Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
539 Boomsma's Levensmidd.bedr. Voorstr.
776 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr.
712 Centrale Bond v. Transportarb. Voorstr.
924 Centrale Bond v. Transportarb. Voorstr.
780 L. Holtrigter Zuiderh.
875 Coöp. Door Eendracht Sterk Voorstr.
472 mevr. C.A. Hoekstra-Simonsz P. Krugerstr.
689 A.G. Hibma Midlum
801 Herrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.) Franekereind
765 Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij St. Jacobstr.
475 de Spaarbank Noorderh.
814 Drogisterij Plemper van Balen Voorstr.
702 Rijks Hogere Burgerschool Stationsstr.
820 C.J.A.M. Heeger Z.O. Singel
800 H. Strak Midlumerw.
889 C.A.F. Magazijn Zuiderhaven
856 R.C. Boon Noorderh.
669 S. Tiemersma Midlumerw.
545 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz Bolswardervaart
584 Bouma's Lunchroom Voorstr. 15
908 mevr. M.Z.H. de Jong Meyer Gr. Sluis
636 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Willemshaven
559 U. Ganzinga Midlum
869 mevr. wed. J. Broersma-Koopmans Z.O. Sing.
785 ds. G. Brouwer Midlumerw.
998 Brugwachter Hopmansbrug
818 ing. P. Suir Lanen
919 Prinses Julianaschool Rozengr.
950 Holzmann's Stoffeerderij en behang Lanen
753 J.C.H. Romijn Rozengr.
477 H. Smeding sr. Zuid. Oostersing.
737 mevr. T. v. Drooge-v.d. Meulen Franekereind
415 wed. A. Schotanus-Boomsma Midlumerw.
431 Zwerver Midlumerw.
445 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
444 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
757 v.d. Schoot's Tapijtenmag. Voorstr.
834 v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern. Brouwerstr.
770 S.B. v.d. Schoot N. Oostersing.
619 School, Gereformeerde Ged. K. Zoutsloot
569 School v. Chr. U.L.O., Kon. Wilhelmina Z.O. Sing.
728 J. Schievink Zoutsloot
428 Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats
415 M. Scheepstra Spekmarkt 4
744 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderh.
859 N.V. Schouwburg Vereeniging Z.O. Singel
860 C.E.A. Roorda Midlumerw. 15a
532 N.V. Dros' Schelpkalkbranderij Kanaalw.
755 Rooms Kath. Pastorie H. Michaël Zuiderh.
573 W.J. v. Smeden Lanen
551 L.J. Hannema Voorstr.
997 G.A. Hannema Zuiderhaven
626 A.E. Hannema N.O. Singel
654 Handel en Expeditieond. Zuiderhaven W.Z.
428 J.B. Sjerp Gr. Bredeplaats
885 W. Haitsma Brouwerstr.
465 mej. E. Simonsz Noordijs
823 Sytra Radio Voorstr.
667 D. Matak Fontein Zuiderhaven
424 F. Fontein Jzn. Noorderhaven
493 Rusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk Zuiderhaven
409 A. v.d. Werf Brouwersstr.
643 A. de Vries Heiligew.
929 E. v.d. Nieuwenhuizen-Jansen Venneboer, Wed. Oosterstr.
791 v. Nimwegen's Nationaal Verkoopkant. Gr. Sluis
734 Assurantiekant. J.F. v. Wier Jacob Backerstr.
652 N.V. Noord Friesche Middenstandsbank Gr. Br. Plaats
723 Janzen's Banketbakk. en Kokerij Brouwersstr.
720 Assurantiekant. H. Sijtsma Midlum
556 mevr. R.T. de Windt-de Vries Rozengr.
577 A.A. Miedema, N.V. Houth. v.h. Noorderk.
881 M. de Vries Noorderhaven
932 D.R. de Jong Midlumerw.
788 J. v.d. Wal Rein Miedemastr.
612 A. Jorna Bildtstr.
674 I. Nagengast Noorderh.
473 Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh.
427 R. Wichertjes Noorderh.
955 Wasscherij (Model) Fa. B. Koster & Co.
594 Keuringsdienst v. Vleesch, Bur. v.d. Havenw.
678 Ned. Heide Mij. Franekereind
834 Ato (Alg. Transp. Ond.) N.V. Brouwersstr.
815 Assurantiekant. J. Weitenberg Hoogstr.
685 ds. K. Beks P. Krugerstr.
711 Radio-Distributie-Centrale C. de Roblesstr.
421 H. Tigchelaar Patrimoniumstr.
829 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg. Prinsenstr.
