Harlingen, Grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)

illustratie Grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)
Kohier van grondpachten en van huren van nieuwe gronden, stadsbeneficielanden en de lijnbaan, 1657.

Een rondgang volgens een kwartierindeling (die niet gelijk is aan de kwartierindeling die in de reëelkohieren vanaf 1716 gebruikt wordt) somt in dit kohier de eigenaren op van de percelen die grondpacht verschuldigd zijn aan de stad Harlingen. Het verschuldigde bedrag is genoteerd en soms wordt aangegeven hoe het perceel wordt gebruikt bijv. huis, [schoenmakers]perk, schuur. Soms is ook aangetekend dat er een nieuwe eigenaar is ("nu Berber Jacobs"). Het register is blijkbaar overgeschreven van een vorig register, en aan de hand van nieuwe informatie bijgewerkt. Onregelmatig is (soms in een andere hand) aangetekend wanneer een grondpacht betaald is, maar meestal is er slechts door een paraaf aangegeven dat er is betaald. In beide gevallen is de post dan doorgehaald. Lang niet alle posten zijn blijkbaar betaald. In onderstaand overzicht is een eventuele betaaldatum overgenomen, een paraaf niet.

Binnen de kwartieren is geen nummering van de percelen aangegeven, maar soms zijn aanwijzingen betreffende de gevolgde route aangetekend. Per bladzijde is de grondpacht opgeteld, maar deze bedragen zijn hier niet overgenomen omdat ze geen informatie toevoegen. Wel zijn de opgetelde bedragen aan grondpacht per kwartier en overige totalen overgenomen.

De oorspronkelijke volgorde van alle gegevens, inclusief de aantekeningen over kwartieren en route, is te zien bij sortering op folio (standaard). Bij andere sorteringen worden alleen de dan relevante gegevens getoond. Met blokhaken zijn afkortingen opgelost en onduidelijkheden aangegeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op .A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  folio kwartier voornaam patroniem familienaam beroep gebruik grondpacht omschrijving
96 0 A. Groenwolt
£ 2-00-00
22 2 Abaham Bontekoe hoff
£ 9-00-00
betaelt den 23 aug[ustus]
56 4 Abbe Ruierdts
£ 0-08-00
14 2 nu Abram Bontekoe  
95 0 nu Abram Bontekoe  
8 2 nu Aebe Pieters  
98 0 Aebe Hessels cum soc[iis]
£ 3-00-00
29 3 Aede Douues
£ 0-12-00
57 4 Aeff Tionis
£ 1-12-00
33 3 Aerdt Johannes  
18 2 nu Aeryen Everts  
46 4 Aesge Pouuels
£ 4-00-00
38 3 Age Symens
£ 4-00-00
101 0 Age Fransen
£ 4-00-00
103 0 Age Fransen
£ 4-00-00
11 2 nu Agge Hemmes  
52 4 Albert Harmens
£ 2-00-00
64 4 Albert jetses
£ 2-00-00
30 3 Albert Annes
£ 0-04-08
15 2 Allert Tonis huys
£ 3-00-00
b[etaelt] den 26 juni
101 0 nu Allert Tiaerdts  
17 2 Amerens Piers
£ 10-00-00
17 2 Amerens Piers
£ 2-00-00
2 1 Andries Hendricx lijnslaeger van sijn baen te huyr
£ 9-00-00
5 1 Andries Harmens huys
£ 1-17-08
38 3 Anne Jelles   hier voor staende
23 2 Anne Buues
£ 4-00-00
25 3 Anne Bouues cum soc[ii]s
£ 0-06-00
106 0 op Anne plaets   wonende
80 0 Arent Tymens
£ 4-00-00
80 0 Arent Tymens
£ 4-00-00
80 0 Arent Tymens
£ 4-00-00
80 0 Arent Tymens
£ 0-04-00
108 0 Arien Bouuens
£ 10-00-00
41 4 Arien Werps
£ 0-07-00
47 4 Arien Aerts
£ 0-14-00
87 0 Arien Watses
£ 2-00-00
15 2 Arien Hillebrants huys
£ 3-00-00
61 4 Arien Victoors
£ 1-10-00
106 0 weduwe van Arien Gabbes
£ 125-00-00
betaelt
6 1 Atte Franssen
£ 1-17-08
voor d'ander helfte, betaelt den 13 9b [=november]
14 2 Atte Teckes huys
£ 0-09-00
46 4 Auck ten Belt
£ 0-15-00
59 4 Aucke Jacobs
£ 0-15-00
106 0 Barber  
11 2 Bartel Sioerdts huys
£ 2-17-08
b[etaelt] 11 mey
45 4 Bartel Allerts
£ 0-12-00
71 4 Bastiaen Pouuels
£ 0-10-00
71 4 Bastiaen Pouuels
£ 0-03-00
[N.B. bij een van de posten op deze bladzijde mist 8 penningen]
40 4 Bauck
£ 0-11-00
