Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
454 G. Aalfs Leeraar R.H.B.S. Z.O. Singel 31
878 fa. Algra & Ypey Kant. en pakhuis Odessa Scheerstr.
868 fa. Algra & Ypey Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
461 fa. Algra & Ypey Pakhuis Het Kalf, peulvruchten Noordijs
682 Alkema & Zn. Wolwinkel Voorstr. 57
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr. 31
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr. 25
774 Ambachtsschool Singel
524 de Amsterd. Bank (kant. 9-13, 14½-18, Za. 9-13) Voorstr. 18
967 Tj. Anema Slagerij Kruisstr. 3
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr. 1
605 St. Anna-Gesticht Pensionaat Hofstr. 19
818 Apotheek Mevr. C.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen 85
834 Ato (Alg. Transp. Ond.) N.V. Brouwersstr. 14
834 Autobusdienst (N.V. Ato) Leeuwarden-Harlingen-Alkmaar Brouwersstr. 14
404 L. Baarsma Manufact. Voorstr. 7
966 A. Bambach Hötel-café-rest. Steenhouwersstr. 2
968 J. Barneveld Leer. Lich. oefen., inr. v. Heilg. en mass. Oosterstr. 51
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. (N.V. Ned. Basalt Mij.) Vert. J.S. Nottelman. kant. (8½-18 u.) Westerstr. 1
406 Beima Broodbakkerij Noorderh. 26
726 Belastingen, Rijks Inspecteur der dir. bel.
726 Belastingen, Rijks Ontvanger der dir. bel., invoerrechten en accijnzen
735 Belastingen, Rijks Komm. Verif. der invoerrechten en accijnzen (ambtenarenwacht)
427 Belastingen, Rijks Ontvanger der registratie en domeinen
511 mr. A.P. Benjaminse Dir. P.T.T. kant.
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr. 76
883 H. Bergman Café-rest. slijterij in gedistill. Schritsen 51
408 W.J. Bergsma Brandstoffenh. Franekereind 13
861 Bevrachtingscommissie Agentschap Havenpl. 1
995 fa. R.P. Bisschop Timmerm. en aann. Schritsen 50
593 Bloemenmag. Floralia Fa. M. de Wit Gr. Breedeplaats 23
751 Bloemenmag. Semperflorens J.A. Huijser & Zn. Voorstr. 97
952 Blok, Slagerij T. Plekker Rommelh. 18
653 A. de Bock Aann., makel. en taxat. Nutstr. 4
596 wed. J. Bogaard Antieke kasten en kabinetten Havenw. 69
596 D.S. v.d. Bogt Automob.bedr. en taxiverh. Zuiderhaven 51
738 Y.C. Bolman Stoffeerdersmat. engros Zuiderhaven 17
583 N.V. gebr. v.d. Boom's Stoombootreederij (Koophandel) Ag. H. Buikhuizen Noorderhaven 38
731 U. Boomsma Hotel de Hoop Havenpl.
736 P. Boomstra Vischh., vischrook. Lanen 41
856 R.C. Boon Noorderh. 28
934 A. Bos Dir. N.V. Scheepswerf Welgelegen N.O. Singel 17
436 B. Bosch Arts Noorderhaven
821 fa. gebr. Bouritius Fabr. v. Suikerw.
