Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

kwartiernummering 1  2  3  4  5  6  7  8  wijknummering A  B  C  D  E  F  G  H  I  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
ALEFS, HUBERT aleffs, huibert koper Voorstraat ZZ 1-153 1643 235 58r
AARTS, JETSE aarts, jetske koper Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
AARTS, JETSE aarts, jetske ten oosten Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
BLOK, KORNELIS blok, kornelis verver en glasmaker(mr) verkoper Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
TEUNIS, REMMERT teunis, rimmert ten westen Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis havenmeester koper Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis havenmeester ten oosten Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
PIETERS, JOHANNES pytters, johan koper Ooievaarsteeg WZ 2-091 1742 250 270r
, Lanen 76 2-091 1742
WORPS, werps, tiaedtske (wd) koper 2-098 1641 234 153r
FREERKS, FREERK freerx, freerck (wl) koper 2-098 1641 234 153r
WILLEMS, JAN willems, jan verkoper 2-098 1641 234 153r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper 2-107 1741 250 144v
JOUKES, ALBERT joukes, albert koper 2-107 1741 250 144v
ZANDSTRA, SIETSE DIRKS sanstra, sytske dirks koper 2-107 1741 250 144v
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS haspelman, taeco jacobs koper Zuiderstraat 33 2-117 1642 235 33v
ROELOFS, JAN roeliffs, jan (te leeuwarden) biersteker verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
HANENBURG, JELLE KORNELIS hanenburg, jelle cornelis verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
HANENBURG, KORNELIS JELLES hanenburg, cornelis jelles (wl) verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
LAMMERTS, ANTJE lammerts, antie (wl) verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
, JAKOB ysaax, jacob geniaarde Lanen 23 4-030 1708 245 43r
GLADSMA, PIER ANDRIES gladsma, pier andries koper Karremanstraat 13 4-031 1729 247 234r
IEMES, GERLOF yemes, gerloff scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18 4-265 1693 243 23r
TEEKES, ATE taeckes, atte koper 5-026 1642 234 179r
WIEBES, OEDS wybes, oeds koper 5-059 1661 238 102v
FREERKS, HEIN freerks, hein koper 5-063 1740 250 90r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper 5-134 1642 235 32r
JANS, SIEMEN jansen, simon koper Heiligeweg NZ 5-159 1664 238 242r
BAUKES, PAULUS bauckes, pals (hun vader) verkoper Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
BAUKES, PAULUS bauckes, pals (vercochte landen van) ten oosten Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
PAULUS, JAN palses, jan (burger-faendrich) koper Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
PAULUS, STIJNTJE palzes, stijntje (zijn suster) koper Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
VIERSEN, viersen, (de heer) ten zuiden Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
WITTERT, wittert, (de heer) ten zuiden Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
HENDRIKS, FRANS hendricks, frans koper Kerkpad 6-002 1641 234 141r
, AAGJE bretton, aagje (wd) verkoper Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
KAMSMA, F. camsma, f. (vroedsman) ten zuiden Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijzenbeek, thomas bentes koper Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
STEFANUS, STEFFEN stephani, stephanus (wl) verkoper Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
VLASBLOEM, KEIMPE vlasbloem, keimpe ten westen Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
BRUGMAN, JAN brugmans, jan korfmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
TJEERDS, TJEERD feerdijk, tjeerd tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
HAAS, AGE haas, age de ten westen Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
HAAS, ALBERT haas, albartus de ten zuiden Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan ten oosten Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
TADEMA, MARTJEN tadema, maartje koper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
TJEERDS, JOUKE tieerds, jouke koper 6-096 1661 238 76r
JANS, JAN jansen, jan koper 6-121 1659 238 10v
SJOERDS, JAN sioerdts, jan verkoper 6-121 1659 238 10v
BRAAMS, ANTJE braams, anna koper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
BRAAMS, ANTJE braams, anna ten oosten Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
GRATEMA, TJEPKE gratema, tjepke (erven) ten westen Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
HOUT, LIJSBET hout, elisabeth van der (wd) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon doctor (medicinae) ten oosten Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon doctor (medicinae) koper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
VERMEERS, ANTJE vermeersch, anna (wd) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
VERMEERS, GIJSBERT vermeersch, gijsbertus (wl) doctor verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
VOORDA, JAN voorda, jan (wl) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
PIEBES, MEEUWIS piebes, mevis koper Noorderhaven 62 7-021 1627 232 46r
BENTFORD, AALTJE bentfort, aletta koper Voorstraat 6 7-076 1788 263 21r
JANS, PAULUS jans, pouwels koper Bildtstraat 21 7-085 1639 234 79v
NANNES, JAKOB nannings, jacob koper 7-097 1631 233 6r
MARTENS, MAGDALENA martens, magdalena koper 7-097 1631 233 6r
SIKKES, BEREND sickes, beernt koper 7-097 1631 233 6v
WIEBES, TEETSKE wybes, taedske koper 7-097 1631 233 6v
GERBENS, HERE gerbens, heere koper 7-137 1740 250 97r
KEIMPES, PIETER keimpes, pytter scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 36 7-137 1742 250 223r
VOSMA, DOEDE vosma, doede koper Hofstraat 16 7-145 1741 250 147v
JANS, THOMAS jansen, thomas koper 7-147 1730 247 361v
DOUWES, EELKE douwes, eelke (erven) ten oosten Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik sjouwer verkoper Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd destillateur koper Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
, JAN donckes, jan koper 8-022 1742 250 252r
DANIELS, PAULUS daniels, poulus koper Lammert Warndersteeg WZ 8-028 1742 250 239v
KLASES, CHRISTIAAN clases, christiaan koper 8-070 1740 250 137v
IJSENBEEK, BINKE ijsenbeek, bente koper 8-070 1742 250 265r
DIRKS, JAN dirks, jan ten oosten A-000 1809 268 293v
HILLES, MINK hilles, mink schipper koper A-000 1809 268 293v
JANS, LOUW jans, louw ten westen A-000 1809 268 293v
SIETSES, MINNERT zijtses, minnert (franeker) verkoper A-000 1809 268 293v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
HORREUS, JAN JELLES horreus, jan jelles koper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman (de helling van) ten noorden Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
SWART, ANDRIES swart, andries (wd) ten oosten Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
, straat Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
JANS, SIBBELTJE jans, sibbeltje (wd) koper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
PIETERS, LUITJEN pieters, luitje ten westen Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman ten noorden Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
VLIET, MARTEN WIEBES vliet, marten wybes van brugman van de kettingbrug verkoper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
WIEBES, ANDRIES wybes, andries (wl) koper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe (wl) verkoper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe (wl) ten oosten Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
JONG, AALTJE DOUWES jong, aaltje douwes de (wd) verkoper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
JONG, AALTJE DOUWES jong, aaltje douwes de (wd) ten oosten Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
PIETERS, TETJE pieters, tettje koper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
VLIET, MARTEN vliet, marten van koper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
BLOEM, WIETSE blom, wytze schipper (beurt-) op amsterdam koper Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
BOOMSMA, B. boomsma, b. (wl) verkoper Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
JONG, A. jong, a. de (wd) verkoper Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
VISSER, BEREND visser, barend (en zoon) ten oosten Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
VLIET, MARTEN WIEBES vliet, marten wybes van ten westen Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
BOS, MARTEN bos, marten (wd) ten oosten Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes ten noorden Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman koper Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
MUTZENBECHER, L. mutzenbecher, l. verkoper Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
BOS, MARTEN bos, marten (wd) ten oosten Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes ten noorden Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman verkoper Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) koper Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
, HARMKE briel, harmana (wl) verkoper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
BUISMAN, LEENDERT buisman, leendert schipper (beurt-) op leeuwarden koper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
OOSTERBAAN, KLAAS oosterbaan, claas ten westen Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
WESTRA, H. westra, h. baljuw van barradeel ten oosten Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
WYTSMA, DIRK wytsma, dirk (wl) gewaldige provoost bij de voormalige admiraliteit verkoper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
, straat Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
HERES, WIEBREN heeres, wybren metselaar (mr) verkoper Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
JANS, DIRK jans, dirk (erven) ten oosten Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze drogist koper Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze ten westen Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
HERES, WIEBREN heeres, wybren metselaar (mr) verkoper Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
JANS, DIRK jans, dirk (erven) ten oosten Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze drogist koper Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze ten westen Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
, straat Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
, JAKOB dodenhuizen, jacob slager (mr) verkoper Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
, MICHIEL drijso, michiel ten zuiden Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
FREERKS, JAN freerks, jan (wd) ten westen Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke ten oosten Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
JANS, BEREND jans, beerend smid (grof-)(mr) koper Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
, straat Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
, JAKOB dodenhuizen, jacob ten oosten Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
FREERKS, JAN freerks, jan schipper (schuit-) koper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
HENDRIKS, TRIJNTJE hendriks, trijntje koper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
MEY, MARTEN JANS mey, marten jans van der (wl) schipper (schuit-) verkoper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
SCHIERE, JAN schiere, jan ten zuiden Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
SIDERIUS, IEFKE DOUWES siderius, yefke douwes (wd) verkoper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
BOUWES, SIEBREN bouwes, siebren koper Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke verkoper Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
MURKS, SIEBRICHJE murks, siebrigje koper Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
SCHOUWENBURG, schouwenburg, ten westen Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
, JAKOB strelitz, jacob koopman ten zuiden Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes koper Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
MUTZENBECHER, L. mutzenbecher, l. verkoper Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
BOS, M. bos, m. (wd) ten oosten Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
MUTZENBECHER, L. mutzenbecher, l. ten zuiden Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, symon (wd) ten oosten Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten zuiden Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
JANS, KOENRAAD jans, coene (wl) verkoper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
MARTENS, martens, corns. ten westen Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
MARTENS, FOEKJE martens, foekje koper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
PAULUS, SIEBE paulus, sybe koper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
PIETERS, GRIETJE pieters, grietje (wd) verkoper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
FONTEIN, BOUWE fontein, bouwe verkoper Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
HINGST, J. hingst, j. ten westen Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
KIEL, JAN kiel, jan kastelein koper Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
RUDOLFS, CATHARINA rudolf, caatje koper Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
WERF, JOHANNES werf, johannes van der ten zuiden Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
GERRITS, LIJSBET gerryts, elisabeth (wd) verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
GERRITS, RINSE gerryts, rinse verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
PIETERS, KLAAS pieters, klaas koper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
PIETERS, SWIER pieters, swerus verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
WYNIA, SJOERD wijnia, sjoerd (wl) verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
, prijs Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
, MARIA elffring, maria (wl) verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
GIJSBERTS, ANDRIES geis, andries (franeker) zadelmaker (mr) verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
GIJSBERTS, ANTJE geis, anna verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
GIJSBERTS, CATHARINA geis, catrina verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
GIJSBERTS, JURJEN geis, georg (wl) verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
JANS, BEREND jans, beerend ten oosten Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
JANS, GERRIT jans, gerrit schipper ten noorden Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
MARS, B. mars, b. commies ten zuiden Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
MEULEN, JOHANNES meulen, johannes van der zadelmaker (mr) koper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
AKKRINGA, EVERT akkringa, evert koper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
ANDRIES, LIJSBET andrae, elisabeth koper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (oud beurt-) verkoper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
, prijs Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
BONNEMA, H. bonnema, h. ten zuiden Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
GONGGRIJP, JAN gonggrijp, jan pruikmaker (mr) koper Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
HARINGS, WIEGER harings, wyger (oosterbierum) timmerknecht (huis-) verkoper Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
NUMAN, JOHANNES numan, johannes ten westen Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
OVERDIJK, GRIETJE overdijk, grietje koper Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
VETTEVOGEL, D. vettevogel, d. ten noorden Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
, straat Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
, prijs Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
BOOMSMA, SIPKE JOHANNES boomsma, sipke johannes (wl) executeur van barradeel (substituut) verkoper Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
, MINNE houttuin, minne koopman koper Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
REMKES, WOPKE remkes, wopke ten oosten Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
SCHIERE, JAN schiere, jan ten westen Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
ZEILMAKER, J. zeilmaker, j. (wd) ten zuiden Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
BARTELDS, KORNELIS bartels, cornelis schipper (beurt-) op amsterdam koper Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
JAKOBS, ANTONIUS jacobs, anthony verkoper Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
JANS, WOPKJE jans, wopkje verkoper Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
BOOMSMA, boomsma, ten oosten Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
MEINTES, SIEBE meintes, sybe ten zuiden Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
, TJEBBE .., tjebbe ten noorden Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
BOOMSMA, SIPKE boomsma, sipke executeur van barradeel (substituut) koper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
DIJKSTRA, MARIA dijkstra, marijke koper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
DOEKES, ANTJE doekes, antje verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
DOEKES, JAN doekes, jan verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
DOEKES, JETSE doekes, jetse verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
