Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 14.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is "onderweg". Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zullen - in de vorm van een nieuwe pagina - op deze website worden getoond.


Als het aantal akten rond de 14.000 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: "Breder de coopbrief van ........", d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:58.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
SIPKES, FEIKE sipckes, feycke koper ten noorden van Harlingen   1604 228 779r
HANSES, AUGUSTINUS hans, augustinus koper ten noorden van Harlingen   1604 228 784r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper ten noorden van Harlingen   1604 228 784r
DIRKS, SIPKE dirks, sipke koper ten noorden van Harlingen   1628 232 72r
SIEBRENS, EEDE feytama, edo sibrents koper ten noorden van Harlingen   1637 234 39v
ADELAAR, JEROEN JANS adelaar, jeroen jansen koper ten noorden van Harlingen   1637 234 41v
LAMMERTS, EELKE lammers, eelck koper ten oosten van Harlingen   1597 228 8r
WATSES, HENDRIK waatzes, hendrick koper ten oosten van Harlingen   1597 228 8r
WILLEMS, ANDRIES willems, andries koper ten oosten van Harlingen   1597 228 8r
ENS, PIETER ens, pieter koper ten oosten van Harlingen   1597 228 35r
BANGA, JAKOB SIPKES banga, jacob sipckes koper ten oosten van Harlingen   1597 228 79r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper ten oosten van Harlingen   1598 228 232r
TEEKES, HENDRIK taeckes, hendrick koper ten oosten van Harlingen   1600 228 454r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper ten oosten van Harlingen   1615 229 529r
JOUKES, TJEERD jouckes, tiaard koper ten oosten van Harlingen   1628 232 74r
, BIEKE baeckes, baecke koper ten oosten van Harlingen   1628 232 93r
SIERKS, DOUWE syercks, douwe koper ten oosten van Harlingen   1631 233 29v
OEDSES, RINNERT oedses, rinnert koper ten oosten van Harlingen   1637 234 37r
POPTA, BEELTJE popta, belike van koper ten oosten van Harlingen   1655 237 36v
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerts koper ten oosten van Harlingen   1803 266 522r
GERLOFS, GERLOF gerlofs, gerlof koper   1599 228 353r
JANS, HERE jans, heere koper ten zuiden van Harlingen   1598 228 167r
LASES, FEDDE laes, fedde koper ten zuiden van Harlingen   1599 228 337r
PIETERS, pieters, dyucke koper ten zuiden van Harlingen   1599 228 337r
SANDERS, JAKOB sanders, jacob koper ten zuiden van Harlingen   1599 228 351r
, SIPKE ryourdts, sipcke tichelaar koper ten zuiden van Harlingen   1600 228 408r
HARLINGEN, harlingen, magistraat van koper ten zuiden van Harlingen   1603 228 743r
JORRITS, FOKKE jorryts, focke koper ten zuiden van Harlingen   1615 229 531r
HOBBES, LAMMERT hobbes, lambert koper ten zuiden van Harlingen   1628 232 77r
LIEUWES, SIKKE lieuwes, sicke koper ten zuiden van Harlingen   1628 232 77r
MEINTES, DOUWE meyntes, douwe koper ten zuiden van Harlingen   1650 236 118v
KLASES, KLAAS claessen, claes koper ten zuiden van Harlingen   1655 237 34v
AKKERSLOOT, PIETER accersloot, pitter koper ten zuiden van Harlingen   1655 237 36r
IJSBRANDS, JAKOB ijsbrants, jacob koper ten zuiden van Harlingen   1662 238 132v
TJALKES, PIETER tialckes, piter koper ten zuiden van Harlingen   1662 238 132v
REINS, HART reins, heert koper ten zuiden van Harlingen   1752 252 221r
PIETERS, BOTE pyters, boote koper Achterstraat   1611 229 31r
, GORIS mences, gorys koper Achterstraat   1611 229 70r
HENDRIKS, JAN monnick, jan hendricks koper Achterstraat   1612 229 229r
, ANDRIES chirurgijn, andrys koper Achterstraat   1613 229 313r
LUITJENS, BOUWE luities, buwe koper Achterstraat   1615 229 565r
FEDDRIKS, PIETER feddrickx, pieter koper Achterstraat   1632 233 64v
HANSES, MARGARETA hanses, margariet koper Achterstraat   1636 234 6r
HEMERT, JAN KORNELIS hemert, jan cornelis van (hof van) ten zuiden Achterstraat   1636 234 6r
HENDRIKS, ANTJE hendricks, anneke koper Achterstraat   1636 234 6r
, BEREND koenraedt, beerent koper Achterstraat   1636 234 6r
PIEBES, HARING pybes, haringh verkoper Achterstraat   1636 234 6r
RINTJES, GOSSE rinties, gosse (wd van) ten oosten Achterstraat   1636 234 6r
RITSKES, TRIJNTJE ritskes, trijntie verkoper Achterstraat   1636 234 6r
, HANS rousenburgh, hans koper Achterstraat   1636 234 6r
