Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
577 A.A. Miedema, N.V. Houth. v.h. Noorderkade 1
950 Holzmann's Stoffeerderij en behang Lanen 62
668 T. Ozinga Midlumerw. 15e
823 Sijtra Radio Brouwersstr. 18
426 Nationale Wegenbouw Mij. N.V. Zuiderhaven 71a
856 R.C. Boon Noorderh. 28
786 Vakschool voor Meisjes Gr. Kerkstr.
818 ing. P. Suir Lanen 85
782 wed. Strak & Zn. Voorstr. 61
841 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en Omstr., G.A.
556 L.A. v.d. Stok Oosterstr. 8
472 mevr. C.A. Hoekstra-Simonsz P. Krugerstr. 1
908 dr. S. Ferwerda Z.O. Sing. 19
962 ir. W. Miedema J. Bakkerstr. 17
876 S. v. Hulst Voorstr. 40
551 L.J. Hannema Voorstr. 56
871 wed. S. Okkinga Noorderhaven 63
545 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz Bolswardervaart 1
875 Coöp. Door Eendracht Sterk Voorstr. 38
924 Centrale Bond v. Transportarbeiders Voorstr. 52
666 Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Zuiderhav. W.Z.
889 C.A.F. Magazijn Zuiderhaven 63
652 N.V. Noord Friesche Middenstandsbank Gr. Br. Plaats 10
753 J. v. Hulst's Bouwstoffenind. N.V. Z.O. Bolwerk 2
636 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Zuiderh. 30
998 Brugwachter Koetille
671 ds. Th.E. v.d. Brug Z.O. Sing. 21
495 mej. M.G. v. Hulst Hoogstr. 1
685 ds. G.D.A. Oskamp P. Krugerl. 11
667 D. Matak Fontein Noorderk. 113
424 F. Fontein Jzn. Noorderhaven 104
932 D.R. de Jong Midlumerw. 32
834 Ato (Alg. Transp. Ond.) N.V. Brouwersstr. 14
832 Havenarbeid, Inspecteur Zuiderhaven 36
428 Harl. Transport-Mij. Groote Breedeplaats 1
465 N. Simonsz Noordijs 19
744 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderhaven
702 Rijks Hoogere Burgerschool
774 Ambachtsschool Singel
997 G.A. Hannema Zuiderhaven 67
834 v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern. Brouwerstr. 14
588 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg B. Toussaintstr. 44
466 Ziekenhuis, Algem. Zuidoost-Bolw.
606 mevr. wed. S. Zwanenburg-Kruisweg Brouwersstr. 1bis
776 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr. 1
437 L. Leijdesdorff Midlumerw.
594 Keuringsdienst v. Vleesch, Bur. v.d. Zuiderhaven 3
423 Station Ned. Tramweg Mij.
667 mevr. wed. Fontein-Trip Voorstr. 80
502 S. v.d. Schaaf
706 de Vooruitgang, N.V. Samenw. Bakkerijen Rozengr. 24
771 S.W.D. Seingever Noorderhaven 5
881 M. de Vries Noorderhaven 17
545 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. Bolswarderv. 1
473 Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh. 47
584 A.J. v.d. Hoeff Haasstr. 37
471 J. Kamstra Midlumerw. 17
955 Wasscherij (Model) Fa. B. Koster & Co.
475 de Spaarbank Noorderh. 114
885 W. Haitsma Brouwerstr. 21
487 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz (12-13½ en na 19 u.)
778 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. (b.g.g.)
