Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 no. naam omschrijving adres
0 A.T.O., v. Gend & Loos N.V. zie onder: Gend & Loos N.V., v.
0 kon. Marechaussee zie onder: Landmacht, Kon.
201 Huyser's Rijwielbedr. Lanen
202 Visser's Touringcarbedr. Friso R. Miedemastr.
205 Bergman's Slijterij (na 19 u.) Hoogstr.
214 fa. Bruinsma & Braaksma R. de Groot, woonh. Kimswerderw.
218 fa. C. Kuhlman Jzn. Waterklerk T. Kaale
223 J. Booij Singel
224 P. Karsten Bildtstr.
230 Jorna's Lectuur Centrale Gr. Breedeplaats
235 Ned. Huiden-Wolhandel, enz. Droogstr.
254 J. Drost Groentenhandel. Zuiderhaven
258 U. v. Dijk Landb. Achlum
260 S.A. Bloemsma Aann., Midlum Koningsbuurt
264 S.S. Veersma Achlum
265 IJ. v.d. Meulen Nieuwstr.
268 Tj. Lichtendahl Vish., kant. Havenpl.
269 T.W. Visser Midlum Trekw.
270 Postma's Dames- en herenkleding Bildtstr.
274 N.V. Dros' Schelpkalkbranderij Zuiderhaven
275 E. Handorff-Dijkstra Nic. Baurstr.
279 F. Sijtsma Midlum
281 gebr. Boomstra Vish.
289 D. Tichelaar & Zn. Vertegenw. Noorderhaven
292 J. Beuker Werkm. aann. bedr. Kooijman Tj.H. de Vriesstr.
293 Rusthuis Ned. Herv. Diaconie Kerkpad
301 R. Koopmans Landb. en veeh. Kimswerderw.
302 gebr. v.d. Meer Constr. en scheepsb. Zuiderhaven
305 L. Willekes Fa. F. Willekes & Zn. Kl. Voorstr.
306 I.H. de Jager Midlumerw.
309 Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk. Zuiderstr.
313 F. Braaksma Vishandelaar Westerstr.
324 D. Kikstra IJslumburen Achlum
328 J. Jellema Lanen
329 J. Sijtsma Violist Hoogstr.
330 J. Tolsma Bedrijfsl. Fa. Algra & Ypey Zoutsloot (was 135)
331 Rooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël Rommelhaven
334 Kooistra's Consumptie IJsbedrijf De IJsberg St. Jacobstr.
338 B. v.d. Meer Levensmidd.bedr. Bildtstr.
339 E.R. Bergman Sleepbootkapt., Woonark Hansje Z.O. Bolwerk
351 fa. A. Willekes & Zn. Bouwbedr. Rommelhaven
352 J. Kooistra Midlumerw.
353 J. v.d. Zee O. Trekw.
355 J. de Gorter Havenw.
359 J. Keizer Werkbaas waterschap De Rietpolder
361 D. Antonisse Schilder Zoutsloot
362 P. Woudstra Manufact. S. Stijlstr.
365 Markenstein's Kruideniersbedr. Singelstr.
366 S. Galema O. Trekw.
369 S. Kamsma, v.h. Ouendag Schoenmag. en schoenmak., pedic. Kl. Breedeplaats
370 gebr. Outhuyse Noorderhaven
373 M. v.d. Heide Adm. Stellingwerfstr.
374 W.D. Janzen Woonh. Midlumerw.
378 F.A. Weitenberg Slager Karremanstr.
380 K.IJ. Tamminga Veehouder Achlum
384 S. Hoekstra Koetille Midlum
387 J. v.d. Heide P. Feddesstr.
388 A. de Jong-de Boer Midlumerw.
392 L. Bal Techn. opz. Visserij-insp. Gr. Bredeplaats
400 M. de Graaf Steenh. Jacob Backerstr.
401 P. Nauta Hfd. Chr. U.L.O.-school Noorderk.
402 Chr. Pasma Koek- en banketb. Kl. Voorstr.
403 fa. H. v.d. Zee & Zn. Aann. Lanen
404 L. Baarsma Manuf. Voorstr.
405 N.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven
406 Beima Broodbakkerij Noorderh.
407 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing.
408 W.J. Bergsma Brandst.h. Franekereind
409 A. v.d. Werf Brouwersstr.
410 fa. Westra & Zn. Werkpl. Schefferspl.
412 Garage E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
412 E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
412 Ford Dealer, Off. (b.g.g. en woonh.) Heiligew.
413 P. Fekkes Reder Rijksw.
414 J. de Boer Groentenh. Kerkstr.
415 wed. A. Schotanus-Boomsma Midlumerw.
415 M. Scheepstra Spekmarkt
416 H. Weitenberg Slag. Groote Sluis
417 J.C. v.d. Schoot Woonh. Midlumerw.
418 J.T. Reinigert Hfd. O.L. School Midlum
419 A. v.d. Peijl & Co. Fotografie-fotoh. Voorstr.
420 mej. M.W. Bakker Collectrice Ned. Staatslot. Franekertrekvaart
421 H. Tigchelaar Patrimoniumstr.
423 R. Sipma Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma Noordijs
424 F. Fontein Jzn. Noorderhaven
425 W.J. Wissema Arts Voorstr.
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Overslag en scheepsbevr. Zuiderh.
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. Firm. Sj. Schotanus Gr. Bredepl.
427 R. Wichertjes Noorderh.
428 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats
428 Harlinger Transport Mij. N.V. Gr. Bredeplaats
428 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Kant. (9-12, 14-17½ u.) Gr. Breedepl.
