Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Literatuur

Literatuur

Bergsma e.a. (1987)
Bergsma, W., C. Boschma, M.G. Buist en H. Spanninga (eds.), For uwz lân, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland, Leeuwarden 1987.
Blaupot ten Cate (1839)
S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland, Leeuwarden 1839.
Boomsma (1997)
C. Boomsma, 'Prosopografie. Mogelijkheden en kanttekeningen', Groniek, 30/136 (1997), p. 358-363.
Brood e.a. (1993)
P. Brood, P. Nieuwland en L. Zoodsma (eds.), Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795, Amsterdam 1993.
Cool (1877, 1878, 1880)
P. Cool, 'Iets over en uit het archief der Doopsgezinde gemeente te Harlingen', Doopsgezinde bijdragen (1877), pp. 115-132; (1878), pp. 78-97; (1880), pp. 1-41.
Dronkers (2000)
J. Dronkers, De maatschappelijke relevantie van de hedendaagse adel, Amsterdam 2000.
Dronkers (2003)
J. Dronkers, 'Has the Dutch Nobility Retained its Relevance during the 20th Century?', European Sociological Review, 19;1 (2003), 81-96.
Faber (1967)
J.A. Faber, 'De buitenlandse scheepvaart en handel van Harlingen in de jaren 1654 en 1656', A.A.G. Bijdragen 14 (1967), pp. 34-61.
Faber (1972)
Faber, J.A., Drie eeuwen Friesland, Wageningen 1972.
Ferwerda (1934)
S. Ferwerda, Uit Harlingen's historie, Harlingen 1934.
Groenveld e.a. (1980)
S. Groenveld, J.P. Jacobszoon en S.L. Verheus (eds.), Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland, 1530-1980, Zutphen 1980.
Guibal (1934)
C.J. Guibal, Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de Republiek, Assen 1934.
Halbertsma (1843)
J.H. Halbertsma, De Doopsgezinden en hunne herkomst, Deventer 1843.
Hamilton e.a. (1994)
A. Hamilton, S. Voolstra en P. Visser (eds.), From martyr to muppy. A historical introduction to cultural assimilation processes of a religious minority in the Netherlands: the Mennonites, Amsterdam 1994.
Harary & White (2001)
Frank Harary and Douglas R. White, 'P-Systems. A Structural Model for Kinship Studies,' Connections 24;2 (2001), 22-33.
Hoogstaangeslagenen (1994)
Hoogstaangeslagenen in Harlingen. Uit de nalatenschap van de gegoede burgerij, Catalogus Gemeentemuseum Het Hannemahuis (Harlingen 1994).
Huizinga (1989)
JJ. Huizinga e.a. (eds.), Harlingen. Bijdragen tot de geschiedenis van de laatste twee eeuwen, Leeuwarden 1989.
Israel (1999)
J.I. Israel, Locke, Spinoza and the Philosophical Debate Concerning Toleration in the Early Enlightenment (c. 1670-c. 1750), Amsterdam 1999.
De Jongste (1994)
Jan A.F. de Jongste, 'Dageraad der democratie? De politieke dimensie van de burgerlijke oproerigheid tijdens stadhouder Willem IV', Groniek 27 (maart 1994)
Kooistra (1996)
Wies Kooistra, Van doopsgezind isolement tot goed staatsburgerschap. Het integratieproces van de doopsgezinde elite in het hoogste segment van de Harlinger samenleving, 1795-1851; doctoraalscriptie Nieuwste Geschiedenis, R.U. Groningen, 1996.
Klein & Veluwenkamp (1993)
P.W. Klein & J.W. Veluwenkamp, 'The Role of the Entrepreneur in the Economic Expansion of the Dutch republic', in: K. Davids en L. Noordegraaf, eds., The Dutch Economy in the Golden Age. Nine Studies, Amsterdam 1993, 27-53.
Kuiken 2003
Kees Kuiken, 'Harlinger en Bildtse doopsgezinden,' De Vrije Fries 83 (2003), pp. 9-46.
Kuiper (1995a)
Y.B. Kuiper, 'Een echte Rembrandt in Harlingen?' Fryslân 1;1 (1995), 13-16.
Kuiper (1995b)
Y.B. Kuiper, 'Genealogie, familiebesef en afstamming. Verkenningen van een cultureel antropoloog', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 49 (1995) 73-84.
Kuiper (1995c)
Y.B. Kuiper, 'Doperse elitevorming in Harlingen, 1672-1814,' Doopsgezinde Bijdragen NR 21 (1995), 185-204.
Kuiper (1996)
Y.B. Kuiper met B. Broos e.a., 'Het gezicht op Delft van Johannes Vermeer en het Stinstra-mysterie,' Oud-Holland 110 (1996) nr.1, pp. 35-46.
Kuiper (1997)
Y.B. Kuiper, 'Friese kunstkabinetten en Hollandse relaties: schilderijencollecties van Stinstra's uit Harlingen,' in: Ph.H. Breuker en A. Janse (red.) Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding, Zutphen / Leeuwarden 1997, pp. 213-226.
Kuiper (1998)
Y.B. Kuiper, 'Doopsgezinden in Harlingen en het Pachtersoproer van 1748,' Doopsgezinde Bijdragen 24 (1998), pp. 185-204.
Kuiper (2002)
Yme Kuiper, 'Een zeehandelaar uit Harlingen. Portret van Freerk Dirks Fontein, mede-oprichter van het Fries Genootschap.' De Vrije Fries 82 (2002), pp. 120-131. Te raadplegen op de website van het Fries Genootschap.<
Leendertz (1926)
P. Leendertz jr., 'Tooneelgezelschappen te Harlingen,' De Vrije Fries 28 (1926), pp. 128-146. Te raadplegen op de website van het Fries Genootschap.
Lesger (1988)
C.M. Lesger, 'Amsterdam, Harlingen and Hoorn. Port functions in the Zuiderzee region during the middle of the seventeenth century,' in: W.G. Heeres, L.M.J.B. Hesp, L. Noordegraaf & R.C.W. van der Voort (eds.), From Dunkirk to Danzig, Shipping and Trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850, Hilversum 1988, 331-360.
Lesger (1996)
C. Lesger, 'Over het nut van huwelijk, opportunisme en bedrog. Ondernemers en ondernemerschap tijdens de vroegmoderne tijd in theoretisch perspectief,' in: C.A. Davids, W. Fritschy en L.A. van der Valk (red.), Kapitaal ondernemerschap en beleid. Studies over economie en politiek in Nederland, Europa en Azië van 1500 tot heden, (Afscheidsbundel voor prof. dr. P.W. Klein) Amsterdam 1996, 55-75.
Lesger & Noordegraaf (1995)
C. Lesger en L. Noordegraaf, eds., Entrepreneurs in Early Modern times. Merchants and Industrialists within the Orbit of the Dutch Staple Market, Den Haag 1995.
Marseille (1984)
T. Marseille, Harlingen, de vermaerde zeestad Harlingen 1984.
McKusick (2000)
Victor A. McKusick, 'Ellis-van Creveld syndrome and the Amish,' Nature Genetics 24;3 (2000), 203-204.
Nederland's Patriciaat
Nederland's Patriciaat ('s Gravenhage 1910 - ). Doopsgezinde families te Harlingen: Fontein (jrg. 64), Gratama (jrg. 5, 27 en 57), Hannema (jrg. 18 en 77), Hingst (jrg. 45), Huidekoper (jrg. 17), Oosterbaan (jrg. 77), Scheltema (jrg. 27) Van Slooten (jrg. 77), Westra (jrg 18).
Nielsen (1968)
J.T. Nielsen, 'Doopsgezinde Oude Vlamingen. Een kleine correctie en nadere informatie,' De Vrije Fries 48 (1968), pp. 105-115. Te raadplegen op de website van het Fries Genootschap.