587 Prins v. Oranje (b.g.g.)
874 A. Haitsma (Fa. J. Haitsma) Midlumerw.
686 T. Eppinga (Fa. v.d. Wal & Eppinga), schelpkalkfabr. Z.O. Singel 39
721 N.V. Rotterdamsche Bankvereeniging (gesl. 13-14) Zuiderhaven 73
583 Groninger-Rotterdammer Stoomboot Mij. N.V. (Hunze booten) Ag. H. Buikhuizen Noorderhaven 38
524 de Amsterd. Bank (kant. 9-13, 14½-18, Za. 9-13) Voorstr. 18
444 General Steam Transport Cy (kant.u. 9-18, Di. en Vr. 9-22, Za. 9-13) Gr. Bredepl. 2
583 N.V. gebr. v.d. Boom's Stoombootreederij (Koophandel) Ag. H. Buikhuizen Noorderhaven 38
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. (N.V. Ned. Basalt Mij.) Vert. J.S. Nottelman. kant. (8½-18 u.) Westerstr. 1
888 General Steam Transport Cy (na kant.t.)
874 fa. J. Haitsma (v. 12½-14 en na 18 u.)
487 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. (v. 12-13½ en na 19 u.)
428 Scheepv.- en Steenkolen Mij. (v. interl. gespr.) Gr. Breedeplaats 1
762 Hotel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
806 fa. J. Torenbeek Aann. Heiligew. 25
902 gebr. Willekes Aann. Kerkpad 14
403 fa. H. v.d. Zee & Zn. Aann. Lanen 72
732 I.C. Kooijman Aann. N.O. Sing. 7
707 P. Frölich Aann. Oosterstr. 37
651 G. Tigchelaar Aann. Midlumerw.
653 A. de Bock Aann., makel. en taxat. Nutstr. 4
574 fa. H. Broersma Aann.bedr. Rozengr. 28
698 G. Krijtenburg Aann.bedr. Rozemarijnstr. 3
704 K. Zijlstra Aardapp.h. Gr. Br. Plaats 20
435 S. Braaksma Aardapp.h. Midlumerw. 50
509 Erzo Luttemer Aardappelh. Noorderhaven 37
834 Spoorwegen, Nederl. Afhaal- en besteld. (v. Gend & Loos) Brouwersstr. 14
583 Hunzebooten (Groninger-Rotterdammer Stoomboot Mij. N.V.) Ag. H. Buikhuizen Noorderhaven 38
583 H. Buikhuizen Agent Hunzebooten & v.d. Boom's Stoombootreederijen
778 C. Kuyper Agent N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Zuiderstr. 5
673 Land Ezn., N.V. Boekh. v/h A. Agentsch. Alg. Handelsblad Voorstr. 53
861 Bevrachtingscommissie Agentschap Havenpl. 1
926 J. Plet Ambtenaar Z.P.C. Midlumerw. 14
596 wed. J. Bogaard Antieke kasten en kabinetten Havenw. 69
552 H. Postma Arts Franekereind 9
436 B. Bosch Arts Noorderhaven
635 J. Mensing Arts Noorderh. 107
425 W.J. Wissema Arts Voorstr. 42
754 B. v.d. Pol Auto- en autobusverh.inr. Brouwerstr. 3
802 G. Reinsma Autogar. Zuiderhaven 19
596 D.S. v.d. Bogt Automob.bedr. en taxiverh. Zuiderhaven 51
857 W. Miedema Bakkerij Hoogstr. 36
675 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr. 10
765 J. Dijkstra Banketb. St. Jacobstr. 8
723 J. Janzen & Zn. Banketb. Brouwerstr. 8
783 R.H. Sieperda Banketb. Voorstr. 51
737 H. v. Drooge Basalt- en grinth., exped. Franekereind 10
973 H.L. Hille Ris Lambers Bedr.l. Koel- en Vrieshuis N.V. Midlumerw. 15bg
432 Spoorwegen, Nederl. Bestelgoed.bur.
631 fa. J. Haitsma Bet.- en kassenb., betonfabr. en bouwmat.h., Fabr. en kant. Nieuwe Kanaal
693 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Lanen 80
494 O. Veldstra Bier-, wijnh. Hoogstr. 3
793 J. Severein Bierh. Kerkstr. 6
625 N.V. Ned. Basalt Mij. Bijkant. Harlingen Westerstr. 1
751 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr. 97
597 N.V. Wietsma Bloemenmag. Voorstr. 20
593 wed. M. de Wit Bloemenmag. Gr. Breedeplaats 23
892 T. de Vries Bloemist Kw. b.d. Gasfabr.
884 N.J. Poort Boekh. Brouwersstr. 16
996 T. de Vries Azn. Boekhandel Voorstr. 3
791 H. Tigchelaar Boekhouder Patrimoniumstr. 1
506 L.A. Dijkstra Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw. Kerkstr. 31
766 J.J. Stellingwerff Boterh. enz. Brouwerstr. 20
773 R. Krijtenburg Bouwk. en taxat. Franekertrekw. 18
694 fa. A. Nauta Bouwk., timm. en aann. Noorderh. 46
964 fa. J. Elsinga & Zn. Br.- en banketb. Kl. Voorstr. 83
555 Gemeente en Gem. Instellingen Brandspuithuis Kerkpad 5
696 A. Visser Brandst. Noorderh. 44
578 J.P. de Jong Brandst.h. Heiligew. 50
408 W.J. Bergsma Brandstoffenh. Franekereind 13
508 D. Overzet Brood-, koek- en banketbakk. Franekereind 18
406 Beima Broodbakkerij Noorderh. 26
809 N.V. Cartonexport Buitendienst Nwe. Willemshaven
626 A.E. Hannema Burgemeester N.O. Singel 5
536 Hotel-Café-Rest. Zeezicht C. Kroon Zuiderhaven 1
684 Th.D. Brandi Café Havenpl. 10
664 T. Hidma Café en stalh. Rozengr. 19
761 B. Soolsma Café, garage Zuiderstr. 31
826 wed. S. Roodhof Café, sleepag. Zuiderh. 9
674 Hotel Centraal Café-rest. annex lunchroom, A.B. v.d. Veen Brouwerstr. 12
883 H. Bergman Café-rest. slijterij in gedistill. Schritsen 51
677 Hotel de Beurs Café-rest., L.G. Vlaskamp Noorderh. 88
852 F.H. Posthumus Caféh. en veeh. Midlum
831 C. Kuhlman Jzn. Cargad., exp.- en assur.ag. Noorderhaven 69
421 fa. I. & S. Wiarda Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen (9-18, Di. en Vr. 9-22, Zat. 9-13) Willemshaven 2
768 G.W. Janssen Chef mont. G.E.B. Burg. Simonszstr. 4
700 Post-, en Telegraafdienst Chef v. Dienst
691 fa. wed. D. Dangermond Comest. en vleeschw. Voorstr. 67
971 D. Lanting Comm. in aardapp., kunstmest en vlas
832 Loodswezen 1e en 2e district Commissaris (tevens Ontv. d. Loodsgelden) Zuiderhaven 36
936 Plantenziektenk. dienst Control. C.P. v.d. Nieuwenhuizen Oosterstr. 31
481 N.V. Vereen. Touwfabr. Depôth. D. Lovius Rzn. Noorderh. 29
681 L. Wierstra Deurwaarder Zuiderh. 79
497 J.B. Huyser J.Azn. Dir. Coöp. Fruit- en gr.veiling Harlingen en omstr. G.A. Kimswerderw. 9
487 D. Palstra Dir. der N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz Z.O. Singel 17a
477 H. Smeding Hzn. Dir. Fa. H. Smeding jr. Zuid. Oostersing. 13
661 H. Buis Gzn. Dir. Friesche Coöp. vischh. Roptaw. 4
888 J.C. Visser Dir. Gen. Steam Transp. Co. Midlumerw. 35
500 Post-, en Telegraafdienst Dir. kant.
464 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Midlumerw. 52
934 A. Bos Dir. N.V. Scheepswerf Welgelegen N.O. Singel 17
511 mr. A.P. Benjaminse Dir. P.T.T. kant.
