Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Grietje Aafkes huwt met Sipke Freerks; BS huw 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de navolgende Acte van homologatie het daarachter gestelde vonnis gegeven. Op heden den Een en twintigste apr Een duizend acht honderd vijftien Compareerden voor ons fungerende Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad, in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen Bonne Hayes Brouwer, Meester Schoenmaker, Sjerk Hendriks Coetstra, Zoutbrandersknegt, Sake Bauwkes Dijkstra, Zoutbrandersknegt, Pieter Pieters Schellingwouw, Schoenmaker, Pieter Dirks Terpstra, Winkelier, Simon Haantjes Molenaar, Meester huistimmerman, en Dirk Buisman, Koopman, alle wonende te HRL geloofwaardig, en van Competenten Ouderdom. Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt Zijn een Acte van bekendheid te passeren, ten behoeve van Atze Sipkes de Vries varendsgezel, wonende te HRL, Wiens ouders Zijn geweest Sipke Freerks en G.A., gewoond hebbende te Franeker. Welk verzoek Zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde Atse Sipkes de Vries is geb te Franeker den agtste mei Een duizend Zeven honderd agt en Zestig, dat dezelve geen Acte van geboorte of doop kan produceren, door dien dezelve niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had. Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat Zij deze Atze Sipkes de Vries niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en Zijne Ouders hebben gehad, waardoor Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten Overtuigd houden. en hebben de Comparanten na gedane voorlezinge de tegenwoordige Acte van bekendheid met ons, en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Burgemeester dezer Stad op het Getuigenis van twee geloofwaardige personen in dato den agtiende dezer maand apr ten gevolge van he Besluit van Z.M. in dato den negende mrt Jongstleden no. 13 afgegeven volkomen is gebleken, dat deze Atze Sipkes de Vries, onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato in het hoofd dezes gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den twee en twintigste apr 1815 folio 115 Verso vak 3
Jan Harmens Aakster geboortig van Pekel A, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. L. Albada als Commissaris op 20 mei 1802. (burgerboek); op 2 feb 1804 heeft notaris Vettevogel uit naam van J.H.A. aan de Geregte verklaart zich niet langer als burger van deze stad te zullen gedragen. (burgerboek); schipper; zegt zijn burgerschap op; W. Vettevogel is notaris; het wordt aangetekend in het burgerboek 2 feb 1804. (GAH50)
Jan Batist van Aal granadier onder comp. van den collonel commandant van Swanenburg, ende Susanna Michielsen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Isaac Eichhorn, goede bekende, 2 jul 1791; ondertrouw HRL; J.B. vA., Granadier onder de Compie van Collonel Commandant van Swarenburg, en Susanna Michiels, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 jul 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Harmanus van Aalderen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:2:0 wegens geleverde knopen aan het Weeshuis, kwit. no. 7, 15 okt 1765. (GAH1095)
Sikke Aalders ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde balsteen aan de Zeewerken f. 412:10:0 op 29 jun 1774
Auke Aales geb 29 jan 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, zv Aale Johannis en Sjoerdje Aukes
Jan Aales geb 1 sep 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL, zv Aale Jans en Beitske Johannes
Sjoukje Aales geb 14 nov 1784, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL, dv Aale Johannes en Sjoerdje Aukes; dopen Grote Kerk HRL
Tyttie Aalkes huwt met Sierk Foppes, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 nov 1767
Gerrit van Aalsburg geb 1802 Spijk, huwt met Aaltje Jans Oosterhout op 28 aug 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17 aug 1828, arbeider, wonende HRL 1828; zv Jan vA, (gk), en Aagje van Kley (gk), beiden wonende te te Spijk, buurt Gorinchem; BS huw 1828
Jan Aalts gemeentebestuur betaalt aan de Stadsarmekamer wegens gedane diensten aan de persoon van J.A. f. 17:6:0
Jan Aanes J.A. en Evertje Gerrits, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Riemke Jans, geb 7 may 1785, ged 29 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Jans, geb 17 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Jans, geb 9 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL
Janke Aanes huwt met Jakob Edes, kind: Pieter Jakobs, geb 26 nov 1788, ged 30 dec 1788 Grote Kerk HRL
Thomas Aanes geb 5 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, zv Aane Iebes, (ook wel: Ale Yemes), en Annigje Jans
Hendrik Aans geb 13 okt 1795, ged 10 nov 1795 Grote Kerk HRL, zv Aan Hendriks en Marijke Tjepkes Blok
Tjepke Aans geb 8 jan 1797, ged 5 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Aan Hendriks en Marijke Tjepkes Blok
Yve Aans ged 28 apr 1768 Westerkerk HRL, zv Aan(=Ane) IJeves en Antje Jans Reichenbach
Marijke Aants zie: Visser
Sytske Aants huwt met Dooitse Meinsma; BS ovl 1858
Cornelis Sj Aardenburg vroedsman C.A. en juffrouw Wopkie Buma, beide van HRL, geproclameert den 18-20 en getrout den 25 sep 1757; huw.reg. N.H. HRL; kind: Sjoerd Cornelis Aardenburg, ged 16 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Willem Bith Aardenburg, geb 25 okt 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jannetje Beth Aardenburg, geb 15 feb 1775, ged 19 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Itske Cornelis Aardenburg, ged 22 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Antie Cornelis Aerdenburg, ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Antje Cornelis Aardenburg, ged 9 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Wopke Sijboldus Buma, ged 26 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Wopco Sijbout Buma Aardenburg, ged 7 feb 1764 Grote Kerk HRL; kind: Zijbout Buma Cornelis Aardenburg, ged 1 mei 1770 Grote Kerk HRL, vader burgemeester; burgemeester in 1770, wonende te HRL. 1792 en 1800-02; afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten in de vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesentie van de voogden van het Weeshuis op den raadhuize binnen HRL den 19 decemb. 1781. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening van den rendant, en de subscriptie van mij secretaris. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, F. Acronius, L.W. Steensma, C.A., Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Pieter Tetrode, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, J.H. Olinjus, Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg. (GAH1112); id. dd 28 dec 1782. E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg, B. vn der Meulen, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd F. Schrik, S. Rienstra, J.H. Olinjus, Jaane van Slooten, S. Hoornstra, F. Acronius, C.A., A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); ontvangt van de rendant f. 30:0:3, 1e Tontine, 5e classe, no. 8, ten lijve van C.A., may 1776. (GAH1060); id. f. 30:0:13, may 1777. (GAH1060); id. f. 30:17:8, may 1778. (GAH1060); de uitgaaf tbv de nieuwe kerk bedraagt f. 75377:1:0 en de ontvang f. 58883:2:4, zodat de meerdere uitgaaf bedraagt f. 16849:18:12, welke de rendant in de ordinaris grote Stadsrekening voor uitgave zal moeten overbrengen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten in de vergadering vd Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde vroedschap op den Raadhuize binnen HRL. In kennisse des rendants hand, benevens de vertekening van welged vergadering, mitsgaders de subscriptie van de gezworen clercq, den 5 Januar 1779. A.J. Conradi, J.D. Toussaint, J. van Slooten, L.W. Steensma, E.F. Harkenroth, Sijds Schaaff, C.A., C. van den Burg, F. Acronius, H.W. van Plettenberg, S. Bosscha, J. Tamboeser, Joost Gonggrijp, F. vd Brugh. (GAH1060); burgemeester in 1770; ontvangt van het gemeentebestuur voor betaling van een nieuw burgemeesterskussen als burgemeester van de Stad f. 36:0:0 op 10 mei 1769; gemeentebestuur betaalt aan Olinjus ten behoeve van C.A. 200 Caroliguldens op 16 jan 1792; ontvangt van het gemeentebestuur restitutie expensen door hem gedaan tdv het Synodus f. 45:7:0 op 12 jun 1771; id. van een nieuwe smids koolmaat f. 16:6:0 op 17 jun 1771; id. wegens presidiale kosten f. 31:17:0 op 1 jul 1771; id.em, met burgemeester van Slooten, sekretaris Conradi en de boden Bentfort en Wiglenhuisen, vacatien over de Binnenwegen anno 1772: f. 52:0:0 op 23 sep 1772; id. over de Trekwegszaken over 1772 f. 104:0:0 op 23 sep 1772; id.em, met burgemeester van Slooten, vacatien over de Zeedijkszaken anno 1771: f. 78:0:0; ontvangt interesse 5e classe 6% van de tontine (orig. groot f. 40.000,-) genegotieerd tot opbouw van de Grote Kerk in 1800: f. 37:5:0, alsmede f. 18:0:2; over 1801: f. 39:6:8, alsmede f. 6:0:2; over 1802: f. 39:19:6; id. restitutie expensen jl. presidium: f. 33:12:8 op 13 jan 1770, op 15 okt 1770: f. 44:17:0 en op 6 apr 1772: f. 46:2:8; vroedsman en president-diaken in 1759; ontvangt van het Weeshuis f. 9:0:0 op 27 nov 1759 wegens thee door hem in het Weeshuis geleverd, kwit. no. 31. (GAH1088); id. f. 21:8:0 op 6 dec 1760, kwit. no. 1; (GAH1090); id. wegens levering van thee en tabak in het Weeshuis f. 10:1:0 op 22 mei 1760, kwit. no. 6; id. tot restitutie van expensen door de diaconen verlegt tot uitrusting van Pijter Andrijs varende ten oorlog: f. 45:9:0 op 18 mrt 1760, kwit. no. 5; (GAH1089); bij C.A. te HRL worden oranje-of dominusclontjes gemaakt, bij de 5 pond, 15 cent per pond, 6 apr 1774. (Friesland 1700-1795); verkoop der voormalige suikerraffinaderij der firma C.A., bij de Kerkpoort te HRL, 26 nov 1791. (Friesland 1700-1795); aan het Gereformeerde Weeshuis binnen HRL, gedaan door C.A., medevroedschap tot HRL, als gelastigde van Johanna Beth. wed. van wijlen burgemeester Wopco Buma, indertijd rentmeester van gedacht Weeshuis ''op den Raadhuise binnen HRL, voor de Agtbare Magistraat, gezworen Gemeente en Gecommitteerde vroetschappen ter presentie van de voogden van gemelde huis, en zulks van de ontvang en uitgave door deselve gehad en gedaan, sedert desselfs last gedaan en gesloten rekening van 4 dec 1760 tot 24 mrt 1761, alles met ordonnantien, quitantien, rekeningen en verdere documenten''. (GAH1090); de rendant brengt f. 732:1:012 omdat bij het slot van de laatst gesloten rekening van 4 dec 1760 gebleken is dat door de rendant meerder ontvangen is dan uitgegeven, mrt 1761. (GAH1090); komt voor uitgaaf 4 maanden tractement voor de waarneming van dit rentambt (rentmeester van het Stadsweeshuis) sedert de vorige gedane rekening: f. 33:0:0 op 24 mrt 1761. (GAH1090); aldus gedaan, (afsluiting Weeshuisboeken) gerekend en gesloten op den Raadhuise binnen HRL; in kennisse de handen van de rendant en van de nieuw aangestelde rendant C. van Velzen, benevens de vertekeningen van de heren daartoe gecommitteerd, mitsgaders de voogden van het Weeshuis en de subscriptie van mij secretaris, 11 apr 1761: C.A., L. Tabes, T. Stephani, B. Jelgersma, S. Altena, Videlius, M.K. Blok, J. Olivier, F. Acronius, A. Osinga, H. Witterman, H. Brouwer, A. Mockema, A.J. Noordga, A. Wybenga, H. Schaaf, C. van Velzen. (GAH1090); Kind uit put gered: ''Van HRL heeft men, dat aldaar op den 16 mrt 1769 het kv Tys Schild oud 1 en een tweede jaar uit een put gehaald is, zonder in ''t eerste eenige tekens van leven te geven, dat men met het zelve eerst een korten tyd op de schouder van een ander leggende gelopen is, naderhand het zelve spoedig de natte klederen uitgedaan heeft, en het gebragt in de zuikerrafinadery van de burgemeester A. alwaar men het zelve in een gepaste warmte by een kagchel in warme kleden omwonden, wryvingen met warme doeken en brandewyn geëxpliceerd heeft, door alle welke middelen het zo verre gebragt is, dat ''t duidelyk bewys van leven gaf, ''t welke verder opgewekt wierd door vlugge geest onder de neus gehouden door den chirurgyn Hasenhoek.'' (L.C. 1769)
Itske Cornelis Aardenburg ged 22 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Aardenburg en Wopkien Bum; ontvangt van het gemeentebestuur in mei 1808: f. 33:16:0 wegens 2e classe 3 1/2% van de tontine, (orig. groot 40.000 Caroliguldens), genegotieerd tot opbouw van de Grote Kerk; id. 34 Caroliguldens en 5 stvrs op 31 dec 1809; id. 37 Caroliguldens over 1810; id. f. 37:18:0 over 1811; id. 30 Caroliguldens wegens 1e classe 4% tontine (orig. groot 30.000 Car glds), genegotieerd tot de opbouw van de Grote Kerk), met half accressement; id. op 31 dec 1809, idem over en 1810 en 1811
Jannetje Beth Aardenburg geb 15 feb 1775, ged 19 mrt 1775 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Aardenburg en Wopkje Buma
(J)itske Cornelis Aardenburg zie ook: Tjeske Arjens; ontvangt van de rendant f. 20:0:0 wegens 1 jaar renthe van f. 500:0:0 ten lijve van I.C.A., 2e Tontine, 1e klasse, no. 15, jan 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060); id. f. 17:0:13, 1e Tontine, 2e classe, no. 4, may 1776. (GAH1060); id. 18- . :0, may 1777. (GAH1060); id. f. 18:0:7, may 1778. (GAH1060); ontvangt interesse 1e classe 4% van de tontine (orig. groot 30.000 gulden) genegotieerd tot opbouw van de Grote of Nieuwe Kerk, met half accressement over 1800: 30 Caroliguldens; id. over 1801, id. over 1802, id. over 1803, id. over 1804, idem over 1805, id. over 1806, id. over 1807; id. 2e classe 3 1/2% van de tontine (orig. groot 40.000 gulden) genegotieerd tot opbouw van de Grote Kerk over 1800: f. 24:15:0, alsmede f. 18:0:2; id. over 1801: f. 26:16:6, alsmede f. 6:0:2; id. over 1802: f. 27:9:6; id. over 1804: f. 30:4:0; id. over 1805: f. 33:2:0; per 1 mei 1806: f. 33:2:0; id. over 1807: f. 33:2:0; ontvangen van de rentmeester van het Weeshuis als linnennaaister aldaar f. 12:10:0 terzake tractement op 2 feb 1751, kwit. no. 1. (GAH1080), id. 1 mei 1751, kwit. no. 3 (GAH1080), id. 10 aug 1751, kwit. no. 6. (GAH1080), id. 2 nov 1751, kwit. no. 8. (GAH1080)
Sybout Aardenburg bekkenist in het 6e kwartier; benoemd tot bekkenist van het 6e kwartier in plaats van de 60-jarige koopman Blomberg op 31 mrt 1803. (GAH49); aangesteld tot Weesdiaconen harm Tamboezer, Ernst van Assen en S.A. in plaats van de afgaande Sierdsma, Pijke Piekinga en P. Hoogstra op 31 mrt 1803. (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, nr. 183, 32 jaar, gehuwd 1 mrt 1804
Zybout Buma Cornelis Aardenburg ged 1 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv burgemeester Cornelis Aardenburg en Wopkjen Buma
Sjoerd Aardenburg molenaar in 1734, ontvangt van het Stadsweeshuis wegens maalloon van rogge ten behoeve van het Weeshuis op 2 nov 1734:8-16:0; kwit no. 9. (GAH1064); id. wegens maalloon van rogge en mout ten behoeve van het Weeshuis op 1 nov 1735: f. 8:11:0, kwit. no. 12 (GAH1065); id. f. 7:19:0 op 18 nov 1738, kwit. no. 14. (GAH1068)
S.B. van Aardenburg S.B. v. A. gebruiker van wijk F-215, schoolhouder; eigenaar is dom. Florizon, 1814. (GAH204)
Sjoerd Cornelis Aardenburg wonende te HRL 1811; ged 16 mrt 1758 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Aardenburg en Wopkie Bouma; ontvangt van de rendant f. 20:0:0 wegens 1 jaar renthe van f. 500:0:0 ten lijve van S.C.A., 2e Tontine, 1e klasse, no. 14, jan 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060); id. f. 17:0:13, 1e Tontine, 2e classe, no. 3, may 1776. (GAH1060); id. f. 18:0:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 18:0:7, may 1778. (GAH1060); ontvangt interesse 1e classe 4% van de tontine (orig. groot 30.000 gld), genegotieerd tot opbouw van de Grote of Nieuwe Kerk over 1800: 20 Cargls; id. over 1801; id. over 1802; id. over 1803; id. over 1804; id. over 1805; id. over 1806; id. over 1807; id. over 1808; id. over 1809; id. over 1810; id. over 1811; ontvangt interesse 2e classe 3 1/2% van de tontine (orig. groot 40.000 gld), genegotieerd tot opbouw van de Grote Kerk over 1800: f. 24:15:0, alsmede f. 18:0:2; id. over 1801: f. 26:16:8, alsmede f. 6:0:2; id. over 1802: f. 27:9:6; id. over 1804: f. 30:4:0; id. op 1 mei 1805: f. 33:2:0; id. op 1 mei 1806; id. over 1807; id. over 1808: f. 33:16:0; id. op 31 dec 1809: f. 34:5:0; id. over 1810: 37 Caroliguldens; id. over 1811: f. 37:18:0
Tjeske Ariens Aardenburg zie ook: Tjeske Ariens; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 12:10:0 als linnayster int Weeshuys, weegens een vierde deels jaar haars tractements, ord no. 1, 7 feb 1730. (GAH1060); id. ord. no. 2, 2 mei 1730. (GAH1060); id. ord. no. 5, 25 jul 1730. (GAH1060); id. ord. no. 7, 1 nov 1730. (GAH1060); ontvangen van het Stadsweeshuis 1/4 jaar tractement f. 12:10:0 op 2 feb 1734, kwit. no 1; id. op 4 mei 1734kwit. no. 3; id. op 27 jul 1734, kwit no. 6; id. op 2 nov 1734, kwit. no. 8; (alles GAH1064); id. 8 feb 1735, kwit. no. 1; id. 3 mei 1735, kwit. no. 3; id. 26 jul 1735, kwit. no. 6; id. 1 nov 1735, kwit. no. 7. (alles GAH1065); id. 8 feb 1736, kwit. no. 1; id. 1 mei 1736, kwit. no. 3; id. 31 jul 1736, kwit. no. 6; id. 6 nov 1736, kwit. no. 10. (alles GAH1066); id. 6 feb 1737, kwit. no. 1; id. 7 mei 1737, kwit. no. 5, id. 6 aug 1737, kwit. no. 6; id. 9 nov 1737, kwit. no. 8. (alles (GAH1067); id. 4 feb 1738, kwit. no. 1; id. mei 1738, kwit. no. 5; id. 5 aug 1738, kwit. no 6; id. 4 nov 1738, kwit. no. 7. (alles GAH1068); id. 3 feb 1739, kwit. no. 1; id. 5 mei 1739, kwit. no. 5; id. 4 aug 1739, kwit. no. 6; id. 3 nov 1739, kwit. no. 8. (alles (GAH1069); id. 2 feb 1740, kwit. no. 1; id. 3 mei 1740, kwit. no. 5; id. 2 aug 1740, kwit. no. 6; id. 1 nov 1740, kwit. no. 8. (alles GAH1070); id. 7 feb 1741, kwit. no. 1; id. 2 mei 1741, kwit. no. 5; id. 1 aug 1741, kwit. no. 6; id. 7 nov 1741, kwit. no. 8. (alles GAH1071); id. 7 feb 1742, kwit. no. 1; id. 1 mei 1742, kwit. no. 3; id. 31 jul 1742, kwit. no. 6; id. 6 nov 1742, kwit. no. 8. (alles GAH1072); id. 4 feb 1744, kwit. no. 1; id. 5 mei 1744, kwit. no. 3; id. 4 aug 1744, kwit. no. 6; id. 3 nov 1744, kwit. no. 8. (alles GAH1073); id. 2 feb 1745, kwit. no. 1; id. 4 mei 1745, kwit. no. 3; id. 3 aug 1745, kwit. no. 6; id. 2 nov 1745, kwit. no. 8. (alles GAH1074); id. 1 feb 1746, kwit. no. 1; id. 3 mei 1746, kwit. no. 3; id. 9 aug 1746, kwit. no. 6; id. 1 nov 1746, kwit. no. 8. (alles (GAH1075); id. 1 feb 1747, kwit. no. 1; id. 2 mei 1747, kwit. no. 3; id. 1 aug 1747, kwit. no. 6; id. 1 nov 1747, kwit. no. 8. (alles GAH1076); id. 6 feb 1748, kwit. no. 1; id. 30 apr 1748, kwit. no. 3; id. 1 aug 1748, kwit. no. 6; id. 5 nov 1748, kwit. no. 10. (alles GAH1077); id. 4 feb 1749, kwit. no. 1; id. 1 mei 1749, kwit. no. 3; id. 1 aug 1749, kwit. no. 6; id. 14 nov 1749, kwit. no. 8. (alles GAH1078); id. 3 feb 1750, kwit. no. 1; id. 1 mei 1750, kwit. no. 3; id. 4 aug 1750, kwit. no. 6; id. 3 nov 1750, kwit. no. 8. (alles GAH1079)
Willem Bith Aardenburg geb 25 okt 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Aardenburg en Wopkjen Buma
Wobina Aardenburg geb 1808 HRL, wonende te HRL. 1839, wijk H-136; VT1839
Wopke Syboldus Buma Aardenburg ged 26 may 1767 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Aardenburg en Wopkie Buma; Wopco Sijbout Buma Aardenburg, ged 7 feb 1764 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Aardenburg en Wopkje Buma
Jan Aarents huwt met Jantje Jans, kind: Geesje Jans, geb 10 feb 1796, ged 10 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Anna van Aarsen geb 1730 HRL, ovl 22 jun 1812 HRL, huwt met Klaas Jans Heins, ovl wijk E-129; BS ovl 1812; 1824 huwelijken, ovl 1834; huwt met Klaas Hein, beyde van HRL, geproclameerd den 19 en 26 nov en den 3 desember 1752 en getrouwt den 10 dito; kind: Zijtske Klaases Heins, ged 29 dec 1757 Grote Kerk HRL; kind: Aleida Heins, geb 9 aug 1773, ged 31 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Judith Catharina Claases Heins, ged 30 aug 1761 Westerkerk HRL; kind: Judith Catharina Klaases Heins, ged 1 mei 1763 Westerkerk HRL; kind: Anna Klaases Heins, ged 6 may 1766 Grote Kerk HRL; kind: Zijtske Claases Heins, ged 7 jun 1756 Westerkerk HRL; kind: Jan Klaases Heins, ged 24 feb 1754 Grote Kerk HRL; kind: Anna Klaases Heins, ged 1 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Maria Klaases Heins, ged 17 jun 1770 Westerkerk HRL
Aurelia Magnus van Aarsen A.M. v. Aarssen, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL, dv Magnus van Aarssen en Machteltie Meinsma; huwt met Fokke Jans Faber, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 apr en getrout de 7 mei 1769; kind: Jan, geb 6 sep 1772, ged 29 sep 1772 Grte Kerk HRL; kind: Antje Fokkes Faber, ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL
Gijsbert Johannes Aarsen geb 24 jun 1784, ged 13 jul 1784 Grote Kerk HRL, zv Johannes Aarsen en Katarina Ederveen
Johanna Magnus van Aarsen ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL, dv Magnus van Arssen en Hijlkie van Eezen; huwt met Johannes Sieverin, kind: Jan Emanuel Sieverin, geb 26 jun 1789, ged 7 jul 1789 Grote Kerk HRL
Johannes Aarsen huwt met Katarina Ederveen, kind: Gijsbert Johannes Aarsen, geb 24 jun 1784, ged 13 jul 1784 Grote Kerk HRL
Magnus van Aarsen vroedsman in 1761-1765, ovl voor 1772; huwt met Machteltie Meinsma, kind: Aurelia Magnus van Aarssen, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL; kind: Maria Magnus van Aarssen, ged 4 jun 1741 Westerkerk HRL; huwt met Hijlkje van Eezen, beide van HRL, geprockelameert den 18-26 aug 1753 en getrouwt den 2 sep in de Westerkerk HRL; kind: Jan Magnus van Aarssen, ged 28 aug 1757 Westerkerk HRL; kind: Magna Magnus van Arssen, ged 7 sep 1760 Grote Kerk HRL, vader als M. v. Arssen, vroetsman; kind: Johanna Magnus van Arssen, ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1287:16:8 terzake 1 jaar voordeel vd Bank van Lening, 1761. (GAH1092); id. f. 1353:10:6, 14 mei 1763. (GAH1093); id. f. 1197:14:2, 11 mei 1764. (GAH1094); id. f. 1257:6:14, apr 1765. (GAH1095); id. f. 1171:5:6, mei 1766. (GAH1096); id. f. 44:5:8 wegens overschot van panden, 14 mei 1763. (GAH1093); id. f. 43:4:10, 26 aug 1766. (GAH1096); id. f. 38:10:14, 4 aug 1767. (GAH1097); ontv van dito f. 6:14:4 wegens verschoten gelden tot reparatie van riool en de straat, kwit. no. 1, 18 dec 1764. (GAH1095); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 38:0:0 wegens kamerhuur agter de Lombart bij Christiaan Willems bewoond, 26 aug 1766. (GAH1096); id. f. 1:0:0 zijnde grondpagt leggende op een huis bezijden de Lombart ten voordele van het Weeshuis, 26 aug 1766. (GAH1096); betaalt aan dito f. 932:9:10 wegens de suivere revenue uit de Bank van Lening voor 1 jaar, 22 apr 1767. (GAH1097); id. f. 1027:5:8 over het jaar 1768, 1768. (GAH1099); id. f. 1066:16:14 zijnde de suivere montant der interessen vd Bank van Lening van 22 apr 1768 tot 22 apr 1769, 4 sep 1769. (GAH1100); id. f. 1308:7:10 van 22 apr 1769 tot 13 mrt 1770, 17 mei 1770. (GAH1101); wed. betaalt aan id f. 655:9:0 van 13 mrt 1770 tot 22 apr 1771, 27 jun 1771. (GAH1102); bet 2000 Cglds voor ''s Weeshuis reekmeester, welke gelden vlgs goedvinden der voogden geschikt waren, om te beleggen in een negotiatie op losse renten bij deze provincie, blijkende in de uitgaaf Extraord., in dier voege ten Lands-comptoire betaald te zijn, 3 aug 1767. (GAH1097); rendante (wed. de Bruin), brengt voor uitgave de gelden aan de cassier M. vA. verstrekt, als op 17 nov 500 gld en op 3 dec 500 gld, blijkende uit twee authorisatien vd weesvoogden van gelijke data, 1768. (GAH1098); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 184:0:0 tot fournissement vd Bank van Lening, ordonn. no. 6, 26 nov 1768. (GAH1099); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1247:6:12 terzake 1 jaar interesse van 2/3 kapitaal die het Stadsweeshuis in de Bank van Lening compiteerde, 25 mei 1752 (GAH1081); id. f. 1107:11:0, 5 jun 1753 (GAH1082); id. f. 37:18:10 wegens het overschot van de verkogte panden die ten profijte van het Weeshuis komen, 28 jul 1752 (GAH1081); id. f. 44:11:2, 12 jul 1753 (GAH1082); id. f. 1034:0:14, 13 mei 1756 (GAH1085); id. 20 mei 1757: f. 995:9:0 (GAH1086); id. 3 mei 1858: f. 1242:11:4 (GAH1087); id. 13 jun 1759: f. 1414:3:12 (GAH1088); id. 15 jul 1760: f. 1129:17:04 (GAH1089); id. f. 1011:5:8, 17 mei 1754 (GAH1083); id. f. 1058:1:0, 23 mei 1755 (GAH1084); id. 22 apr 1761: f. 1423:7:0 (GAH1091); id. wegens overschot van verkochte panden die ten profijte van het Weeshuis komen: 33-3 -8, 3 aug 1756 (GAH1085); id. 16 aug 1757: f. 44:15:14 (GAH1086); id. 1 aug 1758 f. 27:19:2 (GAH1087); id. 10 jul 1759: f. 51:19:0 (GAH1088); id. f. 36:18:2, 16 jul 1754 (GAH1083); id. f. 21:7:0, 14 aug 1755 (GAH1084); id. f. 60:10:4, 28 jul 1761 (GAH1091); president-voogd A. Noordga betaalt f. 63:7:0 aan het Weeshuis wegens overgeschoten panden van de Bank van Lening door M. v. A., 22 jul 1760 (GAH1089); id. 600 Caroliguldens op authorisatie van de gezamenlijke weesvoogden, uit de Bank van Lening geligt, in vermindering van de 13.000 Caroliguldens, die het Stads Weeshuis op 29 jun 1756 in de Bank van Lening was competerende, 30 jun 1756 (GAH1085); Weeshuis betaalt 1000 Caroliguldens aan M. v. A. tot fournissement van het kapitaal in de 2/3 part van de Bank van Lening, kwit. no. 6, 18 mei 1757 (GAH1086); id. 4 okt 1757, kwit. no. 7 (GAH1086); id. 15 jul 1760, kwit. no. 12: f. 600:0:0 (GAH1089); id. 5 dec 1760, kwit. no. 1 (GAH1090); Weeshuis betaalt aan B. Dreyer 3000 gulden tot vergoeding van gelijke som aan de cassier M. v. A. voldaan op rekening van deselve 1/3 van de Bank van Lening hebbende gehad, 10 nov 1759, kwit no. 16 (GAH1088); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis, Alb. de Haas, f. 1027:5:8, zijnde de zuivere opkomst van de Bank van Lening voor het jaar 1768 (GAH1099); id. f. 184:0:0 tot fournissement van de Bank van Lening, 26 nov 1768, kwit. no. 10 (GAH1099); rendante (wed. P. de Bruin), brengt voor uitgaaf de gelden aan de cassier M. v. A. verstrekt op 17 nov en 3 dec 1767, ieder 500 gulden, tesamen also 1000 guldens, blijkende uit 2 authorisatien van de Weesvoogden van gelijke data (GAH1098); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 300:0:0 tot gebruik in de Bank van Lening voor het Weeshuis, 27 apr 1739, kwit no. 1 (GAH1069); id. f. 700:0:0, 29 apr 1739 (GAH1069); id. f. 600:0:0, 5 mei 1739, kwit. no. 3 (GAH1069); id. f. 1000:0:0, 12 mei 1739, kwit. no. 4 (GAH1069); id. f. 1000:0:0, 30 jun 1739, kwit. no. 5 (GAH1069); id. f. 1000:0:0, 18 aug 1739, kwit. no. 6 (GAH1069); id. 3 x 1000 dd 22sep, 3 nov en 1 dec 1739, kwit. nos. 7, 8 en 9 (GAH1069); id. tot fournissement voor de Bank van Lening, 5 x f. 1000:0:0, 13 jan 1740, 16feb, 8mrt, 17 mei en 23 aug 1740, kwit. nos. 1 tm 5 (GAH1070); mede-weesvoogd Jacobus Dronrijp betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 500:0:0, welke penningen der ricipis voor gepasseerd is, van de bankhouder M. v. A. zijn geligd uit de Bank, 4 jan 1741 (GAH1071); deze som is ontvangen in vermindering en ter goeder verrekening van de interessen die het Weeshuis tegoed had uit de Bank van Lening, als blijkt uit de cassiersrekening, lopende van 22 apr 1739 tot 22 apr 1741, 3 jan 1741 (GAH1071); door de bankhouder M. v. A. betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 600:0:0, welke penningen daar ricipis voor gepasseerd, uit de Bank van Lening voor het Weeshuis zijn geligd, 21 nov 1741 (GAH1071); dit zijn ook interessen als eerder vermeld, vide de cassiersrekening van 22 apr 1741 tot 22 apr 1742 (GAH1071); betaalt aan dito f. 591:4:10 terzake restant interesse die het Weeshuis voor 2/3 delen op 22 apr 1742 nog tegoed had, 30 nov 1742 (GAH1071); id. f. 970:16:04 over 21 apr 1743 tot 14 okt 1744, 14 okt 1744 (GAH1073); president-weesvoogd J. Tuininga betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 68:18:2 terzake overgeschoten panden door de bankhouder M. v. A. ten voordeel van het Weeshuis gebracht, 14 jul 1744 (GAH1073); id. f. 46:5:14, 7 jul 1746 (GAH1075); id. f. 58:3:4, 24 sep 1745 (GAH1074); M. v. A. betaalt aan dito f. 3:0:0 terzake wachtgelden die per abuis in zijn rekening waren ingebracht en dus aan het Weeshuis gerestitueert, 5 dec 1743 (GAH1073); betaalt aan dito f. 450:0:0 terzake het jaarlijks propijn komende uit de Bank van Lening ten voordele van het Weeshuis, 13 mei 1745 (GAH1074); id. f. 414:0:0 wegens 1 jaar interest van 13. 600 gulden staande in de Bank van Lening ten voordeel van het Weeshuis, 13 mei 1745 (GAH1074); id. f. 292:19:2 tot voldoening van hetgeen bij slot van rekening van 1 dec 1745 bevonden is zuiver ten profijte van het Weeshuis wegens de Bank van Lening overgeschoten te zijn, 1 dec 1744 (GAH1073); id. f. 867:15:0 in vermindering van interessen voor 2/3 deel in de Bank het Weeshuis competerende en na dato 16 mei 1746 nog 221 -3-14 en so tesamen f. 1088:18:14 tot volle provenu van provisioneel slot van rekening, verschenen 21 apr 1746, 16 mei 1746 (GAH1075); ontvangen van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 600:0:0 tot een furnissiment in de Bank de voor 2/3 parten ''t Weeshuis partisiperende, kwit. no. 1, 10 feb 1746 (GAH1075); NB: deze post is den 30 nov 1746 wederom uyt de Bank geligt, en door mij (Buma), voor ontvang voor het Weeshuis gebragt gelijk op dien dato op capittel van cassiersgelde in dese rekening kom te geblijke (GAH1075); id. 600 gulkden in mindering op de te goed zijnde interessen dd 1 apr 1747 verschenen, nog op 26 mei 1747 ontvangen van idem f. 634:9:10, en dus tesamen f. 1234:9:10 tot volle betaling van een jaar interesse die ''t Stadsweeshuis voor 2/3 deel van de Bank van Lening was competerende, volgens slot van rekening voor de heren Drie Leden en weesvoogden, gesloten 26 mei 1747 (GAH1076); mede-weesvoogd Tj. Radsma betaalt aande rentmeester van het Stadsweeshuis f. 30:0:8 wegens overschot van beleende panden in de Bank van Lening van 1745 tot 1746 overgebleven door de bankhouder M. v. A. aan het Weeshuis gerestitueert, 18 jul 1747. (GAH1076); id. f. 41:4:0 door de mede-weesvoogd Dreyer, 28 jul 1749 (GAH1078); M. v. A. betaalt aan mede-weesvoogd Dreyer f. 600:0:0 terzake dat op ordre van weesvoogden uit de Bank van Lening voor 2/3 aandeel van het Weeshuis is geligt, 7 nov 1747 (GAH1076); id. 19 okt 1748 (GAH1077); id. 19 feb 1749 (GAH1078); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 400:0:0 tot fournissement van kapitaal voor het Weeshuis in de Bank van Lening, kwit. no. 1 30 mei 1747 (GAH1076); Dreyer betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 200:0:0 op een recipis van de weesvoogden gepasseert in vermindering van interessen, nog op 17 jul 1748 op dezelven voet ontvangen f. 300:0:0, nog op 13 aug 1748 op gelijke wijze ontvangen f. 500:0:0, nog 15 aug 1748 ontvangen f. 204:17:12, dus tesamen f. 1204:17:12, zijnde het slot van rekening van interessen van 1747 tot 1748, 19 jun 1748 (GAH1077); id. f. 514:18:2 tot voldade van de interessen des jaars 22 apr 1749 verschenen, bedragende voor 2/3 deel aan het Weeshuis f. 1114:18:2, welke som met bovenstaande 600 gulden in vermindering reeds betaald, 12 aug 1749 (GAH1078); id. f. 1016:14:8 terzake 1 jaar interesse uit de Bank van Lening, die het Weeshuis voor 2/3 deel was competerende, 26 jun 1750 (GAH1079); id. 1047- 18-14, 2 jun 1751 (GAH1080); id. f. 31:13:0 terzake overschot van de verkochte panden, die ten profijte van het Weeshuis komen, 7 jul 1750 (GAH1079); rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de vroedsman M. v. A. het zuivere revenu uit de Bank van Lening voor 1 jaar, 22 apr 1767, (cassiersglden): f. 932:9:10; id. van M. v. A. wegens overgeschoten panden, mei 1766 verschenen, 4 aug 1767, (cassiersgelden): f. 39:10:14 (GAH1097); id. 2000 gulden voor ''s Weeshuis rekening, welke gelden volgens goedvinden der voogden geschikt waren, om te beleggen in een negociatie op losse renten bij deze provincie, blijkende in de uitgaaf extraord. in dier voege ten Lands Comptoir betaald te zijn, (extraord. ontvang), 3 aug 1767 (GAH1097)
Antie van Aarssen huwt met Klaas Heins, kind: Magnus Klaases Heins, ged 18 nov 1759 Westerkerk HRL
Geertruyd Maria Magnus van Aarssen huwt met Douwe Jans Faber, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 apr en getrout de 6 mei 1770; ovl 15 nov 1792 HRL, oud 51 jaar; kind: Jan, geb 7 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Magteld Faber, geb 28 okt 1773, ged 23 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Magnus Douwes Faber, geb 28 apr 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL
Jan Magnus van Aarssen ged 28 aug 1757 Westerkerk HRL, zv Magnus van Aarssen en Hijlkie van Eesen
Maria Magnus van Aarssen ged 4 jun 1741 Westerkerk HRL, dv Magnus van Aarssen en Machtilda Meinsma
Arjen Aarts van HRL, huwt met Baukje Pijters van Pingjum, geproclameerd de 23-30 apr en de 7 en getrout de 9 mei met attestasie 1769; huw.reg. N.H. HRL
Cornelis Aarts zie Zijlstra; K.A. en Foekje Kornelis Zijlstra, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 21 mrt 1779 ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Joukje Kornelis, geb 11 feb 1780, ged 12 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Kornelis, geb 5 okt 1784, ged 31 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Aart Cornelis, geb 6 jan 1788, ged 5 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aart Kornelis, geb 23 mrt 1790, ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 271:5:0 terzaake geleverde zoete waren en oly, quit. no. 59, 30 nov 1790. (GAH1122); bij hem ''de glasen ingegooid'' met sneeuwballen door Douwe van der Woude en Jan Antony, 5 mrt 1803. (GAH50); ontvangen van het gemeentebestuur bij anticipatie tot hoeding der kosten van de touwpluiserij, volgens besluit van het gemeentebestuur 500 Cargls, kwit. 18 feb 1803; bekkenist van het 3e kwartier; Roelof Meints en C.A. is ontslag verleend als bekkenisten van het 8e kwartier wegens hun toereikende jaren, 20 dec 1804. (GAH50); vermeld in het nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 30, 1 mrt 1804; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 109:0:0 ter zake geleverde winkelwaaren, 19 mei 1795, quit. no. 16 (GAH1127); id. f. 110:18:0., 5 dec 1795, quit. no. 35 (GAH1127)
Gatske Aarts begraven Groot Kerkhof, regel 1, nr. 13, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Harmen Aarts ovl 26 apr 1795 HRL, huwt met Metje Geerts, kinderen: Aukje Harmens, geb 1776 Tzummarum/1785 HRL, Dieuwke Harmens Kamsma, geb 1782 Tzummarum; BS huw 1822, ovl 1850; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 46; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Aart Harmens, geb 14 okt 1789, ged 1 nov 1789 Grote Kerk HRL
Hessel Aarts huwt met Ruurdje Wiglenhuisen op 1 mei 1803 IJlst, wonende te IJlst; huw Grote Kerk HRL 1803
Jetske Aarts ged 29 dec 1750 Grote Kerk HRL, dv Aat (=Aart) Arjens en Trijntje Jochems; ovl 14 jan 1800 HRL, huwt met Cornelis Dirks Zijlstra; BS huwafk. 1811, huw 1823, ovl 1844; Kornelis Zijlstra en J.A., deze hebben een Huwelijks Voorstel in de week gehad met consent van den Agtbaren Magistraat en getrouwt 8 mei 1774 HRL; kind: Dirk Kornelis Zijlstra, geb 4 may 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Aart Kornelis Zijlstra, geb 6 apr 1783, ged 4 may 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hans Willem Zijlstra, geb 11 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Maria Johanna Harmanna Zijlstra, geb 5 apr 1787, ged 1may17 87 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Cornelis Zijlstra, geb 20 mrt 1790, ged 13 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Ibella Alagonda Zijlstra, geb 2 may 1794, ged 1 jun 1794 Grote Kerk HRL
Joris Aarts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 57:18:0 weegens gort en boekweyte meel tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 1, 13 dec 1729. (GAH1060); id. f. 55:8:0, ord. no. 5, 23 feb 1730. (GAH1060); id. f. 32:10:0 weegens gortmeel geleverd tdv ''t Weeshuys, ord. no. 10, 25 jul 1730. (GAH1060); id. f. 52:4:0 weegens geleverd gort en meel, ord. no. 12, 3ok1730. (GAH1060); Jan Arjens ende Tijetje Tjerks beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs broodheer J.A. den 7 dec 1748; grutter, ontvangt van het Stadsweeshuis wegens geleverd gortmeel tbv het Weeshuis f. 151:3:0, kwit. no. 4, dd 4 mei 1734; (GAH1064); id. f. 144:3:0 op 5 okt 1734, kwit. no. 8. (GAH1064); id. f. 133:18:0 op 3 mei 1735 kwit. no. 6. (GAH1065); id. wegens levering van gort en orten f. 18:8:0; op 2 nov 1734, kwit. no. 10. (GAH1064); id. wegens levering van orten en meel tbv het Weeshuis f. 99:19:0 op 19 feb 1739, kwit. no. 5. (GAH1069); id. wegens levering van orten, gort en meel f. 73:6:0 op 23 nov 1734, kwit. no. 13. (GAH1064); id. f. 230:15:0 op 25 okt 1735, kwit. no. 11. (GAH1065) id. f. 178:12:0 op 8 mei 1735, kwit. no. 4. (GAH1066); id. f. 199:2:0 op 6nov17 35, kwit. no. 9. (GAH1066); id. wegens levering van gort en meel tbv het Weeshuis f. 121:2:0 op 27 mei 1737, kwit. no. 6. (GAH1067); id. wegens levering van garst, gort en meel tbv het Weeshuis f. 142:9:0 op 19 nov 1737, kwit. no. 12. (GAH1067); id. wegens levering van boekweitmeel en gort tbv het Weeshuis f. 98:1:0 op 29 apr 1738, kwit. no. 7. (GAH1068); id. voor levering van boekweitmeel tbv het Weeshuis f. 9:4:0 op 10 nov 1739, kwit. no. 12. (GAH1069); id. f. 11:14:0 op 29 nov 1740, kwit. no. 17. (GAH1070); id. wegens levering van orten en boekweiten meel door hem tbv het Weeshuis geleverd, 7 nov 1747, kwit. no. 23. (GAH1076); betaald aan de rentmeester van het Stadsweeshuis, samen met Pieter Aarts, f. 48:0:0 onder korting van pachtfloreen en gemeensomslag, samen f. 35:2:0, en dus suiver geld f. 12:18:0 terzake 1 jaar huur van 2 morgen land leggende op St. Jacobijparochie, 26 mei 1735. (GAH1066); id. zonder Pieter Aarts, onder deductie van f. 12:13:0 pacht, f. 12:6:12 Floreen en f. 7:12:8 omslag, dus suiver geld f. 15:7:12 terzake 1 jaar huur van 2 morgens land leggende op St. Jacobi Parochie, 4 jul 1737. (GAH1067); id. deductie: f. 12:12:0 Floreen, f. 12:12:0, pacht, f. 5:1:10 omslag en f. 1:4:0 van verboeken, en dus suiver geld f. 16:15:10 wegens 1 jaar huur van 2 morgens Billand, leggende onder St. Jacobiparochie, 10 jun 1738 (GAH1068)
Maaike Aarts ovl 2 nov 1753 HRL, wonende te HRL. 1741-1753; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 500 Caroliguldens op 17 apr 1741: 50 Caroliguldens; id. op: 16 apr 1742, 24 apr 1743, 20 apr 1744, 26 apr 1745, 25 apr 1746, 17 apr 1747, 12 apr 1748, 21 apr 1749, 20 apr 1750, 26 mei 1751, 31 mei 1752; id. 16 apr 1751. (GAH428); id. ordonn. 22 apr 1750. (GAH427); id. 8 mei 1730, 16 mei 1731, 21 apr 1732, 13 apr 1733, 19 apr 1734, 18 apr 1735, 7 mei 1736, 17 apr 1737, 6 mei 1739, 9 mei 1740(alles B283); ontvangt van het gemeentebestuur 1 1/2 jaar en 17 dagen lijfrente over 500 Caroliguldens met haar versterfdag verschenen den 2 nov 1753 met 2 Caroliguldens en 10 stuivers voor het opbrengen der constitutiebrieven, 26 aug 1754: 77 Caroliguldens en 7 stuivers; op haar lijf was geconstitueerd op 16 apr 1709 een kapitaal van 500 Caroliguldens tegen 10% rente: 1 jan 1754-500 Caroliguldens
Pieter Aarts bet aan de rentmeester van het Stadsweeshuis, samen met Joris Aarts, 48-,-, onder korting van pachtfloreen en gemeensomslag, samen f. 35:2:0, en dus suiver geld f. 12:18:0 terzake 1 jaar huur van 2 morgen land leggende op St. Jacobijparochie, 26 mei 1735. (GAH1066); id. zonder Joris Aarts, 48-,-, onder korting van f. 5:1:10- omslag, f. 12:6:12 Floreenen, f. 12:12:0 voor pachtpenningenen dus suiver geld: f. 17:19:10 terzake 1 jaar huur van 2 morgens State land leggende onder St Jacobi Parochie, 11 jun 1739. (GAH1069); id. alleen omslag f. 5:1:4 op 24 jun 1740: f. 18:0:0 (GAH1070)
Sietske Aarts zie de Vries; huwt met Pieter Klaasses, kind: Menke Pieters, geb 18 nov 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Pieters, geb 11 okt 1788, ged 4 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aart Pieters Nap, geb 28 okt 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL, vader als P.K. Nap; kind: Jan Pieters Nap, geb 12 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL, vader als P.C. Nap; kind: Jetske Pieters Nap, geb 3 jun 1794, ged 22 jun 1794 Grote Kerk HRL; vader als P.K. Nap; kind: Cornelia Pieters Nap, geb 31 aug 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Arjaan Pieters Nap, geb 13 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL
Sytske Aarts weesvoogdes in het Stadsweeshuis; gekozen in de plaats van Sijtske Jelgersma wv Beetzel als Weesvoogdes in het Stadsweeshuis, 23 apr 1804. (GAH50)
Tjitske Aarts huwt met Waling Jarigs, kind: Lysbet Walings, geb 1 may 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL
Ymkje Aarts huwt met Hendrik Arend Gjalt Schippers; BS ovl 1879
Antje Aartsma zie: J. Atema
Douwe Aases ovl 1 okt 1727 HRL, oud 62 jaer
Aaltje Aates huwt met Willem Willems van Hoogen, kind: Grietje Willems van Hoogen, geb 17 okt 1790, ged 2 nov 1790 Grote Kerk HRL
Aatie Aates komt van HRL, huwt met Hendrik Alkes, van Vlieland, geproclameert 8, 15 en 22 Jannewari en getrout met attestatie de 7 mrt 1758
Pier Lucas Ab(br)inga geb 1782 HRL, ovl 3 jul 1847 HRL, huwt met IJtje Lolles vd Meulen op 24 jun 1810 HRL, panbakker, huw.get. bij H.P. van Weerd en G. dekker, 1816, id. bij J.G. Rosskamp en G.J. Krapff, 1839, kind: Dirkje Piers geb 15 mei 1811 HRL, zv Lucas A., en Lolkje . . ; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1816, huw 1839, ovl 1847; P.L.A. en IJtje Lolles van der Meulen, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 9 Zomer maand 1810; ondertrouw HRL; won. HRL. 1839, oud 54 jaar, wijk F-128; VT1839
Abbema bericht, dat kapitein Vietor van zijn bataillon hem heeft meegedeeld dat Johanna Jans vermist wordt. deze persoon is een der onwillige burgers van HRL, die tot 6 jaar dienst is veroordeeld. Verzoekt om arrestatie bij aantreffen in HRL; Alkmaar, 9 jun 1800
Hylke Abbema geb 12 jul 1773, ged 25 jul 1773 Grote Kerk HRL, zv Tjepke Abbema en Maayke Hoffius
Idske Abbema huwt met Douwe van Baren; BS ovl 1887
Oedske van Abbema geb 23 aug 1807 Schraard, huwt met Jan Hemstra, vertrok 29 jun 1857 naar Dieren; bev.reg. HRL 1851 wijk D-047, bev.reg. HRL; 1860/80
Tjepke Abbema T.A. en Maayke Hoffius, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 13 jun 1773 HRL; hu Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Abbema, geb 12 jul 1773, ged 25 jul 1773 Grote Kerk HRL
Dirkje Piers Abbenga zie ook: Dirkje Piers; geb 15 mei 1811 HRL, dv Pier Lucas en IJtje Lolles; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811
Lucas Abbenga huwt met Lolkje ... , kind: Pier Lucas A, geb 1782 HRL; BS ovl 1847
Pieter Abes Abbenga ovl 14 apr 1820 ... , huwt met Trijntje Klases vd Velde; BS huw 1831
Antje Abbes ovl 21 sep 1804 HRL, oud 85 jaar; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier, aangegeeven door S. Schaaff: f. 16:16:0 (GAH650)
Cornelis Abbes ovl 20 may 1803 HRL, oud 71 jaar; lijst ingezetenen 7e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650); Andries Gebel te HRL koopt van C.A. te HRL een huizinge voor 190 Caroliguldens op 16 okt 1802
Cornelis Abbes mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; turfarbeider 1766-1776; Geeven met eerbied te kennen Jan Annes en C.A. de laetste Soo veel nood cum patre gesterkt alle binnen HRL; dat eerstgemelde wel geneegen is om sijn turfdraegers bediening te transporteeren aan laetsgenoemde, dogh sonder UEd:Achtb:toestemminge van geen effect kunnende wesen; Soo koomen de suppltn haar mits deesen aen de taefel van UEd:Achtb:te addresseeren instantelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven C.A. in plaats van Jan Annes aen te stellen tot meede ordris turfdraeger binnen deese Stad op daar toe staande Lasten en profijten quo facto (:getekent:), B:Dreyer; (:In Margine Stonde:); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en stelt mits deesen C.A. tot meede ordris turfdraeger deeses Steede, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit, en betaelende tot een recognitie in de armebusch ter somma van twintigh Car:gls. Actum den 16 sep 1750/:get:/S:Bosscha/:onder stonde:/Ter Ordtie van de magistr/:get:/M:V:Idsinga; (Laeger Stonde); den 16 sep 1750 heeft C.A. den Eed van getrouwigheyt als turfdraeger gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr S:Bosscha en de recognitie van 20 gls:in de armbusch gestooken /: onder stonde:/In kennisse van mij secretaris, /:getekt:/M:V: Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het bearbeiden van 10 schouw turf f. 55:0:0 op 3 nov 1758; id. voor 12 schouw turf f. 20:7:0 op 28 nov 1759; id. voor 4 schouw en 10 korven ten dienste van het Raadhuis f. 15:10:16 op 3 sep 1782; ontv van het Weeshuis f. 19:15:0 wegens dragen en meten van 4 schouw en 30 korven turf in het Weeshuis op 16 mrt 1756. (GAH1085)
Cornelis Abbes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Trijntie Abbes, beide van deese stad, geproclameert den 29 Septem:en de 6 en getrout den 13 okt 1754
Cornelis Abbes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Lucretia Koops, beide van HRL, geproclameert 9, 16 en 23 feb 1755 en getrout den 10. feb 1755 in de Westerkerk HRL
Haye Abbes turfschipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:11:0 voor dragen en meeten van 18 schouw turf, ord. no. 1, 5 apr 1785. (GAH1116)
Hylkjen Abbes Auke Jansen ende H.A. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom de vroedsm: Jan Overzee den 15 Augus 1750; huwt met Auken Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 16, 23 en 30 aug 1750 en doen ook getrouwt
Hyltie Abbes Jan Alberts van Almenum ende Idske Reinders van HRL, koomende weegens de bruid H.A. den 12 dec 1750
Jan Abbes huwt met Maayke Corneelis, kind: Jan Abbes, ged 29 may 1740 Grote Kerk HRL
Jan Abbes mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:3:0 wegens dragen en meten van 11 schouw en 7 korven Leekster turf, kwit. no. 5, 23 nov 1765. (GAH1095); turfarbeider 1766-1776; ontv van het gemeentebestuur voor het bewerken van 22 3/4 schouw geleverde turf ten dienste van het Stadstimmerhuis f. 30:2:8 op 4 apr 1766; id. voor 15 schouw en 16 korven f. 20:11:0 op 5 mei 1768; id. voor 25 schouw en 19 korven, tevens drinkgeld en opzichter 34- 9-10 op 19 sep 1771; id. voor 14 schouw f. 24:12:0 op 26 jun 1778; id. voor 19 schouw en 18 korven ten dienste van het Stadhuis f. 32:4:0 op 23 mrt 1768; id. voor 17 schouw op de Toren, met sluisgeld, drinkgeld en opzichter f. 23:11:0 op 17 okt 1775; id. voor 11 schouw ten dienste van de Nieuwe Kerk, met drinkgeld en opzichter f. 18:7:8 op 20 jul 1776
Jan Abbes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Jeltie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Johannes Abbes huwt met Trijntie Everts, beide van HRL, geproclameert de 22-29 apr en de 6 mei 1759 getrout; ovl 24 sep 1790 HRL, oud 61 jaar; kind: Riemke Johannes, ged 18 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Johannes, geb 15 jun 1774, ged 28 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Oene Johannes, geb 1 mrt 1778, ged 17 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Abbe Johannes, geb 5 jul 1781, ged 17 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Evert Johannes, ged 17 apr 1767 Grote Kerk HRL; kind: Cijtse Johannes, ged 30 okt 1770 Grote Kerk HRL
Lieuwe Abbes Neeltie Abbes ende Romke Jansen, beide van HRL, huw.aang. 3 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder L.A. ; huw aang. HRL 1739
Mart Abbes een kv hem ovl/begr. 12 apr 1728 HRL; stadsijtiger; ontv van het gemeentebestuur voor het repareren en ijtigen van wigten in de Stadswaag f. 1:10:0 in jul 1729. (GAH283)
Minne Abbes bolwerkmaaier, ontv van het gemeentebestuur wegens het maaien van het Stadsbolwerk over 1749: f. 10:0:0, ord. 19 nov 1749. (GAH427)
Neeltie Abbes (huw. aang. ); zie ook: Neeltje Alles; ende Romke Jansen, beide van HRL, huw.aang. 3 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Lieuwe Abbes; huw.aang. HRL 1739
Okke Abbes huwt met Jieskje Hanses, beide van HRL, geproclameerd de 27 Septemb:de 4-11 en getrout de 18 okt 1767
Trijntje Abbes zie: T. Alberts, huwt met Wybe Wybrens
Trijntie Abbes huwt met Cornelis Abbes, beide van deese stad, geproclameert den 29 Septem:en de 6 en getrout den 13 okt 1754
Lucas Piers Abbinga ovl 23 lentemaand (mrt) 1810 Workum, huwt met Durkje Sijbes, kinderen: IJtje Lucas A, geb 1793 Workum, Frouke/Truike Lucas A, geb 1785 te IJlst; BS huw 1827, ovl 1831, ovl 1842
Ytje Lucas Abbinga geb 1793 Workum, ovl 2 apr 1842 HRL, huwt met Bouwe Obbes Vinkelbos op 22 nov 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 11 en 18 nov 1827 HRL, dienstmeid. dv Lucas Piers A., en Durkje Sijbes; BS huw 1827, ovl 1842; ook: Abringa; oud 47 jaar, geb Workum, wonende te HRL. 1839, wijk H-226; VT1839
S Abbring Poppe Jans van HRL, en Geertje Jans van Franeker, laatst geproclameert op data dezes 12 jun 1774 HRL, en getrouwt met attestatie van Franeker, getekend S.A., Ecclesiast Franeq: en Jacob van Nul, coster; Jakobus Freerks Schuurman van Franeker en Hidje Redmers Beketh van HRL, laatst geproclameerd 19 feb 1775 en op dato dezes 26 feb 1775 HRL; getrouwd na vertoonde attestatie van Franeker de dato 20 feb 1775, getekend S.A., Eccl. Franek:en Jakob van Nul, coster ibidem; Jan Teunis van Franeker en Antje Obbes van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 19 mei 1776 HRL en met attestatie vertrokken naar Franeker om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd, gelijk geschied is volgens attestatie van daar, getekend 29 mei 1776 S.A., v. d. m., J. van Nul, Coster; Jelle Piers van Almenum en Martjen Hendriks van Franeker op dato dezes mede laatst geproclameert, maar vervolgens met Attestatie vertrokken naar Franeker om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd, gelijk 10 jul 1776 is geschiedt, Eccl. S.A., v. d. m. en J. van Nul, Coster Franeker; Paulus Strooband van HRL, en Christina Wilhelmina Beck van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 4 mei 1777 HRL, en alhier getrouwt na vertoonde attestatie van Franeker, 28 apr 1777 getekent S.A., v. d. m. ibidem, en J. van Nul, Coster in Franeker; Jan Douwes van HRL, en Jeltje Dirks van Franeker, laatst geproclameert 1 jun 1777 HRL, en vervolgens met attestatie van hier gegaan naar Franeker om aldaar in den Echten Staats te worden bevestigd, gelijk op 15 jun 1777 is geschiedt volgens van daar ontfangen attestatie 16 jun 1777, getk: S.A., Ecclesiat Franeq: en J. van Nul, Coster
Lucas Piers Abbringa L.P.A. en Dirkje Sybes Lettinga, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Truike Abbringa (ook wel: Frouke) LUCAS; zie ook: Trui Lucas; geb 1785 IJlst, ovl 3 nov 1831 HRL, huwt met Hendrik Markus de Vries op 21 mei 1809 HRL, wonende te HRL, dv Lucas Piers A, en Dirkje Sijbes; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1831; Hendrik Markus en T.L.A., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Albert Abeles ovl voor 1815; is waarschijnlijk dezelfde als Harbart Abeles; wed. A.A. is gebruiker van wijk H-025, gealimenteert; eigenaar is M. Vink 1814. (GAH204)
Harbert Abeles H.A. en Frederika Kok, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL en zijn getrouwd den 6 nov 1785; kind: Louisa Alberts, geb 27 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL, vader als: Albert Abes; moet zijn Harbert A., moeder als F. Cock
Nicolaas Abeleven ontv van het gemeentebestuur wegens geleverd buskruit ten dienste van de schutterij: f. 159:6:0 op 15 sep 1785; Jan Leenderts Buisman doet betaling namens het gemeentebestuur aan N.A. wegene gedane leverantie van buskruit ten dienste van de stad : f. 55:15:0 op 1 mrt 1779
Anna Abels zie: van Gelder
Elisabeth Abels huwt met Sikke Baukes, beide van HRL, geproclameerd de 30 decemb 1770 en de getrout de 20 jan 1771; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1842; kind: Lutske Sikkes, geb 15 dec 1772, ged 3 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwkje Sikkes, geb 1 nov 1774, ged 20 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Sikkes, geb 11 nov 1778, ged 29 nov 1778 Grote Kerk HRL; moeder als: Lijsbeth S.
Geeske Abels huwt met Wytse Hendriks, geproclameert den 26 September en de 5 en getrout den 12 okt 1755; kind: Hendrik Wytzes, ged 23 mrt 1756 HRL; Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL 1756; kind: Abel Wytzes, ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Wytses, ged 19 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Wytzes, ged 18 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Wytses, ged 21 feb 1762 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Wytses, ged 8 mei 1763 Grote Kerk HRL
Hendrik Abels zie H.A. Zeilmaker; ovl 16 dec 1786 Amsterdam, huwt met Rinske Jelles Lagemeer, kinderen:Aaltje van Gelder, geb 1779 HRL, Abel Hendriks vG, geb 1776 HRL, Jeltje Hendriks, geb 1783 HRL, Trijntje Hendriks vG, geb 1785 Amsterdam; BS huw 1820, ovl 1828, ovl 1835, ovl 1836, ovl 1849; kind: Abel Hendriks, geb 6 sep 1775, ged 26 sep 1775 Grote Kerk HRL; kind: Abel Hendriks, geb 22 sep 1776, ged 15 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Hendriks, geb 6 okt 1778, ged 27 okt 1778 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en Seventig den Sesde okt is Geboren Aaltje dv H.A. en Rinske Jelles. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Herbert Abels zie ook: Abes; huwt met Frederika Kog, laatst bekend als bootsman, thans absent of ovl, kind: Leena Herberts geb 1790 HRL; BS huw 1826, ovl 1840; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Leena Herberts, geb 6 dec 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Eva Herberts, geb 8 may 1793, ged 4 jun 1793 Grote Kerk HRL
Hessel Abels zie ook: Abes, Hessel; zie ook: Wallinga; deurwachter in de Nieuwe Kerk; ontv van het gemeentebestuur tractement over 12 maanden in 1807: f. 50:0:0, en er bij de 2 maanden van 1807: f. 8:6:10; id. op 31 dec 1808: f. 58:6:10; id. over 1809, ord. 31 dec 1809, nr. 11: f. 50:0:0; id. 31 Lentemaand 1809: f. 12:10:0; id. 30 Zomermaand 1809: f. 12:10:0, id. 30 Herfstmaand 1809: f. 12:10:0; id. 31 Wintermaand 1809: f. 12:10:0
Jannes Abels zie: Vegter
Jantje Abels zie Bolhuis
Jetske Abels ovl 11 dec 1800 Franeker, huwt met Goris Sijbrens van Smeden, echtelieden te Franeker, dv Abel Tibalt en Antje Hendriks; BS huw 1826, ovl 1855
Lijsbeth Abels huwt met Sikke Baukes, beide van HRL, geproclameerd 30 dec 1770 en de 6 jan en getrouw de 20 jan 1771; kind: Abel Sikkes, ged 15 sep 1771 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Abels Poppe Jansz en L.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 mrt 1780 en zijn ten zelfden dage getrouwd; geb 1746 HRL, ovl 28 jun 1818 HRL, huwt met Poppe Jans vd Hout; BS huw 1818
Lijske Abels zie: van der Hout
Luitjen Abels ontv van het gemeentebestuur voor levering van 40 lasten wrakke steen 12 stuivers het last, volgens verklaring van de sekretaris Wetzens: f. 24:0:0 op 14 dec 1741
Mintje Abels zie: Wiarda
Rinnert Abels zie: Bolhuis
Tjietske Abels zie: van der Hout
Truy Abels ged 17 may 1740 Grote Kerk HRL, dv Abel (ook: Abe L. ), Lenses en Sjoukje Tjeerdts
Abe Abenga geb 7 okt 1799 Blija, ovl 7 jun 1861 HRL, 1e huwt met Jantje Wybrens Kamminga, 2e huwt met Lolkje Dijkstra (gk), op 18 jun 1857 HRL, houtsteksknegt en houtstekker, N.H., ovl wijk I-016, zv Gerben Abes, en Trijntje Sasses; BS huw 1857, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-081, wijk I-009, 11 en 20; won. HRL. 1839, houtsteksknecht, oud 40 jaar, geb te Blija, wijk I-015; VT1839
Antie Abes Na onverhinderde kerkenkondigingen op den 21 en 28 Febr:en 6 mrt 1796 zo hier als te Almenum gelijk, uit gepasseerde getuigschrift van HRL gegeven gebleken is, zijn alhier op dito in den Huwelijken Staat bevestigd Pieter Kornelis Beidschat van Wijnaldum en A.A. van Almenum. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Abe Abes zie: Posthumus
Abeltje Abes geb 20 apr 1776, ged 27 mei 1776 Grote Kerk HRL, 2e Pinksterdag, dv Abe Hijlkes en Maayke Jakobs
Antje Abes zie: Noordbeek
Antje Abes geb 17 feb 1779, ged 23 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Abe Hylkes en Mayke Jakobs
Antie Abes lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 16:0:0 (GAH650)
Antje Abes huwt met Pieter Kornelis Beitschat op 6 mrt 1796 HRL, komt van Almenum met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1796; Pieter Cornelis Beidschat van Wijnaldum ende A.A. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Leystra deszelfs schoonbroeders curator, 20 feb 1796; ondertrouw HRL
Attje Abes huwt met Jan Taekes; BS huw 1811
Doetje Abes komt van Mackum, huwt met Eetsge Hijlkes de Haan, van HRL, geproclameert den 21 en 28 okt 1753 en getrout den 4 November; huw reg. N.H. HRL
Doutje Abes ovl voor 1815, huwt met IJege Fokkes Visser; BS huw 1814, ovl 1816; Yege Fokkes en D.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 nov 1780 HRL. en zijn getrouwd ten zelfde dage; kind: Gatske Yges, geb 3 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL; moeder als: Doutje A. ; iches dopen Grote Kerk HRL; kind: Antje Yeges, geb 3 okt 1782, ged 20 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje IJges, geb 5 feb 1787, ged 18 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Antje IJeges Visser, geb 19 mrt 1790, ged 11 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Fokje IJges, geb 21 jun 1793, ged 7 jul 1793 Grote Kerk HRL; kind: Aafke IJeges Visser, geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Eeltje Abes zie: Zeilmaker; E.A. en Antje Sijbes, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL; kind: Aafke Eeltjes, geb 21 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL; vermeld in het nieuwe plan der burgerbewapening, 1e kwartier, nr. 135, 31 jaar, gehuwd; 1 mrt 1804; rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt f. 26:16:0 verdiend loon door de weesjongen E.A., 17 jan 1792 (GAH1124); id. f. 41:12:0, 24 dec 1793 (GAH1126); id. f. 52:0:0, 19 nov 1794 (GAH1126); id. f. 65:0:0 verdiend loon als zeilmakersknegt bij Jan Douwes Zeilmaker, 24 nov 1795 (GAH1127); huwt met Geertruida Johannes, kind: Abe Eeltjes, geb 22 jul 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Gatse Abes zie Bijl
Gerben Abes zie: de Vries
Gerben Abes ovl voor 1862, huwt met Trijntje Sasses, kind: Abe Abenga, geb 7 okt 1799 Blija; BS ovl 1861
Gosse Abes zie: Schipper; G.A. en Geertje Scheltes, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 16 jul 1808; ondertrouw HRL; kind: Grietje Gosses, geb 30 mrt 1811, ged 19 mei 1811 Grote Kerk HRL
Grietje Abes Johannes Haantjes van HRL, en G.A. van Workum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1784 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; kind: Akke Johannes, geb 30 jun 1791, ged 19 jul 1791 Grote Kerk HRL
Grietje Abes geb 23 may 1781, ged 10 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Abe Hylkes en Mayke Jakobs; N.H., kind: Jan, geb, 28 feb 1802 HRL, in onegt; dopen Grote Kerk HRL 1802
Grietje Abes huwt met Arjen Entes op 23 mei 1802 Pietersbierum, laatste afkon. 16 mei 1802, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1802
Grietje Abes ovl 3 dec 1792 HRL, oud 28 jaar
Haye Abes zie: de Vries
Hein Abes huwt met Hiltje Pieters, N.H., kinderen:Jan Heins geb 13 apr 1807HRL, Luitje Heins, geb 10 feb 1805HRL, Rintje Heins, geb 20 apr 1803HRL, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1807; betaalt aan het gemeentebestuur 7 Caroliguldens wegens 1 jaar huur van de binnenkant van het Bolwerk, mei 1806; vermeld in het nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, nr. 40, 29 jaar, gehuwd; 1 mrt 1804
Hessel Abes zie ook: Wallinga; zie ook: Abels, Hessel; huwt met IJtje Hessels, kind: Tetje Hessels, geb 20 okt 1799 HRL, ged 3 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL; deurwachter in de Nieuwe Kerk; aangesteld tot de bediening van deurwachter in de Nieuwe Kerk op do. 29 dec 1803. (GAH49); aangesteld tot deurwachter in de Grote of Nieuwe Kerk op tractement van f. 50:0:0, za. 17 apr 1802. (GAH47); vermeld in het nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, nr. 36 1/2, 37 jaar, gehuwd; 1 mrt 1804; ontv 2 weken tractement als deurwachter in de Groote Kerk in 1801: f. 1:18:8; ontv 1 1/4 jaar tractement in 1802: f. 62:10:0; ontv tractement 1/4 jaar per 1 aug 1802: f. 12:10:0; id. over 1804: 50 Car glds; id. over 1805 en 1806; kind: Henderika Hessels, geb 5 sep 1797, ged 19 sep 1797 Grote Kerk HRL
Hylke Abes van Almenum ende Jantie Reyners van Wijnaem, huw.aang. 27 mrt 1734 HRL, vertonende de bruidegom schriftelijke attestatie tot Consent; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Hylke Abes Johannes Ruurds van Ferwerd ende Idske Reynders van HRL, ko-mende weegens de bruid desselfs swager H.A. 30 jan 1745
Hylke Abes geb 3 feb 1774, ged 6 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Abe Hijlkes en Maayke Jakobs
Hylkje Abes ged 14 jul 1771 Grote Kerk HRL, dv Abe Hijlkes en Mayke Jacobs
Hylkjen Abes huwt met Auke Folkerts, kind: Folkert Aukes, geb 22 apr 1793, ged 28 may 1793 Grote Kerk HRL
Hiltje Abes zie: Cuperus
Hyltje Abes Hijltje (1755, 1757), Hijlke, (1756, 1758); ovl voor 1863; huwt met Jantje Reynders; zie aldaar; wed. H.A. betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 34:10:0 terzake huur van 3 1/2 pondematen greidland en de resterende bouwland om noord van HRL, 13 mei 1761. (GAH1092); id. 17 mrt 1763. (GAH1093); bet propijn vd Weeshuislanden aan de rentmeester van het Weeshuis door Pijter Paulus wed. f. 27:10:0, Jacob Innes f. 11:2:8, Tjepke Gratama 8- 12-8, Wiltje Ages wed. f. 9:5:8, Lieuwe Hiddes f. 21:5:0, Ane Annes f. 5:5:0, Lammert Lieuwes f. 7:12:8, f. 5:0:0 en f. 30:5:0, H.A. wed. f. 17:5:0, 1762 (GAH1092); propijnen van de verhuyring der landen in het Stadsweeshuis gedaan door de Weesvoogden op 8 nov 1752, beginnende Sint Petri 1753 voor de tijd van 5 jaren, dus eyndigende 8 Petri 1758; van Jacob Ennes f. 11:2:8, van Eelke Trawalie f. 3:12:8, van Willem Ages f. 9:5:8, van Tjepke Gratama f. 21:5:0, van Eelke Trawalie f. 10:12:8, van Eelke Trawalie f. 8:10:0, van Lieuwe Epkes f. 30:5:1, van Lieuwe Epkes f. 5:0:0, van Lieuwe Rintjes f. 3:1:0 (GAH1081); betaald aan het Weeshuis f. 34:10:0 wegens 1 jaar huur van 7 1/2 pondematen land, liggende om noord van HRL, 17 jan 1756. (GAH1085); id. op 5 jan 1757. (GAH1086); id. op 26 jan 1758; (GAH1087); id. op 7 feb 1759; (GAH1088); id. op 25 jan 1760; (GAH1089); id. op 3 jan 1761; (GAH1090); id. op 11 jan 1754; (GAH1083); id. op 17 jan 1755; (GAH1084); betaald aan het Weeshuis f. 17:5:0 wegens propijn van inhuring 26 jan 1758; (GAH1087)
Jan Abes huwt met Sietske Hessels, N.H., koopt in 1800 een huis, kinderen: Abe Jans, geb 16 jun 1804HRL, Aafke Jans, geb 10 mei 1801Harl; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804; koopt van Johannes Frank een huizinge voor 1050 Caroliguldens op 27 sep 1800; Eelke Rinses en Wytske Jacobs, echtelieden te Rinsumageest, kopen van J.A. een huizinge voor 850 Caroliguldens op 16 okt 1802
Jan Abes zie: Hofstra
Jannetje Abes ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL, dv Abe Hijltjes en Maayke Jacobs
Jantje Abes zie: de Boer
Jantje Abes ged 19 mrt 1769 Grote Kerk HRL, dv Abe Hijlkes en Maayke Jacobs
Jantje Abes Pieter Klaasses Leystra van Wijnaldum en J.A. van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 oct 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Wijnaldum en aldaar volgens ingebragte verklaaring getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha
Japke Abes geb 26 okt 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL, dv Abe Hijlkes en Maike Jakobs
Jeltje Abes zie: de Jong
Jieke Abes zie: de Vries
Johannes Abes zie: Dijkstra; Posthumus
Johannes Abes ovl 1775 Franeker, huwt met Trijntje Eeltjes, boerearbeider, begraven te Hitzum, kinderen: Janke Johannes geb 1768/70 Hitzum, Antje Johannes/Jans Dijkstra, geb 1766 Wijnaldum; BS huw 1820, huw 1828, ovl 1853
Lens Abes ged 16 jan 1748 Westerkerk HRL, zv Abe Lenses en Sjoukje Tjeerdts
Lijsbet Abes ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL, dv Abe Lenses en Sjouwkjen Tjeerds
Marijke Abes Pieter van Weenen en M.A., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs; 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL
Minne Abes Tjeerd Harmens ende Pietje Pieters, beyde van HRL, komende wegens de bruyd M.A., mr. Smid; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Minne Abes huwt met Janke Johannes, kinderen: Douwe en Teekske Minnes, beiden ged 3 may 1740 Grote Kerk HRL
Minne Abes zie M.A. Faber; ontv van het gemeentebestuur voor het maaien van het Stadsbolwerk over 1743 10 Caroliguldens op 16 dec 1743; id. over 1744 op 17 mei 1744; id. over 1745 in mei 1745; id. over 1746 op 26 jul 1747; id. over 1747 op 27 nov 1747; id. over 1748 op 15 jan 1749; id. over 1749 op 19 nov 1749; id. voor het brengen van keysel tot verhoging van de dijk bij de Noorder Muur 32 Caroliguldens op 8 nov 1751; Samuel Hendriks ende Jeltje Ruurds beyde van HRL, koomende weegens de bruyd M.A. des selvs oom den 28 dec 1748
Minne Abes M.A. en Antje Lieuwes, beide van HRL, laatste proclamatie op dato dezes 16 mei 1773 HRL
Minne Abes Abe Minnes ende Antie IJdes beide van HRL, komende weegens de bruid M.A. des bruidegoms vaeder, 28 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL
Pier Abes (okt 1804), PIETER, (jun 1804); Pieter A. beboet met 1 Goud Gld in de armebus omdat hij een brief van de secretaris Conradi van het hoogste gewicht en op welke direct antwoord gegeven moest worden, besteed had in plaats van om half 11 bij zijn arrivement, eerst des namiddags om 2 uur; 25 jun 1804. (GAH50); klachten over het bestellen van brieven door Pier A., Franeker trekschipper. Moest een brief bezorgen op Ongeboer, doch is eerst naar Franeker gegaan en op de terugweg de brief besteld; 8 okt 1804. (GAH50); Pier A., Franeker trekschipper, moet ter vergadering verschijnen tot betaling van een boete van f. 3:0:0 + kosten uit hoofde van begane slordigheden in het onbehoorlijk bestellen van een brief op Ongeboer. Straf teruggebracht tot 1 Cargld + kosten met bedreiging, als zoiets weer gebeurt, hij zwaarder zal worden gestraft, desnoods uit het veer wordt gezet; 15 okt 1804. (GAH50); aan de trekschippers Tjeerd Dirks, Arend Lodewijks, Johannes Alberts, Hermanus Hendriks, Ate de Boer en P.A., van HRL op Franeker en v. v. geescribeert (bekendgemaakt/uitgereikt), de nieuwe reglementen voor het bevaren van het veer; ma. 13 apr 1801; (GAH47); vermeld in het nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, nr. 187; 1 mrt 1804; Maandag den 4 feb 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde voorts geleezen een Addres van den snikschippers van hier op Bolsward en V.V. Vaarende de Burgers Pier A., en Jacob Hibbes, inhoudende verzoek, dat de vragt van zommige goederen, Welke bij hun van de eene Plaats na de andere overgevoerd wierden, iets mogte werden verhoogd:-Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde beslooten eene Commissie te benoemen, ten fine om gedagte Addres naukeurig te Examineeren, en den Raad daar op te bedienen van Advijs en Consideratie Welke Commissie is gedecerneerd op de burgers M:Bos, en P:de Boer. (GAH44)
Pier Abes ovl voor 1815; geboortig van Almenum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af in handen van president-burg. J. Tamboeser op ma. 9 nov 1784. (burgerboek); wed. P.A. gebruiker van wijk C-032, visvrouw; eigenaar is Sake T. Blok, 1814. (GAH204); wed. P.A. eigenaar van wijk F-133; gebruiker Joost W. Bergsma, grutter, 1814. (GAH204); Broer Gerrijts en Marijke Burgerts, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd P.A. als steevader van de bruid. 22 feb 1806; ondertrouw HRL; P.A. van Almenum en Antje Lubberts van Bolsward, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 apr 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1806. (GAH650); lijst ingezetenen 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:16:0 (GAH650)
Pytter Abes geboortig van Holwert, heeft op heden het borgerregt deser stede gewonnen, na dat hij hadde belooft aen handen van burg. Asperen als Commissaris om sich allesints als een eerlijck burger te sullen comporteren, en des burgers lasten helpen dragen, en onder die presentatie en belofte ook betalende de geregtigheit daertoe staende aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 18 dec 1690. (burgerboek)
Pieter Abes betaald aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 36:0:0 terzake 1 jaar huur van 7 1/2 pondematen land, (2 stukken), leggende om de noord van HRL, 15 mrt 1738; (GAH1068); id. op 10 mrt 1739 (GAH1069); 25 mrt 1740 (GAH1070); op 20 apr 1741 (GAH1071); op 29 mrt 1742 (GAH1072) ); op 5 mrt 1744 (GAH1073); op 5 mrt 1745 (GAH1074); op 22 mrt 1746 (GAH1075) ; op 21 mrt 1747 (GAH1076); op 12 mrt 1748 (GAH1077); op 6 mrt 1749 (GAH1078) ; op 6mt1750 (GAH1079); op 14 apr 1751 (GAH1080); betaald aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 36:0:0 terzake 1 jaar huyr van 2 stukken land, samen 7 1/2 pondematen leggende om de noord van de stad, 14 apr 1752. (GAH1081); de weduwe betaald op 12 feb 1753 hetzelfde. (GAH1082)
Pieter Abes zie: Abbenga, van der Werf
Rienk Abes ovl voor 1818, huwt met Maike Baukes, kind: Bauke van Oosten, geb 1779 Anjum; BS huw 1817; Extract uit het doopboek van den dorpe Anjum. den 7 jun 1778 is ged een soon waar van de vader is R.A. en de moeder Maike Baukes beide Egtelieden onder Anjum en is geb den 24 May 1778 en genaamt Bauke
Rients Abes geb 15 nov 1796, ged 29 nov 1795 Grote Kerk HRL, zv Abe Rientses en Jeltje Jans
Sijpkie Abes ged 14 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, dv Abe Hijlkes en Maayke Jacobs
Sipkje Abes zie: Wyma; Thomas van Sloten van HRL, en Siepkjen A. van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jane Thomas van Sloten, geb 17 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwkje Thomas van Slooten, geb 20 okt 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jane Thomas van Sloten, geb en ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Abe Thomas van Slooten, geb 22 mrt 1792, ged 24 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Monte Thomas van Slooten, geb 22 may 1796, ged 28 jun 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jan Thomas van Slooten, geb 24 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd twee en negentig den twee en twintigste mrt is Geboren Abe zv Thomas van Slooten en S.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 mrt 1815; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en S.A., Echtelieden woonachtig te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onzen Zoon Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, mede Wonende HRL om Zich in het huwelijk te begeven met Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, wonende te HRL, Zijnde een dv Goyke Bokkes Overberg en van Mayke van der Vorm, Echtelieden, Winkeliers, mede alhietr Woonachtig. HRL den 4 mrt 1815
Trijntje Abes Harmen Alberts en T.A., beide van HRL, huw.aang. 10 nov 1736 HRL, komende voor de Bruid Douwe Alberts, desselfs Steevaeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Harmen Alberts, kind: Albert Harmens, ged 28 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Abe Harmens, ged 6 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Ruurdtje Harmens, ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL
Voske Abes Hendrik Frank ende V.A. beide van HRL, komende weegens de bruid Jacob Sijbes desselvs oom, 1 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Hendrik Frank, beyde van HRL, sijn geproclameert den 3, 9 en 16 jul 1743 en doer ook getrouwt in de Westerkerk HRL; kind: Antje Hendriks, ged 22 apr 1746 grote Kerk HRL, vader als Hendrik Hendriks; kind: Hendrik Hendriks Frank, ged 11 feb 1745 Westerkerk HRL
Yede Abes zie: Faber
Yede Abes huwt met Feikje Goverts, kind: Abe Yedes, geb 11 sep 1781, ged 25 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Abe Ydes, geb 2 jan 1783, ged 21 jan 1783 Grote Kerk HRL
Ynse Abes ontv van het gemeentebestuur voor levering van 18 schouw en 18 korven turf aan het Timmerhuis 4 Caroliguldens het schouw: f. 73:16:0 op 26 okt 1773
Ytje Abes Matthijs Nicolais, soldaat onder het Regiment van Generaal-Major Bentink, in guarnisoen te Leeuwarden en IJ.A. van HRL, na vertoonde attestatie van Leeuwarden, de dato 20 jan 1774 te HRL; getrouwt, getekend Theod. de Bokkes, Eccl... en T. van Kooten, coster
Antje Christiaans Abitsch geb 13 aug 1763 Leeuwarden, ovl 20 sep 1819 HRL, huwt met Jan Wiebes Meel man op 18 mei 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1819; Jan Wybes en A.C.A., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL
Haai Ables geb 4 okt 1805 HRL, zv Able Johannis en Lijsbeth Reins, ged 10 nov 1805Harl; dopen Grote Kerk HRL 1805
Trijntje Ables geb 1 dec 1807 HRL, ovl 14 okt 1827 HRL, huwt met Johannes Hoog, N.H., dv Able Johannes en Lijsbeth Reinders, ged 21 feb 1808Harl; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1827
Rients Watses Abma geb 5 jul 1795 Wijnaldum, boer, wonende Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Ary van Aboet geb 9 mrt 1800 HRL, N.H., zv Dirk vA., en Teuna Buis, ged 11 mrt 1800; dopen Grote Kerk HRL 1800
Dirk van Aboet huwt met Teuna Buis, N.H., kind: Arij, geb 9 mrt 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800
Fredrik Abraham zie: de Ruiter
Johan Adam Abraham zie ook: Roach; J.A.A. ende Hendrikje Jacobs Postma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Postma deszelfs vader, 3 dec 1791; ondertrouw HRL; J.A.A. en Hendrikje Jacobs Postma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 18 dec 1791 HRL, en ten zelfden dage getrouwd
Aafke Abrahams ged 24 jan 1764 Grote Kerk HRL, dv Abraham Tjallings en Francijntie Alberts; ged 22 feb 1756 Grote Kerk HRL, dv Abraham Tjallings en Fransijntie Allerts; geb 1763 HRL, ovl 30 mei 1835 HRL, huwt met Nicolaas Webber op 16 feb 1794 HRL, laatste afk. 16 feb 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1835; Nicolaas Webber ende A.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Abraham Tjallings, deszelfs vader, 1 feb 1794; ondertrouw HRL; Rinse Johannes en A.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 6 naastvolgende; Nicolaas Webber en A.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 feb 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage
Abraham Abrahams zie: van Buuren
Aletta Abrahams zie: Ledeboer
Anna Abrahams zie: Beitsma
Annaatje Abrahams ged 8 feb 1767 Grote Kerk HRL, dv Abraham Tjallings en Mayke Cornelis
Antje Abrahams zie: Hofman
Antje Abrahams geb 27 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL, dv Abraham Willems en Antje Heeres
Antje Abrahams begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 6, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ariaantje Abrahams ged 10 okt 1741 Grote Kerk HRL, dv Abraham Aenes en Lijsbert Dirks
Baatjen Abrahams ovl 12 apr 1804 HRL, oud 69 jaar
Barend Abrahams B.A. en Neeltje Remkes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door Jan Cuiper, geregtsassistent, 23 jun 1792; ondertrouw HRL; B.A. en Neeltje Rimkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 jul 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; kind: Feitze Barents, geb 19 aug 1795, ged 1 sep 1795 Grote Kerk HRL, vader uitlandig, moeder als N. Nemkes; Barend Abrahams en Dieuke Jans beide Van HRL, hebben hun laatste afkondiging gehad den 15 sep 1805 en zijn getrouwd den 29 sep 1805
Bauke Abrahams huwt met Aaltje Dirks, kinderen: Dirk en Aaltje Baukes, tweelingen, geb 7 aug 1794, ged 16 sep 1794 Grote Kerk HRL
Bauke Abrahams huwt met Uilkje Aebeles op 20 mei 1804 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Bauke Abrahams ovl voor 1823, huwt met Maaike Dirks en Geertje Cornelis, kinderen: Abraham Baukes Zaagmans, geb 1792 HRL, Jantje Baukes Z., geb 1791 HRL, Ruurd Baukes Saagmans, geb 1811 Franeker; BS Franeker huw 1822, huw 1847; BS huw 1837; kind: Abraham Baukes, geb 29 jan 1792, ged 26 feb 1792 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Baukes, geb 20 mrt 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL, moeder is Maaike Dirks
Berend Abrahams zie: Pors; B.A. ende Dieuwke Jans Klaver, beyde van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anthoon Klaver, deszelfs broeder, 31 aug 1805; ondertrouw HRL
Beerend Abrahams lijst ingezetenen 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Catharina Abrahams zie: van Mellinga
Cornelis Abrahams huwt met Doutje Hendirks, kind: Zijtske Cornelis, ged 24 apr 1768 Grote Kerk HRL
Cornelis Abrahams ovl voor 1791; komt van Leeuwarden, huwt met Sjieuwke Harmens van HRL, geproclameerd de f. 12:18:25 apr en getrout met attestatie de 2 mei 1762; huw.reg. N.H. HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 93:15:0, af: Re?el f. 17:1:4 = f. 76:13:12, de huur van 5/8 gedeeltens in de bleek, buiten de Franequerpoort, no. 27, 26 may 1786. (GAH1118); id. f. 106:5:0 af: Re?el f. 19:6:6 = f. 86:18:10, 9 jun 1787. (GAH1119); id. 21 jun 1788, nu no. 28, 21 jun 1788. (GAH1120); id. 28 may 1789. (GAH1121); Tjeerd Johannes bet f. 86:14:10 aan dito als curator over de zv C.A., de huur voor 5/8 gedeelten in de bleek bij de Franekerpoort, 4/5 jaar, 1 aug 1790. (GAH1122); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 terzaake verdiende bleekloon, quit. no. 27, 23 may 1786. (GAH1118); id. wegens 1 jaar bleekloon, quit. no. 26, 5 jun 1787. (GAH1119); id. f. 12:10:0 de restant huurpenningen van de Bleek, 21 jun 1788. (GAH1120); id. f. 36:0:0 terzaake bleekloon, quit. no. 41, 21 jun 1788. (GAH1120); id. f. 24:0:0, quit. no. 21, 26 may 1789. (GAH1121); id. f. 36:0:0 aan de erven C.A. voor 1 jaar bleekloon, quit. no. 39, 2 aug 1790. (GAH1122)
Cornelis Abrahams huwt met Aaltje Hendriks van Kampen, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 apr en getrout de 7 mei 1769
Corneliske Abrahams zie: Ledeboer
David Abrahams zie: Kramer, de Vries
Dirk Abrahams weesvoogd Videlius betaalt f. 51:1:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis terzake erfenis van Aane Martens voor zijn kindskind D.A., 31 okt 1752; (GAH1081); Hendrik Norel ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:0:0 tot restitutie van expensen van kostgeld van D.A. en Eise Willems tot Mackum, 25 aug 1753, kwit. no. 2. (GAH1082)
Dirk Abrahams ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:4:0 terzaake leverantie en werkloon van 7 1/2 schouw Pekeler turf, quit. no. 3, 24 mrt 1786. (GAH1118)
Eelkien Abrahams zie: Kortsma
Feikje Abrahams zie: Tigchelaar
Feikje Abrahams ovl voor 1832, huwt met Rients Jacobs; BS huw 1831
Geertje Abrahams zie ook: Brouwer; Marten Heeres en G. A, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Heere Martens, geb 23 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL; geb 25 may 1788, ged 8 jun 1788 Grote Kerk HRL, dv Abraham Willems en Antje Heeres
Geertruid Abrahams oud 51 jaar, geb te Amsterdam, wonende te HRL. 1839, wijk C-043; VT1839
Gerrit Abrahams huwt met Sepkje Rinzes, kind: Henderina Gerrits, geb 7 dec 1777, ged 30 dec 1777 Grote Kerk HRL
Grietje Abrahams ovl voor 1840, huwt met Cornelis Hijlkes Postma; BS huw 1839
Hans Abrahams ovl 9 nov 1778 HRL, huwt met Hiltje Lex, turfarbeider 1754 en 1770, kinderen: Sjoukje Hanses (Bouma), geb ... ; BS huw 1821; ontv van het gemeentebestuur voor het bearbeiden van 25 schouw turf f. 33:13:0 op 28 okt 1754; id. voor 22 schouw en 30 korven, opzichter en drinkgeld: f. 30:11:10 op 1 sep 1770; H. Willem A., huwt met Hiltje Jans, kind: Karel Hanses, ged 21 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Heere Abrahams geb 15 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL, zv Abraham Willems en Antje Heeres
Heintje Abrahams zie: de Vries
Hendrik Abrahams huwt met Luurdske Durks, kind: Maayke Hendriks, geb 29 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Maayke Hendriks, geb 18 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: Lioetske H. ; kind: Abraham Hendriks, geb 11 apr 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Foekje Hendriks, geb 25 dec 1777, ged 13 jan 1778 Grote Kerk HRL
Hendrik Abrahams van Almenum, huwt met Klaaske Harmens van HRL, geproclameerd de 25 Febrij: en de 4 en getrout de 11 mrt 1770; kind: Hendrikje Hendriks, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Hendrik Abrahams Johannes Muller, soldaat onder de comp. van capt. Cau, ende Sijke Claasen Kleistra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.A., deszelfs oom, 12 may 1792; ondertrouw HRL
Hylkjen Abrahams Rein Jansen van HRL, ende H.A. van Almenum, koomende weegens de bruyd des selfs vaeder Abraham Cornelis den 26 apr 1749; komt van Almenum, huwt met Rein Jansen, van HRL, geproclameerd den 27 apr en den 4 en 11 May 1749 en doe ook getrouwt; kind: Rein Reins, ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Hijke A.
