Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SIPKES, Iaycke Sipckes koper Both Apothekerstraat WZ 1611 229 64v
STAPERT, IEBELTJE Ibbeltie Stapert verkoper Liemendijk NZ 1656 237 77v
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1671 240 49r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes , c.s. verkoper Brouwersstraat 12noord_achter 1667 239 110r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
JANS, IEBELTJE Ibel Jans verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 4 1625 231 90v
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles , voor zich koper hof en zomerhuisje met bomen en planten en tevens met een vrije eigen steeg langs de wester zijmuur van de panbakkerij Wasbleekstraat 3 1664 238 215r
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles koper q.q. Wasbleekstraat 3 1664 238 215r
MEINERTS, IEBELTJE Ibel Meinerts verkoper Liemendijk 1660 238 37r
RINNERTS, IEBELTJE grondpacht uit het huis van Ibel Rinnerts eigenaar perceel onbekend 1630 232 129v
SIEBRENS, IEBELTJE Ibel Sibrants naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
SIEBRENS, IEBELTJE Ibel Sybrants verpachter grond ([staat: derdehalve GG]) Roeperssteeg OZ 1597 228 22r
SIEBRENS, IEBELTJE Ibel Sybrens begunstigde jaarlijkse rente Sint Jacobstraat 8 1601 228 245v
WALINGS, IEBELTJE Ibel Walinghs protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 23 1599 228 138v
WALINGS, IEBELTJE Ibel Walings verkoper Franekerpoort (gebied) 1601 228 276v
, de weeskinderen van wijlen Ibelcke verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1630 232 142v
FOKKES, IEBELTJE Ibell Fokkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1659 238 3raa
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ibeltie Hanses Stapert koper Liemendijk NZ 1635 233 158r
JANS, Ibeltien ? Jans verkoper Rommelhaven 18 1597 228 43v
FOKKES, IEBELTJE Ibeltje Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 1 1698 243 391v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS de verkoopster Ibeltje Harmens Nauta naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m. verkoper Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m. verkoper Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta verkoper Lanen 80 1720 246 83r
, IEKJE Icke naastligger ten zuiden ([staat: Icke Willems weduwe]) Nieuwstraat 46 1605 228 454r
RIENKS, IEKJE Icke Riencks koper Voorstraat 91achter 1617 230 80r
RUTGERS, IEKJE Icke Rutgers aanhandelaar Lanen 6 1599 228 148v
PIETERS, IETJE Id Peters koper Kerkpoortstraat NZ 1642 235 35r
BAARDA, IETJE wijlen Ida Baerda verkoper Voorstraat 10 1619 230 157v
BAARDA, IETJE wijlen Ida Baerda verkoper Sint Jacobstraat 8 1619 230 157v
BAERDT, IETJE Ida Baerdt verkoper Lanen 46 1612 229 119r
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baert verkoper Voorstraat 17 1616 230 13v
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baert verkoper Sint Jacobstraat 8 1616 230 13v
, IETJE Ida van Cuiklenburg verkoper Voorstraat 58 1729 247 276r
, IETJE Ida van Kyll koper provisioneel hof met bomen, planten een belv?d?re Zuiderhaven 38 1668 239 25ra
POPTA, IETJE Ida van Popta verkoper Hofstraat ZZ 1654 236 273v
, IETJE Ida van Quiklenburg verkoper Vismarkt 1 1729 247 277r
, IETJE Ida van Quiklenburg, c.m. verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ 1708 245 47v
BAERDT, IETJE DOEDES wijlen Ida Doedes Baerd verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baerts koper Voorstraat 17oost 1606 228 512r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baerts naastligger ten westen Voorstraat 17oost 1606 228 512r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baerts naastligger ten noorden Voorstraat 17oost 1606 228 512r
HEMKES, IETJE Ida Hemckes koper Zoutsloot 80 1598 228 121v
HIDDES, IETJE de andere erfgenamen van wijlen Ida Hiddes protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat 35 1623 230 335v
JANS, IETJE de plaats van Ida Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 1616 230 18v
JANS, IETJE Ida Jans koper Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
JANS, IETJE Ida Jans verkoper Zoutsloot 1 1603 228 382r
JANS, IETJE Ida Jans verkoper Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
LOLKES, IETJE Ida Lolckes aanhandelaar buiten Harlingen 1603 228 344r
PIETERS, IETJE Ida Pytters koper Rapenburg 1647 236 3r
SJOUKES, IETJE Ida Syouckes koper Kerkpad 7 1627 232 19r
SJOUKES, IETJE Ida Syouckes verwandelaar Kerkpad 7 1628 232 35r
TEUNIS, Iddtske Teunis Wrijthof naastligger ten oosten Droogstraat 53 1653 236 238r
, IEDE Ide gardenier naastligger ten oosten Zoutsloot 95 1649 236 61r
ABES, IEDE Ide Abbes verkoper Voorstraat 1602 228 313r
ABES, IEDE Ide Abbes , oud 25 jaren verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r
ALEFS, IEDE Ide Aleffs bruidegom 1602 228 311v
AUKES, IEDE Ide Auckes , c.u. gardenier koper ledige plaats Zoutsloot NZ 1646 235 210v
AUKES, IEDE Ide Auckes koper door niaar kamer Heerensteeg 2 1648 236 33r
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
HANSES, IEDE Ide Hansen , c.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1658 237 248r
HEMMES, IEDE de smederij van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1720 246 78r
HEMMES, IEDE de smidse van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1720 246 84r
IEBES, IEDE wijlen Ide Ibes verkoper Franekereind 17 1602 228 315v
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs gortmaker verkoper Vissersstraat ZZ 1669 239 194r
REINS, IEDE Ide Reyns koper huis Franekereind 4 1602 228 308v
REINS, IEDE Ide Reyns koper 1/3 huis Noordees (gebied) 1602 228 313v
REINS, IEDE Ide Reyns koper 1/3 huis en erf Noordees (gebied) 1602 228 314r
REINS, IEDE Ide Reyns bruidegom 1605 228 479r
REINS, IEDE Ide Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1600 228 187v
REINS, IEDE Ide Reyns naastligger ten zuiden Noordijs 7 1604 228 399r
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u. koper huis waar de Metselaer uithangt, en plaats Scheerstraat 2 de Metselaer 1660 238 17r
TEEKES, IEDE Ide Tekes koper door niaar kamer Lombardstraat 1668 239 166v
TJALLINGS, IEDE Ide Tiallings geniaarde koper Rommelhaven 4een_achter 1661 238 89v
WOPKES, IEDE Ide Wopckes koolman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ 1611 229 28v
RINTJES, Ides Rinties , c.u. huurder (p.j.) Hofstraat ZZ 1672 240 97r
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Lanen 36 1647 235 249v
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Schritsen 27 1647 235 249v
JANS, IEDE Ido Janssen , c.u. bewoner Gardenierstraat NZ 1637 234 32v
SIEBRENS, IEDE Ido Sibrants Feytama koper Franekertrekvaart ZZ 1640 234 94v
ALLERTS, IDS Ids Allerds leraar doopsgezinde gemeenschap verkoper Zoutsloot 53 1759 254 214v
DIRKS, IDS vrijgezel Ids Dirks molenaarsknecht koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1786 262 139r
MONSMA, IDS DIRKS wijlen Ids Dirks Monsma verkoper Bildtstraat 9 1798 265 81v
MONSMA, IDS DIRKS Ids Dirks Monsma rogmolenaar koper huis Bildtstraat 9 1787 262 216r
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat 1631 232 180v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1640 234 111r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
FOKKES, IDS de hof van Ids Fockes , c.s. naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
FOKKES, IDS Ids Fockes molenaar verkoper onbekend 1701 244 119v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1704 244 247r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1704 244 247r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r
FOKKES, IDS Ids Fokkes naastligger ten oosten Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
FOKKES, IDS ids Fokkes naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
FOKKES, IDS Ids Fokkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1636 234 16r
IENSES, IDS Ids Insen , c.u. verkoper Zuiderhaven 17 1651 236 177r
IENSES, IDS het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1650 236 111r
IENTES, IDSKE de verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 520r
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend 1606 228 520r
SIEMENS, IDS Ids Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v
SIEBOUTS, IDS de kinderen en erfgenamen van wijlen Ids Sybolts verkoper Grote Ossenmarkt NZ 1622 230 316v
SIEBOUTS, IDS Ids Syboudts verkoper Hoogstraat 40 1602 228 309v
HETTINGA, IDSERT verkoper Idsaert van Hettinga naastligger ten oosten Lanen 33 1647 235 249r
HETTINGA, IDSERT Idsaert van Hettinga verkoper Lanen 33 1647 235 249r
HETTINGA, IDSERT gedeputeerde Idsaert Hettinga naastligger ten oosten Lanen 33 1647 235 267v
HETTINGA, IDSERT Idsard van Hettinga koper huis Lanen 33 1644 235 99v
HETTINGA, IDSERT de kopers Idsard van Hettinga verpachter grond Lanen 33 1644 235 99v
HETTINGA, IDSERT de kopers Idsard van Hettinga, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1644 235 99v
HETTINGA, IDSERT Idsardt van Hettinga koper 4 1/2 pm greidland genaamd Fetse Fenne ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v
HETTINGA, IDSERT Idsardt Hittinga verpachter grond Rommelhaven 10 1642 235 33r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga koper 1/2 tichelwerk, huis, loods, tuin, schuur, oude half vervallen kalkoven Franekertrekvaart ZZ 1640 234 94v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga tichelaar verkoper Oosterkeetstraat 5 1648 236 40r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga niaarnemer ratione proximitatis (toegewezen maar gedesisteerd) ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HETTINGA, IDSERT het tichelwerk en land van Idsart van Hettinga naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HETTINGA, IDSERT de hof van Idsart Hettinga naastligger ten noorden Lanen 69 1640 234 99r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga koper kamer Zoutsloot 1 1625 231 78v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga verpachter grond Zoutsloot 111 1643 235 43r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinga naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinga naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga verpachter grond Zoutsloot 107 1643 235 47r
HETTINGA, IDSERT de tuin van Idsart Hettinga naastligger ten zuiden Voorstraat 44 1643 235 92r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hittinga verkoper ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga, c.u. verkoper Voorstraat 50achter 1643 235 83r
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
ALLERTS, IDS Idse Allerts doopsgezind predikant koper huis met extra grote tuin Zoutsloot 53 1755 253 236r
HETTINGA, Idseart van Hettinga, c.s. gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken koper kamer met tuin onbekend ZZ 1647 235 267r
DOUWES, IDSERT de kamer van wijlen Idser Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1687 242 9va
HETTINGA, Idserdt van Hettinga koper land met huis, hooiberg en hiem buiten Harlingen 1633 233 102v
HETTINGA, IDSERT Idsert van Hettinga naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1655 237 34v
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van wijlen Idsert Hettinga naastligger ten noorden Lanen 33achter 1669 239 188v
HETTINGA, IDSERT het land van Idsert Hettinga naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
HETTINGA, IDSERT de hof van Idsert Hettinga naastligger ten westen Lanen NZ 1644 235 136r
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van wijlen Idsert Hettinga verpachter grond Oosterkeetstraat 11 1661 238 118r
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idsert van Hittinga verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1655 237 31r
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater Lanen 35 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT het sterfhuis van Idsert van Hittinga verkoper ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT het sterfhuis van wijlen bijzitter Idsert van Hittinga verkoper ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT Idsert van Hittinga koper huis, loods en plaats Lanen 35 1635 233 174v
JELGERSMA, IDSKE Idske Jelgersma koper van 1/2 Voorstraat 11west 1759 254 249v
JELGERSMA, IDSKE Idske Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1759 254 249v
STAPERT, IDSKE Idske Stapert verkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda koper Voorstraat 35 1779 259 183r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Bildtpoortsmolen 1 1808 268 55v