466 Ziekenhuis, Algem. Zuidoost Bolw
471 J. Kamstra Midlumerw.
727 Orvelte Textiel Industrie, N.V.
697 Huese, C.V. Manufact.h. Voorstr.
655 R.K. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderhaven 38
545 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. Bolswarderv.
679 S.A. Lenger Nieuwestad
588 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg Tj.H. de Vriesstr.
666 Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Zuiderhav. W.Z.
876 S. v. Hulst Voorstr.
962 ir. W. Miedema J. Backerstr.
606 mevr. wed. S. Zwanenburg-Kruisweg Brouwersstr.
833 Noord-Ned. Wegenbouw Mij.
786 Industrie en Huish.school Gr. Kerkstr.
774 Ambachtsschool Singel
621 Z.P.C. Sorteerinr. Nieuwehaven
487 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz (12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
412 Ford Dealer, Off. (b.g.g. en woonh.) Heiligew.
430 fa. J. & H. Krol (b.g.g.) Lanen
888 General Steam Transport Cy (b.g.g.) Midlumerw.
809 C.V. gebr. v.d. Schoot (b.g.g.) Noorderh.
655 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.)
885 Haitsma (b.g.g.) Brouwerstr.
669 Noord-Ned. Wegenbouw Mij. (b.g.g.)
435 S. Bruinsma-S. Braaksma (b.g.g.) Midlumerw.
912 Huese, C.V. Manufact.h. (b.g.g.) Noorderh.
925 E.T. Boonstra (b.g.g.) Heiligew.
778 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. (b.g.g.) Weeshuisstr.
587 Prins v. Oranje (b.g.g.)
466 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Alg. Ziekenhuis Zuidoost Bow
469 fa. W.C. Postma (b.g.g.) Woonh. Midlumerw. Almenum
690 fa. S. de Wit (D. de Wit Szn.), Herenkl. Voorstr.
874 A. Haitsma (Fa. J. Haitsma) Midlumerw.
721 N.V. Rotterdamsche Bank (gesl. 12-13½, Za. na 12 u.) Zuiderhaven
524 Amsterd. Bank (kant. 9-13, 14½-18, Za. 9-13) Voorstr.
833 fa. D. v. Drooge & Zn. (na 18 u. en b.g.g.) Rozengr.
616 H.S. Oswald (R. Kok) Wijnen en gedistill. Schritsen
487 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. (v. 12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
477 fa. H. Smeding jr. (v. 19½-8½) Zuid. Oostersing.
762 Hotel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
990 F. Frölich Aann. Adm. Stellingwerfstr.
707 P. Frölich Aann. Oosterstr.
676 Joh. Rooswinkel Aann. Kerkstr. 37
651 G. Tigchelaar Aann. Midlumerw.
858 C.I. Kooyman Aann. Z.O. Sing.
403 fa. H. v.d. Zee & Zn. Aann. Lanen
806 fa. J. Torenbeek Aann. Heiligew.
920 F. Willekes & Zn. Aann. Kerkepad
640 L.A. Spoelstra Aann. Rapenburg
732 I.C. Kooijman Aann. N.O. Sing.
916 H.Ph. v.d. Zee Aann. Schritsen
779 J. Broersma Aann., Lid Fa. H. Broersma Z.O. Singel
653 A. de Bock Aann., makel. en taxat. Nutstr.
574 fa. H. Broersma Aann.bedr. Rozengr.
480 fa. D. Sieswerda Aardapp. en vlasexp. Kimswerderw.
767 D. Bijlsma Aardapp.-, gr.- en fruith. Franekerend
435 S. Braaksma Aardapp.h. Midlumerw. 50
704 K. Zijlstra Aardapp.h. Gr. Br. Plaats
488 G. Braaksma Aardappelh. Bredeplaats 5
538 J. Fröhlich Account.kant. Brouwerstr.
719 L. Broersma Account.kant. Z.O. Singel 15a
668 Tj. Ozinga Account.kant., inr. en bijhoud. v. admin., belast.zak. Midlumerw.
608 A. Haringa Admin. Watersch., koop- en verk., verh. v. onr. goed. enz. Noorderhaven
706 mr. H. Smeding Adv. en proc. Midlumerw.
834 Spoorwegen, Nederl. Afh.- en besteld. (v. Gend & Loos) Brouwersstr.
795 P. Mooiman Ag. v.d. Ass. Mij. de Nederl. v. 1845 Midlumerw.
861 Bevrachtingscommissie Agentsch. Vischmarkt
926 J. Plet Ambt. Z.P.C. Midlumerw.
635 J. Mensing Arts Noorderh.
425 W.J. Wissema Arts Voorstr.
436 B. Bosch Arts Noorderhaven
552 I.A.M. v. Rij Arts Franekereind
520 dr. W.J. v. Dorp Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.d.) Voorstr.