Hikke Abrahams zie: de Haas
Hiltje Abrahams huwt met Ruurd Beerends, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 mei 1765; Geeft op ''t onderdanigste te kennen H.A. ongehuwde jonge Dogter binnen dese Stad, dat doot het overlijden van Sjoukje Dirks in leven turfmeetster binnen deze Stad dito bedieninge is vacant geworden; en de suppliante haer in diergelijken functie gaarne ziende gesteld, neemt de vrymoedigheid tot UEd:Achtbh:te naderen, met gedienstig verzoek dat UEd:Achtbh:haar met deze bedieninge gelieven te beneficeren en in des overledenes plaatze aan te stellen, tot ordris turfmeetster binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daer toe staande. Indien de suppliante van deze UEd:Achtbh:gunste mogte profijteren soo zoude haer onderdaenigste beede met een wezen, dat UEd:Achtbh:provisioneel tot Subst:geliefde te qualificeerden de perzv Trijntje Jansz, overmits de suppliante zig praesent dienstbaar bevindt en haar zulx booven dat nog van groote dienst en nuttigheid kan wezen; inclinerende deze voorgestelde hier toe van herten, en verwagt insgelijx zeer onderdanig een gunstig appt:van UEd:Achtbh:requisitus (was get:S:Rienstra; (In margine Stonde); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits dezen de supplnte H.A. tot meede ordris turfmeetster binnen deze Stad, op Laten pligten profijtten en gehoorsaemheden daertoe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. en wordt de meede supplnte Trijntje Jans bij provisie gesubstitueerd tot waerneeminge van deese bedieninge mits mede doende den Eed van getrouwigheid Actum den 31 may 1756. (was getekend) Wopco Buma Ter ordtie van de magistr:(was getekend) M:V:Idsinga; (Lager Stonde); Op heden den 31 may 1756 heeft H.A. als origle en Trijntje Janz als subst. den Eed van getrouwigheid gepraesteerd in handen van mij Ondergesw:Presid:Burgemr. (was get:) Wopco Buma. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hinke Abrahams zie: Roosen
Isaac Abrahams zie: de Vries, Wilda
Izack Abrahams huwt met Frouck Cornelis; heeft een zoon: Abraham Izaks van der Fuyck; zie aldaar
Isaac Abrahams Joods koopman, geboortig van Neurenberg, heeft de eed van getrou wigheid na de wijze der joden gepresteerd in handen van burg. B. van der Meulen en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht op 4 dec 1775. (burgerboek)
Jacob Abrahams zie: van der Werff
Jacob Abrahams vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, nr. 12 1/2; 1 mrt 1804
Jacob Abrahams ovl voor 1815; geboortig van Leeuwarden, Joods koopman, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van president Djurre Hendriks op 15 jun 1796. (burgerboek); wed. J.A. gebruiker van wijk C-067; eigenaar is Jouke Olinjus, 1814. (GAH204)
Jan Abrahams zie: Steegsma
Jan A Abrahams zie: Roach; J.A.A. en Eilert Faber, trekschippers, zullen het postrijden waarnemen van HRL op Leeuwarden gedurende het gesloten water, zijnde de tegenwoordige gecommitteerden van de huishouding der trekschippers, en dat alle andere schippers zich van postrijden hebben te onthouden; 17 feb 1803. (GAH49); de Leeuwarder schippers J.A.A. en Freerk Jennes beschuldigd van gestadig dronken zuipen in hun bediening. Voor deze keer streng gekorrigeerd en vrijgelaten, doch bedriegd van bij de minst inkomende klachten gecasseerd te worden; 27 sep 1803. (GAH49); bij J.A.A. en Sjouke Pieters, trekschippers van hier op Leeuwarden en v. v., was door de stadsmajoor de Vries vrachtruimte afgehuurd om een gevangene over te brengen. Behalve vracht en andere burgers, ook twee aanzienlijke burgers bij de majoor en dienaars, sampt gevangene, in de roef geplaatst. de schippers ernstig gekorrigeerd en de majoor ten strengste gelast zulks nimmer weer toe te laten; 31 mrt 1800. (GAH46); J.A.A. en Freerk Jennes, trekschippers van hier op Leeuwarden en v. v. hebben enige goederen aan zichzelf besteld. Gedelibereerd van de boete die er voor staat, niet van de kosten van de citatie; do. 19 jun 1800. (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, nr. 13; 1 mrt 1804; slordig gedrag, misbruik van sterke drank etc. Heeft gisteren nog zijn Leeuwarder schip in het uiterste gevaar gebracht, evenals de passagiers, trekjongen, paard en goederen. Wordt direkt uit zijn post ontzet. Krijgt 3 maanden de tijd een geschikt persoon als opvolger te vinden, 1 mrt 1804. (GAH50); oud-trekschipper J.A.A. ''s halftrekschip wordt verkocht. Opbrengst 2600 Caroliguldens. Hij verzoekt het gemeentebestuur te wachten met verkoop om een hogere verkoopprijs te krijgen en om zelf als schipper aan te blijven. Krijgt uitstel van 3 maanden, op voorwaarde van ordentelijk gedrag, nuchter zijn en volstrekt geen stof tot klagen geven. Zodra er een klacht binnenkomt, wordt uitstel ingetrokken, 14 mei 1804. (GAH50); mag onder dezelfde voorwaarden zijn schip blijven bevaren als Leeuwarder trekschipper, tot hij het voordelig kan verkopen, 13 sep 1804 (GAH50); ontvangt wegens transport van militaire bagage naar Leeuwarden volgens presbrief van 4 apr 1807: f. 57:6:8; Donderdag den 28 decembr 1797. Het Gerecht ordrs Vergadert zijnde, zijn nog de Trekschippers J.A.A. en Pieter Dirks, ter zaake dezelve in de gepasseerde Week, met een wonnevragt in ''t geheel haare Pligt niet betragt hadden en bovendien de Passagiers brutaal hadden bejegend, gecondemneert ieder in eene boete van drie CarGuldens boven de kosten. (GAH43)
Johan Abrahams en Hijcke Arjens Wassenaar, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geweest op dato dezes 30 aug 1772 HRL. en toen getrouwt
Leonarus J Abrahams zie: Stevens
Maria Abrahams van Haarlem, huwt met Tjebbe van der Ley, van HRL, geproclameerd de 30 apr en de 7 en de 14 en getrout met Attestasie den 21 mei 1769; kind: Sjierk Tjebbes van der Ley, ged 24 apr 1770 Grote Kerk HRL
Marianna Abrahams zie: Cohen
Marten Abrahams huwt met Corneliske Andeles, N.H., kind: Allert Martens geb 14 dec 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801
Marijke Abrahams en Douwe Heeres, beide van Almenum, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende wegens de Bruit Rients Pieters desselvs Swager; huw aang. HRL 1738
Marytje Abrahams huwt met Harmen Segeling, kind: Gerrit Harmens Segeling, ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL
Mietje Abrahams geb 1795 Alphen, huwt met Samuel Salomons de Jong op 27 jun 1816 HRL, huwelijksafkondigingen 16 en 23 jun 1816, dv Abraham Heymans en Hester Jacobs; BS huw 1816; Voor Wulphert van Ginkel J. Z:openbare Notaris, residerende te Veenendaal, Canton Rhenen, Provincie Utrecht, en voor de hierna te noemen Getuigen, Compareerden Abraham Hymans Koopman en Hester Jacobs Echtelieden, wonende te Veenendaal, in het voornoemde Canton, Zijnde Zij vrouwe tot het passeeren en teekenen dezes, door haren gemelden man geauthoriseerd. en verklaarde Zij Comparanten hunne formeele en uitdrukkelijke toestemming te geeven, dat haar lieder dochter M.A., geb te Alphen, in de maand aug des jaars zeventien honderd vier en negentig, thans wonende te HRL, in Vriesland, een Huwelijk aanga, in den vorm en met de plechtigheden in Zoodanig geval vereischt wordende, met den persoon S. Salomon de Jong, Koopman en Winkelier, wonende te HRL voornoemd. Waar van Acte Gedaan en gepasseerd te Veenendaal 1816; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de navolgende Acte van Notorieteit het daar achter gestelde vonnis gegeven. Op heden den Twee en Twintigsten apr Achtienhonderd en Zestien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Kanton HRL Provintie Friesland, Israel Levij Cats, slager, Jacob van Gelder, Koopman, Hartog Benjamin Cohen, Hoedemaker, Benjamin Hartog Cohen, Koopman, Andries Jonas Benjamins, Schoolmeester, Samuel Jacob Bloch, voorzanger, en Jacob Levij de Beer, Koopman, alle wonende te HRL, en van Competenten Ouderdom. dewelke verklaarden door dezen, dat Mietje Abrahams, wonende te HRL, waar van Ouders Zijn Abraham Hymans, Koopman en Hester Jacobs, Echtelieden wonende te Veenendaal, Canton Rhenen, Provintie Utrecht, is geb te Alphen in de maans aug Zeventienhonderd vier en negentig, Zonder den precisen dag te kunnen bepalen. Dat dezelve geen Acte van doop of geboorte kan produceren dewijl Zij van Joodsche religie is, en toen ten tijd van de geboorte van Meisjes nog bij die gezindheid eenige aantekening nog bij de Regering te Alphen acten van geboorte van kinderen in het algemeen werden gehouden. Gevende voor reden van Wetenschap, dat Zij Comparanten, Zedert verscheidene Jaren de gemelde Mietje Abrahams, gedurende welke Zij te HRL heeft gewoond, niet alleen hebben gekend, maar bovendien daaglijks met dezelve omgang gehad, waar door Zij Zich allen van den inhoud dezes ten volsten ovetuigd houden. en hebben de Comparanten benevens ons, en onzen griffier na gedane voorlezing en goedkeuring van het renvooy van twee woorden, de tegenwoordige Acte van bekendheid getekend
Naatje Abrahams zie: Neeteboom; de Ruiter (3x)
Pieter Abrahams zie ook: Brouwer; aan P.A., huistimmermansknegt alhier, wordt uit hoofde wegens het redden van het kv Pieter Blom, winkelier alhier, voor deze daad van mensenliefde namens de raad ten geschenke en ter nagedagtenis gegeven een zilveren lepel, ma. 19 jul 1802 (GAH48); onderscheiden met een zilveren lepel wegens edelmoedige en menslievende daad door het kv Pieter Blom, met gevaar voor eigen leven, uit het water te redden, do. 15 apr 1802. (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 31, 25 jaar, ongehuwd, inwonende bij Abraham Willems, 1 mrt 1804
Pieter Abrahams zie: Brouwer; P.A. ende Tjietske Folkerts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Folkert Ates, 1 jun 1805; ondertrouw HRL; kind: Pieter Abrahams, geb 20 jul 1779, ged 3 aug 1779 Grote Kerk HRL
Pieter Abrahams ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Sjerk Cornelis, 172- 16:0, de eerste als afgegane en de tweede als aangekomen schoenmaker ih Stadsweeshuis verdiend sedert 18 nov 1764 tot 29 okt 1765 en dus in 12 maanden, de maand gerekend tegen f. 14:8:0, kwit. no. 2, 1765. (GAH1095); id. f. 14:8:0 terzake 4 weken loon zijner verdiensten, kwit. no. 8, 26 nov 1765. (GAH1095); id. f. 12:0:0 terzake extraord. diensten tot brouwen etc. in 1 jaar, 10 jun 1766. (GAH1096); id. kwit. no. 9, 25 mei 1773. (GAH1104); id. f. 187:4:0 als schoenmaker ih Weeshuis verdiend, sedert 24 dec 1765 tot 25 nov 1766, de 24 dagen gerekend tegen f. 14:8:0, 1766, kwit. no. 1. (GAH1096); id. van 23 dec 1766 tot 24nov167, kwit. no. 1, 1767. (GAH1097); id. f. 86:8:0 van 22 dec 1767 tot 10 mei 1768, kwit. no. 1, 1768. (GAH1098); id. f. 100:16:0 sedert 10 mei tot 24 nov 1768, kwit. no. 1, 1768. (GAH1099); id. f. 187:4:0 van 21 dec 1768 tot 21 nov 1769 als schoenmakersbaas, ordonn. no. 1, 1769. (GAH1100); id. kwit. no. 1, 19 dec 1769. (GAH1101); id. 18 dec 1770, ordonn. no. 1. (GAH1102); id. kwit. no. 1, 17 dec 1771. (GAH1103); id. kwit. no. 1, van 15 dec 1772 tot 16 nov 1773, 1773. (GAH1104); id. van 15 dec 1773 tot 15 nov 1774, kwit. no. 1. (GAH1105); id. kwit. no. 1, van 13 dec 1774 tot 14 nov 1775, 1775. (GAH1106); id. f. 144:0:0 van 12 nov 1775 tot 21 aug 1776, kwit. no. 5. (GAH1107); id. f. 12:0:0 wegens gedane diensten id brouwerij ih Weeshuis in 1 jaar, kwit. no. 6, 16 jun 1767. (GAH1097); id. kwit. no. 1, 21 jun 1768. (B109 9); id. 6 jun 1769, kwit. no. 7. (GAH1100); id. kwit. no. 3, 12 jun 1770. (GAH1101); id. kwit. no. 6, 24 mei 1771. (GAH1102); id. 2 jun 1772, kwit. no. 6. (GAH1103); id. kwit. no. 7, 14 jun 1774. (GAH1105); id. kwit. no. 5, 27 jun 1775. (GAH1106); id. kwit. no. 5, 4 jun 1776. (GAH1107); ontvangt van het Stadsweeshuis voor zijn dienst als schoenmaker in het Weeshuis van 22 dec 1767 tot 10 mei 1768, kwit. no. 1: f. 86:8:0 (GAH1098); id. f. 100:16:0 sedert 10 mei tot 24 nov 1768, de 24 dagen gerekend tegen f. 14:8:0, ord. no. 1, 1768. (GAH1099); id. terzake gedane diensten in de brouwerij in 1 jaar, 21 jun 1768, ord. no. 1: f. 12:0:0 (GAH1099); ontvangen van de voogden van het Weeshuis wegens gedane diensten in de brouwerijen 1 jaar, quit. no. 6., (granen), 16 jun 1767: 12 :0:0 (GAH1097); id. als schoenmaker in het weeshuis verdiend van 23 dec 1766 tot 24 nov 1767, de 24 dagen gerekend wegens f. 14:8:0, in 13 kwitanties onder no. 1, (daglonen), 1767; (GAH1097)
Pieter Abrahams huwt met Martjen Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 6, 13 en 20 aug 1752 en getrouwt den 27 dito; kind: Martje Pieters, ged 12 feb 1760 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Pieters, ged 7 sep 1755 Grote Kerk HRL
Riemke Abrahams zie: van der Werf
Riemke Abrahams geb 18 dec 1774, ged 15 jan 1775 Grote Kerk HRL, dv Abraham Teetzes en Aaltje Wytzes; geb 4 feb 1779, ged 16 feb 1779 Grote Kerk HRL, dv Abraham Teetses en Aaltje Wytses
Rients Abrahams zie: Tichelaar
Rinske Abrahams zie: de Ruiter
Sara Abrahams ovl 22 jun 1636, wed. van Arjen Freercks; vdGaast begraaflijst
Sara Abrahams huwt met Pijtter Janzen Muis, beyde van HRL, geproclameerd den 1, 8 en 15 May 1746 en den 31 dito getrouwt; huwt met Claas Lodewijks, beide van HRL, geproclameert den 28 Novem: en de 5 en getrout den 12 dec 1756
Sybrigje Abrahams geb 5 mei 1804 Makkum, huwt met Pieter van Hofwegen, (gk), N.H., waarschijnlijk vertrokken tussen 1860 en 1880; bev.reg. HRL 1851 wijk C-149, wijk G-072, supp wijk A-288
Styntie Abrahams van Midlum, ende Rintie Ruerds van HRL, huw.aang. 30 may 1733 HRL; Comende voor de bruyd Here Jarigs; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Taedse Abrahams ovl voor 1780; T.A. en Trijntje Sijbrens beyde van Almenum koomende voor de bruid desselfs vaeder Sijbren Douwes, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Trijntje Sijberens, beyde van Almenum, sijn geproclameert den 11, 18 en 25 nov 1742 en doe ook getrouwt; T.A. ende Riemke Tjerks beyde van Almenum, komende weegens de bruid desselfs broeder Pier Tjerks den 12 Septemb 1744; huwt met Riemke Tjerks, beyde van Almenum, sijn geproclameerd den 13, 20 en 27 Septemb. 1744 en doen ook getrouwt; zie ook: T.A. Bleeker; van HRL, huwt met Rinske Harkes van Midlum, geproclameerd de 25 Septemb: en de 2 en getrout de 9 okt 1763; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 39:7:8 wegens 3/8 portie van een bleek even buiten de Franequer Poort en door hem als huurder gebruikt, na aftrek van Re?el f. 7:18:2: f. 31:9:6; 27 mei 1762. (GAH1092); bet propijn vd Weeslanden aan de rentmeester van het Weeshuis door Yep Feikes f. 2:5:0, T.A. f. 5:15:0, Eeuwe Clasen f. 26:0:0, Tjepke Gratama 7- 15:0, Leendert Harings f. 12:12:8, Folkert Romkes f. 10:15:0, Leendert Harings f. 11:15:0, Eeuwe Clasen f. 14:15:0, Eeltje Aukes f. 1:10:0, Teeke Jans f. 20:0:0, 1762. (GAH1092); id. f. 12:12:8 en f. 13:12:8, en door Berent Piers f. 26:0:0, Rein Eeverts f. 2:10:0, Johannes Harmens f. 15:10:0 en f. 37:10:0, 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 41:12:0 terzake bleekloon vd grote wasten, en 100 ellen webdoek, 20 apr 1762. (GAH1092); betaalt aan H. Videlius, collecteur vd Re?le Honderdste Penning, wegens 3/8 ve bleek, waarvan eigenaar is het Weeshuis van HRL, Buiten Buurt no. 5, f. 7:13:2, 29 mrt 1763. (GAH1093); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 39:7:8 terzake landhuur van de bleek, gaat af Re?el en Extra: f. 7:13:2, resteert f. 31:14:6, 10 mei 1763. (GAH1093); ontv van dito f. 36:0:0 terzake linnenbleken, kwit. no. 2, 26 apr 1763. (GAH1093); id. 22 apr 1766, kwit. no. 6. (GAH1096); betaalt aan dito f. 11:10:0 voor huur van 2 pondematen greydeland onder Midlum gelegen, no. 12, 1764. (GAH1094); id. 1765, no. 12. (GAH1095); id. 1766, no. 12. (GAH1096); id. no. 12, 1767. (GAH1097); id. voor het laatste jaar, no. 12, 1768. (GAH1098); id. f. 32:4:6 wegens huur voor 3/8 parten id bleek even buyten de Franeker Poort, in het geheel huur doende f. 105:0:0 ''s jaars, welke huur met mei 1766 eindigen, na aftrek van het Re?el, no. 20, 1764. (GAH1094); id. no. 20, 1765. (GAH1095); ontv van dito f. 36:0:0 voor 1 jaar bleken, kwit. no. 7, 10 apr 1764. (GAH1094); id. kwit. no. 3, 7 mei 1765. (GAH1095); id. kwit. no. 1, 31 mrt 1767. (GAH1097); id. kwit. no. 3, 29 mrt 1768. (GAH1098); id. 18 apr 1769, kwit. no. 1. (GAH1100); id. 11 apr 1770, kwit. no. 1. (GAH1101); id. kwit. no. 3, 23 apr 1771. (GAH1102); id. kwit. no. 8, 28 apr 1772. (GAH1103); id. kwit. no. 4, 8 mei 1773. (GAH1104); id. kwit. no. 3, 10 mei 1774. (GAH1105); id. kwit. no. 5, 16 mei 1775. (GAH1106); id. kwit. no. 2, 14 mei 1776. (GAH1107); id. 3 jun 1777, kwit. no. 5. (GAH1108); betaalt aan dito f. 43:13:14 zijnde de huur van 5/8 parten id bleek even buiten de Francker Poort ih geheel voor 105 guldens ''s jaars, na aftrek van het Re?el, no. 20, 1766. (GAH1096); betaalt aan dito f. 53:13:14 wegens huur van 5/8 parten id Bleek even buiten de Franeker Poort te HRL, in ''t geheel voor 105 Crglds ''s jaars, vlgs huurcontract welkens huurjaren zijn geeindigt met mei 1766, doch op nieuw weder ingehuurt, na aftrek van het Re?el, no. 20, 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. 1769. (GAH1100); id. no 20., 177. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. na aftrek Reel groot f. 11:18:10, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. f. 49:14:6, na aftrek Reel zijnde f. 15:19:12, 1777 (GAH1108); id. f. 71:11:14 na aftrek Reel zijnde f. 15:18:2, 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. f. 49:14:6 na aftrek van het Reel zijnde f. 15:18:2, 1778. (GAH1109); id. f. 71:11:145 na aftrek van het Reel f. 15:18:2, nu no. 27. (1779); betaalt aan H. Videlius als Collecteur van den Re?len Hondersten Penning, f. 11:18:10 terzake 1 jaar terzake 1 jaar Re?le Hondersten Penning, vlgs Resolutie en Placaat van 7 mrt 1766, 19 mrt 1767. (GAH1097); id. 29 mrt 1768. (GAH1099); jaerschink der losse landen Alderheiligen 1772 versch. : no. 2, 8 pondematen: f. 13:12:8; id. no. 3: 6 pondematen: f. 12:12:8; 1773. (GAH1104); id. no. 20, de Bleek: nihil; 1773. (GAH1104); rendante wed. de Bruin levert over aan de nieuw benoemde rentmeester van het Weeshuis Albartus de Haas een koopbrief met absolute kwitantie van 18 jul 1765, gepasseerd door T.G., van 1/4 part vd bleek buiten de Franequer Poort, bij T.A. bewoond, 1768. (GAH1098); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 27:5:0 wegens 8 pondematen greidland onder Almenum, no. 2, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); id. f. 25:5:0 wegens 6 pondematen greidland onder Almenum, no. 3, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); Jan Anthonius ende Lolkjen Dirks beyde van HRL, koomende voor de bruid T.A. den ...; Johannes Jans ende Akke Jelles beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom des selfs vaeder Jan Alles en weegens de bruid T.A. desselfs broodheer den 24 dec 1750; T.A. erven betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 87:10:0 wegens 5/8 parten in de bleek buiten de Franekerpoort; gaat af: Re?l f. 15:18:2, resteert dus: f. 71:11:14, nov 1778/mei 1779. (GAH1110); betaald aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 39:7:8, onder deductie van f. 7:18:0 wegens het Re?l, dus aan suiver geld: f. 31:9:8 terzake 1 jaar huyr voor 3/8 parten van de bleek leggende buiten de Franekerpoort, 20 apr 1752. (GAH1081); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 107:4:0 terzake bleeklonen, kleren en 23 stukken doek voor een geheel jaar tot 5 mrt incluys, kwit. no. 20. (GAH1081); betaald aan de rentmeester van het Stadsweeshuis wegens een Re?l Cedul f. 1:19:0 en f. 4:17:4, wegens korting van strijkgeld f. 9:11:4 en aan gerede penningen f. 1:19:0, dus: f. 16:6:2; terzake 5 maanden huur voor 5/8 parten der Bleek alhier buiten de Franekerpoort, 7 sep 1751. (GAH1080); id. f. 31:9:8, een re?le quotisatie tot f. 7:18:0, en aan gerede penningen f. 31:9:8, terzake 1 jaar huur voor 3/8 parten der Bleek alhier buiten de Franeker Poort, 7 sep 1751. (GAH1080); id. maar Re?l Zedul f. 7:18:2, 1 mrt 1759. (GAH1088); betaalt f. 39:7:8 aan het Weeshuis wegens 1 jaar huur van 3/8 parten van de bleek buiten de Franekerpoort leggende, onder vermindering van het Ree?l f. 7:18:12, resteert te betalen f. 31:8:12, 30 mrt 1756. (GAH1085); id. 20 mei 1757: f. 31:9:6 (GAH1086); id. 23 mrt 1758 (GAH1087); id. 3 apr 1760 (GAH1089); id. 19 mei 1761 (GAH1091); id. 25 apr 1755 (GAH1084); id. 25 apr 1754 (GAH1085); ontvangen van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 79:13:0 terzake bleken van doek en wassen van linnen kleren ten behoeve van het Stasweeshuis, 7 sep 1751, kwit. no. 27 (GAH1080); id. f. 95:12:8, 1 apr 1760, kwit. no. 2 (GAH1089); id. f. 54:6:0 wegens bleken van de grote was en webdoek in 1 jaar, 30 mrt 1756 (GAH1085); id. 26 apr 1757, kwit. no. 14: f. 66:18:0 (GAH1086); id. 21 mrt 1758: f. 81:0:0 (GAH1087); betaald aan het Weeshuis f. 7:3:2 wegens 3/8 van de bleek, waarvan het Stadsweeshuis eigenaar is, 29 apr 1757 (GAH1086); id. 23 mrt 1758 (GAH1087); id. 15 mrt 1759 (GAH1088); id. 2 apr 1760 (GAH1089); id. f. 7:3:4, mei 1753 (GAH1082); id. mei 1754 (GAH1083); id. en het extra f. 14:0:14, 27 mrt 1755 (GAH1084); id. f. 7:3:2, het extra f. 15:0:6, mei 1761 (GAH1091); ontvangen van het Weeshuis wegens bleekloon van 21 stukken doek in 1 jaar kleerbleken ten dienste van het Weeshuis, 15 mrt 1759 (GAH1088); betaald aan de rentmeester van het Weeshuis f. 31:9:4 terzake 1 jaar huyr van 3/8 parten van de bleek buiten de Franekerpoort 24 apr 1753 (GAH1082); ontvangen van de rentmeester van het Weeshuis f. 106:11:0 terzake bleeklonen 27 stukken doek en het kleermaken voor het gehele jaar ten behoeve van het Weeshuis, 17 apr 1753, kwit. no. 19 (GAH1082); betaald aan de rentmeester van het Weeshuis f. 39:7:8 onder korting van f. 7:18:4 van het Re?l, dus suiver geld: f. 31:9:4, terzake 1 jaar huyr voor 3/8 parten in de bleek buiten de Franeker Poort, 9 apr 1754 (GAH1083); ontvangen van de rentmeester van het Weeshuis f. 95:1:0 terzake 1 jaar bleekloon van 1050 elle webdoek en de grote wassen, 9 apr 1754. (GAH1083); id. f. 61:6:0 terzake 1 jaar bleken van 450 ellen doek ten behoeve van het Weeshuis, 31 mrt 1761, kwit. no. 1 (GAH1091); id. f. 100:13:0 terzake bleken van 22 stukken webdoek en kleine bleken in 1 jaar ten behoeve van het Weeshuis, 25 mrt 1755, kwit. no. 3 (GAH1084); betaald aan het gemeentebestuur 1 jaar huur van zeker stukje land aan de Franekerpoort, mei 1751: f. 7:0:0 (GAH428); id. terzake het laatste half jaar huur van een stukje land aan de wegh bij de Franekerpoort, 22 dec 1750: f. 3:10:0 (GAH428); id. 1 jaar huur van 2 pondematen greidland gelegen onder Midlum, kwit. no. 12, mrt 1767: f. 11:10:0 (GAH1098); ontvangen van het Stadsweeshuis voor 1 jaar bleekloon, mrt 1768, kwit. no. 3: f. 36:0:0 (GAH1098); aan rentmeester Albartus de Haas is door de rentmeester overgeleverd een koopbrief met absolute kwitantie dd 18 jul 1765 gepasseerd door Tjepke Gratama van part van de bleek buiten de Franeker Poort, bij T.A. bewoond, 15 jun 1768. (GAH1098); betaald aan het Stadsweeshuis (rentmeester Alb. de Haas), 5/8 parten in Bleek buiten de Franekerpoort f. 65:12:10, waaraf voor de reele quitantie f. 11:18:10 (volgens kwit. no. 5 van de Buiten Buren, afgegeven door de Collecteur van de Re?len honderdste Penning, H. Videlius), kwit. no. 20, resteert f. 53:13:14, 1768 (GAH1099); betaald aan de voogden van het Weeshuis huur van 2 pondematen greidland, gelegen onder Midlum, no. 12, (losse landen), petri 1766 -petri 1767: f. 11:10:0 (GAH1097); id. wegens huur van 5/8 parten in de Bleek even buiten de Franeker Poort te HRL, waarvan eigenaar is het Stadsweeshuis, in het geheel voor 105 Caroliguldens ''s jaars volgens huurcontract, welke huurjaren zijn geeindigd met mei 1766, doch opnieuw weder ingehuurd; na aftrek van het Reeel, no. 20, petri 1766-petri 1767, (losse landen), 19 mrt 1767: f. 53:13:14 (GAH1097); ontvangen van de voogden van het Weeshuis wegens bleken van linnen van 1 geheel jaar, quit. no. 1, (kleding), 31 mrt 1767: f. 36:0:0 (GAH1097)
Tetje Abrahams geb 26 dec 1776, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, dv Abraham Taetzes en Aaltje Wytzes
Tjalling Abrahams zie: Hofman
Tjerk Abrahams huwt met Sijtske Jans, kind: Jan Tjerks Zuiderma, geb 1760 Augustinusga; BS ovl 1839
Tjitske Abrahams zie: de Ruiter
Trijntje Abrahams zie: Olinjus
Wijke Abrahams huwt met Sipke Pieters op 29 dec 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Wilhelmina Abrahams ovl 11 apr 1804 HRL, oud 66 jaar
Willem Abrahams zie ook: Brons; huwt met Atje Freriks, kind: Abrahams Willems, geb 16 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Frerik Willems, geb 22 mrt 1811, ged 27 apr 1811 Grote Kerk HRL
Wijnandus F Abrahams zie; Stevens
Age Abrams president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Taak Holsten, (ook: Tjerk Holsum), met schoenmaken verdiend bij A.A. in 1 jaar; 13 mrt 1753. (GAH1082)
Antie Abrams ged 12 jun 1770 Grote Kerk HRL, dv Abram Isacks en Janke Pijters
Hendrik Abrams ovl 12 apr 1803 HRL, oud 72 jaar; H.A. van Almenum en Grietje Alberts van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hendrikje Hendriks, geb 28 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL
Ytje L Abringa zie: IJ.L. Abbinga
Johannis Acama ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 terzake 1 jaar kostpenningen voor het weeskind Hijlkjen Pieters, 25 jan 1752, kwit. no. 1 (GAH1081); id. 19 jan 1751, kwit. no. 1 (GAH1080); id. 20 jan 1756 (GAH1085); id. 23 jan 1753, kwit. no. 1 (GAH1082); id. 22 jan 1754, kwit. no. 1 (GAH1083); id. 25 mrt 1755, kwit. no. 2 (GAH1084); id. 21 jan 1749, kwit. no. 1 (GAH1078); id. 20 jan 1750, kwit. no. 1 (GAH1079)
Pier Andries Achterinbos kind: Truike Piers Achterinbos, geb 2 feb 1811, ged 19 feb 1811 Grote Kerk HRL, in onecht, voor vader opgegeven P.A.A., moeder is Martje Fransen
Truike Piers Achterinbos geb 2 feb 1811, ged 19 feb 1811 Grote Kerk HRL, voor vader opgegeven Pier Andries Achterinbos, en moeder Martje Fransen
Albert Janszn Acker pak- en woonhuis werden op 6 feb 1681 door Sixtus (Sicke Lubberts) erfgename debora Lubberti verkocht, Burgemeester Jan Symens Bijlaen en Beatrix Dircksdochter werden eigenaar van het woonhuis en A.J.A. kocht het pakhuis aen de suidcandt van de Noorderhaven. (RA Lwd, recht. arch. Har T14, 121). Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Andrys Gerrits Acker A.G.A. ende Hiske Arjens, beide van HRL, koomende voor de Bruit Eeltje Tjallings, 28 jan 1741; ondertrouw N.H.; huwt met Hiske Arjens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 January en den 5 en 12 Februarijs 1741, en doe ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL
Fokeltje Acker wijnleverancierse 1749; wv burgemeester Wiltetus Jelgersma, in haar plaats als subst. capiteinse van de turfdragers Pijter Alberts op 27 sep 1756; zie verder bij Pijter Alberts. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde 11/4 anker Spaanse wijn ten gebruike van des Heren Heilig Avondmaal, 8 sep 1749: f. 27:10:0
Neeltje Acker ovl 1752 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met dr. Vopisius Akker, 1 jaar lijfrente van 2 x 400 Caroliguldens, 12 nov 1740: 72 Caroliguldens; id. 8nov17 41, id. 14 nov 1742; id. 9 nov 1743; id. 5 nov 1744; id. 19 nov 1745; id. 13 sep 1746; id. 15 jan 1748; id. 6 nov 1748; id. 19 nov 1749; id. 23 nov 1750; id. 27 sep 1751; id. aan de erven 9 maanden en 8 dagen lijfrente, 18 dec 1752: f. 30:5:0; op haar lijf was geconstitueerd een kapitaal van 400 Car glds op 2 sep 1695; lijfrente 36 Caroliguldens vervallen aan de Stad; rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan de erven N.A. f. 21:11:0 terzake winkelwaren door haar in het Weeshuis geleverd, kwit. no. 9, 1 aug 1752 (GAH1081); id. f. 16:19:0 terzake luywagens, spinael en elsen door haar geleverd, 31 okt 1752, kwit. no. 25 (GAH1081); id. f. 19:7:0 terzake winkelwaren tot dagelijkse behoeften in het Weeshuis geleverd, 25 mei 1751, kwit. no. 20. (GAH1080); id. f. 21:3:0 wegens levering van spijkers, pluggen en spinaal ten behoeve van het Weeshuis, 30 nov 1751, kwit. no. 42 (GAH1080); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 400 Caroliguldens, 13 nov 1750: f. 36:0:0 (GAH428); id. ord. 19 nov 1749 (GAH427); id. 2 nov 1736 (GAH283); id. wegens leverantie van spijkers en ijzerwerk, 14 nov 1736: f. 43:7:0 (GAH283); id. 25 apr 1737: f. 187:5:8 (GAH283); id. 25 jul 1737: f. 152:12:0 (GAH283); id. 15 feb 1738: f. 230:4:0; id. 30 okt 1736: f. 39:18:0 (GAH1066); id. samen met dr. Wopke Acker, 1 jaar lijfrente van 2 x 400 Car glds, 22 nov 1729: f. 72:0:0 (GAH283); id. 31 okt 1730 (GAH283); id. 31 okt 1731 (GAH283); id. 13 nov 1732 (GAH283); id. 9 jan 1735 (GAH283); id. 26 dec 1735: (GAH283); id. 21 sep 1736 (GAH283); id. 29 okt 1737 (GAH283); id. 2 nov 1738, (B2 83); id. 28 okt 1729 (GAH283); id. van het Stadsweeshuis wegens geleverde spiekers en ijzerwerk ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 18 mei 1734, kwit. no. 11 (GAH1064); id. 3 mei 1735, kwit. no. 13: f. 35:3:0; id. 25 okt 1735, kwit. no. 38: f. 10:13:0 (GAH1065); id. wegens levering van huiselijke gereedschappen ten behoeve van het Weeshuis, 30 apr 1737, kwit. no. 15: f. 18:6:0 (GAH1067); id. wegens levering van ijzerwerk in het Weeshuis, 19 nov 1737, kwit. no. 35: f. 13:18:0 (GAH1067); Wiltetus Hendriks ende N. Gerrijts Acker, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, komende met procuratie van deselve de Gerechtsbode Andrijs Jelgersma met versoek van een gebodt in de week; huw.aang. HRL 1737
Nicolaas Acker huwt met Grietie Reyers; vdGaast begraaflijst
Tjaard Nicolaas Acker huwt met Doetje Frisius; zie aldaar
Vopisius Acker (in 1747: WOPKE); docter, ovl 19 apr 1747 HRL, wonende te HRL. 1740-1747; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Neeltje Acker, id. samen met Neeltje Acker, 1 jaar lijfrente van 2 x 400 Car glds, 22 nov 1729: f. 72:0:0 (GAH283); id. 31 okt 1730 (GAH283); id. 31 okt 1731 (GAH283); id. 13 nov 1732 (GAH283); id. 9 jan 1735 (GAH283); id. 26 dec 1735: (GAH283); id. 21 sep 1736 (GAH283); id. 29 okt 1737 (GAH283); id. 2 nov 1738 (GAH283); id. 28 okt 1729 (GAH283); id. zonder Neeltje Acker, 2 nov 1733: 36 Car glds; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Neeltje Akker, 1 jaar lijfrente van 2 x 400 Caroliguldens, 12 nov 1740: 72 Caroliguldens; id. 8nov17 41, id. 14 nov 1742; id. 9 nov 1743; id. 5 nov 1744; id. 19 nov 1745; id. 13 sep 1746; id. aan de erven 7 maanden en 6 dagen lijfrente, 9 jun 1747: f. 24:2:0; op wiens lijf stond een kapitaal van 400 Caroliguldens volgens constitutiebrief van 2 sep 1695; aan de Stad vervallen lijfrente: 36 Caroliguldens; ontvangt van het gemeentebestuur verdiende salarien gevallen over een exceptie tussen de magistraat van de Stad en Gerlofm IJmes c. s., 26 okt 1733: f. 31:15:8 (GAH283); heeft op 26 dec 1735 als voornaam: Vopisius
Eeltje Cornelis Ackerboom geb 27 mei 1769 HRL, ovl 15 feb 1820 HRL, huwt met Grietje Reins en mogelijk met Klaaske Oolgaard, sjouwerman in 1811, kinderen: Cornelis Eeltjes A, geb 1794 HRL, Vroukje Eeltjes A, geb 1797 HRL, Klaaske A, geb 1802 HRL, Rein Eeltjes A, geb 1805 HRL, Oense Eeltjes, geb 9 sep 1807 HRL, Trijntje Eeltjes geb 3 feb 1809 HRL, Oense Eeltjes, geb 15 nov 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1815, ovl 1820, ovl 1832, ovl 1879; gebruiker van wijk F-250, sjouwer, alsmede Thomas Koolker wed. ; eigenaar is Ph. Oolgaard erven, 1814. (GAH204)
Grietje Reins Ackerboom Eeltje Cornelis ende G.R.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Rein Annes Ackerboom, 15 sep 1792; ondertrouw HRL; Eeltje Cornelis en G.R.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 30 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Cornelis Eeltjes, geb 12 jul 1793, ged 21 jul 1793 Grote Kerk HRL
Rein Annes Ackerboom Eeltje Cornelis ende Grietje Reins Ackerboom, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Rein Annes Ackerboom, 15 sep 1792; ondertrouw HRL
Rein Dirks Ackerboom geb 1784 HRL, ovl 22 okt 1835 HRL, huwt met Elisabeth Tjeerds van der Woude op 13 mei 1810 HRL, huw.get. bij C.E. Akkerboom en M.D. Bakker neef vd bruidegom, 1814, id. bij R, Kuipers en T. vd Berg, 1815, id. bij P.D. Pooch en A.G. Bijlsma, 1816, id. bij B.T. Schaafsma en T.H. IJsenbeek, 1816, stokersknecht in 1835, destillateursknegt in 1811, zv Dirk Reins A., en Louisa Geerling, kinderen: Harmen vd Berg, geb 1802 HRL, (stiefkind), Dirk Reins A, geb 29 aug 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1835, ovl 1856; gebruiker van wijk H-142, pakhuisknegt; eigenaar erven S. Schaaf wed., 1814. (GAH204); R.D.A. en Elisabeth Tjeerds, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Antje Jacobs van Ackeren geb 1777 HRL, ovl 14 okt 1828 HRL, koopvrouw, ongehuwd, dv Jacob vA., en Sijntje Dirks; BS ovl 1828; eigenaar en gebruikster van wijk E-243, uitdraagster, 1814. (GAH204)
Dirk Jacobs van Ackeren geb 1786 HRL, ovl 31 jan 1857 HRL, huwt met Japikje Aukes Meyer op 14 mei 1809 HRL, wonende te HRL, huw.get. bij J. Dijk en P. Meyer, behuwd broeder vd bruidegom, 1814, id. bij H.J. de Jong en K.A. Meyer, behuwd broeder vd bruidegom, 1812, id. bij J.P. Snijder en E.S. Hoedtje, 1813, mr schoenmaker in 1851, N.H., zv Jacob vA., en Christina/ Sijntje Dirks, kind: Sientje vA., geb 28 sep 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, ovl 1828, ovl 1857, ovl 1887 bev.reg. HRL 1851 wijk E-283; gebruiker van wijk E-237, schoenmaker; eigenaar T. Althuisius, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-039; VT1839
Johannes Ackerman lijst ingezetenen 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (GAH650)
Pieter Ackerman geb 2 aug 1780, ged 15 aug 1780 Grote Kerk HRL, zv Johannes Hanssen Akkerman en Akbertje Jitses; geb 1781 HRL, ovl 4 feb 1814 HRL; wijk G-317, 1e huwt met Pietje Doedes op 3 okt 1802 HRL, 2e huwt met Hendrikje Fokkes Jagersma op 13 mei 1810 HRL, huw getuige bij H.B. Smith en M.H. Smit, 1818, hovenier in 1814, zv Johannes A., en Albertje Jetses, kinderen: Anke A., geb 1811 HRL, Johannes geb 11 sep 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, 1810, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1814, huw 1818, huw 1824, ovl 1831, ovl 1858, ovl 1879; eigenaar is wed. P.A. van wijk G-248, tuin; medegebruiker is Harmen Siderius wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk G-316, tuinierse; medegebruiker Hendrik Hansen vrouw, 1814 (GAH204); id. en gebruiker van wijk G-317, 1814. (GAH204); P.A. en Hendrikje F. Jagersma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 126, 22 jaar, gehuwd 1 mrt 1804
Elizabet Ackersloot betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 6 mei 1715. (burgerboek)
Maritje Pieters Ackersloot huwt met Jan Lolles; zie aldaar
Jeltje Ruurts Ackringa ged 13 mei 1766 Grote Kerk HRL, dv Ruurt Rutgers Ackringa en Amelia Klein
Rinske Ackringa Frederik Moritz, sergeant onder de comp. van capt. Cau, alhier guarnisoen houdende ende R.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareert de oom Jan Rutgers Ackringa, 21 may 1791; ondertrouw HRL; Simon de Haas en R.A., beide van HRL, hebben hunne afkondigingen gehad den 12 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage kind: Albartus Simons de Haas, geb 9 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Maria Dorothea Georgs Moritz, geb 13 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Georgius Moritz, geb 30 jun 1793, ged 16 jul 1793 Grote Kerk HRL; Frederik Moritsz, Sergeant onder de Compie van Kapitein C. Cau, alhier guarnisoen houdende en R.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd den 7 daaraanvolgend
Acronius Jan Willem Voorman, corporaal in de Compie van Lt. Collonel van Plettenberg in ''t 2de Battaillon van het Regiment van Generaal -Major A., guarnisoen houdende te deventer, van Liefkenshoek van Zeeland, en Claaske Johannes van HRL, laatst geproclameert 18 jul 1773 op dato dezes alhier getrouwt na vertoonde attestatie van Liefkenshoek, getekend Antonius Marant, v. d. m., Liefkenshoek 8 aug 1773; Hendrik Colle, corporaal in het 2de Battaillon van Baron de Nestitz, Collonel Commandant het Regiment van Generaal-Major A. onder de compie van Capt. V. van Altena, thans inn guarnisoen te deventer, van Lille, en Akke Johannes van HRL, laatst geproclameert 25 jul 1773 en op dato dezes alhier getrouwd na vertoonde attestatie van Lille, 8 aug 1773 getekend J.A. Toclaar, v. d. m. ; hu Grote Kerk HRL; betaald aan het gemeentebestuur door burgemeester P. Gosliga als schriever van de lijstcompagnie van collonel A. 1 jaar appointeerde gelden, 31 dec 1750: f. 90:7:0 (GAH428); id. 8 jan 1750 (GAH427)
Acronius de Westerkerk te HRL is 13 dec 1650 door dominee A. ingewijd met Jesaja 2:3 en in 1669 aanmerkelijk vergroot, 18 dec 1723 (Friesland 1700-1795)
Cornelis Acronius geb 21 nov 1808 Leeuwarden, ovl 17 nov 1857 HRL, huwt met Cornelia Crans, (gk), steenhouwer, Vst 10 feb 1854 uit Leeuwarden, N.H., zv Tjeerd A., en Jacomina Rinking; bev.reg. HRL 1851 wijk C-161, wijk D-075, wijk G-353, BS ovl 1857
Dirk Acronius ontvangt van het gemeentebestuur tot betaling van hetgene bij slot van rekening op dato bevonden is hem te competeren van de Stad wegens overschot van de pacht van de Trekwegstollen van Leeuwarden op HRL van mei 1733 tot mei 1734, 23 sep 1734: f. 432:12:0 (GAH283); id. van mei 1734 tot mei 1735, 22 sep 1735: f. 516:17:8 (GAH283) id. van mei 1735 tot mei 1736, 25 sep 1736: f. 298:4:10 (GAH283)
Fedde Acronius burgemeester in 1761-1788; president-voogd A. Wybenga bet f. 65:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van Hans Elias bij burg. F.A. in 1 jaar verdiend, 17 mei 1763. (GAH1093); de gansche ontvang is f. 11168:16:8 en de uitgaven f. 9687:4:6, so dat meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1481:12:2, welke meerdere ontvang de rendant bij volgende rekening voor ontvang sal moeten stellen, alsmede de resten te zijner tijd verantwoorden wanneer inkomen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeenten en gecommitteerde vroed schap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen met die vd rendant en de subscriptie van mij secretaris, 2 dec 1767. Was getekend: Pieter de Bruin, K. Lanting, J.D. Toussaint, B. Jelgersma, Albert Osinga, F.A., Jan Wax, Lammert Hauckema, J. Olivier, Sandt van Nooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Ands. Wybenga, Evert Wiarda, ter ordonn. vd magistraat S. Rienstra. (GAH1097); dus geblijkt dat de meerder ontvang dan uitgaaf van dec 1772 tot dec 1773 bedraagt f. 767:15:2. Aldus gerekend en gesloten op den Raadhuize binnen HRL voor de Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap op 1 dec 1773. In kennisse hunner handen benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij sekretaris Albs. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F.A., S. Blom, Hein Mollema, C. Couperus, B. vd Meulen, Jaane van Slooten, F.J. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1104); slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff f. 10618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7. Dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf, welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten in de vergadering der Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesentie der voogden van het Weeshuis, op den raadhuize 29 dec 1780. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening van den rendant, en de subscriptie van den secretaris. H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Sijds Schaaf, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. van der Meulen, F.A., J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H. Radsma, Pierre Peaux, ter ordonn. vd Magistraat A.J. Conradi. (GAH1111); afsluiting weesboek: aldus gedaan etc. den 19 decemb. 1781. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, F.A., L.W. Steensma, C. Aardenburg, Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Pieter Tetrode, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, J.H. Olinjus, Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg. (GAH1112); id. 28 dec 1782. E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg, B. van der Meulen, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd F. Schrik, S. Rienstra, Jaane van Slooten, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F.A., C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); id. 3 feb 1779; A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F.A., J. Tamboezer, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, S. Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, Hein Mollema, ter ordonn. vd Magistraat A.J. Conradi. (GAH1109); burger 1740, komende van Makkum; mr. 5 mei 1740; was vroedsman 1754-1788; was gezworen gemeensman en burgemeester (4 maal, waarvan drie volledige vierjarige ambtsperioden). Van de 3 meesters, die in de jaren 1764-1775 werk konden leveren, komt alleen F.A. met de initialen F A voor het eerste merk in aanmerking. In 1780 zijn vier meesters werkzaam. Ook voor het tweede merk komt alleen Acronius in aanmerking. (Naam A-cronius--merk A-kroon). Voet had dit tweede merk geplaatst onder Dokkum nr. 380d (Saco van Aalsum nr. 142) afgaande op de beschrijving van het merk van deze meester in de lijst van het Reg. van de Keurkamer waarin echter de vermelding van de kroon boven de A ontbreekt; bovendien is de eigenares van het betreffende voorwerp (lepel) dat geen stadskeur droeg, een Hannema van de bekende Harlinger familie, die geen betrekking had met Dokkum. Voet, die van deze lezing aangaande het tweede merk op de hoogte werd gebracht, verklaarde zich er geheel mee te kunnen verenigen, dat V 380d naar F. Acronius in HRL diende te worden overgebracht; Werk: met het eerste teken: 2 lepels gedat. 1753/jl. A (1753)/ P.C. ; groentelepel/jl. B (1754)/Gem. Mus. Hannemahuis HRL, Inv. nr. 1327; 11 vorken/jl. R (1769)/P.C. ; geboortelepel gedat. 1767/jl. V (1773)/P.C. ; avondmaalsbeker/jl. X (1775)/N.H. gemeente HRL; lepel gedat. 1764 en 1776/jl. Z (1777)/Gem. Mus. Coopmansh?s, Franeker; lepel gedat. 1766/z. v. m. /P.C. ; troffel gedat. 1771/z. v. m. /Gem. Mus. Hannemahuis HRL, Inv. nr. 149; gesp/ z. v. m. /Gem. Mus. Hannemahuis HRL; met het tweede teken: 6 lepels, 1 vork/jl. C (1780), P.C. ; lepel gedat. 1783/jl. C (1780) P.C. ; lepel gedat. 1803/z. v. m. /P.C. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij veel tafelzilver en verder theebussen, trekpotten, tabaksdozen, brandewijnskommen, zoutvaatjes, kandelaars, mosterdpotten, snuiters, tabakskomforen, schenkborden, roomkommen, presenteerbladen en een troffel vervaardigde. In het geheel liet F.A. tussen de jaren 1740en 1782 292 porties zilver keuren, veelal bestaande uit meerdere voorwerpen. (Gildeboek 1740- 1788); de uitgaaf bedraagt f. 75733:1:0, de ontvang bedraagt f. 58883:2:4, zodat de meerdere uitgaaf bedraagt f. 16849:18:12, welke de rendant in de ordinaris grote Stadsrekening voor uitgave zal moeten overbrengen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde Vroedschap op den raadhuize binnen HRL. In kennisse des rendants hand, benevens de vertekening van welged vergadering mitsgaders de subscriptie vd gezworen clercq, den 5 Januar 1779. A.J. Conradi, J.D. Toussaint, J. van Slooten, L.W. Steensma, E.F. Harkenroth, Sijds Schaaff, Corn. Aardenburg, F.A., H.W. van Plettenberg, S. Bosscha, J. Tamboeser, Joost Gonggrijp, F. vd Brugh. (GAH1060); geboortig van Mackum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, legt eed af in handen van burg. Buma, verkrijgt het burgerrecht op 4 mei 1740. (burgerboek); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met burg. Olinjus, 42 dagen vacatien op een ord. Landsdag, 26 mrt 1788: 84 Caroliguldens; id. 7 dagen extraord. Landsdag, 23 apr 1788: 14 Caroliguldens; id. 15 dagen, 2 jul 1788: 30 Caroliguldens; ontvangen van het gemeentebestuur wegens het maken van een burgemeesterlijk kussen, 19 dec 1761: 36 Caroliguldens; ontvangen, samen met burg. Stephani, vacatien, wagenvracht en vertering op een reis naar Leeuwarden op commissie van de Magistratuur, 7 jul 1762: f. 24:16:0; id. restitutie expensen in zijn jl. presidium, 4 okt 1672: f. 45:11:0; id. 4 jul 1763: f. 30:9:0; id. 7 nov 1768: f. 31:6:0; id. 2 apr 1764: f. 38:10:0; id. 25 mrt 1765: f. 6:0:0; id. 21 aug 1769: f. 31:5:0; 21 mei 1770: f. 29:7:0; id. 18 feb 1771: f. 31:43:0; id. 16 nov 1774: f. 41:14:0 . id. 21 aug 1775: f. 46:19:0; id. 22 mei 1776: f. 42:18:0; id. 3 jul 1780: f. 27:0:0; id. 2 apr 1781: f. 24:15:0; id. wegens vacatien over de ords. gehouden Landsdag in 1764, 26 mrt 1764: 84 Caroliguldens; id. over 1765, 25 mrt 1765; id. over 1766, 21 apr 1766; id. over 1767, 27 apr 1767; id. over 1772, 16 mrt 1772; id. samen met burg. L. Tabes, wegens bodenvacatien over de zeedijkszaken over 1764, 14 mei 1764: f. 78:0:0; id. samen met burg. Osinga en de gerechtsboden, over 1770, 15 mei 1771; id. samen met burg. L. Tabes, de sekretaris Idsinga en de gerechtsboden, vacatien over de zaken van de binnenwegen, 21 nov 1764: 52 Caroliguldens; id. met burg. Osinga, sekretaris Idsinga en de gerechtsboden, over 1771, 16 sep 1771; id. met burg. Schaaf, sekretaris Idsinga en de boden, over 1781: 55 Caroliguldens; id. wegens gedane betaling aan de klerken van ''t Landschapshuis wegens het describeren der resolutien bij de Ed. Mog. Heren Staaten van Friesland genomen in 1764, 4 mrt 1765: f. 31:10:0; id. over 1766, 8 apr 1767; id. 18 mrt 1772; id. 17 mrt 1773; id. 7 jul 1783; id. wegens 6 dagen vacatien over de jl. extraords. Landsdag, 6 mei 1765: 12 Caroliguldens; id. 29 okt 1764; id. 3 dagen, 25 mrt 1772: f. 6:0:0; id. 7 dagen, 22 apr 1772: f. 14:0:0; id. 18 mei 1772; id. 4 dagen 29 jun 1772: 8 Caroliguldens; id. 9 dagen, 10 sep 1772: 18 Caroliguldens; id. 7 dagen, 2 nov 1772: 14 Caroliguldens; id. 10 mei 1773; id. 3 dagen, 12 jul 1773: 6 Caroliguldens; id. 17 mrt 1773: 84 Caroliguldens; id. 12dagen, 9 aug 1773: 24 Car glds; id. 2 dagen, 15 nov 1773: 4 Caroliguldens; id. 42 dagen, (nu genoemd: Grote Landdag), 19 apr 1783: 84 Caroliguldens; id. 21 dagen, 5 jul 1783: 42 Caroliguldens; id. 15 dagen, 4 aug 1783: 30 Caroliguldens; id. 16 dagen, 10 dec 1783 32 Caroliguldens; id. samen met burg. Hauckema en de boden Zeeman en Bentfort, wegens vacatien over de zeedijkszaken, 20 mei 1765: 78 Caroliguldens; id. met burg. Olinjus, over 1776, 16 apr 1777: 78 Caroliguldens; id. wegens de extraords. gehouden Landsdag, 21 apr 1766: 22 Caroliguldens; id. 25 mei 1767 18 Caroliguldens; id. wegens 6 dagen vacatien over de jl. extraords. Landsdag, 30 jun 1766: 12 Caroliguldens; id. 31 dagen, 20 jul 1767: 26 Car glds; id. 6 dagen, 9 sep 1767: 12 Caroliguldens; id. 5 dagen, 5 okt 1767: 10 Caroliguldens; id. 11 dagen, 14 dec 1767: 22 Caroliguldens; id. samen met burg. Tabes, sekretaris Idsinga en de gerechtsboden wegens vacatien over de zaken van de Trekweg, 21 nov 1764: 104 Caroliguldens; id. met burg. Osinga, sekretaris Idsinga en de boden, over 1771, 18 sep 1771 id. met burg. Olinjus, sekretaris Conradi en de boden over 1777, 20 okt 1777; id. 2 dagen vacatien tot een gehouden kwartiersvergadering van de volmachten der steden, 27 apr 1767: 8 Caroliguldens; id. vacatien en vertering op een reis naar Leeuwarden om namens het Collegie, bij ged Staten articulen te beantwoorden ter instantie van de officieren van het metselaarsgilde, 14 mrt 1768: 8 Caroliguldens; id. expensen voor 450 pond buskruit met de vaatjes en vracht, 22 mei 1776: 162 Caroliguldens en 9 stuivers; id. expensen bij de aanstelling van de bevelhebberen, 31 mei 1780: 45 Caroliguldens; id. uitschot op een reis naar Leeuwarden ter visitatie van de Trekweg over 1777, 16 jul 1777: 22 Caroliguldens; id. met burg. Schaaf, op een reis wegens de Dokkumer Trekwegrekening, 30 jul 1781: 25 Caroliguldens; rentmeester A.J. Conradi wordt geordonneerd te betalen aan F.A. expensen wegens presidiale kosten, 17 feb 1777: f. 34:2:0; id. 15 dagen op de Landsdag, samen met Plettenberg, 29 sep 1783: f. 30:0:0; vroedsman en mede-weesvoogd L. Spannenburg betaalt f. 97:10:0 aan het Weeshuis wegens verdienste van Jetse Sijtzes bij vroedsman F.A. in 1 1/2 jaar verdiend, 27 nov 1759 (GAH1088); afsluiting Weesboeken: aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuise binnen HRL, in kennisse de handen van de rendant en van de nieuw aangestelde rentmeester C. van Velzen, benevens de vertekeningen van de heren daartoe gecommitteerd, mitsgaders de voogden van het Weeshuis en de subscriptie van mij sekretaris M. van Idsinga, 11 apr 1761: Corn. Aardenburg, L. Tabes, T. Stephani, H. Schaaf, Bern. Jelgersma, S. Altena, H. Videlius, M.K. Blok, Andr. Wybenga, C, van Velzen, J. Olivier, F.A., Alb. Osinga, H. Witterman, H. Brouwer, A. Mockema, Alb. J. Noordga (GAH1090); afsluiting Weesboeken: aldus gedaan, gerekend en gesloten op het Raadhuis binnen HRL in kennisse de handen van de rendante en van de nieuw aangestelde rentmeester Albartus de Haas, benevens de vertekeningen van de heren daartoe gecommitteerd, mitsgaders de voogden van het Weeshuis en de subscriptie van mij secretaris dd 15 jun 1768: Albartus de Haas, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, K. Lanting, F.A., Lourens Tabes, Hendr. Witte veen, J. Olivier, Claas Dijkstra, Jean Peaux, Andries Wybenga, H. Videlius, Sijds Schaaff, Sijds Schaaff als gelastigde van de rendante wed. de Bruin, Albert Osinga, M. van Idsinga, Jane van Slooten (GAH1098)
Tjeerd Acronius huwt met Jacomina Rinking, kind: Cornelis, geb 1809 Leeuwarden; BS huw 1857
Adolf Adam zie: Hartog, Meyer
Albert Adam zie: Jordan
Alida Adam zie: Dinhart
Anna Martha Catrijna Adam zie: Snijder
Anna Marijke Adam zie: Sterk
Arend Adam zie: Sterk
Dirk Adam zie: Dinhart
Feykje Adam zie: Reinus
Henricus Adam zie: Sterk
Jelte Adam zie: Reinius
Lammert Adam zie: Albada
Marcus Adam zie: M.A. Meyer
Maria Catharina Adam zie: Reinius
Maria Theresia Adam zie: Stark
Rebekka Adam zie: Koopmans
Sybrigje Adam zie: Cohen
Eva Adama huwt met Jan de Bruin; BS ovl 1854
Johanna Adama ovl voor 1819, huwt met Klaas Blok; BS huw 1818, ovl 1850
Johannes Adama zie ook: Johannes Adema en Johannes Agema
Johannes Adama lijst ingezetenen 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (GAH650)
Lammert Adama matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 12, gehuwd, 1 mrt 1804
Martje Klases Adama huwt met Ofke Poelstra; BS huw 1815, ovl 1855
Marijke Adama huwt met Sijtse Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1810
Anna Adams geb 27 may 1798, ged 12 jun 1798 Grote Kerk HRL, dv Adam Caspers en Aaltje Jetses
Anne Adams zie: Dinhart
Berber Adams zie: Snijder
Christina Adams ovl voor 1869, huwt met Hendrik Mulder; BS ovl 1868
Dieuke Adams zie ook: Dieuke Arents; komt van Franequer, huwt met Jan Gerrits, van HRL, sijn geproclameert den 2, 9 en 16 apr 1741, en doe ook getrouwt; kind: Liefke Jans, ged 12 jun 1742 Grote Kerk HRL
Elisabeth Adams zie: Prikkenaar
Elske Adams komt van HRL, huwt met Potte Jans van Molquerum, geproclameert de 30 dec 1759 en de 6 en getrout de 13 jannewari 1760; kind: Jan Pottes, ged 23 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Japke Pottes, ged 6 dec 1763 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Pottes, ged 10 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Froukje Pottes, ged 20 nov 1770 Grote Kerk HRL
Fedde Adams ged 6 sep 1757 Grote Kerk HRL, zv Adam Sjoerdts en Folkie Feddes
Frans Adams ende Antje Jacobs beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder Gerrit Jacobs den 21 okt 1747; huwt met Antje Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd den 22 en 29 okt en den 5 Novemb. 1747 en doen getrouwt
Gerrit Adams G.A. ende Sibbeltie Jacobs beide van HRL, komende voor de bruidt Filippus Pors desselfs neef, 8 jul 1741; ondertrouw N.H.; huwt met Sibbeltje Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 9, 16 en 23 jul 1741, en doe ook getrouwt; kind: Trijntje Gerrits, ged 7 jan 1744 Grote Kerk HRL
Gosling Adams metselaar 1770-1780; voogden bet f. 72:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaar verdiend loon van Tjalling Jurjens bij G.A. als metselaer, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 77:0:0, 1771. (GAH1102); id. f. 80:0:0, 1772. (GAH1103); id. f. 78:0:0, 1773. (GAH1104); id. f. 30:0:0 door Jan Jacobs Burggraaf bi G.A. verdiend, 12 mei 1775 (GAH1106); id. f. 80:0:0, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 84:15:0 als metselaarsknegt bij G.A., 15 jun 1781. (GAH1112); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 47:15:0 terzake verdiend metselloon, 15 nov 1770, kwit. no. 15. (GAH1101); id. f. 29:1:0, 8 nov 1770, kwit. no. 4. (GAH1101); id. f. 64:18:0, kwit. no. 5, 10 nov 1771. (GAH1102); id. f. 73:5:0 kwit. no. 7, 1772. (GAH1103); id. tdv het Weeshuis, f. 25:18:0, kwit. no. 13, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 27:0:0, kwit. no. 6, 21 jul 1774. (GAH1105); id. 97- 15:0, kwit. no. 13, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 4:15:0, kwit. no. 18, 10 sep 1782. (GAH1113); id. f. 57:0:0 wegens aangenomen werkloon ve nieuwe gevel, kwit. no. 15, 13 sep 1774. (GAH1105); id. f. 8:10:0 tdv vd Bank van Lening, kwit. no. 2, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 5:6:0, kwit. no. 5, 2 dec 1775. (GAH1106); weesvoogden bet f. 53:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Jacob Alberts bi G.A. als metselaarsknegt verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 81:15:0 door Jan Jacobs Borggraaff bij G.A. als metselaarsknegt verdiend, 20 jun 1779. (GAH1110); ontvangt van de rendant f. 94:0:0 terzake het maken van een nieuw bordes agter de nieuwe kerk, ord. no. 5, 1 aug 1774. (GAH1060); id. f. 133:0:0 wegens ''t vervloeren ve gedeelte van ''t Kerkhof bij de nieuwe kerk, ord. no. 105, 5 nov 1775. (GAH1060); id. f. 25:0:19 wegens het maken ve klip tegen de nieuwe kerk, ord. no. 106, 5 nov 1775. (B1 060); huwt met Baukjen Folkerts, beide van HRL, geproclameert den f. 5:12:0en getrout den 19 mei 1754 in de Westerkerk HRL; kind: Antie Goslings, ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Goslings, ged 20 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Goslings, ged 9 dec 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Goslings, ged 25 okt 1671 Grote Kerk HRL; kind: Elske Goslings, ged 1 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Adam Goslings, ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Goslings, ged 19 okt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Goslings, ged 30 mrt 1755 Grote Kerk HRL; ovl/begr. 18 may 1805 HRL, oud 68 jaar; G.A. en Trijntje Eeltjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; lijst ingezetenen 7e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur voor het vloeren van de straat bij de Kleine Sluis, 17 apr 1794: 69 Caroliguldens; Louisa Geerling wed. Dirk Reins, wordt turfmeetster in plaats van wijlen de huisvrouwe van G.A. met name Trijntje ... (Eeltjes) 4 okt 1804 (GAH50); weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 81:15:0 door Jan Jacobs Borggraaff bij G.A. verdiend als metselaarsknegt, 20 jun 1779 (GAH1110); ontvangt van het gemeentebestuur arbeidsloon voor vernieuwing van het oosteinde van de Franekerpijp, volgens publ. besteding, 8 jan 1770: 660 Caroliguldens; id. samen met Jurjen Ockes, verdiend metselloon en meerder bijwerk aan de Franekerpijpen, boven de gehouden besteding, 12 feb 1770: f. 380:0:0; id. voor metselloon, 12 jan 1781: 14 Caroliguldens; id. voor het repareren van de muren, 5 sep 1770: 139 Caroliguldens; id. wegens hoopwerk, 11 okt 1780: 35 Caroliguldens; id. wegens gedane werken volgens rekening, 21 dec 1778: f. 115:0:0
Grietje Adams geb 1762 ... , ovl 7 jun 1826 HRL, huwt met Johan Christoffel Helmont, getuige bij geboorte aangifte van Dorothea Fransen (Posthuma), 1811, id. bij Wybe Clases, 1811, kind: Jacoba Adams, geb 1785 HRL, aangever van ovl Klaas Wybes van Klaarbergen, 37 jaar, turfdrager, wonende te HRL 1826; BS geb 1811, ovl 1826, ovl 1858; kind: Jetske, in onegt geb den 27 jun 1792, ged 15 jan 1793 Grote Kerk HRL
Heere Adams draagt zijn functie van korenweger op 14 nov 1747 over op Gerrijt Jacobs; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hendrik Adams en Claaske Clases, beide van HRL, huw.aang. 27 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit Harmen Hijlkes; huw.aang. HRL 1737
Hendrik Adams ovl voor 1731; medeweesvoogd Dirk van Scheltinga bet f. 225:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde de helfte der coopschat van de verkogte huysinge van wijlen H.A. ten provijte van sijn weeskind Trintje Hendriks, 26 okt 1730. (GAH1060)
Herman O Adams zie: Zelle
Iefke Adams ged 27 nov 1753 Grote Kerk HRL, zv Adam Sjoerts en Folie Feddes
Jacob Adams zie: Hoek
Jakob Adams huwt met Hendrina Murks, kind: Geertje Jakobs, geb 25 jun 1781, ged 31 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Murk Jacobs; zie verder aldaar; (GAH44)
Jacoba Jacobs Adams geb 1785 HRL, ovl 28 nov 1858 HRL, huwt met Klaas Wybes van Klaarbergen op 11 jun 1809 HRL, N.H., dv Grietje Adams, [[Jacobs komt van de vader Jacob van Ruitinga, ex-vroedsman van Harl]]; huw Grote Kerk HRL 1809 dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-205, wijk H-103; Klaas Wybes en Jacoba Adams, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 27 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; VT1839; kind: Wybe Klaases, geb 23 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL; kind: Finne Klases, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL
Jan Adams zie: Helt, J.A. Olivier, (2x) Strans, ook wel: Jan Harmens S
Jan Adams huwt met Hilligje Roelofs, kind: Annigje Jans, ged 15 jun 1751 Grote Kerk HRL
Jan Adams ged 1 jul 1760 Grote Kerk HRL, zv Adam Sjoerdts en Folkie Feddes
Jan Adams huwt met IJbeltje Beerends, kind: Adam Jans, geb 13 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Jans, geb 28 dec 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen en tachtig den dertiende sep is Geboren Adam zv J.A. en IJebeltje Beerends. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 16 mei 1816
Jan Adams huwt met Elsjen Reinoldus, beide van HRL, geproclameert 1, 8 en 15 en getrout den 24 Feberwari 1756; kind: Jantje Jans, ged 13 jun 1756 Grote Kerk HRL
Johanna Adams oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk E-153; VT1839
Johannes Adams zie: Gerkes, Schillinga, J.A. Snijder
Johannes Adams huwt met Neltje Stevens op 27 jul 1800 HRL, N.H., komt van HRL, in 1847 geslachtsnaam: vd Molen, J.A., huwt met Petronella(= Neltje)Bergsma, J.A. vd Molen in 1847 ovl of afwezig, kind: Adam Johannes geb 5 apr 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1847, ovl 1869
Klaas Adams medeweesvoogd Scheltinga bet f. 43:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat bij Slot van Rekening der Arme Voogden deser stede was te rest gebleven ten profijte van Trintje Reyners, wordende ten laste van ''t Weeshuys gealimenteert, 9 jan 1730. (GAH1060)
Liesbeth Adams ovl voor 1842, huwt met Tjeerd Reins; BS huw 1841; kind: Sijtske Tjeerds, geb 9 feb 1793, ged 19 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Tjeerds, geb 11 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Simontje Tjeerds, geb 15 may 1798, ged 5 jun 1798 Grote Kerk HRL
Lodewijk Adams zie: Hoek
Lodewijk Adams ende Antie Willems, beyde van HRL, huw.aang. 10 jul 1734 HRL, comende voor de bruid Harmen Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lourens Adams zie: Lentz
Marius Adams zie: Meyer
Neeltje Adams zie: Lentz
Pieter Adams zie: Akkringa
Pietje Adams huwt met Jan Jansen Knoop op 2 jul 1797 HRL, komt van HRL, woont in 1840 en 1846 te Dokkum; tijdens de geboorte van haar zoon Adam in 1799, zat haar man als matroos in Engeland als krijgsgevangene; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1840, ovl 1846
Sjoert Adams ged 10 dec 1754 Grote Kerk HRL, zv Adam Sjoerts en Folkien Feddes
Stittert Adams zie ook: Bontekoe; huwt met Trijntje Werps, kind: Neeltje Stitterts, ged 11 feb 1742 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Stitterts, ged 18 sep 1740 Grote Kerk HRL
Ynse Adams turfschipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 110:13:6 voor 15 schouw en 28 korven turf, alsmede voor dragen en meten, 12 sep 1782. (GAH1113); ontvangen van het gemeentebestuur voor levering van 14 schouw turf aan het Stadstimmerhuis en 4 schouw en 4 korven aan het Stadhuis: f. 4:4:0 het schouw, 26 jun 1778: 76 Caroliguldens
Ynskje Jetses Adams geb 1756 HRL, ovl 11 mei 1823 HRL, huwt met Sjoerd vd Vorm; BS ovl 1814; 1823 overlijdens, ovl 1847, ovl 1859
Anna Addens zie ook: Ottens; huwt met Gerrit Willems, kind: Margarita Gerrits, geb 30 nov 1811, ged 15 dec 1811 Grote Kerk HRL
Harmanus Addens gebruiker van wijk G-063; eigenaar Arjen D. Poort, kuiper, 1814. (GAH204); geb 1762 ... , ovl 4 apr 1816 HRL, huwt met Mientje Mesema/Mecima op 28 jul 1793 HRL, laatste afk. 28 jul 1793, komt van HRL, apothecar, huw getuige bij J. Ivangh (gk), en G. Vink, wonende te HRL 1813; kinderen: Hendrik(us), geb 1800 HRL, IJtje A., geb 11 aug 1795 HRL, Harmanus A. geb 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, BS huw 1813, ovl 1816, ovl 1854, ovl 1876, bs fr1829 huwelijken; H.A. ende Meinsje Mecima, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M. Vink, deszelfs oom, 13 jul 1793; ondertrouw HRL; H.A. en Meinsje Mecima, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 jul 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Harmannus Addens, geb 13 sep 1793, ged 8 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Harmanus Harmanus Adelens, geb 15 dec 1797, ged 13 feb 1798 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Harmanus Addens, geb 17 aug 1795, ged 6 sep 1795 Grote Kerk HRL; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, vijfde kwartier, huisnr. 1, mei 1802. (GAH650); lijst ingezetenen 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); wijders werden in plaats van de afgaande weesdiaconen Jan van der Vleugel, H.A. en Watze Hilarius, wederom tot weesdiaconen benoemd: Sijbren Spannenburg, Roelof Peyzel en Jan Bierma van der Brug, met wijder besluit, hen deze avond op het huis der gemeente te verzoeken om de afgaande voor haar gedane diensten te bedanken en de nieuw aangestelde daarin te bevestigen, do. 4 nov 1802. (GAH48); apothecar; gemeenteraad geeft, ingevolge departm. Commissie Geneeskundig Bestuur van het departm. van de Eems opgave van 7 apothecars, waarvan 1 tevens drogist: Doede van der Hout sedert 1771, Jacobus Hannema sedert 1776, Anne J. Tadema sedert 1782, Dirk Lijcklama sedert 1791, H.A. sedert 1794, Jan Heins sedert 1800, (van 1776-1779 Balk, en van 1779-1800 Stavoren), Watze Ruitinga, tevens drogist, is op reis buiten het gewest, maar heeft meer als 20 jaar alhier apotheek gedreven, wo. 25 nov 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, nr. 1, 1 mrt 1804; wordt vermeld op de lijst van fabrikeurs namens de terpentijnstokerij, za. 11 okt 1800 (GAH46); in plaats van de afgaande weesdiaconen Jacob Smith, Jan Luitjes Faber en Fokke Lieuwma zijn benoemd: Jan van der Vleugel, H.A. en Watse Hilarius, do. 30 okt 1800 (GAH46)
Harmanus Addens geb 1798 HRL, ovl 25 feb 1841 Franeker, huwt met Maria Catharina Tuts op 29 mrt 1829 Franeker, timmerknegt, wonende te Franeker in 1829, zv Harmanus A., en Meintje Mecima, BS Franeker huw 1829, ovl 1841; Harmanus Harmanus Adelens, geb 15 dec 1797, ged 13 feb 1798 Grote Kerk HRL, vader is: H. Addens
Heina/Heenna Ottes Addens zie ook: Oddens; huwt met Gerrit Willems van Hoek op 19 nov 1809 HRL, komt van Groningen in 1809, vertrokken met attestatie, woont te HRL. 1827, huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, ovl 1827; kind: Antje Gerrits, geb 10 dec 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL
Hendrik Addens geb 1800 HRL, ovl 30 jan 1854 HRL, 1e huwt met Albertje Siderius op 6 jun 1824 HRL, huwelijksafkondigingen 23 en 30 mei 1824, 2e huwt met Lolkje de Vries op 10 aug 1837 HRL, metselaar, zv Hermanus A., en Mientje Mesema; BS huw 1824, huw 1837, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk A-188; VT1839; Hein A. eigenaar van perceel nr. 66, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 1, huis en erf, 55 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 31)
Johannes Harmannus Addens geb 13 sep 1793, ged 8 okt 1793 Grote Kerk HRL, zv Harmannus Addens en Meinsje Mecima
Ytje Addens geb 11 aug 1795 HRL, ovl 1 mei 1876 HRL, huwt met Gerhardus Johannes vd Velde op 5 jul 1818 HRL, huw.afk. 21 en 28 jun 1818, N.H., zv Hendrikus (=Harmanus) A., en Mensiena Mesima; BS huw 1818, ovl 1876, bev.reg. 1851 wijk H-136; geb 11 aug 1795; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 11 jul 1838, no. 102: 56, - ambtenarenpensioen; geb 17 aug 1795, ged 6 sep 1795 Grote Kerk HRL, dv Harmannus Addens en Meinje Mesina
Aaltje Addes moet waarschijnlijk zijn: A. Alles of Aukje Alles; zie aldaar; huwt met Sietse Johannes, kind: Lieuwe Sietses, geb 15 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL
Meyer Benedictus Adelaar M.B.A. eigenaar van perceel nr. 1024 te HRL, koopman, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 2, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomnen bebouwd 4. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Maria van Adelen huwt met Abraham Izaks van der Fuyck; zie aldaar
Antje Adema geb 10 okt 1797 Lemmer, ovl 3 aug 1873 HRL, huwt met Gerardus de Oude, dv Philippus A., en Aukje Tammes; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-135; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk A-213; VT1839
Antje Gerrits Adema geb 1801 HRL, ovl 6 apr 1826 HRL, huwt met Gerhard Johan Rolvink, dv Gerrit A., en Aaltje Hendriks Kamp; BS ovl 1826
Antje Harmens Adema huwt met Hendrik Lomans, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 nov 1771
Beitsche Wijpkes Adema B.W.A. eigenaresse van perceel nr. 1354 te HRL, woonplaats Witmarsum, legger nr. 3, huis en erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47=8)
Broer Adema ovl voor 1813, huwt met Sijtske Steensma, kind: Dirkje A., geb 1783 Franeker; BS ovl 1812
Broer Adema ontvangt van het gemeentebestuur voor geleverde houtwaren aan de Bildtplaats, 12 jan 1781: 45 Caroliguldens
Dirkje Broers Adema geb 1783 Franeker, ovl 12 jan 1812 HRL, huwt met Dirk Cornelis Zijlstra op 10 apr 1803 Koudum, ovl Voorstraat wijk E-034, dv Broer A., en Sijtske Steensma; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; kind: Pieter Adema Zijlstra, geb 5 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL
Dytschke Heres Adema ovl voor 1614 te HRL, 1e huwt met Jan Pieters, 2e huwt met Tjepcke Tyalckes Epema, zv Here A. en NN; GJ1988
Gerrit Hendriks Adema gebruiker van wijk G-115, gealimenteert; eigenaar J.W. Houtsma, 1814. (GAH204)
Hero Adema ovl 4 apr 1581, 1e huwt met NN, 2e huwt met Sirck Tiaerdts te HRL, kind: Dytscke Heres A., geb ., zv Dytye Heres A. (gk), en Ycke Syoerdts, (gk) GJ1988
Jaike Jacobs Adema ovl voor 1883, huwt met Sjouke Taekes de Boer; BS ovl 1882
Jarigh Pieters Adema constapel in 1742-1748; ovl rond 1749; in zijn plaats wordt aangesteld Hendrik Reindhorst als Stads Busschieter en Merkmeester. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl 1749 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur expensen volgens specificatie, 20 aug 1742: f. 12:10:0; id. expensen gevallen over ''t schieten wegens de geboorte van een prinses, 6 mrt 1743: f. 21:19:0; id. voor het schoonmaken van het Stadskanon, 26 apr 1745: f. 4:19:0; id. restitutie expensen aan de busschieters en enige kleinigheden bij het vreugdeschieten over de geboorte van een jonge prinses, 23 nov 1746: f. 21:19:0; id. aan de busschieters wegens het losbranden van het geschut rondsom de Stad bij de komst en het vertrek van Zijne Hoogheid de Prins en Erfstadhouder op 4 apr 1747, 12 apr 1747: f. 21:19:0; id. aan de busschieters bij het losbranden van het kanon rondsom de Stad tot vreugdebedrijf over de verkiezing van Zijne Hoogheid de Prins van Oranje en Nassau als Stadhouder over Holland en Westfriesland, 8 mei 1747: f. 21:19:0 id. dagloon en bier aan de busschieters bij het vreugdeschieten op 24 mei 1747: f. 21:19:0; id. aan de busschieters en cardoespapier bij het vreugdeschieten over de geboorte van een jonge prins van Oranje, 18 mrt 1748: f. 16:19:0; id. restitutie geexpendeerde daggelden en voor cardoespapier aan de busschieters op de vreugdeviering over de geboorte van de jonge Erfprins van Oranje en Nassau, 27 mei 1748: f. 16:19:0; id. restitutie expensen aan de busschieters op 6 jun 1748, 17 jul 1748: f. 13:6:0; gemeentebestuur betaalt aan de erven van J.A. 17 dagen tractement op dato met zijn versterfdag verschenen, 17 mei 1749: f. 4:13:0; id. als merktmeester, 17 mei 1749: f. 2:15:0; gemeentebestuur betaalt aan de erven van J.A. 1 jaar en 17 dagen tractement als constapel, waarvan het 1e kwartaal verschenen is 1 aug 1748 en het laatste 17 mei 1749, kwit. op 5 ordonn, mei 1749: f. 104:13:0 (GAH427); id. 1 jaar en 17 dagen tractement als merkmeester, waarvan het 1e kwartaal verschenen is 1 aug 1748 en het laatste 1 mei 1750, kwit. op 5 ordonn., mei 1750: f. 62:15:0 (GAH427); id. als constapel, tot voldoening van 12 mannen dienst gebruikt bij het salveren in de komst en vertrek van Haer Hoogheden, 28 dec 1729: f. 45:8:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan tot het vertrek van Zijn Hoogheit, 13 jul 1731: f. 24:5:0 (GAH283); id. terzake het lossen van het kanon rondom de Wal bij het inhalen van Haer Hoogheden, 9 jun 1734: f. 62:6:0 (GAH283); id. wegens het lossen van het kanon rondom de Wal bij het laatste passeren van Hare Hoogheden door de Stad, 5 jul 1734: f. 35:1:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan tot het toestel en klaarmaken van het kanon, 4 jan 1740: f. 1:18:0 (GAH283)
Jarig Sybouts Adema wagtmeestersassistent, ovl in 1755; zijn funktie wordt overgenomen door Lieuwe Sijbes op 24 sep 1755; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jielis Johannes Adema geb 1746. ., ovl 5 dec 1817 HRL, huwt met Rinskje Jops, huw.get. bij G.C. Hankes en A.A. Knipper, werkman, wonende te HRL. 1816, korendrager in 1825, vlgs ovlakte 1817 wednr, kind: Jop Jielles A., geb 3 feb 1790 HRL; BS huw 1814, huw 1816, ovl 1817, ovl 1821, huw 1825, ovl 1855; gebruiker van wijk G-134, sjouwer; eigenaar is Wieger Harings, 1814. (GAH204); J.J.A., sjouwerman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aake Knipper, naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Antoon Knipper en Antje Hendriks in leven gewoond hebbende ter dezer Stede; Donderdag den 5 Octobr 1797. Het geregte Ordrs:vergadert zijnde, wirde voorts J.J.A., op Vehemente Suspicie, en Confessie, dat hij voor zig zelven of voor zijn huishoudinge, gebruik maakte van de olij, hem ten dienste der vuurlantaarns aanvertrouwd, van zijne Post als Opsteeker en oppasser der Vuurlantaarns gedimitteerd. (GAH43); Het Geregte Ordrs:vergadert zijnde, wierde nog den Burger Johannes Lingenhouwer aangesteld tot oppasser van de beide Vuurlantaarns in plaatze van J.J.A., en Cornelis Wassenaar Weder aangesteld tot Lantaarnopsteeker in plaatze van J.L., en zijn dezelve beide tot gedagte eindens onder Eede genoomen. (GAH43); Maandag den 19 feb 1798. Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden, in plaatze van J.J.A., Welke zijnen Post als koorndraager door dien hij zich in ''s Lands dienst ter Zee had ge?ngageerd, niet meer konde Waarneemen in deszelfs plaats aangesteld den Burger Arnoldus Harmens, en heeft dezelve Staande Vergadering den eed gedaan, onder Persistement van de Burgerverklaaringe van den 11 mrt 1796. (GAH43)
Job Jielles Adema geb 3 feb 1790 HRL, ovl 12 mrt 1866 HRL; wijk H-103, 1e huwt met Grietje Zijlstra op 5 mei 1814 HRL, huwfk. 24 apr en 1 mei 1814, 2e huwt met IJefke Sijbrens de Vries op 8 dec 1825 HRL, huw.afk. 27 nov en 4 dec 1825, 3e huwt met Hiske Zijlstra op 1 aug 1844 HRL; huw.get. bij J. de Vries en D.J. de Boer, zeepziedersknecht, 1817, kuiper in 1866, N.H., zv Jielis Johannes A., en Rinske Jops; BS huw 1814, huw 1817, huw 1825, ovl 1843, huw 1844, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk H-108; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk G-192; VT1839
Johannes Adema zie ook: Johannes Agema en Johannes Adama
Johannes Adema (Agema in 1801); na voorafgaand ontbod, zijn ter vergadering gecompareerd de wed Bauke Jans, casteleinse in het Hoornse Veerhuis, wed. Lourens Pietersen Louw, casteleinse in de Hoop, en J.A., castelein in de Handappelbeurs, aan welke strict gelast en gecondemneert is, om na 10 uren, niet te tappen, nog in het geheel niet hetzij ''s avonds, hetzij en ''s nachts, in hun huizen te laten spelen, bij poene dat hun anders de tap zal worden verboden, ma. 16 aug 1802 (GAH48); ter vergadering gecompareerd de wed. Baukje Jans, de vrouw van J.A., en de wed. Lourens Pieters Louw, welke door de fiscus geciteerd waren, wegens het op zondagnacht, tegen het besluit en ordonnantie van de raad, in hun huizen hadden laten spelen, met wijdere eis van de fiscus, dat aan hun de tap voor 6 weken wordt ontzegd. Na gedane confessie en verzoek om moderatie, de tap voor de tijd van 3 weken gesloten, met last om hun uithangborden in te nemen, benevens de vlaggen, welke zij wegens de werving die aan hun huizen gehouden werden, hadden uitgestoken; do. 16 sep 1802. (GAH48); geciteerd wegens gepleegde geweldenarijen met mestrekken en kwetzen van detele Hiddes Rodenburg en zijn vrouw Engeltje Jans, ter gelegenheid van ontstane onenigheid over het betalen van de beledigden wegens het assisteren van hem J.A. in zijn tent op de bevroren Zuiderzee. Procureur van de drost eist: f. 50:0:0 wegens mestrekken, 30 Goudguldens wegens kwetzen van detele H. Rodenburg, met borgstelling, of anders 6 etmaal in de Pekelkuip te water en te brood. J.A. heeft in weerwil van alle klaarblijkelijkheid. de gehele zaak ontkend. de procureur gelast de zaak op de rolte tegen hem te continueren, doch is tevens, uit hoofde van de herhaalde geweldenarijen en menigvuldige onenigheden en rumoeren te zijnen huize gepleegd wordende, hem de tap voor de tijd van 3 maanden gesureseerd, 17 feb 1803 (GAH49); verzoekt gedelibereerd te worden van de opgelegde boete wegens mestrekken, kwetzen etz. schoon hij alles steeds heeft ontkend. Moet binnen 24 uur, dus voor of op 11 uur voormiddag 18 mrt 1803 gehele boete en kosten betalen en bij nalatigheid 6 etmaal in de Pekelkuip te water en te brood, echter buiten de balk, 17 mrt 1803 (GAH49); J.A. en zijn dienstmaagd Engeltje Jans hebben elkaar geslagen. Ieder met 5 Goudguldens beboet boven de kosten, di. 10 mrt 1801 (GAH47); door J.A. is aan de president P.J. Coulbout vertoond een akte, waarbij hij gekwalificeerd wordt tot werving van de marine, 31 mrt 1801 (GAH47); de houders der werphuizen, zoals de Hoop (wed. Lourens Pietersen Louw);''t Hoornse Veerhuis (Bauke Jansen), en J.A. worden geordonneerd hun vlaggen in te nemen en ''s avonds na 10 uur niet meer te tappen of te laten spelen, zoals hun laatst al voor enige tijd verboden was, ma. 8 feb 1802 (GAH47); J.A., kastelein alhier, verzoekt de vlag te mogen uitsteken en te laten spelen in verband met de werving van manschappen voor ''s lands schip ''Verwachting''; gemeenteraad akkoord, maar spelen mag tot 10 uur, ma. 12 apr 1802 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, nr. 261, 1 mrt 1804; Bauke Jansen Brugman en de wed. Louwrens Pieters Louw worden strikt verboden in hun werphuizen te laten spelen, noch ''s avonds na 10 uur te tappen of gelagen op te zetten, op poene van boetes die daar voor staan, do. 22 okt 1801 (GAH47); J.A. heeft gepasseerde zondagnacht in zijn huis laten spelen, tegen de orders van de Raad in. Na confessie 14 dagen de tap ontzegd en met order om zijn bord in te nemen, do. 24 dec 1801. (GAH47)
