Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
0 A.T.O., v. Gend & Loos N.V. zie onder: Gend & Loos N.V., v.
462 ds. J. Aalberts P. Krugerstr.
454 G. Aalfs Leer. R.H.B.S. Z.O. Singel
625 Aannemingsbedr. NBM Zaandam, N.V. Bijkant. Westerstr.
513 R. Adema Beh., stoffeerderij, verhuiz. Hoogstr.
629 R. Algera Lijkkistenfabr. Oosterstr.
490 J.C. Algra Lid Fa. Algra-Ypey Noorderh.
878 fa. Algra & Ypey Kant. en pakhuis Odessa Scheerstr.
913 fa. Algra & Ypey Pakhuis Zoutsloot (was 118)
868 fa. Algra & Ypey Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
461 fa. Algra & Ypey Pakhuis Het Kalf, peulvruchten Noordijs
682 Alkema & Zn. Wolwinkel Voorstr.
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr.
835 J. Alta Binnenloods Midlumerw.
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr.
931 Althuis' Boekhandel De Vulpenzaak S. Stijlstr.
774 Ambachtsschool Singel
524 Amsterd. Bank (kant. 9-12, 13½-18, Za. 9-11½) Voorstr.
910 P.J. Anema Landb. Midlum
709 W.C. Anema Landb. Midlum
733 K.D. Anema Muziekleraar-dirigent Heiligew.
967 Tj. Anema Slagerij Kruisstr.
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr.
361 D. Antonisse Schilder Zoutsloot
818 Apotheek Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen
717 gewest. Arbeidsbur. Bijkant. Gewest. Arb. bur. L'warden Zuiderhaven
692 R.J. v. Arum Dir. R.H.B.S. Brouwersstr.
720 Assurantiekant. H. Sijtsma Midlum
734 Assurantiekant. J.F. v. Wier Jacob Backerstr.
787 Autodiensten Stad Alkmaar Snelverv. N. Alkm., Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. e. transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
404 L. Baarsma Manuf. Voorstr.
420 mej. M.W. Bakker Collectrice Ned. Staatslot. Franekertrekvaart
429 L. Bakker Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art. Voorstr.
798 J.C. Bakker Winkelier Gr. Bredeplaats
392 L. Bal Techn. opz. Visserij-insp. Gr. Bredeplaats
966 A. Bambach Hotel-café-rest. Steenhouwersstr.
994 Bambach Drukkerij v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk. Lanen
548 Bambach Drukkerij Woonh. Zuiderh.
968 J. Barneveld Leer. Lich. oefen., inr. v. Heilgymn. en mass. Oosterstr.
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Bijkant., mag. en opslagpl. Westerstr.
613 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. bedr.l. J. Nottelman Kanaalw.
872 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. Onder-dir. H.N. Hooyschuur Midlumerw.
479 N.V. Bata Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr. Voorstr.
406 Beima Broodbakkerij Noorderh.
685 ds. K. Beks P. Krugerstr.
726 Belastingen, Rijks Insp. d. belast. Havenpl.
615 Belastingen, Rijks Ontv. d. dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht) Havenpl.
735 Belastingen, Rijks Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht) Havenpl.
930 S. Berends Aann. en timmerbedr. Kimswerderw.
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr.
339 E.R. Bergman Sleepbootkapt., Woonark Hansje Z.O. Bolwerk
205 Bergman's Slijterij (na 19 u.) Hoogstr.
883 Bergman's Slijterij Gedistill., lik. en wijnen Lanen
408 W.J. Bergsma Brandst.h. Franekereind
515 R. Bergsma Schildersbedr., verf- en glash. Noorderhaven
292 J. Beuker Werkm. aann. bedr. Kooijman Tj.H. de Vriesstr.
861 Bevrachtingscommissie Agentsch. Vischmarkt
767 D. Bijlsma Aardapp.-, gr.- en fruith. Franekerend
433 fa. B. Bijlsma Smederij Grote Sluis
995 fa. R.P. Bisschop Timm. en aann. Schritsen
597 Bloemenmag. De Vergeet mij niet F. Wietsma Voorstr.
751 Bloemenmag. Semperflorens J.A. Huijser & Zn. Voorstr.
260 S.A. Bloemsma Aann., Midlum Koningsbuurt
952 Blok, Slagerij T. Plekker Rommelh.
661 J. Blom Kruiden., manufact. Biltstr.
517 fa. H. Blom & Zn. Schilder, glas- en behangw. Hoogstr.
653 A. de Bock Aann., makel. en taxat. Nutstr.
570 mej. W.M. de Boer Vroedvrouw B. Toussaintstr.
414 J. de Boer Groentenh. Kerkstr.
730 Tj. Boersma Bakkerij Gr. Ossenmarkt
598 E. Bolman Hotel-café-rest. Gr. Bredeplaats
902 B. Bolman Schouwburg Kimswerderw.
738 J.C. Bolman Stoffeerdersmat. engros Zuiderhaven
223 J. Booij Singel
731 U. Boomsma Hotel de Hoop Havenpl.
539 Boomsma's Levensmidd.bedr. Voorstr.
736 gebr. Boomstra (b.g.g.) Havenpl.
281 gebr. Boomstra Vish.
856 R.C. Boon Noorderh.
925 E.T. Boonstra (b.g.g.) Heiligew.
412 E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
470 D. Bos Bakker Gr. Ossenmarkt
934 A. Bos Dir. N.V. Scheepswerf Welgelegen N.O. Singel
780 C. Bosch Landb. Achlum
436 B. Bosch Arts Noorderhaven
978 Jac. Bottema Kruidenier Zoutsloot
584 Bouma's Lunchroom Voorstr.
905 J. Bourgongne Autospuiterij Kl. Breedeplaats
821 fa. gebr. Bouritius Fabr. v. Suikerw.
