Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-11-30 12:46:33.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag verhoging volw kind folio
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 73
Geert Steenveld 8 admiraliteytsboode cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 152
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 151
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. £ 028-14-0 £ 5 5 0 144
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 103
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 70
dr. Tjallingii 4 advocaat bestaet maetigh cu. £ 051-07-0 £ 9 3 3 70
Cornelis Siverda 8 advocaat bestaet wel £ 071-09-0 £ 12 2 0 134
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. £ 084-13-0 £ 14 4 0 36
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Tjalling Tjallingii 7 apothecarius maetigh wel cu. £ 073-01-0 £ 12 3 4 125
Jarigh Fransen 1 arbeider £ 012-13-0 £ 2 2 0 1
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Arjen Bottes 2 arbeider cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 71
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 2
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 7
Wybe Fongers 1 arbeyder gering £ 011-13-0 £ 2 3 0 16
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 18
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 22
Minne Feddes 2 arbeyder cu. £ 017-05-0 £ 3 2 1 34
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober £ 011-13-0 £ 2 2 2 41
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 42
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 43
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 45
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 51
Thomas Waterbeecq 3 arbeyder bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 60
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 60
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 62
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 63
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 63
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 64
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 75
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 78
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 78
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 78
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 86
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 94
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 94
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 99
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 126
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 149
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 155
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer £ 007-17-0 £ 1 1 0 53
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Jan Hessels 1 arbeyder in hout £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 5
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Janneke Jans 1 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster £ 008-04-0 £ 1 1 1 10
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm £ -- £ 0 1 0 10
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 10
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 1 1 0 11
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 11
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk £ 011-04-0 £ 2 1 1 17
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 18
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober £ 006-16-0 £ 1 1 1 22
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 24
Antje Heeres 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 2 31
Sytske Jans 2 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
wed. Lamkjen Daniëls 2 arbeydster £ 006-16-0 £ 1 2 0 33
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 51
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 51
Grietje Daniëls 3 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 58
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 66
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 70
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 81
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 0 0 84
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 85
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 93
Sytske 6 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 105
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen £ 020-03-0 £ 3 3 0 106
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 118
Tyttje Willems 7 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 124
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 130
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 136
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 138
Sytske Yges 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 139
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 140
Aukjen Jans 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 142
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 144
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 144
Righstje 8 arbeydster vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 144
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Geertje Harkes 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Claeske Claeses 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 53
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 22
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 9
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost £ 019-15-0 £ 3 1 2 48
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk £ 041-15-0 £ 7 3 0 57
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. £ 055-09-0 £ 9 4 0 112
wed. Drogenham 5 baekenmeester gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 81
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 14
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 15
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd £ -- £ 0 0 0 76
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 126
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 111
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 116
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 96
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 12
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 065-00-0 £ 11 5 2 15
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. £ 036-12-0 £ 7 4 1 25
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk £ 030-00-0 £ 5 2 0 28
Minne Wilda 2 bakker, mr. £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 34
Gerrit Offringa 2 bakker, mr. cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 37
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 046-15-0 £ 8 5 2 54
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 058-01-0 £ 10 3 1 59
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. £ 024-03-0 £ 4 2 3 69
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 79
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. £ 037-11-0 £ 6 3 3 80
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 043-17-0 £ 8 4 0 83
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
Keympe Reydsma 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 96
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 118
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 119
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. £ 027-13-0 £ 5 3 0 123
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 077-14-0 £ 13 5 0 127
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. £ 040-00-0 £ 7 3 3 130
Jan Wax 7 bakker, mr. gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 131
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 131
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 134
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. £ 048-00-0 £ 8 4 1 134
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh £ 036-00-0 £ 6 3 0 136
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. £ 046-15-0 £ 8 3 2 144
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel £ 055-00-0 £ 9 3 0 144
vroedsman Moccama 8 bakker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 146
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel £ 056-09-0 £ 9 4 0 58
wed. commissaris Doolwert 6 bakkerinne £ 036-00-0 £ 6 2 1 113
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne £ 030-00-0 £ 5 1 0 113
wed. Jacob Wiersma 8 bakkerinne geringh £ 020-00-0 £ 3 3 0 135
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. £ 036-07-0 £ 6 3 0 102
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. £ 048-12-0 £ 8 3 0 121
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 28
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 73
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. £ 079-11-0 £ 13 4 3 141
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel £ 055-09-0 £ 9 4 0 3
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. £ 030-05-0 £ 5 3 2 4
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen £ 055-07-0 £ 9 5 1 9
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 3 0 15
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 2 2 17
Jan Trompetter 2 beurtschipper de jonge, redelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 20
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. £ 028-11-0 £ 5 2 0 23
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. £ 031-02-0 £ 5 2 3 34
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. £ 033-14-0 £ 6 4 1 68
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 107
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. £ 075-19-0 £ 13 3 3 132
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 153
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 94
Otte Aukes 1 beurtschipper, old £ 017-00-0 £ 3 1 0 11
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. £ 068-01-0 £ 11 5 2 17
Jan Trompetter 2 beurtschipper, old geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 20
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 78
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 16
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 57
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 91
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 121
Hendrik Norel 8 binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuis cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 139
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 37
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk £ 016-00-0 £ 3 1 0 31
Willem Cassel 4 blauferver reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 72
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 70
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 69
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 58
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 111
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 53
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 3 27
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. £ 030-00-0 £ 5 6 0 7
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 23
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 155
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 2 155
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh £ 022-17-0 £ 4 6 0 155
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. £ 038-17-0 £ 6 5 1 125
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 116
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 44
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 135
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh £ 033-00-0 £ 6 3 0 135
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh £ 025-00-0 £ 4 3 0 135
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh £ 018-00-0 £ 3 1 0 134
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 82
Albartus Kost 7 boekebindersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 121
Freedrik Schotsman 6 boekedrukker bestaet wel £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. £ 033-09-0 £ 6 3 1 102
Folkert van der Plaets 7 boekhandelaer cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 124
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 119
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. £ 047-03-0 £ 8 6 0 82
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 46
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. £ 102-09-0 £ 17 3 1 3
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 36
Symon Stijl 2 bontreeder bestaet wel cu. £ 098-03-0 £ 16 3 0 36
burgemeester van der Brugh 4 bontreeder £ 086-17-0 £ 14 4 1 59
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. £ 042-09-0 £ 7 3 2 69
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 76
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 101
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 152-07-0 £ 25 4 2 101
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel £ 099-19-0 £ 17 6 0 115
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman £ 039-19-0 £ 7 2 0 33
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 17
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. £ 071-15-0 £ 12 3 0 59
Jelle Stijl 5 bontreeder, mr. £ 071-09-0 £ 12 2 0 80
Gijsbert Wildschut 5 bontreeder, mr. cu. £ 150-00-0 £ 25 5 2 82
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. £ 080-00-0 £ 13 3 0 136
Theunis Weslingh 4 bontreeder, mr. en winkelier cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 63