428 J. Kruyne Dir. Scheepv. en Steenk. Mij. Gr. Breedeplaats 1
708 Prov. Dienst Verbetering Friesche Kanalen Dir.keet bij het Schapedijkje
623 Loodswezen Directie 1e en 2e district Noorderh. 33
401 H. Kromkamp Distr. Secr. V.A.R.A. P. Feddesstr. 5
978 Gemeente en Gem. Instellingen Distributiekant. Noorderhaven 99
468 J.P.H. Grootes Doopsgez. pred. Midlumerw. 48
987 P. Kuiper Drog., optiek en fotoh. Brouwersstr. 1
804 S. Terpstra Drogist Kl. Voorstr. 81
866 R. Houbijn Drukk. en uitg. adv.blad Heiligew. 14
598 Hotel-Café-Rest. De Kroon E. Quarré Breedeplaats 29
660 F. Postma Electr.- en radiotechn. bur. radiocentr. Voorstr. 58
775 J.K. Tiel Electrot. bur. Voorstr. 60
554 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Hoogstr. 35
808 Z. v.d. Zee Exped. Nieuweburen 15
853 P. Snoekstra Expediteur Midlum
527 G. Tigchelaar Fa. A. de Boer, brandst.h. Rozengr. 33
593 Bloemenmag. Floralia Fa. M. de Wit Gr. Breedeplaats 23
975 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Fabr. Havenw. 7
821 fa. gebr. Bouritius Fabr. v. Suikerw.
657 Coöp. Door Eendracht Sterk Fil. P. Feddesstr. 15
986 H. Visser Fortuna's autobussenbedr. Zuiderh. 29
478 H.A.F.O. Foto H. v. Zwanenburg Bosb. Toussaintstr. 55
963 L.H. Hommema Fotoatelier en fotoh. Zuiderhaven 23
976 L.H. Dreise Fotogr. en fotoh. Groote Breedeplaats 5
795 K. Hoogland Fr.- en groentenkw. Midlumerw. 23
882 fa. Hornstra & Visser Gar.bedr. Gr. Br. Plaats 26
887 B. Zeylmaker Gas- en waterl., sanit., install. Heiligew. 70
724 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Arm- en Weeshuis Weeshuisstr. 1
585 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Bur. v. Maatsch. Hulpbetoon Lanen (Schoolplein)
562 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gas- en Electr.bedr., kant.
931 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Huis
550 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Politiebur.
656 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Reiniging (8-12, 13½-17½)
941 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Vischafslag
571 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. werken Franekereind 42
525 Gemeente en Gem. Instellingen Gem.-Ontv. en centraal kassier
777 K. Wijma Gem.veldw., Franekeradeel Midlum
984 R. Faber & Zn. Gist-, meel- en olieh. Noorderhaven 83a
662 L. Leijdesdorff Goed en zilver, enz. Voorstr. 75
894 H. de Jong Goud en zilver Voorstr. 65
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr. 25
484 M. v.d. Oever Gr. In kol.w. Noorderh. 60
526 Levie Pais Jzn. Gr., fruit en visch Kl. Breedepl. 16
974 B. de Vries Groenteh. Karremanstr. 14
767 A. Osinga Groenten- en fruith. Franekereind 4
496 Cor en Nel Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel Voorstr. 89
972 G. v.d. Gaast Gross. In rookart. K. Br. Plaats 25
966 A. Bambach Hötel-café-rest. Steenhouwersstr. 2
994 R. v. Vliet Handelsdrukk. Lanen 21
407 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing. 45
937 R.R. Hemkes Harlinger Vleeschcentr. Hoogstr. 16
482 fa. J. Pruyt Heeren-, jongens- en vakkleed.mag. Gr. Br. Plaats 8
855 v.d. Molen Heerenkleedingmag. Voorstr. 27
796 fa. E.J. Schutte Heerenmode Voorstr. 64
891 J. Oudes Heerenmodemag. St. Jacobstr. 4
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr. 76
731 U. Boomsma Hotel de Hoop Havenpl.
854 A. Tuinman & Zn. Houtfactors bevrachting overslag expeditie
703 J. Poort Hzn. Huish. art. Voorstr. 87
862 H.A. Lurvink Huish. art. Kl. Voorstr. 66
981 C.E. Foppen IJsfabr. Noordijs 5
456 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. Lanen 58
886 fa. P. Sluik & Zn. IJzerw. Simon Stijlstr. 3
763 C. v.d. Schoot Jzn. Imp. v. en gross. in Chinamatten, tapijten, borstelw. enz. Droogstr. 5
666 fa. D. v. Drooge & Zn. Imp. v. wegen- en waterbouwmat, exped., scheepsbevr.
