Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, SIPKE Sipcke Ryourdts tichelaarkoper land, huis en tichelwerkbuiten Harlingen1600228205r
, SIPKE Sipcke Ryourdts tichelaargebruiker buiten Harlingen1600228205r
, LUCIA Lucia van Frouhoveverkoper van 1/2 buiten Harlingen1600228205r
GLINS, IDSERT Idzert van Glinsverkoper van 1/2 buiten Harlingen1600228205r
BURMANIA, BOKKE Bocko van Burmania, voor zich en zijn zustersverkoper van 1/2 buiten Harlingen1600228205r
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Bangakoper 1 1/2 pm landbuiten Harlingen1600228211v
TJEERDS, FETJE Fed Tiaerdts koper buiten Harlingen1600228211v
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants naastligger ten oosten buiten Harlingen1600228211v
, HUBERT Huybert Oestrumnaastligger ten zuiden buiten Harlingen1600228211v
, HUBERT Huybert Oestrumnaastligger ten westen buiten Harlingen1600228211v
, HUBERT Huybert Oestrumnaastligger ten noorden buiten Harlingen1600228211v
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper q.q. buiten Harlingen1600228211v
FOPPES, AREND Aernt Foppes verkoper q.q. buiten Harlingen1600228211v
BUITEN, PIETER Pieter van Buytenverkoper q.q. buiten Harlingen1600228211v
WOPKES, TRIJNTJEde crediteuren van wijlen Trijncke Wopckes verkoper buiten Harlingen1600228211v
WOPKES, TEEKE Taecke Wopckes consenteert buiten Harlingen1600228211v
IJSBRANDS, AREND Aernt IJsbrands consenteert buiten Harlingen1600228211v
TEEKELES, WOPKEwijlen Wopcke Taeckles erflater buiten Harlingen1600228211v
LOUWS, TJEERD Tjaerdt Louws koper 1/2 stuk land den Blocken genoemptbuiten Harlingen1600228215v
SJOERDS, GRIETJE Gryet Sjuerdts koper buiten Harlingen1600228215v
KOENRAADS, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Coenerts naastligger ten oosten buiten Harlingen1600228215v
KOENRAADS, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Coenerts naastligger ten zuiden buiten Harlingen1600228215v
JONGEMA, PIETER Pieter Jongamaverkoper buiten Harlingen1600228215v
MEINERTS, JETSE Jetse Meynerts koper 3 pm landbuiten Harlingen1602228302v
PIETERS, FOKELTJE Foockel Pieters koper buiten Harlingen1602228302v
JILLES, JAN Jan Jelis naastligger ten oosten buiten Harlingen1602228302v
PIETERS, AGEals gebruikers de arfgenamen van wijlen Agge Pieters naastligger ten zuiden buiten Harlingen1602228302v
REINS, HOBBE Hobbe Reyns naastligger ten westen buiten Harlingen1602228302v
HESSELS, FEITSE Fetse Hessels verkoper buiten Harlingen1602228302v
, AREND Aernt van Arnsmakoper 1/2 van 3 pm land genaamd de Blokkenbuiten Harlingen1602228312v
SIPKES, FEIKEde weduwe van wijlen Feicke Sipckes naastligger ten noorden buiten Harlingen1602228312v
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous verkoper buiten Harlingen1602228312v
SJOERDS, GRIETJE Griet Syuerdts verkoper buiten Harlingen1602228312v
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurrians koper 1 1/2 pm land ([koopprijs niet vermeld])buiten Harlingen1602228318r
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians eigenaar buiten Harlingen1602228318r
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians verkoper buiten Harlingen1602228318r
, ALBERT Albert van Aersmakoper 1/2 van 3 pm land genaamd de Blokkenbuiten Harlingen1602228329v
SIPKES, FEIKEweduwe van Feycke Sipckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1602228329v
LOUWS, TJEERD Tiaert Lous secretaris van Barradeelverkoper buiten Harlingen1602228329v
SJOERDS, GRIETJE Griet Siverts verkoper buiten Harlingen1602228329v
JURJENS, RUURD Ryuerdt Jurriaens aanhandelaar 1 1/2 pm landbuiten Harlingen1603228344r
LOLKES, IETJE Ida Lolckes aanhandelaar buiten Harlingen1603228344r
HARMENS, GOSLING Goslick Harmens gebruiker buiten Harlingen1603228344r
JURJENS, JAN Jan Jurriaens verwandelaar buiten Harlingen1603228344r
JANS, GRIETJE Griet Jansen verwandelaar buiten Harlingen1603228344r
PIEBES, JAN Jan Pybes koper q.q. buiten Harlingen1603228352r
, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Garbrandanaastligger ten noorden buiten Harlingen1603228352r
HARMENS, HARMEN Herman Hermans verkoper buiten Harlingen1603228352r
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper buiten Harlingen1603228352r
PIEBES, JAN Jan Pybes koper q.q. buiten Harlingen1603228352r
, FLORIS Floris naastligger ten oosten buiten Harlingen1603228352r
HARMENS, HARMEN Herman Hermans verkoper buiten Harlingen1603228352r
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper buiten Harlingen1603228352r
GOSSES, GERBENburgemeester Gerbrant Gosses koper 5 einsen, 9 penningen en 3 voeten land ([per pm, voor de twee percelen in deze akte])buiten Harlingen1603228359r
DOUWES, TJITSKE Tietske Douwes koper buiten Harlingen1603228359r
, JETSKE Jets naastligger ten oosten ([staat: Jets Claes Folckers])buiten Harlingen1603228359r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten oosten buiten Harlingen1603228359r
AERNTSMA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Aerntsmanaastligger ten westen buiten Harlingen1603228359r
, JETSKE Jets naastligger ten noorden ([staat: Jets Claes Folckers])buiten Harlingen1603228359r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden buiten Harlingen1603228359r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper buiten Harlingen1603228359r
WATSES, SIBBELTJE Sybbel Waatses verkoper buiten Harlingen1603228359r
KOENRAADS, HESSELwijlen Hessel Coenerts verkoper buiten Harlingen1603228359r
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurryens , voor zichkoper 1 1/2 pm land ([staat: 80-00-00 CG per pm[?]])buiten Harlingen1605228457r
RUURDS, JETSKE Jets Ruyrts* koper buiten Harlingen1605228457r
HARMENS, FOKELTJE Fookel Harmens verkoper buiten Harlingen1605228457r
HARMENS, GOSLING Goslyck Harmens verkoper buiten Harlingen1605228457r
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper 4 pm greidlandbuiten Harlingen1605228468r
STEFFENS, RIJKJE Rijckien Stevens koper buiten Harlingen1605228468r
PIETERS, AGEhet huis van Agge Pieters naastligger ten oosten buiten Harlingen1605228468r
PIETERS, AGEals gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden buiten Harlingen1605228468r
GERLOFS, GERLOFwijlen Gerloff Gerloffs eerdere eigenaar buiten Harlingen1605228468r
JARICHS, FEIKE Feycke Jarichs eerdere eigenaar buiten Harlingen1605228468r
GERLOFS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerloff Gerloffs verkoper buiten Harlingen1605228468r
, HUBERT Huybert Oostrumsnaastligger ten oosten buiten Harlingen1605228485r
, HUBERT Huybert Oostrumsnaastligger ten zuiden buiten Harlingen1605228485r
, HUBERT Huybert Oostrumsnaastligger ten westen buiten Harlingen1605228485r
SIPKES, JAKOB Jacob Sipckes naastligger ten westen buiten Harlingen1605228485r
GERLOFS, LAMMERT Lambert Gerleffs verkoper buiten Harlingen1605228485r
TJEERDS, SIEBREN Sybrandt Tiaerts verkoper buiten Harlingen1605228485r
GERLOFS, GERLOFde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Gerleff Gerleffs verkoper buiten Harlingen1605228485r
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Block, broeder van de verkopersecretaris van Leeuwarderadeelkoper door niaar ca. 5 pm land (per pm)buiten Harlingen1606228504r
POMMEREN, JAKOB de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerengeniaarde koper buiten Harlingen1606228504r
, PIETER Pieter van Buyttengeniaarde koper buiten Harlingen1606228504r
BLOK, BOUDEWIJN Boudewijn de Blockverkoper buiten Harlingen1606228504r
, koper 5 pm landbuiten Harlingen1606228517r
JANS, HERE Heere Jansen , q.q.koper buiten Harlingen1606228517r
, REIN Reyn Uupckes , q.q.koper buiten Harlingen1606228517r
MEINERTS, JETSE Jetse Meynerts naastligger ten oosten buiten Harlingen1606228517r
DOEIES, WIEBE Wybe Doyes naastligger ten westen buiten Harlingen1606228517r
REINS, HOBBE Hobbe Reyns verkoper ([staat: Hobbe Reyns zn. ende Hendrik Willems zoen dr., echteluyden])buiten Harlingen1606228517r
WILLEMS, HENDRIKJE Hendrik Willems verkoper buiten Harlingen1606228517r
WERF, NANNE WILLEMS Nanningh Willems van der Werffkoper 1/3 van 1/2 van 5 pm, en 2/5 van 1/3 pm greidland ([per pm])buiten Harlingen161122927r
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Pheltenkoper buiten Harlingen161122927r
FEDDER, JAN REINERS Jan Reyners Feddereigenaar van 1/2 buiten Harlingen161122927r
DIRKS, BAUKE Baucke Dircks huurder voor 1 jaar buiten Harlingen161122927r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten zuiden buiten Harlingen161122927r
FELTEN, PIETER Pieter Pheltennaastligger ten noorden buiten Harlingen161122927r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters Wijnseerdere eigenaar buiten Harlingen161122927r
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelteneerdere eigenaar buiten Harlingen161122927r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reenverkoper buiten Harlingen161122927r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122927r
FELTEN, PIETER Pyter Pheltenkoper ca. 7 einsen greidlandbuiten Harlingen161122929r
PIJL, MAAIKE HANSES Maycke Hans Pijlkoper buiten Harlingen161122929r
, LAMMERT Lammert wagenaargebruiker buiten Harlingen161122929r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheenverkoper buiten Harlingen161122929r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122929r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het eerste ca. 3 pm greidland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
JOHANNES, JAN Jan Johannes huurder buiten Harlingen1614229222r
NITZEN, jonkheer Nitsennaastligger ten oosten buiten Harlingen1614229222r
NITZEN, jonkheer Nitsennaastligger ten westen buiten Harlingen1614229222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen1614229222r
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen1614229222r
JARICHS, FEIKEwijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen1614229222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het tweede ca. 4 pm bouwland, genaamd het Langland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder buiten Harlingen1614229222r
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburchnaastligger ten oosten buiten Harlingen1614229222r
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburchnaastligger ten westen buiten Harlingen1614229222r
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntje Tiebbes naastligger ten noorden buiten Harlingen1614229222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen1614229222r
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen1614229222r
JARICHS, FEIKEwijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen1614229222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het derde ca. 2 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
HANSES, HANS Hans Hansen huurder buiten Harlingen1614229222r
HANSES, HANSde steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen buiten Harlingen1614229222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen1614229222r
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen1614229222r
JARICHS, FEIKEwijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen1614229222r
POPTA, JAKOB Jacob Thiebes Poptaeigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen)buiten Harlingen1615229243v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder perceel 1 (ca. 4 pm)buiten Harlingen1615229243v
JOHANNES, JAN Jan Johannis huurder perceel 2 buiten Harlingen1615229243v
, HANS Hans Poffhuurder perceel 3 buiten Harlingen1615229243v
JAKOBS, PIETJE Pietrick Jacobs verkoper buiten Harlingen1615229243v
DOOITSES, JARICHwijlen Jarich Doytses verkoper buiten Harlingen1615229243v
MARTENS, REINER Reyner Martens verkoper buiten Harlingen1615229243v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper buiten Harlingen1615229243v
DOOITSES, FOLPERTwijlen Folpert Doytses verkoper buiten Harlingen1615229243v
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper buiten Harlingen1615229243v
SJOERDS, JARICHwijlen Jarich Siuerts verkoper buiten Harlingen1615229243v
SIERKS, PIEKE Piecke Siercks verkoper buiten Harlingen1615229243v
SIEBES, PIER Pier Sybes koper 1/7 van 3 pm landbuiten Harlingen1615229267r
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Juriens koper buiten Harlingen1615229267r
JURJENS, SJOERD Sioerd Jurians naastligger (heeft vrije reed en drift over het verkochte)buiten Harlingen1615229267r
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper buiten Harlingen1615229267r
RUURDS, JURJENzijn wijlen grootvader [staat: bestevader] Jurien Rioerdts erflater buiten Harlingen1615229267r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 12 pm land genaamd het mr. Gerbrant Walckema land (Door de verkoper geerfd land van hun vader)buiten Harlingen16152306r
FEDDES, PIETERbroer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen16152306r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 4 pm land genaamd Fetze Fenne (Door de verkoper geerfd land van hun vader)buiten Harlingen16152306r
FEDDES, PIETERbroer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen16152306r
ARJENS, ANTJE Anneke Ariaens crediteur (triumphant) buiten Harlingen161623050r
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper (gesuccumbeerde) buiten Harlingen161623050r
SIEBES, PIER Pier Sybes koper 1/7 van 3 pm land genaamd Floris Herne ([staat: 28-00-00 GG minus 1 oord])buiten Harlingen161723071v
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Juriens koper buiten Harlingen161723071v
SIPKES, JOHANNES Johan Sipckes naastligger ten oosten buiten Harlingen161723071v
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen161723071v
JURJENS, RUURD Ryoerdt Juriens naastligger ten noorden buiten Harlingen161723071v
EEDES, DOUWE Douue Edes , meerderjarigsoldaatverkoper (soldaat onder de compagnie van de manhaftige kapitein Snuck tot Isendick in Vlaanderen garnizoen houdend)buiten Harlingen161723071v
, SIETSE Sytzie Jettzies koper ca. 3 pm landbuiten Harlingen1618230132v
SIEBES, RIKSTJE Ricxt Sybes koper buiten Harlingen1618230132v
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen1618230132v
, RUURD Rioerd van Rioerda, de jongenaastligger ten zuiden buiten Harlingen1618230132v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters verkoper buiten Harlingen1618230132v
JOUWS, BOTE Botte Juws verkoper buiten Harlingen1618230132v
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemakoper 8 1/2 pm land genaamd Holckeberghbuiten Harlingen1620230235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitemakoper buiten Harlingen1620230235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopersverkoper buiten Harlingen1620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemakoper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rentebuiten Harlingen1620230235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitemakoper buiten Harlingen1620230235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopersverkoper buiten Harlingen1620230235r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoperkoopmankoper 1/4 en 1/14 van 12 pm land in mr. Gerbrant Walckama landen ([geen koopprijs vermeld])buiten Harlingen1620230243v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen1620230243v
, EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen1620230243v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoperkoopmankoper 1/4 en 1/14 van 4 pm 4 einsen land genaempt Fetse Fenne ([geen koopprijs vermeld])buiten Harlingen1620230243v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen1620230243v
, EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen1620230243v
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 5/7 van 3 pm miedlandbuiten Harlingen1621230270r
GERRITS, IESKJE Jis Gerryts koper buiten Harlingen1621230270r
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen1621230270r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden buiten Harlingen1621230270r
SIEBES, PIER Pier Sybbes verkoper buiten Harlingen1621230270r
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Jurians verkoper buiten Harlingen1621230270r
PIJL, MAAIKE HANSES Mayck Hansen Pijlkoper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.])buiten Harlingen1623230367v
FELTEN, PIETER wijlen Pieter Pheltenkoper buiten Harlingen1623230367v
GERRITS, DIRKburgemeester Dirck Gerryts protesteert vanwege een hypotheek buiten Harlingen1623230367v
, HUBERT Huybert Oestrumnaastligger ten zuiden buiten Harlingen1623230367v
, HUBERT Huybert Oestrumnaastligger ten westen buiten Harlingen1623230367v
FEIKES, JETSEals gebruiker Jetse Feyckes naastligger ten noorden buiten Harlingen1623230367v
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Pheltenverkoper ([volgens protest in de marge: wijlen Ansck Aesges])buiten Harlingen1623230367v
DOMAN, HORATIUS dr. Horatius Doman, broeder van de verkoperkoper door niaar 1/2 van ca. 2 pm bouwland (per pm)buiten Harlingen162823254r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper buiten Harlingen162823254r
GOSSES, GERBENde erfgenamen van wijlen Gerben Gossis naastligger ten noorden buiten Harlingen162823254r
DOMAN, ANDRIES Andries Domanschrijververkoper buiten Harlingen162823254r
, ARJENdoctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landenprofessor mathematicusverkoper buiten Harlingen162823254r
DOMAN, HORATIUS dr. Horatius Doman, broeder van de verkoperkoper door niaar 4 pm bouwland (per pm)buiten Harlingen162823254r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper buiten Harlingen162823254r
WATSES, HENDRIKals gebruiker Hendrick Watzes naastligger ten zuiden buiten Harlingen162823254r
, KLAAS Claes bakker (koek-)naastligger ten noorden buiten Harlingen162823254r
DOMAN, ANDRIES Andries Domanschrijververkoper buiten Harlingen162823254r
, ARJENdoctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landenprofessor mathematicusverkoper buiten Harlingen162823254r
KLASES, REINER Reiner Claesen koper ca. 3 pm bouwland (per pm)buiten Harlingen162823256v
HESSELS, N. N. Hessels koper buiten Harlingen162823256v
HENDRIKS, HENDRIKals gebruiker Hendrick Hendricks naastligger ten zuiden buiten Harlingen162823256v
DOUWES, DOUWEde weeskinderen van Douue Douues naastligger ten westen buiten Harlingen162823256v
DOMAN, ANDRIES Andries Domanschrijververkoper buiten Harlingen162823256v
, ARJENdoctor Adriano Metio, gewezen usu fructuaris van deze landenverkoper buiten Harlingen162823256v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts koper 1 pm 3 einsen 10 penningen 9 roeden en 2 voeten bouwlandbuiten Harlingen162823266v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten zuiden buiten Harlingen162823266v
DOMAN, ANDRIES Andries Domanschrijver van een compagnie soldatenverkoper buiten Harlingen162823266v
, ARJENdoctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landenprofessor mathematicusverkoper buiten Harlingen162823266v
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper 8 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])buiten Harlingen1630232151r
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper buiten Harlingen1630232151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERSburgemeester Sytse Pieters Fogelsangverkoper buiten Harlingen1630232151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangaverkoper buiten Harlingen1630232151r
WIEBES, SIPKE Sipcke Wybes koper huis, plaats en hofbuiten Harlingen1630232159r
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts verpachter grond buiten Harlingen1630232159r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten oosten buiten Harlingen1630232159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautanaastligger ten zuiden buiten Harlingen1630232159r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden buiten Harlingen1630232159r
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen1630232159r
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses verkoper buiten Harlingen1630232159r
BOIENS, KLAAS Claes Boies koper venne van 10 pm, 6 einsen, 14 penningen, 4 roeden en 5 voetenbuiten Harlingen163323395v
JOOSTES, NEELTJE Neeltie Joostes koper buiten Harlingen163323395v
STEFFENS, Rijkien Stevens Crappoortverkoper buiten Harlingen163323395v
JARICHS, LIEUWE Lieuue Jarighs , c.soc.verkoper buiten Harlingen163323395v
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten greidlandbuiten Harlingen1633233101r
ARNOLDI, HIELKJE Hylck Arnoldikoper buiten Harlingen1633233101r
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuues koper buiten Harlingen1633233101r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters koper buiten Harlingen1633233101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1633233101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden buiten Harlingen1633233101r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, q.q. en c.s.verkoper buiten Harlingen1633233101r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper buiten Harlingen1633233101r
HETTINGA, Idserdt van Hettingakoper land met huis, hooiberg en hiembuiten Harlingen1633233102v
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitamakoper buiten Harlingen1633233102v
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, c.s.verkoper buiten Harlingen1633233102v
JAKOBS, LIEUWE Lieuwe Jacobs verkoper buiten Harlingen1633233102v
HOBBES, LAMMERToud burgerhopman Lammert Hobbes koper 4 pm greidland (per pm)buiten Harlingen1634233132r
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten oosten buiten Harlingen1634233132r
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten noorden buiten Harlingen1634233132r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoot, c.s.verkoper buiten Harlingen1634233132r
JARICHS, LIEUWE Liuwe Jarichs verkoper buiten Harlingen1634233132r
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen , c.u.koper 2 pm graslandbuiten Harlingen163723434r
KORNELIS, PIEKE Pico Cornelis havenmeesterverkoper buiten Harlingen163723434r
KORNELIS, WIETSKE Wytscke Cornelis verkoper buiten Harlingen163723434r
JANS, SIEMENwijlen Symon Jans verkoper buiten Harlingen163723434r
JANS, JEROEN Jeroen Jansen Adelerkapiteinkoper 3 pm 8 einsen 4 penningen en 1 voet bouwlandbuiten Harlingen163923481v
JANS, LIJSBET Liesbeth Jansen koper buiten Harlingen163923481v
WATSES, HENDRIKland in gebruik bij de erfgenamen van wijlen Hendrick Watses naastligger ten zuiden buiten Harlingen163923481v
JANS, JEROENde proclamant Jeroen Jansen Adelernaastligger ten noorden buiten Harlingen163923481v
DOMAN, HORATIUS oud burgemeester dr. Horatius Doman, c.u.verkoper buiten Harlingen163923481v
LAUTA, TEEKE Taecke Lautakoper 1/2 van 3 pm 7 einsen 4 penningen 5 roeden en 6 voeten graslandbuiten Harlingen163923485v
LAUTA, TEEKE Taecke Lautaeigenaar van 1/2 buiten Harlingen163923485v
HAANTJES, JAN Jan Haenties Lankemaverkoper buiten Harlingen163923485v
EVERTS, RIENKals meier Rienk Everts huurder buiten Harlingen1642234173v
SAPES, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
IEDES, TEEKEals gebruiker Take Ydes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
SAPES, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten oosten buiten Harlingen1642234173v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinganaastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
DONIA, KEIMPE Keimpe Donianaastligger ten oosten buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinganaastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
LAMMERTS, JAN Jan Lambarts naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten oosten buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinganaastligger ten oosten buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen1642234173v
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Mellemanaastligger ten zuiden buiten Harlingen164223513v
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Mellemanaastligger ten noorden buiten Harlingen164223513v
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper buiten Harlingen164223513v
BONGA, HORATIUS Horatius Bonganaastligger ten zuiden buiten Harlingen164223513v
MATTEUS, LIJSBETde erfgenamen van wijlen Lijsbet Matys naastligger ten noorden buiten Harlingen164223513v
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper buiten Harlingen164223513v
BEIMA, JAN gezworen gemeensman Jan Beymakoper ca. 1 1/2 pm land met drie kalkovens, een lasthuis etc.strekkende tot aan de westkant van de gevel van het huis van naastliggend tichelwerkbuiten Harlingen164223527v
DOUWES, SIERK Sirck Douues , voor zich en zijn broers en zustersprotesteert buiten Harlingen164223527v
HARINGS, TRIJNTJE Trintie Harings protesteert buiten Harlingen164223527v
SIERKS, DOUWEwijlen Douue Sircx protesteert buiten Harlingen164223527v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers niaarnemer ratione proximitatis buiten Harlingen164223527v
STEFFENS, RIJKJE Rickien Stevens Crapoeth, achtersusterling van de verkoperseniaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen164223527v
, DAVIDburgervaandrig David Holtingniaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen164223527v
SIERKS, DOUWE Douue Syercx naastligger ten oosten buiten Harlingen164223527v
SIERKS, DOUWE Douue Syercx naastligger ten noordoosten buiten Harlingen164223527v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten westen buiten Harlingen164223527v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten westen buiten Harlingen164223527v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten noorden buiten Harlingen164223527v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten noorden buiten Harlingen164223527v
HOITSMA, MICHIEL SAKESburgervaandrig Michiel Saeckes Hoytsma, c.u.verkoper buiten Harlingen164223527v
GROOT, TJEERD Tiaerd de Grootekapitein te waterkoper hof en huis met bomen en plantagie genaamdbuiten HarlingenAylva hof164323556r
, AATJE Atie koper Aylna hofbuiten Harlingen164323556r
, NICOLAASde erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeoverkoper buiten Harlingen164323556r
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrants , c.u.koper 1/2 pm landbuiten Harlingen1644235111v
JANS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Jans verkoper buiten Harlingen1644235111v
KLASES, DIRKwijlen Dirck Claessen verkoper buiten Harlingen1644235111v
, HOBBE Hobbe , volle neef van de verkoperkoper door niaar 4 pm graslandbuiten Harlingen1647235255r
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u.geniaarde koper buiten Harlingen1647235255r
POPTA, JAKOB Jacob Poptaprotesteert vanwege wil eerst de koopbrief zien buiten Harlingen1647235255r
JANS, HAANTJEhet tichelwerk van verkoper Haentie Jans naastligger buiten Harlingen1647235255r
JANS, HAANTJE Haentie Jans verkoper buiten Harlingen1647235255r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters , c.u.koper ca. 9 pm 8 einsen 12 penningen 1 roede en 2 voeten nieuwland genaamd de Bergevennebuiten Harlingen1650236107r
JELLES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen1650236107r
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumnaastligger ten zuiden buiten Harlingen1650236107r
JELLES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten noorden buiten Harlingen1650236107r
KORNELIS, Toontie Cornelis Bondverkoper buiten Harlingen1650236107r
TEETSES, SCHELTE Schelte Teetses molenaar (hout-)koper ca. 8 pm greidlandbuiten Harlingen1650236112r
TEEKES, SJOERDde verkoper Sioerd Takes tichelernaastligger ten oosten buiten Harlingen1650236112r
HESSELS, FRIDS Frids Hessels naastligger ten zuiden buiten Harlingen1650236112r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreyernaastligger ten noorden buiten Harlingen1650236112r
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes tichelerverkoper buiten Harlingen1650236112r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts tichelaarkoper 12 pm 5 einsen 11 peningen en 8 roeden grasland (per pm)buiten Harlingen1651236161v
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder (p.j.)buiten Harlingen1651236161v
LOO, AREND Arent van Loonaastligger ten oosten buiten Harlingen1651236161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten zuiden buiten Harlingen1651236161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten westen buiten Harlingen1651236161v
LOO, AREND Arent van Loonaastligger ten noorden buiten Harlingen1651236161v
HARINGS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Haringhs verkoper buiten Harlingen1651236161v
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts tichelerkoper 1/2 van 9 pm greidland ([99-00-00 GG per pm])buiten Harlingen1654236264r
WARNERS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Warners eigenaar van 1/2 buiten Harlingen1654236264r
WARNERS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten oosten buiten Harlingen1654236264r
WARNERS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden buiten Harlingen1654236264r
WARNERS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen1654236264r
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrens naastligger ten noorden buiten Harlingen1654236264r
BEKIUS, JOHANNES Joannes Beckiuspredikantverkoper buiten Harlingen1654236264r
, TIETJE Tiedtie Tammeriverkoper buiten Harlingen1654236264r
ANDRIES, FRANSOud burgermr. Frans Andrys verkoper buiten Harlingen1654236264r
, Christintie Tammeriverkoper buiten Harlingen1654236264r
NICOLAI, JOHANNES Joannes Nicolaicommies van de kamer van financienverkoper buiten Harlingen1654236264r
, OTJE Oedtie Tammeriverkoper buiten Harlingen1654236264r
PETRI, ANTONIUS Anthonius Petripredikantverkoper buiten Harlingen1654236264r
, JANKE Jancke Tammeriverkoper buiten Harlingen1654236264r
, ABRAHAM Abrahamus Tammeripredikantverkoper buiten Harlingen1654236264r
BAERDT, IETJE wijlen Idtie Baerdterflater buiten Harlingen1654236264r
KLASES, AUKE Aucke Claessen naastligger ten zuiden buiten Harlingen16552374v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcamaerflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
JELLES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten zuiden buiten Harlingen16552374v2
WARNERS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen16552374v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcamaerflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcamaerflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcamaerflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tiaerdts koper van 1/2 4 pm 9 einsen 2 penningen 1 roede en 4 voeten greidlandbuiten Harlingen1657237128r
ELINGS, SIKKEwijlen Sicke Elings koper van 1/2 buiten Harlingen1657237128r
JOHANNES, JAN Jan Johannis koper van 1/2 buiten Harlingen1657237128r
TJEERDS, TRIJNTJEde koperse Trijntie Tiaerdts naastligger ten oosten buiten Harlingen1657237128r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannemanaastligger ten noorden buiten Harlingen1657237128r
REINERS, AUKJE Auck Reyners verkoper buiten Harlingen1657237128r
WALINGS, PIETERwijlen Pytter Walings verkoper buiten Harlingen1657237128r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasis koper 4 1/2 pm landbuiten Harlingen1658237173ar
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters koper buiten Harlingen1658237173ar
SJOERDS, GREULTde erfgenamen van wijlen Greolt Sioerts , c.soc.naastligger ten zuiden buiten Harlingen1658237173ar
KET, THEODORUS burgemeester Theodorus Kethverkoper buiten Harlingen1658237173ar
VIERSEN, Vlekien van Vierssenverkoper buiten Harlingen1658237173ar
JELLES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen1657237253r
LUIDUM, GERBEN KLASES Gerben Claesen Luydumnaastligger ten zuiden buiten Harlingen1657237253r
BURMANIA, SJUK jr Sioeck van Burmanianaastligger ten westen buiten Harlingen1657237253r
JELLES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten noorden buiten Harlingen1657237253r
JANS, RUURD Ruierd Jansen verkoper q.q. buiten Harlingen1657237253r
WATSES, DOUWE Douwe Watses verkoper q.q. buiten Harlingen1657237253r
JANS, EELKEde nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuisverkoper van 1/2 buiten Harlingen1657237253r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Pytters verkoper van 1/2 buiten Harlingen1657237253r
LIEUWES, DOUWE Douue Lieuues koper 5 pm greidlandbuiten Harlingen166023841v
BOIENS, KLAAS Claes Boyens naastligger ten oosten buiten Harlingen166023841v
KAMSTRA, GOSSE de heer jr. Gosso Camstraverkoper buiten Harlingen166023841v
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks koper 5 pm 4 einsen 15 penningen 8 roeden en 3 voeten bouwlandbuiten Harlingen166023842r
JOOSTES, HOMME Homme Joostes huurder buiten Harlingen166023842r
LEEUWEN, JAKOB Jacob Leeuwennaastligger ten oosten buiten Harlingen166023842r
HOTSES, AALTJE Aeltie Hotses naastligger ten zuiden buiten Harlingen166023842r
HILLEBRANDS, de heer Hillebrants, c.s.naastligger ten westen buiten Harlingen166023842r
HEEMSTRA, TJITSKE Tietske Heemstranaastligger ten noorden buiten Harlingen166023842r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s.ontvanger-generaal Frieslandverkoper buiten Harlingen166023842r
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar 6 pm landbuiten Harlingen1668239169v
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjergeniaarde koper buiten Harlingen1668239169v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs geniaarde koper buiten Harlingen1668239169v
WIEBRENS, GRIETJE Grytje Wybrens naastligger ten zuiden buiten Harlingen1668239169v
HESLINGA, dr. Heslinganaastligger ten westen buiten Harlingen1668239169v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden buiten Harlingen1668239169v
HEEMSTRA, JOHANNES Johan van Heemstraverkoper buiten Harlingen1668239169v
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper 5 pm greidlandbuiten Harlingen167124054r
WALINGS, PIETERwijlen Pytter Walings koper buiten Harlingen167124054r
HANNEMA, JOHANNES SJOERDS Joannes Sjoerdts Hannemanaastligger ten oosten buiten Harlingen167124054r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersmanaastligger ten noorden buiten Harlingen167124054r
HANNEMA, JAN JOHANNES Jan Joannis Hannemaverkoper buiten Harlingen167124054r
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hendrick Hollanderkoper 5 pm greidlandbuiten Harlingen167224080r
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feykes gortmakernaastligger ten oosten buiten Harlingen167224080r
WITTERT, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Joan Wittertnaastligger ten zuiden buiten Harlingen167224080r
VIERSEN, IJSBRAND de heer Isbrandt van Viersennaastligger ten zuiden buiten Harlingen167224080r
JOHANNES, EELKJE Eelk Joannis verkoper van 1/2 buiten Harlingen167224080r
DOUWES, ROMKEwijlen Romcke Douwes verkoper van 1/2 buiten Harlingen167224080r
ROMKES, JOHANNES Joannes Romkes verkoper buiten Harlingen167224080r
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijpcontrarolleur convooien en licentenverkoper van 1/8 buiten Harlingen167224080r
PAULUS, JAN Jan Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen167224080r
PAULUS, STIJNTJE Stijntie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen167224080r
PAULUS, JELTJE Jeltie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen167224080r
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsmakoper 1/3 van 4 pm greidlandbuiten Harlingen ZZ1682241230r
BOKKES, JANKE Jantie Bockes gebruiker van de grond buiten Harlingen ZZ1682241230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ1682241230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ1682241230r
FEITEMA, SIEBREN Sibrandus Feitemanaastligger ten zuiden buiten Harlingen ZZ1682241230r
HILLEBRANDS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Wilhelmus Hillebrants naastligger ten noorden buiten Harlingen ZZ1682241230r
JASPERS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper buiten Harlingen ZZ1682241230r
, ROELOF Roeloff Brinkhuisaanhandelaar 1/2 huis en hof, 2 pm greidland (p.j.)buiten Harlingen16992447v
, SIEMEN Simon de Weinsecretaris (oud -)huurder huis buiten Harlingen16992447v
HETTES, WIEBE Wybe Hettes waagmeesterhuurder greidland buiten Harlingen16992447v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstraverkoper buiten Harlingen16992447v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelkeraanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpadbuiten Harlingen1738249339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis buiten Harlingen1738249339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts schoenmaker (oud mr. -)gebruiker bovenste gedeelte pakhuis buiten Harlingen1738249339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts schoenmaker (oud mr. -)verwandelaar buiten Harlingen1738249339v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pmbuiten Harlingen178126063r
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper buiten Harlingen178126063r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pmbuiten Harlingen178126063r
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper buiten Harlingen178126063r
CAMPER, PETRUS professor honorius Petrus Camperverkoper buiten Harlingen178126063r
WIETSES, LIJSBET Lijsbet Wytzes koper ca. 5 pm zaadlandten noordoosten van Harlingen1598228131r
BARTELDS, EVERTwijlen Evert Bertels koper ten noordoosten van Harlingen1598228131r
DIRKS, EEDE Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1598228131r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc.naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1598228131r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc.naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen1598228131r
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrandts naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1598228131r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Louws , secretaris van Barradeelverkoper ten noordoosten van Harlingen1598228131r
SJOERDS, GRIETJE Griedt Sioerds verkoper ten noordoosten van Harlingen1598228131r
, TRIJNTJE Trijn koper huis op zijn grond of landten noordoosten van Harlingen1600228221v
, HOTSEwijlen Hotze brouwerkoper ten noordoosten van Harlingen1600228221v
, SIPKE Sipcke Ryourdts naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1600228221v
WILLEMS, MATTEUSde weduwe van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1600228221v
HILLEBRANDS, DIRK Dierck Hilbrandts naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1600228221v
TJEBBES, AALTJE Aeltgen Tyebbes verkoper ten noordoosten van Harlingen1600228221v
JANS, MINNEwijlen Minne Jansen verkoper ten noordoosten van Harlingen1600228221v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmakerkoper huis, schuur en een tuin daarachterten noordoosten van Harlingen1606228505v
HESSELS, TETJE Teth Hessels koper ten noordoosten van Harlingen1606228505v
WIEBES, ALBERT Albert Wyebes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen1606228505v
JANS, HANSeen akker van Hans Jans naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1606228505v
JANS, HANShet huis en de blekerij van Hans Jans naastligger ten noorden met het bleekveldten noordoosten van Harlingen1606228505v
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes slagerverkoper ten noordoosten van Harlingen1606228505v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts verkoper ten noordoosten van Harlingen1606228505v
JANS, HANS Hans Jansen koper huis en tuinten noordoosten van Harlingen1613229126v
WIEBES, HIELKJE Hylck Wybes koper ten noordoosten van Harlingen1613229126v
JANS, HANSde koper Hans Jansen , c.u.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1613229126v
JANS, HANSde koper Hans Jansen , c.u.naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1613229126v
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenierverkoper ten noordoosten van Harlingen1613229126v
IJSBRANDS, JANKE Jantien Isbrants verkoper ten noordoosten van Harlingen1613229126v
REINS, BONSE Bonte Reyns koper kamerten noordoosten van Harlingen1613229164r
FOKKES, SIETSKE Syts Fockes koper ten noordoosten van Harlingen1613229164r
JANS, THOMAS Tomas Jansen brouwerverpachter grond ten noordoosten van Harlingen1613229164r
IEMES, HIBBE Hibbe Ymes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1613229164r
DOUWES, ANSKE Anske Douwes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1613229164r
GOOITSENS, IEPE Epe Goyties verkoper ten noordoosten van Harlingen1613229164r
ABES, TRIJNTJE Trijn Abbes verkoper ten noordoosten van Harlingen1613229164r
KREEFT, KORNELIS HENDRIKS Cornelis Hendricx Kreeftkoper huis met hof erachter en een zomerhuis en prieelten noordoosten van Harlingen161723099v
FRIESES, SIETSKE Sydts Friesses koper ten noordoosten van Harlingen161723099v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen161723099v
JANS, HANShet akkerland van Hans Janssen naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen161723099v
JANS, HANShuis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen161723099v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen161723099v
HAANTJES, JAN Jan Hanckes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen161723099v
ANDRIES, PIER Pyer Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen161723099v
TEEUWIS, SAAKJE Saeck Thevis verkoper ten noordoosten van Harlingen161723099v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper 1 1/2 pm zaadlandten noordoosten van Harlingen1621230258v
JANS, Piethe Jansen koper ten noordoosten van Harlingen1621230258v
HILLEBRANDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten noordoosten van Harlingen1621230258v
, ARJEN Adriano Maetioverkoper ten noordoosten van Harlingen1621230258v
ANDRIES, JETSKE Jetske Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen1621230258v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper 8 pm en 3 einsen venneland (350-00-00 per pm)ten noordoosten van Harlingen1626231131v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts koper ten noordoosten van Harlingen1626231131v
, TINKEde landen van Tinco Oennemanaastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1626231131v
LIAUKAMA, de landen van Lyauckemanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1626231131v
JELLES, PAULUS Pouuels Jelles eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen1626231131v
GERRITS, HENDRIK Hendrick Gerryts verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231131v
JELLES, RINSKE Rinske Jellis verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231131v
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
, WILLEM Wilhelmo Dimersverkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater ten noordoosten van Harlingen1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater ten noordoosten van Harlingen1626231146r
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts koper 0-12-00 CG [staat: 3/5 van 1-00-00 CG] grondpacht uit een hoften noordoosten van Harlingen1627231168v
FEDDRIKS, JOUKJE Jouck Feddricks koper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
ALBERTS, RINNERT Rinner Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
ALBERTS, AUKJE Auck Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
TJEERDS, EELKE Eelck Tiaardts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
BOKKES, WIEBEwijlen Wibe Bokkes gebruiker ten noordoosten van Harlingen163623420r
BOKKES, WIEBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper ten noordoosten van Harlingen163623420r
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer, c.u.kapiteinkoper huis en hof genaamd Henste Hofften noordoosten van HarlingenHenste Hoff163923487v
ARJENS, DIRK Dirk Ariens brouwerprotesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen163923487v
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Vriesprotesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen163923487v
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Vriestrekt zijn protest in ten noordoosten van Harlingen163923487v
LAUTA, TEEKE de landen van Taeke Lautanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen163923487v
WIEBES, SIPKE Sipcke Wyebes , c.u.verkoper ten noordoosten van Harlingen163923487v
JANS, JOHANNES Johannis Jansen , c.s.koper 5 pm 8 einsen 18 penningen 3 roeden en 4 voeten bouwland volgens metingen van Jan Yemes de Gavere, genaamd de Meyde fenneten noordoosten van Harlingen1640234106v
DIRKS, SIPKE Sipke Dirx naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1640234106v
FEDDES, JAKOB Jacoob Feddes koopmanverkoper ten noordoosten van Harlingen1640234106v
SJOERDS, MEILEhuis en erf van Meyle Sioerds naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen164223513v
PIETERS, JAKOB Jacob Peters naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen164223513v
GUALTERI, JOHANNES het land van Johannis Gualterinaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen164223513v
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper ten noordoosten van Harlingen164223513v
SJOERDS, GREULT Griolt Siuerdts , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/2 van 3 pm bouwland (per pm)ten noordoosten van Harlingen1645235176v
, de heer Domanseigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1645235176v
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1645235176v
FEIKES, JETSEals gebruiker de erfgenamen van wijlen Jetse Feykes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1645235176v
BOTES, PIETERals gebruiker Pytter Bottes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1645235176v
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margreta van Aernsmaverkoper ten noordoosten van Harlingen1645235176v
WALTA, SIEBREN wijlen de manhafte kapitein Sybrant van Waltaverkoper ten noordoosten van Harlingen1645235176v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix koper door niaar ca. 5 pm. zaailandten noordoosten van Harlingen1651236167r
WILLEMS, HENDRIKwijlen Hendrick Willems koper door niaar ten noordoosten van Harlingen1651236167r
HENDRIKS, WILLEMburgervaandrig Willem Hendrix koper door niaar ten noordoosten van Harlingen1651236167r
DOUWES, PIETER Pyter Douwes geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1651236167r
PIERS, JOUKE Jouke Piers geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1651236167r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1651236167r
HIELKES, MARTEN Marten Hylkes , c.u.huurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1651236167r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1651236167r
HENDRIKS, HENDRIKhet land gebruikt door Hendrick Hendrix naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen1651236167r
KLASES, REINERhet land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1651236167r
EVERTS, HITJE Hidtie Everts verkoper ten noordoosten van Harlingen1651236167r
CHRISTIAANS, TEUNISwijlen burgemeester Tonis Christiaens verkoper ten noordoosten van Harlingen1651236167r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters koper door niaar vier percelen greidland, thans in gebruik bij Jan Backerten noordoosten van Harlingen1652236204r