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Achterstraat 7 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Anjelierstraat 7 1809 268 265r
AUKES, IDSKE Idske Auckes , mede voor haar kinderen verkoper Noordermolen 1 1686 242 153r
AUKES, IDSKE Idske Auckes verkoper van 3/30 Noorderhaven 47 1678 241 5ra
DIRKS, IDSKE Idske Dirks koper Voorstraat 90 1798 265 112v
GATSES, IDSKE Idske Gatses naastligger ten oosten Rommelhaven 26 1718 246 6r
GATSES, IDSKE Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
GERBENS, IDSKE Idske Gerbens koper Franekereind 25 1633 233 117r
HERES, IDSKE wijlen Idske Heeres erflater Karremanstraat 30 1795 264 247v
HERES, IDSKE Idske Heeres koper huis Karremanstraat 30 1788 262 253v
HERES, IDSKE Idske Heeres koper Werfpad 9 1695 243 176r
HILLES, IDSKE Idske Hilles koper Zeilmakersstraat 21 1785 262 39r
HILLES, IDSKE Idske Hilles verkoper Noorderhaven 97 1790 263 259v
JANS, IDSKE Idske Jans verkoper Both Apothekerstraat 9 1725 246 230r
JANS, IDSKE Idske Jans koper Zuiderhaven 16 1713 245 189v
JANS, IDSKE Idske Jans koper Zuiderhaven 18 1713 245 189v
LIEUWES, IDSKE Idske Lieuwes verkoper Hofstraat 16 1699 244 20r
TEUNIS, IDSKE de hof van Idske Teunis naastligger ten zuiden Droogstraat 45 1650 236 115v
TEUNIS, IDS Idske Teunis Vrijthof, c.s. naastligger ten zuiden Droogstraat 55tuin 1662 238 137v
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoff verkoper Droogstraat 55west 1663 238 185r
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoff verkoper Noordijs 17 1655 237 50r
TJEPKES, IDSKE Idske Tiepkes koper Noorderhaven 37 1638 234 54v
TJEERDS, IDSKE Idske Tjeerds koper Hoogstraat 53 1753 253 113v
TJEERDS, IDSKE Idske Tjeerds koper Hoogstraat 51 1750 252 54v
TJALKES, IDSKE Idske Tzialckes koper Rommelhaven 18 1597 228 43v
WILLEMS, IDSKE Idske Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
JELGERSMA, IDSKE WILTS Idske Wiltetus Jelgersma koper hof met prieel en belvedere met twee verdiepingen en keldertje Zuiderstraat 1712 245 185r
JELGERSMA, IDSKE WILTS de tuin van Idske Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Zuidersteeg 11 1724 246 189r
HEMKES, IETJE Idt Hemckes verkoper Zoutsloot 80 1598 228 129v
SJOUKES, IETJE Idt Syouckes koper William Boothstraat 1603 228 379v
, Idtgien Pheltens verkoper van 1/9 Voorstraat 48 1611 229 67r
, Idtgien Pheltens verkoper q.q. Voorstraat 48 1611 229 67r
JANS, Idtgien Jansen koper Droogstraat 7 1615 229 256v
BAERDT, IETJE wijlen Idtie Baerdt erflater buiten Harlingen 1654 236 264r
AARTS, IETJE Idtie Aerts verkoper Romastraat NZ 1633 233 112r
DIRKS, IETJE Idtie Dyrcx koper Voorstraat 14 1633 233 89v
FOPPES, IETJE Idtie Foppes koper Hoogstraat 1twee_achter 1642 234 170v
GEERTS, IETJE Idtie Geerts verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
GEERTS, IETJE Idtie Geerts koper Schritsen 55 1641 234 158r
HAANTJES, IETJE Idtie Haenties verkoper van 1/2 Franekereind 40 1633 233 88v
HANSES, IETJE Idtie Hansses bruid 1603 228 341v
ENNES, IETJE Idtie Innes verkoper Kleine Kerkstraat 5 1659 237 221r
JOHANNES, IETJE Idtie Joannis koper Heiligeweg 52 1667 239 82v
AESGEMA, IETJE LOUWS Idtie Lous Aesgema koper Franekereind 18 1644 235 130v
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper huis Romastraat 5 1657 237 137r
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper q.q. Romastraat 5 1657 237 137r
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper q.q. Romastraat 5 1657 237 137r
ROELOFS, IETJE Idtie Roeleffs verkoper Grote Ossenmarkt 18 1645 235 187v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
HANSES, IETJE wijlen Idtje Hanses Cardinael verkoper Voorstraat 48 1636 234 17v
HANSES, IETJE wijlen Idtje Hanses Cardinael verkoper Lanen 17 1636 234 18r
JENTJES, IETJE Idtje Jenties koper woning Achterstraat ZZ 1711 245 153r
, IETJE Idtke Wynnerts koper Hoogstraat NZ 1621 230 271v
KORNELIS, IDS Idts Cornelis zeilmaker koper voor- en achterhuis met de ledige plaats en loods er tussen Zuiderhaven 9 1615 230 12r
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 196r
EVERTS, IDS Idts Everts koper huis Noordijs 5 1604 228 390v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
FOKKES, IDS Idts Fockes koper door niaar huis Grote Kerkstraat 31west 1633 233 99v
FOKKES, IDS Idts Fockes koopman verkoper Grote Kerkstraat 31oost 1643 235 49v
FOKKES, IDS de mouterij van Idts Fockes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west 1633 233 99v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1623 230 362v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten oosten Spinhuisstraat ZZ 1636 233 182r
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1619 230 154v
FOKKES, IDS de mouterij van Idts Fockes naastligger ten westen Kruisstraat 6 1643 235 47v
FOEKES, IDS Idts Foeckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 33 1633 233 122r
FOKKES, IDS Idts Fokkes verkoper Grote Kerkstraat 31west 1636 234 12v
, IDS het huis van Idts Idssens naastligger ten oosten Peterseliestraat 1612 229 100r
JANS, IDS Idts Jans verkoper Zuiderstraat 27 1633 233 125r
JANS, IDS de weduwe van wijlen Idts Jans naastligger Zuiderhaven 33 1625 231 55v
MEKKES, IDS Idts Meckes koper ledige plaats met loodsje (marge: 151-22-00 GG) Franekerpoort (gebied) 1597 228 53v
MARKS, IDS Idts Merks verkoper onbekend 1600 228 192v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend 1624 230 392v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend 1624 230 392v
PIETERS, IDS Idts Pyters verkoper Noordees (gebied) 1612 229 79v
SIEBOUTS, IDS Idts Sibolts naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20 1625 231 59v
SIEBOUTS, IDS de verkoper, erfgenamen van wijlen Idts Sibouts naastligger ten zuiden Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
SIEBOUTS, IDS wijlen Idts Sibouts erflater Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
BAUKES, IDSKE Idtske Bauckes koper Rommelhaven 26b 1598 228 74v
HILLES, IDSKE Idtske Hilles koper Noorderhaven 97 1775 258 195r
JELTES, IDSKE Idtske Jeltes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
SCHELTES, IDSKE Idtske Scheltes koper Zoutsloot 95 1737 249 219r
TJEERDS, IDSKE Idtske Tjeerds koper Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v
JANS, Idtyen Jans verwandelaar Droogstraat 7 1616 230 40v
JANS, Idtyen Jans aanhandelaar ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
MURRAY, IDSERTJE Idzarda Murray koper Heiligeweg 9 1766 256 205v
MURRAY, IDSERTJE Idzarda van Murray verkoper Heiligeweg 9 1771 257 214r
HETTINGA, IDSERT Idzart Hettinga naastligger ten westen Zoutsloot 17 1628 232 72r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Noordijs 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Franekereind 13 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Herenwaltje 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Karremanstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Karremanstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 1 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 11 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Lombardstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Wortelstraat 17 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Droogstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Zuiderhaven 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idzart van Hittinga bijzitter verkoper ten zuiden van Harlingen 1656 237 61v
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idzart van Hittinga bijzitter verkoper ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
HETTINGA, IDSERT de nagelaten boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Lanen 35 1655 237 49r
HETTINGA, IDSERT de landen verkocht door Idzart Hittinga naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1655 237 36r
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittinga koper graf en grafsteen ten zuiden vh graf van de vader vd verkopers Kerkpad 3 1631 232 175v
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittinga naastligger ten westen Kerkpad 3 1631 232 175v
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Kleine Bredeplaats 15 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Sint Odolphisteeg 13 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Sint Odolphisteeg 7 1656 237 61r
GLINS, IDSERT Idzert van Glins verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1600 228 205r
IEBES, IEBE Iebe Iebes koper huis Heiligeweg 30 1642 234 164v
FOKKES, IEBELTJE Iebel Fockes koper Noorderhaven 4 1642 235 30r
FOKKES, IEBELTJE Iebeltie Fockes verkoper Noorderhaven 4 1655 237 54r
BROERS, IEBELTJE Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
BROERS, IEBELTJE grondpacht uit de kamer gekocht door Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
WIETSES, IETJE Ied Wytses verkoper Zoutsloot ZZ 1616 230 38r
, IEDE als bewoner Iede bakker naastligger ten zuiden Rommelhaven 24 1651 236 163v
, IEDE Iede Feytama, c.s. koper huis met een grote hof ten oosten en nog een kamer met een prieel erachter Wortelstraat NZ 1641 234 145r
AUKES, IEDE Iede Auckes verkoper Heerensteeg 2 1652 236 194r
AUKES, IEDE Iede Auckes gardenier verkoper Zoutsloot 105 1663 238 170r
GERLOFS, IEDE Iede Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1641 234 135r
HANSES, IEDE Iede Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1658 237 156r
HANSES, IEDE Iede Hansen , c.u. koper 3/4 huis Sint Odolphisteeg 6 1658 237 142r
HIELKES, IEDE Iede Hylckes oud commandeur huurder voor 1 jaar (p.j.) Brouwersstraat 28 1656 237 265v
JANS, IEDE de weduwe van Iede Jansen zakkendrager naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1651 236 150v
OLFERTS, IEDE Iede Olpharts verkoper Achterstraat NZ 1644 235 126v
OLFERTS, IEDE Iede Olpherts , c.u. naastligger ten westen Achterstraat NZ 1644 235 126v
PIETERS, IEDE Iede Pytters mr. huistimmerman verkoper Nieuwstraat 38 1684 242 58v
REMMERTS, IEDE wijlen burgemeester Iede Remmerts verkoper Zoutsloot 94 1653 236 233r
REINS, IEDE Iede Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1612 229 79v
RIENKS, IEDE het huis van Iede Riencx gortmaker grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 50 1657 237 254v
RIENKS, IEDE Iede Riencx gortmaker naastligger ten oosten Schritsen 50 1657 237 254v
RIENKS, IEDE de erfgenamen van wijlen Iede Rienx gortmaker verkoper Schritsen 52 1667 239 73r
TEEKES, IEDE Iede Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1657 237 260r
TEEKES, IEDE het huis bewoond door Iede Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1657 237 260r
TEEKES, IEDE Iede Tekes kooltjer koper huis met plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen steeg met uitgang oostwaarts naar de Zoutsloot Hoogstraat 39 1668 239 136v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoper koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 39 1776 258 244v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 19 1774 258 181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 19 1774 258 181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopman verkoper Heiligeweg 19 1774 258 181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoper koper kamer, weefwinkel en loots Liemendijk ZZ 1774 258 144v
ANDRIES, IETJE Iedtie Andries bewoner Kleine Kerkstraat 3 1648 236 54v
JANS, IETJE Iedtie Jans koper Liemendijk ZZ 1696 243 192v
PIETERS, IEKE Ieke Pyters , c.u. koper hof met bomen, planten en prieel Zoutsloot ZZ 1648 236 47v
JAKOBS, de curator van Iemcke Jacobs verkoper Noorderhaven 1597 228 19v
JAKOBS, Iemcke Jacobs verkoper Noorderhaven 1597 228 9v
GROOT, IEME Ieme de Groot naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1795 264 274v
GROOT, IEME Ieme de Groot naastligger ten westen Spekmarkt 2 1795 264 274v
ALLERTS, IEME wijlen Ieme Allerts verkoper Heiligeweg 20 1612 229 70v
BARTELDS, IEME Ieme Bartels verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1666 239 56v
DIRKS, IEME Ieme Dirckx koper hof met bomen, bloemen en planten Achterstraat 1646 235 231r
DIRKS, IEME Ieme Dircx , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1655 237 23v
DIRKS, IEME Ieme Dirx koper huis genaamd de Roode Leeuw, met drie wallen er voor Rommelhaven 15 de Roode Leeuw 1644 235 108v
DIRKS, IEME Ieme Dirx , c.u. verkoper Rommelhaven 15 1650 236 122r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar verkoper Kerkpoortstraat 1682 241 203r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat ZZ 1667 239 98r
ROGIERS, IEME Ieme Rogiers naastligger ten noorden Schritsen 12 1623 230 362r
