Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Bartel Caarels huwt met Jacobij Jacobs, beide van HRL, geprokelameert den 15-29 Juili en getrout den 4 aug 1753 in de Westerkerk; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Philippus Cabelhof zie ook: Kappelhof; J.P.C. ende Hijke Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vroedsman Rein Faber, goede bekende, 3 sep 1791; ondertrouw HRL; J.P.C. en Hijke Jans, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Abraham Caesarius Oegeklooster, Floreencohier 1700: A.C., (nu Hendricus[[de tafoeging is yn it skreaune SC1640 mei in oare h?n byskreaun]]), eigenaar van Stem nr. 3, gebruiker Oege Foppes; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Christina Cahuis huwt met Douwe Uiterdijk; BS ovl 1883
Frederik Caland koopt een huis van Julius Mathijs van Beyma voor f. 605:10:0 op 22 sep 1798; F. Kalander huwt met Anna Andries, kind: Frederika Frederiks Kalander, geb 9 feb 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Frederica Frederiks Clander, geb 28 jan 1792, ged 14 feb 1792 Grote Kerk HRL, moeder als A. Ruitenbach
Calander zie: Klander
Trijntje Pieters van Calcar ovl voor 1842, huwt met Harmen Spandouw; BS ovl 1841
Feddrik Wybes Calf ovl 1740 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur de erven wegens 1 jaar lijfrente, zegge 10 maanden en 12 dagen lijfrente van 200 Caroliguldens verschenen en 12 dagen lijfrente van 200 Caroliguldens, verschenen, 24 mrt 1736, en met het opbrengen van de constitutiebrief, 4 jun 1740: f. 18:2:0; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 2 x 200 Car glds ten zijnen lijve en ten lijve van Tjieskjen Wybes Calf, 5 jun 1730: f. 36:0:0 (GAH283); id. 11 mei 1733 (GAH283)
Tjieskjen Wybes Calf zie ook bij: Fredrik Wybes Calf; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 200 Caroliguldens, 14 mei 1738: f. 18:0:0 (GAH283); id. 13 mei 1739 (GAH283); id. 16 mei 1740; (B2 83); id. 15 mei 1741; id. 12 mei 1743; id. 13 mei 1744; id. 17 mei 1745; id. 16 mei 1746; id. 15 mei 1747; id. 13 mei 1748; id. 14 mei 1749; id. 13 mei 1750; (GAH427); id. 17 mei 1751; id. 15 mei 1752; id. 23 mei 1753; id. 13 mei 1754; id. 26 mei 1755; id. 10 mei 1756; id. 16 mei 1757; id. 24 mei 1758; id. 23 mei 1759; id. 17 mei 1762
Hugo van Calfslager geboortig van Haarlem, is voor Borger aen genoomen naa dat den behoorlijken Eed in handen van burg. Wopco Buma hadde gepasseerd en de gereghtigheyd van dien betaalt tot f. 10:10:0 dd 18 jul 1746. (burgerboek HRL)
Frans Callankamp F.C. en Tjeerdtje Ruurds, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Cornelis Callenborn geb 1 sep 1811 HRL, ovl 5 okt 1811 HRL, wonende te in de St. Jacobstraat, zv Pieter C, en Marijke Cornelis Bosma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; geb 1 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Pieter Callenborn en Marike Cornelis
Pieter Callenborn geb 1785 Amsterdam, 1e huwt met Marijke Cornelis Bosma op 14 mei 1809 HRL, 2e huwt met Froukje Zwart op 21 nov 1839 HRL, wonende te HRL, laatste afk. 7 mei 1809, wonende te HRL. 1809, gescheiden 5 mrt 1835 HRL, huw.get. bij B.R. vd Veer en L. Wybrens, wonende te HRL, stuurman, 1814, id. bij D. Dublinga en G.H. Pekelaar 1817, id. bij S.H. Pekelaar en F. Oostendorp, houtopziener, 1818, kind: Cornelis, geb 1 sep 1811 HRL, in zijn huis ovl Berentje Verwoest in 1811, oud 85 jaar, zv Adolf C, (gk), en Maria van Veen, (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811, huw 1814, huw 1817, huw 1818, huw 1835, huw 1839, ovl 1862; P.C. en Maria Cornelis, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; eigenaar en gebruiker van wijk F-157, varensgesel, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzer in de zeevaartkunde, wijk F-165; VT1839; kind: Cornelis Pieters Callenborn, geb 1 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Marike C. ; P.K. eigenaar van percelen nrs. 1030 en 1031 te HRL, zaakwaarnemer, woonplaats HRL, legger nr. 351, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 120 en 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1569 te HRL, zaakwaarnemer, woonplaats HRL, legger nr. 351, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atl. Barr. d. en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1610 te HRL, zaakwaarnemer, woonplaats HRL, legger nr. 351, huis en erf, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van perceel nr. 1824 te HRL, zaakwaarnemer, woonplaats HRL, legger nr. 351, schiphuis, 52 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel een HRL. 1832, bl. 54)
Hendrik Willem Calsbeek geb 24 apr 1805 HRL, ged 12 mei 1805 HRL, N.H., zv Willem Hendriks C, en Maria Gesina Haasken; dopen Grote Kerk HRL 1805
Willem Hendriks Calsbeek huwt met Maria Gesina Haasken, kind: Hendrik Willem C, geb 24 apr 1805 te HRL, kastelein ''De Gouden Leeuw'' 1803-1804; dopen Grote Kerk HRL 1805; 7e quartier, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1804. (GAH650)
Johanna Johannes Cam Gerrit Harmen Morsing ende J.J.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrit Simons de schoonbroeder, 26 may 1792
Jan Cammeron vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 108, 25 jaar, gehuwd 1 mrt 1804
Catharina Camminga huwt met Taco Sloterdijk, beide van HRL, geproclameerd de 6-8 en getrout de 13 sep 1762; kind: Simon Tacos Sloterdijk, ged 10 nov 1761 Grote Kerk HRL; kind: IJttje Tacos Sloterdijk, ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL
Jannes Harms Camminga van de Pekel A, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van drost H.J. Westra op 28 apr 1803. (burgerboek); 8e quartier, heeft een huisbediende, belastuing: f. 1:0:0, 1803, 1805 (GAH650):
Harmen Jansens Camp ovl 4 sep 1800 HRL, huwt met Marijke Berends, kind: Jan K, geb 1777 HRL; Aaltje Harmens K, geb 1793 HRL; BS huw 1813, ovl 1814, huw 1821, ovl 1837; erven H.C. eigenaar van wijk A-166, gebruiker is Willem Cramer, varensgesel, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; H.J.C. en Maria Catharina Berends, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 28 jun 1776 HRL, en toen getrouwd; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); erven H.C. eigenaar van wijk A-166; gebruiker Willem Cramer, varensge-sel, 1814. (GAH204)
Anna van Campen huwt met Stoffel Martens, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 nov en getrout de 7 dec 1760
Anna Catharina van Campen Fokke Hessels ende A.C. vC., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Bastiaan van Campen, deszelfs vader, 29 dec 1787; ondertrouw HRL; Fokke Hessels en A.K. vC., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 jan 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Bastiaan Bastiaans van Campen geb 6 nov 1776, ged 10 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Bastiaan van Campen en Maayke IJemes (moet waarschijnlijk zijn: IJeves)
Grytje van Campen ovl 2 mei 1727 HRL, old 63 jaren
Johannes Bastjaans van Campen ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, zv Bastjaan van Campen en Maayke Iemes; ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL, zv Bastiaan van Campen en Maayke Tjeerds
Pyter van Campen ovl 17 nov 1727 HRL, old 50 jaer
Adriaan Gilles Camper ovl voor 1821, huwt met Theodora Aurelia gravin van Limburg Stirum, president curator van het atheneum te Franeker, wonende te op Klein Lankum te Franeker, ontvangt lijfrente 1801-1811; BS Franeker huw 1818, ; stadsrentmeester Conradi betaalt resterende interesse vd eerste tontine May 1776 verschenen, 2e classe, 3 1/2, no. 7: f. 17:13:8. (GAH1060); id. May 1777 verschenen: f. 18:3:0 (GAH1060); id. May 1778 verschenen: f. 18:7:8. (GAH1060); ontvangt 1 jaar lijfrente 2e classe 3 1/2% van f. 500:0:0, (origineel groot 40.000,-), genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk, 1801: f. 24:15:0, alsmede 18 stuivers en 2 penningen; id. over 1802: 26-16 -8, alsmede f. 6:0:2; id. over 1803: f. 27:9:6; id. over 1804: f. 30:4:0; id. over 1805: f. 33:2:0; id. over 1806; id. over 1807: f. 33:16:0; Paulus G. de Boer en P.J. Coulbout rapporteren ter vergadering, als commissarissen tot de Trekwegszaken, dat zij met A.G.C., Wendtholt en verdere belanghebbenden bij de doorvaart onder de wipbrug omtrent Franeker in conferentie waren geweest, welke zich niet ongenegen hadden betoond in te accorderen dat de wipbrug weggenomen werd en dat een vaste brug of tille er voor in de plaats gemaakt werd, maar dat er vooraf enige bepalingen worden gemaakt, op welke wijze die verandering zouden moeten worden in gericht en hoe de vaste brug of tille zou moeten worden gesitueert. Belanghebbenden worden verzocht hun voorwaarden te willen opgeven, 6 aug 1802 (GAH48); ondergetekenden, L. R
Jacob Camper ontvangt lijfrente 1801-1811; ; stadsrentmeester Conradi betaalt resterende interesse vd eerste tontine verschenen May 1776, 2e classe, 3 1/2%, no. 5: f. 17:13:8. (GAH1060); id. May 1777 verschenen: f. 18:3:0 (GAH1060); id. May 1778 verschenen: f. 18:7:8. (GAH1060); ontvangt 1 jaar lijfrente 2e classe 3 1/2% van f. 500:0:0, (origineel groot 40.000,-), genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk, 1801: f. 24:15:0, alsmede 18 stuivers en 2 penningen; id. over 1802: f. 26:16:8, alsmede f. 6:0:2; id. over 1803: f. 27:9:6; id. over 1804: f. 30:4:0; id. over 1805: f. 33:2:0; id. over 1806; id. over 1807: f. 33:16:0
Petrus Everts Camper IJde Rients betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 wegens huur van 1 pondemaat greydeland beklemd in 3 pondematen gelegen in de plaats van dhr P.C. even buiten de Kerkpoort van HRL onder Almenum, waarop in het jaar 1760 door dhr P.C. een nieuwe huysinge is gezet, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097); id. no. G, 1768. (GAH1099); id. over 1769. (GAH1100); id. over 1770. (GAH1100); id. over 1772. (GAH1103); id. nu echter no. 7, over 1779. (GAH1110); Pieter Sjoerds bet f. 23:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 pondemaat in de plaats of hornleger van dhr C. onder Almenum, no. 7, 1781. (GAH1112); Pieter Cornelis Kuyper bet f. 46:0:0 aan dito wegens twee jaar landshuur Martini 1781 en 1782 verscheenen van 1 pondemaat id plaats of hornleger van dhr C. onder Almenum, tot 23 clgs ''s jaarlijks, no. 7, 1782. (GAH1113); rentmeester van het Weeshuis bet f. 22:12:0 aan de medevoogd S. Rienstra voor diverse verschotten zoo wegens de Bank van Leening als t; a. v. de scheiding met dhr C., kwit. no. 38, 27 nov 1780. (GAH1111); den 1sten Januar. 1775 ontvangen uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeering deezer stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28. Novemb. 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776 een somma van vijftienduizend Caroliguldens, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. professor P.E.C. : 2 x 1.000. :0 -(GAH1060); stadsrentmeester Conradi betaalt resterende interesse vd eerste tontine May 1776 verschenen, 2e classe, 3 1/2%. no. 6: f. 17:13:8. (GAH1060); id. May 1777 verschenen: f. 18:3:0 (GAH1060); id. May 1778 verschenen: f. 18:7:8. (GAH1060); id. op losrenthe verschenen 1e january 1777 wegens 1. f. 000:0:0 capitaal:2 x f. 30:0:0 (GAH1060); id. 1e Januar. 1778 verschenen: 2 x 30 :0:0 (GAH1060); IJde Rients betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 weegens huur van 1 pondemaat greydeland, beklemd in 3 pondematen geleegen in de plaats van de heer P.C., even buyten de Kerkpoort van HRL onder Almenum, waarop in ''t jaar 1760 door de heer C. een nieuwe huysinge is gezet, 1764. (GAH1094); id. 13 may 1763. (GAH1093); d, 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); d, 1769. (GAH1100); Pieter Sioerdts, no. G, dito, 1770. (GAH1100); id. 1771. (GAH1102); id. 1772 (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); 1774. (GAH1105); id. 1778; wed. Pieter Cornelis Kuiper bet f. 23:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 pondemaat in de plaats of hornleger vd heer C. onder Almenum, no. 7, 1784. (GAH1115); P.C.K. bet f. 46:0:0 wegens 2 jaar landhuur, 1782. (GAH1113); rentmeester van het weeshuis ontv f. 9:0:0 van 1 pondemaat id plaats of hornleger van dhr C. onder Almenum, 1779. (GAH1110); hij is na de indien absent, (vermelding hiervan in 1802); ook in 1801 is geen rente gereserveerd voor hem op de begroting; (zie volgende aantekening !); ontvangt 1 jaar lijfrente 2e classe 3 1/2 van f. 500:0:0, (origineel groot 40.000,-), genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk, 1801: nihil; deze rente is door hem niet afgehaald!! Ook in 1802 interest door hem niet afgehaald (6 stuivers en 2 penningen); id. 1803:6 stuivers en 12 penningen niet afgehaald; niet afgehaalde interest 3e classe 4 1/2 van f. 500:0:0 over 1803: 6 stuivers en 2 penningen; id. niet afgehaalde interest 5e classe 6% van f. 500:0:0 over 1803: f. 6:0:12; id. over 1804: 30 Caroliguldens en 4 stuivers; gedrukt bij H.A. de Chalmot: Brief van P.C. aan den zeer ervaren en kundigen heer Jan de Reus, beroemd heelmeester en stadsvroedmeester te HRL, waarin met authentique stukken aangetoond wordt, dat de wateraftapping aan de zwangere huisvrouw van Mr. Evert Rinsma te Kollum tegens alle waarheid den schrijver is aangewreven, 5 stuivers, 20 jun 1767, (Frl 1700-1795); gedrukt bij H.A. de Chalmot: Tweede brief van P.C. aan J. de Reus waarin de authenticiteit van het relaas aangaande de ziekte en behandeling van de huisvrouw van Mr. Evert Rinsma te Kollum onweersprekelijk beweezen wordt, 5 stuivers, 12 aug 1767, (Frl 1700-1795); gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden: onderrigt aan den lezer door Evert Rinsma, organist en dorpsrigter te Kollum en zijn huis vrouw Berentje Johannes, nopens de onwaarheden welke in het relaas van den chirurgijn Quetsius, aan prof. C. gedaan, werden gevonden en door den prof. in een 2en brief aan de vroedmeester Jan de Reus te HRL, gedateerd Klein Lankum, 30 jul 1767 nog verders werden gezogt te rechtveerdigen en verdedigen, 3 stuivers, 22 aug 1767. (Frl 1700-1795); verschenen: nauwkeurig onderwijs in de vroedkunde, door Jan de Reus, stadsvroedmeester te HRL en heelmeester ter admiraliteit, met voorrede van prof. P.C., 12 stuivers, 17 jul 1771. (Frl 1700- 1795); verschenen bij van der Plaats te harlingen: C.H. Trotz, verklaring van de grondwetten der Vereenigde Nederlanden, en: J. de Reus, Nauwkeurig onderwijs in de vroedkunde, met voorrede van P.C., 14 aug 1778, (Frl 1700-1795); IJde Reins betaalt f. 9:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 3 pondematen land, waarvan prof. C. het meerder gedeelte is toebehorende, 6 nov 1761 (GAH1091)
Watze Thomas Camphuis huwt met IJmkje Klases Bos, doctor, wonende te Marssum; BS huw 1844
J Campstra weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 120:0:0 (GAH650)
Johanna Johannes Cams Gerrit Harmens Marsing en J.J.C., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 jun 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sybrand Feykes Camsma ged 4 jan 1763 Grote Kerk HRL, zv Feike Sijbrands Kamsma en wijlen Trijntie Pieters Wervinga; stadsrentmeester Conradi betaalt resterende interesse vd eerste tontine may 1774 verschenen voor 1 jaar lijfrente tegen 3% van 500 gld kapitaal met het accressement ten lijve van S.F.C. 1e classe, nr 5. : f. 15:3:8. (GAH1060); id. May 1776 verschenen, accressement f. 3:8:0 : f. 15:3:8. (GAH1060); id. accressement: . -13:0, May 1777 verschenen: f. 15:13:0 (GAH1060); id. May 1778 verschenen: f. 15:17:8. (GAH1060); Johannes Bensonides ende Abeltie Harmens beyde van HRL, koo- mende weegens de bruyd S.F.C. haar Broodheer, 13 Apr 1748; ovl voor 1812, huwt met Boukje eyses Faber, kinderen: Catharina Petronella K, geb 1788 HRL, Anna K, geb 1790 HRL; BS geb 1811, ovl 1840, ovl 1845; kind: Anna Sibrands Kamsma, geb 22 okt 1789, ged 15 nov 1789 Grote Kerk HRL; wed. S.K. eigenaar en gebruiker van wijk C-021, uitdraagster, 1814. (GAH204); acob Blesma ende Antje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.C., goede bekende, 16 feb 1793; ondertrouw HRL; S. Feikes K., en Roukje (!) Eyses Faber, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd den 27 daaraanvolgende, bij zich hebbende het kind, waarvan gemelde Roukje Eyses Faber reeds enige tijd tevooren bevallen was; kind: Feike Sybrands Kamsma, geb 7 nov 1786, ged 3 dec 1786 Grote kerk HRL; kind: Catharina Petronella Sibrands Kamsma, geb 12 feb 1788, ged 9 mrt 1788 Grote Kerk HRL, moeder als: Roukje E.F. ; kind: Jan Sijbrands Kamsma, geb 24 jan 1792, ged 12 feb 1792 Grote Kerk HRL; ontvangt interesse 1801-1810; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde de Procr: S.C. ter vergadering ontbooden, over, en ter zaake dezelve hadde gerescribeert, voor eenen Pieter Stier, slaager alhier, op den Requeste van Minne Pieters Huistimmerman ter deezer Steede, op welke Rescriptie geappoincteerd was, zij wederom gestelt, in handen van Partijadvers om te Contrarescribeeren, binnen Twee daagen na Insinuatie, bij poene van eindelijke dispositie, welk appoinctement wel aan Partijs Procureur Stephanij was geinsinueerd, dog de rescriptie niet ter hand gesteld, zeeker met geen ander oogmerk, dan om te delayeeren, en dus ''s Raads ordonnantie Illusoir te maaken; dezelve procr:C. hier over serieus onderhouden zijnde, beleed hij, dat dit niet het werk van hem, maar van de procr:Bartel Tuininga was, en dat deeze eigentlijk de Practezijn waar, van Pieter Stier, dog dat hij C., de schrfituuren tekende, om dat Tuininga, de Practijk voor deeze Regtbank waar verbooden, -op welke Confessie de Procr:C., ten ernstigsten in gerecommandeert zich voortaan van dergelijke handelwijzen te onthouden, en de Procr:Tuininga in zoortgelijke kwaade Practijcken, niet te dekken, bij poene dat men anders, aan hem ook de Judiciele Practijk zoude Interdiceren; ma. 9 may 1799 (GAH45); Wed. S.K. eigenaresse van perceel nr. 520 te HRL, uitdraagster, woonplaats HRL, legger nr. 353, huis en erf, 162 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Age Boukes Camstra geb 14 apr 1810 Leeuwarden, huwt met Hendrikje Faber, (gk), smidsknecht, Vst 3 nov 1852 uit Franeker, A 12 mei 1855 Franeker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk E-134
Hielkjen Sybes Camstra Simon Heyns mede vroedschap tot HRL, ende H.S.C. van Franeker sijnde de aengevinge gedaen door R.J. de Swart met vertooninge van procuratie tot deesen, 14 Oct 1747; van Franequer, huwt met Simon Heins, mede vroedschap tot HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 okt 1747 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
H. G Cannegieter Harmen Harmensz van HRL, en Dieuwke IJpes van Bolsward, zijnde de laatste proclamatie bij ons geschiedt op dato dezes en deze personen getrouwt na vertoonde adtestatie van Bolsward, getekent 18 nov 1772, H.G.C., v. d. m. Bols:en Obe Postemus, Coster
Anna Clara Canter ged Leeuwarden 5 aug 1653, ovl 26 jan 1724, huwt met dr. Ericus Meyerts Haersma, dv Frans Nicolaas Canter en Geertruid Renemen; zie verder: Ericus Meyerts Haersma. (Gen. Jaarb. 1984/Haersma); CANTER, FRANS NICOLAAS
Levij Alexander Canter ; eigenaar en gebruiker van wijk F-164, koopman, 1814. (GAH204); L. Alexander C., koopman te Leeuwarden, is verzogt een verklaring af te leggen ten behoeve van Naatje Abrahams Neeteboom, die, dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs, in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam geb is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, omdat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd. Voorts verklaarde de Comparant geen bloedverwant van dezelve te zijn. Leeuwarden den zesden feb agttien hondert en zestien; L.A.C. verklaart ten behoeve van het huwelijk van Naatje Abrahams Neteboom, dat zij geen bloedverwanten in de opgaande linie in leven heeft, dat gemelde haar vader in de maand jun agttien hondert en elf en haar moeder in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven zijn
Rachel M Cantor oud 32 jaar, geb Ootmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk E-155; VT1839
Symon Jans Capiteyntie mede-weesvoogd Jac. Dronrijp betaalt f. 45:15:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongens Teeke Cornelis en S.J.C. bij wijlen Froukje Hijlkes met korfmaken verdiend, 9 jun 1774 (GAH1073)
Frans Willem Cardel Harmen Jansen ende Aeltje Jansen beyde van HRL, koomende weegens de bruyd F.W.C., 15 Jun 1748
Anna E. /Anna M Carels zie: van Bree, Kloppenburg
Bauke Carels geb 6 nov 1786, ged 26 nov 1786 Grote Kerk HRL, zv Carel Hendriks en IJpkje Baukes
Grietje Carels huwt met Frans Kuthe op 16 nov 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Grietje Carels ovl voor 1813, huwt met Hendrik Ennes; BS huw 1812; Hendrik Ennes en G.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 oct 1780 HRL, en zijn ten zelden dage getrouwd; kind: Minkje Hendriks Weiga, geb 12 mrt 1782, ged 24 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Engeltje Hendriks, geb 18 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL; kind: Karel Hendriks, geb 1 dec 1788, ged 23 dec 1788 Grote Kerk HRL
Hans Willem Carels ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL, zv Carel Hansen en Lijsbeth Jacobs
Hessel Carels geb 30 dec 1772, ged 26 jan 1773 Grote Kerk HRL, zv Carel Hansen en Lijsbeth Jakobs
Hiltje Carels zie: Bouman
Jacobus Carels zie: van Bree
Jan Carels zie: Timmer; (2x)
Jan Carels ged 11 jan 1759 Westerkerk HRL, zv Carel Jans en Hijlkie Piebes
Jan Carels woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetnen; (GAH650)
Jan Carels woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Carels Johannes Elias Krakou ende Sjouwkjen Claases, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.C. als deszelfs neeff, 27 okt 1792; ondertrouw HRL
Johannes Carels zie: Nieumans, Numan, Postuma
Sjieuwkje Carels zie: Bouwman
Sjouwkje Carels zie ook: Bouwman; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Acht en tachtig dan Veertiende feb is geb Sjoukje dv Carel Hansen en van Hendrika Palsenburg. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 apr 1814
Sjouwkje Carels gebruiker van wijk F-123, medegebruikers zijn Coenraad Slym, varensgesel, Hidde Bleeker, schoenlapper, eigenaar is Rinke Bakker wed; 1814. (GAH204)
Jacob Zaccharias Carlson geboortig van Droogbak in Noorwegen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. van Ringh op 3 sep 1795. (burgerboek)
Christiaan Jacobus Carpentier C.J.C. ende Elbrigjen Pieters beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Pieter Dirks Klaever, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Coenraad Carpentier geb 1778 ... , hm ... ., huw.get. bij A.Y. Molenaar en IJ.H. Besling, won HRL, timmerman 1814, id. bij N. Walgreen en G. Wyma 1815, kind: Gerrit C, geb 1806 ... ; bsha181ov, huw 1814, huw 1815; gebruiker van wijk G-065, timmerknegt; eigenaar is Johannes H. ter Mos erven, 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 121, 30 jaar, gehuwd inwonend bij Baukje Tietes, (waarschijnlijk zijn mdr), 1 mrt 1804
Sara Carpentier huwt met Jacobus van Maaren op 17 sep 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Gerrit Carpentier geb 1806 ... , ovl 9okt181 HRL, zv Coenraad C, en ... , wonende te bij de Romestraat; BS ovl 1811
Janneke Carst zie: Tadema
Arjen Carsten wordt vermeld onder ''Rommeling'' dd 14 mei 1736, met vermelding: nihil (GAH283)
Baukje Carsten ovl 11 aug 1788 HRL, oud 18 jaar
Fokke Carsten bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 14:19:0 tersake 1 jaar kamerhuir na aftrek van 13 stuivers lantaarngeld, 21 mey 1762. (GAH1092); F.K. ende Maike Clazen beide van HRL, komende wegens de bruid Willem Tomas desselvs swager, 24 Feb 1748; huwt met Maeyke Klaases, beyde van HRL, geproclameerd den 25 feb en den 3-10 mrt 1748 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Jetse Carsten van Mackum ende Saekien Lucas van HRL, huw.aang. 27 jun 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Lucas Pijters, desselfs Vaeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Jurrien Carsten van HRL, huwt met Willemina de Ville, van Leeuwarden, geproclameert den 21-28 apr en de derde den 5 en getrout met attestasie den 7 mei 1754 in de Westerkerk; schilzandleverancier 1751; huwt met Fettje Sakes; zie aldaar; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 90:0:0 weegens soetemelk door hem aan ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 6, 7 nov 1730. (GAH1060); Fokke Lolkes en Bregtje Arjens, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.C., desselfs oom, 9 May 1750; kind: Zuske Jurjens, ged 25 jun 1754 Westerkerk HRL; Harmen Sibbes ende IJmkjen Sijberens, beide van HRL, huw.aang. 29 nov 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs broodheer J.K. ; huw.aang. HRL 1738; Jacob Hayes ende Antie Romkes, beyde van HRL, huw.aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Jurjen C. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Claaske Carsten ende Cornelis Persoon, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, Comrs Br. (=burgemr) Jelgersma, komende voor de bruid Arjen Tjepkes, desselvs Swager; huw.aang. HRL 1738
Mayke Carsten ende Cornelis Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 4 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Jan Alberts; huw.aang. HRL 1733
Pieter Carsten P.C. ende Antie Keimpes, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselvs broeder Gerrit Keimpes, 24 Oct 1750; huwt met Antje Keimpes, beyde van HRL, geproclameerd den 25 octob: en den 1-8 nov 1750 en doen getrouwd; Tjebbe Harmens en Tjalkjen Wybes, beyde van HRL, koomende wegens de bruid P.C. desselfs swaeger, 7 dec 1743; Teeke Cornelis ende Tjalkje Wybes beyde van HRL, koomende wegens de bruyd P.K. desselvs swaeger, 8 Apr 1747; P.C. ende Sijtske Wybes, beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid Wybe Wybes, des bruids vader; huw aang. Gerecht HRL 1734
Anna Carvele huwt met Nicolaas Lidevis, kind: Jacob Philippus Lidevis, ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL
Jacob Cas woont in 1e quartier, rechts: . -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Casenbrood Christiaan Bormeester, Corporaal in ''t Bataillon van generaal C., onder de compagnie van capt. Zaal, in guarnisoen te Utrecht en Vrouwkje Sijbrandts van HRL, laatst geproclameert 23 feb 1777 en nu eerst getrouwd omdat de bruydegom nu eerst zijn paspoort heeft gekregen en verder geen verlov om te trouwen konde oblineren
Albert Casjens zie: van der Velde
Johan Caspar zie: deenhart; (ook wel: Dinhart)
Johan Caspar zie: deenhart (= Dinhart), Doksma, Koster
Antje Caspars en Harmen Harmens, beide van HRL, huw.aang. 27 okt 1736 HRL, komende voor de bruid des zelve vader Casper Dirks; huw.aang. HRL 1736
Anna Casper (C.M. ); zie: Jansen; Riva
Elisabeth Casper zie: Rijdhorst
George Casper zie: Dijkhout
Kasper Casper zie: Hambeek
Adam Caspers zie ok: Dinhart; huwt met Aaltje Jetses, kind: Anna Adams, geb 27 may 1798, ged 12 jun 1798 Grote Kerk HRL; Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., A.C. ; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44); CASPARUS, ADRIAAN G
Bauke Caspers huwt met Grietje Jochems op 5 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Beeke Caspers ovl 10 jan 1728 HRL, oud 60 jaer
Fetje Caspers huwt met Arent Jansen, beyde van HRL; sij sijn geproclameert den 31 jan en den 7-14 feb 1740 en doe ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Foktie Caspers Arend Jansen ende F.C. beide van HRL, koomende de Bruidegom gesterkt met zijn vader Jan Arents, en weegens de Bruit Ritske Oenes, vertoonende geblijk van des Bruits moeder Bregtie Thomas 30 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Caspers Beernt Alberts en IJsabella Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 20 jul 1735 HRL, komende voor de bruid H.C., desselfs vader; huw.aang. HRL 1735
Jacob Caspers zie: Metzlar, Homberg
Jacob Caspers Maandag den 3 dec 1798; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde goedgevonden, om aan den Burger J.C. te doen Insinueeren, om deszelfs hoenders van de Stads Wal en festen te houden bij poene van drie CarGuldens boete. (GAH44)
Jacob Caspers IJpe Meinderts en Trijntie Eelkes, beide van HRL, huw.aang. 6 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid J.C. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jacob Caspers remonstreert met schuldige eerbiedigheit J.C. Stads Carreman alhier ter stede woonachtig dat den suplt wel genegen was, voors. functie over te transporteren op eenen Jelmer Gerbens, synde een jongman, daer toe seer bequaem, dewelke sulx van her-ten seer is begerende en niet vermag te geschieden, sonder Ued; Agtb. consent en goede gratie. Soo komt de suplt sig by desen aen Ued. Agtb. addresseren met ootmoedig versoek ten einde haer Agtb. gelieven in dit transport en resp. overdragte gunstelyk te accorderen en over sulx in plaetse van de suplt de persoon van Jelmer Gerbens wederom aen te stellen op lasten, pligten, profy-ten, actien servituten en geregtigheden daer toe en aenbehoren-de, quo facto etc. was vertekend H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek ten requeste gemelt, e-ligeert mits desen de persoon van Jelmer Gerbens tot mede Asch karreman deser stede op lasten, pligten, profyten en gehoorsaem-heden daer toe staende mits doende den eed in handen van de presid. burg. deses Stads, actum in den 17e maert 1732 was verte-kend Junius Munter ter ordtie van de Magistraet M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 17emaert 1732 heeft Jelmer Gerbens den eed als mede Aschkarreman deser Stede gepresteert in handen van de pres. burg. Munter, actum uts. In Kennisse van my secr. was verte-kend M. van Idsinga met halen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Caspers huwt met Antje Jacobs, kind: Casper Jans, ged 11 feb 1749 Grote Kerk HRL
Jan Caspers Dirk Dirks ende Aeltje Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.C., 1 Jul 1747
Jan Caspers Beernt Alberts van HRL, ende Lijkeltje Pieters van Tzummarum koomende weegens de bruid J.C. en vertoonde de bruydegom at-testestatie dat de geboden tot Tzummarum wettig waeren aangegeeven, 8 Aug 1744l
Jan Caspers huwt met Johanna eyses, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en getrouwt den 3 Junij; J.C. ende Johanna Eises beide van HRL, koomende weegens de bruid Dirk Bartling, en vertoonde consent tot ''t huwelijk van ''s bruids vaeder, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jan Caspers huwt met Maeike Joukes, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 Januar 1745 en doen ook getrouwt
Jan Caspers Klaas Jansen ende Aaffke Martens, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.C., 14 May 1746
Jan Caspers Teunis Dirks ende IJttje Jansen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder J.C., 10 dec 1746
Johannis Caspers huwt met Tijtske Jansen, kind: Sibbeltje Johannis, ged 20 aug 1741 Grote Kerk HRL; J.C. en Tietske Jans, beyde van HRL, huw.aang. 18 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Baltus, desselfs neef; huw aang. Gerecht HRL 1733
Johannes Caspers pannebakkersknecht, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 23, 1 mrt 1804
Johannes Caspers ovl voor 1815; wed. J.C. gebruiker van wijk A-060, gealimenteert; medegebruiker Jan Hendriks, gealimenteert; eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204)
Johannes Caspers ovl voor 1828, huwt met Grietje Pieters op 12 jan 1806 HRL, komt van HRL, eerder gehuwd met Janna Weitzels op 28 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, 1806, BS ovl 1827
Johannes Caspers ovl voor 1812, huwt met Klaaske Stevens; BS geb 1811
Johannes Caspers bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Johannes Caspers J.C. en Neeltje Pieters, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes, 12 jun 1774 HRL, en toen getrouwd
Casper Caspers Lammerts Beernts van HRL, ende Douwtje Gerbens van Franeker, koomende weegens de bruyd C.C., 30 Apr 1746
Claas Caspers ovl voor 1815; wed. K.C. gebruiker van wijk H-097, gealimenteerd; eigenaar is Geref; Diaconie, 1814. (GAH204)
Claas Caspers lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 24:0:0 (GAH650)
Leentje Caspers huwt met Baerent Meyer, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 dec 1769; geb 1749 ... , huwt met Barend Meyer, getuige bij geboorte aangifte van Magnus Meyer; BS geb 1811
Loiter Caspers Hendrik Jansen van HRL. ende Marijtje Hendriks van Hasselt, zijnde aangegeeven door Beernt Alpherts ende L.C., met vertooninge van attestatie dat de gebooden tot Hasselt reeds waeren aangegeeven, 14 dec 1743
Maike Caspers ovl 28 jan 1803 HRL, oud 62 jaar; Haantje Bartels en M.C., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 27 dec 1772 HRL, en toen getrouwt
Maria Caspers zie: Doksma
Mietje F Caspers zie: Riva
Migchiel Caspers huwt met Sijdske Jans, beide van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout den 24 nov 1753
Roelofke Caspers geb 1783 Heerenveen, ovl 11 jun 1857 HRL, huwt met Johannes Geerts Schokker, N.H., winkelierse in 1851, dv Casper Jans en Joukje Jans; BS ovl 1857; 1859 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-243; oud 55 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-205; VT1839
Sedske Caspers huwt met Antnohi Mertel, beide van HRL, geproclam; de 9-16 en getrout de 23 jun 1765
Sjuutje Caspers huwt met Jacobus Homberg; BS ovl 1845
Trijntje Caspers weduwe Nauta; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 5 x 500 Caroliguldens op de resp. lijven van haar kinderen Wybren, Pijter, Aeltje, Claes en Johannes Jansen verschenen, 5 mei 1732: f. 250:0:0 (GAH283)
Neeltje Willems van Cass ged 6 mrt 1753 Grote Kerk HRL, dv Willem van Cass(= van Kastel) en Wikie Pieters
Lutske Cassarius ovl 15 jan 1697, 45 jaar, huisvrouw van Frederik Borman, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Johannes Willems van Cassel ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL, zv Willem van Cassel en Wikje Pijtters
Wilhelmus van Cassel Stoffer Gerrits ende Geertje Johannes, beyde van HRL, komende wegens de bruyd W. vC., 16 Oct 1745; W. vC. ende Wiekjen Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom Gerben Gerrits, 7 Oct 1747; kind: Willem Wilhelmus van Kasel, (is=van Kastel), ged 2 mei 1756 Westerkerk HRL; kind: Johannes Willems van Cassel, ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL; W. v. C. en Heiltie Doolweert, beide van HRL, huw.aang. 20 jul 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Pieter Doolweert, met versoek van een gebod in de week; huw.aang. HRL 1737; huwt met Heiltje Doolweert, kind: Johanna Wilhelmus van Cassel, ged 27 feb 1741 Grote Kerk HRL
Johanna Wilhelmus van Cassel ged 27 feb 1741 Grote Kerk HRL, dv Wilhelmus van Cassel en Heiltje Doolweert
Johanna Willems van Cassel ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL, dv Willem van Cassel en Wikjen Pijtters
Castillon ook wel: de Chastillon; Jochum Vredeveld, bombardier in de compagnie van Lieutenant Collonel C. van Leeuwarden en Elizabeth Eikhoorn van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jul 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en volgens ingekomen verklaaring te Leeuwarden getrouwd den 11 jul 1790; Jochum Vredeveld, bombardier onder de comp. van lt. collonel de C. van Leeuwarden ende Elizabeth Eickhoorn van HRL, zijnde tot de aangaave gequalificeerd Jan Fontein, 22 may 1790; ondertrouw HRL
Gerryt van Castriucm G. vC. ende Alida Jans Niesen, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door sergeant Hendrik Olthaus ende soldaat Johannes Staade, 14 nov 1795; ondertrouw HRL
Trijntje Teunis ten Cate ovl voor 1830, huwt met Gosse Meintes Joustra; BS huw 1829
Anna Catharina huwt met Hans Ulrich, kind: Hans Ulrich, geb 23 okt 1773, ged 26 okt 1773 Grote Kerk HRL
Johanna Catharina oud 30 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk C-107; VT1839
Aaltje Israel Cats geb 1802 HRL, huwt met Moses Jonas Salomons op 1 mrt 1821 HRL, huw.afk. 11 en 18 feb 1821, dv Israel Levi C, en Evertje Marcus; BS huw 1821
Abbe Cats ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Pieter Cats ter zaake geleverde kleedbare stoffen, f. 1027:7:0, 26 may 1792, quit. no. 8 (GAH1124)
Israel Levi Cats ovl voor 1844, huwt met Evertje Marcus, meester vleeshouwer in 1821, wonende te Bolsward 1802, vleeshouwer 1811, kinderen: Marcus Israel C, geb 1797 Bolsward, Aaltje Israel C, geb 1802 HRL; BS huw 1821, huw 1843, ovl 1847, ; geboortig van Bolsward, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burger P
J Cats ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met P. Cats, f. 526:0:0 ter zake geleeverde Kleedbare Stoffen, 11 jun 1793, quit. no. 7 (GAH1125)
Marcus Israil Cats geb 1797 Bolsward, ovl 1 mrt 1847 HRL, huwt met Sara Philip Polak, (gk) op 13 apr 1843 HRL, wonende te HRL, huw.get. bij M.J. Salomons en A.I. Cats slagersknecht, wonende te HRL, broeder bruid 1821, zv Israel Levi C, en Evertje Marcus; BS huw 1821, huw 1843, ovl 1847; oud 42 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL, wijk C-034; VT1839
Pieter Cats wonende te Leeuwarden in 1790; broer van Sible Cats; rentmeester van het Weeshuis bet f. 835:0:0 aan Pieter Jacobs Hanekuyk als gequalificeerde van Sible en P.C. volgens bijgaand assignatie, terzaake geleverde kleedbaare winkelwaaren tdv ''t Weeshuis, quit. no. 2, 28 jan 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 818:11:0, quit. no. 12, 14 may 1790 (GAH1122); id. f. 727:0:0, quit. no. 13, 30 apr 1791. (GAH1123); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Abbe Cats, ter zaake geleverde kleedbare stoffen, f. 1027:7:0, 26 may 1792, quit. no. 8 (GAH1124); id. samen met J. Cats, f. 526:0:0, 11 jun 1793, quit. no. 7 (GAH1125); id. samen met Sible Cats, f. 508:2:0 ter zaake geleverde kleedbare Stoffen, 18 sep 1794, quit. no. 10 (GAH1126); id. f. 326:4:8, 29 nov 1796, quit no. 11 (GAH1128)
Sible P Cats wonende te Leeuwarden in 1790; broer van Pieter Cats; rentmeester van het Weeshuis bet f. 835:0:0 aan Pieter Jacobs Hanekuyk als gequalificeerde van S. en Pieter C. volgens bijgaand assignatie, terzaake geleverde kleedbaare winkelwaaren tdv ''t Weeshuis, quit. no. 2, 28 jan 1789. (GAH1121); ontv v rentmeester van het Weeshuis f. 818:11:0, quit. no. 12, 14 may 1790. (GAH1122); id. f. 727:0:0, quit. no. 13, 30 apr 1791. (GAH1123); id. f. 304:18:0 ter zake geleeverde kleeder stoffen, 7 nov 1795, quit. no. 13 (GAH1127); d, samen met Pieter Cats, f. 508:2:0 ter zaake geleverde kleedbare Stoffen, 18 sep 1794, quit. no. 10 (GAH1126); id. f. 326:4:8, 29 nov 1796, quit no. 11 (GAH1128)
C Cau Fredrik Moritz, sergeant onder de comp. van capt. C. alhier guarnisoen houdende ende Rinske Ackringa, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Jan Rutgers Ackringa, 21 may 1791; ondertrouw HRL; Fredrik Moritz, Sergeant onder de comp. van Kapitein C.C., alhier guarnisoen houdende, en Rinske Akkringa, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd den 7 daaraanvolgende; Johannes Gerks, Corporaal in de comp. van capt. C. ende Aaltje Sakes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle Agema, goede bekende, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; Johannes Gerks, Corporaal in de compagnie van Capitein C. en Aaltje Saakes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd den 18 daaraanvolgende; Christoffel Staubi, soldaat onder de comp. van capt. C. ende Eeuwkje Eeuwes, beide van HRL, zijnde aangaave gedaan door de proc. Stephanij, 19 nov 1791; ondertrouw HRL; Johannes M?ller, soldaat onder de comp. van capt. C. ende Sijke Claases Kleistra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Meindert Abrahams, deszelfs oom, 12 may 1792; ondertrouw HRL
Melcher Cauda woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geertruida Caude Frans Hendriks en G.C., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Johannes Ceelis zie: Hartenberg
Ymkje Ceelis zie: Hartenberg
Aukje Ceimpes huwt met Wytze IJsbrands, beide van HRL, geproclameert den f. 5:12:0en getrout den 19 mei 1754 in de Westerkerk
Jan Ceimpes ovl 31 mrt 1728 HRL, old 66 jaer
Aeltje Cents Foeke Freerks van Leeuwarden ende A.C. van HRL, komende wegens de bruyd desselfs vaeder Cent IJpes 30 Jul 1746
Jantie Cents van Franeker, huwt met Dirk Jans van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 mei en getrout met attestasie de 2 jun 1765
Jan Cenzes turfleverancier, ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 85:0:0 terzake 20 schouw turf ten behoeve van het Weeshuis door hem geleverd, 31 aug 1741, kwit. no. 5 (GAH1071)
Elisabeth Gabri Chabron Johan Hendrik Hanssen, Corporaal in de compagnie van capt. van der Feltz, in guarnisoen te HRL, en E.G.C., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Vriendelijke mededeling van Gerard van der Heide te Franeker: Moet zijn Chapron. dv Gabriel Chapron schermmeester der academie en herbergier.rnWerkelijke naam was Pieter Keiser. Maar nadat hij op 1 dec 1763 als schermmeester was benoemd paste hij zijn naam aan. Werd ook wel Gabriel de waanzinnige genoemd en samen met zijn schoonzoon zoiets als duo list en bedog gezien. Er zijn diverse strafzaken.