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam, c.u.geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen1652236204r
HUISMAN, REIER Reyer Huismannaastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1652236204r
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1652236204r
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1652236204r
LOO, ALBERT Heere jhr. Albartus Looverkoper ten noordoosten van Harlingen1652236204r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes contractant kleiverkoop ten noordoosten van Harlingen16552374v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16552374v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper ten noordoosten van Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten noordoosten van Harlingen16552374v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcamaerflater ten noordoosten van Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten noordoosten van Harlingen16552374v2
KLASES, JELLE Jelle Clasen , c.u.aanhandelaar huis met schuurten noordoosten van Harlingen1659237215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Blekernaastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1659237215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Blekernaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1659237215v
DOUWES, DOUWE Douue Douwes verwandelaar ten noordoosten van Harlingen1659237215v
FOPPES, KLAAS Claas Foppes , vader van de verkoperkoper door niaar huis en schuurten noordoosten van Harlingende Grote Spijker166023839r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts blekergeniaarde koper ten noordoosten van Harlingen166023839r
GOSSES, BAUKJE Bauck Gosses geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen166023839r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen166023839r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u.naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen166023839r
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u.verkoper ten noordoosten van Harlingen166023839r
HOTSES, AALTJE Aaltie Hotses koper door niaar 1 pm 9 einsen 4 penningen 3 roeden en 3 voeten bouwland met daarop een huisjeten noordoosten van Harlingen166023848r
SURINGAR, SJOERD wijlen Sioerd Suyrgerkoper door niaar ten noordoosten van Harlingen166023848r
VOSMA, oud vaandrig Vosmageniaarde koper ten noordoosten van Harlingen166023848r
JOOSTES, HOMME Homme Joostes huurder ten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJEde weduwe Aaltie Hotses naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJEde weduwe Aaltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen166023848r
HOTSES, AALTJEde weduwe Aaltie Hotses naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen166023848r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s.ontvanger-generaalverkoper ten noordoosten van Harlingen166023848r
WIJNGAARDEN, JOHANNES ds. Joannes Wijngaardenpredikantkoper 3 3/4 pm verticheld landten noordoosten van Harlingen166023849r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantskoper ten noordoosten van Harlingen166023849r
HILLEBRANDS, JAKOB de heer dr. Jacobus Hillebrandtskoper ten noordoosten van Harlingen166023849r
, JANburgerhopman Jan Beyemverkoper ten noordoosten van Harlingen166023849r
HILLEBRANDS, GRIETJE Grietie Hillebrantsverkoper ten noordoosten van Harlingen166023849r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKSde heer Hillebrant Dircx Hillebrants, c.u.koper 4 einsen 14 penningen 2 roeden en 9 1/2 voeten bouwlandten noordoosten van Harlingen166023849v
WIJNGAARDEN, JOHANNES ds. Joannes Wijngaardenpastorkoper ten noordoosten van Harlingen166023849v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantskoper ten noordoosten van Harlingen166023849v
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen166023849v
HILLEBRANDS, JAKOB de heer oud burgemeester dr. Jacobus Hillebrants, e.a.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen166023849v
HILLEBRANDS, THEODORUS Theodorus Hillebrantsverkoper ten noordoosten van Harlingen166023849v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSgezworen gemeensman Riemer Jurrians Wijngaarden, c.u.koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en ovensten noordoosten van Harlingende Spijker166123894v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u.secretaris provinciale rekenkamerverkoper ten noordoosten van Harlingen166123894v
WIJNGAARD, JOHANNES ds. Joannis Wijngaertpredikantkoper ca. 6 pm land genaamd: Elgersma venne, voor een groot gedeelte in gebruik als bleekten noordoosten van Harlingen1661238114r
HILLEBRANDS, AALTJE Aeltie Hilbrandts koper ten noordoosten van Harlingen1661238114r
ABRAHAMS, JAKOBde weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1661238114r
WIJNGAARD, KORNELIS Cornelis Wijngaertbakker (mr. koek-)eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1661238114r
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretarisverkoper ten noordoosten van Harlingen1661238114r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersumkoper 9 pm 11 einsen 3 roeden en 4 voeten greidland (per pm)ten noordoosten van Harlingen1662238140r
JETSES, GRIETJE Grytie Jetses koper ten noordoosten van Harlingen1662238140r
TJALLINGS, PIETER Pitter Tiallings huurder ten noordoosten van Harlingen1662238140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1662238140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1662238140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1662238140r
JONGESTAL, ALLERT PIETERSridder Allardt Piter van Jongestalraad Hof van Frieslandverkoper ten noordoosten van Harlingen1662238140r
HIELKES, MARTEN Marten Hylckes , c.u.koper huis en hof genaamd het Hensthofften noordoosten van Harlingenhet Henst Hoff1663238183v
WIEBES, JOUKJE Jouck Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen1663238183v
LAUTA, de landen van wijlen burgemeester Lautanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1663238183v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaerverkoper ten noordoosten van Harlingen1663238183v
, LIJSBET Elisabet Coningsverkoper ten noordoosten van Harlingen1663238183v
WYNIA, EEDE REINSburgervaandrig Edo Reins Winiarentmeesterkoper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerlandten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, AALTJE REINSjongedochter Aaltje Reins Winiakoper ten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesternaastligger ten noordoosten van Harlingen166523918r
, JAKOB Jacobus Hillbrandts naastligger ten noordoosten van Harlingen166523918r
SIEMENS, THOMASKEde kinderen van Tomaske Symons eerdere eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen166523918r
SIEMENS, RINSKE Rintk Symons verkoper ten noordoosten van Harlingen166523918r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen , de jongeverkoper ten noordoosten van Harlingen166523918r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes huurder voor 1 jaar (p.j.)ten noordoosten van Harlingen166823929va
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen166823929va
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersumaanhandelaar 4 pm landten noordoosten van Harlingen166823930ra
GROOT, JAKOB JAKOBSwijlen Jacob Jacobs de Groothuurder ten noordoosten van Harlingen166823930ra
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersumverwandelaar ten noordoosten van Harlingen166823930ra
KLASES, Aeltsen Claessen koper door niaar huis en plaatsten noordoosten van Harlingen167124033r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix lepelmakergeniaarde koper ten noordoosten van Harlingen167124033r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes kuiper (mr. -)verkoper ten noordoosten van Harlingen167124033r
, TRIJNTJE Trijntie verkoper ten noordoosten van Harlingen167124033r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosmakoper ca. 8 pm landten noordoosten van Harlingen1675240198r
ALEMA, FOEKJE Foeckjen Alemakoper door niaar 4 pm en enige einsen los landten noordoosten van Harlingen1677240264v
NAUTA, DOEKE Duco Nautakoper door niaar ten noordoosten van Harlingen1677240264v
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Ewerts Oosterbaengeniaarde koper q.q. ten noordoosten van Harlingen1677240264v
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Haniagardenierhuurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1677240264v
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellingaverkoper ten noordoosten van Harlingen1677240264v
ALEMA, FREERK burgemeester Fredrick Alemaraad Admiraliteit Amsterdamverkoper ten noordoosten van Harlingen1677240264v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerks Braemkoopmankoper ca. 2 1/2 pm zaailand genaamd Abbeland ([staat: 300 zilveren ducatons])ten noordoosten van Harlingen1677240273r
JAKOBS, KNIERKE Kniercke Jacobs koper ten noordoosten van Harlingen1677240273r
FOPPES, BAUKE Baucke Foppes kooltjerhuurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1677240273r
, SEERP Seerp kooltjernaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1677240273r
FELTEN, GEERTRUIDA Geertruydt van Pheltenverkoper ten noordoosten van Harlingen1677240273r
MINNEMA, JAN LAMMERTSwijlen Jan Lammerts Minnemaverkoper ten noordoosten van Harlingen1677240273r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosmakoper provisioneel 8 pm bouwlandten noordoosten van Harlingen167524030ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosmakoper provisioneel 8 pm bouwlandten noordoosten van Harlingen167524030ra
REINERS, JAKOBhuisman Jacob Reyners huurder van 6 1/2 pm (p.j. totaal)ten noordoosten van Harlingen167524030ra
JOBS, WIEBE Wybe Jobs huurder van 1 1/2 pm ten noordoosten van Harlingen167524030ra
DONIA, HOBBE TIEMENSde landen van de plaats van wijlen Hobbe Timeus Donianaastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen167524030ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKStwee stukken land van Willem Hendrix Vosmanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen167524030ra
HUISMAN, REINER de landen van de plaats van Reyner Huismannaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen167524030ra
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slagernaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen167524030ra
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibren Pauwkoper provisioneel 5 1/2 pm bouwlandten noordoosten van Harlingen16792416ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerhuurder voor 5 jaren ten noordoosten van Harlingen16792416ra
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Leuvennaastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen16792416ra
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen16792416ra
HILLEBRANDS, WILLEMDr Wilhelmus Hillebrants lid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen16792416ra
REINERS, AUKEde erfgenamen van wijlen Aucke Reyners naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen16792416ra
TEEKES, IEDEde weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16792416ra
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16792416ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper ten noordoosten van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper ten noordoosten van Harlingen16792416ra
DIRKS, HANS Hans Dircks Boorderkoper provisioneel huis met 1/2 timmerhellingten noordoosten van Harlingen168324164va
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes scheepstimmermanverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen168324164va
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen168324164va
JOHANNES, JETSE2 nagelaten kinderen van wijlen Jetse Johannes scheepstimmermanverkoper ten noordoosten van Harlingen168324164va
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauwkoper 1/2 van 6 pm land bestaande in 2 strukken waarvan de ene een bleek isten noordoosten van Harlingen168724210va
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder voor 2 jaren ten noordoosten van Harlingen168724210va
HILLEBRANDS, TETJE Tettie Hillebrants eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen168724210va
WIJNGAARD, KORNELIS wijlen Cornelis Wijngaerdeneigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen168724210va
WIJNGAARDEN, KORNELIS wijlen Cornelis Wijngaerdeneigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen168724210va
WIJNGAARD, Frederichs Wijngaerden, veniam aetatis bij de Hove van Vrieslandtstudent [staat: s.s. theologie studiosus]verkoper ten noordoosten van Harlingen168724210va
WIJNGAARDEN, Frederichs Wijngaerden, veniam aetatis bij de Hove van Vrieslandtstudent [staat: s.s. theologie studiosus]verkoper ten noordoosten van Harlingen168724210va
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopmankoper leertouwershuisje, tuin en zomerhuisjeten noordoosten van Harlingen1716245268r
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts koper ten noordoosten van Harlingen1716245268r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaard Bouwens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1716245268r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen1716245268r
PIEBES, SJOERD Sioerd Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen1716245268r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams blekerkoper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerijten noordoosten van Harlingen1765256107v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper ten noordoosten van Harlingen1765256107v
, JOUKEHeer Jouke H. Olinjuskoper 5/8 van 6 pm greidland als blekerijten noordoosten van Harlingen179726560v
, HENDRIKJE Hendrica Olinjus, minderjarigekoper ten noordoosten van Harlingen179726560v
FINK, MINNE de heer Menno Vinkkoper ten noordoosten van Harlingen179726560v
CONRADI, JAKOBSHeer Alb. Jacobus Conradikoper ten noordoosten van Harlingen179726560v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis huurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen179726560v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelprocureur en koopmanverkoper ten noordoosten van Harlingen179726560v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1799265147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1799265147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1799265147r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringhverkoper ten noordoosten van Harlingen1799265147r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikkoper 2 1/2 pm landten noordoosten van Harlingen1808268103r
, J. J. H. Olingus, c.s.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1808268103r
DREYER, JANKE Janke Dreyerverkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1808268103r
HANNEMA, PIETER SJOERDSwijlen Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1808268103r
HANNEMA, LIJSBET minderjarige Elisabeth Hannemaverkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1808268103r
ARJENS, DIRK Dierck Ariaens koper q.q. ca. 2 1/2 pm greidland in de twee westerse stukken van de Hondsbosckten noorden van Harlingen1599228142r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper q.q. ten noorden van Harlingen1599228142r
DIRKS, PIETERhet jongste weeskind van wijlen Pieter Diercx , als zijnde voor 1/4 erfgenaamkoper ten noorden van Harlingen1599228142r
PIETERS, FREERK Freerck Pieters gebruiker ten noorden van Harlingen1599228142r
FEDDES, IEPKE Epcke Feddes gebruiker ten noorden van Harlingen1599228142r
ARJENS, DIRKde koper Dierck Ariaens naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1599228142r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1599228142r
WALINGS, WALING Waling Walings verkoper ten noorden van Harlingen1599228142r
WALINGS, HENDRIK Hendrick Walings verkoper ten noorden van Harlingen1599228142r
PIETERS, GRIETJE Grietke Pieters verkoper ten noorden van Harlingen1599228142r
DIRKS, HERE Heere Dircx lijndraaierbewoner ten noorden van Harlingen1600228220v
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts protesteert vanwege een vordering ten noorden van Harlingen1600228220v
JAKOBS, HANSmr. Hans Jacobs van der Burchtprotesteert vanwege een obligatie ten noorden van Harlingen1600228220v
PIETERS, SJOERD Syourdt Pieters crediteur (triumphant) ten noorden van Harlingen1600228220v
DIRKS, HERE Heere Dircx lijndraaierverkoper (gesuccumbeerde) ten noorden van Harlingen1600228220v
GOSSES, GERBENburgemeester Gerbrant Gosses koper 1 pm, 2 einsen, 14 penningen en 2 voeten land ([per pm, voor de twee percelen in deze akte])ten noorden van Harlingen1603228359r
DOUWES, TJITSKE Tietske Douwes koper ten noorden van Harlingen1603228359r
, JETSKE Jets naastligger ten oosten ([staat: Jets Claes Folckers])ten noorden van Harlingen1603228359r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckers naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1603228359r
DIRKS, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietien Dircx naastligger ten westen ten noorden van Harlingen1603228359r
AERNTSMA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen dr. Gijsbert Aerntsmanaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1603228359r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper ten noorden van Harlingen1603228359r
WATSES, SIBBELTJE Sybbel Waatses verkoper ten noorden van Harlingen1603228359r
KOENRAADS, HESSELwijlen Hessel Coenerts verkoper ten noorden van Harlingen1603228359r
FEIKES, SIPKE Sipcke Feyckes gebruiker ten noorden van Harlingen1604228391v
ULBES, SIETSE Sytze Uulbes verkoper q.q. ten noorden van Harlingen1604228391v
FEIKES, AALTJE Aelcke Feyckes verkoper ten noorden van Harlingen1604228391v
SIPKES, FEIKJEwijlen Feycke Sipckes erflater ten noorden van Harlingen1604228391v
ULBES, RIKSTJEwijlen Ricxt Uulbes erflater ten noorden van Harlingen1604228391v
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper provisioneel 4 pm land in de Blockenten noorden van Harlingen1604228394r
SIPKES, FEIKE Feicke Sipkes gebruiker ten noorden van Harlingen1604228394r
ULBES, SIETSEde curator over Sytse Ulbes verkoper ten noorden van Harlingen1604228394r
ULBES, RIKSTJE Ricxt Ulbes verkoper ten noorden van Harlingen1604228394r
HARMENS, KLAASde weduwe en kinderen van wijlen Claes Harmens verkoper ten noorden van Harlingen161723057v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper 5 pm land ([geen prijs vermeld])ten noorden van Harlingen1619230171r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Enskoper ten noorden van Harlingen1619230171r
HILLEBRANDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1619230171r
HILLEBRANDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1619230171r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper ten noorden van Harlingen1619230171r
KORNELIS, KLAARTJE Claercke Cornelis verkoper ten noorden van Harlingen1619230171r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts koper 1/3 van 3 1/2 pm landten noorden van Harlingen1623230356v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen1623230356v
DOEKES, SIEBREN Sibrant Doeckes naastligger ten westen ten noorden van Harlingen1623230356v
LIEUWES, RUURD Ruierd Lieuues verkoper ten noorden van Harlingen1623230356v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1 pm zaadland op de Noten ([voor twee stukken land in deze akte verkocht])ten noorden van Harlingen162423131v
HESSELS, TRIJNTJE Trijn Hessels koper ten noorden van Harlingen162423131v
JAKOBS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen162423131v
GOSSES, GERBENde erfgenamen van wijlen Gerben Gosses naastligger ten noordwesten ten noorden van Harlingen162423131v
JANS, WILLEM Willem Jansen verkoper ten noorden van Harlingen162423131v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper ten noorden van Harlingen162423131v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1/2 pm zaadland op de Noten ([voor twee stukken land in deze akte verkocht])ten noorden van Harlingen162423131v
HESSELS, TRIJNTJE Trijn Hessels koper ten noorden van Harlingen162423131v
GOSSES, GERBENde erfgenamen van wijlen Gerben Gossis naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen162423131v
AERNTSMA, de erfgenamen van wijlen burgerhopman Aernsmanaastligger ten westen ten noorden van Harlingen162423131v
JANS, WILLEM Willem Jansen verkoper ten noorden van Harlingen162423131v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper ten noorden van Harlingen162423131v
BLOK, MARIA Maria de Blockkoper 14-00-00 GG eeuwige rente uit Heerma Fenne ([voor de drie percelen in deze akte])ten noorden van Harlingen1627231161v
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssengriffierkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
BLOK, GRIETJE Grytien de Blockkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltingasecretaris rekenkamerkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
BLOK, ANTJE Anna de Blockkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
FAASMA, TJEERD grondpacht uit Heerma Fenne van Tiaard Faetsmaeigenaar perceel ([staat: 14-00-00 GG])ten noorden van Harlingen1627231161v
PIETERS, wijlen Teuus Pyters erflater ten noorden van Harlingen1627231161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper ten noorden van Harlingen1627231161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper ten noorden van Harlingen1627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockverkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
KROESE, DIRK Dirck Croeserchirurgijnverkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks bakker en koopmankoper 2 1/2 pm bouwland, zijnde de westelijke helft van de venne van Jan Schroor ([per pm])ten noorden van Harlingen162823236r
HILLEBRANDS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen162823236r
LIEUWES, DIRKdr. Dirck Lieuwes naastligger ten westen ten noorden van Harlingen162823236r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen162823236r
SJOERDS, FOLKERT Folckert Siuerdts verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen162823236r
SJOERDS, SIEMEN Simon Siuerdts luitenantverkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen162823236r
HOLLES, GERRITburgervaandrig Gerryt Hollis verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen162823236r
OENES, FEIKE Feycke Oenis koopmanverkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen162823236r
HOLLES, GRIETJE Grietie Holles verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen162823236r
MELCHERTS, JAN Jan Melchers koopmanverkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen162823236r
HOLLES, SIETSKE Syts Holles verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen162823236r
HOLLES, RIEMKJE Riemcke Holles verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen162823236r
SJOERDS, HOUKEwijlen Holle Siuerdts verkoper ten noorden van Harlingen162823236r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieter Siuerdtsverkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen162823236r
, Gabine Hanckemaverkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen162823236r
SIERSMA, FONGER SIERKSde lasthebbenden van Fonger Siercks Siersmaverkoper van 2/6 ten noorden van Harlingen162823236r
FOLKERTS, KLAASwijlen burgemeester Claes Folckerts erflater ten noorden van Harlingen162823236r
KOOPS, TRIJNTJE Trijntie Coops koper van 1/2 2 pm 3 einsen en 12 penningen land (per pm)ten noorden van Harlingen162823237v
SJOERDS, HOUKEwijlen Holle Siuerdts koper van 1/2 ten noorden van Harlingen162823237v
HOLLES, RIEMKJE Riemcke Holles koper van 1/2 ten noorden van Harlingen162823237v
MEINTES, TJEERD Tiaard Meintis gebruiker ten noorden van Harlingen162823237v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folckerts verkoper ten noorden van Harlingen162823237v
KOOPS, TRIJNTJE Trijntie Coops geniaarde koper ten noorden van Harlingen162823248v
SJOERDS, HOUKEwijlen Holle Siuerdts geniaarde koper ten noorden van Harlingen162823248v
, KORNELIS Cornelis Olivier naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen162823248v
DUMAN, ANDRIES Andries Dumanschrijververkoper ten noorden van Harlingen162823248v
, ARJEN Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landenprofessor mathematicusverkoper ten noorden van Harlingen162823248v
SIERKS, DOUWE Douue Siercx tichelaarkoper 4 pm 7 einsen 15 penningen en 3 roeden greidland ([282-07-00 GG per pm])ten noorden van Harlingen1630232125r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntke Harings koper ten noorden van Harlingen1630232125r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes gebruiker ten noorden van Harlingen1630232125r
KLASES, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen1630232125r
DOMAN, dr. Domannaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1630232125r
AERNTSMA, GIJSBERT jonkheer Gijsbert van Aernsmagrietman van Dantumadeelverkoper ten noorden van Harlingen1630232125r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper 4 pm 7 einsen 15 penningen 3 roeden greidland (per pm)ten noorden van Harlingen1634233139v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper ten noorden van Harlingen1634233139v
KLASES, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen1634233139v
DOUWES, Uupcke Douwes verkoper ten noorden van Harlingen1634233139v
TIEMENS, IENSE Jens Tymens verkoper ten noorden van Harlingen1634233139v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaarkapiteinkoper door niaar 1/4 stuk land met huis en bomen (per pm)ten noorden van Harlingen163723439v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaarkapiteineigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen163723439v
SIEBRENS, EEDE Edo Sibrants Feytamageniaarde koper ten noorden van Harlingen163723439v
KLASES, REINER Reiner Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen163723439v
EVERTS, KLAASKE Claeske Everts verkoper ten noorden van Harlingen163723439v
GERRITS, JURJEN Jurrien Gerrits verkoper ten noorden van Harlingen163723439v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u.kapiteinkoper 1/4 van ca. 1 pm land genaamd de Notenten noorden van Harlingen163723441v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u.kapiteineigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen163723441v
TABES, KLAAS wijlen Claes Tabesgebruiker ten noorden van Harlingen163723441v
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntje Salomons verkoper ten noorden van Harlingen163723441v
, burgervaandrig Samuels verkoper ten noorden van Harlingen163723441v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiuskoper tichelwerk met huis en loods en verdere toebehorenten noorden van Harlingen1662238135v
, ANSKJE Anskjen Clingbijlkoper ten noorden van Harlingen1662238135v
VIERSEN, het land van de heer Viersennaastligger ten noorden van Harlingen1662238135v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSgezworen gemeensman Riemer Jurians Wijngaardenverkoper ten noorden van Harlingen1662238135v
RINTJEMA, BAUKJE REINS Baukjen Reins Rintjemaverkoper ten noorden van Harlingen1662238135v
WYNIA, EEDE Edo Wyniarentmeesterkoper 8 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de kopers wel bekend)ten noorden van Harlingen166723999r
WYNIA, AALTJE REINSjongedochter Aeltie Reins Wyniakoper ten noorden van Harlingen166723999r
, JAKOB Jaques Koedercq, c.u.verkoper ten noorden van Harlingen166723999r
HILLEBRANDS, WILLEM Wilhelmus Hilbrants , J.U.D.koper 6 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de koper wel bekend)ten noorden van Harlingen166723999v
, JAKOB Jaques Coedercqverkoper ten noorden van Harlingen166723999v
PIETERS, ANDRIES Andrys Pytters Torpkoper huis ([AlleFriezen: Andries Pieters uit Selsburg, Denemarken x Gerttruid Jans])ten noorden van Harlingenhet Henst Hoff1668239148r
JANS, GEERTRUIDA Geertruyd Jans koper ten noorden van Harlingen1668239148r
WIEBES, JOUKE Joucke Wybes verpachter grond ten noorden van Harlingen1668239148r
VIERSEN, IJSBRAND het land van de heer IJsbrandus van Viersennaastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen1668239148r
HIELKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Hylckes verkoper ten noorden van Harlingen1668239148r
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta, c.u.koper huisten noorden van Harlingen167124074v
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs , c.u.kooltjerverkoper ten noorden van Harlingen167124074v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderhoutkoperkoper 3/4 van 1 pm 5 einsen 2 penningen 7 roeden en 8 voeten greidlandten noorden van Harlingen167224084v
SCHELTINGA, juffrouw Scheltinganaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen167224084v
, REINER Reyner Templaerverkoper ten noorden van Harlingen167224084v
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger van de boelgoederenkoper 1 pm, 5 einsen, 2 penningen, 7 roeden en 8 voeten greidlandten noorden van Harlingen167824118r
NAUTA, DOEKE het land van de koper Duco Nautanaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen167824118r
NAUTA, DOEKE het land van de koper Duco Nautanaastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen167824118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollanderverkoper ten noorden van Harlingen167824118r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper 7 pm land en een huis ([per pm])ten noorden van Harlingen1681241164v
NAUTA, DOEKE Duco Nautanaastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen1681241164v
BRAAM, KLAAS FREERKSde erfgenamen van wijlen Claes Freercx Braemnaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1681241164v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaerhavenmeesterverkoper ten noorden van Harlingen1681241164v
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 4 1/2 pm land ([per pm])ten noorden van Harlingen16782412ra
ANNES, SIERK Sierck Annes huurder ten noorden van Harlingen16782412ra
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollandernaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangernaastligger ten zuidoosten ten noorden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 2 1/2 pm bouwlandten noorden van Harlingen16792416ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjergebruiker ten noorden van Harlingen16792416ra
BRAAM, FREERK KLASESde erfgenamen van wijlen Freerck Claessen Braemnaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen16792416ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangernaastligger ten westen ten noorden van Harlingen16792416ra
WITTER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johan Wittersnaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 4 1/2 pm greidland (per pm)ten noorden van Harlingen16792416ra
GRAUDA, PIETER Pieter Graudakoopmangebruiker (p.j.)ten noorden van Harlingen16792416ra
BOTSMA, KLAAS Claes Botsmakoopmangebruiker ten noorden van Harlingen16792416ra
ADELAAR, de erfgenamen van wijlen Adelaarkapiteinnaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nautasecretaris van de boelgoederenkoper door niaar ca. 2 1/2 pm land, nu blekerijten noorden van Harlingen1696243189v
ROSEE, JURJEN Jurrien Roseecementmakergeniaarde koper ten noorden van Harlingen1696243189v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs geniaarde koper ten noorden van Harlingen1696243189v
RIEMERS, HART Heert Riemers , c.u.huurder (huurder is eigenaar van het huis dat op het land is gebouwd)ten noorden van Harlingen1696243189v
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangernaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1696243189v
BIENSES, GEERTJE Geertie Binses verkoper ten noorden van Harlingen1696243189v
NAUTA, IENTE Inte Nautabode Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper ten noorden van Harlingen1696243189v
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nautaontvanger van de boelgoederenkoper 1/4 van 1 1/2 pm weilandten noorden van Harlingen1697243296r
ALEMA, FOEKJE juffrouw Foeckjen van Alamakoper ten noorden van Harlingen1697243296r
, ALLERT Allardus Buyttenpostkoopmanverkoper ten noorden van Harlingen1697243296r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytzes koopmankoper tuin met bomen en planten en zomerhuisten noorden van Harlingen170024485v
TJEERDS, Kunerke Tjeerds koper ten noorden van Harlingen170024485v
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes Hilmaverkoper ten noorden van Harlingen170024485v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaardenverkoper ten noorden van Harlingen170024485v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaarden, jongedochterverkoper ten noorden van Harlingen170024485v
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx Roordakoper ten noorden van Harlingen1702244179r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten noorden van Harlingen1702244179r
EISES, MARTEN Martien Eyses huurder ten noorden van Harlingen1702244179r
SIJES, SIEBEGecommiteerde crediteur en als gelastigde van de hypothecaire crediteuren van Sybe Seyes Hilma, c.u.verkoper ten noorden van Harlingen1702244179r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u.huurder (p.j.)ten noorden van Harlingen1765256115r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverkoper ten noorden van Harlingen1765256115r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsmakoper tuin met vruchtbomen en zomerhuisten noorden van Harlingen1788262245v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephanykoper ten noorden van Harlingen1788262245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstranaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1788262245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstranaastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen1788262245v
VERMEERS, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Vermeerschnaastligger ten westen ten noorden van Harlingen1788262245v
VERMEERS, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Vermeerschnaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1788262245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper ten noorden van Harlingen1788262245v
WASSENAAR, SIETSKE AUKES Sytske Aukes Wassenaarkoper grondpacht van 4-00-00 GG uit de zoutkeet van de man van de koper aan de Sexbierumervaartten noorden van Harlingen1789263180v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanykoper ten noorden van Harlingen1789263180v
STEFANUS, TEEKE grondpacht uit de zoutkeet van Taeke Stephanyeigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])ten noorden van Harlingen1789263180v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper ten noorden van Harlingen1789263180v
ANNES, DOUWE Douwe Annes koemelkerkoper schuur, koestalling en grondten noorden van Harlingen1790263207r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Braamkoopmanverkoper q.q. ten noorden van Harlingen1790263207r
JAKLES, JAKLEhuisman Jakle Jakles verkoper q.q. ten noorden van Harlingen1790263207r
BEIDSCHAT, PIETER Pieter Corn. Beidschatverkoper ten noorden van Harlingen1790263207r
BEIDSCHAT, KORNELIS ABRAHAMSwijlen Cornelis Abrahams Beidschatverkoper ten noorden van Harlingen1790263207r
, W. W. Fettevogelkoopmankoper 5/8 van 6 pm greidlandten noorden van Harlingen179726548r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis , c.u.huurder (totaal p.j.)ten noorden van Harlingen179726548r
DIRKS, SIKKE Sikko Dirks , minderjarige jongelingkoper schuur en koestal met grond, en huis en schuur op grond die nu als nu bleek gebruikt wordt, met wringbank, homeij, spoelstelling, kleerstokken, kuipen etc.ten noorden van Harlingen179826584v
SJOERDS, SIBBELE Sible Sjoerds koper q.q. ten noorden van Harlingen179826584v
PIETERS, ALLERT Allert Pieterse koper q.q. ten noorden van Harlingen179826584v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis verkoper ten noorden van Harlingen179826584v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuke Alberts verkoper ten noorden van Harlingen179826584v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis koper 8 pm greidlandten noorden van Harlingen18012664r
SCHELTES, FEIKJE Feykje Scheltes koper ten noorden van Harlingen18012664r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.u.huurder (p.j.)ten noorden van Harlingen18012664r
STINSTRA, G. de heer G. Stinstranaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen18012664r
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingstverkoper q.q. ten noorden van Harlingen18012664r
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper q.q. ten noorden van Harlingen18012664r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westraverkoper q.q. ten noorden van Harlingen18012664r
, BAUKJEde boedel van wijlen Baukjen Feytemaverkoper ten noorden van Harlingen18012664r
WYBENGA, SCHELTE wijlen Schelte Wybengaverkoper ten noorden van Harlingen18012664r
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Albardamedicinae doctorkoper 2/3 terpentijnstokerij en huisten noorden van Harlingen1802266163r
ASSEN, ERNST Ernst van Assenkoper ten noorden van Harlingen1802266163r
ASSEN, JOHANNES Johannes van Assenpredikantkoper ten noorden van Harlingen1802266163r
MECIMA, MINKE Meinsje Mecimaverkoper ten noorden van Harlingen1802266163r
ADDENS, H. H. Addensapothekerverkoper ten noorden van Harlingen1802266163r
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks blekerkoper 5/8 van 6 pm greidlandten noorden van Harlingen1806267270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters koper ten noorden van Harlingen1806267270ar
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks blekerhuurder van 3/8 ten noorden van Harlingen1806267270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters huurder van 3/8 ten noorden van Harlingen1806267270ar
, JOUKEschepen Jouke H. Olinjusverkoper ten noorden van Harlingen1806267270ar
FINK, MINNE lid gemeentebestuur Menno Vinkverkoper ten noorden van Harlingen1806267270ar
CONRADI, Alb. Jac. Conradisecretarisverkoper ten noorden van Harlingen1806267270ar
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper greidlandten noorden van Harlingen1808268169v
SIEBES, ANTJE Antje Sybes koper ten noorden van Harlingen1808268169v
VISSER, Yger Visserkasteleinhuurder ten noorden van Harlingen1808268169v
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitingaapothekerkoper 1/3 terpentijnstokerij en huisten noorden van Harlingen181026945r
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitingaapothekereigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen181026945r
ADDENS, H. H. Addenseigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen181026945r
ASSEN, ERNST Ernst van Assenverkoper ten noorden van Harlingen181026945r
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes koper huis, schuur, voortuin en een hof met een zomerhuisje daarachter ([staat CG, maar in de marge verbeterd naar GG])ten oosten van Harlingen15972285v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts koper ten oosten van Harlingen15972285v
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems koper ten oosten van Harlingen15972285v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper ten oosten van Harlingen15972285v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes , c.u.verpachter grond ten oosten van Harlingen15972285v
ALBERTS, SIEBREN Sybren Alberts protesteert vanwege een reversaal ten oosten van Harlingen15972285v
, SIPKEhet tichelwerk van Sipcke Ryourdts naastligger ten oosten van Harlingen15972285v
JANS, HANSde akker van Hans Jansen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen15972285v
WATSES, HENDRIKde Hincxte fenne, nu gebruikt door Hendrick Waatzes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen15972285v
JANS, HANShet huis en de blekerij van Hans Jansen naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen15972285v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verkoper ten oosten van Harlingen15972285v
KLASES, NEELTJE Neel Claeses verkoper ten oosten van Harlingen15972285v
ENS, PIETER Pieter Enskoper 1/2 van 8 pm land ([per pm])ten oosten van Harlingen159722819r
SIETSES, ANTJE Anna Sytses koper ten oosten van Harlingen159722819r
KORNELIS, HAANTJEde kopers en Hancke Cornelis naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen159722819r
FELTEN, GIJSBERT EESGES Gijsbert Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r
FELTEN, GRIETJE EESGES Griet Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r
FRIESES, SIKKE Sicke Frieses verkoper ten oosten van Harlingen159722819r
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Bangakoper 5 pm landten oosten van Harlingen159722843r
TJEERDS, FETJE Fed Tziaerdts koper ten oosten van Harlingen159722843r
ENS, PIETER Pyeter Ensnaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen159722843r
GERRITS, TRIJNTJE Trijncke Gerryts verkoper ten oosten van Harlingen159722843r
TEEKELES, WOPKEwijlen Wopcke Taeckeles verkoper ten oosten van Harlingen159722843r
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper tichelwerk, huis, kalkovens, en 9 pm landten oosten van Harlingen1598228119r
JAKOBS, DIEUWKE Dyeucke Jacobs koper ten oosten van Harlingen1598228119r
HENDRIKS, Saaff Hendricx protesteert vanwege een obligatie ten oosten van Harlingen1598228119r
LIAUKAMA, Lyauckemanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1598228119r
ARENDS, EMILIUS Amel Aarnts naastligger ten westen ten oosten van Harlingen1598228119r
LIAUKAMA, Lyauckemanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1598228119r
PIETERS, Syourdts Pieters eerdere eigenaar ten oosten van Harlingen1598228119r
LUITJENS, Thoen Luyties verkoper ten oosten van Harlingen1598228119r
JANS, LIJSBET Bettien Jans verkoper ten oosten van Harlingen1598228119r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkerverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1599228183r
TJERKS, HANS Hans Tiercx verkoper q.q. ten oosten van Harlingen1599228183r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Toen Luyties verkoper ten oosten van Harlingen1599228183r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper ten oosten van Harlingen1599228183r
PEIMA, JANKE Jancke Tiltus van Peyma, als landheerkoper provisioneel tichelwerk met gereedschappen en de landen waar het werk op staatten oosten van Harlingen1600228191r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1600228191r
TJERKS, HANS Hans Tiercx crediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1600228191r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) ten oosten van Harlingen1600228191r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper (gesuccumbeerde) ten oosten van Harlingen1600228191r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper tichelwerk, met gebouwen en gereedschappenten oosten van Harlingen1600228228r
RING, Annetgien Ringkoper ten oosten van Harlingen1600228228r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes huurder ten oosten van Harlingen1600228228r
KORNELIS, Harmtgien Cornelis eerdere huurder ten oosten van Harlingen1600228228r
JANS, PIETER Pieter Jansen , zoon van de verkoperniaarnemer ratione sanguinis ten oosten van Harlingen1600228228r
ENS, PIETER Pieter Ensnaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1600228228r
ENS, PIETER Pieter Ensnaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1600228228r
PIETERS, JAN Jan Pieters tichelaarverkoper ten oosten van Harlingen1600228228r
, HANSde erfgenamen van wijlen Hans bakker (poffen-)naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1603228351v
HARMENS, HARMEN Harman Hermans verkoper ten oosten van Harlingen1603228351v
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper ten oosten van Harlingen1603228351v
, TRIJNTJE Trijn Jonge koper provisioneel pan- en kalkwerkenten oosten van Harlingen1605228447v
GERRITS, SIEMEN Symen Gerryts koper provisioneel ten oosten van Harlingen1605228447v
ABES, JOHANNES Johannes Abbes gebruiker ten oosten van Harlingen1605228447v
SIERKS, als gebruiker van een tichelwerk Uupcke Syrcx naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1605228447v
SIEMENS, JAAIKE Jayke Symens verkoper ten oosten van Harlingen1605228447v
FOEKES, PIERburgemeester Pier Foeckes koper 14 pm land verdeeld in 3 stukken ([staat: 187-00-00 GG per pm])ten oosten van Harlingen1613229143v
ANDRIES, AMERENS Ammerens Andries koper ten oosten van Harlingen1613229143v
KORNELIS, LAMMERT Lambert Cornelis afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten oosten van Harlingen1613229143v
MATTEUS, LIJSBET Lijsbeth Matthijsen afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten oosten van Harlingen1613229143v
HILLEBRANDS, DIRKburgemeester Dirck Hilbrants naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1613229143v
WILLEMS, MATTEUSde erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1613229143v
DIRKS, EEDEde erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1613229143v
WALINGS, JAN Jan Walings verkoper ten oosten van Harlingen1613229143v
JAKOBS, WILLEMKE Willemke Jacobs verkoper ten oosten van Harlingen1613229143v
TJERKS, DOUWE Douue Tziercks huurder ten oosten van Harlingen1613229144v
DIRKS, JAN Jan Dircks huurder ten oosten van Harlingen1613229144v
LUITJENS, JOUW Juw Luyties tichelaarhuurder ten oosten van Harlingen1613229144v
MARTENS, AREND Aernt Marthens crediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1613229144v
, Cornelio Aengium verkoper q.q. ten oosten van Harlingen1613229144v
GERBENS, SIEUWKE Syuucke Gerbens verkoper (gesuccumbeerde) ten oosten van Harlingen1613229144v
ANDRIES, PIER Pyer Andries timmermanaanhandelaar huis met daarachter een hof alsmede een zomerhuis en prieeltjesten oosten van Harlingen161623041r
JANS, Idtyen Jans aanhandelaar ten oosten van Harlingen161623041r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten oosten van Harlingen161623041r
JANS, HANSeen akker van Hans Janssen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen161623041r
JANS, HANShuis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen161623041r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekerverwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte])ten oosten van Harlingen161623041r
, JAN Jan Haentyes verwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte])ten oosten van Harlingen161623041r
ARJENS, ANTJE Annetie Ariaens koper 5 pm land ([een aantal protesten mbt de verkoop volgen op deze akte])ten oosten van Harlingen161723085v
IEDES, SIEBRENde landen van de erfgenamen van wijlen Sybrandt Ydes naastligger ten oosten van Harlingen161723085v
WILLEMS, MATTEUSde landen van de erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen161723085v
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper ten oosten van Harlingen161723085v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes verkoper ten oosten van Harlingen161723085v
HAANTJES, JAN Jan Haenckes koper 1/6 van 1 pm land ([voor de drie percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1619230185v