RUTGERS, IEMKE de brouwerij van Iemke Rutgers naastligger ten westen Droogstraat 45 1628 232 60v
MINNES, ENNE Ienne Minnes verkoper Karremanstraat 28noord 1627 232 26r
BERENDS, IEPE Iepe Beerns kuiper koper van 1/4 Franekereind 30west 1640 234 111v
MEINERTS, IEPE Iepe Meinerts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1653 236 229r
WOUTERS, IEPE de erfgenamen van wijlen Iepe Wouters verkoper Voorstraat 81 1636 234 15v
, IESKJE Ies eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
DOUWES, IETE Iete Douues , vrijgezel verkoper Spekmarkt 6 1619 230 187r
FREERKS, JETSKE Iets Freercx verwandelaar Bildtpoort (gebied) NZ 1602 228 310r
GERBENS, JETSKE Iets Gerbrandts koper onbekend 1597 228 31r
MEINES, JETSKE Iets Meynes geniaarde koper Zuiderhaven 21 1602 228 293r
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 3 1612 229 113r
BARTELDS, JETSKE de verkoper Ietske Bartles naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
BARTELDS, JETSKE Ietske Bartles verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
HAIES, JETSKE Ietske Hayes bruid 1603 228 341v
IENSES, JETSKE Ietske Inses koper Lombardstraat 1650 236 116r
JANS, JETSKE Ietske Jans koper Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
PIETERS, JETSKE Ietske Pytters koper Heiligeweg 68 1725 246 236r
, IEFKE Iffcke Eelcke verkoper Romastraat 8 1602 228 285v
PIETERS, IEFKE Ifke Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Franekerpoort (gebied) 1602 228 325v
GALEMA, IEGE Ige van Galama aanhandelaar Kerkpoortstraat 11 1684 242 53r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens verkoper Nieuwstraat 34 1656 237 78v
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopman koper huis Nieuwstraat 34 1654 236 265r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens naastligger ten noorden Alemanssteeg 1656 237 86r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopman koper kamer Alemanssteeg NZ 1654 236 265v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verkoper Noordijs 7 1662 238 119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG]) Noordijs 7 1662 238 119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haersma verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 1662 238 15va
GERBENS, IEGE Ige Gerbrandts verkoper Grote Kerkstraat 31west 1657 237 140r
GERBENS, IEGE Ige Gerbrants koper Grote Kerkstraat 31west 1654 236 265v
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten westen Vijver 2 1659 237 205v
STOFFELS, IEGE de vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1657 237 259r
STOFFELS, IEGE de vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1653 236 226v
STOFFELS, IEGE de vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1657 237 115r
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter 1656 237 81v
WABES, IEGE Ige Wabbes verkoper Sint Jacobstraat 12 1648 236 55r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens koopman koper 1/6 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 41 1658 237 160r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens koopman koper 1/4 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
IEGES, IEGE de kamer eerder van Igge Iges grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1606 228 484v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ighe Gerbens Haarsma verkoper William Boothstraat 3 1663 238 193v
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubert ritmeester verkoper Lanen 93 1807 268 17r
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubert ritmeester verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, IGNATIUS HENDRIKS Ignatius Hendrikus Geermans verkoper Lanen 93 1807 268 17r
GEERMANS, IGNATIUS HENDRIKS Ignatius Hendrikus Geermans verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GALEMA, IEGE Igo van Galama verkoper Kerkpoortstraat 11 1687 242 189v
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u. verkoper Karremanstraat OZ 1648 236 11r
ROMMERTS, Iietske Rommerts verkoper van 1/2 Hofstraat 35 1779 259 200v
HAARSMA, IEGE GERBENS Iige Gerbens Haersma koopman koper huis en mouterij Noordijs 7 1656 237 89v
HAARSMA, IEGE GERBENS Iige Gerbens Haersma koopman koper Noordijs 5achter 1656 237 89v
STOFFELS, IEGE Iige Stoffels , c.u. koper 1/2 huis Hondenstraat 8 1657 237 115r
, Iisbrandt turfdrager naastligger ten noorden Voorstraat 91 1657 237 259r
, Iisbrandt Veltes, n.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r
ARENDS, Iisbrandt Aerns , c.u. grootveerschipper koper huis Noorderhaven 50 1656 237 101v
KARSTES, Iisbrandt Carstes koper kamer Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
, wijlen Iisbrandt Iisbrandts grootschipper koper Droogstraat 43 1657 237 137v
, wijlen Iisbrant Iisbrants grootschipper verkoper Bildtstraat 16 1656 237 58r
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u. timmerman verkoper Rommelhaven 26 1655 237 51r
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u. timmerman verkoper Weverstraat 1655 237 51v
ARENDS, Iisbrants Arents koper hof Weverstraat ZZ 1656 237 100r
, IJSBRAND IJsbrand timmerman naastligger ten noorden Zoutsloot 63 1807 267 318v
, IJSBRAND IJsbrand timmerman naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1802 266 82r
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijp huurder beneden (p.j.) Lammert Warndersteeg 18 1784 261 134r
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijp oud bakker huurder Herenwaltje 3 1782 260 202r
, IJSBRAND het huis van IJsbrand Heyns koopman naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 de Nieuwe Pinas 1695 243 160v
, IJSBRAND IJsbrand Heyns koopman naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1695 243 160v
HORNSTRA, IJSBRAND IJsbrand Hornstra schipper naastligger ten westen Noorderhaven 44 1741 250 175v
ARENDS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrand Aarnts naastligger ten westen Klaverbladstraat 27 1692 242 399v
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
ARENDS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrand Aernts naastligger ten westen Klaverbladstraat 27 1691 242 342v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Corneelis varenspersoon verkoper Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
KORNELIS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9 1753 253 107r
KORNELIS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Cornelis koper Rinnertspijp 8 1709 245 84v
KORNELIS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten noorden Rinnertspijp 8 1709 245 84v
KORNELIS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
KORNELIS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9 1755 253 209r
KORNELIS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Cornelis koper Noorderhaven 34achter 1685 242 97v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Cornelis huurder Heiligeweg 56 1734 248 343ar
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirks koopman verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks mr. kleermaker koper Lanen 48 1744 251 29r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
DIRKS, IJSBRAND de verkopers IJsbrand Dirx , c.s. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19een_achter 1695 243 146r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter 1695 243 146r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper Grote Kerkstraat 17 1705 244 296r
HARMENS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Harmens verkoper Hofstraat 41 1773 258 111v
HOITES, IJSBRAND IJsbrand Hoytes koopman verkoper Hondenstraat 3oost 1720 246 79v
BUREN, IJSBRAND HOITES IJsbrand Hoytes van Buiren koopman en ontvanger van het Nieuwe Bildt verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen naastligger ten noorden Vijver 12 1734 248 318r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmerman koper Vijver 10 1725 246 232r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmerman geniaarde koper Schritsen 14 1721 246 125v
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Nieuwstraat 13 1780 259 278r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper Voorstraat 37 1780 259 274r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES dr. IJsbrand Joosten Heins wijnkoper koper door niaar kamer Lanen 51 1692 243 22r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins wijnhandelaar koper Lanen 59 1679 241 57r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins naastligger ten noorden Lanen 59 1679 241 57r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns koopman koper Lanen 57 1677 240 254r
JOOSTES, IJSBRAND de uitgang van de hof van IJsbrand Joosten Heyns koopman naastligger ten westen Lanen 57 1677 240 254r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns koopman koper Lanen 61 1677 240 254v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns naastligger ten oosten Franekereind 23west 1684 242 13r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns koopman koper Sint Odolphisteeg 1681 241 167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 1681 241 167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 1681 241 167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joostes Heyns koopman koper Heiligeweg 30 1680 241 87v
PIETERS, IJSBRAND IJsbrand Pyters , minderjarige broeder van Antie verkoper Voorstraat 72 1624 231 33r
REINERS, IJSBRAND IJsbrand Reinders verkoper van 7/16 Lanen 87 1730 247 316r
SIERKS, IJSBRAND IJsbrand Sierks naastligger ten westen Noorderhaven 44 1745 251 82r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS wijlen IJsbrand Sierks Hornstra verkoper Noorderhaven 42 1749 252 32r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks Hornstra mr. bakker verkoper van 1/4 Voorstraat 57achter 1740 250 82r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas , c.u. huurder (p.j.) Lanen 43 1777 259 59r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 5 1738 249 279r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopman koper door niaar huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1733 248 273v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas verkoper Rozenstraat 1 1727 247 392v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas , c.u. huurder Bildtstraat 21 1752 253 7r
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems koper huis Karremanstraat 18 1788 262 256v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems , c.u. huurder (p.j.) Achterstraat 11 1787 262 232v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 3 1809 268 306v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 3 1811 269 122v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten zuiden Karremanstraat 32 1805 267 181v
BROUWER, IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems Brouwer huistimmerknecht verkoper Hofstraat 1 1809 268 267r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrand Wynties verkoper Rapenburg NZ 1654 236 258v
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1677 240 258r
WIENSENS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1671 240 39r
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknecht koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderstraat 13 1752 252 208r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes ijzersmid verkoper Hofstraat 15 1755 253 250r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes naastligger ten noorden Zuiderstraat 13 1760 254 257r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten westen Zuiderstraat 17 1756 254 37v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid verkoper Zuiderstraat 15 1771 257 258r
HEINS, IJSBRAND IJsbrandt Heins naastligger ten noorden Lanen 63 1712 245 168v
, IJSBRAND IJsbrandt Heyns wijnhandelaar koper Franekereind 23oost 1683 241 269r
, IJSBRAND IJsbrandt Heyns koper nieuwe schuur en stal Kerkpoortstraat 1668 239 22ra
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 39v
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
DIRKS, IJSBRAND IJsbrandt Dirx mr. smid verkoper Rapenburg 1684 242 37v
DIRKS, IJSBRAND de boedel van IJsbrandt Dirx verkoper Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
EVERTS, IJSBRAND IJsbrandt Everts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 12 1604 228 390r
JANS, IJSBRAND IJsbrandt Jans verkoper Heiligeweg 50 1601 228 261r
JANS, IJSBRAND dwarskamer bewoond door IJsbrandt Jans naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 36 1686 242 117v