443 W.F. v. Wier Assur. Nutsstr.
720 H. Sijtsma Assur.kant. Midlum
815 J. Weitenberg Assur.kant. Hoogstr.
754 B. v.d. Pol Auto- en autobusverh.inr. Brouwersstr.
683 S. Minnema Auto- en motorenh. Weeshuisstr.
802 G. Reinsma Autogar. Zuiderpl.
977 W. Molenaar Automont.-chauffeur P. Feddesstr.
581 fa. J. & H. Krol Autoverhuur Lanen
470 D. Bos Bakker Gr. Ossenmarkt
450 K. Ruardi Bakker Noorderh.
813 J. v. Wier jr. Bakkerij Franekereind
730 Tj. Boersma Bakkerij Gr. Ossenmarkt
857 W. Miedema Bakkerij Hoogstr.
675 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr.
816 G.H. Elsinga Banketb. N.O. Sing.
783 R.H. Sieperda Banketb. Voorstr.
513 R. Adema Beh., stoffeerderij, verhuiz. Hoogstr.
438 A. Jorna Belasting-consulent J. Backerstr.
432 Spoorwegen, Nederl. Bestelgoed.bur. Stationsstr.
959 Loodswezen 1e en 2e district Bestellen v. loods (na kant.u.) Zoutsloot (was 137)
832 Loodswezen 1e en 2e district Bestellen v. loods (na kant.u.) Zuiderhaven
693 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Lanen
793 J. Severein Bierh. Kerkstr.
717 Rijksarbeidsbureau Bijkant. Harlingen Zuiderhaven
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Bijkant., mag. en opslagpl. Westerstr.
835 J. Alta Binnenloods Midlumerw. 15d
819 D. Stada Binnenloods Zoutsloot 129
959 A. Kaale Binnenloods Zoutsloot (was 137)
597 N.V. Wietsma Bloemenmag. Voorstr.
751 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr.
892 T. de Vries Bloemist Kw. b.d. Gasfabr.
631 J. Glas & Co. Bloemisten St. Jacobstr. 12
589 Posthuma's Boekhandel Boek-, kant.- papierh. Noorderhaven
996 T. de Vries Azn. Boekh. Voorstr.
986 H. v.d. Zwaag Boekh. Patrimoniumstr. 8
938 D. Radsma Borduurinr., manufact.
506 L.A. Dijkstra Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw. Kerkstr.
694 fa. A. Nauta Bouwk., timm. en aann. Noorderh.
644 J. Haitsma Bouwmat., betonfabr., kassenbouw enz. Kanaalw.
985 P. Hilverda Br. en banketb., ijsfabr. Heiligew. 5
964 fa. J. Elsinga & Zn. Br.- en banketb. Kl. Voorstr.
918 G. Schotanus Br.- en banketb. Voorstr. 12
526 Sj. IJkema Br.-, k.-, besch.- en banketb. Midlum
508 D. Overzet Br.-, koek- en banketb, Franekereind
542 F. Zondervan Br.-, koek- en banketb, Zoutsloot
555 Gemeente en Gem. Instellingen Brandspuithuis Kerkpad
812 Gemeente en Gem. Instellingen Brandspuithuisje Lanen
408 W.J. Bergsma Brandst.h. Franekereind
437 K. de Vries Brandst.h. Noordijs
634 fa. A. Schreur & Zn. Brandst.h. Zoutsloot
437 P. de Vries Brandst.h. Noordijs 9
578 J.P. de Jong Brandst.h. Heiligew.
514 fa. H. Puite Brandst.h. St. Odolphisteeg 13
406 Beima Broodbakkerij Noorderh.
900 Politie, Gemeente Bur. v. Pol. Noordijs
550 Politie, Gemeente Bur. v. Pol. Noordijs
980 L.J. Drost Burger- en Uniformkl. Heiligew. 12
761 Th. Metus Café Zuiderstr.
684 Th.D. Brandi Café Havenpl. 10
576 W. Zeylmaker Café Hoogstr.
664 T. Hidma Café en stalh. Rozengr.
826 L.J. Kroontjes Café, sleepdienst Zuiderhaven
598 W. Bolman Café-rest. Gr. Bredeplaats
452 Hotel de Beurs Café-rest., bedr.l. A. Bambach Noorderh.
648 R. Tigchelaar Caféh. Midlum
852 F.H. Posthumus Caféh. en veeh. Midlum
723 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Brouwersstr.
890 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Rozengracht
763 C.V. gebr. v.d. Schoot Cocosmatt. en tapijtfabr., Imp. v. Chinamatt. Kimswerderw.
420 mej. M.W. Bakker Collectrice Ned. Staatslot. Franekertrekvaart
691 fa. wed. D. Dangermond Comest. en vl.w. Voorstr.