734 J.F. v. Wier In assur. Jac. Backerstr. 27
726 Belastingen, Rijks Inspecteur der dir. bel.
751 Bloemenmag. Semperflorens J.A. Huijser & Zn. Voorstr. 97
641 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Kant. Zuiderh.
923 Stanfries, N.V. Reederij Kant. dagel. beurtdiensten, vert. A. Gräffner Rommelh. 15
878 fa. Algra & Ypey Kant. en pakhuis Odessa Scheerstr.
921 Gemeente en Gem. Instellingen Kant. Havendienst, Gem. Controleur Vischmarkt 1
572 G. de Jong Kapper St. Jacobstr.
983 H. Post Kapper Voorstr. 55
687 T.D. Houtman Kapper Franekereind 36
903 S. Hondema Kapper, permanent Lanen 76
867 J.G. Post Kleeding Voorstr. 62
402 Chr. Pasma Koek- en banketbakk. Kl. Voorstr. 93
692 J. Zijlstra Hzn. Koffie, thee, kruideniersw., comest. Voorstr. 69
735 Belastingen, Rijks Komm. Verif. der invoerrechten en accijnzen (ambtenarenwacht)
537 K. Huitema Kruiden., scheepshandelaar Havenpl. 26
676 W. de Groot Kruiden.w., comest. Noorderhaven 96
985 J. Jellema Kruideniersw. Lanen 39
993 W. Hoogland Kweeker Riedkade
528 S. v.d. Schaaf Landb. Midlumerw. 16
498 A. v. Straten Landb., Almenum Schapendijk 10
968 J. Barneveld Leer. Lich. oefen., inr. v. Heilg. en mass. Oosterstr. 51
803 S. Siersema Leer. M.O. Boekh. N.O. Singel 13
454 G. Aalfs Leeraar R.H.B.S. Z.O. Singel 31
834 Autobusdienst (N.V. Ato) Leeuwarden-Harlingen-Alkmaar Brouwersstr. 14
638 Joh. Broersma Lid Fa. H. Broersma, Aann.bedr. Z.O. Sing. 25a
752 D. de Groot Logement Noorderh. 24
958 H.J. Hilarius Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr. Nieuwstr. 46
627 S.A. Hauch Luxe auto-verh.inr. Heiligew. 66
557 fa. S. v.d. Werf Mach. oliën, teerprod., verfw., tegels Noorderh. 100
683 M. Speyer Mag. de Gunst Kerkstr. 24
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr. 31
504 S.P. Hellingwerf Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur. Zoutsloot 61
586 fa. H. & L. Heeger Manuf., conf. Voorstr. 92
467 F. Pruijt Manufact. Voorstr. 49
404 L. Baarsma Manufact. Voorstr. 7
567 fa. H. Witte Jzn., Manufact. Voorstr. 71
873 P. Woudstra Manufact. Hoogstr. 29
697 R. Huese Manufact.
792 fa. C. v.d. Schoot Meubelfabr. Heiligew. 60
558 P.J. Oosterling Meubil., rep. Kerkstr. 10
818 Apotheek Mevr. C.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen 85
772 v.d. Molen Modes, manuf. en beddenmag. Voorstr. 29
624 A.H. v. Hurck Mosselh. Noorderh. 19
801 J. Schaaf Motord. Sneek Franekereind 26
568 Joh.H. Speklé Muziekleer. en dirigent Kl. Breede Plaats 21
426 N. Schotanus N.V. Handel in wegenmat. en Transp.bedr. v.h. Raamstr. 12
561 Oolgaard & Co. N.V. Lik. en distill. Kl. Breedeplaats 3
872 N.V. Ned. Basalt Mij. na 18 u.: H.N. Hooyschuur, proc.h.
424 fa. I. & S. Wiarda na kant.tijd
455 H. Ypma Notaris Noordijs 11
531 K. Okkinga Notaris Kant. Zuiderpl. 1
925 Garage E.T. Boonstra Off. Ford Dealer Heiligew. 54
965 W. Post Olie- en vetfabr. Zuiderh. 39a
726 Belastingen, Rijks Ontvanger der dir. bel., invoerrechten en accijnzen
427 Belastingen, Rijks Ontvanger der registratie en domeinen
663 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Opz. Midlumerw. 33
835 Fontein, N.V. v.h. D. Matak Oxanolie Zuiderh. 31
628 Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakh. Havenw.
