Harlingen, grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)

illustratie grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)
Kohier van grondpachten en van huren van nieuwe gronden, stadsbeneficielanden en de lijnbaan, 1657.

Een rondgang volgens een kwartierindeling (die niet gelijk is aan de kwartierindeling die in de reëelkohieren vanaf 1716 gebruikt wordt) somt in dit kohier de eigenaren op van de percelen die grondpacht verschuldigd zijn aan de stad Harlingen. Het verschuldigde bedrag is genoteerd en soms wordt aangegeven hoe het perceel wordt gebruikt bijv. huis, [schoenmakers]perk, schuur. Soms is ook aangetekend dat er een nieuwe eigenaar is ('nu Berber Jacobs'). Het register is blijkbaar overgeschreven van een vorig register, en aan de hand van nieuwe informatie bijgewerkt. Onregelmatig is (soms in een andere hand) aangetekend wanneer een grondpacht betaald is, maar meestal is er slechts door een paraaf aangegeven dat er is betaald. In beide gevallen is de post dan doorgehaald. Lang niet alle posten zijn blijkbaar betaald. In onderstaand overzicht is een eventuele betaaldatum overgenomen, een paraaf niet.

Binnen de kwartieren is geen nummering van de percelen aangegeven, maar soms zijn aanwijzingen betreffende de gevolgde route aangetekend. Per bladzijde is de grondpacht opgeteld, maar deze bedragen zijn hier niet overgenomen omdat ze geen informatie toevoegen. Wel zijn de opgetelde bedragen aan grondpacht per kwartier en overige totalen overgenomen.

De oorspronkelijke volgorde van alle gegevens, inclusief de aantekeningen over kwartieren en route, is te zien bij sortering op folio (standaard). Bij andere sorteringen worden alleen de dan relevante gegevens getoond. Met blokhaken zijn afkortingen opgelost en onduidelijkheden aangegeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06folio kwartier voornaam patroniem familienaam beroep gebruik grondpacht omschrijving
1 1  

Inventaris ende specificatie aen Schelto Juriens Fonteyn, rentem[eeste]r deser steede Harlingen, overgelevert, van alle grondpachten van de lijnbaen, ende andere ordinaris opcomsten de voors. stadt competerende, voor 't jaer 1657

1 1  
1 1  

Het eerste quartier

1 1 Gerryt Jansen de hellingh van 't noorderhooft vijftien car.gls.
£ 15-00-00
betaelt
1 1 Evert Ariens wed[uw]e
£ 5-00-00
betaelt den 4 desemb[er]
1 1 d' molen bij de bilpoort jaerlycx
£ 10-00-00
1 1 Feycke Jetses slachter   b[etaelt] den 4 desemb[er]
1 1 nu Evert Ariens wed[uw]e
£ 3-00-00
2 1 Andries Hendricx lijnslaeger van sijn baen te huyr
£ 9-00-00
2 1 Evert Ariens wed[uw]e
£ 7-00-00
betaelt den 4 desemb[er]
2 1  

Grondpachten in de Noordijs verschijnende op Ste. Michiels dach de Stadt competerende

2 1 Pytter Ipes waegenmaker
£ 1-10-00
2 1 Laes Dircx huys ende stede
£ 1-02-08
2 1 Pytter Molentie  
2 1 nu Evert Ruierdts
£ 1-17-08
b[etaelt] den 20 augustus
3 1 Jan Pytters Leyener huyssteede  
3 1 nu Igge Gerbens
£ 1-15-00
3 1 Tiberius Templar huyssteeden
£ 2-00-00
3 1 Pytter Claessen huyssteeden
£ 3-15-00
3 1 Fedde Edgers huyssteeden
£ 0-10-00
3 1 Sipke Dircx huyssteede
£ 0-10-00
betaelt den 22 novemb[er]
3 1 Sipcke Dircx huyssteede
£ 1-10-00
betaelt den 22 novemb[er]
3 1 Gerryt Keth huyssteede tegens de keet
£ 1-17-08
betaelt den 20 april
4 1 de Maniste Keet keet  
4 1 eertijds Dirck Lammerts
£ 1-17-00
4 1 Claes Haeytses huyssteede
£ 1-05-00
betaelt den 4 mey
4 1 T. Templar huys
£ 1-00-00
4 1 Pytter Groenlant huyssteede  
4 1 nu Hendrick Mouts
£ 1-05-00
4 1 d' b[urgemeeste]r Evout Jetses   ende
4 1 T. Templar keeten t'samen
£ 1-17-08
4 1 Sybren Tieerdts keeth
£ 0-07-08
b[etaelt] den 12 febr[uari]
4 1 Walingh Tieerts keeth
£ 1-00-00
5 1 Jan Tonis wever huys
£ 0-06-04
5 1 Jan Thonis huys
£ 0-06-04
5 1 Andries Harmens huys
£ 1-17-08
5 1 Feycke Everts huys
£ 1-17-08
5 1 Nanne Melchers camer  
5 1 nu Gerryt Sipckes
£ 0-06-04
5 1 Tacco Lauta erffgen[amen] camer
£ 0-06-04
b[etaelt] 10 mey
5 1 Tacco Lauta erffgen[amen] camer
£ 0-06-04
b[etaelt] 10 mey
6 1 b[urgemeeste]r Hans Harmens weduwe huys
£ 0-09-04
6 1 Fedde Pytters   voor de eene helfte, ende
6 1 Atte Franssen
£ 1-17-08
voor d'ander helfte, betaelt den 13 9b [=november]
6 1 Wabbe Martens camer
£ 0-06-04
6 1 Jan Martens
£ 0-06-04
6 1 Tymen Hendricx huys  
6 1 nu Jan Jansen
£ 1-17-08
7 1 Jelle Claessen camer
£ 1-05-00
7 1 Wobbe Flielander huys
£ 1-05-00
7 1 Tede Ipes huys  
7 1 nu Willem Gijsberts confoy[meester]
£ 1-05-00
7 1  
7 1   Einde van 't eerste quartier
7 1
£ 88-00-08
Somma van 't eerste quartier is acht en tachtich car[oli]g[u]l[den]s 8 penn[ingen]
7 1  
8 2  

Het tweede quartier

8 2  

Pachten jaerlycx op meydach verschijnende ende de Stadt Harlingen competerende van de Raven aff bij de Vallaten op de Oosterwal om

8 2 Uulcke Gerbens huys  
8 2 nu Dirck Claessen
£ 6-06-12
8 2 Bente Jelles huys
£ 5-17-06
8 2 Claes Ariens huys
£ 3-00-00
8 2 Wybren Seerps cum soc[iis] huys
£ 3-00-00
8 2 Hendrick Willems wed[uw]e huys
£ 4-04-00
betaelt den 6 9b [=november]
8 2 nu Aebe Pieters  
9 2 Sicke Lubberts
£ 2-11-00
b[etaelt] den 30 juli
9 2 Hessel Jacobs
£ 1-01-00
holdt daer aff
9 2 Gerryt Wouters huys
£ 3-00-00
9 2 Jinske Sybrens huys
£ 4-00-00
b[etaelt] den 12 febrew[ari]
9 2 Gerryt Wouters*   ende
9 2 Rinse Sybrens brouuerij
£ 3-00-00
[doorgehaald: Symens Wouters] elck d'helfte, ende de helfte ontfangen van
9 2 Gerryt Wouters wedu[we]  
9 2 Rinse Sybrens huys
£ 1-00-00
betaelt den 4 desem[ber]
9 2  