446 G. Bouritius Drukkerij Schritsen
874 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst (b.g.g.) Midlumerw.
885 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst (b.g.g.) Brouwerstr.
644 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst Fabr. v. dakp., draineerb., holle steen en vloeren Kanaalw.
313 F. Braaksma Vishandelaar Westerstr.
488 S. Braaksma Aardappelh. Midlumerw.
435 K. Braaksma Aardapp.h. Brouwerstr.
695 G. Braaksma Aardapp.h. Zuidergr.
684 Th.D. Brandi Café Havenpl.
908 A. Brijder Zand- en grinth., bevr., enz. Gr. Sluis
592 J.A. Brinks v.h. J. de Vries & Co., Schoenh. en rep.inr. Voorstr.
779 J. Broersma Aann., Lid Fa. H. Broersma Z.O. Singel
719 L. Broersma Account.kant. Z.O. Singel
574 fa. H. Broersma Aann.bedr. Rozengr.
693 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Lanen
869 mevr. wed. J. Broersma-Koopmans Z.O. Sing.
998 Brugwachter Hopmansbrug
448 S.B. de Bruin Verlader Z.P.C. Zuiderstr.
460 H. Bruinsma Landb. Midlum
695 fa. Bruinsma & Braaksma Zuidergr.
214 fa. Bruinsma & Braaksma R. de Groot, woonh. Kimswerderw.
435 fa. Bruinsma & Braaksma Aardapp.-exporth., sorteerinr. plantaardapp. Brouwerstr.
583 H. Buikhuizen Drogisterij Grote Bredeplaats
889 C.A.F. Magazijn Zuiderhaven
826 Café 't Anker Sleepd. L.J. Krootjes Zuiderh.
776 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr.
924 Centrale Bond v. Transportarb. Voorstr.
875 Coöp. Door Eendracht Sterk Voorstr.
657 Coöp. Door Eendracht Sterk Fil. P. Feddesstr.
465 Consultatiebur. v. T.b.c.-bestrijding (spr.u. Di. 9-11) Noordijs
496 Cor en Nel Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel Voorstr.
691 fa. wed. D. Dangermond Comest. en vl.w. Voorstr.
766 fa. S. v. Dijk Boter, kaas, eieren Brouwerstr.
258 U. v. Dijk Landb. Achlum
506 L.A. Dijkstra Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw. Kerkstr.
870 G. Dijkstra Huish.art. Voorstr.
765 Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij St. Jacobstr.
476 D. Doeksen Z.O. Singel
636 Doeksen, Rederij Passagiers en vrachtgoed.dienst Harl.-Terschell.-Vliel. Willemsh.
778 Doeksen, Rederij (b.g.g.) Weeshuisstr.
750 D. Dokter Landb. Rijksw. Midlum
520 dr. W.J. v. Dorp Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.d.) Voorstr.
882 Douwenga's Garagebedr. Gr. Bredeplaats
814 Drogisterij Plemper van Balen Voorstr.
519 J. v. Drooge Hfd. der school Franekertrekvaart
758 H. v. Drooge Sig.winkel Voorstr.
760 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. J. v.d. Gaast Z.O. Bolwerk
833 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. firm. J. & L. v. Drooge
668 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. F. de Swart Midlumerw.
546 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. E. v.d. Moolen Oosterstr.
633 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. B. v. Drooge Midlumerw.
666 fa. D. v. Drooge & Zn. Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr. Zuiderhav. W.Z.
737 mevr. T. v. Drooge-v.d. Meulen Franekereind
532 N.V. Dros' Schelpkalkbranderij Kanaalw. Midlum
274 N.V. Dros' Schelpkalkbranderij Zuiderhaven
980 L.J. Drost burger- en uniformkleerm. Heiligew.
254 J. Drost Groentenhandel. Zuiderhaven
937 J. Drost Groentenhandel. Noorderh.
759 J.A. Edens Gulfoliën en scheepsben.h. Noorderh.
816 G.H. Elsinga Banketb. N.O. Sing.
675 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr.
964 fa. J. Elsinga & Zn. Br.- en banketb. Kl. Voorstr.
686 T. Eppinga Schelpkalkfabr. Z.O. Singel
610 H.R. Feenstra Zeevis, garn., mosselen, inlegg. en drog. Zuiderzeedijk
553 R.A. Feenstra Westergoo Rozengr.
553 H.R. Feenstra (b.g.g.) Rozengr.
846 W. Feikema Landb. werkt. fabr., Almenum Z. Zeedijk
413 P. Fekkes Reder Rijksw.
632 Fekkes Scheepsbevr., exped. enz. Noorderhaven
503 A. Ferwerda Sigaren Voorstr.
595 F. Ferwerda Radiohuis Kerkstr.
646 L. Flietstra Exped. Westerstr.
667 D. Matak Fontein Zuiderhaven
424 F. Fontein Jzn. Noorderhaven
412 Ford Dealer, Off. (b.g.g. en woonh.) Heiligew.
925 Ford Dealer, Off. Garage E.T. Boonstra Heiligew.
623 jhr. A. v. Foreest Schout bij Nacht Noorderh.
538 J. Fröhlich Account.kant. Brouwerstr.
990 F. Frölich Aann. Adm. Stellingwerfstr.
707 P. Frölich Aann. Oosterstr.
782 J. Frölich Lid Fa. Frölich & Zn., Aann. Schefferspl.
468 mr. H.H. Gaaikema Doopsgez. Pred. Midlumerw.
