Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
NIEUWENHUIS, ANTJE F. Anna F. Nieuwenhuis verkoper Nieuwstraat 20 1775 258 211r
HEERMA, H. F. H. F. Heerma mr. bakker verkoper q.q. Hoogstraat 15 1782 260 297v
KAMSMA, S. F. de erfgenamen van wijlen S. F. Kamsma naastligger ten westen Lanen 64 1782 260 253r
VISSER, PIETER FASES Pyter Faases Visser verkoper Bildtstraat 17 1760 255 33r
, FOEKJE Foeck Faaskes koper Kerkpoortstraat 1599 228 163v
, FOEKJE Foeck Faaskes verkoper Schritsen 52 1599 228 171v
FASES, FOEKJE Foeck Faeses koper ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 285r
FASES, FOEKJE Foeck Faeses koper Romastraat 8 1602 228 285v
FASES, FOEKJE Foeck Faeses verpachter grond Romastraat 8 1602 228 285v
FASES, FOEKJE Foeck Faeses naastligger ten oosten Romastraat 8 1602 228 285v
FASES, FOUKJE Fouck Faeses koper onbekend 1602 228 325r
FASES, PIETER de weduwe van Pieter Faeses , c.s. huurder Havenplein 8 1751 252 240r
FASES, PIETER de weduwe van Pieter Faeses verkoper Havenplein 8 1751 252 240r
VISSER, PIETER FASES Pyter Faeses Fisser lijnslager koper deftig huis (p.j.) Bildtstraat 17 1757 254 84v
, FOUKJE Fouck Faesse eigenaar perceel onbekend 1602 228 325r
, FOUKJE Foucke Faesse verkoper Franekereind 40 1603 228 354v
, FOEKJE Foeck Faesses verkoper Kerkpoortstraat 1601 228 261v
, FOUKJE Fouck Faesses koper Weverstraat 1602 228 325r
, FOUKJE Fouck Faesses verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 332v
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijks niaarnemer ratione sanguinis Schoolsteeg OZ 1629 232 86v
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijks koper door niaar twee kamers aan elkaar met de plaats ten oosten daaraan gelegen Schoolsteeg OZ 1629 232 87v
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijks verkoper Rommelhaven 24achter 1630 232 141r
FEKKES, KLAASKE Claeske Feckes verkoper Bargebuurt WZ 1712 245 182v
FEKKES, DIRK Dirck Feckes naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1656 237 72r
FEKKES, DIRK Dirck Feckes houtstapelaar en koopman koper huis Kerkpad WZ 1733 248 249v
FEKKES, DIRK de kopers Dirck Feckes , c.u. houtstapelaar en koopman naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1733 248 249v
FEKKES, DIRK de kopers Dirck Feckes , c.u. houtstapelaar en koopman naastligger ten westen Kerkpad WZ 1733 248 249v
FEKKES, EELKE wijlen Eelcke Feckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v
FEKKES, LIJSBET Lijsbeth Feckes bruid 1605 228 434r
FEKKES, PIER Pyer Feckes verkoper Noordees (gebied) 1605 228 444v
FEKKES, RINSKE Reinskjen Feckes verkoper Heiligeweg 17 1697 243 278r
FEKKES, RINSKE Rinske Feckes verkoper Zuiderhaven ZZ 1698 243 382v
FEKKES, RINSKE Rinskjen Feckes koper Zuiderhaven ZZ 1696 243 253v
FEKKES, SIERK Sierck Feckes , c.u. koper huis, loods en plaats William Boothstraat 39 1644 235 102r
FEKKES, TEEKE wijlen Taecke Feckes verkoper Kleine Bredeplaats 20 1625 231 59v
FEKKES, TJEERD Tjeerd Feckes verkoper van 1/10 Noordijs 5 1683 241 244r
FEKKES, WIEPKJE Wypck Feckes koper Romastraat NZ 1599 228 174r
, DOETJE Doed Fecks aanhandelaar Havenplein 10 1621 230 265v
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddericks van Deersum koper Noorderhaven 71 1726 246 281r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddericks van Deersum huurder Noorderhaven 71 1726 246 281r
FEDDRIKS, JANKE erfgenamen v Janke Fedderiks naastligger ten zuiden William Boothstraat 6 1724 246 196v
FEDDRIKS, JANKE de erfgenamen van wijlen Janke Fedderix naastligger ten zuiden William Boothstraat 6 1722 246 150r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Fedderix Kalf naastligger ten zuiden Rommelhaven 28 1695 243 128v
FEDDES, AUKJE Acke Feddes koper Schritsen 36 1786 262 77r
FEDDES, AUKJE Akke Feddes verkoper Schritsen 36 1803 266 282r
FEDDES, ANDRIES huis genaamd de Gekroonde Werelt Andries Feddes mr. smid koper huis Noorderhaven 110 de Gekroonde Wereld 1683 241 252r
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes mr. smid naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1691 242 350r
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes mr. smid koper huis Droogstraat 63 1693 243 42v
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes mr. smid koper huis genaamd de Drie Kroonen Noorderhaven 108 de Drie Kronen 1698 243 382r
FEDDES, ANDRIES de kopers Andries Feddes , c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1698 243 382r
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes mr. ijzersmid verkoper Droogstraat 63 1699 243 402v
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 114 1701 244 107v
FEDDES, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Feddes naastligger ten westen Sint Jacobstraat 4 1703 244 212r
FEDDES, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Feddes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1703 244 212r
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 112 1704 244 265v
FEDDES, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 112 1705 244 273v
FEDDES, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Feddes naastligger ten westen Sint Jacobstraat 4 1707 245 20r
FEDDES, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Feddes naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter 1708 245 44v
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes naastligger ten westen Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
FEDDES, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 112 1710 245 104v
FEDDES, ANNE Anne Feddes koper provisioneel huis genaempt het Witte Hart ([marge: deese coop is wederomme te nyete gedaen ende gecasseert]) Heiligeweg 34 het Witte Hert [datum onzeker] 1604 228 408v
FEDDES, ANTJE Antie Feddes koper Lanen 28 1632 233 71r
FEDDES, ANTJE Antie Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 12 1633 233 126r
FEDDES, ANTJE Antje Feddes bewoner Brouwersstraat 9 1731 248 19v
FEDDES, ANTJE Antje Feddes verkoper Brouwersstraat 9 1731 248 19v
FEDDES, ANTJE Antje Feddes geniaarde koper Schritsen 61 1731 248 53r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koper huis Lanen 39 1808 268 112r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes naastligger ten oosten Lanen 37 1808 268 179r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koper huis Noorderhaven 16 1809 268 218v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koopman koper dubbel huis en bakkerij Zuiderstraat 23 1809 268 284v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koopman koper huis en bakkerij Lanen 46 1810 269 49v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes naastligger ten noorden Schritsen 37 1811 269 127r
FEDDES, BASTIAAN Bastiaan Feddes verkoper Lanen 39 1809 268 222r
FEDDES, BONIFATIUS Bonefaas Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 37 1676 240 222r
FEDDES, BOUWE Bouwe Feddes bakker verkoper Scheerstraat 1 1806 267 266v
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poort naastligger ten westen Scheerstraat 3 1805 267 174v
FEDDES, KLAAS wijlen Claas Feddes verkoper Zoutsloot 51 1730 247 335r
FEDDES, KLAAS burgemeester Claes Feddes bruidegom 1606 228 502v
FEDDES, KLAAS burgemeester Claes Feddes bruidegom onbekend 1606 228 502v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes huurder voor 2 jaren Heiligeweg 13 1611 229 1r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond Zuiderplein 1 1611 229 6v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Zuiderplein 1 1611 229 6v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond Droogstraat 39 1613 229 169v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Droogstraat 39 1613 229 169v
FEDDES, KLAAS de hof van Claes Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 1613 229 176v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Droogstraat 41 1613 229 178v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Droogstraat 41 1613 229 178v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Voorstraat 53 1614 229 190v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 6-00-00 GG]) Zoutsloot 36 1614 229 191r
FEDDES, KLAAS drie kamers in de Droogstraat van de verkoper Claes Feddes naastligger ten zuiden Zoutsloot 36 1614 229 191r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Zoutsloot 36 1614 229 191r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG]) Liemendijk 1614 229 199r
FEDDES, KLAAS burgervaandrig Claes Feddes verkoper Liemendijk 1614 229 199r
FEDDES, KLAAS de hof van Claes Feddes naastligger ten oosten Liemendijk 1614 229 202r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes , c.u. verpachter grond Droogstraat 39 1614 229 202v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Droogstraat 39 1614 229 202v
FEDDES, KLAAS de kamer van Claes Feddes , c.u. naastligger ten noorden Achterstraat 1615 229 264v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Achterstraat 1615 229 264v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Liemendijk ZZ 1615 229 285r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper huis de Olde Kerkpoort genaempt Grote Kerkstraat 24 de Oude Kerkpoort 1616 230 52v
FEDDES, KLAAS het voorhuis van de verkoper burgerhopman Claes Feddes , c.u. naastligger ten noorden Heiligeweg 19 1617 230 68v
FEDDES, KLAAS burgerhopman Claes Feddes verkoper Heiligeweg 19 1617 230 68v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper achterhuis Heiligeweg 19 1617 230 74r
FEDDES, KLAAS de koper Claes Feddes , c.u. naastligger ten noorden Heiligeweg 19 1617 230 74r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Grote Kerkstraat 24 1618 230 115v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond Liemendijk NZ 1619 230 182r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1621 230 270r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper van 1/2 Rozengracht 2 1622 230 328v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1 1626 231 144v
FEDDES, KLAAS drie kamers verkocht door Claes Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 45 1627 232 13v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1 1628 232 54v
FEDDES, KLAAS drie kamers gekocht door Claes Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 45 1628 232 60v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Droogstraat 39 1630 232 145r
FEDDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Droogstraat 41 1632 233 65v
FEDDES, KLAAS de hof van Claes Feddes naastligger ten westen Liemendijk 1632 233 72av
FEDDES, KLAAS de hof van Claes Feddes naastligger ten westen in de noorder nieuwestad 1633 233 79v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 12 1711 245 162v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 49 1727 247 7v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Karremanstraat 1729 247 256v
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes koper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 12 1711 245 162v
FEDDES, KORNELIS Cornelis Feddes bontwever naastligger ten oosten Romastraat 5 1757 254 73r
FEDDES, DIEUWKE de bouwerij van Dieucke Feddes naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1621 230 271r
FEDDES, DIEUWKE wijlen Dieucke Feddes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 54 1624 230 385v
FEDDES, DOUWTJE Doutjen Feddes huurder Wortelstraat 15 1769 257 129v
FEDDES, de weduwe van Edder Feddes naastligger ten oosten Noordijs 27 1606 228 522r
FEDDES, EDGER wijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
FEDDES, EDGER wijlen Edger Feddes koper Romastraat 1614 229 196v
FEDDES, EDGER de weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3 1617 230 98v
FEDDES, EDGER wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Romastraat NZ 1624 231 7v
FEDDES, EDGER erfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3 1629 232 105r
FEDDES, EDGER Edger Feddes , vrijgezel verkoper Franekereind 15 1636 234 8r
FEDDES, EDGER drie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u. verkoper Franekereind 1 1671 240 8va
BANGA, EDGER FEDDES het huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga naastligger ten oosten Noordijs 27 de Groene Molen 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Noordijs 27 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Romastraat 25 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Romastraat NZ 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, EDGER FEDDES de nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
FEDDES, EDGER wijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5v
FEDDES, EDGER wijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1616 230 43r
FEDDES, IEPE de brouwerij gebruikt door Eepe Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1617 230 92v
FEDDES, IEPKE Epcke Feddes naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 37 1598 228 85v
FEDDES, IEPKE Epcke Feddes naastligger ten noordwesten Kruisstraat 10oost 1598 228 85v
FEDDES, IEPKE Epcke Feddes gebruiker ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
FEDDES, IEPKE de plaats van Epcke Feddes naastligger ten oosten Kruisstraat 10west 1601 228 268v
FEDDES, IEPE Epe Feddes brouwer verkoper Droogstraat 22 1621 230 274v
FEDDES, IEPE Epe Feddes naastligger ten oosten Schritsen 28 1642 235 37r
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes bruidegom 1606 228 524r
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper door niaar huisstede getekend in de kaart met B gequoteerd nr. 1 Zuiderplein 1 1611 229 6v
FEDDES, FEDDE de niaarnemer Fedde Feddes naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1611 229 6v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats van 59 1/2 x 24 houtvoeten Zuiderplein 3 1611 229 12v
FEDDES, FEDDE de proclamanten Fedde Feddes , c.u. naastligger ten westen Zuiderplein 3 1611 229 12v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes , c.u. naastligger ten zuiden Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes , c.u. naastligger ten westen Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper huis of schuur met loods, galerij en paardenstal Achterstraat 1615 229 264v
FEDDES, FEDDE gemeensman Fedde Feddes verkoper Liemendijk NZ 1619 230 182r
BONNEMA, FEDDE FEDDES mijnheer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten westen Rozengracht 7west 1625 231 57v
BONNEMA, FEDDE FEDDES mijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v
BONNEMA, FEDDE FEDDES mijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21 1626 231 109v
BONNEMA, FEDDE FEDDES mijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21 1626 231 109v
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 30 1627 232 19v
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1629 232 109r
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1629 232 109r
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1631 232 179v
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1631 232 179v
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1632 233 56r
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1632 233 56r
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten westen Rozengracht 5 1644 235 137v
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Rozengracht 5 1644 235 137v
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht 5 1644 235 137v
BONNEMA, FEDDE FEDDES de hof van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1644 235 148r
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zuiderplein 1 1644 235 148r
BONNEMA, FEDDE FEDDES de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Hofstraat 1 1644 235 149v
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht NZ 1644 235 153r
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht 7west 1647 235 242v
FEDDES, FIEKE Fietje Feddes koper Hoogstraat 15 1730 247 340r
FEDDES, FOLKERT Folckert Feddes bruidegom 1605 228 475v
FEDDES, FOLKJE Folkje Feddes koper Tiepelsteeg 1758 254 132r
FEDDES, FOLKJE Folkje Feddes naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1777 259 51r
FEDDES, FOLKJE Folkjen Feddes koper Sint Odolphisteeg 18 1763 255 220av
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes koper Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes koper Grote Bredeplaats 25 1621 230 285r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes koper Grote Bredeplaats 25 1625 231 71r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes koper Grote Bredeplaats 25achter 1629 232 92r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 25achter 1629 232 92r
FEDDES, FREERK wijlen Freerck Feddes verkoper Heiligeweg 1601 228 252r
FEDDES, FROUKJE wijlen Frouckien Feddes verkoper Voorstraat 56west 1686 242 149v
FEDDES, GEERTJE Geertie Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 12 1633 233 126r
FEDDES, GEERTJE Geertie Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 37 1676 240 222r
FEDDES, GEESKE Geeske Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 12 1633 233 126r
FEDDES, GEESKE de erfgenamen van wijlen Geeske Feddes verkoper Schoolsteeg WZ 1680 241 19ra
FEDDES, GRIETJE Griet Feddes verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v
DEERSUM, GRIETJE FEDDES Grietie Feddes van Deersum verkoper Noorderhaven 99 1733 248 256v
FEDDES, HESSEL Hessel Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1600 228 217v
FEDDES, HILTJE Hiltje Feddes koper Romastraat 5 1757 254 73r
FEDDES, HILTJE Hiltje Feddes verkoper Romastraat 5 1763 256 13r
FEDDES, HUBERT Hubert Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 12 1711 245 162v
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes koper 1/2 huis en schuur Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v
FEDDES, HUBERT als huurder Huybert Feddes mr. schoenmaker naastligger ten westen Voorstraat 4 1692 242 25ra
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Lanen 36 1647 235 249v
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Schritsen 27 1647 235 249v
FEDDES, IEME Ime Feddes naastligger ten noorden Zuiderhaven 63 1643 235 72r
FEDDES, IEPE Ipe Feddes brouwer gebruiker Herenwaltje 10 1620 230 246v
FEDDES, IEPE het huis van Ipe Feddes naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1654 236 252r
FEDDES, JEEN Jaan Feddes grootveerschipper verkoper q.q. Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes bruidegom 1605 228 438r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 12 pm land genaamd het mr. Gerbrant Walckema land (Door de verkoper geerfd land van hun vader) buiten Harlingen 1615 230 6r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 4 pm land genaamd Fetze Fenne (Door de verkoper geerfd land van hun vader) buiten Harlingen 1615 230 6r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoper koopman koper 1/4 en 1/14 van 12 pm land in mr. Gerbrant Walckama landen ([geen koopprijs vermeld]) buiten Harlingen 1620 230 243v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoper koopman koper 1/4 en 1/14 van 4 pm 4 einsen land genaempt Fetse Fenne ([geen koopprijs vermeld]) buiten Harlingen 1620 230 243v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) in de noorder nieuwestad 1623 230 371r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond Droogstraat 45 1627 232 13v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond ([staat: 6-00-00 GG]) Droogstraat 45 1628 232 60v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond Droogstraat 45 1633 233 111v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1634 233 140r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Liemendijk NZ 1635 233 157r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Droogstraat 39 1635 233 162r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Droogstraat 41 1635 233 162r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 32 1635 233 164v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 34 1635 233 164v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , vrijgezel verkoper Franekereind 15 1636 234 8r
FEDDES, JAKOB Jacoob Feddes koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. smalschipper koper huis en plaats Schritsen 30 1641 234 134r
FEDDES, JAN nu Jan Feddes naastligger ten oosten Schritsen 28 1642 235 6v
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. koper huis met plaats Schritsen 60 1643 235 76r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten oosten Schritsen 60 1643 235 76r
FEDDES, JAN Jan Feddes wijdschipper verkoper Schritsen 30 1643 235 76v
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1651 236 153r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1651 236 153r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1651 236 153r
FEDDES, JAN Jan Feddes kaagschipper naastligger ten oosten Schritsen 58 1653 236 228r
FEDDES, JAN Jan Feddes verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 10 1703 244 201r
FEDDES, JAN wijlen Jan Feddes koper Sint Odolphisteeg 4 1709 245 81v
FEDDES, JANKE Jancke Feddes koper Droogstraat 9 1689 242 287r
FEDDES, JANKE Janke Feddes verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 4v
FEDDES, JELLE Jelle Feddes , c.u. koper huis Kerkpad 7 1643 235 90r
FEDDES, JELLE wijlen Jelle Feddes verkoper Kerkpad 7 1648 236 50v
FEDDES, JELLE de weduwe van Jelle Feddes naastligger ten zuiden Kerkpad 20 1651 236 171r
FEDDES, JELLE wijlen Jelle Feddes koper Kerkpoortstraat 1651 236 171v
FEDDES, JELLE wijlen Jelle Feddes verkoper Kerkpoortstraat 1653 236 222v
FEDDES, JELTJE Jeltie Feddes koper Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
FEDDES, JOUKJE het huis van Jouck Feddes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 12zuid 1620 230 237v
FEDDES, LINSE Lens Feddes , c.u. bewoner Achterstraat 5 1721 246 103v
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes , c.u. geniaarde koper Scheerstraat 12 1717 245 279v
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes , c.u. mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 57 1717 245 288r
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes mr. smid verkoper Kerkpoortstraat 57 1722 246 128r
FEDDES, LOUW Lou Feddes glasmaker huurder (p.j.) Zuiderhaven 7 1642 234 167v
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje 1598 228 90v
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje 1598 228 91r
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje 1601 228 268r
FEDDES, MARTEN wijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r
FEDDES, MARTEN de weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 7 1613 229 141r
FEDDES, MARTEN de weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 9 1613 229 141r
FEDDES, MARTEN de weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 11 1613 229 141r
FEDDES, MARTJEN Martien Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 37 1676 240 222r
FEDDES, MINNE wijlen Minne Feddes verkoper Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
FEDDES, MINNE Minne Feddes , c.u. huurder (p.j.) Noorderhaven 85 1753 253 58v
FEDDES, MINNE Minne Feddes , c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot 40 1760 255 23r
FEDDES, MINNE Minne Feddes schuitschipper aanhandelaar huis Noorderhaven 66 1761 255 80v
FEDDES, MINNE Minne Feddes schuitschipper verkoper Lanen 6 1761 255 81v
FEDDES, MINNE Minne Feddes schuitschipper geniaarde koper Rommelhaven 22 1763 256 14r
FEDDES, MINNE Minne Feddes schuitschipper verkoper Noorderhaven 66 1764 256 88v
FEDDES, OEDSKE Oedske Feddes koper Schoolsteeg WZ 1634 233 144r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes schilder verkoper Zuiderplein 1 1611 229 49v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v
FEDDES, PIETER kopers zoon Pieter Feddes verkoper Noorderhaven NZ 1615 229 277v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes , zoon van de koper verkoper Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes , zoon van de koper verkoper Hoogstraat 18 1615 229 277v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes , zoon van de koper verkoper Rommelhaven 13 1615 229 277v
FEDDES, PIETER broer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen 1615 230 6r
FEDDES, PIETER broer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen 1615 230 6r
FEDDES, PIETER de nagelaten weeskinderen van hr. Pieter Feddes verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes koper brouwerij, mouterij met huis en tuin ten noorden, paardenstal en een eigen steeg tot aan de Lanen Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes mr. brouwer naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes brouwer naastligger ten noorden Lanen 85west 1683 242 1r
FEDDES, PIETER de weduwe van Pieter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85oost 1692 242 25va
FEDDES, PIETER Pieter Feddes koper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
FEDDES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Feddes naastligger ten westen Voorstraat 56oost 1694 243 105r
FEDDES, PIETER grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Pieter Feddes eigenaar perceel Voorstraat 56west 1694 243 105r
FEDDES, PIETER wijlen Pieter Feddes verkoper Voorstraat 56west 1699 244 9v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes verkoper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 12 1711 245 162v
FEDDES, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Feddes naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost 1712 245 176r
FEDDES, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Feddes koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost 1712 245 183r
FEDDES, PIETER wijlen Pieter Feddes verkoper Sint Christoffelsteeg 4 1713 245 196v
FEDDES, PIETER wijlen Pieter Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 16 1717 245 294v
FEDDES, PIETER wijlen Pieter Feddes naastligger ten westen Droogstraat 16 1717 245 294v
FEDDES, PIETER wijlen Pieter Feddes verkoper Droogstraat 16 1717 245 294v
FEDDES, PIETER als bewoner Pyter Feddes naastligger ten westen Droogstraat 39 1613 229 169v
FEDDES, PIETER de brouwerij van Pyter Feddes naastligger ten westen Lanen 85oost 1675 240 29va
FEDDES, PIETER de brouwerij van Pyter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85oost 1675 240 29va
FEDDES, PIETER de [steeg naar de] brouwerij van Pyter Feddes brouwer naastligger ten westen Lanen 85oost 1681 241 35ra
FEDDES, PIETER de brouwerij van Pyter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85oost 1681 241 35ra
FEDDES, PIETER wijlen Pyter Feddes brouwer geniaarde koper Voorstraat 47 1687 242 208v
FEDDES, PIETER de weduwe van Pyter Feddes naastligger ten westen Lanen 85west 1692 242 26ra
FEDDES, PIETER de weduwe van Pyter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85west 1692 242 26ra
FEDDES, PIETER wijlen Pyter Feddes brouwer verkoper van 1/2 Noorderhaven 91 1693 243 31v
FEDDES, PIETER wijlen Pyter Feddes verkoper Lanen 85west 1716 245 264r
FEDDES, PIETER Pytter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85oost 1669 239 200v
FEDDES, PIETER Pytter Feddes mr. brouwer geniaarde koper Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
FEDDES, PIETER grondpacht uit huis en brouwerij bewoond door de kopers Pytter Feddes mr. brouwer eigenaar perceel Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
FEDDES, PIETER Pytter Feddes mr. brouwer en wijdschipper koper 1/2 huis Voorstraat 56west 1686 242 149v
FEDDES, PIETER de weduwe van Pytter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85oost 1691 242 339v
FEDDES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Feddes mr. brouwer naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost 1698 243 388v
FEDDES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Feddes mr. brouwer naastligger ten westen Voorstraat 56oost 1698 243 388v
FEDDES, PIETER wijlen Pytter Feddes mr. brouwer verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
FEDDES, PIETER Pytter Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 105 1702 244 180v
FEDDES, PIETER wijlen Pytter Feddes mr. brouwer en koopman verkoper Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r
FEDDES, REITSKE Reyts Feddes koper Franekereind 13 1625 231 45r
FEDDES, SIERK Sierck Feddes koper huis, loods en een ledige plaats Rommelhaven 6 1642 235 3r
FEDDES, SIERK de plaats van Sierck Feddes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 9 1643 235 69v
FEDDES, SIERK Sierck Feddes wagenmaker naastligger ten noorden Rommelhaven 6drie_achter 1645 235 173r
FEDDES, SIERK Sierck Feddes , c.u. verkoper Rommelhaven 6drie_achter 1645 235 173r
FEDDES, SIERK Sierck Feddes wagenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 4 1648 236 18v
FEDDES, SIERK Sierck Feddes koper door niaar twee kamers, daar een slijpmolen in de erve is Rommelhaven 6 1651 236 156v
FEDDES, SIERK Sierck Feddes wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 8 1659 237 204v
FEDDES, SIERK de weduwe van Sierck Feddes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 9 1660 238 38v
FEDDES, SIERK de weduwe van Sierck Feddes wagenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter 1661 238 89v
FEDDES, SIERK de weduwe van Sierck Feddes naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter 1663 238 185v
FEDDES, SIERK de plaats van de weduwe van Sierck Feddes wagenmaker naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5achter 1659 238 2ra
FEDDES, SIERK de weduwe van Sierck Feddes naastligger ten westen Rommelhaven 8 1660 238 5va
FEDDES, SIERK de weduwe van Sierck Feddes wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter 1660 238 5va
FEDDES, SIERK de plaats van de weduwe van Sierk Feddes wagenmaker naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5achter 1660 238 19r
FEDDES, SIERK wijlen Sierk Feddes verkoper Rommelhaven 6 1663 238 182r
FEDDES, SIERK wijlen Sierk Feddes verkoper Rommelhaven 6een_achter 1663 238 21ra
FEDDES, SJOERD Sioerd Feddes apotheker huurder Kleine Bredeplaats 19 1687 242 190r
FEDDES, SJOERD Sioerd Feddes , c.u. verkoper Voorstraat 2 1692 243 11v
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes verkoper Zoutsloot NZ 1616 230 36r
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes verkoper Herenwaltje 1629 232 92v
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes verkoper William Boothstraat 3 1633 233 124r
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes verkoper William Boothstraat 3 1633 233 124r
FEDDES, SIPKE Sipke Feddes koper huis of woning met hof tuin of plaats strekkende voor van de straat oostwaarts tot aan Outger metselaar Scheffersplein OZ 1615 229 262v
FEDDES, SIPKE Sipke Feddes verpachter grond Voorstraat 1 1627 232 7v
FEDDES, SIPKE Sipke Feddes verkoper Voorstraat 1 1627 232 7v
FEDDES, SIERK Sirck Feddes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5achter 1655 237 15r
FEDDES, SIERK Sirck Feddes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 3 1655 237 38v
FEDDES, Siwcke Feddes koper Hoogstraat 27 1615 229 279v
FEDDES, SJOERD Sjoerdt Feddes apotheker koper huis Voorstraat 2 1687 242 187r
FEDDES, SJOERD Sjoerdt Feddes naastligger ten westen Voorstraat 4 1692 242 25ra
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes verkoper onbekend 1682 241 192v
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes schuitschipper koper kamer Sint Odolphisteeg 7 1700 244 54r
FEDDES, SIEBE de koper Sybe Feddes , c.u. schuitschipper naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 7 1700 244 54r
FEDDES, SIEBE de koper Sybe Feddes , c.u. schuitschipper naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 7 1700 244 54r
FEDDES, SIEBREN Sybren Feddes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 11 1693 243 58v
FEDDES, Syverke Feddes verkoper Zeilmakersstraat 21 1614 229 228r
NAUTA, TEETSKE FEDDES Taeaedske Feddes Nauta, bejaarde vrijster koper Rozenstraat 2 1793 264 97r
FEDDES, TEETSKE wijlen meerderjarige vrijster Teetsche Feddes erflater Rozenstraat 2 1798 265 79r
FEDDES, TEUNTJE het huis van Teuntie Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 93 1640 234 98v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes koper ten zuiden van Harlingen 1611 229 27v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes koper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 93 1663 238 173r
FEDDES, TRIJNTJE Trijntie Feddes verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v
FEDDES, TRIJNTJE Trijntie Feddes koper Rozengracht 30 1629 232 107r
FEDDES, TRIJNTJE Trijntie Feddes koper Rozengracht 18 1631 233 15r
FEDDES, TRIJNTJE Trijntie Feddes naastligger ten oosten Rozengracht 18 1631 233 15r
FEDDES, TIETJE Tytje Feddes verkoper Hoogstraat 15 1740 250 124v
FEDDES, UILKJE Uulck Feddes , mede voor zich verkoper Vijverstraat 6 1627 232 30v
FEDDES, WIEBE Wybe Feddes bakker naastligger ten westen Noorderhaven 19 1728 247 206v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer wijdschipper koper dwarshuis Noorderhaven 15 1711 245 150r
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Achterstraat 6 1738 249 260v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Noorderhaven 85 1738 249 283r
FEDDES, WIEBREN Wybrant Feddes verkoper Zuiderplein 3 1631 232 179v
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltie Feddes Dreyer verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltje Feddes Dreyer koper van 1/2 Voorstraat 36 1730 247 339r
FEDDES, IEPE Ype Feddes naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1629 232 103v
FEDDES, IEPE Ype Feddes , c.u. e.a. bewoner onbekend 1632 233 45v
FEDDES, IETJE Yttje Feddes huurder voorboven (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
FEDDRIKS, FEDDE Fedde Feddricks naastligger ten westen Zoutsloot 80 1613 229 140r
FEDDRIKS, GERRIT Gerryt Feddricks verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
FEDDRIKS, JAN Jan Feddricks verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
FEDDRIKS, JANKE Janke Feddricks koper huis met twee apart bewoonde kamers Herenknechtenkamerstraat 19 1689 242 264r
FEDDRIKS, JOHANNES Johannes Feddricks verkoper Noorderhaven 100 1622 230 319r
FEDDRIKS, JOHANNES Johannes Feddricks koopman verkoper Voorstraat 52west 1624 231 21r
FEDDRIKS, JOUKJE Jouck Feddricks koper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddricks koopman verkoper q.q. Herenwaltje 1685 242 92r
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddricks naastligger ten westen Noorderhaven 55 1709 245 79v
FEDDRIKS, TRIJNTJE Trijn Feddricks verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalff verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
FEDDRIKS, PIETER Pieter Feddrickx koper huis en plaats Achterstraat NZ 1632 233 64v
FEDDRIKS, AALTJE het nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx verkoper Heiligeweg 6 1660 238 4ra
ANDELA, FEDDRIKS Bucke Feddricx Andla naastligger ten westen Rozengracht 6 1660 238 43r
FEDDRIKS, BIEUWKE Buke Feddricx bruid 1605 228 480r
FEDDRIKS, DOETJE Doed Feddricx , voor zich en haar vijf kinderen verkoper Lanen 56 1617 230 102v
FEDDRIKS, GERRIT Gerryt Feddricx , ouder dan 25 jaar verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r
FEDDRIKS, HIDDE wijlen Hidde Feddricx verkoper Noorderhaven 33 1602 228 280v
FEDDRIKS, HIDDE de kinderen van wijlen Hidde Feddricx verkoper van 1/2 Noorderhaven 33 1602 228 280v
FEDDRIKS, JAN Jan Feddricx , maiores verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r
FEDDRIKS, JOHANNES Johannes Feddricx verkoper Noorderhaven 100 1618 230 108r
FEDDRIKS, JOHANNES Johannes Feddricx verkoper q.q. Noorderhaven 100 1618 230 108r
FEDDRIKS, JOHANNES Johannes Feddricx koper provisioneel huis Noorderhaven 100 1618 230 114r
FEDDRIKS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrant Feddricx naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r
FEDDRIKS, SIPKE het huis nagelaten door Sipcke Feddricx naastligger ten oosten Franekereind 5 1633 233 77v
FEDDRIKS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrandt Feddricx naastligger ten oosten Voorstraat 72 1618 230 120v
FEDDRIKS, TRIJNTJE Trijn Feddricx , maiores verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r
FEDDRIKS, TJERK Tierk Feddrik verkoper van 2/5 Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antie Feddriks erflater Zuiderstraat 14 1800 265 262r
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antie Feddriks erflater Nieuweburen 7 1800 265 263r
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antie Feddriks erflater Brouwersstraat 24 1800 265 264r
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antje Feddriks erflater Zuiderhaven 32 1800 265 257v
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antje Feddriks erflater Zuiderhaven 36west 1800 265 259r
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antje Feddriks erflater Zuiderhaven 30 1800 265 260r
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antje Feddriks erflater Zuidersteeg 1 1800 265 261r
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antje Feddriks erflater Zuiderhaven 32 1801 265 290v
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antje Feddriks erflater Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuis koper huis, groot pakhuis en 3 aparte woningen erachter Grote Werf 2 1755 253 212v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuis koper huis, weefwinkel en plaatsje Nieuwstraat 20 1768 257 56r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Juffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuis koper van 1/2 lijnbaan, teerhuis en hennipzolder ([voor de twee percelen in deze akte]) onbekend 1770 257 167r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Juffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuis koper van 1/2 knechtswoning waarin twee woonkamers, bij een lijnbaan ([voor de twee percelen in deze akte]) onbekend 1770 257 167r
FEDDRIKS, BEREND Beerent Feddriks , c.u. huurder bovenkamer (p.j.) Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
FEDDRIKS, DOUWE wijlen Douwe Feddriks verkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 3 1731 247 382r
FEDDRIKS, DOUWE wijlen Douwe Feddriks verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
FEDDRIKS, DOUWE wijlen Douwe Feddriks koper Romastraat 29 1738 249 232r
FEDDRIKS, HEEBELTJE Habel Feddriks verkoper Voorstraat 74 1626 231 121r
FEDDRIKS, HITJE Hittie Feddriks koper Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
FEDDRIKS, HIELKE Hylcke Feddriks verkoper Voorstraat 74 1626 231 121r
FEDDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Feddriks verkoper Voorstraat 74 1626 231 121r
FEDDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Feddriks huurder (p.j.) Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddriks naastligger ten noorden Noordijs OZ 1701 244 116r
FEDDRIKS, TJERK de erfgenamen van wijlen Tjerk Feddriks naastligger ten oosten Noorderhaven 51 1728 247 101r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks wijdschipper verkoper Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks wijdschipper verkoper Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
FEDDRIKS, WIEBE zoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopman naastligger ten zuiden Franekereind 20 1700 244 36r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks brouwer en koopman koper kamer Nieuwstraat 48 1700 244 52r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks Kalff mr. brouwer en zoutzieder koper hof met bomen, planten en prieel Hofstraat 16 1701 244 110r
FEDDRIKS, BAUKE het hiervoor genoemde 1/2 huis en de hof van Baucke Feddrix naastligger ten westen Rozengracht 6 1652 236 196r
ANDELA, BOEKE FEDDRIKS Buke Feddrix Andla naastligger ten westen Rozengracht 6 1654 236 256v
FEDDRIKS, DOUWE Douwe Feddrix verkoper Hondenstraat 2 1704 244 247v
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper van 1/4 Droogstraat 47 1728 247 143r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum naastligger ten westen Noorderhaven 101 1728 247 146r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper van 1/4 Noorderhaven 101 1728 247 146r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper van 1/48 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper Voorstraat 54 1729 247 279r
FEDDRIKS, JAKOBJE Jaapjen Feddrix koper Zuiderhaven 31 1706 244 316v
FEDDRIKS, JAKOBJE wijlen Jaepje Feddrix erflater Zuiderhaven 31 1723 246 172r
FEDDRIKS, JANKE Jancke Feddrix naastligger ten zuiden William Boothstraat 6zuid 1714 245 217v
FEDDRIKS, JANKE huis en tuin van de erfgenamen van wijlen Janke Feddrix naastligger ten zuiden William Boothstraat 6 1723 246 171v
FEDDRIKS, TJERK Tierk Feddrix naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1696 243 221v
FEDDRIKS, TJERK Tierk Feddrix koopman geniaarde koper Voorstraat 56oost 1712 245 176r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix koopman verkoper q.q. Franekereind 23west 1684 242 13r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix koper Voorstraat 11west 1689 242 281r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix koper Voorstraat 73 1689 242 281r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix koper Sint Jacobstraat 15 1689 242 281r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1690 242 320r
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddrix koper 1/5 huis Kleine Bredeplaats 3 1695 243 145r
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddrix koper huis en hof Noorderhaven 53 1703 244 232v
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddrix naastligger ten oosten Voorstraat 71achter 1704 244 356r
FEDDRIKS, TJERK de woning van Tjerk Feddrix naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1707 245 31r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddrix grootschipper koper huis alwaer de Jol uytgehangen heeft Noorderhaven 47 de Jol 1685 242 72v
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddrix koper huis genaamd de Goltberg Grote Bredeplaats 15 de Goudberg 1686 242 120v
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddrix mr. brouwer verkoper Nieuwstraat 48 1703 244 219v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Calff, c.u. koper huis annex brouwerij en mouterij Noordijs 4 de Oliphant 1693 243 54r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalf verkoper Noorderhaven 47 1695 243 172r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalf, n.u. mr. brouwer verkoper van 1/2 Voorstraat 85 1696 243 207r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff mr. brouwer en zoutzieder verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff verkoper q.q. Tiepelsteeg 1708 245 61v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff galjootschipper verkoper Hofstraat 16 1709 245 94v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff verkoper Noordijs 4 1710 245 111r
FEDDRIKS, SALOMON Salomon Federix verkoper Both Apothekerstraat 3 1701 244 121v
FEDDRIKS, BAUKE het huis van Baucke Fedrickx naastligger ten westen Rozengracht 4 1652 236 196r
FEDDRIKS, KLAAS de weeskinderen van wijlen mr. Claes Fedricx verkoper onbekend 1604 228 396r
FEDDRIKS, GRIETJE Grietje Fedrix naastligger ten westen Noorderhaven 99 1729 247 227v
FEDDRIKS, GRIETJE Grietje Fedrix verkoper van 1/4 Noorderhaven 99 1729 247 227v
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens apotheker verkoper Voorstraat 81voor 1774 258 162v
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens verkoper Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
FEIKES, FOKKE het gewezen huis van dr. Focke Feickens naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
FEIKES, KLAAS Claas Feickes , c.u. gortmaker koper huis Heiligeweg 56 1667 239 95r
FEIKES, KLAAS Claes Feickes naastligger ten oosten Franekereind 18 1653 236 238v
FEIKES, KLAAS de schuur van Claes Feickes , c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1662 238 155v
FEIKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Feickes verkoper Nieuwstraat 40 1671 240 35v
FEIKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Feickes verkoper Heiligeweg 56 1671 240 5ra
FEIKES, DOEDE de weduwe van Doede Feickes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 42 1712 245 174v
FEIKES, DOEDE wijlen Doede Feickes verkoper Nieuwstraat 46 1714 245 225v
FEIKES, DOEDE de weduwe van Doede Feickes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 42 1715 245 234r
FEIKES, HARING Haringh Feickes , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
FEIKES, HENDRIK Hendrik Feickes , c.u. huurder Noorderhaven 40 1659 237 197v
WIT, HENDRIK FEIKES burgervaandrig Hendrik Feickes de Witt verkoper Kruisstraat 1 1664 238 213r
FEIKES, JAN Jan Feickes cherger koper twee kamers Schoolsteeg 1670 240 28r
FEIKES, JAN Jan Feickes verkoper Weverstraat 1670 240 30r
FEIKES, JETSE de weduwe van Jetse Feickes naastligger ten oosten Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
FEIKES, JETSE Jetze Feickes naastligger ten westen Voorstraat 22 1624 231 17r
FEIKES, MARTEN een kamer en huis met als bewoner Marten Feickes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ 1636 234 12r
FEIKES, RIKSTJE Richt Feickes verkoper Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
FEIKES, RINSKE Rinske Feickes verkoper Bargebuurt 11 1712 245 179v
FEIKES, SIEBREN de kamer van Sibrant Feickes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 13 1659 237 213v
FEIKES, SIEMEN Simen Feickes naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1713 245 190v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feickes trekveerschipper op Dokkum verkoper Rapenburg 18 1694 243 76r
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feickes trekveerschipper op Dokkum verkoper Rapenburg 20 1694 243 76r
FEIKES, SJOUKJE Sjouckjen Feickes verkoper Voorstraat 55 1671 240 7ra
FEIKES, SIEMEN Symen Feickes , c.u. schuitschipper geniaarde koper Scheerstraat 5 1694 243 98v
FEIKES, TJITSE Tietse Feickes , c.u. koper 1/2 huis Hofstraat NZ 1667 239 96r
FEIKES, TJITSE Tietse Feickes , c.u. eigenaar van 1/2 Hofstraat NZ 1667 239 96r
FEIES, MEINERT Meynert Feies naastligger ten zuiden Voorstraat 91achter 1617 230 80r
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes koper Sint Christoffelsteeg OZ 1705 244 268v
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes verkoper Voorstraat 58twee_achter 1717 245 298r
FEIKES, AAFKE wijlen Aefke Feikes verkoper Vijverstraat 26 1749 251 271v
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper Zoutsloot 87 1781 260 67r
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis Zoutsloot 87 1781 260 118r
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis en plaats Karremanstraat 6 1781 260 118r
FEIKES, KLAAS Claes Feikes , c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 105 1713 245 195v
FEIKES, DIRK Dirk Feikes , c.u. huurder Heiligeweg 2 1805 267 182v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 40 1701 244 122v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 42 1701 244 122v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes Mosch zoutdrager huurder (p.j.) Nieuwstraat 48 1689 242 284v
FEIKES, DOUWE Douwe Feikes verkoper q.q. Zoutsloot 85 1777 259 76r
FEIKES, DOUWE Douwe Feikes verkoper q.q. Droogstraat NZ 1777 259 77v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes herbergier koper Hoogstraat 9 1738 249 230r
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes koper Hoogstraat 7 1740 250 84r
FEIKES, FOUKJE Foukjen Feikes koper Kleine Kerkstraat 10 1703 244 217r
FEIKES, FROUKJE Froukje Feikes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
FEIKES, FROUKJE Froukjen Feikes koper Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
FEIKES, GEERT Geert Feikes , c.u. koper kamer onbekend 1664 238 214r
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes koper Kerkpad 16 1749 251 259v
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes verkoper Kerkpad 16 1750 252 67r
FEIKES, GRIETJE wijlen Grietje Feikes verkoper Zoutsloot 89 1796 265 7r
FEIKES, GRIETJE wijlen Grietje Feikes verkoper Zoutsloot 89 1796 265 7r
FEIKES, HARING Haring Feikes naastligger ten zuiden Heiligeweg 68 1669 239 179v
FEIKES, HARING Haringh Feikes koper provisioneel hoekhuis Hoogstraat 30 1668 239 29ra
WIT, HENDRIK FEIKES burgervaandrig Hendrick Feikes de Witt verkoper q.q. Weverstraat 1664 238 26ra
WIT, HENDRIK FEIKES burgervaandrig Hendrik Feikes de Witt verkoper Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r
FEIKES, JAN Jan Feikes , c.u. naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
FEIKES, JAN Jan Feikes , n.u. naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
FEIKES, JAN Jan Feikes scheepstimmerman koper huis Hofstraat 27 1778 259 149v
FEIKES, JAN Jan Feikes naastligger ten oosten Hofstraat 25 1781 260 78v
FEIKES, JETSE de weduwe van Jetse Feikes naastligger ten oosten Voorstraat 7a-oost 1668 239 132v
FEIKES, MARIA Marijke Feikes verkoper Zuiderstraat 27 1752 253 271r
FEIKES, MARTEN Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60 1638 234 58r
FEIKES, MARTEN Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60 1638 234 60r
FEIKES, PIETER Pieter Feikes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
FEIKES, PIETER Pieter Feikes schippersknecht verkoper Zuiderhaven 33 1809 268 253r
FEIKES, RINSKE de schuur van Rinske Feikes naastligger Achterstraat 33 1765 256 138v
FEIKES, RINSKE de schuur van Rinske Feikes naastligger ten noorden van de Liemendijk Achterstraat 33 1765 256 138v
FEIKES, RINSKE Rinske Feikes betrokkene (akte dd 15-05-1715 inzake bouwhoogte van een schuur) Achterstraat 31 1775 258 222r
FEIKES, SIBBELTJE Sibbeltje Feikes naastligger ten oosten Achterstraat 31 1769 257 117v
FEIKES, SIBBELTJE Sibbeltje Feikes naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1769 257 119v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sibrand Feikes Camsma koper huis en hof Lanen 58 1742 250 207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sibrand Feikes Camsma naastligger ten westen Lanen 58 1742 250 207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sibrand Feikes Camsma procureur postulant verkoper Heiligeweg 27zuid 1791 263 306r
FEIKES, SJOERD Sioerd Feikes koper 1/2 huis Scheffersplein 25 1665 239 6v
FEIKES, SJOERD zoon van Sioerd Feikes naastligger ten westen Heiligeweg 15 1692 242 376v
FEIKES, SJOERD de zoon van wijlen Sioert Feikes verkoper Noorderhaven 108 1691 242 350r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feikes naastligger ten westen Heiligeweg 15 1666 239 41v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feikes koper provisioneel en finaal 1/2 huis Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feikes scheepstimmerman koper huis Hofstraat ZZ 1770 257 177r
FEIKES, SJOERD de weduwe van Sjoerd Feikes bewoner Hofstraat 4 1786 262 96v
FEIKES, SJOUKJE Sjoukje Feikes verkoper Schritsen 17 1759 254 243r
FEIKES, SJOUKJE Sjoukjen Feikes koper Schritsen 17 1751 252 166r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma koper huis Lanen 56 1731 248 10v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerhopman Sybrand Feikes Camsma koper van 1/2 huis Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma koper 1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuin Lanen 62 1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma koper 1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuin Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerhopman Sybrand Feikes Camsma crediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 7 1758 254 265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerhopman Sybrand Feikes Camsma crediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 1 1758 254 265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsma procureur postulant koper huis Heiligeweg 27zuid 1789 263 108v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kolonel Sybrand Feikes Kamsma verkoper Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Kamsma naastligger ten westen Schritsen 53 1781 260 129r
FEIKES, SIEBREN Sybrant Feikes verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1651 236 164r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Camsma naastligger ten noorden Schritsen 47 1774 258 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma koper van 1/2 3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma koper van 1/2 3/64 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma koper van 1/2 3/64 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma verkoper Lanen 85west 1758 254 120v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Kamsma naastligger ten noorden Heiligeweg 25 1773 258 122v
FEIKES, THOMAS de weduwe van Thomas Feikes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 15 1771 257 258r
FEIKES, THOMAS wijlen Thomas Feikes verkoper Zuiderstraat 13 1777 259 52v
FEIKES, THOMAS de weduwe van Thomas Feikes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 15 1777 259 73r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknecht koper huis Karremanstraat 6 1771 257 208r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes naastligger ten oosten Anjelierstraat 9 1774 258 160v
FEIKES, TJOMME Tjomme Feikes naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1703 244 204v
FEIKES, THOMAS Tomas Feikes Rot schipper koper huis Zuiderstraat 13 1760 254 257r
FEIKES, FROUKJE Vroukje Feikes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
FEIKES, WELMOED Welmoed Feikes huurder Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
FEIKES, WILLEM Willem Feikes naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1785 261 271v
FEIKES, WILLEM Willem Feikes naastligger ten westen Zuiderhaven 26 1788 262 246v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaarden metselaar koper huis Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaarden naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1786 262 136r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaarden koopman verkoper Brouwersstraat 1b 1788 262 240v
FEIKES, IEPE Ype Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1751 252 134v
FEIKES, IEPE Ype Feikes oud herbergier verkoper Vissersstraat 4 1754 253 148v
FEIKES, IEPE Ype Feikes huurder Droogstraat 65 1755 253 205r
FEIKES, IEPE Ype Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1756 253 268r
FEIKES, IEPE Ype Feikes koper Rozengracht 27 1760 255 5v
FEIKES, IEPE Ype Feikes verkoper Hoogstraat 6 1763 255 191v
FEIKES, IEPE Ype Feikes huurder Hoogstraat 6 1763 255 200v
FEIKES, IEPE Yppe Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1755 253 249r
FEIKES, IETJE Yttje Feikes Felsma koper huis Sint Jacobstraat 12 1754 253 188r
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Molenpad 11 1735 249 41v
FEITES, ANTJE Antie Feitels verkoper Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
FEITES, ANTJE Antje Feitels koper Moriaanstraat 12 1731 247 381r
FEITES, ANTJE Antje Feitels naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1731 247 381r
FEITES, ANTJE Antje Feitels naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1731 247 381r
FEITES, BERBER Berber Feitels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 10 1748 251 234v
FEITES, Kaetie Feitels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 10 1748 251 234v
FEITES, ABE Abbe Feites naastligger ten westen Rommelhaven 4 1692 242 403r
FEITES, ABE de weduwe van Abbe Feites naastligger ten westen Noordijs 5achter 1692 243 1v
FEITES, ABE Abbe Feites wijdschipper verkoper Noordijs 5 1697 243 318v
FEITES, ABE Abbe Feites wijdschipper verkoper q.q. Noordijs 5 1697 243 7va
FEITES, ABE de weduwe van Abbe Feites naastligger ten oosten Schritsen 8 1709 245 81r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites naastligger ten westen Schritsen 14 1709 245 84r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites naastligger ten noorden Schritsen 14 1709 245 84r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 14 1709 245 84r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites wijdschipper verkoper Schritsen 18 1709 245 96r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites wijdschipper naastligger ten noorden Schritsen 12 1709 245 98v
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites wijdschipper verkoper Schritsen 12 1709 245 98v
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 10 1710 245 108v
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites wijdschipper verkoper Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r
FEITES, KLAAS Claes Feites smalschipper verkoper Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
FEITES, DOUWE Douwe Feites verkoper Heiligeweg 31 1700 244 51r
FEITES, HOITE Hoite Feites verkoper Voorstraat 60 1711 245 149r
FEITES, HOITE Hoite Feites koper door niaar dwarshuis Noorderhaven 10 1721 246 96v
FEITES, HOITE Hoite Feites verkoper Noorderhaven 10achter 1723 246 153v
FEITES, HOITE Hoite Feites huurder Vijverstraat 11 1739 250 74v
FEITES, HOITE Hooite Feites schoenmaker koper huis Karremanstraat 8 1807 267 333r
FEITES, HOITE Hoyte Feites huurder Vijverstraat 9 1699 243 398v
FEITES, RITSKE Ritske Feites naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1663 238 191r
FEITES, SIPKE de weduwe van Sipke Feites naastligger ten noorden Voorstraat 53 1693 243 34r
FEITES, SIPKE wijlen Sipke Feites , c.s. verkoper Rommelhaven 4een_achter 1693 243 67r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites naastligger ten noorden Voorstraat 79 1691 242 24va
FEITES, TEUNIS Teunis Feites , c.u. verkoper Rommelhaven 4een_achter 1710 245 107r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites huurder (p.j.) Rommelhaven 4een_achter 1721 246 106r
FEITES, TEUNTJE Teuntie Feites koper door niaar huis met een schuur of paardenstal erachter met een steeg vanuit de schuur oostwaarts lopend naar de straat Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites koper 5/6 kamer Rommelhaven 4een_achter 1693 243 67r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites eigenaar van 1/6 Rommelhaven 4een_achter 1693 243 67r
FEITES, TEUNIS de koper Theunis Feites naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter 1693 243 67r
FEITSES, ANTJE Antje Feitzes koper Vijver 5 1785 262 17r
FEIES, KLAAS Claes Fejes smalschipper verkoper Schritsen 47 1709 245 86v
FEIES, HARTMAN Hartman Fejes schipper koper Rommelhaven 11 1713 245 193r
FEKKES, KLAASKE Claaske Fekkes Wolkama koper Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
FEKKES, DIRK de excuteurs van de verlaten boedel van wijlen Dirk Fekkes verkoper Kerkpad WZ 1745 251 89r
FEKKES, JAN Jan Fekkes koopman koper huis en bleekveld Grote Kerkstraat 33 1807 268 2r
FEKKES, JAN Jan Fekkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. koper huis Werfpad ZZ 1710 245 121v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. koper ledige plaats of ruimte Werfpad ZZ 1716 245 275v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. naastligger ten zuiden Werfpad ZZ 1716 245 275v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten oosten Werfpad 1717 245 280v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 52west 1717 245 283r
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 52west 1722 246 138v
FEMMES, KORNELIS wijlen Cornelis Femmes verkoper Werfpad ZZ 1734 248 328r
FEMMES, HANS Hans Femmes , c.u. bewoner Zuiderstraat 12 1719 246 51r
FEMMES, HANS Hans Femmes , c.u. bewoner Zuiderhaven 73 1726 246 263v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers koper twee ledige plaatsen Zuiderstraat 1611 229 47v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers houtkoper koper ledige plaats met een huis daarachter Zuiderhaven ZZ 1613 229 133r
FORMERS, FORMER Fermer Fermers verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderstraat 1615 229 271r
FORMERS, FORMER Fermer Fermers protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor 1616 230 31v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderpoort (gebied) 1617 230 104v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers houtkoper verkoper Hoogstraat 21 1619 230 153v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers koper provisioneel in de zuider nieuwestad ZZ 1619 230 155r
FORMERS, FORMER Fermer Fermers verkoper Zuiderstraat 31 1619 230 169v
FEITSES, HEILTJE Heiltje Fetjes koper Kruisstraat NZ 1636 234 13r
