Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Za  Ze  Zi  Zo  Zu  Zy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
MEINERTS, SAKE Zaake Meinderts huurder Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
ROELOFS, wijlen Zacchaeus Roelofs verkoper van 1/4 Herenwaltje 19 1807 267 310r
, ZACHARIAS Zacharias Berghaan naastligger ten oosten Hofstraat 41 1707 245 38v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaan naastligger ten oosten Hofstraat 41 1711 245 163r
, ZACHARIAS Zacharias Berghaan naastligger ten oosten Hofstraat 41 1714 245 212v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaen zeevarend gezel koper woning met kamer en loods Hofstraat 45 1704 244 259v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaen naastligger ten oosten Hofstraat 41 1715 245 255v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaen naastligger ten westen Hofstraat 47west 1718 246 33r
HUBER, ZACHARIAS Zacharias Huber raad Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 65 1729 247 229r
HUBER, ZACHARIAS Zacharias Huber raad Hof van Friesland verkoper q.q. Hondenstraat 3west 1729 247 240r
GEMMENICH, ZACHEUS dr. Zacheus van Ghemmenich advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 54 1698 243 352v
ANNES, SANDER Zander Annes geniaarde koper Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
OEDES, SAPE de erfgenamen van wijlen Zape Oedes naastligger ten oosten Hofstraat 33 1720 246 91r
PIETERS, SAPE Zape Pieters leertouwer koper finaal huis met een plaatske Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
SAPES, SAPE Zape Sapes verkoper van 1/2 Liemendijk NZ 1672 240 78r
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
GABES, SARA Zara Gabbes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 36 1686 242 117v
PIETERS, SARA Zara Pieters verkoper Heiligeweg 30 1778 259 104r
TEUNIS, SIEGER Zeeger Teunis , c.u. huurder Bargebuurt 9 1765 256 97r
BAKKER, DOEDES de keet van Zeerp Doedes de Backer naastligger ten zuiden Scheffersplein 25 1702 244 162v
IEPES, SINT Zent Ypes mr. haarwever koper huis Wasbleek 1736 249 112v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes koper Noorderhaven 87 1802 266 92v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes verkoper Noorderhaven 13 1802 266 94v
PIETERS, SIEDS grondpacht uit het huis van Zieds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 42 1681 241 41va
, SIERK de tuin van gemeensman Zierck Hilaerda naastligger ten westen Achterstraat NZ 1692 242 393v
HILAARDA, SIERK burgemeester Zierck Hylaarda koper van 3/4 2/3 huis alwaar de Geschilderde Knopen uithangen Sint Jacobstraat 4 de Geschilderde Knopen 1703 244 212r
NAUTA, SIERK de ingang van de hof van Zierck Nauta naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1687 242 174r
NAUTA, SIERK Zierck Nauta naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1687 242 174v
NAUTA, SIERK de tuin van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1690 242 310r
NAUTA, SIERK de hof van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1696 243 210v
NAUTA, SIERK de hof van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1696 243 210v
NAUTA, SIERK de ingang van de hof van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1696 243 210v
ANDRIES, SIERK Zierck Andries wijdschipper naastligger ten zuiden Lanen 51 1692 243 22r
DIRKS, SIERK huis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 110 de gekroonde wereld 1678 241 9v
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1679 241 15ra
DIRKS, SIERK mr. Zierck Dircks naastligger ten westen Noorderhaven 112achter 1680 241 27ra
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn verkoper q.q. Romastraat 13 1680 241 68r
DIRKS, SIERK Zierck Dirx mr. chirurgijn geniaarde koper q.q. Zuiderhaven 13 1680 241 80v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx mr. chirurgijn koper tuintje Achterstraat ZZ 1680 241 120v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx mr. chirurgijn koper huis Sint Odolphisteeg 7 1681 241 136v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx mr. chirurgijn verkoper Sint Odolphisteeg 7 1682 241 198v
HILAARDA, SIERK DIRKS gezworen gemeensman Zierck Dirx Hylaarda mr. chirurgijn koper panwerk en woning Droogstraat 7west 1686 242 124r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. stadsmetselaar koper grondpacht van 1-00-00 GG Kerkpoortstraat NZ 1686 242 151v
GERBENS, SIERK grondpacht uit kamers van de koper Zierck Gerbens mr. stadsmetselaar eigenaar perceel Kerkpoortstraat NZ 1686 242 151v
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar koper woning betaande uit twee kamers Romastraat 8 1688 242 226r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. stadsmetselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
, SIERK wijlen Zierck Zierckx verkoper Liemendijk NZ 1648 236 30r
, SIERK wijlen Zierk Hilaerda, c.u. en c.s. erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
HILAARDA, SIERK de vroedsman Zierk Hylaarda naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1695 243 151r
HILAARDA, SIERK de vroedsman Zierk Hylaarda naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1695 243 151r
, SIERK vroedsman Zierk Hylaerda naastligger ten noorden Klaverbladstraat 5 1697 243 302v
NAUTA, SIERK burgemeester Zierk Nauta koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) Alemanssteeg 1695 243 152v
NAUTA, SIERK burgemeester Zierk Nauta koper twee eeuwige grondpachten ([voor de twee grondpachten in deze akte]) Grote Kerkstraat 19twee_achter 1695 243 152v
NAUTA, SIERK oud burgemeester Zierk Nauta verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1697 243 308r
NAUTA, SIERK Zierk Nauta naastligger ten westen Heiligeweg 8 1700 244 66r
NAUTA, SIERK de erfgenamen van wijlen burgemeester Zierk Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 78 1709 245 82r
DIRKS, SIERK gemeensman Zierk Dirx Hylaerda mr. chirurgijn verkoper Achterstraat 1685 242 100r
FOLKERTS, SIERK Zierk Folkerts metselaar koper huis Zoutsloot 51 1730 247 335r
GERBENS, SIERK Zierk Gerbens metselaar verkoper Zoutsloot 58 1680 241 77r
GERBENS, SIERK wijlen Zierk Gerbens mr. metselaar verkoper Romastraat ZZ 1695 243 147r
GERBENS, SIERK wijlen Zierk Gerbens mr. stadsmetselaar verkoper Zoutsloot 18 1697 243 284r
REINS, SIERK Zierk Reins naastligger ten zuiden Vijver 10 1725 246 232r
SAPES, SIERK Zierk Sapes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1717 245 296r
DOEDES, SIETSE Zietse Doedes koper door niaar huis, nieuw gebouwd Voorstraat 30 1687 242 185r
DOEDES, SIETSE het huis in de vorige akte gekocht door Zietse Doedes naastligger ten noorden Voorstraat 30achter 1687 242 186r
JAGER, SIJKE Zijke Jager koper Lanen 74 1806 267 215v
WIEBES, SIJKE Zijke Wybes huurder Heiligeweg 27zuid 1808 268 52r
HAAS, SIEMEN stadsmajoor Zimon de Haas verkoper Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
HARTS, Zipkje Heerts koper Schritsen 52 1807 267 326v
HARTS, Zipkje Heerts huurder Schritsen 52 1807 267 326v
, Ziricus Hylarda naastligger ten noorden Voorstraat 101 1700 244 45r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstokken, bloemen, kruiden, prieel en zomerhuis Rozengracht 13 1675 240 186r
NAUTA, Ziricus Nauta, c.u. apotheker koper huis Grote Kerkstraat 19twee_achter 1678 241 11r
NAUTA, Ziricus Nauta koper onder- en bovenkamer Grote Kerkstraat 19een_achter 1678 241 17r
NAUTA, Ziricus Nauta naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19een_achter 1678 241 17r
NAUTA, Ziricus Nauta naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19een_achter 1678 241 17r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker verkoper Rozengracht 13 1678 241 19r
NAUTA, Ziricus Nauta, q.q. apotheker verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen koper huis Voorstraat 80 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen naastligger ten zuiden Voorstraat 80 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen naastligger ten noorden Voorstraat 80 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper hof Weverstraat 1681 241 145r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper provisioneel zoutkeet en steeg Scheffersplein 23 1682 241 56va
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker verkoper q.q. Noordermolen 1 1686 242 151r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper door niaar tuin en prieel Kerkpoortstraat ZZ 1687 242 174v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta verkoper Zuiderhaven 1 1689 242 299r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta koper huis met potasbranderij Scheffersplein 15 1692 242 374v
NAUTA, de keet van burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten zuiden Scheffersplein 15 1692 242 374v