wed. burgemeester Laquart 5 bontreedersche reedelijk £ 085-00-0 £ 14 4 0 80
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. £ 039-03-0 £ 7 2 4 22
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 21
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 21
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. £ 016-11-0 £ 3 2 0 34
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 129
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 101
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 6
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 32
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 57
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. £ 055-00-0 £ 9 2 4 153
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein £ 007-16-0 £ 1 1 0 42
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter £ 007-16-0 £ 1 1 0 43
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. £ 035-05-0 £ 6 4 4 34
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 58
Aeffke Jetses 6 breydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 132
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh £ 015-01-0 £ 3 3 0 126
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. £ 036-09-0 £ 6 3 4 3
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen £ 025-00-0 £ 4 3 2 28
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh £ 037-09-0 £ 6 3 2 38
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. £ 065-02-0 £ 11 9 1 58
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 93
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 112
vroedsman Overzee 6 brouwer, mr. £ 080-00-0 £ 13 7 0 115
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 28
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Cornelis Olderman 5 brouwersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 88
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen £ 018-05-0 £ 3 3 2 94
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 143
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. £ 085-00-0 £ 14 5 3 153
ds. Heyneman 0 candid. theol. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 155
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. £ 022-13-0 £ 4 3 4 77
Coenders 6 cap(tn) onder Leewe £ -- £ 0 0 0 103
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen £ 012-13-0 £ 2 2 0 93
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel £ 080-00-0 £ 13 5 2 151
E. Nieuwenhuis 4 captein bestaet wel £ 077-11-0 £ 13 3 4 69
wed. Piekenbroek 8 captein £ 012-09-0 £ 2 1 1 145
Obmeyer 4 captein luitenant £ -- £ 0 0 0 76
burgemeester Brouwer 4 captein op 't Prince Jagt £ 070-00-0 £ 12 2 0 59
Ysaäk van Ruth 8 casteleyn in Leeuwenburgh bestaet maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 5 4 137
Harmanus Sladoo 7 castmaeker gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 125
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 127
Trocks 5 chergiant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 96
Wuist 5 chergiant onder Lewe £ -- £ 0 0 0 85
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 7
Oorbel 8 cherjant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 148
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indiën £ 014-15-0 £ 2 1 0 126
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 16
hopman Haesenhoek 3 chirurgijn, mr. reedelijk £ 015-16-0 £ 3 2 0 53
Jan Schoonebeecq 3 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 55
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 106
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk £ 043-17-0 £ 7 4 0 116
Jan de Reus 8 chirurgijn, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 4 2 134
R. Swart 7 clercq ter secretarye £ 018-16-0 £ 3 2 0 125
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 102
Jan Schut 7 coffyschenker matigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 126
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 4 0 138
old burgemeester J. Form 7 collecteur van 't reëel cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 126
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 109
Jan Zeylmaeker 7 commandeur op een Groenlandsvaerder cu. £ 040-00-0 £ 7 3 4 118
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. £ 110-00-0 £ 18 4 3 153
van der Woude 8 commys bestaet wel cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 137
dhr. commys generael Beuker 3 commys generael cu. £ 203-04-0 £ 34 5 2 55
Haekma 7 commys van de convoyen £ 052-17-0 £ 9 2 0 133
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. £ 035-09-0 £ 6 2 3 121
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Schulse 4 conrector maetigh £ 036-12-0 £ 6 2 0 56
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester £ 014-15-0 £ 2 1 0 87
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. £ 017-16-0 £ 3 3 0 147
van Dalsen 5 contrarolleur cu. cu. £ 096-15-0 £ 16 3 1 80
Sloterdijk 2 convoymeester cu. £ 176-09-0 £ 29 5 0 36
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 128
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. £ 146-03-0 £ 24 10 1 3
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 25 3 1 4
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. £ 106-11-0 £ 18 3 0 4
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk £ 036-12-0 £ 6 2 0 11
Harmen Portier 4 coopman bestaet wel £ 078-19-0 £ 14 3 0 61
Evert Oosterbaan 4 coopman bestaet wel £ 089-03-0 £ 15 3 0 76
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. £ 195-17-0 £ 33 4 5 76
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 77
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 80
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 91
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 94
Eelke Wildschut 6 coopman begoedigt cu. £ 100-00-0 £ 17 3 0 101
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 101
Sjoerd Talma 6 coopman wel begoedigt £ 160-00-0 £ 27 4 1 101
Tjeerd van der Sluis 6 coopman bestaet wel £ 130-11-0 £ 22 5 0 101
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 4 2 111
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 3 3 115
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 118
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. £ 038-03-0 £ 6 3 6 120
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 121
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 125
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. £ 082-05-0 £ 14 5 0 125
Seerp Wildschut 7 coopman welbegoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 125
Hendrik Wassenaar 7 coopman bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
vroedsman Haukema 7 coopman cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. £ 078-05-0 £ 13 3 2 131
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 131
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Jan van der Plaats 7 coopman bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 1 132
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 133
burgemeester de Boer 8 coopman £ 048-07-0 £ 8 2 0 141
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 141
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 144
Pieter Scheltema 8 coopman bestaet wel cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 145
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. £ 080-00-0 £ 13 3 2 35
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. £ 090-00-0 £ 15 3 3 35
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. £ 063-16-0 £ 11 3 0 37
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 85
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. £ 066-16-0 £ 11 4 1 10
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. £ 050-09-0 £ 8 4 0 37
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. £ 064-01-0 £ 11 4 3 82
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. £ 033-14-0 £ 6 2 0 30
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. £ 064-08-0 £ 11 4 0 24
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 103
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 139
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. £ 035-00-0 £ 6 2 0 83
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. £ 055-00-0 £ 9 5 4 135
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. £ 024-01-0 £ 4 5 3 108
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh £ 028-07-0 £ 5 2 0 150
Feytema 2 coopman; gleybakker cu. £ 140-00-0 £ 23 3 1 35
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 2
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen £ 013-05-0 £ 2 1 0 81
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 86
Tjallingh Sopingius 3 coster bestaet maetigh cu. £ 129-09-0 £ 5 3 0 44
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 141
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente £ 019-08-0 £ 3 3 0 16
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 118
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 124
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. £ 063-16-0 £ 11 5 0 126
Klaeske 3 dienstmaegd (bij) weduwe Menalda geringh £ -- £ 0 1 0 42
Antje 3 dienstmaegd in de keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
Claas Nauta 6 distillateur, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 3 3 102
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 89
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden £ 007-17-0 £ 1 1 0 86
Tinckinck 4 equipagemeester £ 141-01-0 £ 24 5 0 74
Poulus 8 faandrik onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
van der Fuik 4 faendrik nihil nic £ -- £ 0 0 0 74
Hillebrandi 4 faendrik £ -- £ 0 0 0 76
Gennip 5 faendrik onder Leewe £ -- £ 0 0 0 98
Bisschop 7 faendrik onder Lewe £ -- £ 0 0 0 129
S. Nauta 4 faendrik; strandmeester cu. £ 052-19-0 £ 9 3 4 77
Ysaak Roosen 2 ferwer maetigh cu. £ 050-08-0 £ 8 3 2 25
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 84
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 8
Pieter Waeterman 2 galliootschipper cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 23
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. £ 034-17-0 £ 6 3 3 105
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 108
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 114
Jan Peima 5 gerechtsboode reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 94
Joost Zeeman 2 geregtsboode cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 35
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
Janke Doekes 5 gladmangelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 89
wed. Elske Hoef 5 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 124
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 144
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. £ 020-08-0 £ 3 2 0 2
Romke Wassenaar 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 028-07-0 £ 5 3 1 3
Harmen van Vlie 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 017-05-0 £ 3 4 1 9
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 132
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 1
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 5
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 98
wed. vroedsman Sybeda 7 gleybackerse £ 060-08-0 £ 10 2 2 121
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 60
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 111
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 20
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 25
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt £ 011-09-0 £ 2 2 0 31
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 31
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 53
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt £ 012-04-0 £ 2 1 0 55
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 87
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 98
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 114
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 116
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 122
Pieter Daniëls 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 5 4 149
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 151
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 0 152
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 94
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 54
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. £ 053-07-0 £ 9 4 2 82
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
burgemeester Bosscha 8 gortmaeker, mr. cu. £ 090-00-0 £ 15 4 2 144
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. £ 060-00-0 £ 10 3 0 146
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. £ 067-04-0 £ 11 3 4 121
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 126
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen £ 015-16-0 £ 3 2 0 10
Frans Goitjens 1 grofsmid, geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 2
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster £ 006-16-0 £ 1 1 0 30
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 64
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 43
Simon Willems 7 herbergier soober cu. £ 034-16-0 £ 6 4 4 125
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. £ 050-00-0 £ 8 3 3 134
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 135
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 2 136
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. £ 080-00-0 £ 13 4 0 101
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 134
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 135