JANS, IJSBRAND IJsbrandt Jansen verkoper q.q. Oosterkeetstraat 1599 228 160v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES de schuur van IJsbrandt Joosten Heins koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman koper door niaar Voorstraat 40 1682 241 220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman naastligger ten oosten Voorstraat 40 1682 241 220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 40 1682 241 220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman geniaarde koper Zuiderhaven 61 1669 239 212r
KARSTES, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden Poortje OZ 1699 243 400v
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Lieuwes koper kamer of woning Carl Visschersteeg 1614 229 213r
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Liuues koper kamer met een ledige plaats daarachter Gardenierstraat 4 1634 233 151r
LIEUWES, IJSBRAND de koper IJsbrandt Liuues , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1634 233 151r
LUITJENS, IJSBRAND IJsbrandt Luytzes naastligger ten oosten Lanen 54 1616 230 39r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrandt Pieters grootschipper verkoper Hoogstraat 17 1614 229 239r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrandt Pieters koper provisioneel huis Hoogstraat NZ 1601 228 247r
WIENSENS, IJSBRAND het huis van IJsbrandt Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1671 240 5ra
WIENSENS, IJSBRAND het huis van IJsbrandt Wyntjes timmerman naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1637 234 45v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrandt Wyntjes eerdere eigenaar Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Grote Bredeplaats 31 1659 238 7r
VIERSEN, IJSBRAND het land van de heer IJsbrandus van Viersen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1662 238 136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Hofstraat 1659 238 7v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten westen Noorderhaven 66 1662 238 136v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen advocaat Hof van Friesland en secretaris provinciale rekenkamer koper ca. 4 pm bouwland ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
VIERSEN, IJSBRAND de heer IJsbrandus van Viersen secretaris verkoper Hofstraat 20 1660 238 27v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris naastligger ten westen Hofstraat 1660 238 48v
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersen kapitein te voet verkoper Noorderhaven 62 1710 245 102v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 132r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Voorstraat 38 1660 238 50r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, nomine uxoris secretaris provinciale rekenkamer verkoper Hofstraat ZZ 1663 238 176r
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Franekereind 25 1659 237 194v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen naastligger ten westen Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Noorderhaven 64 1664 238 209v
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen verkoper Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersen naastligger ten oosten Noorderhaven 98 1659 237 195v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper Noorderhaven 74 1660 238 68r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 19 1661 238 83r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Voorstraat 25 1662 238 150r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten onbekend 1664 238 214r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 onbekend 1664 238 214r
, IJSBRAND IJsbrant turfdrager naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1631 232 177v
VELSEN, IJSBRAND IJsbrant van Velsen naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1737 249 191v
ARENDS, IJSBRAND de zwager van IJsbrant Aarnts naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1649 236 91r
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aarnts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1642 235 21v
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aerns , c.u. verkoper Noorderhaven 50 1662 238 148v
OUTGERS, IJSBRAND IJsbrant Algers verkoper q.q. Hoogstraat 41 1632 233 40r
IJSBRANDS, IJSBRAND het huis van IJsbrant IJsbrants naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1648 236 15r
JANS, IJSBRAND IJsbrant Jansen naastligger ten zuiden Vijver 8 1726 246 272v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heyns naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1687 242 162r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heyns wijnkoper koper Lanen 45achter 1682 241 219r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heins koper Lanen NZ 1659 238 13r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heins koper Voorstraat 38achter 1659 238 13r
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrant Lieuues geniaarde koper Gardenierstraat 2 1631 233 8r
LIEUWES, IJSBRAND de proclamant IJsbrant Lieuues naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1631 233 8r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts , c.u. koper huis met een steeg te westen Liemendijk 1660 238 26r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts verkoper Liemendijk 1666 239 63r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Schritsen 24 1613 229 186r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Zuiderhaven NZ 1613 229 186r
PIETERS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrant Pieters naastligger ten oosten Voorstraat 31 1633 233 86r
PIETERS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Pieters geniaarde koper Schritsen 58 1720 246 69v
TEUNIS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrant Toenis naastligger ten oosten Lanen 35 1635 233 174v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties verkoper Voorstraat 26 1654 236 271r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1667 239 72v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1642 235 2v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper huis Lombardstraat 4 1660 238 44v
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper Sint Jacobstraat 13 1667 239 107r
WIENSENS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrant Wyntjes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1682 241 182v
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1663 238 162v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Zuiderhaven ZZ 1650 236 139r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Zuiderhaven ZZ 1650 236 139v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Zuiderhaven ZZ 1650 236 140r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes naastligger ten oosten onbekend 1652 236 191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes verkoper onbekend 1652 236 191r
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ 1663 238 168r
JANS, IJSBRAND IJsebrand Jansen naastligger ten zuiden Vijver 8 1739 250 18v
, IEKE Ike Hobbekees naastligger ten noorden Droogstraat 21 1688 242 255r
JAKOBS, IEMKJE wijlen Im Jacobs verkoper Liemendijk ZZ 1636 234 4r
JANS, IEMKJE Im Jans , voor haar twee minderjarige kinderen verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
JANS, IEMKJE Im Jans verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
, IEMKJE Imck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 22 1657 237 127v
BARTELDS, Imck Bartels naastligger ten oosten Wortelstraat 13achter 1671 240 59v
DOUWES, IEMKJE Imck Douues koper Zuiderhaven 49 1623 230 348v
DOUWES, IEMKJE Imck Douues aanhandelaar Franekertrekvaart 13 1620 230 211v
DOUWES, IEMKJE Imck Douues verwandelaar Vijverstraat 4 1620 230 212r
DOUWES, IEMKJE Imck Douwes verkoper Franekertrekvaart NZ 1624 231 14v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes koper Heiligeweg 48 1628 232 59r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes verkoper Heiligeweg 24 1664 238 224r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 26 1649 236 67r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 26 1652 236 191v
HESSELS, IEMKJE Imck Hessels koper huis (tee kamers), loods en plaats Zoutsloot 94 1659 238 13v
HESSELS, wijlen Imck Hessels erflater Noorderhaven 10 1672 240 96v
HESSELS, IEMKJE bewoner Imck Hessels eigenaar van 1/2 Noorderhaven 10 1668 239 144v
HILLEBRANDS, IEMKJE Imck Hilbrandts koper door niaar huis Voorstraat 32 1667 239 124v
JAKOBS, IEMKJE Imck Jacobs verkoper ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v
PIETERS, IEMKJE Imck Pieters protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
PIETERS, IEMKJE Imck Pytters verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
RINSES, weduwe Imck Rintses bierdrager naastligger ten noorden Schritsen 52 1612 229 83v
ROUKES, IEMKJE Imck Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
RIENKS, IEMKJE Imck Rynckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1655 237 266v
SIETSES, IEMKJE Imck Sytses verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1622 230 311r
SIETSES, IEMKJE wijlen burgemeester Imck Sytses verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1627 232 4r
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 65v
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 10va
BELIDA, IEMKJE Imcke Belida verkoper van 1/2 Brouwersstraat 26 1667 239 21ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 3ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 3ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Bargebuurt 1684 242 3ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Liemendijk NZ 1684 242 3ra
DOEDES, IEMKE Imcke Doedes verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 62r
DOEDES, IEMKJE Imcke Doedes , voor haar kind bakster verkoper Hofstraat 16 1661 238 12ra
PIETERS, IEMKJE Imcke Pieters koper Liemendijk OZ 1622 230 318r
EGBERTS, IEMKJE Imckien Egberts koper Noorderhaven 52 1667 239 83r
BRUINSMA, IEMKJE wijlen Imckjen Bruynsma erflater Voorstraat 50 1692 243 1ra
RING, IEME de keet van Ime de Ring naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1638 234 57v
AGES, IEME Ime Ages koper huis Hofstraat 47oost 1668 239 145r
AGES, IEME Ime Ages koper 1/4 huis Zuiderstraat 1668 239 145v
BAUKES, IEME Ime Bauckes , n.u. eigenaar van 1/5 Grote Bredeplaats 19 1603 228 340v
BAUKES, IEME Ime Bauckes , n.u. eigenaar Grote Bredeplaats 21 1603 228 340v
BAUKES, IEME Ime Bauckes koper provisioneel huis en brouwhuis Grote Bredeplaats 19 1603 228 345v
BAUKES, IEME Ime Bauckes koper provisioneel huis met 3 kamers daarachter Grote Bredeplaats 21 1603 228 345v
DIRKS, IEME Ime Dircksen naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1648 236 27r
DIRKS, IEME Ime Dirckx , c.u. koper nieuwe schuur of paardenstal Zuiderhaven ZZ 1648 236 26v
DIRKS, IEME Ime Dirckx koper door niaar schuur, paardenstal, koestal en een ledige plaats, wijd 24 voeten Zuiderhaven ZZ 1648 236 28r
DIRKS, IEME het huis van Ime Dirckx naastligger ten zuiden Hoogstraat 20 1646 235 214v
DIRKS, IEME Ime Dirkx niaarnemer ratione proximitatis Zuiderhaven ZZ 1648 236 27r
FEDDES, IEME Ime Feddes naastligger ten noorden Zuiderhaven 63 1643 235 72r
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u. koper huis Voorstraat 55 1659 238 9r
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u. koper stal met plaats en tuin daarachter Vijverstraat 14 1668 239 155v
JAKOBS, IEME Ime Jacobs molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat ZZ 1669 239 194r
ROGIERS, IEME Ime Rogiers koper kruidentuin Schritsen 1602 228 311r
ROGIERS, IEME de koper Ime Rogiers naastligger ten noorden Schritsen 1602 228 311r
ROGIERS, IEME het huis van Ime Rogiers naastligger ten zuiden Lanen 69 1640 234 99r
ROGIERS, IEME de hof van Ime Rogiers naastligger ten noorden Zuiderhaven 1622 230 303r
ROGIERS, IEME Ime Rogiers naastligger ten oosten Voorstraat 73 1602 228 287r
TJEBBES, IEME Ime Tiebbes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1618 230 107v
IEPES, IEME de brouwerij van Ime Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1664 238 204v
IEPES, IEME Ime Yppes brouwer koper huis Zoutsloot 32 1661 238 89r
IEPES, IEME Ime Yppes brouwer naastligger ten westen Zoutsloot 32 1661 238 89r
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeek naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1755 253 214r
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels , volle zuster van de verkoperse afgewezen niaarnemer Bildtstraat 19 1649 236 99r