Aen de noordcant van de Voorstraet tusschen Almenumer pijp ende de butterbrugh

9 2 Hessel Dircx huys
£ 3-00-00
betaelt den 3 april
10 2 Rinse Sybrens
£ 0-05-04
betaelt den 4 des[ember]
10 2 Sybren Feyckes
£ 1-02-12
b[etaelt] den 12 [onduidelijk]
10 2 d'heere Foecke Heemstra huys
£ 1-08-00
10 2 Sipcke Jansen huys
£ 1-01-00
10 2 nu Trijntie Pytters  
10 2 mr. Sicke Elings
£ 1-08-00
10 2  

Aen de westsijde van de Ste. Jacobistraedt

11 2 Claes Jansen
£ 3-00-00
11 2 nu Agge Hemmes  
11 2 Rienck Wybes kuyper
£ 2-10-00
11 2 Ruierd Pytters
£ 2-17-12
11 2 Pytter Ates huys
£ 3-07-04
11 2 Keetsgesinde huys
£ 2-17-08
11 2 Bartel Sioerdts huys
£ 2-17-08
b[etaelt] 11 mey
12 2 Sicke Elens huys
£ 2-03-07
12 2 nu meyster Egbert grutterij  
12 2 Jonger Wabbes
£ 2-03-07
12 2 nu meyster Jan Hardis  
12 2 b[urgemeeste]r Jan de Gavere wed[uw]e huys
£ 3-00-00
betaelt 1 febrewari
12 2  

Aen de noordsijde van de Voorstraet van de butterbrugge westwaerts aen

12 2 b[urgemeeste]r Jan de Gavere wed[uw]e huys
£ 0-10-00
b[etaelt] 1 febrewari
12 2 Saecke Claessen wed[uw]e
£ 0-17-08
12 2 nu Foppe Wypkes  
12 2 Willem Symens wed[uw]e huys
£ 3-10-00
13 2 Symen Jouckes huys
£ 1-04-00
13 2 b[urgemeeste]r Popta erven huys
£ 0-06-00
betaelt den 12 9b [=november]
13 2 Hans de Vries wed[uw]e huys
£ 1-02-00
13 2 Fedde Gouckes huys
£ 1-04-00
13 2 Hoyte Hoytes huys
£ 0-07-00
betaelt den 13 9b [=november]
13 2 Evert Ariens huys
£ 0-07-00
13 2 Jacob Joris huys
£ 0-09-00
betaelt den 10 9b [=november]
14 2 Pytter Tymens huys
£ 0-10-00
14 2 Atte Teckes huys
£ 0-09-00
14 2 nu Wiltie Fockes  
14 2 Hans de Vries huys
£ 0-07-00
14 2 Pytter Ackersloot huys
£ 2-00-00
betaelt den 18 n[ovembe]r
14 2 het weeshuys, bij de hopman Schop
£ 4-00-00
bewoont
14 2 Jan Jacobs du Bois huys
£ 6-00-00
betaelt den 13 9b [=november]
14 2 Pouuels Jansen huys
£ 3-00-00
14 2 nu Abram Bontekoe  
15 2 Jacob Jacobs Hingst huys
£ 6-00-00
15 2 Wopke Wytses huys
£ 6-00-00
15 2 Arien Hillebrants huys
£ 3-00-00
15 2 Allert Tonis huys
£ 3-00-00
b[etaelt] den 26 juni
15 2 Pytter Piphron cum soc[ii]s
£ 6-00-00
15 2 Hans Harmens de Vries
£ 9-00-00
15 2 Minne Claessen huys
£ 12-00-00
15 2 nu Rogier Claessen  
15 2 Fonger Idtsen huys
£ 9-00-00
tot Paraga
16 2 Claes Minnes huys
£ 6-00-00
16 2 Maycke Sybrants camer
£ 3-00-00
16 2 Claes Juriens camer
£ 3-00-00
b[etaelt] 12 juni
16 2 Wyger Berckman camer
£ 2-00-00
huys (?) moet voor rest
16 2 Bauck Wybes
£ 2-00-00
16 2 Tacco Rommerts camer
£ 2-00-00
16 2 Sytse Hilles huys
£ 6-00-00
17 2  

De stadt compt jaerl[ijcx] uyt naegenoemde huyssteeden in de plaetse van Jan Corten

17 2 Rinse Wigbolts
£ 6-00-00
betaelt den 15 mei
17 2 nu Claes Freercks Braem  
17 2 Amerens Piers
£ 10-00-00
17 2 Amerens Piers
£ 2-00-00
17 2 de heeren Directeurs
£ 2-00-00
17 2 Reeneman fiscael plaets
£ 7-10-00
17 2 de heeren Directeurs
£ 2-00-00
17 2 Willem Jansen cuyper   ende
17 2 Haeye Riemers huys ende molen
£ 7-00-00
op 't Blockhuys
18 2   van welcke seven guldens grondpacht
18 2 Cornelis wed[uw]e molenaer   d'helfte moet betaelen
18 2 Claes Siouma
£ 10-00-00
18 2 nu Aeryen Everts  
18 2 Pytter Jetses
£ 6-00-00
18 2 nu Cornelis Douwes  
18 2 Symen Jouckes
£ 6-00-00
18 2 de heer Pouuels Jansen Ennema
£ 4-00-00
18 2 Jan Tiepkes
£ 6-00-00
19 2 Jurien Scheltes erven
£ 6-00-00
b[etaelt] 12 juni
19 2 Reyner Jansen
£ 3-00-00
19 2 Broer Agges
£ 3-00-00
19 2 Dirck Jansen
£ 2-00-00
betaelt den 10 may
19 2 nu Jelle Pieters erven  
19 2 Iige Stoffels
£ 3-00-00
19 2 Trijn Lenerts
£ 3-00-00
19 2 Jacob Gijsberts  
19 2 Jacob Gijsberts
£ 3-10-00
20 2 Tierck Jiskes huys
£ 2-00-00
20 2 nu Epe Meynerts  
20 2 Tierck Jiskes
£ 8-00-00
voors. geeft van renten van 125 g[u]l[den]s capitael tot het maecken van de wal verschooten jaerlycx
20 2 nu Epe Meynerts  
20 2 Taecke Sydses smit
£ 4-00-00
20 2 Jan Jansen brouuer
£ 4-00-00
20 2 Jan Heerts erffgen[aemen]
£ 4-00-00
20 2 Gerryt Gerryts
£ 4-00-00
20 2 Gerryt Gerryts
£ 5-17-00
ende voor renten van 83 g[u]l[den] 16 stuyvers tot het opmaecken van de wal verschooten
21 2 Luytien Halbes
£ 4-00-00
21 2 Luytien Halbes
£ 5-17-00
ende voor renten van 85 guldens 15 stuyvers tot het opmaecken van de wal verschoten
21 2 b[urgemeeste]r Buue Thomas huys
£ 4-00-00
betaelt den 23 aug[ustus]
21 2 Pyter Iiges
£ 2-00-00
21 2 Marcus Hendricx
£ 2-00-00
21 2 Reynu Pytters
£ 2-00-00
21 2 Cornelis Hillebrants
£ 2-00-00
21 2 Buue Fongers
£ 1-00-00
21 2 nu Buue Thomas  
22 2 Hylcke Johannis
£ 1-00-00
22 2 nu Bouwe Thomas  
22 2 Trijn Dircx wed[uw]e
£ 3-16-00
22 2 Abaham Bontekoe hoff
£ 9-00-00
betaelt den 23 aug[ustus]
22 2 nu b[urgemeeste]r Buue Thomes  
22 2 Jan Pieckes
£ 4-00-00
22 2  

