Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-11-30 12:46:33.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag verhoging volw kind folio
wed. Aart Hessels 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 112
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh £ 015-06-0 £ 3 2 1 54
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. £ 030-00-0 £ 5 3 1 124
Abe Minnes 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 10
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. £ 018-17-0 £ 3 2 4 26
wed. Abe Jacobs 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 78
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde £ 007-17-0 £ 1 1 0 66
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 97
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. £ 038-03-0 £ 6 3 6 120
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 52
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen £ 017-13-0 £ 3 2 2 85
Aeffke Foekes 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 109
Aeffke Jetses 6 breydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen £ 012-13-0 £ 2 2 0 93
Aefke Fransen 6 van goede vrinden onder houden £ 006-12-0 £ 1 1 0 115
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes £ -- £ 0 0 0 37
Aeghjen Sybes 5 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 97
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 1 1 0 11
wed. Aeltje Jelles 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh £ 031-14-0 £ 5 3 2 79
Aeltje Gerrits 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 92
Aeltje Jans 6 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
wed. Aeltje Harmens 6 en Hendrik Hendriks, van suinigh bestaen £ 022-01-0 £ 4 2 4 105
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 1 134
Aeltje Wytses 8 zie Andle Bonnes £ -- £ 0 0 0 148
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Age Jaenus 1 wever bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 14
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 30
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 58
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 63
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 3 1 131
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 134
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
wed. Akke Tobias 6 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
wed. Akke Melles 7 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
Albartus Kost 7 boekebindersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 121
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. £ 014-08-0 £ 2 4 0 15
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen £ 010-02-0 £ 2 1 0 21
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. £ 016-17-0 £ 3 2 3 24
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 34
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 41
Albert Jansen 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 46
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 51
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
Albert Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 67
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. £ 042-09-0 £ 7 3 2 69
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 75
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 80
wed. Albert Gerrits 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 86
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 105
Albert Willems 6 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 113
Albert Jansen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 130
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh £ 018-09-0 £ 3 1 1 137
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 139
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 110
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. £ 085-00-0 £ 14 5 3 153
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. £ 084-13-0 £ 14 4 0 36
Alef Wybes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 45
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 119
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. £ 046-15-0 £ 8 3 2 144
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 30
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. £ 027-13-0 £ 5 4 0 115
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 48
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. £ 028-12-0 £ 5 3 2 72
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 89
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 148
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 21
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Andries Olpherts 5 matroos geringh £ 011-09-0 £ 0 2 1 94
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 124
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 125
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 136
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 108
wed. Andrys Wytses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 4 120
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 2 136
Ane Claeses 4 oud, kan niets winnen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 64
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 152
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen £ 035-04-0 £ 6 5 2 15
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 45
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 151
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 154
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 15
Anskjen Andles 5 bestaet reedelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 28
wed. Anthoni Gerardi 2 bestaet redelijk wel £ 020-00-0 £ 3 2 0 33
Anthoni Reukens 6 weever gemeen £ 017-13-0 £ 3 4 2 110
Anthony Groot 4 pryster, roomsch £ 078-13-0 £ 13 4 0 59
Antje Lenses 1 viswijff pauper £ 006-16-0 £ 1 2 2 7
wed. Antje Doekes 1 geringh bestaen £ 007-04-0 £ 1 2 0 10
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster £ 008-04-0 £ 1 1 1 10
Antje Jelles 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
wed. Antje Allerts 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 26
Antje Heeres 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Antje Tjeerds 2 bestaet taemelijk wel £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
Antje 3 dienstmaegd in de keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 40
Antje Mooy 3 geringe oude vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 55
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 58
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 58
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
wed. Antje Tijssen 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 68
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 2 79
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 84
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Antje Reydsma 5 zie Jacobus Steevens £ -- £ 0 0 0 92
wed. Antje Claeses 5 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 1 94
Antje Feddes 5 van een goed bestaen £ 014-15-0 £ 2 1 0 98
Antje Claeses 5 winkeltje maetig £ 013-05-0 £ 2 1 0 99
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 105
Antje Jakles 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 108
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Antje Gerrits 6 man nae Indiën gering £ 006-16-0 £ 1 3 1 115
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 140
wed. Antje Wygers 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 143
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 145
wed. Antje Pieters 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 148
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 150
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 151
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. £ 031-04-0 £ 5 2 1 68
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 21
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 45
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 135
Arent Harmens 8 weever geringh £ 015-16-0 £ 3 2 0 152
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 128
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 15
Arjen Bottes 2 arbeider cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 70
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. £ 064-01-0 £ 11 4 3 82
wed. Arjen Gerrits 7 seer geringh bestaen £ 011-05-0 £ 2 1 4 123
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 137
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 147
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 155
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Augustijn Sticker 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 52
Augustynus de Graaf 7 bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 25 3 1 4
Auke Hylkes 1 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt £ 011-09-0 £ 2 2 0 31
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 57
wed. Auke Jans 4 seer arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 1 3 66
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 130
wed. Auke Sybes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh £ 028-07-0 £ 5 2 0 150
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster £ 006-16-0 £ 1 1 0 30
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen £ 020-03-0 £ 3 3 0 106
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 138
Aukjen Jans 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
Baernt Sjoerds 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 26
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 50
wed. Baernt Hendriks 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 84
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Barent Sybrens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 15
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 118
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 124
wed. Bartel Gerrits 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 5
Bartel Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 22
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. £ 023-01-0 £ 4 4 2 103
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. £ 078-05-0 £ 13 3 2 131
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 27
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. £ 021-00-0 £ 4 2 1 29
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. £ 020-00-0 £ 3 3 0 34
Bauke Jocchums 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 40
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 54
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 112
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. £ 022-11-0 £ 5 2 0 113
wed. Baukjen Lammerts 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 63
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 22
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 25
Beernt Beernts 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 27
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 29
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh £ 020-01-0 £ 3 1 5 38
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 45
Beernt Lammerts 3 bestaet reedelijk £ 019-08-0 £ 3 3 0 47
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 0 48
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 49
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Beernt Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 53
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Beernt Kock 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Beernt Naegel 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 65
Beernt Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
wed. Beernt Jansen 4 arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 3 0 65
Beernt Jurjens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 72
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. £ 023-13-0 £ 4 4 5 72
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 72
Beernt Lomans 4 weever maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 0 75
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 83
Beernt Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 84
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 88
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 89
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 91
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 133
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering £ 007-16-0 £ 1 1 0 142
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 58
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 77
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. £ 036-09-0 £ 6 3 4 3
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 75
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 116
wed. Berber Haentjes 4 gering bestaen £ 017-06-0 £ 3 3 0 64
wed. Berber Jans 5 wed. Simon Stinstra, wel begoedight £ 150-00-0 £ 25 4 0 82
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 84
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael £ 033-01-0 £ 6 1 0 128
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 19
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk £ 036-12-0 £ 6 2 0 11
wed. Beytske Willems 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 21
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 80
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 132
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 67
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 93
Bonnefacius Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. £ 281-13-0 £ 47 6 2 74
Boote Okkes 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 53
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 93
Boote Oebles 6 oud, geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 29
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 40
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. £ 063-16-0 £ 11 3 0 37
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 53
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 131
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
wed. Carst Pieters 1 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Carst Hansen 4 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 76
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 144
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 155
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 47
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 89
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Casper Caspers 4 weever gering cu. £ 015-08-0 £ 3 2 0 64
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 131
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. £ 080-00-0 £ 13 4 0 101
Christiaan Anthoni 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 44
Christiaen Door 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. £ 025-01-0 £ 4 4 4 86
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 95
Christiaen Claeses 7 nihil vermits door militairen wort bewoont £ -- £ 0 0 0 118
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 118
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 122
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 125
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. £ 029-12-0 £ 5 3 3 127
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. £ 017-17-0 £ 9 3 1 91
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 134
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. £ 030-05-0 £ 5 3 2 4
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 7
Claas Fontein 1 woont tot Ried £ -- £ 0 0 0 9
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel £ 018-19-0 £ 3 1 0 9
Claas Oosterbaan 1 wel begoedight £ 122-17-0 £ 20 3 1 9
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot £ 025-00-0 £ 4 2 0 9
Claas Ottes 1 geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 11
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 12
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 13
Claas Pieters 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 16
Claas Norel 2 timmerman, mr. geringh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 25
Claas Harmens 2 weever £ 019-01-0 £ 3 2 1 27
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 27
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend £ 180-00-0 £ 30 2 0 35
Claas Jansen 3 kan just sijn kost winnen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 40
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober £ 011-13-0 £ 2 2 2 41
Claas Pytters 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 41
Claas Lodewijks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 1 45
Claas Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 53
Claas Harmens 4 weever gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 65
wed. Claas Harmens 4 gealimenteerd £ -- £ 0 3 3 75
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 77
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 87
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 90
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper £ 125-00-0 £ 21 6 0 101
Claas Nauta 6 distillateur, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 3 3 102
wed. Claas Christiaens 7 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
wed. Claas Douwes 7 bestaet maetigh wel £ 036-07-0 £ 6 3 0 126
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen £ 011-13-0 £ 2 3 1 130
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. £ 048-00-0 £ 8 4 1 134
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh £ 018-00-0 £ 3 1 0 134
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. £ 080-00-0 £ 13 3 0 136
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Claas Gerrits 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 144
Claas Alberts 8 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 151
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
wed. Claaske Alles 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 36
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 4 0 51
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
wed. Claes Wouters 2 melktapster £ 006-16-0 £ 1 1 1 33
Claes Leystra 3 vroedsman en winkelier cu. £ 045-00-0 £ 8 3 0 43
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt £ 012-04-0 £ 2 1 0 55
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 70
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 70
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 82
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 84
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 85
wed. Claes Brouwer 5 geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 3 0 88
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 96
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 105
Claes Bretton 6 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 113
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel £ 099-19-0 £ 17 6 0 115
Claes Claesen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 123
Claeske Claeses 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 4 53
Coene Visscher 1 soldaet £ -- £ 0 0 0 3
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier £ 036-00-0 £ 6 3 1 138
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 48
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 61
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 131
Coenraad Vonck 8 kock op de legger cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 147
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. £ 055-00-0 £ 9 2 4 153
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. £ 030-00-0 £ 5 6 0 7
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 77
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. £ 020-08-0 £ 3 2 0 2
Cornelis Dirks 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 13
Cornelis Dirks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
wed. Cornelis Sipkes 2 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 33
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 37
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 39
Cornelis Johannes 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 43
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober £ 006-16-0 £ 1 4 0 50
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 53
Cornelis Cornelis 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 53
wed. Cornelis Mensis 4 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 68
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend £ 011-09-0 £ 2 2 0 75
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 75
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. £ 027-03-0 £ 5 3 1 80
Cornelis Olderman 5 brouwersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 88
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 89
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 101
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 108
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 109
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 113
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 122
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 123
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. £ 082-05-0 £ 14 5 0 125
Cornelis Siverda 8 advocaat bestaet wel £ 071-09-0 £ 12 2 0 134
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 2 3 135
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 138
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 138
Cornelis Oldaan 8 rentenier bestaet wel £ 030-00-0 £ 5 1 0 139
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 0 139
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 145
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 150
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. £ 110-00-0 £ 18 4 3 153
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. £ 027-13-0 £ 5 3 3 24
Cornelius van Velsen 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 56
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. £ 060-00-0 £ 11 2 3 37
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 66
wed. grietman D. Haar 8 bestaet wel £ 130-00-0 £ 22 4 0 154
Daniël Christoffels 5 van gemeen bestaen £ 009-09-0 £ 2 1 1 99
Daniël Tautsain 7 organist en coopman cu. £ 163-03-0 £ 27 4 2 125
Daniël Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 136
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 114
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 5
Dieuke Martens 1 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 14
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes £ 006-12-0 £ 1 2 0 44
wed. Dieuke Uilkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 94
wed. Dieuke Sipkes 5 van gemeen bestaen £ 012-01-0 £ 2 3 0 99
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 133
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 2
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 2
Dirk Claeses 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 3
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 5
Dirk Roelofs 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 6
Dirk Raeven 1 £ 007-05-0 £ 1 0 0 9
Dirk Jansen 1 wever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente £ 019-08-0 £ 3 3 0 16
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 19
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 31
Dirk Hendriks 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 32
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 33
wed. Dirk Pieters 2 bestaet maetigh wel £ 013-07-0 £ 2 1 0 33
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 34
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 46
Dirk van Weerd 3 weeversknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 47
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 49
Dirk Rooseboom 3 weever geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 50
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk £ 027-13-0 £ 5 3 0 58
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 58
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 64
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. £ 034-09-0 £ 6 2 5 69
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 73
Dirk Scheltinga 4 vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt bestaet wel £ 106-11-0 £ 18 3 0 75
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 79
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. £ 037-11-0 £ 6 3 3 80
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 81
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh £ 015-13-0 £ 3 4 0 81
wed. Dirk Hendriks 5 van gemeen bestaen £ 013-05-0 £ 2 1 0 83
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 86
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 86
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
vroedsman Dirk Winia 6 rentenier cu. £ 042-19-0 £ 7 2 0 102
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. £ 040-00-0 £ 7 4 2 106
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 107
Dirk Tyttes 6 gealimenteert cu. £ -- £ 0 2 1 107
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 111
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 112
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 119
Dirk Sandstra 7 setschipper maetigh cu. £ 035-00-0 £ 6 2 4 123
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 2 123
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 129
Dirk Klaesen 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 137
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
wed. Dirk Jansen 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 140
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 144
vrouw Dirk Jansens 8 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 147
wed. Dirk Gerbens 8 seer arm £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 149
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. £ 016-11-0 £ 3 2 0 34
wed. Doede Sikkes 5 bestaet gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 94
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. £ 120-19-0 £ 20 3 0 120
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 146
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. £ 031-14-0 £ 5 3 2 23
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-16-0 £ 5 3 4 106
Doeke Jans 6 bestaet reedelijk wel £ 012-04-0 £ 2 1 0 114
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 124
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. £ 039-07-0 £ 7 6 0 93
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 71
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 78
Dominicus de Vries 7 saedelmaeker gering £ 011-13-0 £ 2 2 1 123
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot £ 035-09-0 £ 6 2 3 1
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. £ 135-15-0 £ 23 3 3 4
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 6
wed. Douwe Beernts 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 6
wed. Douwe Wybes 1 viswijff £ 006-12-0 £ 1 3 1 8
Douwe Bolta 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Douwe Alberts 1 wort gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 18
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
wed. Douwe Luitjens 2 bestaet suinigh £ 006-16-0 £ 1 2 2 20
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh £ 012-13-0 £ 2 1 3 30
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 37
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 54
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel £ 056-09-0 £ 9 4 0 58
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 67
Douwe Portier 4 zeylmaekersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 79
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 80
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche £ 027-09-0 £ 5 2 1 87
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 93
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 94
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. £ 036-07-0 £ 6 3 0 102
Douwe Zeilmaeker 6 setschipper gering cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 104
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen £ 020-12-0 £ 3 1 0 104
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 123
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh £ 023-15-0 £ 4 2 0 124
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 137
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 139
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 144
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 144
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel £ 055-09-0 £ 9 4 0 3
E. Nieuwenhuis 4 captein bestaet wel £ 077-11-0 £ 13 3 4 69
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 31
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 058-01-0 £ 10 3 1 59
wed. Eeke Eeverts 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 122
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Eelke Wildschut 6 coopman begoedigt cu. £ 100-00-0 £ 17 3 0 101
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 124
Eelke Bernhardus 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 137
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 135
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. £ 030-07-0 £ 5 4 0 14
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 18
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 4 24
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 154
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 111
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 73
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 115
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 116
wed. Elske Hoef 5 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 109
wed. Elske Annes 6 oud en arm £ 006-16-0 £ 1 2 0 111
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh £ 041-08-0 £ 7 4 1 124
Emke Johannes 5 stijffster bestaet £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 35
wed. Engbert Baernts 3 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 48
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 147
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 7
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 2 0 26
wed. Engeltje Pytters 8 bestaet seer geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 137
Engeltje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 141
Enghbert Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 105
Ernst Jansen 1 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 4
Ettie Willems 4 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 57
Everardus Wiaerda 2 silversmid, mr. £ 030-00-0 £ 5 2 1 26
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. £ 102-09-0 £ 17 3 1 3
wed. Evert Sybrens 2 bestaet seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 45
Evert Hendriks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 46
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 49
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 63
Evert Oosterbaan 4 coopman bestaet wel £ 089-03-0 £ 15 3 0 76
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 89
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 107
wed. Evert Jurjens 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 5 131
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 68
Eybert Ypes 4 weever geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 66
Eylart Jurjens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 0 0 14
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 0 0 54
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 60
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering £ 015-01-0 £ 3 3 0 90
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 91
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 105
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. £ 067-04-0 £ 11 3 4 121
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel £ 064-08-0 £ 11 4 0 124
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight £ 126-01-0 £ 21 2 0 3
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering £ 019-08-0 £ 3 3 0 145
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 77
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 108
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 94
Feyke Hendriks 1 zie Jacob Hendriks £ -- £ 0 0 0 14
wed. Feyke Fransen 2 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 22
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. £ 047-03-0 £ 8 6 0 82
Feyke Jansen 8 oud en arm cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 135
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 136
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 26
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
wed. Feyte Christiaens 5 van geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 95
wed. Feyte Arjens 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 111
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh £ 010-04-0 £ 2 2 0 12
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 88
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 116
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 145
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 8
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 98
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. £ 021-13-0 £ 3 4 0 155
Fokke Lolkes 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 73
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. £ 071-17-0 £ 12 4 1 74
wed. Fokke Martens 5 zie Reynder Jansen £ -- £ 0 0 0 93
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
wed. Folkert Jans 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 3 47
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. £ 195-17-0 £ 33 4 5 76
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 86
Folkert van der Plaets 7 boekhandelaer cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 124
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig £ 017-00-0 £ 3 2 0 131
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh £ 036-00-0 £ 6 3 0 136
wed. Folkert Saekes 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 137
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 23
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 112
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 126
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh £ 009-09-0 £ 2 1 1 150
Frans Goitjens 1 grofsmid, geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 2
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 2
Frans Beernts 2 weever £ 017-00-0 £ 3 2 0 26
Frans Willems 2 weever, mr. cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 29
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 45
Frans Alberts 4 weever arm cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 61
wed. Frans Adriaens 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 61
Frans Bruins 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Frans Jansen 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 62
Frans Adams 4 weever gering cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 65
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 69
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 75
wed. Frans Zeeman 4 sonder bedrijf £ 020-09-0 £ 3 2 0 76
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 94
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 115
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 115
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 123
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 149
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Freedrik Schotsman 6 boekedrukker bestaet wel £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. £ 146-03-0 £ 24 10 1 3
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Freerk Lolkes 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 16
wed. Freerk Scheltinga 2 lijnslaegersche reedelijk £ 070-00-0 £ 12 6 0 35
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 36
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. £ 028-09-0 £ 5 2 2 39
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel £ 152-07-0 £ 25 4 2 54
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 58
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 73
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. £ 019-00-0 £ 3 2 0 76
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 89
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 91
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 93
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 97
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. £ 040-19-0 £ 7 6 1 106
Freerk Bootes 6 weever gering cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 111
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 113
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 5 2 116
Froukjen Braam 6 wel begoedight £ 156-07-0 £ 26 3 0 101
Gabbe Hibbes 7 seer arm cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 128
Gabe Sybesma 6 visafslaeger bestaet wel cu. £ 044-11-0 £ 7 2 1 116
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 42
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 45
Geert Ruyter 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 59
Geert Harmens 4 weever geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 76
Geert Willems 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 118
Geert Rijnje 8 matroos maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 141
Geert Steenveld 8 admiraliteytsboode cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 152
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
wed. Geertje Uilkes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 15
wed. Geertje Tjallings 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 16
wed. Geertje Bokkes 6 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Geertje Jans 6 waschter geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
Geertje Reins 6 gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
wed. Geertje Obbes 8 geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 137
Geertje Harkes 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
Geertje van Beemen 8 jonge vrijster, gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh £ 012-13-0 £ 2 2 0 69
wed. Gepke Jans 4 bestaet wel £ 057-13-0 £ 10 3 0 70
wed. Gerard Suringar 6 zoutsiedersche £ 120-17-0 £ 20 2 2 101
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. £ 026-01-0 £ 4 2 4 7
wed. Gerben Jetses 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 16
Gerben Heeres 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 23
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 24
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 046-15-0 £ 8 5 2 54
Gerben Pytters 4 bestaet maetigh wel cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 57
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 70
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 95
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 95
wed. Gerben Aukes 5 van gemeen bestaen £ 018-13-0 £ 3 4 0 97
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Gerben Ates 6 bestaet reedelijk wel cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 115
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk £ 043-17-0 £ 7 4 0 116
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 125
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 53
Gerlof Ymes 3 seer gering, door vrinden onderhouden cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 54
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 58
Gerlof Pytters 4 dogter, bestaet wel £ 063-01-0 £ 11 2 0 74
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt £ 020-12-0 £ 3 1 0 130
wed. Gerrit Douwes 1 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 5
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Gerrit Dirks 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 14
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
Gerrit Jansen 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 23
Gerrit Jansen 2 wever cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 23
Gerrit Gerrits 2 weever cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 29
wed. Gerrit Jacobs 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 30
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
Gerrit Offringa 2 bakker, mr. cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 37
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 39
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh £ 015-06-0 £ 3 2 3 48
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt £ 013-01-0 £ 2 2 1 49
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 49
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 60
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 61
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 66
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 75
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen £ 041-09-0 £ 7 5 0 82
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 83
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 84
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. £ 020-17-0 £ 4 2 4 91
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 3 93
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 1 94
wed. Gerrit Willems 5 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 94
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 104
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 122
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 132
wed. Gerrit Gerrits 8 van geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 143
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 145
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. £ 060-00-0 £ 10 3 0 146
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 153
Gerritje Sierks 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 89
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 10
Gerryt Jurjens 3 bestaet maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 40
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 41
Gerryt Harmens 3 bestaet maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 45
wed. Gerryt Beernts 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 48
wed. Gerryt Hendriks 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 48
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 48
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 69
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 101
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 14
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 66
Gijsbert Wildschut 5 bontreeder, mr. cu. £ 150-00-0 £ 25 5 2 82
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel £ 052-17-0 £ 9 2 0 108
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 145
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
wed. Gooitjen Jans 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 52
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 27
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 107
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
wed. Gosse Jans 4 van geringh bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 67
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 109
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. £ 056-01-0 £ 9 2 2 80
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. £ 015-05-0 £ 3 4 3 24
Goytjen Geerts 4 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 75
Grietje Daniëls 3 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
wed. Grytje Jans 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 14
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
wed. Grytje Freerks 2 gering, pauper £ 006-16-0 £ 1 3 0 21
wed. Grytje Gerbens 2 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 21
Grytje Talma 4 vrijster bestaet maetigh £ 029-03-0 £ 5 1 0 56
Grytje Cornelis 4 gealimenteert £ -- £ 0 2 1 59
Grytje Claeses 5 en man, gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 81
Grytje Jans 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 87
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh £ 016-12-0 £ 1 1 0 95
wed. Grytje Beerns 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 129
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh £ 046-11-0 £ 8 3 0 136
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Grytje Folkerts 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 146
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh £ 022-17-0 £ 4 6 0 155
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh £ 017-00-0 £ 3 2 0 152
Gryttje Willems 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 12
Gryttje Jans 1 redelijk in staat £ 012-00-0 £ 2 1 0 17
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Gyke Simons 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 27
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 22
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 92
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 126
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh £ 024-00-0 £ 4 3 0 29
Hans Hansen 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 31
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 42
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 44
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost £ 019-15-0 £ 3 1 2 48
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 51
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
Hans Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 57
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 80
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 83
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 0 86
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 114
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 119
Hans Wopkes 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 130
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh £ 021-01-0 £ 4 3 0 138
Harke Geerts 6 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 105
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 109
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Harmanus Viedelius 7 stadsrentemeester £ 039-19-0 £ 7 2 0 119
Harmanus Sladoo 7 castmaeker gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 125
Harmen Blom 1 wever cu. £ 013-13-0 £ 2 3 1 7
Harmen Warners 1 wever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Harmen van Vlie 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 017-05-0 £ 3 4 1 9
Harmen Harmens 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 21
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 22
Harmen Harmens 2 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 23
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 25
Harmen Arents 2 weever cu. £ 020-17-0 £ 4 5 1 26
Harmen Velthuys 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Harmen Hendriks 2 weever cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 27
Harmen ten Veen 2 weversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Harmen Hendriks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Harmen Gerrits 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 39
Harmen Everts 3 bestaet taemelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 41
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering £ 011-13-0 £ 2 1 2 42
wed. Harmen Jansen 3 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 46
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 49
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 49
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 58
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Harmen Portier 4 coopman bestaet wel £ 078-19-0 £ 14 3 0 61
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 62
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 63
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 020-10-0 £ 3 3 2 64
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Harmen Wessum 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 72
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering £ 018-01-0 £ 3 1 3 72
Harmen Schoppen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 82
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 84
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 89
Harmen Harmens 5 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 90
Harmen Lucas 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 93
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Harmen Dirks 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 106
Harmen Sipkes 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 107
Harmen Hylkes 6 oud en seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 110
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 111
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. £ 040-00-0 £ 7 3 3 130
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh £ 025-00-0 £ 4 2 2 138
Harmen Visser 8 weever bestaet matigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 148
wed. Harmen Willems 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 153
wed. Harmke Warners 1 pauper £ 007-04-0 £ 1 2 0 9
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 91
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 10
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder £ 014-15-0 £ 2 1 0 69
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 16
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. £ 051-11-0 £ 9 4 2 25
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 91
Haye Boeles 5 weever geringh cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 92
wed. Haytse Claeses 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 25
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 49
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 66
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 7
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Heere Gerbens 2 stalman cu. £ 022-00-0 £ 4 3 0 29
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 36
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 37
Heere Harmens 4 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 72
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd £ -- £ 0 0 0 76
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 87
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
wed. Heere Dirks 6 zie Jan Heeres £ -- £ 0 0 0 111
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. £ 020-00-0 £ 3 5 0 137
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. £ 040-09-0 £ 7 2 3 3
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 61
wed. Helena Kuik 8 bestaet maetigh £ 020-12-0 £ 3 1 0 150
wed. Hendrik Annes 1 gealimenteerd £ -- £ 0 4 3 4
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 7
Hendrik Tijssen 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 8
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 12
Hendrik Pieters 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 12
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 15
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 16
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 16
Hendrik Hendriks 2 weever cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 21
Hendrik Jansen 2 wever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 21
Hendrik Stiphout 2 weever cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 22
Hendrik Coelman 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Hendrik Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 27
Hendrik Heermans 2 bestaen reedelijk cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 28
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 29
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 30
Hendrik Merkus 2 weever cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 30
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 31
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 37
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 39
Hendrik Jansen 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 39
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 40
Hendrik Beernts 3 weever cu. £ 022-17-0 £ 4 6 4 40
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. £ 011-13-0 £ 2 2 1 41
wed. Hendrik Lieuwes 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 44
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Hendrik Warners 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 47
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 49
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 49
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 50
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 50
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 51
Hendrik Janus 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 51
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 53
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 54
Hendrik Kamphuys 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 57
Hendrik Reidhorst 4 bestaet maetigh cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 57
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 60
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Hendrik Reints 4 weever gering £ 010-02-0 £ 2 1 0 61
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 64
Hendrik de Wit 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
wed. Hendrik Claeses 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 65
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
wed. Hendrik Jansen 4 bestaet gemeen £ -- £ 0 3 0 68
Hendrik Arents 4 weever gering £ 010-13-0 £ 2 1 1 74
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 74
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel £ 076-05-0 £ 13 2 3 76
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 77
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 78
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 78
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 78
wed. Hendrik Harmens 5 bestaet seer gemeen £ 015-13-0 £ 3 1 0 80
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen £ 029-09-0 £ 5 3 0 88
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 90
Hendrik Daniëls 5 turfdrager geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 91
wed. Hendrik Gerbens 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 4 91
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 92
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 96
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober £ 006-16-0 £ 1 5 1 98
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 99
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Hendrik Melcherts 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 107
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 107
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 110
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 111
Hendrik Taek 6 suikerbackersknegt cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 112
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 112
Hendrik Willems 6 weever reedelijk £ 019-13-0 £ 3 3 1 112
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 114
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 114
wed. Hendrik Pytters 6 bestaet wel £ 036-00-0 £ 6 3 0 114
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 118
wed. Hendrik Beernts 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 119
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 126
Hendrik Wassenaar 7 coopman bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Hendrik Pesma 7 notaris publicus £ 070-01-0 £ 12 3 1 128
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 130
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh £ 033-00-0 £ 6 3 0 135
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 136
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 138
Hendrik Norel 8 binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuis cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 139
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 143
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 147
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 148
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. £ 026-00-0 £ 4 2 3 149
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 149
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 150
Hendrik Postma 8 schipslaeper geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 152
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 51
wed. Hendrikjen Daniëls 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 1 52
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 99
Hendrina Hendriks 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 75
Henningh Cornelis 2 seer geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 23
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 15
Hessel Jelles 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
wed. Hessel Sytses 4 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 1 74
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 86
Hessel Jacobs 5 gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 3 0 92
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Hessel Jansen 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 109
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Hessel Jacobs 0 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 6 0 155
wed. Hesseltje 4 geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 76
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 78
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 144
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 124
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 4 1 15
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders £ 012-04-0 £ 2 1 0 33
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 59
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 81
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 141
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
wed. Hiltje Keimpes 4 gealimentteerdt £ -- £ 0 1 0 71
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 82
wed. Hiltje Jans 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 90
wed. Hinke Taekes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 18
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk £ 017-14-0 £ 3 1 0 24
Hinke Mosch 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 32
Hinke Dirks 7 bestaet maetigh wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 118
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 151
Horatius van Seyst 8 weever bestaet geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 153
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. £ 050-15-0 £ 8 3 0 103
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
Hubert Pieters 4 weever maetigh £ 009-13-0 £ 2 1 0 65
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 101
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 141
Hyke Jarigs 5 post gering £ 006-12-0 £ 1 0 0 81
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 34
wed. Hylke Hanekuyk 3 welgesteld burgersche £ 096-07-0 £ 16 5 0 54
Hylke Harmens 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 88
Hylkjen Fongers 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 5
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk £ 014-15-0 £ 2 1 0 85
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 144
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. £ 028-16-0 £ 5 2 1 110
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
IJsbrand Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
IJsbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 16
old burgemeester J. Form 7 collecteur van 't reëel cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 126
J. Wetsens 7 secretaris van de vijfdeels dijken bestaet wel cu. £ 107-03-0 £ 18 6 0 127
Jacob Claesen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 1
Jacob Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 7
Jacob Sipkes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 7
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. £ 014-15-0 £ 2 1 0 9
Jacob Dirks 1 wort gealimenteerd cu. £ -- £ 0 5 3 12
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 14
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 15
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 15
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 17
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. £ 068-01-0 £ 11 5 2 17
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 19
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 22
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk £ 030-00-0 £ 5 2 0 28
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. £ 015-13-0 £ 3 2 0 33
Jacob Jaspers 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 33
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. £ 080-00-0 £ 13 3 2 35
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. £ 090-00-0 £ 15 3 3 35
Jacob Norel 2 loodegieter, mr. £ 030-00-0 £ 5 3 1 36
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 2 2 41
wed. Jacob Christiaans 3 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 44
wed. Jacob Gerrits 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 47
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 62
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 63
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 67
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. £ 033-14-0 £ 6 4 1 68
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 71
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. £ 023-12-0 £ 4 2 2 73
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 74
Jacob Claesen 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 5 75
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 77
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 84
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 85
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 88
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 88
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 90
Jacob Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 92
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 93
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 93
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 95
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 96
Jacob Radsma 6 horlogiemaeker, mr. cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 101
Jacob Harmens 6 rentenier £ 018-19-0 £ 3 1 0 101
wed. Jacob Ripperts 6 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 107
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 109
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 111
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. £ 055-09-0 £ 9 4 0 112
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 118
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 121
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 123
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 124
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 126
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 127
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 128
wed. Jacob Wiersma 8 bakkerinne geringh £ 020-00-0 £ 3 3 0 135
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 142
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
wed. Jacob Jansen 8 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. £ 037-04-0 £ 6 6 1 152
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 153
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 153
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 77
Jacobus Reeman 4 trompetter Princejagt £ 022-11-0 £ 4 2 0 79
Jacobus Steevens 7 bestaet maetigh wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 120
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. £ 124-17-0 £ 21 4 0 124
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 4 0 138
wed. Jaene van Sloten 4 winkeliersche bestaet wel £ 044-06-0 £ 7 3 0 56
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 96
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 28
Jan Hansen 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen £ 044-08-0 £ 7 3 0 2
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. £ 019-13-0 £ 3 3 1 3
Jan Hendriks 1 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 4
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. £ 106-11-0 £ 18 3 0 4
Jan Alberts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 8
Jan Johannes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Jan Pieters Oldaen 1 voor de suikerrafineerderije, voor knegt en meyd £ 019-04-0 £ 3 2 0 9
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen £ 018-00-0 £ 3 1 0 10
wed. Jan Claeses 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 12
Jan Louws 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 12
Jan Willems 1 scheepstimmerman £ 018-00-0 £ 3 1 0 12
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 065-00-0 £ 11 5 2 15
Jan Claesen 1 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 15
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 15
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. £ 086-17-0 £ 14 4 1 17
Jan Sandstra 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 17
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 2 2 17
Jan Hessels 1 arbeyder in hout £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 18
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 4 0 18
Jan Trompetter 2 beurtschipper, old geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 20
Jan Trompetter 2 beurtschipper de jonge, redelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 20
Jan Claesen 2 wever cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 20
Jan Oenes 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 2 20
wed. Jan Matroosje 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 3 21
Jan Fokkes 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 21
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 21
Jan 2 molenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 22
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober £ 006-16-0 £ 1 1 1 22
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 22
wed. Jan Johannes 2 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 22
Jan Baentjer 2 timmermansknegt en gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 5 23
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. £ 028-11-0 £ 5 2 0 23
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. £ 036-12-0 £ 7 4 1 25
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 26
Jan Sjoerds 2 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 26
Jan Dirks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen £ 025-00-0 £ 4 3 2 28
Jan Lammerts 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 28
Jan Caspers 2 weever cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 29
Jan Gerrits 2 en suster, gemeen bestaen £ 012-13-0 £ 2 2 0 30
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt £ 011-13-0 £ 2 2 1 30
Jan Beernts 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 31
Jan Hendriks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 31
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 2 31
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
wed. Jan Hendriks 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 3 32
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een £ 020-09-0 £ 3 4 3 32
Jan Jansen 2 weever bestaet wel £ 024-16-0 £ 4 3 0 32
Jan Sybes 2 trekschipper £ 022-11-0 £ 4 2 0 32
Jan Roorda 2 schrijver wel begoedigt £ 168-10-0 £ 28 2 0 34
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen £ 028-00-0 £ 5 2 1 35
wed. Jan Hendriks 2 bestaet seer geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 36
Jan Everts 2 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 37
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper £ 010-17-0 £ 2 1 0 37
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 37
Jan Hansen 3 gering, wonende in de keet van dr. Tjallingii c.s. £ 011-13-0 £ 2 3 0 38
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen £ 020-01-0 £ 3 2 2 39
wed. mr. Jan de Wit 3 weeversche gering £ 011-01-0 £ 2 1 2 40
Jan Withuys 3 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 1 40
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 41
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 41
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 43
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. £ 033-05-0 £ 6 2 2 43
wed. Jan Beernts 3 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 44
Jan Jansen 3 bestaet reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 44
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 45
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 45
wed. Jan Beernts 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 47
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 47
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 022-01-0 £ 4 3 1 47
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 47
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd £ -- £ 0 2 1 48
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh £ 011-13-0 £ 2 2 1 48
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 49
Jan Lenningh 3 rentenier cu. £ 052-17-0 £ 9 2 0 50
wed. Jan Gerbens 3 wort gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 51
Jan Wouters 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 52
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 53
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen £ 015-01-0 £ 3 3 0 54
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 54
Jan Schoonebeecq 3 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 55
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. £ 065-02-0 £ 11 9 1 58
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 60
Jan Wouters 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 60
Jan Blom 4 weever gering cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 61
Jan Gleys 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Beernts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Gerrits 4 weever gering cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Jan Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Ottes 4 weever maetig £ 022-00-0 £ 4 2 0 62
Jan Huser 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 63
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 64
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 66
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 66
Jan Sybrens 4 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 66
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 68
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 6 69
Jan Wiglinghuisen 4 wijnsteekersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 69
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 70
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 71
Jan 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Jan Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Jan Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 75
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 75
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 76
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. £ 022-13-0 £ 4 3 4 77
Jan Jansen 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 78
Jan Lammerts 5 doghters, gealimenteerdt met turf £ -- £ 0 2 0 80
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. £ 035-19-0 £ 6 2 2 82
Jan Blauw 5 bestaet maetigh cu. £ 030-16-0 £ 5 3 0 83
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk £ 050-15-0 £ 8 5 0 84
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 84
wed. Jan Uilkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 84
wed. Jan Schonebeecq 5 bestaet reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 85
Jan Hendriks 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 85
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen £ 009-12-0 £ 2 1 0 85
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden £ 007-17-0 £ 1 1 0 86
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 86
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Jan Jetses 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 87
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 88
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 89
Jan Gerrits 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 90
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 90
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 91
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 0 91
Jan Harmens 5 weever geringh cu. £ 021-17-0 £ 4 4 2 92
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 0 92
Jan Peima 5 gerechtsboode reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 94
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 94
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. £ -- £ 0 3 0 94
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
Jan Wijngaerden 5 kleermaeker, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 95
Jan Jacobs 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 95
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh £ 021-04-0 £ 4 2 0 96
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 96
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 98
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. £ 018-04-0 £ 3 1 0 98
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 99
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 101
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. £ 033-09-0 £ 6 3 1 102
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk £ 040-00-0 £ 7 2 1 102
wed. Jan Scheltema 6 renteniersche £ 022-01-0 £ 4 1 0 103
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 103
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 104
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. £ 056-19-0 £ 10 5 2 105
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 106
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 106
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 107
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 108
Jan Oebles 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 108
Jan Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 110
Jan Jansen 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Jan Theunis 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 110
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 4 2 111
Jan Harmens 6 weever bestaet wel £ 011-12-0 £ 2 1 0 112
wed. Jan Gerrits 6 bestaet gering £ 011-13-0 £ 2 4 0 114
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 114
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 3 3 115
wed. Jan van Dorsen 6 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 2 116
Jan Zeylmaeker 7 commandeur op een Groenlandsvaerder cu. £ 040-00-0 £ 7 3 4 118
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 118
Jan Eyberts 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 120
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 120
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel £ 104-16-0 £ 18 8 1 121
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 121
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 122
wed. Jan Sikkes 7 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 124
Jan Martens 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 125
Jan Schut 7 coffyschenker matigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 126
Jan Pispot 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 129
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 129
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 2 3 129
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 130
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 131
Jan Wax 7 bakker, mr. gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 131
Jan van der Plaats 7 coopman bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 1 132
Jan de Reus 8 chirurgijn, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 4 2 134
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. £ 018-00-0 £ 3 4 2 135
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 135
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen £ 012-16-0 £ 2 1 0 135
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 025-12-0 £ 4 2 1 135
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 137
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 138
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk £ 006-12-0 £ 1 1 1 138
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 139
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. £ 029-05-0 £ 5 6 4 139
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 141
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. £ 017-13-0 £ 3 2 2 143
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 143
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 145
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 146
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 146
wed. Jan Tabes 8 bestaet geringh £ 015-00-0 £ 3 1 0 146
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. £ 017-16-0 £ 3 3 0 147
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh £ 006-16-0 £ 1 2 3 149
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 7 2 152
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum £ 070-00-0 £ 12 2 0 153
Jan Fopkes Swart 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 153
Jan Claesen 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 3 154
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
wed. Janke Gerbens 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 1
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein £ 022-17-0 £ 4 6 2 11
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen £ 008-17-0 £ 1 1 0 20
Janke Cornelus 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 32
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
wed. Janke Gerrits 4 arm £ 006-12-0 £ 1 1 0 76
Janke Wildschut 5 vlegster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
Janke Doekes 5 gladmangelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 89
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
Janneke Jans 1 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
wed. Janneke Jelles 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 18
wed. Janneke Harmens 4 seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 74
wed. Janneke Jacobs 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 113
Jarigh Fransen 1 arbeider £ 012-13-0 £ 2 2 0 1
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie £ 160-00-0 £ 27 7 0 35
Jarigh Westra 5 laekenkooper £ 092-07-0 £ 15 3 2 82
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester £ 014-15-0 £ 2 1 0 87
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 98
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. £ 028-14-0 £ 5 5 0 144
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder £ 017-00-0 £ 3 2 0 83
Jelger Elias 1 worden gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 14
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 52
Jelle Ottes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 24
Jelle Stijl 5 bontreeder, mr. £ 071-09-0 £ 12 2 0 80
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 86
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 89
Jelle Jetses 5 rentenier cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 98
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
wed. Jelle Douwes 6 van geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 136
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 143
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 145
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 113
Jelte Jeltes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 11
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. £ 023-16-0 £ 4 2 1 81
Jeltje Claeses 6 gealimenteerd door goede vrinden £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Jentje Dirks 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 0 24
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer £ 007-17-0 £ 1 1 0 53
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 142
Jetse Roorda 1 wel begoedight cu. £ 168-00-0 £ 28 4 1 17
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman £ 015-08-0 £ 3 1 2 70
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 79
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. £ 039-17-0 £ 7 2 2 129
Jetske Jans 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 27
Jetske van Taeaeken 5 winkeltje geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 80
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 88
wed. Jetske Hansen 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 110
wed. Jetske Rinses 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 122
Jilderen Ruirds 8 bestaet geringh cu. £ 007-17-0 £ 1 1 0 142
wed. Jildert Sipkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 81
Jilles Bakker 1 metselaar cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 6
Jilles Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 8
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 45
Jilles Martens 7 bestaet seer armptlijk cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 129
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 138
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 39
Jocchum Cornelis 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 16
Jocchum Eelkes 2 van geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 24
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Jocchum Meyes 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 6 0 90
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 129
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 1 130
wed. Jocchum Douwes 8 van geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 3 0 147
wed. Jocchum Stellingwerf 8 bestaet geringh £ 017-08-0 £ 3 2 1 150
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 19
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 38
Johan Johannes 3 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 42
wed. Johanna Alberts 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 3 148
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 6
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen £ 055-07-0 £ 9 5 1 9
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 16
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 24
Johannes Steffens 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 5 26
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche £ 018-00-0 £ 3 1 0 28
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 42
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh £ 011-09-0 £ 2 1 1 44
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 3 1 55
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 58
Johannes Lodewijks 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 1 67
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 68
Johannes de Waart 4 kock op 't admiraliteyts Jagt van maetigh bestaen £ 033-04-0 £ 6 4 3 69
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 70
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. £ 033-11-0 £ 6 4 2 71
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 72
wed. Johannes Haentjes 4 gering bestaen £ 012-01-0 £ 2 3 0 77
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 83
Johannes van Zeyst 5 toornblaeser gemeen cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 84
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 96
Johannes Schaaf 5 matroos reedelijk cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 103
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 112
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 119
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 125
Johannes Peaus 8 paruikemaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 137
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 139
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 140
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 142
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 144
Johannes 8 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 145
Johannes Jacobs 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 5 148
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 148
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge £ 018-00-0 £ 3 1 0 149
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 151
Johansen Fransen 7 oud en seer geringh £ 011-13-0 £ 2 3 0 130
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
wed. Jolte Jelles 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 3 48
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel £ 022-00-0 £ 4 1 1 14
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 4 0 20
Joost Zeeman 2 geregtsboode cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 35
wed. Joost Popta 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 93
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 077-14-0 £ 13 5 0 127
Joris Baernts 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 1 50
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 54
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 67
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 46
Joseph Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Joseph van Norden 6 winkelier geringh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 104
wed. Jouke Johannes 1 gering bestaan £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 103
Jouke Jolles 7 oud en arm cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 121
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 45
Junius Alema 1 wel begoedigt cu. £ 133-05-0 £ 22 4 0 3
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen £ 011-12-0 £ 2 1 0 1
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 15
Jurjen Jans 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Jurjen Jansen 3 geringh bestaen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 68
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 71
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 79
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 119
wed. Jurre Jans 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 25
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 149
Jurrien Stapert 8 lidsetter, mr. maetig £ 045-00-0 £ 8 2 0 152
Karst Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 39
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 1
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal £ 011-09-0 £ 2 2 0 41
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen £ 013-05-0 £ 2 1 0 81
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 88
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 140
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 11
Keympe Reydsma 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 96
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. £ 075-19-0 £ 13 3 3 132
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 13
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 20
wed. Klaas Willems 2 scheerster £ 006-16-0 £ 1 2 0 28
Klaas Joosten 2 en suster, bestaen redelijk £ 030-07-0 £ 5 3 0 30
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 36
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 17
Klaes Lodewijks 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 22
wed. Klaeske Lolkes 2 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 1 0 21
Klaeske 3 dienstmaegd (bij) weduwe Menalda geringh £ -- £ 0 1 0 42
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 80
Kornelia Kuik 4 gering bestaen £ 010-17-0 £ 2 1 0 57
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 39
Laas Piers 1 bestaet seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 6
Laas Spannenburgh 7 kladferver maetigh cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 120
wed. Lamkjen Daniëls 2 arbeydster £ 006-16-0 £ 1 2 0 33
Lammert Martens 1 wint niets £ 009-13-0 £ 2 1 0 11
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 31
Lammert Jansen 2 sakkedraeger £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 91
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 98
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 3 0 15
Leendert Jansen 2 weever cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 24
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 135
wed. Leentje Tijssen 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 46
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 51
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 11
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 12
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. £ 024-15-0 £ 4 2 1 37
Lieuwe Dirks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 2 40
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 42
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 57
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
Lieuwe Sybes 4 bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 78
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk £ 032-15-0 £ 5 2 0 80
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen £ 018-01-0 £ 3 2 0 105
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. £ 066-13-0 £ 11 3 4 127
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
wed. Lijsbert Remmerts 3 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
Lijsbert Pytters 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 84
wed. Lijsbert Tjallings 5 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
wed. Lijsbert Lolles 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 90
Lijsbert Claeses 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
wed. Lijsbert Hansen 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 3 122
wed. Lijsbert Pytters 7 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 123
wed. Lijsbert Joosten 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 137
wed. Lijsbert Sjoerds 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Livius Prigge 8 zie Midlum £ -- £ 0 0 0 139
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 51
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh £ 014-09-0 £ 2 2 0 46
Lolke Beernts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 6
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 99
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk £ 012-04-0 £ 2 1 0 109
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 114
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 153
wed. Lolkjen Ages 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 126
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche £ 057-04-0 £ 10 2 0 128
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 69
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 43
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 127
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 49
Lubbert Steevens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Lucas Bos 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 97
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 141
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 84
Lysbeth Boskhak 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 4
Maartje Joosten 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Maertje Theunis 2 spoelster £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Maertjen Alefs 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 110
wed. Maeyke Tjeerds 1 seer gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 2
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. £ 079-11-0 £ 13 4 3 141
Marijke Sydses 4 £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 2
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 1 2 11
wed. Marten Hessels 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 28
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering £ 013-06-0 £ 2 1 2 43
wed. Marten Beernts 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 52
Marten Dirks 4 setschipper geringh £ 024-03-0 £ 4 3 1 57
Marten Beernts 4 weeversknegt soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Marten Jans 5 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 83
Marten Claesen 5 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 85
Marten Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 90
Marten Martens 5 weever gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 92
wed. Marten Jansen 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 96
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. £ 014-13-0 £ 2 2 1 111
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
wed. Marten Jilles 7 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 128
Martje Joosten 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 123
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe £ -- £ 0 0 0 112
Mattheus van Gerven 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 46
Matthijs Waller 6 rustmeester onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 21
wed. Mayke Ewouds 4 seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 75
wed. Mayke Wybes 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 111
Mayke Simons 6 nayster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 114
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. £ 050-09-0 £ 8 4 0 37
wed. Melle Douwes 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 107
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel £ 080-00-0 £ 13 5 2 151
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper £ 048-07-0 £ 8 2 0 11
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 95
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 17
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. £ 048-12-0 £ 8 3 0 121
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 39
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 42
Meyndert Willems 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 42
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 96
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 116
wed. Meyndert Monses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 4 0 126
Meyndert Jansen 7 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 109
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 64
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 121
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 111
Minke Gabbes 1 nayster geringh £ 007-16-0 £ 1 1 0 2
wed. Minke Ritskes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 16
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Minne Abes 1 geringh £ 011-01-0 £ 2 1 2 10
Minne Hendriks 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 29
Minne Wilda 2 bakker, mr. £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Minne Feddes 2 arbeyder cu. £ 017-05-0 £ 3 2 1 34
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 41
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Minne Cornelis 5 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 90
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indiën £ 014-15-0 £ 2 1 0 126
Monse Meynderts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. £ 029-04-0 £ 5 5 0 23
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh £ 017-00-0 £ 3 1 0 129
wed. Neeltje Tyttes 8 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 140
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. £ 015-05-0 £ 3 3 2 105
wed. Obbe Finkelbosch 7 gealimenteerd £ -- £ 0 4 1 124
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 127
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 153
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. £ 045-00-0 £ 8 2 1 155
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 6
Oeds Lolkes 1 pauper, gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 0 5
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 104
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Oene Fokkes 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 29
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh £ 015-01-0 £ 3 3 0 126
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 6
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 8
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 97
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. £ 027-13-0 £ 5 3 0 123
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. £ 024-03-0 £ 4 2 3 69
Otte Aukes 1 beurtschipper, old £ 017-00-0 £ 3 1 0 11
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Otte Hettes 4 weever geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 78
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. £ 084-00-0 £ 14 4 1 119
Otte Joris 8 schipper maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman £ 011-01-0 £ 2 1 2 76
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Petronella van Idsinga 4 met zoon secretaris Beima, bestaet wel £ 203-12-0 £ 34 6 0 74
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. £ 053-07-0 £ 9 4 2 82
Philippus Bos 4 maetig bestaen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 72
Philippus Swart 5 voorsanger van Groote Kerk bestaet wel £ 039-19-0 £ 7 2 0 87
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 121
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Piebe Jacobs 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 43
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
vrouw Pier Beernts 1 pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. £ 024-00-0 £ 4 4 1 22
wed. Pier Andries 2 soober bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
Pier Wouters 4 schuitschipper £ 046-11-0 £ 8 3 0 59
wed. Pier Baentjer 5 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 4 1 81
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 93
Pier Reydses 7 en suster, bestaet seer geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 131
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 145
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. £ 019-14-0 £ 3 2 0 1
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 2
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Pieter Laeses 1 wort gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 3 4
Pieter Jansen 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 9
Pieter Jacobs 1 weever cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 10
wed. Pieter Thomas 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 13
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 16
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 17
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 18
Pieter Claesen 2 weever cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 20
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. £ 039-03-0 £ 7 2 4 22
Pieter Waeterman 2 galliootschipper cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 23
wed. Pieter Sleef 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 24
Pieter Pool 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 25
vrouw Pieter Arents 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 28
Pieter Jansen 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 5 28
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 33
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh £ 037-09-0 £ 6 3 2 38
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 40
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 41
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter £ 007-16-0 £ 1 1 0 43
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel £ 011-12-0 £ 2 1 0 43
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 43
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 50
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 50
Pieter Jansen 3 welgestelde burger cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 52
wed. Pieter Hendriks 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 1 53
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. £ 071-15-0 £ 12 3 0 59
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 60
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Pieter Claesen 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 65
Pieter Scheltema 4 weeversbaes geringh £ 022-03-0 £ 4 2 2 71
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. £ 077-01-0 £ 13 5 2 77
wed. Pieter Gerlofs 4 wel begoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 77
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. £ 035-00-0 £ 6 2 0 83
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 86
wed. Pieter Jacobs 5 bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 88
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Pieter Cornelis 5 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 97
Pieter Daniëls 5 winkelier en paruikmaker cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 99
wed. Pieter Wassenaer 6 geringh bestaen £ 015-13-0 £ 3 4 0 106
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. £ 024-01-0 £ 4 5 3 108
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen £ 018-19-0 £ 3 1 0 109
Pieter Geerts 6 heeft sijn vrouw verlaeten cu. £ 006-16-0 £ 1 2 1 110
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 115
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 118
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. £ 035-09-0 £ 6 2 3 121
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 122
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 132
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. £ 050-00-0 £ 8 3 3 134
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. £ 035-11-0 £ 6 3 0 144
Pieter Scheltema 8 coopman bestaet wel cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 145
Pieter Daniëls 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 5 4 149
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh £ 020-17-0 £ 3 5 1 152
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 155
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 1 135
Poulus Jansen 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 5
Poulus Jansen 3 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 52
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 027-15-0 £ 5 2 1 60
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 145
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 70
Pybe Talma 7 vrijgesel bestaet wel £ 028-00-0 £ 5 1 0 132
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 141
wed. Pyke Hommes 8 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 18
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. £ 033-14-0 £ 6 2 0 30
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 31
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 38
Pytter Plas 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Pytter Jansen 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 44
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering £ 019-05-0 £ 3 5 0 67
Pytter Wijdenburgh 4 ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteyt £ 374-15-0 £ 62 8 0 74
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 77
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 77
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 82
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Pytter Huberts 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 91
Pytter Sytses 5 bestaet seer sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 95
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 102
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 104
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 116
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 131
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 134
Pytter Ulbes 8 man nae Indiën geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 136
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 4 137
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 138
wed. Pytter Gaeles 8 seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 141
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 141
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 150
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 155
wed. Pyttje Warners 1 wed. Jan Theunis, geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 13
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh £ 006-12-0 £ 8 2 0 102
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 145
Quintje Jans 2 bestaet seer geringh en wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 25
R. Swart 7 clercq ter secretarye £ 018-16-0 £ 3 2 0 125
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 68
Rein Gerlofs 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Rein Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 87
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter £ 072-01-0 £ 12 4 0 104
Rein Swael 8 schipper op 't admiraliteytsjagt bestaet wel cu. £ 055-00-0 £ 9 3 1 139
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 104
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
wed. Reinouke Obbes 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 1 136
wed. Reinskjen Sipkes 8 gealimenteerd £ -- £ 0 2 4 136
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 10
Remmert Huberts 2 bestaet geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 22
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen £ 017-00-0 £ 3 2 0 114
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. £ 066-16-0 £ 11 4 1 10
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 81
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel £ 029-03-0 £ 5 4 0 93
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh £ 020-08-0 £ 3 2 1 110
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 43
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh £ 006-16-0 £ 1 1 2 142
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk £ 011-04-0 £ 2 1 1 17
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 1 46
Righstje 8 arbeydster vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 144
wed. Rijk Harmens 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 141
Rimmert Rommerts 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 25
wed. Rimmert Luitjens 3 bestaet reedelijk £ 009-01-0 £ 2 1 0 46
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 77
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indiën cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm £ -- £ 0 1 0 10
Rinske Symons 2 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 26
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
wed. Rinske Jans 6 bestaet reedelijk wel £ 022-05-0 £ 4 1 0 108
wed. Rinske Claases 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 122
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 126
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
Rintje Vos 5 van gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 84
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 108
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 109
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 124
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. £ 114-01-0 £ 19 3 0 74
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 93
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 146
Roelof Meynderts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Roelof Roelofs 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 31
wed. Roelof Tijssens 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 49
wed. Roelof Wetsens 4 spoelster zijnde arm £ 006-16-0 £ 1 1 2 71
Roelof Jansen 5 bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 82
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 89
Romke Wassenaar 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 028-07-0 £ 5 3 1 3
Romke Lantingh 2 procureur gemeen £ 027-08-0 £ 5 2 1 35
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 97
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. £ 063-16-0 £ 11 5 0 126
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 107
wed. Rommert Remmerts 0 bestaet geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
Ruird Hessels 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 14
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman £ 039-19-0 £ 7 2 0 33
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 51
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 57
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk £ 041-15-0 £ 7 3 0 57
Ruird Rintjes 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 73
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 78
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 142
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Rutger Tjerks 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 48
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 4 4 106
wed. Ruurd Jans 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 13
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 14
S. Nauta 4 faendrik; strandmeester cu. £ 052-19-0 £ 9 3 4 77
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. £ 038-17-0 £ 6 5 1 125
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 146
wed. Saara Gilles 8 bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 134
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 73
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 106
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 135
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 10
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 76
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel £ 055-00-0 £ 9 3 0 144
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen £ 015-16-0 £ 3 2 0 10
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 4
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 4 1 142
Sara Andries 5 nayster bestaet wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 97
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh £ 011-13-0 £ 2 1 0 136
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh £ 025-00-0 £ 4 1 1 145
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. £ 035-05-0 £ 6 4 4 34
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 62
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 78
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 97
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 2 155
Seerp Wildschut 7 coopman welbegoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 125
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 64
Sible Lodewijks 2 wever cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 36
Sierk Tolsma 1 wel begoedight cu. £ 137-01-0 £ 23 3 2 4
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 10
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. £ 017-00-0 £ 3 1 0 111
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 132
Sieuke Jacobs 5 zie Jan Hansen £ -- £ 0 0 0 88
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 126
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 6
Sikke Jansen 1 wort gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 12
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen £ 006-16-0 £ 1 3 1 50
wed. Sikke Siderius 4 geringh bestaen £ 008-09-0 £ 1 2 0 69
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 107
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 119
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 22
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 74
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 81
Simon Willems 7 herbergier soober cu. £ 034-16-0 £ 6 4 4 125
Sipke Sybrens 1 weever cu. £ 018-00-0 £ 3 2 2 13
wed. Sipke Arjens 2 van gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 3 0 19
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 20
Sipke Aedes 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 65
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 101
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 112
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt £ 025-09-0 £ 4 2 0 114
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. £ 054-11-0 £ 9 3 5 118
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 118
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Sjieuke Oeges 7 geringhe vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 118
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 3 110
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. £ 055-00-0 £ 9 5 4 135
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 1
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 3
Sjoerd Tjebbes 1 matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 5
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. £ 050-00-0 £ 9 3 0 36
Sjoerd van der Hout 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 37
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 42
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 44
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 51
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 64
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 72
Sjoerd Annes 5 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 97
wed. Sjoerd Wybrens 5 van goed bestaen £ 048-15-0 £ 8 2 1 98
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 152-07-0 £ 25 4 2 101
Sjoerd Talma 6 coopman wel begoedigt £ 160-00-0 £ 27 4 1 101
Sjoerd Andries 7 bestaet wel cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 128
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh £ 018-00-0 £ 3 2 0 138
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Sjoerdtje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. £ 026-12-0 £ 4 2 3 71
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 020-01-0 £ 4 2 2 112
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 132
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 41
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 46
Steffen Elias 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 108
wed. Stoffel Saekes 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 77
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh £ 011-13-0 £ 2 1 2 126
wed. Styntje Jacobs 2 gealimenteerd door goede vrinden £ -- £ 0 1 0 36
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 0 0 84
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
wed. Styntje Foppes 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 70
Swerus Ruirds 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 41
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster £ 006-12-0 £ 1 1 0 3
Sybe Simons 1 matroos cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 7
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk £ 015-01-0 £ 3 2 0 51
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 78
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 125
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 140
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 141
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 27
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. £ 031-02-0 £ 5 2 3 34
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel £ 048-07-0 £ 8 2 0 96
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. £ 088-17-0 £ 15 5 0 95
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 140
Sybren Symons 1 schipper, old gering £ 010-17-0 £ 2 1 0 11
wed. Sybren Pytters 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 13
Sybren Sipkes 2 wever geringh £ 018-16-0 £ 3 2 0 22
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 54
Sybren Pieters 3 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. £ 034-17-0 £ 6 3 3 105
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. £ 044-01-0 £ 7 6 2 107
Sybren Joghums 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 153
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt £ 006-12-0 £ 1 1 0 37
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 102
wed. Sybrigjen Jans 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 140
wed. erven Syds Schaef 6 wegens de dienstmaegt £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt £ 017-00-0 £ 3 1 2 32
Symon Stijl 2 bontreeder bestaet wel cu. £ 098-03-0 £ 16 3 0 36
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs £ 014-09-0 £ 2 2 0 53
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 85
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 119
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh £ 020-00-0 £ 3 1 0 134
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh £ 025-00-0 £ 4 3 0 135
Symon Jans 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 139
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 149
Sytse Poelstra 1 peerdepiceur gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 8
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk £ 019-01-0 £ 3 2 1 19
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. £ 040-00-0 £ 7 4 0 99
wed. Sytse Harkes 6 gealimenteert £ -- £ 0 2 2 103
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 120
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 146
Sytske Jans 2 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
wed. Sytske Ruurds 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 34
wed. Sytske Claeses 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 98
Sytske 6 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
wed. Sytske Cornelis 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 119
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 136
Sytske Yges 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 139
wed. Tabe Jansen 7 geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 121
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
Taede Steensma 2 bestaet seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 34
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 63
Taeke Sikkes 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
Taeke Pytters 2 weever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 27
wed. Taeke Yntes 4 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 57
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 73
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 97
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 118
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh £ 014-05-0 £ 2 2 1 120
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 28
wed. Tettje Douwes 1 genietende alimentatie £ -- £ 0 1 0 3
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 128
Teuntje Feykes 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
ds. Th. Wopkens 8 leeraer van de doopsgesinde gemeente, old £ 050-00-0 £ 8 2 0 153
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe £ -- £ 0 0 0 66
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 71
Theunis Jilts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Theunis Remmerts 1 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 17
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 19
Theunis Ziegers 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 32
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein £ 012-13-0 £ 2 2 0 33
Theunis Roosendaal 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 42
Theunis Jansen 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 52
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 59
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh £ 019-05-0 £ 3 1 2 62
Theunis Weslingh 4 bontreeder, mr. en winkelier cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 63
Theunis Alberts 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 97
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Theuntje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 11
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 95
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 20
Thomas Waterbeecq 3 arbeyder bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 59
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 146
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 149
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. £ 024-01-0 £ 4 4 0 97
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 3
Tjalling Geerts 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 36
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 37
Tjalling Dirks 4 seer geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 66
Tjalling Tjallingii 7 apothecarius maetigh wel cu. £ 073-01-0 £ 12 3 4 125
Tjallingh Sopingius 3 coster bestaet maetigh cu. £ 129-09-0 £ 5 3 0 44
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 83
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. £ 012-04-0 £ 2 1 0 38
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 8
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. £ 064-08-0 £ 11 4 0 24
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 54
Tjebbe Spannenburgh 4 tinnegieter maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 71
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 138
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 3 8
wed. Tjeerd Claeses 1 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 1 12
Tjeerd Sandstra 2 turfdraeger cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 30
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 35
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 43
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 47
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 043-17-0 £ 8 4 0 83
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Tjeerd van der Sluis 6 coopman bestaet wel £ 130-11-0 £ 22 5 0 101
Tjeerd Radsma 6 horlogiemaeker, mr. £ 032-15-0 £ 5 2 0 104
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 105
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman £ 040-00-0 £ 7 4 2 155
wed. Tjeerdtje Pieters 1 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 1
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Tjepke Gratema 2 £ 133-17-0 £ 22 0 0 36
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 5
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
wed. Tjerk Rutgers 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 49
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 55
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 56
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 134
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 149
wed. Tjieskjen Wybes 6 sonder bedrijff, geringh £ 029-03-0 £ 5 4 0 106
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster £ 006-16-0 £ 1 1 1 34
wed. Tjietske Robijns 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 42
wed. Tjietske Lolles 5 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 0 94
wed. Tjietske Willems 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 113
Tjietske Arjens 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 138
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 134
Trijntje Oosterbaan 1 vrijster gemeen bestaen £ 013-10-0 £ 2 1 0 2
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel £ 045-00-0 £ 8 3 0 3
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 11
wed. Trijntje Dirks 1 pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 18
Trijntje Wybrens 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 18
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk £ 016-00-0 £ 3 1 0 31
Trijntje Boontes 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 33
wed. Trijntje Fransen 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 42
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 50
wed. Trijntje Roukes 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 2 52
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 58
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
wed. Trijntje Jans 4 arme vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
Trijntje Harmens 4 stijffster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 70
wed. Trijntje Fokkes 4 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 76
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de £ 006-16-0 £ 1 1 2 92
wed. Trijntje Sipkes 5 van sober bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 2 94
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 97
wed. Trijntje Lieuwes 6 seer arm £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
wed. Trijntje Jans 6 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 112
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne £ 030-00-0 £ 5 1 0 113
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh £ 018-01-0 £ 3 2 0 115
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh £ 009-01-0 £ 2 1 0 135
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 140
wed. Trijntje Minnes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
wed. Trijntje Eerrema 8 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 130
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 146
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 151
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. £ 045-00-0 £ 8 3 4 25
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 53
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 113
wed. Tytte Jansen 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 122
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 153
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 5
Tyttje Willems 7 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 124
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 116
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 20
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 53
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 59
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 87
wed. Uilke Pytters 8 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 141
Uilkjen Cornelis 3 met haer broeder, bestaen geringh £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
wed. Uiltje Aukes 7 geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 129
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 25
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. £ 024-13-0 £ 4 4 3 63
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 74
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. £ 022-17-0 £ 4 6 0 8
Warner Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 104
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. £ 027-13-0 £ 5 6 3 153
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indiën seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 131
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 103
Weine Norel 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 123
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 128
wed. Werp Bastiaens 6 van gemeen bestaen £ 010-17-0 £ 2 1 0 113
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 41
Wessel 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 45
Wessel Geerts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 70
Wigle de Vries 1 strandmeester binnendijx cu. £ 044-14-0 £ 7 2 4 11
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt £ 141-13-0 £ 24 4 0 4
Willem Simons 1 alimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 4
Willem Lammerts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Willem Josephs 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 2 12
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
wed. Willem Willems 2 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 21
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 32
wed. Willem Jansen 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 1 42
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
wed. Willem Prins 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 4 1 62
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 65
Willem Cassel 4 blauferver reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 72
Willem Beernts 4 weever gering cu. £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. £ 026-01-0 £ 4 4 2 73
Willem Westerhof 5 laekenkooper maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 80
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 85
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 89
Willem Boneta 5 gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 4 2 92
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 93
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 94
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen £ 018-05-0 £ 3 3 2 94
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 120
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 155
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 13
Wopke Hanses 2 matroos £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 39
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 87
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh £ 013-05-0 £ 2 1 0 106
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 146
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. £ 018-06-0 £ 3 2 1 7
Wouter Jans 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 64
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder £ 028-07-0 £ 5 2 0 118
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 9
Wybe Piers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Wybe Fongers 1 arbeyder gering £ 011-13-0 £ 2 3 0 16
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
wed. Wybe Wybes 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 31
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel £ 057-04-0 £ 10 2 0 35
Wybe Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 45
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 60
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 96
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 102
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 113
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 142
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 0 152
Wybrandus Itsma 6 wel begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 30 4 0 103
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 4
Wybren Ulbes 1 pauper, gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 8
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 34
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 74
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 79
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 94
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 3 27
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 81
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 104
Wyger Swerms 8 zie Jan de Reus £ -- £ 0 0 0 134
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 145
Wyntjen Rost 4 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 78
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 78
Wytse Wassenaar 1 veerschippers gildeboode £ 013-05-0 £ 2 1 0 3
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 98
Wytse Vettevoogel 6 wolkammer, mr. £ 050-00-0 £ 8 4 2 105
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel £ 024-15-0 £ 4 1 0 58
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd £ -- £ 0 5 3 7
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. £ 031-07-0 £ 5 2 0 34
Yde Ydes 4 matroos cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 57
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 128
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 144
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 7
wed. Yffke Huberts 1 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 7
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 86
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh £ 032-15-0 £ 5 2 0 116
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 26
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein £ 007-16-0 £ 1 1 0 42
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 030-00-0 £ 5 5 2 149
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 5 2 92
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 110
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
wed. Ynskjen Jilts 3 spoelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 30
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Ype Durks 2 matroos cu. £ 015-05-0 £ 3 4 0 21
Ype Feykes 2 geen bedrijf, bestaet wel £ 017-04-0 £ 3 1 0 26
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 56
Ype Meynderts 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 68
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 79
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 120
Ype Willems 7 sleeper gering £ 011-13-0 £ 2 5 0 129
Ysaäk Fokkes 1 wever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 4
Ysaäk van Ruth 8 casteleyn in Leeuwenburgh bestaet maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 5 4 137
Ysaak Roosen 2 ferwer maetigh cu. £ 050-08-0 £ 8 3 2 25
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 59
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 63
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 67
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein £ 009-16-0 £ 2 2 0 96
Ysbrand Felten(s) 6 oud en arm cu. £ 006-16-0 £ 1 2 0 109
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen £ 018-19-0 £ 3 1 0 128
wed. Ytske Wybrens 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
Yttje Sikkes 1 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Yttje Beerns 4 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 68
Yttje Sikkes 5 bestaet soober £ 006-12-0 £ 1 1 0 95
wed. Yttje Ulbes 6 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh £ 022-11-0 £ 4 2 0 120
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
Yve Heeres 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 75
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 118
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. £ 008-09-0 £ 1 2 0 11
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld £ 018-19-0 £ 3 1 0 17
wed. Zytje Douwes 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 6 3 68