Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
24 Gem. Gas- en Electr. Bedrijven
90 de Spaarbank
300 mevr. C.A. Hoekstra-Simonsz P. Krügerstr. 1
316 Societeit Zeeburg Prinsenstr.
292 Wasscherij (Model) Fa. B. Koster & Co.
32 N. Simonsz Noordijs 19
35 E. Simonsz Rozengr. 7
14 J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V. Noorderh. 107
33 mej. M.G. v. Hulst Hoogstr. 1
315 Coöp. Fruit- en Groenteveiling (Bosch en Hove 1)
221 Coöp. Fruit- en Groenteveiling (Bosch en Hove 1)
65 S. v. Hulst Voorstra. 40
260 Coöp. Door Eendracht Sterk Voorstr. 38
192 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr. 1
52 N. Schotanus, N.V. Handel in Wegenmat. en Transp.-bedr. v.h. Gr. Br. Plaats 4
9 Havenarbeid, Inspecteur Zuiderhaven 36
42 Harl. Transport-Mij. Groote Breedeplaats 1
224 Vakschool voor Meisjes Gr. Kerkstr.
132 Gem. Arm- en Weesvoogdij Weeshuisstr. 9
124 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Zuiderh. 30
208 v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern. Brouwerstr. 14
204 Verzinkerij, Eerste Friesche Voorstr. 43
176 wed. Strak & Zn. Voorstr. 61
218 mevr. wed. Fontein-Trip Voorstr. 80
57 F. Fontein Jzn. Noorderhaven 104
270 W. Haitsma Brouwerstr. 21
130 A.E. Hannema N.O. Singel 5
37 mevr. wed. Hannema-André de la Porte Voorstr. 56
193 de Vooruitgang, N.V. Samenw. Bakkerijen Rozengr. 24
4 L.J. Hannema Noorderhaven 37
330 Harl. Kristal IJsfabriek
197 Insp. Havenarbeid Zuiderh. 36
42 Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats 1
256 D.R. de Jong Midlumerw. 27
198 Rijks Hoogere Burgerschool
149 P.D. Matak Fontein Noorderh. 113
81 ing. P. Suir Lanen 83
212 R.K. Pastorie Haven 77
13 N.V. Noord Friesche Middenstandsbank Gr. Br. Plaats 10
48 J. Kamstra Midlumerw. 42c
123 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw v.h. Fa. D. v. Drooge & Zn. Lanen 9
55 Ziekenhuis, Algem. Zuidoost-Bolw.
336 ir. W. Miedema J. Backerstr. 17
182 Ambachtsschool Singel
245 N.V. Albino Mij. Voorstr. 25
115 A.A. Miedema, N.V. Houth. v.h. Noorderk. 3
61 Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh. 47
208 N.V. Alg. Transport Ondern. (A.T.O)
320 C. Kooyman Z.O. Sing. 21
108 bur. v.d. Keuringsdienst v. Vleesch Zuiderhaven 3
111 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderh.
231 R.C. Boon Noorderh. 28
154 mevr. wed. S. Zwanenburg-Kruisweg Brouwersstr. 1bis
269 A. Haitsma (Fa. J. Haitsma) Midlumerw.
16 N.V. Rotterdamsche Bankvereeniging (gesl. 13-14) Zuiderhaven 73
63 de Amsterd. Bank (kant. 9-13, 14½-18, Za. 9-13) Voorstr. 18
1 General Steam Transport Cy (kant.u. 9-18, Di. en Vr. 9-22, Za. 9-13, na kant.t. 54) Gr. Br. Plaats 2
104 Bouwmat. N.B.M. (N.V. Ned. Basalt Mij.) Kant. en woonh. vert. Th.R. v.d. Zee Westerstr. 1
156 A. Blok (na 19 u.) Singel 19
57 fa. I. & S. Wiarda (na kant.t.)
34 Hotel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
235 fa. J. Torenbeek Aann. Heiligew. 25
223 P. Frölich Aann. Oosterstr. 37
106 H. Broersma Aann. Rozengr. 26
325 gebr. Willekes Aann. Kerkpad 14
152 F. Anema Aann. Rozenstr. 1
137 G. Tigchelaar Aann. Midlumerw.
148 I.C. Kooijman Aann. N.O. Sing. 7
9 fa. H. v.d. Zee Aann. Lanen 72
164 A. de Bock Aann., makel. en taxat. Nutstr. 4
189 K. Zijlstra Aardapp.h. Gr. Br. Plaats
77 S. Braaksma Aardappelh. Midl.w. 16
178 mr. J.H. Cornelis Adv. en proc. Rozengr.