, HANShet tichelwerk van Hans Poffnaastligger ten oosten van Harlingen1619230185v
HAANTJES, JAN Jan Hanties aanhandelaar 1/2 van 3 1/2 pm greid- of venlandten oosten van Harlingen1619230186r
HAANTJES, JANmandelig land van de aanhandelaar Jan Hanties naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1619230186r
TEEKES, TEEKEmandelig land van de verwandelaar Take Taeckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1619230186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes verwandelaar ten oosten van Harlingen1619230186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes aanhandelaar 1/12 tichelwerk, oven, huis, loods en 18 pm landten oosten van Harlingen1619230186v
TEEKES, TEEKEde aanhandelaar Take Taeckes eigenaar van 5/12 ten oosten van Harlingen1619230186v
HAANTJES, JANde verwandelaar Jan Haanckes eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen1619230186v
HAANTJES, JAN Jan Haanckes verwandelaar ten oosten van Harlingen1619230186v
SIERKS, DOUWE Douue Siercks koper door niaar ratione vicinitatis 12 pm land ([per pm])ten oosten van Harlingen1622230296v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Siuerdts Bonckgeniaarde koper ten oosten van Harlingen1622230296v
KORNELIS, TEUNTJE Toentie Cornelis geniaarde koper ten oosten van Harlingen1622230296v
AYLVA, HESTER juffrouw Hester van Ailvanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1622230296v
SIERKS, DOUWE Douue Siercks naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1622230296v
MARTENS, AREND Arent Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1622230296v
AYLVA, HESTER juffrouw Hester van Ailvanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1622230296v
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomerenverkoper van 7/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 3/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
, ROELOF Roeliff Gaemverkoper van 4/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Woffverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks verkoper van 2/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
, BENEDICTUSde kinderen van Benedictus , alle maioresverkoper van 2/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper van 2/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
SIERKS, DOUWEgedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken Douue Siercks tichelaarkoper tichelwerk, huis, steenoven, twee kalkovens, lasckhuis en 1 pm acht einsen 10 penningen landten oosten van Harlingen1622230305v
HARINGS, TRIJNTJE Trijn Haringhs koper ten oosten van Harlingen1622230305v
HENDRIKS, LIJSBET Elisabet Hendricks protesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen1622230305v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Koebrughprotesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen1622230305v
WILLEMS, JANwijlen Jan Willems Koebrughprotesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen1622230305v
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks huurder ten oosten van Harlingen1622230305v
MARTENS, ARENDlanden van Aernt Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1622230305v
, GERLANDJEjuffrouw Gerlant van Lyauckamanaastligger ten westen ten oosten van Harlingen1622230305v
, GERLANDJEjuffrouw Gerlant van Lyauckamanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1622230305v
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgemeester Jacob van Pomerenverkoper ten oosten van Harlingen1622230305v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper tichelwerk, steenoven, huis, loods en landten oosten van Harlingen1622230321v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts koper ten oosten van Harlingen1622230321v
ALBERTS, WIEBEde bleek van Wybe Alberts naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1622230321v
JANS, THOMAS Tomas Jansen verkoper ten oosten van Harlingen1622230321v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipkes verkoper ten oosten van Harlingen1622230321v
ARJENS, REINER Reiner Arians koper braubanck, huis en plaatsten oosten van Harlingen NZ1627231168r
TEEKES, HINNE Hinne Taeckes verkoper ten oosten van Harlingen NZ1627231168r
LIEUWES, STIJNTJE Stijn Lieuwes verkoper ten oosten van Harlingen NZ1627231168r
HOBBES, LAMMERThet kalkwerk van Lambert Hobbes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen162723231r
, GRIETJE Grietie naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen162723231r
MARTENS, JANwijlen Jan Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen162723231r
TABES, DOEKEals gebruiker Doecke Tabes naastligger ten westen ten oosten van Harlingen162723231r
, JETSKEde landen van Jetske naastligger ten westen ten oosten van Harlingen162723231r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten westen ten oosten van Harlingen162723231r
, WIEBRENmr. Wibrandus Leonisprocureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper ten oosten van Harlingen162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper ten oosten van Harlingen162723231r
, WIEBRENmr. Wibrandus Leonisprocureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper q.q. ten oosten van Harlingen162723231r
JANS, DIRK Dirck Jans , minderjarigverkoper ten oosten van Harlingen162723231r
, JOHANNES Johannes Menaldumverkoper q.q. ten oosten van Harlingen162723231r
JANS, SIKKE Sicke Jans , thans uitlandigchirurgijnverkoper ten oosten van Harlingen162723231r
GIEKES, wijlen Gieck Gieckes erflater ten oosten van Harlingen162723231r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwerkoper 4 pm 7 einsen 7 penningen 2 voeten en 8 duimen terpland (per pm)ten oosten van Harlingen162823237r
EEDES, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen162823237r
, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijn naastligger ten noorden ([staat: Trijn Pieter Sannis])ten oosten van Harlingen162823237r
SANNES, PIETERwijlen Pieter Sannis naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen162823237r
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Folckerts verkoper ten oosten van Harlingen162823237r
HOBBES, LAMMERThet kalkwerk van Lambert Hobbes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen162823245v
, GRIETJE Grietie naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen162823245v
MARTENS, JANwijlen Jan Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen162823245v
BAUKES, BAUKE Bauck Bauckes koper huis, uitgezonderd de grond met gereedschappenten oosten van Harlingen162823246v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper ten oosten van Harlingen162823246v
SIEMENS, GERBENhet panwerk van wijlen Gerben Simons naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen162823246v
WIEBES, ALBERTde bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen162823246v
SIEBRENS, ABELTJE Abel Sibrants verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen162823246v
SIEBRENS, ROUKEwijlen Roucke Sibrants verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen162823246v
ROUKES, DOUWE Douwe Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen162823246v
ROUKES, SIEBREN Sibrant Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen162823246v
ROUKES, IEMKJE Imck Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen162823246v
SIEBRENS, ROUKEwijlen Roucke Sibrants erflater ten oosten van Harlingen162823246v
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses , c.u.koper tichelwerk met huis, schuur, steenoven, kalkovens en het kleine huis daarbij staandeten oosten van Harlingen163723437r
, GERLANDJElanden van verkoper Gerlant van Lauckamanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen163723437r
, GERLANDJEjuffrouw Gerlant van Liaucamaverkoper ten oosten van Harlingen163723437r
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lambarts , c.u.koper land of grond van een tichelwerk met huis, schuur, loods en overig onroerend goedten oosten van Harlingen1641234160r
LAMMERTS, JAN Jan Lambarts , c.u.koper ten oosten van Harlingen1641234160r
SIERKS, DOUWEhet land van de erfgenamen van wijlen Douue Sierx naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1641234160r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses naastligger ten westen ten oosten van Harlingen1641234160r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1641234160r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen1641234160r
SIERKS, DOUWEwijlen Douue Sierx verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen1641234160r
HARINGS, SIERK Sierck Haringh verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen1641234160r
DOUWES, PAULUS Pals Douues verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen1641234160r
MINKS, FOLKERT Folkert Minx verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen1641234160r
DOUWES, ANTJE Antie Douues verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen1641234160r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper ca. 5 pm vergraven land (per pm)ten oosten van Harlingen1647235259r
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Poptakoper ten oosten van Harlingen1647235259r
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lamkamaverkoper ten oosten van Harlingen1647235259r
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammerts koper door niaar 5 pm land ([staat: GG 180-00-00 p.pm.])ten oosten van Harlingen1647235262v
BARTELDS, Cleyes Bartels , c.u.geniaarde koper ten oosten van Harlingen1647235262v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh, c.u.geniaarde koper ten oosten van Harlingen1647235262v
EILERTS, JAN Jan Ellerts protesteert vanwege een vordering ten oosten van Harlingen1647235262v
, TIBERIUS Tiberius Templaernaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1647235262v
HILLEBRANDS, burgemeester Hillebrantsnaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1647235262v
, FRANSKE Francina van Kyllnaastligger ten westen ten oosten van Harlingen1647235262v
HIBBES, wijlen Gerbrando Hebbes naastligger ten westen ten oosten van Harlingen1647235262v
JANS, HAANTJEhet tichelwerk van verkoper Haentie Jans Lancamanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1647235262v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancamaverkoper ten oosten van Harlingen1647235262v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoper 7 pm 6 einsen 7 penningen 5 roeden en 5 voeten greidlandten oosten van Harlingen164823619v
POPTA, JAKOB een stuk van Jacob Poptanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen164823619v
JANS, HAANTJE Haentie Jansen Lamkenverkoper ten oosten van Harlingen164823619v
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. ten oosten van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten oosten van Harlingen16552374v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen16552374v1
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcamaerflater ten oosten van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten oosten van Harlingen16552374v1
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackerslootkoper van 1/2 3/4 van 1/2 van 1/2 tichelwerk ([staat: de? helft? van? 1750-00-00 GG])ten oosten van Harlingen165523725v
HENDRIKS, WILLEMburgervaandrig Willem Hendricx koper van 1/2 ten oosten van Harlingen165523725v
LAUTA, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taco Lautaeigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen165523725v
HETTINGA, IDSERT het sterfhuis van wijlen bijzitter Idsert van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen165523725v
POPTA, juffrouw Belicke van Poptakoper door niaar 4 pm land (per pm)ten oosten van Harlingen165523736v
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Taco Lautakoper door niaar ten oosten van Harlingen165523736v
HETTINGA, IDSERT het sterfhuis van Idsert van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen165523736v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarkoper 1/4 tichelwerkten oosten van Harlingen165623792v
LAUTA, TEEKE de weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Tako Lautaeigenaar van 3/4 ten oosten van Harlingen165623792v
HENDRIKS, WILLEMburgervaandrig Willem Hendricks verkoper ten oosten van Harlingen165623792v
KOENRAADS, HENDRIKburgerhopman Hendrick Conraeds , c.u.koper panwerk, twee woningen, twee loodsen, hof en prieel, kleiputten oosten van Harlingen1657237112r
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes verkoper ten oosten van Harlingen1657237112r
ARJENS, KORNELISwijlen Cornelis Ariens Berckelverkoper ten oosten van Harlingen1657237112r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes brouwer en tichelaaraanhandelaar 1/4 tichelwerk, huis, loods en steenplaatsenten oosten van Harlingen1659237219v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslootheigenaar van 1/4 ten oosten van Harlingen1659237219v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Vierseneigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen1659237219v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkersloothverwandelaar ten oosten van Harlingen1659237219v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwerkoper 1/2 tichelwerk met ovens, loodsen, huis en plaatsenten oosten van Harlingen166023866r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen166023866r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen166023866r
, FRANSKE Francina Kyll?naastligger ten oosten/naastligger ten zuiden? ten oosten van Harlingen166023866r
, JAN Jan Weiners , c.s.naastligger ten westen ten oosten van Harlingen166023866r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u.secretaris provinciale rekenkamerverkoper ten oosten van Harlingen166023866r
KLASES, Aeltsen Claessen koper huis en schuur met een looghuisten oosten van Harlingen1668239175r
TIJSES, MARTJEN Maertie Tijssen koper ten oosten van Harlingen1668239175r
JANS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Jansen verpachter grond ten oosten van Harlingen1668239175r
HIELKES, MARTENhet Hensthof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Hylckes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingenhet Hensthof1668239175r
, SJOERDhet land van Sioerd Suiergernaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1668239175r
FEIKES, HARING Haringh Feickes , c.u.verkoper ten oosten van Harlingen1668239175r
HOITES, JOUKE Joucke Hoytes koper grondpacht van 9-00-00 CGten oosten van Harlingen167124048v
, JANde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Feytemaverkoper ten oosten van Harlingen167124048v
, DIRK Dirck Feytemaverkoper ten oosten van Harlingen167124048v
, JAKOB Jacob Feytemaverkoper ten oosten van Harlingen167124048v
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Cleysen Lantinghaanhandelaar grondpacht van 12-00-00 CGten oosten van Harlingen1674240135r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS Tjeerdt Sybrandts Suirgerkoper 1/2 tichelwerk met oven, stelplaatsen, loodsen, huis en schuur, bekwaam tot een koemelkerijten oosten van Harlingen1675240200v
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper ten oosten van Harlingen1675240200v
LAMMERTS, JOUKEhet tichelwerk van Jouck Lammerts naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1675240200v
LAMMERTS, JOUKEhet tichelwerk van Jouck Lammerts naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1675240200v
REINERS, JANhet tichelwerk van Jan Reyners naastligger ten westen ten oosten van Harlingen1675240200v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosmaverkoper ten oosten van Harlingen1675240200v
EELKEMA, EELKE RINNERTSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmankoper lands kruithuis of magazijn van buspulverten oosten van Harlingen1681241171r
SIETSES, REIN Reyn Sytses apothekernaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1681241171r
WITTERT, Adrien Wittertnaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1681241171r
EELKEMA, EELKE RINNERTSwijlen Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmanverkoper ten oosten van Harlingen1681241171r
GERLSMA, RUURD ULBESvroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsmakoper 1/6 van 9 pm greidlandten oosten van Harlingen1682241229v
FEITEMA, SIEBREN Sibrant Feitemaeigenaar van 1/2 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen1682241229v
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van 2/6 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen1682241229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekergebruiker van de grond ten oosten van Harlingen1682241229v
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmakernaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1682241229v
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1682241229v
JASPERS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper ten oosten van Harlingen1682241229v
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers koper provisioneel 1/6 van 9 pm greid- en bouwlandten oosten van Harlingen168224151va
, SIEBREN Sybrandus Feytemaeigenaar van 1/2 van 9 pm ten oosten van Harlingen168224151va
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van de rest ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Clasen blekergebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen168224151va
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen168224151va
JANS, JAN Jan Jansen gortmakernaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen168224151va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224151va
, WARNERhet minderjarige kind van wijlen Warner Holcamaverkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers koper provisioneel 1/3 van 4 pm greidlandten oosten van Harlingen168224151va
BOKKES, JENTJE Jentie Bockes gebruiker van het geheel (p.j.)ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen168224151va
, SIEBREN Sybrandus Feytemanaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224151va
HILLEBRANDS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Wilhelmus Hillebrandts naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen168224151va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224151va
, WARNERhet minderjarige kind van wijlen Warner Holcamaverkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers koper provisioneel 2 pm bouwland met een huisjeten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen gebruiker van 2 pm (p.j.)ten oosten van Harlingen168224151va
FEITEMA, SIEBREN Sybrandus* Feitemanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen168224151va
FEITEMA, SIEBREN Sybrandus* Feitemanaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224151va
HILLEBRANDS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Wilhelmus* Hillebrandts naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen168224151va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224151va
, WARNERhet minderjarige kind van wijlen Warner Holcamaverkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
REINS, SIEMEN Symon Reyns koper provisioneel tichelwerk met oven, steenplaatsen enz.ten oosten van Harlingen168224154ra
REINS, SIEMENhet tichelwerk van Symon Reyns naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224154ra
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavereverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224154ra
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde nagelaten kinderen van wijlen Tjeerd Sybrens Suyrgerverkoper ten oosten van Harlingen168224154ra
JANS, DIEUWKEwijlen Dieucke Jans verkoper ten oosten van Harlingen168224154ra
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huis en plaatsten oosten van Harlingen1685242104r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens koper ten oosten van Harlingen1685242104r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bakker (mr. -)bewoner ten oosten van Harlingen1685242104r
KORNELIS, EDSE Aedse Cornelis bootsgezelverkoper ten oosten van Harlingen1685242104r
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems verkoper ten oosten van Harlingen1685242104r
STANSIUS, THEODORUS geduputeerde staat Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar 7 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1686242118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosmakoopmangeniaarde koper ten oosten van Harlingen1686242118r
EVERTS, FRANSnu Frans Ewerts slager [staat: vleeshouwer]huurder voor 5 jaren (p.j.)ten oosten van Harlingen1686242118r
EELKEMA, EELKE RINNERTSeerder Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmanhuurder ten oosten van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1686242118r
, JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper ten oosten van Harlingen1686242118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosmakoopmankoper 1 pm land waarop huis, hof en houtstek van Jacob Hendrix Hollander ([voor de vier percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1686242118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKSoud burgervaandrig Jacob Hendrix Hollanderkoopmanhuurder voor 25 jaren (p.j.)ten oosten van Harlingen1686242118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderkoopmannaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1686242118r
, JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper ten oosten van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar grondpacht van 28-00-00 CG ([voor de vier percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1686242118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosmakoopmangeniaarde koper ten oosten van Harlingen1686242118r
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaarbewezen diensten ([staat: 1 gouden ducaton])ten oosten van Harlingen1686242118r
, JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper ten oosten van Harlingen1686242118r
TIEMENS, ANNEoud raad Admiraliteit in Friesland en burgemeester van Hindeloopen Anne Tymens koper grondpacht van 20-00-0 GGten oosten van Harlingen1688242243v
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde van Friesland en secretaris van Harlingen Theodorus Stansiusverkoper ten oosten van Harlingen1688242243v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper grondpacht van 6-00-00 GGten oosten van Harlingen ZZde Kleine Spijker1689242287v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmerman (mr. -)verkoper ten oosten van Harlingen ZZ1689242287v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmaker (mr. -)verkoper ten oosten van Harlingen ZZ1689242287v
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringarkoopmankoper 2 pm land daar het houtstek met het huis op staatten oosten van Harlingen1710245125r
WITTERT VAN DER AA, ARJEN vrijheer van Cronenburgh Loenen Grijsoord Adriaan Wittert van der Aaverkoper ten oosten van Harlingen1710245125r
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringarkoopmankoper 9 pm terplandten oosten van Harlingen1710245127r
DOEDES, SJOERDJEde erfgenamen van wijlen Sioerdtie Doedes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1710245127r
WITTERT VAN DER AA, vrijheer van Cranenburgh, Loenen, Grisoord etc Wittert van der Aanaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1710245127r
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringarkoopmannaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1710245127r
WITTERT VAN DER AA, vrijheer van Cranenburgh, Loenen, Grisoord etc Wittert van der Aaverkoper ten oosten van Harlingen1710245127r
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringarkoopmankoper grondpacht van 9-16-00 CG over 4 1/2 pm landten oosten van Harlingen1710245130v
WITTERT, grondpacht uit het land van de heer Witterteigenaar perceel ten oosten van Harlingen1710245130v
JOUKES, HOITE Hoite Joukes verkoper ten oosten van Harlingen1710245130v
JOUKES, KLAAS Claes Joukes verkoper ten oosten van Harlingen1710245130v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers tichelbaas en koopman (mr. -)koper 4 pm greidlandten oosten van Harlingen1732248167r
VERMEERS, GIJSBERT dr. Gijsbertus Vermeerschteruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis ten oosten van Harlingen1732248167r
, C. C. Jelbemalandmeterbetrokkene (heeft gemeten: greidland 5 pm, 11 einsen en 3 roeden)ten oosten van Harlingen1732248167r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)huurder (p.j.)ten oosten van Harlingen1732248167r
HAARSMA, ANNE Annius Haersmakapitein (oud -)naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1732248167r
VIERSEN, AALTJE Aeltie van Viersenverkoper ten oosten van Harlingen1732248167r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbert Vermeerschkoopmankoper 1/2 van 5 pm 11 einsen 9 roeden landten oosten van Harlingen1742250225r
HAARSMA, Haersmakapitein (oud -)naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1742250225r
BAKKER, PIETER EELKES Pieter Eelkes Backereigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen1742250225r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backerverkoper ten oosten van Harlingen1742250225r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backeraanhandelaar 3 pm weilandten oosten van Harlingen1742250225r
HENDRIKS, LIEUWE Lieuwe Hendriks huurder ten oosten van Harlingen1742250225r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbert Vermeerschkoopmanverkoper ten oosten van Harlingen1742250225r
JELKES, TIETJE Tytie Jelkes koper 1/2 van drie hellingen met een kanthelling, timmerhuis, twee huizen met een hof en een stukje landten oosten van Harlingen NZ174325111r
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps scheepstimmerman (mr. -)koper ten oosten van Harlingen NZ174325111r
JELKES, TIETJE Tytie Jelkes , c.u.eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen NZ174325111r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverpachter grond ten oosten van Harlingen NZ174325111r
HIBMA, JAKOB het panwerk van Jacob Hibmanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ174325111r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiukoopmannaastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ174325111r
HAARSMA, de heer kapitein Haersmanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ174325111r
JANS, JELKE Jelke Jans scheepstimmerman (mr. -)verkoper ten oosten van Harlingen NZ174325111r
JANS, GRIETJE Grytje Jans verkoper ten oosten van Harlingen NZ174325111r
KIMSTRA, FETJE REINS Fettje Reyns Kimstrakoper stukje gardeniers landten oosten van Harlingen1746251128r
, PETRUSwijlen dr. Petrus Sibedamedicinae doctorkoper ten oosten van Harlingen1746251128r
PIETERS, JOHANNES Johan Pytters huurder ten oosten van Harlingen1746251128r
, GERARDUSde heer Gerrard Suringanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1746251128r
, GERARDUSde heer Gerrard Suringanaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1746251128r
, GERARDUSde heer Gerrard Suringanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1746251128r
HEREMIET, MARIA Maria Heremytverkoper ten oosten van Harlingen1746251128r
HAANSTRA, Tammeerus Haanstraprocureur fiscaalverkoper ten oosten van Harlingen1746251128r
KIMSTRA, ANTJE haar wijlen tante Antje Kimstraerflater ten oosten van Harlingen1746251128r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbertus Vermeersch, J.U.D.koopmankoper 9 pm kooltjers- en greidland onder jurdisdictie v.d. Stad Harlingenten oosten van Harlingen1747251178r
HOUT, FREERK Freerk van der Houthuurder van 2 pm (p.j.)ten oosten van Harlingen1747251178r
HOUT, FREERK Freerk van der Houthuurder van 4 1/2 pm (p.j.)ten oosten van Harlingen1747251178r
ARENDS, PIETER Pyter Arends kooltjerhuurder kooltjerij (p.j.)ten oosten van Harlingen1747251178r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahuikoopmannaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1747251178r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbertus Vermeersch, J.U.D.koopmannaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1747251178r
SCHULTENS, ALBERT professor Albertus Schultensprofessorverkoper ten oosten van Harlingen1747251178r
SCHULTENS, minderjarige Hest. Cath. Schultensverkoper ten oosten van Harlingen1747251178r
STANSIUS, haar wijlen moeder mevrouw Stantiuserflater ten oosten van Harlingen1747251178r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper grondpachten van diverse percelenten oosten van Harlingen ZZ175325375r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccamaverkoper ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
GROENEWOUD, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claes Groenewoldverkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoldverkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
, DAVIDwijlen David Griffenverkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemawinkelierverkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
GROENEWOUD, JAKOB wijlen Jacobus Groenewolderflater ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
, GEERT Geert Rekkersmoutmakerkoper poltje land met huisten oosten van Harlingenhet Kruidhuis1769257103r
, DIRK Dirk Rekkersmoutmakerkoper ten oosten van Harlingen1769257103r
, HARMEN Harmen kooltjerhuurder poltje land (p.j.)ten oosten van Harlingen1769257103r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1769257103r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1769257103r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten westen ten oosten van Harlingen1769257103r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1769257103r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmanverkoper ten oosten van Harlingen1769257103r
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slootenkoper door niaar 1/2 mouterij, huis, pakhuis en turfschuurten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
, GEERT Geert Rekkersmoutmakergeniaarde koper ten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
, GEERT Geert Rekkersmoutmakereigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten westen ten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanverkoper ten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slootenkoper 1/2 mouterij, huis, pakhuis en turfschuurten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmaneigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten westen ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
, GEERT Geert Rekkersverkoper ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkoper ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikaanhandelaar zathe en landen, genaamd Ingabuurt met huis schuur, hof, bomen en plantenten oosten van HarlingenIngabuurt1791263332v
JONG, FEIKJE JOHANNES Feikje Hannes de Jonghuurder (p.pm.p.j.)ten oosten van Harlingen1791263332v
TOLSMA, T. T. Tolsma, broer van de verkopersehuurder ten oosten van Harlingen1791263332v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsmaverkoper ten oosten van Harlingen1791263332v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingaverkoper ten oosten van Harlingen1791263332v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootenkoper door niaar huis en kostlijk poltje guardenierslandten oosten van Harlingen1794264179v
VEEN, JAN Jan van der Veengeniaarde koper ten oosten van Harlingen1794264179v
ALBERTS, HISSE Hiske Alberts geniaarde koper ten oosten van Harlingen1794264179v
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u.huurder (p.j.)ten oosten van Harlingen1794264179v
SURINGAR, de weduwe van Suringarnaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1794264179v
SURINGAR, de weduwe van Suringarnaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1794264179v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altenaadvocaat en notarisverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1794264179v
SPANNENBURG, JOHANNES oud burgerhopman Johannes Spannenburgverkoper ten oosten van Harlingen1794264179v
FRIESEMAN, SIEMEN Simon Friesemankoopmanverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1796264361r
JAKLES, JAKLE Jakele Jackeles koopmanverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1796264361r
SLOTEN, THOMAS de persoon en goederen van Thomas van Slootenverkoper ten oosten van Harlingen1796264361r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmankoper 2 1/2 pm grondten oosten van Harlingen1803266281r
, J. J. H. Olingus, c.s.naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1803266281r
JANS, HERE Heere Jansen brouwerkoper 1 pm landten zuiden van Harlingen159822887v
HANSES, AATJE Attke Hansen koper ten zuiden van Harlingen159822887v
, NICOLAASde hof van Nicolaes Ericx naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen159822887v
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Blocksecretaris van Leeuwarderadeelverkoper ten zuiden van Harlingen159822887v
ARJENS, PIETER Pieter Arys koper 5 pm terpland genaamd Wyaerda Terpten zuiden van Harlingen1599228167v
TJEBBES, TRIJNTJE Trijncke Tjebbes koper ten zuiden van Harlingen1599228167v
SJOUKES, Sjaerdt Sjouckes meyer ten zuiden van Harlingen1599228167v
WILLEMS, MATTEUSde landen van de erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1599228167v
TJEBBES, ABE Abbe Tjebbes , zoon van de verkoopsterconsenteert ten zuiden van Harlingen1599228167v
, Jacomijntien ? consenteert ten zuiden van Harlingen1599228167v
TJEBBES, BAUKJE Bauck Tjebbes , sochter van de verkoopsterconsenteert ten zuiden van Harlingen1599228167v
HANSES, HEINwijlen Heyn Hansen consenteert ten zuiden van Harlingen1599228167v
ABES, TRIJNTJE Trijncke Abbes verkoper ten zuiden van Harlingen1599228167v
TJEBBES, TJEBBEwijlen Tjebbe Tjebbes verkoper ten zuiden van Harlingen1599228167v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper 1 1/2 pm land genaamd Lamckamastedeten zuiden van Harlingen1602228289v
EVERTS, RIJKJE Rijck Everts koper ten zuiden van Harlingen1602228289v
JANS, TJEERDde fenne van Tiaert Jans naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1602228289v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1602228289v
TJITSES, Simpck Tiesses naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1602228289v
TJEERDS, JAN Jan Tiaerts verkoper ten zuiden van Harlingen1602228289v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tiaerts verkoper ten zuiden van Harlingen1602228289v
JANS, TJEERDhun wijlen vader Tiaert Jans erflater ten zuiden van Harlingen1602228289v
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrts tichelaarverkoper ten zuiden van Harlingen1602228289v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper drie koegangen land genaamd Tiaert Jans fenneten zuiden van Harlingen1602228292r
EVERTS, RIJKJE Rijck Everts koper ten zuiden van Harlingen1602228292r
BIL, HARKE KORNELIS Harcke Cornelis Bilgebruiker ten zuiden van Harlingen1602228292r
RUTGERS, HENDRIK Hendrick Rutgers protesteert vanwege een vordering ten zuiden van Harlingen1602228292r
TJEERDS, JAN Jan Tiaerts verkoper ten zuiden van Harlingen1602228292r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tiaerts verkoper ten zuiden van Harlingen1602228292r
JANS, TJEERDwijlen Tiaert Jans erflater ten zuiden van Harlingen1602228292r
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrts tichelaarverkoper ten zuiden van Harlingen1602228292r
ROORDA, RINNERT Rynert van Roordaverkoper ten zuiden van Harlingen1604228400r
RINNERTS, TJERK Tjerck Rynerts verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1604228400r
DONIA, KEIMPE Kempe van Donia, de jongeverkoper ten zuiden van Harlingen1604228400r
DONIA, SIXTUS dr. Sixtus Doniaverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1604228400r
, TJITSKEjuffrouw Tjiets van Oeninghaverkoper ten zuiden van Harlingen1604228400r
ROORDA, RUURD Ryuert van Roorda, voor zichverkoper ten zuiden van Harlingen1604228406r
BANTS, RUURDS Tydse Ryeurts Bantsverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1604228406r
DONIA, KEIMPE Kempo van Donia, de jongeverkoper ten zuiden van Harlingen1604228406r
DONIA, SIXTUS dr. Sixtus Doniaverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1604228406r
, TJITSKEjuffrouw Tyeets van Oeningaverkoper ten zuiden van Harlingen1604228406r
TJEBBES, SJOERD Syourt Tiebbes verkoper ten zuiden van Harlingen1605228466r
HESSELS, BOUWE Bouue Hessels verkoper ten zuiden van Harlingen1605228466r
SIPKES, JOHANNES Johannes Sipckes koper ca. 4 pm greidland genaamd Floris Horneten zuiden van Harlingen161122927v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes koper ten zuiden van Harlingen161122927v
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen161122927v
DOUMA, KNIERKE juffrouw Cunira van Doumanaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen161122927v
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Jurriens naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen161122927v
IEMTES, ALKE Aelcke Eemtes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen161122927v
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes verkoper ten zuiden van Harlingen161122927v
ALBERTS, HILTJE Hil Alberts verkoper ten zuiden van Harlingen161122927v
WILLEMS, HUBERT Huybert Willems Oestrumkoper ca. 2 pm land genaamd Gerryt Smits land ([bedrag niet vermeld])ten zuiden van Harlingen161122958r
TEEKELES, RINSKE Rints Taackles koper ten zuiden van Harlingen161122958r
ABELS, SIEBREN Sibrando Abeli verkoper ten zuiden van Harlingen161122958r
AGES, TRIJNTJE Trijn Agges verkoper ten zuiden van Harlingen161122958r
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper 2/5 en 3/5 van 2/5 van ca. 4 pm. land genaamd het Langlandten zuiden van Harlingen1615229251v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder ten zuiden van Harlingen1615229251v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes Poptakoper 1/2 van een stuk land (per pm)ten zuiden van Harlingen1615229260r
HESSELS, BAUKJE Bauck Hessels koper ten zuiden van Harlingen1615229260r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Enskoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
WERF, NANNE WILLEMS Nanning Willems van der Werffafgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen1615229260r
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Pheltenafgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen1615229260r
BERG, HOUKE Holcke Berchnaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1615229260r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmens Pheltennaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1615229260r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
FEDDER, JAN REINERSwijlen Jan Reyners Fedderverkoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
FEDDER, JAN REINERSwijlen Jan Reyners Fedderverkoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
WOUTERS, IEPE Eepe Wouters koper 4 pm 3 einsen 7 penningen 7 roeden en 5 voeten land ([211-07-00 GG per pm])ten zuiden van Harlingen1615229268r
SJOUKES, SJOERD Syourdt Syouckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1615229268r
HANENBURG, KORNELIS JELLES Cornelis Jelles Hanenburchverkoper ten zuiden van Harlingen1615229268r
FOEKES, PIERoud burgemeester Pier Foeckes koper 12 pm land in twee stukken aan elkaar (met leverantie van steen te betalen!)ten zuiden van Harlingen161623048r
ANDRIES, AMERENS Amerens Andries koper ten zuiden van Harlingen161623048r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen161623048r
SIEBRENS, JOOST Joost Sibrens naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen161623048r
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper ten zuiden van Harlingen161623048r
HAANTJES, JAN Jan Haenckes koper 1/6 van 4 pm land ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen1619230185v
MARTENS, LOLLE Lolle Martens naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1619230185v
MARTENS, LOLLE Lolle Martens naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1619230185v
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaardts naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1619230185v
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes koper tichelwerk of steenovern met huis en 2 1/2 pm landten zuiden van Harlingen1621230262r
DOUWES, FOKELTJE Foockel Douues koper ten zuiden van Harlingen1621230262r
ARENDS, EMILIUSde erfgenamen van wijlen Amel Aarnts verpachter grond ([staat: eeuwige rente])ten zuiden van Harlingen1621230262r
HENDRIKS, SAPEburgemeester Saeff Hendricks naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1621230262r
HENDRIKS, SAPEburgemeester Saeff Hendricks naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1621230262r
TJEERDS, WALING Walingh Tyaardts verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
TJEERDS, JELLE Jelle Tyaardts verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
TJEERDS, BERBER Barbar Tyaardts verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
TJEERDS, BERBER Barbar Tyaardts verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1621230262r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1621230262r
JANS, CATHARINA Catalina Jansen verkoper ten zuiden van Harlingen1621230262r
THOMAS, ANNE Anne Tomas koper 3 pm 8 einsen vijf penningen greidlandten zuiden van Harlingen1622230299v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks koper ten zuiden van Harlingen1622230299v
, SIKKE Sicke Breutsma, c.u.protesteert vanwege een reversaal ten zuiden van Harlingen1622230299v
JANS, FONGERals meyer Fonger Jansen naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1622230299v
THOMAS, ANNEde proclamant Anne Tomas , c.u.naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1622230299v
ARJENS, PIETER Pyter Aris naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1622230299v
PIETERS, MARTENhet nagelaten weeskind van wijlen Marten Pieters kangieterverkoper ten zuiden van Harlingen162423133v
GERRITS, GERRITJEwijlen Gerrytie Gerryts verkoper ten zuiden van Harlingen162423133v
HETTINGA, IDSERT Idsardt van Hettingakoper 4 1/2 pm greidland genaamd Fetse Fenneten zuiden van Harlingen162623196v
KLASES, FEDDEde erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Claes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen162623196v
AERNTSMA, AREND de erfgenamen van wijlen burgerhopman Arent Aernsmanaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen162623196v
PIERS, WOPKE Wopke Piers verkoper ten zuiden van Harlingen162623196v
JAKOBS, IEMKJE Imck Jacobs verkoper ten zuiden van Harlingen162623196v
BLOK, MARIA Maria de Blockkoper eeuwige rente van 5-00-00 GG uit Binyeterp ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen1627231161v
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssengriffierkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
BLOK, GRIETJE Grytien de Blockkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltingasecretaris rekenkamerkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
BLOK, ANTJE Anna de Blockkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen1627231161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper ten zuiden van Harlingen1627231161v
ALLERTS, LIJSBETgrondpacht uit Binyeterp van de kinderen van Lijsbeth Allerts eigenaar perceel ([staat: 5-00-00 GG])ten zuiden van Harlingen1627231161v
SAPES, MEINERT Meinert Saves eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen1627231161v
HENDRIKS, SAPEwijlen oud burgemeester Saeff Hendricks erflater ten zuiden van Harlingen1627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockverkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
KROESE, DIRK Dirck Croeserchirurgijnverkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes koopmankoper 3 pm en 4 einsen venland, zijnde een besloten stuk (per pm)ten zuiden van Harlingen162823238v
JANS, ANTJE Anna Jans gebruiker ten zuiden van Harlingen162823238v
JANS, ANTJEhet huis en erf van Anna Jans naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen162823238v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Folckerts verkoper ten zuiden van Harlingen162823238v
GIJSBERTS, BRUINburgemeester Bruyn Gijsberts Gersmakoper 4 pm 3 einsen 19 penningen 7 roeden en 4 voeten greidland genaamd Fetse Fenne ([staat ook: 305:00:00 GG per pm])ten zuiden van Harlingen1630232150v
, HILLEGONDA Hillegond du Gardynkoper ten zuiden van Harlingen1630232150v
KLASES, FEDDEde erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Clasen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1630232150v
AERNTSMA, AREND de erfgenamen van wijlen hopman Arent Aerntsmanaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1630232150v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen1630232150v
GREULTS, ROMKE Romcke Greolts koper tichelwerk, loods, kamer en de 8 1/2 pm grond waarop het tichelwerk staatten zuiden van Harlingen1631232179r
ANDRIES, Lupck Andries koper ten zuiden van Harlingen1631232179r
JANS, FONGERals huurder [staat: meyer] Fonger Jansen naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1631232179r
HOBBES, LAMMERT Lammert Hobbes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1631232179r
BAUKES, TEEKE Taecke Bauckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1631232179r
ARJENS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Aris naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1631232179r
HESSELS, HAANTJE Haentie Hessels verkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen1631232179r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen1631232179r
HESSELS, HAANTJE Haentie Hessels verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1631232179r
JANS, PAULUS Pouwel Jansen verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1631232179r
THOMAS, ANNEde gezamenlijke crediteuren van wijlen Anne Tomas verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen1631232179r
, SJOERDde erfgenamen van wijlen Syuerd Syukes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen163223344v
KLASES, ANTJE Antie Clases , voor zich en haar drie onmondige kinderenverkoper van 3/4 ten zuiden van Harlingen163223344v
WOUTERS, IEPEwijlen Epe Wouters verkoper van 3/4 ten zuiden van Harlingen163223344v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens verkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen163223344v
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes , d.v. wijlen Epe Woutersverkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen163223344v
MEINTES, DOUWE Douwe Meintes koopmankoper tichelwerk, steenoven met loodsen en huis met 2 1/2 pm landten zuiden van Harlingen163723430v
ARENDS, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Aernts verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG])ten zuiden van Harlingen163723430v
HENDRIKS, SAPElanden van de erfgenamen van wijlen Saeff Hendriks naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen163723430v
HENDRIKS, SAPElanden van de erfgenamen van wijlen Saeff Hendriks naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen163723430v
BAUKES, JOHANNES Joannes Baukes verkoper ten zuiden van Harlingen163723430v