435 S. Braaksma Aardapp.h. Midlumerw. 50
684 Th.D. Brandi Café Havenpl. 10
574 fa. H. Broersma Aann.bedr. Rozengr. 28
638 Joh. Broersma Lid Fa. H. Broersma, Aann.bedr. Z.O. Sing. 25a
693 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Lanen 80
671 ds. Th.E. v.d. Brug Z.O. Sing. 21
998 Brugwachter Koetille
583 H. Buikhuizen Agent Hunzebooten & v.d. Boom's Stoombootreederijen
725 J. Buis Vischh., vischbakkerij Voorstr. 2
661 H. Buis Gzn. Dir. Friesche Coöp. vischh. Roptaw. 4
889 C.A.F. Magazijn Zuiderhaven 63
809 N.V. Cartonexport Buitendienst Nwe. Willemshaven
776 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr. 1
924 Centrale Bond v. Transportarbeiders Voorstr. 52
875 Coöp. Door Eendracht Sterk Voorstr. 38
657 Coöp. Door Eendracht Sterk Fil. P. Feddesstr. 15
496 Cor en Nel Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel Voorstr. 89
691 fa. wed. D. Dangermond Comest. en vleeschw. Voorstr. 67
506 L.A. Dijkstra Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw. Kerkstr. 31
765 J. Dijkstra Banketb. St. Jacobstr. 8
476 G. Doeksen & Zn. Reederij Z.O. Singel 49
976 L.H. Dreise Fotogr. en fotoh. Groote Breedeplaats 5
737 H. v. Drooge Basalt- en grinth., exped. Franekereind 10
758 H. v. Drooge Sig.winkel Voorstr. 11
666 fa. D. v. Drooge & Zn. Imp. v. wegen- en waterbouwmat, exped., scheepsbevr.
906 J.H. Drost Slagerij Voorstr. 1
905 fa. R. Eijgelaar Steenhouwerij Kl. Br.plaats 22
675 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr. 10
964 fa. J. Elsinga & Zn. Br.- en banketb. Kl. Voorstr. 83
686 T. Eppinga (Fa. v.d. Wal & Eppinga), schelpkalkfabr. Z.O. Singel 39
984 R. Faber & Zn. Gist-, meel- en olieh. Noorderhaven 83a
553 R.A. Feenstra Westergoo Rozengr. 8
632 S. Fekkes Sleepd., transp. overn. Noorderb.
503 A. Ferwerda Sigaren Voorstr. 78
595 F. Ferwerda Radiohuis Kerkstr. 23
908 dr. S. Ferwerda Z.O. Sing. 19
667 D. Matak Fontein Noorderk. 113
424 F. Fontein Jzn. Noorderhaven 104
835 Fontein, N.V. v.h. D. Matak Oxanolie Zuiderh. 31
667 mevr. wed. Fontein-Trip Voorstr. 80
981 C.E. Foppen IJsfabr. Noordijs 5
707 P. Frölich Aann. Oosterstr. 37
972 G. v.d. Gaast Gross. In rookart. K. Br. Plaats 25
925 Garage E.T. Boonstra Off. Ford Dealer Heiligew. 54
485 H.W. Geesink Tandarts Rozengr. 37
501 E. v.d. Geest Vischh. Visschersstr.
656 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Reiniging (8-12, 13½-17½)
991 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. R. v.d. Spoel
941 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Vischafslag
571 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. werken Franekereind 42
851 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. Gem. Dienst voor Maatsch. Hulpbetoon R. Miedemastr. 1
525 Gemeente en Gem. Instellingen Gem.-Ontv. en centraal kassier
978 Gemeente en Gem. Instellingen Distributiekant. Noorderhaven 99
550 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Politiebur.
585 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Bur. v. Maatsch. Hulpbetoon Lanen (Schoolplein)
555 Gemeente en Gem. Instellingen Brandspuithuis Kerkpad 5
921 Gemeente en Gem. Instellingen Kant. Havendienst, Gem. Controleur Vischmarkt 1
931 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Huis
904 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Havenmeester P. Schaap Zuiderhaven 53
562 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gas- en Electr.bedr., kant.
784 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. S.J. Prummel Fabriekspl. 2
724 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Arm- en Weeshuis Weeshuisstr. 1
834 v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern. Brouwerstr. 14
444 General Steam Transport Cy (kant.u. 9-18, Di. en Vr. 9-22, Za. 9-13) Gr. Bredepl. 2
888 General Steam Transport Cy (na kant.t.)
583 Groninger-Rotterdammer Stoomboot Mij. N.V. (Hunze booten) Ag. H. Buikhuizen Noorderhaven 38
752 D. de Groot Logement Noorderh. 24
676 W. de Groot Kruiden.w., comest. Noorderhaven 96
468 J.P.H. Grootes Doopsgez. pred. Midlumerw. 48
478 H.A.F.O. Foto H. v. Zwanenburg Bosb. Toussaintstr. 55
874 fa. J. Haitsma (v. 12½-14 en na 18 u.)
