 259v
KLAVER, GOSSE Gosse Claver naastligger Voorstraat 71achter 1793 264 149v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claver mr. kastmaker verkoper Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claver mr. kastmaker verkoper Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
KLAVER, HANS Hans Claver, c.u. huurder Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
KLAVER, HENDRIK Hendrik Claaver naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1776 258 248v
KLAVER, HENDRIK Hendrik Claver naastligger ten noorden Droogstraat 21 1747 251 182r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Claver naastligger ten oosten Zoutsloot 20 1756 253 252r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Claver naastligger ten noorden Heiligeweg 13 1775 258 240r
KLAVER, JAN de weduwe van Jan Claver naastligger ten oosten Zoutsloot 20 1740 250 132r
KLAVER, JAN JARICHS Jan Jarigs Claver, e.a. huurder Lanen 76a 1780 259 257r
KLAVER, JAN JARICHS de weduwe van Jan Jarigs Claver verkoper Zoutsloot 20 1804 267 97r
KLAVER, JARICH Jarig Claver naastligger ten westen Schritsen 57 1739 250 34v
KLAVER, PIETER Pytter Claver naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1746 251 145r
KLERK, HENDRIK Hendrik de Clercq, c.u. huurder (p.j.) Heiligeweg 6 1780 259 307v
KLERK, HENDRIK JOOSTES Hendrik Joosten de Clercq trekveerschipper koper huis Nieuwstraat 64 1783 261 97r
KLERK, HENDRIK JOOSTES Hendrik Joosten de Clercq trekschipper verkoper Nieuwstraat 64 1786 262 60v
KLERK, PIETER Pieter de Clercq, jr. verkoper Noorderhaven 106 1784 261 197v
KLINKHAMER, vroedsman Clinckhamer naastligger ten oosten Zuiderhaven 51 1695 243 132v
KLINKHAMER, JAN burgerhopman Jan Clinckhamer verkoper van 1/4 Franekereind 30west 1693 243 27r
KLINKHAMER, LOURENS JANS Lourens Jansen Clinckhamer verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS vroedsman Pytter Jacobs Clinckhamer goudsmid koper van 1/3 Weverstraat 1684 242 38r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS Pieter Jacobs Clinckhamer, c.u. geniaarde koper Hofstraat 17west 1692 243 17v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS vroedsman Pyter Jacobs Clinckhamer koper woning of kamer Noorderhaven 64achter 1693 243 65r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS vroedsman Pyter Jacobs Clinckhamer naastligger ten oosten Noorderhaven 64achter 1693 243 65r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS vroedsman Pyter Jacobs Clinckhamer naastligger ten noorden Noorderhaven 64achter 1693 243 65r
KLOK, BARTHOLOMEUS KASPERS Bartholomeus Caspers Clok huurder Spekmarkt 2 1786 262 82r
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenderts Clocq koper Lanen 82 1737 249 172v
KLONKERTS, JOHANNES Johannes Clonckers advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
KLONKERTS, JOHANNES dr. Johannes Clonkers advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
KLONKERTS, JOHANNES dr. Johannes Clonkers advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Zoutsloot 38 1732 248 90r
KLOOSTERMAN, GOFFE Goffe Cloosterman verkoper Noorderhaven 79 1751 252 126v
KLOOSTERMAN, GOFFE Goffe Cloosterman verkoper Droogstraat 27 1751 252 126v
KLOOSTERMAN, GOFFE Goffe Cloosterman verkoper Noorderhaven 83 1751 252 126v
KLOOSTERMAN, GOFFE erfgezeten Goffe Cloosterman koopman verkoper van 3/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
KLOOSTERMAN, GOFFE erfgezeten Goffe Cloosterman koopman verkoper van 3/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
KLOOSTERMAN, GOFFE erfgezeten Goffe Cloosterman koopman verkoper van 3/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
KLOOSTERMAN, GOSSE erfgezeten Gosse Cloosterman koopman verkoper van 3/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
KLOPPENBURG, Cloppenburg kleermaker naastligger ten oosten Zoutsloot 63 1783 261 101v
KLOPPENBURG, ANTJE Anna Cloppenburg, absente meerderjarige jonge dochter verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
KLOPPENBURG, ANTJE Anna Cloppenburg, absente meerderjarige jonge dochter verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
KLOPPENBURG, ANTJE GEERTS minderjarige Anna Geerts Cloppenburg verkoper Karremanstraat 22 1796 264 362r
KLOPPENBURG, DIRK Durk Cloppenburg huurder (p.j.) Nieuwstraat 4 1795 264 290v
KLOPPENBURG, G. G. Cloppenburg naastligger ten zuiden Noordijs 25 1791 263 356v
KLOPPENBURG, GEERT wijlen Geert Cloppenburg mr. kleermaker erflater Karremanstraat 22 1796 264 362r
KLOPPENBURG, SIKKE Sicke Cloppenburg deurwaarder Hof van Friesland verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
KOEN, ANTJE wijlen Antie Coen erflater Romastraat 27 1737 249 158v
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Zuiderhaven 67 1774 258 134r
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Zuiderhaven 71 1774 258 143r
KOEN, G. G. Coen commissaris naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Coen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland koper kamer Werfpad ZZ 1728 247 79r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Coen commissaris op de Abt koper huis Brouwersstraat 22 1729 247 245r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Coen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20 1729 247 246r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Coen naastligger ten westen Brouwersstraat 20 1729 247 246r
KOEN, GIJSBERT commissaris Gijsbartus Coen naastligger ten noorden Brouwersstraat 24 1729 247 297v
KOEN, GIJSBERT de nagelaten goederen van wijlen de heer Gijsbertus Coen oud commissaris op de Abt verkoper Werfpad ZZ 1748 251 244v
KOEN, JURJEN oud burgemeester Jurjens Coen huurder Rozengracht 20 1729 247 250v
KOK, AALTJE Aeltie Lollus Cock verkoper van 1/4 Schritsen 57 1726 246 248v
KOK, AALTJE LOLLES Aeltje Lolles Cock verkoper Gardenierstraat 7 1726 246 268v
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Cock mr. schoenmaker koper door niaar woning betsaande uit kamer en loods Kerkpad 1 1691 242 341v
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Cock mr. schoenmaker verkoper Zuiderhaven 71 1691 242 365r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joosten Cok naastligger ten westen Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KOK, GRIETJE Grietie Lollus Cock verkoper van 1/4 Schritsen 57 1726 246 248v
