Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-11-30 12:46:33.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag verhoging volw kind folio
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. £ 079-11-0 £ 13 4 3 141
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel £ 064-08-0 £ 11 4 0 124
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester £ 014-15-0 £ 2 1 0 87
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. £ 028-14-0 £ 5 5 0 144
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 64
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk £ 027-13-0 £ 5 3 0 58
old hopman Agema 5 bestaet wel cu. £ 050-15-0 £ 8 3 0 87
burgemeester Agema 8 bestaet wel cu. £ 063-01-0 £ 11 2 0 147
Junius Alema 1 wel begoedigt cu. £ 133-05-0 £ 22 4 0 3
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 101
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 18
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 2
Jan Baentjer 2 timmermansknegt en gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 5 23
wed. Pier Baentjer 5 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 4 1 81
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 25 3 1 4
Jilles Bakker 1 metselaar cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 6
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen £ 035-04-0 £ 6 5 2 15
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 113
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 119
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. £ 120-19-0 £ 20 3 0 120
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 131
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 141
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. £ 055-00-0 £ 9 2 4 153
vroedsman Baksma 3 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 7 2 0 53
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. £ 034-09-0 £ 6 2 5 69
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend £ 011-09-0 £ 2 2 0 75
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 84
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 126
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Geertje van Beemen 8 jonge vrijster, gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Daniël Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 136
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 71
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 96
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 125
dhr. commys generael Beuker 3 commys generael cu. £ 203-04-0 £ 34 5 2 55
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. £ 022-13-0 £ 4 3 4 77
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. £ 078-05-0 £ 13 3 2 131
Bisschop 7 faendrik onder Lewe £ -- £ 0 0 0 129
Jan Blauw 5 bestaet maetigh cu. £ 030-16-0 £ 5 3 0 83
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 6 69
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. £ 020-08-0 £ 3 2 0 2
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. £ 080-00-0 £ 13 3 0 136
Harmen Blom 1 wever cu. £ 013-13-0 £ 2 3 1 7
Jan Blom 4 weever gering cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 61
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. £ 038-17-0 £ 6 5 1 125
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
ds. Boelardt 6 praedicant, doopsgesinde £ 027-01-0 £ 5 1 0 115
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 41
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen £ 015-01-0 £ 3 3 0 54
burgemeester de Boer 8 coopman £ 048-07-0 £ 8 2 0 141
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Douwe Bolta 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Willem Boneta 5 gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 4 2 92
wed. vroedsman Bontekoe 6 renteniersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 114
Philippus Bos 4 maetig bestaen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 72
Lucas Bos 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 97
Lysbeth Boskhak 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 4
burgemeester Bosscha 8 gortmaeker, mr. cu. £ 090-00-0 £ 15 4 2 144
Bottigius 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde £ 007-17-0 £ 1 1 0 66
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Froukjen Braam 6 wel begoedight £ 156-07-0 £ 26 3 0 101
secretaris Braam 6 secretaris zie Barradeel £ -- £ 0 0 0 102
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering £ 018-01-0 £ 3 1 3 72
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. £ 086-17-0 £ 14 4 1 17
wed. burgemeester Bretton 6 £ 040-00-0 £ 7 2 0 104
Claes Bretton 6 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 113
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 58
burgemeester Brouwer 4 captein op 't Prince Jagt £ 070-00-0 £ 12 2 0 59
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 59
wed. Claes Brouwer 5 geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 3 0 88