Catalina Chalichetes huwt met Horatio Provana; zie verder bij Botte Broers Buwema. Bron: HRL. Crt dd 11 nov 1983/S. Wobma
H.A. de Chalmot boekdrukker; gedrukt bij H.A. d. C. : Brief van Petrus Camper aan den zeer ervaren en kundigen heer Jan de Reus, beroemd heelmeester en stadsvroedmeester te HRL, waarin met authentique stukken aangetoond wordt, dat de wateraftapping aan de zwangere huisvrouw van Mr. Evert Rinsma te Kollum tegen alle waarheid den schrijver is aangewreven, 5 stuivers, 20 jun 1767, (Frl. 1700-1795); gedrukt bij H.A. d. C. : Tweede Brief van Petrus Camper aan J. de Reus, waar in de authenticiteit van het relaas aangaande de ziekte en behandeling van de huisvrouwe van Mr. Evert Rinsma te Kollum onweersprekelijk bewezen wordt, 5 stuivers, 12 aug 1767, (Frl. 1700-1795); bij H.A. d. C. en F. van der Plaats verschenen: redevoeringen over Matth. 18-20 van prof. H. Venema te Franeker, uit het Latijn vertaald zijn door ds. G. Lemke te HRL, 13 feb 1773, (Frl. 1700-1795)
Johannes Chams huwt met Jitske Heeres, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 en getrout de 24 jannewari 1764
Christoffel Jacobus Charpantie huwt met Elbregtjen Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 January 1742 en doe ook getrouwt
Anna Chatrina huwt met Willem Kuneman, kind: Trijntje Willems Kuneman, ged 19 okt 1749 Westerkerk HRL
Judith Chaumel Albertus Chrijst ende J.C., beide van HRL, huw.aang. 4 okt 1738 HRL, Comsrs Br. (=Burgemr) Bretton, Vertonende de Procr. Tuininga Attestatie van Bruidegom en bruid; huw.aang. HRL 1738
Albertus Chrijst ende Judith Chaumel, beide van HRL, huw.aang. 4 okt 1738 HRL, Comsrs Br. (=Burgemr) Bretton, Vertonende de Procr. Tuininga Attestatie van Bruidegom en bruid; huw.aang. HRL 1738
Hendrik Christiaan H.C. en Grietje Andries, beide van HRL, zijnde laatst geproclameert op 1 aug 1773 HRL; kind: Pietje Hendriks, geb 15 sep 1773, ged 28 sep 1773 Grote Kerk HRL
Antje Christiaans zie: Abitsch, Abuschen, Smits
Antje Christiaans huwt met Klaas Pieters Avokaat op 24 nov 1795 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; Claas Tytes Advok?t ende A.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anthoon Lodewijks, goede bekende, 7 nov 1795; ondertrouw HRL
Antje Christiaans ovl 8 jan 1805 HRL, huwt met Wytze Andries Posthumus; BS huw 1822; kind: Pietje Wytzes, geb 4 jan 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL; huwt met Wytse Andries, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 mei 1765; kind: Neeltje Wytses, geb 3 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Wytses, geb 13 jan 1777, ged 25 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Kristina Wytses, geb 3 aug 1779, ged 24 aug 1779 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Wytses, geb 21 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbet Wytses, ged 14 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Andries Wytses, ged 29 aug 1769 Grote Kerk HRL; kind: Christjaan Wytzes, ged 27 jun 1771 Grote Kerk HRL
Arnoldus Christiaans huwt met Maria Sjerks Kommers op 4 dec 1808 HRL, N.H., kinderen: Jan Jacobus C, geb 9 jan 1809 HRL, Gerritje Christiaans, geb 14 aug 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1809; kind: Jan Jacobus Arnoldus, geb 9 jan 1809, ged 15 jan 1809 Grote Kerk HRL
Bernardus Christiaans ged 30 sep 1742 Westerkerk HRL, zv Christiaan Bernardus en Hiske Claassen
Bruin Christiaans huwt met IJttje Goitjens, beyde van HRL, geproclameerd den 18-25 Febrij en den 4 Martius 1753 en doen ook getrouwdt; huw.reg. N.H. HRL; ovl/begr. 11 jan 1791 HRL, oud 72 jaar
Christiaan Christiaans huwt met Harmke Johannes, kind: Johannes Christiaans, ged 31 mrt 1754 Grote Kerk HRL
Kornelis Christiaans K.C. en Trijntje Hansen, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 29 mei 1774 HRL
detje Christiaans huwt met Wouter Germens, kind: Wouterke Dina, geb 9 apr 1780, ged 25 apr 1780 Grote Kerk HRL
Dieuwke Christiaans ovl 1788 ... , wonende te HRL. 1812, getuige bij geboorte aangifte van Sepkje Geerts in 1811, dv Christiaan Christoffels en Grietje Bulard; BS geb 1811, ovl 1812
Dirk Christiaans zie: de Vries
Durck Christiaans zie ook: Faber; ged 23 apr 1765 Grote Kerk HRL, zv Christiaan Durcks en Tjitske Claases
Dirk Christiaans Donderdag den 13 jun 1799 ''s avonds half agt uuren; den Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde wierde door den Burger Gerbrand Pettinga, als President van den Raad, aan de vergadering gecommuniceerd, dat aan hem gepraesenteert was een arrest, zijnde van deezen inhoud: ''Om te dienen op Regtdag den 15 jun 1799 te HRL des morgens te x uur. Fredrik Willem Sapp? woonende te Amsterdam als gelastigde bij procuratie van den 12 jun 1799 gepasseerd voor de Notaris Pieter Cornelis Heidwiller aldaar door den heer Jean Geraud Coopman woonende binnen Amsterdam (dom Cit eligeerende ten huize van Fredrik Calander te HRL) en wel in qlt:als Correspondent van en Caverende voor de reders, en uitrusters van ''t Fransche kaperschip ''Le Serpent'' Captn Pierre Louis denijs leggende te HRL arrestn. Contra: D.C. van Pruisisch Territoir, thans zig bevindende te HRL en aldaar leggende met het schip ''de Jonge Remmert'' bij hem als Schipper gevoerd arresteerde, en: Marten Wybes Vliet Brugman van de Kettingsbrug te HRL inthimeerde, om niet met dezelfs schip de Jonge Remmert en de Ladinge Steenkool etc uit de Haven van HRL naar elders te vertrekken voor en aleer de Fransche Consul te Amsterdam zal hebben getermineerd en uitgesprooken het verschil over bovengemelde kaperschip tusschen de uitrusters en reeders van de kaper ''Le Serpent'', captn Pierre Louis denijs als orig:arrest en gem:Schipper D.C. als arresteerde ofte de procedures daar over al verder in vervolg te entameeren finaal zullen zijn afgedaan, terwijl de orig:arrest daar omtrent in alles Salvo Jure willen blijven, om in vervolg zodanig te ageren als zullen verstaan te behooren, met inthimatie aan den Brugman met verzoek van daar op Consent te willen verleenen, egter dat hem dit arrest van dien aard was voorgekoomen, dat hij voor zig swaarigheid gevonden had van het verzogte Consent, daar op te accordeeren, en uit dien hoofde, de Raad hadde geconvoceerd, om derzelver Consideratien daar over in te neemen, waar op den inhoud van ''t zelve arrest bij den Raad in Serieuse overweeging genoomen zijnde, wierde bij onderzoek bevonden dat hetzelve geene beswaaren van Penninglijke Schulden of de Praestatie van eenige daad tegens de arresteerde inhield welke na het oordeel van den Raad in de Termen vielen, dat den arresteerde of deszelfs schip, daar over op Autoriteit van een ondergeschikte Rechtbank (zoo als den Raad de hunne Considereert) kon of vermogt te werden aangehouden of gearresteerd, althans dan den Raad hunne regtbank in deezen als een forum Incompetens beschouwde behalven dat den Raad vermeende in het zekere en door overtuigende bewijzen geinformeerd te zijn dat de verschillen, tusschen de origineele arrestanten en den arresteerde, rede voor het Bataafsche Gouvernement ten voordeele der laatstgenoemde waaren getermineerd; en eindelijk dat zij ook de qualt:van den Lastgeever tot dit arrest niet voldoende oordeelde, uit aanmerking van dit alles na rijpe deliberatie heeft goedgevonden, van te moeten verklaaren in het verzogte Consent niet te konnen accordeeren zoo als zij Raaden verklaaren bij deezen en zal hier van ten fine van decharge Extract worden afgegeeven aan den Burger Sapp?''. (GAH45)
Dirk Christiaans erven; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 33:0:0 (GAH650); ovl voor 1796; erven betalen aan het gemeentebestuur 1 jaar grondpacht van een plak grond aan de Stadsvesten bij de Bargeburen, 31 jul 1800: 1 Cargld en 10 stuivers; id. over, 1801, 1804, 1805 en 1806; ontvangt van het gemeentebestuur wegens de smitte bij de Zuiderbrug van 14 aug 1795 tot 1 jan 1796, 8 apr 1796: 35 Caroliguldens; id. van 1 jan tot 21 mrt 1796, 18 apr 1796: f. 19:5:0
Geertje Christiaans huwt met Wouter Gerbens, kind: Trijntje Wouters, geb 16 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Annigje Wouters, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Wouters, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL
Geertje Christiaans Pieter Everts van Makkum en G.C. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd den 6nov17 85
Gerryt Christiaans ende Hiltie Gerbens, beide van HRL, huw.aang. 30 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Broeder Willem Gerbens; huw aang. HRL 1738; Jan Johannes en Jetske Hanses, beyde van HRL, Comende voor de bruid G.C. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Gerritien Christiaans zie: Mensterd, Riem
Gerritje Christiaans geb 14 aug 1803 HRL, ged 28 aug 1803, N.H., dv Arnoldus Christiaans en Maria Sjerks Kommers; dopen Grote Kerk HRL 1803
Hans Christiaans huwt met Lijsbeth Hendriks, kind: Gosse Hanses, geb 22 nov 1781, ged 11 dec 1781 Grote Kerk HRL
Harmen Christiaans geb 9 may 1778, ged 26 mai 1778 Grote Kerk HRL, zv Christiaan Hendriks en Jetske Willems
Harmen Christiaans bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0; 1805. (GAH650)
Hendrik Christiaans zie: Bohmers
Hendrik Christiaans P.H. Schimmelpenning ende Uilkjen Hemkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.C. en wegens de bruid Willem Johannes, met genoegzaam bewijs, 14 nov 1795; ondertrouw HRL
Hendrik Christiaans Sjierk Pieters ende Pietje Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.C. deszelfs vader, 2 may 1795; ondertrouw HRL
Hendrik Christiaans zie ook: dekker; H.C. ende Grietje Berends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerben Wouters, deszelfs steevader, 26 jul 1794; ondertrouw HRL; kind: IJtje Hendriks, geb 2 nov 1794, ged 4 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Beern Hendriks, geb 9 jan 1797, ged 17 jan 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 2 nov is geb IJtje dogter van H.C. en Grietje Berends. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 sep 1816
Hendrik Christiaans ovl voor 1815; wed. H.C. gebruiker van wijk H-113, gealimenteerd; eigenaar is Geref; Diaconie, 1814. (GAH204)
Hendrina Christiaans zie: Stout
Jacobus Christiaans ovl 27 nov 1804 HRL, oud 36 jaar
Jan Christiaans zie: Buschman, Kolm
Jan Christiaans van HRL, huwt met Hinke Martens van Bolsward, geproclameerd den 15-22 en getrout de 30 mei 1757 met attestatie in de Westerkerk
Jan Jacobus Christiaans geb 9 jan 1809 HRL, zv Arnoldus C, en Maria Kommers; dopen Grote Kerk HRL 1809
Janneke Christiaans Jurriaan Britzel en J.C., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 16 mei 1773 HRL
Jeltje Christiaans zie: Puist
Johanna Christiaans zie: Schleiermacher
Johannes Christiaans ged 31 mrt 1754 Grote Kerk HRL, zv Christiaan Christiaans en Harmke Johannes
Johannes Christiaans ovl voor 1780; weesvoogden bet f. 5:16:8 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens in-breng van de kinderen van wijlen J.C., 5 okt 1779. (GAH1110)
Joukje Christiaans zie: Spelkers
Jurjen Christiaans zie: Spellekes
Jurjen Christiaans vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 114 1/2, 1 mrt 1804
Carel Christiaans zie: Brandt; koopt, samen met Fokke Jans en Ane Jans, ieder voor 1/3 deel en alzo tesamen voor het geheel, van G. Stinstra, med. doctor, en Jacob Oosterbaan, koopman, beide te HRL in qualiteit, alsmede erfgenamen van wijlen hunne grootouders Folkert Pieters Schellingwouw en Antje Feddriks, echtelieden indertijd te HRL woonachtig en in die onderscheidinge van dezelver nalatenschap in hun aandeel bekomen in die qualiteit, een huis voor 2525 Car glds en 5 stuivers op 15 nov 1800; verkoopt, samen met Fokke Jans en Ane Jans, een huis aan Barend Visser en zoon voor 1775 Caroliguldens op 14 feb 1801; id. als boven een plak grond aan Hendrik Tob voor 40 Caroliguldens op 7 mrt 1801
Claas Christiaans weduwe woont 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Klaas Christiaans ovl voor 1828, huwt met Engeltje Jans, beide van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout den 25 mei 1755, kind: Maartje Klases vd Vleugel, geb 1756 HRL; DTB N.H. HRL. 1755, BS huw 1827; heeft ook een zoon Jan vd Vleugel; zie aldaar; mede-weesvoogd Cl. Nauta betaalt f. 22:10:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Bruin Rimmerts met kleermaken bij C.C. verdiend, 24 mei 1758 (GAH1087); id. mede-weesvoogd Cl. Nauta betaalt f. 25:0:0 aan en wegens dito, 8 mei 1759 (GAH1088); id. mede-weesvoogd Jac; Dronrijp betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen C.C. met bootie maken bij Pieter Keimpes de Jonge verdiend, 7 jul 1744 (GAH1073); id. mede-weesvoogd J. Tuininga betaalt f. 15:0:0 aan, en wegens dito, 13 jul 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt f. 15:0:0 aan dito door de weesjongen C.C. met scheepstimmeren bij Pieter Keimpes (de Jonge) verdiend, 28 jun 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd J. Dronrijp betaalt f. 40:0:0 aan dito door de weesjongen C.C. met weven verdiend, volgens akkoord met de koopman Cornelis Brouwer, 23 nov 1747 (GAH1076); de Hersteld Lutherse Gemeente moet wekelijks 18 1/2 stuivers betalen aan mr. kleermaker J. van de Vleugel, die de alimentatie van zijn behoeftige vader C.C. te zijnen laste moet nemen, 10 nov 1803. (GAH49)
Claas Christiaans huwt met Tjerkie Allerts, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 29 dec 1754; kind: Allert Klaases, ged 1 mrt 1759 Westerkerk HRL; kind: Sibbeltje Claases, ged 30 dec 1755 Grote Kerk HRL
Klaas Christiaans huwt met Hiltje Nolles, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk
Maria Christiaans geb 1773 ... , huwt met Hendrik Werna, doet overlijdensaangifte van Jacob Hendriks en van Hendrik Andries, wordt bij 1e overlijdensaangifte genoemd ''Maria Hendriks''; BS ovl 1811
Pieter Christiaans zie: Riem; (2x)
Pieter Christiaans huwt met Gerritje Klaasses, kind: Hinke Pieters, geb 2 nov 1780, ged 21 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Pieters, geb 7 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: G. Laases; kind: Hinke Pieters, geb 24 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL, moeder als G. Lases; kind: Hitje Pieters, geb 12 jun 1792, ged 1 jul 1792 Grote Kerk HRL
Pieter Christiaans ovl voor 1815; huwt met Rinkje Harmens/Reins, indertijd echtelieden te Stavoren, kinderen: Antje de Bruin, geb 1769 Stavoren, Pier Pieters de Bruin, geb 1761 Stavoren; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1837; wed. P.C. gebruiker van wijk E-245; medegebruiker Johannes Harmens wed. ; eigenaar is Johannes Homburg wed., 1814. (GAH204)
Pieter Christiaans huwt met Geeske Ockes, beide van HRL, geproclameert de f. 8:12:15 okt en getrout de 31 Xber (= december) 1758 in de Westerkerk; kind: Grietie Pieters, ged 26 feb 1760 Grote Kerk HRL
Pietje Christiaans zie: de Vries; Pieter Vreke (in de burg. stand: Webber), Canonnier in de comp. artilleristen van capt. Hosang ende P.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Hendriks deszelfs vader, 29 nov 1794; ondertrouw HRL; Pieter Vreke, Canonier in de comp. Artilleristen van Capitein Hosang en P.C., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Saakje Christiaans geb 1770 ... , huwt met Symon Schuur, getuige bij geboorte aangifte van Sepkje Geerts bsha181ge
Sybren Christiaans medeweesvoogd W. Westerhof bet f. 11:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge S.C. bij Folkert Claasen met metselen verdient had, 23 feb 1730. (GAH1060); rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt f. 34:15:0 van Folkert Clasen door de weesjongen S.C. bij hem verdiend met metselwerk, 24 mei 1734 (GAH1064); retnmeester van het Stadsweeshuis ontvangt van de Weesvoogd Waringh terzake dat de weesjongen S.C. bij zijn versterf enig zilverwerk nagelaten had, dat door de Weesvoogden was verkocht voot f. 9:9:0, 22 jun 1734 (GAH1064)
Siebrigje Christiaans huwt met Doeke Posthumus; BS ovl 1857
Sipkje Christiaans zie: Kingma; Jan Krop (later in de burg. stand: Krapf) ende S.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Christoffels de vader, 2 apr 1791; ondertrouw HRL
Sjierk Christiaans zie: Riem
Susanna Christiaans huwt met Leendert Holder, kind: Jakob Leenderts Holder, geb 6 jun 1781, ged 19 jun 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Leenderts Holder, geb 5 okt 1783, ged 21 okt 1783 Grote Kerk HRL
Swaantje Christiaans Age Pieters ende S.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Swikker, 30 nov 1793; ovl 6 mrt 1794 HRL, oud 32 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 57; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Zwaantje Christiaans Jakob Alth en Z.C., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Theodorus Christiaans zie: Bohmers
Trijntje Christiaans Sijbren Teekes van Midlum ende T.C. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Minne P. Houttuin, goede bekende, 18 sep 1790 Grote Kerk HRL; ondertrouw HRL; Sijbren Teekes van Midlum en T.C. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 oct 1790 HRL, en zijnop vertoonde attestatie getrouwd den 10 daaraanvolgende
Welmoed Christiaans ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, dv Christjaan Christoffels en Grietie Sikkes Builart; geb 21 nov 1779, ged 21 dec 1779 Grote Kerk HRL, dv Christiaan Christoffels en Grietje Sikkes Bulet; ged 31 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Christjaan Christoffels en Grietje Sikkes Buillert; huwt met Sipke Metzkes op 21 dec 1806 HRL, wonende te HRL., dv Christiaan Christoffels en Grietje Bulard, later wonende te Leeuwarden in 1812; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1812
Wybren Christiaans geb 17 okt 1774, ged 23 okt 1774 Grote Kerk HRL, zv Christiaan Hendriks en Jetske Willems
Wybren Christiaans W.C. en Hieke Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anthonij Overzee deszelfs oom, 13 jul 1805; ondertrouw HRL; kind: Christiaan Wybrands, geb 20 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: Hijlkje W.
Wybrand Christiaans vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 95, 1 mrt 1804
Wybrandus Christiaans zie: de Vries
Wybrandus Christiaans woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wybrandus Christiaans zie ook: van Straten; W.C. van HRL, en Trijntje Claases van Bolsward, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 jun 1808; ondertrouw HRL
Wybrandus Christiaans W.C. ende Mayke Clases, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Reins goede bekende, 5 aug 1789; ondertrouw HRL; W.C. en Mayke Klaassen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 sep 1789 HRL, en zijn den 22 daaraanvolgende getrouwd; kind: Christiaan Wybrandus, geb 6 sep 1789, ged 29 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Wybrandus, geb 13 aug 1791, ged 28 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Wybrandus, geb 22 jul 1794, ged 10 aug 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Wybrandus, geb 14 aug 1796, ged 28 aug 1796 Grote Kerk HRL
Antje Christiaens Fedde Claeses ende A.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Christiaen Dirks, 20 May 1747; huwt met Fedde Klaases, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 May en den 4 jun 1747 en ook getrouwt; kind: Claas Feddes, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Claas Feddes, ged 18 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Feddes, ged 16 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Christiaans Feddes, ged 10 apr 1753 Grote Kerk HRL; kind: Cristiaen Feddes, ged 12 okt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Claas Feddes, ged 9 sep 1749 Grote Kerk HRL
Casper Christiaens C.C. ende Willemke Jurjens beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs swager Willem Willems, 25 feb 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Willemke Jurjens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 feb en 5 mrt en getrouwt den 12 dito 1741; C.C. ende Sijtske Jansen beyde van HRL, koomende weegens de bruid Pijtter Aukes 27 Jul 1748; huwt met Sijtske Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 28 jul en den 4-11 Augusti 1748 en doen ook getrouwt
Dirk Christiaens huwt met Getje Sipkes, kind: Hinke Dirks, ged 17 jan 1747 Grote Kerk HRL
Dirk Christiaens huwt met Trijntje Heeres, kind: Heere Dirks, ged 28 nov 1752 Grote Kerk HRL; kind: Heere Durks, ged 5 okt 1751 Grote Kerk HRL
Dirk Christiaens C.D. ende Aukjen Meiles beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broeder Symon Meylis, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Aukjen Meiles, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en doe ook getrouwt; kind: Janke Dirks, ged 23 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Meile Dirks, ged 10 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Dirks, ged 9 jul 1741 Grote Kerk HRL; D.C. van HRL, ende Trijntie Heeres van Drijlst, koomende weegens de bruid Douwe Lieuwes met vertooninge van schriftelijk consent van de bruids ouders, 16 May 1750; huwt met Trijntje Heeres, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 May 1750 en doen ook getrouwd; kind: Heere Durcks, ged 9 aug 1761 Grote Kerk HRL; Wouter Jansen ende Baukjen Sipkes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs swager D.C., 27 Sep 1749; Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen Douwe Lieuwes aschkarreman deeser Steede, dat hij supplnt wel geneegen was deese Zijne functie te Transporteeren op de persoon van D.C. Mr. IJsersmid ten gedagten Steede, die sulx meede is begeerende Edogh sulx sonder UEd:Achtbh:consent niet konnende nogh vermogende te geschieden. Soo addresseert den supplnt sigh hier over aen de Tafel van UEd:Achtb:Seer gedienstelijk versoekende UEd: Achtb:gelieven D.C. (:in plaetse van de supplnt:) aan te stellen tot meede ordinaris asch Karreman van deese Stad, op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende q:f: etc:Douwe Lieuwes, Requisitus R:J:de Swart, gesw:Clercq; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen tot meede ordinaris Asch karreman deeser Steede, de meede supplnt D.C. op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende in de arme busch tot een gratificatie de soma van veertig Car:gulds Actum den 27 Jan 1751(:was get:) Hendr. Schaaf (:onder stonde:) Ter Ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); den 27 Jan 1751 heeft D.C. den Eed als aschkarreman gedaen in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H:Schaaf en de gestipuleerde veertig Car. gls in de arme busch betaeld. In kennisse van mij secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); Geeven UEd:Achtb:met verschuldigde eerbied te kennen, D.C. aschkarreman en Sijbren Nannings beide binnen HRL; dat de eerstgemelde geneegen is vermits dagelijx veele occupatien in deese sijne bedieninge heeft, deselve funktie door de laetstgemelde te laaten bedienen, die sulx meede is begeerende; addresserende de supplianten sig derhalven tot UEd:Achtb:met versoek dat UEd:Achtbh:meergemelden Sijbren Nannings tot subst:aschkarreman gelieven aan te stellen, op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande quo facto etc get S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek stelt tot subst aschkarreman de meed supplnt Sijbren Nannings Actum den 28 jul 1751. (:was get:)Lourens Tabes(:onder stonde:) Ter Ordtie van de Magistr M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); den 28 jul 1751 heeft Sijbren Nannings belooft om sig in deese substitutie nae behooren getrouw en ijverig te kwijten, voor de Hr. Presid:Burgemr. en M:van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als askarreman op 11 apr 1753 over op Lieuwe Tjerks, slagersknecht; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); president-voogd L. Spannenburg betaalt aan het Weeshuis f. 11:18:0 door de weesjongen Sicke Lieves als smitsknegt bij D.C. verdiend, 18 mei 1756 (GAH1085); president-voogd Videlius betaalt aan dito f. 10:0:0 terzake 3 maanden loon van Sikke Willems als smitsknegt bij D.C. verdiend, 29 nov 1757 (GAH1086); id. H. Videlius betaalt f. 11:15:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen Claas Feddes bij D.C. met smeden verdiend, 30 mrt 1751 (GAH1080); id. president-voogd M.K. Blok betaalt f. 31:10:0 aan dito door de weesjongen Sicke Lieuwes in 1 jaar verdiend met ijsersmeden bij D.C., 2 dec 1755 (GAH1084); ontvangt van het Weeshuis f. 20:0:0 wegens ijzerwerk door hem ten dienste van het Weeshuis geleverd, 22 nov 1757, kwit. no. 16 (GAH1086) id. wegens geleverde rongen ten dienste van de Zeewerken, 12 jan 1767: f. 227:5:0; id. van de rentmeester van het Weeshuis f. 56:18:0 terzake ijserwerk door hem in het Weeshuis geleverd, 25 nov 1755, kwit. no. 26 (GAH1084); id. wegens 3/4 jaar tractement als askarreman, kwit. op 1 ord, 1 mei 1751: f. 37:10:0 (GAH428)
Elske Christiaens ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL, dv Christiaen Gerrits en Lijsbeth Wopkes
Janke Christiaens Rinse Douwes ende J.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Christiaan Dirks desselfs vaeder, 25 May 1748; huwt met Rinse Douwes, beyde van HRL, geproclameerd den 26 May en den 2-9 juny 1748 en doen ook getrouwt in de Westerkerk, kind: Pieter Rinzes, ged 30 mrt 1756 HRL; DTB N.H. HRL, do. reg. N.H. HRL; kind: Durck Rinses, ged 12 sep 1758 Grote Kerk HRL; kind: Geert Rinzes, ged 9 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Rinses, ged 21 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Janke Rinses, ged 30 apr 1752 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Rinses, ged 22 feb 1750 Grote Kerk HRL
Claas Christiaens huwt met Lijsbet Gouwkes, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 nov 1752 en doen ook getrouwt; kind: Janke Klaases, ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL
Margrite Christiaens ged 15 mrt 1743 ... , doopgetuigen Jetke Dierix en Willem Jorissen
Meyndert Christiaens zie: Meyer; voogden bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van 3 jaar loon door M.C. bij Symon Blom verdiend, 12 mei 1772. (GAH1103); id. f. 40:0:0, 12 mej 1775. (GAH1106); id. f. 50:0:0 als blikslagersknegt, 7 jun 1777; (GAH1108)
Stoffel Christiaens huwt met Auckjen Cornelis; zie aldaar; Tijte Jansen ende Aeltie Tomas beide van HRL, koomende voor de bruid S.C. desselvs neef, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Trijntje Christiaens ged 18 okt 1746 Grote Kerk HRL, dv Chsirtiaen Gerrits en Lijsbeth Wopkes
Elske Christjaans ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL, dv Christjaan Jacobs en Leena Claassen
Geertruy Christjaans ged 2 okt 1768 Grote Kerk HRL, dv Vhristjaan Jacobs en Helena Claasen
Hendrik Christjaans ged 4 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, zv Christjaan Hendriks en Jetske Willems; ged 12 apr 1770 Westerkerk HRL, samen met Swaantie ruim 6 Jaar, Willem ruim 4 Jaar en Pietje Christjaans ruim 2 Jaar, zv Christjaan Hendriks en Jetske Willems
Hendrik Christjaans huwt met Geeske Engels, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 Jannewari en getrout de 3 Febrij. 1765
Jan Christjaans huwt met Dieuwke Tjepkes, beide van HRL, geproclameerd de 13-15 en getrout de 20 sep 1767
Johannes Christjaans huwt met Epkie Allerts, beide van HRL, geproclameerd de 28 jul en de 4 aug en getrout de 11 1765 dito; kind: Allert Johannes, ged 15 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Johannes, ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL
Marijke Christjaans huwt met Jan Wijngaarden, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 okt en de 2 en getrout de 16 Novemb:in de Westerkerk; kind: Jan Jans Wijngaarden, ged 9 Febrij 1768 Grote Kerk HRL
Pietje Christjaans ged 12 apr 1770 Westerkerk HRL, oud ruim 2 Jaar, samen met Swaantie ruim 6 Jaar, Willem ruim 4 Jaar en Hendrik Christjaans, dv Christjaan Hendriks en Jetske Willems
Sepkie Christjaans ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL, dv Christjaan Christoffels en Grietje Sikkes
Swaantie Christjaans ged 12 apr 1770 Westerkerk HRL, oud ruim 6 Jaar, samen met Pietje ruim 2 Jaar, Willem ruim 4 Jaar en Hendrik Christjaans, dv Christjaan Hendriks en Jetske Willems
Trijntie Christjaans huwt met Jan Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 3 jun 1770; kind: Christiaan Jans, geb 10 mei 1773, ged 8 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans, geb 21 apr 1775, ged 21 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Jans, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Willem Christjaans ged 12 apr 1770 Westerkerk HRL, oud ruim 4 Jaar, samen met Pietje ruim 2 Jaar, Swaantie ruim 6 Jaar en Hendrik Christjaans, zv Christjaan Hendriks en Jetske Willems
Wopke Christjaans won. in de Woudemansteeg; zie bij Gerrijtie Haanties; huwt met Gerrijtie Haantjes, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 jul 1767; kind: Klaas Wopkes, geb 13 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Wopkes, geb 10 apr 1779, ged 27 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Christjaan Wopkes, ged 23 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Aart P. H Christoffel zie: Kuipers
Hinke Christoffel zie: Posthuma
Pieter Christoffel zie: Knikker
Agnis Christoffels huwt met Arjen Arjens, kind: Agnis Arjens, ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Agnietje Christoffels zie ook: de Haas; huwt met Jakob Gosses, kind: Antje Jakobs, geb 8 aug 1788, ged 24 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Jakobs, geb 16 mrt 1795, ged 5 apr 1795 Grote Kerk HRL
Akke Christoffels geb 12 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Christoffel Anes en Sijke Pieters
Andries Christoffels zie: de Haas; (3x); huwt met Antje Teves, kind: Christoffel Andries, geb 7 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL
Andries (Cup) Christoffels ; woont in 4e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Antje Christoffels zie ook: Koster; geb 8 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Chriostoffel Aanes en Sijke Pieters
Baukje Christoffels geb 1789 HRL, ovl 5 mrt 1858 HRL, 1e huwt met Harmen Jans Evering op 17 nov 1816 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1816, naaister, 2e huwt met Jarig Jurjens Tuinstra op 11 apr 1844 HRL, arbeidster in 1851, dv Christoffels Anes en Sijke Pieters, Nederlands Hervormd; BS huw 1816, huw 1844, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-094, 100, supp wijk G-402
C Christoffels gemeentebestuur vraagt jaarlijks pensioen aan voor C.C., een alles braaf burger, en door zijn leeftijd van 64 jaar, niet meer met zijn handen de kost kan verdienen. Heeft meer dan 25 jaar onafgebroken op ''s Lands jachten gevaren, 10 sep 1804. (GAH50)
Carolina Christoffels Johannes Kresner en C.C., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 8 mei 1774 HRL. en toen getrouwd
Catharina Christoffels zie: Klein
Christiaan Christoffels huwt met Grietje Sikkes Bulet, kind: Welmoed Christiaans, geb 21 nov 1779, ged 21 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Sepkie Christjaans, ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Welmoed Christjaans, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, moeder als G.S. Builart; kind: Welmoed Christjaans, ged 31 mrt 1772 Grote Kerk HRL, moeder als G.S. Buillert
Christiaan Christoffels lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; ook vermeld met alleen rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 124, 1 mrt 1804
Christiaan Christoffels zie: Kingma; Jan Krop ende Sepkje Christiaans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.C. de vader, 2 apr 1791; ondertrouw HRL; Tjeerd Bouwes en Antje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.C., des bruids schoonbroeder, 30 mrt 1793; ondertrouw HRL
Christjaan Christoffels van Wierum, huwt met Grietje Sierks van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout met attestasie den 31 aug 1766
Christoffel Christoffels ovl voor 1815; erven wed. C.C. eigenaar van wijk B-141, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk F-243; gebruiker is Bern. Drost, winkelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-247; gebruiker is Barend Gompert van Gelder, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-249; gebruiker is Pieter Schenkius, 1814. (GAH204)
Daniel Christoffels Ysak van Ruth van Franequer ende Cristina Steinsma(!), van HRL; koomende voor de Bruidegom Johannes ... ., als daar toe bij missive gelast enw egens de Bruit D.C., 23 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; Johannis Rinkes en IJttie Daniels, beyde van HRL, huw.aang. 23 mrt 1773 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader D.C. ; huw.aang. HRL 1737
derkjen Christoffels Rinnert Wigles van Bolswart ende D.C. van HRL, koomende de Bruidegom met een verklaringe van des Bruits vader tot Consent in desen, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Fedde Christoffels huwt met Richtje Tjibbes, kind: Tjibbe Feddes, geb 1 sep 1792, ged 16 sep 1792 Grote Kerk HRL
Fokke Christoffels zie: Klein
Frederik Christoffels zie: Hagemann
Jetske Christoffels zie: de Haas
Johan Christoffels zie: Helmont, Kroeger, Kroever
Johanna Christoffels ged 22 okt 1748 Grote Kerk HRL, dv Christoffel Engels en Hendrikje Jans
Claas Christoffels huwt met Trijntie Paulus, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout den 30 aug 1767
Marijke Christoffels zie: Wagenaar
Metje Christoffels zie: Sinkelaar
Piebe Christoffels geb 6 nov 1791, ged 29 nov 1791 Grote Kerk HRL, zv Christoffel Anes en Sijke Pieters
Sibilia Christoffels zie: Klein
Sophia Christoffels zie: Sinclair
Steffen Christoffels huwt met Trijntje Ruirds, beyde van HRL, geproklameerd den 29 apr en den 6 May en den 13 dito 1753 en doen ook getrouwt; kind: Tietje Steffens, geb 8 jun 1774, ged 28 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Ruiert Steffens, ged 27 jul 1760 Grote Kerk HRL; IJede Pieters en Geertje Steffens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.C. deszelfs vader, 30 jul 1791; ondertrouw HRL; ovl/begr. 21 jan 1792 HRL, oud 68 jaar; kind: Christoffel Steffens, ged 30 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Kristoffel Steffens, ged 3 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Tietje Christoffels zie: Klein
Welmoed Christoffels zie: Kingma
Grietje Christoffels/Christoph zie: Dun, Tor
Johannes Christophorus zie: van Bergen
Tettje Christs ged 25 aug 1746 Westerkerk HRL, dv Christ. Bernhardus (=Wesling) en Hiske Claases
Johan Christtiaans ende Claaske Gerrits, beide van HRL, huw.aang. 4 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Douwe Alberts, desselvs Swager; huw aang. HRL 1738
Auke Cistmaker sijn wijf ovl 28 nov 1727 HRL, old ...
