Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.
  datum inventarisatieboek folio   voorna(a)m(en) patroniem familienaam beroep hoedanigheid relatie huidig adres
inventaris 1690-05-06 220 20r Simen Reins schipper overledene Lanen
inventaris 1690-05-06 220 20r Arjaentje Pytters aangever Lanen
inventaris 1691-01-06 220 24r Dirck Pytters van Heemert koopman overledene gehuwd met Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Ytie Jarighs aangever Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Obbe Hansen de Bock aangever curator over Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r de vier nagelaten minderjarige kinderen van Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r wijlen Grytie Pyters gehuwd met Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Yeme Jacobs de Ringh Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Arjen van Heemert apotheker Noorderhaven 61
inventaris 1691-08-05 220 14r Fedde Louws Coeringa mr. glasmaker overledene gehuwd met
inventaris 1691-08-05 220 14r Uylckjen Uylckes aangever
inventaris 1691-08-05 220 14r Martjen Feddes
inventaris 1691-08-05 220 14r Geertje Feddes
inventaris 1691-08-05 220 14r Pyter Feddes
inventaris 1691-08-05 220 14r Beern Pyters mr. korfmaker curator ad actum divisionis over
inventaris 1691-08-05 220 14r Jeltje Feddes
inventaris 1691-08-07 220 1r Siouckjen Douwes aangever Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r wijlen Aeltie Jacobs moeder van hun kind Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Antie Bentes Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Sicke Hettes curator Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Jan Gosses curatoren over Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Antie Bentes Noorderhaven 64
inventaris 1691-11-10 220 10r Sjoertje Anes overledene weduwe van
inventaris 1691-11-10 220 10r wijlen Jan Jansen
inventaris 1691-11-10 220 10r dr. Ericus Haarsma opsight hebbende over
inventaris 1691-11-10 220 10r Sjoertje Anes aangever en
inventaris 1691-11-10 220 10r Jan Anes
inventaris 1691-11-10 220 10r Andries Douwes curator ad actum divisionis over
inventaris 1691-11-10 220 10r Stoffel Saekes en
inventaris 1691-11-10 220 10r Sytske Saekes
inventaris 1692-02-19 220 31r Yttie Jarichs overledene weduwe van Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r wijlen Dirck Pyters van Heemert koopman Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Obbe Hansen de Bock volle oom Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjen Hansen van Heemert volle oomen over Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Jarigh Jacobs en Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjaentje Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Reyner Tjeerdts aangever Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Grietie Jarichs aangever Noorderhaven 61
inventaris 1692-06-18 220 68r Bente Roelofs koopman overledene gehuwd met
inventaris 1692-06-18 220 68r Berbertie Claeses aangever
inventaris 1692-06-18 220 68r Ytie Andles
inventaris 1692-06-18 220 68r Arjen Cornelis
inventaris 1692-06-18 220 68r Antie Bentes
inventaris 1692-06-18 220 68r Ytie Bentes
inventaris 1692-06-18 220 68r Dieucke Bentes
inventaris 1692-09-26 220 22r Bastiaen Werps mr. scheepstimmerman overledene Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Maertie Bastiaens aangever Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Werp Bastiaens Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Harmen Werps mr. tabakspijpmaker Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Grytie Lucas Sint Odolphisteeg
inventaris 1693-11-23 220 89r Antie Steensma overledene weduwe van
inventaris 1693-11-23 220 89r wijlen Abelius Jentiema kapitein
inventaris 1693-11-23 220 89r Elisabeth Steensma
inventaris 1693-11-23 220 89r Aeltie Steensma weduwe van
inventaris 1693-11-23 220 89r wijlen burgemeester Edo Reins Winia
inventaris 1693-12-28 220 91r Gerrit Joostes mr. kuiper overledene gehuwd met
