Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
168 R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V. Droogstr. 5
4 L.J. Hannema Noorderh. 37
95 P. Tjallingii Voorstr. 70
42 Harl. Transport-Mij. Noorderh. 99
33 mej. M.G. v. Hulst Hoogstr. 1
42 Scheepvaart- en Steenkolen-Mij. Noorderh. 99
164 wed. J. v.d. Hoef Noorderh. 45
61 Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh. 47
35 E. Simonsz Rozengr. 7
32 N. Simonsz Noordijs 19
40 Station Ned. Tramwegen
91 Insp. Loodswezen Noorderh. 33
14 J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V. Noorderh. 107
192 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr. 1
221 Coöp. Fruit- en Groentenveiling (Bosch en Hove 1)
208 v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie. Brouwerstr. 14
88 Gemeentehuis (Noorderhaven 86)
222 R.K. Pastorie
211 Zeevaartschool Singel 3
55 Verplegingsgesticht Z.O. Bolwerk
182 Ambachtsschool Singel
22 Gem. gas- en electr. bedr.
133 A.E. Hannema N.O. Singel 5
132 Arm- en Weesvoogdij Weeshuisstraat 9
108 bur. v. Vleeschkeuring Weeshuisstr. 10
44 Politiebur.
220 W.C. Postma Voorstr. 57a
149 P.D. Matak Fontein Noorderh. 113
37 wed. J. Hannema Voorstr. 56
0 Rijkstelegraafkantoor
111 Scheepsb.werf Welgelegen Zuiderh.
63 de Friesche Bank (kant. 9-1, 2-6) Voorstr. 18
21 A. Blok & Zn. (na 7 u.) Midlumerw.
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
203 Dir. Gem. Gas- en Electr.bedr. A.J. Cense, woonh. Fabriekspl. 2
152 F. Anema Aann. Rozengr. 1
106 H. Broersma Aann. Rozengr. 26
190 G. Broersma Aann. Oosterbolw. 9
189 F. Zijlstra Aardapp.- en groentenh. Zuiderh. 27
77 S. Braaksma Aardapp.h. Midl.w. 18
92 S. Sikkema Aardapp.h. Heiligew. 54
38 A. Ploegstra Aardapp.h.
127 H. de Vries Aardapp.h. Kimswerd
210 R.A. Feenstra Aardappelverkoopver. Westergo Rozengr. 8
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderh. 17
104 Ned. Basalt Mij. Afd. Friesland en Gron. Kl. Helling 8
12 J. Boomstra Agent Noorderh. 106
123 D. v. Drooge & Zn. Agent Schipperstransportvereen., comm.h. Lanen 9
81 A. Bouma Apotheek Lanen 83
58 B. Bosch Arts Noorderh.
36 J.H.W. Backer Overbeek Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.
198 L. Rijfkogel Bakker Voorstr. 12
143 F. Martens Bakker Gr. Ossenmarkt 3
215 R. Buma Bakker Gr. Breedepl. 13
161 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr. 10
118 J. Bok Banket- en koekb. Voorstr. 93
195 J. Janzen & Zn. Banketb. Brouwerstr. 8
174 D. Sieperda Banketb. Voorstr. 51
214 J. Dijkstra Banketb. en in chocoladebruin S. Jacobstr. 8
187 Broersma & Minderhout Betonfabr. Almenum
201 J. Severein Bierh. Kerkstr. 22
96 Scheepv. Mij. Holland-Friesland Bijkant., Vert. J. Fekkes Rommelh. 15
194 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr. 97
141 A. Land Ezn. Boekh.-uitg. Voorstr. 53
10 fa. Harmens & Zn. Boter- en kaasexp. Gr. Breedeplaats 2
185 J.J. Stellingwerff Boter-, kaas- & Eierh. Brouwerstr. 20
175 J. Lamminga Bouwk. Brouwersstr. 18
183 A. Visser Brandst. Noorderh. 44
146 N. Wijga Brood- en banketb. Kerkstr. 23
74 erven wed. T.E. Beima Broodb. Noorderh. 24
153 S. Groeneveld Café Noorderh. 42
129 IJ. Flietstra Café Hoogstr. 53
171 R. v.d. Woude Café en stalh. Rozengr. 19
76 J.J. de Groot Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien Franekereind 38
79 C. Kroon Café-Rest. Zuiderh.
144 S. Dijkstra Caféh., autoverh. Midlum
23 C. Kuhlman Jzn. Cargadoor, exp. en assur.ag. Zuiderstr. 18