DOUWES, FOKELTJEde erfgenamen van wijlen Fokel Douwes verkoper ten zuiden van Harlingen163723430v
PIETERS, DOEDE Doede Piters koper vier pm bouwland ([per pm])ten zuiden van Harlingen163723444v
GERRITS, AREND Aerent Gerryts koper ten zuiden van Harlingen163723444v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes koper ten zuiden van Harlingen163723444v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes protesteert vanwege een hypotheek ten zuiden van Harlingen163723444v
LAMKEMA, JAN HAANTJESoud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkemanaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen163723444v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen163723444v
LAMKEMA, JAN HAANTJESoud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkemaverkoper ten zuiden van Harlingen163723444v
HESSELS, FRIDS Frids Hessels koper door niaar 4 pm en 3 einsen bouwlandten zuiden van Harlingen163723445r
PIETERS, DOEDE Doede Piters geniaarde koper van 1/3 ten zuiden van Harlingen163723445r
GERRITS, AREND Aernt Gerryts geniaarde koper van 1/3 ten zuiden van Harlingen163723445r
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes geniaarde koper van 1/3 ten zuiden van Harlingen163723445r
HESSELS, FRIDS Frids Hessels naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen163723445r
HESSELS, FRIDS Frids Hessels naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen163723445r
LAMKEMA, JAN HAANTJESde verkoper, oud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkemanaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen163723445r
LAMKEMA, JAN HAANTJESoud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkemaverkoper ten zuiden van Harlingen163723445r
POPTA, SJOERD burgemeester Sioerdt Poptakoper door niaar 2 1/2 pm landten zuiden van Harlingen163923478r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyeters Hagenkoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen163923478r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper ten zuiden van Harlingen163923478r
HAGEN, JAKOB Jacob [staat: Jacoob] Hagenkoper landten zuiden van Harlingen164023492r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen164023492r
HAGEN, JAKOB land van koper Jacoob Hagennaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen164023492r
HAGEN, JAKOB land van koper Jacoob Hagennaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen164023492r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinganaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164023492r
BOELES, KLAAS Claes Boeles verkoper ten zuiden van Harlingen164023492r
BOELES, KLAAS Claes Boeles koper landten zuiden van Harlingen164023492r
WOPKES, TIEDEland van Tiede Wopkes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen164023492r
HAGEN, JAKOB Jacoob Hagenverkoper ten zuiden van Harlingen164023492r
BOELES, KLAAS Claes Boeles koper ten zuiden van Harlingen164023492r
TJEPKES, Jacoop Tiepkes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen164023492r
, KORNELIS Cornelis Conink, c.s.naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen164023492r
POPTA, JAKOB TJEBBESland van Jacob [staat: Jacoob] Tiebbes Poptanaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen164023492r
, KORNELIS Cornelis Conink, c.s.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164023492r
HAGEN, JAKOB Jacoob Hagenverkoper ten zuiden van Harlingen164023492r
TEEKES, SJOERD Sioerd Taekes koper tichelwerk met o.a. steenoven, twee loodsen, huis met voor en achter steenplaatsen, schuren en greidlandten zuiden van Harlingen1640234114r
AUKES, Rompk Auckes koper ten zuiden van Harlingen1640234114r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinganiaarnemer ratione proximitatis (toegewezen maar gedesisteerd) ten zuiden van Harlingen1640234114r
HETTINGA, IDSERT het tichelwerk en land van Idsart van Hettinganaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1640234114r
HESSELS, FRIDShet land van Frids Hessels naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1640234114r
HAANTJES, JANhet land van Jan Haenties naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1640234114r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1640234114r
MEINTES, DOUWE Douue Meyntes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1640234114r
HESSELS, FRIDS Frids Hessels verkoper ten zuiden van Harlingen1640234114r
JANS, SJOUKJE Siouk Jans verkoper ten zuiden van Harlingen1640234114r
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1642234173v
AKKERSLOOT, PIETER het tichelwerk van Piter Ackerslootnaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1642234173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1642234173v
HAIES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper ten zuiden van Harlingen1642234173v
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van een fenne van ca. 9 pm ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix geniaarde koper ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, ANTJE Anna de Blockverpachter grond ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, EERKJE Eerckien de Blockverpachter grond ten zuiden van Harlingen16422355v
MEINTES, DOUWEhet tichelwerk van Douue Meyntes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16422355v
MEINTES, DOUWEhet tichelwerk van Douue Meyntes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16422355v
ALLERTS, LIJSBET Lijsbeth Allerts verkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
WABES, JAKOBwijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
MEINERTS, SAPE Saeff Meynerts erflater ten zuiden van Harlingen16422355v
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van ca. 3 pm land ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix geniaarde koper ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, ANTJE Anna de Blockverpachter grond ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, EERKJE Eerckien de Blockverpachter grond ten zuiden van Harlingen16422355v
MEINTES, DOUWEde landen verticheld door Douwe Meyntes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16422355v
ALLERTS, LIJSBET Lijsbeth Allerts verkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
WABES, JAKOBwijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
MEINERTS, SAPE Saeff Meynerts erflater ten zuiden van Harlingen16422355v
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van ca. 1 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix geniaarde koper ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, ANTJE Anna de Blockverpachter grond ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, EERKJE Eerckien de Blockverpachter grond ten zuiden van Harlingen16422355v
HAGEN, JAKOB huis en erf van de erfgenamen van wijlen Jacob Hagennaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16422355v
HAGEN, JAKOB huis en erf van de erfgenamen van wijlen Jacob Hagennaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16422355v
ALLERTS, LIJSBET Lijsbeth Allerts verkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
WABES, JAKOBwijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
MEINERTS, SAPE Saeff Meynerts erflater ten zuiden van Harlingen16422355v
, DOEIE Doye Neerweghnaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen164223513v
GUALTERI, JOHANNES het land van Johannis Gualterinaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen164223513v
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper ten zuiden van Harlingen164223513v
TEETSES, SCHELTE Schelte Teedses koper ca. 1 pm greitlandten zuiden van Harlingen164223519v
TEEKES, SJOERD Sioerd Teeckes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen164223519v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammerts naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen164223519v
, DOEDE Doede gortmakernaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164223519v
HAANTJES, JANoud vaandrig Jan Hanties Lamckemaverkoper ten zuiden van Harlingen164223519v
HIELKES, IEMKE Emcke Hilckes koper tichelwerk met oven, loods en huis met voor- en achter plaats en de kleisloot tot aan de verkopers fenneten zuiden van Harlingen164323569r
TEEKES, DOUWTJE Doutien Taeckes koper ten zuiden van Harlingen164323569r
TEEKES, SJOERDhet tichelwerk van Sioerd Taekes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164323569r
THOMAS, BOUWE Buwe Tomas , c.s. en q.q.koper 4 pm zowel greid- als bouwland 108 GG per pm.ten zuiden van Harlingen164323589v
RUNIA, Runia?ontvanger ten zuiden van Harlingen164323589v
GUALTERI, dr. Gualtherinaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen164323589v
THOMAS, BOUWE Buwe Tomas , c.s.naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen164323589v
GUALTERI, dr. Gualtherinaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen164323589v
GUALTERI, dr. Gualtherinaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164323589v
, GERARDUS Gerrardus Walricheymverkoper ten zuiden van Harlingen164323589v
, BAUKJE Bauckjen Walricheymverkoper ten zuiden van Harlingen164323589v
THOMAS, BOUWEburgemeester Buue Thomas koper 1 pm land (lopende tot aan de zeedijk, om daar een houtzaagmolen te zetten)ten zuiden van Harlingen1644235110r
GERLOFS, GAUKEde erfgenamen van wijlen mr. Gaucke Gerlofs naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen OZ1644235123r
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes , c.u.koper 2 pm bouwlandten zuiden van Harlingen1650236118v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes , c.u.naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1650236118v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1650236118v
TEEKES, SJOERD Sioerd Tekes tichelaarnaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1650236118v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lambarts , c.u.verkoper ten zuiden van Harlingen1650236118v
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties koopmankoper [1/2 van] 2 pm bouwland (per pm)ten zuiden van Harlingen1651236165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties koopmaneigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen1651236165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties koopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1651236165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties koopmannaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1651236165r
PIETERS, DOEDE Doede Pyters verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen1651236165r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen1651236165r
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Pytters Drijerhoutkoperkoper 1/12 houtmolen, huis, land, pramen en verdere gereedschappen tot de houtzagelij behorendeten zuiden van Harlingen1654236263r
KLASES, SIEMEN Symen Claessen schoenlapperverkoper ten zuiden van Harlingen1654236263r
AKKERSLOOT, PIETER de kleisloot van Pieter Ackersloot, c.soc.naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen16552374v1
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
BAUKES, TEEKEde weduwe van Taecke Bauckes , c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16552374v1
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcamaerflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder [staat: meier] ten zuiden van Harlingen16552374v1
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
, KLAASKEde erfgenamen van wijlen Claeske Hagens, c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16552374v1
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcamaerflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
AISES, ARJENde weduwe en erfgenamen van wijlen Arien Ayses naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcamaerflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
GUALTERI, JOHANNES de landen van dr. Johannes Gualtherynaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen16552374v1
AISES, ARJENde weduwe en erfgenamen van wijlen Arien Ayses naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcamaerflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
KLASES, KLAAS Claes Claessen Jonaskoper 1/4 van 12 pm landten zuiden van Harlingen165523734v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts tichelaarkoper ten zuiden van Harlingen165523734v
HETTINGA, IDSERT Idsert van Hettinga*naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen165523734v
DONIA, KEIMPE de landen van Kempo Donianaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen165523734v
AKKERSLOOT, PIETER de landen van Pytter Ackerslootnaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen165523734v
LOURENS, PIETER Pytter Lourens verkoper ten zuiden van Harlingen165523734v
FRANSES, Bock Fransen verkoper ten zuiden van Harlingen165523734v
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackersloot, c.soc.koper 3/4 van 11 pm 10 einsen 11 penningen 5 roeden en 7 voeten land genaamd de Grote Fenne (per pm)ten zuiden van Harlingen165523736r
HETTINGA, IDSERT de landen verkocht door Idzart Hittinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen165523736r
PIETERS, DOEDE Doede Pytters naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen165523736r
TEEKES, SJOERD Sioerd Teeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen165523736r
HENDRIKS, PIETER Pytter Hendricks koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen165523736r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarkoper 1 pm 8 einsen 12 penningen en 7 roeden landten zuiden van Harlingen165623761v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannematichelaarkoper ten zuiden van Harlingen165623761v
RUURDS, JOOST Joost Ruirdts huurder ten zuiden van Harlingen165623761v
GUALTERI, JOHANNES Joannes Gualtherinaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen165623761v
, KLAASde landen van Claes Boytennaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen165623761v
GUALTERI, JOHANNES Joannes Gualtherinaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen165623761v
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idzart van Hittingabijzitterverkoper ten zuiden van Harlingen165623761v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tiaerdts koper van 1/2 huis, schuur en 6 pm 1 einse 10 penningen 1 roede en 3 voeten landten zuiden van Harlingen165623762r
ELINGS, SIKKEwijlen Sicke Elings koper van 1/2 ten zuiden van Harlingen165623762r
BAARTES, JILLESoud burgerhopman Jelis Baerts brouwerkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen165623762r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen165623762r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen165623762r
, PETRUSde oude Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen165623762r
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen165623762r
, KLAASKEde erfgenamen van wijlen Claeske Hagens, c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen165623762r
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idzart van Hittingabijzitterverkoper ten zuiden van Harlingen165623762r
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.u.koper tichelwerk met over, loodsen, vormerskamer, veintehuys, steenplaatsen etc.ten zuiden van Harlingen165623763v
HUISMAN, SIEMEN WIEBRENS Simen Wybrants Huisman, c.u.koper ten zuiden van Harlingen165623763v
TEEKES, SJOERDlanden van de verkoper Sioerd Takes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen165623763v
TEEKES, SJOERDlanden van de verkoper Sioerd Takes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen165623763v
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes , c.u.verkoper ten zuiden van Harlingen165623763v
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.u.koper 6 pm landten zuiden van Harlingen165623794r
WIEBRENS, SIEMEN Symen Wybrens , c.u.koper ten zuiden van Harlingen165623794r
, SCHELTEhet land van de erfgenamen van wijlen Schelto molenaar (hout-)naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen165623794r
, SCHELTEde houtmolen van Schelto molenaar (hout-)naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen165623794r
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes , c.u.verkoper ten zuiden van Harlingen165623794r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkersloothkoopmanaanhandelaar 1/2 huis en schuur en 1/2 van 6 pm landten zuiden van Harlingen1659237219r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tieerts eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen1659237219r
ELINGS, SIKKEwijlen Sikke Elings eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen1659237219r
JAKOBS, JAKOBals meyer Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen1659237219r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1659237219r
, SJOERD Sioerd Taksnaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1659237219r
, de erfgenamen van wijlen Claaske Hagens, c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1659237219r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes verwandelaar ten zuiden van Harlingen1659237219r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersenadvocaat Hof van Friesland en secretaris provinciale rekenkamerkoper ca. 4 pm bouwlandten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
KLASES, KLAAS Claes Claesen Jonas, de jongenaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
WILLEMS, JANals gebruiker Jan Willems kooltjernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
HEEMSTRA, FOEKE de heer Foecke Heemstranaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
MINNEMA, JAN LAMMERTS Jan Lammerts Minnema, c.s.verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmankoper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en schuurten zuiden van Harlingen1662238132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koopmankoper ten zuiden van Harlingen1662238132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1662238132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1662238132v
WIEBRENS, SIEMENhet land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1662238132v
WIEBRENS, SIEMENhet land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1662238132v
WIEBRENS, SIEMENhet weeskind van Symen Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen1662238132v
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claas Jansen Faber, c.u.koper tichelwerk van 2 1/2 pm land, steenoven, loods, huis en steenplaatsenten zuiden van Harlingen1663238201v
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.u.schipper (wijd-)koper ten zuiden van Harlingen1663238201v
ARENDS, EMILIUSde erfgenamen van wijlen Amel Aarnts verpachter grond ([staat: jaarlijkse rente])ten zuiden van Harlingen1663238201v
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de erfgenamen van wijlen de heer Focco Heemstranaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1663238201v
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de erfgenamen van wijlen de heer Focco Heemstranaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1663238201v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Isbrandus van Viersenvoormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen1663238201v
WIEBRENS, PIETERoud burgemeester Pieter Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen1663238201v
JANS, JAN Jan Jansen koper 1/2 tichelwerk met ovens, huis, loods en steenplaatsenten zuiden van Harlingen1663238202v
WIEBRENS, PIETERoud burgemeester Pieter Wibrants voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen1663238202v
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claas Jansen Faberverkoper ten zuiden van Harlingen1663238202v
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendricx , c.u.koper 8 pm 5 einsen 17 penningen 6 roeden en 3 voeten verticheld greidlandten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s.naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
ARJENS, AISE Aise Arriens naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreier, c.s.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinganaastligger ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
, KLAAStichelwerk van Claes Jonasnaastligger ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
JAKOBS, ANSKEtimmerwerf van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
HESSELS, FRIDS Frits Hessels naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
ANNES, ALBERT Albert Annes verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
SIEBRENS, PIETERoud burgemeester Pytter Sybrants , c.s.bieder tichelwerk met loods en huis en 2 1/2 pm landten zuiden van Harlingen16602384va
ARENDS, EMILIUSde erfgenaam van Amel Arents verpachter grond ten zuiden van Harlingen16602384va
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de heer Focco van Heemstranaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen16602384va
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de heer Focco van Heemstranaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen16602384va
HUISMAN, WIEBREN JANS Wybrant Jansen Huismankoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16602384va
DOUWES, MEINT Meinte Douues koopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16602384va
WIEBRENS, SIEMENhet nagelaten weeskind van Symen Wybrens verkoper ten zuiden van Harlingen16602384va
DOUWES, GRIETJE Grietie Douues verkoper ten zuiden van Harlingen16602384va
PAULUS, JANburgervaandrig Jan Palses koper 1/2 van 5 pm weilandten zuiden van Harlingen16642391r
PAULUS, STIJNTJE Stijntje Palzes koper ten zuiden van Harlingen16642391r
BAUKES, PAULUSde verkochte landen van Pals Bauckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen16642391r
WITTERT, de heer Wittertnaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen16642391r
VIERSEN, de heer Viersennaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen16642391r
FELTEN, PETRUS dr. Petrus Phelteneerdere eigenaar ten zuiden van Harlingen16642391r
DOUWES, ROMKE Romke Douwes mede eigenaar ten zuiden van Harlingen16642391r
BAUKES, PAULUSde vader van de kopers Pals Bauckes verkoper ten zuiden van Harlingen16642391r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper ca. 8 pm weiland (per pm)ten zuiden van Harlingen166723994r
FRANKENA, KNIERKE juffrouw Cunira Franckenakoper ten zuiden van Harlingen166723994r
ASPEREN, LOURENS JAKOBSvroedsman Lourens Jacobs Asperenhuurder voor 4 jaren (p.j.)ten zuiden van Harlingen166723994r
TJEERDS, WOBBEde erfgenamen van wijlen Wobbe Tieerts naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen166723994r
, DEBORA Debora Lubbarty verkoper ten zuiden van Harlingen166723994r
, JAKOB?? Jaques Coedercqkoopmanverkoper ten zuiden van Harlingen166723994r
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claas Jansen Faberkoper tichelwerk met huis en loodsen staande op 2 1/2 pm land genaamd de Vallomten zuiden van Harlingen1667239125v
ARENDS, EMILIUSde erfgenamen van wijlen Amel Arents verpachter grond ten zuiden van Harlingen1667239125v
WIEBRENS, PIETERoud burgemeester Pyter Wybrandts eerdere koper ten zuiden van Harlingen1667239125v
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de erfgenamen van wijlen de heer Focco Heemstranaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1667239125v
HEEMSTRA, FOKKE de erfgenamen van wijlen de heer Focco Heemstranaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1667239125v
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (smal-)verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen1667239125v
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyerverkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen1667239125v
ANNES, ALBERT Albert Annes koper hout- of zaagmolen met nog 2 1/2 pm en 1 einse land (= 2 en 7/12 pm) en een huisten zuiden van Harlingen1668239156r
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammerts naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1668239156r
TEEKES, SJOERD Sioerd Teekes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1668239156r
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tiebbes Dreyerverkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
DREYER, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Dreyerverkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
STIJL, SJOERD JELLES Sioerd Jelles Stijlverkoper van 4/12 ten zuiden van Harlingen1668239156r
MARTENS, HIELKE Hylcke Martens verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1668239156r
KLASES, METJE Mettie Clases verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
KLASES, WIEGER Wyger Clases verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valckbrouwer en koopman (mr. -)koper grondpacht van 25-00-00 CGten zuiden van Harlingen1668239165v
AGES, IEMEgrondpacht uit 1/2 houtmolen en 1/2 huis van Yme Ages eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen1668239165v
AGES, IEME Yme Ages verkoper ten zuiden van Harlingen1668239165v
DJURRES, KLAAS Claes Djorres koper huis en schuurten zuiden van Harlingen1669239208r
PIETERS, UILKJE Ulke Pytters koper ten zuiden van Harlingen1669239208r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen1669239208r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen1669239208r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks , c.u.koper provisioneel 8 pm 5 einsen 17 penningen 6 roeden en 3 voeten verticheld greidlandten zuiden van Harlingen166623910ra
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinganaastligger ten zuiden van Harlingen166623910ra
, KLAAShet voormalige tichelwerk van Claas Jonasnaastligger ten zuiden van Harlingen166623910ra
JAKOBS, ANSKEde timmerwerf en land van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen166623910ra
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s.naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen166623910ra
ARJENS, AISE Aisse Arrjens naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen166623910ra
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer, c.s.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen166623910ra
KORNELIS, GOOITSKE Goik Cornelis , mede voor haar voorkinderenverkoper ten zuiden van Harlingen166623910ra
ANNES, ALBERT Albart Annes molenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen166623910ra
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Bangakoper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukkenten zuiden van Harlingen166723919va
GATSES, HESSEL Hessel Gatses eerdere huurder van deel 1 groot ca. 5 pm ten zuiden van Harlingen166723919va
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Take Lautanaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen166723919va
HETTINGA, IDSERT het land van Idsert Hettinganaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen166723919va
, ANNEde laan bij Anne karremannaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen166723919va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen166723919va
BANGA, EDGER FEDDESde nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Bangaverkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
EDGERS, HIELKJEwijlen Hylk Edgers verkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Bangakoper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukkenten zuiden van Harlingen166723919va
GERLOFS, TEUNISwijlen? Tonis Gerloffs eerdere huurder van deel 2 groot ca. 2 pm ten zuiden van Harlingen166723919va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen166723919va
BANGA, EDGER FEDDESde nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Bangaverkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
EDGERS, HIELKJEwijlen Hylk Edgers verkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas huurder voor 1 jaar (p.j.)ten zuiden van Harlingen166823929va
TJEBBES, PIETERde houtmolen van Pieter Tjebbes , c.s.naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen166823929va
, PIETER Pieter Leermannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen166823929va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen166823929va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas huurder voor 1 jaar (p.j.)ten zuiden van Harlingen166823929va
, PIETER Pieter Leermannaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen166823929va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen166823929va
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen166823929va
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen , c.u.koper stukje land, groot ongeveer 69 pm met alle gebouwen daaropten zuiden van Harlingen1676240232r
MICHIELS, JANKE Jannetie Michiels verkoper ten zuiden van Harlingen1676240232r
JAKOBS, REIERwijlen Reyer Jacobs verkoper ten zuiden van Harlingen1676240232r
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs gortmakerkoper 1/3 stuk landten zuiden van Harlingen1676240239r
SIETSES, BENJAMINVrijgezel Benjamin Sytses verkoper ten zuiden van Harlingen1676240239r
SJOUKES, RINTJE Rintie Sioukes koper huis en stedeten zuiden van Harlingen1677240263v
HAGEMAN, TJEERD Tieert Hagesmanschuitmakernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1677240263v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1677240263v
EGBERTS, ROBIJNde weduwe van Robijn Eigberts naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1677240263v
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tieerdt Sloterdijcknaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1677240263v
PIETERS, HARMENhuisman Harmen Pytters verkoper ten zuiden van Harlingen1677240263v
, REGNERUSds. Regnerus Lollidesverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16712407ra
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel twee stukken land resp. 3 en 4 pm grootten zuiden van Harlingen167524028va
FRANKENA, KNIERKE Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuiden van Harlingen167524028va
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel 16 pm land in vier stukken, gelegen tussen het land van Idsinga en het land gebruikt door Allert Allerts en Joost Thomasten zuiden van Harlingen167524028va
FRANKENA, KNIERKE Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuiden van Harlingen167524028va
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel 3 pm bouwlandten zuiden van Harlingen167524028va
FRANKENA, KNIERKE Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuiden van Harlingen167524028va
ALLERTS, ALLERTde plaats gebruikt door Allert Allerts naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen167524028va
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel stuk land, gelegen aan Huiberts Oostrums Terp, genaamd Costers Campten zuiden van Harlingen167524028va
FRANKENA, KNIERKE Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuiden van Harlingen167524028va
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pyters Valckkoper 1/2 houtmolenten zuiden van Harlingen167924149r
AGES, EEUWE Yeve Ages molenaar (oud hout-)bewoner ten zuiden van Harlingen167924149r
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts Eelcomaeigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen167924149r
ABRAHAMS, JAN Jan Abrahams herbergiereigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen167924149r
OLDAANS, PIETER PIETERSburgemeester Pieter Pieters Oldaensverkoper ten zuiden van Harlingen167924149r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTSburgemeester Folckert Lamberts Nijkerkverkoper ten zuiden van Harlingen167924149r
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipkes koper huisten zuiden van Harlingen168024196r
LOLKES, REINwijlen Reyn Lolckes koper ten zuiden van Harlingen168024196r
LONGERHOUW, SIEBREN Sibren Longerhouwmolenaar (hout-)koper ten zuiden van Harlingen168024196r
LAMMERTS, FOLKERTburgemeester Folckert Lamberts Nijckerckcrediteur en speciaal hypotheek hebbende vermogens pachtbrief dd 11-09-1662 ten zuiden van Harlingen168024196r
OLDAANS, PIETER Pyter Oldaenscrediteur en speciaal hypotheek hebbende vermogens pachtbrief dd 11-09-1662 ten zuiden van Harlingen168024196r
NAUTA, DOEKE pm genaamd de Valom Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper tichelwerk en 1/3 pm landten zuiden van Harlingen1680241104r
ARENDS, de erfgenamen van wijlen Amel Arents verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG])ten zuiden van Harlingen1680241104r
JANS, TIJS Thijs Jansen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen1680241104r
, JAN Jan Reyersvoormalig eigenaars ten zuiden van Harlingen1680241104r
HEEMSTRA, FOEKE de erfgenamen van wijlen Foeke Heemstranaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1680241104r
HEEMSTRA, PIER wijlen Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper aan Thijs Jansen en Jan Reyers ten zuiden van Harlingen1680241104r
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansiusgecommitteerde crediteur en ten zuiden van Harlingen1680241104r
SIEMENS, JANBurgemeester Jan Symens Bijlaengecommitteerde crediteuren van ten zuiden van Harlingen1680241104r
FABER, KLAAS JANS Claes Jansen Faberverkoper ten zuiden van Harlingen1680241104r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valckkoper 1/4 grondpacht van 62-00-00 GGten zuiden van Harlingen1681241153v
LONGERHOUW, SIEBREN grondpacht uit 3 pm en 4 einsen land met daarop het huis bewoond door Sybren Longerhouweigenaar perceel ([voor 1/1])ten zuiden van Harlingen1681241153v
AKKER, WOPKE gemeensman Wopke Akkerverkoper ten zuiden van Harlingen1681241153v
PIETERS, PIETERoud burgemeester Pyter Pyters Oldaenlid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper halve houtmolen en half huisten zuiden van Harlingen1681241160r
KIEWIET, DIRK Burgemeester Dirck Kieviteigenaars andere helft houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen1681241160r
ZANDSTRA, TIETJE Tyttie Sanstraeigenaars andere helft houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen1681241160r
THOMAS, BOUWEde erfgenamen van wijlen burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1681241160r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitverkoper ten zuiden van Harlingen1681241160r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper 3 pm 8 eynsen 14 penningen 9 roeden en 9 voeten greidlandten zuiden van Harlingen1681241164r
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alemakoper ten zuiden van Harlingen1681241164r
EELKEMA, KLAAS IEKES Claes Eekkes Eelcomalandmeter (geadmitteerde -)betrokkene ten zuiden van Harlingen1681241164r
NAUTA, DOEKE Duco Nautanaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1681241164r
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alemanaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1681241164r
NAUTA, DOEKE Duco Nautanaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1681241164r
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alemanaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1681241164r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaheeft vrije drift ten zuiden van Harlingen1681241164r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKSwijlen Jacob Hendrix Hollander, de oudekoopmanhad vrije drift ten zuiden van Harlingen1681241164r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollander, de jongehad vrije drift ten zuiden van Harlingen1681241164r
, JOHANNES Joannes Moock ?drossaard en rentmeester van Terschellingverkoper ten zuiden van Harlingen1681241164r
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmakoopmankoper 5 pmten zuiden van Harlingen1683241249r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmakoopmankoper ten zuiden van Harlingen1683241249r
ASPERS, Burgemeester Asperslaatste gebruiker ten zuiden van Harlingen1683241249r
TEEKES, ALBERT Albert Teeckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1683241249r
, HAIE Haye gortmakernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1683241249r
PIETERS, EEBE Ebe Pytters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1683241249r
VIERSEN, REMMERT Regerend burgemeester te Sloten Rembertus van Viersenverkoper ten zuiden van Harlingen1683241249r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 8 pm bouwland ([per pm])ten zuiden van Harlingen16782412ra
JANS, KLAASgemeensman Claes Jansen huurder (p.j.)ten zuiden van Harlingen16782412ra
HEEMSTRA, de heer Heemstra, c.soc.naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 3 pm land ([per pm])ten zuiden van Harlingen16782412ra
KINGMA, SIEBREN Sybrand Kingmahuurder voor 8 jaren (p.j. [staat: 10 zilveren ducatons])ten zuiden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 8 pm bouwland ([per pm])ten zuiden van Harlingen16782412ra
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakkerhuurder ten zuiden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangernaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16782412ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens koper provisioneel ca. 6 pm land (per pm)ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen168124130ra
SIEBOUTS, JETSKE Jetske Sybouts , voor haar kinderenverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
SIEBOUTS, ANDRIESwijlen Andries Sybouts verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
HESSELS, AATJEwijlen Attie Hessels erflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
EVERTS, FRANS Frans Everts slagerkoper provisioneel 4 pm land (per pm)ten zuiden van Harlingen168124130ra
SIEBOUTS, JETSKE Jetske Sybouts , voor haar kinderenverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
SIEBOUTS, ANDRIESwijlen Andries Sybouts verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
HESSELS, AATJEwijlen Attie Hessels erflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u.koper provisioneel 1/2 houtmolen en huisten zuiden van Harlingen168124136va
JANS, HAIEde erfgenamen van wijlen Haye Jansen koopmaneigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen168124136va
HEEMSTRA, FOEKE de landen van Foecke Heemstranaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen168124136va
HEEMSTRA, FOEKE de landen van Foecke Heemstranaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen168124136va
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen168124136va
HENDRIKS, PIETERwijlen Pyter Hendricks zeemtouwerverkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen168124136va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen168124136va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes koper provisioneel ten zuiden van Harlingen168124136va
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper kamerten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
SIPKES, BERBER Berber Sipkes koper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
SJOUKES, RINTJE Rintie Sjouckes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
FONTEIN, REINER Reyner Fonteinnaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
WIEBRENS, DOETJE Doetie Wybrants verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folkerts verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
WIEBRENS, Hottie Wybrants verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
DOUWES, TJERKwijlen Tjerck Douwes verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
WIEBRENS, ALBERT Albert Wybrens verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar 14 pm vergraven land ([voor de vier percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen1686242118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosmakoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen1686242118r
JANS, RIENK Rienck Jans huurder (p.j.)ten zuiden van Harlingen1686242118r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters koopmannaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1686242118r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1686242118r
LONGERHOUW, SIEBREN Sybren Longerhouwmolenaar (hout-)naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1686242118r
, JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper ten zuiden van Harlingen1686242118r
BRAAM, SAAKJE KLASES Saeckjen Claesen Braemkoper 1/4 grondpacht van 62-00-00 GGten zuiden van Harlingen1687242175v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiukoopmankoper ten zuiden van Harlingen1687242175v
LOLKES, REINERgrondpacht uit land waarop huis en houtmolen van de weduwe van vroedsman Reyner Lolkes eigenaar perceel ([staat: 62-00-00 GG])ten zuiden van Harlingen1687242175v
BRAAM, BAUKE KLASES Baucke Claesen Braemverkoper ten zuiden van Harlingen1687242175v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes koper gedeelte van een hoften zuiden van Harlingen16922433v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pytie Jacobs Braemkoper ten zuiden van Harlingen16922433v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSburgemeester Hendrick Coenraedts Ludingaverkoper ten zuiden van Harlingen16922433v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoper 2 pm 6 einsen 13 penningen en 6 roeden landten zuiden van Harlingen170024476r
LUITJENS, TIJSde verkoper Thijs Luitjens , c.u.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen170024476r
, ALEXANDERde heer Alexander Widenbrug, n.u.betrokkene ten zuiden van Harlingen170024476r
STELLINGWERF, JAKOB Jacobus Stellingwerffbrouwer (mr. -)betrokkene ten zuiden van Harlingen170024476r
LUITJENS, TIJS Thijs Luitjens molenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen170024476r
ZANDSTRA, TIETJE Titia Sanstraverkoper ten zuiden van Harlingen170024476r
ABES, DIRK Dirk Abes koper houtmolen, huis, schuur en stalling 2 pm land, 1/2 kolk en sloot aan de singelten zuiden van Harlingen1703244192r
REINERS, NEELTJE Neeltje Reinders koper ten zuiden van Harlingen1703244192r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerprotesteert vanwege ontbrekende gerechtigheden ten zuiden van Harlingen1703244192r
BAKKER, AUKE land van Aucke Backerkoopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1703244192r
ZANDSTRA, TIETJE Titia Sanstraverkoper ten zuiden van Harlingen1703244192r
WESTRA, TIJS LUITJENS Thijs Luitjens Westramolenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen1703244192r
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahiukoopmankoper q.q. 1/4 grondpacht van 62-00-00 GGten zuiden van Harlingen170824574v
REIERS, KLAAS Claes Rejers koper ten zuiden van Harlingen170824574v
SCHELTES, KORNELISgrondpacht uit het land met huis en houtmolen van Cornelis Scheltis eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen170824574v
, TJEERD Tieerd Bantes verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen170824574v
BAVIUS, IEFKE Yfke Bavius verkoper ten zuiden van Harlingen170824574v
HESSELS, SIPKE Sipke Hessels verkoper ten zuiden van Harlingen170824574v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen van der Backerkoper door niaar houtmolenten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rintjes van der Meulenmolenaar (hout-)geniaarde koper ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
REINERS, FROUKJE Froukjen Reiners geniaarde koper ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
BAKKER, AUKE het land van Aucke Bakkernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
ABES, DIRKwijlen Dirk Abes verkoper ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rinties van der Meulen, c.u.molenaar (hout-)koper houtmolen en stallingten zuiden van Harlingen1710245125v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmanverkoper ten zuiden van Harlingen1710245125v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koper 1/8 grondpacht van 62-00-00 GG over 3 pm 4 einsen landten zuiden van Harlingen1712245181r
SCHELTES, KORNELISgrondpacht uit land waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes eigenaar perceel ([staat: 62-00-00 GG])ten zuiden van Harlingen1712245181r
WASSENAAR, HESSEL oud burgemeester Hessel Wassenaar, c.u.verkoper ten zuiden van Harlingen1712245181r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmankoper 1/2 slootten zuiden van Harlingen1714245217r
MEULEN, SIKKE ARENDS Sicke Anties van der Meulenmolenaar op de klokslag deser stadt (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen1714245217r
REIERS, KLAAS Claes Reiers koopmankoper 1/8 grondpacht van 62-00-00 GGten zuiden van Harlingen1721246116v
SCHELTES, KORNELISgrondpacht uit 3 pm en 4 einsenland waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes eigenaar perceel ([staat: 62-00-00 GG])ten zuiden van Harlingen1721246116v
WESSELIUS, HARMEN ds. Hermanus Wesselius, c.u.predikantverkoper ten zuiden van Harlingen1721246116v
KLINKHAMER, LOURENS vroedsman Laurens Klinkhamergortmaker (mr. -)koper 1/28 oliepelgerstmolen en gereedschappenten zuiden van Harlingen1721246119v
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Laurens Asperengortmaker (mr. -)verkoper ten zuiden van Harlingen1721246119v
AISES, FREERK Freddrik Ayses Machuikoper 4 pm braakliggend greidlandten zuiden van Harlingen172724737v
MARTENS, PIETER Pyter Martens huurder (p.j.)ten zuiden van Harlingen172724737v
IDSINGA, brigadier Idsinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen172724737v
STINSTRA, SIEMEN Symon Stinstrakoopmannaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen172724737v
AISES, FREERKniaarnemer Freddrik Ayses Machuinaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen172724737v
OFFINGA, GEERT de weduwe van Geert Offingasecretarisnaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen172724737v
FREERKS, GRIETJE Grietje Freerx verkoper ten zuiden van Harlingen172724737v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen172724737v
PAULUS, PIETER Pieter Poulus koper huis en schuur en het gebruik van een fraaie bleek, groot ruim 2 pmten zuiden van Harlingen173925052r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters koper ten zuiden van Harlingen173925052r
HENDRIKS, SIEUWKE Sieuke Hendriks verkoper van 2/8 ten zuiden van Harlingen173925052r
GERBENS, JAN Jan Gerbens verkoper van 2/8 ten zuiden van Harlingen173925052r
JANS, FETJE Fettie Jans verkoper van 1/8 ten zuiden van Harlingen173925052r
PIETERS, PIETER Pytter Pytters verkoper van 1/8 ten zuiden van Harlingen173925052r
JANS, JANmeerderjarige vrijgezel Jan Jansen verkoper van 1/8 ten zuiden van Harlingen173925052r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 3/8 ten zuiden van Harlingen173925052r
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerks verkoper van 3/8 ten zuiden van Harlingen173925052r
JANS, GERBENminderjarige Gerben Jans verkoper van 1/8 ten zuiden van Harlingen173925052r
REINS, HART Heert Reins molenaarsknecht (hout-)koper 1/3 houtzaagmolen, huis, drooghuis, paardenstal en grondten zuiden van Harlingen1752252221r
PAULUS, IEFKE Yfke Pauwels koper ten zuiden van Harlingen1752252221r
BAKKER, AUKE Auke Backernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1752252221r
MEULEN, ANTJE SIKKESde kinderen als erfgenaam van hun moeder Antie Sikkes van der Meulenverkoper ten zuiden van Harlingen1752252221r
HEINEMAN, WIEBREN ds. Wybrandus Heinemanpredikant (gereformeerd -)verkoper ten zuiden van Harlingen1752252221r