44 4 Bauck Willems huys
£ 3-00-00
87 0 Bauck Siercx erffgen[aemen]
£ 4-00-00
16 2 Bauck Wybes
£ 2-00-00
8 2 Bente Jelles huys
£ 5-17-06
40 4 Bente Tiaerdts Bonck wed[uw]e
£ 4-00-00
86 0 Bente Tieerdts wed[uw]e
£ 4-00-00
55 4 Bente Tieerdts wed[uw]e
£ 0-19-00
56 4 nu Berber Jacobs  
22 2 nu Bouwe Thomas  
55 4 Boyen Beerns
£ 2-00-00
39 3 Broer Hartmans erven
£ 4-00-00
19 2 Broer Agges
£ 3-00-00
21 2 b[urgemeeste]r Buue Thomas huys
£ 4-00-00
betaelt den 23 aug[ustus]
21 2 Buue Fongers
£ 1-00-00
21 2 nu Buue Thomas  
22 2 nu b[urgemeeste]r Buue Thomes  
101 0 Buue keimpes cum soc[ii]s
£ 2-00-00
36 3 Caarl Pouuels
£ 1-10-00
50 4 Carst Aliffs
£ 1-05-00
33 3 Christiaen Juriens
£ 2-00-00
38 3 Christiaen Stoffels  
4 1 Claes Haeytses huyssteede
£ 1-05-00
betaelt den 4 mey
111 0 Claes Dircx  
76 0 Claes Jansen smidt
£ 4-00-00
38 3 Claes Claessen
£ 4-00-00
ofte
8 2 Claes Ariens huys
£ 3-00-00
11 2 Claes Jansen
£ 3-00-00
84 0 nu Claes Freercks Braem   [doorgehaald]
85 0 nu Claes Braem  
86 0 Claes Burger
£ 4-00-00
16 2 Claes Minnes huys
£ 6-00-00
16 2 Claes Juriens camer
£ 3-00-00
b[etaelt] 12 juni
17 2 nu Claes Freercks Braem  
18 2 Claes Siouma
£ 10-00-00
93 0 nu Claes Jansen smit  
55 4 Claes Claessens wed[uw]e
£ 2-16-00
97 0 Claes Juriens
£ 6-00-00
b[etaelt] 12 juni
98 0 Claes Braem
£ 6-00-00
98 0 Claes Sanstra
£ 2-00-00
23 2 Claes Cornelis
£ 0-08-00
bet[aelt] den 16 april
59 4 Claes Siouma wed[uw]e huys
£ 1-10-00
24 3 Claes Gerryts
£ 0-07-00
beta[elt] den 12 febr[uari]
25 3 Claes Freercx huys
£ 0-10-08
betaelt den 15 mey
103 0 Claes Symens
£ 4-00-00
66 4 Claes Jelles
£ 1-04-00
31 3 Claeske Symens
£ 0-08-00
48 4 Cleys Bartels
£ 1-02-00
50 4 Cornelis Feytema wed[uw]e
£ 1-05-00
18 2 Cornelis wed[uw]e molenaer   d'helfte moet betaelen
18 2 nu Cornelis Douwes  
94 0 Cornelis Jeltes cum soc[ii]s
£ 3-00-00
54 4 Cornelis Wynnerts
£ 1-08-00
55 4 Cornelis Ariens
£ 0-18-00
betaelt den 6 juny [?]
21 2 Cornelis Hillebrants
£ 2-00-00
103 0 Cornelis Rinses cum soc[ii]s
£ 2-00-00
62 4 Daniel Caarls
£ 3-10-00
51 4 Ded Fictoors
£ 1-00-00
68 4 Dirck Sytses wed[uw]e
£ 1-10-00
32 3 Dirck Gerryts
£ 0-14-00
32 3 Dirck Jansen
£ 3-10-00
33 3 Dirck Jansen goldsmid
£ 4-00-00
b[etaelt] 21 mey
4 1 eertijds Dirck Lammerts
£ 1-17-00
34 3 Dirck Jacobs
£ 0-04-08
8 2 nu Dirck Claessen
£ 6-06-12
46 4 Dirck Dircx
£ 0-15-00
87 0 en Dirck Fransen  
19 2 Dirck Jansen
£ 2-00-00
betaelt den 10 may
23 2 Dirck Jansen goltsmidt
£ 0-03-00
b[etaelt] 21 mey
64 4 Dirck Matheus
£ 1-00-00
65 4 Dirck Gerryts
£ 1-00-00
55 4 Doede Piers
£ 0-18-00
108 0 Douue Oenes
£ 78-12-00
den 16e marty 1658 de somma van 40 car[oli]g[u]l[dens], den 6 augustus betaelt
111 0 Douue Douues   b[etaelt] den 13 novemb[er]
82 0 Douue Meintes erven
£ 4-00-00
82 0 Douue Meyntes erven
£ 4-00-00
86 0 Douue Meintes
£ 4-00-00
53 4 Douue Mircx
£ 0-10-00
96 0 Douue Meines
£ 2-00-00
56 4 Douue Meyntes
£ 1-10-00
60 4 Douue Pytters huys
£ 0-17-00
24 3 Douue Tiepkes
£ 0-07-00
30 3 Edger Douues
£ 0-04-08
87 0 Eecke Abbes brouuerij
£ 2-00-00
88 0 Eelck Eelckes
£ 6-00-00
61 4 Eelck Jacobs
£ 1-10-00
98 0 Eelcke Rinnerts
£ 3-00-00
42 4 Egbert Claessen
£ 0-18-00
12 2 nu meyster Egbert grutterij  
87 0 Eke Abbes
£ 2-00-00
29 3 Ellert Jansen
£ 0-14-00
53 4 nu Enne Ipes  
20 2 nu Epe Meynerts  
20 2 nu Epe Meynerts  
1 1 Evert Ariens wed[uw]e
£ 5-00-00
betaelt den 4 desemb[er]
1 1 nu Evert Ariens wed[uw]e
£ 3-00-00
2 1 Evert Ariens wed[uw]e
£ 7-00-00
betaelt den 4 desemb[er]
70 4 nu Evert Ruierdts  
2 1 nu Evert Ruierdts
£ 1-17-08
b[etaelt] den 20 augustus
13 2 Evert Ariens huys
£ 0-07-00
50 4 Evert Ruurdts
£ 0-06-00
b[etaelt] den 20 augustus
58 4 Evert Ruierdts
£ 0-06-00
be[taelt] den 20 augustus
4 1 d' b[urgemeeste]r Evout Jetses   ende
34 3 nu Ewerdt Johannes  
3 1 Fedde Edgers huyssteeden
£ 0-10-00
6 1 Fedde Pytters   voor de eene helfte, ende
85 0 Fedde Bonnema
£ 4-00-00
13 2 Fedde Gouckes huys
£ 1-04-00
1 1 Feycke Jetses slachter   b[etaelt] den 4 desemb[er]
5 1 Feycke Everts huys
£ 1-17-08
45 4 Feycke Sioerdts
£ 0-06-00
107 0 Feycke Jetses wed[uw]e
£ 0-14-00
betaelt xb [=october] 1657
107 0 Feycke Jetses wed[uw]e vergraven landt
£ 50-00-00
buyten de Franekerpoort, betaelt xb [=october]
82 0 Foecke Jans wed[uw]e
£ 4-00-00
10 2 d'heere Foecke Heemstra huys
£ 1-08-00
43 4 Folckert Folckerts
£ 3-00-00
90 0 Folckert Jansen
£ 1-10-00
54 4 Folckert Jansen
£ 1-08-00
b[etaelt] den 9 juni
24 3 nu Folkert Lammerts  
24 3 Folkert Lammerts
£ 0-06-12
15 2 Fonger Idtsen huys
£ 9-00-00
tot Paraga
43 4 Foppe Guilliaems
£ 3-00-00
betaelt 17 mey
12 2 nu Foppe Wypkes  
102 0 Foppe Sybrens
£ 8-00-00
65 4 Foppe Foppes hoff
£ 1-00-00
105 0 Foppe Sybrens
£ 4-00-00
33 3 Frans Jacobs perck
£ 0-10-08
34 3 Frans Jacobs
£ 0-10-00
34 3 Frans Jacobs
£ 0-10-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
39 3 Frans Symens huys
£ 4-00-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
60 4 Frans Hendricx
£ 0-02-08
66 4 Frans Jansen
£ 3-05-00
25 3 Freerck Jans
£ 0-18-00
27 3 Freerck Samuels huysen
£ 2-00-00
84 0 Gattie Gerbens
£ 2-10-00
82 0 Geertie Heeres erven
£ 4-00-00
49 4 Gellius Vetzensius
£ 1-10-00
111 0 Gerben Minses tot Wynaem
£ 80-00-00
geeft in plaets van 126 g[u]l[den]s 18 st[uyve]rs 8 penn[ingen] 80 g[u]l[den]s voor vijff jaeren
89 0 Gerben Douues
£ 4-00-00
103 0 Gerben Riencx
£ 4-00-00
83 0 Gerbrant Hebbes wed[uw]e
£ 1-00-00
93 0 Gerliff Lolckes
£ 8-00-00
94 0 Gerlyff Lolckes
£ 2-00-00
108 0 Gerryt Keth
£ 48-00-00
betaelt den 20 apr[il]
1 1 Gerryt Jansen de hellingh van 't noorderhooft vijftien car.gls.
£ 15-00-00
betaelt
110 0 Gerryt Everts
£ 29-06-00
20 g[oud]g[u]l[den]s 26 st[uyve]rs
3 1 Gerryt Keth huyssteede tegens de keet
£ 1-17-08
betaelt den 20 april
35 3 Gerryt Aliffs
£ 4-00-00
5 1 nu Gerryt Sipckes
£ 0-06-04
9 2 Gerryt Wouters huys
£ 3-00-00
9 2 Gerryt Wouters*   ende
9 2 Gerryt Wouters wedu[we]  
43 4 Gerryt Gerryts
£ 3-10-00
92 0 Gerryt Willems
£ 1-05-00
52 4 nu Gerryt Gijsbers  
20 2 Gerryt Gerryts
£ 4-00-00
20 2 Gerryt Gerryts
£ 5-17-00
ende voor renten van 83 g[u]l[den] 16 stuyvers tot het opmaecken van de wal verschooten
99 0 Gerryt Sickes
£ 3-00-00
106 0 Gerryt Gerryts papiermaker
£ 19-00-00
78 0 Gosse Jansen smid
£ 4-00-00
84 0 Gosse Johannis
£ 2-10-00
84 0 nu Gosse Johannis  
44 4 Griet
£ 0-13-00
32 3 de Groenlandsche Compagnie
£ 1-15-00
17 2 Haeye Riemers huys ende molen
£ 7-00-00
op 't Blockhuys
51 4 Haeytse Eelckes
£ 2-00-00
betaelt d[en] 7 juny
33 3 mr. Hans Pytters
£ 5-02-00
6 1 b[urgemeeste]r Hans Harmens weduwe huys
£ 0-09-04
43 4 Hans Jansen
£ 3-00-00
43 4 Hans Pytters huys
£ 3-10-00
43 4 Hans Pytters huys
£ 3-00-00
13 2 Hans de Vries wed[uw]e huys
£ 1-02-00
14 2 Hans de Vries huys
£ 0-07-00
15 2 Hans Harmens de Vries
£ 9-00-00
23 2 Hans Harmens wed[uw]e huys
£ 4-00-00
100 0 Hans Harmens   [samen met]
60 4 Hans Pouuels camer
£ 1-00-00
74 0 Harmen Synes
£ 4-00-00
85 0 Harmen Groyer
£ 2-00-00
betaelt den 15 may
56 4 Harmen Pytters
£ 0-05-00
100 0 Harmen Saeckes Idsinga
£ 8-00-00
30 3 Harmen Beernts camer
£ 0-10-00
30 3 Haye Sytses
£ 0-07-00
75 0 Heere Reyns
£ 4-00-00
76 0 Heere Reins
£ 4-00-00
76 0 Heere Reins  
52 4 Heere Reins
£ 2-00-00
63 4 Heere Doedes
£ 2-00-00
70 4 Hendrick Bamman
£ 0-08-04
72 4 Hendrick Hendricx
£ 1-00-00
33 3 mr. Hendrick Schenkel
£ 2-00-00
4 1 nu Hendrick Mouts
£ 1-05-00
76 0 Hendrick Onnes
£ 4-00-00
8 2 Hendrick Willems wed[uw]e huys
£ 4-04-00
betaelt den 6 9b [=november]
40 4 weduwe van Hendrick Willems  
41 4 Hendrick Jansen
£ 0-14-00
b[etaelt] 26 august[us] [staat: 26 dito]
41 4 Hendrick Arents
£ 0-14-00
42 4 Hendrick Willems
£ 2-01-00
84 0 Hendrick Meynerts
£ 4-00-00
bet[aelt] den 7 9b [=november]
44 4 Hendrick seemtouwer
£ 3-00-00
85 0 Hendrick smid
£ 2-10-00
46 4 Hendrick Bamman
£ 0-12-00
49 4 Hendrick Hansen
£ 3-00-00
93 0 Hendrick Dircx
£ 6-05-00
53 4 Hendrick Hendricx
£ 1-00-00
98 0 Hendrick Caesarius
£ 4-00-00
22 2 Hendrick Onnes cum soc[ii]s huys
£ 0-09-00
25 3 Hendrick Coenraets
£ 0-13-12
104 0 Hendrick Hendricx wed[uw]e
£ 1-00-00
104 0 Hendrick Hendricx wed[uw]e
£ 3-05-00
ende de selve voor renten van 47 g[u]l[den]s cooppenningen
66 4 Hendrick smid
£ 3-05-00
66 4 Hendrick smid hovinge  
49 4 Hendryck Claessen
£ 0-04-00
te betaelen
52 4 nu Hendryck Hendryckx smit  
9 2 Hessel Jacobs
£ 1-01-00
holdt daer aff
9 2 Hessel Dircx huys
£ 3-00-00
betaelt den 3 april
98 0 Hessel Fridses wed[uw]e
£ 8-00-00
26 3 Hessel Fridses erven
£ 0-09-00
42 4 Hibbe Ustes wed[uw]e
£ 1-08-00
91 0 Hil Oened wed[uw]e
£ 1-10-00
25 3 nu Hincke Sypkes  
13 2 Hoyte Hoytes huys
£ 0-07-00
betaelt den 13 9b [=november]
82 0 nu Huybert Sents wed[uw]e  
47 4 Hylcke Lolckes
£ 0-12-00
22 2 Hylcke Johannis
£ 1-00-00
26 3 Idsert van Hittinga
£ 0-06-00
69 4 Iede Jans huys
£ 0-02-00
3 1 nu Igge Gerbens
£ 1-15-00
19 2 Iige Stoffels
£ 3-00-00
54 4 Iisbrandt Wyntiens
£ 2-00-00
99 0 Iisbrant Wynties
£ 1-10-00
97 0 Ime Dircx
£ 8-00-00
54 4 nu Intie Hendrycks wedu[we]  
62 4 Ipke Jelles
£ 1-15-00
55 4 nu Ippe Beernts  
51 4 nu Isack Verhagen  
88 0 b[urgemeeste]r J. Hillebrants
£ 4-00-00
betaelt den 14 9b [=november]
69 4 Jacob Jans camer
£ 0-04-00
108 0 Jacob Jacobs
£ 40-00-00
betaelt den 29 desem[ber]
69 4 Jacob Rinses
£ 0-01-00
109 0 Jacob Jacobs
£ 56-00-00
40 g[oud]g[u]l[den]s, betaelt den 22 mart[y]
71 4 Jacob Jansen q.q.
£ 0-04-00
33 3 Jacob Jacobs
£ 2-10-00
betaelt den 4 mey
78 0 Jacob Pytters
£ 5-10-00
78 0 Jacob Pytters wallinge
£ 9-06-10
gevallen, beloopen £ 134-09-14, die bij de Stadt per or[donnan]tie betaelt sijn, ende welcke penn[ingen] de selve Jacob wederom sal betaelen met de intressen a dato, actum den 26en 8bris [=october] 1644, belopende
40 4 nu Jacob Jacobs  
83 0 Jacob Heeres
£ 2-00-00
44 4 Jacob Arents wed[uw]e
£ 0-06-00
45 4 Jacob Heeres
£ 0-12-00
13 2 Jacob Joris huys
£ 0-09-00
betaelt den 10 9b [=november]
46 4 Jacob Juriens
£ 4-00-00
b[etaelt 17 mey
15 2 Jacob Jacobs Hingst huys
£ 6-00-00
48 4 Jacob Popta cum soc[ii]s
£ 2-02-00
49 4 Jacob Hansen
£ 1-05-00
50 4 Jacob Alberts van Pomeren
£ 0-05-00
52 4 Jacob Claessen roeper
£ 3-00-00
19 2 Jacob Gijsberts  
19 2 Jacob Gijsberts
£ 3-10-00
54 4 nu Jacob Fransen  
96 0 Jacob Gerryts wed[uw]e
£ 6-00-00
97 0 Jacob Pytters
£ 8-00-00
betaelt den 9 xb [=november]
23 2 Jacob Anskes huys
£ 0-02-00
60 4 Jacob Pytters
£ 2-00-00
b[etaelt] 7 juli
100 0 Jacob Popta   £ 4-08-14
103 0 Jacob Douues
£ 4-00-00
104 0 Jacob Pybes
£ 1-00-00
64 4 Jacob Banga hoff
£ 1-08-00
105 0 Jacob Pybes
£ 2-00-00
27 3 Jacob Jansen d' Cock huys
£ 0-17-00
105 0 Jacob Pybes
£ 3-04-06
ende van renten van 46 g[u]l[den]s cooppenningen
64 4 Jacob Ariens
£ 1-00-00
65 4 Jacob Hotses
£ 1-10-00
30 3 nu Jacob Jansen Schol  
35 3 Jaen Feddes
£ 2-00-00
35 3 Jaen Feddes
£ 2-00-00
36 3 [nu] Jaen  
80 0 Jaeytse Romckes
£ 1-05-00
31 3 Jan Tieerdts
£ 0-08-00
70 4 Jan Rommerts
£ 0-14-00
31 3 Jan Ryckles
£ 0-08-00
70 4 Jan Harmens
£ 0-13-12
betaelt d[en] 20 aug[ustus]
109 0 Jan Pytters
£ 41-13-00
29 g[oud]g[u]l[den]s 21 st[uyve]rs, betaelt den 11 xb [=october]
32 3 Jan Dircx wed[uw]e
£ 1-10-00
32 3 [nu] Jan Dircx wed[uw]e  
3 1 Jan Pytters Leyener huyssteede  
111 0 Jan Tuenis
£ 46-10-00
betaelt den 14 Ju[li?]
34 3 Jan Jacobs perck
£ 1-00-00
b[etaelt] den 7 desemb[er]
112 0 Jan Dircx wed[uw]e
£ 6-00-00
van 't geitiestek te huyr
35 3 Jan Jacobs perck
£ 0-14-00
betaelt d[en] 7 desemb[er]
5 1 Jan Tonis wever huys
£ 0-06-04
5 1 Jan Thonis huys
£ 0-06-04
6 1 Jan Martens
£ 0-06-04
6 1 nu Jan Jansen
£ 1-17-08
37 3 Jan Freercx
£ 4-00-00
78 0 b[urgemeeste]r Jan Knijff
£ 4-00-00
37 3 Jan Gerryts
£ 2-00-00
80 0 Jan Lolles
£ 4-00-00
12 2 nu meyster Jan Hardis  
12 2 b[urgemeeste]r Jan de Gavere wed[uw]e huys
£ 3-00-00
betaelt 1 febrewari
12 2 b[urgemeeste]r Jan de Gavere wed[uw]e huys
£ 0-10-00
b[etaelt] 1 febrewari
44 4 weduwe van Jan Rinnerts huys  
86 0 Jan Jacobs tinnegieter
£ 4-00-00
bet[ael]t den 1 7b [=september]
87 0 Jan Jacobs tinnegieter
£ 8-00-00
betaelt den 1 7b [=september]
14 2 Jan Jacobs du Bois huys
£ 6-00-00
betaelt den 13 9b [=november]
47 4 Jan Willems
£ 0-02-00
47 4 Jan Jansen Valck
£ 0-08-00
48 4 Jan Adams wed[uw]e huys
£ 0-14-00
48 4 Jan Adams wed[uw]e schuyr
£ 2-10-00
49 4 Jan Ansckes
£ 1-10-00
49 4 Jan Ansckes
£ 1-10-00
51 4 Jan Goyer
£ 0-14-00
93 0 Jan Jansen
£ 1-15-00
18 2 Jan Tiepkes
£ 6-00-00
52 4 Jan Pytters
£ 6-00-00
53 4 Jan Everts Goyer
£ 2-00-00
54 4 Jan Goyer
£ 1-10-00
54 4 Jan Wouters
£ 1-08-00
20 2 Jan Jansen brouuer
£ 4-00-00
20 2 Jan Heerts erffgen[aemen]
£ 4-00-00
22 2 Jan Pieckes
£ 4-00-00
57 4 Jan Adams gleybackerije
£ 2-01-00
58 4 Jan Willems
£ 0-09-00
23 2 Jan Jacobs
£ 4-00-00
59 4 Jan Heerts wed[uw]e huys
£ 0-12-00
101 0 Jan Willems Schol
£ 4-00-00
101 0 Jan Aelties
£ 4-00-00
102 0 Jan Eillerts
£ 4-00-00
bet[ael]t den 7 9b [=november]
104 0 Jan Boercke weduwe
£ 4-00-00
betaelt 20 novemb[er]
63 4 Jan Olpherts wed[uw]e
£ 1-05-00
64 4 Jan Wygers camer
£ 2-00-00
27 3 Jan Jacobs Gemeente camer
£ 0-05-08
106 0 Jan Willems coolker
£ 37-10-00
bet[aelt den 27 april
29 3 Jan Johannis
£ 0-04-08
67 4 Jan Rogiers hoff
£ 1-08-00
67 4 Jan Rogiers
£ 1-08-00
beta[elt] den 1 febr[uar]i
67 4 Jan Rogiers
£ 1-08-00
[staat: dito Jan voors.]
67 4 Jan Jacobs Gesinde camer
£ 1-08-00
68 4 Jan Jacobs de Wal
£ 0-05-00
68 4 Jan Jacobs Gesinde camer
£ 0-15-00
108 0 Jan Jacobs Boerke wed[uw]e
£ 100-00-00
betaelt den 20 novem[ber]
41 4 nu Jarych Claessen  
57 4 Jelis Bartous
£ 0-06-00
110 0 Jelle Claessen   48 g[oud]g[u]l[den]s 14 st[uyve]rs
33 3 Jelle Annes cum soc[ii]s
£ 2-15-00
34 3 Jelle Annes perck
£ 0-10-08
36 3 Jelle Pytters
£ 2-10-00
Dese twee gulden tien st[uyve]rs is gelecht op de huysinge van
7 1 Jelle Claessen camer
£ 1-05-00
41 4 Jelle Tieerdts
£ 1-08-00
bet[aelt] 26 august[us]
41 4 [nu] Jelle Tyerts  
19 2 nu Jelle Pieters erven  
28 3 Jelle Annes
£ 0-08-00
86 0 Jelmer Pytters
£ 4-00-00
betaelt den 9 xb [=oktober]
35 3 nu Jelte Ruyrdts  
28 3 Jelte Johannes
£ 0-04-00
29 3 nu Jelte Corneles  
61 4 Jetse Jansen
£ 2-10-00
31 3 Jidtie Lolles
£ 0-08-00
102 0 Jidtie Johannis
£ 4-00-00
9 2 Jinske Sybrens huys
£ 4-00-00
b[etaelt] den 12 febrew[ari]
24 3 de heer Joan Wittert
£ 0-08-00
40 4 Johannis Haeyes wed[uw]e
£ 3-00-00
12 2 Jonger Wabbes
£ 2-03-07
111 0 in plaats van Joost Hommes
£ 63-00-00
b[etaelt] 2 mart[y]
91 0 Joris Arents camer
£ 2-00-00
104 0 Joris Jansen
£ 1-00-00
31 3 Jurien Tuyges
£ 0-08-00
19 2 Jurien Scheltes erven
£ 6-00-00
b[etaelt] 12 juni
92 0 Koen Jansen
£ 1-05-00
2 1 Laes Dircx huys ende stede
£ 1-02-08
81 0 Laes Roeliffs
£ 1-00-00
[staat ook: een d' een]
61 4 Laes Dircx
£ 27-00-00
62 4 Laes Dircx
£ 1-15-00
107 0 Laes Laessen d'jonge
£ 29-00-00
betaelt den 23 aug[ustus]
72 4 Lammert Gijsberts
£ 0-14-00
100 0 Lammert Annes lijnbaen
£ 24-13-06
geeft van grontpacht [NB met onderstaande onduidelijke uitsplitsing]
56 4 Lieff Wilckes
£ 0-14-00
36 3 Lieuue Gerryts
£ 4-00-00
63 4 Lieuue Scheltes
£ 0-15-00
b[etaelt] den 9 augustus
63 4 Lijsbeth Jelles
£ 1-12-08
betaelt den [onduidelijk] juni
108 0 Lolcke Buues   betaelt 11 febrew[ari]
111 0 Lolcke Buues
£ 110-00-00
betaelt 11 febrew[ari]
24 2 Lolcke Sydses
£ 2-00-00
50 4 nu Lolle Tyerds wed[uw]e  
63 4 Lourens Goytiens
£ 2-10-00
31 3 Lubbert Gerryts camers   vier g[u]l[dens, daer aff moet betaelen
65 4 Lucas Martens
£ 1-05-00
21 2 Luytien Halbes
£ 4-00-00
21 2 Luytien Halbes
£ 5-17-00
ende voor renten van 85 guldens 15 stuyvers tot het opmaecken van de wal verschoten
24 2 Lyckle Andries
£ 3-00-00
4 1 de Maniste Keet keet  
21 2 Marcus Hendricx
£ 2-00-00
70 4 Marten Hansen
£ 2-00-00
108 0 Marten Tiepkes brouuer
£ 37-16-00
b[etaelt] 6 Sb [=september?]
96 0 nu Marten Martens  
37 3 Maycke Fockes wed[uw]e
£ 4-00-00
37 3 Maycke Fockes wed[uw]e
£ 2-00-00
41 4 Maycke Wander
£ 1-01-00
Lanen
16 2 Maycke Sybrants camer
£ 3-00-00
112 0 Melis Sioerdts
£ 24-00-00
67 4 Meynert Sybes
£ 1-08-00
86 0 Meynte Douwes
£ 2-00-00
rest
86 0 Meynte Douues
£ 2-00-00
[doorgehaald]
30 3 Minck Harmens
£ 0-07-00
15 2 Minne Claessen huys
£ 12-00-00
102 0 Minne Ruierdts
£ 4-00-00
107 0 Minne Douues bleecker
£ 50-00-00
betaelt den 11 dese[mber]
5 1 Nanne Melchers camer  
92 0 Nanne Luytiens
£ 3-00-00
59 4 Nanning Willems
£ 0-06-00
36 3 Obbe Obbes wed[uw]e   hieromme staende
38 3 Obbe Obbes wed[uw]e
£ 4-00-00
noch twee g[u]l[den] tien st[uyve]rs wegens de erffgenamen van
83 0 Obbe Hansens wed[uw]e
£ 4-00-00
83 0 Obbe Hansens wed[uw]e
£ 4-00-00
95 0 Obbe Hansen
£ 5-00-00
95 0 Obbe Hansen
£ 5-00-00
95 0 Obbe Hansen
£ 5-00-00
94 0 Pals Bauckes
£ 3-00-00
84 0 Philips Edes
£ 2-10-00
40 4 Pier Foeckes wed[uw]e
£ 4-00-00
51 4 Pier Sybrants
£ 0-14-00
84 0 nu Pieter Bonck  
14 2 Pouuels Jansen huys
£ 3-00-00
18 2 de heer Pouuels Jansen Ennema
£ 4-00-00
76 0 Pybe Oedses
£ 4-00-00
b[etaelt] 28 mey
21 2 Pyter Iiges
£ 2-00-00
108 0 Pytter Fransen   beta[elt] den 22 april
2 1 Pytter Ipes waegenmaker
£ 1-10-00
2 1 Pytter Molentie  
71 4 Pytter Reyners wed[uw]e
£ 0-13-00
b[etaelt] 7 mey
3 1 Pytter Claessen huyssteeden
£ 3-15-00
111 0 in plaats van Pytter Fransen
£ 70-00-00
74 0 Pytter Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
4 1 Pytter Groenlant huyssteede  
74 0 nu Pytter Jacobs  
37 3 b[urgemeeste]r Pytter Claessen
£ 4-00-00
b[etaelt] d[en] 6 mey
78 0 nu Pytter Jacobs  
38 3 Pytter Dircx wed[uw]e
£ 4-00-00
42 4 Pytter Hendricx
£ 3-00-00
42 4 Pytter Jacobs
£ 1-00-00
42 4 Pytter Jacobs
£ 3-00-00
11 2 Pytter Ates huys
£ 3-07-04
85 0 Pytter Jelmers
£ 4-00-00
betaelt den 9 xb [=oktober]
86 0 bij Pytter Jacobs
£ 2-00-00
14 2 Pytter Tymens huys
£ 0-10-00
14 2 Pytter Ackersloot huys
£ 2-00-00
betaelt den 18 n[ovembe]r
15 2 Pytter Piphron cum soc[ii]s
£ 6-00-00
88 0 Pytter Piphron
£ 4-00-00
90 0 Pytter Jansen
£ 1-10-00
18 2 Pytter Jetses
£ 6-00-00
93 0 Pytter Aebes
£ 4-15-00
56 4 Pytter Folckerts
£ 1-15-00
58 4 Pytter Garman
£ 0-14-00
24 3 Pytter Huyberts
£ 0-14-00
101 0 Pytter Ackersloot hoff
£ 2-00-00
betaelt den 14 9b [=november]
62 4 Pytter Inties
£ 2-10-00
25 3 Pytter Dircks
£ 0-10-00
27 3 Pytter Ipes
£ 0-17-08
28 3 Pytter Jansen
£ 0-06-00
29 3 Pytter Everts
£ 0-06-12
b[etaelt] 21 mey
72 4 uit Pytters Ruierdts twe huysen
£ 1-10-00
48 4 Recht Ockes wed[uw]e
£ 0-15-00
84 0 Reiner Jansen
£ 4-00-00
bet[aelt] den 3 xb [=oktober]
51 4 Remmerich Isacx
£ 1-00-00
31 3 Reyn Hendricx
£ 0-08-00
25 3 Reyn Lolckes
£ 0-06-00
112 0 Reyner Claessens erffgen[aemen]
£ 38-01-00
112 0 Reyner Claessens erffgen[aemen]
£ 2-06-00
geeven jaerl[ycx] uit Hobbema sate
19 2 Reyner Jansen
£ 3-00-00
21 2 Reynu Pytters
£ 2-00-00
45 4 Riemer Juriens
£ 0-12-00
11 2 Rienck Wybes kuyper
£ 2-10-00
46 4 nu Rijntie Romkes  
9 2 Rinse Sybrens brouuerij
£ 3-00-00
[doorgehaald: Symens Wouters] elck d'helfte, ende de helfte ontfangen van
9 2 Rinse Sybrens huys
£ 1-00-00
betaelt den 4 desem[ber]
10 2 Rinse Sybrens
£ 0-05-04
betaelt den 4 des[ember]
17 2 Rinse Wigbolts
£ 6-00-00
betaelt den 15 mei
102 0 Rintie Minnes
£ 4-00-00
108 0 Rioerd Riencx
£ 90-00-00
betaelt in verminderingen 130 g[u]l[dens], ten welken betaelt
91 0 Rippert Jacobs
£ 1-10-00
52 4 Rippert Hendricx
£ 2-00-00
53 4 Rippert Hendricx
£ 1-10-00
58 4 Rippert Jacobs
£ 0-02-00
60 4 Roeliff lamslager huys
£ 1-14-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 28-00-00
ende van renten van 400 g[u]l[den]s cooppenningen jaerlycx
75 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 14-00-00
ende van renten van 200 guldens cooppenningen
15 2 nu Rogier Claessen  
96 0 Rogier de Cocq erven
£ 8-00-00
57 4 Rogier Jansen de Cocq
£ 0-14-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 8-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
29 3 Rogier de Cock
£ 0-12-00
66 4 Romcke Sents
£ 1-04-00
11 2 Ruierd Pytters
£ 2-17-12
85 0 Ruierdt bols[ver]derschipper
£ 4-00-00
93 0 [nu] Ryemer Juryens  
12 2 Saecke Claessen wed[uw]e
£ 0-17-08
30 3 Saep Feddes op Flielandt huys
£ 0-07-00
69 4 Schelt Wellems
£ 0-06-00
26 3 nu Seacke Romckes  
108 0 Seerp Aesges
£ 63-00-00
b[etaelt] den 17 febr[uari]
77 0 Sent Huyberts
£ 4-00-00
82 0 Sent Huyberts wed[uw]e
£ 4-00-00
110 0 Sicke Elings wed[uw]e en erffgen[aemen]
£ 120-00-00
betaelt den 10 desemb[er]
9 2 Sicke Lubberts
£ 2-11-00
b[etaelt] den 30 juli
10 2 mr. Sicke Elings
£ 1-08-00
12 2 Sicke Elens huys
£ 2-03-07
48 4 Sicke Elens   [daer]op de helfte
48 4 [nu] Sicke Scheltes  
28 3 Sicke Scheltes
£ 0-12-00
107 0 van Sint Lourens camp  
108 0 Sioerd Riencx
£ 60-00-00
b[etaelt] den 2 mart[y]
53 4 Sioerd Laeses metseler
£ 3-00-00
61 4 Sioerd Laeses
£ 1-10-00
64 4 Sioerd Laeses
£ 1-08-00
3 1 Sipcke Dircx huyssteede
£ 1-10-00
betaelt den 22 novemb[er]
10 2 Sipcke Jansen huys
£ 1-01-00
3 1 Sipke Dircx huyssteede
£ 0-10-00
betaelt den 22 novemb[er]
94 0 Sipke Reyns
£ 9-00-00
94 0 Sipke Reyns
£ 3-00-00
34 3 Steffen Abbes
£ 0-09-00
108 0 Sybe Reyns
£ 210-00-00
voors.
111 0 Sybe Reyns
£ 16-16-00
106 0 Sybe Reyns
£ 87-10-00
bet[aelt den 21 mey. Is betaelt voor 't jaar 1656 te gebeuren. Den 14 septemb[er] betaelt vor het jaer 1657 dese 87-10.
32 3 Sybrant Sybrants
£ 0-14-00
b[etaelt 3 8b [=october] 1658
81 0 Sybrant Hessels wed[uw]e
£ 4-00-00
51 4 Sybrant Hessels wed[uw]e
£ 0-07-00
4 1 Sybren Tieerdts keeth
£ 0-07-08
b[etaelt] den 12 febr[uari]
35 3 Sybren Claessen
£ 2-00-00
36 3 Sybren Jongman
£ 1-00-00
10 2 Sybren Feyckes
£ 1-02-12
b[etaelt] den 12 [onduidelijk]
44 4 Sybren Sipkes
£ 3-00-00
nihil nae de olde legger
46 4 mr. Sybren Feyes
£ 4-00-00
50 4 Sybren Jongman
£ 1-00-00
24 2 Sybren Sybrens
£ 4-00-00
26 3 Sydse Sents erven
£ 0-15-00
26 3 Sydse Sents erven
£ 1-10-00
32 3 Symen Gerryts
£ 3-15-00
33 3 nu Symen Symens weduw  
13 2 Symen Jouckes huys
£ 1-04-00
18 2 Symen Jouckes
£ 6-00-00
57 4 Symen Jouckes
£ 0-16-00
99 0 nu Symen Jouckes erven  
29 3 nu Symen Symens weduwe  
30 3 Symen Jouckes huys
£ 0-12-00
76 0 in plaats van Systse Harckes
£ 4-00-00
16 2 Sytse Hilles huys
£ 6-00-00
23 2 Sytse Gerliffs
£ 0-03-00
betaelt den 7 juny
4 1 T. Templar huys
£ 1-00-00
4 1 T. Templar keeten t'samen
£ 1-17-08
89 0 T. Templar wed[uw]e
£ 8-00-00
89 0 T. Templar erven
£ 1-10-00
25 3 T. Templar erffgen[aemen] huys
£ 0-13-00
74 0 Tacco Lauta erffgen[aemen]
£ 4-00-00
5 1 Tacco Lauta erffgen[amen] camer
£ 0-06-04
b[etaelt] 10 mey
5 1 Tacco Lauta erffgen[amen] camer
£ 0-06-04
b[etaelt] 10 mey
16 2 Tacco Rommerts camer
£ 2-00-00
97 0 Tacco Lauta hoff
£ 6-00-00
20 2 Taecke Sydses smit
£ 4-00-00
112 0 Take Lauta erffgen[aemen]
£ 36-15-00
geven jaerlycx, b[etaelt] 10 may
7 1 Tede Ipes huys  
66 4 nu Tetten Fongers erven  
62 4 Tetting Fongers
£ 3-05-00
62 4 Tettingh Fongers*
£ 1-15-00
[daer] aff
68 4 Thomas Breda
£ 0-14-00
99 0 Tiallingh Siouues
£ 1-10-00
3 1 Tiberius Templar huyssteeden
£ 2-00-00
40 4 Tiberius Templar
£ 1-01-00
77 0 Tieerd Douues wed[uw]e
£ 4-00-00
58 4 Tieerd Jelles
£ 0-05-00
27 3 Tieerd Schol
£ 0-17-00
107 0 Tieerd Meintes bleecker
£ 104-00-00
betaelt den 4 xb [=oktober]
31 3 Tieerdt Douues
£ 0-08-00
110 0 Tierck Ruierdts   tien g[oud]g[u]l[den]s 11 st[uyve]rs, b[etaelt] den 10 juli
20 2 Tierck Jiskes huys
£ 2-00-00
20 2 Tierck Jiskes
£ 8-00-00
voors. geeft van renten van 125 g[u]l[den]s capitael tot het maecken van de wal verschooten jaerlycx
50 4 Tietske Piers hoff
£ 1-08-00
27 3 Tiomme Sierdts wed[uw]e huys
£ 0-17-00
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs  
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e  
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e
£ 67-16-00
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e
£ 14-11-00
81 0 nu Trijn Inties  
19 2 Trijn Lenerts
£ 3-00-00
22 2 Trijn Dircx wed[uw]e
£ 3-16-00
38 3 Trijntie Metsches
£ 4-00-00
81 0 Trijntie Gerryts
£ 6-00-00
10 2 nu Trijntie Pytters  
6 1 Tymen Hendricx huys  
87 0 Tymen Haeyema
£ 2-00-00
87 0 Tymen Haeyema
£ 4-00-00
8 2 Uulcke Gerbens huys  
6 1 Wabbe Martens camer
£ 0-06-04
4 1 Walingh Tieerts keeth
£ 1-00-00
56 4 Wallingh Tieerdts
£ 3-10-00
77 0 nu Warner Sents  
84 0 nu Warner Jansen  
55 4 Warner Jansen
£ 1-08-00
29 3 Warner Barents
£ 0-12-00
31 3 Willem Jacobs
£ 0-08-00
b[etaelt] den 3 juni
70 4 Willem Sipkes
£ 0-10-00
7 1 nu Willem Gijsberts confoy[meester]
£ 1-05-00
41 4 Willem Teeckes
£ 1-08-00
12 2 Willem Symens wed[uw]e huys
£ 3-10-00
91 0 Willem Lucas soldaet
£ 1-10-00
17 2 Willem Jansen cuyper   ende
96 0 Willem Dircx brouuer
£ 6-00-00
58 4 Willem Stoffels
£ 0-11-00
63 4 Willem Beernts
£ 1-12-08
14 2 nu Wiltie Fockes  
7 1 Wobbe Flielander huys
£ 1-05-00
81 0 Wopke Wytses
£ 2-00-00
15 2 Wopke Wytses huys
£ 6-00-00
103 0 [nu] Wopke Wytses erven  
105 0 nu Wopke Wytses weduwe  
105 0 nu Wopke Wytses weduwe  
28 3 Wybe Doeckes
£ 0-05-08
8 2 Wybren Seerps cum soc[iis] huys
£ 3-00-00
16 2 Wyger Berckman camer
£ 2-00-00
huys (?) moet voor rest
49 4 Wyger Jansen
£ 0-12-00
hier aff comt
81 0 Wynnert Poppes
£ 4-00-00
73 4 Wytse Meynerts huys
£ 22-08-00
als bewoner, achter het Raedhuys, mey 165[
48 4 mr. Wytse Pytters
£ 2-06-00
ende
94 0 [nu] Wytse Michiels  
96 0 Wytse Beima
£ 4-00-00
63 4 nu Ydtie Tjepckes