428 J.B. Sjerp Gr. Bredeplaats
429 L. Bakker Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art. Voorstr.
430 fa. J. & H. Krol (b.g.g.) Lanen
431 Zwerver Midlumerw.
432 Spoorwegen, Nederl. Bestelgoed.bur. Stationsstr.
433 fa. B. Bijlsma Smederij Grote Sluis
434 Tj. Lichtendahl (b.g.g.) Gr. Bredepl.
434 Tj. Lichtendahl J.Wzn. Vis-, garnalen- en mosselh. (b.g.g. boodsch.d.) Gr. Bredepl.
435 fa. Bruinsma & Braaksma Aardapp.-exporth., sorteerinr. plantaardapp. Brouwerstr.
435 K. Braaksma Aardapp.h. Brouwerstr.
436 B. Bosch Arts Noorderhaven
436 J.L. Strak Arts Noorderhaven
437 K. de Vries Brandst.h. Noordijs
438 A. Jorna Belasting-consulent J. Backerstr.
439 L. Wierstra Gerechtsdeurw. Noorderh.
441 C. Hobma Veehouder, handel en landb. Scheerstr.
442 I. Roukema Vishandel Heiligew.
443 W.F. v. Wier Assur. Nutsstr.
444 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
445 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
446 G. Bouritius Drukkerij Schritsen
447 Hollywood, Parfumerie C.H. Spoormakers Voorstr.
448 S.B. de Bruin Verlader Z.P.C. Zuiderstr.
450 K. Ruardi Bakker Noorderh.
451 J. Lichtendahl Vischwink. Kerkstr.
452 Hotel de Beurs Eig. L.G. Vlaskamp Noorderh.
453 A. v.d. Sluis Drukk. Spekmarkt
454 G. Aalfs Leer. R.H.B.S. Z.O. Singel
455 H. Ypma Notaris Noordijs
456 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. Lanen
457 G. Jepkema Toonkunst. Voorstr.
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr.
459 gebr. Roersma Melkventers Zuiderstr.
460 H. Bruinsma Landb. Midlum
461 fa. Algra & Ypey Pakhuis Het Kalf, peulvruchten Noordijs
462 ds. J. Aalberts P. Krugerstr.
463 H. Smit Vetsmelterij Zoutstr.
464 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Dir., O. Houwink Midlumerw.
464 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Midlumerw.
465 mej. E. Simonsz Noordijs
465 Consultatiebur. v. T.b.c.-bestrijding (spr.u. Di. 9-11) Noordijs
466 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Alg. Ziekenhuis Zuidoost Bow
466 Ziekenhuis, Algem. Zuidoost Bolw
467 F. Pruijt Manuf. Voorstr.
468 mr. H.H. Gaaikema Doopsgez. Pred. Midlumerw.
469 fa. W.C. Postma (b.g.g.) Woonh. Midlumerw. Almenum
470 D. Bos Bakker Gr. Ossenmarkt
471 J. Kamstra Midlumerw.
472 J. Huizinga Zaakv. Fa. W.C. Postma, pootaardapp., granen, zaden, enz. Pr. Beatrixstr.
473 Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh.
474 T. Lubbers Techn. hfdambt. Prov. Waterstaat J. Backerstr.
475 de Spaarbank Noorderh.
476 D. Doeksen Z.O. Singel
477 H. Smeding sr. Zuid. Oostersing.
477 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Zuid. Oostersing.
478 fa. wed. L. Spaanderman Schoenh. St. Jacobstr.
479 N.V. Bata Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr. Voorstr.
480 fa. D. Sieswerda Aardapp. en vlasexp. Kimswerderw.
481 J. Spaanderman Timmerman, aann. Rommelhaven
482 M.D. Oosterhoff Heren, jongens en bedrijfskl., modeart. Gr. Bredeplaats
483 Arns. v.d. Wal Schelpenzuig., woonh. Zuiderhaven
484 M. v.d. Oever Gr. In kol.w. Noorderh.
485 H.W. Geesink Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.) Rozengr.
486 Joh. Koopmans Slager Kl. Kerkstr.
487 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz (12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
487 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. (v. 12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
487 D. Palstra Firmant Fa. Houth. v.h. J.T. Meinesz Z.O. Singel
488 S. Braaksma Aardappelh. Midlumerw.
489 mevr. wed. A.B. Krikke-Dijkema Modemag. Voorstr.
490 J.C. Algra Lid Fa. Algra-Ypey Noorderh.
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr.
492 W. Spaanderman Smed., scheeps- en mach.w., laschinr. enz. Vijverstr.
493 Rusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk Zuiderhaven
494 J. Jellema Stoff. Hoogstr.
495 M. Woudstra Textielh. Voorstr.
496 Cor en Nel Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel Voorstr.
497 J.B. Huyser J.Azn. Dir. Coöp. Fruit- en gr.veiling Harlingen en omstr. G.A. Kimswerderw.
497 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Dir. J.B. Huijser J.Azn., Woonh. Kimswerderw.
498 A. v. Straten Landb., Almenum Schapendijk
500 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Directeur
501 E. v.d. Geest Vischh. Kerkstr.
502 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
503 A. Ferwerda Sigaren Voorstr.
504 S.P. Hellingwerf Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur. B. Visserstr.
506 L.A. Dijkstra Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw. Kerkstr.
507 R. Nauta Pzn. (b.g.g.) Noorderhaven
507 P. Nauta Wzn. Stalh. en exped. Noorderhaven
508 D. Overzet Br.-, koek- en banketb, Franekereind
509 ir. F.E. v. Ruijven Voorstr.
510 S. Homminga Kaashuis, grooth. in boter Lanen
511 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Woonh. Dir.
512 Gemeente en Gem. Instellingen Sluiswachter Groote Sluis
513 R. Adema Beh., stoffeerderij, verhuiz. Hoogstr.
514 fa. H. Puite Brandst.h. St. Odolphisteeg
515 R. Bergsma Schildersbedr., verf- en glash. Noorderhaven
516 gebr. v.d. Meer Scheepsconstr., rep.- en scheepsmotoren, etc. Zuiderhaven
517 fa. H. Blom & Zn. Schilder, glas- en behangw. Hoogstr.