Johannes Adema begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Johannes Adema ovl voor 1815; geboortig van Buitenpost, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht. Legt in handen van burg. B. van der Meulen de eed af op ma. 2 okt 1780. (burgerboek); wed. J. A:eigenaar en gebruiker van wijk A-217, heeft kleine negotie; 1814. (GAH204)
Johannes Adema ovl voor 1839, huwt met Antje Fokkes op 15 okt 1805 HRL, komt van HRL, laatste afk. 29 sep 1805; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1838; J.A. en Antje Fokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Isaac Jansen, deszelfs neef, 14 sep 1805; ondertrouw HRL
Johannes Adema huwt met Aaltje van Dalsen, kind: Marijke A., geb 1785 HRL; BS ovl 1812
Johannes Adema Marinus Cornelis Tuimelaar ende Janke Rintjes de Graaff, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.A., deszelfs schoonbroeder, 7 aug 1790; ondertrouw HRL
Lieske Jans Adema Sjoerd Talma, koopman te HRL, koopt voor 74 Caroliguldens en 1 1/2 anker wijn van L.J.A., vrouw van ontvanger E. van Minnen te Metslawier, zathe, ''t geheel groot 62 pondematen, 23 okt 1736, (Frl. 1700-1795)
Lieuwe Tjerks Adema huwt met Grietje Feddes de Groot, werkman, wonende te Midlum, komt in verschillende stukken voor als Anema en de Groot (is fout!); BS huw 1838
Lubbert Johannes Adema gebruiker van wijk H-015, sjouwer, alsmede Bauke F. de Boer, schipper; eigenaar is Frans Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); huwt met Harmke Jans de Boer op 15 dec 1799 HRL, komt van HRL; hu Grote Kerk HRL 1799, BS geb 1811
Maaike Johannes Adema huwt met Sietse Gerrits op 16 sep 1806 HRL, wonende te HRL. 1806, laatste afk. 7 sep 1806; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807; Sijtse Gerrits en M.A., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 aug 1806; ondertrouw HRL
Marijke Adema zie ook: Maike Sipkes; geb 1785 HRL, ovl 22 jul 1812 HRL; wijk A-109, huwt met Sipke Pieters op 12 jun 1808 HRL, dv Johannes A., en Aaltje van Dalsen; hu Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812; Sipke Pieters en Marijke Johannes A., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28may 1808; ondertrouw HRL; kind: Marike Sipkes, geb 1 aug 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL; doop stb 330; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en Twaalf den Twee en twintigste mrt is Overleden M.A. huisvrouw van Sipke Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 17 jan 1815
Marijke Gerrits Adema geb 1790 HRL, ovl 1 nov 1825 HRL, huwt met Pieter Sipkes Altena op 24 mei 1818 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1818, naaister, dv Geert Hendriks A., en Antje Hendriks (Kamp), vlgs ovlakte 1825 zijn er 3 kinderen, man was in 1825 scheepstimmermansknegt; BS huw 1818, ovl 1825, ovl 1827
Petronella Adema geb 1773 Dokkum, ovl 14 mei 1857 HRL, huwt met Klaas Snijder; BS ovl 1857
Philippus Adema huwt met Aukje Tammes, kind: Antje A., geb 10 okt 1797 Lemmer; BS ovl 1873
Pieter Adema ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 96:0:0 terzake 400 pont smeer door hem in het Weeshuis geleverd, nov 1746, kwit. no. 3 (GAH1075)
Simon Jacobs Adema geb 1775, huw.get. bij S. Poelstra en E. Westerhof, wonende te Kimswerd; BS huw 1815
Simon Jarichs Adema S.J.A., 40 jaar, boer, wonende te Kimswerd, is verzogt een Acte van Notoriet? te passeren ten behoeve van het huwelijk van Sipke Gerrits Poelstra
Sipke Adema overl. voor 1743; rentmeester betaalt aan de weduwe S.A. f. 126:0:0 terzake een last rogge door haar ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 26 mrt 1742, kwit. no. 5 (GAH1072)
Job Adema gebruiker van wijk F-209, zeepziedersknegt, alsmede Joseph Smith, sjouwer; eigenaar is Allart M. vd Zee, wafelaar, 1814. (GAH204)
Pieter Adolf zie: Callenborn
Arjen Adolfs ovl voor 1839, huwt met Antje Fokkes; BS ovl 1838
Francina Adolfs zie ook: Pas; huwt met Rienk Pieters, kind: Feitze Rienks, geb 17 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL; Francijntie A., ged 26 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL, dv Adolf Pieters en Aaltje Jacobs
Jacob Adolfs zie: Pas
Josanna Adolfsen huwt met Jan Steenwijk; dopen Grote Kerk HRL 1803
Johannes Adolphs zie: van der Veen
Allert Adriaans Johannes Gerrits en IJmkjen Adriaans beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs broeder A.A., 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Barend Adriaans zie: Westerhout
Beitske Adriaans zie: van Klinken
Frans Adriaans F.A. ende Aeltje Hendriks beyde van harl komende weegens de bruid desselfs vaeder Hendrik Warners, 23 May 1744
Jan Adriaans zie: van Zandvoort
Ymkjen Adriaens Johannes Gerrits en IJ.A. beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs broeder Allert Adriaans, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Johannis Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert den 14, 21 en 28 okt 1742 en doe ook getrouwt
Bauke Adrianus zie: Eisma
Fetje Adrianus zie: Oostendorp
Hendrik Adrianus zie: Oostendorp
Mintje Adrianus zie: Oostendorp
Pieter Adrianus zie: eysma
Aebe Adses ovl voor 1838, huwt met Rinske Jacobs, kind: Tietje Eertses, geb ...; BS huw 1837
Gerben Adses ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van 5 schouw turf in de kosterij, 3 sep 1729: f. 36:14:0 (GAH283); id. aan de Kleine Kerk, 13 sep 1729: f. 22:0:0 (GAH283)
Hendrikus Adses lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 6:0:0 (GAH650)
Claas Tytes Advocat C.T.A. ende Antje Christiaans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anthoon Lodewijks, goede bekende, 7 nov 1795; ondertrouw HRL
Gerben Oenes Advokaat geb 17 jan 1802 HRL, ovl 28 dec 1852 HRL, huwt met Fimke Taekes Buisman op 2 mei 1833 HRL, ged 31 jan 1802, zv Oene Klases A., en Ninke Gerbens, panbakker in 1851, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; VT1839
Hendrik Advokaat huwt met Metje Goossens, kind: Sijtske Hendriks A., geb 1774 HRL; BS huw 1848
Klaas Advokaat oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; VT1839
Oene Claasen Advokaat geb 6 mrt 1773 HRL, ovl 16 jun 1821 HRL, 1e huwt met Ninke Gerbens/Germens, 2e huwt met Grietje Annes vd Meulen op 30 nov 1815 HRL, panbakker, huw.afk. 19 en 26 nov 1815, doet overlijdensaangifte van Jan Gerrits, 1811, sjouwerman, huw.get. bij F.A. vd Molen en IJ.H. dekker, oom vd bruid 1816, N.H., zv Klaas Tijtes en Liesbeth Lieuwes, kinderen: Gerben Oenes, geb 1802 HRL, Lijske Oenes A., geb 17 mrt 1806 HRL, Klaas Oenes, geb 1800 HRL, ouders in huwelijksakte 1833 als Klaas Wouters en IJtje IJsbrands; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1806, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1821, huw 1833, ovl 1843, ovl 1852; gebruiker van wijk B-139, panbakkersknegt; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijftien den Agt en twintigste mei is Overleden Rinkje Klases (mogelijk deselfde als Ninke Gerbens) huisvrouw van O.K.A. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 29 nov 1815. (HBB HRL. 1815, fiche 9)
Sytske Hendriks Advokaat geb 1774 HRL, ovl 19 jun 1848 HRL, huwt met Johannes Melchers Godthelp op 15 dec 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 15 dec 1793, zv Hendrik A., en Metje Goossens; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1848, ovl 1853; geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-024; VT1839
Uilkje Aebeles huwt met Bauke Abrahams op 20 mei 1804 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Claas Aebes zie: Allema, Bakker
Gerben Aebes zie: Kramer
Pieter Aebes burger te Dokkum op 12 okt 1625, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Tietje Aebes zie: Eertses
Adriaantje Aebitsch huwt met Bernhardus Jelgersma, beide van HRL, geproclameerd de 30 dec 1770 en de 1 en 6 en getrout de 8 jan 1771; Petrus Jacobus Schelwald en A.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 jul 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Nicolaus Jelgersma, geb 27 may 1773, ged 22 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johan Karel Bernhardus Jelgersma, ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL
Johannes Aebles zie: van der Werf
Sjoukje Aebles huwt met Sijbe Alberts de Wilde op 16 mei 1802 HRL, komt van HRL, getuige bij geboorte aangifte van Willem Meyer in 1811; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811, ovl 1813
Berber Aedes van HRL, huwt met Eeltje Sjoerds van Oosterend, geproclameerd 15, 22 en 29 nov getrouwt den 6 desember 1744
Maaike Aedes huwt met Jan Gabes, hebben een zoon Aede Jans, ged Suameer 1 jun 1732; bron: pers. cohier, 175 v
Ymkjen Aedes huwt met Gerben Entes, kinderen: Hyke en Aede Gerbens, zijn geb het eerstgenoemde kind, den 30 okt 1776, en het laatst genoemde den 7 jun 1780, ged 20 jun 1780
Klaas Aeges ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL, zv Aege Claasen en Leentje Gerbens
Rixje Aeges huwt met Frans Corneelis, kind: Thomas Fransen, ged 25 jul 1741 Grote Kerk HRL
Minne Aeges huwt met Sijtske Willems, beyde van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 desember 1742 en doe ook getrout
Wijckt Aegges 38 jaar, huisvrouw van Onne Pijtters; vdGaast begraaflijst
Hendrik Aegidius zie: Smael
Douwe Aeles van Almenum, huwt met Lijsbet Jans van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en den 5-12 May en den 19 dito 1743 getrouwt; Jacob Jansen ende Janke ?les beyde van HRL, koomende weegens de bruid D. ?. des bruids broeder, 31 Jul 1745; Christiaen Willems ende Maeyke Gerrits beide van HRL, koomende weegens de bruyd D. ?., 15 Mrt 1749
Janke Aeles Jacob Jansen ende J. ?. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe ?les des bruids broeder, 31 Jul 1745; huwt met Jacob Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 aug 1745 doen ook getrouwt
Jakoba Petronella Maria Aelmans huwt met Matthias Pieter Fredrik Blancken, kind: Pieter Johannes Wilhelm Blancken, geb 2 jul 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL
Abraham Aenes huwt met Lijsbert Dirks, kind: Ariaantje Abrahams, ged 10 okt 1741 Grote Kerk HRL
Joucke Aenes geb f. 1560 ... , huwt met Hijlck Haenckes, voerden enige processen tegen hun zwager en broer Wybe Haenckes; kocht in 1600 2 huizen te HRL, zv Aene Jouckes, (gk), en ... ; Gen. Hempenius
Grijetie Aens ovl 27 jan 1672, 64 jaar, huisvrouw van Sijbren Sijbrens; vdGaast begraaflijst
Rijenck Aenskes ovl 17 aug 1656, 47 jaar, huisvrouw van Ieppe Mijennerdts; vdGaast begraaflijst
Antie Cornelis Aerdenburg ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Aerdenburg en Wopkie Buma; ged 9 mrt 1766 Grote Kerk HRL, dv vroedsman Cornelis Aardenburg en Wopkje Bouma, (=Buma)
Hylkjen Sjoerds Aerdenburg IJsbrand IJpes ende H.S.A. koomende weegens de bruid Sjoerd Arjens Aerdenburg mr. metselaer desselfs vaeder, 29 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met IJsbrand IJpes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 sep en den 7 en 14 okt 1742, en doe ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL
Sjoerd Arjens Aerdenburg IJsbrand IJpes ende Hijlkjen Sjoerds Aerdenburg koomende weegens de bruid S.A.A. mr. metselaer desselfs vaeder, 29 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Sjoerd Pieters Aerdenburg Gerrit Jacobs van der Meulen ende Maartie Hendriks Bredenburg beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs curator S.P.A., 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Aaltien Aerns wed. van Claes Gerrits Buis; vdGaast begraaflijst
Antje Aerts ovl 8 apr 1728 HRL, oud 69 jaer
Claara Aerts Gerrit Klaesen ende Klaare Aerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe Ales den 1 nov 1749; huwt met Gerrit Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 2, 9 en 16 nov 1749 en doe ook getrouwt; ovl/begr. 26 mrt 1787 HRL, oud 59 jaar; kind: Dirk Gerrits, ged 24 jun 1756 Westerkerk HRL; doha; kind: Mattheus Gerrijts, ged 8 jan 1761 Westerkerk HRL, moeder als Clare Aats; kind: Hendrik Gerrijts, ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL; kind: Aat Gerrits, ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL, moeder als K. Aats kind: Aats Gerrits, ged 9 apr 1752 Westerkerk HRL; kind: Klaas Gerrits, ged 18 okt 1750 Westerkerk HRL; kind: Antie Gerrits, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, moeder als K. Aats; kind: Gerrit Gerrijts, ged 14 apr 1772 Grote Kerk HRL
Hendrik Aesges huwt met IJes Tijpkes, kind: Goeikjen Hendriks, ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL
Taetske Aesges Albert Beernts van HRL. ende ?sges van Bolsward, komende weegens de bruid desselfs vader ?dsge Lieuwes, 15 May 1745; van Bolsward, huwt met Albert Beerts van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 May 1745 doen ook getrouwt in de Westerkerk
Tjeerd Aesges huwt met Pieterke Heeres op 11 feb 1798 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Grietje Aesgis geb 1765 HRL, ovl 27 feb 1846 HRL, huwt met Hermanus/Hendrik ter Horst N.H., dv Eske ... , en Tjitske ... ; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1846
Christina Jochems Affringa geb 1766 Dragten, ovl 8 sep 1847 HRL; aan boord van een schip liggende in de haven dezer stad, huwt met Hinne Lammerts Terpstra, wonende te Dragten 1847, dv Jochem A., en Ike . . ; BS ovl 1847
Jochem Affringa huwt met Ike ... , kind: Christina Jochems A., geb 1766 Dragten; BS ovl 1847
Johannes Africaan huwt met Johanna Sibbilla Althuys, beide van HRL, geproclameert 17, 24 en 31 aug en getrout den 2 sep 1755; kind: Johanna Elisabeth Johannes Afrikaan, ged 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL
Johanna Elisabeth Johannes Afrikaan ged 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL, dv Johannes Jansonius Afrikaan en Johanna Sibilla Althuizen
Johannes Agema Wed. J.A. eigenaresse van perceel nr. 110 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 4, huis, 21 m2, klaas onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
A Agema Symon Gerrijts Oudeboon en Grietje Dirks, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door A.A., goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL
Age Durks Agema op Belijdenisse des Geloofs ged 4 aug 1752 Grote Kerk HRL, Eghte Man Bij ''t kerkhof
Age Dirks Agema kerkvoogd in 1772, arbeider in 1751-1752; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:4:0 wegens geleverde hard steen en enig arbeidsloon, kwit. no. 1, Bank van Lening, 11 okt 1763. (GAH1093); id. f. 8:18:0 wegens geleverde steen en arbeidsloon aan het huis ''De Lombard'', kwit. no. 2, 8 okt 1765. (GAH1095); id. f. 12:3:0 wegens 2 stenen palen;''t zetten en vastgieten aan het huis der Lombart geleverd, kwit. no. 1, 4 nov 1766. (GAH1096); wed. A.A. eigenaar van wijk B-029; gebruiker Willem Siebes de Boer, varensgezel, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur voor het schoonmaken van de kerk en meer andere expensen: 150 Caroliguldens dd 25 mei 1772; ontvangt van het gemeentebestuur wegens arbeidsloon ten dienste van de stad, 27 dec 1752: 3 Caroliguldens en 12 stuivers; id. 23 aug 1751: f. 15:13:8; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde steen en houwen van steen, 6 jan 1755: 30 Caroliguldens en 10 stuivers; id. voor het houwen en bereiden van steen, alsmede het leveren van steen tot het nieuw gebouw aan het Raadhuis, 3 feb 1755: f. 298:5:0; id. wegens het leveren en bereiden van hardsteen ten dienste van de stadspoorten, 8 dec 1755: 30 Caroliguldens en 2 stuivers; id. wegens het maken van een stenen waterbakje op het Stadhuis, 27 dec 1756: 12 Caroliguldens en 10 stuivers, id. voor arbeidsloon en geleverd hardsteen ten dienste van de Raadhuistoren, 5 jan 1757: 1142 Caroliguldens en op 21 nov 1752: 123 Caroliguldens, 10 stuivers en 8 penn; id. verdiend arbeidsloon en geleverde stenen palen ten dienste van de stad, 18 dec 1758: f. 163:19:0; id. 19 dec 1759: f. 109:9:0; id. 18 jan 1768: f. 107:4:0; id. wegens verdiend arbeidsloon voor steenhouwen ten dienste van de stad, 3 dec 1760: 57 Caroliguldens, 7 stuivers en 8 penn; id. wegens arbeidsloon en leverantie van hardsteen, lood en soldeersel aan de Put bij de Havenspoort en andere Stadswerken, 11 jan 1762: f. 634:17:0; id. wegens vernieuwing van de Bildtpoort, 11 jan 1762: 1013 Glds en 1 stv; id. wegens verdiend arbeidsloon van het steenhouwen ten dienste van de stads werken, 27 dec 1762: 832 Caroliguldens en 10 stuivers; id. verdiend arbeidsloon van de stadswerken volgens rekening, 29 dec 1763: 54 Caroliguldens en 16 stuivers; id. wegens geleverde steen en arbeidsloon ten dienste van de stad, 4 feb 1765: f. 132:16:8; id. 20 apr 1766: f. 23:2:0; id. 29 apr 1767: f. 382:11:0; id. 30 dec 1772: f. 16:14:0; id. 12 feb 1770: f. 1650:19:12; id. 12 jun 1771: f. 995:13:0; id. 25 mei 1772: f. 67:3:0; id. wegens het zetten van een steen in een muur van het Geitje Stek, 2 dec 1754: 7 Caroliguldens en 3 stuivers; id. wegens verdiend arbeidsloon en een stuk steen geleverd op de Noordermuur ten dienste van de zeewerken, 19 dec 1757: f. 3:7:8; id. wegens geleverde steen, lood en arbeidsloon ten dienste van de Stad, 24 mei 1769: 273 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens geleverde stenen palen ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1768: 34 Car glds en 3 stuivers; id. steenhouwerswerk ten dienste van de zeewerken, 23 dec 1782: f. 14:12:0; id. arbeidsloon geleverde steen aan de Zuiderpoort en metselwerk, 17 dec 1753: 79 Caroliguldens en 3 stuivers; id. aan de Franekerpijpen, 17 dec 1753: 260 Caroliguldens; id. aan de Franekerpoort, 17 dec 1753: 87 Caroliguldens en 5 stuivers; weduwe ontvangt van het gemeentebestuur verdiende daglonen voor haar werkvolk, 23 feb 1774: 25 Caroliguldens en 2 stuivers; id. 23 feb 1774: f. 113:8:12; id. verdiend arbeidsloon en geleverde steen, 10 feb 1773: f. 80:6:12
Age Dirks Agema ende Neeltje Jelles beyde van HRL, sijnde de aangevinge gedaan door R.J. de Swart met vertooninge van des bruidegoms moeders en des bruids vaders consent den 6 dec 1749; huwt met Neeltje Jelles, beyde van HRL, geproclameerd den 7, 9 en 14 desemb. 1749 en doe ook getrouwt; kind: Jelle Ages Agema, ged 21 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Antie Ages Agema, ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Ages Agema, ged 29 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Minke Ages Agema, ged 13 mei 1760 Grote Kerk HRL; Geeft met veel eerbied te kennen Aentie Dirks weduwe van wijlen Dirk Agema, winkelierse binnen deser Stad, dat vermits door ''t overlijden van Tjerk Swijnstra het doodgraversampt deser Steede is koomen te vaceeren, sij supplnte geerne soude zien en van herten wenscht, dat haer soon A.D.A. daer meede wierde gebenificeerd, waeromme de supplnte de vrijheit neemt haer Eerbiedig aen de Tafel van UEd:Achtb:te vervoegen met onderdanig versoek UEd:Achtb:believen haer supplntes soon A.D.A. aen te stellen tot ordinaris doodgraver binnen deese Stad in plaetse van de overleedene Tjerk Swijnstra, en dat op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe en aenbehoorende; schoon wel des supplntes opgedagte soon nog niet tot bequaeme Jaeren is gekoomen, en geen kragten genoeg heeft om die bedieninge selver waer te neemen, soo is hij eevenwel al so oud en sterk, dat hij met drie Jaeren in Staet sal sijn het doodbegraeven selve te kunnen waerneemen, als hij het gelijk heeft van UEd:Achtb:daermeede begiftigt te worden:Stellende de supplnte UEd:Achtb:voor de persoon van Jan Jogchums, schoorsteenveeger binnen deese Stad, om het ampt dan bij provisie waer te neemen. dewelke sijn versoek bij dat van de supplnte voegende, seer gedienstig versoeke UEd believen hem, die met een swaer huisgesin van een vrouw en ses kinderen beset is, die niets heeft om deselve van te onderhouden, die werk hebbende maer een gering daghuir wint, en veel tijd moetende ledig zijn niets wint, waer door hij in groote armoede sugt; tot ondersteuninge van sijn lijdend huisgesin als substituit doodgraever aen te stellen ter tijdt A.D.A. in staet zal sijn selve die bedieninge te kunnen waerneemen; hierdoor souden UEd:Agtb: hem en sijn huisgesin aen brood en aen een ordentelijk bestaen helpen presenteerende hij als substituit de Eed van Getrouwigheit aen UEd Agtb te presteren q:f:etc:(was get), P. Reidema; In margine Stonde; de magistraet gehoort t versoek te Requeste gemeld accordeerende t zelve eligeerd en nomineerd mits deesen A.D.A. tot meede ordrs doodgraver binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende eligeerende tot ''t waerneemen deeser bedieninge de persoon van Jan Jogchums, schoorsteenveeger geduirende de tijd dat gemelde A.D.A. in staet zal zijn deese bedieninge selve waer te neemen mits dat deese gesubstitueerde voor af den eed van getrouwigheit sal hebben te doen. Actum den 15 may 1743 (was get) Cornelis Veersma Ter Ordtie van de magistraet abs:sec:B. Dreyer; (onder Stonde); op heeden den 15mey heeft Jan Jogchums als gesubstitueerde doodgraver den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Presid. Burgemeester Veersma gepresteerd. In kennisse van mij gesw: klerk abs sec B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen A.D.A., dat hij supplnt haest ruim 4 jaeren door UEd:Achtb:is begunstigt met het doodgraversampt alhier ter Steede, welke bedieninge seedert dien tijd bij eenen Jan Jochums als subst waargenoomen vermits de supplnt doen om sijn jongheyt nog niet in staat was. de supplnt nu geneegen Weesende deese bedieninge selfs waer te neemen en daar toe ook wel capabel zijnde; soo versoekt den supplnt dat UEd:Achtb:hem sulx ook gelieven te accordeeren quo facto etc:/:onder stonde:/Requisitus R:J:de Swart; (In margine Stonde); de Magistraet accordeert des supplnts versoek mits doende alvoorens den behoorlijken Eed daar toe staende Actum den 14 aug 1747. (get:) Lourens Tabes/:onder Stonde:/Ter ordtie van de Magistr:abs:sec:/:get:/R:J:de Swart gesw:Clercq; (Lager Stonde); Op heeden den 14 aug 1747 heeft A.D.A. den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Burgemr. L:Tabes gepresteerd actum uts:(onder Stonde) In kennisse van mij abs:sec:/:get:/R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Age Jellis Agema copiist ter sekretarie; gecontinueerde copiist blijft als zodanig in funktie, 13 dec 1802 (GAH49); krijgt extraord. douceur van f. 25:0:0 wegens buitengewone werkzaamheden gedurende de verandering van de regering op 13 dec 1802, 13 jun 1803 (GAH49); wordt aangesteld tot 2e gezworen klerk wegens de sukkelende en zwakke toestand van Harmanus Tamboezer, 5 jan 1801 (GAH47); stemming over benoeming van een nieuwe raads-of gerechtsbode, naast Jan de Boer, in plaats van de ovl Frans Boekhout. A.J.A. wordt gesteund door Marten Bos en Gebr. Pettinga, en Jacob de Boer door: L. Albada, Paulus de Boer, P. Coulbout en P. Wellinga. Legt direkt in handen van Paulus Wielinga de eed van getrouwe waarneming af. Gebr. Pettinga verklaart dat hij tegen de benoeming is omdat Jac. de Boer niet de vereiste leeftijd van 20 jaar heeft bereikt. ma. 1 jun 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 153, 30 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar tractement over 1808 aan de 300 Caroliguldens, met 2 maanden over 1807 aan de 50 Caroliguldens, ord. 31 dec 1808, no. 22: 350 Caroliguldens; id. over 1809, ord. 31 dec 1809, no. 19: 300 Car glds; id. van 1 Louwmaand tot 1 Wintermaand 1810, (11 maanden), : 275 Caroliguldens; id. 31 Lentemaand 1809: f. 75:0:0; id. 30 Zomermaand 1809; id. 30 Herfstmaand 1809; id. 31 Wintermaand 1809; id. 31 Lentemaand 1810; id. 30 Zomermaand 1810; id. 30 Herfstmaand 1810; 1/4 jaar tractement 31 Wintermaand 1810: f. 50:0:0; beklag van de copiist A.A., houdende dat velen hem verdacht houden en dus zijn eer en goede naam schenden, van schuldig te zijn aan de diefstal onlangs ter sekretarie aan de armbus gepleegd. Hem werd door de boden bovendien de toegang tot de bodekamer ontzegd. President Zijlstra moet de zaak corrigeren, 14 mei 1804 (GAH50); ontvangen wegens buitengewone werkzaamheden sedert de vestiging der nieuwe regering, ord. 16 jun 1803: 25 Caroliguldens; ontvangt deel jaartractement (jaarloon f. 300:0:0 ), 1803: f. 265:10:0; ontvangt 1 jaar tractement als copiist, op kwartalen feb, mei, aug en nov 1804: 300 Caroliguldens; id. over 1805; id. over 1806; id. over 1807; geb 18 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Jelle Ages Agema en Rinske B. Lanting, ovl 20 sep 1811 HRL, wonende te bij de Kerkpoort, huwt met Sjeuke Sjoerds Feikema op 4 mei 1800 HRL, kinderen: Sjoerd geb 21 dec 1806 HRL, Jelle A., geb 30 mrt 1801 HRL; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1807, BS ovl 1811, ovl 1833
Antie Ages Agema zie ook: Antje Ages; ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL, dv Age Agema en Neeltje Jelles; gebruiker van wijk G-069, alsmede Siebren Stephanij, winkelier, en juffrouw Verken; eigenaar is Siebe Spannenburg, 1814. (GAH204); geb 10 apr 1756 HRL, ovl 16 jun 1820 HRL, huwt met Rommert Klaases Blaauw (in 1801 Prose), wonende te HRL. 1801, verkoopster in 1820, vlgs haar ovlakte zijn er kinderen; BS ovl 1820; 1832 overlijdens; kind: Grietje Rommerts, geb 26 jan 1777, ged 16 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Age Rommerts, geb 17 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rommerts, geb 28 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Rommerts, geb 23 jan 1791, ged 6 feb 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Rommerts, geb 13 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL; verkoopt, in qualiteit als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen bij gedachte hare wijlen man geprocre?erd, en met consent van de Raad van Justitie in het voormalig gewest Friesland, een huizinge staande in de Vijverstraat aan Thomas Baukes voor f. 139:5:0 op 27 jun 1801; Ik ondergetekende A.A.A. weduwe Rommert Claasen Blaauw te HRL, verklaar bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meederjarige dogter Neeltje Rommerts Blaauw, om zich in het Huwelijk te begeeven met Dirk Sierds de Jong, Sjouwerman meede aldaar, zv Sierd Sjoukes en Fokje Ulbes de ouder overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw word opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 18 July 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en negentig den 22 jul is geb Neeltje dogter van Rommert Klaases en A.A.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Baatie Dirks Agema huwt met Gerben Sipkes Wassenaar, beide van HRL, geproclameert 22, 24 en 29 aug en getrout den 5 sep 1756; Jarig Jans van Wind en Baartje A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Neeltje Jarigs van der Wind, geb 18 aug 1788, ged 24 aug 1788 Grote Kerk HRL, vader is soldaat; gemeentebestuur betaalt aan de Stadsmajoor Gonggrijp restitutie expensen gedaan aan B.A. als een zwevende arme op order van hun, 16 feb 1789: f. 34:1:6
Bartle Agema eigenaar en gebruiker van wijk G-030, schipper, 1814. (GAH204); geb 1784 HRL, ovl 10 mrt 1850 HRL, huwt met Aaltje Bouwes Zoete op 4 okt 1811 HRL, zv Jelle A., en Rinske Lanting, huw.get. bij J.T. van Slooten en M.B. Oorthuis, 1813, id. bij R.T. Bruinsma en R. Bouwes, winkelier, behuwd broeder vd bruid. 1816, id. bij J.J. Dijk en M. Damen, (2x gk), N.H., schipper in 1811, ondertrouw 11 sep 1811, 1e afk. zondag 15 sep 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 22 sep 1811, steenhouwer in 1850; BS huwafk. 1811, huw 1811, huw 1813, huw 1816, huw 1842, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, steenhouwer, wijk G-30; VT1839; geb 5 dec 1784, ged 26 dec 1784 Grote Kerk HRL, zv Jelle Agema en Rinske Lanting; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 51, 18 jaar, ongehuwd, inwonend bij Jelle Agema, 1 mrt 1804; B.A. eigenaar van perceel nr. 960 te HRL, steenhouwer, woonplaats HRL, legger nr. 5, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Beatrix Agema huwt met Simon de Haas; zie aldaar; kind: Anna Barbara Simons de Haas, ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL; heeft een dochter Berbera de Haas; zie aldaar; Age de Haas Executeur der Steede HRL beloove en neeme aan bij deesen om alle helden welke door mij in die qual:van tijd tot tijd zullen worden ingevorderd, in getrouwigheid en promptelijk te tellen en te betaelen aan de geene daer dezelve behooren onder verband mijner goederen en submissie aan de parate executievan de Ed. Achtb:magistraat deeser Steede. en tot verseekeringe van Haar Achtb Soo verklaeren Wij Joost Agema meede Burgemeester der Stad HRL ende B. Awed. w:Simon de Haas in leeven Wachtmeester en Executeur tot HRL ons tezaemen en ieder voor''t geheel te stellen tot Waere borgen voor de goede administratie van boovengemelde Executeur Age de Haas aanneemende derhalven voor alle Wanbetaelinge der ingevorderde penningen in te staan en dezelve als eigen schuld goed te doen en betaelen onder renunciatie van de beneficien van divisie en discussie ende ik B.A. specialijk meede met renunciatie van het senat:cons:vellej:van Welkers kragt wij beyde in prasentie van naegenoemde getuigen duydelijk zijn onderrigt, zampt onder verband onser goederen en submissie als boven. des soo neeme ik Age de Haas weederom aan mijne borgen deesen aangaande kost en schaedeloos te ontheffen onder verband en sub missie als vooren. In kennisse onse handen met die van de secrets M; V; Idsinga beneffens Joost Zeeman geregtsbode en Jan Sijbrens ordris Geregtsadsistendt in HRL den 4 mrt 1750. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dirk Agema huwt met Aentie Dirks, heeft een zoon Age Dirks Agema; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dirk Agema ovl voor 1762; wed. D.A. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:0:0 terzake geleverde 81/4 ellen neteldoek, 30 mrt 1762. (GAH1092); id. f. 10:16:0 wegens geleverde winkelwaren, kwit. no. 1, 19 apr 1763. (GAH1093); weduwe ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren van een damasten kleed over de tafel, gebruikt bij het heilig avondmaal 19 aug 1761: 15 Caroliguldens en 10 stuivers; id. van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:3:0 terzake neteldoek door haar in het Weeshuis geleverd, 21 mei 1754, kwit. no. 3 (GAH1083); id. terzake geleverd neteldoek ten behoeve van het Weeshuis, 28 jul 1761, kwit. no. 6 (GAH1091); ontvangen van het Weeshuis f. 44:8:0 wegens winkelwaren door haar in het Weeshuis geleverd, 20 dec 1757 (GAH1087); id. f. 14:14:0 wegens winkelwaren tot kleding ten behoeve van het Weeshuis, kwit no. 24, 20 nov 1759 (GAH1088)
Dirk Agema ontvangen van het gemeentebestuur wegens een recognitie voor het opmaken van nieuwe boeken voor de kerkvoogden, mitsgaders de quotisatie van het ophogen van de Groote Kerk, 25 sep 1730: f. 25:0:0 (GAH283)
Dirk Agema ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 95:0:0 tersake 1 jaar sijner gedaane chirurechicale diensten en medicamente tbv ''t Weeshuys gedaan en gelevert, ord. no. 6, 26 sep 1730. (GAH1060)
Dirk Ages Agema ged 29 aug 1758 Grote Kerk HRL, zv Age Agema en Neeltje Jelles
Dirk Jelles Agema geb 4 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, zv Jelle Agema en Rinske Lanting; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 51, 20 jaar, ongehuwd, inwonende bij Jelle Agema, 1 mrt 1804
Dirk Jelles Agema geb 1774, huw.get. bij C. Jacobs en G. Cornelis, 1811, id. bij D.S. de Jong en N.R. Blaauw, neef vd bruid. wonende te HRL., militair, 1816; BS huw 1811, huw 1816
Gerlantje Willems Agema geb 1780 HRL, ovl voor 1845, 1e huwt met Cornelis Johannes Norel op 28 mei 1809 HRL, 2e huwt met Wytze Wybens van Dokkum op 12 nov 1812 te HRL, huwelijksafkondigingen 5e zondag okt en 1e zondag nov 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, dv Willem Bouwes A., en Akke Holkes; huw Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1812, ovl 1844
Grietje Agema Seerp Swerms geswooren gemeensman van HRL., ende G.A. van Bolswardt koomende de procr. Tuininga schriftel. last waer uit geblijkt dat de huwelijx gebooden tot Bolswardt waeren aengegeeven, alhier met een gebod in de week, 3 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; komt van Bolswart, huwt met Seerp Stevens Swerms, geswooren Gemeensman deeser Stad, sijn geproclameert den 4, 6 en 12 nov 1742 en doe ook getrouwt
Harmen Ages Agema hopman in 1730, ovl voor 1768; weesvoogden betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 4:18:0 zijnde de helft der armegelden, herkomstig uit de verkochte vaste goederen van wijlen de old hopman H.A.A., door de erven ten voordele van het Weeshuis gedisponeerd, 3 mrt 1767. (GAH1097); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 weegens dat de weesjongen Thunis Pieters bij Sijbe Jilts met metselwerk had verdient 19 aug 1730. (GAH1060); id. f. 275:0:0 weegens een lijberale gifte van de vroedsman Vosma over het mede gaan ter begrafenis der weeskinderen met wijlen de koopman Johannis Vosma, 22 sep 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 24:5:0 weegens mouten van 97 loope garst tbv ''t Weeshuys, ord. no. 2, 3 jan 1730. (GAH1060); id. f. 20:12:0 weegens hop tot brouwen tbv ''t Weeshuys geleverd, ord. no. 15, 28 nov 1730. (GAH1060); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaederinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der Stad HRL ter presentie vd voogden voor ''t Weeshuys. In kennisse der ondergeschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeningen van den rendant en de subscriptie van mij secres:op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Abraham van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas van der Brug, B. Lanting, Sijbout Buma, H.A.W. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Kuyk (?), Sake Sibesma, A. van Idsinga. (GAH1060); weesvoogd hopman A. bet f. 95:19:2 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens een half jaar spinloon van Claes Groen, 6 dec 1729. (GAH1060); id. f. 189:11:0 sijnde een half jaar spinloon van Gerrit Swart, 13 dec 1729. (GAH1060); ontvangen door de voogden van het Weeshuis f. 4:18:0 zijnde de helft der Armegelden, herkomstig uit de verkochte vaste goederen van wijlen de old-hopman H.A.A., door de erven ten voordele van het Weeshuis gedisponeerd, (extraord. ontvang), 3 mrt 1767. (GAH1097); hopman, ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverde bieren ten dienste van de Stad en op ordonn. van de brandmeesters, 20 okt 1731: f. 5:10:0 (GAH283)
Hendrika Agema geb 4 mei 1810 HRL, dv Romke A., en Reinia Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 4 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, dv Romke Agema en Reina Hendriks Leverman, (ook: Luneman)
Jan Agema geb 19 mrt 1811 HRL, zv Johannes A., en Etje Hoekstra; dopen Grote Kerk HRL 1811
Jan Johannes Agema geb 30 jan 1809 HRL, ovl voor apr 1811, zv Johannes A., en Etje Hoekstra; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 30 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL, zv Johannes Agema en Etje Hoekstra; doop tdb 330; geb 19 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL, zv Johannes Agema en Etje Hoekstra
Jelle Agema vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, nr. 51, 1 mrt 1804
Jelle Agema lijst ingezetenen 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (GAH650)
Jelle Agema J.A. gebruiker van wijk E-231, evenals wed. Jelle Agema; eigenaar wed. Jan K. Roodje, 1814. (GAH204)
Jelle Agema ontvangt van het gemeentebestuur ten behoeve van zwevende armen, 2 mrt 1792: 34 Caroliguldens en 4 stuivers; id. 5 mrt tot 16 apr 1796, 15 apr 1796: 81 Caroliguldens en 5 stuivers; id. wegens het sluiten en ontsluiten en kostpenningen van gevangenen, 19 jul 1791: f. 80:4:8; id. sluiten en ontsluiten van delinquenten over 1791, 5 jan 1792: 212 Caroliguldens en 2 stuivers; id. van jun tm nov 1794:10 nov 1794: f. 143:6:0; id. 15 mei 1795: f. 208:8:0; id. van mei tot nov 1795, 24 nov 1795: f. 266:10:0; id. tot feb 1796, 4 mrt 1796: 25 Caroliguldens; id. 15 apr 1796: f. 25:18:0; id. wegens uitschotten aan armen personen, 19 jul 1791: f. 17:2:0; id. van jan tm mei 1792, 12 jul 1792: f. 31:8:0; id. jul tm dec 1792, 28 feb 1793: f. 86:7:6; id. 7 nov 1793: f. 328:18:0; id. 17 mrt 1794: f. 292:7:0; id. 21 jul 1794: f. 183:7:0; id. 22 jan 1795: f. 130:15:0; id. 15 mei 1795: f. 451:7:4; id. van mei tot nov 1795, 26 nov 1795: f. 411:4:14; id. nov 1795 tot jan 1796, 21 jan 1796: f. 147:1:0; id. jan/feb 1796, 4 mrt 1796: f. 84:15:0; id. expensen ten dienste van Justitie van jan tm jul 1792, 12 jul 1792: f. 136:5:8; id. van jul tm dec 1792, 28 feb 1793: f. 122:19:8; id. nov 1795 tot 1 jan 1796, 21 jan 1796: f. 90:8:0; id. vacatie en sluitgeld, 7 nov 1793: f. 262:6:0 id. volgens specificatie, 15 mei 1794: f. 149:3:0; id. ge?xpendeerde gelden voor kaas, brood etc bij de komst van het jongst gearriveerde garnizoen, 8 sep 1794: f. 22:5:4; id. aan zwevende armen en militaire vrouwen, 16 okt 1794: f. 125:12:6 id. expensen aan brood, kaas en bier aan het alhier ingetrokken garnizoen van Gumoens, 20 nov 1794: f. 54:16:8; id. restitutie kosten bij het herwaarts transporteren van 3 vaten buskruit, 24 nov 1794: f. 6:9:0; id. beloning voor gedane diensten in het werk van de bagagetrein, 15 jun 1795: 35 Caroliguldens; id. wegens kostpenningen aan gevangenen van 4 mei tot 20 jul 1795, 27 jul 1795: f. 21:12:0; id. 17 okt 1795: f. 46:11:0; id. wegens extra ordinaire diensten, 8 feb 1796: 25 Caroliguldens; id. voor het afschrijven van een copij der wachtrollen, 21 aug 1795: 5 Caroliguldens; id. betaald loon van het bewerken van 7 vrachten turf ten dien-ste van de Stad, 12 jul 1792: f. 175:10:6; id. restitutie gedane kosten tot het opslaan van 60 schouw lichte turf ten dienste van de Burger- en Militaire Wachten, 18 apr 1793: 90 Caroliguldens; id. gedane expensen tot verwerken der turf volgens rekening, 15 mei 1793: 28 Caroliguldens en 4 stuivers; id. 3 okt 1793: f. 18:18:0
Jelle Agema geb 30 mrt 1801 HRL, N.H., zv Age Jelles A., en Sjeuke Sjoerds Feikema, ged 17 apr 1801; dopen Grote Kerk HRL 1801
Jelle Agema geb 30 jul 1803 HRL, ovl 23 nov 1830 HRL, ongehuwd, N.H., chirurgijn en vroedmeester, ged 14 aug 1803, zv Johannes A., en Etje Jans Hoekstra; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1830
Jelle Agema Hessel Sijbes en Antje Wessels, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.A., deszelfs neef, 24 dec 1791; ondertrouw HRL
Jelle Agema Johannes Gerks, Corporaal in de comp. van capt. Cau, ende Aaltje Sakes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.A., goede bekende, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; Thomas Westerhuis ende Idske Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.A., 27 jun 1795; ondertrouw HRL; Cornelis Jans Weydeman van de Joure en Janke Sijbes Rijpma van HRL, zijnde de aangave gedaan door J.A., goede bekende, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Jelle Ages Agema ged 21 mei 1754 Westerkerk HRL, zv Age Dirks Agema en Neeltie Jelles
Jelle Ages Agema ovl voor 1815; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 46:13:0 voor een nieuw geleverde watersteen, kwit. no. 17, 27 nov 1780. (GAH1111); wed. J.A. en Jelle Agema gebruikers van wijk E-231; eigenaar wed. Jan K. Roodje, 1814. (GAH204); ontvangt van de rendant f. 136:0:10 wegens verdiende arbeidsloon van steenhouwen tdv de nieuwe kerk, ord. no. 37, 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 135:0:0 wegens aangenomen steenhouwerswerk tdv de nieuwe kerk, ord. no. 103, 5 nov 1775. (GAH1060); steenhouwer 1781-1811; weesvoogden bet f. 45:19:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het berdiende loon van Foeke Pieters als steenhouwersknegt gewerkt hebbende bij J.A., 12 jul 1785. (GAH1117); id. f. 67:14:8 aan en door dito, zijnde het verdiende loon van Teeke Seerps, als steenhouwersknegt gewerkt hebbende bij J.A., 12 jul 1785. (GAH1117); ovl voor 1812, huwt met Rinske Lanting, kinderen: Romke Jelles 1777 HRL, Johannes A., geb 1779 HRL, Bartele, geb 1784 HRL, Jelle, geb 1788 HRL, Simon A., geb 1790 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1813, ovl 1830, ovl 1850, ovl 1852, ovl 1855; J.A. en Rinske Lanting, beide van HRL, zijnde geproclameert den 27 en 29 jun en 4 jul 1773 en toen getrouwt, hebbende met consent van den Agtbaren Magistraat een voorstel in de week gehad kind: Age Jelles Agema, geb 18 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Romke Jelles Agema, geb 7 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jelles Agema, geb 4 feb 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jelles Agema, geb 4 mrt 1782, ged 24 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Bartel Jelles Agema, geb 5 dec 1784, ged 26 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Jelles Agema, geb 28 apr 1787, ged 13 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jelles Agema, geb 27 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd steenhouwerswerk, 22 nov 1808: 38 Caroliguldens en 2 stuivers; id. 31 dec 1808: f. 9:12:0; id. over 1811: 16 Caroliguldens; id. 20 jun 1793: f. 8:2:0; id. wegens geleverde marmermantel op de vroedschapskamer, 24 feb 1785: 122 Caroliguldens en 17 stuivers; id. arbeidsloon en geleverde materialen, 10 okt 1785: 28 Caroliguldens; id. wegens geleverde palen, 19 jun 1786: 59 Caroliguldens en 16 stuivers; id. arbeidsloon gedaan aan hardsteen, 25 jun 1788: f. 41:9:8; id. arbeidsloon en leverantie van Bentemsteen, 19 jun 1792: f. 8:17:0; id. dagloon van gedane reparatien 5 jan 1785: f. 4:4:0; id. wegens geleverd dekstuk en arbeidsloon aan de Kleine Sluis, 28 dec 1785: 48 Caroliguldens en 9 stuivers; id. wegens geleverde Benthumersteen en arbeidslonen voor defensie, 10 mrt 1789 f. 81:8:4; id. wegens steenhouwerswerk in 1811, 30 dec 1811: . -16:0; id. wegens verdiend steenhouwersloon, 1805: f. 21:2:8; id. ordonn. 31 dec 1807: f. 16:4:0; id. 12 jan 1781: f. 58:2:0; id. 24 jun 1782: 49 Caroliguldens en 6 stuivers; id. verdiend arbeidsloon en geleverde hardsteen, 31 mei 1775: f. 112:12:0; id. wegens gedane diensten, 5 nov 1777: f. 5:10:0; id. 10 jan 1780: f. 71:15:0; id. wegens gedane leveranties, 21 dec 1778: f. 54:18:0 en f. 15:10:0; id. voor gemaakt en gerepareerd steenhouwerswerk, 4 jun 1783: f. 31:3:0; id. 10 dec 1783: 48 Caroliguldens en 6 stuivers; id. arbeidsloon van enige oude zerken op de muur buiten de Zuiderpoort, 19 dec 1781: 20 Caroliguldens en 16 stuivers; te koop de steenhouwerij van J.A. te HRL, 26 apr 1788. (Frl. 1700-1795); op verzoek van zijn vader J.A.A. werd goedgevonden en besloten ten faveure van Johannes Agema, mr. chirurgijn, en Ettje Hoekstra echtelieden te Veendam, een acte van indemniteit te passeren nopens de alimentatie aan gedagte echtelieden, in cas dezelve onverhoopt binnen of met de tijd van 8 jaren, in armoede mogten komen te vervallen, ma. 4 okt 1802. (GAH48)
Jelle Jelles Agema geb 1788 HRL, ovl 4 jan 1852 HRL, ongehuwd, zv Jelle A., en Rinske Lanting, binnenvader in het Hervormd Diaconiehuis in 1851, huw.get. bij K.R. Blaauw en E. Jans, baardscheerder, 1814, id. bij J. Visser en S.S. Feikema, zilversmidsknecht, 1812, id. bij A.H. de Vries en A. Dubois 1815, id. bij D.S. de Jong en N.R. Blaauw, neef vd bruid. 1816; BS huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk F-151; VT1839; geb 28 apr 1787, ged 13 may 1787 Grote Kerk HRL, zv Jelle A. Agema en Rinske Romkes Lanting; J.J.A., barbier, wonende te HRL, verklaart ten behoeve van het huwelijk van Dirk Sieds de Jong, door een acte van Bekendheid. dat Dirk Sierds de Jong, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst zijnde alzoo geen doopcedul kan vertoonen, nooit eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend
Johannes Agema zie ook: Johannes Adama en Johannes Adema
Johannes Jelles Agema geb 4 feb 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Jelle Agema en Rinske Lanting; eigenaar en gebruiker van wijk F-034; chirurgijn, 1814. (GAH204); geb 1779 HRL, ovl 27 aug 1839 HRL, huwt met Etje Jans Hoekstra op 6 jun 1802 HRL, chirurgijn van Veendam, operateur en genees-heel- en vroedmeester in 1839, huw.get. bij B. Agema en A.B. Zoete, wonende te HRL, 1811, id. bij J.A. Petreaus en M. Miedema, chirurgijn, neef vd bruidegom, 1821, N.H., zv Jelle A., en Rinske Lanting, kinderen: Jelle, geb 30 jul 1803 HRL, Maaike geb 13 dec 1805 HRL, Jan geb 30 jan 1809 HRL, Jan geb 19 mrt 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1809, 1811, BS huw 1811, huw 1821, ovl 1830, ovl 1839; kind: Jan Johannes Agema, geb 30 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL, zv Johannes Agema en Etje Hoekstra; kind: Jan Johannes Agema, geb 19 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL; chirurgijn; wegens gedane diensten aan zwevende armen, ord. 31 dec 1809: f. 26:18:0; de diploma''s van de medicinae doctors en chirurgijns moeten voor onderzoek worden gezonden aan de departementale Commissie en het betreft: A. van Ring, D. Nieuwbuurt, Jarig Westra, G. Stinstra, allen med. doctors; en: S. Popta, J.C.N. Moenes en J.A., allen chirurgijns, 12 jul 1804 (GAH50); wijders is ten faveure van J.A., mr. chirurgijn, en Ettje Hoekstra, egtelieden te Veendam, ingev. besluit van gisteren de 4 dezer, afgegeven de volgende acte van indemniteit:''de raad der gemeente van de stad HRL verklaart mits deze als Stadsbestierders, en oppervoogden der Stads Algemene Armen, voor hun en hunne successoren in officio aan en ten behoeve van een ieder die zulks mag aangaan, zich als borg te stellen nopens het onderhoud van J.A., mr. chirurgijn en Ettje Hoekstra, egtelieden te Veendam, in cas deselve onverhoopt binnen of met de tijd van 8 jaren tot armoede mogt komen te vervallen, in dier voege dat gedagte egtelieden onderstand of alimentatie nodig mogten hebben, met belofte en aanneming daar voor te indemneren, en de alimentatores van Veendam kost en schadeloos te ontheffen onder verband van hun in qualiteit geen uitgezonderde goederen, en submissie na rechten; datum onder ons stadszegel aan de casus, zampt presides en secretarii op het huis der gemeente binnen HRL, 5 okt 1802'' (GAH48); chirurgijn te Veendam; vraagt om die qualiteit in HRL te mogen fungeren. Akkoord gemraad, mits stiptelijk aan de op hem liggen verplichtingen voldaan worden, 26 mei 1803 (GAH49); in plaats van IJede Bakker aangesteld tot bekkenist in het 3e kwartier: J.A., mr. chirurgijn, op voordracht van Frans Jacobs, 15 sep 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 153, 25 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens cirurgiaale diensten, 31 dec 1810, quit. no. 48: f. 80:0:0 (GAH1142); id. 31 dec 1805, quit. no. 21 (GAH1138); id. voor een Jaar Cicurgiaele Diensten, 26 feb 1807, quit. no. 24 (GAH1139); id. f. 85:0:0, met een B. Band(?), 6 jan 1808 (GAH1140); id. f. 80:0:0, 31 dec 1808, quit. no 85 (GAH1140); id. 30 dec 1809, quit. no. 83 (GAH1141); J.A. eigenaar van percelen nrs. 478 en 749 te HRL, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 6, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 210 en 192 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 120 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Joost Agema burgemeester in 1733, 1740-1751; neemt eed af van o. a. Feike Broers; zie aldaar; ovl 2 jan 1751, 58 jaar, huwt met Vokeltje Reneman; vdGaast, begraaflijst; Evert Wiarda ende Lijsbert Simons de Haas beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de President Burgem: J.A., vertoonende schriftelijke verklaeringe vd bruidegom en sijnde de volle neef vd bruid met een gebod in de week den 25 apr 1750; Age de Haas Executeur der Steede HRL beloove en neeme aan bij deesen om alle helden welke door mij in die qual:van tijd tot tijd zullen worden ingevorderd, in getrouwigheid en promptelijk te tellen en te betaelen aan de geene daer dezelve behooren onder verband mijner goederen en submissie aan de parate executievan de Ed. Achtb:magistraat deeser Steede. en tot verseekeringe van Haar Achtb Soo verklaeren Wij J.A. meede Burgemeester der Stad HRL ende Beatrix Agema wed. w:Simon de Haas in leeven Wachtmeester en Executeur tot HRL ons tezaemen en ieder voor''t geheel te stellen tot Waere borgen voor de goede administratie van boovengemelde Executeur Age de Haas aanneemende derhalven voor alle Wanbetaelinge der ingevorderde penningen in te staan en dezelve als eigen schuld goed te doen en betaelen onder renunciatie van de beneficien van divisie en discussie ende ik Beatrix Agema specialijk meede met renunciatie van het senat:cons:vellej:van Welkers kragt wij beyde in praesentie van naegenoemde getuigen duydelijk zijn onderrigt, zampt onder verband onser goederen en submissie als boven. des soo neeme ik Age de Haas weederom aan mijne borgen deesen aangaande kost en schaedeloos te ontheffen onder verband en submissie als vooren. In kennisse onse handen met die van de secrets M:V:Idsinga beneffens Joost Zeeman geregtsbode en Jan Sijbrens ordris Geregtsadsistendt in HRL den 4 mrt 1750 (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur wegens presidiale uitgaven, 2jan17 41: f. 30:1:0; id. 2 okt 1741: f. 14:14:0; id. 4 jul 1742: f. 14:17:0; id. 8 apr 1743: f. 17:10:0; id. 20 nov 1748: f. 11:6:0; id. 18 aug 1749: f. 9:7:0; id. 20 mei 1750: f. 21:7:0; id. samen met burg. Munter, sekretaris Idsinga en de boden Zeeman en Peima, vacatien over de wekelijkse afbetaling van het Stadswerkvolk van jul tm sep 1741, 9 okt 1741: f. 31:17:0; id. apr tm jun17 42, 9 jul 1742; id. jan tm mrt 1743, 17 apr 1743; id. samen met burgs. Breton en Jelgersma, sekretaris Idsinga en bode Peima, vacatien schipvracht en vertering gevallen op een reis naar Leeuwarden om op het College voor Gecomm. uit de Gedeputeerden te compareren volgens aanschrijving over de zaken van de Havensbrug, 6 nov 1741: 48 Caroliguldens en 8 stuivers; id. samen met burg. Jelgersma, vacatien schipvracht en vertering gevallen op een reis naar Leeuwarden om vertogen te doen aan de Heren Staten over dezelver aanschrijving tot verwijdering van de Havensbrug, 18 dec 1741: 39 Caroliguldens en 8 stuivers; id. samen met burg. Munter vacatien, wagenvracht en vertering op een reis naar Leeuwarden om voor Heren Commissarissen van het College te compareren over de Zuiderbrug, 20 mei 1743: 35 Caroliguldens en 5 stuivers; id. met burg. Munter, sekretaris Idsinga en bode Peima, vacatien en vertering op een reis om voor de Heren van het mindergetal te compareren over ''t vernieuwde personele cohier, 29 aug 1742: f. 67:12:8; id. restitutie van hetgeen hij heeft gegeven aan de courier betreffende notificatie over de bevalling van haar Hoogheid. 15 mei 1743: f. 10:10:0; id. samen met burg. Munter en de boden Zeeman en Peima, vacatien op de Zeedijkszaken over 1742, 29 mei 1743: 78 Caroliguldens; id. vacatien over de ord. grote Landsdag in 1744, 15 apr 1744: 84 Caroliguldens; id. over de extraord. Landsdag, 15 apr 1744: 8 Caroliguldens; id. 7 dagen vacatien over de jongstgehouden extraord. Landsdag, 4 mei 1744: 14 Caroliguldens; id. over de Landsdag in mei 1744: 14 Caroliguldens; id. 13 dagen vacatien over de Landsdag van 8 jun 1744, 24 jun 1744: 26 Caroliguldens; id. 5 dagen vacatien over de laatste extraord. Landsdag, 26 aug 1744: 10 Caroliguldens; id. 6 dagen vacatien over de jongstgehouden extraord. Landsdag, 9 nov 1744: 12 Caroliguldens; id. 6 dagen, 21 nov 1744: 12 Caroliguldens; id. 6 dagen vanaf 4 jan 1745, 22 mrt 1745: 12 Caroliguldens; aan de bode Zeeman tot restitutie van expensen gevallen op een reis naar Leeuwarden met burg. A. en sekretaris Idsinga over een comparitie voor Commissaris van het Hof met de koopman Talma zijn geweest de 5de mrt wegens scheepsvrachten, verteringen, tol, sluisgeld, vacatien etc., 10 mrt 1749: f. 21:16:0; id. met sekretaris Idsinga voor vacatien, wagenvracht en vertering op een reis naar Leeuwarden om voor de heer Kempenaer als Commissaris van het Hof te compareren over een request van de koopman S. Talma, 25 jun 1749: f. 24:1:0; id. samen met burg. Schaaf vacatien, scheepsvracht en vertering gevallen op een reis naar Leeuwarden om aan het College te verzoeken restitutie van serviesgeld en betaling van fortificatiepenningen, 22 okt 1749: f. 12:13:0; id. vacatien, vertering en expensen op een reis naar Leeuwarden over Stadszaken, 25 feb 1743: 18 Caroliguldens; id. met sekretaris Idsinga en bode Zeeman, schipvracht en vertering op een reis naar Leeuwarden om de tollen der Trekweg tussen Leeuwarden en Dokkum te verpachten, 28 apr 1743: f. 18:10:0; id. met burg. Munter en de boden Zeeman en Peima, vacatien over de Trekwegszaken over 1743, 14 okt 1743: f. 104:0:0; mede-weesvoogd Harmanus Videlius betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 500:0:0 wegens een legaat door de burgemeester J.A. aan het Stadsweeshuis bij testamentaire dispositie aan het Stadsweeshuis gelegateerd, 15 feb 1751 (GAH1080); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 1000 Caroliguldens, 30 nov 1750: f. 35:0:0 (GAH428); id. aan de erven over 1000 Caroliguldens, 22 jun 1751: f. 35:0:0 (GAH428); id. aan de erven terzake afgeloste capitalen (Kerkdak) met nog f. 7:4:0 wegens verschenen interessen voor 8 maanden en 7 dagen, 20 jan 1751: f. 307:4:0 (GAH428); id. (Kerkdak)als boven met nog f. 6:8:0 wegens verschenen interessen voor 8 maanden, 15 apr 1751: f. 206:8:0 (GAH428); id. 1 jaar interesse over 800 Car glds, 13 mei 1751: f. 28:0:0 (GAH428); betaalt aan het gemeentebestuur ingevolge Resolutie van de Achtb. Magistraats gezworen gemeente in de ganse vroedschap der Stad HRL in dato 13 sep 1749 zijn genegotieert op 30 dito van het zelfde jaar, van de genoemde personen de kapitalen hierna volgende op een intrest van 3 1/2% in het jaar, om daaruit betaald te worden een deel van de verschenen tractementen. Welke gelden wel eerst waren opgenomen 7 aug 1749 op een maandelijkse intrest van 7 stuivers tot betaling van het verschenen serviesgeld, waarvan de intrest tot dato voor uitgaaf onder het kapittel van intrest wordt gesteld: 1000 Caroliguldens. (GAH427); ingevolge Resolutie van de veertigen in dato 3 jun 1750 zijn genegotieert op 22 dito deszelven jaars van de personen de kapitalen hier nagenoemd op een intrest van 3 1/2% in het jaar, waarvan de obligatien zijn geperfecteert en vertekend de 26 dito, tot betaling van de Stads achterstallige tractementen om weder betaald te worden uit de penningen welke jaarlijks als 1/5 verhoog op de vijf specien over deze Stad etc. zullen worden gecollecteerd: 1000 Cargls (GAH427); ontvangt van het gemeentebestuur restitutie presidiale kosten, ord. 28 aug 1749: f. 9:7:0 (GAH427); id. ord. 20 mei 1750: f. 21:7:0 (GAH427); id. 1 okt 1731: f. 22:3:0 (GAH283); id. 2 jul 1732: f. 22:13:0 (GAH283); id. 13 apr 1733: f. 16:14:0 (GAH283); id. 1 apr 1733: f. 16:14:0 (GAH283); id. met burgemeesters Munter en Bretton, expensen sampt verteringen op een reis naar Leeuwarden, 22 sep 1732: f. 51:4:8 (GAH283); id. samen met burg. Schaaf, vacatien, schipvracht en vertering gevallen op een reis naar Leeuwarden om aan het College te verzoeken restitutie van serviesgelden en betaling van fortificatiepenningen, ord. 22 okt 1749: f. 12:13:0 (GAH427); id. met burg. Schaef en de vroedsmannen J. Olivier en Benjamin Schaef, wegens de maandelijkse interest van 4750 Caroliguldens van 7 aug tot 30 nov 1749 en dus voor 3 maanden en 23 dagen, kwit. 6 jan 1750: f. 62:11:8 (GAH427); id. 2 dagen vacatien op een reis naar Leeuwarden aan het Hof, alsmede f. 22:18:0 verteringen, sampt bode (wie?), vacatien, tesamen, 9 sep 1751: f. 41:18:0 (GAH283); id. samen met burg. Heinsius, sekretaris Idsinga en de boden Jelgersma en Scheltema, vacatien over het zitten bij de afbetaling over het Stadswerkvolk in de maanden jul tm sep 1731 gedaan, 1 okt 1731: f. 31:8:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan op de reis naar Franeker over het verzoeken van de approbatie op het beroep van ds Stephanus, 25 jun 1732: f. 72:2:0 (GAH283); id. met burg. Heinsius en sekretaris Idsinga vacatien over de afrekening van Stadsarbeidslonen gedurende hun jongste presidium, 2 jul 1732: f. 31:17:0 (GAH283); id. met burg. Heinsius, sekretaris Idsinga en de boden Jelgersma en Scheltema vacatien over de comparitie gevallen bij het afbetalen van het Stadswerkvolk, 20 apr 1733: f. 31:17:0 (GAH283); id. als gezworen gemeensman, vacatien over de ord. Landsdag over 1734, 28 mrt 1734: f. 84:0:0 (GAH283); id. vacatien over 11 dagen op ord. Landsdagen in 1734, 8 dec 1734: f. 22:0:0 (GAH283); id. expensen voor wagenvracht op een reis naar Makkum over de visitatie der dijken, 25 jun 1732: f. 2:10:0 (GAH283); id. met burg. Heinsius en de boden Jelgersma en Scheltema, vacatien over de Dijkszaken over 1732, 1 jun 1733: f. 78:0:0 (GAH283); id. met burg, Heinsius, sekretaris Idsinga en de boden Jelgersma en Scheltema, vacatien wegens het waarnemen van de Stads Trekwegszaken, 26 okt 1733: f. 104:0:0 (GAH283); id. wegens het visiteren van de Binnenwegen, 26 okt 1733: f. 52:0:0 (GAH283); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 50:0:0 door de erfgenamen van de weduwe H. Reneman door haar aan het Weeshuis versproken, 25 jun 1737. (GAH1067); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 100:0:0 terzake een legaat door Neeltie Heeres laatst weduwe van Sweerd Tomas aan voornoemd Weeshuis gelegateerd dd 1 sep 1696, 14 jul 1749 (GAH1078); id. f. 100:0:0 terzake een geschenk aan het Weeshuis gedaan door J.A., voor het medegaan ter begrafenis der weeskinderen met wijlen zijn vrouw Fokeltie Renemans, 14 jul 1749 (GAH1078); Pieter Jooris en Wijke Ruerds, beyde van hier, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruyd de Burgr. J.A. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Maaike Agema geb 13 dec 1805 HRL, dv Johannes A., en Etje Hoekstra, ged 5jan18 06; dopen Grote Kerk HRL 1806
Minke Ages Agema ged 13 mei 1760 Grote Kerk HRL, dv Age Agema en Neeltje Jelles; Ameel Feikes en M.A., beide van HRL, hebben hunne afkondiging gehad den 19 jan 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Mink Ameels, geb 28 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL
Neeltje Agema ovl voor 1833, huwt met Klaas Rommerts Blaauw; BS ovl 1832
Rinske Agema geb 25 jan 1807 HRL, ovl 1 feb 1830 HRL, ged 10 feb 1807 HRL, N.H., dv Romke Jelles A., en Reina Hendriks Luneman, dienstmeid in 1830, ongehuwd; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1830
Rinske Dirks Agema Tjebbe Spannenburg ende R.A. beide van HRL, hebbende de burgemr Agema verkalringe gedaan van het consent van wederzijtse ouders, 6 apr 1741; ondertrouw N.H.; huwt met Tjebbe Spannenburg, beyde van HRL, sijn geproclameert den 7, 14 en 22 May 1741, en doe ook getrouwt; DTB N.H. HRL, BS ovl 1812; huwt met Albert Doedes, beide van HRL, geproclameerd de 8-10 en getrout de 13 mrt 1761; huwt met Albert Doedes; BS ovl 1827; kind: Hiske Alberts, ged 30 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Antie Tjebbes Spannenburg, ged 15 okt 1754 Grote Kerk HRL
Roelofke Dirks Agema Wessel Keympes ende R. Dirks A., beyde van HRL, sijnde de aengevinge der huwelijxproclamatien gedaen door R. de Swart, gesw. clercq ter secretarie alhier, en vertoonde schriftelijke last van bruidegom en bruyd met versoek van een gebodt in de Week, 29 May 1745; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:5:8 terzake geleverde winkelwaren tot kleding, kwit. no. 9, 12 nov 1765. (GAH1095); huwt met Wessel Keimpes, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 1 en 7 jun 1745 en doen ook getrouwt; kind: Antie Wessels, ged 18 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Joost Wessels, ged 5 jan 1755 Grote Kerk HRL; kind: Keimpe Wessels, ged 3 jul 1753 Grote Kerk HRL; kind: Antje Wessels, ged 3 jun 1749 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Wessels, ged 15 nov 1746 Grote Kerk HRL
Romke Jelles Agema geb 7 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Jelle A. Agema en Rinske R. Lanting; gebruiker van wijk F-228, schoenlapper, alsmede Hendrik Knipper wed., Dirk de Krou, sjouwer, en Jac. Strelitz wed. ; eigenaar Joodse Gemeente, 1814. (GAH204); geb 1777 HRL, ovl 28 nov 1855 HRL, huwt met Reina Hendriks Luneman, N.H., schoenmaker in 1851, huw.get. bij B. Agema en A.B. Zoete, wonende te HRL, 1811, zv Jelle A., en Rienkje Lanting, kinderen: Rinske geb 25 jan 1807 HRL, Hendrika geb 4 mei 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1811, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-076, wijk F-228; R.A. en Reina Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 may 1806; ondertrouw HRL; kind: Hendrika Romkes Agema, geb 4 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk C-068; VT1839; Uitvoerend Bewind bij depart. Bestuur van de Eems bericht aan het gemeentebestuur dat de volgende personen worden gelast om zich in te schrijven als gewapende burgers: Edsger Geerts, R.A., Pieter Hendriks, Jan Roelofs, Bartel Jacobs, Beert Lieuwes, Sijbren Spannenburg, Rut Wouters, Tjeerd Sjoerds, Daam Jans, Hendrik Jans, Pieter Oedses, Dirk Andries, Johannes Harkes, Pieter Pieters, Jacob Oosterbaan, Simon Gerrits, Pieter Simons; Leeuwarden, 10 sep 1800 (GAH46)
Simon Jelles Agema geb 1790 HRL, ovl 26 okt 1813 HRL, zv Jelle A., en Rinske Lanting ovl wijk E-173, huw.get. bij J. Visser en S.S. Feikema, baardscheerder, wonende te HRL 1812; geb 27 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL, zv Jelle Agema en Rinske Romkes Lanting
Sjoerd Agema geb 21 dec 1806 HRL, ovl 22 mei 1833 HRL, schoenmakersknecht, ongehuwd, zv Age Jelles A., en Sjeuke Sjoerds Feikema, ged 3 feb 1807 te HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1833
Willem Bouwes Agema ovl voor 1813, huwt met Akke Holkes, in leven echtelieden te HRL, kind: Gerlantje Willems A, geb 1780 HRL; BS huw 1812
Ytske Dirks Agema geb 1772 Franeker, ovl 14 mei 1851 HRL, huwt met Thomas Westerhuis op 12 jul 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 12 jul 1795, N.H., dv Dirk Wessels en Mayke Jongma; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1851, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Aegje Ages ged 15 nov 1763 Grote Kerk HRL, dv Age Clazes en Leentje Gerbens
Aagje Ages geb 20 jan 1797 in onegt, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders (volgens opgave) Age Sijberens en de moeder Lijsbert Durks
Aaltje Ages zie: Bakker
Aaltje Ages mogelijk dezelfde als Aaltje Ages Bakker, geb 1801; zie aldaar; geb 13 sep 1799 HRL, ged 24 sep 1799 HRL, dv Age heeres, (later Bakker), en Antje Jeltes, (later Raap); dopen Grote Kerk HRL 1799
Age Ages zie: de Groot
Andries Ages betaalt aan het gemeentebestuur 1 jaar huur voor 8 pondematen greidland, no. 22, 1810: 130 Caroliguldens; id. over 1811
Anne Ages zie ook: Zeylmaker; ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL, zv Age Claases en Leentje Gerbens ende Oetske Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Marten Jielles, deszelfs oom, 20 mrt 1790; ondertrouw HRL; A.A. en Oetske Dirks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 apr 1790 HRL, en zijn getrouwd den 5 daaraanvolgend; kind: Leentje Annes, geb 6 jun 1793, ged 23 jun 1793 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & negentig den Sesde jun is Geboren: Leentje, dv A.A. en Oetske Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 sep 1815
Antje Ages zie: Agema, Tuinstra
Antje Ages huwt met Rommert Klaasses, kind: Neeltje Rommerts, geb 4 aug 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rommerts, geb 22 jun 1796, ged 5 jul 1796 Grote Kerk HRL
Antje Ages begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 37; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Attje Ages Fokke Oenes ende A.A. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Age Cornelis den 3 okt 1750; huwt met Fokke Oenes, beyde van HRL, geproclameerd den 4, 11 en 18 okt 1750 en doen ook getrouwt; kind: Zijtske Fokkes, ged 24 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Oene Fockkes, ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Sijtske Fokkes, ged 22 may 1752 Grote Kerk HRL
Aukje Ages ovl voor 1815, huwt met Luurtse Thomas; BS Franeker huw 1814
Baukje Ages zie: Vallinga
Baukje Ages huwt met Sijbren Gerrits, kind: Gerritje Sijbrens, geb 4 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL
Baukje Ages huwt met Albert Arends op 6 nov 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; kind: Aegge Alberts, geb 6 jul 1797, ged 11 jul 1797 Grote Kerk HRL; kind: Arend Alberts, geb 26 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL
Berendje Ages zie: Zeilmaker
Cornelis Ages ontvangt van het gemeentebestuur wegens het transporteren van 11 en 18/40 schouw turf herwaarts van Oudega voor de beide kerken, 4 sep 1755: f. 17:10:0; id. wegens 11 en 1/4 schouw turf ten dienste van de beide kerken, 7 aug 1756: 17 Caroliguldens en 16 stuivers; id. 12 schouw en 6 korven ten behoeve van beide kerken, 17 sep 1757: f. 18:5:0; id. van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 65:16:0 terzake 12 1/2 schouw turf door hem in het Weeshuis geleverd, 23 okt 1753, kwit. no. 9. (GAH1082)
Cornelis Ages van Almenum, ende Tjepkje Tjerks van HRL, zijnde wegens de bruid geweest IJeb Steffens, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; K.A. van Almenum en Tjepkjen Sierks (!) van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 may 1789 HRL, en zijn getrouwd den 1 jun 1789 HRL; kind: Sierk Kornelis, geb 26 apr 1790, ged 18 may 1790 Grote Kerk HRL, moeder als T. Sierks
debora Ages zie: Wyma
Dirk Ages zie: Wyma
Eke Ages huwt met Cornelis Baukes, kind: Jan Cornelis, ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL
Eeke Ages Jan Dirks en E.A., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 2 jul 1775 HRL, en toen getrouwt; kind: Akke Jans, geb 8 dec 1776, ged 29 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Akke Jans, geb 17 nov 1789, ged 8 dec 1789 Grote Kerk HRL
Focke Ages ontvangt van het gemeentebestuur voor het ... lootsen van het regiment infanterij van de heer collonel van Doys, van Embden tot hierwaarts en weder van hier naar Amsterdam, 22 sep 1733: f. 252:0:0 (GAH283); F.A. en Tjalkjen Wybes, beyde van HRL, huw.aang. 15 aug 1733 HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder Wybe Wybes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Foppe Ages ende Anskien Tieerds, beide van HRL, huw.aang. 4 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid Keimpe Tieerds, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Frans Ages geb 26 mei 1772, ged 23 jun 1772 Grote Kerk HRL, zv Age Watzes en IJtje Jacobus
Geertje Ages zie: de Groot, Wyma
Geertje Ages geb 8 jul 1809, ged 8 aug 1809 Grote Kerk HRL, dv Age Jans en Dieuke Klaases
Geertje Ages gebruiker van wijk F-086, naaister; eigenaar Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Gepke Ages huwt met Johan Jans, beide van HRL, geproclameert den 21-28 desemb: en de getrout den 4 jan 1756
Gerardus Ages zie: de Oude
Gerben Ages ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL, zv Age Klaasses en Leentie Gerbens; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en Vijftig den Eerste feb is ged Gerben zv Age Klases en Leentje Gerbens. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Gerben Ages zie: Zeilmaker; ontvangt van het gemeentebestuur ter voldoening zijner presbrief ter transportering van militairen, 14 jan 1805: 44 Caroliguldens en 10 stuivers; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 64, 1 mrt 1804
Gerben Ages schipper, van Makkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft burgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Binksma, op wo. 26 mrt 1788. (burgerboek)
Gerben Ages huwt met Pietje Harmens op 29 apr 1810 Midlum, komt van Almenum, wonende te HRL 1805; huw Grote Kerk HRL 1810
Gerbrand Ages G.A. en Uilkjen Harmens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 18 nov 1781 HRL
Gerrit Ages ontvangt van het gemeentebestuur, samen Yet Jans, wegens het slatten der Rie, 13 sep 1792: 119 Caroliguldens
Harmen Ages zie: Agema
Heere Ages huwt met Leentje Ages, kind: Age Heeres Bakker, geb 1757 HRL; BS ovl 1837
Heere Ages geb 1788; zie ook: H.A. Bakker; geb 27 apr 1788, ged 12 may 1788 Grote Kerk HRL, zv Age Heeres en Antje Jeltes
Helena Ages zie: Bakker
Helena Ages geb 26 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL, dv Age Jans en Dieuke Klaases
Hendrik Ages huwt met Grietje Hanses op 24 okt 1804 Sint Jacob, komt van Sint Jacob, laatste afk. 14 okt 1804; huw Grote Kerk HRL 1804
Hylke Ages van Kimswert, huwt met Antje Feikes van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 apr en getrout met Attestasie den 5 mei 1771 in de Westerkerk HRL
Hiltje Ages zie ook: Bakker; geb 14 sep 1795, ged 27 sep 1795 Grote Kerk HRL, dv Aage Heeres en Antje Jeltes
Hinke Ages huwt met Johannes Hendriks van Beemen, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1833; kind: Jeltje van Beemen, geb 16 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Johannes van Beemen, geb 11 jun 1775, ged 27 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Age Johannes van Beemen, geb 13 nov 1776, ged 22 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Johannes van Beemen, geb 21 feb 1779, ged 14 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Johannes van Beemen, geb 14 sep 1780, ged 3 okt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Age Johannes van Beemen, geb 31 aug 1783, ged 21 sep 1783 Grote Kerk HRL
Ipke Ages huwt met Tetje Aukes, kind: Auke IJpes Molenaar, geb 1762 Workum/Makkum; BS huw 1814
Jacob Ages zie: Ferwerda
Jacobus Ages ged 24 mrt 1767 Grote Kerk HRL, zv Age Watses en Eelkie Jacobus
Jacob Ages lijst ingezetenen 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Jacob Ages zie ook: Zijlstra; zie ook: Wiebrigje Everts; J.A. en Wybrigjen Everts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Auke Jans, deszelfs oom, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; J.A. en Wybrigje Everts, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 dec 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage kind: Jancke Jacobs, geb 8 jul 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Eelkje Jakobs, geb 10 okt 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL
Jacobkje Ages Obbe Lucas ende J.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Age Teunis de vader, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; Obbe Lucas en J.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL en zijn getrouwd op den 15 daar aanvolgend
Jan Ages zie: de Groot
Jan Ages zie ook: J.A. Hofman; huwt met IJtje Epkes, kind: Rijkje Jans, geb 18 nov 1793, ged 10 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, geb 15 okt 1795, ged 27 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 10 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL
Janke Ages zie ook: Zeilmaker; ged 21 mei 1760 Westerkerk HRL, dv Age Klaasses en Leentie Gerbens
Janke Ages huwt met Baltus Hendriks op 17 aug 1802 HRL, komt van HRL, laatste afk 15 aug 1802; huw Grote Kerk HRL 1802
Janke Ages ovl 26 jan 1809 Workum, huwt met Willem Annes; BS huw 1819
Janneke Ages zie: Bakker
Janneke Ages Johannes Armij ende J.A. beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Ages deszelfs broeder, 3 jul 1790; ondertrouw HRL; Johannes Arny en J.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jantje Ages huwt met Sijbren Wiemers, kind: Wiemer Sijbrens, ged 16 may 1767 Westerkerk HRL; kind: Age Sijbrens, ged 29 jun 1769 Westerkerk HRL, vader als S. Wymes
Jantje Ages huwt met Sijbren Hollander; BS ovl 1835
Jantje Ages geb 1730 Franeker, ovl 8 jul 1819 HRL, huwt met ... , vlgs ovlakte met kinderen; BS ovl 1819
Japikje/Jacobje Ages geb 4 okt 1767 Leeuwarden, ovl 28 apr 1819 HRL, huwt met Obbe Lucas Bos; BS ovl 1819, ovl 1835
Jelle Ages zie: Agema; (2x)
Jelte Ages zie: J.A. Bakker
Jelte Ages geb 7 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL, zv Age Heeres en Antje Jeltes; geb 26 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Age Heeres en Antje Jeltes
Jelte Ages burger te Dokkum op 30 mei 1708, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Jeltje Ages geb 1765 Dronrijp, ovl 31 okt 1843 HRL, huwt met Fedde Rients de Wit, Nederlands Hervormd zv Age Tjallings en Antje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1843, ovl 1854
Jetske Ages zie: Zeilmaker
Jetske Ages zie ooK; Sytske Ages; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: 3:0 . -(GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 71; 1 mrt 1804
Klaas Ages zie: de Groot, Zeilmaker; (2x)
Klaas Ages lijst ingezetenen 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:4:0 (GAH650)
Klaas Ages K.A. en Marijke Pieters Brugmans, beide van HRL, zijn, na op den 22 nov 1778 hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Klaas Ages K.A. van Almenum en Trijntje Ynses van Midlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 nov 1780 en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en daar ten zelfden dage getrouwd volgens ingebragt getuigschrift
Klaas Ages K.A. van HRL, en Janke Berends van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL. en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 28 may 1782 daaraanvolgend; hu Grote Kerk ha
Claas Ages Johannes Armij ende Janneke Ages, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.A. deszelfs broeder, 3 jul 1790; ondertrouw HRL
Lammert Ages zie: van der Laan
Leentje Ages begraven Klein Kerkhof, regl 8. nr. 26; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Leentje Ages huwt met Heere Ages; BS ovl 1837; Jacob Harmens ende L.A. beide van HRL, koomende voor de Bruit Age Jaans desselfs vader, 4 jul 1739; Heere Harmens ende L.A. beide van HRL, komende wegens de bruid deselfs vader Age Jaanes den 4 sep 1751; huwt met Heere Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 5, 12 en 19 sep 1751 en doen ook getrouwt; kind: Age Heeres, ged 18 jan 1757 Grote Kerk HRL, vader is Heere Harmens; kind: Harmen Heeres, ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Ages zie: Westra
Maayke Ages geb 28 may 1795, ged 30 jun 1795 Grote Kerk HRL, dv Age Pieters en Janne Lammerts de Reus
Maatje Ages zie: Wyma
Marijke Ages Claes (!) Freerks van Almenum ende M.A. van HRL, koomende voor de bruid desselfs vader Age Jaobs, 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; komt van HRL, huwt met Laes Freerks van Almenum, sijn geproclameert den 2, 9 en 16 sep 1742, en doe ook getrouwt; kind: Age Klaases, ged 25 jun 1747 Grote Kerk HRL, vader als Klaas F. ; kind: Freerk Klaases, ged 12 jan 1744 Grote Kerk HRL, vader als Klaas F.
Marijke Ages ovl 23 apr 1790 HRL, oud 60 jaar
Mettje Ages huwt met Tjebbe Alles, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21. sep 1755
Minne Ages M.A. en Sijtske Willems beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Willem Jacobs, 1 dec 1742; ondertrN.H. HRL
Mintje Ages zie: Zeilmaker
Mintje Ages Berend Johannes en M.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1784 HRL, en zijn den 12 den daar aan volgend getrouwd; kind: Leentje Berends, geb 26 jan 1787, ged 11 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Age Beernds, geb 16 feb 1789, ged 1 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Getje Beerends, geb 16 may 1791, ged 29 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Sietse Beerents, geb 4 feb 1796, ged 21 feb 1796 Grote Kerk HRL
Neeltje Ages huwt met Johannes Alberts, kind: Age Johannes, ged 11 mei 1761 Grote Kerk HRL
Oebele Ages zie: van der Meer
Oeke Ages zie: Wassenaar
Oecke Ages van Sneek, huwt met Beert Arjens, van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout met attestasie de 17 aug 1766; kind: Arrijen Wassenaar, geb 3 nov 1773, ged 21 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Beerts Wassenaar, geb 27 jan 1778, ged 18 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Age Beerts Wassenaar, geb 9 feb 1780, ged 7 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Age Beerts Wassenaar, geb 22 feb 1783, ged 9 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Christjna Beerts Wassenaar, ged 8 sep 1767 Westerkerk HRL, moeder als Uke A; kind: Trijntie Berents Wassenaar, ged 31 dec 1769 Westerkerk HRL; kind: Fijtje Beernts Wassenaar, ged 18 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Ocke Ages begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 16, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Paulus Ages zie: Ennema
Pieter Ages ontvangt van het gemeentebestuur wegens het brengen van wrak en keisel van het baantjespad bij de Noordermuur ten dienste van de zeewerken, 23 okt 1756: 120 Caroliguldens
Pieter Ages ovl 20 aug 1794 HRL, oud 81 jaar
Pieter Ages geb 14 mrt 1804 HRL, ged 1 apr 1804 HRL, zv Age Pieters, en Weltje Romkes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Pieter Ages huwt met Mayke IJedes, beide van HRL, geproclameerd de 23-29 mrt en de 5 en getrout de 12 apr 1761; kind: Ide, ged 10 jannewari 1764 HRL; do. reg. N.H. HRL 1764; kind: Age Pijters, ged 9 mrt 1762 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den dertigte jan is Geboren Sipke zv P.A. en Mayke Ijedes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 17 jan 1815
Pietje Ages zie: Wassenaar
Pietje Ages geb 14 aug 1769 HRL, ovl 3 nov 1819 HRL, huwt met Jurjen Johannes Smit op 5 jul 1795 HRL, laatste afk 5 jul 1795, N.H., vlgs ovlakte wed. in 1819; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1810, BS ovl 1819; Jurjen Johannes Smid ende P.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Reyer Gosses, goede bekende, 20 jun 1795; ondertrouw HRL; kind: Johanna Jurjens Smit, geb 17 nov 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL
Rein Ages ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL, zv Age Watses en Eelkje Jacobus
Rein Ages zie ook: Zijlstra; matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 16, 33 jaar; 1 mrt 1804; kind: Jan Reins, geb 31 mei 1809, ged 2 jul 1809 Grote Kerk HRL, zv Rein Ages en Antje Jans
Rimmert Ages ged 25 mei 1758 Westerkerk HRL, zv Age Klaassen en Leentje Gerbens
Rinske Ages zie: Zijlstra
Rinske Ages geb 27 may 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL, dv Age Watses en Eelkje Jakobs
Romke Ages geb 9 feb 1809 HRL, zv Age Pieters en Weltje Pieters, (moet zijn: Romkes); dopen Grote Kerk HRL 1809
Romkje Ages zie ook: Postma; geb 9 feb 1809, ged 28 mrt 1809 Grote Kerk HRL, dv AgePieters en Weltje Pieters, (vlgs haar ovl akte is de mdr: W. Romkes)
Saakje Ages zie: Wyma
Sybe Ages weesvoogden bet f. 22:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van S.A., 31 may 1791. (GAH1123); id. f. 20:0:0, 12 jun 1792 (GAH1124); id. f. 43:2:8, 2 jun 1795 (GAH1127); id. f. 20:0:0 als wieldraayersknegt bij Beerend Johannes, 12 jun 1793 (GAH1125)
Sybren Ages zie: Vlieger
Sytske Ages zie: Jetske Ages
Simke Ages zie: Oosterwerf
Sipke Ages zie ook: van der Werf; huwt met Wytske Watses; hun kinderen zijn wederom gezonden naar IJlst. Besloten is een eind te maken ''aan de verdrietige en meer of min twijfelachtige zaak van de wederomzending''. Zullen onderhouden worden door de Armevoogden, 19 jan 1804. (GAH50); kind: Watse Sipkes, geb 21 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL
Sjoerd Ages zie: Agema
Sjoukje Ages zie ook: Hollander; geb 12 apr 1810, ged 13 may 1810 Grote Kerk HRL, dv Age Sibrands en Dieuwke Jans
Taeke Ages huwt met Lijsbeth Jans, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 18 jul 1756
Taike Ages ged 26 feb 1760 Grote Kerk HRL, kv Age Foekes en Pietje Hilles
Teunis Ages ende Maartje Jansen beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Lucas Piers deszelfs neef, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; ovl 24 mrt 1789 HRL, oud 31 jaar; T.A. en Maartje Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1787 HRL, zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jantje Teunis, geb 29 may 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL, moeder als Martje J.
Thomas Ages zie: Dijkstra
Tytje Ages huwt met Pier Johannes, kind: Akke Piers, geb 15 mei 1775, ged 5 jun 1775 2e Pinksterdag Grote Kerk HRL; kind: Brechtje Piers, geb 5 dec 1776, ged 26 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Piers, geb 6 may 1778, ged 24 mai 1778 Grote Kerk HRL; kind: Akke Piers, geb 26 okt 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Bregtje Piers, geb 2 okt 1782, ged 12 nov 1782 Grote Kerk HRL
Tjeerd Ages zelfde als Tjerk Ages ?; rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt f. 57:0:0 verdiend loon door de weesjongen T.A., 22 may 1792 (GAH1124)
Tjerk Ages zelfde als Tjeerd Ages ?; weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 60:0:0 ter zaake verdiend loon van T.A., 13 maiy 1794 (GAH1126)
Tjitske Ages huwt met Pieter Taekes, kind: Klaaske Pieters, geb 20 aug 1782, ged 17 sep 1782 Grote Kerk HRL
Tjietske Ages dienstmeid. wonende te Alkmaar, kind: Lutske Elzinga, geb 19 jul 1779 te Leeuwarden; BS huw 1820
Tjitske Ages zie: Tromp
Trijntje Ages ged 14 okt 1753 Grote Kerk HRL, dv Age Andries en Trijntje Jans
Trijntje Ages geb 2 feb 1792, ged 21 feb 1792 Grote Kerk HRL, dv Age Sakes en Aaltje Dirks
Trijntje Ages zie ook: Bakker; geb 14 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL, dv Age Heeres en Antje Jelles
Trijntje Ages Gerrit Keimpes Vlasbloem en T.A., zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 23 aug 1772 HRL. en toen getrouwt; hu Grote Kerk HRL
Trijntje Ages Bouwe Sibes van Arum en T.A. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 oct 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Trijntje Ages huwt met Rommert Radema; BS ovl 1846
Trijntje Ages geb 1745 HRL, ovl 2 jan 1823 HRL, huwt met Matthijs Pieters; BS ovl 1823; 1847 overlijdens; Matthijs Pieters ende T.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Johannes goede bekende, 16 aug 1788; ondertrouw HRL
Trijntje Ages huwt met Jetze Jans Baarda; BS ovl 1827
Watse Ages zie ook: Zijlstra; ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL, zv Age Watzes en Eelkje Jacobs; W.A. ende Trijntje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Martens, deszelfs vader, 6 jun 1795; ondertrouw HRL; kind: Rein Watses, geb 14 mrt 1798, ged 3 apr 1798 Grote Kerk HRL
Wybe Ages ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 55:14:0 terzake geleverde turf f. 11 glds het vuur, met 11-14. - aan vracht, en voor het bewerken vd turf f. 8:5:0, tesamen f. 63:19:0, 18 sep 1762. (GAH1092); id. samen met Dirk Douwes, f. 20:9:0 voor 4 vuren turf en 10 stuivers onkosten, tdv het Weeshuis, gelijk mede voor draagloon en meten, 9 aug 1764, kwit. no. 4. (GAH1094); ontvangt van het gemeentebestuur wegens vrachtloon voor het transport van 12 schouw en 6 korven turf aan de beide kerken, 10 sep 1760: 19 Caroliguldens; id. 12 1/2 schouw en 3 korven aan het Stadhuis 30 stuivers het schouw, alsmede voor dragen, loegen, meten, drinkgeld en opzichter, 30 aug 1769: f. 40:14:4; id. 12 schouw en 13 korven, 6sep17 69: f. 39:19:0; id. 2 schouw en 27 korven, 21 sep 1770: f. 20:4:0; id. 13 schouw en 25 korven, 25 okt 1771: f. 21:10:12; id. 8 schouw en 17 korven, 5 nov 1771: f. 42:12:12; id. 12 schouw en 30 korven, 8 aug 1772: f. 20:2:8; id. 12 schouw en 5 korven 35 stuivers het schouw, 15 sep 1775: f. 22:4:6; id. 12 schouw en 39 korven, 22 sep 1775: f. 22:9:12; id. 13 schouw en 2 korven, 23 aug 1776: f. 23:9:12; id. 12 schouw en 10 korven, 22 jul 1777: f. 21:8:12; de turf is geleverd tegen 6 vuur 12 Caroliguldens per vuur: 72 Caroliguldens; id. 6 vuur 12 Caroliguldens het vuur, inclusief het uitlossen, 29 jul 1777: 93 Caroliguldens en 7 stuivers; id. samen met Allardus Hendriks, 11 vuur turf ten dienste van de Stad, ontvangen op een reis tijdens 14 okt en nov 1771, 12 Cargld per vuur, 27 mrt 1771: 132 Caroliguldens
Willem Ages zie: Baard
Willem Ages huwt met Aeltje Teunis, kind: Anne Willems, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL
Wiltje Ages ovl voor 1763; zie: Aaltje Taans; ook: Willem Ages; betaald propijn vd Weeshuislanden aan de rentmeester van het Weeshuis door Pijter Paulus wed. f. 27:10:0, Jacob Innes f. 11:2:8, Tjepke Gratama f. 8:12:8, W.A. wed. f. 9:5:8, Lieuwe Hiddes f. 21:5:0, Ane Annes f. 5:5:0 Lammert Lieuwes f. 7:12:8 en f. 5:0:0 en f. 30:5:0, Hijltje Abes wed. f. 17:5:0, 1762. (GAH1092); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 18:11:0 wegens 5 pondematen greidland door de wed. W.A. gebruikt en door haar curatoren betaald, no. 4, 16 mrt 1763. (GAH1093); propijn van de verhuyring der landen in het Stadsweeshuis gedaan door de Weesvoogden, 8 nov 1752, beginnen Sint Petri 1753, voor de tijd van 5 jaren dus eyndigende 8 Petri 1758: van Jacob Ennes f. 11:2:8, van Eelke Trawalie f. 3:12:8; van W.A. f. 9:5:8-; van Tjepke Gratama f. 21:5:0; van Eelke Trawalie f. 10:12:8; van Eelke Trawalie f. 8:10:0; van Lieuwe Epkes f. 30:5:1; van Hijltie Abes f. 17:5:0; van Lieuwe Epkes f. 5:0:0; van Lieuwe Rinties f. 3:1:0 (GAH1081); ovl 1755; weduwe betaalt f. 18:11:0 aan het Weeshuis terzake 1 jaar huur van 5 pondematen land leggende om zuid van HRL, 31 jan 1756 (GAH1085); id. 17 feb 1757 (GAH1086); id. 27 feb 1758 (GAH1087); id. 13 feb 1759 (GAH1088); id. 10 mrt 1760 (GAH1089); id. 18 mrt 1761 (GAH1090); id. 5 feb 1755 (GAH1084); betaalt aan het Weeshuis f. 9:5:8 wegens het schink van inhuring van 5 pondematen, 27 okt 1757 (GAH1086); weduwe betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 13:4:0 terzake 1 jaar huyr van 8 pondematen land leggende onder Almenum 19 mrt 1753 (GAH1082); id. f. 18:11:0 terzake 1 jaar huyr van 5 pondematen land leggende om zuid oost van HRL, 16 jan 1754 (GAH1083)
Yme Ages Van Dockum, ende Grijtie Sijtses van HRL, huw.aang. 7 nov 1733 HRL; Comende Voor de bruyd Marten Gillis Mesdag, makelaar; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Ytje Ages Pieter Pieters en Y.A., beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 nov 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum, en aldaar ten zelfden dage getrouwd, volgens ingeleverd getuigenis
Ytje Ages geb 26 sep 1805 HRL, ovl 30 nov 1814 HRL; wijk D-151, ged 12 nov 1805 HRL, dv Age Pieters en Weltje Romkes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1814
Griet Agges huwt met Sipke Sierckz. Blijkens het proclamatieboek van HRL uit 1597 woonde Lammert Warners toen op de Groote Breedeplaats ''in een seekere huisinghe naest Sipke Sierksz en G.A. ''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: HRL. Crt dd 13 nov 1981/J. Wobma
Jan Jansen Agricola huwt met Aachje Fransen Tempelaar; vdGaast begraaflijst
Bernardus Agterberg huwt met Johanna Wijder op 26 mei 1799 HRL, grenadier onder het 2e Bataillon 4e Halve Brigade; huw Grote Kerk HRL 1799
Trijntje Ahasuerus geb 22 okt 1780, ged 7 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Ahasuerus Willems en Grietje Willems
Auke Ahasverus zie: Vogelzang
Eelkje Ahasverus oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-133; VT1839
Gertje Ahasverus geb 9 jun 1774, ged 30 jun 1774 Grote Kerk HRL, dv Ahasverus Willems en Eelkjen Piers
Jacobus Ahasverus zie: Oosterbaan
Pier Ahasverus geb 5 mrt 1769, ged 30 jun 1774 Grote Kerk HRL, zv Ahasverus Willems en Eelkjen Piers
Catharina Aikes zie: Nijhoff
Elisabeth Aikes zie: Nijhof
Inte Aikes zie: Nijhof
Roelofke Aikes geb 29 sep 1797, ged 17 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Aike Entes en Caatje Pieters
Trijntje Aikes zie: Nieuwhof, Nijhof
Albert Aising medevoogd G. Andreae bet f. 198:3:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de erfportie van A.A., van deszelfs wijl:grootvader Albert Aising te Ronalde, (Rolde ?), in ''t landschap Drenth aanbe?rfd, 15 mrt 1791. (GAH1123)
Trijntje Aising medevoogd G. Andreae bet f. 198:3:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de erfportie van Trijntje Aising, van deszelfs wijl: grootvader A.A. te Ronalde, (Rolde ?), in ''t landschap Drenth aanbe?rfd, 15 mrt 1791. (GAH1123)
Alle Aitema mr. bakker, wonende te Franeker 1828, vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie verder bij Uilke Teunis de Vries; (Huwelijkse Bijlagen HRL. 1828 fiche 14)
Aaltje Aites begraven Kleine Kerk, regel 6, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Aitzes zie: Velthuis; huwt met Dina Willems, kind: Anke Jans, geb 6 jun 1785, ged 21 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Etje Jans, geb 29 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans, geb 17 mrt 1790, ged 5 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Etje Jans, geb 1 feb 1793, ged 17 feb 1793 Grote Kerk HRL
Johannes Akema geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, en verkrijgt het burgerrecht, eed afgelegd in handen van burg. Hania, 9 jul 1736. (burgerboek); J.A. ende Adriana Kuyk, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1737 HRL, Extraordrs, komende voor de Bruydegom desselvs oom Reinicus Akema en voor de Bruit de Burgemr. Hania met versoek van een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737
Reinicus Akema Johannis Akema ende Adriana Kuyk, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1737 HRL, Extraordrs, komende voor de Bruydegom desselvs oom R.A. en voor de Bruit de Burgemr. Hania met versoek van een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737
Anthoony van Aken Donderdag den 7 mrt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde wijders ter vergadering den Burger A. v. A., dewelke verklaarde, uithoofde dat hij uit deeze Stad met er woon ging vertrekken, van Zijnen Post als Turfdraager te resigneren, waartoe daadelijk Weder in deszelfs plaatze is aangesteld den Burger Pieter Cornelis. (GAH44); Dingsdag den 19 decembr 1797. Het Gerechte Extra ordinaires Vergadert zijnde, zijn weder door het Lot, in plaatze van de op gisteren gedimitteerde persoonen, tot Haavenwagten aangesteld, de Burgers Pieter Doekes, en A. v. A., en daar toe daadelijk onder Eede genoomen nadat aan hun de 4 bekende articulen uit de Havenmeesters Instructie waaren voorgeleezen. (GAH43); Vrijdag den 6 apr 1798. Het Gerecht extra ordinaris Vergadert zijnde, zijnde agtervolgens ''s Gerechts besluit van den 19 mrt L.L. tot Stille Wagten, aan en onder eede genoomen, de Burgers Johannes Hartmans, A. v. A., Pieter Doekes, Beernd Hilles, Johannes van Belkum, Johannes Velthuis, Gerrijt Harkes, Nicolaas van Brigade, en op huiden voor dezelve navolgende Provivioneele Instrictie gearresteerd. ?Provisioneele Instructie voor de Stille Wagten in deeze Stad. Er zullen provisioneel Agt persoonen benoemd en aangesteld worden, die ''s nagts door deze Stad zullen ronden, onder de benaaming van Stille Wagten, deese zullen vier om vier elkander Vervangen en wel op zodanige uuren als met de verdeeling der Nagten het best overeenkomt mits dat Van deeze Schikkinge aan het Gerechte en Commandant der gewapende Burgermacht behoorlijke Communicatie Worde gedaan. Van deeze gemelde Wachten zullen alle avonden Straks na het luiden van de laatste poortklok vier moeten Compareeren, voor de Tooren van ''t Stadshuis, bij de Burgerwagt, en direct ijder van hun een geheel vierde van de Stad of Quartier rond gaan, en wel om hun route zodanig te regulen, dat zij om het half uur elkander op zeekere plaatzen of poincten zo niet ontmoeten althans weeten te vinden. de Wachten die voor de middernagt ronden zullen de andere die naar middernagt moeten loopen bijtijds wekken, maar niet eerder moogen afgaan voor dat de laatste praesent zijn, Welke Verpligt zullen Weezen, zig zoo Wel ''s Avonds bij hun aankoomen?s middernagts bij hun Verwisselen, en ''s morgens bij hun afgaan, aan de Burgerwagt te Vertoonen om daar door voor te koomen, dat niemand van hen te laat koome of te vroeg afgaat. Deeze persoonen zullen bij provisie gewapend zijn met een Sabel, ter hunner Verdediging en met een Ratel om in cas van geweld of Suspicie, alarm te kunnen maaken, des dat deeze Waapenen, zoo Veel mooglijk is, bedekt worden gedraagen, en nimmer dan in tijd Van nood gebruik van te maaken zoodraa zodanige Seinen, met de Ratel gehoord, of anders op de gezegde plaatzen per monde door een van de vier Wagten, enig Vermoedens Van geweld of dieverij in zijn wijk gedaan word, zullen de andere drie zig ter Stond op het gerugt of men de mondelijke afspraak bij hunne Spitsbroeders Vervoege, aan hen alle mogelijke adsistentie door en inmiddels de Burger Wagt daar van Verwittigen. Ten einde aan deeze Wagten alle moed, Couragie en Activiteiten in te boezemen in het opspooren van Booswigten (vermetel genoeg om hunne handen aan geweld of roverij te besoedelen) aan te tasten en des noods te aprehendeeren, zullen de Wagten die al zulken daad of bravoure ter uitvoer brengen, ook konnen profijteeren van de praemie in de Notificatie van het Gerechte de dato den 8 mrt L.L. bepaald, mits dat dezelve aan gemelde of zoortgelijke euvel-daaden Schuldig bevonden en overtuigd worden, in gedagte Notificatie breeder gededuceerd. en om ter maintien van goede order en ter bewaringe der Wettige Eigendommen der goede burgerij, tot welke heilzame eindens deeze praecautien met loopen van Stille Wagten zijn inzigt, te beter te beantwoorden word aan dezelve Wel ernstig gelast om bij aanhoudenheid. een ijder in zijn wijk te ronden, of rond te Loopen, en Wel Speciaal alle Steegen en Straaten door passeeren: gelijk aan hun wel serieus Verboden word, in eenig huis ''t zij op Vermeende twist, of nog minder om Sterke drank te gebruiken, in te gaan, bij Poene dat hij hier aan zig of anders aan het te veel gebruiken van Sterke Drank Schuldig maakt naar bevindinge van Zaaken zal gecorrigeerd of gestraft worden. Dat aan deeze Wagten voor hun Tractament zal toegelegd worden en door de Ontfanger der Wagtgelden betaald worden ''s Weeks 28 Stuivers. Eindelijk dat het Gerechte dezer Stad aan zig reserveerd het regt Van ampliatie en alteratie niet alleen maar te booven als de noodzaaklijkheid van zulke buitengewoone maatregulen te neemen niet meer Existeren der Wagten weder in te trekken en dus deeze Instructie geheel buiten werking te brengen, welke uittrekking de thans aangestelde en op den 20 mrt 1798 beëdigde Wagten zig moeten laaten Welgevallen?. (GAH43)
Harmanus van Aken ovl nov 1813 in het hospitaal te Mentz, huwt met Maria Catharina Hamers; BS huw 1820
Andries Akersloot ovl 8 okt 1791 HRL, oud 93 jaar
Andries Akersloot lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 75:0:0 (GAH650); Watze Ruitinga in qual. als Administrator over de nagelaten goederen van A.A. : f. 75:0:0 (lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796)
Janke Jelmers Akker geb 1775 HRL, ovl 12 nov 1824 HRL, huwt met Obbe Bouwes Vinkelbos en Inte H. Bleker, dv Jelmer A., en Elizabeth Louwrens Koster; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1824, huw 1827, ovl 1840; IJnte Hendriks Bleeker en J.J.A., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 14 nov 1807
Jelmer Akker ovl 9 jan 1807 HRL, huwt met Elizabeth Louwrens Koster, vlgs ovlakte vrouw 1 kind, echter kinderen: Lourens A., geb 1784 HRL, Janke Jelmers A., geb 1775 HRL; BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1825, huw 1827; kind: Laurens Jelmers Akker, geb 16 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL; wed. J.A. eigenaar van wijk B-012; gebruiker Gerlof K. Boonstra, varensgezel, 1814. (GAH204); wed. J.A. gebruiker van wijk H-168, alsmede Ruurd J. Pinjum, timmerknegt eigenaar is erven A. Scheltinga, 1814. (GAH204); lijst ingezetenen 2e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650); J.A. en Cornelis Proosterbeek vragen ontslag uit hun detentie in het Tugthuis. de eerste, J.A., moet een half jaar; de ander, C.P., moet 1 jaar zitten. Verzoek wordt aangehouden tot volgende vergadering van de Raad, 14 mei 1804 (GAH50); het advies inzake J.A. ruim een half jaar in detentie in Landschaps Tugt en Werkhuis, ongunstig. Geen ontslag uit detentie, 17 mei 1804 (GAH50); ontslagen uit het Tugthuis op ingenomen advies van de Binnenvoogden van het Tugthuis, 7 jun 1804; (GAH50); op ingekomen klagten tegen J.A., dat hij zich bij continuatie schuldig maakte aan een verregaand misbruik van sterke drank en in zijn dronkenschap alle brutaliteiten jegens en aan zijn huisvrouw en huisgezin pleegde, goedgevonden en geresolveerd, hem te doen aprehenderen en ter verbetering zijner levenswijs andermaal voor enige tijd naar ''t Landschaps Tugt en Werkhuis over te zenden, met bijvoeging van de volgende missive, ma. 27 sep 1802 (GAH48); missive aan de voogden en regenten van het Landschaps Tugt en Werkhuis: ''daar ene J.A., alhier ter stede woonachtig, niettegenstaande hij daarover herhaalde malen door ons is gecorrigeert, en ook eens ter zijner verbetering in het Landschaps Tugt en Werkhuis is gebannen geweest, bij continuatie in zijn slordig van dronken drinken etc en zich dus wederom onze hoogste indignatie heeft waardig gemaakt, vinden wij ons genecestiteert hem wederom aan u over te zenden om ten tweede male voor enige tijd in het Landschaps Tugt en Werkhuis gebannen te worden, in de hoop dat zulks eindelijk eens ter zijner verbetering mag verstrekken, 27 sep 1802''. (GAH48); huwt met Lijske Koster; zie aldaar; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 138; 1 mrt 1804
Joukje Minnes van den Akker geb 1777 Kornwerd, ovl voor 1842, 1e huwt met Ludzert Tjeerds Fokkens, 2e huwt met Broer IJemes vd Plaats op 11 feb 1821 HRL, huwelijksafkondigingen 28 jan en 4 feb 1821 HRL. en Bolsward, wonende te Makkum, dv Minne Jouws en Dieuwke Hoites; BS huw 1821, ovl 1841
Lourens Jelmers Akker geb 16 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL, zv Jelmer Egberts Akker en Lysbeth Laurens Koster; geb 1784 HRL, ovl 28 feb 1813 HRL; wijk B-012, zv Jelmer A, en Liesbeth Koster; BS ovl 1813
Trijntje Gerrits Akker huwt met Corneelis Hendriks, kind: Hendrik Corneelis, ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL
Anne Dirks Akkerboom geb 27 mrt 1800 HRL, ovl 12 aug 1831 HRL, huwt met Wobbina Buma van Aardenburg op 27 mei 1824 HRL, huwelijksafkondigingen 16 en 23 mei 1824, ged 20 apr 1800; varensgezel in 1831, zv Dirk Reins A., en Louisa Geerling, huw.get. bij G. Akkerboom en E. Dirks, broeder bruidegom, 1822; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1822, huw 1824, ovl 1831, ovl 1850
Antje Reins Akkerboom geb 14 sep 1762 HRL, ovl 1 jul 1822 HRL, huwt met Daniel Oolgaard; BS ovl 1822, ovl 1843; sterfhuis wijk E-125/Kleine Bredeplaats 5; (vd Gaast begraaflijst); Daniel Ohlgard ende A.R.A. beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de wederzijdsche ouderen der bruidegom en bruid. 12 jun 1790; ondertrouw HRL; Daniel Oolgaard en A.R.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Bonne Dirks Akkerboom geb 1799 HRL, ovl 19 aug 1814 HRL; wijk H-224, zv Dirk Reins A. en Louisa Geerling; BS ovl 1814; Bonefacius Dirks A., geb 6 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL; zv Dirk Reins Akkerboom en Louisa Geerling
Cornelis Eeltjes Akkerboom geb 1794 HRL, ovl 1 mei 1832 Utrecht in het Groot Rijkshospitaal, huwt met Maaike Dirks Bakker op 27 okt 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 okt 1814, schutter bij de Vierde Compagnie Eerste Bataillon der Eerste Afdeeling Vriesche Schutterij in 1832, huw.get. bij T.D. Bakker en A.F. Dijkstra, korendrager, broeder bruidegom, 1817, zv Eeltje A., en Grietje Reins; BS huw 1814, huw 1817, ovl 1832, ovl 1866; Beetgum, sectie B: eigenaar van perceel 32, legger 2, soort gebruik: boomgaard, oppervlakte 1640 m2, klaase onbebouwd: 1; (bron: Kad. Atlas Menald''dl, 1832)
Dirk Reins Akkerboom zie ook: Dirk Reins; ovl 7 of 10 sep 1802 HRL, huwt met Caspara Sophia Louise Geerling, zv Rein Annes, en Fetje Dirks, kinderen: Georg(ius), geb 1796 HRL, Tetje Dirks geb 1787/90 HRL, Rein Dirks A., geb 1784 HRL, Anne Dirks A, geb 1800 HRL, Fredrik Dirks A., geb 1786 HRL, Bonne Dirks A., geb 1799 HRL, Willem Dirks A., geb ... , Jan Dirks A., geb ... ; BS ovl 1812; 1822 huwelijken, huw 1824, ovl 1828, ovl 1831, ovl 1835, ovl 1852, ovl 1858; ovl 16 sep 1804 HRL, oud 43 jaar; kind: Tetje Dirks Akkerboom, geb 1 feb 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Willem Dirks Akkerboom, geb 25 nov 1793, ged 10 dec 1793 Grote Kerk HRL, moeder als Louisa G. ; kind: Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec 1796, ged 8 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Bonefacius Dirks Akkerboom, geb 6 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL
Dirk Reins Akkerboom geb 29 aug 1811 HRL, ovl 8 okt 1864 HRL; in wijk F-244, pakhuisknecht in 1864, 1e huwt met Cornelia Reinders op 9 jul 1835 HRL, winkelier, 2e huwt met Elisabeth Terpstra, zv Rein Dirks A., en Elisabeth Tjeerds vd Woude; BS geb 1811, huw 1835, ovl 1864; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; VT1839
Fredrik Dirks Akkerboom geb 1786 HRL, ovl 18 sep 1828 HRL, huwt met Aafke Dirks Margadant op 16 sep 1810 HRL, zv Dirk A., en Louiza Sophia Geerling, huw.get. bij C.E. Akkerboom en M.D. Bakker, neef vd bruidegom, varensgezel, 1814 werkman in 1828, kind: Louisa Fredriks geb 8 dec 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1828, ovl 1837; gebruiker van wijk C-139, beurtschippersknegt; eigenaar Tjeerd Kabbeljauws wed, 1814. (GAH204)
Vroukje Eeltjes Akkerboom zie ook: Vroukje Eeltjes; geb 1797 HRL, ovl 9 jan 1815 HRL, dv Eeltje A., en Grietje Reins; BS ovl 1815
Georg Dirks Akkerboom geb 1796 HRL, ovl 3 sep 1858 HRL, huwt met Eelkje Dirks op 29 dec 1822 HRL, huwelijksafkondigingen 15 en 22 dec 1822, pakhuisknecht, N.H., werkman in 1851, zv Dirk Reins A., en Caspara Sophia Louise Geerling; BS huw 1822, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-091; VT1839; Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec 1796, ged 8 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Reins Akkerboom en Caspara Sophia Louisa Geerts
Jan Dirks Akkerboom won. HRL. 1812, zv Dirk Reins A., en Louisa Geerling; BS ovl 1812
Klaaske Eeltjes Akkerboom zie ook: Klaasje Eeltjes; geb 3 mrt 1802 HRL, ged 4 apr 1802, ovl 13 mrt 1879 HRL, huwt met Hendericus Neysel op 4 jan 1824 HRL, huwelijksafkondigingen 21 en 28 dec 1823, N.H., dv Eeltje Cornelis A., en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, 12; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; VT1839
Louisa Frederiks Akkerboom zie ook: Louisa Fredriks; geb 8 dec 1810 HRL, ovl 1 okt 1820 HRL, zv Fredrik A., en Aafke Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1820
Oense Cornelis Akkerboom geb 15 nov 1811 HRL, ovl 8 jul 1861 HRL; wijk A-041, huwt met Pietertje Boon (gk), op 21 jun 1840 HRL, zv Eeltje Cornelis A., en Grietje Reins, eerste commies ter secretarie 1861, huw.get. bij S.S. Posthuma en IJ.H. Leensma, 2e commies ter secretarie, 1833, id. bij M.W. Mommer en A. Wijga, 1834, id. bij B.D. de Vries en C. Mesman, 1834, id. bij G.W. Vellinga en S.A. Koolker, 1834; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, 1833, hu, huw 1834, huw 1840, ovl 1861; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, geamployeerde ter sekretarie 1839, wijk G-054; VT1839
Rein Eeltjes Akkerboom geb 29 dec 1804 HRL, ged 5 feb 1805 HRL, ovl 15 dec 1813 HRL; wijk F-250, zv Eeltje Cornelis A., en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813
Tetje Dirks Akkerboom geb 1787/1790 HRL, ovl 28 mrt 1852 HRL, huwt met Laas Wijnalda op 9 dec 1810 HRL, komt van HRL, N.H., dv Dirk A., en Louisa Geerling; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-065; T.D.A. en Laas Wijnalda, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 Slagtemaand 1810; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-072; VT1839; geb 1 feb 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Dirk Reins Akkerboom en Louiza Geerlings
Trijntje Eeltjes Akkerboom zie iik: Trijntje Eeltjes; geb 3 feb 1809 HRL, ovl 20 mei 1819 HRL, N.H., dv Eeltje Cornelis, en Grietje Reins, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1819
Trijntje Reins Akkerboom geb 12 feb 1758 HRL, ovl 1 apr 1818 HRL, ongehuwd, dv Reins . ., en ... ; BS ovl 1818
Willem Dirks Akkerboom won. HRL. 1812, zv Rein Dirks A., en Louisa Geerling; BS ovl 1812; geb 25 nov 1793, ged 10 dec 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Reins Akkerboom en Louise Geerling
Jacob van Akkeren huwt met Christina/Sijntje Dirks, kinderen: Dirk Jacobs vA., geb 1783/ 1786 HRL, Antje Jacobs vA., geb 1777 HRL; BS ovl 1828; 1857 overlijdens
Johannes Jacobs van Akkeren huwt met Marijke IJpes vd Werf op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL, timmerman, wonende te in de St. Odolphisteeg 1811, kind: naamloos kind, oud 9 dagen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811
Sientje Dirks van Akkeren geb 25 sep 1810 HRL, ovl 4 nov 1887 HRL, huwt met Walle Lammerts op 18 okt 1838 HRL, dienstmaagd, N.H., dv Dirk Jacobs vA., Japikje Aukes Meyer; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; VT1839
Wytske Jacobs van Akkeren ovl voor 1813 te Sneek, huwt met Auke Jacobs Meyer, in leven echtelieden te Sneek; BS huw 1812, ovl 1846, ovl 1866
Weduwe Akkerman Maandag den 22 jan 1798. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog met unanieme Stemmen tot Turfmeetster benoemd in plaatze van de wed. A. welke overleeden was, Hijlkjen Eeuwes, Huisvrouw van Sijbren Jobs onder deeze Expresse voorwaarde dat zij voor haare aanstellinge, aan het Gerechte zal moeten daarstellen eene acte van de Diaconen van Wijnaldum waar bij dezelve voor haar onderhoud (in Cas zij in armoede mogten koomen te Vervallen)indemneeren, en de Stad HRL Guarandeeren. (GAH43)
Anke Akkerman geb 1811 HRL, ovl 7 mei 1879 HRL, huwt met Thijs Baantjer (gk), op 16 mei 1839 HRL, dienstmaagd, dv Pieter A., en Grietje Fokkes Jagersma; BS huw 1839, ovl 1879
Dieuwke Johannes Akkerman geb 1760 HRL, ovl 17 apr 1830 HRL, huwt met Harmen Siderius, turfmeetster in 1830, dv Johannes Hanses A., en Albertje Sietses/Jetzes; BS huw 1824, ovl 1830, huw 1837, ovl 1839, ovl 1848; Harmen Berends Siderius ende D.J.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Hans Ackerman, 2 mei 1789; ondertrouw HRL; Harmen Berends Siderius en D.J.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Harmanus Siderius, geb 19 sep 1789, ged 27 okt 1789 Grote Kerk HRL
Dirk Akkerman huwt met Janneke Jans op 16 nov 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Hans Akkerman geb 8 jun 1811 HRL, ovl 23 jun 1811 HRL, wonende te bij de Franekerpoort, zv Johannes A., en Fetje Hoogstra; BS geb 1811, overlijdens
Hans Johannes Akkerman geb 1768 Leeuwarden, ovl 6 apr 1837 HRL, 1e huwt met Anskje Duman op 30 nov 1799 HRL, 2e huwt met Hendrikje Poppes op 22 aug 1816 HRL, huw.afk. 11 en 18 aug 1816, wonende te HRL, wednr., zv Johannes Hanses A., en Albertje Jetzes; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1816, ovl 1837; H.J.A. ende Alida Homburg, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Homburg deszelfs vader, 23 sep 1791; ondertrouw HRL; H.J.A. en Alida Homburg, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 9 oct 1791 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Johannes Michael Akkerman, geb 19 aug 1792, ged 4 sep 1792 Grote Kerk HRL; geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. van Slooten op 19 nov 1788. (burgerboek); gebruiker van wijk D-047, poortier; eigenaar Stad HRL, 1814. (B2 04); Harmen Berends Siderius ende Dieuwke Johannes Ackerman, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder H.A., 2 mei 1789; ondertrouw HRL; zv Johannes A., en Fetje Hoogstra; BS geb 1811, overlijdens; lijst ingezetenen 2e quartier, poortier, links: . -2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (GAH650); heeft zich schuldig gemaakt aan verregaande brutaliteiten ten huize van Adam Lentz; wordt ernstig gecorrigeerd, 29 jan 1801 (GAH47); poortier bij de Franeker Poort, heeft zich aan verregaande brutaliteiten schuldig gemaakt, en was ook niet op zijn post geweest bij de poort. Wordt veroordeeld het werk bij de poort 6 weken te verrichten zonder betaling, alsmede de kosten van de citatie, do. 8 apr 1802 (GAH47); is gelast zijn post zelf waar te nemen en niet door anderen te laten bedienen, do. 31 jul 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 118; 39 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; Maanden Dan 28 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, over Welke Stukken (werven militairen) gedelibereerd Zijnde, is overeenKomstig het Gewigt der Zaake goedgevonden, om alle mogelijke middelen aan te wenden, om het gerequireerde getal Manschappen Welke deeze Stad, voor ieder grondvergadering, Waarop dezelve bij de verdeeling der Bataafsche Republiek in districten gesteld is, moet leveren, aantewerven, en ten dien einde, vaste Werffhuizen te fixeren, en wervers aan te Stellen, en is dies volgens beslooten, de Werfhuizen te bepaalen bij A:Helt op de Wortelhaaven, bij Swaantje Holmans in de drie Hoefijzers, en in het Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman, en Zijn, tot vaste Wervers aangesteld, de Burgers Bernardus Losser, H.A., Lieuwe Holstein, en Lourens Lentz, en Zal van dit een en ander, ter beKentmaaking aan de goede Ingezetenen, op Morgen Notificatie werden gedaan, en voorloopig het volgende bij Tromslag werden bekentgemaakt ''De Raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen bekend maaken, dat de Raad tot vaste Werffhuizen heeft gestelt, ten einde Waar de gerequireerde manschappen, tot ''s Lands dienst, en ter Completering der Staande Arme, Zullen werden aangeworven de drie Hoefijzers bij Swaantje Holmans, bij de sergeant Helt op de Wortelhaaven, in ''t Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman''. (GAH45); Woensdag den 11 dec 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadadert Zijnde, Wierde geleeZen een missive van den Agent van Oorlog, Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten de Vast gestelde Wervers B:Losser, H:A., L:Holstein en L:Lentz daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden Zoo als deZelve gecompareerd Zijnde, hun aanbevolen is, alle moogelijke devoirs te doen, tot het aanwerven van de nog resterende Manschappen, Welke deeZe Stad na het getal der Grondvergaderingen, Verplicht is te besorgen, Wijders Zijnde Hospitaas, uit de gestelde WerfhuiZen insgelijks op ''t Huis der Gemeente VerZogt, en na aldaar Verscheenen te Zijn, is aan hun het Zelfde als aan de Wervers gelast. Zijnde Wijders goedgevonden over dat Susjet, de volgende Advertentie, viermaalen, in de Leeuwarder, en Leeuwarder Bataafsche Couranten te doen plaatzen. ?De Raad der Gemeente van de Stad HRL noodigt bij deeZen een ieder uit, Welke genegen is, voor gedagte Stad Manschappen aan te Werven ten dienste van, en ter Completering der Bataafsche Arm?e onder belofte van de gestelde Praemie voor den Werver bij het aanbrengen, van ieder geschikt Perzoon, daadelijk te Zullen voldoen, Zijnde de verdere Conditien ter Secretarije van deZelve Stad dagelijks te zien, HRL, den 11 dec 1799?. (GAH45); Donderdag den 25 apr 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter vergadering den Burger H.A., Poortier van de Franekerpoort, dewelke door den fiscus geciteerd Was, om boete en breuken, ter Zaake dezelve den Burger Sijtze Gerrijts Poortier van de Kerkpoort;''s morgens op den 16 apr 1799 zoo door woorden, als met daaden beledigt, en geinjureerd had; dan na gedaane Confessie, en verontschuldiging, Zampt verzoek van moderatie voor Rigeur van Justitie, is dezelve gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Kosten van de Citatie, en is bij deeze gelegenheid denzelven H.A. gerecommandeert, om ''s Nagts Stipt op Zijne Post te Weezen. (GAH44); Donderdag den 22 feb 1798. Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Wierde nog H.A., uit hoofde dat hij gepasseerde Sondagnagt, Wanneer er een Sluiting gevraagd wierd bij de Poort of als Poortier manqueerde, daar over Onderhouden, en ernstig gerecommandeert, om voor ''t toekoomende goede orde op zijn Zaaken te Stellen. (GAH43)
Hendrikje Akkerman geb 1764 HRL, ovl 31 dec 1848 HRL, huwt met Hans ..., dv ... en Grietje ...; BS ovl 1848
Jan Johannes Akkerman geb 14 dec 1780, ged 24 dec 1780 Grote Kerk HRL, zv Johannes Akkerman en Metje Uiterspoor; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde Compareerde ter Secretarij de Burger H:Westra, Advokaat, naamens ende van weegens den Majoor Catwinkel alhier in Guarnisoen leggende dewelke door den Fiscus geciteerd was, om boete en breuken, tot Tien Goud-Guldens Cum expensis over en ter zaake dezelve een Jongeling J.A. genaamd eenige rotting slaagen gegeeven had. Dan na gehoorde defensie, dat voorzeide Jongeling door tegens den verdagvaarde, met opzet aan te loopen te zijn en dezelve Insolent bejegent te hebben, is den verdagvaarde gelibereerd van de boete, dog gecondemneerd in de kosten van de Citatie, do. 30 may 1799 (GAH45)
Jetse Johannes Akkerman J.J.A. en Anskje Jeltes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 aug 1782 HRL, en zijn getrouwd den 18 daaraanvolgend
Johannes Akkerman huwt met Metje Uiterspoor, kind: Jan Johannes Akkerman, geb 14 dec 1780, ged 24 dec 1780 Grote Kerk HRL; kind: Reintje Johannes Akkerman, geb 8 dec 1782, ged 22 dec 1782 Grote Kerk HRL
Johannes Akkerman vrouw van J.A. gebruiker van wijk B-054; eigenaar is Hinne S. Hoogstra, 1814. (GAH204)
Johannes Akkerman geb 11 sep 1802 HRL, ovl 15 feb 1858 HRL, huwt met Bina Veenstra op 1 aug 1824 HRL, huwelijksafkondigingen 27 jun en 4 jul 1824, N.H., koperslagersknegt in 1851, zv Pieter A., en Pietje Doedes, ged 5 okt 1802 (vdr als Akkerboom); dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-102; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk B-104; volkstelingsregister 1839
Johannes Hanses Akkerman ovl voor 1824, huwt met Albertje Jetzes/Sietses, kinderen: Hans A, geb 1768 Leeuwarden, Pieter A., geb 1781 HRL, Dieuwke Johannes A, geb 1760 HRL; BS ovl 1814; 1824 huwelijken, 18327 huwelijken, overlijdens; kind: Pieter Johannes Akkerman, geb 2 aug 1780, ged 15 aug 1780 Grote Kerk HRL, moeder als: A. Jitses
Johannes Michiels Akkerman geb 1793, huwt met Fetje Hoogstra op 16 dec 1810 HRL, komt van HRL, verwersknegt in 1811, wonende te bij de Franekerpoort in 1811, kind: Hans A., geb 8 jun 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, overlijdens; J.A. en Fettje Hogstra, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 Wintermnd 1810; ondertrouw HRL; J. Michael A., geb 19 aug 1792, ged 4 sep 1792 Grote Kerk HRL, zv Hans Johannes Akkerman en Alida Homberg
Reintje Johannes Akkerman geb 8 dec 1782, ged 22 dec 1782 Grote Kerk HRL, dv Johannes Akkerman en Metje Uiterspoor
Adam Akkringa ovl voor 1818, huwt met Antie Pieters, echtelieden te HRL, kind: Pieter Adams A., geb 1777 Steenwijk; BS huw 1817
Adam Akkringa geb 25 sep 1802 HRL, N.H., ged 10 okt 1802, zv Pieter Adams A., en Aaltje Jilts; dopen Grote Kerk HRL 1802
Antje Goslings Akkringa Obbe Everts Wijnalda en A.G.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 dec 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Christina Everts Akkringa geb 3 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL, dv Evert Akkringa en Elizabeth Andrea
Christina Akkringa geb 31 dec 1806 HRL, N.H., ged 1 feb 1807 HRL, dv Eevert A., en Elizabeth Anderens; dopen Grote Kerk HRL 1807
Dirk Akkringa geb 29 jul 1803 HRL, N.H., ged 16 aug 1803, zv Evert A., en Elisabeth Anderens(Andrea); dopen Grote Kerk HRL 1803
Evert Goslings Akkringa zie ook: Evert Goslings; ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane expensen ten dienste en onderhoud van de Adelborstenkamer, 28 jul 1760: f. 14:10:0; id. wegens geleverde bezems en dweilen en het reinigen van de Adelborstenkamer volgens rekening, 25 jul 1763: f. 15:1:0; id. wegens het leveren van bezems en dweilen, mits het schoonmaken van de Adelborstenkamer, 24 jul 1765: f. 14:15:0; id. wegens gedane expensen ten dienste van en onderhoud van de Adelborstenkamer volgens rekening, 23 jul 1764: f. 14:11:0
Eevert Jans Akkringa geb 1765 HRL, ovl 8 jul 1827 HRL, huwt met Elisabeth Anderens, kinderen: Leendert geb 22 jan 1808 HRL, Christina geb 31 dec 1806 HRL, Jacob geb 10 feb 1811 HRL, Mietje Everts A, geb 1798 HRL, Wybrandus A, geb 18 feb 1805 HRL, Dirk A, geb 29 jul 1803 HRL, Michiel A, geb 1 aug 1801 HRL, Michiel geb 29 aug 1800 HRL, collecteur van turf en brandhout, wagenmaker in 1827, N.H., zv Jan Everts A, en van ... ; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1801, 1803, 1805, 1807, 1808, 1811, BS ovl 1823, ovl 1827; kind: Jacob Everts Akkringa, geb 10 feb 1811, ged 3 mrt 1811 Grote Kerk HRL; kind: Christina Everts Akkringa, geb 3 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL, moeder als E. Andrea; kind: Maria Everts Akkringa, geb 20 okt 1797, ged 13 nov 1797 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-116, wagenmaker, in 1814. (GAH204); lijst ingezetenen 1e quartier, links:niets, rechts:. -1:0; jaar ? (GAH650); betaalt aan het gemeentebestuur het zuivere rendement van ''t Stadscollect der turf en brandhout, 1800: 2972 Caroliguldens; id. 1801: 2406 Caroliguldensen 4 stuivers; betaalt als collecteur van de turf en brandhout het restant der gecollecteerde impositien uit dat middel: f. 467:2:0, verdeeld als volgt: a) van Feddema ontvangen f. 1400. -, b)van A.J. Conradi ontvangen f. 467:2:0, samen over 1802: f. 1867:2:0; (Feddema en Conradi droegen dit af aan de collecteur E. Akkringa!) ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedaan wagenmakerswerk, ord. 30 jun 1801: f. 15:13:12; id. wegens het repareren van kroodwagens over 1801 en 1802, ord. 26 mei 1803: 14 Caroliguldens; id. over 1802 en 1803:ord. 17 okt 1803: 23 Caroliguldens en 11 stuivers; betaalt de collectepenningen op turf en brandhout, 7 okt 1802: 600 Caroliguldens; id. op 24 nov 1802: 800 Caroliguldens; id. als collecteur van de turf en brandhout, van stadswege per 1 mei 1802 ingegaan, 7 okt 1802: 600 Caroliguldens; id. 24 nov 1802: 800 Caroliguldens; id. over 1804: 2672 Caroliguldens en 13 stuivers; id. over 1805: 3218 Caroliguldens, 5 stuivers en 6 penn; id. lopende van mei 1805 tot sep 1806: 6079 Caroliguldens en 8 stuivers; ontvangt wegens geleverde kruiwagens, 1804: 15 Caroliguldens; id. 27 mei 1805: 28 Caroliguldens en 19 stuivers; id. wegens het repareren van kruiwagens, 31 dec 1805: f. 12:8:0; id. 1806: f. 33:18:0; id. wegens geleverd wagenmakerswerk, 31 dec 1807: 32 Caroliguldens en 13 stuivers; id. wegens het vervaardigen van kroodwagens, 31 Wintermaand 1810: 29 Caroliguldens; id. wegens wagenmaken, 31 Wintermaand 1810: f. 29:0:0; betaalt aan het gemeentebestuur de gecollecteerde middelen uit de oude stadswijnen, 1805: 1693 Caroliguldens en 11 stuivers; id. uit de verkleinde wijnmaat, 1805: 1980 Caroliguldens en 3 stuivers; id. uit de bieren 1805: 272 Caroliguldens en 10 stuivers; betaalt het zuiver montant der extraordinaire impositie op de turf aan de f. 1, - per schouw ten behoeve van het Weeshuis, ingegaan 1 jan en geexpireerd 1 sep 1806: 1857 Caroliguldens en 3 stuivers; id. maar dan wegens het eerste jaar der impositie, en dus van 1 jan tot 31 dec 1805, 1806: 3931 Caroliguldens, 19 stuivers en 8 penn; ontvangen ter voldoening zijner presbrief ter transportering van militairen, 14 jan 1804: 44 Caroliguldens en 10 stuivers; benoemd tot collecteur van Turf en Brandhout en Land- en Stadswegen, mei 1803-mei 1804; moet borg stellen; moet bovendien de eed afleggen volgens het Formulier, 26ap1803 (GAH49); ontvangt van het gemeentebestuur als collecteur van Turf en brandhout met ingang van 7 mei 1804: f. 130:0:0 (GAH50); doet rekening van het turf- en brandhoutcollect van mei 1802-mei 1804. Stadsopzichter B. van Beemen zal ze op abuisen onderzoeken, 20 aug 1804 (GAH50); burgers G. Pettinga en M. Roscum rapporteren ter vergadering dat de beschikking en regeling inzake de prompte invordering van de extraord. belasting tot de instandhouding van het Alg. Armbestuur binnen HRL, op 13 apr is geaccordeerd door het Staatsbewind der Bataafse Republiek, en op ma. 14 jun is gepubliceerd: artikel 8 ''dat de belasting op de harde turf of haardbrand alsmede die op de lange of fabrieksturf zal worden ingevorderd door E.A. als collecteur van de turf en brandhout Lands en Stadswege, welke daarvoor genieten zal 5% van de gecollecteerde penningen, do. 17 jun 1802. de collecteur is verplicht de gecollecteerde penningen alle drie de maanden of elk quartaal als ontvanger van de Stads Alg. Armekamer over te brengen, die hun daarvoor een quitantie zal moeten passeren.'' (GAH48); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 202, 1 mrt 1804; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, gehuwd, no. 202, 1 mrt 1804; aan collecteur E.A. is een qualificatie afgegeven tot invordering van de nieuwe belasting op harde of haardturf (met uitzondering van lange of fabrieksturf), ten behoeve van het Weeshuis, 3 dec 1804 (GAH50); krijgt f. 130:0:0 voor de bediening der collecten van turf en brandhout, 26 apr 1803 (GAH49); id. 26 apr 1802, id. 23 apr 1801 (GAH47); als borg van E.A. staan Michiel Jacobs en Marten Bos, 2 mei 1803 (GAH49); aangesteld tot collecteur voor 1 jaar van mei 1802 tot mei 1803 voor turf, brandhout, Lands- en Stadswegen, ma. 26 apr 1802 (GAH47); id. mei 1801-mei 1802, do. 23 apr 1801 (GAH47); id. 1 mei 1800-1 mei 1801, ma. 28 apr 1800 (GAH46); Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren;''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van may 1798 tot may (geen jaartal vermeld): Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, Frans Leemkoel van ''t Beestiaal Lands en Stads Weegen, E.A. van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen, Petrus Janson van de Lands Waag, Cornelis Folkersma van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder, Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, Sikke Wijnalda van het Passagiegeld als mede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Rijtuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalinge dat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement, van de Raad der Gemeente. Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag, zullen moeten doen, den Eed, volgens ?f Formulier, staande in ''s Lands Lijst. Dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: Johannes Rinsma f. 100:0:0, Sikke Wijnalda f. 80:0:0, Frans Leemkoel f. 30:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat E.A. zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen f. 130:0:0, dat Cornelis Folkersma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder de Summa van f. 140:0:0, dat deeze drie laatstgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren. (GAH44); Maandag den 29 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Zijn in plaatze van de afgaande Weesdiaconen E.A., L:van Goch, en M:Ouwendag, wederom tot Weesdiaconen aangesteld Fokke Lieuwma, Jan Luitjes Faber, en Jacob Smith en zijn de afgegaane onder faveur van het gewoone defroyement, voor haare gedane dienst bedankt en de nieuw aangestelde daar in bevestigd. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799. de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. En tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; E.A. van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad. Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst. Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens. Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens. Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens. Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0 . Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0 Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0 . Dat E.A., zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0:0 Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0 . Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44)
Fettje R Akkringa ovl 8 dec 1789 HRL, oud 23 jaar
Gosling Everts Akkringa collecteur stadswijnen, verkleinde wijnmaat 1800-1802, metselaar in 1762-1764; (mogelijk: Gosling Jans ??); eigenaar van wijk B-028 (pakhuis); gebruiker C. Mollema, koopman, 1814 (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het vervloeren van een gedeelte van het groot kerkhof, volgens publieke besteding, 15 sep 1762: 168 Caroliguldens; id. wegens aangenomen welk volgens rekening, 25 apr 1764: 24 Caroliguldens; id. wegens gedaan hoopwerk en metselen aan de Tolmanswoningen op Kingmatille, 22 feb 1769: 148 Caroliguldens en 6 stuivers; id. wegens het repareren van de trommels, 8 aug 1729: f. 1:2:0 (GAH283) id. wegens reparaties aan de Stadstrom gedaan, 17 jul 1730: f. 1:13:0 (GAH283); id. wegens reparatie aan zijn en andere Stadstrommels, 6 sep 1730: f. 2:12:0 (GAH283); ovl voor 1803; zie ook: Stijntje Jacobs; (= niet dezelfde als de vrouw van Gosling Jans Akkringa)
Gosling Jans Akkringa zie ook: Gosling Jans; geb 25 dec 1766 HRL, ovl 11 sep 1818 HRL, huwt met Stijntje Jacobs(= niet dezelfde als de vrouw van Gosling Everts Akkringa), en Rinske Bierma, huw.get. bij J.A. Broodkorf en S. Bleeker, wagenmaker 1815, zv Jan A, en IJmkje Kaspers, vlgs ovlakte gehuwd en 1 kind; kind: Jeltie A, geb 1793 HRL; BS ovl 1812; 1815 huwelijken, 818ov, huw 1819; G.J.A. ende Rinske Bierma, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de procr. S. Wyma op last van de procuratie van de bruidegom en bruid en consent van wedzijdsche vaders, 25 jun 1791; G.J.A. en Rinske Bierma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 jul 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; lijst ingezetenen 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 7:0:0 (GAH650); betaalt aan het gemeentebestuur de gecollecteerde middelen uit de oude stadswijnen, 1800: 1878 Caroliguldens en 14 stuivers; id. de gecollecteerde middelen uit de verkleinde wijnmaat, 1800: 2289 Caroliguldens en 16 stuivers; id. uit de bieren, 1800: 335 Caroliguldens; id. de gecollecteerde middelen uit de oude stadswijnen, 1801: f. 1590:6:0 id. uit de verkleinde wijnmaat, 1801: 1767 Caroliguldens en 7 stuivers; id. uit de bieren, 1801: 325 Caroliguldens en 8 stuivers; id. het restant der gecollecteerde impositien uit de oude stadswijnen, kleine wijnmaat en de bieren, bestaande uit; a) oude stadswijnen f. 1643:12:0; b) verkleinde wijnmaat: f. 1873:17:0; c) bieren f. 280:3:0 samen over 1802: f. 3797:12:0, waarvan bij Feddema reeds ontvangen f. 700:0:0 en bij A.J. Conradi f. 3097:12:0, samen: 3797-12. ; Feddema en Conradi droegen dit af aan de collecteur G. Akkringa!! betaalt als collecteur der stadswijnen en bieren, verkleinde wijnmaat en Stadsdaalder op rekening der collectepenningen, 23 nov 1802: f. 700:0:0; benoemd tot collecteur van mei 1803-mei 1804 van de oude Stadswijnen, verkleinde wijnmaat en Stadsdaalder, 26 apr 1803 (GAH49); id. mei 1801-1802, do. 23 apr 1801 (GAH47); id. mei 1802-mei 1803, ma. 26 apr 1802 (GAH47); id. 1 mei 1800-1 mei 1801 (GAH46); ontvangt hiervoor een vergoeding van f. 140:0:0, 26 apr 1803. (GAH49); id. ma. 28 apr 1800 (GAH46); id. 26 apr 1802 (GAH47); als borg staan zijn vader Jan Everts Akkringa en Evert Roorda, 2 mei 1803 (GAH49); aangesteld tot bekkenist in het 8e kwartier in plaats van Johannes Rinsma, 4 jul 1803 (GAH49); request ingediend door Pieter Huidekoper, Pieter van Arum, R.W. Meintz, IJ. Hoornstra, Jan W. Douwes, G.A. en L. Spannenburg, allen houtkopers. Naar aanleiding van ingediend verzoek wordt door L. Albada, P.J. Coulbout en sekretaris IJ. Feddema geadviseerd aan het gemeentebestuur. Inhoud verzoek: ''verlaging van de rente van 3 1/2% naar 3% van het verkochte in veiling ten behoeve van de boelgoedontvanger. In Stavoren is het 3% en in Langweer zelfs 2 1/2%. Voor de noodzakelijke instandhouding van de houthandel is rente-aanpassing nodig''. Gemraad akkoord tot verlaging van 3% waaronder de kleine inkosten van het drukken der nummerboekjes, advertentiegelden in de couranten en het oproepen bij de veiling do. 1 jun 1801. (GAH47); G.A. en Matthijs Pieters afgegane Armevoogden, do. 29 apr 1802 (GAH47); binnenvader van het Stads Armehuis, Hendrik Anes met zijn vrouw worden door gemeenteraad provisioneel bedankt voor hun diensten, na hun ontslag. Houden hun tractement tot mei 1800. Burgers L. Albada en P. Wellinga cum sekretaris gesterkt, de nova gecommitteerd om de rekening met de voogden der Stads Alg. Arme, bij finaal akkoord te liquideren. President-voogd G.A. wordt verzocht een commissie te benoemen uit de voogden en met de commissie uit de Raad alle liquiditeiten te vereffenen, 14 mrt 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 139, 39 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; P. Baarda, mr bakker, koper van Minke eykhout weduwe Joeke Bierma, voor de ene helft en Jan Bierma en Rinske Bierma huisvrouw van G.A., Klaaske Bierma en Grietje Bierma, beiden ongehuwd, doch meerderjarige dochters, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Joeke Bierma voor de andere helft een huizinge staande bij de Havensbrug voor 1300 Caroliguldens op 30 nov 1799; aangesteld als collecteur van 1804 tot 1805 van de oude Stadswijnen, de verkleinde wijnmaat en Stads Daalder, 7 mei 1805; ontvangt hiervoor f. 140:0:0 (GAH50); doet rekening van de Stadswijnen en bieren over mei 1803-mei18 04. Stadsopzichter B. van Beemen met onderzoek naar abuisen belast, 16 aug 1804 (GAH50); burgers G. Pettinga en M. Roscum rapporteren ter vergadering dat de beschikking en regeling inzake de prompte invordering van de extraord. belasting tot de instandhouding van het Alg. Armbestuur binnen HRL, op 13 apr 1802 is geaccordeerd door het Staatsbewind der Bataafse Republiek, en op ma. 14 jun is gepubliceerd: artikel 10: ''dat de belasting op de wijnen en het stookgoed als collecteur van de oude stadswijnen etc., welke daarvoor genieten zal 5% van de gecollecteerde penningen'', do. 17 jun 1802. de collecteur is verplicht de gecollecteerde penningen alle 3 de maanden of elk quartaal aan de ontvanger van de Stads Alg. Armekamer over te brengen, die hun daarvoor een quitantie zal moeten passeren (GAH48); Groningen, 2 jul 1799. Ingevolge het 3de Art:mijner Instructie bij het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek gearresteerd den 22 may 1799 gelast wordende om ten Spoedigsten aan het Uitvoerend Bewind voor de draagen zodanige kundige, en ter goeder Naam en Faam Staande Perzoonen, welke het best geschikt zullen zijn tot Gecommitteerden, om gecombineerd met UL:de Inschrijvinge volgens de door den Agent van oorlog geformeerde Lijsten, te verrigten en niet genoegzaam van dusdaanige Persoonen in uw Gemeente Bestuur zijnde onderrigt, zo dient deezen om UL:aan te Schrijven, en te verzoeken om naa ontfang deezes zonder de minste Vertraaging op uwe Verantwoordelijkheid aan mij op te geeven, Zes Perzoonen onder UWL:Gemeente Bestuur, welke volgens het geallegueerde Artikel de vereischten hebben, ten einde ik in Staat gesteld worde, om daar uit de benodigde Persoonen ter UWL:adsistentie aan ''t Uitvoerend Bewind ter approbatie te kunnen voordraagen, en GijL:om de registratie volgens het 3de Hoofdeel van ''t Reglement voors:de gewapende Burgermacht zonder Vertraaging te beginnen waar van na goedkeuring derzelver aan UL:terstond zal worden kennis gegeven terwijl ik teffens ook verwagt, een opgaave van een Doctor en Chirurgijn onder UWL ressort wonagtig. Heil en Broederschap, C:C:Emmerij. Verzoeke het antwoord ten Spoedigsten te bezorgen onder Couvert aan de Secretaris van ''t departementaal Bestuur M:Salverda te Leeuwarden. Waar over gedelibereerd zijn is beslooten, deeze aanschrijvinge de facto te beantwoorden, en ten dien fine aan den voorzeiden Collonel de volgende Ses Perzoonen op te geeven, namentlijk de Burgers: Doctor Henricus Westra, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans, G.A., Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Doctor Johannes Albarda tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn, zijnde het Antwoord van deezen inhoud: de raad der Gemeente van de Stad HRL Aan de Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht in het departement van den Eems, C.C. Emmerij. Mede Burger! ter voldoeninge aan Uwe Aanschrijvinge van den 2en deezer, geeven wij tot de daar bij bedoelde eindens aan Uw op, de Burgers: Doctor Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, Jacobus Germans, G.A., Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Dr. Johannes Albarda tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. HRL den 4 jul 1799 het 5e Jaar der Batt:Vrijheid. (GAH45); Sa. 20 jul 1799: Lijst per Persoonen welke gecommitteerd zijn tot het werk der inschrijving van de gewapende Burgermacht ter adsistentie van het gemeente bestuur te HRL: Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, Jacobus Germans, G.A., Menno Vellinga, Claas Oosterbaan. Waarop beslooten is dezelve gecommitteerde onverwijld op ''t huis der gemeente te versoeken waar op gecompareerd zijn de Burgers Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer en G.A. als zijnde Doctor Henricus Westra en Jacobus Germans buiten de Stad en is door de gecompareerden op ''s Raads na vriendelijk indringende Instantie, deeze Commissie, op die voorwaarde geaccepteert, als dezelve bij Doctor H. Westra en Jacobus Germans ook wierd aangenoomen. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. Voorts compareerden, na voorafgegaan versoek in de Vergadering van den Raad, de Burgers H. Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer en G.A., als zijnde Jacobus Germans nog in de Stad, aan dewelke door den Raad nogmaals versogt wierd van de Commsissie om bij de Registratie tot de Burgerbewapening, den Raad te willen assisteeren tog op zig te neemen, en hun dien Burgerplicht te willen laaten welgevallen dan vermits doctor H. Westra zulks op de herhaalde verzoeken van den Raad bleef weigeren hebben de overige gecommitteerden vermeend zich dan ook te kunnen excuseeren, zoo als de Medecina Doctor Johannes Alberda en de Chirurgijn Andries Cup de Commissie tot de examinatie van de ziektens en Lichaams gebreeken van Ingezeetenen, welke zouden vermeenen uit dien hoofde van de Burgerbewapening verschoont te konnen werden, hebben van de hand geweesen is bij den Raad beslooten hier van door navolgende missive aan het departementaal bestuur van de Eems Kennis te geeven. (GAH45); Ma. den 22 jul 1799. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers. Na dat wij jongstleeden Saturdag den 20e deeser, UWL Missive met de Stukken betrekkelijk de Registratie tot de Burgerbewapening ontvangen hadden, hebben wij defacto de gecommitteerden welke ons tot dat belangrijk werk zouden Assisteeren doen Convoceeren twee van dezelve te weeten de Burgers Henricus Westra en J: Germans waaren op dien tijd niet in de Stad, de overigen namentlijk de Burgers M:Tamboezer, M:Vellinga, G:A:. en C:Oosterbaan naamen op onze vriendelijke dog te gelijk dringende Instantie deeze Commissie eenigzints voorwaardelijk op zich de Burger Westra op gisteren zich in de Stad bevindende (als zijnde Geermans nog niet gearriveert) hebben wij dezelve, ook dadelijk versogt niets minder verwagtende terwijl hij Majoor van de gewapende Burgermacht is dat zulks bij hem zouden werden geweigerd dan tot ons grievend hartzeer hebben wij zulks egter moeten ondervinden, het geen ten gevolge gehad heeft, dat alle de verdere gecommitteerden zig hebben geexcuseerd zelf tot de Doctor en Chirurgijn incluis en zulks wel op appointement, dat zoo een van de benoemde zich daar van konde onttrekken zij alleen dan ook eene gelijke aanspraak daar op hadden en zulks konden daar wat vriendelijke Tusschenspraak wij ook hebben beproefd om hun te permaveeren van deeze Commissie op zig te neemen, heeft zulks alles niet mogen helpen dus hoe gaarne wij dit werk bevordelijk wilden zijn, vinden wij ons door deeze weigering daar toe buiten Staat gesteld behalven dat het ons bezwaarlijk toeschijnt ingevalle deeze benoemde Persoonen door geene vriendelijke Intercessie van hoogermacht te overreeden zijn, of daartoe kunnen werden geconstringeerd, anderen tot dit moeyelijk werk te zullen vinden, of kunnen Persuadeeren wij hebben ons verpligt gevonden, UWL hier van ten spoedigsten Kennisse te geeven, ten einde UWL mogten zijn geinformeerd, van die reedenen welke vertraging aan het werk der registratie, bij ons toebrengen, dit zelfde doen wij in de bijgevoegde Missive aan den Collonel Emmerij, welks verdere spoedige verzending wij aan UWL:zeer gedienstig Solliciteeren in de Suppositie, dat UWL ons deeze vrijpostigheid niets ten Kwaadsten zullen duiden. Waar meede na toewensching van heil en aanbod van Broederschap verblijven, Marten Bos, IJpe Feddema (GAH45); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Conformiteyt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H:Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans en G.A., op ''t huis der gemeente te verzoeken, en dezelve nog maal voor te houden en ten ernstigsten aan te maanen, op dezelve Commissie op zig te neemen, of anderzints hun voor de gevolgen vandien, verantwoordelijk te Stellen, bij welke gelegenheid de vier laatstgenoemde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor Henricus Westra en Menno Vellinga zulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgen dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. de raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, zijn de Burgers Jacobus Germans, Claas Oosterbaan, G.A., Marcelis Tamboezer, Dirk Lycklama a Nyholt en Johannes Rinsma, als den Raad zullende assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup, op ''t huis der gemeente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der Registratie een aanvang zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren ter Examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken van Zoodanige Burgers en Ingezeetenen, welke zouden vermeenen daardoor, van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medicinae Doctor Albarda en de Chirurgijn Cup, tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 1e aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt, S''voordemiddags van 10 tot 12, en S nademiddags van 2 tot 5 uuren en ten fine deeze Commissie die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken alsmeede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder kunnen gereed zijn, en omgebragt worden, dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op Donderdag den 1sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en S nademiddags te twee uuren te weeten op Donderdag den 1 Aug voordemiddags 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdag den 2 Aug S'' voordemiddags 5e en 6e quartier, ''s nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. En zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers, en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (die tekst is niet opgenomen). (GAH45); Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift, van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen. Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 Onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant gevanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wijbrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb van Burger G.A., in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. En tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799. de raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts geprocedeert, tot het benoemen van een Weesvoogd, en voogdes, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Hendrik Wijbes Blok, en de voogdesse A:Binkes mevrouwe Conradi- en zijn daartoe verkooren Claas Minnes Blok als Weesvoogd, en G. A:van Otterloo Huisvrouw van W:Ruitinga, Drogist alhier, als Weesvoogdesse. Zijnde wijders in plaatze van de afgaande voogden der Stads algemeende Armen Dirk Brevo Heslinga en Jelle Jurjens tot Arme Voogden benoemd de Burgers Matthijs Pieters, en G.A. en wierde wijders geresolveerd de zoo afgaande als nieuw aangestelde Wees en Armevoogden, op Woensdag Avond op ''t Huis der Gemeente te verzoeken, ten fine om de eerstgemelde voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44)
Helena Ruurds Akkringa zie ook: Helena Ruirts; geb 1755 ... , ovl 12 jan 1817 HRL, huwt met Haring Steffens Baarda, vlgs ovlakte weduwe, dv Ruurd A., en Amelia Klein; BS ovl 1817; 1819 huwelijken, ovl 1834, ovl 1839; Haring Steffens ende H.A., zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Jacob Blesma, 23 okt 1790; ondertrouw HRL; Haring Steffens en H.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 nov 1790 HRL, en zijn den 9 daaraanvolgend getrouwd; kind: Tietje Harings, geb 16 mrt 1791, ged 17 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Harings, geb 2 nov 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Harings, geb 15 may 1796, ged 5 jul 1796 Grote Kerk HRL; kind: Anna Aurelia Harings, geb 1 sep 1798, ged 14 okt 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en negentig den Sestiende mrt is Geboren Tietje dv Haring Steffens en H.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Jacob Akkringa geb 10 feb 1811 HRL, zv Evert A., en Elisabeth Anderens; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 10 feb 1811, ged 3 mrt 1811 Grote Kerk HRL, zv Evert Akkringa en Elisabeth Anderens
Jan Everts Akkringa geb 6 dec 1730 HRL, ovl 16 aug 1822 HRL, huwt met IJmkje Kaspers, kinderen: Gosling Jans A, geb 25 dec 1766 HRL, Evert Jans A, geb 1765 HRL; BS ovl 1812; 1819 huwelijken, ovl 1822; gebruiker van wijk D-062, (weeshuis), weesvader; eigenaar Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-142; gebruiker Taeke H. Poort, timmerknegt, en Geert Gerrits wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-182; gebruiker Jan Hoekstra wed. en Jacob Jurres vrouw, 1814. (GAH204); lijst ingezetenen 2e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 12:0:0 . (GAH650); staat borg voor zijn zoon Gosling Jans Akkringa, collecteur, 2 mei 1803. (GAH49)
Jan Rutgers Akkringa zie ook: Jan Rutgers; ovl 27 okt 1798, huwt met Rinske H. Reidhorst; Frederik Moritz, sergeant onder de comp. van capt. Cau, alhier guarnisoen houdende ende Rinske Ackringa, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareert de oom J.R.A., 21 may 1791; ondertrouw HRL; lijst ingezetenen 3e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:1-1:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur inzake het opzetten met steentjes in de bodekamer van het Stadhuis, 22 jun 1789: f. 62:19:0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 29:15:0 ter zake gedaane metselwerk, 5 dec 1795, quit. no. 46 (GAH1127)
Janneke Ruurds Akkringa ovl 16 jul 1794 HRL, oud 24 jaar; ged 3 mrt 1771 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Rutgers Akkringa en Amelia Klein
Jeltie Akkringa geb 1793 HRL, huwt met Pieter Ouendag op 18 apr 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 4 en 11 apr 1819, wonende te HRL, 1846, dv Gosling A., en Rinske Bierma; BS huw 1819, ovl 1846; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-072; VT1839
Leendert Akkringa geb 22 jan 1808 HRL, ovl 24 aug 1859 Franeker, 1e huwt met Wytske Jansonius op 22 mei 1836 Franeker, 2e huwt met Beitske Rinderts Vlietstra op 4 nov 1838 Franeker, N.H., pottebakkersknegt, wonende te Franeker in 1836, zv Evert A., en Elisabeth Anderens, ged 21 feb 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS Franeker huw 1836, fr1838 huwelijken, fr1858 overlijdens
Maria Everts Akkringa geb 20 okt 1797, ged 13 nov 1797 Grote Kerk HRL, dv Evert Akkringa en Elizabeth Andries
Michiel Akkringa geb 29 aug 1800 HRL, ovl voor 1802, N.H., zv Evert A., en Elisabeth Andreas, ged 21 sep 1800; dopen Grote Kerk HRL 1800
Michiel Akkringa geb 1 aug 1801 HRL, ovl 16 jul 1856 Franeker, huwt met Hermanna Gerrits Walta, wonende te Franeker in 1856, N.H., ged 18 aug 1801, zv Evert A., en Elisabeth Anderens; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS Franeker ovl 1856
Mietje Everts Akkringa geb 1798 HRL, ovl 22 jan 1823 HRL, ongehuwd, dv Evert A., en Elisabeth Andries; BS ovl 1823
Pier Adams Akkringa Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, ordrs vergadert zijnde, wierde jongers Gerrijt de Boer, Arend Jansen en P.A.A., ter zaake gepleegde Straatschennerij en baldadigheid ernstig gecorrigeerd, met recommandatie, ingevalle zij zich weder aan dergelijke Excessen schuldig maaken als dan corperelijk te zullen worden gestraft. Zijnde eene Jonge Joseph Willems genaamd, welke mede bij dat Complot geweest was, uit hoofde dat hij de vrouw van de Bode Frans Boekholt volgens zijn eigen Confessie met een Lat op een deerlijke wijze gekwetst had, gecondemneert voor twee dagen te waater en brood in de Pekelkuip. (GAH44)
Pier Rutgers Akkringa ovl voor 1785; zie ook Pier Rutgers; ovl 2 dec 1783, 52 jaar, mr. metzelaar, huwt met Dieuwke Wybinga; (vd Gaast, begraaflijst); huwt met Dieuwke Gerrijts Wybinga, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 mrt 1762 in de Westerkerk HRL; weesvoogden bet f. 179:5:10 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loonen van Allart Johannis en Teeke Sierps bij wijlen P.R.A., 16 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 8:8:4 zijnde het verdiende loon van Allard Johannes als metzelaarsknegt gewerkt hebbende bij de wed. P.R.A., 12 jul 1785. (GAH1117); wed. P.R.A. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 144:9:0 terzaake verdiende metzelloon, quit. no. 3, 5 dec 1785. (GAH1118); wed. ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen reparatie aan de Franekerpijp, 18 mei 1785: f. 68:1:0
Pieter Adams Akkringa geb 1777 Steenwijk, ovl 3 jan 1830 HRL, huwt met Aaltje Jilts, en Rinske Ages Zijlstra op 28 dec 1817 HRL, huwelijksafkondigingen 14 en 21 dec 1817, N.H., werkman in 1830, zv Adam A., en Antie Pieters, kinderen: Rein A, geb 1 mei 1806 HRL, Adam A, geb 25 sep 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, 180 6, BS huw 1817, ovl 1830, ovl 1858
Rein Akkringa geb 1 mei 1806 HRL, N.H., ged 18 mei 1806 HRL, zv Pieter Adams A., en Aaltje Jilts; dopen Grote Kerk HRL 1806
Ruurd Akkringa ovl 3 aug 1790, huwt met Amelia Klein, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 aug 1761, kind: Helena Ruurds A, geb 1755. . ; BS huw 1819; bij ovl 53 jaar; kind: Jeltje Ruurts Ackringa, ged 13 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Ruurds Akkringa, ged 3 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Tettje Akkringa ovl voor 1865, huwt met Jacob Faber; BS ovl 1864
Tetje Piers Akkringa Sibren Hessels Stienstra van Stiens en F.P.A. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Wiebe Everts Akkringa ovl voor 1815, huwt met Janke Dirks Danser, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk HRL; huw.reg. N.H. HRL; BS ovl 1814
Wybrandus Akkringa geb 18 feb 1805 HRL, N.H., ged 17 mrt 1805 HRL, zv Evert A., en Elisabeth Anderea; dopen Grote Kerk HRL 1805
Sytske Rutgers Akringa huwt met Jan Teunis Beidschat, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769
Adam Albada ovl voor 1863, huwt met Sophia van Temmen; BS ovl 1862
Doetje Johannes Albada Jan Tobias, commissaris der beurtschippers van HRL op Amsterdam en v. v., had een kajuit verhuurd aan twee personen tegelijk, met name D.J.A. en Freerk Fontein. Na confessie gecomneerd van de boete, doch niet van de kosten, do. 4 sep 1800 (GAH46)