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 129
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. £ 015-05-0 £ 3 3 2 105
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 80
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. £ 026-00-0 £ 4 2 3 149
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 59
wed. Poort 3 hopman; sonder bedrijff £ 025-00-0 £ 4 1 1 55
Jacob Radsma 6 horlogiemaeker, mr. cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 101
vroedsman Radsma 6 horlogiemaeker, mr. bestaet wel cu. £ 045-00-0 £ 8 3 2 103
Tjeerd Radsma 6 horlogiemaeker, mr. £ 032-15-0 £ 5 2 0 104
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. £ 071-17-0 £ 12 4 1 74
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel £ 076-05-0 £ 13 2 3 76
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. £ 045-00-0 £ 8 2 1 155
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 155
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 18
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 139
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. £ 030-07-0 £ 5 4 0 14
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 68
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen £ 029-09-0 £ 5 3 0 88
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. £ 023-01-0 £ 4 4 2 103
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 67
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 87
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 63
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 79
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 135
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 141
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 141
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 16
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 30
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 75
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 77
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 112
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 126
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. £ 040-00-0 £ 7 4 2 106
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen £ 035-04-0 £ 6 5 2 15
vroedsman Klinckhaemer 7 kalkverkooper cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 123
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 146
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 38
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt £ 006-12-0 £ 1 1 0 37
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 51
vroedsman Wijngaarden 6 keurslijfmaeker, mr. bestaet gemeen cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 107
Laas Spannenburgh 7 kladferver maetigh cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 120
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 2
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 85
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 125
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. £ 025-01-0 £ 4 4 4 86
Jan Wijngaerden 5 kleermaeker, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 95
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 97
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 97
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. £ 018-04-0 £ 3 1 0 98
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 108
vroedsman Heyns 7 kleermaeker, mr. bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 129
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal £ 011-09-0 £ 2 2 0 41
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 106
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 115
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 97
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. £ 029-12-0 £ 5 3 3 127
Johannes de Waart 4 kock op 't admiraliteyts Jagt van maetigh bestaen £ 033-04-0 £ 6 4 3 69
Coenraad Vonck 8 kock op de legger cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 147
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. £ 050-15-0 £ 8 3 0 103
burgemeester Hoogeboom 4 koekebakker, mr. cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 69
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. £ 015-05-0 £ 3 4 3 24
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 52
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 59
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. £ 021-13-0 £ 3 4 0 155
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 155
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering £ 019-08-0 £ 3 3 0 145
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 105
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. £ 028-16-0 £ 5 2 1 110
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 020-01-0 £ 4 2 2 112
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 25
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 19
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 58
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 103
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 119
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 33
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 42
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 83
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 118
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 81
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster £ 006-16-0 £ 1 1 1 34
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 53
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 58
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 96
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 124
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 54
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 108
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 26
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. £ 056-01-0 £ 9 2 2 80
Willem Westerhof 5 laekenkooper maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 80
Jarigh Westra 5 laekenkooper £ 092-07-0 £ 15 3 2 82
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper £ 125-00-0 £ 21 6 0 101
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk £ 040-00-0 £ 7 2 1 102
ds. Th. Wopkens 8 leeraer van de doopsgesinde gemeente, old £ 050-00-0 £ 8 2 0 153
ds. van Engelen 7 leeraer, doopsgesinde £ 027-01-0 £ 5 1 0 132
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 107
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 37
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 95
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel £ 104-16-0 £ 18 8 1 121
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen £ 017-00-0 £ 3 2 0 114
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 14
Jurrien Stapert 8 lidsetter, mr. maetig £ 045-00-0 £ 8 2 0 152
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel £ 045-00-0 £ 8 3 0 3
wed. Freerk Scheltinga 2 lijnslaegersche reedelijk £ 070-00-0 £ 12 6 0 35
Jacob Norel 2 loodegieter, mr. £ 030-00-0 £ 5 3 1 36
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 106
Hubert 4 luitenant £ -- £ 0 0 0 73
Ossebroek 7 luitenant cavallerye Van Eck £ -- £ 0 0 0 127
de heer Engelbert 5 luitenant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 83
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Sjobma 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 121
Hempel 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 127
Rosinge 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 127
Charloo 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 129
Clant 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 129
Keun 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 146
de Wilde 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 148
Bottigius 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Fledderius 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Geersma 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 88
Rengers 6 majoor onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen £ 011-12-0 £ 2 1 0 1
Antje Gerrits 6 man nae Indiën gering £ 006-16-0 £ 1 3 1 115
Pytter Ulbes 8 man nae Indiën geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 136
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
Jacob Claesen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 1
Jacob Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Jan Hansen 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
Roelof Meynderts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 2
Dirk Claeses 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 3
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 3
Dirk Roelofs 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
IJsbrand Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Jelle Ottes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Sjoerd Tjebbes 1 matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 5
Lolke Beernts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 6
Willem Lammerts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Eylart Jurjens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Jacob Sipkes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 7
Sybe Simons 1 matroos cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 7
Steffen Elias 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Jan Alberts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Jilles Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 8
Jan Johannes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Wybe Piers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Jelte Jeltes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 11
Hendrik Pieters 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 12
Jan Louws 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 12
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 12
Douwe Bolta 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Cornelis Dirks 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 13
Theunis Jilts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Rein Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Barent Sybrens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 15
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 16
Theunis Remmerts 1 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 17
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 19
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 20
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 21
Ype Durks 2 matroos cu. £ 015-05-0 £ 3 4 0 21
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 24
Jurjen Jans 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Johannes Steffens 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 5 26
Wopke Hanses 2 matroos £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Hans Hansen 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 31
Jan Beernts 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 31
Jan Hendriks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 31
Roelof Roelofs 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 31
Cornelis Dirks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Hessel Jelles 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
Jacob Jaspers 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 33
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 35
Fokke Lolkes 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Karst Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 39
Bauke Jocchums 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 40
Meyndert Willems 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 42
Cornelis Johannes 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 43
Rutger Tjerks 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 48
Hendrik Janus 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 51
Poulus Jansen 3 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 52
Claas Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 53
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 54
Sybren Pieters 3 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Hans Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 57
Yde Ydes 4 matroos cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 57
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 58
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 59
Jan Sybrens 4 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 66
Albert Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 67
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 67
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 68
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 69
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 70
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 71
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 73
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 74
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 74
Carst Hansen 4 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 76
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 77
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 78
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 80
Marten Jans 5 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 84
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 84
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen £ 017-13-0 £ 3 2 2 85
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 0 86
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 89