518 B. Posthuma Caféh., bierbottelaar Zeepziederstr.
519 J. v. Drooge Hfd. der school Franekertrekvaart
520 dr. W.J. v. Dorp Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.d.) Voorstr.
521 fa. Sjoerd Hannema Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank
522 J. Zeinstra Landb. Midlum
523 fa. Hein de Windt Oliën en techn. vetten, drijfriemen enz. Steenhouwersstr.
524 Amsterd. Bank (kant. 9-12, 13½-18, Za. 9-11½) Voorstr.
525 Gemeente en Gem. Instellingen Gem.-Ontv. en centraal kassier
526 Sj. IJkema Br.-, k.-, besch.- en banketb. Midlum
527 G. Tigchelaar Fa. A. de Boer, brandst.h. Rozengr.
528 S. v.d. Schaar Landb. Midlumerw.
529 J. de Vries Groentenh. Kl. Breedeplaats
530 fa. J. Lok Schoenh. Heiligew.
531 K. Okkinga Notaris Kant. Zuiderpl.
532 N.V. Dros' Schelpkalkbranderij Kanaalw. Midlum
533 S. ten Napel Waterschapssecr. Jac. Backerstr.
534 Spoorwegen, Nederl. Vrachtg.bur.
535 R. Schaafsma Sig.winkel. Zuiderhaven
536 Hotel-Café-Rest. Zeezicht P. Miedema Zuiderhaven
537 K. Hofstra Kruid.- en gruttersw. Havenpl.
538 J. Fröhlich Account.kant. Brouwerstr.
539 Boomsma's Levensmidd.bedr. Voorstr.
541 W. Schotanus Transp.bedr. Noordergr.wal
542 F. Zondervan Br.-, koek- en banketb, Zoutsloot
543 Garage W. Molenaar Rozengr.
544 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz Bolswardervaart
544 G.W. v.d. Veen Houthandelaar Pr. Wilhelminastr.
544 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. Bolswarderv.
546 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. E. v.d. Moolen Oosterstr.
546 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. E. v.d. Moolen Oosterstr.
547 C. v.d. Schoot Midlumerw.
548 Bambach Drukkerij Woonh. Zuiderh.
550 Politie, Gemeente- Bur. v. pol. Noordijs
551 L.J. Hannema Voorstr.
552 I.A.M. v. Rij Arts Franekereind
553 R.A. Feenstra Westergoo Rozengr.
553 H.R. Feenstra (b.g.g.) Rozengr.
554 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Hoogstr.
555 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Dir.keet Sluisput Schapendijk
556 mevr. R.T. de Windt-de Vries Rozengr.
557 fa. S. v.d. Werf Mach. Oliën, teerprod., verfw., tegels Noorderh.
558 C. Kuhlman Jzn. Loods New. Willemsh.
559 S. Siebenga Schoenenmag. Voorstr.
560 R. Posthumus Houth. Zuiderh.
561 Oolgaard & Co. N.V. Lik. en distill. Kl. Breedeplaats
562 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr.
563 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij (kant. 8-18) Kanaalw.
564 J. v.d. Wal & Zn. Slagerij en exporth. Voorstr.
565 P. Roorda Lid Fa. Th. Roorda & Zn. P.Krugerstr.
566 S. de Witte Slager Gr. Kerkstr.
567 fa. H. Witte Jzn., Manuf. Voorstr.
568 Joh.H. Spékle Muziekleer. en dirigent Kl. Breede Plaats
569 School v. Chr. U.L.O., Kon. Wilhelmina Z.O. Sing.
570 mej. W.M. de Boer Vroedvrouw B. Toussaintstr.
571 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. werken Franekereind
572 de Jong's Dameskapsalon St. Jacobstr.
573 W.J. v. Smeden Lanen
574 fa. H. Broersma Aann.bedr. Rozengr.
575 J.H. Vogelaar Vleeschh. Heiligew.
576 W. Zeylmaker Café Hoogstr.
577 A.A. Miedema, N.V. Houth. v.h. Noorderk.
578 J.P. de Jong Brandst.h. Heiligew.
579 H. de Vlas Exped. Midlumerw.
580 P.A. Ree Manuf. Schritsen
581 fa. J. & H. Krol Autoverhuur Lanen
582 J. Yntema Slager Kl. Breede Plaats
583 H. Buikhuizen Drogisterij Grote Bredeplaats
584 Bouma's Lunchroom Voorstr.
585 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Dienst voor Soc. Zaken Noorderhaven
586 X.H. Heeger D.-, h.- en k.kleding Voorstr.
587 Harlinger Courant Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon Voorstr.
588 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg Tj.H. de Vriesstr.
589 Posthuma's Boekhandel Boek-, kant.- papierh. Noorderhaven
590 fa. Th.W. Nauta & Zn. Machineherstelpl. Noorderh.
591 S. v.d. Meer Stoff., woninginr. Kl. Voorstr.
592 J.A. Brinks v.h. J. de Vries & Co., Schoenh. en rep.inr. Voorstr.
593 T. de Groot Timmerm., aann. Gr. Bredeplaats
594 Keuringsdienst v. Vleesch, Bur. v.d. Havenw.
595 F. Ferwerda Radiohuis Kerkstr.
596 Corn. Hoekstra Antieke kasten en kabinetten Havenw.
597 Bloemenmag. De Vergeet mij niet F. Wietsma Voorstr.
597 F. Wietsma Bloemenmag. Voorstr.
598 Hotel-Café-Rest. De Kroon E. Bolman Gr. Bredeplaats
598 E. Bolman Hotel-café-rest. Gr. Bredeplaats
600 Hotel Café-Rest. Centraal A.B. v.d. Veen Brouwerstr.
601 fa. H. Wiersma Vleeschh. St. Odolphisteeg
602 fa. B. Westra & Zn. Timm. en aann., woonh. Hoogstr.