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 101
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter £ 072-01-0 £ 12 4 0 104
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 109
burgemeester van der Brugh 4 bontreeder £ 086-17-0 £ 14 4 1 59
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 065-00-0 £ 11 5 2 15
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 107
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 3 0 15
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh £ 011-13-0 £ 2 2 1 48
old burgemeester Buma 4 cu. £ 088-17-0 £ 15 5 0 71
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel £ 048-07-0 £ 8 2 0 96
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. £ 023-13-0 £ 4 4 5 72
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. £ 029-12-0 £ 5 3 3 127
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. £ 124-17-0 £ 21 4 0 124
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 141
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. £ 088-17-0 £ 15 5 0 95
Willem Cassel 4 blauferver reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 72
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
Charloo 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 129
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 54
Clant 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 129
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 99
Hendrik Coelman 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Coenders 6 cap(tn) onder Leewe £ -- £ 0 0 0 103
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 118
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. £ 047-03-0 £ 8 6 0 82
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 64
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen £ 025-00-0 £ 4 3 2 28
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
wed. dr. Crijtenburgh 8 renteniersche bestaet wel £ 040-19-0 £ 7 1 1 147
Crobinus 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. £ 026-00-0 £ 4 2 3 149
wed. Cromhausen 7 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 125
van Dalsen 5 contrarolleur cu. cu. £ 096-15-0 £ 16 3 1 80
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 4 0 18
Deketh 8 ontfanger bestaet wel cu. £ 100-00-0 £ 16 8 0 153
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 97
wed. commissaris Doolwert 6 bakkerinne £ 036-00-0 £ 6 2 1 113
Christiaen Door 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 75
wed. Jan van Dorsen 6 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 2 116
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk £ 017-14-0 £ 3 1 0 24
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. £ 064-08-0 £ 11 4 0 24
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 128
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael £ 033-01-0 £ 6 1 0 128
wed. Drogenham 5 baekenmeester gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 81
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 4 0 138
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 30
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. £ 060-00-0 £ 11 2 3 37
wed. Trijntje Eerrema 8 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen £ 055-07-0 £ 9 5 1 9
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 145
de heer Engelbert 5 luitenant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 83
ds. van Engelen 7 leeraer, doopsgesinde £ 027-01-0 £ 5 1 0 132
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 16
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 102
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 103
Feytema 2 coopman; gleybakker cu. £ 140-00-0 £ 23 3 1 35
wed. Obbe Finkelbosch 7 gealimenteerd £ -- £ 0 4 1 124
Fledderius 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Claas Fontein 1 woont tot Ried £ -- £ 0 0 0 9
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel £ 152-07-0 £ 25 4 2 54
old burgemeester J. Form 7 collecteur van 't reëel cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 126
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 68
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 78
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 42
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 61
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
van der Fuik 4 faendrik nihil nic £ -- £ 0 0 0 74
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 133
Geersma 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. £ 071-15-0 £ 12 3 0 59
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. £ 024-01-0 £ 4 5 3 108
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 98
Gennip 5 faendrik onder Leewe £ -- £ 0 0 0 98
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. £ 053-07-0 £ 9 4 2 82
wed. Anthoni Gerardi 2 bestaet redelijk wel £ 020-00-0 £ 3 2 0 33
Mattheus van Gerven 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 46
