Harlingen, beurtveer op Amsterdam 1835

Harlingen, beurtveer op Amsterdam 1835
Op 14 november 1895, tijdens de eerste winteravondbijeenkomst van het Friesch Genootschap van het seizoen 1895-1896, vertelt C.D. Donath het een en ander over 'Verkeersmiddelen van vroeger dagen'. Cornelius Diedericus Donath was van 1887 tot 1896 stadssecretaris van Harlingen en hij was bovendien een enthousiast amateur-historicus.

Uit het achtenzestigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden:
'Terwijl het gebrek aan wegen het verkeer over land in deze provincie oudtijds, althans bij vochtig weer en in den winter, zoo goed als onmogelijk maakte, was het een groote stap tot vooruitgang, dat men in 1628 een wagenveer aanlegde tusschen Harlingen en Leeuwarden. Deze dienst was echter ongeregeld, blijkens de klachten, die daarover in de stukken, door spreker geraadpleegd, voorkomen; ook over afpersingen van de reizigers, dronkenschap der voerlieden, moedwil, enz. werd geklaagd, zoodat met recht de magistraat van Harlingen naar een geschikter middel omzag. Na veel voorbereidende maatregelen was eindelijk de trekvaart tusschen Harlingen en Leeuwarden gereed en werd in 1646 de eerste trekschuit in de vaart gebracht. [...]
Van de zeezijde had men reeds betrekkelijk vroeg een beurtveer tusschen Harlingen en Amsterdam. In 1543 werd door Karel V een octrooi aan Harlinger schippers voor die vaart verleend, dat later door Filips II werd bekrachtigd. Reeds toen bezochten vrij vele schepen Harlingen en was de handel op Noord- en Oostzee niet onaanzienlijk. [...]
De schepen die sedert 1543 in geregelde vaart waren tusschen Harlingen en Amsterdam moesten jaarlijks door burgemeester en secretaris worden gemonsterd; in 1659 werd een besluit genomen, dat geen onbevaren personen meer in 't schippersgild mochten worden opgenomen, maar vooraf een examen moest worden afgelegd. Tegen het einde der 17e eeuw was geen veer in zóó bloeienden toestand als dit. Groot was evenwel de ontsteltenis, toen te Harlingen bericht was ontvangen, dat vanwege Amsterdams bestuur vier veerschippers waren aangesteld, Mei 1696, die in Juli voor 't eerst te Harlingen aankwamen, na vergeefsche pogingen dezerzijds aangewend om de uitvoering van het besluit van Amsterdam te voorkomen. Eindelijk, na veel ongeregeldheden zoowel hier als in Holland, kwam door bemiddeling van Willem van Haren, Grietman van Het Bildt, de zaak in orde in het najaar van 1697 en werd deze oplossing van het geschil tegelijk met den vrede van Rijswijk feestelijk te Harlingen gevierd.'

Hieronder de Verordening en Vrachtlijst voor het Beurtveer tusschen Amsterdam en Harlingen vice versa, gedrukt te Amsterdam ter Stads-drukkerij, op het Rokin, 1835.
Het in art. 15 vermelde tarief werd overigens al op 14 februari 1817 door de burgemeesters van de beide betrokken steden vastgesteld en was sindsdien blijkbaar niet verhoogd. Kom daar tegenwoordig nog eens om!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:14VERORDENING voor het BEURTVEER, tusschen Amsterdam en Harlingen, vice versa.


Art. 1
Er zal een geregeld Beurtveer bestaan tusschen Amsterdam en Harlingen.

Art. 2
De tijd van afvaren der Schepen is van den 1e April tot 1e October alle dagen; overigens drie malen in de Week, als: van Amsterdam, op Maandag, Woensdag en vrijdag; van Harlingen, Zondag, Woensdag en vrijdag. De afvaart te Amsterdam geschiedt één uur voor het luiden der Boomklok.
Van Harlingen van 1 April tot 1 Mei, 's morgens 6 Ure.
Van Harlingen van 1 Mei tot 1 Junij, 's morgens 5 Ure.
Van Harlingen van 1 Junij tot 1 Aug., 's morgens 4 Ure.
Van Harlingen van 1 Aug. tot 1 Sept., 's morgens 5 Ure.
Van Harlingen van 1 Sept. tot 1 Octob., 's morgens 6 Ure.
Van Harlingen van 1 Oct. tot 1 April, 's morgens 9 Ure.

Art. 3
Zoodra de afvarende weg is, zal dadelijk de opvolgende Beurtschipper zijn Schip ledig en bezemschoon aan de Stijger moeten leggen.

Art. 4
Dit Beurtveer zal worden bevaren door Acht vaste Schippers, door ieder Bestuur Vier te benoemen.

Art. 5
De Schippers zullen allezins tot deze Bediening bekwaam moeten zijn, en behoorlijk kunnen Lezen en Schrijven.

Art. 6
De Aanstelling der Schippers voor eenen onbepaalden tijd geschiedende, zoo kunnen dezelve daarvan niet wordenontzet, dan om Wangedrag, Dronkenschap en hooge Jaren, welke hen onbekwaam maken, om dit Beurtveer te kunnen waarnemen.

Art. 7
Zij zijn gehouden een ieder, met wien zij in hun bedrijf te doen hebben, beleefd en bescheiden te behandelen.

Art. 8
De Schippers zullen moeten hebben en onderhouden in alle opzigten goede, en tot deze Beurtvaart geschikte Schepen, niet kleinder dan Honderd Tonnen, en tot genoege der Stedelijke Regeringen.

Art. 9
Zij zullen den naam van de Plaats, van waar zij varen met Verf in groote Letters, aan beide zijden van den Kop van het Roer van hun Schip plaatsen, en zorgen dat zulks bij voortduring geplaatst blijve.