267 Centrale Bond v. Transportarbeiders Afd. Harlingen Voorstr. 52
208 Spoorwegen Afhaal- en besteld. (v. Gend & Loos)
12 J. Boomstra Agent Heiligew. 9
36 Bevrachtingscommissie Agentschap Weeshuisstr. 22
121 wed. J. Bogaard Antieke kasten en kabinetten Havenw. 69
58 B. Bosch Arts Noorderhaven
116 J. Mensing Arts Noorderh. 107
95 H. Postma Arts Franekereind 9
144 J.D. Visser Auto-, rijw.h. Midlum
237 G. Reinsma Autogar. Zuiderhaven 19
294 fa. P. Miedema Bakkerij Hoogstr. 36
161 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr. 10
174 D. Sieperda Banketb. Voorstr. 51
214 J. Dijkstra Banketb. S. Jacobstr. 8
195 J. Janzen & Zn. Banketb. Brouwerstr. 8
200 H. v. Drooge Basalt- en grinth., exped. P. Feddesstr. 29
87 fa. J. Haitsma Bet.- en kassenb., betonfabr. en bouwmat.h., Fabr. en kant. Nieuwe Kanaal
187 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Lanen 80
67 O. Veldstra Bier-, wijnh. Hoogstr. 3
201 J. Severein Bierh. Kerkstr. 22
104 N.V. Ned. Basalt Mij. Bijkant. Harlingen Westerstr. 1
194 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr. 97
101 M. de Wit Bloemenmag. Gr. Breedeplaats 23
276 T. de Vries Bloemist Kw. b.d. Gasfabr.
250 N.J. Poort Boekh. Brouwersstr. 16
303 T. de Vries Azn. Boekhandel K. Br. Plaats 4
227 H. Tigchelaar Boekhouder Patrimoniumstr.
120 L.A. Dijkstra Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw. Kerkstr. 31
288 J. Henstra Boter, kaas, kruiden.w., depôt Nutricia, Zoetermeer Hofstr. 14
185 J.J. Stellingwerff Boterh. enz. Brouwerstr. 20
160 fa. A. Nauta Bouwk., timm. en aann. Zuiderh. 25
321 fa. J. Elsinga & Zn. Br. en banketb. Kl. Voorstr. 83
183 A. Visser Brandst. Noorderh. 44
74 erven wed. T.E. Beima Broodb. Noorderh. 24
127 L.A. v.d. Stok Burgem. Oosterstr. 8
142 R. Kleefstra Café Havenpl. 10
311 A. Bambach Café Steenhouwersstr. 2
129 W. Zeylmaker Café Hoogstr. 53
329 J. Moolenaar Café Vijverstr. 8
171 T. Hidma Café en stalh. Rozengr. 19
243 B. Soolsma Café, garage Zuiderstr. 31
239 wed. S. Roodhof Café, sleepag. Zuiderh. 9
76 J.J. de Groot Café, veerh. Franekereind 38
259 H. Bergman Café-rest. Schritsen 51
143 G. de Wind Café-rest. Voorstr. 60
310 Hotel Centraal Café-rest. annex lunchroom, A.B. v.d. Veen Brouwersstr. 12
150 Hotel de Beurs Café-rest., L.G. Vlaskamp Noorderh. 88
261 F.H. Posthumes Caféh. en veeh. Midlum
246 K. Okkinga Cand.-Not. Noorderh. 63
6 N.V. Wm.H. Müller & Co. Cargad. en exped. (9-18, Di. en Vr. 9-22, Zat. 9-13) Willemshaven 2
2 fa. J. Foekens Cargad., Exp. (9-18, Di. en Vrij. 9-22, Zat. 9-13) Gr. Breedeplaats 2
23 C. Kuhlman Jzn. Cargadoor., exp.- en assur.ag. Noorderhaven 69
5 fa. I. & S. Wiarda Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen (9-18, Di. en Vr. 9-22, Zat. 9-13) Willemshaven 2