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 89
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 90
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 0 91
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 92
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 5 2 92
Sjoerd Annes 5 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 93
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 93
Andries Olpherts 5 matroos geringh £ 011-09-0 £ 0 2 1 94
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 95
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 95
Johannes Schaaf 5 matroos reedelijk cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 96
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 104
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 104
Harke Geerts 6 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 105
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 105
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 107
Geert Willems 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Jan Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 110
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. £ 014-13-0 £ 2 2 1 111
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 113
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 113
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 114
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 115
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 118
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 123
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 124
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 124
Jan Martens 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 125
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 127
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 129
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 130
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Meyndert Jansen 7 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 135
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 025-12-0 £ 4 2 1 135
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 138
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 138
Symon Jans 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 139
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
Geert Rijnje 8 matroos maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 141
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 142
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 142
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 144
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 145
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 145
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 145
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 146
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 146
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 146
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 146
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 147
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 149
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 149
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 149
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 150
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 151
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 153
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 146
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 87
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 130
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. £ 018-00-0 £ 3 4 2 135
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt £ 017-00-0 £ 3 1 2 32
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 115
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 116
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 142
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 147
Stinstra 2 medicine dr. bestaet wel cu. £ 120-00-0 £ 20 4 4 25
wed. Claes Wouters 2 melktapster £ 006-16-0 £ 1 1 1 33
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 102
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 122
Jilles Bakker 1 metselaar cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 6
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 7
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 15
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 20
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. £ 019-14-0 £ 3 2 0 1
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. £ 018-06-0 £ 3 2 1 7
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 15
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 86
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh £ 020-08-0 £ 3 2 1 110
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig £ 017-00-0 £ 3 2 0 131
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 140
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 107
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 4 4 106
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 122
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh £ 018-00-0 £ 3 2 0 138
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier £ 036-00-0 £ 6 3 1 138
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 11
Jan Sandstra 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 17
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 52
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 136
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. £ 011-13-0 £ 2 2 1 41
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 10
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes £ -- £ 0 0 0 37
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 111
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 11
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. £ 020-00-0 £ 3 3 0 34
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 22
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 6
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. £ 028-12-0 £ 5 3 2 72
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh £ 031-14-0 £ 5 3 2 79
Jan 2 molenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 22
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. £ 033-11-0 £ 6 4 2 71
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 77
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend £ 011-09-0 £ 2 2 0 75
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Minke Gabbes 1 nayster geringh £ 007-16-0 £ 1 1 0 2
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 5
Yttje Sikkes 1 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Hendrina Hendriks 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen £ 008-17-0 £ 1 1 0 20
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 4 0 20
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 21
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 2 0 26
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 31
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders £ 012-04-0 £ 2 1 0 33
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 51
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 51
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk £ 015-01-0 £ 3 2 0 51
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 58
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 75
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 77
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 82
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 84
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk £ 014-15-0 £ 2 1 0 85
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 88
Aeltje Gerrits 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 92
wed. Joost Popta 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 93
Sara Andries 5 nayster bestaet wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 97
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 97
Lijsbert Claeses 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Aeltje Jans 6 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 107
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 110
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 114
Mayke Simons 6 nayster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 114
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh £ 018-01-0 £ 3 2 0 115
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Weine Norel 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 123
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 128
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen £ 012-16-0 £ 2 1 0 135
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh £ 009-01-0 £ 2 1 0 135
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk £ 006-12-0 £ 1 1 1 138
Tjietske Arjens 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 138
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 139
Maartje Joosten 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 140
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering £ 007-16-0 £ 1 1 0 142
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh £ 006-16-0 £ 1 1 2 142
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 144
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 145
Grytje Folkerts 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 146
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 149
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 152
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh £ 017-00-0 £ 3 2 0 152
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh £ 020-17-0 £ 3 5 1 152
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Hendrik Pesma 7 notaris publicus £ 070-01-0 £ 12 3 1 128
Walrich 6 notaris; 2de clerq van de admiraliteyt £ 070-00-0 £ 12 2 0 102
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie £ 160-00-0 £ 27 7 0 35
dr. Smith 7 onder 't regiment Leewe £ -- £ 0 0 0 131
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk £ 019-01-0 £ 3 2 1 19
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Deketh 8 ontfanger bestaet wel cu. £ 100-00-0 £ 16 8 0 153
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum £ 070-00-0 £ 12 2 0 153
Pytter Wijdenburgh 4 ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteyt £ 374-15-0 £ 62 8 0 74
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. £ 012-04-0 £ 2 1 0 38
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 110
Daniël Tautsain 7 organist en coopman cu. £ 163-03-0 £ 27 4 2 125
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 72
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 4
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. £ 008-09-0 £ 1 2 0 11
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 4 1 15
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 19
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 4 24
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 49
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 134
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. £ 019-13-0 £ 3 3 1 3
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 4
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 72
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 109
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 60
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 71
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 97
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 109
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 122
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 144
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 29
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 95
Johannes Peaus 8 paruikemaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt £ 011-13-0 £ 2 2 1 30
Sytse Poelstra 1 peerdepiceur gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 8
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. £ 033-05-0 £ 6 2 2 43
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 137
Hyke Jarigs 5 post gering £ 006-12-0 £ 1 0 0 81
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 98
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 13
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 7 2 152
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 119
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein £ 012-13-0 £ 2 2 0 33
ds. Boelardt 6 praedicant, doopsgesinde £ 027-01-0 £ 5 1 0 115
ds. Meyer 2 praedicant, lutersche cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 24
Romke Lantingh 2 procureur gemeen £ 027-08-0 £ 5 2 1 35
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael £ 033-01-0 £ 6 1 0 128
old hopman Tuininga 7 procureur postulateur bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 123
Marnstra 7 procureur; oud cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 129
Daniël Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 136
Anthony Groot 4 pryster, roomsch £ 078-13-0 £ 13 4 0 59
Bonnefacius Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. £ 281-13-0 £ 47 6 2 74
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen £ 010-02-0 £ 2 1 0 21
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. £ 086-17-0 £ 14 4 1 17
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld £ 018-19-0 £ 3 1 0 17
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 34
Jan Lenningh 3 rentenier cu. £ 052-17-0 £ 9 2 0 50