Art. 10
De schippers zullen zich ten minste van twee in alle opzigten, knappe, bekwame, en wel bevaren Knechts moeten voorzien.

Art. 11
Zij zullen in hunne Schepen, niet anders dan de Kajuit mogen Verhuren, en wel voor f. 4,55 boven de gestelde Vracht van ieder Persoon, in de Kajuit plaats nemende ad f. 1,75: en daarenboven de Vracht kunnen vorderen der Bagaadje en gebruik der Kooijen, ad 60 Cents voor ieder Kooij.

Art. 12
Zij zullen zich moeten voorzien van ordentelijk Kooijgoed en goed bekwaam schoon Linnen, ten gerijve en gemak der Passagiers, welke de betaling der Kooij, eenmaal besteld zijnde, niet zullen mogen weigeren, alwaar het dat van dezelve geen gebruik was gemaakt.

Art. 13
De Zomer-Vrachten beginnen met den eersten April en eindigen op den laatsten September van ieder jaar.

Art. 14
De Vracht van alle Houtwaren, Steen, Pannen, Vloeren, is in de zes Wintermaanden een 5de deel meer, dan voor Zomerloon, terwijl de Vracht van alle Granen gedurende de Winterbeurten met 50 Cents per Last verhoogd wordt.

Art. 15
Voor Vracht van een Passagier, varende van Amsterdam naar Harlingen, of van Harlingen naar Amsterdam of Enkhuizen (wanneer de gelegenheid zich aanbied om denzelven aldaar aan Wal te doen brengen) zal betaald worden zoo wel in de Winter als in de Zomer,
in het Ruim f 0,85
in de Roef f. 1,30
in de Kelder f. 1,50
in de Kajuit f. 1,75 wanneer deze verhuurd is. De Kajuit niet verhuurd zijnde, zal iederboven de Zeven Jaren tot Veertien betalen de halve Vracht, Arme Reizigers, Militairen en in dienst zijnde Schutters, geenen rang hebbende, betalen
in de Kelder f. 1,-
in de Roef f. -,75
in het Ruim f. -,50

Art. 16
Van alle pond Goederen in dit Tarief niet gespecificeerd, zal worden betaald, van de eerste honderd Ponden met den Brief f. -,40
en daar boven ieder Honderd Ponden f. -,25
met uitzondering van die Goederen, welke nader of anders bepaald worden. Doch meer dan Duizend Ponden zijnde, zal de eerste Honderd Ponden ook niet meer dan 25 Cents bedragen, alles gerekend na aftrek van Tarra en dus netto Gewigt.
Minder dan honderd Ponden vervoerd wordende, zal de Vracht tegen Honderd Pnden worden berekend.

Art. 17
Ten aanzien der goederen, waarvan de Vracht bij het gewigt betaald wordt, is de Afzender verpligt het gewigt op het Adres te stellen; het blijft aan den Schipper niet te min vrij, om, bij twijfeling aan deugdelijkheid der opgave, de goederen te laten wegen; welke kosten komen voor rekening van den Aflader, wanneer bevonden wordt, dat het meerder bedrag 5 pCt. te boven gaat, en die ook nog verpligt zal zijn boven de kosten te voldoen de dubbelde Vracht van de partij. Het in deze gestelde gewigt is Nederlandsch.

Art. 18
In ieder der beide Steden wordt door de Regering een Kommissaris over dit Veer aangesteld.

Art. 19
De Kommissaris is verpligt voor de nakoming dezer Verordening te zorgen.

Art. 20
hij zal alles aanwenden en in acht nemen wat ter bevordering der belangen van dit Veer, en ter vermeerdering van de Verzendingen tusxschen de beide Steden kan strekken.

Art. 21
De Schippers moeten voor de hun toevertrouwde Goederen de meest mogelijke zorg dragen, en zij voor de schade of het geheel vermis derzelve, aan hunne achteloosheid, verzuim of ontrouw te wijten, aansprakelijk of verantwoordelijk.

Art. 22
Zij zijn gehouden de goederen ten spoedigste aan de Adressen te bezorgen, of door den Besteller, waar die bestaat, te doen bezorgen.

Art. 23
Ieder Schipper zal moeten stellen, een borgtogt van Vijf Honderd Guldens, ten genoege van de Regering door welke hij is aangesteld.

Art. 24
Uit die borgtogten zal worden verhaald de aan de Lading door achteloosheid, verzuim, of ontrouw van den Schipper toegebragte schade.

Art. 25
De Schipper is in allen gevallen voor zijne Knegts aansprakelijk.

Art. 26
De Schippers in deze beurt varen voor gezamentlijke rekening, wat het transport der Goederen en Paketten die aangetekend zijn betreft; met dien verstande echter dat de Schipper 25 pCt. geniet van de Vracht der Goederen, welke door hem worden overgevoerd; komende het overige in de massa.

Art. 27
De Beurten zullen bij open Water, of wanneer wind en weder zulks niet beletten, stipt moeten worden vervuld.

Art. 28
Geen Schipper mag blijven liggen, dan met toestemming van den Burgemeester der Stad.

Art. 29
Indien een Schipper, die aan de Beurt is wettig mogt verhinderd worden, om dezelve in Persoon waar te nemen, of dat het Schip, wegens herstelling of anders, niet konden worden gebruikt, zal een ander Persoon moeten worden gesteld, en een ander Schip worden aangelegd, ten genoege en ter beoordeling van den Burgemeester der Stad.

Art. 30
Alle goederen, welke bij den Schipper, die aan de beurt ligt, ter inlading worden gebragt, zullen voor zoo verre die in het Schip kunnen worden geborgen, door denzelven moeten worden mede genomen.