972 G. v.d. Gaast Gross. In rookart. K. Br. Plaats
366 S. Galema O. Trekw.
925 Garage E.T. Boonstra Garage Heiligew.
412 Garage E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
543 Garage W. Molenaar Rozengr.
977 Garage W. Molenaar (b.g.g.) P. Feddesstr.
485 H.W. Geesink Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.) Rozengr.
501 E. v.d. Geest Vischh. Kerkstr.
921 Gemeente en Gem. Instellingen Kant. Havend., Gem. Contr. Vischmarkt
512 Gemeente en Gem. Instellingen Sluiswachter Groote Sluis
851 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. Gem. Dienst voor Soc. Zaken R. Miedemastr.
991 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. R. v.d. Spoel
904 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Havenmeester P. Schaap J. Backerstr.
984 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. weth. B. de Vries Midlumerw.
942 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. weth. K. v.d. Bos Bosb. Toussaintstr.
525 Gemeente en Gem. Instellingen Gem.-Ontv. en centraal kassier
571 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. werken Franekereind
724 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Wees- en Rusthuis Weeshuisstr.
812 Gemeente en Gem. Instellingen Brandspuithuisje Lanen
585 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Dienst voor Soc. Zaken Noorderhaven
562 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr.
784 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr., Woonh. Dir. P. Bosman Fabriekspl.
944 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Huis Noorderhaven
656 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Reiniging (8-12, 13½-17½)
941 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Vischafslag
834 v. Gend & Loos N.V., A.T.O. Afhaal en besteld. (na 18 u.) Brouwerstr.
445 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
444 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
888 General Steam Transport Cy (b.g.g.) Midlumerw.
631 J. Glas & Co. Bloemisten St. Jacobstr.
850 G. de Glee Fruit- en groentekw. Almenum
713 S. Gonggrijp Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz. Noorderh.
355 J. de Gorter Havenw.
400 M. de Graaf Steenh. Jacob Backerstr.
748 Groene Kruis Noordijs
639 B. de Groot De Uurwerkcentr. Gr. Bredeplaats
914 Chr. de Groot Winkel. St. Odolphisteeg
752 D. de Groot Logement Noorderh.
593 T. de Groot Timmerm., aann. Gr. Bredeplaats
715 fa. H. de Groot & Zn. Waterbouw, timm., duiker Bildtstr.
658 C.J. Haan Loodg., install. Schritsen
885 W. Haitsma Brouwerstr.
644 J. Haitsma Bouwmat., betonfabr., kassenbouw enz. Kanaalw.
874 A. Haitsma (Fa. J. Haitsma) Midlumerw.
885 Haitsma (b.g.g.) Brouwerstr.
874 Haitsma (b.g.g.) Midlumerw.
654 Handel en Expeditieond. Zuiderhaven W.Z.
275 E. Handorff-Dijkstra Nic. Baurstr.
521 fa. Sjoerd Hannema Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank
551 L.J. Hannema Voorstr.
997 G.A. Hannema Zuiderhaven
626 A.E. Hannema N.O. Singel
727 Hanymek N.V. i.o. Rubber comb. Noorderwal
608 A. Haringa Admin. Watersch., koop- en verk., verh. v. onr. goed. enz. Noorderhaven
587 Harlinger Courant Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon Voorstr.
428 Harlinger Transport Mij. N.V. Gr. Bredeplaats
627 S.A. Hauch L. Autoverh.inr. en rijschool, instruct. Heiligew.
921 Havenarbeid Inspectie Vismarkt
820 C.J.A.M. Heeger Z.O. Singel
586 X.H. Heeger D.-, h.- en k.kleding Voorstr.
373 M. v.d. Heide Adm. Stellingwerfstr.
387 J. v.d. Heide P. Feddesstr.
504 S.P. Hellingwerf Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur. B. Visserstr.
670 K. Henstra Kruidenier Hofstr.
801 Herrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.) Franekereind
879 Hervormde Pastorie Rijksw. Midlum
617 D.J. Hettinga Pred. Geref. Kerk P. Krugerstr.
689 A.G. Hibma Midlum
664 T. Hidma Café en stalh. Rozengr.
958 H.J. Hilarius Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr. Nieuwstr.
441 C. Hobma Veehouder, handel en landb. Scheerstr.
907 N.V. gebr. Hoeksema Ververij en chem. wassch. Gr. Sluis
596 Corn. Hoekstra Antieke kasten en kabinetten Havenw.
817 Sj. Hoekstra Huisschilder Zuiderh.
384 S. Hoekstra Koetille Midlum
537 K. Hofstra Kruid.- en gruttersw. Havenpl.
847 Holl. Beton Mij N.V. Werk Schutsluizen, keet uitvoerder
447 Hollywood, Parfumerie C.H. Spoormakers Voorstr.
897 S. Holstein Aann. Havenw.
950 Holzmann's Stoffeerderij en behang Lanen
510 S. Homminga Kaashuis, grooth. in boter Lanen
729 S. Homminga Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.
903 A. Hondema (staat: Hondama) D.kapper Lanen
960 L.J. Hooghiemstra Schildersbedr., verfh., glas enz. Heiligew.
928 D. Hoogland Fr.- en groentenkw. Midlumerw.
714 J. Hoogland Wzn. Fr.- en groentenkw. N.O. Sing.
957 H. Hooisma Veth. en f. vl.w. St. Jacobstr.
872 H.N. Hooyschuur Onder-dir. N.V. NBM Zaandam Midlumerw.
872 H.N. Hooyschuur onder-dir. N.V. Aann.bedr. NBM en adj.-dir. N.V. Basalt en Bouwstoffen NBM, woonh. Midlumerw.
761 J.C. Hoppe Café Zuiderstr.
600 Hotel Café-Rest. Centraal A.B. v.d. Veen Brouwerstr.
452 Hotel de Beurs Eig. L.G. Vlaskamp Noorderh.
762 Hotel Heerenlogement H. v. Leeuwen Franekereind
598 Hotel-Café-Rest. De Kroon E. Bolman Gr. Bredeplaats
536 Hotel-Café-Rest. Zeezicht P. Miedema Zuiderhaven
866 R. Houbijn Drukk. en uitg. adv.blad Heiligew.
671 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Kant. Zuiderhaven
464 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Dir., O. Houwink Midlumerw.