Ype Willems Claarkamp van HRL, huwt met Antje Harkema, van Franequer, geproklameerd den 3 jun en den 10 dito en den 17 Junnij 1753 getrouwdt
Harmen Claas Cornwerd, stem nr. (6), eigenaars de erfgenamen van wijlen H.C. tot HRL, gebruiker Hillebrand Jacobs, dorpsrechter; (bron: Stemcohier 1640 Wons. dl, Cornwerd)
Aege Claasen A.C. ende Leentje Gerbens, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom Dirk Jacobs Danser, 14 Sep 1748; huwt met Leentje Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 sep 1748 en doen ook getrouwt; zie ook: A.K. Zeilmaker; kind: Gerben Ages, ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Rimmert Ages, ged 25 mei 1758 Westerkerk HRL; kind: Janke Ages, ged 29 mei 1760 Westerkerk HRL; kind: Aegje Ages, ged 15 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Anne Ages, ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Aeges, ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL; mede-weesvoogd Jacobus Dronrijp bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen A.C. in 1 jaar met zeilmaken verdiend, 28 apr 1741. (GAH1071); Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en Vijftig den Eerste feb is ged Gerben zv A.G. en Leentje Gerbens. Afgeveven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Andries Claasen ovl voor 1813, huwt met Trijntje Sjoukes; BS ovl 1812; begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Antje Andries, geb 17 nov 1780, ged 5 dec 1780 Grote Kerk HRL
Antje Claasen huwt met Lammert Simons, kind: Claaske Lammerts, ged 29 jun 1751 Grote Kerk HRL
Antje Claasen ovl 3 jan 1791 HRL, oud 58 jaar; ovl 11 aug 1787 HRL, oud 12 jaar
Bouwe Claasen weesvoogden bet f. 27:0:0 aan de rentmeester vd Weeshuis weegens dat de weesjonge B.C. met kasmaken in 1 jaar bij Jacob Willems had verdient, 22 mrt 1730. (GAH1060)
Cornelis Claasen Donderdag den 22 Augt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde in nadere en serieuse overweging genoomen, het geval Welk exteerde ontrent het in Zee gevonden en alhier aangebragte Tjalkschip ''de Jonge Roelof'' genaamd, toebehoorende aan Schipper C.C. van het Eiland Schiermonnikoog, Welk Schip onlangs, met nog eenige andere Schepen door de Engelschen bij gedagte Eiland Was Weggenoomen, en hetgeen naderhand, door Schipper Douwe Wybes Quest van deeze plaats ontrent de hoogte van Wierum, drijvende in Zee gevonden, door dezelve geborgen, en vervolgens na deeze Haven opgezonden Was; den Raad teffens in aanmerking neemende de ongelukkige Wijze, op Welke den eersten bezitter dit zijn eigendom en eenig middel van bestaan Was afgenoomen, alsmede dat den berger het ook niet als een eigentlijk Zeevond Scheen te beschouwen, dewijl dezelve, het Weder tegens een billijke belooning voor Zijne moeite had overgegeeven heeft den raad het zelve ook alzoo(te Weeten als een Zeevond) niet geconsidereert, over die na rijpe deliberatie goedgevonden en Verstaan, gedagte Schip aan den eigenaar C.C. meergemeld, onverhindert te laaten volgens Zonder eenige aanspraak op de 1/10 te maaken, Welk anders billijk Zijn Zoude, Wanneer het Waarlijk een Zeevond Was. (GAH45)
Cornelis Claasen woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Claasen weesvoogden bet f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van C.C. als metzelaarsgezel bij Gerryt Oudeboon, 17 may 1791. (GAH1123); id. f. 40:0:0 ter zaake verdiend loon van C.C., 3 may 1794 (GAH1126); id. f. 45:0:0, 19 mei 1795 (GAH1127); id. 1 jun 1796 (GAH1128)
Cornelis Claasen huwt met Doetje Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 dec 1770 en getrout de 1 jan 1771 in de Westerkerk
Dieuwke Claasen zie ook: Vlietstra; zie ook: Dieuwke Koops; Johannes Wopkes ende D.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Vogel, goede bekende, 18 aug 1792; ondertrouw HRL; kind: Wopke Johannes, geb 11 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL
Dirk Claasen D.C. ende Hiske Bottes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Romke Lantingh bij procuratie, 4 Feb 1747; huwt met Hiske Bottes, beyde van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 feb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Klaas Dirks, ged 27 may 1753 Westerkerk HRL; kind: Botte Dirks, ged 4 okt 1750 Westerkerk HRL; kind: Hinke Durks, ged 25 aug 1748 Westerkerk HRL
Dirk Claasen D.C. ende Doutjen Doedes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Beernt Gerrits, mr. weever, 20 dec 1749; huwt met Doutjen Doedes, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 desember 1749 en den 4 jan 1750 en doen ook getrouwdt; huw.reg. N.H. HRL
Douwe Claasen huwt met Trijntie Harmens, kind: Claaske Douwes, ged 21 dec 1760 Grote Kerk HRL
Douwe Claasen en Aefke Sipkes, beyde van HRL, huw.aang. 2 jun 1736 HRL, komende Wegens de bruid desselfs vaeder Sipke Cornelis; huw.aang. HRL 1736; Aafke Sipkes, kind: Gerrijtie Douwes, ged 14 dec 1756 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Douwes, ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Sijds Douwes, ged 9 sep 1755 Grote Kerk HRL; kind: Gerben Douwes, ged 27 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Gerritie Douwes, ged 3 jun 1753 Westerkerk HRL; kind: Sipke Douwes, ged 28 feb 1751 Westerkerk HRL; kind: detje Douwes, ged 22 dec 1748 Westerkerk HRL; kind: Cornelis Douwes, ged 29 jan 1747 Westerkerk HRL; kind: Klaas Douwes, ged 28 apr 1744 Grote Kerk HRL; kind: Auckjen Douwes, ged 28 jan 1742 Westerkerk HRL
Douwe Claasen zie ook: Dijkman; D.C. ende IJmkjen Harkes, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Douwes, goede bekende, 26 apr 1788; ondertrouw HRL; D.K. en IJmkje Harkes, beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgende; kind: Klaas Douwes, geb 3 aug 1788, ged 2 sep 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Douwes, geb 20 feb 1790, ged 21 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Albert Douwes, geb 25 nov 1791, ged 15 jan 1792 Grote Kerk HRL
Douwe Claasen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:6:0 terzaake geleverde melk quit. no. 5, 10 feb 1789. (GAH1121); id. f. 15:5:0, quit. no. 14, 31 mrt 1789. (GAH1121); id. f. 14:18:6, quit. no. 24, 19 jun 1789. (GAH1121); id. f. 12:0:12 ter zaake geleverde 214 half kannemelk, quit. no. 35, 6 okt 1789. (GAH1121); id. f. 14:19:12 terzaake geleverde melk, quit. no. 53, 1 dec 1789. (GAH1121); d, f. 10:9:4 terzaake geleverde zoetemelk, quit. no. 29, 4 aug 1789. (GAH1121); id. f. 22:8:4, quit. no. 20, 9 feb 1790. (GAH1122); id. f. 15:3:4, quit. no. 28, 13 apr 1790. (GAH1122)
Folkert Claasen medeweesvoogd Westerhof bet f. 11:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Sijbren Christiaans bij F.C. met metselen verdient had, 23 feb 1730. (GAH1060); Jan Wax van Hindeloopen ende Maertje Folkerts van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vaeder F.C., 14 Sep 1743
Gerben Claasen ovl voor 1815; id. van wijk B-149, gebruiker is Matt. Heuffer wed., 1814. (GAH204); wed. G.K. eigenaar en gebruiker van wijk E-093, groenteverkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk F-207, gebruikers zijn Magnus Severin vrouw, Pietje Hanenburg, 1814. (GAH204)
Gosse Claasen ovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; wed. G.C. gebruiker van wijk H-147, gealimenteerd, eigenaar is Doetje Aukes erven, 1814. (GAH204)
Grietje Claasen ovl 18 dec 1792 HRL, oud 79 jaar; ovl 12 dec 1727 HRL, old 45 jaer
Hans Claasen woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Claasen woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Heere Claasen lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts: f. 0:4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Heere Claasen mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; verkoopt een huis in 1797
Helena Claasen huwt met Christiaan Soeter, kind: Jan Christiaans Soeter, ged 20 apr 1760 Grote Kerk HRL
Hendrik Claasen woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Claasen H.C. ende Lysa Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Minne Pieters, goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL
Hessel Claasen Claas Pieters van Almenum ende Aafke Aukes van Wijnaldum, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.C., deszelfs schoonbroeder, 24 apr 1790; ondertrouw HRL
Jacob Claasen J.C. en Hinke Jans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL; kind: Metje Jacobs, geb 18 nov 1809, ged 26 nov 1809 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Jacobs, geb 23 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: H.J. Dreyer
Jacob Claasen J.C. van Franeker ende Aaltje Jacobs Sprottinga van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de coster Servaas van Beemen, 20 mrt 1790; J.K. van Franeker en Aaltje Jakobs Sprottinga van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 apr 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Franeker en aldaar getrouwd den 11 apr 1790, volgens ingekomen verklaaring
Jacob Claasen Gerrit Harmens ende Antje Reinders, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neev J.C., bontweever, 24 Aug 1743; Otte Hettes ende IJbeltie Claeses beyde van HRL, koomende wegens de bruyd J.C., bontweever, 18 Jan 1749
Jan Claasen J. Clasen ende Pijttie Clasen, beide van Almenum, huw.aang. 14 sep 1737 HRL, komende voor de Bruit Jelle Lijkles en vertoonde Consent van des Bruits Curator; huw.aang. HRL 1737; huwt met Pietje Claasen, kind: Pieter Jans, ged 3 apr 1742 Grote Kerk HRL
Jan Claasen huwt met Pietje Taekes, kind: Sjoerdtie Jans, ged 16 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Jans, ged 17 apr 1763 Grote Kerk HRL
Jan Claasen J.C. ende Grietje Sijbes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsbrand Wytzes, goede bekende, 14 aug 1790; ondertrouw HRL; J.K. en Grietje Sibes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1790 HRL, en zijn getrouwd den 31 daaraanvolgende
Jan Claasen huwt met IJttje Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 7, 9 en 14 nov 1745 en doen ook getrouwdt; kind: Klaas Jans, ged 14 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans, ged 24 aug 1760 Westerkerk HRL; kind: Janke Jans, ged 14 sep 1762 Grote Kerk HRL
Jan Claasen huwt met IJttie Dirks, beide van HRL, geproclameert den 5 en de 12 en getrout den 19 dec 1756 in de Westerkerk
Jan Claasen van HRL, huwt met Catharina Johanna van Zeist, van Alkmaar, geproclameerd de 19-26 sep en de 10 okt en getrout met attestasie de 24 dito 1762; kind: Johannis Jans, ged 11 sep 1763 Grote Kerk HRL, moeder als Katrijna Johannes v. Z.
Janke Claasen Donderdag den 9 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie in het voormalig Gewest Friesland zijnde van deezen inhoud; Burgers ! Na examinatie van UWL:Missive, en de daar bij gevoegde Informatien, Sampt Confessie van de Gedetineerde J.C., hebben wij goedgevonden UL te rescribeeren, dat wij uit hoofde der minderjarigheid van de Gedetineerde de geringheid der waarde van ''t gestoolene kostbaarheid en moeite van het Transport, aan UWL overlaaten om voornd:J.C., daarover zodanig te Corrigeeren als GijL:verstaan zult te behooren; Waar meede wij UL:beveelen in de bescherminge van God Almagtig en verblijven. Leeuwarden den 8 jan 1800; Waar op den Gedetineerde J.C., ernstig over haare begaane misdaad is gecorrigeerd, met Recommandatie om in het vervolg eene betere Levens Conditie aan te neemen. (GAH45)
Janke Claasen ovl 16 nov 1792 HRL, oud 57 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jantje Claasen ovl 14 apr 1794 HRL, oud 64 jaar
Jarig Claasen waarschijnlijk dezelfde als Jarig Klaver; zie aldaar; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 90:0:0 terzaake huur van 4 1/2 pondematen bouwland onder Almenum, nos. 15 en 16, 5 jun 1789. (GAH1121); d, 26 may 1790. (GAH1122); id. 3/5 jaar, 25 may 1791. (GAH1123); id. 4 1/2 pondematen greide en 7 pondematen en 10 einsen bouwland onder Almenum en Kimswerd, 30 may 1792, nos. 15 en 16, 4/5 jaar (GAH1124); id. 5 jun 1793 (GAH1125); id. 28 may 1794 (GAH1126); id. 27 mei 1795 (GAH1127); id. 1 jun 1795 (GAH1128); betaalt aan dito f. 45:0:0 een half jaar Geschenk, weegens de Prolongatie der Huurjaaren van 4 1/2 Pondematen Greide en 7 1/2 Pondematen Terpland onder Almenum en Kimswerd, nos. 15 en 16, 26 jan 1793 (GAH1125); weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 6:0:0 (GAH650)
Jelle Claasen woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jetske Claasen zie ook: Dreyer; Hendrik Holsderber en J.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 14 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Johan Hendriks Holsderber, geb 3 jan 1811, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL
Claas Claasen weesvoogden betalen f. 24:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van C.C., 13 nov 1792 (GAH1124); id. f. 437:2:12 ter zaake verdiende loon van C.C., Wigle Aukes en Pieter Jans, 1 mrt 1796 (GAH1128); schrijver Dirk Kamsma ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:1:0 ter zake verschot aan Thee en Tabak voor Wigle Aukes, K.K. en Pieter Jans, quit. no. 5, 5 mei 1795 (GAH1127)
Claas Claasen ovl 9 jan 1794 HRL, oud 64 jaar
Claas Claasen huwt met Rigtjen Folkerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 apr 1740 en doe ook getrout; C.C. ende Rigtie Folkerts beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs oom Homme Beerns aldaar, en vertoonde de Bruidegom een cedulle van desselfs vader tot consent in deesen, 2 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hendrik Klaases, ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Klaases, ged 26 okt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Antje Klaases, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Klaases, ged 8 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, ged 20 jul 1745 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Klaeses, ged 6 aug 1743 Grote Kerk HRL, moeder als Rixjen F. ; kind: Antje Claeses, ged 8 jan 1741 Grote Kerk HRL
Klaes Claasen huwt met Trijntje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 mrt 1743 en doe ook getrouwt; C.C. ende Trijntie Jans beide van HRL, koomende weegens de bruid Folkert Jans desselvs broeder, 2 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Claas Claasen Pijter Reynders ende Sjoerdtje Claasen, beyde van HRL, koo- mende wegens de bruyd desselfs vaeder C.C., 23 Oct 1745
Claas Claasen huwt met Antie Annes, beide van HRL, geproclameerd de f. 16:23:31 mei en getrout de 20 jun 1762 in de Westerkerk; kind: Klaas Klaases, ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL
Claaske Claasen woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lieuwe Claasen ende Marijke Harinxs, beyde van hier, huw.aang. 24 dec 1733 HRL, Comende voor de bruyd Hendrik Melchers; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Marten Claasen M.C. vrouw gebruiker van wijk H-047, eigenaar Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Marten Claasen huwt met Aka Hielkes, (later: Akke Hielkes), beide van Amsterdam, hebben haar drie proclamaties gehadt waar de laatste is geweest de 7 mei 1769 en sijn met attestasie getrout de 14 mei 1769; kind: Klaas Martens, geb 20 jun 1773, ged 4 jul 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: Akke H. ; kind: Janke Martens, geb 2 dec 1774, ged 1 jan 1775 Grote Kerk HRL, moeder als: Akke H. ; kind: Hijlke Martens, geb 27 feb 1778, ged 22 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbert Martens, ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL
Meindert Claasen Donderdag den 14 decembr 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, verscheen na voorafgegane Citatie in ''s Gerechts vergadering den Burger M.C., Schipper van Surhuisterveen, ter zaake dezelve op gister avond ter huise van Jan Blanke de grootste Brutaliteiten had aangericht, met het Stukken Slaan en Smijten, van diverse goederen, waarover dezelve gehoord zijnde, en volledige Confessie doende, met verzoek van moderatie, voor rigeur van Justitie, is dezelve gecondemneert in Vijf GoudGuldens, boeten boven de Vergoeding van?t geen hij aan Stukken geslaagen en gesmeeten heeft, en alle Kosten en mijsen der Justitie. (GAH43)
Minke Claasen Dirk Schiere ende N.C., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Douwes, desselfs vader, 24 okt 1789; ondertrouw HRL; Dirk Schiere en M.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage kind: Andries Dirks Schiere, geb 3 mrt 1790, ged 23 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Dirks Schiere, geb 19 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Dirks Schiere, geb 19 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Henderikus Dirks Schiere, geb 21 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Margarieta Dirks Schiere, geb 13 jan 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd drie en negentig den negentiende mei is Geboren Klaas zv Dirk Schiere en M.K. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Oege Claasen woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Oene Claasen zie: Advokaat; O.K. huwt met Magteltje Gerbens op 27 mei 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798; geb 12 apr 1773, ged 4 mei 1773 Grote Kerk HRL, zv Klaas Tijtes en Lijsbeth Lieuwes; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en Seventig den Twaalfde apr is Geboren Oene, zv Klaas Tijtes en Lijsbeth Lieuwes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 nov 1815
Pieter Claasen zie: Bakker, Blok, Burghout, Duinmeyer, Faber, Leystra, Metselaar, Nap, van Noorden, Visser, 2x de Vries
Pytter Claasen en Lubkjen Tjeerds, beyde van HRL, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende Weegens de bruid Gerrit Cristiaans Kooltjer; huw.aang. HRL 1738; huwt met Lubkjen Tjeerdts, kind: Klaas Pijtters, ged 26 may 1748 Westerkerk HRL; kind: Sijtske Pieters, ged 28 jul 1744 Grote Kerk HRL
Pieter Claasen woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Claasen woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Claasen P.C. en Uiltje Dirks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Japke Pieters, geb 7 may 1810, ged 20 may 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Uilkje D.
Pieter Claasen zie ook: Metzelaar; P.C. ende Antje Tjerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Tromp, deszelfs oom, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; P.K. en Antje Tjerks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Antje Pieters, geb 9 okt 1791, ged 5 nov 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Pieters, geb 4 dec 1793, ged 29 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Tjerk Pieters, geb 14 sep 1796, ged 2 okt 1796 Grote Kerk HRL
Pieter Claasen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:0:0 voor 1 jaar kostgeld van Adriaantje Berends, quit. no. 34, 7 sep 1786. (GAH1118); id. 22 aug 1787. (GAH1119); id. quit. no. 45, 2sep788. (GAH1120); id. 18 aug 1789. (GAH1121)
Pieter Claasen koopt en verkoopt woning 1801
Pieter Claasen huwt met Antie Joosten, beiden van HRL, geproclameert den 2-9 en getrout den 16 nov 1755; kind: Eelkje Pieters, ged 19 apr 1756 Grote Kerk HRL
Pieter Claasen Claas Jacobs, houtkoper, ende Jeltje Ennes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid P.C., 5 Nov 1746
Pietje Claasen Pijttie Clasen en Jan Clasen, beide van Almenum, huw.aang. 14 sep 1737 HRL, komende voor de Bruit Jelle Lijkles en vertoonde Consent van des Bruits Curator; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jan Claasen, kind: Pieter Jans, ged 3 apr 1742 Grote Kerk HRL
Rinnert Claasen van Almenum, huwt met Doetie Hayes, van Midlum, geproclameert den 9-16 en getrout met attestasie den 23 Mei 1756
Rinske Claasen zie ook: Voordewind; Hendrik Gerrijts ende R.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Cornelis, deszelfs oom, 5 jul 1788; ondertrouw HRL
Robijn Claasen ged , samen met Hijlke Klaases, 4 may 1751 Grote Kerk HRL, zv Klaas Harmens en Grietje Jans; ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Claas Harmens en Grietje Jans ovl 19 jan 1795 HRL, huwt met Frouwkje Ruurds Parkement, kind: Jan Robijns P, geb 1794 HRL; BS geb 1811, (bl. 83), BS huw 1813, ovl 1819; kind: Klaas Robijns, geb 22 okt 1782, ged 10 nov 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Sjoukje Ruurds; kind: Ruurd Robyns, geb 24 dec 1784, ged 11 jan 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: Sjoukje R. ; kind: Jan Robijns, geb 2 may 1793, ged ged 26 may 1793 Grote Kerk HRL; wed. R.C. gebruiker van wijk F-084, gealimenteerd, medegebruikers zijn Sjoerd de Groot vrouw, tapster, Bote Postma, sjouwer, Jouke P. Broersma, sjouwer, eigenaar is Jacob Willems wed. erven, 1814. (GAH204); Alle Jansen Kok ende Janke Sijbes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.C., deszelfs schoonbroeder, 27 mrt 1790; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; R.K. en Sjoukje Ruurds Parkament, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 HRL, en zijn den 15 naastvolgende, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd
Roelof Claasen huwt met Geertje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 aug en den 5 sep en getrout den 11 dito 1740 in de Westerkerk; R.C. ende Geertie Jans beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs halfbroeder Tjalling Jans, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Claas Roelofs, ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL; Geeske Clases ende Johannis Jansen, beide van HRL, 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid R.C., desselfs suster; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Rommert Claasen woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rommert Claasen woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek vermeld met alleen rechts: . -1:0 (GAH650)
Rommert Claasen Cornelis Feikes ende Janke Martens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom R.C., 17 nov 1792; ondertrouw HRL
Sytze Claasen zie ook: IJtsen Claases; huwt met Antje Heeres, kind: Janke Sijtzes, ged 12 dec 1751 Grote Kerk HRL
Sytse Claasen woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sweeris Claasen ovl voor 1731; wed. levert hieden/hiedde (?) 1741-1749; wed. S.C. ontv f. 40:0:0 vd rentmeester van het Weeshuis tersaeke 100 pont vlas door haer tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 33, 3 okt 1730. (GAH1060); id. f. 20:0:0 weegens 50 pond vlas, ord. no. 34, 3 okt 1730 (GAH1060)
Tjeerd Claasen woont in 4e quartier, huisno. 241, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 4e quartier, links:. 1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjeerd Claasen huwt met Aafke Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768 in de Westerkerk; kind: Lijsbeth Tjeerds, ged 19 mrt 1769 Westerkerk HRL; kind: Frans Tjeerds, ged 12 aug 1770 Westerkerk HRL
Trijntje Claasen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:0:0 terzake 1 jaar kostpenningen en kleding van Hendrik Rintjes, 14 mrt 1787, quit. no. 17. (GAH1119); id. 11 mrt 1788. (GAH1120); id. 17 mrt 1789, quit. no. 13. (GAH1121); id. quit. no. 25, 23 mrt 1790. (GAH1122); id. 15 mrt 1791. (GAH1123)
Thijs Claasen woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ulbe Claasen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:18:0 strekkende tot restitutie van 2 floreen schatting, door hem per abuis betaald van een stuk Weeshuisland bij Age Johannes cum. soc. in huur en gebruik, quit. no. 2, 22 feb 1786. (GAH1118)
Wybe Claasen ovl 11 dec 1789 HRL, oud 72 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 27, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wybe Claasen zie ook: van Klaarbergen; W.C. ende Femme Harmens, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Haantje Johannes, goede bekende, 6 jun 1789; ondertrouw HRL; kind: Klaas Wybes, geb 24 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Wybe Klaasses en Fenne Harmens; kind: Harmen Wybes, geb 23 nov 1791, ged 11 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Wybes, geb 4 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Jan Wybes, geb 18 okt 1795, ged 10 nov 1795 Grote Kerk HRL
Wiebe Claasen ovl voor 1815; gebruiker van wijk D-101, eigenaar is Gerrit J. Veenstra, 1814. (GAH204)
Wytse Claasen woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Aafke Claases huwt met Jan Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 Jannewari 1769 in de Westerkerk
Aaltje Claases huwt met Jan Henderiks, beyde van HRL, geprokelameert 1, 8 en 15 jul 1753 en doen getrout
Aaltje Claases huwt met Nolles Sickes, beide van HRL, geproclameert de f. 9:16:23 apr 1758 en getrout de 11 Janewari 1761
Akke Claases ged 3 okt 1745 Grote Kerk HRL, dv Claas Jans en Grijtje Haantjes
Albert Claases huwt met Janke Uilkes, beide van HRL, geproclameert 2, 10 en 17 Febru: en getrout den 12 mei 1754 in de Westerkerk; kind: Uilke Alberts, ged 6 apr 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Aafke Alberts, ged 3 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Alberts, ged 20 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jan Alberts, geb 28 feb 1773, ged 30 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Alberts, ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL; Geven UEd:Achtbh:met verschuldigde eerbied te kennen Yede Tjeerds ordris turfdrager ende A.C. beide binnen dezen Stad; dat de eerstgemelde wel genegen was zyn bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, dog hier toe UEd:Achtbh:approbatie wordende vereischt, zonder ''t welke zulken transport kragteloos zoude zyn, zoo nemen de Supplianten de Vrijheid zig by dezen met eerbied aan UEd:Achtbh:tafel te vertonen, gedienstig versoekende UEd:Achtbh:gelieven A.C. in plaatze van Yede Tjeerds aan te stellen tot ordris turfdrager binnen deze Stad op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, presenterende de mede Suppliant A.C. den Eed van getrouwigheid te presteren, en Siet daar op met onderdanigheid UEd:Agtb gunstige dispositie te gemoete, quo facto etc:(get:S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de mede Suppliant A.C. tot ordris turfdrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe en aanbehorende:mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de armbusch de Soma: van twintig Cargls:, Actum den 23 sep 1754, (was getekend) J:D:Toussaint, (onderstonde), Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga; Vervolgens Stonde; Op heden den 23 sep 1754 heeft A.C. in de Armbusch betaald twintig gls:en den Eed gedaan in handen van de Heer Presid:Burgemr Toussaint; In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 24 mrt 1755 over op Hendrik Geerts; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Anna Claases ged 11 aug 1761 Grote Kerk HRL, dv Claas Harmens en Grietje Jans
Anna Claases huwt met Harmen Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr 1741 en doe ook getrouwt
Anne Claases ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL, zv Claas Pieters en de ovl Antje Romkes
Antje Claases Meye Saakes ende A.K., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Wiglenhuisen, 6 Jan 1748; huwt met Meye Saekes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 jan 1748 en doen ook getrouwt; kind: Klaas Meyes, ged 18 jun 1752 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Meyes, ged 8 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Rimkje Meyes, ged 14 jan 1749 Grote Kerk HRL
Antie Claases Lammert Sijbrens ende A.C., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Dirk Jacobs desselfs swaeger, 1 Aug 1750; huwt met Lammert Sibrens, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 aug 1750 en doen ook getrouwt; kind: Sijbren Lammerts, ged 11 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrand Lammerts, ged 16 mrt 1755 Grote Kerk HRL
Antie Claases huwt met Sipke Cornelis, beide van HRL, geproclameert den 30 mei en de 7 en getrout de 13 jun 1756
Anthony Claases A.C. en IJtje Claases, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 30 mei 1773 HRL, en getrouwd 31mey
Arjen Claases ged 14 dec 1759 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Arjens en Gatske Cornelis
Arjen Claases A.K. ende Lolkjen Harmens, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vader Harmen Geerts, 23 Oct 1745; huwt met Lolkje Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 octob:en de 7 nov 1745 en getrouwt
Aukjen Claases Pieter Heyns ende A.C., beyde van HRL, zijnde de aengevinge gedaen door notaris P. Reydema bij procuratie en vertooninge van de bruids vaeders consent, 13 May 1747''fiche gemeente HRL; huwt met Pijtter Heins, beyde van HRL, geproclameert 14, 21 en 28 May 1747 en doen ook getrouwt
Baatje Claases huwt met Eise Joukes, beide van HRL, geproclameert den 25 mei en 1-8 en getrout de 10 jun 1755; kind: Klaas Eises, ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antje Eizes, ged 30 sep 1755 Grote Kerk HRL
Bartel Claases B.C. ende Sijbrigje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Jans, deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL; Bartle K. en Sybrigje Dirks, beide van HRL, getrouwd den 20may 1792 HRL; kind: Willem Bartles, geb 16 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL; kind: Minke Bartels, geb 14 mrt 1793, ged 31 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Metje Bartles, geb 11 mrt 1795, ged 24 mrt 1795 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Klaas Barteles, geb 14 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en Negentig den Elfde mrt is Geboren Metje, dv B.K. en Sijbrigje Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 11 nov 1815
Baukjen Claases van HRL, huwt met Alle Annes, van Minnertsga, geproclameerd de 4-11 en getrout met attestasie de 18 okt 1762
Befke Claases Beefke Clases van Pijttersbierum ende Dirk Berents Hasbroek van HRL, huw.aang. 7 sep 1737 HRL, huw.aang. 7 sep 1737 HRL; huw.aang. HRL 1737; huwt met Dirk Beerens, kind: Wytske Dirks, ged 17 jul 1740 Grote Kerk HRL
Beitske Claases huwt met Jouke Willems, kind: Willem Joukes, ged 19 mei 1761 Grote Kerk HRL; huwt met Jouke Willems, beide van HRL, geproclameert de 29 jun de 6 en getrout de 13 jul 1760; kind: Claas Jouwkes, ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL
Beerendtje Claases Johannes Gerrits van Langweer en B.C. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 10 met vertoonde attestatie
Bouwe Claases en Trijntie Feddes, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit Symen Heins; huw.aang. HRL 1737; huwt met Trijntje Feddes, kind: Tjeerdt Bouwes, ged 18 jul 1752 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Bouwes, ged 2 jun 1750 Grote Kerk HRL; kind: Fedde Bouwes, ged 21 mrt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Klases Bouwes, ged 11 jul 1741 Grote Kerk HRL
Bouwe Claases huwt met Grijtie Willems, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 mei 1754 in de Westerkerk
Cornelis Claases ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:0:0 ter zaake 1 jaar Loon als Brouwer, 19 may 1801, quit. no. 2 (GAH1133); id. f. 208:0:0 als mr. schoenmaker in het Weeshuis ter zaake Dagloonen, 31 dec 1801, op 13 ordonnantien (GAH1133)
Dieuwke Claases huwt met Geert Keimpes, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 nov de 7 en getrout de 9 dec 1766
Dirk Claases zie: Stellingwerf
Dirk Claases huwt met Grijtie Pijters, beide van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout de 19 nov 1771; kind: Tjitzke Durks, geb 9 aug 1772, ged 23 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Dirks, geb 7 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Geertje P.
Doetje Claases ged 30 okt 1742 Grote Kerk HRL, dv Claas Jacobs en Berber Leeners; ged 12 apr 1740 Grote Kerk HRL, dv Claas Jacobs en Berber Leenerts
Doortje Claases ged 15 jun 1758 Grote Kerk HRL, dv Claas Jans en Eelkje Sjoukes
Doutje Claases ged 14 apr 1771 Westerkerk HRL, dv Claas Pieters en Japke Pieters
Doutje Claases huwt met Geert Hansen, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Douwe Claases Jan Johannes van Almenum en Dieuwke Floris van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.C., haar broodheer, 23 apr 1791; ondertrouw HRL
Douwe Claases huwt met Rinske Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en getrouwt den 3 junij; D.C. ende Rinske Gerrits beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broeder Jan Gerrits, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hebbeltje Douwes, ged 14 apr 1750 Westerkerk HRL; kind: Gerrit Douwes, ged 6 jun 1747 Grote Kerk HRL
Eelke Claases huwt met Claeske Arjens, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 23 okt 1740 en doe ook getrouwt; E.C. ende Claeske Arjens beide van HRL, komende voor de bruid Cornelis Hendriks, 8 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Evert Claases zie: Oosterbaan; (3x)
Feikje Claases huwt met Marten Clases op 26 okt 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; Marten Claases van Almenum en F.C. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 11 okt 1806; ondertrouw HRL
Fetje Claases huwt met Pieter Reinderts, kind: Hans Pieters, ged 22 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Claas Pieters, ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL
Fettje Claases huwt met Albert Jansz, beide van HRL, geproclameerd de 26-28 apr en getrout de 3 mei 1761
Foeke Claases F.C. ende Antje Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruid de chergiant Vriemersen desselfs neev, 21 dec 1748; huwt met Antje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 dec 1748 en den 5 januar 1749 en de 12 dito getrouwt in de Westerkerk; kind: Klaas Foekes, ged 25 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Foekes, ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL
Frans Claases ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL, zv Claas Harmens en Grijtie Heeres
Gatse Claases ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 571:9:0 wegens geleverde 8 overjaarse en 2 spallingvarkens wegende tezamen 3343 pond f. 17 gld en 8 stv per 100 pond, onder korting van 41 pond f. 5 stuivers voor minder gewigt, or. no. 1, 21 okt 1783. (GAH1114)
Gadske Claases huwt met Fokke Jansen, beide van HRL, geproclameert de 10-17 en getrout de 24 aug 1760 in de Westerkerk; ovl 7 nov 1804 HRL, oud 68 jaar; kind: Jan Fokkes, ged 9 nov 1760 Westerkerk HRL; kind: Klaaske Foppes, ged 28 aug 1766 Westerkerk HRL, vader als Foppe J. ; kind: Antie Fokkes, ged 24 dec 1767 Westerkerk HRL
Geele Claases Wij oud ingeschrevenen Bote Botes Postma en G.C. beide werklieden te HRL, verklaren bij deezen dat Frederik Hes gediend hebbende als Kwartiermeester op ''s Lands Schip van Oorlog Vertrouwen in den Jaar 1797 te Suriname overleeden is, gevende voor redenen van wetenschap dat wij destijds insgelijks in ''s Lands dienst ter Zee waren op een ander Schip de Pollux genaamd meede te Suriname leggende ons egter het overlijden van gemelden Frederik Hes volkomen bekend is. HRL den 25 apr 1816; KLAASSES, GAELE
Gepke Claases huwt met Pieter Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Jannewari en getrout de 1 Feberwari 1761
Gerlof Claases van HRL, huwt met Mettje Oebles, van Franeker, geproclameerd de 24-31 aug en getrout met attestasie den 7 sep 1766; kind: Sijke Gerlofs, ged 21 jun 1767 Grote Kerk HRL
Gerrith Claases ged 13 mrt 1759 Grote Kerk HRL, zv Claas Harmens en Grietie Jans
Gerrit Claases G.K. ende Klaare Aerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe Ales, 1 Nov 1749; huwt met Claara Aerts, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 nov 1749 en doen ook getrouwt; kind: Dirk Gerrits, ged 24 jun 1756 Westerkerk HRL; kind: Mattheus Gerrijts, ged 8 jan 1761 Westerkerk HRL; kind: Hendrik Gerrijts, ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL; kind: Aat Gerrits, ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Aats Gerrits, ged 9 apr 1752 Westerkerk HRL; kind: Klaas Gerrits, ged 18 okt 1750 Westerkerk HRL, moeder als C. Aats; kind: Antie Gerrits, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, K. Aats
Grietje Claases ged 26 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Claas Johannis en Janke Minnes
Gryttie Claases ged 21 feb 1762 Grote Kerk HRL. op een Sondag Avont, dv Claas Ottes en Antie Rommerts
Grietje Claases van HRL, huwt met Douwe Arjens, van S:Anna Parogje, sijn geproclameert den 29 May en den 6-12 jun en getrouwt den 26 dito 1740; Douwe Arjens van St Anna parochie ende G.C. van HRL, komende voor de Bruid Gijke Tomas, wever tot HRL, 28 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Grietje Douwes, ged 29 jan 1743 Grote Kerk HRL
Grytje Claases huwt met Beernt Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 apr en den 6-14 May 1742 en doe ook getrouwt; Beernt Harmens ende G.C. beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs oom Symon Jansen, 28 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Grietje Claases Cornelis Hesselingh ende G.K., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Beernt Hendriks, mr. weever, 3 Jan 1750; huwt met Corneelis Hesseling, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 jan 1750 doe getrouwt
Grietje Claases Wybe Harmens en G.C., beide hier te HRL, komende wegens de bruid Claas Gerbens haar vaeder, 19 Jun 1750; huwt met Wybe Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 jun en den 4 jul 1751 den 1 aug getrouwdt
Grietje Claases Hendrik Rients ende G.C., beide van HRL, komende wegens de bruid Claas Alberts, 28 Aug 1751; huwt met Hendrik Rients, beyde van HRL, geproclameerd den 29 aug en den 5-12 sep 1751 en doen ook getrouwdt
Haitse Claases en Trijntje Jans, beyde van HRL, komende weegens de bruid Pieter Jansen desselfs schoonbroeder, 26 Oct 1743; H.C. en Meinke Beerns, beyde van HRL, huw.aang. 25 feb 1736 HRL, komende voor de bruyd Pijtter Beerns, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Harmen Claases H.K. ende Aukjen Beernts, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs neev IJpe Heeres, 18 Apr 1744; huwt met Aukjen Beernts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 17-26 apr en den 3 May 1744 en den 5 dito getrouwd; kind: Beernd Harmens, ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Beern Harmens, ged 28 aug 1753 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Harmens, ged 22 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Beern Harmens, ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Harmens, ged 2 nov 1745 Grote Kerk HRL
Harmen Claases huwt met Anna Maria Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 Febrij 1764
Hebbeltje Claases Jouke Douwes en H.C. beide van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Claas Gerrtis, 23 Jul 1746; huwt met Jouwke Douwes, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 jul en den 7 Augusti 1746 en den 14 dito getrouwt; huwt met Auke Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 28 jul en de 4 aug en getrout de 11 dito 1765; ovl 9 apr 1793 HRL, oud 66 jaar; kind: Sjoukie Joukes, ged 29 nov 1757 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Jouwkes, ged 6 mei 1755 Grote Kerk HRL; kind: IJtie Joukes, ged 15 apr 1749 Grote Kerk HRL
Hendrik Claases ovl voor 1815; wed. H.C. gebruiker van wijk D-142, medegebruiker is Jetske C. Reitsma, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Herre Claases ook als: Heere Clazes, (1764); huwt met Berber Everts, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 jul en getrout de 7 aug 1763; kind: Tjitske Heeres, ged 15 Janewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL
Hilkjen Claases huwt met Simon Douwes, kind: IJpe Simons, ged 22 dec 1739 Grote Kerk HRL
Hylkje Claases bezit 1 hond, belasting, f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)
Hiltje Claases weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, zijnde 50 gld aan H.C. en Sijtske Claases, uyt de boedel van Hans Johannis en Hiltje Dirks bij testamentaire dispositie, na versterf vd langstlevende gelegateerd en 25 gld jaarlijkse uytkering, spruitende uyt deselve boedel en onder administratie van Isaac Roorda, 24 feb 1784, 24 feb 1784. (GAH1115)
Jacob Claases huwt met Tetje Sjouwkes, kind: Janneke Jacobs, ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL
Jacob Claases van Mackum, huwt met Janke Jans, van HRL, geproclameerd de 29-31 mei en de 5 en getrout met attestasie de 12 jun 1768 in de Westerkerk; kind: IJtje Jakobs, geb 25 aug 1773, ged 16 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jakobs, geb 17 okt 1774, ged 10 nov 1774 Grote Kerk HRL
Jan Claases huwt met Trijntje Piers, kind: Tjetske Jans, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL; kind: Pier Jans, ged 6 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Jan Claases ged 11 nov 1749 Grote Kerk HRL, zv Claas Harmens en Grietje Jans; kind: Jan Klaeses, ged 27 okt 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Pietje J.
