Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
MEINTES, RITSKE meyns, riske gardenier koper Gardenierstraat   1606 228 1059r
IJSBRANDS, JANKE ijsbrandts, jantien koper Gardenierstraat   1606 228 1059r
OEDES, TJITSKE oedes, tyeets koper Gardenierstraat ZZ   1628 232 86r
PIETERS, WIETSE pytters, wytse chirurgijn (mr) koper Gardenierstraat NZ   1645 235 159v
JOCHEMS, SIEBREN jochems, sybren koper Gardenierstraat 1   1750 252 87r
WIEBRENS, JENTJE wybrens, jantje koper Gardenierstraat 1   1761 255 69v
JANS, JETSKE jans, jetske koper Gardenierstraat 2   1664 238 240v
, WOUTER burgerhoff, wouter apothekersknecht verkoper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
, WOUTER burgerhoff, wouter ten oosten Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
DIRKS, AUKJE dirks, akke koper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
PETTINGA, G. pettinga, g. ten westen Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
PIETERS, ANTJE pieters, anna verkoper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
PIETERS, ANTJE pieters, anna ten oosten Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
VAREL, HENDRIK varel, hendrik van koper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
, H. winnekes, h. ten zuiden Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
JILLES, TJERK jelys, tyerck koper Gortmakerssteeg   1597 228 20r
EELKES, ALEF eelckes, aleff koper Gortmakerssteeg   1599 228 281r
KORNELIS, JETSE cornelis, jetse koper Gortmakerssteeg   1599 228 283r
ROMKES, OUTGER romckes, outger koper Gortmakerssteeg   1599 228 322r
JILTS, TJERK jelts, tjerck koper Gortmakerssteeg   1605 228 883r
WOPKES, ANTJE wopckes, ancke koper Gortmakerssteeg   1605 228 883r
TEEKES, HETTE taeckes, hette koper Gortmakerssteeg OZ   1611 229 35r
SIEMENS, DIRK symens, dirck koper Gortmakerssteeg   1612 229 160r
SINTS, ROMKE sents, romcke koper Gortmakerssteeg   1614 229 454r
HAIES, FEIE haayes, feye chirurgijn koper Gortmakerssteeg OZ   1616 230 67r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan koper Gortmakerssteeg   1619 230 316r
MEY, HENDRIK WILLEMS mei, hendrick willems van der koper Gortmakerssteeg OZ   1631 232 373r
, JAN roelliffs, jan koper Gortmakerssteeg   1631 233 30v
HEMERT, ARJEN DIRKS hemert, arien dirckx van koper Gortmakerssteeg   1632 233 43r
LIEUWES, NANNE lieuwes, nanne koper Gortmakerssteeg WZ   1632 233 47r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, siemen koper Gortmakerssteeg   1641 234 148r
SINTS, IEPE zents, ipe koper Gortmakerssteeg WZ   1705 244 309r
EESGES, GIJSBERT aesges, gijsbert (mr) koper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
TEEKES, TRIJNTJE taeckes, trijn koper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
PIEBES, BINKE pybes, bente ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
IEMKES, AGE iemkes, agge ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
PIEBES, JURJEN pybes, jurian ten westen Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
JAKOBS, ALLERT jacobs, allert (gedeputeerde)(burgemeester) verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
REINERS, AALTJE reyners, aeltye verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
, MATTEUS helsinghe, mathijs (van straatsburg) koper Grote Bredeplaats NZ   1598 228 194r
ANTONIUS, anthoni, paulini koper Grote Bredeplaats NZ   1599 228 273r
JANS, REINER jans, reyner molenaar triumphant Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
UILKES, TJALKE uulckes, tyalcke gecondemneerde Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
HENDRIKS, HENDRIK koske, hendrick hendricks bewoner Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
TJEERDS, HESSEL tyaerdts, hessel ten oosten Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
HAANTJES, KLAAS hanckes, claes ten westen Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
PIETERS, JAN pieters, jan ten noorden Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
JANS, REINER jans, reyner koper Grote Bredeplaats NZ   1600 228 446r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wyaerda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
JANS, HILTJE jans, hil koper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
HANSES, ANDRIES hanses, andries ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
SIEBRENS, JOOST sybrens, joost ten westen Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
MEINERTS, TEUNIS meynerts, tonys ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
SEERPS, WIEBREN seerps, wybren verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
DIRKS, BAUKJE diercx, bauck verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
JAKOBS, jacobs, ariaentgien (wd) koper Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
, ARJEN ruirings, adriaen (wl) koper Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
TJEERDS, HESSEL tyaerdts, hessel ten oosten Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
, KLAAS , claes blokmaker ten westen Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
JANS, REINER jans, reyner molenaar verkoper Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
JANS, TJEPKE jans, tiepcke koper Grote Bredeplaats ZZ   1603 228 739r
, GERBEN , gerbrant (mr) bewoner Grote Bredeplaats ZZ   1605 228 875r
PIEBES, BINKE pybes, bente ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1605 228 875r
PIEBES, JURJEN pybes, jurriaen ten westen Grote Bredeplaats ZZ   1605 228 875r
GUALTERI, HENDRIK gualtery, hendricus (dr) koper Grote Bredeplaats   1606 228 1056r
, JAN dolphijn, jan koper Grote Bredeplaats NZ   1611 229 4r
, JAN dolphijn, jan koper Grote Bredeplaats NZ   1611 229 5r
BOKKES, SIEBREN bockes, sybrant koper Grote Bredeplaats   1611 229 9r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wyarda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats   1611 229 9r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wyarda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats   1611 229 34r
DOOITSES, MEINERT doytses, meynert koper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 44r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan ijzerkramer koper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
TEUNIS, thonis, jeslyck koper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
KUNST, KORNELIS TEUNIS kunst, cornelis tonis ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
MELIS, OENE melis, oene bakker ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
JOCHEMS, JAN jochums, jan ten westen Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
ARJENS, ARJEN keucken, arien ariens (de olde) verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
SIKKES, NEELTJE sickes, neel verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
PIETERS, JAKOB hagens, jacob pieter koper Grote Bredeplaats ZZ   1614 229 484r
FEIKES, SIEBREN feyckes, sibrant koper Grote Bredeplaats ZZ   1615 229 523r
BAUKES, PIETER bauckes, pieter koper Grote Bredeplaats ZZ   1615 229 542r
SCHAFT, ARJEN JANS schaft, adriaen jans koper Grote Bredeplaats ZZ   1617 230 125r
JARICHS, GRIETJE jarichs, griet koper Grote Bredeplaats ZZ   1642 234 172v
SINTS, HUBERT sents, huibert schipper (groot-) koper Grote Bredeplaats ZZ   1642 235 17v
MOOI, PIETER MARTENS moy, pyter martens koper Grote Bredeplaats   1650 236 108v
WILLEMS, MEINERT willems, meinert koper Grote Bredeplaats ZZ   1662 238 140v
ALBERTS, AGE alberts, age koper Grote Bredeplaats ZZ   1749 251 263v
OKKES, JURJEN ockes, jurjen koper Grote Bredeplaats ZZ   1767 257 32r
SIEBES, JELLE sybes, jelle koper Grote Bredeplaats 1   1690 242 307r
REUS, TRIJNTJE reus, trijntje de koper Grote Bredeplaats 1   1801 265 701r
REUS, TRIJNTJE reus, trijntje de koper Grote Bredeplaats 1   1803 266 506r
WIEBES, TRIJNTJE wybes, trijn (wd) herbergierse koper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
ROMKES, SIEBREN rompckes, sibrant (wl) koper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
, Pauw, de Gulden naam Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
AUKES, FOLKERT auckes, folkert ten oosten Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
ROELOFS, HIPPOLITUS roeliffs, hippolitus grietman verkoper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
DOEKES, DOEKE doeckes, doecke (moeder) verkoper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
JOUKES, SIEMEN jouckes, symen koper Grote Bredeplaats 2   1650 236 109v
EVERTS, ARJEN everts, arien koper Grote Bredeplaats 2   1657 237 121r
ATSES, KLAAS atses, claes koper Grote Bredeplaats 2   1662 238 128v
IEPES, ANSKE ypes, anske koper Grote Bredeplaats 2   1665 239 29r
ANDRIES, HERE andries, heere koper Grote Bredeplaats 2   1679 241 50v
GERBENS, REINER gerbens, reiner koper Grote Bredeplaats 2   1684 242 30r
GERKES, JOEKE gerkes, jucke koper Grote Bredeplaats 2   1684 242 33v
, gilde, grootveerschippers- koper Grote Bredeplaats 2   1684 242 35r
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 35r
, gilde, grootveerschippers- koper Grote Bredeplaats 2   1684 242 36r
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 36r
, gilde, grootveerschippers- koper Grote Bredeplaats 2   1684 242 36v
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 36v
LUBBERTS, JAN lubberts, jan koper Grote Bredeplaats 3   1690 242 308r
LIEKELES, RUURD lykles, ruurd koper Grote Bredeplaats 3   1736 249 147v
JELLEMA, SJOUKE WIEBES jellema, sioucke wybes koper Grote Bredeplaats 4   1616 230 44r
WIEBES, TRIJNTJE wybes, trijn (wd) verkoper Grote Bredeplaats 4   1616 230 44r
ROMKES, SIEBREN romckes, sibrandt (wl) verkoper Grote Bredeplaats 4   1616 230 44r
JURJENS, HANS juriens, hans koper Grote Bredeplaats 4   1616 230 44r