909 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Proc.h., J. v.d. Meulen
544 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz Bolswardervaart
487 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz (12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
687 T.D. Houtman Kapper Franekereind
464 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Midlumerw.
912 R. Huese Woonh. Noorderh.
697 Huese, C.V. Manufact.h. Voorstr.
912 Huese, C.V. Manufact.h. (b.g.g.) Noorderh.
751 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr.
407 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing.
880 E. Huizing Onderw. Pr. Julianaschool Adm. Stellingwerfstr.
472 J. Huizinga Zaakv. Fa. W.C. Postma, pootaardapp., granen, zaden, enz. Pr. Beatrixstr.
876 mevr. N. v. Hulst Voorstr.
624 A.H. v. Hurck Mosselh. Noorderh.
497 J.B. Huyser J.Azn. Dir. Coöp. Fruit- en gr.veiling Harlingen en omstr. G.A. Kimswerderw.
201 Huyser's Rijwielbedr. Lanen
747 G. Huyser-Trinks Dameshoeden St. Jacobstr.
526 Sj. IJkema Br.-, k.-, besch.- en banketb. Midlum
786 Industrie en Huish.school Gr. Kerkstr.
650 J. Jager Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz. Scheerstr.
306 I.H. de Jager Midlumerw.
374 W.D. Janzen Woonh. Midlumerw.
723 Janzen's Banketbakk. en Kokerij D. Landman Brouwersstr.
494 J. Jellema Stoff. Hoogstr.
328 J. Jellema Lanen
457 G. Jepkema Toonkunst. Voorstr.
894 H. de Jong Goud en zilver Voorstr.
940 R.J. de Jong Geref. Pred. Midlumerw.
843 K. de Jong Firm. suikerw.fabr. Frisia, Fa. Gebr. Bouritius Franekertrekv.
677 M. de Jong Firm. Fa. Gebr. Bouritius Stationsw.
578 J.P. de Jong Brandst.h. Heiligew.
908 mevr. M.Z.H. de Jong Meyer Gr. Sluis
572 de Jong's Dameskapsalon St. Jacobstr.
388 A. de Jong-de Boer Midlumerw.
932 mevr. Tj. de Jong-v.d. Schaaf Midlumerw.
825 Jonkman's Stalhouderij Exped.bedr. en Verhuiz. Schritsen
662 J. v. Joolen Leraar R.H.B.S. Zuiderh.
438 A. Jorna Belasting-consulent J. Backerstr.
943 Tj. Jorna Groentekweker Kanaalw.
906 Tj.H. Jorna Slagerij Voorstr.
230 Jorna's Lectuur Centrale Gr. Breedeplaats
959 A. Kaale Binnenloods Zoutsloot (was 137)
647 B. Kalksma & Zn. Bouwbedr. Zoutsloot
369 S. Kamsma, v.h. Ouendag Schoenmag. en schoenmak., pedic. Kl. Breedeplaats
471 J. Kamstra Midlumerw.
224 P. Karsten Bildtstr.
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr.
359 J. Keizer Werkbaas waterschap De Rietpolder
594 Keuringsdienst v. Vleesch, Bur. v.d. Havenw.
324 D. Kikstra IJslumburen Achlum
976 H. Klaver Fotogr. Gr. Bredeplaats
827 J.J. Klijn Evang. Luth. Pred. Voorstr.
975 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Fabr. Havenw.
428 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Kant. (9-12, 14-17½ u.) Gr. Breedepl.
973 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Woonh. Bedr.l. H.L. Hille Ris Lambers Midlumerw.
732 I.C. Kooijman Aann. N.O. Sing.
352 J. Kooistra Midlumerw.
828 H. Kooistra Techn. Install.bur., huish. art. enz. Voorstr.
871 IJ. Kooistra Garage Kanaalw. R.
334 Kooistra's Consumptie IJsbedrijf De IJsberg St. Jacobstr.
865 Fred.J. Koopmans Slagerij Gr. Kerkstr.
486 Joh. Koopmans Slager Kl. Kerkstr.
301 R. Koopmans Landb. en veeh. Kimswerderw.
830 K. Koopmans Het Handwerkhuis Voorstr.
858 C.I. Kooyman Aann. Z.O. Sing.
810 B.J. Kramer Levensm.bedr. Franekereind
773 R. Krijtenburg Bouwk. en taxat. Franekertrekw.
698 G. Krijtenburg Aann.bedr. Rozemarijnstr.
489 mevr. wed. A.B. Krikke-Dijkema Modemag. Voorstr.
430 fa. J. & H. Krol (b.g.g.) Lanen
581 fa. J. & H. Krol Autoverhuur Lanen
796 J.F. Kroon Herenmodes Voorstr.
826 L.J. Krootjes Café, sleepdienst Zuiderhaven
620 M. Kruyne Hoogstr.
831 C. Kuhlman Jzn. Cargad., exp.- en assur.ag. Zuiderh.
558 C. Kuhlman Jzn. Loods New. Willemsh.
218 fa. C. Kuhlman Jzn. Waterklerk T. Kaale
611 L.J. Kuiken Jac. Backerstr.
824 wed. K. Kuiken Tab. en sig. P. Feddesstr.