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels koper huis Zoutsloot 98 1665 239 11r
GOOITSENS, IEMKJE Imk Goyckes koper Kerkpoortstraat 27 1669 239 212v
HESSELS, IEMKJE Imk Hessels koper door niaar 1/2 huis Noorderhaven 10 1661 238 107v
, IEMKE Imke meedbrenger naastligger ten zuiden Zoutsloot 52 1687 242 178v
, IEMKJE Imke meedbrenger naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1695 243 186r
, IEMKE Imke verkoper Voorstraat 52west 1726 246 261v
KLASES, IEMKJE Imke Clases koper Brouwersstraat 9 1722 246 149v
DOEDES, IEMKE Imke Doedes verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 64r
ENGELS, IEMKJE wijlen Imke Engeles erflater Kerkpoortstraat 18 1738 249 267v
HENDRIKS, IEMKJE Imke Hendriks , bejaard vrijster koper huis Sint Jacobstraat 19 1809 268 238v
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters koper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
PIETERS, IEMKJE Imke Pytters verkoper Gardenierstraat 12 1738 250 2r
WIEBRENS, IEMKE Imke Wybrens verkoper Voorstraat 71achter 1726 246 262v
IEDES, IEMKJE Imke Yedes koper Zoutsloot 61 1775 258 232v
DOUWES, IEMKJE Imkien Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
, IEMKJE Imkje Builard naastligger ten zuiden Bildtstraat 13 1770 257 161r
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans koper Nieuwstraat 35 1754 253 188v
DIRKS, IEMKJE Imkjen Dirks huurder Rapenburg 3 1731 248 53v
FOPPES, IEMKJE Imkjen Foppes koper Voorstraat 47 1695 243 119r
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes koper William Boothstraat 6noord 1728 247 90v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord 1728 247 90v
GERRITS, IEME Imme Gerryts mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Lanen 23een_achter 1685 242 88r
REITSES, IEME Imme Ritses , q.q. verkoper Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
YNTEMA, IEMKJE Immetie Intema, ongehuwde dochter koper huis Lanen 74 1718 246 14v
KLASES, IEMKJE Immetie Claeses koper Nieuwstraat 31 1705 244 310v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers koper Zuiderstraat 13 1777 259 52v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers koper Zuiderstraat 1776 259 20v
YNTEMA, IEMKJE Immetje Yntema naastligger ten oosten Lanen 72 1720 246 59v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases koper Nieuwstraat 33 1706 244 329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases naastligger ten noorden Nieuwstraat 33 1706 244 329v
PIERS, IEMKJE Immetje Piers verkoper Zuiderstraat NZ 1782 260 284r
IJSENBEEK, IEMKJE THOMAS meerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
, IEMKJE Impck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 22 1669 239 198r
ALBERTS, IEMKJE Impck Alberts verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 13 1603 228 352v
ALLERTS, IEMKJE Impck Allerts verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 13 1603 228 347r
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis aanhandelaar Gardenierstraat 1612 229 75v
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis verwandelaar Karremanstraat 23 1612 229 76r
IEPKES, IEMKJE Impck Epckes koper Klaverbladstraat 3 1611 229 11v
IEPKES, IEMKJE Impck Epckes verkoper Bildtpoort (gebied) 1613 229 181v
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispens koper onbekend 1599 228 176r
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispens verkoper ([staat: Impck Gerloff Rispens dochter]) onbekend 1601 228 250v
HAKES, IEMKJE Impck Hackes naastligger ten westen Heiligeweg 26 1659 238 1v
IEDES, IEMKJE Impck Ides verkoper Franekereind 17 1602 228 315v
JANS, IEMKJE Impck Jans verkoper Noorderhaven 110 1614 229 215v
JANS, IEMKJE Impck Jansen koper Noorderhaven 110 1597 228 16v
JOOSTES, IEMKJE Impck Joosten koper onbekend 1598 228 128r
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Liemendijk OZ 1617 230 90r
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Karremanstraat 1599 228 157r
REINS, IEMKJE Impck Reyns koper Kleine Kerkstraat 8 1634 233 133r
SIEBES, IEMKJE Impck Sibes eigenaar van 1/2 Lanen 73 1611 229 62r
SIEBES, IEMKJE wijlen Impck Sibes verkoper Lanen 73 1611 229 62r
SIKKES, IEMKJE Impck Sickes verkoper Herenwaltje 3 1621 230 280r
SIPKES, IEMKJE Impck Sipckes verkoper Heiligeweg 1599 228 145v
SIPKES, IEMKJE Impck Sipkes verkoper William Boothstraat 3 1618 230 112v
UILKES, IEMKJE Impck Ulckes koper Scheerstraat 5 1656 237 62v
BARTELDS, IEMKJE Impcke Bartels verkoper Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
, IEMKJE Impcke Bendix? koper Kromme Elleboogsteeg 1606 228 503r
KORNELIS, IEMKJE Impcke Cornelis koper Weverstraat 17 1618 230 132r
KORNELIS, IEMKJE Impcke Cornelis verkoper Gardenierstraat 1613 229 165v
PIETERS, IEMKJE Impcke Pyters verkoper van 1/3 Voorstraat 48 1611 229 67r
RUURDS, IEMKJE Impcke Ruyrts naastligger ten oosten Zuiderstraat 1602 228 295r
SIEDSES, IEMKJE Impcke Sydses koper Kerkpad 22 1616 230 32r
SIEDSES, IEMKJE Impcke Sydses koper Kerkpad 24 1616 230 32r
FOPPES, Impckjen Foppes geniaarde koper Romastraat ZZ 1694 243 77r
FOPPES, Impckjen Foppes koper Voorstraat 49 1696 243 218r
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
, IEMKJE Impk verkoper Weverstraat 1675 240 169v
BARTELDS, IEMKJE Impk Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1668 239 167v
SIPKES, IEMKJE Impk Sipkes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v
WATSES, IEMKJE Impk Watses verkoper Zoutsloot 28 1642 234 177v
, IEMKJE Impke naastligger ten zuiden ([staat: Impcke Ruyrts weduwe]) Kleine Bredeplaats 22 1603 228 374r
, IEMKE wijlen Impke meedbrenger naastligger ten zuiden Karremanstraat 23 1694 243 80v
, IEMKJE Impke naastligger ten zuiden ([staat: Impcke Ruyrts weduwe]) Kleine Bredeplaats 22 1603 228 376v
, IEMKJE Impke naastligger ten zuiden ([staat: Impcke Ruyrts weduwe]) Kleine Bredeplaats 22 1603 228 361r
, IEMKJE Impke naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1603 228 361v
DOEDES, IEMKE Impke Doedes naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1660 238 21r
DOEDES, IEMKE Impke Doedes naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1660 238 21r
JANS, jongedochter Impktien Jans verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 29 1698 243 390v
SIEBRENS, Imscke Sybrants naastligger ten oosten Voorstraat 95 1656 237 95v
HILLEBRANDS, IENTE wijlen Incke Hillebrants erflater Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IENTE wijlen Incke Hillebrants erflater Midlumerlaan 1660 238 55v
TJEERDS, Inderen Tieerdts , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
ALBERTS, ENNE de lijnbaan van Inne Alberts naastligger ten noorden Bildtstraat 7 1630 232 149v
ALBERTS, ENNE Inne Alberts verkoper Zoutsloot 1 1613 229 168v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes eigenaar van 1/2 Schritsen 1614 229 197v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes crediteur (triumphant) Schritsen 1614 229 197v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 25 1611 229 3r
DIRKS, ENNE Inne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat NZ 1649 236 64v
IEPES, ENNE Inne Epes koper huis, brouwerij, mouterij en bierkamer ten oosten van de brouwerij staand Zoutsloot 30 1650 236 141r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmaker naastligger ten zuiden Schritsen 18 1712 245 178v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 1692 243 9v
GERRITS, ENNE de kamers van Inne Gerrits , n.f. naastligger ten oosten Spinhuisstraat 5 1694 243 101v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , c.u. schuitschipper koper huis Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
GERRITS, ENNE het perk van Inne Gerrits naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1689 242 295v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits mr. schoenmaker verkoper Spinhuisstraat 7 1695 243 174v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmaker naastligger ten zuiden Schritsen 18 1709 245 96r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits van Langerack schoenmaker verkoper Rinnertspijp 8 1709 245 84v
GERRITS, ENNE Inne Gerryts mr. schoenmaker koper schoenmakersperk met daarbij een ledige plaats Zoutsloot 1 1667 239 116r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts mr. schoenmaker verkoper Brouwersstraat 2 1683 242 9r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts mr. schoenmaker aanhandelaar kamer Voorstraat ZZ 1687 242 209r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts aanhandelaar Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts verwandelaar Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
GERRITS, ENNE het perk van Inne Gerryts naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1682 241 216r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 81voor 1725 246 217r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten noorden Voorstraat 81voor 1725 246 217r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes koopman eigenaar van 1/2 Voorstraat 81voor 1725 246 244v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 81voor 1725 246 244v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes koopman koper 1/2 huis Voorstraat 81 1724 246 208r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten noorden Voorstraat 81voor 1725 246 244v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten oosten Lanen 76achter 1714 245 202v
HIDDES, ENNE [als huurder] Inne Hiddes naastligger ten oosten Schritsen 65 1714 245 203v
VRIES, ENNE HIDDES burgemeester Inne Hiddes de Vries koopman koper 1/2 huis Schritsen 65b 1723 246 168r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries, c.u. koper 5/12 huis Schritsen 65b 1722 246 140r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries, c.u. bewoner Schritsen 65b 1722 246 140r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries koopman eigenaar van 1/2 Voorstraat 81een_achter 1727 246 308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries koopman naastligger ten westen Voorstraat 81een_achter 1727 246 308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries koopman naastligger ten noorden Voorstraat 81een_achter 1727 246 308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries naastligger ten oosten Schritsen 65 1729 247 230v
JANS, ENNE Inne Jansen schoenmaker naastligger ten oosten Schritsen 68 1673 240 123v
JANS, ENNE Inne Jansen schoenmaker naastligger ten oosten Schritsen 68 1674 240 166r
JANS, ENNE Inne Jansen verkoper Voorstraat 73 1631 233 28v
JURJENS, ENNE Inne Juriens verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r
JURJENS, ENNE Inne Jurriens verkoper Noorderhaven 37 1638 234 54r
JURJENS, ENNE Inne Jurriens verkoper Noorderhaven 37 1638 234 54v
MINNES, ENNE Inne Minnes verkoper Noorderhaven 20 1723 246 162r
MINNES, ENNE Inne Minnes mr. kuiper koper door niaar huis Grote Bredeplaats 11 1722 246 132r
MINNES, ENNE Inne Minnes , c.u. mr. kuiper koper huis Noorderhaven 20 1721 246 121r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaar koper huis en erf Noorderhaven 14 1731 248 63r
MINNES, ENNE Inne Minnes naastligger ten zuiden Noorderhaven 14 1731 248 63r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaar geniaarde koper Noorderhaven 40 1729 247 232r
MINNES, ENNE de weduwe van Inne Minnes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1756 254 22v
MINNES, ENNE de weduwe van Inne Minnes naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1756 254 22v
SIEMENS, ENNE wijlen Inne Symons verkoper van 1/2 Vijverstraat 11 1598 228 86v
SIEMENS, ENNE de twee jongste kinderen van wijlen Inne Symons verkoper van 2/3 van 1/2 Vijverstraat 11 1598 228 86v
SIEMENS, ENNE wijlen Inne Symons verkoper van 1/3 van 1/2 Vijverstraat 11 1598 228 86v
TJEERDS, ENNE houtstek van Inne Tiaards naastligger ten westen Scheerstraat 3 1637 234 28v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u. koper huis Scheerstraat 1 1642 235 22v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u. koper hoekhuis genaamd de Rode Leeuw Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1650 236 122r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend 1641 234 136v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdts houtkapper naastligger ten oosten Hoogstraat 12 1646 235 214r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen houtkoper naastligger ten westen Hoogstraat 16 1640 234 94r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen houtkoper geniaarde koper Droogstraat 22 1636 234 9r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen naastligger ten westen Scheerstraat 3 1658 237 159v