JARICHS, LIEUWE jarichs, lieuwe koper Grote Bredeplaats 4   1632 233 53r
REINS, JAN reins, jan koper Grote Bredeplaats 4   1638 234 69v
POSTHUMUS, RIENK posthumus, rienck koper Grote Bredeplaats 4   1700 244 33v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS schiere, antie sjoerds koper Grote Bredeplaats 4   1705 244 289r
FREERKS, JAKOB fredriks, jacob koper Grote Bredeplaats 4   1716 245 273v
GERRITS, ANTJE gerrits, antie koper Grote Bredeplaats 4   1716 245 273v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Grote Bredeplaats 4   1752 252 201r
MEINTES, ROELOF meints, roelof koper Grote Bredeplaats 4   1777 259 46r
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van verkoper Grote Bredeplaats 4   1777 259 46r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Grote Bredeplaats 5   1732 248 1ra
KASSEL, WILLEM cassel, wilhelmus van koper Grote Bredeplaats 5   1754 253 131r
KLATTER, HENDRIK GEERTS klatter, hendrik geerts koper Grote Bredeplaats 5   1801 265 670r
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS camminga, johannes harms koper Grote Bredeplaats 5   1803 266 474r
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS camminga, johannes harms kastelein verkoper Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
FABER, LUITJEN faber, luitje ten noorden Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
GEBEL, JOHANNES gebel, johannes koper Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
SYVERDA, siverda, (erven) ten oosten Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
, P. vakker, p. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
MINNES, KLAAS minnes, claes koper Grote Bredeplaats 6   1616 230 62r
BOER, KORNELIS DOUWES boer, cornelis dousen de koper Grote Bredeplaats 6a   1654 236 253r
OLDAANS, JAN PIETERS oldaens, jan pieters koper Grote Bredeplaats 6a   1671 240 64v
OBBES, SJOERD obbes, sjoerd koper Grote Bredeplaats 6b   1710 245 128v
JANS, PAULUS jansen, paulus koper Grote Bredeplaats 6b   1716 245 262v
JANS, KORNELIS oldaen, cornelis jansen koper Grote Bredeplaats 6b   1725 246 239r
LOUWS, ARJEN louws, arjen beeldhouwer koper Grote Bredeplaats 6b   1725 246 240r
WIEBES, JAN wybes, jan matroos koper Grote Bredeplaats 6b   1732 248 93r
ZWAAL, REIN swaal, reyn bieder Grote Bredeplaats 6b   1744 251 2ra
AUKES, EELKE travaille, eeltje aukes koper Grote Bredeplaats 6a   1752 252 229r
ANDRIES, JOHANNES andries, johannes koper Grote Bredeplaats 6   1753 253 101r
, JAN potenberg, jan koper Grote Bredeplaats 6a   1755 253 208v
, GERARDUS luppus, gerard koper Grote Bredeplaats 6a   1761 255 102r
, GERARDUS luppus, gerard koper Grote Bredeplaats 6b   1763 255 256v
PRIGGE, prigge, tytzia koper Grote Bredeplaats 6   1767 257 8r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES ijzenbeek, hylke clases koper Grote Bredeplaats 6a   1771 257 225r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas brouwer (oud-) koper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
SMID, REIN smit, rein secretaris verkoper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
ZWAAL, MARIA swaal, maria verkoper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
ZWAAL, REIN swaal, rein (wl) schrijver verkoper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
PIETERS, ANTJE pieters, antje koper Grote Bredeplaats 6a   1782 260 275r
STAPERT, MAAIKE stapert, maayke koper Grote Bredeplaats 6a   1783 261 79v
GREIDANUS, PETRUS gredanus, petrus koper Grote Bredeplaats 6a   1798 265 214r
GREIDANUS, PETRUS greidanus, petrus koper Grote Bredeplaats 6b   1806 267 205r
DOUWES, KLAAS douwes, claes brouwer (mr) geniaarde Grote Bredeplaats 7   1723 246 153v
JANS, FOKKE jansen, focke beeldhouwer (mr) koper Grote Bredeplaats 7   1723 246 153v
DOEDES, ANDRIES doedes, andrys koper Grote Bredeplaats 7   1742 250 261r
FRANSES, ANTJE fransen, antje koper Grote Bredeplaats 7   1742 250 261r
HEINSIUS, JUSTUS heinsius, justus verkoper Grote Bredeplaats 7   1742 250 261r
HEINSIUS, VINCENT heinsius, vincent verkoper Grote Bredeplaats 7   1742 250 261r
SIEMENS, JAN simons, jan koper Grote Bredeplaats 7   1762 255 143v
JANS, FOKKE jans, focke koper Grote Bredeplaats 7   1766 256 213r
ARJENS, FRANS arjens, frans geniaarde Grote Bredeplaats 7   1794 264 177v
ARUM, PIETER arum, pieter van koper Grote Bredeplaats 7   1794 264 177v
MARTENS, JAN martinus, jan koper Grote Bredeplaats 7   1802 266 357r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Grote Bredeplaats 8b   1723 246 165r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Grote Bredeplaats 8a   1727 247 5r
TROMPETTER, JAN trompetter, jan koper Grote Bredeplaats 8b   1760 255 39r
, GERARDUS luppus, gerardus koper Grote Bredeplaats 8a   1764 256 35v
BRUG, FEDDE brug, fedde van der koper Grote Bredeplaats 8b   1764 256 59v
SCHELTINGA, MARTEN scheltinga, martinus van koper Grote Bredeplaats 8b   1769 257 110r
, GERARDUS luppus, gerardus verkoper Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
PRIGGE, TIETJE prigge, tytia verkoper Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
SCHELTINGA, MARTEN scheltinga, martinus van ontvanger generaal ten oosten Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
WIARDA, ALBERT wiarda, albertus koper Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
ZWAAL, zwaal, kapiteinsche ten westen Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
STRATEN, P. straaten, p. van der ontvanger van convooyen en licenten koper Grote Bredeplaats 8   1780 259 231v
SCHELTINGA, MARTEN scheltinga, martinus van grietman van Schoterland verkoper Grote Bredeplaats 8   1780 259 231v
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters koper Grote Bredeplaats 8b   1780 259 268v
BUTTERKOPER, NEELTJE butterkoper, neeltje koper Grote Bredeplaats 8b   1780 259 268v
MEY, HENDRIK mey, hendrik van der verkoper Grote Bredeplaats 8b   1780 259 268v
, EELKJE zeemans, eelkje verkoper Grote Bredeplaats 8b   1780 259 268v
TUINHOUT, HAIE tuinhout, hajo koper Grote Bredeplaats 8   1805 267 136r
SIPKES, SIEMEN sipckes, symen koper Grote Bredeplaats 9   1615 229 543r
TJEERDS, PIER tjeerds, pierke schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 9   1671 240 49v
PIEKES, TJEERD piekes, tjeerdt koper Grote Bredeplaats 9   1688 242 237v
TJEERDS, RUURD tjeerdts, ruyrdt koper Grote Bredeplaats 9   1688 242 237v
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper Grote Bredeplaats 9   1731 247 384r
JONG, REIN WIEBES jong, rein wiebes de koper Grote Bredeplaats 9   1802 266 340r
BOUWES, GERRIT buwes, gerrit koper Grote Bredeplaats 10   1660 238 66v
KORNELIS, EDGER cornelis, edger koper Grote Bredeplaats 10   1715 245 235r
EESGES, ANTJE edsges, antje koper Grote Bredeplaats 10   1757 254 81r
DUMAN, KOERT HENDRIKS duman, coert hendriks geniaarde Grote Bredeplaats 10   1776 259 11v
, HENDRIK stamke, henric (dr) koper Grote Bredeplaats 10   1776 259 11v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper Grote Bredeplaats 10   1780 259 286r
HANSES, GEERT hansen, geert verkoper Grote Bredeplaats 10   1780 259 286r
JANS, FROUKJE jans, frouwkjen verkoper Grote Bredeplaats 10   1780 259 286r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgard, philip guardenier koper Grote Bredeplaats 10   1782 260 218r
REPKO, JAN FREERKS repko, jan frederik koper Grote Bredeplaats 10   1784 261 250r
KEIMPES, NANNE keympes, nanne koper Grote Bredeplaats 11   1651 236 176r
HEIES, MINNE heyes, minne koper Grote Bredeplaats 11   1671 240 60v
, KOENRAAD oswald, coenraad koper Grote Bredeplaats 11   1759 254 238r
GONGGRIJP, HARMEN gonggrijp, harmen wachtmeester koper Grote Bredeplaats 11   1785 262 45r
HOITINGA, FRANS hoitinga, franciscus procureur postulant koper Grote Bredeplaats 12   1650 236 140v
BERENDS, JAN beernds, jan koper Grote Bredeplaats 12   1763 256 17v
KLOK, WIEBREN klok, wybren koper Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
GERRITS, HILTJE gerryts, hiltje koper Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
BERENDS, JAN beernds, jan verkoper Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
KLOK, WIEBREN klok, wybren ten oosten Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
GERRITS, HEIN gerryts, hein ten westen Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
GUNTER, PIETER gunter, pieter (stalling van) ten zuiden Grote Bredeplaats 12   1773 258 66r
PAULUS, JAN paulus, jan timmerman (huis-)(mr) koper Grote Bredeplaats 12   1773 258 66r
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco verkoper Grote Bredeplaats 12   1773 258 66r
WIEBES, JAN wybes, jan ten westen Grote Bredeplaats 12   1773 258 66r
VELLINGA, DIRK vellinga, dirk koper Grote Bredeplaats 12   1806 267 209v
REINS, JAN reyns, jan koper Grote Bredeplaats 13   1618 230 262r
ARENDS, IJSBRAND aerns, isbrant koper Grote Bredeplaats 13   1641 234 152v
CODDE, SIEMEN JANS codde, symon jansen kapitein koper Grote Bredeplaats 13   1642 235 31r
SCHENKEL, GILLES HENDRIKS schenkel, gillis hendricx (mr) chirurgijn koper Grote Bredeplaats 13   1643 235 86v
FOKKES, IEBELTJE fockes, ebeltie koper Grote Bredeplaats 13   1655 237 47v
RUURDS, MEILE ruurds, meile geniaarde Grote Bredeplaats 13   1716 245 256v
SIEMENS, JAN simons, jan geniaarde Grote Bredeplaats 13   1763 255 186r
THOMAS, BAUKE thomas, bauke bakker (mr) koper Grote Bredeplaats 13   1782 260 268r
ZONDERVAN, WILLEM zondervan, willem koper Grote Bredeplaats 13   1802 266 307r
JANS, JAKLE jansen, jackle koper Grote Bredeplaats 14   1712 245 175r
GUNTER, PIETER gunter, pyter koper Grote Bredeplaats 14   1759 254 212r
ALBERTS, KORNELIS alberts, cornelis verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
BONKE, WILLEM KORNELIS boncq, willem cornelis (erven) verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