Jan Claases huwt met Antie Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Janke Claases huwt met Hendrik Stomp, kind: Elisabeth Hendriks Stomp, ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL
Janke Claases huwt met Bernardus Edsgers, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 May 1740 en doe ook getrout; Bernardus Edsgers ende J.C. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broodheer Joost Gonggrijp, 7 may 1740; ondertrouw N.H. HRL
Janke Claases huwt met Heere Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21 jul en den 28 dito en den 4 aug 1743 en getrouwt den 11 dito; Heere Harmens ende J.C. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Claes Gerbens, en consenteerde de bruy-degoms vaeder ook hier in, 20 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Harmen Heeres, ged 23 apr 1747 Grote Kerk HRL
Janneke Claases ged 23 dec 1766 Grote Kerk HRL, dv Klaas Simons en Tjietske IJmkes; geb 1764 HRL, ovl 24 mei 1833 HRL, huwt met Dirk J. Trompetter, dv Klaas Simons en Tjietske IJmes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1833, overlijdens; Dirk Jansen Trompetter, mr. bakker, en J.C., ongehuwde jonge dogter, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. IJ. Feddema op vertoonde Procuratie van de Bruidegom en Bruid ende Bruidsvader, 13 feb 1790; ondertrouw HRL; Dirk Jans Trompetter en J.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 feb 1790 HRL, en zijn getrouwd den 2 mrt daaraanvolgende; kind: Tjietske Dirks, geb 2 dec 1791, ged 20 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Dirks Trompetter, geb 3 aug 1793, ged 20 aug 1793 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Dirks det, (!), geb 21 dec 1795, ged 3 jan 1796 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks Trompetter, geb 12 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL
Jelte Claases huwt met Douwtje Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mrt 1761; kind: Frans Jeltes, ged 23 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Klaas Jeltes, ged 26 nov 1765 grote Kerk HRL; kind: Klaaske Jeltes, ged 20 okt 1768 Westerkerk HRL
Jeltje Claases huwt met Eerk Jansen, kind: IJmke Eerks, ged 28 apr 1740 Westerkerk HRL; Eerk Jansen ende J.C., beyde van HRL, huw.aang. 11 jul 1733 HRL, Comende voor de bruyd Hille Clasen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jeltje Claases huwt met Johannis Lucas, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-28 May en den 4 jun 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Johannes Lukas ende J.C. beide van HRL, koomende voor de bruid Cristoffel Heimpe, 20 may 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jeltje Claases Eelke Jelles en J.C., beide van HRL, komende wegens de bruyd des selfs swager Wigle de Vries, 24 Oct 1744; huwt met Eelke Jelles, beyde van HRL, geproclameerd den 25 okt en den 1-8 nov 1744 ook getrouwt
Johannes Claases huwt met Antje Keimpes, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 23 okt 1740 en doe ook getrouwt; J.C. ende Antie Keimpes beide van HRL, koomende voor de Bruit Wigle Pijtters desselfs oom, 8 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Casper Claases ovl 5 nov 1787 HRL, oud 38 jaar
Claas Claases ged 10 jun 1742 Grote Kerk HRL, zv Claas Hendriks en Antje Jochems
Claas Claases C.C. ende Trijntie Reyns, beyde van HRL, sijnde de aengevinge bij procuratie gedaen door proc. Pesma, 11 Nov 1747; huwt met Trijntje Reins, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 nov 1747 en ook getrouwt; kind: Rein Claases, ged 20 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Klaases, ged 16 nov 1751 Grote Kerk HRL; kind: Metje Klaases, ged 1 sep 1748 Westerkerk HRL
Klaaske Claases jonge Dogter bij de Blauwe Trappen op haar Belijdenis Gedoopt 4 aug 1741 Grote kerk HRL
Claaske Claases Frans Sjoerds en C.C., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Teeke Cornelisdes selvs steevader, 8 Jul 1747; huwt met Frans Sjoerds, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 jul 1747 en doen ook getrouwt
Claaske Claases Baerent Naegel ende C.C., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Harmen Hijlkes des selfs oom, 25 Jan 1749; huwt met Beerent Nagel, beyde van HRL, geproclameerd den 26 januar en den 2-9 feb 1749 den 11 dito getrouwt
Claaske Claases Claes Jansen ende C.C., beide van HRL, koomende weegens de bruid Teeke Cornelis desselfs steevaeder, 14 Nov 1750; huwt met Klaas Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 nov 1750 en ook getrouwd; kind: Jantje Klaases, ged 18 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Klaases, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Klaases, ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: Tjalkie Klaases, ged 10 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, ged 26 aug 1755 Grote Kerk HRL; kind: Jan Klaases, ged 31 jul 1753 Grote Kerk HRL
Claaske Claases huwt met Heere Pieters, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 May 1752 doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Lena Claases gewoond hebbende te Leeuwarden, huwt met Christiaan Soeter, ook aldaar gewoond hebbende, hebben op drie aan een volgende Sondagen geproclameerd waarvan de laatste is geweest den 28 May 1758 so dat de president-borgermeester Schaaf haar premissie geeft en sijn met attestasie de 31 okt 1758 tot HRL. getrout; kind: Jacob Christiaans Soeter, ged 13 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Caspar Christiaans Soeter, ged 26 sep 1762 Grote Kerk HRL
Lijsbet Claases Marten Eeverts ende L.C., beyde van HRL, koomende wegens de bruid Claes Taekes desselfs vaeder, 29 Mrt 1749; huwt met Marten Eeverts, beyde van HRL, geproclameerd den 30 mrt en den 6-13 apr 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Lijsbet Claases Johannes Rommerts ende L.C., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Claes Lourens desselfs vaeder, 28 Feb 1750; huwt met Johannis Rommerts, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 mrt 1750 en getrouwt; kind: Lijsbet Johannis, ged 11 jan 1752 Grote Kerk HRL
Lieuwkje Claases huwt met Siebout Alberts, kind: Hendrina Siebouts, geb 29 jul 1798, ged 19 aug 1798 Grote Kerk HRL
Louwerens Claases L.C. ende Eelkjen Theunis, beyde van HRL, komende wegens de bruid des selfs swager Andries Sandstra, 23 Apr 1746; huwt met Eelkjen Theunes, beyde van HRL, geproclameerd den 24 apr en den 1-8 May 1746 en den 15 dito getrouwt; kind: Maartie Lourens, ged 23 mrt 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Sijbe Lourens, ged 22 sep 1757 Westerkerk; kind: Sijbe Louwerens, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Zijbe Lourens, ged 9 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Jacob Louwerens, ged 20 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Theunis Louwerens, ged 27 okt 1754 GroteKerk HRL; kind: Trijntje Louwrens, ged 5 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Louwerens, ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Louwrens, ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL; Daniel Poulus ende Aeltie Theunis, beyde van HRL, koomende wegens de bruid L.C., des bruids swaeger, 28 Jun 1749
Mayke Claases huwt met Klaas Jansen de Wijlde, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 apr en de 3-10 Maayus, getrouwt den 18 dito 1739; huw reg. N.H. HRL; Claas Jansen de Wilde ende M.C. beide van HRL, koomende voor de Bruit Job Jans, timmerman alhier, 25 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Marten Claases M.C. ende Berber IJmes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs steevaeder Hendrik Alberts, 4 dec 1745; huwt met Berber IJmes, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 desember 1745 doe ook getrouwt
Marten Claases huwt met Engeltie Hanses, beide van HRL, geproclameert 10, 17 en 24 Feber:en getrout den 3 mrt 1754; kind: Claaske Martens, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Hans Martens, ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL
Martje Claases zie ook: Maartje Klases; huwt met Durck Nannings, kind: Jan Durcks, ged 1 jan 1767 Westerkerk HRL
Martjen Claases huwt met Pieter Abrahams, beide van Almenum, zijn geproclameerd 6, 13 en 20 aug 1752 en getrouwdt den 27 dito; kind: Martje Pieters, ged 12 feb 1760 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Pieters, ged 7 sep 1755 Grote Kerk HRL
Marijke Claases huwt met Jetse Wouters, kind: Corneelis Jetses, ged 7 jun 1742 Westerkerk HRL; kind: Geertje Jetses, ged 28 apr 1740 Westerkerk HRL
Neeltje Claases en Sjouwkje Claases, wonende in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650); (GAH650)
Neeltje Claases huwt met Lammert Dirks, beyde van HRL, sijn geproclameert 18, 24 en 31 May 1739 en doe ook getrouwt; Lammert Dirks ende N.C. koomende voor de Bruit desselfs vader Claas Fokkes, 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Nicolaas Claases zie: IJsenbeek
Pieter Claases geb 1 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv Claas Hendriks en Rikje Minnes
Pieter Claases lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Pieter Claases huwt met Neeltje Ottes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 sep en den 1-8 okt 1741 en doe ook getrouwt; P.C. ende Neeltie Ottes beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vaeder Otte Aukes, 23 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Klaas Pijtters, ged 14 jun 1746 Grote Kerk HRL; kind: Grijtje Pieters, ged 18 may 1745 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Pieters, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Pieters, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL
Pieter Claases P.C. en IJffke Claasen, beyde van HRL, koomende de bruydegom gestrekt met zijn vader Claas Pijters en voor de bruid Meindert Cobus desselfs steevaader, 30 May 1744; huwt met IJfke Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 31 May en den 7-14 jun 1744 en doen ook getrouwt; kind: Jan Pieters, ged 8 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Grietie Pieters, ged 24 jul 1763 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Piters, ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL; kind: Joris Pieters, ged 31 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pijtters, ged 17 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Claas Pieters, ged 10 jan 1745 Grote Kerk HRL
Rebecke Claases huwt met Claas Nauta, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 jul 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Claas Nauta ende R.C. beide van HRL, koomende voor de bruidegom en bruit de procr. Jacob Tuininga, 8 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Klaases Nauta, ged 21 nov 1741 Grote Kerk HRL
Rein Claases ged 20 aug 1754 Grote Kerk HRL, zv Claas Claasen en Trijntie Reins
Rigtje Claases ovl 9 jul 1790 HRL, oud 68 jaar
Rigtie Claases huwt met Hendrik Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 Janewari 1755
Rigtje Claases huwt met Bouwe Hijlkes, zie ook Tjitske Bouwes; huwt met Bouwe Hijlkes, beide van HRL, geproclameert de 28 dec 1760 en den 4 en getrout de 11 Janewari 1761; kind: Hijlke Bouwes, ged 13 dec 1761 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Bouwes, geb 28 mei 1773, ged 15 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Bouwes, ged 28 jun 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Bouwes, ged 26 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Bouwes, ged 14 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Bouwes, ged 26 nov 1769 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Bouwes, ged 13 aug 1771 Grote Kerk HRL
Rinske Claases ovl 27 sep 1793 HRL, oud 19 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 66; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Romkje Claases Willem Nannings ende R.C., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs swager Claes Scheltes, 28 oct 1747; huwt met Willem Nannings, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 nov 1747 en doe ook getrouwt; Jan Cristoffels ende R.C., beyde van HRL, huw.aang. 15 aug 1733 HRL, komende wegens de bruid Albert Jansen, Kalkman; huw aang. Gerecht HRL 1733
Romkie Claases huwt met Andries Wouters, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout de 31 jul 1763
Saske Claases huwt met Jan Hendriks van der Korf, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 dec 1755
Setje Claases huwt met Pieter Reinders, kind: Reinder Pieters, ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Sibbeltje Claases ged 30 dec 1755 Grote Kerk HRL, dv Claas Christiaans en Tjerkje Allerts
Sybren Claases S.C. ende Ariaantje Scheltes, beide van HRL, komende wegens de bruid Johannes Hendriks desselfs goedbekende, vertoonende genoegsame last in deesen, 29 May 1751; huwt met Adriaentje Scheltes, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 6-13 jun 1751 en doen ook getrouwd; kind: Klaas Sijbrands, ged 17 okt 1752 Grote Kerk HRL
Sybren Claases won. op de Vijver 1767; zie bij Marijke Eits; huwt met Maria Eits, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:23:29 mei en getrout de 5 jun 1763 in de Westerkerk; kind: Tjitske Sijbrands, ged 8 apr 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Marieke Eisses
Sytske Claases weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, zijnde 50 gld aan Hiltje Claases en S.C., uyt de boedel van Hans Johannis en Hiltje Dirks bij testamentaire dispositie, na versterf vd langstlevende gelegateerd en 25 gld jaarlijkse uytkering, spruitende uyt deselve boedel en onder administratie van Isaac Roorda, 24 feb 1784, 24 feb 1784. (GAH1115)
Sytske Claases Harmen Rutger Velthuis ende S.K., beyde van HRL, komende weegens de bruid Harmen Beernts desselfs oom, 5 Apr 1749; huwt met Harmen Rutgers Velthuis, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 apr 1749 doen getrouwt
Symontje Claases Claas Alberts ende S.K., beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs schoonbroeder Douwe Arjens, 16 May 1744; kind: Trijntje Klaases, ged 12 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Symontje Claases huwt met Klaas Alberts, beyde van HRL, sijn geproclameert 17, 25 en 31 May 1744 en getrouwt den 7 Junij
Sjoerdtje Claases Pijter Reynders ende S.C., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs vaeder Claas Claasen, 23 Oct 1745; huwt met Pieter Reinderts, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 otb:en den 7 nov 1745 en getrouwt
Sjoukie Claases ged 21 jan 1759 Grote Kerk HRL, dv Claas Hilles en Rinske Annes
Sjouwkje Claases en Neeltje Claases, wonende in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)
Steeven Claases rentmeester van het Weeshuis betaalt aan A. Binksma en M. (?) Smit in qualit: f. 20:0:0 ter Zaeke Reëele belastinge v. d. bank v. leening van ''t huis bewoond door S.C. in d. Karmenstraat bij Weege van Antecipatie voor 1807 in d. verponding te korten, 4 nov 1806, quit. no. 7 (GAH1138)
Sijke Claases ged 7 okt 1764 HRL, dv Claas Pieters en IJbbeltie IJemes; doopregisters N.H. HRL 1764
Tettje Claases ook wel: Tijttje Clases, (ondertrouw ); huwt met Dirk Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en doe ook getrouwt; Dirk Jacobs ende T.C. beide van HRL, koomende voor de bruid des selvs oom Jelke Jans, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Tytte Claases ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL, zv Claas Tijttes en Lijsbeth Lieuwes
Tietje Claases huwt met Beernt Beernts, kind: Hendrikje Beernts, ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Beernts, ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL
Tytje Claases zie ook: IJttje Claases; huwt met Dirk Jacobs, kind: Gertje Dirks, ged 31 okt 1745 Grote Kerk HRL; kind: Janke Durks, ged 29 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Tyttje Claases huwt met Tjebbe Douwes, beyde van HRL, geproclameerd den 25-30 jan en den 6 feb 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Tjamke Claases huwt met Willem Thomas, kind: Aukje Willems, ged 6 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Willems, ged 8 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Willems, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Willems, ged 4 sep 1742 Grote Kerk HRL; kind: Thomas Willems, ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL
Tjamke Claases Abel Dirks ende T.C., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jeremias, mr. stoeldrayer, 3 May 1749; huwt met Abel Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwt
Tjepke Claases huwt met Dieuwke Scheltes, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 apr 1766
Tjietske Claases zie ook: Backer; ovl 8 feb 1803 HRL, oud 59 jaar; huwt met Kornelis Innes, kind: Inne Kornelis, geb 3 aug 1784, ged 22 aug 1784 Grote Kerk HRL; kind: IJemke Cornelis, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, vader als C. Ennes; kind: Claas Cornelis Wiga, ged 24 mrt 1771 Westerkerk HRL, vader als C. Ennes Wiga
Trijntie Claases ged 2 sep 1755 Grote Kerk HRL, dv Claas Pieters en Lutske IJekes
Trijntje Claases Wybrandus Christiaans van HRL. en T.C. van Bolsward, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 jun 1808; ondertrouw HRL
Trijntje Claases Rienk Fokkes van HRL, ende T.C. van Dokkum, 20 Mrt 1745
Trijntie Claases huwt met Jacob Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 1 en getrout de 8 jun 1760
Trijntje Claases ged 3 Janewari 1764 HRL, dv Claas Harmens en Grietje Jans; do. reg. N.H. HRL 1764
Tijs Claases ged 15 nov 1771 Grote Kerk HRL. op belijdenisse de Geloofs, Jongman
Wybe Claases huwt met Alegonda Jans, kind: Klaas Wiebes IJntema, geb 1761 ... ; BS huw 1812; kind: Klaaske Wybes, ged 8 jul 1756 Westerkerk HRL; kind: Klaaske Wybes, ged 17 jan 1760 Westerkerk HRL; kind: Klaas Wybes, ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL, moeder als Aldegunda J. ; kind: Janneke Wybes, ged 3 jan 1765 Westerkerk HRL; kind: Rebecca Wybes, ged 19 may 1750 Grote Kerk HRL
Wybren Claases van Almenum, huwt met Elbrigie Pijtters, van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 jun 1765
Willemke Claases Lolle Gooitjens Rondaan, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 nov 1764; kind: Wytske Lolles Rondaan, ged 11 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukie Lolles Rondaan, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL
Ybeltje Claases Otte Hettes ende IJ.C. beyde van HRL, koomende wegens de bruid Jacob Claesen, bontweever, 18 Jan 1749; huwt met Otte Hettes, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 januar en den 2 feb 1749 en den 4 dito getrouwt
Yfke Claases Pijter Claasen en IJ.C., beyde van HRL, koomende de bruydegom gestrekt met zijn vader Claas Pijters en voor de bruid Meindert Cobus desselfs steevaader, 30 May 1744; huwt met Pieter Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 31 May en den 7-14 jun 1744 en doen ook getrouwt; kind: Jan Pieters, ged 8 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Grietie Pieters, ged 24 jul 1763 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Piters, ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL; kind: Joris Pieters, ged 31 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pijtters, ged 17 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Claas Pieters, ged 10 jan 1745 Grote Kerk HRL
IJsebrand Claases ged 30 mrt 1762 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaassen en Lijsbeth IJsebrands
Yttje Claases zie ook: Tijtje Claases; ged Durk Jacobs, kind: Janke Durks, ged 16 nov 1749 Grote Kerk HRL
Ytje Claases Anthonij Claases en IJ.C., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 30 mei 1773 HRL, en getrouwd 31mey
Yttje Claases Jan IJpes ende IJ.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs schoonbroeder Dirk Jacobs, 4 Apr 1744; huwt met Jan IJpes, beide van HRL, sijn geproclameert 6, 12 en 19 apr 1744 en doen ook getrouwt; kind: Marike Jans, ged 19 aug 1749 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans, ged 19 apr 1745 Grote Kerk HRL
Yttje Claases Heere Gerbens van HRL, ende IJ.C. van Franeker, zijnde aangegeven door de bruidegom met schriftelijke verklaeringe van de bruid. 31 Oct 1750; van Franeker, huwt met Heere Gerbens, van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 nov 1750 en doen ook getrouwt
Yttie Claases huwt met Jan Gerrijts Ikking, beide van HRL, geproclam; de 5-12 en getrout de 20 mei 1771
Ytsen Claases zie ook: Sijtze Claasen; IJ.C. van Terhorne ende Antje Herres (!) van HRL, koomende weegens de bruid Keimpe Tieerds en heeft des bruids vaeder van te vooren aen ''t geregte verklaer:gedaen van sijn consent in deesen, met een gebod in de week, 15 Aug 1750; van Terhorne, huwt met Antje Heeres, van HRL, geproclameerd 16, 18 en 23 aug en den 6 sep 1750 getrouwt; kind: Anskie IJtsens, ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL
Arjen Claassen geb 17 okt 1575 ... , ovl 10 feb 1623 ... , 1e huwt met Geertie Everts op 2 mrt 1585 ... , 2e huwt met Antie Ysbrands op 5 mrt 1615, wonende te HRL; zijn ouders vluchtten in 1575 vanwege de vervolging der DG vanuit Brugge in Vlaanderen naar HRL; geb te HRL 20 okt 1575 (volgens het ''handschrift Oosterbaan'' waren zijn ouders in hetzelfde jaar gevlucht om hun geloof uit Brugge), was lijnslager en koopman te HRL, ook diaken van de Vlaamse Mennonietengemeente, overl. te HRL 10 feb 1623, 2e huwt met Antie Ysbrands op 5 mrt 1615, 1e huwt met Geertie Everts op 4 mrt 1596 te HRL; hadden een zoon Evert Arjens, geb 27 aug 1708 HRL, zie aldaar; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; CLASES, ARJEN
Gabbe Claassen huwt met Aeltje Simons, kind: Sjouwke Gabbes, ged 25 may 1752 Westerkerk HRL
Klaaske Claassen Nanning Sijbrens van HRL, en K.K. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Leena Claassen huwt met Christjaan Jacobs, kind: Elske Christjaans, ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL
Reyer Claasz zie: Visser
Cornelis Claazen woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Claazen zie: Bakker, Bergsma, Bierma, de Boer, 2x Gonggrijp, Heins, Hobbema, Hulst, Kamminga, Nap, Otten, Reidsma, Rootje, 2x Steenveld, de Vries
Wytze Claazen verkoopt een huis in 1798
Aagie Claazes huwt met Johannes Obbes, beide van dese Stad, geproclameert den 29 Septem: en de 6 en getrout den 13 dito okt 1754; kind: Lijsbeth Johannes, ged 26 dec 1763 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Johannes, ged 22 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Johannes, ged 16 dec 1755 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Johannes, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Johannes, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL
Berber Claesen Eeltje Sjoerds van Oosterend ende B.C. van HRL, komende wegens de bruyd Johannes Bensonides, 14 Nov 1744
Boyen Claesen zv Claes Boyens en Neeltie Joostes, huwt met Seetske/Sedske Jetses; zie verder; Rinze Rintzies Roorda
Cornelis Claesen C.C. tot HRL, eigenaar van plaats nr. 4 te Almenum, grootte 3 pondematen, floreen f. 0:24:8, gebruiker Jacob Poppes, ferskaat: Wynamer vaert en Blince tillen Zuiden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 4 te Almenum, grootte 2, 5 pondematen, floreen f. 1:0:0, gebruiker Jacob Poppes, ferskaat: Wynamer vaart Zuiden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 34 te Almenum, grootte 6 pondematen, floreen f. 1:21:0, gebruiker Jacob Poppes, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad; Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Dirk Claesen Tjerk Jacobs ende Aukjen Edsgers beide van HRL, koomende voor de bruid D.C. desselvs oom, 23 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Evert Claesen ovl 21 feb 1727 HRL, old 69jaren
Hille Claesen Geeft Ued Achtb met Schuldige eerbiedigheit te kennen Minne Harings ordris Bierdrager hier ter Stede dat den Suppplnt wel genegen Soude Sijn om Sijn functie bij wege van Substitutie te laten bedienen door H.C. portier van de Bilpoort een Man tot t waernemen van die functie genoegsaem bequaem, Edog Sulx niet Cannende geschieden buiten kennisse en toestemminge van Ued Achtb. So Versoekt de Supplnt Seer ootmoedig UEd Achtb gelieven in de Versogte Substitutie te Consenteeren en de persoon van H.C. tot Substit. bierdrager in des Suppplnts plaets aen te Stellen ter tijd, en So lange Ued Achtb Sulx Sullen gelieven te Verstaen welke de persoon H.C. mede van herten is Versoekende alles op pligten etc. daer toe Staende quo facto etc de reqtus vert J M Tuininga. ; In margine Stonde; de Magistr desen gesien accordeert dat de Supplnt Minne Harings des selfs bedieninge als ordris bierdrager voor de tijd van drie Jaeren door de persoon van H.C. Sal laeten Waernemen mits doende den eed van Sig Getrouwelijk daer inne te Sullen gedraegen. Actum den 1 aug 1729 vert J Crijtenburg Ter ordtie van de Magistr. Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft H.C. den eed als bierdrager gedaen in handen van de praesid. Crijtenburg In kennisse van mij secr. vert Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Jacob Claesen Beernt Jansen ende Antie Jans, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd J.C. desselfs neev, 20 Sep 1749
Jan Claesen Johannes Baltus ende Nieske Hendriks beide van HRL, koomende weegens de bruid J.C. deselvs neef, 8 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jan Claesen Geeft UEd:Achtb:met behoorlijke respect te kennen J.C., mr. sleefmaker en burger binnen deese Stad, dat zeedert eenige tijd alhier is overleeden Sierk Folkerts, in leeven metselaer en meede ordrs rogmeeter van deese Stad; door welk afsterven deese rogmeetersbedieninge is koomende te vaceeren, waer meede den supplnt gaerne zou zien dat hij mogt worden vereerd keerende hem ten dien einde aen de tafel van UEd:Achtb:met zeer gedienstig versoek dat UEd:Achtb:hem supplnt in plaets van de overleedene Sierk Folkerts tot meede ordrs Rogmeeter gelieven aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get:), B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet gehoord ''t versoek accordeerende ''t zelve eligeert en nomineert mits deesen J.C. in plaets van de overleedene Sierk Folkerts tot meede ordrs rogmeeter binnen deese Stadt op lasten pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende, mits doende den Eed van Getrouwigheid. Actum den 5 jun 1743 (was geteekent) And. Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistr. abs:sec:B. Dreyer; (Onder Stonde); Op Heeden den 7 jun 1743 heeft J.C. den Eed als rogmeeter in handen van de Hr. presid. Burgemr. de Boer afgelegt. In kennisse van mij gesw:clercq (get. ), B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); president-voogd T. Radsma betaalt f. 18:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Symon Jans Pannebakker als smitsknegt bij J.C. op Dijkxhoek verdiend, 5 jun 1753. (GAH1082)
Jan Claesen turfleverancier 1749
Jan Claesen Pieter Johannes ende IJttje Piers, beyde van HRL, koomende wegens de bruid J.C., des bruids swaeger, 10 May 1749; huwt met Trijntie Piers, kind: Klaaske Jans, ged 15 mei 1757 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans, ged 31 okt 1747 Grote Kerk HRL
Johannes Claesen Saake Jacobs ende Cnierke Pijters, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd J.C. sijnde de bruid des selfs aangetroude moey, 31 Jul 1745
Claes Claesen Vertoond met Schuldige Eerbied Lammert Roda mede Gesw Turdrager binnen dese Stad dat hij om redenen Seer geneegen is die bedieninge te Transporteren en over te draegen op de Persoon van C.C. burger alhier ter Stad dogh alsoo dit Transport niet vermagh te geschieden Sonder Consent en Approbatie van Ued:Achtb:Soo addresseren Sich die beide Suplntn tot Ued Achtb:Seer Ootmoediglijk Versoekende dat Ued:Achtb:Sich dit Versoghte Transport gelieven te Laeten Wel gevallen, en alsoo de Persoon van C.C. tot ordris gesw Turfdrager deser Steede aen te Stellen Quo facto etc:reqtus M:V:Idsinga. ; In margine Stonde; de Magistraet der Stad HRL accorderede het Versoek ten Requeste gemelt, eligeert mits desen de Persoon Van C.C. tot ordris Turfdraeger deser Steede op Lasten Pligten profijten en Gehoorheeden daer toe Staende mits doende den Eed in Handen van de Heer Praesid:Burgemr deses Stad actum den 12 Febr. 1731. Was Verteekent J:V:Crijtenburgh Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga; Laeger Stonde; Op Heeden den 12 feb heeft C.C. den Eed als ordris Turfdraeger gepraesteert in Handen van de Hr Praesid:Burgemr Crijtenburg in kennisse van Mij Secrts:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731)
Claes Claesen Midlum, Stemcohier 1640: C.C. eigenaar van plaats nr. 5, TOE SIBBADA, grootte 30 p. m., floreen f. 8:7:0, Claes Aukes gebruiker toe Sibbada; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1640)
Claes Claesen Jan Poppes de Wilda ende Sijtske Gerbens beide van HRL, koomende weegens de bruid C.C. desselvs neef, 15 sep 1742; ondertrouw N.H.
Pieter Claesen Remonstreert UEd:Agtbh:met verschuldigde Eerbied Ulbe Corneelis metselaar en meede ordinaris turfdraeger binnen deese Stadt, dat hij wel genegen was Sijn bedieninge van turfdraeger, over te draegen aen P.C., bontweever alhier ter Steede; Sijnde een Jongman daartoe bequam en die sulx meede is verlangende; dog sulken transport niet kunnende geschieden Sonder consent van UEd:Agtbh:So ist dat de Supplntn beyde haar verpligt hebben gevonden, hun hier over tot UEd:Agtbh:te addresseren, Seer onderdanig versoekende UEd:Agtbh:consent en approbatie is deese overdragte, en dat alle den gemelden P.C. door Ued:Agtbh:tot meede ordinaris turfdraeger deeser Steede mag worden benoemt en aengestelt, op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheden daer toe Staende; onder presentatie om den Eed daer toe Staende te presteren in handen van UEd Agtbh:welk doende enz:/was geteekend/H:Pesma Nris 1752 D: /In margine Stonde/; de Magistraet accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede Supplnt P.C. tot meede ordinaris turfdraeger binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende in de armbusch twintig car:gls:Actum den 30 okt 1752 Wopco Buma Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; /Lager Stonde/; Op Heeden den 30 okt 1752 heeft P.C. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr Buma, ende twintig gulds in de armbusch betaeld In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Reyer Claesen ovl 2 okt 1727 HRL, old 69 jaer
Antje Claeses huwt met Dirk Willems, kind: Dieuwerke Dirks, ged 20 dec 1740 Grote Kerk HRL
Antie Claeses huwt met Douwe Tjebbes, beide van HRL, geproclameerd den 1-8 en getrout de 15 nov 1767 in de Westerkerk; kind: Doetje Douwes, ged 26 jul 1768 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Douwes, ged 24 jul 1770 Grote Kerk HRL
Geertje Claeses ook als: Getje Klaasses; huwt met Cornelis Tobias, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 Jannewari 1769; kind: Maayke Kornelis, geb 7 sep 1774, ged 27 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Tobias Cornelis, ged 11 apr 1769 grote Kerk HRL
Haye Claeses bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 63:0:0 van 5 pondematen greid onder Ooster Wierum, no. C, 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775 (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. f. 75:0:0, 1784, nu no. 3. (GAH1115); id. 8 sep 1785. (GAH1117); id. 2 sep 1786. (GAH1118); id. 12 mrt 1787. (GAH1119); id. over 1788, 10 okt 1787. (GAH1119); id. 29 jul 1789. (GAH1121); d, 16 aug 1790. (GAH1122); id. 3/5 jaar, 8 jul 1791. (GAH1123); id. 1782. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. 4/5 jaar, no. 3, 27 nov 1792 (GAH1124); id. 25 okt 1793 (GAH1125); id. 29 jul 1794 (GAH1126); id. 7 dec 1795 (GAH1128); id. 16 sep 1796 (GAH1128); betaalt aan dito f. 31:10:0 wegens een half jaer Schink der Losse Landen van 5 pondematen, Alderheiligen 1772 versch, no. :C, 1773. (GAH1104)
Hylke Claeses zie: IJsenbeek
Hoite Claeses huwt met Trijntje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27 okt en den 3-10 nov 1743 en doen ook getrouwt
Jacob Claeses huwt met IJtje Sjouwkes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 feb en den 4-11 mrt 1742 en doe ook getrouwt; J.C. ende Yttie Sjoukes beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Jan Sjoukes, 24 feb 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Meintje Jacobs, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL; kind: Vetje Jacobs, ged 18 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: IJbeltje Jacobs, ged 17 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Lieuwe Claeses huwt met Teetske Rienks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov 1740 en getrouwt den 20 dito; L.C. ende Teetske Rienks beide van HRL, koomende voor de Bruit Jacob Sierks, turfdrager alhier, vertoonende een verklaringe van des Bruits vader tot consent in deesen, 29 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Menne Claeses ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 67:10:0 voor 15 schou turf en voor werkloon, ord. no. 1, 10 feb 1777. (GAH1108)
Pieter Claeses rentmeester van het weeshuis bet f. 76:3:0 aan P.C. voor geleverde garst, ord. no. 9, 23 nov 1778. (GAH1109)
Sybren Claeses huwt met Antie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 nov en getrout de 3 dec 1769 in de Westerkerk
Symon Claeses S.C. ende Liskjen Gerrits, beide van HRL, koomende wegens de bruid Carst Hendriks en verklaerde dat des bruids vader in dit huwelijk consenteerde, 2 Nov 1743; huwt met Liskjen Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 nov 1743 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; kind: Gerrit Simons, ged 19 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Claas Simons, ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL
Sjoukjen Claeses erven ontvangen lijfrente 1742-1753
Teetske Claeses ovl 26 jan 1728 HRL, oud 44 jaer
Tjamkjen Claeses ovl 6 okt 1727 HRL, old 73 jaer
Tjeerd Claeses Remonstreert met Schuldige eerbied Sipke Hendrix burger en mede ordrs Gesw. Turfdr deser Stede dat hij wel genegen Soude Sijn die Sijne bedieninge over te dragen aen T.C. mede burger alhier die Sulx mede van Ued Achtb is suppliceerende Edog Sulx niet Cunnende geschieden sonder Ued achtb Gunstige approbatie So addresseeren die beide Supplntn Sig mits desen aen Ued Achtb met Zeer gedienstig Versoek Ued Achtb gelieven dese overdragte te Consenteeren en also den Gemelten T.C. tot mede ordrs turfmr aen te stellen op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende quo facto etc reqtus vert MA v Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende het Versoek ten requeste Gedaen Eligeert mits desen de persoon van T.C. tot mede ordrs turfmr binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed in handen van de hr presid burg. van deses Stads actum den 11 jul 1729 Vert Cornelis Veersma ter ordtie van de magistr. M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 11 jul 1729 heeft T.C. den eed van Getrouwigheit als ordrs turfdr gepraesteert in handen van de hr praesid Br Veersma In kennisse van Mij Vertek M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Ype Claeses ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL, zv Claes IJpes en Antje Lammerts
Yttie Claeses huwt met Jacob Klaeses Houtkoper, beide van HRL, geproclameerd de 27 Septemb:en de 4-11 en getrout de 18 okt 1767; kind: Cornelis Jacobs, ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Leendert Jacobs Houtkoper, ged 18 Febrij 1770 Grote Kerk HRL
Jacob Claessen Anthoni Holdschold, soldaat, ende Antie Pieters, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.C., desselfs neev, 26 Jul 1749, fiche gemeente HRL
Jan Claessen burger te Dokkum op 30 sep 1678, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Anne Claesz huwt met Aefke Siibrandts, zie aldaar
Reynier Claeszn Begin 1573 spoedde Gerbrant van Aytta zich naar Brussel om verantwoording aan Wigle af te leggen over de bouwkosten van het Aytta Godshuis. Het gasthuis was weliswaar Wigle''s initiatief geweest, een milde daad voor zijn beminde vaderland Friesland, maar omdat hij in de Zuidelijke Nederlanden verbleef, zag zijn broer toe op de uitvoering. Secuur noteerde hij alle uitgaven. Wigle keurde ze goed op 20 maart. Dankzij die (bewaard gebleven) boekhouding is precies bekend waar de bouwmaterialen besteld zijn en wat er voor is betaald. Uit Berlikum en Leeuwarden kwamen 100.000 stuks baksteen, van Goytzen Carstis uit Workum werd 476 ton kalk voor de metselspecie betrokken, R.C. uit HRL leverde 60 eiken delen uit Pruisen en 25 eiken daksporen, Harman Janszn. uit Franeker zorgde voor 500 dakpannen, enz. Het eindbedrag sloot op ruim 1752 Carolusguldens. (bron: Swichum, dorp, kerk en de Aytta''s, bl. 57, jaar 2000)
Gerben Jansen Clamstra huwt met Mayke Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 nov 1762
Pytter Gerbens Clamstra Beernt Hendriks ende Rinske Sikkes beyde van HRL, komende wegens de bruyd P.G.C., 16 Aug 1749
Elisabeth Clamstra/Klamstra huwt met Tjamke Bloemberg, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 2 en getrout de 9 jun 1771; DTB N.H. HRL, BS ovl 1838; kind: Antje Blomberg, geb 13 jul 1772, ged 28 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Blomberg, geb 24 nov 1773, ged 21 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Antje Tjamkes Blomberg, geb 4 mrt 1775, ged 28 mrt 1775 Grote Kerk HRL, moeder als: Lijsbeth K. ; kind: Feikje Tjamkes Blomberg, geb 19 dec 1783, ged 17 feb 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Lysbeth K. ; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den Vierden mrt is Geboren Antje dv Tjamke Blomberg en Lijsbeth K. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Maria Ida Clapens ovl 22 aug 1794 HRL, oud 62 jaar
Pierre Clarie geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg; W. Buma op 6 aug 1760. (burgerboek)
Willem van Clas W. vC, van HRL, en Titia Wassenaer van Franeker, laatst geproclameertop dato dezes 30 apr 1775 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken om te Franeker in den Echten Staat te worden bevestigt
Meins Clase ovl 14 mei 1621, 52 jaar, huisfrou van Sijds Piers, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst
Acke Clasen huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameert de 5-12 en getrout de 19 nov 1758
Antie Clasen Willem Clasen en A.C., beyde van HRL, huw.aang. 16 jun 1735 HRL, komende voor de bruyd Harmen Jansen; huw.aang. HRL 1736
Antje Clasen Harmen Jansen ende A.C. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs broodheer Dirk Bartling, mr. slagter, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Cornelia Clasen ovl 8 dec 1727 HRL, old 45 jaer
Cornelis Clasen bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Cornelis Clasen huwt met Aukje Foekes, beide van HRL, geproclameerd de 30 jul en de 6-13 en getrout de 20 aug 1758 in de Westerkerk
Dirk Clasen Hendrik Jansen ende Mintie Edsgers, beide van HRL, huw.aang. 26 jul 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Oom D.C. ; huw.aang. HRL 1738; Ernst Jansen ende Trijntie Hanses, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit D.C. ; huw.aang. HRL 1738
Dirk Clasen ovl 13 aug 1790 HRL, oud 71 jaar
Dirk Clasen geeft huisvesting en verzorging aan een kraamvrouw 1746
