Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
164 wed. J. v.d. Hoef Noorderh. 45
33 mej. M.G. v. Hulst Hoogstr. 1
65 S. v. Hulst Voorstra. 40
197 Insp. Havenarbeid Zuiderh. 36
221 Coöp. Fruit- en Groentenveiling (Bosch en Hove 1)
192 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr. 1
40 Station Ned. Tramwegen Mij.
168 R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V. Droogstr. 5
32 N. Simonsz Noordijs 19
14 J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V. Noorderh. 107
55 Verplegingsgesticht Z.O. Bolwerk
42 Harl. Transport-Mij. Noorderh. 99
108 bur. v. Vleeschkeuring Weeshuisstr. 10
228 D. Matak Fontein Zuiderhaven 31
22 Gem. gas- en electr. bedr.
208 v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie. Brouwerstr. 14
133 A.E. Hannema N.O. Singel 5
37 wed. J. Hannema Voorstr. 56
61 Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh. 47
4 L.J. Hannema Noorderh. 37
35 E. Simonsz Rozengr. 7
149 P.D. Matak Fontein Noorderh. 113
111 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderh.
182 Ambachtsschool Singel
44 Politiebur.
0 Rijkstelegraafkantoor
220 W.C. Postma Gr. Br. Plaats 5boven
222 R.K. Pastorie Z. Haven 77
132 Arm- en Weesvoogdij Weeshuisstr. 9
211 Zeevaartschool Singel 3
224 mevr. wed. P. Anema-Terpstra Midlumerw. 15
42 Scheepv.- en Steenkolen-Mij. Noorderh. 99
88 Gemeentehuis (Noorderhaven 86)
16 Nationale Bankvereen. (gesl. 1-2) Zuiderh. 73
63 de Friesche Bank (kant. 9-1, 2-6) Voorstr. 18
156 A. Blok & Zn. (na 7 u.) Singel 19
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
203 Dir. Gem. Gas- en Electr.bedr. A.J. Cense, woonh. Fabriekspl. 2
152 F. Anema Aann. Rozenstr. 1
106 H. Broersma Aann. Rozengr. 26
190 G. Broersma Aann. Oosterbolw. 9
148 I.C. Kooijman Aann. N.O. Singel 7
223 P. Frölich Aann. Zoutsloot 7
189 F. Zijlstra Aardapp.- en groentenh. Zuiderh. 27
38 A. Ploegstra Aardapp.h.
77 S. Braaksma Aardapp.h. Midl.w. 16
92 S. Sikkema Aardapp.h. Heiligew. 54
127 H. de Vries Aardapp.h. Kimswerd
210 R.A. Feenstra Aardappelverkoopver. Westergo Rozengr. 8
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderh. 17
104 Ned. Basalt Mij. Afd. Friesland en Gron. Kl. Helling 8
124 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Ag. G. Fokkema Zuiderhaven 30