Bij de blauue trappen

22 2 b[urgemeeste]r Alema huys
£ 0-09-00
22 2 Hendrick Onnes cum soc[ii]s huys
£ 0-09-00
23 2  

Op de plaets in de olde knechts camer straet

23 2 Claes Cornelis
£ 0-08-00
bet[aelt] den 16 april
23 2 Dirck Jansen goltsmidt
£ 0-03-00
b[etaelt] 21 mey
23 2 Sytse Gerliffs
£ 0-03-00
betaelt den 7 juny
23 2 Jacob Anskes huys
£ 0-02-00
23 2 Hans Harmens wed[uw]e huys
£ 4-00-00
23 2 Anne Buues
£ 4-00-00
23 2 Jan Jacobs
£ 4-00-00
24 2 Sybren Sybrens
£ 4-00-00
24 2 Lyckle Andries
£ 3-00-00
24 2 Lolcke Sydses
£ 2-00-00
24 2   Einde van 't 2e quartier
24 2
£ 360-17-08
Somma van 't twiede quartier bedraecht drie hondert 't sestich car[oli] g[u]l[den]s 17 st[uyvers] 8 penn[ingen]
24 2  
24 3  

Het darde quartier

24 3  

Aende zuydsijde van de Voorstraet

24 3 Pytter Huyberts
£ 0-14-00
24 3 Claes Gerryts
£ 0-07-00
beta[elt] den 12 febr[uari]
24 3 de heer Joan Wittert
£ 0-08-00
24 3 Douue Tiepkes
£ 0-07-00
24 3 nu Folkert Lammerts  
24 3 Folkert Lammerts
£ 0-06-12
25 3 Hendrick Coenraets
£ 0-13-12
25 3 T. Templar erffgen[aemen] huys
£ 0-13-00
25 3 Claes Freercx huys
£ 0-10-08
betaelt den 15 mey
25 3 Freerck Jans
£ 0-18-00
25 3 Pytter Dircks
£ 0-10-00
25 3 nu Hincke Sypkes  
25 3 Anne Bouues cum soc[ii]s
£ 0-06-00
25 3 Reyn Lolckes
£ 0-06-00
26 3  

Aen d'noordcant van de Laenen

26 3 Idsert van Hittinga
£ 0-06-00
26 3 Hessel Fridses erven
£ 0-09-00
26 3  

Aen de suydsijde van de Lanen

26 3 Sydse Sents erven
£ 0-15-00
26 3 Sydse Sents erven
£ 1-10-00
26 3 b[urgemeeste]r Cartou
£ 0-17-08
26 3 nu Seacke Romckes  
26 3 b[urgemeeste]r Cartou
£ 0-17-08
27 3 Pytter Ipes
£ 0-17-08
27 3 Freerck Samuels huysen
£ 2-00-00
27 3 Tiomme Sierdts wed[uw]e huys
£ 0-17-00
27 3 Tieerd Schol
£ 0-17-00
27 3 Jacob Jansen d' Cock huys
£ 0-17-00
27 3 Jan Jacobs Gemeente camer
£ 0-05-08
28 3 Pytter Jansen
£ 0-06-00
28 3 Wybe Doeckes
£ 0-05-08
28 3 Jelle Annes
£ 0-08-00
28 3 Jelte Johannes
£ 0-04-00
28 3 b[urgemeeste]r Voorde
£ 0-12-00
28 3 Sicke Scheltes
£ 0-12-00
29 3 Aede Douues
£ 0-12-00
29 3 Warner Barents
£ 0-12-00
29 3 Rogier de Cock
£ 0-12-00
29 3 nu Jelte Corneles  
29 3 Ellert Jansen
£ 0-14-00
29 3 Jan Johannis
£ 0-04-08
29 3 nu Symen Symens weduwe  
29 3 Pytter Everts
£ 0-06-12
b[etaelt] 21 mey
30 3 Albert Annes
£ 0-04-08
30 3 Edger Douues
£ 0-04-08
30 3 Minck Harmens
£ 0-07-00
30 3 Harmen Beernts camer
£ 0-10-00
30 3 Haye Sytses
£ 0-07-00
30 3 Saep Feddes op Flielandt huys
£ 0-07-00
30 3 nu Jacob Jansen Schol  
30 3 Symen Jouckes huys
£ 0-12-00
31 3   De stadt compt jaerlycx uyt
31 3 Lubbert Gerryts camers   vier g[u]l[dens, daer aff moet betaelen
31 3 Tieerdt Douues
£ 0-08-00
31 3 Jidtie Lolles
£ 0-08-00
31 3 Jan Tieerdts
£ 0-08-00
31 3 't Weeshuis camer
£ 0-08-00
31 3 Willem Jacobs
£ 0-08-00
b[etaelt] den 3 juni
31 3 b[urgemeeste]r Sanstra
£ 0-08-00
31 3 Reyn Hendricx
£ 0-08-00
31 3 Claeske Symens
£ 0-08-00
31 3 Jan Ryckles
£ 0-08-00
31 3 Jurien Tuyges
£ 0-08-00
32 3 Sybrant Sybrants
£ 0-14-00
b[etaelt 3 8b [=october] 1658
32 3 Dirck Gerryts
£ 0-14-00
32 3 Jan Dircx wed[uw]e
£ 1-10-00
32 3 Dirck Jansen
£ 3-10-00
32 3 [nu] Jan Dircx wed[uw]e  
32 3 Symen Gerryts
£ 3-15-00
32 3 de Groenlandsche Compagnie
£ 1-15-00
33 3 mr. Hans Pytters
£ 5-02-00
33 3 Christiaen Juriens
£ 2-00-00
33 3 mr. Hendrick Schenkel
£ 2-00-00
33 3 Dirck Jansen goldsmid
£ 4-00-00
b[etaelt] 21 mey
33 3 Jelle Annes cum soc[ii]s
£ 2-15-00
33 3 nu Symen Symens weduw  
33 3 Aerdt Johannes  
33 3 Jacob Jacobs
£ 2-10-00
betaelt den 4 mey
33 3 Frans Jacobs perck
£ 0-10-08
34 3 Jelle Annes perck
£ 0-10-08
34 3 nu Ewerdt Johannes  
34 3 Dirck Jacobs
£ 0-04-08
34 3 Steffen Abbes
£ 0-09-00
34 3 Jan Jacobs perck
£ 1-00-00
b[etaelt] den 7 desemb[er]
34 3 Frans Jacobs
£ 0-10-00
34 3 Frans Jacobs
£ 0-10-00
35 3 Jan Jacobs perck
£ 0-14-00
betaelt d[en] 7 desemb[er]
35 3 Stadsarme camer
£ 0-07-00
35 3 Gerryt Aliffs
£ 4-00-00
35 3 Sybren Claessen
£ 2-00-00
35 3 nu Jelte Ruyrdts  
35 3 Jaen Feddes
£ 2-00-00
35 3 Jaen Feddes
£ 2-00-00
36 3 Sybren Jongman
£ 1-00-00
36 3 [nu] Jaen  
36 3 Caarl Pouuels
£ 1-10-00
36 3 Jelle Pytters
£ 2-10-00
Dese twee gulden tien st[uyve]rs is gelecht op de huysinge van
36 3 Obbe Obbes wed[uw]e   hieromme staende
36 3  