Douwe Clasen heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Douwe Clasen Geeft met schuldige eerbied te kennen Idske Jelgersma gest:met haar vader de burgemr. Wiltetus Jelgersma binnen dese Stadt, hoe door ''t overlijden van Geertie Clases Winsma huysvrouw van Sjoerd Talma het poortiersampt van de Suiderpoort deser Stede is vacant geworden, en de supplnte geerne met dito bedieninge wenschte te zijn gebeneficieert, Soo addresseert deselve sig bij deesen aab UEd:Achtb:seer gedienstig versoekende UEd:Achtb gelieven haar supplnte, in de plaatse van w:Geertie Winsma aan te stellen tot poortierse van de Suiderpoort deser Stede, op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande q: f:etc, (get. ), P. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gedaan eligeert mits desen tot poortierse van de Suiderpoort deser Stede Idske Jelgersma op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, Actum den 18 jun 1738, (was get. ), Hendrik Schaaff, Ter ordtie van de Magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Op heden den 21 jun 1738 heeft D.C. den Eed van getrouwigheit als subst:poortier van de Suiderpoort afgelegt in handen van de Hr presid. Burgemr. Schaaff nae dat deselve op mondelinge voorslag van de supplnt door de magistraat daar toe was geapprobeert. In kennisse van mij clercq:ab:sec:(get. ), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Achtb:met verschuldigde Eerbied te kennen D.C. Portier op de Zuiderpoort, Dat door het overlijden van Feyke Jansen een Raetelwagtersplaets te koomen te Vaceren met welke bedieninge de supplnt:seer gaerne soude sijn vereerd, ten dien eynde sigh aen de Tafel van UEd:Agtbaerheeden bij deesen addresseerende; Seer gedienstelijk Versoekende UEd:Achtb:gelieven hem supplnt:, in plaetse van de overleedene, aan te stellen tot meede Ratelwagter van deese stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende quo facto etc:/:onder stonde en was get:/Requisitus R:J:de Swart gesw:clercq. ; In margine stonde; de Magistraet gehoort het Versoek steld mits deesen den sup- plnt:D.C. tot meede Raetelwagter van deese Stadt op Lasten, pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van Getrouwigheydt. Actum den 1 jul 1750. /:was get:/ Age Dirks Hoogeboom (:onder stonde:)Ter Ordtie van de magistraet /get:/abs:sec:R:J:de Swart gesw:Clercq. ; Lager Stonde; Op heeden den 1 jul 1750 heeft D.C. den Eed als ordinaris Raetelwagter gepresteerdt coram presid:A. Hoogeboom actum uts:/:onder stonde:/. In kennisse van mij secrtrs abs:sec:/:get:/R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Geertje Clasen ovl 13 aug 1790 HRL, oud 57 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 70; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hans Clasen ende Sjieuke Oeges, beyde Van HRL, huw.aang. 24 aug 1737 HRL, Coram Praesid:Schaaff, komende Voor de bruyd Abbe Jansen, desselfs buir; huw.aang. HRL 1737
Hendrik Clasen ovl 18 aug 1790 HRL, oud 52 jaar
Hendrik Clasen Pieter Sijbes en Simontje Hoytes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd H.C., goede bekende, 7 may 1788; ondertrouw HRL
Hille Clasen turfarbeider 1746-1751; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:5:0 voor dragen van 70 korven turf, 20 jul 1762. (GAH1092); huwt met Antie Bockes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 jun en den 5-12 jul en doe ook getrouwt 1739 in de Westerkerk; H.C. ende Antie Bockes beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Pieter Bockes, 27 jun 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pijtter Hilles, ged 1 aug 1747 Grote Kerk HRL, moeder is A. Bokkes; kind: Ale Hilles, ged 17 jun 1742 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hilles, ged 28 apr 1740 Westerkerk HRL; huwt met Sjoukjen Eelties, zie aldaar; zij is ovl rond okt 1738 HRL; Eerk Jansen ende Jeltie Clases, beyde van HRL, huw.aang. 11 jul 1733 HRL, Comende voor de bruyd H.C. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Homme Clasen ende Maeike Daniels, beide van HRL, huw.aang. 15 jan 1735 HRL, komende voor de bruid Gosling Daniels, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Jan Clasen ende Renske Jans, beide van HRL, huw.aang. 20 feb 1735 HRL, komende voor de bruid de Coopm:Dirk IJsbrands; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Jan Clasen ende Wytske Sipkes, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Hiddes Sipkes desselvs Broeder vertoonende geblijk van der beider Moeders tot ''t houwelijk; huw.aang. HRL. 1738 HRL
Jan Clasen burger te Dokkum op 20 nov 1675, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Jan Clasen huwt met Pijtie Teekes, beide van HRL, geproclameert den 20-27 Febr en getrout de 6 mrt 1757; weduwe woont in Buitenbuurt, (woont, zo ik meen, bij Tjebbe Alles), f. 24:0:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 24:0:0 (GAH650)
Jantie Clasen huwt met Willem Gerrijts, beide van HRL, geproclameert de 2-9 en getrout de 16 nov 1760
Jen Clasen J.C. ende Trijntie Piers Gladsma beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs oom Jacob Willems, 17 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Johannis Clasen ende Trijntie Freerks, beide van HRL, huw.aang. 23 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit Johannes van Zeist; huw.aang. HRL 1738
Johannis Clasen Dirk Tieerds en Antie Clases, beide van HRL, huw.aang. 2 mrt 1737 HRL, Coram Praesid:Brouwer, komende voor de Bruit desselvs Broeder J.C. ; huw.aang. HRL 1737
Claas Clasen zie: de Beer, Bleeker, Duinmeyer, Dijkstra, de Jong, 2x Kingma, Postma, Voordewind, Wassenaar
Claas Clasen huwt met Lijsbeth IJsbrands, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 aug en getrout de 2 sep 1759; kind: Klaas Klaases, ged 4 mei 1760 Westerkerk HRL; kind: IJsebrand Klaases, ged 30 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Antie Klaases, ged 10 apr 1763 Grote Kerk HRL, moeder als L. Jsbrands; kind: Antje Klaases, ged 25 mrt 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Elisabeth Isebrands; kind: Antie Klaases, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL, moeder als L. Isebrandts; kind: Popkie Klaases, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Lodewijk Clasen huwt met Lijsbeth Anes, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760; kind: Claas Lodewijks, ged 1 mei 1763 Grote Kerk HRL
Louw Clasen huwt met Trijntje Harmens, beide van HRL, geprokelameert den 18-26 aug 1753 en getrout den 2 sep 1753; kind: Eentje Louws, ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Louws, ged 11 mei 1756 Grote Kerk HRL
Pietie Clasen ende Gerrijt Jans, beide van HRL, huw.aang. 2 okt 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Rommert Clasen woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rommert Clasen Pieter Douwes ende Bregtje Rommerts beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader R.C., 9 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Sake Clasen ??; Thomas Hiddes en Houkjen Willems beide van HRL, komende voor de Bruit desselvs schoonbroeder S.C., 10 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Teunis Clasen huwt met Antie Harmens, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 jun en getrout de 25 jul 1762
Tjeerd Clasen ende Saekjen Piers, beide van HRL, huw.aang. 2 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Pier Andrijs, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Willem Clasen en Antie Clasen, beyde van HRL, huw.aang. 16 jun 1735 HRL, komende voor de bruyd Harmen Jansen; huw.aang. HRL 1736
Aafke Clases huwt met Fokke Lolkes, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 sep 1756 in de Westerkerk; kind: Fokke Fokkes, ged 22 nov 1757 Grote Kerk HRL, vader al ovl
Aaltie Clases ende Pieter Willems, beide van HRL, huw.aang. 12 jul 1738 HRL, Commiss:Burgemr. Kempenaar, koomende voor de Bruit Jacobus Antonides fiches huw.aang. HRL 1738
Abraham Clases turfleverancier 1752-1761
Abraham Clases A.C. van Makkum ende Emke Gerrits van HRL, koomende voor de bruit desselvs oom Romke Hotses die een verklaringe van des bruits Moeder vertoonde, verklarende de comparanten dat hunne proclamatien tot Mackum meede door 7 dagen zijn aangegeven, 20 okt 1742; indertr. N.H. HRL
Akke Clases geb 3 jul 1802 HRL, ged 17 jul 1802 HRL, N.H., dv Claas Hendriks en Truitje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1802
Antie Clases en Dirk Tieerds, beide van HRL, huw.aang. 2 mrt 1737 HRL, Coram Praesid:Brouwer, komende voor de Bruit desselvs Broeder Johannis Clasen; Huysinga Wegens Pier Wouters als geauthoriseerde Curator over Dirk Tjeerds Verklaart vorenstaande Huwelijks geboden van deselve Dirk Tjeerds als Bruidegom met Antje Clases als bruid ter andere Sijde op den 2 mrt 1737 bij den Ed:Geregte alhier tot HRL aangegeven, te spieren om reedenen Vermits gemelde bruidegom geen ''t minste Consent daar toe van Sijne Curator heeft gehadt off heeft kunnen Vertonen Versoekt derhalven Seer instantelijk dat ''t Ed:geregte de Huwelijks geboden in Statu gelieven te houden; huw.aang. HRL 1737
Antje Clases huwt met Leendert Jans, beide van HRL, geproclameert den 28 jul en de 4 en getrout den 11 aug 1754
Antje Clases huwt met Tjerk Jans, beide van HRL, geproclameert den 21-28 decem: 1755 en getrout den 4 jan 1756 dito; kind: Klaas Tjerks, geb 5 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietie Tjerks, ged 19 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Antie Tjerks, ged 13 jul 1766 Westerkerk HRL; kind: Claas Tjerks, ged 29 mrt 1768 Westerkerk HRL; kind: Jan Tjerks, ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL
Antie Clases huwt met Thijs Johannes, beide van HRL, geproclameert de f. 2:9:16 en getrout de 23 nov 1760 in de Westerkerk; kind: Klaas Tijses, ged 20 aug 1761 Westerkerk HRL; kind: Sijtse Thijsses, geb 20 nov 1772, ged 13 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Tijsses, ged 30 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Tijses, ged 27 nov 1764 Grote Kerk HRL; kind: Pijttie Tijsses, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Berber Tijsses, ged 29 jun 1769 Westerkerk HRL; kind: Jetske Tijsses, ged 7 apr 1771 Westerkerk HRL; Wij Ondergetekenden ThJohannes Stoef en A.C. Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen Kleindogter Sjouwkje Johannes Stoef dogter van wijlen onze zoon Johannes Thijsses Stoef en Richt Sijbrens, in der tijd Echtelieden ten gemelde Steede, om zich in het Huwelijk te begeven met Leenardus Conradi, Bakker, ter deezer Steede minderjarige zv Hendrik Conradi en Helena Michaelis Echtelieden te Franeker, moogende alzoo lijden, dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester dezer Steede in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop daarvan in de Huwelijken Staat te worden bevestogt. HRL, den 30 aug 1816
Ariaantje Clases huwt met Beerend Rimmerts, beide van HRL, geproclameert den 2-9 en getrout den 16 dito 1753
Arjen Clases ende Trijntie Foppes, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit Jan Poppes mitsgaders de vader van de Bruidegom Claas Jansen verclarende volkomen genoegen te nemen in ''t huwelijk van sijn soon; huw.aang. HRL 1738
Arien Clases voogden bet f. 3:1:14 aan de rentmeester van het Weeshuis door A.C. bi JaGlinde verdiend, 8 mei 1773. (GAH1104); id. f. 6:18:8, 19 mej 1774. (GAH1105); id. f. 35:10:14 sijnde het verdiende loon van A.C. als gleibakkersknegt bi Jarig Glinde en Pieter Jans bi de wed. S.P. Feitema, 15 nov 1774. (GAH1105); id. f. 35:5:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 59:3:6 zijnde de verdiende loonen van A.C. en Pieter Jans Clamstra, gleibakkersknegts, en van Willem Willems en Jarig Arjens, tichelaersjongens, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 8:5:0 aan dito wegens verdiende loon van A.C. van 8 mei tot 8 nov 1773, 8 nov 1773. (GAH1104); id. f. 51:14:8 zijnde de verdiende loonen van Pieter Jans en A.K., Klaes Jans en Jarig Ariens, resp. f. 25:15:0, f. 6:7:0, f. 6:0:0 en f. 13:12:8, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 38:9:2 wegens de verdiende loonen van A.K. en Pieter Klamstra, gleibakkersknegts, resp. f. 11:16:12 en f. 26:12:6, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 39:6:2, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 48:13:4, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 33:0:0 door Arjen Claeses als verfversknegt bj Pieter Post verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 42:0:0 door A.C. aan ''s Lands magasijn, 29 jan 1782. (GAH1113); id. f. 58:7:0 als sjouwer aan het Admiraliteits College, 4 jun 1782. (GAH1113); id. f. 24:18:0 aan ''s Lands Magasijn, 20 nov 1781. (GAH1112); rentmeester van het weeshuis ontv f. 38:4:8 vd weesvoogden zijnde het overschot der verdiende huur (na aftrek der verschotten) van A.C., gevaren hebbende bij schipper Jacob Sijbolts, 2 nov 1779. (GAH1110); id. f. 38:0:0 als koksmaat gevarende hebbende, 36 sep 1780. (GAH1111)
Auke Clases Stoffel Freerks ende Houkien Willems, beyde van HRL, huw.aang. 31 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruid A.C., desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Auke Clases ovl in 1754; in zijn plaats aangesteld op 4 feb 1754 als bierdrager Sijtse Harrijts; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met alle Schuldige eerbied A.C. burger en vrijgesel binnen dese Stad hoe dat door ''t overlijden Van Minne Harings de bedieninge Van ordris geswooren bierdrager is komen te Vaceeren, en dewijl de Supplnt Sig met die bedieninge Zeer Gaerne Zoude Sien begunstigd Zoo addresseert hij Zig mits desen tot Ued Achtb met Seer gedienstig versoek dat Ued Achtb hem Supplnt met dito Vacante functie gelieven te favoriseeren en alsoo tot meede ordris gezwooren bierdrager deeser Steede aen te Stellen Op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende t versoek ten Requeste Gedaen eligeert de Supplnt A.C. tot mede ordris Bierdrager deses Stads op Lasten pligten Profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed Van Sig getrouwelijk in dese Zijne functie te Sullen gedragen in handen van de Praesid Br deser Stede Actum den 12 Maert 1730 vert Ulbe Hania ter ordtie van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft A.C. Zijn Eed als bierdr affgelegt in handen van de praesid Br Hania In kennisse van mij Secrts vert Arnold Van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730|)
Aukje Clases huwt met Dirk Johannes van Zeist, beide van HRL, geproclameert den 28 Septem:en de 5 en getrout den 12 okt 1755; kind: Johannes Dirks, ged 22 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Durks van Zeist, ged 24 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Claas Durks van Zeist, ged 19 mrt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jenneke Durcks van Zeist, ged 22 jun 1762 Grote Kerk HRL; kinderen: Klaas en Janneke Dirks van Zeist, beiden ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wytse Dirks van Zeist, ged 15 mei 1770 Grote Kerk HRL
Beitske Clases ende Anne Beerns, beide van HRL, huw.aang. 23 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid Faendrich Poort, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Bouwe Clases Melle Douwes en Hijlkien Feddes, beide van HRL, huw.aang. 25may 1737 HRL, Coram Praesid:Schrik, komende voor de Bruit desselvs swager B.C. ; huw.aang. HRL 1737
Bouwe Clases ontvangt arbeidsloon aan de Franekerpoort 1753; Geeft UEd:Achtb:met schuldige eerbiedigheit te kennen Jetske Oostveen huisvrouw van de Burgerhopman Tjeerd Claasen Poort, binnen deese Stadt dat de wed. wijlen Gerrit Waterhaalder, de Franequerpoort alhier ter steede (:waarvan de supplnte orignle poortierse is:), als substituische heeft waargenoomen en bedient, deeser weerelt is koomen te overlijden; en de supplnte tot het waarneemen van die functie als substituit bij provisie hadde aangestelt tot het waarneemen van de gemelde poort de persoon van C.B., Timmerman woonende meede binnen HRL, daar toe bequaam soo de supplnte vermeent. Edog sulx van geen effect zijnde voor en aleer UEd:Achtb:daartoe consent hebben verleent. Alwaaromme de supplnte seer ootmoedig versoekt UEd: Achtb:gelieven de persoon van C.B. ten Requeste gemelt als subst:poortier aan te stellen in plaats van de overledene wed. van wijlen Gerrit Waterhaalder, op Lasten en pligten daar toe staande, quo facto etc. (:was vertekent:) regtus J. Tuininga, 1739; In margine stonde; de Magistraet acoordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van B.C. tot subst:poortier van de Franequerpoort, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daartoe staande, mits doende den Eedt in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads. Actum den 24n apr 1739 (:was vertek:), D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; B.C. heeft den Eedt van getrouwigheit als subst:poortier gepresteert in handen van de Hr. presid. Burgemr. Jelgersma. Actum den 27n apr 1739. In kennisse van mij secrts (:get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Cristiaen Clases ende Sijtske Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Hendrik Martens, desselfs neeff; huw.aang. HRL 1735; Wytse Heins ende Trijntie Clases, beide van HRL, huw.aang. 13 sep 1738 HRL, vertonende de Bruidegom Consent van sijn vader en compareerde wegens de Bruit C.C. desselvs Broeder; huw; aang. HRL 1738
Douwe Clases Geeft UEd Achtbh:met verschuldigde eerbied te kennen D.C., hoe dat door ''t overlijden van Pijter Sijdses de bedieninge als ordris kalkkrooder is komen te vaceren, waer meede den supplnt: hem gaarne soude sien vereerd, addresseert hem derhalven gedienstiglijk aan UEd:Agtb:gelieven hem supplnt:aan te stellen tot ordris kalkkrooder binnen deese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande quo facto etc: was:get:S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeert mits desen des supplnts versoek, en stelt mits dezelve aan tot ordris kalkkrooder binnen deese Stad op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum HRL den 22 sep 1751. (get:)Lourens Tabes(:onder stonde) Ter ordtie van de Magistr(was get:S:Rienstra); Laeger Stonde; Jus jurandum praestitit coram Praeside Tabes den 22 sep 1751. In kennisse van mij gesw:clerq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Eelkje Clases zie: IJsenbeek
Eeuwe Clases mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; koopt dong voor de Stadslanden 1766; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 52:0:0 weegens huur van 6 pondematen terpland onder Midlum geleegen, no. 13, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 768. (GAH1099) id. f. 60:0:0 voor no. 13, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1778. (GAH1109); id. f. 29:10:0 voor huur van 5 pondematen bouwland onder Midlum, lopende van ''t Midlumerlaantje tot ''t Wijnamerpad, no. 18, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. f. 33:0:0 voor no. 18, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1778. (GAH1109); d f. 11:0:0 tersake huir van 2 pondematen greidland geleegen onder Middelum belast met 3/4 floreen, 13 mey 1762. (GAH1092); id.; f. 55:10:0 tersake huir van 6 pondematen greidland geleegen onder Middelum belast met 2 1/2 floreen, 13 mey 1762. (GAH1092); id. f. 26:0:0 propijn van de Weeshuislanden, 1762. (GAH1092); id. f. 14:15:0, 1762. (GAH1092); id. f. 66:10:0 voor 6 pondematen terpland en 2 pondematen greyde, 12 en 13 mrt 1763. (GAH1093); id. propijn van 6 pondematen van de landen in nov 1767 verhuurd, no. 13: f. 30:0:0, 1768. (GAH1099); id. propijn van 5 pondematen bouland van de landen in nov 1767 verhuurd, no. 18, 1768. (GAH1099); id. wegens een half jaer Schink der Losse Landen, Alderheiligen 1772 versch. : no. 13: f. 30:0:0 voor 6 pondematen, 1773. (GAH1104); id. f. 16:10:0 voor no. 18 voor 5 pondematen, 1773. (GAH1104); id. f. 60:0:0 voor 6 pondematen terpland onder Midlum, no. 13, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. f. 33:0:0 voor 5 pondematen bouwland onder Midlum, no. 18, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. f. 75:0:0 voor 6 pondematen terpland onder Midlum, no. 20, 1782, mogelijk dezelfde als no. 13. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. f. 40:0:0 voor 5 pondematen bouwland onder Midlum, no. 25, 1782, mogelijk dezelfde als no. 18. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112)
Eeuwe Clases mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Trijntje Jobs, kind: Hiltje Eeuwes Frietema, geb 1770 Wijnaldum; BS ovl 1845
Elske Clases van HRL, huwt met Sinne Heeres van ter Horne, geproclameert den 28 Septem:en de 5 en 12 en getrout met attestasie den 19 okt 1755 in de Westerkerk; kind: Minke Sinnes, ged 12 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Zinnes, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL
Eytje Clases Claas Taekes van HRL. ende E.E. van Amsterdam, huw.aang. 10 jan 1739 HRL, Commissaris Burgemr. Hania, Comparerende voor deselve des Bruidegoms vader Taeke Jelles exhiberende een attestatie dat de Huwelkijks geboden tot Amsterdam waren aangeschreven; huw aang. HRL 1739
Fijke Clases huwt met Gerrijt Clases, beide van HRL, geproclameert den 29 jun 6 en getrout den 13 jul 1755; kind: Klaas Gerrijts, ged 13 jan 1756 Grote Kerk HRL, moeder als Fijke K.
Fetje Clases ontvangt interesse 1740-1755
Geeske Clases ende Johannis Jansen, beide van HRL, 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid Roelof Clases, desselfs suster; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Gerryt Clases transporteert militairen 1809
Gerryt Clases huwt met Fijke Clases, beide van HRL, geproclameert den 29 jun 6 en getrout den 13 jul 1755; kind: Klaas Gerrijts, ged 13 jan 1756 Grote Kerk HRL, moeder als Fijke K.
Gerryt Clases huwt met Trijntie Simens, beide van HRL, geproclameert de 25 Xber (= december) 1757 de 1 en getrout de 8 Januwarie 1758 in de Westerkerk
Gerritje Clases Hette Jacobs van Franequer ende G.C. van HRL, koomende weegens de bruid Claes Gerrits desselvs vader, 27 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Grytie Clases van Dokkum ende Wigle Symons van HRL, huw.aang. 21 aug 1734 HRL, vertonende de bruidegom schriftelijk Consent van dessels Olderen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Haebeltie Clases van HRL, en Willem Jans van Franequer, huw.aang. 7 may 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Minses Bruinsma; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Heere Clases ook als: Herre Clazes; Willem Sijdzes ende Tjietske Heeres, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.C., deszelfs vader, 31 may 1794; ondertrouw HRL
Hendrik Clases Vertoont met Schuldig respect Micchiel Rienx burger binnen deese Stadt dat hij Supplnt wel geneegen is Sijn bedieninge van ordris turfdrager over te dragen op de persoon van K.C. een man daertoe bequaem en die Sulks van harten is begeerende dogh alsoo dit niet en kan geschieden Sonder Ued:Achtb:gunstige approbatie Soo addresseeren die beyde Supplnten Sich tot Ued:Achtb met Seer gedienstig Versoek dat Ued:Achtb:de meede Supplnt H.K. tot meede ordris Turfdrager deeser Steede gelieven aen te Stellen op Lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc:reqtus was vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr:accordeerende het Versoek ten requeste gemelt eligeert mits deesen de persoon van H.C. tot meede ordris Turfdrager deeser Steede op lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheyt in handen Van de hr Praesid:Burgemr deeses Stads Actum den 5 apr 1730 was vert J V Crijtenburg ter ordtie van de magistr. abs:sec:M V Idsinga; Op heeden dato uts heeft H.C. den Eed van getrouwigheyt gepraesteert in handen van de Hr Praesid Burgemr Crijtenburg Actum uts. In kennisse van mij abs:sec:vert:M:A:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Hyltje Clases Remonstreert met Schuldige Eerbied H.C. burgerse binnen HRL hoe dat door ''t overlijden Van Mayke ?. . de bedieninge van ordris turfmr deser Stede is komen te Vaceeren en alsoo de Supplnte Zig daer meede Seer gaerne Sag gebeneficeert Zoo Addresseert Sij Sig mits desen Aen Ued Achtb Zeer gedienstig versoekende Ued Achtb gelieven haer met die Vacante functie te begunstigen en tot mede ordris turfmr deeser Steede aen te Stellen Op Lasten pligten Profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende Quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het Versoek ten Requeste gemeld Eligeert mits desen de persoon Van H.C. tot mede ordris turfmr deeser Steede op Lasten Pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende Mits doende den Eed in handen Van de heer Praesid Br deser Steede Actum den 6 Maert 1730 vert Ulbe Hania Ter ordtie Van de Magistr abs sec M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft de persoon van H.C. den eed als ordris turfmr deser Steede afgelegd in handen Van de praesid. Hania In kennisse van mij vertekend M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Hiltje Clases ovl 11 feb 1803 HRL, oud 34 jaar
Hiske Clases Cristiaan Wesling van Leeuwarden ende H.C. van Almenum, koomende voor de Bruit IJede Reinalda, en vertoonde de Bruidegom twee attestatien tot geblijk van sijn en des Bruits vader consent in deesen, 29 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Douwe Cristiaens, ged 28 sep 1752 Westerkerk HRL, vader als C. Blessum; kind: Bernardus Christiaens Bessing, ged 27 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Tettje Christs, ged 25 aug 1746 Westerkerk HRL, vader als Christ. Bernhardus; kind: Douwe Christiaans Bessing, ged 4 dec 1744 Westerkerk HRL; kind: Bernardus Christiaans, ged 30 sep 1742 Westerkerk HRL; Geeft UEd:Agtbh:met Schuldige eerbied te kennen H.C. huisvrouw van Christiaan Besling mr kleermaker binnen deze Stad, dat door ''t overlijden van Neeltje Greolds desselvs bedieninge als ordris Stads vroedvrouw is komen te vaceeren, waer meede de Suppliante haar gaarne Soude Sien vereerd; Addresseert haar ten dien fine tot UEd Agtbh:gedienstig verzoekende UEd Agtb:gelieven haar Suppliante in plaatse van w:Neeltje Greolds aan te Stellen tot ordris Stads vroedvrouw binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe Staande, quo facto etc:(:was get:) S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits deesen de Supplnte H.C. tot meede ordinaris Stads vroedvrouw op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe Staande mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 20 dec 1751. /was get:/Harms Siccama onder Stonde Ter ordtie van de magistr/get: /M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; den 22 dec 1751 heeft H.C. bij Eede beloofd om haar dienst als Stads vroedvrouw in alle getrouwigheid waer te neemen in handen van de Hr Presid:Burgemr H. Siccama In kennisse van mij Secretaris (:get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Clases zie: de Boer, Dijkstra, Kuiper, Oosterbaan, Prins, Soek, Torenbeek, de Vries, van der Woude
Jacob Clases J.C. van Kimswerd en Grietje Jieppes van HRL, zijnde de aangave geschied op verttoonde Procuratie, 23 apr 1791; ondertrouw HRL; J.K. van Kimswerd en Grietje Jieppes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Jacob Clases van Lippenhuysen, huwt met Tjietske Hendriks, van HRL, geproclameerd de 21-28 Febrij en getrout met attestasie de 7 mrt 1762; kind: Grietje Jacobs, ged 18 apr 1769 Grote Kerk HRL
Janke Clases Willem Thomas ende J.C., beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs Oom Stoffel Sakes; huw.aang. HRL 1739
Jetske Clases en Gerrijt Alberts, beide van HRL, huw.aang. 18 may 1737 HRL, komende voor de Bruit Frans Pieters; huw.aang. HRL 1737
Jetske Clases Johannis Sipkes van Arum ende J.C. van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader Claas Gerrijts, houtstapelaar, en vertoonde de Bruidegom attestatie van sijn vader Sipke Johhannis tot consent in deesen, 23 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Johannes Clases ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 152:0:0 wegens een vragt turf aan ''t Weeshuis geleverd, alsmede voor werkloon, quit. no. 7, 23 nov 1772. (GAH1103)
Claaske Clases en Hendrik Adams, beide van HRL, huw.aang. 27 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit Harmen Hijlkes; huw.aang. HRL 1737
Lijsbert Clases en Freerk Heeres, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, comende voor de bruyd Sweerd Ruerds; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Lodewijk Clases Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheid Jacob Joosten, ordris Korendrager deezer Stede, dat hij Supplnt:wel geneegen zoude wezen van deze functie te desisteren en dezelve te resigneren in faveur van L.C. jongman en borger binnen deze Stad, hier toe Capabel en inclinerende. Versoekende ten dien einde zeer gedienstig dat UEd:Achtb:voorsr:bedieninge van hem Supplnt:op L.C. gelieven te transporteren, die zijn persoon mits dezen op ''t eerbiedigste presenteert, en zulx van UEd:Achtb:mede zeer Ootmoedig is Versoekende. q:f:etc:(was getekend. ) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt:L.C. tot meede ordinaris koorndrager deser Steede, op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheeden daer toe Staande mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de armbusch de Soma van twintig Cargls:actum den 29 jan 1759. (was Get:) Hendk Wassenaar (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit Coram Praeside H:Wassenaar en heeft de twintig Cargls:in de armbusch Geteld Actum uts:In kennisse van mij gesw:Clercq S. Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lourens Clases zie L.C. Koster; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 107:15:0 tersake het leeveren van een koe, 26 nov 1762. (GAH1092); id. f. 187:10:0 tot restitutie van reede betaalde twee vette koebeesten, quit. no. 2, 25 nov 1766. (GAH1096)
Mayke Clases Wybrandus Christiaans ende M.C., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Reins, goede bekende, 5 aug 1789; ondertrouw HRL; Wybrandus Christiaans en M.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 sep 1789 HRL, en zijn den 22 daaraanvolgende getrouwd; kind: Christiaan Wybrandus, geb 6 sep 1789, ged 29 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Wybrandus, geb 13 aug 1791, ged 28 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Wybrandus, geb 22 jul 1794, ged 10 aug 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Wybrandus, geb 14 aug 1796, ged 28 aug 1796 Grote Kerk HRL
Marten Clases huwt met Feikje Claases op 26 okt 1806 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1806; M.C. van Almenum en Feykje Clases van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 11 okt 1806; ondertrouw HRL
Marijke Clases ontvangt lijfrente 1764-1765
Neeltje Clases huwt met Wytse Heins, beide van HRL, geproclameerd den 3-11 en getrout den 17 apr 1757
Oomke Clases turfleverancier 1760
Petrus Clases (W); zie: Alma, Lijnslager Eekma
Pieter Clases turfarbeider 1746-1761; Geeft UEd:Achtb:met Schuldige Eerbied te kennen P.C., hoe dat door het overlijden van eenen Andrijs Andrijs een gesworen turfdragersplaats is vacant geworden. en also de supplnt met die bedieninge sig gaarn sag begungstigd en niet kan geschieden sonder toestemming van UEd:Achtb: Soo versoekt de supplnt seer onderdaniglijk dat UEd:Achtb:de goedheit gelieven te hebben van hem in plaats van Andrijs Andrijs wederom tot meede ordrs Turfdrager van deese Stad aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende Q.F. Etc: Onder Stonde en was vertekent Cornelis Dronrijp; de magistraat accorderende het versoek nomineert mits deesen den supplnt P.C. tot meede ordrs Turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande mits doende alvorens de Eed van getrouwigheit. Actum den 6 sep 1741 (was vert:) J. Agema, Ter Ordtie van de magistraat. ; Lager Stonde; Op heeden den 6 sep 1741 heeft P.C. den Eed als turfdrager gepresteerd Coram preside Agema. In kennisse van mij Secrts, (was vert:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rienk Clases huwt met Auckj Hendricks, kind: Sjoerdt Rienks, ged 27 feb 1753 Grote Kerk HRL
Saapke Clases huwt met Pieter Hoiter, beide van HRL, geproclameert den 24 novem:en de 1 en getrout den 8 dec 1754; kind: Lijsbet Pieters, ged 8 feb 1757 Grote Kerk HRL, vader als P. Huites; huwt met Minse Broers, beide van HRL, geproclameerd de 26 jan en de 2 en getrout de 9 Febrij 1766; kind: Sibbeltje Minses, ged 13 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Minzes, ged 5 dec 1769 Grote Kerk HRL, moeder is S.K. ; kind: Hoite Pieters, ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Schelte Clases huwt met Marijke Sijbrens, beide van HRL, geproclameert de 29 Augus: en de 5 en getrout de 12 sep 1756; kind: Antje Scheltes, ged 19 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Antje Scheltes, ged 19 mrt 1758 Grote Kerk HRL, moeder als Marike Sibrants; kind: Sijbren Scheltes, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL
Sybrigjen Clases ende Berend Berends, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Pier Heins, en de Bruidegom gest:met zijn vader Beernd Beernds; huw.aang. HRL 1738
Sietse Clases huwt met Hitje Murks, N.H., kind: Klaas Sietses, geb 7 dec 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802; Zytse Klaasses van Almenum en Hiltje Murks van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sipke Clases ontvangt lijfrente 1755-1766
Sjouke Clases askarreman 1801-1805; /k, askarreman, ontv 1 jaar tractement, 1801: 50 Caroliguldens; id. over 1802; id. 1/2 jaar per 1 aug 1802: 25 Caroliguldens, id. over 1803: 50 Car glds; id. over 1804, id. over 1805, ordonn. feb. en aug 1805
Teeke Clases Gerardus Dames ende Grietje Clases, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.C., deszelfs broeder, 15 feb 1794; ondertrouw HRL
Tettie Clases T.C. wed. van Tytte comm., en Cornelis Stoockers, beyde tot HRL, eigenaars van plaats nr. 186 te Almenum, grootte 7, 5 pondematen, floreen f. 2:14:0, gebruiker is Ofke Feddes, ferskaat: Boolswarder vaert Oosten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); gemeentebestuur betaalt aan T.C. weduwe Tijte Tijtes 1 jaar interesse van 700 Caroliguldens: f. 21:0:0; de obligatie leyt op naam van Claas Foppes en Lijsbet Rombouts van der Parre, moeder van E.C., zie ook aldaar; 10 nov 1734. (GAH283)
Tettje Clases ende Sierk Sapes, beide van HRL, huw.aang. 30 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs dogters man Beene Jansen; huw aang. HRL 1737
Tytie Clases en Beernt Beerns, beyde Van HRL, huw.aang. 28 okt 1735 HRL, komende voor de bruid Jan Johannis
Tjeerd Clases zie: Bakker
Tjeerd Clases bet aan de rentmeester vd Weeshuis, samen met Tjerk van Benthem, f. 204:13:10, als redders vd nalatenschap van Sjoerd Johannis en Antje Floris, zijnde de inbreng van Tjeerd Sjoerds, 19 apr 1785. (GAH1115)
Tjipke Clases houthandelaar 1757
Trijntie Clases ende Wytse Heins, beide van HRL, huw.aang. 13 sep 1738 HRL, vertonende de Bruidegom Consent van sijn vader en compareerde wegens de Bruit Cristiaan Clases desselvs Broeder; huw.aang. HRL 1738
Trijntie Clases huwt met Sijbe Hajes, kind: Sjouwkje Sijbes, ged 14 dec 1756 Grote Kerk HRL; kind: Claas Sijbes, ged 3 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Sijbes, ged 7 feb 1764 Grote Kerk HRL
Trijntje Clases ovl 20 jun 1803 HRL, oud 65 jaar; ovl 27 apr 1791 HRL, oud 64 jaar; ovl 20 jul 1791 HRL, oud 28 jaar; ovl 6 feb 1728 HRL, old 40 jaer; ovl 2 nov 1803 HRL, oud 56 jaar
Trintje Clases medeweesvoogd hopman Buma bet f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Claas Beerns van sijn moeder T.C. dit was aangeerft, 2 jun 1730. (GAH1060)
Trijntje Clases ovl 18 apr 1760 ... , ontvangt lijfrente 1744-1760
Uilkien Clases ende Jasper Edses, beyde Van HRL, huw.aang. 12 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Tieerd Clasen Poort, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Wybe Clases zie: de Vries, IJnsma
Wijkjen Clases huwt met Arent Leenderts Nak, beyde van HRL, geproklameerd den 1 okt en den 8 dito en den 15 dito en den 17 apr 1753 getrouwt
Wytske Clases Douwe Sjoerds de Vries van HRL, ende W.C. van Leckum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jakle Sjoerds, goede bekende, 8aug17 95; ondertrouw HRL
Willem Clases weesvoogden bet f. 113:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende gagi?n van W.C. op ''t hoekerschip ''Jonge Jacob'', gevoerd bij Pieter Asmus, 20 aug 1783. (GAH1114); rentmeester ontv f. 33:2:0 vd weesvoogden ter zake verdiende loon van W.C. als koksmaat gevaren hebbende met Potte Jans, 21 nov 1781 (GAH1111)
Willemke Clases ovl 29 dec 1803 HRL, oud 18 jaar; invnet. nr. 320
Wiltie Clases Marten martens ende Antie Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 28 sep 1737 HRL, vertonende de Bruidegom Consent van desselvs vader, en compareerde voor de Bruit W.C. ; huw.aang. HRL 1737; k
Ymkie Clases huwt met Steffen Johannes, beide van HRL, geproclameert den 28 August en 4 en getrout de 11 sep 1757; kind: Trijntie Steffens, ged 3 Janewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Wipkie Steffens, ged 19 sep 1758 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Steffens, ged 13 okt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Claas Steffens, ged 24 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Steffens, ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL
IJsbrand Clases ovl 3 nov 1803 HRL, oud 34 jaar
Yttje Clases Remonstreert met Schuldige Eerbied Janke Boyes meede ordris turfmeetster binnen de dese Stad, dat Sij vermits haeren hogen ouderdom Seer geneegen is die bedieninge over te dragen aan IJ.C., Jogedogter alhier ter Steede, een Vrouwspersoon daertoe bequaem en die Sulks meede is Verlangende, dog Sulken transport niet kunnende geschieden Sonder Consent Van Ued:Achtb:Soo addresseren die beyde Supplten Sich tot Ued:Achtb:Seer demoedig Versoekende Consent en Approbatie in dese overdragte en dat alsoo de persoon Van IJ.C. door Ued:Achtb:tot meede ordris turfmeetster deser Steede mag worden benoemt en aengestelt op Lasten plighten profijtten en gehoorsaamheden daertoe Staande, onder praesentatie om den Eed daertoe Staande te praesteren in Handen Van Ued Achtb:Was vert A:V:Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr:accorderende het transport ten requeste Versoght eligeert de mede Supplnte IJ.C. tot meede gesworen turfmeetster deses Stads op Lasten plighten profijtten en gehoorsaamheden daertoe Staende mits doende den Eed om Sigh getrouwelijk in dese haere bedieninge te Sullen gedragen Actum den 20 nov 1730 Was Vert: Vincent Heinsius Ter ordtie Van de Magistr:Arnold van Idsinga; Op Heeden dato uts heeft IJ.C. den Eed van getrouwigheyt als ordris turfmeetster gepraesteert, in Handen Van de Hr Praesid. Burgemer. Heinsius Actum uts In kennisse van mij abs sec Was ver A:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Jelle Classen ende Marike Stoffels, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs Neef Jan Oenes; huw.aang. HRL 1738
Anna Claudius zie: Onbelet
Anna van Clauwen geb 3 jun 1693, ovl 12 mei 1753, huwt met IJsbrandus Eil. Harkenroth, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
N. C Clavel huwt met J.A.W. Bruce, kind: Johannes Henricus Bruce, ged 6 mrt 1760 Westerkerk HRL