631 fa. J. Haitsma Bet.- en kassenb., betonfabr. en bouwmat.h., Fabr. en kant. Nieuwe Kanaal
885 W. Haitsma Brouwerstr. 21
874 A. Haitsma (Fa. J. Haitsma) Midlumerw.
521 fa. Sjoerd Hannema Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank
551 L.J. Hannema Voorstr. 56
997 G.A. Hannema Zuiderhaven 67
626 A.E. Hannema Burgemeester N.O. Singel 5
608 A. Haringa Waterschapssecr., admin. en ass.kant., belastingen Noorderhaven 41
428 Harl. Transport-Mij. Groote Breedeplaats 1
627 S.A. Hauch Luxe auto-verh.inr. Heiligew. 66
832 Havenarbeid, Inspecteur Zuiderhaven 36
586 fa. H. & L. Heeger Manuf., conf. Voorstr. 92
504 S.P. Hellingwerf Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur. Zoutsloot 61
937 R.R. Hemkes Harlinger Vleeschcentr. Hoogstr. 16
664 T. Hidma Café en stalh. Rozengr. 19
958 H.J. Hilarius Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr. Nieuwstr. 46
584 A.J. v.d. Hoeff Haasstr. 37
907 N.V. gebr. Hoeksema Ververij en chem. wassch. Gr. Sluis 2
472 mevr. C.A. Hoekstra-Simonsz P. Krugerstr. 1
897 Holstein & Westra Timmerl. en aann. Havenw. 59
950 Holzmann's Stoffeerderij en behang Lanen 62
963 L.H. Hommema Fotoatelier en fotoh. Zuiderhaven 23
903 S. Hondema Kapper, permanent Lanen 76
993 W. Hoogland Kweeker Riedkade
795 K. Hoogland Fr.- en groentenkw. Midlumerw. 23
872 H.N. Hooijschuur Proc.h. N.V. Ned. Basalt Mij. Zaandam, woonh. Midlumerw.
957 H. Hooisma Veth. en f. vleeschw. St. Jacobstr. 7
882 fa. Hornstra & Visser Gar.bedr. Gr. Br. Plaats 26
674 Hotel Centraal Café-rest. annex lunchroom, A.B. v.d. Veen Brouwerstr. 12
677 Hotel de Beurs Café-rest., L.G. Vlaskamp Noorderh. 88
762 Hotel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
598 Hotel-Café-Rest. De Kroon E. Quarré Breedeplaats 29
536 Hotel-Café-Rest. Zeezicht C. Kroon Zuiderhaven 1
866 R. Houbijn Drukk. en uitg. adv.blad Heiligew. 14
641 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Kant. Zuiderh.
545 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz Bolswardervaart 1
487 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz (12-13½ en na 19 u.)