, GERRIT , gerryt (hof van) apotheker ten westen Achterstraat   1642 235 10v
HENDRIKS, SAPE hendricks, saeff (vijver van) omtrent Achterstraat   1642 235 10v
JANS, JOB jansen, jop koper Achterstraat   1642 235 10v
SJOERDS, TJEERD sioerds, tiaerd verkoper Achterstraat   1642 235 10v
ARJENS, DIRK ariens, dirck brouwer koper Achterstraat   1643 235 59r
DIRKS, IEME dirckx, ieme koper Achterstraat   1646 235 231r
HENDRIKS, SAPE hendricks, saeff (vijver van) omtrent Achterstraat   1646 235 236v
JANS, JOB jansen, jop verkoper Achterstraat   1646 235 236v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van) ten noorden Achterstraat   1646 235 236v
SYBESMA, PETRUS sybersma, petrus heromi ten westen Achterstraat   1646 235 236v
WIETSES, PIEBE wytses, pybe koper Achterstraat   1646 235 236v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke schuitvoerder koper Achterstraat   1651 236 146v
MATTEUS, DIRK matteus, dirck koper Achterstraat   1651 236 169v
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrick koper Achterstraat   1655 237 15v
BERENDS, HARMEN beerns, harmen chirurgijn (mr) koper Achterstraat   1655 237 21v
PIERS, PIER piersen, pier koper Achterstraat   1660 238 67r
KLASES, clasen, verkoper Achterstraat   1661 238 73v
VALK, JURJEN falck, jurien (vader van koper) verkoper Achterstraat   1661 238 73v
JURJENS, TJERK juriens, tierck koper Achterstraat   1661 238 73v
HOITEMA, HECTOR hoytema, hector koper Achterstraat   1661 238 80r
SIKKES, GERRIT sikkes, gerrit koper Achterstraat   1661 238 80r
AARTS, JAKOB aerts, jacob koper Achterstraat   1661 238 102r
OLDAANS, JAN oldaens, jan koper Achterstraat   1661 238 102r
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben ten westen Achterstraat   1662 238 139v
HENGEVELD, HENDRIK JANS hengeveld, hendrick jansen koper Achterstraat   1662 238 139v
SCHOUWENBURG, JAN HESSELS schouwenburg, jan hessels verkoper Achterstraat   1662 238 139v
ALBERTS, AALTJE albarts, aaltje verkoper Achterstraat   1665 239 3r
IJSBRANDS, MEINERT isbrandts, meinert koper Achterstraat   1665 239 3r
JORKS, HANS jurks, hans verkoper Achterstraat   1665 239 3r
LAMMERTS, BAUKJE lambarts, bauckjen koper Achterstraat   1665 239 3r
SINNEMA, JAKLE WIEBES sinnema, jacle wybes koper Achterstraat   1666 239 59r
SINNEMA, JAKLE WIEBES sinnema, jacle wybes koper Achterstraat   1666 239 59v
HOITES, HILTJE hoites, hiltje koper Achterstraat   1669 239 184v
UILKES, MEILE uilkes, meyle koper Achterstraat   1674 240 145r
FRIESES, JARICH frieses, jarich (wl) verkoper Achterstraat   1674 240 145v
TJERKS, GEERTJE tjerks, geertje (wd) verkoper Achterstraat   1674 240 145v
UILKES, MEILE uilkes, meyle koper Achterstraat   1674 240 145v
AKKER, ALBERT JANS acker, albert jansen (hopman) verkoper Achterstraat   1682 241 197r
AARTS, JAKOB aerts, jacob koopman koper Achterstraat   1682 241 197r
AARTS, JAKOB aerts, jacob ten zuiden Achterstraat   1682 241 197r
HOITEMA, HECTOR hoytema, hector (hof van) ten oosten Achterstraat   1682 241 197r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS oosterbaan, arjen everts koper Achterstraat   1682 241 199r
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Achterstraat   1684 242 46v
PIETERS, RUURD pytters, ruurd koper Achterstraat   1686 242 153r
KARSTES, PIETER karstes, pieter koper Achterstraat   1686 242 155r
JANS, SIEBREN jansen, sybren koper Achterstraat   1688 242 222v
PIERS, ANDRIES piers, andries koper Achterstraat   1688 242 224v
MEILES, JAKOB meyles, jacob koper Achterstraat   1688 242 260v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens koper Achterstraat   1699 244 1v
FREERKS, SIETSE freerx, sytske koper Achterstraat   1699 244 1v
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerds koper Achterstraat   1699 244 1v
WIEGERS, SIBBELTJE wigges, sibbeltie verkoper Achterstraat   1699 244 1v
IMMERZEEL, HUBERT immerzeel, hubertus van gelastigde Achterstraat   1700 244 71r
HENDRIKS, HESSEL hendriks, hessel koper Achterstraat   1718 246 31v
DIRKS, WIEBREN dirks, wybren koper Achterstraat   1718 246 31v
BRAAM, FROUKJE braam, froukje koper Achterstraat   1727 247 3r
OENES, JAN oenes, jan molenaar koper Achterstraat   1729 247 263v
STEFANUS, TEEKE stephanus, taeke koper Achterstraat   1740 250 130r
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe koper Achterstraat   1748 251 238v