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses koper 2/3 houtzaagmolen, woonhuis, drooghuis, paardenstal en grondten zuiden van Harlingen175325349v
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Everts koper ten zuiden van Harlingen175325349v
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses koper ten zuiden van Harlingen175325349v
BAKKER, AUKE Auke Bakkernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen175325349v
HEINEMAN, WIEBREN ds. Wybrandus Heineman, voor zijn minderjarige kinderenpredikantverkoper ten zuiden van Harlingen175325349v
MEULEN, ANTJE SIKKESwijlen Antie Sikkes van der Meulenverkoper ten zuiden van Harlingen175325349v
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses molenaarsknecht (hout-)koper 1/3 houtzaagmolen met huizen, paardenstal, grond en verdere toebehorenten zuiden van Harlingen175325383r
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Everts koper ten zuiden van Harlingen175325383r
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses molenaarsknecht (hout-)koper ten zuiden van Harlingen175325383r
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses molenaarsknecht (hout-)eigenaar van 1/2 van 2/3 ten zuiden van Harlingen175325383r
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Everts eigenaar van 1/2 van 2/3 ten zuiden van Harlingen175325383r
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses molenaarsknecht (hout-)eigenaar van 1/2 van 2/3 ten zuiden van Harlingen175325383r
BAKKER, AUKE Aucke Backernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen175325383r
REINS, HART Heert Reins molenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen175325383r
PAULUS, IEFKE Yefke Poulus verkoper ten zuiden van Harlingen175325383r
JANS, REIN Rein Jansen sleperkoper huis en schuurten zuiden van Harlingen176425646r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper ten zuiden van Harlingen176425646r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper ten zuiden van Harlingen176425646r
PAULUS, PIETERwijlen Pieter Poulus verkoper ten zuiden van Harlingen176425646r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper houtzaagmolen genaamd de Hoop, met huis, droogschuren, paardenstallingten zuiden van Harlingende Hoop1784261209r
HOOP, TJEPKE Tjepke de Hoopeerdere gebruiker ten zuiden van Harlingen1784261209r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1784261209r
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slootenverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSburgemeester Sybout Sierks Hoornstraverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOOP, TJEPKE Tiepke de Hoopverkoper ten zuiden van Harlingen1784261209r
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slootenverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSburgemeester Sybout Sierks Hoornstraverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOOP, JAKLE Jakle de Hoopverkoper ten zuiden van Harlingen1784261209r
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Eewerts verkoper ten zuiden van Harlingen1784261209r
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slootenverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSburgemeester Sybout Sierks Hoornstraverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
, ANNE Anke Heynemanverkoper ten zuiden van Harlingen1784261209r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmankoper 1/2 houtzaagmolen, droogschurenten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis , c.s.naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
TUININGA, BARTELD Bartele Tuininganaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
, P. P. Lenriuschirurgijn (oud -)eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
VISSER, BEREND Barend Visserverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
PIEBES, LAMMERT Lammert Piebes verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
VISSER, BEREND Barend Visserverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterverkoper ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafkoper ten zuiden van Harlingen1795264264v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles koper ten zuiden van Harlingen1795264264v
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabesverkoper ten zuiden van Harlingen1795264264v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks koper 3 1/2 pm greidlandten zuiden van Harlingen179726536v
HILLES, JANKE Jantje Hilles koper ten zuiden van Harlingen179726536v
GROOT, SIEMEN HENDRIKS Simon Hendriks de Grootscheepstimmerman (mr. -)koper 2/3 helling, dwarshelling en 2 huizenten zuiden van Harlingen1802266136r
GROOT, SIEMEN HENDRIKS Simon Hendriks de Grootscheepstimmerman (mr. -)huurder van 2/3 (p.j.)ten zuiden van Harlingen1802266136r
GROOT, SIEMEN HENDRIKS Simon Hendriks de Grootscheepstimmerman (mr. -)eigenaar van 1/3 ten zuiden van Harlingen1802266136r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaffverkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen1802266136r
BLOK, MINNE KLASESwijlen Minne Claases Blokverkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen1802266136r
WYNIA, TRIJNTJE Trijntje Winiaverkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen1802266136r
SCHAAF, SIEDS wijlen Syds Schaaffverkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen1802266136r
BEUKER, JOHANNES JANS Johannes Jans Beukerkoper 3 pm grondten zuiden van Harlingen1803266305v
JANS, AUKJE Aukje Jans koper ten zuiden van Harlingen1803266305v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmaneigenaar houtmolen ten zuiden van Harlingen1803266305v
WESTRA, H. H. J. Westragebruiker houtmolen ten zuiden van Harlingen1803266305v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopmankoper ruime plek grond met de gerechtigheid van de kolkten zuiden van Harlingen180426754r
MOLENAAR, AREND HENDRIKS Ane Hendriks Moolenaarmolenaar (houtzaag-)koper ten zuiden van Harlingen180426754r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen180426754r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen180426754r
BART, JAN Jan Bartkoopmanverkoper ten zuiden van Harlingen180426754r
BART, SIERD Sierds Bartkoopmanverkoper ten zuiden van Harlingen180426754r
BIJLSMA, T. T. J. Bijlsmakoopmankoper 7 pm greidlandten zuiden van Harlingen1809268223r
FONTEIN, JAN de heer Jan Fonteinnaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1809268223r
DOUWES, FEDDE Fedde Douwes , c.u.naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1809268223r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1809268223r
DOUWES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Douwes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1809268223r
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Cuiperverkoper ten zuiden van Harlingen1809268223r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks blekerkoper 7 pm bouwland als bleekten zuiden van Harlingen1809268224v
DOUWES, FEDDE Fedde Douwes , c.u.naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1809268224v
FONTEIN, JAN Jan Fonteinnaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1809268224v
DOUWES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Douwes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1809268224v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans molenaarnaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1809268224v
KUIPER, KORNELIS Cornelis P. Cuiperverkoper ten zuiden van Harlingen1809268224v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes koper 11 einsen en 9 penningen landten zuidoosten van Harlingen1599228170v
PIETERS, DIEUWKE Dyucke Pieters koper ten zuidoosten van Harlingen1599228170v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1599228170v
PIETERS, DIEUWKE Dyucke Pieters , c.u.naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1599228170v
SANDERS, JAKOB Jacob Sanders koper ca. 4 pm landten zuidoosten van Harlingen1599228177v
JANS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjaerdt Jansen naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1599228177v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten westen ten zuidoosten van Harlingen1599228177v
, Sympck Tjepke verkoper ten zuidoosten van Harlingen1599228177v
WOPKES, Taelke Wopckes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1599228177v
GERLOFS, GERLOF Gerloff Gerloffs koper ca. 4 pm greidlandten zuidoosten van Harlingen1599228178v
ARJENS, JANKE Janthien Aryans koper ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
JOOSTES, TEUNIS Thoenys Joestes protesteert vanwege enige melioratie van dit land ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, AGEhet huis van Agge Pieters naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, AGEals gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters verkoper ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters , voor zijn twee zustersverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
, JARICHde erfgenamen van wijlen Jarich Suecks erflater ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper 1/2 stuk landten zuidoosten van Harlingen1602228285r
FASES, FOEKJE Foeck Faeses koper ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
IENTES, REINER Reyner Intes naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
, HAIE Haye Mychyls verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
JANS, AAFKE Aeff Jans verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
BREDA, JOHANNES Johan van Bredakoper grondpacht van 6-00-00 GG over 3 pm landten zuidoosten van Harlingen1602228329r
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses koper ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
BREDA, JOHANNES grondpacht uit het land van Johannes van Bredaeigenaar perceel ([staat: 6-00-00 GG])ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses eigenaar perceel ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
DIRKS, FEIKE Feycke Dircx protesteert vanwege een hypotheek ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
SEERPS, ARJEN Ariaen Seerps Bennedixnaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
SJOUKES, SJOERD Syourt Syouckes naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
ABES, IEDE Ide Abbes , oud 25 jarenverkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
IEDES, ABE Abbe Ides consenteert ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
SJOERDS, TJEERD Tyaerdt Syourdts koper 4 pm landten zuidoosten van Harlingen1602228330v
DOUWES, HIELKJE Hylck Douwes koper ten zuidoosten van Harlingen1602228330v
JANS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tyaerdt Janssen naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1602228330v
HOBBES, LAMMERT Lammert Hobbes naastligger ten westen ten zuidoosten van Harlingen1602228330v
SAPES, HENDRIKhet tichelwerk van Hendrick Saves naastligger ten zuidoosten van Harlingen1602228330v
, JAKOB Jaques Walliaenverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen1602228330v
, JAKOB Jaques Walliaenbrouwerverkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228330v
REINERS, JAN Jan Reyners koper stuk landten zuidoosten van Harlingen1602228332v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper ten zuidoosten van Harlingen1602228332v
REINERS, JANde koper Jan Reyners , c.u.naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1602228332v
HARMENS, PIETER Pieter Hermans naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1602228332v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228332v
, FOUKJE Fouck Faesses verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228332v
GERLOFS, GERLOF Gerloff Gerloffs koper 1/3 van 3 pm landten zuidoosten van Harlingen1603228364v
DOUWES, HANS Hans Douwes , zwager van de verkoopsterverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen1603228364v
FREERKS, GERRIT Gerryt Fredricx , zwager van de verkoopsterverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen1603228364v
SIPKES, HILTJE Hil Sipckes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1603228364v
SIETSES, SIPKEwijlen Sipcke Sytzes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1603228364v
WIEBES, JAN Jan Wybes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1603228373v
HOBBES, BERBER Barber Hobbes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1603228373v
REINS, HOBBE Hobbe Reyns naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
SIPKES, KLAASals bruycker Claes Sipckes naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
KLASES, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tialle Claessen naastligger ten westen ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
WILLEMS, WALING Waling Willems verkoper ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
GERRITS, JELTJE Jelke Gerrits verkoper ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
JURJENS, Ryourdts Jurriens koper 1 1/2 pm land ([bedrag niet vermeld])ten zuidoosten van Harlingen1606228519v
, JETSKE Yets Ryourdts* koper ten zuidoosten van Harlingen1606228519v
JURJENS, JAN Jan Jurriens verkoper ten zuidoosten van Harlingen1606228519v
JANS, Gaedt Jans verkoper ten zuidoosten van Harlingen1606228519v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes koper 5 pm 8 einsen en 10 penningen terpland (per pm)ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts koper ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
SIEBRENS, IEBELEde erfgenamen van wijlen Ebel Sibrants verpachter grond ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
, JARICHde landen van Jarich Lyauckamanaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
SIEBRENS, IEBELEde erfgenamen van wijlen Ebel Sibrants naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
, Gieck Giecks verkoper ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
WILLEMS, JANwijlen Jan Willems verkoper ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptakoper van 1/2 greidland genaamd Fetse Fenne (per pm)ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper van 1/2 ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses gebruiker ([staat: meier])ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
RUURDS, RUURDals gebruiker Ruyrt Ruyrts naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
POPTA, JAKOB Jacob [staat: Jacoob] Poptakoper ca. 6 pm bouwlandten zuidoosten van Harlingen1640234101r
, de landen van overste Liaukmanaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1640234101r
SIEBRENS, IEBELEde weduwe van Ebel Sibrants naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1640234101r
TJEERDS, RIENKde weduwe van Rink Tiaerds verkoper ten zuidoosten van Harlingen1640234101r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.koper het noorderdeel van het Butterkeet groot ca. 1 pm (waarop de kopers een Fulmolen hebben staan)ten zuidoosten van Harlingen OZ1644235123v
LOLLES, TJEERD Tiaerdt Lolles koper van 1/2 ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerdts , c.u.koper van 1/2 8 pm greidland (per pm)ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
LEIENAAR, JAN KLASESvoormalig gebruiker Jan Claessen Leyenaarhuurder ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
GEERTSMA, BRUIN GIJSBERTS Bruyn Gisberts Geersmanaastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
LUBBERTS, SJOERD Sioerdt Lubberts notarisnaastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margrieta van Aernsmaverkoper ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
WALTA, SIEBREN wijlen Sibrant van Waltaverkoper ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntie Eelckes Bangakoper door niaar 1/8 van ca. 7 pm landten zuidoosten van Harlingen1650236103r
GAVERE, JAN ROGIERSoud burgemeester Jan Rogiers de Gaverekoper door niaar ten zuidoosten van Harlingen1650236103r
KNIJFF, HENDRIK de heer Hendrick Jan Knijfgeniaarde koper ten zuidoosten van Harlingen1650236103r
JAKOBS, BAUKEde crediteuren van Bauck Jacops verkoper ten zuidoosten van Harlingen1650236103r
DIRKS, Siple Dirckx koopmankoper ca. 4 pm greidlandten zuidoosten van Harlingen1652236203r
DUINEN, RUURD de landen gebruikt door Ruird op de Duynennaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1652236203r
LOO, ALBERT Heere jhr. Albartus van Looverkoper ten zuidoosten van Harlingen1652236203r
AERNTSMA, MAGDALENA Vrouwe Machteld van Aernsmaverkoper ten zuidoosten van Harlingen1652236203r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouweraanhandelaar 6 1/2 pm landten zuidoosten van Harlingen166023857r
OENES, DOUWE Douwe Oenes huurder (p.j.)ten zuidoosten van Harlingen166023857r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouwernaastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen166023857r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouwerverwandelaar ten zuidoosten van Harlingen166023857r
BAUKES, GEELE Gale Bauckes brouwer en tichelaarkoper 5 pm land (per pm)ten zuidoosten van Harlingen1662238141v
DOUWES, ROMKE Romke Douwes tichelaarkoper ten zuidoosten van Harlingen1662238141v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1662238141v
WITTER, de heer Witternaastligger ten zuiden (DTB zegt Wittert)ten zuidoosten van Harlingen1662238141v
VIERSEN, de heer Viersennaastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1662238141v
VELSEN, dr. Velsenverkoper ten zuidoosten van Harlingen1662238141v
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel 8 pm landten zuidoosten van Harlingen167524028va
FRANKENA, KNIERKE Coenira van Franckenakoper provisioneel ten zuidoosten van Harlingen167524028va
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 6 pm bouwland ([per pm])ten zuidoosten van Harlingen16782412ra
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen huurder voor 7 jaren (p.j.)ten zuidoosten van Harlingen16782412ra
HEEMSTRA, Heemstracommiesnaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen17282412ra
TJALLINGS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Tjalling naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen16782412ra
AKKER, KLAAS Claes Ackerkoper 1/4 grondpacht van 62-00-00 GGten zuidoosten van Harlingen1688242243r
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper ten zuidoosten van Harlingen1688242243r
FOKKES, REINde weduwe van vroedsman Reyn Fokkes eigenaar huis en houtmolenten zuidoosten van Harlingen1688242243r
LONGERHOUW, SIEBREN Sibren Longerhouwhuurder ten zuidoosten van Harlingen1688242243r
BRAAM, IETJE KLASES Ydtie Claesen Braemverkoper ten zuidoosten van Harlingen1688242243r
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerdts Bonqbakker (mr. -)verkoper ten zuidoosten van Harlingen1688242243r
LUITJENS, IEMEdr. Emo Lutiens Aeldrighsrector scholae Harlingensiskoper huisten zuidoosten van Harlingen16942421ra
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Sake Romckes Gaasmanaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
LIEUWES, DIRK Dirck Lieuwes naastligger ten westen ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, JAKOMINA Jacomijne Vijselaer, jongedochter, maior annisverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, H.dr. H. Nanningsadvocaat Hof van Frieslandverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
QUICKLENBURG, JOHANNES burgemeester Johannis Quicklenburghverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris convooien en licenten Admiraliteitverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, EVERTde kinderen van wijlen Ewert Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
FABER, HENDRIK Hendrick Faber, voor zijn kinderenverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, EVA Eva Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerrentmeesterkoper brouwerij en mouterijten zuidoosten van Harlingen16942421ra
LUITJENS, IEMEdr. Emo Lutiens Aeldrighsrector scholae Harlingensisnaastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
JAIES, RICHARDde weduwe van Rijkert Jeyes naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Sake Romckes Gaasma, c.soc.naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOITEMA, HECTOR Hector Hoytemachirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, JAKOMINA Jacomijne Vijselaer, jongedochter, maior annisverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, H.dr. H. Nanningsadvocaat Hof van Frieslandverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
QUICKLENBURG, JOHANNES burgemeester Johannis Quicklenburghverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris convooien en licenten Admiraliteitverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, EVERTde kinderen van wijlen Ewert Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
FABER, HENDRIK Hendrick Faber, voor zijn kinderenverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, EVA Eva Vijselaerverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
JANS, RIENK Rienck Jans koper 40 pm greidland de Ossekamp genaamd incl. huis en schuurten zuidoosten van Harlingen16852427va
, JAKOB Jacobus Fenoniuseigenaar ten zuidoosten van Harlingen16852427va
JANS, RIENK Rienck Jans huurder ten zuidoosten van Harlingen16852427va
TEUNIS, JAKOB Jacob Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen16852427va
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen16852427va
HENDRIKS, BROER Broer Hendrix verkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen16852427va
TEUNIS, LIJSBET Lijsbeth Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen16852427va
DIRKS, PIETER Pytter Dirx verkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen16852427va
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen16852427va
DIRKS, TEUNISwijlen Theunis Dirx erflater ten zuidoosten van Harlingen16852427va
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsmakoper huis, houtstek, tuin en zomerhuisten zuidoosten van Harlingen1803266217r
REINERS, ANTJE Antje Reinders koper ten zuidoosten van Harlingen1803266217r
, KORNELIS Cornelis kuipernaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1803266217r
HOUTSMA, JAN Jan Houtsmanaastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1803266217r
WERF, JOHANNES Johannis O. van der Werffkoopmanverkoper ten zuidoosten van Harlingen1803266217r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoper 6 pm greidlandten zuidoosten van Harlingen1805267178r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends Beuvingkoper ten zuidoosten van Harlingen1805267178r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekhuurder (p.j.)ten zuidoosten van Harlingen1805267178r
BEUKER, JOHANNES Johannes Beukernaastligger ten westen ten zuidoosten van Harlingen1805267178r
TJEERDS, ANTJE Anna Tjaerds koper ledige plaats van ca. 100 x 24 voetenAchterstraat NZ1599228151r
SIKKES, JELLEwijlen Jelle Sickes koper Achterstraat NZ1599228151r
PIETERS, KLAAS Claes Pyeters leertouwerprotesteert omdat hij dit huis al gekocht heeft Achterstraat NZ1599228151r
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Syoerdts naastligger ten westen Achterstraat NZ1599228151r
RUURDS, DOEDE Doede Ruyrds verkoper Achterstraat NZ1599228151r
SIERKS, BRECHTJE Brecht Siercx verkoper Achterstraat NZ1599228151r
TJALLINGS, JETSE Jetse Tyalings koper huisAchterstraat ZZ1601228238v
JANS, MARIA Mary Jans koper Achterstraat ZZ1601228238v
UILKES, WOUTER Wolter Uulckes verpachter grond Achterstraat ZZ1601228238v
UILKES, WOUTERhet huis van Wolter Uulckes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1601228238v
UILKES, WOUTERde vijver van Wolter Uulckes naastligger ten westen Achterstraat ZZ1601228238v
JOHANNES, JOUKE Joucke Johannes verkoper Achterstraat ZZ1601228238v
DOUWES, Atth Douwe verkoper Achterstraat ZZ1601228238v
DIRKS, AALTJE Aeltgien Dircx baksterprotesteert vanwege een vordering Achterstraat1601228253v
JELTES, KEIMPE Kempo Jeltes naastligger ten oosten Achterstraat1601228253v
HIDDEMA, GOSLING Goslick Hiddemanaastligger ten westen Achterstraat1601228253v
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts crediteur (triumphant) Achterstraat1601228253v
SJOERDS, STOFFELwijlen Stoffel Syourdts crediteur (triumphant) Achterstraat1601228253v
GIJSBERTS, AREND Aernt Gijsberts , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Achterstraat1601228253v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koper huis met een vrije uitgang door de steegAchterstraat1601228265r
HERCULES, MAAIKE Maycke Hercules koper Achterstraat1601228265r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Achterstraat1601228265r
SIEMENS, MARTEN Marten Symons naastligger Achterstraat1601228265r
WILLEMS, MATTEUSde erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten oosten Achterstraat1601228265r
, WOUTER Wolter brouwernaastligger ten westen Achterstraat1601228265r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Berns verkoper Achterstraat1601228265r
JURJENS, GEERTJE Geert Jurriens verkoper Achterstraat1601228265r
HENDRIKS, SIERKburgemeester Sierck Hendricx koper ledige plaatsAchterstraat NZ1602228334r
DOUWES, JELTJE Jelcke Douwes koper Achterstraat NZ1602228334r
DJOERDS, DOEDE Doede Dioerdts naastligger ten oosten Achterstraat NZ1602228334r
IEPES, IEPEledige plaats en huis van Ippe Ippes wevernaastligger ten westen Achterstraat NZ1602228334r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopereerdere eigenaar Achterstraat NZ1602228334r
, LIJSBET Lijsbeth verkoper Achterstraat NZ1602228334r
RIENKS, PIETERwijlen Pieter Rinckes verkoper Achterstraat NZ1602228334r
ROMKES, JETSKE Jets Rompckes koper 1/6 huis en hooibergAchterstraat ZZ1605228461v
, wijlen Schelte ? Scheltes ? koper Achterstraat ZZ1605228461v
UILKES, WOUTER Wolter Uilckes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1605228461v
GERLOFS, GERLOF Gerloff Gerloffs naastligger ten westen Achterstraat ZZ1605228461v
ALLES, UILKE Ulcke Alles verkoper Achterstraat ZZ1605228461v
TJEPKES, HEINwijlen Heyn Tiepckes erflater Achterstraat ZZ1605228461v
PIEBES, WIEBREN Wybrandt Pybes timmermankoper ledige plaetse zijnde de negende plaetse in de darde lottingeAchterstraat1606228491r
, DIRK Dierck metselaarnaastligger ten oosten Achterstraat1606228491r
, KAREL Caerle houtzagernaastligger ten westen Achterstraat1606228491r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper Achterstraat1606228491r
PIETERS, BOTE Boote Pyters koper dwarshuisAchterstraat ZZ161122916r
JANS, GRIETJE Griet Jansen koper Achterstraat ZZ161122916r
JANS, LOURENSde ledige plaats van Lourens Jansen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ161122916r
EVERTS, JAKOB Jacob Everts naastligger ten westen Achterstraat ZZ161122916r
PIETERS, KAREL Caerle Pyters houtkoperverkoper Achterstraat ZZ161122916r
AKEN, MELCHERT PIETERS Melchior Pyters van Aackenkoper huis met steeg en plaatsAchterstraat161122924r
JAKOBS, Gertgie Jacobs koper Achterstraat161122924r
AGES, RIPPERT Rippert Agges naastligger ten oosten Achterstraat161122924r
ARJENS, HARMEN Harmen Ariens naastligger ten zuiden Achterstraat161122924r
JANS, FOLKERT Folckert Jans verkoper Achterstraat161122924r
CLEMENS, JAAIKE Jay Clemens verkoper Achterstraat161122924r
MEEUWIS, GORIS Gorys Meves lakenkoperkoper hofje of tuinAchterstraat161122935v
JANS, BERBER Barber Jans koper Achterstraat161122935v
, Aartgien lijndraaiernaastligger ten oosten Achterstraat161122935v
MEEUWIS, GORISde proclamant Gorys Meves naastligger ten westen Achterstraat161122935v
MEEUWIS, GORISde proclamant Gorys Meves naastligger ten noorden Achterstraat161122935v
SINTS, JAN Jan Sents verkoper Achterstraat161122935v
UILKES, Tetgie Uilckes verkoper Achterstraat161122935v
SINTS, JAN Jan Sents verkoper Achterstraat161122935v
UILKES, LUTSKE Lutske Uilckes verkoper Achterstraat161122935v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs bewoner Achterstraat ZZ161222969r
UILKES, WOUTERweduwe van Wouter Ulckes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ161222969r
JAKOBS, PABE Pabe Jacobs naastligger ten westen Achterstraat ZZ161222969r
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderenverkoper Achterstraat ZZ161222969r
MEEUWIS, GORISwijlen Goris Mevus verkoper Achterstraat ZZ161222969r
IEDES, JAKOB Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ161222969r
HENDRIKS, SAPEde vijver van burgemeester Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ161222969r
SIPKES, BAUKE Baucke Sipkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ161222969r
, KEIMPEledige plaats van Keimpe kleermaker [staat: schroor]naastligger ten westen Achterstraat ZZ161222969r
JAKOBS, PABE Pabe Jacobs naastligger ten noorden Achterstraat ZZ161222969r
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderenverkoper Achterstraat ZZ161222969r
MEEUWIS, GORISwijlen Goris Mevus verkoper Achterstraat ZZ161222969r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs bewoner Achterstraat ZZ161222981r
IEDES, JAKOB Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ161222981r
HENDRIKS, SAPEbij de vijver van burgemeester Saeff Hendricx naastligger Achterstraat ZZ161222981r
ALKES, Haancke Aelckes kramerkoper ledige plaatsAchterstraat NZ1612229109v
BOEKES, SIEUWKE Syuucke Buuckes koper Achterstraat NZ1612229109v
EVERTS, JAKOB Jacob Everts naastligger ten oosten Achterstraat NZ1612229109v
SJUKS, GRIETJEde weduwe Griet Syucx naastligger ten oosten Achterstraat NZ1612229109v
AUKES, PIETER Pyter Auckes naastligger ten westen Achterstraat NZ1612229109v
IEPES, de weduwe Janthie Epes naastligger ten westen Achterstraat NZ1612229109v
EVERTS, LIJSBETde weduwe Lijsbeth Everts verkoper Achterstraat NZ1612229109v
HENDRIKS, DIRKoud burgemeester Dirck Hendricx verkoper Achterstraat NZ1612229109v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks korporaal onder Julius van Eysingakoper kamer, gebouwd door wijlen Simon HarmensAchterstraat1612229115r
BONNES, Abelke Bonnes koper Achterstraat1612229115r
JAKOBS, PAULUS Pouuels Jacobs adelborst onder Julius van Eysinganaastligger ten oosten Achterstraat1612229115r
JANS, LAMMERTde schuur van Lambert Jans wachtmeesternaastligger ten westen Achterstraat1612229115r
TEEKES, TEEKEeen gang van Take Takes naastligger ten westen Achterstraat1612229115r
LASES, HAIE Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Achterstraat1612229115r
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper huis of schuur met loods, galerij en paardenstalAchterstraat1615229264v
JUCKEMA, BAUKJE IEPES Bauckien Epes Juckemakoper Achterstraat1615229264v
KORNELIS, JANde hof van Jan Cornelis naastligger ten oosten Achterstraat1615229264v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters naastligger ten westen Achterstraat1615229264v
FEDDES, KLAASde kamer van Claes Feddes , c.u.naastligger ten noorden Achterstraat1615229264v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Achterstraat1615229264v
, EETSKE Eetske Ryuets verkoper Achterstraat1615229264v
HARINGS, JAKOB Jacob Harings koper kamerAchterstraat OZ1615229277r
PIETERS, HILTJE Hill Pieters koper Achterstraat OZ1615229277r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verpachter grond Achterstraat OZ1615229277r
JANS, BOTE Botte Janssen naastligger ten zuiden Achterstraat OZ1615229277r
GERRITS, BEREND Beernt Gerryts naastligger ten noorden Achterstraat OZ1615229277r
HIDDES, FOLKERT Folckert Hiddes verkoper Achterstraat OZ1615229277r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Achterstraat OZ1615229277r
HENDRIKS, SAPEde vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ16152309r
PIETERS, WORP Werp Pieters , voor zijn kinderensmidverkoper Achterstraat ZZ16152309r
GERRITS, GEERTJEwijlen Geert Gerryts verkoper Achterstraat ZZ16152309r
BINNERTS, JAKOB Jacob Binnerts koper provisioneel huisAchterstraat ZZ161623013r
HENDRIKS, SAPEde vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ161623013r
PIETERS, WORP Worp Pieters , mede namens zijn kinderensmidverkoper Achterstraat ZZ161623013r
OLFERTS, IEDE Yde Olpherts koper huis met ledige plaatsAchterstraat NZ161623044v
PIETERS, ANTJE Anneke Pieters koper Achterstraat NZ161623044v
HARMENS, SIEMENburgerhopman Symon Harmens naastligger Achterstraat NZ161623044v
DIRKS, LAAS Laes Diercks naastligger ten oosten Achterstraat NZ161623044v
JANS, IETJE Yd Jans naastligger ten westen Achterstraat NZ161623044v
JANS, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Griedt Janssens verkoper Achterstraat NZ161623044v
, DIRK Dierck Diltes smidverkoper Achterstraat NZ161623044v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaarkoper huisAchterstraat NZ161723086v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters koper Achterstraat NZ161723086v
HARMENS, SIEMEN Symon Harmens naastligger Achterstraat NZ161723086v
SIERKS, WIEBE Wybe Siercx naastligger ten oosten Achterstraat NZ161723086v
, DIRK Dierck Diltes naastligger ten westen Achterstraat NZ161723086v
JAKOBS, PAULUSde kamer van Paulus Jacobs naastligger ten noorden Achterstraat NZ161723086v
DIRKS, LAAS Laes Diercx metselaarverkoper Achterstraat NZ161723086v
GOVERTS, JETSKE Jetske Goverts verkoper Achterstraat NZ161723086v
DIRKS, LAAS Laes Diercx metselaar (mr. -)koper huisAchterstraat NZ161723088v
GOVERTS, JETSKE Jetske Goverts koper Achterstraat NZ161723088v
SIERKS, WIEBE Wiebe Siercx naastligger ten oosten Achterstraat NZ161723088v
HARMENS, SIEMENde kamers van Symon Harmens naastligger ten zuiden Achterstraat NZ161723088v
, DIRK Dierck Ditters naastligger ten westen Achterstraat NZ161723088v
JAKOBS, PAULUSde kamer van Pouwel Jacobs naastligger ten noorden Achterstraat NZ161723088v
KLASES, DIRK Dierck Claessen metselaarverkoper Achterstraat NZ161723088v
HENDRIKS, SAPEde vijver van oud burgemeester Saeff Hendrix naastligger Achterstraat1619230163r
HERES, RINNERThet sterfhuis van wijlen Rinnert Heris verkoper Achterstraat1619230163r
NANNES, PIETERburgemeester Pieter Nanninghs koper tuin of ledige plaatsAchterstraat NZ1623230352r
NANNES, JANwijlen oud burgemeester Jan Nanninghs koper Achterstraat NZ1623230352r
SIEMENS, DIRKhet huis van Dirck Simens naastligger ten zuiden Achterstraat NZ1623230352r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis lakenkoperverkoper Achterstraat NZ1623230352r
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleen Sibrants verkoper Achterstraat NZ1623230352r
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaarkoper huis met plaats daarachterAchterstraat1624230387v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters koper Achterstraat1624230387v
JOHANNES, PIETERde koper Pieter Johannes , c.u.metselaarnaastligger ten oosten Achterstraat1624230387v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten westen Achterstraat1624230387v
NIEUWMAN, THOMAS Tomas Nieumanverkoper Achterstraat1624230387v
MINNES, BERBER Barbara Minnes verkoper Achterstraat1624230387v
HENDRIKS, SAPEde vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat NZ162523140r
KLASES, SIPKE Sipke Claesen naastligger ten oosten Achterstraat NZ162523140r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Achterstraat NZ162523140r
AGES, KLAAS Claes Aeges naastligger ten westen Achterstraat NZ162523140r
WILLEMS, HEEBELTJE Haebel Willems* , voor zichverkoper ([staat: Haebel Willem Gerrits dr.])Achterstraat NZ162523140r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits verkoper Achterstraat NZ162523140r
, HEEBELTJE Haebel , voor haar andere minderjarige broers en zustersverkoper Achterstraat NZ162523140r
ANSKES, JAN Jan Anskes naastligger ten oosten Achterstraat162523142v
PAULUS, Pouwels naastligger ten westen Achterstraat162523142v
DOUWES, WIEBREN Wibren Douwes verkoper van 1/2 Achterstraat162523142v
WIEBRENS, AARTwijlen Aert Wibrants verkoper van 1/2 Achterstraat162523142v
HENDRIKS, SAPEde hof van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat162523153v
GERRITS, WILLEMhet sterfhuis van Willem Gerryts verkoper Achterstraat162523153v
HENDRIKS, SAPEde vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ162523188v
, GORISde gewezen kamers van wijlen Goris Meuus , c.u.naastligger ten oosten Achterstraat ZZ162523188v
, KEIMPE Kempo kleermaker [staat: schroor]naastligger ten westen Achterstraat ZZ162523188v
MEEUWIS, GORISde nagelaten weeskinderen van wijlen Goris Meus crediteur (triumphant) Achterstraat ZZ162523188v
JANS, BERBERwijlen Barbar Jans crediteur (triumphant) Achterstraat ZZ162523188v
JAKOBS, PABE Paebe Jacobs verkoper (gesuccumbeerde) Achterstraat ZZ162523188v
JAKOBS, TETJE Tet Jacobs verkoper (gesuccumbeerde) Achterstraat ZZ162523188v
HENDRIKS, SAPEde vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat NZ1626231101r
MEEUWIS, JORISde gewezen kamers van Joris Meus naastligger ten oosten Achterstraat NZ1626231101r
, KEIMPE Kempo kleermaker [staat: schroor]naastligger ten westen Achterstraat NZ1626231101r
GERRITS, MELIS Melis Gerryts koper huis en de plaats daarachterAchterstraat1626231137v
TEUNIS, ANTJE Antie Tuenis koper Achterstraat1626231137v
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis naastligger ten oosten Achterstraat1626231137v
JOOSTES, PIETER Piter Joostis naastligger ten westen Achterstraat1626231137v
DRENT, HENDRIK Hendrik Drentnaastligger ten noorden Achterstraat1626231137v
ALLERTS, MELLE Melle Allerts verkoper Achterstraat1626231137v
PIETERS, MARTJEN Martien Piters verkoper Achterstraat1626231137v
DOEDES, HERE Here Doedes koper kamer en weefwinkel en plaats daarachterAchterstraat ZZ16272321v
ENNES, RINSKE Rintske Enes koper Achterstraat ZZ16272321v
HENDRIKS, SAPEde vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ16272321v
KLASES, SIPKEde woning van Sipke Claesen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ16272321v
JANS, JANhet huis van Jan Jans naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ16272321v
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper Achterstraat ZZ16272321v
IENTES, MARIA Mary Intes verkoper Achterstraat ZZ16272321v
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes koper ledige plaats, achter de voors. schuur ([voor de twee percelen in deze akte])Achterstraat ZZ162723215r
EESGES, GRIETJE Griet Aesges koper Achterstraat ZZ162723215r
, LUITJEN Luytien zakkendragernaastligger ten oosten Achterstraat ZZ162723215r
, PIETER Pieter wevernaastligger ten westen Achterstraat ZZ162723215r
GIEKES, HERE Here Gieckes verkoper Achterstraat ZZ162723215r
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Achterstraat ZZ162723215r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyallings koper ledige plaatsAchterstraat NZ162823265r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks koper Achterstraat NZ162823265r
SIPKES, SIEMENde verkoper Simon Sipkes metselaarverpachter grond Achterstraat NZ162823265r
GEERTS, GRIETJEde verkoper Griet Geerts verpachter grond Achterstraat NZ162823265r
, het huis van Luytyen zakkendragernaastligger ten oosten Achterstraat NZ162823265r
, PIETERhet huis van Pieter wevernaastligger ten westen Achterstraat NZ162823265r
, PIETERhet huis van Pieter wevernaastligger ten noorden Achterstraat NZ162823265r
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes metselaarverkoper Achterstraat NZ162823265r
GEERTS, GRIETJE Griet Geerts verkoper Achterstraat NZ162823265r
JAKOBS, STOFFEL Stoffel Jacobs koper huis en ledige plaatsAchterstraat ZZ162823270v
RUURDS, AALTJE Aeltie Ruierdts koper Achterstraat ZZ162823270v
JAKOBS, Papa Jacobs bewoner Achterstraat ZZ162823270v
HENDRIKS, SAPEde vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ162823270v
MEEUWIS, GORISde gewezen kamers van Goris Mevus naastligger ten oosten Achterstraat ZZ162823270v
, Cempe kleermaker [staat: schroor]naastligger ten westen Achterstraat ZZ162823270v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koopmanverkoper Achterstraat ZZ162823270v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters apothekerverkoper Achterstraat ZZ162823270v
SIEBRENS, SEERP Seerp Sybrants koper huis met ledige plaats, strekkende van de ene droogstraat tot aan de andereAchterstraat ZZ162923294v
ANDRIES, EELKJE Eelck Andries koper Achterstraat ZZ162923294v
REINERS, REINER Reyner Reyners , zo lang hij leefthuurder voorste kamer (p.j.)Achterstraat ZZ162923294v
HENDRIKS, SAPEde vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ162923294v
JAKOBS, de weduwe van Pabo Jacobs naastligger ten oosten Achterstraat ZZ162923294v
SIEBRENS, SEERP Seerp Sybrants naastligger ten westen Achterstraat ZZ162923294v
ANDRIES, EELKJE Eelck Andries naastligger ten westen Achterstraat ZZ162923294v
REINERS, REINER Reyner Reyners verkoper Achterstraat ZZ162923294v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijkskoper ledige plaatsAchterstraat162923298r
REEN, HARMEN Harmanus Reenschrijver van een compagie soldatenkoper Achterstraat162923298r
GERRITS, MAGDALENAde kamer van Machtel Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat162923298r
, TIETJE Tied naastligger ten westen Achterstraat162923298r
ALTES, HAANTJE Haentie Alties verkoper Achterstraat162923298r
RINNERTS, MARIA Mary Rinnerts koper huis en plaatsAchterstraat NZ1630232122r
JARICHS, LIEUWEde hof van Lieuue Jarichs naastligger ten oosten Achterstraat NZ1630232122r
PIETERS, WORP Werp Pieters smidnaastligger ten westen Achterstraat NZ1630232122r
PIETERS, GERRITde plaats van Gerryt Pieters apothekernaastligger ten noorden Achterstraat NZ1630232122r
WILLEMS, DOEDE Doede Willems verkoper Achterstraat NZ1630232122r
METSKES, TRIJNTJE Trijntie Metskes verkoper Achterstraat NZ1630232122r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems koper huisAchterstraat1630232148v
HANSES, ANTJE Anneke Hanses koper Achterstraat1630232148v
SIEBRENS, SEERPde hof van Seerp Sybrens naastligger ten oosten Achterstraat1630232148v
, MELCHERT Melchert naastligger ten westen Achterstraat1630232148v
MARTENS, ANTJE Anna Martens verkoper Achterstraat1630232148v
LOLKES, LIEUWE Lieuue Lolckes , c.u.koper hof met prieelAchterstraat ZZ1631232182r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstrahuidige eigenaar van de vijver Achterstraat ZZ1631232182r
HENDRIKS, SAPEde vijver van Saeff Hendricx naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1631232182r
PIETERS, GERRIThof en tuin van Gerryt Pieters naastligger ten westen Achterstraat ZZ1631232182r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper Achterstraat ZZ1631232182r
, RIJKJE Ryckien Craportverkoper Achterstraat ZZ1631232182r
FEDDRIKS, PIETER Pieter Feddrickx koper huis en plaatsAchterstraat NZ163223364v
HESSELS, TJAMKE Tyam Hessels koper Achterstraat NZ163223364v
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes verpachter grond Achterstraat NZ163223364v
, FOKKEhet huis van de weduwe van Focke blekernaastligger ten oosten Achterstraat NZ163223364v
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerks naastligger ten westen Achterstraat NZ163223364v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Achterstraat NZ163223364v
PIERS, HERE Heere Piers koper kamer, weefwinkel en plaatsje daarachter ([staat: 200-00-00 GG min een rijksdaalder])Achterstraat1634233143r
SJOUKES, JELTJE Jell Siouckes koper Achterstraat1634233143r
KLASES, SIPKE Sipcke Claes naastligger ten oosten Achterstraat1634233143r
DOEDES, LIJSBET Lijsbeth Doedes naastligger ten westen Achterstraat1634233143r
DOEDES, HERE Heere Doedes verkoper Achterstraat1634233143r
EEUWES, RINSKE Rinscke Eues verkoper Achterstraat1634233143r
, BEREND Beernt Koenraedt koper twee kamers aanelkaarAchterstraat16362346r
HENDRIKS, ANTJE Anneken Hendricks koper Achterstraat16362346r
, HANS Hans Rousenburchkoper Achterstraat16362346r
HANSES, MARGARETA Margariet Hanses koper Achterstraat16362346r
RINTJES, GOSSEweduwe van wijlen Gosse Rinties naastligger ten oosten Achterstraat16362346r
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden Achterstraat16362346r
PIERS, HARING Haringh Pyers verkoper Achterstraat16362346r
RITSKES, TRIJNTJE Trijntie Ritskes verkoper Achterstraat16362346r
MUNNIK, JAN Jan Munnicksergeant onder kapitein Johan Gerckes Hoptillakoper kamerAchterstraat NZ163723423r
GERRITS, TEETSKE Tetscke Gerryts koper Achterstraat NZ163723423r
LOUWS, BRECHTJEde weduwe Brecht Lous naastligger ten oosten Achterstraat NZ163723423r
, FOKKEde schuur van Focke blekernaastligger ten westen Achterstraat NZ163723423r
, ALBERT Albert Stadslanderkorporaalnaastligger ten noorden Achterstraat NZ163723423r
KROL, FREERK burgemeester en armenvoogd Frederick Croll, c.s.verkoper Achterstraat NZ163723423r
WIEBES, GERRIT Gerryt Wybes , c.u.koper huis met plaats erachterAchterstraat163723426r
WILLEMS, Foeck Willems naastligger ten oosten Achterstraat163723426r
JORRITS, WIEBE Wybe Jorryts naastligger ten westen Achterstraat163723426r
KLASES, TJEERD Tiaard Claesses karremanverkoper Achterstraat163723426r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Achterstraat163723443r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Achterstraat163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen Martinus Boelemaverpachter grond ([voor 1/1])Achterstraat163723443r
PIETERS, AUKEgrondpacht uit het huis van Aucke Piters eigenaar perceel Achterstraat163723443r
DIRKS, DIRKhet huis van Dirk Dirks naastligger ten oosten Achterstraat163723443r
DIRKS, FRANSde kamer van Frans Dirks naastligger ten westen Achterstraat163723443r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Achterstraat163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Achterstraat163723443r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 3-10-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Achterstraat163723443r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Achterstraat163723443r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens eigenaar van 1/2 Achterstraat163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen Martinus Boelemaverpachter grond ([voor 1/1])Achterstraat163723443r
HARMENS, HARMENgrondpacht uit de plaats of tuin van Harmen Harmens houtzagereigenaar perceel Achterstraat163723443r
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipkes naastligger ten oosten Achterstraat163723443r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens houtzagernaastligger ten westen Achterstraat163723443r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Achterstraat163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Achterstraat163723443r
SEERPS, BARTELD Bartle Seerps , c.u.karremankoper door niaar huis en hof, nagelaten door wijlen Tiaard ClaesAchterstraat ZZ163823468r
, KORNELIS Cornelis houtzagergeniaarde koper Achterstraat ZZ163823468r
KLASES, TJEERDnagelaten door wijlen Tiaard Claessen karremanbewoner Achterstraat ZZ163823468r
SEERPS, BARTELDde koper Bartle Seerps naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ163823468r
SIPKES, JAN Jan Sipkes naastligger ten noorden Achterstraat ZZ163823468r
, KORNELIS Cornelis houtzagerverkoper q.q. Achterstraat ZZ163823468r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaans , c.u.koper ledige plaats en huisstede gelegen ten zuiden van de onlangs verkochte vijver en hof ([voor de twee verkochte percelen in deze akte])Achterstraat NZ164223514r
