Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
245 N.V. Albino Mij. Voorstr. 25
208 N.V. Alg. Transport Ondern. (A.T.O)
153 Alkema & Zn. Manuf. Voorstr. 57
266 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Zuiderh.
182 Ambachtsschool Singel
63 de Amsterd. Bank (kant. 9-13, 14½-18, Za. 9-13) Voorstr. 18
152 F. Anema Aann. Rozenstr. 1
332 Tj. Anema Slagerij Kerkstr. 13
169 St. Anna-Gesticht Pensionaat Hofstr. 19
81 Apotheek Mevr. C. Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen 83
311 A. Bambach Café Steenhouwersstr. 2
74 erven wed. T.E. Beima Broodb. Noorderh. 24
232 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr. 76
259 H. Bergman Café-rest. Schritsen 51
36 Bevrachtingscommissie Agentschap Weeshuisstr. 22
317 R.P. Bisschop Timmerm. en aann. Schritsen 50
194 Bloemenmag. Semperflorens J.A. Huijser & Zn. Voorstr. 97
156 A. Blok (na 19 u.) Singel 19
21 A. Blok Slagerij Rommelh. 18
164 A. de Bock Aann., makel. en taxat. Nutstr. 4
244 M. de Boer Garage Heiligew. 54
121 wed. J. Bogaard Antieke kasten en kabinetten Havenw. 69
168 D.S. v.d. Bogt Garage, rep.- en verh.inr. Zuiderh. 51
196 H.W. Boomgaart Dir. P.T.T. kant.
190 U. Boomsma Hotel de Hoop Havenpl. 3
12 J. Boomstra Agent Heiligew. 9
158 P. Boomstra Vischh., vischrookerij Kerkstr. 18
231 R.C. Boon Noorderh. 28
265 A. Bos Dir. N.V. Scheepswerf Welgelegen N.O. Singel 17
58 B. Bosch Arts Noorderhaven
238 fa. gebr. Bouritius Fabr. v. Suikerw.
104 Bouwmat. N.B.M. (N.V. Ned. Basalt Mij.) Kant. en woonh. vert. Th.R. v.d. Zee Westerstr. 1
77 S. Braaksma Aardappelh. Midl.w. 16
106 H. Broersma Aann. Rozengr. 26
187 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Lanen 80
84 G. de Bruin Exp.- en paardensl. en veeh. Kruisstr. 3
192 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr. 1
267 Centrale Bond v. Transportarbeiders Afd. Harlingen Voorstr. 52
260 Coöp. Door Eendracht Sterk Voorstr. 38
162 Coöp. Door Eendracht Sterk Fil. P. Feddesstr. 15
315 Coöp. Fruit- en Groenteveiling (Bosch en Hove 1)
221 Coöp. Fruit- en Groenteveiling (Bosch en Hove 1)
78 Cor en Nel Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel Voorstr. 89
178 mr. J.H. Cornelis Adv. en proc. Rozengr.
180 wed. D. Dangermond Comest. en vleeschw. Voorstr. 67
120 L.A. Dijkstra Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw. Kerkstr. 31
214 J. Dijkstra Banketb. S. Jacobstr. 8
68 G. Doeksen & Zn. Reederij Z.O. Singel 49
327 L.H. Dreise Fotogr. en fotoh. Groote Breedeplaats 5
200 H. v. Drooge Basalt- en grinth., exped. P. Feddesstr. 29
123 fa. D. v. Drooge & Zn. Scheepsbevr., wegenmat., exp. Lanen 9
172 J.H. Drost Vleeschh. Voorstr. 1
56 dr. J. Duijster Geneesh. Voorstr. 42
291 fa. R. Eijgelaar Steenhouwerij
161 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr. 10
321 fa. J. Elsinga & Zn. Br. en banketb. Kl. Voorstr. 83
319 R. Faber & Zn. Gist-, meel- en olieh. Noorderh. 83a
82 H.R. Feenstra Vischh.
82 R.A. Feenstra Westergoo
11 S. Fekkes Sleepd., transp. overn. Noorderh.
89 A. Ferwerda Sigaren Voorstr. 78
110 F. Ferwerda Radiohuis Kerkstr. 23
2 fa. J. Foekens Cargad., Exp. (9-18, Di. en Vrij. 9-22, Zat. 9-13) Gr. Breedeplaats 2
54 fa. J. Foekens na kant.tijd Midlumerw.
57 F. Fontein Jzn. Noorderhaven 104
35 J. Fontein Tuinhout Glazuren Rozengr. 7
218 mevr. wed. Fontein-Trip Voorstr. 80
323 C.E. Foppen IJsfabr. Noordijs 5
223 P. Frölich Aann. Oosterstr. 37
25 Friesche Coöp. Vischh. Dir. H. Buys Roptaw. 64
318 G. v.d. Gaast Gross. in rookart. K. Br. Plaats 25
209 F.J.B.G. Geers Ing. Zuiderzeew. Petrus Feddesstr. 4
64 H.W. Geesink Tandarts Rozengr. 27
86 E. v.d. Geest Vischh. Visschersstr. 4
132 Gem. Arm- en Weesvoogdij Weeshuisstr. 9
236 Gem. Arm- en Weesvoogdij Woonh. Secr. Thesaurier Oosterstr. 21
24 Gem. Gas- en Electr. Bedrijven
203 Gem. Gas- en Electr. Bedrijven Woonh. Dir. S.J. Prummel Fabriekspl. 2
119 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Crisisdienst Lanen 25
280 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. A. Woestenburg Franekereind 12
281 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Vischafslag
295 Gemeente en Gem. Instellingen Politiebur.
273 Gemeente en Gem. Instellingen Havend., Gem. Controleur Vischm.1
118 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Werken Franekereind 42a
306 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. R. v.d. Spoel Rozengracht 9
210 Gemeente en Gem. Instellingen Reiniging (8-12, 13½-17½)
44 Gemeente en Gem. Instellingen Politiebur.
88 Gemeente en Gem. Instellingen Gem.huis (Noorderhaven 86)
208 v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern. Brouwerstr. 14
1 General Steam Transport Cy (kant.u. 9-18, Di. en Vr. 9-22, Za. 9-13, na kant.t. 54) Gr. Br. Plaats 2
173 D. de Groot Logement Noorderh. 24
76 J.J. de Groot Café, veerh. Franekereind 38
270 W. Haitsma Brouwerstr. 21
269 fa. J. Haitsma v. 12½-14 en na 18 u.
87 fa. J. Haitsma Bet.- en kassenb., betonfabr. en bouwmat.h., Fabr. en kant. Nieuwe Kanaal
269 A. Haitsma (Fa. J. Haitsma) Midlumerw.
130 A.E. Hannema N.O. Singel 5
4 L.J. Hannema Noorderhaven 37
7 fa. Sjoerd Hannema Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank
37 mevr. wed. Hannema-André de la Porte Voorstr. 56
330 Harl. Kristal IJsfabriek
42 Harl. Transport-Mij. Groote Breedeplaats 1
9 Havenarbeid, Inspecteur Zuiderhaven 36
114 fa. H. & L. Heeger Manufact., conf. Voorstr. 92
126 S.P. Hellingwerf Makel. in onr. goed, hypoth. en assur. Noorderh. 49
288 J. Henstra Boter, kaas, kruiden.w., depôt Nutricia, Zoetermeer Hofstr. 14
171 T. Hidma Café en stalh. Rozengr. 19
304 N.V. gebr. Hoeksema Ververij en chem. wasscherij Gr. Sluis 2
300 mevr. C.A. Hoekstra-Simonsz P. Krügerstr. 1
248 Holstein & Westra Timmerl. en aann. Havenw. 59
297 L.H. Hommema Fotoatelier en fotoh. Zuiderhaven 23
206 K. Hoogland Fruit- en groentenkw.
258 W. Hoogland Kweeker
331 H. Hooisma Veth. en f. vleeschw. St. Jacobstr. 7
337 H.N. Hooyschuur Vert. N.V. Ned. Basalt Mij.- Zaandam Midlumerw.
263 J. Hornstra Garage, l.verh.inr. Gr. Br. Plaats 26
310 Hotel Centraal Café-rest. annex lunchroom, A.B. v.d. Veen Brouwersstr. 12
150 Hotel de Beurs Café-rest., L.G. Vlaskamp Noorderh. 88
242 Hotel de Kroon M. de Vries Gr. Br. Plaats 29
34 Hotel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
225 R. Houbijn Drukk. en uitg. advert.blad Heiligew. 14
15 Hout Imp. N.V. v.h. fa. Hubert, Jans & Co Zuiderh.
145 fa. W. Houwink Kruideniersw. en comest. Noorderh. 96
20 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Midlumerw. 52
194 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr. 97
62 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing. 45
65 S. v. Hulst Voorstra. 40
33 mej. M.G. v. Hulst Hoogstr. 1
14 J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V. Noorderh. 107
197 Insp. Havenarbeid Zuiderh. 36
195 J. Janzen & Zn. Banketb. Brouwerstr. 8
299 J. Jellema Kruideniersw. Hoogstr. 18
163 R.D. de Jong Landb. Wijnaldum
272 H. de Jong Goud en zilver Voorstr. 65
83 G. de Jong Kapper St. Jacobstr.
256 D.R. de Jong Midlumerw. 27
324 A. de Jong Tandarts Zuiderh. 79
234 P. Jonkman Stalh. Kerkstr. 40
170 St. Jozefstichting R.K. Ziekenverpl. Zuiderh. 38
48 J. Kamstra Midlumerw. 42c
26 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr. 3
108 bur. v.d. Keuringsdienst v. Vleesch Zuiderhaven 3
142 R. Kleefstra Café Havenpl. 10
27 Focke S. Klein Theeh. Voorstr.
148 I.C. Kooijman Aann. N.O. Sing. 7
253 Fred.J. Koopmans Slagerij Gr. Kerkstr. 28
71 M. Koopmans Slagerij Kl. Kerkstr. 16
320 C. Kooyman Z.O. Sing. 21
184 R. Krijtenburg Timmerm. en aann. Brouwerstr. 13a
184 R. Krijtenburg Timmerm. en aann. Brouwersstr.
97 fa. J.F. Krol Rijw.h. en autoverh. Lanen 81
79 C. Kroon Hotel-café-rest. Zuiderh.
42 J. Kruyne Dir. Scheepv. en Steenk. Mij. Gr. Breedeplaats 1
23 C. Kuhlman Jzn. Cargadoor., exp.- en assur.ag. Noorderhaven 69
213 wed. K. Kuiken Tab. en sig. Zuiderh. 79
313 P. Kuiper Drog., optiek en fotoh. Brouwersstr. 1
175 J. Lamminga Sigarenmag. St. Jacobstr. 14
141 A. Land Ezn. N.V. Boek- en Muiziekh. v.h. Voorstr. 53
302 D. Lanting Comm. in aardapp., kunstmest en vlas
138 L. Leijdesdorff Goud en zilver, enz. Voorstr. 75
51 J.W. Lichtendahl Visch-, ijs- en mosselh. Roptaw. 1
39 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch- en mossel- en zeevischh. Dijksw. (3)
3 J. Lichtendahl Hzn. Vischh. Kerkstr. 16
91 Loodswezen Directie 1e en 2e district Noorderh. 33
197 Loodswezen Commissaris (tevens Ontv. d. Loodsgelden) Zuiderhaven 36
53 D. Lovius Rzn. Zeilmakerij en dekkleedenfabriek
57 N.V. Wm.H. Müller & Co. na kant.tijd
6 N.V. Wm.H. Müller & Co. Cargad. en exped. (9-18, Di. en Vr. 9-22, Zat. 9-13) Willemshaven 2
149 P.D. Matak Fontein Noorderh. 113
228 D. Matak Fontein Oxanolie Zuiderh. 31
284 Jac. v.d. Meer Verkoophuis Kl. Voorstr. 91
116 J. Mensing Arts Noorderh. 107
70 L. Messcher Vleeschh., vee- en vleeschexp. Rozengr.
307 H. v.d. Meulen Rep.inr. en garage Hoogstr. 51
294 fa. P. Miedema Bakkerij Hoogstr. 36
336 ir. W. Miedema J. Backerstr. 17
115 A.A. Miedema, N.V. Houth. v.h. Noorderk. 3
286 A. Mobach Schildersbedr., glas en verfw. Zuiderhaven 81
240 v.d. Molen Heerenkleedingmag. Voorstr. 27
199 v.d. Molen Modes, manuf. en beddenmag. Voorstr. 29
329 J. Moolenaar Café Vijverstr. 8
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
268 R. Nauta Comm. in groenten Bildtstr. 20
160 fa. A. Nauta Bouwk., timm. en aann. Zuiderh. 25
104 N.V. Ned. Basalt Mij. Bijkant. Harlingen Westerstr. 1
337 N.V. Ned. Basalt Mij. na 18 u: H.N. Hooijschuur, vert.
13 N.V. Noord Friesche Middenstandsbank Gr. Br. Plaats 10
123 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw v.h. Fa. D. v. Drooge & Zn. Lanen 9
50 M. v.d. Oever Gr. In kol.w. Noorderh. 60
246 K. Okkinga Cand.-Not. Noorderh. 63
66 S. Okkinga Notaris Zuiderpl.
73 Oolgaard & Co. N.V. Lik. en distill. Kl. Breedeplaats 3
181 A. Osinga Groenten- en fruith. Franekereind 4
277 H.S. Oswald Wijnh. en gedestill., Kant. Schritsen 37
135 R. Oudeboon Uitg. N. Harl. Cour. Voorstr. 84
257 J. Oudes Heerenmodemag. St. Jacobstr. 4
72 Levie Pais Jzn. Gr., fruit en visch Kl. Breedepl. 16
47 fa. A. Pais Rzn. Scheepsben. en oude met. Noorderh. 18
107 B. Pais Rzn. Scheepsben. en met. Noorderh. 32
92 D. Palstra Proc.h. der N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz
212 R.K. Pastorie Haven 77
283 Plantenziektenk. dienst Control. C.P. v.d. Nieuwenhuizen Oosterstr. 31
219 N. Polak Warenh. de Vlijt S. Stijlstr. 4
285 H.A. Poort Muziekh. Voorstr. 75
250 N.J. Poort Boekh. Brouwersstr. 16
226 J. Poort Hzn. Huish. art. Voorstr. 87
254 J.G. Post Kleeding Voorstr. 62
326 H. Post Kapper Voorstr. 55
251 A. Posthuma Timmerm. en aann.
261 F.H. Posthumes Caféh. en veeh. Midlum
293 R. Posthumus Houth. Zuiderhaven 10c
28 W.K. Postma Landb. Kimswerd
220 fa. W.C. Postma Zaaigraanh. Midlumerw.
95 H. Postma Arts Franekereind 9
191 Prins van Oranje Stoomb.d. Leeuwarden
103 F. Pruijt Manufact. Voorstr. 49
19 fa. J. Pruyt Dames-, heerenkl. Gr. Br. Plaats 8
237 G. Reinsma Autogar. Zuiderhaven 19
198 Rijks Hoogere Burgerschool
46 W.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven 40
239 wed. S. Roodhof Café, sleepag. Zuiderh. 9
109 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij (kant. 8-18) Kanaalw. 250
16 N.V. Rotterdamsche Bankvereeniging (gesl. 13-14) Zuiderhaven 73
99 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
229 J. Schaaf Motord. Sneek Franekereind 26
18 D. Schaap Koek- en banketb. Kl. Voorstr. 93
111 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderh.
42 Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats 1
128 Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakh. (v. interl. gespr. 42) Havenw.
216 fa. C. v.d. Schoot Meubelfabr. Heiligew. 60
207 C. v.d. Schoot Jzn. Imp. v. en gross. in Chinamatten, tapijten, borstelw. enz. Noorderh. 101
165 v.d. Schoot's Tapijtenmag. Woninginr. Voorstr. 46
52 N. Schotanus, N.V. Handel in Wegenmat. en Transp.-bedr. v.h. Gr. Br. Plaats 4
264 F. Schuil Zeilm. Prinsenstr. 4
296 J. Schuitmaker Melkh. J. Backerstr. 19
217 E.J. Schutte Heerenmode Voorstr. 64
201 J. Severein Bierh. Kerkstr. 22
174 D. Sieperda Banketb. Voorstr. 51
249 S. Siersema Leer. M.O. Boekh. N.O. Singel 13
35 E. Simonsz Rozengr. 7
32 N. Simonsz Noordijs 19
93 Y. Sipma Stoomb.d. Leeuwarden Generaal de Wet Franekereind 17
252 fa. P. Sluik & Zn. IJzerw. Simon Stijlstr. 3
60 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. Lanen 58
102 fa. H. Smeding jr. Vetsmelterij Franekereind 30
112 fa. P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Hoogstr. 25
49 H. Smit Veth. Zoutstr. 1
316 Societeit Zeeburg Prinsenstr.
243 B. Soolsma Café, garage Zuiderstr. 31
10 W. Spaanderman Smed., scheeps- en mach.w., laschinr. enz. Vijverstr. 5
90 de Spaarbank
159 M. Speyer Mag. de Gunst Kerkstr. 24
208 Spoorwegen Afhaal- en besteld. (v. Gend & Loos)
85 Spoorwegen Vrachtg.bur. S.S.
41 Spoorwegen Station Snelgoed.bur. S.S.
96 Stanfries, N.V. Reederij Kant. dagel. beurtdiensten, vert. P. Fekkes Rommelh. 15
105 Stanfries, N.V. Reederij Kant. Burmaniadienst, ag. H. Buikhuizen Noorderh. 38
185 J.J. Stellingwerff Boterh. enz. Brouwerstr. 20
127 L.A. v.d. Stok Burgem. Oosterstr. 8
176 wed. Strak & Zn. Voorstr. 61
81 ing. P. Suir Lanen 83
271 S. Terpstra Drogist Kl. Voorstr 81
124 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Zuiderh. 30
202 J.K. Tiel Electrot. bur. Lanen 65
227 H. Tigchelaar Boekhouder Patrimoniumstr.
137 G. Tigchelaar Aann. Midlumerw.
29 Ph.W. Timmer Notaris Noorderh.
235 fa. J. Torenbeek Aann. Heiligew. 25
40 Ned. Tramweg Mij. Station
17 A. Tuinman & Zn. Houtfactors bevrachting overslag expeditie
224 Vakschool voor Meisjes Gr. Kerkstr.
134 R.O. v.d. Veen Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz Rozengr. 17
67 O. Veldstra Bier-, wijnh. Hoogstr. 3
255 S. Vellinga Taxibedr. Brouwersstr. 2
82 Vereen. tot Bevord. v. Handel, Scheepvaart en nijverheid Voorz. R.A. Feenstra
108 Vereen. tot Bevord. v. Handel, Scheepvaart en nijverheid Secr. Dr. Ferwerda (Kant. 10-22, 14-15)
53 N.V. Vereen. Touwfabr. Depöth. D. Lovius Rzn. Noorderh. 29a
204 Verzinkerij, Eerste Friesche Voorstr. 43
183 A. Visser Brandst. Noorderh. 44
309 H. Visser Fortuna's autobussenbedr. Lanen 17
54 J.C. Visser Lid fa. J. Foekens Midlumerw. 27
144 J.D. Visser Auto-, rijw.h. Midlum
179 D. v.d. Vleugel Slager Voorstr.
287 R. v. Vliet Handelsdrukk. Lanen 21
100 R. Vlietstra Vert. Basalt Mij. R'dam Weeshuisstr. 19
80 M. Vogelaar Vleeschh. Heiligew. 27
193 de Vooruitgang, N.V. Samenw. Bakkerijen Rozengr. 24
308 B. de Vries Groenteh. Karremanstr. 14
276 T. de Vries Bloemist Kw. b.d. Gasfabr.
113 J. de Vries & Co. Schoenfabr. Voorstr. 32
204 W. de Vries & Zn. Techn. Install.bur. Voorstr. 43
303 T. de Vries Azn. Boekhandel K. Br. Plaats 4
117 J. &. H. v.d. Wal Vleeschh. Voorstr. 47
155 v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabr. Z.O. Singel 39
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zn. Schelpenzuigerij, woonh. A.J. v.d. Wal Zuiderhaven 46
292 Wasscherij (Model) Fa. B. Koster & Co.
273 Waterleiding, Intercommunale Techn. Ambt. D. Bijlsma J. Bakkerstr. 2
157 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Opz. Midlumerw. 15
163 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Voorman S. de Vries Roptazijl
61 Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh. 47
139 S. v.d. Werf Verfw., oliën Noorderh. 100
146 fa. B. Westra & Zn. Timmerm. en aann. Lombardstr. 8
5 fa. I. & S. Wiarda Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen (9-18, Di. en Vr. 9-22, Zat. 9-13) Willemshaven 2
57 fa. I. & S. Wiarda (na kant.t.)
230 P. Wierdsma Vleeschw. enz. Simon Stijlstr. 7
166 H. Wiersma Vleeschh. St. Odolophisteeg
335 K. Wijma Gem. veldw. Midlum
325 gebr. Willekes Aann. Kerkpad 14
143 G. de Wind Café-rest. Voorstr. 60
69 fa. H. de Windt Steenkolen, oliën en vetten, drijfriemen Rozengr. 2
338 F.H. Wink Kapper, Ondulation Permanente Brouwerstr. 11
101 M. de Wit Bloemenmag. Gr. Breedeplaats 23
75 S. de Witte Slager Gr. Kerkstr. 38
125 fa. H. Witte Jzn. Manufact. Voorstr. 66
334 F. Wolff Schoenenmag. Kl. Voorstr. 94
94 J. Yntema Slager Kl. Breede Plaats 9
9 fa. H. v.d. Zee Aann. Lanen 72
247 fa. W. v.d. Zeep Steenh. Fabriekstr. 7
290 B. Zeylmaker Gas- en waterl., sanit., install. Heiligew. 70
129 W. Zeylmaker Café Hoogstr. 53
55 Ziekenhuis, Algem. Zuidoost-Bolw.
189 K. Zijlstra Aardapp.h. Gr. Br. Plaats
151 J. Zijlstra Hzn. Koffie, thee, kruideniersw., comest. Voorstr. 69
154 mevr. wed. S. Zwanenburg-Kruisweg Brouwersstr. 1bis