Baltus Hendriks Claver Dirk van Lint ende Grietje Baltus Claver, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.H.C., de vader, 16 aug 1788; ondertrouw HRL
Baltus Hendriks Claver geb 1788 HRL, ovl 27 okt 1815 HRL, huwt met Trijntje Simons vd Brug op 14 jan 1813 HRL, huw.afk. 25 okt en 1 nov 1812, huw.get. bij S.G. Tichelaaren H. Leenderts 1815, smidsknecht in 1813, zv Hendrik Baltus K, en Klaaske Martens; BS huw 1813, huw 1815, ovl 1850; gebruiker van wijk H-075, sjouwer, eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204)
Elbrigie Pytters Claver huwt met huwt met Geert Poppes Vallerpoort, beide van HRL, geproclameerd de 24 jun en de 1 en getrout de 8 jul 1759
Gosse Baukes Claver ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 terzaake geleverde 20 stoven, quit. no. 41, 19 nov 1789. (GAH1121); Georgius J. Blesma ende Liefke van Swighum, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.C., goede bekende, 19 jul 1794; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 ter zaake geleverde stooven, 13 nov 1792, quit. no. 29 (GAH11240): huwt met Steffentje Rienks, kind: Anna Sofia Gosses Klaver, geb 15 mrt 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Rienk Gosses Claver, geb 9 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Anne Gosses Klaver, geb 4 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL
Grietje Baltus Claver Dirk van Lint ende G.B.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Baltus Hendriks Claver, de vader, 16 aug 1788; ondertrouw HRL; kind: Janke Dirks van Lint, geb 14 okt 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL, vader als D. Hendriks; kind: Janke Dirks van Lint, geb 8 jul 1792, ged 7 aug 1792 Grote Kerk HRL
Hans Jansen Claver en Tietske Hiddes Heremijt, beyde van HRL, huw.aang. 7 may 1734 HRL, vertonende de Procur:S:Huisinga volle last en procuratie door partijen Contrahenten wedersijds ondergetekend; huw aang. Gerecht HRL 1734
Hendrik Claver steenleverancier 1747
Hendrik Baltus Claver zie ook: Hendrik Baltus; geb 1762 ... , ovl 7 mrt 1812 HRL, huwt met Klaaske Martens, ovl wijk H-095, in leven smidsknecht, gealimenteerd in 1812, kinderen: Marten Hendriks K, geb 1792 HRL, Aafke Hendriks K, geb 1785 HRL, Engeltje Hendriks K, geb 1801 HRL, Baltus Hendriks K, geb 1788 HRL, zv Baltus Hendriks en Aafke Hendriks; BS ovl 1812; 1813 huwelijken, ovl 1823, ovl 1824, ovl 1842; H.B.K. en Klaaske Martens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Marten Hendriks Klaver, geb 6 okt 1790, ged 31 okt 1790 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 59:14:0 terzaake gemaakt ijserwerk, quit. no. 45, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 18:13:12, quit. no. 17, 12 apr 1791. (GAH1123); id. f. 24:2:0 wegens verdiend loon als smid. quit. no. 19, 16 dec 1791. (GAH1123); gebruiker van wijk H-095, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 15:16:02 ter zaake verdiend loon van Hendrik Jans als smidsknegt bij H.B.K., 2 okt 1792 (GAH1124); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:18:0 wegens smeyen(?) ten dienste van het Weeshuis, 2 okt 1792, quit. no. 24 (GAH1124); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en twaalf den Seven en twintig mrt is Overleden H.B.K. in den Ouderdom van vijftig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 dec 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Negentig den Sesde okt is Geboren Marten, zv H.B.K. en Klaaske Martens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 dec 1815
Jan Jarigs Claver huwt met IJttie Anthonis, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 Xber (= december) 1757; kind: Dieuke Jans Klaver, ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL
Rienk Gosses Claver geb 9 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL, dv Gosse B. Claver en Steffentje Rienks
Hendrik Clazen ontvangt sleeploon in 1811
Hendrik Clazen balsteenleverancier in 1752
Cornelis Clazes huwt met Jetske Foppes, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1759; kind: Antje Cornelis, ged 1 jun 1760 Grote Kerk HRL; kind: Foppe Cornelis, ged 19 okt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Feikes, ged 29 nov 1767 Westerkerk HRL
Aaltje Cleb? geb 28 dec 1802 HRL, 1e huwt met Jan Postma op 30 mei 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, 2e huwt met Haring Harmens Haringa op 10 jul 1828 HRL; huwafk. 29 jun en 6 jul 1828, ged 6 feb 1803, N.H., wonende te HRL. 1826, A 5 dec 1853 Leeuwarden, dv Douwe C, en Alida van Elsas; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, wijk D-049, wijk G-279; oud 37 jaar, (geslnm: Clebec), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-007; VT 1839
Douwe Cleb? huwt met Ruth Wouters (??), wonende te in de Tijpelsteeg, in zijn huis ovl Ruth Wouters; BS ovl 1811
Hendrik Cleb? geb 1771 ... , doet overlijdensaangifte van Rinske vd Moolen; BS ovl 1811
Johannes Jacobus Cleb? geb 1799 Amsterdam, ovl 25 apr 1874 HRL, kleermaker, ongehuwd, huw getuige bij H. vd Woude en H.U. Strikwerda, wonende te HRL, zv Jacobus (Douwe ?) C, en Alida van Elsas; BS huw 1835, ovl 1874; oud 39 jaar, (geslnm: Clebec), geb Amsterdam en wonende te HRL, kleermaker, wijk H-007; VT1839
Douwe Johannes Clebe ged 6 mrt 1770 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jacobus Clebe en Rinske Douwe de Roos; geb 1771 HRL, ovl 21 jan 1829 HRL, huwt met Alida van Elsas, bakkersknecht, kinderen: Johannes Jacobus V, geb 1799 Amsterdam, Aaltje C, geb 28 dec 1802 HRL, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1829, ovl 1874; gebruiker van wijk G-079, bakkersknegt; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. (GAH204); D.C., gezworen koornmeter, wonende te HRL, verklaart ten behoeve van het huwelijk van Dirk Sieds de Jong, door een acte van Bekendheid. dat Dirk Sierds de Jong, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst zijnde alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend
Johan Jacob Johannes Clebi ged 23 jun 1761 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jacobus Clebi en Rinske Douwes de Roos
Hendricus Cleebe van Groningen, huwt met Elisabeth Martinus van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout met attestasie de 31 UJuli 1763
Johannes Jacobus Cleebe chirurgijn in 1762; huwt met Rinske Douwes de Roos, beide van HRL, geproclameert de 20-27 jul en getrout de 3 aug 1760; kind: Sibylla Elisabeth Cleebe, geb 10 jun 1775, ged 25 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Johan Jacob Clebi, ged 23 jun 1761 Grote Kerk HRL, vader als J.J. Clebi; kind: Douwe Johannes Clebe, ged 6 mrt 1770 Grote Kerk HRL; rentmeester van het Weeshuis bet f. 50:0:0 aan de mede-voogd Albert Noord-ga tot restitutie van expensen aan de chirurgijn J.C. ter oorzake vd ziekte des Weeshuismeester, 22 jul 1762. (GAH1092); kind: Joan Jacob Joannes Cleve, ged 24 jun 1766 Grote Kerk HRL
Sibylla Elisabeth Cleebe geb 10 jun 1775, ged 25 jun 1775 Grote Kerk HRL, dv Johannes Jakobus Cleebe en Rinske Douwes de Roos
Sikke Henricus Cleeman geb 11 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv Henricus Cleeman en Meyntje Sikkes
Hette Orks Cleisma huwt met Akke Jans, kind: Ork Hettes Cleisma, ged 11 jan 1748 Westerkerk HRL
Ork Hettes Cleisma ged 11 jan 1748 Westerkerk HRL, zv Hette Orks Cleisma en Akke Jans
Sytske Cleistra huwt met Nicolaas Ourie, komt van HRL, laatste afk. 27 sep 1795 en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795; Nicolaas Ourie, soldaat ten dienste van dezen lande Guarnisoen houdende te Franeker, ende S.C. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Nicolaas Hoffman, soldaat alhier in Guarnisoen, 12 sep 1795; ondertrouw HRL
Gerrytie Cleizes huwt met Gerrijt Tenlaarhuys, kind: Aeltje Gerrijts Tenlaarhuys, ged 4 mei 1762 Grote Kerk HRL
Hendrik Clemans woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrina Clemens zie ook: H.H. Kleemans; Bartle Bartles en H.C., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan onder Produktie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL
Henricus Clemens zie ook: H. Kleemans; eigenaar en gebruiker van wijk F-204, koekebakkersknegt, 1814. (GAH204); Hendericus C., soldaat onder de comp. van capt. Paats, ende Meintje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef Marten Wybes, 15 nov 1788; ondertrouw HRL; Hendrikus C., soldaat in de compagnie van Kapitein Paats, en Meintje Sikkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad, den 30 nov 1788 HRL, en zijn op den 2 dec daaraanvolgende getrouwd; kind: Sikke Henricus Cleeman, geb 11 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL
Joost de Clercq Hendrik Hendriks ende Joukje Oeges(?), beide van HRL, huw.aang. 7 jun 1738 HRL, Commiss:Burgemr. Schaaff, komende voor de Bruit J. d. C. vertoonende attestatie van des Bruits vader; huw aang. HRL 1738
P. de Clercq hij woont met zijn vrouw IJbeltje Sinstra in Amsterdam. Betaalt de halve koopschat van 4 pondematen bouwland ten oosten van HRL onder Midlum, welke bedraagt: f. 820:0:0; dus de helft: f. 410:0:0 AF: specificatie f. 37:1:4, resteert f. 372:17:12, 1805; id. wegens 3 1/2 pondematen greidland liggende mede aldaar aan 2 stukken, ''t geheel f. 774:7:8; dus de helft: f. 387:3:12. AF: specificatie f. 36:12:4, resteetrt f. 350:11:8, 1805; id. wegens 2 1/2 pondematen bouwland mede aldaar, ''t geheel bedraagt f. 515:12:8; dus voor de helft f. 257:16:4. AF: specificatie f. 29:18:4, resteert f. 227:18:4, 1805; betaalt tweede termijn of de halve koopschat wegens 4 pondematen bouwland ten oosten van HRL onder Almenum, 1806: 410 Car glds; id. wegens 3 1/2 pondematen greidland liggende mede aldaar aan stukken, 1806: f. 387:3:12; id. wegens 2 1/2 pondematen bouwland mede aldaar, 1806: f. 257:16:4; CLERMONT, ARNOUT
S.A. L Clermont gebruiker van wijk H-193, sjouwer; eigenaar is Doekle Vinja, 1814; (GAH204)
Amarensie Joosten de Clerq Willem Flamen en A.J. dC., beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato deezes 26 feb 1775 HRL. en toen getrouwd
Dirk de Clerq gebruiker van wijk H-019, candidaat; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); LERK, DIRKJE DE
Joan Jacob Joannes Cleve ged 24 jun 1766 Grote Kerk HRL, zv Joannes Jacobus Cleve en Rinske Douwes de Roos
Johan Jacob Johannes Cleve ged 5 jul 1763 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jacobus Cleve en Rinske Douwes
Johannes Jacobus Cleve huwt met Rinske Douwes, kind: Johan Jacob Johannes Cleve, ged 5 jul 1763 Grote Kerk HRL
Bartle Cleys Arum, Floreencohier 1700: Syds Minnes selve met syn susters kinderen voor ''t merendeel eigeners en B.C. brouwer t'' HRL voor een gedeelte, eigenaars van Stem nr. (10), Syds Minnes gebruiker; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Anna Victor Clifford geb 1794 Heerenveen, ovl 17 mrt 1837 HRL, huwt met Tjeerd Jacobs Vellinga op 27 jun 1819 HRL, huw.afk. 13 en 20 jun 1819, dienstmeid. wonende te HRL. 1837, dv Victor C, en Aaltje Gerrits; BS huw 1819, ovl 1837
Victor Clifford geb 1754 Hamburg, Dld, ovl 4 okt 1838 Franeker, huwt met Aaltje Gerrits, wonende te Sexbierum in 1819, kind: Anna Victor C, geb 1794 Heerenveen; BS huw 1819, ovl 1837, BS Franeker ovl 1838
Martinus Clijver Hendrik Beernds ende Marijke Tjepkes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd M.C., desselfs swager, 13 sep 1788; ondertrouw HRL
Pieter Jacobs Clinckhamer trouwt 1. Aukje Cornelis, trouwt 2. 1684 Aaltje Allerts Laquart; leerl. van Jan Dirksen Roorda. Mr. 4 jan 1672, ovl v??r 14 nov 1698. Was vroedsman 1682-1698. Was gezworen gemeensman vanaf 1 jun 1695. In de kerkvoogdijrekening 1681-1682 van Wijnaldum komt voor de folio 31:''per quitantie met num. 66 betaelt aan Pyter Jacobs Clinckhamer, mr goltsmit, wegens een geleverde silveren beker en becken tot dienst van de Kercke een somma van een hondert drie f. 17 st 8 penn. segge ... f. 103:17:8''. Werk: brandewijnskom/jl. W(1672)/R.M. Amsterdam, Cat. R.M. 172; avondmaalsbeker/jl. I (1681)/N.H. gemeente Wijnaldum; kollekteschaal/jl. I (1681)/N.H. gemeente Wijnaldum; papkommetje/jl. I (1681)/P.C. ; knottekistje/z. v. m. /Fr. Mus., Inv. nr. 1967-37; lepel/z. v. m. /P.C. Leerjongens tussen 1675 en 1687: 6 leerlingen, w. o. Harmen Jansen Vijselaar, 1675, Willem Anskes Zeestra, 1675, Wyger Freerks Mockema, 1683, Gosse Johannes Spannenburgh, 1687. (Gildeboek 1661-1694)
Anskjen Clinkbijl ovl ..., 18 jaar, huisvrouw van Theodorus Stantius, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Lourens Clinkhamer vroedsman in 1730; vroedsman, levert cement en zand 1740-1752; medeweesvoogd hopman Buma bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar huyr van ''t huys de Oude Pienas genaamt, wordende door Rintje de Vos gebruykt; volgt de uitgaave van voorn. huys: no. 1, vroedsman C . -16:0, no. 2, hopman van Vlie f. 37:3:0, no. 3, Jacob Nauta f. 5:12:0, tesamen f. 43:11:0; resteert voor ontvangh f. 46:9:0; den 23 nov betaelt aen de president Diacon een darde van de suivere huyr de sum: f. 15:9:10 en koomt dus voor het Weeshuys voor 2/3 parten de sum: f. 30:19:6; nevensgaande somma is mij voldaan, E. Heydkamp, 6 may 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:2:0 weegens kalk en sement door hem aan ''t huys op de Schrijtsen, het Weeshuys toebehorende, gelevert, ord. no. 34, 28 nov 1730. (GAH1060); Ruird Heeres en Hiltje Doekes, beide van HRL, komende wegens de bruid de vroedsman L.K., desselvs goedbekende, 6 Nov 1751; Louwrens Jansen Tabes van Mackum ende Grietje Jarigs Weyma van HRL, huw.aang. 20 aug 1735 HRL, komende wegens de bruyd de Vroedsman L.C. ; huw.aang. HRL 1735
Auke Clomp A.C. van Leeuwarden ende Lolkjen Bakker van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. Simon Stijl onder productie van behoorlijk bewijs van consent der wedersijdsche ouders van den bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 12 sep 1788; ondertrouw HRL; A.K. van Leeuwarden en Lolkjen Bakker van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Huizum en aldaar getrouwd op den 28 dier maand volgens ingekomen getuigenis
Dirk Geerts Cloppenburg huwt met Aefke Cornelis Cuperus, beyde van HRL, zijn geproclameerd 13, 20 en 27 aug 1752 en doen ook getrouwdt
Petronella Geerts Cloppenburg geb 14 nov 1793, ged 17 dec 1793 Grote Kerk HRL, dv Geert Cloppenburg en Martje Verdenus
Antje Harmens Clumperts Jan Harmens Geerts en A.H.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Clumpert, deszelfs vader, 5 okt 1805; ondertrouw HRL
Jeltje Annes Cnossen geb Jutrijp ... , ovl 25 aug 1831 IJlst, huwt met Jelle Pieters Crolus op 18 sep 1774 IJlst, dv Anna Tjamkes en Trijntje Sjerks, ged 4apr17 51; BS ovl 1847; GJ1969, bl. 78
Antie Cobis Johannes Takes ende A.C., beyde van HRL, huw.aang. 7 may 1734 HRL; Comende voor de bruid Meindert Cobis, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Hendrikje Cobus huwt met Coert Jansen, beide van HRL, geproclameert den 27 apr den 4 en getrout den 11 mei 1755
Jeltie Cobus en Caspar Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 24 dec 1735 HRL, komende Voor de bruyd de Collonel Sijbrand Feykes Camsma; huw aang. HRL 1735
Meindert Cobus Meinert Kobus ende Fettje Jans, beyde van HRL, huw.aang. 31 aug 1737 HRL, komende Wegens de bruyd Jan de Boer; huw.aang. HRL 1737; huwt met Fettje Jans; M.C. zou voor 1743 zijn overleden. Zie verder bij: Fettje Jans. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Johannes Takes ende Antie Cobis, beyde van HRL, huw.aang. 7may 1734 HRL; Comende voor de bruid M.C., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Meyndert Cobus Steeven Alberts ende Aeltje Meynderts beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selvs vaeder M.C. 14 May 1746
Meindert Cobus Pijter Claasen en IJffke Claasen, beyde van HRL, koomende de bruydegom gestrekt met zijn vader Claas Pijters en voor de bruid M.C. desselfs steevaader, 30 May 1744
Petrus de Cock geb 1806 Kollum, huwt met Jetske vd Brug op 24 aug 1837 HRL, schoolonderwijzer, wonende te HRL, huw.get. bij J.J. vd Brug, (gk), en S. Smidt, (gk) zv Regnerus Theodorus dC, en Catharina Bakerus; BS huw 1837, huw 1839; oud 33 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk C-039; VT1839
Regnerus Theodorus de Cock ovl 10 mrt 1830 Kollum, huwt met Catharina Bakerus, kind: Petrus dC, geb 1806 Kollum; BS huw 1837
Rembertus de Cock huwt met Antje Westra, kind: IJmkje dC, geb 1811 Menaldum; BS ovl 1883
Ymkje de Cock geb 1811 Menaldum, ovl 1 jun 1883 HRL, huwt met Pier vd Werf, dv Rembertus dC, en Antje Westra; BS ovl 1883
Baukje Coderk ovl 13 jul 1787 HRL, oud 18 jaar
Anna Coderk/Coderiq van Workum, huwt met Pijter de Bruin, van HRL, geproclameert den 2-4 en getrout den 9 nov 1755 met attestasie; kind: Auckje Pieters de Bruin, ged 2 dec 1759 Grote Kerk HRL, moeder als A. Codercq; begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 7, nr. 8, als A. Coderig; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Baron van Bentink, in guarnisoen te Leeuwarden, van Leeuwarden, en Juffrouw A. Coderq van HRL, laatst geproclameert 2 jan 1774 te HRL, en op dato dezes hier getrouwt na vertoonde attestatie van Leeuwarden, van 26 dec 1773, getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov:, en T. van Kooten, Cost:Leov:; weduwe lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 14:0:0 (GAH650)
Maria Codirk geboortig van Suriname, voor burgerse der stad aangenomen, heb-bende Daniel Heinsius, wegens dezelve in plaats van burgereed, belofte ven getrouwigheid gedaan in handen van pres. burg. T
Baukje Johannes Coedirk huwt met Jacob Alberts Noordga, beide van HRL, geproclameert den 29 jun 6 en getrout den 13 jul 1755
Bernardus Coelmans ovl voor 1802, huwt met Petronella Bonnes Leefsma, verkoopt een huis in 1797; BS ovl 1813; ; wed. erven B.C. eigenaar van wijk F-144, gebruiker is Anna de Vries, renteniersche, 1814. (GAH204); huwt met Petronella Bontes, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 15 mei 1764; begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe woont in 5e quartier, huisno. 199, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); Yda Mols onder Curator B.C. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 144:0:0 (GAH650); B.K. en Jan Bertel, in qualt. als Curatoren over Yde Mols, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 144:0:0 (GAH650); B.K. als Curator over Regina Zeefsma op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 186:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerryt Christiaans Coeltier Jan Pieters en Bottie Piebes, beide van HRL, huw.aang. 20 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit G.C.C. ; huw.aang. HRL 1737
Corneelis Coen huwt met Cornelia Marcelli, kind: Joost Corneelis Coen, ged 31 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Sophia Corneelis Coen, ged 10 may 1746 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Sophia Corneelis Koen, ged 10 nov 1744 Grote Kerk HRL
Johanna Sophia Corneelis Coen ged 10 may 1746 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Coen en Cornelia Marcelli; ged 10 nov 1744 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Koen en Cornelia Marcelli
Joost Corneelis Coen ged 31 okt 1747 Grote Kerk HRL, zv Corneelis Coen en Cornelia Marcelli; J.K., commandeur ter zee, in dienst van Ed. Mog. College ter Admiraliteit in Friesland, en schipper bij de E:geoctrooyeerde O: Indische Compagnie ter praesidiaale Kamer Amsteldam, ende juffer Maria Zwaal, beide van HRL, hebbende met consent van den Agtb:Magistraat een voorstelling in de week gehad, en laatst geproclameert op dato dezes 27 jun 1773 HRL, en toen getrouwd
Aafke Hendriks Coenders Tjeerdt Tjeerdtzn Teerdijk en A.H.C., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 6 dec 1772 HRL, en toen getrout; Jan Swarts ende A.H.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Gerrijt Gerrijts, goede bekende, 3 may 1788; ondertrouw HRL
Allegonda van Coenders huwt met Johan van Idsinga; Johan van Idsinga, kolonel van een regiment infanterie, te Marrum, en vrouwe A. v. C., echtelieden, kopen voor 1509 goudglds en 9 stuivers het tichelwerk van Jan Taekes te Midlum, 10 feb 1706, (Frl. 1700-1795)
Aafke Hendriks Coenes Jan Swarts en A.H.C., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende
Beerent Coenes ged 17 feb 1760 Grote Kerk HRL, zv Coene Jochums en Gerrijtje Beernts; Beernt Koenes, ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL, zv Koene Jochems en Gerrijtie Beerndz
Gerben Coenes ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren van een schouw turf in de Grote Kerk, 8 apr 1754: 7 Caroliguldens en 10 stuivers; id. 2 schouw 6 Caroliguldens en 10 stuivers het schouw, aan de kosterij van de Grote Kerk, 15 mrt 1763: 13 Caroliguldens
Hinke Coenes van HRL, huwt met Claas Jans, van Groningen, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 sep 1755 met attestasie
Jan Coenes Van Embden en Tjettje Pieters Van HRL, huw.aang. 25 jan 1737 HRL, Extraordrs, komende Voor de bruyd Feyke Willems; huw.aang. HRL 1737
Janneke Coenes Remonstreert met Schuldige Eerbied J.C. Jongedogter binnen deze Stad dat door het overlijden van Jan Lolkes een geswooren korendragers ampt alhier is komen te Vaceren, en alsoo Sij Supplnte Sich daer meede Seer gaene Sach begunstigt Soo addresseert Sij Sich mits deesen aan Ued:Achtb:Seer demoedig Versoekende dat Sij met die bedieninge magh worden gebeneficeert, mits Stellende de persoon van Wybe Piers als zijnde een bequaaam Subject, tot ''t waerneemen van dat ampt op Lasten Pligten profijtten en gehoorsaamheeden daer toe Staande praesenterende den Eed daer toe Staande te willen praesteren quo facto etc reqtus vert M:V: Idsinga. ; In margine Stonde; de Magistr:accorderende het Versoek Van de Supplnte J.C. beneficeert dezelve met het Korendragers ampt alhier ter Steede onder praesentatie ten requeste gedaan actum den 13 dec 1730. Was Vert:V Heinsius Ter ordtie van de Magistr:Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heeden den 13 dec 1730 heeft Wybe Piers als Subst. Corendrager den Eed in handen van de Hr Burgemr Heinsius affgeleght in kennisse van mij Secrts vert:Arnold van Idsinga; (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Ypkie Coenes ged 14 nov 1758 Grote Kerk HRL, dv Koene Jochems en Gerritje Beernts
Jogchum Coenis ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 63:5:0 terzake 17 schouw en 2 korven turf ten behoeve van het Weeshuis door hem geleverd, 5 jan 1739, kwit. no. 1 (GAH1069)
Anna F Coenraad zie: Michel
Bastiaan Coenraad zie: van Hoek
Gerrit Coenraad zie: Carpentier
Gertruida Coenraad zie: Heinser
Hinke Coenraad zie: Haarman
Johanna Coenraad zie: Daalman
Johan Coenraad zie: Balt, Oswald, (2x)
Maria Coenraad zie: Gephart
Philippus L Coenraad zie: Haarman
Piebo Coenraad zie: Bakker
Pieter Coenraad zie: Kun?
Aaltje Coenraads zie: Bakker
Berber Coenraads zie: Smit
Gertje Coenraads ged 29 apr 1745 Grote Kerk HRL, dv Coenraad Willems en Grietje Piebes
Hans Coenraads zie: IJsbrandi
Harmen Coenraads ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van 17 schouw en 2 korven turf, ''t schouw tegen f. 4:12:8, 26 jul 1736: f. 78:9:0 (GAH283); id. wegens 25 1/2 schouw turf tegen 4 gulden het schouw 9 mrt 1739: f. 108:7:0 (GAH283); id. wegens 21 schouw en 2 korven turf in het Weeshuis geleverd, 6 mei 1734, kwit. no. 1: f. 60:0:0 (GAH1064)
Jan Coenraads zie: Visser
Jeltje Coenraads zie: IJsbrandi
Jurre Coenraads huwt met Dieuwke Jans, beide van HRL, geproclameert de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759
Klaaske Coenraads oud 63 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder stads weeshuis, wijk H-224; VT1839
Leeuwkje Coenraads geb 1763 HRL, ovl 5 sep 1825 Franeker, huwt met Foppe Molenaar, wonende te Franeker, dv Coenraad Pieters en Gerritje Jans; BS Franeker ovl 1825
Maria Eva Coenraads In het Jaar Een Duizend Seven honderd Agt en tachtig den Agtste jul is Geboren Maria Eva dv Coenraad Migchels en Johanna Kok. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 28 mei 1816
Marijke Coenraads zie: Michels
Michiel Coenraads zie: Schaffenraad
Piebe Coenraads ged 20 aug 1747 Grote Kerk HRL, zv Coenraad Willems en Grietje Pijbes; Pijbe C., ged 24 jul 1740 Grote Kerk HRL, zv Coenraad Willems en Grietje Pijbes
Regina Coenraads zie: Henemans
Sybilla Coenraads zie: Bakker
Simon Coenraads zie: Bakker
Thomas Coenraads zie: Smith
Trijntie Coenraads huwt met Joost Ottes, beide van HRL, geproclameerd de 30 Janewari en de 6 en getrout de 13 Febrij 1763
Willem Coenraads zie: Bakker
Catrina Coenraats huwt met Jan Hendrik Folbrink, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 May 1750 en doen ook getrouwd; Jan Hendrik Folbrink ende C.C., beyde van HRL, koomende wegens de bruid Coenraed Beernts desselfs vaeder, 2 May 1750
Nicolaas Jacobs Coenradi huwt met Janke Luitjes vd Veen, wonende te Bakkeveen; BS huw 1825
Jan Coenraeds Allert Heyns ende Janke Hendriks beyde van HRL, komende weegens de brijd J.C. des bruids buirman, 15 Mrt 1749; Johannes Albertus van HRL, ende Neeltie Gerrits van Oosterbierum, koomende weegens de bruid J.C. des selfs aangetrouwde neef 5 Apr 1749
Wilhelmina Coenrida oud 39 jaar, geb Suameer en wonende te HRL. 1839, wijk A-146; VT1839
Tetje Coens Johannes Klaases van Makkum en T.C. van HRL, laatst geproclameert 30 nov 1777 HRL, en 7 dec 1777 te Makkum getrouwt volgens adtestatie vandaar, get. 27 dec 1777 B. Stapert, schooldienaar
Maartje Coers ovl na 1820, huwt met Klaas Kornelis Mannik, wonende te Vlieland; BS huw 1821
Swerus Coersen geb 1776 ... , ovl 9 dec 1823 den Helder, huwt met Maria van Beek, huw.get. bij P. Schenkius en S. Schuurmans, 1814, kastelein, wonende te HRL, kinderen: Krees Hendrik, geb 14feb181 HRL, Ahasverus Everhardus K, geb 1807 den Helder; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1814, ovl 1824, huw 1832; eigenaar van wijk F-251, gebruiker is Jan Ale, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-120, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-251; gebruiker is Jan Ale, kastelein, 1814. (GAH204); kind: Krees Hendrik Sweres, geb 14 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL; weduwe S.K. eigenaresse van perceel nr. 1410 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 378, huis en erf, 145 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, . bl. 49); id. maar nu als Lieuwe C., eigenaresse van perceel nr. 1482 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 378, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, . bl. 50)
Anskje Coerts geb 16 jan 1773, ged 19 jan 1773 Grote Kerk HRL, dv Coert Hendriks en Maayke Foppes; geb 4 feb 1774, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL, dv Koert Hendriks en Maayke Foppes Pettinga
Arend Coerts ovl 10 dec 1792 HRL, oud 75 jaar
Douwe Coerts huwt met Mayke Jacobs, beide van HRL, geproclameert den 31 jul en de 7 en getrout de 14 aug 1757; kind: Jacob Douwes, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; huwt met IJttie Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 nov 1762
Vroukjen Coerts Rienk Joosten van HRL, ende V.C. van de Lemmer, zijnde aangegeeven door de bruydegom met vertooninge van attestatie dat de geboden in de Lemmer wettig waeren aangegeven en reeds eenmaal geproclameerd, 27 Nov 1743
Grietje Coerts zie: Duman
Hendrik Coerts Lieuwe Alles en Eelkjen Coerts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.C. de broeder, 8 jun 1793; ondertrouw HRL
Hendrik Coerts H.C. en Geeske Durks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL; geb 29 apr 1775, ged 16 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Koert Hendriks en Maayke Foppes Pettinga
Lijsbeth Coerts geb 13 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Coert Luitjes en Pietje Bartels
Knierke Coerts (JANKE); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; zie: Duman
Pieter Coerts en Jetske Douwes, beyde van HRL, huw.aang. 6 okt 1736 HRL, komende weegens de bruid Jentje Gerrijts, desselfs Schoonbroeder; huw.aang. HRL 1736
Trijntje Coerts Evert Stersebaak, soldaat van ''s Hertogenbosch met vertoninge van schriftelijk consent van desselvs capitein ende T.C. van HRL, komende wegens de bruid desselvs vader Coert Jansen, 8 Jan 1752; van HRL, huwt met Evert Hersebak, van ''s Hertogenbosch, geproclameerd 9, 16 en 23 jan 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Christina E Coese oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-069; VT1839
Hendrik Coesman H.C., Soldaat onder de compagnie van Lieutenant Collonel de Gerstein, en Elisabeth Courteaux, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Johanna Coevenhove geb 1784 HRL, ovl 19 feb 1863 HRL, ongehuwd, ovl wijk F-096, N.H., dv Martinus K, en Harmke Jans; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk F-100
Christina Elizabeth Coeze geb 21 dec 1805 Leeuwarden, ovl 30 mei 1867 HRL, 1e huwt met Broer Klazes Plantinga, 2e huwt met Gerhardus Acronius, (gk), ovl wijk G-096, N.H., dv Jacob C, en Anna Catharina Juliana Stein; BS ovl 1842; 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-075, wijk F-006
Jacob Coeze ovl voor 1868, huwt met Anna Catharina Juliana Stein, kind: Christina Elizabeth C, geb 21 dec 1805 Leeuwarden; BS ovl 1867
Abraham Benjamin Cohen ovl 5 sep 1828 Leeuwarden, huwt met Sara Elias, kind: Marianna Abrahams, geb 1807 Leeuwarden, in leven koopman; BS huw 1833, ovl 1841; A.B.C., koopman te Leeuwarden, is verzogt een verklaring af te leggen ten behoeve van Naatje Abrahams Neeteboom, die, dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs, in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam geb is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, omdat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd. Voorts verklaarde de Comparant geen bloedverwant van dezelve te zijn. Leeuwarden den zesden feb agttien hondert en zestien
Adam Cohen A.C. eigenaar van perceel nr. 1127 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 156, huis, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atl. Barrdl. en HRL. 1832, bl. 45)
Adam Cohen geb 1788 HRL, ovl 11 dec 1857 HRL, huwt met Sara Levij van Amerongen, (gk), op 5 aug 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 jul HRL en 15 en 22 jul 1821 Naarden, koopman in 1851, NI, huw.get. bij E. Kramer, (gk), en A. de Vries, (gk), 1843, zv Nathan Eliasar C, en Mietje Salomons Cohen; BS huw 1821, ovl 1822, huw 1843, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-276
Adam Cohen ovl voor 1863, hm ... , kind: Sijbrigje C, geb 1 apr 1784 HRL; BS ovl 1862
Anna Nathan Cohen Meyer Simons, van de Helder en A.N.C. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 may 1808; ondertrouw HRL
Benjamin Cohen huwt met Trientje Hartogs, kind: Hartog Benjamins C, geb 1758 HRL; BS ovl 1833; Jood, geboortig van Sneek, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg; Siccama op 6 sep 1752. (burgerboek)
Benjamin Cohen geb 1786 HRL, ovl 20 jul 1816 HRL, huwt met Heintje Abrahams de Vries op 12 dec 1811 HRL, koopman in 1816, ondertrouw 27 nov 1811, 1e afk. zondag 1dec181 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 8 dec 1811, zv Hartog Benjamin C, en Jidith Jacobs; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1816; gebruiker van wijk F-128, koopman; medegebruiker Sipke Pieters Alte-na, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, korendra-ger, Jacob Alberts, turfdrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hen-driks vrouw; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); B.H.C., koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Mietje Abrahams, waarvan Ouders zijn Abraham Hymans en Hester Jacobs, wonende te Veenendaal
Benjamin Eleazer Cohen B.E.C. en Vokeltje Benjamins Cohen, Jooden, beidevan HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn den 11 jun naastvolgende getrouwd
Benjamin Levy Cohen betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burger-recht. Legt eed af in handen van presiderend burg. Stephany op wo. 29 apr 1789. (burgerboek); woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Vokeltje Benjamins Cohen Benjamin Eleazer Cogen en V.B.C., Jooden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn den 11 jun naastvolgende getrouwd
Hartog Cohen geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed gepresteerd op het formu-lier der Joden op 28 mei 1755. (burgerboek)
Hartog Benjamin Cohen geb 1758 HRL, ovl 12 mrt 1833 HRL, 1e huwt met Judic Jacobs, 2e huwt met Roosje Salomons Snijder, kinderen: Benjamin Hartog C, geb 1786 HRL, Ysak Hartog V, geb 19 jan 1789 Leeuwarden, koopman in 1833, zv Benjamin C, en Trientje Hartogs; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1833, ovl 1869 gebruiker van wijk E-092, koopman; eigenaar is Jan A. Bakker q. q., 1814; (GAH204); H.B.C. van HRL, en Roosje Salomons van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 feb 1806; ondertrouw HRL; H.B.C. van HRL, en Judik Jakobs van Rotterdam, (Jooden), hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn op vertoonde getuigenis getrouwd den 22 jun 1783; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; H.B.C., hoedemaker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Mietje Abrahams, waarvan Ouders zijn Abraham Hymans en Hester Jacobs, wonende te Veenendaal
Izak Hartog Cohen geb 19 jan 1789 Leeuwarden, ovl 10 mrt 1869 HRL, huwt met Kaatje vd Voort op 9 jun 1831 HRL, wonende te HRL, koopman in 1851, NI, huw.get. bij B.H. Cohen en H.A. de Vries, wonende te HRL. 1811, zv Hartog Benjamins C, en Judic Jacobs; BS huw 1811, huw 1831, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk F-138; oud 50 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-124; VT 1839; Y. Hertog Kohen eigenaar van perceel nr. 1397 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 380, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Marianna Abrahams Cohen geb 1807 Leeuwarden, ovl 4 sep 1841 HRL, huwt met Abraham Aron Speyer op 26 sep 1833 HRL, wonende te Leeuwarden, koopvrouw in 1841, dv Abraham Benjamin C, en Sara Elias; BS huw 1833, ovl 1841; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-209; VT1839
Mieke Salomons Cohen geb 4 jan 1750 HRL, ovl 8 feb 1822 HRL, huwt met Nathan Eliasar Cohen; BS ovl 1822
Moses Cohen geboortig van Hessen Cassel, van de Joodse natie, betaalt de gerech-tigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Heinsius op 9 okt 1730. (burgerboek)
Nathan A Cohen oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-035; VT1839
Nathan Eliasar Cohen ovl 28 sep 1808 HRL, huwt met Mietje Salomons Cohen, kind: Adam, geb 1788 HRL; BS huw 1821, ovl 1822, ovl 1857; wed. N.E.C. gebruiker van wijk E-244; eigenaar is Samuel S. de Jong, -pakhuis, 1814. (GAH204); wed. N.E.C. gebruiker van wijk E-248, winkelier; medegebruiker Albert Slooyer wed., Pieter Bos, sjouwer, en Pieter Jans wed. ; eigenaar is Samuel S. de Jong, 1814. (GAH204); N.E.C. van Leeuwarden en Mijkje Salomons van HRL, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 nov 1780 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden, getrouwd den 12 daaraanvolgende
Ruben Suisman Cohen geboortig van Hamburg, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed gepresteerd op het formu-lier der Joden in handen van pres. burg. W. Buma op 2 jun 1756; (burgerboek)
Salomon Heymans Cohen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:8:0 voor het leeveren van 69 paar gespen, ord. no. 4, 26 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 22:10:0 voor geleverde gespen, 1 feb 1786, quit. no. 4. (GAH1118); id. f. 17:4:0, quit. no. 4 1 feb 1787. (GAH1119); id. f. 19:0:0, quit. no. 14, 31 aug 1787. (GAH1119); id. f. 11:10:0, quit. no. 5, 25 mrt 1788. (GAH1120); id. f. 11:16:0, quit. no. 6, 15 apr 1788. (GAH1120); S.H.C. van HRL, en Klara Jakobs Kohen van Amsterdam, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 apr 1781 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Amsterdam getrouwd den 22 daaraanvolgende; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sybrigje Cohen geb 1 apr 1784 HRL, ovl 27 apr 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-035, koopvrouw, dv Adam C, en ... ; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk F-299; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvrouw, wijk C-068; VT1839
Trijntje Dirks Cok Ode Jans van Schiermonnikoog en T.D.C. van HRL, zijn na driemaalige procuratie, waarvan de laatste geschied is den 5jul17 78 HRL, met attestatie van hier vertrokken en getrouwd te Schiermonnikoog, volgens ingebragt getuigenis, vertekend N. Gillet
Yde Hylckes Colart Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: Welgedacht als bij quitanti?n ende andere documenten gebleken: de rendant brengt wijders voor profijtelijck seeckere ordonnantie van costgelden spreeckende ten profijte van wijlen de Heer Lt. Admirael de Vries (Tjerk Hiddes) over de schaffing bij hemselfs in zijn leven ende revictuali?ringe na zijn overlijden bij sijn onderhebbende capitein IJ.H.C. wegens zijn weduwe gedaen in den jaer 1666 gedateert zijnde den 15e martij 1667 bedragende een somma van ses ende dertich duysent ende eleff carolus guldens in minderinge van welcke ordonantie door de Heer Sacco Idzinga ontvanger generaal van''t College ter Admiraliteit in frieslandt op quitantie en assignatie soo van, welgemelte Heer Lt. admiraal de Vries selver, als deselfs nagelatene Weduwe mitsgaders oock de voorgeschreven Capitein C. geanticipeert ende betaelt is, een somma van veertien duysent twee hondert seven ende tachtig guldens, acht stuyvers vier penningen in voegen dat de rendant in volle betalinge van''t gene op de voorschreven ordenantie resteerde van welgedachte Heer Ontvanger Generaal Idzinga ontvangen en heeft een ende twintich duysent, seven hondert vier ende twintich carolus guldens, seven stuyvers 12 penningen namentlijck op den 7e may 1667 aen vijff en twintich obligatien tot laste van de provincie van frieslandt holdende de somma van twintich duysent guldens 20. f. 000:0:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Ernst Carel Colff E.C.C., Commissaris van de Huwelijkszaaken te Medemblik en Antje Pieters Asmus, van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 16 mrt 1777 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Medemblik om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt gelijk geschied is op 25 mrt 1777 volgens ontfangen adtestatie van Commissarissen van Huwelijkszaaken te Medemblik, 1 apr 1777, getekent N. Bourgonje, secretaris
Jacoba Colier huwt met Kornelis Blokpoel, kind: Johanna Kornelis Blokpoel, geb 9 jan 1796, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL
IJsbrand Collaast IJ.C. soldaat in de Compie van de Capt. Criniere, ende Lijsbeth Dirks beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Jillis Dirks, 21 Jan 1747; soldaat in de Compie van de Heer Captn Criniere, huwt met Lijsbet Dirks van HRL, geproclameert den 22-29 jan en den 5 feb en de 7 dito 1747 getrouwt
Hendrik Colle H.C., Corporaal int 2de Bataillon van Baron de Nestitz, collonel Commandant het regiment van Generaal Major Acronius onder de compagnie van capt. V. van Altena, thans in guarnisoen te deventer, van Lille, en Akke Johannes, van HRL, laatst geproclameert 25 jul 1773 HRL, en op dato dezes alhier getrouwd na vertoonde attestatie van Lille, 8 aug 1773, getekend J.A. Toclaar, v. d. m.