FEITSES, FEIKE Feycke Fetses slager naastligger ten zuiden Noorderhaven 14 1649 236 77v
ROORDA, FRANS FEITSES Frans Fetses Roorda koopman koper woning Noorderhaven 67achter 1697 243 304r
ROORDA, FRANS FEITSES Frans Fetses Roorda naastligger ten zuiden Noorderhaven 67achter 1697 243 304r
FEITSES, ANNE 1/64 schip gevoerd door Anne Fetties toehaak Voorstraat 8 1632 233 62r
FEITSES, FEITSE Fettie Fetties , c.u. koper huis Lanen 13 1700 244 63r
FEITSES, FEITSE Fettie Fetties koopman verkoper Lanen 13 1707 245 28v
FEITSES, GATSE Gattie Fetties naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1636 234 17r
FEITSES, GATSE Gattie Fetties verkoper onbekend 1644 235 136v
FEITSES, JELLE de crediteuren van Jelle Fetties boekbinder verkoper Heiligeweg 30 1635 233 156r
FEITSES, JOUKE Joucke Fetties naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20 1670 240 17r
FEITSES, JOUKE Joucke Fetties naastligger ten westen Brouwersstraat 20 1670 240 17r
FEITSES, JOUKE Joucke Fetties koper provisioneel nieuw huis, brouwerij en mouterij Brouwersstraat 22 1670 240 1va
FEITSES, JOUKE Joucke Fettjes koper finaal 2/3 huis met een loods erachter en een ruime plaats en tevens een vrije op- en afslag op de Schritsen Lanen 62 1669 239 35ra
FEITSES, JOUKE Jouke Fettjes , c.u. grootschipper koper door niaar ratione proximitatis 1/3 huis met loods en plaats erachter met een op- en afslag op de Schritsen; totale verkoopbedrag Lanen 62 1669 239 190v
FEITSES, JOUKE Jouke Fettjes , c.u. schipper verkoper Lanen 62 1670 239 220r
, TEETSKE Taats Feycke koper Franekerpoort (gebied) 1611 229 61r
, TRIJNTJE Trijnke Feycke bruid 1606 228 511v
FEIKES, AALTJE Aelcke Feyckes verkoper ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
FEIKES, ANTJE Anna Feyckes koper Havenplein 24 1606 228 511r
FEIKES, AATJE grondpacht uit het huis van Atke Feyckes eigenaar perceel Herenwaltje 1656 237 61r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes mr. gortmaker koper ledige plaats Kerkpoortstraat 19 1646 235 194r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopman koper huis bestaande uit twee woningen Franekereind 20 1652 236 214v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopman verkoper Franekereind 20 1655 237 29r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten oosten Franekereind 18 1656 237 96v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koper huis, schuur en koestalling Nieuwstraat 40 1658 237 149r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1668 239 151r
FEIKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Feyckes verkoper Blindemanssteeg 1671 240 58v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 190v
FEIKES, KLAAS het gorthuis van Claes Feyckes , c.soc. naastligger ten zuiden Franekereind 6 1670 240 2ra
FEIKES, KOERT Coert Feyckes verkoper Schritsen 48 1697 243 294r
FEIKES, DIRK Dirk Feyckes mr. slager verkoper Voorstraat 9 1679 241 53v
FEIKES, EVERT Evert Feyckes verkoper Scheffersplein 27 1657 237 262v
FEIKES, EVERT Evert Feyckes verkoper Franekereind 23oost 1657 237 262v
FEIKES, FOKKE dr. Focke Feyckes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
FEIKES, FOKKE dr. Focke Feyckes advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
FEIKES, HARING Haring Feyckes , c.u. koper 1/2 hoekhuis Hoogstraat 30 1668 239 137v
FEIKES, HARING Haringh Feyckes verkoper Scheffersplein 27 1657 237 262v
FEIKES, HARING Haringh Feyckes verkoper Franekereind 23oost 1657 237 262v
FEIKES, HARING als huurder Haringh Feyckes naastligger ten noorden Heiligeweg 64 1670 239 218r
FEIKES, HARING Haringh Feyckes wijdschipper verkoper Hoogstraat 30 1675 240 191r
FEIKES, HENDRIK Hendrick Feyckes , c.u. koper kamer Kruisstraat 1 1658 237 171r
FEIKES, HENDRIK wijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes erflater Noorderhaven 47 1676 240 233v
FEIKES, HENDRIK wijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes erflater Noorderhaven 47 1677 240 271v
FEIKES, HENDRIK wijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes erflater Noorderhaven 47 1677 240 272r
WIT, HENDRIK FEIKES wijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes de Wit erflater Noorderhaven 47 1678 241 5ra
FEIKES, JAKOB Jacob Feyckes naastligger ten westen Schritsen 60 1630 232 148r
FEIKES, JAKOB Jacob Feyckes , c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1638 234 67r
FEIKES, JAKOB Jacob Feyckes , c.u. verkoper Schritsen 58 1639 234 83r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes verkoper ledige plaats met bomen en planten onbekend 1623 230 337v
FEIKES, JETSE de proclamant Jetse Feyckes , c.u. naastligger ten westen onbekend 1623 230 337v
FEIKES, JETSE als gebruiker Jetse Feyckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1623 230 367v
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes niaarnemer Voorstraat 22 1624 231 17r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes verkoper q.q. Noorderhaven 29 1625 231 84v
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes , c.u. geniaarde koper Voorstraat 34 1631 232 172v
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes koper huis, loods en plaats Voorstraat 9 1631 233 13r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes verkoper Zuiderplein 3 1632 233 56r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes verpachter grond Achterstraat NZ 1632 233 64v
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 11west 1633 233 121r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 11west 1639 234 77r
FEIKES, JETSE Jitse Feyckes koper huis Bildtstraat 19 1616 230 23v
FEIKES, JOHANNES Joannes Feyckes verkoper Alemanssteeg 1605 228 468r
FEIKES, JOHANNES Johannes Feyckes verkoper Alemanssteeg 1604 228 426r
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht koper 1/2 huis Raamstraat 2 1684 242 46r
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht eigenaar van 1/2 Raamstraat 2 1684 242 46r
FEIKES, MARTEN Marten Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 60 1635 233 160r
FEIKES, MARTEN Marthen Feyckes huurder Voorstraat 58 1618 230 150r
FEIKES, MARTEN Marthen Feyckes , c.soc. bewoner Voorstraat 58 1619 230 160v
FEIKES, RIKSTJE Richt Feyckes protesteert vanwege een hypotheek Lanen 83 1616 230 30v
FEIKES, SIBBELTJE Sibbel Feyckes verpachter grond Alemanssteeg 1606 228 528v
FEIKES, SIEBREN Sibrant Feyckes koper kamer Schritsen 12 1615 229 261r
FEIKES, SIEBREN wijlen Sibrant Feyckes koper Voorstraat 58 1641 234 150v
FEIKES, SJOERD als bewoner Sioerd Feyckes naastligger ten oosten Scheffersplein 27 1624 231 25r
FEIKES, SJOERD Sioerd Feyckes schipper op Dokkum naastligger ten westen Voorstraat 23 1688 242 230r
FEIKES, SIPKE Sipcke Feyckes gebruiker ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes naastligger Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes , c.u. schipper op Dokkum koper huis Schritsen 5 1678 241 13r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum koper huis onbekend 1679 241 32v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum naastligger ten zuiden onbekend 1679 241 32v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum koper van 1/2 Hoogstraat 47 1679 241 39r
FEIKES, SJOERD molen genaamd de Nieuwe Molen Sjoerd Feyckes trekschipper op Dokkum koper 1/2 windmolen genaamde de Nieuwe Molen, molenaarshuis en hof Rapenburg ZZ de Nieuwe Molen 1679 241 49v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes trekschipper op Dokkum verkoper van 1/2 Hoogstraat 47 1681 241 172r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes trekschipper op Dokkum koper twee kamers Rapenburg ZZ 1682 241 200r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1682 241 200r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes trekschipper op Dokkum koper 1/2 huis Voorstraat 21 1682 241 214r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes trekschipper op Dokkum eigenaar van 1/2 huis Voorstraat 21 1682 241 214r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum koper provisioneel huis waar deDrie Blauwe Croonen uithanght Noorderhaven 108 de Drie Blauwe Kronen 1679 241 15ra
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes koper provisioneel huis genaamd de Oyvaer Franekereind 23oost de Ooievaar 1679 241 15ra
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes naastligger ten oosten Noordees (gebied) 1602 228 284v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes naastligger ten westen Heiligeweg 15 1672 240 105v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1684 242 33r
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes trekschipper op Dokkum koper 1/2 windmolen genaamd de Nieuwe Molen, met molenaarshuis en tuin Rapenburgermolen 1 de Nieuwe Molen 1688 242 250v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes trekschipper op Dokkum verkoper Scheffersplein 27 1690 242 303v
FEIKES, Sjurdt Feyckes verkoper Franekereind 23oost 1603 228 360r
FEIKES, SIEBREN Sybrant Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 99 1617 230 88r
FEIKES, SIEBREN Sybrant Feyckes naastligger ten oosten Voorstraat 95 1628 232 58r
FEIKES, SIEBREN de weduwe van Sybrant Feyckes naastligger ten oosten Voorstraat 95 1644 235 104v
FEIKES, SIEBREN Sybrant Feyckes koper doorgaande huis en erf Kleine Ossenmarkt 4 1648 236 35r
FEIKES, SIEBREN Sybren Feyckes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1650 236 117r
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Scheffersplein 27 1657 237 262v
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Franekereind 23oost 1657 237 262v
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Nieuwstraat 31 1686 242 121r
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes schuitschipper koper huis Scheerstraat 7 1695 243 118v
FEIKES, SJOERD Syoerdt Feyckes koper huis en steede met de lege plaats erachter aan de oostzijde Franekereind 23oost 1598 228 102r
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes verkoper Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes verkoper Franekereind 13 1625 231 45r
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes koper kamer Heiligeweg 46twee_achter 1625 231 45v
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter 1627 232 5r
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1627 232 11r
FEIKES, wijlen Taadts Feyckes verkoper Rommelhaven 20 1612 229 86r
FEIKES, TEETSKE Taats Feyckes koper Franekerpoort (gebied) 1611 229 7r
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 123v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes koper Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
FEIKES, TJEERD Tjaerdt Feyckes naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1600 228 215r
FEIKES, TJEERD Tyaard Feyckes verkoper William Boothstraat 1598 228 78r
FEIKES, TJEERD Tyaerdt Feyckes koper 1/2 zoutkeet (de zuider helft) William Boothstraat 23 1598 228 93r
FEIKES, TJEERD Tziaerdt Feyckes verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r
FEIKES, WIEBE Wiebbe Feyckes verkoper Voorstraat 21 1682 241 214r
FEIES, KLAAS Claas Feyes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1738 249 229r
FEIES, KLAAS Claes Feyes naastligger ten oosten Noorderhaven 105 1717 245 302r
FEIES, HARTMAN Hartman Feyes verkoper Schoolsteeg OZ 1629 232 108v
FEIES, JAKOB Jacob Feyes verkoper Schoolsteeg OZ 1629 232 108v
FEIES, JAKOB Jacob Feyes koper 1/2 kamer Steenhouwersstraat 6 1653 236 240v
FEIES, JAN Jan Feyes trekveerschipper koper huis genaamd de Pauwesteert Zuiderhaven 13 de Pauwestaart 1741 250 149r
FEIES, JAN Jan Feyes verkoper Zuiderhaven 13 1743 250 284v
FEIES, JAN Jan Feyes verkoper Hondenstraat 2 1743 250 293r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman koper huis en pakhuis Noorderhaven 56 1749 252 16v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman koper huis en pakhuis Noorderhaven 58 1749 252 16v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman verkoper Noorderhaven 56 1755 253 231v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman koper huis Hoogstraat 4 1756 253 268r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman verkoper Noorderhaven 58 1756 254 24r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes naastligger ten westen Hoogstraat 6 1763 255 191v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes naastligger ten westen Hoogstraat 6 1763 255 200v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes verkoper Hoogstraat 4 1764 256 28r
NIJHOLT, LAMMERT FEIES Lammert Feyes Nijholt voerman huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
FEIES, MEINERT Meinert Feyes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ 1638 234 64v
FEIES, MELLE Melle Feyes gardenier naastligger ten westen Rozengracht 7west 1726 246 251r
FEIES, MELLE Melle Feyes gardenier naastligger ten westen Rozengracht 7 1728 247 130r
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijhold eigenaar Rozengracht 5 1729 247 251v
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijholt koper huis met overdekte ledige plaats en een tuintje Rozengracht 5 1705 244 298r
FEIES, MEINERT de kamer van Meynert Feyes naastligger ten noorden Voorstraat 23 1615 229 242r
FEIES, MEINERT Meynert Feyes koper kamer of schuur Schritsen ZZ 1631 232 177v
FEIES, MEINERT Meynert Feyes naastligger ten westen Schritsen ZZ 1631 232 177v
FEIES, MEINERT Meynert Feyes metselaar verkoper Noordijs 4 1631 233 21r
FEIES, MEINERT Meynert Feyes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ 1635 233 162r
FEIES, MEINERT Meynert Feyes naastligger ten oosten Hondenstraat 13 1638 234 67v
FEIES, SIEBREN mr. Sibrandt Feyes koper huis Lanen 84 1643 235 88r
FEIES, SIEBREN Sibrandt Feyes koper huis Grote Ossenmarkt 18 1645 235 187v
FEIES, SIEBREN de loods van Sibrant Feyes naastligger ten oosten Brouwersstraat 12noord_achter 1644 235 110v
FEIES, SIEBREN mr. Sibrant Feyes naastligger ten westen Lanen 93 1651 236 150r
FEIES, SIEBREN mr. Sybrand Feyes , c.u. chirurgijn verkoper Brouwersstraat 12noord 1646 235 236r
FEIES, SIEBREN Sybrand Feyes mr. chirurgijn verkoper Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r
FEIES, SIEBREN Sybrant Feyes verkoper Schoolsteeg OZ 1629 232 108v
FEIES, SIEBREN mr. Sybrant Feyes chirurgijn koper 1/2 huis Brouwersstraat 12noord 1631 233 17v
FEIES, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybren Feyes verkoper Lanen 84 1657 237 107r
FEIES, Wibrigh Feyes verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 129r
FEIES, WIEBRICHJE Wybrich Feyes eigenaar van 1/2 Steenhouwersstraat 6 1653 236 240v
FEIKES, AUKJE zijn moeder Acke Feykes verkoper Zuiderhaven 1oud 1774 258 176r
FEIKES, EMILIUS Ameel Feykes turfdrager verkoper van 2/6 Hofstraat 15 1784 261 255r
FEIKES, ANTJE Antie Feykes koper Vijverstraat 26 1732 248 142r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes koper Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
FEIKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Feykes gortmaker naastligger ten oosten buiten Harlingen 1672 240 80r
FEIKES, DOEDE Doede Feykes zoutdrager huurder (p.j.) Nieuwstraat 50 1693 243 47r
FEIKES, EIE Eye Feykes koper Hoogstraat 6 1745 251 67v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 9 1745 251 92v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper q.q. Hoogstraat 9 1745 251 92v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 7 1745 251 95v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper q.q. Hoogstraat 7 1745 251 95v
FEIKES, FEIKJE Feykje Feykes huurder Noorderhaven 104 1726 246 282r
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 drie huizen aan elkaar Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
FEIKES, GERARDUS Gerhardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, GRIETJE Grietie Feykes koper Noorderhaven 18 1751 252 171v
FEIKES, GRIETJE Grietie Feykes verkoper Noorderhaven 18 1755 253 214r
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
FEIKES, HENDRIK Hendrick Feykes koper huis Noorderhaven 47 1658 237 169av
FEIKES, HENDRIK vaandrager Hendrick Feykes koper hof met prieel, bomen en planten Liemendijk 1662 238 133r
WIT, HENDRIK FEIKES burgervaandrig Hendrick Feykes de Wit, c.u. koper huis met een plaats erachter en een eigen steeg ten oosten Noorderhaven 74 1664 238 226r
WIT, HENDRIK FEIKES burgervaandrig Hendrick Feykes de Wit eerdere bewoner Noorderhaven 47 1676 240 233v
FEIKES, JAKOB Jacob Feykes naastligger ten oosten Schritsen 56noordoost 1633 233 85r
FEIKES, JAN Jan Feykes koper huis Zoutsloot 98 1675 240 189r
FEIKES, JAN huisman Jan Feykes verkoper Molenpad 1 1750 252 57v
FEIKES, JAN wijlen Jan Feykes verkoper van 2/6 Hofstraat 15 1784 261 255r
FEIKES, JETSE Jetse Feykes verkoper Bildtstraat 19 1617 230 87r
FEIKES, JETSE Jetse Feykes koper 1/2 huis Zuiderplein 3 1629 232 109r
FEIKES, JETSE Jetse Feykes huurder van 1/2 (p.j.) Zuiderplein 3 1629 232 109r
FEIKES, JETSE Jetse Feykes koper 1/2 huis met daarachter een ledige plaats Zuiderplein 3 1631 232 179v
FEIKES, JETSE Jetse Feykes verkoper q.q. Voorstraat 66 1640 234 94r
FEIKES, JETSE Jetse Feykes verkoper q.q. Hoogstraat 16 1640 234 94r
FEIKES, JETSE als gebruiker de erfgenamen van wijlen Jetse Feykes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierse verkoper Hoogstraat 25 1752 253 25v
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierse verkoper Hoogstraat 17 1752 253 25v
FEIKES, PIETER Pieter Feykes beurtschippersknecht koper huis Zuiderhaven 33 1785 262 36r
FEIKES, RINSE de schuur van Rinske Feykes naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1727 247 3r
FEIKES, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrant Feykes naastligger ten oosten Voorstraat 95 1640 234 120r
FEIKES, SIEBREN Sibrant Feykes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1650 236 118r
FEIKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Feykes schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1738 249 279r
FEIKES, SJOERD als bewoner Sioerd Feykes naastligger ten oosten Scheffersplein 29 1618 230 143r
FEIKES, SJOERD wijlen Sioerd Feykes trekschipper op Dokkum verkoper Voorstraat 21 1690 242 316r
FEIKES, SJOERD de erfgenamen van wijlen Sioerd Feykes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 16 1690 242 20ra
FEIKES, SJOERD Sioerd Feykes scheepstimmerman verkoper van 1/6 Hofstraat 15 1784 261 255r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feykes naastligger ten noorden Rapenburg 22 1687 242 177r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feykes trekschipper op Dokkum verkoper Schritsen 5 1689 242 293v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma koper huis Lanen 85west 1731 248 14v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Camsma naastligger ten oosten Lanen 54 1736 249 134r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma koper van 1/2 huis en bakkerij Lanen 62 1752 252 206v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma oud administrator van 's lands Impositien koper huis Franekereind 2 1761 255 111r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Camsma geniaarde koper Sint Odolphisteeg 8 1762 255 177v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Noorderhaven 79 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Noorderhaven 81 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Zoutsloot 26 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Noorderhaven 83 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Kamsma koper Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma koper van 1/2 3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma koper van 1/2 3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma koper van 1/2 3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1751 252 129r
FEIKES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrant Feykes naastligger ten oosten Voorstraat 95 1643 235 60r
FEIKES, SIEBREN burgerhopman Sybren Feykes naastligger ten oosten Lanen 56 1728 247 100r
FEIKES, SIEBREN burgerhopman Sybren Feykes naastligger ten zuiden Lanen 56 1728 247 100r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feykes Camsma naastligger ten westen Schritsen 53 1768 257 44v
FEIKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symon Feykes naastligger ten westen Scheerstraat 9 1732 248 99r
FEIKES, TJALLING Tjalle Feykes brouwersknecht koper huis Bildtstraat 3 1784 261 135r
FEIKES, TJALLING Tjalle Feykes verkoper Bildtstraat 3 1805 267 145r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknecht verkoper Karremanstraat 6 1784 261 153v
FEIKES, TJALLING Tjallingh Feykes , e.a. huurder Zoutsloot ZZ 1665 239 15r
FEIKES, THOMAS Toomas Feykes huurder Schritsen 13achter 1738 249 269r
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden metselaar koper huis Zuiderhaven 24 1777 259 33v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden, c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 24 1777 259 33v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1788 263 2v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden koopman verkoper Zuiderhaven 24 1789 263 100r
FEIKES, IEPE Ype Feykes koper huis Hoogstraat 6 1745 251 67v
FEIKES, IEPE Ype Feykes herbergier verkoper Zuiderhaven 1oud 1748 251 214r
FEIKES, IEPE Ype Feykes geniaarde koper van 1/2 Hondenstraat 4 1752 252 231v
FEIKES, IEPE Ype Feykes oud herbergier koper stal en naastgelegen pakhuis Vissersstraat 4 1753 253 94r
FEIKES, IEPE het pakhuis van Ype Feykes oud herbergier naastligger ten westen Vissersstraat 6 1753 253 117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes oud herbergier verkoper Vissersstraat 6 1753 253 117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes verkoper van 1/2 Rozengracht 27 1763 255 203r
FEIKES, IEPE Yppe Feykes naastligger ten westen Hoogstraat 10 1753 253 41r
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
FEITES, BERBER Berber Feytels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 12 1748 251 237r
FEITES, Kaetie Feytels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 12 1748 251 237r
FEITES, ABE de minderjarige kinderen van Abbe Feytes , voor zijn kinderen wijdschipper verkoper van 1/4 Franekereind 30west 1693 243 27r
FEITES, ABE Abbe Feytes wijdschipper naastligger ten oosten Rommelhaven 2west 1699 243 403r
FEITES, KLAAS Claes Feytes geniaarde koper William Boothstraat 3 1682 241 196r
FEITES, HOITE Hoyte Feytes , c.u. schuitschipper verkoper Noorderhaven 10 1721 246 112r
FEITES, RITSKE Ritsche Feytes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1672 240 90v
FEITES, RITSKE Ritsche Feytes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1675 240 179r
FEITES, RITSKE Ritske Feytes , c.u. koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1661 238 78v
FEITES, SIPKE Sipke Feytes schipper verkoper Noorderhaven 88 1684 242 26v
FEITES, SIPKE Sipke Feytes smalschipper koper grondpacht van 2-10-00 CG Noorderhaven 112achter 1685 242 103r
FEITES, SIPKE grondpacht uit het pakhuis van de koper Sipke Feytes smalschipper eigenaar perceel Noorderhaven 112achter 1685 242 103r
FEITES, SIPKE wijlen Sipke Feytes naastligger ten oosten Noorderhaven 98 1700 244 49r
, ARJEN het huis van Arian Fictoor naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9 1648 236 24v
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1649 236 59r
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1650 236 124v
VICTORS, JAN Jan Fictoors koper 3/4 huis Vijverstraat 26 1650 236 116v
FEITES, SIETJE de erfgenamen van wijlen Syttje Fietes naastligger ten westen Hofstraat 13 1783 261 94r
FEIKES, KLAAS Claes Fijckes gortmaker koper 7/8 huis en de gortmakerij Heiligeweg 64 1670 239 218r
FEIKES, KLAAS de weduwe van Claes Fijkes naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1599 228 186v
WEITS, ANTJE Anna Fijts koper Klaverbladstraat 19 1646 235 237r
, JAN Jan Finkis ontvanger en dorprechter van Sint Annaparochie koper 1/2 huis en paardenstalling onbekend 1670 240 18r
FLORIS, ALBERT Albert Floris gleibakkersknecht koper huis Hofstraat 21oost 1776 259 2v
FLORIS, ALBERT de weduwe van Albert Floris naastligger ten westen Hofstraat 23 1784 261 181r
FLORIS, ALBERT wijlen Albert Floris verkoper van 1/2 Hofstraat 21oost 1802 266 109r
FLORIS, ANTJE Anna Floris naastligger ten zuiden Hoogstraat 51 1626 231 98r
FLORIS, ANTJE weduwe Anna Floris naastligger ten zuiden Hoogstraat 51 1627 232 32v
FLORIS, ANTJE Anna Floris naastligger ten zuiden Hoogstraat 51 1628 232 47r
FLORIS, ANTJE Anna Floris naastligger ten zuiden Hoogstraat 51 1629 232 112v
FLORIS, ANTJE Antie Floris verkoper van 2/10 Zoutsloot 12 1666 239 51r
FLORIS, ANTJE Antje Floris koper Schritsen 52 1780 259 301v
FLORIS, ANTJE Antje Floris verkoper Schritsen 52 1781 260 135v
FLORIS, ANTJE Antje Floris verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kinderen Schritsen 52 1781 260 313r
FLORIS, BERBER Barber Floris koper Brouwersstraat 12zuid 1620 230 237v
FLORIS, KORNELIS Cornelis Floris koper huis Droogstraat 24 1600 228 232r
FLORIS, KORNELIS de mouterij van de verkoper Cornelis Floris naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 3 1637 234 29r
FLORIS, KORNELIS Cornelis Floris verkoper Sint Christoffelsteeg 3 1637 234 29r
FLORIS, KORNELIS Cornelis Floris eerdere eigenaar Sint Christoffelsteeg 5 1637 234 38r
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
FLORIS, JAN de weduwe van Jan Floris huurder Droogstraat 18 1735 249 71v
FLORIS, JAN de weduwe van Jan Floris , c.s. huurder Droogstraat 18 1735 249 78v
FLORIS, JANKE de weduwe Jantyen Floris eerdere eigenaar Scheerstraat 10 1625 231 83r
FLORIS, Marijthen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25 1611 229 3r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
FLORIS, MARTJEN de verkoper Martien Floris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23achter 1617 230 58r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter 1617 230 58r
FLORIS, MARTJEN Martyen Floris koper Noorderhaven 28achter 1623 230 350r
FLORIS, MARTJEN Martyen Floris koper Noorderhaven 28achter 1623 230 350v
FLORIS, MARTJEN de vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
FLORIS, MARTJEN zijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
FLORIS, MARTJEN de vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
FLORIS, MARTJEN zijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
FLORIS, MARTJEN de vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
FLORIS, MARTJEN zijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
FLORIS, MARTJEN de vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
FLORIS, MARTJEN zijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
FLORIS, PIETER Pieter Floris huurder deel Kruisstraat 5oost 1784 261 171r
FLORIS, PIETER Pieter Floris koper woning Gardenierstraat 4 1791 263 355r
FLORIS, REIN Rein Floris , c.u. en c.s. huurder Zoutsloot 67 1802 266 153r
FLORIS, REIN Rein Floris naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
FLORIS, REIN Rein Floris naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpad 4 1802 266 167r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpad 6 1802 266 167r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpad 8 1802 266 167r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpad 10 1802 266 167r
FLORIS, RIKSTJE wijlen Rixt Floris erflater Zoutsloot 12 1666 239 51r
FLORIS, SIEDS de kinderen en erfgenamen van wijlen Syds Floris timmerman verkoper Noorderhaven 103 1625 231 55r
FLORIS, SIEDS de kinderen en erfgenamen van wijlen Syds Floris timmerman verkoper Droogstraat 16 1625 231 55r
FLORIS, SIEDS de weduwe van Syds Floris timmerman naastligger ten westen Droogstraat 18 1636 233 181v
FLORIS, SIEDS de weduwe van Sydts Floris timmerman naastligger ten westen Noorderhaven 105 1615 230 11r
FLORIS, SIEDS de weduwe van Sydts Floris timmerman naastligger ten westen Droogstraat 16 1616 230 55v
FLORIS, IEDE Yde Floris gleibakker verkoper Both Apothekerstraat 11 1765 256 125v
FLORIS, IEDE Yde Floris pottenbakker koper huis Raamstraat 8 1766 256 221v
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris koper Noorderhaven 10 1782 260 273r
FLORIS, IEDE de weduwe van Yde Floris naastligger ten westen Noorderhaven 12 1788 262 269r
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris verkoper Noorderhaven 10achter 1790 263 200r
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris verkoper Heiligeweg 46 1790 263 202r
FLORIS, IEDE Yede Floris koper huis met tuintje Both Apothekerstraat 11 1758 254 130r
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris verkoper Raamstraat 8 1783 261 108v
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris koper Heiligeweg 46 1789 263 142v
FLORIS, IEDE de weduwe van Yede Floris naastligger ten westen Noorderhaven 12 1789 263 169r
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris verkoper Noorderhaven 10 1791 263 300v
FLORIS, IEMKJE Ympke Floris koper huis met de ledige plaats daarachter Schritsen ZZ 1601 228 241v
FLORIS, Ariane Florys verkoper Noorderhaven 28 1600 228 197v
FLORIS, BERBER Barber Florys verkoper Noorderhaven 28 1600 228 197v
FLORIS, KORNELIS Cornelis Florys naastligger ten westen Hoogstraat 23 1599 228 161r
FLORIS, GRIETJE wijlen Griedt Florys verkoper Noorderhaven 28 1600 228 197v
FLORIS, JENTJE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
FLORIS, JANKE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
, Focce Focces naastligger ten zuiden onbekend 1641 234 153r
, Focce Focces naastligger ten westen onbekend 1641 234 153r
, JAN Jan Focke mr. gortmaker koper schuur Vissersstraat ZZ 1667 239 98r
, TEUNIS wijlen Toenis Fockerts verkoper Grote Kerkstraat 25 1623 230 372r
FOKKES, AALTJE Aaltie Fockes verkoper Zoutsloot 87 1747 251 183v
FOKKES, AALTJE Aeltie Fockes koper Zoutsloot 89 1723 246 160v
FOKKES, AALTJE Aeltje Fockes verkoper Zoutsloot 89 1730 247 302v
FOKKES, AGNIETJE Agnietie Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
FOKKES, ALBERT Albert Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2 1757 254 80r
FOKKES, ANNE Anke Fockes naastligger ten zuiden Hoogstraat 28 1767 256 245v
FOKKES, ANTJE Anna Fockes koper kamer Schritsen 8 1619 230 173v
FOKKES, ANTJE Anna Fockes koper onbekend NZ 1622 230 294r
FOKKES, ANTJE Anna Fockes verkoper Schritsen 8 1622 230 302v
FOKKES, ANTJE Antie Fockes , voor haar en haar kinderen verkoper Zoutsloot 70 1711 245 145v
FOKKES, ANTJE Antje Fockes koper Scheerstraat 10 1730 247 341v
FOKKES, ANTJE Antje Fockes verkoper Hoogstraat 40 1754 253 132v
FOKKES, ANTJE Antje Fockes naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1754 253 148r
FOKKES, ANTJE Antje Fockes naastligger ten zuiden Hoogstraat 28 1765 256 121r
FOKKES, ANTJE Antje Fockes koper huis Vissersstraat 12 1787 262 202v
FOKKES, AUKJE Auck Fockes koper Bildtpoort (gebied) 1630 232 149r
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 20 1629 232 90r
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes naastligger ten westen Karremanstraat 20 1629 232 90r
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 22 1635 233 170r
FOKKES, AUKJE Auckyen Fockes koper Zoutsloot NZ 1628 232 59v
FOKKES, AUKJE Auckyen Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1628 232 59v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer koper van 1/2 huis met het eigendom van de helft van de steeg ten westen Lanen 28 1668 239 139v
FOKKES, BAUKE het huis gekocht door Baucke Fockes naastligger ten noorden Zuiderhaven 11 1674 240 140r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer koper huis Prinsenstraat 6 1674 240 141r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 38 1679 241 47r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer verkoper van 1/2 Lanen 28 1683 241 238r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes gardenier verkoper Kleine Bredeplaats 16achter 1683 241 248r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer huurder voor 5 jaren ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE grondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel Lanen 28 1681 241 41va1
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten noorden Zuiderhaven 11 1682 241 44va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer koper provisioneel huis Voorstraat 101 1682 241 46va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer naastligger ten zuiden Voorstraat 97achter 1683 241 65va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer verkoper q.q. Noorderhaven 108 1691 242 350r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer verkoper q.q. Rapenburg 18 1694 243 76r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer verkoper q.q. Rapenburg 20 1694 243 76r
FOKKES, BAUKE grondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r1
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes , n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1703 244 220v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten noorden Rozengracht 7oost 1708 245 70v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes , c.u. naastligger ten westen Schritsen 29 1711 245 147r
FOKKES, BAUKE de huisinge van Baucke Fockes , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 29 1711 245 147r
FOKKES, BAUKE de hof van Baucke Fockes naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1719 246 34v
FOKKES, BAUKE de weduwe van Baucke Fockes naastligger ten oosten Schritsen 27 1723 246 186r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola verkoper q.q. Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola, c.s. verkoper Rinnertspijp 1 1701 244 93v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot 42 1716 245 258v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes Cooltier verkoper q.q. Voorstraat 8 1687 242 11va
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes kooltjer verkoper Prinsenstraat 6 1695 243 160v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes scheepstimmerman koper huis Schritsen 31 1709 245 80r
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , c.u. naastligger ten westen Schritsen 29 1721 246 123v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 29 1721 246 123v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola verkoper Voorstraat 101 1700 244 45r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 25 1702 244 148v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola koper tuin met zomerhuis Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u. verkoper Prinsenstraat 6 1720 246 64v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola naastligger ten noorden Droogstraat 55west 1721 246 124v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1722 246 149v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES de erfgenamen van wijlen Bauke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot 42 1728 247 80r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker koper twee kamers aan elkaar Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker koper twee kamers aan elkaar Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker koper huis, loods met een kamer erachter en een ledige plaats William Boothstraat 3 1661 238 85r
FOKKES, BEREND Beern Fockes koper huis William Boothstraat 39 1661 238 104r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. glasmaker verkoper William Boothstraat 3 1670 240 10r
FOKKES, BEREND Beern Fockes glasmaker naastligger ten zuiden William Boothstraat 37 1676 240 222r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v
FOKKES, BEREND Beern Fockes glasmaker naastligger ten noorden Franekereind 21 1682 241 183v
FOKKES, BEREND Beern Fockes verkoper William Boothstraat OZ 1683 241 251v
FOKKES, BEREND Beern Fockes glasmaker naastligger ten noorden Franekereind 17 1686 242 115r
FOKKES, BEREND Beernt Fockes , c.u. glasmaker koper huis William Boothstraat 27 1646 235 232r
FOKKES, BEREND het tuintje van Beernt Fockes glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmaker naastligger ten zuiden William Boothstraat 37 1672 240 108r
FOKKES, BEREND het tuintje van Beernt Fockes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmaker verkoper Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmaker naastligger ten noorden Franekereind 17 1694 243 3va
FOKKES, BEERT Beert Fockes koper Lammert Warndersteeg 11 1659 237 216v
FOKKES, KARST huisman Carst Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
FOKKES, KLAAS de weduwe van Claas Fockes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1768 257 52r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes mr. koekbakker koper Rommelhaven 15 1729 247 241v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes mr. bakker koper huis, nieuw betimmert Heiligeweg 34 1730 247 302r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1733 248 269v
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes mr. bakker hypothecaire crediteur Noordermolen 1 1738 249 265r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes koper door niaar Schritsen 16 1739 250 70v
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes verkoper Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes verkoper Nieuwstraat 62 1743 251 25v
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes verkoper Noordermolen 1 1753 253 90v
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes erflater Schritsen 16 1757 254 90r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes erflater Zuiderhaven 61 1757 254 91r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes erflater Scheerstraat 1 1757 254 92r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes erflater Heiligeweg 34 1757 254 93r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes erflater Voorstraat 2 1757 254 94r
FOKKES, DIRK wijlen Dirck Fockes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Brouwersstraat 12noord 1656 237 97r
FOKKES, DIRK Dirck Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 1 1698 243 391v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes , c.s. koopman verkoper Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes koopman verkoper q.q. Rozengracht 10 1720 246 66v
FOKKES, DIRK meerderjarige vrijgezel Dirk Fockes verkoper van 3/4 Heiligeweg 5 1700 244 71v
FOKKES, IEBELTJE Ebeltie Fockes koper huis Grote Bredeplaats 13 1655 237 47v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes verkoper Lanen 36 1626 231 125v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes verkoper Schritsen 27 1626 231 125v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes koper huis, brouwerij en mouterij Lanen 36 1632 233 47v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes koper huis, brouwerij en mouterij Schritsen 27 1632 233 47v
FOKKES, FOKKE de brouwerij van Focke Fockes naastligger ten westen Lanen 38 1633 233 115v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes koper kamer met een ledige plaats daarachter Brouwersstraat 10 1634 233 150v
FOKKES, FOKKE de koper Focke Fockes , c.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 10 1634 233 150v
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes verkoper Lanen 36 1639 234 76r
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes verkoper Lanen 36 1643 235 85v
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes verkoper Schritsen 27 1643 235 85v
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord_achter 1644 235 110v
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes koper Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes verkoper Brouwersstraat 12noord 1656 237 97r
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes verkoper Schritsen 64achter 1660 238 59r
FOKKES, FOEKE wijlen Foecke Fockes koper door niaar Brouwersstraat 12noord 1646 235 236r
FOKKES, GERBEN huisman Gerben Fockes verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
FOKKES, GERRIT wijlen Gerryt Fockes verkoper Zoutsloot 10 1770 257 165v
FOKKES, GRIETJE Griet Fockes verkoper Schritsen 3 1620 230 217r
FOKKES, GRIETJE Griet Fockes verkoper Schritsen 1620 230 221v
FOKKES, GRIETJE Grietie Fockes koper Lanen 72 1660 238 62r
FOKKES, GRIETJE Grietie Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 1 1698 243 391v
FOKKES, GRIETJE Griettie Fockes verkoper Achterstraat 7 1708 245 41v
FOKKES, GRIETJE Gryttie Fockes verkoper Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v
FOKKES, HANS Hans Fockes kooltjer verkoper q.q. Voorstraat 21 1690 242 316r
FOKKES, HENDRIK Hendrik Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2 1757 254 80r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes , c.s. verkoper Brouwersstraat 12noord_achter 1667 239 110r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1671 240 49r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
FOKKES, IEBELTJE Ibeltje Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 1 1698 243 391v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1640 234 111r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
FOKKES, IDS Ids Fockes molenaar verkoper onbekend 1701 244 119v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1704 244 247r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1704 244 247r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r
FOKKES, IDS de hof van Ids Fockes , c.s. naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1619 230 154v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1623 230 362v
FOKKES, IDS Idts Fockes koper door niaar huis Grote Kerkstraat 31west 1633 233 99v
FOKKES, IDS de mouterij van Idts Fockes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west 1633 233 99v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten oosten Spinhuisstraat ZZ 1636 233 182r
FOKKES, IDS de mouterij van Idts Fockes naastligger ten westen Kruisstraat 6 1643 235 47v
FOKKES, IDS Idts Fockes koopman verkoper Grote Kerkstraat 31oost 1643 235 49v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
FOKKES, IEBELTJE Iebel Fockes koper Noorderhaven 4 1642 235 30r
FOKKES, IEBELTJE Iebeltie Fockes verkoper Noorderhaven 4 1655 237 54r
FOKKES, JAKOB Jacob Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2 1757 254 80r
FOKKES, JAN Jan Fockes gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1668 239 152r
FOKKES, JAN Jan Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2 1757 254 80r
FOKKES, JARICH Jarich Fockes verkoper Voorstraat 35 1657 237 138r
FOKKES, JOB als huurder Job Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 98 1700 244 49r
FOKKES, JORRIT Jorryt Fockes verkoper Heiligeweg 38 1615 229 257v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huis Karremanstraat 16 1682 241 203v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper Liemendijk NZ 1682 241 232r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huis Bildtstraat 15 1684 242 15v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes huistimmerman verkoper Karremanstraat 16 1684 242 40r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes geniaarde koper Vijverstraat 17 1685 242 64v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper Droogstraat 1685 242 92v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes mr. puistermaker verkoper Liemendijk NZ 1687 242 171v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper Bildtstraat 15 1689 242 276r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2 1757 254 80r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman geniaarde koper van 1/2 Hoogstraat 35 1757 254 95v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman koper huis Wortelstraat 10 1759 254 240v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes mr. huistimmerman koper huis Schritsen 3 1760 255 17r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten oosten Schritsen 1oost 1761 255 63r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten zuiden Lanen 6 1761 255 81v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten westen Schritsen 5west 1764 256 74r
FOKKES, MAAIKE Maycke Fockes , volle zuster van de verkoper koper door niaar Liemendijk NZ 1687 242 171v
FOKKES, MAAIKE Maycke Fockes verkoper Liemendijk NZ 1694 243 102v
FOKKES, MAAIKE Mayke Fockes naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord_achter 1667 239 110r
FOKKES, MAAIKE Mayke Fockes koper Bildtstraat 18 1764 256 89v
FOKKES, MINNE Minne Fockes koper huis of kamer met plaats Karremanstraat OZ 1597 228 53r
FOKKES, MINNE Minne Fockes verkoper Bildtpoort (gebied) 1598 228 96v
FOKKES, PIERKJE Piertje Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2 1757 254 80r
FOKKES, PIETER Pyter Fockes , c.s. naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1756 253 255v
FOKKES, REIER wijlen Rejer Fockes koper Karremanstraat 1710 245 120r
FOKKES, RIKSTJE Richt Fockes koper Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r
FOKKES, RIKSTJE Richt Fockes koper Vijver 9 1628 232 44r
FOKKES, RIKSTJE Ricxst Fockes koper Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdema koper huis, de overige parten Scheerstraat 1618 230 134v
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdema eigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat 1618 230 134v
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Ryeme Fockes Birdema koper Hoogstraat 1605 228 447r
FOKKES, SIEBREN Sibrant Fockes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 222v
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1718 246 29v
FOKKES, SIEMEN de stal van Simen Fockes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1719 246 47v
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes mr. pannenbakker verkoper Karremanstraat 10 1721 246 126r
FOKKES, SIEMEN het pakhuis van Simon Fockes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes , c.u. koper pan- en estrikwerk met ovens etc. Zoutsloot 70 1711 245 145v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes , c.s. naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1713 245 199v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes , c.u. koper mouterij Herenwaltje 10 1716 245 264v
FOKKES, SIEMEN het panwerk van Simon Fockes , c.u. naastligger ten westen Herenwaltje 10 1716 245 264v
FOKKES, SIEMEN het panwerk van Simon Fockes , c.u. naastligger ten noorden Herenwaltje 10 1716 245 264v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1717 245 284r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes , c.s. naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1708 245 312r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes koper kamer en tuin Zoutsloot 64 1719 246 38r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes koper kamer en tuin Droogstraat 77 1719 246 38r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1719 246 38r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten oosten Droogstraat 77 1719 246 38r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1722 246 130v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Voorstraat 69 1737 249 200v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1738 249 338r
FOKKES, SIEMEN wijlen Simon Fockes erflater Herenwaltje 7 1758 254 265r
FOKKES, SIEMEN wijlen Simon Fockes erflater Wortelstraat 1 1758 254 265r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backer mr. koperslager verkoper Voorstraat 73achter 1755 253 234r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backer koopman verkoper Voorstraat 73 1771 257 209v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Bakker mr. koperslager koper Voorstraat 73achter 1756 253 252v
ESTA, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Esta koper van 1/5 Hoogstraat 25 1752 253 25v
ESTA, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Esta koper van 1/5 Hoogstraat 17 1752 253 25v
FOKKES, STIJNTJE Stijne Fockes koper Schritsen 22 1606 228 506v
FOKKES, STIJNTJE Stijntie Fockes verkoper Schritsen 22 1632 233 63r
FOKKES, STIJNTJE Stijntie Fockes koper Zuiderhaven 36oost 1701 244 125v
FOKKES, SWAANTJE Swaantje Fockes stadsvroedvrouw koper huis Romastraat 13 1760 254 252v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u. puistermaker geniaarde koper Lanen 81 1691 242 346v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes koper door niaar huis Grote Bredeplaats 17 1695 243 141r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes mr. huistimmerman koper kamer Noorderhaven 22achter 1698 243 390r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes mr. huistimmerman naastligger ten westen Noorderhaven 22achter 1698 243 390r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u. mr. timmerman koper huis, loods en plaats Karremanstraat 10 1699 243 398r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes mr. huistimmerman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19 1699 243 398v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes mr. huistimmerman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 19 1699 243 398v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes mr. koperslager koper huis genaamd de Spiegel Voorstraat 73 de Spiegel 1729 247 285v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symen Fockes Bakker naastligger ten westen Voorstraat 75 1755 253 240v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes mr. timmerman naastligger ten zuiden Noorderhaven 22 1700 244 83r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes mr. huistimmerman geniaarde koper Sint Odolphisteeg 1 1705 244 274r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopman koper door niaar van 5/12 Zuiderhaven 16 1729 247 243r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes mr. pan- en estrikbakker koper huis Wortelstraat 1 1729 247 292v
FOKKES, SIEMEN pakhuis Symon Fockes naastligger ten westen Zoutsloot 17 1729 247 293v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes huurder Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes pan- en estrikbakker koper dwarshuis Herenwaltje 7 1730 247 346r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes naastligger ten zuiden Herenwaltje 7 1730 247 346r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopman koper huis Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 22 1731 248 68r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes mr. pan- en estrikbakker verkoper Noorderhaven 90 1733 248 186v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopman koper van 1/2 1/3 huis Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes , q.q. koopman naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes pan- en estrikbakker verkoper van 5/12 Zuiderhaven ZZ 1734 248 307r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes , mede voor zich mr. koperslager verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 22 1740 250 135r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes naastligger ten noorden Heiligeweg 7 1743 250 295r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backer mr. koperslager naastligger ten westen Heiligeweg 5achter 1743 250 301v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backer mr. koperslager verkoper Heiligeweg 5achter 1743 250 301v
ESTA, SIEMEN FOKKES vrijgezel Symon Fockes van Esta koopman verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
FOKKES, SIETSKE Syts Fockes koper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes bewoner Vijverstraat 1633 233 125v
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes brouwersknecht verkoper Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v
UNIA, SIETSKE FOKKES Sytske Fockes Unia verkoper Heiligeweg 20 1628 232 50r
UNIA, SIETSKE FOKKES Sytske Fockes Unia verkoper Nieuwstraat 52 1628 232 61v
FOKKES, TEEKE Taecke Fockes naastligger ten westen Pothondjessteeg 8 1611 229 53v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat NZ 1699 244 26v
FOKKES, TJEERD de woningen van Tiaard Fockes naastligger ten zuiden Franekereind 36 1709 245 78v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u. koper huis onbekend 1710 245 124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u. naastligger ten zuiden onbekend 1710 245 124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.s. naastligger ten zuiden Franekereind 40 1710 245 136v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopman verkoper Voorstraat 47 1715 245 241v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopman koper huis Zuiderhaven 25 1716 245 257v
FOKKES, TJEERD Tiaerd Fockes koper huis Zuiderhaven 29 1717 245 301r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 65 1639 234 90r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 2 1654 236 271r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 2 1655 237 12r
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes verkoper Hofstraat 16 1642 234 164r
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , c.u. verkoper Karremanstraat 22 1642 234 176v
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1642 235 14r
FOKKES, TJALLING de schuur van Tiallingh Fockes naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1649 236 61r
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , c.u. verkoper Zoutsloot 95 1649 236 61r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes winkelier naastligger ten zuiden Noorderhaven 96 1697 243 327r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopman verkoper Achterstraat NZ 1709 245 85r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten oosten Romastraat 35 1715 245 239v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopman koper pakhuis beqwaam tot een houtstek en boven tot graansolders Herenknechtenkamerstraat 19 1716 245 265v
FOKKES, TJEERD het huis van Tieerd Fockes koopman naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19 1716 245 265v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopman geniaarde koper Hondenstraat 13 1716 245 266r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopman verkoper Lanen 64 1717 245 285r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1717 245 289v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten westen Kerkpad WZ 1717 245 289v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes verkoper Weverstraat 13 1717 245 292v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopman verkoper Scheerstraat 12 1717 245 279v
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopman koper huis Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes koopman koper kamer Bildtpoort (gebied) 1700 244 79v
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes koper kamer Weverstraat 15 1713 245 196r
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat 15 1713 245 196r
FOKKES, TJALLING de crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaar verkoper Achterstraat 5 1655 237 4v1
FOKKES, TJALLING de crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaar verkoper Karremanstraat 1655 237 4v1
FOKKES, TJALLING de erfgenamen van wijlen Tjallingh Fockes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1674 240 146v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk Zoutsloot ZZ 1690 242 321r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes mr. schoenmaker geniaarde koper Lanen 71drie_achter 1692 242 404r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes mr. schoenmaker en winkelier koper 1/2 schoenmakersperk bestaande uit drie huizen, kalkdobbe en eekhuisje Zoutsloot ZZ 1692 243 8v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes mr. schoenmaker en winkelier eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ 1692 243 8v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u. naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1692 243 8v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes mr. schoenmaker koper huis Voorstraat 47 de Oliphant 1695 243 119r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u. mr. schoenmaker verkoper Grote Bredeplaats 17 1695 243 141r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes mr. schoenmaker en winkelier verkoper Zoutsloot ZZ 1695 243 151r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper kamer Weverstraat 9 1699 244 23r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper tuintje Achterstraat 7 1699 244 23v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper door niaar huis met loodske en plaatske Weverstraat NZ 1699 244 26v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper drie huizen achterelkaar onder 1 dak Weverstraat 9 1700 244 78v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u. naastligger ten westen Weverstraat 9 1700 244 78v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes verkoper Bildtpoort (gebied) 1701 244 122r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper Simon Stijlstraat 2 1706 244 325r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper huis en pakhuis Scheerstraat 12 1707 245 26v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper heerlijk en groot huis Kerkpad 16 1708 245 59v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper schoenmakersperk Schritsen 56zuidwest 1721 246 118v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper pottenbakkerij Nieuwstraat 18 1723 246 157r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper huis Hoogstraat 53 1725 246 238r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman geniaarde koper Zuiderhaven 37 1726 246 260v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper pakhuis Nieuwstraat WZ 1728 247 106r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
FOKKES, TJEERD her perk van Tjeerd Fockes koopman naastligger ten zuiden Liemendijk 40 1728 247 204v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 14 1730 247 325v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman geniaarde koper Zuiderhaven 50 1731 247 378r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten oosten Romastraat 35 1731 247 390r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes verkoper Schritsen 56zuidwest 1731 248 9v
FOKKES, TJEERD [geniaarde] Tjeerd Fockes naastligger ten westen Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta koopman koper huis Vijver 7 1729 247 272v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta geniaarde koper Voorstraat 58 1729 247 276r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta koopman naastligger ten westen Schritsen 56zuidoost 1730 247 299r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta koopman verkoper Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6 1729 247 6va
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta koopman verkoper Lanen 85west 1729 247 9ra
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta koper door niaar huis en hof daarachter Zuiderhaven 50 1731 248 7v
ESTA, TJEERD FOKKES de koper Tjeerd Fockes Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1731 248 7v
ESTA, TJEERD FOKKES de hof van Tjeerd Fockes van Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1731 248 27v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta koopman verkoper Kerkpad 16 1731 248 59v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes mr. schoenmaker koper huis Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes , c.u. mr. schoenmaker verkoper Grote Bredeplaats 17achter 1685 242 79r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes mr. schoenmaker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1686 242 120v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes mr. schoenmaker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes mr. schoenmaker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes koopman geniaarde koper Romastraat ZZ 1694 243 77r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes koopman koper huis Voorstraat 49 1696 243 218r
FOKKES, TJEERD de proclamanten Tjeerdt Fockes , c.u. koopman naastligger ten westen Voorstraat 49 1696 243 218r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1701 244 95v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Anjelierstraat 6 1703 244 216r
FOKKES, TRIJNTJE Trijn Fockes koper kamer Heiligeweg 26een_achter 1621 230 266v
FOKKES, TRIJNTJE Trijn Fockes verpachter grond Heiligeweg 46twee_achter 1625 231 45v
FOKKES, TRIJNTJE de kamer van Trijn Fockes naastligger ten westen Heiligeweg 46twee_achter 1625 231 45v
FOKKES, TRIJNTJE wijlen Trijn Fockes verkoper Heiligeweg 46een_achter 1627 232 5r
FOKKES, TRIJNTJE de kamer van de weduwe Trijn Fockes naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1631 233 24v