Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Za  Ze  Zi  Zo  Zu  Zy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SIERSMA, AUGUSTINUS de weduwe van mr. Augustinus Ziersma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 10 1675 240 212r
SIERSMA, DOEKE Doeke J. Ziersma koper zoutkeet Noorderkade 25 1807 267 325r
SINGEL, DAVID wijlen dr. David Zingel economus verkoper Noorderhaven 77 1696 243 258r
SURINGAR, AMALIA Amelia Zuyrger verkoper Kleine Kerkstraat 16 1729 247 230r
SURINGAR, GAUKE de kamer van Gouke Zuyrger naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1692 242 398v
SURINGAR, GAUKE de kamer van Gouke Zuyriger naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1692 243 2r
SURINGAR, GAUKE GERRITS Gouke Gerrits Zuirger koopman verkoper Werfpad 7 1693 243 43v
SURINGAR, TJEERD de hof van Tjeerdt Zuirger naastligger ten zuiden Rozengracht 34 1672 240 90r
SURINGAR, TJEERD de kinderen van wijlen Tiaard Zuriger naastligger ten westen Voorstraat 78 1695 243 160r
SURINGAR, TJEERD Tjeerd Zuyrger naastligger ten noorden William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
SURINGAR, TJEERD Tiaert Zuyriger naastligger ten westen Herenwaltje 1634 233 136v
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS de kinderen van wijlen Tjeerdt Sybrands Zuirger erflater Scheffersplein OZ 1686 242 122r
SWART, FILIPPUS de verkoperse, de weduwe van Philippus Zwart koopman naastligger ten oosten Schritsen 44 1783 261 84r
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Zwart koopman verkoper Schritsen 44 1783 261 84r
SWART, REINER Reinder Zwart naastligger ten zuiden Vissersstraat 6 1789 263 132v
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1802 266 62r
SWART, REINER Reinder Zwart schipper naastligger ten oosten Zoutsloot 31 1807 267 337v
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten westen Zoutsloot 37 1808 268 62r
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten westen Zoutsloot 37 1809 268 216r
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwart wijdschipper koper huis en tuintje Zoutsloot 33 1783 261 85r
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwart huurder (p.j.) Zoutsloot 33 1783 261 85r
SWART, RUURD PIETERS Ruurd Pieters Zwart varensgezel koper huis Lanen 35 1808 268 113r
ZANDSTRA, BOUWE TJERKS Bouwe Tierks Zandstra verkoper Zoutsloot 89 1723 246 160v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstra equipagemeester verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstra equipagemeester verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstra equipagemeester verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAN RUURDS wijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstra erflater onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAN RUURDS wijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstra erflater onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAN RUURDS wijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstra erflater onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAN TJERKS Jan Tjercks Zanstra naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, MARIA DIRKS Marijke Dirx Zanstra verkoper Liemendijk 4 1728 247 142v
ZANDSTRA, RUURD Ruyrd Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, RUURD Ruyrd Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, RUURD Ruyrd Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TIETJE Tytie Zanstra verkoper Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Zanstra bontwever koper huis Kerkpoortstraat 51 1730 247 300r
ZANDSTRA, TJERK Tjerck Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TJERK Tjerck Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, TJERK Tjerck Zanstra verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZEE, de weduwe van van der Zee naastligger ten noorden Voorstraat 101 1803 266 306v
ZEE, de weduwe van van der Zee naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
ZEE, BINKE Bente van der Zee naastligger ten noorden Voorstraat 99 1793 264 82v
ZEE, BINKE Bente van der Zee naastligger ten noorden Voorstraat 101 1793 264 88r
ZEE, BINKE de geabandonneerde boedel van Bente van der Zee verkoper Noordijs 14 1795 264 266v
ZEE, BINKE SIETSES Bente Sytses van der Zee koopman koper huis Noordijs 14 1792 264 31r
ZEE, S. de weduwe van S. van der Zee naastligger ten westen Voorstraat 99 1793 264 82v
ZEE, SIETSE wijlen Sytse D. van der Zee verkoper Voorstraat 101 1793 264 88r
ZEE, SIETSE wijlen Sydze van der Zee verkoper Noordijs 14 1805 267 124r
ZEE, SIETSE ANDRIES Sytze Drieses van der Zee koopman koper huis de Ossekop genaamd (waren huurders) Voorstraat 97 de Ossenkop 1780 259 297v
ZEE, SIETSE ANDRIES Sytze Drieses van der Zee koopman koper huis Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
ZEE, SIETSE ANDRIES Sytze Drieses van der Zee koper huis Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