868 fa. Algra & Ypey Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
461 fa. Algra & Ypey Pakhuis Het Kalf, peulvruchten Noordijs
755 R.K. Pastorie Past. P.J. Wirtz Haven 77
605 St. Anna-Gesticht Pensionaat Hofstr. 19
872 H.N. Hooijschuur Proc.h. N.V. Ned. Basalt Mij. Zaandam, woonh. Midlumerw.
655 St. Jozefstichting R.K. Ziekenverpl. Zuiderh. 38
595 F. Ferwerda Radiohuis Kerkstr. 23
476 G. Doeksen & Zn. Reederij Z.O. Singel 49
982 H. v.d. Meulen Rep.inr. en garage Hoogstr. 51
634 Rijksveldwacht Rijksveldwachter te Midlum
581 fa. J.F. Krol Rijw.h. en autoverh. Lanen 83
591 B. Pais Rzn. Scheepsben. en met. Noorderh. 32
462 fa. A. Pais Rzn. Scheepsben. en oude met. Noorderh. 18
483 fa. A.J. v.d. Wal Schelpenzuigerij, woonh. A.J. v.d. Wal Zuiderhaven 46
953 A. Mobach Schildersbedr., glas en verfw. Zuiderhaven 81
794 N.Z.H. Redding Mij. Schipper reddingboot Havenw. 39
592 J. de Vries & Co. Schoenfabr. Voorstr. 32
908 Vereen. tot Bevord. v. Handel, Scheepvaart en Nijverheid Secr. S. Ferwerda (kant. 10-11, 14-15)
758 H. v. Drooge Sig.winkel Voorstr. 11
503 A. Ferwerda Sigaren Voorstr. 78
604 J. Lamminga Sigarenmag. St. Jacobstr. 14
566 S. de Witte Slager Gr. Kerkstr. 38
486 Joh. Koopmans Slager Kl. Kerkstr. 18
582 J. Yntema Slager Kl. Breede Plaats 9
837 W.P. Terpstra Slagerij Voorstr. 39
967 Tj. Anema Slagerij Kruisstr. 3
865 Fred.J. Koopmans Slagerij Gr. Kerkstr. 28
489 D. v.d. Vleugel Slagerij St. Odolophisteeg 14
695 J. Weitenberg & Zn. Slagerij Lombardstr. 4
906 J.H. Drost Slagerij Voorstr. 1
564 J. v.d. Wal & Zn. Slagerij en exporth. Voorstr. 47
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr. 26
632 S. Fekkes Sleepd., transp. overn. Noorderb.
665 S. v.d. Laan Smed., gar. Midlum
492 W. Spaanderman Smed., scheeps- en mach.w., laschinr. enz. Vijverstr. 5
621 Z.P.C. Sorteerinr. Nieuweh.
672 E. Nauta Wzn. Stalh. Droogstr. 9
825 gebr. K. & P. Jonkman Stalh. Schritzen 2
507 Poppe Nauta Wzn. Stalh. en exped. Noorderhaven 75a
895 fa. W. v.d. Zeep & Zn. Steenh. Fabriekstr. 7
905 fa. R. Eijgelaar Steenhouwerij Kl. Br.plaats 22
523 fa. H. de Windt Steenkolen, oliën en vetten, drijfriemen Rozengr. 24
797 H. Walinga Stoff., beddenmag. Noorderh. 109
738 Y.C. Bolman Stoffeerdersmat. engros Zuiderhaven 17
787 Prins v. Oranje Stoomb.d., Leeuwarden
505 Y. Sipma Stoombootd. Leeuwarden Generaal de Wet Franekereind 17
952 Blok, Slagerij T. Plekker Rommelh. 18
824 wed. K. Kuiken Tab. en sig. Petrusseddenstr. 2
485 H.W. Geesink Tandarts Rozengr. 37
956 A. de Jong Tandarts Noorderhaven 97
877 S. Vellinga Taxibedr. Schritsen 57
864 N.V. Waterleiding, Intercummunale Techn. Ambt. Th.S. Woudstra J. Bakkerstr. 2