JANS, TIEDE jans, tied verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS middachten, pieter gerrits equipagemeester koper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
PIEBES, ROELOF pybes, roelof ten oosten Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
, PIETER sonderlant, pieter ten westen Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
PIETERS, GERRIT tiuksel, gerrit pieters verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
TROMPETTER, WILLEM JANS trompetter, willem jansen verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
ODENDAL, HILTJE oodendall, hiltie bieder Grote Bredeplaats 15   1659 238 3ra
FEDDRIKS, WIEBE feddrix, wybe koper Grote Bredeplaats 15   1686 242 120v
JANS, ANTJE ijsenbeeck, antie jans koper Grote Bredeplaats 15   1688 242 220r
JANS, FRANS jans, frans koper Grote Bredeplaats 15   1781 260 116r
FOKKES, TJEERD fockes, tieerd koper Grote Bredeplaats 16   1718 246 9r
HANEKUIK, ANTJE HIELKES hanekuik, antje hylkes koper Grote Bredeplaats 16   1730 247 344r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS ijzenbeek, claes thomas koper Grote Bredeplaats 16   1730 247 344r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES ijzenbeek, hylke clases koper Grote Bredeplaats 16   1761 255 58v
VELLINGA, DIRK vellinga, dirk koper Grote Bredeplaats 16   1783 261 19r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerdt koper Grote Bredeplaats 17   1684 242 57v
SIJES, SIEBE sijes, sybe koper Grote Bredeplaats 17   1685 242 79r
FOKKES, SIEMEN fockes, simon timmerman (huis-)(mr) koper Grote Bredeplaats 17   1695 243 141r
BERENDS, WILLEM barends, willem koper Grote Bredeplaats 17   1753 253 77v
HENDRIKS, AREND urk, arent hendriks van koper Grote Bredeplaats 17   1764 256 58v
REPKO, JAN FREERKS repko, jan freerks koper Grote Bredeplaats 17   1778 259 122r
, AREND urk, arent van verkoper Grote Bredeplaats 17   1778 259 122r
VOSMA, AAFKE vosma, aefjen koper Grote Bredeplaats 18   1747 251 204r
TOBIAS, JAN tobias, jan koper Grote Bredeplaats 18   1796 265 1r
VEERSMA, AREND JANS feersma, arend jan koper Grote Bredeplaats 18   1801 266 53r
VEERSMA, FRANS feersma, frans koper Grote Bredeplaats 18   1807 267 301v
ARJENS, SIEBREN arjens, sibren koper Grote Bredeplaats 19   1680 241 90v
ARJENS, SIEBREN arjens, sibren koper Grote Bredeplaats 19   1680 241 101v
FOKKES, SIEMEN fockens, simon koper Grote Bredeplaats 19   1698 243 390r
LEI, SIERK ley, sierk van der koper Grote Bredeplaats 19   1755 253 218v
KORNELIS, ANDRIES cornelis, andries koper Grote Bredeplaats 19   1766 256 165v
WESTENDORP, BEREND westendorp, beernd geniaarde Grote Bredeplaats 19   1766 256 165v
BOOMSMA, BOUWE JETSES boomsma, bouwe jetses koper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
DOUWES, AALTJE douwes, aaltje koper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
KLEIN, ANDRIES KORNELIS klein, andries cornelis (wl) schipper verkoper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
MINNES, NEELTJE minnes, neeltje (wd) verkoper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
ATES, GERBEN ates, gerben koper Grote Bredeplaats 20   1747 251 205r
DUMAN, KOERT HENDRIKS duman, coert hendriks schoenmaker (mr) koper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntje koper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
JANS, SARA jans, sara verkoper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
JANS, SARA jans, sara verkoper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
VISSER, BEREND JANS visser, barend jans schipper (groot-) verkoper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
GROENEWOUD, ISAAK groenewout, isaak koper Grote Bredeplaats 21   1669 239 195v
JOHANNES, WIETSE johannes, wytze koper Grote Bredeplaats 21   1767 256 227r
GOSLINGS, JAKOB gosling, jacob koper Grote Bredeplaats 22   1677 240 260r
NOLLES, JAN nolles, jan koper Grote Bredeplaats 22   1709 245 94r
HUBERTS, EELKE huiberts, eelke koper Grote Bredeplaats 22   1719 246 35v
WILLEMS, NANNE willems, nanning koper Grote Bredeplaats 22   1719 246 35v
JARICHS, PIER bretton, pier jarigs koper Grote Bredeplaats 22   1719 246 35v
JARICHS, PIER bretton, pier jarigs wandelverkoper Grote Bredeplaats 22   1729 247 247r
SLUIS, JAKOB WESSELS sluys, jacob wessels wandelkoper Grote Bredeplaats 22   1729 247 247r
EERKES, JAN eerks, jan koper Grote Bredeplaats 22   1735 249 91v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper Grote Bredeplaats 22   1762 255 154v
SLOTEN, THOMAS slooten, thomas van koper Grote Bredeplaats 22   1790 263 181r
DUMAN, KOERT duman, coert koper Grote Bredeplaats 22   1796 264 350r
DUMAN, KOERT duman, coert schoenmaker (mr) ten westen Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
GALEMA, WILTJE galema, weltje koper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
JANS, HUBERT jans, hubert koopman in hout verkoper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
DJOERDS, WOPKE joerds, wopke koopman in hout verkoper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
NOLLIDES, J. nollides, j. (wd) ten oosten Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
NOLLIDES, J. nollides, j. (wd) ten zuiden Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
WESSELS, JAKOB wessels, jacob schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 23   1722 246 134v
JARICHS, PIER bretton, pier jarigs wandelkoper Grote Bredeplaats 23   1729 247 247r
SLUIS, JAKOB WESSELS sluys, jacob wessels wandelverkoper Grote Bredeplaats 23   1729 247 247r
FABER, FROUKJE EISES faber, frouwkjen eyses koper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
GONGGRIJP, H. gonggrijp, h. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybrand feykes koper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
PEISEL, peysel, bakker ten noorden Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
, G. piekenga, g. ten oosten Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
WESTRA, H. westra, h. (dr) verkoper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
WIJNGAARDEN, KORNELIS wyngaarden, cornelis koper Grote Bredeplaats 24   1681 241 134r
NOLLES, JAN nolles, jan koper Grote Bredeplaats 24   1708 245 57r
KUIK, JAKOB JANS kuik, jacob jansen koper Grote Bredeplaats 25   1709 245 90v
VELSEN, KORNELIS velzen, cornelis van koper Grote Bredeplaats 25   1783 261 86r
HEINS, HENDRIK heins, hendrik (zaandam) koopman koper Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
JAKOBS, SAKE jacobs, zake ten oosten Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
KAMSMA, S. kamsma, s. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
, GOSLING piekenga, gosling koopman verkoper Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
MELCHERTS, JOHANNES melchers, johannes ten oosten Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
TJALLINGII, P. tjallingii, p. ten noorden Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
ATES, HENDRIK ates, hendrik koper Grote Bredeplaats 27   1615 230 12r
ANNES, TRIJNTJE annes, trijn blokmaker koper Grote Bredeplaats 27   1615 230 12r
JOCHEMS, JELLE jochems, jelle koper Grote Bredeplaats 27   1678 241 21r
JELLES, GRIETJE jelles, grytie koper Grote Bredeplaats 27   1721 246 113r
AUKES, OTTE aukes, otte schipper (beurt-) koper Grote Bredeplaats 27   1744 251 39v
JELLES, GRIETJE jelles, grietje koper Grote Bredeplaats 27   1744 251 39v
EVERTS, JAN everts, jan bakker (koeke-) koper Grote Bredeplaats 29   1629 232 220r
, JAN finkelbos, jan koper Grote Bredeplaats 29   1673 240 129v
FRANSES, JOHANNES fransen, johannes koper Grote Bredeplaats 29   1699 243 390v
KLASES, LOURENS clases, lourens koper Grote Bredeplaats 29   1753 253 67r
MELCHERTS, JOHANNES melchers, johannes koper Grote Bredeplaats 29   1803 266 512r
BELIDA, belida, philuppus koper Grote Bredeplaats 31   1683 241 251r
HOEK, MEINERT JANS hoek, meinert jansen koper Grote Bredeplaats 31   1697 243 323v
JOCHEMS, ANDRIES jochums, andries pottenbakker (mr) koper Grote Bredeplaats 31   1728 247 141v
LEISTRA, KLAAS leistra, claas koper Grote Bredeplaats 31   1752 252 218v
WAARD, HARMEN waard, harmen de koper Grote Bredeplaats 31   1783 261 119r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd boek en papier verkoper koper Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
FOKKES, SIETSKE fokkes, zytske koper Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
VOGELSANG, AUKE SWIERS vogelzang, auke swerus bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
DOEKES, PIETER doekes, pieter c.u. bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
JANS, HAIE jans, haye bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
DJURRES, HIELKJE jurres, hijke bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
SIEMENS, HENDRIK simons, hendrik c.u. bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
KOSTER, TEUNIS LOURENS koster, teunis lourens ten westen Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon ten noorden Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
WAARD, HARMEN waert, harmanus de verkoper Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
JANS, TEUNIS jans, thonis bakker (koeke-) koper Grote Bredeplaats 33   1598 228 242r
HENDRIKS, JANKE hendricx, jantyen koper Grote Bredeplaats 33   1598 228 242r
HANENBURG, KORNELIS JELLES hanenburgh, cornelis jellis koper Grote Bredeplaats 33   1619 230 298r
HARMENS, HANS harmens, hans koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 6v
EVERTS, JAN ewerts, jan koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 15r
VRIES, HANS HANSES fries, hans hansen de koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 15r
HARMENS, HANS harmens, hans koper Grote Bredeplaats 33   1638 234 66v
SLUIS, FOEKJE sluis, foekjen van der koper Grote Bredeplaats 33   1737 249 203r
FONTEIN, MARGARETA fontein, margaretha koper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
, JOHANNA heinwijk, johanna van verkoper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
STRATEN, JAKOB straaten, jacob van der kolonel ter zee koper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
BROUWER, RUTGER brouwer, rutger koper Grote Bredeplaats 35   1670 239 220v
KROESE, JAKOB croese, jacobus koper Grote Bredeplaats 35   1682 241 217r
JOBS, SIEMEN jobs, symon koper Grote Bredeplaats 35   1689 242 289r
, ENOCH ripperts, enoch van chirurgijn (mr) koper Grote Bredeplaats 35   1701 244 92v
DOUWES, EELKE douwes, eelke koper Grote Bredeplaats 35   1708 245 65v
WIETSES, PIETER wytzes, pyter koper Grote Bredeplaats 35   1758 254 139r
BAKKER, JAN KORNELIS bakker, jan cornelis koper Grote Bredeplaats 35   1787 262 164r
ZIJLSTRA, zijlstra, koper Grote Bredeplaats 35   1805 267 173r
FONTEIN, fontein, koper Grote Bredeplaats 35   1805 267 173r
LASES, DIRK laessen, dyrck koper Grote Kerkstraat   1597 228 31r
ROELOFS, JAN roleffs, jan koper Grote Kerkstraat   1597 228 104r
, , koper Grote Kerkstraat   1598 228 161r
HARINGS, HIELKJE harings, hilck gecondemneerde Grote Kerkstraat ZZ   1599 228 335r
JANS, HANS blauwe, hans jans de triumphant Grote Kerkstraat ZZ   1599 228 335r
TEUNIS, WILLEM thonis, willem koper Grote Kerkstraat ZZ   1600 228 397r
DOEDES, SIEBREN doedes, sybrand verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1600 228 397r
ROMKES, JELLE romckes, jelle (wl) verkoper Grote Kerkstraat   1601 228 471r
WILLEMS, JAN willems, jan (burgemeester) provisioneel k Grote Kerkstraat   1601 228 471r
BOON, JOOST boons, joost koper Grote Kerkstraat ZZ   1601 228 555r
LIEKELES, HIELKJE lickeles, hilck koper Grote Kerkstraat ZZ   1601 228 555r
KLASES, REINER claes, reyner koper Grote Kerkstraat ZZ   1603 228 730r
JANS, EVERT jans, evert koper Grote Kerkstraat ZZ   1603 228 730r
SIPKES, sipckes, lieywe koper Grote Kerkstraat   1603 228 751r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 30r
SIEMENS, JOHANNES symens, johan koper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
JANS, IEBELTJE jans, ybel koper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
AARTS, HENDRIK aarts, hendrick ten oosten Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
GRATES, EEDE grettes, ede ten westen Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
JANS, REINER janssen, reyner ten zuiden Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
ATSES, GERRIT atses, gerryt verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
KLASES, AATJE claeses, atke verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
JOCHEMS, JAN jochums, jan verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
SIEMENS, JOHANNES symens, johan koper Grote Kerkstraat   1611 229 79r
JANS, IEBELTJE jans, ibel koper Grote Kerkstraat   1611 229 79r
HILLEBRANDS, KLAAS hilbrants, claes koper Grote Kerkstraat   1612 229 189r
FEDDES, SIPKE feddes, sipke koper Grote Kerkstraat NZ   1615 229 526r
FOPPES, JAN foppes, jan koper Grote Kerkstraat   1615 230 1r
JANS, REINOU jans, reynu koper Grote Kerkstraat   1615 230 1r
, , koper Grote Kerkstraat NZ   1615 230 7r
GOVERTS, JAN goverts, jan koper Grote Kerkstraat   1616 230 28r
JANS, EVERT jans, evert brouwer koper Grote Kerkstraat   1629 232 224r
DOEDES, DOEDE doedes, doede koper Grote Kerkstraat ZZ   1630 232 304r
JOUKES, TJEERD jouckes, tiaard koper Grote Kerkstraat ZZ   1631 232 365r
HENDRIKS, DIRK conink, dirck hendriks koper Grote Kerkstraat NZ   1636 234 16r
JANS, JAN jansen, jan koper Grote Kerkstraat NZ   1640 234 102v
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper Grote Kerkstraat NZ   1640 234 111r
JAKOBS, PIETER jacobs, pytter koper Grote Kerkstraat NZ   1643 235 49v
JAKOBS, REIN jacobs, reyn koper Grote Kerkstraat NZ   1643 235 49v
SJOERDS, FEIKE sioerds, feyke koper Grote Kerkstraat ZZ   1643 235 54v
ABELS, DOUWE abeles, douwe koper Grote Kerkstraat   1644 235 138v
ARENDS, FLORIS aernts, floris koper Grote Kerkstraat ZZ   1645 235 165r
GAVERE, JAN ROGIERS gavere, jan rogiers de koper Grote Kerkstraat ZZ   1652 236 212r
AUKES, JAKOB auckes, jacob koper Grote Kerkstraat ZZ   1655 237 32v
LAMMERTS, FOLKERT lammerts, folckerts koper Grote Kerkstraat ZZ   1661 238 112r
KLASES, FOPPE clasen, foppe koper Grote Kerkstraat NZ   1662 238 157r
IEDES, DOUWE ides, douwe koper Grote Kerkstraat NZ   1662 238 157r
BERENDS, IEPE beerns, ype (hopman) koper Grote Kerkstraat ZZ   1663 238 162r
DIRKS, ROMKE dirks, romke storter koper Grote Kerkstraat NZ   1664 238 209r
AUKES, JAKOB auckes, jacob koper Grote Kerkstraat ZZ   1665 239 23v
BENEDICTUS, ROMKE benedictus, romke koper Grote Kerkstraat NZ   1685 242 62r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper Grote Kerkstraat NZ   1688 242 228r
SIETSES, KLAAS sytses, claes rogdrager koper Grote Kerkstraat ZZ   1699 244 27r
TJEERDS, KEIMPE tjeerds, keimpe koper Grote Kerkstraat ZZ   1749 251 272v
WIEBRENS, KLAAS wybrens, klaas koemelker koper Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
HOMMES, GEERTJE hommes, geertje koper Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
WIEBRENS, KLAAS wybrens, klaas koemelker ten oosten Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
HOMMES, GEERTJE hommes, geertje ten oosten Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
RUURDS, WILLEM ruirds, willem verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
GERRITS, gerryts, odilla koper Grote Kerkstraat NZ   1762 255 157r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetzens, cornelis jacobus koper Grote Kerkstraat ZZ   1767 257 13r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper Grote Kerkstraat ZZ   1767 257 13r
JANS, HENDRIK janzen, hendrik koper Grote Kerkstraat ZZ   1775 258 241v
, EELKE travaille, eeltje koper Grote Kerkstraat ZZ   1775 258 241v
BAKKER, ALBERT WIEMERS backer, albert wymers koper Grote Kerkstraat   1787 262 161r
, JOHANNES lauwer, johannes koper Grote Kerkstraat ZZ   1799 265 335r
JANS, SALVES jansen, salvis chirurgijn (stads-)(mr) koper Grote Kerkstraat 1a   1645 235 184v
JOHANNES, MARTEN johannes, marten (mr) chirurgijn koper Grote Kerkstraat 1a   1663 238 170v
NAUTA, SIERK nauta, siricus koper Grote Kerkstraat 1   1679 241 56r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper Grote Kerkstraat 2   1688 242 231r
SJOERDS, TJITSE sjoerdts, tjetske koper Grote Kerkstraat 2   1688 242 231r
KLASES, JURJEN clases, jurrien koper Grote Kerkstraat 2   1711 245 143v
DIRKS, PIETER dirks, pieter koper Grote Kerkstraat 2   1728 247 213v
ALBERTS, DIRK alberts, dirck bontwever (mr) koper Grote Kerkstraat 2   1732 248 61r
KAMSMA, SIEBREN camsma, sybrand koper Grote Kerkstraat 2   1768 257 54r
SIETSES, HINNE zytses, hinne koper Grote Kerkstraat 2   1783 261 20r
, JAN free zn, jan van koper Grote Kerkstraat 3   1611 229 122r
JANS, JAN bostijn, jan jansen koper Grote Kerkstraat 3   1706 244 323v
JANS, JAN bostijn, jan jansen koper Grote Kerkstraat 3   1731 247 382r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbertus geniaarde Grote Kerkstraat 3   1731 247 382r
NOREL, HENDRIK norel, hendrik geniaarde Grote Kerkstraat 3   1733 248 188v
SURINGAR, MARIA suringar, maria koper Grote Kerkstraat 3   1733 248 188v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert fabrikant koper Grote Kerkstraat 3   1733 248 206r
JANS, REINER jans, reyner koper Grote Kerkstraat 4   1611 229 7r
IDSES, HAIE idses, haje gelastigde Grote Kerkstraat 4   1708 245 74r
KERK, kerk, doopsgezinde (jan jacobs gezinden) koper Grote Kerkstraat 4   1708 245 74r
KLASES, JAN clasen, jan koper Grote Kerkstraat 4   1730 247 332v
ENNES, SIKKE ennes, sikke koper Grote Kerkstraat 5   1750 252 52v
TEUNIS, HIELKJE teunis, hylkje koper Grote Kerkstraat 5   1750 252 52v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Grote Kerkstraat 5   1751 252 110v
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper Grote Kerkstraat 6   1632 233 39r
, JURJEN langhe, jurrien koper Grote Kerkstraat 6   1636 234 7r
BLOK, PIETER WIETSES blok, pieter wytzes schilder (mr) koper Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
BAKKER, SIEMEN FOKKES bakker, simon fokkes koperslager (mr) verkoper Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
HAAS, ALBERT haas, albartus de (vroedsman) ten oosten Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
SWART, FILIPPUS swart, philippus (wd) ten zuiden Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
, naam Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbertus koper Grote Kerkstraat 7   1729 247 257r
PIETERS, HAIE pyters, haye wever (bont-)(mr)(oud) koper Grote Kerkstraat 8   1742 250 249r
KLASES, EGBERT claessen, eygbert wieldraaier koper Grote Kerkstraat 9   1646 235 199r
JELLES, KORNELIS jelles, cornelis koper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
LAMMERTS, ANTJE lamberts, antie koper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
ANNES, LAMMERT annes, lambert ten oosten Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
SIEBRENS, IEBELTJE sibrens, ibel ten westen Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
TJEPKES, MARIA tjepkes, marij bewoner Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
DOOITSES, MEINERT doytses, meynert verkoper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
TEEKES, taeckes, verkoper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
TEEKES, TJEPKE taeckes, tjepke (erven) verkoper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
JOHANNES, WIETSE joannes, wytske (erven) verkoper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