987 P. Kuiper Drog., optiek en fotoh. Brouwersstr.
665 S. v.d. Laan Smederij, garage Midlum
973 H.L. Hille Ris Lambers Bedrijfsl. Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Midlumerw.
673 Land, C.V. Boekhandel Agentsch. Alg. Handelsblad Voorstr.
969 Kon. Landmacht Kon. Marech., brig. Harlingen, Legeringsschip Kempenaar Noorderh.
851 P. de Lange Dir. Gem. Dienst v. Soc. Zaken Rein Miedemastr.
971 D. Lanting Comm. in aardapp., kunstmest en vlas
956 H.W.J. Leeuw Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Za.) Noorderhaven
679 S.A. Lenger Nieuwestad
434 Tj. Lichtendahl (b.g.g.) Gr. Bredepl.
451 J. Lichtendahl Vischwink. Kerkstr.
268 Tj. Lichtendahl Vish., kant. Havenpl.
961 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch- en mosselen enz. Dijkwal
434 Tj. Lichtendahl J.Wzn. Vis-, garnalen- en mosselh. (b.g.g. boodsch.d.) Gr. Bredepl.
992 J. Lok Schoenmak. Rommelhaven
530 fa. J. Lok Schoenh. Heiligew.
623 Loodswezen 1e en 2e district Commiss. Noorderhaven
993 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Dir. woonh. Noorderhaven
993 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. en dir. Noorderhaven
959 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Binnenloods A. Kaale, woonh. Zoutsloot (was 137)
959 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Bestellen v. loodsen (na kant.u.) Zoutsloot (was 137)
832 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss., woonh. Zuiderhaven
832 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Bestellen v. loodsen (na kant.u.) Zuiderhaven
623 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Dir. woonh. Noorderhaven
623 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. en dir. Noorderhaven
756 P. Loonstra Kruidenier Adm. Stellingwerfstr.
474 T. Lubbers Techn. hfdambt. Prov. Waterstaat J. Backerstr.
862 H.A. Lurvink Huish. art. Kl. Voorstr.
0 kon. Marechaussee zie onder: Landmacht, Kon.
365 Markenstein's Kruideniersbedr. Singelstr.
516 gebr. v.d. Meer Scheepsconstr., rep.- en scheepsmotoren, etc. Zuiderhaven
302 gebr. v.d. Meer Constr. en scheepsb. Zuiderhaven
901 fa. Jac. v.d. Meer Verkoophuis Kl. Voorstr.
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr.
746 S.M. v.d. Meer Aann. Hofstr.
591 S. v.d. Meer Stoff., woninginr. Kl. Voorstr.
338 B. v.d. Meer Levensmidd.bedr. Bildtstr.
805 G.A. Meester Dir. bijkant. Harl. v.h. Gewest. Arb.bur. Ambachtsschoolstr.
544 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. Bolswarderv.
487 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. (v. 12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
635 J. Mensing Arts Noorderh.
909 J. v.d. Meulen Proc.h. N.V. Houtimp. v.h. Hubert Jans & Co. Jac. Backerstr.
982 H. v.d. Meulen Rep.inr. en garage Hoogstr.
265 IJ. v.d. Meulen Nieuwstr.
962 ir. W. Miedema J. Backerstr.
970 B. Miedema D.- en h.kapper Hoogstr.
857 W. Miedema Bakkerij Hoogstr.
577 A.A. Miedema, N.V. Houth. v.h. Noorderk.
683 S. Minnema Auto- en motorenh. Weeshuisstr.
953 A. Mobach Schildersbedr., glas en verfw. Zuiderhaven
855 v.d. Molen Heerenkl.mag. Voorstr.
772 v.d. Molen's Magazijnen Voorstr.
977 W. Molenaar Automont.-chauffeur P. Feddesstr.
794 N.Z.H. Redding Mij. Schipper reddingboot Havenw.
674 I. Nagengast Noorderh.
533 S. ten Napel Waterschapssecr. Jac. Backerstr.
688 fa. A.E. Nauta Groentenh. Adm. Stellingwerfstr.
401 P. Nauta Hfd. Chr. U.L.O.-school Noorderk.
694 fa. A. Nauta Bouwk., timm. en aann. Noorderh.
590 fa. Th.W. Nauta & Zn. Machineherstelpl. Noorderh.
740 R. Nauta Pzn. Exped., lid. Fa. B. Nauta & Zn. Kimswerderw.
507 R. Nauta Pzn. (b.g.g.) Noorderhaven
507 P. Nauta Wzn. Stalh. en exped. Noorderhaven
672 E. Nauta Wzn. Stalh. Droogstr.
625 NBM Zaandam N.V., Aannemingsbedr. Bijkant. Westerstr.
872 NBM Zaandam N.V., Aannemingsbedr. Onder-dir. H.N. Hooyschuur, woonh. Midlumerw.
235 Ned. Huiden-Wolhandel, enz. Droogstr.
929 E. v.d. Nieuwenhuizen-Jansen Venneboer, Wed. Oosterstr.
680 J. v. Nimwegen Smederij Rommelhaven
791 Jac. v. Nimwegen Petroleumh. Gr. Sluis
609 W.J. Nobels Leer. M.O. Boekhouden Rijksstr.w. Midlum
652 N.V. Noord Friesche Middenstandsbank Gr. Br. Plaats
789 Noord-Fries Expres Lijndienst Beroepsgoed. Verv. Leeuw.-A'dam v.v., kant. Schritsen
633 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. Adj.-dir. B. v. Drooge Midlumerw.
833 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. Dir. J. & L. v. Drooge
546 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. E. v.d. Moolen Oosterstr.
666 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Zuiderhav. W.Z.
625 J. Nottelman Bijkant. Westerstr.
613 J. Nottelman Bedr.l. N.V. Basalt en bouwstoffen N.B.M., woonh. Kanaalw.
484 M. v.d. Oever Gr. In kol.w. Noorderh.
771 H.J. v.d. Oever Lid fa. M. v.d. Oever (na 19 u.) Z.O. Singel
531 K. Okkinga Notaris Kant. Zuiderpl.
561 Oolgaard & Co. N.V. Lik. en distill. Kl. Breedeplaats
788 L. Oosterbaan Landb. Kimswerderw.
482 M.D. Oosterhoff Heren, jongens en bedrijfskl., modeart. Gr. Bredeplaats
701 P.J. Oosterling Woninginr. Kerkstr.
616 H.S. Oswald (R. Kok) Wijnen en gedistill. Schritsen
896 H.S. Oswald Firm. h. in wegenb.mat. en transp.-bedr. v.h. N. Schotanus Noorderh.
891 J. Oudes H.modemag. St. Jacobstr.
370 gebr. Outhuyse Noorderhaven
508 D. Overzet Br.-, koek- en banketb, Franekereind
487 D. Palstra Firmant Fa. Houth. v.h. J.T. Meinesz Z.O. Singel
402 Chr. Pasma Koek- en banketb. Kl. Voorstr.
954 G. Pasveer Goedkoope Bazar Voorstr.
419 A. v.d. Peijl & Co. Fotografie-fotoh. Voorstr.
936 Plantenziektenk. Dienst Techn. Ambt. A. 't Sas Kimswerderw.
814 H.A. Plemper v. Balen Drog. Voorstr.
926 J. Plet Ambt. Z.P.C. Midlumerw.
743 S. Poelsma Kerkstr.
754 B. v.d. Pol Auto- en autobusverh.inr. Brouwersstr.
764 Politie, Gemeente- Rech. v. pol. S.C. Kooy, woonh. Havenw.
898 Politie, Gemeente- Insp. v. pol. G. Spoelstra, korpsch., woonh. Rozengr.
900 Politie, Gemeente- Bur. v. pol. Noordijs
550 Politie, Gemeente- Bur. v. pol. Noordijs
790 Politie, Gemeente- Brig. v. pol. S. v.d. Wiel, woonh. Oosterstr.
681 Politie, Gemeente- Rech. v. pol. W. Bakker, woonh. J. Backerstr.
703 J. Poort Huish. en l. art., speelgoed Voorstr.
983 H. Post Kapper Voorstr.
867 J.G. Post Kleeding Voorstr.
965 W. Post Olie- en vetfabr. Zuiderh.
511 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Woonh. Dir.
500 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Directeur
700 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Chef van Dienst
518 B. Posthuma Caféh., bierbottelaar Zeepziederstr.
863 A. Posthuma Timm. en aann. Vissersstr.
589 Posthuma's Boekhandel Boek-, kant.- papierh. Noorderhaven
560 R. Posthumus Houth. Zuiderh.
852 F.H. Posthumus Caféh. en veeh. Midlum
660 E. Postma El.- en radiotechn. bur., radiocentr. Voorstr.
469 fa. W.C. Postma (b.g.g.) Woonh. Midlumerw. Almenum
836 fa. W.C. Postma Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.) Rozengr.
270 Postma's Dames- en herenkleding Bildtstr.
985 A. Prins Br.-, koek en banket Heiligew.
919 Prinses Julianaschool Rozengr.
718 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Dir.keet Havendam Noorderhaven
555 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Dir.keet Sluisput Schapendijk
708 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Kant. Ir. E. Kuiper Schapendijk
768 Prov. Electr. Bedr. In Friesland Distr. ambt. G.W. Janssen Burg. Simonszstr.
467 F. Pruijt Manuf. Voorstr.
514 fa. H. Puite Brandst.h. St. Odolphisteeg
638 D. Quarré Bargebuurt
711 Radio-Distributie-Centrale C. de Roblesstr.
938 D. Radsma Ratex Voorstr.
580 P.A. Ree Manuf. Schritsen
418 J.T. Reinigert Hfd. O.L. School Midlum
802 G. Reinsma Autogar. Zuiderpl.
552 I.A.M. v. Rij Arts Franekereind
702 Rijks Hogere Burgerschool Stationsstr.
777 Rijkspolitie Post Midlum v.d. groep Hennaarderadeel, woonh. Postcommdt., Midlum Rijksw.
710 Rijkspolitie te Water Woonh. groepscommdt. P. Feddesstr.
939 Rijkspolitie te Water Groep Harlingen, afd. Groningen Willemsk.
864 Rijkswaterstaat Kantonn. P. Posset Noordergrachtswal
989 Rijkswaterstaat Kantonnier A. Veenma R. Miedemastr.
705 D. Roedema Comest. enz. S. Stijlstr.
459 gebr. Roersma Melkventers Zuiderstr.
405 N.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven
753 J.C.H. Romijn Rozengr.
826 Roodhoff-Krootjes Café, sleepdienst Zuiderh.
605 Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat Hofstr.
755 Rooms Kath. Pastorie H. Michaël Zuiderh.
331 Rooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël Rommelhaven
641 Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
933 S.J. Roorda Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr. Noordijs
565 P. Roorda Lid Fa. Th. Roorda & Zn. P.Krugerstr.
860 C.E.A. Roorda Midlumerw.
563 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij (kant. 8-18) Kanaalw.
676 J. Rooswinkel Aann. Kerkstr.
721 N.V. Rotterdamsche Bank (gesl. 12-13½, Za. na 12 u.) Zuiderhaven
442 I. Roukema Vishandel Heiligew.
450 K. Ruardi Bakker Noorderh.
509 ir. F.E. v. Ruijven Voorstr.
890 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Rozengracht
641 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
466 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Alg. Ziekenhuis Zuidoost Bow
795 L. Runia Midlumerw.
293 Rusthuis Ned. Herv. Diaconie Kerkpad
493 Rusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk Zuiderhaven
502 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
535 R. Schaafsma Sig.winkel. Zuiderhaven
948 H. Schaafsma Schoenmaker Heiligew.
838 A. Schaafsma Schildersbedr. Heiligew.
904 P. Schaap Havenmeester J. Backerstr.
528 S. v.d. Schaar Landb. Midlumerw.
744 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderh.
415 M. Scheepstra Spekmarkt
628 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakhuis Willemsk. Dok
428 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats
728 J. Schievink Zoutsloot
569 School v. Chr. U.L.O., Kon. Wilhelmina Z.O. Sing.
619 School, Gereformeerde Ged. K. Zoutsloot
763 C.V. gebr. v.d. Schoot Cocosmatt. en tapijtfabr., Imp. v. Chinamatt. Kimswerderw.
809 C.V. gebr. v.d. Schoot (b.g.g.) Oosterstr.
770 S.B. v.d. Schoot N. Oostersing.
725 G. Schoot Voorstr.
547 C. v.d. Schoot Midlumerw.
417 J.C. v.d. Schoot Woonh. Midlumerw.
655 D. v.d. Schoot Cocosfabr. Kimswerderw.
792 fa. C. v.d. Schoot & Co. Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag. Heiligew.
809 J. v.d. Schoot Czn. Fabrik., woonh. Oosterstr.
757 v.d. Schoot's Woninginr. Voorstr.
918 G. Schotanus Br.- en banketb. Voorstr.
541 W. Schotanus Transp.bedr. Noordergr.wal
674 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. proc.h. Noorderh.
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. Firm. Sj. Schotanus Gr. Bredepl.
896 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. Firm. H.S. Oswald Noorderh.
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Overslag en scheepsbevr. Zuiderh.
415 wed. A. Schotanus-Boomsma Midlumerw.
859 N.V. Schouwburg Vereeniging Z.O. Singel
712 W. Schreur Kolenh. Hoogstr.
634 fa. A. Schreur & Zn. Brandst.h. Zoutsloot
781 F. Schuil Zeilm. Noorderhaven
793 J. Severein Bierh. Kerkstr.
559 S. Siebenga Schoenenmag. Voorstr.
783 R.H. Sieperda Banketb. Voorstr.
803 S. Siersema Leer. M.O. Boekh. N.O. Singel
480 fa. D. Sieswerda Aardapp. en vlasexp. Kimswerderw.
720 H. Sijtsma Assur.kant. Midlum
329 J. Sijtsma Violist Hoogstr.
279 F. Sijtsma Midlum
465 mej. E. Simonsz Noordijs
423 R. Sipma Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma Noordijs
428 J.B. Sjerp Gr. Bredeplaats
886 fa. P. Sluik & Zn. IJzerw. Simon Stijlstr.
453 A. v.d. Sluis Drukk. Spekmarkt
573 W.J. v. Smeden Lanen
456 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. Lanen
915 fa. J. v. Smeden & Zn. Huish. art. Kl. Voorstr.
785 Tj.O. Smeding Ambachtsschoolstr.
706 mr. H. Smeding Adv. en proc. Midlumerw.
477 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Zuid. Oostersing.
706 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Midlumerw.
785 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Ambachtsschoolstr.
630 fa. H. Smeding jr. Vetsmelt. en grooth. Franekereind
477 H. Smeding sr. Zuid. Oostersing.
554 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Hoogstr.
951 fa. P.A. Smilde & Zn. Exportslagerij Noorderh.
884 H. Smit Woonh. Z.O. Singel
463 H. Smit Vetsmelterij Zoutstr.
853 P. Snoekstra Exped. Midlum
568 Joh.H. Spékle Muziekleer. en dirigent Kl. Breede Plaats
481 J. Spaanderman Timmerman, aann. Rommelhaven
845 M. Spaanderman Proc.h. General Steam Transp. Comp. Oosterstr.
492 W. Spaanderman Smed., scheeps- en mach.w., laschinr. enz. Vijverstr.
478 fa. wed. L. Spaanderman Schoenh. St. Jacobstr.
475 de Spaarbank Noorderh.
640 L.A. Spoelstra Aann. Rapenburg
432 Spoorwegen, Nederl. Bestelgoed.bur. Stationsstr.
534 Spoorwegen, Nederl. Vrachtg.bur.
832 D. Spruyt Commiss. Loodswezen Zuiderhaven
787 Stad Alkmaar Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
819 D. Stada Binnenloods Zoutsloot (was 129)
923 Stanfries, N.V. Reederij Kant., beurtd., vert. D. Jilderda Rommelhaven
981 K. Stellingwerf IJsfabr. Liemendijk
848 A. Stienstra Kl. Ossenmarkt
436 J.L. Strak Arts Noorderhaven
800 H. Strak Midlumerw.
498 A. v. Straten Landb., Almenum Schapendijk
818 ing. P. Suir Lanen
823 Sytra Radio Voorstr.
380 K.IJ. Tamminga Veehouder Achlum
804 S. Terpstra Drogist Kl. Voorstr.
837 W.P. Terpstra Slagerij Voorstr.
778 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. (b.g.g.) Weeshuisstr.
636 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Willemshaven
289 D. Tichelaar & Zn. Vertegenw. Noorderhaven
775 J.K. Tiel Electrot. bur. Voorstr.
669 S. Tiemersma Midlumerw.
421 H. Tigchelaar Patrimoniumstr.
527 G. Tigchelaar Fa. A. de Boer, brandst.h. Rozengr.
648 R. Tigchelaar Caféh. Midlum
651 G. Tigchelaar Aann. Midlumerw.
330 J. Tolsma Bedrijfsl. Fa. Algra & Ypey Zoutsloot (was 135)
806 fa. J. Torenbeek Aann. Heiligew.
947 S. Tromp Azn. Tabaksfabr., koffie-brand. en theeh. Voorstr.
854 A. Tuinman & Zn. Houtfactors bevr. overslag exped.
696 V.I.V.O., Levensm.bedr. Kl. Bredeplaats
544 G.W. v.d. Veen Houthandelaar Pr. Wilhelminastr.
264 S.S. Veersma Achlum
497 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Dir. J.B. Huijser J.Azn., Woonh. Kimswerderw.
841 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Kant.
877 Sj. Vellinga Taxibedr. Voorstr.
614 J. Vellinga Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv. Heiligew.
716 fa. Veltman-Balli L. lederw. Schritsen
888 J.C. Visser Dir. Gen. Steam Transp. Comp. Midlumerw.
963 Joh. Visser Fotogr. Zuiderh.
269 T.W. Visser Midlum Trekw.
979 G. Visser Predik. Noorderh.
202 Visser's Touringcarbedr. Friso R. Miedemastr.
579 H. de Vlas Exped. Midlumerw.
575 J.H. Vogelaar Vleeschh. Heiligew.
742 A. Vollema Expl. v. Buffetten Patrimoniumstr.
612 P.A. de Voogd Goud- en z.smid Bildtstr.
881 M. de Vries Noorderhaven
643 A. de Vries Heiligew.
529 J. de Vries Groentenh. Kl. Breedeplaats
974 B. de Vries Groenteh. Karremanstr.
437 K. de Vries Brandst.h. Noordijs
892 T. de Vries Bloemist Kw. b.d. Gasfabr.
996 T. de Vries Azn. Boekh. Voorstr.
483 Arns. v.d. Wal Schelpenzuig., woonh. Zuiderhaven
686 fa. v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabr., Expl. T. Eppinga Z.O. Sing.
564 J. v.d. Wal & Zn. Slagerij en exporth. Voorstr.
797 H. Walinga Stoff. beddenmag. Noorderh.
955 Wasscherij (Model) Fa. B. Koster & Co.
741 N.V. Waterleiding Intercomm. Waterl. Gebied L'warden, hulpf. Sj. Beintema R. Miedemastr.
663 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Opz. L. v.d. Mey Midlumerw.
473 Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh.
711 A. v. Weemen Vakm. 1e kl. PTT Casp. de Roblesstr.
378 F.A. Weitenberg Slager Karremanstr.
416 H. Weitenberg Slag. Groote Sluis
815 J. Weitenberg Assur.kant. Hoogstr.
409 A. v.d. Werf Brouwersstr.
557 fa. S. v.d. Werf Mach. Oliën, teerprod., verfw., tegels Noorderh.
602 fa. B. Westra & Zn. Timm. en aann., woonh. Hoogstr.
410 fa. Westra & Zn. Werkpl. Schefferspl.
427 R. Wichertjes Noorderh.
443 W.F. v. Wier Assur. Nutsstr.
734 J.F. v. Wier In assur. Jac. Backerstr.
813 J. v. Wier jr. Bakkerij Franekereind
601 fa. H. Wiersma Vleeschh. St. Odolphisteeg
637 J.L. Wiersma Veehouder Achlum
678 S. Wiersma Slager J. Backerstr.
439 L. Wierstra Gerechtsdeurw. Noorderh.
597 F. Wietsma Bloemenmag. Voorstr.
305 L. Willekes Fa. F. Willekes & Zn. Kl. Voorstr.
351 fa. A. Willekes & Zn. Bouwbedr. Rommelhaven
920 F. Willekes & Zn. Aann. Kerkepad
781 Wind- en Stormwaarsch.dienst Seingever Noorderh.
523 fa. Hein de Windt Oliën en techn. vetten, drijfriemen enz. Steenhouwersstr.
556 mevr. R.T. de Windt-de Vries Rozengr.
839 F.H. Wink D.- en h.kapper Brouwersstr.
917 B. Winsemius Kruidenier Hoogstr.
425 W.J. Wissema Arts Voorstr.
690 fa. S. de Wit (D. de Wit Szn.), Herenkl. Voorstr.
566 S. de Witte Slager Gr. Kerkstr.
567 fa. H. Witte Jzn., Manuf. Voorstr.
769 S. Witteveen Landb. Midlum
739 F. Wolff Schoenenwinkel. Noorderh.
309 Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk. Zuiderstr.
495 M. Woudstra Textielh. Voorstr.
618 W. Woudstra Slagerij Anjelierstr.
362 P. Woudstra Manufact. S. Stijlstr.
873 P. Woudstra Manuf. Hoogstr.
582 J. Yntema Slager Kl. Breede Plaats
455 H. Ypma Notaris Noordijs
621 Z.P.C. Sorteerinr. Nieuwehaven
353 J. v.d. Zee O. Trekw.
808 Z. v.d. Zee Exped. Nieuweburen
916 H.Ph. v.d. Zee Aann. Schritsen
403 fa. H. v.d. Zee & Zn. Aann. Lanen
895 fa. W. v.d. Zeep & Zn. Steenh. Fabriekstr.
522 J. Zeinstra Landb. Midlum
696 W. Zeinstra Levensm.bedr. Kl. Bredeplaats
887 B. Zeylmaker Gas- en waterl., sanit., install. Kl. Voorstr.
576 W. Zeylmaker Café Hoogstr.
588 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg Tj.H. de Vriesstr.
829 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg. Prinsenstr.
829 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg. Kl. Bredeplaats
466 Ziekenhuis, Algem. Zuidoost Bolw
641 Ziekenhuis, R.K. St. Jozef Zuiderhaven
622 J. Zietsma Schilder, Midlum Koningsburen
704 K. Zijlstra Aardapp.h. Gr. Br. Plaats
659 N.V. J. Zijlstra Hzn. Kruiden.w. Voorstr.
542 F. Zondervan Br.-, koek- en banketb, Zoutsloot
986 H. v.d. Zwaag boekh. Patrimoniumstr.
607 C. Zwaan Vleeschh. Voorstr.
606 mevr. wed. S. Zwanenburg-Kruisweg Brouwersstr.
988 mr. E.R. Zweep Insp. v. 's Rijksbel. Noorderh.
431 Zwerver Midlumerw.