Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-11-30 12:46:33.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag verhoging volw kind folio
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight £ 126-01-0 £ 21 2 0 3
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. £ 020-17-0 £ 4 2 4 91
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 54
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 58
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk £ 014-15-0 £ 2 1 0 85
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indiën cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter £ 007-16-0 £ 1 1 0 43
Minne Abes 1 geringh £ 011-01-0 £ 2 1 2 10
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. £ 028-16-0 £ 5 2 1 110
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 83
Frans Adams 4 weever gering cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 65
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 108
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 48
wed. Frans Adriaens 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 61
Sipke Aedes 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 65
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 87
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 41
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 120
wed. Lolkjen Ages 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 126
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 155
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 7
Jan Alberts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Douwe Alberts 1 wort gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 18
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 25
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 40
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 41
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 58
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
Frans Alberts 4 weever arm cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 61
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 64
Theunis Alberts 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 86
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 104
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 104
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 3 1 131
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 132
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. £ 018-00-0 £ 3 4 2 135
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 146
wed. Johanna Alberts 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 3 148
Claas Alberts 8 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 151
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 2 155
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 9
Maertjen Alefs 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 110
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
wed. Antje Allerts 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 26
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering £ 019-08-0 £ 3 3 0 145
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
wed. Claaske Alles 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 36
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 45
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 77
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 31
Anskjen Andles 5 bestaet reedelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
wed. Pier Andries 2 soober bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen £ 028-00-0 £ 5 2 1 35
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Sara Andries 5 nayster bestaet wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 97
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Sjoerd Andries 7 bestaet wel cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 128
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. £ 033-11-0 £ 6 4 2 71
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 125
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 134
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 140
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 78
wed. Hendrik Annes 1 gealimenteerd £ -- £ 0 4 3 4
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente £ 019-08-0 £ 3 3 0 16
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 63
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 66
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 89
Sjoerd Annes 5 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. £ 040-00-0 £ 7 4 0 99
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 109
wed. Elske Annes 6 oud en arm £ 006-16-0 £ 1 2 0 111
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 4 1 142
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 20
Christiaan Anthoni 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 85
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 135
Harmen Arents 2 weever cu. £ 020-17-0 £ 4 5 1 26
vrouw Pieter Arents 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 28
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 43
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 47
Hendrik Arents 4 weever gering £ 010-13-0 £ 2 1 1 74
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder £ 028-07-0 £ 5 2 0 118
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 151
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 15
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 132
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 6
wed. Sipke Arjens 2 van gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 3 0 19
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 19
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 28
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. £ 035-05-0 £ 6 4 4 34
Karst Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 39
Claas Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 53
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. £ 114-01-0 £ 19 3 0 74
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 85
wed. Feyte Arjens 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 111
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh £ 018-00-0 £ 3 2 0 138
Tjietske Arjens 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 138
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 143
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 146
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 147
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 35
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. £ 028-09-0 £ 5 2 2 39
Gerben Ates 6 bestaet reedelijk wel cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 115
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster £ 006-12-0 £ 1 1 0 3
Otte Aukes 1 beurtschipper, old £ 017-00-0 £ 3 1 0 11
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt £ 011-09-0 £ 2 2 0 31
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes £ 006-12-0 £ 1 2 0 44
wed. Gerben Aukes 5 van gemeen bestaen £ 018-13-0 £ 3 4 0 97
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 122
wed. Uiltje Aukes 7 geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 129
wed. Engbert Baernts 3 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 48
Joris Baernts 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 1 50
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 94
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh £ 036-00-0 £ 6 3 0 136
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 83
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 149
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 94
wed. Werp Bastiaens 6 van gemeen bestaen £ 010-17-0 £ 2 1 0 113
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 2 136
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. £ 063-16-0 £ 11 3 0 37
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 39
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen £ 020-03-0 £ 3 3 0 106
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh £ 011-13-0 £ 2 1 0 136
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Yttje Beerns 4 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 68
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 105
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 111
wed. Grytje Beerns 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 129
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
wed. Douwe Beernts 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 6
Lolke Beernts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 6
vrouw Pier Beernts 1 pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 22
Frans Beernts 2 weever £ 017-00-0 £ 3 2 0 26
Beernt Beernts 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 27
Jan Beernts 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 31
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 31
Hendrik Beernts 3 weever cu. £ 022-17-0 £ 4 6 4 40
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering £ 011-13-0 £ 2 1 2 42
wed. Jan Beernts 3 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 44
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 45
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
wed. Jan Beernts 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
wed. Gerryt Beernts 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 48
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd £ -- £ 0 2 1 48
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 48
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 50
wed. Marten Beernts 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 52
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Jan Beernts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 020-10-0 £ 3 3 2 64
Marten Beernts 4 weeversknegt soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 72
Willem Beernts 4 weever gering cu. £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 75
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 76
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 81
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 89
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 107
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
wed. Hendrik Beernts 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 119
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 130
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. £ 017-13-0 £ 3 2 2 143
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 105
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
Eelke Bernhardus 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 137
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden £ 007-17-0 £ 1 1 0 86
Haye Boeles 5 weever geringh cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 92
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman £ 011-01-0 £ 2 1 2 76
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 86
wed. Geertje Bokkes 6 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 148
Trijntje Boontes 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 33
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 97
Freerk Bootes 6 weever gering cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 111
Arjen Bottes 2 arbeider cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal £ 011-09-0 £ 2 2 0 41
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen £ 013-05-0 £ 2 1 0 81
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 85
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. £ 027-13-0 £ 5 3 0 123
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 2 3 135
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 137
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh £ 010-04-0 £ 2 2 0 12
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 56
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel £ 024-15-0 £ 4 1 0 58
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 68
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. £ 050-15-0 £ 8 3 0 103
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh £ 025-00-0 £ 4 1 1 145
Frans Bruins 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 62
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 79
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Jan Caspers 2 weever cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 29
Casper Caspers 4 weever gering cu. £ 015-08-0 £ 3 2 0 64
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 125
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 8
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 15
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
wed. Jacob Christiaans 3 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 47
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. £ 017-17-0 £ 9 3 1 91
wed. Feyte Christiaens 5 van geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 95
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 111
wed. Claas Christiaens 7 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
Daniël Christoffels 5 van gemeen bestaen £ 009-09-0 £ 2 1 1 99
wed. Rinske Claases 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 122
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh £ 015-01-0 £ 3 3 0 126
Jacob Claesen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 1
Jan Claesen 1 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 15
Jan Claesen 2 wever cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 20
Pieter Claesen 2 weever cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 20
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 21
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 22
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 46
Pieter Claesen 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 65
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 70
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 70
Jacob Claesen 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 5 75
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Marten Claesen 5 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 85
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 86
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 91
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 93
Claes Claesen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 123
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 151
Jan Claesen 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 3 154
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen £ 011-12-0 £ 2 1 0 1
Dirk Claeses 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 3
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 8
wed. Jan Claeses 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 12
wed. Tjeerd Claeses 1 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 1 12
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
wed. Haytse Claeses 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 25
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 29
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes £ -- £ 0 0 0 37
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 40
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 57
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 60
Ane Claeses 4 oud, kan niets winnen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 64
wed. Hendrik Claeses 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 65
Grytje Claeses 5 en man, gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 81
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 81
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 81
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 83
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
wed. Antje Claeses 5 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 1 94
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 94
Lijsbert Claeses 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
wed. Sytske Claeses 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 98
Antje Claeses 5 winkeltje maetig £ 013-05-0 £ 2 1 0 99
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 105
Jeltje Claeses 6 gealimenteerd door goede vrinden £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Christiaen Claeses 7 nihil vermits door militairen wort bewoont £ -- £ 0 0 0 118
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 118
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig £ 017-00-0 £ 3 2 0 131
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh £ 021-01-0 £ 4 3 0 138
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 140
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Claeske Claeses 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 39
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 41
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 129
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 144
Jacob Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
IJsbrand Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 7
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 7
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster £ 008-04-0 £ 1 1 1 10
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk £ 036-12-0 £ 6 2 0 11
Jocchum Cornelis 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 16
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Henningh Cornelis 2 seer geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 23
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 30
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 44
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 49
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 51
Uilkjen Cornelis 3 met haer broeder, bestaen geringh £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
Cornelis Cornelis 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 53
Grytje Cornelis 4 gealimenteert £ -- £ 0 2 1 59
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Minne Cornelis 5 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 90
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 93
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein £ 009-16-0 £ 2 2 0 96
Pieter Cornelis 5 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 97
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 101
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. £ 017-00-0 £ 3 1 0 111
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 112
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 118
wed. Sytske Cornelis 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 119
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 2 123
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 1 130
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh £ 025-00-0 £ 4 3 0 135
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 136
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 0 139
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 148
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 27
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 3 27
Janke Cornelus 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 32
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 98
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. £ 035-11-0 £ 6 3 0 144
wed. Lamkjen Daniëls 2 arbeydster £ 006-16-0 £ 1 2 0 33
Grietje Daniëls 3 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
wed. Hendrikjen Daniëls 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 1 52
Hendrik Daniëls 5 turfdrager geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 91
Pieter Daniëls 5 winkelier en paruikmaker cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 99
Pieter Daniëls 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 5 4 149
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 9
Jacob Dirks 1 wort gealimenteerd cu. £ -- £ 0 5 3 12
Cornelis Dirks 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 13
Gerrit Dirks 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 14
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 17
wed. Trijntje Dirks 1 pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 18
Jentje Dirks 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 0 24
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 27
Jan Dirks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Cornelis Dirks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Lieuwe Dirks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 2 40
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 50
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Marten Dirks 4 setschipper geringh £ 024-03-0 £ 4 3 1 57
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 027-15-0 £ 5 2 1 60
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 63
Joseph Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Tjalling Dirks 4 seer geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 66
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 73
Jan Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 77
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 83
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 88
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 5 2 92
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 96
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 97
Harmen Dirks 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 106
wed. Heere Dirks 6 zie Jan Heeres £ -- £ 0 0 0 111
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 112
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 118
Hinke Dirks 7 bestaet maetigh wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 118
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. £ 054-11-0 £ 9 3 5 118
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 122
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 141
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 145
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh £ 009-09-0 £ 2 1 1 150
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 6
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 2 0 26
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 82
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 128
wed. Antje Doekes 1 geringh bestaen £ 007-04-0 £ 1 2 0 10
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen £ 018-00-0 £ 3 1 0 10
Janke Doekes 5 gladmangelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 89
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 96
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
wed. Gerrit Douwes 1 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen £ 044-08-0 £ 7 3 0 2
wed. Tettje Douwes 1 genietende alimentatie £ -- £ 0 1 0 3
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. £ 026-01-0 £ 4 2 4 7
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 27
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt £ 017-00-0 £ 3 1 2 32
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh £ 011-09-0 £ 2 1 1 44
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 51
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 60
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 67
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 67
wed. Zytje Douwes 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 6 3 68
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 2 79
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 79
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. £ 023-16-0 £ 4 2 1 81
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 82
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 103
wed. Melle Douwes 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 107
wed. Jelle Douwes 6 van geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 122
wed. Claas Douwes 7 bestaet maetigh wel £ 036-07-0 £ 6 3 0 126
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. £ 075-19-0 £ 13 3 3 132
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 138
wed. Jocchum Douwes 8 van geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 3 0 147
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 155
Ype Durks 2 matroos cu. £ 015-05-0 £ 3 4 0 21
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 19
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 134
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 145
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen £ 035-04-0 £ 6 5 2 15
Jocchum Eelkes 2 van geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 24
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 131
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 142
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 145
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 86
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 3 3 115
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 91
wed. Eeke Eeverts 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 122
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. £ 019-13-0 £ 3 3 1 3
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 92
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 28
Steffen Elias 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Jelger Elias 1 worden gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 14
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 124
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 119
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 29
Jan Everts 2 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 37
Harmen Everts 3 bestaet taemelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 41
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. £ 011-13-0 £ 2 2 1 41
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. £ 024-03-0 £ 4 2 3 69
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 71
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 83
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 107
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
wed. Mayke Ewouds 4 seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 75
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 15
Jan Eyberts 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. £ 088-17-0 £ 15 5 0 95
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. £ 035-09-0 £ 6 2 3 121
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 75
Minne Feddes 2 arbeyder cu. £ 017-05-0 £ 3 2 1 34
Antje Feddes 5 van een goed bestaen £ 014-15-0 £ 2 1 0 98
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. £ 021-13-0 £ 3 4 0 155
Ysbrand Felten(s) 6 oud en arm cu. £ 006-16-0 £ 1 2 0 109
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 26
Ype Feykes 2 geen bedrijf, bestaet wel £ 017-04-0 £ 3 1 0 26
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Teuntje Feykes 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 135
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 146
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 149
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 146
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot £ 025-00-0 £ 4 2 0 9
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 87
Aeffke Foekes 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 109
Ysaäk Fokkes 1 wever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 4
Jan Fokkes 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 21
Oene Fokkes 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 29
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 70
wed. Trijntje Fokkes 4 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 76