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 15 1662 238 127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 9 1662 238 127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdsen houtkoper naastligger ten oosten Hoogstraat 12 1643 235 49r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdsen houtkoper naastligger ten oosten Rommelhaven 7 1643 235 49r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdts naastligger ten westen Hoogstraat 16 1657 237 109r
TJEERDS, ENNE Inne Tierds naastligger ten oosten Rommelhaven 7 1646 235 216r
TJEERDS, ENNE Inne Tjeerds naastligger ten westen Hoogstraat 16 1662 238 12va
TJEERDS, ENNE Inne Tyaards houtkoper verkoper Zeilmakersstraat 11 1629 232 114r
WIEBES, ENNE Inne Wybes koper kamer Hoogstraat 1605 228 436v
SJOUKES, Inschkje Sjouwkes huurder en koper Scheerstraat 9 1784 261 204r
ALEFS, IENSKE de kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1667 239 83v
SJOUKES, Insckje Sjoukes verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r
DOUWES, IENSE Inse Douues , c.u. verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1635 233 176v
DOUWES, IENSE wijlen burgemeester Inse Douwes verkoper Scheerstraat 10 1651 236 159v
DOUWES, IENSE de weduwe van Inse Douwes naastligger ten westen Lombardstraat 1649 236 97r
JELLES, IENSKE Insk Jelles koper Zoutsloot 1 1630 232 156r
ALEFS, IENSKE Inske Aleffs naastligger Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
ALEFS, IENSKE grondpacht uit de kamer van Inske Aleffs eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
JANS, IENSKE Inske Jans koper Noorderhaven 28achter 1645 235 186r
SIEBRENS, IENSKE Inske Sybrens koper huis met loods en ledige plaats Noordijs 8 1654 236 273r
SALVERDA, IENSKE THOMAS Inske Tomas Salverda verkoper Hoogstraat 1 1658 237 175av
NAUTA, IENTE Inte Nauta bode Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
ANDRIES, IENTE Inte Andries koordemaker naastligger Klaverbladstraat 19 1646 235 237r
ARJENS, wijlen Inte Ariens verkoper Voorstraat 84 1634 233 148v
BARTELDS, de erfgenamen van wijlen Inte Bartels verpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ 1606 228 519r
BARTELDS, de erfgenamen van wijlen Inte Bartels naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1606 228 519r
KLASES, IENTE Inte Claesen koper kamer onbekend 1601 228 255r
JELTES, IENTE wijlen Inte Jeltes verkoper Franekereind 40 1655 237 30v
OTTES, IENTE Inte Ottes koper huis met een plaats onbekend 1624 231 11v
OTTES, IENTE Inte Ottis naastligger ten westen Schritsen 68 1626 231 113v
OTTES, IENTE het huis ten westen daaraan staande van Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 2 1626 231 114r
OTTES, IENTE Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 2 1624 230 380v
PIETERS, IENTE Inte Pyeters verkoper Kleine Bredeplaats 25 1597 228 41v
PIETERS, IENTE Inte Pytters koper provisioneel huis met vier apart verhuurde kamers Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra
PIETERS, IENTE Inte Pytters mr. glasmaker koper huis met een zomerkeuken en loods, plaats en een vrije uitgang naar de Schritsen Lanen 72 1660 238 62r
PIETERS, IENTE Inte Pytters glasmaker naastligger ten noorden Schritsen 61 1665 239 28v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sibolts , c.u. koper kamer met een ledige plaats daarvoor gelegen Liemendijk ZZ 1645 235 175r
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolt verkoper Achterstraat 1646 235 213v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts verkoper Karremanstraat 2 1645 235 182v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1644 235 107r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 2 1646 235 202r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u. verkoper Zuiderhaven 35 1646 235 202r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes niaarnemer ratione proximitatis onbekend 1649 236 88r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u. koper nieuw huis Rapenburg 1645 235 166r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepkes , c.u. koper huis, loods en een ledige plaats Zuiderhaven 35 1642 235 9r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepkes , c.u. koper huis, loods en een ledige plaats Grote Ossenmarkt 2 1642 235 9r
GERRITS, Intgie Gerryts koper Lanen 33 1615 229 282r
HANSES, IENTJE Intie Hanses verkoper Nieuwstraat 58 1665 239 28r
JAITSES, IENTJE Intie Jaytses crediteur (triumphant) Zoutsloot 105 1620 230 221r
PIETERS, IENSE wijlen Intie Pieters koper Gardenierstraat 1611 229 53r
TJEPKES, IENSE Intie Tiepkes naastligger ten westen Zuiderhaven 37 1646 235 200r
TJEPKES, IENSE Intie Tiepkes , c.u. verkoper Rapenburg 1647 236 3r
TIEMENS, de nagelaten weeskinderen van wijlen Intien Tymens verkoper Alemanssteeg OZ 1658 237 250v
HANSES, IENTJE Intje Hanses koper Nieuwstraat 58 1661 238 113r
JOUKES, IENSKE Ints Jouckes verkoper Voorstraat 68 1599 228 173r
PIERS, IENSKE Ints Piers verkoper Zuiderstraat NZ 1613 229 170v
ROMMERTS, IENSKE Ints Rommerts koper Sint Christoffelsteeg WZ 1606 228 519r
TJALLINGS, IENSKE Ints Tzialings koper Schritsen 1599 228 175v
DOUWES, IENSE Intse Douwes koper Zoutsloot 102 1599 228 147r
FILIPPUS, IENSE Intse Philips protesteert vanwege een vordering Zoutsloot 76 1597 228 71r
PIETERS, IENSE Intze Pieters bakker naastligger ten oosten Vijverstraat 1599 228 181v
ALGERA, IEPKE IEPKES Ipcke Ipckes Algera verkoper Zuiderstraat 1652 236 211v
, IEPE Ipe kuiper naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1663 238 196v
BONNEMA, IEPE Ipe Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1658 237 146r
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 20 1601 228 262v
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 22 1601 228 262v
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 24 1601 228 262v
REEN, IEPE BAUKES Ipe Bauckes Rheen deurwaarder Staten van Friesland verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beerns mr. kuiper koper huis waar het Raad van Avonturen uithangt, plaats en tuin Kerkpoortstraat NZ Rad van Avontuur 1646 235 201r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns mr. kuiper koper hoekhuis Voorstraat 60 1638 234 58r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beerns koper 1/2 huis Franekereind 29oost 1645 235 189r
BERENDS, IEPE de plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ 1667 239 72v
BERENDS, IEPE Ipe Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1641 234 150v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ipe Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
BERENDS, IEPE Ipe Beerns koper huis met een schuur daarachter Franekereind 9 1648 236 16r
BERENDS, IEPE Ipe Beernts mr. kuiper koper huis, brouwerij en mouterij William Boothstraat 1639 234 82r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beernts verkoper Franekereind 29oost 1650 236 128v
BERENDS, IEPE Ipe Beernts mr. kuiper koper huis Voorstraat 60 1638 234 60r
FEDDES, IEPE Ipe Feddes brouwer gebruiker Herenwaltje 10 1620 230 246v
FEDDES, IEPE het huis van Ipe Feddes naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1654 236 252r
, IEPE Ipe Grytgiens koper huis of kamer Nieuwstraat 52 1611 229 64r
HESSELS, IEPE Ipe Hessels naastligger ten zuiden Hoogstraat 2 1717 245 280r
IEPES, IEPE het sterfhuis van wijlen Ipe Ipes kalkmeter verkoper Franekerpoort (gebied) 1600 228 197r
JAKOBS, IEPE burgemeester Ipe Jacobs Jouckema koper 1/2 huis en ledige plaats Voorstraat 51 1601 228 270r
ROMKEMA, IEPE JAKOBS burgemeester Ipe Jacobs Romkema koper provisioneel 1/2 van twee kamers met ledige plaats Noorderhaven 98 1602 228 303r
MEKKES, IEPE Ipe Meckes koper Voorstraat 21 1600 228 208v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verpachter grond Zuiderhaven 65 1663 238 200r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman koper Zuiderhaven 69 1650 236 130v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
MEINERTS, IEPE het huis van Ipe Meinerts naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Raamstraat 3 1651 236 180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman verpachter grond Zuiderhaven 65 1653 236 243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman verkoper Zuiderhaven 65 1653 236 243r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Zuiderhaven 15 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts , c.u. mr. timmerman geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1656 237 68r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Hondenstraat 4 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Kruisstraat 6 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Hofstraat 13tuin 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Voorstraat 91achter 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 1 1649 236 89r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 3 1649 236 89r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts mr. timmerman verkoper onbekend 1644 235 139v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten oosten Rapenburg 4 1644 235 157r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 67 1645 235 165v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts mr. timmerman verkoper Rapenburg 1644 235 150r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Rapenburg 1645 235 166r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten zuiden Rapenburg 1644 235 139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten noorden Rapenburg 1644 235 139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten zuiden Schritsen 52achter 1650 236 126r
MEINERTS, IEPE het andere nieuwe huis van Ipe Meynerts naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 1648 236 21r
MEINERTS, IEPE de ledige plaats van Ipe Meynerts naastligger ten westen Zuiderstraat 1648 236 21v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Nieuwstraat 28 1650 236 127r
MEINERTS, IEPE de verkoper Ipe Meynerts timmerman naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman verkoper Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman niaarnemer ratione proximitatis Kerkpoort (gebied) 1643 235 68r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. verkoper Raamstraat 1 1652 236 213r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts mr. timmerman verkoper Vijver 5 1655 237 2v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts verkoper Lanen 33 1647 235 267v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Zuiderstraat ZZ 1647 235 268r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver OZ 1651 236 156r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts mr. timmerman koper ledige plaats Raamstraat 1 1645 235 184r
PIETERS, IEPE Ipe Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein 1604 228 418v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters verkoper Noordees (gebied) 1599 228 165v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters zeevarende koper tuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en planten Klaverbladstraat 27 1698 243 335v
ROELOFS, IEPE Ipe Roelefs , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1651 236 150v
SIJES, IEPE wijlen Ipe Sijes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1644 235 108r
SIJES, IEPE Ipe Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100 1667 239 15va
SIJES, IEPE Ipe Sijes , c.u. koper huis Noorderhaven 98 1659 237 195v
SIEDSES, IEPE Ipe Sydts naastligger ten oosten Liemendijk 1634 233 145r
TJEPKES, IEPE de erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1659 237 243r
TJEPKES, IEPE de erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1659 237 190r
TJEPKES, IEPE de erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1658 237 250v
TJEPKES, IEPE de erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1658 237 156v
TJERKS, IEPE Ipe Tiercx naastligger ten zuiden Vijver 5 1655 237 2v
TIJSES, IEPE Ipe Tijssen koper provisioneel Hoogstraat 16 1662 238 12va
TIJSES, IEPE Ipe Tijssen bieder Hoogstraat 16 1662 238 12va
TIJSES, IEPE Ipe Tijssen timmerman koper dwarshuis met 15 voeten plaats erachter in de hof van Fedde Feddes Bonnema Rozengracht 5 1644 235 137v
, IEPE de huisstede van Ipe Vaers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1606 228 484v
, IEPE Ipe Vaers naastligger ten oosten Molenpad 1 1606 228 484v
WOUTERS, IEPE Ipe Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west 1624 231 14r
WOUTERS, IEPE Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west 1624 231 14r
WOUTERS, IEPE de hof van de erfgenamen van wijlen Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west 1640 234 111v
JELLES, IEPKE Ipke Jelles , c.u. herbergier koper huis op een verwulfde kelder Noorderhaven 78 1655 237 4r
JELLES, IEPKE de weduwe van Ipke Jelles naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
JELLES, IEPKE de weduwe van Ipke Jelles naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid 1669 239 210v
, IEPE wijlen Ippe pottenbakker verkoper van 1/2 Zoutsloot 64 1599 228 175r
HEREMA, IEPE Ippe van Heerema koper Jekelsteeg 1 1605 228 470r
JUCKEMA, IEPE Ippe Juckema bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1667 239 21ra
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
BERENDS, IEPE Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1652 236 210v
HANSES, IEPE Ippe Hansen naastligger ten westen Hoogstraat 25 1602 228 280r
IEPES, IEPE ledige plaats en huis van Ippe Ippes wever naastligger ten westen Achterstraat NZ 1602 228 334r
MEKKES, IEPE Ippe Meckes naastligger ten westen Voorstraat 23 1601 228 258r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Rapenburg 1644 235 159r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 53 1645 235 179r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts , c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Lanen 33 1647 235 249r
TJEPKES, IEPE Ippe Tiepckes verkoper Zoutsloot 80 1598 228 104v
TIJSES, IEPE Ippe Tijssen verkoper Rozengracht 5 1646 235 234v
WATSES, IEPE de verkoper Ippe Waatzes , c.u. verpachter grond Noorderhaven 76 1599 228 139r
WATSES, IEPE Ippe Waatzes verkoper Noorderhaven 76 1599 228 139r
WATSES, IEPE Ippe Waatzes verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Noorderhaven 76 1600 228 234v
WATSES, IEPE Ippe Waatzes verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Noorderhaven 78 1600 228 234v
GROENEWOUD, ISAAK Isaac Groenwolt kapitein verkoper q.q. Zuiderhaven 46 1669 239 33va
RUT, ISAAK de heer Isaac van Ruth, c.s. naastligger ten oosten Weverstraat 14 1789 263 375r
RUT, ISAAK Isaac van Ruth ijkmeester Admiraliteit koper door niaar hof en tuinhuis Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
RUT, ISAAK Isaac van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
RUT, ISAAK Isaac van Ruth verkoper Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams joods koopman verkoper Lanen 76 1782 260 288r
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams joods koopman koper huis Lanen 76 1776 258 255v
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix bontwever verkoper Kerkpoortstraat 18 1713 245 188v
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 18 1709 245 96v
JAKOBS, ISAAK Isaac Jacobs stadsmeter verkoper Nieuwstraat WZ 1686 242 105r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten westen Hoogstraat 31 1774 258 175r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1779 259 160v
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten westen Hoogstraat 31 1775 258 232r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1775 258 236r
JANS, ISAAK Isaac Jansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1620 230 257v
JANS, ISAAK Isaac Jansen koper huis met loodsje en ledige plaats Bildtstraat 19 1621 230 271r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Westerstraat 1 1809 268 290r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Zuiderhaven 16 1809 268 290r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 16 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman huurder Zuiderhaven 16 1802 266 88r
WILLEMS, ISAAK Isaac Willems naastligger ten zuiden Noorderhaven 112 1710 245 104v
CODDE, ISAAK Isaack Codde koper door niaar woning met plaats en klein hof Kerkpad WZ 1666 239 37r
CODDE, ISAAK de retrahenten Isaack Codde, c.u. naastligger ten westen Kerkpad WZ 1666 239 37r
FABER, ISAAK Isaack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1794 264 220r
FOKKES, ISAAK Isaack Fokkes , c.u. en c.s. mr. wever huurder Zoutsloot NZ 1751 252 115r
JANS, ISAAK Isaack Jans koper huis Bildtstraat 22 1613 229 152r
JANS, Isaack Jansen verkoper Bildtstraat 22 1620 230 205r
FABER, ISAAK Isaak Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1801 265 278r
, ISAAK Isaak Roosen verkoper van 1/2 Zoutsloot 22 1732 248 77r
, ISAAK Isaak Roosen koopman verkoper Scheffersplein 23 1741 250 170v
FABER, ISAAK JANS Isaak Jans Faber verkoper Kerkpoortstraat 61 1792 264 17r
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoorn naastligger ten westen Schritsen 3 1624 230 375r
HOORN, ISABELLA Isabella van Hoorn naastligger ten westen Schritsen 3 1620 230 217r
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoorn verpachter grond Lanen 24 1723 246 172v
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoorn verpachter grond Lanen 24 1619 230 191r
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoorn verpachter grond Lanen 24 1700 244 59v
STINSTRA, ISABELLA Isabella Stinstra verkoper Noorderhaven 106 1784 261 197v
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabelle van Hoorn verpachter grond Lanen 24 1627 232 16r
HOORN, ISABELLA Isabelle van Hoorn bewoner Noorderhaven 48 1598 228 128v
RUT, ISAAK Isac van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
ABRAHAMS, ISAAK Isac Abrahams naastligger ten westen Lanen 76a 1780 259 257r
, ISAAK de weduwe van wijlen Isack turfdrager bewoner Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
CODDE, ISAAK Isack Codde koper twee kamers met een ledige plaats Kerkpad WZ 1667 239 113r
FABER, ISAAK Isack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1804 267 42r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewolt koper Rozengracht 7west 1660 238 29v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewout kapitein geniaarde koper onbekend 1669 239 193r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewout koper huis Grote Bredeplaats 21 1669 239 195v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, c.soc. verkoper Zuiderhaven ZZ 1653 236 224v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, c.u. koper erf en gebouw, bomen en planten daarop Zuiderhaven ZZ 1650 236 138r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, c.u. verkoper Rozengracht 19 1652 236 188v
, ISAAK wijlen Isack Roozen erflater Zoutsloot 24 1773 258 92v
VERHAGEN, ISAAK de erfgenamen van wijlen Isack Verhagen verkoper Kerkpoortstraat 27 1658 237 247v
JANS, ISAAK het huis nagelaten door Isack Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1634 233 138v
JANS, ISAAK Isack Jans de Blauwer, voor zijn vier kinderen verkoper Lanen ZZ 1611 229 40v
JANS, ISAAK Isack Janssen naastligger ten noorden Bildtstraat 15 1617 230 76r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Peters Verhagen koper hoekhuis Voorstraat 2 1653 236 241v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 6 1649 236 96r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen geniaarde koper Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
CODDE, wijlen Isaeck Codde kapitein koper Kerkpoortstraat NZ 1672 240 90v
GROENEWOUD, ISAAK Isak Groenwolt verkoper Rozengracht 7west 1668 239 157v
RUT, ISAAK Isak van Ruth naastligger ten noorden Franekereind NZ 1778 259 127v
WILLEMS, ISAAK Isak Willems , c.u. koper van 1/4 huis Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants grootschipper koper huis, loods en plaats Bildtstraat 16 1647 235 246r
FREERKS, IJSBRAND Isbrand Freerks koper huis, achterkeuken en loods, strekkende van voren de straat af tot achter aan het huis van de erven van Isbrant Piters Voorstraat 33 1626 231 127v
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrand Isbrandts grootschipper koper huis of woning Lanen 3 1655 237 18r
JANS, IJSBRAND Isbrand Jansen verkoper Vijver 10 1749 252 12v
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper Pompsteeg 1669 239 203r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u. koper twee kamers onder ??n dak aan elkaar gelegen Franekerpoort (gebied) 1652 236 208v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1652 236 210v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u. koper huis alwaer de Gecapte Raven uythangt Rommelhaven 26 de Gekapte Raven 1652 236 218r
WIENSENS, IJSBRAND de kamers van Isbrand Wynties , c.soc. naastligger ten noorden Weverstraat 1659 237 199r
VIERSEN, IJSBRAND de heer Isbrandt van Viersen naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1672 240 80r
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aarnts naastligger ten oosten Noorderhaven 48 1662 238 126r
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aerns , c.u. verkoper Zuiderhaven 6 1643 235 50r
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aernts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1637 234 27r
HENDRIKS, IJSBRAND Isbrandt Hendricx koper huis Romastraat NZ 1599 228 174r
HEINS, IJSBRAND Isbrandt Heyns koopman naastligger ten oosten Voorstraat 40 1671 240 66v
IJSBRANDS, IJSBRAND wijlen Isbrandt Isbrandts verkoper Hoogstraat 4 1659 238 2ra
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns koper Voorstraat 40achter 1672 240 110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns naastligger ten oosten Voorstraat 40achter 1672 240 110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns naastligger ten zuiden Voorstraat 40achter 1672 240 110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper koper Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JOOSTES, IJSBRAND zijn broeder Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper naastligger ten oosten Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper koper Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper naastligger ten oosten Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns naastligger ten noorden Lanen 1672 240 93r
LUITJENS, IJSBRAND Isbrandt Luytes naastligger ten oosten Lanen 54 1605 228 465r
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters grootschipper naastligger ten zuiden Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters grootschipper naastligger ten westen Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters grootschipper verkoper Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters grootschipper verkoper Zuiderhaven 38 1711 245 145r
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pyeters verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1618 230 107v
UILKES, IJSBRAND Isbrandt Uilckes verkoper Schoolsteeg WZ 1632 233 47r
WIEBRENS, IJSBRAND Isbrandt Wybrandts koopman koper zoutkeet, huis, plaats en gereedschappen Franekereind 23oost 1636 234 1r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrandt Wynckes verkoper William Boothstraat 3 1654 236 267r
WIENSENS, IJSBRAND de kamers van Isbrandt Wynties naastligger ten noorden Weverstraat 1655 237 14r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van Isbrandt Wyntjes naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1665 239 8v
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris van Leeuwarden en Harlingen Isbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Rozengracht 42 1659 237 204r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Isbrandus van Viersen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
VIERSEN, IJSBRAND de kinderen van de heer Isbrandus Viersen verpachter grond onbekend 1673 240 128r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris Isbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Voorstraat 19 1659 237 196v
, IJSBRAND Isbrant naastligger ten oosten ([staat: Isbrant van Woudseynd]) Romastraat NZ 1624 231 7v
, IJSBRAND de weduwe van Isbrant Dommecracht naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1611 229 61r
, IJSBRAND de weduwe van Isbrant Dommecracht naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1611 229 48v
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u. verkoper Nutstraat WZ 1642 235 11r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u. koper voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende naar de Noorderhaven Grote Bredeplaats 9 1641 234 152v
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aerns verkoper Grote Bredeplaats 9 1642 235 31r
ARENDS, IJSBRAND het huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 5 1647 235 245v
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers naastligger ten noorden Lanen NZ 1630 232 133r
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers naastligger ten westen Lanen NZ 1624 230 374v