DOEKES, MEINT doekes, meinte verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
DOEKES, SIEBE doekes, sybe verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
JANS, GEESKE jans, geeske (wl) verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
MEINTES, DOEKE meintes, doeke (wl) verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
HENDRIKS, RUURD hendriks, ruurd ten noorden Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
HILLES, IDS hilles, itske (wd) verkoper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
MEY, ANTJE JANS mey, antje jans van der koper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
TEEUWIS, KORNELIS teewes, cornelis koper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
ZEILMAKER, JAN zeilmaker, jan (erven) ten oosten Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
, ANDRIES ziegen, andries van (wl) verkoper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon ten westen Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
HAIES, WIEGER hayes, wieger schipper koper Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
, J. homburg, j. (wd) ten noorden Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
, MINNE houttuin, minne koopman ten zuiden Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
KLASES, IEMKJE klaases, ymkje koper Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
, naam Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
KLASES, SIEMEN clases, symon (thans uitlandig) verkoper Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten oosten Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten noorden Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman koper Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
ZWAAL, REINER zwaal, reinder ten westen Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
BACHUM, AUKJE bachum, aukje van koper Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten oosten Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten noorden Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman verkoper Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
PERK, REINER JANS park, reinder jans varensgezel koper Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
SWART, REINER zwart, reinder ten westen Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
BOER, JAN HENDRIKS boer, jan hendriks de bode (stads-) koper Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
HAIES, JELLE hayes, jelle ten oosten Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
HARKEMA, JAN harkema, jan (wl) verkoper Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
IEMES, TRIJNTJE ijemes, trijntje (wd) verkoper Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
KERKHOVEN, JAKOB kerkhoven, jacob ten westen Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
AUKES, HINKE aukes, hinke koper Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
HERES, WIEBREN heeres, wybren metselaar verkoper Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
HOORNSTRA, hoornstra, (erven) ten westen Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
HOORNSTRA, hoornstra, (erven) ten noorden Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
ROELOFS, JAN roelofs, jan koper Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
YPEY, AISE ypey, aizo ten oosten Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
EKE, ALBERT eeken, albert van verkoper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
HAIES, BROER haayes, broer schipper koper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
HARKEMA, JAN harkema, jan (wd) ten westen Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
HOORNSTRA, Y. hoornstra, y. ten oosten Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
JELLES, CATHARINA jelles, catharina koper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
, GRIETJE oswald, grietje verkoper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
BUISMAN, ANTJE buisman, antje verkoper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
DAVIDS, WILLEM davids, willem (erven) ten oosten Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
DIRKS, TJALLING dirks, tjalling koper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
POPPES, MINNE houttuin, minne poppes verkoper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
PIETERS, JORIS pieters, joris ten noorden Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
TJALLINGS, ANTJE tjallings, antje koper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
GROOT, SIEMEN groot, symon de koper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES kussendrager, sjouwkje thijssen koper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
BEIDSCHAT, LEENTJE beidschat, leentje verkoper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke verkoper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
, , ten westen Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
, , ten noorden Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
, straat Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
, straat Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
, prijs Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
BLOEMBERGEN, FEIKJE blombergen, feikje koper Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
LAMBRECHTS, HENDRIK PIETERS lambrechts, hendrik pieters verkoper Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
MIEDEMA, S. miedema, s. ten oosten Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
WIEGERS, GERLOF wygers, gerlof (erven) ten zuiden Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
JANS, BEREND jans, beerend koper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE wiarda, idske (wd) verkoper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
FRIESEMAN, S. frieseman, s. (wl) verkoper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
, MINNE houttuin, minne ten westen Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
JANS, LOUW jans, louw ten oosten Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
PIETERS, ANTJE pieters, antje (wd) verkoper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
PIETERS, KLAAS pieters, klaas (wl) verkoper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
RINTJES, KLAAS rintjes, claas baantjer koper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
RINTJES, KLAAS rintjes, claas ten noorden Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
JANS, BEREND jans, beerend koper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE wiarda, idske (wd) verkoper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
FRIESEMAN, S. frieseman, s. (wl) verkoper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
, MINNE houttuin, minne ten westen Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
HANSES, AUKJE hansen, aukje (wd) koper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
MARCUS, HENDRIK marcus, hendrik gleibakker verkoper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
PIETERS, RINTJE pieters, rintje (wl) koper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
AGES, HERE ages, heere (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
AGES, HERE ages, heere (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
GERRITS, WILLEM gerrits, willem (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
RIJPERDA, TRIJNTJE ripperda, trijntie ten westen Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
RIJPERDA, TRIJNTJE ripperda, trijntie ten westen Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
TETRODE, P. tetrode, p. ten oosten Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
TETRODE, P. tetrode, p. ten oosten Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 2 A-203 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 2 A-203 1809 268 326r
DIRKS, MARTEN dirks, marten (wd) ten oosten Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten zuiden Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
LEIENAAR, HENDRIK leyenaar, hendrik metselaar (mr) koper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
ROOS, TRIJNTJE roos, trijntje de (wd) verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
SIEBRENS, DIRK sybrens, dirk ten westen Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
ADEMA, JOHANNES adema, johannes koper Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
FOKKES, ANTJE fokkes, antje koper Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
HERES, WIEBREN heeres, wybren ten zuiden Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
STOK, JURJEN OKKES stok, jurjen okkes van der koopman verkoper Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
SWART, REINER swart, reinder ten noorden Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
KERKHOVEN, JOHANNES kerkhoven, johannes ten zuiden Bargebuurtspoortje 8 A-231 1808 268 58r
KLASES, SIEMEN klases, symon (thans uitlandig) verkoper Bargebuurtspoortje 8 A-231 1808 268 58r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd koper Bargebuurtspoortje 8 A-231 1808 268 58r
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Bargebuurtspoortje 8 A-231 1808 268 58r
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten westen Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke bakker (mr) koper Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke ten oosten Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte ten zuiden Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
ROOS, TRIJNTJE roos, trijntje de (wd) verkoper Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) metselaar (mr) verkoper Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
BOER, HENDRIK JANS boer, hendrik jans de koper A-237 1810 268 333v
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman verkoper A-237 1810 268 333v
HOUTSMA, S. houtsma, s. ten oosten A-237 1810 268 333v
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte ten zuiden A-237 1810 268 333v
BOER, HENDRIK JANS boer, hendrik jans de koper Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
RINTJES, HINKE rintjes, hinke koper Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke verkoper Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke ten oosten Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
BOER, HENDRIK JANS boer, hendrik jans de ten westen Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
RINTJES, HINKE rintjes, hinke ten westen Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
OVERDIJK, OTTE overdijk, otto ten zuiden Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
, straat Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
, prijs Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, symon (burgemeester)(oud-) verkoper Bargebuurt A-244 1808 268 55v
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke bakker (mr) koper Bargebuurt A-244 1808 268 55v
, n.n., ten oosten Bargebuurt A-244 1808 268 55v
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte ten zuiden Bargebuurt A-244 1808 268 55v
STOK, H. stok, h. van der ten westen Bargebuurt A-244 1808 268 55v
WIARDA, IDS wiarda, idske (wd) verkoper Bargebuurt A-244 1808 268 55v
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke ten oosten A-245 1808 268 73r
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte ten zuiden A-245 1808 268 73r
STOK, HARKE stok, harke van der metselaar (mr) koper A-245 1808 268 73r
STOK, HARKE stok, harke van der ten westen A-245 1808 268 73r
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan verkoper A-245 1808 268 73r
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman koper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
HOUTSMA, S. houtsma, s. ten oosten Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte ten zuiden Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
HENDRIKS, JOHANNES hasseburger, johannes hendriks koper Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
KLASES, SIETSKE klaasen, zijtske koper Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
PIETERS, AALTJE pieters, aaltje ten zuiden Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (erven) ten westen Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
WOLF, WILLEM wolf, willem (wl) verkoper Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
, MARIA zaad, maria (wd) verkoper Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
KLASES, PIETER claasen, pieter ten westen Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
DIRKS, HARMEN dirks, harmen (erven) verkoper Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs boekbinder koper Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
WOLF, W. wolf, w. ten oosten Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert ten zuiden Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
HOEK, ANDRIES hoek, andries van der schoolmeester in het stadsweeshuis (fungeerend) verkoper Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
JANS, EVERT jans, evert (wd)(wl) verkoper Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
JELTES, GERBEN jeltes, gerben ten oosten Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
, KLAAS mijrkes, claas ten noorden Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koper Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
, prijs Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling ten oosten Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling ten noorden Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
, G. herklots, g. koopman koper Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
, A. roerich, a. (erven) ten westen Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
, S. roerich, s. (erven) ten westen Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
STEENWIJK, JOHANNA steenwijk, johanna van verkoper Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling koopman koper Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
STEENWIJK, JOHANNA steenwijk, johanna van verkoper Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
, FRANS leemkool, frans ten oosten Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
, A. roerich, a. (erven) ten westen Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
, S. roerich, s. (erven) ten westen Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
, straat Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
, prijs Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
AGEMA, AGE JELLES agema, age jelles koper Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling ten oosten Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling ten zuiden Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
JOHANNES, FOLKERT johannes, folkert ten westen Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard verkoper Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
, straat Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
BEIDSCHAT, SIETSE beidschat, sytse kastelein bij de zuiderpoort koper Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
JOHANNES, FOLKERT johannes, folkert ten noorden Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
WINTER, A. winter, a. ten oosten Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
WINTER, A. winter, a. ten zuiden Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes baljuw van het 9e district verkoper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
GAUTIER, D. gautier, d. ten westen Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
REES, H. rees, h. van bakker (mr) ten oosten Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
STAM, HINKE stam, hinke koper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
WIJMA, SJOERD wijma, sjoerd advocaat koper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
, straat Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
GROOT, KORNELIS groot, kornelis de (wl) verkoper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
WIJNSMA, AALTJE wijnsma, aaltje (wl) verkoper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
WIJNSMA, JELTJE wijnsma, jeltje (wd) verkoper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
RADSMA, JELTE radsma, jelte (wl) wolkammer (mr) ten oosten Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje (wd) ten oosten Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
SCHIERE, DIRK schieren, dirk (wd) ten westen Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
RADSMA, JELTE radsma, jelte (wl) wolkammer (mr) ten noorden Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje (wd) ten noorden Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje (wd) koper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
RADSMA, JELTE radsma, jelte (wl) wolkammer (mr) koper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
KLASES, DOUWE claasen, douwe ten westen Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
KLASES, DOUWE claasen, douwe ten noorden Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
FABER, JAN faber, jan ijsaacks kuipersknegt koper Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
FABER, ISAAK JANS faber, ysaack jans verkoper Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
JAKOBS, ULBE jacobs, ulbe ten oosten Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
TJEERDS, JETSE tjeerds, jetske koper Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
, straat Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
, prijs Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
FABER, ISAAK JANS faber, ysac jans ten westen Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