KOK, GRIETJE JAKOBS Griettie Jacops de Cock koper door niaar ratione sanguinis Lanen 70 1649 236 84r
KOK, GRIETJE JAKOBS Griettie Jacops de Cock verkoper Lanen 70 1649 236 84r
KOK, JAKOB Jacob Lollus Cock verkoper van 1/4 Schritsen 57 1726 246 248v
KOK, JAKOB JANS Jacop Jansen de Cock, q.q. koper door niaar ratione sanguinis 1/6 huis en erf Lanen 70 1649 236 84r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cock naastligger ten oosten Lanen 66achter 1657 237 123r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cock naastligger ten oosten Schritsen 55 1658 237 155r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cock, zoon van de verkoper koper 1/6 huis en plaats Lanen 70 1658 237 170av
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cock naastligger ten westen Lanen 72 1659 237 183v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cock naastligger ten westen Schritsen 61 1664 238 206r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocq verkoper Comediesteeg 6 1646 235 225r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocq naastligger ten oosten Lanen 66 1654 236 259v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cocq naastligger ten westen Lanen 72 1660 238 62r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocq naastligger ten westen Schritsen 61 1665 239 28v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cok naastligger ten westen Lanen 72 1651 236 158r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cock mr. schoenmaker en leerlooier koper leerlooiersperk Schritsen 56zuidwest 1731 248 9v
KOK, JAKOB LOLLES de koper Jacob Lolles Cock, c.u. mr. schoenmaker en leerlooier naastligger ten noorden Schritsen 56zuidwest 1731 248 9v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cocq mr. schoenmaker verkoper q.q. Romastraat 5 1728 247 116v
KOK, JAN Jan Cock naastligger ten noorden Lanen 48achter 1646 235 234r
KOK, JAN Jan Cocq naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1669 239 40ra
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cock, c.u. koper huis Lombardstraat 6 1656 237 56r
KOK, JAN BARTELDS het huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocq naastligger ten oosten Bildtstraat 1 Salomons Tempel 1669 239 205v
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cocq naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1680 241 76v
KOK, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Cock, vader van de koper verkoper Lanen 70 1658 237 170av
KOK, KLAASKE Claeske Lollus Cock verkoper van 1/4 Schritsen 57 1726 246 248v
KOK, LOLLE de erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Cock naastligger ten westen Lanen 72 1720 246 59v
KOK, LOLLE de tuin van de weduwe van vroedman Lolle Cock naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
KOK, LOLLE de hof van vroedsman Lolle Cok naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cock mr. schoenmaker koper kamer Lanen 70achter 1683 241 270v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cock mr. schoenmaker naastligger ten oosten Lanen 70achter 1683 241 270v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cock eigenaar van 1/2 Schritsen 56noordwest 1685 242 104v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Cocq koper schoenmakersperk Schritsen 56noordwest 1667 239 20va
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cok verkoper van 1/3 Zoutsloot 44 1699 244 15v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cok verkoper van 1/3 Zoutsloot 46 1699 244 15v
KOK, LOLLE JAKOBS vroedsman Lolle Jacobs Cok mr. schoenmaker aanhandelaar tuin Gardenierstraat 11 1704 244 249r
KOK, LOLLE JAKOBS vroedsman Lolle Jacobs Cok verwandelaar Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cock naastligger ten oosten Rozengracht 6 1654 236 256v
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cock verkoper van 1/2 Rozengracht 34 1656 237 98v
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cock verkoper Rozengracht 22 1656 237 99r
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cock verkoper van 1/2 Wasbleek NZ 1656 237 99v
KOK, ROGIER Rogier de Cocq naastligger ten oosten Rozengracht 6 1652 236 196r
KOK, ROGIER Rogier de Cocq naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1656 237 60r
KOK, ROGIER het panwerk van de erfgenamen van wijlen Rogier de Cocq naastligger ten noorden Wasbleekstraat 3 1656 237 60r
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cock naastligger ten westen Lanen 56 1649 236 76v
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cock, c.u. koper huis Kruisstraat 5west 1650 236 106v
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cock naastligger ten oosten Lanen 45 1652 236 189r
KOK, ROGIER JANS de erfgenamen van wijlen Rogier Jansen de Cock, c.u. verkoper Rozengracht 8 1656 237 94v
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cocq naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1649 236 76r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cock verkoper Kerkpoortstraat 1 1658 237 148v
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cocq verpachter grond ([voor 1/6]) Lanen 70 1649 236 72r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cocq verkoper Lanen 70 1649 236 72r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colm koper Vijverstraat 5 1785 261 278r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colm schipper verkoper Vijverstraat 5 1793 264 157v
KONING, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Coning verpachter grond ([af te lossen met 16-10-00 CG of 11 dalers]) Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
KONING, DIRK HENDRIKS Dirck Hendrix Coninck plateelbakker verkoper Grote Kerkstraat 33 1640 234 111r
KOOIMAN, ABRAHAM Abraham Coymans notaris verkoper q.q. Zuiderhaven 5 1765 256 106v
KOOLHART, EEDE HIELKES de weduwe van Edo Hylckes Coolhart kapitein bewoner Zuiderhaven 6 1679 241 40v
KOOLHART, HIELKE PIETERS Hylcke Pytters Coolhart gerechtsbode koper huis genaamd de Morgenster Lanen 85oost Morgenster 1669 239 200v
KOOLHART, PIETER HIELKES wijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhart verkoper Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
