Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
ABRAHAMS, MOSES abrahams, moses koper Vianen NZ   1668 239 151v
BERENDS, HARMEN beerns, harmen koper Vianen ZZ   1737 249 174r
, BEREND breukers, beernd koper Vianen ZZ   1756 254 25v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Vianen ZZ   1786 262 126r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Vianen ZZ   1786 262 127r
IENTES, JOOST inties, joost koolmeter koper Vianen 2   1705 244 310r
GRAAT, KLAAS PIEKES graad, claes piekes de (mr) ten oosten Vianen 2   1705 244 310r
ALBERTS, KLAAS alberts, klaas verkoper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
GEERTS, JAN geerts, jan verkoper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
, ANTJE klumpert, antje verkoper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
, GEERTRUIDA klumpert, geertruid verkoper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
HENDRIKS, JOHANNES orisand, johannes hendriks varensgezel koper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
MOES, WILLEM moes, willem schipper (turf-) koper Vianen 22 G-106 1810 269 15v
, BERBER , berber koper Vianen 22 G-106 1810 269 15v
, JOHANNES orisand, johannes verkoper Vianen 22 G-106 1810 269 15v
EERKES, HANS erix, hans koper Vijver WZ   1598 228 165r
, IESKJE , jees (wd) verkoper Vijver   1601 228 498r
BERENDS, REINER beerns, reyner (wl) verkoper Vijver   1601 228 498r
PAULUS, REIN paals, reyn koper Vijver   1612 229 157r
JASPERS, JAN jaspers, jan koper Vijver   1649 236 60r
GERLOFS, JAN gerlifs, jan koper Vijver   1649 236 78v
VOS, JENTJE RINTJES vos, janke rinties de koper Vijver OZ   1723 246 174r
JURJENS, JAKOB jurjens, jacob koper Vijver WZ   1749 252 12v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Vijver OZ   1749 252 23v
RUURDS, JILLERT ruurds, jildren koper Vijver WZ   1752 252 230v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Vijver OZ   1758 254 143v
KUIPER, GERRITJE SIEMENS kuyper, gerrytje symens koper Vijver OZ   1759 254 224v
SCHRIK, SJOERD schrik, sjoerd koper Vijver OZ   1765 256 96v
BEIMA, KOERT beyma, coert van verkoper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE witteveen, ijmkje (wl) koper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
JOHANNES, HIELKE joannes, hylcke koper Vijver 2   1653 236 224r
JURJENS, JURJEN juriens, jurien bakker (mr) koper Vijver 2   1656 237 80r
BAKKER, KLAAS JANS backer, claes jansen koper Vijver 2   1659 237 205v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Vijver 2   1661 238 113v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Vijver 2   1663 238 172v
HAAN, OTTE JORIS haen, otte joris de koper Vijver 2   1732 248 170v
HIDDES, TJERK hiddes, tierck koper Vijver 4   1654 236 257v
ZANDSTRA, TJERK JANS sanstra, tjerk jansen koper Vijver 4   1666 239 47v
BOK, OBBE HANSES bock, obbe hansen de koper Vijver 4   1679 241 33r
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper Vijver 4   1722 246 128v
HAAN, ANNE HIELKES haan, anne hylkes de ten westen Vijver 4   1772 258 23v
HAAN, ANNE HIELKES haan, anne hylkes de koper Vijver 4   1772 258 23v
HAAN, NEELTJE HIELKES haan, neeltje hylkes de verkoper Vijver 4   1772 258 23v
OTTES, JORIS ottes, jooris ten noorden Vijver 4   1772 258 23v
RUURDS, JILLERT ruirds, jildren ten zuiden Vijver 4   1772 258 23v
BARTELDS, GERRIT bartles, gerrit koper Vijver 4   1802 266 343r
BAARTES, GERRIT barts, gerrit verkoper Vijver 4 H-099 1808 268 133r
HEINS, KLAAS heins, claas (wd) ten zuiden Vijver 4 H-099 1808 268 133r
JAKOBS, RIKSTJE jacobs, rixtje verkoper Vijver 4 H-099 1808 268 133r
MEINTES, ROELOF meints, roelof (wd) ten westen Vijver 4 H-099 1808 268 133r
OEVER, KLAAS oever, claas van den koper Vijver 4 H-099 1808 268 133r
SCHULTZE, JAN schultz, jan ten noorden Vijver 4 H-099 1808 268 133r
HEINS, JAN heins, jan koper Vijver 6   1755 253 206v
JANS, PIETER jansen, pieter viskoper koper Vijver 7   1631 233 22v
, HARMEN sapeides, harmannes (te warns) pastoor koper Vijver 7   1664 238 234r
MARTENS, JAN martens, jan koper Vijver 7   1670 240 24v
WILLEMS, JAN willems, jan metselaar (mr) koper Vijver 7   1670 240 24v
FOPPES, KLAAS foppes, claas ten zuiden Vijver 8 E-097 1808 268 66v
HEINS, KLAAS heins, claas (wd) ten westen Vijver 8 E-097 1808 268 66v
KROL, SJOERDJE JANS krol, sjoerdtje jans koper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
, n.n., ten noorden Vijver 8 E-097 1808 268 66v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) verkoper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
, JAN spitske, jan boekdrukker koper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
WIEBES, SIJKE wybes, sijke (wd) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
FOPPES, KLAAS foppes, klaas ten zuiden Vijver 8 E-097 1810 268 336r
HEINS, KLAAS heins, klaas (wd) ten westen Vijver 8 E-097 1810 268 336r
HEINS, KLAAS heins, klaas (wd) ten noorden Vijver 8 E-097 1810 268 336r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Vijver 8 E-097 1810 268 336r
, JAN spitske, jan boekdrukker verkoper Vijver 8 E-097 1810 268 336r
SINTS, HUBERT sents, huybert koper Vijver 9   1646 235 222v
FOPPES, KLAAS foppes, klaas koper Vijver 10 E-096 1808 268 67v
HEINS, KLAAS heins, claas (wd) ten westen Vijver 10 E-096 1808 268 67v
JELLES, JETSE jelles, jetze (erven) ten zuiden Vijver 10 E-096 1808 268 67v
SIEMENS, KLAAS symons, claas (wl) verkoper Vijver 10 E-096 1808 268 67v
WIEBES, SIJKE wybes, sijke (wd) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 10 E-096 1808 268 67v
JANS, KORNELIS oldaan, cornelis jans koper Vijver 12   1734 248 318r
JELLES, JETSE jelles, jetze koopman koper Vijver 12   1782 260 183r
KLASES, GERBEN claasen, gerben koper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
KLASES, SIEMEN claasen, symon (thans uitlandig) verkoper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
HEINS, KLAAS heins, klaas (wd)(de tuin van) ten noorden Vijver 12 E-094 1808 268 75r
JELLES, JETSE jelles, jetze (erven) ten oosten Vijver 12 E-094 1808 268 75r
LUITJENS, LIJSBET luitjes, elisabeth koper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
RUURDS, JETSE ruurds, jetze (erven) ten westen Vijver 12 E-094 1808 268 75r
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
, HANS rensman, hans koper Vijverstraat ZZ   1603 228 750r
JANS, AREND swijnvelt, aarnt jans koper Vijverstraat NZ   1611 229 90r
DIRKS, JOEKE dircxz, juke koper Vijverstraat   1611 229 112r
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper Vijverstraat   1612 229 209r
JANS, EGBERT jans, egbert koper Vijverstraat   1612 229 245r
SIEBRENS, FEDDE sibrants, fedde koper Vijverstraat   1613 229 262r
KLASES, DIRK claes, dirck koper Vijverstraat   1613 229 340r
NANNES, PIETER nannings, pieter koper Vijverstraat OZ   1613 229 377r
SIEMENS, KORNELIS symons, cornelis koper Vijverstraat   1614 229 457r
KLASES, FREERK claes, freerck koper Vijverstraat   1614 229 477r
MINNES, KLAAS minnes, claes koper Vijverstraat   1615 230 2r
, , koper Vijverstraat   1615 230 8r
ANDRIES, HIELKE andries, hilcke koper Vijverstraat   1616 230 40r
TEUNIS, TIEDE toenis, tied koper Vijverstraat ZZ   1624 231 23v
JANS, PAULUS jans, pauuel koper Vijverstraat   1627 232 36r
WIETSES, AAGJE wytses, aecht koper Vijverstraat   1627 232 36r
KLASES, TJERK clases, tierck koper Vijverstraat NZ   1627 232 58r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper Vijverstraat NZ   1627 232 58r
VRIES, HANS HARMENS fryes, hans harmen de koopman koper Vijverstraat ZZ   1633 233 90v
HARINGS, EGBERT harings, egbert verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
ROBIJNS, SIEUWKE robijns, siucke verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
HIDDES, RUURD hiddes, ruyrt verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
ROBIJNS, HIELKJE robijns, hylckien verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
HAKES, SIETSE hackes, sytse verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
ROBIJNS, HEERKJE robijns, heertie verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
FOKKES, SIETSE fockes, sytse bewoner Vijverstraat   1633 233 125v
HENDRIKS, JAN hendricx, jan ten westen Vijverstraat   1633 233 125v
, SIPKE , sipcke slotmaker ten oosten Vijverstraat   1633 233 125v
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper Vijverstraat ZZ   1651 236 157v
SCHIERE, SJOERD KLASES schiere, sioerd claessen koper Vijverstraat ZZ   1653 236 229r
JANS, LIEUWE jansen, lieuwe schipper (groot-) koper Vijverstraat ZZ   1653 236 237v
SIKKES, MEINERT sickes, meinert koper Vijverstraat NZ   1658 237 178r
TJALLINGS, WIGLE tjallings, wigle koper Vijverstraat ZZ   1671 240 32r
IEPES, ANSKE zeestra, anscke ypes koper Vijverstraat   1671 240 65v
JANS, JOEKE jansen, jucke koper Vijverstraat NZ   1677 240 255v
EERKES, LIEKELE eerx, lykle koper Vijverstraat NZ   1677 240 262r
ROGIERS, JAKOB rogiers, jacob koper Vijverstraat ZZ   1677 240 262v
HERES, JAKOB heers, jacob koper Vijverstraat NZ   1685 242 64v
JANS, SALOMON jansen, salomon koper Vijverstraat NZ   1685 242 64v
SEERPS, ABE seerps, abbe koper Vijverstraat NZ   1685 242 64v
JANS, JAN jansen, jan timmerman koper Vijverstraat ZZ   1691 242 349r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerryt koper Vijverstraat ZZ   1720 246 71v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter koper Vijverstraat ZZ   1745 251 76r
BOUWES, HIELKE bouwes, hylke koper Vijverstraat ZZ   1747 251 176v
EDGERS, KORNELIS edsgers, cornelis koper Vijverstraat ZZ   1751 252 104v
HEINS, JAN heins, jan koper Vijverstraat NZ   1752 252 234r
ALLES, TJEBBE alles, tjebbe koper Vijverstraat ZZ   1759 254 199r
ANDRIES, JOHANNES andries, johannes koper Vijverstraat ZZ   1767 256 262r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper Vijverstraat ZZ   1781 260 7r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper Vijverstraat ZZ   1781 260 8r
PIETERS, FEITSE pieters, fetze koper Vijverstraat ZZ   1782 260 210r
TJEPKES, DIEUWKE tjepkes, dieuke koper Vijverstraat NZ   1785 261 278r
SCHIERE, JAN schiere, jan koper Vijverstraat NZ   1789 263 138r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN christoffels, christiaan koper Vijverstraat ZZ   1790 263 210r
ADEMA, JOHANNES adama, johannes koper Vijverstraat ZZ   1792 264 25r
WEIDE, IDS weide, its van der koper Vijverstraat ZZ   1806 267 196r
HENDRIKS, FRANS hendricks, frans koper Vijverstraat 4   1638 234 55v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de koper Vijverstraat 4   1638 234 55v
GRAUDA, WALING JANS grauda, walingh jansen koper Vijverstraat 4   1692 243 16r
EVERTS, FRANS everts, frans slager (mr) koper Vijverstraat 4   1695 243 146v
HOUT, KORNELIS HANSES hout, cornelis hansen van der koper Vijverstraat 4   1696 243 233v
RITSKES, GERBEN ritskes, gerben beeldhouder koper Vijverstraat 4   1697 243 309r
ADAMS, JAN adams, jan koper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
PIETERS, EVERT pieters, evert (wd) ten oosten Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
ROOS, TRIJNTJE roos, trijntje de (wd) verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
SIEBES, HIELKE sybes, hylke koper Vijverstraat 5   1756 254 22v
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper Vijverstraat 6   1653 236 229v
KORNELIS, GERRIT cornelis, gerryt koper Vijverstraat 6   1653 236 235v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester) ten westen Vijverstraat 6   1653 236 235v
HANSES, SJOERD hanses, sioerd ten oosten Vijverstraat 6   1653 236 235v
KORNELIS, SIEBRICHJE cornelis, sybrich verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
LIEUWES, MICHIEL lieuwes, michiel verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
KORNELIS, TRIJNTJE cornelis, trijntie verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
HANSES, LOURENS hansen, lourens verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
ADAMS, JAN adams, jan koper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
PIETERS, EVERT pieters, evert (wd) ten oosten Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
ROOS, TRIJNTJE roos, trijntje de (wd) verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
VALK, HARMEN PIETERS falck, harmen pyters koper Vijverstraat 7   1677 240 261v
BAKKER, NEELTJE REINERS bakker, neeltje reinders koper Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
BAUKES, THOMAS baukes, thomas ten noorden Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
EILES, ANDRIES elles, andries (jur franeker) scheepstimmerman (mr) verkoper Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
WILLEKES, HENDRIK willekes, hendrik ten oosten Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
ANDRIES, TIEMEN andries, tymen koper Vijverstraat 8   1633 233 82r
BOUWES, ANNE bouwes, anne koper Vijverstraat 8   1643 235 61v
BOUWES, ANNE buwes, anne koperslager (mr) verkoper Vijverstraat 8   1660 238 24r
JAKOBS, JAN jacobs, jan ten westen Vijverstraat 8   1660 238 24r
, HILTJE stroowyff, hiltie ten zuiden Vijverstraat 8   1660 238 24r
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts brouwer koper Vijverstraat 8   1660 238 24r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaard, philip koper Vijverstraat 12   1768 257 70v
PIEBES, ALEWIJN pybes, alewijn koper Vijverstraat 14   1679 241 36r
IEDES, FLORIS yedes, floris koper Vijverstraat 14   1736 249 150r
BAUKES, GEERTJE bauckes, geertie koper Vijverstraat 16   1627 232 61r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN christoffels, christiaan koper Vijverstraat 20   1778 259 132r
SIKKES, GRIETJE builard, grietje sikkes koper Vijverstraat 20   1778 259 132r
JAKOBS, ANTJE jacobs, antje (wd) verkoper Vijverstraat 20   1778 259 132r
IEDES, FLORIS yedes, floris verkoper Vijverstraat 20   1778 259 132r
SCHUURMANS, SIEMEN schuurmans, symon koper Vijverstraat 20   1803 266 544r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit gortmaker (mr) koper Vijverstraat 22   1742 250 267r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN christoffels, christiaan koper Vijverstraat 24   1787 262 204v
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit koper Vijverstraat 30   1749 251 271v
EVERTS, MINK everts, minke koper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
, JAKOB germen, jacob van ten westen Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
GROOT, REINER groot, reinder de ten oosten Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
GROOT, SIEMEN groot, symon de (wl) verkoper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
GROOT, SIEMEN groot, symon de (wl) ten zuiden Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
LON, TOBIA lon, tobia de (wd) verkoper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
LON, TOBIA lon, tobia de (wd) ten zuiden Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
OEGES, SASKER oeges, sasker loods in dienst bij 's konings marine koper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
ANNES, BOUWE annes, buwe koper Vismarkt 1   1604 228 788r
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS siouma, claes sybrants koper Vismarkt 1   1644 235 153v
DIRKS, TJEPKE dircks, tjepke koper Vismarkt 1   1666 239 44r
QUICKLENBURG, JOHANNES quicklenburg, joannes koper Vismarkt 1   1669 239 201r
, JOHANNES vetzens, johannes koper Vismarkt 1   1729 247 277r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS bruin, lieve sjoerds de koper Vismarkt 1   1739 250 43v
WILDSCHUT, DIRK wildschut, dirk koper Vismarkt 1   1759 254 222v
BRAAK, EVA braak, eva koper Vismarkt 1   1765 256 139v
OOSTERBAAN, HERE oosterbaan, heere koper Vismarkt 1   1788 262 249r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Vismarkt 2   1728 247 93v
HOUKEMA, LAMMERT haukema, lammert (vroedsman) koopman koper Vismarkt 4   1735 249 26r
FOLKERTS, MARIA folkerts, marijke koper Vismarkt 4   1758 254 145v
WATSES, IEPE watses, epo koper Voorstraat ZZ   1597 228 125r
KROL, HENDRIK crol, hendrick koper Voorstraat NZ   1598 228 168r
HEINS, DIRK hein, derck koper Voorstraat ZZ   1599 228 342r
SJAARDES, HEERKE sjardts, hercke koper Voorstraat NZ   1600 228 415r
TIJSES, ANTJE tijssen, anna koper Voorstraat NZ   1600 228 415r
STOFFELS, JAN stoffels, jan ten westen Voorstraat NZ   1600 228 415r
KLASES, claes, dyrck ten oosten Voorstraat NZ   1600 228 415r
FOLKERTS, KLAAS folckerts, claes (wd)(Jets) ten oosten Voorstraat ZZ   1600 228 430r
TJEERDS, PIETER tyaerdts, pieter (wd) ten westen Voorstraat ZZ   1600 228 430r
LOUWS, SIETSE louws, sytze bewoner Voorstraat ZZ   1600 228 430r
DOMINICUS, ANNE dominicus, anne (erven) triumphant Voorstraat ZZ   1600 228 430r
LOUWS, SIETSE louws, sytze gecondemneerde Voorstraat ZZ   1600 228 430r
JAKOBS, REINER jacobs, reyner koper Voorstraat NZ   1601 228 512r
HESSELS, TETJE hessels, tetke koper Voorstraat NZ   1601 228 512r
BARTELDS, JAN bartels, jan ten oosten Voorstraat NZ   1601 228 512r
JAKOBS, ALLERT jacobs, allert ten westen Voorstraat NZ   1601 228 512r
MARTENS, JELTE martens, jelte ten noorden Voorstraat NZ   1601 228 512r
TJITSES, SIMKJE tzisses, simck (wd) verkoper Voorstraat NZ   1601 228 512r
WOPKES, TEEKELE wopckes, taeckele verkoper Voorstraat NZ   1601 228 512r
JAKOBS, IEPE jouckema, ipe jacobs (burgemeester)(te franeker) koper Voorstraat NZ   1601 228 538r
MARCUS, LOLKJE knosses, lolck marcus (te franeker) koper Voorstraat NZ   1601 228 538r
TIJSES, ANTJE tijsses, anna mede-eig Voorstraat NZ   1601 228 538r
TIJSES, ANTJE tijsses, anna ten oosten Voorstraat NZ   1601 228 538r
SJOERDS, TJEERD syourdts, tiaert ten zuiden Voorstraat NZ   1601 228 538r
LOURENS, DIRK lourens, dirck verkoper Voorstraat NZ   1601 228 538r
TIJSES, tijses, itsien verkoper Voorstraat NZ   1601 228 538r
DIRKS, KLAAS dircx, claes koper Voorstraat NZ   1602 228 572r
ROELOFS, ELBERT roloffs, elbrich koper Voorstraat NZ   1602 228 675r
ROELOFS, GERBRICHJE roeloffs, gerbrich koper Voorstraat   1603 228 756r
BAUKES, ROCHUS bauckes, rocheus koper Voorstraat ZZ   1605 228 957r
MICHIELS, IETJE michiels, ydtke koper Voorstraat ZZ   1605 228 957r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans martens koper Voorstraat NZ   1606 228 1020r
HARMENS, SIERK harmens, sierck koper Voorstraat ZZ   1611 229 38r
JOUKES, WEIT jouckes, wyt koper Voorstraat NZ   1611 229 103r
PIERS, SIETSKE piers, syts koper Voorstraat NZ   1611 229 103r
, JAN bredaas, jan koper Voorstraat ZZ   1611 229 133r
SIETSES, BAUKJE sytses, bauck koper Voorstraat ZZ   1611 229 133r
BANGA, ANTJE JAKOBS banga, anna jacobs koper Voorstraat NZ   1613 229 263r
BAUKES, PIEBE bauckes, pybe koper Voorstraat ZZ   1614 229 401r
PIETERS, DIEUWKE pieters, dieuwcke koper Voorstraat ZZ   1615 229 556r
BINNERTS, JAKOB binnerts, jacob koper Voorstraat ZZ   1616 230 25r
BINKES, HENDRIK bentes, hendrick brouwer koper Voorstraat ZZ   1616 230 39r
EEDES, KORNELIS feytema, cornelis edes ten oosten Voorstraat ZZ   1616 230 39r
ARJENS, KORNELIS adriaens, cornelis ten westen Voorstraat ZZ   1616 230 39r
KLASES, ARJEN claes, arian koper Voorstraat NZ   1616 230 69r
KLASES, DIRK claes, dirck koper Voorstraat ZZ   1618 230 293r
FRANSES, ANTJE fransen, antie koper Voorstraat ZZ   1618 230 293r
FRIESES, JARICH frieses, jarich koper Voorstraat NZ   1631 232 348r
DIRKS, DIRK dircks, dirck koper Voorstraat   1631 232 369r
REINS, SIPKE reyns, sipcke koper Voorstraat NZ   1631 233 28v
ARJENS, DIRK aerjans, dirck koper Voorstraat ZZ   1637 234 36r
TEUNIS, ANTJE theunis, antie koper Voorstraat NZ   1639 234 77r
REINERS, FRANS templar, frans reyners koper Voorstraat ZZ   1640 234 107v
KORNELIS, POPPE cornelis, poppe (erven) ten oosten Voorstraat ZZ   1640 234 107v
HENDRIKS, SIERK hendricks, sierck (erven)(burgemeester) ten westen Voorstraat ZZ   1640 234 107v
HAITSES, OEPKE haytses, upcke ten zuiden Voorstraat ZZ   1640 234 107v
ANDRIES, TRIJNTJE andries, trijntie andries ten zuiden Voorstraat ZZ   1640 234 107v
JOOSTES, KOMMERKE joostes, commerke (wd) verkoper Voorstraat ZZ   1640 234 107v
FRANSES, JAN templar, jan fransen (wl) verkoper Voorstraat ZZ   1640 234 107v
JANS, WIETSKE templar, wytske jans verkoper Voorstraat ZZ   1640 234 107v
WIEBRENS, PIETER wibrens, piter koper Voorstraat ZZ   1641 234 135r
TJEERDS, HOBBE tiaerts, hobbe koper Voorstraat ZZ   1641 234 159r
FONGERS, JAN fongers, jan koper Voorstraat NZ   1642 234 175v
ENNEMA, PAULUS JANS innema, pouwels jansen koper Voorstraat NZ   1642 235 26v
ALEFS, HUBERT aleffs, huibert koper Voorstraat ZZ 1-153 1643 235 58r
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper Voorstraat NZ   1644 235 135v
TJEERDS, ALLERT tieerds, allert koopman koper Voorstraat NZ   1663 238 167r
ABRAHAMS, MOSES abrahams, moses koper Voorstraat ZZ   1667 239 97r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper Voorstraat NZ   1687 242 208v
DREYER, DIENA TJEBBES dreyer, dina tjebbes koper Voorstraat NZ   1687 242 208v
KLASES, KLAAS claesen, claes koper Voorstraat NZ   1687 242 209v
SLOTERDIJK, SIEMEN sloterdijk, symon koper Voorstraat NZ   1687 242 209v
STIJL, JETSE JELLES stijl, jetse jelles koper Voorstraat ZZ   1689 242 281r
BELIDA, FILIPPUS belida, philippus koper Voorstraat ZZ   1699 244 24r
ARENDS, JAN arents, jan koper Voorstraat ZZ   1757 254 89v
ARENDS, HARMEN luisbroek, harmen arent koper Voorstraat ZZ   1767 257 20r
NORBERHUIS, TEUNIS norbruis, theunis koper Voorstraat ZZ   1775 258 238r
ALTENA, JAN altena, jan koper Voorstraat ZZ   1777 259 70v
GONGGRIJP, ALBERT gonggrijp, albert koper Voorstraat NZ   1783 261 30r
TEUNIS, WILLEM tonys, willem koper Voorstraat 1   1601 228 515r
JANS, WILLEM jans, willem ten oosten Voorstraat 1   1601 228 515r
ANNES, BOUWE annes, buwe verver ten noorden Voorstraat 1   1601 228 515r
HENDRIKS, SAPE hendrix, saeff verkoper Voorstraat 1   1601 228 515r
, TRIJNTJE saeffes, trijn verkoper Voorstraat 1   1601 228 515r
DIRKS, PIETER dircks, pieter verkoper Voorstraat 1   1601 228 515r
LIEUWES, SJOERD lieuwes, siuerd koper Voorstraat 1   1627 232 15r
ROMKES, KLAASKE romckes, claeske koper Voorstraat 1   1627 232 15r
IEPES, ANSKE zeestra, anske ypes geniaarde Voorstraat 1   1699 243 391v
LIEUWES, EESGE lieuwes, eesge koper Voorstraat 1   1699 243 391v
STIJL, FOEKJE SIEMENS stijl, foekjen symons koper Voorstraat 1   1699 243 391v
BOKKES, PIETER bockes, pieter koper Voorstraat 1   1715 245 236v
EESGES, LIEUWE esges, lieuwe (wl) schipper verkoper Voorstraat 1   1715 245 236v
HUIGS, DIRK huigens, dirk ten oosten Voorstraat 1   1715 245 236v
LIEUWES, DOETJE lieuwes, doedtie (wd) verkoper Voorstraat 1   1715 245 236v
LIEUWES, SJOERD lieuwes, sjoerd (erven)(wl) verkoper Voorstraat 1   1715 245 236v
PIETERS, DIEUWKE pieters, dieuke koper Voorstraat 1   1715 245 236v
QUICKLENBURG, IETJE quicklenburgh, yda ten noorden Voorstraat 1   1715 245 236v
ASPEREN, IESKJE HESSELS asperen, jiskien hessels koper Voorstraat 1   1731 247 375v
BOKKES, PIETER bockes, pieter (erven)(wl) blauwverver verkoper Voorstraat 1   1731 247 375v
JARICHS, KLAAS bretton, claes jarigs hoedenmaker (mr) koper Voorstraat 1   1731 247 375v
REINERS, KLAAS reiners, claes (midlum) verkoper Voorstraat 1   1731 247 375v
WETSENS, wetsens, secretaris ten noorden Voorstraat 1   1731 247 375v
ASPEREN, IESKJE HESSELS asperen, jischien hessels verkoper Voorstraat 1   1747 251 189v
BOUWES, AAGJE bouwes, aagjen koper Voorstraat 1   1747 251 189v
JARICHS, KLAAS bretton, claas jarigs verkoper Voorstraat 1   1747 251 189v
BRUIN, LIEUWE bruin, lieuwe de ten noorden Voorstraat 1   1747 251 189v
JELLES, JETSE jelles, jetse glazenmaker (mr) koper Voorstraat 1   1747 251 189v
EERKES, HANS erix, hans (burgemeester en rentmr.) koper Voorstraat 2   1597 228 45r
REINERS, PIETJE reyners, pytke koper Voorstraat 2   1597 228 45r
FEDDES, SJOERD feddes, sjoerd apotheker koper Voorstraat 2   1687 242 187r
GEERTS, GEESKE geerts, geeske verkoper Voorstraat 2   1687 242 187r
HETTINGA, ROMKE hettinga, romcke van ten zuiden Voorstraat 2   1687 242 187r
PIETERS, JAKOB pytters, jacob (erven) bakker (mr) ten oosten Voorstraat 2   1687 242 187r
SIEBRENS, BEREND sybrens, berent kleermaker (mr) verkoper Voorstraat 2   1687 242 187r
FEDDES, SJOERD feddes, sioerd (op vlieland) verkoper Voorstraat 2   1692 243 11v
HOITES, HOITE hoites, hoite ten oosten Voorstraat 2   1692 243 11v
JORNA, jorna, (burgemeester) ten zuiden Voorstraat 2   1692 243 11v
IEPES, ANSKE zeestra, anske ypes (mede vroedschap) koper Voorstraat 2   1692 243 11v
NAUTA, nauta, ydverke koper Voorstraat 2   1719 246 50r
HOITES, BROER hoites, broer koper Voorstraat 2   1721 246 122v
BROERS, HOITE broers, hoite ten oosten Voorstraat 2   1757 254 94r
BROERS, SARA broers, sara verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
BROERS, SARA broers, sara verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
EELKES, PIER eelkes, pier bakker (mr) verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
FOKKES, KORNELIS fockes, cornelis (wl) verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
HAANSTRA, WATSE haanstra, watse ten zuiden Voorstraat 2   1757 254 94r
RIENKS, LOLKJE rinkes, lolkje (moeder)(wl) verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob timmerman (mr) koper Voorstraat 2   1757 254 94r
HAANSTRA, WATSE haanstra, watse koper Voorstraat 2   1766 256 198v
GROOT, JAN IEDES groot, jan ydes de ten oosten Voorstraat 2   1800 265 486r
HAANSTRA, MARTJEN haanstra, maartje (wd) verkoper Voorstraat 2   1800 265 486r
HILARIUS, WATSE hilarius, watze ten westen Voorstraat 2   1800 265 486r
, JOHANNES lauwer, johannes (wl) verkoper Voorstraat 2   1800 265 486r
REINHART, JAKOB reinhart, jacob kastelein koper Voorstraat 2   1800 265 486r
REINHART, JAKOB reinhart, jacob kastelein ten westen Voorstraat 2   1800 265 486r
JANS, WILLEM jans, willem verkoper Voorstraat 3   1605 228 875r
SIEMENS, PIETER symons, pieter ten oosten Voorstraat 3   1605 228 875r
TEUNIS, WILLEM thoenis, willem ten westen Voorstraat 3   1605 228 875r
HAAN, REIN PIETERS haen, reyn pieters de koper Voorstraat 3   1658 237 153r
BAKKER, JAKOB WIEGERS backer, jacob wygers ten oosten Voorstraat 3   1766 256 200v
, JAN elshoff, jan ten noorden Voorstraat 3   1766 256 200v
HUIGS, DIRK huigens, dirk (erven) verkoper Voorstraat 3   1766 256 200v
JELLES, JETSE jelles, jetse ten westen Voorstraat 3   1766 256 200v
JONG, GERRIT jong, gerryt de (kinderen van) verkoper Voorstraat 3   1766 256 200v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis (kinderen van) verkoper Voorstraat 3   1766 256 200v
ZACHARIAS, JOCHEM zacharias, jochem koper Voorstraat 3   1766 256 200v
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman ten westen Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
NORBERHUIS, TEUNIS norbruys, teunis koperslager (mr) ten oosten Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
ZACHARIAS, JOCHEM sacharias, jochum (wl) hoedenmaker verkoper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, JAKOB sloten, jacob van koper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, JAKOB sloten, jacob van ten noorden Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, TJEERDJE sloten, tjettie van koper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, TJEERDJE sloten, tjettie van ten noorden Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
FOLKERTS, HILTJE volkerts, hiltie (wd) verkoper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
LASES, MARTEN laessen, marten mr. schoenmaker koper Voorstraat 5   1633 233 124v
MARTENS, AAFKE martens, aeffke koper Voorstraat 5   1633 233 124v
GREULTS, ROMKE greolts, rompcke ten noorden Voorstraat 5   1633 233 124v
GREULTS, ROMKE greolts, rompcke ten oosten Voorstraat 5   1633 233 124v
KLASES, KLAAS clasen, claes ten westen Voorstraat 5   1633 233 124v
GREULTS, ROMKE greolts, rompcke c.s. verkoper Voorstraat 5   1633 233 124v
WEIMA, JARICH SJOERDS weyma, jaerig sjoerds (burgemeester)(oud-) koper Voorstraat 5   1728 247 112v
BAKSMA, HARMEN ARENDS baksma, harmen arents koper Voorstraat 5   1728 247 205v
ARENDS, WOUTER arents, wouter schoenmaker (mr) koper Voorstraat 5   1733 248 207r
FONGERS, BROER fongers, broer koper Voorstraat 5   1734 248 314r
KORNELIS, JAKOB cornelis, jacob koper Voorstraat 5   1747 251 207v
LEI, SIEMEN ley, simon van der koper Voorstraat 5   1782 260 309r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Voorstraat 5   1783 261 62r
NORBERHUIS, TEUNIS norberhuis, teunis koper Voorstraat 5   1783 261 62r
BRANDS, DOEDE brants, doede bakker koper Voorstraat 6   1629 232 211r
KORNELIS, HESSEL cornelis, hessel koper Voorstraat 6   1711 245 132v
RADSMA, JAKOB HARMENS ratsma, jacob harmens horlogemaker (mr) koper Voorstraat 6   1741 250 199v
BENTFORD, AALTJE bentfort, aletta koper Voorstraat 6 7-076 1788 263 21r
BENTFORD, AALTJE bentfort, aletta verkoper Voorstraat 6   1794 264 168v
PIETERS, ANTJE pieters, anna koper Voorstraat 6   1794 264 168v
RADSMA, radsma, (wd) ten zuiden Voorstraat 6   1794 264 168v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd schipper (kof-) koper Voorstraat 6   1794 264 168v
IEMES, JAN yemes, jan ten westen Voorstraat 6   1794 264 168v
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. ten oosten Voorstraat 6   1794 264 168v
BENNINGA, JOHANNA benninga, johanna koper Voorstraat 6   1802 266 109r
GROOT, C. groot, c. de (wd) ten westen Voorstraat 6   1802 266 109r
PIETERS, ANTJE pieters, anna verkoper Voorstraat 6   1802 266 109r
RADSMA, MARTEN radsma, marten ten zuiden Voorstraat 6   1802 266 109r
VEEN, JAN veen, jan van der horlogemaker koper Voorstraat 6   1802 266 109r
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd schipper verkoper Voorstraat 6   1802 266 109r
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. ten oosten Voorstraat 6   1802 266 109r
ROELOFS, JAN roeliffs, jan (te leeuwarden) koper Voorstraat 7   1627 232 12r
LAMMERTS, AALTJE lamberts, aeltie (te leeuwarden) koper Voorstraat 7   1627 232 12r
WATSES, HENDRIK watzes, hendrick slager ten oosten Voorstraat 7   1627 232 12r
GREULTS, ROMKE greolts, romcke ten westen Voorstraat 7   1627 232 12r
WILLEMS, willems, hadewij (wd) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
KET, DIRK WILLEMS keth, dirck willems (wl)(burgemeester) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
KET, GERRIT DIRKS keth, gerryt dircks (burgemeester) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
KET, WILLEM DIRKS keth, willem dircks verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
NANNES, PIETER nannings, pieter (burgemeester in medemblik) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
TEUNIS, JELTJE teunis, jeltie koper Voorstraat 7   1630 232 309r
BLOK, ALLERT TEUNIS block, allert teunis (burger-hopman) koper Voorstraat 7a   1663 238 183r
JANS, JOHANNES uyll, joannes jans van der koper Voorstraat 7a   1668 239 132v
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd koper Voorstraat 7a   1682 241 192r
GOVERTS, FRANS goverts, frans koper Voorstraat 7a   1698 243 350r
BOOTSMA, ARJEN SIEMENS bootsma, arjen simons koper Voorstraat 7   1715 245 234v
BOOTSMA, FRANS SIEMENS bootsma, frans simons koper Voorstraat 7   1715 245 234v
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus koper Voorstraat 7   1753 253 87r
DOEDES, ANDRIES doedes, andries koper Voorstraat 7a   1762 255 149r
JANS, TJALLING jans, tjalling geniaarde Voorstraat 7a   1762 255 149r
ARJENS, HIELKE arjens, hyltje koper Voorstraat 7a   1775 258 199v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries (wl) verkoper Voorstraat 7a   1775 258 199v
FRANSES, ANTJE franzen, anna (wd) verkoper Voorstraat 7a   1775 258 199v
LAAN, SIKKE laan, sikko van koper Voorstraat 7a   1775 258 199v
LEI, SIEMEN ley, simon van der ten oosten Voorstraat 7a   1775 258 199v
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke (wd) ten noorden Voorstraat 7a   1775 258 199v
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus ten westen Voorstraat 7a   1775 258 199v
SIEMENS, AGE symons, agge koper Voorstraat 8   1632 233 62r
HORST, JAN horst, jan van der koper Voorstraat 8   1643 235 89r
SEERPS, WIEBREN seerps, wibrant koper Voorstraat 8   1643 235 89r
, JAKOB lybart, jaques koper Voorstraat 8   1648 236 18r
HAANTJES, haenties, amalijcke koper Voorstraat 8   1656 237 71v
ANDRIES, PIETER andries, pieter koper Voorstraat 8   1665 239 5ra
DIRKS, ARJEN dirks, arjen koper Voorstraat 8   1665 239 5ra
DIRKS, SIEMEN dirks, symon koper Voorstraat 8   1665 239 5ra
REIERS, KORNELIS reyers, cornelis koper Voorstraat 8   1693 243 44v
RIJPMA, LIEUWE ripema, livius koper Voorstraat 8   1694 243 89v
RIJPMA, LIEUWE ripema, livius apotheker koper Voorstraat 8   1694 243 103r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS zijlstra, cornelis dirks koper Voorstraat 8   1781 260 15v
EVERTS, FRANS everts, frans koper Voorstraat 9   1679 241 53v
SIEBRENS, JAN sybrens, jan koper Voorstraat 9   1763 255 229v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Voorstraat 9   1769 257 134r
DOEDES, ANDRIES doedes, andries (wd) ten westen Voorstraat 9   1774 258 171v
JELGERSMA, B. jelgersma, b. doctor ten oosten Voorstraat 9   1774 258 171v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koopman verkoper Voorstraat 9   1774 258 171v
LEI, SIEMEN ley, simon van der koopman koper Voorstraat 9   1774 258 171v
SCHONEBEEK, GRIETJE JANS schonebeek, grietje jans verkoper Voorstraat 9   1774 258 171v
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke (wd) ten noorden Voorstraat 9   1774 258 171v
LEI, SIEMEN ley, simon van der verkoper Voorstraat 9   1777 259 62v
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koper Voorstraat 9   1777 259 62v
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Voorstraat 9   1789 263 87v
GOGH, LIJSBERT goch, lijsbertus van schildersgezel koper Voorstraat 9   1795 264 283v
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens (curatoren over) verkoper Voorstraat 10   1619 230 314r
BAARDA, IETJE baerda, ida (curatoren over) verkoper Voorstraat 10   1619 230 314r
JOCHEMS, JAN jochums, jan koper Voorstraat 10   1633 233 93r
HORST, JAN JOCHEMS horst, jan jochums van der koper Voorstraat 10   1643 235 58v
PONTANUS, DIONISIUS pontanus, dionisius koper Voorstraat 10   1644 235 151v
, JAN wiro, jan koper Voorstraat 10   1645 235 190r
JANS, EILERT jansen, ellert koper Voorstraat 10   1645 235 190v
PONTANUS, DIONISIUS pontanus, dionysius koper Voorstraat 10   1645 235 191r
IEPES, JURJEN ypes, jurjen koper Voorstraat 10   1684 242 28r
STERK, BALT sterck, baltus caspari koper Voorstraat 10   1685 242 101v
OTTES, KORNELIS ottes, cornelis koper Voorstraat 10   1688 242 221v
SCHELTEMA, JAN PIETERS scheltema, jan pieters koper Voorstraat 10   1714 245 229r
SCHAAF, HENDRIK schaaff, hendrik geniaarde Voorstraat 10   1738 249 345r
STINSTRA, SIEMEN JOHANNES stinstra, symon johannes koper Voorstraat 10   1738 249 345r
SCHELTES, ANTJE scheltes, antie koper Voorstraat 10   1739 250 10v
SIKKEMA, HARMEN siccama, harmanus tinnegieter (mr) koper Voorstraat 10   1739 250 10v
IMMERZEEL, HUBERT immerseel, huibertus van koper Voorstraat 11   1683 241 237v
WILLEMS, KORNELIS willems, cornelis boekdrukker koper Voorstraat 11   1694 243 115v
REINALDA, JOHANNES reynalda, johannes koper Voorstraat 11   1705 244 270v
EVERTS, HENDRIK everts, hendrik (burgemeester)(oud-) koper Voorstraat 11   1745 251 93r
JELGERSMA, BERNARDUS jelgersma, bernardus koper Voorstraat 11   1760 255 1r
SLOTEN, JEEN slooten, jane van (burgemeester, oud-) koper Voorstraat 11b   1781 260 109v
, JAN dolphijn, jan koper Voorstraat 12   1597 228 127r
SCHELTES, JURJEN scheltes, jurgien koper Voorstraat 12   1611 229 67r
TJEERDS, FOPPE tiaerts, foppe koper Voorstraat 12   1634 233 138r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntie koper Voorstraat 12   1634 233 138r
EVERTS, PIETER everts, pieter koper Voorstraat 12   1662 238 152v
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper Voorstraat 12   1753 253 93r
BRUG, JAN brug, jan van der blikslager (mr) koper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
RADSMA, KLAASKE radsma, klaaske koper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
SCHAAF, S. schaaff, s. (wd) ten oosten Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
PEAUX, PIER peaux, pierre (wd) ten westen Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
HANNEMA, PIETER hannema, pieter verkoper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina verkoper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
HILLEBRANDS, WILLEM hillebrandt, wilhelmus (dr) koper Voorstraat 13   1668 239 128r
GREIDANUS, TJEERD greydanus, tjeerd koper Voorstraat 13   1763 255 199v
OUDENDAG, MATTEUS ouendag, matthijs koper Voorstraat 13   1795 264 280r
OEPKES, REIN upkes, reyn koper Voorstraat 14   1597 228 86r
RIPPERTS, ANTJE ripperts, anneke koper Voorstraat 14   1642 234 175r
BRAAM, KLAAS FREERKS braem, claes freercks koper Voorstraat 14   1648 236 26r
BONKAMP, NICOLAAS boncamp, nicolaas koper Voorstraat 14   1700 244 57r
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Voorstraat 14   1701 244 118v
YTSMA, WIEBREN itsma, wybrandus van koper Voorstraat 14   1753 253 97v
SCHAAF, HENDRIK schaaff, hendrik koper Voorstraat 14   1759 254 219r
VORM, TJEERD form, tjeerd van der koper Voorstraat 15   1775 258 220r
STUURMAN, GERRIT stuurman, gerryt koper Voorstraat 15   1783 261 43v
OKKES, JURJEN ockes, jurjen koper Voorstraat 16   1765 256 179r
OKKES, JURJEN ockes, jurjen koper Voorstraat 16   1768 257 38v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Voorstraat 16   1769 257 111r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Voorstraat 16   1786 262 94v
BROUWER, GRIETJE ARJENS brouwer, grietje arjens koper Voorstraat 16   1805 267 132r
HARMENS, WIEGER harmens, wyger koper Voorstraat 16   1805 267 132r
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper Voorstraat 17   1599 228 304r
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt (sterfhuis van) slager verkoper Voorstraat 17   1599 228 328r
ADAMS, ANTONIUS adams, anthoni (te franeker) provisioneel k Voorstraat 17   1599 228 328r
MARTENS, FRANS martens, frans koper Voorstraat 17   1602 228 630r
ALKES, LOLKE aelckes, lolcke schoenmaker koper Voorstraat 17   1616 230 41r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens verkoper Voorstraat 17   1616 230 41r
PIETERS, THOMAS pieters, thomas slachter bewoner Voorstraat 17   1616 230 41r
RING, FRANS JAKOBS ringh, frans jacobs de koper Voorstraat 17   1616 230 41r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens verkoper Voorstraat 17   1616 230 41r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claes bakker bewoner Voorstraat 17   1616 230 41r
SJOERDS, GREULT sioerds, greolt koper Voorstraat 17   1640 234 104v
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd hoedemaker koper Voorstraat 17   1664 238 239v
MIDDACHTEN, PIETER middachten, pieter koper Voorstraat 17   1664 238 239v
HENGEVELD, TRIJNTJE hengevelt, trijntje koper Voorstraat 17   1683 242 3v
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd koper Voorstraat 17   1698 243 386r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van boekdrukker koper Voorstraat 17   1799 265 381r
BONNEMA, OEPKE HAITSES bonnema, upcke haytses koper Voorstraat 18   1636 234 5r
WIEBRENS, HITJE wybrants, hidtie koper Voorstraat 18   1636 234 5r
FRANSES, JAN fransen, jan ten oosten Voorstraat 18   1636 234 5r
HENDRIKS, SIERK hendricks, sierck ten westen Voorstraat 18   1636 234 5r
PIETERS, BAUKJE pytters, bauck verkoper Voorstraat 18   1636 234 5r
JELTES, RINSE jeltes, rinse verkoper Voorstraat 18   1636 234 5r
HENDRIKS, JAN hendrycx, jan koper Voorstraat 18   1643 235 66r
WIEBRENS, PIETER wybrants, pyter koper Voorstraat 18   1643 235 66r
HOEF, HARMEN hoef, harmen equipagemeester koper Voorstraat 18   1655 237 23r
, TJERK theodori, tarquinius notaris koper Voorstraat 18   1664 238 241v
PIETERS, DOEKE pyters, doeke koper Voorstraat 18   1738 249 224r
ALTENA, SIEDS altena, syds koper Voorstraat 18   1757 254 105r
BRAAMS, ANTJE braams, anna koper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
BRAAMS, ANTJE braams, anna ten oosten Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
GRATEMA, TJEPKE gratema, tjepke (erven) ten westen Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
HOUT, LIJSBET hout, elisabeth van der (wd) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon doctor (medicinae) ten oosten Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon doctor (medicinae) koper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
VERMEERS, ANTJE vermeersch, anna (wd) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
VERMEERS, GIJSBERT vermeersch, gijsbertus (wl) doctor verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
VOORDA, JAN voorda, jan (wl) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
ALTENA, SIEDS altena, syds (burgemeester)(wl) koper Voorstraat 18   1774 258 155r
ALTENA, SIEDS altena, syds (burgemeester)(wl) ten oosten Voorstraat 18   1774 258 155r
ALTENA, SIEDS altena, syds (burgemeester)(wl) ten noorden Voorstraat 18   1774 258 155r
, HENDRIK duimes, hendrik ten zuiden Voorstraat 18   1774 258 155r
JOHANNES, AGE johannes, age ten westen Voorstraat 18   1774 258 155r
KERK, kerk, doopsgezinde (diaconen der doopsgezinde gemeente) verkoper Voorstraat 18   1774 258 155r
NOLLIDES, JENTJE nollides, janke (wd) koper Voorstraat 18   1774 258 155r
NOLLIDES, JENTJE nollides, janke (wd) ten oosten Voorstraat 18   1774 258 155r
NOLLIDES, JENTJE nollides, janke ten noorden Voorstraat 18   1774 258 155r
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper Voorstraat 19   1615 229 559r
MEILSMA, JAKOB meilsma, jacobus koper Voorstraat 19   1659 237 196v
DIRKS, JAN dircxen, jan koper Voorstraat 19   1661 238 83r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Voorstraat 19   1789 263 125v
POST, PIETER post, pieter schilder (mr) koper Voorstraat 19   1797 265 39r
DUBLINGA, FREERK dublinga, fredrik koper Voorstraat 19   1801 265 686r
SLUIS, JELLE sluis, jelle van der (sexbierum) ontvanger koper Voorstraat 20   1730 247 365v
FONTEIN, AAFKE REINERS fontein, aefke reiners koper Voorstraat 20   1731 247 386r
OEDSES, RINNERT oeds, rinnert koper Voorstraat 21   1626 231 128v
DIRKS, FRANS dircks, frans koper Voorstraat 21   1626 231 143r
SJOERDS, FEIKE sioerdts, feycke koper Voorstraat 21   1652 236 186v
ALTENA, SIEDS altena, syds koper Voorstraat 22   1753 253 92r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper Voorstraat 23   1601 228 514r
JILLES, MAAIKE jelis, maycke koper Voorstraat 23   1601 228 514r
, MARIA , mariken (wd) ten oosten Voorstraat 23   1601 228 514r
, TJEBBE , tiebbe (wl) ten oosten Voorstraat 23   1601 228 514r
MEKKES, IEPE meckes, ippe ten westen Voorstraat 23   1601 228 514r
SJOERDS, STOFFEL syourdts, stoffel smid ten noorden Voorstraat 23   1601 228 514r
KLASES, DIRK claes, dirck verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
GERRITS, SARA gerryts, sara verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
GERRITS, SARA gerryts, sara verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
SIEBRENS, JOOST sybrandts, joest zeilmaker verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
JOOSTES, SIKKE joestes, sicke (nagelaten weeskind van) verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
GERRITS, ALBERT gerrits, albert koper Voorstraat 23   1688 242 230r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van apotheker koper Voorstraat 23   1688 242 230r
SURINGAR, GAUKE GERRITS suyrger, gouke gerrits koper Voorstraat 23   1692 242 382v
JANS, ANNE jansen, anne koopman koper Voorstraat 23   1696 243 186v
VRIES, HERE DOUWES vries, heere douwes de koper Voorstraat 23   1714 245 227v
HARINGS, ANDRIES both, andries harings tinnegieter (mr) koper Voorstraat 23   1718 246 28r
HILVERDA, ABE JANS hilwerda, abe jans koper Voorstraat 23   1782 260 196r
, SIPKE ryourdts, sipcke koper Voorstraat 24   1597 228 25r
, KORNELIS conincx, cornelis naastligger Voorstraat 24   1597 228 25r
HIDDES, NANNE hiddes, nanne bode (gerechts-) koper Voorstraat 24   1652 236 209v
WRINGER, DOMINICUS wringer, dominicus koper Voorstraat 24   1671 240 52v
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Voorstraat 24   1672 240 85v
, JOHANNES schoth, johan koper Voorstraat 24   1682 241 207v
JANS, HANS jansen, hans koper Voorstraat 24   1684 242 12v
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Voorstraat 24   1685 242 77r
GAVERE, LAMMERT gavere, lammert de koper Voorstraat 24   1692 242 401r
HAARSMA, ANNE haersma, annius van koper Voorstraat 24   1732 248 151r
, MARIA codercq, maria koper Voorstraat 24   1773 258 89v
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes (erven) ten zuiden Voorstraat 24   1773 258 89v
HEINSIUS, DANIEL heinsius, daniel (nagelaten kinderen van) verkoper Voorstraat 24   1773 258 89v
HOOGLAND, hoogland, (vroedsman) ten oosten Voorstraat 24   1773 258 89v
NAUTA, KLAAS nauta, klaas (wd) ten westen Voorstraat 24   1773 258 89v
FINK, MINNE vink, menno (burgemeester)(oud-) koper Voorstraat 24   1794 264 171v
WILLEMS, DAVID willems, david koper Voorstraat 24   1795 264 249r
, hinstra, goesius koper Voorstraat 24   1795 264 271v
, ANTONIA nippold, antonetta koper Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
, KAREL nippold, carel verkoper Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
STINSTRA, G. stinstra, g. ten westen Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
STINSTRA, G. stinstra, g. ten zuiden Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
VETTEVOGEL, W. vettevogel, w. notaris ten oosten Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
SIEMENS, PIETER symons, pieter koper Voorstraat 25   1603 228 697r
REINERS, FRANS templar, frans reiners koopman koper Voorstraat 25   1662 238 150r
GAVERE, LAMMERT gavere, lammert de koper Voorstraat 25   1685 242 83v
PIETERS, SJOERD pytters, sjoerdt koper Voorstraat 25   1703 244 195r
TJEERDS, JAN vattinga, jan tiaerdts (crediteuren van) verkoper Voorstraat 26   1619 230 315r
TJEERDS, TRIJNTJE tiaerdts, trijn (crediteuren van) verkoper Voorstraat 26   1619 230 315r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacobs koper Voorstraat 26   1654 236 271r
DUDEN, ROELOF duiden, roelof van koper Voorstraat 26   1699 243 401v
SCHOTSMAN, FREERK schotsman, fredrick boekdrukker (mr) koper Voorstraat 26   1718 245 309r
HASELAAR, LAAS haselaer, laes koper Voorstraat 26   1722 246 147r
RADSMA, HARMEN radsma, harmen koper Voorstraat 26   1777 259 38r
TJEBBES, HEIN tiebbes, heyn koper Voorstraat 27   1661 238 72v
IEGES, HIDDE yges, hidde koper Voorstraat 27   1681 241 174r
WAARD, PIETER waard, pieter de koper Voorstraat 27   1730 247 314v
BOERMAN, CHRISTIAAN burman, christiaan koper Voorstraat 27   1745 251 126r
BOERMAN, MARIA burman, maria koper Voorstraat 27   1785 261 286r
SMID, FEITSE smit, feitze koper Voorstraat 27   1797 265 22r
KALSBEEK, WILLEM calsbeek, willem van koper Voorstraat 27   1803 266 539r
, TOBIAS schattenberg, tobias koper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
WIT, AALTJE wit, aleida de koper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
, straus, ten oosten Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
VEEN, JAN veen, jan van der ten westen Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
FABER, JAN faber, jan ten noorden Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
KALSBEEK, WILLEM kalsbeek, willem van verkoper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
HANSES, MARIA hanskes, maria verkoper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
, naam Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirksen koper Voorstraat 28   1682 241 186r
BRUINSVELD, TRIJNTJE bruinsveld, trijntje koper Voorstraat 28   1700 244 68v
IJSENBEEK, JAN THOMAS ijsenbeek, jan tomas koper Voorstraat 28   1738 249 221v
WILDSCHUT, DIRK wildschut, dirk koper Voorstraat 28   1765 256 123v
FONTEIN, JAN fontein, jan koper Voorstraat 28   1790 263 219r
HENDRIKS, JAKOB hendrix, jacob koper Voorstraat 29   1644 235 141r
REINERS, FRANS templar, frans reiners koper Voorstraat 29   1654 236 276v
POPTA, JAKOB JAKOBS popta, jacob jacobs koper Voorstraat 29   1660 238 54v
JANS, DOUWE jansen, douwe koper Voorstraat 29   1692 242 371v
, THEODORUS hugen, theodorus smid (zilver-)(mr) koper Voorstraat 29   1698 243 372v
HUIGS, hugen, theodori koper Voorstraat 29   1706 244 336r
HUIGS, THEODORUS hugen, theodorus koper Voorstraat 29   1711 245 160r
PIETERS, EGBERT pytters, egbert schilder (mr) koper Voorstraat 29   1716 245 274r
KORNELIS, BAUKE cornelis, bauke scheepstimmerman (oud-) verkoper Voorstraat 29   1776 259 7r
HALBES, GEERTJE halbes, gertie koper Voorstraat 29   1776 259 7r
, WILLEM stijckel, willem koper Voorstraat 29   1776 259 7r
, JAN straus, jan horlogemaker (mr) koper Voorstraat 29   1806 267 279v
SJOERDS, DIRK sjoerds, dirk koper Voorstraat 30   1680 241 89r
SJOERDS, DIRK sjoerds, dirk koper Voorstraat 30   1680 241 90r
DOEDES, SIETSE doedes, sytse koper Voorstraat 30   1709 245 97v
NAUTA, KLAAS nauta, claas koper Voorstraat 30   1753 253 53v
ANDRIES, PIETER andries, pyter koper Voorstraat 30   1753 253 56v
TEEKES, KLAAS takes, klaas koper Voorstraat 30   1779 259 168v
TJERKS, LIJSBET tjerks, lijsbeth verkoper Voorstraat 30   1779 259 168v
ANDRIES, PIETER vervinga, pieter andries verkoper Voorstraat 30   1779 259 168v
WILDSCHUT, DIRK wildschut, dirk koper Voorstraat 30   1780 259 238v
TEEKES, KLAAS takes, klaas verkoper Voorstraat 30   1780 259 238v
VRIES, KLAAS vries, claas de geniaarde Voorstraat 30   1785 262 40r
WILDSCHUT, DIRK wildschut, dirk koper Voorstraat 30   1785 262 40r
BOTES, JAN bootes, jan bakker (banket-)(mr) koper Voorstraat 30   1806 267 256v
BOTES, JAN bootes, jan bakker (koek-) verkoper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten westen Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
, WIJNAND hoekes, wynand ten zuiden Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
NAUTA, SARA nauta, sara koper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
NAUTA, SARA nauta, sara koper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
SIEBRENS, KLAAS sybrands, klaas koper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
, ADAM terwogt, adam ten oosten Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
BOTES, JAN bootes, jan bakker (koek-) verkoper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten westen Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
, WIJNAND hoekes, wynand ten zuiden Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
NAUTA, SARA nauta, sara koper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
NAUTA, SARA nauta, sara koper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
SIEBRENS, KLAAS sybrands, klaas koper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
, ADAM terwogt, adam ten oosten Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
KORNELIS, LEENDERT cornelis, leenert lakenkoper koper Voorstraat 31   1633 233 86r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 31   1776 258 248r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 31   1776 258 248r
, SAMUEL roerich, samuel koper Voorstraat 31   1776 258 248r
, SAMUEL roerich, samuel koper Voorstraat 31   1776 258 248r
TJEPKES, PIETER tjepkes, pieter geniaarde Voorstraat 31   1793 264 86r
, JAKOB dodenhuizen, jacob koper Voorstraat 31   1793 264 86r
JANS, NANNE jans, nanne koper Voorstraat 32   1640 234 100r
, REINER templar, reiner koper Voorstraat 32   1669 239 208v
KAMP, GERRIT HENDRIKS camp, gerrit hendrix koper Voorstraat 32   1691 242 339r
GOSLINGS, JAKOB goslings, jacobus koper Voorstraat 32   1691 242 367v
DOEDES, SIETSE doedes, sytse bakker koper Voorstraat 32   1700 244 37v
JANS, DIRK jansen, dirk koper Voorstraat 32   1705 244 281v
HAAS, AGE haas, age de geniaarde Voorstraat 32   1751 252 159r
TJALLINGII, JAKOB tjallingii, jacob (dr) geniaarde Voorstraat 32   1751 252 159r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS rademaker, obbe hendriks koper Voorstraat 32   1751 252 159r
BAKKER, LIJSBET bakker, elisabeth koper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
BOTES, JAN botes, jan ten westen Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
HEIDE, JAN heide, jan van der ten zuiden Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
, ADAM terwogt, adam schoolhouder (fransch) koper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
FRANK, JOHANNES frank, johannes (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
WESTENDORP, westendorp, (gezusters) ten oosten Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
SIPKES, OKKE sipckes, ocke koper Voorstraat 33   1601 228 472r
FRANSES, MAAIKE franses, maycke koper Voorstraat 33   1601 228 472r
AUKES, ALLERT auckes, allert ten oosten Voorstraat 33   1601 228 472r
, JAN blauwer, jan de (wd) ten westen Voorstraat 33   1601 228 472r
WATSES, IEPE waatzes, ipe ten noorden Voorstraat 33   1601 228 472r
KLASES, EGBERT claessen, egbert verkoper Voorstraat 33   1601 228 472r
WILLEMS, MARIA willems, mariken verkoper Voorstraat 33   1601 228 472r
, GERBEN hebbaus, gerbrandus koper Voorstraat 33   1630 232 274r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 33   1724 246 209v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Voorstraat 33   1762 255 172r
NOREL, JAKOB norel, jacob koper Voorstraat 33   1762 255 172r
DIJKSTRA, JAN SIEBRENS dijkstra, jan sybrens koper Voorstraat 33   1805 267 183v
ABES, KOENRAAD abbes, coenraad koper Voorstraat 34   1631 232 347r
VETTEVOGEL, DOUWE JANS vettevogel, douwe jansen bakker koper Voorstraat 34   1717 245 297v
RUITINGA, JAKOB ruitinga, jacob koper Voorstraat 34   1785 261 309r
, OBBE geerties, obbe koper Voorstraat 35   1616 230 101r
, SIEBREN baerd, sibrandus ontvanger generaal koper Voorstraat 35   1657 237 138r
MEILSMA, JAKOB meylsma, jacobus koper Voorstraat 35   1660 238 63v
KNIJFF, OTTE knijf, otto koper Voorstraat 35   1685 242 85v
LUBBERTS, ROELOF brinkhuis, roelof lubberts koper Voorstraat 35   1699 244 1r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 35   1724 246 201r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Voorstraat 35   1729 247 258v
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, simon koper Voorstraat 35   1779 259 183r
WIARDA, IDS wiarda, idske koper Voorstraat 35   1779 259 183r
HENDRIKS, PIETER hendricx, pieter koper Voorstraat 36   1600 228 410r
FOEKES, SIETSKE foeckes, sytske koper Voorstraat 36   1600 228 410r
GOSSES, GERBEN gosses, gerben ten oosten Voorstraat 36   1600 228 410r
, , koper Voorstraat 36   1600 228 410r
BRAAM, REGNERUS braam, regnerus koper Voorstraat 36   1730 247 339r
FONTEIN, AAFKE REINERS fontein, aefke reiners koper Voorstraat 36   1730 247 339r
, KAJE slaapkool, caye koper Voorstraat 36   1734 248 299v
, ANTJE ransen, antje koper Voorstraat 36   1764 256 75r
, ADAM roerich, adam geniaarde Voorstraat 36   1764 256 75r
, SAMUEL roerig, samuel geniaarde Voorstraat 36   1764 256 75r
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES wybenga, schelte andries koper Voorstraat 36   1772 258 3v
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukje koper Voorstraat 36   1772 258 3v
BLOEMBERG, TJAMME blomberg, tjamke geniaarde Voorstraat 36   1772 258 3v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES wybenga, schelte andries ten oosten Voorstraat 36   1772 258 3v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES wybenga, schelte andries ten zuiden Voorstraat 36   1772 258 3v
, GERLOF corwijnus, gerlof verkoper Voorstraat 36   1772 258 3v
ROELOFS, TRIJNTJE roelofs, trijntje verkoper Voorstraat 36   1772 258 3v
, naam Voorstraat 36   1772 258 3v
, GERLOF corwynus, gerlof koper Voorstraat 36   1772 258 31v
, ANTJE ransen, anna (wd) verkoper Voorstraat 36   1772 258 31v
ROELOFS, TRIJNTJE roelofs, trijntie koper Voorstraat 36   1772 258 31v
, GERRIT trox, gerryt (wl) verkoper Voorstraat 36   1772 258 31v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte ten oosten Voorstraat 36   1772 258 31v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte ten zuiden Voorstraat 36   1772 258 31v
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koper Voorstraat 36   1792 264 34v
, ABRAHAM levij, abraham (leeuwarden) koopman (joods) koper Voorstraat 36   1805 267 113v
, ELKAN levij, elkan (leeuwarden) koopman (joods) koper Voorstraat 36   1805 267 113v
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman verkoper Voorstraat 36   1805 267 113v
, BAUKJE feytama, baukje (erven) ten oosten Voorstraat 36   1805 267 113v
, BAUKJE feytama, baukje (erven) ten zuiden Voorstraat 36   1805 267 113v
ZIJLSTRA, D. zijlstra, d. koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
ZIJLSTRA, DIRKJE zijlstra, dirkje koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
HUIDEKOPER, J. huidecoper, j. bewoner Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukje ten oosten Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukje ten zuiden Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
, ELKAN levij, elkan koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
ZIJLSTRA, ABRAHAM zijlstra, abraham koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
, naam Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
ARENDS, LOLKE aenis, lolcke verkoper Voorstraat 37   1618 230 295r
PIPHRON, PIETER piphron, pytter koper Voorstraat 37   1652 236 215v
PIETERS, FRANS pyters, frans koper Voorstraat 37   1677 240 253v
PIETERS, FRANS pyters, frans koper Voorstraat 37   1677 240 269v
HETTES, SIKKE hettes, sikke koper Voorstraat 37   1684 242 23v
, PAULUS strooband, paulus bakker (koek-)(mr) koper Voorstraat 37   1780 259 274r
BEEK, CHRISTINA beek, christina van koper Voorstraat 37   1780 259 274r
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost rinia (wl) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS persijn, baukje ysbrands (wl) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES gonggrijp, ijsbrand joosten bakker (mr) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES gonggrijp, rinia joosten bakker (mr) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
NOREL, JOHANNES norel, johannes loodgieter (mr) koper Voorstraat 37   1801 265 629r
YDEMA, JELLE REINERS iedema, jelle reyners koper Voorstraat 38   1660 238 50r
YDEMA, JELLE REINERS iedema, jelle reyners koper Voorstraat 38   1661 238 71v
NIJHOLT, JOHANNES niholt, joannes koper Voorstraat 38   1671 240 66v
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper Voorstraat 38   1682 241 220v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES heins, ysbrant joosten koper Voorstraat 38   1682 241 220v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Voorstraat 39   1764 256 57r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 39   1766 256 161r
, SAMUEL roerig, samuel koper Voorstraat 39   1766 256 161r
IEPKES, SJOERD epckes, sioerdt koper Voorstraat 40   1617 230 134r
HEINS, KORNELIS heyns, cornelis koper Voorstraat 40   1672 240 110r
ROGIERS, KLAAS rogiers, claas koper Voorstraat 40   1672 240 110r
BAKKER, DOEDE bakker, doede koper Voorstraat 40   1742 250 244r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Voorstraat 40   1742 250 258v
SLUIS, JELLE sluys, jelle van der koper Voorstraat 40   1743 250 280r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Voorstraat 40   1790 263 177r
STANSIUS, MAURITS stantius, mauritius (ds) koper Voorstraat 41   1659 237 182v
JELGERSMA, WILT jelgersma, wiltetus (vroedsman) koper Voorstraat 41   1734 249 1r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 41   1764 256 54r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 41   1766 256 199v
, SAMUEL roerig, samuel koper Voorstraat 41   1766 256 199v
ALTENA, J. altena, j. (erven) ten oosten Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
HANNEMA, P. hannema, p. ten westen Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
, JAN randwijk, jan van koper Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
, S. wijbenga, s. (erven) ten westen Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
, SIEBREN wijbenga, sybrand secretaris van franekeradeel verkoper Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
EKE, ALBERT eeken, albert van koopman koper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (banket-) koper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
, JAN randwijk, jan van schoolhouder (franse) verkoper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
ALTA, J. alta, j. (erven) ten oosten Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
, S. wijbenga, s. (erven) ten westen Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
HANNEMA, P. hannema, p. (wd) ten westen Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
, SUFFRIDUS lubberti, suffridus burger-hopman koper Voorstraat 43   1632 233 70r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 43   1718 246 4v
JENTJES, KORNELIS jenties, cornelis koper Voorstraat 43   1735 249 33v
SCHIERE, JAN schiere, jan geniaarde Voorstraat 43   1792 264 71r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Voorstraat 43   1792 264 71r
GUALTERI, JOHANNES gualtheri, johannes koper Voorstraat 44   1639 234 80v
TJEERDS, JELLE tiaerds, jelle koper Voorstraat 44   1643 235 92r
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe ten oosten Voorstraat 44   1643 235 92r
GERRITS, FOPPE gerryts, foppe ten westen Voorstraat 44   1643 235 92r
GERARDUS, FOPPE gerardi, foppius geniaarde Voorstraat 44   1643 235 92r
GUALTERI, JOHANNES gualtheri, johannes (dr) advocaat bij het hof van friesland verkoper Voorstraat 44   1643 235 92r
GUALTERI, gualtheri, (dr)(leeuwarden) verkoper Voorstraat 44   1643 235 92r
JORRITSMA, TRIJNTJE jorritsma, trijntie (leeuwarden) verkoper Voorstraat 44   1643 235 92r
HIDDES, NANNE hiddes, nanne bode (gerechts-) koper Voorstraat 44   1655 237 3v
SNOEK, GEESKE snoeck, geesie koper Voorstraat 44   1655 237 3v
WITTERT, JOHANNES wittert, johan koper Voorstraat 44   1655 237 43v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS gonggrijp, harmen thomas koper Voorstraat 44   1677 240 250v
, AGE pyphron, aggeus koper Voorstraat 44   1682 241 180v
ALTENA, ARJEN altena, arjen koper Voorstraat 44   1693 243 1ra
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Voorstraat 44   1723 246 156r
GEERTSMA, BRUIN geersma, bruyn gijssberts oud burgemeester koper Voorstraat 45   1634 233 146r
GARDIEN, HILLEGONDA gardijn, hillegonda du koper Voorstraat 45   1634 233 146r
MUNTER, MICHIEL EGBERTS munter, michiel eiberts hoedenmaker (mr) koper Voorstraat 45   1718 246 1r
BLOEM, SIEMEN blom, simon blikslager (mr) koper Voorstraat 45   1733 248 240v
NAUTA, SIPKE nauta, sipke strandmeester koper Voorstraat 45   1740 250 89r
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper Voorstraat 45   1755 253 245r
BLOEM, SIEMEN blom, simon koper Voorstraat 45   1755 253 246r
, JOHANNES oswald, johan blikslager (mr) koper Voorstraat 45   1780 259 276r
BLOEM, JAKOB blom, jacob verkoper Voorstraat 45   1780 259 276r
BLOEM, SIEMEN blom, simon verkoper Voorstraat 45   1780 259 276r
MEIES, AATJE schrale, attje meyes verkoper Voorstraat 45   1780 259 276r
LIEUWMA, HOITE JANS leeuwma, hoyte jans koper Voorstraat 45   1789 263 89r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper Voorstraat 46   1624 231 21r
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe koper Voorstraat 46   1642 234 162r
STEENSMA, FOPPE PIETERS steensma, foppe pieters koper Voorstraat 46   1659 237 208r
BRUINING, ALBERT bruining, albert koper Voorstraat 46   1765 256 140v
, FILIPPUS gaude, philip koper Voorstraat 46   1765 256 140v
EPPINGA, GERARDUS eppinga, gerardus koper Voorstraat 46   1784 261 148r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Voorstraat 46   1797 265 72r
JELGERSMA, WILT jelgersma, wiltetus apotheker koper Voorstraat 47   1659 237 184r
HANNEMA, JAKOB hannema, jacobus koper Voorstraat 47   1787 262 212v
KLASES, SJOUKJE hoogstraaten, sjouwkje claases (wd) koper Voorstraat 48   1782 260 163v
NAUTA, RUURD JELTES nauta, ruurd jeltes (wl) koper Voorstraat 48   1782 260 163v
HENDRIKS, KLAAS hendriks, claas geniaarde Voorstraat 48   1782 260 163v
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper Voorstraat 48   1792 264 2r
, TIBERIUS templar, tiberius koper Voorstraat 49   1645 235 187r
BONKE, KORNELIS boncq, cornelis apotheker koper Voorstraat 49   1659 237 187r
JOHANNES, GOSSE joannis, gosse (gemeensman)(oud-) koper Voorstraat 49   1659 237 189r
JELLEMA, KORNELIS WILLEMS jellema, cornelis willems koper Voorstraat 49   1666 239 40r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper Voorstraat 49   1696 243 218r
JOHANNES, GERBEN johannis, gerben schoenmaker (mr) koper Voorstraat 49   1741 250 167v
, GOSLING piekinga, gosling koper Voorstraat 49   1783 261 82r
NAUTA, ROBIJN nauta, robijn koper Voorstraat 50   1800 265 491r
TIJSES, ANNE tijssen, anne koper Voorstraat 51   1602 228 598r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes koper Voorstraat 51   1802 266 232r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 52   1730 247 353r
VEENSTRA, GERBEN JANS feenstra, gerben jansen koper Voorstraat 52   1757 254 96v
, JAN homberg, jan koper Voorstraat 52   1790 263 279r
HIBMA, JAKOB hibma, jacob koper Voorstraat 52   1803 266 536r
WOUTERS, KLAAS wouters, claas koper Voorstraat 53   1693 243 34r
MOCKEMA, WIEGER mockema, wieger koper Voorstraat 53   1711 245 157v
BAKKER, WILLEM bakker, willem bode koper Voorstraat 53   1787 262 207r
DOMINICUS, ANNE dominicus, anne (wd) triumphant Voorstraat 54   1600 228 437r
SJOERDS, TJEERD syourdts, tyaerdt provisioneel k Voorstraat 54   1600 228 437r
LOUWS, SIETSE lous, sytse koper Voorstraat 54   1612 229 168r
LOUWS, SIETSE lous, sytze koper Voorstraat 54   1612 229 172r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand koper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE folkers, talea koper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
HANNEMA, P. hannema, p. (erven) verkoper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina (erven) verkoper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis ten westen Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
, naam Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
SIEBRENS, SIEBREN sybrens, sybren koper Voorstraat 55   1687 242 204v
ALLEMA, MEILE JAKOBS ollema, meile jacobs koper Voorstraat 55   1720 246 68v
BAKKER, C. bakker, c. (wd) ten westen Voorstraat 55   1804 267 29r
FABER, ANTJE faber, anna koper Voorstraat 55   1804 267 29r
HUIS, JOHANNES huis, johannes koper Voorstraat 55   1804 267 29r
PLAATS, FOLKERT plaats, volkert van der verkoper Voorstraat 55   1804 267 29r
ROOK, A. roock, a. de ten oosten Voorstraat 55   1804 267 29r
ROOK, A. roock, a. de ten noorden Voorstraat 55   1804 267 29r
TOUSSAINT, ANTJE toussaint, anna (wl) verkoper Voorstraat 55   1804 267 29r
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Voorstraat 55   1804 267 29r
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan verkoper Voorstraat 55   1804 267 29r
JANS, IJSBRAND jans, isbrant koper Voorstraat 56   1611 229 21r
LAAR, JAN EILERTS laar, jan eylerts van kleermaker koper Voorstraat 56   1651 236 172r
JANS, JAKLE jansen, jackle koper Voorstraat 56   1699 243 388v
HASELAAR, LAAS haselaar, laas koper Voorstraat 56   1699 244 9v
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper Voorstraat 56   1699 244 9v
ROBIJNS, ARJEN robijns, arjen koper Voorstraat 56   1712 245 183r
BERG, KLAAS THOMAS berg, claes thomes koper Voorstraat 57   1636 234 18v
BERKHUIS, BEREND berkhuis, beerent koper Voorstraat 57   1668 239 171r
BOELES, GERLOF boeles, gerlof schipper (wijd-) geniaarde Voorstraat 57   1695 243 144v
TJALLINGS, RINTJE tjallings, rintje herbergier koper Voorstraat 57   1695 243 144v
TEEDES, FOEKE teedes, foeke (binnenvader) koper Voorstraat 57   1695 243 177v
HEMMINGA, REGNERUS hemminga, regnerus koper Voorstraat 57   1705 244 272v
, NATHANAEL cromhuisen, nathaniel koper Voorstraat 57   1714 245 213r
ROVEL, ROBERT rovel, robbert koper Voorstraat 57   1722 246 139r
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS hornstra, sybout sierks (vroedsman) koper Voorstraat 57   1724 246 206r
WIEBRENS, DOEKE wybrens, doeke glazenmaker (mr) koper Voorstraat 57   1742 250 212r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS fenema, doeke wybrens geniaarde Voorstraat 57   1751 252 167v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Voorstraat 57   1804 267 30v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert ten zuiden Voorstraat 57   1804 267 30v
JONGEMA, ANTJE RICHARDS jongma, antje rijkerts koper Voorstraat 57   1804 267 30v
JONGEMA, ANTJE RICHARDS jongma, antje rijkerts ten zuiden Voorstraat 57   1804 267 30v
PLAATS, FOLKERT plaats, volkert van der verkoper Voorstraat 57   1804 267 30v
ROOK, A. roock, a. de equipagemeester ten noorden Voorstraat 57   1804 267 30v
TJALLINGII, F. tjallingii, f. ten oosten Voorstraat 57   1804 267 30v
TOUSSAINT, ANTJE toussaint, anna (wl) verkoper Voorstraat 57   1804 267 30v
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Voorstraat 57   1804 267 30v
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan verkoper Voorstraat 57   1804 267 30v
SIEMENS, AALTJE simons, aeltie koper Voorstraat 58   1641 234 150v
ARENDS, RINNERT arents, rinnert koper Voorstraat 58   1667 239 84v
MOCKEMA, WIEGER mockema, wieger koper Voorstraat 58   1711 245 146v
WIJNSMA, KLAAS RINTJES winsma, claas rintjes koper Voorstraat 58   1711 245 152v
WIJNSMA, KLAAS winsma, claes (burgemeester) koper Voorstraat 58   1717 245 298r
HOEN, FOKELTJE hoen, fokeltje t geniaarde Voorstraat 58   1729 247 276r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd destillateur koper Voorstraat 58   1729 247 276r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Voorstraat 58   1794 264 189r
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas secretaris (stads-) koper Voorstraat 59   1654 236 268v
JANS, AUKE jans, aucke koper Voorstraat 59   1654 236 277r
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas verkoper Voorstraat 59   1657 237 256v
GOEDE, IEME HERES goede, ime heeres de koper Voorstraat 59   1659 238 9r
JOHANNES, AART johannes, aert (erven) ten westen Voorstraat 59   1659 238 9r
LAMMERTS, BEATRIX lammerts, beatrix ten oosten Voorstraat 59   1659 238 9r
LAMMERTS, BEATRIX lammerts, beatrix ten noorden Voorstraat 59   1659 238 9r
FONTEIN, SCHELTE fonteyn, schelto (rentemeester)(gemeensman) verkoper Voorstraat 59   1659 238 9r
BERKHUIS, BEREND berkhuis, beerent koper Voorstraat 59   1668 239 172v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries winkelier koper Voorstraat 59   1744 251 42v
ARJENS, FILIPPINA arjens, philippina koper Voorstraat 59   1762 255 151v
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Voorstraat 59   1762 255 151v
ARJENS, FILIPPINA arjens, philippina koper Voorstraat 59   1762 255 156r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Voorstraat 59   1762 255 156r
FRANSES, ANTJE fransen, antje koper Voorstraat 59   1781 260 50r
, JOOST bonens, joest koper Voorstraat 60   1597 228 111r
, AAFKE cronenburgh, aeff koper Voorstraat 60   1597 228 111r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 60   1711 245 149r
HENDRIKS, GERRIT hendriks, gerrit uitdrager koper Voorstraat 60   1728 247 72r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke geniaarde Voorstraat 60   1760 255 18v
TALMA, SIEBREN talma, sybrand koper Voorstraat 60   1760 255 18v
LUBBERTS, SIKKE lubberts, sikke koopman koper Voorstraat 61   1656 237 95r
KORNELIS, MINSE cornelis, menso koper Voorstraat 61   1681 241 121r
HINGST, EVERT hingst, evert koper Voorstraat 61   1691 242 369r
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerdts koper Voorstraat 61   1691 242 369r
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerds koper Voorstraat 61   1699 244 4v
STANSIUS, DIRK stansius, dirck koper Voorstraat 61   1699 244 4v
JANS, JOOST jaeringa, joost jans koper Voorstraat 61   1727 247 12v
BUITENPOST, JAKOB buitenpost, jacobus koper Voorstraat 61   1741 250 197v
DAVIDS, HENDRIK houtingh, hendrick david koper Voorstraat 62   1642 234 169v
MEILSMA, JAKOB meilsma, jacobus koper Voorstraat 62   1656 237 88r
BOEKES, ARJEN boikes, arjen koper Voorstraat 62   1745 251 59v
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper Voorstraat 62   1745 251 59v
REINERS, KLAAS reiners, claas koper Voorstraat 62   1749 252 5r
, WILHELMINA ville, willemina de koper Voorstraat 62   1764 256 76r
SIETSES, MARTEN sytses, marten koper Voorstraat 62   1766 256 176r
TEUNIS, DOOITSE teunis, dooitse geniaarde Voorstraat 62   1766 256 176r
, JOHANNA velli, johanna de koper Voorstraat 62   1767 256 250r
HANSES, GEERT hanzes, geert koper Voorstraat 62   1769 257 136r
KLASES, HERE claases, heere koper Voorstraat 62   1785 262 14r
WILLEMS, PIETER willems, pieter koper Voorstraat 62   1787 262 149v
WILLEMS, PIETER willems, pieter koper Voorstraat 62   1797 265 103r
, KOENRAAD heinser, koenraad koper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
, KOENRAAD heinser, koenraad ten zuiden Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
JANS, MARIA jans, marijke koper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
JANS, MARIA jans, marijke ten zuiden Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
WILLEMS, PIETER willems, pieter koopman verkoper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
WITTE, H. witte, h. ten oosten Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
, HENDRIK mouts, hendrick smid (goud-)(mr) koper Voorstraat 63   1655 237 37r
GEERTSMA, BEREND geersma, berent brouwer (mr) koper Voorstraat 63   1739 250 55r
ACRONIUS, FEDDE acronius, fedde koper Voorstraat 63   1752 253 4r
, GOSLING piekinga, gosling koper Voorstraat 63   1801 266 44r
KERKHOVEN, JAKOB kerkhoven, jacobus j koper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
WALTER, SOFIA walter, sophia koper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
, GOSLING piekinga, gosling verkoper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
PEAUX, PIER peaux, pierre ten oosten Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
PEAUX, PIER peaux, pierre ten noorden Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
, naam Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
LIEPKES, KLAAS liepckes, claes koper Voorstraat 64   1600 228 419r
HENDRIKS, RINSKE hendricks, rins koper Voorstraat 64   1600 228 419r
MICHIELS, ANSKE michiels, ansck ten westen Voorstraat 64   1600 228 419r
DEKEMA, SIKKE deeckema, sicke van (erven) grondpacht Voorstraat 64   1600 228 419r
HIELKES, BOUWE hylckes, buwe (op vlieland) verkoper Voorstraat 64   1600 228 419r
JANS, LOLKJE jans, lolcke (op vlieland) verkoper Voorstraat 64   1600 228 419r
JANS, JOB jans, job kleermaker koper Voorstraat 64   1611 229 97r
JONGES, HEEBELTJE jongers, habel koper Voorstraat 64   1611 229 97r
HANSES, HARING hans, haring schoenmaker ten oosten Voorstraat 64   1611 229 97r
MICHIELS, AUKE michiels, auck ten westen Voorstraat 64   1611 229 97r
DEKEMA, SIKKE dekama, sicke van (erven) grondpacht Voorstraat 64   1611 229 97r
GOSSES, JOUKE gosses, joucke verkoper Voorstraat 64   1611 229 97r
RIENKS, TEETSKE rinckes, taed verkoper Voorstraat 64   1611 229 97r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS ackersloot, pieter pieters koper Voorstraat 64   1684 242 39r
JOOSTES, BOUWE joostes, bouwe koper Voorstraat 64   1684 242 39r
TEEKES, KLAAS taekes, claas koper Voorstraat 64   1761 255 91v
FONTEIN, BOUWE fontein, bouwe koper Voorstraat 64   1778 259 137v
FONTEIN, RUURD fontein, ruurd koper Voorstraat 64   1778 259 137v
TEEKES, KLAAS takes, claas verkoper Voorstraat 64   1778 259 137v
JANS, ANTJE jans, antie koper Voorstraat 65   1659 238 8r
JANS, AUKE jansen, aucke verkoper Voorstraat 65   1659 238 8r
JANS, JAN schoonebeek, jan jansen ten oosten Voorstraat 65   1659 238 8r
SIPKES, FEDDRIK sipckes, feddrick schipper (groot-) koper Voorstraat 65   1659 238 8r
, HENDRIKJE wouts, hendrica ten westen Voorstraat 65   1659 238 8r
IEPES, ANSKE ypes, anske koper Voorstraat 65   1668 239 128v
GRAUDA, JAN FOLKERTS grauda, jan folkerts koper Voorstraat 65   1675 240 177r
HENDRIKS, ALBERT hendrix, albart koper Voorstraat 65   1705 244 297r
REINS, EESGE reyns, aesge koper Voorstraat 65   1705 244 297r
ROORDA, JAKOB FRANSES roorda, jacob fransen koper Voorstraat 65   1705 244 297r
PIETERS, FEITSE pieters, fettje koper Voorstraat 65   1782 260 277r
RING, ANTONIUS ring, anthony van koper Voorstraat 65   1784 261 256r
PEAUX, HARMEN peaux, harmanus koper Voorstraat 65   1806 267 277r
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijs koper Voorstraat 66   1625 231 71v
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper Voorstraat 66   1631 233 35v
TANIA, JAARTJE RINSES tania, jattie rinses koper Voorstraat 66   1631 233 35v
ALBERTS, ROMKE alberts, romcke koper Voorstraat 66   1638 234 71r
HETTINGA, IDSERT hettinga, idsard van koper Voorstraat 66   1640 234 94v
JANS, JAN jansen, jan koper Voorstraat 67   1658 237 176v
TJEBBES, JOHANNES tjebbes, joannis koper Voorstraat 67   1658 237 176v
ROSEE, MARTEN rosee, marten koper Voorstraat 67   1720 246 72v
JANS, FOLKERT jansen, folkert boekverkoper (mr) koper Voorstraat 67   1725 246 227v
STIJL, SIEMEN stijl, simon doctor koper Voorstraat 67   1804 267 96r
HANEKUIK, HIELKE hanekuik, hylke koper Voorstraat 67   1804 267 96r
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der boekverkoper verkoper Voorstraat 67   1804 267 96r
, JAN cromwel, jan ten oosten Voorstraat 67   1804 267 96r
RING, A. ringh, a. van (dr) ten westen Voorstraat 67   1804 267 96r
KERK, kerk, doopsgezinde (doopsgezinde gemeente) ten noorden Voorstraat 67   1804 267 96r
DOUWES, HERE douues, here koper Voorstraat 68   1597 228 58r
, TIBERIUS templar, tiberius koper Voorstraat 68   1625 231 70r
, JAN lienen, jan van koper Voorstraat 68   1629 232 202r
MAIRE, JAN maire, jan koper Voorstraat 68   1637 234 34r
GROOT, DIRK DIRKS groot, dirk dirks de koper Voorstraat 68   1637 234 41r
STIJL, ANTJE SIEMENS stijl, antje symons koper Voorstraat 68   1729 247 234v
BERENDS, TRIJNTJE boeuving, trijntje beerends koper Voorstraat 68   1804 267 19v
HOUTSMA, D. houtsma, d. ten oosten Voorstraat 68   1804 267 19v
YPEY, ypey, ten westen Voorstraat 68   1804 267 19v
WILLEMS, FRANS leemkool, frans willems koper Voorstraat 68   1804 267 19v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper Voorstraat 68   1804 267 19v
HANSES, HANS hanses, hans mede-eig Voorstraat 69   1579 125 672r
IEPES, SIBBELTJE epedr, sybbel mede-eig Voorstraat 69   1579 125 672r
JANS, ROGIER jans, rogier mede-eig Voorstraat 69   1579 125 672r
FLORIS, SIEDS floris, syds koper Voorstraat 69   1625 231 55r
ROGIERS, JAN rogiers, jan koper Voorstraat 69   1625 231 55r
IEPES, FEDDRIK iepes, feddrik bakker (mr) koper Voorstraat 69   1701 244 89r
ROSEE, MARTEN rosee, marten koper Voorstraat 69   1701 244 123v
ROSE, ANDRIES rose, andrys winkelier koper Voorstraat 69   1737 249 200v
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes wolkammer (mr) geniaarde Voorstraat 69   1737 249 200v
ROSEE, PIETER rosee, pieter koopman (te amsterdam) verkoper Voorstraat 69   1737 249 200v
, JAN bretzel, jan ijzerkramer (mr) koper Voorstraat 69   1750 252 68r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntie geniaarde Voorstraat 69   1750 252 68r
DIRKS, HEERKE dirks, heerke schipper geniaarde Voorstraat 69   1750 252 68r
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der ten westen Voorstraat 69   1750 252 68r
ABES, FOKKE abbes, fokke ten noorden Voorstraat 69   1750 252 68r
ROSE, ANDRIES rose, andries verkoper Voorstraat 69   1750 252 68r
JANS, GEESKE bretzel, geeske jans koper Voorstraat 69   1796 264 326r
JANS, EVERT jans, ewert koper Voorstraat 70   1627 231 152v
FOLKERTS, FOPPE folkerts, foppe koper Voorstraat 70   1663 238 194r
ALLES, LIEBBE alles, lubbe koper Voorstraat 70   1715 245 242r
ARJENS, KLAAS aryens, claes koper Voorstraat 71   1602 228 616r
LEEUWEN, JAN leeuwen, jan van koper Voorstraat 71   1710 245 113v
IJSBRANDS, DIRK ijsbrants, dirk koper Voorstraat 71   1719 246 52v
IJSBRANDS, PIETER isbrandts, pieter koper Voorstraat 72   1618 230 240r
JELLES, PIETER jelles, pieter koper Voorstraat 72   1666 239 40v
JANS, HARMEN jans, harmen koper Voorstraat 72   1704 244 263r
BLOK, HARMEN JANS block, harmen jansen koper Voorstraat 72   1714 245 224v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 72   1726 246 293r
LIEUWES, FILIPPUS lieuwes, philips koper Voorstraat 73   1597 228 33r
LIEUWES, FILIPPUS lieuwes, philips (weeskinderen van) koper Voorstraat 73   1597 228 122r
JANS, GEERT ijsenbeeck, geert jans koper Voorstraat 73   1599 228 367r
LIEUWES, DIRK lieuwes, dirck koper Voorstraat 73   1599 228 367r
JANS, JAN jans, jan bakker (koeke-) koper Voorstraat 73   1601 228 480r
GERRITS, LIJSBET gerryts, lijsbeth koper Voorstraat 73   1601 228 480r
FOKKES, SIEMEN fokkes, symon koperslager (mr) koper Voorstraat 73   1729 247 285v
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrik koper Voorstraat 74   1626 231 121r
PIETERS, FRANS pytters, frans winkelier koper Voorstraat 74   1716 245 270v
HUIDEKOPER, CHRISTINA huidekoper, christina verkoper Voorstraat 74   1752 252 183r
JANS, MARIA jans, marijke koper Voorstraat 74   1752 252 183r
JANS, MARIA jans, marijke bewoner Voorstraat 74   1752 252 183r
PIETERS, REINER pyters, reinder (wd) ten zuiden Voorstraat 74   1752 252 183r
WASSENAAR, ARJEN wassenaer, arjen verkoper Voorstraat 74   1752 252 183r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob schipper (trekveer-) koper Voorstraat 74   1752 252 183r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper Voorstraat 74   1757 254 106v
HASENHOEK, HANS hasenhoek, hanso van (haar vader)(wl) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
BUMA, GRIETJE buma, grietje (haar moeder)(wd) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
RADSMA, JAKOB TJEERDS ratsma, jacob tjeerds (zijn vader) horlogemaker (mr) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
RADSMA, TJEERD ratsma, tjeerd koper Voorstraat 74   1778 259 146r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob uitdrager verkoper Voorstraat 74   1778 259 146r
HASENHOEK, SIEBOUTJE hasenhoek, syboutje van (zijn vrouw) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
RUITINGA, JAKOB ruitinga, jacob koper Voorstraat 74   1781 260 51v
WILLEMS, JOHANNES willems, johannes koper Voorstraat 74   1783 261 29r
GALENKAMP, FRANS gallenkamp, frans koper Voorstraat 74   1786 262 107v
PIERS, GERLOF piers, gerliff koper Voorstraat 75   1611 229 102r
SINTS, JAN sents, jan koper Voorstraat 75   1612 229 221r
UILKES, HIDDE ulckes, hidde koper Voorstraat 75   1630 232 322r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vosma, willem hendrix koper Voorstraat 75   1676 240 215r
JANS, GEERT jansen, geert koper Voorstraat 75   1677 240 258r
IJSBRANDS, SEERP ijsbrandi, seerp koper Voorstraat 75   1795 264 252r
TADEMA, ANNE JELLES tadema, anne jelles koper Voorstraat 75   1798 265 181r
TEEDES, JOUKE taedes, joucke koper Voorstraat 76   1612 229 163r
RINNERTS, WIEBREN rinnerts, wybrandt koper Voorstraat 76   1703 244 211r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Voorstraat 76   1755 253 211v
OKKES, JURJEN ockes, jurjen koper Voorstraat 76   1766 256 211r
ZEEMAN, FRANS zeeman, frans koper Voorstraat 76   1775 258 235v
FRIESEMAN, EKKE frieseman, ekko koper Voorstraat 76   1780 259 286v
KUIPERS, MARTHA JAKOBS kuipers, martha jacobs verkoper Voorstraat 76   1780 259 286v
, FRANS zeemans, frans verkoper Voorstraat 76   1780 259 286v
GIJSBERTS, TIJS gieses, thijs koper Voorstraat 76   1783 261 39v
, FREERK calander, fredrik koper Voorstraat 77   1795 264 257r
SIETSES, EEUWE sytzes, yeff koper Voorstraat 78   1603 228 737r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koper Voorstraat 78   1789 263 167v
GIJSBERTS, TIJS gijses, thijs ten westen Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp ten zuiden Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
LAQUART, PIETER laquart, pieter ten oosten Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
LAQUART, SIERK laquart, sierk ten oosten Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
LEERS, KOENRAAD leers, coenraad koopman koper Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koopman verkoper Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
, JOUKE olinjus, jouke koper Voorstraat 79   1795 264 261v
LAQUART, ALLERT laquart, allardus koper Voorstraat 80   1713 245 197v
LAQUART, SIERK laquart, sierk verkoper Voorstraat 80 E-009 1809 268 231r
GERKES, GERKE gerkes, gerke koper Voorstraat 81   1706 245 4r
JASPERS, HARMEN jaspers, harmen koper Voorstraat 81   1707 245 24r
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper Voorstraat 81   1724 246 208r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 81   1725 246 217r
VIDELIUS, HARMEN videlius, harmen koper Voorstraat 81   1749 251 256v
VIDELIUS, HARMEN videlius, harm koper Voorstraat 81   1766 256 186v
HERES, JAN heeres, jan koper Voorstraat 81   1766 256 190r
HERES, ALBERT heeres, albert ten westen Voorstraat 81   1774 258 162v
HERES, ALBERT heeres, albert ten noorden Voorstraat 81   1774 258 162v
IJSBRANDS, TRIJNTJE ijsbrandi, trijntje koper Voorstraat 81   1774 258 162v
IJSBRANDS, TRIJNTJE ijsbrandi, trijntje koper Voorstraat 81   1774 258 162v
JANS, JAN janz, jan (wl) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
JANS, JAN janz, jan (wl) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
JOUKES, IEKE joukes, jikke (wd) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
JOUKES, IEKE joukes, jikke (wd) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
SALVERDA, OTTE salverda, otte ten oosten Voorstraat 81   1774 258 162v
SLOTERDIJK, WIEBREN sloterdijck, wybrandus (wl) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
SLOTERDIJK, WIEBREN sloterdijck, wybrandus (wl) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus koper Voorstraat 81   1774 258 162v
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus koper Voorstraat 81   1774 258 162v
, EELKE travaille, eeltje ten oosten Voorstraat 81   1774 258 162v
VERHOEK, GEERTJE voorhoek, geertje (wd) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
VERHOEK, GEERTJE voorhoek, geertje (wd) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
VERHOEK, IEKE voorhoek, jikke verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
VERHOEK, IEKE voorhoek, jikke verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
, FREERK calander, fredrik koper Voorstraat 81   1795 264 255r
TEYEMA, SJOERD teyema, sjoerd koper Voorstraat 81   1806 267 218v
NAUTA, SIERK nauta, sierk (burgemeester) wijnhandelaar koper Voorstraat 82   1695 243 157v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Voorstraat 82   1699 244 22r
JOUKES, HANS jouckes, hans koper Voorstraat 82   1699 244 22r
LEEUW, SIEMEN JANS leeuw, simon jansen koper Voorstraat 82   1702 244 183v
POT, KLAAS JANS pot, claes jansen koper Voorstraat 82   1722 246 142v
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper Voorstraat 82   1752 252 204v
IJSBRANDS, TRIJNTJE SIPKES ijsbrandi, trijntie sipkes koper Voorstraat 82   1776 259 18v
LAQUART, PIETER laquart, pieter ten zuiden Voorstraat 82   1776 259 18v
LAQUART, SIERK laquart, sierk ten zuiden Voorstraat 82   1776 259 18v
ROORDA, JETSE roorda, jetse ten oosten Voorstraat 82   1776 259 18v
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus loodgieter (mr) koper Voorstraat 82   1776 259 18v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirc cornelis koopman verkoper Voorstraat 82   1776 259 18v
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus koper Voorstraat 82   1776 259 18v
BRAAM, TJEERD braam, tjeerd koper Voorstraat 82   1785 261 5ra
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert clasen koper Voorstraat 83   1724 246 210r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper Voorstraat 83   1728 247 135v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koperslager (mr) koper Voorstraat 83   1729 247 278r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 83   1731 247 372v
AUKES, EELKE travaille, eeltje aukes koper Voorstraat 83   1753 253 118r
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes koper Voorstraat 83   1758 254 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes koper Voorstraat 83   1766 256 189r
LENTS, JETSE lens, jetze bakker (mr) koper Voorstraat 83   1781 260 132v
LENTS, GEERTJE lentz, geertje bakker (brood-)(mr) verkoper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
LENTS, JETSE lentz, jetze (wl) verkoper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der ten oosten Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der ten noorden Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
TEYEMA, S. teyema, s. ten westen Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
TICHELAAR, KLAAS tichlaar, klaas (voogd) koper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
WIJNGAARDEN, HIELKJE SIEBES wyngaarden, hylkje sijbes koper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
HENDRIKS, DOEDE hendricks, doede koper Voorstraat 84   1653 236 219v
LAQUART, PETRUS laquart, petrus koper Voorstraat 84   1778 259 134v
LAQUART, SIERK laquart, sierk koper Voorstraat 84   1778 259 134v
RINTJES, LUTSKE rintjes, loetske geniaarde Voorstraat 84   1778 259 134v
TJEBBES, JOHANNES tjebbes, johannes koper Voorstraat 84   1778 259 134v
BAKKER, DOEDE SEERPS bakker, doede seerps curator Voorstraat 84   1778 259 134v
BAKKER, BAUKJE SEERPS bakker, baukjen seerps (wd)(wl) verkoper Voorstraat 84   1778 259 134v
ROORDA, JETSE roorda, jetse (wl) verkoper Voorstraat 84   1778 259 134v
HENDRIKS, ROELOF hendriks, roelof koper Voorstraat 84   1779 259 202v
OEGES, TJITSKE oeges, tiedske koper Voorstraat 84   1779 259 202v
LAQUART, PETRUS laquart, petrus verkoper Voorstraat 84   1779 259 202v
LAQUART, SIERK laquart, sierk verkoper Voorstraat 84   1779 259 202v
LAQUART, S. laquart, s. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, P. laquart, p. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
FREERKS, GEESKE freerks, geeske (wd) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BOER, WILLEM boer, willem de (wl) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BRAAM, TJEERD braam, tjeerd ten westen Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
ALTHUSIUS, TEEKE althuisius, taeke verkoper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
IEMES, BROER yemes, broer koper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
FABER, AUKJE faber, aukje koper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, S. laquart, s. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, P. laquart, p. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
FREERKS, GEESKE freerks, geeske (wd) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BOER, WILLEM boer, willem de (wl) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BRAAM, TJEERD braam, tjeerd ten westen Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
ALTHUSIUS, TEEKE althuisius, taeke verkoper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer koper Voorstraat 85   1696 243 207r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert clasen koper Voorstraat 85   1702 244 147v
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sibes koper Voorstraat 85   1739 250 2v
HERES, ALBERT heeres, albert geniaarde Voorstraat 85   1780 260 2r
HERES, JAN heeres, jan geniaarde Voorstraat 85   1780 260 2r
RINTJES, LUURTSKE rintjes, luurdske koper Voorstraat 85   1780 260 2r
WILLEMS, GERRIT willems, gerrit koper Voorstraat 86   1684 242 49v
DIRKS, POPPE dirks, poppe bakker koper Voorstraat 86   1700 244 80v
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper Voorstraat 86   1761 255 88r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper Voorstraat 87   1694 243 73r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper Voorstraat 87   1694 243 74v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper Voorstraat 87   1728 247 131v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper Voorstraat 87   1728 247 132v
, ABRAHAM israel, abraham koper Voorstraat 87   1758 254 156v
BEVA, EVERT beva, evert koper Voorstraat 87   1765 256 113r
LEI, BINKE JAKOBS ley, bente jacobs van der koper Voorstraat 87   1771 257 184r
LEI, TEUNIS JAKOBS ley, teunis jacobs van der koper Voorstraat 87   1771 257 184r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Voorstraat 87   1771 257 184r
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS bakker, trijntje alberts koper Voorstraat 87   1804 267 33v
KRONENBURG, RITSKE kroonenburg, ritske timmerman (mr) koper Voorstraat 87   1804 267 33v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Voorstraat 87   1804 267 33v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der koopman ten westen Voorstraat 87   1804 267 33v
, GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Voorstraat 87   1804 267 33v
BEIMA, WIETSE beima, wytse koper Voorstraat 88   1667 239 84r
HIELKES, TJEERD hylckes, tjeerd koper Voorstraat 88   1668 239 174v
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Voorstraat 88   1668 239 178r
JANS, GERRIT jans, gerryt koper Voorstraat 89   1637 234 33v
JETSES, KORNELIS jetses, cornelis koper Voorstraat 89   1637 234 33v
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper Voorstraat 89   1649 236 65r
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Voorstraat 89   1657 237 115v
BASTIAANS, ISAAK bastiaans, isaac koper Voorstraat 89   1665 239 16r
PIETERS, LAMMERT pieters, lambart koper Voorstraat 89   1665 239 16r
RUURDS, ANTJE ruurds, antje koper Voorstraat 89   1665 239 16r
PAUW, SIEBREN paauw, sibrand koper Voorstraat 89   1666 239 36r
HAMAN, GODFRIED haman, goedefridus koper Voorstraat 89   1670 240 2r
PIETERS, DOEDE pyters, doede (erven) koper Voorstraat 89   1670 240 2r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper Voorstraat 89   1676 240 239v
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper Voorstraat 89   1676 240 242r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper Voorstraat 89   1677 240 266v
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pytter sjoerts koper Voorstraat 89   1696 243 226r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Voorstraat 89   1754 253 140v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yde koper Voorstraat 89   1764 256 56v
BAKKER, DOEDE backer, doede koper Voorstraat 89   1765 256 119r
PIERS, TETJE piers, tettje geniaarde Voorstraat 89   1765 256 119r
LEI, JARICH ley, jarig van der koper Voorstraat 89   1780 259 230r
KAMPEN, BASTIAAN campen, bastiaan van schoenmaker verkoper Voorstraat 89   1780 259 230r
IEMES, MAAIKE yemes, maike verkoper Voorstraat 89   1780 259 230r
LEI, JARICH ley, jarig van der koper Voorstraat 89   1780 259 256r
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje verkoper Voorstraat 89   1780 259 256r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede (wl) verkoper Voorstraat 89   1780 259 256r
JURJENS, HANS schierst, hans georg koper Voorstraat 89   1789 263 171r
EKE, JAN eeken, jan van koper Voorstraat 89   1804 267 60v
MEINERTS, IEMKJE etten, ijmkje meinderts koper Voorstraat 89   1804 267 60v
KERKHOVEN, ANTJE kerkhoven, antje verkoper Voorstraat 89   1804 267 60v
JURJENS, HANS schierst, hans georg (wl) koopman verkoper Voorstraat 89   1804 267 60v
KRONENBURG, RITSKE cronenburg, ritske koper Voorstraat 89   1805 267 134r
WESTRA, LOLKE JARICHS westra, lolke jarigs koper Voorstraat 90   1713 245 188r
HINGST, SIEBREN GAUKES hingst, sybren goukes koper Voorstraat 90   1720 246 77r
POPPES, JENTJE poppes, janke koper Voorstraat 90   1752 252 211r
GERBENS, AAFKE gerbens, aafke koper Voorstraat 90   1754 253 177r
WESTERHUIS, THOMAS westerhuis, thomas koper Voorstraat 90   1798 265 220r
, ABE elbrichs, abbe koper Voorstraat 91   1631 233 14r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper Voorstraat 91   1670 240 19r
ROBIJNS, ARJEN robijns, arjen koper Voorstraat 91   1718 246 32r
WEVER, JAN HENDRIKS wever, jan hendrix koper Voorstraat 91   1718 246 32r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS fontein, yebeltie reynders koper Voorstraat 91   1733 248 237r
HOUT, DOEDE hout, doede van der apotheker koper Voorstraat 91   1785 262 23v
REINS, IEDE reyns, ide koper Voorstraat 92   1602 228 615r
KLASES, PIETER claes, pyter koper Voorstraat 92   1611 229 62r
WIEBES, TJEERD wybes, tiaerdt koper Voorstraat 92   1612 229 165r
STIJL, JELLE SIEMENS stijl, jelle sijmens koper Voorstraat 92   1696 243 232v
, HARMEN winnekes, harmen koopman en winkelier koper Voorstraat 92   1804 267 75r
, GEERTRUIDA loving, geertrui koper Voorstraat 92   1804 267 75r
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
RUITINGA, W. ruitinga, w. apotheker en drogist ten oosten Voorstraat 92   1804 267 75r
WESTERHUIS, T. westerhuis, t. koopman ten westen Voorstraat 92   1804 267 75r
SIEMENS, KLAAS simons, claas ten zuiden Voorstraat 92   1804 267 75r
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Voorstraat 93   1667 239 75r
LIEUWES, SIKKE lieuwes, sicke koper Voorstraat 93   1667 239 76r
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Voorstraat 93   1685 242 61v
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gouke koper Voorstraat 93   1692 242 372r
BAKKER, DOEDE SEERPS backer, doede seerps koper Voorstraat 93   1750 252 82r
JURJENS, HANS schierst, hans jurjens koper Voorstraat 93   1785 262 30r
HENDRIKS, KLAAS hendriks, claas koper Voorstraat 93   1802 266 184r
WIEBES, TJEERD wybes, tyaert kuiper koper Voorstraat 94   1597 228 24r
MATTEUS, JANKE matthijssen, jantien koper Voorstraat 94   1597 228 24r
JANS, ANDRIES jans, andries verkoper Voorstraat 94   1597 228 24r
KLASES, RINSKE clases, rinse verkoper Voorstraat 94   1597 228 24r
PIETERS, HAIE pytters, haye koper Voorstraat 94   1700 244 50r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 94   1734 249 7v
JANS, JOHANNES jans, johannes koper Voorstraat 94   1766 256 192r
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes koper Voorstraat 94   1769 257 128v
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der verkoper Voorstraat 94   1773 258 111r
VEEN, IETJE GERBENS veen, yttje gerbens van der koper Voorstraat 94   1773 258 111r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper Voorstraat 94   1778 259 90v
RUITINGA, WATSE ruitinga, watse (leeuwarden) apothekersknecht koper Voorstraat 94   1779 259 185r
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes apotheker koper Voorstraat 94   1779 259 185r
PIETERS, SIETSE pieters, sytze koper Voorstraat 95   1598 228 223r
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper Voorstraat 95   1644 235 146v
JAKOBS, HESSEL hinxt, hessel jacobs koper Voorstraat 95   1645 235 167v
LIEUWES, SIKKE lieuwes, sicke koper Voorstraat 95   1667 239 76v
GAUKES, GERRIT gouckes, gerrit koper Voorstraat 95   1667 239 77r
MARNSTRA, DOMINICUS marnstra, dominicus koper Voorstraat 95   1678 241 4v
TJEBBES, JOHANNES tjebbes, johannes koper Voorstraat 95   1692 242 372v
VOSMA, DOEDE vosma, doede koper Voorstraat 95   1722 246 145r
SCHAAF, HENDRIK schaaf, hendrik koper Voorstraat 95   1756 253 265r
BLOK, MINNE KLASES blok, minne claases koper Voorstraat 95   1787 262 179r
HARMENS, SIEMEN harmens, symon koper Voorstraat 97   1611 229 36r
PIETERS, JAN pyters, jan koper Voorstraat 97   1612 229 241r
JANS, EGBERT jans, engbert koper Voorstraat 97   1613 229 262r
SJOERDS, LIEUWE sjoerds, lieuwe koper Voorstraat 97   1720 246 90r
MENALDA, REIN SIKKES menalda, rein sickes koper Voorstraat 97   1721 246 94r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 97   1730 247 304v
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Voorstraat 97   1730 247 305v
VOSMA, DOEDE JOHANNES vosma, doede johannes koper Voorstraat 97   1737 249 187v
BUMA, SIEBOUT buma, sibouwt geniaarde Voorstraat 97   1739 250 49v
VOSMA, DOEDE JOHANNES vosma, doede johannes koper Voorstraat 97   1739 250 49v
SPANNENBURG, HENDRIK spannenburg, hendrik koper Voorstraat 97   1756 254 2r
ZEE, SIETSE ANDRIES zee, sytse drieses van der koper Voorstraat 97   1780 259 297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES ijsenbeek, eelkje bentes koper Voorstraat 97   1780 259 297v
SPANNENBURG, DOETJE spannenburg, doettje verkoper Voorstraat 97   1780 259 297v
SPANNENBURG, IEFKE spannenburg, yefke verkoper Voorstraat 97   1780 259 297v
, ABRAHAM spieringshoek, abraham verkoper Voorstraat 97   1780 259 297v
TALMA, SJOERD PIEBES talma, sioerd piebes koper Voorstraat 99   1731 248 32r
WIETSES, ANDRIES wytses, andries timmerman (huis-)(mr) koper Voorstraat 99   1739 250 69v
GABES, DOUWE gabbes, douwe timmerman (mr) koper Voorstraat 99   1751 252 163r
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Voorstraat 99   1779 259 212v
GABES, DOUWE gabbes, douwe timmerman (mr) verkoper Voorstraat 99   1779 259 212v
BANDSMA, HARMEN HENDRIKS bandsma, harmen hendriks koper Voorstraat 99   1793 264 82v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de koper Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
BANDSMA, HARMEN bandsma, harmen verkoper Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
IJSENBEEK, JANKE ijsenbeek, janke ten westen Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
IJSENBEEK, JANKE ijsenbeek, janke ten noorden Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
WIT, TAMME witt, tamme de ten oosten Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
PIERS, EEUWE piers, euwe koper Voorstraat 101   1700 244 45r
AGES, WILLEM ages, willem koper Voorstraat 101   1741 250 195r
BEMEN, SERVAAS beemen, servaas van koster koper Voorstraat 101   1781 260 70v
DOUWES, HESSEL douwes, hessel koper Voorstraat 101   1793 264 88r