GERBENS, WIEBREN gerbens, wybren slager koper Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
JAKOBS, ULBE jacobs, ulbe (onder achlum) verkoper Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
KLASES, DOUWE klaases, douwe ten noorden Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
ROYEN, JAN rooyen, jan van (wd) ten oosten Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
DOEDES, JAKOB doedes, jacob koper Hoogstraat 37 B-053 1808 268 40v
GERRITS, LIJSBET gerryts, elisabeth (wd) verkoper Hoogstraat 37 B-053 1808 268 40v
PIETERS, pieters, (wd) ten oosten Hoogstraat 37 B-053 1808 268 40v
WYNIA, SJOERD wijnia, sjoerd (wl) verkoper Hoogstraat 37 B-053 1808 268 40v
BLOEMBERG, blomberg, nic. verkoper Zoutsloot 100 B-057 1808 268 31v
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost koper Zoutsloot 100 B-057 1808 268 31v
SIERDS, AREND sierds, ane (wd) ten oosten Zoutsloot 100 B-057 1808 268 31v
SIERDS, AREND sierds, ane (wd) ten noorden Zoutsloot 100 B-057 1808 268 31v
DOEDES, JAKOB doedes, jacob koper Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
GERRITS, LIJSBET gerryts, elisabeth (wd) verkoper Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
HARLINGEN, harlingen, stadsarmen van (stadsarmen) ten westen Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
PIETERS, pieters, (wd) ten oosten Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
WYNIA, SJOERD wijnia, sjoerd (wl) verkoper Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
FONTEIN, fontein, ten westen Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
HARINGS, WIEGER harings, wieger (oosterbierum) timmerknecht (huis-) verkoper Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
HENDRIKS, DOEKELE hendriks, doekele koper Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
LAMMERTS, GRIETJE lammerts, grietje koper Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
RADSMA, J. radsma, j. (wd) ten oosten Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
SCHIERE, D. schiere, d. (wd) ten zuiden Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
TETRODE, tetrode, ten westen Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
GAUTIER, D. gautier, d. (wd) ten oosten Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
JELGERSMA, SIETSKE jelgersma, zydske koper Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
JELGERSMA, SIETSKE jelgersma, zydske ten zuiden Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
OVERDIJK, ROMMERT KLASES overdijk, rommert claasen schoenmaker (mr) verkoper Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
RASSCHER, ALBERT rasschen, albertus klerk (gezworen) koper Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
RASSCHER, ALBERT rasschen, albertus klerk (gezworen) ten zuiden Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten noorden Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
BOUWES, SIEBREN bouwes, sybren verkoper Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
DIRKS, FEIKE dirks, feike ten westen Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
FOLKERTS, P. folkerts, p. (embden) koper Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
MURKS, SIEBRICHJE murks, sybrigje verkoper Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten noorden Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
BOUWES, SIEBREN bouwes, sybren ten oosten Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
TADEMA, FEIKE DIRKS tadema, feike dirks timmerman (huis-) koper Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
GONGGRIJP, gonggrijp, ten westen Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp hoogleraar te groningen verkoper Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp hoogleraar te groningen ten noorden Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
LAUTENBACH, KORNELIS KORNELIS lautenbach, cornelis cornelis schoenmaker (mr) koper Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
, prijs Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
BENNINK, HENDRIK benning, hendrik koper Droogstraat 79 B-074 1809 268 319r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Droogstraat 79 B-074 1809 268 319r
, straat Droogstraat 79 B-074 1809 268 319r
, prijs Droogstraat 79 B-074 1809 268 319r
BEER, SJOERD SIPKES beer, sjoerd sipkes de koper Droogstraat 81 B-075 1809 268 314r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Droogstraat 81 B-075 1809 268 314r
, prijs Droogstraat 81 B-075 1809 268 314r
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder der gemeente harlingen) koper Droogstraat 83 B-076 1809 268 316v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Droogstraat 83 B-076 1809 268 316v
, prijs Droogstraat 83 B-076 1809 268 316v
RINTJES, RIENK rintjes, rients koper Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
RINSMA, AAFKE rinsma, aafke koper Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
BOER, PAULUS boer, paulus de (mede wethouder) verkoper Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
, straat Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
, straat Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
, straat Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
, prijs Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
AUKES, SIEBREN aukes, sybren (wl) verkoper Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
BOOMSMA, B. boomsma, b. (erven) ten noorden Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
EVERTS, MINK everts, minke koper Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
KERK, kerk, doopsgezinde (doopsgezinde gemeente) ten westen Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
NOREL, norel, johs. ten oosten Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
ROELOFS, SASKER roelofs, saske koper Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
BOUWES, HARMEN bouwes, harmen panbakkersknecht koper Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
BOER, PAULUS boer, paulus de (mede wethouder) verkoper Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
, GRIETJE bulard, grietje (erven)(wl) ten zuiden Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
MEILES, JANKE meiles, jantje ten noorden Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
SMID, H. smith, h. ten westen Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
, naam Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
, prijs Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes baljuw van het 9e district verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder) koopman koper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
BOER, PAULUS boer, paulus de ten westen Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
BONTJEMA, BEREND bontjema, barend verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
SCHAAF, S. schaaf, s. verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
SMID, H. smith, h. procureur ten zuiden Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
, straat Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes baljuw van het 9e district verkoper Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes (geweezen oliemoolen van) ten oosten Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten zuiden Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder) koper Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
, prijs Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
BOER, PAULUS boer, paulus de (mede wethouder) verkoper Herenwaltje 5 B-091 1810 269 85r
DOEDES, SCHELTE doedes, schelte opzichter koper Herenwaltje 5 B-091 1810 269 85r
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder der stad harlingen) koper Heerensteeg 10 B-094 1809 268 316v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Heerensteeg 10 B-094 1809 268 316v
, prijs Heerensteeg 10 B-094 1809 268 316v
, GERRIT danswijk, gerrit van koopman koper Herenwaltje 6 B-095 1809 268 329v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Herenwaltje 6 B-095 1809 268 329v
, prijs Herenwaltje 6 B-095 1809 268 329v
, GERRIT danswijk, gerrit van koper Herenwaltje 4 B-096 1810 269 4v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Herenwaltje 4 B-096 1810 269 4v
GONGGRIJP, gonggrijp, (de heer) ten westen Herenwaltje 4 B-096 1810 269 4v
, straat Herenwaltje 4 B-096 1810 269 4v
, prijs Herenwaltje 4 B-096 1810 269 4v
, Zoutsloot 76 B-097 1810
, Zoutsloot 74 B-098 1810
, Herenwaltje 72 B-099 1810
, Herenwaltje 70 B-099 1810
, Herenwaltje 68 B-100 1810
, Herenwaltje 66 B-101 1810
, Herenwaltje 64 B-102 1810
KLASES, ANTJE claassen, antje koper Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
LAAN, JELLE laan, jelle van der koper Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
MUUR, TJALLING muur, tjalling van der ten westen Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
MUUR, TJALLING muur, tjalling van der ten noorden Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke ten oosten Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
WILLEMS, DAVID willems, david (bolsward) timmerman (huis-) verkoper Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
, straat Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
, prijs Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
BEIDSCHAT, LEENTJE beidschat, leentje koper Zoutsloot 79 B-116 1810 268 362r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (oud beurt-) verkoper Zoutsloot 79 B-116 1810 268 362r
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke koper Zoutsloot 79 B-116 1810 268 362r
, MARTEN betzauw, marten koper Zoutsloot 107 B-127 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Zoutsloot 107 B-127 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Zoutsloot 107 B-127 1808 268 148v
, Achterstraat 16 B-132 1808
GONGGRIJP, gonggrijp, rinja ten oosten Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
KLASES, SIEMEN klases, symon (thans uitlandig) verkoper Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
PIETERS, JORIS pieters, joris ten zuiden Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd boekbinder (mr) koper Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
DIRKS, SIERK dirks, sjirk arbeider (stads-) koper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
PIETERS, JORIS pieters, joris ten zuiden Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke ten oosten Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
, GERRIT danswijk, gerrit van verkoper Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koopman koper Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
POL, BEREND pol, beerend ten oosten Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
SANDERS, HENDRIK sanders, hendrik ten westen Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
BOER, JAN boer, jan de ten westen Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
HERES, JETSKE heeres, jetske ten oosten Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
PIETERS, ANTJE pieters, antje (wd) verkoper Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
PIETERS, KLAAS pieters, claas (wl) verkoper Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
POL, BERNARDUS pol, bernardus korendrager koper Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
FINK, MINNE vink, minne ten zuiden Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
KLASES, GERBEN claasen, gerben koper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
, GERRIT danswijk, gerrit van ten oosten Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
DUMAN, FREERK duman, frederik ten zuiden Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
LUITJENS, LIJSBET luitjes, elisabeth koper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
DIRKS, WILLEM dirks, willem koper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
JELLES, FEIKJE jellis, feikje koper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
STOFFELS, ANTJE stoffels, antje (erven) ten westen Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
WARNERS, PIETER warnders, pieter (wl) verkoper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
WIEBRENS, JENTJE wybrens, janke (wd) verkoper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
AARSEN, ANTJE aarsen, anna van (wd) verkoper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
BOER, P. boer, p. de ten noorden Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
DAM, MARTHA dam, martha van koper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
DIRKS, JAN dirks, jan ten zuiden Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
HEINS, KLAAS heins, claas (wl) verkoper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
POL, BEREND pol, beerend koper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
AARSEN, ANTJE aarsen, anna van (wd) verkoper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
BOER, P. boer, p. de ten noorden Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
DAM, MARTHA dam, martha van koper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
DIRKS, JAN dirks, jan ten zuiden Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
HEINS, KLAAS heins, claas (wl) verkoper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
POL, BEREND pol, beerend koper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Liemendijk 4 B-165 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Liemendijk 4 B-165 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 2 B-166 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 2 B-166 1809 268 326r
ATLAS, LAMMERT atlas, lambertus koper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia (wd) verkoper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
HUISINGA, huizinga, ten westen Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
TETRODE, P. tetrode, p. (wl) verkoper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
VELDE, JOCHEMKE velde, jochemke van der koper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
WIJMA, S. wijma, s. procureur ten oosten Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
HANEKUIK, AAGJE hanekuik, aagje (wd) verkoper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
OOSTERBAAN, H. oosterbaan, h. (wl) leraar der doopsgezinden verkoper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
TAMMES, NIESKE tammes, niesje (wd) koper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
VISSER, BEREND visser, barend ten oosten Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
VISSER, BEREND visser, barend ten zuiden Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis koopman koper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
CUP, ANDRIES cup, andries (wl) chirurgijn (mr) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
MOLENAAR, LIJSBET molenaar, elisabeth (wl) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
REINERS, ANDRIES reinderts, andries (st jacobiparochi) guardenier verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
CUP, ARJAANTJE cup, adriaantje (wl) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
REINERS, ANTJE reinderts, antje verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
PEAUX, H. peaux, h. ten oosten Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis ten westen Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
, prijs Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS camminga, johannes harms kastelein verkoper Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
FABER, LUITJEN faber, luitje ten noorden Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
GEBEL, JOHANNES gebel, johannes koper Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
SYVERDA, siverda, (erven) ten oosten Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
, P. vakker, p. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
FABER, FROUKJE EISES faber, frouwkjen eyses koper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
GONGGRIJP, H. gonggrijp, h. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybrand feykes koper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
PEISEL, peysel, bakker ten noorden Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
, G. piekenga, g. ten oosten Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
WESTRA, H. westra, h. (dr) verkoper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
, straat Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
HEINS, HENDRIK heins, hendrik (zaandam) koopman koper Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
JAKOBS, SAKE jacobs, zake ten oosten Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
KAMSMA, S. kamsma, s. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
, GOSLING piekenga, gosling koopman verkoper Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
MELCHERTS, JOHANNES melchers, johannes ten oosten Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
TJALLINGII, P. tjallingii, p. ten noorden Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
FONTEIN, MARGARETA fontein, margaretha koper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
, JOHANNA heinwijk, johanna van verkoper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
STRATEN, JAKOB straaten, jacob van der kolonel ter zee koper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
, straat Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
, prijs Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman ten westen Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
NORBERHUIS, TEUNIS norbruys, teunis koperslager (mr) ten oosten Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