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 119
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh £ 020-00-0 £ 3 1 0 134
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 10
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 118
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 121
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 135
Grytje Folkerts 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 146
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 146
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 155
Hylkjen Fongers 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 5
Wybe Fongers 1 arbeyder gering £ 011-13-0 £ 2 3 0 16
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 131
Jan Fopkes Swart 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 153
wed. Styntje Foppes 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Jarigh Fransen 1 arbeider £ 012-13-0 £ 2 2 0 1
wed. Feyke Fransen 2 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 22
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 39
wed. Trijntje Fransen 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 42
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 4 53
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer £ 007-17-0 £ 1 1 0 53
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 53
Aefke Fransen 6 van goede vrinden onder houden £ 006-12-0 £ 1 1 0 115
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 123
Johansen Fransen 7 oud en seer geringh £ 011-13-0 £ 2 3 0 130
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 3 1 55
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 112
wed. Grytje Freerks 2 gering, pauper £ 006-16-0 £ 1 3 0 21
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 137
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 140
Minke Gabbes 1 nayster geringh £ 007-16-0 £ 1 1 0 2
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 37
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 124
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 109
wed. Pytter Gaeles 8 seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 141
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Tjalling Geerts 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 36
Wessel Geerts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. £ 028-12-0 £ 5 3 2 72
Goytjen Geerts 4 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 75
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 3 93
Harke Geerts 6 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 105
Pieter Geerts 6 heeft sijn vrouw verlaeten cu. £ 006-16-0 £ 1 2 1 110
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 020-01-0 £ 4 2 2 112
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 150
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. £ 019-14-0 £ 3 2 0 1
wed. Janke Gerbens 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 1
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 13
wed. Grytje Gerbens 2 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 21
Heere Gerbens 2 stalman cu. £ 022-00-0 £ 4 3 0 29
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. £ 033-14-0 £ 6 2 0 30
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 32
wed. Jan Gerbens 3 wort gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 51
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 0 0 84
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 90
wed. Hendrik Gerbens 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 4 91
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 93
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 113
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 134
wed. Dirk Gerbens 8 seer arm £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh £ 028-07-0 £ 5 2 0 150
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. £ 051-11-0 £ 9 4 2 25
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Rein Gerlofs 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 065-00-0 £ 11 5 2 15
wed. Pieter Gerlofs 4 wel begoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 77
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel £ 055-00-0 £ 9 3 0 144
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
wed. Bartel Gerrits 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 5
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 8
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 10
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk £ 019-01-0 £ 3 2 1 19
Gerrit Gerrits 2 weever cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 29
Harmen Gerrits 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Jan Gerrits 2 en suster, gemeen bestaen £ 012-13-0 £ 2 2 0 30
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 31
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen £ 020-01-0 £ 3 2 2 39
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 40
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 41
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 43
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 44
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 45
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 46
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
wed. Jacob Gerrits 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 47
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 49
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 49
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 50
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 50
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober £ 006-16-0 £ 1 4 0 50
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 51
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 61
Jan Gerrits 4 weever gering cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 66
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe £ -- £ 0 0 0 66
wed. Janke Gerrits 4 arm £ 006-12-0 £ 1 1 0 76
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen £ 041-09-0 £ 7 5 0 82
wed. Albert Gerrits 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 86
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 89
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 89
Jan Gerrits 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Aeltje Gerrits 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 92
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen £ 018-05-0 £ 3 3 2 94
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 101
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 108
wed. Jan Gerrits 6 bestaet gering £ 011-13-0 £ 2 4 0 114
Antje Gerrits 6 man nae Indiën gering £ 006-16-0 £ 1 3 1 115
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 118
wed. Arjen Gerrits 7 seer geringh bestaen £ 011-05-0 £ 2 1 4 123
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 126
wed. Gerrit Gerrits 8 van geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 143
Claas Gerrits 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 144
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 147
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm £ -- £ 0 1 0 10
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 40
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 68
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 70
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 72
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 77
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 77
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 108
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 116
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 136
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 104
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 24
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
wed. Saara Gilles 8 bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 134
Frans Goitjens 1 grofsmid, geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 2
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen £ 008-17-0 £ 1 1 0 20
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 52
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 4 4 106
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 107
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh £ 012-13-0 £ 2 1 3 30
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 71
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen £ 018-19-0 £ 3 1 0 109
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. £ 045-00-0 £ 8 2 1 155
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh £ 017-00-0 £ 3 1 0 129
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper £ 048-07-0 £ 8 2 0 11
wed. Berber Haentjes 4 gering bestaen £ 017-06-0 £ 3 3 0 64
wed. Johannes Haentjes 4 gering bestaen £ 012-01-0 £ 2 3 0 77
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 0 0 54
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 85
Jan Hansen 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 10
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 18
Hans Hansen 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 31
Jan Hansen 3 gering, wonende in de keet van dr. Tjallingii c.s. £ 011-13-0 £ 2 3 0 38
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering £ 013-06-0 £ 2 1 2 43
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 43
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Carst Hansen 4 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 76
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 88
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 94
wed. Jetske Hansen 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 110
wed. Lijsbert Hansen 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 3 122
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 131
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 147
Wopke Hanses 2 matroos £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 1 134
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 78
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge £ 018-00-0 £ 3 1 0 149
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. £ 024-00-0 £ 4 4 1 22
wed. Sytse Harkes 6 gealimenteert £ -- £ 0 2 2 103
Geertje Harkes 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 1
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 2
Harmen Harmens 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 14
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 2 2 17
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober £ 006-16-0 £ 1 1 1 22
Harmen Harmens 2 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 23
Claas Harmens 2 weever £ 019-01-0 £ 3 2 1 27
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 31
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 45
Gerryt Harmens 3 bestaet maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 45
Wybe Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 45
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 0 48
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt £ 013-01-0 £ 2 2 1 49
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 52
Beernt Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 53
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 53
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 60
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 63
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 65
Claas Harmens 4 weever gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 65
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 66
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 70
Trijntje Harmens 4 stijffster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 70
Heere Harmens 4 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 72
wed. Janneke Harmens 4 seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 74
wed. Claas Harmens 4 gealimenteerd £ -- £ 0 3 3 75
Geert Harmens 4 weever geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 76
wed. Hendrik Harmens 5 bestaet seer gemeen £ 015-13-0 £ 3 1 0 80
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 84
Hylke Harmens 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 88
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 89
Harmen Harmens 5 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 90
Jan Harmens 5 weever geringh cu. £ 021-17-0 £ 4 4 2 92
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh £ 021-04-0 £ 4 2 0 96
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 96
Jacob Harmens 6 rentenier £ 018-19-0 £ 3 1 0 101
wed. Aeltje Harmens 6 en Hendrik Hendriks, van suinigh bestaen £ 022-01-0 £ 4 2 4 105
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 108
Jan Harmens 6 weever bestaet wel £ 011-12-0 £ 2 1 0 112
wed. Rijk Harmens 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 141
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 145
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 150
Arent Harmens 8 weever geringh £ 015-16-0 £ 3 2 0 152
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 10
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. £ 022-17-0 £ 4 6 0 8
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 86
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 88
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 141
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 143
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Gerben Heeres 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 23
Antje Heeres 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Yve Heeres 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 75
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk £ 050-15-0 £ 8 5 0 84
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh £ 006-12-0 £ 8 2 0 102
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 120
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 149
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 54
Hendrik Heermans 2 bestaen reedelijk cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 28
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 104
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering £ 007-16-0 £ 1 1 0 142
Jan Hendriks 1 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 4
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 6
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen £ 015-16-0 £ 3 2 0 10
Feyke Hendriks 1 zie Jacob Hendriks £ -- £ 0 0 0 14
Hendrina Hendriks 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
Hendrik Hendriks 2 weever cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 21
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. £ 029-04-0 £ 5 5 0 23
Harmen Hendriks 2 weever cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 27
Harmen Hendriks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Minne Hendriks 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 29
Jan Hendriks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 31
Dirk Hendriks 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 32
wed. Jan Hendriks 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 3 32
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 36
wed. Jan Hendriks 2 bestaet seer geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 36
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. £ 050-00-0 £ 9 3 0 36
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper £ 010-17-0 £ 2 1 0 37
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Evert Hendriks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 46
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 1 46
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 46
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 47
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh £ 015-06-0 £ 3 2 3 48
wed. Gerryt Hendriks 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 48
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 49
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 49
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 50
wed. Pieter Hendriks 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 1 53
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 53
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 58
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. £ 065-02-0 £ 11 9 1 58
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Warner Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Beernt Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 71
Jan Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 74
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 75
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. £ 037-11-0 £ 6 3 3 80
wed. Dirk Hendriks 5 van gemeen bestaen £ 013-05-0 £ 2 1 0 83
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. £ 035-00-0 £ 6 2 0 83
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 84
wed. Baernt Hendriks 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 84
Jan Hendriks 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 85
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 88
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 89
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. £ 024-01-0 £ 4 4 0 97
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 101
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 106
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. £ 044-01-0 £ 7 6 2 107
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 4 2 111
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 114
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 114
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 127
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 131
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 131
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen £ 012-16-0 £ 2 1 0 135
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 1 135
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 137
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 138
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 138
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 144
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 149
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel £ 022-00-0 £ 4 1 1 14
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. £ 040-00-0 £ 7 3 3 130
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 118
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 153
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. £ 018-06-0 £ 3 2 1 7
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 4
Ruird Hessels 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 14
Jan Hessels 1 arbeyder in hout £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
wed. Marten Hessels 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 28
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt £ 006-12-0 £ 1 1 0 37
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 52
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 58
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 69
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 82
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 98
wed. Aart Hessels 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 112
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh £ 022-11-0 £ 4 2 0 120
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 120
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk £ 030-00-0 £ 5 2 0 28
Otte Hettes 4 weever geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 78
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 69
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 93
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 115
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh £ 014-05-0 £ 2 2 1 120
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh £ 006-16-0 £ 1 1 2 142
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
Gabbe Hibbes 7 seer arm cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 128
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de £ 006-16-0 £ 1 1 2 92
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 102
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. £ 066-13-0 £ 11 3 4 127
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 139
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 146
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 149
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 14
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder £ 014-15-0 £ 2 1 0 69
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 4 0 51
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 138
wed. Pyke Hommes 8 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 4 24
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 57
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. £ 063-16-0 £ 11 5 0 126
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 26
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 87
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter £ 072-01-0 £ 12 4 0 104
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne £ 030-00-0 £ 5 1 0 113
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
wed. Yffke Huberts 1 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 7
Remmert Huberts 2 bestaet geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 22
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
Pytter Huberts 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 91
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen £ 018-01-0 £ 3 2 0 105
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 109
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 119
Auke Hylkes 1 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 83
Harmen Hylkes 6 oud en seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 110
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 150
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 109
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 25 3 1 4
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. £ 037-04-0 £ 6 6 1 152
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 2
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. £ 030-05-0 £ 5 3 2 4
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 7
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
Pieter Jacobs 1 weever cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 10
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 12
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 21
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. £ 016-17-0 £ 3 2 3 24
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 28
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 30
wed. Gerrit Jacobs 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 30
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een £ 020-09-0 £ 3 4 3 32
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie £ 160-00-0 £ 27 7 0 35
wed. Styntje Jacobs 2 gealimenteerd door goede vrinden £ -- £ 0 1 0 36
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 39
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 42
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 42
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. £ 033-05-0 £ 6 2 2 43
Piebe Jacobs 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 43
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 51
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs £ 014-09-0 £ 2 2 0 53
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 58
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. £ 042-09-0 £ 7 3 2 69
wed. Abe Jacobs 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 78
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 86
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
wed. Pieter Jacobs 5 bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
Sieuke Jacobs 5 zie Jan Hansen £ -- £ 0 0 0 88
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 90
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 92
Hessel Jacobs 5 gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 3 0 92
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 1 94
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
Jan Jacobs 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 95
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 99
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen £ 020-12-0 £ 3 1 0 104
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 104
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 106
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 107
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
wed. Janneke Jacobs 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 113
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 119
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indiën seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 131
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 141
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 146
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Johannes Jacobs 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 5 148
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 149
Hessel Jacobs 0 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 6 0 155
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. £ 027-03-0 £ 5 3 1 80
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh £ 041-08-0 £ 7 4 1 124
Age Jaenus 1 wever bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 14
Antje Jakles 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 108
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 5
Janneke Jans 1 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
wed. Ruurd Jans 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 13
wed. Grytje Jans 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 14
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
Gryttje Jans 1 redelijk in staat £ 012-00-0 £ 2 1 0 17
Jurjen Jans 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
wed. Jurre Jans 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 25
Quintje Jans 2 bestaet seer geringh en wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 25
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 25
Jetske Jans 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 27
Sytske Jans 2 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk £ 016-00-0 £ 3 1 0 31
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 46
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh £ 014-09-0 £ 2 2 0 46
wed. Folkert Jans 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 3 47
wed. Gooitjen Jans 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 52
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 54
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 058-01-0 £ 10 3 1 59
wed. Gosse Jans 4 van geringh bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Wouter Jans 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 64
wed. Auke Jans 4 seer arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 1 3 66
wed. Trijntje Jans 4 arme vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh £ 012-13-0 £ 2 2 0 69
wed. Gepke Jans 4 bestaet wel £ 057-13-0 £ 10 3 0 70
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 78
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh £ 031-14-0 £ 5 3 2 79
wed. Berber Jans 5 wed. Simon Stinstra, wel begoedight £ 150-00-0 £ 25 4 0 82
Marten Jans 5 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Grytje Jans 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 87
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 88
wed. Hiltje Jans 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 90
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 97
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 99
Aeltje Jans 6 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 104
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
wed. Rinske Jans 6 bestaet reedelijk wel £ 022-05-0 £ 4 1 0 108
Geertje Jans 6 waschter geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
wed. Trijntje Jans 6 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 112
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 113
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 113
Doeke Jans 6 bestaet reedelijk wel £ 012-04-0 £ 2 1 0 114
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 116
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 124
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 127
Symon Jans 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 139
Aukjen Jans 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 140
wed. Sybrigjen Jans 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 140
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 146
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 1
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 2
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel £ 055-09-0 £ 9 4 0 3
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 3
Ernst Jansen 1 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 4
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 4
Poulus Jansen 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 5
Pieter Jansen 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. £ 030-00-0 £ 5 6 0 7
Jilles Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 8
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 11
Dirk Jansen 1 wever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Sikke Jansen 1 wort gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 12
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 13
Rein Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 16
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk £ 011-04-0 £ 2 1 1 17
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 18
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 4 0 18
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 19
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 21
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 21
Hendrik Jansen 2 wever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 21
Bartel Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 22
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 22
Gerrit Jansen 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 23
Gerrit Jansen 2 wever cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 23
Leendert Jansen 2 weever cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 24
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 25
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Hendrik Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 27
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Pieter Jansen 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 5 28
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 29
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt £ 011-13-0 £ 2 2 1 30
Lammert Jansen 2 sakkedraeger £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
Jan Jansen 2 weever bestaet wel £ 024-16-0 £ 4 3 0 32
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 34
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh £ 020-01-0 £ 3 1 5 38
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 39
Hendrik Jansen 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 39
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 39
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Jurjen Jansen 3 geringh bestaen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
Claas Jansen 3 kan just sijn kost winnen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 40
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 41
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 41
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Albert Jansen 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
wed. Willem Jansen 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 1 42
wed. Harmen Jansen 3 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
Jan Jansen 3 bestaet reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 44
Pytter Jansen 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 44
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 45
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 45
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 022-01-0 £ 4 3 1 47
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 48
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 49
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 49
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 51
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 51
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 51
Poulus Jansen 3 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 52
Pieter Jansen 3 welgestelde burger cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 52
Theunis Jansen 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 52
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 53
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 53
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 53
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 046-15-0 £ 8 5 2 54
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen £ 015-01-0 £ 3 3 0 54
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt £ 012-04-0 £ 2 1 0 55
Hans Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 57
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 58
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 59
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 60
Frans Jansen 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 62
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 62
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 62
Jan Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 63
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 63
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
wed. Beernt Jansen 4 arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 3 0 65
Enghbert Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Albert Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 67
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
wed. Hendrik Jansen 4 bestaet gemeen £ -- £ 0 3 0 68
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 70
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 72
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 72
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering £ 018-01-0 £ 3 1 3 72
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 75
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 77
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 78
Jan Jansen 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 78
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 78
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. £ 035-19-0 £ 6 2 2 82
Roelof Jansen 5 bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 82
Beernt Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 84
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. £ 025-01-0 £ 4 4 4 86
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche £ 027-09-0 £ 5 2 1 87
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 89
Marten Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 90
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 91
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 91
Jacob Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 92
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel £ 029-03-0 £ 5 4 0 93
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 94
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 94
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 96
wed. Marten Jansen 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 96
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 97
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. £ 036-07-0 £ 6 3 0 102
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 102
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. £ 034-17-0 £ 6 3 3 105
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 107
Hessel Jansen 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 109
Jan Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 110
Jan Jansen 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh £ 020-08-0 £ 3 2 1 110
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 111
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 112
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 112
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 114
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen £ 017-00-0 £ 3 2 0 114
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 115
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 116
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 118
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 119
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 120
wed. Tabe Jansen 7 geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 121
wed. Tytte Jansen 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 122
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. £ 030-00-0 £ 5 3 1 124
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Albert Jansen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 130
Meyndert Jansen 7 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Feyke Jansen 8 oud en arm cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 135
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 136
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
wed. Dirk Jansen 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 140
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 143
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 144
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 144
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 144
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 145
wed. Jacob Jansen 8 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 030-00-0 £ 5 5 2 149
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 153
vrouw Dirk Jansens 8 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 147
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 41
Hendrik Janus 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 51
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 8
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 148
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 67
Hyke Jarigs 5 post gering £ 006-12-0 £ 1 0 0 81
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 81
Jacob Jaspers 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 33
Antje Jelles 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
wed. Janneke Jelles 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 18
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen £ 010-02-0 £ 2 1 0 21
wed. Aeltje Jelles 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Hessel Jelles 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein £ 012-13-0 £ 2 2 0 33
wed. Jolte Jelles 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 3 48
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen £ 006-16-0 £ 1 3 1 50
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 73
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 0 91
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 93
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh £ 023-15-0 £ 4 2 0 124
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. £ 039-17-0 £ 7 2 2 129
Jelte Jeltes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 11
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman £ 039-19-0 £ 7 2 0 33
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 149
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 11
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 58
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 105
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. £ 082-05-0 £ 14 5 0 125
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 84
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
wed. Gerben Jetses 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 16
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost £ 019-15-0 £ 3 1 2 48
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Jan Jetses 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 87
Jelle Jetses 5 rentenier cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 98
Aeffke Jetses 6 breydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 115
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 118
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 151
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 60
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
wed. Marten Jilles 7 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 128
Theunis Jilts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. £ 021-00-0 £ 4 2 1 29
wed. Ynskjen Jilts 3 spoelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 30
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 140
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 24
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 37
Bauke Jocchums 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 40
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 54
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 59
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 60
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel £ 011-12-0 £ 2 1 0 43
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 80
Sybren Joghums 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 153
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
wed. Jouke Johannes 1 gering bestaan £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Jan Johannes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 11
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 14
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 18
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 4 0 20
wed. Jan Johannes 2 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 22
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh £ 024-00-0 £ 4 3 0 29
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 38
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 39
Johan Johannes 3 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 42
Cornelis Johannes 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 43
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. £ 026-01-0 £ 4 4 2 73
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 74
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 93
Emke Johannes 5 stijffster bestaet £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 97
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 98
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 111
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 114
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 125
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 126
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 136
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Jouke Jolles 7 oud en arm cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 121
Klaas Joosten 2 en suster, bestaen redelijk £ 030-07-0 £ 5 3 0 30
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 50
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 77
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 85
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 109
Martje Joosten 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 123
wed. Lijsbert Joosten 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 137
Maartje Joosten 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
Otte Joris 8 schipper maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
Willem Josephs 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 2 12
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 46
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. £ 040-09-0 £ 7 2 3 3
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 3 8
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 71
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 025-12-0 £ 4 2 1 135
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh £ 018-09-0 £ 3 1 1 137
Eylart Jurjens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Gerryt Jurjens 3 bestaet maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 40
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 49
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
Beernt Jurjens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 106
wed. Evert Jurjens 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 5 131
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh £ 025-00-0 £ 4 2 2 138
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 142
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 150
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
wed. Hiltje Keimpes 4 gealimentteerdt £ -- £ 0 1 0 71
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 77
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 104
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 91
Dirk Klaesen 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 137
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen £ 018-19-0 £ 3 1 0 128
Pieter Laeses 1 wort gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 3 4
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 70
Willem Lammerts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 1 2 11
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 20
Jan Lammerts 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 28
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 42
Beernt Lammerts 3 bestaet reedelijk £ 019-08-0 £ 3 3 0 47
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
wed. Baukjen Lammerts 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 63
Jan Lammerts 5 doghters, gealimenteerdt met turf £ -- £ 0 2 0 80
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 99
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 105
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 114
Antje Lenses 1 viswijff pauper £ 006-16-0 £ 1 2 2 7
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. £ 018-17-0 £ 3 2 4 26
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 43
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 80
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 12
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 0 0 14
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
wed. Hendrik Lieuwes 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 44
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 78
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 96
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 97
wed. Trijntje Lieuwes 6 seer arm £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 123
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 145
Klaes Lodewijks 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 22
Sible Lodewijks 2 wever cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 36
Claas Lodewijks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 1 45
Johannes Lodewijks 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 1 67
Oeds Lolkes 1 pauper, gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 0 5
Freerk Lolkes 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 16
wed. Klaeske Lolkes 2 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 1 0 21
Fokke Lolkes 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 55
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 24
wed. Lijsbert Lolles 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 90
wed. Tjietske Lolles 5 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 0 94
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 95
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 17
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. £ 027-13-0 £ 5 3 3 24
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 33
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 36
Jan Louws 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 12
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 4 137
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 89
Harmen Lucas 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 93
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 141
wed. Douwe Luitjens 2 bestaet suinigh £ 006-16-0 £ 1 2 2 20
wed. Rimmert Luitjens 3 bestaet reedelijk £ 009-01-0 £ 2 1 0 46
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 75
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 135
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh £ 009-01-0 £ 2 1 0 135
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 89
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 17
Lammert Martens 1 wint niets £ 009-13-0 £ 2 1 0 11
Dieuke Martens 1 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 14
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 66
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. £ 026-12-0 £ 4 2 3 71
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd £ -- £ 0 0 0 76
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 78
Marten Martens 5 weever gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 92
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 93
wed. Fokke Martens 5 zie Reynder Jansen £ -- £ 0 0 0 93
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober £ 006-16-0 £ 1 5 1 98
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. £ 022-11-0 £ 5 2 0 113
Jan Martens 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 125
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 128
Jilles Martens 7 bestaet seer armptlijk cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 129
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 155
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 75
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 90
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 138
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 59
Hendrik Melcherts 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 107
wed. Akke Melles 7 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 95
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
wed. Cornelis Mensis 4 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 68
Hendrik Merkus 2 weever cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 30
Jocchum Meyes 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 6 0 90
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 22
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Roelof Meynderts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Monse Meynderts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Ype Meynderts 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 68
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 80
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 37
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 111
Abe Minnes 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 10
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. £ 067-04-0 £ 11 3 4 121
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 130
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh £ 033-00-0 £ 6 3 0 135
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. £ 080-00-0 £ 13 3 0 136
wed. Trijntje Minnes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 70
wed. Meyndert Monses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 4 0 126
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen £ 012-13-0 £ 2 2 0 93
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 95
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
wed. Reinouke Obbes 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 1 136
wed. Geertje Obbes 8 geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 137
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 47
Boote Oebles 6 oud, geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Jan Oebles 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 108
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. £ 023-01-0 £ 4 4 2 103
Sjieuke Oeges 7 geringhe vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 118
Jan Oenes 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 2 20
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 124
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 151
Boote Okkes 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 53
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 44
Andries Olpherts 5 matroos geringh £ 011-09-0 £ 0 2 1 94
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 34
Jelle Ottes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Claas Ottes 1 geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 11
Jan Ottes 4 weever maetig £ 022-00-0 £ 4 2 0 62
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 67
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman £ 015-08-0 £ 3 1 2 70
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 130
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 153
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Laas Piers 1 bestaet seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 6
Wybe Piers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk £ 032-15-0 £ 5 2 0 80
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 135
wed. Carst Pieters 1 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
wed. Tjeerdtje Pieters 1 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 1
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. £ 106-11-0 £ 18 3 0 4
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt £ 141-13-0 £ 24 4 0 4
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 5
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Jan Pieters Oldaen 1 voor de suikerrafineerderije, voor knegt en meyd £ 019-04-0 £ 3 2 0 9
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. £ 066-16-0 £ 11 4 1 10
Hendrik Pieters 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 12
Claas Pieters 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 16
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 2 31
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
wed. Dirk Pieters 2 bestaet maetigh wel £ 013-07-0 £ 2 1 0 33
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 34
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 39
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 45
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 45
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 54
Sybren Pieters 3 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 58
Hubert Pieters 4 weever maetigh £ 009-13-0 £ 2 1 0 65
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 68
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 69
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 80
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 88
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 119
wed. Antje Pieters 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 148
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. £ 027-13-0 £ 5 6 3 153
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 154
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. £ 056-19-0 £ 10 5 2 105
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk £ 006-12-0 £ 1 1 1 138
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen £ 029-09-0 £ 5 3 0 88
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 89
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 99
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 155
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 144
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering £ 019-05-0 £ 3 5 0 67
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 5
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 6
wed. Sybren Pytters 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 13
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 23
Taeke Pytters 2 weever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 27
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. £ 031-07-0 £ 5 2 0 34
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 37
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 38
Claas Pytters 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 41
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 51
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk £ 015-01-0 £ 3 2 0 51
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
Gerben Pytters 4 bestaet maetigh wel cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 57
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 58
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. £ 033-14-0 £ 6 4 1 68
Gerlof Pytters 4 dogter, bestaet wel £ 063-01-0 £ 11 2 0 74
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. £ 195-17-0 £ 33 4 5 76
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 77
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 77
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 81
Lijsbert Pytters 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 84
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 86
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 96
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-16-0 £ 5 3 4 106
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 109
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 113
wed. Hendrik Pytters 6 bestaet wel £ 036-00-0 £ 6 3 0 114
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt £ 025-09-0 £ 4 2 0 114
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 115
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 116
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 116
wed. Lijsbert Pytters 7 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 123
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh £ 011-13-0 £ 2 1 2 126
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 133
wed. Engeltje Pytters 8 bestaet seer geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 137
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 139
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 139
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 141
wed. Uilke Pytters 8 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 141
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 144
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 151
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 2
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend £ 180-00-0 £ 30 2 0 35
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. £ -- £ 0 3 0 94
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. £ 015-05-0 £ 3 4 3 24
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. £ 020-00-0 £ 3 3 0 34
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel £ 056-09-0 £ 9 4 0 58
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering £ 015-01-0 £ 3 3 0 90
Geertje Reins 6 gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 131
Hendrik Reints 4 weever gering £ 010-02-0 £ 2 1 0 61
Theunis Remmerts 1 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 17
wed. Lijsbert Remmerts 3 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
wed. Rommert Remmerts 0 bestaet geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
Pier Reydses 7 en suster, bestaet seer geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 82
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh £ 020-17-0 £ 3 5 1 152
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 84
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 19
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 121
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 64
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 137
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 1 40
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 36
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche £ 057-04-0 £ 10 2 0 128
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. £ 030-07-0 £ 5 4 0 14
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh £ 015-06-0 £ 3 2 1 54
wed. Jetske Rinses 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 122
Ruird Rintjes 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 73
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen £ 011-13-0 £ 2 3 1 130
wed. Jacob Ripperts 6 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 107
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
wed. Minke Ritskes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 16
wed. Tjietske Robijns 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 42
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 142
Dirk Roelofs 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 6
Roelof Roelofs 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 31
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 66
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 84
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 0 92
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 146
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 64
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 20
Rimmert Rommerts 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 25
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 72
wed. Trijntje Roukes 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 2 52
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. £ 045-00-0 £ 8 3 4 25
Swerus Ruirds 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 41
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 73
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. £ 048-12-0 £ 8 3 0 121
Jilderen Ruirds 8 bestaet geringh cu. £ 007-17-0 £ 1 1 0 142
wed. Tjerk Rutgers 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 49
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
wed. Sytske Ruurds 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 34
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. £ 020-00-0 £ 3 5 0 137
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 145
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 95
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 20
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh £ 037-09-0 £ 6 3 2 38
wed. Stoffel Saekes 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 77
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 123
wed. Folkert Saekes 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 137
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 138
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel £ 045-00-0 £ 8 3 0 3
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 87
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. £ 055-09-0 £ 9 4 0 112
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 7 2 152
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 153
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman £ 040-00-0 £ 7 4 2 155
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. £ 016-11-0 £ 3 2 0 34
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. £ 031-02-0 £ 5 2 3 34
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 34
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. £ 012-04-0 £ 2 1 0 38
Gerritje Sierks 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 89
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld £ 018-19-0 £ 3 1 0 17
Taeke Sikkes 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
Yttje Sikkes 1 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 84
wed. Doede Sikkes 5 bestaet gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 94
Yttje Sikkes 5 bestaet soober £ 006-12-0 £ 1 1 0 95
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 110
wed. Jan Sikkes 7 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 124
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh £ 046-11-0 £ 8 3 0 136
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot £ 035-09-0 £ 6 2 3 1
Willem Simons 1 alimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 4
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 5
Sybe Simons 1 matroos cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 7
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. £ 068-01-0 £ 11 5 2 17
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. £ 036-12-0 £ 7 4 1 25
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 26
Gyke Simons 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 27
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk £ 041-15-0 £ 7 3 0 57
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 73
Mayke Simons 6 nayster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 114
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. £ 027-13-0 £ 5 4 0 115
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. £ 048-00-0 £ 8 4 1 134
Jacob Sipkes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 7
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 4 1 15
Sybren Sipkes 2 wever geringh £ 018-16-0 £ 3 2 0 22
wed. Cornelis Sipkes 2 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 33
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh £ 011-13-0 £ 2 2 1 48
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 75
wed. Jildert Sipkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 81
wed. Trijntje Sipkes 5 van sober bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 2 94
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 97
wed. Dieuke Sipkes 5 van gemeen bestaen £ 012-01-0 £ 2 3 0 99
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Harmen Sipkes 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 107
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 126
wed. Reinskjen Sipkes 8 gealimenteerd £ -- £ 0 2 4 136
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 2
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. £ 039-03-0 £ 7 2 4 22
Baernt Sjoerds 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 26
Jan Sjoerds 2 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 26
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein £ 007-16-0 £ 1 1 0 42
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 74
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 105
wed. Lijsbert Sjoerds 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 152
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 153
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. £ 024-13-0 £ 4 4 3 63
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 87
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 132
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh £ 006-16-0 £ 1 2 3 149
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 21
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Lubbert Steevens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Jacobus Steevens 7 bestaet maetigh wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 120
Johannes Steffens 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 5 26
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 145
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh £ 018-00-0 £ 3 1 0 134
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 15
Jan Sybes 2 trekschipper £ 022-11-0 £ 4 2 0 32
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 54
Lieuwe Sybes 4 bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 78
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 88
Aeghjen Sybes 5 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 97
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel £ 052-17-0 £ 9 2 0 108
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. £ 084-00-0 £ 14 4 1 119
wed. Auke Sybes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 13
Sipke Sybrens 1 weever cu. £ 018-00-0 £ 3 2 2 13
Barent Sybrens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 15
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 15
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
wed. Evert Sybrens 2 bestaet seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Jan Sybrens 4 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 66
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 74
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. £ 056-01-0 £ 9 2 2 80
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 98
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 103
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. £ 040-19-0 £ 7 6 1 106
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 107
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 114
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 120
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Marijke Sydses 4 £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
Sybren Symons 1 schipper, old gering £ 010-17-0 £ 2 1 0 11
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 15
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. £ 031-14-0 £ 5 3 2 23
Rinske Symons 2 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 26
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 68
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 126
wed. Hessel Sytses 4 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 1 74
Pytter Sytses 5 bestaet seer sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 95
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk £ 012-04-0 £ 2 1 0 109
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 154
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 121
wed. Jan Tabes 8 bestaet geringh £ 015-00-0 £ 3 1 0 146
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 49
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
wed. Hinke Taekes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 18
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 140
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 142
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 91
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 10
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. £ 008-09-0 £ 1 2 0 11
Maertje Theunis 2 spoelster £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 93
Jan Theunis 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 110
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 145
wed. Pieter Thomas 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 13
IJsbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 16
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 35
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 43
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 65
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk £ 040-00-0 £ 7 2 1 102
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 110
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel £ 099-19-0 £ 17 6 0 115
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 123
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Hendrik Tijssen 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 8
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 15
wed. Leentje Tijssen 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 46
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 47
wed. Antje Tijssen 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 68
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 130
wed. Roelof Tijssens 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 49
wed. Geertje Tjallings 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 16
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 18
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 37
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 42
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. £ 023-12-0 £ 4 2 2 73
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder £ 017-00-0 £ 3 2 0 83
wed. Lijsbert Tjallings 5 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. £ 060-00-0 £ 10 3 0 146
Sjoerd Tjebbes 1 matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 5
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 67
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
wed. Maeyke Tjeerds 1 seer gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 2
Antje Tjeerds 2 bestaet taemelijk wel £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 33
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 49
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 53
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 71
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. £ 071-17-0 £ 12 4 1 74
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 79
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 043-17-0 £ 8 4 0 83
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen £ 009-12-0 £ 2 1 0 85
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 88
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 91
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 3 110
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 144
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh £ 013-05-0 £ 2 1 0 106
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 15
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Rutger Tjerks 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 48
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 57
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 108
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 122
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh £ 017-00-0 £ 3 2 0 152
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
wed. Akke Tobias 6 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 77
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 139
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 31
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 78
Dirk Tyttes 6 gealimenteert cu. £ -- £ 0 2 1 107
wed. Neeltje Tyttes 8 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 140
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk £ 043-17-0 £ 7 4 0 116
wed. Geertje Uilkes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 15
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh £ 015-13-0 £ 3 4 0 81
wed. Jan Uilkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 84
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 0 86
wed. Dieuke Uilkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 94
Wybren Ulbes 1 pauper, gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 8
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 11
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
wed. Yttje Ulbes 6 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh £ 018-01-0 £ 3 2 0 115
Pytter Ulbes 8 man nae Indiën geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 136
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 42
Harmen Warners 1 wever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
wed. Harmke Warners 1 pauper £ 007-04-0 £ 1 2 0 9
wed. Pyttje Warners 1 wed. Jan Theunis, geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 13
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 44
Hendrik Warners 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 47
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 3
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh £ 032-15-0 £ 5 2 0 116
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 95
Gryttje Willems 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 12
Jan Willems 1 scheepstimmerman £ 018-00-0 £ 3 1 0 12
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 16
wed. Beytske Willems 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 21
wed. Willem Willems 2 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 21
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 22
wed. Klaas Willems 2 scheerster £ 006-16-0 £ 1 2 0 28
Frans Willems 2 weever, mr. cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 29
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster £ 006-16-0 £ 1 1 0 30
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. £ 024-15-0 £ 4 2 1 37
Meyndert Willems 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 42
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 45
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
Ettie Willems 4 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 57
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 86
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 93
wed. Gerrit Willems 5 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 94
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper £ 125-00-0 £ 21 6 0 101
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 110
Geert Willems 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. £ 014-13-0 £ 2 2 1 111
Hendrik Willems 6 weever reedelijk £ 019-13-0 £ 3 3 1 112
Albert Willems 6 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 113
wed. Tjietske Willems 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 113
Tyttje Willems 7 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 124
Simon Willems 7 herbergier soober cu. £ 034-16-0 £ 6 4 4 125
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 127
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 129
Ype Willems 7 sleeper gering £ 011-13-0 £ 2 5 0 129
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. £ 050-00-0 £ 8 3 3 134
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 136
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier £ 036-00-0 £ 6 3 1 138
wed. Harmen Willems 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 153
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 27
Hans Wopkes 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 130
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. £ 014-15-0 £ 2 1 0 9
wed. Claes Wouters 2 melktapster £ 006-16-0 £ 1 1 1 33
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 49
Jan Wouters 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 52
Pier Wouters 4 schuitschipper £ 046-11-0 £ 8 3 0 59
Jan Wouters 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 60
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh £ 019-05-0 £ 3 1 2 62
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 79
wed. Douwe Wybes 1 viswijff £ 006-12-0 £ 1 3 1 8
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 1 1 0 11
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein £ 022-17-0 £ 4 6 2 11
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
wed. Wybe Wybes 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 31
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders £ 012-04-0 £ 2 1 0 33
Alef Wybes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 45
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 45
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 63
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. £ 039-07-0 £ 7 6 0 93
wed. Tjieskjen Wybes 6 sonder bedrijff, geringh £ 029-03-0 £ 5 4 0 106
wed. Mayke Wybes 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 111
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 5 2 116
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 2 3 129
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. £ 029-05-0 £ 5 6 4 139
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 7
wed. Ytske Wybrens 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
Trijntje Wybrens 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 18
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 22
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 37
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 66
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. £ 019-00-0 £ 3 2 0 76
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 90
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. £ 018-04-0 £ 3 1 0 98
wed. Sjoerd Wybrens 5 van goed bestaen £ 048-15-0 £ 8 2 1 98
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 124
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 142
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 0 152
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 128
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt £ 020-12-0 £ 3 1 0 130
wed. Antje Wygers 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 143
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh £ 022-17-0 £ 4 6 0 155
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 61
wed. Andrys Wytses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 4 120
Aeltje Wytses 8 zie Andle Bonnes £ -- £ 0 0 0 148
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. £ 028-11-0 £ 5 2 0 23
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 2 2 41
Yde Ydes 4 matroos cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 57
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 73
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 84
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 96
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 145
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober £ 011-13-0 £ 2 2 2 41
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Sytske Yges 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 139
Gerlof Ymes 3 seer gering, door vrinden onderhouden cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 54
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. £ 050-09-0 £ 8 4 0 37
wed. Taeke Yntes 4 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 57
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche £ 018-00-0 £ 3 1 0 28
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. £ 015-13-0 £ 3 2 0 33
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 64
Eybert Ypes 4 weever geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 66
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 67
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 74
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. £ 015-05-0 £ 3 3 2 105
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 138
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 5
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 6
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 121
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 124
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 79
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. £ 038-03-0 £ 6 3 6 120
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 111
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 129
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 16
Theunis Ziegers 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 32
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 17