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr.
605 Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat Hofstr.
606 mevr. wed. S. Zwanenburg-Kruisweg Brouwersstr.
607 C. Zwaan Vleeschh. Voorstr.
608 A. Haringa Admin. Watersch., koop- en verk., verh. v. onr. goed. enz. Noorderhaven
609 W.J. Nobels Leer. M.O. Boekhouden Rijksstr.w. Midlum
610 H.R. Feenstra Zeevis, garn., mosselen, inlegg. en drog. Zuiderzeedijk
611 L.J. Kuiken Jac. Backerstr.
612 P.A. de Voogd Goud- en z.smid Bildtstr.
613 J. Nottelman Bedr.l. N.V. Basalt en bouwstoffen N.B.M., woonh. Kanaalw.
613 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. bedr.l. J. Nottelman Kanaalw.
614 J. Vellinga Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv. Heiligew.
615 Belastingen, Rijks Ontv. d. dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht) Havenpl.
616 H.S. Oswald (R. Kok) Wijnen en gedistill. Schritsen
617 D.J. Hettinga Pred. Geref. Kerk P. Krugerstr.
618 W. Woudstra Slagerij Anjelierstr.
619 School, Gereformeerde Ged. K. Zoutsloot
620 M. Kruyne Hoogstr.
621 Z.P.C. Sorteerinr. Nieuwehaven
622 J. Zietsma Schilder, Midlum Koningsburen
623 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. en dir. Noorderhaven
623 jhr. A. v. Foreest Schout bij Nacht Noorderh.
623 Loodswezen 1e en 2e district Commiss. Noorderhaven
623 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Dir. woonh. Noorderhaven
624 A.H. v. Hurck Mosselh. Noorderh.
625 J. Nottelman Bijkant. Westerstr.
625 NBM Zaandam N.V., Aannemingsbedr. Bijkant. Westerstr.
625 Aannemingsbedr. NBM Zaandam, N.V. Bijkant. Westerstr.
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Bijkant., mag. en opslagpl. Westerstr.
626 A.E. Hannema N.O. Singel
627 S.A. Hauch L. Autoverh.inr. en rijschool, instruct. Heiligew.
628 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakhuis Willemsk. Dok
629 R. Algera Lijkkistenfabr. Oosterstr.
630 fa. H. Smeding jr. Vetsmelt. en grooth. Franekereind
631 J. Glas & Co. Bloemisten St. Jacobstr.
632 Fekkes Scheepsbevr., exped. enz. Noorderhaven
633 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. B. v. Drooge Midlumerw.
633 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. Adj.-dir. B. v. Drooge Midlumerw.
634 fa. A. Schreur & Zn. Brandst.h. Zoutsloot
635 J. Mensing Arts Noorderh.
636 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Willemshaven
636 Doeksen, Rederij Passagiers en vrachtgoed.dienst Harl.-Terschell.-Vliel. Willemsh.
637 J.L. Wiersma Veehouder Achlum
638 D. Quarré Bargebuurt
639 B. de Groot De Uurwerkcentr. Gr. Bredeplaats
640 L.A. Spoelstra Aann. Rapenburg
641 Ziekenhuis, R.K. St. Jozef Zuiderhaven
641 Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
641 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
643 A. de Vries Heiligew.
644 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst Fabr. v. dakp., draineerb., holle steen en vloeren Kanaalw.
644 J. Haitsma Bouwmat., betonfabr., kassenbouw enz. Kanaalw.
646 L. Flietstra Exped. Westerstr.
647 B. Kalksma & Zn. Bouwbedr. Zoutsloot
648 R. Tigchelaar Caféh. Midlum
650 J. Jager Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz. Scheerstr.
651 G. Tigchelaar Aann. Midlumerw.
652 N.V. Noord Friesche Middenstandsbank Gr. Br. Plaats
653 A. de Bock Aann., makel. en taxat. Nutstr.
654 Handel en Expeditieond. Zuiderhaven W.Z.
655 D. v.d. Schoot Cocosfabr. Kimswerderw.
656 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Reiniging (8-12, 13½-17½)
657 Coöp. Door Eendracht Sterk Fil. P. Feddesstr.
658 C.J. Haan Loodg., install. Schritsen
659 N.V. J. Zijlstra Hzn. Kruiden.w. Voorstr.
660 E. Postma El.- en radiotechn. bur., radiocentr. Voorstr.
661 J. Blom Kruiden., manufact. Biltstr.
662 J. v. Joolen Leraar R.H.B.S. Zuiderh.
663 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Opz. L. v.d. Mey Midlumerw.
664 T. Hidma Café en stalh. Rozengr.
665 S. v.d. Laan Smederij, garage Midlum
666 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Zuiderhav. W.Z.
666 fa. D. v. Drooge & Zn. Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr. Zuiderhav. W.Z.
667 D. Matak Fontein Zuiderhaven
668 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. F. de Swart Midlumerw.
669 S. Tiemersma Midlumerw.
670 K. Henstra Kruidenier Hofstr.
671 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Kant. Zuiderhaven
672 E. Nauta Wzn. Stalh. Droogstr.
673 Land, C.V. Boekhandel Agentsch. Alg. Handelsblad Voorstr.
674 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. proc.h. Noorderh.
674 I. Nagengast Noorderh.
675 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr.
676 J. Rooswinkel Aann. Kerkstr.
677 M. de Jong Firm. Fa. Gebr. Bouritius Stationsw.
678 S. Wiersma Slager J. Backerstr.
679 S.A. Lenger Nieuwestad
680 J. v. Nimwegen Smederij Rommelhaven
681 Politie, Gemeente- Rech. v. pol. W. Bakker, woonh. J. Backerstr.
682 Alkema & Zn. Wolwinkel Voorstr.
683 S. Minnema Auto- en motorenh. Weeshuisstr.
684 Th.D. Brandi Café Havenpl.
685 ds. K. Beks P. Krugerstr.
686 fa. v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabr., Expl. T. Eppinga Z.O. Sing.
686 T. Eppinga Schelpkalkfabr. Z.O. Singel
687 T.D. Houtman Kapper Franekereind
688 fa. A.E. Nauta Groentenh. Adm. Stellingwerfstr.
689 A.G. Hibma Midlum
690 fa. S. de Wit (D. de Wit Szn.), Herenkl. Voorstr.
691 fa. wed. D. Dangermond Comest. en vl.w. Voorstr.
692 R.J. v. Arum Dir. R.H.B.S. Brouwersstr.
693 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Lanen
694 fa. A. Nauta Bouwk., timm. en aann. Noorderh.
695 G. Braaksma Aardapp.h. Zuidergr.
695 fa. Bruinsma & Braaksma Zuidergr.
696 V.I.V.O., Levensm.bedr. Kl. Bredeplaats
696 W. Zeinstra Levensm.bedr. Kl. Bredeplaats
697 Huese, C.V. Manufact.h. Voorstr.
698 G. Krijtenburg Aann.bedr. Rozemarijnstr.
700 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Chef van Dienst
701 P.J. Oosterling Woninginr. Kerkstr.
702 Rijks Hogere Burgerschool Stationsstr.
703 J. Poort Huish. en l. art., speelgoed Voorstr.
704 K. Zijlstra Aardapp.h. Gr. Br. Plaats
705 D. Roedema Comest. enz. S. Stijlstr.
706 mr. H. Smeding Adv. en proc. Midlumerw.
706 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Midlumerw.
707 P. Frölich Aann. Oosterstr.
708 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Kant. Ir. E. Kuiper Schapendijk
709 W.C. Anema Landb. Midlum
710 Rijkspolitie te Water Woonh. groepscommdt. P. Feddesstr.
711 A. v. Weemen Vakm. 1e kl. PTT Casp. de Roblesstr.
711 Radio-Distributie-Centrale C. de Roblesstr.
712 W. Schreur Kolenh. Hoogstr.
713 S. Gonggrijp Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz. Noorderh.
714 J. Hoogland Wzn. Fr.- en groentenkw. N.O. Sing.
715 fa. H. de Groot & Zn. Waterbouw, timm., duiker Bildtstr.
716 fa. Veltman-Balli L. lederw. Schritsen
717 gewest. Arbeidsbur. Bijkant. Gewest. Arb. bur. L'warden Zuiderhaven
718 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Dir.keet Havendam Noorderhaven
719 L. Broersma Account.kant. Z.O. Singel
720 H. Sijtsma Assur.kant. Midlum
720 Assurantiekant. H. Sijtsma Midlum
721 N.V. Rotterdamsche Bank (gesl. 12-13½, Za. na 12 u.) Zuiderhaven
723 Janzen's Banketbakk. en Kokerij D. Landman Brouwersstr.
724 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Wees- en Rusthuis Weeshuisstr.
725 G. Schoot Voorstr.
726 Belastingen, Rijks Insp. d. belast. Havenpl.
727 Hanymek N.V. i.o. Rubber comb. Noorderwal
728 J. Schievink Zoutsloot
729 S. Homminga Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.
730 Tj. Boersma Bakkerij Gr. Ossenmarkt
731 U. Boomsma Hotel de Hoop Havenpl.
732 I.C. Kooijman Aann. N.O. Sing.
733 K.D. Anema Muziekleraar-dirigent Heiligew.
734 J.F. v. Wier In assur. Jac. Backerstr.
734 Assurantiekant. J.F. v. Wier Jacob Backerstr.
735 Belastingen, Rijks Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht) Havenpl.
736 gebr. Boomstra (b.g.g.) Havenpl.
737 mevr. T. v. Drooge-v.d. Meulen Franekereind
738 J.C. Bolman Stoffeerdersmat. engros Zuiderhaven
739 F. Wolff Schoenenwinkel. Noorderh.
740 R. Nauta Pzn. Exped., lid. Fa. B. Nauta & Zn. Kimswerderw.
741 N.V. Waterleiding Intercomm. Waterl. Gebied L'warden, hulpf. Sj. Beintema R. Miedemastr.
742 A. Vollema Expl. v. Buffetten Patrimoniumstr.
743 S. Poelsma Kerkstr.
744 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderh.
746 S.M. v.d. Meer Aann. Hofstr.
747 G. Huyser-Trinks Dameshoeden St. Jacobstr.
748 Groene Kruis Noordijs
750 D. Dokter Landb. Rijksw. Midlum
751 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr.
751 Bloemenmag. Semperflorens J.A. Huijser & Zn. Voorstr.
752 D. de Groot Logement Noorderh.
753 J.C.H. Romijn Rozengr.
754 B. v.d. Pol Auto- en autobusverh.inr. Brouwersstr.
755 Rooms Kath. Pastorie H. Michaël Zuiderh.
756 P. Loonstra Kruidenier Adm. Stellingwerfstr.
757 v.d. Schoot's Woninginr. Voorstr.
758 H. v. Drooge Sig.winkel Voorstr.
759 J.A. Edens Gulfoliën en scheepsben.h. Noorderh.
760 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. J. v.d. Gaast Z.O. Bolwerk
761 J.C. Hoppe Café Zuiderstr.
762 Hotel Heerenlogement H. v. Leeuwen Franekereind
763 C.V. gebr. v.d. Schoot Cocosmatt. en tapijtfabr., Imp. v. Chinamatt. Kimswerderw.
764 Politie, Gemeente- Rech. v. pol. S.C. Kooy, woonh. Havenw.
765 Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij St. Jacobstr.
766 fa. S. v. Dijk Boter, kaas, eieren Brouwerstr.
767 D. Bijlsma Aardapp.-, gr.- en fruith. Franekerend
768 Prov. Electr. Bedr. In Friesland Distr. ambt. G.W. Janssen Burg. Simonszstr.
769 S. Witteveen Landb. Midlum
770 S.B. v.d. Schoot N. Oostersing.
771 H.J. v.d. Oever Lid fa. M. v.d. Oever (na 19 u.) Z.O. Singel
772 v.d. Molen's Magazijnen Voorstr.
773 R. Krijtenburg Bouwk. en taxat. Franekertrekw.
774 Ambachtsschool Singel
775 J.K. Tiel Electrot. bur. Voorstr.
776 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr.
777 Rijkspolitie Post Midlum v.d. groep Hennaarderadeel, woonh. Postcommdt., Midlum Rijksw.
778 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. (b.g.g.) Weeshuisstr.
778 Doeksen, Rederij (b.g.g.) Weeshuisstr.
779 J. Broersma Aann., Lid Fa. H. Broersma Z.O. Singel
780 C. Bosch Landb. Achlum
781 F. Schuil Zeilm. Noorderhaven
781 Wind- en Stormwaarsch.dienst Seingever Noorderh.
782 J. Frölich Lid Fa. Frölich & Zn., Aann. Schefferspl.
783 R.H. Sieperda Banketb. Voorstr.
784 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr., Woonh. Dir. P. Bosman Fabriekspl.
785 Tj.O. Smeding Ambachtsschoolstr.
785 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Ambachtsschoolstr.
786 Industrie en Huish.school Gr. Kerkstr.
787 Autodiensten Stad Alkmaar Snelverv. N. Alkm., Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. e. transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
787 Stad Alkmaar Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
788 L. Oosterbaan Landb. Kimswerderw.
789 Noord-Fries Expres Lijndienst Beroepsgoed. Verv. Leeuw.-A'dam v.v., kant. Schritsen
790 Politie, Gemeente- Brig. v. pol. S. v.d. Wiel, woonh. Oosterstr.
791 Jac. v. Nimwegen Petroleumh. Gr. Sluis
792 fa. C. v.d. Schoot & Co. Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag. Heiligew.
793 J. Severein Bierh. Kerkstr.
794 N.Z.H. Redding Mij. Schipper reddingboot Havenw.
795 L. Runia Midlumerw.
796 J.F. Kroon Herenmodes Voorstr.
797 H. Walinga Stoff. beddenmag. Noorderh.
798 J.C. Bakker Winkelier Gr. Bredeplaats
800 H. Strak Midlumerw.
801 Herrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.) Franekereind
802 G. Reinsma Autogar. Zuiderpl.
803 S. Siersema Leer. M.O. Boekh. N.O. Singel
804 S. Terpstra Drogist Kl. Voorstr.
805 G.A. Meester Dir. bijkant. Harl. v.h. Gewest. Arb.bur. Ambachtsschoolstr.
806 fa. J. Torenbeek Aann. Heiligew.
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr.
808 Z. v.d. Zee Exped. Nieuweburen
809 C.V. gebr. v.d. Schoot (b.g.g.) Oosterstr.
809 J. v.d. Schoot Czn. Fabrik., woonh. Oosterstr.
810 B.J. Kramer Levensm.bedr. Franekereind
812 Gemeente en Gem. Instellingen Brandspuithuisje Lanen
813 J. v. Wier jr. Bakkerij Franekereind
814 Drogisterij Plemper van Balen Voorstr.
814 H.A. Plemper v. Balen Drog. Voorstr.
815 J. Weitenberg Assur.kant. Hoogstr.
816 G.H. Elsinga Banketb. N.O. Sing.
817 Sj. Hoekstra Huisschilder Zuiderh.
818 Apotheek Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen
818 ing. P. Suir Lanen
819 D. Stada Binnenloods Zoutsloot (was 129)
820 C.J.A.M. Heeger Z.O. Singel
821 fa. gebr. Bouritius Fabr. v. Suikerw.
823 Sytra Radio Voorstr.
824 wed. K. Kuiken Tab. en sig. P. Feddesstr.
825 Jonkman's Stalhouderij Exped.bedr. en Verhuiz. Schritsen
826 Roodhoff-Krootjes Café, sleepdienst Zuiderh.
826 L.J. Krootjes Café, sleepdienst Zuiderhaven
826 Café 't Anker Sleepd. L.J. Krootjes Zuiderh.
827 J.J. Klijn Evang. Luth. Pred. Voorstr.
828 H. Kooistra Techn. Install.bur., huish. art. enz. Voorstr.
829 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg. Kl. Bredeplaats
829 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg. Prinsenstr.
830 K. Koopmans Het Handwerkhuis Voorstr.
831 C. Kuhlman Jzn. Cargad., exp.- en assur.ag. Zuiderh.
832 D. Spruyt Commiss. Loodswezen Zuiderhaven
832 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss., woonh. Zuiderhaven
832 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Bestellen v. loodsen (na kant.u.) Zuiderhaven
833 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. Dir. J. & L. v. Drooge
833 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. firm. J. & L. v. Drooge
834 v. Gend & Loos N.V., A.T.O. Afhaal en besteld. (na 18 u.) Brouwerstr.
835 J. Alta Binnenloods Midlumerw.
836 fa. W.C. Postma Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.) Rozengr.
837 W.P. Terpstra Slagerij Voorstr.
838 A. Schaafsma Schildersbedr. Heiligew.
839 F.H. Wink D.- en h.kapper Brouwersstr.
841 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Kant.
843 K. de Jong Firm. suikerw.fabr. Frisia, Fa. Gebr. Bouritius Franekertrekv.
845 M. Spaanderman Proc.h. General Steam Transp. Comp. Oosterstr.
846 W. Feikema Landb. werkt. fabr., Almenum Z. Zeedijk
847 Holl. Beton Mij N.V. Werk Schutsluizen, keet uitvoerder
848 A. Stienstra Kl. Ossenmarkt
850 G. de Glee Fruit- en groentekw. Almenum
851 P. de Lange Dir. Gem. Dienst v. Soc. Zaken Rein Miedemastr.
851 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. Gem. Dienst voor Soc. Zaken R. Miedemastr.
852 F.H. Posthumus Caféh. en veeh. Midlum
853 P. Snoekstra Exped. Midlum
854 A. Tuinman & Zn. Houtfactors bevr. overslag exped.
855 v.d. Molen Heerenkl.mag. Voorstr.
856 R.C. Boon Noorderh.
857 W. Miedema Bakkerij Hoogstr.
858 C.I. Kooyman Aann. Z.O. Sing.
859 N.V. Schouwburg Vereeniging Z.O. Singel
860 C.E.A. Roorda Midlumerw.
861 Bevrachtingscommissie Agentsch. Vischmarkt
862 H.A. Lurvink Huish. art. Kl. Voorstr.
863 A. Posthuma Timm. en aann. Vissersstr.
864 Rijkswaterstaat Kantonn. P. Posset Noordergrachtswal
865 Fred.J. Koopmans Slagerij Gr. Kerkstr.
866 R. Houbijn Drukk. en uitg. adv.blad Heiligew.
867 J.G. Post Kleeding Voorstr.
868 fa. Algra & Ypey Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
869 mevr. wed. J. Broersma-Koopmans Z.O. Sing.
870 G. Dijkstra Huish.art. Voorstr.
871 IJ. Kooistra Garage Kanaalw. R.
872 NBM Zaandam N.V., Aannemingsbedr. Onder-dir. H.N. Hooyschuur, woonh. Midlumerw.
872 H.N. Hooyschuur onder-dir. N.V. Aann.bedr. NBM en adj.-dir. N.V. Basalt en Bouwstoffen NBM, woonh. Midlumerw.
872 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. Onder-dir. H.N. Hooyschuur Midlumerw.
872 H.N. Hooyschuur Onder-dir. N.V. NBM Zaandam Midlumerw.
873 P. Woudstra Manuf. Hoogstr.
874 Haitsma (b.g.g.) Midlumerw.
874 A. Haitsma (Fa. J. Haitsma) Midlumerw.
874 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst (b.g.g.) Midlumerw.
875 Coöp. Door Eendracht Sterk Voorstr.
876 mevr. N. v. Hulst Voorstr.
877 Sj. Vellinga Taxibedr. Voorstr.
878 fa. Algra & Ypey Kant. en pakhuis Odessa Scheerstr.
879 Hervormde Pastorie Rijksw. Midlum
880 E. Huizing Onderw. Pr. Julianaschool Adm. Stellingwerfstr.
881 M. de Vries Noorderhaven
882 Douwenga's Garagebedr. Gr. Bredeplaats
883 Bergman's Slijterij Gedistill., lik. en wijnen Lanen
884 H. Smit Woonh. Z.O. Singel
885 W. Haitsma Brouwerstr.
885 Haitsma (b.g.g.) Brouwerstr.
885 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst (b.g.g.) Brouwerstr.
886 fa. P. Sluik & Zn. IJzerw. Simon Stijlstr.
887 B. Zeylmaker Gas- en waterl., sanit., install. Kl. Voorstr.
888 J.C. Visser Dir. Gen. Steam Transp. Comp. Midlumerw.
888 General Steam Transport Cy (b.g.g.) Midlumerw.
889 C.A.F. Magazijn Zuiderhaven
890 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Rozengracht
891 J. Oudes H.modemag. St. Jacobstr.
892 T. de Vries Bloemist Kw. b.d. Gasfabr.
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr.
894 H. de Jong Goud en zilver Voorstr.
895 fa. W. v.d. Zeep & Zn. Steenh. Fabriekstr.
896 H.S. Oswald Firm. h. in wegenb.mat. en transp.-bedr. v.h. N. Schotanus Noorderh.
896 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. Firm. H.S. Oswald Noorderh.
897 S. Holstein Aann. Havenw.
898 Politie, Gemeente- Insp. v. pol. G. Spoelstra, korpsch., woonh. Rozengr.
900 Politie, Gemeente- Bur. v. pol. Noordijs
901 fa. Jac. v.d. Meer Verkoophuis Kl. Voorstr.
902 B. Bolman Schouwburg Kimswerderw.
903 A. Hondema (staat: Hondama) D.kapper Lanen
904 P. Schaap Havenmeester J. Backerstr.
904 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Havenmeester P. Schaap J. Backerstr.
905 J. Bourgongne Autospuiterij Kl. Breedeplaats
906 Tj.H. Jorna Slagerij Voorstr.
907 N.V. gebr. Hoeksema Ververij en chem. wassch. Gr. Sluis
908 mevr. M.Z.H. de Jong Meyer Gr. Sluis
908 A. Brijder Zand- en grinth., bevr., enz. Gr. Sluis
909 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Proc.h., J. v.d. Meulen
909 J. v.d. Meulen Proc.h. N.V. Houtimp. v.h. Hubert Jans & Co. Jac. Backerstr.
910 P.J. Anema Landb. Midlum
912 R. Huese Woonh. Noorderh.
912 Huese, C.V. Manufact.h. (b.g.g.) Noorderh.
913 fa. Algra & Ypey Pakhuis Zoutsloot (was 118)
914 Chr. de Groot Winkel. St. Odolphisteeg
915 fa. J. v. Smeden & Zn. Huish. art. Kl. Voorstr.
916 H.Ph. v.d. Zee Aann. Schritsen
917 B. Winsemius Kruidenier Hoogstr.
918 G. Schotanus Br.- en banketb. Voorstr.
919 Prinses Julianaschool Rozengr.
920 F. Willekes & Zn. Aann. Kerkepad
921 Gemeente en Gem. Instellingen Kant. Havend., Gem. Contr. Vischmarkt
921 Havenarbeid Inspectie Vismarkt
923 Stanfries, N.V. Reederij Kant., beurtd., vert. D. Jilderda Rommelhaven
924 Centrale Bond v. Transportarb. Voorstr.
925 Garage E.T. Boonstra Garage Heiligew.
925 E.T. Boonstra (b.g.g.) Heiligew.
925 Ford Dealer, Off. Garage E.T. Boonstra Heiligew.
926 J. Plet Ambt. Z.P.C. Midlumerw.
928 D. Hoogland Fr.- en groentenkw. Midlumerw.
929 E. v.d. Nieuwenhuizen-Jansen Venneboer, Wed. Oosterstr.
930 S. Berends Aann. en timmerbedr. Kimswerderw.
931 Althuis' Boekhandel De Vulpenzaak S. Stijlstr.
932 mevr. Tj. de Jong-v.d. Schaaf Midlumerw.
933 S.J. Roorda Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr. Noordijs
934 A. Bos Dir. N.V. Scheepswerf Welgelegen N.O. Singel
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr.
936 Plantenziektenk. Dienst Techn. Ambt. A. 't Sas Kimswerderw.
937 J. Drost Groentenhandel. Noorderh.
938 D. Radsma Ratex Voorstr.
939 Rijkspolitie te Water Groep Harlingen, afd. Groningen Willemsk.
940 R.J. de Jong Geref. Pred. Midlumerw.
941 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Vischafslag
942 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. weth. K. v.d. Bos Bosb. Toussaintstr.
943 Tj. Jorna Groentekweker Kanaalw.
944 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Huis Noorderhaven
947 S. Tromp Azn. Tabaksfabr., koffie-brand. en theeh. Voorstr.
948 H. Schaafsma Schoenmaker Heiligew.
950 Holzmann's Stoffeerderij en behang Lanen
951 fa. P.A. Smilde & Zn. Exportslagerij Noorderh.
952 Blok, Slagerij T. Plekker Rommelh.
953 A. Mobach Schildersbedr., glas en verfw. Zuiderhaven
954 G. Pasveer Goedkoope Bazar Voorstr.
955 Wasscherij (Model) Fa. B. Koster & Co.
956 H.W.J. Leeuw Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Za.) Noorderhaven
957 H. Hooisma Veth. en f. vl.w. St. Jacobstr.
958 H.J. Hilarius Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr. Nieuwstr.
959 A. Kaale Binnenloods Zoutsloot (was 137)
959 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Binnenloods A. Kaale, woonh. Zoutsloot (was 137)
959 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Bestellen v. loodsen (na kant.u.) Zoutsloot (was 137)
960 L.J. Hooghiemstra Schildersbedr., verfh., glas enz. Heiligew.
961 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch- en mosselen enz. Dijkwal
962 ir. W. Miedema J. Backerstr.
963 Joh. Visser Fotogr. Zuiderh.
964 fa. J. Elsinga & Zn. Br.- en banketb. Kl. Voorstr.
965 W. Post Olie- en vetfabr. Zuiderh.
966 A. Bambach Hotel-café-rest. Steenhouwersstr.
967 Tj. Anema Slagerij Kruisstr.
968 J. Barneveld Leer. Lich. oefen., inr. v. Heilgymn. en mass. Oosterstr.
969 Kon. Landmacht Kon. Marech., brig. Harlingen, Legeringsschip Kempenaar Noorderh.
970 B. Miedema D.- en h.kapper Hoogstr.
971 D. Lanting Comm. in aardapp., kunstmest en vlas
972 G. v.d. Gaast Gross. In rookart. K. Br. Plaats
973 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Woonh. Bedr.l. H.L. Hille Ris Lambers Midlumerw.
973 H.L. Hille Ris Lambers Bedrijfsl. Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Midlumerw.
974 B. de Vries Groenteh. Karremanstr.
975 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Fabr. Havenw.
976 H. Klaver Fotogr. Gr. Bredeplaats
977 Garage W. Molenaar (b.g.g.) P. Feddesstr.
977 W. Molenaar Automont.-chauffeur P. Feddesstr.
978 Jac. Bottema Kruidenier Zoutsloot
979 G. Visser Predik. Noorderh.
980 L.J. Drost burger- en uniformkleerm. Heiligew.
981 K. Stellingwerf IJsfabr. Liemendijk
982 H. v.d. Meulen Rep.inr. en garage Hoogstr.
983 H. Post Kapper Voorstr.
984 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. weth. B. de Vries Midlumerw.
985 A. Prins Br.-, koek en banket Heiligew.
986 H. v.d. Zwaag boekh. Patrimoniumstr.
987 P. Kuiper Drog., optiek en fotoh. Brouwersstr.
988 mr. E.R. Zweep Insp. v. 's Rijksbel. Noorderh.
989 Rijkswaterstaat Kantonnier A. Veenma R. Miedemastr.
990 F. Frölich Aann. Adm. Stellingwerfstr.
991 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. R. v.d. Spoel
992 J. Lok Schoenmak. Rommelhaven
993 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. en dir. Noorderhaven
993 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Dir. woonh. Noorderhaven
994 Bambach Drukkerij v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk. Lanen
995 fa. R.P. Bisschop Timm. en aann. Schritsen
996 T. de Vries Azn. Boekh. Voorstr.
997 G.A. Hannema Zuiderhaven
998 Brugwachter Hopmansbrug