KOOLHART, PIETER HIELKES wijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhart verkoper Grote Bredeplaats 3 1690 242 308r
KOOLHART, PIETER HIELKES wijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhart verkoper Lanen 2 1690 242 309r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten westen Scheerstraat 6 1700 244 52v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1701 244 105r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1702 244 146v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taecke Coolhart naastligger ten westen Scheerstraat 4 1707 245 6v
KOOLHART, TEEKE IEDES wijlen vroedsman Take Ydes Coolhart erflater Herenwaltje 19 1711 245 159r
KOOPMANS, professor Gadzo Coopmans medicinae doctor verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1790 263 219r
KOOPMANS, ANTJE Anna Maria Coopmans koper Schritsen 35 1753 253 51r
KOOPMANS, ANTJE Anna Maria Coopmans verkoper Schritsen 35 1761 255 47v
KOOPMANS, G. dr. G. Coopmans medicinae doctor verkoper van 1/4 Noorderhaven 71 1787 262 235v
KOOPMANS, GREGORIUS Gregorius Coopmans medicinae doctor verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1790 263 219r
KOOPMANS, JURJEN Georgius Coopmans medicinae doctor verkoper van 1/4 Droogstraat 49 1789 263 172r
KORF, PIETER BERENDS Pieter Beernts Corf naastligger ten oosten Schritsen 62 1730 247 342r
KOSTER, ALBERT JAKOBS de weduwe van Albert Jacobs Coster naastligger ten oosten Vianen ZZ 1727 247 24v
KOSTER, DIRK mr. Dirk Coster huurder achterhuis (p.j.) Zuiderhaven 15 1769 257 120v
KOSTER, HILLEBRAND Hilbrand Coster apotheker koper huis Lanen 74 1806 267 215v
KOSTER, HILLEBRAND Hilbrand Coster naastligger ten oosten Lanen 72 1806 267 216v
KOSTER, JAKOB Jacob Coster, n.u. naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1781 260 154v
KOSTER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Coster naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter 1806 267 248v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper Lanen 66 1739 250 6r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper q.q. Noorderhaven 32 1740 250 112v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper q.q. Liemendijk 1740 250 115v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacobus Dirks Coster verkoper q.q. Scheerstraat 4 1741 250 148r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper q.q. Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
KOSTER, KLAAS Claas Coster mr. slager verkoper Brouwersstraat 20 1799 265 142r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster koper huis Schritsen 65b 1774 258 157v
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster naastligger ten oosten Lanen 76 1782 260 288r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster mr. slager koper huis Brouwersstraat 20 1789 263 159r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster, voor zich en zijn broers en zusters mr. slager verkoper Hoogstraat 41 1791 263 313r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster, c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1792 264 8r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster mr. slager koper huis, stalling en wagenhuis Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Louwrens Coster mr. slager verkoper Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Coster naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Coster naastligger ten westen Hoogstraat 36 1784 261 245v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Coster naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Coster koopman verkoper Zoutsloot 67 1802 266 153r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Coster koopman verkoper Hoogstraat 34 1802 266 154v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Coster koopman verkoper Lombardstraat 1 1802 266 156r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koper huis Hondenstraat 3 1780 259 286ar
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster naastligger ten oosten Zuiderhaven 54 1786 262 66r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1786 262 68r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster cementmolenaar en koopman koper huis Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis en weefwinkel Weverstraat 3 1786 262 143v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster, c.s. naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koper huis Zoutsloot 67 1788 262 258r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster verkoper Nieuwstraat 5 1789 263 75r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster verkoper Steenhouwersstraat 2 1789 263 76v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Hondenstraat 5west 1802 266 157v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Hoogstraat 32 1802 266 160v
KOSTER, L. de erfgenamen van wijlen L. C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1803 266 203r
KOSTER, LIJSBET LOURENS Lijsbert Louwrens Coster verkoper Voorstraat 62 1785 262 14r
KOSTER, LOURENS Lourens Coster mr. slager verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
KOSTER, LOURENS Louwrens Cl. Coster verkoper Voorstraat 62 1785 262 14r
KOSTER, LOURENS C. Louwrens C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1786 262 56r
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Clasen Coster vleeshouwer koper Schritsen 65b 1774 258 157v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claases Coster koper huis Scheerstraat 7 1781 260 25v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claasen Coster mr. slager koper huis Hoogstraat 41 1781 260 36v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Clases Coster naastligger ten oosten Hoogstraat 39 1783 261 40v
KOSTER, LOURENS KLASES wijlen Lourens Clazen Coster erflater Hoogstraat 41 1791 263 313r
KOSTER, T. T. L. Coster naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
KOSTER, TEUNIS Teunes L. Coster naastligger ten westen Rinnertspijp 8 1783 261 44v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Coster naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Coster naastligger ten westen Rinnertspijp 8 1784 261 173v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Coster mr. slager verkoper Grote Bredeplaats 29 1803 266 271r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Coster naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