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers naastligger ten westen Lanen NZ 1624 230 386r
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers verpachter grond Lanen NZ 1630 232 133r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Lanen 45 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Heiligeweg 13 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verpachter grond Lanen 45achter 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Lanen 45achter 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verpachter grond Lanen 45 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos crediteur (triumphant) Grote Ossenmarkt 1621 230 274r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1626 231 124r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos verkoper onbekend 1627 231 170r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos koper huis Rozengracht 27 1627 232 10v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos, pro se et soc. pachter van de Landschaps brieven crediteur (triumphant) onbekend 1621 230 281v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1627 232 26v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos protesteert vanwege een vordering Voorstraat 40 1614 229 209v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos wijnheer koper grondpacht van 7-07-00 CG uit verschillende huizen en kamers onbekend 1613 229 177v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos verkoper Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos verkoper Vijver 9 1628 232 44r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1625 231 63r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos koper twee kamers aan elkaar onbekend 1624 231 29v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos koper huis, ledige plaats, stalling, twee kamers m.u.v. een kamer, die via niaar is gekocht van Doede Jellis door Gijsbert Veno Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Arents veerschipper koper ledige plaats van ca. 85 x 13 voeten Zuiderhaven 6 1631 233 29r
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freercks koper huis, loods en ledige plaats daar achter Lanen 52 1622 230 311v
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freerckx verkoper Lanen 52 1633 233 127r
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freerks verkoper Lanen 52 1625 231 79r
HINNES, IJSBRAND Isbrant Hinnes verkoper (gesuccumbeerde) Rinnertspijp 1 1623 230 370v
JANS, IJSBRAND Isbrant Jans , voor zijn kind verkoper Voorstraat 58 1611 229 11r
JANS, IJSBRAND Isbrant Jansen eerdere eigenaar Heiligeweg 52 1601 228 256v
JANS, IJSBRAND mr. Isbrant Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ 1620 230 202v
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heyns wijnkoper koper door niaar onbekend 1676 240 234r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heyns koopman protesteert vanwege gelijktijdig niaar op een naastligger Weverstraat 1676 240 235r
LIEUWES, IJSBRAND Isbrant Lieuues koper door niaar twee kamers aanelkaar Weverstraat ZZ 1630 232 152r
LIEUWES, IJSBRAND Isbrant Lieuwes koper kamer de plaats daarachter Gardenierstraat 1626 231 126r
, IJSBRAND wijlen Isbrant Luitgies verkoper Lanen 56 1617 230 102v
LUITJENS, IJSBRAND het sterfhuis van Isbrant Luyties linnenwever verkoper Lanen 56 1618 230 106r
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r
PIETERS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters verpachter grond Lanen 3 1621 230 273r
PIETERS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters naastligger ten noorden Voorstraat 33 1630 232 136r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters grootschipper koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnen Noorderhaven 76 1615 229 253r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters grootschipper koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnen Noorderhaven 78 1615 229 253r
PIETERS, IJSBRAND de weeskinderen van Isbrant Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 80 1633 233 79r
PIETERS, IJSBRAND de nagelaten weeskinderen van wijlen Isbrant Pieters verkoper Voorstraat NZ 1624 230 390r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters grootschipper verkoper Lombardstraat 2 1618 230 140r
PIETERS, IJSBRAND de kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1627 232 32r
PIETERS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen Isbrant Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1628 232 45v
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pyters protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 Voorstraat 42 1605 228 489r
PIETERS, IJSBRAND de kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 76 1644 235 112r
PIETERS, IJSBRAND de kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 78 1644 235 112r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pyters naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1612 229 110r
PIETERS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 76 1644 235 101r
PIETERS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 78 1644 235 101r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1630 232 153r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis koper huis Noorderhaven NZ 1630 232 143r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Noorderhaven 32 1629 232 110r
TEUNIS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen Isbrant Thoenis naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1633 233 79v
TEUNIS, IJSBRAND een vrije gang, toebehorend aan Isbrant Thuenis naastligger ten westen onbekend 1626 231 121v
TEUNIS, IJSBRAND de hof van Isbrant Thuenis naastligger ten noorden onbekend 1626 231 121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis verkoper onbekend 1626 231 121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis koper huis, zomerhuis, put en bak, strekkende van het diept noordwaarts tot aan de steeg aldaar Lanen 37 1626 231 122r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1620 230 223v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1620 230 224r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1624 230 393r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis , c.soc. naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1622 230 328r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1624 230 385v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis lakenkoper verkoper Achterstraat NZ 1623 230 352r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis verkoper Noordijs 5 1622 230 317v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis verkoper van 1/4 Noorderhaven 50 1625 231 91v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1623 230 343r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis koper hof met prieel, bomen en kruiden, en ledige plaats Zuiderhaven 52 1622 230 298r
TEUNIS, IJSBRAND de weduwe en erfgenamen van wijlen Isbrant Tonis naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1632 233 71v
TEUNIS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen Isbrant Tuenis naastligger ten zuiden Voorstraat 66 1635 233 166v
TEUNIS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen Isbrant Tuenis naastligger ten westen Voorstraat 66 1635 233 166v
TJERKS, IJSBRAND Isbrant Tyercks verkoper q.q. Heiligeweg 1622 230 333r
TJERKS, IJSBRAND Isbrant Tyercks verkoper q.q. Brouwersstraat 1622 230 333r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1646 235 221r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1643 235 39v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. koper huis met een weefwinkel met een klein huisje en plaats William Boothstraat 3 1652 236 207v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 15 1657 237 110v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. koper kamer Rapenburg NZ 1652 236 208r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. timmerman koper huis, weefwinkel en ledige plaats Rapenburg ZZ 1650 236 114v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties koper huis Sint Jacobstraat 13 1644 235 144v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. mr. timmerman verkoper Both Apothekerstraat 11 1644 235 161r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1650 236 117r
HERES, IESKJE Isck Heeres koper Brouwersstraat 1600 228 206v
TEEKES, IESKJE Iscke Taeckes naastligger ten westen Hondenstraat 6 1616 230 15v
HOITES, IESK Iske Hoytes geniaarde koper van 1/2 Lanen 40 1644 235 106v
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 16 1664 238 241r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 14 1664 238 241r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 12 1664 238 241r
BOURBOOM, IESKJE Iskjen Catharina Bourboom verkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1807 267 343v
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1803 266 229v
KATS, ISRAEL Israel Cats, joods slager koper pakhuis Vijverstraat 22 1805 267 158r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1802 266 144r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 4 1802 266 144r
DOUWES, IETJE It Douwes verkoper Heiligeweg 46een_achter 1606 228 509v
RUTGERS, Itcke Rutgers verkoper Lanen 6 1601 228 242r
HARMENS, Itgen Harmens koper Hoogstraat NZ 1600 228 225r
, Itgien naastligger ten westen ([staat: Itgien Wouters weduwe]) Voorstraat 73 1602 228 287r
TEEKES, Itgien Taekes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1604 228 413v
WOUTERS, Itgien Wouters naastligger ten westen Voorstraat 19 1613 229 131r
DIRKS, IETJE Itie Dirx verkoper Voorstraat 14 1642 234 175r
FREERKS, IETJE Itie Freerx verkoper Moriaanstraat 12 1641 234 144v
KEIMPES, IETJE Itie Keympes verkoper Zoutsloot 1642 234 179v
BAARDA, IETJE Itie Rense Baarda koper Havenplein 10 1636 234 11v
HAIES, IETJE Itke Hayes eerdere eigenaar Grote Kerkstraat 26 1601 228 243v
HAIES, IETJE Itke Hayes koper Grote Kerkstraat 26 1598 228 120v
OLFERTS, IETJE Itke Olpharts verkoper Franekereind 23oost 1603 228 360r
, IETJE Itke Rinse verpachter grond Hoogstraat 1achter 1600 228 189v
RINSES, IETJE Itke Rinses verkoper van 1/3 Hoogstraat 1achter 1600 228 189v
DOEKES, IETJE Itken Doeckes verkoper Heiligeweg 56 1597 228 68v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
WEIDE, IDS Its van der Weyde koper huis Vijverstraat 6 1806 267 196r
TIJSES, Itsien Tijsses verkoper Voorstraat 51 1601 228 270r
, IDSKE Itske huurder (p.w.) Zoutsloot NZ 1771 257 221r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg koper huis Heiligeweg 66 1786 262 52r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg koper 1/2 huis Lanen 32 1786 262 52r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg eigenaar van 1/2 Lanen 32 1786 262 52r
WIARDA, IDSKE Itske Wiarda verkoper Schritsen 17 1808 268 72r
WIARDA, IDSKE Itske Wiarde verkoper Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
HILLES, IDSKE Itske Hilles verkoper Zoutsloot 23 1808 268 30v
JAKOBS, IDSKE Itske Jacobs , dochter verkoper Grote Kerkstraat 27 1758 254 264r
JANS, IDSKE Itske Jans verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
TEUNIS, IDSKE Itske Teunis Wrijthoff naastligger ten oosten Noorderhaven 93 1663 238 173r
TEUNIS, IDSKE Itske Thonis Wrijthoff naastligger ten oosten Droogstraat 53 1660 238 30v
TEUNIS, IDSKE Itske Tuenis Vrijthoff koper onbekend 1641 234 128v
WIEGERS, IDSKE Itske Wiggers koper Lanen 44achter 1603 228 340r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 63 1753 253 121r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 21 1753 253 122r
IETES, IETJE Itte Ittes protesteert vanwege een testament Voorstraat 1 1601 228 258v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v
DOUWES, IETJE Ittie Douwes koper van 1/2 Lanen 50 1659 237 181r
LOUWS, IETJE Ittie Louwes koper Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
PIETERS, IETJE Ittie Pitters verkoper Nieuwstraat 48 1658 237 176r
BOUWES, IETJE Ittien Bouues verkoper Schritsen 1605 228 470v
BOUWES, IETJE Ittien Bouues verkoper Schritsen ZZ 1606 228 472v
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r
KLASES, IETJE Ittje Claeses verkoper van 1/2 Voorstraat 1 1698 243 391v
TJEPKES, IETJE Ittje Tiepckes koper door niaar huis Romastraat NZ Roma 1664 238 232r
GEERTS, EEUWE wijlen Ive Geerts geniaarde koper Weverstraat NZ 1699 244 26v
WILLEMS, ISAAK de medekoper Izaak Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
FABER, ISAAK Izac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1793 264 121r