Harlingen, naamsaanneming 1811 (Tresoar toegang 29 inv.nr. 54 en 55)

Bij Keizerlijk Decreet van 18 juli 1811 werden alle inwoners verplicht een vaste familienaam aan te nemen en deze vast te laten leggen. Degenen die al een familienaam hadden werden eveneens verplicht deze vast te laten leggen.

Niet iedereen trok zich iets van deze wet aan. In Gaasterland is een register van 1813, dus twee jaar na invoering van deze wet, waarin de familienamen zijn vastgelegd van 54 personen die in eerste instantie niet op waren komen dagen. Daarbij staan ook de opgegeven redenen vermeld; verhinderd wegens zwakheid, vergeten, geen aanschrijving gehad, verhinderd, afwezig, te laat gekomen, register was vol, aan mijn moeder overgelaten, noem maar op.

In Harlingen zijn zo'n 820 akten ingeschreven, naar schatting ongeveer de helft van wat het had moeten zijn. Het register is voorbereid door stadssecretaris Klaas Blok, die alvast de nodige gegevens noteerde en daarbij ruimte openliet voor de aan te nemen familienaam, leeftijden en de aktedatum. Alhoewel in dit register geen (toenmalige) huisnummers zijn vermeld, is uit de volgorde van de inschrijvingen op te maken dat de toenmalige wijknummering gevolgd werd. Zo is ook te zien dat het register abrupt ophoudt bij (ongeveer) wijk F no. 60. Een vervolgregister is waarschijnlijk nooit gemaakt, omdat de animo voor deze nieuwerwetsigheid toch al niet groot was.
Van veel inwoners is dus geen officiële optekening van het aannemen van een familienaam. Sommigen zullen dat niet gedaan hebben omdat de vader of een broer al een naam had aangenomen, dus deze naam voerden zij dan vanaf nu ook, evenwel zonder hem zelf vast te leggen. Anderen zijn doorgegaan met het voeren van patronymica en dit zal, mogelijk in iets gewijzigde vorm, tot achternaam geworden zijn.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.aangenomen
familienaam
voornamen bijzonderheden, kinderen (k) en kleinkinderen (kk) schatting
huisnummer
folio
Horreus Jan Jelles Noorderhaven 1 1
de Vries Sibbeltje Jans, wed. Andries k. Trijntje 17, Rinkje 14 1
de Boer Hylke Jarigs Dijksteeg 1 1v
de Boer Hylke Jarigs Noorderhaven 7 1v
van Vliet Marten Wybes k. Tjalling 13, Pieter 11, Sydske 15, Antie 21, kk. (v. Antie) Johan Jacob 1 Noorderhaven 9 1v
de Lange Jan Cornelis 2
Blom Wytze Broers k. Broer 19, Pieter 15 Noorderhaven 11 2
Swart Antie Berents, wed. Wybe k. Wytske 2v
Rodenhuis Pieter k. Barent 11, Sara 7, Ipeus 1 Noorderhaven 19 2v
Tjallingii Pieter (tekent: Tjallingii Tz.); k. Tjalling 28, kk. Jacomina Rosetta Geertruida 3, Sytske 1, allen van Tjalling Noorderhaven 27 3
Fontein Freerk (tekent: Freerk Dirks Fontein); k. Anna 12, Dieuwke 11, Dirk 10, Augusta 4, Catharina 3, Baudina 2, Hendrik 1 Noorderhaven 31a 3
Fontein Freerk (tekent: Freerk Dirks Fontein); k. Anna 12, Dieuwke 11, Dirk 10, Augusta 4, Catharina 3, Baudina 2, Hendrik 1 Noorderhaven 31 3
Rodenhuis Bouwe Noorderhaven 35 3v
IJsenbeek Sikko Bentes (tekent: IJzenbeek); k. Jan 32, Janke 30, kk. (van Janke), Meyke 5, Catharina 4, Pieter 3, Anna 1 1/2 Noorderhaven 37 3v
IJsenbeek Sikko Bentes (tekent: IJzenbeek); k. Jan 32, Janke 30, kk. (van Janke), Meyke 5, Catharina 4, Pieter 3, Anna 1 1/2 Zeepziedersstraat 4 3v
Bos Trijntje Sybrens de Groot, wed. Marten k. Wybrigje 25, Gatske 23, Barend 21, Sybren 19, Jan 13, Jantje 18 Noorderhaven 41 3v
Fontein Dirk (tekent: D. Fontein Pieterszn.); k. Catharina Anna 3, Pieter Dirk Matak 1/2 Noorderhaven 43 4
Hanekuik Hylke (tekent: Haanekuik) Noorderhaven 47 4
van Dalsen Augustus Robertus k. Eva, kk. Anna, Dieuwke, Dirk, Augusta, Catharina, Baudina, Hendrik Noorderhaven 49 4v
Siersma Doeke (tekent D.J. Siersma); k. Johanna 10, Mayke 7 Noorderhaven 51 4v
Tetrode Eurelia Gratama, wed. Pieter (tekent: Aurelia); k. Hendrina 40, te Amsterdam, Pieter 31, Simon 25, kk. (v. Hendrina) Willem Pieter 20, Eurelia 15, (v. Pieter) Elisabeth 1/2 5
Popta Sikko k. Pieter 21, Jacoba 16, Wopke 12, Martinus 10 Noorderhaven 55 5
Popta Sikko k. Pieter 21, Jacoba 16, Wopke 12, Martinus 10 Noorderhaven 55 5
van Assen Johannes k. Wijnandus 43, Berlikum, Ernst 33, Cornelis 23, 's-Gravenhage, Bernardus 20, Baukje 31, Ida Anna 15, kk. Anna 7, Johannes Klonkerts 6, Dirk Andringa 4, Cornelis 2, (v. Wijnandus), Anna Klasina 7, Elisabeth Klasina, (v. Ernst) Noorderhaven 57 5v
van der Woude Geert Roelofs k. Fruikje 16, Stijntje 14 Noorderhaven 57 6
Zeylmaker Dorothea Lemke, wed. Jan Douwes k. Douwe 9 Noorderhaven 61 6
Hanekuik Pieter (tekent: Pieter J. Hanekuijk) Noorderhaven 63 6
Rodenhuis Ype k. Pieter 35, Jetze 23, Bouwe 21, Hinke 25, kk. (v. Pieter) Barend 11, Sara 7, Epeus 1 Noorderhaven 65 6v
Rodenhuis Ype k. Pieter 35, Jetze 23, Bouwe 21, Hinke 25, kk. (v. Pieter) Barend 11, Sara 7, Epeus 1 Noorderhaven 65 6v
Rodenhuis Jetze k. Pieter 35, Jetze 23, Bouwe 21, Hinke 25, kk. (v. Pieter) Barend 11, Sara 7, Epeus 1 Noorderhaven 67 6v
Buisman Leendert Jans k. Fedde 21, Leendert 17, Gooitje 16, Hinke 14, Antje 12, Gerrit 9 Noorderhaven 69 7
Westra Hendrik k. Anna, Dieuwke, Catharina, Janetta, Baudina, Margaretha, Jan, Federica, Dirk, Pertonella Jacoba Noorderhaven 71 7
Westra Jarig (tekent: J.J. Westra) 7v
Smidt Jacob k. Jan 13, Maria 9, Andries 6, Aaltje 2 Droogstraat 8 7v
Smidt Jacob k. Jan 13, Maria 9, Andries 6, Aaltje 2 Noorderhaven 75 7v
Smidt Jacob k. Jan 13, Maria 9, Andries 6, Aaltje 2 Noorderhaven 75 7v
van Schouenburg Henricus (tekent: H. van Schouwenburg); k. Foekje 19, Jacobus 14, Margaretha 11, Hermanus 10, Maria 7, Poppe 6 Noorderhaven 77 7v
Minnema Popke Minnes k. Minne 23, in dienst als matroos, Douwe 17, Rinse 11 Noorderhaven 87 8
Driso Michiel (tekent: Drieso); k. Willem 18 Noorderhaven 89 8
Kersjes Johannes Nicolaas Noorderhaven 91 8v
van der Werff Johannes Arjens k. Oeke 13 Noorderhaven 95 8v
Benzonides Geeltje Reits Klaver, wed. Johannes k. Trijntje Noorderhaven 97 9
Werndly Johan Adriaan 9
Stinstra Gooitje Pieters Noorderhaven 99 9
Ruitinga Watze k. Johannes 29, Anthony 24, Beitsche Doedonia 20, Ypeus 16 Noorderhaven 101 9v
Ruitinga Watze k. Johannes 29, Anthony 24, Beitsche Doedonia 20, Ypeus 16 Noorderhaven 101 9v
van Weerd Jan Dirks Noorderhaven 105 9v
Kams Jacob Alberts k. Hendrik 13, Albert 9, Riemke 5, Etje 2, Johannes 3 weken 9v
Kroes Bernardus Jurjens k. Jurjen 23, Wikje 10
Hildebrand Jacob 10
Klein Jan Hendriks 10v
Grimijser Hendrik k. Yege 1 1/2 Droogstraat 22 10v
van Danswijk Gerryt k. Hendrina, kk. Sipkje, (v. Hendina 34) Droogstraat 14 10v
Stooker Fransina Pas, wed. Rienk Pieters k. Pieter 21, Aaltje 24, Adolf 17, Marijke 11, Janke 9 11
Hoek Bastiaan k. Hartman 6 Bildtstraat 25 11
de Vries Sybren k. Sibbeltje 13, Bouwe 10, Hijke 7, Murk 7, Simon 2 Bildtstraat 22 11v
de Vries Sybren k. Sibbeltje 13, Bouwe 10, Hijke 7, Murk 7, Simon 2 Bildtstraat 22 11v
Plantinga Eyldert (tekent: E.S. Plantinga); k. Grietje 3, Aafke 1 11v
de Jong Klaas Klaases 12
Zoete Jacob Klaases (tekent: Soete); k. Claas 4, Mettje 2 12
Panbakker Baukje Sytzes, wed. Marten Rimmerts k. Sytze 41, Rimmert 35, Trijntje 25, Foekje 23, Klaas 17, kk. (v. Sytze) Baukje 11, Willem 4, Grietje 6, Marijntje 1 (v. Rimmert) Baukje 9, Marten 12, Paulus 6, Klaaske 10 (v. Trijntje) Rintje 4, Jacob 2 12
de Vries Sybren Ulbes k. Yefke 29, kk. (v. Yefke) Sybren 1, (v. Johannes (?)) Sybren 9 12v
Braammeijer Berent Jans k. Froukje 10, Hyke 5, Jantje 1 13
van Vliet Dirk Wybes k. Jantje 23, Ype 18, Anne 16, Jelle 5, Wybe 2 Droogstraat 57 13
van der Velde Ate Harmens k. Japke 10 13v
van der Zee Ynse Roelofs k. Gerben 8, Aukje 14 13v
Strak Lodewijk k. Ale 6, Johannes 3 14
van Lil Nicolaas Droogstraat 75 14
de Jong Wybe Yemes 14
van der Wal Jelle Jurjens 14v
Bron Hendrik Jans k. Geertje 24, Grietje 20, Jurjen 22, Jan 18, Johannes 15, Willem 13, Hendrik 9 14v
de Boer Siebe Paulus k. Marten 11, Fokeltje 3 Zoutsloot 42 15
Braaksma Cornelis Martens k. Dirkje 10 Zoutsloot 40 15
van der Weyde Hendrik Idses (tekent: Weide) 15
Postma Hendrik Gerrits 15v
Mooyman Hendrik Pieters 15v
Vroegrijp Dirk Jacobs k. Wypkje, kk. Jakle, Trijntje Karremanstraat 26 15v
Vroegrijp Dirk Jacobs k. Wypkje, kk. Jakle, Trijntje Karremanstraat 26 15v
Smith Marten (tekent: Smit); k. Pieter 12 16
van der Zee Michiel Jacobs (tekent: van der see) 16
Oosterhout Teunis (aangever: Michiel Jacobs van der Zee, voogd over z.v. wijlen Teunis Oosterhout); k. Willem 6 16v
Faber Jan Walings Bildtstraat 13 16v
Metzelaar Pieter Claasen (tekent: Metselaar); k. Antje 20, Klaas 18, Tjerk 15, Jacob 12, Dirk 3, Japke 2 Bildtstraat 15 16v
Brouwer Johannes Jacobus k. Jacobus, Dieuwke 17
van der Meulen Hemmes k. Grietje 1/2 Bildtstraat 19 17
Park Folkert Jans k. Jan 9, Geert 4, Sybren 2 17v
Akkeringa Evert k. Jan 16, Marga 12, Michiel 10, Dirk 8, Wybrandus 7, Leendert 4, Jacob 1 Bildtstraat 20 17v
Akkeringa Evert k. Jan 16, Marga 12, Michiel 10, Dirk 8, Wybrandus 7, Leendert 4, Jacob 1 Bildtstraat 20 17v
Atlas Lammert (tekent: Lambartus) Liemendijk 8 18
Atlas Lammert (tekent: Lambartus) Liemendijk 10 18
Trompetter Dirk (tekent: Dirk Jans); k. Klaas 15, Jan 12, Geert 8, Simon 6, Tjetske 19, Trijntje 17, Janke 3 18
Gonggrijp Jan Harmens k. Klaas 21, Harmen 22, Antje 11, Tettje 6 Bildtstraat 21 18v
Numan Johannes Zoutsloot 28 18v
Zeylmaker Eeltje Abes (tekent: Eeltje Abbes Zeilmaker); k. Johannes 10, Abe 9, Meldert 6, Sybe 4, Aafke 1 Zoutsloot 22 19
Vaatman Antje Sybes, wed. Anthoon Symons (aangever: Eeltje Abes Zeylmaker, nu gehuwd met Antje Sybes); k. Hinke 10, Berber 8 Zoutsloot 22 19
Bijlsma Bote Freerks k. Freerk 25, in dienst Zoutsloot 20 19v
Oosterbaan Boudewina Hibma, wed. Assuerus k. Jacob 21, Leeuwarden 19v