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nauta verkoper Scheffersplein OZ 1692 242 404v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten oosten Hofstraat 16 1693 243 60v
NAUTA, de ingang van de hof van de burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22 1695 243 120r
NAUTA, de hof van de burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten westen Kerkpoortstraat 22 1695 243 120r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta koper erf of ledige plek waarop voorheen kamer was gebouwd Grote Kerkstraat 19 1695 243 149r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta wijnhandelaar koper hof gelegen achter het huis van de verkoper en het grootste gedeelte van de oostelijke keuken achterin genoemd huis Voorstraat 82 1695 243 157v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta, c.u. wijnhandelaar naastligger ten westen Voorstraat 82 1695 243 157v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta koper huis, plaatske en het eigendom van een vrije steeg ten oosten Voorstraat 82 1695 243 166r
NAUTA, regerend burgemeester Ziricus Nauta, c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1695 243 166r
NAUTA, regerend burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten westen Voorstraat 82 1695 243 166r
NAUTA, oud burgemeester en medevroedsman Ziricus Nauta verkoper Scheffersplein 15 1698 243 360r
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nauta wijnhandelaar verkoper Voorstraat 82 1699 244 22r
NAUTA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1702 244 183v
NAUTA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten westen Voorstraat 82 1702 244 183v
NANNES, SJOUKJE Zjoukjen Nannings verkoper Hofstraat 33 1720 246 91r
FOKKES, SWAANTJE Zwaantie Fockes , voor haar kinderen winkelierse verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1733 248 6ra
, SWAANTJE wijlen Zwaantje Holmans erflater Zoutsloot 43 1784 261 131r
FILIPPUS, SWAANTJE Zwaantje Philippus verkoper van 1/2 Karremanstraat 30 1795 264 247v
RUURDS, SWIER Zwerus Ruirds naastligger ten westen Vianen 1737 249 174r
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoe schooldienaar koper huis Kerkpad WZ 1734 248 304v
GAUKES, SIEBREN de weduwe van Zybren Gauckes naastligger ten oosten Voorstraat 91 1733 248 237r
PIETERS, SIEDS grondpacht uit het huis van Zyds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 42 1699 244 9r
BERNARDUS, SIETSE Zydse Bernardus , c.u. naastligger ten zuiden Lanen 25achter 1803 266 258r
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersma verkoper Voorstraat 29 1806 267 279v
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersma koper Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersma naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsens koper huis Lanen 86 1798 265 119r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsens naastligger ten oosten Lanen 86 1798 265 119r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsens naastligger ten oosten Heiligeweg 1 1802 266 126r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zydske Dirks Zijlstra verkoper Brouwersstraat 22 1803 266 182r
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Borstelsteeg 4 1809 268 246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Borstelsteeg 6 1809 268 246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
FOKKES, SIETSKE Zydske Fokkes verkoper Heiligeweg 25 1803 266 293r
JAKOBS, SIETSKE Zydske Jacobus koper Lanen 93 1807 268 17r
LEIENAAR, SIETSKE JOHANNES Zydske Johannes Leyenaar koper Heiligeweg 1 1802 266 126r
PIETERS, SIETSKE Zydske Pieters koper Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
PIETERS, SIEDS Zydts Pytters apotheker geniaarde koper Nieuwstraat 42 1695 243 147v
ARENDS, SIEMEN wijlen Zymen Aanes stadsleidekker verkoper Hofstraat 1 1667 239 17va
HENDRIKS, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Zymen Hendrickx naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1654 236 271v
DIRKS, Zyrck Dirx mr. chirurgijn verkoper Noorderhaven 110 1683 241 252r
SAPES, Zyrk Sapes verkoper Lanen 44 1730 247 335v
JOHANNES, SIETJE Zytie Joannis naastligger ten noorden Zuiderstraat 1660 238 21v
ANNES, SIETSE Zytse Annes naastligger ten westen Schritsen 65b 1752 252 226v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus koper huis Lanen 25achter 1803 266 258r