180 wed. D. Dangermond Comest. en vleeschw. Voorstr. 67
302 D. Lanting Comm. in aardapp., kunstmest en vlas
268 R. Nauta Comm. in groenten Bildtstr. 20
197 Loodswezen Commissaris (tevens Ontv. d. Loodsgelden) Zuiderhaven 36
283 Plantenziektenk. dienst Control. C.P. v.d. Nieuwenhuizen Oosterstr. 31
19 fa. J. Pruyt Dames-, heerenkl. Gr. Br. Plaats 8
53 N.V. Vereen. Touwfabr. Depöth. D. Lovius Rzn. Noorderh. 29a
25 Friesche Coöp. Vischh. Dir. H. Buys Roptaw. 64
134 R.O. v.d. Veen Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz Rozengr. 17
20 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Midlumerw. 52
265 A. Bos Dir. N.V. Scheepswerf Welgelegen N.O. Singel 17
196 H.W. Boomgaart Dir. P.T.T. kant.
42 J. Kruyne Dir. Scheepv. en Steenk. Mij. Gr. Breedeplaats 1
91 Loodswezen Directie 1e en 2e district Noorderh. 33
313 P. Kuiper Drog., optiek en fotoh. Brouwersstr. 1
271 S. Terpstra Drogist Kl. Voorstr 81
225 R. Houbijn Drukk. en uitg. advert.blad Heiligew. 14
202 J.K. Tiel Electrot. bur. Lanen 65
84 G. de Bruin Exp.- en paardensl. en veeh. Kruisstr. 3
112 fa. P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Hoogstr. 25
238 fa. gebr. Bouritius Fabr. v. Suikerw.
162 Coöp. Door Eendracht Sterk Fil. P. Feddesstr. 15
309 H. Visser Fortuna's autobussenbedr. Lanen 17
297 L.H. Hommema Fotoatelier en fotoh. Zuiderhaven 23
327 L.H. Dreise Fotogr. en fotoh. Groote Breedeplaats 5
206 K. Hoogland Fruit- en groentenkw.
244 M. de Boer Garage Heiligew. 54
263 J. Hornstra Garage, l.verh.inr. Gr. Br. Plaats 26
168 D.S. v.d. Bogt Garage, rep.- en verh.inr. Zuiderh. 51
290 B. Zeylmaker Gas- en waterl., sanit., install. Heiligew. 70
119 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Crisisdienst Lanen 25
335 K. Wijma Gem. veldw. Midlum
281 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Vischafslag
118 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Werken Franekereind 42a
88 Gemeente en Gem. Instellingen Gem.huis (Noorderhaven 86)
56 dr. J. Duijster Geneesh. Voorstr. 42
319 R. Faber & Zn. Gist-, meel- en olieh. Noorderh. 83a
35 J. Fontein Tuinhout Glazuren Rozengr. 7
272 H. de Jong Goud en zilver Voorstr. 65
138 L. Leijdesdorff Goud en zilver, enz. Voorstr. 75
266 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Zuiderh.
