Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
GRATEMA, SEERP gratama, seerp advocaat koper Lanen 79   1787 262 231v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp (dr) advocaat koper Grote Kerkstraat 44   1788 263 25v
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (mr) advocaat koper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (mr) advocaat koper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
WIJMA, SJOERD wijma, sjoerd advocaat koper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
WIJMA, SJOERD wijma, sjoerd (qq) advocaat verkoper Havenplein 16 H-237 1809 268 294v
ALEMA, JUNIUS alema, junius van advocaat bij het hof van friesland koper Franekereind 25   1779 259 221r
GUALTERI, JOHANNES gualtheri, johannes (dr) advocaat bij het hof van friesland verkoper Voorstraat 44   1643 235 92r
HARKEROTH, E. harkenroth, e. advocaat bij het hof van friesland verkoper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
PIPHRON, JURJEN piphron, georgius advocaat voor het Hof van Friesland koper   1630 232 285r
, GERRIT , gerryt (hof van) apotheker ten westen Achterstraat NZ   1642 235 10v
ACCAMA, JOHANNES acama, johannis apotheker koper Brouwersstraat 14   1743 250 300r
BANGA, EMILIUS JAKOBS banga, aemilius jacobi apotheker koper Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
BONKE, KORNELIS boncq, cornelis apotheker koper Franekerpoort (gebied)   1654 236 274v
BONKE, KORNELIS boncq, cornelis apotheker koper Voorstraat 49   1659 237 187r
BRAAM, NICOLAAS bramius, nicolaus apotheker koper Nieuwstraat OZ   1650 236 127v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS bramius, nicolaus gerardi apotheker koper Lanen NZ   1659 237 192v
FEDDES, SJOERD feddes, sjoerd apotheker koper Voorstraat 2   1687 242 187r
HEINS, KLAAS heins, claas (gemeensman, gezworen) apotheker verkoper Achterstraat   1784 261 213v
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van apotheker koper Voorstraat 23   1688 242 230r
HOUT, DOEDE hout, doede van der apotheker koper Voorstraat 91   1785 262 23v
JELGERSMA, WILT jelgersma, wiltetus apotheker koper Voorstraat 47   1659 237 184r
JELGERSMA, WILT jelgersma, wiltetus (vroedsman) apotheker koper Noorderhaven 92   1734 249 5r
JORNA, SIEMEN jorna, simon apotheker koper Zuiderhaven 56   1664 238 232v
JORNA, SIEMEN jorna, symon apotheker koper Kerkpoortstraat 27   1669 239 196v
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes apotheker koper Voorstraat 94   1779 259 185r
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes apotheker koper Bildtpoort (gebied)   1779 259 188v
PIETERS, SIEDS pieters, syds apotheker koper Kleine Bredeplaats 2   1706 244 312r
REINSMA, SIKKE reinsma, sicco apotheker koper Hoogstraat 27   1794 264 166v
RIJPMA, LIEUWE ripema, livius apotheker koper Voorstraat 8   1694 243 103r
RUITINGA, JOHANNES ruitinga, johannes apotheker koper I-003 1810 269 45r
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claes fransen apotheker koper Rozengracht 40   1659 237 180v
RUITINGA, W. ruitinga, w. apotheker en drogist ten oosten Voorstraat 92   1804 267 75r
, WOUTER burgerhoff, wouter apothekersknecht verkoper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
RUITINGA, WATSE ruitinga, watse (leeuwarden) apothekersknecht koper Voorstraat 94   1779 259 185r
STERK, ADAM sterk, adam apothekersknecht verkoper Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
TJEERDS, FEITE tieerds, feyte appelcooper ten oosten Moriaanstraat 1   1659 238 3v
BARTELDS, WOPKE bartles, wopke arbeider verkoper   1774 258 142v
MOLENAAR, KLAAS DIRKS molenaar, claas dirks arbeider koper Lanen 24 F-221 1810 269 17r
JOHANNES, SCHELTE johannes, schelte (onder almenum) arbeider (boere-) verkoper Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
DIRKS, SIERK dirks, sjirk arbeider (stads-) koper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
PIETERS, FAAS pieters, faas baantjer koper Bargebuurt   1751 252 125v
RINTJES, KLAAS rintjes, claas baantjer koper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes bakker koper Zoutsloot ZZ   1726 246 268r
BAUKES, DOEDE baukcs, doede (mr) bakker koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 97v
BRANDS, DOEDE brants, doede bakker koper Voorstraat 6   1629 232 211r
KOENRAADS, HENDRIK coenraerdes, hendrick bakker koper Kerkpoortstraat 31   1644 235 150v
DIRKS, SIPKE dircks, sipcke bakker koper   1629 232 210r
DIRKS, SIPKE dircx, sipcke bakker koper Noordijs OZ   1633 233 77v
DIRKS, POPPE dirks, poppe bakker koper Voorstraat 86   1700 244 80v
DIRKS, HENDRIK dirx, hendrick bakker koper Karremanstraat WZ   1664 238 218v
DOEDES, SIETSE doedes, sytse bakker koper Voorstraat 32   1700 244 37v
VALK, JURJEN falck, jurrien bakker ten oosten Bildtpoort (gebied)   1660 238 20r
VALK, JURJEN falck, jurrien bakker ten westen Bildtpoort (gebied)   1660 238 20r
FEDDES, WIEBE feddes, wybe bakker ten westen Noorderhaven 19   1728 247 206v
JAKOBS, RIPPERT forsenburgh, rippert jacobs bakker koper Grote Kerkstraat 28   1653 236 231v
GALEMA, DOEKE galama, duco bakker koper Hoogstraat 1   1664 238 236v
GERLOFS, JAN gerlofs, jan bakker koper   1728 247 124r
GERLOFS, JAN gerlofs, jan bakker koper   1729 247 294r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede bakker koper   1664 238 220r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede bakker koper Rapenburg ZZ   1664 238 221v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede bakker koper Rapenburg   1664 238 229v
HENGEVELD, HENDRIK hengevelt, hendrick hengevelt bakker koper Kleine Kerkstraat OZ   1646 235 220r
IENTES, KORNELIS intes, cornelis bakker ten oosten   1601 228 543r
IENTES, TEUNIS intes, thonys bakker koper Noorderhaven 105   1615 230 21r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claes bakker bewoner Voorstraat 17   1616 230 41r
JAKOBS, TEEUWIS jacobs, teves bakker verkoper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
JANS, DIRK jans, dierck bakker ten westen   1600 228 394r
JANS, GEERT jans, geert bakker koper   1627 232 22r
JANS, AUKE jansen, aucke bakker koper   1714 245 217r
JANS, KLAAS jansen, claes bakker koper Noorderhaven 114   1655 237 2r
MARTENS, HIELKJE martens, hylck bakker koper   1629 232 210r
MELIS, OENE melis, oene bakker ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
PEISEL, peysel, bakker ten noorden Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
REES, rees, van bakker ten westen   1804 267 18v
SIEMENS, JAN simons, jan bakker verkoper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
SIPKES, DIRK sipkes, dirk (kimswert) bakker koper   1804 267 32r
OEBELES, WATSE ubles, watse bakker koper   1631 233 8v
ULBES, JAN ulbes, jan bakker koper Grote Kerkstraat 40   1706 244 336v
UILKES, MEILE uylkes, meyle bakker koper Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
VETTEVOGEL, DOUWE JANS vettevogel, douwe jansen bakker koper Voorstraat 34   1717 245 297v
WARNERS, LAMMERT warnars, lammert bakker bruidegom   1604 228 835r
, ALBERT wijmans, albert bakker koper Lanen 85   1800 265 423r
IETES, AGE ytes, age bakker koper   1674 240 143r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (banket-) koper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (banket-) koper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
VETTEVOGEL, HENDRIK vettevogel, hendrik bakker (banket-) koper Ooievaarsteeg 10 D-134 1810 269 48r
BOTES, JAN bootes, jan bakker (banket-)(mr) koper Voorstraat 30   1806 267 256v
VETTEVOGEL, HENDRIK vettevogel, hendrik bakker (banket-)(mr) verkoper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
LENTS, JETSE lentz, jetze (wl) bakker (brood- en klein-)(mr) verkoper Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
ALLES, ANSKE alles, anske bakker (brood-)(mr) koper Bildtstraat 13   1796 264 337r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van bakker (brood-)(mr) koper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
LENTS, GEERTJE lentz, geertje bakker (brood-)(mr) verkoper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
EELKES, PIER eelkes, pier bakker (klein-)(mr) koper Noorderhaven 46   1741 250 183r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (koek- en banket-)(mr) koper Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
BOTES, JAN bootes, jan bakker (koek-) verkoper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
BOTES, JAN bootes, jan bakker (koek-) verkoper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
EVERTS, JAN eeverts, jan bakker (koek-) koper   1633 233 98r
HOITES, HOITE hoytes, hoyte bakker (koek-) koper Lombardstraat   1654 236 267r
REITSMA, JAN reidsma, jan bakker (koek-)(mr) verkoper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
REITSMA, JAN reidsma, jan bakker (koek-)(mr) verkoper Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
, PAULUS strooband, paulus bakker (koek-)(mr) koper Voorstraat 37   1780 259 274r
EVERTS, JAN everts, jan bakker (koeke-) koper Grote Bredeplaats 29   1629 232 220r
JANS, JAN jans, jan bakker (koeke-) koper Voorstraat 73   1601 228 480r
JANS, TEUNIS jans, thonis bakker (koeke-) koper Grote Bredeplaats 33   1598 228 242r
, JAN wax, jan (mede vroedschap) bakker (koeke-) ten oosten   1773 258 107r
, JAN wax, jan (mede vroedschap) bakker (koeke-) ten westen   1773 258 107r
ATLAS, LAMMERT atlas, lambertus bakker (mr) koper Bildtstraat 18   1804 267 8v
BAKKER, ANNE EELKES bakker, anne eelkes bakker (mr) koper Zoutsloot 30   1746 251 115r
BASTIAANS, KORNELIS bastiaens, cornelis bakker (mr) koper Franekereind 19   1651 236 149v
BONKE, TJEERD BINKES boncq, tjeerd bentes bakker (mr) koper Lanen 44   1717 245 292r
BOTES, ARJEN bottes, arjen bakker (mr) koper Zuiderhaven 11   1742 250 260r
SALOMONS, POPPE builard, poppe salomons bakker (mr) verkoper Lanen 76a   1780 259 257r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van bakker (mr) koper Grote Kerkstraat 23   1785 262 11r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob bakker (mr) koper Bildtstraat 18   1730 247 336v
EELKES, ANNE eelkes, anne bakker (mr) wandelkoper Noorderhaven 18   1741 250 152v
EELKES, ANNE eelkes, anne bakker (mr) wandelverkoper Noorderhaven 65   1741 250 152v
EELKES, PIER eelkes, pier bakker (mr) verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
FOLKERTSMA, KORNELIS folkertsma, cornelis bakker (mr) koper Noorderhaven 26   1798 265 134r
FRANK, JOHANNES frank, johannes bakker (mr) koper Sint Odolphisteeg 2   1778 259 151v
, REIN gerbranda, rein bakker (mr) ten westen   1773 258 118r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES gonggrijp, ijsbrand joosten bakker (mr) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES gonggrijp, rinia joosten bakker (mr) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
HALMA, PIETER halma, pieter bakker (mr) koper Bildtstraat 18   1785 262 18r
HALMA, PIETER halma, pieter bakker (mr) koper Bildtstraat 13   1787 262 234r
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit bakker (mr) koper Noorderhaven 114   1701 244 107v
HOITES, KEIMPE hoites, ceimpe bakker (mr) koper Lanen 46   1729 247 259v
HOITES, KEIMPE hoites, ceimpe bakker (mr) koper Lanen 44   1730 247 335v
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke bakker (mr) koper Bargebuurt A-244 1808 268 55v
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke bakker (mr) koper Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke bakker (mr) koper Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS houtsma, sipke willems bakker (mr) koper Hoogstraat 18   1787 262 211v
IEPES, FEDDRIK iepes, feddrik bakker (mr) koper Voorstraat 69   1701 244 89r
JANS, ALBERT jans, albert (vroedschap) bakker (mr) verkoper Lanen 85   1774 258 167v
JANS, JURJEN jans, jurjen bakker (mr) koper Zuiderhaven 17   1698 243 357r
JANS, jansen, lioelle bakker (mr) koper Hofstraat 16   1656 237 76r
JELTES, JAN jeltes, jan bakker (mr) koper Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
IEPES, FEDDRIK jeppes, feddrik bakker (mr) verkoper Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
JURJENS, JURJEN juriens, jurien bakker (mr) koper Vijver 2   1656 237 80r
KUIK, JAN JAKOBS kuik, jan jacobs bakker (mr) koper Noorderhaven 85   1738 249 283r
LANSENBERG, PAULUS JANS lansenberg, paulus jans (farnson in groningerland) bakker (mr) koper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
LENTS, JETSE lens, jetze bakker (mr) koper Voorstraat 83   1781 260 132v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eke jans bakker (mr) koper Zuiderhaven 79a   1735 249 48r
MENALDA, IEKE JANS menalda, eke jans bakker (mr) koper Zuiderhaven 55b   1740 250 92r
MENALDA, ULBE JANS menalda, ulbe jans bakker (mr) koper Hoogstraat 11   1739 250 68v
OOSTERBAAN, JAKOB oosterbaan, jacob (franeker) bakker (mr) verkoper Lanen 46 F-208 1810 269 49v
JANS, JOHANNES ouwekerk, johannes jansen bakker (mr) koper Noorderhaven 97   1713 245 195v
JANS, JOHANNES ouwerkerk, johannes jansen bakker (mr) koper Rozengracht 23   1707 245 14r
POELSTRA, JAKOB PIETERS poelstra, jacob pieters bakker (mr) koper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
POORT, HENDRIK poort, hendrik bakker (mr) koper Romastraat G-171 1808 268 180v
PIETERS, JAKOB pytters, jacob (erven) bakker (mr) ten oosten Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
PIETERS, JAKOB pytters, jacob (erven) bakker (mr) ten oosten Voorstraat 2   1687 242 187r
REES, H. rees, h. van bakker (mr) ten oosten Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
REES, HANS rees, hans van bakker (mr) ten oosten Hoogstraat 5   1805 267 118v
REITSMA, JAN KLASES reidsma, jan claasen bakker (mr) koper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
REINS, DOUWE reins, douwe bakker (mr) koper Brouwersstraat 20   1726 246 266r
RIPPERTS, LOUW ripperts, louw bakker (mr) koper Hoogstraat NZ   1690 242 335v
SIEMENS, DOEKE simons, duco bakker (mr) koper Zuiderstraat 25   1728 247 120r
SIEMENS, DOEKE symons, doecke bakker (mr) koper   1731 248 65v
SIEMENS, DOEKE symons, doeke bakker (mr) koper   1734 249 3r
THOMAS, BAUKE thomas, bauke bakker (mr) koper Grote Bredeplaats 13   1782 260 268r
TJALLINGS, DOOITSE tjallinghs, doytse bakker (mr) koper   1690 242 317v
TJEERDS, TJEERD tjeerds, tjeerd bakker (mr) geniaarde Grote Kerkstraat 19   1695 243 143r
UILKES, MEILE uylkes, meyle bakker (mr) koper Zoutsloot NZ   1674 240 160v
UILKES, MEILE uylkes, meyle (panwerk van) bakker (mr) ten oosten Zoutsloot NZ   1674 240 160v
WATSES, ARJEN watses, arien bakker (mr) koper Hofstraat 16   1656 237 79v
WEIDE, SJOERD weide, sjoerd van der bakker (mr) koper Rommelhaven 28   1800 265 474r
WERF, DIRK JANS werff, dirk jans van der bakker (mr) verkoper   1803 267 2v
WILLEMS, HUGO willems, huige bakker (mr) verkoper Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
WOPKES, JOHANNES wopkes, johannes bakker (mr) verkoper Lanen 33   1779 259 209v
WOPKES, JOHANNES wopkes, johannes bakker (mr) koper Hoogstraat 1   1781 260 154v
MENALDA, ULBE JANS menalda, ulbe jans bakker (mr)(oud-) koper Rommelhaven NZ   1751 252 164v
JELLES, SIEBE jelles, sybe bakkersknecht koper Grote Ossenmarkt 21   1779 259 172r
JETSES, IEPE jetzes, ype bakkersknecht koper Heiligeweg WZ   1773 258 122v
LIEUWES, SIEBE lieuwes, sybe bakkersknecht verkoper Zuiderstraat 25   1774 258 169v
WESTRA, westra, baljuw ten westen Bildtstraat 12 H-120 1810 269 37v
WESTRA, H. westra, h. baljuw van barradeel ten oosten Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
WESTRA, H. westra, h. baljuw van het 2e district verkoper Zuiderhaven 2 H-230 1808 268 135v
WESTRA, H. westra, h. baljuw van het 2e district verkoper Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
ALBERDA, J. albarda, j. baljuw van het 9e district verkoper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes baljuw van het 9e district verkoper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes baljuw van het 9e district verkoper Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes baljuw van het 9e district verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
, JOHANNES bemen, johannes van bankhouder curator Kerkpoortstraat 21   1751 252 125r
BEVA, EVERT beva, evert bankhouder koper Lanen 64   1782 260 250r
BEVA, EVERT beva, evert bankhouder koper Lanen 18   1782 260 287r
BEVA, EVERT beva, evert bankhouder koper Fabrieksstraat 28   1782 260 296r
JANS, KRIJN saliceth, quirijn jans bankhouder (substituut taeffelhouder) koper   1603 228 727r
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de bankhouder (taeffelhouder) koper Lombardstraat 2   1618 230 287r
BEVA, EVERT beva, evert bankier koper Herenknechtenkamerstraat 19   1782 260 248r
WILDEMAN, GIJSBERT wildeman, gijsbertus bedienaar des goddelyken woords koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
RITSKES, GERBEN ritskes, gerben beeldhouder koper Grote Ossenmarkt 16   1692 243 10v
RITSKES, GERBEN ritskes, gerben beeldhouder koper   1696 243 220r
RITSKES, GERBEN ritskes, gerben beeldhouder koper Vijverstraat 4   1697 243 309r
LOUWS, ARJEN louws, arjen beeldhouwer geniaarde Noorderhaven 10   1716 245 273v
LOUWS, ARJEN louws, arjen beeldhouwer koper Grote Bredeplaats 6b   1725 246 240r
, JOHANNES hempel, johan beeldhouwer (mr) koper Noorderhaven 85   1779 259 166v
JANS, FOKKE jansen, focke beeldhouwer (mr) koper Grote Bredeplaats 7   1723 246 153v
JANS, WILLEM jansen, willem beeldsnijder ten zuiden Zuiderhaven 21   1659 238 9v
JANS, WILLEM jansen, willem beeldsnijder ten noorden Zuiderhaven 21   1660 238 30r
BOER, DIRK NANNES boer, dirk nannes de beurtschipper (oud) koper Zoutsloot NZ   1781 260 107r
KLASES, KORNELIS claesen, cornelis bezemmaker koper Droogstraat   1632 233 49v
KLASES, KORNELIS claesen, cornelis bezemmaker koper Droogstraat ZZ   1632 233 65v
SJOERDS, SJOERD sioerdsen, sioerd bezemmaker koper Zoutsloot NZ   1659 238 5v
SJOERDS, SJOERD sioerdsen, sioerd bezemmaker ten westen Zoutsloot NZ   1674 240 160v
SJOERDS, SJOERD sjoerds, sjoerd (de jonge) bezemmaker (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
SJOERDS, SJOERD sjoerds, sjoerd (de oude)(wl) bezemmaker (mr) verkoper Zoutsloot NZ   1685 242 73v
FREERKS, WIEGER frederiks, wieger bierdrager koper   1773 258 124r
, PIETER harrints, pieter bierdrager koper   1773 258 124r
JANS, JOHANNES jans, johannes bierdrager koper   1759 254 239v
, HENDRIK niemandt, hendrick bierdrager koper   1632 233 60v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob biersteker verkoper Zuiderhaven NZ   1633 233 126v
ROELOFS, JAN roeliffs, jan (te leeuwarden) biersteker verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
HENDRIKS, BEREND hendriks, beernd binnenvader v.h. doopsgezinde weeshuis koper Prinsensteeg 3   1779 259 219r
SIEBES, PIETER sybes, pyter binnenvader van het weeshuis koper Weeshuisstraat 5   1663 238 172r
ALBERTS, RUURD alberts, ruurd blauwverver koper Brouwersstraat WZ   1708 245 42r
ALBERTS, RUURD alberts, ruurd blauwverver koper   1716 245 267r
BOKKES, PIETER bockes, pieter (erven)(wl) blauwverver verkoper Voorstraat 1   1731 247 375v
KLASES, DIRK claesen, dirck blauwverver koper   1701 244 128v
HARMENS, JAN harmens, jan blauwverver koper   1747 251 181r
RUURDS, ALBERT ruurds, albert blauwverver koper   1717 245 278v
VEEN, REINER veen, reinder van der blauwverver koper Lanen 64   1804 267 105v
ALBERTS, RUURD alberts, ruurd blauwverver (mr) koper Zuiderhaven 75   1724 246 200r
KLASES, DIRK claassen, dirk blauwverver (mr) koper Rommelhaven 28   1695 243 128v
KOK, LOLLE HEINS kok, lolle heins blauwverver (mr) verkoper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
PIETERS, HAIE pyters, haye blauwverver (mr) koper   1731 248 66v
RUURDS, ALBERT ruirds, albert blauwverver (mr) koper Wasbleek 3   1742 250 229r
SIDERIUS, DIRK DOUWES siderius, dirk douwes blauwverver (mr) koper Brouwersstraat 11   1731 248 19v
VEEN, REINER veen, reinder van der blauwverver (mr) koper Lanen 64   1793 264 78r
SIEBRENS, JAKOB sybrens, jacob bleker koper Schritsen ZZ   1782 260 224r
TJEERDS, JAN tieerds, jan bleker ten oosten   1660 238 39r
BALSTRA, JOHANNES balstra, johannes (wl) blikslager (mr) verkoper Heiligeweg 20 G-046 1810 269 28r
BLOEM, SIEMEN blom, simon blikslager (mr) koper Voorstraat 45   1733 248 240v
BRUG, JAN brug, jan van der blikslager (mr) koper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
, JOHANNES oswald, johan blikslager (mr) koper Voorstraat 45   1780 259 276r
BLOK, HENDRIK WIEBES blok, hendrik wybes blok- en mastmaker koper Prinsensteeg 3   1782 260 241v
, KLAAS , claes blokmaker ten westen Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
ANNES, TRIJNTJE annes, trijn blokmaker koper Grote Bredeplaats 27   1615 230 12r
ARENDS, PIETER aernts, pitter blokmaker (mr) koper Noorderhaven 16   1656 237 54r
OVERDIJK, OTTE AUKES overdijk, otte aukes blokmaker (mr) verkoper Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
SIETSES, HESSEL zytses, hessel blokmaker (mr) koper   1807 267 340v
WIEBES, EGBERT wybes, eibert blokman koper   1695 243 160v
BAKKER, WILLEM bakker, willem bode koper Voorstraat 53   1787 262 207r
BOER, JAN boer, jan de bode ten zuiden   1805 267 109r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads bode (admiraliteits-) koper Rozengracht NZ   1778 259 146v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads bode (admiraliteits-) koper Rozengracht NZ   1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (wl) bode (admiraliteits-) koper   1803 267 2v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (erven) bode (admiraliteits-) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenradi bode (admiraliteits-) verkoper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
KLASES, FEIKE claeses, feycke bode (admiraliteits-) verkoper   1659 238 4v
GEEST, HARMEN geest, harmanus van der bode (admiraliteits-) koper Schritsen 35   1723 246 184v
GEEST, HARMEN geest, harmanus van der bode (admiraliteits-) koper Schritsen 35   1724 246 192r
GROENEWOUD, JAKOB groenewoud, jacobus bode (gerechts-) verkoper Franekereind 23   1778 259 156v
HIDDES, NANNE hiddes, nanne bode (gerechts-) koper Voorstraat 24   1652 236 209v
HIDDES, NANNE hiddes, nanne bode (gerechts-) koper Voorstraat 44   1655 237 3v
RENGERS, HENDRIK PIETERS ringers, hendrick pieters bode (gerechts-) koper Zuiderhaven 71a   1660 238 16v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pyter bode (gerechts-) koper Schritsen NZ   1733 248 217r
, ARNOLDUS wiglinghuizen, arnoldus bode (gerechts-) koper Noorderhaven 72   1773 258 78v
, ARNOLDUS wiglinghuizen, arnoldus (wl) bode (gerechts-) verkoper Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
ZEEMAN, JOOST zeeman, joost bode (gerechts-) koper Zoutsloot 30   1745 251 98v
ZEEMAN, JOOST zeeman, joost bode (gerechts-) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
BREDA, THOMAS JANS breda, thomas jansen van bode (koopmans-) koper   1656 237 53r
BOER, JAKOB boer, jacob de bode (stads-) koper Lanen 70   1804 267 104r
BOER, JAN boer, jan de bode (stads-) ten zuiden   1804 267 11v
BOER, JAN HENDRIKS boer, jan hendriks de bode (stads-) koper Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
, wiglinghuizen, (erven) bode (stads-) ten westen Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd boek en papier verkoper koper Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
BANDSMA, HARMEN bandsma, harmen boekbinder koper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs boekbinder koper Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbinder verkoper Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbinder koper Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs boekbinder (mr) koper Scheerstraat 8   1800 265 457r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd boekbinder (mr) koper Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbindersknecht verkoper   1804 267 71r
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbindersknecht koper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van boekdrukker koper Voorstraat 17   1799 265 381r
, JAN spitske, jan boekdrukker koper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
, JAN spitske, jan boekdrukker verkoper Vijver 8 E-097 1810 268 336r
, JAN vri, jan de boekdrukker verkoper   1804 267 10v
, JAN vri, jan de (zwol) boekdrukker verkoper   1805 267 111v
WILLEMS, KORNELIS willems, cornelis boekdrukker koper Voorstraat 11   1694 243 115v
WILLEMS, KORNELIS willems, cornelis boekdrukker koper   1701 244 115v
HESSELS, JAN hessels, jan boekdrukker (geoctroieerde) koper Bildtpoort (gebied)   1660 238 20r
IMMERZEEL, HUBERT immerzeel, hubertus van boekdrukker (mr stads-) koper Zuiderhaven NZ   1685 242 75r
SCHOTSMAN, FREERK schotsman, fredrick boekdrukker (mr) koper Voorstraat 26   1718 245 309r
SWART, FILIPPUS swart, filippus (voorzanger) boekhouder koper Heiligeweg 7   1743 250 295r
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der boekverkoper verkoper Voorstraat 67   1804 267 96r
JANS, FOLKERT jansen, folkert boekverkoper (mr) koper Voorstraat 67   1725 246 227v
JANS, KLAAS jansen, claes boelgoedschrijver koper Lanen 45   1648 236 50r
, HENDRIK , hendrick boendermaker ten noorden Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
HENDRIKS, REMMERT hendricks, remmert boendermaker ten westen   1659 238 11r
HENDRIKS, REMMERT hendricks, remmert boendermaker ten noorden   1659 238 11r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick boendermaker koper   1633 233 102r
COLLINGA, FEIKE PIETERS collinga, feike pieters boendermaker (mr) koper Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
, JAN brevink, jan bontwerker koper Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit bontwerker koper   1701 244 100v
JANS, JAN jansen, jan bontwerker koper   1696 243 217r
BERENDS, JAN beerns, jan bontwever koper   1734 249 13r
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen bontwever koper Kerkpoortstraat WZ   1782 260 232r
ALBERTS, DIRK alberts, dirck bontwever (mr) koper Grote Kerkstraat 2   1732 248 61r
ARENDS, HARMEN arends, harmen bontwever (mr) koper Hofstraat ZZ   1781 260 77r
JANS, FRANS jans, frans bontwever (mr) koper Nieuwstraat WZ   1781 260 74v
, JAN teutling, jan bontwever (mr) koper Rapenburg ZZ   1782 260 188v
WILLEMS, NANNE willems, nanning bontwever (mr) koper   1735 249 41v
KLASES, LAMMERT claessen, lambert boormaker koper Liemendijk   1671 240 37v
KLASES, LAMMERT claessen, lammert boormaker koper Zoutsloot NZ   1681 241 137r
KLASES, SIEBE clasen, sybe bootsgezel koper Zoutsloot 9   1699 244 3v
PIETERS, JAN pieters, jan bootsgezel koper   1697 243 332v
AGES, KLAAS ages, klaas bootsman koper Zuiderhaven 13   1780 259 250r
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad (wl) bootsman koper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad (wl) bootsman verkoper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
KEIMPES, PIETER keimpes, pytter botenmaker koper Schritsen NZ   1694 243 105v
HENDRIKS, WIEBE hendrix, wybe botenmaker (mr) koper Zuiderhaven 18   1694 243 87v
HAANTJES, LAMMERT hankes, lammert boterkoper koper Noorderhaven 38   1732 248 80r
, JAN gastrik, jan bottelier (lands-) koper Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
JAKOBS, JELLE jacobi, jelle bouwmeester ten westen Noorderhaven 98   1787 262 225v
RIENSTRA, BOKKE rienstra, bocke bouwmeester provisioneel k Noorderhaven 72   1737 249 17va
RIENSTRA, BOKKE rienstra, bocke bouwmeester provisioneel k   1735 249 18ra
DOUWES, WILLEM douwes, willem bouwmeester (oud-) koper Rozengracht 8   1778 259 158r
JAKOBS, JELLE jacobs, jelle bouwmeester (stads-) koper Noorderhaven 96   1779 259 192r
JAKOBS, JELLE jacobs, jelle bouwmeester (stads-) verkoper Raamstraat 3   1780 259 296v
RIENSTRA, BOKKE rienstra, bokke (wl) bouwmeester (stads-) verkoper Noorderhaven 72   1773 258 78v
KLASES, JAN clasen, jan brander koper   1702 244 150v
KLASES, JAN clasen, jan brander koper   1703 244 214v
JELLES, HENDRIK jelles, hendrik (wl) briefbesteller van 't leeuwarder veer verkoper Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
HEMKES, SIPKE hemkes, sipke brievenbesteller koper Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
SIKKES, GERRIT sickes, gerrit broekmaker koper Zuiderhaven 18   1650 236 120r
TJERKS, TOBIAS tjercks, tobe broekmaker koper   1684 242 14r
BUISSEN, JOHANNES buissen, johannes van broekmaker (leeren-) koper Heiligeweg 38   1773 258 88v
, WOUTER , wolter brouwer ten westen   1601 228 528r
ARJENS, DIRK ariens, dirck brouwer koper Achterstraat   1643 235 59r
ARJENS, DIRK arriens, dirck brouwer verkoper   1633 233 109r
ARJENS, DIRK aryans, dirck brouwer koper   1634 233 133v
BINKES, HENDRIK bentes, hendrick brouwer koper Voorstraat ZZ   1616 230 39r
DIRKS, WILLEM dircxen, willem brouwer koper Rozengracht 4   1654 236 256v
DIRKS, JAN dyrx, jan brouwer koper   1600 228 401r
FRANSES, DIRK fransen, dirck brouwer koper Hofstraat 16   1654 236 270v
GERBENS, SIETSE gerbens, sytse brouwer koper Lanen ZZ   1663 238 200v
GIJSBERTS, ARJEN gisberts, arien brouwer verkoper Lanen 83   1660 238 17v
GIJSBERTS, ARJEN gisberts, arien brouwer ten noorden Lanen 83   1660 238 17v
HAIES, PIEBE haies, pibe brouwer koper Noorderhaven 112   1640 234 113v
HAIES, PIEBE haies, pibe brouwer ten westen Noorderhaven 112   1640 234 113v
HARMENS, MINK harmens, minck brouwer koper Lanen ZZ   1653 236 247v
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer koper Voorstraat 85   1696 243 207r
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer koper Hoogstraat 23   1697 243 270v
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer geniaarde Hoogstraat 7   1702 244 188v
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer koper Hoogstraat 9   1702 244 189r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas brouwer verkoper Noorderhaven 37   1779 259 206r
IEPES, ENNE ipes, enne brouwer ten oosten   1659 238 10r
IEPKES, FEDDRIK ipkes, feddrick brouwer koper Zoutsloot 30   1646 235 224r
JANS, EVERT jans, evert brouwer koper Kleine Kerkstraat WZ   1629 232 223r
JANS, EVERT jans, evert brouwer koper Grote Kerkstraat   1629 232 224r
JELLES, JETSE jelles, jetse brouwer koper Brouwersstraat 16   1789 263 157v
LASES, LAAS laesen, laes brouwer koper Rinnertspijp   1627 232 29r
LAMMERTS, SEERP lammerts, seerp brouwer verkoper   1660 238 24v
SIKKES, JAN sickes, jan (franeker) brouwer geniaarde Hoogstraat NZ   1690 242 335v
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts brouwer koper Vijverstraat 8   1660 238 24r
TJERKS, BAUKE tierx, baucke (wl) brouwer koper Nieuwstraat 38   1696 243 236r
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirck fransen brouwer koper Schritsen 50a   1655 237 21r
WOUTERS, GERRIT wolters, gerryt brouwer koper   1629 232 217r
AGEMA, HARMEN AGES agema, harmen ages (burger-hopman) brouwer (mr) koper Heiligeweg 70   1728 247 125v
AGEMA, HARMEN AGES agema, harmen ages brouwer (mr) geniaarde Franekerpoort (gebied)   1728 247 204v
AGES, HARMEN ages, harmen brouwer (mr) koper Ooievaarsteeg WZ   1723 246 179r
BAUKES, BROER baukes, broer brouwer (mr) koper William Boothstraat OZ   1723 246 169v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerryts brouwer (mr) koper Hoogstraat 36   1780 259 251r
KLASES, DOUWE claasen, douwe brouwer (mr) koper Hoogstraat 29   1701 244 91r
DOUWES, KLAAS douwes, claes brouwer (mr) geniaarde Grote Bredeplaats 7   1723 246 153v
DOUWES, DIRK douwes, dirck brouwer (mr) koper Hoogstraat 23   1650 236 131r
GEERTSMA, BEREND geersma, berent brouwer (mr) koper Voorstraat 63   1739 250 55r
GEERTSMA, BEREND geersma, berent brouwer (mr) koper Ooievaarsteeg OZ   1740 250 130v
GERRITS, DOUWE gerrits, douwe brouwer (mr) koper Lanen 83   1716 245 264r
GERRITS, HEIN gerrits, hein brouwer (mr) koper   1774 258 149v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan brouwer (mr) koper Brouwersstraat 26   1730 247 309r
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1693 243 30v
HOLLANDER, PIETER DIRKS hollander, pieter dirks brouwer (mr) verkoper Hoogstraat 27   1779 259 160v
JANS, BROER jansen, broer brouwer (mr) koper Havenplein 18   1694 243 86r
JANS, BROER jansen, broer brouwer (mr) koper Schritsen 56   1695 243 175v
JANS, REINER jansen, reinder brouwer (mr) koper Nieuwstraat WZ   1732 248 118v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Zoutsloot 107 B-127 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Ooievaarsteeg 20 D-114 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Scheffersplein 1 D-115 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Oosterkeetstraat 8 D-125 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Oosterkeetstraat 6 D-126 1808 268 148v
LAMMERTS, HAIE lammerts, haye brouwer (mr)(oud-) verkoper   1774 258 148v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas brouwer (oud-) koper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
BAUKES, PAULUS baukes, pals brouwer en tichelaar koper   1662 238 159r
VLIET, MARTEN WIEBES vliet, marten wybes van brugman van de kettingbrug verkoper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
EVERTS, TJEERD ewerts, tieert burgemeester (uit Bolsward) verkoper Noorderhaven 40   1611 229 32r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes burger-vaandrig koper Noorderhaven 58   1626 231 144r
IENSES, JELTE ynses, jelte cementmaker koper Rommelhaven 1   1694 243 96v
AGEMA, JOHANNES agema, johannes chirurgijn koper Brouwersstraat 10   1806 267 268v
KRIJTENBURG, ARJEN crytenburg, arjen chirurgijn koper Hoogstraat NZ   1671 240 41v
KRIJTENBURG, JAN crytenburgh, jan chirurgijn koper Zuiderhaven 77   1701 244 127r
HAIES, FEIE haayes, feye chirurgijn koper Gortmakerssteeg OZ   1616 230 67r
HARMENS, JURJEN harmens, jurjen (mr) chirurgijn koper Weverstraat   1671 240 50r
HOITEMA, HECTOR hoitema, hector van chirurgijn koper Havenplein 10   1664 238 203r
JAKOBS, AART jacobs, aert chirurgijn koper Nieuwstraat WZ   1686 242 105r
JAKOBS, AART jacobs, aert chirurgijn koper   1692 242 382r
JOHANNES, MARTEN johannes, marten (mr) chirurgijn koper Grote Kerkstraat 1a   1663 238 170v
POPTA, SIKKE popta, sicco chirurgijn koper Noorderhaven 55   1786 262 119r
SCHENKEL, GILLES HENDRIKS schenkel, gillis hendricx (mr) chirurgijn koper Grote Bredeplaats 13   1643 235 86v
AGEMA, DIRK agema, dirk chirurgijn (mr) koper Schritsen NZ   1730 247 331r
BERENDS, HARMEN beerns, harmen chirurgijn (mr) koper Achterstraat NZ   1655 237 21v
BERENDS, HARMEN beernts, harmen chirurgijn (mr) koper Lanen 23   1743 251 3r
BEIMA, HILLEBRAND beima, hilbrand (burger-colonel) chirurgijn (mr) koper Noorderhaven 22   1700 244 83r
CUP, ANDRIES cup, andries chirurgijn (mr) koper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
CUP, ANDRIES cup, andries (wl) chirurgijn (mr) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
, EGBERT gruiter, egbert de chirurgijn (mr) verkoper Hofstraat 31   1659 238 2r
HASELAAR, LAAS AUKES haselaar, laes aukes chirurgijn (mr) koper Hofstraat 16   1693 243 60v
HOITEMA, HECTOR hoytema, hector (wl) chirurgijn (mr) verkoper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
POORT, TJEERD poort, tjeerd chirurgijn (mr) koper Heiligeweg 44   1728 247 117v
POSTHUMA, TIEMEN TIEMENS postema, tijmen tijmens chirurgijn (mr) koper Hofstraat 31   1659 238 2r
PIETERS, WIETSE pytters, wytse chirurgijn (mr) koper Gardenierstraat NZ   1645 235 159v
REIDHORST, JAKOB reidhorst, jacobus chirurgijn (mr) koper Franekereind 25   1772 258 65r
REUS, JAN reus, jan de chirurgijn (mr) koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
, ENOCH ripperts, enoch van chirurgijn (mr) koper Grote Bredeplaats 35   1701 244 92v
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Weverstraat   1718 246 19r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Grote Ossenmarkt 1   1720 246 87v
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Drie Roemersteeg 3   1723 246 184r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1723 246 185r
, JAN schoonebeek, jan chirurgijn (mr) koper Grote Ossenmarkt 8   1733 248 245r
STAPERT, SALOMON stapert, salomon chirurgijn (mr) geniaarde Grote Ossenmarkt 25   1722 246 152v
JANS, SALVES jansen, salvis chirurgijn (stads-)(mr) koper Grote Kerkstraat 1a   1645 235 184v
REUS, JAN reus, jan de chirurgijn en vroedmeester (mr) koper   1784 261 192r
BARTELDS, JAN coq, jan bartels commandeur koper Bildtpoort (gebied)   1663 238 166v
LEIENAAR, EELKE leyenaar, eelke commandeur aan 's lands magazijn koper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
PIETERS, TIEMEN pytters, timen commandeur bij de admiraliteit koper Raamstraat 5   1651 236 180v
BERENDS, PIETER embdenaar, pieter barends commies verkoper Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
GROENEWOUD, ABRAHAM groenwolt, abraham commies koper Zuiderhaven 56   1662 238 159v
, GIJSBERT koen, gijsbertus commies koper Zuiderhaven 18   1728 247 110r
MARS, B. mars, b. commies ten zuiden Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
MEIERTS, JAN meyers, jan commies koper Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand commies koper Lanen 81 E-211 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand commies koper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand commies ten noorden Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
TUINHOUT, HAIE tuinhout, haaye commies generaal bij het bureau conv en lic koper Zuiderhaven 36a H-165 1807 268 6r
, HENDRIK keets, hendrik commies ter recherche bij de conv en lic koper Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
TUINING, H. tuining, h. commies van 't vlieland koper Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
STROBAND, H. stroband, h. commies van toezigt verkoper Havenplein 14 H-238 1808 268 134v
, L. couilleboef de bloqueville, l. commies van toezigt over goeree en overflakke verkoper Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
, GIJSBERT koen, gijsbertus commissaris op de Abt koper Zuiderhaven 71a   1739 250 58r
LAMBERGEN, TIBERIUS lambergen, tiberius commissaris ter recherge ten zuiden Raamstraat 7   1774 258 132r
SIEBRENS, WIEBE sybrens, wybe constabel koper Schritsen NZ   1729 247 219v
YPEY, WILLEM ypey, willem contrarolleur koper Raamstraat 5   1781 260 53r
ADIUS, LAMMERT adius, lambartus convooimeester bieder Noorderhaven 77   1709 245 2ra
BAKKER, KORNELIS JAKOBS backer, cornelis jacobs destillateur koper Brouwersstraat 8   1738 249 274v
BOS, FILIPPUS bos, philippus destillateur koper   1735 249 54r
OOLGAARD, DANIEL ohlgard, daniel destillateur koper Schritsen 24   1804 267 92r
OOLGAARD, DANIEL ohlgard, daniel destillateur koper Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd destillateur koper Voorstraat 58   1729 247 276r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd destillateur koper Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
VRIES, SIEBREN FOPPES vries, sybren foppes de destillateur koper Havenplein 8   1782 260 184r
HANNEMA, JAN hannema, jan destillateur (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1801 265 660r
JELGERSMA, B. jelgersma, b. doctor ten oosten Voorstraat 9   1774 258 171v
LOON, NICOLAAS loon, nicolaas van doctor koper Zuiderhaven 38   1778 259 149r
RING, H. ring, h. van doctor ten noorden Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 79v
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 79v
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 79v
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 82r
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 84r
STIJL, SIEMEN stijl, simon doctor koper Voorstraat 67   1804 267 96r
STINSTRA, G. stinstra, g. (wd) doctor ten oosten   1774 258 149v
STINSTRA, G. stinstra, g. (wd) doctor ten zuiden   1774 258 149v
VERMEERS, GIJSBERT vermeersch, gijsbertus (wl) doctor verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
KRIJTENBURG, THEODORUS crytenburg, theodorus van doctor (medicinae) koper Zuiderhaven 56   1731 248 59v
NIEUWBUUR, DIRK nieuwbuur, dirk doctor (medicinae) koper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
STINSTRA, SIEMEN stinstra, simon doctor (medicinae) koper   1776 259 6r
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon doctor (medicinae) ten oosten Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon doctor (medicinae) koper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
VRIES, HENDRIK JANS vries, hendrik jans de doodgraver koper Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
VRIES, HENDRIK JANS vries, hendrik jans de doodgraver koper Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik drogist koper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik drogist ten zuiden Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze drogist koper Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze drogist koper Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
, HENDRIK , hendrik drogist en coopman curator Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik drogist en coopman curator Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes (dr)(bolsward) drost van het 7e droitampt verkoper Zuiderhaven 39   1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes (dr)(bolsward) drost van het 7e droitampt verkoper Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes (dr)(bolsward) drost van het 7e droitampt verkoper Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
HOEF, HARMEN hoef, harmen equipagemeester koper Voorstraat 18   1655 237 23r
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS middachten, pieter gerrits equipagemeester koper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS middachten, pieter gerrits equipagemeester koper Zuiderhaven 56   1664 238 234v
NAUTA, HARMEN SIENES nauta, harmen synes equipagemeester koper Zuiderhaven 18   1658 237 151v
ROOK, A. roock, a. de equipagemeester ten noorden Voorstraat 57   1804 267 30v
KLASES, JAN claessen, jan estrikbakker koper   1696 243 192v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter estrikbakker koper Rozengracht NZ   1741 250 169v
GLADSMA, PIER ANDRIES gladsma, pier andries estrikbakker (mr) koper Schritsen 36   1728 247 208r
HARKEMA, JAN harkema, jan executeur van baaradeel (old-) koper   1804 267 50r
BOOMSMA, SIPKE boomsma, sipke executeur van barradeel (substituut) koper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
BOOMSMA, SIPKE JOHANNES boomsma, sipke johannes (wl) executeur van barradeel (substituut) verkoper Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert fabrikant koper Grote Kerkstraat 3   1733 248 206r
GELINDE, JAN gelinde, jan (wl) fabrikant van bonten verkoper Noorderhaven 24   1779 259 222v
GELINDE, JAN gelinde, jan (wl) fabrikant van bonten verkoper Rozengracht 16   1780 259 271v
GELINDE, JAN gelinde, jan (wl) fabrikant van bonten verkoper Rozengracht 14   1780 259 271v
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gouke sybrands fabrikant van bonten koper   1774 258 140v
HINGST, SIEBREN GAUKES hingst, sybrand goukes fabrikant van bonten koper   1774 258 140v
DREYER, dreyer, fiscaal ten westen   1772 258 58r
VERRUCI, JAN verruci, jan (dokkum) fiscaal verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus fiscaal (gerechts-) koper Grote Kerkstraat 38   1751 252 142r
BEIMA, KOERT beyma thoe kingma, coert van fiscaal bij het dep van conv en lic (substituut) koper Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
, KOERT beima thoe kingma, coert van (mr) fiscaal bij het dep. der convooien en licenten koper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
, KOERT beima thoe kingma, coert van (mr) fiscaal bij het dep. der convooien en licenten ten westen Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
, KOERT beima thoe kingma, coert van (mr) fiscaal bij het dep. der convooien en licenten ten noorden Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BEIMA, KOERT beyma thoe kingma, coert van fiscaal des konings bij de convooien en licenten koper Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
BEIMA, KOERT beyma thoe kingma, coert van fiscaal des konings bij de convooien en licenten koper Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
AUKES, IEDE auckes, ide gardenier koper Zoutsloot NZ   1646 235 210v
MEINTES, RITSKE meyns, riske gardenier koper Gardenierstraat   1606 228 1059r
MEINTES, RITSKE meyns, riske gardenier koper Snakkerburen (gebied)   1606 228 1060r
WYTSMA, DIRK wytsma, dirk (wl) gewaldige provoost bij de voormalige admiraliteit verkoper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
, JOHANNES pawlowski, johan geweermaker verkoper Grote Ossenmarkt 11   1804 267 7r
ENNES, BAUKE enes, baucke glasmaker ten westen Lanen 52   1633 233 127r
JANS, JAN jansen, jan glazenmaker koper   1701 244 104r
JASPERS, PIETER jaspers, pieter glazenmaker koper Kleine Kerkstraat OZ   1616 230 90r
FOKKES, BEREND fockes, beernt glazenmaker (mr) koper William Boothstraat 27   1646 235 232r
FRIESES, JARICH frieses, jarich glazenmaker (mr) koper Ooievaarsteeg OZ   1655 237 26v
FRIESES, JARICH frieses, jarich glazenmaker (mr) koper Zoutsloot NZ   1660 238 26v
FRIESES, JARICH frieses, jarich glazenmaker (mr) ten westen Zoutsloot NZ   1660 238 26v
JELLES, JETSE jelles, jetse glazenmaker (mr) koper Voorstraat 1   1747 251 189v
WIEBRENS, DOEKE wybrens, doeke glazenmaker (mr) koper Voorstraat 57   1742 250 212r
WIEBRENS, JAN wybrens, jan glazenmaker (mr) bieder Noorderhaven 74   1709 245 2ra
ADAM, PIETER JAKOBS adam, pytter jacobs d' gleibakker koper Zuiderhaven 33   1653 236 234r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS feitema, sybrand pytters gleibakker koper Roeperssteeg 2   1741 250 145v
JANS, ANDRIES jan, andries gleibakker koper   1695 243 159r
JANS, ANDRIES jansen, andries gleibakker geniaarde Lanen 46   1702 244 159r
JANS, KLAAS jansen, claas gleibakker koper   1714 245 225v
MARCUS, HENDRIK marcus, hendrik gleibakker verkoper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
SIEBOUTS, HILLEBRAND sibouts, hilbrant gleibakker koper   1663 238 167v
, REIN sybeda, rein (vroedschap) gleibakker koper Brouwersstraat 8   1743 250 289v
, HIELKE u....., hylke gleibakker koper   1692 242 390r
JANS, KORNELIS burgh, cornelis jansen van den gleibakker (mr) koper Grote Ossenmarkt 18   1694 243 84r
SIEMENS, FOKKE simons, focke gleibakker (mr) koper Noordijs 23   1723 246 171v
FLORIS, ALBERT flores, albert gleibakkersknecht koper   1776 259 2v
TEUNIS, SIEMEN piet, symon tonis van der burger-sergeant gleybakker koper Zuiderhaven NZ   1632 233 62v
FOKKES, JAN fockes, jan gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1668 239 152r
GERRITS, JAN gerrits, jan gortmaker koper   1664 238 203v
GERRITS, JAN gerrits, jan gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
HENDRIKS, PIETER hendrix, pieter gortmaker koper   1699 244 11r
HENDRIKS, PIETER hendrix, pytter gortmaker koper   1707 245 12v
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens gortmaker verkoper   1659 238 4r
LAMMERTS, WIEBE lammerts, wybe gortmaker koper Karremanstraat 27   1633 233 124v
LIEUWES, KORNELIS lieuwes, cornelis (ameland) gortmaker verkoper Zoutsloot NZ   1696 243 234av
MARTENS, TEUNIS martens, tonis gortmaker koper Droogstraat 24   1650 236 135r
AKKER, KLAAS acker, claes gortmaker (mr) koper Rinnertspijp 1   1701 244 93v
FEIKES, KLAAS feyckes, claes gortmaker (mr) koper Kerkpoortstraat 19   1646 235 194r
FOKKES, JAN fockes, jan gortmaker (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
GERRITS, SIPKE gerrits, sipke (dokkum) gortmaker (mr) koper Zuiderhaven 17   1698 243 357r
LIEUWES, KORNELIS lieuwes, cornelis (ameland) gortmaker (mr) koper Zoutsloot NZ   1695 243 182r
GOVERTS, IEKE potkast, ycke goverts gortmaker (mr) koper Noorderhaven 49   1707 245 10r
TAMMES, JAN tammes, jan gortmaker (mr) koper Zoutsloot NZ   1696 243 234av
TAMMES, JAN tammes, jan gortmaker (mr) verkoper Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit gortmaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 25   1728 247 69r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit gortmaker (mr) koper Vijverstraat 22   1742 250 267r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerryt gortmaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 25   1722 246 152v
WIEBRENS, SCHELTE wybrens, schelte gortmaker (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob goudsmid koper Noorderhaven 108   1598 228 206r
, HENDRIK mouts, hendrik goudsmid (mr) koper William Boothstraat 117   1663 238 193v
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirksen goudsmid (mr) koper Simon Stijlstraat 3   1663 238 179v
ARJENS, PIETER arjens, pytter grafmaker koper   1693 243 69v
WILLEMS, JAN willems, jan grafmaker koper Grote Kerkstraat 14   1643 235 63r
ROELOFS, HIPPOLITUS roeliffs, hippolitus grietman verkoper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
SCHELTINGA, MARTEN scheltinga, martinus van grietman van Schoterland verkoper Grote Bredeplaats 8   1780 259 231v
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper   1804 267 79v
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper   1804 267 79v
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper   1804 267 79v
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper   1804 267 82r
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper   1804 267 84r
OOLGAARD, BONIFATIUS ohlgard, bonnefacius guardenier verkoper   1804 267 15r
OOLGAARD, BONIFATIUS ohlgard, bonnefacius guardenier verkoper   1804 267 15r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgard, philip guardenier koper Grote Bredeplaats 10   1782 260 218r
REINERS, ANDRIES reinderts, andries (st jacobiparochi) guardenier verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
GERRITS, ANTONIUS gerrits, antoni havenchercher koper Schritsen 4   1716 245 272r
HEMERT, JAN GERRITS hemert, jan gerrits van havenchercher koper Havenplein 18a   1702 244 155v
JOHANNES, JAKOB johannes, jacob havenchercher koper Wasbleek ZZ   1743 251 7r
DRONRIJP, JOHANNES dronrijp, johannes havenmeester koper Zuiderhaven 2   1752 252 187v
DRONRIJP, JOHANNES dronrijp, johannes havenmeester ten noorden Zuiderhaven 4   1773 258 67v
DRONRIJP, JOHANNES dronrijp, johannes (burger-vaandrig)(wl) havenmeester verkoper Zuiderhaven 2   1779 259 207v
SALOMONS, SIKKE salomons, sicco havenmeester koper Havenplein 18   1702 244 156v
SALOMONS, SIKKE salomons, sicke havenmeester koper Havenplein 5   1694 243 82r
ZIJLSTRA, KORNELIS sijlstra, cornelis havenmeester ten westen Havenplein 26   1774 258 138r
ZIJLSTRA, KORNELIS sijlstra, cornelis havenmeester ten oosten Havenplein 16   1774 258 183r
WERF, JOHANNES werff, johannes van der havenmeester ten oosten Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis havenmeester koper Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis havenmeester ten oosten Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
DRONRIJP, JAKOB dronrijp, jacobus (burger-hopman)(vader) havenmeester (oud-) koper Zuiderhaven 2   1752 252 187v
HESSELS, hessels, fridtz (wd) hengstevanger koper Rommelhaven ZZ   1611 229 101r
ANNES, BINNE annes, benno herbergier koper Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
BOOMSMA, JAN boomsma, jan herbergier koper Zuiderhaven 23   1781 260 136v
DOUWES, GEERT douwes, geert herbergier bewoner   1605 228 875r
FRANSES, JAN franzen, jan herbergier ten oosten   1773 258 126v
FRANSES, JAN franzen, jan herbergier ten westen   1773 258 126v
JELLES, IEPKE jelles, ipcke herbergier koper Noorderhaven 78   1655 237 4r
JOOSTES, PIETER joostes, piter herbergier koper Zuiderhaven 17   1642 235 15r
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan herbergier koper Havenplein 8   1784 261 253r
MINNES, ATE minnes, ate herbergier koper Zuiderstraat ZZ   1782 260 206r
, KAJE slaapkool, caye herbergier koper Simon Stijlstraat 2   1739 250 39v
TJALLINGS, RINTJE tjallings, rintje herbergier koper Voorstraat 57   1695 243 144v
TJALLINGS, RINTJE tjallings, rintje herbergier koper Noorderhaven 46   1702 244 144v
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob herbergier koper Hoogstraat 7   1740 250 84r
WENSELAAR, DAAM JARICHS wenselaar, daam jarigs herbergier geniaarde Scheffersplein 29   1785 262 28r
TAMMES, NIESKE tammes, niesjen (wd) herbergierse koper Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
WIEBES, TRIJNTJE wybes, trijn (wd) herbergierse koper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd hoedemaker koper Voorstraat 17   1664 238 239v
ZACHARIAS, JOCHEM sacharias, jochum (wl) hoedenmaker verkoper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
JARICHS, KLAAS bretton, claes jarigs hoedenmaker (mr) koper Voorstraat 1   1731 247 375v
MUNTER, MICHIEL EGBERTS munter, michiel eiberts hoedenmaker (mr) koper Voorstraat 45   1718 246 1r
SCHELTES, TIETE scheltes, tiete (wl) hoogbootsman (old) verkoper Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
SCHELTES, TIETE scheltes, tyte (wl) hoogbootsman (old) verkoper Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp hoogleraar te groningen verkoper Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp hoogleraar te groningen ten noorden Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
VEEN, JAN veen, jan van der horlogemaker koper Voorstraat 6   1802 266 109r
POTTING, JAKOB potting, jacobus horlogemaker (mr) koper Grote Kerkstraat 29   1781 260 114v
RADSMA, JAKOB HARMENS ratsma, jacob harmens horlogemaker (mr) koper Voorstraat 6   1741 250 199v
RADSMA, JAKOB TJEERDS ratsma, jacob tjeerds (zijn vader) horlogemaker (mr) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
, JAN straus, jan horlogemaker (mr) koper Voorstraat 29   1806 267 279v
, JAN straus, jan horlogemaker (mr) koper Rapenburg 14 H-047 1807 268 11v
VEEN, JAN veen, jan van der horlogemaker (mr) verkoper   1805 267 128r
GERLOFS, PIETER gerlofs, pyter houtkoopman koper Zuiderstraat 31   1724 246 198v
AUKES, JAN aukes, jan houtkoper koper Zoutsloot ZZ   1707 245 16r
DIRKS, ARJEN diercx, ariaen houtkoper koper Bildtstraat 13   1617 230 151r
DIRKS, FREERK dircks, freerck houtkoper koper Zoutsloot NZ   1626 231 109v
DIRKS, GERRIT dircx, gerrit (wd) houtkoper koper Zoutsloot ZZ   1632 233 76r
EVERTS, JAN everts, jan houtkoper verkoper   1634 233 130v
EVERTS, JAN ewerts, jan houtkoper koper Rapenburg NZ   1654 236 267v
JAKOBS, KLAAS jacobs, claas houtkoper koper Noorderhaven 57   1731 248 43v
JANS, ANNE jans, anne houtkoper koper Droogstraat NZ   1642 235 27r
JANS, HAIE jansen, haye houtkoper koper Zoutsloot NZ   1665 239 17r
PIETERS, PIETER pieters, pieter houtkoper naastligger Bildtstraat WZ   1601 228 503r
SJOERDS, JAN siurts, jan houtkoper koper Zuiderhaven ZZ   1632 233 66r
JANS, JAKOB jansen, jacob houtsager koper   1685 242 94r
GERRITS, JURJEN gerryts, jurien houtzager koper Lanen ZZ   1641 234 155r
JANS, IEME jans, yeme houtzager koper   1619 230 304r
LAMMERTS, SIEBREN lamberts, sibrant houtzager ten westen Anjelierstraat   1614 229 451r
MARTENS, TEUNIS martens, theunis houtzager verkoper   1660 238 26r
MARTENS, TEUNIS martens, theunis houtzager ten zuiden   1660 238 26r
AKKERMAN, PIETER akkerman, pieter hovenier koper Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
AKKERMAN, PIETER akkerman, pieter hovenier ten noorden Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
OOLGAARD, BONIFATIUS ohlgard, bonefacius hovenier verkoper   1805 267 110v
OOLGAARD, FILIPPUS ohlgard, philip hovenier verkoper Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
OOLGAARD, FILIPPUS ohlgard, philip hovenier ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
OOLGAARD, BONIFATIUS oolgaard, bonifacius hovenier verkoper Heiligeweg 52   1804 267 23v
OOLGAARD, BONIFATIUS oolgaard, bonifacius hovenier ten westen Heiligeweg 52   1804 267 23v
OOLGAARD, BONIFATIUS oolgaard, bonifatius hovenier koper Brouwersstraat 12   1788 262 276v
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaard, philip hovenier koper Heiligeweg 52   1785 262 25v
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaardt, philip hovenier ten noorden Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaart, philip hovenier koper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaart, philip hovenier ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
, JOHANNES seist, johannes van hovenier koper Rapenburg NZ   1785 261 300r
FINK, ANTONIUS vink, anthoni hovenier koper Zuiderhaven 33   1759 254 200r
FINK, ANTONIUS vink, anthony hovenier koper Hofstraat 16   1746 251 138r
FINK, ANTONIUS vink, anthony hovenier koper Rozengracht NZ   1751 252 150v
FINK, ANTONIUS vink, anthony hovenier koper William Boothstraat 1   1752 252 186v
BARTELDS, JAN bartels, jan (de tuin van) hovenier (mr) ten oosten   1775 258 200v
BARTELDS, JAN bartels, jan hovenier (mr) geniaarde Sint Jacobstraat 14   1781 260 71v
VEENSTRA, ROELOF feenstra, roelof hovenier (mr) koper Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
STAPERT, SALOMON FOKKES stapert, salomon fokkes ijzerkoper koper Noorderhaven 44   1741 250 175v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan ijzerkramer koper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
, JAN bretzel, jan ijzerkramer (mr) koper Voorstraat 69   1750 252 68r
HENDRIKS, SAMUEL hendriks, samuel ijzerkramer (mr) koper Bildtstraat 1   1750 252 69v
HENDRIKS, SAMUEL hendriks, samuel ijzerkramer (mr) koper Liemendijk ZZ   1750 252 69v
BONNES, DOUWE leefsma, douwe bonnes ijzerkramer (mr) koper Lanen 82   1779 259 186v
FABER, MEILE DIRKS faber, meyle dirks ijzersmid (mr) koper   1782 260 180r
FOKKES, IEGE fokkes, yege ijzersmid (mr) koper Rommelhaven ZZ   1782 260 178v
LOUWS, REIN lous, reyn ijzersmid (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1664 238 218r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob kaarsenmaker (mr) koper Schritsen 7   1729 247 284r
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis kalkkneder verkoper Franekereind NZ   1779 259 165r
JAKOBS, JAN jacobs, jan kannegieter (mr) koper Hofstraat 14   1647 236 4v
BEETS, WILLEM beets, willem van der kapitein koper Zuiderhaven 2   1779 259 207v
BEIMA, WIETSE beyma, wytse kapitein koper   1668 239 129v
, ANDRIES boechhorst, andrys kapitein koper Lanen 42   1649 236 72r
BRUINSVELD, HENDRIK bruynsvelt, hendrick kapitein koper Brouwersstraat 9   1662 238 152r
CODDE, SIEMEN JANS codde, symon jansen kapitein koper Grote Bredeplaats 13   1642 235 31r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk kapitein geniaarde Brouwersstraat 5   1782 260 223r
JANS, JAN fijselar, jan jansen kapitein koper   1664 238 211v
JANS, JAN fijselar, jan jansen kapitein koper   1664 238 212r
, WILLEM flacq, willem kapitein ten oosten Havenplein 14 H-238 1808 268 134v
JANS, JURJEN groenevolt, jurrien jansen kapitein koper Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
GUITET, guitet, maturijn kapitein koper Liemendijk NZ   1703 244 204r
GERKES, JAN hoptilla, jan gerkes kapitein koper Zuiderhaven 56   1643 235 52v
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius kapitein koper Zuiderpoort (gebied)   1732 248 162r
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten kapitein koper Zuiderhaven 23   1694 243 83r
, AUGUSTINUS tellinkhuis, augustinus kapitein koper Zuiderhaven 18   1708 245 46v
VRIES, HIDDE TJERKS vries, hidde tjerx de kapitein koper Zuiderhaven 14   1693 243 37v
WOLDE, HENDRIK KOOPS wolde, hendrik coops van der kapitein koper Havenplein 14   1726 246 275v
, HIELKE woldt, hylcke van der kapitein bieder Hofstraat 17   1709 245 ra
, JOHANNES spenser, johan kapitein (engelse) koper Zuiderstraat OZ   1616 230 51r
ZWAAL, zwaal, kapiteinsche ten westen Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
PIERS, JAN piers, jan karreman koper   1700 244 35r
JANS, GERLOF janzen, gerloff karreman (oud) verkoper Nieuwstraat OZ   1750 252 66v
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS camminga, johannes harms kastelein verkoper Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
DANE, HENDRIK dane, hendrik (zn van wl) kastelein verkoper Rozengracht 37 H-001 1809 268 236v
DANE, HENDRIK dane, hendrik (zn van wl) kastelein verkoper Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
GELINDE, PIETER gelinde, pieter kastelein koper Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
KIEL, JAN kiel, jan kastelein koper Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
, JAKOB reinhardt, jacob (wl) kastelein verkoper Franekereind 23 D-073 1810 269 59v
REINHART, HENDRIK reinhart, hendrik kastelein ten zuiden Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
REINHART, J. reinhart, j. kastelein ten westen Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
REINHART, J. reinhart, j. kastelein ten noorden Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
REINHART, JAKOB reinhart, jacob kastelein koper Voorstraat 2   1800 265 486r
REINHART, JAKOB reinhart, jacob kastelein ten westen Voorstraat 2   1800 265 486r
REINHART, JAKOB reinhart, jacob (wl) kastelein verkoper Weverstraat 6 G-326 1810 269 75v
, ADAM roerich, adam kastelein koper Noorderhaven 64   1778 259 153r
VISSER, IEGE visser, yge kastelein verkoper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
BEIDSCHAT, SIETSE beidschat, sytse kastelein bij de zuiderpoort koper Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
, SAMUEL roerich, samuel kastelein en kok koper   1773 258 75v
DANE, HENDRIK dane, hendrik kastelein in de hopzak koper Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
BOERMAN, CHRISTIAAN burman, christiaan kastelein van de logement de gouden leeuw koper Bargebuurt   1776 259 4r
GERBENS, JAKOB germans, jacobus keurslijfmaker (mr) koper Lanen 91   1793 264 127v
EEBES, RITSKE aebes, ritske kistmaker koper Noorderhaven 111   1625 231 67r
DIRKS, DIRK dirckx, dirck kistmaker koper   1634 233 134r
HERES, JAKOB heres, jacob kistmaker koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 150r
JANS, HENDRIK jans, hendrik kistmaker koper   1718 246 18r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick kistmaker bewoner   1634 233 127v
HERES, JAKOB heeres, jacob kistmaker (mr) koper   1664 238 232r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter kleermaker koper   1711 245 157r
KORNELIS, PIETER cornelis, pytter kleermaker koper   1698 243 364v
JANS, JOB jans, job kleermaker koper Voorstraat 64   1611 229 97r
LAAR, JAN EILERTS laar, jan eylerts van kleermaker koper Voorstraat 56   1651 236 172r
TADEMA, WOPKE JANS tadema, wopcke jansen kleermaker koper Zuiderhaven 18   1660 238 32r
WIJGA, ENNE wyga, enne kleermaker koper Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
KORNELIS, JAN cornelis, jan kleermaker (mr) ten oosten Lanen 72   1772 258 63r
, PIETER coulbaut, pieter kleermaker (mr) ten oosten Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
DEKKER, AUGUSTINUS dekker, augustinus kleermaker (mr) koper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
GERRITS, JAN gerryts, jan kleermaker (mr) koper   1734 249 9v
HEINS, KLAAS JANS heins, claas jansen kleermaker (mr) koper Lanen 39   1715 245 233r
HEINS, KLAAS heyns, claes kleermaker (mr) koper Lanen 12   1722 246 127r
POPTA, JOOST SEERPS popta, joost seerps kleermaker (mr) koper Brouwersstraat 9   1713 245 197r
REINALDA, JAKOB reinalda, jacob kleermaker (mr) koper Lanen ZZ   1779 259 173r
REINALDA, JAKOB reinalda, jacob kleermaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 19   1788 262 244v
SIEBRENS, BEREND sybrandts, berent kleermaker (mr) ten noorden Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
SIEBRENS, BEREND sybrens, berent kleermaker (mr) verkoper Voorstraat 2   1687 242 187r
WIJNGAARDEN, JAN wijngaarden, jan van kleermaker (mr) verkoper Lanen 38 F-204 1808 268 44v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS wyngaarden, jan wybrens kleermaker (mr) koper Lanen 62   1726 246 269v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS wyngaarden, jan wybrens kleermaker (mr) koper Lanen 52   1734 249 4r
IEDES, JAN ydes, jan kleermaker (mr) koper Lanen 25   1708 245 48v
IEDES, JAN ydes, jan kleermaker (mr) koper Lanen 23   1713 245 194v
GERRITS, JAN gerryts, jan kleermakersbaas verkoper Franekereind NZ   1779 259 165r
FOEKENS, PIETER foekens, pieter klerk koper Lanen 71   1791 263 370r
SCHELTINGA, DIRK scheltinga, dirk van klerk koper Zuiderhaven 18   1728 247 108v
RASSCHER, ALBERT rasschen, albertus klerk (gezworen) koper Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
RASSCHER, ALBERT rasschen, albertus klerk (gezworen) ten zuiden Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
BERENDS, WARNER beerns, warner knoopmaker koper Lanen 6   1649 236 76v
DIRKS, JAKOB dirx, jacob knoopmaker koper   1723 246 181r
, GERARDUS laken, gerardus van knoopmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koekman koper   1694 243 78v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koekman koper   1701 244 96r
KLASES, DOUWE claases, douwe koemelker verkoper Molenpad 4 G-276 1808 268 153r
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd koemelker koper   1808 268 172r
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd koemelker verkoper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
EILES, EILE eiles, eile koemelker geniaarde Grote Kerkstraat 33   1722 246 151v
HARMENS, KLAAS harmens, claas koemelker koper   1804 267 14r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koemelker verkoper Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
HINNES, JAN hennes, jan koemelker koper   1735 249 24v
HINNES, JAN hinnes, jan koemelker koper   1735 249 38v
IJSBRANDS, TJITSE ijsbrands, tjietske koemelker koper   1804 267 14r
JELLES, HARKE jelles, harke (meerderjarig jongman) koemelker koper Hofstraat 30 H-005 1808 268 77v
, KLAAS roodtje, claas koemelker koper Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
JANS, KLAAS roodtje, klaas jans koemelker verkoper Lammert Warndersteeg 13 G-230 1810 269 54v
WIEBRENS, KLAAS wybrens, claas koemelker verkoper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
WIEBRENS, KLAAS wybrens, klaas koemelker koper Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
WIEBRENS, KLAAS wybrens, klaas koemelker ten oosten Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
SIETSES, HINNE zijtses, hinne koemelker verkoper Lanen 31   1804 267 92v
FERWERDA, PETRUS ferwerda, petrus koffieschenker koper Sint Odolphisteeg 2   1745 251 65v
ARJENS, SCHELTE arjens, schelte kofschipper koper Rommelhaven 15   1734 249 11v
REUS, JAN reus, jan de kolonel ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
REUS, JAN reus, jan de kolonel ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
STRATEN, JAKOB straaten, jacob van der kolonel ter zee koper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
STRATEN, JAKOB straaten, jacob van der kolonel ter zee koper Rinnertspijp 1 C-171 1810 269 78v
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad kompasmaker (mr) koper Scheffersplein 7 D-116 1808 268 33v
LIEKELES, TJEPKE lykles, tjepke kompasmaker (mr) ten noorden Zuiderhaven 11   1742 250 260r
PIETERS, PIETER pyters, pyter kompasmaker (mr) koper Rommelhaven 12   1750 252 62v
IENTES, JOOST inties, joost koolmeter koper Vianen 2   1705 244 310r
MINSES, HANS menses, hans kooltjer verkoper Hofstraat NZ   1750 252 63v
OEDSES, BARTELD oedses, bartel kooltjer koper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
PIETERS, SIERK pieters, sierk kooltjer koper Herenwaltje 19   1780 259 263r
TEUNIS, DOOITSE teunis, dooytze kooltjer geniaarde Franekereind 25   1783 261 16r
TEUNIS, DOOITSE theunis, doytze kooltjer koper Lanen 28   1774 258 168v
ADAMS, JAN adams, jan koopman ten westen Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
AARTS, JAKOB aerts, jacob koopman koper Achterstraat   1682 241 197r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling koopman koper Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
ARUM, PIETER arum, pieter van koopman koper   1774 258 173r
BAKKER, AUKE JANS backer, aucke jansen koopman verkoper Bargebuurt   1752 252 181r
, JOHANNES bader, johannes koopman koper Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
BAKKER, ALBERT bakker, albert wymes koopman koper   1777 259 25r
BAKKER, AUKE bakker, auke koopman koper Droogstraat 15   1751 252 161v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS bakker, coenraad willems koopman verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS bakker, coenraad willems koopman verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
BAKKER, HAITSE bakker, haytze koopman verkoper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
BAKKER, JAN bakker, jan koopman koper Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
BAKKER, JAN bakker, jan koopman koper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
BART, JAN bart, jan (appingadam) koopman verkoper   1804 267 54r
BART, SIERD bart, sierds (appingadam) koopman verkoper   1804 267 54r
, JAN bettels, jan koopman ten oosten Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten zuiden Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten oosten Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten zuiden Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten oosten Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten zuiden Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
BIJLSMA, T. bijlsma, t. koopman koper   1809 268 223r
BLOK, TEUNIS block, teunis koopman bewoner Zuiderhaven 2   1752 252 187v
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, adriaen teunis koopman geniaarde Kleine Bredeplaats 7   1731 248 62r
BLOK, MINNE KLASES blok, minne clazes koopman ten oosten Zuiderhaven 1   1774 258 176r
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder) koopman koper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman ten noorden   1803 267 2v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman ten noorden Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper G-334 1808 268 36v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman koper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Grote Ossenmarkt 1a   1782 260 227v
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Kerkpoortstraat 4   1782 260 233r
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Kerkpoortstraat 27   1782 260 234r
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Grote Kerkstraat 46   1782 260 235r
BONNEMA, EELKE bonnema, eeltje (kimswerd) koopman koper Bildtstraat 16   1805 267 116v
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe koopman verkoper   1805 267 108r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman verkoper   1808 268 169v
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman verkoper Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman verkoper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman ten noorden Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman ten westen Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
BRETEL, JAN bretel, jan (wl) koopman koper Bargebuurt   1774 258 172r
BRINK, JAN brink, jan ten koopman ten westen Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits koopman ten westen   1773 258 116r
, GERRIT danswijk, gerrit van koopman koper Herenwaltje 6 B-095 1809 268 329v
, ANTONIUS determeyer, anthoon koopman koper Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
DIRKS, SIPKE dircks, sipcke koopman koper   1630 232 284r
DIRKS, FREERK dirks, freerk koopman verkoper Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Lanen 41 E-188 1809 268 202r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Lanen 79 E-209 1809 268 309v
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Lanen 79 E-210 1809 268 309v
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
DOUWES, WILLEM douwes, willem koopman verkoper Zuiderhaven 38   1779 259 189v
DOUWES, WILLEM douwes, willem koopman koper   1781 260 112r
IEDES, TIJS duininga, thijs yedes koopman koper Rozenstraat 3 H-031 1810 268 357v
EKE, ALBERT eeken, albert van koopman koper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
EKE, ALBERT eeken, albert van koopman koper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
ELIAS, HANS elias, hans koopman verkoper Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
EVERTS, TJEERD ewerts, tieert koopman verkoper Noorderhaven 40   1611 229 32r
FABER, AUKE JANS faber, auke jans koopman verkoper   1773 258 75v
FEDDES, BAARTE feddes, bart koopman koper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
FEDDES, BAARTE feddes, bart koopman koper Zuiderstraat 25 H-208 1809 268 284v
FEDDES, BAARTE feddes, bart koopman koper Lanen 46 F-208 1810 269 49v
VEENSTRA, S. feenstra, s. koopman koper Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
FEITEMA, SIEBREN feitema, sybrand koopman ten westen   1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN feitema, sybrand koopman ten zuiden   1773 258 102v
FEKKES, JAN fekkes, jan koopman koper Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
, SIEBREN feytema, sybrand koopman provisioneel k Karremanstraat 13   1735 249 3va
, SIEBREN feytema, sybrand koopman provisioneel k   1735 249 8ra
FONTEIN, fontein, koopman koper Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
FONTEIN, DIRK fontein, dirk koopman koper Heiligeweg 52   1804 267 23v
FONTEIN, DIRK fontein, dirk koopman ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
FRANSES, SIEMEN fransen, symon koopman koper Zoutsloot 107   1664 238 210r
FRANSES, AGE fransenz, agge koopman koper   1633 233 92r
VRIES, HANS HARMENS fryes, hans harmen de koopman koper Vijverstraat ZZ   1633 233 90v
, HERE gattyes, here koopman koper   1627 232 25r
GIJSBERTS, BRUIN gijsses, bruyn koopman koper Noorderhaven NZ   1601 228 524r
, GERARDUS gijze, gerard koopman koper Zuiderhaven 39   1804 267 69v
, GERARDUS gijze, gerard koopman koper Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
, GERARDUS gijze, gerard koopman koper Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koopman koper Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
HANEKUIK, DOUWE hanekuyck, douwe koopman verkoper Bargebuurt   1752 252 181r
HANNEMA, JAN hannema, jan koopman verkoper   1804 267 18v
HANNEMA, JAN hannema, jan koopman ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds (wl) koopman verkoper   1808 268 103r
HANNEMA, SJOERD hannema, sjoerd koopman koper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman koper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman verkoper Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman verkoper Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman koper Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman verkoper A-237 1810 268 333v
HANSES, DOUWE hanses, douwe koopman koper Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
HANSES, DOUWE hanses, douwe koopman koper Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
HANSES, DOUWE hanses, douwe koopman koper Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
HOUKEMA, LAMMERT haukema, lammert (vroedsman) koopman koper Vismarkt 4   1735 249 26r
HEINS, HENDRIK heins, hendrik (zaandam) koopman koper Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
HELMER, H. helmer, h. koopman ten noorden Hofstraat 3 G-071 1811 269 122v
HENDRIKS, JOHANNES hendriks, johannes koopman verkoper   1788 263 40v
, G. herklots, g. koopman koper Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
, G. herklots, g. koopman koper Zuiderhaven 8 H-223 1810 269 35v
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk koopman ten zuiden   1804 267 22r
HESSELS, SIEBREN hessels, sybren koopman koper Noorderhaven NZ   1663 238 173r
HEIDE, GERRIT heyde, gerrit ter koopman verkoper Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
HIBMA, JAKOB hibma, jacob (kimswerd) koopman koper Heiligeweg 52   1779 259 196v
HIBMA, JAKOB hibma, jacob koopman koper Heiligeweg 52   1779 259 211r
HINGST, G. hingst, g. koopman ten oosten Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 79v
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 79v
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 79v
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 82r
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 84r
, HARMEN homeulen, harmen koopman koper Lanen 42   1799 265 310r
, HARMEN homeulen, harmen koopman verkoper Lanen 35 E-171 1809 268 244v
HOORNSTRA, IEDE hoornstra, yde koopman verkoper   1803 267 1r
, MINNE houttuin, minne koopman koper Bildtstraat 12 H-120 1810 269 37v
, MINNE houttuin, minne koopman ten zuiden Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
, MINNE houttuin, minne koopman koper Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
HUBERTS, KLAAS huiberts, claes koopman koper   1660 238 22v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koopman koper Kleine Kerkstraat 8   1735 249 27v
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 2 A-203 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 2 B-166 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Liemendijk 4 B-165 1809 268 326r
IJSBRANDS, LUCAS ijsbrandi, lucas (mackum) koopman verkoper Moriaanstraat   1804 267 47r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS ijsbrands, sipke dirks koopman koper Sint Jacobstraat 19   1751 252 140r
IJSENBEEK, SIKKE ijsenbeek, sikko koopman koper Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
IJSENBEEK, SIKKE ijsenbeek, sikko koopman ten oosten Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES ijsenbeek, thomas claeses koopman koper   1776 259 8v
IJSENBEEK, KLAAS ijzenbeek, claas koopman koper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
IJSENBEEK, SIKKE ijzenbeek, sicco koopman koper   1804 267 86r
JAKOBS, LEVI jacobs, levie koopman verkoper Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
JANS, HUBERT jans, hubert koopman koper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
JANS, MARTEN jans, marten koopman koper Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
JANS, ANNE jansen, anne koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
JANS, ANNE jansen, anne koopman koper   1695 243 151r
JANS, ANNE jansen, anne koopman koper Voorstraat 23   1696 243 186v
JANS, JAN jansen, jan koopman koper   1633 233 87r
JELLES, JETSE jelles, jetze koopman koper Vijver 12   1782 260 183r
JONKER, C. jonker, c. koopman ten westen Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
JONKER, C. jonker, c. koopman ten noorden Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman koper   1805 267 130r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman koper Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman verkoper Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman koper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman ten noorden Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman koper Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koopman verkoper   1803 267 6r
LAMMERTS, GERRIT lammerts, gerrit (ee) koopman verkoper   1774 258 148v
WILLEMS, FRANS leemkool, frans willems koopman ten oosten   1804 267 22r
, IEME leemkool, yme koopman verkoper Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
LEERS, KOENRAAD leers, coenraad koopman koper Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
LEI, BINKE ley, bente van der koopman ten noorden   1774 258 146r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koopman verkoper Voorstraat 9   1774 258 171v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper   1804 267 32r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Voorstraat 87   1804 267 33v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Rommelhaven 18   1804 267 35v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
LEI, JARICH ley, jarig van der koopman koper Rommelhaven 12   1781 260 125r
LEI, JARICH ley, jarig van der koopman koper Rommelhaven 18   1781 260 127r
LEI, SIEMEN ley, simon van der koopman koper Voorstraat 9   1774 258 171v
LEI, TEUNIS ley, theunis van der koopman ten oosten Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
LIEUWES, EESGE lieuwes, eesge koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
LUBBERTS, SIKKE lubberts, sikke koopman koper Voorstraat 61   1656 237 95r
LUCAS, FILIPPUS lucas, philippus koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
, ROELOF meintz, roelof koopman koper   1804 267 54r
, ROELOF meintz, roelof koopman ten zuiden   1804 267 54r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koopman ten westen   1773 258 82r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koopman koper   1781 260 108r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koopman koper   1781 260 123r
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der koopman ten westen Voorstraat 87   1804 267 33v
MIEDEMA, REIN miedema, rein koopman verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman koper Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman verkoper Voorstraat 36   1805 267 113v
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman koper Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman verkoper Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
, BALT moltz, baltus koopman ten zuiden   1774 258 161v
NORBERHUIS, T. norbruis, t. koopman verkoper Lanen 45 E-190 1809 268 198v
OKKES, JURJEN ockes, jurjen koopman koper Lanen 50   1782 260 229r
OOLGAARD, D. ohlgard, d. koopman ten westen Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
OKKES, JURJEN okkes, jurjen koopman koper Wasbleek ZZ   1780 259 298v
OLDAANS, JANKE PIETERS oldaens, jan pieters koopman koper Noorderhaven 79   1713 245 186r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koopman koper Noorderhaven 79   1713 245 186r
PAULUS, JAN paulus, jan koopman ten westen Raamstraat 7   1774 258 132r
PAULUS, JAN paulus, jan koopman ten zuiden   1774 258 151v
PEAUX, HARMEN peaux, harmanus koopman koper Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
PEAUX, HARMEN peaux, harmanus koopman ten noorden Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
PERSIJN, POPPE persijn, poppe koopman koper   1804 267 84r
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrandus koopman koper Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
, GOSLING piekenga, gosling koopman verkoper Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
PIEKES, GOSLING piekes, gosling koopman koper   1774 258 147v
PIETERS, KLAAS pieters, claas koopman verkoper Hoogstraat 26   1804 267 107r
PIETERS, DOEDE pieters, doede koopman koper   1633 233 88r
POPPES, WIJNAND poppes, wynert koopman koper Weverstraat   1659 238 6r
POPTA, JAKOB popta, jacob koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
PIETERS, GERLOF pyters, gerloff koopman koper   1731 248 59r
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten oosten   1774 258 135v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten westen   1774 258 135v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten zuiden   1774 258 135v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten noorden   1774 258 135v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten oosten   1774 258 138v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten westen   1774 258 138v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten zuiden   1774 258 138v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten noorden   1774 258 138v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob koopman verkoper Zuiderhaven 37   1805 267 114v
ROORDA, JETSE RINSES roorda, jetske rinses koopman koper   1731 248 59r
ROVEL, ROBERT rovel, robbert koopman provisioneel k Karremanstraat 13   1735 249 3va
ROVEL, ROBERT rovel, robbert koopman provisioneel k   1735 249 8ra
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koopman ten zuiden   1774 258 146r
SCHELTINGA, FREERK scheltinga, freerk koopman koper Rommelhaven 10   1729 247 235v
SCHIERE, FREERK schiere, freerk koopman koper   1735 249 53r
SCHIERE, JAN schiere, jan koopman koper   1804 267 84r
SCHIERE, JAN schiere, jan koopman ten westen Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
JURJENS, HANS schierst, hans georg (wl) koopman verkoper Voorstraat 89   1804 267 60v
, H. schoonhoff, h. koopman koper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
, PAULUS schrans, paulus (wl) koopman koper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
SCHRIK, SJOERD schrik, sjoerd koopman verkoper Achterstraat   1774 258 178v
SPANNENBURG, L. spannenburg, l. koopman ten oosten Hofstraat 3 G-071 1811 269 122v
, JAN steenbrink, jan koopman verkoper Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
, JAN steenbrink, jan koopman verkoper Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
STEENSMA, FOPPE PIETERS steensma, foppe pieters koopman koper Moriaanstraat 3   1659 238 1r
STIJL, SIEMEN stijl, simon koopman ten westen   1773 258 130r
STOK, JURJEN OKKES stok, jurjen okkes van der koopman verkoper Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
STOK, OKKE stok, okke van der koopman verkoper   1805 267 112v
, JAKOB strelitz, jacob koopman ten zuiden Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
, JURJEN syborgh, jurrian koopman koper Noorderhaven 64   1664 238 209v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koopman koper Simon Stijlstraat 2   1729 247 21r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koopman verkoper Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koopman verkoper Hofstraat 15 G-086 1808 268 151r
TEEKES, KLAAS teekes, claas koopman koper   1773 258 115v
REINERS, FRANS templar, frans reiners koopman koper Voorstraat 25   1662 238 150r
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koopman koper   1774 258 151v
THOMAS, ANNE thomas, anne koopman koper Noorderhaven 110   1616 230 54r
TJEERDS, ALLERT tieerds, allert koopman koper Voorstraat NZ   1663 238 167r
TJEERDS, JELLE tieerds, jelle koopman koper Hoogstraat 23   1655 237 30r
TJALLINGII, tjallingii, koopman ten noorden   1773 258 103v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper   1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper   1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper   1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman ten westen   1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman verkoper Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
A., travaille, e. a. koopman verkoper   1774 258 170v
, EELKE trawalie, eeltje koopman koper Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
TROMPETTER, JAN trompetter, jan (wl) koopman koper Noorderhaven 15   1804 267 63v
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieter (wl) koopman verkoper Noorderhaven 15   1804 267 63v
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters koopman verkoper Lanen 28   1774 258 168v
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters (wl) koopman verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
VEEN, JAN LAMMERTS veen, jan lammerts van der koopman koper Heiligeweg 46   1805 267 127v
VEEN, JAN LAMMERTS veen, jan lammerts van der koopman ten oosten Heiligeweg 46   1805 267 127v
VEEN, JAN LAMMERTS veen, jan lammerts van der koopman verkoper Noorderhaven 72 C-158 1808 268 109v
VEEN, JAN veen, jan van der koopman koper   1804 267 53r
VEEN, JAN veen, jan van der koopman koper   1805 267 121r
VEENSTRA, S. veenstra, s. koopman verkoper Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. koopman ten zuiden Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
FINK, MINNE vink, minne koopman koper   1781 260 134v
FINK, MINNE vink, minne koopman koper   1804 267 89r
FINK, MINNE vink, minno koopman koper Rozenstraat 3 H-031 1809 268 209r
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claas fransen koopman koper Havenplein 10   1664 238 203r
VISSER, BEREND visser, barend koopman koper Noorderhaven 17   1784 261 165v
VISSER, JAN visser, jan koopman koper   1805 267 108r
VRIES, GERLOF vries, gerlof de koopman verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
VRIES, GERLOF JAKOBS vries, gerlof jacobs de koopman koper   1805 267 124r
VRIES, GERLOF JAKOBS vries, gerlof jacobs de koopman ten westen   1805 267 124r
WARNERS, PIETER warnders, pieter koopman ten westen Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
WESTERHUIS, T. westerhuis, t. koopman ten westen Voorstraat 92   1804 267 75r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirc cornelis koopman verkoper Voorstraat 82   1776 259 18v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koopman verkoper   1777 259 25r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koopman koper   1774 258 147v
WIEBES, THOMAS wibes, tomes koopman koper Kleine Bredeplaats 7   1641 234 156v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper Voorstraat 68   1804 267 19v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper   1804 267 79v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper   1804 267 79v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper   1804 267 79v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper   1804 267 82r
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper   1804 267 84r
WILLEMS, PIETER willems, pieter koopman verkoper Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER willems, pieter koopman verkoper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wiltschut, eelke dirks koopman koper   1735 249 51r
, winnekes, (en zoon) koopman koper Schritsen 56 F-055 1809 268 227r
, H. winnekes, h. koopman ten westen Hofstraat 30 H-005 1808 268 77v
WIEBES, wybes, koopman verkoper Hoogstraat 26   1804 267 107r
WIEBES, KLAAS wybes, claas koopman verkoper Hoogstraat 26   1804 267 107r
WYBENGA, ANDRIES wybinga, andries koopman ten westen Rozengracht 37   1774 258 131r
, ANDRIES ziegen, andries van koopman koper Moriaanstraat   1782 260 212r
ZIJLSTRA, zijlstra, koopman koper Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis koopman koper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
GOLDSMIT, JAKOB FILIPPUS goldsmith, jacob philippus koopman (joods) koper   1805 267 109v
JAKOBS, LEVI jacobs, levy koopman (joods) gelastigde Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
JOSEFS, BENJAMIN josephs, benjamin (leeuwarden) koopman (joods) verkoper Rozengracht 23   1750 252 60v
, ABRAHAM levij, abraham (leeuwarden) koopman (joods) koper Voorstraat 36   1805 267 113v
, ELKAN levij, elkan (leeuwarden) koopman (joods) koper Voorstraat 36   1805 267 113v
ISAAKS, ELKAN levy, elkan ysack koopman (joods) koper Grote Kerkstraat 15   1795 264 289r
SALOMONS, MOSES salomons, moses koopman (joods) koper   1788 263 40v
SAMUELS, JAKOB samuels, jacob (leeuwarden) koopman (joods) koper   1804 267 98v
, JAKOB strelitz, jacob koopman (joods) koper Bildtstraat 24   1800 265 433r
VRIES, JAKOB JOSEFS vries, jacob josephs de koopman (joods) koper Rozengracht 23   1742 250 278v
ROSEE, PIETER rosee, pieter koopman (te amsterdam) verkoper Voorstraat 69   1737 249 200v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrijts koopman en brouwer koper   1776 259 5v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits koopman en brouwer ten westen Heiligeweg 18   1773 258 116v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koopman en cementmolenaar koper Steenhouwersstraat 2   1786 262 74r
KRAMER, SIEBOUT cramer, sybout koopman en destellateur koper   1773 258 115v
LEI, BINKE JARICHS ley, bente jarigs van der koopman en destillateur koper Noordijs OZ   1751 252 178v
, SIEBREN feytema, sybrand koopman en plateelbakker koper   1735 249 57v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koopman en wijnhandelaar koper Havenplein 18   1735 249 46v
, HARMEN winnekes, harmen koopman en winkelier koper Voorstraat 92   1804 267 75r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reyner gijsberts koopman en zoutzieder niaarnemer Zoutsloot 123   1687 242 212v
HANSES, DOUWE hanses, douwe koopman in hout koper Brouwersstraat 11 G-061 1808 268 101v
JANS, HUBERT jans, hubert koopman in hout verkoper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
DJOERDS, WOPKE joerds, wopke koopman in hout verkoper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
JOHANNES, JANKE pectol, janke johannes koopvrouw koper Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
SIEMENS, HIELKE symens, hylcke koordewerker ten oosten Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
TJALLINGS, GATSE tjallings, gatze koordewerker koper Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
BOUWES, ANNE bouwes, anne koperslager koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 98r
BOUWES, ANNE buwes, anne koperslager koper Kleine Bredeplaats 21   1631 233 23r
WELLINGA, P. wellinga, p. koperslager ten noorden Zuiderhaven 23   1804 267 12v
BAKKER, SIEMEN FOKKES bakker, simon fokkes koperslager (mr) verkoper Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
BOUWES, ANNE buues, anne koperslager (mr) koper   1662 238 146v
BOUWES, ANNE buwes, anne koperslager (mr) verkoper Vijverstraat 8   1660 238 24r
BOUWES, ANNE buwes, anne koperslager (mr) koper   1660 238 24v
FOKKES, SIEMEN fokkes, symon koperslager (mr) koper Voorstraat 73   1729 247 285v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koperslager (mr) koper Voorstraat 83   1729 247 278r
NORBERHUIS, TEUNIS norbruis, teunis koperslager (mr) koper Rozengracht 14   1788 262 290r
NORBERHUIS, TEUNIS norbruis, theunis koperslager (mr) koper Zuiderbolwerk   1787 262 188v
NORBERHUIS, TEUNIS norbruys, teunis koperslager (mr) ten oosten Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
WELLINGA, P. wellinga, p. koperslager (mr) ten zuiden Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
POL, BERNARDUS pol, bernardus korendrager koper Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
DIRKS, FOPPE dirx, foppe korenmeter koper Lanen 85   1733 248 248r
JOUKES, HANS joukes, hans korfmaker koper Kleine Kerkstraat 8   1694 243 79v
MARTENS, PIETER martens, pieter korfmaker verkoper Noorderhaven 110   1616 230 54r
TEUNIS, PIETER tuenis, pyter korfmaker bewoner Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
BRUGMAN, JAN brugmans, jan korfmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
KLASES, JAN claasen, jan korfmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
BEMEN, SERVAAS beemen, servaas van koster koper Voorstraat 101   1781 260 70v
DIRKS, HILLEBRAND dirks, hilbrand koster koper Zuiderhaven 21   1741 250 190r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koster koper Weverstraat   1733 248 258v
JOHANNES, JAKOB johannes, jacob koster (oud-) geniaarde Kleine Bredeplaats 18   1741 250 166v
, ANTJE , anna (erven) kramer ten oosten Heiligeweg   1600 228 418r
JANS, LAMMERT jans, lambert kramer koper   1626 231 103r
JANS, LAMMERT jans, lambert kramer verkoper   1626 231 112r
PIETERS, JAN pieters, jan kramer ten zuiden Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
PIETERS, JAN pieters, jan kramer ten westen Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik kroder gerestitueerde   1740 250 120r
, REINER , reyner kuiper naastligger Bildtstraat WZ   1601 228 503r
ARENDS, NANNE arents, nanningh kuiper ten oosten Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
ARENDS, NANNE arents, nanningh kuiper ten oosten Franekerpoort (gebied)   1654 236 274v
BERENDS, IEPE beerns, epe kuiper koper   1633 233 99r
BERENDS, IEPE beerns, ype kuiper koper Heiligeweg 70   1633 233 80v
DOEDES, EVERT doedes, evert kuiper koper   1632 233 64r
EVERTS, JAN everts, jan kuiper curator Noordees (gebied)   1601 228 532r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon kuiper koper Brouwersstraat 16   1731 248 5v
MARTENS, EVERT martens, evert kuiper koper Lanen ZZ   1702 244 179v
MEIES, KLAAS meyes, claes kuiper koper   1703 244 213v
MINNES, RINSE minnes, rinse kuiper ten westen Noorderhaven 37   1612 229 178r
PIERS, DOEDE piers, doede kuiper koper Lanen NZ   1647 235 267v
SIEMENS, JAKOB symons, jacob kuiper verkoper Rozengracht 8   1778 259 158r
WIEBES, TJEERD wybes, tyaert kuiper koper Voorstraat 94   1597 228 24r
BOS, MARTEN bos, marten (wl) kuiper (mr) verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) koper Kleine Bredeplaats 23   1800 265 502r
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) koper Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) koper Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) verkoper Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
HILLEBRANDS, RUURD hilbrands, ruurd kuiper (mr) koper Spekmarkt 2   1795 264 274v
MARTENS, EVERT martens, evert kuiper (mr) koper Lanen NZ   1707 245 28v
MEIES, KLAAS meyes, claas kuiper (mr) koper Brouwersstraat 19   1696 243 213v
THOMAS, PIETER tomas, pieter kuiper (mr) koper Franekereind 30   1718 246 15v
JOHANNES, JAKOB westerwijk, jacob joh. kuiper (mr) koper Zuiderstraat 27   1778 259 155v
FABER, JAN faber, jan ijsaacks kuipersknegt koper Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
KORNELIS, LEENDERT cornelis, leenert lakenkoper koper Voorstraat 31   1633 233 86r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacops lakenkoper koper Rozengracht 21   1652 236 188v
JURJENS, JAKOB jurriens, jacob lakenkoper verkoper   1660 238 15v
, GORIS mences, gorys lakenkoper koper   1611 229 100r
ROMKES, SAKE romckes, saecke lakenkoper koper Franekerpoort (gebied)   1666 239 45v
ROMKES, SAKE romkes, sake lakenkoper koper Rozengracht NZ   1663 238 180r
HARMENS, JURJEN harmens, jurjen ledesetter koper Schritsen 54   1693 243 12v
HARMENS, JURJEN harmens, jurjen ledesetter koper Lanen 48   1696 243 209r
HARMENS, JURJEN harmens, jurrien ledesetter koper Schritsen 54   1710 245 121v
EVERTS, JAN everts, jan leerkoper wandelverkoper Lanen 23   1742 250 205r
JAKOBS, PIEBE jacobs, piebe leerlooier bewoner William Boothstraat 1   1752 252 186v
JOCHEMS, HENDRIK jogchems, hendrik leerlooier koper Bargebuurt   1752 252 181r
, KLAAS , claes leertouwer koper Schritsen ZZ   1600 228 452r
PIETERS, KLAAS pieters, claes leertouwer gecondemneerde Schritsen ZZ   1600 228 452r
PIETERS, JOHANNES pieters, johannes leertouwer koper Zoutsloot ZZ   1728 247 82v
PIETERS, AUKE pyters, auke leertouwer koper Hofstraat 27   1725 246 228v
SAPES, OEDS sapes, oeds leertouwer koper   1692 243 2v
SAPES, OEDS sapes, oeds leertouwer koper   1692 243 3r
SAPES, OEDS sapes, oeds leertouwer koper   1693 243 39r
OOSTERBAAN, HERE oosterbaan, heere (ds) leraar bij de doopsgezinde gemeente te harlingen verkoper   1804 267 93v
BROUWER, JAN brouwer, jan leraar bij de doopsgezinde gemeente te leeuwarden verkoper Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
OOSTERBAAN, H. oosterbaan, h. (wl) leraar der doopsgezinden verkoper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
BROUWER, JAN brouwer, jan (weleerwaarde) leraar der doopsgezinden te leeuwarden verkoper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
DIRKS, IEPKE dirks, ypke lichterman koper Zoutsloot ZZ   1735 249 60v
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Hondenstraat 12 E-101 1808 268 116v
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
ESTA, FRANS esta, frans van lid van het gemeentebestuur (mede-) koper   1805 267 125r
DIRKS, HERE dircx, heere lijndraaier gecondemneerde Bildtpoort (gebied)   1600 228 439r
IJSBRANDS, AREND isbrants, arnt lijndraaier ten oosten   1601 228 516r
HENDRIKS, ANDRIES hendrix, andries lijnslager koper Bildtstraat OZ   1658 237 168r
SIEBRENS, SIERK sybrands, sierk lijnslager koper Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
SIEBRENS, SIERK sybrandts, sierk lijnslager koper Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
TJEERDS, GERBEN tjeerds, gerben lijnslager koper Noorderhoofd 1   1730 247 308r
GERBENS, TJEERD gerbens, tjeerd lijnslager (mr) koper Zeilmakersstraat OZ   1718 246 17v
GERBENS, TJEERD gerbens, tjeerd lijnslager (mr) koper Zuiderhaven 56   1724 246 211r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerrit lijnslager (mr) koper Havenplein 16   1703 244 205v
JANS, EVERT jansen, evert lijnslager (mr) koper Noorderhaven 18   1695 243 173r
TJEERDS, GERBEN tjeerds, gerben lijnslager (mr) koper Noorderhaven 33   1730 247 367r
AARTS, JORIS aerts, joris linnenwever koper Hofstraat NZ   1632 233 72v
JANS, ABRAHAM jans, abraham (van franeker) linnenwever bruidegom   1601 228 530r
JANS, JURJEN jansen, jurjen linnenwever koper   1630 232 296r
BONNES, PIETER bonnes, pietje (wl) logementhouderse verkoper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
NOREL, JOHANNES norel, johannes loodgieter (mr) koper Voorstraat 37   1801 265 629r
NOREL, JOHANNES norel, johannes loodgieter (mr) koper   1804 267 18v
NOREL, JOHANNES norel, johannes loodgieter (mr) verkoper Brouwersstraat 18 F-032 1808 268 122r
NOREL, JOHANNES norel, johannes loodgieter (mr) koper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
NOREL, JOHANNES norel, johannes loodgieter (mr) koper Lanen 9   1810 269 22v
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus loodgieter (mr) koper Voorstraat 82   1776 259 18v
OEGES, SASKER oeges, sasker loods in dienst bij 's konings marine koper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
, FRANS battaard, franciscus luitenant verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
, JOHANNES spenser, johan luitenant koper Snakkerburen (gebied)   1613 229 342r
, P. ballard, p. luitenant in dienst van de koning van holland verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
, SJOERD , syeurdt maek all ten westen Heiligeweg ZZ   1601 228 519r
HAAS, AGE haas, age de majoor ten zuiden Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
BLOEM, WIETSE blom, wytze majoor (stads-) koper Schritsen 54 F-058 1810 269 63v
SCHOOT, JOHANNES schoot, johannes majoor (tamboer-)(old-) koper Schritsen 9 F-127 1811 269 139r
MARTENS, JILLES martens, jillis makelaar koper Zuiderhaven 18   1693 243 64r
OVERZEE, HENDRIK overzee, hendrik makelaar koper Brouwersstraat 26   1751 252 157v
WILLEMS, BOUWE willems, bouwe makelaar koper Schritsen NZ   1720 246 65r
OVERZEE, HENDRIK overzee, hendrik (wl) makelaar (gezworen) verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 144v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd makelaar (old-) koper Zuiderhaven 37   1805 267 114v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd makelaar (oud-) koper Zuiderhaven 18   1800 265 613r
JANS, PIETER jansen, pytter makelaar (stads-) koper Lanen 37   1658 237 147r
MESDAG, GILLES MARTENS mesdagh, gilles martens makelaar (stads-) koper Grote Ossenmarkt 10   1703 244 201r
, JURJEN crose, jurjen makelaar en winkelier koper Lanen 48   1742 250 266r
SIEBRENS, WIEBE sybrens, wybe matroos koper Lanen 6   1728 247 74r
WIEBES, JAN wybes, jan matroos koper Grote Bredeplaats 6b   1732 248 93r
EEUWES, JOHANNES eeuwes, johannes meesterknegt bij de kooplieden mollema en wieger harmens verkoper   1804 267 78r
ABES, EELKE abes, eeltje meesterknegt in de zeylmakerij van de wd jan douwes zeylmaker koper   1804 267 97r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik melker koper   1708 245 67r
KLASES, JAN roodtje, jan claasen melktapper koper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
SIETSES, HINNE zytses, hinne melktapper koper   1803 266 435r
, HARMEN , harmen mesmaker ten zuiden Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick (wd) mesmaker ten noorden Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
JANS, JAKOB jansen, jacobus mesmaker (mr) koper Kleine Bredeplaats   1663 238 201r
, HENDRIK , hendrick metselaar ten westen Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
ANNES, KLAAS annes, claes metselaar koper Hofstraat 16   1718 246 28v
BEERTS, LOLKE beers, lolke metselaar koper Nieuwstraat 56   1740 250 107r
KLASES, JAKOB claes, jacob metselaar triumphant   1600 228 394r
KLASES, FOLKERT claesens, folckert metselaar koper   1726 246 267r
KORNELIS, ULBE cornelis, ulbe metselaar koper Sint Odolphisteeg 12   1743 251 12v
DIRKS, JAN dircks, jan metselaar koper Anjelierstraat   1614 229 451r
DIRKS, KLAAS dirckx, claes metselaar verkoper   1633 233 115v
DIRKS, JAN dirks, jan metselaar koper   1719 246 42r
DIRKS, JAN dirks, jan metselaar koper   1721 246 123r
DIRKS, JAN dirx, jan metselaar koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1704 244 249v
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben metselaar koper Lanen 21   1650 236 114r
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben metselaar verkoper Bildtpoort (gebied)   1663 238 166v
GERRITS, HAIE gerrits, haye metselaar koper Nieuwstraat OZ   1648 236 43v
HERES, WIEBREN heeres, wybren metselaar verkoper Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke metselaar verkoper   1633 233 109v
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke metselaar koper   1634 233 142r
JANS, ULBE jans, ulbe metselaar koper Hofstraat 16   1718 246 28v
JANS, JAN jansen, jan metselaar koper   1703 244 233r
JANS, JAN jansen, jan metselaar koper Lanen NZ   1705 244 305v
JANS, JAN jansen, jan metselaar koper   1709 245 96r
JANS, JAN jansen, jan metselaar koper Heiligeweg ZZ   1711 245 133v
JANS, JAN jansen, jan metselaar koper   1712 245 170r
JANS, JAN jansen, jan metselaar koper Hofstraat 16   1718 246 28v
JURJENS, HARKE jurjens, harke (onder almenum) metselaar verkoper Schritsen 16   1784 261 165r
LOLLES, PIETER lolles, pyter metselaar koper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
PIETERS, DOUWE pyters, douwe metselaar koper Lanen 21   1650 236 114r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
TJEERDS, PIETER tieerts, pieter metselaar verkoper Lanen NZ   1605 228 875r
WASSENAAR, KORNELIS wassenaar, cornelis metselaar koper Heiligeweg 17   1788 262 261r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES wijngaarden, willem feikes metselaar koper Brouwersstraat 1   1784 261 229r
ANNES, KLAAS annes, claas metselaar (mr) koper Lanen OZ   1714 245 216v
BEMEN, JOHANNES beemen, johannes metselaar (mr) ten zuiden Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
BEMEN, JOHANNES beemen, johannes van metselaar (mr) verkoper Hoogstraat 27   1804 267 42r
KLASES, FOLKERT clasen, folkert metselaar (mr) koper Noorderhaven 40   1735 249 25r
KLASES, FOLKERT clasen, folkert metselaar (mr) koper   1735 249 58v
DIRKS, LAAS dircks, laes metselaar (mr) koper Brouwersstraat 25   1612 229 222r
DIRKS, ANDRIES dirx, andries metselaar (mr) koper Noorderhaven 90   1724 246 210v
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTS geitiebaan, sierk folkerts metselaar (mr) koper   1735 249 69r
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben metselaar (mr) koper Kerkpad 1   1658 237 142v
GERBENS, JELMER gerbens, jelmer metselaar (mr) koper Karremanstraat 13   1731 248 24r
GOSLINGS, RUTGER goslings, rutger metselaar (mr) koper   1734 249 10v
HERES, WIEBREN heeres, wybren metselaar (mr) verkoper Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
HERES, WIEBREN heeres, wybren metselaar (mr) verkoper Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk metselaar (mr) koper   1776 259 10v
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk metselaar (mr) koper Lanen 33   1779 259 209v
JANS, WIEBE jans, wybe (wl) metselaar (mr) verkoper Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
JOHANNES, JOHANNES johans, johan metselaar (mr) koper Nieuwstraat 56   1779 259 214r
JONG, KLAAS PIETERS jong, klaas pieters de metselaar (mr) koper Hoogstraat 24   1804 267 100v
JURJENS, HARKE jurjens, harke metselaar (mr) koper Achterstraat   1787 262 199v
JURJENS, HARKE jurjens, harke metselaar (mr) koper Achterstraat   1787 262 201r
JURJENS, JELLE jurjens, jelle metselaar (mr) verkoper Hoogstraat 27   1804 267 42r
JURJENS, JELLE jurjens, jelle metselaar (mr) koper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
LEIENAAR, HENDRIK leyenaar, hendrik metselaar (mr) koper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
OKKES, JURJEN okkes, jurjen metselaar (mr) koper Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
PIETERS, KLAAS pieters, klaas metselaar (mr) koper Noorderhaven 36   1781 260 100v
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens metselaar (mr) verkoper Hoogstraat 26   1804 267 107r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der metselaar (mr) verkoper Schritsen 24   1804 267 92r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der metselaar (mr) ten oosten Schritsen 24   1804 267 92r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der metselaar (mr) koper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der (wl) metselaar (mr) verkoper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
STOK, HARKE stok, harke van der metselaar (mr) koper   1804 267 17v
STOK, HARKE stok, harke van der metselaar (mr) verkoper   1805 267 112v
STOK, HARKE stok, harke van der metselaar (mr) koper A-245 1808 268 73r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) metselaar (mr) verkoper Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
STOK, JURJEN HARKES stok, jurjen harkes van der metselaar (mr) koper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar (mr) verkoper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar (mr) verkoper Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
SIEBES, ANSKE sybes, anske metselaar (mr) koper Droogstraat NZ   1721 246 124v
WILLEMS, JAN willems, jan metselaar (mr) koper Lanen NZ   1665 239 9r
WILLEMS, JAN willems, jan metselaar (mr) koper Vijver 7   1670 240 24v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere metselaar (mr) koper Heiligeweg 23   1780 259 248r
, BOUWE , buwe molenaar ten noorden Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
, JAN .., jan molenaar ten oosten Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
HETTES, OEBELE hettes, oebele molenaar koper   1708 245 69v
IDSES, IEKE idses, eeke (arum) molenaar koper Wasbleek   1751 252 133r
JAKOBS, IEME jacobs, yeme molenaar ten oosten Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
JAKOBS, IEME jacobs, yeme molenaar ten oosten Bildtpoort (gebied)   1678 241 24v
JAKOBS, IEME jacobs, yeme molenaar ten oosten Bildtpoort (gebied)   1681 241 152r
JANS, REINER jans, reyner molenaar triumphant Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
JANS, REINER jans, reyner molenaar verkoper Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
OENES, JAN oenes, jan molenaar koper Achterstraat   1729 247 263v
PIERS, IEPE piers, eepe molenaar koper   1604 228 797r
IEPES, TIJS ypes, thijs molenaar koper Scheerstraat 3   1707 245 25r
MEULEN, JAN KORNELIS meulen, jan cornelis van der molenaar (houtzaag-) koper Brouwersstraat 20   1792 264 8r
MOLENAAR, AREND HENDRIKS moolenaar, ane hendriks molenaar (houtzaag-) koper   1804 267 54r
MOLENAAR, AREND HENDRIKS moolenaar, ane hendriks molenaar (houtzaag-) ten zuiden   1804 267 54r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1778 259 130v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Kromme Elleboogsteeg WZ   1782 260 185v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Lammert Warndersteeg OZ   1782 260 186v
WIJGA, IEKJE ENNES wijga, ijke ennes molenaar (mr) koper Achterstraat   1782 260 226r
AUKES, PIETER aukes, pyter (onder almenum) molenaar (pel-) koper Brouwersstraat 3   1752 253 23v
GERBENS, AUKE gerbens, auke molenaar (pel-) koper Jan Ruurdstraat 3   1741 250 173v
ATES, BAUKE ates, bauke molenaarsknecht koper Kerkpoort (gebied)   1782 260 190r
ANDRIES, JOHANNES andries, johannes molenmaker (mr) koper Brouwersstraat 35   1728 247 139r
DIRKS, HANS dirks, hans molenmaker (mr) verkoper Zuiderhaven 2 H-230 1810 268 332r
GEERTSMA, BEREND geersma, beernt moutmaker koper Wasbleek ZZ   1735 249 39v
JANS, ALBERT jans, albert (wl) moutmaker verkoper Rommelhaven   1618 230 291r
EVERTS, FEIKE everts, feycke moutmaker (mr) koper Franekereind 23   1646 235 215v
LASES, MARTEN laessen, marten mr. schoenmaker koper Voorstraat 5   1633 233 124v
GIJSBERTS, GIJSBERT gijsberts, gijsbert mr. timmerman (stads-) koper Schritsen ZZ   1632 233 63r
AKKER, GERARDUS acker, gerhardus notaris koper Rozengracht NZ   1696 243 237v
AUSTROPHORUS, ANNE PIETERS austrophorus, annius petri notaris koper Noordees (gebied)   1615 229 508r
DOKKUM, KORNELIS ARJENS dokkum, cornelis arriens van notaris koper   1663 238 197r
KIESTRA, IEPE kiestra, epeus notaris verkoper   1659 238 4v
, JOHANNES swoll, johannes van notaris koper Moriaanstraat 3   1659 238 1r
, TJERK theodori, tarquinius notaris koper Voorstraat 18   1664 238 241v
VETTEVOGEL, W. vettevogel, w. notaris ten oosten Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
VETTEVOGEL, WIETSE vettevogel, wytze notaris koper Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
VETTEVOGEL, WIETSE vettevogel, wytze notaris koper Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
WALRICH, DOMINICUS walrich, dominicus (burger-vaandrig) notaris koper Rozengracht 22   1715 245 241r
, BAVIUS ziricus, bavius notaris koper Sint Odolphisteeg 4   1662 238 149r
, JAN zwoll, jan van (wl) notaris koper Noorderhaven 44   1665 239 5v
SIEMENS, JAN simons, jan olieslager koper Noordijs 4   1729 247 238v
KLASES, JAKOB clasen, jacob omroeper (stads-) koper Alemanssteeg NZ   1650 236 136r
KET, JAN deket, jan ontvanger koper Zuiderhaven 71a   1735 249 50r
GROENEWOUD, ABRAHAM groenwolt, abram ontvanger koper Zuiderhaven 54   1650 236 119v
QUADER, JAKOB quader, jacob (belsum?) ontvanger koper Noorderhaven 104   1714 245 218v
SLUIS, JELLE sluis, jelle van der (sexbierum) ontvanger koper Voorstraat 20   1730 247 365v
AMAMA, JOHANNES ammama, johan van ontvanger der licenten en convoyen koper Zuiderhaven 23   1660 238 28r
, SIEBREN baerd, sibrandus ontvanger generaal koper Voorstraat 35   1657 237 138r
BRAAM, ROMKE braam, romke ontvanger generaal koper Noorderhaven 71   1726 246 281r
SCHELTINGA, MARTEN scheltinga, martinus van ontvanger generaal ten oosten Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
STRATEN, P. straaten, p. van der ontvanger van convooyen en licenten koper Grote Bredeplaats 8   1780 259 231v
DOEDES, SCHELTE doedes, schelte opzichter koper Herenwaltje 5 B-091 1810 269 85r
KLINKERT, ENGEL ALBERTS klinkert, engel albertus opzichter (oud-) verkoper Zoutsloot 41   1760 254 261v
HANSES, LAMMERT hansen, lambert organist koper   1707 245 26r
HANSES, LAMMERT hansen, lambert organist koper   1714 245 208r
DIRKS, JAN dirkx, jan oud zoutmeter koper   1632 233 57r
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter pan- en estrikbakker koper Hofstraat 16   1745 251 73v
BRINKMAN, KASPER brinkman, casparus pan- en estrikbakker (mr) koper Noorderhaven 113   1723 246 187r
, PIETER .., pieter panbakker ten westen Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
DIRKS, HUGO dirx, huigen (bolsward) panbakker koper Noorderhaven 38   1695 243 179r
DOUWES, IEPKE douwes, ypke panbakker koper Hoogstraat 19   1740 250 80v
JOHANNES, JAN joannes, jan (mr) panbakker koper Rozengracht NZ   1671 240 42v
LOLKES, FOKKE lolkes, focke panbakker koper Ooievaarsteeg WZ   1695 243 180v
BOUWES, HARMEN bouwes, harmen panbakkersknecht koper Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
, HARMEN , harmen pannebakker eerder-eig Bildtstraat WZ   1601 228 503r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe pannebakker gecondemneerde Zoutsloot 76   1597 228 134r
HARMENS, JAN harmens, jan pannebakker gecondemneerde Droogstraat NZ   1600 228 451r
JAKOBS, JAN jacobs, jan papiermaker bruidegom   1600 228 422r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter papierverkoper koper Schritsen 18   1745 251 129r
OBBES, TIEMEN obbonis, thymannus (kimswardt) pastoor verkoper Sint Jacobstraat OZ   1614 229 482r
, HARMEN sapeides, harmannes (te warns) pastoor koper Vijver 7   1664 238 234r
ALBERTS, ALBERT alberts, albert pottenbakker koper Schritsen 50   1671 240 46v
DIRKS, TIEMEN dirckx, tymen pottenbakker koper Brouwersstraat WZ   1632 233 72r
DIRKS, TIEMEN dirckx, tymen (vaandrig) pottenbakker koper Schritsen ZZ   1649 236 93r
GERRITS, ALEF gerrits, aliff pottenbakker koper Schritsen 54   1633 233 85r
HENDRIKS, JOCHEM hendrix, jochum pottenbakker verkoper Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
JANS, JAN jans, jan pottenbakker koper Schritsen   1600 228 460r
SIEBES, JAN sybes, jan pottenbakker koper Hoogstraat 20   1657 237 109r
WILLEMS, WILLEM willems, willem pottenbakker koper   1660 238 38r
WILLEMS, WILLEM willems, willem pottenbakker ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
WIEBES, DIRK wybes, dirck pottenbakker koper Zoutsloot   1632 233 74v
JOCHEMS, ANDRIES jochums, andries pottenbakker (mr) koper Grote Bredeplaats 31   1728 247 141v
MOLEN, JAN JANS moolen, jan jans van der (wl) pottenbakker (mr) verkoper Bildtstraat 16   1805 267 116v
ALBERTS, ALBERT alberts, albert potter koper   1701 244 130v
ALBERTS, ALBERT alberts, albert potter koper   1705 244 294r
ANDRINGA, EUSEBIUS andringa, sebius van (ds) predikant verkoper Noorderhaven 96   1779 259 192r
ANTONIUS, anthony, pauly (te Huissen) predikant koper   1601 228 521r
FLORISON, florison, (ds) predikant ten noorden Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
METZLAR, J. metzlar, j. (ds) predikant verkoper Zuiderhaven 8 H-223 1810 269 35v
WILDEMAN, G. wildeman, g. (ds) predikant ten westen Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
WILDEMAN, G. wildeman, g. (ds) predikant ten noorden Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
, wonsel, mathyas van (ds) predikant koper   1733 248 275r
, ALBERT reen a mentes, albertus predikant bij de gereformeerde gemeente koper Rapenburg 18 H-049 1809 268 259r
YPEY, DIRK ypey, dirk predikant in holland verkoper Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
WILDEMAN, wildeman, (ds)(kinderen) predikant te harlingen verkoper Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
, JOHANNES ruiconty, johannes procureur koper   1601 228 516r
SMID, H. smith, h. procureur ten zuiden Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
STEFANUS, S. stephany, s. procureur ten noorden Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle procureur koper   1774 258 150v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob procureur bieder Hofstraat 18   1728 247 1ra
WIJMA, S. wijma, s. procureur ten oosten Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
DREYER, BEREND dreyer, beernd procureur fiscaal koper Grote Ossenmarkt 1   1751 252 152r
, TEEKE stephanij, taeke procureur fiscaal verkoper Schritsen 18 F-081 1810 268 358v
, TEEKE stephanij, take procureur fiscaal koper Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
HOITINGA, FRANS hoitinga, franciscus procureur postulant koper Grote Bredeplaats 12   1650 236 140v
, NICOLAAS jacobaus, nicolaus procureur postulant koper   1632 233 55r
MARNSTRA, PETRUS marnstra, petrus procureur postulant koper Droogstraat   1751 252 177v
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco procureur postulant koper Hoogstraat 1   1782 260 204r
SMID, H. smith, h. procureur postulant koper Zoutsloot 86   1806 267 264r
SMID, HENDRIK smith, hendrik procureur postulant koper Grote Ossenmarkt 11   1804 267 7r
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle procureur postulant koper Bargebuurtspoortje   1782 260 182r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob procureur postulant geniaarde Kleine Bredeplaats 18   1741 250 166v
CAMPER, camper, professor ten zuiden   1773 258 117v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Lanen 79 E-209 1809 268 309v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Lanen 79 E-210 1809 268 309v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Droogstraat 81 B-075 1809 268 314r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Droogstraat 83 B-076 1809 268 316v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Heerensteeg 10 B-094 1809 268 316v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Droogstraat 79 B-074 1809 268 319r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Herenwaltje 6 B-095 1809 268 329v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Herenwaltje 4 B-096 1810 269 4v
, CHRISTOFFEL charpentier, christoffel pruikmaker (mr) koper Lanen 64   1742 250 276v
GONGGRIJP, JAN gonggrijp, jan pruikmaker (mr) koper Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
PEAUX, JOHANNES peaux, johannes pruikmaker (mr) koper Zuiderhaven 11   1746 251 114r
SUFFRIDUS, ROMMERT suffridi, rombartus (mr) rector provisioneel k Hoogstraat NZ   1601 228 490r
EELKEMA, JARICH eelcoma, jarichius rector der latijsche schoolen te bolsward verkoper Brouwersstraat 13   1773 258 87r
FONTEIN, SCHELTE fontein, schelte rentmeester van harlingen koper Karremanstraat 22   1658 237 173r
JURJENS, SCHELTE juriens, schelte rentmeester van harlingen koper Lammert Warndersteeg WZ   1656 237 91r
PIETERS, FRANS meers, frans pieters van der rietmaker koper Lanen ZZ   1611 229 80r
WIJNGAARDEN, JAN JANS wyngaerden, jan jansen rijglijfmaker (mr) koper Lanen 25   1741 250 168v
JANS, BARELD jans, barelt roeper koper Lanen ZZ   1632 233 71r
SIETSES, KLAAS sytses, claas rogdrager koper   1693 243 27r
SIETSES, KLAAS sytses, claes rogdrager koper Grote Kerkstraat ZZ   1699 244 27r
JANS, GERRIT jansen, gerrit scharenslijper koper   1710 245 122r
ALBERTS, JAN alberts, jan scheepstimmerman koper Schritsen 35   1724 246 198r
ALLES, SIEMEN alles, symon scheepstimmerman koper Schritsen 24   1703 244 209v
ANDRIES, TJERK andries, tjerk scheepstimmerman koper Zuiderhaven 5   1729 247 254v
ANNES, SIETSE annes, sytse scheepstimmerman geniaarde Havenplein 10   1728 247 196v
BERNARDUS, SIETSE bernardus, zytse scheepstimmerman verkoper Lanen 25 E-166 1809 268 291v
BERNARDUS, SIETSE bernardus, zytse scheepstimmerman verkoper Lanen 27 E-167 1809 268 291v
KLASES, WIEBE claasen, wybe (wl) scheepstimmerman verkoper   1804 267 58v
KLASES, SIETSE claessen, sytse scheepstimmerman koper Schritsen NZ   1654 236 259r
DIRKS, WIEBREN dircks, wybren scheepstimmerman koper Zuiderstraat 33   1648 236 21r
FOEKES, BAUKE foekes, bauke scheepstimmerman koper Schritsen NZ   1709 245 80r
GROOT, IEME JANS groot, yeme jans de scheepstimmerman verkoper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
GROOT, IEME JANS groot, yeme jans de (wl) scheepstimmerman verkoper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
HARMENS, JAN harmens, jan scheepstimmerman koper Lanen   1606 228 996r
HEINS, WIETSE heins, wytse scheepstimmerman koper   1734 249 14r
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, simon scheepstimmerman koper Schritsen 1   1781 260 26v
HENDRIKS, IEDE hendriks, yde scheepstimmerman koper Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
HORNSTRA, WIEGER DIRKS hornstra, wyger dirks scheepstimmerman koper Franekereind 23   1739 250 76v
IJSBRANDS, THOMAS ijsbrands, tomas scheepstimmerman koper Lanen NZ   1781 260 24v
JANS, KAREL jans, carel scheepstimmerman koper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
JANS, JELLE jans, jelle scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18   1782 260 241r
JANS, SIPKE jans, sipke scheepstimmerman verkoper   1774 258 141v
JANS, SIPKE jans, sipke scheepstimmerman verkoper   1774 258 160v
JANS, SIPKE jans, sipke scheepstimmerman verkoper   1774 258 161v
JANS, IEME jansen, yme scheepstimmerman koper Grote Ossenmarkt 12   1732 248 127v
JELTES, WALLE jeltes, walle scheepstimmerman koper Schritsen 52   1781 260 135v
JETSES, KLAAS jetses, claes (wl) scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven NZ   1618 230 292r
JOHANNES, SJOERD johannes, sjoerd scheepstimmerman koper Schritsen 52   1780 259 301v
JONG, ABEL MEINERTS jong, abel meinderts de scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18   1800 265 476r
JONG, ABEL MEINERTS jong, abel mijnderts de scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18   1800 265 438r
MINKS, PIEBE minckes, pybe scheepstimmerman koper Zuiderpoort (gebied)   1632 233 69v
PIETERS, KARST pieters, carst scheepstimmerman koper Zoutsloot 78   1795 264 240r
PIETERS, CHRISTIAAN pieters, christiaan scheepstimmerman koper Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
SJOERDS, ALBERT sioerds, albert scheepstimmerman koper Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
THOMAS, thomas, ijsaack scheepstimmerman koper Westerstraat 1 H-214 1809 268 290r
THOMAS, thomas, ijsaack scheepstimmerman koper Westerstraat 1 H-215 1809 268 290r
THOMAS, thomas, ijsaack scheepstimmerman koper Zuiderhaven 16 H-215 1809 268 290r
THOMAS, thomas, ijsaack scheepstimmerman koper Zuiderhaven 16 H-216 1809 268 290r
THOMAS, JAN thomas, jan scheepstimmerman verkoper Westerstraat 1 H-214 1809 268 290r
THOMAS, JAN thomas, jan scheepstimmerman verkoper Westerstraat 1 H-215 1809 268 290r
THOMAS, JAN thomas, jan scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 16 H-215 1809 268 290r
THOMAS, JAN thomas, jan scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 16 H-216 1809 268 290r
WILLEMS, DANIEL willems, daniel scheepstimmerman verkoper Lanen 35 F-172 1808 268 113r
WILLEMS, DAVID willems, david scheepstimmerman koper Hoogstraat 22   1801 265 654r
IEMES, GERLOF yemes, gerloff scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18 4-265 1693 243 23r
IEMES, GERLOF yemes, gerloff scheepstimmerman koper Zuiderhaven 6   1693 243 24r
ANNES, SIETSE annes, sytske scheepstimmerman (mr) koper Schritsen NZ   1729 247 230v
HENDRIKS, WIEBE bantema, wybe hendrix scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 45   1707 245 32v
KLASES, TJEERD claasen, tjeerd scheepstimmerman (mr) koper Zuiderstraat ZZ   1782 260 198r
DOEKES, JAN doekes, jan scheepstimmerman (mr) koper Bildtstraat 14   1731 248 42r
EILES, ANDRIES elles, andries (jur franeker) scheepstimmerman (mr) verkoper Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
HASPELMAN, JAKOB PIETERS haspelman, jacob pytters scheepstimmerman (mr) koper   1630 232 290r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 18   1720 246 84r
JAKOBS, FREERK jacobs, freerk scheepstimmerman (mr) verkoper Zoutsloot NZ   1665 239 17r
JANS, PIER jans, pier scheepstimmerman (mr) koper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
KEIMPES, PIETER keimpes, pieter (jr) scheepstimmerman (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1734 249 15r
KEIMPES, PIETER keimpes, pyter scheepstimmerman (mr) koper Schritsen NZ   1721 246 123v
KEIMPES, PIETER keimpes, pyter scheepstimmerman (mr) koper Lanen ZZ   1726 246 290r
KEIMPES, PIETER keimpes, pytter scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 36 7-137 1742 250 223r
PIETERS, JOOST pieters, joost scheepstimmerman (mr) koper   1675 240 192v
PIETERS, JOOST pieters, joost (wl) scheepstimmerman (mr) verkoper Zoutsloot 7   1694 243 96r
SIENES, HARMEN sijnes, harmen scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 18   1645 235 171v
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman scheepstimmerman (mr) koper Lanen 43   1792 264 18v
WILLEMS, JAN willems, jan scheepstimmerman (mr) koper Noorderhoofd 1   1729 247 253v
IEMES, GERLOF yemes, gerloff scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 18   1664 238 240r
IEMES, GERLOF yemes, gerloff scheepstimmerman (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1693 243 22v
KORNELIS, BAUKE cornelis, bauke scheepstimmerman (oud-) verkoper Voorstraat 29   1776 259 7r
FEDDES, PIETER feddes, pieter schilder verkoper Zuiderplein 1   1611 229 98r
HENDRIKS, AART hendriks, aart schilder koper   1712 245 180r
HENDRIKS, AART hendrix, aert schilder koper   1696 243 220r
HENDRIKS, AART hendrix, aert schilder koper   1703 244 220r
LANTING, BAARTE lanting, bart schilder (kunst-)(mr) koper Lanen 21   1785 261 292r
BLOK, PIETER WIETSES blok, pieter wytzes schilder (mr) koper Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
POST, PIETER post, pieter schilder (mr) koper Voorstraat 19   1797 265 39r
PIETERS, EGBERT pytters, egbert schilder (mr) koper Voorstraat 29   1716 245 274r
GOGH, LIJSBERT goch, lijsbertus van schildersgezel koper Voorstraat 9   1795 264 283v
ABES, GOSSE abes, gosse schipper koper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
ABES, JAN abes, jan schipper koper Bildtstraat 18   1800 265 494r
ARJENS, JAN arjens, jan schipper koper Rommelhaven 15   1693 243 31r
ARJENS, JAN arjens, jan schipper koper   1694 243 79r
ATES, GERRIT attes, gerryt schipper koper Schritsen   1597 228 123r
AUKES, OTTE auckes, otte schipper koper   1705 244 288r
, GERARDUS barrebas, gerardus schipper ten noorden Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
BOER, BETTING boer, betting de schipper ten oosten Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
BALTES, PIETER boltes, pieter schipper koper Zuiderhaven 53   1718 245 310r
CHRISTIAANS, WIEBREN christiaans, wybrandus schipper koper Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
KLASES, KLAAS claassen, claas schipper koper   1696 243 221r
, KLAAS claeske, claes schipper koper   1703 244 221r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis schipper koper Noorderhaven 96   1719 246 48r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis schipper koper Noorderhaven 92   1721 246 104v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk schipper koper   1694 243 118r
DIRKS, HEERKE dirks, heerke schipper geniaarde Voorstraat 69   1750 252 68r
EKE, ALBERT eeken, albert van schipper koper Rommelhaven 18   1804 267 35v
EKE, ALBERT eeken, albert van schipper verkoper   1804 267 73v
ELGERSMA, JOHANNES elgersma, johannes schipper koper Heiligeweg 15   1731 248 56r
EESGES, LIEUWE esges, lieuwe (wl) schipper verkoper Voorstraat 1   1715 245 236v
FRANSES, FEIKE fransen, feike (arum) schipper verkoper Molenpad 1 G-262 1810 269 68r
FRANSES, FEIKE fransen, feike (arum) schipper verkoper Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
FRANSES, FEIKE fransen, feike (arum) schipper verkoper Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
GERBENS, PIETER gerbens, pieter schipper koper   1716 245 277r
GERRITS, SIEMEN gerryts, symen schipper koper Schritsen 28   1643 235 37r
HAIES, BROER haayes, broer schipper koper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
HAIES, JAN haayes, jan schipper ten oosten Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
HAIES, JAN haayes, jan schipper verkoper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
HAIES, WIEGER hayes, wieger schipper koper Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
HILLES, MINK hilles, mink schipper koper A-000 1809 268 293v
HORNSTRA, IJSBRAND hornstra, ijsbrand schipper ten westen Noorderhaven 44   1741 250 175v
HOITES, PIETER hoytes, pyter schipper koper Brouwersstraat 16   1731 248 5v
HIELKES, BEREND hylkes, baarnt schipper koper Lanen 45   1779 259 193v
JARICHS, KEIMPE jaerichs, keimpe schipper koper   1695 243 136v
ARJENS, JAN janes, jan schipper koper Zuiderhaven 6   1692 242 360v
ARJENS, JAN janes, jan schipper koper Zuiderhaven 18   1693 243 23v
JANS, KLAAS jans, claes schipper koper   1685 242 98v
JANS, GERRIT jans, gerrit schipper ten noorden Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
JANS, IEDE jans, yede schipper koper Hofstraat 3 G-071 1811 269 122v
JANS, AUKE jansen, aucke schipper koper   1700 244 43r
JANS, FREERK jansen, freerk schipper koper   1692 242 478r
JANS, JAKOB jansen, jacob schipper koper Zuiderhaven 71a   1711 245 155v
JANS, JAN jansen, jan schipper koper Lanen 45   1688 242 247r
KLEIN, ANDRIES KORNELIS klein, andries cornelis (wl) schipper verkoper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
LEENDERTS, JOHANNES leenderts, johannes schipper ten westen Lanen 19 E-162 1808 268 50v
LOOTS, HENDRIK loots, hendrik schipper koper Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
LOOTS, HENDRIK loots, hendrik schipper koper Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
, nuister, schipper ten westen Havenplein 16 H-237 1809 268 294v
PIEBES, JAN pybes, jan schipper koper   1632 233 59v
KWAST, DOUWE WIEBES quest, douwe wybes schipper koper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
ROMKES, WOPKE romkes, wopke schipper verkoper Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
SALOMONS, WIEBE salomons, wybe (op de leye) schipper koper Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
SALOMONS, WIEBE salomons, wybe (op de leye) schipper koper Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
SCHELTES, JAN scheltes, jan schipper ten oosten Rommelhaven 18   1804 267 35v
SCHOL, TJEERD schol, tieerd schipper koper Lanen 44   1651 236 158r
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke schipper ten oosten Noorderhaven 46   1741 250 183r
TIJSES, MINNE thijssen, minne schipper koper Noorderhaven 67   1693 243 33r
VOGELSANG, AUKE vogelsang, auke schipper koper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
VOGELSANG, AUKE vogelsang, auke schipper verkoper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd schipper verkoper Voorstraat 6   1802 266 109r
IEDES, JAN ydes, jan schipper koper Lanen 6   1719 246 45r
ZEEMAN, FRANS zeeman, frans (wl) schipper koper Zuiderhaven 30   1735 249 49r
AUKES, OTTE aukes, otte schipper (beurt-) koper Grote Bredeplaats 27   1744 251 39v
JOHANNES, JELMER johannes, jelmer schipper (beurt-) koper Zeilmakersstraat OZ   1777 259 48v
BARTELDS, KORNELIS bartels, cornelis schipper (beurt-) op amsterdam koper Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
BLOEM, WIETSE blom, wytze schipper (beurt-) op amsterdam koper Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (beurt-) op amsterdam verkoper   1776 259 7v
ROELOFS, ARJEN roelofs, arjen schipper (beurt-) op amsterdam koper Heiligeweg 46   1806 267 270r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, miggiel schipper (beurt-) op amsterdam (oud-) verkoper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
BUISMAN, LEENDERT buisman, leendert schipper (beurt-) op leeuwarden koper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
DOOITSES, JOUKE doytses, joucke schipper (bolswarder) koper Rozengracht 40   1648 236 9v
IEDES, FILIPPUS iedes, philips schipper (bolswarder) koper Rozengracht NZ   1644 235 152v
HOTSES, ROMKE hotses, romke schipper (deventer-) koper Noorderhaven 98   1741 250 191v
DIRKS, TJEERD durks, tjeerd schipper (franeker-) koper Spekmarkt 1   1800 265 459r
JANS, JOHANNES jansen, johannis schipper (franeker-) koper Nieuwstraat OZ   1641 234 154r
KLASES, RINTJE clasen, rintje schipper (galjoot-) koper Zuiderhaven 36   1701 244 125v
DOUWES, EDGER douwes, edger schipper (groot-) koper Schritsen NZ   1643 235 41v
DOUWES, EDGER douwes, edger schipper (groot-) koper Schritsen NZ   1643 235 59v
FRANSES, PIETER fransen, pieter schipper (groot-) koper Bildtstraat 23   1632 233 42r
FRANSES, PIETER fransen, pieter schipper (groot-) koper Zoutsloot   1632 233 51v
FRANSES, PIETER fransen, pieter schipper (groot-) koper Liemendijk   1632 233 52r
HIDDES, TJERK hiddes, tierck schipper (groot-) koper Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
IJSBRANDS, IJSBRAND isbrands, isbrandt schipper (groot-) koper Lanen NZ   1655 237 18r
IJSBRANDS, IJSBRAND isbrants, isbrand schipper (groot-) koper Bildtstraat 16   1647 235 246r
JANS, LIEUWE jansen, lieuwe schipper (groot-) koper Vijverstraat ZZ   1653 236 237v
LEENDERTS, JOHANNES leenderts, johannes schipper (groot-) koper Lanen 17   1788 262 268r
LONGERHOUW, DIRK longerhou, dirck schipper (groot-) koper Bildtstraat 14   1646 235 206v
MICHIELS, WIETSE michiels, wytse schipper (groot-) koper Rozengracht 38   1656 237 64v
OEVER, ARJEN oever, ary van den schipper (groot-) koper Havenplein 16 H-237 1809 268 294v
POPPES, AUKE poppes, auke schipper (groot-) verkoper Noorderhaven 37   1612 229 178r
RIENKS, HEIN riencx, hein schipper (groot-) koper Noorderhaven 114   1655 237 2r
RIENKS, HEIN riencx, hein schipper (groot-) koper Kleine Bredeplaats 20   1664 238 205r
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tieerd jansen schipper (groot-) koper Bildtstraat 16   1716 245 267v
SINTS, HUBERT sents, huibert schipper (groot-) koper Grote Bredeplaats ZZ   1642 235 17v
SIPKES, FEDDRIK sipckes, feddrick schipper (groot-) koper Voorstraat 65   1659 238 8r
SIEMENS, ALBERT symens, albert schipper (groot-) koper Bildtstraat 16   1656 237 58r
VISSER, BEREND JANS visser, barend jans schipper (groot-) verkoper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
WIEBES, ALBERT wybes, albert schipper (groot-) koper Lanen NZ   1663 238 168v
WIEBES, ALBERT wybes, albert schipper (groot-) koper Lanen NZ   1663 238 169r
WIEBES, ROBIJN wybes, robijn schipper (groot-) koper Scheerstraat 1   1615 229 570r
WIETSES, PIEBE wytses, pibe schipper (groot-) verkoper Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
WIETSES, PIEBE wytses, pybe schipper (groot-) koper Noorderhaven NZ   1653 236 231r
ARENDS, IJSBRAND aernts, isbrand schipper (grootveer-) koper Noorderhaven 44   1656 237 101v
DOUWES, ANDRIES douwes, andries schipper (grootveer-) koper Zuiderhaven 61   1695 243 140r
JANS, POPPE jansen, poppe schipper (grootveer-) koper Zoutsloot NZ   1685 242 79v
SIEBRENS, IJSBRAND sybrens, isbrand schipper (grootveer-) koper Noorderhaven 44   1656 237 101v
SIEBRENS, SIEMEN sybrens, symon schipper (kof-) koper Zoutsloot NZ   1729 247 217v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd schipper (kof-) koper Voorstraat 6   1794 264 168v
JAKOBS, ATE jacobs, ate schipper (leeuwarder) verkoper   1660 238 37v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (oud beurt-) verkoper Zoutsloot 79 B-116 1810 268 362r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (oud beurt-) verkoper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
, RUURD boeland, ruurd schipper (oud trek-) verkoper Hofstraat 21 G-093 1807 268 18v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (oud wijd-) verkoper Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Bargebuurtspoortje 8 A-231 1808 268 58r
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper H-052 1808 268 63v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper H-053 1808 268 63v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
WIEBES, SIJKE wybes, sijke (wd) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
WIEBES, SIJKE wybes, sijke (wd) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 10 E-096 1808 268 67v
JORIS, LAMMERT joris, lammert schipper (oud-) koper   1735 249 45v
MICHIELS, HARMEN michiels, harmen schipper (oud-) verkoper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
BAUKES, KORNELIS baukes, cornelis schipper (schuit-) koper Rozenstraat 1   1793 264 131v
DOUWES, JAN douwes, jan schipper (schuit-) koper   1784 261 172r
FREERKS, JAN freerks, jan schipper (schuit-) koper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
GERBENS, AUKE gerbens, aucke schipper (schuit-) koper Schritsen 28   1713 245 191v
GERBENS, PIETER gerbens, pieter schipper (schuit-) koper Zuiderhaven 18   1699 244 19r
GOSSES, PIETER gosses, pieter schipper (schuit-) koper Havenplein 18a   1716 245 271v
HARMENS, MEIE harmens, meye schipper (schuit-) koper Bildtstraat 16   1743 251 20r
HENDRIKS, POPPE hendriks, poppe schipper (schuit-) koper Noorderhaven 65   1739 250 41v
JANS, IEGE jans, yege schipper (schuit-) koper Bildtstraat 21   1728 247 55r
JANS, KLAAS jansen, claas schipper (schuit-) verkoper   1774 258 179v
JOHANNES, GIJSBERT johannes, gijsbert schipper (schuit-) koper   1804 267 41r
MEY, MARTEN JANS mey, marten jans van der schipper (schuit-) koper Bildtstraat 23   1800 265 435r
MEY, MARTEN JANS mey, marten jans van der (wl) schipper (schuit-) verkoper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
WIERDS, KLAAS wierds, claas schipper (schuit-) koper Prinsenstraat 6   1806 267 255v
ZONDERVAN, WILLEM zondervan, willem schipper (schuit-) koper Noorderhaven 72 C-158 1808 268 109v
JANS, GOSSE jansen, gosse schipper (smack-) koper Raamstraat 7   1732 248 103v
DOEIES, DOUWE doyes, douwe schipper (smal-) koper   1662 238 154r
MARTENS, BIRDE martens, birde schipper (smal-) koper Rozenstraat 2   1694 243 104r
PIETERS, HENDRIK pyters, hendrik schipper (smal-) koper Schritsen 7   1724 246 189v
SIETSES, KLAAS sytses, claas schipper (smal-) koper   1663 238 169v
GELINDE, JARICH gelinde, jarig schipper (trek-) koper Lanen 79 E-210 1811 269 119r
HANSES, OBBE hansen, obbe schipper (trek-) koper Rozengracht 38   1631 233 21v
LIEUWES, WILLEM lieuwes, willem schipper (trek-) koper Hoogstraat 31   1793 264 121r
RUURDS, HAIE ruurds, haye schipper (trek-) koper Rozengracht 40   1692 243 7r
WENSELAAR, DAAM JARICHS wenselaar, daam jarigs schipper (trek-) koper Franekereind 29   1781 260 46r
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmanus hessels de schipper (trek-) verkoper   1774 258 175r
GELINDE, JARICH gelinde, jarig schipper (trek-) op leeuwarden verkoper Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
GELINDE, PIETER gelinde, pieter schipper (trek-) op leeuwarden koper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
VEER, DOEDE veer, doede van der schipper (trek-) op leeuwarden verkoper Herenwaltje 9   1804 267 25v
WILLEMS, PIETER willems, pieter schipper (trek-) op leeuwarden koper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
, GERARDUS barrebas, gerardus schipper (trek-) op leeuwarden (ordinaris) koper Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
JANS, HENDRIK jans, hendrik schipper (trek-) op leeuwarden (ordinaris) verkoper Herenwaltje 9   1804 267 25v
PAUW, JAN BOUWES pauw, jan bouwes schipper (trekveer-) koper Grote Kerkstraat 18   1735 249 19r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob schipper (trekveer-) koper Voorstraat 74   1752 252 183r
MOES, WILLEM moes, willem schipper (turf-) koper Vianen 22 G-106 1810 269 15v
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrik schipper (turf-) koper   1692 243 11r
, , schipper (veer-) Zuiderhaven 6   1631 233 29r
BARTELDS, KLEIS bartels, cleys schipper (veer-) koper Zuiderhaven 57   1632 233 67v
BLOEM, JAN MARTENS blom, jan martens schipper (veer-) koper Bargebuurtspoortje WZ   1782 260 225r
FREERKS, RITSKE freercks, ritscke schipper (veer-) koper Heiligeweg   1614 229 395r
KRAMER, DOEKE kramer, doeke schipper (veer-) op sneek (ordinaris) koper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
ANDRIES, DOUWE andries, douwe schipper (wijd-) koper Grote Ossenmarkt 5   1694 243 80r
ANDRIES, SIEBOUT andries, sibout schipper (wijd-) koper Kleine Bredeplaats 20   1663 238 165v
AUKES, THOMAS auckes, thomas schipper (wijd-) koper Noorderhaven 15   1676 240 231r
BOELES, GERLOF boeles, gerlof schipper (wijd-) geniaarde Voorstraat 57   1695 243 144v
FOPPES, FOPPE foppes, foppe schipper (wijd-) koper Noordijs 3   1653 236 226r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit schipper (wijd-) koper Grote Kerkstraat 28   1645 235 178r
HARMENS, DIRK harmens, dirk schipper (wijd-) koper Hofstraat 15   1707 245 9r
HAIES, MARTEN hayes, marten schipper (wijd-) koper   1664 238 204r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (wijd-) koper Zeilmakersstraat OZ   1782 260 193v
JANS, AUKE jansen, auke schipper (wijd-) koper Zoutsloot 6   1693 243 43r
JANS, TIJS jansen, thijs schipper (wijd-) koper   1663 238 201v
PIEKES, SIEMEN pyckes, symen schipper (wijd-) koper Grote Ossenmarkt 25   1658 237 168v
RINTJES, TJALLING rinties, tialling schipper (wijd-) verkoper Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
SALVES, MARTEN salvus, marten schipper (wijd-) koper   1663 238 191r
SIETSES, HAIE sytses, haye schipper (wijd-) koper Lanen 6   1651 236 161r
TJEBBES, KLAAS tjebbes, claes schipper (wijd-) bewoner Zoutsloot NZ   1681 241 137r
TJEERDS, PIER tjeerds, pierke schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 9   1671 240 49v
WESSELS, JAKOB wessels, jacob schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 23   1722 246 134v
SCHULTZE, PIETER FEIKES schultz, pieter feikes schippersknecht verkoper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
AGES, JAN ages, jan schippersknecht (beurt-) koper Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
LAMMERTS, DIRK lammerts, dirk schippersknecht (beurt-) verkoper   1773 258 72v
ALKES, LOLKE aelckes, lolcke schoenmaker koper Voorstraat 17   1616 230 41r
KAMPEN, BASTIAAN campen, bastiaan van schoenmaker verkoper Voorstraat 89   1780 259 230r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper   1692 243 8v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper   1694 243 77r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper   1695 243 119r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper Voorstraat 49   1696 243 218r
FOPPES, JAN foppes, jan schoenmaker koper   1695 243 161v
FREERKS, JAN freerks, jan schoenmaker koper   1663 238 196r
GIJSBERTS, HEIMAN gijsberts, heyman schoenmaker bruidegom   1606 228 1012r
HANSES, HARING hans, haring schoenmaker ten oosten Voorstraat 64   1611 229 97r
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1692 243 9v
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper Voorstraat 56   1699 244 9v
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1701 244 107r
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1701 244 113r
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1702 244 186v
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1705 244 306r
JANS, FEIKE jansen, feicke schoenmaker koper   1694 243 91r
JOOSTES, BOUWE joostes, bouwe schoenmaker koper Grote Kerkstraat 39   1688 242 225r
JOOSTES, BOUWE joostes, buwe schoenmaker koper   1693 243 20r
JOOSTES, BOUWE joostes, buwe schoenmaker koper   1693 243 26r
JOOSTES, BOUWE joostes, buwe schoenmaker koper Hofstraat 16   1699 244 20r
PIETERS, JAKOB pytters, jacob schoenmaker koper   1707 245 29r
SJOERDS, GREULT sioerds, greolt schoenmaker ten westen Bildtpoort (gebied)   1640 234 105v
WIEBES, KLAAS wybes, claas schoenmaker verkoper   1804 267 58v
, ziegman, schoenmaker ten oosten   1804 267 18v
ARENDS, WOUTER arents, wouter schoenmaker (mr) koper Voorstraat 5   1733 248 207r
ARENDS, WOUTER arents, wouter schoenmaker (mr) koper   1735 249 52r
BAKKER, PIEBE bakker, piebo schoenmaker (mr) koper Zoutsloot NZ   1777 259 75r
KORNELIS, ULBE cornelis, ulbe schoenmaker (mr) koper Lanen 5   1693 243 72r
DIRKS, JAKOB dircks, jacob schoenmaker (mr) koper Schritsen ZZ   1630 232 281r
DUMAN, KOERT duman, coert schoenmaker (mr) ten westen Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
DUMAN, KOERT HENDRIKS duman, coert hendriks schoenmaker (mr) koper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik schoenmaker (mr) geniaarde Zoutsloot 123   1687 242 212v
EVERTS, JAN everts, jan schoenmaker (mr) koper Schritsen NZ   1735 249 66r
HENDRIKS, DANIEL hendriks, daniel schoenmaker (mr) koper Schritsen 18   1781 260 102r
JOHANNES, SJOERD johannes, sioerd schoenmaker (mr) koper Zuiderhaven 31   1723 246 172r
JOHANNES, GERBEN johannis, gerben schoenmaker (mr) koper Voorstraat 49   1741 250 167v
KAMP, JAN HARMENS kamp, jan harmens schoenmaker (mr) koper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
KEIZER, PIETER keizer, pieter schoenmaker (mr) koper Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
KOK, BOUWE JOOSTES kock, bouwe joostes schoenmaker (mr) koper Zuiderhaven 75   1690 242 329r
KOK, JAKOB LOLLES kok, jacob lolles schoenmaker (mr) koper Schritsen 57   1739 250 34v
LAUTENBACH, KORNELIS KORNELIS lautenbach, cornelis cornelis schoenmaker (mr) koper Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
LAUTENBACH, KORNELIS KORNELIS lautenbach, cornelis cornelis schoenmaker (mr) verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
LAUTENBACH, DIRK lautenbach, dirk schoenmaker (mr) koper Noorderhaven 82   1781 260 149v
LAUTENBACH, DIRK lautenbach, dirk (wl) schoenmaker (mr) verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES overdijk, rommert claasen schoenmaker (mr) verkoper Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
RUURDS, JELMER ruurds, jelmer schoenmaker (mr) koper Sint Jacobstraat 17   1657 237 110v
, ADAM terwogt, adam schoolhouder (fransch) koper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
, JAN randwijk, jan van schoolhouder (franse) verkoper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
, JAN randwijk, jan van schoolhouder (franse) verkoper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
KORNELIS, PIETER cornelis, pytter schoolmeester koper Schritsen NZ   1708 245 58r
DOUWES, JAN douwes, jan schoolmeester koper Nieuwstraat   1729 247 265v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit schoolmeester koper   1693 243 65v
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost schoolmeester koper Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
HARMENS, JAN harmens, jan schoolmeester koper Lanen 54   1736 249 134r
HOEK, ANDRIES hoek, andries van schoolmeester verkoper Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
HOEK, ANDRIES hoek, andries van schoolmeester koper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
, JURJEN huiving, georg schoolmeester koper   1804 267 58v
, JAN swieten, jan van schoolmeester koper Sint Odolphisteeg 6   1694 243 117r
, ANNE feiff, anne schoolmeester in de diaconijeschool te leeuwarden verkoper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
HOEK, ANDRIES hoek, andries van der schoolmeester in het stadsweeshuis (fungeerend) verkoper Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
, JAKOB , jacob (wl) schoorsteenveger ten westen Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
, JOOST joostz, joost schrijver koper Snakkerburen (gebied)   1613 229 341r
ZWAAL, REIN swaal, rein (wl) schrijver verkoper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
, PIETER lensius, pieter schrijver (lands-) bewoner Zuiderhaven 75   1804 267 101v
, PIETER embdenaar, pieter schrijver aan het comptior van de losrenten te leeuwarden verkoper   1804 267 67v
HANENBURG, JELLE KORNELIS hanenburg, jelle cornelis schrijver van een compagnie soldaten koper Sint Jacobstraat 8   1630 232 287r
HERES, RINNERT heris, rinnert (weeskinderen van) schuitevoerder verkoper   1619 230 307r
MINNES, MINSE minnes, minse schuitmaker verkoper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
BAUKES, BAUKE baukes, bauke schuitvoerder koper Achterstraat NZ   1651 236 146v
HENDRIKS, JOHANNES hendrix, johannes schuitvoerder koper   1699 244 14v
WOUTERS, PIETER wouters, pytter schuitvoerder verkoper   1659 238 13v
ADIUS, EDGER adius, adigerus secretaris koper   1627 231 174r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris koper Zuiderhaven 56   1782 260 279r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris koper Zuiderhaven 52   1792 264 1r
SMID, REIN smit, rein secretaris verkoper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ijsbrandus van secretaris verkoper Hofstraat 20   1660 238 27v
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ijsbrandus van secretaris ten noorden Hofstraat 20   1660 238 27v
WETSENS, wetsens, secretaris ten noorden Voorstraat 1   1731 247 375v
WETSENS, MICHIEL wetsens, michiel van secretaris ten oosten Zuiderhaven 75   1804 267 101v
WETSENS, MICHIEL wetsens, michiel van secretaris ten noorden Zuiderhaven 75   1804 267 101v
WETSENS, JOHANNES wetzens, johannes van secretaris ten westen Noorderhaven 46   1741 250 183r
ADIUS, EDGER adius, adigerus secretaris (admiraliteits-) koper Zuiderhaven 56   1658 237 174r
AYSMA, SCHELTE aitsma, schelte van secretaris (admiraliteits-) koper Zuiderhaven 56   1647 235 261r
BEIMA, JULIUS beyma thoe kingma, julius van secretaris (admiraliteits-) koper Havenplein 14   1780 259 266r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus secretaris (stads-) verkoper Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus secretaris (stads-) verkoper Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) koper Moriaanstraat   1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) koper Rapenburg NZ   1804 267 56r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) ten noorden Rapenburg NZ   1804 267 56r
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas secretaris (stads-) koper Voorstraat 59   1654 236 268v
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ijsbrandus van secretaris van de rekenkamer van de provincie verkoper Noorderhaven 34   1659 238 7r
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ijsbrandus van secretaris van de rekenkamer van de provincie verkoper Hofstraat ZZ   1659 238 7v
, SIEBREN wijbenga, sybrand secretaris van franekeradeel verkoper Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
SCHOOT, JOHANNES schoot, johannes sergeant bij 't voormalig bataafse gemenebest verkoper Schritsen 9 F-127 1811 269 139r
BONER, EVERT boner, evert sergeant-majoor koper Brouwersstraat 9   1659 238 8v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik sjouwer verkoper Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
ANTONIUS, JAN anthony, jan sjouwerman koper Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
PIETERS, THOMAS pieters, thomas slachter bewoner Voorstraat 17   1616 230 41r
SIEBES, HERE sybes, heere slachter koper   1634 233 132r
GERBENS, WIEBREN gerbens, wybren slager koper Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt (sterfhuis van) slager verkoper Voorstraat 17   1599 228 328r
WATSES, HENDRIK waatzes, hendrick slager koper Noorderhaven 99   1600 228 393r
WATSES, HENDRIK watzes, hendrick slager ten oosten Voorstraat 7   1627 232 12r
, ADAM hartog, adam slager (joods) koper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
, JAKOB dodenhuizen, jacob slager (mr) verkoper Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
EVERTS, FRANS everts, frans slager (mr) koper Vijverstraat 4   1695 243 146v
FRANSES, JOHANNES fransen, johannes slager (mr) ten zuiden Noorderhaven 32   1740 250 112v
, WIJNAND hoekers, wijnand slager (mr) koper Lanen 35 E-171 1809 268 244v
, WIJNAND hoekers, wynand slager (mr) koper Lanen 31   1804 267 92v
JAGER, JOHANNES jager, johannes slager (mr) koper Heiligeweg 34   1804 267 55v
JAGER, MEINT WILLEMS jager, meinte willems de slager (mr) koper Rozengracht 37   1798 265 187r
KOSTER, KLAAS LOURENS koster, claas lourens slager (mr) koper Lanen 76a   1780 259 257r
WIEBRENS, GERBEN wybrens, gerben slager (mr) koper   1804 267 46r
BARTLING, DIRK bartlings, dirk slager (spek-) gelastigde Lanen 82   1779 259 186v
HENDRIKS, ROELOF deus, roelof hendriks ter slager (varkens-) verkoper Lanen 64   1804 267 105v
, ROELOF deus, roelof ter slager (varkens-) koper Lanen 64   1782 260 253r
BARTLING, DIRK bartling, dirk slager (varkens-)(mr) verkoper Simon Stijlstraat 3   1780 259 264v
, KORNELIS , cornelis sleefmaker koper   1785 261 306r
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis sleefmaker koper Moriaanstraat 7   1784 261 162r
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis sleefmaker koper Moriaanstraat 9   1784 261 163v
PIETERS, JAN pieters, jan sleefmaker koper   1716 245 263r
ALBERTS, PIETER alberts, pieter (wl) sleefmaker (mr) koper Schritsen 16   1784 261 165r
KLASES, HOMME clases, homme sleefmaker (mr) koper Schritsen 28   1738 249 266r
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd sleefmaker (mr) koper Heiligeweg 32   1718 246 4r
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd sleefmaker (mr) koper Brouwersstraat 16   1731 248 5v
PIETERS, TJEERD pyters, tjeerd sleefmaker (mr) geniaarde   1731 248 66v
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd sleefmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 23   1727 247 26v
TJEERDS, PIETER tjeerds, pieter sleefmaker (mr)(old-) verkoper   1776 259 3v
DIJKSTRA, JAN dijkstra, jan sleper koper   1808 268 123v
DIRKS, BOUWE dirks, bouwe sleper koper Noorderhaven 107   1783 261 9v
DIRKS, BOUWE dirks, bouwe sleper geniaarde Noorderhaven 107   1783 261 23v
GERRITS, TJEERD gerryts, tjeerd sleper verkoper Rommelhaven 12   1750 252 62v
JANS, JOHANNES jansen, johannes sleper koper   1714 245 223r
KEIMPES, WESSEL keimpes, wessel sleper (schip-) koper Schritsen 51   1752 252 189r
PIERS, KORNELIS piers, cornelis slotenmaker koper Grote Kerkstraat 25 G-192 1809 268 206r
PIERS, KORNELIS piers, cornelis slotenmaker koper Grote Kerkstraat 25 G-193 1809 268 206r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de slotenmaker (mr) koper Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de slotenmaker (mr) koper Heiligeweg 20 G-046 1810 269 28r
HARMENS, JAKOB harmens, jacob slotenmaker (mr) koper Sint Odolphisteeg 6   1707 245 29v
, JOHANNES hogenhuis, johannes slotenmaker (mr) verkoper Lanen 33   1779 259 209v
, SIPKE , sipcke slotmaker ten oosten Vijverstraat   1633 233 125v
, MINNE , minne smid naastligger Lanen   1601 228 486r
, RIENK , rienck smid ten westen Droogstraat   1600 228 462r
EELSES, JAN aeltyes, jan smid koper Noorderhaven ZZ   1629 232 204r
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd smid ten westen Sint Jacobstraat OZ   1660 238 19r
BERENDS, PIETER beerns, pyter (wd) smid koper   1633 233 93v
DOUWES, JAKOB douues, jacob smid koper Hoogstraat ZZ   1632 233 63v
DOUWES, JAKOB douwes, jacob smid koper Liemendijk   1627 232 20r
DOUWES, PIETER douwes, pieter smid koper Zuiderhaven 18   1699 244