26 J. Fontein Cargadoor, Exped. Noorderh. 104
1 Repko & Co. Cargadoors Gr. Breedeplaats E 56
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en exp. Noorderh. 69
2 fa. J. Foekens Cargadoors, Exp. Gr. Breedeplaats 2
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen Brouwerstr. 12
87 fa. J. Haitsma Cementwerker Schritsen 41
82 Westergoo Coöp. aardapp.verk.-vereen.
49 S. Beitschat Tzn. Comm. in hout Z. Oostersing. 17
123 Harmonie Concert- en verg.zaal, Bioscoop, D. v. Drooge & Zn. (Lanen 2)
157 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Contributiehuis, Opz. Roptazijl
142 Hôtel de Kroon D.W. Kroon, Aann. scheepsvolk Havenpl. 10
53 Ver. Touwfabr. N.V. Depôth. D. Lovius Rzn. Noorderhaven 29a
25 Friesche Coöp. Vischh. Dir. Roptaw. 64
20 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Z.O. Singel 31
136 D. v.d. Wal Dir. N.V. Paul Kruger Zuiderh. 53
31 Kamstra & Kuiken Electro techn. bur. Hoogstr. 25
84 G. de Bruin Exp.- en paardensl. en veeh. Kruisstr. 3
112 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Noorderh. 105
162 A. v. Dam Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee Brouwerstr. 13
68 H. de Bruin Exp.sl., vetsmelterij Brouwerstr. 3
117 H. v.d. Wal Exp.slagers en veeh. Voorstr. 5
18 P.A. Nieuwenhuijs Exped., Cargadoor
158 J. Folkerts Exportsl. en veeh. Kanaalw. 2
70 A.L. Messcher Exportsl., imp. v. Argent. vleesch Lanen 13
67 L. Minderhout fa. Broersma & Minderhout, Betonfabr.
176 J. Broersma fa. J. & J. Broersma, aann. Z.O. Singel 25a
16 Nat. Bankver. fa. P. Posthuma & Zn., Kass. en Comm. in eff. Zuiderh. 73
188 F.H. Vogel fa. wed. C.D. Witteveen, bierh. en limonadefabr. Schritsen 53
180 W.J. de Visser Fil. paardensl. Kerkstr. 13
206 K. Hoogland Fruit- en groentenkw. (Singel 21)
78 G. Houbein Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp. Heiligew. 62
56 dr. J. Duijster Geneesh. Voorstr. 28
105 H. Buikhuizen Glas- en verfw., ag. stoombootd. Hunzebooten, Gron.-R'dam, ag. stoombootd. Pr. Hen Gr. Breedeplaats 14
35 J. Fontein Tuinhout Glazuren Rozengr. 7
138 L. Leijdesdorff Goud en zilver enz. Voorstr. 75
72 Levie Pais Jzn. Groenten, fruit en visch Kl. Breedeplaats 16
209 L. Buisman Groentenh. Kerkstr. 30
207 J. v.d. Schoot Czn. Gross. in borstelw., en matten Noorderh. 101
50 M. v.d. Oever Gross. in Kol.w. Noorderhaven 60
148 fa. H.H. Alkema Gross., manufact. en tricot. Gr. Breedeplaats 5
142 D.W. Kroon Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk Havenpl. 10
80 J.J. Roos Hôtel, Verh. v. zeevolk Havenpl. 3
150 J. Stienstra Hôtel-Café-Rest. Noorderhaven 88
64 Hôtel Café Rest. 't Centrum H. Bergman (Schritsen 51)
197 Insp. Havenarbeid H.W. Balfoort Zuiderh. 36
46 Molenaar & Co. Handel en exp. granen en peulvr. Zoutsloot
3 G.A. v. Slooten Handelaar Zuiderh. 31
3 G.A. v. Slooten N.V. handelaar Zuiderh. 31
199 P. v.d. Werf Azn. Handelsag. Brouwerstr. 25
62 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing. 45
217 E.J. Schutte Heerenmodeart. Voorstr. 64
99 C. de Windt Hoeden- en pettenmag., heerenmode-art., engros Voorstr. 2
6 W.H. Müller & Co. Hoofdkant., Cargad. en expedit. Brouwerstr. 12
178 T. Agricola Hotel-Café-Rest. Rozengr. 27
115 A.A. Miedema Hout en bouwm. Noorderk. 5
218 Scato Fontein Houth. Noorderh. 71
86 K. Posthumus Houth. Gr. Breedeplaats 4
36 B. v. Loon & Zn. Houth. Rozengr. 17
8 fa. Fontein & Tjallingii Houth. Voorstr.