Marcus Collin verklaring van dr. Nieuwbuurt en chirurgijn Popta: ''op verzoek van Drost en Gerechte gevisiteert de kannonnier M.C., oud 35 jaar, op 14 jul 1803 ''s avonds 6 uur bevonden met ene rassen pols, klam zweet, schuim en kwijl uit de mond lopende en zonder enige tekens van berustheid''. Volgens opgave van de dokter van dat corps dd 11 apr 1803: ''door een hond gebeten boven het rechteroog, welke wond na 4 weken opengehouden zijnde, vanzelf is geheeld. Op zaterdag 9 jul 1803 klachten over stekende pijn boven het oog en in het hoofd; op 11 jul 1803 benauwdheid op de borst en bezwaarlijke doorzwelging bezet, dat dinsdagmorgen enigszins beter was, doch is ''s avonds in een watervrees met hevige stuipen vergezeld, dat tot gistermiddag heeft geduurd, toen tot stilte gekomen, zijnde die kalmte ''s avonds 9 uur in woede verandert, welke bij afwisseling tot deze middag aangehouden heeft zijnde de lijder toen weer tot stilte gekomen en te half 3 uur is overleden. Wij verklaren zonder zwarigheid dat M.C. aan hondsdolheid is overleden'', 18 jul 1803 (GAH49)
Berend Colling ovl 26 mrt 1787 HRL, oud 40 jaar
Feyke Pieters Collinga mr boendermaker, geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in han-den van pres. burg. P. Bretton op 22 okt 1738. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 5:8:0 terzake luywagens ten dienste van het Weeshuis geleverd, 1 dec 1739, kwit no. 33 (GAH1069)
Feike Johannes Collinga ged 1 sep 1761 Grote Kerk HRL, zv Johannes Collinga en Marijke Isaacs
Johannes Feikes Collinga huwt met Marijke Izacs, beide van HRL, geproclameerd de 26 apr ende 3-11 en getrout de 19 mei 1761; kind: Feike Johannes Collinga, ged 1 sep 1761 GroteKerk HRL; kind: Catharina Joannes Kollinga, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL
Pytie Feikes Collinga huwt met Bouwe Simens Schiere, beide van HRL, geproclameert den 29 mrt ende 6 en getrout den 13 apr 1755; kind: Sophia Bouwes Schiere, ged 26 dec 1755 Grote Kerk HRL
Doutje Tytes Commandeur Ate Johannes de Fries van Franequer ende D.T.C. van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Gosse Tjebbes, 3 feb 1742; ondertrouw N.H. HRL
Tyte Commanduer ende Marijke Feikes, beide van HRL, huw.aang. 24 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid IJes Feikes, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Hyltje Wytzes Conijn geb 1781 Woudsend, ovl 16 apr 1869 HRL, huwt met Pieter Heins Drost op 17 mei 1832 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. Rooms Katholiek, binnenmoeder 1851, dv Wietze Baukes C, en Meinou Jentjes Burminia; BS huw 1832, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 59 jaar, geb Wanswerd (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-119; VT1839
Wietze Baukes Conijn ovl 3 dec 1813 Londen, huwt met Meinou Jentjes Burminia, kind: Hijltle C, geb 1781 Woudsend, in leven schipper; BS huw 1832, ovl 1869
Mej Conradi vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 194, 1 mrt 1804
Albertus Jacobus Conradi stadsrentemeester 1774-1785; geb 1748 Franeker, ovl 4 aug 1823 HRL, huwt met Alida Johanna Binkes, in leven secretaris der stad HRL, rendant, (); BS ovl 1823; 1826 overlijdens; ovl wijk H-160/Zuiderhaven 46, Grote Kerk; vd Gaast, begraaflijst; doctor, aangesteld tot gemeentesecretaris, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in han-den van burg. Plettenberg op 17 apr 1782. (burgerboek); afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den raad-huize binnen HRL voor de magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap dd 1 dec 1773. In kennisse junne handen benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. Albs. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, J.H. Olin-jus, L.W. Steensma, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, P. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J.C. (GAH1104); id. 3 feb 1779; was getekend A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. A-cronius, J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Tous-saint, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, S. Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, Hein Mollema, ter ordtie vd Magistraat, A.J.C. (GAH1109); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 300:0:0 wegens 1 jaar propijn komende uit de secretarie deser stad, 27 feb 1773. (GAH1104); id. 22 feb 1774. (GAH1105); id. 1 feb 1775. (GAH1106); id. 1 feb 1776. (GAH1107); id. 1 feb 1777. (GAH1108); id. 1 feb 1780. (GAH1111); id. 1 feb 1781. (GAH1112); id. 1 feb 1782. (GAH1113); id. 3 feb 1783. (GAH1114); id. 2 feb 1778. (GAH1109); id. 1 feb 1779. (GAH1110); id. 1 feb 1784. (GAH1115); id. 1 feb 1785. (GAH1116); id. 1 feb 1786. (GAH1118); id. 10 jul 1787. (GAH1119); id. 10 apr 1788. (GAH1120); id. 20 feb 1789. (GAH1121); id. 27 apr 1790. (GAH1122); id. 15 feb 1791. (GAH1123); slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff f. 10618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7. Dus ge-blijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf, welke de rendant in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering der Magistraat, ge-zwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesen-tie der voogden van het Weeshuis, op den Raadhuize dd 29 decemb. 1780. In kennisse derzelver handen, benevens de vertekening van de rendant, en de subscriptie van mij secretaris. H.W. van Pletten-berg, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S
Alida Conradi mevr., medevoogdesse in 1785; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:7:0 terzaake restitutie wegens geleverde tin, quit. no. 5, 3 jun 1785. (GAH1117); id. f. 51:15:0 voor gekogte tinnen kannen, quit. no. 31, 7 aug 1786. (GAH1118); id. f. 33:10:0 wegens uitschot van garens voor ''t Weeshuis, quit. no 12, 22 aug 1787. (GAH1119); id. f. 26:18:0, quit. no. 23, 20 sep 1788. (GAH1120); id. f. 51:15:8 wegens gekogte twee stukken doek, quit. no. 2, 29 mrt 1791. (GAH1123)
Catharina Louisa Conradi ovl voor 1863, huwt met Jurjen Piebes Waardenburg; BS ovl 1862
Christina Conradi 4e quartier, no. 194, heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650)
Hendrik Conradi Wij Ondergetekenden H.C., Schoenmaker en Helena Machiels, Egtelieden wonende te Franeker, Verklaren bij dezen Onzen Ouderlijke toestemming te geeven aan onzen Zoon Leenhardus C. wonende te HRL, ten einde een Wettig Huwelijk aan te gaan met Sjouwkje J. Stoef wonende te HRL ten bewijze waar van wij dezen passeeren voor Acte van Consent om te Strekken naar behoren. Franeker den 23 aug 1816; Extract uit het Doopregister der Lutherse Kerk te Groningen. Leenardus geb d. 10 mei 1793, ged d. 19 Mey, Vader H. Coenradi Moeder Helena Michaelis. Groningen den 13 Augs 1816
Hermanus Conradi huwt met Anna ... , kind: Sjoukje, geb 1801 Dronrijp; BS ovl 1851
Leonardus Conradi geb 1793 Groningen, ovl na 1856, huwt met Sjoukje Johannes Stoef op 15 sep 1816 HRL, huw.afk. 1 en 8 sep 1816 HRL en Franeker, meester bakker te HRL. en wonende te Franeker, koopman in 1856 te HRL, zv Hendrik C., en Hendrika Michaelis; BS huw 1816, ovl 1856; Wij Ondergetekenden Hendrik Conradi, Schoenmaker en Helena Machiels, Egtelieden wonende te Franeker, Verklaren bij dezen Onzen Ouderlijke toestemming te geeven aan onzen Zoon Leenhardus C. wonende te HRL, ten einde een Wettig Huwelijk aan te gaan met Sjouwkje J. Stoef wonende te HRL ten bewijze waar van wij dezen passeeren voor Acte van Consent om te Strekken naar behoren. Franeker den 23 aug 1816; de President Burgemeester officier van den Burgerlijken Saat der Gemeente Franeker Certificeert bij dezen dat de Huwelijks Proclamatien tusschen Leenardus C. oud drie en twintig Jaar Bakker en woonachtig te HRL meerderjarige zv Hendrik Conradi en Helena Machiels Echttelieden woonachtig te Franeker en Eene Sjouwkje Johannes Stoef oud een en twintig Jaar Zonder beroep en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Johannes Thijssens Stoef en Richt Sijbrens Echttelieden beide ovl alhier op den Eersten en tweeden Zondag der maand sep des Jaars Een duizend acht honderd en Zestien hebben plaats gehad Zonder dat daar tegen eenige oppositie ter onzer kennisse gekomen is. Franeker den 14 sep 1816; Wij Ondergetekenden Thijs Johannes Stoef en Antje Claases Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen Kleindogter Sjouwkje Johannes Stoef dogter van wijlen onze zoon Johannes Thijsses Stoef en Richt Sijbrens, in der tijd Echtelieden ten gemelde Steede, om zich in het Huwelijk te begeven met Leenardus C., Bakker, ter deezer Steede minderjarige zv Hendrik Conradi en Helena Michaelis Echtelieden te Franeker, moogende alzoo lijden, dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester dezer Steede in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop daarvan in de Huwelijken Staat te worden bevestigt. HRL, den 30 aug 1816; Extract uit het Doopregister der Lutherse Kerk te Groningen. Leenardus geb d. 10 mei 1793, ged d. 19 Mey, Vader Hendrik Coenradi Moeder Helena Michaelis. Groningen den 13 Aug 1816
P Conradi erven; ontvangen van het gemeentebestuur aflossing van het resterend gedeelte der obligatie, groot aan het begin f. 2000:0:0, (genegotieerd in 1791), doch thans nog bedragende f. 800:0:0, alsmede interesse 3 1/2% van 1 sep 1802 tot 12 mei 1803: f. 19:10:0, totaal f. 819:10:0; academische redevoering van professor P.C. over den verbaazenden voortgang van het door apostels in de wereld gepredikt Evangelie als een ontwijfelbaar bewijs voor de waarheid van den Christelijke godsdienst, door ds. G. Lemke te HRL, 8 jul 1767, (Frl. 1700-1795); gedrukt bij P.C. te Amsterdam en F. van der Plaats te HRL; deel II van Levensbeschrijving van eenige voornaame meest Nederl. mannen en vrouwen o. a. van D.R. Camphuysen, 30 sep 1775, (Frl. 1700-1795); verschenen bij V. van der Plaats te Harlingern en P.C. te Amsterdam: een digtstukje bij gelegenheid der Engelsche Zeeroverij en ''t opbrengen der Nederlandsche scheepen, door Jan A. Backer, koopman te HRL, 5171 stuivers, 23 jan 1779, (Fr. 1700-1795); verschenen bij P.C. te Amsterdam en V. van der Plaats te HRL: Beschrijving van Batavia, 4 dln, 31 dec 1783, (Frl. 1700-1795); de boekverkopers P.C., G. Warnars en F. van der Plaats Jr. openen een inschrijving op alle predikaatsien van dr. Jacob Foster, independent predikant te Londen, 20 jan 1773, (Frl. 1700-1795)
S Conradi oud-sekretaris; kerkeraad van de NH-kerk bericht aan gemeente, dat ds. Mentes en ouderling R.W. Meintz aan de president van de gemeenteraad te kennen hebben gegeven dat de kerkeraad in de onmogelijkheid verkeert om aan het verzoek van de gemeenteraad te voldoen. Kerkeraad heeft op 27 mrt 1800 om 5 uur tot Gecommitteerde benoemd J.H. Olinjus, oud-burgemeester en S.C. oud-sekretaris, welke laatste per missive heeft bedankt. Na stemming op 28 mrt 1800, waarbij werd gevraagd in onderhandeling te treden, overleg van de baan met 34 voor en 96 tegen. Door deze afwijzing acht Olinjus zich zelf ontslagen als Gecommitteerde, terecht, vr. 6 jun 1800 (GAH46); weesvoogden betalen f. 74:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Jan Klaver bij de secretaris C. als Hovenier gewerkt hebbende, 10 nov 1795 (GAH1127)
Sjoukje Conradi geb 1801 Dronrijp, ovl 26 mei 1851 HRL, huwt met Bernardus Drost, dv Hermanus C, en Anna ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk B-150
Lammertje Constant huwt met Willem Hommering, Soldaat, kind: Cornelia Willems Hommering, geb 21 nov 1787, ged 25 nov 1787 Grote Kerk HRL
Bote Jans Conter geb 1808 Schiermonnikoog, huwt met Dieuwke Sikkes vd Wiel op 1 jul 1841 HRL, zeevarende, wonende te HRL, zv Jan Gerrits, en Geertje Reinders; BS huw 1841
Franciscus Conter Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 9 feb 1669 ontvangen van de Heere F.C. raed en adjunct fiscael in''t college ter admiraliteit een aendeel van wijlen admirael de Vries (Tjerk Hiddes) uit provenu van''t verkochte canon ende verdere goederen van''t schip de Essex, door de schout bij nacht Bruinsveld op de Engelsen verovert f. 750:0:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; CONTER, GERRIT TJEERDS
Tjeerd Gerrits Conter huwt met Trijntje Jacobs Karst, kind: Gerrit Tjeerds C, geb 1795 te Schiermonnikoog, buitenvaarder, wonende te Schiermonnikoog; BS huw 1827
Jan Clasen Cool ovl in 1759, korenmeter; zijn funktie wordt overgenomen op 9 apr 1759 door Haantje Willems; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pyter Gerrits Cool ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van 125 3/4 last Noordse balsteen 7 Caroliguldens het last, voor de zeewerken, 10 dec 1755: f. 880:5:0; president-voogd T. Radsma betaalt f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen P.K. bij Maartje Cornelis op de bleek verdiend, 16 mei 1752 (GAH1081); president-voogd T. Radsma betaalt f. 22:0:0 aan en wegens dito, 22 mei 1753 (GAH1082); president-voogd Videlius betaalt f. 24:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen P.C. op het bleken bij Maartje Cornelis verdiend, 23 mei 1754 (GAH1083); president-voogd Breton betaalt f. 26:0:0 aan dito door de weesjongen Pieter Gerrits als blekersknegt bij Maartje Cornelis verdiend, 3 jun 1755 (GAH1084)
Pieter Cool geb 1808 Amsterdam, huwt met Catharina Fontein op 30 mei 1838 HRL, leraar DG-kerk, wonende te HRL, huw.get. bij A. Harmens en B. Fontein, aangehuwde broeder bruid 1839, id. bij S.W.H.A. van Beyma thoe Kingma en E.M. Fontein, aangehuwde broeder bruid 1841, zv Gerrit C, 9gk) en Imkje Menalda; BS huw 1838, huw 1839, huw 1841; oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, DG-predikant, wijk G-001; VT1839
Jan B Coolen oud 42 jaar, geb Veghel en wonende te HRL. 1839, rijksvisiteur, wijk F-118; VT1839
Fredrik Coolman ovl 7 mrt 1793 HRL, oud 60 jaar
Lucretia Coop huwt met Sijbren Jans op 8 mei 1808 HRL, wonende te HRL; huw Grote Kerk HRL 180
Anna Maria Coopmans Adam Velinck van HRL, ende A.M.C. tot Rijs in Gaasterland, sijnde de aengevinge gedaen door R.J. de Swart met vertooninge van des bruidegoms vaeders consent in deesen gepasseerd voor de kerkenraad van Zwolle, 18 Apr 1750; kind: Franciscus Adams Veling, ged 27 mei 1756 Grote Kerk HRL
Jan Coopmans huwt met Philippina Elizabeth Metzlar op 19 dec 1802 Franeker; hu Grote Kerk HRL 1802
R Coopmans ovl te HRL Mr. Sicco van der Woude, op wien een rouwgedicht verschijnt van R.C., 24 okt 1779, (Frl. 1700-1795)
Tetje Coopmans oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-016; VT1839
Hidde Coops gebruiker van wijk H-231, eigenaar is ''t Land, Cantoor der Convooyen, 1814. (GAH204)
Lucretia Coops Sijbren Jans en L.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 apr 1808; ondertrHarl
Wouter Coops turfleverancier 1759
Anna Cootstra huwt met Marten J. Boey; dopen Grote Kerk HRL 1808
Hazina Cootstra oud 30 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-027; VT1839
Mees van der Cop huwt met Anna Sophia Smit, kind: Maria Catharina van der Cop, geb 5 feb 1798 ged 27 feb 1798 Grote Kerk HRL
Maria Catharina van der Cop geb 5 feb 1798, ged 27 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv Stees (?) van der Cop en Anna Sophia Smit
Lucas van Coppenolle L. vC. van Edam ende Elisabet Stapert van HRL, koomende voor de Bruit en Bruidegom de procr. Wiarda vertoonende procuratie van deselve, 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Auke Coppetiers geb 16 nov 1799 HRL, N.H., ged 8 dec 1799 HRL, zv Thomas C, en Antje Wassenaar; dopen Grote Kerk HRL 1799
Johannes Thomas Coppieters geb 21 mrt 1792, ged 3 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Thomas Coppieters en Antje Wassenaar
Magteltje Thomas Coppieters geb 8 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Thomas Coppieters en Antje Wassenaar
Thomas Coppieters huwt met Antje Wassenaar, N.H., kind: Auke C, geb 16 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; Johan Schroeder, Canonnier onder de comp. Scheepsartilleristen onder ..... ende Baukje Sjoerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T. Coppieters, goede bekende, 5 jul 1794; ondertrouw HRL; T. Coppieter en Antje Wassenaar, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 mrt 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; T.C. ende Antje Wassenaar, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Jacob Wassenaar als gelastigde van de bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 6 mrt 1790; ondertrouw HRL ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde cement ten dienste van de Stad, 7 mrt 1791: 225 Caroliguldens en 12 stuivers; kind: Magteltje Thomas Coppieters, geb 8 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Thomas Coppieters, geb 21 mrt 1792, ged 3 apr 1792 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Coppius Casper Haaff, soldaat in de compagnie van capitein van Grein, en L.C., hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 jan 1783 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hendrik Hansen Copsma H.H.C. ende Marijke Joosten Popta beyde van HRL, koomende wegens de bruit desselfs swaeger IJede IJedes 4 Feb 1747; huwt met Marike Joosten Popta, beyde van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 feb 1747 en doen ook getrouwt
Bartholomeus Willems Cordel geb 1796 Leeuwarden, huwt met Hiltendis Johannes Andela op 5 okt 1823 Franeker, boereknecht, wonende te Franeker, zv Willem C, en Akke Pieters; BS Franeker huw 1823
Frans Cordel geb 1798 Franeker, ovl 9 jun 1845 HRL, huwt met Doetje Elias de Wit op 10 jul 1828 HRL, huw.afk. 22 en 29 jun 1828, wonende te HRL, werkman, zv Willem C, en Catharina Jurjens; BS huw 1828, ovl 1845, ovl 1850; oud 43 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; VT1839
Harmen Cordel geb 1790 Franeker, ovl voor 1827, huwt met Maike Gerbens, en met Jetske Hendriks op 8 dec 1814 HRL, huw.afk. 27 nov en 4 dec 1814, huw.get. bij J.H. de Vries en J.T. Gerkes, wonende te HRL, zv Willem C, en Catharina Jurjens; BS huw 1814, ovl 1826
Johanna Cordel geb 1776 Franeker, ovl 17 dec 1824 HRL, huwt met Jan Harmens; BS ovl 1824
Jurjen Cordel geb 1791 Leeuwarden, huwt met Martje Franzen op 14 dec 1815 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1815, wever, wonende te HRL, huw.get. bij D.S. Visser en E.J. vd Linde, wafelbakker in 1820, zv Willem C, en Catharina Jurjens; BS huw 1815, huw 1820, ovl 1832; Extract uit het register van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den tienden dec des Jaars Een duizend Zevenhonderd eenennegentig is alhier geb Jurjen zv Willem Cordel, en Catharina Jurjens. Afgegeven op den 25 nov Een Duizend acht honderd en vijftien; Ik Ondergetekende Catharina Jurjens weduwe Willem Cordel, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon J.K., bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Martje Fransen dv Frans Hendriks en Truike Germens Bloemhoff, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 28 nov 1815
Willem Cordel geb 1766 ... , ovl 11 mei 1811 HRL, huwt met Catharina Jurjens en Akke Pieters, werkman 1828, wonende te op de Brouwersgraft 1811, kinderen: Jan Willems C, geb 1797 HRL, Frans C, geb 1798 Franeker, Harmen C, geb 1790 Franeker, Jurjen C, geb 1791 Leeuwarden, Bartholomeus Willems C, geb 1796 Leeuwarden; BS ovl 1811; 1814 huwelijken, huw 1815, huw 1828 1845 overlijdens, ovl 1848, BS Franeker huw 1823; wed. W.C. gebruiker van wijk G-239, gealimenteerd; eigenaar is H. Homeu-len, 1814. (GAH204); Extract uit het register van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den tienden dec des Jaars Een duizend Zevenhonderd eenennegentig is alhier geb Jurjen zv W.C., en Catharina Jurjens. Afgegeven op den 25 nov Een Duizend acht honderd en vijftien; Extract uit het register der overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Elf den Elfde May is Overleden W.K., Oud 45 jaren. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 29 nov 1815
Lammert Coree geb 28 apr 1797 HRL, ovl 15 jul 1847 Leeuwarden, huwt met Dieuwke Baukes Bijl op 27 jan 1822 Leeuwarden, zv Johannes C, (gk), en Jannigje vd Burg, (gk); GJ Coree
Itske Everts Corff huwt met Thomas Montes Wiarda; zie aldaar
Cornale Hendrik Perrison, sergiant onder Battaillon van de heer Generaal Major C. binnen Namur in garnisoen en Eelkie Pijters van HRL, geproclameerd de f. 12:20:27 aug en grtout de 7 nov 1758
Aaltje Corneelis ged 13 apr 1749 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Pijtters en Rinske Lujtjens
Aeltje Corneelis ged , samen met Andries Willems en Trijntje Hendriks, 30 jan 1749 Grote Kerk HRL, in het Burger Weeshuis
Antje Corneelis huwt met Klaas Lodewijks, kind: Trijntje Klaases, ged 4 apr 1745 Grote Kerk HRL
Arjen Corneelis huwt met Trijntje Foppes, kind: Jelte Arjens, ged 24 apr 1740 Grote Kerk HRL; A.C. en Trijntje Foppes, beyde van HRL, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruyd Meinert Jaspers Arentsma; huw aang. Gerecht HRL 1735
Bregtje Corneelis huwt met Tjibbe Johannes van der Meulen, kind: Pieter Tjibbes van der Meulen, ged 28 feb 1741 Grote Kerk HRL
Claara Corneelis ged 30 may 1744 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Geerdts en Dirkje IJdes
Dieuwke Corneelis ged 13 sep 1750 Westerkerk HRL, dv Corneelis Hendriks en Trijntje Gerrits
Dirk Corneelis ende M.W., beyde van HRL, huw.aang. 22 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Dirk Jansen, desselfs Steevaeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Marike Willems, kind: Willem Dirks, ged 14 may 1743 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Dirks, ged 26 mrt 1741 Westerkerk HRL
Emmerik Corneelis ged 6 may 1742 Westerkerk HRL, zv Corneelis Emmeriks en Antje Stoffels
Frans Corneelis ged 13 okt 1744 Grote Kerk HRL, zv Corneelis Louwerens en Berber Fransen
Gadtske Corneelis ged 17 apr 1740 Westerkerk HRL, samen met Grietje Corneelis, dv Corneelis Dirks en Romkjen Jacobs
Geertje Corneelis huwt met Michiel Harmens, kind: Harmen Michiels, ged 18 feb 1744 Grote Kerk HRL
Gerritje Corneelis ged 8 mrt 1746 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Tjerks en Antje Gerrits
Grietje Corneelis ged 17 apr 1740 Westerkerk HRL, samen met Gadtske Corneelis, dv Corneelis Dirks en Romkjen Jacobs
Grietje Corneelis huwt met Koene Willems, kind: Cornelis Koenes, ged 26 mrt 1741 Westerkerk HRL
Hebbeltje Corneelis huwt met Jan Gerrits, kind: Hijlkje Jans, ged 14 mrt 1743 Westerkerk HRL
Hendrik Corneelis ged 18 aug 1740 Westerkerk HRL, zv Corneelis Hendriks en Jeltje Freerks
Janke Corneelis ged 11 jul 1747 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Tjerks en Antje Gerrits
Johanna Corneelis huwt met Jan Riens, kind: Pieter Jans, ged 9 sep 1749 Grote Kerk HRL; kind: Pieterkje Jans, ged 8 aug 1747 Grote Kerk HRL, vader als J. Reins
Lijsbet Corneelis huwt met Jacob Arents, kind: Arent Jacobs, ged 30 okt 1743 Westerkerk HRL
Maayke Corneelis ged 17 sep 1744 Westerkerk HRL, dv Corneelis Pieters en Rinske Luitsens
Maatje Corneelis ged 4 okt 1746 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Louwerens en Berber van Beemen
Marike Corneelis ged 28 may 1743 Westerkerk HRL, dv Corneelis IJpes en Arjaentje Lucas
Neeltje Corneelis ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Durks en Sijtske Pijtters
Pieter Corneelis ged 12 okt 1750 Grote Kerk HRL, zv Corneelis Pieters en Rinske Lujtjes
Rein Corneelis ende IJnske Jillerts, beide van HRL, huw.aang. 11 may 1737 HRL, Coram Praesid:Schrik, komende voor de Bruit desselvs vader Jillert Baukes; huw.aang. HRL 1737; huwt met IJnske Jlts, kind: Rinske Reins, ged 7 jun 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jilt Reins, ged 20 jan 1743 Grote Kerk HRL
Reinske Corneelis huwt met Haantje Boltjes, kind: Rinske Haantjes, ged 1 sep 1750 Grote Kerk HRL
Styntje Corneelis ged 26 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Durks en Sijtske Pieters
Tetje Corneelis huwt met Thomas Waterbeek, kind: Christiaan Thomas Waterbeek, ged 23 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Maeike Thomas Waaterbeek, ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Thomas Waterbeek, ged 26 jan 1742 Grote Kerk HRL
Welmoed Corneelis ged 16 okt 1740 Westerkerk HRL, dv Corneelis ... en Trijntje Gerrits; van HRL, huwt met Jelle Hijlkes van Molquern, geproclameerd de f. 15:23:29 mei 1763 en getrout met Attestasie de 5 Juni
Aafke Harmens Cornel geb 1775 HRL, ovl 21 mrt 1818 HRL, huwt met Teke/Taeke vd Form op 27 mei 1813 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1813, wonende te Franeker, dv Harmen Klaases C, en Mayke Gerbens; BS huw 1813, ovl 1818, ovl 1843
Andries Cornel Geschiedenis van Dokkum, bl. 77: pagina uit de handgeschreven ''Cronijcke en waarachtighe Beschrijvinghe van Vriesland'', begonnen door Ocko Scharlensis, vernieuwd en verbeterd door respectievelijk Johannes Vlieterp en A.C., organist te HRL, uit 1592. (Bron: geschiedenis van Dokkum, 2004)
Douwe Jacobs Cornel geb 1773 Bolsward, ovl 26 apr 1821 HRL, speelman, ongehuwd; BS huw 1821
Grietje Cornel geb 14 jan 1792 Joure, Vst 20 jun 1855 uit Amsterdam, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 156
Harmen Klaases Cornel huwt met Mayke Gerbens, kind: Aafke Harmens C, geb 1775 HRL; BS geb en huw 1813
Aafke Cornelis zie: Lautenbach, de Jong, Mollema, de Roos, Vorst
.... Cornelis Jochum Jansen ende Mayke Geerts, beyde van HRL, huw.aang. 17 okt 1733 HRL, Comende voor de Bruyd ... (onleesbaar) Cornelis; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Aafke Cornelis huwt met Karel Johannesz, kind: Kaatje Karels, ged 3 nov 1765 Westerkerk HRL
Aafke Cornelis zie ook: Ake Cornelis; huwt met Dirk Geerts, kind: Geertie Dirks, ged 31 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 2 sep 1759 Grote Kerk HRL; kind: IJmkie Dirks, ged 10 aug 1755 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 1 jul 1753 Grote Kerk HRL
Aafke Cornelis huwt met Beernt Jans, kind: Jantje Beernts; geb 19 okt 1809, ged 5 nov 1809 Grote Kerk HRL
Aafke Cornelis huwt met Daniel Johannes, kind: Aukje Daniels, geb 16 sep 1809, ged 1 okt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Daniels, geb 4 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL
Aafke Cornelis geb 2 nov 1801 HRL, ged 27 dec 1801, N.H., dv Cornelis Joekes, en Beitske Jippes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Aafke Cornelis Tijs Roelofs ende A.C. beide van HRL, koomende voor de Bruit Rein Cornelis desselfs Broeder, en vertoonde de Bruidegom een Notule van t'' Consent van desselfs vader Roelof Tijsen, 6 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Tijs Roelofs, beyde van HRL, sij zijn geproclameert 7, 14 en 21 Febr. 1740 en doe ook getrouwt
Aefke Cornelis Hendrik Gerrits ende A.C. beide van HRL, komende weegens de bruid Hijlke Bouwes desselfs neef, 31 Aug 1743; huwt met Hendrik Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 sep 1743 en doe ook getrouwt
Aafke Cornelis Haentje Baltus en A.C. beyde van HRL, komende weegens de bruit haer broeder Rein Cornelis 26 Mrt 1746; huwt met Haantje Baltus, beyde van HRL, geproclameerd den 27 mrt en den 3-11 apr 1746 en getroud; kind: Cornelis Haantjes, ged 5 mrt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Haantjes, ged 4 sep 1746 Grote Kerk HRL
Aafke Cornelis huwt met Lucas Bos, beide van HRL, geproclameert den 22-29 Septemb den 6 en getrout den 8 okt 1754; kind: Rinske Lukas Bosch, ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Grietie Lucas Bos, ged 13 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Bauwkie Lucas Bosch, ged 17 jun 1755 Grote Kerk HRL
Aaltje Cornelis zie: Alderts, Blok, de Boer, vd Veer
Aeltie Cornelis ende Benne Sakes, beyde van HRL, huw.aang. 3 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Johannis Cornelis, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Aaltje Cornelis geb 29 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Dirks en Rinske Doekes; dopen Grote Kerk HRL
Aeltje Cornelis ovl/begr. 23 mrt 1728 HRL, oud 73 jaer
Aeltje Cornelis Freerk Wybes ende A.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs oom Jan Alberts, 17 May 1749; kind: Wybe Fredriks, ged 15 jul 1750 Westerkerk HRL
Aaltje Cornelis van HRL, huwt met Teeke Tijssen van de Peekel, geproclameert den 20-27 apr en de 4 mei en getrout den 17 aug 1755 met attestatie in de Westerkerk; kind: Swaantie Taekes, ged 16 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Tijs Taekes, ged 13 jan 1756 Grote Kerk HRL
Aaltje Cornelis huwt met Allert Heins, beide van HRL, geproclameerd de f. 16:23:30 Septemb: en getrout de 7 okt 1759
Aaltje Cornelis huwt met Jetse Willems, beide van HRL, geproclameerd de 25 aug en de 1-8 en getrout de 29 &ber (= september) 1765; kind: Willem Jeltes, ged 1 jul 1766 Grote Kerk HRL, vader als Jelte W. ; kind: Cornelis Jeltes, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL, vader als Jelte W.
