Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
936 J. Schaap Grof- en kachelsmed., hoefsmid
224 P. Karsten Bildtstr.
692 R.J. v. Arum Dir. R.H.B.S. Brouwersstr.
339 E. Bergman Sleepbootkapt. Brouwersstr.
707 P. Frölich Aann. Brouwerstr.
787 Autodiensten Stad Alkmaar Snelverv. N. Alkm., Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. e. transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
420 mej. M.W. Bakker Collectrice Ned. Staatslot. Franekertrekvaart
619 School, Gereformeerde Ged. K. Zoutsloot
861 Rijksverkeersinspectie Bijkant., uitsl. v. bevr. Gr. Br. Plaats
428 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats
735 Belastingen, Rijks Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht) Havenpl.
615 Belastingen, Rijks Ontv. d. Dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht) Havenpl.
726 Belastingen, Rijks Insp. d. Belast. Havenpl.
442 J. Roukema Café Havenpl.
397 Rijkswaterstaat Peilschaalhuisje Haventerrein
838 A. Schaafsma Schildersbedr. Heiligew.
733 K.D. Anema Muziekleraar-dirigent Heiligew.
385 Amerikaans Verkoophuis Heiligew.
530 fa. J. Lok Schoenh. Heiligew.
948 H. Schaafsma Schoenmaker Heiligew.
210 F. Rinsema Etaleur-decorateur Heiligew.
208 D. Kalksma Rijw. en motoren Heiligew.
605 Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat Hofstr.
552 I.A.M. v. Rij Arts Hoogstr.
205 Bergman's Slijterij (na 19 u.) Hoogstr.
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr.
359 J. Keizer Hopmansw. Midlum
904 P. Schaap Havenmeester J. Backerstr.
734 Assurantiekant. J.F. v. Wier Jacob Backerstr.
438 T. Jorna Groentekweker Kanaalw.
613 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. bedr.l. J. Nottelman Kanaalw.
532 Kalkbranderij Dros Kanaalw. Midlum
293 Rusthuis Ned. Herv. Diaconie Kerkpad
454 G. Aalfs Leraar R.H.B.S. Kimswerderw.
930 S. Berends Aann. en timmerbedr. Kimswerderw.
763 C.V. gebr. v.d. Schoot Cocosmatt. en tapijtfabr., imp. v. Chinamatt., grooth. in vloerbedekk. Kimswerderw.
227 A.W. Banga Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Kimswerderw.
301 R. Koopmans Landb. en veeh. Kimswerderw.
369 S. Kamsma, v.h. Ouendag Schoenmag. en schoenmak., pedic. Kl. Breedeplaats
992 J. Lok Schoenmak. Kl. Voorstr.
994 Bambach Drukkerij v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk. Lanen
883 Bergman's Slijterij Gedistill., lik. en wijnen Lanen
818 Apotheek Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen
502 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
381 G.P. v. Asperen Midlumerw.
860 C.E.A. Roorda Midlumerw.
313 J.C. Algra Firmant Fa. B.C. Algra Midlumerw.
835 J. Alta Binnenloods Midlumerw.
528 S. v.d. Schaar Landb. Midlumerw.
547 C. v.d. Schoot Midlumerw.
872 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. Onder-dir. H.N. Hooyschuur Midlumerw.
872 H.N. Hooyschuur Onder-dir. N.V. NBM Zaandam Midlumerw.
471 J. Kamstra Midlumerw.
795 L. Runia Midlumerw.
234 H. Jumelet Mosselkweker Midlumerw.
438 A. Jorna Belasting-consultant N.O. Singel
662 J. v. Joolen Leraar R.H.B.S. N.O. Singel
265 IJ. v.d. Meulen Beurtdienst Harlingen-Groningen v.v. Nieuwstr.
864 Rijkswaterstaat Kantonn. P. Posset Noordergrachtswal
406 Beima Broodbakkerij Noorderh.
450 K. Ruardi Bakker Noorderh.
405 N.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven
367 Lolkema, Pension Noorderhaven
727 Rubber Industrie N.V. Delftse Rubber Industrie Noorderwal
461 fa. B.C. Algra Pakhuis Het Kalf, peulvr. Noordijs
933 S.J. Roorda Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr. Noordijs
215 J.P. v.d. Berg Gem.secr. Oosterstr.
968 Joh. Barneveld Leer. lich. opv. Oosterstr.
629 R. Algera Lijkkistenfabr. Oosterstr.
977 W. Molenaar Automont.-chauffeur P. Feddesstr.
462 ds. J. Aalberts P. Krugerstr.
565 P. Roorda Lid Fa. Th. Roorda & Zn. P.Krugerstr.
989 Rijkswaterstaat Kantonnier A. Veenma R. Miedemastr.
391 G. Betlem Czn. Radio- en electr. techn. bur. Rommelh.
408 Tj. IJntema Boekhouder Fa. B.C. Algra Rommelhaven
251 W.D. Kalksma Vert. vleesw. en conserven Rommelhaven
331 Rooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël Rommelhaven
868 fa. B.C. Algra Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
753 J.C.H. Romijn Rozengr.
890 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Rozengracht
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr.
931 Althuis' Boekhandel De Vulpenzaak S. Stijlstr.
705 D. Roedema Comest. enz. S. Stijlstr.
878 fa. B.C. Algra Kant. Scheerstr.
774 Ambachtsschool Singel
318 S.A. Lindeman Corresp. mod. talen, boekh. Singelstr.
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr.
702 Rijks Hogere Burgerschool Stationsstr.
966 A. Bambach Hotel-café-rest. Steenhouwersstr.
906 Tj.H. Jorna Slagerij Voorstr.
725 G. Schoot Voorstr.
404 L. Baarsma Manuf. Voorstr.
524 Amsterd. Bank N.V. Incasso Bank N.V. Voorstr.
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr.
513 R. Adema Beh., stoffeerderij, verhuiz. Voorstr.
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr.
479 N.V. Bata Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr. Voorstr.
509 ir. F.E. v. Ruijven Voorstr.
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr.
683 S. Minnema Auto- en motorenh. Weeshuisstr.
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Bijkant., mag. en opslagpl. Westerstr.
625 Aannemingsbedr. NBM Zaandam, N.V. Bijkant. Westerstr.
628 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakhuis Willemsk. Dok
569 School v. Chr. U.L.O., Kon. Wilhelmina Z.O. Sing.
728 J. Schievink Zoutsloot
647 B. Kalksma & Zn. Bouwbedr. Zoutsloot
361 D. Antonisse Schilder Zoutsloot
913 fa. B.C. Algra Pakhuis Zoutsloot (was 118)
393 G. Bantema Zoutsloot (was 133)
330 J. Tolsma Bedrijfsl. Fa. B.C. Algra Zoutsloot (was 135)
959 A. Kaale Binnenloods Zoutsloot (was 137)
826 Roodhoff-Krootjes Café, sleepdienst Zuiderh.
641 Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
641 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
548 Bambach Drukkerij Woonh. Zuiderh.
755 Rooms Kath. Pastorie H. Michaël Zuiderh.
535 R. Schaafsma Sig.winkel. Zuiderhaven
438 Tj. Jorna Kweker Zuiderhaven
493 Rusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk Zuiderhaven
277 B. Rienksma Dir. Ambachtsschool Zuiderhaven
459 gebr. Roersma Melkh. Zuiderstr.
466 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Alg. Ziekenhuis Zuidoost Bow