687 T.D. Houtman Kapper Franekereind 36
464 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Midlumerw. 52
697 R. Huese Manufact.
751 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr. 97
407 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing. 45
537 K. Huitema Kruiden., scheepshandelaar Havenpl. 26
876 S. v. Hulst Voorstr. 40
495 mej. M.G. v. Hulst Hoogstr. 1
753 J. v. Hulst's Bouwstoffenind. N.V. Z.O. Bolwerk 2
583 Hunzebooten (Groninger-Rotterdammer Stoomboot Mij. N.V.) Ag. H. Buikhuizen Noorderhaven 38
624 A.H. v. Hurck Mosselh. Noorderh. 19
497 J.B. Huyser J.Azn. Dir. Coöp. Fruit- en gr.veiling Harlingen en omstr. G.A. Kimswerderw. 9
768 G.W. Janssen Chef mont. G.E.B. Burg. Simonszstr. 4
723 J. Janzen & Zn. Banketb. Brouwerstr. 8
985 J. Jellema Kruideniersw. Lanen 39
578 J.P. de Jong Brandst.h. Heiligew. 50
894 H. de Jong Goud en zilver Voorstr. 65
572 G. de Jong Kapper St. Jacobstr.
932 D.R. de Jong Midlumerw. 32
956 A. de Jong Tandarts Noorderhaven 97
825 gebr. K. & P. Jonkman Stalh. Schritzen 2
655 St. Jozefstichting R.K. Ziekenverpl. Zuiderh. 38
471 J. Kamstra Midlumerw. 17
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr. 3
594 Keuringsdienst v. Vleesch, Bur. v.d. Zuiderhaven 3
453 Focke S. Klein Theeh. Voorstr.
975 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Fabr. Havenw. 7
973 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Woonh. Bedrijfsleid. Hille Ris Lambers
732 I.C. Kooijman Aann. N.O. Sing. 7
828 H. Kooistra Techn. Install.bur., huish. art. enz. Voorstr. 43
486 Joh. Koopmans Slager Kl. Kerkstr. 18
865 Fred.J. Koopmans Slagerij Gr. Kerkstr. 28
773 R. Krijtenburg Bouwk. en taxat. Franekertrekw. 18
698 G. Krijtenburg Aann.bedr. Rozemarijnstr. 3
581 fa. J.F. Krol Rijw.h. en autoverh. Lanen 83
401 H. Kromkamp Distr. Secr. V.A.R.A. P. Feddesstr. 5
428 J. Kruyne Dir. Scheepv. en Steenk. Mij. Gr. Breedeplaats 1
831 C. Kuhlman Jzn. Cargad., exp.- en assur.ag. Noorderhaven 69
824 wed. K. Kuiken Tab. en sig. Petrusseddenstr. 2
987 P. Kuiper Drog., optiek en fotoh. Brouwersstr. 1
778 C. Kuyper Agent N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Zuiderstr. 5
665 S. v.d. Laan Smed., gar. Midlum
973 H.L. Hille Ris Lambers Bedr.l. Koel- en Vrieshuis N.V. Midlumerw. 15bg
604 J. Lamminga Sigarenmag. St. Jacobstr. 14
673 Land Ezn., N.V. Boekh. v/h A. Agentsch. Alg. Handelsblad Voorstr. 53
971 D. Lanting Comm. in aardapp., kunstmest en vlas
437 L. Leijdesdorff Midlumerw.
662 L. Leijdesdorff Goed en zilver, enz. Voorstr. 75
961 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch- en mossel- en zeevischh. Dijksw.
451 J. Lichtendahl Hzn. Vischh. Kerkstr. 16
434 gebr. Lichtendahl J.Wzn. Visch-, ijs- en mosselh. Noorderhaven 4a
623 Loodswezen Directie 1e en 2e district Noorderh. 33
832 Loodswezen 1e en 2e district Commissaris (tevens Ontv. d. Loodsgelden) Zuiderhaven 36
862 H.A. Lurvink Huish. art. Kl. Voorstr. 66
509 Erzo Luttemer Aardappelh. Noorderhaven 37
901 Jac. v.d. Meer Verkoophuis Kl. Voorstr. 91
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr. 26
545 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. Bolswarderv. 1
487 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. (v. 12-13½ en na 19 u.)
635 J. Mensing Arts Noorderh. 107
535 L. Messcher Vleeschh., vee- en vleeschexp. Rozengr.
982 H. v.d. Meulen Rep.inr. en garage Hoogstr. 51
857 W. Miedema Bakkerij Hoogstr. 36
962 ir. W. Miedema J. Bakkerstr. 17
577 A.A. Miedema, N.V. Houth. v.h. Noorderkade 1
953 A. Mobach Schildersbedr., glas en verfw. Zuiderhaven 81
772 v.d. Molen Modes, manuf. en beddenmag. Voorstr. 29
855 v.d. Molen Heerenkleedingmag. Voorstr. 27
794 N.Z.H. Redding Mij. Schipper reddingboot Havenw. 39
426 Nationale Wegenbouw Mij. N.V. Zuiderhaven 71a
694 fa. A. Nauta Bouwk., timm. en aann. Noorderh. 46
672 E. Nauta Wzn. Stalh. Droogstr. 9
507 Poppe Nauta Wzn. Stalh. en exped. Noorderhaven 75a
872 N.V. Ned. Basalt Mij. na 18 u.: H.N. Hooyschuur, proc.h.
625 N.V. Ned. Basalt Mij. Bijkant. Harlingen Westerstr. 1
587 Nieuwe Harlinger Courant Uitg. Flevo, v.h. drukkerij R. Oudeboon Voorstr. 84
652 N.V. Noord Friesche Middenstandsbank Gr. Br. Plaats 10
666 Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Zuiderhav. W.Z.
484 M. v.d. Oever Gr. In kol.w. Noorderh. 60
531 K. Okkinga Notaris Kant. Zuiderpl. 1
871 wed. S. Okkinga Noorderhaven 63
561 Oolgaard & Co. N.V. Lik. en distill. Kl. Breedeplaats 3
558 P.J. Oosterling Meubil., rep. Kerkstr. 10
767 A. Osinga Groenten- en fruith. Franekereind 4
685 ds. G.D.A. Oskamp P. Krugerl. 11
896 H.S. Oswald Wijnh. en gedestill., Kant. Schritsen 37
891 J. Oudes Heerenmodemag. St. Jacobstr. 4
508 D. Overzet Brood-, koek- en banketbakk. Franekereind 18
668 T. Ozinga Midlumerw. 15e
526 Levie Pais Jzn. Gr., fruit en visch Kl. Breedepl. 16
591 B. Pais Rzn. Scheepsben. en met. Noorderh. 32
462 fa. A. Pais Rzn. Scheepsben. en oude met. Noorderh. 18
487 D. Palstra Dir. der N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz Z.O. Singel 17a
402 Chr. Pasma Koek- en banketbakk. Kl. Voorstr. 93
755 R.K. Pastorie Past. P.J. Wirtz Haven 77
936 Plantenziektenk. dienst Control. C.P. v.d. Nieuwenhuizen Oosterstr. 31
926 J. Plet Ambtenaar Z.P.C. Midlumerw. 14
754 B. v.d. Pol Auto- en autobusverh.inr. Brouwerstr. 3
785 N. Polak Warenh. de Vlijt S. Stijlstr. 4
884 N.J. Poort Boekh. Brouwersstr. 16
703 J. Poort Hzn. Huish. art. Voorstr. 87
965 W. Post Olie- en vetfabr. Zuiderh. 39a
867 J.G. Post Kleeding Voorstr. 62
983 H. Post Kapper Voorstr. 55
500 Post-, en Telegraafdienst Dir. kant.
700 Post-, en Telegraafdienst Chef v. Dienst
863 A. Posthuma Timmerm. en aann.
852 F.H. Posthumus Caféh. en veeh. Midlum
836 fa. W.C. Postma Zaaigraanh. Midlumerw.
552 H. Postma Arts Franekereind 9
660 F. Postma Electr.- en radiotechn. bur. radiocentr. Voorstr. 58
787 Prins v. Oranje Stoomb.d., Leeuwarden
587 Prins v. Oranje (b.g.g.)
708 Prov. Dienst Verbetering Friesche Kanalen Dir.keet bij het Schapedijkje
467 F. Pruijt Manufact. Voorstr. 49
482 fa. J. Pruyt Heeren-, jongens- en vakkleed.mag. Gr. Br. Plaats 8
802 G. Reinsma Autogar. Zuiderhaven 19
702 Rijks Hoogere Burgerschool
634 Rijksveldwacht Rijksveldwachter te Midlum
405 N.S. Roersma Vrachtautodienst Noorderhaven 70
826 wed. S. Roodhof Café, sleepag. Zuiderh. 9
563 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij Kanaalw. 98
721 N.V. Rotterdamsche Bankvereeniging (gesl. 13-14) Zuiderhaven 73
801 J. Schaaf Motord. Sneek Franekereind 26
502 S. v.d. Schaaf
528 S. v.d. Schaaf Landb. Midlumerw. 16
744 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderhaven
428 Scheepv.- en Steenkolen Mij. (v. interl. gespr.) Gr. Breedeplaats 1
628 Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakh. Havenw.
792 fa. C. v.d. Schoot Meubelfabr. Heiligew. 60
763 C. v.d. Schoot Jzn. Imp. v. en gross. in Chinamatten, tapijten, borstelw. enz. Droogstr. 5
757 v.d. Schoot's Tapijtenmag. Woninginr. Voorstr. 46
426 N. Schotanus N.V. Handel in wegenmat. en Transp.bedr. v.h. Raamstr. 12
457 Gezinus Schrik Toonkunstenaar Voorstr. 39a
781 F. Schuil Zeilm. Prinsenstr. 4
796 fa. E.J. Schutte Heerenmode Voorstr. 64
771 S.W.D. Seingever Noorderhaven 5
793 J. Severein Bierh. Kerkstr. 6
783 R.H. Sieperda Banketb. Voorstr. 51
803 S. Siersema Leer. M.O. Boekh. N.O. Singel 13
823 Sijtra Radio Brouwersstr. 18
465 N. Simonsz Noordijs 19
505 Y. Sipma Stoombootd. Leeuwarden Generaal de Wet Franekereind 17
886 fa. P. Sluik & Zn. IJzerw. Simon Stijlstr. 3
456 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. Lanen 58
477 H. Smeding Hzn. Dir. Fa. H. Smeding jr. Zuid. Oostersing. 13
630 fa. H. Smeding jr. Vetsmelterij en grossierderijen (v. 19½-8½ 477) Franekereind 30
554 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Hoogstr. 35
463 H. Smit Veth. Zoutstr. 1
853 P. Snoekstra Expediteur Midlum
761 B. Soolsma Café, garage Zuiderstr. 31
492 W. Spaanderman Smed., scheeps- en mach.w., laschinr. enz. Vijverstr. 5
475 de Spaarbank Noorderh. 114
568 Joh.H. Speklé Muziekleer. en dirigent Kl. Breede Plaats 21
683 M. Speyer Mag. de Gunst Kerkstr. 24
534 Spoorwegen, Nederl. Vrachtg.bur.
834 Spoorwegen, Nederl. Afhaal- en besteld. (v. Gend & Loos) Brouwersstr. 14
432 Spoorwegen, Nederl. Bestelgoed.bur.
923 Stanfries, N.V. Reederij Kant. dagel. beurtdiensten, vert. A. Gräffner Rommelh. 15
423 Station Ned. Tramweg Mij.
766 J.J. Stellingwerff Boterh. enz. Brouwerstr. 20
556 L.A. v.d. Stok Oosterstr. 8
782 wed. Strak & Zn. Voorstr. 61
498 A. v. Straten Landb., Almenum Schapendijk 10
818 ing. P. Suir Lanen 85
804 S. Terpstra Drogist Kl. Voorstr. 81
837 W.P. Terpstra Slagerij Voorstr. 39
778 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. (b.g.g.)
636 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Zuiderh. 30
775 J.K. Tiel Electrot. bur. Voorstr. 60
651 G. Tigchelaar Aann. Midlumerw.
527 G. Tigchelaar Fa. A. de Boer, brandst.h. Rozengr. 33
791 H. Tigchelaar Boekhouder Patrimoniumstr. 1
806 fa. J. Torenbeek Aann. Heiligew. 25
854 A. Tuinman & Zn. Houtfactors bevrachting overslag expeditie
786 Vakschool voor Meisjes Gr. Kerkstr.
497 Veiling vereeniging Woonh. Dir. J.B. Huijser J.Azn. Kimswerderw. 9
841 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en Omstr., G.A.
494 O. Veldstra Bier-, wijnh. Hoogstr. 3
877 S. Vellinga Taxibedr. Schritsen 57
908 Vereen. tot Bevord. v. Handel, Scheepvaart en Nijverheid Secr. S. Ferwerda (kant. 10-11, 14-15)
428 Vereen. tot Bevord. v. Handel, Scheepvaart en Nijverheid Voorz. J. Kruyne de Bruijne
481 N.V. Vereen. Touwfabr. Depôth. D. Lovius Rzn. Noorderh. 29
696 A. Visser Brandst. Noorderh. 44
986 H. Visser Fortuna's autobussenbedr. Zuiderh. 29
888 J.C. Visser Dir. Gen. Steam Transp. Co. Midlumerw. 35
489 D. v.d. Vleugel Slagerij St. Odolophisteeg 14
994 R. v. Vliet Handelsdrukk. Lanen 21
575 J.H. Vogelaar Vleeschh. Heiligew. 27
706 de Vooruitgang, N.V. Samenw. Bakkerijen Rozengr. 24
892 T. de Vries Bloemist Kw. b.d. Gasfabr.
881 M. de Vries Noorderhaven 17
974 B. de Vries Groenteh. Karremanstr. 14
592 J. de Vries & Co. Schoenfabr. Voorstr. 32
996 T. de Vries Azn. Boekhandel Voorstr. 3
483 fa. A.J. v.d. Wal Schelpenzuigerij, woonh. A.J. v.d. Wal Zuiderhaven 46
564 J. v.d. Wal & Zn. Slagerij en exporth. Voorstr. 47
797 H. Walinga Stoff., beddenmag. Noorderh. 109
955 Wasscherij (Model) Fa. B. Koster & Co.
864 N.V. Waterleiding, Intercummunale Techn. Ambt. Th.S. Woudstra J. Bakkerstr. 2
663 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Opz. Midlumerw. 33
473 Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh. 47
695 J. Weitenberg & Zn. Slagerij Lombardstr. 4
557 fa. S. v.d. Werf Mach. oliën, teerprod., verfw., tegels Noorderh. 100
602 fa. B. Westra & Zn. Timm. en aann. Lombardstr. 8
421 fa. I. & S. Wiarda Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen (9-18, Di. en Vr. 9-22, Zat. 9-13) Willemshaven 2
424 fa. I. & S. Wiarda na kant.tijd
734 J.F. v. Wier In assur. Jac. Backerstr. 27
705 P. Wierdsma Vleeschw. enz. Simon Stijlstr. 7
637 J.L. Wiersma Veehouder Achlum
601 fa. H. Wiersma Vleeschh. St. Odolphisteeg
681 L. Wierstra Deurwaarder Zuiderh. 79
597 N.V. Wietsma Bloemenmag. Voorstr. 20
777 K. Wijma Gem.veldw., Franekeradeel Midlum
902 gebr. Willekes Aann. Kerkpad 14
523 fa. H. de Windt Steenkolen, oliën en vetten, drijfriemen Rozengr. 24
425 W.J. Wissema Arts Voorstr. 42
593 wed. M. de Wit Bloemenmag. Gr. Breedeplaats 23
566 S. de Witte Slager Gr. Kerkstr. 38
567 fa. H. Witte Jzn., Manufact. Voorstr. 71
873 P. Woudstra Manufact. Hoogstr. 29
582 J. Yntema Slager Kl. Breede Plaats 9
455 H. Ypma Notaris Noordijs 11
621 Z.P.C. Sorteerinr. Nieuweh.
808 Z. v.d. Zee Exped. Nieuweburen 15
403 fa. H. v.d. Zee & Zn. Aann. Lanen 72
895 fa. W. v.d. Zeep & Zn. Steenh. Fabriekstr. 7
887 B. Zeylmaker Gas- en waterl., sanit., install. Heiligew. 70
588 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg B. Toussaintstr. 44
466 Ziekenhuis, Algem. Zuidoost-Bolw.
704 K. Zijlstra Aardapp.h. Gr. Br. Plaats 20
692 J. Zijlstra Hzn. Koffie, thee, kruideniersw., comest. Voorstr. 69
607 C. Zwaan Vleeschh. Voorstr. 9
606 mevr. wed. S. Zwanenburg-Kruisweg Brouwersstr. 1bis