Aen de westzijde van de Kimsverderpijp

36 3 Lieuue Gerryts
£ 4-00-00
37 3 b[urgemeeste]r Pytter Claessen
£ 4-00-00
b[etaelt] d[en] 6 mey
37 3 Jan Freercx
£ 4-00-00
37 3 Maycke Fockes wed[uw]e
£ 4-00-00
37 3 Maycke Fockes wed[uw]e
£ 2-00-00
37 3 Jan Gerryts
£ 2-00-00
38 3 Christiaen Stoffels  
38 3 Claes Claessen
£ 4-00-00
ofte
38 3 Trijntie Metsches
£ 4-00-00
38 3 Obbe Obbes wed[uw]e
£ 4-00-00
noch twee g[u]l[den] tien st[uyve]rs wegens de erffgenamen van
38 3 Anne Jelles   hier voor staende
38 3 Age Symens
£ 4-00-00
38 3 Pytter Dircx wed[uw]e
£ 4-00-00
39 3 Frans Symens huys
£ 4-00-00
39 3 Broer Hartmans erven
£ 4-00-00
39 3  
39 3   Einde van 't 3e quartier
39 3
£ 126-10-04
Somma laterum van't darde quartier bedraecht een hondert ses en twintich car[oli] g[u]l[den]s tien st[uyve]rs vier penn[ingen]
40 4  
40 4  

Het vierde quartier

40 4 Johannis Haeyes wed[uw]e
£ 3-00-00
40 4 nu Jacob Jacobs  
40 4 Bente Tiaerdts Bonck wed[uw]e
£ 4-00-00
40 4 Pier Foeckes wed[uw]e
£ 4-00-00
40 4 Bauck
£ 0-11-00
40 4 weduwe van Hendrick Willems  
40 4 Tiberius Templar
£ 1-01-00
41 4 Arien Werps
£ 0-07-00
41 4 Maycke Wander
£ 1-01-00
Lanen
41 4 nu Jarych Claessen  
41 4 Jelle Tieerdts
£ 1-08-00
bet[aelt] 26 august[us]
41 4 Hendrick Jansen
£ 0-14-00
b[etaelt] 26 august[us] [staat: 26 dito]
41 4 [nu] Jelle Tyerts  
41 4 Willem Teeckes
£ 1-08-00
41 4 Hendrick Arents
£ 0-14-00
42 4 Hibbe Ustes wed[uw]e
£ 1-08-00
42 4 Egbert Claessen
£ 0-18-00
42 4 Pytter Hendricx
£ 3-00-00
42 4 Hendrick Willems
£ 2-01-00
42 4 Pytter Jacobs
£ 1-00-00
42 4 Pytter Jacobs
£ 3-00-00
43 4 Hans Jansen
£ 3-00-00
43 4 Folckert Folckerts
£ 3-00-00
43 4 Foppe Guilliaems
£ 3-00-00
betaelt 17 mey
43 4 Hans Pytters huys
£ 3-10-00
43 4 Gerryt Gerryts
£ 3-10-00
43 4 Hans Pytters huys
£ 3-00-00
44 4 Sybren Sipkes
£ 3-00-00
nihil nae de olde legger
44 4 Hendrick seemtouwer
£ 3-00-00
44 4 Bauck Willems huys
£ 3-00-00
44 4 Griet
£ 0-13-00
44 4 weduwe van Jan Rinnerts huys  
44 4 Jacob Arents wed[uw]e
£ 0-06-00
45 4 Feycke Sioerdts
£ 0-06-00
45 4 Bartel Allerts
£ 0-12-00
45 4 Riemer Juriens
£ 0-12-00
45 4 de heer Lantingh
£ 0-12-00
45 4 Jacob Heeres
£ 0-12-00
46 4 Dirck Dircx
£ 0-15-00
46 4 Hendrick Bamman
£ 0-12-00
46 4 Auck ten Belt
£ 0-15-00
46 4 mr. Sybren Feyes
£ 4-00-00
46 4 nu Rijntie Romkes  
46 4 Jacob Juriens
£ 4-00-00
b[etaelt 17 mey
46 4 Aesge Pouuels
£ 4-00-00
47 4  

Over de kerckbrugh aen de oostcant van de Kerckstraet

47 4 Arien Aerts
£ 0-14-00
47 4 Jan Willems
£ 0-02-00
47 4 Hylcke Lolckes
£ 0-12-00
47 4 Jan Jansen Valck
£ 0-08-00
48 4 mr. Wytse Pytters
£ 2-06-00
ende
48 4 Sicke Elens   [daer]op de helfte
48 4 [nu] Sicke Scheltes  
48 4 Jan Adams wed[uw]e huys
£ 0-14-00
48 4 Cleys Bartels
£ 1-02-00
48 4 nu b[urgemeeste]r Sanstra  
48 4 Jan Adams wed[uw]e schuyr
£ 2-10-00
48 4 Jacob Popta cum soc[ii]s
£ 2-02-00
48 4 Recht Ockes wed[uw]e
£ 0-15-00
49 4 Jan Ansckes
£ 1-10-00
49 4 Gellius Vetzensius
£ 1-10-00
49 4 Jan Ansckes
£ 1-10-00
49 4 Hendrick Hansen
£ 3-00-00
49 4 Wyger Jansen
£ 0-12-00
hier aff comt
49 4 Hendryck Claessen
£ 0-04-00
te betaelen
49 4 Jacob Hansen
£ 1-05-00
50 4 Evert Ruurdts
£ 0-06-00
b[etaelt] den 20 augustus
50 4 Carst Aliffs
£ 1-05-00
50 4 Tietske Piers hoff
£ 1-08-00
50 4 Sybren Jongman
£ 1-00-00
50 4 Jacob Alberts van Pomeren
£ 0-05-00
50 4 Cornelis Feytema wed[uw]e
£ 1-05-00
50 4 nu Lolle Tyerds wed[uw]e  
51 4 Sybrant Hessels wed[uw]e
£ 0-07-00
51 4 nu Isack Verhagen  
51 4 Jan Goyer
£ 0-14-00
51 4 Pier Sybrants
£ 0-14-00
51 4 Remmerich Isacx
£ 1-00-00
51 4 Ded Fictoors
£ 1-00-00
51 4 Haeytse Eelckes
£ 2-00-00
betaelt d[en] 7 juny
52 4 Heere Reins
£ 2-00-00
52 4 d' Keetsgesinde camer
£ 2-00-00
52 4 Rippert Hendricx
£ 2-00-00
52 4 nu Hendryck Hendryckx smit  
52 4 Jan Pytters
£ 6-00-00
52 4 Albert Harmens
£ 2-00-00
52 4 nu Gerryt Gijsbers  
52 4 Jacob Claessen roeper
£ 3-00-00
53 4 Sioerd Laeses metseler
£ 3-00-00
53 4 Hendrick Hendricx
£ 1-00-00
53 4 Kerkearme camer
£ 1-10-00
53 4 Jan Everts Goyer
£ 2-00-00
53 4 Rippert Hendricx
£ 1-10-00
53 4 nu Enne Ipes  
53 4 Douue Mircx
£ 0-10-00
54 4 Jan Goyer
£ 1-10-00
54 4 Iisbrandt Wyntiens
£ 2-00-00
54 4  

Aen de zuydsijde van de Franekerpijp ofte Vaert

54 4 Jan Wouters
£ 1-08-00
54 4 nu Jacob Fransen  
54 4 Folckert Jansen
£ 1-08-00
b[etaelt] den 9 juni
54 4 nu Intie Hendrycks wedu[we]  
54 4 Cornelis Wynnerts
£ 1-08-00
55 4 Warner Jansen
£ 1-08-00
55 4 Claes Claessens wed[uw]e
£ 2-16-00
55 4 Boyen Beerns
£ 2-00-00
55 4 Bente Tieerdts wed[uw]e
£ 0-19-00
55 4 Cornelis Ariens
£ 0-18-00
betaelt den 6 juny [?]
55 4 nu Ippe Beernts  
55 4 Doede Piers
£ 0-18-00
56 4 Harmen Pytters
£ 0-05-00
56 4 Abbe Ruierdts
£ 0-08-00
56 4 Douue Meyntes
£ 1-10-00
56 4 Wallingh Tieerdts
£ 3-10-00
56 4 Pytter Folckerts
£ 1-15-00
56 4 nu Berber Jacobs  
56 4 Lieff Wilckes
£ 0-14-00
57 4 Aeff Tionis
£ 1-12-00
57 4 Symen Jouckes
£ 0-16-00
57 4 Jan Adams gleybackerije
£ 2-01-00
57 4 Jelis Bartous
£ 0-06-00
57 4 Rogier Jansen de Cocq
£ 0-14-00
57 4  

Aen de westzijde van de Kerckstraet

58 4 Tieerd Jelles
£ 0-05-00
58 4 Rippert Jacobs
£ 0-02-00
58 4 Evert Ruierdts
£ 0-06-00
be[taelt] den 20 augustus
58 4 Jan Willems
£ 0-09-00
58 4 Willem Stoffels
£ 0-11-00
58 4 Pytter Garman
£ 0-14-00
59 4 Aucke Jacobs
£ 0-15-00
59 4 Nanning Willems
£ 0-06-00
59 4 Jan Heerts wed[uw]e huys
£ 0-12-00
59 4  

Aen de westzijde van het kerckhoff

59 4 Claes Siouma wed[uw]e huys
£ 1-10-00
60 4 Jacob Pytters
£ 2-00-00
b[etaelt] 7 juli
60 4 Douue Pytters huys
£ 0-17-00
60 4 Frans Hendricx
£ 0-02-08
60 4 Hans Pouuels camer
£ 1-00-00
60 4 Roeliff lamslager huys
£ 1-14-00
60 4 de Flaemsgesinde camer
£ 1-00-00
61 4 Sioerd Laeses
£ 1-10-00
61 4 het Bootsgesels huys ende hoff
£ 20-00-00
61 4 Laes Dircx
£ 27-00-00
61 4 Eelck Jacobs
£ 1-10-00
61 4 Arien Victoors
£ 1-10-00
61 4 Jetse Jansen
£ 2-10-00
62 4 Pytter Inties
£ 2-10-00
62 4 Daniel Caarls
£ 3-10-00
62 4 Laes Dircx
£ 1-15-00
62 4 Ipke Jelles
£ 1-15-00
62 4  

Aen de noordcant van de Botte Apoteeckersstraet

62 4 Tetting Fongers
£ 3-05-00
62 4 Tettingh Fongers*
£ 1-15-00
[daer] aff
62 4 Pontanus
£ 1-10-00
63 4 Lourens Goytiens
£ 2-10-00
63 4 Lieuue Scheltes
£ 0-15-00
b[etaelt] den 9 augustus
63 4 Lijsbeth Jelles
£ 1-12-08
betaelt den [onduidelijk] juni
63 4 nu Ydtie Tjepckes  
63 4 Willem Beernts
£ 1-12-08
63 4 Jan Olpherts wed[uw]e
£ 1-05-00
63 4 Heere Doedes
£ 2-00-00
64 4 Jacob Banga hoff
£ 1-08-00
64 4 Jan Wygers camer
£ 2-00-00
64 4 Albert jetses
£ 2-00-00
64 4 Sioerd Laeses
£ 1-08-00
64 4 Jacob Ariens
£ 1-00-00
64 4 Dirck Matheus
£ 1-00-00
65 4 Dirck Gerryts
£ 1-00-00
65 4 Vlaemsgesinde camer
£ 1-05-00
65 4 Foppe Foppes hoff
£ 1-00-00
65 4 Jacob Hotses
£ 1-10-00
65 4 Lucas Martens
£ 1-05-00
65 4 de Kerckearme camer
£ 1-10-00
66 4  

Aen de westsijde van de Snackerbuyren

66 4 Romcke Sents
£ 1-04-00
66 4 Claes Jelles
£ 1-04-00
66 4 Hendrick smid
£ 3-05-00
66 4   Doch leggen desen beyde posten op
66 4 Hendrick smid hovinge  
66 4 Frans Jansen
£ 3-05-00
66 4 nu Tetten Fongers erven  
67 4 Meynert Sybes
£ 1-08-00
67 4 Jan Rogiers hoff
£ 1-08-00
67 4 Jan Rogiers
£ 1-08-00
beta[elt] den 1 febr[uar]i
67 4 Jan Rogiers
£ 1-08-00
[staat: dito Jan voors.]
67 4 Jan Jacobs Gesinde camer
£ 1-08-00
68 4 Jan Jacobs de Wal
£ 0-05-00
68 4 Jan Jacobs Gesinde camer
£ 0-15-00
68 4 Thomas Breda
£ 0-14-00
68 4 Dirck Sytses wed[uw]e
£ 1-10-00
68 4 burgem[eeste]r de Gavere
£ 0-02-00
69 4 Jacob Jans camer
£ 0-04-00
69 4 Iede Jans huys
£ 0-02-00
69 4 Schelt Wellems
£ 0-06-00
69 4 Jacob Rinses
£ 0-01-00
69 4 het Weeshuys camer
£ 1-10-00
70 4 Marten Hansen
£ 2-00-00
70 4 Jan Rommerts
£ 0-14-00
70 4 Willem Sipkes
£ 0-10-00
70 4 Hendrick Bamman
£ 0-08-04
70 4 Jan Harmens
£ 0-13-12
betaelt d[en] 20 aug[ustus]
70 4 nu Evert Ruierdts  
71 4 Kerckearme camer
£ 0-08-00
is niet te vinden
71 4 Bastiaen Pouuels
£ 0-10-00
71 4 Bastiaen Pouuels
£ 0-03-00
[N.B. bij een van de posten op deze bladzijde mist 8 penningen]
71 4 Jacob Jansen q.q.
£ 0-04-00
71 4 Pytter Reyners wed[uw]e
£ 0-13-00
b[etaelt] 7 mey
72 4 Lammert Gijsberts
£ 0-14-00
72 4 Hendrick Hendricx
£ 1-00-00
72 4
£ 12-00-00
Uut alle huyssteeden gelegen aen de oostsijde van de Kims[ver]dervaert ofte diept, compt de stadt jaerlycx twaliff car[oli] g[u]l[den]s, die bij de overste Julius van Eisinga in plaetse van de heere Frans Eisinga erffgen[aemen] jaerlycx betaelt werden
72 4 uit Pytters Ruierdts twe huysen
£ 1-10-00
73 4 het packhuys   nu bij de gewaldige bewoont
73 4 Wytse Meynerts huys
£ 22-08-00
als bewoner, achter het Raedhuys, mey 165[
73 4
£ 329-09-00
Somma laterum van 't vierde quartier is drie hondert negen en twintich car[oli]g[u]l[dens]
73 4
£ 904-17-04
Somma totalis der vier quartieren van d'olde grontpachten, bedraecht negen hondert vier car[oli]g[u]l[dens] 17 st[uyve]rs 9 pen[ningen]
74 0  
74 0  

Namen van de nieuue gronden de Stadt Harlingen competerende uyt naegenoemde huyssteeden gelegen aen de noordcant van de suyder nieuue haven beginnende van de kettingsbrugge aff

74 0 Pytter Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
74 0 Tacco Lauta erffgen[aemen]
£ 4-00-00
74 0 nu Pytter Jacobs  
74 0 Harmen Synes
£ 4-00-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 28-00-00
ende van renten van 400 g[u]l[den]s cooppenningen jaerlycx
75 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 14-00-00
ende van renten van 200 guldens cooppenningen
75 0 Heere Reyns
£ 4-00-00
76 0 Heere Reins
£ 4-00-00
76 0 Heere Reins  
76 0 in plaats van Systse Harckes
£ 4-00-00
76 0 Hendrick Onnes
£ 4-00-00
76 0 Pybe Oedses
£ 4-00-00
b[etaelt] 28 mey
76 0 Claes Jansen smidt
£ 4-00-00
77 0 b[urgemeeste]r Sanstra
£ 4-00-00
77 0 b[urgemeeste]r Sanstra holtsteck
£ 4-00-00
77 0 Tieerd Douues wed[uw]e
£ 4-00-00
77 0 b[urgemeeste]r Sanstra
£ 4-00-00
77 0 Sent Huyberts
£ 4-00-00
77 0 nu Warner Sents  
78 0 Gosse Jansen smid
£ 4-00-00
78 0 nu Pytter Jacobs  
78 0 b[urgemeeste]r Jan Knijff
£ 4-00-00
78 0 Jacob Pytters
£ 5-10-00
78 0   De oncosten voor 't opmaecken van
78 0 Jacob Pytters wallinge
£ 9-06-10
gevallen, beloopen £ 134-09-14, die bij de Stadt per or[donnan]tie betaelt sijn, ende welcke penn[ingen] de selve Jacob wederom sal betaelen met de intressen a dato, actum den 26en 8bris [=october] 1644, belopende
79 0 d' Groenlandse compagnie
£ 4-00-00
79 0 de Groenlandse compagnie
£ 5-10-00
79 0 de Groenlandse compagnie
£ 5-10-00
79 0 de Groenlandse compagnie
£ 5-10-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
80 0 Arent Tymens
£ 4-00-00
80 0 nu b[urgemeeste]r Sanstra  
80 0 Arent Tymens
£ 4-00-00
80 0 nu b[urgemeeste]r Sanstra  
80 0 Jaeytse Romckes
£ 1-05-00
80 0 Arent Tymens
£ 4-00-00
80 0 nu b[urgemeeste]r Sanstra  
80 0 Arent Tymens
£ 0-04-00
80 0 nu b[urgemeeste]r Sanstra  
80 0 Jan Lolles
£ 4-00-00
81 0 Sybrant Hessels wed[uw]e
£ 4-00-00
81 0 Trijntie Gerryts
£ 6-00-00
81 0 nu Trijn Inties  
81 0 Wynnert Poppes
£ 4-00-00
81 0 Wopke Wytses
£ 2-00-00
81 0 Laes Roeliffs
£ 1-00-00
[staat ook: een d' een]
82 0 Foecke Jans wed[uw]e
£ 4-00-00
82 0 Douue Meintes erven
£ 4-00-00
82 0 Douue Meyntes erven
£ 4-00-00
82 0 Geertie Heeres erven
£ 4-00-00
82 0 Sent Huyberts wed[uw]e
£ 4-00-00
82 0 nu Huybert Sents wed[uw]e  
83 0 Obbe Hansens wed[uw]e
£ 4-00-00
83 0 Obbe Hansens wed[uw]e
£ 4-00-00
83 0  

Aen de Kims[ver]derpijp

83 0 Jacob Heeres
£ 2-00-00
83 0 Gerbrant Hebbes wed[uw]e
£ 1-00-00
84 0 Hendrick Meynerts
£ 4-00-00
bet[aelt] den 7 9b [=november]
84 0 nu Pieter Bonck  
84 0 Reiner Jansen
£ 4-00-00
bet[aelt] den 3 xb [=oktober]
84 0 Gosse Johannis
£ 2-10-00
84 0 Gattie Gerbens
£ 2-10-00
84 0 nu Claes Freercks Braem   [doorgehaald]
84 0 nu Gosse Johannis  
84 0 Philips Edes
£ 2-10-00
84 0 nu Warner Jansen  
85 0 Hendrick smid
£ 2-10-00
85 0 Harmen Groyer
£ 2-00-00
betaelt den 15 may
85 0 nu Claes Braem  
85 0 Fedde Bonnema
£ 4-00-00
85 0 Ruierdt bols[ver]derschipper
£ 4-00-00
85 0 Pytter Jelmers
£ 4-00-00
betaelt den 9 xb [=oktober]
86 0 Jelmer Pytters
£ 4-00-00
betaelt den 9 xb [=oktober]
86 0 Claes Burger
£ 4-00-00
86 0 bij Pytter Jacobs
£ 2-00-00
86 0 Meynte Douwes
£ 2-00-00
rest
86 0 Bente Tieerdts wed[uw]e
£ 4-00-00
86 0 Douue Meintes
£ 4-00-00
86 0 Meynte Douues
£ 2-00-00
[doorgehaald]
86 0 Jan Jacobs tinnegieter
£ 4-00-00
bet[ael]t den 1 7b [=september]
87 0 Jan Jacobs tinnegieter
£ 8-00-00
betaelt den 1 7b [=september]
87 0 Tymen Haeyema
£ 2-00-00
87 0 Arien Watses
£ 2-00-00
87 0 en Dirck Fransen  
87 0 Eke Abbes
£ 2-00-00
87 0 Eecke Abbes brouuerij
£ 2-00-00
87 0 Bauck Siercx erffgen[aemen]
£ 4-00-00
87 0 Tymen Haeyema
£ 4-00-00
88 0 b[urgemeeste]r Popta
£ 4-00-00
betaelt den 12 9b [=november]
88 0 Pytter Piphron
£ 4-00-00
88 0  
88 0 b[urgemeeste]r Popta
£ 4-00-00
betaelt den 12 9b [=november]
88 0 b[urgemeeste]r J. Hillebrants
£ 4-00-00
betaelt den 14 9b [=november]
88 0 Eelck Eelckes
£ 6-00-00
89 0  

Gronden

89 0 Gerben Douues
£ 4-00-00
89 0 T. Templar wed[uw]e
£ 8-00-00
89 0 T. Templar erven
£ 1-10-00
89 0 b[urgemeeste]r Popta
£ 1-00-00
betaelt den 12 9b [=november]
90 0 Pytter Jansen
£ 1-10-00
90 0 de b[urgemeeste]r Popta
£ 2-00-00
betaelt den 12 9b [=november]
90 0  

Aen de zuydsijde van het kerckhoff, beginnende van de rooster aff oostwaerts affloopende

90 0 Folckert Jansen
£ 1-10-00
91 0 Hil Oened wed[uw]e
£ 1-10-00
91 0 Rippert Jacobs
£ 1-10-00
91 0 Willem Lucas soldaet
£ 1-10-00
91 0   Stadts aerde huys [waarschijnlijk wordt hiermee het stads baarhuis aan de noordzijde van de Hofstraat bedoeld, waar overledenen werden opgebaard voordat ze werden begraven]
91 0 Joris Arents camer
£ 2-00-00
92 0 Koen Jansen
£ 1-05-00
92 0 Gerryt Willems
£ 1-05-00
92 0 Nanne Luytiens
£ 3-00-00
92 0  

Gronden

92 0  

Huyssteeden op het water aen de Kims[ver]derpijp beginnende van de kerckpoort add in de suyder nieuue stadt

93 0 Jan Jansen
£ 1-15-00
93 0 de brouuers
£ 1-15-00
93 0 Pytter Aebes
£ 4-15-00
93 0 Hendrick Dircx
£ 6-05-00
93 0 nu Claes Jansen smit  
93 0 Gerliff Lolckes
£ 8-00-00
93 0 [nu] Ryemer Juryens  
94 0 Gerlyff Lolckes
£ 2-00-00
94 0 Pals Bauckes
£ 3-00-00
94 0 Sipke Reyns
£ 9-00-00
94 0 Cornelis Jeltes cum soc[ii]s
£ 3-00-00
94 0 Sipke Reyns
£ 3-00-00
94 0 de heer Ennema erven
£ 2-00-00
94 0 [nu] Wytse Michiels  
95 0 de heer Ennema
£ 4-00-00
95 0 nu Abram Bontekoe  
95 0 Obbe Hansen
£ 5-00-00
95 0 Obbe Hansen
£ 5-00-00
95 0 Obbe Hansen
£ 5-00-00
96 0  

Gronden

96 0 Rogier de Cocq erven
£ 8-00-00
96 0 nu Marten Martens  
96 0 Willem Dircx brouuer
£ 6-00-00
96 0 Jacob Gerryts wed[uw]e
£ 6-00-00
96 0 Aitsema secretaris
£ 16-00-00
96 0 Douue Meines
£ 2-00-00
96 0 A. Groenwolt
£ 2-00-00
96 0 Wytse Beima
£ 4-00-00
97 0 Jacob Pytters
£ 8-00-00
betaelt den 9 xb [=november]
97 0 de Stadt
£ 8-00-00
97 0 Ime Dircx
£ 8-00-00
97 0 nu Baerd ontfanger  
97 0 Claes Juriens
£ 6-00-00
b[etaelt] 12 juni
97 0 Tacco Lauta hoff
£ 6-00-00
97 0  
98 0 Claes Braem
£ 6-00-00
98 0 Claes Sanstra
£ 2-00-00
98 0 Hendrick Caesarius
£ 4-00-00
98 0 Hessel Fridses wed[uw]e
£ 8-00-00
98 0 nu b[urgemeeste]r Knijff  
98 0 Eelcke Rinnerts
£ 3-00-00
98 0 Aebe Hessels cum soc[iis]
£ 3-00-00
98 0 nu b[urgemeeste]r Knijff  
99 0 Gerryt Sickes
£ 3-00-00
99 0 Tiallingh Siouues
£ 1-10-00
99 0 Iisbrant Wynties
£ 1-10-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 8-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
99 0 nu Symen Jouckes erven  
100 0 b[urgemeeste]r Sanstra timmerwerck
£ 12-00-00
100 0 Harmen Saeckes Idsinga
£ 8-00-00
100 0  