KOSTER, TIJS wijlen Thijs Coster eerdere bewoner Romastraat ZZ 1643 235 66v
KOSTER, TJALKE Tjalke Coster verkoper van 1/4 Herenwaltje 19 1807 267 310r
KOSTER, WIEBREN HERES grondpacht uit het huis van Wibren Heeres Coster eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 13 1665 239 6r
KOSTER, WIEBREN HERES Wybren Heres Coster naastligger ten noorden Lanen 41 1675 240 24ra
KOSTER, WIEBREN HERES Wybren Heres Coster naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11 1675 240 24ra
KOSTER, WIEBREN HERES Wybren Heeres Coster verkoper Sint Odolphisteeg 13 1681 241 162v
KRAMER, de hof en kamer van Haancke Aalckes Cramer naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1626 231 142r
KRAMER, ALBERT JANS Albert Jans Cramer verkoper (gesuccumbeerde) Herenwaltje 1627 232 9v
KRAMER, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna Cramer naastligger ten oosten Heiligeweg 1603 228 358v
KRAMER, ARJEN JANS Arjen Jansen Cramer koper huis Herenwaltje 3 1702 244 158r
KRAMER, ARJEN JANS Arjen Jansen Cramer naastligger ten noorden Herenwaltje 5 1702 244 187r
KRAMER, ARJEN JANS Arjen Jansen Cramer verkoper Herenwaltje 3 1708 245 59r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramer koper Zuiderstraat 17 1779 259 180r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramer koper Zuiderstraat 21 1779 259 180r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramer koper Zuiderstraat 2 1779 259 180r
KRAMER, CATHARINA Kaatje Cramer verkoper Zuiderstraat 17 1783 261 87r
KRAMER, CATHARINA Kaatje Cramer verkoper Zuiderstraat 21 1783 261 87r
KRAMER, CATHARINA Kaatje Cramer verkoper Zuiderstraat 2 1783 261 87r
KRAMER, DIRK Dirk Cramer huurder Rozenstraat 4 1746 251 134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer, n.u. naastligger ten westen Rozenstraat 4 1746 251 134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer, n.u. naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1746 251 134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer winkelier koper woning en weefwinkel Rozenstraat 4 1748 251 221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer winkelier naastligger ten westen Rozenstraat 4 1748 251 221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer winkelier naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1748 251 221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1757 254 100v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer fabrikant van bonten verkoper Hofstraat 16 1761 255 68v
KRAMER, DIRK wijlen Dirk Cramer huurder Hofstraat 16 1763 255 196r
KRAMER, DOEKE DOEKES Doecke Doeckes Cramer, c.u. koper kamer ([munteenheid niet vermeld]) Kerkpoortstraat 1643 235 38r
KRAMER, HAANTJE Haentke Cramer naastligger ten noorden Kruisstraat ZZ 1612 229 88v
KRAMER, HAANTJE wijlen Haentie Cramer naastligger ten oosten Voorstraat 63 1643 235 39r
KRAMER, HAANTJE EELSES Haentie Aeltyes Cramer naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1629 232 109v
KRAMER, HARMEN JAKOBS Harmen Jacobs Cremer bruidegom 1606 228 527v
KRAMER, HENDRIK Hendrik Cramer naastligger ten zuiden Rozenstraat 3 1762 255 165r
KRAMER, HENDRIK Hendrik Cramer turfdrager verkoper Rozengracht 19 1765 256 99v
KRAMER, JAN de hof van wijlen Jan Cramer naastligger ten zuiden Zoutsloot 80 1629 232 99v
KRAMER, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Cramer naastligger ten westen Zoutsloot 80 1629 232 99v
KRAMER, JAN huis en hof van wijlen Jan Cramer naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1642 235 16r
KRAMER, JAN huis en hof van wijlen Jan Cramer naastligger ten noorden Wortelstraat 1 1642 235 16r
KRAMER, JAN de hof van Jan Cramer naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1656 237 86v
KRAMER, JAN Jan Cramer naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1733 248 196v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten westen Wasbleek NZ 1738 249 287r
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman koper hof met een zomerhuis Rozengracht 26 1739 250 46v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten westen Rozengracht 26 1739 250 46v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten noorden Rozengracht 26 1739 250 46v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten oosten Rozenstraat 1740 250 113v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten noorden Rozenstraat 1740 250 113v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 98 1741 250 191v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten westen Noorderhaven 98 1741 250 191v
KRAMER, JAN PIETERS de hof van Jan Pieters Cramer naastligger ten noorden Wortelstraat 3 1633 233 88r
KRAMER, JAN PIETERS de hof van Jan Pieters Cremer naastligger ten zuiden Zoutsloot 80 1601 228 267v
KRAMER, JAN PIETERS Jan Pieters Cremer naastligger ten westen Zoutsloot 80 1601 228 267v
KRAMER, JAN PIETERS Jan Pyters Cremer naastligger ten westen Voorstraat 42 1605 228 489r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer pan- en estrikbakker verkoper van 1/2 Noorderhaven 92 1734 249 5r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 202r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramer koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1738 249 292r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman verkoper Rozengracht 15 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS het estrikwerk van Jan Sibolts Cramer naastligger ten westen Rozengracht 17 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman verkoper Rozengracht 17 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman verkoper Rozenstraat WZ 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer koopman koper huis met hof, paardenstal en wagenhuis (en 4 ducaten) Zuiderhaven 48 1740 250 120v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramer, c.u. koopman naastligger ten noorden Voorstraat 49 1741 250 167v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramer koopman verkoper Voorstraat 49 1741 250 167v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer koopman verkoper Fabrieksstraat 26 1744 251 54v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer koopman verkoper Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 46 1745 251 66v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 46 1745 251 66v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramer naastligger ten oosten Noorderhaven 92 1747 251 196v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramer koopman verkoper Noorderhaven 92 1747 251 196v