ZACHARIAS, JOCHEM sacharias, jochum (wl) hoedenmaker verkoper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, JAKOB sloten, jacob van koper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, JAKOB sloten, jacob van ten noorden Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, TJEERDJE sloten, tjettie van koper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, TJEERDJE sloten, tjettie van ten noorden Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
FOLKERTS, HILTJE volkerts, hiltie (wd) verkoper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
, TOBIAS schattenberg, tobias koper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
WIT, AALTJE wit, aleida de koper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
, straus, ten oosten Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
VEEN, JAN veen, jan van der ten westen Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
FABER, JAN faber, jan ten noorden Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
KALSBEEK, WILLEM kalsbeek, willem van verkoper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
HANSES, MARIA hanskes, maria verkoper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
, naam Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
KERKHOVEN, JAKOB kerkhoven, jacobus j koper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
WALTER, SOFIA walter, sophia koper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
, GOSLING piekinga, gosling verkoper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
PEAUX, PIER peaux, pierre ten oosten Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
PEAUX, PIER peaux, pierre ten noorden Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
, naam Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
, straat Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
LENTS, GEERTJE lentz, geertje bakker (brood-)(mr) verkoper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
LENTS, JETSE lentz, jetze (wl) verkoper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der ten oosten Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der ten noorden Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
TEYEMA, S. teyema, s. ten westen Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
TICHELAAR, KLAAS tichlaar, klaas (voogd) koper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
WIJNGAARDEN, HIELKJE SIEBES wyngaarden, hylkje sijbes koper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de koper Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
BANDSMA, HARMEN bandsma, harmen verkoper Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
IJSENBEEK, JANKE ijsenbeek, janke ten westen Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
IJSENBEEK, JANKE ijsenbeek, janke ten noorden Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
WIT, TAMME witt, tamme de ten oosten Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
, straat Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
, prijs Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
BEMEN, HENDRIK beemen, hendrik van koper Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
KLASES, JAN claasen, jan (wd) ten oosten Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
KLASES, JAN claasen, jan (wd) ten zuiden Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
KLASES, SIEMEN klases, symon (thans uitlandig) verkoper Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
SCHELTES, JAN scheltes, jan ten noorden Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
BLOK, K. blok, k. (burgemeester) ten zuiden Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
BROUWER, JAN brouwer, jan (weleerwaarde) leraar der doopsgezinden te leeuwarden verkoper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit ten noorden Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
HENDRIKS, FOKELTJE hindriks, vokeltje koper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
IJSBRANDS, ANTJE ijsbrandi, anna (vrouwe) verkoper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
KAMP, JAN HARMENS kamp, jan harmens schoenmaker (mr) koper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
TADEMA, A. tadema, a. ten oosten Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
, ANTONIUS determeyer, anthoon verkoper Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit uitdrager koper Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
IJSBRANDS, S. ijsbrandi, s. (erven) ten zuiden Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
TADEMA, A. tadema, a. ten oosten Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
VISSER, IEGE visser, yge ten noorden Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
BOER, KLAAS boer, klaas de (erven) ten zuiden Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
BROUWER, JAN brouwer, jan leraar bij de doopsgezinde gemeente te leeuwarden verkoper Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
HENDRIKS, IEMKE hendriks, imke (bejaarde vrijster) koper Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
, JANKE ijsbrandij, janna verkoper Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
JANS, DIRK jans, dirk (wd) ten noorden Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
, J. proosterbeek, j. ten oosten Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
BEMEN, JOHANNES beemen, johannes metselaar (mr) ten zuiden Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
, ANTONIUS determeyer, anthoon koopman koper Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
RADSMA, JELTE radsma, jelte (wl) verkoper Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
SLAGER, ANDRIES slager, andries (wd) ten westen Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje (wd) verkoper Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
, naam Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
FRIESEMAN, S. frieseman, s. (erven) ten westen Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
LAUTENBACH, KORNELIS KORNELIS lautenbach, cornelis cornelis schoenmaker (mr) verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
LAUTENBACH, DIRK lautenbach, dirk (wl) schoenmaker (mr) verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
LAUTENBACH, HARMEN lautenbach, harmen verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
NOREL, J. norel, j. ten zuiden Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
PIETERS, BAUKJE pieters, baukje verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
, H. schoonhoff, h. koopman koper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
, prijs Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
ZIJLSTRA, zijlstra, koopman koper Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
FONTEIN, fontein, koopman koper Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
SLOTEN, JAKOB slooten, jacob van ten oosten Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
, wiglinghuizen, (erven) bode (stads-) ten westen Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
, JAKOB doodenhuizen, jacob ten zuiden Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
, J. geyze, j. ten oosten Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
JANS, FROUKJE jans, frouwkje verkoper Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
, J. straus, j. ten zuiden Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
VEEN, JAN veen, jan van der koper Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
, ARNOLDUS wiglinghuizen, arnoldus (wl) bode (gerechts-) verkoper Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
, straat Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
FABER, A. faber, a. verkoper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
FABER, AREND faber, arend smid (grof-)(mr) koper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
FABER, J. faber, j. (wl) verkoper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES jagersma, neeltje fokkes koper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
VEEN, J. veen, j. van der ten westen Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
FABER, AREND JANS faber, arend jans verkoper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
, FRANS fluks, frans koper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
HENDRIKS, SIETSKE hendriks, sytske koper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES jagersma, neeltje fokkes verkoper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
VEEN, J. veen, j. van der ten westen Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
, straat Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
, J. straus, j. ten zuiden Noorderhaven 72 C-158 1808 268 109v
VEEN, JAN LAMMERTS veen, jan lammerts van der koopman verkoper Noorderhaven 72 C-158 1808 268 109v
ZONDERVAN, WILLEM zondervan, willem schipper (schuit-) koper Noorderhaven 72 C-158 1808 268 109v
OOSTENDORP, A. oostendorp, a. ten zuiden Lanen 21 C-164 1810 269 35r
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, gooitjen koper Lanen 21 C-164 1810 269 35r
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, gooitjen ten westen Lanen 21 C-164 1810 269 35r
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, gooitjen ten noorden Lanen 21 C-164 1810 269 35r
WILLEMS, DAVID willems, david (bolsward) timmerman (huis-) verkoper Lanen 21 C-164 1810 269 35r
, straat Lanen 21 C-164 1810 269 35r
, prijs Lanen 21 C-164 1810 269 35r
FONTEIN, MARGARETA fontein, margaretha koper Rinnertspijp 1 C-171 1810 269 78v
, JOHANNA heinwijk, johanna van verkoper Rinnertspijp 1 C-171 1810 269 78v
STRATEN, JAKOB straaten, jacob van der kolonel ter zee koper Rinnertspijp 1 C-171 1810 269 78v
BAUKES, THOMAS baukes, thomas ten zuiden Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
FEDDES, BAARTE feddes, bart koper Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis ten oosten Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
OVERDIJK, OTTE AUKES overdijk, otte aukes blokmaker (mr) verkoper Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
SCHIERE, BOUWE schiere, bouwe ten westen Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
, ADAM hartog, adam slager (joods) koper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
MOSES, BEELTJE moses, bela koper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
PIETERS, LUITJEN pieters, luitje ten westen Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
SYVERDA, siverda, (dr) ten zuiden Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
LUITJENS, LIJSBET luitjes, lijsbert verkoper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
KLASES, GERBEN claasen, gerben verkoper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
, straat Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
BOS, MARTEN bos, marten (wl) kuiper (mr) verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
GONGGRIJP, gonggrijp, (wd) ten zuiden Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
GROOT, GRIETJE SIEBRENS groot, grietje sijbrens de verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENS groot, trijntje sijbrens de (wd) verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis stoeldraaier (mr) koper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
OVERDIJK, O. overdijk, o. ten westen Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
OVERZEE, LIJSBET ANTONIUS overzee, elisabeth anthony koper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
SCHIERE, B. schiere, b. ten oosten Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
BLOEMBERG, blomberg, nic. verkoper Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
GORTER, KLAAS gorter, klaas (erven) ten westen Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans ten oosten Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans ten zuiden Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
ARJENS, FRANS arjens, frans (wl) verkoper Noordijs 1 D-010 1808 268 164r
GORTER, JOHANNES gorter, johannes ten oosten Noordijs 1 D-010 1808 268 164r
HIELKES, ANTJE hylkes, antje (wd) verkoper Noordijs 1 D-010 1808 268 164r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke koper Noordijs 1 D-010 1808 268 164r
BARTELDS, JAN bartels, jan koper Noordijs 27 D-024 1811 269 135r
JURJENS, IEDE jurjens, yede verkoper Noordijs 27 D-024 1811 269 135r
TINGA, GRIETJE tinga, grietje koper Noordijs 27 D-024 1811 269 135r
WILLEMS, RINSE willems, rinske (wd) verkoper Noordijs 27 D-024 1811 269 135r
BOER, JOUKE BAUKES boer, jouke baukes de verkoper Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
GORTER, FEMKE KLASES gorter, fimmigje clasen koper Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
MEYER, GERRIT meyer, gerrit koper Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd ten noorden Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
ABES, DOUWTJE abes, douwtje verkoper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
BUWALDA, REINER PAULUS buwalda, reinder pouwels koper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
, MARIA houtenburg, maria van koper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
MEULEN, JOHANNES meulen, johannes van der zadelmaker ten westen Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
VISSER, IEGE visser, yge kastelein verkoper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
, MARTEN .., marten ten westen Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
BOUWES, DIRK bouwes, dirk ten oosten Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
FABER, JANKE MEILES faber, jantje meiles verkoper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
GERRITS, AALTJE gerrits, aaltje koper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
GROEN, JAN groen, jan verkoper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
LANGE, JOHANNES DIRKS lange, johannes dirks de smid (grof-)(mr) koper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
DIRKS, MEILE dirks, meile (wd) ten westen Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
VULSMA, CHRISTINA fulsma, christina verkoper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
VULSMA, HENDRIK fulsma, hendrik (wl) verkoper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
HETTES, GERRIT hettes, gerrit ten noorden Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
JURJENS, JELLE jurjens, jelle metselaar (mr) koper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
WALINGS, ANTJE walings, antje (wl) verkoper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
ALBERDA, J. albarda, j. baljuw van het 9e district verkoper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
BLOK, C. blok, c. (burgemeester) koper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
HANNEMA, JAKOB hannema, jacobus (zoutkeet van) ten zuiden Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
NIEUWBUUR, DIRK nieuwbuur, dirk doctor (medicinae) koper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
BROUWER, AAFKE SIKKES brouwer, aafke sikkes koper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
HALSTRA, FREERK halstra, freerk (wl) verkoper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
KOMST, komst, (wd) ten oosten Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
OEBELES, METJE oebeles, mettje (wd) verkoper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
POELSTRA, JAKOB PIETERS poelstra, jacob pieters bakker (mr) koper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
, JAN roodtje, jan ten noorden Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
VISSER, JAN visser, jan ten westen Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
, straat Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
ELIAS, HANS elias, hans koopman verkoper Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
KOMST, BAUKE komst, bauke (wl) koper Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
, steinfurt, (wd) ten westen Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
, steinfurt, (wd) ten noorden Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
TAMMES, NIESKE tammes, niesjen (wd) herbergierse koper Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
, straat Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
, prijs Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
BRUIN, JAKOB bruin, jacob de koper Franekereind 23 D-073 1810 269 59v
OOSTERBAAN, JANKE KLASES oosterbaan, janke klaases koper Franekereind 23 D-073 1810 269 59v
, JAKOB reinhardt, jacob (wl) kastelein verkoper Franekereind 23 D-073 1810 269 59v
BONNES, PIETER bonnes, pietje (wl) logementhouderse verkoper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
DOUWES, ARJEN douwes, arjen (wd) ten oosten Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
GELINDE, PIETER gelinde, pieter schipper (trek-) op leeuwarden koper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
JANS, JOOST jans, joost (wl) verkoper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
JOOSTES, ANTJE joosten, antje verkoper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
REINHART, J. reinhart, j. kastelein ten westen Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
REINHART, J. reinhart, j. kastelein ten noorden Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
, naam Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
, GERARDUS barrebas, gerardus schipper ten noorden Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
, heyneman, (burgemeester)(bolsward) verkoper Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
HEMKES, SIPKE hemkes, sipke brievenbesteller koper Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