971 D. Lanting Comm. in aardapp., kunstmest en vlas
993 Loodswezen 1e en 2e district Commiss. Noorderhaven
832 Loodswezen 1e en 2e district Commiss., woonh. Zuiderhaven
832 J.N.B. Bijleveld Commissaris v.h. Loodswezen Zuiderh.
772 v.d. Molen Conf., manufact., woninginr. Voorstr.
936 Plantenziektenk. Dienst Contrl. A. 't Sas Kimswerderw.
839 F.H. Wink D.- en h.kapper Brouwersstr.
586 X.H. Heeger D.-, h.- en k.kleding Voorstr.
970 B. Miedema Dames- en herenkapper Hoogstr. 20
870 G. Dijkstra De Bezuiniger Voorstr.
639 B. de Groot De Uurwerkcentr. Gr. Bredeplaats
931 Althuis' Boekhandel De Vulpenzaak S. Stijlstr.
725 Buis' Vishandel Detailh. in vis en visconserven Voorstr.
497 J.B. Huyser J.Azn. Dir. Coöp. Fruit- en gr.veiling Harlingen en omstr. G.A. Kimswerderw.
888 J.C. Visser Dir. Gen. Steam Transp. Comp. Midlumerw.
497 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Dir. J.B. Huijser J.Azn., Woonh. Kimswerderw.
464 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Midlumerw.
934 A. Bos Dir. N.V. Scheepswerf Welgelegen N.O. Singel
509 ir. F.E. v. Ruijven Dir. R.H.B.S. Voorstr.
993 Loodswezen 1e en 2e district Dir. woonh. Noorderhaven
623 Loodswezen 1e en 2e district Dir. woonh. Noorderhaven
555 Prov. Dienst Verbetering Friese Kanalen Dir.keet
708 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Dir.keet bij de Roptaweg Roptaw.
984 v. Hattum & Blankevoort Directie-ark Alcantara
768 Prov. Electr. Bedr. In Friesland Distr. ambt. G.W. Janssen Burg. Simonszstr.
474 T. Lubbers Distr.opz. Prov. Waterstaat J. Backerstr.
978 Gemeente en Gem. Instellingen Distributiekant. Schoolpl.
468 mr. H.H. Gaaikema Doopsgez. Pred. Midlumerw.
814 H.A. Plemper v. Balen Drog. Voorstr.
804 S. Terpstra Drogist Kl. Voorstr.
583 H. Buikhuizen Drogisterij Grote Bredeplaats
453 A. v.d. Sluis Drukk. Spekmarkt
866 R. Houbijn Drukk. en uitg. adv.blad Heiligew.
660 E. Postma El.- en radiotechn. bur., radiocentr. Voorstr.
775 J.K. Tiel Electrot. bur. Voorstr.
827 J.J. Klijn Evang. Luth. Pred. Voorstr.
554 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Hoogstr.
853 P. Snoekstra Exped. Midlum
808 Z. v.d. Zee Exped. Nieuweburen
579 H. de Vlas Exped. Midlumerw.
825 Jonkman's Stalhouderij Exped.bedr. en Verhuiz. Schritsen
742 A. Vollema Expl. v. Buffetten Patrimoniumstr.
951 fa. P.A. Smilde & Zn. Exportslagerij Noorderh.
668 fa. D. v. Drooge & Zn. F. de Swart Midlumerw.
527 G. Tigchelaar Fa. A. de Boer, brandst.h. Rozengr.
975 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Fabr. Havenw.
821 fa. gebr. Bouritius Fabr. v. Suikerw.
657 Coöp. Door Eendracht Sterk Fil. P. Feddesstr.
423 R. Sipma Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma Noordijs
677 M. de Jong Firm. Fa. Gebr. Bouritius Stationsw.
426 Sj. Schotanus Firm. Handel in wegenmat. en Transp.bedr. v.h. N. Schotanus Gr. Bredepl.
591 Jac. v.d. Meer jr. Firm. Harl. Verkoophuis Oosterstr.
487 D. Palstra Firmant Fa. Houth. v.h. J.T. Meinesz Z.O. Singel
963 Joh. Visser Fotogr. Zuiderh.
976 H. Klaver Fotogr. Gr. Bredeplaats
419 A. v.d. Peijl & Co. Fotografie-fotoh. Voorstr.
714 J. Hoogland Wzn. Fr.- en groentenkw. N.O. Sing.
928 D. Hoogland Fr.- en groentenkw. Midlumerw.
871 IJ. Kooistra Garage Kanaalw. R.
925 Garage E.T. Boonstra Garage Heiligew.
925 Ford Dealer, Off. Garage E.T. Boonstra Heiligew.
882 fa. Douwenga & Minnema Garagebedr. Gr. Bredeplaats
887 B. Zeylmaker Gas- en waterl., sanit., install. Kl. Voorstr.
585 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Dienst voor Soc. Zaken Noorderhaven
562 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr.
784 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr., Woonh. Dir. P. Bosman Fabriekspl.
944 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Huis Noorderhaven
656 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Reiniging (8-12, 13½-17½)
941 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Vischafslag
724 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Wees- en Rusthuis Weeshuisstr.
571 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. werken Franekereind
525 Gemeente en Gem. Instellingen Gem.-Ontv. en centraal kassier
439 L. Wierstra Gerechtsdeurw. Noorderh.
954 G. Pasveer Goedkoope Bazar Voorstr.
894 H. de Jong Goud en zilver Voorstr.
612 P.A. de Voogd Goud- en z.smid Bildtstr.
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr.
484 M. v.d. Oever Gr. In kol.w. Noorderh.
913 F. Hoogland Graan- en pootgoedh., exp. Zoutsloot (was 118)
414 H. Vriesema Groenteh. Kerkstr. 30
974 B. de Vries Groenteh. Karremanstr.
916 Tj. Osinga Groenten- en fruith. Westerstr.
529 J. de Vries Groentenh. Kl. Breedeplaats
688 A.E. Nauta Groentenh. Adm. Stellingwerfstr.
937 J. Drost Groentenhandel. Noorderh.
496 Cor en Nel Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel Voorstr.
972 G. v.d. Gaast Gross. In rookart. K. Br. Plaats
759 J.A. Edens Gulfoliën en scheepsben.h. Noorderh.
891 J. Oudes H.modemag. St. Jacobstr.
896 H.S. Oswald Handel in wegenbouwmat. Noorderh.
407 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing.
855 v.d. Molen Heerenkl.mag. Voorstr.
482 M.D. Oosterhoff Heren, jongens en bedrijfskl., modeart. Gr. Bredeplaats
796 J.F. Kroon Herenmodes Voorstr.
830 K. Koopmans Het Handwerkhuis Voorstr.
401 P. Nauta Hfd. Chr. U.L.O.-school Noorderk.
519 J. v. Drooge Hfd. der school Franekertrekvaart
418 J.T. Reinigert Hfd. O.L. School Midlum
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr.
731 U. Boomsma Hotel de Hoop Havenpl.
966 A. Bambach Hotel-café-rest. Steenhouwersstr.
854 A. Tuinman & Zn. Houtfactors bevr. overslag exped.
462 R.W. Roorda Huish. art. Voorstr.
915 fa. J. v. Smeden & Zn. Huish. art. Kl. Voorstr.
862 H.A. Lurvink Huish. art. Kl. Voorstr.
817 Sj. Hoekstra Huisschilder Zuiderh.
981 K. Stellingwerf IJsfabr. Liemendijk
456 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. Lanen
886 fa. P. Sluik & Zn. IJzerw. Simon Stijlstr.
666 fa. D. v. Drooge & Zn. Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr. Zuiderhav. W.Z.
734 J.F. v. Wier In assur. Jac. Backerstr.
898 Politie, Gemeente Insp. G. Spoelstra Rozengr.
988 mr. E.R. Zweep Insp. v. 's Rijksbel. Noorderh.
741 N.V. Waterleiding Intercomm. Waterl. Gebied L'warden R. Miedemastr.
751 Bloemenmag. Semperflorens J.A. Huijser & Zn. Voorstr.
510 S. Homminga Kaashuis, grooth. in boter Lanen
841 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Kant.
625 V.O.F. Ned. Basalt Mij. Kant. Westerstr.
671 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Kant. Zuiderhaven
878 fa. Algra & Ypey Kant. en pakhuis Odessa Scheerstr.
921 Gemeente en Gem. Instellingen Kant. Havend., Gem. Contr. Vischmarkt
923 Stanfries, N.V. Reederij Kant., beurtd., vert. A. Gräffuer Rommelhaven
989 Rijkswaterstaat Kantonnier Tjerkstra R. Miedemastr.
572 G. de Jong Kapper St. Jacobstr.
687 T.D. Houtman Kapper Franekereind
903 S. Hondema Kapper, permanent Lanen
623 jhr. A. v. Foreest Kapt.-luit. ter Zee Noorderh.
402 Chr. Pasma Koek- en banketb. Kl. Voorstr.
712 W. Schreur Kolenh. Hoogstr.
735 Belastingen, Rijks Komm. Verif. der invoerrechten en accijnzen (ambtenarenwacht) Havenpl.
970 G. Parlevliet Koopman Lanen
537 K. Hofstra Kruid.- en gruttersw. Havenpl.
661 J. Blom Kruiden., manufact. Biltstr.
659 N.V. J. Zijlstra Hzn. Kruiden.w. Voorstr.
670 K. Henstra Kruidenier Hofstr.
756 P. Loonstra Kruidenier Adm. Stellingwerffstr. 50
627 S.A. Hauch L. Autoverh.inr. en rijschool, instruct. Heiligew.
826 Café 't Anker L.J. Kroontjes Zuiderh.
460 H. Bruinsma Landb. Midlum
528 S. v.d. Schaar Landb. Midlumerw.
769 S. Witteveen Landb. Midlum
709 W.C. Anema Landb. Midlum
750 D. Dokter Landb. Rijksw. Midlum
910 P.J. Anema Landb. Midlum
498 A. v. Straten Landb., Almenum Schapendijk
713 S. Gonggrijp Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz. Noorderh.
968 J. Barneveld Leer. Lich. oefen., inr. v. Heilgymn. en mass. Oosterstr.
803 S. Siersema Leer. M.O. Boekh. N.O. Singel
609 W.J. Nobels Leer. M.O. Boekhouden Rijksstr.w. Midlum
454 G. Aalfs Leer. R.H.B.S. Z.O. Singel
834 Autobusdienst (N.V. Ato) Leeuwarden-Harlingen-Alkmaar Brouwersstr.
805 Rijksarbeidsbureau Leider G.A. Meester Ambachtsschoolstr.
805 G.A. Meester Leider Rijksarbeidsbur., bijkant., Harlingen Ambachtsschoolstr.
662 J. v. Joolen Leraar R.H.B.S. Zuiderhaven 30
489 A. de Vries Leraar R.H.B.S. Bosb. Toussaintstr. 57
692 A. Mobius Leraar R.H.B.S. Brouwersstr. 7
917 W. Feitsma Levensm.bedr. Hoogstr.
810 B.J. Kramer Levensm.bedr. Franekerwind 20
729 S. Homminga Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.
917 N.V. Bouma Levensmidd.bedr. Hoogstr.
490 J.C. Algra Lid Fa. Algra-Ypey Noorderh.
771 H.J. v.d. Oever Lid fa. M. v.d. Oever (na 19 u.) Z.O. Singel
933 S.J. Roorda Lid Fa. Roorda & Zn., Lederfabr. Noordijs 13
565 P. Roorda Lid Fa. Th. Roorda & Zn. P.Krugerstr.
629 R. Algera Lijkkistenfabr. Oosterstr.
752 D. de Groot Logement Noorderh.
658 C.J. Haan Loodg., install. Schritsen
958 H.J. Hilarius Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr. Nieuwstr.
557 fa. S. v.d. Werf Mach. Oliën, teerprod., verfw., tegels Noorderh.
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr.
504 S.P. Hellingwerf Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur. B. Visserstr.
580 P.A. Ree Manuf. Schritsen
873 P. Woudstra Manuf. Hoogstr.
567 fa. H. Witte Jzn., Manuf. Voorstr.
404 L. Baarsma Manuf. Voorstr.
467 F. Pruijt Manuf. Voorstr.
459 gebr. Roersma Melkventers Zuiderstr.
792 fa. C. v.d. Schoot & Co. Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag. Heiligew.
818 Apotheek Mevr. C.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen
624 A.H. v. Hurck Mosselh. Noorderh.
801 J. Schaaf Motord. Sneek Franekereind
568 Joh.H. Spékle Muziekleer. en dirigent Kl. Breede Plaats
733 K.D. Anema Muziekleraar-dirigent Heiligew. 7a
561 Oolgaard & Co. N.V. Lik. en distill. Kl. Breedeplaats
479 N.V. Bata Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr. Voorstr.
455 H. Ypma Notaris Noordijs
531 K. Okkinga Notaris Kant. Zuiderpl.
412 E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
412 Garage E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
523 fa. Hein de Windt Oliën en techn. vetten, drijfriemen enz. Steenhouwersstr.
880 R. Huizing Onderw. Chr. Schipp. Onderw. Kimswerderw. 38
726 Belastingen, Rijks Ontvanger der dir. bel., invoerrechten en accijnzen Havenpl.
663 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Opz. L. v.d. Mey Midlumerw.
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Overslag en scheepsbevr. Zuiderh.
600 Hotel Café-Restaurant Centraal P. Miedema Brouwerstr.
536 Hotel-Café-Rest. Zeezicht P. Miedema Zuiderhaven
628 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakhuis Willemsk. Dok
868 fa. Algra & Ypey Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
461 fa. Algra & Ypey Pakhuis Het Kalf, peulvruchten Noordijs
605 St. Anna-Gesticht Pensionaat Hofstr.
617 D.J. Hettinga Pred. Geref. Kerk P. Krugerstr.
979 G. Visser Predik. Noorderh.
909 J. v.d. Meulen Proc.h. N.V. Houtimp. v.h. Hubert Jans & Co. Jac. Backerstr.
872 H.N. Hooyschuur Proc.h. V.O.F. Ned. Basalt Mij. Midlumerw.
595 F. Ferwerda Radiohuis Kerkstr.
764 Politie, Gemeente Recherch. S.C. Kooy Havenw.
764 S.C. Kooy Recherch. v. pol. Havenw.
681 Politie, Gemeente Recherch. W. Bakker J. Backerstr.
413 P. Fekkes Reder Rijksw.
476 D. Doeksen Reederij Z.O. Singel
982 H. v.d. Meulen Rep.inr. en garage Hoogstr.
969 A. Bijlsma Rijw.- en motorenh., taxiverh. Gr. Ossenmarkt 1
632 Fekkes Scheepsbevr., exped. enz. Noorderhaven
483 Arns. v.d. Wal Schelpenzuig., woonh. Zuiderhaven
532 R. Bruinsma Schelpkalkbrand. Midlum
686 fa. v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabr., Expl. T. Eppinga Z.O. Sing.
517 fa. H. Blom & Zn. Schilder, glas- en behangw. Hoogstr.
838 A. Schaafsma Schildersbedr. Heiligew.
953 A. Mobach Schildersbedr., glas en verfw. Zuiderhaven
515 R. Bergsma Schildersbedr., verf- en glash. Noorderhaven
960 L. Hooghiemstra Schildersbedr., verfh., glas enz. Heiligew. 20
794 N.Z.H. Redding Mij. Schipper reddingboot Havenw.
559 S. Siebenga Schoenenmag. Voorstr.
739 F. Wolff Schoenenwinkel. Noorderh.
530 fa. J. Lok Schoenh. Heiligew.
478 fa. wed. L. Spaanderman Schoenh. St. Jacobstr.
992 J. Lok Schoenmak. Rommelhaven
650 J. Jager Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz. Scheerstr.
614 J. Vellinga Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv. Heiligew.
781 Wind- en Stormwaarsch.dienst Seingever Noorderh.
638 J. Borger Sig.mag. St. Jacobstr.
758 H. v. Drooge Sig.winkel Voorstr.
535 R. Schaafsma Sig.winkel. Zuiderhaven
503 A. Ferwerda Sigaren Voorstr.
0 H. Kromkamp Sistr. Secr. V.A.R.A.
416 H. Weitenberg Slag. Groote Sluis
678 S. Wiersma Slager J. Backerstr. 21
582 J. Yntema Slager Kl. Breede Plaats
486 Joh. Koopmans Slager Kl. Kerkstr.
566 S. de Witte Slager Gr. Kerkstr.
865 Fred.J. Koopmans Slagerij Gr. Kerkstr.
837 W.P. Terpstra Slagerij Voorstr.
967 Tj. Anema Slagerij Kruisstr.
906 Tj.H. Jorna Slagerij Voorstr.
618 W. Woudstra Slagerij Anjelierstr.
564 J. v.d. Wal & Zn. Slagerij en exporth. Voorstr.
712 J.W. Prins Slagerij, f. vl.w. Hoogstr.
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr.
205 H. Bergman Slijterij in wijnen en gedistill. Hoogstr.
902 H. v. Dijk Sluisput
512 Gemeente en Gem. Instellingen Sluiswachter Groote Sluis
492 W. Spaanderman Smed., scheeps- en mach.w., laschinr. enz. Vijverstr.
680 J. v. Nimwegen Smederij Rommelhaven 4
433 fa. B. Bijlsma Smederij Grote Sluis
695 S. Bruinsma-S. Braaksma Sorteerinr., pootaardapp. Zuiderhaven
980 Ch.C. v. Zijll de Jong Stafemployé K.P.M. Franekereind
672 E. Nauta Wzn. Stalh. Droogstr.
507 P. Nauta Wzn. Stalh. en exped. Noorderhaven
895 fa. W. v.d. Zeep & Zn. Steenh. Fabriekstr.
400 M. de Graaf Steenh. Jacob Backerstr.
905 fa. R. Eijgelaar Steenhouw. H.H. Drost Kl. Br.plaats
494 J. Jellema Stoff. Hoogstr.
797 H. Walinga Stoff. beddenmag. Noorderh.
738 J.C. Bolman Stoffeerdersmat. engros Zuiderhaven
787 Prins v. Oranje Stoomb.d., Leeuwarden
505 Y. Sipma Stoombootd. Leeuwarden Gen. de Wet Franekereind
952 Blok, Slagerij T. Plekker Rommelh.
956 H.W.J. Leeuw Tandarts Noorderhaven
485 H.W. Geesink Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.) Rozengr.
877 Sj. Vellinga Taxibedr. Voorstr.
828 H. Kooistra Techn. Install.bur., huish. art. enz. Voorstr.
495 M. Woudstra Textielh. Voorstr.
863 A. Posthuma Timm. en aann. Vissersstr.
995 fa. R.P. Bisschop Timm. en aann. Schritsen
602 fa. B. Westra & Zn. Timm. en aann., woonh. Hoogstr.
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr.
897 Holstein & Westra Timmerl. en aann. Havenw.
593 T. de Groot Timmerm., aann. Gr. Bredeplaats
481 J. Spaanderman Timmerman, aann. Rommelhaven 9
457 G. Jepkema Toonkunst. Voorstr.
587 Harlinger Courant Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon Voorstr.
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr.
994 Bambach Drukkerij v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk. Lanen
502 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
637 fa. J.L. Wiersma Veehouder Achlum
901 fa. Jac. v.d. Meer Verkoophuis Kl. Voorstr.
613 J.S. Nottelman Vert. V.O.F. Basalt en bouwstoffen N.B.M. Kanaalw.
907 N.V. gebr. Hoeksema Ververij en chem. wassch. Gr. Sluis
957 H. Hooisma Veth. en f. vl.w. St. Jacobstr.
630 fa. H. Smeding jr. Vetsmelt. en grossierderijen Franekereind
463 H. Smit Vetsmelterij Zoutstr.
434 gebr. Lichtendahl J.Wzn. Visch-, ijs- en mosselh. Weeshuisstr.
501 E. v.d. Geest Vischh. Kerkstr.
736 P. Boomstra vischrook. Havenpl.
451 J. Lichtendahl Vischwink. Kerkstr.
607 C. Zwaan Vleeschh. Voorstr.
575 J.H. Vogelaar Vleeschh. Heiligew.
601 fa. H. Wiersma Vleeschh. St. Odolphisteeg
405 N.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven
534 Spoorwegen, Nederl. Vrachtg.bur.
570 mej. W.M. de Boer Vroedvrouw B. Toussaintstr.
715 fa. H. de Groot & Zn. Waterbouw, timm., duiker Bildtstr.
533 S. ten Napel Waterschaps-secr. Jac. Backerstr. 23
869 Rijkswaterstaat Wegwerker H. Sloot Noordergrachtswal
850 N.V. Wegenbouw Mij. Werk Noorderhaven
410 fa. Westra & Zn. Werkpl. Schefferspl.
553 R.A. Feenstra Westergoo Rozengr.
914 Chr. de Groot Winkel. St. Odolphisteeg
798 J.C. Bakker Winkelier Gr. Bredeplaats
563 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij (kant. 8-18) Kanaalw.
682 Alkema & Zn. Wolwinkel Voorstr.
701 P.J. Oosterling Woninginr. Kerkstr.
884 H. Smit Woonh. Z.O. Singel
912 R. Huese Woonh. Noorderh.
417 J.C. v.d. Schoot Woonh. Midlumerw.
633 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. B. v. Drooge Midlumerw.
809 J. v.d. Schoot Czn. Woonh. C.V. v.d. Schoot, cocosmatten enz. Noorderh.
851 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. Gem. Dienst voor Soc. Zaken R. Miedemastr.
991 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. R. v.d. Spoel
464 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Dir., O. Houwink Midlumerw.
904 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Havenmeester P. Schaap J. Backerstr.
872 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. Onder-dir. H.N. Hooyschuur Midlumerw.
872 V.O.F. Ned. Basalt Mij. Woonh. Proc.h. H.N. Hooyschuur Midlumerw.
909 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Proc.h., J. v.d. Meulen
613 V.O.F. Ned. Basalt Mij. Woonh. Vert. J.S. Nottelman Kanaalw.
836 fa. W.C. Postma Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.) Rozengr.
429 L. Bakker Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art. Voorstr.
908 A. Brijder Zand- en grinth., bevr., enz. Grote Sluis 20
961 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch- en mosselen enz. Dijkwal
781 F. Schuil Zeilm. Noorderhaven
0 Arbeidsbur., Rijks Gewestel. Arbeidsbur. Leeuwarden Zie onder Rijksarbeidsbureau
521 fa. Sjoerd Hannema Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank