Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
281 gebr. Boomstra Vish.
359 J. Keizer Werkbaas waterschap De Rietpolder
841 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Kant.
991 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. R. v.d. Spoel
525 Gemeente en Gem. Instellingen Gem.-Ontv. en centraal kassier
941 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Vischafslag
656 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Reiniging (8-12, 13½-17½)
562 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr.
218 fa. C. Kuhlman Jzn. Waterklerk T. Kaale
971 D. Lanting Comm. in aardapp., kunstmest en vlas
833 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. firm. J. & L. v. Drooge
0 kon. Marechaussee zie onder: Landmacht, Kon.
955 Wasscherij (Model) Fa. B. Koster & Co.
998 Brugwachter Hopmansbrug
821 fa. gebr. Bouritius Fabr. v. Suikerw.
521 fa. Sjoerd Hannema Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank
511 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Woonh. Dir.
0 A.T.O., v. Gend & Loos N.V. zie onder: Gend & Loos N.V., v.
700 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Chef van Dienst
500 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Directeur
847 Holl. Beton Mij N.V. Werk Schutsluizen, keet uitvoerder
833 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. Dir. J. & L. v. Drooge
534 Spoorwegen, Nederl. Vrachtg.bur.
909 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Proc.h., J. v.d. Meulen
729 S. Homminga Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.
854 A. Tuinman & Zn. Houtfactors bevr. overslag exped.
380 K.IJ. Tamminga Veehouder Achlum
637 J.L. Wiersma Veehouder Achlum
258 U. v. Dijk Landb. Achlum
780 C. Bosch Landb. Achlum
264 S.S. Veersma Achlum
756 P. Loonstra Kruidenier Adm. Stellingwerfstr.
990 F. Frölich Aann. Adm. Stellingwerfstr.
373 M. v.d. Heide Adm. Stellingwerfstr.
688 fa. A.E. Nauta Groentenh. Adm. Stellingwerfstr.
880 E. Huizing Onderw. Pr. Julianaschool Adm. Stellingwerfstr.
850 G. de Glee Fruit- en groentekw. Almenum
785 Tj.O. Smeding Ambachtsschoolstr.
785 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Ambachtsschoolstr.
805 G.A. Meester Dir. bijkant. Harl. v.h. Gewest. Arb.bur. Ambachtsschoolstr.
618 W. Woudstra Slagerij Anjelierstr.
570 mej. W.M. de Boer Vroedvrouw B. Toussaintstr.
504 S.P. Hellingwerf Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur. B. Visserstr.
638 D. Quarré Bargebuurt
715 fa. H. de Groot & Zn. Waterbouw, timm., duiker Bildtstr.
338 B. v.d. Meer Levensmidd.bedr. Bildtstr.
224 P. Karsten Bildtstr.
270 Postma's Dames- en herenkleding Bildtstr.
612 P.A. de Voogd Goud- en z.smid Bildtstr.
661 J. Blom Kruiden., manufact. Biltstr.
544 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. Bolswarderv.
544 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz Bolswardervaart
942 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. weth. K. v.d. Bos Bosb. Toussaintstr.
987 P. Kuiper Drog., optiek en fotoh. Brouwersstr.
606 mevr. wed. S. Zwanenburg-Kruisweg Brouwersstr.
754 B. v.d. Pol Auto- en autobusverh.inr. Brouwersstr.
692 R.J. v. Arum Dir. R.H.B.S. Brouwersstr.
723 Janzen's Banketbakk. en Kokerij D. Landman Brouwersstr.
839 F.H. Wink D.- en h.kapper Brouwersstr.
409 A. v.d. Werf Brouwersstr.
600 Hotel Café-Rest. Centraal A.B. v.d. Veen Brouwerstr.
834 v. Gend & Loos N.V., A.T.O. Afhaal en besteld. (na 18 u.) Brouwerstr.
435 K. Braaksma Aardapp.h. Brouwerstr.
538 J. Fröhlich Account.kant. Brouwerstr.
435 fa. Bruinsma & Braaksma Aardapp.-exporth., sorteerinr. plantaardapp. Brouwerstr.
766 fa. S. v. Dijk Boter, kaas, eieren Brouwerstr.
885 W. Haitsma Brouwerstr.
885 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst (b.g.g.) Brouwerstr.
885 Haitsma (b.g.g.) Brouwerstr.
768 Prov. Electr. Bedr. In Friesland Distr. ambt. G.W. Janssen Burg. Simonszstr.
711 Radio-Distributie-Centrale C. de Roblesstr.
711 A. v. Weemen Vakm. 1e kl. PTT Casp. de Roblesstr.
961 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch- en mosselen enz. Dijkwal
672 E. Nauta Wzn. Stalh. Droogstr.
235 Ned. Huiden-Wolhandel, enz. Droogstr.
784 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr., Woonh. Dir. P. Bosman Fabriekspl.
895 fa. W. v.d. Zeep & Zn. Steenh. Fabriekstr.
787 Autodiensten Stad Alkmaar Snelverv. N. Alkm., Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. e. transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
552 I.A.M. v. Rij Arts Franekereind
737 mevr. T. v. Drooge-v.d. Meulen Franekereind
687 T.D. Houtman Kapper Franekereind
408 W.J. Bergsma Brandst.h. Franekereind
508 D. Overzet Br.-, koek- en banketb, Franekereind
813 J. v. Wier jr. Bakkerij Franekereind
810 B.J. Kramer Levensm.bedr. Franekereind
762 Hotel Heerenlogement H. v. Leeuwen Franekereind
787 Stad Alkmaar Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
801 Herrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.) Franekereind
630 fa. H. Smeding jr. Vetsmelt. en grooth. Franekereind
571 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. werken Franekereind
767 D. Bijlsma Aardapp.-, gr.- en fruith. Franekerend
843 K. de Jong Firm. suikerw.fabr. Frisia, Fa. Gebr. Bouritius Franekertrekv.
519 J. v. Drooge Hfd. der school Franekertrekvaart
420 mej. M.W. Bakker Collectrice Ned. Staatslot. Franekertrekvaart
773 R. Krijtenburg Bouwk. en taxat. Franekertrekw.
619 School, Gereformeerde Ged. K. Zoutsloot
652 N.V. Noord Friesche Middenstandsbank Gr. Br. Plaats
704 K. Zijlstra Aardapp.h. Gr. Br. Plaats
444 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
445 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. Firm. Sj. Schotanus Gr. Bredepl.
434 Tj. Lichtendahl (b.g.g.) Gr. Bredepl.
434 Tj. Lichtendahl J.Wzn. Vis-, garnalen- en mosselh. (b.g.g. boodsch.d.) Gr. Bredepl.
639 B. de Groot De Uurwerkcentr. Gr. Bredeplaats
428 Harlinger Transport Mij. N.V. Gr. Bredeplaats
428 J.B. Sjerp Gr. Bredeplaats
976 H. Klaver Fotogr. Gr. Bredeplaats
482 M.D. Oosterhoff Heren, jongens en bedrijfskl., modeart. Gr. Bredeplaats
798 J.C. Bakker Winkelier Gr. Bredeplaats
882 Douwenga's Garagebedr. Gr. Bredeplaats
593 T. de Groot Timmerm., aann. Gr. Bredeplaats
598 Hotel-Café-Rest. De Kroon E. Bolman Gr. Bredeplaats
598 E. Bolman Hotel-café-rest. Gr. Bredeplaats
392 L. Bal Techn. opz. Visserij-insp. Gr. Bredeplaats
428 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Kant. (9-12, 14-17½ u.) Gr. Breedepl.
428 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats
230 Jorna's Lectuur Centrale Gr. Breedeplaats
786 Industrie en Huish.school Gr. Kerkstr.
865 Fred.J. Koopmans Slagerij Gr. Kerkstr.
566 S. de Witte Slager Gr. Kerkstr.
470 D. Bos Bakker Gr. Ossenmarkt
730 Tj. Boersma Bakkerij Gr. Ossenmarkt
907 N.V. gebr. Hoeksema Ververij en chem. wassch. Gr. Sluis
791 Jac. v. Nimwegen Petroleumh. Gr. Sluis
908 A. Brijder Zand- en grinth., bevr., enz. Gr. Sluis
908 mevr. M.Z.H. de Jong Meyer Gr. Sluis
512 Gemeente en Gem. Instellingen Sluiswachter Groote Sluis
416 H. Weitenberg Slag. Groote Sluis
583 H. Buikhuizen Drogisterij Grote Bredeplaats
433 fa. B. Bijlsma Smederij Grote Sluis
615 Belastingen, Rijks Ontv. d. dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht) Havenpl.
735 Belastingen, Rijks Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht) Havenpl.
726 Belastingen, Rijks Insp. d. belast. Havenpl.
731 U. Boomsma Hotel de Hoop Havenpl.
736 gebr. Boomstra (b.g.g.) Havenpl.
268 Tj. Lichtendahl Vish., kant. Havenpl.
684 Th.D. Brandi Café Havenpl.
537 K. Hofstra Kruid.- en gruttersw. Havenpl.
975 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Fabr. Havenw.
594 Keuringsdienst v. Vleesch, Bur. v.d. Havenw.
794 N.Z.H. Redding Mij. Schipper reddingboot Havenw.
764 Politie, Gemeente- Rech. v. pol. S.C. Kooy, woonh. Havenw.
897 S. Holstein Aann. Havenw.
355 J. de Gorter Havenw.
596 Corn. Hoekstra Antieke kasten en kabinetten Havenw.
838 A. Schaafsma Schildersbedr. Heiligew.
985 A. Prins Br.-, koek en banket Heiligew.
733 K.D. Anema Muziekleraar-dirigent Heiligew.
530 fa. J. Lok Schoenh. Heiligew.
980 L.J. Drost burger- en uniformkleerm. Heiligew.
866 R. Houbijn Drukk. en uitg. adv.blad Heiligew.
614 J. Vellinga Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv. Heiligew.
442 I. Roukema Vishandel Heiligew.
643 A. de Vries Heiligew.
960 L.J. Hooghiemstra Schildersbedr., verfh., glas enz. Heiligew.
806 fa. J. Torenbeek Aann. Heiligew.
948 H. Schaafsma Schoenmaker Heiligew.
575 J.H. Vogelaar Vleeschh. Heiligew.
412 Garage E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
412 E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
412 Ford Dealer, Off. (b.g.g. en woonh.) Heiligew.
578 J.P. de Jong Brandst.h. Heiligew.
925 Garage E.T. Boonstra Garage Heiligew.
925 Ford Dealer, Off. Garage E.T. Boonstra Heiligew.
925 E.T. Boonstra (b.g.g.) Heiligew.
792 fa. C. v.d. Schoot & Co. Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag. Heiligew.
627 S.A. Hauch L. Autoverh.inr. en rijschool, instruct. Heiligew.
746 S.M. v.d. Meer Aann. Hofstr.
670 K. Henstra Kruidenier Hofstr.
605 Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat Hofstr.
620 M. Kruyne Hoogstr.
815 J. Weitenberg Assur.kant. Hoogstr.
494 J. Jellema Stoff. Hoogstr.
205 Bergman's Slijterij (na 19 u.) Hoogstr.
513 R. Adema Beh., stoffeerderij, verhuiz. Hoogstr.
917 B. Winsemius Kruidenier Hoogstr.
517 fa. H. Blom & Zn. Schilder, glas- en behangw. Hoogstr.
970 B. Miedema D.- en h.kapper Hoogstr.
602 fa. B. Westra & Zn. Timm. en aann., woonh. Hoogstr.
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr.
873 P. Woudstra Manuf. Hoogstr.
554 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Hoogstr.
857 W. Miedema Bakkerij Hoogstr.
712 W. Schreur Kolenh. Hoogstr.
329 J. Sijtsma Violist Hoogstr.
982 H. v.d. Meulen Rep.inr. en garage Hoogstr.
576 W. Zeylmaker Café Hoogstr.
324 D. Kikstra IJslumburen Achlum
681 Politie, Gemeente- Rech. v. pol. W. Bakker, woonh. J. Backerstr.
904 P. Schaap Havenmeester J. Backerstr.
904 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Havenmeester P. Schaap J. Backerstr.
962 ir. W. Miedema J. Backerstr.
678 S. Wiersma Slager J. Backerstr.
474 T. Lubbers Techn. hfdambt. Prov. Waterstaat J. Backerstr.
438 A. Jorna Belasting-consulent J. Backerstr.
611 L.J. Kuiken Jac. Backerstr.
909 J. v.d. Meulen Proc.h. N.V. Houtimp. v.h. Hubert Jans & Co. Jac. Backerstr.
533 S. ten Napel Waterschapssecr. Jac. Backerstr.
734 J.F. v. Wier In assur. Jac. Backerstr.
400 M. de Graaf Steenh. Jacob Backerstr.
734 Assurantiekant. J.F. v. Wier Jacob Backerstr.
972 G. v.d. Gaast Gross. In rookart. K. Br. Plaats
943 Tj. Jorna Groentekweker Kanaalw.
644 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst Fabr. v. dakp., draineerb., holle steen en vloeren Kanaalw.
644 J. Haitsma Bouwmat., betonfabr., kassenbouw enz. Kanaalw.
613 J. Nottelman Bedr.l. N.V. Basalt en bouwstoffen N.B.M., woonh. Kanaalw.
613 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. bedr.l. J. Nottelman Kanaalw.
563 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij (kant. 8-18) Kanaalw.
532 N.V. Dros' Schelpkalkbranderij Kanaalw. Midlum
871 IJ. Kooistra Garage Kanaalw. R.
974 B. de Vries Groenteh. Karremanstr.
378 F.A. Weitenberg Slager Karremanstr.
920 F. Willekes & Zn. Aann. Kerkepad
293 Rusthuis Ned. Herv. Diaconie Kerkpad
451 J. Lichtendahl Vischwink. Kerkstr.
793 J. Severein Bierh. Kerkstr.
701 P.J. Oosterling Woninginr. Kerkstr.
501 E. v.d. Geest Vischh. Kerkstr.
595 F. Ferwerda Radiohuis Kerkstr.
414 J. de Boer Groentenh. Kerkstr.
506 L.A. Dijkstra Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw. Kerkstr.
676 J. Rooswinkel Aann. Kerkstr.
743 S. Poelsma Kerkstr.
480 fa. D. Sieswerda Aardapp. en vlasexp. Kimswerderw.
497 J.B. Huyser J.Azn. Dir. Coöp. Fruit- en gr.veiling Harlingen en omstr. G.A. Kimswerderw.
497 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Dir. J.B. Huijser J.Azn., Woonh. Kimswerderw.
930 S. Berends Aann. en timmerbedr. Kimswerderw.
740 R. Nauta Pzn. Exped., lid. Fa. B. Nauta & Zn. Kimswerderw.
655 D. v.d. Schoot Cocosfabr. Kimswerderw.
763 C.V. gebr. v.d. Schoot Cocosmatt. en tapijtfabr., Imp. v. Chinamatt. Kimswerderw.
902 B. Bolman Schouwburg Kimswerderw.
214 fa. Bruinsma & Braaksma R. de Groot, woonh. Kimswerderw.
936 Plantenziektenk. Dienst Techn. Ambt. A. 't Sas Kimswerderw.
788 L. Oosterbaan Landb. Kimswerderw.
301 R. Koopmans Landb. en veeh. Kimswerderw.
696 W. Zeinstra Levensm.bedr. Kl. Bredeplaats
696 V.I.V.O., Levensm.bedr. Kl. Bredeplaats
829 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg. Kl. Bredeplaats
582 J. Yntema Slager Kl. Breede Plaats
568 Joh.H. Spékle Muziekleer. en dirigent Kl. Breede Plaats
561 Oolgaard & Co. N.V. Lik. en distill. Kl. Breedeplaats
529 J. de Vries Groentenh. Kl. Breedeplaats
905 J. Bourgongne Autospuiterij Kl. Breedeplaats
369 S. Kamsma, v.h. Ouendag Schoenmag. en schoenmak., pedic. Kl. Breedeplaats
486 Joh. Koopmans Slager Kl. Kerkstr.
848 A. Stienstra Kl. Ossenmarkt
862 H.A. Lurvink Huish. art. Kl. Voorstr.
305 L. Willekes Fa. F. Willekes & Zn. Kl. Voorstr.
887 B. Zeylmaker Gas- en waterl., sanit., install. Kl. Voorstr.
804 S. Terpstra Drogist Kl. Voorstr.
964 fa. J. Elsinga & Zn. Br.- en banketb. Kl. Voorstr.
901 fa. Jac. v.d. Meer Verkoophuis Kl. Voorstr.
402 Chr. Pasma Koek- en banketb. Kl. Voorstr.
915 fa. J. v. Smeden & Zn. Huish. art. Kl. Voorstr.
591 S. v.d. Meer Stoff., woninginr. Kl. Voorstr.
384 S. Hoekstra Koetille Midlum
622 J. Zietsma Schilder, Midlum Koningsburen
260 S.A. Bloemsma Aann., Midlum Koningsbuurt
967 Tj. Anema Slagerij Kruisstr.
892 T. de Vries Bloemist Kw. b.d. Gasfabr.
201 Huyser's Rijwielbedr. Lanen
994 Bambach Drukkerij v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk. Lanen
812 Gemeente en Gem. Instellingen Brandspuithuisje Lanen
328 J. Jellema Lanen
510 S. Homminga Kaashuis, grooth. in boter Lanen
573 W.J. v. Smeden Lanen
456 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. Lanen
950 Holzmann's Stoffeerderij en behang Lanen
403 fa. H. v.d. Zee & Zn. Aann. Lanen
903 A. Hondema (staat: Hondama) D.kapper Lanen
883 Bergman's Slijterij Gedistill., lik. en wijnen Lanen
693 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Lanen
430 fa. J. & H. Krol (b.g.g.) Lanen
581 fa. J. & H. Krol Autoverhuur Lanen
818 Apotheek Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen
818 ing. P. Suir Lanen
981 K. Stellingwerf IJsfabr. Liemendijk
720 Assurantiekant. H. Sijtsma Midlum
502 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
648 R. Tigchelaar Caféh. Midlum
279 F. Sijtsma Midlum
853 P. Snoekstra Exped. Midlum
689 A.G. Hibma Midlum
460 H. Bruinsma Landb. Midlum
910 P.J. Anema Landb. Midlum
720 H. Sijtsma Assur.kant. Midlum
526 Sj. IJkema Br.-, k.-, besch.- en banketb. Midlum
665 S. v.d. Laan Smederij, garage Midlum
418 J.T. Reinigert Hfd. O.L. School Midlum
852 F.H. Posthumus Caféh. en veeh. Midlum
709 W.C. Anema Landb. Midlum
522 J. Zeinstra Landb. Midlum
769 S. Witteveen Landb. Midlum
874 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst (b.g.g.) Midlumerw.
651 G. Tigchelaar Aann. Midlumerw.
928 D. Hoogland Fr.- en groentenkw. Midlumerw.
415 wed. A. Schotanus-Boomsma Midlumerw.
352 J. Kooistra Midlumerw.
431 Zwerver Midlumerw.
800 H. Strak Midlumerw.
669 S. Tiemersma Midlumerw.
306 I.H. de Jager Midlumerw.
926 J. Plet Ambt. Z.P.C. Midlumerw.
940 R.J. de Jong Geref. Pred. Midlumerw.
860 C.E.A. Roorda Midlumerw.
706 mr. H. Smeding Adv. en proc. Midlumerw.
706 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Midlumerw.
973 H.L. Hille Ris Lambers Bedrijfsl. Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Midlumerw.
973 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Woonh. Bedr.l. H.L. Hille Ris Lambers Midlumerw.
579 H. de Vlas Exped. Midlumerw.
835 J. Alta Binnenloods Midlumerw.
668 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. F. de Swart Midlumerw.
633 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. Adj.-dir. B. v. Drooge Midlumerw.
528 S. v.d. Schaar Landb. Midlumerw.
633 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. B. v. Drooge Midlumerw.
374 W.D. Janzen Woonh. Midlumerw.
547 C. v.d. Schoot Midlumerw.
872 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. Onder-dir. H.N. Hooyschuur Midlumerw.
872 NBM Zaandam N.V., Aannemingsbedr. Onder-dir. H.N. Hooyschuur, woonh. Midlumerw.
872 H.N. Hooyschuur Onder-dir. N.V. NBM Zaandam Midlumerw.
872 H.N. Hooyschuur onder-dir. N.V. Aann.bedr. NBM en adj.-dir. N.V. Basalt en Bouwstoffen NBM, woonh. Midlumerw.
417 J.C. v.d. Schoot Woonh. Midlumerw.
471 J. Kamstra Midlumerw.
874 Haitsma (b.g.g.) Midlumerw.
874 A. Haitsma (Fa. J. Haitsma) Midlumerw.
795 L. Runia Midlumerw.
984 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. weth. B. de Vries Midlumerw.
388 A. de Jong-de Boer Midlumerw.
932 mevr. Tj. de Jong-v.d. Schaaf Midlumerw.
663 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Opz. L. v.d. Mey Midlumerw.
888 J.C. Visser Dir. Gen. Steam Transp. Comp. Midlumerw.
888 General Steam Transport Cy (b.g.g.) Midlumerw.
468 mr. H.H. Gaaikema Doopsgez. Pred. Midlumerw.
488 S. Braaksma Aardappelh. Midlumerw.
464 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Dir., O. Houwink Midlumerw.
464 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Midlumerw.
469 fa. W.C. Postma (b.g.g.) Woonh. Midlumerw. Almenum
770 S.B. v.d. Schoot N. Oostersing.
732 I.C. Kooijman Aann. N.O. Sing.
816 G.H. Elsinga Banketb. N.O. Sing.
714 J. Hoogland Wzn. Fr.- en groentenkw. N.O. Sing.
407 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing.
626 A.E. Hannema N.O. Singel
803 S. Siersema Leer. M.O. Boekh. N.O. Singel
934 A. Bos Dir. N.V. Scheepswerf Welgelegen N.O. Singel
558 C. Kuhlman Jzn. Loods New. Willemsh.
275 E. Handorff-Dijkstra Nic. Baurstr.
808 Z. v.d. Zee Exped. Nieuweburen
621 Z.P.C. Sorteerinr. Nieuwehaven
679 S.A. Lenger Nieuwestad
265 IJ. v.d. Meulen Nieuwstr.
958 H.J. Hilarius Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr. Nieuwstr.
541 W. Schotanus Transp.bedr. Noordergr.wal
864 Rijkswaterstaat Kantonn. P. Posset Noordergrachtswal
951 fa. P.A. Smilde & Zn. Exportslagerij Noorderh.
759 J.A. Edens Gulfoliën en scheepsben.h. Noorderh.
624 A.H. v. Hurck Mosselh. Noorderh.
590 fa. Th.W. Nauta & Zn. Machineherstelpl. Noorderh.
969 Kon. Landmacht Kon. Marech., brig. Harlingen, Legeringsschip Kempenaar Noorderh.
752 D. de Groot Logement Noorderh.
406 Beima Broodbakkerij Noorderh.
856 R.C. Boon Noorderh.
781 Wind- en Stormwaarsch.dienst Seingever Noorderh.
623 jhr. A. v. Foreest Schout bij Nacht Noorderh.
694 fa. A. Nauta Bouwk., timm. en aann. Noorderh.
473 Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh.
896 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. Firm. H.S. Oswald Noorderh.
896 H.S. Oswald Firm. h. in wegenb.mat. en transp.-bedr. v.h. N. Schotanus Noorderh.
979 G. Visser Predik. Noorderh.
484 M. v.d. Oever Gr. In kol.w. Noorderh.
713 S. Gonggrijp Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz. Noorderh.
427 R. Wichertjes Noorderh.
490 J.C. Algra Lid Fa. Algra-Ypey Noorderh.
450 K. Ruardi Bakker Noorderh.
912 R. Huese Woonh. Noorderh.
912 Huese, C.V. Manufact.h. (b.g.g.) Noorderh.
452 Hotel de Beurs Eig. L.G. Vlaskamp Noorderh.
439 L. Wierstra Gerechtsdeurw. Noorderh.
739 F. Wolff Schoenenwinkel. Noorderh.
988 mr. E.R. Zweep Insp. v. 's Rijksbel. Noorderh.
557 fa. S. v.d. Werf Mach. Oliën, teerprod., verfw., tegels Noorderh.
635 J. Mensing Arts Noorderh.
674 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. proc.h. Noorderh.
674 I. Nagengast Noorderh.
797 H. Walinga Stoff. beddenmag. Noorderh.
937 J. Drost Groentenhandel. Noorderh.
475 de Spaarbank Noorderh.
718 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Dir.keet Havendam Noorderhaven
436 B. Bosch Arts Noorderhaven
289 D. Tichelaar & Zn. Vertegenw. Noorderhaven
881 M. de Vries Noorderhaven
781 F. Schuil Zeilm. Noorderhaven
623 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. en dir. Noorderhaven
623 Loodswezen 1e en 2e district Commiss. Noorderhaven
993 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. en dir. Noorderhaven
993 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Dir. woonh. Noorderhaven
623 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Dir. woonh. Noorderhaven
956 H.W.J. Leeuw Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Za.) Noorderhaven
608 A. Haringa Admin. Watersch., koop- en verk., verh. v. onr. goed. enz. Noorderhaven
370 gebr. Outhuyse Noorderhaven
436 J.L. Strak Arts Noorderhaven
405 N.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven
507 P. Nauta Wzn. Stalh. en exped. Noorderhaven
507 R. Nauta Pzn. (b.g.g.) Noorderhaven
632 Fekkes Scheepsbevr., exped. enz. Noorderhaven
515 R. Bergsma Schildersbedr., verf- en glash. Noorderhaven
944 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Huis Noorderhaven
589 Posthuma's Boekhandel Boek-, kant.- papierh. Noorderhaven
585 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Dienst voor Soc. Zaken Noorderhaven
424 F. Fontein Jzn. Noorderhaven
577 A.A. Miedema, N.V. Houth. v.h. Noorderk.
401 P. Nauta Hfd. Chr. U.L.O.-school Noorderk.
727 Hanymek N.V. i.o. Rubber comb. Noorderwal
461 fa. Algra & Ypey Pakhuis Het Kalf, peulvruchten Noordijs
437 K. de Vries Brandst.h. Noordijs
455 H. Ypma Notaris Noordijs
933 S.J. Roorda Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr. Noordijs
900 Politie, Gemeente- Bur. v. pol. Noordijs
550 Politie, Gemeente- Bur. v. pol. Noordijs
465 Consultatiebur. v. T.b.c.-bestrijding (spr.u. Di. 9-11) Noordijs
465 mej. E. Simonsz Noordijs
748 Groene Kruis Noordijs
423 R. Sipma Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma Noordijs
443 W.F. v. Wier Assur. Nutsstr.
653 A. de Bock Aann., makel. en taxat. Nutstr.
353 J. v.d. Zee O. Trekw.
366 S. Galema O. Trekw.
809 C.V. gebr. v.d. Schoot (b.g.g.) Oosterstr.
809 J. v.d. Schoot Czn. Fabrik., woonh. Oosterstr.
845 M. Spaanderman Proc.h. General Steam Transp. Comp. Oosterstr.
929 E. v.d. Nieuwenhuizen-Jansen Venneboer, Wed. Oosterstr.
790 Politie, Gemeente- Brig. v. pol. S. v.d. Wiel, woonh. Oosterstr.
707 P. Frölich Aann. Oosterstr.
968 J. Barneveld Leer. Lich. oefen., inr. v. Heilgymn. en mass. Oosterstr.
546 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. E. v.d. Moolen Oosterstr.
546 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. E. v.d. Moolen Oosterstr.
629 R. Algera Lijkkistenfabr. Oosterstr.
824 wed. K. Kuiken Tab. en sig. P. Feddesstr.
710 Rijkspolitie te Water Woonh. groepscommdt. P. Feddesstr.
387 J. v.d. Heide P. Feddesstr.
657 Coöp. Door Eendracht Sterk Fil. P. Feddesstr.
977 W. Molenaar Automont.-chauffeur P. Feddesstr.
977 Garage W. Molenaar (b.g.g.) P. Feddesstr.
462 ds. J. Aalberts P. Krugerstr.
617 D.J. Hettinga Pred. Geref. Kerk P. Krugerstr.
685 ds. K. Beks P. Krugerstr.
565 P. Roorda Lid Fa. Th. Roorda & Zn. P.Krugerstr.
421 H. Tigchelaar Patrimoniumstr.
986 H. v.d. Zwaag boekh. Patrimoniumstr.
742 A. Vollema Expl. v. Buffetten Patrimoniumstr.
472 J. Huizinga Zaakv. Fa. W.C. Postma, pootaardapp., granen, zaden, enz. Pr. Beatrixstr.
544 G.W. v.d. Veen Houthandelaar Pr. Wilhelminastr.
829 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg. Prinsenstr.
851 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. Gem. Dienst voor Soc. Zaken R. Miedemastr.
741 N.V. Waterleiding Intercomm. Waterl. Gebied L'warden, hulpf. Sj. Beintema R. Miedemastr.
989 Rijkswaterstaat Kantonnier A. Veenma R. Miedemastr.
202 Visser's Touringcarbedr. Friso R. Miedemastr.
640 L.A. Spoelstra Aann. Rapenburg
851 P. de Lange Dir. Gem. Dienst v. Soc. Zaken Rein Miedemastr.
609 W.J. Nobels Leer. M.O. Boekhouden Rijksstr.w. Midlum
413 P. Fekkes Reder Rijksw.
777 Rijkspolitie Post Midlum v.d. groep Hennaarderadeel, woonh. Postcommdt., Midlum Rijksw.
750 D. Dokter Landb. Rijksw. Midlum
879 Hervormde Pastorie Rijksw. Midlum
952 Blok, Slagerij T. Plekker Rommelh.
680 J. v. Nimwegen Smederij Rommelhaven
351 fa. A. Willekes & Zn. Bouwbedr. Rommelhaven
481 J. Spaanderman Timmerman, aann. Rommelhaven
923 Stanfries, N.V. Reederij Kant., beurtd., vert. D. Jilderda Rommelhaven
331 Rooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël Rommelhaven
992 J. Lok Schoenmak. Rommelhaven
698 G. Krijtenburg Aann.bedr. Rozemarijnstr.
556 mevr. R.T. de Windt-de Vries Rozengr.
868 fa. Algra & Ypey Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
553 H.R. Feenstra (b.g.g.) Rozengr.
553 R.A. Feenstra Westergoo Rozengr.
543 Garage W. Molenaar Rozengr.
898 Politie, Gemeente- Insp. v. pol. G. Spoelstra, korpsch., woonh. Rozengr.
753 J.C.H. Romijn Rozengr.
664 T. Hidma Café en stalh. Rozengr.
836 fa. W.C. Postma Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.) Rozengr.
574 fa. H. Broersma Aann.bedr. Rozengr.
527 G. Tigchelaar Fa. A. de Boer, brandst.h. Rozengr.
919 Prinses Julianaschool Rozengr.
485 H.W. Geesink Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.) Rozengr.
890 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Rozengracht
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr.
362 P. Woudstra Manufact. S. Stijlstr.
931 Althuis' Boekhandel De Vulpenzaak S. Stijlstr.
705 D. Roedema Comest. enz. S. Stijlstr.
555 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Dir.keet Sluisput Schapendijk
708 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Kant. Ir. E. Kuiper Schapendijk
498 A. v. Straten Landb., Almenum Schapendijk
878 fa. Algra & Ypey Kant. en pakhuis Odessa Scheerstr.
650 J. Jager Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz. Scheerstr.
441 C. Hobma Veehouder, handel en landb. Scheerstr.
410 fa. Westra & Zn. Werkpl. Schefferspl.
782 J. Frölich Lid Fa. Frölich & Zn., Aann. Schefferspl.
825 Jonkman's Stalhouderij Exped.bedr. en Verhuiz. Schritsen
916 H.Ph. v.d. Zee Aann. Schritsen
616 H.S. Oswald (R. Kok) Wijnen en gedistill. Schritsen
580 P.A. Ree Manuf. Schritsen
995 fa. R.P. Bisschop Timm. en aann. Schritsen
658 C.J. Haan Loodg., install. Schritsen
446 G. Bouritius Drukkerij Schritsen
789 Noord-Fries Expres Lijndienst Beroepsgoed. Verv. Leeuw.-A'dam v.v., kant. Schritsen
716 fa. Veltman-Balli L. lederw. Schritsen
886 fa. P. Sluik & Zn. IJzerw. Simon Stijlstr.
223 J. Booij Singel
774 Ambachtsschool Singel
365 Markenstein's Kruideniersbedr. Singelstr.
453 A. v.d. Sluis Drukk. Spekmarkt
415 M. Scheepstra Spekmarkt
478 fa. wed. L. Spaanderman Schoenh. St. Jacobstr.
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr.
891 J. Oudes H.modemag. St. Jacobstr.
957 H. Hooisma Veth. en f. vl.w. St. Jacobstr.
765 Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij St. Jacobstr.
572 de Jong's Dameskapsalon St. Jacobstr.
631 J. Glas & Co. Bloemisten St. Jacobstr.
747 G. Huyser-Trinks Dameshoeden St. Jacobstr.
334 Kooistra's Consumptie IJsbedrijf De IJsberg St. Jacobstr.
601 fa. H. Wiersma Vleeschh. St. Odolphisteeg
914 Chr. de Groot Winkel. St. Odolphisteeg
514 fa. H. Puite Brandst.h. St. Odolphisteeg
776 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr.
702 Rijks Hogere Burgerschool Stationsstr.
432 Spoorwegen, Nederl. Bestelgoed.bur. Stationsstr.
677 M. de Jong Firm. Fa. Gebr. Bouritius Stationsw.
523 fa. Hein de Windt Oliën en techn. vetten, drijfriemen enz. Steenhouwersstr.
966 A. Bambach Hotel-café-rest. Steenhouwersstr.
588 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg Tj.H. de Vriesstr.
292 J. Beuker Werkm. aann. bedr. Kooijman Tj.H. de Vriesstr.
269 T.W. Visser Midlum Trekw.
492 W. Spaanderman Smed., scheeps- en mach.w., laschinr. enz. Vijverstr.
861 Bevrachtingscommissie Agentsch. Vischmarkt
921 Gemeente en Gem. Instellingen Kant. Havend., Gem. Contr. Vischmarkt
921 Havenarbeid Inspectie Vismarkt
863 A. Posthuma Timm. en aann. Vissersstr.
906 Tj.H. Jorna Slagerij Voorstr.
725 G. Schoot Voorstr.
996 T. de Vries Azn. Boekh. Voorstr.
404 L. Baarsma Manuf. Voorstr.
419 A. v.d. Peijl & Co. Fotografie-fotoh. Voorstr.
607 C. Zwaan Vleeschh. Voorstr.
675 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr.
758 H. v. Drooge Sig.winkel Voorstr.
954 G. Pasveer Goedkoope Bazar Voorstr.
918 G. Schotanus Br.- en banketb. Voorstr.
559 S. Siebenga Schoenenmag. Voorstr.
584 Bouma's Lunchroom Voorstr.
489 mevr. wed. A.B. Krikke-Dijkema Modemag. Voorstr.
524 Amsterd. Bank (kant. 9-12, 13½-18, Za. 9-11½) Voorstr.
894 H. de Jong Goud en zilver Voorstr.
597 Bloemenmag. De Vergeet mij niet F. Wietsma Voorstr.
597 F. Wietsma Bloemenmag. Voorstr.
877 Sj. Vellinga Taxibedr. Voorstr.
429 L. Bakker Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art. Voorstr.
814 Drogisterij Plemper van Balen Voorstr.
814 H.A. Plemper v. Balen Drog. Voorstr.
827 J.J. Klijn Evang. Luth. Pred. Voorstr.
539 Boomsma's Levensmidd.bedr. Voorstr.
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr.
855 v.d. Molen Heerenkl.mag. Voorstr.
772 v.d. Molen's Magazijnen Voorstr.
924 Centrale Bond v. Transportarb. Voorstr.
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr.
592 J.A. Brinks v.h. J. de Vries & Co., Schoenh. en rep.inr. Voorstr.
697 Huese, C.V. Manufact.h. Voorstr.
947 S. Tromp Azn. Tabaksfabr., koffie-brand. en theeh. Voorstr.
875 Coöp. Door Eendracht Sterk Voorstr.
520 dr. W.J. v. Dorp Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.d.) Voorstr.
837 W.P. Terpstra Slagerij Voorstr.
457 G. Jepkema Toonkunst. Voorstr.
876 mevr. N. v. Hulst Voorstr.
447 Hollywood, Parfumerie C.H. Spoormakers Voorstr.
425 W.J. Wissema Arts Voorstr.
828 H. Kooistra Techn. Install.bur., huish. art. enz. Voorstr.
479 N.V. Bata Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr. Voorstr.
757 v.d. Schoot's Woninginr. Voorstr.
564 J. v.d. Wal & Zn. Slagerij en exporth. Voorstr.
467 F. Pruijt Manuf. Voorstr.
783 R.H. Sieperda Banketb. Voorstr.
673 Land, C.V. Boekhandel Agentsch. Alg. Handelsblad Voorstr.
870 G. Dijkstra Huish.art. Voorstr.
983 H. Post Kapper Voorstr.
551 L.J. Hannema Voorstr.
682 Alkema & Zn. Wolwinkel Voorstr.
660 E. Postma El.- en radiotechn. bur., radiocentr. Voorstr.
775 J.K. Tiel Electrot. bur. Voorstr.
938 D. Radsma Ratex Voorstr.
867 J.G. Post Kleeding Voorstr.
796 J.F. Kroon Herenmodes Voorstr.
495 M. Woudstra Textielh. Voorstr.
691 fa. wed. D. Dangermond Comest. en vl.w. Voorstr.
509 ir. F.E. v. Ruijven Voorstr.
659 N.V. J. Zijlstra Hzn. Kruiden.w. Voorstr.
567 fa. H. Witte Jzn., Manuf. Voorstr.
690 fa. S. de Wit (D. de Wit Szn.), Herenkl. Voorstr.
823 Sytra Radio Voorstr.
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr.
503 A. Ferwerda Sigaren Voorstr.
587 Harlinger Courant Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon Voorstr.
830 K. Koopmans Het Handwerkhuis Voorstr.
703 J. Poort Huish. en l. art., speelgoed Voorstr.
496 Cor en Nel Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel Voorstr.
586 X.H. Heeger D.-, h.- en k.kleding Voorstr.
751 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr.
751 Bloemenmag. Semperflorens J.A. Huijser & Zn. Voorstr.
724 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Wees- en Rusthuis Weeshuisstr.
778 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. (b.g.g.) Weeshuisstr.
778 Doeksen, Rederij (b.g.g.) Weeshuisstr.
683 S. Minnema Auto- en motorenh. Weeshuisstr.
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Bijkant., mag. en opslagpl. Westerstr.
625 J. Nottelman Bijkant. Westerstr.
625 Aannemingsbedr. NBM Zaandam, N.V. Bijkant. Westerstr.
625 NBM Zaandam N.V., Aannemingsbedr. Bijkant. Westerstr.
646 L. Flietstra Exped. Westerstr.
313 F. Braaksma Vishandelaar Westerstr.
636 Doeksen, Rederij Passagiers en vrachtgoed.dienst Harl.-Terschell.-Vliel. Willemsh.
636 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Willemshaven
939 Rijkspolitie te Water Groep Harlingen, afd. Groningen Willemsk.
628 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakhuis Willemsk. Dok
846 W. Feikema Landb. werkt. fabr., Almenum Z. Zeedijk
760 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. J. v.d. Gaast Z.O. Bolwerk
339 E.R. Bergman Sleepbootkapt., Woonark Hansje Z.O. Bolwerk
569 School v. Chr. U.L.O., Kon. Wilhelmina Z.O. Sing.
858 C.I. Kooyman Aann. Z.O. Sing.
869 mevr. wed. J. Broersma-Koopmans Z.O. Sing.
686 fa. v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabr., Expl. T. Eppinga Z.O. Sing.
859 N.V. Schouwburg Vereeniging Z.O. Singel
719 L. Broersma Account.kant. Z.O. Singel
487 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. (v. 12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
487 D. Palstra Firmant Fa. Houth. v.h. J.T. Meinesz Z.O. Singel
487 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz (12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
820 C.J.A.M. Heeger Z.O. Singel
454 G. Aalfs Leer. R.H.B.S. Z.O. Singel
771 H.J. v.d. Oever Lid fa. M. v.d. Oever (na 19 u.) Z.O. Singel
884 H. Smit Woonh. Z.O. Singel
779 J. Broersma Aann., Lid Fa. H. Broersma Z.O. Singel
686 T. Eppinga Schelpkalkfabr. Z.O. Singel
476 D. Doeksen Z.O. Singel
518 B. Posthuma Caféh., bierbottelaar Zeepziederstr.
728 J. Schievink Zoutsloot
542 F. Zondervan Br.-, koek- en banketb, Zoutsloot
634 fa. A. Schreur & Zn. Brandst.h. Zoutsloot
647 B. Kalksma & Zn. Bouwbedr. Zoutsloot
361 D. Antonisse Schilder Zoutsloot
978 Jac. Bottema Kruidenier Zoutsloot
913 fa. Algra & Ypey Pakhuis Zoutsloot (was 118)
819 D. Stada Binnenloods Zoutsloot (was 129)
330 J. Tolsma Bedrijfsl. Fa. Algra & Ypey Zoutsloot (was 135)
959 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Bestellen v. loodsen (na kant.u.) Zoutsloot (was 137)
959 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Binnenloods A. Kaale, woonh. Zoutsloot (was 137)
959 A. Kaale Binnenloods Zoutsloot (was 137)
463 H. Smit Vetsmelterij Zoutstr.
477 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Zuid. Oostersing.
477 H. Smeding sr. Zuid. Oostersing.
695 fa. Bruinsma & Braaksma Zuidergr.
695 G. Braaksma Aardapp.h. Zuidergr.
744 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderh.
826 Roodhoff-Krootjes Café, sleepdienst Zuiderh.
826 Café 't Anker Sleepd. L.J. Krootjes Zuiderh.
560 R. Posthumus Houth. Zuiderh.
963 Joh. Visser Fotogr. Zuiderh.
662 J. v. Joolen Leraar R.H.B.S. Zuiderh.
641 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
641 Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
965 W. Post Olie- en vetfabr. Zuiderh.
817 Sj. Hoekstra Huisschilder Zuiderh.
548 Bambach Drukkerij Woonh. Zuiderh.
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Overslag en scheepsbevr. Zuiderh.
755 Rooms Kath. Pastorie H. Michaël Zuiderh.
831 C. Kuhlman Jzn. Cargad., exp.- en assur.ag. Zuiderh.
666 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Zuiderhav. W.Z.
666 fa. D. v. Drooge & Zn. Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr. Zuiderhav. W.Z.
671 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Kant. Zuiderhaven
536 Hotel-Café-Rest. Zeezicht P. Miedema Zuiderhaven
535 R. Schaafsma Sig.winkel. Zuiderhaven
826 L.J. Krootjes Café, sleepdienst Zuiderhaven
738 J.C. Bolman Stoffeerdersmat. engros Zuiderhaven
667 D. Matak Fontein Zuiderhaven
832 D. Spruyt Commiss. Loodswezen Zuiderhaven
832 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Bestellen v. loodsen (na kant.u.) Zuiderhaven
832 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss., woonh. Zuiderhaven
641 Ziekenhuis, R.K. St. Jozef Zuiderhaven
483 Arns. v.d. Wal Schelpenzuig., woonh. Zuiderhaven
516 gebr. v.d. Meer Scheepsconstr., rep.- en scheepsmotoren, etc. Zuiderhaven
302 gebr. v.d. Meer Constr. en scheepsb. Zuiderhaven
717 gewest. Arbeidsbur. Bijkant. Gewest. Arb. bur. L'warden Zuiderhaven
254 J. Drost Groentenhandel. Zuiderhaven
889 C.A.F. Magazijn Zuiderhaven
493 Rusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk Zuiderhaven
997 G.A. Hannema Zuiderhaven
274 N.V. Dros' Schelpkalkbranderij Zuiderhaven
721 N.V. Rotterdamsche Bank (gesl. 12-13½, Za. na 12 u.) Zuiderhaven
953 A. Mobach Schildersbedr., glas en verfw. Zuiderhaven
654 Handel en Expeditieond. Zuiderhaven W.Z.
531 K. Okkinga Notaris Kant. Zuiderpl.
802 G. Reinsma Autogar. Zuiderpl.
448 S.B. de Bruin Verlader Z.P.C. Zuiderstr.
459 gebr. Roersma Melkventers Zuiderstr.
309 Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk. Zuiderstr.
761 J.C. Hoppe Café Zuiderstr.
610 H.R. Feenstra Zeevis, garn., mosselen, inlegg. en drog. Zuiderzeedijk
466 Ziekenhuis, Algem. Zuidoost Bolw
466 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Alg. Ziekenhuis Zuidoost Bow