KALF, JAN JANS kalf, jan jansen koper Achterstraat   1749 251 275r
BERENDS, JAN beernts, jan koper Achterstraat   1749 252 13v
KALF, JAN JANS calf, jan janzen koper Achterstraat   1754 253 193r
WIJGA, IEKE ENNES wyga, ycke ennes koper Achterstraat   1761 255 49v
LANTING, KLAAS lanting, claas koper Achterstraat   1763 256 3r
HEINS, DANIEL heins, daniel koper Achterstraat   1764 256 71v
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper Achterstraat   1765 256 102r
, BALT moltz, baltus koper Achterstraat   1765 256 107r
JOCHEMS, ANDRIES jochums, andries geniaarde Achterstraat   1765 256 109v
WESTRA, JAN westra, jan koper Achterstraat   1765 256 109v
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper Achterstraat   1766 256 217r
IJSENBEEK, HINKE KLASES ijsenbeek, hinke clases koper Achterstraat   1766 256 219v
JOHANNES, ANTJE johannis, antje koper Achterstraat   1767 256 258r
HEINS, JOUKE olinjus, jouke heins koper Achterstraat   1767 256 258r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper Achterstraat   1774 258 178v
JANS, JENTJE builard, janke jans koper Achterstraat   1774 258 178v
LANTING, K. lanting, k. (burgemeester) ten zuiden Achterstraat   1774 258 178v
SIEMENS, PIETER simons, pieter ten westen Achterstraat   1774 258 178v
HEINS, JAN heins, jan ten westen Achterstraat   1774 258 178v
IJSENBEEK, HINKE KLASES ijsenbeek, hinke clazen verkoper Achterstraat   1774 258 178v
SCHRIK, SJOERD schrik, sjoerd koopman verkoper Achterstraat   1774 258 178v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES ijsenbeek, hylke clazes verkoper Achterstraat   1774 258 178v
WIJGA, IEKJE ENNES wijga, ijke ennes molenaar (mr) koper Achterstraat   1782 260 226r
, BALT moltz, baltus koper Achterstraat   1782 260 310r
TUININGA, B. tuininga, b. koper Achterstraat   1783 261 64r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks koper Achterstraat   1783 261 110r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Achterstraat   1784 261 213v
HEINS, KLAAS heins, claas (gemeensman, gezworen) apotheker verkoper Achterstraat   1784 261 213v
LANTING, PIETER lanting, pieter koper Achterstraat   1785 261 282r
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Achterstraat   1786 262 131r
JURJENS, HARKE jurjens, harke metselaar (mr) koper Achterstraat   1787 262 199v
JURJENS, HARKE jurjens, harke metselaar (mr) koper Achterstraat   1787 262 201r
VISSER, BEREND visser, barend geniaarde Achterstraat   1792 264 39v
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Achterstraat   1792 264 39v
BOER, PAULUS boer, paulus de koper Achterstraat   1793 264 102v
SIKKES, GRIETJE builard, grietje sikkes koper Achterstraat   1794 264 173v
BOER, PAULUS boer, paulus de koper Achterstraat   1795 264 278r
, MINNE houttuin, minne koper Achterstraat 5   1797 265 97r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
JANS, BEREND jans, beerend koper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE wiarda, idske (wd) verkoper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
FRIESEMAN, S. frieseman, s. (wl) verkoper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
, MINNE houttuin, minne ten westen Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
JANS, LOUW jans, louw ten oosten Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
PIETERS, ANTJE pieters, antje (wd) verkoper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
PIETERS, KLAAS pieters, klaas (wl) verkoper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
RINTJES, KLAAS rintjes, claas baantjer koper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
RINTJES, KLAAS rintjes, claas ten noorden Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
BOUWES, GEELE bouwes, geeltje verkoper Achterstraat 11   1772 258 16r
LUITJENS, IEFKE luitjens, yefke ten oosten Achterstraat 11   1772 258 16r
SIEMENS, JAN metzelaer, jan simons ten noorden Achterstraat 11   1772 258 16r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper Achterstraat 11   1772 258 16r
DIRKS, SIERK dirks, sjirk arbeider (stads-) koper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
PIETERS, JORIS pieters, joris ten zuiden Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke ten oosten Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