HAAS, AGE haas, age de koper Grote Kerkstraat 12   1766 256 210r
HAAS, ALBERT haas, albartus de koper Grote Kerkstraat 12   1766 256 210r
BLOK, PIETER WIETSES blok, pieter wytses ten westen Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
BRUGMAN, JAN brugmans, jan ten oosten Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, ALBERT haas, albartus de koper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, ALBERT haas, albartus de ten zuiden Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, BEATRIX haas, beatrix de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, BERBER haas, berber de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, JENTJE haas, janke de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, SIEMEN haas, simon de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
KEIMPES, HOITE keimpes, hoite koper Grote Kerkstraat 13   1710 245 120v
JANS, TJALKE jans, tjalke koper Grote Kerkstraat 13   1798 265 238r
WILLEMS, JAN willems, jan grafmaker koper Grote Kerkstraat 14   1643 235 63r
TEUNIS, JAN teunis, jan koper Grote Kerkstraat 14   1643 235 80v
AGES, SIEMEN ages, symen koper Grote Kerkstraat 14   1670 239 216v
BRUGMAN, JAN brugmans, jan korfmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
TJEERDS, TJEERD feerdijk, tjeerd tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
HAAS, AGE haas, age de ten westen Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
HAAS, ALBERT haas, albartus de ten zuiden Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan ten oosten Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
TADEMA, MARTJEN tadema, maartje koper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
PIEBES, JAN pybes, jan koper Grote Kerkstraat 15   1612 229 152r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper Grote Kerkstraat 15   1669 239 213r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Grote Kerkstraat 15   1683 241 241r
KLASES, HENDRIK claases, hendrik koper Grote Kerkstraat 15   1766 256 225r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper Grote Kerkstraat 15   1770 257 149v
JOSEFS, BENEDICTUS joseph, benedictus koper Grote Kerkstraat 15   1775 258 223v
ISAAKS, ELKAN levy, elkan ysack koopman (joods) koper Grote Kerkstraat 15   1795 264 289r
STOFFELS, WILLEM stoffels, willem koper Grote Kerkstraat 16   1639 234 71v
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper Grote Kerkstraat 16   1758 254 149r
JAKOBS, TIEMEN jacobs, timan koper Grote Kerkstraat 17   1625 231 82v
WIEBES, JAKOB wybes, jacob koper Grote Kerkstraat 17   1640 234 105r
DIRKS, DIRK dircks, dirck koper Grote Kerkstraat 17   1651 236 166v
NAUTA, DOEKE nauta, duco koper Grote Kerkstraat 17   1705 244 296r
PIETERS, GRIETJE pytters, grytje koper Grote Kerkstraat 17   1705 244 296r
HENDRIKS, HESSEL hendrix, hessel koper Grote Kerkstraat 17   1716 245 254v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper Grote Kerkstraat 17   1783 261 26r
, JURJEN kramp, georg koper Grote Kerkstraat 17   1788 262 250r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Grote Kerkstraat 17   1792 264 63v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
JAKOBS, ANTJE jacobs, antje (vrijster) koper Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
, ELKAN levij, elkan ten westen Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
WIJGA, E. wijga, e. ten noorden Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
GAARMAN, PIETER BERENDS gaerman, pyter beerns koper Grote Kerkstraat 18   1650 236 142v
BAS, HANS bas, hans koper Grote Kerkstraat 18   1701 244 99r
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper Grote Kerkstraat 18   1720 246 87r
PAUW, JAN BOUWES pauw, jan bouwes schipper (trekveer-) koper Grote Kerkstraat 18   1735 249 19r
KLASES, JAN claazen, jan koper Grote Kerkstraat 18   1776 258 248v
FREERKS, GOSLING freerks, goslyck koper Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
WILLEMS, TJITSE willems, tjets koper Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
FREERKS, GOSLING freerks, goslyck ten westen Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
WILLEMS, TJITSKE willems, tjets ten westen Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
, HENDRIK , hendrick boendermaker ten noorden Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
STEFFENS, ABE steffens, abbe verkoper Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
STEFFENS, ABE steffens, abbe ten zuiden Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
HARMENS, BEREND harmens, beernt koper Grote Kerkstraat 19   1613 229 351r
TEMPELAAR, TIBERIUS tempelaar, tiberius koper Grote Kerkstraat 19   1629 232 201r
ANDRIES, TIEMEN andries, tymen koper Grote Kerkstraat 19   1632 233 67r
HENDRIKS, BAUKJE hendricx, bauck koper Grote Kerkstraat 19   1648 236 49v
JANS, FOKJE jans, fockje koper Grote Kerkstraat 19   1652 236 190r
JANS, JELTE jans, jeltie koper Grote Kerkstraat 19   1652 236 190r
HENDRIKS, PIETER hendrickx, pyter zeemleertouwer koper Grote Kerkstraat 19   1653 236 232v
HERES, JAKOB heres, jacob kistmaker koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 150r
, REINER templar, reiner koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 155v
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 169r
DROST, drost, lembartus koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 169r
GROOT, ROMMERT groot, rombartus koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 169r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Grote Kerkstraat 19   1675 240 207v
NAUTA, SIERK nauta, siricus koper Grote Kerkstraat 19   1678 241 11r
NAUTA, SIERK nauta, siricus koper Grote Kerkstraat 19   1678 241 17r
TJEERDS, TJEERD tjeerds, tjeerd bakker (mr) geniaarde Grote Kerkstraat 19   1695 243 143r
PIETERS, IEDE pytters, yde timmerman (huis-)(mr) koper Grote Kerkstraat 19   1695 243 146r
NAUTA, SIERK nauta, sierk (burgemeester) koper Grote Kerkstraat 19   1695 243 149r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit geniaarde Grote Kerkstraat 19   1717 245 277v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper Grote Kerkstraat 19   1778 259 99v
LAQUART, SIERK laquart, sierk koper Grote Kerkstraat 19   1782 260 257v
LAQUART, PETRUS laquart, petrus koper Grote Kerkstraat 19   1782 260 257v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Grote Kerkstraat 19   1792 264 54r
BUISMAN, DIRK buisman, dirk ten noorden Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
VEENSTRA, SJOUKJE feenstra, sjouwkje (wd) koper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
HAIES, JAN haayes, jan schipper ten oosten Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
, J. homberg, j. (wl) koper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
LAQUART, SIERK laquart, sierk (wl) verkoper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
WIEBRENS, HERE wybrens, heere (erven) ten noorden Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
HENDRIKS, REINER hendrix, reiner geniaarde Grote Kerkstraat 20   1685 242 65v
JANS, FREERK jansen, freerk stoeldraaier (mr) koper Grote Kerkstraat 20   1685 242 65v
JAKOBS, JEREMIAS jacobs, jeremias koper Grote Kerkstraat 20   1703 244 196v
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper Grote Kerkstraat 20   1703 244 196v
ALBERTS, JOHANNES alberts, johannes koper Grote Kerkstraat 21   1787 262 220v
KRONENBURG, RITSKE JANS cronenburg, ritske jans timmerman (mr) koper Grote Kerkstraat 21   1799 265 389r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten oosten Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten noorden Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
HAIES, JAN haayes, jan schipper verkoper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
, GERARDUS laken, gerardus van knoopmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
SINTS, HISKE sents, hiske verkoper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
, GEERTJE waayers, geertje koper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yde koper Grote Kerkstraat 22   1766 256 175r
REINERS, reinders, koper Grote Kerkstraat 22   1778 259 105v
, JOHANNES bader, johannes koopman koper Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten oosten Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
, n.n., ten zuiden Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
REINS, JILT reins, jielt verkoper Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
SAUER, J. sauer, j. (wd) ten westen Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper Grote Kerkstraat 23   1708 245 76r
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd sleefmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 23   1727 247 26v
MINNES, FEDDE minnes, fedde koper Grote Kerkstraat 23   1759 254 184r
VEENSTRA, GERBEN JANS feenstra, gerben jans koper Grote Kerkstraat 23   1761 255 95r
KRAMER, SIEBOUT cramer, sybout koper Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
RADSMA, HARMEN radsma, harmen (vroedschap) ten westen Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
ROELOFS, STEFFEN roelofs, steffen ten noorden Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede ten noorden Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
TJEERDS, TJEERD veerdijk, tjeerd tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van bakker (mr) koper Grote Kerkstraat 23   1785 262 11r
LOUWS, JAKOB louwes, jacob koper Grote Kerkstraat 24   1604 228 781r
DOUWES, ALLE douwes, alle koper Grote Kerkstraat 24   1613 229 378r
PIETERS, HAIE pieters, haye koper Grote Kerkstraat 24   1729 247 226r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper Grote Kerkstraat 24   1771 257 207r