Art. 31
Bij aldien de Lading vol is, zal de Schipper daarvan terstond kennis geven aan den Kommissaris, ten einde er voor gezorgd worde, dat geene Goederen worden aangenomen; indien dezelve door de Afzenders niet kunnen worden terug genomen, zal de Kommissaris verpligt zijn, voor de goede bewaring, en verzending met het volgend Beurtschip te zorgen.

Art. 32
Geene Bovenlast mag worden gevoerd, dan alleen ledige Vaten, van af den 1e April tot den 1. November.

Art. 33
De Beurtschipper, welke op den bepaalden tijd niet op zijn Legplaats is, verliest zijne Reis, en moet blijven liggen tot dat de Beurt is rond geloopen, ten zij hij ten genoege van den Burgemeester der Stad, alwaar hij ter Lading moet liggen, kan aantoonen dat zijn uitblijven aan oorzaken buiten zijn bereik is toe te schrijven.

Art. 34
De Schippers zullen zich tot dit Veer moeten bepalen en geene Buitenvrachten mogen aannemen, dan met toestemming van den Burgemeester.

Art. 35
Gedurende het Laden en Lossen, zal in of op het Schip geen Tabak moegen worden gerookt, zijnde de Schipper voor zijne Knegts aansprakelijk.

Art. 36
De Schippers zullen geene Goederen mogen inladen, voor dat die bij den Kommissaris zijn aangeteekend.

Art. 37
De Kommissaris zal alle mogelijke zorg dragen voor de ter inlading gebrachte Goederen, en ter voorkoming van schade, op het goed inladen van dezelve letten.

Art. 38
De Kommissaris zal alle ter inlading gebragte Goederen, in een Register, voor dit Veer te houden, aanteekenen, met vermelding van den naam des Afladers en van dengenen voor wien dezelve zijn bestemd, benevens de Merken en Vrachtloonen naar het Tarief, gelijk ook de verschotten die gedaan zijn.

Art. 39
De Vrachtloonen en Verschotten zullen ook dien overeenkomstig door den Kommissaris, op de Adressen worden gesteld.

Art. 40
De Kommissaris geeft aan iedere Schipper eene nauwkeurige Lijst van de geheele Lading mede, overeenkomstig het Register in Art. 18 gemeld.

Art. 41
De Schipper zal het Register en de Vrachtlijst, telkens na accoordbevinding, met den Kommissaris teekenen.

Art. 42
De vaste Legplaatsen der Scheepen te Amsterdam en te Harlingen zullen door de Regeringen worden aangewezen, en zijn de Schippers verpligt op de aangewezene plaatsen en geene andere te liggen.

Art. 43
De Schippers zullen verder moeten nakomen de verordeningen en bepalingen, welke in de Steden Amsterdam en Harlingen afzonderlijk met betrekking tot dit Veer door de Regeringen worden daargesteld, zoo ten aanzien van den tijd van Laden, Lossen, Bestellen als anderzins.

Art. 44
De Schippers zullen geene hoogere Vrachtloonen mogen vorderen of doen vorderen, dan in de hier achter gevoegde Vrachtlijst zijn bepaald.

Art. 45
De Kommissaris is verpligt alle overtredingen tegen deze Verordening die ten zijner kennis komen, in een daartoe bestemd Register aan te teekenen, en daarvan dadelijk aan den Burgemeester of zoodanige Ambtenaar, als hem door dezen tot dat einde zal worden aangewezen, kennis te geven.

Art. 46
De Schippers zijn verpligt een Exemplaar van deze Verordening en Vrachtlijst, waarvan een genoegzaam getal voor hunne rekening zal worden gedrukt, aan Boord te hebben, en zorgen dat de Kommissarissen en Bestellers ook daarvan ten allen tijde zijn voorzien, opdat een ieder, die zulks verlangt, zich kan overtuigen dat niets van hem worde gevorderd, dan het geen volgens Tarief bepaald is.

Art. 47
Alle overtredingen van het bepaalde bij deze Verordening zullen worden gestraft, met eene geldboete van Een tot Vijftig Guldens.

Art. 48
De Boeten worden geïnd en bekeeren naar de Wet.

Art. 49
De Regeringen der beide Steden behouden aan zich deze Verordening te veranderen of te vermeerderen, onder goedkeuring van Hun Ed. Groot Achtbaren de Gedeputeerde Staten.