12 J. Boomstra Agent Noorderh. 106
123 D. v. Drooge & Zn. Agent Schipperstransportvereen., comm.h. Lanen 9
81 A. Bouma Apotheek Lanen 83
58 B. Bosch Arts Noorderh.
36 J.H.W. Backer Overbeek Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.
198 L. Rijfkogel Bakker Voorstr. 12
215 R. Buma Bakker Gr. Breedepl. 13
161 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr. 10
195 J. Janzen & Zn. Banketb. Brouwerstr. 8
214 J. Dijkstra Banketb. S. Jacobstr. 8
174 D. Sieperda Banketb. Voorstr. 51
52 N. Schotanus Basalt- en grinth. Havenpl. 18
187 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Almenum
67 O. Veldstra Bier- en wijnh. Hoogstr. 3
201 J. Severein Bierh. Kerkstr. 22
96 Scheepv. Mij. Holland-Friesland Bijkant., Vert. J. Fekkes Rommelh. 15
194 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr. 97
141 A. Land Ezn. Boekh.-uitg. Voorstr. 53
227 H. Tigchelaar Boekhouder Patrimoniumstr.
185 J.J. Stellingwerff Boter-, kaas- & Eierh. Brouwerstr. 20
175 J. Lamminga Bouwk. Brouwersstr. 18
183 A. Visser Brandst. Noorderh. 44
146 N. Wijga Brood- en banketb. Kerkstr. 23
74 erven wed. T.E. Beima Broodb. Noorderh. 24
129 IJ. Flietstra Café Hoogstr. 53
171 T. Hidma Café en stalh. Rozengr. 19
76 J.J. de Groot Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien Franekereind 38
79 C. Kroon Café-Rest. Zuiderh.
144 S. Dijkstra Caféh., autoverh. Midlum
154 S. Zwanenburg Carg. en exped. Voorstr. 57
23 C. Kuhlman Jzn. Cargadoor, exp. en assur.ag. Zuiderstr. 18
1 Repko & Co. Cargadoors Gr. Breedeplaats E 56
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en exp. Noorderh. 69
2 fa. J. Foekens Cargadoors, Exp. Gr. Breedeplaats 2
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen Brouwerstr. 12
87 fa. J. Haitsma Cementwerker Schritsen 41
131 W. Sinnema City Mag. Voorstr. 28
82 Westergoo Coöp. aardapp.verk.-vereen.
49 S. Beitschat Tzn. Comm. in hout Z. Oostersing. 17
197 Loodswezen Commissaris Zuiderhaven 36
157 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Contributiehuis, Opz. Roptazijl
53 Ver. Touwfabr. N.V. Depôth. D. Lovius Rzn. Noorderhaven 29a
25 Friesche Coöp. Vischh. Dir. Roptaw. 64
134 R.O v.d. Veen Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz Rozengr. 17
20 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Z.O. Singel 31
136 D. v.d. Wal Dir. N.V. Paul Kruger Zuiderh. 53
91 Loodswezen Directie, 1e en 2e district Noorderhaven 33
225 C. Wilkeshuis Drukk., boekh. Heiligeweg 14
31 Kamstra & Kuiken Electro techn. bur. Hoogstr. 25
84 G. de Bruin Exp.- en paardensl. en veeh. Kruisstr. 3
112 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Noorderh. 105
162 A. v. Dam Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee Brouwerstr. 9
18 P.A. Nieuwenhuijs Exped., Cargadoor
70 A.L. Messcher Exportsl., imp. v. Argent. vleesch Lanen 13
176 J. Broersma fa. J. & J. Broersma, aann. Z.O. Singel 25a
188 F.H. Vogel fa. wed. C.D. Witteveen, bierh. en limonadefabr. Schritsen 53
180 W.J. de Visser Fil. paardensl. Kerkstr. 13
206 K. Hoogland Fruit- en groentenkw.
78 G. Houbein Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp. Heiligew. 62
56 dr. J. Duijster Geneesh. Voorstr. 42
105 H. Buikhuizen Glas- en verfw., ag. stoombootd. Hunzebooten, Gron.-R'dam, ag. stoombootd. Pr. Hen Gr. Breedeplaats 14
35 J. Fontein Tuinhout Glazuren Rozengr. 7
138 L. Leijdesdorff Goud en zilver enz. Voorstr. 75
72 Levie Pais Jzn. Groenten, fruit en visch Kl. Breedeplaats 16
209 L. Buisman Groentenh. Kerkstr. 30
207 J. v.d. Schoot Czn. Gross. in borstelw., en matten Noorderh. 101
50 M. v.d. Oever Gross. in Kol.w. Noorderhaven 60
142 D.W. Kroon Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk Havenpl. 10
80 J.J. Roos Hôtel, Verh. v. zeevolk Havenpl. 3
150 J. Stienstra Hôtel-Café-Rest. Noorderhaven 88
196 dir. v.h. Post- en Telegraafkant. H.R. Jansen, woonh.
46 Molenaar & Co. Handel en exp. granen en peulvr. Zoutsloot
3 G.A. v. Slooten Handelaar Zuiderh. 31
199 P. v.d. Werf Azn. Handelsag. Brouwerstr. 25
62 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing. 45
217 E.J. Schutte Heerenmodeart. Voorstr. 64
99 C. de Windt Hoeden- en pettenmag., heerenmode-art., engros Voorstr. 2
6 W.H. Müller & Co. Hoofdkant., Cargad. en expedit. Brouwerstr. 12
178 T. Agricola Hotel-Café-Rest. Rozengr. 27
115 A.A. Miedema Hout en bouwm. Noorderk. 3
218 Scato Fontein Houth. Noorderh. 71
86 K. Posthumus Houth. Gr. Breedeplaats 4
8 fa. Fontein & Tjallingii Houth. Voorstr.