, GERRIT danswijk, gerrit van verkoper Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koopman koper Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
POL, BEREND pol, beerend ten oosten Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
SANDERS, HENDRIK sanders, hendrik ten westen Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
MINNES, minnes, ryener koper   1597 228 39r
CHRISTOFFELS, OENE christoffels, oene koper   1606 228 1053r
DIRKS, LIJSBET dyrx, lijsbeth koper   1606 228 1053r
KLASES, JAKOB clasen, jacob omroeper (stads-) koper   1650 236 136r
TJEPKES, SJOERD tiepkes, sjoerd koper   1663 238 180v
DIRKS, JAN dircks, jan metselaar koper Anjelierstraat   1614 229 451r
FRANSES, REINER frans, reyner ten oosten Anjelierstraat   1614 229 451r
LAMMERTS, SIEBREN lamberts, sibrant houtzager ten westen Anjelierstraat   1614 229 451r
KLASES, KLAAS claesen, claes verkoper Anjelierstraat   1614 229 451r
DOUWES, ANTJE douwes, antie verkoper Anjelierstraat   1614 229 451r
, Pot, de Groene naam Anjelierstraat   1614 229 451r
WIEGERS, GERLOF wiegers, gerlof koper Anjelierstraat   1759 254 196r
NIJSING, JAN HARMENS nijsing, jan harmens koper Anjelierstraat   1778 259 111r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Anjelierstraat   1793 264 138r
HANSES, AUKJE hansen, aukje (wd) koper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
MARCUS, HENDRIK marcus, hendrik gleibakker verkoper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
PIETERS, RINTJE pieters, rintje (wl) koper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
JANS, BEREND jans, beerend koper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE wiarda, idske (wd) verkoper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
FRIESEMAN, S. frieseman, s. (wl) verkoper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
, MINNE houttuin, minne ten westen Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
DIRKS, WILLEM dirks, willem koper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
JELLES, FEIKJE jellis, feikje koper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
STOFFELS, ANTJE stoffels, antje (erven) ten westen Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
WARNERS, PIETER warnders, pieter (wl) verkoper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
WIEBRENS, JENTJE wybrens, janke (wd) verkoper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
KLASES, GERBEN claasen, gerben koper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
, GERRIT danswijk, gerrit van ten oosten Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
DUMAN, FREERK duman, frederik ten zuiden Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
LUITJENS, LIJSBET luitjes, elisabeth koper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
ATLAS, LAMMERT atlas, lambertus koper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia (wd) verkoper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
HUISINGA, huizinga, ten westen Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
TETRODE, P. tetrode, p. (wl) verkoper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
VELDE, JOCHEMKE velde, jochemke van der koper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
WIJMA, S. wijma, s. procureur ten oosten Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
AARSEN, ANTJE aarsen, anna van (wd) verkoper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
BOER, P. boer, p. de ten noorden Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
DAM, MARTHA dam, martha van koper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
DIRKS, JAN dirks, jan ten zuiden Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
HEINS, KLAAS heins, claas (wl) verkoper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
POL, BEREND pol, beerend koper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
AARSEN, ANTJE aarsen, anna van (wd) verkoper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
BOER, P. boer, p. de ten noorden Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
DAM, MARTHA dam, martha van koper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
DIRKS, JAN dirks, jan ten zuiden Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
HEINS, KLAAS heins, claas (wl) verkoper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
POL, BEREND pol, beerend koper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r