inventaris 1693-12-28 220 91r Trijntie Gijsberts aangever
inventaris 1693-12-28 220 91r Pyter Claeses curator over
inventaris 1693-12-28 220 91r Trijntje Gerrits
inventaris 1694-02-09 220 97r Folkert Wybes gehuwd met
inventaris 1694-02-09 220 97r Antie Andries aangever
inventaris 1694-02-09 220 97r Jetske Folckerts
inventaris 1694-02-09 220 97r Jochum Folkerts overledene
inventaris 1694-02-20 220 102r Tjallingh Jochums
inventaris 1694-02-20 220 102r Fokeltie Jochums
inventaris 1694-02-20 220 102r Beerntie Jochums aangever
inventaris 1694-03-20 220 94r Tytie Davidts overledene
inventaris 1694-03-20 220 94r Neeltie Rijcks
inventaris 1694-03-20 220 94r Maertie Rijcks aangever
inventaris 1694-07-17 220 106r Jan Dirxen overledene Karremanstraat
inventaris 1694-07-17 220 106r Symen Fransen curator Karremanstraat
inventaris 1694-07-17 220 106r Huibert Braem curatoren over Karremanstraat
inventaris 1694-07-17 220 106r Pier Pieters Karremanstraat
inventaris 1694-07-17 220 106r Janke Buwes Schiere aangever Karremanstraat
inventaris 1694-08-10 220 111r Dirck Rienx molenaar overledene gehuwd (2) met
inventaris 1694-08-10 220 111r Bottie Gerrits
inventaris 1694-08-10 220 111r Jetse Jelles Stijl curator
inventaris 1694-08-10 220 111r mr. Melle Hansen curatoren over
inventaris 1694-08-10 220 111r Rinnert Dirx en
inventaris 1694-08-10 220 111r Sjouckjen Dirx en
inventaris 1694-08-10 220 111r Jeltie Dirx
inventaris 1695-01-08 220 151r Trijntje Arjens overledene weduwe van Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Jacob Aerts koopman Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Jurjen Claessen Fontein Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Johannes Gerlofs Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Arjen Symens Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Frans Symens Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Tjitske Pilgroms dienstmaagd aangever Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Lijsbeth Cornelis Voorstraat 53
inventaris 1695-06-25 220 113r Antie Andries overledene weduwe (2) van
inventaris 1695-06-25 220 113r wijlen Folckert Wybes schipper op Bolsward en weduwe (1) van
inventaris 1695-06-25 220 113r wijlen Rein Lieuwes
inventaris 1695-06-25 220 113r Hincke Reins aangever weduwe van
inventaris 1695-06-25 220 113r wijlen Hendrick Joncker
inventaris 1695-06-25 220 113r Rein Reins
inventaris 1695-08-27 220 125r Siouckjen Douwes overledene weduwe (2) van
inventaris 1695-08-27 220 125r Bente Gosses en weduwe (1) van
inventaris 1695-08-27 220 125r wijlen Dirk Martens
inventaris 1695-08-27 220 125r Sicke Hettes aangever curator
inventaris 1695-08-27 220 125r Ewert Claessen curatoren over
inventaris 1695-08-27 220 125r Douwe Dirx
inventaris 1695-08-27 220 125r Tiete Dirx
inventaris 1695-08-27 220 125r Geertie Bentes
inventaris 1695-08-27 220 125r Tiebkjen Bentes
inventaris 1695-12-30 220 130r Jan Jansen mr. metselaar overledene gehuwd (2) met Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Ebeltie Ennes aangever en weduwnaar (1) van Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r wijlen Geertie Pieters Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Jan Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Aeltie Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Jancke Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Pieter Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Geertie Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Dieucke Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Enne Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1696-04-27 220 133r Enne Jacobs molenaar overledene gehuwd met Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Reynouw Hettes aangever Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Wytzke Ennes gehuwd met Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Harmen Douwes Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Jetse Jelles Stijl curator Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r mr. Melle Hansen curatoren over Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Tialling Ennes Zeilmakersstraat
inventaris 1696-05-07 220 138r Hans Dirxen Pottie steenvoerder overledene gehuwd met
inventaris 1696-05-07 220 138r Anskjen Jacobs aangever
inventaris 1696-05-07 220 138r Jetse Dirx voor hemzelf en wegens
inventaris 1696-05-07 220 138r Jelte Johannis
inventaris 1696-05-07 220 138r de weesvoogden wegens
inventaris 1696-05-07 220 138r drie susterskinderen
inventaris 1696-06-09 220 117r Lambert Jansen havenchercher overledene gehuwd met
inventaris 1696-06-09 220 117r Trijntie Jacobs aangever
inventaris 1696-06-09 220 117r burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma curator over
inventaris 1696-06-09 220 117r Pieter Lamberts
inventaris 1696-09-21 220 146r Rixtie Minnes overledene gehuwd met
inventaris 1696-09-21 220 146r Wybe Dircks schots koopman
inventaris 1696-09-21 220 146r Minne Wybes
inventaris 1696-09-21 220 146r Jelte Wybes
inventaris 1696-09-21 220 146r Gepke Wybes
inventaris 1696-09-21 220 146r Dirck Wybes
inventaris 1696-09-21 220 146r vroedsman Aert Jacobs
inventaris 1696-09-21 220 146r doctor Nicolaus Acker
inventaris 1696-09-21 220 146r Grietie Jans aangever
inventaris 1696-09-21 220 146r Stijntie Janz aangever
inventaris 1698-04-23 220 161v Beitske Abrahams overledene weduwe van
inventaris 1698-04-23 220 161v Taevis Arjens
inventaris 1698-04-23 220 161v Philippus Lucas aangever diaken
inventaris 1698-04-23 220 161v Jacob Romkes Braam aangever diakenen van
inventaris 1698-04-23 220 161v de Doopsgezinde (blauwe schuur) diaconie verzorgers van
inventaris 1698-04-23 220 161v Arjen Tavis
inventaris 1698-06-30 220 162v Pieter Fransen overledene
inventaris 1698-06-30 220 162v de Doopsgezinde gemeente aangever
inventaris 1698-07-12 220 163v Arjaentie Feikes overledene
inventaris 1698-07-12 220 163v de Doopsgezinde (verenigde) gemeente
inventaris 1698-07-12 220 163v Marten Tytes
inventaris 1698-07-22 220 165r Claeske Jans overledene
inventaris 1698-07-22 220 165r Tierck Feddrix diaken
inventaris 1698-07-22 220 165r Douke Sybrens diakenen van
inventaris 1698-07-22 220 165r de Doopsgezinde (verenigde) diaconie aangever
inventaris 1698-11-11 220 166v Dirk Eelckes linnenwever overledene
inventaris 1698-11-11 220 166v Jetse Jelles aangever president
inventaris 1698-11-11 220 166v Jacob Romkes Braam aangever diakenen van
inventaris 1698-11-11 220 166v de Doopsgezinde (verenigde) gemeente
inventaris 1698-11-23 220 167r Tieerd Tieerdsen varend persoon ter zee overledene
inventaris 1698-11-23 220 167r Tieerd Tieerdsen
inventaris 1698-11-23 220 167r Rinske Tieerds
inventaris 1698-11-23 220 167r Reiner Tieerds
inventaris 1698-11-23 220 167r Tieerd Reiners aangever voogd
inventaris 1698-11-23 220 167r Jurjen Clasen Fontein aangever voogden van
inventaris 1698-11-23 220 167r de Doopsgezinde gemeente
inventaris 1699-06-28 220 168v Imke Alberts overledene weduwe van
inventaris 1699-06-28 220 168v Here Heres
inventaris 1699-06-28 220 168v Jacob Romkes Braam aangever diaken van
inventaris 1699-06-28 220 168v de Doopsgezinde (blauwe schuur) gemeente
inventaris 1700-06-18 220 173r Claeske Pieters Groen overledene gehuwd (2) met
inventaris 1700-06-18 220 173r Nanne Rienx sleefmaker aangever en weduwe (1) van
inventaris 1700-06-18 220 173r wijlen Jan Jansen
inventaris 1700-06-18 220 173r de Doopsgezinde (blauwe schuur) gemeente alimentators van
inventaris 1700-06-18 220 173r Pieter Jansen
inventaris 1701-09-26 220 174v Janke Heeres overledene weduwe van
inventaris 1701-09-26 220 174v wijlen Ruird Heremyt
inventaris 1701-09-26 220 174v Ewert Claesen Oosterbaan aangever diaken
inventaris 1701-09-26 220 174v Jakle Jans aangever diakenen van
inventaris 1701-09-26 220 174v de Doopsgezinde (blauwe schuur) gemeente
inventaris 1701-09-27 220 176v Claeske Clasens mr. wever en rogverschieter overledene
inventaris 1701-09-27 220 176v Ewert Claesen Oosterbaan aangever diaken
inventaris 1701-09-27 220 176v Jakle Jans aangever diakenen van
inventaris 1701-09-27 220 176v de Doopsgezinde (blauwe schuur) gemeente
inventaris 1701-10-03 220 178v Jan Sybes mr. metselaar overledene weduwnaar (1) van Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v wijlen Tjetje Epes en weduwnaar (2) van Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v wijlen Ydtie Hanses Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Johan Reinhard Kutsch advocaat Hof van Friesland aangever curator over Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Sybren Jans Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Epe Jans Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Albert Hendriks Mollema mr. wagenmaker aangever voorspraak over Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Antie Jans Lombardstraat 4
inventaris 1701-11-22 220 185r Gryttie Douwes overledene weduwe van
inventaris 1701-11-22 220 185r wijlen Sybren Clasen Jonas
inventaris 1701-11-22 220 185r Tjerk Feddrix aangever diaken
inventaris 1701-11-22 220 185r Frans Jetses Roorda aangever diakenen van
inventaris 1701-11-22 220 185r de Doopsgezinde gemeente
inventaris 1701-12-22 220 186r Leeuk Folkerts overledene weduwe van
inventaris 1701-12-22 220 186r wijlen Obbe Lolkes
inventaris 1701-12-22 220 186r Tjerk Feddrix aangever diaken
inventaris 1701-12-22 220 186r Jan Hayes aangever diakenen van
inventaris 1701-12-22 220 186r de Doopsgezinde (blauwe schuur) gemeente
inventaris 1701-12-22 220 186r Ytie Bottes aangever
inventaris 1702-04-16 220 195v Trijntje Steffens overledene weduwe van
inventaris 1702-04-16 220 195v wijlen Lolke Sydzes mr. boendermaker
inventaris 1702-04-16 220 195v vier onmondige kinderen
inventaris 1702-05-23 220 187v Jan Goitjens overledene
inventaris 1702-05-23 220 187v Frans Jetses Roorda aangever diaken
inventaris 1702-05-23 220 187v Jelle Jetses aangever diakenen van
inventaris 1702-05-23 220 187v de Doopsgezinde gemeente
inventaris 1702-09-03 220 197v Sjoukje Sybolts overledene gehuwd met
inventaris 1702-09-03 220 197v Hendrik Harmens
inventaris 1702-09-03 220 197v Sjoerdt Pytters aangever diaken
inventaris 1702-09-03 220 197v Sydse Doedes aangever diakenen van
inventaris 1702-09-03 220 197v de Gereformeerde gemeente
inventaris 1702-09-28 220 188v Botte Rienx zeevarend persoon overledene
inventaris 1702-09-28 220 188v Ewert Clasen Oosterbaan aangever diaken
inventaris 1702-09-28 220 188v Jakle Jans aangever diakenen van
inventaris 1702-09-28 220 188v de Doopsgezinde gemeente
inventaris 1702-10-18 220 190r Jan Abrahams overledene
inventaris 1702-10-18 220 190r Sytse Doedes aangever diaken
inventaris 1702-10-18 220 190r Sjoerd Pytters aangever diakenen van
inventaris 1702-10-18 220 190r de Gereformeerde gemeente
inventaris 1702-10-19 220 192r Geertie Jilts overledene
inventaris 1702-10-19 220 192r Jakle Jans aangever diaken
inventaris 1702-10-19 220 192r de Doopsgezinde (blauwe schuur) gemeente
inventaris 1702-12-28 220 193v Sibbele Tijssen overledene weduwe van
inventaris 1702-12-28 220 193v wijlen Willem Tonnedeen
inventaris 1702-12-28 220 193v Jetse Jelles aangever diaken van
inventaris 1702-12-28 220 193v de Doopsgezinde gemeente
inventaris 1703-01-03 220 194v Jouckjen Thomas overledene weduwe van
inventaris 1703-01-03 220 194v wijlen Beern Jansen kalkdrager
inventaris 1703-01-03 220 194v Eelke Lieuwes aangever diaken
inventaris 1703-01-03 220 194v Jan Jansen aangever diakenen van
inventaris 1703-01-03 220 194v de Doopsgezinde gemeente
inventaris 1704-10-29 220 200r Aukjen Annes overledene weduwe van
inventaris 1704-10-29 220 200r wijlen Claes Saskers zeevarend persoon
inventaris 1704-10-29 220 200r Jan Hayes aangever diaken van
inventaris 1704-10-29 220 200r de Doopsgezinde gemeente
inventaris 1704-11-17 220 201v Tettje Aedes overledene weduwe van
inventaris 1704-11-17 220 201v wijlen N.
inventaris 1704-11-17 220 201v Jacob Braam aangever diaken
inventaris 1704-11-17 220 201v Ewert Hingst aangever diakenen van
inventaris 1704-11-17 220 201v de Doopsgezinde gemeente
inventaris 1705-02-27 220 203r Corneliske Claeses overledene weduwe van
inventaris 1705-02-27 220 203r wijlen Claes Cornelis schoenmaker
inventaris 1705-02-27 220 203r Jetse Jelles aangever diaken van
inventaris 1705-02-27 220 203r de Doopsgezinde gemeente
inventaris 1705-02-27 220 203r Gryttje Claeses aangever
inventaris 1705-03-30 220 203v Gryttje Clases Smids overledene weduwe van
inventaris 1705-03-30 220 203v wijlen Tjeerd Ristskes mr. ijzersmid
inventaris 1705-03-30 220 203v Frans Jetses Roorda aangever diaken
inventaris 1705-03-30 220 203v Gouke Sybrens aangever diakenen van
inventaris 1705-03-30 220 203v de Doopsgezinde (blauwe schuur) gemeente
inventaris 1705-06-03 220 204r Jan Salvus zeevarend persoon overledene
inventaris 1705-06-03 220 204r burgemeester C. Wijngaarden aangever
inventaris 1706-09-16 220 204v Bettje Dirx overledene weduwe van
inventaris 1706-09-16 220 204v wijlen Corneliske Edsgers mr. kompasmaker
inventaris 1706-09-16 220 204v Wybe Feddrix Kalff diaken van
inventaris 1706-09-16 220 204v de Doopsgezinde (blauwe schuur) gemeente
inventaris 1707-11-25 220 206r Jan Anes scheepstimmerman overledene
inventaris 1707-11-25 220 206r Sioerdtie Teunis
inventaris 1707-11-25 220 206r Wytske Dirkx aangever weduwe van
inventaris 1707-11-25 220 206r wijlen Gerrit Stoffels Middagten
inventaris 1708-06-19 220 208r Abbe Feites wijdschipper gehuwd met
inventaris 1708-06-19 220 208r Pietie Pieters Klip aangever
inventaris 1708-06-19 220 208r burgervaandrig Jacob Lourens oom en curator over
inventaris 1708-06-19 220 208r Geertie Abbes voorkind
inventaris 1708-06-19 220 208r Riemcke Abbes voorkind
inventaris 1709-04-30 220 211r Rienk Willems koopman overledene gehuwd met Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Rixtie Tiepkes aangever Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Fokeltie Rienx gehuwd met Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Jan Romkes Hornstra Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Stoffel Middagten schout bij nacht vader en voorstander over Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Willem Middagten zijn nagelaten zoon bij Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r wijlen Grietie Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Jacob Romkes Braam curator over Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Geeske Willems nagelaten dochter van Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r wijlen Willem Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1710-02-24 220 229r Ruird Pieters koopman overledene
inventaris 1710-02-24 220 229r Tieerd Siverds Siverda curator over
inventaris 1710-02-24 220 229r de goederen van Pieter Ruirdts kind
inventaris 1710-02-24 220 229r Janke Ruirdts aangever kind
inventaris 1710-02-24 220 229r Sijke Ruirdts aangever kind
inventaris 1710-02-24 220 229r Imke Ruirdts aangever kind
inventaris 1710-02-24 220 229r Meile Ruirdts
inventaris 1710-02-24 220 229r Jacob Meiles curator over
inventaris 1710-02-24 220 229r Jelte Ruirdts kind
inventaris 1711-03-09 220 241v Carst Jansen Ros mr. kastmaker beheerder kast
inventaris 1711-03-09 220 241v de erven van dr. Sibrandus Bechius eigenaar kast gehuwd met
inventaris 1711-03-09 220 241v Hebbea Kyl eigenaar kast
inventaris 1711-04-23 220 242v oud burgemeester en vroedsman Simon Annis Jorna overledene Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v Baucke Fockes Agricola aangever curator bonorum over Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v de door de kinderen afgehouden en afgestane boedel Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v Tettie Jorna gehuwd met Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v Rinia Gonggrijp Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1714-06-21 220 251v Jan Groenwoldt kapitein overledene weduwnaar van
inventaris 1714-06-21 220 251v Hillegonda Sanstra
inventaris 1714-06-21 220 251v Marike Groenwoldt aangever
inventaris 1714-06-21 220 251v Sara Groenwoldt aangever
inventaris 1714-06-21 220 251v dr. Isaac Groenwoldt aangever
inventaris 1714-06-21 220 251v vroedsman Jillis Jansen Wiertsma aangever curator
inventaris 1714-06-21 220 251v Jurrien Groenwoldt aangever curatoren over
inventaris 1714-06-21 220 251v Lijsbet Groenwoldt
inventaris 1714-06-21 220 251v Janke Groenwoldt
inventaris 1714-06-21 220 251v Antie Groenwoldt
inventaris 1718-07-19 220 260r Dirck Jacobs wijdschipper overledene gehuwd (2) met
inventaris 1718-07-19 220 260r Lijsbet Tiallings aangever
inventaris 1718-07-19 220 260r Simon Jacobs wijdschipper aangever curator over
inventaris 1718-07-19 220 260r de twee voorkinderen bij (1) wijlen Lijsbet Hendriks en over
inventaris 1718-07-19 220 260r vier minderjarige kinderen bij (2)
inventaris 1719-10-10 220 267r Dirck Cornelis Mock koopman overledene
inventaris 1719-10-10 220 267r Eelckjen Cornelis kind
inventaris 1719-10-10 220 267r Cornelis Cornelis kinderen van
inventaris 1719-10-10 220 267r wijlen Cornelis Dirx
inventaris 1719-10-10 220 267r Seerp Dirx
inventaris 1719-10-10 220 267r Eelke Dirx
inventaris 1719-10-10 220 267r Femke Tjallings aangever gehuwd met
inventaris 1719-10-10 220 267r Ruird Zweerds
inventaris 1721-02-18 220 276r Hendrik Gowerts mr. bakker overledene gehuwd (2) met
inventaris 1721-02-18 220 276r Lijsbeth Haubois [staat: Hobojes] aangever
inventaris 1721-02-18 220 276r Gowert Hendrix
inventaris 1721-02-18 220 276r Jan Hendrix
inventaris 1721-02-18 220 276r Hendrik Jacobs
inventaris 1721-02-18 220 276r Yke Gowerts
inventaris 1721-07-22 220 286r Johannes Jansen Cramer koopman overledene
inventaris 1721-07-22 220 286r Wybe Driesses curator
inventaris 1721-07-22 220 286r Gerloff Ymes curatoren over
inventaris 1721-07-22 220 286r de minderjarige Andries Sybouts Vlasman kind
inventaris 1721-07-22 220 286r de minderjarige Jan Sybouts Vlasman kinderen van
inventaris 1721-07-22 220 286r wijlen Sybout Andries Vlasman grootveerschipper
inventaris 1721-10-28 220 282r Hendrik Gowerts mr. bakker overledene gehuwd (2) met
inventaris 1721-10-28 220 282r Lijsbeth Haubois [staat: Hobojes] aangever
inventaris 1721-10-28 220 282r Gowert Hendrix
inventaris 1721-10-28 220 282r Jan Hendrix
inventaris 1721-10-28 220 282r Hendrik Jacobs
inventaris 1721-10-28 220 282r Yke Gowerts
inventaris 1722-01-23 220 299v oud burgervaandrig Nanning Stansen overledene
inventaris 1722-01-23 220 299v Augustinus de Moll erfgenaam van 1/8 kind
inventaris 1722-01-23 220 299v Petrus de Moll s.s. theol. cand. erfgenaam van 1/8 kinderen van
inventaris 1722-01-23 220 299v Johannes de Moll praeceptor weduwnaar van
inventaris 1722-01-23 220 299v wijlen Cornelia Stansen
inventaris 1722-01-23 220 299v Berbera Stansen erfgenaam van 1/9 gehuwd met
inventaris 1722-01-23 220 299v vroedsman Wiegerus Mockema
inventaris 1722-01-23 220 299v Petronella Stansen erfgenaam van 1/9 gehuwd met
inventaris 1722-01-23 220 299v oud burgervaandrig Johannes Mockema
inventaris 1722-01-23 220 299v Augustinus van Hoeff wijnhandelaar erfgenaam van 1/8 kind
inventaris 1722-01-23 220 299v Susanna van Hoeff erfgenaam van 1/8 kinderen van
inventaris 1722-01-23 220 299v wijlen Maria Stansen
inventaris 1722-12-01 220 325v Albert de Rhoo uitdrager overledene weduwnaar van
inventaris 1722-12-01 220 325v wijlen Frouckjen Abrahams van der Fuyck
inventaris 1722-12-01 220 325v Marijke Alberts de Rhoo onmondig kind
inventaris 1722-12-01 220 325v Dyna Alberts de Rhoo onmondig kind
inventaris 1722-12-01 220 325v Aefke Fransen aangever heeft twee jaren bij de overledene gewoond
inventaris 1723-02-08 220 354r Jan Andries overledene
inventaris 1723-02-23 220 354v Jan Andries overledene
inventaris 1723-02-26 220 333r Trijntje Cornelis turfmeetster overledene weduwe van
inventaris 1723-02-26 220 333r Gerrit Andries
inventaris 1723-02-26 220 333r Gerbrich Douwes aangever
inventaris 1723-05-21 220 344v Leendert Leenderts stuurman en koemelker overledene weduwnaar van Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v wijlen Antie Jans Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Leendert Leenderts aangever Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Gerrit Leenderts aangever curator over Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Berber Leenderts en over Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Marijke Leenderts en over Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Huigo Leenderts Bildtstraat 19
inventaris 1725-08-29 220 356v Marten Jansen grootschipper overledene weduwnaar (2) van
inventaris 1725-08-29 220 356v wijlen Maertie Jans
inventaris 1725-08-29 220 356v Hylke Douwes Hanekuik aangever procuratie hebbende van
inventaris 1725-08-29 220 356v enige mede erfgenamen
inventaris 1725-08-29 220 356v Tytie Folkerts aangever weduwe van
inventaris 1725-08-29 220 356v wijlen Foppe Douwes
inventaris 1725-08-29 220 356v Jisckjen Martens aangever gehuwd met
inventaris 1725-08-29 220 356v Jelle Teunis grootschipper
inventaris 1725-08-29 220 356v Baukjen Martens aangever gehuwd met
inventaris 1725-08-29 220 356v Minne Douwes
inventaris 1726-04-24 220 362r Petrus Reddingius predikant overledene gehuwd met
inventaris 1726-04-24 220 362r Marta* Erkelens aangever
inventaris 1726-04-24 220 362r Coniera Reddingius
inventaris 1726-04-24 220 362r Fredericus Boterwegh predikant curator over
inventaris 1726-04-24 220 362r N. Reddingius
inventaris 1727-07-19 220 389r Antje Wygers Kalkenstein overledene
inventaris 1727-08-07 220 380r Trijntje Pyters overledene gehuwd met
inventaris 1727-08-07 220 380r Tijs Ypes mr. molenmaker
inventaris 1727-08-07 220 380r Frans Pyters Huydekoper koopman aangever curator over
inventaris 1727-08-07 220 380r Gijsbert Andries