REINHART, HENDRIK reinhart, hendrik kastelein ten zuiden Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
, GERARDUS barrebas, gerardus schipper (trek-) op leeuwarden (ordinaris) koper Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
JELLES, HENDRIK jelles, hendrik (wl) briefbesteller van 't leeuwarder veer verkoper Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
JELLES, TIEMEN jelles, tymen verkoper Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
LODEWIJKS, AREND lodewyks, arend ten noorden Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der ten zuiden Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
REINHART, J. reinhart, j. ten westen Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
KRAMER, DOEKE kramer, doeke (wl) verkoper Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
OOSTENDORP, A. oostendorp, a. ten zuiden Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
ROOS, DOUWE roos, douwe de koper Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
TOLSMA, JELTE DOEIES tolsma, jeltje doyes (wd) verkoper Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
VEEN, JAN veen, jan van der ten noorden Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
BOER, GRIETJE WILLEMS boer, grietje willems de verkoper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
, ANNE feiff, anne schoolmeester in de diaconijeschool te leeuwarden verkoper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
KRAMER, DOEKE kramer, doeke schipper (veer-) op sneek (ordinaris) koper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
ALBERTS, DIEUWKE alberts, dieuwke koper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
BRINK, JAN brink, jan ten koopman ten westen Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, symon ten noorden Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, miggiel schipper (beurt-) op amsterdam (oud-) verkoper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
, plagge, ten zuiden Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
IJSENBEEK, SIKKE ijsenbeek, sikko koopman koper Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
JANS, WIEBE jans, wybe (wl) verkoper Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
TEUNIS, JETSKE theunis, jetske (wd) verkoper Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik drogist en coopman curator Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
IJSENBEEK, SIKKE ijsenbeek, sikko koopman ten oosten Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
VEERSMA, AREND feersma, arend ten zuiden Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
BOS, JOHANNES bos, johannes gebruiker Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
, straat Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
, prijs Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
, MARTEN betzauw, marten koper Ooievaarsteeg 20 D-114 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Ooievaarsteeg 20 D-114 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Ooievaarsteeg 20 D-114 1808 268 148v
, MARTEN betzauw, marten koper Scheffersplein 1 D-115 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Scheffersplein 1 D-115 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Scheffersplein 1 D-115 1808 268 148v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koemelker verkoper Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
, KLAAS roodtje, claas koemelker koper Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
WESTRA, H. westra, h. ten zuiden Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
AUKES, SIEBREN aukes, sybren (wl) verkoper Scheffersplein 7 D-116 1808 268 33v
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad kompasmaker (mr) koper Scheffersplein 7 D-116 1808 268 33v
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, symon ten noorden Scheffersplein 7 D-116 1808 268 33v
, n.n., ten oosten Scheffersplein 7 D-116 1808 268 33v
VISSER, visser, (wd) ten zuiden Scheffersplein 7 D-116 1808 268 33v
, MARTEN betzauw, marten koper Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
, MARTEN betzauw, marten ten oosten Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
, MARTEN betzauw, marten ten zuiden Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) verkoper Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan ten noorden Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) koper Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan ten noorden Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
JANS, GEERT jans, geert ten oosten Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
JANS, GEERT jans, geert ten zuiden Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
WESTRA, H. westra, h. baljuw van het 2e district verkoper Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
, MARTEN betzauw, marten koper Oosterkeetstraat 8 D-125 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Oosterkeetstraat 8 D-125 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Oosterkeetstraat 8 D-125 1808 268 148v
, MARTEN betzauw, marten koper Oosterkeetstraat 6 D-126 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Oosterkeetstraat 6 D-126 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Oosterkeetstraat 6 D-126 1808 268 148v
BERG, H. berg, h. van der ten oosten Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost schoolmeester koper Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
JELLES, JURJEN jelles, jurjen timmerman (mr) verkoper Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
ROELOFS, JAN roelofs, jan verkoper Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
ROELOFS, SERAFINA roelofs, serina verkoper Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
, JOHANNES zadelmaker, johannis (voormaals) ten noorden Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
HENDRIKS, DOEKELE hendriks, doekle koper Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
JELLES, JURJEN jelles, jurjen ten westen Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
SWIERS, GERRIT swerus, gerrit (wd) ten noorden Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
JELLES, JURJEN jelles, jurjen timmerman (huis-) verkoper Ooievaarsteeg 10 D-134 1810 269 48r
KERK, kerk, hervormde (hervormde diaconie) ten noorden Ooievaarsteeg 10 D-134 1810 269 48r
RENGERS, HARMEN ringers, harmen ten zuiden Ooievaarsteeg 10 D-134 1810 269 48r
VETTEVOGEL, HENDRIK vettevogel, hendrik bakker (banket-) koper Ooievaarsteeg 10 D-134 1810 269 48r
BOLTA, JOHANNES bolta, johannes ten westen Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis verkoper Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS kerkhoven, johannes jacobs ten noorden Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
KERKHOVEN, TJEERD kerkhoven, tjeerd timmerman (huis-) koper Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
, JAKOB sotting, jacobus (wd) ten oosten Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
BARTELDS, KORNELIS bartels, cornelis ten noorden Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
JOHANNES, HARMEN johannes, harmen koper Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
KERK, kerk, gereformeerde (gereformeerde gemeente) ten oosten Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
ROELOFS, GEERT roelofs, geert verkoper Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
SIPKES, GRIETJE sipkes, grietje verkoper Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
HENDRIKS, HAIE hendriks, haaye koper Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
JANS, WIEBE jans, wybe (wl) metselaar (mr) verkoper Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
TEUNIS, JETSE theunis, jetske (wd) verkoper Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
, HENDRIK , hendrik drogist en coopman curator Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
JANS, KLAASKE jans, klaaske ten oosten Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten westen Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
BARTELDS, KORNELIS bartels, cornelis ten zuiden Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
HIBBES, PIETER hibbes, peter gebruiker Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
, straat Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
, prijs Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
BEIDSCHAT, TEUNIS beidschat, theunis verkoper Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
BOER, ATE LUITJENS boer, ate luitjes de koper Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
PIETERS, HILTJE pieters, hiltje koper Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
RINGERS, HARMEN rengers, harmen ten noorden Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
ROELOFS, JOHANNES roelofs, johannes ten zuiden Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
LAQUART, S. laquart, s. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, P. laquart, p. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
FREERKS, GEESKE freerks, geeske (wd) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BOER, WILLEM boer, willem de (wl) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BRAAM, TJEERD braam, tjeerd ten westen Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
ALTHUSIUS, TEEKE althuisius, taeke verkoper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
, straat Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
IEMES, BROER yemes, broer koper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
FABER, AUKJE faber, aukje koper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, S. laquart, s. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, P. laquart, p. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
FREERKS, GEESKE freerks, geeske (wd) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BOER, WILLEM boer, willem de (wl) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BRAAM, TJEERD braam, tjeerd ten westen Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
ALTHUSIUS, TEEKE althuisius, taeke verkoper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
, straat Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
, Voorstraat 84 E-007 1807
LAQUART, SIERK laquart, sierk verkoper Voorstraat 80 E-009 1809 268 231r
GIJSBERTS, TIJS gijses, thijs ten westen Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp ten zuiden Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
LAQUART, PIETER laquart, pieter ten oosten Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
LAQUART, SIERK laquart, sierk ten oosten Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
LEERS, KOENRAAD leers, coenraad koopman koper Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koopman verkoper Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
, straat Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
, KOENRAAD heinser, koenraad koper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
, KOENRAAD heinser, koenraad ten zuiden Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
JANS, MARIA jans, marijke koper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
JANS, MARIA jans, marijke ten zuiden Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
WILLEMS, PIETER willems, pieter koopman verkoper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
WITTE, H. witte, h. ten oosten Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
, straat Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand koper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE folkers, talea koper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
HANNEMA, P. hannema, p. (erven) verkoper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina (erven) verkoper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis ten westen Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
, naam Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
, prijs Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
ALTENA, J. altena, j. (erven) ten oosten Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
HANNEMA, P. hannema, p. ten westen Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
, JAN randwijk, jan van koper Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
, S. wijbenga, s. (erven) ten westen Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
, SIEBREN wijbenga, sybrand secretaris van franekeradeel verkoper Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
, straat Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
EKE, ALBERT eeken, albert van koopman koper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (banket-) koper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
, JAN randwijk, jan van schoolhouder (franse) verkoper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
ALTA, J. alta, j. (erven) ten oosten Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
, S. wijbenga, s. (erven) ten westen Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
HANNEMA, P. hannema, p. (wd) ten westen Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
, straat Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
ZIJLSTRA, D. zijlstra, d. koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
ZIJLSTRA, DIRKJE zijlstra, dirkje koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
HUIDEKOPER, J. huidecoper, j. bewoner Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukje ten oosten Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukje ten zuiden Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
, ELKAN levij, elkan koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
ZIJLSTRA, ABRAHAM zijlstra, abraham koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
, naam Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
, prijs Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
BAKKER, LIJSBET bakker, elisabeth koper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
BOTES, JAN botes, jan ten westen Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
HEIDE, JAN heide, jan van der ten zuiden Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
, ADAM terwogt, adam schoolhouder (fransch) koper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
FRANK, JOHANNES frank, johannes (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
WESTENDORP, westendorp, (gezusters) ten oosten Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
, straat Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
BOTES, JAN bootes, jan bakker (koek-) verkoper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten westen Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
, WIJNAND hoekes, wynand ten zuiden Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
NAUTA, SARA nauta, sara koper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
NAUTA, SARA nauta, sara koper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
SIEBRENS, KLAAS sybrands, klaas koper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
, ADAM terwogt, adam ten oosten Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
, straat Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
BOTES, JAN bootes, jan bakker (koek-) verkoper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten westen Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
, WIJNAND hoekes, wynand ten zuiden Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
NAUTA, SARA nauta, sara koper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
NAUTA, SARA nauta, sara koper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
SIEBRENS, KLAAS sybrands, klaas koper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
, ADAM terwogt, adam ten oosten Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
, ANTONIA nippold, antonetta koper Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
, KAREL nippold, carel verkoper Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
STINSTRA, G. stinstra, g. ten westen Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
STINSTRA, G. stinstra, g. ten zuiden Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
VETTEVOGEL, W. vettevogel, w. notaris ten oosten Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
, straat Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
BRUG, JAN brug, jan van der blikslager (mr) koper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
RADSMA, KLAASKE radsma, klaaske koper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
SCHAAF, S. schaaff, s. (wd) ten oosten Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
PEAUX, PIER peaux, pierre (wd) ten westen Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
HANNEMA, PIETER hannema, pieter verkoper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina verkoper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
, straat Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
DUMAN, KOERT duman, coert schoenmaker (mr) ten westen Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
GALEMA, WILTJE galema, weltje koper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
JANS, HUBERT jans, hubert koopman in hout verkoper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
DJOERDS, WOPKE joerds, wopke koopman in hout verkoper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
NOLLIDES, J. nollides, j. (wd) ten oosten Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
NOLLIDES, J. nollides, j. (wd) ten zuiden Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
ANDRIES, FOKELTJE andries, fokeltje (wd) verkoper Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
PIETERS, LUCAS ooy, lucas pieters (wl) verkoper Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman ten noorden Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
WELLINGA, P. wellinga, p. koperslager (mr) ten zuiden Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
OOLGAARD, D. ohlgard, d. koopman ten westen Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, ANTJE stok, antje van der koper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
KLASES, GERBEN claasen, gerben koper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
KLASES, SIEMEN claasen, symon (thans uitlandig) verkoper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
HEINS, KLAAS heins, klaas (wd)(de tuin van) ten noorden Vijver 12 E-094 1808 268 75r
JELLES, JETSE jelles, jetze (erven) ten oosten Vijver 12 E-094 1808 268 75r
LUITJENS, LIJSBET luitjes, elisabeth koper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
RUURDS, JETSE ruurds, jetze (erven) ten westen Vijver 12 E-094 1808 268 75r
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
FOPPES, KLAAS foppes, klaas koper Vijver 10 E-096 1808 268 67v
HEINS, KLAAS heins, claas (wd) ten westen Vijver 10 E-096 1808 268 67v
JELLES, JETSE jelles, jetze (erven) ten zuiden Vijver 10 E-096 1808 268 67v
SIEMENS, KLAAS symons, claas (wl) verkoper Vijver 10 E-096 1808 268 67v
WIEBES, SIJKE wybes, sijke (wd) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 10 E-096 1808 268 67v
FOPPES, KLAAS foppes, claas ten zuiden Vijver 8 E-097 1808 268 66v
HEINS, KLAAS heins, claas (wd) ten westen Vijver 8 E-097 1808 268 66v
KROL, SJOERDJE JANS krol, sjoerdtje jans koper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
, n.n., ten noorden Vijver 8 E-097 1808 268 66v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) verkoper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
, JAN spitske, jan boekdrukker koper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
WIEBES, SIJKE wybes, sijke (wd) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
FOPPES, KLAAS foppes, klaas ten zuiden Vijver 8 E-097 1810 268 336r
HEINS, KLAAS heins, klaas (wd) ten westen Vijver 8 E-097 1810 268 336r
HEINS, KLAAS heins, klaas (wd) ten noorden Vijver 8 E-097 1810 268 336r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Vijver 8 E-097 1810 268 336r
, JAN spitske, jan boekdrukker verkoper Vijver 8 E-097 1810 268 336r
BEIMA, KOERT beyma, coert van verkoper Hondenstraat 12 E-101 1808 268 116v
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Hondenstraat 12 E-101 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE witteveen, ijmkje (wl) koper Hondenstraat 12 E-101 1808 268 116v
, straat Hondenstraat 12 E-101 1808 268 116v
BEIMA, KOERT beyma, coert van verkoper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE witteveen, ijmkje (wl) koper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
, Vijver 7 E-106 1807
BAKKER, NEELTJE REINERS bakker, neeltje reinders koper Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
BAUKES, THOMAS baukes, thomas ten noorden Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
EILES, ANDRIES elles, andries (jur franeker) scheepstimmerman (mr) verkoper Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
WILLEKES, HENDRIK willekes, hendrik ten oosten Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
ANTONIUS, HENDRIK anthony, hendrik ten westen Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
BAUKES, THOMAS baukes, thomas ten noorden Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
HAIES, JAN haayes, jan koper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
LENTS, HISKE lents, hiske koper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
ZIJLSTRA, AART KORNELIS zijlstra, aart cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
ZIJLSTRA, ARJEN KORNELIS zijlstra, arjen cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
ZIJLSTRA, KORNELIS KORNELIS zijlstra, cornelis cornelissen verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
, MELCHERT schraage, melchior koper Kleine Bredeplaats 20 E-112 1807 267 323v
BEIMA, KOERT beyma, coert van verkoper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
PERSIJN, persijn, (wd) ten zuiden Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
, raussen, (erven) ten zuiden Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE witteveen, ijmkje (wl) koper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
HOEK, ANDRIES hoek, andries van schoolmeester koper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
LUDINGA, GERRIT IEPKES ludinga, gerryt epkes verkoper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
OVERDIJK, LIJSBET OTTES overdijk, lijsbeth ottes (terschelling) verkoper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
ROORDA, J. roorda, j. ten westen Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
ROORDA, J. roorda, j. ten noorden Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd ten zuiden Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
OOLGAARD, DANIEL oolgaard, daniel koper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
AKKERBOOM, ANTJE REINS akkerboom, antje reins koper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
BRUG, JAN brug, jan b van der bewoner Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. ten oosten Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
OOLGAARD, DANIEL oolgaard, daniel ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
HILARIUS, WATSE hilarius, watze ten noorden Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
RADSMA, MARTEN radsma, marten verkoper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
NOREL, JOHANNES norel, johannes loodgieter (mr) koper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
REITSMA, reidsma, (erven) ten zuiden Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
, straat Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES vettevogel, douwe wytzes (vroedsman)(oud-) verkoper Poortje 5 E-140 1810 269 39r
VETTEVOGEL, JOHANNES vettevogel, johannes wolkammer (mr) koper Poortje 5 E-140 1810 269 39r
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. (schepen) ten noorden Poortje 5 E-140 1810 269 39r
, straat Poortje 5 E-140 1810 269 39r
, prijs Poortje 5 E-140 1810 269 39r
BOUWES, TJEERD bouwes, tjeerd verkoper Lanen 19 E-162 1808 268 50v
, ANTJE bulard, antje (wl) verkoper Lanen 19 E-162 1808 268 50v
LEENDERTS, JOHANNES leenderts, johannes schipper ten westen Lanen 19 E-162 1808 268 50v
OOSTENDORP, A. oostendorp, a. ten oosten Lanen 19 E-162 1808 268 50v
SCHUURMANS, SIEMEN schuurmans, symon koper Lanen 19 E-162 1808 268 50v
STINSTRA, G. stinstra, g. ten noorden Lanen 19 E-162 1808 268 50v
HARLINGEN, harlingen, burgemeester van (qq) koper Lanen 25 E-166 1809 268 291v
BERNARDUS, SIETSE bernardus, zytse scheepstimmerman verkoper Lanen 25 E-166 1809 268 291v
HENDRIKS, SIETSKE hendriks, zijtske verkoper Lanen 25 E-166 1809 268 291v
HARLINGEN, harlingen, burgemeester van (qq) ten westen Lanen 25 E-166 1809 268 291v
, straat Lanen 25 E-166 1809 268 291v
HARLINGEN, harlingen, burgemeester van (qq) koper Lanen 27 E-167 1809 268 291v
BERNARDUS, SIETSE bernardus, zytse scheepstimmerman verkoper Lanen 27 E-167 1809 268 291v
HENDRIKS, SIETSKE hendriks, zijtske verkoper Lanen 27 E-167 1809 268 291v
, straat Lanen 27 E-167 1809 268 291v
KRONENBURG, RITSKE cronenburg, ritske timmerman (mr) verkoper Lanen 27 E-167 1809 268 304v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten noorden Lanen 27 E-167 1809 268 304v
HARLINGEN, harlingen, burgemeester en wethouderen van koper Lanen 27 E-167 1809 268 304v
HARLINGEN, harlingen, burgemeester en wethouderen van ten westen Lanen 27 E-167 1809 268 304v
HARLINGEN, harlingen, burgemeester en wethouderen van ten zuiden Lanen 27 E-167 1809 268 304v
, straat Lanen 27 E-167 1809 268 304v
, WIJNAND hoekers, wijnand slager (mr) koper Lanen 35 E-171 1809 268 244v
, HARMEN homeulen, harmen koopman verkoper Lanen 35 E-171 1809 268 244v
SWART, RUURD swart, ruurd ten oosten Lanen 35 E-171 1809 268 244v
SWART, RUURD swart, ruurd ten noorden Lanen 35 E-171 1809 268 244v
BAKKER, HAITSE bakker, haytze koopman verkoper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
FEDDES, BAARTE feddes, bart koopman koper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
LENTS, ADAM lentz, adam ten noorden Lanen 39 E-173 1808 268 112r
RICHARDS, KLAASKE reygers, clazina verkoper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
STOK, HARKE stok, harke van der ten westen Lanen 39 E-173 1808 268 112r
FEDDES, BAARTE feddes, bart ten oosten Lanen 37 E-173 1808 268 179r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman koper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
LENTS, A. lentz, a. ten noorden Lanen 37 E-173 1808 268 179r
PIETERS, RUURD pieters, ruurd ten westen Lanen 37 E-173 1808 268 179r
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
, straat Lanen 37 E-173 1808 268 179r
ALTENA, AAFKE altena, aafke koper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
ALTENA, JANKE altena, janke koper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
ALTENA, SIEBRICHJE altena, sybrigje koper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
FEDDES, BAARTE feddes, bart verkoper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
JONKER, C. jonker, c. ten westen Lanen 39 E-173 1809 268 222r
LENTS, A. lentz, a. ten noorden Lanen 39 E-173 1809 268 222r
YPEY, IEDE ypey, yede smid (zilver-)(mr) koper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
, straat Lanen 39 E-173 1809 268 222r
ADAMS, FEDDE adams, fedde (anjum) verkoper Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
BAKKER, PIETER bakker, pieter ten noorden Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
JANS, JAN jansen, jan turfdrager koper Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
LENTS, ADAM lentz, adam ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
, n.n., ten westen Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
AKKRINGA, JAN akkringa, jan ten noorden Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
BOKKES, TRIJNTJE bokkes, trijntje koper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
BOTES, JAN botes, jan ten westen Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
FOKKES, GRIETJE fokkes, grietje (wd) verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
FRANK, J. frank, j. (burgemeester)(oud-) ten westen Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
HEIDE, JAN heide, jan van der verver (mr) koper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
LIEUWMA, ANTJE lieuwma, anna verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
LIEUWMA, FOKKE lieuwma, fokke verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
LIEUWMA, HOITE lieuwma, hoyte (wl) smid (zilver-)(mr) verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
LIEUWMA, JAKOMINA lieuwma, jacomina verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
THOMAS, JAN thomas, jan ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
AKKRINGA, JAN akkringa, jan ten noorden Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
BOKKES, TRIJNTJE bokkes, trijntje koper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
FOKKES, GRIETJE fokkes, grietje (wd) verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
HEIDE, JAN heide, jan van der verver (mr) koper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
LIEUWMA, ANTJE lieuwma, anna verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
LIEUWMA, FOKKE lieuwma, fokke verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
LIEUWMA, HOITE lieuwma, hoyte (wl) smid (zilver-)(mr) verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
LIEUWMA, JAKOMINA lieuwma, jacomina verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
AKKRINGA, JAN akkringa, jan ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (koek- en banket-)(mr) koper Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
, A. terwogh, a. ten noorden Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
, A. terwogt, a. ten westen Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
FRANK, JOHANNES vrank, johannes (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
, straat Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
DIRKS, KLAAS dirks, claas (erven) ten oosten Lanen 41 E-188 1809 268 202r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Lanen 41 E-188 1809 268 202r
JANS, MEINERT jans, meindert ten noorden Lanen 41 E-188 1809 268 202r
MEYER, HENDRIK meyer, hendrik timmerman (huis-) verkoper Lanen 41 E-188 1809 268 202r
, straat Lanen 41 E-188 1809 268 202r
CHRISTIAANS, WIEBREN christiaans, wybrandus ten oosten Lanen 45 E-190 1809 268 198v
JANS, HUBERT jans, hubert koper Lanen 45 E-190 1809 268 198v
MOLEN, JAN molen, jan van der ten westen Lanen 45 E-190 1809 268 198v
NORBERHUIS, T. norbruis, t. koopman verkoper Lanen 45 E-190 1809 268 198v
, S. wijbenga, s. (erven) ten noorden Lanen 45 E-190 1809 268 198v
, straat Lanen 45 E-190 1809 268 198v
, prijs Lanen 45 E-190 1809 268 198v
BAKKER, ANSKE JETSES bakker, anske jetses koper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
DUMAN, KOERT duman, coert ten oosten Lanen 63 E-195 1809 268 272r
GREUTLING, H. greutling, h. (heerenveen)(wl) verkoper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
HAIES, RIEMKJE haayes, riemke (wd) verkoper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
, JAN steenbrink, jan koper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes ten noorden Lanen 63 E-195 1809 268 272r
EKE, ALBERT eeken, albert van koopman koper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (banket-) koper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
, JAN randwijk, jan van schoolhouder (franse) verkoper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
ALTA, J. alta, j. (erven) ten oosten Lanen 63 E-196 1809 268 287r
HANNEMA, P. hannema, p. (wd) ten westen Lanen 63 E-196 1809 268 287r
, S. wijbenga, s. (erven) ten westen Lanen 63 E-196 1809 268 287r
, Lanen 73 E-204 1809 268 193r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Lanen 79 E-209 1809 268 309v
, P. feiffer, p. ten noorden Lanen 79 E-209 1809 268 309v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Lanen 79 E-209 1809 268 309v
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Lanen 79 E-209 1809 268 309v
, straat Lanen 79 E-209 1809 268 309v
, Bedelaarsteeg 3 E-209 1811
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Lanen 79 E-210 1809 268 309v
, P. feiffer, p. ten noorden Lanen 79 E-210 1809 268 309v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Lanen 79 E-210 1809 268 309v
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Lanen 79 E-210 1809 268 309v
, straat Lanen 79 E-210 1809 268 309v
GELINDE, JARICH gelinde, jarig schipper (trek-) koper Lanen 79 E-210 1811 269 119r
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Meyer, Henderina hendriks koper Lanen 79 E-210 1811 269 119r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Lanen 79 E-210 1811 269 119r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke verkoper Lanen 79 E-210 1811 269 119r
PFEIFFER, pfeiffer, (de heer) ten noorden Lanen 79 E-210 1811 269 119r
, straat Lanen 79 E-210 1811 269 119r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand commies koper Lanen 81 E-211 1807 267 347r
FOLKERTS, folkers, talia koper Lanen 81 E-211 1807 267 347r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Lanen 81 E-211 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand ten westen Lanen 81 E-211 1807 267 347r
FOLKERTS, folkers, talia ten westen Lanen 81 E-211 1807 267 347r
GRATEMA, S. gratama, s. ten zuiden Lanen 81 E-211 1807 267 347r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten noorden Lanen 81 E-211 1807 267 347r
, straat Lanen 81 E-211 1807 267 347r
, prijs Lanen 81 E-211 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand commies koper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
FOLKERTS, folkers, talia koper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
HANNEMA, P. hannema, p. (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
ROUKES, IESK roukes, jisk ten westen Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
GALEMA, JAN galama, jan ten zuiden Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand commies ten noorden Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
FOLKERTS, folkers, talia ten noorden Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
, straat Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
, prijs Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
HANNEMA, PIETER hannema, pieter (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
PFEIFFER, pheiffer, ten westen Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
GRATEMA, S. gratama, s. ten zuiden Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten noorden Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS zijlstra, cornelis dirks koper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS zijlstra, hans cornelis koper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
HILARIDES, MARTEN SIETSES hilarides, marten zijtses verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
LOLKEMA, WIEBE lolcama, wybe verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
SALVERDA, AATJE salverda, atje verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT salverda, lambert verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes (burgemeester)(oud-) verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
SALVERDA, DIRK salverda, dirk verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten westen Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
KRONENBURG, RITSKE cronenburg, ritske ten zuiden Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
KERK, kerk, lutherse (lutersche pastorie) ten noorden Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
, straat Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
, Simon Stijlstraat 2 E-217 1809
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS zijlstra, cornelis dirks koper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS zijlstra, hans cornelis koper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
LOLKEMA, WIEBE lolcama, wybe verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
SALVERDA, AATJE salverda, atje verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
SALVERDA, DIRK salverda, dirk verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT salverda, lambert verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
HILARIDES, MARTEN SIETSES hilarides, marten zijtses verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
STEENSMA, WIEBE LOLLES steensma, wybe lolles (burgemeester)(oud-) verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten westen Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
KRONENBURG, RITSKE cronenburg, ritske ten zuiden Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
KERK, kerk, lutherse (lutersche pastorie) ten noorden Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
, straat Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
, Simon Stijlstraat 2 E-218 1809
BAKKER, PIETER bakker, pieter (wd) ten zuiden Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
, JOHANNES heinser, johan koper Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
JANS, MARIA jans, marijke koper Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER willems, pieter koopman verkoper Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER willems, pieter ten oosten Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER willems, pieter ten noorden Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
, straat Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
AGES, REIN ages, rein koper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
JANS, ANTJE jans, antje koper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
KOSTER, TJALKE koster, tjalke ten westen Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
STEFANUS, S. stephany, s. procureur ten noorden Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
WESTRA, SJOERDJE SIKKES westra, sjoerdtje sikkes (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert verkoper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
KOSTER, TJALKE koster, tjalke ten westen Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
, JAN roedtje, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbinder verkoper Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
, TEEKE stephanij, take procureur fiscaal koper Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert (wd) ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
, straat Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
BAKKER, JAN bakker, jan koopman koper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
BAKKER, JAN bakker, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
FERF, AREND ferff, arent (wl) verkoper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
HOUTSMA, DIRK houtsma, dirk ten westen Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
, JAKOB ried, jacob ten zuiden Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
DIRKS, SIETSKE schouwburg, sytske dirks (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
, straat Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
, prijs Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
LEERS, J. leers, j. ten oosten Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
LEERS, J. leers, j. ten noorden Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
, JANKE piktol, janke ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan (burgemeester)(oud-) verkoper Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
WIJGA, ENNE wyga, enne kleermaker koper Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
JAKOBS, ANTJE jacobs, antje (vrijster) koper Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
, ELKAN levij, elkan ten westen Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
WIJGA, E. wijga, e. ten noorden Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
BUISMAN, DIRK buisman, dirk ten noorden Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
VEENSTRA, SJOUKJE feenstra, sjouwkje (wd) koper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
HAIES, JAN haayes, jan schipper ten oosten Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
, J. homberg, j. (wl) koper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
LAQUART, SIERK laquart, sierk (wl) verkoper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
WIEBRENS, HERE wybrens, heere (erven) ten noorden Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten oosten Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten noorden Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
HAIES, JAN haayes, jan schipper verkoper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
, GERARDUS laken, gerardus van knoopmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
SINTS, HISKE sents, hiske verkoper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
, GEERTJE waayers, geertje koper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp ten oosten Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke ten oosten Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
, ELKAN levij, elkan ten zuiden Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
JOHANNES, JANKE pectol, janke johannes koopvrouw koper Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
HEIDE, heide, ter ten zuiden Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
HOLLANDER, PIETER DIRKS hollander, pieter dirks koper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
KLASES, SIEMEN klases, symon (thans uitlandig) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
LAQUART, P. laquart, p. ten westen Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
LAQUART, S. laquart, s. ten westen Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
SIEBRENS, GOOITSKE sybrans, goykjen koper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
WIEBES, SIJKE wybes, zijke (wd) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
, HARMEN winnekes, harmen ten noorden Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
, ten oosten Zuiderhaven 37 F-001 1808 268 114v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten westen Zuiderhaven 37 F-001 1808 268 114v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd koper Zuiderhaven 37 F-001 1808 268 114v
, straat Zuiderhaven 37 F-001 1808 268 114v
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
VRIJ, S. vrij, s. de ten oosten Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
WIARDA, S. wiarda, s. ten westen Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
, stadsarmen, de ten oosten Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
WIARDA, S. wiarda, s. ten westen Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
BAKKER, bakker, (wd) ten oosten Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
BEIMA, KOERT beyma thoe kingma, coert van fiscaal bij het dep van conv en lic (substituut) koper Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
, L. couilleboef de bloqueville, l. commies van toezigt over goeree en overflakke verkoper Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
WIARDA, wiarda, ten westen Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
WIARDA, S. wiarda, s. ten westen Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS bakker, coenraad willems koopman verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BAKKER, MARGARETA WILLEMS bakker, margaretha willems (huisvrouw van rein miedema) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (erven) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maaike folkerts de (erven) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
MIEDEMA, REIN miedema, rein koopman verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
, KOERT beima thoe kingma, coert van (mr) fiscaal bij het dep. der convooien en licenten koper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
, KOERT beima thoe kingma, coert van (mr) fiscaal bij het dep. der convooien en licenten ten westen Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
, KOERT beima thoe kingma, coert van (mr) fiscaal bij het dep. der convooien en licenten ten noorden Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
TETRODE, P. tetrode, p. (wd) ten oosten Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
, straat Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
, prijs Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
, P. ballard, p. luitenant in dienst van de koning van holland verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
IJSENBEEK, JANKE ijsenbeek, janke verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
IJSENBEEK, TRIJNTJE ijsenbeek, trijntie verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
KERK, kerk, rooms katholieke (roomsche kerk) ten westen Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
POSTHUMA, JOHANNES postuma, johannes (wl) koper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
VRIES, GERLOF vries, gerlof de verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
WESTRA, BRECHTJE SIKKES westra, bregje zikkes (wd) koper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
WETSENS, M. wetzens, m. van ten oosten Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
WETSENS, M. wetzens, m. van ten noorden Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
, stommen en doven, heeren directeuren van stommen en doven (groningen) verkoper Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe koper Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman ten noorden Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
POSTHUMUS, J. posthumus, j. (wd) ten westen Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
WETSENS, M. wetsens, m. van bewoner Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
, straat Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
, DIRK jaeger, dirk ten zuiden Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
JELLES, JETSE jelles, jetze (erven) ten westen Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
JELLES, JETSE jelles, jetze (erven) ten noorden Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman koper Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
, JAKOB levij, jacob (parnassijn der joodsche gemeente) verkoper Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
, JAKOB strelitz, jacob (parnassijn der joodsche gemeente) verkoper Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
WILLEMS, ABRAHAM willems, abraham ten zuiden Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
, straat Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
JAGER, DIRK jager, dirk ten zuiden Brouwersstraat 18 F-032 1808 268 122r
JELLES, JETSE jelles, jetse (erven) ten westen Brouwersstraat 18 F-032 1808 268 122r
JELLES, JETSE jelles, jetse (erven) ten noorden Brouwersstraat 18 F-032 1808 268 122r
KERK, kerk, joodse koper Brouwersstraat 18 F-032 1808 268 122r
NOREL, JOHANNES norel, johannes loodgieter (mr) verkoper Brouwersstraat 18 F-032 1808 268 122r
, straat Brouwersstraat 18 F-032 1808 268 122r
REITSMA, JAN KLASES reidsma, jan claasen bakker (mr) koper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
ZIJLSTRA, REGINA zijlstra, regina (wd) verkoper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
AGEMA, J. agema, j. ten zuiden Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
BERGUM, RINSE bergum, rinse van (erven) ten noorden Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
HUBERTS, REGINA hubert, regina (wl) verkoper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
GEERMANS, JAKOB geermans, jacobus (wl) stoker (mr) verkoper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
HUBERTS, IGNATIUS hubert, ignatius (wl) verkoper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
BLOK, SIPKE TJEPKES blok, sipke tjepkes koper Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
BOER, JAKOB boer, jacob de ten oosten Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
BOER, JAKOB boer, jacob de ten zuiden Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
FREERKS, AALTJE freerks, aaltje koper Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
KERK, kerk, gereformeerde (gereformeerde diaconie) ten noorden Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
SIEBRENS, LOLKE sybrens, lolke timmerknecht (huis-) verkoper Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
, prijs Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
JELTES, JAN jeltes, jan bakker (mr) koper Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle verkoper Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
BOOM, D. boom, d. ten westen Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
BOOM, D. boom, d. ten zuiden Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
KERK, kerk, rooms katholieke ten westen Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
KERK, kerk, rooms katholieke (roomsche kerk) ten noorden Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
, straat Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
, prijs Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
, MARTEN boldewijn, marten (wd) ten noorden Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
KORNELIS, FOPPE cornelis, foppe koper Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
STRATEN, straaten, van (mejuffrouw)(wd) ten zuiden Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) ten westen Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
GOSSES, JAKOB gosses, jacob ten westen Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke bakker (mr) koper Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
KERK, kerk, rooms katholieke (tuin van de roomsche katholijke kerk) ten zuiden Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
CHRISTOFFELS, AGNIETJE christoffels, angnietje koper Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
GOSSES, JAKOB gosses, jacob koper Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) ten oosten Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten westen Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) ten zuiden Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
, straat Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
GOSSES, JAKOB gosses, jacob ten oosten Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman koper Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
KERK, kerk, rooms katholieke (roomsche katolijke kerk) ten zuiden Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
SCHELTES, TIETE scheltes, tiete (wl) hoogbootsman (old) verkoper Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
, winnekes, (en zoon) ten westen Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
, naam Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
GOSSES, JAKOB gosses, jacob ten oosten Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
HANSES, DOUWE hansen, douwe verkoper Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
JANS, HUBERT jans, hubert koper Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
KERK, kerk, rooms katholieke (de roomsche kerk) ten zuiden Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
, wennekers, (en zoon)(de tuin van) ten westen Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten oosten Schritsen 56 F-055 1809 268 227r
KERK, kerk, rooms katholieke (r c kerk) ten zuiden Schritsen 56 F-055 1809 268 227r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Schritsen 56 F-055 1809 268 227r
, winnekes, (en zoon) koopman koper Schritsen 56 F-055 1809 268 227r
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. koper Schritsen 54 F-058 1808 268 65v
ZIJLSTRA, HANS zijlstra, hans (schepen) koper Schritsen 54 F-058 1808 268 65v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS kamsma, feike sijbrens (mede vroedschap) verkoper Schritsen 54 F-058 1808 268 65v
, TRIJNTJE rasschken, trijntje (wd) verkoper Schritsen 54 F-058 1808 268 65v
BLOEM, WIETSE blom, wytze majoor (stads-) koper Schritsen 54 F-058 1810 269 63v
BRENS, WEMELTJE brens, wemeltje koper Schritsen 54 F-058 1810 269 63v
ZIJLSTRA, HANS zijlstra, hans verkoper Schritsen 54 F-058 1810 269 63v
, straat Schritsen 54 F-058 1810 269 63v
, prijs Schritsen 54 F-058 1810 269 63v
DANE, HENDRIK dane, hendrik kastelein in de hopzak koper Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
TETRODE, PIETER tetrode, pieter (wd) ten zuiden Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman verkoper Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans ten noorden Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
, straat Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
, prijs Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de koper Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
HOEK, ANDRIES hoek, andries van schoolmeester verkoper Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
BOER, BETTING boer, betting de schipper ten oosten Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
KET, P. deketh, p. ten westen Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
KET, P. deketh, p. ten zuiden Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
KET, P. keth, p. de ten westen Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
KET, P. keth, p. de ten zuiden Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbinder koper Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de ten oosten Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar (mr) verkoper Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
DROST, HENDRIK HEINS drost, hendrik heins koper Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
DIRKS, FREERK dirks, freerk koopman verkoper Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
HENDRIKS, ABEL hendriks, abel ten zuiden Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
LEX, MARIA lex, maria (erven) ten westen Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
, straat Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
, prijs Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
, admiraliteit, college (tuin van het magazijn der marine) ten oosten Schritsen 18 F-081 1810 268 358v
, admiraliteit, college (pakhuis der marine) ten zuiden Schritsen 18 F-081 1810 268 358v
HENDRIKS, ABEL hendriks, abel koper Schritsen 18 F-081 1810 268 358v
, TEEKE stephanij, taeke procureur fiscaal verkoper Schritsen 18 F-081 1810 268 358v
ANDRIES, DOEKELE andries, doekele (wl) verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
BAUKES, PIETJE baukes, pietje verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
FREERKS, BAUKE freerks, bauke (wl) verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
GONGGRIJP, H. gonggrijp, h. ten zuiden Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
JAKOBS, HINKE jacobs, hinke (wl) verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
JANS, KAREL jans, carel scheepstimmerman koper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
WIEGERS, GEERTJE wygers, geertje koper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
BAKKER, W. bakker, w. (wd) ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus ten westen Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
KWAST, DOUWE WIEBES quest, douwe wybes schipper koper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
JANS, BAUKJE jans, baukje verkoper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
REMKES, SIEBRICHJE rimkes, sybrigje koper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
SCHIPPER, IEDE JANS schipper, yede jans verkoper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
TETRODE, P. tetrode, p. (wd) ten oosten Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
BLEKER, KLAASKE ANNES bleeker, klaaske annes koper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
KERK, kerk, joodse (joodsche synagoge) ten oosten Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
KOMST, HENDRIK BAUKES komst, hendrik baukes koper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
PIETERS, AALTJE pieters, aaltje (wl) verkoper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
SCHULTZE, PIETER FEIKES schultz, pieter feikes schippersknecht verkoper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
, straat Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
, naam Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
ABRAHAMS, HINKE abrahams, hinke koper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
BAUKES, JAN baukes, jan koper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
, HERE enninga, heere ten noorden Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
FRANSES, ANTJE fransen, antje (wd) verkoper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
, n.n., ten oosten Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
ULBES, HENDRIK ulbes, hendrik (wl) verkoper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
, straat Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
ABRAHAMS, HINKE abrahams, hinke koper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
BAUKES, JAN baukes, jan koper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
, HERE enninga, heere ten noorden Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
FRANSES, ANTJE fransen, antje (wd) verkoper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
, n.n., ten oosten Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
ULBES, HENDRIK ulbes, hendrik (wl) verkoper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
ANTONIUS, JAN anthony, jan sjouwerman koper Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
KERK, kerk, hersteld lutherse (herstelde lutersche gemeente) ten westen Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
KERK, kerk, hersteld lutherse (herstelde lutersche gemeente) ten noorden Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
ROMKES, WOPKE romkes, wopke schipper verkoper Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
WIEBES, HIELKE wybes, hylke ten oosten Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
, straat Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS bakker, coenraad willems koopman verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
BAKKER, MARGARETA WILLEMS bakker, margaretha willems (huisvrouw van rein miedema) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (erven) bode (admiraliteits-) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maaike folkerts de (erven) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
MIEDEMA, REIN miedema, rein verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
DJURRES, KLAAS jurres, claas ten westen Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
KERK, kerk, joodse (joodsche gemeente) ten noorden Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
SCHOOT, J. schoot, j. ten oosten Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
FINK, ANTJE vink, antje koper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
, straat Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
GONGGRIJP, gonggrijp, (wd) ten westen Schritsen 9 F-127 1811 269 139r
MARTENS, JAN martens, jan ten noorden Schritsen 9 F-127 1811 269 139r
SCHOOT, JOHANNES schoot, johannes sergeant bij 't voormalig bataafse gemenebest verkoper Schritsen 9 F-127 1811 269 139r
SCHOOT, JOHANNES schoot, johannes majoor (tamboer-)(old-) koper Schritsen 9 F-127 1811 269 139r
ATES, TRIJNTJE ates, trijntje koper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
GROOT, SIEMEN groot, symon de timmerbaas (mr scheeps-) verkoper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
JANS, PIER jans, pier scheepstimmerman (mr) koper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
LON, TOBIA lon, tobia de (wd) verkoper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der ten noorden Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
GROOT, SIEMEN groot, symon de (wl) verkoper Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
LON, TOBIA lon, tobia de (wd) verkoper Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
OEGES, SASKER oeges, sasker ten noorden Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
PERSIJN, LIJSBET JANS persijn, elisabeth jans koper Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
SCHIERE, GRIETJE schiere, grietje ten oosten Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
WERF, J. werf, j. van der ten westen Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
, straat Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman verkoper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
HENDRIKS, IEDE hendriks, yde ten noorden Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
JOHANNES, DIEUWKE johannes, dieuwke verkoper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
LEIENAAR, EELKE leyenaar, eelke ten westen Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
VEER, KORNELIS veer, cornelis van der koper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
, ANTJE wiglinghuizen, antje koper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
LEIENAAR, EELKE leyenaar, eelke commandeur aan 's lands magazijn koper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
HANSES, TRIJNTJE hansen, trijntje koper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle ten oosten Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
BAUKES, WIEBE baukes, wybe ten westen Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
BAKKER, LAMMERT bakker, lammert ten noorden Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
WIARDA, HIELKE wiarda, hike (wd) verkoper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, symon (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
HENDRIKS, JOHANNES hendriks, johannes ten westen Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
, H. homeulen, h. ten noorden Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
NOREL, JOHANNES norel, johannes verkoper Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
SIEMENS, JAKOB symons, jacob (wl) koper Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
SMID, H. smith, h. ten oosten Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
WIEPKES, BEITSKE wypkes, beitske (wd)(grettingabuurt onder almenum) koper Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
, straat Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
BAKKER, IEDE bakker, yede verkoper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES blok, trijntje tjepkes verkoper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
JANS, HUBERT jans, hubert koopman koper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
KERK, kerk, doopsgezinde (doopsgezinde gemeente) ten oosten Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
OOSTERBAAN, JAKOB oosterbaan, jacob ten noorden Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
SMID, H. smith, h. ten westen Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
FEDDES, BAARTE feddes, bart ten noorden Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
JANS, HUBERT jans, hubert verkoper Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
DJOERDS, WOPKE joerds, wopke verkoper Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
KERK, kerk, doopsgezinde (doopsgezinde gemeente) ten oosten Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
MEIERTS, JAN meyers, jan commies koper Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
SMID, H. smith, h. ten westen Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
, straat Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
ABES, PIER abes, pier (wd) ten westen Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
ALLERTS, PAULUS allards, paulus ten oosten Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
FLORISON, florison, (ds) predikant ten noorden Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
LENTS, JETSE lentz, jetze (wl) bakker (brood- en klein-)(mr) verkoper Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
PIETERS, CHRISTIAAN pieters, christiaan scheepstimmerman koper Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
IENTES, IEKE yntes, eeke koper Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
BLOK, TJEPKE blok, tjepke (wd) ten westen Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
GROOT, IEME JANS groot, yeme jans de scheepstimmerman verkoper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
GROOT, JAN IEMES groot, jan yemes de (erven) verkoper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
MEULEN, LIJSBET KOENRAADS meulen, elisabeth coenes van der (erven) verkoper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
VEEN, A. veen, a. van der ten noorden Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
WILLEMS, PIETER willems, pieter schipper (trek-) op leeuwarden koper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
SIETSES, HESSEL zijtses, hessel ten oosten Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
, straat Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
BANDSMA, HARMEN bandsma, harmen boekbinder koper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
BANDSMA, HARMEN bandsma, harmen ten westen Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter verkoper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
JOHANNES, ANTJE sluterhouw, anna johannes koper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
VEEN, veen, van der ten noorden Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten noorden Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
DUMAN, RUURD duman, ruurd koper Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
JAKOBS, HAIE jacobs, haye ten westen Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
JANS, TEEKE jans, teeke ten oosten Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
KERKHOVEN, JAKOB kerkhoven, jacobus verkoper Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
WALLER, SOFIA waller, sophia (vrouwe) verkoper Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
, straat Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
ALEXANDERS, LEVI alexander, levie koper Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
BERENDS, FOKELTJE beerends, fokeltje koper Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
JAKOBS, LEVI jacobs, levie koopman verkoper Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
JAGER, WILLEM jager, willem ten westen Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
NOREL, JOHANNES norel, johannes ten oosten Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
, samuels, (wd) ten noorden Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
, JOHANNES bader, johannes koopman koper Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten oosten Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
, n.n., ten zuiden Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
REINS, JILT reins, jielt verkoper Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
SAUER, J. sauer, j. (wd) ten westen Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
DIJK, LIJSBET dijk, elisabeth van koper Lanen 35 F-172 1808 268 113r
, H. homeulen, h. ten westen Lanen 35 F-172 1808 268 113r
LENTS, H. lentz, h. ten noorden Lanen 35 F-172 1808 268 113r
STOK, H. stok, h. van der ten oosten Lanen 35 F-172 1808 268 113r
WILLEMS, DANIEL willems, daniel scheepstimmerman verkoper Lanen 35 F-172 1808 268 113r
SWART, RUURD PIETERS zwart, ruurd pieters varensgezel koper Lanen 35 F-172 1808 268 113r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van bakker (brood-)(mr) koper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
JANS, KLAAS jans, klaas (wl) verkoper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
LEIKER, ROBIJN leyker, robijn ten zuiden Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
REITSMA, JAN reidsma, jan bakker (koek-)(mr) verkoper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
REINS, JILT reins, jielt ten westen Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
FEDDEMA, W. feddema, w. ten oosten Lanen 93 F-182 1807 268 17r
FEDDEMA, W. feddema, w. ten noorden Lanen 93 F-182 1807 268 17r
GEERMANS, JAKOB germans, jacobus (wl) stoker (mr) verkoper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
HARTMANS, GERRIT hartman, gerryt koper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
HUBERTS, IGNATIUS hubert, ignatius (wl) verkoper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
HUBERTS, REGINA hubert, regina (wl) verkoper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
JAKOBS, SIETSKE jacobus, zijdske koper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
, J. metzeler, j. ten zuiden Lanen 93 F-182 1807 268 17r
ZIJLSTRA, REGINA zijlstra, regina (wd) verkoper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
DEKKER, AUGUSTINUS dekker, augustinus kleermaker (mr) koper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
, J. metzeler, j. ten oosten Lanen 84 F-184 1807 267 348v
, JAN bettels, jan ten westen Lanen 84 F-184 1807 267 348v
NOREL, JOHANNES norel, johannes ten zuiden Lanen 84 F-184 1807 267 348v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, mayke folkerts de (wd) verkoper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
BAKKER, WILLEM bakker, willem de (wl) verkoper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
, naam Lanen 84 F-184 1807 267 348v
ARENDS, J. arends, j. (wd) ten oosten Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
DIRKS, RINSKE dirks, rinske koper Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
DUMAN, HENDRIK duman, hendrik ten noorden Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
PERK, JAN JANS park, jan jansen varensgezel koper Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
STERK, ADAM sterk, adam apothekersknecht verkoper Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
, .., ten oosten Lanen 38 F-204 1808 268 44v
, .., ten zuiden Lanen 38 F-204 1808 268 44v
HUISINGA, JAN huizinga, jan koper Lanen 38 F-204 1808 268 44v
JANS, SIETSE jans, zijtse ten westen Lanen 38 F-204 1808 268 44v
WIJNGAARDEN, JAN wijngaarden, jan van kleermaker (mr) verkoper Lanen 38 F-204 1808 268 44v
, straat Lanen 38 F-204 1808 268 44v
CLEMENS, HENDRIK clemens, hendrik koper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
GROOT, IEME groot, yeme de ten zuiden Lanen 54 F-204 1810 269 110r
GROOT, IEME JANS groot, yeme jans de (wl) scheepstimmerman verkoper