65 S. v. Hulst Houtzag. en Timmerfabr. Noorderk. 7
110 L.B. de Boer Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh. Voorstr. 90a
60 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen Lanen 56
140 G. Hoek Gz. IJzerw. en huish. art. Simonstijlstr. 3
167 Directe bel. Insp. Havenpl. 2
18 W.H. Müller & Co. Inward Depart. Willemsh.
196 dir. v.h. Post- en Telegraafkant. J.H. Acker, Woonh.
19 gebrs. Voss Kleeding Gr. Breedeplaats
71 Sj. de Vries Kruideniersw. en comest. Voorstr. 63
145 fa. W. Houwink Kruideniersw. en comest. Noorderh. 96
163 D.R. de Jong Landb. Roptazijl
28 W.K. Postma Landb. Kimswerd
9 K. de Vries Wzn. Lid d. fa. F. Harmens & Co. Noorderh. 69
52 Th. Roorda Lid fa. Roorda en Zn., Exp.sl. en Vellenblooter Noordijs 13
173 D. Zeijlemaker Logement Noorderh. 24
130 M. Parfumeur Mag. De Zon Voorstr. 31
219 I. Polak Manifact., heeren- en kinderkl. Simon Stijlstr. 4
103 F. Pruijt Manufact. Voorstr. 49
147 A.E. Speijer Manufact. en conf. Zuiderh. 17
114 fa. H. & L. Heeger Manufact. en conf. Voorstr. 92
125 fa. H. Witte Jz. Manufact. en meubileerinr. Voorstr. 66
120 T. Alkema Manufact., bedden, enz. Kerkstr. 31
159 wed. L.J. Kruithof Manufact., heeren- en kinderconf. Breedeplaats 20
177 Vlasakker & Huese Manufact.h. Rommelh. 26b
116 R. Schurink Med. Docts, Arts Noorderh. 67
83 fa. H. Parfumeur Metaalh. St. Jacobstr. 3
204 W. d. Vries & Zn. Metalenwinkel Voorstr. 43
216 fa. C. v.d. Schoot Meubelfabr., gordijnen Heiligew. 60
168 Edik N.V. Azijnfabr. Droogstr. 5
45 Meinesz N.V. Houthandel v/h J.T. Bolswarderv. 1
73 Oolgaard & Co. N.V. Likeurst. en distill. Kl. Breedeplaats 3
193 Vooruitgang N.V. Samenw. Bakk. Rozengr. 24
66 W. Okkinga Notaris Zuiderpl.
186 C.D. Tukker Ontv. registr. en domeinen Voorstr. 16
122 Café Kanon P. Dirksen Simon Stijlstr.
128 Scheepvaart- en Steenkolen-Mij. Pakh. Havenw. 1
169 St. Annagesticht Pensionaat Hofstr. 17
170 St. Jozefstichting R.K. Ziekenverpl. Zuiderh. 38
97 fa. J.F. Krol Rijwielh. en autoverh. Lanen 81
75 Tj. Jongma Rund- en varkenssl. Gr. Kerkstr. 38
107 B. Pais Rzn. Scheepsbenoodigdh. Noorderh. 32
47 fa. A. Pais Rzn. Scheepsbenoodigdh. en oude met. Noorderh. 18
11 S. Fekkes Scheepsbevr. Noorderh. 89
134 J. v. Duijvendijk Scheepsbouwk. Singel 49
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zn. Schelpenvissch., duikerw. Zuiderhaven 46