JANS, KLAAS jans, klaas koper Grote Kerkstraat 24   1780 259 240r
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje verkoper Grote Kerkstraat 24   1780 259 240r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede verkoper Grote Kerkstraat 24   1780 259 240r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van bakker (brood-)(mr) koper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
JANS, KLAAS jans, klaas (wl) verkoper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
LEIKER, ROBIJN leyker, robijn ten zuiden Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
REITSMA, JAN reidsma, jan bakker (koek-)(mr) verkoper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
REINS, JILT reins, jielt ten westen Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
KLASES, clases, ettjes koper Grote Kerkstraat 25   1730 247 364v
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas koper Grote Kerkstraat 25   1767 257 16r
, harkenrot, (erven) ten noorden Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
HAIES, WILLEM haayes, willem koper Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
RUURDS, WILLEM ruirds, willem ten oosten Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
, ANTONIUS vuurpijl, anthony ten westen Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
WIEBES, ANTJE wybes, antje koper Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Grote Kerkstraat 25   1802 266 142r
HEIDE, HENDRIK heyde, hendrik ter koper Grote Kerkstraat 25   1802 266 265r
HETTINGA, hettinga, ten oosten Grote Kerkstraat 25 G-192 1809 268 206r
JOHANNES, johannes, (erven) ten westen Grote Kerkstraat 25 G-192 1809 268 206r
JOHANNES, HARMEN johannes, harmen verkoper Grote Kerkstraat 25 G-192 1809 268 206r
KERKHOVEN, JOHANNES kerkhoven, johannes ten noorden Grote Kerkstraat 25 G-192 1809 268 206r
PIERS, KORNELIS piers, cornelis slotenmaker koper Grote Kerkstraat 25 G-192 1809 268 206r
HETTINGA, hettinga, ten oosten Grote Kerkstraat 25 G-193 1809 268 206r
JOHANNES, johannes, (erven) ten westen Grote Kerkstraat 25 G-193 1809 268 206r
JOHANNES, HARMEN johannes, harmen verkoper Grote Kerkstraat 25 G-193 1809 268 206r
KERKHOVEN, JOHANNES kerkhoven, johannes ten noorden Grote Kerkstraat 25 G-193 1809 268 206r
PIERS, KORNELIS piers, cornelis slotenmaker koper Grote Kerkstraat 25 G-193 1809 268 206r
EILERTS, JAN eillerts, jan koper Grote Kerkstraat 26   1598 228 237r
JANS, JAN jansen, jan koper Grote Kerkstraat 26   1599 228 261r
EGBERTS, WILLEM egberts, willem koper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
JANS, SARA jans, sara koper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
JANS, SARA jans, sara koper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
TEUNIS, FOLKERT tonys, folckert ten oosten Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
EILERTS, JAN eylerts, jan eerder-eig Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
HAIES, IESKJE hayes, iske eerder-eig Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
JANS, JAN jans, jan verkoper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
WILLEMS, willems, tonycken verkoper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
GERRITS, KRIJN gerryts, krijn triumphant Grote Kerkstraat 26   1601 228 527r
EILERTS, JAN eyllerts, jan gecondemneerde Grote Kerkstraat 26   1601 228 527r
GERRITS, gerrits, ytzgen gecondemneerde Grote Kerkstraat 26   1601 228 527r
JANS, PIETER jansen, pieter koper Grote Kerkstraat 26   1711 245 134r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk (franeker) timmerman koper Grote Kerkstraat 26   1750 252 96b
TJERKS, TRIJNTJE tjerks, trijntje (franeker) koper Grote Kerkstraat 26   1750 252 96b
WILLEMS, JAN willems, jan koper Grote Kerkstraat 27   1763 255 181v
DOUWES, BONSE douwes, bonte ten oosten Grote Kerkstraat 27   1779 259 218v
HAIES, WILLEM haayes, willem (erven) ten westen Grote Kerkstraat 27   1779 259 218v
HARKEROTH, harkenroth, ten noorden Grote Kerkstraat 27   1779 259 218v
RUURDS, WILLEM ruurds, willem winkelier verkoper Grote Kerkstraat 27   1779 259 218v
BOTES, HESSEL bottes, hessel koper Grote Kerkstraat 28   1629 232 186r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit schipper (wijd-) koper Grote Kerkstraat 28   1645 235 178r
JAKOBS, RIPPERT forsenburgh, rippert jacobs koper Grote Kerkstraat 28   1648 236 10v
JAKOBS, RIPPERT forsenburgh, rippert jacobs bakker koper Grote Kerkstraat 28   1653 236 231v
RUURDS, EVERT ruierds, evert (mede burgemeester) koper Grote Kerkstraat 28   1664 238 211r
ALBERTS, TJEPKE alberts, tjepke koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 79r
BAUKES, DOEDE baukcs, doede (mr) bakker koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 97v
BOUWES, ANNE bouwes, anne koperslager koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 98r
NIJHOLT, JOHANNES niholt, joannes koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 102r
SJOERDS, ALBERT sjoerds, albert koper Grote Kerkstraat 28   1682 241 214v
SIERKS, HARKE siercks, harke koper Grote Kerkstraat 28   1682 241 215v
POTTING, JAKOB potting, jacobus horlogemaker (mr) koper Grote Kerkstraat 29   1781 260 114v
, JAN bettels, jan koopman ten oosten Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten zuiden Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
DOUWES, HESSEL douwes, hessel (wl) verkoper Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
DOUWES, SIETSKE douwes, zijdske koper Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
JELTES, FLORIS jeltes, flores koper Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
PIETERS, LIJSBET pieters, lijsbert (wl) verkoper Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
PIEBES, GRIETJE piebes, gryttje (wd) koper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad (wl) bootsman koper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
PAULUS, HENDRIK pauwels, hendrik ten oosten Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
WIEBRENS, KLAAS wybrens, claas koemelker verkoper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
HOMMES, GEERTJE hommes, geertje verkoper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
CUP, ANDRIES cup, andries chirurgijn (mr) koper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
REINERS, CHRISTINA reynders, christina koper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
KLASES, HANS clasen, hans ten oosten Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
PIEBES, GRIETJE pybes, grietje ten zuiden Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
, JAKOB , jacob (wl) schoorsteenveger ten westen Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
PIEBES, GRIETJE pybes, grietje (wd) verkoper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad (wl) bootsman verkoper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper Grote Kerkstraat 31   1649 236 59v
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Grote Kerkstraat 31   1749 252 14v
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Grote Kerkstraat 31   1782 260 270v
AARSEN, ANTJE aarsen, anna van (wd) verkoper Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
BARTLING, AREND bartling, arend ten oosten Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
KLASES, JAN claasen, jan korfmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
HEINS, KLAAS heins, claas (wl) verkoper Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS kerkhoven, johannes jacobus ten noorden Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
POTTING, J. potting, j. (wd) ten westen Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
OEDSES, JAN oedses, jan koper Grote Kerkstraat 32   1644 235 134r
PAULUS, AAFKE poulus, aefke koper Grote Kerkstraat 32   1711 245 135v
KNIJFF, OTTE knijf, otte koper Grote Kerkstraat 33   1676 240 241v
EILES, EILE eiles, eile koemelker geniaarde Grote Kerkstraat 33   1722 246 151v
KOSTER, JAKOB DIRKS coster, jacob dirks koper Grote Kerkstraat 33   1734 248 317r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper Grote Kerkstraat 33   1734 248 317r
DOUWES, JOHANNES douwes, johan wever (mr bont-) koper Grote Kerkstraat 33   1735 249 64r
SJOERDS, OLFERT sjoerds, olphert koper Grote Kerkstraat 33   1760 255 44v
, EELKE travaile, eeltje koper Grote Kerkstraat 33   1760 255 44v
FEKKES, JAN fekkes, jan koopman koper Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
HANSES, KLAASKE hansen, klaaske koper Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
JOHANNES, SCHELTE johannes, schelte (onder almenum) arbeider (boere-) verkoper Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
BARTLING, AREND bartling, arend ten zuiden Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten noorden Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
DONKER, HENDRIK PIETERS donker, hendrik pieters koper Grote Kerkstraat 35   1689 242 275r
GERBENS, JENTJE gerbens, janke koper Grote Kerkstraat 35   1689 242 275r
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper Grote Kerkstraat 35   1697 243 325r
ALBERTS, JOEKE alberts, joecke koper Grote Kerkstraat 35   1709 245 87r
KROL, KORNELIS GEERTS krol, cornelis geerts koper Grote Kerkstraat 35   1777 259 67v
FINK, WIETSE KLASES vink, wytze claases koper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS ijsenbeek, grietje jans koper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
VLIET, DIRK WIEBES vliet, dirk wybes ten oosten Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
SIEMENS, KNIERKE simons, knierke (wd) ten westen Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
PAULUS, HESSEL paulus, hessel (wl) ten westen Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
SIEMENS, KNIERKE simons, knierke (wd) ten noorden Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
PAULUS, HESSEL paulus, hessel (wl) ten noorden Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
HENDRIKS, hendriks, sjiuwke (wd) verkoper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
KROL, KORNELIS GEERTS krol, cornelis geerts (wl) verkoper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
BARTLING, AREND bartling, arend verkoper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
BISSCHOP, MARIA bisschop, maria verkoper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
FEKKES, JAN fekkes, jan ten westen Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
HOUTKOPER, GEERTJE JAKOBS houtkoper, geertje jacobs koper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
KERKHOVEN, JOHANNES kerkhoven, johannes ten noorden Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
VLIET, DIRK vliet, dirk van ten oosten Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
WIGGERS, LIEUWE ALKES wiggers, lieuwe alkes zoutmeter koper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
SALOMONS, GOMPERT salomons, gompert koper Grote Kerkstraat 36   1764 256 43r
BARTLING, AREND bartling, arent koper Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
BISSCHOP, MARIA bisschop, marijke koper Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
DAVIDS, ISAAK davids, ysaack bewoner Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
BARTLING, AREND bartling, arend ten oosten Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
, JAN steenbrink, jan ten zuiden Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
KLASES, HANS claases, hans ten westen Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
JAKOBS, LEVI jacobs, levy koopman (joods) gelastigde Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
SALOMONS, GOMPERT salomons, gompert verkoper Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
AUKES, PIETER aukes, pieter ten noorden Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
SALOMONS, WIEBE salomons, wybe (op de leye) schipper koper Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
, JAN steenbrink, jan koopman verkoper Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
WIEBES, JAN wybes, jan koper Grote Kerkstraat 37   1598 228 163r
HARMENS, SIEMEN harmens, symon koper Grote Kerkstraat 37   1611 229 93r
BANGA, AUKE JANS banga, aucke jansen koper Grote Kerkstraat 37   1685 242 63r
, GERARDUS suiringar, gerard koper Grote Kerkstraat 37   1736 249 125v
RUURDS, ANDRIES ruirds, andries koper Grote Kerkstraat 37   1753 253 128v
VLIET, WIEBE DIRKS vliet, wybe dirks koper Grote Kerkstraat 37   1766 256 155v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper Grote Kerkstraat 38   1664 238 238v
HENDRIKS, BEREND hendrix, berent wever (bont-) koper Grote Kerkstraat 38   1717 245 291v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus fiscaal (gerechts-) koper Grote Kerkstraat 38   1751 252 142r
BARTLING, AREND bartlings, arend koper Grote Kerkstraat 38   1799 265 392r
GERRITS, WIEBE gerrits, wybe koper Grote Kerkstraat 39   1663 238 182v
JOOSTES, BOUWE joostes, bouwe schoenmaker koper Grote Kerkstraat 39   1688 242 225r
BAKKER, KORNELIS bakker, cornelis koper Grote Kerkstraat 39   1801 265 687r
ULBES, JAN ulbes, jan bakker koper Grote Kerkstraat 40   1706 244 336v
IJSBRANDS, DIRK ijsbrands, dirk koper Grote Kerkstraat 40   1738 250 26v
PIETERS, WIETSE pyters, wytse koper Grote Kerkstraat 41   1659 237 198v
ENS, FOPPE KLASES ens, foppe claesen koper Grote Kerkstraat 41   1688 242 223r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Grote Kerkstraat 41   1730 247 362v
GERRITS, SIEMEN gerryts, symon koper Grote Kerkstraat 41   1805 267 152v
WITTE, HARMEN witte, harmen koper Grote Kerkstraat 42   1805 267 141r
WIJNGAARDEN, JAN wyngaarden, jan van koper Grote Kerkstraat 42   1805 267 141r
ENGELS, ENGEL engels, engel koper Grote Kerkstraat 44   1644 235 129v
HARTS, JAN heerts, jan koper Grote Kerkstraat 44   1644 235 129v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp (dr) advocaat koper Grote Kerkstraat 44   1788 263 25v
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper Grote Kerkstraat 46   1768 257 35v
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Grote Kerkstraat 46   1782 260 235r
LIEUWES, JAN lieuwes, jan koper Grote Ossenmarkt   1613 229 284r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Grote Ossenmarkt   1646 235 200r
JAKOBS, REIN jacobs, rein koper Grote Ossenmarkt   1646 235 200r
JANS, KLAAS jansen, claes smid koper Grote Ossenmarkt ZZ   1657 237 123v
TJEERDS, tieerds, inderen koper Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) verkoper Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten oosten Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten westen Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten noorden Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis (wd) verkoper Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis (wd) ten oosten Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis (wd) ten westen Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis (wd) ten noorden Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
JELGERSMA, IESK TEEKES jelgersma, iske taakes (burger-vaandrig) koper Grote Ossenmarkt ZZ   1664 238 241r
FEIKES, JAN feykes, jan koper Grote Ossenmarkt NZ   1748 251 247v
JOHANNES, RINNERT johannes, rinnert koper Grote Ossenmarkt NZ   1806 267 197r
HEMMES, IEDE hemmes, iede geniaarde Grote Ossenmarkt 1   1702 244 151r
JANS, ANNE jansen, anne koper Grote Ossenmarkt 1   1702 244 151r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Grote Ossenmarkt 1   1720 246 87v
DREYER, BEREND dreyer, beernd procureur fiscaal koper Grote Ossenmarkt 1   1751 252 152r
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Grote Ossenmarkt 1a   1782 260 227v
FOPPES, JAN foppes, jan koper Grote Ossenmarkt 2   1675 240 180r
GERRITS, JENTJE gerryts, janke koper Grote Ossenmarkt 2   1700 244 56r
PIERS, EELKE piers, eelke koper Grote Ossenmarkt 2   1712 245 180v
PIERS, EELKE piers, eelke koper Grote Ossenmarkt 2   1712 245 180v
KERK, kerk, joodse koper Grote Ossenmarkt 2   1756 253 263r
JELLES, EELKE jelles, eelke koper Grote Ossenmarkt 2   1761 255 114r
JELLES, EELKE jelles, eelke verkoper Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
MINNES, JAN minnes, jan ten zuiden Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
OKKES, JURJEN okkes, jurjen metselaar (mr) koper Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten oosten Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
, EELKE trawalie, eeltje koopman koper Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
FINK, ANTONIUS vink, anthony (erven) ten westen Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper Grote Ossenmarkt 3   1670 240 1r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Grote Ossenmarkt 3   1670 240 1r
IJSENBEEK, DIRK JANS ijsenbeek, dirk jansen koper Grote Ossenmarkt 3   1670 240 1r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Grote Ossenmarkt 3   1767 257 3v
JELGERSMA, jelgersma, (burgemeester)(oud-) ten westen Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
KERK, kerk, lutherse (lutherse gemeente) ten oosten Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
, JAKOB nijeboer, jacob verkoper Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaardt, philip hovenier ten noorden Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
SIEMENS, LIJSBET symons, lijsbeth koper Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
JANS, JOHANNES wieltje, johannes jans koper Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
WIARDA, S. wiarda, s. ten westen Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
, Grote Ossenmarkt 5   1656 237 65r
JANS, JURJEN groenevolt, jurrien jansen kapitein koper Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
, HILTJE stroowyff, hiltie ten westen Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis verkoper Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis ten oosten Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
ANDRIES, DOUWE andries, douwe schipper (wijd-) koper Grote Ossenmarkt 5   1694 243 80r
ROS, LIJSBET JANS ros, lijsbet jansen koper Grote Ossenmarkt 5   1718 246 16v
GRIFFIN, DAVID griffin, david verkoper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
GRIFFIN, DAVID griffin, david verkoper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
GROENEWOUD, JENTJE groenewoud, janke verkoper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
GROENEWOUD, JENTJE groenewoud, janke verkoper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
HAAN, HIELKE haan, hyltje de ten oosten Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
KERK, kerk, lutersche (diaconen der luitersche gemeente) koper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
KERK, kerk, lutersche (diaconen der luitersche gemeente) koper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
PIETERS, JAKOB nieuwboer, jacob pieters ten westen Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
PIETERS, JAKOB nieuwboer, jacob pieters ten zuiden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
REUS, JAN reus, jan de kolonel ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
REUS, JAN reus, jan de kolonel ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van koper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
, SJOERDJE hixenius, sjoerdtje koper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
REITSMA, REINER reidsma, reynder fonteyn van verkoper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
FONTEIN, NAMKE fontein, namkjen algra van verkoper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
