Harlingen, personele impositie 1578 (Tresoar toegang 3 inv.nr. 1127)

'Register, Quoyer ende taux vande personale impositie der Burgeren ende ingesetenen van Harlingen in plaetse vanden schattinge opt dragen vant zijden ende vluweelen laekens onlangs bijden generale Staten geraempt geweest.'

Lijst van de namen die onder 'Harlingen' voorkomen in de zgn. personele impositie die rond 1578 geheven werd. De personele impositie was een belasting op het dragen van zijde en fluweel. Aangezien alleen gegoede burgers zich dit konden veroorloven, bevat deze lijst maar een beperkt aantal namen.

Het bedrag van de heffing is vermeld in caroliguldens (cg) en stuivers (st).

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


voornaam patroniem familienaam   bedrag (gulden)
Albert Alberts CG 0:10
Arian Heeres CG 0:10
Arys Pyeters CG 0:10
Baerndt slotmaeker CG 0:10
Barbar Sybrandts CG 0:10
Broer Lamberts CG 0:10
Caerle Cornelis CG 0:10
Calleken Lyeuwe wed. CG 0:10
Claes kangieter CG 0:10
Claes Geleyns CG 0:10
Dierck Willems CG 0:10
Dyrck Taekes CG 0:10
Dominicus Jans CG 0:10
Ede Grates CG 0:10
Gatse Sybrandts CG 0:10
Gerbrandt Jorns CG 0:10
Gerbrandt Tyaerdts CG 0:10
Hans fisker CG 0:10
Harckules Pyeters CG 0:10
Harmen Hoenichman CG 0:10
Hendrick Creeft CG 0:10
Jan Jans CG 0:10
Jan Jans brouwer CG 0:10
Lubbert Allerdts CG 0:10
Rynse Martens CG 0:10
Saekle Pyeters CG 0:10
Taeke Tyepckes CG 0:10
Thijss Saltcooten, van CG 0:10
Wybren Jans CG 0:10
Albert Jans CG 0:15
Anna Jarichs wed. CG 0:15
Baucke Watzes CG 0:15
Claes Lyeuwes CG 0:15
Euert Dyrcks CG 0:15
Gijssbert Heymans CG 0:15
Harckules crudnier CG 0:15
Harmen Harmens CG 0:15
Hylcke brouwer CG 0:15
Jan Claes CG 0:15
Jan Tyepckes CG 0:15
Jildert Paels CG 0:15
Jochem wielmaecker CG 0:15
Joest Feyckes CG 0:15
Johannes Feyckes CG 0:15
Juv Douwes CG 0:15
Pyeter Felkes CG 0:15
Pyeter Jans CG 0:15
Tyaerdt Sannes CG 0:15
Willem Thoenis CG 0:15
Allerdt Jans CG 1:00
Andries korffmaeker CG 1:00
Anne Reyns CG 1:00
Anneken Blauwers CG 1:00
Arendt barbier mr. CG 1:00
Claes Thoenis CG 1:00
Dyrck Hendricks CG 1:00
Douwe Melis CG 1:00
Eelcke Lolckes CG 1:00
Gerrydt Harmens CG 1:00
Gosse hoedmaeker CG 1:00
Hanke Cornelis CG 1:00
Hessel Coenerdts CG 1:00
Jan Stael van mastricht CG 1:00
Jan Reyners CG 1:00
Jelle Romckes CG 1:00
Jime backer CG 1:00
Marten mesmaeker CG 1:00
Michiel Intes CG 1:00
Neel Abbes wed. CG 1:00
Pyeter Oedts zoons van wed. CG 1:00
Pyeter Reyns CG 1:00
Reyner Jans CG 1:00
Reyner Reyners CG 1:00
Reiner Minnes CG 1:00
Ryurdt Wopckes CG 1:00
Rommert Sybrandts CG 1:00
Stoffel Syurdts CG 1:00
Thoenis Kunst CG 1:00
Tyalff Hessels CG 1:00
Tyerck Jans CG 1:00
Tijss Tijsses wed. CG 1:00
Wybe Jans CG 1:00
Wypck Symons CG 1:00
Jan Euerts CG 1:05
Agge pelser CG 1:10
Andries Egels CG 1:10
Arian Olifier CG 1:10
Arian Willems CG 1:10
Augustinus laekencooper CG 1:10
Baeffken wed. dyrck lamberts CG 1:10
Bente Pybes CG 1:10
Claes Freercks CG 1:10
Cornelis Meuis CG 1:10
Dyrck Lamberts baeffken, wed. CG 1:10
Euert Jacobs CG 1:10
Floris Willems CG 1:10
Hendrick Sannes CG 1:10
Jacob Ring, de CG 1:10
Jochem Abbes CG 1:10
Marten Jacobs CG 1:10
Meynert Pyeters CG 1:10
Meuis Dyrcks CG 1:10
Oestrum Willems CG 1:10
Offe Tyercks CG 1:10
Pyeter Jans CG 1:10
Romcke Oenes CG 1:10
Sybrandt schoenmaeker CG 1:10
Sybrandt Feddricks CG 1:10
Sypcke Ryurdts CG 1:10
Tiesse Pyers CG 1:10
Tyaerdt Jans CG 1:10
Tyalcke Claes CG 1:10
Tijss Taekes wed. CG 1:10
Tijsske Tyebbes CG 1:10
Wijnoldt Lyeuwes CG 1:10
Wouter Andries CG 1:10
Yde Reyns CG 1:10
Johannes Guilhelmi mr. CG 1:15
Alle Heynes CG 2:00
Appollonia Knippers CG 2:00
Cornelis Ockes CG 2:00
Dyrck Lucas CG 2:00
Frouck Odses wed. CG 2:00
Jacob backer CG 2:00
Jan Pybes CG 2:00
Pyeter Ypes CG 2:00
Rogier Jans CG 2:00
Schelte Hessels CG 2:00
Sicke Claes Brandtsma CG 2:00
Syurdt Lyeuwes CG 2:00
Thoenis Jacobs CG 2:00
Hans Hans CG 2:10
Allerdt Auckes CG 3:00
Anne Jacobs CG 3:00
Dyrck Jans CG 3:00
Doede Jarichs CG 3:00
Frans Adams CG 3:00
Gerbrandt Walckema mr. CG 3:00
Jan Pyeters CG 3:00
Joost Boens CG 3:00
Lijssbet Lenerts CG 3:00
Mathijss Gouerts CG 3:00
Meynert Rycx CG 3:00
Reyner Pyeters CG 3:00
Seerp Sybrandts CG 3:00
Symon Gerrydts CG 3:00
Symon Harmens CG 3:00
Syppe Poppes CG 3:00
Syurdt Syrcks CG 3:00
Tyaerdt Claes van dockum CG 3:00
Tyebbe Syurdts mr. CG 3:00
Wyerdt Syurdts CG 3:00
Wopke Taekles CG 3:00
Aesge Harmens CG 4:00
Claes Tanis CG 4:00
Hobbe Lyeuwes CG 4:00
Frans Jans CG 5:00
Tijss Folckerts wed. CG 5:00
Albert Lamberts CG 6:00
Andries Seerps exchysmeester CG 6:00
Anna Sytses wed. CG 6:00
Claes Folckerts CG 6:00
Cornelis Coenincx CG 6:00
Geys Willems CG 6:00
Gerbrandt Gosses CG 6:00
Mathijss Willems CG 6:00
Pyeter Lubberts CG 6:00
Reyner Claes CG 6:00
Rynck Arians wed. CG 6:00
Sybrandt Pyers CG 6:00
Willem baecker CG 6:00