155 v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabrik. Brouwerstr. 12
137 D. v.d. Wal Schoenenmag. Zuiderh. 55
113 J. de Vries & Co. Schoenfabr. Voorstr. 32
89 A. Ferwerda Sigaren Voorstr. 76
202 Y. Terpstra Sigaren Lanen 80
160 fa. H. Ouendag Sigaren St. Jacobstr. 14
119 fa. J. Hibma & Zn. Sigarenfabr. Schritsen 32
131 R. Oswald Sigarenfabr. P. Krugerl.
43 M.H. Ouendag Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten Kl. Breedeplaats 2
179 D. v.d. Vleugel Slager Voorstr.
24 fa. W. de Jong Slager Voorstr.
94 J. Yntema Slager Kl. Breedeplaats 9
156 A. Blok & Zn. Slagerij Rommelh. 18
200 H. v. Drooge Sleepd. Lanen 19
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
41 Spoorwegen Station Bestelgoed.bur. S.S.
69 H. de Windt Steenkolen, mach.oliën, drijfriemen Rozengr. 2
191 Prins v. Oranje Stoomb. dienst Harlingen-Leeuwarden
93 J. Sipma Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet Franekereind 17
213 K. Kuiken Tabak en sig. Zuiderhaven 7
165 fa. C. v.d. Schoot Tapijten Voorstr. 46
27 Focke S. Klein Theeh. Voorstr.
154 fa. Sluik & v.d. Wal Theeh., Kruideniers- en Bakkersw. Franekereind 40
184 R. Krijtenburg Timmerm. en aann. Brouwerstr. 13a
151 fa. J.L. v. Loon Touwsl. Voorstr. 36
135 R. Oudeboon Uitg. N. Harl. Cour. C. Visschersst. 5
15 Hout Imp. N.V. v.h. fa. Hubert, Jans & Co Zuiderh.
139 S. v.d. Werf Verfw. en machine-oliën Noorderh. 100
100 R. Vlietstra Vert. Basalt Mij. R'dam Lanen 26
124 Alkmaar Packet Vert. G. Fokkema Zuiderh. 45a
101 H. Smit Veth. Rozengr. 11
102 fa. H. Smeding jr. Vetsmelterij en Goederenh. Franekereind 30
98 J.W. Lichtendahl Vischh. Kerkstr. 21
51 H. de Vries Vischh. Roptaw. 1
166 H. Wiersma Vleeeschh. en speksl., vleeschw. St. Odolphisteeg
172 J.H. Drost Vleeschh. Voorstr. 1
121 L. de Jong Vleeschh. Brouwerstr. 16
85 Spoorwegen Vrachtgoed.bur. S.S.
212 J. Stienstra Wijnpakhuis (na 6 u. gesl.)
109 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij en lederfabr. (kant. 8-6) Kanaalw. 250
48 P.A. Nieuwenhuijs Woonh. Midlumerw. 14
57 F. Fontein Jzn. Woonh. Z. Oostersing. 21
54 A. Foekens Woonh. Midlumerw.
126 R.G. v. Slooten's Suikerwerkfabr. Woonh. Voorstr. 60
39 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch, mossel- en zeemesth., vischr. Dijksw. (3)
7 fa. S. Hannema Zoutz. en Koopm. Christoffelst.
17 fa. J. Fontein Zoutzieder en handelaar Franekereind 10
13 Fr. Tjallingii Zoutziederij Zoutsloot 110