KRAMER, JOHANNES de weduwe van Johannes Cramer naastligger ten oosten Voorstraat 75 1612 229 111r
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Cramer naastligger ten oosten Voorstraat 75 1630 232 160r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman koper gleibakkerij Schritsen 50 1712 245 169r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1712 245 175v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1714 245 226r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer gleibakker naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1715 245 247r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer, e.a. naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1718 246 2r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman verkoper Schritsen 50 1718 246 21r
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Cramer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1723 246 165v
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Cramer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1724 246 196r
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Cramer naastligger ten oosten Hofstraat 12a 1729 247 287r
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Cramer naastligger ten zuiden Hofstraat 12a 1729 247 287r
KRAMER, JOHANNES het panwerk van de erfgenamen van wijlen Johannes Cramer naastligger ten oosten Rozengracht 9 1730 247 300v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman verkoper Hofstraat 22 1781 260 103v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman verkoper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1782 260 188v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer pannenbakker koper hoekhuis Rozengracht 17 Enkhuizen 1697 243 310r
KRAMER, JOHANNES JANS het panwerk van de koper Johannes Jansen Cramer pannenbakker naastligger ten westen Rozengracht 17 1697 243 310r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer naastligger ten noorden Heiligeweg 31 1700 244 51r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1700 244 82v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer koopman koper wagenhuis, stal en zomerhuis Fabrieksstraat 1706 244 334v
KRAMER, JOHANNES JANS koopman Johannes Jansen Cramer koper twee aanelkander staande kamers Rozenstraat 1708 245 62r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer koper panwerk Kerkpoortstraat 1711 245 156v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer verkoper q.q. Noorderhaven 52 1720 246 75r
KRAMER, KORNELIS JANS hun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramer verkoper Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
KRAMER, KORNELIS JANS hun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramer, minderjarig verkoper van 1/6 Zuiderhaven 46 1745 251 66v
KRAMER, LAMMERT JANS het huis van Lambert Jans Cramer naastligger ten noorden Voorstraat ZZ 1625 231 37r
KRAMER, MEIE SAKES Meye Sakes Cramer naastligger ten zuiden Herenwaltje 3 1708 245 59r
KRAMER, SIEBOUT Sibout Cramer koopman koper Bildtpoortsmolen 1 1771 257 215r
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramer koopman verkoper Bildtpoortsmolen 1 1772 258 24v
KRAMER, SIEBOUT Sibout Cramer naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramer, c.u. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramer verkoper Nieuweburen 25 1779 259 159r
KRAMER, SIEBOUT de weduwe van Sybout Cramer naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
KRAMER, SIEBOUT JANS Sybout Jansen Cramer verkoper Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
KRAMER, SIEBOUT JANS Sybout Jansen Cramer, minderjarig verkoper van 1/6 Zuiderhaven 46 1745 251 66v
KRAMER, SJOUKJE JANS Sjoukje Jansen Cramer verkoper Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
KRAMER, SJOUKJE JANS Sjoukje Jansen Cramer, minderjarig verkoper van 1/6 Zuiderhaven 46 1745 251 66v
KRAMER, WILLEM wijlen Willem Cramer naastligger ten westen Schritsen 8 1622 230 302v
KRAP, ANTJE Anna Crab erfgenaam Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
KRAP, FREERK Fredericus Crab erfgenaam Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
KRAP, GERARDUS Gerhardus Crab apotheker verkoper Voorstraat 29 1707 245 24v
KRAP, GERARDUS Gerhardus Crab verkoper van 5/12 Hofstraat 16 1712 245 175v
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crab apotheker crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crab apotheker crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
KRAP, KORNELISKE Cornelia Crab erfgenaam Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
KRAP, MARIA Maria Crab erfgenaam Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
KRAP, TIETJE Titia Crab erfgenaam Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
KREEFT, AALTJE Aelcke Creeft naastligger ten noorden Voorstraat 45 1617 230 101r
KREEFT, ANNE KORNELIS Anne Cornelis Creeft verkoper Lanen ZZ 1635 233 167r
KREEFT, HENDRIK wijlen Hendrick Creeft verkoper Franekereind 18 1626 231 99v
KREEFT, HENDRIK wijlen Hendrick Creeft verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
KREEFT, HENDRIK KORNELIS Hendrik Cornelis Creeft verkoper Hofstraat 3 1632 233 54r
KREEFT, HENDRIK KORNELIS Hendrick Cornelis Creeft verkoper Lanen ZZ 1635 233 167r
KREEFT, PIETER Pieter Creeft koper huis Lanen 67 1597 228 10r
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaar verkoper Franekereind 18 1626 231 99v
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaar verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburg naastligger ten zuiden Zuiderplein 5noord 1728 247 139r
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburg naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburg naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v
KRIJTENBURG, wijlen dr. Crytenburg koper Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
KRIJTENBURG, de weduwe van dr. Crytenburg naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1754 253 141v
KRIJTENBURG, de weduwe van Crytenburg naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1766 256 160v
KRIJTENBURG, de erfgenamen van wijlen mr. Crytenburgh naastligger ten noorden Kerkpad 32 1709 245 102r
KRIJTENBURG, oud burgemeester Crytenburgh naastligger ten zuiden Zuiderplein 5noord 1721 246 125r
KRIJTENBURG, ARJENS Nieske Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, ANTJE zijn schoonzuster Antie Crytenburg verkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KRIJTENBURG, ANTJE Antie Crytenburg verkoper van 1/5 Romastraat 4west 1701 244 128r
KRIJTENBURG, ANTJE ARJENS Antje Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, ANTJE ARJENS Antie Arjens Crytenburgh, c.m. verkoper van 1/5 Kerkpad 28 1698 243 389v
KRIJTENBURG, ARJEN mr. Arjen Crytenburg naastligger ten oosten Hoogstraat 35 1682 241 57va
KRIJTENBURG, ARJEN wijlen Arjen Crytenburg verkoper van 1/2 Hoogstraat 37 1684 242 49r
KRIJTENBURG, ARJEN de erfgenamen van wijlen mr. Arjen Crytenburg naastligger ten westen Romastraat 4oost 1705 244 271v
KRIJTENBURG, ARJEN de weduwe van mr. Arjen Crytenburgh chirurgijn naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
KRIJTENBURG, ARJEN de erfgenamen van wijlen mr. Arjen Crytenburgh naastligger ten noorden Kerkpad 32 1707 245 32r
KRIJTENBURG, DOETJE Doedtie Crytenburg verkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KRIJTENBURG, DOETJE Doedtie Crytenburg verkoper van 1/5 Romastraat 4west 1701 244 128r
KRIJTENBURG, DOETJE Doetie Crytenburgh, meerderjarig verklaarde jongedochter verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, DOETJE ARJENS jongedochter Doedtje Arjens Crytenburgh verkoper van 1/5 Kerkpad 28 1698 243 389v
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburg verkoper q.q. Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburg chirurgijn koper 3/5 huis Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburg chirurgijn eigenaar van 2/5 Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburg chirurgijn verkoper van 2/5 Romastraat 4west 1701 244 128r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburg chirurgijn verkoper q.q. Romastraat 4west 1701 244 128r
KRIJTENBURG, JAN burgemeester Jan van Crytenburg koper door niaar paardenstal, (bierhuis) en hof ([voor de drie percelen in deze akte]) Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgh verkoper van 1/5 Kerkpad 28 1698 243 389v
KRIJTENBURG, JAN oud burgemeester Jan van Crytenburgh naastligger ten oosten Zuiderhaven 77west 1732 248 84r
KRIJTENBURG, JAN oud burgemeester Jan van Crytenburgh naastligger ten noorden Zuiderhaven 77west 1732 248 84r
KRIJTENBURG, JAN ARJENS Jan Arjens Crytenburg chirurgijn verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, JAN ARJENS Jan Arjens Crytenburg verkoper q.q. Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, JOHANNES oud burgemeester Johan van Crytenburg verkoper q.q. Zuiderplein 5noord 1721 246 125r
KRIJTENBURG, JOHANNES wijlen oud burgemeester Johan van Crytenburgh verkoper Rozengracht 3 1739 250 48r
KRIJTENBURG, JOHANNES wijlen oud burgemeester Johan van Crytenburgh verkoper Zuiderplein 5zuid 1739 250 48v
KRIJTENBURG, JUDITH juffrouw Judith Margareta van Crytenburgh naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1740 250 91r
KRIJTENBURG, JUDITH juffrouw Judith Margareta van Crytenburgh verkoper Zuiderhaven 55 1740 250 91r
KRIJTENBURG, JUDITH juffrouw Judith Margareta van Crytenburgh verkoper Zuiderhaven 57 1740 250 92r
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburgh verkoper van 1/5 Kerkpad 28 1698 243 389v
KRIJTENBURG, SIEMEN Symon Crytenburgh verkoper van 1/2 Grote Werf 2 1722 246 131v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburg medicinae doctor koper huis en alle losse en vaste goederen Zuiderhaven 57 1723 246 181v
KRIJTENBURG, THEODORUS de koper Theodorus Crytenburg medicinae doctor naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1723 246 181v
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburg geniaarde koper Voorstraat 83 1724 246 210r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris van Crytenburg medicinae doctor koper huis en hof met ringmuur Kerkpad 16 1731 248 59v
KRIJTENBURG, THEODORUS de erfgenamen van wijlen dr. Theodorus Crytenburg naastligger ten zuiden Schritsen 14 1738 249 290r
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburg medicinae doctor koper Ooievaarsteeg 1745 251 110r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus van Crytenburg medicinae doctor koper Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburg koper Ooievaarsteeg 1746 251 118v
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburg verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris Crytenburgh medicinae doctor verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgh koopman koper huis met vrije uitgang in de Jan Ruurdstraat Zuiderhaven 55 1720 246 81r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgh medicinae doctor koper huis Vijver 2 1726 246 257v
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croes koper huis Weverstraat NZ 1681 241 147r
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croes koper huis Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
KROES, WIEBE BOUWES wijlen Wybe Buwes Croes erflater Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
KROESE, oud burgemeester Croese naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1700 244 47v
KROESE, burgemeester Croese naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1713 245 192r
KROESE, wijlen Croese naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1722 246 140v
KROESE, DIRK Dirck Croeser chirurgijn verkoper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
KROESE, DIRK Dirck Croeser chirurgijn verkoper ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v
KROESE, DIRK Dirck Croeser chirurgijn verkoper Vijver 5 1627 231 161v
KROESE, GEELE wijlen Gale Croese erflater Hoogstraat 11 1693 243 38v
KROESE, HENDRIK Hendrik Croese hofmeester op het Admiraliteitsjacht koper huis Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
KROESE, HENDRIK Hendrik Croese hofmeester naastligger ten noorden Zuiderhaven 47 1751 252 117v
KROESE, HENDRIK wijlen Hendrik Croese verkoper Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
KROESE, J. de hof van burgemeester J. Croese naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1702 244 176r
KROESE, JAKOB Jacobus Croese wijnkoper koper huis Noorderhaven 95 1683 241 239v
KROESE, JAKOB Jacob Croese wijnhandelaar koper kleine hof Achterstraat 1685 242 100r
KROESE, JAKOB burgemeester Jacob Croese verkoper Hoogstraat 11 1693 243 38v
KROESE, JAKOB burgemeester Jacobus Croese verkoper Zuiderstraat 1694 243 93r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese verkoper Karremanstraat 1696 243 198r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacobus Croese naastligger ten westen Noorderhaven 97 1697 243 271v
KROESE, JAKOB het achterhuis van de oud burgemeester Jacob Croese naastligger ten westen Noorderhaven 97achter 1697 243 292v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese wijnhandelaar verkoper q.q. Zuiderstraat 1702 244 161v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese, c.u. koper hof met zomerhuis Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
KROESE, JAKOB de olde burgemr. Jacob Croese verkoper Noorderhaven 95 1712 245 172ar
KROESE, JAKOB wijlen de olde burgemr. Jacob Croese verkoper Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
KROESE, JAN Jan Croese koper huis Noorderhaven 95 1712 245 172ar
KROESE, JAN burgervaandrig Jan Croese wijnhandelaar koper hof met bomen, planten en zomerhuis Wortelstraat 5tuin 1713 245 200r
KROESE, JAN de hof van hopman Jan Croese naastligger ten westen Zoutsloot 86 1716 245 263v
KROESE, JAN wijlen burgerkolonel Jan Croese verkoper Wortelstraat 5tuin 1723 246 170r
KROESE, S. S. Croese naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
KROESE, SIERK Sierk Croese naastligger ten westen Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
KROESE, SIERK wijlen Sierk Croeze erflater Weeshuisstraat 13 1790 263 211v
KROESE, SIERK wijlen Sierk Croeze erflater Weeshuisstraat 15 1790 263 211v
KROL, wijlen ds. Crol, c.soc. verkoper Voorstraat 34 1717 245 297v
KROL, wijlen ds. Crol verkoper Bildtstraat 20 1719 246 41r
KROL, wijlen ds. Crol verkoper Droogstraat 35 1719 246 41r
KROL, FREERK burgemeester Fredrik Crol, commissaris van de armenvoogden verkoper Voorstraat 78 1638 234 60v
KROL, FREERK Fredricus Crol verkoper Hoogstraat 43 1676 240 31ra
KROL, FREERK Fredrick Croll verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) ZZ 1636 234 10r
KROL, FREERK Fredrick Croll verkoper q.q. Both Apothekerstraat 4 1636 234 13v
KROL, FREERK burgemeester en armenvoogd Frederick Croll, c.s. verkoper Achterstraat NZ 1637 234 23r
KROL, HARMEN Harmen Crol mr. linnenwever huurder Sint Odolphisteeg 10 1691 242 350v
KROL, HARMEN de weduwe van Harmen Crol naastligger ten noordoosten Hoogstraat 47 1713 245 190r
KROL, HEIN JANS Heyn Jansen Croll verkoper van 1/2 Kerkpad 1 1680 241 27va
KROL, HENDRIK PIETERS de erfgenamen van wijlen Hendrick Pieters Crol crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 23 1598 228 88r
KROL, JAKOB Jacobus Crol secretaris Universiteit van Franeker verkoper Hoogstraat 43 1676 240 31ra
KROL, JAN EELKES de weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Croll verkoper Hofstraat 41 1668 239 27ra
KROMMEDIJK, IETJE JOHANNES Ydtje Johans Crommedijk koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
KRONENBURG, LUTSKE JANS Lutske Jans Cronenburg koper Rozengracht 7 1802 266 130r
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburg mr. huistimmerman koper huis Lanen 27 1803 266 195v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburg mr. huistimmerman koper huis Voorstraat 89 1805 267 134r
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburg naastligger ten noorden Lanen 25achter 1809 268 291v
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburg mr. timmerman koper huis Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburg mr. timmerman verkoper Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburg mr. huistimmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburg mr. huistimmerman verkoper Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
KRONENBURG, RITSKJE Ritske Cronenburg naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
KRONENBURG, RITSKJE Ritske Cronenburg naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
KRONENBURG, RITSKJE Ritske Cronenburg naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
KROON, wijlen burgervaandrig Goitie Croon verkoper Lanen 93 1680 241 19va
KROON, SIETSES de weduwe van vaandrig Goitie Sytses Croon naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1679 241 31r
KROON, SIETSES de weduwe van vaandrig Goitie Sytses Croon naastligger ten westen Spekmarkt 2 1679 241 31r
KROON, SIETSES het huis van de weduwe van Goyten Sytses Croon naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1685 242 96v
KROON, DOUWE Douwe Croon oud commandeur te zee verkoper Nutstraat 2 1707 245 37v
KROON, FREERK JANS Freerk Jansen Croon koper fraai huis Hoogstraat 34 1715 245 232r
KROON, GOOITSEN de weduwe van wijlen vaandrig Goytie Croon naastligger ten noorden Nieuwstraat 36 1682 241 210v
KROON, GOOITSEN de weduwe van Goitjen Croon naastligger ten noorden Nieuwstraat 36 1684 242 25r
KROON, GOOITSEN SIETSES het huis en hof van vaandrig Goytien Zytses Croon naastligger ten westen Kerkpad WZ 1672 240 96r
KROON, GOOITSEN SIETSES de hof van Goytien Zytses Croon naastligger ten noorden Hofstraat 29achter 1674 240 155v
KROON, GOOITSEN SIETSES de weduwe van Goitien Sytses Croon naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1681 241 152v
KROON, GOOITSEN SIETSES wijlen burgervaandrig Goytien Sytses Croon verkoper Nieuwstraat 34 1683 241 261r
KROON, JAKOB Jacob Croon koopman verkoper Vijverstraat 4 1727 247 34r
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croon kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost 1675 240 187v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croon kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
KROON, JOCHEM JANS het huis van Jochum Jansen Croon kapitein naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1684 242 14v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croon kapitein Admiraliteit in Friesland koper kamer Both Apothekerstraat OZ 1684 242 57r
KROON, JOCHEM JANS Jochem Jansen Croon kapitein Admiraliteit in Friesland verkoper Both Apothekerstraat OZ 1693 243 40v
KROON, JOCHEM JANS de erfgenamen van wijlen Jochum Jans Croon kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost 1699 244 2v
KROON, JOCHEM JANS de erfgenamen van wijlen Jochum Jansen Croon kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost 1701 244 125v
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croon oud fabrikeur verkoper Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croon oud fabrikeur verkoper Zuiderhaven 6 1753 253 47v
KROON, REINER JANS de weduwe van Reiner Jansen Croon naastligger ten zuiden Havenplein 28 1752 252 187v
KROON, REINER JANS de weduwe van Reiner Jansen Croon naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1752 252 187v
KROON, REINER JANS de weduwe van Reiner Jansen Croon naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1752 252 187v
KROON, REINER JANS wijlen Reiner Jansen Croon oud fabrikeur verkoper Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
KROON, REINER JANS wijlen Reiner Jansen Croon oud fabrikeur verkoper Zuiderhaven 6 1753 253 47v
KROP, JAN Jan Crop verkoper Vijverstraat 20 1794 264 203r
KROP, JAN Jan Crop naastligger ten oosten Schritsen 66 1802 266 172v
KROP, JAN ROELOFS Jan Roelofs Crop opzichter verkoper Brouwersstraat 2 1803 266 304v
KRUIS, EELKE IEPES wijlen Eelcke Ipes Cruys koper Brouwersstraat 23 1616 230 42v
KRUIS, EELKE IEPES wijlen Eelcke Ipes Cruys erflater Brouwersstraat 23 1616 230 42v
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Ipes Cruys grootschipper koper huis met ledige plaats Schritsen 5 1611 229 35r
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Epes Cruys verkoper q.q. Brouwersstraat 23 1616 230 42v
KUIK, ARJAANTJE Adriana Cuyk koper Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckjen Joostes Cuyk koper Voorstraat 55achter 1686 242 155v
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckjen Joostes Cuyk naastligger ten zuiden Voorstraat 55achter 1686 242 155v
KUIK, HELENA Helena Cuik verkoper van 1/2 Rozengracht 12 1754 253 173r
KUIK, JAN Jan Cuyck koper door niaar pakhuis Rozengracht 10 1720 246 66v
KUIK, JAN Jan Cuyck oud kapitein naastligger ten oosten Rozengracht 10 1720 246 66v
KUIK, JAN Jan Cuyck oud kapitein naastligger ten zuiden Rozengracht 10 1720 246 66v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirx Cuik naastligger ten westen Franekereind 1 1708 245 63r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Cuyck verkoper Franekereind 8 1615 229 250r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Cuyck koopman geniaarde koper Romastraat 1690 242 325v
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuik verkoper Wortelstraat NZ 1697 243 328r
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuik mr. gortmaker naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuik mr. gortmaker geniaarde koper Heiligeweg 66 1698 243 385r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cuik mr. bakker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23 1729 247 247r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Cuyk stadstorenblazer geniaarde koper Rommelhaven 10 1698 243 381r
KUIK, LEENDERT KORNELIS Lenert Cornelis Cuyck naastligger ten oosten Zoutsloot 49 1657 237 127r
KUIK, STEFFEN Steeven Cuik naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
KUIK, STEFFEN Steven Cuyck kamerbewaarder naastligger ten noorden Zuiderhaven 55 1720 246 81r
KUIK, STEFFEN Steeven Cuyk koper huis Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
KUIK, TRIJNTJE Trijntie Cuyck koper Poortje 3 1694 243 103r
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Cuik koper Scheffersplein 25 1707 245 22v
KUIK, TRIJNTJE JOOSTES Trijntje Joosten Cuyk verkoper q.q. Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
KUINDER, KORNELIS KLASES Cornelis Claes Cuinder naastligger ten westen onbekend 1602 228 321v
KUIPER, wijlen Claas Cuiper mr. bakker verkoper Lanen 2 1785 261 4va
KUIPER, ANTJE ABES Antje Abbes Cuiper, bejaarde vrijster (62 jaar) verkoper Rommelhaven 1 1783 261 31v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper naastligger ten noorden Moriaanstraat 7 1784 261 162r
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper verkoper Moriaanstraat 7 1784 261 162r
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper naastligger ten oosten Moriaanstraat 9 1784 261 163v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper naastligger ten noorden Moriaanstraat 9 1784 261 163v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper verkoper Moriaanstraat 9 1784 261 163v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiper verkoper Noorderhaven 89 1791 263 345r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiper verkoper q.q. Noorderhaven 89 1791 263 345r
KUIPER, JAN JANS Jan Janzen Cuiper huurder Moriaanstraat 8 1788 263 6r
KUIPER, JAN JANS Jan Jansen Cuiper zakkendrager koper huis Romastraat ZZ 1803 266 302r
KUIPER, KORNELIS Cornelis P. Cuiper verkoper ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Cuiper verkoper ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Cuiper verkoper Noorderhaven 89 1791 263 345r
KUIPER, PIETER KORNELIS wijlen Pieter Cornelis Cuiper verkoper Karremanstraat 1784 261 170r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Cuiper, c.u. schuitschipper koper pakhuis en drie woningen daarachter Noorderhaven 89 1711 245 140r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Cuiper grootveerschipper verkoper Rommelhaven 20 1722 246 139v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Cuiper koopman verkoper Bildtstraat 5 1732 248 135r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Cuiper verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 15 1732 248 139r
KUPERUS, dr. Cuperus naastligger ten westen Noorderhaven 53 1799 265 132r
KUPERUS, KORNELIS burgerhopman Cornelis Cuperus naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter 1731 247 383r