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 132
Jan Gleys 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 077-14-0 £ 13 5 0 127
Augustynus de Graaf 7 bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 122
Tjepke Gratema 2 £ 133-17-0 £ 22 0 0 36
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. £ 028-11-0 £ 5 2 0 23
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt £ 011-13-0 £ 2 2 1 30
Anthony Groot 4 pryster, roomsch £ 078-13-0 £ 13 4 0 59
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 128
Bonnefacius Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. £ 281-13-0 £ 47 6 2 74
wed. grietman D. Haar 8 bestaet wel £ 130-00-0 £ 22 4 0 154
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 91
wed. majoor de Haas 6 bestaet maetigh £ 034-03-0 £ 6 3 2 114
Haekma 7 commys van de convoyen £ 052-17-0 £ 9 2 0 133
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel £ 057-04-0 £ 10 2 0 35
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 103
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 134
hopman Haesenhoek 3 chirurgijn, mr. reedelijk £ 015-16-0 £ 3 2 0 53
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe £ -- £ 0 0 0 112
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. £ 102-09-0 £ 17 3 1 3
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. £ 135-15-0 £ 23 3 3 4
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. £ 080-00-0 £ 13 3 2 35
wed. Hylke Hanekuyk 3 welgesteld burgersche £ 096-07-0 £ 16 5 0 54
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 152-07-0 £ 25 4 2 101
ds. Harkenroth 4 bestaet wel cu. £ 110-00-0 £ 18 6 0 59
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel £ 018-19-0 £ 3 1 0 9
vroedsman Haukema 7 coopman cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh £ 016-12-0 £ 1 1 0 95
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 138
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 90
Hempel 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 127
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 134
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster £ 006-16-0 £ 1 1 1 34
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 73
vroedsman Heymans 7 verver, mr. en coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 2 1 127
ds. Heyneman 0 candid. theol. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 155
vroedsman Heyns 7 kleermaeker, mr. bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 129
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. £ 090-00-0 £ 15 3 3 35
burgemeester Hiddema 1 begoedigd £ 106-11-0 £ 18 3 0 17
Hillebrandi 4 faendrik £ -- £ 0 0 0 76
vroedsman Hillema 1 tot Franequer aangegeeven £ -- £ 0 0 0 9
juffrouw Hilloma 5 van goed bestaen £ 032-15-0 £ 5 2 0 89
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 15
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. £ 056-01-0 £ 9 2 2 80
wed. Elske Hoef 5 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 116
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
burgemeester Hoogeboom 4 koekebakker, mr. cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 69
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. £ 033-09-0 £ 6 3 1 102
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper £ 125-00-0 £ 21 6 0 101
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 2 3 129
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. £ 146-03-0 £ 24 10 1 3
Sjoerd van der Hout 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 37
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 153
Hubert 4 luitenant £ -- £ 0 0 0 73
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. £ 017-16-0 £ 3 3 0 147
Jan Huser 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 63
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel £ 104-16-0 £ 18 8 1 121
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 112
Petronella van Idsinga 4 met zoon secretaris Beima, bestaet wel £ 203-12-0 £ 34 6 0 74
secretaris c.s. van Idsinga 8 secretaris bestaet wel £ 120-00-0 £ 20 6 0 139
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. £ 036-09-0 £ 6 3 4 3
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk £ 040-00-0 £ 7 2 1 102
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. £ 040-00-0 £ 7 4 2 106
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel £ 099-19-0 £ 17 6 0 115
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 56
Wybrandus Itsma 6 wel begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 30 4 0 103
wed. burgemeester dr. Jelgersma 7 met soon, bestaet wel £ 100-00-0 £ 17 4 0 128
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel £ 076-05-0 £ 13 2 3 76
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 76
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 3 3 115
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 22
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 51
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum £ 070-00-0 £ 12 2 0 153
Hendrik Kamphuys 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 57
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 70
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 119
Keun 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 146
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd £ -- £ 0 5 3 7
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 143
wed. erven Kleyn 5 nihil £ -- £ 0 0 0 83
vroedsman Klinckhaemer 7 kalkverkooper cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 123
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 7
Beernt Kock 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. £ 110-00-0 £ 18 4 3 153
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 21
Albartus Kost 7 boekebindersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 121
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 89
Kornelia Kuik 4 gering bestaen £ 010-17-0 £ 2 1 0 57
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
wed. Helena Kuik 8 bestaet maetigh £ 020-12-0 £ 3 1 0 150
wed. burgemeester Lanting 2 renteniersche £ 039-19-0 £ 7 2 0 35
Romke Lantingh 2 procureur gemeen £ 027-08-0 £ 5 2 1 35
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 80
wed. burgemeester Laquart 5 bontreedersche reedelijk £ 085-00-0 £ 14 4 0 80
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 108
Jan Lenningh 3 rentenier cu. £ 052-17-0 £ 9 2 0 50
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 16
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. £ 055-00-0 £ 9 5 4 135
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. £ 037-04-0 £ 6 6 1 152
Claes Leystra 3 vroedsman en winkelier cu. £ 045-00-0 £ 8 3 0 43
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Beernt Lomans 4 weever maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 0 75
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight £ 126-01-0 £ 21 2 0 3
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend £ 180-00-0 £ 30 2 0 35
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indiën £ 014-15-0 £ 2 1 0 126
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 126
Marnstra 7 procureur; oud cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 129
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel £ 080-00-0 £ 13 5 2 151
wed. Jan Matroosje 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 3 21
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. £ 077-01-0 £ 13 5 2 77
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. £ 027-13-0 £ 5 6 3 153
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 25
wed. burgemeester Menalda 2 soutsiedersche £ 055-00-0 £ 9 2 0 35
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 058-01-0 £ 10 3 1 59
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. £ 084-13-0 £ 14 4 0 36
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper £ 048-07-0 £ 8 2 0 11
ds. Meyer 2 praedicant, lutersche cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 24
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 59
vroedsman Moccama 8 bakker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 146
Antje Mooy 3 geringe oude vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 55
Hinke Mosch 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 32
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt £ 141-13-0 £ 24 4 0 4
wed. burgemeester Munter 2 £ 080-00-0 £ 13 2 0 33
Beernt Naegel 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
S. Nauta 4 faendrik; strandmeester cu. £ 052-19-0 £ 9 3 4 77
Claas Nauta 6 distillateur, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 3 3 102
E. Nieuwenhuis 4 captein bestaet wel £ 077-11-0 £ 13 3 4 69
wed. burgemeester Nollides 6 £ 205-08-0 £ 34 5 0 116
Joseph van Norden 6 winkelier geringh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 104
Claas Norel 2 timmerman, mr. geringh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 25
Jacob Norel 2 loodegieter, mr. £ 030-00-0 £ 5 3 1 36
Weine Norel 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 123
Hendrik Norel 8 binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuis cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 139
Obmeyer 4 captein luitenant £ -- £ 0 0 0 76
Gerrit Offringa 2 bakker, mr. cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 37
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. £ 106-11-0 £ 18 3 0 4
Cornelis Oldaan 8 rentenier bestaet wel £ 030-00-0 £ 5 1 0 139
Jan Pieters Oldaen 1 voor de suikerrafineerderije, voor knegt en meyd £ 019-04-0 £ 3 2 0 9
Cornelis Olderman 5 brouwersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 88
vroedsman Olivier 6 schoolmeester £ 040-00-0 £ 7 2 0 108
wed. Ollema 7 renteniersche zie Daniël Tausain £ -- £ 0 1 0 125
wed. ds. Oneides 8 renteniersche bestaet wel £ 075-00-0 £ 13 5 0 152