PIEBES, MELISde erfgenamen van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Achterstraat NZ164223514r
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes naastligger ten westen Achterstraat NZ164223514r
HEEMSTRA, FOKKE Focco Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Achterstraat NZ164223514r
SANNES, MAAIKE Maike Sanis verkoper Achterstraat NZ164223514r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Ewerts koper tuin of hofAchterstraat164323543v
LIEUWES, AAFKE Aeffke Liwes koper Achterstraat164323543v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Ewerts , c.u.naastligger ten oosten Achterstraat164323543v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Ewerts , c.u.naastligger ten zuiden Achterstraat164323543v
JANS, KLAASKE Claesie Jans verkoper Achterstraat164323543v
ARJENS, PIETERwijlen Piter Ariens verkoper Achterstraat164323543v
SIEMENS, WILLEMburgemeester Willem Symens koper hof met bomen, planten en prieeltjeAchterstraat NZ1644235108r
TJEERDS, AAGJE Aechien Tiaards koper Achterstraat NZ1644235108r
MARTENS, ANTJE Anna Martens weefsternaastligger ten oosten Achterstraat NZ1644235108r
, GRIETJE Griet naastligger ten westen Achterstraat NZ1644235108r
SIJES, IEPEwijlen Ipe Sijes naastligger ten westen Achterstraat NZ1644235108r
FRANSES, PIETER Pyter Franssen , c.u.schipper (veer-)verkoper Achterstraat NZ1644235108r
KLASES, KARST Karst Claeses , c.u.koper huisAchterstraat1644235115r
NOORDMANS, KARST Carst Noordmannaastligger ten oosten Achterstraat1644235115r
, KLAAS Claes brouwernaastligger ten westen Achterstraat1644235115r
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsman, c.u.verkoper Achterstraat1644235115r
WOUTERS, GERRIT Gerryt Wouters , c.u.koper kamerAchterstraat1644235120r
SIKKES, JAN Jan Sickes verpachter grond Achterstraat1644235120r
ARJENS, DIRKde vijver van Dirck Arjens naastligger Achterstraat1644235120r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper Achterstraat1644235120r
MUNNIK, JAN Jan Munnincksergeant onder de manhafte kapitein Ovinskykoper dwarskamerAchterstraat ZZ1644235120v
GERRITS, TEETSKE Taetske Gerryts koper Achterstraat ZZ1644235120v
ANNES, PIERde hof van Pier Annis naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1644235120v
MUNNIK, JAN Jan Munnincksergeant onder de manhafte kapiteinnaastligger ten westen Achterstraat ZZ1644235120v
PAULUS, LIJSBET Lijsbet Pouuels verkoper Achterstraat ZZ1644235120v
ASPEREN, JAN Jan van Asperenverkoper Achterstraat ZZ1644235120v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx , c.u.kistmakerkoper door niaar huis en hof met bomen en plantenAchterstraat1644235121v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs* schoenlappergeniaarde koper Achterstraat1644235121v
, DIRK Dirck houtzagernaastligger ten westen Achterstraat1644235121v
BARTELDS, ANTJE Anna Bartels verkoper Achterstraat1644235121v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huisAchterstraat NZ1644235126v
PIETERS, MAAIKE Mayke Pytters koper Achterstraat NZ1644235126v
DIRKS, FRANSburgemeester Frans Dirxen naastligger ten oosten Achterstraat NZ1644235126v
OLFERTS, IEDE Iede Olpherts , c.u.naastligger ten westen Achterstraat NZ1644235126v
OLFERTS, IEDE Iede Olpharts verkoper Achterstraat NZ1644235126v
PIETERS, ANTJE Antie Pytters verkoper Achterstraat NZ1644235126v
ENS, AGE Agge Ens, c.u.bode (gerechts-)koper huisAchterstraat NZ1645235173v
OEDSES, RINNERTde heer Rinnert Oedses naastligger Achterstraat NZ1645235173v
MINNES, RINTJEde hof van Rintie Minnes naastligger ten oosten Achterstraat NZ1645235173v
GIJSBERTS, GIJSBERT Gijsbert Gijsberts naastligger ten noorden Achterstraat NZ1645235173v
WILLEMS, JOEKE Jucke Willems , c.u.verkoper Achterstraat NZ1645235173v
SEERPS, GATSE Gatie Seerps , c.u.koper door niaar schuurAchterstraat ZZ1645235179v
TJEERDS, FRANS Frans Tiaerdts , c.u.geniaarde koper Achterstraat ZZ1645235179v
SEERPS, GATSE Gatie Seerps , c.u.naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1645235179v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Isselmondeverkoper Achterstraat ZZ1645235179v
IEBELES, DOUWE Douue Aebelis koper ledige plaatsAchterstraat ZZ1645235185r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper Achterstraat ZZ1645235185r
GIJSBERTS, Geysbert Geysberts naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1645235185r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten noorden Achterstraat ZZ1645235185r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens , c.u.verkoper Achterstraat ZZ1645235185r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.houtzagerkoper kamerAchterstraat NZ1646235193r
DIRKS, ARJENde weduwe van Arien Dirckx naastligger ten oosten Achterstraat NZ1646235193r
, PIEBEde weduwe van Pybe zakkendragernaastligger ten westen Achterstraat NZ1646235193r
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens , ongehuwdverkoper Achterstraat NZ1646235193r
HARMENS, FETJE Fedtie Harmens , ongehuwdverkoper Achterstraat NZ1646235193r
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper kamer met tuintjeAchterstraat1646235213v
, HENDRIKde kamer van Hendrik wevernaastligger ten oosten Achterstraat1646235213v
PIEBES, SIEDSde weduwe van wijlen Syds Pibes naastligger ten zuiden Achterstraat1646235213v
, HARMEN Harmen houtzagernaastligger ten westen Achterstraat1646235213v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolt verkoper Achterstraat1646235213v
GEERTS, TJAMKE Tiam Geerts verkoper Achterstraat1646235213v
SIERKS, SIERK Sirck Sirckx , c.u.koper twee kamersAchterstraat1646235222r
JANS, JOBde hof van Job Jansens naastligger ten oosten Achterstraat1646235222r
, GERRITde weduwe van wijlen Gerrit Melsmanaastligger ten westen Achterstraat1646235222r
DIRKS, IEME Ieme Dirckx koper hof met bomen, bloemen en plantenAchterstraat1646235231r
SIETSES, Teltie Sytses koper Achterstraat1646235231r
POPTA, JAKOB JAKOBShuis of kamer van verkoper Jacob Jacobs Poptanaastligger ten oosten Achterstraat1646235231r
MARTENS, ANTJEweduwe Antie Martens naastligger ten westen Achterstraat1646235231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.verkoper Achterstraat1646235231r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huisAchterstraat ZZ1647235268v
GIJSBERTS, GIJSBERT Gisbert Gisberts naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1647235268v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten westen Achterstraat ZZ1647235268v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten noorden Achterstraat ZZ1647235268v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles , c.s.verkoper Achterstraat ZZ1647235268v
SIPKES, JAN Jan Sipkes Amelandtkoper huisAchterstraat164923680r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx naastligger ten oosten Achterstraat164923680r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs* schoenlappernaastligger ten westen Achterstraat164923680r
PIETERS, AUKJE Aucke Pyters verkoper Achterstraat164923680r
KORNELIS, MARIAde weduwe Maritie Cornelis IJsselskoper ledige plaats of tuintjeAchterstraat1650236123r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u.koper Achterstraat1650236123r
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipkes naastligger ten oosten Achterstraat1650236123r
, de kamer van Haebbel Moyes naastligger ten westen Achterstraat1650236123r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.verkoper Achterstraat1650236123r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes schuitvoerderkoper kamer met een tuintje en oosten daarvanAchterstraat1651236146v
EELKES, GRIETJE Grietje Eelkes koper Achterstraat1651236146v
, CHRISTIAANde weduwe van Cristiaan wevernaastligger ten oosten Achterstraat1651236146v
WABES, SIETSKE Sytske Wabes naastligger ten westen Achterstraat1651236146v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Achterstraat1651236146v
, ELSKE Elske Kaerstes verkoper Achterstraat1651236146v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus , c.u.koper huis daar het Cromhout uitsteektAchterstraat NZhet Cromhout1651236169v
SIPKES, JANde weduwe van Jan Sipkes naastligger ten oosten Achterstraat NZ1651236169v
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Piters naastligger ten westen Achterstraat NZ1651236169v
HANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Hansen naastligger ten noorden Achterstraat NZ1651236169v
DIRKS, FRANSoud burgemeester Frans Dirx , c.u.verkoper Achterstraat NZ1651236169v
NOORMAN, KARST Carst Noormanverkoper Achterstraat1652236197r
JOUKES, TIEMEN Tymen Jouckes koper een nieuwe kamerAchterstraat1652236205v
VALK, JURJEN Jurien Valcknaastligger ten oosten Achterstraat1652236205v
VALK, JURJEN Jurien Valcknaastligger ten zuiden Achterstraat1652236205v
VALK, JURJEN Jurien Valcknaastligger ten westen Achterstraat1652236205v
VALK, JURJEN Jurien Valcknaastligger ten noorden Achterstraat1652236205v
PIETERS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters IJsmaverkoper Achterstraat1652236205v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx soldaatkoper kamer (soldaat onder Poppe van Burmania Oostende)Achterstraat ZZ165523715v
HENDRIKS, SAPEde vijver van Saeff Hendricx naastligger ten oosten Achterstraat ZZ165523715v
HEINS, LOURENS Lourens Heinsnaastligger ten westen Achterstraat ZZ165523715v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Achterstraat ZZ165523715v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses koper kamerAchterstraat ZZ165623786v
FOPPES, SIETSE Sytse Foppes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ165623786v
KRAMER, JAN de hof van Jan Cramernaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ165623786v
GOOITSENS, TJALKEde erfgenamen van wijlen Tialcke Goyties naastligger ten westen Achterstraat ZZ165623786v
PIETERS, SAAPKE Saep Pytters verkoper Achterstraat ZZ165623786v
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoopmankoper huisAchterstraat ZZ1657237114v
, GIJSBERThuis gebouwd door Gijsbert timmermannaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1657237114v
ABES, STEFFEN Steffen Abbes schoenmaker (mr. -)verkoper Achterstraat ZZ1657237114v
HERES, IEME Eme Heeres , c.u.kangieterkoper hof met prieel en kamerAchterstraat1659237217v
KEIZER, JAN Jan Keysernaastligger ten oosten Achterstraat1659237217v
MARTENS, ARENDde weduwe van Antie Martens naastligger ten westen Achterstraat1659237217v
, FRANSburgerhopman Frans van Kyllverkoper Achterstraat1659237217v
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakkerkoper leeg plaatske of tuinAchterstraat166023867r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits koper Achterstraat166023867r
AUKES, EEDE Ede Auckes naastligger ten oosten Achterstraat166023867r
, JOCHEMde kamer van Jochum timmermannaastligger ten oosten Achterstraat166023867r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakkernaastligger ten zuiden Achterstraat166023867r
DIRKS, FRANSde hof van burgemeester Frans Dircx naastligger ten westen Achterstraat166023867r
AUKES, EEDE Ede Auckes , c.u.verkoper Achterstraat166023867r
HOITEMA, HECTOR Hector Hoitemachirurgijn (mr. -)koper 1/2 hofAchterstraat166123880r
SIKKES, GERRIT Gerrit Sikkes kousenbreier [staat: hoosbreyer]koper Achterstraat166123880r
, IEDE Yde tuider [staat: tuintjer]huurder Achterstraat166123880r
MEILSMA, kamer en hof van Meilsmasecretarisnaastligger ten oosten Achterstraat166123880r
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Achterstraat166123880r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Achterstraat166123880r
REEN, Maria Rheenverkoper Achterstraat166123880r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts gleibakkerkoper woning met een tuintje en een plaatske erachterAchterstraat NZ1661238102r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts , c.s.naastligger ten oosten Achterstraat NZ1661238102r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen naastligger ten westen Achterstraat NZ1661238102r
JANS, BEREND Beern Jansen verkoper Achterstraat NZ1661238102r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Achterstraat NZ1661238102r
JURJENS, JURJEN Jurrien Jurriens , c.u.koper kamerAchterstraat ZZ1662238134v
HEINS, LOURENS Lourens Heyns naastligger ten westen Achterstraat ZZ1662238134v
PIETERS, ELSKE Elske Pieters verkoper Achterstraat ZZ1662238134v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrik Hendricx verkoper Achterstraat ZZ1662238134v
KUIK, LEENDERT JANS Lenert Jansen Kuykkoper huis met een tuintje erachterAchterstraat1662238147r
AGES, IETJE Ytie Ages koper Achterstraat1662238147r
SANDERS, DIRK Dirk Sander naastligger ten zuiden Achterstraat1662238147r
, de weduwe van Hobbekeesnaastligger ten noorden Achterstraat1662238147r
JANS, FENTJE Fenne Jans verkoper Achterstraat1662238147r
ARJENS, JAKOBwijlen Jacob Ariens verkoper Achterstraat1662238147r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u.koper door niaar kamerAchterstraat ZZ1662238151r
, KOERT Koert Tapsoldaatgeniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151r
KLASES, AAGJE Acht Clases geniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151r
BOS, JAN WILLEMS Jan Willems Bosnaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1662238151r
GIPSON, ADAM de hof van burgemeester Adam Gipsonnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1662238151r
SIEMENS, Sydsche Symens naastligger ten westen Achterstraat ZZ1662238151r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters Paterborusverkoper Achterstraat ZZ1662238151r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u.koper door niaar kamerAchterstraat ZZ1662238151v
, JAN Jan Willingenbosgeniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151v
OLFERTS, TJAMKE Tiamk Olpherts geniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels smidnaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1662238151v
GIPSON, ADAM JANSde hof van burgemeester Adam Jansen Gipsonnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1662238151v
PIETERS, ANTJEde verkoperse Antie Pyters naastligger ten westen Achterstraat ZZ1662238151v
PIETERS, ANTJE Antie Pyters verkoper Achterstraat ZZ1662238151v
GERRITS, JAN Jan Gerrits gortmakerkoper huisAchterstraat NZ1664238203v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper Achterstraat NZ1664238203v
ENGELSMAN, DIRK Dirk Engelsmannaastligger ten oosten Achterstraat NZ1664238203v
HAIES, LIEUWE Lieuwe Hajes naastligger ten westen Achterstraat NZ1664238203v
JANS, UILKJEkopers moeder Ulk Jans verkoper Achterstraat NZ1664238203v
PIETERS, GERRITwijlen Gerrit Pieters verkoper Achterstraat NZ1664238203v
IJSBRANDS, MEINERT Meinert Isbrandts koper huisAchterstraat NZ16652393r
LAMMERTS, BAUKJE Bauckjen Lambarts koper Achterstraat NZ16652393r
WRINGER, HESSEL de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverpachter grond Achterstraat NZ16652393r
, RINTJE Rintje gleibakkernaastligger ten oosten Achterstraat NZ16652393r
ALBERTS, AALTJE Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ16652393r
DIRKS, HANS Hans Dirks verkoper Achterstraat NZ16652393r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels koper door niaar twee kamersAchterstraat ZZ166623934r
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemageniaarde koper Achterstraat ZZ166623934r
GIPSON, de hof van oud burgemeester Gipsonnaastligger ten noorden Achterstraat ZZ166623934r
KLASES, SIBBELE Sibble Clasen , c.s.verkoper Achterstraat ZZ166623934r
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper kamerAchterstraat166623942r
EVERTS, AUKJE Acke Everts koper Achterstraat166623942r
, KARST Carst schuitvaardernaastligger ten oosten Achterstraat166623942r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Achterstraat166623942r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels verkoper Achterstraat166623942r
ROMKES, SAKE Saecke Romckes , c.u.lakenkoperkoper schuur met stallingAchterstraat166623945v
HENDRIKS, SAPEde vijver van Saef Hendrix naastligger Achterstraat166623945v
EVERTS, JANhet panwerk van Jan Ewerts Bijencorfnaastligger Achterstraat166623945v
BREDA, THOMAS de tuin van Tomas Bredanaastligger ten westen Achterstraat166623945v
REINS, LAMMERT Lammert Reins , c.u.verkoper Achterstraat166623945v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u.koper kamerAchterstraat NZ166623959r
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoopmannaastligger ten oosten Achterstraat NZ166623959r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnemanaastligger ten westen Achterstraat NZ166623959r
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron, e.a.naastligger ten noorden Achterstraat NZ166623959r
TEIES, PIETER Pytter Teies , c.u.verkoper Achterstraat NZ166623959r
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pytters koper hoekhuisAchterstraat166723986r
HANSES, PIERwijlen Pier Hansen koper Achterstraat166723986r
JONGBLOED, FRANS de erfgenamen van wijlen oud burgersergeant Frans Jongbloetverpachter grond Achterstraat166723986r
ALTEN, TJALLING Tialling van Alten, c.u.huurder Achterstraat166723986r
PIETERS, LIJSBETde weduwe Lijsbet Pytters naastligger ten zuiden Achterstraat166723986r
SIEBES, JAN Jan Sybes pottenbakkernaastligger ten westen Achterstraat166723986r
JONGBLOED, FRANS de erfgenamen van wijlen oud burgersergeant Frans Jongbloetverkoper Achterstraat166723986r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes koper huisAchterstraat NZ1668239176v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts koper Achterstraat NZ1668239176v
SANDERS, DIRK Dirck Sander naastligger ten zuiden Achterstraat NZ1668239176v
KLASES, HOBBEde erfgenamen van wijlen de weduwe van Hobbe Claes naastligger ten noorden Achterstraat NZ1668239176v
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper Achterstraat NZ1668239176v
KUIK, LEENDERT wijlen Lenert Kuyckverkoper Achterstraat NZ1668239176v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meynerts koper kamerAchterstraat ZZ1669239211r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1669239211r
, DIRK Dirk timmermannaastligger ten westen Achterstraat ZZ1669239211r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Achterstraat ZZ1669239211r
MEINERTS, HARMEN Harmen Meynerdts koper twee kamersAchterstraat ZZ167124061v
MEINERTS, HARMENde kamer van Harmen Meynerdts naastligger ten oosten Achterstraat ZZ167124061v
MEINERTS, HARMENde kamer van Harmen Meynerdts naastligger ten westen Achterstraat ZZ167124061v
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels verkoper Achterstraat ZZ167124061v
UILKES, MEILE Meyle Uilckes koper kamer, loods en plaatsAchterstraat1674240145r
, FOEKJEde weduwe van de molenaar Foekjen huurder (p.j.)Achterstraat1674240145r
, GEERTJEde andere kamer van Geertje Tjeerx naastligger ten oosten Achterstraat1674240145r
FRIESES, JARICHwijlen Jarich Frieses naastligger ten oosten Achterstraat1674240145r
, GEERTJE Geertje Tjeerx verkoper Achterstraat1674240145r
FRIESES, JARICHwijlen Jaarich Frieses verkoper Achterstraat1674240145r
UILKES, MEILE Meyle Uylckes , mede voor zichkoper kamer, loods en plaatsAchterstraat1674240145v
EVERTS, ARJENde mede participanten van de molen in de stadsdwinger bij de hof van Arjen Everts koper Achterstraat1674240145v
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerks verkoper Achterstraat1674240145v
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Achterstraat1674240145v
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper ledige plaats en kamerAchterstraat NZ1675240197r
HAIES, LIEUWE Lieuwe Hayes gebruiker Achterstraat NZ1675240197r
GERRITS, JANhet huis van Jan Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat NZ1675240197r
HARTMANS, JAN Jan Hartman naastligger ten westen Achterstraat NZ1675240197r
, GRIETJE Griet Roeskennaastligger ten noorden Achterstraat NZ1675240197r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes verkoper Achterstraat NZ1675240197r
HESSELS, AATJE Attje Hessels verkoper Achterstraat NZ1675240197r
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes verkoper Achterstraat NZ1675240197r
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn (mr. -)koper tuintjeAchterstraat ZZ1680241120v
GOOITSENS, JAN Jan Gooitiens naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1680241120v
, GRIETJE Grietie Rinske? naastligger ten noorden Achterstraat ZZ1680241120v
, JAN Jan baantjernaastligger ten westen Achterstraat ZZ1680241120v
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerverkoper Achterstraat ZZ1680241120v
PIERS, ANDRIES Andries Piers koper huisAchterstraat ZZ1681241166v
ARJENS, TRIJNTJE Trijntie Arjens koper Achterstraat ZZ1681241166v
BOELES, GAUKE Goucke Boeles naastligger ten westen Achterstraat ZZ1681241166v
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmakerverkoper Achterstraat ZZ1681241166v
GERRITS, LUITJEN Luytien Gerryts putgraverkoper 1/2 woningAchterstraat NZ1681241169r
PIETERS, MARTEN Marten Pytters eigenaar van 1/2 Achterstraat NZ1681241169r
EVERTS, ARJEN Arjen Ewerts koopmannaastligger ten westen Achterstraat NZ1681241169r
KEIZER, JAN JANS Jan Jansen Keyserverkoper Achterstraat NZ1681241169r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmankoper twee kamers onder 1 dakAchterstraat NZ1682241197r
HOITEMA, HECTOR Hector Hoytemanaastligger ten oosten Achterstraat NZ1682241197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat NZ1682241197r
AKKER, ALBERT JANSburgerhopman Albert Jansen Akkerverkoper Achterstraat NZ1682241197r
RINTJES, IEMKE Ymcke Rinties meedbrengerkoper twee huisen, waarvan 1 huis ten noorden van Aed GortmaeckershuisAchterstraat1682241198r
WILLEMS, FOEKJE Foeck Willems naastligger ten oosten Achterstraat1682241198r
JORRITS, WIEBE Wybe Jorryts naastligger ten westen Achterstraat1682241198r
LEENDERTS, KLAASKEde erfgenamen van wijlen Claeske Leenarts verkoper Achterstraat1682241198r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaenkoper ledige plaatsAchterstraat NZ1682241199r
, POPPEde weduwe van Poppo wagenaarnaastligger ten oosten Achterstraat NZ1682241199r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaennaastligger ten westen Achterstraat NZ1682241199r
KEIZER, JAN JANS Jan Jansen Keyserverkoper Achterstraat NZ1682241199r
PIETERS, MARTEN Marten Pieters verkopers als erfgenamen van Achterstraat NZ1682241199r
PABES, TRIJNTJEwijlen Trijn Paebes erflater Achterstraat NZ1682241199r
HEMERT, JAN Jan Hemertkoper huisAchterstraat NZ1683241238v
DIRKS, SIERK Sierck Dirx chirurgijn (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat NZ1683241238v
, IEMKE Ymcke meedbrengernaastligger ten noorden Achterstraat NZ1683241238v
VOSMA, Vosmakoopmanverkoper q.q. Achterstraat NZ1683241238v
, JETSE Jetse Stijllkoopmanverkoper q.q. Achterstraat NZ1683241238v
GERRITS, JANde crediteuren van wijlen Jan Gerryts gortmaker [staat: gortjer]verkoper Achterstraat NZ1683241238v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid (mr. -)koper huisAchterstraat NZ168424221r
TEEUWIS, KORNELISde stal van Cornelis Tevis naastligger ten westen Achterstraat NZ168424221r
, JAN Jan soldaatnaastligger ten noorden Achterstraat NZ168424221r
DIRKS, HANS Hans Dirx Boordertimmerman (huis-)verkoper Achterstraat NZ168424221r
KROESE, JAKOB Jacob Croesewijnhandelaarkoper kleine hofAchterstraat1685242100r
, JAN Jan Gortiersnaastligger ten oosten Achterstraat1685242100r
, JAN Jan Baentiesnaastligger ten westen Achterstraat1685242100r
, GRIETJE Griet Ruyskenaastligger ten noorden Achterstraat1685242100r
DIRKS, SIERKgemeensman Zierk Dirx Hylaerdachirurgijn (mr. -)verkoper Achterstraat1685242100r
JANS, SIEBREN Sybren Jansen koper kamerAchterstraat1688242222v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Achterstraat1688242222v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat1688242222v
BOUWES, GRIETJE Grietie Bouwes verkoper Achterstraat1688242222v
LUURTS, HARMENwijlen Harmen Luyrs verkoper Achterstraat1688242222v
PIERS, ANDRIES Andries Piers estrikbakkeraanhandelaar kamerAchterstraat ZZ1688242224v
ARJENS, TRIJNTJE Trijntje Arjens aanhandelaar Achterstraat ZZ1688242224v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u.naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1688242224v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eewert Arjens Oosterbaanlijnslager en koopmankoper kamerAchterstraat ZZ1688242240v
, AREND Aarnt wevernaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1688242240v
STITTERTS, ADAM Adam Stitterts naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1688242240v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eewert Arjens Oosterbaanlijnslager en koopmannaastligger ten westen Achterstraat ZZ1688242240v
BOUWES, GRIETJE Grietie Bouwes verkoper Achterstraat ZZ1688242240v
LUURTS, HARMENwijlen Harmen Luyrs verkoper Achterstraat ZZ1688242240v
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koopmankoper tuinAchterstraat ZZ1689242286v
KLASES, BERBERde erfgenamen van wijlen Berber Claasen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1689242286v
DOUWES, RINTJEde weduwe van vroedsman Rintje Douwes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1689242286v
DOUWES, RINTJEde weduwe van vroedsman Rintje Douwes naastligger ten westen Achterstraat ZZ1689242286v
HANSES, AREND Aarnt Hansen naastligger ten noorden Achterstraat ZZ1689242286v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tierdt Bouwens verkoper Achterstraat ZZ1689242286v
SJOERDS, LUTSKE Lutske Sjoerdts verkoper Achterstraat ZZ1689242286v
TJERKS, TEEKE Teeke Tjerx , c.u.kousenbreier [staat: hoosbreider]koper huisAchterstraat ZZ1691242349v
MARTENS, FOEKE Foeke Martens huurder Achterstraat ZZ1691242349v
DIRKS, JAN Jan Dirxen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1691242349v
JONGE, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis de Jongeschippernaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1691242349v
HANSES, AREND Arent Hansen lichtervoerdernaastligger ten westen Achterstraat ZZ1691242349v
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Achterstraat ZZ1691242349v
JANS, JETSKE Ydtske Jansen verkoper van 1/2 Achterstraat ZZ1691242349v
WILLEMS, PIETER Pyter Willems moutmakerverkoper van 1/2 Achterstraat ZZ1691242349v
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koopmankoper door niaar twee kamers aan elkaarAchterstraat ZZ1692242392v
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoffgeniaarde koper Achterstraat ZZ1692242392v
HANSES, AREND Arent Hansen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1692242392v
ROELOFS, BINKEde tuin van Bente Roelofs naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1692242392v
HANSES, AREND Arent Hansen naastligger ten westen Achterstraat ZZ1692242392v
HANSES, AREND Arent Hansen verkoper Achterstraat ZZ1692242392v
JURJENS, JAKOB Jacob Jurjens , c.u.turfdragerkoper huisAchterstraat NZ1692242393v
, SIERKde tuin van gemeensman Zierck Hilaerdanaastligger ten westen Achterstraat NZ1692242393v
, IEMKJE Ymcke meedbrengernaastligger ten noorden Achterstraat NZ1692242393v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits van Hemert, c.u.havenchergerverkoper van 1/2 Achterstraat NZ1692242393v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen , c.u.havenchergerverkoper van 1/2 Achterstraat NZ1692242393v
JANS, JAN Jan Jansen koper twee kamers aan elkaarAchterstraat ZZ1692242396r
EILERTS, ANTJE Antie Ellerts koper Achterstraat ZZ1692242396r
JANS, GEERTde kamer van Geert Jansen Steenhoffnaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1692242396r
ROELOFS, BINKEde tuin van Bente Roelofs naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1692242396r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smidnaastligger ten westen Achterstraat ZZ1692242396r
HANSES, AREND Aernt Hansen verkoper Achterstraat ZZ1692242396r
DOUWES, LUITJEN Luytien Douwes schipper (schuit-)koper huisAchterstraat NZ1695243186r
KEIMPES, SIBBELTJE Sibbeltie Keimpes koper Achterstraat NZ1695243186r
, IEMKJE Imke meedbrengernaastligger ten oosten Achterstraat NZ1695243186r
HILAARDA, SIERK DIRKSde tuin van de gemeensman Sierk Dirx Hilaardanaastligger ten westen Achterstraat NZ1695243186r
JURJENS, JAKOB Jacob Jurriens turfdragerverkoper Achterstraat NZ1695243186r
EEUWES, TRIJNTJE Trijntie Euwes verkoper Achterstraat NZ1695243186r
FOEKES, MARTEN Marten Foekes koper kamer met een ? plaats erachterAchterstraat NZ1697243330r
HENDRIKS, RINSKE Reinskien Hendriks koper Achterstraat NZ1697243330r
JANS, Saleman Jansen naastligger ten oosten Achterstraat NZ1697243330r
JANS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Jansen naastligger ten westen Achterstraat NZ1697243330r
SIEMENS, RIEMKJE Riemke Symens verkoper Achterstraat NZ1697243330r
JANS, ANTONIUSwijlen Antoni Jansen verkoper Achterstraat NZ1697243330r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendricx koper kamerAchterstraat ZZ1699243400r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1699243400r
TAMMES, JANde hof van Jan Tammes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1699243400r
, ABEde weduwe van Abbe smidnaastligger ten westen Achterstraat ZZ1699243400r
FINK, AREND HANSES Arent Hansen Vincklichtervoerderverkoper Achterstraat ZZ1699243400r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes schipper (schuit-)koper kamerAchterstraat ZZ1699243400r
DOUWES, DIEUWKE Dieucke Douwes koper Achterstraat ZZ1699243400r
ROELOFS, BINKEde erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1699243400r
TAMMES, JANde hof van Jan Tammes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1699243400r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendricx naastligger ten westen Achterstraat ZZ1699243400r
FINK, AREND HANSES Aernt Hansen Vinkstuurmanverkoper Achterstraat ZZ1699243400r
FREERKS, SIETSKE Sytscke Freercks koper hof met bomen en plantenAchterstraat NZ16992441v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmankoper Achterstraat NZ16992441v
STITTERTS, ADAM Adam Stitters , c.s.naastligger ten oosten Achterstraat NZ16992441v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Ewert Arjens Oosterbaanverkoper Achterstraat NZ16992441v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltje Wiggers verkoper Achterstraat NZ16992441v
GEERTS, KLAAS Claes Geerts koper huis met loodske en plaatskeAchterstraat ZZ169924431r
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Achterstraat ZZ169924431r
GEERTS, KLAAS Claes Geerts naastligger ten oosten Achterstraat ZZ169924431r
JONGE, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis de Jongeschippernaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ169924431r
HANSES, AREND Arent Hansen naastligger ten westen Achterstraat ZZ169924431r
STIJL, JETSKE JELLES Jetske Jelles Stijlkoopmanverkoper q.q. Achterstraat ZZ169924431r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahuikoopmanverkoper q.q. Achterstraat ZZ169924431r
TJERKS, TEEKE Take Tjerks kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)verkoper Achterstraat ZZ169924431r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens verkoper Achterstraat ZZ169924431r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper hof met vrugtdragende bomen en een wijnstokAchterstraat NZ170924585r
DOUWES, LUITJEN Luitie Douwes naastligger ten oosten Achterstraat NZ170924585r
, JAN Jan baantjernaastligger ten westen Achterstraat NZ170924585r
, GRIETJE Griet Ruiskenaastligger ten noorden Achterstraat NZ170924585r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmanverkoper Achterstraat NZ170924585r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix linnenwerker (mr. -)koper 3/4 huisAchterstraat ZZ170924592r
HENDRIKS, HANSde weduwe van Hans Hendricks huurder Achterstraat ZZ170924592r
WIJNGAARDEN, de hof van burgemeester Wijngaardennaastligger ten oosten Achterstraat ZZ170924592r
PET, JAN Jan Petnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ170924592r
, GEERT Geert Hobbekeesnaastligger ten westen Achterstraat ZZ170924592r
TJOMMES, PIETJEde erfgenamen van wijlen Pietie Tjommes verkoper Achterstraat ZZ170924592r
JENTJES, IETJE Idtje Jenties koper woningAchterstraat ZZ1711245153r
WILLEMS, HAANTJEwijlen Haantje Willems koper Achterstraat ZZ1711245153r
JANS, GEERTde woning van Geert Jansen Hobbekeesnaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1711245153r
HARINGS, JAN Jan Harings naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1711245153r
HARINGS, JAN Jan Harings naastligger ten westen Achterstraat ZZ1711245153r
TJEPKES, ARJEN Arjen Tjepkes koper kamerAchterstraat ZZ171924653r
KARSTES, STIJNTJE Stijntie Carstes koper Achterstraat ZZ171924653r
HARINGS, JAN Jan Haerings naastligger ten oosten Achterstraat ZZ171924653r
HARINGS, JAN Jan Haerings naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ171924653r
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten westen Achterstraat ZZ171924653r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes verkoper Achterstraat ZZ171924653r
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes verkoper Achterstraat ZZ171924653r
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters , c.u.timmermankoper huisAchterstraat ZZ1722246135r
IENTES, JAN Jan Yntes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1722246135r
JANS, GEERTJEerfgenamen v Geertie Jans naastligger ten westen Achterstraat ZZ1722246135r
HETTES, OEBELE Oeble Hettes verkoper Achterstraat ZZ1722246135r
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents verkoper Achterstraat ZZ1722246135r
HEINS, PIER Pier Heinsbrouwer (mr. -)koper door niaar kamerAchterstraat1725246219r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pytters sleefmakergeniaarde koper Achterstraat1725246219r
OVERZEE, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Overzeeschipperkoper Achterstraat1725246219r
ALLERTS, ARJEN Arjaen Allerts naastligger ten zuiden Achterstraat1725246219r
GLADSMA, GERRITJE ANDRIES Gerritie Andries Gladsmanaastligger ten westen Achterstraat1725246219r
BERENDS, PIETER Pieter Berends naastligger ten westen Achterstraat1725246219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmanaastligger ten westen Achterstraat1725246219r
GLADSMA, ARJAANTJE ANDRIES Arjaentie Andries Gladsmanaastligger ten westen Achterstraat1725246219r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Achterstraat1725246219r
GLADSMA, GERRITJE ANDRIES Gerritie Andries Gladsmaverkoper van 1/3 Achterstraat1725246219r
BERENDS, PIETER Pieter Berends verkoper van 1/3 Achterstraat1725246219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmaverkoper van 1/3 Achterstraat1725246219r
GLADSMA, ARJAANTJE ANDRIES Arjaentie Andries Gladsmaverkoper van 1/3 Achterstraat1725246219r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper van 1/3 Achterstraat1725246219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmaestrikbakkerkoper huisAchterstraat1726246263r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Outhoffweversgezelkoper Achterstraat1726246263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmanaastligger ten zuiden Achterstraat1726246263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmanaastligger ten westen Achterstraat1726246263r
HEINS, PIER Pier Heyns naastligger ten noorden Achterstraat1726246263r
ALLERTS, ARJEN Adriaan Allerds wever (bont-)verkoper Achterstraat1726246263r
MINNES, KLAASKE Claeske Minnes , meerderjarige ongehuwde dochterkoper huis en muur en spijkervaste goederenAchterstraat1726246291r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten oosten Achterstraat1726246291r
, MEILE Meyle molenaarnaastligger ten noorden Achterstraat1726246291r
PIETERS, AGE Agge Pytters schipper op Franeker (trek-)verkoper Achterstraat1726246291r
MINNES, JANKE Janke Minnes verkoper Achterstraat1726246291r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes turfdragerkoper huisAchterstraat NZ1727246302r
JEENS, TRIJNTJE Trijntie Jaenes koper Achterstraat NZ1727246302r
ROORDA, TRIJNTJE Trijntie Roordahuurder Achterstraat NZ1727246302r
MARTENS, RINSKE Rinskjen Martens naastligger ten oosten Achterstraat NZ1727246302r
HAIES, GERRIT Gerrit Hayes naastligger ten westen Achterstraat NZ1727246302r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuisbrouwer (mr. -)verkoper Achterstraat NZ1727246302r
BOUWES, WILLEM Willem Bouwes Westerhofskoopmanverkoper Achterstraat NZ1727246302r
GROOT, JAN wijlen Jan de Grootchirurgijn (mr. -)verkoper Achterstraat NZ1727246302r
BRAAM, FROUKJE Froukjen Braamkoper hof en zomerhuisAchterstraat NZ17272473r
HINLOPEN, KLAAS wijlen Klaes Hinlopenkoopmankoper Achterstraat NZ17272473r
FEIKES, RINSEde schuur van Rinske Feykes naastligger ten noorden Achterstraat NZ17272473r
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerks verkoper Achterstraat NZ17272473r
SCHIERE, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerds Schierekoopmanverkoper Achterstraat NZ17272473r
, HARMENburgerkolonel Harmen Backsmabakker (mr. -)koper huisjeAchterstraat ZZ172724730v
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ172724730v
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s.naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ172724730v
KEIZER, JAN de weduwe van Jan Keyzerverkoper Achterstraat ZZ172724730v
KORNELIS, IETJE Yttje Cornelis koper door niaar woningAchterstraat ZZ1729247267v
IEMKES, DIRK Dirk Imkes koper door niaar Achterstraat ZZ1729247267v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakkergeniaarde koper Achterstraat ZZ1729247267v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters geniaarde koper Achterstraat ZZ1729247267v
IEMKES, DIRK Dirk Imkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1729247267v
, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentus naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1729247267v
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Achterstraat ZZ1729247267v
FRANSES, TEUNIS Teunis Fransen metselaarkoper huisAchterstraat ZZ1730247358v
WILLEMS, BEITSKE Beitske Willems bewoner achterkamer om zunst Achterstraat ZZ1730247358v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1730247358v
KALF, HAIE Haye Kalfnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1730247358v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Achterstraat ZZ1730247358v
TEUNIS, JAN Jan Tuenis fabrikantkoper huisAchterstraat NZ1733248211r
WARNERS, PIETJE Pytie Warners koper Achterstraat NZ1733248211r
JANS, MINSE Minse Jansen voormalig bewoner Achterstraat NZ1733248211r
GERRITS, DIRK Dirk Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat NZ1733248211r
DOUWES, LUITJENde erfgenamen van wijlen Lutien Douwes naastligger ten westen Achterstraat NZ1733248211r
, GERRIT Gerryt wever (bont-)naastligger ten noorden Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, LEENTJE Leentie Minses , ongehuwde dochterverkoper van 1/6 Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses , ongehuwde dochterverkoper van 1/6 Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, TEUNTJE Tuentie Minses , ongehuwde dochterverkoper van 1/6 Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, JANKE Janke Minses verkoper Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, JAN Jan Minses verkoper Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, HENDRIK Hendrik Minses verkopers van 3/6 Achterstraat NZ1733248211r
JANS, MINSEwijlen Minse Jansen gleibakkererflater Achterstraat NZ1733248211r
IEMKES, GRIETJEwijlen Grytie Ympkes erflater Achterstraat NZ1733248211r
JANS, SIKKE Sicke Jansen wever (mr. bont-)koper huisAchterstraat ZZ1736249127v
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten koper Achterstraat ZZ1736249127v
KORNELIS, IETJE Yttje Cornelis naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1736249127v
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1736249127v
BINKES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1736249127v
KORNELIS, IETJE Yttje Cornelis verkoper Achterstraat ZZ1736249127v
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes verkoper Achterstraat ZZ1736249127v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles wolkammerkoper huis of woningAchterstraat ZZ173925061r
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobus koper Achterstraat ZZ173925061r
JANS, WOPKE Wopke Jans huurder (p.j.)Achterstraat ZZ173925061r
JOHANNES, GERRIT Gerryt Johannis naastligger ten oosten Achterstraat ZZ173925061r
DOUWES, LUITJENde erfgenamen van wijlen Luitjen Douwes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ173925061r
IEDES, GOSSEde erfgenamen van wijlen Gosse Yedes naastligger ten westen Achterstraat ZZ173925061r
KORNELIS, RINNERTde hypothecaire crediteur van wijlen Rinnert Cornelis verkoper Achterstraat ZZ173925061r
RINTJES, JANKE Janke Rintjes verkoper Achterstraat ZZ173925061r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes varenspersoonkoper woningAchterstraat1748251238v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten oosten Achterstraat1748251238v
RINTJES, ANTJE Antje Rintjes verkoper Achterstraat1748251238v
HARMENS, JANwijlen Jan Harmens verkoper Achterstraat1748251238v
HARTMANS, HARTMAN Hartman Hartmans koper woningAchterstraat ZZ1748251241r
JANS, Claera Jans koper Achterstraat ZZ1748251241r
LAMMERTS, BEREND Beernt Lamberts naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1748251241r
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1748251241r
ARJENS, SIKJE Sikjen Arjens verkoper van 1/5 Achterstraat ZZ1748251241r
JOHANNES, ALBERT Albert Hannes verkoper van 1/5 Achterstraat ZZ1748251241r
BERENDS, JAN Jan Beernts wever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelAchterstraat174925213v
HARINGS, GRIETJE Grietie Harings koper Achterstraat174925213v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.huurder Achterstraat174925213v
OEDSES, BARTELD Bartle Oedses naastligger ten zuiden Achterstraat174925213v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldanaastligger ten westen Achterstraat174925213v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Achterstraat174925213v
LANTING, KLEIS vroedsman Cleis Lantingkoopmankoper huisAchterstraat17632563r
JANS, GRIETJE Grietje Jans huurder Achterstraat17632563r
PIETERS, IEDE Yede Pyters naastligger ten zuiden Achterstraat17632563r
PIETERS, IEDE Yede Pyters naastligger ten westen Achterstraat17632563r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildaschipper (trek-)koper door niaar woning en weefwinkelAchterstraat1765256102r
ULBES, WIEPKJE Wypkjen Ulbes koper door niaar Achterstraat1765256102r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts bontfabrikant (oud -)geniaarde koper Achterstraat1765256102r
HAUWERTS, GEERT Geert Hauwes huurder (p.j.)Achterstraat1765256102r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses hoveniernaastligger ten oosten Achterstraat1765256102r
KALF, JAN Jan Calfnaastligger ten zuiden Achterstraat1765256102r
WILDE, HARMEN Harmen de Wildanaastligger ten westen Achterstraat1765256102r
PIETERS, SJOERDmeerderjarig vrijgezel Sjoerd Pyters wever (bont-)verkoper Achterstraat1765256102r
PIETERS, GERBEN Gerbrand Pyters , thans uitlandigverkoper Achterstraat1765256102r
PIETERS, ANTJE Anna Catharina Pyters verkoper Achterstraat1765256102r
WILDE, HARMEN Harmen de Wildaschipper (trekveer-)koper tuin met stenen zomerhuis en aparte loods ([voor de drie percelen in deze akte])Achterstraat NZ1766256217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menaldakoper Achterstraat NZ1766256217r
GERRITS, MARIA Marijke Gerryts huurder (p.w.)Achterstraat NZ1766256217r
AGES, LEENTJE Leentje Ages naastligger ten westen Achterstraat NZ1766256217r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmakernaastligger ten noorden Achterstraat NZ1766256217r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtsie Jacobs verkoper Achterstraat NZ1766256217r
KALF, JAN JANSwijlen Jan Jansen Calfverkoper Achterstraat NZ1766256217r
IJSENBEEK, HINKE Hinke IJsenbeekkoper van 1/2 woningAchterstraat1766256219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikbontfabrikantkoper van 1/2 Achterstraat1766256219v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmankoper van 1/2 Achterstraat1766256219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schriknaastligger ten oosten Achterstraat1766256219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schriknaastligger ten zuiden Achterstraat1766256219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schriknaastligger ten westen Achterstraat1766256219v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Achterstraat1766256219v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper q.q. huis en tuintieAchterstraat ZZ177325896r
BAUKES, BROERde nalatenschap van wijlen Broer Baukes koper Achterstraat ZZ177325896r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek, c.s.naastligger ten oosten Achterstraat ZZ177325896r
NAUTA, RUURD JELLES Ruird Jelles Nautanaastligger ten westen Achterstraat ZZ177325896r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustinus Robberti van Dalsenverkoper q.q. Achterstraat ZZ177325896r
LIEUWES, HUBERTwijlen Huibert Lieuwes verkoper Achterstraat ZZ177325896r
SIEBRENS, DETJEwijlen Dettie Sybrands verkoper Achterstraat ZZ177325896r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens koper huis en tuintje, huis en plaatsjeAchterstraat ZZ178126067r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters huurder Achterstraat ZZ178126067r
JOHANNES, SIEBOUTde weduwe van Sybout Johannes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ178126067r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer, e.a.naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ178126067r
NAUTA, RUURD de weduwe van Ruurd Nautanaastligger ten westen Achterstraat ZZ178126067r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramerverkoper Achterstraat ZZ178126067r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS Rikjen Cornelis Ekemaverkoper Achterstraat ZZ178126067r
GLASTRA, SJOERD wijlen Sjoerd Glastraverkoper Achterstraat ZZ178126067r
FABER, REIN vroedsman Rein H. Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisAchterstraat17822618v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haanverkoper Achterstraat17822618v
BROUWER, HEIN GERRITSwijlen Hein Gerryts Brouwerbrouwer (mr. -)verkoper Achterstraat17822618v
LANTING, PIETER Pieter Lantingkoper huis en weefwinkelAchterstraat1785261282r
CHRISTIAANS, HENDRIK Hendrik Cristiaans wever (bont-)huurder Achterstraat1785261282r
LANTING, PIETER Pieter Lantingnaastligger ten zuiden Achterstraat1785261282r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeekkoopmannaastligger ten westen Achterstraat1785261282r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollemakoopmanverkoper q.q. Achterstraat1785261282r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Achterstraat1785261282r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper q.q. Achterstraat1785261282r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikverkoper Achterstraat1785261282r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Achterstraat1785261282r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmankoper huisAchterstraat1786262131r