Nielsen (1983)
C. Nielsen, Mennisten en vermaningen, Harlingen 1983.
Nijboer (1995)
H. Nijboer, 'Leeuwarden tussen middeleeuwen en moderne tijd. Verkeersnetwerken, stedelijke systemen en economische ontwikkeling,' Leeuwarder Historische Reeks V (1995), 39-189.
Nijboer (2003)
Harm Nijboer, 'Friese geeltjes in de tropen. Baksteen naar Brazilië,' Fryslân Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur 9;2 (2003), 12-13.
Nijboer en Kuiper (2002)
Harm Nijboer en Yme Kuiper, 'De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinde families in de 17e, 18e en 19e eeuw,' Fryslân 8;4 (2002), 28-30.
Redekop (1995)
C. Redekop a.o., eds., Mennonite Entrepreneurs, Baltimore/London 1995
Rivers (1910)
William H.R. Rivers, 'The genealogical method of anthropological inquiry,' The Sociological Review 3 (1910), 1-12.
Rues (1745)
S.F. Rues, Tegenwoordige staet der Doopsgezinden of Mennoniten in de Vereenigde Nederlanden, Amsterdam 1745.
Schutte (z.j.)
O. Schutte, Het doopsgezinde geslacht Oosterbaan uit Harlingen en zijn nakomelingen (z.p. z.j.).
Sepp (1865/'66)
C. Sepp, Johannes Stinstra en zijn tijd, 2 delen (Amsterdam 1865-66).
Sleeswijk (1992)
R.S. Wegener Sleeswijk, 'Omvang en financiering van de Friese vrachtvaart in de 18e eeuw', It Beaken 54 (1992), 42-66.
Spaans (1996a)
Joke Spaans, 'De Harlinger armvoogden en de beveiliging van de scheepvaart in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw', De Zeventiende eeuw, 12 (1996) 341-357.
Spaans (1996b)
Joke Spaans, 'Gereformeerden en doopsgezinden. Het proces over het Marcelis Goverts gasthuis te Leeuwarden 1687-1688', in: S. Zijltra e.a. (red.), Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis, Delft 1996, 135-147.
Spaans (1997)
Joke Spaans, Armenzorg in Friesland 1500-1800. Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen, Hilversum/Leeuwarden 1997.
Tellegen-Couperus & Tellegen (1993)
O.E. Tellegen-Couperus en J.W. Tellegen, 'De pandectentegels van Sybrand Feytema,' De Vrije Fries 73 (1993), pp. 115-136.
Trompetter (1994)
C. Trompetter, Mennonite entrepeneurship in a proto-industrial environment: the role of Mennonite entrepeneurs in the development of textile industries in Twente (The Netherlands), 1600-1815 (proefschrift University of Kansas, z.p. 1994).
Vegelin van Claerbergen (1899)
J. Vegelin van Claerbergen (red. G.H. van Borssum Waalkes; uitg. jhr. mr. F.J.J. van Eysinga), Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen omtrent de troubelen van het jaar 1748, Leeuwarden 1899.
Vermoolen (1997)
J. Vermoolen, 'Doopsgezinde elitevorming. De familie Mesdag in Bolsward,' Fryslân 3;4 (1997), 13-15.
White (1997)
Douglas R. White, 'Structural Endogamy and the network graphe de parenté,' Mathématiques, Informatiques et Sciences Humaines 137 (1997), 101-125.
White & Jorion (1992)
Douglas R. White and P. Jorion, 'Representing and analyzing kinship. A network approach,' Current Anthropology 33 (1992) 454-462.
White & Jorion (1996)
Douglas R. White and P. Jorion, 'Kinship networks and discrete structure theory. Applications and implications,' Social Networks 18 (1996) 267-314.
White & Schweizer (1998)
Douglas R. White and T. Schweizer, 'Kinship, property and stratification in Rural Java. A network analysis,' in: Thomas Schweizer and Douglas R. White (eds.), Kinship, Networks, and Exchange, Cambridge 1998, 36-58.
Zandleven (1967)
Joh. Zandleven, 'Genealogie Wildschut', Gens Nostra XXII (1967), pp. 263-265.
Van der Zijp (1952)
N. van der Zijp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland, Arnhem 1952.