Pors Berend Abrahams (tekent: Baarent); k. Trijntje 7, Jan 3 Zoutsloot 16 19v
Dijkstra Dieuwke Jans Klaver, wed. Andries Douwes (aangever: Berend Abrahams Pors, nu gehuwd met Dieuwke Jans Klaver); k. Yda 13 Zoutsloot 16 20
de Boer Tjebbe Riemers 20
van der Woude Allert Jans (tekent: Aldert); k. Jan 9, Rinke 5, Yebele 3, Geertje 1 Zeilmakersstraat 13 20v
Fokkema Sybe Doekes k. Doeke 5, Geyske 1, Ypkje 9 Zeilmakersstraat 15 20v
Kerkhoven Douwe k. Antie 12 Zeilmakersstraat 17 21
Schellingwouw Janke Nieuhoff, wed. Pieter (aangever: Douwe Kerkhoven, nu gehuwd met Janke Nieuhoff); k. Pieter 22 Zeilmakersstraat 17 21
Jongsma Ruurd Heerkes k. Grietje 27, Hendrik 33, kk. (v Hendrik) Ruurd 2, Jolle 1/2 Zeilmakersstraat 19 21
Baringsma Jan 21v
Plantinga Rinse 21v
Luxenburg Hendrik (tekent: Hendrik van Luxzemburg) Zeilmakersstraat 20 22
Schuman Johannes Anthons (tekent: Johannes Anthonius); k. Harmanus 17 22
de Jong Jelke Tjetzes k. Tjetze 32 Zoutsloot 1 22
de Jong Jelke Tjetzes k. Tjetze 32 Zoutsloot 3 22
de Jong Jelke Tjetzes k. Tjetze 32 Zoutsloot 5 22
de Jong Jelke Tjetzes k. Tjetze 32 Zoutsloot 7 22
de Jong Jelke Tjetzes k. Tjetze 32 Zoutsloot 9 22
de Jong Jelke Tjetzes k. Tjetze 32 Zoutsloot 11 22
van der Werff Hendrik Barts (tekent: van der Werf); k. Foekje 4, Tjeerd 2 Noorderwal 0 22v
van der Werff Hendrik Barts (tekent: van der Werf); k. Foekje 4, Tjeerd 2 Zoutsloot 13 22v
van der Werff Hendrik Barts (tekent: van der Werf); k. Foekje 4, Tjeerd 2 Zoutsloot 15 22v
van der Werff Hendrik Barts (tekent: van der Werf); k. Foekje 4, Tjeerd 2 Zoutsloot 17 22v
van der Werff Hendrik Barts (tekent: van der Werf); k. Foekje 4, Tjeerd 2 Zoutsloot 19 22v
Monsma Anna Catharina Boetzelaar, wed. Ids Dirks k. Johanna 24, Franeker, Elske 24 22v
Baantjer Gerrit Hendriks k. Pietje 17, Rintje 10 Zoutsloot 23 23
van Loon Simon Jacobs k. Hiltje 15 Zoutsloot 25 23
van Loon Simon Jacobs k. Hiltje 15 Vissersstraat 2 23
van Loon Simon Jacobs k. Hiltje 15 Zoutsloot 25 23
Dijkman Anne Seerps 23
Swart Reinder (tekent: Reinder A.) Zoutsloot 31 23v
Molenaar Simon Haantjes (tekent: Moolenaar) Zoutsloot 37 23v
Brouwer Bonne Haayes 23v
Miedema Simon R. (tekent: S.R. Miedema); k. Rein 40, Auke 36, kk. (v. Rein) Maayke, Janke, Simon Zoutsloot 43 24
van der Form Sjoerd (tekent: van der Vorm); k. Reinskje 29, Klaaske 27, Hilbrand 19, Jetske 16, kk. (v. Reinskje) Sjoerd 1 1/2 24
de Beer Bauke k. Teunis 25, Sjoerd 19, Klaas 11, Eelkje 26 Zoutsloot 45 24v
Kerkhoven Jacob Pieters k. Pieter 21, zeevarend, Aaltje 24, Eeuwe 19, Johannes 17, zeevarend, Aafke 13, Naatje 5, Jan 2 Zoutsloot 47 24v
de Boer Jan Hendriks k. Salomon 19, Antje 16, Marijke 14, Okke 9 Zoutsloot 49 25
Hoornstra Yde k. Rinske 38, Amsterdam, Maayke 36, Gerritje 33, Terschelling, kk. (v. Rinske) Pieter 13, Amsterdam, Gooikje 12, Johanna 10, Ida Elisabeth 4, Amsterdam, (v. Gerritje) Gerardus 5, Johannes 2, Jacob 2, Dina Alida 1 Zoutsloot 53 25
de Vries Broer Remkes Zoutsloot 55 25v
Overzee Jan Roelofs k. Roelof 15, Trijntje 19 Zoutsloot 57 25v
Ypey Eyze Zoutsloot 59 26
Vlietstra Andries Klaases 26
Kamerling Jan k. Aagjen 12 Zoutsloot 65 26v
de Groot Symon Ypes k. Elisabeth 3, Rigtje 1 Karremanstraat 22 26v
Yntema Claas Wybes k. Allegonde 13, Antje 5, Wybe 3 Karremanstraat 20 26v
Brouwer IJsbrand Willems k. Willem 26, Bolsward, Hendrik 24, Bolsward, Foekje 21, Andele 18, Job 16 Karremanstraat 18 27
Kramer Willem (tekent: Willem H. Kramer); k. Elisabeth 13, Reindert 12, Martje 1 mnd. Karremanstraat 16 27
Schutte Henricus (tekent: Hendrick Schutte) Karremanstraat 14 27v
van der Weyde Wieger Cornelis (tekent: van der Weide); k. Cornelis 15, Enne 13, Klaas 8, Sjoerd 4 Achterstraat 8 27v
van der Weyde Wieger Cornelis (tekent: van der Weide); k. Cornelis 15, Enne 13, Klaas 8, Sjoerd 4 Achterstraat 10 27v
Touwslager Lieuwe Alles k. Alle 15, Coert 11, Hendrik 6 Achterstraat 6 28
Dijkstra Baukje Fransen, wed. Willem Pieters k. Pieter 8, Frans 5 28
Tichelaar Eeltje Cornelis (tekent: Eeltje C. Tichlaar); k. Cornelis 1 Achterstraat 2 28
Tichelaar Eeltje Cornelis (tekent: Eeltje C. Tichlaar); k. Cornelis 1 Bildtstraat 3 28
Balkstra Jan Louws k. Trijntje 1 Bildtstraat 5 28v
de Heus Jacobus 28v
van der Meer Jacob Bartels k. Simon 9 29
Houttuin Minne (tekent: M P Houttuin); k. Poppe 15 Bildtstraat 11 29
Overzee Anthony (tekent: Anth. J. Overzee); k. Gerrytje 44, Lijsbeth 40, Louisa 32, Boulogne, Pietje 8, Grietje 7, Jacob 18, zeevarend Achterstraat 7 29
Overzee Anthony (tekent: Anth. J. Overzee); k. Gerrytje 44, Lijsbeth 40, Louisa 32, Boulogne, Pietje 8, Grietje 7, Jacob 18, zeevarend Achterstraat 9 29
Meppelaar Dirkje Sybrens, wed. Mink Hilles k. Sybren 19, Antie 15, Taekje 13, Hiltje 8, Hille 5, Klaas 2 29v
Zeeman Steven Claasen k. Aaltje 8, Klaas 5, Leeuwkje 4, Elisabeth 2 Achterstraat 21 29v
Zeeman Steven Claasen k. Aaltje 8, Klaas 5, Leeuwkje 4, Elisabeth 2 Achterstraat 23 29v
Bekker Christoffel (Anthoon ?) kk. Christoffel Anthon 14, Groningen 30
van der Veen Huyte Feites k. Feyte 22, in dienst Karremanstraat 8 30
Salveda Claas (tekent: Salweda) Anjelierstraat 16 30v
de Boer Claas Baukes k. Bauke 7, Hendrikje 5 Anjelierstraat 14 30v
Blaauw Maayke Durks, wed. Claas k. Klaas 25, Dirk 24, Leeuwarden, Jacob 21, Franeker, Rommert 16, Maayke 32, Sexbierum, Wytske 27, Wijnaldum, Dirkje 12, kk. Cornelis 5, k. van Maayke, Trijntje 5, Claas 2, k. van Wytske Anjelierstraat 12 30v
Bakker Amkje Hanses, wed. Rintje Pieters k. Nieske 36, Jetske 34 Holwerd, Rintje 21 Holwerd, Hinke 30 Hans 28 in dienst, Dirk 26, Daniël 21, kk. Feijke 7, Amkje 5, Pietje 2 (van Jetske) Jan 3, Trijntje 1, (van Hinke), Claas 14 (van Nieske) Anjelierstraat 10 31
Kuiper Stijntje Rintjes, wed. Taeke Halbes k. Geertje 18, Rintje 16, Teuntje 14, Halbe 12, Klaas 9, Holst 6 Anjelierstraat 8 31v
Visser Grietje Willems, wed. Oene Johannes k. Willem 5 1/2 Anjelierstraat 2 31v
Visser Grietje Willems, wed. Oene Johannes k. Willem 5 1/2 Anjelierstraat 4 31v
Visser Grietje Willems, wed. Oene Johannes k. Willem 5 1/2 Anjelierstraat 6 31v
Pel Beitske Sjoerds, wed. Sybren k. Trijntje 24, Grietje 27 Anjelierstraat 2 32
Pel Beitske Sjoerds, wed. Sybren k. Trijntje 24, Grietje 27 Anjelierstraat 4 32
Pel Beitske Sjoerds, wed. Sybren k. Trijntje 24, Grietje 27 Anjelierstraat 6 32
Kyl Jan (tekent: Jan Jans Kijl); k. Johannes 38, Sneek, Jacob 32, Grietje 27 Bildtstraat 1 32
Rodenhuis Gabe Sjoerds 32v
van Leeuwen Baukje Uinkes, wed. Allard Hendriks k. Hendrik 25, Ried, Jan 22, Froukje 25, Adriaantje 19, Jantje 17, Uilke 13, kk. (v. Hendrik) Allert 1 32v
Mulder Trijntje Jans, wed. Johannes k. Eelkje 20, Johan Adam 17, Tzummarum, Johannes 16, Jan 12, Willem 9, Anna Maria 6 33
van der Hout Abel Poppes k. Tjetske 6, Lijsbeth 4 33
van Hoek Antje Freerks, wed. Willem Gerryts k. Gerryt 24, Hyke 28, Hiltje 31, kk. (v. Hyke) Willem 4, Christiaan 2, (v. Gerryt) Anna 2 33v
Faber Eylard k. Aurelia 33, Leeuwarden, Freerk 26, woonplaats onbekend, Ale 20, Johannes 11, Elisabeth 8, Sjouwkje 5, Katrina 23, Leeuwarden Bildtstraat 2 33v
Faber Eylard k. Aurelia 33, Leeuwarden, Freerk 26, woonplaats onbekend, Ale 20, Johannes 11, Elisabeth 8, Sjouwkje 5, Katrina 23, Leeuwarden Vissersstraat 12 33v
Eerenbeef Frans Reins 34
Kiewiet Frans Pieters (tekent: Kievit); k. Foekje 29, Tjaltje 26, Reinau 20, Pieter 12, kk. (v. Tjaltje), Fredrik 2 Zeilmakersstraat 3 34
Broersma Pieter Sjouwkes k. Minne 1 Zeilmakersstraat 7 34
Mulder Johannes k. Harmen 12, Mulder 3 34v
de Groot Age Jans k. Jan 12, Klaas 5, Geertje 2 Zeilmakersstraat 5 34v
Hoogenburgt Hessel Andries 35
de Vries Jetske Willems, wed. Christiaan Hendriks k. Dirk 28, Wybrand 38, kk. (v. Wybrand) Christiaan 2, Willem 3, Anna 1 35
Ploeg Willem Daniëls k. Kristina 10, Daniël 5, Gerryt 1 35
Landman Romke Siebes k. Aaltje 22, Siebe 23, Japke 18, Pietje 17 35v
Mokken Doede Eeltjes k. Jeltje 16, Geertje 14, Freerk 13, Johanna 4, Eelkje 9, Jacob 2 Zeilmakersstraat 8 35v
Zeylmaker Anne Ages k. Leentje 16, Dirk 11, Age 10, Gerben 3 Zeilmakersstraat 4 36
Blom Hendrik k. Cornelis 19, Albert 15, Janke 4 Bargebuurtspoortje 12 36
Tuininga Antie Jans, wed. Jan Botes Antie Jans laatst wed. Sytze Aukes; k. Jan 23, Pieterbierum 36v
Henema Coenraad (aangever: Antje Klaver wegens absentie van haar man Coenraad Henema); k. Regina 10, Antje 8 36v
Snijder Hendrik 37
de Wilde Willem Pieters k. Feddrik 11, Pieter 7, Rinse 4 Zeilmakersstraat 4 37
de Wilde Willem Pieters k. Feddrik 11, Pieter 7, Rinse 4 Zeilmakersstraat 6 37
Blokmaker Cornelis Jarigs k. Frans 8, Jarig 14, Lolkje 12, Janke 4 37
Steiger Emanuel k. Catharina 9, Berber 4 Bargebuurtspoortje 4 37v
van der Beest Sikke Bonnes k. Bonne 21, Claaske 12 37v
Entes Aaltje Lammerts, wed. Hendrik Ennes k. Maria 24, Willemke 22, Amsterdam, Akke 23, Lammert 20, Minnertsga, Johanna 18, Regina 16, kk. (v. Maria) Hendrik 1 38
Swartjes Johannes k. Geert 4 38
de Vries Claas Gerryts k. Gerryt 14, Ybeltje 12, Trijntje 10 0 38v
de Boer Hendrik Jans k. Jan 4, Trijntje 1 0 38v
Posthumus Frans Anthony k. Cornelia 16, Anthony 8, Fokje 2, Dorothea 1/2 0 38v
Swaal Cornelis Feykes k. Feyke 15, Marten 8 39
Wijga Jacob Ykes k. Barend 15, Sibbeltje 13, Grietje 12 Zeilmakersstraat 2 39
Wijga Jacob Ykes k. Barend 15, Sibbeltje 13, Grietje 12 Zeilmakersstraat 2 39
Wijga Jacob Ykes k. Barend 15, Sibbeltje 13, Grietje 12 Zeilmakersstraat 2 39
Wijga Jacob Ykes k. Barend 15, Sibbeltje 13, Grietje 12 Zeilmakersstraat 2 39
Martens Cornelis k. Pieter 7, Jan 2 39v
Fockema Freerk Hessels 39v
Lentz Lourentius k. Sjouwkje 6 39v
Baantjer Albert Janes k. Jaane, Janke 40
Tjallingii Sybrand k. Pieter 1 1/2, Frans 3, Martha 3 maanden Noorderhaven 109 40
van der Straaten Foekje Elisabeth, wed. Cornelis Compevius k. Carolina Elisabeth Assendelft 23, Junius Petrus Munter 21, Amsterdam, Jacoba Lucia Barbara 18, Carel Jacobus 15, Camperius Cornelis 11, Petronella 6 Noorderhaven 111 40v
Vellinga Minno k. Dirk 13, Leeuwarden, Baudina 11 40v
van der Wal Jurjen Jelles k. Jelle 21, Tietje 19, Geert 14, Elisabeth 12, Jan 9, Wiebe 7, Trijntje 1 Rommelhaven 7 41
van der Wal Jurjen Jelles k. Jelle 21, Tietje 19, Geert 14, Elisabeth 12, Jan 9, Wiebe 7, Trijntje 1 Rommelhaven 7 41
Bouwknegt Jan Everts k. Trijntje 19, Doetje 13, Sjouwkje 12, Jacoba 10, Evert 8, Jacob 4 Rommelhaven 11 41
Hogstra Trijntje Luurks, wed. Willem k. Pieter 11, Jetske 12 41v
van der Sluis Lodewijk Lodewijks k. Lodewijk 10 Rommelhaven 15 41v
Holsderber Hendrik k. Johan 1 42
Gonggrijp Claas Jans k. Jan 1/2 42v
Bootsma Jacob Harmens 42v
Blaauw Jacob (tekent: Jacob Cornelis Blauw); k. Trijntje 16, Corneliske 13, Jan 10 42v
de Zwaan Jacobus k. Hessel 4, Catharina 1 Scheerstraat 1 43
de Zwaan Jacobus k. Hessel 4, Catharina 1 Scheerstraat 1 43
Tuinhout Fetje Pieters, wed. Asmus Feddes k. Pieter 21, Minnertsga, Fokke 14, Freerk 18, Minnertsga, Fedde 26, St. Jacobiparochi, Sytske 23, Bregtje 28, kk. (v. Antje, St. Jacobiparochi) Fetje 1 43
Damen Rein Anes (tekent: Rein Daamen); k. Johannes 16, Hiltje 12, Hendrik 8, Harmanus 2 Scheerstraat 3 43v
Duijker Olphert Symons k. Jantje 18, Freerk 15, Simon 13, Lykle 8, Anna 5 43v
de Groot Jan Jansen k. Jan 14, Sieze 8, Abraham 6, Syke 17, Jantje 11, Gerrytje 10 Scheerstraat 5 44
Acker Elisabeth Lourens Koster, wed. Jelmer k. Lourens 28, Janke 36, kk. (v. Janke) Bouwe 10, Hendrik 1, Elisabeth 3 Scheerstraat 7 44
Koster Jelmer Acker, wed. Elisabeth Lourens k. Lourens 28, Janke 36, kk. (v. Janke), Bouwe 10, Hendrik 1, Elisabeth 3 Scheerstraat 7 44
Stuel Tamme k. Grietje 11, Christina 6, Jacobus 5, Karel 2 Scheerstraat 9 44v
Hassenberg Johannes Hendriks (allen kinderen van Roelof Dieters, vorige echtgenoot van zijn vrouw [Sydske Klases Blok]); k. Hiltje 27, Dusseldorp, Lamtje 24, Fokje 22, Harmen 12, Talea 7 Hoogstraat 30 44v
Hassenberg Johannes Hendriks (allen kinderen van Roelof Dieters, vorige echtgenoot van zijn vrouw [Sydske Klases Blok]); k. Hiltje 27, Dusseldorp, Lamtje 24, Fokje 22, Harmen 12, Talea 7 Hoogstraat 30 44v
van der Sluis Claas Jeltes k. Doutje 14, Elisabeth 9, Trijntje 7 Hoogstraat 28 45
Plas Pieter Pieters k. Grietje 40, kk. (v. Grietje) Janke 12 Hoogstraat 28 45
Hilwerda Gerben Jeltes k. Albert 18, Jelte 12 45v
de Jong Claas Pieters k. Maayke 38, kk. (v. Maayke), Claas 12 Hoogstraat 24 45v
Stram Daniël Johannes k. Cornelis 5, Aukje 2, Johannes 1 Herenwaltje 15 45v
Gerbranda Anne Reins k. Geeske 5 46
de Boer Sjerk Pieters k. Martje 10, Antje 13, Pieter 7 Herenwaltje 19 46
Houtsma Sipke Willems k. Willem 28, Hendrik 27, Ymkje 25, Aafke 14 Hoogstraat 20 46v
Reinius Johan Adam k. Feykje 10, Jelte 7, Anna Catharina 4 Hoogstraat 16 46v
Wallinga Hessel Abes k. Hendrica 14, Tettje 12 47
van Hooft Lijsbeth Klases, wed. Wopke Eggerts k. Claas 37, Baukje 21, Romke 18 47
Arink Berend k. Alyda Maria 18, Jan 15, Gerardus 7, Bart 5, Aafke 4 Hoogstraat 14 47v
Hankes Gerryt Berends k. Bernardus 6, Geertje 10 Hoogstraat 12 47v
Akkeringa Gosling k. Jeltje 19 Hoogstraat 10 48
Akkeringa Gosling k. Jeltje 19 Hoogstraat 10 48
Akkeringa Gosling k. Jeltje 19 Rommelhaven 5 48
Akkeringa Gosling k. Jeltje 19 Rommelhaven 5 48
de Boer Willem Sybes Hoogstraat 8 48
de Jong Folkert Johannes k. Jacob 19, Johannes 17, Froukje 12, Geiske 11 Hoogstraat 4 48
Hovenier Anne Martens k. Martinus 14, Swaantje 11, Willem 9, Harmanus 6 Hoogstraat 2 48v
Hovenier Anne Martens k. Martinus 14, Swaantje 11, Willem 9, Harmanus 6 Rozemarijnstraat 1 48v
Webber Nicolaas k. Catharina 24, Wytske 26, Fransina 10 Hoogstraat 31 48v
Rasschen Albartus k. Jan 11, Hylkje 15, Harmanus 9 Hoogstraat 1 49
Rasschen Albartus k. Jan 11, Hylkje 15, Harmanus 9 Hoogstraat 1 49
Gautier Tjetske van Beemen, wed. Daniël k. Joseph, Fransiscus Cornelis Hoogstraat 3 49
de Vries Nicolaas k. twee 49v
van Rees Hans Yebeles Hoogstraat 7 49v
de Vries Klaas k. Wigle 36, kk. (v. Grietje) Klaas 15, Grietje 12, Hendrik 8, Elisabeth 6 Hoogstraat 13 49v
Schiere Dirk k. Andries 21, zeevarend Hoogstraat 19a 50
Schiere Dirk k. Andries 21, zeevarend Hoogstraat 19 50
Klaver Claas Wytzes 50
Radsma Menno k. Jelte 6, Joeke 4 Hoogstraat 21 50v
Radsma Feykje Tuininga, wed. Jelte k. Itske, Klaaske, Menno, Trijntje, kk. (v. Itske) Feikje, Jelte, Catharina (v. Klaaske) Sytske, Jetske, Feikje (v. Menno) Jelte, Joeke (v. Trijntje) Grietje Hoogstraat 23a 50v
Radsma Feykje Tuininga, wed. Jelte k. Itske, Klaaske, Menno, Trijntje, kk. (v. Itske) Feikje, Jelte, Catharina (v. Klaaske) Sytske, Jetske, Feikje (v. Menno) Jelte, Joeke (v. Trijntje) Grietje Hoogstraat 23 50v
Gorter Johannes Klaases k. Joseph 1 Hoogstraat 25 51
Gorter Johannes Klaases k. Joseph 1 Hoogstraat 25 51
Dijkman Douwe Claases k. Klaas 23, in dienst, Tjetske 27 te Sexbierum, Dieuwke 16, kk. Meindert 4, Ymke 1, Jelle 1/2, (v. Tjetske) Hoogstraat 27 51
Dijkman Douwe Claases k. Klaas 23, in dienst, Tjetske 27 te Sexbierum, Dieuwke 16, kk. Meindert 4, Ymke 1, Jelle 1/2, (v. Tjetske) Hoogstraat 27 51
Dijkman Douwe Claases k. Klaas 23, in dienst, Tjetske 27 te Sexbierum, Dieuwke 16, kk. Meindert 4, Ymke 1, Jelle 1/2, (v. Tjetske) Hoogstraat 27 51
Faber Jan Ysaks k. Leentje 7, Ysak 5 Hoogstraat 29a 51v
Faber Jan Ysaks k. Leentje 7, Ysak 5 Hoogstraat 29 51v
Voordewind Claas Cornelis k. Ynskje 1, Uilke 2, Cornelis 3 51v
Faber Feykje Goverts, wed. Yede Arents k. Durkje, Abe, in dienst Hoogstraat 33 52
Nauta Willem Pieters k. Joukje 9, Anna 7, Pieter 5, Jan 2 Hoogstraat 37 52
Hoogstra Hinne Zytzes Hoogstraat 39a 52v
Hoogstra Hinne Zytzes Hoogstraat 39 52v
Boekholt Hendrik k. Anna Maria 1/4 52v
Valderpoort Poppe G. k. Rigtje 23, Geertje 19, Jetske 16, Geert 12, Hendrina 10, Margaretha Hoogstraat 41 52v
Valderpoort Poppe G. k. Rigtje 23, Geertje 19, Jetske 16, Geert 12, Hendrina 10, Margaretha Hoogstraat 41 52v
Valderpoort Poppe G. k. Rigtje 23, Geertje 19, Jetske 16, Geert 12, Hendrina 10, Margaretha Zoutsloot 104 52v
Brookman Hendrik k. Maria 9, Catharina 9, Alida 6, Elisabeth 4, Harmanus 1/2 53
Sleeper Sipke Sybrens k. Sybren 11, Jan 8, Hendrikje 6, Dirk 2 53
Blom Bauke Jans k. Jan 1/2, Beitske 7, Aukje 3 Herenwaltje 9 53v
Wesling Sytze Bernardus (tekent: Wesseling); k. Bernardus 15, Hendrik 14, Catharina 12, Willem 6, Pieter 4, Jan 2 53v
Hempenius Hendrik k. Elzo 21, Jan 15, Pier 30, Groningen, kk. (v. Elzo), Christina 1 54
de Vries Dirk Bouwes k. Hyke 24, Pietje 23, Rinske 22, Hiltje 19, Baukje 16, Bouwe 10 54
Tadema Feike Dirks k. Roelof 10, Dirk 7, Antie 5, Mettje 1 Herenwaltje 4 54v
Weydema Talena Folkerts, wed. Yde k. Anna Margaretha 34, Antie 19, Rimmer 17, Pieter 19, Leeuwarden, Folkert 24, Amsterdam 54v
Dijksma Jan Freerks 55
Benning Hendrik k. Fredrik 12, Yda 8, Pieter 3 Droogstraat 79 55
de Beer Sjoerd Sippes 55v
Wagenaar Rients Rintjes k. Pietje 13, Lieuwe 11, Sijke 7, Rintje 3 Droogstraat 83 55v
de Wilde Antje Sybes, wed. Albert Egberts k. Taedse 28, Duinkerken, Egbert 37, Hendrik 22, Ale 18, kk. (v. Egbert) Antie 14, Pietje 11, Albert 5, Watze 3, Jelte 1 (v. Sybe) Albert 7, Eeble 3 56
Weydema Cornelis Jans k. Jan 1 56
Kerkhoven Pieter Hibbes k. Frans 12, Jan 2, Jetske 10, Wypkje 6 56v
Posthumus Pieter Gerbens 56v
de Wilde Egbert Alberts k. Antie 14, Pietje 11, Albert 5, Watze 3, Jelte 1 Wortelstraat 11 57
Meeter Barend Meyes 57
Smits Johan Reinhard k. Anna 4, Catharina 4, Gerardus 14 57
Jorna Jan Sanders k. Sander 18, Sybren 16, Mattheüs 12, Hendrikus 9, Jan 7, Ame 3 57v
van Weerd Arnoldus Pieters k. Pieter 1/2 57v
de Vries Harmen Bouwes k. Bouwe 20 Wortelstraat 13 58
de Vries Harmen Bouwes k. Bouwe 20 Zoutsloot 92 58
de Vries Harmen Bouwes k. Bouwe 20 Zoutsloot 92 58
de Boer Rienk Wybes k. Pieter 25, Wybe 10, Rinkje 21, Aukje 20, Antie 12 58
Bergsma Claas Jans k. Jan 1 58
Wassenaar Watse Ages (aangever: stiefvader Claas Jans Bergsma); k. Dirk 58v
van Reenen Reinouke Alles, wed. Sjoerd Tjerks k. Tjerk 21, Allerd 19 Herenwaltje 5 58v
de Vries Schelte Doedes k. Sietze 26, Oosterbierum, Froukje 22, Janna 12, Baukje 10 Herenwaltje 10 59
de Vries Schelte Doedes k. Sietze 26, Oosterbierum, Froukje 22, Janna 12, Baukje 10 Herenwaltje 12 59
de Vries Schelte Doedes k. Sietze 26, Oosterbierum, Froukje 22, Janna 12, Baukje 10 Herenwaltje 12 59
Heemstra Sjouwke Sipkes (tekent: Hiemstra); k. Sipkje 1/2 59
van der Mey Jan Martens k. Marten 4, Hendrik 3, Douwe 2, Dirk 1/2 59
de Haan Sybrand k. Klaas 3 59v
van Hoek Gerrit Willems k. Antie 2 Kleine Bredeplaats 10 59v
Bleeker Claas Hendriks k. Klaas 16, Grietje 13, Hendrik 11, Elisabeth 8 60
van der Heyde Grietje Ottes, wed. Jan (aangever: Claas Hendriks Bleeker, nu gehuwd met Grietje Ottes, wed. Jan van der Heyde); k. Otte, 18 60
van Ring Grietje Ottes, wed. Fokke Hessels (aangever: Claas Hendriks Bleeker, nu gehuwd met Grietje Ottes, wed. Fokke Hessels van Ring); k. Tjamke, 13 60
de Boer Grietje Ottes, wed. Johannes Sjoerds (aangever: Claas Hendriks Bleeker, nu gehuwd met Grietje Ottes, wed. Johannes Sjoerds de Boer); k. Jan, 8 60
Bleeker Ynte Hendriks k. Hendrik 2, Elisabeth 3 60v
Vinkelbos Janke Akker, wed. Obbe Bouwes (aangever: Ynte Hendriks Bleeker, nu gehuwd met Janke Akker, wed. Obbe Bouwes Vinkelbos); k. Bouwe, 10 60v
de Boer Freerk Lykles k. Wybe 35, Cornelis 29, Baukje 33, Sydske 45, Bauke 47, Lykle 50, Jan (ovl), kk. (v. Jan) Hendrik 4, Freerk 8, (v. Sytske) Jantje 17, Freerk 16, Simon 14, Lykle 8, Antie 4, (v. Lykle) Freerk 26, Bauke 17, Albert 14, Klaas 8, Mietje 6, Aukje 4, Antie 13, (v. Bauke) Freerk 15, Rotterdam, Jan 5 61
de Boer Lykle Jans k. Jan 20, Willem 10 Zoutsloot 54 61v
de Boer Lykle Jans k. Jan 20, Willem 10 Zoutsloot 54 61v
Noordhuis Rimmert Ruurds k. Ruurd 12, Sikke 10, Wipke 7, Pieter 5, Hendrik 3, Taekeltje 1 61v
van der Velde Roelof Roelofs k. Roelof 21, Ried, Tjeerd 18, Franeker, Grietje 13 Zoutsloot 52 62
Meyer Johannes Karremanstraat 19 62
van der Wal Haring Jelles k. Jelle 15, Barend 7, Tietje 13, Elisabeth 11 Karremanstraat 23 62v
Bakker Heere Ages k. Age 3/4 Karremanstraat 25 62v
van der Muer Tjalling Dirks Zoutsloot 69 62v
Danser Dirk Jacobs k. Dieuwke 8 Zoutsloot 77 63
Wijnalda Sikke E. k. Geertje 17, Sjoerdtje 12 Zoutsloot 73 63
Wijnalda Sikke E. k. Geertje 17, Sjoerdtje 12 Zoutsloot 75 63
Wijnalda Sikke E. k. Geertje 17, Sjoerdtje 12 Zoutsloot 79 63
Jongsma Gerryt Symons k. Pietje 1/4 Zoutsloot 83 63v
de Boer Jan Gerryts k. Gerryt 30, Aukje 26, Jan 18, Franeker, Agatha 16, Franciscus 13, Geertruida 11, Maria 9, kk. (v. Aukje) Johannes 1 Zoutsloot 95 63v
Beuker Bauke k. Jan 14 0 64
de Boer Paulus G. k. Agatha, Remelia, Gerardus, Jan, Zytze Zoutsloot 107 64
de Boer Paulus G. k. Agatha, Remelia, Gerardus, Jan, Zytze Zoutsloot 109 64
de Graaf Bartle Watzes k. Jan 9, Watze 2, Simon 1 64
Hek Pieter Jans k. Jan, in dienst, Daniël 64v
Mulder Pieter 64v
Tadema Sierk Dirks k. Harmanus 1 64v
Advocaat Oene Klaases k. Claas 12, Gerben 10 Achterstraat 45 65
Fijlbag Fredrik (tekent: Filbach); k. Johannes 9, Wytze 2 65
de Groot Rinske Willems, wed. Yede Jurjens k. Wytske 20, Rigtje 18, Neeltje 14, Janke 14, Jurjen 11 65v
Severijn Antje Haan de, wed. Gerryt k. Claas 16, Gerryt 10, Lambertus 7, Petronella 2 Liemendijk 36 65v
Bloemer Harmanus Dirks k. Dirk 19, Geertje 15, Douwe 12, Mieke 8, Andries 4 66
Mutscheplukker Allert Sytzes k. Steffen 14, Trijntje 4 Achterstraat 31 66
Petzelaar Doris (tekent: Johannes Theodorus Petzlar); k. Johan 7, Adam 7, Christina 10, Aafke 4 Liemendijk 26 66v
Petzelaar Doris (tekent: Johannes Theodorus Petzlar); k. Johan 7, Adam 7, Christina 10, Aafke 4 Liemendijk 28 66v
Petzelaar Doris (tekent: Johannes Theodorus Petzlar); k. Johan 7, Adam 7, Christina 10, Aafke 4 Liemendijk 30 66v
Petzelaar Doris (tekent: Johannes Theodorus Petzlar); k. Johan 7, Adam 7, Christina 10, Aafke 4 Liemendijk 32 66v
Petzelaar Doris (tekent: Johannes Theodorus Petzlar); k. Johan 7, Adam 7, Christina 10, Aafke 4 Liemendijk 34 66v
Kroeger Lijsbeth Hendriks, wed. Stoffel Johannes k. Johannes 8 66v
Nondtje Jacob Jacobs (tekent: Nontje); k. Jacob 10, Rinskje 13 67
de Vries Maria Jochums, wed. Pieter (aangever: Jacob Jacobs Nondtje, nu gehuwd met Maria Jochems, wed. Pieter de Vries); k. niet met name genoemd, maar het is Maaike, ca. 15 67
Pol Bernardus k. Engelberth 15, Christina 12 Anjelierstraat 26 67v
Pol Bernardus k. Engelberth 15, Christina 12 Anjelierstraat 28 67v
Aardmans Martha van Dam, wed. Henricus (aangever: Bernardus Pol, nu gehuwd met Martha van Dam, wed. Henricus Aardmans); k. Elisabeth 17 67v
Buisman Taeke Volkerts k. Jan 22, in dienst, Antie 25, Hylke 11 67v
Schoondorp Bonne Cornelis 68
Duman Fredrik (tekent: Fredrik H. Duman); k. Hendrik, Hille 23, in dienst, Ruurd 33, Geertje 15, kk. (v. Hendrik) Fredrik 10, Johannes 6, Aukje 5, Anna 9, Eelke 1 Karremanstraat 7 68
Sanders Hendrik Achterstraat 27 68v
Sanders Hendrik Karremanstraat 9 68v
Top Jan C. 68v
Bloemer Willem Dirks k. Dirk 20, Jan 10, Maria 21, Rinske 14, Eva 6, Antie 12, Jeltje 16 Anjelierstraat 15 68v
Bloemer Willem Dirks k. Dirk 20, Jan 10, Maria 21, Rinske 14, Eva 6, Antie 12, Jeltje 16 Anjelierstraat 19 68v
de Jong Johannes 69
de Jong Sjoukje Sikkes, wed. Barre k. Claas 10 69
Knippers Anthony Hendriks k. Aaltje 31, kk. (v. Hendrik) Eva 9, Anthoon 11 69v
Overdijk Jelle Claases k. Oene 23, Klaas 21 Anjelierstraat 22 69v
Overdijk Jelle Claases k. Oene 23, Klaas 21 Anjelierstraat 24 69v
Werner Fetje Sakes, wed. Hendrik k. Frans 13, Johannes 11, Jan 7 70
Paskum Hendrik Andries k. Andries 5 70
Tuimelaar Janke Rintjes, wed. Martinus k. Cornelis 18 70
Monsma Antie Wybes van der Velde, wed. Bruin D. k. Elske 28 Gouda, Wybe 22, Gerben 21, Dirk 16, Haaye 14, kk. (v. Elske) Antje 4, Johannes 11/4 70v
van der Wey Dirk k. Magdalena 1/2 Karremanstraat 1 70v
Bakker Harmen Heeres Anjelierstraat 11 71
Bakker Harmen Heeres Karremanstraat 3 71
Balkstra Louw Jans k. Jan 30, Maayke 32, Hinke 24, kk. (v. Maayke) Rienke 3, Maria 1, Trijntje 6, (v. Hinke) Dieuwke 1, Jan 1 te Sexbierum, (v. Jan) Trijntje 1 71
Metzlar Johan Coenraad k. Johannetta Sophia 28, Anna Christina 22, Carolina Louisa 20, kk. (v. Johannetta Sophia) Johannes Coenraad 3, Rommert 2, Antje 1, Johannetta Elisabet 1/2 Havenplein 1 71v
Tamsma Eeke Cornelis, wed. Hendrik Arjens k. Trijntje 27, Anna 23, Adriaantie 21, Arjen 18, Cornelia 16, Eece 1/2, Johanna 1/2, kk. (v. Trijntje) Jan 1/2 71v
Zijlstra Ynskje J. Posthuma, wed. Cornelis A. k. Cornelis 3, Johannes 1 72
de Boer Gijsbert Jacobs k. Antie 11, Pietje 9, Jacob 7, Hendrikje 4 Prinsenstraat 10 72
van Loon Cornelis Grote Bredeplaats 1 72v
Vervoort Tjetske de Jong, wed. Gerryt (aangever: Cornelis van Loon, nu gehuwd met Tjetske de Jong, wed. Gerryt Vervoort); k. Hendrik 12 72v
Janssens Gijsbert (tekent: Jansen) Grote Bredeplaats 1 73
Gebel Johannes Grote Bredeplaats 5 73
Oosterbaan Claas E. k. Evert 11 73
de Graaff Johannes (tekent: J.C. de Graaff); k. Hendrica 4, Catharina 3, Matthijs 1 73v
Kroese Jan Martinus k. Martinus 10, Luitje 3, Anna 1/4 Grote Bredeplaats 7 73v
Kroese Jan Martinus k. Martinus 10, Luitje 3, Anna 1/4 Grote Bredeplaats 7 73v
Brouwer Dirk Piers k. Sybren 9, Antie 14, Geeltje 5 74
Overdijk Klaas k. Johannes Coenraad 3, Rommert 2, Antie 1, Johannetta Elisabeth 1/2 74
Poort Hendrik Grote Bredeplaats 13 74v
Feersma Frans Jansen k. Jan 31, Jeltje 23, Arent 27, kk. (v. Jan) Angnietje 6, Trijntje 4, Frans 2, Klaaske Brefo 1/2 Grote Bredeplaats 15 74v
Repko Jan Freerk k. Christoffel 32, Hendrik 26, Franeker, Fredrik 20, Doris Johan 16, Coenraad Johan 15, Eebele 12 Grote Bredeplaats 17 74v
Toussaint Geertruida Talma, wed. Johan Daniël (tekent: Geertje Talma weduw Toussaint); k. Daniël Stinstra, Alphen, Elsje 27, Hendrik 27, Alkmaar, Geertruyda 25, Sybrand 24, Trijntje 21 Grote Bredeplaats 19 75
Godhelp Johannes Melcherts (tekent: Godthelp); k. Sophia 17, Mettje 15, Hendrik 13, Johannes 4, Eibert 1 Grote Bredeplaats 29a 75v
Godhelp Johannes Melcherts (tekent: Godthelp); k. Sophia 17, Mettje 15, Hendrik 13, Johannes 4, Eibert 1 Grote Bredeplaats 29 75v
de Vries Anthony Bartels k. Christina 20, Bart 14, Gerke 12, Anthony 9, Pieter 6, Dorothea 3 Grote Bredeplaats 31 75v
de Vries Anthony Bartels k. Christina 20, Bart 14, Gerke 12, Anthony 9, Pieter 6, Dorothea 3 Rinnertspijp 8 75v
de Vries Anthony Bartels k. Christina 20, Bart 14, Gerke 12, Anthony 9, Pieter 6, Dorothea 3 Rinnertspijp 10 75v
Evering Harmen 76
de Wiese Johan Carel k. Pieter Carel 2 76
Wieder Elisabeth Sergeants, wed. Johannes k. Klasina 27, Amsterdam, Catharina 34, Johanna 28, kk. (v. Klasina) Christina 4, Elisabeth 2 (v. Catharina) Elisabeth ?, Johannes 13, Jacobus 9 Grote Bredeplaats 31 76
Wieder Elisabeth Sergeants, wed. Johannes k. Klasina 27, Amsterdam, Catharina 34, Johanna 28, kk. (v. Klasina) Christina 4, Elisabeth 2 (v. Catharina) Elisabeth ?, Johannes 13, Jacobus 9 Rinnertspijp 8 76
Wieder Elisabeth Sergeants, wed. Johannes k. Klasina 27, Amsterdam, Catharina 34, Johanna 28, kk. (v. Klasina) Christina 4, Elisabeth 2 (v. Catharina) Elisabeth ?, Johannes 13, Jacobus 9 Rinnertspijp 10 76
Boomsma Jelle Jetzes k. Ake 36 te Oosthuizen, Pier 33 te Purmerend, Broer 29, kk. Cornelis, Jacobus (v. Ake) Noorderhaven 46 76v
Norbruis Teunis k. Jetske 30, Hendrik overleden ?, kk. (v. Hendrik) Dirkje 19, Baukje 18, Marijke 16, Teunis 13, Johannes 8, Jetske 5 Voorstraat 5 77
Blok Sake Tjepkes k. Tjepke 13, Matthijs 8, Grietje 4, Schelte 2 Voorstraat 7b 77
Blok Sake Tjepkes k. Tjepke 13, Matthijs 8, Grietje 4, Schelte 2 Voorstraat 7b 77
Akkerboom Fredrik Dirks (tekent: Aakkebom); k. Louisa 1 77v
van Goch Lijsbertus C. k. Marijke 13, Leeuwarden, Oeds 19 Voorstraat 9 77v
van Slooten Thomas J. k. Jaane 21, Abe 19, Jan 17, Monte 15, Hylke 10, Martinus 5, Leeuwkje 23, te Buiksloot, Maayke 13, Tjeerdtje 7, kk. (v. Leeuwkje) Ettje 4 Voorstraat 11 78
van Slooten Thomas J. k. Jaane 21, Abe 19, Jan 17, Monte 15, Hylke 10, Martinus 5, Leeuwkje 23, te Buiksloot, Maayke 13, Tjeerdtje 7, kk. (v. Leeuwkje) Ettje 4 Voorstraat 11b 78
Ouendag Mattijs k. Pieter 15, Tjeerd 14, Doetje 12, Jeannetta 10, Harmanus 9 Voorstraat 13 78
van der Ley Sipkje Jacobi, wed. Symon k. Jacob Voorstraat 15 78v
van der Mey Yefke Siderius, wed. Marten Jans k. Jan 26, Douwe 23, Simon 19, Wypkje 14, Fedde 11 Voorstraat 17 78v
Berendsen Bernardus k. Adrianus 12, Pieter 6, Gerardus 3, Grada 11, Sibilla 5, Cardina 1/2 Voorstraat 17 79
Pas Jacob 79
Dijkstra Jan Taedes k. Murkje 12 79v
Dubblinga Fredrik k. Daniël 18, Jochem 10, Aentje 9 Voorstraat 19 79v
van der Veen Jan Lammerts k. Albert, Engelbert, Lammert, Rinske, Leeuwarden, Trijntje, Syds, kk. (v. Albert) Jan Voorstraat 23 80
Schattenberg Tobias Mosius k. Josephus Fransiscus 9 80
Straus Jan Adam k. Gustavus 5, Adolphus 5, Wilhelmina 12, Christina 9, Jan 6, allen te Franeker 80v
Dodenhuis Klara Sophia Willemsen, wed. Jacob k. Steven 15, Catharina 18, Johanna 10, Jan 3 Voorstraat 31 80v
Dijkstra Jan k. Tjetske 8, Hiltje 5, Anna Catharina 1/2 Voorstraat 33 81
Dijkstra Jan k. Tjetske 8, Hiltje 5, Anna Catharina 1/2 Voorstraat 33a 81
Norel Johannes k. Elisabeth 28, Klaas 32, kk. (v. Klaas) Durkje 1 Voorstraat 37 81
Winter Hendrik Voorstraat 39 81v
Winter Hendrik Voorstraat 39a 81v
Winter Hendrik Voorstraat 41 81v
Vettevogel Jan Wytzes (tekent: Fettevogel); k. Wytze 47, Akke 51, Hendrik 44, Jacob 39, kk. (v. Wytze) Debora 17, Geertruyda 16, Janna 14, Jan 12 (v. Hendrik) Trijntje 11 (v. Trijntje) Jan 10, Harmanus 8, Hylkje 15 (v. Akke) Geertruida 15 Voorstraat 43 81v
Lieuwma Grietje Fokkes, wed. Huyte k. Focke 42, Jacomina 39, Anna 33, kk. (v. Jacomina) Harmanus 19, Huyte, Grietje, Janna, Cornelis Voorstraat 45 82
Hannema Jacobus k. een dochter, Sjoerd 20, Elisabeth Voorstraat 49 82v
Piekinga Gosling k. Elisabeth 49, Pieke 35 Voorstraat 49 82v
Faber Jan Luitjens k. Trijntje 12 Voorstraat 51 83
Miedema Rein k. Maayke 13, Janke 9, Simon 3 Voorstraat 53 83
Huys Johannes k. Aafke 10, Johan Nicolaas 2, Sjerk Faber 1 Voorstraat 55 83v
Bolman Albert k. Trijntje 3 Tuinsteeg 0 83v
Bolman Albert k. Trijntje 3 Voorstraat 57 83v
Bolman Albert k. Trijntje 3 Voorstraat 57a 83v
Bolman Albert k. Trijntje 3 Voorstraat 57b 83v
Hoekstra Mayke Hofman, wed. Jan k. Etje 33, Taeke 26, Martje 24, kk. (v. Etje) Jan 1/2, Jelle 8, (v. Martje) Klaas 1/2 84
Kerkhoven Jacobus (tekent: Jacobus J. Kerkhoven); k. Grietje 10, Janneke 8, Johanna 5, Waller 9 Voorstraat 63 84
van der Plaats Meile Voorstraat 67 84v
Proosterbeek Johannes (tekent: Johannes J. Proosterbeek); k. Rinske 19 Voorstraat 71 84v
Kamsma Roukje Faber, wed. Sybrand (tekent: Roukje E. Faber wedu= S. Kamsma); k. Catharina 23, Anna 22, Feyke 25, zeevarend 85
Rinkes Gerardus k. Hendrik 25, Johanna 24, Maria 21, Pieter 18, Angnietie 15, Jacobus 12 Voorstraat 73 85
Rinkes Gerardus k. Hendrik 25, Johanna 24, Maria 21, Pieter 18, Angnietie 15, Jacobus 12 Voorstraat 73 85
Tadema Anne (tekent: A J Tadema) Voorstraat 75 85v
Tadema Anne (tekent: A J Tadema) Voorstraat 75 85v
Pottinga Johannes (tekent: Johannis H. Pottinga); k. Siebe 2 1/2, Mietje 1 Voorstraat 83 85v
Kronenburg Trijntje Bakker, wed. Ritske (tekent: Trijntie Alberts Bakker); k. Tjetje 23, Albert 20, Jan 19, Eelke 15 Voorstraat 87 86
Teyema Sjoerd S. k. Isaäc 11, Hendrik 9, Hiltje 5 Voorstraat 79 86
van der Werff Grietje Jacobs Wassenaar, wed. Gosse Douwes k. Douwe 20, Gatske 21, Franeker, Rinske 36, Enkhuizen 86v
van Dockum Wybe Wytzes k. Taeke 24, Wytze 26, Ruurd 16, Evertje 23, Kimswerd, Jan 19, Mettje 14, Ytje 8, Jacobje 4, Jetske 11 Voorstraat 81 87
van Dockum Wybe Wytzes k. Taeke 24, Wytze 26, Ruurd 16, Evertje 23, Kimswerd, Jan 19, Mettje 14, Ytje 8, Jacobje 4, Jetske 11 Voorstraat 81 87
Visser Harmen k. Geertruyda 1 87
de Vries Johanna Everts, wed. Klaas Germens k. Evert 25, Rigtje 22, Leentje 12 87v
Postma Christoffel Doekes k. Wybrigje 17, Hinke 13, Bolsward 87v
van Eeken Jan k. Meindert 11, Pietje 9, Jaapje 6 Voorstraat 89 88
van der Hout Doede k. Itje 36, Stiens, kk. (v. Itje) Sjouwkje 13, Pieter 7, Doede 5, Douwe 2 Voorstraat 91 88
Otma Ocke k. Gerardus Harmanus Tjerk 19, Workum 88v
Zoete Akke Cornelis, wed. Bouwe Jacobs k. Jacob 29, Cornelis 25, Aaltje 22, Rinske 21 88v
Blok Klaas k. Menno, Janneke, Douwe Voorstraat 95 89
IJsenbeek de Vr Janke (Janke's eigen naam is IJsenbeek); k. Thomas (8) Voorstraat 97 89
van der Stel Fetze k. Trijntje 11, Hylkje 9 Voorstraat 99 89v
de Wit Tamme k. Klaas 3, Fredrik 14, Anna 12 Voorstraat 101 89v
Postma Piebe Pieters k. Hendrik 12 90
de Vos Casparus k. Anthony 13, Magdalena Henriëtte 8, Hendrik 6, Josina Theodora 5, Casparus 3, Adriaan Gerard 1 90
Wiarda Sjoerd Piebes k. Joukje 18, Piebe 19, geen vaste woonplaats, Willem 10, Boukjen 8, Trijntje 5 90v
Frieseman Itske Wiarda, wed. Simon (aangever: Sjoerd Piebes Wiarda, nu gehuwd met Itske Wiarda, wed. Simon Frieseman); k. Ekko (15) 90v
van der Weyde Sjoerd k. Jan 16, Eva 13 Rommelhaven 28 91
Huidecoper Pieter k. Jan 37, Anna 36, Fokje overleden (?), kk. (v. Jan) Meyke 5, Catharina 4, Anna 1 1/2, Pieter 3 (v. Fokje) Jan Pieter 19, Leiden, Folkert 17, Hoorn Rommelhaven 26b 91
Huidecoper Pieter k. Jan 37, Anna 36, Fokje overleden (?), kk. (v. Jan) Meyke 5, Catharina 4, Anna 1 1/2, Pieter 3 (v. Fokje) Jan Pieter 19, Leiden, Folkert 17, Hoorn Rommelhaven 26 91
van Beemen Age Rommelhaven 22 91v
Swart Siebe k. Tjetske 17, Arum, Teunis 14, Midlum, Taedske 16, Johannes 10, Wiebe 5, Gerke 2 91v
Binksma Albertus k. Janke 25, Michiel 17, Hotze 9, Suffridus Nauta 6, Trijntje 12, Petrus 3 92
Kamsma Dirk (aangever: Albartus Binksma, curator over z.v. wijlen Dirk Kamsma); k. Feyke 15 92v
van der Mey Jan Scheltes k. Syke 40, Antje 38, Tjitze 24, Marten ovl, kk. (v. Marten) Jan 26, Douwe 23, Fedde 11, Symon 19, Wypkje 14, (van ?) Jan, Wypkje, Bart, Wytske, Tewis, Ida, Wypkje, Baukje 92v
Heldt Jan Adam 93
Hogenburg Aaltje Remmerts, wed. Rimmert Gerryts k. Wendeltje 23, Johannes 25, Midlum, Geertje 17 93v
Brugge Johannes k. Maria 2 93v
Albada Lammert Rommelhaven 8 94
de Bruin Pier Pieters (tekent: de Bruyn); k. Geertje 19, Rinkje 16 94
de Groot Ype Simons k. Symon 28, Trijntje 20, kk. (v. Simon), Elisabeth 3, Richtje 1 Sint Jacobstraat 3 94
Bakker Romke Jacobs k. Jacob 11, Trijntje 9, Grietje 5, Hendrik 1 Sint Jacobstraat 5 94v
Callenborn Pieter (tekent: Kallenborn) 95
Postma Gerryt Gerryts k. Aaltje 22, Minnertsga, Liskje 17, Sexbierum, Windtje 15 Sint Jacobstraat 11 95
Kamp Jan k. Hendrik 5, Harmanus 3, Jan 1/2 Sint Jacobstraat 13 95
Tuinstra Jurjen Ypes k. Klaaske 17, Ype 10, Jarig 6, Hiltje 4 Sint Jacobstraat 21 95v
Tadema Evert k. Johannes 21 Sint Jacobstraat 16 95v
Bijlsma Elias Gerryts k. Aukje 15, Gerryt 4 Sint Jacobstraat 14 96
van der Vleugel Jan Sint Jacobstraat 12 96
de Beer Teunis 96v
de Ruiter Yede Sint Jacobstraat 8 96v
de Ruiter Yede Sint Jacobstraat 8 96v
Wielinga Berend Johannes k. Johannes 26, Leentje 25, Age 22, zeevarend, Geertje 20, Sydse 15, kk. (v. Johannes) Berend 1/4, Franeker Sint Jacobstraat 6 96v
Suderma Jan T. k. Lieuwe 17, Tjerk 13, Rein 8, Sydske 4 Sint Jacobstraat 4 97
van Beemen Johannes Cornelis k. Trijntje 37, Cornelis 25 Sint Jacobstraat 2 97v
Gebel Antje Sybrens, wed. Andries k. Johannes 24, Elisabeth Magdalena 22, Sybren 17, Doyum, Antje 15, Johannes 13, Wilhelm 7, Schelte 5 Noorderhaven 112 97v
van der Hoef Schelte k. Folkert 10 98
Sleeper Wybrigje Sydses, wed. Dirk Sybrens k. Sijbren 24, Sydse 20, Sipke 19, Pietje 17, Antje 15, Geeltje 10 98
Sybrensma Hendrik Sybren (tekent: H. Sybresma) 98v
Appel Sipke Arjens k. Arjen 17, Yebeltje 8 Roeperssteeg 7 98v
de Roock Adrianus k. een zoon en een dochter Noorderhaven 104 99
de Roock Adrianus k. een zoon en een dochter Noorderhaven 104 99
Veenstra Gerryt Jans k. Oene 7, Jan 3, Hendrik 1/2 99
Janson Petrus k. Johannes 33, Apeldoorn, Matthia Catharina 31, Franeker, Elisabeth 29, Apeldoorn, Lidia 25, Oudshoorn, Maria Hendrica Hermina 23, Enkhuizen, kk. (van Matthia Catharina), Wybrandus 5, Johannes 1/4 Noorderhaven 96 99v
Jacobi Jelle k. Jacob 36, Sipkje, Jeltje, Leeuwarden, kk. (van Jacob), Jeltje 10, Joukje 8, Hiltje 5, (van Sipkje), Jacob 7 Noorderhaven 96 100
van Eeken Albert k. Jacoba 10, Johanna 9 Noorderhaven 88 100
Heslinga Dirk Brifo k. Gerryt 23, Groningen, Claas 21, Leeuwarden, Hotze 18, Bedum, Eelkje 28, Foekje 24, kk. (van Eelkje), Angnietje 6, Trijntje 4, Frans 2, Klaaske Brifo 1/2 100v
Schoonhoff Herman Fredrik k. Anna 3/4 100v
Kortlang Hiltje Heidkamp, wed. Dirk k. Lubbert 20, Fokke 15 101
van Slooten Jacob k. Sipke 20, Wybe 18, Juliana 11, Hendrik 9, Tjeerdtje 8, Hiltje 7, Johannes 3 Noorderhaven 76 101
van Slooten Jacob k. Sipke 20, Wybe 18, Juliana 11, Hendrik 9, Tjeerdtje 8, Hiltje 7, Johannes 3 Noorderhaven 78 101
Zondervan Willem k. Maria 21, Christiaan 11, kk. (v. Maria) Ruurd 1/12 Noorderhaven 72 101v
de Haan Symon k. Maayke, kk. (van Maayke), Jantje 2 Noorderhaven 66 101v
Prins Hylke H. k. Jantje 2 Noorderhaven 66 102
Fluks Frans k. Hendrik 5, Foekje 7 Noorderhaven 70 102
Vinkeles Reinier 102v
Smits Rinse Harmens k. Harmanus 1 102v
van Benthem Tjerk Noorderhaven 60 102v
Schaafsma Cornelis 103
Seba Rinse Sybrens k. Igle 23, in dienst, Maayke, Jisseltje, Roodhuizen, Jan, Klaas Noorderhaven 58 103
Schiere Jan C. k. Gerlof 30, Anna 27, Simon 21, Sjouwke 19 Noorderhaven 50 103v
Hollander Age Sybrands k. Sjouwkje 1 103v
Wijma Sjoerd Symons k. Sibillina 3, Symon 1 Hoogstraat 5 104
Dekker Jacob Siebes k. Ytje 12, Siebe 9, Arent 7, Klaaske 5 104
Draayer Elisabeth Pieters, wed. Ruurd Steffens k. Yebeltje 25, Trijntje 15, Douwe 11 104
Stinstra Douwe C. k. Wierd 5, Elisabeth 3, Anna Sabina 2, Cornelia 1 104v
Kamp Otto Jacobs k. Jacob 29, Maayke 26, Wiepkje 22, Rinkje 16 105
Metzelaar Johannes Claasen Noorderhaven 36 105
Lootsman Jacob Dirks k. Janke 29, Trijntje 24, kk. (v. Janke), Jacob 6, (v. Trijntje), Auke 1 Rinnertspijp 4 105v
Metzelaar Geertje Steffens, wed. Yede Pieters k. Pieter 19, Steffen 16, Age 13 Noorderhaven 36 105v
Koersen Swerus k. Swerus Everhardus 4, Christiaan Hendrik 1 106
Tjallingii Tjalling k. Jacomina Rosetta Geertruyda 3, Sytske 1 Noorderhaven 28 106
Peyzel Roelof (tekent: Peizel); k. Cornelis 8 Noorderhaven 26 106v
van den Berg Claas Wierds Noorderhaven 24 106v
van den Berg Claas Wierds Noorderhaven 24 106v
Boomsma Jetze B. k. Bouwe 4, Rinke Bakker 2, Alida 1 Noorderhaven 22 107
Schiere Bouwe k. Maayke 25, Anna 22, Trijntje 18 Noorderhaven 20 107
Zwart Cornelis Jacobs Noorderhaven 18 107v
Reidsma Sybren Teunis 107v
van der Zee Bart Feddes k. Fedde 13 Noorderhaven 16 108
Klunder Jan Jacobs k. Jacob 1/2 108
de Vries Jentje Noorderhaven 10 108
Faber Luitje Pieters k. Pieter 45, Jan, Auke 25, dochter (ovl) kk. (v. Pieter) Walke 18, Luitje 13, Eelke 7, (v. Jan) Trijntje, (v. Auke) Trijntje 3, Mietje 1/2 108v
Walstra Bart (aangever: voogd en grootvader Luitje Pieters Faber); k. niet met name genoemd, maar het is Luitje, ca. 18 109
Faber Pieter Luitjes k. Walke 18, Luitje 13, Eelke 7 109
Faber Auke Luitjens k. Trijntje 3, Mietje 1/2 109v
Blok Schelte Tjepkes k. Antie 8, Jan 7, Dieuwke 5 Noorderhaven 4 109v
Tange Anthony Jacobs 110
van Es Pieter k. Henricus Johannes 19, Medemblik, Geertruida 16, Johanna Maria 14, Jan 10 110
Deurnat Hendrik k. Trijntje 7, Sjoukje Devora 5 110
IJsenbeek Klaas k. Daniël 28, Alkmaar, Anna 22, Janke 21, Thomas 20, Eelkje 18, Nicolaas 16, Catharina 15 0 110v
Beekman Harmanus Zuiderhaven 1 110v
Evering Jan Joseph 111
Homburg Jacobus Kaspers k. Casper 24, IJsbrand 20, Trijntje 29, kk. (v. Trijntje) Berend 7, IJtje 4 111
Bleeker Fedde Hendriks k. Hendrik 6, Christinus 4 111v
Coudenburg Jacob Folkerts k. Janke, Albertje, Antje, Folkert, Arjen 111v
Wijma Symon k. Helena 36, Sjoerd 29, kk. (v. Helena) Sibilla 9, Piebo 8, Simon 5, Aaltje 2 (v. Sjoerd) Sibillina, Simon Scheerstraat 12 112
Wijma Symon k. Helena 36, Sjoerd 29, kk. (v. Helena) Sibilla 9, Piebo 8, Simon 5, Aaltje 2 (v. Sjoerd) Sibillina, Simon William Boothstraat 2 112
Rosier Antie Jans, wed. Willem Stevens k. Jacob 23, in dienst, Willem 20, in dienst, Jacoba 29, Aafke 14 112v
Bleeker Marten Jans k. Jan 10, Hylke 8 Scheerstraat 8 112v
Bleeker Marten Jans k. Jan 10, Hylke 8 Scheerstraat 8 112v
Ridderstein Harmanus Anthony k. Anthony 54, kk. (v. Anthony) Adriaantie 32, Akke 28 Scheerstraat 6 112v
Schimmelpenning Uilkje Hemkes, wed. Pieter k. Hendrik 15, Hemke 13, Sjerk 8 Scheerstraat 6 113
Hof Sibbeltje Sjerks, wed. Hemke Gerryts k. Pieter 23, Sipke 38, Gerryt 32, Dokkum, Uilkje 43, Pietje 27, Antje 43, kk. (v. Uilkje) Hendrik 15, Hemke 13, Sjerk 8 (van Antje), Trijntje 15 113v
Groenia Evert Everts (tekent: Van Groenja); k. Jan 9, Rinske 4, Aaltje 1/2 Pakhuissteeg 1 113v
Stallinga Anske Folkerts Pakhuissteeg 1 114
Tichelaar Jacob Everts 114
Houtsma Hendrik Sipkes Noordijs 1 114
Houtsma Hendrik Sipkes Noordijs 3 114
IJsenbeek Jan S. (tekent: IJzenbeek) Noordijs 9 114v
Tjallingii Catharina Feytema, wed. Frans k. Sybrand, Tjalling, Pieter Feytema 19, Franeker, Grietje, Elisabeth Noordijs 11 114v
Tjallingii Catharina Feytema, wed. Frans k. Sybrand, Tjalling, Pieter Feytema 19, Franeker, Grietje, Elisabeth Noordijs 11 114v
Hanekuik Jacob (tekent: Hanekuijk) Noordijs 13 115
Wildschut Jelle Noordijs 15 115
van der Wal Jelle Jurjens k. Jurjen 45, Haring 42, kk. (v. Jurjen) Jelle 21, Tietje 19, Geert 14, Elisabeth 12, Jan 9, Wiebe 7, Trijntje 1 (v. Haring) Jelle 15, Barend 7, Tietje 13, Elisabeth 11 Noordijs 17 115
van Nooten Willem Sandt k. Cornelis Sandt 20, Vlieland, Dieuke Sandt 18, Agatha Margaretha Sandt 16 Noordijs 19 115v
Hingst Sybrand k. Gouke, Symon, Jelle, Amsterdam, Catharina Noordijs 21 116
Smith Hendrik k. Itje, Jan, Eeuwe, Catharina, Grietje, Klaas, Aukje Noordijs 21 116v
Lautenbach Cornelis k. Dirk 19, Geertje 17, Cornelis 16, Aafke 12, Baukje 10 Noordijs 25 116v
Knipper Trijntje Hendriks, wed. Hendrik Anthony k. Anthony 12, Eva 9 117
Bettels Jan Noordijs 27 117
Kleinvogel Wopke Remkes (tekent: Kleinevogel); k. Remke 11, Broer 1 3/4, Klaas 9 Franekereind 1 117v
Kleinvogel Wopke Remkes (tekent: Kleinevogel); k. Remke 11, Broer 1 3/4, Klaas 9 Franekereind 1 117v
Hingst Gouke 117v
Wennekes Harmen (tekent: Wennekers) Franekereind 5 117v
Wennekes Harmen (tekent: Wennekers) Franekereind 5 117v
Vettevogel Hendrik Jans k. Trijntje 11 118
van Assen Ernst k. Anna Clasina 7, Elisabeth Clasina 1 118
Molenaar Maartje Dirks Zijlstra, wed. Sybren Pieters k. Dirk 31, Auke 16, Douwe 26, Grietje 24, Aukje 23, Jetske 21, Sydske 22 118v
Nieubuur Dirk k. Gesina 8, Anna Jacoba 5, Jacobus Martinus 1/2 Franekereind 15 118v
van der Sluis Hans Jacobs William Boothstraat 6 119
Nijhuis Berend k. Johannes 21, Bernardus 16, Maria 22, Catharina 19, Johanna 12, kk. (v. Maria) Johanna 1 1/2 119
Weezen Pieter k. Frans 24, zeevarend in dienst, Wilhelmina 20, Cornelia 16, Gesina 14, Johannes 8 William Boothstraat 6 119
van der Werff Ype (tekent: van der Werf); k. Maria 25, Trijntje 23, Jan 18, Hendrikje 16, Ymkje 14, Carolina 10, Jetske 12 William Boothstraat 4 119v
Meyer Gerard (tekent: Gerrit Meijer); k. Wilhelm 1/2 Hoogstraat 43 120
Hiddema Jan Jansen k. Jan 16, Auke 14, Anne 12 120
van der Meulen Johannes k. Hemmes 23, Rients 20, Bauke 17, Geeske 21, Marijke 13, Attje 40, kk. (v. ?) Anske, Johannes, Hylke, Trijntje, Antje, Janke, Grietje Hoogstraat 49 120v
Buwalda Reinder k. Jouwert 2 Hoogstraat 51 121
Braam Jurjen Jans k. Jan 13 121
Heegsma Aaltje Reinders, wed. Jan Abrahams (aangever: Pier Pieters de Bruin, nu gehuwd met Aaltje Reinders, wed. Jan Abrahams Heegsma); k. Abrabam 16, Reinder 14 121v
Akkerman Hans k. Johannes 19 0 121v
de Vries Teunis Willems k. Herre (9), Willem (2), Antje (5) Hoogstraat 40 121v
Schaaff Marten Johannes (tekent: Schaaf); k. Pieter 16 Hoogstraat 36 122
Fockens Sipke (tekent: Fokkens) 122
Gonggrijp Joost k. Rinia 18, Coenraad 15, Sydske 11, Hendrik 8, Harmen 6, Petronella 6, Albert 4, Yede 1 1/2 Hoogstraat 32 122v
Roach Jan Adam Abrahams 122v
Petraeus Johan Willem k. Jacobus Albartus 15, Richtje 12, Lodewijk 9, Jeltje 8, Christina 5 Lombardstraat 2 123
Spitske Gerrit 123
de Vries Dirk Jans k. Jan 5, Jildouw 23, Jetske 17, Trijntje 24, kk. (v. Trijntje) Jeltje 1/2 William Boothstraat 1 123v
de Vries Dirk Jans k. Jan 5, Jildouw 23, Jetske 17, Trijntje 24, kk. (v. Trijntje) Jeltje 1/2 Zoutsloot 115 123v
Brinksma Johannes Gerbens k. Gerben 2 123v
Nijdam Gerben Sydzes 124
Roodtje Klaas Jans (tekent: Rotje); k. Akke 7, Grietje 4, Jan 1/4 William Boothstraat 37 124
Roodtje Klaas Jans (tekent: Rotje); k. Akke 7, Grietje 4, Jan 1/4 William Boothstraat 39 124
Roodtje Klaas Jans (tekent: Rotje); k. Akke 7, Grietje 4, Jan 1/4 Zoutsloot 131 124
Roodtje Klaas Jans (tekent: Rotje); k. Akke 7, Grietje 4, Jan 1/4 Zoutsloot 131 124
Visser Jan k. Fredrik 21, (in dienst), Gatske 23, Fokje 19, Eerk 1 124
Poelstra Jacob P. Franekereind 19 124v
van der Hoek Simon Jans k. Jan 10, Bouwe 9, Tjeerd 5, Antje 7 124v
de Bruin Jacobus k. Hiltje 15, Anna Elisabeth 13, Claas 10, Freerk 7, Aaltje 2 Franekereind 23 125
de Bruin Jacobus k. Hiltje 15, Anna Elisabeth 13, Claas 10, Freerk 7, Aaltje 2 Franekereind 23 125
Hamstra Geert Roelofs k. Aafke 18 125
Gelinde Pieter Jans k. Joseph 14, Nettje 13, Pieter 10, Jan 6, Jarig 1, Frederik 1 Franekereind 27 125
Gerbranda Folkerts Reins k. Rein 8, Antie 7, Willem 5, Taetske 3 125v
Fopma Frans Baukes k. Bauke 30, Jacob 28, Sexbierum, Sjerpje 27, Groningen, kk. (v. Bauke) Dieuwke 9, Wytze 2 (v. Jacob) Louw 2, Diewke 3 126
Hoffinga Sipke Hemkes 126
Barbas Gerardus 126v
van der Meulen Teunis Harmanus Anjelierstraat 5 126v
Boonstra Thomas Alberts k. Albert, Hinke, kk. Tjetske (v. Hinke) 126v
Leeksma Willem k. Tjitske 127
van der Veen Hette k. Antje 5, Fentje 9, Sydske 3 127
van der Pijp Arent Lodewijks k. Lodewijk, Baukje Nieuwstraat 60 127v
Feersma Arent Jans Nieuwstraat 50 127v
Jipstra Tjeerd Dirks k. Dirk 128
Boonstra Albert Thomas k. Cornelis 128
van der Linde Jacob k. Sibilla, Martje, Hendrikje, Evertje Grietje, kk. (van ?) Germen 128v
Fok Johannes k. Jan, Allardus, Bernardus, Anna 128v
Blom Jan Pieters 129
Bleeker Pieter Cornelis k. Antie 25, St. Jacobiparochie, Albert 22, in dienst, Sijke 17, Sara 15, Corneliske 3 Nieuwstraat 34 129
Groen Jan Johannes k. Etje 12, Janke 10, Johannes 6, Aukje 2, Inskje 1/2 Zoutsloot 90 129v
Groen Jan Johannes k. Etje 12, Janke 10, Johannes 6, Aukje 2, Inskje 1/2 Zoutsloot 90 129v
Brouwer Simon Hendriks k. Aaltje 20, Grietje 40, Janneke 18, Hiltje 16, Hendrik 31, woonplaats onbekend, Willem 28, woonplaats onbekend, kk. (v. Arjen) Simon 1 Nieuwstraat 32 129v
Werkman Jan Harmens k. Harmen, Janneke Nieuwstraat 30 130
Boterweg (tekent: Botterweg), Dirk k. Dirk 9, Jan 9, Coenraad 6 130
Burggraaf Jan Jansen k. Jacob, Oosterbierum, Klaas, Berlikum, Janke, Willemke, Geeske, Hiltje Nieuwstraat 24 130v
Burggraaf Jan Jansen k. Jacob, Oosterbierum, Klaas, Berlikum, Janke, Willemke, Geeske, Hiltje Nieuwstraat 26 130v
Wip Jacob Uldriks k. Uldrik 13, Jan 10, Hiske 3 Nieuwstraat 22 130v
Hoffinga Pieter Hemkes k. Sibbeltje 131
Boekhout Anna Maria van der Werff, wed. Frans k. Hendrik, Maria Constantia, Jan, Elisabeth Nieuwstraat 18 131
Beidschat Teunis k. Hendrik, Cornelis Nieuwstraat 10 131v
Beidschat Teunis k. Hendrik, Cornelis Nieuwstraat 12 131v
Klaarbergen Femme Harmens, wed. Wybe Claasen k. Claas, kk. (v.Claas) Wybe 131v
van Geyt Symon k. Hendrik 21, in dienst, Johanna, Pietje, Grietje, Jan 131v
ter Deus Hendrik k. Roelof Ooievaarsteeg 17 132
Overbeek Johannes 132
Kanenrijder Jouke Scheffersplein 13 132v
Kanenrijder Jouke Scheffersplein 13 132v
van der Berg Harmen k. Wilhelmina, Stina, Maria, Martje, Teuntje, Bauke, Harmen, kk. Annetje, Grietje, Rinske, Berber, Wytske, Grietje 132v
de Vries Gerben Tjeerds k. Berber, Wytske 133
Betzauw Marten k. Pieter, Eelke, Taeke, Hylkje, Eeke Scheffersplein 9 133
van der Linde Gerryt k. Evert, Maria Ooievaarsteeg 13 133v
Dijkstra Sake Baukes k. Dirkje, Pietje, Bauke 133v
Vynja Doekle Hendriks k. Antie, Janna 133v
Dijkstra Jan Jacobs k. Lolke, Jantje 134
Tikkel Berend k. Willem 20, Ankje 6 134
Gonggrijp Rinia k. Joost, kk. (v. Joost, zie fol. 122v) Rinia, Coenraad, Sydske, Hendrik, Harmen, Petronella, Albert, Yede Oosterkeetstraat 11 134
Smaal Gilles k. Catharina, Elisabeth, Maria, Michel, Hendrik, Jan, kk. Johannes (v. ?), Mieke (v. ?), Albert (v. ?) 134v
Kloppenburg Karel k. Grietje, Marijke, Nietje, Berend, Regina 135
Meyer Fredrik k. Swaantje, Lyske, Jan, Ernst, Gerryt, Fredrik Oosterkeetstraat 3 135
Nauta Pieter Willems k. Tjetske 135v
Smit Harmen Johannes k. Isaäc, Johannes, Martje, Geertje Ooievaarstraat 9 135v
Smit Harmen Johannes k. Isaäc, Johannes, Martje, Geertje Ooievaarstraat 9 135v
Zoutdrager Ymke Baukes k. Aukje 10, Bauke 8, Jantje 1 135v
Yken Antie Fransen Yking, wed. Gerrit Sweris k. Frans, Eelkje, Johannes 136
ten Velde Johannes Gerryts k. Gerryt, Johannes Nieuwstraat 37 136
ten Velde Johannes Gerryts k. Gerryt, Johannes Nieuwstraat 39 136
de Boer Ate Luitjes k. Luitje, Pieter Nieuwstraat 13 136v
ter Deus Johannes Roelofs k. Marijke, Hendrik, Trijntje, Ida Nieuwstraat 19 136v
Donjema Gerryt Foppes k. Trijntje, Foppe, Klaaske Nieuwstraat 25 137
Donjema Gerryt Foppes k. Trijntje, Foppe, Klaaske Nieuwstraat 27 137
de Keyzer Willem k. Dirk 137
Kok Harmen k. Jan 137v
Nak Willem k. Frans 137v
Heyner Hinke Sandstra, wed. Hendrik k. Christiaan, Hendrica, Lammert, Maria, Hendrik 137v
de Witt Clara Vusters, wed. Jan k. Johannes, Hendrik, Gerryt, Aaltje, Bart, Harmanus Oosterkeetstraat 6 138
Hoffinga Trijntje Gerlofs Spruitsma, wed. Jan Brands (aangever: Sipke Hemkes Hoffinga, nu gehuwd met Trijntje Gerlofs Spruitsma); k. Brand, Neeltje 138
Heyling Berend Hendrik k. Maria, Alida 138v
de Roo Claas Sybrens k. Sybren 21 138v
Bavius Tjetske Sakes Wijma, wed. Auke k. Jan, Sake 139
Huzelman Adriaantje Jurjens Posthumus, wed. Harmanus k. Hendrik, Jurjen 139
Wijngaarden Inske Pieters, wed. Jan Dirks k. Jenne, Hiltje 139
Nieuw Inske Pieters, wed. Engbert Tijssen k. Pieter 139
van Hettinga Doekle k. Romke, Gerryt de Con, Frederica 139v
Westerhuis Thomas k. Hendrik, Dirk Voorstraat 90 140
Koetstra Hette k. Frans Voorstraat 88 140
Yemes Broer Yemes 140
Delgrosso Anthony Voorstraat 82 140v
Buisman Dirk Jans k. Jan, Antie, Geertje, Sybrigje 140v
Kussendrager Thijs Gijsses k. Gijs, Amsterdam, Daniël, Amsterdam, Sjoukje, Janke, Andries, kk. (v. ?) Thijs, Reinder, Lambartus, Elisabeth, Rigtje Voorstraat 76 141
Dijkstra Johannes Claases k. Eppe Voorstraat 74 141
Bakker Jan Alberts k. Albert, Jetske Voorstraat 72 141v
Beekes Hendrik (aangever: Jan Alberts Bakker als curator over de z.v. wijlen Hendrik Beekes); k. Wiebe 141v
Houtsma Dirk Willems k. Aaltje 19 141v
Leers Coenraad k. Johannes Fransiscus Voorstraat 78 142
Leemkool Frans Willems k. Bernardus, Johannes Voorstraat 68 142
Wiersma Hylke Minnes k. Minne, Dieuwke, Fredrik, Trijntje, Douwe, Elisabeth, Jantje, Hylke Voorstraat 66 142v
Heynzer Coenraad 142v
Hoekstra Freerk Jans k. Rinske, Mayke, Jan 143
Hannema Jan Voorstraat 58 143
Mollema Cornelis k. Cornelia, Jarig, Grietje, Aafke, Lijsbert Voorstraat 52 143
Mollema Cornelis k. Cornelia, Jarig, Grietje, Aafke, Lijsbert Voorstraat 52 143
Keyl Georg Jacob k. Johannes, Geertje, Maria Elisabeth, Dorothea, Jouke, Froukje Voorstraat 48 143v
Schenkius Nicolaas k. Pieter, Sietje, Nicolaas Jacobus Voorstraat 46 144
Altena Sybrigje Kool, wed. Jan k. Janke, Aafke, Sybrigje, Zyds Voorstraat 44 144
Altena Sybrigje Kool, wed. Jan k. Janke, Aafke, Sybrigje, Zyds Voorstraat 44 144
Altena Sybrigje Kool, wed. Jan k. Janke, Aafke, Sybrigje, Zyds Voorstraat 44 144
Altena Sybrigje Kool, wed. Jan k. Janke, Aafke, Sybrigje, Zyds Voorstraat 44 144
Altena Sybrigje Kool, wed. Jan k. Janke, Aafke, Sybrigje, Zyds Voorstraat 44 144
Altena Sybrigje Kool, wed. Jan k. Janke, Aafke, Sybrigje, Zyds Voorstraat 44 144
van Steenderen Andries Voorstraat 24 144v
van Steenderen Andries Voorstraat 24 144v
Zijlstra Dirk Cornelis k. Cornelis, Broer, Sytske, Pieter Adama Voorstraat 38 144v
Zijlstra Dirk Cornelis k. Cornelis, Broer, Sytske, Pieter Adama Voorstraat 38 144v
Hanekamp Johannes k. Josina, Willem, Anna, Lambartus, Johannes Voorstraat 34 145
Visser Bender Johannes Adam Voorstraat 32 145
Vettevogel Wytze Jans k. Debora, Geertje, Janna, Jan Voorstraat 26 145
van der Meer Willem Bartels k. Willemke, Jan, Aaltje, Jantje, Bartle, Hiltje Voorstraat 22 145v
Stinstra Gooitje Voorstraat 20 145v
Stinstra Gooitje Voorstraat 20 145v
Bauer Henricus Anthony k. Nicolaas, Maria Christina Voorstraat 18 146
Harmensen Wieger k. Harmanus, Hein, Cornelis, Janna Sophia, Anneus 146
Peaux Harmanus Voorstraat 10 146v
Zijlstra Cornelis Dirks k. Dirk, Trijntje, Franeker, Aukien, Hans Willem, Zijtske, Sneek, Ibella Alegonde, kk. (v. Dirk) Cornelis, Zytske, Broer, Pieter Adama (v. Trijntje) Schelte, Jetske, Eeke (v. Aukjen) Cornelis, Andries Albertus, Jetske, Margaretha Jeanette, Hendrica Gesina Voorstraat 8 146v
Leyenaar Hendrik k. Jan, Johannes, Antie Kleine Bredeplaats 1 147
Leyenaar Hendrik k. Jan, Johannes, Antie Voorstraat 6 147
van der Brug Jan k. Zietske 6, Jetske 4, Feikje 1/2 Voorstraat 12 147v
de Groot Jeltje Tjeerds Wijnsma, wed. Cornelis Jans k. Pietje, Grietje, Jan Voorstraat 4 147v
Roorda Jacob k. Evert, kk. Geertruyda, Gerbrecht, Jacob, Janetta, Coenraad, allen te Leeuwarden Grote Bredeplaats 26 147v
Roorda Jacob k. Evert, kk. Geertruyda, Gerbrecht, Jacob, Janetta, Coenraad, allen te Leeuwarden Grote Bredeplaats 26 147v
Roorda Jacob k. Evert, kk. Geertruyda, Gerbrecht, Jacob, Janetta, Coenraad, allen te Leeuwarden Grote Bredeplaats 26 147v
Roorda Jacob k. Evert, kk. Geertruyda, Gerbrecht, Jacob, Janetta, Coenraad, allen te Leeuwarden Grote Bredeplaats 26 147v
Roorda Jacob k. Evert, kk. Geertruyda, Gerbrecht, Jacob, Janetta, Coenraad, allen te Leeuwarden Grote Bredeplaats 26 147v
Roorda Jacob k. Evert, kk. Geertruyda, Gerbrecht, Jacob, Janetta, Coenraad, allen te Leeuwarden Grote Bredeplaats 26 147v
Roorda Jacob k. Evert, kk. Geertruyda, Gerbrecht, Jacob, Janetta, Coenraad, allen te Leeuwarden Grote Bredeplaats 26 147v
Feersma Arent Fransen Grote Bredeplaats 18 148
Kooystra Tjeerd Meintes k. Meynte, Jetske Grote Bredeplaats 16 148
Vellinga Dirk k. Catharina, Minno, Christina, kk. (v. Catharina) Johannes, Dirk, Johanna, Ida, Anna, (v. Minno) Dirk, Baudina Grote Bredeplaats 14 148v
de Vries Dirk k. Hidde, Geertje Grote Bredeplaats 10 149
de Vries Dirk k. Hidde, Geertje Grote Bredeplaats 12a 149
de Vries Dirk k. Hidde, Geertje Grote Bredeplaats 12 149
Greydanus Petrus k. Johannes, Dirk, Johanna, Ida, Anna 149
Meints Tjetske Sywardus Posthuma, wed. Roelof Willem k. Ewardus, Antje, kk. (v. Ewardus) Judith Hendrina Grote Bredeplaats 4 149v
Zeylmaker Klaas Ages k. Johanna, Age, zeevarend, Jantje, Berentje, kk. (v.?) Klaas Zuiderhaven 13 149v
Zeylmaker Gerben Ages 150
IJskamp Harmanus 150
Roorda Bruin Klasen Hondenstraat 10 150
Rikkers Gerrit Fransen 150v
Noorman Jacob Bartels k. Bartle 151
Noorman Karel Bartels 151
Hiddema Claaske Beidschat, wed. Tjeerd k. Pieter, Trijntje, Helena, Cornelia 151
Jouwstra Hartman Sybrens k. Dieuwke, Sybren, kk. (v. Dieuwke), Hartman, (v. Sybren), Jantje Herenknechtenkamerstraat 0 151v
Jouwstra Hartman Sybrens k. Dieuwke, Sybren, kk. (v. Dieuwke), Hartman, (v. Sybren), Jantje Zuiderhaven 19 151v
van der Stel Wopke Djoerds k. Aaltje, Doetje, Pietje, Sipkje, Geertje, Trijntje 151v
Wellinga Evert k. Richtje 152
Poort Cornelis k. Hendrik, Neeltje 152
Hoog Sytze Johannes k. Trijntje, Johanna, Alle, Evert, Johannes 152v
Hoog Abbe Johannes k. Haaye, Trijntje 152v
Wijma Sytze Sakes k. Maayke, Geertje, Sake, Sietje, Hiltje 153
van der Woude Douwe k. Schelte 153
de Boer Jakkle Rintjes Vijver 12 153v
de Boer Jakkle Rintjes Vijver 12 153v
Torenbeek Klaas Foppes k. Foppe, Jacob Vijver 10 153v
van Dijk Marten Heeres k. Heerke 154
van der Meer Cornelis Bartels Zeilmakersstraat 13 154
Krijl Pieter Gerryts k. Dirkje 154
Swanenburg Ysaak Thomas k. Thomas Vijver 5 154v
van Dockum Taeke Wybes 154v
de Boer Anthony k. Fetje, Gerryt, Hendrica 154v
Holmans Jan Harmanus k. Jan, Lijsbeth, Iede, Swaantje 155
Agema Romke k. Rinske, Hendrika 155
Terbaal Hendrik Willekes k. Bruin, Anthoon, Janneke, Johannes 155v
Bakker Thomas Baukes 155v
Houtsma Jetske Douwes, wed. Douwe (aangever: Thomas Baukes Bakker, nu gehuwd met Jetske Douwes); k. Sybren 156
Schrage Melchior k. Harmanus, Jacobus, Susanna, Johannes, Gerardus, Petrus Anthony 156
Pettinga Martinus Kleine Bredeplaats 18 156
Brugmeyer Willem k. Johannes Gerardus, Anna Maria Kleine Bredeplaats 16 156v
Terwocht Adam Kleine Bredeplaats 14 156v
Terwocht Adam Kleine Bredeplaats 14 156v
Terwocht Adam Kleine Bredeplaats 14 156v
Terwocht Adam Kleine Bredeplaats 14 156v
Terwocht Adam Kleine Bredeplaats 14 156v
Huidecoper Jan k. Meyke 5, Catharina 4, Anna 1 1/2, Pieter 3 Kleine Bredeplaats 12 157
van der Hoek Andries k. Trijntje 17, Anske 14, Antie 12, Johannes 9, Janke 7, Hylke 3 157
van Dijk Anthony 157v
van der Plaats Broer Jans k. Houkje, Jantje, Anna, Elisabeth Kleine Bredeplaats 4 157v
Stuf Thijs k. Pietje, Berber, Jetske, Sytske, Marijke, Johannes +, kk. (v. Pietje) Antje, Dutje, Jan (v. Jetske) Pieter (v. Johannes) Sjouwkje Kleine Bredeplaats 2 158
Overberg Gooyke Bokkes k. Rinske Voorstraat 2 158
Hilarius Watze k. Teye 13, Maria 9, Trijntje 8, Janna 6 158v
Oolgaard Daniël k. Teuntje Kleine Bredeplaats 5 158v
van der Wielen Claas Hendriks (tekent: van Wylen); k. Hendrik 32, kk. Sjoukje 10, Hendrik 6 Kleine Bredeplaats 9 159
Lenige Anne k. Dirk 15 159
de Boer Cornelis k. Aaltje, Maartje, Jacoba Kleine Bredeplaats 17 159
Vettevogel Johannes Wytzes k. Tjebbe, Bregtje, Enkhuizen, kk. (v. Bregtje) Rinske, Klaaske, Aukje, Tietje, Johannes, Hector Kleine Bredeplaats 19 159v
Galama Jan k. Sipke, Sjouwkje, Otte, Antje Kleine Bredeplaats 23 159v
Butter Romke k. Pieter, Jelle, Elisabeth, Ippe, Iede, Romke Kleine Bredeplaats 25 160
de Groot Ale Gorrits 't Poortje 5 160
Overberg Hylke Bokkes k. Sipke Lanen 7 160v
van der Woude Jan Eedes k. Jan, Janke 161
Feenstra Taeke Jans k. Jan 't Poortje 11 161
Poort Taeke Hendriks k. Hendrik, Homme, Trijntje, Jetske 't Poortje 9 161v
Siderius Pieter Douwes k. Anna 't Poortje 13 161v
Tadema Willem Dirks Drie Roemerssteeg 1 162
van der Sluis Harent Pieters k. Pieter, Gabe, Jan 162
van Steenwijk Cornelis k. Stephanus 162v
Bruns Willem Abrahams k. Gesina, Jeltje, Sybrigje, Abraham, Freerk 162v
Norel Klaas k. Dirkje Lanen 9 163
Meyer Hendrik k. Elisabeth, Hendrina, Sybrigje, Wilhelmina, Gerben Lanen 11 163
Daum Johannes k. Johan Beder 163
Groote Jan k. Maria Lanen 15 163v
Keyser Paulus 163v
Stuf Johannes Leenderts Lanen 17 163v
Oostendorp Arjen k. Rinske, Fetje, Jan, Mintje, Hendericus Lanen 21 164
Hoekers Wijnand k. Johanna, Neeltje, Nicolaas, Margaretha, Lourens 164
Wassenaar Jacob Jurres k. Jolle 164v
Keyzer Trijntje Ypes Koster, wed. Gerryt k. Harmen, Gerryt 164v
Posthumus Jan Jansen k. Baukje Sint Odolphisteeg 18 165
van Velsen Geertje Gonggrijp, wed. Cornelis k. Harmanus, Johanna, Klaaske Sint Odolphisteeg 16 165
van Ackeren Dirk Jacobs k. Sijntje 165
van der Heyde Jan k. Eeuwe, Bokke, Johannes, Aaltje, Frans, Gooitje, Rinske Noorderhaven 90 165v
van der Woude Gerrit Namles 165v
Wobma Jan Ales k. Trijntje, Dirk 166
Smith Cornelis k. Berber, Jan, Andries Lombardstraat 4 166
Vogelzang Meindert Jans k. Sydske, Antie Jan, Marten, Pieter Sint Odolphisteeg 13 166v
van der Mey Douwe Martens k. Yefke, Wopke Lanen 41 166v
van der Mey Douwe Martens k. Yefke, Wopke Sint Odolphisteeg 15 166v
Rink Hendrik k. Antie Lanen 45 167
van Straaten Wybrandus Christiaans k. Christiaan, Klaas, Hans Lanen 47 167
de Wit Ypke Hanses, wed. Wybren Andries (aangever: Wybrandus Christiaans van Straaten, nu gehuwd met [Ypke Hanses]); k. Klaas Wybrens 167v
Brouwer Reinskje Rintjes, wed. Pieter Jans (de naam Pieter Jans wordt niet in de akte genoemd); k. Teuntje, Jan 167v
Steenbrink Jan 167v
Bakker Johannes k. Pieter Comediesteeg 2 168
Wijngaarden Marten Fokkes k. Geeske 168
van der Heyde Johannes Eeuwes k. Eeuwe 22, Harmanus, Jan, Jacob, Pieter, Aaltje, Jurjen, Elisabeth 168v
Foekens Anne Lanen 71 168v
Schoonhoven Wiebe Eelkes k. Grietje, Eelke, Willem Lanen 75 169
Schoonbergen Sipke k. Jan, kk. (v. Jan) Neeltje, Engle, Jaay Lanen 75 169
van Vals Jan Willems k. Janke, Jantje, Lijsbeth, Pieter 169
van Laanen Tjepke Gabes k. Gabe, Jan, Daniël, Hendrik, Maria, Grietje, kk. (v. ?) Grietje, Tjepke Comediesteeg 4 169v
Fockema Jan Doekes k. Geeske, Albertie, Tetje, Doeke 170
Onrust Rients Walings k. Grietje, Antje Lanen 81 170
de Groot Aafke Kronenburg, wed. Geert Gorryts k. Gorrit, Jan, Hendrikje, Pietje 170v
Ulberg Johannes k. Akke, Yte 170v
van der Meer Andries Willems 171
Zijlstra Hans Willem Cornelis k. Gesina Hendrika 171
Stuerwald Gottlieb Wilhelm k. Clara Adriana Maria, Anne Johanna Wilhelmina, Helena Frederica, Hermina Augusta 171
Vettevogel Rein Douwes k. Douwe, Jacomina, Wybrandus, Anna Margaretha 171v
Ramacher Jasper k. Henricus Grote Kerkstraat 3 172
Ramacher Jasper k. Henricus Grote Kerkstraat 3 172
Ramacher Jasper k. Henricus Grote Kerkstraat 5 172
Ramacher Jasper k. Henricus Grote Kerkstraat 5 172
Ramacher Jasper k. Henricus Grote Kerkstraat 7 172
Ramacher Jasper k. Henricus Grote Kerkstraat 7 172
Bader Jan Johannes Grote Kerkstraat 13 172
Bader Jan Johannes Grote Kerkstraat 13 172
Zijlstra Rein Ages k. Jan Kleine Kerkstraat 18 172
Vink Aafke Zytses Krol, wed. Auke k. Simon, Tjeerd 172v
de Vries Jantje Cornelis, wed. Cornelis Jans k. Sjoukje, Hylkje, Fokeltje, Geertje, Jan, Cornelis 172v
Jouwstra Sybren Hartmans k. Jantje 173
van Dijk Catharina van Dijk, wed. Jan Nolles (eig. Jan Nolles [van Asbeek] en Catharina van Dijk); k. Pieter, Sytze, Jan, Tjietske 173
Rootje Grietje Jans, wed. Jan Klaases k. Klaas, Johannes, kk. (v. Klaas) Akke, Grietje, Jan Kleine Kerkstraat 14 173v
Vink Sino k. Jurre 173v
Nak Jan k. Lourens, Anna, Wilhelmina, Catharina, Augustinus Kleine Kerkstraat 8 174
Ros Trijntje Klases, vr.v. Hans (verlatene huisvrouw van Hans Ros); k. Hans, Grietje Kleine Kerkstraat 16 174
Wijga Enne k. Grietje Kleine Kerkstraat 7 174v
Hanekamp Jelle k. Lambertus, Johannes Grote Kerkstraat 15 174v
van Laken Gerardus Wilhelmus Henricus k. Helena Paulus Hendrica, Christiaan Grote Kerkstraat 21 175
Weyer Cornelis Alderts, wed. Geertruyda (geen familienaam ingevuld)(nu gehuwd met G.H.W. van Laken); k. Maria, Anna, Alida, Cornelis 175
van Dijk Roelof k. Antje, Luitje in West-Indië, Cornelis te Witmarsum, Roelofke, Martje, kk. Jetske, Andries (kinderen van Antje), Jetske (dochter van Cornelis), Antje, Jetske (kinderen van Roelofke), Pietje, (dochter van Martje). Grote Kerkstraat 23 175v
Bakker Dirk Foppes k. Jan, Maayke, Taeke, Foppe 176
Bakker Age Heeres k. Heere, Leena, Trijntje, Jelte, Hiltje, Aaltje, kk. Age, (v. Heere) Heiligeweg 23 176
ter Heyde Gerryt k. Hendricus, Fransiscus Josephus, Petrus, Johannes Fredericus 176v
van Beemen Hendrikje Beidschat, wed. Beerend k. Hendrik 20, 2 dochters 176v
Reinsma Martje Jans de Bruin, wed. Yntje Rinses k. Rinse 177
Leyenaar Jan Hendriks 177
Bruinsma Nanning 177
Holstein Lieuwe k. Jan, Johannes 177v
Butter Pieter 177v
Mulder Harmen k. Gesina, Afina, Elisabeth, Klaas, te Jewer, Harmen Leendert, kk. (v. Gesina) Anna Elisabeth ? (v. Klaas) Harmen Klaasen Zuiderhaven 53 178
Deketh Petrus k. Gerardus, Albartus Zuiderhaven 65 178
Deketh Petrus k. Gerardus, Albartus Zuiderhaven 65 178
Feersma Jan k. Agnietje 6, Trijntje 4, Frans 2, Klaaske Brifo 1/2 178v
Coulbaut Pieter Joseph k. Maria, Elisabeth, Anna, Catharina, Johanna Raamstraat 10 178v
Coulbaut Pieter Joseph k. Maria, Elisabeth, Anna, Catharina, Johanna Raamstraat 12 178v
Mentes Albartus Reen Zuiderhaven 73 179
Schouten Alardus 179
Posthuma Bregtje Sikkes Westra, wed. Johannes Fransen k. Sikko, Jacobus, Ynskje, Riemke, Trijntje Zuiderhaven 77 179v
Boomsma Aaltje Douwes de Jong, wed. Bouwe k. Bouwe, Jetze, Aagje, Dieuwke, kk. Bouwe, Rinke, Aaltje (v. Jetze) 179v
Plantinga Taeke k. Rinse, matroos in dienst, Broer, Geertje, Rein, Elisabeth, Abe, kk. (v. Geertje) Tetje, Taekje, nog een kleindr. Zuiderhaven 79 180
Olivier Adam Jans Brouwersstraat 24 180v
Hilverda Jan Jeltes k. Jelte, Jan 180v
Spannenburg Sybrand k. Geertje, Foekje Brouwersstraat 26 181
van der Woude Dirk Geerts k. Tietje, Bregtje, Geert, Dirk, kk. (v. ?) Johannes 181
Houtsma Willem Sipkes Brouwersstraat 22 181v
Jager Dirk k. Willem, Jette Brouwersstraat 20 181v
de Vries Christoffel Jacobs 181v
van Kampen Barend Reins 182
de Jong Gerryt k. Aafke, Jurjen, Eelkje 182
Agema Johannes k. Jan, Jelle Brouwersstraat 10 182v
Reidsma Jan Klaases k. Klaas Brouwersstraat 8 182v
Bosma Cornelis Arjens k. Geertje, Grietje, Maria Schritsen 58 183
Polma Oege Lammerts 183
de Vries Foppe Cornelis k. Cornelis, Johannes, Melle, Jetske, Geertruyda Schritsen 58 183
Faber Arent Jans k. Jan, Fokke 183v
Wassenaar Age Beerts k. Pietje 183v
Regoord Jacob k. Meyndert Carl Visschersteeg 10 184
Groen Willem Lodewijks k. Schelte, Antie, Maria 184
van Beuningen Jan Jacob 184v
de Vries Jacob Gosses k. Marijke, Trijntje, Lijsbeth, Gosse, Christoffel 184v
Furstenburg Teunis Cornelis 184v
Blom Wytze Dirks k. Dirk 23, Lodewijk, Leeuwarden, Johannes 20, als conscrit in dienst, Anne, Hylke, Sytze, Antie Schritsen 52 185
Kroon Mink k. Jan, Antie, Reinder, Martje, Baukje Schritsen 52 185
Pietersen Pieter Schritsen 50 185v
Metzelaar Pieter Ydes 185v
Strelitz Salomon Israëliet 1
Blog Samuel Jacob Elias Israëliet; k. Adolph 2 1/2, Berendtje 1, Duifke 1/2 1
de Jong Samuel Salomons Israëliet Voorstraat 80 1v
Spier Jesaias Israëliet; k. Isaäc 4, Levy 2 1/2 1v
de Vries Levie Lipmans Israëliet; k. Schoontje(e) 1 1/2 Bildtstraat 24 2
van Gelderen Isac Jacobs Israëliet 2
Meyer Adolph Adams Israëliet 2v
Rosenhek Meyer Simons Israëliet; k. Samuel 3, Dina 1 1/2 3
Blauw Salomon Israëliet 3v
van Messel Moses Salomons Israëliet; k. Salomon 30, Emden, Gompert 24, Salomon 25, Jentje 27, Leeuwarden, kk. (v. Jentje en S.I. de Vries) Sara 5, Berentje 3, Isaac 1 1/2, Moses 1/4, Leeuwarden (v. Salomon) Betje 7, Letje 5, Jacob 4, Hartog 2 1/2, Jantje 1 3/4, Emden Voorstraat 61 4
van Messel Moses Salomons Israëliet; k. Salomon 30, Emden, Gompert 24, Salomon 25, Jentje 27, Leeuwarden, kk. (v. Jentje en S.I. de Vries) Sara 5, Berentje 3, Isaac 1 1/2, Moses 1/4, Leeuwarden (v. Salomon) Betje 7, Letje 5, Jacob 4, Hartog 2 1/2, Jantje 1 3/4, Emden Voorstraat 61a 4
de Beer Levie Jacob Israëliet; k. Jacob Levie 37, Isaac 36, Emden, Abraham 34, Leeuwarden, Moses 28, Leeuwarden, Rachel 31, Leeuwarden, kk. Salomon zoon van Isaac 7, Levi zoon van Isaac 3, Jonathan zoon van Isaac 1, Rebecca, dochter van Isaac 5 5
de Beer Jacob Levie Israëliet 5v
Meyer Adam Hartog Israëliet; k. Adolph ?, Marcus 18, Saartje 29, Froukje 16, beiden te Enkhuizen Noorderhaven 8 6
Cohen Hartog Benjamin Israëliet; k. Benjamin 26, Isaac 23, Hartog 17 6v
Cohen Mieke Salomons, wed. Nathan Eliasar Israëliet; k. Adam 23, Sybrigje 25, Anna 27, kk. (v. Anna), Simon 3 1/2, Dina 1 1/2 7
Canter Levy Alexander Israëliet; k. Berend 7, Alexander 2, Eva 10, Marianna 9, Rachel 5, Ester 3/4 7v
de Vries Hendrina Meyer, wed. Lijpman Benjamin Israëliet; k. Leip 34, Abraham 26, Jacob 25, Meyer 16, Wolff 27, Betje 29, Zwolle, Pietje 13, kk. (v. Leip) Schoone 8
Kats Israël Israëliet; k. Moses 16, Marcus 14, Abraham 12, Aaltje 9 8v
de Vries Isaac Abraham Israëliet; k. Abraham 3, Keetje 1 9
van Messel Salomon Gomperts Israëliet; k. Gompert 10, Valentien 6, Sara 9, Vroukje 8 9
van Gelderen Barent Gomperts Israëliet 9v
Cohen Benjamin Hartog Israëliet 10
Jacobs Hartog Israëliet; k. Aäron 16 10v
Benjamins Andries Jonas Israëliet 10v