GERRITS, HEIN Hein Gerryts Poggemanverkoper Achterstraat1786262131r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens metselaar (mr. -)koper van 1/2 woning en weefwinkelAchterstraat1787262199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper van 1/2 Achterstraat1787262199v
, HARMEN Harmanus Nack, c.u.huurder (p.j.)Achterstraat1787262199v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Achterstraat1787262199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)naastligger ten oosten Achterstraat1787262199v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adamanaastligger ten zuiden Achterstraat1787262199v
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Achterstraat1787262199v
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Achterstraat1787262199v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Achterstraat1787262199v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens metselaar (mr. -)koper van 1/2 woning en weefwinkelAchterstraat1787262201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper van 1/2 Achterstraat1787262201r
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Achterstraat1787262201r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adamanaastligger ten zuiden Achterstraat1787262201r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens metselaar (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat1787262201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat1787262201r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Achterstraat1787262201r
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Achterstraat1787262201r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Achterstraat1787262201r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieterkoper huisAchterstraat178826343v
BERENDS, KLAAS Claas Berends , c.u.huurder (p.j.)Achterstraat178826343v
LANTING, P. P. Lantingnaastligger ten zuiden Achterstraat178826343v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeeknaastligger ten westen Achterstraat178826343v
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberverkoper Achterstraat178826343v
VISSER, BEREND Barend Visserkoopmankoper woningAchterstraat179226439v
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten westen Achterstraat179226439v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutverkoper q.q. Achterstraat179226439v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiiverkoper q.q. Achterstraat179226439v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstraverkoper q.q. Achterstraat179226439v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper Achterstraat179226439v
, BAUKJE Baukje Feytamaverkoper Achterstraat179226439v
BOER, PAULUS Paulus de Boerkoopmankoper huisAchterstraat1793264102v
LANTING, P. P. Lantingnaastligger ten zuiden Achterstraat1793264102v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeeknaastligger ten westen Achterstraat1793264102v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieterverkoper Achterstraat1793264102v
SIKKES, GRIETJE Griettje Sikkes Builardkoper tuin en zomerhuisAchterstraat1794264173v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjachtkoper Achterstraat1794264173v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeekkoopmannaastligger Achterstraat1794264173v
DIRKS, SIPKJE Sepkjen Dirks verkoper Achterstraat1794264173v
JANS, SIKKE Sikke Jans Builardverkoper Achterstraat1794264173v
BOER, PAULUS Paulus de Boerkoopmankoper tuinAchterstraat NZ1795264278r
BOER, JAN Jan G. de Boernaastligger ten oosten Achterstraat NZ1795264278r
, ANTJEde verkoper Anna van Aasennaastligger ten westen Achterstraat NZ1795264278r
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsenverkoper Achterstraat NZ1795264278r
HEINS, KLAASwijlen Klaas Heins apothekerverkoper Achterstraat NZ1795264278r
VEEN, PIER LAMMERTS Pier Lammerts van der Veenkoper tuin, tuinkamer en zomerhuisAchterstraat NZ1799265180v
HANEKUIK, Hanekuikprocureurnaastligger ten oosten Achterstraat NZ1799265180v
POPTA, S. S. Poptanaastligger ten westen Achterstraat NZ1799265180v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses naastligger ten noorden Achterstraat NZ1799265180v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis verkoper Achterstraat NZ1799265180v
JANS, AALTJE Aaltje Jans* verkoper Achterstraat NZ1799265180v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses leerlooier en koemelker (mr. -)koper tuin en zomerhuisAchterstraat NZ1802266124v
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuyknaastligger ten oosten Achterstraat NZ1802266124v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses naastligger ten noorden Achterstraat NZ1802266124v
VEEN, JAN Jan L. van der Veenkoopmanverkoper q.q. Achterstraat NZ1802266124v
VEEN, PIER Pier L. van der Veen, en comp.verkoper Achterstraat NZ1802266124v
HENGEVELD, JOHANNES JANS Johannes Jansen Hengevelt, c.u.koper huis en schuur met brandewijnstokerijAchterstraat 1Salomons Tempel16542371r
VALK, JURJEN de kamers van Jurien Falcknaastligger ten oosten Achterstraat 116542371r
VALK, JURJEN Jurien Falcknaastligger ten westen Achterstraat 116542371r
SALOMONS, JANde naastgerechtigde crediteuren van wijlen Jan Salomons , c.u.verkoper Achterstraat 116542371r
HESSELS, JAN Jan Hessels boekdrukker (geoctrooieerd -)koper huis waar Salomons Tempel uithangt, loods, 2 schuren en een plaatsAchterstraat 1Salomons Tempel166023820r
VALK, JURJEN de kamers van Jurrien Falckbakkernaastligger ten oosten Achterstraat 1166023820r
VALK, JURJEN Jurrien Falckbakkernaastligger ten westen Achterstraat 1166023820r
, JOHANNES Joannis Hingeveltverkoper Achterstraat 1166023820r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u.koper huis genaamd Salomons tempelAchterstraat 1Salomons Tempel1662238157v
, HENDRIK Hendrick Hingeveltnaastligger ten oosten Achterstraat 11662238157v
VALK, JURJEN de zoon van Jurrien Valcknaastligger ten westen Achterstraat 11662238157v
HESSELS, JAN Jan Hessels Schouuenburgverkoper Achterstraat 11662238157v
BARTELDS, JAN Jan Bartels Coq, c.u.commandeurkoper huisAchterstraat 11663238166v
, HENDRIK Hendrick Hingeveltnaastligger ten oosten Achterstraat 11663238166v
VALK, JURJEN Jurrien Valcknaastligger ten westen Achterstraat 11663238166v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u.metselaarverkoper Achterstraat 11663238166v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u.koper kamerAchterstraat 1166623959v
TEUNIS, DAVID David Teunis* wever (linnen-)naastligger ten oosten Achterstraat 1166623959v
TEIES, PIETER Pytter Teyes naastligger ten westen Achterstraat 1166623959v
TEIES, PIETER Pytter Teyes naastligger ten noorden Achterstraat 1166623959v
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoopmanverkoper q.q. Achterstraat 1166623959v
SIEMENS, JORIS Joris Symons verkoper Achterstraat 1166623959v
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buyskoper huis genaamd Salomons TempelAchterstraat 1Salomons Tempel1681241151r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakkernaastligger ten westen Achterstraat 11681241151r
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Achterstraat 11681241151r
GERRITS, ALBERT Albert Gerryts verkoper Achterstraat 11681241151r
JANS, IEMEwijlen Yme Jans erflater Achterstraat 11681241151r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)koper door niaar huisAchterstraat 1Salomons Tempel168324210r
, GEERT Geert Jaenses Steenhoffgeniaarde koper Achterstraat 1168324210r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat 1168324210r
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerens verkoper Achterstraat 1168324210r
BUIS, KLAAS GERRITSwijlen Claas Gerryts Buysverkoper Achterstraat 1168324210r
HESSELS, GERRIT Gerrit Hessels brouwer (mr. -)koper huis met mouterij en stokerijAchterstraat 1169324330v
GONGGRIJP, BAVIUS Bavius Gongrijpdistillateurhuurder (p.j.)Achterstraat 1169324330v
TJALLINGS, GIEKE Gyke Tjallinghs naastligger ten oosten Achterstraat 1169324330v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts , c.u.naastligger ten westen Achterstraat 1169324330v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 1169324330v
ARJENS, BERBER Barber Arjens verkoper Achterstraat 1169324330v
, KASPER Casper Roerdistillateurkoper huis, mouterij en stokerijAchterstraat 11698243387v
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits koper Achterstraat 11698243387v
TJALLINGS, GIEKE Gieke Tiallings naastligger ten oosten Achterstraat 11698243387v
RIPPERTS, LOUWde weduwe van Louw Ripperts naastligger ten westen Achterstraat 11698243387v
HESSELS, GERRIT Gerrit Hessels brouwer (mr. -)verkoper Achterstraat 11698243387v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Achterstraat 2161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 2161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Achterstraat 2161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 2161122922r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid (mr. -)koper huisAchterstraat 2168424221v
ROORDA, PIETER de kamers van Pytter Roordanaastligger ten oosten Achterstraat 2168424221v
BOUWES, SJOERDde hof van burgemeester Sjoerdt Bouwens naastligger ten zuiden Achterstraat 2168424221v
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schierescheepstimmermanverkoper Achterstraat 2168424221v
SALOMONS, JAN Jan Salomons , c.u.koper huisAchterstraat 3164823651v
JURJENS, JURJEN Jurien Juriens naastligger ten westen Achterstraat 3164823651v
SJOERDS, GREULT Graelt Sioertsen , c.u.verkoper Achterstraat 3164823651v
JORIS, PIETER Pytter Joris Pyphronnaastligger ten westen Achterstraat 31656237264r
KLASES, JAN Jan Claessen verkoper q.q. Achterstraat 31656237264r
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper q.q. Achterstraat 31656237264r
JELTES, JELTEde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jeltie Jelties verkoper Achterstraat 31656237264r
WIENSENS, SIETSKEwijlen Sytske Wynties verkoper Achterstraat 31656237264r
TEUNIS, DAVID David Teunis wever (mr. linnen-)koper huisAchterstraat 3166023814r
VALK, JURJEN de bakkerswoning van Jurien Falck*naastligger ten westen Achterstraat 3166023814r
KASPERS, WILLEM Willem Caspers verkoper Achterstraat 3166023814r
JANS, JURJEN Jurjen Jansen koper kamerAchterstraat 31669239181v
GERBENS, MEINTJE Mein Gerbens koper Achterstraat 31669239181v
TEUNIS, DAVID David Teunis naastligger ten oosten Achterstraat 31669239181v
SINNEMA, JAKLE de brouwerij van Jackle Sinnemanaastligger ten zuiden Achterstraat 31669239181v
HIDDEMA, JORIS de kamer van Joris Hiddema, sr. ?naastligger ten westen Achterstraat 31669239181v
TEIES, PIETER Pytter Teyes , c.u.verkoper Achterstraat 31669239181v
DOUWES, RINTJE Rintie Douwes koper nieuw gebouwd huis, brouwerij en mouterij, waar het Zeepaert aan de putstoel staatAchterstraat 3het Zeepaert1670239216r
DIRKS, JELTJE Jeltie Dirx koper Achterstraat 31670239216r
HILLES, DOUWEop de hoek van het huis van de Stads Corps de guard praecario liggen de goten van wijlen Douwe Hilles naastligger Achterstraat 31670239216r
TEUNIS, DAVID Davidt Theunis naastligger ten oosten Achterstraat 31670239216r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Achterstraat 31670239216r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackele Pybes Sinnema, c.u.verkoper Achterstraat 31670239216r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs kuipersgezelkoper huis met plaatsje en loodsjeAchterstraat 3170024478r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbet Hendriks koper Achterstraat 3170024478r
IJSENBEEK, KLAAS JANSde weduwe van Claes Jansen IJsenbeeknaastligger ten oosten Achterstraat 3170024478r
, KASPER Kasper Roerdistillateurnaastligger ten westen Achterstraat 3170024478r
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids verkoper Achterstraat 3170024478r
TJALLINGS, GIEKEwijlen Giecke Tjallings verkoper Achterstraat 3170024478r
ZANDSTRA, BOUWE Bouwe Sanstra, c.u.koper huis, mouterij en stokerijAchterstraat 317182463r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks , c.u.koper Achterstraat 317182463r
JAKOBS, DIRKhet pakhuis van Dirk Jacobs naastligger ten oosten Achterstraat 317182463r
RIPPERTS, LOUWde weduwe van Louw Ripperts naastligger ten westen Achterstraat 317182463r
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerrits verkoper Achterstraat 317182463r
SWERMS, HOTSE burgerhopman Hotze Swermszilversmid (mr. -)verkoper Achterstraat 317182463r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u.koper stokerijAchterstraat 3171924633v
JAKOBS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs naastligger ten oosten Achterstraat 3171924633v
RIPPERTS, LOUWde weduwe van wijlen Louw Ripperts naastligger ten westen Achterstraat 3171924633v
ZANDSTRA, BOUWE Bouwe Sanstra, c.u.verkoper Achterstraat 3171924633v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks , c.u.verkoper Achterstraat 3171924633v
ABES, MINNE Minne Abes , c.u.smid (mr. ijzer-)koper huisAchterstraat 31725246235r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u.smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Achterstraat 31725246235r
LOUWS, BERBER Berber Louws naastligger ten westen Achterstraat 31725246235r
JANS, EGBERTwijlen Eibert Jansen naastligger ten westen Achterstraat 31725246235r
LOUWS, BERBER Berber Louws verkoper Achterstraat 31725246235r
JANS, EGBERTwijlen Eibert Jansen verkoper Achterstraat 31725246235r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonkerkoopmankoper huisAchterstraat 31796264337v
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes huurder (p.j.)Achterstraat 31796264337v
ALLERTS, DIRKwijlen Dirk Allerts Keymahuurder Achterstraat 31796264337v
, MINNE Minne Houttuin [staat: Houtsma]naastligger ten oosten Achterstraat 31796264337v
, JAN Jan Kylnaastligger ten westen Achterstraat 31796264337v
, JAN Jan Kylnaastligger ten zuiden Achterstraat 31796264337v
, JAN Jan Kylnaastligger ten noorden Achterstraat 31796264337v
IEMES, CHRISTINA Christina Imans verkoper Achterstraat 31796264337v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Achterstraat 31796264337v
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaarkoper huisAchterstraat 31799265133r
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses koper Achterstraat 31799265133r
, MINNE Minne Houttuinnaastligger ten oosten Achterstraat 31799265133r
, JAN Jan Kylnaastligger ten zuiden Achterstraat 31799265133r
, JAN Jan Kylnaastligger ten westen Achterstraat 31799265133r
, JAN Jan Kylnaastligger ten noorden Achterstraat 31799265133r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonkerkoopmanverkoper Achterstraat 31799265133r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks koper huisAchterstraat 31804267106v
, ANTJE Antje Zeyes koper Achterstraat 31804267106v
, MINNE Minne Houttuinnaastligger ten oosten Achterstraat 31804267106v
, JAN Jan Kylnaastligger ten westen Achterstraat 31804267106v
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaarverkoper Achterstraat 31804267106v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Achterstraat 31804267106v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Achterstraat 4161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 4161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Achterstraat 4161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 4161122922r
FOKKES, TJALLINGde crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaarverkoper Achterstraat 516552374v1
VISSER, HEIN FRANSESburgervaandrig Hein Fransen Visscherkoper 9/10 huis genaamd de Acht PelsenAchterstraat 5de Acht Pelsen1664238222r
WRINGER, de erfgenamen van wijlen de heer Wringerverkoper Achterstraat 51664238222r
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper schuur met hofAchterstraat 51664238237r
SINNEMA, PIEBE HAIESwijlen burgemeester Pybe Hayes Sinnamakoper Achterstraat 51664238237r
VALK, JURJEN 2 kamers van Jurjen Valknaastligger ten oosten Achterstraat 51664238237r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens metselaar (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat 51664238237r
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrik Jansen Hengevelt, c.u.verkoper Achterstraat 51664238237r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tewis bakker (mr. -)koper huis de Acht Pelsen genaemtAchterstraat 5de Acht pelsen1673240116v
, JANde dochters van Jan Hobbekeesnaastligger ten oosten Achterstraat 51673240116v
TEUNIS, DAVID Davidt Teunis* wevernaastligger ten westen Achterstraat 51673240116v
HOLSTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dircksen van Holsteynnaastligger ten noorden Achterstraat 51673240116v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherverkoper Achterstraat 51673240116v
GERLOFS, GERRIT Gerryt Gerlofs gortmaker (mr. -)koper huis met een kamer daarachter ([staat: 45 zilveren dukatons])Achterstraat 5de Drie Pelsen1686242113v
JANS, FOEKJE Foeckjen Jans koper Achterstraat 51686242113v
JAKOBS, ABEde smederij gebruikt door Abe Jacobs smidnaastligger ten oosten Achterstraat 51686242113v
TEUNIS, DAVID Davidt Teunis* wevernaastligger ten westen Achterstraat 51686242113v
, KORNELIS Cornelis Taeuwes bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 51686242113v
ABELS, FOKKE Focke Ables koper huis, paardestalAchterstraat 51721246103v
MARTENS, UILKJE Uilkjen Martens koper Achterstraat 51721246103v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens naastligger ten oosten Achterstraat 51721246103v
RIPPERTS, LOUWde weduwe van Louw Ripperts naastligger ten westen Achterstraat 51721246103v
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat 51721246103v
ZANDSTRA, BIEUWE Beuwe Tjerd Sanstraverkoper Achterstraat 51721246103v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix pannenboeterverkoper Achterstraat 51721246103v
FEDDES, LINSE Lens Feddes , c.u.bewoner Achterstraat 51721246103v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartkoper gorthuisAchterstraat 5173524976r
RUURDS, ANTJE Antje Ruirds koper Achterstraat 5173524976r
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerrits naastligger ten oosten Achterstraat 5173524976r
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten westen Achterstraat 5173524976r
JOHANNES, JANKE Jantjen Johannes naastligger ten westen Achterstraat 5173524976r
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat 5173524976r
JOHANNES, JANKE Jantjen Johannes naastligger ten noorden Achterstraat 5173524976r
ABES, MINNE Minne Abes verkoper Achterstraat 5173524976r
JOHANNES, JANKE Jantjen Johannes verkoper Achterstraat 5173524976r
FINK, ANTONIUS Anthony Vinckhovenierkoper woningAchterstraat 5175025293r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Achterstraat 5175025293r
FINK, ANTONIUS Anthony Vinck, c.u.hoveniernaastligger ten oosten Achterstraat 5175025293r
SYBESMA, GABE Gabe Sybesma, c.s.naastligger ten westen Achterstraat 5175025293r
ZEEMAN, J. J. Zeeman, c.s.bodenaastligger ten noorden Achterstraat 5175025293r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 5175025293r
, EELKE Eeltje Travailliekoopmankoper pakhuisAchterstraat 51771257199v
HALMA, PIETER JANS Pieter Janzen Halmabakker (mr. -)huurder (p.j.)Achterstraat 51771257199v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten oosten Achterstraat 51771257199v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Achterstraat 51771257199v
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Achterstraat 51771257199v
JANS, GERLOF Gerlof Janzen Builardschipper (trekveer-)verkoper Achterstraat 51771257199v
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)koper pakhuisAchterstraat 51776258244r
MEILES, JANKE Janke Meyles koper Achterstraat 51776258244r
GABES, KLAAS Klaas Gabes naastligger ten oosten Achterstraat 51776258244r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Achterstraat 51776258244r
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Achterstraat 51776258244r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterverkoper q.q. Achterstraat 51776258244r
, EELKE Eeltje Travaillekoopmanverkoper Achterstraat 51776258244r
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinkoopmankoper pakhuisAchterstraat 5179726550v
FRIESEMAN, S. S. Friesemannaastligger ten oosten Achterstraat 5179726550v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonkernaastligger ten westen Achterstraat 5179726550v
, JAN Jan Kylnaastligger ten noorden Achterstraat 5179726550v
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)verkoper Achterstraat 5179726550v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Achterstraat 6161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 6161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Achterstraat 6161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 6161122922r
BERENDS, BEREND Berend Berends wever (mr. -)koper twee kamersAchterstraat 61738249260v
FOLKERTS, WILLEM Willem Folkerts huurder Achterstraat 61738249260v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis eigenaar hoving (heeft het recht latten op het dak aan te brengen voor een druiveboom)Achterstraat 61738249260v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten oosten Achterstraat 61738249260v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis naastligger ten zuiden Achterstraat 61738249260v
TJEPKES, ARJEN Arjen Tiepkes naastligger ten westen Achterstraat 61738249260v
BINKES, ROELOF Roelof Bentes koopmanverkoper van 1/5 Achterstraat 61738249260v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknechtverkoper van 1/5 Achterstraat 61738249260v
WALINGS, BINKEhuisman Bente Walings verkoper van 1/5 Achterstraat 61738249260v
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backerverkoper van 1/5 Achterstraat 61738249260v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Achterstraat 61738249260v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/20 Achterstraat 61738249260v
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans verkoper van 1/20 Achterstraat 61738249260v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Achterstraat 61738249260v
JANS, BERBER Berber Jans verkoper van 1/10 Achterstraat 61738249260v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper van 1/10 Achterstraat 61738249260v
JANS, JANKE Janke Jans verkoper van 1/20 Achterstraat 61738249260v
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper van 1/20 Achterstraat 61738249260v
JOOSTES, HENDRIK Hendrik Joostens , minderjarigekoper huisAchterstraat 61775258212v
HENDRIKS, JOOSTwijlen Joost Hendriks wever (bont-)koper Achterstraat 61775258212v
, JAN Jan Elshofbrouwer (mr. -)koper q.q. Achterstraat 61775258212v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten oosten Achterstraat 61775258212v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSvroedsman Sibout Sierks Hoornstranaastligger ten zuiden Achterstraat 61775258212v
WIEBRENS, LUITJEN Luitjen Wybrens naastligger ten westen Achterstraat 61775258212v
GERRITS, EELKJE Eeke Gerrits verkoper Achterstraat 61775258212v
, EGBERTwijlen Engbert Graaswever (bont-)verkoper Achterstraat 61775258212v
SJOERDS, GREULT Greolt Sioerds koper ledige plaatsAchterstraat 7164223523v
SJOERDS, GREULThuis en hof van Greolt Sioerds naastligger ten westen Achterstraat 7164223523v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , c.s.verkoper Achterstraat 7164223523v
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper provisioneel en finaal kamer en loodskeAchterstraat 716652392ra
LIEUWES, BRECHTJE Brecht Lieuwes naastligger ten oosten Achterstraat 716652392ra
, HARMEN Harmen metselaarnaastligger ten noorden Achterstraat 716652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Achterstraat 716652392ra
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper tuintjeAchterstraat 7169924423v
GERLOFS, GERRITde weduwe van Gerrit Gerlofs* gortmakernaastligger ten westen Achterstraat 7169924423v
WESSELS, SIEMEN Symen Wessels naastligger ten noorden Achterstraat 7169924423v
JETSES, FRANS Frans Jetses verkoper q.q. Achterstraat 7169924423v
HAIES, JAN Jan Hajes verkoper q.q. Achterstraat 7169924423v
, ANTONIUS Anthony Reiniestrandmeesterverkoper q.q. Achterstraat 7169924423v
WILLEMS, SIJKEde crediteuren van Sijcke Willems verkoper Achterstraat 7169924423v
ABES, DOUWEwijlen Douwe Abes soudter (mr. -)verkoper Achterstraat 7169924423v
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pytters Schaaffschipper op Leeuwarden (trekschuit-)koper tuintje ([staat: 10 zilveren ducatons])Achterstraat 7170824541v
GERLOFS, GERRITde weduwe van Gerrit Gerlofs* gortmakernaastligger ten westen Achterstraat 7170824541v
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten noorden Achterstraat 7170824541v
, ENOCH Enog van Ripperschirurgijn (mr. -)verkoper Achterstraat 7170824541v
FOKKES, GRIETJE Griettie Fockes verkoper Achterstraat 7170824541v
JANS, TIJS Tijs Jansen koperslagersgezelkoper tuintjeAchterstraat 71710245118r
GERLOFS, GERRITde weduwe van Gerrit Gerlofs* gortmakernaastligger ten westen Achterstraat 71710245118r
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten noorden Achterstraat 71710245118r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffkoopmanverkoper Achterstraat 71710245118r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper tuintie en een somerhuisAchterstraat 71711245146r
GEERTS, NEELTJE Neeltie Geerts koper Achterstraat 71711245146r
HARTMANS, JAN Jan Hartmans naastligger ten oosten Achterstraat 71711245146r
GERRITS, JANhet gorthuis van Jan Gerrits naastligger ten westen Achterstraat 71711245146r
MARTENS, FOKKEde weduwe van Focke Martens naastligger ten noorden Achterstraat 71711245146r
JANS, TIJS Tijs Jansen koperslagerverkoper Achterstraat 71711245146r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koper pakhuisAchterstraat 7172024683v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens naastligger ten oosten Achterstraat 7172024683v
ZANDSTRA, BOUWE Bauwe Sanstranaastligger ten westen Achterstraat 7172024683v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Kuyperverkoper Achterstraat 7172024683v
ABES, MINNE Minne Abbes smid (mr. ijzer-)koper huis en stallingAchterstraat 7173524920r
JOHANNES, JANKE Jannetie Johannes koper Achterstraat 7173524920r
GERRITS, JOHANNES Johannis Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat 7173524920r
ABES, FOKKE Fokke Abbes naastligger ten westen Achterstraat 7173524920r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopmanverkoper Achterstraat 7173524920r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker en koopman (oud mr. -)koper huisAchterstraat 7173925010r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs schipper en koopman (oud -)koper Achterstraat 7173925010r
JANS, WOPKE Wopke Jans , c.u.huurder (p.j.)Achterstraat 7173925010r
ABES, MINNE Minne Abes smid (oud mr. ijzer-)naastligger ten oosten Achterstraat 7173925010r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten westen Achterstraat 7173925010r
ABES, MINNE Minne Abes smid (oud mr. ijzer-)naastligger ten noorden Achterstraat 7173925010r
ABES, MINNE Minne Abes smid (oud mr. ijzer-)verkoper Achterstraat 7173925010r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (oud mr. -)koper van 1/3 drie woningen onder 1 dak waarvan 2 met weefwinkelAchterstraat 7174425129v
WIEBRENS, KLAAS Claes Wybrens koper van 1/3 Achterstraat 7174425129v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker (mr. -)koper van 1/3 Achterstraat 7174425129v
IJSBRANDS, DIRKde weduwe van Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Achterstraat 7174425129v
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u.naastligger ten westen Achterstraat 7174425129v
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u.naastligger ten noorden Achterstraat 7174425129v
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Achterstraat 7174425129v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Achterstraat 7174425129v
MICHIELS, JAN Jan Michiels binnenvader Doopsgezind weeshuiskoper huis en weefwinkelAchterstraat 7174925240v
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)koper Achterstraat 7174925240v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten Achterstraat 7174925240v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakkernaastligger ten westen Achterstraat 7174925240v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Calffnaastligger ten noorden Achterstraat 7174925240v
BAKKER, JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens Backerverkoper Achterstraat 7174925240v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinckhovenierkoper woning met een weefwinkelAchterstraat 7175025294v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Achterstraat 7175025294v
JANS, GERBEN Gerben Jansen , c.s.bakkernaastligger ten oosten Achterstraat 7175025294v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinck, c.u.hoveniernaastligger ten westen Achterstraat 7175025294v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Calffnaastligger ten noorden Achterstraat 7175025294v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 7175025294v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koopmankoper provisioneel 3e huis en weefwinkelAchterstraat 71765256264r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Achterstraat 71765256264r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten Achterstraat 71765256264r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinknaastligger ten westen Achterstraat 71765256264r
KALF, JAN JANS Jan Janzen Kalfnaastligger ten noorden Achterstraat 71765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Achterstraat 71765256264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelierverkoper q.q. Achterstraat 71765256264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Achterstraat 71765256264r
GABES, KLAAS Claes Gabes timmermankoper huisAchterstraat 7177225849v
DOUWES, ANTJE Antje Douwes koper Achterstraat 7177225849v
BOLTA, DIRK DOUWES Dirk Douwes Bolta, e.a.huurder Achterstraat 7177225849v
, EELKE Eeltje Travaillenaastligger ten westen Achterstraat 7177225849v
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten westen Achterstraat 7177225849v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabriceur (oud -)verkoper Achterstraat 7177225849v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar (mr. -)koper woningAchterstraat 71778259136v
, TEEKE Taeke korfmakerhuurder Achterstraat 71778259136v
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 71778259136v
SIEMENS, JAN Jan Simons metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Achterstraat 71778259136v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Achterstraat 71778259136v
HILLES, PIETJE Piettie Hilles verkoper Achterstraat 71778259136v
SJOERDS, JAN Jan Siverts koper huisAchterstraat 71785261288r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmakerkoper q.q. Achterstraat 71785261288r
JOOSTES, HAIE Haaye Joosts huurder (p.j.)Achterstraat 71785261288r
KIEL, JAN JOHANNES Jan Johannes Kielkastelein bij de Bildtpoortnaastligger ten oosten Achterstraat 71785261288r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Achterstraat 71785261288r
GABES, KLAAS Klaas Gabes timmermansknecht (huis-)verkoper Achterstraat 71785261288r
DOUWES, ANTJE Antje Douwes verkoper Achterstraat 71785261288r
JANS, BEREND Beerend Jans koper huisAchterstraat 71809268265r
ROOS, DOUWE KORNELIS Douwe Cornelis de Rooskoper Achterstraat 71809268265r
OEDSES, HENDRIK Hendrik Oeds , c.s.huurder Achterstraat 71809268265r
, MINNE Minne Houttuinnaastligger ten westen Achterstraat 71809268265r
WIARDA, IDSKE Idske Wiardaverkoper Achterstraat 71809268265r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Achterstraat 8161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 8161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Achterstraat 8161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 8161122922r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Achterstraat 10161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 10161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Achterstraat 10161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 10161122922r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartbakker (mr. -)koper door niaar twee kamersAchterstraat 111738249270r
RUURDS, ANTJE Antie Ruirds koper door niaar Achterstraat 111738249270r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccamatingieter (mr. -)geniaarde koper Achterstraat 111738249270r
JANS, WILLEM Willem Jansen huurder (p.j.)Achterstraat 111738249270r
TALMA, SJOERD Sioerd Talmadistillateur en koopmanverkoper Achterstraat 111738249270r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (mr. bont-)koper huis en tuinAchterstraat 11177225816r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens baantjerkoper Achterstraat 11177225816r
LUITJENS, Yefke Luitjens naastligger ten oosten Achterstraat 11177225816r
SIEMENS, JAN Jan Simons metselaarnaastligger ten noorden Achterstraat 11177225816r
RUITINGA, JOHANNES vroedsman Johannes Ruitingaverkoper q.q. Achterstraat 11177225816r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaarcementmalerverkoper q.q. Achterstraat 11177225816r
BOUWES, GEELTJEde boedel van wijlen Geeltje Bouwes verkoper Achterstraat 11177225816r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterkoper huisAchterstraat 111783261122r
HARTMANS, JOHANNES Johannes Hartmans timmermansknecht (huis-)huurder Achterstraat 111783261122r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 111783261122r
, KLAAS Klaas Klaauwennaastligger ten westen Achterstraat 111783261122r
SIEMENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Simons naastligger ten noorden Achterstraat 111783261122r
WIEBRENS, LUITJEN Luytje Wybrens meesterknecht op lijnbaan van koopman Reinder Zeilemakerverkoper q.q. Achterstraat 111783261122r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens verkoper Achterstraat 111783261122r
WIEBRENS, LUITJEN Luitjen Wybrens koper huis en tuinAchterstraat 111787262232v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs geniaarde koper Achterstraat 111787262232v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes geniaarde koper Achterstraat 111787262232v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems , c.u.huurder (p.j.)Achterstraat 111787262232v
WIEBRENS, LUITJEN Luitjen Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 111787262232v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 111787262232v
HUBERTS, EVERT Evert Huiberts naastligger ten noorden Achterstraat 111787262232v
ARENDS, ETJE Ettje Arends koper Achterstraat 111787262232v
HENDRIKS, WILLEMwijlen Willem Hendriks balkvlotterverkoper Achterstraat 111787262232v
LOUWS, JAN Jan Louws koper huis en tuinAchterstraat 11178826319v
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes koper Achterstraat 11178826319v
LOUWS, JAN Jan Louws huurder (p.j.)Achterstraat 11178826319v
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes huurder Achterstraat 11178826319v
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 11178826319v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 11178826319v
HUBERTS, EVERT Evert Huberts naastligger ten noorden Achterstraat 11178826319v
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens verkoper Achterstraat 11178826319v
JANS, LOUW Louw Jans meesterknecht op de lijnbaan van Schelte Wijbengakoper huisAchterstraat 111790263229r
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 111790263229r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 111790263229r
HUBERTS, EVERT Evert Huiberts naastligger ten noorden Achterstraat 111790263229r
LOUWS, JAN Jan Louws verkoper Achterstraat 111790263229r
WOPKES, MAAIKE Maayke Wopkes verkoper Achterstraat 111790263229r
RINTJES, KLAAS Klaas Rintjes baantjerkoper plek ledige grondAchterstraat 11181026966r
JANS, LOUW Louw Jans naastligger ten oosten Achterstraat 11181026966r
RINTJES, KLAAS Claas Rintjes naastligger ten noorden Achterstraat 11181026966r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Achterstraat 11181026966r
PIETERS, KLAASwijlen Claas Pieters verkoper Achterstraat 11181026966r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Achterstraat 12161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 12161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Achterstraat 12161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 12161122922r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers wolkammer en koopman (mr. -)koper woningAchterstraat 121759254196r
JANS, GRIETJEwijlen Grytje Jans huurder Achterstraat 121759254196r
, HERE Herre naastligger ten oosten Achterstraat 121759254196r
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten zuiden Achterstraat 121759254196r
GRAAT, EGBERT Engbert Graadnaastligger ten westen Achterstraat 121759254196r
JANS, GRIETJEwijlen Grytje Jans verkoper Achterstraat 121759254196r
JANS, BEREND Berent Jansen koper door niaar woningAchterstraat 1417392508v
WOPKES, ANTJE Antie Wopkes koper door niaar Achterstraat 1417392508v
HUBERTS, JAN Jan Huiberts wever (bont-)geniaarde koper Achterstraat 1417392508v
JANS, PIETJE Pietertie Jans geniaarde koper Achterstraat 1417392508v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Achterstraat 1417392508v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten zuiden Achterstraat 1417392508v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten westen Achterstraat 1417392508v
KLASES, TETJE Tettie Clases verkoper Achterstraat 1417392508v
SAPES, SIERKwijlen Sierk Sapes verkoper Achterstraat 1417392508v
ADAMS, HERE Herre Adams korendragerkoper woningAchterstraat 14174525175v
, JAN Jan timmermannaastligger ten oosten Achterstraat 14174525175v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten zuiden Achterstraat 14174525175v
JANS, BEREND Beernd Jansen zakkendragerverkoper Achterstraat 14174525175v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers wolkammerkoper door niaar kamer, loods, plaatsAchterstraat 141759254209r
OEDSES, LOLKE Lolke Oedses blauwververgeniaarde koper Achterstraat 141759254209r
WILLEMS, JAN Jan Willems timmermannaastligger ten oosten Achterstraat 141759254209r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Achterstraat 141759254209r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pyters verkoper Achterstraat 141759254209r
ADAMS, HEREwijlen Heere Adams verkoper Achterstraat 141759254209r
SCHUT, JAN Jan Schutkoffieschenkerkoper door niaar twee woningen en weefwinkels onder 1 dakAchterstraat 151762255117v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts geniaarde koper Achterstraat 151762255117v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.u.huurder woning (p.j.)Achterstraat 151762255117v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen huurder woning (p.j.)Achterstraat 151762255117v
SCHUT, JAN de tuin van Jan Schutnaastligger ten oosten Achterstraat 151762255117v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 151762255117v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen naastligger ten noorden Achterstraat 151762255117v
SWERMS, SEERP raadsman Seerp Swermsverkoper van 1/2 Achterstraat 151762255117v
SWERMS, WIEGER Wiegerus Swermschirurgijn en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Achterstraat 151762255117v
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heinskoper twee aparte woningen en weefwinkels, tuin en zomerhuisAchterstraat 15176425671v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen huurder westelijke helft (p.j.)Achterstraat 15176425671v
, KASPER Casper Freuninkhuurder oostelijke helft (p.j.)Achterstraat 15176425671v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuiknaastligger ten oosten Achterstraat 15176425671v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 15176425671v
JANS, GERRITene Gerryt Jansen naastligger ten noorden Achterstraat 15176425671v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinverkoper q.q. Achterstraat 15176425671v
, ANDRIES Andries Wijbingaverkoper q.q. Achterstraat 15176425671v
LAQUART, SIERK Sjerk Laquardverkoper q.q. Achterstraat 15176425671v
SCHUT, JAN de boedel van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaarverkoper Achterstraat 15176425671v
HEINS, JAN Jan Heinskoper huis waarin twee aparte woningen, met tuin en nieuw zomerhuisAchterstraat 151767256261r
HESSELS, SIETSKE Sytske Hesselius koper Achterstraat 151767256261r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen huurder westelijke woning (p.j.)Achterstraat 151767256261r
, KASPER Casper Freunink, c.u.huurder oostelijke woning Achterstraat 151767256261r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmannaastligger ten oosten Achterstraat 151767256261r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 151767256261r
JANS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Jansen naastligger ten noorden Achterstraat 151767256261r
HEINS, DANIEL Daniel Heinsverkoper Achterstraat 151767256261r
HARTMAN, DEBORA Debora Hartmanverkoper Achterstraat 151767256261r
SIETSES, MINNERT Minnert Zytzes touwslagerkoper huis en lijnbaanAchterstraat 151806267222v
SJOERDS, DOUWTJE Doutje Sjoerds koper Achterstraat 151806267222v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten oosten Achterstraat 151806267222v
JANS, LOUW Louw Jans naastligger ten westen Achterstraat 151806267222v
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens touwslager (mr. -)verkoper Achterstraat 151806267222v
HILLES, MINK Mink Hilles schipperkoper huis exclusief het werkhuis of lijnbaan van 36x10 voet aan de voet van stadsvestenAchterstraat 151809268293v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten oosten Achterstraat 151809268293v
JANS, LOUW Louw Jans naastligger ten westen Achterstraat 151809268293v
SIETSES, MINNERT Minnert Zytzes verkoper Achterstraat 151809268293v
NIJSING, JAN HARMENS Jan Harmens Nijsingbontwerkerkoper huisAchterstraat 181778259111r
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Achterstraat 181778259111r
VERHOEK, Haasje Verhoek, c.u.huurder Achterstraat 181778259111r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijpnaastligger ten oosten Achterstraat 181778259111r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelnaastligger ten westen Achterstraat 181778259111r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Achterstraat 181778259111r
, ANTONIUSwijlen Anthony Vuurpijlverkoper Achterstraat 181778259111r
, BALT Baltus Moltzkoopmankoper woningAchterstraat 181782260310r
HARMENS, ABEde weduwe van Abe Harmens huurder (p.w.)Achterstraat 181782260310r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpnaastligger ten oosten Achterstraat 181782260310r
, KLAAS Klaas metselaarnaastligger ten zuiden Achterstraat 181782260310r
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Achterstraat 181782260310r
KOK, DIRK Dirk Kokpottenbakkersknechtverkoper Achterstraat 181782260310r
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijlkoopmankoper hof en zomerhuisAchterstraat 291711245162r
SELIS, GRIETJE Grietie Selis koper Achterstraat 291711245162r
ARJENS, WILLEMde kamer van Willem Aris naastligger ten westen Achterstraat 291711245162r
SLOTERDIJK, WIEBREN ds. Wibrandus Sloterdijkpredikantverkoper Achterstraat 291711245162r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Achterstraat 291711245162r
, GERRIT Gerrit van Danswijk, c.u.koper tuin met vruchtdragende bomen, zomerhuis en prieelAchterstraat 291798265116r
POL, BEREND Beernt Polnaastligger ten oosten Achterstraat 291798265116r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 291798265116r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijlverkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzingagriffier (oud -)verkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r
STIJL, JOHANNES Johannes Stijlleraar (oud -)verkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r
STIJL, SIEMEN hun ouders Simon Stijl, c.u.erflater Achterstraat 291798265116r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratemakoopmankoper tuin, zomerhuis en prieelAchterstraat 291809268239v
POL, BEREND Beerend Polnaastligger ten oosten Achterstraat 291809268239v
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 291809268239v
KORNELIS, PIETERhuisman Pieter Cornelis koper huisAchterstraat 311769257117v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters huurder (p.j.)Achterstraat 311769257117v
FEIKES, SIBBELTJE Sibbeltje Feikes naastligger ten oosten Achterstraat 311769257117v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten westen Achterstraat 311769257117v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)koper door niaar huisAchterstraat 311770257150v
WESTENDORP, BEREND Beernd Westendorpwever (mr. bont-)geniaarde koper Achterstraat 311770257150v
PIETERS, MARTJEN Maartje Pieters , c.s.huurder Achterstraat 311770257150v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten oosten Achterstraat 311770257150v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten westen Achterstraat 311770257150v
VELDHUIS, TOBIAS Tobias Velthuisnaastligger ten noorden Achterstraat 311770257150v
STAMBKE, HENDRIK Henri Philip Stambke, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandkoper hof, zomerhuis, weefwinkel, bomen en plantenAchterstraat 311775258222r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten oosten Achterstraat 311775258222r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten westen Achterstraat 311775258222r
FEIKES, RINSKE Rinske Feikes betrokkene (akte dd 15-05-1715 inzake bouwhoogte van een schuur)Achterstraat 311775258222r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks , oud in het 59e jaarverkoper Achterstraat 311775258222r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks koper hof met zomerhuisAchterstraat 331765256138v
FEIKES, RINSKEde schuur van Rinske Feikes naastligger Achterstraat 331765256138v
FEIKES, RINSKEde schuur van Rinske Feikes naastligger ten noorden van de Liemendijk Achterstraat 331765256138v
BRAAK, LIJSBET Elisabeth Braakverkoper Achterstraat 331765256138v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmanverkoper Achterstraat 331765256138v
ARENDS, NANNE Nanningh Aerns , c.u.kuiper (mr. -)koper hof met bomen en plantagieAchterstraat 45oost1652236187r
WIETSES, PIEBEde schuur van de verkoper Pybe Wytses naastligger ten oosten Achterstraat 45oost1652236187r
ARENDS, NANNEde hof van de koper Nanningh Aerns naastligger ten westen Achterstraat 45oost1652236187r
ARJENS, EVERTde lijnbaan van Evert Ariens naastligger ten noorden Achterstraat 45oost1652236187r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytses verkoper Achterstraat 45oost1652236187r
BERENDS, HARMENmr. Harmen Beerns chirurgijnkoper hof met bomen, planten en prieel ([staat: L])Achterstraat 45oost165523721v
WIETSES, PIEBE Pybe Wytses naastligger ten oosten Achterstraat 45oost165523721v
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten westen Achterstraat 45oost165523721v
ARENDS, NANNEmr. Nanning Arents kuiperverkoper Achterstraat 45oost165523721v
JANS, JOB Jop Jansen , c.u.koper hofAchterstraat 47164223510v
HENDRIKS, SAPEvoornoemde vijver van Saeff Hendrix naastligger ten oosten Achterstraat 47164223510v
PIETERS, GERRITde hof van Gerryt Pieters* apothekernaastligger ten westen Achterstraat 47164223510v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds , c.u.verkoper Achterstraat 47164223510v
WIETSES, PIEBE Pybe Wytses , c.u.koper hofAchterstraat 471646235236v
SYBESMA, PETRUS Petrus Heromi Sybersmanaastligger ten westen Achterstraat 471646235236v
ARJENS, EVERTde lijnbaan van Evert Ariens naastligger ten noorden Achterstraat 471646235236v
JANS, JOB Jop Jansen , c.u.verkoper Achterstraat 471646235236v
STOFFELS, ROMMERTde verkoper q.q. Rombert Stoffels , die zijn helft mede aanbiedteigenaar van 1/2 Achterstraat 491619230197v
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten westen Achterstraat 491619230197v
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten noorden Achterstraat 491619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Achterstraat 491619230197v
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper Achterstraat 491619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Achterstraat 491619230197v
STOFFELS, JETSKEhet zoontje van zijn wijlen zuster Jets Stoffels verkoper Achterstraat 491619230197v
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper Achterstraat 491619230197v
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper provisioneel ledige plaatsAchterstraat 491620230209r
HENDRIKS, SAPEde vijver van oud burgemeester Saeff Hendricks naastligger Achterstraat 491620230209r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaans , c.u.koper vijver en hof met bomen, plantagie en prieeltje ([voor de twee verkochte percelen in deze akte])Achterstraat 49164223514r
HEEMSTRA, FOKKE Focco Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Achterstraat 49164223514r
SAPES, MAAIKE Maike Savis verkoper Achterstraat 49164223514r
VELDE, ARJEN JANS Adriaen Jansen van der Velde, c.u.koper huisAchterstraat 491661238116v
, GIJSBERThet huis van Gisbert timmermannaastligger ten zuiden Achterstraat 491661238116v
JORIS, PIETER Pytter Joris Pyphronverkoper Achterstraat 491661238116v
BOELES, GAUKE Goucke Boeles koper provisioneel hofAchterstraat 49168124130ra
KLASES, ANNE Anne Clasen naastligger ten westen Achterstraat 49168124130ra
PIERS, PIERrecht van waterlossing onder de hof van Pier Piersen estrikbakkernaastligger Achterstraat 49168124130ra
SIEBOUTS, JETSKE Jetske Sybouts , voor haar kinderenverkoper Achterstraat 49168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper Achterstraat 49168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Achterstraat 49168124130ra
SIEBOUTS, ANDRIESwijlen Andries Sybouts verkoper Achterstraat 49168124130ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Achterstraat 49168124130ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeverkoper Achterstraat 49168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Achterstraat 49168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Achterstraat 49168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Achterstraat 49168124130ra
HESSELS, AATJEwijlen Attie Hessels erflater Achterstraat 49168124130ra
SWERMS, SEERP gemeensman Seerp Swermskoper van 1/3 stal, wagenhuis, nieuwe woning en pakhuisAchterstraat 491741250201v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES Antie Hylkes Hanekuikkoper van 1/3 Achterstraat 491741250201v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claes Tomas IJsenbeekkoper van 1/3 Achterstraat 491741250201v
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKESvrijgezel Philippus Hylkes Hanekuikkoper van 1/3 Achterstraat 491741250201v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper q.q. Achterstraat 491741250201v
, GERRIT Gerrit , c.u.kousenbreier [staat: hoosbreider]huurder nieuwe woning (p.w.)Achterstraat 491741250201v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Achterstraat 491741250201v
LANTING, KLEIS Kleis Lantingrentmeesterverkoper Achterstraat 491741250201v
HIBMA, NEELTJE Neeltie Hibmaverkoper Achterstraat 491741250201v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekkoper van 1/4 2/3 stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Achterstraat 491765256103v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmankoper van 1/4 Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper van 3/4 Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekeigenaar van 1/3 Achterstraat 491765256103v
HEINS, DANIEL Daniel Heinsnaastligger ten westen Achterstraat 491765256103v
SWERMS, SEERP burgemeester Seerp Swermsverkoper Achterstraat 491765256103v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmanverkoper Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Achterstraat 491774258178v
JANS, JANKE Janke Jans Builardkoper Achterstraat 491774258178v
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten westen Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clazen IJzenbeekverkoper Achterstraat 491774258178v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeekkoopmanverkoper Achterstraat 491774258178v
MINNES, REINER Reyner Minnes koper huisAlemanssteeg159722821r
LUBBERTS, GRIETJE Gryet Lubberts koper Alemanssteeg159722821r
GIJSBERTS, ANTJEde huisstede van Anna Gijsberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Alemanssteeg159722821r
EEBES, TIJSde huisstede van Tijs Aebes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Alemanssteeg159722821r
, de huisstede van Sjuerdt lijndraaiergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Alemanssteeg159722821r
, de huisstede van Sjuerdt lijndraaiergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Alemanssteeg159722821r
, de huisstede van Sjuerdt lijndraaiergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Alemanssteeg159722821r
GIJSBERTS, ANNE Anna Gijsberts naastligger ten zuiden Alemanssteeg159722821r
WOBBES, HILLEBRAND Hilbrandt Wobbes naastligger ten noorden Alemanssteeg159722821r
ROMKES, KORNELIS Cornelis Romckes verkoper Alemanssteeg159722821r
KORNELIS, MEINT Meynte Cornelis koper Alemanssteeg1600228214r
HAIES, LIJSBET Lijsbeth Hayes koper Alemanssteeg1600228214r
PIETERS, AART Aert Pieters naastligger ten oosten Alemanssteeg1600228214r
KEIMPES, ANDRIES Andryes Keimpes , c.u.schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Alemanssteeg1600228214r
KEIMPES, ANDRIES Andryes Keimpes schipper op Leeuwardenverkoper Alemanssteeg1600228214r
WOUTERS, BEERTJE Beert Wolters verkoper Alemanssteeg1600228214r
EVERTS, FOKKE Focke Everts koper huisAlemanssteeg1604228426r
RIENKS, SIEBRICHJE Sybrich Ryencx koper Alemanssteeg1604228426r
TJERKS, HANS Hans Tierx verpachter grond Alemanssteeg1604228426r
TJERKS, HANS Hans Tierx naastligger ten oosten Alemanssteeg1604228426r
ANNES, LAMMERT Lammert Annes naastligger ten zuiden Alemanssteeg1604228426r
FEIKES, JOHANNES Johannes Feyckes verkoper Alemanssteeg1604228426r
JOHANNES, ANSKJE Ansk Johannes verkoper Alemanssteeg1604228426r
EEUWES, FOKKE Focco Euwes rogdragerkoper kamer met ledige plaetse en steegAlemanssteeg1605228468r
RIENKS, SIEBRICHJE Sybrich Riencx koper Alemanssteeg1605228468r
TJERKS, HANS Hans Tiercx verpachter grond voorste kamer Alemanssteeg1605228468r
ANNES, LAMMERT Lambert Annes naastligger ten zuiden Alemanssteeg1605228468r
TJERKS, HANS Hans Tiercx naastligger ten noorden Alemanssteeg1605228468r
FEIKES, JOHANNES Joannes Feyckes verkoper Alemanssteeg1605228468r
GOOITSENS, ANSKJE Ansck Goyckes verkoper Alemanssteeg1605228468r
CHRISTOFFELS, OENE Oene Christoffels weverkoper huisAlemanssteeg1606228528v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dyrx koper Alemanssteeg1606228528v
FEIKES, SIBBELTJE Sibbel Feyckes verpachter grond Alemanssteeg1606228528v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix naastligger ten zuiden Alemanssteeg1606228528v
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendrix naastligger ten noorden Alemanssteeg1606228528v
SIETSES, Aeff Sytses verkoper Alemanssteeg1606228528v
KLASES, RIKSTJE Rixt Claesen verkoper Alemanssteeg1606228528v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems koper kamer en ledige plaatsAlemanssteeg OZ161122956r
JAKOBS, NEELTJE Neel Jacobs koper Alemanssteeg OZ161122956r
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes verpachter grond Alemanssteeg OZ161122956r
TIJSES, HOUKJEeen oude weduwe Houck Tijsses* naastligger ten zuiden Alemanssteeg OZ161122956r
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes naastligger ten noorden Alemanssteeg OZ161122956r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper Alemanssteeg OZ161122956r
SIEBRENS, SIETSKE Syts Sybrants verkoper Alemanssteeg OZ161122956r
TIEMENS, Pytgie Thymens koper 1/2 huis (de noorder helft)Alemanssteeg1613229125r
DIRKS, DIRKwijlen Dirck Dircks koper Alemanssteeg1613229125r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten zuiden Alemanssteeg1613229125r
FREERKS, GOSLING Goslyck Freercx naastligger ten noorden Alemanssteeg1613229125r
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes verkoper Alemanssteeg1613229125r
HENDRIKS, SAAKJE Saeck Hendricks verkoper Alemanssteeg1613229125r
KLASES, HARMEN Harmen Claesen wever (linnen-)koper boven- en benedenkamerAlemanssteeg OZ1623230359r
KLASES, AALTJE Aeltie Claesen koper Alemanssteeg OZ1623230359r
, HANS Hans Poffnaastligger ten zuiden Alemanssteeg OZ1623230359r
DIRKS, PIETJE Pietke Dircks naastligger ten noorden Alemanssteeg OZ1623230359r
SYBRANDI, PIETER Pieter Sibrandiverkoper Alemanssteeg OZ1623230359r
TIEMENS, JELTJE Jelke Timans verkoper Alemanssteeg OZ1623230359r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx koper 1/6 huisAlemanssteeg ZZ1631232183v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirckx verkoper Alemanssteeg ZZ1631232183v
WORPS, ARJEN Arien Werps aanhandelaar 1/2 huisAlemanssteeg ZZ1631232184v
DIRKS, ANTJE Antie Dircx aanhandelaar Alemanssteeg ZZ1631232184v
, HARMENde weduwe van wijlen Harmen wevernaastligger ten zuiden Alemanssteeg ZZ1631232184v
FREERKS, GOSLINGhet huis van Goslick Freercks* naastligger ten noorden Alemanssteeg ZZ1631232184v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx verwandelaar Alemanssteeg ZZ1631232184v
TJEERDS, HIELKJE Hylk Tiaerds verwandelaar Alemanssteeg ZZ1631232184v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx koper 1/2 huisAlemanssteeg163223361v
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaerds koper Alemanssteeg163223361v
FREERKS, GOSLING Goslick Freercks naastligger ten noorden Alemanssteeg163223361v
DIRKS, Thiutie ? Dircks verkoper Alemanssteeg163223361v
ADAMS, JAN Jan Adams verkoper Alemanssteeg163223361v
DIRKS, HOUKJE Houck Dircks verkoper Alemanssteeg163223361v
DIRKS, Serckie Dircks verkoper Alemanssteeg163223361v
ADAMS, JAN Jan Adams verkoper Alemanssteeg163223361v
WOLF, PASSCHIER Passchier de Wolffkoper kamerAlemanssteeg NZ1635233168v
JANS, DIRK Dirck Jans naastligger ten zuiden Alemanssteeg NZ1635233168v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels naastligger ten noorden Alemanssteeg NZ1635233168v
WORPS, ARJEN Aryen Werps verkoper Alemanssteeg NZ1635233168v
DIRKS, ANTJE Antie Dirckx verkoper Alemanssteeg NZ1635233168v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)koper kamerAlemanssteeg1650236136r
SIEDSES, HILTJE Hiltie Sydses koper Alemanssteeg1650236136r
, JAKOB Jacob slotmakernaastligger ten zuiden Alemanssteeg1650236136r
, TIBERIUS Tiberius Templarnaastligger ten noorden Alemanssteeg1650236136r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen wieldraaierverkoper Alemanssteeg1650236136r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs timmermankoper woningAlemanssteeg ZZ1654236254r
IENTES, TIEMENde kamer van Tymen Ynties naastligger ten zuiden Alemanssteeg ZZ1654236254r
HENDRIKS, WILLEMburgervaandrig Willem Hendricx naastligger ten noorden Alemanssteeg ZZ1654236254r
, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Viroverkoper Alemanssteeg ZZ1654236254r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopmankoper kamerAlemanssteeg NZ1654236265v
FRIESES, JARICH Jarigh Frieses naastligger ten zuiden Alemanssteeg NZ1654236265v
IENTES, TIEMENde kamer van Tymen Inties naastligger ten noorden Alemanssteeg NZ1654236265v
, ANTJE Antie verkoper Alemanssteeg NZ1654236265v
SIKKES, ARJENwijlen Arien Sickes verkoper Alemanssteeg NZ1654236265v
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs Haeyema, c.u.koper woning met beneden- en opkamerAlemanssteeg165623760v
IENTES, TIEMENde kamer van Tymen Inties naastligger ten zuiden Alemanssteeg165623760v
HENDRIKS, WILLEMburgervaandrig Willem Hendrix naastligger ten noorden Alemanssteeg165623760v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u.timmermanverkoper Alemanssteeg165623760v
BARTELDS, FEDDE Fedde Bartels , c.u.koper kamerAlemanssteeg165623786r
, WILLEM Willem briefdragerverpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Alemanssteeg165623786r
STOK, DIRK Dirck Stocknaastligger ten zuiden Alemanssteeg165623786r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens naastligger ten noorden Alemanssteeg165623786r
FRIDSES, JARICH Jaerich Friedses , c.u.verkoper Alemanssteeg165623786r
WORPS, ARJENde weduwe van wijlen Arien Worps naastligger ten zuiden Alemanssteeg OZ1658237250v
DIRKS, DIRKhet huis van de erfgenamen van wijlen Dirck Dircx kistmakernaastligger ten noorden Alemanssteeg OZ1658237250v
KOENRAADS, HENDRIKvroedsman Hendrick Coenerts verkoper q.q. Alemanssteeg OZ1658237250v
TIEMENS, de nagelaten weeskinderen van wijlen Intien Tymens verkoper Alemanssteeg OZ1658237250v
TEUNIS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Teunis verkoper Alemanssteeg OZ1658237250v
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tiepkes koper 2/3 woningAlemanssteeg OZ1663238180v
FREERKS, ROELOF Roeloff Freercx tromslagernaastligger ten zuiden Alemanssteeg OZ1663238180v
VOSMA, WILLEM oud burgervaandrig Willem Fosmanaastligger ten noorden Alemanssteeg OZ1663238180v
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx verkoper van 1/3 Alemanssteeg OZ1663238180v
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Alemanssteeg OZ1663238180v
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Alemanssteeg OZ1663238180v
NAUTA, SIERK burgemeester Zierk Nautakoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Alemanssteeg1695243152v
PIETERS, WIETSEgrondpacht uit de omgevallen kamer van Wytse Pytters eigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG])Alemanssteeg1695243152v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs verkoper Alemanssteeg1695243152v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper Alemanssteeg1695243152v
, de lijnbaan van Aartgien naastligger ten oosten Anjelierstraat161222969r
PIETERS, LAMMERT Lambert Pyters naastligger ten westen Anjelierstraat161222969r
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderenverkoper Anjelierstraat161222969r
MEEUWIS, GORISwijlen Goris Mevus verkoper Anjelierstraat161222969r
JAKOBS, PAULUS Pouwels Jacobs adelborst onder Julius van Eysingakoper huisje of kleine woningAnjelierstraat ZZ1614229220r
ARENDS, TANNEKE Tanneke Aerns koper Anjelierstraat ZZ1614229220r
EGBERTS, RIJK Rijck Egberts naastligger ten oosten Anjelierstraat ZZ1614229220r
KLASES, DIRK Dierck Claeses naastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ1614229220r
SIPKES, HANS Hans Sipckes naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ1614229220r
KLASES, DIRK Dierck Claeses Groeninger?naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ1614229220r
LASES, HAIE Haye Laes verkoper Anjelierstraat ZZ1614229220r
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaaraanhandelaar kamerAnjelierstraat ZZ162423116v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters aanhandelaar Anjelierstraat ZZ162423116v
, TJERK Tyerck karremannaastligger ten oosten Anjelierstraat ZZ162423116v
SIERKS, WIEBEhuis en plaats van Wybe Siercks karremannaastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ162423116v
JAKOBS, PAULUS Pouwels Jacobs soldaatnaastligger ten westen Anjelierstraat ZZ162423116v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyallings verwandelaar Anjelierstraat ZZ162423116v
FREERKS, AAFKE Aeff Freecks verwandelaar Anjelierstraat ZZ162423116v
JANS, DIRK Dirck Jansen houtzagerkoper kamer, loods en plaatsAnjelierstraat NZ1646235211v
JANS, GEESKE Geeske Jansen koper Anjelierstraat NZ1646235211v
HARMENS, HARMENde legdie plaats van de verkopers Harmen Harmens naastligger ten oosten Anjelierstraat NZ1646235211v
, DIRK Dirck metselaarnaastligger ten westen Anjelierstraat NZ1646235211v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.verkoper Anjelierstraat NZ1646235211v
HANSES, DIRK Dirck Hansen , c.u.houtzagerkoper kamer, loods en plaatsAnjelierstraat NZ1646235214v
HARMENS, HARMENledige plaats van verkoper Harmen Harmens naastligger ten oosten Anjelierstraat NZ1646235214v
, DIRK Dirck metselaarnaastligger ten westen Anjelierstraat NZ1646235214v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.verkoper Anjelierstraat NZ1646235214v
JANS, OEDS Oedds Jans koper twee kamers waarvan 1 met een weefwinkelAnjelierstraat1668239138v
, DOUWEde kamer van Douwe uitdragernaastligger ten zuiden Anjelierstraat1668239138v
DOUWES, JAN Jan Douwes verkoper Anjelierstraat1668239138v
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens koper provisioneel en finaal kamerAnjelierstraat16652392ra
HENDRIKS, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Hendricks naastligger ten oosten Anjelierstraat16652392ra
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarich Friese naastligger ten westen Anjelierstraat16652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Anjelierstraat16652392ra
, EGBERT Engbert Graeswever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelAnjelierstraat ZZ1754253129r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.huurder (p.j.)Anjelierstraat ZZ1754253129r
, GRIETJE Grietie naastligger ten oosten Anjelierstraat ZZ1754253129r
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis naastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ1754253129r
HARTMANS, HARTMAN Hartman Hartmans naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ1754253129r
MULDER, ANTJE Antje Muldersverkoper Anjelierstraat ZZ1754253129r
LOHMAN, BEREND wijlen Beernt Lomanswever (mr. bont-)verkoper Anjelierstraat ZZ1754253129r
HENDRIKS, ANDRIES Andrys Hendricx koper huis met een klein plaatsje en een lijnbaanAnjelierstraat 11644235140v
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbet Folckerts koper Anjelierstraat 11644235140v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddeboschverpachter grond huis Anjelierstraat 11644235140v
ARJENS, EVERTde lijnbaan van Evert Arians naastligger ten westen (Het huisje ten westen aan de lijnbaan en vandaar langs het bolwerk naar de Bildtpoort)Anjelierstraat 11644235140v
, JAN Jan leertouwernaastligger ten noorden Anjelierstraat 11644235140v
ANDRIES, SIETSKE Syts Andrys verkoper Anjelierstraat 11644235140v
ALLERTS, ENNEwijlen Enne Allerts verkoper Anjelierstraat 11644235140v
HENDRIKS, ANDRIES Andrys Hendricx koper huis met een klein plaatsje en een lijnbaanAnjelierstraat 11644235140v
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbet Folckerts koper Anjelierstraat 11644235140v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddeboschverpachter grond huis Anjelierstraat 11644235140v
ARJENS, EVERTde lijnbaan van Evert Arians naastligger ten westen (Het huisje ten westen aan de lijnbaan en vandaar langs het bolwerk naar de Bildtpoort)Anjelierstraat 11644235140v
, JAN Jan leertouwernaastligger ten noorden Anjelierstraat 11644235140v
ANDRIES, SIETSKE Syts Andrys verkoper Anjelierstraat 11644235140v
ALLERTS, ENNEwijlen Enne Allerts verkoper Anjelierstraat 11644235140v
EVERTS, ARJEN Arryen Everts koper finaal lijnbaan geschikt om een touw van ca. honderd vadem lang te slaanAnjelierstraat 11659237236v
GERLOFS, FOLKERT Folckert Gerloffs koper provisioneel Anjelierstraat 11659237236v
ARJENS, EVERTlijnbaan en erf van Evert Ariens naastligger ten oosten Anjelierstraat 11659237236v
HENDRIKS, ANDRIESde weduwe en erfgenamen van wijlen Andries Hendricx lijnslagerverkoper Anjelierstraat 11659237236v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen Hingeveltbakkerkoper schuur met een tuin erachterAnjelierstraat 21662238139v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens naastligger ten westen Anjelierstraat 21662238139v
HESSELS, JAN Jan Hessels Schouwenburghverkoper Anjelierstraat 21662238139v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)koper door niaar huis, brouwerij en mouterij genaamd het ZeepaerdtAnjelierstraat 2het Zeepaard1690242334v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwergeniaarde koper Anjelierstraat 21690242334v
TJALLINGS, HIELKJE Hycke Tjallings naastligger ten oosten Anjelierstraat 21690242334v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)naastligger ten westen Anjelierstraat 21690242334v
RINTJES, HIELKJE Hylckjen Rinties verkoper van 1/3 Anjelierstraat 21690242334v
ARJENS, WATSE Watse Arjens verkoper van 1/3 Anjelierstraat 21690242334v
RINTJES, RIKSTJE Rixtie Rintjes verkoper van 1/3 Anjelierstraat 21690242334v
SLOOT, DOMINICUS Dominicus van der Slootpredikantverkoper van 1/3 Anjelierstraat 21690242334v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper woning en weefwinkelAnjelierstraat 2174925210v
HAAS, AGE majoor en executeur Age de Haaskoper Anjelierstraat 2174925210v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Anjelierstraat 2174925210v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Calffnaastligger ten oosten Anjelierstraat 2174925210v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens naastligger ten zuiden Anjelierstraat 2174925210v
SYBESMA, GABE Gabe Sybesma, c.s.naastligger ten westen Anjelierstraat 2174925210v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininganaastligger ten noorden Anjelierstraat 2174925210v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerverkoper Anjelierstraat 2174925210v
BAUKES, ARJEN Arjen Boukes portier van de Havenpoortverkoper Anjelierstraat 2174925210v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menoldabakker (oud mr. -)koper woningAnjelierstraat 31746251122v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Anjelierstraat 31746251122v
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes , c.u.huurder Anjelierstraat 31746251122v
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Anjelierstraat 31746251122v
BLAUW, IEFKE Yfke Blauwverkoper Anjelierstraat 31746251122v
HANSES, AMKE Amkje Hansen koper huisAnjelierstraat 318072685r
PIETERS, RINTJEwijlen Rintje Pieters koper Anjelierstraat 318072685r
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus gleibakkerverkoper Anjelierstraat 318072685r
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx koper huisAnjelierstraat 4164923682v
, ANTJE Antie naastligger ten oosten Anjelierstraat 4164923682v
, wijlen Stadtslandernaastligger ten oosten Anjelierstraat 4164923682v
, TJALLING Tiallingh bakkerverkoper Anjelierstraat 4164923682v
JANS, JAN Jan Janzen varenspersoonkoper door niaar ratione vicinitatis huisAnjelierstraat 41754253193r
LASES, PIETER Pyter Lases wolspinnergeniaarde koper Anjelierstraat 41754253193r
JANS, DIRK Dirk Jansen , c.u.huurder (p.j.)Anjelierstraat 41754253193r
JANS, JAN Jan Jansen , c.s.varensgezelnaastligger ten oosten Anjelierstraat 41754253193r
, HAANTJE Haentie naastligger ten noorden Anjelierstraat 41754253193r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper Anjelierstraat 41754253193r
HAAS, AGE majoor Age de Haesexecuteurverkoper Anjelierstraat 41754253193r
JANS, ULBE Ulbe Jans Menoldabakker (oud mr. -)koper woningAnjelierstraat 51746251122v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Anjelierstraat 51746251122v
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes , c.u.huurder Anjelierstraat 51746251122v
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Anjelierstraat 51746251122v
BLAUW, IEFKE Yfke Blauwverkoper Anjelierstraat 51746251122v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huis en weefwinkelAnjelierstraat 51793264138r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Anjelierstraat 51793264138r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes naastligger ten oosten Anjelierstraat 51793264138r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Anjelierstraat 51793264138r
JANS, FOKKE Fokke Jans koper woning en weefwinkelAnjelierstraat 51803266199v
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes naastligger ten oosten Anjelierstraat 51803266199v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmanverkoper Anjelierstraat 51803266199v
MARTENS, LOLKE Lolcke Martens koper huisAnjelierstraat 61703244216r
SIEMENS, TRIJNTJE Trijntje Symons koper Anjelierstraat 61703244216r
DIRKS, JUDITH Judith Dirx bewoner Anjelierstraat 61703244216r
, PIETERwijlen Pytter doodgraverbewoner Anjelierstraat 61703244216r
HENDRIKS, ENNEde kamer bewoond door Enne Hendrix naastligger ten oosten Anjelierstraat 61703244216r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Anjelierstraat 61703244216r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis naastligger ten westen Anjelierstraat 61703244216r
WESSELS, SIEMEN Symon Wessels bootsgezelverkoper Anjelierstraat 61703244216r
GERRITS, JOHANNES Johannis Gerryts pannenbakkerkoper woningAnjelierstraat 6173224885r
JANS, TIJSde tuin van wijlen Tijs Jansens naastligger ten zuiden Anjelierstraat 6173224885r
GERBENS, AUKEhet gorthuis van de verkoper Auke Gerbens koopmannaastligger ten westen Anjelierstraat 6173224885r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopmanverkoper Anjelierstraat 6173224885r
KALF, JAN JANS Jan Jansen Kalfvarenspersoonkoper tuin met een woning daarin gelegenAnjelierstraat 61749251275r
, RIKSTJE Rigtsje koper Anjelierstraat 61749251275r
OEDSES, BARTELD Bartle Oedses naastligger ten oosten Anjelierstraat 61749251275r
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten zuiden Anjelierstraat 61749251275r
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks verkoper Anjelierstraat 61749251275r
REINS, PIETERwijlen Pieter Reins verkoper Anjelierstraat 61749251275r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 61765256134r
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten westen Anjelierstraat 61765256134r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Anjelierstraat 61765256134r
GERRITS, JOHANNESde geabandonneerde boedel van Johannes Gerryts verkoper Anjelierstraat 61765256134r
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans verkoper Anjelierstraat 61765256134r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (mr. bont-)koper 3/4 woningAnjelierstraat 71742250269r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (mr. bont-)eigenaar van 1/4 Anjelierstraat 71742250269r
ARJENS, TIETJEwijlen Tietje Janes erflater Anjelierstraat 71742250269r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 71742250269r
JANS, IEFKE Yfke Jans naastligger ten westen Anjelierstraat 71742250269r
JEENS, ALBERT Albert Jaenes wever (mr. bont-)verkoper van 1/4 Anjelierstraat 71742250269r
ARJENS, TIETJEwijlen Tietje Janes erflater Anjelierstraat 71742250269r
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes turfdragererflater Anjelierstraat 71742250269r
TJEBBES, SJOERD Sjoerd Tjebbes varensgezelverkoper van 1/6 Anjelierstraat 71742250269r
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts schipper (trekveer-)verkoper q.q. Anjelierstraat 71742250269r
TJEBBES, RINSKEwijlen Rinske Tjebbes verkoper q.q. Anjelierstraat 71742250269r
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts schipper (trekveer-)verkoper q.q. Anjelierstraat 71742250269r
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits verkoper van 1/6 Anjelierstraat 71742250269r
PIETERS, IEMKJE Ymkjen Pieters verkoper van 1/12 Anjelierstraat 71742250269r
PIETERS, TJEBBE Tjebbe Pieters verkoper van 1/12 Anjelierstraat 71742250269r
EGBERTS, PIETERwijlen Pyter Eyberts erflater Anjelierstraat 71742250269r
TJEBBES, LEENTJEwijlen Leentje Tjebbes erflater Anjelierstraat 71742250269r
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes erflater Anjelierstraat 71742250269r
GERBENS, ANTJE Antje Gerbens koper woningAnjelierstraat 7175325372v
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds huurder Anjelierstraat 7175325372v
MARTENS, DIEUWKE Duuke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 7175325372v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten westen Anjelierstraat 7175325372v
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (bont-)verkoper Anjelierstraat 7175325372v
KLASES, PIETER Pieter Claesen koper woningAnjelierstraat 71754253180r
OTTES, NEELTJEwijlen Neeltje Ottes koper Anjelierstraat 71754253180r
KLASES, PIETER Pieter Claesen , voor zijn minderjarige kinderenkoper q.q. Anjelierstraat 71754253180r
PIETERS, TJITSKE Tzietske Pieters koper Anjelierstraat 71754253180r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters koper Anjelierstraat 71754253180r
MARTENS, HERE Heere Martens huurder Anjelierstraat 71754253180r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 71754253180r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten westen Anjelierstraat 71754253180r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmanverkoper q.q. Anjelierstraat 71754253180r
GERBENS, AAFKEde goederen van wijlen Aafke Gerbens verkoper Anjelierstraat 71754253180r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper 1/2 huisAnjelierstraat 71767256246r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes , c.u.huurder Anjelierstraat 71767256246r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Anjelierstraat 71767256246r
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels naastligger ten westen Anjelierstraat 71767256246r
PIETERS, TJITSKE Tzietske Pyters verkoper Anjelierstraat 71767256246r
HENDRIKS, GERBEN Gerben Hendriks arbeiderverkoper Anjelierstraat 71767256246r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)bieder 1/2 huisAnjelierstraat 71767256268v
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes , c.u.huurder (p.j.)Anjelierstraat 71767256268v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters naastligger ten oosten Anjelierstraat 71767256268v
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels naastligger ten westen Anjelierstraat 71767256268v
PIETERS, Grjttje Pyters verkoper Anjelierstraat 71767256268v
BANIERS, LIEUWE Lieuwe Baniers zeevarend persoonverkoper Anjelierstraat 71767256268v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes wever (bont-)koper huisAnjelierstraat 7176825749v
JANS, SJOERD Sjoerd Jans huurder Anjelierstraat 7176825749v
KAMPEN, JOHANNES Johannes van Campenhuurder voor 1 jaar Anjelierstraat 7176825749v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pytters naastligger ten oosten Anjelierstraat 7176825749v
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels naastligger ten westen Anjelierstraat 7176825749v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verkoper Anjelierstraat 7176825749v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Ales wolkammerkoper huisAnjelierstraat 71779259181v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Anjelierstraat 71779259181v
RUURDS, JOHANNES Johannes Ruurds naastligger ten oosten Anjelierstraat 71779259181v
WILDE, JOHANNES Hannes de Wildenaastligger ten westen Anjelierstraat 71779259181v
BAKKER, WILLEM DOUWESburgervaandrig Willem Douwes Bakkerverkoper q.q. Anjelierstraat 71779259181v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters verkoper van 1/2 Anjelierstraat 71779259181v
KLASES, DIRK KLASESwijlen Durk Claasen Claasenverkoper van 1/2 Anjelierstraat 71779259181v
HENDRIKS, GERBEN Gerben Hendriks verkoper q.q. Anjelierstraat 71779259181v
GERBENS, HENDRIK Hendrik Gerbens verkoper van 1/2 Anjelierstraat 71779259181v
LIEUWES, HARMENwijlen Harmen Lieuwes wever (mr. bont-)erflater Anjelierstraat 71779259181v
JANS, BEREND Beerend Jans koper huisAnjelierstraat 71809268265r
ROOS, DOUWE KORNELIS Douwe Cornelis de Rooskoper Anjelierstraat 71809268265r
OEDSES, HENDRIK Hendrik Oeds , c.s.huurder Anjelierstraat 71809268265r
, MINNE Minne Houttuinnaastligger ten westen Anjelierstraat 71809268265r
WIARDA, IDSKE Idske Wiardaverkoper Anjelierstraat 71809268265r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmankoper hof met zomerhuisAnjelierstraat 8174025085r
JANS, GEPKE Gepke Jans koper Anjelierstraat 8174025085r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis kooltjerhuurder Anjelierstraat 8174025085r
SWERMS, SEERP gemeensman Seerp Swermsnaastligger ten oosten Anjelierstraat 8174025085r
IEGES, BOUWE Bouwen Yges naastligger ten zuiden Anjelierstraat 8174025085r
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten westen Anjelierstraat 8174025085r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaankoopmannaastligger ten noorden Anjelierstraat 8174025085r
BEUKER, JOHANNES Johannis Beukerprocureur generaal Frieslandverkoper q.q. Anjelierstraat 8174025085r
ALBERDA, KORNELIS Cornelis Alberdasecretaris van Het Bildtverkoper q.q. Anjelierstraat 8174025085r
BEUKER, JOHANNA juffrouw Johanna Geertruid Beukerverkoper Anjelierstraat 8174025085r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses hovenierkoper grote hofAnjelierstraat 81748251220r
WILLEMS, JELTJE Jeltie Willems koper Anjelierstraat 81748251220r
SWERMS, SEERP vroedsman Seerp Swermsnaastligger ten oosten Anjelierstraat 81748251220r
IEGES, BOUWE Bouwe Yges naastligger ten zuiden Anjelierstraat 81748251220r
REINS, PIETER Pytter Reins naastligger ten westen Anjelierstraat 81748251220r
JANS, GEPKE Gepke Jans verkoper Anjelierstraat 81748251220r
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirk IJsbrands koopmanverkoper Anjelierstraat 81748251220r
RINTJES, KLAAS Claas Rintjes koper door niaar huisAnjelierstraat 81783261113r
, TEUNTJE Teuntye Teunnes koper door niaar Anjelierstraat 81783261113r
KLASES, RINTJEwijlen Rintje Claasen koper door niaar Anjelierstraat 81783261113r
KARSTES, FOKKE Focke Carsten geniaarde koper Anjelierstraat 81783261113r
JANS, SIEMEN Simon Jansen metselaar (mr. -)huurder (p.j.)Anjelierstraat 81783261113r
FABER, MEILE Meile D. Fabernaastligger ten oosten Anjelierstraat 81783261113r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Anjelierstraat 81783261113r
GABES, KLAAS Klaas Gabbes naastligger ten westen Anjelierstraat 81783261113r
BAKKER, RIENK Rinke Backerkoopmanverkoper q.q. Anjelierstraat 81783261113r
SIEMENS, JANwijlen Jan Simons metselaar (mr. -)verkoper Anjelierstraat 81783261113r
DIRKS, FRANS Frans Dircks koper twee kamers met een ledige plaats ten noordenAnjelierstraat 9162423118r
, HERE Heere lijndraaiernaastligger ten oosten Anjelierstraat 9162423118r
, WIEBE Wybe karremannaastligger ten westen Anjelierstraat 9162423118r
GEERTS, GOOITSKEde erfgenamen van wijlen Goyck Geerts , (waaronder de koper zelf)verkoper Anjelierstraat 9162423118r
GOVERTS, HENDRIK Hendrick Goverts koper huisAnjelierstraat 91658237145r
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens naastligger ten zuiden Anjelierstraat 91658237145r
, HANS Hans Loopsennaastligger ten noorden Anjelierstraat 91658237145r
BENNEMA, sr Bennemaverkoper Anjelierstraat 91658237145r
RUURDS, JOHANNES Johannes Ruurds metselaarkoper huisAnjelierstraat 91774258160v
ULBES, Meinouw Ulbes koper Anjelierstraat 91774258160v
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems huurder (p.j.)Anjelierstraat 91774258160v
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes naastligger ten oosten Anjelierstraat 91774258160v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten westen Anjelierstraat 91774258160v
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galamaverkoper Anjelierstraat 91774258160v
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galamaverkoper van 5/8 Anjelierstraat 91774258160v
JANS, SIPKE Sipke Jans scheepstimmermanverkoper van 5/8 Anjelierstraat 91774258160v
GALEMA, TIETE DOEKES Tietje Doekes Galamatimmerman (huis-)verkoper Anjelierstraat 91774258160v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks koper huis en erfAnjelierstraat 91788262282r
GERRITS, WILLEM Willem Gerritz , c.s.naastligger ten oosten Anjelierstraat 91788262282r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes naastligger ten westen Anjelierstraat 91788262282r
JOHANNES, RUURD Ruurd Johannes turfdragerverkoper Anjelierstraat 91788262282r
RUURDS, JOHANNESwijlen Johannes Ruurds erflater Anjelierstraat 91788262282r
VRIES, JAN Jan de Vriesververkoper door niaar huis en weefwinkelAnjelierstraat 91793264134v
HENDRIKS, ANTONIUS Anthony Hendriks wever (mr. bont-)geniaarde koper Anjelierstraat 91793264134v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks geniaarde koper Anjelierstraat 91793264134v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks huurder Anjelierstraat 91793264134v
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts naastligger ten oosten Anjelierstraat 91793264134v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat 91793264134v
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat 91793264134v
SANDERS, SIETSKE Sydske Sanders verkoper Anjelierstraat 91793264134v
TJERKS, ROELOFwijlen Roelof Tjerks Schooneverkoper Anjelierstraat 91793264134v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jansen , bejaarde vrijsterkoper huisAnjelierstraat 91794264213r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks huurder (p.j.)Anjelierstraat 91794264213r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts naastligger ten oosten Anjelierstraat 91794264213r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat 91794264213r
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat 91794264213r
VRIES, JAN Jan de Vriesschildersknechtverkoper Anjelierstraat 91794264213r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (bont-)koper woningAnjelierstraat 101740250117r
JOHANNES, JAN Jan Johannes , c.u.huurder Anjelierstraat 101740250117r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Anjelierstraat 101740250117r
SWERMS, SEERP gezworen gemeensman Seerp Swermszilversmid (mr. -)naastligger ten zuiden Anjelierstraat 101740250117r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten westen Anjelierstraat 101740250117r
SWERMS, SEERP gezworen gemeensman Seerp Swermszilversmid (mr. -)verkoper Anjelierstraat 101740250117r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten koper huisAnjelierstraat 101784261236v
KLASES, JENTJE Janke Clasen huurder (p.w.)Anjelierstraat 101784261236v
HUBERTS, EVERT Evert Huiberts naastligger ten oosten Anjelierstraat 101784261236v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten zuiden Anjelierstraat 101784261236v
RIENKS, KLAAS Klaas Rinkes naastligger ten westen Anjelierstraat 101784261236v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Anjelierstraat 101784261236v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Anjelierstraat 101784261236v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Anjelierstraat 101784261236v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Anjelierstraat 101784261236v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Anjelierstraat 101784261236v
SIEBES, JANKE Janke Siebes verkoper Anjelierstraat 101784261236v
JANS, GRIETJEde goederen van wijlen Grietje Jans moeder algemeen armhuiskoper Anjelierstraat 141783261114r
ANDRIES, SIETSEwijlen Sytze Andries vader algemeen armhuiskoper Anjelierstraat 141783261114r
KLASES, GEERTJE Geertje Claases koper Anjelierstraat 141783261114r
HUBERTS, EVERT Evert Huiberts koper Anjelierstraat 141783261114r
KLASES, GEERTJE Geertje Claases huurder Anjelierstraat 141783261114r
HUBERTS, EVERT Evert Huiberts huurder (p.w.)Anjelierstraat 141783261114r
ALLES, LIEUWEde weduwe van Lieuwe Alles naastligger ten oosten Anjelierstraat 141783261114r
WIEBRENS, LUITJEN Luytje Wybrens naastligger ten zuiden Anjelierstraat 141783261114r
FABER, MEILE Meile Fabernaastligger ten westen Anjelierstraat 141783261114r
BAKKER, RIENK Rinke Bakkerkoopmanverkoper q.q. Anjelierstraat 141783261114r
SIEMENS, JANwijlen Jan Simons metselaar (mr. -)verkoper Anjelierstraat 141783261114r
DIRKS, WILLEM Willem Dirks koper huisAnjelierstraat 151811269152v
JELLES, FEIKJE Feikje Jelles koper Anjelierstraat 151811269152v
STOFFELS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Stoffels naastligger ten westen Anjelierstraat 151811269152v
WIEBRENS, JANKE Janke Wybrens verkoper Anjelierstraat 151811269152v
WARNERS, PIETERwijlen Pieter Warnders verkoper Anjelierstraat 151811269152v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesbontfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 161765256143v
PLAS, PIETER Pyter Plashuurder (p.j.)Anjelierstraat 161765256143v
FINK, ANTONIUS Antoni Vinknaastligger ten oosten Anjelierstraat 161765256143v
JANS, JOCHEM Jogchum Jans naastligger ten zuiden Anjelierstraat 161765256143v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat 161765256143v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Anjelierstraat 161765256143v
GERRITS, JOHANNESde gebandonneerde boedel van Johannes Gerryts verkoper Anjelierstraat 161765256143v
ARJENS, IEMKJE Ymkien Adriaans verkoper Anjelierstraat 161765256143v
, JOHANNES Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)koper huisAnjelierstraat 161789263131v
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten zuiden Anjelierstraat 161789263131v
ALLES, LIEUWEde weduwe van Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat 161789263131v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen schaarslijperverkoper Anjelierstraat 161789263131v
BARTLING, AREND Arend Bartlingwever (mr. bont-)koper huisAnjelierstraat 161796264345r
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschopkoper Anjelierstraat 161796264345r
BERENDS, BEREND Barend Baarends , c.u.huurder Anjelierstraat 161796264345r
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten oosten Anjelierstraat 161796264345r
HINLOPEN, DIRK Dirk Hinloopennaastligger ten zuiden Anjelierstraat 161796264345r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes naastligger ten westen Anjelierstraat 161796264345r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper q.q. Anjelierstraat 161796264345r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Anjelierstraat 161796264345r
, JOHANNESde nagelaten boedel van wijlen Johannes Thomas Mentzebroekmaker (mr. -)erflater Anjelierstraat 161796264345r
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)erflater Anjelierstraat 161796264345r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper woning en bleekveldAnjelierstraat 181763255255v
JANS, ANTJE Antje Jans huurder Anjelierstraat 181763255255v
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten oosten Anjelierstraat 181763255255v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems naastligger ten zuiden Anjelierstraat 181763255255v
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerryts naastligger ten westen Anjelierstraat 181763255255v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzenverkoper Anjelierstraat 181763255255v
PIETERS, RINTJE Rintje Pyters timmerman (huis-)koper Anjelierstraat 181766256197r
LIEUWES, JELTJE Jeltje Lieuwes koper Anjelierstraat 181766256197r
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten oosten Anjelierstraat 181766256197r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems naastligger ten zuiden Anjelierstraat 181766256197r
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerryts naastligger ten westen Anjelierstraat 181766256197r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierverkoper Anjelierstraat 181766256197r
FINK, MINNE burgemeester Menno Vinkkoper huisAnjelierstraat 181791263351r
HIDDES, ATSE Atze Hiddes naastligger ten oosten Anjelierstraat 181791263351r
KAMP, HARMEN JANS Harmen Jans Kampnaastligger ten zuiden Anjelierstraat 181791263351r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissennaastligger ten westen Anjelierstraat 181791263351r
HILARIDES, TEIE Teye Hilarideskoperslager (mr. -)verkoper q.q. Anjelierstraat 181791263351r
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters timmermanverkoper Anjelierstraat 181791263351r
LIEUWES, JELTJEen van diens kinderen bij wijlen zijn eerste vrouw Jeltje Lieuwes verkoper Anjelierstraat 181791263351r
POL, BERNARDUS Bernardus Polkorendragerkoper huisAnjelierstraat 34181026919v
HENDRIKS, LIJSBET Elisabeth Hendriks huurder Anjelierstraat 34181026919v
HERES, JETSKE Jetske Heeres naastligger ten oosten Anjelierstraat 34181026919v
FINK, MINKE Minne Vinknaastligger ten zuiden Anjelierstraat 34181026919v
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten westen Anjelierstraat 34181026919v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Anjelierstraat 34181026919v
PIETERS, KLAASwijlen Claas Pieters verkoper Anjelierstraat 34181026919v
POL, BEREND Beerend Polkoper dubbel huis westelijke gedeelte ([voor het dubbele huis in deze akte])Anjelierstraat 391809268266r
DAM, MARTHA Martha van Damkoper Anjelierstraat 391809268266r
WERNER, HENDRIK Hendrik Wernerhuurder Anjelierstraat 391809268266r
KLAVER, WIEPKJE Wiepkje Klaverhuurder Anjelierstraat 391809268266r
HENDRIKS, ANDRIESwijlen Andries Hendriks huurder Anjelierstraat 391809268266r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten zuiden Anjelierstraat 391809268266r
BOER, P. P. de Boernaastligger ten noorden Anjelierstraat 391809268266r
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsenverkoper Anjelierstraat 391809268266r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heinsverkoper Anjelierstraat 391809268266r
POL, BEREND Beerend Polkoper dubbel huis oostelijk gedeelte ([voor het dubbele huis in deze akte])Anjelierstraat 411809268266r
DAM, MARTHA Martha van Damkoper Anjelierstraat 411809268266r
WERNER, HENDRIK Hendrik Wernerhuurder Anjelierstraat 411809268266r
KLAVER, WIEPKJE Wiepkje Klaverhuurder Anjelierstraat 411809268266r
HENDRIKS, ANDRIESwijlen Andries Hendriks huurder Anjelierstraat 411809268266r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten zuiden Anjelierstraat 411809268266r
BOER, P. P. de Boernaastligger ten noorden Anjelierstraat 411809268266r
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsenverkoper Anjelierstraat 411809268266r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heinsverkoper Anjelierstraat 411809268266r