828 H. Kooistra Techn. Install.bur., huish. art. enz. Voorstr. 43
453 Focke S. Klein Theeh. Voorstr.
602 fa. B. Westra & Zn. Timm. en aann. Lombardstr. 8
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr. 1
897 Holstein & Westra Timmerl. en aann. Havenw. 59
995 fa. R.P. Bisschop Timmerm. en aann. Schritsen 50
863 A. Posthuma Timmerm. en aann.
457 Gezinus Schrik Toonkunstenaar Voorstr. 39a
587 Nieuwe Harlinger Courant Uitg. Flevo, v.h. drukkerij R. Oudeboon Voorstr. 84
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr. 3
637 J.L. Wiersma Veehouder Achlum
901 Jac. v.d. Meer Verkoophuis Kl. Voorstr. 91
907 N.V. gebr. Hoeksema Ververij en chem. wassch. Gr. Sluis 2
463 H. Smit Veth. Zoutstr. 1
957 H. Hooisma Veth. en f. vleeschw. St. Jacobstr. 7
630 fa. H. Smeding jr. Vetsmelterij en grossierderijen (v. 19½-8½ 477) Franekereind 30
434 gebr. Lichtendahl J.Wzn. Visch-, ijs- en mosselh. Noorderhaven 4a
451 J. Lichtendahl Hzn. Vischh. Kerkstr. 16
501 E. v.d. Geest Vischh. Visschersstr.
725 J. Buis Vischh., vischbakkerij Voorstr. 2
736 P. Boomstra Vischh., vischrook. Lanen 41
607 C. Zwaan Vleeschh. Voorstr. 9
601 fa. H. Wiersma Vleeschh. St. Odolphisteeg
575 J.H. Vogelaar Vleeschh. Heiligew. 27
535 L. Messcher Vleeschh., vee- en vleeschexp. Rozengr.
705 P. Wierdsma Vleeschw. enz. Simon Stijlstr. 7
428 Vereen. tot Bevord. v. Handel, Scheepvaart en Nijverheid Voorz. J. Kruyne de Bruijne
405 N.S. Roersma Vrachtautodienst Noorderhaven 70
534 Spoorwegen, Nederl. Vrachtg.bur.
785 N. Polak Warenh. de Vlijt S. Stijlstr. 4
608 A. Haringa Waterschapssecr., admin. en ass.kant., belastingen Noorderhaven 41
553 R.A. Feenstra Westergoo Rozengr. 8
896 H.S. Oswald Wijnh. en gedestill., Kant. Schritsen 37
563 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij Kanaalw. 98
682 Alkema & Zn. Wolwinkel Voorstr. 57
757 v.d. Schoot's Tapijtenmag. Woninginr. Voorstr. 46
973 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Woonh. Bedrijfsleid. Hille Ris Lambers
851 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. Gem. Dienst voor Maatsch. Hulpbetoon R. Miedemastr. 1
497 Veiling vereeniging Woonh. Dir. J.B. Huijser J.Azn. Kimswerderw. 9
991 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. R. v.d. Spoel
784 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. S.J. Prummel Fabriekspl. 2
904 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Havenmeester P. Schaap Zuiderhaven 53
836 fa. W.C. Postma Zaaigraanh. Midlumerw.
961 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch- en mossel- en zeevischh. Dijksw.
781 F. Schuil Zeilm. Prinsenstr. 4
521 fa. Sjoerd Hannema Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank