Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
462 ds. J. Aalberts P. Krugerstr.
454 G. Aalfs Leraar R.H.B.S. Kimswerderw.
625 Aannemingsbedr. NBM Zaandam, N.V. Bijkant. Westerstr.
513 R. Adema Beh., stoffeerderij, verhuiz. Voorstr.
629 R. Algera Lijkkistenfabr. Oosterstr.
461 fa. B.C. Algra Pakhuis Het Kalf, peulvr. Noordijs
868 fa. B.C. Algra Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
913 fa. B.C. Algra Pakhuis Zoutsloot (was 118)
878 fa. B.C. Algra Kant. Scheerstr.
313 J.C. Algra Firmant Fa. B.C. Algra Midlumerw.
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr.
835 J. Alta Binnenloods Midlumerw.
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr.
931 Althuis' Boekhandel De Vulpenzaak S. Stijlstr.
774 Ambachtsschool Singel
385 Amerikaans Verkoophuis Heiligew.
524 Amsterd. Bank N.V. Incasso Bank N.V. Voorstr.
733 K.D. Anema Muziekleraar-dirigent Heiligew.
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr.
361 D. Antonisse Schilder Zoutsloot
818 Apotheek Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen
692 R.J. v. Arum Dir. R.H.B.S. Brouwersstr.
381 G.P. v. Asperen Midlumerw.
734 Assurantiekant. J.F. v. Wier Jacob Backerstr.
787 Autodiensten Stad Alkmaar Snelverv. N. Alkm., Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. e. transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
404 L. Baarsma Manuf. Voorstr.
420 mej. M.W. Bakker Collectrice Ned. Staatslot. Franekertrekvaart
966 A. Bambach Hotel-café-rest. Steenhouwersstr.
994 Bambach Drukkerij v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk. Lanen
548 Bambach Drukkerij Woonh. Zuiderh.
227 A.W. Banga Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Kimswerderw.
393 G. Bantema Zoutsloot (was 133)
968 Joh. Barneveld Leer. lich. opv. Oosterstr.
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Bijkant., mag. en opslagpl. Westerstr.
613 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. bedr.l. J. Nottelman Kanaalw.
872 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. Onder-dir. H.N. Hooyschuur Midlumerw.
479 N.V. Bata Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr. Voorstr.
406 Beima Broodbakkerij Noorderh.
735 Belastingen, Rijks Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht) Havenpl.
615 Belastingen, Rijks Ontv. d. Dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht) Havenpl.
726 Belastingen, Rijks Insp. d. Belast. Havenpl.
930 S. Berends Aann. en timmerbedr. Kimswerderw.
215 J.P. v.d. Berg Gem.secr. Oosterstr.
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr.
339 E. Bergman Sleepbootkapt. Brouwersstr.
883 Bergman's Slijterij Gedistill., lik. en wijnen Lanen
205 Bergman's Slijterij (na 19 u.) Hoogstr.
391 G. Betlem Czn. Radio- en electr. techn. bur. Rommelh.
707 P. Frölich Aann. Brouwerstr.
872 H.N. Hooyschuur Onder-dir. N.V. NBM Zaandam Midlumerw.
408 Tj. IJntema Boekhouder Fa. B.C. Algra Rommelhaven
662 J. v. Joolen Leraar R.H.B.S. N.O. Singel
906 Tj.H. Jorna Slagerij Voorstr.
438 Tj. Jorna Kweker Zuiderhaven
438 T. Jorna Groentekweker Kanaalw.
438 A. Jorna Belasting-consultant N.O. Singel
234 H. Jumelet Mosselkweker Midlumerw.
959 A. Kaale Binnenloods Zoutsloot (was 137)
532 Kalkbranderij Dros Kanaalw. Midlum
208 D. Kalksma Rijw. en motoren Heiligew.
251 W.D. Kalksma Vert. vleesw. en conserven Rommelhaven
647 B. Kalksma & Zn. Bouwbedr. Zoutsloot
369 S. Kamsma, v.h. Ouendag Schoenmag. en schoenmak., pedic. Kl. Breedeplaats
471 J. Kamstra Midlumerw.
224 P. Karsten Bildtstr.
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr.
359 J. Keizer Hopmansw. Midlum
301 R. Koopmans Landb. en veeh. Kimswerderw.
318 S.A. Lindeman Corresp. mod. talen, boekh. Singelstr.
530 fa. J. Lok Schoenh. Heiligew.
992 J. Lok Schoenmak. Kl. Voorstr.
367 Lolkema, Pension Noorderhaven
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr.
265 IJ. v.d. Meulen Beurtdienst Harlingen-Groningen v.v. Nieuwstr.
683 S. Minnema Auto- en motorenh. Weeshuisstr.
977 W. Molenaar Automont.-chauffeur P. Feddesstr.
277 B. Rienksma Dir. Ambachtsschool Zuiderhaven
552 I.A.M. v. Rij Arts Hoogstr.
702 Rijks Hogere Burgerschool Stationsstr.
861 Rijksverkeersinspectie Bijkant., uitsl. v. bevr. Gr. Br. Plaats
864 Rijkswaterstaat Kantonn. P. Posset Noordergrachtswal
989 Rijkswaterstaat Kantonnier A. Veenma R. Miedemastr.
397 Rijkswaterstaat Peilschaalhuisje Haventerrein
210 F. Rinsema Etaleur-decorateur Heiligew.
705 D. Roedema Comest. enz. S. Stijlstr.
459 gebr. Roersma Melkh. Zuiderstr.
405 N.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven
753 J.C.H. Romijn Rozengr.
826 Roodhoff-Krootjes Café, sleepdienst Zuiderh.
605 Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat Hofstr.
755 Rooms Kath. Pastorie H. Michaël Zuiderh.
331 Rooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël Rommelhaven
641 Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
933 S.J. Roorda Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr. Noordijs
565 P. Roorda Lid Fa. Th. Roorda & Zn. P.Krugerstr.
860 C.E.A. Roorda Midlumerw.
442 J. Roukema Café Havenpl.
450 K. Ruardi Bakker Noorderh.
727 Rubber Industrie N.V. Delftse Rubber Industrie Noorderwal
509 ir. F.E. v. Ruijven Voorstr.
890 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Rozengracht
641 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
466 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Alg. Ziekenhuis Zuidoost Bow
795 L. Runia Midlumerw.
293 Rusthuis Ned. Herv. Diaconie Kerkpad
493 Rusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk Zuiderhaven
502 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
535 R. Schaafsma Sig.winkel. Zuiderhaven
948 H. Schaafsma Schoenmaker Heiligew.
838 A. Schaafsma Schildersbedr. Heiligew.
936 J. Schaap Grof- en kachelsmed., hoefsmid
904 P. Schaap Havenmeester J. Backerstr.
528 S. v.d. Schaar Landb. Midlumerw.
628 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakhuis Willemsk. Dok
428 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats
728 J. Schievink Zoutsloot
569 School v. Chr. U.L.O., Kon. Wilhelmina Z.O. Sing.
619 School, Gereformeerde Ged. K. Zoutsloot
547 C. v.d. Schoot Midlumerw.
725 G. Schoot Voorstr.
763 C.V. gebr. v.d. Schoot Cocosmatt. en tapijtfabr., imp. v. Chinamatt., grooth. in vloerbedekk. Kimswerderw.
330 J. Tolsma Bedrijfsl. Fa. B.C. Algra Zoutsloot (was 135)