50 M. v.d. Oever Gr. In kol.w. Noorderh. 60
72 Levie Pais Jzn. Gr., fruit en visch Kl. Breedepl. 16
308 B. de Vries Groenteh. Karremanstr. 14
181 A. Osinga Groenten- en fruith. Franekereind 4
78 Cor en Nel Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel Voorstr. 89
318 G. v.d. Gaast Gross. in rookart. K. Br. Plaats 25
287 R. v. Vliet Handelsdrukk. Lanen 21
62 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing. 45
273 Gemeente en Gem. Instellingen Havend., Gem. Controleur Vischm.1
240 v.d. Molen Heerenkleedingmag. Voorstr. 27
217 E.J. Schutte Heerenmode Voorstr. 64
257 J. Oudes Heerenmodemag. St. Jacobstr. 4
232 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr. 76
190 U. Boomsma Hotel de Hoop Havenpl. 3
79 C. Kroon Hotel-café-rest. Zuiderh.
17 A. Tuinman & Zn. Houtfactors bevrachting overslag expeditie
293 R. Posthumus Houth. Zuiderhaven 10c
226 J. Poort Hzn. Huish. art. Voorstr. 87
323 C.E. Foppen IJsfabr. Noordijs 5
252 fa. P. Sluik & Zn. IJzerw. Simon Stijlstr. 3
60 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. Lanen 58
207 C. v.d. Schoot Jzn. Imp. v. en gross. in Chinamatten, tapijten, borstelw. enz. Noorderh. 101
209 F.J.B.G. Geers Ing. Zuiderzeew. Petrus Feddesstr. 4
194 Bloemenmag. Semperflorens J.A. Huijser & Zn. Voorstr. 97
105 Stanfries, N.V. Reederij Kant. Burmaniadienst, ag. H. Buikhuizen Noorderh. 38
96 Stanfries, N.V. Reederij Kant. dagel. beurtdiensten, vert. P. Fekkes Rommelh. 15
83 G. de Jong Kapper St. Jacobstr.
326 H. Post Kapper Voorstr. 55
338 F.H. Wink Kapper, Ondulation Permanente Brouwerstr. 11
254 J.G. Post Kleeding Voorstr. 62
18 D. Schaap Koek- en banketb. Kl. Voorstr. 93
151 J. Zijlstra Hzn. Koffie, thee, kruideniersw., comest. Voorstr. 69
299 J. Jellema Kruideniersw. Hoogstr. 18
145 fa. W. Houwink Kruideniersw. en comest. Noorderh. 96
258 W. Hoogland Kweeker
163 R.D. de Jong Landb. Wijnaldum
28 W.K. Postma Landb. Kimswerd
249 S. Siersema Leer. M.O. Boekh. N.O. Singel 13
54 J.C. Visser Lid fa. J. Foekens Midlumerw. 27
173 D. de Groot Logement Noorderh. 24
242 Hotel de Kroon M. de Vries Gr. Br. Plaats 29
159 M. Speyer Mag. de Gunst Kerkstr. 24
126 S.P. Hellingwerf Makel. in onr. goed, hypoth. en assur. Noorderh. 49
153 Alkema & Zn. Manuf. Voorstr. 57
125 fa. H. Witte Jzn. Manufact. Voorstr. 66
103 F. Pruijt Manufact. Voorstr. 49
114 fa. H. & L. Heeger Manufact., conf. Voorstr. 92
296 J. Schuitmaker Melkh. J. Backerstr. 19
216 fa. C. v.d. Schoot Meubelfabr. Heiligew. 60
81 Apotheek Mevr. C. Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen 83
199 v.d. Molen Modes, manuf. en beddenmag. Voorstr. 29
229 J. Schaaf Motord. Sneek Franekereind 26
285 H.A. Poort Muziekh. Voorstr. 75
141 A. Land Ezn. N.V. Boek- en Muiziekh. v.h. Voorstr. 53
73 Oolgaard & Co. N.V. Lik. en distill. Kl. Breedeplaats 3
337 N.V. Ned. Basalt Mij. na 18 u: H.N. Hooijschuur, vert.
54 fa. J. Foekens na kant.tijd Midlumerw.
57 N.V. Wm.H. Müller & Co. na kant.tijd
29 Ph.W. Timmer Notaris Noorderh.
66 S. Okkinga Notaris Zuiderpl.
157 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Opz. Midlumerw. 15
228 D. Matak Fontein Oxanolie Zuiderh. 31
128 Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakh. (v. interl. gespr. 42) Havenw.
169 St. Anna-Gesticht Pensionaat Hofstr. 19
44 Gemeente en Gem. Instellingen Politiebur.
295 Gemeente en Gem. Instellingen Politiebur.
92 D. Palstra Proc.h. der N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz
170 St. Jozefstichting R.K. Ziekenverpl. Zuiderh. 38
110 F. Ferwerda Radiohuis Kerkstr. 23
68 G. Doeksen & Zn. Reederij Z.O. Singel 49
210 Gemeente en Gem. Instellingen Reiniging (8-12, 13½-17½)
307 H. v.d. Meulen Rep.inr. en garage Hoogstr. 51
97 fa. J.F. Krol Rijw.h. en autoverh. Lanen 81
107 B. Pais Rzn. Scheepsben. en met. Noorderh. 32
47 fa. A. Pais Rzn. Scheepsben. en oude met. Noorderh. 18
123 fa. D. v. Drooge & Zn. Scheepsbevr., wegenmat., exp. Lanen 9
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zn. Schelpenzuigerij, woonh. A.J. v.d. Wal Zuiderhaven 46