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 51
vroedsman Baksma 3 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 7 2 0 53
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. £ 114-01-0 £ 19 3 0 74
Jelle Jetses 5 rentenier cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 98
Jacob Harmens 6 rentenier £ 018-19-0 £ 3 1 0 101
vroedsman Dirk Winia 6 rentenier cu. £ 042-19-0 £ 7 2 0 102
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen £ 020-12-0 £ 3 1 0 104
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel £ 052-17-0 £ 9 2 0 108
Claes Bretton 6 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 113
burgemeester Vosma 7 rentenier cu. £ 297-01-0 £ 50 4 0 120
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. £ 120-19-0 £ 20 3 0 120
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. £ 124-17-0 £ 21 4 0 124
Cornelis Oldaan 8 rentenier bestaet wel £ 030-00-0 £ 5 1 0 139
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk £ 017-14-0 £ 3 1 0 24
wed. burgemeester Lanting 2 renteniersche £ 039-19-0 £ 7 2 0 35
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 35
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel £ 057-04-0 £ 10 2 0 35
wed. Jan Scheltema 6 renteniersche £ 022-01-0 £ 4 1 0 103
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
Teuntje Feykes 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen £ 018-19-0 £ 3 1 0 109
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 113
wed. vroedsman Bontekoe 6 renteniersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 114
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 114
wed. Ollema 7 renteniersche zie Daniël Tausain £ -- £ 0 1 0 125
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche £ 057-04-0 £ 10 2 0 128
wed. vroedsman Schrik 8 renteniersche bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 144
wed. dr. Crijtenburgh 8 renteniersche bestaet wel £ 040-19-0 £ 7 1 1 147
wed. ds. Oneides 8 renteniersche bestaet wel £ 075-00-0 £ 13 5 0 152
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs £ 014-09-0 £ 2 2 0 53
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 67
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 89
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 21
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 36
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 38
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 83
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 89
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. £ 018-17-0 £ 3 2 4 26
Matthijs Waller 6 rustmeester onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 68
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 122
Dominicus de Vries 7 saedelmaeker gering £ 011-13-0 £ 2 2 1 123
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 16
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 28
Lammert Jansen 2 sakkedraeger £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 53
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 55
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 56
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 84
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 91
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 130
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 116
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen £ 018-19-0 £ 3 1 0 128
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 154
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. £ 040-00-0 £ 7 4 0 99
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. £ 024-01-0 £ 4 4 0 97
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 98
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen £ 018-00-0 £ 3 1 0 10
Jan Willems 1 scheepstimmerman £ 018-00-0 £ 3 1 0 12
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 15
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 24
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 31
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. £ 015-13-0 £ 3 2 0 33
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 74
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman £ 011-01-0 £ 2 1 2 76
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 77
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 78
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 83
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 3 93
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 108
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 112
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. £ 027-13-0 £ 5 4 0 115
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 124
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. £ 020-00-0 £ 3 5 0 137
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 138
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 146
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 030-00-0 £ 5 5 2 149
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 153
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 153
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman £ 040-00-0 £ 7 4 2 155
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indiën seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 131
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 96
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 10
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 109
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 6
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 60
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 104
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 109
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 131
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 137
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 155
wed. Klaas Willems 2 scheerster £ 006-16-0 £ 1 2 0 28
Sjoerdtje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Theuntje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Engeltje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 141
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot £ 035-09-0 £ 6 2 3 1
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper £ 048-07-0 £ 8 2 0 11
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. £ 077-01-0 £ 13 5 2 77
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 79
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. £ 056-19-0 £ 10 5 2 105
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 140
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Otte Joris 8 schipper maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 149
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 153
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. £ 050-00-0 £ 9 3 0 36
Rein Swael 8 schipper op 't admiraliteytsjagt bestaet wel cu. £ 055-00-0 £ 9 3 1 139
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. £ 040-09-0 £ 7 2 3 3
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder £ 014-15-0 £ 2 1 0 69
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 69
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 98
Sybren Symons 1 schipper, old gering £ 010-17-0 £ 2 1 0 11
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 105
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. £ 040-19-0 £ 7 6 1 106
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. £ 031-07-0 £ 5 2 0 34
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 41
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. £ 031-04-0 £ 5 2 1 68
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. £ 026-12-0 £ 4 2 3 71
Hendrik Postma 8 schipslaeper geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 152
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 3
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 42
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 54
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 75
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 87
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 99
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 77
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 125
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 1
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 10
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 17
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 67
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 103
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-16-0 £ 5 3 4 106
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 108
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. £ 017-00-0 £ 3 1 0 111
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. £ 022-11-0 £ 5 2 0 113
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 118
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 120
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 3 1 131
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 143
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 82
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 34
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 83
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 141
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 19
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 84
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh £ 021-04-0 £ 4 2 0 96
vroedsman Olivier 6 schoolmeester £ 040-00-0 £ 7 2 0 108
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 145
Jan Roorda 2 schrijver wel begoedigt £ 168-10-0 £ 28 2 0 34
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 5
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 8
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 8
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 9
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. £ 014-08-0 £ 2 4 0 15
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. £ 029-04-0 £ 5 5 0 23
Pier Wouters 4 schuitschipper £ 046-11-0 £ 8 3 0 59
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. £ 039-07-0 £ 7 6 0 93
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 96
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 128
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 1 135
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. £ 016-17-0 £ 3 2 3 24
secretaris Braam 6 secretaris zie Barradeel £ -- £ 0 0 0 102
secretaris c.s. van Idsinga 8 secretaris bestaet wel £ 120-00-0 £ 20 6 0 139
J. Wetsens 7 secretaris van de vijfdeels dijken bestaet wel cu. £ 107-03-0 £ 18 6 0 127
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. £ 135-15-0 £ 23 3 3 4
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 5 2 116
Tuimelaer 2 sergiant £ -- £ 0 0 0 25
Wiltens 8 sergiant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 150
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 3 8
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 3 1 55
Marten Dirks 4 setschipper geringh £ 024-03-0 £ 4 3 1 57
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 99
Douwe Zeilmaeker 6 setschipper gering cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 104
Dirk Sandstra 7 setschipper maetigh cu. £ 035-00-0 £ 6 2 4 123
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 137
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 138
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 141
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 4 1 142
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 144
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. £ 035-11-0 £ 6 3 0 144
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 31
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot £ 025-00-0 £ 4 2 0 9
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 2
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. £ 026-01-0 £ 4 2 4 7
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 126
Everardus Wiaerda 2 silversmid, mr. £ 030-00-0 £ 5 2 1 26
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel £ 048-07-0 £ 8 2 0 96
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel £ 064-08-0 £ 11 4 0 124
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 70
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 77
Wyntjen Rost 4 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 78
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 90
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 120
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh £ 011-13-0 £ 2 1 2 126
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 136
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 139
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 146
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 57
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 1 40
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 104
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 151
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 33
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 49
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 88
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 93
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
Ype Willems 7 sleeper gering £ 011-13-0 £ 2 5 0 129
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 118
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 43
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 86
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 93
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 118
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. £ 027-13-0 £ 5 6 3 153
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 18
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 39
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper £ 010-17-0 £ 2 1 0 37
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 67
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een £ 020-09-0 £ 3 4 3 32
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. £ -- £ 0 3 0 94
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Coene Visscher 1 soldaet £ -- £ 0 0 0 3
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd £ -- £ 0 5 3 7
Albert Jansen 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Pytter Plas 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Wessel 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 45
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 58
Geert Ruyter 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 59
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 61
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 118
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 43
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde £ 007-17-0 £ 1 1 0 66
wed. Frans Zeeman 4 sonder bedrijf £ 020-09-0 £ 3 2 0 76
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 131
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh £ 020-00-0 £ 3 1 0 134
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh £ 021-01-0 £ 4 3 0 138
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 142
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 146
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 150
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 15
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 51
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen £ 015-01-0 £ 3 3 0 54
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 54
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de £ 006-16-0 £ 1 1 2 92
wed. burgemeester Menalda 2 soutsiedersche £ 055-00-0 £ 9 2 0 35
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 44
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 27
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
wed. Ynskjen Jilts 3 spoelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 30
Maertje Theunis 2 spoelster £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 40
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 50
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering £ 019-05-0 £ 3 5 0 67
wed. Roelof Wetsens 4 spoelster zijnde arm £ 006-16-0 £ 1 1 2 71
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh £ 015-13-0 £ 3 4 0 81
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 90
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 90
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 3 110
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 123
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 145
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 132
Harmanus Viedelius 7 stadsrentemeester £ 039-19-0 £ 7 2 0 119
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. £ 060-00-0 £ 11 2 3 37
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 1 130
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 145
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh £ 017-00-0 £ 3 1 0 129
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. £ 045-00-0 £ 8 3 4 25
Heere Gerbens 2 stalman cu. £ 022-00-0 £ 4 3 0 29
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 5
Trijntje Harmens 4 stijffster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 70
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh £ 016-12-0 £ 1 1 0 95
Emke Johannes 5 stijffster bestaet £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh £ 006-12-0 £ 8 2 0 102
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 1 2 11
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 128
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 84
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 132
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen £ 009-12-0 £ 2 1 0 85
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 31
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 6
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 150
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 125
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 145
Wigle de Vries 1 strandmeester binnendijx cu. £ 044-14-0 £ 7 2 4 11
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 109
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 145
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 148
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 149
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 153
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 154
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt £ 025-09-0 £ 4 2 0 114
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 113
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 81
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 141
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. £ 029-05-0 £ 5 6 4 139
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 13
Hendrik Taek 6 suikerbackersknegt cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 112
IJsbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 16
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 30
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 112
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe £ -- £ 0 0 0 112
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe £ -- £ 0 0 0 66
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 34
wed. burgemeester Weima 2 ticchellaerske begoedigdt £ 078-19-0 £ 13 3 0 35
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 56
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. £ 023-12-0 £ 4 2 2 73
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 82
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 88
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 97
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 0 139
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 150
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. £ 014-15-0 £ 2 1 0 9
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Claas Norel 2 timmerman, mr. geringh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 25
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen £ 028-00-0 £ 5 2 1 35
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 39
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 027-15-0 £ 5 2 1 60
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 71
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 73
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 97
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. £ 044-01-0 £ 7 6 2 107
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 116
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 2 123
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 148
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. £ 031-14-0 £ 5 3 2 23
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 37
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 29
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 41
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 6 69
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 107
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 145
Jan Baentjer 2 timmermansknegt en gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 5 23
Tjebbe Spannenburgh 4 tinnegieter maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
vroedsman Siccama 6 tinnegieter, mr. cu. £ 055-09-0 £ 9 4 0 103
Johannes van Zeyst 5 toornblaeser gemeen cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 84
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 25
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 27
Jan Sybes 2 trekschipper £ 022-11-0 £ 4 2 0 32
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. £ 024-15-0 £ 4 2 1 37
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 37
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 42
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 0 0 54
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 66
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 86
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 88
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 93
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk £ 012-04-0 £ 2 1 0 109
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 113
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 121
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 80
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 15
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge £ 018-00-0 £ 3 1 0 149
Jacobus Reeman 4 trompetter Princejagt £ 022-11-0 £ 4 2 0 79
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 30
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 6
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 7
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 26
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Tjeerd Sandstra 2 turfdraeger cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 30
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 41
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 50
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh £ 019-05-0 £ 3 1 2 62
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 66
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 80
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. £ 027-03-0 £ 5 3 1 80
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 81
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 83
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 91
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 1 94
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 102
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 115
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 119
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 120
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh £ 014-05-0 £ 2 2 1 120
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 121
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 138
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 12
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. £ 030-00-0 £ 5 3 1 124
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 39
Hendrik Daniëls 5 turfdrager geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 91
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 40
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh £ 010-04-0 £ 2 2 0 12
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 39
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 84
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 86
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 95
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 96
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober £ 006-16-0 £ 1 5 1 98
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen £ 018-01-0 £ 3 2 0 105
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 110
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 123
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 151
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 87
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 93
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 94
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh £ 011-09-0 £ 2 1 1 44
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 101
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 44
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel £ 011-12-0 £ 2 1 0 43
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 75
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indiën cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 11
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 79
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 6
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. £ 022-17-0 £ 4 6 0 8
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 68
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 95
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 104
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman £ 015-08-0 £ 3 1 2 70
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 71
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 8
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 85
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 125
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. £ 034-09-0 £ 6 2 5 69
Wytse Wassenaar 1 veerschippers gildeboode £ 013-05-0 £ 2 1 0 3
Dirk Scheltinga 4 vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt bestaet wel £ 106-11-0 £ 18 3 0 75
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 97
vroedsman Heymans 7 verver, mr. en coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 2 1 127
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 19
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster £ 006-12-0 £ 1 1 0 3
Gabe Sybesma 6 visafslaeger bestaet wel cu. £ 044-11-0 £ 7 2 1 116
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 2 3 129
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Antje Lenses 1 viswijff pauper £ 006-16-0 £ 1 2 2 7
wed. Douwe Wybes 1 viswijff £ 006-12-0 £ 1 3 1 8
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen £ 011-13-0 £ 2 3 1 130
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 17
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 120
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. £ 066-13-0 £ 11 3 4 127
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 7
Janke Wildschut 5 vlegster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Philippus Swart 5 voorsanger van Groote Kerk bestaet wel £ 039-19-0 £ 7 2 0 87
Pybe Talma 7 vrijgesel bestaet wel £ 028-00-0 £ 5 1 0 132
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 26
Trijntje Oosterbaan 1 vrijster gemeen bestaen £ 013-10-0 £ 2 1 0 2
Grytje Talma 4 vrijster bestaet maetigh £ 029-03-0 £ 5 1 0 56
Claes Leystra 3 vroedsman en winkelier cu. £ 045-00-0 £ 8 3 0 43
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 70
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 59
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. £ 024-13-0 £ 4 4 3 63
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 70
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 37
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter £ 072-01-0 £ 12 4 0 104
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 111
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. £ 027-13-0 £ 5 3 3 24
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 79
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 123
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh £ 024-00-0 £ 4 3 0 29
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder £ 028-07-0 £ 5 2 0 118
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 27
Geertje Jans 6 waschter geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 4 0 51
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 37
Ernst Jansen 1 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 4
Jan Hendriks 1 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 4
Pieter Jacobs 1 weever cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 10
Harmen Harmens 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Willem Josephs 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 2 12
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Sipke Sybrens 1 weever cu. £ 018-00-0 £ 3 2 2 13
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 0 0 14
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel £ 022-00-0 £ 4 1 1 14
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 15
Jan Claesen 1 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 15
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 4 0 18
Hendrik Hendriks 2 weever cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Pieter Claesen 2 weever cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 20
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 20
Bartel Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 22
Hendrik Stiphout 2 weever cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 22
Klaes Lodewijks 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 22
Gerben Heeres 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 23
Gerrit Jansen 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 23
Harmen Harmens 2 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 23
Leendert Jansen 2 weever cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 24
Frans Beernts 2 weever £ 017-00-0 £ 3 2 0 26
Harmen Arents 2 weever cu. £ 020-17-0 £ 4 5 1 26
Beernt Beernts 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 27
Harmen Hendriks 2 weever cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 27
Hendrik Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 27
Claas Harmens 2 weever £ 019-01-0 £ 3 2 1 27
Taeke Pytters 2 weever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 27
Gerrit Gerrits 2 weever cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 29
Jan Caspers 2 weever cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 29
Oene Fokkes 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 29
Harmen Gerrits 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Hendrik Merkus 2 weever cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 30
Dirk Hendriks 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 32
Jan Jansen 2 weever bestaet wel £ 024-16-0 £ 4 3 0 32
Jan Everts 2 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 37
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. £ 028-09-0 £ 5 2 2 39
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 39
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 39
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 39
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 39
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 40
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 40
Hendrik Beernts 3 weever cu. £ 022-17-0 £ 4 6 4 40
Jan Withuys 3 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 41
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 41
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 41
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 41
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 41
Johan Johannes 3 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 42
Theunis Roosendaal 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 42
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 43
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 44
Alef Wybes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 45
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 45
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 45
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 45
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 45
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 45
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 45
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 45
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 45
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 45
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 46
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 46
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 46
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 1 46
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 46
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 47
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 47
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 022-01-0 £ 4 3 1 47
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 47
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 47
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 47
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 48
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 0 48
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh £ 015-06-0 £ 3 2 3 48
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 48
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 48
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 49
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 49
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 49
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 49
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 49
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 49
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 49
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 49
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 49
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 50
Dirk Rooseboom 3 weever geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 50
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 50
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 50
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 50
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 52
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 4 53
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 53
Cornelius van Velsen 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 56
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 60
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Jan Wouters 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 60
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Frans Alberts 4 weever arm cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 61
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 61
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Hendrik Reints 4 weever gering £ 010-02-0 £ 2 1 0 61
Jan Blom 4 weever gering cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 61
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Frans Jansen 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 62
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 62
Jan Gerrits 4 weever gering cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Jan Ottes 4 weever maetig £ 022-00-0 £ 4 2 0 62
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 63
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 63
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 020-10-0 £ 3 3 2 64
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 64
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 64
Casper Caspers 4 weever gering cu. £ 015-08-0 £ 3 2 0 64
Wouter Jans 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 64
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 65
Frans Adams 4 weever gering cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 65
Hendrik de Wit 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Hubert Pieters 4 weever maetigh £ 009-13-0 £ 2 1 0 65
Claas Harmens 4 weever gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 65
Pieter Claesen 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 65
Sipke Aedes 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 65
Eybert Ypes 4 weever geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 66
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 66
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 66
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 67
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 70
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 71
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 72
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. £ 023-13-0 £ 4 4 5 72
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 72
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 72
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering £ 018-01-0 £ 3 1 3 72
Heere Harmens 4 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 72
Theunis Alberts 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Willem Beernts 4 weever gering cu. £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 73
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 73
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. £ 026-01-0 £ 4 4 2 73
Hendrik Arents 4 weever gering £ 010-13-0 £ 2 1 1 74
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 74
Beernt Lomans 4 weever maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 0 75
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 75
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 75
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 75
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. £ 019-00-0 £ 3 2 0 76
Geert Harmens 4 weever geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 76
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 77
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 78
Otte Hettes 4 weever geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 78
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 78
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 81
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 83
Marten Claesen 5 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 85
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 85
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 86
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 88
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 88
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 88
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 89
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 89
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 89
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 89
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 89
Harmen Harmens 5 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 90
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 91
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. £ 017-17-0 £ 9 3 1 91
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 91
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. £ 020-17-0 £ 4 2 4 91
Haye Boeles 5 weever geringh cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 92
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 92
Jan Harmens 5 weever geringh cu. £ 021-17-0 £ 4 4 2 92
Marten Martens 5 weever gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 92
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 96
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 101
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 104
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh £ 013-05-0 £ 2 1 0 106
Jan Oebles 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 108
Anthoni Reukens 6 weever gemeen £ 017-13-0 £ 3 4 2 110
Jan Jansen 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Freerk Bootes 6 weever gering cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 111
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 111
Hendrik Willems 6 weever reedelijk £ 019-13-0 £ 3 3 1 112
Jan Harmens 6 weever bestaet wel £ 011-12-0 £ 2 1 0 112
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh £ 032-15-0 £ 5 2 0 116
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 136
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 4 137
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh £ 025-00-0 £ 4 2 2 138
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 138
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 140
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. £ 017-13-0 £ 3 2 2 143
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 145
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 147
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Harmen Visser 8 weever bestaet matigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 148
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 148
Claas Alberts 8 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 151
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Arent Harmens 8 weever geringh £ 015-16-0 £ 3 2 0 152
Horatius van Seyst 8 weever bestaet geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 153
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 36
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 22
Frans Willems 2 weever, mr. cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 29
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh £ 020-01-0 £ 3 1 5 38
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen £ 020-01-0 £ 3 2 2 39
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 91
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober £ 006-16-0 £ 1 4 0 50
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen £ 006-16-0 £ 1 3 1 50
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering £ 015-01-0 £ 3 3 0 90
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Pieter Scheltema 4 weeversbaes geringh £ 022-03-0 £ 4 2 2 71
wed. mr. Jan de Wit 3 weeversche gering £ 011-01-0 £ 2 1 2 40
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh £ 014-09-0 £ 2 2 0 46
Pieter Pool 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 25
Harmen Velthuys 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Hendrik Coelman 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Jan Dirks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Augustijn Sticker 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Harmen Hendriks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering £ 011-13-0 £ 2 1 2 42
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 42
Dirk van Weerd 3 weeversknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 47
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Crobinus 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 61
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Wessel Geerts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Beernt Kock 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Frans Bruins 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Gleys 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Beernts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Warner Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 63
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Christiaen Door 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Joseph Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Lubbert Steevens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Marten Beernts 4 weeversknegt soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Monse Meynderts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Beernt Naegel 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Beernt Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Enghbert Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 65
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Harmen Wessum 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 68
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 70
Beernt Jurjens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Jan 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Jan Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Harmen Schoppen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Jan Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Jan Hendriks 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 85
Jan Gerrits 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 90
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Harmen Lucas 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 93
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 97
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 105
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 108
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 131
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 137
Johannes 8 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 145
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 15
Ysaäk Fokkes 1 wever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 4
Pieter Jansen 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Rein Gerlofs 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Harmen Blom 1 wever cu. £ 013-13-0 £ 2 3 1 7
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 7
Harmen Warners 1 wever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Dirk Jansen 1 wever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 13
Age Jaenus 1 wever bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 14
Jan Claesen 2 wever cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 20
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 21
Hendrik Jansen 2 wever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 21
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 22
Sybren Sipkes 2 wever geringh £ 018-16-0 £ 3 2 0 22
Gerrit Jansen 2 wever cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 23
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 29
Sible Lodewijks 2 wever cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 36
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 66
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 76
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 0 92
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. £ 024-00-0 £ 4 4 1 22
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt £ 013-01-0 £ 2 2 1 49
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 89
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Harmen ten Veen 2 weversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. £ 023-16-0 £ 4 2 1 81
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 107
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
vroedsman Stephanus 1 wijnkooper cu. £ 070-16-0 £ 12 4 4 2
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 1 134
Jan Wiglinghuisen 4 wijnsteekersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 69
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 17
old burgemeester Veersma 2 winkelier gering cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 36
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 54
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 58
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 58
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 59
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 62
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 64
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 64
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 93
Joseph van Norden 6 winkelier geringh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 104
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 112
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 114
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. £ 054-11-0 £ 9 3 5 118
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 119
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 120
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 124
burgemeester Schaaf 7 winkelier en schoonmoeder cu. £ 170-00-0 £ 28 8 0 127
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 127
old hopman Schaaf 7 winkelier cu. £ 080-00-0 £ 13 3 1 130
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. £ 037-04-0 £ 6 6 1 152
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. £ 039-17-0 £ 7 2 2 129
Pieter Daniëls 5 winkelier en paruikmaker cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 99
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 104
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. £ 021-00-0 £ 4 2 1 29
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche £ 018-00-0 £ 3 1 0 28
wed. Jaene van Sloten 4 winkeliersche bestaet wel £ 044-06-0 £ 7 3 0 56
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk £ 027-13-0 £ 5 3 0 58
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 78
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk £ 032-15-0 £ 5 2 0 80
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen £ 041-09-0 £ 7 5 0 82
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche £ 027-09-0 £ 5 2 1 87
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 109
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 119
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh £ 023-15-0 £ 4 2 0 124
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh £ 041-08-0 £ 7 4 1 124
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 132
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 133
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh £ 046-11-0 £ 8 3 0 136
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh £ 011-13-0 £ 2 1 0 136
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 138
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh £ 006-16-0 £ 1 2 3 149
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel £ 018-19-0 £ 3 1 0 9
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel £ 024-15-0 £ 4 1 0 58
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh £ 022-11-0 £ 4 2 0 120
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 10
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering £ 013-06-0 £ 2 1 2 43
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh £ 011-13-0 £ 2 2 1 48
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 77
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 2 79
Jetske van Taeaeken 5 winkeltje geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 80
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel £ 029-03-0 £ 5 4 0 93
Antje Claeses 5 winkeltje maetig £ 013-05-0 £ 2 1 0 99
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 105
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 112
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 126
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 134
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 134
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh £ 018-09-0 £ 3 1 1 137
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 140
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh £ 009-09-0 £ 2 1 1 150
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh £ 025-00-0 £ 4 1 1 145
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein £ 022-17-0 £ 4 6 2 11
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 27
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh £ 012-13-0 £ 2 1 3 30
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 2 2 41
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 42
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes £ 006-12-0 £ 1 2 0 44
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd £ -- £ 0 2 1 48
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh £ 015-06-0 £ 3 2 1 54
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 54
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh £ 012-13-0 £ 2 2 0 69
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein £ 009-16-0 £ 2 2 0 96
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 131
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk £ 050-15-0 £ 8 5 0 84
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. £ 051-11-0 £ 9 4 2 25
Wytse Vettevoogel 6 wolkammer, mr. £ 050-00-0 £ 8 4 2 105
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. £ 084-00-0 £ 14 4 1 119
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 128
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 86
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 96
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt £ 020-12-0 £ 3 1 0 130
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder £ 017-00-0 £ 3 2 0 83
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 74
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. £ 035-19-0 £ 6 2 2 82
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 2 3 135
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 136
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen £ 044-08-0 £ 7 3 0 2
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 14
Douwe Portier 4 zeylmaekersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 79
Livius Prigge 8 zie Midlum £ -- £ 0 0 0 139
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 53
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel £ 152-07-0 £ 25 4 2 54
wed. Gerard Suringar 6 zoutsiedersche £ 120-17-0 £ 20 2 2 101
wed. burgemeester Rijpema 6 zoutsiederse waeronder de zoon geweesen praedicant £ 150-00-0 £ 30 6 0 103