Artikel, hoeveelheid prijs
Aalskorven, het stuk f. 0,10
Aardakers, het mud f. 0,25
Aardappelen, het mud f. 0,15
Kooplieden, daarmede rondreizende, voor ieder mud boven de 10 f. 0,10
Aarde, (Pijp-, Pot-, en Klei-), de 50 Ned. pond f. 0,10
Aardewerk, het krat f. 1,30
     dito, de mand of korf f. 0,85
     dito, de kist naar mate de grootte van f. 0,20 tot f. 0,80
Ajuin, het mud f. 0,15
Aluin, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Amandelen, (ongepelde), de 50 Ned. pond f. 0,20
     dito, (gepelde), dito f. 0,25
Ankers (Zie IJzer),  
Ansjovis, de ton f. 0,40
Anijszaad, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Arak (Zie Jenever), f. 0, --
Asch, (Pot-, Weed- of Soda-), de 50 Ned. pond f. 0,12½
Azijn, de 20 vaten f. 5, --
     dito, het Ned. Vat f. 0,30
Meerdere of mindere hoeveelheid naar evenredigheid.  
Baal of Zak Koopmans goederen, inhoudende, 26 Ned. pond en daar boven f. 0,30
Baal of Zak,, 25 Ned. Pond en daar beneden f. 0,20
Baarden (Walvissch-), de 50 Ned. pond f. 0,15
Baleinen, f. 0,15
Bed en Peuluw, f. 1, --
Behangsel Papier, het gewone Pak f. 0,40
Bezems, de bos van een douzijn f. 0,10
Beziën (Jenever-), de 50 Ned. pond f. 0,15
Bier, het Ned. vat f. 0,30
Biezen, het voeder f. 2, --
Beijen, de stok of korf f. 0,30
Beijenkorven (ledige), het stuk f. 0,15
     dito, het douzijn f. 0,60
Blaauwsel, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Blik, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Bloemen, de tobbe f. 0,40
     dito, de pot f. 0,07½
Boeken, de 50 Ned. pond f. 0,50
Boenders, de schift van 4 douzijn f. 0,30
Bokking, de mand van 200 stuks f. 0,25
     dito, de ton van 1000 stuks f. 0,40
Bolsters of Doppen (gebrande), het mud f. 0,15
Bombazijn, de Pakken van 50 Ned. pond f. 0,40
     dito, het stukje f. 0,05
Boomen, in manden en tobben van 20 a 30 palm 't stuk f. 0,60
Kleinere en grootere naar evenredigheid.  
Boomen, in Potten allerlei van f. 0,40 tot f. 0,10
     dito Plantsoen, de bos van een douzijn f. 0,50
     dito (Vrucht) in manden of Pakken, per mand of pak f. 0,50
Boonen (Paarden of andere), (Zie Granen)  
Borstels, de mand f. 0,60
     dito onbewerkte, de 50 Ned. pond f. 0,25
Boter, Hollandsche of Vriesche bij partij, het vaatje van 40 a 45 Ned. pond f. 0,15
     dito dito dito, dito 20 a 25 Ned. pond f. 0,10
     dito dito dito, dito 10 a 15 Ned. pond f. 0,05
     dito, dito per enkele fust f. 0,20
     dito (uitlandsche), per 500 Ned. pond f. 1,20
     dito dito mindere hoeveelheid dan 500 Ned. pond, per 50 Ned. pond f. 0,12½
     dito dito (in bakken), als voorgaande Artikel.  
Bottels of Flesschen, per 100 stuks f. 0,30
     dito, wanneer de partij meer dan 1000 st. bedraagt, per 100 stuks f. 0,20
Brandewijn, (Zie Jenever)  
Brandhout, (Zie Houtwaren)  
Brief met een Mandje of Pakje, f. 0,20
Bureau, Chiffoniere, Secretaire of Buffet (één), f. 1,50
Buskruid, de 50 Ned. pond f. 1, --
NB. Alvorens het buskruid te laden of te lossen, of op den Wal te liggen, zal daarvan aan den Kommissaris of Beurtschipper worden kennis gegeven.  
Bronwater per Kruik tot 10 Kruikenhet stuk, per Kruik tot 10 kruiken f. 0,03
     dito, bij partij, de 100 kruiken f. 1,25
Cement of Tras, het mud f. 0,25
     dito, bij partij, de 100 kruiken f. 0,12
Chais of Fourgon, een f. 3,50
Chocolade, de 50 Ned. pond f. 0,15
     dito, een kistje f. 0,30
Cichorei, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Citroenen, de groote kist, ton of mand f. 0,40
     dito, de kleine dito f. 0,30
Bij partijen van 10 kisten en daarboven 20 pCt. Minder  
Cochenille, (Zie Verfwaren)  
Darmen, om tot snaren te worden gebezigd, het vaatje f. 0,20
Dekens, de rol f. 0,30
Diemet, het stuk f. 0,10
     dito, de Pakken van 50 Ned. pond f. 0,40
Dommekrachten van No. 1 tot 6, het stuk f. 0,30
     dito, de verdere Nummers f. 0,40
Doos, (een) naar mate de grootte van f. 0,15 tot f. 0,25
Drogerijen, voor zover in dit Tarief niet afzonderlijk genoemd, de 50 Ned. pond f. 0,15
Drop, (Zie Drogerijen)  
Duifsteen, het mud f. 0,10
     dito, bij het Last van 2000 Ned. pond f. 2,50
Duigen, (Zie Houtwaren)  
Dweilen, de rol f. 0,04
Duiven, eene kooi f. 0,40
Eik, (Zie Schors)  
Eendvogels en Hoenders, een groote mand f. 1, --
     dito, een gewone dito f. 0,60
     dito, een kleine dito f. 0,40
     dito, het koppel of meer tot 3 koppels ingesl. f. 0,30
Eijeren, de 100 stuks f. 0,15
     dito (kiewiets), de pot f. 0,20
Elft (gerookte), het stuk f. 0,20
     dito, de groote mand f. 0,30
     dito, de kleine dito f. 0,25
     dito (versche), een mandje f. 0,20
Erwten, (Zie Granen)  
Ezel of eene Ezelin met het Veulen, f. 1,50
Fruiten (Inlandsche), het mud f. 0,20
Meerdere of mindere hoeveelheid naar evenredigheid.  
     dito (Uitlandsche), (Zie Citroenen en Limoenen)  
Galnoten, (Zie Verwwaren)  
Ganzen, een of twee f. 0,25
Garen (Visschers), de bos van 12 Ned. pond f. 0,20
Meerdere of mindere hoeveelheid naar evenredigheid.  
     dito (Wollen en Vlas), de 50 Ned. pond f. 0,15
Garst (gepelde of Belsel), het mud f. 0,11
dit (geparelde), de 50 Ned. pond f. 0,20
Gedisteleerd, (Zie Jenever)  
Geld, de kist of zak, minder dan f. 100 inhoudende f. 0,20
     dito, dito dito van f. 100 tot f. 1000, van elke f. 100 f. 0,15
     dito, dito dito van f. 1000 en daarboven van elke f. 100 f. 0,7½
     dito (los of op Assignatie te ontvangen), van f. 100 f. 0,30
     dito, dito van f. 100 tot f. 1000 van f. 100 f. 0,15
     dito, dito dito meer dan f. 1000 per f. 100 f. 0,7½
Gember (drooge), de 50 Ned. pond f. 0,30
     dito (geconfijte), de pot of het kistje van 25 Ned. pond f. 0,15
Gest (natte), het vat f. 0,30
     dito (drooge), de zak f. 0,30
Geweer, (een) f. 0,20
Geweeren, de groote kist per 50 Ned. pond f. 0,50
Gierst, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Glas (Venster), een korf of kist Oostersche van f. 0,60 f. 0,40
     dito, een korf Fransch f. 0,60
     dito, een kistje Duitsch f. 0,30
     dito (gebroken), een mud f. 0,20
     dito (gewerkt), de 50 Ned. pond f. 0,30
Gom, (Zie Drogerijen)  
Gort (Haver), een mud f. 0,20
Granen, (wanneer de partij minder dan een last bedraagt) het mud f. 0,10
Tarwe, het last f. 2,50
Rogge, het last f. 2,25
Boekweit, het last f. 2,25
Garst, het last f. 2, --
Mout, het last f. 2, --
Koolzaad en Lijnzaad, het last f. 2,50
Erwten en Boonen, het last f. 3, --
Haver, het last f. 1,50
Groenten, de mand na de groote van f. 0,20 tot f. 0,30
Grutte of Meel, het mud f. 0,20
Hair, de 50 Ned. pond f. 0,25
Haas, (een) f. 0,30
     dito, bij partij, iedere f. 0,15
Hagel, het zakje van 25 Ned. pond f. 0,25
Hammen, de 50 Ned. pond f. 0,15
     dito, één f. 0,20
Hardsteen, van de Guldens waarde f. 0,05
Haring, (Zie Zoute en gedroogde Visch)  
     dito, een klein vaatje of een kan f. 0,20
Harpuis of Harst, de 50 Ned. pond f. 0,15
Hazelnoten, het mud f. 0,25
Hazenvellen, de 50 Ned. pond f. 0,15
Hennip, de 60 Ned. pond f. 0,15
Hoeden (Mans), de ton, kist of mand f. 0,70
kleinere naar evenredigheid  
Hoedendoos, (eene) f. 0,20
Hoenders, als Eendvogels  
     dito levend, per mand f. 0,30
Hoepen of Reepen, per bos van 1000 stuks f. 1,20
kleinere bossen naar evenredigheid  
Hokkelingen, (als Koeijen)  
Hond, met adres, (een) f. 0,50
Honing, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Hop, de 50 Ned. pond f. 0,40
Horens (Koe-), per 100 stuks f. 0,60
Houtwaren, Deelen, Balken, Barkoenen, Kapravens, Bijlstelen, Kolders, Ribben, Wagenschot naar de waarde van inkoop van ieder Gulden f. 0,05
     dito Brandhout of Noordschhout, de wisse f. 1, --
     dito Juffers, van 9 a 10 ellen, de 100 stuks f. 5, --
     dito dito, van 7 a 8 ellen, de 100 stuks f. 4, --
     dito dito, van 6 ellen, de 100 stuks f. 3, --
     dito, de Vrachten der Sparren als die der Juffers te rekenen  
     dito Emmerstaven, van 100 tot 500 stuks, per 100 stuks f. 0,25
     dito dito, meerdere dan 500 dito, per dito f. 0,15
     dito Zeepduigen, de 1000 stuks f. 1, --
     dito Azijnstokken, de 100 stuks f. 3, --
     dito klaphout (Memels), f. 8, --
NB. De 660 stuks Klaphout beslaan eene volume van 30 lasten Garst.  
     dito Duigen, van 200 a 240 Ned. duimen, per schove van 60 stuks f. 1,50
     dito Duigen, van 160 a 190 Ned. duimen, per schove van 60 stuks f. 0,80
     dito Duigen, van 120 a 158 Ned. duimen, per schove van 60 stuks f. 0,60
     dito Duigen, van 100 a 119 Ned. duimen, per schove van 60 stuks f. 0,50
     dito Duigen, van 75 a 99 Ned. duimen, per schove van 60 stuks f. 0,40
     dito Duigen, van 50 a 74 Ned. duimen, per schove van 60 stuks f. 0,25
     dito, en van Stafenden beneden de 50 Ned. duimen f. 0,15
     dito, Pijpenstaven, Okshoofdstaven en Brandewijnstaven, per wisse f. 1,40
Houtskolen, het mud f. 0,15
Huiden (natte of gezouten, Koe of Paarden), per stuk f. 0,15
     dito dito, bij partij, het stuk f. 0,10
     dito (drooge of inlandsche), de 100 stuks f. 6, --
     dito mindere hoeveelheid, het stuk f. 0,08
Jenever, Brandewijn en alle gedisteleerd, het Ned. vat f. 0,25
Andere fust in evenredigheid  
IJzer (Ruw-, Band-, Staaf-, Plaat-, Gegoten en Oud), de 50 Ned. pond f. 0,12½
     dito, in Vat of Mand, de 50 Ned. pond f. 0,30
Indigo, de 50 Ned. pond f. 0,25
Juweelen, Paarlen en Edele Gesteenten, van de waarde als Geld  
Jukken, een enkele f. 0,20
     dito, bij de partij, het stuk f. 0,10
Kaarssen, de 50 Ned. ponden f. 0,20
     dito bij partij, dito dito f. 0,15
Kaas, per 50 Ned. pond f. 0,30
     dito bij meer dan 50 Pond, dito dito f. 0,15
     dito, eene enkele f. 0,10
Kaatsballen, eene groote baal f. 0,40
     dito, eene kleine dito f. 0,20
Kabel, (Zie Touw)  
Kabinet, een groot f. 3, --
kleinere naar evenredigheid  
Kagchel, en ijzer- of koperen Vuurhaarden met het toebehooren, naar de grootte van f. 0,60 tot f. 0,30
Kakao, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Kalf, (een Vet) f. 1, --
     dito, (een Nuchter) f. 0,50
Kaneel, Zie Specerijen  
Kandij, (Zie Suiker)  
Kapoenen, het koppel of meer tot 3 koppels ingesl. f. 0,20
Karn, eene f. 0,30
Kast, eene naar de grootte van f. 0,50 tot f. 2,50
Kastanjes, de baal of mat f. 0,25
     dito, bij de partij dito f. 0,20
Katoen (ruw), de 50 Ned. pond f. 0,15
     dito (gesponnen), de 50 Ned. pond f. 0,15
Kemelshair, de 50 Ned. pond f. 0,25
Kersen, een mandje f. 0,15
Kinderstoel, ééne f. 0,40
Kist, eene naar de grootte van f. 1,50 tot f. 0,20
     dito (Matrozen of Dienstboden), eene f. 0,30
     dito (volle Kraam of Markt), eene naar de grootte van f. 6, -- tot f. 3, --
     dito (ledige Kraam of Markt), eene f. 1,50
     dito of Kistje Winkelwaren, uitgedrukt, (Zie Baal of Zak)  
Klavier of Forte Piano, een f. 1,50
Klompen, de 100 paren f. 1,25
Knollen, een mud f. 0,15
     dito, de mand met adres f. 0,20
     dito, voor Kooplieden daarmede rondreizende, boven de 10 mud, de mud f. 0,10
Koe of magere Os, één f. 4, --
     dito dito, twee f. 6, --
     dito dito, drie f. 8, --
     dito, meerder als drie, per stuk f. 1,50
Koeken (Lijn-, Raap- of Hennip-), de 1000 stuks f. 2,25
     dito dito, de 100 stuks f. 0,25
Koek-kist (volle), eene f. 0,50
     dito (ledige), f. 0,15
Koets, eene f. 6, --
Koffer, eene naar de grootte van f. 0,40 tot f. 0,50
Koffij, in balen of vaten, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Konijnen, eene of meer, tot 2 koppels ingesloten f. 0,20
     dito, bij de partij, het koppel f. 0,10
Koper (nieuw gewerkt), de 50 Ned. pond f. 0,40
Koper, in staven of oud, f. 0,30
Koperrood, per 50 Ned. pond f. 0,12½
Kraam (Markt-, Wafel- of Koek-), eene f. 6, --
Krenten, de 50 Ned. pond f. 0,12½
     dito, de boot f. 3, --
     dito, de halve boot f. 1,50
Krijt, gemalen of in stukken, de 50 Ned. pond f. 0,10
Kruideniers-Waren, voor zoo verre in dit Tarief niet afzonderlijk genoemd, beneden de 15 Ned. pond f. 0,15
     dito, van 15 a 50 Ned. pond f. 0,20
     dito, boven de 50 Ned. pond f. 0,12½
Kruiken (ledige), van 6 tot 10 stuks, van f. 0,10 tot f. 0,20
     dito, dito bij 100 stuks f. 0,50
Kurk, de 50 Ned. pond f. 0,30
Lakens en Stoffen, het stuk f. 0,40
Lakmoes, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Lam of Zuiglam, (een) f. 0,30
Latafel, (een) f. 0,50
     dito, een Gladhout f. 0,70
Leder, de 50 Ned. Pond f. 0,15
Ledikant of Lit d'ange, (een) f. 1, --
     dito, klein, (een) f. 0,50
Leijen of Schalien, de 1000 stuks f. 1,25
Lijm, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Limoenen of Cina's Appelen, de kist f. 0,40
Limoenen, de halve kist f. 0,30
     dito (gezoute), de pijp f. 0,30
Limoensap, het Ned. vat f. 0,30
Linnen in pakken, de 50 Ned. pond f. 0,15
     dito (Vlaamsch), bij partij, per stuk f. 0,25
     dito, een enkel stuk f. 0,20
     dito, van Hennip, per 50 Ned. pond f. 0,15
Lint, per 50 Ned. pond f. 0,50
Lompen (grove), per 50 Ned. pond f. 0,12½
     dito (witte), per 50 Ned. pond f. 0,15
Lood (oud), per 50 Ned. pond f. 0,10
     dito (nieuw), per 50 Ned. pond f. 0,10
Loodwit, per 50 Ned. pond f. 0,10
Mand gevuld, (Zie Baal of Zak)  
Mangel, een van f. 2,50 tot f. 2, --
Mantelzak of Valies, een naar de grootte van f. 0,30 tot f. 0,20
Manufacturen (Wollen, Linnen of Katoenen), de 50 Ned. pond in kisten of pakken f. 0,25
     dito zijde, dito f. 0, --
Marmer aan stukken of gemalen, de 50 Ned. pond f. 0,20
Matten (Vloer), de rol f. 0,15
     dito, de bos f. 0,10
Meekrap, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Meel (Lijm- of Pel-), de 50 Ned. pond f. 0,10
Melkmouen, het stuk f. 0,10
     dito, bij het dozijn, per stuk f. 0,05
Menie, per 50 Ned. pond f. 0,12½
Mineraal-Water, de 100 Kruiken f. 1,50
Molensteen, de 50 Ned. pond f. 0,15
Mosselen, de ton f. 0,40
Mosterdzaad, de 50 Ned. pond f. 0,15
Noten (Okker of Hazel), de ordinaire baal f. 0,25
Oesters, de ton f. 0,40
Olij (Boom-), het Ned. vat f. 0,30
     dito, een kleiner tonnetje f. 0,20
     dito (Raap-, Lijn-, Hennip-, of Traan-), boven de 10 vaten of 1000 kannen, 20 ten 100 minder  
Oranjeschillen, de 50 Ned. pond f. 0,15
Orleans, de 50 Ned. pond f. 0,15
Os, als Koeijen  
Voor het gebruik der Broek bij het laden en lossen boven de Vracht, 30 cents per stuk  
Paard, (een) f. 5, --
     dito, bij partij elk f. 3, --
Pak met allerhande Waren, (Zie Baal of Zak)  
Pakje, (een klein) f. 0,20
Paket met Papieren, naar de waarde tot f. 1000 f. 0,50
     dito dito, voor elke f. 1000 meer f. 0,25
Pakmand met Koopmanswaren, (Zie Baal of Zak)  
Pannen (Dak-) of Plavuizen, de 1000 stuks f. 3, --
Papier (graauw), een en een half ponds en daar beneden, de riem f. 0,15
     dito dito, bij de partij f. 0,7½
     dito dito, boven het een en een half ponds, f. 0,20
     dito dito, bij de partij f. 0,10
     dito (grijs- en schrijf-) enz., de 50 Ned. pond f. 0,15
Paruikedoos, eene f. 0,20
Patrijzen, het Koppel tot 2 Koppels ingesloten f. 0,40
Pelterijen, de 50 Ned. pond f. 0,30
Pennen, de 50 Ned. pond f. 0,30
Peper, de 50 Ned. pond f. 0,15
Piment, de 50 Ned. pond f. 0,20
Pijpen (lange Tabaks), de ton van 20 gros f. 1,50
     dito, dito, de ton van 10 gros f. 0,80
     dito, korte dito, de ton van 20 gros f. 1, --
     dito, dito, (de bokkington) f. 0,50
     dito, dito, de hooge mand f. 0,40
     dito (lange Tabaks), een mandje of een gros f. 0,25
     dito, dito, meer dan een mandje, ieder f. 0,10
Pik, (Zie Teer)  
Plavuizen, (Zie Pannen)  
Pleister, de 50 Ned. ponden f. 0,15
Poeder, de 50 Ned. ponden f. 0,15
Porcelein, de 50 Ned. ponden f. 0,25
Potten, Pannen en Schotels (gebakken), de 100 worp f. 1,50
     dito, Schotelgoed, het douzijn f. 0,07½
Potlood, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Potasch in fusten, (Zie Ascche)  
Pruimen (gedroogde in vaten), de 50 Ned. pond f. 0,12½
Pruimendanten, de geheele kist f. 0,20
     dito, bij partij, de geheele kist f. 0,15
     dito, de halve kist f. 0,15
     dito, bij partij, de halve kist f. 0,10
Raamkoord, de rol van 25 pond f. 0,10
     dito, grootere of kleinere naar evenredigheid  
Randsel, een f. 0,20
Raspen (Snuif-), het stuk f. 0,10
Reiszak, een naar de groote van f. 0,30 tot f. 0,20
Riet (gevlochten), de bos f. 0,15
     dito (Spaansch), de bos f. 0,20
Rijst, in vaten, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Rotting (bind), de bos f. 0,20
Rozijnen, in vaten, de 50 Ned. pond f. 0,12½
     dito, een kistje f. 0,20
     dito, een half kilo f. 0,15
Run, het mud f. 0,15
Saaijet, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Salpeter, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Schaap, (een) f. 0,30
Schapenvachten of vellen, de 100 stuks f. 3, --
     dito dito, een f. 0,10
Schoppen (Houten), 100 stuks f. 1,20
     dito (beslagen), 100 stuks f. 1,60
Schors of Boombast, de Zak van 150 Ned. pond f. 0,45
Schotels, gebakken, (Zie Potten)  
Sellerij, de bos van 8 tot 12 bosjes f. 0,20
Siroop, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Slede (IJs), eene f. 0,30
     dito (Arre), eene f. 1,50
Slijpsteenen, van den gulden waarde f. 0,05
Smeer, Koet of Talk, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Sneppen, een Koppel of meer tot twee ingesloten f. 0,20
Spaan, de 50 Ned. pond f. 0,25
Specerijen, beneden 15 Ned. pond f. 0,20
     dito, van 15 tot 50 Ned. pond f. 0,30
     dito, boven de 50 pond, per 50 Ned. pond f. 0,20
Spelden, de 50 Ned. pond f. 0,15
Spek, de 50 Ned. pond f. 0,15
Spiegelkist, eene naar de groote van f. 3, -- tot f. 1,50
Spijkers, in vaten of manden, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Steenen (IJssel), de 1000 stuks f. 1, --
     dito, Geldersche Mop, f. 2, --
Steenkolen, de 15 Mud f. 3, --
     dito, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Steur, het Vaatje f. 0,20
Stijfsel, de 50 Ned. pond f. 0,15
Stoelen, de zes f. 0,60
     dito (Leuning), het stuk f. 0,15
Stokvisch, de 50 Ned. pond f. 0,20
     dito, bij partij f. 0,15
Stoven, het douzijn f. 0,30
Stroo, de 50 Ned. pond f. 0,30
Suiker (geraffineerde), in Vaten f. 0,15
     dito (ongeraffineerde), in Vaten, de 50 Ned. pond f. 0,12½
     dito (Brood), f. 0,15
     dito (Kandij), de pot of het halve kistje f. 0,10
     dito (Kandij), het geheele kistje f. 0,15
Sumak, de baal van 100 pond f. 0,12½
Tabak, in bladen, het vat f. 1, --
     dito, dito, de 50 Ned. pond f. 0,12½
     dito, gekorven, in rollen, Karotten of Snuif, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Tafel, een van f. 0,50 tot f. 0,40
Talk, (Zie Smeer)  
Teer of Pik, het Last f. 3,25
Tegels (verglaasde Vloertegels) als heelbakken, de 1000 stuks f. 2,50
     dito dito, als drielingen, de 1000 stuks f. 1,80
     dito dito, als halfbakken, de 1000 stuks f. 1,40
Thee, de geheele kist f. 0,30
     dito, de halve dito f. 0,25
     dito, de kwart dito f. 0,20
     dito, de achtste dito f. 0,15
Andere fust naar evenredigheid.  
Tin (onbewerkt) of in blokken, de 50 Ned. pond f. 0,12½
     dito, (gewerkt), f. 0,17½
Ton of Tonnetje Winkelwaren, niet bijzonder uitgedrukt, (Zie Baal of Zak)  
Touw (geslagen), bij partij, de 50 Ned. pond f. 0,15
Traan, (Zie Olij)  
Tras of Cement, het mud f. 0,25
     dito, bij partij, het mud f. 0,12½
Trommel, een na de grootte van f. 0,20 tot f. 0,30
Vaatwerk (ledige), het stuk naar de grootte van f. 0,30 tot f. 0,05
Valies, (Zie Mantelzak)  
Varkens, een mager of een overlooper f. 0,60
     dito, een vet f. 0,75
Veeren, de 50 Ned. pond f. 0,50
Verfhout en Verwwaren, de 50 Ned. pond f. 0,12½
Veulen, een f. 2, --
Voor het gebruik der Broek bij het laden en lossen, 30 cents daarenboven.  
Visch, gezouten en gedroogde, de ton f. 0,40
     dito, dito, de halve ton f. 0,25
     dito (versche) in dit Tarief niet bijzonder uitgedrukt, het mandje f. 0,20
Vlas, de 50 Ned. pond f. 0,15
Vleesch, de 50 Ned. pond f. 0,15
Vijgen, van 1 tot 4 matjes, per matje f. 0,10
     dito, mindere matjes, de 50 Ned. pond f. 0,12½
     dito, een kistje f. 0,15
     dito, een doos f. 0,10
Vloersteenen, (albaste, witte of blaauwe) van 2 ½ palm, het stuk f. 0,03
grootere naar evenredigheid.  
Vuursteenen, de 50 Ned. pond f. 0,15
Wagen, een drie banks f. 6, --
     dito, een twee dito f. 5, --
     dito, een speel- f. 4, --
     dito, een groote hand-, krui- of schuijer- f. 1, --
     dito, een kleine dito f. 0,40
Wannen, het stuk f. 0,05
     dito, bij partij, de 25 stuks f. 1, --
Was, de 50 Ned. pond f. 0,15
Weerglazen of Thermometer, Barometer enz., het stuk f. 0,30
Wijn, op fust, het Nederl. Vat f. 0,30
     dito, de 20 Vaten f. 5, --
     dito, op Flesschen, de 39 Ned. Kan f. 0,40
Wol, de 50 Ned. pond f. 0,30
Zaden (Tuin-, Azijn-, Komijn-), de 50 Ned. pond f. 0,15
     dito (Klaver), de 50 Ned. pond f. 0,15
Zak, (Zie Baal)  
Zakken (ledige), de bos f. 0,20
Zalm, een, twee of drie, per stuk f. 0,20
     dito, meerdere, het stuk f. 0,10
Zark (zware molensteen), per 50 Ned. pond f. 0,15
     dito, marmer-blokken, dito f. 0,20
     dito, dunne marmeren platen, dito f. 0,25
Zeep (harde), de 50 Ned. pond f. 0,12½
     dito (groene), de ton van 120 pond f. 0,40
Zeven, (ééne) f. 0,20
     dito, bij partij, het stuk f. 0,05
Zeil (Molen), een f. 0,30
     dito (Scheeps), een f. 0,80
Zeildoek, de rol f. 0,10
Zilver of Zilverwerk, als Geld  
Zout (geraffineerd), de 50 Ned. pond f. 0,12½
     dito (ruw), de 2000 Ned. pond f. 2,25
Zwartsel, bij partij, de ton f. 0,03
Zwavel (geraffineerde), de 50 Ned. pond f. 0,12½
     dito (ruwe), het last f. 2,50
Voorts zullen alle de voorwerpen, welke niet afzonderlijk in dit Tarief zijn uitgedrukt, worden berekend in vracht naar zoodanige daarin uitgedrukte voorwerpen, als waarmede dezelve de meeste overeenkomst hebben.  


Bovenstaande verordening en Tarief gearresteerd bij de Raden van de Steden Amsterdam en Harlingen.

Harlingen, den 20sten Augustus 1835.
J. RODENHUIS.
Ter ordonnantie van dezelve,
K. BLOK.

Amsterdam, den 7den October 1835.
F. VAN DE POLL.
Ter ordonnantie van dezelve,
W.J. BACKER.

Goedegekeurd door de Gedeputeerde Staten van Vriesland,
Leeuwarden, den 28sten October 1835.
VAN ZUIJLEN VAN NIJEVELT.
Ter ordonnantie van H. E. Gr. Achtb.
De Griffier der Staten,
L. IJPEIJ.

Goedgekeurd door de gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Haarlem, den 5den November 1835.
VAN TUIJLL.
Ter ordonnantie van dezelven,
De Griffier der Staten van Holland,
Bij afwezen
Het Lid van de Gedeputeerde Staten,
J.P. TEDING VAN BERKHOUT.