Oorbel 8 cherjant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 148
Trijntje Oosterbaan 1 vrijster gemeen bestaen £ 013-10-0 £ 2 1 0 2
Claas Oosterbaan 1 wel begoedight £ 122-17-0 £ 20 3 1 9
Evert Oosterbaan 4 coopman bestaet wel £ 089-03-0 £ 15 3 0 76
Ossebroek 7 luitenant cavallerye Van Eck £ -- £ 0 0 0 127
wed. Oudkerk 8 oude vrouw; geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 138
vroedsman Overzee 6 brouwer, mr. £ 080-00-0 £ 13 7 0 115
Johannes Peaus 8 paruikemaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Jan Peima 5 gerechtsboode reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 94
Hendrik Pesma 7 notaris publicus £ 070-01-0 £ 12 3 1 128
ds. Piekenbroek 4 bestaet van sijn beroep £ 066-13-0 £ 11 3 0 67
wed. Piekenbroek 8 captein £ 012-09-0 £ 2 1 1 145
ds. Pierson 1 wel begoedigt cu. £ 177-01-0 £ 30 6 0 9
Jan Pispot 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 129
Jan van der Plaats 7 coopman bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 1 132
Folkert van der Plaets 7 boekhandelaer cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 124
Pytter Plas 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Sytse Poelstra 1 peerdepiceur gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 8
Pieter Pool 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 25
wed. Poort 3 hopman; sonder bedrijff £ 025-00-0 £ 4 1 1 55
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 8
wed. Joost Popta 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 93
Harmen Portier 4 coopman bestaet wel £ 078-19-0 £ 14 3 0 61
Douwe Portier 4 zeylmaekersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 79
Hendrik Postma 8 schipslaeper geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 152
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 131
Poulus 8 faandrik onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Livius Prigge 8 zie Midlum £ -- £ 0 0 0 139
wed. Willem Prins 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 4 1 62
Jacob Radsma 6 horlogiemaeker, mr. cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 101
vroedsman Radsma 6 horlogiemaeker, mr. bestaet wel cu. £ 045-00-0 £ 8 3 2 103
Tjeerd Radsma 6 horlogiemaeker, mr. £ 032-15-0 £ 5 2 0 104
Dirk Raeven 1 £ 007-05-0 £ 1 0 0 9
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. £ 085-00-0 £ 14 5 3 153
Jacobus Reeman 4 trompetter Princejagt £ 022-11-0 £ 4 2 0 79
Hendrik Reidhorst 4 bestaet maetigh cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 57
Rengers 6 majoor onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Anthoni Reukens 6 weever gemeen £ 017-13-0 £ 3 4 2 110
Jan de Reus 8 chirurgijn, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 4 2 134
Antje Reydsma 5 zie Jacobus Steevens £ -- £ 0 0 0 92
Keympe Reydsma 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 96
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 132
Geert Rijnje 8 matroos maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 141
wed. burgemeester Rijpema 6 zoutsiederse waeronder de zoon geweesen praedicant £ 150-00-0 £ 30 6 0 103
Jetse Roorda 1 wel begoedight cu. £ 168-00-0 £ 28 4 1 17
Jan Roorda 2 schrijver wel begoedigt £ 168-10-0 £ 28 2 0 34
Dirk Rooseboom 3 weever geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 50
Ysaak Roosen 2 ferwer maetigh cu. £ 050-08-0 £ 8 3 2 25
old burgemeester Roosen 5 £ 039-19-0 £ 7 2 0 93
Theunis Roosendaal 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 42
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 124
Rosinge 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 127
Wyntjen Rost 4 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 78
Ysaäk van Ruth 8 casteleyn in Leeuwenburgh bestaet maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 5 4 137
Geert Ruyter 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 59
Jan Sandstra 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 17
Tjeerd Sandstra 2 turfdraeger cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 30
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Dirk Sandstra 7 setschipper maetigh cu. £ 035-00-0 £ 6 2 4 123
Johannes Schaaf 5 matroos reedelijk cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
burgemeester Schaaf 7 winkelier en schoonmoeder cu. £ 170-00-0 £ 28 8 0 127
old hopman Schaaf 7 winkelier cu. £ 080-00-0 £ 13 3 1 130
wed. erven Syds Schaef 6 wegens de dienstmaegt £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
Pieter Scheltema 4 weeversbaes geringh £ 022-03-0 £ 4 2 2 71
wed. Jan Scheltema 6 renteniersche £ 022-01-0 £ 4 1 0 103
Pieter Scheltema 8 coopman bestaet wel cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 145
wed. Freerk Scheltinga 2 lijnslaegersche reedelijk £ 070-00-0 £ 12 6 0 35
Dirk Scheltinga 4 vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt bestaet wel £ 106-11-0 £ 18 3 0 75
wed. Jan Schonebeecq 5 bestaet reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
Jan Schoonebeecq 3 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 55
Harmen Schoppen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Freedrik Schotsman 6 boekedrukker bestaet wel £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
wed. burgemeester Schrik 4 is overleden £ -- £ 0 0 0 59
wed. vroedsman Schrik 8 renteniersche bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 144
ds. Schuiler 7 bestaet maetigh £ 024-15-0 £ 4 1 0 120
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Schulse 4 conrector maetigh £ 036-12-0 £ 6 2 0 56
Jan Schut 7 coffyschenker matigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 126
Horatius van Seyst 8 weever bestaet geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 153
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 19
vroedsman Siccama 6 tinnegieter, mr. cu. £ 055-09-0 £ 9 4 0 103
wed. vroedsman Siderius 4 bestaet wel £ 041-15-0 £ 7 3 0 69
wed. Sikke Siderius 4 geringh bestaen £ 008-09-0 £ 1 2 0 69
Cornelis Siverda 8 advocaat bestaet wel £ 071-09-0 £ 12 2 0 134
Sjobma 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 121
Harmanus Sladoo 7 castmaeker gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 125
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. £ 080-00-0 £ 13 4 0 101
wed. Pieter Sleef 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 24
wed. Jaene van Sloten 4 winkeliersche bestaet wel £ 044-06-0 £ 7 3 0 56
wed. burgemeester van Sloten 5 £ 018-19-0 £ 3 1 0 84
Sloterdijk 2 convoymeester cu. £ 176-09-0 £ 29 5 0 36
Tjeerd van der Sluis 6 coopman bestaet wel £ 130-11-0 £ 22 5 0 101
dr. Smith 7 onder 't regiment Leewe £ -- £ 0 0 0 131
Tjallingh Sopingius 3 coster bestaet maetigh cu. £ 129-09-0 £ 5 3 0 44
Tjebbe Spannenburgh 4 tinnegieter maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Laas Spannenburgh 7 kladferver maetigh cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 120
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 2 2 17
wed. captain Stapert 6 reedelijk £ 037-03-0 £ 6 2 1 116
Jurrien Stapert 8 lidsetter, mr. maetig £ 045-00-0 £ 8 2 0 152
Taede Steensma 2 bestaet seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 34
Geert Steenveld 8 admiraliteytsboode cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 152
wed. Jocchum Stellingwerf 8 bestaet geringh £ 017-08-0 £ 3 2 1 150
vroedsman Stephanus 1 wijnkooper cu. £ 070-16-0 £ 12 4 4 2
Augustijn Sticker 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Symon Stijl 2 bontreeder bestaet wel cu. £ 098-03-0 £ 16 3 0 36
Jelle Stijl 5 bontreeder, mr. £ 071-09-0 £ 12 2 0 80
Stinstra 2 medicine dr. bestaet wel cu. £ 120-00-0 £ 20 4 4 25
Hendrik Stiphout 2 weever cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 22
wed. Gerard Suringar 6 zoutsiedersche £ 120-17-0 £ 20 2 2 101
Rein Swael 8 schipper op 't admiraliteytsjagt bestaet wel cu. £ 055-00-0 £ 9 3 1 139
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen £ 017-13-0 £ 3 2 2 85
Philippus Swart 5 voorsanger van Groote Kerk bestaet wel £ 039-19-0 £ 7 2 0 87
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 98
R. Swart 7 clercq ter secretarye £ 018-16-0 £ 3 2 0 125
Jan Fopkes Swart 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 153
Wyger Swerms 8 zie Jan de Reus £ -- £ 0 0 0 134
wed. vroedsman Sybeda 7 gleybackerse £ 060-08-0 £ 10 2 2 121
Gabe Sybesma 6 visafslaeger bestaet wel cu. £ 044-11-0 £ 7 2 1 116
Jetske van Taeaeken 5 winkeltje geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 80
Hendrik Taek 6 suikerbackersknegt cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 112
Grytje Talma 4 vrijster bestaet maetigh £ 029-03-0 £ 5 1 0 56
Sjoerd Talma 6 coopman wel begoedigt £ 160-00-0 £ 27 4 1 101
Pybe Talma 7 vrijgesel bestaet wel £ 028-00-0 £ 5 1 0 132
Daniël Tautsain 7 organist en coopman cu. £ 163-03-0 £ 27 4 2 125
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 95
Tinckinck 4 equipagemeester £ 141-01-0 £ 24 5 0 74
dr. Tjallingii 4 advocaat bestaet maetigh cu. £ 051-07-0 £ 9 3 3 70
Tjalling Tjallingii 7 apothecarius maetigh wel cu. £ 073-01-0 £ 12 3 4 125
burgemeester Tobes 2 £ 020-12-0 £ 3 1 0 35
Sierk Tolsma 1 wel begoedight cu. £ 137-01-0 £ 23 3 2 4
Trocks 5 chergiant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 96
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 110
Jan Trompetter 2 beurtschipper, old geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 20
Jan Trompetter 2 beurtschipper de jonge, redelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 20
Tuimelaer 2 sergiant £ -- £ 0 0 0 25
old hopman Tuininga 7 procureur postulateur bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 123
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Harmen ten Veen 2 weversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
old burgemeester Veersma 2 winkelier gering cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 36
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 12
Cornelius van Velsen 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 56
Harmen Velthuys 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
juffer Vermeersch 6 wel begoedight £ 141-01-0 £ 24 5 0 103
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel £ 056-09-0 £ 9 4 0 58
Wytse Vettevoogel 6 wolkammer, mr. £ 050-00-0 £ 8 4 2 105
Harmanus Viedelius 7 stadsrentemeester £ 039-19-0 £ 7 2 0 119
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. £ 031-04-0 £ 5 2 1 68
Coene Visscher 1 soldaet £ -- £ 0 0 0 3
Harmen Visser 8 weever bestaet matigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 148
Harmen van Vlie 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 017-05-0 £ 3 4 1 9
Coenraad Vonck 8 kock op de legger cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 147
Rintje Vos 5 van gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 84
burgemeester Vosma 7 rentenier cu. £ 297-01-0 £ 50 4 0 120
Wigle de Vries 1 strandmeester binnendijx cu. £ 044-14-0 £ 7 2 4 11
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. £ 014-08-0 £ 2 4 0 15
Dominicus de Vries 7 saedelmaeker gering £ 011-13-0 £ 2 2 1 123
Johannes de Waart 4 kock op 't admiraliteyts Jagt van maetigh bestaen £ 033-04-0 £ 6 4 3 69
Pieter Waeterman 2 galliootschipper cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 23
Matthijs Waller 6 rustmeester onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
Walrich 6 notaris; 2de clerq van de admiraliteyt £ 070-00-0 £ 12 2 0 102
Romke Wassenaar 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 028-07-0 £ 5 3 1 3
Wytse Wassenaar 1 veerschippers gildeboode £ 013-05-0 £ 2 1 0 3
Hendrik Wassenaar 7 coopman bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. £ 064-01-0 £ 11 4 3 82
wed. Pieter Wassenaer 6 geringh bestaen £ 015-13-0 £ 3 4 0 106
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh £ 017-00-0 £ 3 2 0 152
Thomas Waterbeecq 3 arbeyder bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
Jan Wax 7 bakker, mr. gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Dirk van Weerd 3 weeversknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 47
wed. burgemeester Weima 2 ticchellaerske begoedigdt £ 078-19-0 £ 13 3 0 35
Theunis Weslingh 4 bontreeder, mr. en winkelier cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 63
Harmen Wessum 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. £ 046-15-0 £ 8 3 2 144
Willem Westerhof 5 laekenkooper maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 80
Jarigh Westra 5 laekenkooper £ 092-07-0 £ 15 3 2 82
wed. Roelof Wetsens 4 spoelster zijnde arm £ 006-16-0 £ 1 1 2 71
J. Wetsens 7 secretaris van de vijfdeels dijken bestaet wel cu. £ 107-03-0 £ 18 6 0 127
Everardus Wiaerda 2 silversmid, mr. £ 030-00-0 £ 5 2 1 26
wed. Jacob Wiersma 8 bakkerinne geringh £ 020-00-0 £ 3 3 0 135
Jan Wiglinghuisen 4 wijnsteekersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 69
Pytter Wijdenburgh 4 ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteyt £ 374-15-0 £ 62 8 0 74
vroedsman Wijngaarden 6 keurslijfmaeker, mr. bestaet gemeen cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 107
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 84
Jan Wijngaerden 5 kleermaeker, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 95
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 97
Minne Wilda 2 bakker, mr. £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
de Wilde 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 148
Gijsbert Wildschut 5 bontreeder, mr. cu. £ 150-00-0 £ 25 5 2 82
Janke Wildschut 5 vlegster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
Eelke Wildschut 6 coopman begoedigt cu. £ 100-00-0 £ 17 3 0 101
Seerp Wildschut 7 coopman welbegoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 125
Wiltens 8 sergiant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 150
vroedsman Dirk Winia 6 rentenier cu. £ 042-19-0 £ 7 2 0 102
wed. mr. Jan de Wit 3 weeversche gering £ 011-01-0 £ 2 1 2 40
Hendrik de Wit 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 120
Jan Withuys 3 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 118
ds. Th. Wopkens 8 leeraer van de doopsgesinde gemeente, old £ 050-00-0 £ 8 2 0 153
van der Woude 8 commys bestaet wel cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 137
Wuist 5 chergiant onder Lewe £ -- £ 0 0 0 85
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 125
Joost Zeeman 2 geregtsboode cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 35
wed. Frans Zeeman 4 sonder bedrijf £ 020-09-0 £ 3 2 0 76
Douwe Zeilmaeker 6 setschipper gering cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 104
Jan Zeylmaeker 7 commandeur op een Groenlandsvaerder cu. £ 040-00-0 £ 7 3 4 118
Johannes van Zeyst 5 toornblaeser gemeen cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 84