FONTEIN, IEBELTJE fontein, ybeltje algra van verkoper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van ten oosten Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
, SJOERDJE hixenius, sjoerdtje ten oosten Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
ROORDA, J. roorda, j. ten westen Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van ten zuiden Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
, SJOERDJE hixenius, sjoerdtje ten zuiden Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
, GERARDUS gijze, gerard koopman koper Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes (dr)(bolsward) drost van het 7e droitampt verkoper Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten westen Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
, GERARDUS gijze, gerard koopman koper Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes (dr)(bolsward) drost van het 7e droitampt verkoper Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
KERK, kerk, joodse (joodsche kerk) ten westen Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
, JAN schoonebeek, jan chirurgijn (mr) koper Grote Ossenmarkt 8   1733 248 245r
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
, stadsarmen, de ten oosten Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
BROERSMA, BROER broersma, broer ten noorden Grote Ossenmarkt 8 F-236 1808 268 92v
GROOT, SIEMEN groot, symon de ten zuiden Grote Ossenmarkt 8 F-236 1808 268 92v
, GERLOF ijsacks, gerlof verkoper Grote Ossenmarkt 8 F-236 1808 268 92v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der koper Grote Ossenmarkt 8 F-236 1808 268 92v
ANDRIES, JAKOB andries, jacob koper Grote Ossenmarkt 10   1688 242 236r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper Grote Ossenmarkt 10   1703 244 201r
MESDAG, GILLES MARTENS mesdagh, gilles martens makelaar (stads-) koper Grote Ossenmarkt 10   1703 244 201r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper Grote Ossenmarkt 10   1735 249 103v
, HENDRIK baltus, hendrik koper Grote Ossenmarkt 10   1739 250 66r
SAPES, SIERK sapes, sierk koper Grote Ossenmarkt 11   1715 245 243v
ANNES, KLAAS annes, claes koper Grote Ossenmarkt 11   1718 246 26v
HILAARDA, SIERK hylaarda, sierk koper Grote Ossenmarkt 11   1718 246 26v
HILAARDA, ANTJE SIERKS hylaarda, antie sierks koper Grote Ossenmarkt 11   1740 250 140r
HAAN, JOHANNES haan, johannes de (wd) ten oosten Grote Ossenmarkt 11   1804 267 7r
KERK, kerk, lutherse (luthersche gemeente) ten westen Grote Ossenmarkt 11   1804 267 7r
KERK, kerk, lutherse (luthersche gemeente) ten noorden Grote Ossenmarkt 11   1804 267 7r
, JOHANNES pawlowski, johan geweermaker verkoper Grote Ossenmarkt 11   1804 267 7r
SMID, HENDRIK smith, hendrik procureur postulant koper Grote Ossenmarkt 11   1804 267 7r
ANTONIUS, JAN anthony, jan sjouwerman koper Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
KERK, kerk, hersteld lutherse (herstelde lutersche gemeente) ten westen Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
KERK, kerk, hersteld lutherse (herstelde lutersche gemeente) ten noorden Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
ROMKES, WOPKE romkes, wopke schipper verkoper Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
WIEBES, HIELKE wybes, hylke ten oosten Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
ROBIJNS, RUURD robijns, ruurd koper Grote Ossenmarkt 12   1727 246 311r
JANS, IEME jansen, yme scheepstimmerman koper Grote Ossenmarkt 12   1732 248 127v
BAKKER, W. bakker, w. (wd) ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus ten westen Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
KWAST, DOUWE WIEBES quest, douwe wybes schipper koper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
JANS, BAUKJE jans, baukje verkoper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
REMKES, SIEBRICHJE rimkes, sybrigje koper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
SCHIPPER, IEDE JANS schipper, yede jans verkoper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
TETRODE, P. tetrode, p. (wd) ten oosten Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
HAAN, JOHANNES HIELKES haen, johannes hylkes de koper Grote Ossenmarkt 13   1751 252 119r
WIEBES, HIELKE wybes, hylke koper Grote Ossenmarkt 13   1807 267 298r
KROESE, HENDRIK croeser, hendrik koper Grote Ossenmarkt 14   1745 251 58v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Grote Ossenmarkt 14   1758 254 168v
, J. olinjus, j. koper Grote Ossenmarkt 14   1783 261 103v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Grote Ossenmarkt 14   1787 262 218v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feykes koper Grote Ossenmarkt 15   1753 253 64v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Grote Ossenmarkt 15   1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Grote Ossenmarkt 15   1754 253 190v
BOER, ANTONIUS boer, anthony de koper Grote Ossenmarkt 15   1800 265 468r
BOER, ANTONIUS boer, anthony de verkoper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
IEDES, TIJS duninga, thijs ijedes koper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
GEERTS, AUKJE geerts, akke verkoper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
HAAN, haan, (wd) ten westen Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
KERK, kerk, lutherse (luthersche kerk) ten oosten Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
SIEMENS, HEEBELTJE symons, hibbeltje koper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
ZANDSTRA, JAN RUURDS sanstra, jan ruerts (burgemeester)(oud-) koper Grote Ossenmarkt 16   1653 236 225v
GROENEWOUD, JURJEN groenwolt, jurjen koper Grote Ossenmarkt 16   1683 241 254v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper Grote Ossenmarkt 16   1692 242 397v
RITSKES, GERBEN ritskes, gerben beeldhouder koper Grote Ossenmarkt 16   1692 243 10v
GROOT, JAN groot, jan groot de koper Grote Ossenmarkt 16   1789 263 152v
DIRKS, MARTEN dirks, marten koper Grote Ossenmarkt 16   1806 267 195r
OBBES, LOLKE obbes, lolcke koper Grote Ossenmarkt 17   1668 239 146r
FEIES, SIEBREN feyes, sibrandt koper Grote Ossenmarkt 18   1645 235 187v
ZANDSTRA, KLAAS JANS sanstra, claes jansen (vaandrig)(oud-) koper Grote Ossenmarkt 18   1656 237 93v
JANS, KORNELIS burgh, cornelis jansen van den gleibakker (mr) koper Grote Ossenmarkt 18   1694 243 84r
FEDDEMA, JAN feddema, jan koper Grote Ossenmarkt 18   1763 255 260r
JANS, HUBERT jans, hubert koper Grote Ossenmarkt 18   1803 266 504r
STELWAGEN, LEENDERT stelwagen, leendert koper Grote Ossenmarkt 18   1803 266 510r
FREERKS, HENDRIK freerks, hendrik koper Grote Ossenmarkt 19   1671 240 69r
KARSTES, JAN karsten, jan koper Grote Ossenmarkt 19   1682 241 195r
PIETERS, TEEKE pyters, taeke koper Grote Ossenmarkt 19   1689 242 269r
REINALDA, JAKOB reinalda, jacob kleermaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 19   1788 262 244v
YPEY, DIRK ypey, dirk koper Grote Ossenmarkt 19   1802 266 121r
MICHIELS, HARMEN michiels, harm koper Grote Ossenmarkt 19   1802 266 253r
, TJITSE .., tjietske koper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
DOEKES, ANTJE doekes, antje verkoper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
YPEY, DIRK ypey, dirk ten noorden Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
KERK, kerk, lutherse (luthersche gemeente) ten westen Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
MICHIELS, HARMEN michiels, harmen schipper (oud-) verkoper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
RICHARDS, PIETER rikkers, pieter ten oosten Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
VOGELSANG, AUKE vogelsang, auke schipper koper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
JAKOBS, HANS jacobs, hans koper Grote Ossenmarkt 20   1646 235 233v
THOMAS, BOUWE thomas, buwe (burgemeester) koper Grote Ossenmarkt 20   1656 237 63r
JANS, JELLE jans, jelle (zijn vader) koper Grote Ossenmarkt 21   1779 259 172r
JELLES, NEELTJE jelles, neeltje koper Grote Ossenmarkt 21   1779 259 172r
JELLES, SIEBE jelles, sybe bakkersknecht koper Grote Ossenmarkt 21   1779 259 172r
, AUGUSTINUS mokkema, augustinus (vroedschap) verkoper Grote Ossenmarkt 21   1779 259 172r
BERENDS, BEREND barents, barent koper Grote Ossenmarkt 23   1721 246 115r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen koper Grote Ossenmarkt 23   1721 246 115r
PIETERS, KEIMPE pyters, ceimpe koper Grote Ossenmarkt 23   1721 246 118r
VICTORS, JAN fictoors, jan koper Grote Ossenmarkt 25   1650 236 116v
WIEBRENS, PIETER wybrants, pytter (gemeensman) koper Grote Ossenmarkt 25   1653 236 227v
PIEKES, SIEMEN pyckes, symen schipper (wijd-) koper Grote Ossenmarkt 25   1658 237 168v
IEMES, GERLOF iemes, gerlof koper Grote Ossenmarkt 25   1659 237 183r
IEMES, GERLOF iemes, gerlof koper Grote Ossenmarkt 25   1659 237 201r
VRIES, BEREND fries, barent de koper Grote Ossenmarkt 25   1676 240 247r
IEMES, GERLOF yemes, gerlof koper Grote Ossenmarkt 25   1676 240 247r
TJEERDS, RUURD tjeerds, ruurd koper Grote Ossenmarkt 25   1691 242 364r
CHRISTIAANS, ALBERT christiaens, albert koper Grote Ossenmarkt 25   1696 243 230r
STAPERT, SALOMON stapert, salomon chirurgijn (mr) geniaarde Grote Ossenmarkt 25   1722 246 152v
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerryt gortmaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 25   1722 246 152v
WASSENAAR, HARMEN wassenaar, harmen koper Grote Ossenmarkt 25   1723 246 183v
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit gortmaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 25   1728 247 69r
JANS, ANTJE jans, anna koper Grote Ossenmarkt 27   1640 234 110v
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit koper Grote Ossenmarkt 27   1716 245 257r