155 v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabr. Z.O. Singel 39
286 A. Mobach Schildersbedr., glas en verfw. Zuiderhaven 81
334 F. Wolff Schoenenmag. Kl. Voorstr. 94
113 J. de Vries & Co. Schoenfabr. Voorstr. 32
108 Vereen. tot Bevord. v. Handel, Scheepvaart en nijverheid Secr. Dr. Ferwerda (Kant. 10-22, 14-15)
89 A. Ferwerda Sigaren Voorstr. 78
175 J. Lamminga Sigarenmag. St. Jacobstr. 14
75 S. de Witte Slager Gr. Kerkstr. 38
94 J. Yntema Slager Kl. Breede Plaats 9
179 D. v.d. Vleugel Slager Voorstr.
21 A. Blok Slagerij Rommelh. 18
253 Fred.J. Koopmans Slagerij Gr. Kerkstr. 28
332 Tj. Anema Slagerij Kerkstr. 13
71 M. Koopmans Slagerij Kl. Kerkstr. 16
11 S. Fekkes Sleepd., transp. overn. Noorderh.
10 W. Spaanderman Smed., scheeps- en mach.w., laschinr. enz. Vijverstr. 5
234 P. Jonkman Stalh. Kerkstr. 40
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
40 Ned. Tramweg Mij. Station
41 Spoorwegen Station Snelgoed.bur. S.S.
247 fa. W. v.d. Zeep Steenh. Fabriekstr. 7
291 fa. R. Eijgelaar Steenhouwerij
69 fa. H. de Windt Steenkolen, oliën en vetten, drijfriemen Rozengr. 2
191 Prins van Oranje Stoomb.d. Leeuwarden
93 Y. Sipma Stoomb.d. Leeuwarden Generaal de Wet Franekereind 17
213 wed. K. Kuiken Tab. en sig. Zuiderh. 79
64 H.W. Geesink Tandarts Rozengr. 27
324 A. de Jong Tandarts Zuiderh. 79
255 S. Vellinga Taxibedr. Brouwersstr. 2
273 Waterleiding, Intercommunale Techn. Ambt. D. Bijlsma J. Bakkerstr. 2
204 W. de Vries & Zn. Techn. Install.bur. Voorstr. 43
27 Focke S. Klein Theeh. Voorstr.
248 Holstein & Westra Timmerl. en aann. Havenw. 59
146 fa. B. Westra & Zn. Timmerm. en aann. Lombardstr. 8
184 R. Krijtenburg Timmerm. en aann. Brouwerstr. 13a
184 R. Krijtenburg Timmerm. en aann. Brouwersstr.
317 R.P. Bisschop Timmerm. en aann. Schritsen 50
251 A. Posthuma Timmerm. en aann.
135 R. Oudeboon Uitg. N. Harl. Cour. Voorstr. 84
26 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr. 3
269 fa. J. Haitsma v. 12½-14 en na 18 u.
15 Hout Imp. N.V. v.h. fa. Hubert, Jans & Co Zuiderh.
99 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
139 S. v.d. Werf Verfw., oliën Noorderh. 100
284 Jac. v.d. Meer Verkoophuis Kl. Voorstr. 91
100 R. Vlietstra Vert. Basalt Mij. R'dam Weeshuisstr. 19
337 H.N. Hooyschuur Vert. N.V. Ned. Basalt Mij.- Zaandam Midlumerw.
304 N.V. gebr. Hoeksema Ververij en chem. wasscherij Gr. Sluis 2
49 H. Smit Veth. Zoutstr. 1
331 H. Hooisma Veth. en f. vleeschw. St. Jacobstr. 7
102 fa. H. Smeding jr. Vetsmelterij Franekereind 30
51 J.W. Lichtendahl Visch-, ijs- en mosselh. Roptaw. 1
86 E. v.d. Geest Vischh. Visschersstr. 4
82 H.R. Feenstra Vischh.
3 J. Lichtendahl Hzn. Vischh. Kerkstr. 16
158 P. Boomstra Vischh., vischrookerij Kerkstr. 18
166 H. Wiersma Vleeschh. St. Odolophisteeg
80 M. Vogelaar Vleeschh. Heiligew. 27
172 J.H. Drost Vleeschh. Voorstr. 1
117 J. &. H. v.d. Wal Vleeschh. Voorstr. 47
70 L. Messcher Vleeschh., vee- en vleeschexp. Rozengr.
230 P. Wierdsma Vleeschw. enz. Simon Stijlstr. 7
163 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Voorman S. de Vries Roptazijl
82 Vereen. tot Bevord. v. Handel, Scheepvaart en nijverheid Voorz. R.A. Feenstra
46 W.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven 40
85 Spoorwegen Vrachtg.bur. S.S.
219 N. Polak Warenh. de Vlijt S. Stijlstr. 4
82 R.A. Feenstra Westergoo
277 H.S. Oswald Wijnh. en gedestill., Kant. Schritsen 37
109 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij (kant. 8-18) Kanaalw. 250
165 v.d. Schoot's Tapijtenmag. Woninginr. Voorstr. 46
280 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. A. Woestenburg Franekereind 12
306 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. R. v.d. Spoel Rozengracht 9
203 Gem. Gas- en Electr. Bedrijven Woonh. Dir. S.J. Prummel Fabriekspl. 2
236 Gem. Arm- en Weesvoogdij Woonh. Secr. Thesaurier Oosterstr. 21
220 fa. W.C. Postma Zaaigraanh. Midlumerw.
39 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch- en mossel- en zeevischh. Dijksw. (3)
264 F. Schuil Zeilm. Prinsenstr. 4
53 D. Lovius Rzn. Zeilmakerij en dekkleedenfabriek
7 fa. Sjoerd Hannema Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank