Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
0 Telegraafkantoor Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"
44 Politiebureau
13 Frans Tjallingii Fabr. v. muurtegels
41 Station Staatsspoor
0 Rijkstelegraafkantoor Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"
40 Station Ned. Tramwegen Mij.
36 J.H.W. Backer Overbeek In ass. Lid v.d. fa.B. v. Loon & Zn.
38 J. v. Hulst Almenum 188
51 H. de Vries Vischhandel Anjelierstr. 16
2 J. Foekens Cargadoor en Expedit. Breedeplaats
1 Repko & Co. Cargadoors Breedeplaats
42 Scheepvaart- en Steenkolen Mij. Brouwerstr.
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen Brouwerstr. 12
6 Wm.H. Müller & Co. Hoofdkant., Cargadoors en expedit. Brouwerstr. 12
39 H. Lichtendahl Vischrooker Burgebuurtspoortje
7 fa. Sjoerd Hannema Zoutzieder en koopman Christoffelsteeg
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
22 Gem. gasfabriek Dir. Fabrieksplein
17 fa. Jan Fontein Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar Franekereind
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
48 R.W. Duinker Groothandel in steenkolen Franekereind 8
19 gebr. Voss voorh. H. en B. Flottow & Co., In dames- en heerenkleeding Gr. Breedeplaats
20 A. v. Messel Handelsagent Heiligenweg 60
52 Th. Roorda Exportslager en Vellenblooter Hoogstr. 1
31 S. Klein Grossier in kol. waren Hoogstr. 25
47 J. Wiersma handelsagent Kl. Voorstr.
43 G. Veenstra Stoombootagent Noorderhaven
53 Zeilmaker & Co. Koopl. Noorderhaven
10 firma Harmens & Zoon Corr. Ned. Bank Noorderhaven
11 Sikke Fekkes Scheepsbevrachter Noorderhaven
12 D. Fontein Hzn. Agent Noorderhaven
26 Jac. Fontein Cargadoor, Expedit. Noorderhaven 104
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderhaven 17/19
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderhaven 17/19
46 Binnenl. Maatsch. voor Schelpenvisscherij en Bergingszaken "de Hoop" Dir. P. Ritzes Noorderhaven 21
14 J. v. Hulst Fabrik. Noordijs
32 N. Simonsz Lid. Ged. Staten v. Friesland Noordijs 19
33 S. Hannema Lzn. Noordijs 21
21 A. Blok Exportslager Rommelhaven
45 Louis v. Gelder Veehandel Rommelhaven 26
25 Friesche Coöperatieve Vischhandel Directeur Roptaweg
36 B. v. Loon & Zn. Houthandel Rozegr. 17
50 W.C. Postma Koopman Rozengr. 18
35 G.I. Zwaga Hôtelh. Rozengr. 27
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en expediteurs Voorstr.
56 dr. E.C.D. Nierstrasz Geneesheer Voorstr.
8 fa. Fontein & Tjallingii Houthandelaren Voorstr.
27 Focke S. Klein Theehandelaar Voorstr.
28 P. Wagter & Zn. Bloemisten Voorstr. 27
37 Jac. Hannema Voorstr. 28
18 Wm.H. Müller & Co. Cargadoors en Expedit. Willemshaven
18 Norddeutscher Lloyd Bremen, Passage-agentuur, Wm. H. Müller & Co. Willemshaven 2
55 Verplegingsgesticht Zuid Oost Bolwerk
49 S. Beitschat Tzn. Comm. in hout Zuid-Oostersingel 17a
3 G.A. van Slooten Handelaar Zuiderhaven
4 T. Vellinga & Co. Cargadoor, expedit. Zuiderhaven
15 Naaml. Venn. "Hout-Import", voorh. Hubert Jans & Co. Zuiderhaven
16 J.F. Posthuma Pzn. Kassier en Comm. in eff. Zuiderhaven
23 fa. gebrs. Scheuer Vertegenw. C. Kuhlman Jzn. Zuiderstr. 18
23 C. Kuhlman Jzn. Cargaddor, expedit. en assurantieagent Zuiderstr. 18