Lambert Albada Dingsdag den 6 nov 1798. de Polcijen van de Wijk, zijnde de Burgers Paulus de Boer, Waar bij uit hoofde van het overlijden van den Burger D: Hendriks geassumeerd was, den Burger L.A. op het Huis der Gemeente geconvoceerd zijnde en voor zig hebben laaten roepen den Burger Hendrik Ulbes, Vaarendsgezel alhier, ten einde dezelve nogmaals te onderhouden, en door gepaste middelen te Constringeeren, om de wal voor deszelfs bewoonde Huizinge, Staande aan de Zuiderhaaven bij de Kraan alhier te laaten maaken, zoo als zulks iterative maalen aan geinfinueerd was. Dan op duure betuiging van den Comparant Hendrik Ulbes voorz:dat hij zig door de vervallen Zeevaart in het volstrekte onvermoogen bevond (hoe gaarne hij anderszints daar toe ook geneegen was), om in deezen aan de billijke ordre van de Regeeringe te konnen voldoen, als zig declareerende dat hij in deeze bekommerlijke tijden kwaalijk brood voor zijn talrijk Huisgezin konde bekoomen, en daarom wenschte dat de Regeeringe een gemakkelijker weg met hem geliefden in te Slaan. Is op deeze duure betuigine met denzelven Hendrik Ulbes, geconvenieerd, dat de Regeeringe uit Consideratie der Hooge noodzaakelijkheid. Provisioneel, de Wal voor Stads rekening zal laaten maaken, en dat hij jaarlijks daar op ten minsten tien CarGuldens zal afbetaalen. Dog wanneer hij zich in eene ruimere omstandigheid mag bevinden, dan meer, tot zoo lange de Summa Welke de Wal thans koomt te kosten, zal zijn voldaan, en zal hier van Contract in forma worden gemaakt. (GAH44); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in ''t Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerden handen en de verteekening der 2de gesw:clercq ter Secretarije. Was getekend: IJpe Feddema, G. Pettinga, P.J. Coulbout, L.A. (tekent als: Albada), W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus P. de Boer, Marten Bos, S. Wyma, H. Tamboezer (GAH1128); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd vloertapijt voor ''s Konings komst, ord. 31 dec 1808, no. 5: f. 22:2:0; id. wegens geleverde verfwaren, tapijtwerk enz. aan het Raadhuis, ord. 31 Wintermaand 1809: f. 299:13:0; id. wegens geleverde bonten ten dienste van de Stad, 1810: 41 gulden 37 cents; id. wegens geleverd linnen, 1810: 26 Caroliguldens en 86, 5 cents; id. samen met R. Kronenburg, wegens reparatie van een massaal riool bij de Grote Sluis voor een vierde gedeelte, 1811: 20 Car glds en 10 stuivers; L.A. en T. Stephanij, beiden in qualiteit als geauthoriseerde curatoren over de geabandonneerde boedel van Eile Faber, verkopen een huis aan Jan Tamboezer, voor 160 Caroliguldens op 23 nov 1799; hij verkoopt als curator over de verlaten boedel van Mettje Jans wv Klaas Plantinga voor het Gerecht de helft van een huizinge aan Hendrik Jans voor 257 Caroliguldens op 1 jun 1799; ontvangt van het gemeentebestuur glazemakersloon, 7 apr 1796: f. 105:3:0; id. 19 sep 1796: 20 Caroliguldens en 3 stuivers; ontvangt van het gemeentebestuur presidiale kosten, 1 aug 1796: f. 31:6:12; id. 24 okt 1796: f. 40:9:6; id. geexpendeerde reiskosten, 1 aug 1796: 16 Caroliguldens en 7 stuivers; id. een defroyement aan de Schutterij, 6 okt 1796: 100 Caroliguldens; id. wegens verfloon in 1811, 30 dec 1811: f. 20:10:0; id. wegens verven en glazemaken, 21 okt 1812: fr 96, 60 cts; id. 1 mei 1813: fr 24, 57 cts; id. aan militaire gebouwen, 1812: fr 42, 21 cts; id. 1 feb 1813: fr 23, 52 cts; id. glazemakerswerk, 1 feb 1813: fr 9, 13 cts; id. 9 jul 1813: fr 51, 56 cts; id. 1 feb 1813: fr 2, 52 cts; id. 9 jul 1813: fr 5, 36 cts; ontvangt van het gemeentebestuur glazemakersloon, 7 apr 1796: f. 105:3:0; id. 19 sep 1796: 20 Caroliguldens en 3 stuivers; id. wegens gedane verschotten door zijn funktie in het presidium, ord. 7 jul 1800: f. 23:10:0; id. wegens gedaan verschot op een commissiereis naar Stavoren, ord. 10 jul 1800: f. 22:14:0; id. wegens gedane verschotten over het prefecteren der borgtochten van de gewezen collecteur Folkertsma, ord. 11 aug 1800: f. 43:18:0; id. wegens gedane verschotten door zijn funktie in het presidium, ord. 8 sep 1800: f. 21:18:8; id. wegens gedane verschot op 2 commissiereizen naar Leeuwarden, ord. 25 sep 1800: f. 22:6:4; id. wegens gedane verschotten bij de aanstelling van Weesdiaconen, 3 nov 1800: f. 20:16:12; id. wegens gedane verschotten door zijn funktie in het presidium, ord. 4 dec 1800: f. 13:13:12; id. ord. 23 feb 1801: f. 24:15:8; id. wegens de aankoop van theegoed, ord. 23 feb 1801: f. 6:19:0; id. onder akte van garantie en interventie betaald, zodanig als Pieter Postma van de stad competerende was, ord. 24 feb 1801: 40 Caroliguldens; id. wegens gedane presidiale uitgaven, ord. 7 mei 1801: f. 21:5:4; id. bij de aanstelling van Weesdiaconen, ord. 7 mei 1801: f. 16:10:6; id. 1 jaar tractement als lid van het gemeentebestuur, 1800: 1/2 jaar per 18 okt 1800: f. 187:10:0, 1/4 jaar per 18 jan 1801: f. 93:15:0, 1/4 jaar per 18 apr 1801: f. 93:15:0, totaal f. 375:0:0; betaalt de 3 vijf jaren in gebruik te mogen behouden propijnen (= gebruiker van stadsland), 27 jan 1802: 28 Caroliguldens; ontvangt wegens presidiale uitgaven, ord. 13 aug 1801: f. 12:2:6; id. wegens gedane verschotten bij de aanstelling van Weesdiaconen, ord. 12 nov 1801: 19 Caroliguldens, 18 stuivers en 2 penn; id. wegens presidiale uitgaven, ord. 12 nov 1801: 15 Caroliguldens en 16 stuivers; id. ord. 28 jan 1802: f. 18:16:12; id. wegens een gedane reis op commissie naar Leeuwarden, ord. 5 apr 1802: f. 7:9:8; id. wegens presidiale uitgaven, ord. 22 apr 1802: f. 20:19:0; id. wegens gedane verschotten bij het broodwegen, ord. 22 apr 1802: 6 Caroliguldens en 18 stuivers; id. wegens presidiale uitgaven, ord. 29 jul 1802: f. 15:9:10; id. wegens reiskosten en verdere gedane expensen ter bekoming van het propijn voor de Zeewerken, ord. 29 jul 1802: 15 Caroliguldens en 7 stuivers; ontvangt 1 jaar tractement als lid van het gemeentebestuur, 1801: 1/4 jaar per 18 jul 1801: f. 93:15:0, 1/2 jaar per 18 jan 1802: f. 187:10:0, 1/4 jaar per 18 apr 1802: f. 93:15:0, totaal f. 375:0:0; id. over 1802: 1/4 jaar 18 jul 1802: f. 93:15:0, 1/4 jaar 18 okt 1802: f. 95:15:0, van 18 okt tot 13 dec 1802: f. 57:13:14, totaal f. 245:3:14; do. 1 apr 1802: Commissaris tot de zaken der geneeskundige Staatsregeling meldt dat op het platteland de schandelijkste misbruiken plaats grijpen wat betreft het behandelen van en leveren van medicamenten aan de zieke armen; in overleg met de gembesturen zal worden vastgesteld het getal der gesalarieerde en ongesalarieerde uitoefenaars der heel-verlos- en artsenij-mengkundigen, in samenhang met de afstand der plaatsen, de volkrijkheid der gemeenten en andere locale omstandigheden; boventalligen zullen worden uitgenodigd zich naar elders te begeven alwaar ze ontbreken; verder zullen de instructien der genees-heel-vroedmeesters, apothecars en vroedvrouwen worden ge?xamineerd, en de alteratien welke in deze gemaakt behoren te worden aan de gembesturen aan de hand te geven ofwel nieuwe instructien te concipieeren, alles na zoveel mogelijk gelijkvormig ontwerp; na vaststelling van het aantal heel-verlos- en artsenij-mengkundige zal de Commissie geneeskundige Staatsregeling in correspondentie treden met de gembesturen inzake de tractementen van de gesalarieerde uitoefenaars der verschillende geneeskundige wetenschappen en daar waar de tractementen niet mogten worden gevonden uit de gewone plaatselijke inkomsten, de gembesturen de noodzakelijkheid onder oog te brengen om dat uit de jaarlijkse contributien der ingezetenen of op andere wijze, te vinden. gemeentebestuur wordt verzocht voor 8 jun zo mogelijk de instructien toe te zenden der genees-heel- en verloskundigen alsmede der apothecarien, met vermelding welke wijzi- ging zo mogelijk aangebracht zou moeten worden, of te melden dat de uitoefenaren geheel zonder instructie hun konst uitoefenen, opdat de Commissie zoveel mogelijk een gelijkvormig ontwerp kan concipieren. Om te voorkomen dat er teveel of te wei- nig heelmeesters, vroedvrouwen en apothecars zijn, waardoor zij dikwerf geen genoegzaam bestaan hebben in hun beroep en de ingezetenen wegens het weinig aftrek van geneesmiddelen, verorderde of kragtelose medacimenten bekomen. gemeentebestuur moet opgeven hoeveel heelmeesters zij in het vervolg nodig oordelen, hoeveel vroedmeesters of vroedvrouwen, hoeveel apothecarii? gemeentebestuur wordt verzocht geen nieuwe heel-vroedmeesters of vroedvrouwen of apothecars toe te laten totdat door het dep. Bestuur het aantal zal zijn vastgesteld. Missive in handen van L.A. en A.P. de Boer om de raad te dienen van consideratie en advijs (GAH48); L.A. produceert ter vergadering een missive van het dep. Bestuur van Friesland met de volgend inhoud: ''Wij, (Dept. Bestuur), hebben goedgevonden de prijs van het roggenbrood wegende 11 ponden te bepalen op 15 1/2 stuivers de meerdere en mindere ponden naar advenant. Wij schrijven u aan om zonder uitstel daarvan de nodige kennis te doen toekomen aan de bakkers met last om zich daar naar te gedragen, Leeuwarden 13 jul 1802'' (GAH48); door L.A. wordt aan de vergadering gecommuniceerd, dat de scholarchen of curatoren der Fransche School alhier aan hem praese, hadden te kennen gegeven, dat het examen der Fransche school door hun bepaald was op vr. 23 jul 1802; ''s namiddags twee uren met verzoek dat een commissie uit de Raad zich daarbij geliefde te sisteren ter voldoening aan welk verzoek ten dien fine door de Raad zijn gecommitteerd de burgers Pettinga en Coulbout, di. 20 jul 1802 (GAH48); de raad der gemeente extraord. vergaderd zijnde, wordt bij herhaling in serieuse overweging genomen het request der voogden van het Stadsweeshuis alhier, tenderende kennisgeving van de uitgeputte en deplorabele staat naar het Weeshuis zich ten aanzien van het financi?le bevond, met verzoek daarin door de Raad tijdige voorziening mogt worden gedaan. Is uit consideratie dat gedaagde Armewezen bij geene mogelijkheid kan worden gered of in stand gehouden, zonder dat er ten behoeve van dien een plaatselijke belasting wordt ge?ntroduceerd, na deliberatie besloten ene commissie te benoemen om in overeenkomst van het 75e Art. der Staatsregeling der approbatie van de Raad, een reglement te ontwerpen, waarna de goede gemeente hunne gecommitteerde zal kunne kiezen ten fine om met de Raad een plan van plaatselijke belasting te beramen, welke commissie bij pluraliteit van stemmen is gedecerneerd op de burgers Pettinga en L.A., di. 20 jul 1802 (GAH48); id. wegens gedane expensen ter gelegenheid van het groot school examen, ord. 29 jul 1802: 52 Caroliguldens en 17 stuivers; id. wegens presidiale uitgaven, ord. 8 okt 1802: 11 Caroliguldens en 10 stuivers; geb 28 apr 1753 Sneek, ovl 19 jun 1823 HRL, huwt met Jantje Jacobus Schotanus op 23 jun 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 12 en 19 jun 1814, ook huwt met Trijntje Klases de Wit, huw.get. bij R. Bolhuis en F.Y. Visser, 1814, id. bij K. Metzelaar en M.E. Keil, 1814, id. bij A.J. Tange en M.R. Zeba, 1812 id bij J. Bruggen en R.P. de Boer, 1816, mr verwer en glasemaker bij overlijdensaangifte van IJge Visser in 1811, burgemeester HRL. 1800 tot 1802, zv Adam dedes en Jancke Lammerts; BS ovl 1811, huw 1812, huw en ovl 1814, huw 1816, ovl 1823, ovl 1850; geboortig van Sneek, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. P. Couperus op wo. 23 mei 1781. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-102, verwer, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:0:0 voor glasemaken, quit. no. 55, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 41:18:0 terzaake reparatie en maaken van glaasen, quit. no. 35, 20 may 1788. (GAH1120); weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 1 jaar verdiend loon van Jan Douwes als verwersgezel bij L.A., 2 jun 1790. (GAH1122); Joost Gonggrijp ende Berber Smith, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.A., goede bekende, 18 feb 1792; ondertrouw HRL; Dirk Hiddes de Vries ende Welmoed Clases de Witt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.A., schoonbroeder van dezelve, 12 maij 1804; heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, sevende kwartier, huisnr. 48, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); lijst ingezetenen 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (GAH650); lijst personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der vierentwintig stuivers persento over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); wo. 21 jul 1802: in beantwoording der vragen voorkomende in de aanschrijving van de depart. Commissie Geneeskundig Bestuur van 31 mei jl. behelsende: 1. ) hoeveel heelmeesters wij zouden oordelen die zich in het vervolg in de stad zouden mogen en moeten vestigen? 2. ) hoeveel vroedmeesters of vroedvrouwen? 3. ) hoeveel apothecarii?, hebben wij ten grondslag genomen de herdenking van hetgeen diesaangaande zich ongeveer 50 jaren alhier doorgaans heeft plaatsgehad, voorzover wij met enige zekerheid hebben kunnen ontwaren, tot geen vroegere tijden willen opklimmen, daar dan de vraag geb zou kunnen worden, of onze stad in die vroegere dagen niet volkrijker is dan zij thans is. Omtrent de eerste vraag: het getal der heelmeesters is 4 of 5 geweest, wanneer in vroeger dagen ook 1 of 2 medicinae doctors de geneeskonst oefenden; zelden was dit getal minder dan behalve in de laatste 12 of 15 jaren. Thans zijn er niet meer dan 3; hoewel men wel geen klagten hoort, denken wij dat er wel een vierde bij mogt. Voormaals hadden de heelmeesters hier een gilde met de doelstelling kunstige meesters te hebben en alle kwakzalverij en bedrog te weren in dit vak. Doch daaraan is de laatste jaren de hand niet genoegzaam aan gehouden, behalve dat de gilden thans zijn geabrogeerd; ook hebben zij geen instructien. Onder het getal der 3 heelmeesters bevindt zich een vroed meester, welke reeds voor 20 jaren door 2 professoren is ge?xamineerd en sedert die tijd de konst zo binnen als buiten de stad dagelijks met de grootste reputatie heeft geoefend. deze konstoefenaar is ook enige jaren Stadsvroedmeester geweest op een jaarlijks tractement van 20 ducatons, dog is door tussenkomst der politieke verklaring van 1796, welke hij niet verkoos te presteren, van deze post ontzet geworden, zonder echter dat zulks de minste smet aan ''s mans goede naam en carakter heeft te weeg gebracht. Verder is het getal der vroedvrouwen meestal 4 geweest, dog daaronder was meestal deze of gene die of wegens ouderdom of uit hoofde van andere oorzaken weinig in aanmerking kwam. Thans zijn er niet meer dan 3, waarvan 2 voor het bedienen der armen ieder een tractement van de stad genieten van 50 Caroliguldens ''s jaars. Wanneer men nu in consideratie dat er ene jaar meer dan het andere 350 kinders binnen HRL geb worden, zou er naar ons oordeel wel een vierde bij mogen, omdat ze ook nog al dikwijls vrouwen buiten de stad, althans in de omtrek van ca 2 uur gaans bedienen. Wat de verdiensten betreft zal, buiten het stadstractement voor genoemde 2, gezamenlijk niet boven de 700 of 800 gulden belopen, hetgeen niet te ruim is! En wat de laatste vraag aangaat hebben wij u op 25 nov 1801 omtrent dat susject gemeld, dat alhier 7 apothecars waren, welke geen examen ondergaan hadden, omdat zulks hier voormaals nimmer was gepraktizeerd geworden. Dit getal is buiten alle tegenspraak te groot. Een getal van 5 zou genoeg zijn. (GAH48); za. 2 okt 1802 compareerde op het stadhuis Arjen Roelofs de Vries voormaals schuitschipper alhier woonachtig, die aan president L.A. vertoonde zijn akte van aanstelling als beurtschipper van Amsterdam op HRL en v. v., aan hem door het intermediair gemeentebestuur van Amsterdam te dien fine afgegeven (GAH48)
Lambert Albada (vervolg) door de burgers L.A. en Marten Bos werd ter vergadering geproduceert de veranderingen bij hun in de vragtlijst voor de beurtschippers van hier op Amsterdam en v. v. varende, ingevolge commissie 23 sep 1802 gedecerneert ontworpen, welke veranderingen, na examinatie bij de raad goedgekeurd en geapprobeert zijnde, is na deliberatie besloten dezelve stukken ter examinatie en approbatie aan het Intermediair gemeentebestuur van Amsterdam in tezenden, ma. 18 okt 1802. (GAH48); ma. 29 nov 1802: Bauke Folkerts, zv Folkert Baukes, metzelaarsknegt alhier, is provisioneel aangesteld tot koorndrager en heeft nopens de getrouwe waarneming dezer post de eed gepresteert in handen van de burger L.A. (GAH48); L.A. gaat samen met Paulus G. de Boer, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout en G. Pettinga, af als raadsleden, 13 dec 1803 (GAH49); Tetrode en Zijlstra rapporteren, dat zij met de nieuw aangestelde boelgoed-ontvanger Conradi uit handen van Johannes Rinsma ten overstaan van de commissie uit de afgegane raad, Pettinga, Albada en de Boer, hebben overgenomen het boelgoedontvang. Uiterlijk alles in orde, maar de tijd zal leren of er a-buisen, misstellingen of deficits van de penningen hebben plaatsgehad, 23 dec 1802. (GAH49); bij de president is door een klager een half roggenbrood gebracht, niet houdende het verplichte gewicht. Wellinga is met L.A., mede raadslid. alsmede de 2e commissaris van het bakkersgilde, de burger Roelof van Dijk (aangeziende 1e commissaris IJ. Rodenhuis afwezig was), naar het huis van Bauke Thomas gegaan. Hebben brood gewogen en 23 halfbroden te licht bevonden. Naar aanleiding hiervan zal broodweging plaatsvinden bij alle bakkers. Wellinga en L.A., geassisteert door de commissaris R. van Dijk hebben dezelfde dag alles nagewogen en welbevonden, behalve bij Thomas Baukes, die 5 halfbroden had die te licht werden bevonden. Thomas Baukes en Bauke Thomas voor deze keer gedelibereerd van de boete, doch de broden worden geconfisceerd, vr. 20 mrt 1801. (GAH47); voor voorbereiding voor de constitutionele gemeentebestuursverkiezing, zoals zegeling lokalen en alles wat verder ter stemming nodig is, wordt een commissie samengesteld, bestaande uit Paulus de Boer en L.A., ma. 23 mrt 1801. (GAH47); Gebr. Pettinga, die nooit eerder verantwoording heeft afgelegd over de administratie van de correspondentiebeurs, krijgt uitstel tot ma. 13 apr 1801 om de zaak in orde te maken. Sekretaris IJpe Feddema en burger L.A. nemen zitting in deze commissie, 1 apr 1801. (GAH47); L.A. en Marten Bos benoemd om namens de stad mee te procederen tot de stemming van Dijksvolmachten onder het dorp Almenum, ma. 13 apr 1801 (GAH47); L.A. en Marten Bos worden in een commissie benoemd om, wanneer zulks nodig is, plannen te formeren tot het arresteren van Juvert Lievers, lang van postuur, hebbende een kromme neus, zijn rechterbeen wat buiten omgekromd gekleed met een peper en zoutkleurige rok, waaronder een blauwe Friese kiel, met zwarte strikjes op de schoenen, voorgevende geb te zijn uit Nassau, doch bekend binnen alle herbergen in Leeuwarden, 16 apr 1801 (GAH47); Joukje Rintjes huwt met Pieter Hendriks, in plaats van Aaltje Pas, aangesteld tot kamerbodinne op lasten, plichten, profijten, gehoorzaamheden en instructie. Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van president L.A., do. 30 apr 1801. (GAH47); in plaats van Douwe Pieters aangesteld de old beurtschipper Jan Foppes Porten onder conditie van betaling van f. 1:0:0 per week aan zijn voorganger Douwe Pieters tot zijn overlijden. Legt de eed van getrouwigheid af in handen van president L.A., ma. 11 mei 1801. (GAH47); L.A. en P.J. Coulbout benoemd in de commissie der financien; L.A. en G. Pettinga tot politie zuidoost; L.A. en P. de Boer tot commissie van de wachtrollen, vr. 15 mei 1801. (GAH47); stemming over benoeming van een nieuwe raads-of gerechtsbode naast Jan de Boer in plaats van de ovl Frans Boekhout. Age Jelles Agema wordt gestemd door Marten Bos en Gebr. Pettinga en Jacob de Boer door L.A., Paulus de Boer, P. Coulbout en P. Wellinga; legt direkt in handen van Paulus Wellinga de eed van getrouwe waarneming af. Gebr. Pettinga verklaart dat hij tegen de benoeming is, omdat Jac. de Boer niet de vereiste leeftijd van 20 jaar heeft bereikt, ma. 1 jun 1801. (GAH47); request ingediend door Pieter Huidekoper, Pieter van Arum, R.W. Meintz, IJ. Hoornstra, Jan W. Douwes, G. Akkringa en L. Spannenburg, allen houtkopers. Naar aanleiding van ingediend request wordt door L.A., P.J. Coulbout en sekretaris IJ. Feddema aan het gemeentebestuur geadviseerd. Inhoud request: verlaging van de rente van 3 1/2% naar 3% van het verkochte in veiling ten behoeve van de boelgoedontvanger. In Stavoren is het 3% en in Langweer zelfs 2 1/2%. Voor de noodzakelijke instandhouding van de houthandel is rente-verlaging nodig. Gemraad akkoord tot verlaging naar 3%, waaronder de kleine onkosten van het drukken der nummerboekjes advertentiegelden in de couranten en het oproepen bij de veiling, do. 11 jun 1801. (GAH47); L.A. en Paulus de Boer worden in een commissie benoemd, belast met het onderzoek of er (naast die van Jelle Jacobi) ook andere societeiten of besloten gezelschappen bestaan, welke van de consumpties der wijn het verhoog der Stads impositie, waarmee de kasteleins en koffijschenkers bezwaard zijn, niet betaalden, do. 31 dec 1801. (GAH47); Pieter Broers Blom en Jan Willems van Valsch zijn beiden misleid en bedrogen door een kwalzalveres, die zich in de stad ophield en geneeskundige praktijken uitoefende. Uit een ingesteld onderzoek door L.A. en sekretaris Feddema, dat zij zelf hadden verzocht om over hen te praktizeren, zodat het hun eigen schuld is, dat zij zijn misleid. De kwakzalveres Maria Theresia Waltman, huisvrouw van Pieter Rothermel, wordt verboden alle geneeskundige praktijken in de stad. Moet de stad onmiddellijk verlaten, zodra de stand van het open water dat toelaat, za. 16 jan 1802. (GAH47); L.A. en Marten Bos, commissarissen, gesterkt met IJ. Rodenhuis en van Dijk, keurmeesters van het voormalige bakkersgilde, hebben gekontroleerd bij mr. bakker Abe Hilwerda en 27 halfbroden gevonden, welke op verre na niet hun gewicht kunnen houden. Hilwerda wordt ontboden, de broden geconfisceerd en Hilwerda beboet met f. 6:0:0, do. 8 apr 1802. (GAH47); L.A. en P. de Boer hebben een onderzoek ingesteld naar het algehele beloop der inkomsten der boden naar aanleiding van een ingediend verzoek om gratificatie voor extra diensten door de boden Frans Boekhout en Jan Hendriks de Boer, 3 feb 1800; zie F. Boekhout en J.H. de Boer, 3 feb 1800. (GAH46); makelaars Stroband en de Vries herhalen verzoek tot instellen van commissie tot het nagaan en reformeren der instructie voor de makelaars; wordt bij pluraliteit gedecerneerd aan P. de Boer en L.A., 20 feb 1800. (GAH46); L.A. wordt verzocht de inning der belasting op het rundvee op zich te nemen; gaat akkoord. Inning is bestemd voor formering van een fonds om de runderpest te bestrijden. Veehouders moeten 2 stuivers per beest van 2 jaar en ouder betalen en 1 stv voor elk beest onder de 2 jaar. L.A. zal elke vrijdag in mrt op het stadhuis vaceren om de penningen te innen, ma. 2 feb 1800 (GAH46); wachtgeldophaalder Rinia Gonggrijp aan te stellen over de verdere administratie der Wachtgelden, op gelijke voordelen en lasten, zoals die bij H. Strooband zijn geadministreerd geweest, over welke administratie L.A. zich als borg heeft gesteld, do. 2 jun 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 48, 1 mrt 1804; op de pui van het gemhuis wordt bekendgemaakt inzake het dienen bij de gewapende burgerwacht en van de inschrijving daartoe. Eronder vallen: zodanigen, welke 18 jaar oud, en gehuwd zijn- de geen 28 jaar, of ongehuwd geen 35 jaar ten vollen hebben bereikt (en niet geregistreerd zijnde) bij dezen worden opgeroepen, om zich op het stadhuis te sisteren, teneinde hen tot de dienst der burgerbewapening te laten inschrijven. Tot registratie zijn benoemd: L.A. en Marten Bos; als assistenten gecommitteerd Marcelis Tamboezer en Arjen Oostendorp. Verzuim tot inschrijving beboet met 12 Caroliguldens en andermaal geciteerd, doch bij herhaalde weigering of verzuim tot 3x toe, de laatst verbeurde boete telkens wordt verdubbeld. Geen attestaties van lichaamsgebreken zullen worden aangenomen of gerespekteerd dan die door de chirurgijn-majoor van het bataillon J.C.N. Moensch, zijn gepasseerd, 9 dec 1800. (GAH46); ontvangt van het gemeentebestuur f. 74:4:0 ter saeke geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 13 (GAH1142); een nog onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis inzake kleding over 1810: f. 12:5:0 (GAH1142); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennis des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije. Was getekend: IJpe Feddema, L.A., Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm: Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch, 31 dec 1801 (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 108:13:0 voor verwen en glasemaken, 31 dec 1805, quit. no. 2 (GAH1138); id. f. 72:13:0 6jan18 07, quit. no. 10 (GAH1139); id. f. 45:12:0, 6 jan 1808, quit. no. 9 (GAH1140); id. 31 dec 1808, quit. no. 83 (GAH1140); id. f. 129:19:0 ter Saeke kleedbaare waeren, 10 sep 1806, quit. no. 21 (GAH1138); id. f. 183:10:0, 13 jan 1807, quit. no. 4 (GAH1139); id. f. 131:9:0, 8 jul 1807, quit. no. 7 (GAH1139); id. f. 184:12:0, 9 jan 1808, quit. no. 6 (GAH1140); id. f. 309:9:0, 30 jun 1808, quit. no. 16 (GAH1140); id. f. 122:12:0, 22 dec 1808, quit. no. 28 (GAH1140); id. f. 234:1:0, 8 sep 1809, quit. no. 21 (GAH1141) id. f. 35:4:0, 30 dec 1809, quit. no. 31 (GAH1141); AAN: de Commissie, tot de Administratie der Finantien in het voormalig Gewest Friesland: Burgers! In gedienstig antwoord op UWL:missive van den 14e deezer, hebben wij de Eer UWL te melden, dat wij bij den ontfangst van het 1e Termijn der Heffing van 4 ten hondert, over elks bezittingen, wat moeite wij ook aanwenden, niemand konden Permoveeren welke zich tot den ontvangst dies wilde laaten Emploijeeren eensdeels om dat er in ''t geheel geen Salaris voor den ontvanger bepaald wierd, en anderdeels om dat wanneer iemand het nog al avantuuren wilde, Zulks op zich te neemen zonder eenige Verzekering of hij ooit voor zijne moeite en zorg zoude beloond worde het den zodanigen zeer beswaarlijk zoude vallen om eene Sufficiente Borge te Stellen, zoo hebben Twee Leeden van onzen Raad (namentlijk de Burgers L.A. en Gerbrand Pettinga) door minnelijke intercessie van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland, de moeite op zich genoomen, des de geheelde Raad, voor de goede bezorging der Penningen Instond, dezelven Burgers, hebben onder gelijke bepaaling, het Tweede Termijn ook ontvangen dus zullen UWL:wel gelieven te penetreeren, dat wij in ''t geheel niet tegens deeze ontvangers kunnen hebben, en het daarom dat wij hun weder verzogt hebben onder dezelve Conditie zich met den ontvangst van het 3e Termijn te willen Chargeeren het geen ook bij hun aangenoomen is, wijders dienst revenrentelijk tot UWL: narigt, dat door bovengedagte onze ontvangers, in het 1e Termijn zijn uitgegeeven 474 recipissen, en in het 2e Termijn 437, dat de overgebleeven recipissen (tot 56 stuks) van het 1e Termijn bij den ontvangst van het 2e Termijn, weder ge?mploijeerd zijn, en dat er van het 2e Termijn nog over zijn 37 Recipissen zoo als UWL:uit de volgende berekening zal geblijken, voor het 1e Termijn zijn ontvangen Recipissen 530, uitgegeeven 474, rest 56; voor het 2e Termijn 418, uitgegeeven 437, rest 37, welke onder ons zijn berustende, 20 maij 1799, P. Wellinga en IJpe Feddema (GAH45); Maandag, 10 jun 1799: voorts wierden de Burgers L.A. en de Boer gecommitteerd, omme onderzoek te doen na de klagten door Teunis Beva uitgebragt over de uitkeering van zijnen Post als Vischafslaager (GAH45); Bekendmaking: de Raad der Gemeente van de Stad HRL aan alle hunne Medeburgeren Heil en Broederschap. Doet bij deezen bekend maaken, dat er ter voldoening aan de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek de dato den 30 nov 1798 op maandag den 17 jun 1799 een aanvang zal worden gemaakt, met den ontvangst van het derde Termijn der vier prco van de Bezittingen ingevolge voorz:Publicatie geheeven wordende, en dat met deeze ontvangst zal worden gecontinueerd ''s , Maandags, Dingsdag, Donderdags en Vrijdags, den 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 en 28 jun ''s voordemiddags van 10 tot 12, en ''s nademiddags van 2 tot 5 uur. Dat de Commissie tot den ontvangst van het derde Termijn uit die zelfde Leeden van den Raad bij wien het eerste en Tweede Termijn ontvangen is namentlijk de burgers L.A. en Gerbrand Pettinga, welke een ieder Burger en Ingezeeten van deeze Stad en Jurisdictie vandien, daar voor wel zal gelieven te erkennen en te respecteeren. En ten einde dit ter kennisse van ieder Burger en Ingezeeten koomen mag, zal deeze van de Puije van ''t Huis der Gemeente worden afgeleezenen ter gewooner plaatze aangeplakt. Aldus gearresteerd en gedecreteerd op ''t Huis der Gemeente binnen HRL den 11 jun 1799. (GAH45); Voorts wierden de Burgers Gerbrand Pettinga en Paulus de Boer gecommitteerd, om naamens de Stad HRL, als Floreenpligtige mede te Procedeeren, tot de Stemminge van Volmachten, op de Vijfdeelen Zeedijken, buitendijks, wegens de Stad en de Burgers L.A. en Marten Bos, ten zelven einde weegens den Dorpe Almenum. Zijn aan de Burgers L.A. en Marten Bos navolgende acte van qualificatie gesuppediteert. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordinaris vergadert zijnde, heeft na deliberatie goedgevonden uit hun midden te benoemen en te committeeren de Burgers L.A. en Marten Bos, om namens de Stad HRL, als Floreenpligtige op morgen den 5 jul 1799, zich te vervoegen in het Wapen van Barradeel onder Almenum, bij de Stemminge tot Volmachten, op de Vijfdeelen Zeedijken, Buitendijks, en diesweegens de Stads belangens waar te neemen, en meede tot het Stemmen van Volmachten te procedeeren, en alles te verrigten, wat den aard der Zaake mede brengt, alle welke doeningen, den Raad verklaart te zullen approbeeren en bekragtigen. En zal extract deezes aan gemelde Commissie worden gesuppediteert, om dezelve te verstrekken, voor genoegzaame qualificatie. HRL, 4 jul 1799 (GAH45); ''s Nademiddags. Compareerden voor Commissarien A. en M. Bos op ''t Huis der Gemeente de gezamenlijke geinteresseerden of Contribuanten tot onderhoud der Put, op de Hoek van de kleine breede plaats bij de Huizinge wel eer door de weduwe Cornelis Annes bewoond, en is bij deselve unanim goedgevonden, alzoo aan gedagte Put eenige nodige reparatie vereischte, uit hoofde van het weinige gerijf, welke de meeste naastleegers daar van hadden om dezelve Put, met goedkeurige van de Regeeringe te dempen; het geene geaccordeert is. HRL, 4 jul 1799 (GAH45); Maandag den 8 jul 1799. de raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, heeft na deliberatie goedgevonden, uit hun midden te committeeren, en te authoriseeren de Burgers L.A. en Marten Bos omme naamens en van weegens de Stad HRL als Floreen Plechtige onder den Dorpe Almenum zig te vervoegen bij de Stemminge tot eene Generaale Ontvanger der Floreen en het geene daar aan, verder mag gehegt zijn, voor het District Barradeel op de tijd en plaatze waar zulks in het zelve District volgens gedaane bekendmaakingen staat te geschieden, en tot dezelve Stemminge tot Ontfanger Generaal der Floreen etc. meede te Procedeeren en helpen Procedeeren alles doen en verrigten, wat den aard der Zaake mede brengt, alle welke handelingen den Raad verklaart te zullen approbeeren en bekragtigen. En zal Extract van dit geresolveerde aan dezelve Commissie worden gesuppediteerd, om hen te verstrekken voor acte van Authorisatie. (GAH45); ''Woensdag den 10 jul 1799 ''s avonds Seven uuren. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den Praesident L.A. aan de Vergadering gecommuniceerd dat de Directeuren der Catoen Spinnerij aan hem hadden te kennen gegeeven, dat gedagte Spinnerij uit hoofde van gebrek aan Materiaalen zoude moeten Stilstaan, en dat zij geene penningen voor handen of bij Cassa hadden, om dezelve te kunnen aankoopen en verzogten dat hier in mogte werden voorzien. Waar over gedelibereerd zijnde, wierde uit Consideratie der noodzakelijkheid om dit nuttige werk waardoor de kinderen van veele behoeftige Ingezeetenen nog eenige Verdiensten trokken, In Train te houden, goedgevonden om aan de directeuren van dezelve Spinnerij een renteloos opschot uit de Correspondentiebeurs te geeven, van Drie a Vier hondert Car. Guldens nadat zij zouden benodigt zijn, en ten dien fine ordonnantie op den Burger Pettinga te slaan.'' (GAH45); Donderdag den 11 jul 1799 ''s avonds. Compareerden voor Commissarien L.A. en Wellinga op ''t Huis der Gemeente de gezamentlijke geintresseerden of Contribuanten, tot het diephouden der Zoutsloot bij de Keeten van Hijlke Hanekuijk welke eene uitdieping of Leijking vereischte, en is bij dezelve geintresseerden unanim beslooten, om dezelve Sloot, voor dit maal te laaten uitslotten, zijnde voor ditmaal de bezorging en schikkingen overgelaaten aan de ordinaris gecommitteerden tot ''t Leijken van ''t zelfde diept. (GAH45)
S Albada ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 297:18:0 ter Saeke kleedbaere Stoffen, 22 may 1806, quit. no. 17 (GAH1138)
Trintie Albada ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als meede-voogdes f. 50:0:0 ter naeder verantwoording, 30 sep 1806, quit. no. 6 (GAH1138)
Cornelis Albarda geb 1797, huw.get. bij J. Albarda en A. Westra, broeder bruydegom, griffier bij het vredegerecht in kanton Hindeloopen, wonende te Workum, zv Hendrik Jans Westra, en Dieuwke Pesma; BS huw 1819
Cornelis Johannes Albarda geb 4 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL, zv Johannes Albarda en Mintje van der Meulen
Gerlofke Johannes Albarda geb 5 aug 1787, ged 28 aug 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes Albarda en Mintje van der Meulen
Jakomina Johannes Albarda geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Johannes Albarda en Mintje van der Meulen
Jan Albarda huwt met Dieuwke de Schiffart, kinderen: Titia Johanna A, geb 1762 Ferwerd, Henricus A., geb ... , Horatius A, geb ... , Johannes A, ... , Willem, geb ... , Cornelia A, geb ...; BS ovl 1812; 1841 overlijdens
Jan Albarda geb 12 jun 1791 HRL, huwt met Anna Westra op 4 mei 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 18 en 25 apr 1819, ontvanger van het regt van registratie, huw.get. bij G. Pettinga en J. Westra, schoonbroeder bruid. 1822, zv Johannes A., en Mintje vd Meulen; BS huw 1819, huw 1822, regattdv1826-1893; komt voor op lijst: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, in 1827 onder nrs 21 en 22; id. 1828 onder nr. 1, op naam van Titia Frieswijk ingeschreven, grootboeknr. 2857, deel 4: rente 32 Caroliguldens; id. 1829, no. 72; id. 1830, no. 59; id. 1831, no. 44, id. 1832. no. 26, id. 1828, onder no. 4, op naam van Johannes Albarda, grootboek nr. 4567, deel 6: 16 Caroliguldens; id. 1829, no. 73; id. 1830, no. 60; id. 1831. no. 37; id. 1832, no. 27; geb 12 jun 1791, ged 10 jul 1791 Grote Kerk HRL, zv Johannes Albarda en Mintje van der Meulen
Johanna Titia Albarda ook als: Titia Johanna Albarda; geb 3 okt 1762 Ferwerd, ovl 10 jan 1841 HRL, huwt met Willem Sandt van Nooten op 13 mrt 1791 te St Annapar., komt van St. Annaparochie, zv Jan A., en Dieuwke Schiffart; BS ovl 1841; regattdv 1826-93; in 1839: Titia Johanna, oud 77 jaar, geb Ferwerd, wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839; geb 3 okt 1762, huisvrouw van Willem Sant van Nooten, ovl 10 jan 1841; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, in 1827 onder nrs. 23 en 24; id. 1828 no. 15, op eigen naam in het Grootboek ingeschreven, grootboekno. 628, deel 1: rente 70 glds; id. 1829 no. 3; id. 1830 no. 61; id. 1831 no. 36; id. 1832 no. 29; id. 12 feb 1833 no. 14; id. 31 jan 1834 no. 23 id. 17 jan 1835 no. 24; id. 19 jan 1838 no. 62; id. 9 feb 1837 no. 68; id. 5 mrt 1838 no. 75; id. 2 feb 1839 no. 73; id. 20 jan 1840 no. 68; id. 22 feb 1841 no. 16; id. 1828 no. 16, grootboek boeknr. 4766, deel 7: rente 35 glds, id. 1829 no. 74; id. 1830 no. 55; id. 1831 no. 43; id. 1832 no. 28, id. 12 feb 1833 no. 13, behoort aan de heer Albarda te Bolsward: 35 Caroliguldens; id. 31 jan 1834 no. 22; id. 17 jan 1835 no. 23; id. 19 jan 1836, no. 61; id. 12 jan 1837, no. 1; id. 5 mrt 1838 no. 74; id. 2 feb 1839 no. 74; id. 20 jan 1840 no. 67; (doorgehaald in het grootboek, maar abusievelijk gedaan; de persoon op wiens lijf de lijfrente gevestigd is is nog in leven en de houder van het certificaat is de heer Andrae, inspekteur te Leeuwarden); id. 15 jan 1839 no. 12 de weduwe f. 300:0:0 pensioen; id. 27 jul 1839 no. 107; id. 31 dec 1839 no. 117; id. 2 jul 1840 no. 91; id. 4 jul 1838 no. 95
Johannes Albarda doctor in 1790; doctor, lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: 100. :0 -(GAH650); lijst ingezetenen 8e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; jaar ? (GAH650); huwt met Mintje vd Meulen, zv Jan A., en Dieuwke de Schiffart, vrederechter van het kanton Bolsward in 1819, wonende te Bolsward 1812, kind: Jan A., geb 1791 HRL; J.A. van Franeker en Mintje van der Meulen, van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 aug 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Gerlofke Johannes Albarda, geb 5 aug 1787, ged 28 aug 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jakomina Johannes Albarda, geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jan Johannes Albarda, geb 12 jun 1791, ged 10 jul 1791 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Johannes Alberda, geb 28 nov 1792, ged 18 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Johannes Albarda, geb 4 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL; afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de Vergaadering van de Magistraat en gecommitteerde vroedschappen op den Raadhuyze binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptien van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en de Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens de secretaris. Was getekend IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Sijbout Hoornstra, Albert W. Bakker, D. (?) Wassenaar, R.W. Meintz, H.R. Binksma, Klaas Heins, J. (?) Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, J.A., A.J. Conradi, 22 dec 1789. (GAH1121); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Albert W. Bakker, Sijbout Hoornstra, D. (?) Wassenaar, R.W. Meintz, H.R. Binksma, Klaas Heins, J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, J.A., A.J. Conradi, 22 dec 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:0:0 terzaake geleverde zout quit. no. 68, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 29:8:0, quit. no. 43, 16 dec 1791. (GAH1123); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, Y. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, Sijbout Hoornstra, Sijbren P. Molenaar, H. de Waart, J.A., Jan vd Veen, 29 dec 1790. (GAH1122); de Weledel Gestr. Heer Adam Coenraad Helbach, luitenant in het eerste Bataillon van ''t Regiment van Luitenant Generaal van Brakel in guarnisoen te Haarlem en Weledele Vrouwe Johanna Clara van Andringa van HRL, zijnde de aangaave deezer huiwelijks Proclamatien geschied door dr. J.A., onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 4 jul 1794; ondertrouw HRL; bezit een overdekte wagen, belasting f. 12:0:0, 2 mei 1795, 16 jun 1797, 14 jun 1799 (GAH650); bezit een chais met 2 Paarden, belasting: f. 7:0:0; 1798. (GAH650); id. opnieuw vermeld: 15 aug 1798. (GAH650); een open waagen, belasting: f. 7:0:0, 16 jun 1802. (GAH650); heeft twee huisbedienden, extraord. belasting: f. 2:0:0, mei 1802, agtste quartier, huisnr. 199. (GAH650); Weduwe heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, mei18 02, mei 1803, mei 1804, mei 1805, sevende kwartier, huisnr. 158. (GAH650); weduwe op lijst ingezetenen 2e quartier, links: . -8:0, rechts: . -15 :0; jaar ? (GAH650); medelid van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafse Volks; koopt van Karst Pieters een huizinge voor 120 Caroliguldens op 7 feb 1801; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd hooi ten dienste van de Stad, 13 apr 1796: f. 130:10:0; heeft zijn huis verkocht op de Zuiderhaven onder voorwaarde dat het gesloopt wordt, 31 mei 1804 (GAH50); Fokke Jans wordt verboden het huis te slopen op de Zuiderhaven N.Z. bij de Zuiderbrug dat hij gekocht heeft van doctor J.A., 11 jun 1804 (GAH50); P. de Boer meldt dat de bijna 100-jarige Harmen ... , die vroeger turf placht te kopen voor de zoutbranders, in zeer behoeftige omstandigheden verkeert. Oude Harmen ... heeft opgegeven dat de drost J.A. gehouden is, wekelijks 3 Caroliguldens ondersteuning te geven, doch waarvan slechts 6 Caroliguldens voor het gehele jaar zijn betaald. P. de Boer stelt voor enige ondersteuning te geven uit de Correspondentiebeurs; Gemraad akkoord; krijgt 1 Cargld per week. In okt verlenging van de ondersteuning, 20 sep 1804 (GAH50); betaalt aan het gemeentebestuur wegens een stuk stadsland, 7 pondematen, 7 eysen en 12 roeden greide bij de Steenen Man, 1800: 56 Caroliguldens; id. over 1801; id. over 1802; id. over 1803; id. over 1804; id. over 1805; benoemd tot Drost van Bolsward en Wonseradeel. Op de nominatie voor een nieuwe scholaris voorgedragen: J. Gonggrijp, substituut sekretaris bij de maire, H.J. Westra, drost van HRL en Barradeel, en koopman J. van der Veen, 5 sep 1803 (GAH49); drost J.A. op zijn verzoek ontslagen uit zijn post als lid der scholarchen, 11 jul 1803 (GAH49); neemt klaagschrift in ontvangst van Stadsarmekamer en zal zorgen voor verdere bezorging, 2 jan 1801 (GAH47); gemraad deelt mee aan de opziener der scholen in 2e schooldistrict dat de bekwame meesters zijn: Petrus Greidanus, rector, Willem Terpstra, conrector en Wytze Feddema, Duitse meester. In het Weeshuis S.S. Teyema. College van Scholarchen (voor de Latijnse en Duitse scholen) bestaat uit de 4 predikanten A.R. Mentes, J. van Assen, J.C. Metzlar en A. Dorhout, sekretaris A.J. Conradi, en J.A., W.J. Hanekuyk en P. deketh, wo. 16 sep 1801 (GAH47); huurder greide 1800-1805; gemraad geeft, ingevolge verzoek 7 okt 1801 departm. Commissie Geneeskundig Bestuur van het departm. van de Eems, opgave van med. doctors: Simon Stijl, Anth. van Ring, J.A. Goetius Stinstra en Diedericus Nieuwbuur; Simon Stijl gepromoveerd Franeker 30 mei 1754, Did. Nieuwbuur gepromoveerd Franeker 27 jun 1790, G. Stinstra gepromoveerd Groningen 18 jul 1792, A. van Ringh is, ondanks verzoek, niet verschenen om bul of diploma te tonen; J.A. is voor enige dagen de stad uit. wo. 25 nov 1801 (GAH47); de schoolhouders en schoolhouderessen moeten bewijzen van bekwaamheid kunnen overleggen, di. 8 dec 1801 (GAH47); binnenvader van het Stads Armehuis, Hendrik Anes, met zijn vrouw worden door gemeenteraad provisioneel bedankt voor hun diensten, na hun ontslag. Houden hun tractement tot mei 1800. Burgers L. Albada en P. Wellinga cum secretaris gesterkt, de nova gecommitteerd om de rekening met de voogden der Stads Alg. Arme, bij finaal akkoord te liquideren. President-voogd Gosling Akkringa wordt verzocht een commissie uit de voogden te benoemen en met de commissie uit de Raad alle liquiditeiten te vereffenen, 14 mrt 1800 (GAH46); S. Gerlsma, lid 1e Kamer Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafsen Volks, heeft een missive gezonden aan dr. J.A., aangeboden zijnde de bons wegens het brood door Claes Jansen, mr. bakker alhier, op aanbesteding van de gemeenteraad aanbesteed, aan het garnizoen alhier geleverd. Bons worden doorgezonden aan W. van Wijk te den Haag, ma. 17 mrt 1800 (GAH46); ontvangt van de rentmeesteer van het Stadsweeshuis f. 49:13:0 voor gekogte boter, 12 jun 1792, kwit. no. 3 (GAH1124); id. f. 77:4:0 voor betaalde boter, 7 aug 1792, kwit. no. 4 (GAH1124); id. f. 98:14:8 wegens gekogte boter, 25 sep 1792, kwit. no. 5 (GAH1124); id. f. 105:14:0, 30 nov 1792, kwit. no. 7 (GAH1124); id. f. 135:14:0, 6 aug 1793, quit. no. 3 (GAH1125); id. f. 134:19:6, 10 sep 1793, quit. no. 4 (GAH1125); id. f. 133:3:4, 26 nov 1793, quit. no. 6 (GAH1125); id. f. 163:0:0 wegens twee koeyen voor ''t Weeshuis gekogt, met onkosten en slagten, 19 nov 1792, quit. no. 5 (GAH1124); id. f. 184:6:0, 26 nov 1793, quit. no. 8 (GAH1125); mede-weesvoogd, id. f. 37:16:0 ter zaake geleverde zout, 19 dec 1792, quit. no. 35 (GAH1124); id. f. 39:9:0, 30 nov 1793, quit. no. 30 (GAH1125); id. f. 42:14:0, 24 dec 1794, quit. no. 37 (GAH1126); id. f. 59:19:0, 5 dec 1795, quit. no. 43 (GAH1127); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14. en daar en tegen de gecollecteerde Duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende tien ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, IJpey, Teunis Norbruis, Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J.A., Jan van der Veen (GAH1124); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontvangen is, een summa van f. 295:9:6. en daar en tegens van de gecollecteerde duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berustende. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroiedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1794. In kennisse van des Rendants en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris, IJpe Feddema. Was getekend: H. de Waard, van Plettenberg, Frank, Albert W. Bakker, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, Menno Vink, A. Mockema, Pierre Peaux, S. Wijma, J.A., Jan van der Veen (GAH1125); Groningen, 2 jul 1799. Ingevolge het 3de Art:mijner Instructie bij het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek gearresteerd den 22 maij 1799 gelast wordende om ten Spoedigsten aan het Uitvoerend Bewind voor de draagen zodanige kundige, en ter goeder Naam en Faam Staande Perzoonen, welke het best geschikt zullen zijn tot Gecommitteerden, om gecombineerd met UL:de Inschrijvinge volgens de door den Agent van oorlog geformeerde Lijsten, te verrigten en niet genoegzaam van dusdaanige Persoonen in uw Gemeente Bestuur zijnde onderrigt, zo dient deezen om UL:aan te Schrijven, en te verzoeken om naa ontfang deezes zonder de minste Vertraaging op uwe Verantwoordelijkheid aan mij op te geeven, Zes Perzoonen onder UWL:Gemeente Bestuur, welke volgens het geallegueerde Artikel de vereischten hebben, ten einde ik in Staat gesteld worde, om daar uit de benodigde Persoonen ter UWL:adsistentie aan ''t Uitvoerend Bewind ter approbatie te kunnen voordraagen, en GijL:om de registratie volgens het 3de Hoofdeel van ''t Reglement voors:de gewapende Burgermacht zonder Vertraaging te beginnen waar van na goedkeuring derzelver aan UL:terstond zal worden kennis gegeven terwijl ik teffens ook verwagt, een opgaave van een Doctor en Chirurgijn onder UWL ressort wonagtig. Heil en Broederschap, C:C:Emmerij. Verzoeke het antwoord ten Spoedigsten te bezorgen onder Couvert aan de Secretaris van ''t departementaal Bestuur M:Salverda te Leeuwarden. Waar over gedelibereerd zijn is beslooten, deeze aanschrijvinge de facto te beantwoorden, en ten dien fine aan den voorzeiden Collonel de volgende Ses Perzoonen op te geeven, namentlijk de Burgers: Doctor Henricus Westra, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Doctor J.A. tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn, zijnde het Antwoord van deezen inhoud: de raad der Gemeente van de Stad HRL Aan de Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht in het departement van den Eems, C.C. Emmerij. Mede Burger! ter voldoeninge aan Uwe Aanschrijvinge van den 2en deezer, geeven wij tot de daar bij bedoelde eindens aan Uw op, de Burgers: Doctor henricus Westra, Marcelus Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Dr. J.A. tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. HRL den 4 jul 1799 het 5e Jaar der Batt:Vrijheid. (GAH45); Sa. 20 jul 1799: C:S: Ingevolge ''t 14e Art. van de gemeente Bep. omtrent de Introd; van ''t Regl: zoo hebbe ik onder U ressort tot Doctor de Burger J.A. en tot Chirurgijn de Burger Andries Cup genomineert het halven versoek hier van aan hun en de gemeente hier van Kennis te geeven, bij de Registratie verzoeke bij die Burgers welke tans nog dienen de naam van de capt te zetten onder wiens Co:zij zijn om bij de organisatie de groote te kunnen beoordeelen, dit is egter alleen noodig voor een lijst welke den Col:krijgt. Waarop beslooten is Conform dies te handelen. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. Voorts compareerden, na voorafgegaan versoek in de Vergadering van den Raad, de Burgers H. Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa, als zijnde Jacobus Germans nog niet in de Stad, aan dewelke door den Raad nogmaals versogt wierd van de Commissie om bij de Registratie tot de Burgerbewapening, den raad te willen assisteeren tog op zig te neemen, en hun dien Burgerplicht te willen laaten welgevallendan vermits doctor H. Westra zulks op de herhaalde verzoeken van den Raad bleef weigeren hebben de overige gecommitteerden vermeend zich dan ook te kunnen excuseeren, zoo als de Medecina Doctor J.A. en de Chirurgijn Andries Cup de Commsissie tot de examinatie van de Ziektens en Lichaams gebreeken van Ingezeetenen, welke zouden vermeenen uit dien hoofde van de Burgerbewapening verschoont te konnen werden, hebben van de hand geweesen is bij den Raad beslooten hier van door navolgende missive aan het departementaal bestuur van de Eems Kennis te geeven. (GAH45); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Conformiteyt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H:Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken, en dezelve nog maal voor te houden en ten ernstigsten aan te maanen, op dezelve Commissie op zig te neemen, of anderzints hun voor de gevolgen vandien, verantwoordelijk te Stellen, bij welke gelegenheid de vier laatstgenoemde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor Henricus Westra en Menno Vellinga zulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor J.A., en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgen dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. de raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, zijn de Burgers Jacobus Germans, Claas Oosterbaan, Gosling Ackeringa, Marcelis Tamboezer, Dirk Lycklama a Nyholt en Johannes Rinsma, als den Raad zullende assisteeren bij de re-gistratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor J.A., en de Chirurgijn Andries Cup, op ''t huis der gemeente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der Registratie een aanvang zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren ter Examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken van Zoodanige Burgers en Ingezeetenen, welke zouden vermeenen daardoor, van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medicinae Doctor Albarda en de Chirurgijn Cup, tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 1e aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt, S''voordemiddags van 10 tot 12, en S nademiddags van 2 tot 5 uuren en ten fine deeze Commissie die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken alsmeede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder kunnen gereed zijn, en omgebragt worden dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op Donderdag den 1sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en S nademiddags te twee uuren te weeten op Donderdag den 1 Aug voordemiddags 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdag den 2 Aug S''voordemiddags 5e en 6e quartier, S''nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. en zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers, en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (die tekst is niet opgenomen). (GAH45); NB op de Notificatie: Doctor J.A. en de Chirurgijn Andries Cup zullen ter examinatie der ziekten of ligchaamsgebreeken van Ingezeetenen welke zouden vermeenen uit hoofde van dien van de Burgerbewapening geexcuseerd te zijn, op ''t huis der gemeente te vaceeren woensdag den 31 jul 1799 voor die uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier, Donderdag den 1e aug 1799 voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt. S''voordemiddags van 10 tot 12 en Snademiddags van 2 tot 5 uuren. Wijders wierde beslooten het benoodigde getal van oproepingsbilletten tot de Registratie der Burgerbewapening bij Tjerk van Benthem te laaten drukken, mutatis mutandis, na ''t voorschrift, door het departementaal bestuur van de Eems daar af aan den Raad ingesonden en is de verdere beschikking daar over als meede omtrent het getal hoe veel opdemandeert aan de Secretaris Feddema. (GAH45); HRL den 17 Augt 1799 5de J:d:B:V. de Raad der Gemeente van de Stad HRL Aan de Collonel der Bataafsche Gewapende Burgermacht uit departement van de Eems. Mede Burgers ! Wij hebben hierneevens Zeer gedienstig de eer aan UW in te Zenden, een dubbel Stel Lijsten van de Registratie tot de Burgerbewapening binnen onze Plaats, namentlijk een Stel, Welke aan de beide kanten getrokken Zijn, en een Stel Welke aan een kant getrokken is, alles Conform het 5de Poinct UWer aanschrijvinge. Mede Voegen Wij hier bij de Attestatien, in dier voegen dezelve aan de Commissie tot de Registratie Zijn geproduceert. Wij hebben nadat de Commissie die tot UW afgezonden Waar, geretourneert Was, den Medicine Doctor Albarda en den Chirurgijn Cup daar over Verstaan, dan de Eerstgemelde heeft ons met redenen Welke Wij betuigen moeten, dat niet ongefundeert Waaren te kennen gegeeven, dat hij vermeende geene vrijheid te hebben, van de kwaalen en Ligchaams gebreeken, van die Perzoonen Welke door hem gevisiteerd Waaren, aan de Commissie tot de Registratie te mogen openbaaren, egter dat hij daar voor Instond, en voor Zich eene Pertinente Lijst gehouden had, van de gebreken van ieder in ''t bijzonder en daar van, Wanneer Zulks bij UW begeert word, ten allen tijde Copia Wil Insenden. Wij moeten betuigen dat Wij alle Credit in gedagten Medicus Stellen, en uit dien hoofde hem ook aan UW hebben voorgedraagen gelijk mede den Chirurgijn Cup. Enfin moeten Wij nog zeggen, dat Wij geene aanmerkingen hebben gemaakt, hoewel de 11de Colom der Lijst, Zulks aan de hand geeft de redenen daar van Zijn deeze, dat Wij onkundig Zijn. Waar over dezelve Zouden moeten rouleren, voorts Zal UWe veele Perzoonen op de Lijsten aantreffen die Zich voor onwillig hebben laaten aantekenen, de denkwijze derzelve Zullen Wij UW niet behoeven te Zeggen, Zulks Consteert genoeg uit haare opgaave, hier mede Verhoopende Voldaan te hebben. Heil en Broederschap, M. Bos en IJpe Feddema. (GAH45)
Hylkje Albartus zie: Rasschen
Alberda Weduwe A. heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, mei 1802, mei 1803, sevende kwartier, huisnr. 158. (GAH650)
Albertje Sjoerds Alberda ovl voor 1850, huwt met Klaas Jans Stastra; BS ovl 1849
Cornelia Alberda won. Slooten in 1812, dv Jan A., en Dieuwke de Schiffart; BS ovl 1812
Cornelis Alberda secretaris in 1734-1741, ovl voor 1745; ontvangt van het gemeentebestuur f. 18:0:0 wegens een rekening gesterkt met quitantien, van verschot door hem gedaan bij de verhuring en landslasten van omslag, pagt en Floreen, waar uit blijkt dat 18 stuivers overig was, 27 jun 1741. (GAH1071); betaalt aan het gemeentebestuur f. 7:12:7 voor een aantal morgens land te St. Jacobi Parochie omgeslagen op 23 sep 1740 en 13 feb 1741, 11 apr 1741, aldus Cornelis Claas Schenkius (GAH1071); id. f. 12:6:12 voor 1 jaar Floreen, 27 jun 1741, St. Jac. Parochie (GAH1071); id. f. 12:3:8 voor een geheel jaar Bilpagt, 16 jun 1741, St. Jac. Parochie (GAH1071); de erven van C.A. betalen aan de rentmeester van het Stadsweeshuis, onder korting van pacht, f. 12:11:14, korting der Floreen f. 12:6:12, korting van omslag f. 7:12:8, korting van propijn f. 4:11:6, te-samen f. 37:2:8, afgetrokken van de f. 40:15:0 blijft over zuiver geld f. 3:12:8, tot betaling van 1 jaar huur van 2 morgern Billandt leggende tot Sint Jacobi Parochie, 30 mei 1742 (GAH1072); id. f. 40:15:4 onder korting van een jaar pacht f. 12:6:10, 1 jaar Floreen f. 12:6:12, van 3 omslagen f. 7:12:7, tesamen f. 32:5:13, resteert zuiver geld f. 8:9:7, 8 jun 1744 (GAH1073); weduwe betaalt f. 12:6:12 wegens Symon Jobs kind nu in het Weeshuis te HRL, voor 1 jaar Floreen, 28 apr 1744 (GAH1073); id. 10 jun 1745 (GAH1074); id. f. 41:3:0 onder korting van pacht f. 12:3:8, floreen f. 12:6:12, omslagen f. 5:1:10, tesamen f. 29:11:14, resteert f. 11:11:2, 15 jun 1745 (GAH1074); betaalt aan Cornelis Claas Schenkius f. 5:1:10 wegens de gulden de morgen de 9 feb en 25 apr 1745, omgeslagen 28 jun 1745; betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 21:8:4 wegens 1 jaar huur van 2 morgen staateland liggende onder St. Jacobi Parochie, 23 jun 1734 (GAH1064); id. pachtfloreen wegens 1 jaar huur van 2 morgens land, liggende onder St. Jacobi Parochie, 15 jun 1734 (GAH1065)
Djeuke Jacobs Alberda huwt met Bernardus Hendrik Eerdmans; Nederlands Hervormd doopregister Bolsward 1784
Dieuke Johannes Alberda geb 28 nov 1792, ged 18 dec 1792 Grote Kerk HRL, dv Johannes Alberda en Mintje van der Meulen
Henricus Alberda won. Leeuwarden in 1812, zv Jan A., en Dieuwke de Schiffart; BS huw 1812
Henricus Julius van Alberda old-secretaris van Ferwerderadeel koopt herberg ''Hof van Friesland'' in 1799; koopt een huis in 1800; koopt van Frans Baukes Fopma een huisen herberg voor 1091 Caroliguldens op 27 sep 1800; verkoopt, als houder van het reversaal, aan Jurjen Harkes van der Stok een hiis en herberg ''Het Hof van Friesland'' voor 1200 Caroliguldens op 16 mrt 1799; ovl voor 1804; enige personen hebben verzoek ingediend om bij procuratie te mogen fourneren in het 2e termijn van de thans plaats hebbende heffing. Gemraad akkoord; betreft Jan Trompetter, commies B. Mars, wed. H.J. van A., weduwe F. Dreier, weduwe ds Lemke en weduwe C. Brouwer, 28 nov 1803 (GAH49); weduwe vermeld in het nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 158, 1 mrt 1804
Horatius Alberda won. Stavoren in 1812, zv Jan A., en Dieuwke de Schiffart; BS ovl 1812
J Alberda doctor in 1744; betaalt aan H. van Theeken te St. Anna Parochie f. 12:6:10 tot betaling van 1 geheel jaar pacht wegens het Weeshuis van HRL, 4 jun 1744 (GAH1073); id. f. 12:3:8 op 10 jun 1745 (GAH1074); betaalt aan Cornelis Claas Schenkius f. 7:12:7 wegens de gulden per morgen de 26 sep 1743 en 9 feb 1744 en 10 jun 1744, omgeslagen 10 jun 1744 (GAH1073)
J Alberda weduwe lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 200:0:0 (GAH650)
Johannes Alberda lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 100:0:0 (GAH650)
O. J Alberda Jacob Lints soldaat id Compagnie van de Majoor O.J.A. van Stukgard en Cornelia Dirks van Groningen met attestatie getrouwt den 6 Augusti 1748; Matthijs Romersheim, soldaat id Compe vd Majoor O.J.A. ih Regiment van Generaal-Luitenant B. Lewe, thans guarnisoen houdende tot HRL en Geeske Geerts meede tot voors. Steede koomende weegens de bruid Arent Lammerts, soldaat onder de Compe van het bovengemelde Regiment den 9 nov 1748; Matthijs Romersheim soldaat onder de Compagnie van de Majoor O.J.A., en Geeske Geerts beyde tot HRL, geproclameerd den 10, 17 en 24 nov 1748 en doen ook getrouwt
Paulus Alberda ovl 29 dec 1803 HRL, oud 72 jaar
Reinder Alberts Alberda geb 1780 Midlum, ovl 14 dec 1846 HRL, huwt met Reino Oepkes Monsma, wonende te HRL. 1842, zv Albert ... , en Akke ... ; BS huw 1842, ovl 1846, ovl 1848; oud 66 jaar, geb Midlum, wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Titia Johanna Alberda zie: Johanna Titia Alberda; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als meede voogdes van het Weeshuis f. 50:0:0 tot nader verantwoording, 13 feb 1810, quit no. 1 (GAH1142); id. 6 nov 1810, quit. no. 26 (GAH1142); id. 11 apr 1809, quit. no. 20 (GAH1141); huwt met Willem Sandt van Nooten, kind: Dieuke Willems Sandt van Nooten, geb 20 aug 1793, ged 17 sep 1793 Grote Kerk HRL; kind: Agatha Margaretha Sandt van Nooten, geb 29 nov 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL; de Burgemeester der Stad Gorinchem, als provisioneel belast met het werk van den Burgerlijken Staat, certificeerd mits deze dat de Trouwbeloften die er bestaan tusschen de Heer Johan van Borcharen, Secretaris dezer Stad Gorinchem, oud Agt en twintig jaaren, meerderjarige zv Johan Hubert Gerard van Borcharen en Johanna Petronella van Bleyswijk, - en Mejuffrouw Dieuke Sandt van Noten, oud twee?ntwintig jaaren, wonende te HRL, meerderjarige dogter van Willem Sandt van Noten en T.J.A., -op Zondagen den 28 apr en den 5de Mei dezes jaars, binnen deze Stad Grinchem zijn afgekondigd en er geene verhinderingen tegen hun voorgenomen Huwelijk, ter onzer kennisse zijn gebragt, -Gorinchem den 7 mei 1816; Wij ondergetekenden Willem Sandt van Nooten & T.J.A. Egtelieden, Verklaren bij dezen te Consenteeren in het Huwelijk van onse Dogter D:Sandt van Nooten, met J:van Borcharen. HRL den 3 May 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Twintigste aug is geb Dieuke dv Willem Sandt van Nooten en van T.J.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 mrt 1816
Willem Alberda won. Marrum 1812, zv Jan A., en Dieuwke de Schiffart; BS ovl 1812
Dirk Albers ruyter onder ''t Esquadron van de heer ritmeester Asbeek van Leeuwarden ende Baukjen Sijbren van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van der Werff, goede bekende, 27 nov 1790; ondertrouw HRL; D.A. en Baukje Sibrens, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 dec 1790 HRL, en zijn op order van de Pres. Burgemeester getrouwd den 17 jan 1792; kind: Sijbren Dirks, geb 15 nov 1792, ged 4 dec 1792 Grote Kerk HRL
Aafke Alberts ged 8 okt 1747 Grote Kerk HRL, dv Albert Jacobs en Meinsje Gerrits
Aafke Alberts ovl 28 may 1788 HRL, oud 30 jaar; ged 3 jan 1758 Grote Kerk HRL, dv Albert Clases en Janke Uilkes
Aaltje Alberts zie: Draaisma
Aaltje Alberts Geextraheerd uit het Doopboek der Hervormde Gemeente te Workum. Albert Jans en Hotske Jacobs, egtelieden hebben op huiden den 6 Novemb. 1791 alhier hun kind, geb in Workum den 19 okt 1791 laaten doopen met de naam Aaltje. Voor Extract Conform. de President Burgemeester der Stad Workum; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een van Huwelijksafkondiging in een ander Gemeente behooren tot de Huwelijks acte van Frans Dassel en A.A. dato 9 mrt 1815 op Fol. 12 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; de Schout van de gemeente Almenum Certificeert mits desen dat de Huwelijksafkondigingen van: Frans Dassel oud vijfen twintig Jaren, Werkman geb en wonende te HRL, Meerderjarige zv Pieter Petrus Dassel en Lena Roelofs (=Roedolf), en: A.A. oud drie?ntwintig Jaren, Dienstbaar geb te Workum wonende te HRL en laatste te Midlum, meerderjarige dv Albert Jans en Hotske Jacobs, Op twee onderscheiden Zondagen als op den sesentwintigste feb en vijfden mrt deses Jaars een duisend achthondert en vijftien, telkens des voordemiddags ten twaalf uuren, voor de hoofddeur van Ons huis der gemeente in Almenum hebben plaats gehad zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 7 mrt 1815
Aaltje Alberts Tjerk Ennes de Vries van Zaandam en A.A. van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 15 mrt 1778 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Zaandam om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt en zulks is 22 mrt 1778 geschied volgens van daar ontfangene Attestatie, getekent H. Brerco
Aaltje Alberts huwt met Joseph Gautier, beide van HRL, geproclameert den f. 5:12:0en getrout den 19 mei 1754 in de Westerkerk HRL; kind: Joseph Josephs Gautier, ged 29 apr 1755 Grote Kerk HRL, moeder als Alida A.
Abram Alberts medeweesvoogd Scheltinga bet f. 123:6:10 aan de rentmeester van het Weeshuis tersaake het twede termin van ''t huys in de Bottapotekerstraat weegens A.A. die voorn. huysinge van de wees en arme voogden heeft gekoft, 9 jan 1730. (GAH1060)
Aegge Alberts geb 6 jul 1797, ged 11 jul 1797 Grote Kerk HRL, zv Albert Arends en Baukje Agges
Age Alberts geboortig van Woudsend, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, en legt de eed af in handen van burg. Hiddema, verkrijgt het burgerrecht op 30 dec 1747. (burgerboek) Jelle Jans van HRL, ende Grietie Harkes van Bolsward, koomende weegens de bruid A.A., meester schoenmaker alhier, den 25 apr 1750; ontvangt van het Weeshuis f. 2:14:0 terzake het touwen van 9 schootsvellen ten behoeve van het Weeshuis, kwit. no. 8, 2 aug 1757 (GAH1086); president-voogd T. Radsma betaalt f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Rients Harings met schoenmaken bij A.A. verdiend, 24 jul 1753 (GAH1082); id. f. 7:0:0 aan dito door de weesjongen Tjerk Holsum (ook: Taak Holsten), in 10 weken met schoenmaken bij A.A. verdiend, voor dat hij uit het Weeshuis was gelopen, 24 jul 1753 (GAH1082); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:14:0 terzake van enig schoenmakersgereedschap ten dienste van het Weeshuis, 13 mrt 1753, kwit. no. 9 (GAH1082); president-voogd Jan Breton betaalt f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Rients Harings met schoenmaken bij A.A. in 1 jaar verdiend, 3 sep 1754 (GAH1083)
Ajen Alberts ged 20 okt 1743 Grote Kerk HRL, zv Albert Jacobs en Mensjen Gerrits
Akke Alberts van Franeker, huwt met Sikke Douwes van der Werf, van HRL, geproclameerd de 18-25 aug en de 1 en getrout met Attestasie de 8 7 ber (= september) 1771
Albert Alberts zie: Sluik
Albert Alberts A.A. van Pingjum ende Rinske Jeppes van HRL, hebbende den bruidegom wegens de bruid genoegzaame last vertoond, 4 may 1793; ondertrouw HRL; A.A. van Pingjum en Rinske Jeppes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pingjum en aldaar, na vertoonde attestatie, getrouwd
Ale Alberts zie ook: de Wilde; Aale A., geb 27 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL, zv Albert Egberts en Antje Sibes; Ale A., geb 10 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL, zv Albert Egberts en Antje Sybes
And(e)le Alberts geb 22 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL, zv Albert Andles en Maartje Eelkes; geb 1 mrt 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Albert Andeles en Maartje Eeltjes; geb 20 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Albert Andles en Maartje Eeltjes; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 50:0:0 verdiende Loon van A.A., 27 may 1807 (GAH1139); id. f. 30:2:0, 31 may 1808 (GAH1140); id. f. 24:0:0, 21 jul 1809 (GAH1141)
Andries Alberts ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 24 1/2 schouw turf aan de Voorwacht 3 Caroliguldens en 19 stuivers het schouw, 9 okt 1748: f. 95:15:8; id. 18 schouw en 3 korven aan het Stadstimmerhuis 4 Cargld het schouw, 4 dec 1748: f. 72:6:0; id. 22 3/4 schouw 3 Caroliguldens en 14 stuivers het schouw, 6 nov 1752: f. 84:4:0; turfleverancier, ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 95:19:0 wegens 22 schouw en 34 korven turf door hem in het Weeshuis geleverd, 3 sep 1748, kwit. no. 7 (GAH1077)
Anke Alberts zie: Sluik
Anne Alberts kind: Lieuwkje Annes, geb 13 aug 1797 in onegt, ged 22 aug 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Anne Alberts en Tetje Lieuwes, nu echtelieden
Anne Alberts lijst ingezetenen 2e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Anne Alberts huwt met Antje Jans op 8 apr 1804 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Anne Alberts A.A. en Yntje Douwes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 nov 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antje Alberts zie: Sluik
Antie Alberts en Gerrijt Lammerts, beide van HRL, huw.aang. 26 nov 1734 HRL, Comende voor de bruid Harmen Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Antje Alberts ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL, dv Albert Floris en Maartje Simons
Antje Alberts dienstmaagd; Ruurd Jans Builand koopt van Maartje Simons, wed. van Albert Floris voor de helft en A.A., meerderjarige dienstmaagd, benevens Siemontje Alberts, gesterkt met haar man Gerben Jelles als erfgenamen van haar vader Albert Floris voor de andere helft, een huizinge voor 120 Caroliguldens en 5 stuivers op 10 jul 1802
Antje Alberts geb 14 feb 1768 HRL, ovl 18 mrt 1820 HRL, huwt met Pieter Klazes Visser; BS ovl 1820, ovl 1838
Antje Alberts Sjoerd Sippes en A. A, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL
Arend Alberts geb 26 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL, zv Albert Arends en Baukje Ages
Aukje Alberts zie: Goedkoop
Baukje Alberts ovl 28 jan 1805 HRL, oud 76 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 78; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Baukjen Alberts ende Cornelis Cornelis beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom de proc. Pesma en weegens de bruyd de fiscaal Dreyer den 15 jun 1748; huwt met Cornelis Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd den 16, 23 en 30 jun 1748 en den 2 jul getrouwt in de Westerkerk HRL
Baukien Alberts huwt met Jan Anes, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 nov 1759
Baukje Alberts huwt met Adam Snats, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763
Befke Alberts ovl voor 1829, huwt met Douwe Sijswerda; BS huw 1828
Beitske Alberts geb 26 nov 1783, ged 23 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Albert Paulus en Tryntje Jakobs
Berent Alberts Jurjen Jans van HRL, ende Anna Jansen uit Munterland, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit B.A. ; huw.aang. HRL 1738
Beernt Alberts en Ajsabella Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 20 jul 1735 HRL, komende voor de bruid Hendrik Caspers (??), desselfs Vader; huw.aang. HRL 1735
Beerent Alberts mogelijk een broer van Hendrik Alberts; B.A. van HRL. ende Lijkeltje Pieters van Tzummarum, koomende weegens de bruid Jan Caspers en vertoonde de bruydegom attestatie dat de geboden tot Tzummarum wettig waeren aangegeeven, 8 aug 1744; komt van HRL, huwt met Lijkeltje Pieters van Tzummarum, geproclameerd den 9, 16 en 23 August. 1744 getrouwt de 30 dito; Frans Willems Carel van HRL, ende Lijsbert Willems Hoextra mede van HRL, koomende wegens de bruid B.A. met vertooninge van ''s bruids vaders consent 29 May 1745
Beernd Alberts Wessel Gerrits ende Antie Jans beide van HRL, koomende voor de bruid B.A. mr. bontweever, 7 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL; mede-weesvoogd F. Schotsman betaalt aan het Stadsweeshuis f. 40:0:0 wegens dat de weesjongen Robijn Johannes bij B.A. met weven verdiend had, 3 aug 1734 (GAH1064); rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt van B.A. f. 42:10:0 terzake door de weesjongen Robin Johannes met weven verdiend bij B.A., 2 aug 1735 (GAH1065); mede-weesvoogd Junius Alema betaalt f. 44:2:0 door de weesjongen Robin Johannes bij B.A. met weven verdiend had, 6 aug 1737 (GAH1067) mede-weesvoogd R. Blok betaalt f. 47:10:0 aan dito door de weesjongen Robijn Johannes met weven bij B.A. verdiend, 6 aug 1738 (GAH1068); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 22:13:0 terzake weversgereedschappen door hem aan weesjongens geleverd, 5 aug 1749 (GAH1078)
Betting Alberts zie ook: de Boer; ged 7 okt 1766 Grote Kerk HRL, zv Albert Betting en Antie Jogchems; B.A. en Pietje Jans Schaafsma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd 12 dito; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805. (GAH650); schipper, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 135, 39 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Bouwe Alberts huwt met Aafke Tjeerdts, kind: Meindert Bouwes, ged 25 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Bouwe Alberts ovl 17 nov 1727 HRL, oud 33 jaer
Bouwe Alberts ovl na 1822, huwt met Hijke Haukes, kind; Albert Bouwes Hoeksma, geb 1795 Berlikum; BS huw 1823, ovl 1859
Bregtje Alberts geb 1786 ... , ovl 4 okt 1826 HRL, huwt met Jan Klazes Bierma; BS ovl 1826; geb 7 mrt 1785, en Reinder Alberts, geb 26 okt 1782, beiden ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL, dv Albert Reinders en Akke Pieters
Chatarina Alberts huwt met Jan Amzing, kind: Wibbina Jans Amzing, ged 25 feb 1749 Grote Kerk HRL
Cornelis Alberts zie: Boonstra; geb 14 mrt 1811, ged 31 mrt 1811 Grote Kerk HRL, zv Albert Tomas en Trijntje Cornelis
Cornelis Alberts ovl voor 1812, huwt met Hiske Jacobs, indertijd echtelieden te Sneek, kind: Gepke Cornelis de Jong, geb 1780 Sneek; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1852
Corneliske Alberts huwt met Jan Berends Rinkema; BS ovl 1841
Dieuwke Alberts Duuwke A., ged 17 mei 1763 Westerkerk HRL, dv Albert Jacobs en Zijke Isacks; geb 1765 HRL, ovl 8 mrt 1828 HRL, huwt met Pieter Cornelis Bleeker; BS ovl 1828; Pieter Kornelis van Almenum en D.A. van HRL, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 22 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albert Pieters, geb 12 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind; Zijke Pieters, geb 13 aug 1794, ged 27 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Sara Pieters, geb 11 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Johannes Broodkorf & Sara Catharina Snijder, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan Aan Onzen Zoon Johan Adam Broodkorf Om Zich in het huwelijk te begeven met Zijke Pieters Bleeker, dienstmaagd te HRL, dv Pieter Cornelis Bleeker en D.A. Mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Negentig den dertiende aug is Geboren Zijke, dv Pieter Cornelis en D.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 nov 1815
Dina Alberts geb 13 nov 1780, ged 27 mrt 1781 Grote Kerk HRL, dv Albert Petersen en Sofia Kaudi
Dina Alberts zie ook: de Roo; ovl 7 may 1805 HRL, oud 86 jaar; huwt met Gerrijt Geerts, kind: Foekje Gerrijts, ged 27 jul 1756 Grote Kerk HRL; kind: Antie Gerrits, ged 25 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerrits, ged 19 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Albert Gerrits, ged 24 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Gerrits, ged 7 sep 1749 Grote Kerk HRL; kind: Frouwkje Gerrits, ged 24 sep 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Gerrits, ged 24 aug 1745 Grote Kerk HRL
Dirk Alberts zie: Donkel
Dirk Alberts ged 24 aug 1755 Grote Kerk HRL, zv Albert Dirks en Antje Teekes
Dirk Alberts huwt met Grijttie Simons, kind: Zijtske Dirks, ged 5 okt 1760 Westerkerk HRL
Dirk Alberts ovl 3 dec 1727 HRL, oud 60 jaer
Dirk Alberts D.A., soldaat onder de compie van capitein Evers en Wilhelmina Schrijver, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 sep 1787 HRL. en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dirkje Alberts ged 26 dec 1760 Grote Kerk HRL, dv Albert Dirks en Antie Taekes; ged 10 jul 1763 Grote Kerk HRL, dv Albert Dirks en Antie Teekes
Dirkje Alberts huwt met Tomas Johannes Smit, kind: Antje Tomas Smit, geb 30 apr 1811, ged 19 mei 1811 Grote Kerk HRL
Dirkje Alberts huwt met Bonicatius Oolgard, ovl/begr. 17 okt 1791 HRL, oud 28 jaar; Bonnifacius Ohlgaard en D.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Douwe Alberts Johan Christiaans ende Claaske Gerrits, beide van HRL, huw.aang. 4 okt 1738 HRL, komende voor de bruid D.A., desselvs Swager; huw.aang. HRL 1738
Douwe Alberts Harmen Alberts en Trijntie Abes, beide van HRL, huw.aang. 10 nov 1736 HRL, komende voor de Bruid D.A. desselfs Steevaeder; huw.aang. HRL 1736
Douwe Alberts D.A. ende Hiltie Jacobs, beide van HRL, komende voor de bruid Govert Reinders, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Douwe Alberts Harlinger schipper, burger van Dokkum op 10 dec 1611, komt van Oosterend. (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Eeltie Alberts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 70:0:0 van de Weesvoogden van het Weeshuis verdiende Loon van E.A. en Eeltie Cornelis, 9 sep 1806 (GAH1138); id. f. 70:0:0 wegens verdiende Loonen van E.A. en Gerrijt Sioerds, 5 may 1807 (GAH1139); geb 5 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL, zv Albert Andeles en Maartje Eeltjes
Elisabeth Alberts ovl voor 1835 HRL, huwt met Jurjen Jurjens; BS huw 1834
Elisabeth Alberts geb 12 sep 1807 HRL, ged 4 okt 1807 HRL, dv Albert Rentjes, en Corneliske Sijbouts; dopen Grote Kerk HRL 1807
Engeltje Alberts ged 5 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Albert Dirks en Berber Freriks
Ernst Alberts Zie ook: Haarsma; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses & Negentig den Twintigste jun is Geboren Lieuwe, zv E.A. en Jietske Germens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 nov 1815
Eva Alberts Hendrik Sijbrens en E.A. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Jansen desselvs neef den 1 May 1751; huwt met Hendrik Sijbrens, beyde van HRL, geproclameerd den 2, 9 en 16 May 1751 en doen ook getrouwt
Everdina Alberts huwt met Klaas Jans, kind: Agnieta Klaases, ged 7 apr 1749 Grote Kerk HRL
Fetje Alberts zie: de Jong
Feddrik Alberts Bote Sierks van Almenum en Dieuke Cornelis insgelijks van Almenum, huw.aang. 2 may 1733 HRL, komende Voor de bruyd F.A., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Fettje Alberts huwt met Douwe Alles, beide van Almenum, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 nov 1762; kind: Antje Douwes, ged 16 aug 1763 Grote Kerk HRL, moeder als F. Alles
Floris Alberts geb 13 aug 1778, ged 30 aug 1778 Grote Kerk HRL, zv Albert Floris en Maartje Simens
Foeke Alberts Foeke (1757), Fecke (1755, 1758), Folkert (1754); president-weesvoogd Spannenburg betaalt f. 36:0:0 aan het Weeshuis wegens 1 jaar en 2 maanden verdiend loon van metselen door F.A. bij Jurien Ockes, 4 mei 1756 (GAH1085); mede-weesvoogd Blok betaalt aan het Weeshuis f. 46:0:0 door weesjongen F.A. met metselwerk bij Jurien Ockes verdiend, 3 mei 1757 (GAH1086); president-weesvoogd Spannenburg betaalt f. 36:0:0 aan het Weeshuis wegens 1 jaar en 2 maanden verdiend loon van metselen door F.A. bij Jurien Ockes, 4 mei 1756 (GAH1085); mede-weesvoogd Blok betaalt aan het Weeshuis f. 46:0:0 door weesjongen F.A. met metselwerk bij Jurien Ockes verdiend, 3 mei 1757 (GAH1086); mede-weesvoogd Dreyer betaalt aan het Weeshuis f. 27:15:8 door de weesjongen F.A. met metselwerk verdiend bij Jurien Ockes, tot de tijd van zijn weglopen, 17 okt 1758 (GAH1087); president-voogd Jan Breton betaalt f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen F.A. bij Tjerk Jurriens in 1 jaar verdiend met metselwerk, 30 jan 1753 (GAH1082); president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen F.A. met metselwerk bij Tjerk Jurriens in 1 jaar verdiend, 29 jan 1754 (GAH1083); president-voogd Cl. Nauta betaalt f. 36:0:0 aan dito door de weesjongen F.A. met metselwerk bij Pieter Gerrardus verdiend, 4 mrt 1755 (GAH1084)
Fokke Alberts ged 13 jun 1765 Westerkerk, zv Albert Jacobs en Sijke Isaks; weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van F.A. als timmermansknegt bij Jan Ellerts, mr timmerman, 17 jun 1780. (GAH1111); id. f. 35:0:0, 11 mei 1782. (GAH1113); id. f. 145:0:0 door en aan dito, zijnde het verdiende loon van F.A., 31 jan 1786. (GAH1118)
Folkert Alberts ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Sijbren Bastiaans, voor 22 1/12 last balstenen f. 7:15:0 het last, 3 jul 1752: 171 Caroliguldens en 3 stuivers
Folkert Alberts turfleverancier; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 43:14:0 terzake 11 1/2 schouw turf door hem in het Weeshuis geleverd, 15 sep 1750, kwit. no. 9. (GAH1079)
Folkert Alberts zie: Mulder
Francina Alberts huwt met Abraham Tjallings, beyde van HRL, geproclameerd den 13, 20 en 27 May 1753 en den 3 jun getrouwt; kind: Aafke Abrahams, ged 24 jan 1764 Grote Kerk HRL, moeder als Francijntie A.
Frans Alberts geboortig van Oostfriesland, doch nu 13 jaren te Ferwerd gewoond hebbende, heeft op heden het burgerregt deser stede gewonnen onder belofte om sich alleszints als een eerlijck burger te sullen comporteren en sich des burgers lasten onderwerpen, betalende de geregtigheit daer toe staende, alles in handen van burg. Tjaerd Bouwens als Commissaris, f. 10:10:0 aan de GR, op 31 mrt 1690. (burgerboek)
Frans Alberts mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; F.A. ende Teuke Dirks beide van HRL, koomende weegens de bruid Hendrik Zacharias desselvs steevader, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Teupke Dirks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en de 5 en 12 May 1743 en doe ook getrouwt; kind: Albert Fransen, ged 9 jun 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Teupke D.
Frans Alberts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Geertje Pieters, beyde van HRL, geproclameerd den 20 en 27 desember 1744 en den 3 jan 1745 doen ook getrouwt; kind: Albert Fransen, ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Albert Fransen, ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Fransen, ged 16 nov 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje P.
Frans Alberts huwt met Mettje Izacs, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 dec 1770; kind: Isaak Franses, geb 26 sep 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Franses, geb 25 nov 1775, ged 19 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Isak Franses, geb 18 dec 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Fransen, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL
Francijntie Alberts zie: Francina Alberts
Freerk Alberts geb 3 feb 1811 HRL, zv Albert Freerks en Hendrikje Aukes; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 3 feb 1811, ged 26 feb 1811 Grote Kerk HRL, zv Albert Freerks en Hendrikje Aukes
Gatske Alberts huwt met Bauke Reinders, kind: Trijntje Baukes, geb 18 apr 1778, ged 17 mai 1778 Grote Kerk HRL
Geert Alberts van HRL, huwt met IJttie Pieters van Dronrijp, geproclameerd de f. 13:20:27 nov en getrout met attestasie den 4 dec 1768
Geertje Alberts Wij Ondergetekenden Jan Alberts Bakker, Koopman te HRL en Hidde Dirks (=Hendriks) Bleeker, Schoenmaker aldaar, Verklaren bij desen dat ons ten vollen bekend is dat Pieter Pieters is Overleden in den Jare 1765 en G.A. (deszelfs huisvrouw) in den Jare 1764. HRL 23 jan 1815
Geertje Alberts geb 4 feb 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv Albert Andeles en Maartje Eeltjes
Geertje Alberts zie ook: van der Woude; geb 29 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Albert Jans en Maatje Rinkes
Geertje Alberts van Frouwen Parochje, ovl voor 1814, huwt met Minne Vink, van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 7 ber (= september) 1771 en getrout met Attestasie den 1 okt 1771; DTB N.H. HRL. 1771, BS huw 1813; kind: Grietje Minnes Vink, geb 1773, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Minnes Vink, geb 12 dec 1777, ged 20 jan 1778 Grote Kerk HRL
Geertje Alberts geb 1760 ... , ovl 26 mrt 1813 HRL; in een schip, huwt met Jan Roelofs vd Woude, zonder vaste woonplaats; BS ovl 1813; kind: Albertje Jans, geb 27 jan 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL; e. l. te Noordwolde
Geertje Alberts huwt met Andle Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd den 6, 13 en 20 May 1753 getrouwt; kind: Albert Annes, ged 30 jan 1757 Grote Kerk HRL, vader als Anne P. ; kind: Antje Andeles, ged 5 jan 1762 Grote Kerk HRL
Geertruida Alberts zie: Puisma
Gerlof Alberts dezelfde als: Roelof Alberts; zie aldaar; president L. Spannenburg betaalt f. 22:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Jacob Harkes met blauwverven verdiend bij G.A., 5 mrt 1753 (GAH1082); president-voogd Cl. Nauta betaalt f. 33:0:0 aan en wegens dito in 1 jaar verdiend, 29 apr 1755. (GAH1084)
Gerrit Alberts zie: Bruining, de Haan
Gerrit Alberts zie: Jacob Alberts
Gerryt Alberts en Jetske Clases, beide van HRL, huw.aang. 18 may 1737 HRL, komende voor de Bruit Frans Pieters; huw.aang. HRL 1737
Gerryt Alberts en de Harmentie Jans, beide van HRL, huw.aang. 5 mrt 1735 HRL, komende voor de bruid Sijbren Jans, deszelfs broeder; huw aang. HRL 1735
Gerrit Alberts schipper, ontvangt van het gemeentebestuur wegens een vracht sponturf en expensen sampt wegens verdiende vracht voor het overvaren van de turf, 4 sep 1736: f. 243:15:8. (GAH283)
Gerrit Alberts begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 11, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gerrit Alberts ontvangt van het gemeentebestuur wegens het maken en repareren van glasen ten dienste van de stad, 25 mei 1748: 53 Caroliguldens en 1 stv; id. voor het verstellen van stadsglasen, 17 mrt 1749: f. 15:4:0; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 13:6:0 terzake reparatie van glazen in het Weeshuis, 21 nov 1752, kwit. no. 33. (GAH1081); id. f. 22:14:0 terzake het stoppen van oude en maken van nieuwglazen in het Weeshuis, 8 dec 1850, kwit. no. 3. (GAH1080); id. 17- 10:0, 20 nov 1753, kwit. no. 44. (GAH1082); id. f. 24:7:0 wegens het maken en repareren van glazen in het Weeshuis, 30 nov 1751, kwit. no. 39. (GAH1080); id. f. 2:2:0, 10 dec 1754, kwit. no. 1. (GAH1084); id. 18 mei 1735, kwit no. 22: f. 3:19:0 (GAH1065); id. 24 apr 1736: f. 3:15:0 (GAH1066); id. 28 dec 1736 kwit. no. 10: f. 10:10:0 (GAH1067); id. 15 okt 1737, kwit. no. 25: f. 8:4:0 (GAH1067); id. 1 jul 1738, kwit. no. 11: f. 6:1:0 (GAH1068); id. 23 dec 1739, kwit. no. 9: f. 3:19:0 (GAH1069); id. f. 11:18:0, 13 dec 1740, kwit. no. 1 (GAH1071); id. f. 3:17:0, 21 nov 1741, kwit. no. 23 (GAH1071); id. f. 7:14:0, 6 nov 1742, kwit. no 26 (GAH1072); id. f. 10:6:0, 10 nov 1744, kwit. no. 13 (GAH1073); id. f. 7:10:0, 23 nov 1745, kwit. no. 21 (GAH1074); id. f. 39:16:0, 22 nov 1746, kwit. no. 39 (GAH1075); id. f. 45:12:0, kwit. no. 26, 7 nov 1747 (GAH1076); id. ten dienste van het Weeshuis in het Washuis gedaan, 17 nov 1739, kwit. no. 30: f. 6:11:0 (GAH1069); id. f. 25:6:0 wegens het maken van nieuwe en het stoppen van oude glazen in het Weeshuis, 26 nov 1748, kwit. no. 36 (GAH1077); id. f. 17:7:0 wegens het verven en repareren van glazen aan het Weeshuis, 23 dec 1749, kwit. no. 3 (GAH1079)
Gerrit Alberts geb 1767, sjouwer, huw.get. bij S.B. vd Beest en T. Lammerts, wonende te HRL; BS huw 1819
Gerrit Alberts ende Claeske Jans beyde van HRL, zijnde aangevinge gedaen door de fiscaal Dreyer met vertooninge van schriftelijke last 29 nov 1749; huwt met Claaske Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 30 Novemb. en 7 en 14 1749 desemb. ook getrouwt
Gerryt Alberts huwt met Aafke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 jun 1769; kind: Aaltje Gerrits, geb 19 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Gerrijts, ged 24 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Gerryt Alberts Hendrik Jurjens Hilmer ende Claaske Jans Zeilmaker, (dv Jan Zeilmaker en Harmentie Gerrijts), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de grootvader G.A., 16 apr 1791; ondertrouw HRL
Gerritje Alberts zie ook: Louenaar; geb 22 jun 1798, ged 15 jul 1798 Grote Kerk HRL, dv Albert Pieters en Simontje Simons
Gerritje Alberts Pijter Louwsen ende G.A. beide van HRL., verklaerde de moeder soo van de bruidego m als bruid dit huwelijk het haar consent te zijn, 21 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Pieter Louwerens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22, 29 jul en 5 aug 1742, en doe ook getrouwt
Gertje Alberts huwt met Anne Pieters, kind: Trijntie Annes, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Alles, ged 10 dec 1754 Grote Kerk HRL, vader als Alle P. ; kind: Pieter Alles, ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL, vader als Alle P.
Getje Alberts zie: van der Werf
Getje Alberts weduwe van Johannes Plantinga; gemeentebestuur Leeuwarden bericht dat Jan, zv Jentje Plantinga en Trijntje IJpes, geb te HRL en ged aldaar wiens ouders beiden in 1794 zijn overleden, 5 jaar te HRL heeft gewoond en de laatste 3 jaar te Leeuwarden bij zijn grootmoeder G.A. de grootmoeder overleed 10 mrt 1801 te Leeuwarden, nalatende enige goederen. Er zijn geen andere grootouders die hem kunnen opvoeden. Nu het kind 10 jaar is, behoort het gealimenteert te worden door de Weeshuisvoogden van HRL. Verzoeken tot opname in het Stadsweeshuis te HRL. Gemraad HRL akkoord, 15 mei 1801. (GAH47)
Gosling Alberts huwt met Rintje Sijtzes, kind: Tjeerd Gosses Jongsma, geb 1804 Burum; BS ovl 1848
Grietje Alberts zie ook: G.A. Jonker; Extract uit het doopprothocol der Hervormde Kerkgemeente in de Nieuwe Pekel A., berustende ter Secretarie Van het Gemeente Bestuur. In ''t Jaar Een duizend zeven honderd en tagtig op woensdag den zesentwintigsten Van de maand Julij, is Geboren Albert, zv Harm Gerrit Stuur en Grietje Alberts en ged den 30 ste dito. Nieuwe Pekel A., den 4 Novemb. 1815
Grietje Alberts heeft een dochter: Hendrikje Poppes; G.A. werkvrouw, wonende ter dezer Stede, die nimmer gehuwd is geweest, uit welker hoofde de vader van deze Hendrikje Poppes niet bekend is; zie verder bij Hendrikje Poppes
Grietje Alberts ged 17 apr 1772 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou
Grietje Alberts huwt met Simen Jelles, kind: Jelle Simens, geb 23 may 1787, ged 26 jun 1787 Grote Kerk HRL
Grietje Alberts en Hendrik Alberts, tweelingen, geb 25 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Albert Petersen en Sofia Koude
Gryttje Alberts huwt met Jelle Willems, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mrt 1772, wonende te HRL 1817; DTB N.H. HRL. 1772, BS Franeker huw 1817; kind: Trijntje Jelles, geb 21 dec 1773, ged 18 jan 1774 Grote Kerk HRL
Grietje Alberts ovl 6 dec 1805 HRL, oud 15 jaar
Grietje Alberts ovl voor 1851, huwt met Hendrik Plekker; BS Franeker ovl 1850
Grietje Alberts ovl 18 mrt 1808 Workum, huwt met Romke Alberts Nauta, dv Albertus IJmberts, en Trijntje Hendriks; BS huw 1838
Grietje Alberts ovl voor 1838, huwt met Jan Christiaans Buschman; BS huw 1837
Grietien Alberts huwt met Jacob de Boer; BS ovl 1849
Grietje Alberts geb 1745 HRL, ovl 29 okt 1826 HRL, huwt met ... , kind: Hendrikje Poppes, geb 1774 HRL; BS huw 1816, ovl 1826; zie ook: Hendrikje Poppes
Grietje Alberts ovl voor 1830, huwt met Reinder Lammerts; BS huw 1829
Grietje Alberts ovl 23 mrt 1792 HRL, oud 50 jaar; Hendrik Abrahams van Almenum en G.A. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hendrikje Hendriks, geb 28 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL
Halbe Alberts ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde 10 schouw en 26 korven turf aan de Voorwacht f. 5:7:8 het schouw, 7 sep 1764: f. 57:4:14
Hansje Alberts geb 1760 ... , ovl 1 mei 1817 HRL, huwt met Hotse Hendriks, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1817; de Schout Officier van den Burgerlijken Stand in de Gemeente Sexbierum, Provincie Vriesland, Certificeert bij deezen, dat de huwelijksche Afkondigingen van: Jelle Luitjes, oud Twee en twintig Jaren, Werkman, geb en woonagtig te HRL, meerderjarige zv Luitje Ulbes en Antje Jelles, de ouders overleden, en: Grietje Hotses, oud negentien Jaren van Beroep Werkster, geb te Pietersbierum, Woonagtig onder Wijnaldum, minderjarige dogter van Hotse Hendriks en Hanskje A. Echtelieden aldaar; Op den laatste Zondag der maand Julij, en Eerste Zondag van dese lopende maand Augustus, in deze Gemeente zijn geeffectueerd, Zonder dat daar tegen eenig Protest of Spiering is gedaan. Aldus opgegeven om te strekken na behoren. Sexbierum den Sevenden aug Achtienhonderd sestien; Wij ondergetekenden Hotze Hendriks en H.A. Echtelieden onder Wijnaldum, verklaaren bij dezen te consenteren aan onzen minderjarigen dogter Grietje Hotzes meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Jelle Luitjes, werkman te HRL mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw te worden opgenomen om na afloop der afkondigingen zoo te HRL als in de Gemeente van Sexbierum in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 22 jul 1816; den 10 feb 1797 is geb een dogter van Hotze Hendriks en H.A. Egtelieden alhier en ged den 19 mrt 1797 met naam Grietje. Geëtraheerd uit het register der Geborenen en Gedoopten van den Dorpe Pietersbierum
Harke Alberts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:0:0 voor 9 schouw en 16 korven Leekster turf ih Weeshuis geleverd, alsmede voor dragen en meten, kwit. no. 6, 15 okt 1764. (GAH1094)
Harke Alberts rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt f. 13:0:0 van Durk Beerns door H.A. als weesjongen bij D.B. met korfmaken verdiend, 15 feb 1735 (GAH1066); mede-weesvoogd Walrighs betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 13:0:0 door de weesjongen H.A. bij D.B. met korfmaken verdiend, 12 feb 1737 (GAH1067); medeweesvoogd C. Lanting idem f. 36:0:0 door de weesjongen H.A. met korfmaken bij Dirk Beerns verdiend, 17 feb 1739 (GAH1069); medeweesvoogd Toussaint betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 22:0:0 door de weesjongen H.A. verdiend, 22 nov 1740 (GAH1070)
Harmen Alberts Engbert Beerns en Jetske Alberts, beide van HRL, huw.aang. 16 feb 1737 HRL, komende voor de bruit desselvs Broeder H.A. ; huw.aang. HRL 1737
Harmen Alberts H.A. en Trijntie Abes, beide van HRL, huw.aang. 10 nov 1736 HRL, komende voor de Bruid Douwe Alberts desselfs Steevaeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Trijntje Abes, kind: Albert Harmens, ged 28 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Abe Harmens, ged 6 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Ruurdtje Harmens, ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL
Harmen Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 80, 26 jaar, ongehuwd, inwonend bij Arend Bartling, 1 mrt 1804
Harmen Alberts Jan Hendrik Gerrits ende Jetske Alberts beyde van HRL, koo- mende weegens de bruid desselfs broeder H.A. den 28 mrt 1750
Heerje Alberts geb 10 mei 1807 HRL, ged 26 mei 1807 HRL, zv Albert Jans en Maartje Rinkes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Hendrik Alberts zie: Blom, Erich, Foekema, Sluik, de Wilde
Hendrik Alberts ged 20 jan 1761 Grote Kerk HRL, zv Albert Klaassen en Janke Uilkes
Hendrik Alberts ged 24 aug 1760 Grote Kerk HRL, zv Albert Louws en Sipke (!) Hendriks
Hendrik Alberts geb 22 apr 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL, zv Albert Egberts en Antje Sibes
Hendrik Alberts de oude of afgezette turfdragers in hun posten hersteld, waardoor het getal der turfdragers op 40 komt, en na uitsterven op 36, zoals het voormaals pleegde te zijn: Daniel Hendriks, Hendrik Egberts, Rinse Gerrits, Jan Jansen, Andries Martens, Wouter Theunis, Ruurd Heerkes, H.A., Roelof Roelofs, Jan Jacobs, Henning Lolkes, Fokke Martens, Pieter Durks, Jacob Houtkoper, Haring Wiegers, Okke Fransen, Johannes Hoffius, Harmen Heeres, 16 mei 1803 (GAH49); Roomse Armevoogden verzoeken een huis in de Nijstraat, als eigenaar staat te boek ene H.A., te mogen afbreken wegens bouwvalligheid. aangezien met buiten staat is het pand voor totale ruine te beveiligen. Verzoek afgewezen, 31 okt 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 101, 1 mrt 1804
Hendrik Alberts en Grietje Alberts, tweelingen, geb 25 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Albert Petersen en Sofia Koude
Hendrik Alberts Johannes van deursen ende Antie Fransen beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.A. den 26 jul 1749; Pijtter Jetses ende Trijntie IJemes beyde van HRL, komende weegens de bruyd desselfs steevader H.A. den 21 dec 1748; Jan Jetses ende Aeltje Willems beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.A. den 12 sep 1750
Hendrik Alberts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:6:0 weegens ''t repareren van de krooden, ord. no. 14, 10 okt 1730. (GAH1060); ontvangt van het gemeentebestuur verdiend arbeidsloon en geleverde materialen van wielen tot het Stadskanon, 19 okt 1746: f. 61:4:0; id. wegens gedane reparaties aan kroden etc ten dienste van de stad, 8 feb 1751: 28 Caroliguldens en 3 stuivers; krodenmaker, ontvangt van het gemeentebestuur door de boelgoed van H.A. terzake gedane reparatie aan kroden etc ten dienste van de stad, ordonn. 8 feb 1751: f. 28:3:0 (GAH428); id. wegens gemaakte roopaerden en kroodwagens ten dienste van de Stad, 26 nov 1729: f. 53:3:0 (GAH283); id. terzake het repareren van Stadsropaerden, 9nov17 30: f. 16:10:0 (GAH283); id. van Stadskroodwagens, 27 jun 1735: . -13:0 (GAH283); id. wegens leverantie van een nieuw wiel op Rapenburg''s batterie, 6 nov 1737 (GAH283); ontvangt van het Stadsweeshuis voor het maken en repareren van kroden ten dienste van het Weeshuis, 21 sep 1734, kwit. no. 24 (GAH1064); id. voor het maken van een berrij, 26 okt 1734, kwit. no. 27: f. 3:0:0 (GAH1064)
Hendrik Alberts H.A. en Claaske Philippus beyde van HRL, koomende weegens de bruid Beernt Alpherts desselfs oom, 6 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Claeske Philippus, beide van HRL, sijn geproclameert den 7, 14 en 21 okt 1742, en doe ook getrouwt
Hendriks Alberts mogelijk een broer van Beerent Alberts; H.A. ende Joukjen Oeges beyde van HRL, koomende weegens de bruid Hendrik Beernts, bontweever, 15 aug 1744; huwt met Joukjen Oeges, beyde van HRL, geproclameerd den 16, 23 en 30 August. 1744 en doen ook getrouwt
Hendrik Alberts huwt met Trijntie Rinses, beide van HRL, geproclameert de 25 nov en de 2 en getrout de 9 dec 1759
Hendrik Alberts van HRL, huwt met Antie Harmens, van Franequer, geproclameerd de 13-20 en getrout met attestatie de 27 jul 1760
Hendrik Alberts huwt met Antje Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 sep 1765
Hendrik Alberts Marten Claases ende Berber IJmes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selves steevaeder H.A., 27 Nov 1745
Hendrik Alberts Willem Rasser ende Catharina Plagge, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.A., goede bekende, 13 apr 1793; ondertrouw HRL
Hendrikje Alberts zie: Kikkert
Hendrikje Alberts huwt met Harke Jelles op 14 aug 1808 HRL, wonende te Leeuwarden 1808; huw Grote Kerk HRL 1808; Harke Jelles van HRL, ende H.A. van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 jul 1808; ondertrouw HRL
Hermanus Alberts zie: Rasschen, Rouing
Hessel Alberts ged 13 jun 1752 Grote Kerk HRL, zv Albert Dirks en Antje Taekes
Hinke Alberts zie: van Roukema
Hinke Alberts huwt met Frans Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 20 en 27 mei en getrout de 4 jun 1759
Hiske Alberts ged 7 aug 1753 Grote Kerk HRL, dv Alberts IJbs en Sjiuwke Doedes
Hiske Alberts zie ook: Vuurmans; ged 30 mrt 1762 Grote Kerk HRL, dv Albert Doedes en Rinske Dirks Agema
Hiske Alberts Jan van der Veen en H.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jan 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albert Jans van der Veen, geb 26 may 1785, ged 14 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Jans van der Veen, geb 10 nov 1786, ged 10 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Jans van der Veen, geb 30 jun 1788, ged 27 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans van der Veen, geb 9 apr 1794, ged 6 may 1794 Grote Kerk HRL, vader als Jan L. v. d. V. ; kind: Sijds Jans van der Veen, geb 12 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote Kerk HRL
Hitje Alberts ged 19 mrt 1748 Grote Kerk HRL, dv Albert Yukes en Trijntje Reitses
Hotze Alberts zie: Binksma
Imke Alberts ovl voor 1844, huwt met Reitse Hijltjes; BS huw 1843
Jaane Alberts huwt met Janke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jannewari 1764; lijst ingezetenen 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650); kind: Albert Janes, ged 25 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jan Janes, ged 22 okt 1771 Grote Kerk HRL
Jacob Alberts zie: Kams, Metselaar, Petraeus, Roodtje
Jacob Alberts Maandag den 4 decembr 1797. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, J.A., Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43); Maandag den 18 decembr 1797. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierden voorts de Haavenwagten Tjalke Jansen, en J.A. van hunne posten gedimitteerd, ende zulks wel ter oorzaake, dat dezelve boeten hadden ingevordert, en onder haar gevonverteerd, zonder daar van hunnen Capitein kenisse of deszelfs Wettige aandeel te hebben gegeven, behalven dat zij zig, zoo tegens hunnen Capitn als het Gerechte zeer brutaal gedraagen hadden. (GAH43)
Jacob Alberts huwt met Trijntje Michiels, kind: Michiel Jacobs, ged 13 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Jacob Alberts ged als Gerrit Alberts 21 sep 1745 Grote Kerk HRL, zv Albert Jacobs en Meinsje Gerrits, Door de vader weeder Jacob Hernoemd
Jacob Alberts ged 10 sep 1761 Westerkerk HRL, zv Albert Jacobs en Sijke IJsaks
Jacob Alberts huwt met Hendrikje Johannis, kind: Etje Jacobs, geb 11 dec 1808, ged 8 jan 1809 dopen Grote Kerk HRLrl; dopen dtb 330; kind: Johannes Jacobs, geb 6 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL; moeder als: H. Jans
Jacob Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 124, 1 mrt 1804
Jacob Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 197, 1 mrt 1804
Jacob Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 97, 38 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Jacob Alberts lijst ingezetenen 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Jacob Alberts zilversmid; huwt met Trijncke Bauckesdr., vermeld met hem in 1598, 1599 en 1602 (procl. boek HRL R.A. T1). Mr. waarschijnlijk 1587 of 1588, ovl rond 1609. (procl. boek HRL R.A. T 1) [Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1971]
Jacob Alberts mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van J.A. bij Sijtse Pieters, mr metselaar, 11 mei 1782. (GAH1113); id. f. 80:0:0 als metselaarsknegt, (niet vermeld bij wie), 17 jun 1783. (GAH1114); id. f. 12:0:0 met weven, (niet vermeld bij wie). 25 jun 1782. (GAH1113); id. f. 5:10:0, 4 mrt 1783. (GAH1114); id. f. 53:13:0 als metselaarsknegt bij Gosling Adams verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 38:16:0 door J.A. bij Gosling Everts verdiend, 27 jul 1779. (GAH1109); id. 17 aug 1779: f. 38:16:0 (GAH1110)
Jacob Alberts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; gebruiker van wijk F-128, turfdrager, alsmede Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, korendrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hendriks vrouw; eigenaar Jan W. Vettevogels erven, 1814. (GAH204); uit hun post als turfdragers gezet wegens slordig en liederlijk gedrag: Bernardus van Taken, Anne Reins, J.A., Beernt Jans, Pieter Jansen en Johannes van Belkum, 16 mei 1803 (GAH49); J.A., turfdrager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Jans, weversknecht, wonende te HRL; J.A., turfdrager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Antje Harmens, werkster, wonende te HRL
Jacob Alberts huwt met ... , wonende te op de Schritzen 1811, kind: Albert Jacobs, geb 1797. . BS ovl 1811
Jacob Alberts schilzandrijder 1751
Jacob Alberts J.A. en Dieuwke Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Claas de Beer, 8 dec 1792; ondertrouw HRL; J.A. en Dieuwke Simons, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd den 19 feb 1793; huw Grote Kerk HRL; kind: Sijke Jacobs, geb 28 dec 1792, ged 24 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jakobs, geb 3 okt 1794, ged 28 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Albert Jacobs, geb 9 mrt 1797, ged 25 apr 1797 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL;
rn
rnVan Klaske Krottje-Metselaar:rnDieuwke Simons en Jacob Alberts hebben 3 gedoopte kinderen volgens het doopboek van HRL. Als Dieuwke overlijdt staat er in het register van overledenen (1) dat ze 4 kinderen achterlaat. Mijn betovergrootvader Michiel Jacobs Metselaar verklaart in een akte van bekendheid (é é n van de huwelijkse bijlagen) dat ook hij een kind is van bovengenoemd echtpaar. Michiel Jacobs (pas bij de geboorte van zijn eerste kind gebruikt hij de naam Metselaar) trouwt 31 dec 1842 te Franekeradeel met Trijntje Johannes de Vries (2). Volgens het certificaat van de Nat. Militie is hij omstreeks 1825 kolonist te Steenwijkerwold. In het archief van de kolonië n van Weldadigheid in Assen vind ik hem terug onder de naam Michel Jacobs. Hij is door het weeshuis van HRL uitgezonden samen met de Harlinger wezen Cornelis Johannes Oosterhof (geb 8 apr 1805), George Willem Oosterhout (geb 8 okt 1805) en Marijke Pieters Werna (geb 22 okt 1809). Datum van designatie is 5 okt 1821 . Ze worden ondergebracht in de 3e kolonie, de kolonie Willemsoord op hoeve 87 in een soort huisgezin met als huisverzorgers Cornelis Andries Smith en Barendje Pieters Postma (3) Op 5 jun 1826 worden de jongens weer ontslagen en Marijke komt 1 sept 1826 niet van verlof terug.

rnOok vond ik in het archief de volgende brief van de subcommissie van weldadigheid te HRL, geschreven 1 okt 1821:

rnWij hebben de eer u mits dezen toe te zenden de Stamlijsten der 12 wezen en der vier behoeftige huisgezinnen waarvoor met Weesvoogden deser Stad Kontract is geslooten benevens de verder vereischte Stukken, en zulks ter voldoening aan dese missive van 20 sept j.l. N43/9 met bevoeging dat deselve op de 4 dese de reis naar de kolonie zullen aanneemen. Wij vertrouwen dat de huisverzorgers allezints zullen voldoen aan hunne bestemming en dat de mannen genoegzaame bekwaamheden bezitten om tot het een of ander geemployeert te kunnen worden, waartoe wij deselve wel durven aanbeveelen.

rnPS Behoeftige huisgezinnen hebben geene klederen meerder dan zij dragen.


rn1. Bron: Gemeente HRL Reg. van overledenen 1806-1810 Invnr.: DTB332
rn2. Bron: bs Franekeradeel, huw.reg. 1842, nr 40
rn3. Bron: Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
rnMichel Jacobs, geb 15 jan 1806; plaats van herkomst: HRL; godsdienst: herv; aangekomen op 07 okt 1821; ingeschreven in Willemsoord als ingedeelde; vertrokken op 05 jun 1826. Bijzonderheden: Aankomst in Kolonie III Willemsoord. Plaatsing: Contract voor Wezen à f. 60,- p.p.p.j. met gratis huisverzorgers; weesvoogden. Ingedeeld bij: huisverzorger C.A. Smith III. Op 05 jun 1826 ontslagen uit Kolonie III (Smith).
rnOp het certificaat van de Nat Militie staat als geboortedatum 15 jun 1806. In de akte van bekendheid staat als geboortedatum vermeld 15 jan 1806.
Jacob Alberts Jurjen IJpes van Midlum ende Antje Jarigs van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.A. goede bekende, 26 apr 1794; ondertrouw HRL
Jacob Alberts Heere Geerts ende Leeuwkje Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.A., deszelfs schoonbroeder, 16 apr 1796; ondertrouw HRL
Jan Alberts zie: Baantjer, Bakker, de Jong, Knol, Krol, Rasschen, Sluik
Jan Alberts Cornelis Dirks ende Mayke Carsten, beyde van HRL, huw.aang. 4 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd J.A. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733; en Grijtie Jans, beyde van HRL, huw.aang. 11 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Gerrijt Pieters, desselfs oom; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jan Alberts Sijbe Jielts ende Geertie Beernts, beyde van HRL, huw.aang. 3 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd J.A., desselfs schoonsoon; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jan Alberts ged 27 jan 1757 Grote Kerk HRL. op belijdenis des Geloof, Egteman wonende te op de Laanen
Jan Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 157, 1 mrt 1804
Jan Alberts dezelfde als Jan Alderts ?; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 19:19:0 terzake 3 schouw en 32 korven turf door hem in het Weeshuis geleverd, 19 aug 1754, kwit. no. 7 (GAH1083); id. f. 15:15:0 terzake 3 1/2 schouw 4 1/2 gulden per schouw, 4 nov 1754, kwit. no. 13 (GAH1083); id. f. 53:19:0 wegens 11 schouw en 35 korven turf in het Weeshuis 4 1/2 gulden de schouw, 9 apr 1761 (GAH1091)
Jan Alberts ontvangt van het gemeentebestuur voor het rijden van schil op het Stadsbolwerk, volgens publ. besteding, 8 feb 1751: 45 Caroliguldens en 10 stuivers (GAH428); betaalt aan het gemeentebestuur wegens 5 1/2 pondematen bouwland, Allerheiligen 1750: f. 20:0:0 (GAH428); id. Allerheiligen 1749 (GAH427); ontvangt van het gemeentebestuur arbeidsloon van gedane reparatie en vervloering van het Noorderhoofd, volgens besteding van 3 apr 1737, 19 aug 1737: f. 325:0:0 (GAH283); id. wegens buitenwerk van reparatien aan het Noorderhoofd, 2 nov 1737: f. 70:14:0 (GAH283)
Jan Alberts ovl 31 dec 1731 HRL, ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Janke Pieters, 1 jaar lijfrente van 1000 Caroliguldens, 25 jan 1730: f. 90:0:0 (GAH283); id. 17 jan 1731 (GAH283); op 31 dec 1731 is ovl J.A. op wiens lijf stond een kapitaal van 500 Caroliguldens, volgens constitutiebrief van 13 jan 1725 waardoor de Stad jaarlijks profiteert f. 45:0:0 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de erven van J.A. enkele maanden en 17 dagen interesse, als mede voor het opbrengen van de brief, 31 dec 1731: 45-14. (GAH283)
Jan Alberts geb 28 feb 1773, ged 30 mrt 1773 Grote Kerk HRL, zv Albert Klaaszen en Janke uylkes; ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL, zv Albert Claazen en Janke Uilkes
Jan Alberts J.A. en Trijntie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 mei en getrout de 1 jun 1766; kind: Albert Jans, geb 8 apr 1773, ged 27 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Pijtje Jans, geb 23 nov 1775, ged 5 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijt Jans, ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Jans, ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL
Jan Alberts lijst ingezetenen 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Jan Alberts ovl 19 jul 1794 HRL, oud 32 jaar
Jan Alberts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 24:0:0 weegens 16000 wortelen in ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 7, 28 nov 1730. (GAH1060)
Jan Alberts Claas Jansen ende Marijke Alberts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.A. des selfs broeder, 8 jan 1746
Jan Alberts Freerk Wybes ende Aeltje Cornelis beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs oom J.A. den 17 May 1749; Claas Dirks ende Tjietske Cornelis beyde van HRL, komende wegens de bruid J.A. den 5 Septemb 1744
Jan Alberts J.A. en Antje Geerts (!) beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Geert Harmens, en vertoonende de bruidegom de schriftelijke approbatie van sijn moeder, 7 nov 1739; ondertrouw N.H.; huwt met Antje Jans, beyde van HRL, sijn geproclemeert den 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt; huw.reg. N.H.; kind: Pietje Jans, ged 3 apr 1741 Grote Kerk HRL, moeder als A. Geerts
Jan Alberts J.A. ende Berber Hendriks (!), beide van HRL, komende weegens de bruid Dirk Beerns korfmaker, 6 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Berber Heins, (!), beyde van HRL, sijn geproclameert den 7, 14 en 21 jul 1743 en getrouwt den 18 aug 1743; vrouw ged 25 jan 1760 Grote Kerk HRL, wonende bij de Zoutsloot
Jan Alberts Jillis Jansen ende Lijsbert Hendriks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Alberts des selvs swaeger den 13 jan 1748
Jan Alberts J.A. van Almenum ende Idske Reinders van HRL, koomende weegens de bruid Hijltie Abbes den 12 dec 1750
Jan Alberts Jurjen Ockes van der Stok van Almenum ende Petronella Jans Bakker van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.A., deszelfs vader, 18 aug 1804; ondertrouw HRL
Janke Alberts zie: Baantjer, Binksma, Keur
Janke Alberts en Claas Hijlkes, beide van HRL, huw.aang. 3 aug 1737 HRL, Coram Praesid:Hania, komende voor de Bruit desselvs vader Albert Gerrits; huw.aang. HRL 1737
Janke Alberts ged 6 apr 1756, dv Albert Iebs en Sjieuwke Doedes; dopen Grote Kerk HRL 1756
Janke Alberts medeweesvoogd Dirk van Scheltinga bet f. 118:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde het weeskind Janke Jans aanbeerft voor een sesde deel van wijlen haar moey J.A., 26 okt 1730. (GAH1060)
Janke Alberts huwt met Klaas Okkes; BS ovl 1852
Janke Alberts Gerrit Johannis ende J.A. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader Albert Gorrits varendspersoon, 7 jan 1741; ondertrouw N.H.; huwt met Gerrit Johannes, beyde van HRL, sijn geproclemeert den 8, 15 en 22 jan 1741, en doe ook getrouwt
Janneke Alberts Gerrit Harmens van HRL, en J.A. van Wessum in Munsterland koomende weegens de bruid desselvs neef Dirk Bartling, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; komt van Wessem in Munsterland, huwt met Gerrit Harmens, van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en den 5 en 12 May 1743 en doe ook getrouwt
Janneke Alberts ovl 17 mrt 1789 HRL, oud 66 jaar
Jannes Alberts huwt met Trijntie Wopkes, beide van HRL, geproclameerd de 18-26 decemb: 1768 en getrout de 1 Jannewari 1769
Jantien Alberts zie: de Boer
Japikje Alberts zie: van Eeken
Jelle Alberts Hijlke Bouwes en Grietie Jelles, beyde van HRL, huw.aang. 8sep17 36 HRL, komende voor de bruyd J.A., desselfs vaeder; huw aang. HRL 1736
Jelle Alberts schipper op Sneek, ontvangt van het Stadsweeshuis wegens het halen van 1 jaar landshuur bij secretaris Sijvaarda tot Oosterbierum, 6 mei 1735: . -6:0 (GAH1065)
Jelt Alberts zie: de Vries
Jetske Alberts en Engbert Beerns, beide van HRL, huw.aang. 16 feb 1737 HRL, komende voor de bruit desselvs Broeder Harmen Alberts; huw.aang. HRL 1737
Jetske Alberts huwt met Johannes Willems, kind: Lijsbeth Johannes, ged 3 jan 1758 Grote Kerk HRL
Jetske Alberts ovl 18 jun 1791 HRL, oud, 63 jaar
Jetske Alberts Jan Hendrik Gerrits ende J.A. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Harmen Alberts den 28 mrt 1750; huwt met Jan Hendrik Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd den 27 mrt en den 5 en 12 apr 1750 doe ook getrouwt
Jetske Alberts huwt met Johannes Brink, beide van HRL, geproclameert den 21-28 jul en den 4 Aug. en getrout den 11 August. 1754
Jettie Alberts Remonstreren met Schuldige Eerbied de gesamentlisce diakenen der gereformeerde gemeente binnen HRL, als alimentators van J.A. ordinaris turfmeetster alhier ter Stede, dat de origle Supplnte vermits haare Swascheit en hoge ouderdom zeer genegen is haar turfmeetsters bedieninge over te draagen aan Geertie Teunis meerderjarige vrijster binnen deze Stad, zijnde een vrouwsperzoon daar toe bequaam en die zulks meede is verlangende dog zulken transport niet kunnende geschieden zonder consent van UEd:zeer onderdanig verzoekende consent en approbatie in deze overdragte en dat alzoo gemelde Geertie Teunis door UEd:Agtb:tot mede ordinaris turfmeetster dezer Steede mag worden benoemt en aangestelt op lasten pligten profijten en gehoorzaamheden daar toe staande onder praesentatie om den Eed daartoe staande in handen van UEd:Agtb:te presteren quo facto etc (:get:) H:Pesma; In Margine Stonde; de Magistraat accorderende ''t verzoek nomineert en eligeert mits deezen de mede supplnte Geertie Teunis tot mede ordrs turfmeetster binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten, en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den Eed van getrouwigheit en alvoorens in de armebusch betalende de som van twintig car:gls:Actum den 15 nov 1747 (was get:) en (:onder stonde) Simon Hiddema, ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga; Lager Stonde; de twintig car:gls: zijn door Geertie Teunis in de armebusch betaald en heeft dezelve voorts den Eed van getrouwigheit hares dienstes in handen van de Hr. praesid:Burgemr. S. Hiddema gepresteert Actum den 17 nov 1747 In kennisse van mij abs:sec:R:D. Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jochum Alberts lijst ingezetenen 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (GAH650)
Jochem Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 98, 1 mrt 1804
Johanna Alberts zie: van Eeken
Johanna Alberts huwt met Hans Iwerts, kind: Albert Hanses, ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Johannes Alberts zie: Kuipers, Lantinga, van der Veer
Johannis Alberts ged 17 apr 1742 Grote Kerk HRL, zv Albert Johannis en Sickjen Arjens
Johannes Alberts huwt met Neeltje Ages, kind: Age Johannes, ged 11 mei 1761 Grote Kerk HRL
Johannes Alberts verkoopt een huizinge aan Pieter Warnders te HRL op 23 nov 1799 voor 550 Caroliguldens; id. staande in de Grote Kerkstraat aan Ritske Jans Kronenburg voor 100 Caroliguldens op 30 nov 1799; id. aan Dr. W.J. Hanekuyk voor 500 Caroliguldens op 15 feb 1800; id. aan J.A. Olinjus en M. Vink voor 176 Caroliguldens
Johannes Alberts trekschippers Tjeerd Dirks, Arend Lodewijks, J.A., Hermanus Hendriks, Ate de Boer en Pier Abes, van HRL op Franeker en v. v. geschibeert (bekendgemaakt, uitgereikt), de nieuwe reglementen voor het bevaren van het veer, ma. 13 apr 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40, ongehuwden 18-45 jaar, 5e kwartier, no. 69, 1 mrt 1804
Johannes Alberts lijst ingezetenen 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (GAH650)
Johannes Alberts J.A. van HRL, en Trijntje Theunis van Bolsward, laatst geproclameert op dato dezes 28 dec 1777 HRL, en 3 jan 1778 te Bolsward, getrouwd volgens van daar ontfangen Attestatie, 4 feb 1778, get. J.A. Kesler, v. d. m., en H. van Gorkum, Coster; kind: Aukje Johannes, geb 15 jan 1779, ged 16 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Saapje Johannes, geb 5 dec 1782, ged 29 dec 1782 Grote Kerk HRL
Johannes Alberts begraven Groot Kerkhof, regel 33, nr. 41; Reg. Begr. hgr. Krk. HRL
Joannes Alberts geboortig van Goutum, doch jongst gewoond hebbende te Winsum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Sibrandus Pauw op 5 mei 1685. (burgerboek)
Johannes Alberts bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 12:0:0 terzake 1 jaar interesse ve obligatie, waarop nog resteerde te betalen 400 Cgld min 1 stv aan capitaal, houdende ten zijnen laste ende ten profijte van Jacob Heerts, versch. 8 dec 1782, 13 feb 1783. (GAH1114); id. f. 1:17:14 terzake verschenen interesse van 8 dec 1782 tot 13 feb 1783 ve capitaal groot 350 Cgld, door hem in verminderinge van bovengemelde obligatie afgelost, 13 feb 1783. (GAH1114); id. f. 350:0:0 in vermindering van het resteerende capitaal groot 400 Cgld min 1 stv, volgens eene obligatie van 8 dec 1782 houdende ten zijnen laste en profijte van wijlen Jacob Heerts, 13 feb 1783. (GAH1114); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1:10:0 wegens 1 jaar intresse van het resterend capitaal, groot 50 Cgld op een obligatie ten laste van J.A. en ten profijte van Jacob Heerts, houdende den 8 dec 1783 18 mrt 1784. (GAH1115); id. . -13:0 terzake intresse van 8 dec 1783 tot 25 may 1784 van het bovenstaande resterende capitaal groot 50 Cgld vlgs obligatie ten laste van J.A. en ten profijte van wijlen Jacob Heerts, 25 may 1784. (GAH1115); id. f. 50:0:0 als reste ve obligatie groot 400 Cgld houdende te zijnen laste, en profijte van wijlen Jacob Heerts, 25 may 1784. (GAH1115)
Johannes Alberts Johannes Jans Proosterbeek ende Aukje Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs van J.A., 5may17 92; ondertrouw HRL
Johannes Alberts heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, vijfde quartier, mei 1805. (GAH650)
Jurjen Alberts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 95:14:0 terzaake leverantie van 13 1/2 schouw en 5 korven Leekster turf, en werkloon, quit. no. 7, 9 okt 1787. (GAH1119); id. f. 63:1:0 voor 10 schouw turf, met dragen en meten, quit. no. 5, 6 aug 1788. (GAH1120); id. f. 79:6:0 voor levering van turf, met arbeidsloon, quit. no. 7, 14 okt 1788. (GAH1120); id. id. f. 96:10:0 voor 16 schouw Leekster turf, met dragen en meten, quit. no. 8, 4 nov 1788. (GAH1120); id. f. 86:1:0, quit. no. 1, 27 feb 1789. (GAH1121); id. f. 113:11:8 terzaake leverantie en arbeidsloon van 20 schouw en 22 korven turf, quit. no. 2, 23 jun 1791. (GAH1123); ovl 14 feb 1792 HRL, oud 55 jaar; schipper, ontvangt van het gemeentebestuur op 16 feb 1788 wegens gele-verde 25 schouw en 2 korven lange turf: f. 102:14:0, dragen, loegen en meten f. 1:6:0, drinkgeld 11 stuivers, korfkijken f. 1:11:0, sluisgeld voor de capitein f. 1:2:0, tesamen: f. 137:9:8; id. 6 aug 1788 voor levering van 19 schouw en 27 korven turf 6, 75 Caroliguldens: f. 132:16:0, dragen, loegen en meten f. 1:13:0, turfkijken 11 stuivers, en drinkgeld 11 stuivers, tesamen: f. 168:3:0; id. 16 sep 1789 levering van 11 schouw turf 6 1/2 Caroliguldens: 71 Caroliguldens en 10 stuivers, dragen, loegen en meten 1 Cargld en 11 stuivers, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers tesamen: 89 Caroliguldens en 13 stuivers
Klaas Alberts zie: de Haan, Kamstra, Smit
Klaas Alberts C.A. ende Symontje Claases beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs schoonbroeder Douwe Arjens, 16 May 1744; huwt met Symentje Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 17, 25 en 31 May 1744 en getrouwt den 7 Junij; kind: Trijntje Klaases, ged 12 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Claas Alberts huwt met Antie Pieters, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:23 en getrout de 29 mei 1763; kind: Klaaske Klaases, ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL
Claas Alberts Hendrik Rients ende Grijtje Clases, beide van HRL, komende wegens de bruid C.A. den 28 Augs 1751
Klaaske Alberts Jan Pieters Lavegor en K.A., beide van HRL, zijnde laatst geproclameert 3 oct 1773 en toen getrouwt
Claaske Alberts komt van Winsum, huwt met Sijds Jielles, van HRL, geproclameert 8, 15 en 22 en getrout den 30 mei 1757 met attestatie; kind: Jilles Sijsses, ged 16 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Albert Sijdses, ged 28 apr 1761 Grote Kerk HRL
Leentje Alberts oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-205; VT1839
Lijsbeth Alberts Here Wyberens, Bruidegom, L.A., Bruit, beyde van HRL, huw.aang. 17 nov 1736 HRL, Coram Preside Schaaff, komende voor de Bruit desselvs swager Dirk Wyberens; huw.aang. HRL 1736; huwt met Heere Wybrens, kinderen: Rinske en Wybren Heeres, beiden ged 18 feb 1755 Grote Kerk HRL
Lieuwe Alberts ontvangt van het gemeentebestuur wegens 58 3/4 last balstenen 71/4 Caroliguldens het last, 1 jun 1752: f. 425:18:12
Louisa Alberts oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-023; VT1839; geb 27 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Albert Abes, (moet zijn: Harbert Abeles), en Frederica Cock
Lourens Alberts huwt met Hendrikje Frouwen, kind: Johannes Lourens, ged 12 apr 1762 grote Kerk HRL
Lutske Alberts huwt met Hendrik Jans, kind: Neltje Hendriks, ged 9 aug 1740 Grote Kerk HRL
Maartje Alberts zie: van Buren
Margaretha Alberts geb 14 dec 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL, dv Albert Petersen en Sofia Caudi
Marrigjen Alberts mogelijk dezelfde als Mergje Alberts; Hille Wybes van Medemblik en M.A. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 aug 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Marten Alberts zie: Bakker, van der Veer
Marten Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 57, 1 mrt 1804
Marten Alberts geb 6 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL, zv Albert Martens en Wytske Jans
Marten Alberts lijst van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procento, woont in 1e quartier, geen jaartal vermeld; wrsch tussen 1795- 1805; (GAH650)
Marten Alberts huwt met Aaltje Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 24 nov en de 1-8 en getrout de 17 dec 1765
Marten Alberts M.A. van Hallum ende Anna Catharina Boetzelaar van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de procr..., 19 mrt 1795; ondertrouw HRL
Martje Alberts zie: Visser
Marike Alberts en Teunis Wouters, beide van dese Stadt, huw.aang. 1 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Schelte Alberts; huw.aang. HRL 1736; huwt met Theunis Wouters, kind: Grietje Theunis, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Albert Theunis, ged 7 okt 1742 Grote Kerk HRL
Marijke Alberts mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; Sijbren Jochums ende M.A. beide van HRL, koomende voor de Bruit Wijpke Jans, 13 Jun 1739; ondertrouw N.H.; huwt met Sijberen Jochums, beyde van HRL, sijn geproclameert den 14, 21 en 28 Junius 1739 en getrouwt den 15 sep 1739; huw.reg. N.H. HRL; kind: Vrouwkje Sijbrens, ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Maatje Sijbrens, ged 5 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jochem Sijberens, ged 21 jun 1740 Grote Kerk HRL, moeder als M. Abrams
Marijke Alberts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; Claas Jansen ende M.A. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.A. des selfs broeder; 8 jan 1746; huwt met Klaas Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 9, 16 en 23 jan 1746 en doen ook getrouwt
Marijke Alberts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Jan Jansen de Jong, beide van HRL, geproclameert den 2-9 en getrout den 16 dec 1753; kind: Johannes Jans de Jong, geb 27 aug 1774, ged 20 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietie Jans de Jong, ged 10 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jouwkie Jans de Jong, ged 12 dec 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jouwkie Jans de Jong, ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Geertruid Jans, ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL; kind: Albert Jans, ged 17 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Joannes Jans de Jong, ged 5 jun 1766 Westerkerk HRL; kind: Albert Jans de Jong, ged 19 feb 1754 Grote Kerk HRL
Meike Alberts zie: de Boer
Meile Alberts huwt met Hencke Pieters; zie aldaar
Meinsje Alberts ged 28 okt 1749 Grote Kerk HRL, dv Albert Piers en Trijntje Jans; ged 28 jan 1748 Grote Kerk HRL, dv Albert Piers en Trijntje Tijssen
Mergje Alberts zie: Vink
Michiel Alberts ged 29 dec 1767 Grote Kerk HRL, zv Albert Jacobs en Zijke Izaks
Murk Alberts huwt met Sibbeltje Tjalkes, kind: Vrouwkje Murcks, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL; ovl 2 jan 1809 ... , hn Sibbeltje Tjalkes, beide van HRL, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 okt 1757; kinderen: Frouwkje Murks geb 1770 HRL, Sijbrigje Murks geb 1773 HRL, Sijke Murks geb ... BS huw 1826, ovl 1833, ovl 1835; kind: Eelkie Murks, ged 7 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Murcks, ged 18 nov 1760 Grote Kerk HRL, moeder is S.T. ; kind: Hiltje Murcks, ged 13 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Albert Murks, ged 19 mei 1766 Grote Kerk HRL; Poppe Sijtzes ende Froukjen Murks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest M.A. de vader, 15 jun 1790; ondertrouw HRL; Jan Anthonij ende Eelkjen Murks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader M.A., 23 okt 1790; ondertrouw HRL; Sijbren Bouwes ende Sijbrigje Murks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader M.A., 10 may 1794; ondertrouw HRL
Oege Alberts ontvangt van het Weeshuis f. 94:2:0 wegens levering van 22 schouw en 6 korven turf aan het Weeshuis, 23 mrt 1756 (GAH1085); id. wegens 22 schouw en 26 korven turf, 23 mrt 1754, kwit. no. 1 (GAH1083); id. wegens 23 3/4 schouw turf door hem in het Weeshuis geleverd, 13 mrt 1750, kwit. no. 1: f. 133:15:0 (GAH1079); id. f. 79:0:0 voor 15 schouw en 32 korven turf door hem in het Weeshuis geleverd, 4 apr 1740, kwit. no. 3 (GAH1079); id. samen met Theunis Wouters, f. 15:16:0 terzake dragen en meten van 15 schouw en 13 korven turf in het Weeshuis, 4 apr 1750, kwit. no. 4 (GAH1079)
Paulus Alberts zie: Wiersma; (2x)
Paulus Alberts geb 21 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL; zv Albert Paulus en Trijntje Jakobs
Petrus Alberts zie: Binksma
Philippina Alberts zie: Gidding
Pieter Alberts Geextraheerd uit de Registers der gedoopten van den dorpe Burgwerd. 1756 den 29 feb is ged P.A., zv Albert Tijssens en Tettie Pieters Echtelieden te Burgwerd aan de Trekweg de vader tegenwoordig dit kind is geb den 25 februari. Afgegeven te Witmarsum den 14 okt 1815
Pieter Alberts huwt met Douwkjen Ockes, kind: Albert Pieters, ged 15 apr 1751 Westerkerk HRL, moeder moet zijn: Baukje Ockes; kinderen: Geeske en Antje Pieters, beiden ged 9 okt 1749 Westerkerk HRL; huwt met Baukjen Okkes, kind: Albert Pieters, ged 5 okt 1752 Westerkerk HRL; geb 14 jun 1722, ovl 21 nov 1790, 68 jaar; (vd Gaast, begraaflijst); en Baukjen Okkes beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selfs vader Okke Sjoerds den 28 decemb: 1748; huwt met Baukje Okkes, beyde van HRL, geproclameerd den 29 desemb en den 5 en 12 jan. 1749 en doe ook getrouwt in de Westerkerk HRL
Pieter Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 66, 1 mrt 1804
Pieter Alberts geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 27 jun 1709. (burgerboek)
Pieter Alberts huwt met Doetje Willems, kind: Doede Pieters, geb 1 feb 1783, ged 9 jun 1783 Grote Kerk HRL
Pieter Alberts geb 23 nov 1777, ged 16 dec 1777 Grote Kerk HRL, zv Albert Pieters en Anna Hendriks; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en Seventig den drie en twintig nov is Geboren Pieter zv Albert Pieters en Anna Hendriks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, behoren tot de Huwelijks acte van P.A. en Regina Walter dato 4 jun 1815 op Fol. 23 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stat der Gemeente HRL
Pyter Alberts Remonstreert met schuldige eerbied Pyter Yeges Steenstra, Capitain van de Turfmeters en ytiger der turf en appelkorven binnen deze Stad, dat het UEd:Achtb:onlangs heeft behaagd des supplnts vader Yege Wiegers tot ''t waarnemen van voorsr:bedieninge als subst. te qualificeren, dewelke present door swakheid en ongesteldheid des ligchaams sig niet in staat bevindt hier inne langer na behoren te fungeren; waarom den supplnt de vrymoedigheid neemt de perzv P.A. sleefmaker hier ter Stede aan UEd:Achtb:voor te stellen; seer gedienstig verzoekende UEd: Achtb:gelieven deselve in des supplnts vaders plaatze tot waarneminge dezer bedieningen te substitueren:welke P.A. sig mede op ''t eerbiedigste aan UEd:Achtb:presenteert, quo facto etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits dezen de persoon van P.A. tot subst. captn van de Turfmeters, zampt ijtiger der turf en appelkorven binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande. Actum den 10 sep 1753. (was getekd:) Claas van der Brug, onder stonde Ter ordtie van de magistr:S:Rienstra abs:sec:; Lager Stonde; Jus jurandum praestitit coram Preside Van der Brug, den 10 sep 1753. In kennisse van my gesw:clercq(gesubscribeerd) S:Rienstra. Geeft met alle Onderdanigheid te kennen F.A. wed. van wijl:de Burgemeester Wiltetus Jelgersma; dat sij supplnte:al eenige jaaren als gesubstitueerde heeft waergenomen de bedieninge als capitainsche van de Turfdraegers wegens haar dogter Idske Wiltetus Jelgersma origle Capitainsche, maar tegenwoordig door de jaaren en eene treffende sijkte sig niet in staat bevindende hier inne langer te continueren, neemt tot voorkominge van Confusien, de Vrijheid sig tot UEd:Achtbh:te addresseren, met gedienstig versoek dat UEd:Achtbh:in plaatze van haar supplnte als subst van de Capitainsche van de Turfdragers gelieven te qualificeren de perzv P.A., dewelke insgelijx met Verlangen UEd:Achtbh:gunstig Appt te gemoete siet. requisitus (was get:) S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en stelt mits deesen de perzv P.A. tot subst. Capitn:van de Turfdragers binnen deze Stad, op lasten, pligten profijten en gehoorzaamheden daar toe staande, mits doende den Eed van Getrouwigheid. Actum den 27 sep 1756:(was geteekend) A:Roosen Ter ordtie van de Magistr:(was get:) S:Rienstra abs:sec:; Lager Stonde; Op heden den 27 sep 1756 heeft P.A. den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. A:Roosen. In kennisse van mij gesw:Clercq (get) R:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); president-voogd Jan Breton betaalt f. 11:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Rients Ysaks met sleefmaken bij P.A. verdiend, 10 jun 1755 (GAH1084)
Pieter Alberts P.A. en Minke Wibrens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd den zelfden dage; kind: Ruurtje Pieters, geb 15 mrt 1785, ged 10 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Joukje Pieters, geb 26 may 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Wybrig Pieters, geb 7 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL
Pieter Alberts ovl 25 nov 1790 HRL, oud 68 jaar
Pieter Alberts geb 1779, werkman, huw.get. bij M.H. Klaver en T.B. Brandes, wonende te HRL; BS huw 1816
Pieter Alberts P.A. ende IJtje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Rinzes, deszelfs neef, 29 jun 1793; ondertrouw HRL; P.A. en Ytje Johannes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 jul 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Pieter Alberts bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805, 1806. (GAH650)
Pieter Alberts lijst ingezetenen 3e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Pietie Alberts komt van HRL, huwt met Gerben Gales, van Scharnegoutum, geproclameert den 11-18 en getrout met attestatie den 25 mei 1755; huw.reg. N.H. HRL; kind: Gale Gerbens, ged 15 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Albert Gerbens, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL; kind: Beitske Gerbens, ged 30 mei 1756 Grote Kerk HRL
Reinder Alberts zie: Alberda, Sluik
Reinder Alberts geb 26 okt 1782 en Bregtje Alberts, geb 7 mrt 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Albert Reinders en Akke Pieters
Reinouwke Alberts ged 15 okt 1765 grote Kerk HRL, dv Albert Louws en Sipkje Hendriks
Rinke Alberts zie: Vlietstra
Rinske Alberts ged 8 may 1742 Grote Kerk HRL, dv Albert Jacobs en Gatske Tijssen; ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL, dv Albert Jacobs en Gatske Thijssens
Rinske Alberts huwt met Jelle Eelkes, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en 8 en getrout de 15 nov 1761 in de Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL, BS ovl 1837; kind: Feyke Jelles, ged 1 aug 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Jelles, ged 16 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Jelles, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Roelof Alberts dezelfde als: Gerlof Alberts; zie aldaar; president-voogd Videlius betaalt f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Jacob Harkes met blauwverven bij R.A. verdiend, 21 mei 1754 (GAH1083)
Romke Alberts zie: Nauta
Ruyrd Alberts geboortig van Oudkerk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrrecht. Legt eed af in handen van burg. Asperen op 8 okt 1691. (burgerboek); medeweesvoogd hopman Buma bet f. 52:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde dat de weesjongen IJde Alberts in 1 jaar bij de wed. R.A. had verdient, 26 may 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 40:14:0 weegens verven en berijden van 9 stucken carsay door haar tbv ''t Weeshuys gedaan, quit. no. 31, 3 okt 1730. (GAH1060); ovl voor 1735; betaalt aan de weduwe van R.A. door het Stadsweeshuis f. 83:8:0 terzake verven en bereid loon van 16 stukken cassayen ten behoeve van het Stadsweeshuis geleverd, kwit. no. 26, 27 jul 1734: f. 41:12:0 (GAH1064); id. verfloon van 10 stukken cassaye, 2 nov 1734, kwit. no. 36 (GAH1064); id. 10 stukken met bereidloon 25 jul 1735, kwit. no. 34: f. 52:8:0 (GAH1065); id. wegens verfloon van carsayen en linnens ten behoeve vn het Weeshuis, 25 okt 1735, kwit. no. 33: f. 53:12:0 (GAH1065)
Sara Alberts zie: Buschman
Sara Alberts ovl voor 1829, huwt met Reinder Luitzens vd Veer; BS huw 1828
Schelte Alberts S.A. en Richtsje Paulus, beyde van HRL, huw.aang. 13 may 1736 HRL; komende voor de bruyd Jacob Tjerks; huw.aang. HRL 1736; en Antie Feykes beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de procr Pesma met vertooninge van procuratie dat daer toe gelastigt was den 30 Septemb: 1747; huwt met Antje Feykes, beyde van HRL, geproclameerd den 1, 8 en 15 okt 1747 en doen ook getrouwt; Jacob Tjerks ende Tjeerdtje Douwes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd S.A. des bruids broodheer den 6 May 1747; kind: Feykie Scheltes, ged 21 jun 1757 Grote Kerk HRL; kind: Iebeltje Scheltjes, ged 20 nov 1753 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Scheltes, ged 26 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Albert Scheltes, ged 3 sep 1748 Grote Kerk HRL; Teunis Wouters en Marijke Alberts, beide van dese Stadt, huw.aang. 1 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder S.A. ; huw.aang. HRL 1736
Sybe Alberts zie: de Wilde; geb 30 okt 1776, ged 12 nov 1776 Grote Kerk HRL, zv Albert Eiberts en Antje Siebes; heeft zijn vrouw mishandeld en in het Wortelstraatje veel openbaar rumoer en brutaliteiten aangericht. Bij moderatie beboet met 5 GGlds boven de kosten in plaats van de gevorderde 15 Gglds, als mede een scherpe correctie, 9 jul 1804 (GAH50); schuitschipper in 1804, beboet met 2 x 24 GGlds boven de kosten wegens gepleegde brutaliteiten in de nacht tussen maandag en dinsdag op de straat, aan de huizen en aan de ratelwacht. degenen, die bekend hebben 3 GGlds boven de kosten en de toegebrachte schade aan particulieren; het betreft: Timen Jans, Everardus Meints, Jan Sipkes Schoonbergen, Philip (knecht bij Huidekoper), Jan M. van der Mey, Jan Blom, S.A., Gerrit Hemkes, Albert Theunis, Philips Jans, ... Plantinga, do. 29 dec 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 36, 26 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Sybolt Alberts zie ook: van Dam; huwt met Leeuwkje Claases, kind: Hendrina Siebolts, geb 29 jul 1798, ged 19 aug 1798 Grote Kerk HRL
Sietse Alberts huwt met Eelkje Blombergen, kind: Elizabeth Sietses, geb 6 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL
Sietske Alberts huwt met Hendrik Ram op 9 nov 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Sikke Alberts mede-weesvoogd Nauta betaalt f. 56:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen S.A. met metselwerk bij Jurien Ockes verdiend, 30 mei 1758 (GAH1087)
Simke Alberts S.A. en Trijntje Bentes, beide van HRL, laatste afkondiging 26 okt 1783 HRL, en ten zelfden dage getrouwd
Simon Alberts zie: Louenaar
Symentje Alberts ged 30 mei 1769 Grote Kerk HRL, dv Albert Floris en Maartje Symons
Simontje Alberts zie: Stinstra; Gerben Jeltes van Midlum ende S.A. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelte Oepkes, de vader van de bruidegom, 12 nov 1791; ondertrouw HRL; Gerben Jeltes van Midlum en S.A. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 27 nov 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en getrouwd ten zelfden dage volgens vertoonde attestatie; Ruurd Jan Builand koopt van Maartje Simons, wed. van Albert Floris voor de helft en S.A., benevens Antje Alberts, dienstmaagd, als erfgenamen van haar vader Albert Floris voor de andere helft, een huizinge voor 120 Caroliguldens en 5 stuivers op 10 jul 1802
Sjouwkje Alberts Sioukjen A., ende Rein Jans, beide van HRL, huw.aang. 20 sep 1738 HRL, koomende voor de Bruit Leendert Leenderts; huw.aang. HRL 1738; huwt met Rein Jans, kind: Hiltje Reins, ged 28 jun 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jan Reins, ged 12 sep 1741 Grote Kerk HRL
Sjoukjen Alberts huwt met Albert Reins, kind: Janke Jans, ged 7 jul 1748 Westerkerk HRL
Sjoukie Alberts huwt met Jan Joosten, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1759
Sjoukie Alberts huwt met Sicke Ennes de Vries, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 Novemb: en getrout de 30 ditto 1762
Steeven Alberts S.A. ende Aeltje Meynderts beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selfs vaeder Meyndert Cobus den 7 May 1746; huwt met Aaltje Meinderts, beyde van HRL, geproclameerd den 14, 22 en 30 May 1746 en doen ook getrouwt
Sijke Alberts geb 6 nov 1810 HRL, N.H., dv Albert Teunes/Rentjes, en Cornelia/Corneliske Sijbouts; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810; geb 6 nov 1810, ged 20 nov 1810 Grote Kerk HRL, dv Albert Teunis en Cornelia Sybolts
Teekjen Alberts ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, dv Albert Durcks en Antie Taekes
Taedse Alberts zie: de Wilde; geb 17 apr 1783, ged 6 may 1783 Grote Kerk HRL, zv Albert Egberts en Antje Sybes; matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 81, 20 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; huwt met Eelkje Blombergen, kind: Lijsbeth Teetses, geb 20 apr 1809, ged 14 mei 1809 Grote Kerk HRL
Taetske Alberts geb 14 jan 1780, gedc. 22 feb 1780 Grote Kerk HRL, dv Albert Egberts en Antje Sybes
Tetje Alberts zie: Gonggrijp
Tettje Alberts Remonstreert met Schuldige Eerbied Gerlantje Keimpes burgerse binnen deese Stad en meede ordris turfmr dat Sij Supplnte wel genegen is dito Functie over te dragen op de Persoon Van T.A. insgelijx burgerse alhier, die Zulx meede van herten is begeerende dog alsoo dito Transport niet kan geschieden Zonder Consent van Ued Achtb Soo versoeken de Zelve Supplntn Zeer ootmoedig dat Ued Achtb de mede Supplnte T.A. gelieven aen te Stellen tot mede ordris turfmr binnen deses Stad, in plaetse van gemelte Gerlantje Keimpes alles op Lasten, Pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het Versoek ten Requeste gemeld eligeert mits desen de persoon van T.A. tot meede ordris turfmeetster binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed Van Getrouwigheit in handen van de hr praesid Br deses Stads Actum den 1 feb 1730 Ter ordtie van de Magistr abs sec vert:M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 1 feb 1730 heeft T.A. den eed als meede ordris turfmr gepresteert in handen van de heer Br Van Slooten actum uts In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Tetje Alberts Willem Jakobs van Achlum en T.A. van Almenum, mede laatst geproclameerd op dato dezes 31 okt 1773 HRL, en vervolgens met attestatie van hier naar Achlum vertrokken om aldaar in den echten staat te worden bevestigt
Teye Alberts zie: van der Ploeg
Thomas Alberts zie: Boonstra; T.A. en Janke Hendriks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 1 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; ontvangt van het gemeentebestuur voor het maken van 3 schouwen met kromme boegen, volgens besteding van 16 sep 1783, 15 mrt 1784: 2397 Caroliguldens; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 135, 1 mrt 1804
Thomas Alberts geb 6 jan 1810 HRL, ovl 17 aug 1811 HRL, wonende te in de Zoutsteeg, zv Albert Thomas en Trijntje Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811; geb 6 jan 1810, ged 23 jan 1810 Grote Kerk HRL, zv Albert Tomas en Trijntje Cornelis
Thijs Alberts gebruiker van wijk G-330; eigenaar is J.W. Vettevogels erven, 1814. (GAH204); zie: Elisabeth Smals; 24 mei 1804 (GAH50)
Tymen Alberts zie: Gonggrijp
Tietje Alberts geb 4 jul 1807 HRL, ged 14 jul 1807 HRL, N.H., dv Albert Douwes en Sietske Gerbrands; dopen Grote Kerk HRL 1807
Tjalling Alberts zie: Tjalling Allerts
Tjebbe Alberts lijst ingezetenen 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (GAH650); de raad van HRL schrijft aan de Raad van Leeuwarderadeel ''daar wij op goede gronden vermenen te mogen susteneren dat het onderhoud der Trekweg en wallen altoos komt tot last van zodanige eigenaren welkse erven onmiddellijk, zonder scheiding van een ringsloot, aan de Trekweg gelegen zijn, is het op dit fundament dat wij, als mede eigenaren der Trekweg van Leeuwarden tot halverwege Dokkum strekkende, zo wegens onze stad, als namens de verdere ge?nteresseerden gans vriendelijk verzoeken, dat gijlieden ter maintien ener goede politie aan ene Pieter Klaasen, wonende in zijn eigen huis aan de Trekweg onder Stiens op de gewone poenaliteiten gelieft te ordonneren om binnen de kortst mogelijke tijd, de overloop der Trekweg nevens zijn huis of erve tot een behoorlijke brete met wrak en keysel op te hogen, alsmede aan de eigenaren der erven en huizen aan de westkant of zijde van het Wijnser tichelwerk, welke wij vermenen ge?nformeerd te zijn ene T.A., Rutger van Slooten en Sijtse Barends te wesen, ofwel alle eigenaars der erven en huizen van die buurt om hun walschoeyingen behoorlijk te doen repareren en de wallen met keysel aan te vullen en op te hogen, en eindelijk aan ene Joute Ruurds te ordonneren om de wal nevens zijn tuin en nevens zijn erf of huis bij de brug no. 21, waar voor deze een helling geweest is, een walschoeying te maken en ene ophoging met wrak en keysel te doen zoals vereist wordt'', was getekend Lammert Alberda en IJ. Feddema, HRL 20 jul 1802 (GAH48)
Tjertje Alberts geb 2 feb 1774, ged 13 feb 1774 Grote Kerk HRL, dv Albert Floris en Maartje Simons; Tjetje Alberts, geb 30 jul 1781, ged 19 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Albert Floris en Maartje Simons
Tjepke Alberts T.A. en Atje Gerbens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd den 11 jul 1784 HRL; kind: Albert Tjepkes, geb 12 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL
Tjepkje Alberts ovl 6 jun 1766 ... , huwt met Jan Johannes; BS huw 1820; kind: Johannes Jans, ged 20 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Jans, ged 22 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Jans, ged 21 apr 1750 Westerkerk HRL
Tjetze/Tjietze Alberts Woensdag den 9 okt 1799. de Raad der Gemeente extraordinaris Vergadert Zijnde, wierde nog geleezen, eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems, Zijnde van deezen Inhoud: Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ter onzer Vergadering tot het obtineren van Paspoorten vertoond Zijnde drie Certificaten door Ul. ten dien einde afgegeven aan T.A., Popke Minnes en Gerben Aljes, alle inwoonders van Ul. Stad, om ieder een lading Zout naar Campen te transporteren hebben Wij nodig geoordeelt voor en aleer op het Verzoek van de vertooners te disponeren mitz dezen Ulieden berigt te Vragen op Welke Wijze dezelve voornemens Zijn hunne reys derwaarts te doen, en in hoeverre de Verzending van het Zout noodzaaklijk is en teffens ons te adviseren of aan evengemeld Verzoek Zoude Kunnen Werden voldaan. Leeuwarden, den 8 okt 1799, 5e Jr d. B.V. (GAH45); Saturdag den 12 okt 1799. de Raad extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders goedgevonden, na Ingenoomen berigt van de Schippers aan het departementaal Bestuur van de Eems, in te Zenden navolgende missive. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ter beantwoordinge van UWl:missive van den 8sten deezer, is dienende dat de Schippers Tjietze A., Popke Minnes en Gerben Alles, aan ons te Kennen gegeeven hebben, voorneemen te Zijn op deeze Wijze de reise met Zoutna ''t voormaalig Gewest over IJssel te doen dat Zij met hunne grootere Schepen van hier vaaren over ''s Heeren Veen, na Assen Zijl op de Lende, en van daar het Zout met Kleine Scheepjes Transporteeren na Campen ''t geen alles binnendoor gaat, en vervoerd Word door Zoodaanige Plaatzen, alwaar geen viand is, in hoe verre het Verzenden van dit Zout volstrekt noodzaakelijk is Kunnen of durven Wij niet Strict bepaalen, omdat Wij daar Zelven onkundig van Zijn, maar dit Kunnen Wij UWl:door ondervinding voor eene Zeekere Waarheid opgeeven, dat er bij Continuatie aan gansch Jaar door eene menigte Ladingen Zout, van hier na ''t voormaalig Overijsel Verzonden Worden en dat Zulks Wel het meeste Plaats heeft in het na Jaar, Zooals hier eene bekende Zaak is, dus Zouden Wij Van advijs dat het Verzoek van bovengedagte Schippers, behoorde te Werden geaccordeert, behalven dat Zoo verre dezelve bij ons bekent Zijn en geene Suspicie op haare Perzoonen valt, van eenig Kwaad oogmerk hier bij te hebben. HRL den 12 okt 1799, Ao. 5. (GAH45)
Tjietske Alberts van HRL, huwt met Sijbe Tjerks van Almenum, geproclameerd de 27 dec 1767 en de 3 Janew:en de 10 en getrout de 12 Jannewari 1768
Trijntje Alberts zie: Bakker, Binksma, Bolman, Hes, Musschenplukker
Trijntie Alberts ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL, dv Albert Jacobs en Sijke Isaacs
Trijntje Alberts huwt met Dominicus de Vries, kind: Chatrina Dominicus de Vries, ged 1 nov 1746 Grote Kerk HRL, de moeder ovl ; Dominicus de Vries van Leeuwaarden ende T.A. van HRL, huw.aang. 17 okt 1733 HRL, Comende voor de Bruyd Augustinus de Graaff, mr. wagenmaeker; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Trijntje Alberts huwt met Wijpke Jans Mulder, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Trijntje Alberts Wybe Wybrens ende T.A. beide van HRL, komende voor de bruid Wytse Cornelis desselfs steevaeder, 1 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Wyberen Wybes, beyde van HRL, sijn geproclemeert den 4, 11 en 18 okt 1739 en doe ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Rinske Wybes, ged 14 dec 1745 Grote Kerk HRL, moeder als T. Abbes; kind: Goitske Wybes, ged 11 okt 1740 Grote Kerk HRL
Uilke Alberts ged 6 apr 1756, zv Albert Claases en Janke Uilkes; dopen Grote Kerk HRL 1756
Wybe Alberts zie: Wagenaar
Wyger Alberts W.A. ende Trijntje Harings beyde van HRL, komende weegens de bruid Jelke Jansen, scheepstimmerman, 7 Mrt 1744; huwt met Trijntje Harings, beyde van HRL, sijn geproclameert den 8, 14 en 22 mrt 1744 en doe ook getrouwt; kind: Albert Wiegers, ged 4 nov 1753 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Wijgers, ged 3 okt 1751 Westerkerk HRL; kind: Geeske Wijgers, ged 31 aug 1749 Westerkerk HRL; kind: Haring Wijgers, ged 6 nov 1746 Westerkerk HRL; kind: Albert Wijgers, ged 13 dec 1744 Westerkerk HRL
Wijke Alberts Lykle Freerks en W.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 26 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albert Lykles, geb 5 sep 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL; moeder als Wykje A. ; kind: Betting Lykeles, geb 6 nov 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Lijkles, geb 11 jan 1793, ged 29 jan 1793 Grote Kerk HRL, moeder als Wikje A. ; kind: Albert Lijkles, geb 25 mrt 1795, ged 14 apr 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Witske A.
Wytske Alberts zie: de Boer
Willem Alberts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 28:0:0 van de weesvoogden verdiende Loon van W.A., 5 may 1807 (GAH1139); id. f. 57:16:0 verdiende Loonen van W.A., Cornelis Dirks en IJtze Gerhardus, 24 may 1808 (GAH1140); id. f. 14:0:0 verdiende Loon van W.A., 30 may 1809 (GAH1141); geb 2 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Albert Andeles en Maartje Eeltjes
Willem Alberts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 43:17:4 voor 4 schouw en 15 korven sponturf, alsmede voor dragen en meten etc, kwit. no. 3, 15 aug 1781. (GAH1112)
Willem Alberts W.A. van Almenum en Geiske IJeps van Pietersbierum, zijnde wegens de bruid vertoond een attestatie gepasseerd door de dorpregter Ulrik H. Lourens, 23 apr 1791; ondertrouw HRL; W.A. van Almenum en Geiske Yeps van Pietersbierum, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Yebele Alberts zie: van der Woude
Yde Alberts ende Freerkjen Beerts, beyde van HRL, huw.aang. 3 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid Minse Geerts; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Yde Alberts medeweesvoogd hopman Buma bet f. 52:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde dat de weesjongen IJ.A. in 1 jaar bij de wed. Ruird Alberts had verdient, 26 may 1730. (GAH1060)
Yeme Alberts begraven Klein Kerkhof, regel 2, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Yttje Alberts Sijbren Pijtters van Sneecq ende IJ.A. van HRL, komende wegens de bruyd desselfs vaeder Albert Jansen met vertooninge van schriftelijke verklaeringe dat de huwelijks proclamatien tot Sneecq waeren aengegeeven en op den 1 Janrij 1746 aldaar voor de eerste mael souden worden geproclameerd, 2 jan 1747; komt van HRL, huwt met Sijbren Pijtters, van Sneek, geproclameerd den 8, 14 en 22 jan 1747 en doen ook getrouwt
Egbert/Eibert Alberts/Allerts zie: E. Allerts, de Wilde; is door de gezamenlijke zoutbranders aangesteld als zoutdrager in plaats van de ovl Hessel Douwes; verzoekt als zodanig beëdigd te worden; heeft staande de vergadering de eed van getrouwe waarneming afgelegd in handen van president P.J. Coulbout, als daartoe genomineerde commissaris, ma. 24 mei 1802 (GAH48); zoutdrgaer, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 134, 30 jaar, 1 mrt 1804; huwt met Maaike Jeltes, kind: Jelte Eyberts, geb 5 jan 1811, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL; kind: Antje Egberts, geb 12 jul 1797, ged 30 jul 1797 Grote Kerk HRL
Geert Alberts/Allerts broer van Tjalling Alberts ?; Schelte Haselaar betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 20:0:0 door de weesjongen G. Alberts in 1 jaar bij hem verdiend, 11 mei 1762. (GAH1092); president-voogd Andrijs Wybenga betaalt aan dito f. 26:0:0 door G.A. als timmermansknegt bij Schelte Haselaar in 1 jaar verdiend, 10 mei 1763. (GAH1093); president-voogd Harmanus Videlius bet f. 35:0:0 aan dito wegens 1 jaar loon van G. Allerts als timmermansknegt bij Schelte Haselaar verdiend, 8 mei 1764. (GAH1094); mede-voogd Albert Noordga betaalt f. 47:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongens G.A. en Tjalling Alberts verdiend, 19 mei 1761 (GAH1091)
Weyntien Albertsdr huwt met Dirck Bartholomeusz van Hemert; zij was in 1606 al weer getrouw met Herman Hermansz; (niet verder uitgewerkt); bron:Geneal Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland
Pytter Albertsen zie: Dijkstra, (2x) de Jong, Schulz, Steenstra, (2x)
Martinus Albertsma geb 1771 HRL, ovl 15 apr 1819 HRL, winkelier, huwt met Tjietske Klases; BS ovl 1818, ovl 1819
Bernard Jan Albertus zie: Humling
Govert Albertus zie: de Haas
Johannes Albertus van HRL, ende Neeltie Gerrits tot Oosterbierum koomende weegens de bruid Jan Coenraads des selvs aengetrouwde neef den 5 apr 1749
Anton Albrechts zie: Duba
Johan Fredrik Alco J.F.A. ende Antie Harkes beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selfs vaeder Harke ... den 18 okt 1749; huwt met Antje Harkes, beyde van HRL, geproclameerd den 19 en 26 okt en 4 Novemb 1749 en dito 9 getrouwt
Anna Alders geb 1800 HRL, ovl 15 feb 1848 HRL, huwt met Jan vd Werf, dv Cornelis A, en Geertje Weyer; BS ovl 1848; Antje A, oud 40 jaar, geb Medemblik, wonende te HRL. 1839, wijk G-105; VT 1839
Cornelis Alders huwt met Geertje Wayer/Weyer, kinderen: Anna geb 1800 HRL, Aaltje geb 1801 Wervershoof, Marijtje, geb 1797 Wervershoof; BS ovl 1848
Geertruida Aldert zie: van der Zee
Johanna Aldert zie: van der Zee
Aaltje Alderts geb 1801 Wervershoof, huwt met Arend Sterk op 1 sep 1831 HRL, naaister, wonende te HRL, dv Cornelis A. (gk), en Geertje Jans Wayer (gk), vader winkelier te Medemblik, aldaar ovl en begraven 1 apr 1803, moeder ovl 27 mei 1829; BS huw 1831, ovl 1846; oud 38 jaar, geb Wervershoof, wonende te HRL. 1839, wijk E-189; VT1839
Anna Alderts zie: van der Zee
Anna Alderts geb 16 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL, dv Aldert Jakobs en Wiepkje Pieters
Antje Alderts ovl 1786 deinum, huwt met Jacob Cornelis, dv Aldert Jans en Antje Klases; BS huw 1835, ovl 1838
Evert Alderts zie: Hovinga
Froukjen Alderts Vrouwkje A., ged 1 mrt 1754 Grote Kerk HRL, dv Aldert Jochems en Hinke Ebes; Rinze Hedsers van Almenum ende F.A. van Bergum, zijnde aangaave gedaan door de bruidegom onder productie van bewijs dat de geboden tot Bergum waren aangegeven, 14 dec 1790; ondertrouw HRL; Rinse Hedsers van Almenum en V.A. van Bergum, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jan 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Harmen Alderts zie: van der Zee
Harmen Alderts weduwe op lijst ingezetenen 5e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (GAH650)
Ida Alderts zie: van der Zee
Jacob Alderts lijst ingezetenen 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Jan Alderts dezelfde als: Jan Alberts ?; ontvangt van het Weeshuis f. 53:8:0 wegens levering van 8 schouw en 36 korven turf f. 44:10:0 en aan Hendrik Gerrits f. 8:18:0 voor turfdragen en meten in het Weeshuis, 29 aug 1758 (GAH1087); id. f. 80:17:0 wegens 15 schouw en 34 korven turf in het Weeshuis geleverd en f. 15:17:0 voor het dragen en meten, 24 apr 1760, kwit. no. 3 (GAH1089)
Jan Alderts ovl voor 1814, huwt met Grietje Jacobs, indertijd echtelieden te Leeu- warden, kind: Jacoba Jans Hellinga, geb 20 jan 1764 Leeuwarden; BS huw 1813; ovl 16 dec 1794 HRL, oud 70 jaar
Jetske Alderts huwt met Johannes Willems, kind: Willem Johannes, ged 21 okt 1760 Grote Kerk HRL
Johannes Alderts zie: van der Zee
Marytje Alderts geb 1797 Wervershoof, 1e huwt met Gerrit Engels Mooi, 2e huwt met Klaas Jans Stastra op 24 sep 1840 HRL, wonende te HRL, dv Cornelis A., en Geertje Jans Wayer; BS ovl 1838; 1840 huwelijken, ovl 1849; Maria A., oud 41 jaar, geb Medemblik, wonende te HRL. 1839, wijk F-207; VT 1839
Petronella Alderts huwt met Coenraad Schmidt, kind: Thomas Schmidt, geb 8 feb 1773, ged 9 mrt 1773; kind: Hendrik Coenraads Schmidt, geb 25 nov 1775, ged 19 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Thomas Coenraads Smit, ged 14 okt 1762 Westerkerk HRL; kind: Aldert Coenraads Smith, ged 6 dec 1764 Westerkerk HRL; kind: Isaac Coenraads Schmidt, ged 24 may 1767 Grote Kerk HRL; Maandag den 17 jun 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Tettje Pieters wde Asmus Feddes, aangesteld tot ordinaris Turfmeetster, in plaatse van wijl:P.A., wede Coenraad Smit en heeft de nieuw aangestelde, den Eed van getrouwe waarneeminge gepraesteert in handen van P:de Boer, als Praesiderende Raad (GAH45)
Rinke Alderts geb 30 sep 1805 HRL, ged 15 okt 1805 HRL, N.H., zv Aldert Jans en van Maatje Rinkes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Tjalling Alderts zie ook: Tjalling Allerts; president-voogd Videlius betaalt f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen T.A. in 1 maand verdiend als ondertimmerman varende naar Groenland, 15 apr 1761 (GAH1091); mede-voogd Albert Noordga betaalt f. 47:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongens T.A. en Geert Alberts verdiend 19 mei 1761 (GAH1091); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 27:5:0 aan mede-voogd Albert Noordga tot restitutie van expensen tot een uitrusting voor T.A. naar Groenland, kwit. no. 2 (GAH1091)
Bendert Aldriks rentmeester van het Weeshuis bet f. 371:3:0 aan de medevoogd H. Mollema voor verschoten penningen aan B.A. en Andries Gerbens voor geleverde boter en kaas, kwit. no. 3, 12 nov 1782. (GAH1113)
Antje Alefs Geeft UEd:Achtb:Eerbiediglijk te kennen Trijntje Rinnerts, dat door het overlijden van A.A. burgerse binnen dese Stad de bedieninge van ophaelder van de Zuiderbrug alhier is koomen te vaceeren, en de supplnte sig gaerne met die bedieninge sag begunstigen, zoo addresseert deselve sig bij desen aan UEd:Achtb: met seer gedienstig versoek UEd:Achtb:gelieven haer met die functie te begunstigen en alsoo tot ophaelster van de Zuiderbrug aen te stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, en dewijl de supplnte tot nog toe geen genoegsame ouderdom heeft bereikt om die bedieninge zelve waer te nemen zoo zoude deselve met eenen zeer ootmoedig versoeken om die bedieninge door een bequaem persoon te laeten waernemen waerop de supplnte een goedgunstig appoinetement van UEd:Achtb afwagt q:f:etc, Requisitus B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van Trijntje Rinnerts tot ophaelster van de Zuiderbrug binnen dese Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daartoe staende; authoriseerende deselve om dito functie door een bequaem persoon te laten waernemen. Actum den 28n oct 1739, (was get), Wopco Buma, Ter ordtie van de magistr: ab:sec:P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Bernardus Alefs ende Antie Dirks, beide van HRL, huw.aang. 26 nov 1734 HRL, Comende voor de bruid Lenert Luitiens, desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Cornelia Alefs ged 9 okt 1759 Grote Kerk HRL, dv Alef Fransen en Jetske Cornelis
Douwe Alefs huwt met Engeltje Lammerts, kind: Lammert Douwes, ged 30 jan 1752 Westerkerk HRL
Gerrit Alefs ged 29 feb 1752 Grote Kerk HRL, zv Alef Wybes en Elske Hiddes
Gysbert Alefs ged 13 okt 1629 HRL, huwt met Antie Henricx op 10 jul 1658 Dokkum (ondertrouw), pottebakker te Dokkum, sedert 8 sep 1658 burger aldaar ; genealogie Dokter
Harmen Alefs president-voogd Videlius betaalt f. 40:0:0 aan het Weeshuis terzake 1 jaar loon door H.A. verdiend met metselwerk bij Pieter Gerrits, 2 mrt 1756 (GAH1085); id. van mede-weesvoogd Dreyer f. 46:0:0 door de weesjongen H.A. met metselwerk bij Rutger Gosses verdiend, 22 mrt 1757 (GAH1086); president-voogd Jan Breton betaalt f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen A. bij Pieter Gerrardus met metselwerk verdiend, 30 jan 1753 (GAH1082); president-voogd M.L. Blok betaalt f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen H.A. met metselen bij Tjerk Jurriens verdiend, 28 jan 1755 (GAH1084)
Hijke Alefs ged 20 mei 1760 Grote Kerk HRL, dv Alef Wybes en Elske Hiddes; Johannes Wiglinghuizen ende H.A. beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arnoldus Wiglinghuizen deszelfs oom, 8 may 1790; ondertrouw HRL; Johannes Wiglinghuizen en H.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 24 daar aan volgend
Hiske Alefs huwt met Gorrit Jans, kind: Hitje Gorrits, ged 8 okt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Jan Gorrits, ged 23 jul 1747 Grote Kerk HRL
Janke Alefs huwt met Jacob Jans, kind: Alef Jacobs, ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL
Jetske Alefs ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL, dv Alef Wybes en Elske Hiddes
Claes Alefs ovl 25 jun 1727 HRL, oud 70 jaer
Rienk Alefs van Collum ende Jeltie Tjeerds van HRL, komende voor de bruid Jan Hendriks Pot, 30 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Tjitse Alefs ged 9 mrt 1745 Grote Kerk HRL, zv Alef Wybes en Tjitske Uilkes
Tjietskien Alefs huwt met Gorrit Jans, kind: Alef Gorrits, ged 26 okt 1751 Grote Kerk HRL
Ypke Alefs IJ.A. ende Maartje Joosten beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selvs broeder Jacob Joosten den 22 Augtii 1750; huwt met Maartje Joosten, beyde van HRL, geproclameerd den 23 en 30 August en den 6 Sept 1750 en doe ook getrouwt
Abraham Alema won. HRL. 1746-1747; geboortig van Ommen, mr zilversmid. betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, en verkrijgt het burgerrecht, 30 apr 1721. (burgerboek); geb 1698/99, zv Fredericus van Alema en Catharina van Mellinga, tr. Maartje Hoites; leerl. van Wyger Freerks Mockema, 1714. Hij bracht een deel van zijn gezellentijd elders door en vestigde zich op 30 apr 1721 weer in HRL, komende van Ommen. Mr. 11 dec 1721, ovl 1 jul 1773, was vroedsman 1724-1773. Was gezworen gemeensman 1jan-eind 1733. Hoewel er tussen zijn meesterproef in 1721 en zijn overlijden in 1772 heel wat jaren verliepen, heeft hij weinig zilversmidswerk gemaakt en zal zijn merk dus niet veel voorkomen. Mogelijk werd zijn gebrek op den duur erger (hij had aan zijn rechter hand drie en aan zijn linker hand twee vingers die ''krom, stijf en onbekwaam'' waren). Vast staat dat hij reeds in 1726 zijn zilversmidsgereedschappen van de hand deed en hoewel aanvankelijk niet onbemiddeld, door verkwisting en misbruik van sterke drank in de ergste armoede verviel. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij tussen de jaren 1722 en 1725 zoutvaatjes, trekpotten, komfoortjes, kandelaars, snuiters, vorken en lepels vervaardigde. (Gildeboek 1714-747); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaederinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der Stad HRL ter presentie vd voogden voor ''t Weeshuys. In kennisse der ondergeschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeningen van den rendant en de subscriptie van mij secres:op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, Cornelis Veersma, A. vA., Wiltetus Jelgersma, Claas van der Brug, B. Lanting, Sijbout Buma, H. Agema, W. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Kuyk (?), Sake Sibesma, A. van Idsinga. (GAH1060); Jan IJdes Wijngaarden ende Baukjen Rippers beyde van HRL, koomende weegens de bruid de vroedsman A.A. 2 mei 1744; het gemeentebestuur betaalt aan K. Lantingh expensen aan de ontvanger Idsinga wegens een balk gekocht door de bouwmeester ten dienste van de stad en wegens depositiegelden in proceduren tegen Tuininga, aan de bode Zeeman wegens zomergeld in de Stadswaag, alsmede aan slaapkostgelden van A., sampt aan de procureur Lantingh wegens enige diensten voor gedachte A., 14 mrt 1746: 104 Caroliguldens en 5 stuivers; procureur fiscaal B. Dreyer ontvangt van het gemeentebestuur restitutie expensen in de zaak A.A. gedaan voor het Hof van Friesland, 29 mrt 1747: 17 Caroliguldens en 9 stuivers; zilversmid te HRL, koopt van Heltie Harmens Nauta, huisvrouw van Reiner Gysberts Fontein op Toutenburgh, voor 500 GGlds en 4 zilveren ducatons een huis, ''De Katouw'' genaemt aen de Zuidkant van de Lanen, hebbende de Molenstraat ten Oosten en de Lanen ten Noorden, 3 nov 1720, (Frl. 1700-1705)
Catharina van Alema Hessel van Toutenburgh, secretaris der stad Workum en C. vA, van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door Dr. Tjallingii met vertooninge van procuratie met versoek van een gebot in de Week den 31 mrt 1747; ovl 1 aug 1791 HRL, oud 71 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 6; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Foekjen Freerks van Alema Seert Tjepkes Gratama, koopman en steenbakker op Grettingaburen koopt ongeveer 22 pondematen bouwland te Almenum voor 6109 Car glds van IJbeltje Harmens Nauta, erfgenaam van wijlen haar broe der Duco Nauta, ontvanger-generael der Admiraliteit en gehuwd met Reinier Gysberts Fontein, woonachtig op Toutenburg, en van F.F. van A., (ex testamento van Foekjen Junius van Alema, in leven wed. wijlen Duco Nauta), gehuwd met F. Stapert, kapitein ter recherche te HRL, 19 mrt 1721. (Frl. 1700-1795); eigenaresse van de plaatsen nrs. 15 en 16 te HRL, grootte resp. 4 en 2, 5 pondematen, floreen resp. f. 0:7:0 en f. 1:3:8, gebruiker voor beide: Heert Riemers, ferskaat resp: de Stadsgragt Westen, en de Stadsragt Zuiden, de Heerewegh Westen, de Dycxdelten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Foekjen Junius van Alema zie: Foekjen Freerks van Alema
Fredericus van Alema geb HRL, huwt met Catharina van Mellinga voor 1661, jur. stud. Franeker 11 dec 1657, lid G.S., burgemeester van Bolsward 1684; GJ ... ; heeft een zoon: Abraham; zie aldaar
Frederik van Alema huwt met Maria Machtel Pierson, beide van HRL, geproclameert den 5-7 en getrout den 12. mei 1754 in de Westerkerk HRL; kind: Junius Frederiks van Alema, ged 29 jun 1756 Grote Kerk HRL
Frederik Junius van Alema geb 2 jun 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Junius van Alema en Catharina Synja
Junius Frederiks (Jr) van Alema ged 29 jun 1756 Grote Kerk HRL, zv Frederik van Alema en Maria Machtel Pierson; burgemeester te HRL 1786; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis 1.000 Cgld op ordre van de Magistraat, uit de correspondentiebeurs bij wijze van opschat aan ''t Weeshuis genegotieerd, 14 jan 1787. Bij Resol. van 29 mrt 1787 is deze summa aan ''t Weeshuis gedonateert. (GAH1119); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:6:0 terzaake geleverd zout, quit. no. 1, 6 dec 1787. (GAH1120); id. f. 29:18:0, quit. no. 57, 25 nov 1788. (GAH1120); ovl 3 mrt 1789 HRL, oud 32 jaar; Doctor J. v. A., mede-advokaat voor den Hove van Frieslandt, gewoond hebbende te Franeker en Juffer Geertruida Munter van HRL., laatst geproclameert op dato dezes 12 apr 1778 HRL, en ook getrouwdt na vertoonde attestatie van Franeker, 5 apr 1778, getekent J. Mensinga, Eccl. Franeq:, J. van Nul, Coster; kind: Maria Machteld van Alema, geb 20 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL; J. v. A. van HRL, en Katharina Sinia van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 aug 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Driesum getrouwd den 25 aug 1782 volgens ingebragt getuigenis; kind: Frederik Junius van Alema, geb 2 jun 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL; burgemeester, ontvangt van het gemeentebestuur restitutie penningen ge?xpendeerd tot het vernieuwen der bussen voor de beide Stadsboden, 9 jan 1786: 37 Caroliguldens; id. wegens presidiale uitgaven, 9 jan 1786: 60 Caroliguldens en 19 stuivers; id. 16 okt 1786: f. 108:7:8; id. 9 jul 1787: f. 71:7:0; id. 16 apr 1788: 88 Caroliguldens; id. met burgemeester Sijds Schaaf, 42 dagen vacatien op de ord. Landsdag, 26 apr 1786: 84 Caroliguldens; id. 16 dagen op een Extraord. Landsdag, 20 dec 1786: 32 Caroliguldens; id. 12 dagen op een extraord. Landsdag, 15 mei 1786: 24 Caroliguldens; id. 21 dagen, 9 okt 1786: 42 Caroliguldens; id. expensen bij de afvuring van de schutterij, 16 okt 1786: f. 67:19:0; id. 9 jul 1787: f. 69:13:4; id. als volmacht ten Landsdag, 21 mrt 1787: 38 Caroliguldens
Junius (Sr) van Alema bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 33:7:0 wegens dat de weesjongen Jan Poulus met stoeldrayen bij Arie Pieters had verdiend, 14 mrt 1730. (GAH1060); id. f. 10:0:0 wegens dat de weesjongen Freerk Gerrits bij Sjoerd Wybrens met zeylmaken in 1 jaar had verdient, 22 mrt 1730. (GAH1060); id. een Landschaps oblij:ten laste deeser Proventje in capitaal 500 gld met no. 118 van Resolutie den 22 jul 1699 en den 20 feb 1700 versch. den 24jul170, herkomende weegens een lagaat door wijlen de old burg. Thjal Ariens Fopma die deselve aan ''t Staatsweeshuys door sijn erven heeft geschonken. Dit pro memoria, 28 mrt 1730. (GAH1060); id. f. 123:6:0 sijnde het laatste termin des coopschats van het huys door Steeven Ulbes, staande in de Botte Apothekerstraat, nagelaten, 7 nov 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 379:15:0 door hem verschooten tot den incoop van 5 vette slagt koe beesten tbv ''t Weeshuys, ord. no. 3, 2 nov 1730. (GAH1060); J. van A. en Eduarda Nauta, echtelieden binnen HRL, kopen voor 400 goudgl 6 pondematen greidland tussen Sexbierum en Franeker van Baukien Nauta, wed. van de olde colonel Jan Croese te HRL, 14 jan 1722. (Frl. 1700-1795); weesvoogd in 1734, betaalt aan het Stadsweeshuis f. 152:17:0 terzake een half jaar spinloon bij Dirk van Assen, 24 jan 1735 (GAH1065) id. bij C. Willems Smit f. 219:15:0, 24 jan 1735 (GAH1065); id. bij Gerrit Spinder f. 170:5:0, 1 mrt 1735 (GAH1065); id. f. 77:12:0 terzake dat de weesjongen Johannis Claases Schaaf bij Claas J. Bretton met hoedmaken in 1 jaar had verdiend, 12 jan 1735 (GAH1065); id. 12 jan 1735: f. 62:0:0, (vermeld als Claas Johannes Schaaf) (GAH1065); id. f. 30:0:0 terzake dat de weesjongen Gerrit Jans bij Jacob Willems in 1 jaar met casmaken (cassaay) had verdiend, 24 jan 1735 (GAH1065); id. f. 41:10:0 terzake dat de weesjongen Jacob Jurriens bij Gatse Tjallings had verdiend, 2 feb 1735 (GAH1065); id. f. 18:12:0 terzake door de weesjongen Jan Minnes bij Feytama met gleibakken had verdiend 1 mrt 1735 (GAH1065); id. f. 37:12:0 terzake dat de weesjongen Ernst Jans bij Sjoerd Wybrens met zeilmaken had verdiend, 14 mrt 1735 (GAH1065); id. f. 100:0:0 verdiend naailoon van weeskinderen door de voogdessen opgezameld in verscheidene posten, 5 apr 1735 (GAH1065); is, f. 80:0:0 verdiend met stoeldraaien van de weesjongen Johannes Sipkes bij Jacob Jeremias, 19 apr 1735 (GAH1065); id. f. 30:0:0 terzake 1 jaar verdiend loon door Ulbe Stevens bij Tjeerd Poort, 28 apr 1735 (GAH1069); id. f. 69:0:0 terzake dat de weesjongen Lieuwe Alles in 2 jaar met wolkammen bij Sijbe Ottes had verdiend, 28 apr 1735 (GAH1065); id. f. 186:18:0 het derde en laatste termijn van de verkochte huizing afkomende van Jacob Ottens, wiens kinderen in het Weeshuis worden gealimenteerd, 1 mrt 1735 (GAH1065); id. verdiend spinloon van Jacob Ruirds, 14 dec 1735: f. 125:15:0 (GAH1066); id. 30:0 - door de weesjongens Cornelis Dirks en Wybe Willems met pottenbakken bij Wytse Cornelis in 1 jaar verdiend hebben, 31 jan 1735 (GAH1066); id. 43-,-, door de weesjongen Gerrit Jans de Groot met kastmaken bij Jacob Willems in 1 jaar had verdiend, 31 jan 1735 (GAH1066); id. f. 20:0:0 door de weesjongen Jeroen Haringhs(later: Harmens), met metselwerk bij Anske Sijbes in 1 jaar verdiend, 7 feb 1735 (GAH1066); id. f. 11:0:0 door de weesjongen Teeke Cornelis bij Jacob Pieters weduwe met korfmaken had verdiend, 7 feb 1735 (GAH1066); id. f. 10:0:0 door de weesjongen Foppe Stevens bij Gatse Tjallings met koordewerk had verdiend, 7 feb 1735 (GAH1066); id. f. 20:0:0 door de weesjongen Lieuwe Jans bij Rutger Jans/Goslings met metselwerk verdiend, 15 feb 1735 (GAH1066); id. f. 13:0:0 door de weesjongen Harke Alberts bij Durk Beerns met korfmaken had verdiend, 15 feb 1735 (GAH1066); id. f. 23:5:0 door de weesjongen Offe Teunis bij Hendrik Jans met timmeren verdiend, 20 nov 1735 (GAH1066); id. f. 32:18:0 terzake zeker erfportie ten voordele van Aaltje Jores wordende in het Weeshuis gealimenteerd, 31 jan 1736 (GAH1066); ontvangt van het Stadsweeshuis f. 5:0:0 terzake verschot door hem gedaan aan ''s Lands deurwaarder tot betaling van Propijn van een stuk land liggende op St. Jacobieparochie ''t Weeshuis in huur toebehorende volgens kwit. no. 7, 24 jan 1735 (GAH1066); weesvoogd Sjoerd Talma betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 186:15:0, ontvangen van J.A. wegens het tweede termijn van de verkochte huizing van Otto Jurriens, waarvan de kindskinderen in het Weeshuis worden gealimenteerd, 15 apr 1734 (GAH1064); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 44:2:0 door de weesjongen Robin Johannes met weven bij Beern Alberts verdiend 6 aug 1737 (GAH1067); id. f. 17:6:0 door de weesjongen Cornelis Geerts Crol met blauwverven bij Haye Pieters verdiend, 27 aug 1737 (GAH1067); id. f. 55:0:0 door de weesjongen IJsbrant Jogchems bij Dirk Norel met timmerwerk verdiend, 3 sep 1737 (GAH1067); id. f. 15:0:0 door de weesjongen Frans Cornelis bij Reyner IJntes met wagenmaken verdiend, 15 mei 1738 (GAH1068); id. f. 30:0:0 door de weesjongen Jeroen Harmens(eerder: Haringhs) bij Anske Jans met metselwerk verdiend, 20 mei 1738 (GAH1068); id. f. 15:13:0 door de weesjongen Lammert Jenties bij Evert Jans met ijzersmeden verdiend, 20 mei 1738 (GAH1068); id. f. 20:0:0 door de weesjongen Romke Harings met kleermaken bij Jan de Vries verdiend, 11 jun 1738 (GAH1068); id. f. 55:11:0 door de weesjongen Pieter Sijdses bij Doede Pieters met schoenmaken verdiend, 11 jun 1738 (GAH1068); id. f. 25:0:0 door de weesjongen Reyner Teekes verdiend, 11 jun 1740 (GAH1068); id. f. 22:0:0 door de weesjongen Gerrit Keimpes verdiend, 11 jun 1738 (GAH1068); id. f. 16:8:0 door de weesjongen Hendrik Minnes met blauwverven bij Haye Pieters verdiend, 28 jun 1738 (GAH1068)
Maria Machteld van Alema geb 20 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL, dv Junius van Alema en Geertruida Munter
Voetia van Alema ovl 16 sep 1746 HRL, 61 jaar, huwt met Focke Stapert; begraafboek Westerkerk HRL. (GAH3212); ovl 16 sep 1736 (?) HRL, wed. wijlen kapitein Focco Stapert, oud 61 jaar en leidt alhier begraven; (Westerkerk Harl); (GAH3212)
Harmen Alerts ovl 10 jan 1793 HRL, oud 64 jaar
Reinofke Alerts zie: Balk
Aafke Ales zie: Hetting
Andries Ales ged 20 dec 1768 Grote Kerk HRL, zv Ale Andries en Trijntie Gosses
Andries Ales A.A. vrouw op lijst ingezetenen 4e quartier, links:niets, rechts: niets; jaar ? (GAH650)
Antje Ales ged 11 mei 1769 Westerkerk HRL, dv Ale Hilles en Wytske Durks; Pieter Pegman, Corporaal onder de Compie van capitain Paets en A.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 2 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rijk Pieters Pegman, geb 19 jan 1789, ged 27 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Wietske Pieters Pegman, geb 20 jan 1794, ged 4 feb 1794 Grote Kerk HRL
Douwe Ales geb 1 sep 1783, ged 21 sep 1783 Grote Kerk HRL, zv Ale Andries en Tryntje Gosses
Douwe Ales D.A. ende Engeltie Lammerts beyde van HRL; koomende weegens de bruid Lammert Jansen des selvs vaeder den 9 Janri 1751; huwt met Engeltje Lammerts, beyde van HRL, geproclameerd den 10, 17 en 24 jan 1751 en doen ook getrouwt in de Westerkerk HRL; huw reg. N.H. HRL; kind: Lammert Douwes, ged 6 mrt 1757 Westerkerk HRL; kind: Antie Douwes, ged 4 okt 1759 Westerkerk HRL; kind: Hidde Douwes, ged 10 okt 1754 Westerkerk HRL; Gerrit Klaesen ende Klaare Aerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid D.A. den 1 nov 1749
Douwe Ales D.A. van Almenum ende Lijsbert Jans van HRL, koomende weegens de bruid Aert Hessels desselvs neef, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Ale Douwes, ged 10 okt 1748 Westerkerk HRL; kind: Ale Douwes, ged 5 may 1744 Grote Kerk HRL
Douwe Ales ovl 11 nov 1794 HRL, oud 11 jaar
Fetje Ales geb 28 mei 1772, ged 30 mei 1772 Grote Kerk HRL, dv Ale Franzen en Jetske Cornelis
Frans Ales ged 12 jul 1763 grote Kerk HRL, zv Ale Fransen en Jetske Cornelis
Gorrit Ales geb 17 dec 1782, ged 5 jan 1783 Grote Kerk HRL, zv Ale Gorrits en Pietje Hansen; geb 10 feb 1792, ged 4 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Ale Gorrits en Pietje Hansen
Gosse Ales geb 14 jun 1781, ged 10 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Ale Andries en Trijntje Gosses
Hijke Ales huwt met Johannes Wiglinghuizen, kind: Arnoldus Johannes Wiglinghuizen, geb 10 aug 1790, ged 31 aug 1790 Grote Kerk HRL
Hijke Ales geb 5 okt 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL, dv Ale Johannes en Sjoerdtje Aukes; geb 2 okt 1790, ged 2 nov 1790 Grote Kerk HRL, dv Aale Johannes en Sjoerdje Aukes
Hille Ales ged 1 nov 1770 Westerkerk HRL, zv Ale Hilles en Wytske Durks
Hiske Ales huwt met Gorrit Jansen, kind: Ale Gorrits, ged 9 mrt 1756 Grote Kerk HRL
Hiske Ales zie: de Groot; geb 28 jun 1781, ged 24 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Ale Gorrits en Pietje Hanssen; geb 9 apr 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL, dv Ale Gorrits en Pietje Hanses
Jakob Jans Reigenbach Ales geb 23 jan 1779, ged 9 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Ale Yemes en Annigje Jans
Jan Ales zie ook: Wobma; huwt met Hijke Keimpes, kind: Durk Jans, geb 28 nov 1809, ged 17 dec 1809 Grote Kerk HRL
Jan Ales gebruiker van wijk F-251, kastelein; eigenaar is Swerus Coersen, 1814. (GAH204)
Jan Ales huwt met Elisabeth Harmens; BS geb 1811
Janke Ales huwt met Jacob Jans, kind: Jan Jacobs, ged 12 jul 1759 Westerkerk HRL; kind: Hitje Jacobs, ged 13 nov 1755 Westerkerk HRL; kind: Hidde Jacobs, ged 23 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Ale Jacobs, ged 15 sep 1750 Grote Kerk HRL
Jetske Ales zie ook: Bleszevart; ged 12 jul 1768 Grote Kerk HRL, dv Ale Fransen en Jetske Cornelis; huwt met Liekle Tjebbes, kind: Tjebbe Liekles, geb 22 feb 1795, ged 17 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Ale Nicolaas de Vries, geb 5 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, vader als Nicolaas T. de Vries
Johannes Ales huwt met Antje Melles, wonende te Oosterbierum in 1824, kind: Melle Johannes Stellingwerf, geb 1795 Oosterbierum; BS huw 1824
Lijsbeth Ales huwt met Bernardus Snijder op 16 dec 1798 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1798; geb 28 okt 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL, dv Ale Hilles en Wytske Dirks
Menne Ales geb 9 apr 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Ale Johannes en Sjoerdtje Aukes
Rinske Ales huwt met Johannes Bruining, kind: Jeltje Johannes Bruining, geb 27 okt 1795, ged 17 nov 1795 Grote Kerk HRL
Rinske Ales zie: Louw
Trijntje Ales zie: de Groot
Trijntie Ales ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL, dv Ale Fransen en Jetske Cornelis
Wijpkje Ales geb 20 sep 1773, ged 10 okt 1773 Grote Kerk HRL, dv Ale Andries en Trijntje Gosses
Wouter Ales geboortig van Minnertsga, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van presidentburg. B. van der Meulen op wo. 22 mei 1782. (burgerboek)
Tjietske Ales/Ates ovl voor 1824, huwt met Sintje Douwes Faber; BS Franeker huw 1823; Sentje Douwes en T.A. beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 nov 1774 HRL, en toen getrouwt
Levij Alexander zie: Strelitz; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 191, 1 mrt 1804
Margaretha Alexander zie: Schot
Everdina Harmens Alfring ged 28 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Harmen Jans Alfring en Cornelia Boeles
Harmen Jans Alfring huwt met Cornelia Boeles, kind: Everdina Harmens Alfring, ged 28 jan 1749 Grote Kerk HRL
Doetje Hayes Algra huwt met Sijbren Sijbrens Bruinsma, wonende te Franeker 1825; BS Franeker huw 1825
Gerben Aljes Woensdag den 9 okt 1799. de Raad der Gemeente extraordinaris Vergadert Zijnde, wierde nog geleezen, eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems, Zijnde van deezen Inhoud: Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ter onzer Vergadering tot het obtineren van Paspoorten vertoond Zijnde drie Certificaten door Ul. ten dien einde afgegeven aan Tjetze Alberts, Popke Minnes en G.A., alle inwoonders van Ul. Stad om ieder een lading Zout naar Campen te transporteren hebben Wij nodig geoordeelt voor en aleer op het Verzoek van de vertooners te disponeren mitz dezen Ulieden berigt te Vragen op Welke Wijze dezelve voornemens Zijn hunne reys derwaarts te doen, en in hoeverre de Verzending van het Zout noodzaaklijk is en teffens ons te adviseren of aan evengemeld Verzoek Zoude Kunnen Werden voldaan. Leeuwarden, den 8 okt 1799, 5e Jr d. B.V. (GAH45)
Antje Johannes Alkama geb 1809 Wons, huwt met Bote Gosses Bruinsma op 28 apr 1831 HRL, wonende te te HRL, dv Johannes IJemes A, en Gerbrig Symons; BS huw 1831
Elisabeth Pieters Alkama ovl voor 1848, huwt met Jacob van Sloten op 10 nov 1807 HRL, wonende te Franeker, laatste afk. 8 nov 1807; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1847; Jacob van Slooten van HRL, en Elisabeth Pieters Alkema van Franeker, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1807; ondertrouw HRL
Akke Johannes Alkema geb 11 jan 1806 Wons, ovl 26 jun 1878 HRL, huwt met Lammert Heiner op 25 mei 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 14 en 21 mei 1825, wonende te HRL, N.H., zv Johannes Postma, en Gelbrig Simons, (vdr in huwelijksakte vermeld als: Alkema); BS huw 1826, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk E-157; oud 33 jaar, geb Winderweer ?, wonende te HRL. 1839, wijk E-129; VT1839
Hendrik Alkema huwt met Doutje Reidsma, kind: Klaas Hendriks A., geb 1800 Schraar; BS ovl 1847
Hendrik Hendriks Alkema geb 31 aug 1791/1799 Makkum, huwt met Helena Tichelaar en Jantje Houtsma, arbeider, N.H., Vst 16 mei 1854 uit Almenum, A 4 sep 1861 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-247, 285, wijk I-020, wijk G-018, 207; oud 47 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; VT1839
Hendrik Hendriks Alkema geb 5 nov 1799 Midlum, wonende te Minnertsga/Sexbierum in 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jacob Alles Alkema J.A.A. eigenaar van perceel nr. 689 te Sexbierum Sectie A, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 2, weiland, 17900 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Johannes Iemes Alkema J.I.A. eigenaar van perceel nr. 1515 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 7, huis en erf, 330 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Klaas Hendriks Alkema geb 1800 Schraard, ovl 27 mrt 1847 HRL, huwt met Tjietske Zaagstra, zv Hendrik A., en Doutje Reidsma, werkman; BS ovl 1847; oud 40 jaar, geb Schraard, wonende te HRL. 1839, boere-arbeider, wijk D-113; VT1839
Klaas Pieters Alkema geb 1789 Ried, ovl voor 1850, 1e huwt met Wilhelmina Christina Krayenhagen, 2e huwt met Aaltje Krakau op 18 nov 1838 Franeker, timmerman, wonende te Franeker in 1838, zv Pieter Pieters A., en Lijsbeth Feytses BS Franeker huw 1838, fr1849 overlijdens
Pieter Pieters Alkema ovl voor 1839, huwt met Lijsbeth Feytses, kind: Klaas Pieters A., geb 1789 Ried; BS Franeker huw 1838
Ytje Johannes Alkema geb 1803 Wons, ovl 30 dec 1844 HRL, huwt met Hendrik Piebes Postma op 28 apr 1825 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17 apr 1825 HRL. en Terschelling, won HRL, zv Johannes IJemes Postma, en Gerbrig Symons; BS huw 1825, ovl 1845
Ytje Pieters Alkema ovl voor 1870, huwt met Sjoerd Tjeerds Koster, wonende te Franeker in 1822; BS Franeker huw 1822, BS ovl 1869
Freerk Alkes geboortig van Holwert, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Brouwer op 23 mei 1736. (burgerboek)
Hendrik Alkes komt van Vlieland, huwt met Aatie Aates, van HRL, geproclameert 8, 15 en 22 Jannewari en getrout met attestatie den 7 mrt 1758
Lieuwe Alkes zie: Wiggerts
Meisje Alkes zie: Kramer
Wiepkje Alkes zie: Kramer
Willem Alkes zie: Kramer
Hendrik Alkeszn zie: Kramer
Dieuke Johannes Allarda geb 2 aug 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Johannes Allarda en Mintje van der Meulen
Johannes Allarda huwt met Mintje van der Meulen, kind: Dieuke Johannes Allarda, geb 2 aug 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL
Adriaantje Allards geb 1792 HRL, ovl 28 jan 1813 HRL; wijk A-098, dv Allard Hendriks en Baukje Uilkes; BS ovl 1813
Hendrik Allards lijst ingezetenen 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (GAH650)
Hendrik Allards H.A. en Ytje Douwes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 19 jun 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Hendrik Allards komt van HRL, huwt met Jantie Hendriks, van Franeker, geproclameert 2, 9 en 16 en getrout met attestatie den 25 nov 1755; huw reg. N.H. HRL; kind: Grietie Hendriks, ged 8 mrt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Allert Hendriks, ged 25 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Hendriks, ged 8 jul 1766 Grote Kerk HRL, vader als H. Alles
Hendrik Allards Sjoerd Tjerks ende Reinouke Allards, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder A.H., 3 nov 1787; ondertrouw HRL; Sierd Sioukes ende Fokjen Ulbes beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.A., deszelfs neef, 1 mrt 1787; ondertrouw HRL
Hendrik Allards Teede Gooytjes ende Tytje Tjerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.A., goede bekende, 14 jul 1792; ondertrouw HRL
Hendrik Allards bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805. (GAH650)
Jan Allards Andries Wybes ende Sibbeltje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader J.A., 29 okt 1791; ondertrouw HRL
Paulus Allards ovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk F-135, 1814. (GAH204)
Paulus Allards huwt met Tijttie Baukes, beide van Almenum, geproclameerd de 18-25 okt en getrout de 1 nov 1767; kind: Bauke Paulus, ged 30 okt 1768 Grote Kerk HRL, vader als P. Allerts; kind: Aaltje Paulus, ged 27 apr 1770 Grote Kerk HRL, vader als P. Allerts; kind: Aaltje Paulus, ged 1 dec 1771 Grote Kerk HRL, vader als P. Allerts
Reinouke Allards en Sjoerd Tjerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder Hendrik Allards, 3 nov 1787; ondertrouw HRL; kind: Tjerk Sjoerds, geb 10 aug 1789, ged 1 sep 1789 Grote kerk HRL; klachten inzake vergaande malversaties van de turfmeetsters R.A. en de wed. Kloppenburg, waardoor door hun slordig meten grote schade is toegebracht afgelopen week aan de koopman Pieter Sj. Hannema. de eerste krijgt 14 dagen suspensen, de tweede 6 weken, 17 okt 1803 (GAH49)
Uilke Allards zie: van Leeuwen
Maria Allardus zie: Westendorp
Johannes Fredriks Alle huwt met Wopkie Margaretha Sluirs, beide van HRL, geproclameert den 20 en 27 aug en getrout de 3 sep 1758
Claas Allema huwt met Dieucke Pijtersdr op 15 jul 1612 Gerecht HRL, wonende te Kollum, zv Aebe A., (gk), en Tet Tjaardsdr., (gk), kind: Petrus A., geb ...; geneal. Allema
Pyter Allema ontvangt van het gemeentebestuur door P.A. cum sociis, als pachter van de Trekwegstollen tussen Leeuwarden en HRL mei 1730 verschenen het gene over was dezelfde pacht volgens rekening van 1730, 30 aug 1730: f. 321:3:11. (GAH283)
Sipkjen Dirks Allema Sikke Jansen Builart en S.D.A. beyde van HRL, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Sikke Jansen Bulart, beyde van HRL, sijn geproclameert den 14, 21 en 28 okt 1742 en ook getrouwt
Alida Allert zie: Rouing, Westendorp
Andries Allert zie: de Vries
Albertje Allerts zie: Hogema
Antje Allerts komt van Almenum, huwt met Jan Tjeerds, van HRL, geproclameert den 9- 16 en getrout den 23 mei 1756; kind: Tjeerd Jans, ged 5 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sjouke Jans, ged 25 nov 1759 Grote Kerk HRL; kind: Allert Jans, ged 1 mrt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Simontje Jans, ged 26 dec 1762 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Jans, ged 27 jan 1765 Grote Kerk HRL
Bauke Allerts ontvangt van het Weeshuis f. 24:1:0 wegens levering van 5 1/5 schouw turf in het Weeshuis geleverd, 20 mei 1757 (GAH1086); id. wegens levering van 7 schouw en 26 korven turf: f. 42:1:0, en voor het dragen en meten in het Weeshuis f. 7:3:0, tesamen: f. 49:14:0, kwit. no. 4, 7 aug 1759. (GAH1088)
Dirkje Allerts zie: Kreyl
Epkie Allerts huwt met Johannes Christiaans, beide van HRL, geproclameerd de 28 jul en de 4 aug en getrout de 11 dito 1765; kind: Allert Johannes, ged 15 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Johannes, ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL
Feddrik Allerts Jan Jansen ende Dieuwke Feddriks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder F.A. den 5 apr 1749; ovl in 1758; in zijn plaats als smidskoolmeter aangesteld Abraham Izacs Roosen, zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Fransijntie Allerts huwt met Abraham Tjallings, kind: Aefke Abrahams, ged 22 feb 1756 Grote Kerk HRL
Froukje Allerts zie: van Leeuwen
Geert Allerts zie ook: Geert Alberts; ged 11 may 1741 Westerkerk HRL, zv Allert Geerts en Sijtske Tjallings; ged 13 sep 1746 Grote Kerk HRL, zv Allert Geerts en Sijtske Tjallings; mede-weesvoogd L. Spannenburg betaalt f. 132:10:0 aan het Weeshuis door 3 weesjongens met scheepstimmeren verdiend bij Schelto Haselaar, nl: Huyte Sjerps f. 87:10:0, G.A. f. 15:0:0 en Tjalling Allerts f. 30:0:0, 25 apr 1758 (GAH1087); mede-weesvoogd L. Spannenburg betaalt f. 10:10:0 aan het Weeshuis komende voor 1/5 part van zekere graven leggende in de kerk van Tzummarum, toebehorende aan G.A. en Tjalling Alberts, 17 nov 1759 (GAH1088)
Gerrit Allerts zie: Krijl
Gertje Allerts ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL, dv Allert Joekes en Trijntje Reins
Getje Allerts ovl 15 dec 1824 Franeker, huwt met Sjoerd Jarigs Hoekstra; BS huw 1826
Grietje Allerts geb 1 jan 1791, ged 1 mrt 1791 Grote Kerk HRL, dv Allert Paulus en Doetje Cornelis
Harke Allerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 103:6:0 wegens geleverde 17 schouw en 9 korven turf f. 5 gld, waaronder gerekend f. 17:4:0 voor het dragen en meten, kwit. no. 3, 29 okt 1767. (GAH1097); ontvangt van de voogden van het Weeshuis wegens geleverde 17 schouw en 9 korven turf f. 5:0:0, waaronder gerekend f. 17:4:0 voor het dragen en meten, quit. no. 5, (branding), 29 okt 1767: f. 103:6:0 (GAH1097)
Harmina Allerts zie: Wiersma
Hendrik Allerts zie: Balkstra, van Leeuwen
Ida Allerts geb 19 okt 1811 HRL, dv Allert Harmens, en Baukje Johannes; BS geb 1811
Jacob Allerts zie: Wiersma
Jan Allerts ovl 8 apr 1803 HRL, oud 75 jaar
Jan Allerts mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Hendrik Daniels, voor 5 1/2 schouw geleykte Dragtster baggelaar ih Weeshuis geleverd, alsmede voor het dragen en meten: f. 44:0:0, kwit. no. 2, 28 jun 1764. (GAH1094); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, zonder Hendrik Daniels, f. 58:1:0 voor 10 schouw en 4 korven turf ih Weeshuis geleverd f. 5 3/4 gulden, kwit. no. 2, 24 okt 1766. (GAH1096); ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van 12 schouw en 4 korven turf aan ''t Raadhuis 6 gld het schouw, 20 nov 1754: 72 Caroliguldens en 12 stuivers; id. wegens 15 schouw en 18 korven f. 6:5:0 het schouw, 30 mei 1755: f. 96:11:4; id. wegens 8 schouw en 30 korven turf 6 gld en 5 stuivers het schouw, 18 jun 1755: 54 Caroliguldens en 14 stuivers; id. geleverd 4 schouw turf aan de kosterij van de Grote Kerk 6 gld het schouw, 25 mrt 1756: 24 Caroliguldens; id. 18 schouw en 18 korven turf ten dienste van het Raadhuis 5 3/4 gld het schouw, 18 mrt 1758: f. 106:2:0; id. 12 schouw turf aan het Raadhuis en de Grote Kerk 7 glds ''t schouw, 28 nov 1759: 84 Caroliguldens; id. 12 1/2 schouw aan het Raadhuis f. 5:13:0 het schouw, 1 apr 1760: f. 74:12:8; id. 18 7/8 schouw turf aan het Raadhuis 5, 5 gld het schouw, 18 mrt 1761: 103 Caroliguldens en 16 stuivers; id. 2 schouw turf aan de Kleine Kerk, 12 aug 1762:16 Caroliguldens en 10 stuivers; id. ... schouw en 19 korven turf 6 gld het schouw, 30 mrt 1763: 104 Caroliguldens en 17 stuivers; id. 5 vuren turf aan de beide kerken, 8 jul 1763: 91 Caroliguldens en 2 stuivers; id. 3 schouw turf aan de Kleine Kerk, 3 okt 1763: 30 Caroliguldens en 10 stv; id. 11 schouw en 24 korven turf ten dienste van de Grote Kerk, 23 jul 1764: 102 Caroliguldens en 16 stuivers; id. 6 schouw turf in de Westerkerk tegen 8 gld en 5 stuivers het schouw, 1 aug 1764: f. 49:10:0; id. 11 schouw en 11 korven turf aan de kosterij van de Grote Kerk, 4 sep 1765: 102 Caroliguldens en 16 stuivers; id. 8 1/2 schouw ten dienste van het Stadhuis, begin 1766: f. 47:16:4; id. 19 1/2 schouw turf ten dienste van het Stadstimmerhuis, 4 apr 1766: f. 73:2:8; id. 17 schouw en 32 korven turf ten dienste van het Stadhuis 41/4 gld ''t schouw, 2 mei 1766: 75 Caroliguldens en 13 stuivers; id. 18 3/4 schouw turf ten dienste van het Stadhuis 5 Caroliguldens het schouw, 17 mrt 1767: 93 Caroliguldens en 15 stuivers; id. 14 schouw turf 4 Caroliguldens en 10 stuivers het schouw, 4 apr 1767: 63 Caroliguldens; id. 17 schouw en 28 korven f. 5:15:0 het schouw 9 mei 1748: f. 101:11:8; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 66:0:0 terzake 12 schouw turf door hem in het Weeshuis geleverd, 18 nov 1752, kwit. no. 9 (GAH1081); id. f. 33:17:0 wegens 6 schouw en 31 korven turf in het Weeshuis geleverd, 23 sep 1756 (GAH1085); id. wegens levering van 9 schouw turf: f. 36:0:0, en 9 Caroliguldens voor het dragen en meten in het Weeshuis, tesamen: f. 45:0:0, kwit. no. 3, 19 mrt 1759 (GAH1088); id. 39 -15:0 wegens 7 schouw en 23 korven turf in het Weeshuis geleverd, 25 okt 1753, kwit. no. 11 (GAH1082); id. 8 schouw en 3 korven turf 11 sep 1755, kwit. no. 7 (GAH1084)
Jan Allerts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; J.A. ende Rink Sybrands beide van HRL, komende wegens de bruyd Jacob Johannes haar goed bekende, 2 Oct 1751; huwt met Rink Sijbrandts, beyde van HRL, geproclameerd den 3, 10 en 17 okt 1751 en doen ook getrouwt
Jan Allerts geb 9 jan 1803 HRL, N.H., ged 20 feb 1803, zv Allert Jans en Jettje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jan Allerts J.A. ende Marijke Hendriks, beyde van HRL, komende weegens de bruyt Jurjen Jansen, mr weever, den 11 apr 1747; huwt met Marike Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 3, 9 en 16 apr 1747 en den 25 dito getrouwt
Jantje Allerts zie: van Leeuwen
Jeltje Allerts huwt met Douwe Alles, kind: Alle Douwes, ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Jetske Allerts huwt met Johannes Willems, kind: Jeltje Johannes, ged 24 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Allert Johannes, ged 25 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Johannes Brink, ged 16 mrt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Johannes, ged 1 sep 1767 Grote Kerk HRL
Jetske Allerts huwt met Beernt Jansen Wolbers, beide van HRL, geproclameert den 18- 25 apr en getrout den 2 mei 1756
Minke Allerts huwt met Jacob Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 24 en 31 dec 1758 en getrout de 7 jannuwari 1759; kind: Trijntje Japicks, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jacobs, ged 7 apr 1761 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jacobs, ged 11 aug 1767 Grote Kerk HRL
Paulus Allerts ovl te Almenum voor 1805, huwt met Grietje Klases, huurder greidland 1800-1803, in leven echtelieden te Almenum, kind: Allert Paulus Wiersma, geb ... ; BS huw 1827; koopt van Dieuwke Scheltes, huisvrouw van Tjepke Sakes, Antje Scheltes huisvrouw van Pier Freerks, Tjietske Scheltes wed. van Sijbren Lolkes, Pieter Minnes als last en procuratie hebbende van zijn kinderen Minne en Hiltje bij zijn wijlen eerste vrouw Aukje Scheltes in echt verwekt, en Ysaak Jans Faber als vader en voorstander over zijn dochter Geertruid bij wijlen zijn eerste vrouw Geertruid Scheltes in echt verwekt, een huizinge voor 600 Caroliguldens op 28 feb 1801; betaalt aan het gemeentebestuur wegens 2 pondematen greidland, 1800: f. 26:10:0; id. over 1801; id. aan collecteur Feddema over 1802; id. over 1803; id. wegens 10 pondematen bouw- en 7 pondematen greidland im de zuid van HRL, 1800: 82 Caroliguldens; id. over 1801; id. over 1802; id. over 1803; id. over 1804; id. wegens 12 pondematen en 9 eynsen greide om de zuid van de stad, no. 23, 1804: 379 Caroliguldens, 13 stuivers en 8 penn; betaalt propijn van de gecontinueerde landshuren tot 1809, no. 30, 1803: 41 Caroliguldens; betaalt de halve koopschat wegens 2 pondematen en ruim 9 eynsen greidland om de Zuid van HRL, aangetekend in het Stadsverhuurboek, no. 23, de somma van f. 379:13:8, af: specificatie f. 67:3:4, resteert: f. 312:10:4, 1803; verkoop van een stuk stadsland, thans verhuurd aan P.A. tot petri 1804, groot 2 pondematen, 9 eynsen en 10 penningen, genoteerd in het boek met no. 23, 14 jul 1803 (GAH49); weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 189, 1 mrt 1804; kind: Sjuke Paulus, ged 11 dec 1763 Grote Kerk HRL, moeder is Grietie Klazes; kind: Allert Paulus, ged 4 apr 1765 Westerkerk HRL
Paulus Allerts geb 11 dec 1799 HRL, N.H., ged 19 jan 1800, zv Allert Paulus en Geertje Durks; dopen Grote Kerk HRL 1800; geb 17 may 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL, zv Allert Paulus en Doedje KJornelis
Reinke Allerts ged 11 may 1745 Grote Kerk HRL, dv Allert Joekes en Trijntje Reins
Richtje Allerts geb 19 jan 1797, ged 12 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Allert Paulus en Geertje Dirks; dopen Grote Kerk HRL
Sytske Allerts Evert Farmsbach van HRL, ende S.A. van Bolsward, vertoonende de bruydegom notarieele acte van consent sijner ouders tot Wessum woonende en compareerde voor de bruid desselfs vaeder Allard Jans, 2 mei 1744; komt van Bolswart, huwt met Evert Farmsbach, van HRL, sijn geproclameert den 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Sietske Allerts geb 18 jan 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL, dv Allert Paulus en Doetje Cornelis
Sjoukje Allerts geb 26 mei 1803 HRL, N.H., ged 7 jun 1803, ovl voor apr 1805, dv Allert Douwes en Sietske Gerbrands; dopen Grote Kerk HRL 1803
Sjoukje Allerts geb 8 mrt 1805 HRL, ged 26 mrt 1805 HRL, N.H., dv Allert Douwes en Sietske Gerbrands; dopen Grote Kerk HRL 1805
Symontie Allerts geb 1771, huwt met Gerben Jeltes, getuige bij geboorte-aangifte van Jacob Willems in 1811; BS geb 1811
Thomas Allerts Aalsum, Stemcohier 1640; T.A. tot HRL, eigenaar van stem nr. (13), 100 p. m., Stienstra sate, gebruiker is Aesge Allerts; (bron: Kad. Atlas Oost. dl. )
Tietje Allerts zie ook: Wiersma; geb 14 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL, dv Allert Paulus en Doetje Cornelis; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd drie en negentig den Veertiende apr is Geboren Tietje dv Allert Paulus en Doetje Cornelis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Tytje Allerts ovl 13 mrt 1792 HRL, oud 58 jaar
Tjalling Allerts zie ook: Tjalling Alderts/Alberts; broer van Geert Alberts ?; huwt met Sijtske Tjallings, kind: Tjalling Allerts, ged 28 jan 1744 Grote Kerk HRL; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 121:17:0 wegens verdiensten van Meinert Luitjens f. 26:18:0, Hans Wopkes f. 23:15:14, Claas Sanstra f. 6:0:6, T.A. f. 26:18:12, Hendrik Jansen f. 18:4:0 en Dirk Everts f. 20:0:0, 15 mei 1762. (GAH1092); president-voogd Andries Wybinga betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 44:12:0 wegens verdiend loon van T.A. als matroos, 10aug176 2 (GAH1092); president-voogd H. Videlius betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiensten van T.A. f. 20:10:4, Aaltje Pijters f. 20:16:12, Sanna Pieters f. 9:10:0, Hendrik Gerrijts f. 3:0:0, Jan Jans Kleine f. 6:11:4, Douwe Wopkes f. 8:4:0 en Meinert Luitjens f. 29:3:6, 9 nov 1762. (GAH1092); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan mede-voogd Albert Noordga 36- 2:0 terzake uitrusting van T.A. als ondertimmerman naar Groenland, 20 apr 1762. (GAH1092); president-voogd Andrijs Wybenga betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 51:15:0 wegens verdiend loon van T.A. bij Schelte Haselaar verdiend van 20 nov 1762 tot 7 mei 1763, 10 mei 1763. (GAH1093); weesvoogden bet f. 81:19:0 aan dito terzake arbeidsloon van T.A. en Pieter Andries als scheepstimmermansknegts bij Schelte Haselaar in dit jaar verdiend, 15 mei 1764. (GAH1094); mede-weesvoogd L. Spannenburg betaalt f. 132:10:0 aan het Weeshuis door 3 weesjongens met scheepstimmeren verdiend bij Schelto Haselaar, nl: Huyte Sjerps f. 87:10:0, Gerrit Allerts f. 15:0:0 en T.A. f. 30:0:0, 25 apr 1758 (GAH1087); mede-weesvoogd Minne Blok betaalt f. 24:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen T.A. als scheepstimmerman bij Schelte Haselaar in 1 jaar verdiend, 24 apr 1759 (GAH1088); mede-weesvoogd L. Spannenburg betaalt f. 10:10:0 aan het Weeshuis komende voor 1/5 part van zekere graven, leggende in de kerk van Tzummarum, toebehorende aan Geert Alberts en T.A., 17 nov 1759 (GAH1088); mede-weesvoogd Dreyer betaalt aan het Weeshuis f. 30:0:0 door de weesjongen T.A. bij Schelte Haselaar met timmerwerk verdiend, 6 mei 1760 (GAH1089)
Tjaltje Allerts zie: Wiersma
Tjerkie Allerts huwt met Claas Christiaans, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 29 dec 1754; kind: Allert Klaases, ged 1 mrt 1759 Westerkerk HRL; kind: Sibbeltje Claases, ged 30 dec 1755 Grote Kerk HRL
Wieger Allerts huwt met Trijntie Harings, kind: Grietie Wiegers, ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL; fches dopen Grote Kerk HRL
Yttie Allerts huwt met Auke Pieters, beide van Almenum, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 dec 1765; kind: Grietje Aukes, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Sjuwke Aukes, ged 1 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Aukes, ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL; kind: Allert Aukes, ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Aukes, ged 7 apr 1772 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Egbert/Eibert Allerts/Alberts zie ook: Egbert Alberts; zie ook: de Wilde; huwt met Maaike Jetzes/Jeltes, kinderen: Watse geb 20 nov 1808 HRL, Jelte geb 5 jan 1811 HRL, Albert Egberts geb 25 apr 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1811
Aaltje Alles ged 11 nov 1766 Grote Kerk HRL, dv Alle Lieuwes en Grietje Willems; ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL, dv Alle Lieuwes en Grietje Willems
Aaltje Alles zie ook: van Loon; huwt met Sietse Johannes, kind: Johannes Sietses, geb 27 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Sijtses, geb 18 jan 1798, ged 4 feb 1798 Grote Kerk HRL
Akke Alles zie: Geuker
Akke Alles ovl voor 1834, huwt met Jurjen Hendriks Geuker; BS ovl 1833
Anne Alles ged 15 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv Alle Fopkes en Antje Aukes
Anske Alles geboortig van Zurich, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. de Waart op 11 apr 1793. (burgerboek); lijst ingezetenen 7e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Antie Alles huwt met Contrarolleur Willem IJpei, kind: Allardus Willems IJpei, ged 24 feb 1756 Grote Kerk HRL; kind: Cijtske Willems IJpei, ged 26 feb 1754 Grote Kerk HRL
Antje Alles geb 1767, overlijdensaangifte van Wouter Gerbens in 1811; BS ovl 1811
Aukje Alles ged 17 nov 1767 Grote Kerk HRL, dv Alle Fopkes en Antie Aukes
Aukje Alles geb 1768 HRL, ovl 10 mei 1819 HRL, huwt met Wiemer Sijbrens Hollander; BS ovl 1819; Wymer Sijbrens ende A.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Alle Fopkes, deszelfs vader, 23 mrt 1793; ondertrouw HRL; Wymer Sijbrands en A.A., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 apr 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; A.A., huwt met Wymer Sijbrens, kind: Sijbren Wymers, ged 18 aug 1794 HRL; zie verder aldaar; Verklare ik Ondergetekende Klaas Dirks Molenaar, van beroep Zoutziedersknegt, wonende te HRL, hier mede te Consenteeren aan mijnen Minderjarige dochter Geeske Klaases Molenaar, bij mijnen wijlen Vrouw in Echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sijtse Wymers Hollander, van beroep Varensgezel, zv Wymer Sijbrens Hollander en A.A. Mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. (HRL den 12 dec. br 1815; Wij Ondergetekenden Wymer Sijbrens Hollander en A.A., Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon Sijbren W. Hollander, Om Zich in ''t huwelijk te begeven met Geeske Klases Molenaar, van beroep dienstmaagd en mede woonachtig te HRL, mogende alsoo lijden dat deselven door den heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de wet vereischte wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 9December 1815
Aukje Alles huwt met Sietse Johannes, kind: Alle Sietses, geb 10 apr 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Binne Alles Adam Dinhart ende Aaltje Idses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.A. goede bekende, 8 okt 1791; ondertrouw HRL
Douwe Alles huwt met Jeltje Allerts, kind: Alle Douwes, ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Douwe Alles D.A. van Almenum ende Ientie Tjerks van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Curator derk Rients, kalkbrander onder Almenum, 21 may 1740; ondertrouw N.H.; komt van Almenum, huwt met Yentje Tjerks, van HRL, sijn geproclemeert 22, 29 May en den 6 jun 1740 en doe ook getrouwt; kind: Alle Douwes, ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL, moeder is: IJ.T. ; kind: Trijntje Douwes, ged 3 mrt 1750 Grote Kerk HRL, moeder als IJntje T. ; komt van Almenum, huwt met Trijntie Haanties, van HRL, geproclameert den 28 apr 5-12 mei 1754 getrout in de Westerkerk HRL; betaalt aan de rentmeester propijn vd nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen de rentmeester de Bruin nog in leven zijnde ontvangen, anno 1767 in november: 6 pondematen, no. 3: f. 8:12:8; 1768. (GAH1098); id. f. 17:5:0 voor 6 pondematen greidland onder Almenum, no. 3, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); huwt met Fettje Alberts, beide van Almenum, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 nov 1762; kind: Antje Douwes, ged 16 aug 1763 Grote Kerk HRL, moeder als F. Alles; betaalt aan het gemeentebestuur voor 4 pondematen, 7 eynsen, 18 penningen, 6 roeden en 3 voeten land, Allerheiligen 1750: f. 6:5:0 (GAH428); id. Allerheiligen 1749 (GAH427); id. een 1/2 jaar Propijn van de nieuwe 5-jarige inhuring der Losse Landen van 6 pondematen, nov 1767, kwit. no. 3: f. 8:12:8 (GAH1098)
Etje Alles geb 20 jul 1772, ged 4 aug 1772 Grote Kerk HRL, dv Alle Folkerts en Auckje Bonnes
Fettje Alles zie: F. Alberts
Fettje Alles ged 23 apr 1771 Grote Kerk HRL, dv Alle Folkerts en Aukje Bonnes
Folkert Alles huwt met Fettje Annes, kind: Claas Folkerts, ged 15 feb 1747 Grote Kerk HRL
Folkert Alles huwt met Antje Wouters op 21 mrt 1802 HRL, wonende te Almenum, kinderen: Wouter Folkerts, geb 8 feb 1805 HRL, Alle Folkerts, geb 3 feb 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805
Froukje Alles ovl 12 sep 1799 HRL, huwt met Servaas van Beemen; BS huw 1820, ovl 1859; Servaas van Beemen ende F.A., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes van Beemen, goede bekende, 21 feb 1789; ondertrouw HRL; begraven Nieuwe Kerk, regel 6, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Servaas van Beemen en V.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 mrt 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Tjaltje Servaas van Beemen, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, vader als: S. Tjeerds v. B. ; kind: Harmina Servaas van Beemen, geb 3 aug 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Servaas van Beemen, geb 17 okt 1793, ged 29 okt 1793 Grote Kerk HRL, vader als S. Tjeerds v. B. ; kind: Tjeerd Servaas van Beemen, geb 10 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL
Gerben Alles Saturdag den 12 okt 1799. de Raad extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders goedgevonden, na Ingenoomen berigt van de Schippers aan het departementaal Bestuur van de Eems, in te Zenden navolgende missive. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ter beantwoordinge van UWl:missive van den 8sten deezer, is dienende dat de Schippers Tjietze Alberts, Popke Minnes en G.A., aan ons te Kennen gegeeven hebben, voorneemen te Zijn op deeze Wijze de reise met Zout na ''t voormaalig Gewest over IJssel te doen dat Zij met hunne grootere Schepen van hier vaaren over ''s Heeren Veen, na Assen Zijl op de Lende, en van daar het Zout met Kleine Scheepjes Transporteeren na Campen ''t geen alles binnendoor gaat, en vervoerd Word door Zoodaanige Plaatzen, alwaar geen viand is, in hoe verre het Verzenden van dit Zout volstrekt noodzaakelijk is Kunnen of durven Wij niet Strict bepaalen, omdat Wij daar Zelven onkundig van Zijn, maar dit Kunnen Wij UWl: door ondervinding voor eene Zeekere Waarheid opgeeven, dat er bij Continuatie aan gansch Jaar door eene menigte Ladingen Zout, van hier na ''t voormaalig Overijsel Verzonden Worden en dat Zulks Wel het meeste Plaats heeft in het na Jaar, Zooals hier eene bekende Zaak is, dus Zouden Wij Van advijs dat het Verzoek van bovengedagte Schippers, behoorde te Werden geaccordeert, behalven dat Zoo verre dezelve bij ons bekent Zijn en geene Suspicie op haare Perzoonen valt, van eenig Kwaad oogmerk hier bij te hebben. HRL den 12 okt 1799, Ao. 5. (GAH45)
Grietje Alles ged 9 aug 1768 Grote Kerk HRL, dv Alle Lieuwes en Grietke Willems
Grietje Alles huwt met Hendrik Johannes, kind: ged Hendrick(je), geb 9 jun 1793 HRL, ged 10 apr 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Grietje Alles huwt met Klaas Jans op 6 aug 1805 Hrl, komt van HRL, laatste afk. 4 aug 1805; huw Grote Kerk HRL 1805; Claas Jans en G.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lieuwe Alles, deszelfs broeder; 20 jul 1805; ondertrouw HRL
Hiltje Alles huwt met Eilert Harrijts, beide van HRL, geproclameert den 23-30 mei en getrout den 4 jun 1756; kind: Hiltje Eiberts, ged 27 nov 1757 Grote Kerk HRL, moeder als H. Allerts; kind: Tjitske eyberts, ged 2 mrt 1760 Grote Kerk HRL, vader als eybert H.
Jan Alles zie: Bakker, Wobma
Jan Alles Johannes Jans ende Akke Jelles beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom des selfs vaeder J.A. en weegens de bruid Taedse Abrahams desselfs broodheer den 24 dec 1750
Janke Alles ovl voor 1814 HRL, huwt met Jacob Jans Burggraaf, indertijd echtelieden te HRL; BS huw 1813
Jelle Alles J.A. van Mackum ende Luutske Cornelis van HRL, koomende weegens de bruid Jan Annes desselvs aengehuwde neef, 22 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jelle Alles betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 10:14:8 wegens 1 jaar huur van de vooropkamer in het huis op Schritsen, 29 aug 1745 (GAH1074); J.A. is te rest gebleven f. 10:14:0 1 jaar huur van de voorste opkamer in het huis op de Schrijtsen, mei 1746 (GAH1075); id. f. 22:0:0, 1747 (GAH1076)
Jeltje Alles komt van Almenum, huwt met Jacob Hilbrands Koster, geproclameert de 16-22 en getrout de 29 apr 1759 in de Westerkerk HRL, verkoopt een huis in 1799-1800; kind: Hilbrand Jacobs Koster, ged 10 feb 1760 Westerkerk HRL; wed. verkoopt een huis aan Rommert Clases Overdijk voor 240 Car glds op 26 jan 1799; id. aan Gerbrandus Pettinga een huis staande op de Zuiderhaven voor 1000 Caroliguldens op 5 jun 1802
Jetske Alles weesvoogden bet f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door haar vd Armevoogden voor het opdragen van eenen J.A. aan het Weeshuys ontvangen, 2 jul 1782. (GAH1113)
Jieskjen Alles Hijlke Sibrens van HRL, en J.A. van Makkum, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Johannes Alles zie: Haanstra
Jurjen Alles huwt met Wytske IJdes, kind: Gerben Jurjens, ged 21 aug 1770 Grote Kerk HRL
Klaas Alles zie: Sibrandi
Claaske Alles huwt met Fopke Teekes, kind: Doede Fopkes, ged 8 apr 1748 Grote Kerk HRL
Klaaske Alles geb 15 jul 1774, ged 2 aug 1774 Grote Kerk HRL, dv Alle Fopkes en Wytske Pieters
Lieuwe Alles zie bij Neeltie Abbes, huw.aang. 1738
Lieuwe Alles en Neeltie Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit Symen Sijbes; huw.aang. HRL 1737; huwt met Neeltje Jacobs, kind: Jacob Lieuwes, ged 24 may 1740 Grote Kerk HRL
Lieuwe Alles Junius Alema ontvangt f. 69:0:0 van Sijbe Ottes, door de weesjongen L.A. bij Sijbe Ottes in 2 jaar verdiend met wolkammen, 28 apr 1735 (GAH1065); mede-weesvoogd Toussaint betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 93:6:0 door de weesjongen L.A. bij Sijbe Ottes met wolkammen verdiend, 30 apr 1737 (GAH1067)
Lieuwe Alles zie ook: Touwslager; ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL, zv Alle Lieuwes en Grietje Willems; L.A. ende Eelkjen Koerts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Coerts, de broeder, 8 jun 1793; ondertrouw HRL; Claas Jans en Grietje Alles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.A., deszelfs broeder; 20 jul 1805; ondertrouw HRL; L.A. en Eelkjen Koerts, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Lieuwes, geb 29 sep 1793, ged 15 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Alle Lieuwes, geb 2 jan 1797, ged 22 jan 1797 Grote Kerk HRL; lijst ingezetenen 2e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Lieuwe Alles Jacob Jacobs ende Grietie Gerbens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd L.A. den 13 dec 1749; Jan Romkes ende Antje Harmens beyde van HRL, koomende weegens de bruid L.A. en verklaerde des bruydegoms vaeder dat dit met sijn consent was, 2 mei 1744
Mayke Alles huwt met Evert Teunes, komt van HRL, laatste afk 23 nov 1794 en met attest. vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1794; Evert Teunis van Grouw en M.A. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Alle Bientjes, deszelfs vader, 8 nov 1794; ondertrouw HRL; Evert Teunes van Grouw en M.A. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 nov 1794 HRL en zijn met attestatie vertrokken
Magdaleetie Alles ged 10 jan 1741 Grote Kerk HRL, dv Alle Jacobs en Antje Oebles
Neeltje Alles zie ook: Neeltie Abbes; (huw. aang); huwt met Romke Jansen, kind: Grietje Romkes, ged 21 jul 1743 Grote Kerk HRL; kind: Alle Romkes, ged 21 feb 1740 Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Neeltje Alles zie ook: van Loon; ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL, dv Alle Lieuwes en Grietje Willems; Jan Brink ende N.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Alle Lieuwes, 2 nov 1793; ondertrouw HRL; kind: Grietje Jans, geb 22 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Manus Jans, geb 20 may 1798, ged 12 jun 1798 Grote Kerk HRL, vader is J. Bernardus
Oege Alles zie: Kroontje
Oege Alles remonstreert UEd Achtb met schuldige eerbied O.A. snikschipper van hier op Workum, hoe hij suppliant de geregte helfte van dito veer met de annexen van dien heeft vercogt aan Hendrik Hendriks. en alzoo ''t voors. veer sonder consent van UEd Achtb: niet vermagh over gedragen te worden soo versoeken beyde supplianten seer gedienstelijk UEd Achtb gelieven die overdragte te consenteeren, en alzoo Hendrik Hendriks, benevens O.A. tot ordris snikschipper van hier op Worcum et vice versa onder eede te neemen, onder presentatie om tot dispositie van UEd Achtb:te tellen een summa van 50 Carolij gulden ingevolge de acte bij de oprigtinge van dito veer gemaakt quo facto etc (was get) O.A. en Hendrik Hendriks. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert de persoon van Hendrik Hendriks tot mede snikschipper van hier op Workum et vice versa, op lasten, profijten ende gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses Stads, en voorts onder presentatie ten requeste gemelt. Actum den 4 Febri. 1737 (was get) J. van Crijtenburgh. Ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga; Laeger Stonde; den 8 Febri 1737 heeft Hendrik Hendriks den eed van getrouwigheid mor:menn:gepresteerd coram praeside Crijntenburgh, in kennisse van mij secrts. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met schuldige eerbiedt Pier Eelkes van Workum, dat hij van O.A., Snikschipper van hier op Workum et vice versa, in coop heeft bekomen de gerechtigheit van de helft van dito veer met quoteele annexen toebehooren van dien, en alsoo hij dito veer niet en vermag te bevaren sonder consent van UEd:Achtb: Soo versoekt hij seer gedienstelijk UEd:Achtb:gelieven in die overdragt te consenteeren, en alsoo hem Pier Eelkes als ordrs Snikschipper van hier op Workum et vice versa onder Eede te neemen, onder presentatie om tot dispositie van UEd:Achtb:te tellen een somma van vijftig Car:Gulds:ingevolge de acte bij de opregtinge van dito veer gemaakt q:f:etc, (was getekent), P. Reidema, 1739. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende ''t versoek nomineert mits deesen de persoon van Pier Eelkes tot Veerschipper van hier op Workum et vice versa op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daertoe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit. Actum den 10 jun 1739, (was get), D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga; Onder Stonde; Praestitit Jus Jurandum Coram Praesid. de Hr. Bretton den 1jul17 39, in kennisse van mij secrts. abs sec:(get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Alles ged 10 dec 1754 Grote Kerk HRL, zv Alle Pieters en Gertje Alberts; ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Alle Pieters en Gertje Alberts
Reinouke Alles ende Beernt Gerrits, beide van HRL, huw.aang. 18 jan 1738 HRL, komende voor de bruit Watse Pieters, en vertoonde de bruidegom een Cedultie van desselvs vader tot Consent; huw.aang. HRL 1738
Sybren Alles Harmen Lieuwes ende Lijsbert Sijnnes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd S.A. den 6 jun 1750
Sjoerdje Alles zie: Portier
Sjoerdtje Alles geb 28 sep 1773, ged 17 okt 1773 Grote Kerk HRL, dv Alle Lieuwes en Grietje Willems
Sjoukje Alles oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-051; VT1839
Tjamke Alles zie: Reitsma
Tjebbe Alles Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde T.A. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Tjebbe Alles ontvangt van het gemeentebestuur f. 43:5:0 voor gedane diensten, 21 dec 1778
Tjebbe Alles lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, Buitenbuurt: f. 66:0:0 . (GAH650); (wordt ook vermeld in het 8e quartier met hetzelfde bedrag; (GAH650); bij T.A. woont ook ene Pietje Teekes wed. Jan Claasen; zie bij Pietje Teekes; (GAH650)
Tjebbe Alles begraven Groot Kerkhof, regl 35, nr. 79; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tjebbe Alles huwt met Mettje Ages, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21. sep 1755
Tjette Alles won. HRL 1778
Trijntje Alles huwt met Steeven Jans, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 mei 1756; kind: Oeble Stevens, geb 7 mrt 1774, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Steevens, ged 29 mrt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Alle Stevens, ged 4 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Quintje Stevens, ged 6 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Antje Stevens, ged 6 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jan Steevens, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antje Stevens, ged 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Stevens, ged 3 Febrij 1771 Grote Kerk HRL; kind: Oeble Stevens, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL
H. W Alma lid commissie administratie der financien van het voormalige gewest Friesland; de collecteurs of gaarders, welke tevens als schoolmeester fungeren, worden ten spoedigste gelast die beide posten gecombineerd te blijven waarnemen, met waarschuwing dat alle zodanige gaarders welke zonder genoegzame redenen afstand van hun schoolmeesterspost doen, dadelijk gerekend zullen worden tevens afstand te hebben gedaan van hun post als collecteurs of gaarders, Leeuwarden, 10 mei 1802 (GAH48)
P Alma Johannes Oebles van der Werf, van HRL, en Sibbeltje Dirks Tolsma van den dorpe Boer, zijnde de laatste proclamatie mede geschiedt op dato dezes, en deze personen ook bij ons getrouwt op 24 jan 1773, na overgebragte attestatie van Boer, getekent 18 jan 1773 door P.A., Ecclesiast in Ried en Boer, en Bauke Dirks, coster; hu Grote Kerk HRL
Petrus Alma notaris; hm Geertje Geertsdr. Samplonius op 18 jan 1649 Leeuwarden, zv Claas A., en Dieucke Pijtersdr., wordt op 30 nov 1642 burger van Franeker als proc. postulant, afkomstig van HRL, in 1648 op 29 jan. wordt hij be?digd als notaris en in jan. 1643 ingeschreven als lidmaat der Herv. Kerk te Franeker. Hij was tegelijk ''eerste clerq'' ten gemeentehuize. Op 9 mrt 1653 krijgt hij met zijn vrouw consent voor aankoop van een ''huysinge, hovinge ende schuyre cum annexis'', staande aan de stadsplaats te Franeker. Op 2 mei 1653 wordt hij voor de laatste maal genoemd; genea. Alma
Arend Almenum ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Wybrand Almenum, voor geleverde slangen ten dienste van de brandspuiten, 4 jan 1768: 177 Caroliguldens en 5 stuivers; id. reparatie aan de brandspuiten, 6 jan 1772: f. 93:13:0; id. f. 11:0:0, 3 jan 1776; id. voor geleverde koperen en ijzeren materialen ten dienste van de brandspuiten, 5 jan 1774: f. 134:14:8; id. 4 jan 1775: f. 432:9:0; id. 3 jan 1777: f. 11:8:0; id. (Arend van A. ), voor het leveren van een nieuwe brandspuit, 23 feb 1778: f. 428:6:0; id. wegens gedane reparatie aan de brandspuiten, 7 jan 1782: f. 204:10:0; de erven ontvangen van het gemeentebestuur wegens reparaties aan de brandspuiten, 11 jan 1786: 174 Caroliguldens en 9 stuivers; id. 22 jan 1787: f. 143:19:0; id. 17 feb 1790: f. 136:9:0; id. wegens gedane leveranties van goederen ten dienste van de brandspuiten, 30 jun 1795: f. 106:10:0
Pyter Almenum ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Wybrand Almenum, wegens repareren van de brandspuiten, 10 apr 1741: f. 81:12:0; te Amsterdam; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met S. van der Heyde, terzake gedane diensten en reparaties aan de Stads brandspuiten, mrt 1734: f. 9:15:4 (GAH283); id. wegens leverantie van enig koperwerk aan de Stadsbrandspuit, 9 jan 1737: f. 9:3:0 (GAH283)
Wybe Almenum ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Arend Almenum, voor geleverde slangen ten dienste van de brandspuiten, 4 jan 1768: 177 Caroliguldens en 5 stuivers; id. reparatie aan de brandspuiten, 6 jan 1772: f. 93:13:0; id. f. 11:0:0, 3 jan 1776; id. voor geleverde koperen en ijzeren materialen ten dienste van de brandspuiten, 5 jan 1774: f. 134:14:8; id. 4 jan 1775: f. 432:9:0; id. 3 jan 1777: f. 11:8:0; id. samen met Pijter Almenum, wegens repareren van de brandspuiten, 10 apr 1741: 81 Caroliguldens en 12 stuivers
Berent Alpherts B.A. ende Catrina Groen beyde van HRL; koomende weegens de bruid Beernt Hendriks Groen des selfs broeder, 27 jun 1744; huwt met Chatrina Groen, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 28 jun en den 5 en 12 jul 1744 en getrouwt den 19 (?) dito; Jan Beernts ende Orseltie Hendriks beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs oom B.A. den 2 aug 1749; Hendrik Jansen van HRL, ende Marijtje Hendriks van Hasselt, zijnde aangegeeven door B.A. ende Loiter Caspers, met vertooninge van attestatie dat de gebooden tot Hasselt reeds waeren aangegeeven, 14 dec 1743; Jan Jansen Groen ende Aeltje Harmens beyde van HRL, komende weegens de bruid B.A., bontweever, en vertoonde consent van des bruids olders tot Heek in Munsterland, 1 aug 1744; Harmen Jansen ende Jeltje Sjoerds beyde van HRL, koomende wegens de bruyd B.A., bontweever, 24 aug 1743; Hendrik Alberts en Claaske Philippus beyde van HRL, koomende weegens de bruid B.A. desselfs oom, 6 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Johannes Alta geb 24 feb 1803 Lemmer, ovl 5 okt 1880 HRL, huwt met Albertina Cornelis vd Veer op 17 jan 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 6 en 13 jan 1828, N.H., scheepstimmerman, zv Johannes Dirks A., en Jetske Lieuwes de Boer; BS huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 36 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-169; VT1839
Dirk Johannes Alta ovl voor vele jaren te Makkum (gerekend vanaf 1831), huwt met Klara Jacoba Eppinga, in leven scheepstimmerbaas, kinderen Grietje Dirks A, geb 1779 Makkum, Jacobus Dirks A, geb 1782 Makkum, Johannes Dirks A, geb 1777 Makkum zv Johannes Tjerks en Pietje Jacobs; BS huw 1831, ovl 1834, ovl 1839, ovl 1859
E Alta Jan Hansen Oosterhout van HRL, en Janke Gerrits Hesselinga van Nieuwland, zijn na driemaalige proclamatie, warvan de laatste is geschied den 28 jun 1778 HRL, met attestatie van hier vertrokken en getrouwd te Bosum volgens ingebragt getuigenis, vertekend E.A., v. d. m.
E Alta verschenen bij V. van der Plaats het drietal bekroonde prijs-verhandelingen over de uitvoer van het hooi door N. Ypey, E.A. en Sjoerd Meinerts: f. 1:0:0 Daarin belangrijke opgaven omtrent de bevolking van Friesland, 7 jul 1781, (Frl. 1700-1795)
Grietje Dirks Alta geb 1779 Makkum, ovl 28 nov 1859 HRL, huwt met Hendrik Haagsma, N.H., wonende te HRL, 1842, zv Dirk A., en Klara Jacobs Eppinga; BS ovl 1834; 1842 huw 1859 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-148; oud 62 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, wijk E-119; VT1839
Jacob Tjerks Alta huwt met Sijke Jans Joltinga, gescheiden op ... ; BS huw 1826
Jacobus Dirks Alta geb 1782 Makkum, ovl 30 mei 1839 HRL, 1e huwt met Grietje Schrijver, 2e huwt met Angnietje Dijkstra op 29 sep 1831 HRL, huw.get. bij D.H. de Boer en M.B. Oorthuis, scheepstimmerbaas, 1820, id. bij S.K. de Vries en W.R. Lamring, schipper, 1820, kind: Jan Jacobus A., geb 1811 Braak, Oostfriesland, zv Dirk Johannes A., en Klara Jacobs Eppinga, (Grietje Jans de Vries en Grietje Schrijver zijn vlgs huwelijksakte zoon JJ (1811) dezelfde persoon); BS huw 1820, ovl 1827, huw 1831, ovl 1834, huw 1835, ovl 1839
Jan Jacobus Alta geb 1811 Braak, Oostfriesland, 1e huwt met Foekje Kleinvogel (gk), op 17 dec 1835 HRL, timmermansknecht, wonende te HRL, 2e huwt met Claaske Visser (gk), op 21 nov 1844 HRL, wonende te HRL, zv Jacobus Dirks A., en Grietje Schrijver; BS huw 1835, huw 1845; geb Op de Braak, wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-192; VT1839
Johannes Dirks Alta geb 1777 Makkum, ovl 8 aug 1834 HRL, 1e huwt met Jetske Lieuwes de Boer en 2e huwt met Wilhelmina Kranzen, scheepstimmerbaas in 1834, huw.get. bij S.H. Pekelaar en F. Oostendorp, wonende te HRL, 1818, zv Dirk Johannes A., en Klara Jacobs Eppinga, kinderen: Trijntje Johannes, geb 1804 Lemmer, Klara Johannes A, geb 1808 Workum, Dirk A., geb 24 feb 1803 Lemmer; BS huw 1818, ovl 1826, ovl 1834, ovl 1850, ovl 1851, ovl 1880; J.D.A. eigenaar van percelen nrs. 1941-1945 te HRL, scheeps-timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 8, resp. schuur of werkplaats, huis en erf, scheepstimmerwerf, huis, scheepstimmerschuur, resp. 168, 200, 5990, 143 en 550 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 20, 45, 300, 45, zie begr. 1943. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Klara Johannes Alta geb 1808 Workum, ovl 24 sep 1826 HRL, naaister, ongehuwd, dv Johannes Dirks A., en Jetske Lieuwes de Boer; BS ovl 1826
Lieuwe Alta oud 28 jaar, geb Workum, wonende te HRL. 1839, wijk H-169; VT1839
Pier Dirks Alta geb 1793, huw.get. bij P.S. Altena en M.G. Adema, wonende te HRL; BS huw 1818
Tjerk Alta geb 1750 Makkum, ovl 13 aug 1827 HRL, huwt met An Hartman, winkelier HRL 1827; BS ovl 1827
Trijntje Johannes Alta geb 1804 Lemmer, ovl 11 jun 1850 HRL, huwt met Thomas Jans Zwanenburg op 4 jun 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 20 en 27 mei 1827 HRL, wonende te HRL, N.H., zv Johannes Dirks A., en Jetske Lieuwes de Boer; BS huw 1827, ovl 1850 bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, wijk F-068; VT1839
Aafke Jans Altena geb 1782 HRL, ovl 20 jan 1846 HRL, huwt met IJede IJepey op 3 aug 1806 HRL, dv Jan Jans A., en Sijbrigje Kool; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1890, BS ovl 1846; IJdo IJpey van Lier en A.A. van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 jul 1806; ondertrouw HRL; geb 26 jun 1778, ged 28 jul 1778 Grote Kerk HRL, dv Jan Altena en Sijbrigje Kool; geb 4 aug 1780, ged 29 aug 1780 Grote Kerk HRL, dv Jan Altena en Sybrigje Kool; kind: Jan Sieds IJpey, geb 31 mrt 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk HRL, zv IJde IJpey en A.A.
Aafke Sydses Altena ged 10 mei 1763 Grote Kerk HRL, dv Sijds Altena en Janneke Nollides
Abe Altena A.A. eigenaar van perceel nr. 965 te HRL, woonplaats HRL legger nr. 9, huis en erf, 145 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Ake Altena gebruiker van wijk E-173, zonhoedenaaister; eigenaar J. Altena erven, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035
Albertina van Altena geb 11 mrt 1810 Dokkum, ovl 23 apr 1887 HRL, huwt met IJpe Rodenhuis(gk) op 22 mei 1834 HRL, wonende te Dokkum, dv Johannes Petrus Epeus vA., en Hillegonda de Haan, Nederlands Hervormd; BS huw 1834, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk E-146; oud 29 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-041; VT1839
Antje Sipkes Altena geb 25 jan 1803 HRL, ged 30 sep 1806 HRL, ovl 6 mei 1832 HRL, huwt met Gerardus Berends Arink op 1 jun 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 21 en 28 mei 1826, zv Sipke Pieters A., en Hinke Tjeerds/Trijntje Martens, (in de ovlakte van Antje staat haar moeder vermeld als: Trijntje Martens en in het doopreg. als Hinke Tjeerds); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1826, ovl 1832, ovl 1840
Arjen Altena ovl voor 1736; was capitain der turfmeetsters in 1734; in zijn plaats Cornelis Tjeerds Brouwer; zie aldaar; vroedsman in 1730; ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van pannen en estrikken, 17 mei 1730: f. 31:15:0 (GAH283); id. 12 mrt 1732: f. 20:6:0 (GAH283); id. terzake 1 jaar grondpacht van de Zuyder Akker van de bleek ''De Groote Spijker'', 17 mei 1730: f. 1:8:0 (GAH283); id. 1 jaar tractement als ijtigmeester der turfkorven, 1 mei 1734: f. 12:0:0 (GAH283)
Grietje Altena huwt met Sikke Bulard; BS huw 1812
Hector Livius van Altena huwt met Albertina Pierson, kind: Joannes Petrus geb 1779 Tietjerk; BS ovl 1849
Hector Livius van Altena geb 1808 Dokkum, ovl 15 mei 1830 Oegstgeest en Poelgeest, gewoond hebbende te Leyden, student aan de hogeschool aldaar in de wijsbegeerte, zv Hector Livius vA., en Hillegonda de Haan; BS ovl 1830
Hinke Sipkes Altena zie ook: Hinke Sipkes; geb 1790 Makkum, ovl 1 aug 1832 Hoorn, huwt met Evert de Vries op 23 mei 1816 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1816, arbeidster in 1832, dv Sipke Pieters A., en Trijntje Martens; BS huw 1816, ovl 1832; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van Evert Klaases de Vries en H.S.A. op F? 30 dato 23 Mei 1816. de President Burgemeester der Stad HRL
Jan van Altena van HRL, ende Dieuke Tamboeser van Leeuwarden sijnde aengegeeven door R.J. de Swart bij procuratie den 23 dec 1747
Jan Zyts Altena ovl voor 1815; J. Sijdts A., ged 23 may 1751 Grote Kerk HRL, zv Sijdts Altena en Janke Nolledes; ged 30 jul 1752 Westerkerk HRL, zv Zijts Altena en Janke Nollides huwt met Sijbrigje Sijbrens Kool, wonende te HRL. 1783, kinderen: Aafke Jans A., geb 1782 HRL, Janke Jans A, geb 1782 HRL, Sijbrigje Jans A, geb 1783 HRL; BS ovl 1836; 1844 overlijdens, ovl 1846; kind: Aafke Jans Altena, geb 26 jun 1778, ged 28 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans Altena, geb 25 jun 1779, ged 27 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Jans Altena, geb 4 aug 1780, ged 29 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans Altena, geb 1 jul 1781, ged 24 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sibrigje Jans Altena, geb 22 nov 1782, ged 7 jan 1783 Grote Kerk HRL; kind: Syds Jans Altena, geb 21 feb 1784, ged 20 apr 1784 Grote Kerk HRL; wed. J.A. eigenaar van wijk E-030; gebruiker wed. J.C. Moensch, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-173; gebruiker Ake Altena, zonhoedenaaister, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-197; gebruiker Bouwe Pieters wed., 1814 (GAH204); id. van wijk E-198; gebruiker Hendrik P. Mooy, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-199; gebruiker Frans W. Nak, wewer, en Marten Jans Boey, varensgezel, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde pannen aan de Westerkerk HRL, 10 okt 1785: 22 Caroliguldens; id. ten dienste van de Stad, 19 jun 1786: f. 54:14:0; id. 18 jun 1794: f. 8:5:5; wed., id. wegens kamerhuur ten dienste van een Frans officier, 11 Wijnmaand 1810: f. 19:0:0; id. wegens het verhuren van 2 kamers tot een bureau voor de Fransen, voor de tijd van 3 weken, ord. 11 Wijnmaand 1810: 19 Caroliguldens; ovl 5 may 1794 HRL, oud 41 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe op lijst ingezetenen 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts: . -6:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: 180. :0 -(GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 2600 Caroliguldens 17 jan 1787: 234 Caroliguldens
Janke Jans Altena geb 25 jun 1779, ged 27 jul 1779 Grote Kerk HRL, dv Jan Altena en Syberigje Kool; geb 1 jul 1781, ged 24 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Jan Altena en Sibrigje Kool; geb 1782 HRL, ovl 27 mrt 1844 HRL, ongehuwd, dv Jan Sijds A., en Sijbrigje Sijbrens Kool; BS ovl 1844; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035; VT1839
Joannes Petrus van Altena (Zie: EPEUS vA.); geb 1779 Tietjerk, ovl 2 nov 1849 HRL, huwt met Hillegonda de Haan, zv Hector Livius vA., en Albertina Pierson, kinderen: Hector Livius vA, geb 1808 Dokkum, Albertina vA, geb 11 mrt 1810 Dokkum; BS ovl 1830, ovl 1849, ovl 1850, ovl 1887; oud 60 jaar, geb Tietjerk en wonende te HRL. 1839, ontvanger der direkte belastingen, wijk B-028; VT1839; geb 9 jan 1779, staat op lijst: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, op 14 sep 1843, no. 108, 1340 Caroliguldens; id. 3 jan 1844, no. 19; id. 1 jul 1844, no. 87; id. 2 jan 1845, no. 2; id. 1 jul 1845, no. 26; id. 2 jan 1846, no. 8; id. 1 jul 1846, no. 23; id. 30 okt 1846, no. 30, (vrij van leges S.B. 1845, no. 45)
Marten S Altena geb 1796 Makkum, ovl 13 aug 1842 HRL, huwt met Gesina Maria Hanekamp op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1821, wonende te HRL, scheepstimmerman in 1842, zv Sipke Pieters en Trijntje Martens; BS huw 1821, ovl 1842 1844 overlijdens; oud 44 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-167; VT1839
Pieter Sipkes Altena geb 1795 Makkum, ovl 3 feb 1827 HRL, huwt met Marijke Gerrits Adema op 24 mei 1818 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17 mei 1818, wonende te HRL, scheepstimmerman, huw.get. bij E.K. de Vries en H.S. Altena, wonende te HRL 1816; id. bij T.B. vd Form en A.A. van Ernsthuis, neef bruidegom, 1819, zv Sipke Pieters en Trijntje Martens; BS huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1827
Renardus Hospel van Altena advokaat voor den Hove van Friesland van Leeuwarden, en Maria Spannenburg van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 oct 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd op vertoonde attestatie
Sibrigje Jans Altena geb 22 nov 1782, ged 7 jan 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan S. Altena en Sibrigje Kool; geb 1783 HRL, ovl 4 feb 1836 HRL, huwt met Anne Sjoerds Foekens op 16 jun 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 5 en 12 jun 1814, dv Jan A., en Sijbrigje Sijbrens Kool; BS huw 1814, ovl 1836, ovl 1840
Sibrigje Sipkes Altena geb 1803 HRL, ovl 18 okt 1835 HRL, huwt met Monse Jacobs Weyer op 24 mei 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 13 en 20 mei 1827, dienstmeid. dv Sipke Pieters A., en Trijntje Martens, vader woont te Amsterdam in 1827; BS huw 1827, ovl 1835, ovl 1858
Sieds Altena Willem van Kempen van Leeuwarden, huwt met Geertje Jans Hop van HRL, geproclameerd de 19-26 jun en de 3 jul en getrout met consent van burgemeester S.A. de 1 sep 1763 in de Westerkerk HRL; S.A., ontvanger van het Geestelijk Comptoir en wijnhandelaar tot Franeker ende juffer Janke Nollides van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de proc. Lanting en met vertooninge van ''s bruids moeders consent in deesen en versoek van een gebodt in de week den 29 May 1750; kind: Aafke Sijdses Altena, ged 10 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Zijts Altena, ged 30 jul 1752 Westerkerk HRL; kind: Jan Sijdts Altena, ged 23 may 1751 Grote Kerk HRL; betaalt aan het gemeentebestuur wegens zijn verkiezing in de vroedschap, 19 jan 1751: 100 Caroliguldens (GAH428); ontvangt van het gemeentebestuur voor het aanschaffen van een burgemeesterskussen, 19 mei 1760: 36 Caroliguldens; id. wegens wagenvracht en vertering op een reis van Gecommitteerden om de rekening van de Dokkumer Trekweg op te nemen, 25 jun 1760: f. 33:9:8; id. wegens schipvracht en vertering op een reis van heren commissarissen tot het opnemen van de Leeuwarder Trekwegen, 1 sep 1760: 32 Caroliguldens en 4 stuivers; id. samen met burg. Hauckema, sekretaris Idsinga en de 2 gerechtsboden wegens vacatien over de zaken van de Trekweg over 1760, 19 nov 1760: 104 Car glds; id. samen met burgemeester Hauckema, sekretaris Idsinga en de boden Peima en Zeeman, 19 nov 1760: 52 Caroliguldens; id. restitutie van expensen in zijn jongst verleden presidium, 3 jan 1763: 27 Caroliguldens en 4 stuivers; id. voor het maken van een nieuw kussen op de Vroedschapskamer, 3 jan 1763: 14 Caroliguldens en 14 stuivers; id. restitutie expensen in zijn laatst presidium gedaan, 24 okt 1763: 42 Caroliguldens en 5 stuivers; id. 2 jul 1764: 27 Caroliguldens en 9 stuivers; id. restitutie expensen voor nieuwe monturen van de stadsassisten, 6 mei 1765: 150 Caroliguldens, 11 stuivers en 10 penn; id. samen met burgemeester Hauckema, sekretaris Idsinga en de gerechtsboden wegens vacatien over de zaken van de binnenwegen, 17 nov 1765: 52 Caroliguldens; id. ter betaling van de onkosten gevallen bij de rekeningen van de zeewerken in jan. l. l., 29 mei 1765: 17 Caroliguldens en 6 stuivers; id. 18 nov 1765: 104 Car glds; id. met burgemeester Jane van Slooten, wegens vacatien en vertering op een reis naar Leeuwarden om de lijkstatie van Hare Hoogheid bij te wonen, 19 jun 1765: 49 Caroliguldens en 17 stuivers; afsluiting Weesboeken: aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuise binnen HRL, in kennisse de handen van de rendant en van de nieuw aangestelde rentmeester C. van Velzen, benevens de vertekeningen van de heren daartoe gecommitteerd, mitsgaders de voogden van het Weeshuis en de subscriptie van mij sekretaris M. van Idsinga, 11 apr 1761: Corn. Aardenburg, L. Tabes, T. Stephani, H. Schaaf, B. Jelgersma, S.A., H. Videlius, M.K. Blok, A. Wybenga, C. van Velzen, J. Olivier, F. Acronius, A. Osinga, H. Wassenaar, H. Brouwer, A. Mockema, Alb. J. Noordga (GAH1090); afsluiting Weesboek: de hand van de rendant benevens de vertekeningen van welgedagte vergadering en die van de Weesvoogden, mitsgaders de subscriptie van mij sekretaris M. van Idsinga, 4 dec 1759. Was getekend: W. Buma, H. Wassenaar, H. Schaaf, L. Hauckema, B. Jelgersma, S.A., J. Westra, M.K. Blok, H. Videlius, J. Olivier, C. van der Brug, H.W. van Plettenberg, T. Stephani, H. Ratsma, L. Spannenburg A. Wybenga, B. Dreyer (GAH1088)
Syds Jans Altena geb 21 feb 1784, ged 20 apr 1784 Grote Kerk HRL, zv Jan Syds Altena en Sibrigje Kool
Sipke Pieters Altena geb 1764 Makkum, ovl 25 mei 1829 HRL, scheepstimmermansknecht in 1829, wonende te Amsterdam in 1827, kinderen: Hinke Sipkes A, geb 1790 Makkum, Marten A., geb 1796 Makkum, Sijbrigje Sipkes A., geb 1803 HRL, Pieter Sipkes A., geb 1795 Makkum; BS huw 1826, ovl 1829, ovl 1832 1835 overlijdens, ovl 1842; gebruiker van wijk F-128, timmerknegt, alsmede Benjamin Cohen, koopman, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, korendrager, Jacob Alberts, turfdrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hendriks vrouw eigenaar Jan W. Vettevogels erven, 1814. (GAH204)
V. van Altena Hendrik Colle, corporaal in het 2de Battaillon van Baron de Nestitz, Collonel Commandant het Regiment van Generaa-Major Acronius, onder de compie van Capt. V. vA., thans in guarnisoen te deventer, van Lille, en Akke Johannes van HRL, laatst geproclameert 25 jul 1773 en op dato dezes alhier getrouwd na vertoonde attestatie van Lille, 8 aug 1773 getekend J.A. Toclaar, v. d. m. ; hu Grote Kerk HRL
Klaas Altens ontvangt van het gemeentebestuur ter saeke 7 schouw turf met de werkloonen, 30 may 1810, quit. no. 4: f. 49:3:0 (GAH1142)
Jan Alteringa hm ... ., kind: Catharina, geb 1790 Franeker; BS ovl 1870
Jacob Alth ovl 28 feb 1792 HRL, oud 32 jaar; J.A. en Zwaantje Christiaans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Johanna Elisabeth Althuis huwt met Johannes Janzonius, kind: Janzonius Johannes, ged 7 jan 1759 Grote Kerk HRL
Dirk Althuisius D.A. van Leeuwarden ende Boudewina Hibma van HRL, zijnde de aan gave des huwelijkschen proclamatien gedaan door Dr. W.J. Hanekuik, 21 sep 1792; ondertrouw HRL; D.A. van Leeuwarden en Boudewina Hibma van HRL, hebben hun laatste afkondiging gehad den den 7 okt 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 14 dezer aanvolgende met vertoonde attestatie
Lysbeth Gerhardus Althuisius huwt met Gerben Gerbens Landstra, kind: Gerhardus Gerbens Landstra, geb 1 sep 1788, ged 7 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Gerbens Landstra, geb 27 may 1790, ged 6 jul 1790 Grote Kerk HRL
Antje Althuisjes ovl voor 1890, huwt met Minne Pieters Rikkers; BS ovl 1889
Teeke Althuisus T.A. eigenaar van wijk A-130; gebruiker Douwe S. Kerkhoven, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-237; gebruiker Dirk Jacobs van Ackeren, schoenmaker, 1814. (GAH204)
Gerhardus Althusius G.A. eigenaar van perceel nr. 1061 te HRL, boer, woonplaats Gaastmeer, legger nr. 10, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Johanna Sibbilla Althuys huwt met Johannes Africaan, beide van HRL, geproclameert 17, 24 en 31 aug en getrout den 2 sep 1755; kind: Johanna Elisabet Johannes Afrikaan, ged 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL, vader als J. Jansonius A.
J Althuysen huwelijk van Dr. Jacob Braam en Aukjen Fontein te Franeker, waar bij verschijnen Bruiloftszangen van Petrus Nota, E.W. Higt, J. Cuperus, Simon Stijl en J.A., 24 aug 1749, (Frl. 1700-1795)
Willem Tammen Altingh komt van Embden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, legt eed af in handen van burg. Jan Dircksen Cuyck, krijgt burgerrecht op 30 mei 1684. (burgerboek)
Catharina Altringa geb 17 dec 1790 Franeker, ovl 17 jan 1870 HRL, Rooms Katholiek, ongehuwd, dv Jan A. en ... ; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-040, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-135; VT1839
Geertje Ambrosius zie: Jansma
Lambertus Ambrosius zie: Dorhout
Rika Ambrosius zie: Dorhout
Corneliske Ameels huwt met Feike Sjoerds, beide van HRL, geproclameert den 31 mrt en de 7 en getrout den 15 apr 1754 in de Westerkerk HRL; huw.reg. N.H. HRL; kind: Ameel Feikes, ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Johan Feikes, ged 8 nov 1757 Grote Kerk HRL, moeder als Cornelia Amelis; kind: Jantje Feikes, ged 13 mrt 1759 Grote Kerk HRL, moeder als Cornelia Amelis; kind: Jan Feikes, ged 27 feb 1755 Grote Kerk HRL, moeder als Kneliske Amelis; Jan Jacobs Roorda, ontvanger van Barradeel, wordt in 1738 aangesteld als voogd over C.A. ; zie verder: Jan Jacobs Roorda. (Gen. Jaarb. 1984)
Mink Ameels geb 28 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Ameel Feikes en Minke Ages Agema
A Amelander eigenaar van wijk H-071; gebruiker is Jac. Heus, commies bij de convoyen, 1814. (GAH204); bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805, 1806. (GAH650)
Bart Jans Amelander veroordeeld tot halve boete en halve kosten in verband met het niet betalen van de wiederskosten: Minne Houttuin, B.J.A., Huibert Jans en S. Frieseman, 9 aug 1804 (GAH50)
Jan Berends Amelander geb 1777 Ameland, ovl 9 apr 1823 HRL, huwt met Grietje Tjepkes, werkman in 1823, kind: Tjepke Jans geb 28 okt 1809 HRL, zie ook J.B. Smits; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1823, ovl 1828
P Amelander schrijver ter zee, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartaal, no. 169, 39 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Petrus Jacobus Fabrius Amelander geb 1796 ... , ovl 13 dec 1816 HRL; BS ovl 1816
Sije Amelius geboortig van Lutkewierum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. S. Frieseman op wo. 7 jun 1786. (burgerboek); S.A. van Almenum ende Aaltje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Lijkles, de vader, 14 may 1791; ondertrouw HRL; S.A. van Almenum en Aaltje Jans van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 may 1791 HRL, en zijn getrouwd den 30 aug 1791 HRL; huwt met Trijntje Gerbens, kind; Jeltje Sijes Amelius, geb 1 mrt 1787, ged 9 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Sijes, geb 19 apr 1790, ged 27 jul 1790 Grote Kerk HRL; kind: Amelis Sijes, geb 18 jun 1791, ged 5 jul 1791 Grote Kerk HRL
Trijntje Sijes Amelius geb 1 mrt 1787, ged 9 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Sije Amelius en Trijntje Gerbens; geb 19 apr 1790, ged 27 jul 1790 Grote Kerk HRL, dv Sije Amelius en Trijntje Gerbens
Antje Jacobs Amerant ovl 7 jan 1826 ... , huwt met Aan Sijtses Wilkes; BS huw 1827
Johannes van Amersfoort huwt met Marijke Bontekoe op 26 feb 1797 HRL, sld 4e Cie 2e Bat. 4e Halve Brigade; huw Grote Kerk HRL 1797
Pieter Jurjens Ames geb 1755 ... , ovl 21 sep 1808 HRL, huwt met Durkje Ottes India, ovl aang van Douwe Martens in 1811, kinderen: Sijbrigje Pieters A., geb 1779 Sneek, Aaltje Pieters geb 6 jan 1786 HRL; BS ovl 1811; 1820 huwelijken, ovl 1821, ovl 1837
Sybrigje Pieters Ames geb 1779 Sneek, ovl 27 sep 1837 HRL, 1e huwt met Willem van Vulpen op 7 dec 1806 HRL, wonende te te HRL, 2e huwt met Jurjen Willems ten Bokkel op 11 jun 1820 HRL; huwelijksafkondigingen 21 en 28 mei 1820, wonende te HRL, overlijdensaangifte van Jacobus Hessels in 1811, dv Pieter Jurjens A., en Durkje Ottes India; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1811, huw 1820, ovl 1837
Sabilla Ammelo begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 46; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Frederik Hendrik Ammon geb 1771, huw.get. bij F. van Esta Tjallingii en C.A. van Enschut, neef bruid. wonende te HRL; BS huw 1820
Saartje L Amringen oud 44 jaar, geb Naarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-035; VT1839
Jan Amzing huwt met Chatarina Alberts, kind: Wibbina Jans Amzing, ged 25 feb 1749 Grote Kerk HRL
Wibbina Jans Amzing ged 25 feb 1749 Grote Kerk HRL, dv Jan Amzing en Chatarina Alberts
Jan Gerard ten Anbergen geboortig van Mettingen in het graafschap Lingen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van president Djurre Hendriks op 27 jun 1796. (burgerboek)
Willem Jacobus van Ancum geb 1803 Zwolle, huwt met Maaike Gerbrandus Pettinga op 24 jun 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17 jun 1827 HRL en Zwolle, wonende te Zwolle, koopman, zv Dirk vA (gk), en Maria E.A. Lachenwitz (gk), vader ovl 9 dec 1820 Zwolle, koopman, moeder wonende te Zwolle, 1821; BS huw 1827
Antje Jans Andela ovl voor 1841, huwt met Sietse Reins de Boer; BS huw 1841
Geertruida Johannes Andela geb 9 mrt 1791 HRL, ovl 3 aug 1870 HRL, huwt met Hermanus Alberts Rouing op 8 jan 1829 HRL, huwelijksafkondigingen 28 dec 1828 en 4 jan 1829, werkster, Rooms Katholiek, dv Johannes A. en Tjietske Pettinga; BS huw 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, 467
Hiltendis Johannes Andela geb 1792, huwt met Bartholomeus Willems Cordel op 5 okt 1823 Franeker, dienstmeid. wonende te Franeker, dv Johannes Douwes, en Hitske Hilles, bs fr1823 huwelijken
Johannes Hendriks Andela ovl 28 jun 1791 HRL, huwt met Tjietske Reinders Pettinga, werkman, kind: Geertruida A., geb 9 mrt 1791 HRL; BS huw 1829, ovl 1870
Klaas Jans Andela geb 1774, huw.get. bij H. IJ. van Rees en W.T. vd Veen, wonende te Pingjum; BS huw 1815
R Andela verschenen: H. Venema, Oratio funebris in obitum R.A., 11 okt 1727, (Frl. 1700-1795)
Tjitske Andela ovl voor 1873, huwt met Taekele vd Zweep; BS ovl 1872
Aeltje Andeles ged 16 may 1762 Westerkerk HRL, dv Andele Bonnes en Hiltje Hendriks
Albert Andeles A.A. en Maartje Eeltjes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 jul 1780 en zijn ten zelfden dage getrouwd; lijst ingezetenen 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650); kind: Andle Alberts, geb 22 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Andele Alberts, geb 1 mrt 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Alberts, geb 5 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL; kind: Andele Alberts, geb 20 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Willem Alberts, geb 2 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Alberts, geb 4 feb 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL
Anskje Andeles zie: Hiddinga; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 500 Caroliguldens, 20 jun 1746: f. 47:10:0, id. 19 jun 1747; id. 3 jul 1748; id. 23 jun 1749; id. 20 okt 1749: f. 45:0:0; id. 22 jun 1750: f. 47:10:0; id. 19 okt 1750: f. 45:0:0
Antje Andeles ged 5 jan 1762 Grote Kerk HRL, dv Andele Pieters en Gertje Alberts
Berend Andeles zie: Dreyer
Corneliske Andeles huwt met Marten Abrahams, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Dieuwke Andeles geb 1753 ... , ovl 2 dec 1816 HRL, huwt met Simon Hendriks Brouwer; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1816, ovl 1839, ovl 1857; kind: Hendrik Simons, geb 27 nov 1781, ged 8 jan 1782 Grote Kerk HRL; kind: Andele Simons, geb 15 okt 1783, ged 11 nov 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Simons, geb 19 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Simens, geb 22 okt 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Symens, geb 9 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Symons, geb 18 aug 1793, ged 10 sep 1793 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Simons Brouwer, geb 26 jul 1795, ged 18 aug 1795 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Simons, geb 3 mrt 1797, ged 21 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Dieuwke Andeles Waling Jans en D.A., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 23 feb 1777 HRL. en toen getrouwt; kind: Aaltje Walings Faber, geb 2 dec 1778, ged 20 dec 1778 Grote Kerk HRL, vader als: W.J. Faber
Fetje Andeles Fettje A., ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL, dv Andele Folkerts en Antje Jacobs; huwt met IJsbrand Willems Brouwer op 9 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk 9 mrt 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1831; IJsbrand Willems ende F.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Andele Folkerts, 22 feb 1794; ondertrouw HRL; begraven Klein Kerkhof, regel 14, nr. 52; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; IJsbrand Willems en F.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 9 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Job IJsbrands, geb 1 dec 1796, ged 15 jan 1797 Grote Kerk HRL; ingevolge Dispositie van de Regtbank van Eersten aanleg, zitting houdende te Leeuwarden van den 21 apr 1828, de geboorteakte van Job, geb den 1 dec 1796, bij des vaders naam te voegen de familienaam Brouwer, zoo dat de vaders naam van Job na verbetering moet zijn IJsbrand Willems Brouwer. de wethouder officier van den Burgerlijken stand der Stad HRL; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden. de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, heeft op de navolgende requeste het daar achter gesteld vonnis gewezen van inhoud als volgt. Ontvangen 19 apr 1828. Aan den Heere President van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden. Geeft zeer onderdanig te kennen Job Brouwer, Zeeman wonende te Oostende Provincie Westvlaanderen, zv IJsbrand Willems Brouwer, en Fettje Andeles, in tijden echtelieden te harlingen, ten deze gebruik makende, van het armregt toegestaan bij Koninklijk Besluit in dato 9 mrt 1815, op grond van bijgaande verklaring Sub. A. -Dat hij voornemens zijnde een huwelijk aan te gaan, eene acte van zijne geboorte geligt hebbende, daar uit tot zijne verwondering heeft gezien, dat zijn vaders familienaam Brouwer, aldaar niet was overgeschreven, Zoo dat hij Requestrant aldaar voorkomt als zv IJsbrand Willems, blijkens bijlage B. -Dat evenwel Zijn vader werkelijk den familienaam van Brouwer heeft gevoerd, Zoo als geblijken kan uit bijlage C., D. en E. Dat hij alzoo gaarne zoude zien, dat het abuis of de omissie waar bij de familie naam van Brouwer id weggelaten, achter de namen van zijnen vader voorkomende in de Registers der geborenen en gedoopten bij de gereformeerde gemeente te HRL, in dato den eerste dec zeventine honderd zes en negentig, wierde verbeterd. -Redenen Waarom hij Zich wendt tot UWEdele gestrenge, met onder danig verzoek dat het UWEdgestrenge mooge behagen, een der Heeren Regters te Committeren, ten einde op het rapport van denzelven en na gehoord te hebben den haar Officier is des Zelfs Conclusie, door de Regtbank worde gelast, dat de familienaam van Brouwer mag worden gevoegd, achter of bij de namen IJsbrand Willems voorkomende in het Reg. van geborenen en gedoopten bij de gereformeerde gemeente te HRL, in dato den eersten dec 17 Zes en Negentig, alles naar aanleiding van art. 99 van het Burgerlijk Wetboek, en Art. 155 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Regtspleging. -Q:f:(was geteekend) S.B. Stienstra-procureur. de Regtbank. -Gezien de Requeste. -Gehoord het rapport van den regter Jonkheer Speelman Wobma ter deeze teregtzitting daartoe gecommitteerd bij des presidents ordonnantie van den 19de dezer maand. Gehoord mede de Conclusie van den Heer Officier Conform dit vonnis. Overwegende dat het verzoek overeenkomstig de wet ingerigt Zijnde kan worden toegestaan. -Gezien art. 99 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede art. 155 van het Wetboek van Burgerlijke regtspleging. -Accordeert het verzoek ten requeste gedaan en Authoriseert den Suppliant om den familienaam van Brouwer bij de namen IJsbrand Willems voorkomende in de registers der geborenen en gedoopten bij de gereformeerde gemeente te HRL in dato den eersten dec 1700 zes en negentig te doen bijvoegen. Magtigt dien ten gevolge den bevoegden Officier van den burgerlijken Stand om van die rectificatie op de registers behoorlijk melding te maken, mits observerende de formaliteiten bij art. 101 en 49 van het Burgerlijk Wetboek en art. 157 van het Wetboek van Burgerlijke regtspleging voorgeschreven. -Aldus gedaan te Leeuwarden den Een entwintigsten apr Eenduizend acht honderd acht en twintig, present de Heeren C. Schultz fungerend president Jonkheer Speelman Wobma en N. Fockema regters. Adema subst. officier(was geteekend) C. Schultz, M. Goslings
Hendrik Andeles ged 27 okt 1748 Westerkerk HRL, zv Andele Bonnes en Hiltje Hendriks
Jaike Andeles ged 14 dec 1760 Westerkerk HRL, dv Andele Bonnes en Hiltie Hendriks, de Koster van de Kleine Kerk; Vergeeten Tebesorgen
Jan Andeles zie: Dreyer
Lieuwke Andeles ged 27 mrt 1757 Westerkerk HRL, dv Andele Bonnes en Hiltje Hendriks
Petronella Andeles begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 35; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Pieter Andeles ovl voor 1812, huwt met Froukje Jansen, indertijd echtelieden te Tzummarum, kind: Maartje Pieters geb, 1788 Tzummarum; BS Barradeel huwafk. 1811
Trijntje Andeles geb 1755 onder Almenum, ovl 29 jul 1826 HRL, huwt met Hendrik Jelles de Vries, man in leven scheepstimmerman, vlgs ovlakte 3 kinderen; BS ovl 1826, ovl 1846, ovl 1858; Hendrik Jelles en T.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 12 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Andele Hendriks, geb 4 apr 1788, ged 29 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Hendriks, geb 2 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL; kind: Andele Hendriks, geb 15 jul 1795, ged 9 aug 1795 Grote Kerk HRL; kind: Evert Hendriks, geb 14 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, en T.A., Echtelieden te HRL Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon Andele Hendriks de Vries, van beroep Baardscheerder, alhier, Om Zich in het huwelijk te begeven met Antie Pieters Dubois, Geboren te Franeker en thans woonachtig te HRL, van beroep dienstbaar, dv Pieter Dubois en Antie IJnses, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 25 apr 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en negentig den Vijftiende jul is Geboren Andele zv Hendrik Jelles en T.A. Afgegeven op den Raadhuzie binnen HRL den 24 apr 1815
Wilhelmina Andeles huwt met Jan Anes Beitsma op 7 sep 1800 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Willem Andeles ged 20 okt 1754 Grote Kerk HRL, zv Andele Bouwes en Hiltje Hendriks
Willem Andeles ged 30 jun 1767 Grote Kerk HRL, zv Andele Folkerts en Antje Jacobs
Willemke Andeles ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, dv Andele Folkerts en Antie Jacobs
Ytje Andeles zie: Brouwer
Ytje Andeles ged 6 sep 1742 Westerkerk HRL, dv Andele Bonnes en Hiltie Hendriks
Ytje Andeles Obbe Dirks en IJ.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder Simon Hendriks, 15 may 1790; ondertrouw HRL; Obbe Dirks en Y.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 may 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Elisabeth Anderens geb 2 jul 1772 HRL, ovl 20 jul 1820 HRL, huwt met Evert Akkringa; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1811, BS ovl 1820; kind: Jacob Everts Akkringa, geb 10 feb 1811, ged 3 mrt 1811 Grote Kerk HRL; kind: Christina Everts Akkringa, geb 3 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL, moeder als E. Andrea; dopen Grote Kerk HRL; kind: Maria Everts Akkringa, geb 20 okt 1797, ged 13 nov 1797 Grote Kerk HRL
Doekle Anderies ovl 17 jul 1787 HRL, oud 15 jaar
Gerben Anderies ovl 20 okt 1794 HRL, oud 49 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 13, nr. 45; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ansschie Anderijs ged 23 apr 1754 Westerkerk HRL, dv Anderijs Baukes en Trijntie Sipkes
Anderske Anders huwt met Abe Gerbens; BS huw 1814
Baukje Feddricx Andla huwt met Jacob Gerrits; hebben een zoon Anske Jacobs; zie verder; Rinze Rintzies Roorda
Bonne Andles ged 22 feb 1746 Grote Kerk HRL, zv Andle Bonnes en Hiltje Hendriks
Martje Andles ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL, dv Andle Pietters en Dieuke Douwes
Yttie Andles huwt met Jan Hansen, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 mrt en getrout den 6 apr 1765; kind: Hans Jans, ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL; kind: Andele Jans Dreyer, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, vader als J. Hansen Dreyer; kind: Hendrik Jans, ged 5 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Johannes Petrus Andrae geb 1811 Lemmer, ovl 24 feb 1840 HRL, ongehuwd, ontvanger der registratie, zv Arnoldus Johannes A., en Maria Witteveen; BS ovl 1840; oud 29 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, ontvanger der registratie, wijk F-021; VT1839
Daniel Harmannus Andrea geb 6 nov 1772, ged 22 nov 1772 Grote Kerk HRL, zv Gajus Andrea en Catharina Gratama
Arnoldus Johannes Andreae huwt met Maria Witteveen, provinciale inspekteur der registratie in Vriesland, wonende te Leeuwarden 1840, kind: Johannes Petrus A., geb 1811 Lemmer; BS ovl 1840
D Andreae doctor, ontvangt van het gemeentebestuur salarien en expensen wegens het verkopen van de Bildtplaats, 26 jul 1796: f. 52:6:0
G Andreae begraven Nieuwe Kerk, regel 6, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gajus Hendrikus Andreae geb 1794 Augsbuurt, huwt met Wapke Popta op 15 nov 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 31 okt en 7 nov 1819 Bolsward en HRL, wonende te Bolsward, ontvanger vd registratie het Zegel Successierecht in de Domeinen, huw.get. bij J.J. Haak en A.E. Doedes, ontvanger der hypotheken te Sneek, zv Johannes Petrus A, en Johanna Dibbets; BS huw 1819, huw 1827
Johannes Gajus Andreae geb 4 sep 1781, ged 2 okt 1781 Grote Kerk HRL, zv Gajus Andreae en Catharina Gratama
Johannes Petrus Andreae huwt met Johanna Dibbets, rustend leraar, wonende te Leeuwarden, kind: Gajus Hendrikus A, geb 1794 Augsbuurt; BS huw 1819
Pieter Gajus Andreae geb 13 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL, zv Gajus Andreae en Catharina Gratama
Teetske Gajus Andreae geb 1 nov 1779, ged 16 nov 1779 Grote Kerk HRL, dv Gajus Andreae en Katharina Gratama
Tjepke Gajus Andreae geb 28 sep 1776, ged 15 okt 1776 Grote Kerk HRL, zv Doctor Gajus Andreae en Catharina Gratama
Dhr Andree bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 16:18:10 wegens 1 jaar huur van 2 morgen Billand onder Jacobi Parochie door Symen Freerks gebruikt, onder korting van alle lasten; huur: f. 40:0:0, af: f. 23:1:6, resteert f. 16:18:10; f. 23:1:6 bestaat uit: Floreen f. 11:14:12, omslag f. 5:1:10, Re?l f. 4:17:0, opzegging f. 1:9:0, tesamen f. 23:1:6; no. B., 1770. (GAH1101); id. f. 37:17:2; af korting: f. 22:16:6; resteert f. 15:0:12; korting bestaat uit: Floreen f. 11:14:12, Re?l f. 6:0:0 en omslag f. 5:1:10, tesamen: f. 22:16:6; 1771. (GAH1102); id. f. 20:10:4; is af korting: Floreen f. 11:14:12, omslag f. 6:7:2, Re?l f. 5:15:0, stuivergeld f. 1:12:14, tesamen f. 25:9:12, versch. mei 1772, no. B, 1773. (GAH1104); id. f. 19:10:0; huur is f. 46:0:0; gaat af korting: Floreen f. 11:14:12, omslag f. 7:12:7, Re?l f. 5:10:0, stuivergeld f. 1:12:14, tesamen, f. 26:10:2, versch. mei 1773, 1773. (GAH1104)
Gajus Andree med. doctor; geboortig van Hitzum, afkomstig van Makkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, legt eed af in handen van burg. Jan Dircksen Cuyck, verkrijgt burgerrecht op 7 apr 1685. (burgerboek)
Gajus Andree med. doctor 1801, medevoogd in 1790-1791, ovl voor 1815; ovl voor 7 feb 1801, huwt met Catharina Gratama, (zie aldaar); ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van tigchelsteen, 19 jun 1792: f. 57:6:8; id. wegens geleverd wrak, 5 jan 1785: 64 Caroliguldens; id. wegens geleverde keizel, 30 apr 1793, 9 Caroliguldens; id. wegens geleverde steen 23 feb 1774: f. 155:4:8; geboortig van Blija, betaalt de gerechtigheid van 10-10. aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed in handen van burg. Acronius af op 3 okt 1768. (burgerboek); wed. G.A., rentenierse; gebruikster van wijk A-056 in 1814, eigenaar: W. Ruitinga. (GAH204); G.A. erven eigenaar van wijk D-031; gebruiker D. Nieubuur, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk G-319, met tuin; medegebruiker is Johannes Gorter, 1814. (GAH204); id. van wijk G-320; gebruiker is Severinus Weghuis, oliekoekbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-321; medegebruiker is Johannes H. Nielsen, wewer, 1814. (GAH204); ontvangt van de rendant f. 32:0:10 wegens geleverde steen voor de nieuwe kerk, ord. no. 114, 5 nov 1777. (GAH1060); afsluiting weesboek: Bij examinatie van voorenstaande Reekening hebben de weesvoogden bevonden in het capittel der Kinderverdiensten door den rendant een abuis te zijn begaan met de post van Jacob Tjeerds te stellen op 75 Cgld, hetwelk 65 Clds zijn moet; welke teveel in ontvang gebragt 10 Gld den rendant bij deeze word gequalificeerd om in zijn volgende Reekening voot uitgaav te stellen. Verders de reekening wel bevindende, hebben wij deezen onderteekend in den Weehuize binnen HRL d. 3 feb 1789. Was Getekend:G.A., IJ. Hoornstra, H. Stapert, S. Rienstra, D. Zijlstra, 3 feb 1789. (GAH1120); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:15:0 terzaake geleverde steen, quit. no. 3, 17 dec 1788. (GAH1121); id. f. 25:12:0, quit. no. 11, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 7:3:0, quit. no. 4, 31 dec 1790. (GAH1122); id. f. 4:5:0, quit. no. 5, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 50:6:0 voor betaalde booter, quit. no. 3; id. f. 44:0:8, quit. no. 4; id. f. 53:5:0, quit. no. 5, alles 14 jul 1790; id. f. 50:10:0, quit. no. 6, 28 sep 1790, en f. 93:6:0, 19 nov 1790, quit. no. 7. (alles GAH1122); id. f. 58:4:0 voor 6 gekogte kyntjes boter, quit. no. 3, 31 may 1791. (GAH1123); id. f. 71:10:0 terzaake gekogte 8/8 ton boter tdv ''t Weeshuis, quit. no. 4, 31 may 1791. (GAH1123); id. f. 79:15:0 voor 8 kyntjes gekogte boter, quit. no. 5, 21 sep 1791. (GAH1123); id. f. 112:17:0 voor gekogte 9 kyntjes boter, quit. no. 7, 30 nov 1791. (GAH1123); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 198:3:0 zijnde de erfportie Antje Aising, van deszelfs wijl:grootvader Albert Aising te Ronalde, (Rolde ?), in ''t Landschp Drenth aanbe?rfd, 15 mrt 1791. (GAH1123); ontv van dito f. 20:18:0 voor geleverde pennen, quit. no. 57, 16 dec 1791. (GAH1123); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, B. Fontein, D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P.A., IJ. Hoornsta, 21 jan 1792. (GAH1123); Medicine Docter, huwt met Mejuffer Catharina Gratama, beide van HRL, geproclameerd de 9-12 en getrout de 16 Febrij 1772; kind: Dani?l Harmannus Andrea, geb 6 nov 1772, ged 22 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Tjepke Gajus Andreae, geb 28 sep 1776, ged 15 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Teetske Gajus Andreae, geb 1 nov 1779, ged 16 nov 1779 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Gajus Andreae, geb 4 sep 1781, ged 2 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gajus Andreae, geb 13 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL; bezit een overdekte waegen, belasting f. 12:0:0, 2 mei 1795, 16 jul 1796 16 jun 1797; 1798, (maar is doorgehaald); wel vermeld op 15 jun 1798. (GAH650); lijst ingezetenen 2e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, op lijfrente: f. 300:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 21:0:0 ter zaake geleverde steen, 19 dec 1792, quit. no. 34 (GAH1124); id. f. 71:8:0, 30 nov 1793, quit. no. 27 (GAH1125); Donderdag den 14 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen een Request door het Collegie van Scholarchen alhier, aan den Raad ingediend, inhoudende eene nominatie ter vervullinge der Vacature, door het overlijden van Doctor G.A. in leven mede Scholarch opengevallen: Werdende ten dien einde door het Collegie van Scholarchen voorgedraagen, Doctoren P:Couperus, W:J:Haanekuik, en C:M: Blok, met verzoek dat den Raad daaruit eene spoedige Electie geliefde te doen; Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit de ingediende nominatie, met unanieme Stemmen tot mede Scholarch geeligeerd, en aangesteld Doctr W:J:Haanekuik, Zoo als dezelve daar toe aangesteld word bij deezen, met wijder besluit dat hiervan bij Wijze van Appoinctement op den Requeste, aan het Collegie van Scholarchen zal werden Kennisse gegeeven, en dat aan den nieuw aangestelden Scholarch Extract deezes zal werden gesuppediteert, tot deszelfs Informatie. (GAH44)
Tamera Margaretha Andree geb 1734 ... ., ovl 9 dec 1812 HRL; wijk E-053, (Kleine Bredeplaats 24), oud 78 jaar, huwt met Johannes Nollides; BS ovl 1812; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: 540. :0 -(GAH650); (op lijfrente vermeld met 500. :0 - + 10. :0 -)(GAH650); ovl 9 dec 1812 HRL; wed. Nollides ligt begraven in de Groote Kerk; onmiddellijk daarnaast ligt Tjeerd Bouwes, ovl 19 apr 1720 (GAH3212)
Jurjens Andreis J.A. ende Trijntje van der Velde, beide van HRL, zijnde de aan-gave gedaan door de procr. Wyma, onder procuratie van genoegzame bewijzen, met een gebod in de week, 22 may 1790; ondertrouw HRL
Aagjen Andries huwt met Jan Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1804
Aaltje Andries zie: Hondema, Kelder, Koopmans, Wybenga
Aaltje Andries geb 10 okt 1794, ged 26 okt 1794 Grote Kerk HRL, dv Andries Arjens en Antje Johannes
Aaltje Andries geb 7 mrt 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Andries Dirks en Janke Wytses
Aaltje Andries geb 6 jan 1779, ged 26 jan 1779 Grote Kerk HRL, dv Andries Hayes en Teuntje Kornelis
Age/Ale Andries ontvangt van het gemeentebestuur 1/3 part der gedane reparatie aan de Blekersbrug buiten de Bildtpoort, 12 sep 1785: f. 35:7:0; id. samen met Melle Baukes, wegens het ledigen van het Noorderhoofd en heiwerk aan het zelve, 5 okt 1784: f. 1293:16:0; id. zonder Bauke Melles, voor het ontledeigen van 17 roeden en 4 voeten in het Noorderhoofd, 3 jul 1790: f. 439:17:8; id. wegens aangenomen heiwerk, 1 apr 1777: f. 1293:15:0; id. achter de stenen muur bij de Noordermolen, 23 apr 1781: 442 Caroliguldens; id. wegens het heien van een post tussen het Zuiderhoofd en het Geitjes Stek, 10 jul 1780: f. 922:11:0 id. wegens gedane leverantie volgens rekening, 21 jul 1777: f. 3000:4:0
Age Andries huwt met Trijntje Jans, kind: Trijntje Ages, ged 14 okt 1753 Grote Kerk HRL
Akke Andries zie: Koopmans
Akke Andries op belijdenisse des Geloof ged 2 aug 1754 Grote Kerk HRL, huis Vrou van Pieter Keimpes de Jong op de Nieuwe haven
Akke Andries rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 47:16:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van Neeltie Ferwerda, Tettie Symens, A.A., Hotske en Lieuwke Gerrijts, 31 may 1808 (GAH1140)
Albert Andries A.A. van HRL, en Wytske Fokkes van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 2 jun 1782 daaraanvolgend
Ale Andries geb 26 jul 1800 HRL, ged 21 sep 1800, zv Andries Wybes en Trijntje Sipkes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Ale Andries rentmeester van het Weeshuis bet f. 320:3:0 aan de koopman A.A. voor geleverde boter en kaas, kwit. no. 2, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 207:7:0, 26 nov 1778. (GAH1109); id. f. 23:7:0 wegens geleverde boter, kwit. no. 7, 27 nov 1781. (GAH1112); id. f. 51:7:0, kwit. no. 7, 30 nov 1779. (GAH1110); huwt met Trijntje Gosses, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mrt 1763; kind: Wijpkje Ales, geb 20 sep 1773, ged 10 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Gosse Ales, geb 14 jun 1781, ged 10 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Ales, geb 1 sep 1783, ged 21 sep 1783 Grote Kerk HRL; kind: Andries Ales, ged 20 dec 1768 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur het restant huur voor de berging van het hooimagazijn, 17 apr 1796: f. 196:13:0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:7:0 wegens geleverde boter aan het Weeshuis, 30 nov 1779, kwit. no. 7 (GAH111)
Andries Andries zie: Keller, Onsman, Antje Salomons
Andriesje Andries geb 1795 Joure, ovl 14 jul 1850 HRL, huwt met Hendrik IJsbrands Brouwer op 23 dec 1821 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 dec 1821, dienstmeid. N.H., dv Meike Andries; BS huw 1821, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-272
Angnietje Andries huwt met Hendrik Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 3 jun 1770
Anna Andries zie: Draaisma
Anna Andries huwt met Frederik Kalander, kind: Frederika Frederiks Kalander, geb 9 feb 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL
Anna Helena Andries zie: Groote
Anske Andries huwt met Antie Hijlkes, kind: Tettje Anskes, ged 20 feb 1757 Grote Kerk HRL; ovl 7 nov 1781 HRL, huwt met Tjetje Ruurds, kind: Anskje Anskes Posthuma, geb 1780 HRL; BS huw 1823, ovl 1847; kind: Ruurd Anskes, geb 7 feb 1778, ged 24 feb 1778 Grote Kerk HRL, Bededag; kind: Anskje Anskes, geb 29 nov 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Anskes, ged 2 apr 1758 Westerkerk HRL; kind: Hijlke Anskes, ged 10 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Riemkie Anskes, ged 17 jul 1760 Westerkerk HRL; kind: Tetje Anskes, ged 23 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Anskes, ged 18 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Anskes, ged 9 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Anskes, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Andries Anskes, ged 20 aug 1771 Grote Kerk HRL; makelaar 1757-1789; Remonstreert met verschuldigde Eerbiet Jan Arjens makelaar en Koopmans Boode binnen HRL, dat hij supplnt:seer genegen is deese sijne bedieningen over te dragen aan A.A. herbergier en borger binnen HRL, sijnde een geschikt en braaf Jongman daar toe bequaam, en die sulks meede van ganschen herten is verlangende; dog sulken transport niet kunnende geschieden dan met volkomen goedkeuringe van UEd:Agtbaarhedens consent en approbatie in deese overdragte, ende dat alsoo den gemelden A.A. door UEd:Agtbh:tot ordinaris makelaar en koopmans-Boode deeser Stadt mag worden benoemt en aangesteld; op de instructie, lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheeden daer toe staande, onder presentatie om den Eed van getrouwigheyt deese bedieningen vereysschende, in handen van UEd:Ahtbh:af te leggen, quo facto etc:(was Geteekend) H. Pesma Nris 1757 P; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede supplnt A.A. tot makelaar en koopmans boode deeser Steede op Amsterdam et vice versa op Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheeden daer toe specterende mits doende den Eed van getrouwigheid om sig in deese bedieningen nae sijne instructien stiptelijk te reguleren; en stellende borge voor de administratie van ''t Koopmans Boodeplaets ter soma van twee duysent Car:guldens, mitsgaeders betalende tot een geschenk in de armbusch Veertig Car gulds Actum den 18 jul 1757. (was geteekend) Hendrik Wassenaer (onder stonde), Ter ordtie van de Magistr:(get:)M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 18 jul 1757 heeft A.A. den Eed van getrouwigheid als Maakelaar en koopmans boode gepresteerd in Handen van de Heer presid:Burgemr Wassenaer en de Veertig gls:in de armbusch betaeld. In kennisse van mij Secretaris (get:) M:V:Idsinga; Alsoo het de Agtbare Magistraat der Stad HRL gelieft heeft de perzv A.A. aan te stellen tot Koopmans boode van deese Stad op Amsterdam et vice versa mits stellende Borge van sijne getrouwe Waarneminge ter soma van twee duysent Caroli guldens; soo ist dat ik Hylke Sybes herbergier alhier mij bij deesen instelle tot Waere Borge ter voorschreven soma aannemende te presteren dat gedagte A.A. sijn voorschr:ampt niet alleen na behooren zal bedienen maer ook dat hij alle gelden en goederen die hem gedurende deese zijne bedieninge om te bestellen, werden overhandigt getrouwelijk sal bewaren en bestellen daar ''t behoort; bij gebreke dies mij gecondemneert houdende om gemelde twee duisent car:gls:ten profijte van de geinteresseerde persoonen in continenti onder welgedagte magistraat te conseigneren tot betaelinge en boetinge van ''t defect (:des niet verkoopt werdt:) daar voor verbindende alle mijne geene Exempte goederen met subsmissie aan den Hoove van Friesland en alle Geregten ter eerster instantie:des soo neeme ik A.A. Weederom aen mijne Borge altoos te ontheffen en schadeloos te houden onder verband en submissie also boven; In kennisse onse handen benevens de subscriptie van de Secrstrs:deeser Steede also getuige, Actum den 19 jul 1757. A.A., Hijlke Sijbes, R:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur wegens ingekochte houtwaren tot het slaan van een dam voor Roptazijl, 3 nov 1779: 611 Caroliguldens en 17 stuivers; id. wegens geleverde houtwaren, 12 jan 1781: 85 Caroliguldens; id. wegens geleverde paalbalken, 11 jan 1769: 591 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens geleverde balsteen, 23 aug 1773: f. 449:12:8; id. wegens gedane leverantie, 10 nov 1777: f. 300:0:0; id. 31 dec 1771: f. 60:0:0
Antje Andries zie: Gebel, van der Hoek
Antje Andries geb 17 nov 1780, ged 5 dec 1780 Grote Kerk HRL, dv Andries Klaasses en Trijntje Sjoukes
Antje Andries oud 45 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-208; VT1839
Antje Andries huwt met Wilke Wybes, beide van HRL, geproclameerd de 27 jannewari en de 3 en getrout 10 feb 1765
Arjen Andries zie: Koopmans, Onsman, (2x)
Arjen Andries geb 24 jan 1791, ged 20 feb 1791 Grote Kerk HRL, zv Andries Arjens en Anke Johannes
Arjens Andries rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 48:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van A.A., 10 jun 1807 (GAH1139); id. f. 72:0:0, 14 feb 1809 (GAH1141)
Arjen Andries ovl 21 sep 1800 Bolsward, huwt met Akke Jeltes, kind: Andries Arjens ... ; BS huw 1820
Auke Andries huwt met Trijntje Jans, kind: Baukje Aukes, geb 1769 Bolsward; BS ovl 1825
Aukje Andries geb 1765 ... , ovl 23 sep 1815 HRL, huwt met Gerardus Eelkema, N.H., vlgs ovl akte kind heet de moeder Akke Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1815, huw 1834, ovl 1858; Gerardus Eelkes Eelkoma ende A.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Jans, goede bekende, 2 mrt 1793; ondertrouw HRL
Bauke Andries van Almenum, huwt met Grietie Joosten van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 1 en getrout de 11 sep 1763 in de Westerkerk HRL
Baukje Andries 28 okt 1753 Grote Kerk HRL, dv Andries Willems en Tjaltje Baukes
Berber Andries ovl 9 nov 1788 HRL, oud 53 jaar
Catharina Andries ovl voor 1835 Franekeradeel, huwt met Andries Pieters; BS huw 1834
Christina Andries zie: Paskum
Kristoffel Andries ged 28 jan 1759 Westerkerk HRL, zv Andries Johannes en Anskien Hendriks; Christoffel A., ged 3 apr 1766 Westerkerk HRL, zv Andrijs Johannes en Anskjen Hendriks
Christoffel Andries zie: de Haas; geb 7 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL, zv Andries Christoffel en Antje Teves
Clare Andries huwt met Manus Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767
Cornelis Andries zie ook: Smit; huwt met Martentje Pieters, kind: Andries Cornelis, geb 16 jan 1811, ged 12 feb 1811 Grote Kerk HRL; doop stb 330
Cornelis Andries geb 16 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Andries Hajes en Teuntje Cornelis
Dirk Andries zie: Krayer
Dirk Andries Uitvoerend Bewind bij het departm. Bestuur van de Eems bericht aan het gemeentebestuur dat de volgende personen worden gelast om zich in te schrijven als gewapende burgers: Edsger Geerts, Romke Agema, Pieter Hendriks, Jan Roelofs, Bartel Jacobs, Beert Lieuwes, Sijbren Spannenburg, Rut Wouters, Tjeerd Sjoerds, Paulus Hansen, Daam Jans, Hendrik Jans, Pieter Oedses, D.A., Johannes Harkes, Pieter Pieters, Jacob Oosterbaan, Simon Gerrits, Pieter Simons, Leeuwarden, 10 sep 1800 (GAH46)
Douwe Andries huwt met Fetje Gerrijts, kind: Auckje Douwes, ged 21 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Andries Douwes, ged 20 7ber(=sept) 1768 Grote Kerk HRL
Douwe Andries geb 1 sep 1794, ged 14 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Andries Douwes en Dieuwke Jans
Douwe Andries lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 50:0:0 (GAH650)
Douwe Andries weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, zijnde verdiend loon van Heere Doekes als sleefmakersknegt bij D.A., 15 jun 1781. (GAH1112); id. f. 13:11:0 over 1779, 18 jun 1779. (GAH1110)
Elisabeth Andries huwt met Pieter Andries Klein; BS ovl 1853
Elisabeth Magdalena Andries zie: Gebel
Ettje Andries zie: Schaafsma
Eva Andries zie: Onsman
Feikje Andries geb 1757 ... , ovl 16 mei 1811 HRL, huwt met Tobias Jans, wonende te op de Bildt (straat ?); BS geb 1801, ovl 1825; Tobias Jansen en F.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Fokeltje Andries en Lucas Bos, beide van HRL, huw.aang. 8 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom Jan Beerns vertonende de handt van haar vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1736; huwt met Lucas Bos, kind: Philippus Andries Bos, ged 20 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Andrijs Lucas Bosch, ged 28 mrt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hans Jacob Lucas Bosch, ged 7 apr 1744 Grote Kerk HRL, vader als L. Hansen B. ; kind: Phlip Lucas Bos, ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL
Focke Andries betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 14 dec 1705. (burgerboek)
Frans Andries zie: de Boer; Frans Andries en Hendrina Alegonda Merkelbach, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 22 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Andries Franses, geb 9 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 112, 18 jaar, ongehuwd, inwonend bij Taedze Heeres, 1 mrt 1804
Gabbe Andries ovl voor 6 mei 1780; weesvoogden bet f. 26:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door G.A. als wagenmakersknegt bj Pier Jans verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 55:10:0 voor verdiend loon van wijlen G.A. bij Pier Jans wagenmaker te HRL, 6 mei 1780. (GAH1111); id. f. 18:8:0 bi Gosse Sjoerds verdiend, 12 mei 1775. (GAH1106)
Geertje Andries Uiltje Jacobsz en G.A., beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 21 mrt 1779 alhier getrouwd den 30 mrt 1779
Geertruida Andries zie: Koopmans, van der Spoel
Geertruida Andries huwt met Ruurd Duman, kind: Fredericus Duman, geb 30 dec 1811, ged 12 jan 1812 Grote Kerk HRL
Gerben Andries vermeld in het nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 183, 20 jaar, ongehuwd, inwonend bij Sijbout Aardenburg, 1 mrt 1804
Gerben Andries weduwe op lijst ingezetenen 5e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (GAH650)
Gerben Andries zie: Wieldraier; wieldraayer 1781-1784, wonende te HRL, kind: Pieter Gerbens geb 1782 HRL; BS ovl 1812; zie ook: G.A. Wieldraier; Jacob Jeremias betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 35:8:8 door de weesjongen G.A. in 1 jaar bij hem verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); president-voogd A. Wybenga bet f. 44:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon door G.A. in 1 jaar verdiend bij Jacob Jeremias, 17 mei 1763. (GAH1093); Jacob Jeremias betaalt aan dito f. 52:0:0 wegens 1 jaar verdiend loon van G.A., 19 mei 1764. (GAH1094); voogden betaalt aan dito f. 63:15:0 bij Jacob Jeremias als stoeldraayersknegt in 1 jaar verdiend, 14 mei 1765. (GAH1095); id. f. 62:10:0 wegens loon van G.A. van mei 1765 tot 11 mrt 1766 verdiend, en f. 16:7:0 als verdienste van Harmen Piekes van 12 mei 1765 tot 11 mrt 1766, bij wijlen Jacob Jeremias als stoeldraayersknegts, 11 mrt 1766. (GAH1096); voogden bet f. 80:0:0 aan dito voor loon door G.A. als stoeldraaiersknegt bij Sietse Martens in 1 jaar verdiend, 16 mei 1767. (GAH1797); id. f. 75:0:0 voor loon door Auke Meinderts bij G.A. als stoeldraaiersknegt verdiend, 1773. (GAH1104); id. f. 72:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 55:0:0 als wieldraaierknegt, 11 jun 1776. (GAH1107); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:3:0 terzake het repareren van stoelen, kwit. no. 23, 16 nov 1773. (GAH1104); id. f. 3:2:8, kwit. no. 16, 6 dec 1774. (GAH1106); id. f. 7:5:0, kwit. no. 3, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 15:9:0 wegens geleverde stoelen, kwit. no. 21 24 nov 1781. (GAH1112); ontvangt van de rendant f. 140:0:0 terzake het draajen der colommen, met de proppen, stempels enz tdv de nieuwe kerk, ord. no. 13, 13 feb 1775. (GAH1060); id. f. 2:11:0 wegens reparatie van stoelen, quit. no. 53, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 3:17:12, quit. no. 51, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 1:2:0 terzaake geleverde toussel/touffel (?) en bijlstelen quit. no. 70, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 2:8:0 terzaake geleverde sponzen en doekens, quit. no. 54, 30 nov 1790. (GAH1122); ovl voor 1797; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde stoelen, 10 okt 1785: 10 Caroliguldens; id. reparatie aan stoelen, 19 jun 1786: f. 4:9:0; id. 22 jun 1789: f. 14:12:0; id. voor het verstellen van oude stoelen, 30 mei 1787: f. 5:7:0; id. wegens leverantie van gedraaid werk ten dienste van de Stad, 28 jun 1790: 3 Caroliguldens en 14 stuivers; id. wegens wieldraaien, 12 jan 1781: 5 Caroliguldens en 10 stuivers; id. verdiend arbeidsloon en geleverde materialen ten dienste van de vuurtoren, 15 apr 1784: 7 Caroliguldens en 10 stuivers; id. voor een geleverde form van 17 duim ten dienste van de nieuwe draaibrug, 4okt17 83: 10 Caroliguldens; id. voor het draaien van 5 balusters op de Havenburg, 21 apr 1784: 7 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens het maken van pilasters ten dienste van de Zeewerken 29 dec 1792: f. 12:0:0; id. weduwe levert clossen, 4 jan 1797: 40 Cargld id. geleverde 5 eeken pylaars tot de zeewerken, 2 nov 1795: 22-10 :0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:5:0 wegens repareren van stoelen in het Weeshuis, 25 nov 1779, kwit. no. 3. (GAH1110); president-voogd Videlius betaalt f. 27:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen G.A. in 1 jaar verdiend, 19 mei 1761. (GAH1091); mede-weesvoogd Dreyer betaalt f. 20:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen G.A. met stoeldraaien bij Jacob Jeremias verdiend, 20 mei 1760. (GAH1089); door de voogden van het Stadsweeshuis voor loon van G.A. als stoeldraayersknecht bij Sietse Martens in ??n jaar verdiend f. 80:0:0, 17 mei 1767, (kinderverdiensten). (GAH1097)
Gerben Andries ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 100:12:0 terzaake geleverde 4 ton boter met 44 ton overwicht, 30 sep 1785, quit. no. 5. (GAH1117)
Gerben Andries huwt met Grietje Harmanus Mulders, beide van HRL, geproclam; de 28 Ap: en de 5 en getrout de 12 mei 1771; kind: Hermanus Gerbens, geb 20 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Gerbens, geb 4 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk; kind: Pieter Gerbens, geb 2 nov 1782, ged 22 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Gerbens, ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL
Gerben Andries Roelof Pieters ende Neeltje Andries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.A., de broeder, 22 dec 1792; ondertrouw HRL
Germen Andries ovl voor 1833; weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 162, 1 mrt 1804
Getje Andries huwt met Johan Fredrik Bootsman; BS ovl 1857
Gryttie Andries Den 27 julii Sijn tot christi Gemeente opgenomen met Attestatie van HRL G.A. Dienstmaegt van capitein de Vries. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Grietje Andries huwt met Freerik Piers, kind: Pier Freeriks, geb 19 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL
Grietje Andries zie: Schernemer; Folkert de Vries, matroos, benevens G.A., cum padre Andries Hendriks gesterkt, alsmede Geeske Ritskes wv Eeltje Everts, zijn Folkert de Vries en G.A. beschuldigd gisteren, niet alleen ten huize van haar vader geweldig te hebben gevochten, de vader mishandeld, maar ook Geeske Ritskes, welke pogingen aanwendde om de plukharenden te scheiden, te hebben gesneden over de hand. G.A. gecondemneerd om de tijd van 3 etmalen te zitten in het zogenaamde Jan Drents Gat te water en te brood. Voorts de matroos Folkert de Vries, om gedurende 4 etmalen geconfineert te zijn te water en te brood in de Pekelkuip, 2 etmalen gesloten in de Balk, en 2 etmalen ongesloten, en na zulks, zijnde hij een vreemdeling, de stad onmiddellijk te verlaten, 11 jun 1804. (GAH50); uit detentie ontslagen, stond binnen en bedankte met een verschuldigde weemoedigheid voor de voleyndiging van haar doorgestane vonnis, 14 jun 1804. (GAH50); In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en negentig den Agttiende sep is Geboren Christoffel zv Harmen H. en G.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 mei 1816. (HB. HRL. 1816, fiche 4)
Grietje Andries zie ook: Grietje Berends; Hendrik Christiaans en G.A., beide van HRL, zijnde laatst geproclameert op 1 aug 1773 en toen getrouwt; kind: Pietje Hendriks, geb 15 sep 1773, ged 28 sep 1773 Grote Kerk HRL
Grietje Andries ovl 4 sep 1804 HRL, oud 24 jaar
Gryttje Andries van Workum, huwt met Jan Tobias van HRL, geproclam; de 16-23 Febrij en de 1 en getrout met Attestasie den 8 mrt 1772
Haaye Andries huwt met Bottje Jelles, beide van HRL, geproclameerd de f. 2:9:16 en getrout de 23 jun 1765; kind: Jelle Hayes, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Hajes, ged 22 dec 1767 Grote Kerk HRL
Haaye Andries weesvoogden bet f. 142:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Martinus Peereboom, Cornelis Pieterse, Servaas Willems, Fredrik en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hendriks Jan Beerents, H.A., Hendrik Johannis en Benjamin Rommerts, 20 aug 1783. (GAH1114); id. f. 75:0:0 aan en door dito zijnde het verdiende loon van Jan Berends, H.A. en Pieter Reins, als gleibakkersgezels bij de burg H.R. Binksma, 18 may 1790. (GAH1122); id. f. 50:0:0 aan en door dito verdiende loon van H.A. en Sikke Jacobs als gleibakkersknegts bij burg. Binksma, 4 jul 1791. (GAH1122); id. f. 50:0:0 verdiend loon van H.A. en Sikke Jacobs, 5 jun 1792 (GAH1124); id. f. 44:0:0, samen met Sikke Jacobs als Gleybakkersknegts bij de heer Binksma, 8 mei 1793 (GAH1125); geb 17 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL, zv Andries Hajes en Teuntje Cornelis
Haaring Andries huwt met Leentje Louws, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Heere Andries huwt met Elisabeth Everts Oosterbaan op 7 feb 1674 HRL; GJ ...
Hendrik Andries zie: Damhuis, Onsman, Paskum
Hendrik Andries ged 20 apr 1755 Grote Kerk HRL, zv Andries Jochemz en Jitske Hilles
Hendrik Andries ged 23 dec 1756 Westerkerk HRL, zv Andries Johannes en Anskien Hendriks
Hendrik Andries ovl voor 1812, huwt met Wijpkje Jacobs, kind: Hendrik Andries Paskum, ... ; BS ovl 1811
Hendrik Andries vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 34, 22 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804
Hessel Andries zie: Hogenbrug; (2x); stilleveger; ontvangt 1 jaar tractement over 1808 aan de 120 Cargld en 2 maanden over 1807 aan de 20 Caroliguldens, 31 dec 1808: 140 Caroliguldens; id. over 1809, ord. 31 dec 1809, no. 35: 120 Caroliguldens, id. over 1810; id. voor het schoonhouden van sommige plaatsen ten behoeve van de Zeewerken, 31 dec 1808: 30 Caroliguldens; id. over 1809, ord. 31 dec 1809; id. over 1810; id. over 1811; ratelwagt; Harmen Dirks, Ids Gosses, Claas Pieters de Jong, Beernd Nieuwenhuis, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, H.A. en Jan Jacobs aangesteld als ratelwachten op grond van het nieuwe reglement, 5 dec 1803. (GAH49)
Hielke Andries zie: van der Hoek
Hylke Andries geb 20 aug 1782, ged 1 sep 1782 Grote Kerk HRL, zv Andries Doedes en Hinke Hylkes
Hylke Andries ontvangt van het gemeentebestuur voor geleverde turf op het Stadhuis met het bewerken, 19 mei 1768: 12 Caroliguldens en 4 penn
Hilbrand Andries Pieter Geerts ende Feitske Jarigs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.A. de steevader, 16 aug 1788; ondertrouw HRL
Hille Andries ged 9 nov 1756 Grote Kerk HRL, zv Andries Jochems en Iedske Hilles
Hitje Andries huwt met Gerrit Dirks, kind: Willem Gerrits, ged 23 mrt 1745 Grote Kerk HRL; kind: Andrijs Gerrits, ged 30 jun 1740 Westerkerk HRL
Ida Andries geb 1 mrt 1798, ged 1 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Andries Douwes en Duuwke Jans
Jan Andries zie: Groote, Hensel, Hondema, Mars, Nauta
Jan Andries ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis terzake timmerloon aan het Weeshuis gedaan, 21 mei 1737, kwit. no. 17: f. 1:11:0 (GAH1067)
Jan Andries aangesteld tot Groninger schipper en v. v. in plaats van wijlen zijn vader Andries Gerbens, 20 okt 1803. (GAH49)
Jan Andries J.A. en Wipkjen Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 mrt 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Sneek en aldaar getrouwd den 21 mrt 1784 volgens ingebragt getuigschrift
Jan Andries Johan Jurgen Pienge, soldaat onder de Compe van Collonel Lentelo ih Regiment vd Generaal Lt. B:Leve tot HRL, ende Tjieschkjen Douwes van Midlum, koomende weegens de bruid J.A. des selfs oom, vertonende de bruidegom schriftelijk consent vd Commandeerende officier van vorengemelde Compe den 11 Janij. 1749
Jan Andries geboortig van Leeuwarden, doch jongst gekomen van Wijnaem, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht; Legt eed af in handen van Commissaris Jan Dircksen Cuyck op 19 dec 1687. (burgerboek)
Jan Andries ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 23 5/40 schouw wachtturf 3 Caroliguldens en 3 stuivers het schouw, 26 jun 1751: f. 72:16:8; id. op 22 sep 1757 voor 24 3/8 schouw turf f. 4:12:0 het schouw: f. 112:2:8 dragen, loegen en meten: f. 2:19:0, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, praamshuur f. 2:8:0, tesamen f. 150:4:14; id. wegens leverantie van 17 1/2 schouw turf in het stadstimmer-huis 76 stuivers het schouw, 9 jul 1755: f. 66:10:0; id. wegens het brengen van 19 schouw turf in het stadstimmerhuis 3 gld en 4 stuivers het schouw, 17 jul 1757: f. 60:16:0; id. wegens levering van 23 5/40 schouw turf geleverd tot de Wagten aan het Raadhuis, ord. 26 jun 1751: f. 72:16:0 (GAH428); gemeentebestuur betaalt aan schipper Sjoerd Doedes ing. gepasseerde procuratie 2500 Caroliguldens te tellen in Landschaps Obligatien tot voldade van zekere obligatie van 9 jun 1643 ten laste van de Stad en ten voordele van de erven van Arent Jansen en J.A. leggende, met nog f. 24:4:0 wegens 3 maanden interesse sedert gedane denundatie op 11 jul 1726 verschenen, waarmee dat kapitaal is afgelost, 5 jun 1736: f. 2524:4:0 (GAH283)
Jan Andries Wopke Hansen en Trijntie Jans, beide van HRL, komende voor de bruid J.A. desselfs vader, 30 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Janke Andries zie: Dijkstra, van der Hoek, de Vries
Janke Andries ontvangt van het gemeentebestuur wegens logies en kostgeld van een zwevende kraamvrouw de tijd van 13 dagen, 19 nov 1736: f. 5:0:0, (B2 83)
Janke Andries kind: Andries, geb 30 nov 1804 HRL, mogelijk is zij J.A. de Vries geb 10 okt 1779 Franeker, was ongehuwd, werkster, vlgs haar opgave is de vader Jan Jansen; dopen Grote Kerk HRL 1805
Janke Andries huwt met Evert Jans, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 7 ber (= September) 1764; kind: Andries Everts, geb 6 mrt 1777, ged 8 apr 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Everts, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL
Janna Andries zie: Ruitenbach
Janneke Andries ged 13 feb 1753 Grote Kerk HRL, dv Andries Ruurdts en Tjitske Jans
Jantje Andries zie: Hondema
Jelle Andries ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde haver, bonen en orten ten dienste van de Stad en gebruik der zwanen, 10 feb 1773: 3 Caroliguldens
Jeltje Andries Ruurd Jans de Swart tot HRL, ende J.A. van Rijs in Gaesterlandt zijnde de aengevinge gedaen door de bruidegom met vertooninge van schriftelijk consent vd bruids vaeder den 20 apr 1748
Jetske Andries huwt met huwt met Johannes Erstbergen, beide van HRL, geproclameert den 20- 27 jul en getrout den 3. aug 1755
Jetske Andries ovl 20 aug 1791 HRL, oud 41 jaar; Dirk Romkes en J.A., beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, 2e Pinksterdag, en toen getrouwt; huw Grote Kerk; kind: Grietje Durks, geb 17 mrt 1779, ged 4 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Andries Dirks, geb 8 feb 1782, ged 5 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Johanna Andries huwt met Eise Arjens, kind: Arjen Eises, geb 27 jun 1782, ged 16 jul 1782 Grote Kerk HRL; kind: Janke Eises, geb 10 jun 1784, ged 22 jun 1784 Grote Kerk HRL
Johan Andries zie: Frey
Johannes Andries zie: Gebel, van der Hoek, Koopmans, Magr?
Johannes Andries ged 17 okt 1754 Westerkerk HRL, zv Andries Jochems en Anskjen Hendriks
Johannes Andries ged 13 okt 1763 Westerkerk HRL, zv Andries Johannes en Anskie Hendriks; Joannes A., ged 8 mrt 1753 Westerkerk HRL, zv Andries Joannes en Anskien Henricks
Johannes Andries geb 2 sep 1793, ged 24 sep 1793 Grote Kerk HRL, zv Andries Ariens en Antje Johannes
Johannes Andries ontvangt van het gemeentebestuur wegens verdient arbeidsloon aan de moddermolen, 25 jun 1738: f. 17:2:8 (GAH283); id. 27 aug 1738: f. 32:3:8, (B2 83)
Johannes Andries geb 29 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL, zv Andries Hayes en Teuntje Cornelis
Johannes Andries weesvoogden bet f. 12:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van J.A. als timmermansgezel bij Minne Pieters, 12 jul 1791. (GAH1123); id. 20 dec 1791 (GAH1124); id. f. 50:0:0 als timmerknegt bij Ritske Croonenburg, 22 jul 1794 (GAH1126); id. f. 11:5:0, (geen baas genoemd), 9 jun 1795 (GAH1127)
Jurjen Andries zie: de Wit
Jurjen Andries weesvoogden betalen f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de armevoogden aan de Weesvoogden ter hand gesteld weegens een kind J.A., 5 apr 1796 (GAH1128)
Jurjen Andries lijst ingezetenen 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (GAH650); weduwe heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, mei18 02, agtste quartier, huisnr. 46. (GAH650)
Jurjen Andries J.A. en Trijntje Jurjens, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 21 mrt 1779 ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Tjitske Jurjens, geb 7 dec 1784, ged 28 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jurjens, geb 12 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Jurjens, geb 18 okt 1788, ged 4 nov 1788 Grote Kerk HRL
Klaas Andries zie: Tamboer
Claas Andries weesvoogden bet f. 105:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van C.A. als blokmakersknegt, 3 jun 1783. (GAH1114); id. 105 :0:0 aan dito zijnde het verdiende loon van C.A. als blokmakersknegt gewerkt hebbende bij Otte Aukes Overdijk, 21 jun 1785. (GAH1117)
Claaske Andries ovl 14 jan 1805 HRL, oud 19 jaar
Lijsbert Andries ovl 30 jan 1789 HRL, oud 63 jaar
Liesbert Andries zie: Kleisma; Frans Cornelis van HRL. en L.A. van Midlum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Cornelis Franses, geb 21 okt 1811, ged 15 nov 1811 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Andries huwt met Ruurd Pieters, beide van HRL, geproclameert de 29 oct en de 4 en 11 nov 1753 getrout, DTB N.H. HRL, BS ovl 1847; kind: Tetske Ruurds, ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL; kind: Tetske Ruirds, ged 9 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Ietje Ruurds, ged 9 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Andries Ruurdts, ged 25 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: IJetje Ruirds, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: IJttie Ruirds, ged 17 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Ruurds, ged 13 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: IJtie Ruirds, ged 7 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Lieuwe Andries geb 16 mrt 1782, ged 5 mai 1782 Grote Kerk HRL, zv Andries Lieuwes en Susanna Wykerhout
Lieuwkje Andries zie: Hidma
Lodewijk Andries ovl 8 jul 1793 HRL, oud 73 jaar
Lodewijk Andries huwt met IJmkie Johannes, beide van HRL, geproclameert den 25. mei en de tweede en getrout den 8 jun 1755
Lodewijk Andries huwt met IJttie Haerings, beide van HRL, geproclameerd de f. 2:9:16 7 ber (= september) en getrout de 6 nov 1770
Maaike Andries huwt met Wopke Bleeker; BS ovl 1848
Maria Andries zie: Keller, van der Woude
Marten Andries ontvangt van het gemeentebestuur voor het verwerken van 3 1/2 schouw turf uit het Weeshuis, in de kosterij van de Kleine Kerk, 11 dec 1789: 5 Caroliguldens en 11 stuivers
Martje Andries zie: Kelder
Marijke Andries huwt met Sint Jans, kind: Andries Sints, geb 20 may 1794, ged 15 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Sints, geb 22 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Meike Andries ongehuwd, arbeidster, wonende te Hoorn 1821, kind: Andriesje/Antje 1805 HRL; BS huw 1821, ovl 1850
M(e)inke Andries ovl 18 apr 1758 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 200 Cargld, 24 apr 1743: 18 Caroliguldens; id. 22 apr 1744; id. 26 apr 1745; id. 25 apr 1746; id. 24 apr 1747; id. 22 apr 1748; id. 23 apr 1749; id. 22 apr 1750 (GAH427); id. 19 apr 1751 (GAH428); id. 24 apr 1752; 25 apr 1753 id. 19 apr 1754; id. 19 apr 1755; id. 19 apr 1756; id. 19 apr 1757; id. tegen 9% met haar versterfdag 18 apr 1758 verschenen en geconstitueerd 19 apr 1758: 18 Caroliguldens en voor het opbrengen van de constitutiebrief: 2 Caroliguldens en 10 stuivers; dus tesamen 20 Car glds en 10 stuivers; op haar lijf en leven was geconstitueerd de 19 apr 1742: 200 Car glds
Meint Andries komt van Kimswert, huwt met Rixtje IJedes van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout met attestatie de 20 mei 1759
Neeltje Andries huwt met Simon Foppes, kind: Foppe Simons, geb 1 may 1789, ged 26may17 89 Grote Kerk HRL
Neeltje Andries Roelof Pieters ende N.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerben Andries, de broeder, 22 dec 1792; ondertrouw HRL; Roelof Pieters en N.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jan 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Neeltje Andries Simon Foppes en N.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd den 4 dec 1785 HRL
Oene Andries Jelle Claasen Overdijk ende Aafke Oenes van Parrega, zijnde wegens de bruid geweest O.A. de vader, 3 may 1788; ondertrouw HRL; ovl/begr. 10 nov 1804 HRL, oud 72 jaar; A.O. huwt met Feikje Martens, kind: Aafke Oenes, ged 14 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Pieter Andries zie: Bos, Klein, Poelstra, Spoelstra
Pytter Andries betaalt aan het gemeentebestuur terzake afkoop van grondpagt leggende op een huis in het 4e kwartier op no. 206 van de St. Jacobischatting en op het Reg. der Stadsgrondpagten f. 25:0:0, met nog 1 gulden en 8 stuivers, verschenen grondpagt van 1 mei tot 5 sep 1750: f. 81:8:0 (GAH428); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 19:0:0 wegens neteldoek en boesels door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 18 jun 1748, kwit. no. 22. (GAH1077)
Pieter Andries P.A. en Antje Pieters, beide van Almenum, en laatst geproclameert op dato dezes 24 sep 1775 HRL. en toen getrouwt
Pieter Andries P.A. van Makkum en Lijsbet Reinders van HRL, zijn na driemaal over onze kerken geproclameert te zijn, en waarvan de laatste proclamatie geschied is op den 3 mei 1778, zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en daar getrouwd op den 17 mei 1778 volgens ingebragte attestatie
Pyter Andries Schelte Haselaar betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0 door de weesjongen P.A. bij hem verdiend in 1 jaar, 11 mei 1762. (GAH1092); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 25:19:6 van president-voogd Albert Noordga terzake verdiend loon van P.A. als scheepstimmermansknegt bij Tjepke Gratama, 22 mrt 1763. (GAH1093); president-voogd Andrijs Wybenga bet f. 11:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van P.A. als scheeptimmermansknegt bij coopman Tjepke Gratama van 19 mrt tot 7 mei 1763, 10 mei 1763. (GAH1093); weesvoogden bet f. 81:19:0 aan dito terzake arbeidsloon van Tjalling Allerts en P.A. als scheepstimmermansknegts bij Schelte Haselaar in dit jaar verdiend, 15 mei 1764. (GAH1094); voogden betaalt aan dito f. 126:16:0 wegens gelden door P.A. als derde timmerman op het fregat van oorlog capt. A.L. Betting gevaren gedurende de tijd van ruim 13 maanden verdiend, 22 jan 1765. (GAH1095); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 35:0:0 tot vervulling van zijn uitzetting, kwit. no. 1, 22 jan 1765. (GAH1095); president-weesvoogd Albert Noordga betaalt f. 73:17:0 aan het Weeshuis wegens verdiend loon van P.A. op lands oorlogsschip ''Prins Willem de Vijfde'', 5 aug 1760 (GAH1089); id. betaalt f. 97:1:8 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongens verdiend, nl. Jan Elias f. 18:4:0, P.A. f. 15:4:0, Hoite Johannes f. 16:11:4, Meinert Luitjens f. 21:5:0, Hans Wopkes f. 7:1:8, Hendrik Gerrits f. 18:15:12, 2 jun 1761 (GAH1091); president-diaken vroedsman Aardenburg betaalt f. 45:9:0 aan het Weeshuis tot restitutie van expensen door de diaconen verlegt tot uitrusting van P.A. varende ten oorlog, 18 mrt 1760, kwit. no. 5 (GAH1089)
Pieter Andries P.A. ende Lijsbert Urks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs broeder Meindert Urks den 8 aug 1750; huwt met Lysbeth Urks, beyde van Almenum, sijn geproclameerd den 9, 16 en 23 aug 1750 en doen ook getrouwt
Pytje Andries geb 29 sep 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL, dv Andries Dirks en Janke Wytzes
Poppe Andries zie: Meinsma
Reinder Andries zie: van der Veen
Rinkje Andries zie: de Vries
Rinkje Andries Jan Wybes Quest ende R.A. beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Andries Hessels deszelfs vader, 26 sep 1789; ondertrouw HRL; Jan Wybes Quest en R.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 oct 1789 HRL, en getrouwd den 18 daaraanvolgend
Rinske Andries zie: Hoedtje; Antoon Meschman ende R. A, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van deursen, deszelfs schoonbroeder, 1 aug 1795; ondertrouw HRL
Rinske Andries Jan Zoutman van HRL, en R.A. van Lollum, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd den 16 daaraanvolgend
Rinske Andries zie ook: R. Annes; huwt met Claas Hilles, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout de 27 mrt 1758
Rinze Andries ovl 1775 Oosterbierum, huwt met Neeltje Sijnes, kastelein in 1829, kinderen: Sijne Rinzes Bootsma, geb 1768 Oosterbierum, Geeske Rinses B., geb ... ; BS huw 1829, huw 1831, ovl 1845
Robijn Andries zie: Blanksma
Ruurd Andries ged 31 aug 1756 Grote Kerk HRL, zv Andries Ruirds en Tjetske Jans
Saara Andries Teeke Dijxma en S.A. beide van HRL, sijnde de aangevinge geschied door de proc. fiscaal Dreyer, vertonende genoegsame schriftelijke last in desen den 29 May 1751; huwt met Taeke Dijkxma, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 30 May en den 6 en 13 jun 1751 en ook getrouwt in de Westerkerk HRL
Schelte Andries zie: Gebel
Sybren Andries zie: Gebel
Sytze Andries Pieter Wytzes Vettevogel in qualt. als Administrator over de goederen van S.A. erven, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 36:0:0 (GAH650)
Sytze Andries turfarbeider 1745-1746; Geeven UEd:Achtbaerheeden met verschuldigde Eerbied te kennen de Gesamentlijke voogden der huissittende armen binnen HRL, dat haer supplnten is te vooren gekoomen seker request door Reinskjen Sipkes huisvrouw van Herre Hendriks turfdraeger alhier, Aen UEd:Achtbaerheeden gepresenteerd, waer bij sij versogte dat haer mans bedieninge nogte worden overgedraegen aen eenen Symon Willems vrijgesel meede alhier ter Steede, om dat haer man uitlandig was, en na alle waerschijnlijkheit hier voor eerst niet weder soude koomen, dog UEd:Achtbh:hebben doen om seekere moverende reedenen goedgevonden op dat selve request te appoincteren, dat de voornoemde Reinskjen Sipkes haer man soude hebben te verwittigen van sig binnen vier weeken binnen deese Stad te sisteren om sijn functie waer te neemen, bij gebreeke dies, dat die bedieninge vacant verklaert, en dat UEd: Achtbh:soudet treeden tot vervullinge van dien, gelijk alles omstandig uit annex request is te sien met A: Nu ist Edele Achtbaere Heeren dat de gemelte Herre Hendriks hem tot nog toe alhier niet heeft laten vinden om sijn bedieninge waer te neemen, niet tegenstaende de gestelde tijd al lange is gepasseerd, invoegen deselve bedieninge al lange vacant is geworden, en de supplnten met groote reedenen bevreesd sijnde dat de gedagte Herre Hendriks sijn vrouw met haer kinders van dag tot dag onder haer in alimentatie sullen vervallen, waer meede de armekamer grootelijks soude sijn beswaerd, waer om de supplnten geern soude sien dat deese vacante turfdraegerbedieninge mogte werden gegeeven aen eenen S.A. wonagtig alhier ter Steede, sijnde een Jongman daer toe bekwaem, en die sulks meede van herten is begeerende, Edog vermits UEd:Achtbh:daer over de vrije dispositie hebben, en het dieshalven van de beleeftheit van UEd:Achtbh:afhangt, soo sijn de supplnten aen beide kanten te rade geworden haer hier over aen UEd:Achtbh:te addresseeren, met seer ootmoedig versoek dat UEd:Achtbh:de goetheit gelieven te hebben, om deese meede supplnt S.A. tot meede ordinaris turfdraeger deeser Steede te benoemen en aen te stellen in plaets van de meergemelde Herre Hendriks, en dat op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, onder presentatie om den Eed ten dien einde te presteeren in handen van UEd:Achtbh: welks doende enz. :(was get:), H. Pesma. ; In margine stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt S.A. tot meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit Actum den 29 nov 1742 (was get:) Hendrik Schaef Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); Op Heeden den 4 dec 1742 heeft S.A. den Eed van getrouwigheit als ordrs turfdraeger gepresteerd Coram preside Schaef. In kennisse van mij secrts:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Agtb:met verschuldigde Eerbied te kennen S.A. ordrs Turfdrager hier ter Stede, dat de supplnt Wel genegen was deese zijn functie te transporteren op de persoon van Jan Jansen de Boer Dog Zulx Zonder Consent van UEd:Agtb:niet kunnende geschieden Soo versoekt de supplnt UEd:Agtb:gelieven in dese overdragte te accorderen en gemelde Jan Jansen de Boer in plaats van den supplnt aen te stellen tot mede ordrs Turfdrager Van dese Stad op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe Staande en aanbehorende, q:f:etc:(:was get:) Requisitus R:J:de Swart. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende ''t Versoek nomineert en Stelt mits desen de mede supplnt Jan Jansen de Boer tot mede ordrs Turfdrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden, daer toe Staande mits doende den Eed Van getrouwigheit, en betalende tot een gratificatie in de armebusch twintig car. gls. Actum den 2 apr 1749 (:was get:) onder stonde Ter ordtie van de Magistraat (:get:) M:V:Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 2 apr 1749 heeft Jan Jansen de Boer den Eed gepresteert in handen Van de Hr. Presid:Burgemr A:Roosen, en de twintig car. gls in de armebusch gestooken. Onder stonde in kennisse van mij secrts (:get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Woensdag 9 apt 1749 Compereerde op den Raadhuyse binnen HRL Dr. Jacobus Tjallingi meede zoutzieder binnen deese Stad voor hem en als gelastigde van de andere Zoutsieders, Versoekende dat S.A. op hunne nominatie als ordrs Zoutdraeger mogte Worden bevestigd en onder Eede genoomen:Waer op de Magistraat sig de voorsr. persoon heeft laeten Welgevallen, en is dezelve vervolgens door de Hr. Presid:Burgemr A:Roosen ge?digd beloovende sijn ampt soo neffens de Zoutsieders als iemand anders in alle getrouwigheid en opregtheid te bedienen en Waer te neemen. Actum uts:In kennisse van mij secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur voor het meten en dragen van 19 schouw en vier korven turf aan de Voorwacht, 16 jul 1745: f. 25:15:0; id. met opzichter, 20 schouw en 17 korven aan de Voorwacht en Raadhuis, 17 mrt 1746: f. 28:8:8
Sytske Andries zie: Schier
Symon Andries rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 48:0:0 van de Weesvoogden van het Weeshuis verdiende loon van Willem Gerrijts en S.A., 10 jun 1806 (GAH1138)
Symen Andries ovl voor 1816, huwt met Jeltje Willems; BS ovl 1815
Sipke Andries zie: Hondema, Zijlstra
Sjierk Andries zie: Schaafsma
Sjoerd Andries S.A. ende Amarinske Teyes beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan van der Plaets den 1 May 1751; huwt met Amarinske Teyes, beyde van HRL, geproclameerd den 2, 9 en 16 May 1751 en doen ook getrouwt
Styntje Andries huwt met Dirk Jans Mulder; BS ovl 1836; kind: Henderika Durks Mulder, geb 27 dec 1774, ged 20 apr 1798 Grote Kerk HRL
Styntie Andries ende Jan Hendriks beyde van HRL, koomende weegens de bruid Hendrik Jansen, krooder, den 1 Febrij. 1749; huwt met Jan Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 2, 9 en 16 Febr. 1749 en doe ook getrouwd
Styntje Andries Pieter Blankes en S.A., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 27 jun 1807; ondertrouw HRL
Sijke Andries