Gronden

100 0 Lammert Annes lijnbaen
£ 24-13-06
geeft van grontpacht [NB met onderstaande onduidelijke uitsplitsing]
100 0 b[urgemeeste]r Popta   voor 1/2 van 2/3 £ 4-08-14
100 0 b[urgemeeste]r Geersma   £ 4-08-14
100 0 Jacob Popta   £ 4-08-14
100 0 Hans Harmens   [samen met]
100 0 b[urgemeeste]r Alema   £ 4-08-14
101 0 Jan Willems Schol
£ 4-00-00
101 0 Age Fransen
£ 4-00-00
101 0 Buue keimpes cum soc[ii]s
£ 2-00-00
101 0 Pytter Ackersloot hoff
£ 2-00-00
betaelt den 14 9b [=november]
101 0 nu Allert Tiaerdts  
101 0 Jan Aelties
£ 4-00-00
102 0 Foppe Sybrens
£ 8-00-00
102 0 Rintie Minnes
£ 4-00-00
102 0 Minne Ruierdts
£ 4-00-00
102 0 Jan Eillerts
£ 4-00-00
bet[ael]t den 7 9b [=november]
102 0 Jidtie Johannis
£ 4-00-00
103 0 Claes Symens
£ 4-00-00
103 0 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 2-00-00
103 0 [nu] Wopke Wytses erven  
103 0 Gerben Riencx
£ 4-00-00
103 0 nu sr. Vlasblom huys  
103 0 Cornelis Rinses cum soc[ii]s
£ 2-00-00
103 0 Age Fransen
£ 4-00-00
103 0 Jacob Douues
£ 4-00-00
104 0 Jan Boercke weduwe
£ 4-00-00
betaelt 20 novemb[er]
104 0 Jacob Pybes
£ 1-00-00
104 0 Hendrick Hendricx wed[uw]e
£ 1-00-00
104 0 Hendrick Hendricx wed[uw]e
£ 3-05-00
ende de selve voor renten van 47 g[u]l[den]s cooppenningen
104 0   deese 2 posten bij die magistraet en armenvoogden vrij verhoocht
104 0 Joris Jansen
£ 1-00-00
105 0 Jacob Pybes
£ 2-00-00
105 0 Jacob Pybes
£ 3-04-06
ende van renten van 46 g[u]l[den]s cooppenningen
105 0 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 3-00-00
105 0 nu Wopke Wytses weduwe  
105 0 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 5-12-00
ende van renten voor 180 g[u]l[den]s cooppenningen
105 0 nu Wopke Wytses weduwe  
105 0 Foppe Sybrens
£ 4-00-00
105 0   Einde van de nieuue gronden
105 0
£ 688-10-06
Summa laterum van de ontfangh der nieuue grontpachten, monteert tot ses hondert acht en tachtich car[oli]g[uldens] 10 st[uyvers] 6 penn[ingen]
105 0
£ 1593-07-10
Daerbij geaddeert den totale somma der olde grontpachten tot 904:17:4 wert bevonden den ontfangh so van den olde als nieuue grontpachten 't samen te bedragen een duisent vijff hondert drie en 't negentich car[oli]g[uldens] seven st[uyver]s tien penn[in
106 0  

Aenwijsinge in het corte van de huyren van der Stadts Harlingens beneficie landen voor den jaere 1657. Naeges[chreven] personen volgens de Stadts Legger [ver]huyrt ingaende Ste. Petri 1657.

106 0 Barber  
106 0 weduwe van Arien Gabbes
£ 125-00-00
betaelt
106 0 Jan Willems coolker
£ 37-10-00
bet[aelt den 27 april
106 0 Sybe Reyns
£ 87-10-00
bet[aelt den 21 mey. Is betaelt voor 't jaar 1656 te gebeuren. Den 14 septemb[er] betaelt vor het jaer 1657 dese 87-10.
106 0 op Anne plaets   wonende
106 0 Gerryt Gerryts papiermaker
£ 19-00-00
107 0 b[urgemeeste]r Sanstra
£ 78-12-00
107 0 Feycke Jetses wed[uw]e
£ 0-14-00
betaelt xb [=october] 1657
107 0 van Sint Lourens camp  
107 0 Feycke Jetses wed[uw]e vergraven landt
£ 50-00-00
buyten de Franekerpoort, betaelt xb [=october]
107 0 Minne Douues bleecker
£ 50-00-00
betaelt den 11 dese[mber]
107 0 Tieerd Meintes bleecker
£ 104-00-00
betaelt den 4 xb [=oktober]
107 0 Laes Laessen d'jonge
£ 29-00-00
betaelt den 23 aug[ustus]
108 0 Jan Jacobs Boerke wed[uw]e
£ 100-00-00
betaelt den 20 novem[ber]
108 0 Seerp Aesges
£ 63-00-00
b[etaelt] den 17 febr[uari]
108 0 Douue Oenes
£ 78-12-00
den 16e marty 1658 de somma van 40 car[oli]g[u]l[dens], den 6 augustus betaelt
108 0 Rioerd Riencx
£ 90-00-00
betaelt in verminderingen 130 g[u]l[dens], ten welken betaelt
108 0 Gerryt Keth
£ 48-00-00
betaelt den 20 apr[il]
108 0 Jacob Jacobs
£ 40-00-00
betaelt den 29 desem[ber]
108 0 Sioerd Riencx
£ 60-00-00
b[etaelt] den 2 mart[y]
108 0 Arien Bouuens
£ 10-00-00
108 0 Pytter Fransen   beta[elt] den 22 april
108 0 Marten Tiepkes brouuer
£ 37-16-00
b[etaelt] 6 Sb [=september?]
108 0 Lolcke Buues   betaelt 11 febrew[ari]
108 0 van Costers camp
£ 8-00-00
108 0 Sybe Reyns
£ 210-00-00
voors.
109 0 Jacob Jacobs
£ 56-00-00
40 g[oud]g[u]l[den]s, betaelt den 22 mart[y]
109 0 Jan Pytters
£ 41-13-00
29 g[oud]g[u]l[den]s 21 st[uyve]rs, betaelt den 11 xb [=october]
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs  
110 0 Gerryt Everts
£ 29-06-00
20 g[oud]g[u]l[den]s 26 st[uyve]rs
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e  
110 0 Sicke Elings wed[uw]e en erffgen[aemen]
£ 120-00-00
betaelt den 10 desemb[er]
110 0 Jelle Claessen   48 g[oud]g[u]l[den]s 14 st[uyve]rs
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e
£ 67-16-00
110 0 Tierck Ruierdts   tien g[oud]g[u]l[den]s 11 st[uyve]rs, b[etaelt] den 10 juli
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e
£ 14-11-00
111 0 Lolcke Buues
£ 110-00-00
betaelt 11 febrew[ari]
111 0 Sybe Reyns
£ 16-16-00
111 0 Jan Tuenis
£ 46-10-00
betaelt den 14 Ju[li?]
111 0 Douue Douues   b[etaelt] den 13 novemb[er]
111 0 in plaats van Pytter Fransen
£ 70-00-00
111 0 Gerben Minses tot Wynaem
£ 80-00-00
geeft in plaets van 126 g[u]l[den]s 18 st[uyve]rs 8 penn[ingen] 80 g[u]l[den]s voor vijff jaeren
111 0 Claes Dircx  
111 0 in plaats van Joost Hommes
£ 63-00-00
b[etaelt] 2 mart[y]
112 0 Melis Sioerdts
£ 24-00-00
112 0 Reyner Claessens erffgen[aemen]
£ 38-01-00
112 0 Reyner Claessens erffgen[aemen]
£ 2-06-00
geeven jaerl[ycx] uit Hobbema sate
112 0 Take Lauta erffgen[aemen]
£ 36-15-00
geven jaerlycx, b[etaelt] 10 may
112 0 Jan Dircx wed[uw]e
£ 6-00-00
van 't geitiestek te huyr