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmerman verkoper Lanen 25 1809 268 291v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmerman verkoper Lanen 25achter 1809 268 291v
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Zytse Cornelis Beidschat koper huis, oude smitte en een wagenhuis onder het dak van de smitte Zuiderstraat 31 1806 267 223v
KORNELIS, SIETSE Zytse Cornelis Beytschat huurder Zuiderstraat 6 1801 265 284r
DOEDES, SIETSE Zytse Doedes mr. bakker verkoper Voorstraat 32 1705 244 281v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee koopman verkoper Havenplein 24 1791 263 290v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee koper Noordijs 14 1795 264 266v
GERRITS, SIETSE Zytse Gerrits visser koper Hofstraat 21west 1808 268 176r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1785 262 1r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1785 262 2r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 262 2r
, SIETSE Zytse Gozis , de jonge huurder Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
JANS, SIETSE Zytse Jans koper huis Lanen 36 1799 265 182v
JANS, SIETSE Zytse Jans huurder vooraan de straat (p.j.) Lanen 36 1799 265 182v
JANS, SIETSE Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 38 1805 267 140r
JANS, SIETSE Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 38 1808 268 44v
MARTENS, SIETSE huisman Zytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62 1785 262 14r
JELGERSMA, SIETSKE Zytske Jelgersma koper Hoogstraat 1 1806 267 262v
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske D. Zeilmaker verkoper van 1/2 Noorderhaven 7 1799 265 128r
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske Zeilmaker koper huis Noorderhaven 28 1806 267 282v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra koper Vissersstraat 2 1789 263 151r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra koper Brouwersstraat 22 1792 264 8r
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 10 1750 252 87v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 12 1750 252 87v
FOKKES, SIETSKE Zytske Fokkes verkoper Hoogstraat 45 1805 267 146r
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen koper Zoutsloot 58 1706 244 335v
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 58 1706 244 335v
FREERKS, SIETSKE Zytske Freerx verkoper van 4/9 Zuiderhaven 9 1700 244 43v
GERRITS, SIETSKE Zytske Gerryts naastligger ten oosten Rapenburg 1 1802 266 99r
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks koper Lanen 25achter 1803 266 258r
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks verkoper Lanen 25 1809 268 291v
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks verkoper Lanen 25achter 1809 268 291v
HESSELS, SIETSKE Zytske Hessels verkoper Bildtstraat 18 1802 266 142r
JANS, SIETSKE Zytske Jans verkoper Zoutsloot 83achter 1725 246 231v
JANS, SIETSKE Zytske Jans koper Vijverstraat 13 1799 265 130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans koper Vijverstraat 15 1799 265 130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans koper Vijverstraat 17 1799 265 130v
KEIMPES, SIETSKE Zytske Keimpes Vlasblom koper Voorstraat 17 1799 265 193v
KLASES, SIETSKE Zytske Klaasen koper Hoogstraat 30 1810 269 64v
LASES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Zytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter 1702 244 149v
OKKES, SIETSKE Zytske Okkes koper Heiligeweg 58 1803 266 299r
PIETERS, SIETSKE Zytske Pieters verkoper Noorderhaven 63 1781 260 20v
KORNELIS, Zyttje Cornelis koper Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
DIJK, SIETSE Zytze van Dijk mr. pruikenmaker koper huis Grote Kerkstraat 44 1797 265 49v
KLASES, SIETSE Zytze Claases varensgezel huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits naastligger ten zuiden Rapenburg 1785 261 300r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1785 261 307r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits mr. bontwever en visser naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1785 261 307r
HINNES, SIETSE Zytze Hennes geniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 95r
PIETERS, SIETSE Zytze Pieters , c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 19 1781 260 160r
DOUWES, de kinderen van wijlen Zyuwke Douwes verkoper Hofstraat 1 1667 239 17va