36 B. v. Loon & Zn. Houth. Rozengr. 15
110 L.B. de Boer Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh. Voorstr. 90a
226 J. v.h. Poort Hzn. Huish.art. Voorstr. 87
60 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen Lanen 58
167 Directe bel. Insp. Havenpl. 2
18 W.H. Müller & Co. Inward Depart. Willemsh.
19 gebrs. Voss Kleeding Gr. Breedeplaats
145 fa. W. Houwink Kruideniersw. en comest. Noorderh. 96
71 Sj. de Vries Kruideniersw. en comest. Voorstr. 63
28 W.K. Postma Landb. Kimswerd
163 D.R. de Jong Landb. Roptazijl
9 K. de Vries Wzn. Lid d. fa. F. Harmens & Co. Noorderh. 69
173 D. Zeijlemaker Logement Noorderh. 24
130 M. Parfumeur Mag. de Zon Voorstr. 31
219 I. Polak Manifact., heeren- en kinderkl. Simon Stijlstr. 4
103 F. Pruijt Manufact. Voorstr. 49
114 fa. H. & L. Heeger Manufact. en conf. Voorstr. 92
147 A.E. Speijer Manufact. en conf. Zuiderh. 17
125 fa. H. Witte Jz. Manufact. en meubileerinr. Voorstr. 66
120 T. Alkema Manufact., bedden, enz. Kerkstr. 31
159 wed. L.J. Kruithof Manufact., heeren- en kinderconf. Breedeplaats 20
177 Vlasakker & Huese Manufact.h. Voorstr. 91
116 R. Schurink Med. Docts, Arts Noorderh. 67
83 fa. H. Parfumeur Metaalh. St. Jacobstr. 3
204 W. d. Vries & Zn. Metalenwinkel Voorstr. 43
216 fa. C. v.d. Schoot Meubelfabr., gordijnen Heiligew. 60
140 P. Verschuure Mossel- en oesterh. Oosterstr. 53
220 J. Schaaf Motord. op Sneek Franekereind 26
45 Meinesz N.V. Houthandel v/h J.T. (v. 12-1½ en na 7 u. 134) Bolswarderv. 1
73 Oolgaard & Co. N.V. Likeurst. en distill. Kl. Breedeplaats 3
193 Vooruitgang N.V. Samenw. Bakk. Rozengr. 24
66 W. Okkinga Notaris Zuiderpl.
122 Café Kanon P. Dirksen Simon Stijlstr.
169 St. Annagesticht Pensionaat Hofstr. 19
170 St. Jozefstichting R.K. Ziekenverpl. Zuiderh. 38
68 G. Doeksen & Zn. Reederij Z.O.Singel 49
97 fa. J.F. Krol Rijwielh. en autoverh. Lanen 81
75 Tj. Jongma Rund- en varkenssl. Gr. Kerkstr. 38
107 B. Pais Rzn. Scheepsbenoodigdh. en metalen Noorderh. 32
47 fa. A. Pais Rzn. Scheepsbenoodigdh. en oude met. Noorderh. 18
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zn. Schelpenvissch., duikerw. Zuiderhaven 46
155 v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabrik. Brouwerstr. 12
137 H. Pieksma Schoenenmag. Zuiderh. 55
113 J. de Vries & Co. Schoenfabr. Voorstr. 32
213 K. Kuiken Sigaren Zuiderhaven 7
160 fa. H. Ouendag Sigaren St. Jacobstr. 14
202 Y. Terpstra Sigaren Lanen 80
89 A. Ferwerda Sigaren Voorstr. 76
119 fa. J. Hibma & Zn. Sigarenfabr. Schritsen 32
43 M.H. Ouendag Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten Kl. Breedeplaats 2
24 fa. W. de Jong Slager Oosterstr. 49
94 J. Yntema Slager Kl. Breedeplaats 9
179 D. v.d. Vleugel Slager Voorstr.
21 A. Blok & Zn. Slagerij Rommelh. 18
200 H. v. Drooge Sleepd. Lanen 19
11 S. Fekkes Sleepdienst, transportovern. Noorderh.
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
41 Spoorwegen Station Bestelgoed.bur. S.S.
69 H. de Windt Steenkolen, mach.oliën, drijfriemen Rozengr. 2
191 Prins v. Oranje Stoomb. dienst Harlingen-Leeuwarden
93 Y. Sipma Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet Franekereind 17
10 v.d. Wal, Gebr. Stoomdraaierij, schaverij, autogene las- en snijinr. Vijverstr. 5
64 H.W. Geesink Tandarts Noorderhaven 43
165 fa. C. v.d. Schoot Tapijten Voorstr. 46
27 Focke S. Klein Theeh. Voorstr.
184 R. Krijtenburg Timmerm. en aann. Brouwerstr. 13a
151 fa. J.L. v. Loon Touwsl. Franekereind 40
135 R. Oudeboon Uitg. N. Harl. Cour. Voorstr. 84
15 Hout Imp. N.V. v.h. fa. Hubert, Jans & Co Zuiderh.
139 S. v.d. Werf Verfw. en machine-oliën Noorderh. 100
100 R. Vlietstra Vert. Basalt Mij. R'dam Lanen 26
101 H. Smit Veth. Kerkpoortstr. 1
102 fa. H. Smeding jr. Vetsmelterij en Goederenh. Franekereind 30
51 H.H. de Vries, Wed. Vischh. Roptaw. 17
98 J.W. Lichtendahl Vischh. Kerkstr. 21
166 H. Wiersma Vleeeschh. en speksl. St. Odolphisteeg
172 J.H. Drost Vleeschh. Voorstr. 1
121 L. de Jong Vleeschh. Brouwerstr. 16
117 J. & H. v.d. Wal Vleeschh. en Exp. slagers Voorstr. 47
85 Spoorwegen Vrachtgoed.bur. S.S.
142 Hôtel Kroon Wachtk. boot Vlieland en Terschelling, D.W. Kroon Havenpl. 10
212 J. Stienstra Wijnpakhuis (na 6 u. gesl.)
109 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij en lederfabr. (kant. 8-6) Kanaalw. 250
48 P.A. Nieuwenhuijs Woonh. Midlumerw. 14
126 R.G. v. Slooten Woonh. Voorstr. 60
57 F. Fontein Jzn. Woonh. Z. Oostersing. 21
26 J. Fontein Woonh. Noorderh. 104
54 A. Foekens Woonh. Midlumerw.
39 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch, mossel- en zeemesth. Dijksw.
7 fa. S. Hannema Zoutz. en Koopm. Christoffelst.
13 Fr. Tjallingii Zoutziederij Zoutsloot 110