ZEE, SIETSE ANDRIES de weduwe van Sydse Drieses van der Zee naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 14 1787 262 156r
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Sytse Drieses van der Zee koopman koper Voorstraat 101 1787 262 215r
ZEE, SIETSE ANDRIES de weduwe van Sytse Drieses van der Zee naastligger ten oosten Noorderhaven 43 1789 263 110r
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee koopman verkoper Havenplein 24 1791 263 290v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee koper Noordijs 14 1795 264 266v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Sytze Drieses van der Zee koopman naastligger ten noorden Voorstraat 97 1802 266 149v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Sytze Drieses van der Zee koopman verkoper Voorstraat 97 1802 266 149v
ZEEMAN, stal en wagenhuis van Zeeman bode naastligger ten noorden Hofstraat 20 1756 254 3v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochter koper dubbelhuis Weeshuisstraat 13 1790 263 211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochter koper dubbelhuis Weeshuisstraat 15 1790 263 211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman huurder (p.j.) Weeshuisstraat 13 1790 263 211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman huurder (p.j.) Weeshuisstraat 15 1790 263 211v
ZEEMAN, EELKJE Eelkie Zeeman verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
ZEEMAN, EELKJE Eelkjen Zeeman koper Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeeman naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeeman verkoper Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkje Joosten Zeeman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1783 261 35r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES wijlen Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Brouwersstraat 22 1792 264 8r
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeeman schipper koper Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeeman schipper naastligger ten westen Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeeman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west 1748 251 217r
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeeman naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1748 251 217r
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeeman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west 1756 254 9v
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeeman naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1756 254 9v
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeeman verkoper Zuiderhaven 28 1759 254 198r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman koper huis Voorstraat 76 1775 258 235v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman marktmeester en koopman verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman koopman koper huis Noorderhaven 62 1780 259 269v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman verkoper Voorstraat 76 1780 259 286av
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman koopman koper Noorderhaven 12 1788 262 269r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman naastligger ten noorden Voorstraat 19 1789 263 125v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman verkoper Noorderhaven 12 1789 263 169r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman koopman koper van 1/2 Noorderhaven 89 1790 263 198r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman verkoper Noorderhaven 62 1790 263 250r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman, c.m. verkoper Noorderhaven 89 1791 263 345r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman verkoper Hoogstraat 22 1798 265 108v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeman koopman in wijnen verkoper Hoogstraat 22 1787 262 152r
ZEEMAN, FRANS JOOSTES de erfgenamen van wijlen Frans Joosten Zeeman, c.soc. naastligger ten oosten Rommelhaven 2west 1723 246 161r
ZEEMAN, FRANS JOOSTES wijlen Frans Joosten Zeeman verkoper Zuiderhaven 34west 1758 254 179r
ZEEMAN, J. J. Zeeman bode koper provisioneel huis Vijverstraat 6 1741 250 7ra
ZEEMAN, J. J. Zeeman, c.s. bode naastligger ten noorden Achterstraat 5 1750 252 93r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper Zoutsloot 30 1746 251 115r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper Spinhuisstraat 4 1746 251 153r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper Spinhuisstraat 4 1747 251 180r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman stadsbode geniaarde koper van 1/2 Weverstraat ZZ 1747 251 203r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper woning Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper van 1/3 Noorderhaven 13 1748 251 232v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper woning en weefwinkel Anjelierstraat 2 1749 252 10v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper Anjelierstraat 4 1754 253 193r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper van 1/3 Noorderhaven 13 1756 253 254v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 20achter 1756 253 260v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper Zuiderhaven 31 1757 254 65r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper q.q. Noorderhaven 14 1759 254 218ar
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 45 1761 255 57v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper huis Lanen 5 1761 255 108v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman stadsbode geniaarde koper Sint Odolphisteeg 8 1762 255 177v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper 1/2 huis Zuiderhaven 31 1763 255 253v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 31 1763 255 253v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
ZEEMAN, JOOST de erfgenamen van wijlen Joost Zeeman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1772 258 50v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23 1775 258 239r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23 1775 258 239r
ZEEMAN, JOOST wijlen Joost Zeeman gerechtsbode verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
ZEEMAN, JOOST wijlen Joost Zeeman stadsbode eigenaar Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeman naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
ZEEMAN, JOOST FRANSES Joost Fransen Zeeman gerechtsbode koper huis, zijnde een voormalige brouwerij, met een paardenstal ernaast Zoutsloot 30 1745 251 98v
ZEEMAN, JOSEF Joseph Zeeman commies ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
ZEEMAN, MARIA Maria Zeeman verkoper Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
ZEILMAKER, Zeilmaker koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1785 261 311v
ZEILMAKER, Zeilmaker koopman naastligger ten westen Zoutsloot 26 1785 261 311v
ZEILMAKER, ATE Ate Zeilmaker, c.u. huurder (p.j.) Nieuwstraat 38 1796 264 322r
ZEILMAKER, DIRK Dirk Zeilmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 15 1797 265 35r
ZEILMAKER, DOUWE Douwe Zeylmaker naastligger ten westen Noorderhaven 15 1765 256 109r
ZEILMAKER, EVERT RUURDS Evert Ruurds Zeilmaker lantaarnvuller koper huis Hoogstraat 4 1781 260 150v
ZEILMAKER, HIELKJE Hylckjen Zeilmaker verkoper Zoutsloot ZZ 1712 245 167r
ZEILMAKER, J. de heer J. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
ZEILMAKER, J. de weduwe van J. D. Zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1811 269 132v
ZEILMAKER, J. Heer J. D. Zeylmaker naastligger ten oosten Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
ZEILMAKER, JAKOBJE Japke W. Zeilmaker koper Voorstraat 46 1800 265 272v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1785 262 39r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker koopman huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker koopman koper door niaar hecht gebouwde en florisante lijnbaan Havenpoort 1 1789 263 139v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker naastligger ten westen Droogstraat 27 1790 263 255r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker verkoper Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 7 1799 265 128r
ZEILMAKER, JAN de erfgenamen van wijlen Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zoutsloot 23 1808 268 30v
ZEILMAKER, JAN Jan Zeylmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeylmaker koopman koper huis en pakhuis Noorderhaven 61 1785 261 303r
ZEILMAKER, JAN DOUWES Jan Douwes Zeilemaker koopman verkoper huis, het erf lopend van het Noordijs tot aan de Zoutsloot ? Liemendijk 42 1787 262 190v
ZEILMAKER, JAN DOUWES wijlen Jan Douwes Zeilmaker verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
ZEILMAKER, JAN DOUWES Jan Douwes Zeilmaker koper door niaar huis Noorderhaven 85 de Drie Kaarsen 1780 259 284v
ZEILMAKER, JAN DOUWES Jan Douwes Zeylmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1802 266 132r
ZEILMAKER, JAN JANS Jan Jansen Zeilmaker commandeur geniaarde koper Voorstraat 11west 1740 250 93r
ZEILMAKER, KEIMPE Keimpe Zeilmaker verkoper Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, KEIMPE hun wijlen oom Keimpe Zeilmaker erflater Noorderhaven 7 1799 265 128r
ZEILMAKER, KLAASKE Claaske Zeilmaker koper Brouwersstraat 23 1799 265 143r
ZEILMAKER, KLAASKE Claaske Zeilmaker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1799 265 143r
ZEILMAKER, REINER de erfgenamen van wijlen Reinder J. Zeilemaker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 87 1789 263 67r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1778 259 93r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmaker koper q.q. Achterstraat 7 1785 261 288r
ZEILMAKER, REINER wijlen Reinder J. Zeilmaker koopman erflater Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylemaker naastligger ten westen onbekend 1775 258 203v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1764 256 70v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmaker naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1766 256 217r
ZEILMAKER, REINER JANS Reynder Jansen Zeilmaker geniaarde koper van 1/2 Liemendijk 3 1759 254 237v
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jans Zeilmaker koopman koper huis Zoutsloot 10 1770 257 165v
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jans Zeilmaker naastligger ten westen Noorderhaven 31 1771 257 226r
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jansen Zeilmaker huurder Liemendijk 3 1781 260 72v
ZEILMAKER, REINER JANS Reiner Jansen Zeilmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 51 1785 261 281r
ZEILMAKER, REINER JANS de erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 27 1786 262 95v
ZEILMAKER, REINER JANS de erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker naastligger ten noorden Noorderhaven 27 1786 262 95v
ZEILMAKER, REINER JANS de erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker verkoper van 1/2 Franekereind 29west 1801 266 18r
ZEILMAKER, SIETSKE Sytske D. Zeilmaker verkoper Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske D. Zeilmaker verkoper van 1/2 Noorderhaven 7 1799 265 128r
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske Zeilmaker koper huis Noorderhaven 28 1806 267 282v
ZEILSTRA, OEPKE Oepke Zeilstra naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
ZEILSTRA, OEPKE MINNES Oepke Minnes Zeilstra mr. zeilmaker koper Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alyda Zeilstra verkoper Schritsen 35 1795 264 246r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alida Zeylstra koper Schritsen 35 1784 261 160r
ZEILSTRA, WILHELMINA Willemina Alida Zeylstra verkoper Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
ZEILSTRA, WILHELMINA Willemina Alida Zeylstra huurder Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Zoutsloot 107 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Scheffersplein 1 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
ZIJLSTRA, Zijlstra koopman koper huis en erf Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r
ZIJLSTRA, de heer Zijlstra negotiant koper pakhuis Noorderhaven 74 Bremen 1807 268 3r
ZIJLSTRA, MINNES Oepje Minnes Zijlstra zeilmaker verkoper Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstra koper Havenplein 16 1774 258 183r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstra begunstigde van een lijfrente (p.j.) Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra naastligger ten westen Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra havenmeester naastligger ten westen Havenplein 26 1786 262 93v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra havenmeester huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra naastligger ten oosten Voorstraat 6 1788 263 21r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra verkoper q.q. Vijverstraat 5 1793 264 157v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
ZIJLSTRA, C. de Heer C. D. Zijlstra schepen van de Stad koper Schritsen 54 1808 268 65v
ZIJLSTRA, C. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r
ZIJLSTRA, D. de heer D. Zijlstra naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
ZIJLSTRA, D. D. Zijlstra koopman naastligger ten oosten Voorstraat 6 1805 267 128r
ZIJLSTRA, D. D. C. Zijlstra huurder (p.j.) Schritsen 60 1809 268 262v
ZIJLSTRA, DIRK Dirk Zijlstra koopman geniaarde koper Noorderhaven 23 1806 267 193r
ZIJLSTRA, DIRK Dirk C. Zijlstra koper huis Voorstraat 36 het hof van Friesland 1807 267 336r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. timmerman koper van 1/2 huis Spekmarkt 4 1772 258 32v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. huistimmerman koper Havenplein 18oost 1773 258 98r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. timmerman verkoper Voorstraat 15 1775 258 220r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/4 Hofstraat 35 1785 261 276r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra koper huis Spekmarkt 2 1786 262 82r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1786 262 82r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten westen Spekmarkt 2 1786 262 82r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra eigenaar van 3/4 Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten zuiden Lanen 80 1789 263 80v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra erflater Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS de erfgenamen van wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/2 Vissersstraat 2 1789 263 151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/2 Vissersstraat 2 1789 263 151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra erflater Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra erflater Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper Brouwersstraat 4 1789 263 165r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra verkoper Spekmarkt 2 1795 264 274v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra koper Schritsen 49 1796 264 318v
ZIJLSTRA, FOEKJE KORNELIS Foekje Cornelis Zijlstra koper Zuiderhaven 7 1790 263 190v
ZIJLSTRA, HANS Hans W.C. Zijlstra koper huis, tuin en bleekveld Schritsen 54 1808 268 65v
ZIJLSTRA, HANS Hans Willem Cornelis Zijlstra verkoper Schritsen 54 1810 269 63v
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester koper pakhuis en plaats Havenplein 18west 1774 258 166r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 18west 1774 258 166r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 16 1774 258 183r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester koper huis Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester koper huis Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra havenmeester verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1792 264 15r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra verkoper q.q. Hoogstraat 17 1792 264 37r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra verkoper q.q. Hoogstraat 15 1792 264 37r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra verkoper q.q. Droogstraat 20 1792 264 37r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra verkoper q.q. Achterstraat 1792 264 39v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra naastligger ten noorden Lanen 45 1800 265 227r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 16 1801 266 16r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra solliciteur bij de marine verkoper q.q. Scheerstraat 4 1802 266 60r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra naastligger ten oosten Havenplein 16 1804 267 41r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra koper door niaar huis met pakhuis daarachter Noorderhaven 23 1806 267 193r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra verkoper Havenplein 18 1808 268 38r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis C. Zijlstra koopman koper huis Zuiderhaven 9 1810 269 32r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis C. Zijlstra naastligger ten westen Zuiderhaven 9 1810 269 32r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Havenplein 18oost 1773 258 98r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis en tuin Voorstraat 8 1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Poortje 3 1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester verkoper Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra oud havenmeester verkoper Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra koper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra koper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra koper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELISKE KORNELIS Cornelis Cornelisen Zijlstra koopman verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
ZIJLSTRA, MARGARETA Margen Zijlstra verkoper van 1/2 Vijverstraat 20 1803 266 303r
ZIJLSTRA, MARTJEN de geabandonneerde boedel van Maatje D. Zijlstra verkoper Rozenstraat 3 1798 265 83r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartie Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r
ZIJLSTRA, PLEUNTJE ANNES Pleuntie Annes Zijlstra verkoper Noorderhaven 76 1782 260 200v
ZIJLSTRA, PLEUNTJE ANNES Pleuntie Annes Zijlstra verkoper Noorderhaven 78 1782 260 200v
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstra verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstra verkoper Lanen 93 1807 268 17r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Zijlstra koper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra koper Vissersstraat 2 1789 263 151r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra koper Brouwersstraat 22 1792 264 8r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zydske Dirks Zijlstra verkoper Brouwersstraat 22 1803 266 182r
ZOMER, NICOLAAS de weduwe van Nicolaas Zomer huurder bovenkamer (p.j.) Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
ZOMER, OEPKE Oepke Zomer huurder Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
ZOMER, OEPKE Oepke Zomer huurder Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schipper koper huis en herberg Rommelhaven 18 1803 266 307r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schuitschipper verkoper Rommelhaven 18 1805 267 161v
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schuitschipper koper huis Noorderhaven 72 1808 268 109v
ZOUTMAN, JAN Jan Zoutman, c.u. huurder Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaal winkelierse naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1768 257 66v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaal winkelierse verkoper Zuiderhaven 6 1768 257 66v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaal koper huis Zoutsloot 21 1784 261 158v