Aaltje Cornelis Johan Hendrik Jacob, granadier onder de comp. van lt. collonel van Burmania, ende A.C., beide van HRL, 26 jan 1788; ondertrouw HRL
Aart Cornelis zie: Zijlstra
Aart Cornelis geb 6 jan 1788, ged 5 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Aarts en Foekje Cornelis; geb 23 mrt 1790, ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Aarts en Foekje Kornelis
Abrahams Cornelis zie: Beitsma
Abraham Cornelis Rein Jansen ende Hijlkjen Abrahams van Almenum, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder A.C. 26 Apr 1749
Age Cornelis Fokke Oenes ende Attje Ages beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder A.C., 3 Oct 1750; Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen A.C. burger en ingeseeten van deese Stadt, dat zeedert eenige tijd alhier is overleeden Cornelis Ulbes in leeven meede ordrs turfdrager alhier, met welke bedieninge den supplnt zeer gaerne zoude zien, dat hij meede begunstigd wierde, dog ''t zelve niet anders als met UEd: Achtb:consent en gratie te kunnen bekoomen; zoo addresseert den supplnt hem mits deesen aen UEd:Achtb:met ootmoedig versoek ten einde den supplnt A.C. in plaets van den overleedene Cornelis Ulbes tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt mag worden aengestelt op Lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus, (was get), B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistr:gehoord het versoek accordeerende het selve, eligeerd en nomineerd mits deesen A.C. in plaets van den overleedene Cornelis Ulbes tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 11 jun 1742 (was get), J. Agema. Ter Ordtie van de magistr:abs:sec:B. Dreyer; (Onder Stonde); Op heeden den 11 jun 1742 heeft A.C. als turfdrager den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Agema afgelegt. Actum den 11 jun 1742. In kennisse van mij gesw:klerck, B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); draagt zijn funktie als korendrager over op Jan Sickes, 28 jul 1751; zie bij Jan Sickes. (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); Geeft UEd:Achtbh met schuldige eerbied te kennen Jacob Folkerts een van UEd:Achtb:Ratelwagters, hoe hij suppliant wel genegen soude sijn dit ampt over te dragen aan eenen A.C. meede binnen deese Stad. Edog dusdanigen overdragt sonder UEd Achtbh consent niet kunnende geschieden, soo versoeken dezelve supplianten dat UEd:Achtbh desen overdragt gelieven te accorderen, en over sulks den persoon van A.C. in plaats van Jacob Folkerts tot ordris Ratelwagter aan te stellen, op Lasten, pligten en gehoorsaamheden daer toe staende; quo facto etc get:S:Rienstra; (:In margine Stonde:); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen tot meede ordris Ratelwagt deeser Steede de persoon van A.C. op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 28 jul 1751. (:was get:) Lourens Tabes (onder stonde) Ter ordtie van de Magistr. (:get:)M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); Jus jurandum preastitit coram Praeside Tabes den 28 jul 1751. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 6 mrt 1752 over op Arjen Clasen; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur wegens dragen, meten, loegen etc van 4 schouw en 39 korven turf, ord. 1 aug 1749: f. 9:11:0 (GAH427); id. aan de kosterij, 1 aug 1749: 8 Caroliguldens en 12 stuivers; id. 10 schouw en 13 korven, met opzichter en voor bier, 11 okt 1747: f. 16:12:0; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 18:15:0 wegens meten en dragen van 16 schouw en 28 korven turf in het Weeshuis, 10 aug 1745, kwit. no. 3 (GAH1074)
Ake Cornelis zie ook: Aafke Cornelis; huwt met Dirk Geerts, kind: Geert Dirks, ged 31 mei 1761 Grote Kerk HRL
Ake Cornelis ged 4 dec 1759 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Annes en Joukie Elias
Akke Cornelis zie: Eilander; huwt met Bouwe Jakobs, kind: Jakob Bouwes, geb 27 nov 1782, ged 29 dec 1782 Grote Kerk HRL; de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verklaart bij dezen dat de twee Huwelijks afkondigingen van: Rijckele Tjerks Bruynsma, oud negen twintig Jaren, Schipper, geb te IJst, wonende aldaar, meerderjarige zv Tjerk Bruynsma en Riickeltje Postuma, Echtelieden, mede aldaar woonachtig, en: Rinske Bouwes, oud Vijf & twintig Jaren, Winkelierster, geb en wonende te HRL, meerderjarige dv Bouwe Jacobs en A.C., beide overleden. ? Alhier te Haarlem behoorlijk Zijn geschied, namelijk de eerste op den Agt & twintigste der vorige en de tweede op den Vierde dezer maand, beiden des voormiddags ten half twaalf uren Zonder dat daartegen eenige verhindering is ingekomen. Haarlem den Zevende feb 1800 & Zestien; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Negentig den Agttiende dec is Geboren Rinske, dv Bouwe Jacobs en A.C. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 19 jan 1816
Albertina Cornelis zie: van der Veer
Ale Cornelis zie: Wybenga
Ameel Cornelis geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 26 jun 1725. (burgerboek)
Andele Cornelis geboortig van Anna Parochie, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR
Andries Cornelis geb 16 jan 1811 HRL, ovl 18 nov 1813 HRL; wijk D-056, zv Cornelis Andries en Martentje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1813; geb 16 jan 1811, ged 12 feb 1811 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Andries en Martentje Pieters
Andries Cornelis huwt met Neeltje Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 27 nov en de 4 en getrout de 11 dec 1763 in de Westerkerk
Anke Cornelis zie ook: Piekema; huwt met Rienk Wiebes; BS huw 1817; Wij Ondergetekenden Jacobus de Bruin en Janke Claasen Oosterbaan Echtelieden Herbergiers te HRL verklaaren bij deezen te concenteeren en toe te staan aan onzen minderjarigen dogter Hiltje Jacobus de Bruin om zich in het Huwelijk te begeeven met Cornelis Rients Valk, varendsgezel, meede aldaar, zv Rienk Wybes en A.C. de vader overleeden, moogende alzoo lijden dat dezelven door den Officier van de Burgelijke Staat aldaar in ondertrouw worden opgenoomen de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 20 jan 1817; Geëtraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. Rienk Wybes en A.C., egtelieden hebben op heeden den 14 okt 1791 alhier hun kind geb te Workum den 5 okt 1791 laten dopen met de naam Cornelis. Afgegeven den 4 feb 1817
Anna Cornelis zie: Alders, van Beemen, van Laan
Anne Cornelis ged 29 dec 1763 Westerkerk HRL, zv Cornelis Annes en Joukien Elias
Anne Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur terzake het maken en weder wegbreken van de dam voor de Grote Sluis binnen de Stad verleden jaar 1732 gedurende de slatting van het Noordijs volgens besteding door A.C. gemaakt, onder korting nochtans van f. 22:0:0 terzake uitgaaf door order van de Magistraat voor het uithozen van water uit de Grote Sluis gedaan en op die somma gecalculeerd, 16 feb 1733: f. 578:0:0 (GAH283)
Anne Cornelis Jacob Jacobz Houtkooper ende Janke Annes beide van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vader A.C., 4 Nov 1747
Anskje Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 7; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Cornelis zie: Bakker, Beidschat, Frank, Lautenbach, Postma, Radersma, de Vries, Zijlstra
Antie Cornelis ende Arent Lammerts, beyde van hier, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruyd Cornelis Jacobs; 9fiches huw.aang. Gerecht HRL 1733
Antie Cornelis van HRL, ende Lieuwe Harmens van Bolswart, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende wegens de Bruit desselvs vader Cornelis Jarigs, en vertoonde de Bruidegom Attestatie van sijn moeder tot Consent van ''t houwelijk; huw.aang. HRL 1738
Antie Cornelis en Tieerd Johannis, beide van HRL, huw.aang. 7 sep 1737 HRL, Coram Praesid:Schaaff, komende voor de Bruit Claas Jansen Pot; huw.aang. HRL 1737
Antie Cornelis van Oosterbierum ende Ulbe Stevens van HRL, huw.aang. 20 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit desselfs Neeff Harmen Gerrijts, vertonende een Cedultie van de Bruit; huw.aang. HRL 1737
Antie Cornelis ged 10 okt 1769 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Hendriks en Janke Gerrijts
Antje Cornelis ged 24 okt 1752 Grote Kerk HRL, dv Cornelis IJes en Idske Pieters
Antje Cornelis huwt met Tjeerd Joukes, kind: Meinsje Tjeerds, ged 12 apr 1753 Westerkkerk HRL; kind: Grietje Tjeerds, ged 4 dec 1749 Westerkerk HRL; kind: Jouke Tjeerds, ged 30 mrt 1745 Westerkerk HRL; kind: Corneelis Tjeerds, ged 11 dec 1742 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Tjeerds, ged 24 aug 1741 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Tjeerdts, ged 26 Januarius 1740 Grote Kerk HRL
Antje Cornelis ged 28 apr 1761 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Watzes en Trijntie Jans; ged , samen met Trijntie Cornelis, 10 dec 1754 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Janz en Gertje Meinerts
Antie Cornelis ged 3 mei 1757 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Gerbens en Tjerkie Aukes
Antje Cornelis huwt met Hendrik Hendriks, kind: Antje Hendriks, geb x1 (!) jan 1792, ged 7 feb 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Hendriks, geb 15 jan 1796, ged 31 jan 1796 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Hendriks, geb 1 jul 1798, ged 17 jul 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en tachtig den Vijftiende feb is Geboren Hendrik zv Hendrik Hendriks en A.C. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 apr 1815
Antje Cornelis Edsger Jans en A.C., beide van HRL, zijn na op den 1 nov 1778 HRL; hunne derde afkondiging gehad te hebben ten zelfden dage alhier getrouwd
Antje Cornelis ovl na 1822, huwt met Sijtse Hanses; BS huw 1823
Antje Cornelis ovl 20 aug 1727 HRL, oud 59 jaar; ovl 29 sep 1727 HRL, oud 83 jaer; inventarisnummer 230; ovl 12 dec 1727 HRL, oud 70 jaer
Antje Cornelis ged 1 jun 1760 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Klasen en Jetske Foppes
Antie Cornelis geb 1760 HRL, ovl 29 mrt 1813 HRL, huwt met Christiaan Bruining, ovl wijk H-234; BS ovl 1813; Christiaan Bruining en A.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Dirk Cornelis, deszelfs oom, 2 feb 1788; ondertrouw HRL; Christiaan Hendriks Bruining en A.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 dec 1788 HRL, en zijn getrouwd den 19 daaraanvolgende
Antje Cornelis huwt met Sipke Zeeman; BS ovl 1851
Antje Cornelis huwt met Wytze van Reinbergen; BS ovl 1853
Antje Cornelis geb 1758 HRL, ovl 17 okt 1826 HRL, huwt met Pieter Jurjens op 20 apr 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1826
Antje Cornelis huwt met Pieter Reins Vormer, wonende te Gron; BS Franeker huw 1817
Antje Cornelis zuster van Dirk Cornelis; zie aldaar; weesvoogden bet f. 62:9:4 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het erfdeel van A.C. en Dirk Cornelis, van deszelfs wijl:. grootvader Hylke Sybes aanbe?rfd, 17 feb 1790. (GAH1122)
Antje Cornelis geb 2 mrt 1759 Tzummarum, ovl 8 mrt 1825 HRL, huwt met Fedde Hanzes; BS huw 1825
Antje Cornelis geb 24 aug 1809 HRL, N.H., dv Cornelis Piers en IJefke Sijbrens; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 24 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Piers en IJefke Sijbrens
Antje Cornelis geb 2 mrt 1811 HRL, dv Cornelis Monses en Hiltje J. Haga; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 2 mrt 1811, ged 7 apr 1811 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Monses en Hiltje J. Haga
Antie Cornelis huwt met Jan Jansen de Jong, beide van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 jun en getrout de 10 jul 1768
Arie Cornelis zie: Boling
Arjen Cornelis zie: Bosma, Kooi
Arien Cornelis rentmeester van het Weeshuis bet f. 148:2:0 aan de medeweesvoogd Sijbout Buma wegens 75 loope garst a 39 1/2 stv ''t loopen door A.C. op ''t Bildt tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 16, 30 nov 1730. (GAH1060)
Augustinus Cornelis zie: de decker
Auke Cornelis zie: van Houten; ged 17 mrt 1761 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Gerbens en Tjerkie Aukes; Cornelis Jacobs Coster ende Riemke Cornelis Hout, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.C. deszelfs broeder, 26 jan 1788; ondertrouw HRL
Auke Cornelis ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk F-224, gealimenteerd; medegebruiker Iebeltje de Vries, uitdraagster, Cornelis Dirks wed., gealimenteerd; eige-naar is J.H. Olinjus, 1814. (GAH204)
Aukje Cornelis zie: Beidschat, van der Vorm
Aukje Cornelis geb 25 sep 1792, ged 16 okt 1792 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Fransen en Trijntje Douwes
Auckjen Cornelis Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Attie Baukes Burgerse en meede ordrs turfmeeterse binnen deese Stadt, hoe sij supplnte gantsch over de 20 jaeren deese haere bedieninge heeft waergenomen, en nu door swakheit des ligchaems niet kunnende doen, daerom versogte dat sij haere bedieninge mogt transporteeren op eenen A.C. huisvrouw van Stoffel Christiaens in deesen met deselve gesterkt; dog sulx niet kunnende geschieden als met consent en gratie van UEd:Achtb:; soo addresseeren sij beide haer tot UEd:Achtb:met ootmoedig versoek dat A.C. in plaets van Attie Bauckes tot meede ordrs turfmeeterse binnen deese Stad mogt worden aengesteld op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc:Requisitus (was get) B. Dreyer. ; In margine stonde; de magistraet gehoord het versoek accordeerende het selve, eligeerd en nomineerd mits deesen A.C. in plaets van Attie Bauckes tot meede ordrs turfmeeterse binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorend, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 28 feb 1742 (was get) J. Doncker, Ter Ordtie van de magistr. abs:sec:B. Dreyer; (onder stonde); Op heeden den 28 feb 1742 heeft A.C. den Eed van getrouwigheid als turfmeeterse afgelegt in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Doncker. In kennisse van mij schr. clercq B:Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Aukje Cornelis huwt met Pieter Jacobs Clinckhamer; zie aldaar
Aukje Cornelis ovl voor 1828, huwt met Douwe Pieters; BS Franeker ovl 1827; Douwe Pieters en A.C., beide van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 16 mei 1773 HRL; kind: Sijtske Douwes, ged 1 aug 1774, ged 16 aug 1774 Grote Kerk HRL
Bartele Cornelis zie: van der Meer, Monsma
Bartel Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 118:5:0 wegens een vragt turf, alsmede voor werkloon, ordonn. no. 1, 28 jul 1772. (GAH1103); ontvangt van het gemeentebestuur 20 jul 1774 wegens 12 schouw turf aan het Stadstimmerhuis f. 3:8:0 het schouw: f. 40:16:0
Bauke Cornelis Tuenis Joukes ende Wytske Jans, beide van HRL, huw.aang. 15 jan 1734 HRL, komende voor de bruid B.C. ; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Bauke Cornelis remonstreert met schuldige eerbiedigheyt B.C. gesw:turfdrager binnen deese stad, dat den supplt wel genegen was sijn amploy over te transporteren op eenen Jurjen Jansen sijnde een jong-man daer toe seer bekwaam en woonagtig meede tot HRL, dan dewijl sulx sonder consent en gratie van Ued:Agtbh:niet ver-magh te geschieden. Soo koomt den supplt hem bij deesen aan de Tafel van haar Achtb:addresseren met ootmoedig versoek haar Achtb:gelieven in dit transport te accorderen en over sulx de persoon van Jurjen Jansen breeder ten regste gemeld in sijn plaatse aan te stellen op lasten, plighten, profijtten en ge-hoorsaemheeden daar toe staande quo facto etc:was vet. H. Wiaer-da. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemeld, no-mineert hier meede de persoon van Jurjen Jansen tot meede gesw: turfdrager binnen deese stad op lasten, plighten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deeses stads Actum den 7 mei 1736 was vert: J. van Crijtenburg ter ordtie van de Magistr: M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op Heeden den 7 mei 1736 heeft Jurjen Jansen den eed van ge-trouwigheyt in handen van mij ondergesc:presid. burgemr der steede HRL affgelegt, was verteekend J. v. Crijtenburg; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 39:2:0 weegens 9 schou 8 korven turf aan het Weeshuys geleevert, otd. no. 7, 20 jul 1730. (GAH1060); id. f. 38:14:0 weegens 8 schou 24 korven turf tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 9, 14 sep 1730. (GAH1060); ontvangt van het gemeentebestuur terzake meten, loegen en dragen van 21 schouw en 20 korven turf, 6 jan 1735: f. 28:10:0 (GAH283)
Bauke Cornelis geb 2 aug 1800 HRL, ged 19 aug 1800, N.H., ovl voor sep 1801 HRL, zv Cornelis Baukes en Jetske Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1800
Bauke Cornelis geb 4 aug 1801 HRL, ovl 19 okt 1815 HRL, ged 18 aug 1801, N.H., zv Cornelis Baukes en Jitske Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1815
Baukje Cornelis zie: Lautenbach, Teves
Baukje Cornelis ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Hendrik en Trijntie Durcks
Berber Cornelis zie: Smit
Barber Cornelis ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Hendriks en Grietje Sakes; ged 6 dec 1768 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Hendriks en Grietje Saakes
Berber Cornelis huwt met Johannes Hendriks van Gorkum, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1824
Berber Cornelis huwt met Jelle Dirks, beide van HRL, geproclameert de 29 Junius de 6 en getrout de 13 jul 1759 in de Westerkerk; ovl/begr. 12 dec 1804 HRL, oud 63 jaar
Berendina Cornelis zie: van Riel
Betze Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van een grenen balk aan de Zeewerken, 26 jan 1739: f. 50:0:0 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de fiscaal Wiarda wegens vacatien van getuigen en comparitiegelden aan de heer Camstra uit het Hof over het verhoren van deselve in de proceduren van de fiscaal contra Cornelis de Jong en B.C., 10 okt 1736: f. 57:16:0 (GAH283); id. aan de bouwmeester B. Rienstra, tot betaling van balken bij hem in het boelgoed van B.C. tot de Stadszeewerken gekocht, 6 okt 1738 f. 466:0:0 (GAH283)
Bouwe Cornelis zie: Schiere
Catharina Cornelis zie: Huselaar, Zijlstra
Christiaan Cornelis zie: Bouman
Clara Cornelis ovl voor 27 aug 1732; remonstreert met schuldige eerbiedigheit C.C. huisvrouw van Hendrik Tomas, woonachtigh alhier ter Stad, dat door het over-lijden van Sjoukjen Jacobs Lex het ytigen der ellens en het meten van het linnen van dese Stad is komen te vaceren en de supplte wel genegen was, omme voors. functie te bekleden ende weder te exerceren Edog dewyle nit vermag oft kunnende ge-schieden sonder gratie en goekeuringe van Ued. Achtbaarheden soo komt supplte haar by desen aan Ued. Agtb. adresseren met ootmoedig versoek ten einde haar Agtb. gelieven de supplte. in plaatse van w: de ovl Sjoukje Jacobs Lex tot het ytigen der ellens en het meten der linnens van dese Stad wederom aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaanheden daar toe en aanbehorende waar op een gunstige dispositie is verwag-tende quo facto etc. was vertekend H. Wiaerda, met halen en jaar-getal. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemeld, e-ligeert mits desen de persoon van C.C. tot ytiger van de el-lens en linnenmeester binnen dese Stad op lasten, pligten, pro-fijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende de eed van getrouwigheit in handen van de pres. burg. deses Stads actum de 26. nov 1731 was vertekend Claas van der Brug, ter ordtie van de Magistraat, M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 26. nov 1731 heeft C.C. huisvrouw van Hendrik Tomas in handen van de pres. burg. van der Brug de eed gepresteerd en afgelegt. In kennisse van mij Secr. was vertekend H. Wiaerda; CORNELIS, CORNELIA (W); zie: Koning, Mollema
Cornelis Cornelis zie: Lautenbach, Postma, Rinia, (2x) de Vries, Zijlstra
Cornelis Cornelis Sake IJdes ende Janneke Cornelis, beide van HRL, huw.aang. 21 okt 1737 HRL, komende Voor de bruid dessels vader C.C. ; huw aang. HRL 1737
Cornelis Cornelis IJke Symons en Tetske Tjerks(?), beide van HRL, huw.aang. 22 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oud Oom C.C. ; huw.aang. HRL 1736
Cornelis Cornelis ged 10 mei 1768 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Hendriks en Tietje Cornelis
Cornelis Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 16:9:0 terzake ton boter met hun overwicht in het Weeshuis geleverd, 1 nov 1735, kwit. no. 5: f. 16:9:0 (GAH1065)
Cornelis Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur wegens glasemaken op het Tolhuis aan Kingma Tille, 24 jul 1804: 2 Caroliguldens en 17 stuivers
Cornelis Cornelis geb 9 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Cornelis en Trijntje Douwes
Cornelis Cornelis hooymeter in 1753; zijn funktie wordt overgenomen door Jelger Hessels, koemelker, op 27 aug 1753; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige eerbiedigheit C.C. wonagtig op Grettingabuurt hoe dat door het overlijden van W: Johannes ?. in Leeven Geswooren Hooylaeger binnen dese Stad die bedieninge is comen te Vaceeren en also den Supplnt Sig daer Mede Seer gaerne Sag begunstigd So Addresseert hij Sig mits desen aen Ued Achtbaerheden met Seer gedienstig Versoek Ued achtb gelieven hem C.C. tot Geswooren Hoylaeger te nomineeren en aen te Stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de magistr Accordeerende het Versoek ten Requeste gemelt eligeert mits desen de Persoon van C.C. tot geswooren hoylaeger binnen dese Stad en de Jurisdictie van dien, op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed in handen van de heer praesid Burgermr deses Stads Actum den 27 jul 1729 vert J:V:Crijtenburg Ter ordtie van de Magistr. Abs:sec M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft C.C. den eed van Getrouwigheit Gepraesteert in handen van de Hr Praesiderende Br Crijtenburg In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Cornelis Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur voor het ontsteken van en oppassen op lantaarns bij het Klein Verlaat van mei 1743 tot mei 1744, 11 mei 1744: 4 Caroliguldens; id. van mei 1744 tot mei 1745, 10 mei 1745; id. van mei 1745 tot mei 1746, 4 mei 1746; id. van mei 1746 tot mei 1747, 8 mei 1747
Cornelis Cornelis Jan Cristiaans ende Aeltje Huyberts beyde van HRL, koomende wegens de bruid C.C. desselfs oom, 15 Feb 1744; Sijbren Jocchums van HRL; ende Trijntje Cornelis van Midlum, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder C.C., 20 dec 1749
Cornelis Cornelis huwt met Trijntje Douwes op 9 nov 1806 HRL, wonende te Almenum 1806, kinderen: Douwe Cornelis, geb 2 nov 1809 HRL, Douwe Cornelis, 2 nov 1810 HRL, Douwe Cornelis, geb 2 mrt 1807 HRL, Cornelis, geb jun 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1810, 1811; C.C. van Almenum ende Trijntje Douwes van Midlum, zijnde de aangaave gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL; kind: Cornelis Cornelis, geb 9 jun 1811 HRL; DTB N.H. HRL 1811; kind: Cornelis Cornelis, geb 9 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Cornelis, geb 2 nov 1809, ged 28 nov 1809 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Cornelis, geb 2 nov 1810, ged 28 nov 1810 Grote Kerk HRL
Cornelis Cornelis C.C. ende Baukjen Alberts beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom de proc. r Pesma en weegens de bruyd fiscaal Dreyer 15 Jun 1748; huwt met Baukjen Alberts, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 jun en den 2 jul 1748 getrouwt in de Westerkerk
Corneliske Cornelis zie: Baukes
Corneliske Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis terzake een 1/2 jaar tractement als binnenmoeder in het weeshuis, 18 mei 1734, kwit. no. 5: f. 70:0:0 (GAH1064); id. 2 nov 1734, kwit. no. 10 (GAH1064); id. 10 mei 1735 (GAH1065); id. 8 nov 1735 (GAH1065); id. 8 mei 1736 (GAH1066); id. 6 nov 1736 (GAH1066); id. 5 nov 1737, kwit. no. 9 (GAH1067); id. 20 apr 1738, kwit. no. 4 (GAH1068)
David Cornelis zie: Nijkamp
Dieuke Cornelis van Almenum en Bote Sierks insgelijks van Almenum, huw.aang. 2may 1733 HRL, komende Voor de bruyd Feddrik Allerts, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Dieuwke Cornelis huwt met Sikke Bonnes vd Geest; BS ovl 1832
Dieuwke Cornelis huwt met Gerrijt Egberts, beide van HRL, geproclameert de 3-10 en getrout de 17 sep 1758
Dirk Cornelis zie: Bleeker, de Boer, Boterweg, Lautenbach, Molenaar, (2x), Monsma, Wetzens, Zwaal, Zijlstra, (2x)
Dirk Cornelis Van HRL, ende Akke Sijtses van Leeuwaerden, huw.aang. 14 aug 1734 HRL, vertonende de bruidegom Schriftelijke attestatie tot onderling Consent; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Durk Cornelis ged 8 apr 1756 Westerkerk HRL, zv Cornelis Martens en Antje Tjeerds
Durck Cornelis ged 4 may 1766 Westerkerk HRL, zv Cornelis Hendriks en Trijntie Durcks
Dirk Cornelis huwt met Aafke Harmens, kind: Cornelis Dirks, ged 21 mei 1765 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Dirks, ged 24 feb 1767 Grote Kerk HRL
Dirk Cornelis beboet met 10 Goudglds wegens vechterij met Jan deurnat. Na confessie en verzoek om migitatie van straf bij moderatie beboet met 2 Goudglds boven de kosten, 22 jun 1801 (GAH47)
Dirk Cornelis geactioneerde koemelkers Jelke Tjiedses, Claas Gorter, Hinne Sijbes, Sikke Dirks, Johannes Harmens, Lammert Dirks, D.C. en Taeke Heeres. Zouden overtreden hebben Art. 5 van de specien. Bovengenoemden bevinden zich in bekrompen omstandigheden en zijn volstrekt ongelukkig als zij voor hun gelijk zouden moeten procederen, ter voorkoming van betaling van dubbel hoorngeld. Oorzaak: bij controle in dec 1802 werden meer koeien aangetroffen dan in jun 1802 werd opgegeven. Kopers en verkopers hebben aangegeven wanneer koeien werden verkocht, zodat er geen nadeel in de te betalen penningen op de beesten is voorgekomen. gemeentebestuur verzoekt namens de koemelkers de zaak te onderzoeken en bij vrijpleiting hun van de opgelegde boeten te delibereren, 27 mei 1803 (GAH49); zijn met z''n allen ge?ntameerd door de commissie van der Burg tot het verlenen van provisionele status. Is in onderzoek gegeven, 6 jun 1803 (GAH49)
Dirk Cornelis koopt een huis van Sijbrand Hingst, Jan Hannema en dr. Henricus J. Westra in qualiteit als geauthoriseerde administratoren van de boedel en nalatenschap zo ook executeurs van het testament van wijlen Baukje Feytama huisvrouw van wijlen Schelte Wybenga in die qualiteit 8 pondematen greidland gelegen buiten de Bildtpoort voor 3720 Caroliguldens op 20 jun 1801; koopt een huis van Wybren en Jan Broers voor f. 68:15:0 op 27 mrt 1802; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd zand op de Kleine Sluis en bij het huis van de heer Tuinhout, ord. 31 dec 1808: 14 Caroliguldens, en voor hetzelfde 1 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens geleverd wrak, 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: f. 6:8:0; id. wegens geleverde ballast, ord. 31 Wintermaand 1810: f. 4:16:0
Dirk Cornelis bleker buiten de Bildtpoort; verzoek van D.C. en Claas de Beer om met uitsluiting van anderen, te mogen fungeren als vaste huurders van scheepsvolk voor koopvaardijschepen, 12 mrt 1804. Afgewezen 29 mrt 1804 (GAH50); ontvangt per jaar f. 12:10:0 van J.D. Zeylmaker wegens vrije reed en drift, voet- en gangpad, naar en van de lijnbaan, toebehorende aan J.D.Z. de Stad betaalt de resterende f. 2:10:0, 31 mei 1804 (GAH50); aan D.C. afgegeven een ordonnantie groot f. 10:0:0 wegens vrije reed over zijn land aan de gebruiker van een perceel Stadsland thans in gebruik bij Paulus de Boer, 6 okt 1803. (GAH49); id. voor het presteren van een vrije passage over zijn land naar de Stads landen, 16 Slachtmaand 1809: f. 12:10:0; id. 4 Wijnmaand 1810: f. 12:10:0 ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 ter zake 1 jaar bleekloon, 23 jun 1795, quit. no. 25 (GAH1127); id. 1 dec 1796, quit; no. 31 (GAH1128)
Dirk Cornelis rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt van Claas Jarigs Bretton f. 70:0:0 door de weesjongen D.C. in 2 jaar verdiend met hoedenmaken bij C.J.B., 12 apr 1736 (GAH1066)
Dirk Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde ballast, 31 Wintermaand 1810: f. 6:8:0
Dirk Cornelis geb 10 feb 1809, ged 14 feb 1809 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Feikes en Janke Martens
Dirk Cornelis weduwe lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 8:8:0 (GAH650)
Dirk Cornelis opzigter, 8e quartier, Buitenbuurt, Bilpoort, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796: f. 13:4:0; ook vermeld met alleen: f. 13:0:0 (GAH650)
Dirk Cornelis lijst geeximeerde personen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuren; bezit 1 overdekte wagen en 1 chais; 1803, 1804, 1805. (GAH650); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0; 1806. (GAH650)
Dirk Cornelis woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Cornelis woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Cornelis D.C. en Baukje Wijnhouts Leffring, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben op den 6 sep 1778 HRL, alhier getrouwd op den 22 dec 1778
Dirk Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 55; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirk Cornelis Jan Gerrits ende Antje Pijtters beyde van HRL, koomende weegens de bruyd D.C., 14 May 1746
Dirk Cornelis geboortig van Makkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Wild-schut als Commissaris op 16 apr 1694. (burgerboek)
Dirk Cornelis weesvoogden bet f. 135:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van D.C., 5 apr 1786. (GAH1118)
Dirk Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 39:14:8 voor 5 schouw en 35 korven turf, en voor dragen en meeten etc, kwit. no. 4, 11 nov 1781; (GAH1112)
Dirk Cornelis broer van Antje Cornelis; weesvoogden bet f. 62:9:4 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het erfdeel van A.C. en Dirk Cornelis, van deszelfs wijl:. grootvader Hylke Sybes aanbe?rfd, 17 feb 1790. (GAH1122)
Dirk Cornelis ovl 20 jun 1801 HRL, huwt met Aaltje Dirks, kind: Eelkje Dirks, geb 1792 HRL; BS huw 1822, ovl 1877; kind: Kornelis Dirks, geb 14 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Eelkjen Dirks, geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, geb 6 jul 1796, ged 24 jul 1796 Grote Kerk HRL
Dirk Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur voor het maken der sluizen ten dienste van de Stad, 10 sep 1766: f. 646:6:0; id. voor het maken van een secreet in de Stadsgracht, 10 sep 1766: f. 56:10:0; id. voor het maken van de Zuiderbrug, 7 jan 1767: f. 260:16:8; id. ten dienste van de Stad, 7 jan 1767: f. 44:12:8; id. arbeidslonen aan de Havensbrug binnen de Stad, 4 mei 1767: f. 78:10:0; id. voor het afmaken van een nieuwe brug over de Bolswardervaart volgens aangenomen hoop-werk, 21 sep 1767: f. 78:10:0; id. voor het maken van een nieuwe brug en wip bij het Zoutdragershuisje volgens besteding, met enig bijwerk, 12 okt 1768: f. 89:0:0; id. aangenomen hoopwerk en geleverde materialen, 23 okt 1769: f. 228:0:0; id. 3 dec 1770: f. 72:10:0; id. wegens geleverde stukken ijzer of platen, gebruikt op het Stadhuis, 10 feb 1773: f. 10:4:10; id. voor het vloeren van 26 roeden balsteen ten dienste van de Zeewerken, 12 jan 1767: f. 650:0:0; id. voor kistvullen ten dienste van de Zeewerken, 12 jan 1767: f. 500:0:0; id. wegens geleverde balken ten dienste van de Zeewerken, 12 jan 1767: f. 175:15:8; id. verdiend arbeidsloon aan de Zeewerken, 11 jan 1768: f. 123:17:0; id. afgemaakt heiwerk volgens bestek ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1768: f. 1451:10:0; id. 5 sep 1770: f. 334:2:8; id. terzake arbeidsloon wegens het opvissen en verwerken van balsteen achter het Geitjesstek en Noorderhoofd, 11 jan 1769: f. 266:12:0; id. aan de Zeewerken op het Noorderhoofd, 11 jan 1769: f. 126:18:2; id. wegens verschoten en verdiend arbeidsloon ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1769: f. 560:19:4; id. 23 aug 1773: f. 7:9:0; id. 1 sep 1773: f. 308:8:2; id. aan het Noorderhoofd, 1 sep 1773: f. 44:0:0; id. gedane diensten ten dienste van de Zeewerken, 31 dec 1777: f. 30:0:0; id. wegens timmerwerk aan het Noorderhoofd volgens besteding, 11 jan 1769: f. 1186:0:0; id. wegens aangenomen heiwerk aan de Zeedijk buiten de Zuiderpoort ten dienste van de Zeewerken, 23 okt 1769: f. 516:10:8; id. aan het Zuiderhoofd, 30 dec 1771: f. 835:6:4; id. wegens geleverde palen aan het Zuiderhoofd, 5 dec 1770: f. 472:10:0; id. aangenomen hoopwerk ten dienste van de Zeewerken, 26 jan 1771: f. 889:14:8; id. terzake van het maken van nieuwe wal aan de noordkant van de kettings ten dienste van de Zeewerken, 30 dec 1771: f. 112:0:0; id. gedane reparatins aan de Zeewerken, 14 dec 1772: f. 125:0:0; id. arbeidsloon aangaande het maken van een gedeelte heiwerk, mitsgaders vloeren voor 8 Caroliguldens, 16 dec 1772: f. 517:0:0; id. wegens aangenomen werk aan de Kleine Sluis, 5 aug 1776: f. 239:10:0; id. wegens reparatie aan de dukdalven, 5 aug 1776: f. 210:0:0; id. wegens aangenomen werk aan de Noorder- en Zuiderhoofden ten dienste van de Zeewerken, 5 aug 1776: f. 894:7:8; id. arbeidsloon en materialen aan de Stadstrekweg, met nog enig bijwerk, 7 jan 1767: f. 419:13:0; id. wegens reparatie aan de Trekweg volgens publ. besteding, 11 nov 1767: f. 557:5:0; id. 1 feb 1769: f. 637:3:0; id. 23 dec 1771: f. 276:0:0; id. wegens geleverde materialen ten dienste van de Trekweg, 31 okt 1770: f. 435:0:0; id. wegens aangenomen werk aan de Trekweg volgens publ. besteding, 21 sep 1772: f. 317:0:0; . id. 20 jan 1779: f. 811:0:0; id. wegens geleverde palen tot de Kerkpoortsbrug, ord. 17 dec 1749: f. 27:15:0 (GAH427); id. tot een premie voor het raster afbreken van het oude Raadhuis dan bij de besteding geconditioneert was, zijnde 24 dagen ''s daags tot 3 gulden, 31 jan 1731: f. 72:0:0 (GAH283) id. arbeidsloon volgens besteding verdiend aan het leggen van een borstlap om het Zuiderhoofd, waarvan 2 roeden zijn voltrokken, 13 sep 1738: f. 143:0:0 (GAH283); id. terzake 1 1/2 roeden heien aan de Stadszeewerken, 13 okt 1738: f. 100:0:0 (GAH283); id. wegens geleverd hout ten dienste van de Stad, 28 okt 1754: f. 21:0:0; id. voor reparatie aan de Stadstrekweg over 1756, 4 okt 1756: f. 264:10:0; id. voor het afhalen en weder aanbrengen van de 4 wijzerborden aan de Grote Toren volgens besteding, 14 dec 1757: 59 Caroliguldens 18 stuivers; id. arbeidsloon wegens het maken van een nieuwe kerkbrug met enig bijwerk, 28 jun 1758: f. 79:5:0; id. voor het vernieuwen van de Leertouwersbrug, 18 okt 1758: f. 47:10:0; id. verdiend arbeidsloon aan de Havenbrug, 23 apr 1759: f. 308:17:12; id. voor het wegnemen van de oude en het maken van een nieuwe Zuiderbrug volgens besteding, 29 aug 1759: 1142 Caroliguldens; id. voor het maken van de Kettingsbrug en verdiend arbeidsloon ten dienste van de stad, 9 nov 1761: f. 286:8:0; id. voor het maken van de Zuiderpoortsbrug, 9 nov 1761: f. 236:8:0; id. wegens verdiend arbeidsloon en geleverde materialen aan en ten dienste van de Stadstrekweg, 11 okt 1762: f. 641:16:0; id. wegens verdiend loon aan de Bildtpoort, 3 jan 1763: f. 460:16:0; id. voor het brengen van keisel op de dijk buiten de Franeker Poort, 3 jan 1763: 28 Caroliguldens en 12 penn; id. wegens aangenomen hoopwerk en verdiend arbeidsloon ten dienste van de Stads Trekweg, 31 dec 1763: f. 588:18:8; id. wegens aangenomen hoopwerk ten dienste van de Stad, 11 apr 1764: 101 Caroliguldens; id. wegens geleverd reid op de Bleek ''De Spijker'', 31 dec 1764: f. 26:5:0; id. verdiend arbeidsloon wegens aangenomen werk van de Kerkpoortsbrug, 3 dec 1764: 332 Caroliguldens; id. voor het vernieuwen van de Turfdragersbrug, 5 aug 1765: 165 Caroliguldens; id. voor het maken van de Franeker Pijpsbrug over de gracht volgens besteding en nog enig ander werk, 5 aug 1765: 159 Caroliguldens en 4 stuivers; id. voor het maken van de brug bij de Franekerpoort en de wip van de grote sluis, met nog enig ander werk, 5 aug 1765: f. 105:10:0; id. voor het maken van de brug bij koopman T. Gratama, volgens besteding, 5 aug 1765: 82 Car glds; id. wegens arbeidslonen en wegens het brengen van hout naar de molen, 30 apr 1766: f. 56:1:8; id. voor het maken van 29 roeden en 5 voeten heiwerk aan het Zuiderhoofd 19 Caroliguldens de roede, met nog enig bijwerk, 2 dec 1754: f. 600:0:0; id. wegens vernieuwing en reparatie aan het Noorderhoofd, 2 jul 1755: 502 Caroliguldens; id. wegens arbeidsloon en expensen bij het maken en repareren van het Zuider- en Noorderhoofd, 2 feb 1755: f. 355:3:12; id. wegens verdiend arbeidsloon aan de zeewerken, 12 mei 1755: f. 440:0:0; id. wegens arbeidsloon en gedane expensen ten dienste van de zeewerken, 4 aug 1756: 371 Crglds en 19 stuivers; id. aan het Zuiderhoofd, 27 sep 1756: f. 240:13:0; id. aan het Noorderhoofd, 4 mei 1756: 33 Car glds; id. wegens reparatie aan het Noorderhoofd, 12 jan 1756: f. 567:6:0; id. wegens verdiend arbeidsloon ten dienste van de zeewerken, 14 jul 1757: 154 Caroliguldens; id. wegens arbeidsloon en expensen verdiend en verlegd bij het repareren van enige zeewerken, 7 sep 1757: f. 355:9:0; id. wegens geleverde steen aan het Noorderhoofd ten dienste van de Zeewerken, 19 dec 1757: 28 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens arbeidsloon en geleverde materialen ten dienste van de zeewerken, 19 dec 1757: 172 Caroliguldens; id. wegens reparatien ten dienste van de zeewerken, 3 jan 1759: 227 Caroliguldens; id. wegens heiwerk aan de zeewerken, 19 dec 1759: f. 319:10:0; id. wegens reparatie aan het Zuiderhoofd, 1 sep 1760: 269 Caroliguldens; id. voor het maken van een bank op het Noorderhoofd, 1 sep 1760: 32 Caroliguldens; id. wegens verdiend arbeidsloon aan de zeewerken, 29 dec 1760: f. 193:13:0 id. 9 nov 1761: f. 91:9:0; id. 24 mrt 1761: f. 210:7:12; id. f. 206:7:0 en f. 801:6:4; id. 30 dec 1763: f. 79:4:4; id. 11 apr 1764: f. 785:13:0 en f. 532:15:0; id. arbeidsloon aan het Boomshoofd en 2 ducdalven, 19 dec 1760: 300 Caroliguldens; id. reparatie ten dienste van de zeewerken, 9nov17 61: f. 334:13:0; id. wegens inheien van 5 roeden paalwerk in de zeewerken, 21 dec 1761: 210 Caroliguldens; id. wegens aangenomen heiwerk ten dienste van de zeewerken, 4 aug 1762: 252 Caroliguldens; id. wegens geleverd reid en spijkers ten dienste van de zeewerken, 9jan17 65: f. 97:11:4; id. verdiend arbeidsloon aan het eind van het Noorderhoofd, 31 jul 1765: f. 502:8:0; id. voor het maken van het Noorderhoofd, 7 aug 1765: 22 Caroliguldens en 16 stuivers; id. wegens reparatie aan de Trekweg met enig bijwerk en geleverde materialen, 14 okt 1754: f. 481:13:0; id. verdiend arbeidsloon en geleverde materialen ten dienste van de Stadstrekweg, 19 nov 1755: 263 Caroliguldens; id. over 1757, 17 okt 1757: 312 Caroliguldens en 15 stuivers; id. het repareren van de Trekweg over 1758, 11 sep 1758: f. 481:3:0; id. 24 sep 1759: 280 Caroliguldens en 5 stuivers; id. over 1760, 19 nov 1760: 280 Caroliguldens; id. over 1761, 9 nov 1761: f. 507:13:8; id. arbeidsloon en geleverde materialen ten dienste van de Stadstrekweg, 3 dec 1764: 564 Caroliguldens en 13 stuivers; id. met enig buitenwerk, 26 mrt 1766: 666 Caroliguldens en 18 stuivers; id. voor het maken van waterbakken voor de Bildtpoort en Franeker Poort, 10 dec 1753: 145 Caroliguldens; id. verdiend arbeidsloon aan het Zuiderhoofd volgens publ. besteding, van 4 1/2 roeden heien en 94 voet, na aftrek van 5 Cargld wegens boete van niet dichtheien der palen, 22 mrt 1740: 260 Caroliguldens; id. wegens reparatie aan het Zuiderhoofd, 22 mrt 1740: 75 Caroliguldens; id. wegens heien 13 roeden en 1 voet paalwerk met het decken slegten der straat en verdere annexen van die strekkende van het hek buiten de Ha-venpoort tot aan de leuningen, ieder roede tot 68 Caroliguldens, volgens publ. besteding van 5 feb 1742: 926 Caroliguldens; id. voor het maken van 10 3/4 roeden heiwerk aan het Noorderhoofd volgens publ. besteding van 14 jun 1741 de roede tegen 148 Caroliguldens met het heien van 22 palen tot 44 Caroliguldens, 28 apr 1742: 1635 Caroliguldens; id. voor het afbreken van enig werk van de Zuiderbrug, volgens publ. besteding van 23 okt 1743, 13 nov 1743: f. 34:10:0; id. arbeidsloon voor het maken van de Zuiderbrug volgens publ. besteding van 13 nov 1743, 22 jun 1744: 460 Caroliguldens; id. verdiend arbeidsloon aan de zeewerken, 1 sep 1751: 45 Caroliguldens en 16 stuivers; id. wegens aangenomen en tot genoegen volbracht metselwerk aan de Zeewerken, 1 feb 1751 1227 Caroliguldens; id. metselwerk aan de Stenen Baar bij de Bildtpoort, 20 sep 1747: 28 Caroliguldens; id. arbeidsloon wegens het besalten van 38 roeden walling aan de voet van de Zeedijk buiten de Zuiderpoort, volgens publ. besteding, met enig bijwerk, 28 aug 1752: f. 164:13:0; id. verdiend arbeidsloon aan het Noorderhoofd, 25 okt 1752: 875 Caroliguldens; id. gemaakt timmer- en heiwerk aan de Zeewerken, 9 mei 1753: 350 Caroliguldens; id. wegens het maken van de wal bij de Kleine Sluis, waaronder is begrepen 30 Caroliguldens wegens het inheien van 10 palen 3 Caroliguldens het stuk, volgens aanneming, 26 okt 1740: 200 Caroliguldens; id. voor het maken van 2 bijzondere wallen aan de westkant, ten noorden en zuiden van de Havensbrug, volgens publ. besteding dd 10 dec 1741, 5 feb 1742: 495 Caroliguldens; id. voor het maken van een nieuwe Wasbleekersbrug volgens publ. besteding van 30 jan 1743, 25 mrt 1743: f. 30:10:0; id. samen met B. Rienstra, stadsbouwmeester, geleverde overzeese balken tot de Sackedragersbrug en ten dienste van de Stad, 8 dec 1745: f. 211:5:0; id. levering van eiken palen tot de Hoge Brug en tot voorpaarden(?), 5 sep 1746: f. 196:11:0; id. arbeidsloon wegens het maken en vernieuwen van de Hoge Brug buiten de Franeker Pijp volgens publ. besteding, 30 nov 1746: 93 Caroliguldens; id. voor geleverde overzeese palen tot 1 van de 2 bruggen en tot de Turfdragersbrug, 5 dec 1746: f. 118:1:14; id. geleverd eikenhout ten dienste van de Stad, 13 dec 1747: f. 59:16:0; id. arbeidsloon voor het maken en vernieuwen van het houtwerk om en aan de spits van de Grote Kerktoren, sampt het maken van de stijger, volgens publ. besteding, 5 feb 1748: 380 Caroliguldens; id. geleverde palen tot de Kerkpoortsbrug, 17 dec 1749: 27 -15-2; id. voor het maken van 2 dammen voor de Raadhuispijp, 11 okt 1752: 185 Caroliguldens en 3 stuivers; id. arbeidsloon wegens het afbreken van de muren en afgraven der wallen van de Raadhuispijp, 11 okt 1752: 150 Caroliguldens; id. 1 jaar huur van het excercitieveld ten dienste van de militairen en burgerschutterij over 1786, 25 jun 1787: 70 Caroliguldens; id. voor het maken en repareren van ''s Stads Trekweg volgens publ. besteding, en enig buitenwerk van de Commissarissen onder de hand aangenomen, 14 jul 1740: f. 411:0:0; id. verdiend arbeidsloon en geleverde materialen tot de werken aan de Stads Trekweg dit jaar volgens besteding van 12 jul 1741: 30 okt 1741: f. 831:0:0; id. voor het maken en vermaken van tillen stalten als anderszins ten dienste van de Trekweg volgens besteding van 27 jun 1742, waaronder is begrepen enig gedaan bijwerk volgens specificatie, 8 okt 1742: f. 325:8:0; id. voor aangenomen werk aan de Trekweg over 1743 volgens publ. besteding met enig bijwerk, 27 jan 1744: f. 452:6:0; id. arbeidsloon en geleverde materialen aan de Stadstrekweg, 8 sep 1745: f. 300:0:0; id. 17 okt 1746: f. 320:0:0; id. over 1747, 27 sep 1747: f. 255:0:0; id. over 1749, 24 sep 1749: f. 166:10:0; id. gedaan buitenwerk aan de Trekweg, 1 dec 1745: f. 17:19:0; id. gedane reparatie aan de Stadstrekweg, 12 okt 1752: f. 240:0:0; ontvangt van het Weeshuis f. 10:0:0 terzake 1 jaar kostgeld voor het weeskind IJtje Klases, 5 okt 1756, kwit. no. 2 (GAH1085); id. 4 okt 1747, kwit. no. 1 (GAH1086); id. 3 okt 1752, kwit. no. 3 (GAH1081); ontvangt van het gemeentebestuur tot betaling van zijn verdiend arbeidsloon over het leggen van ingangen door het Zuiderhoofd volgens besteding, sampt enig buitenwerk, 1 dec 1738: f. 388:18:2 (GAH283); id. wegens het maken van stukken op de borstlappen aan het Zuiderhoofd en andere reparatien volgens accoord: f. 50:0:0, en voor het zetten van stukken onder de borstlappen en tussen beiden met hout te vullen, 16 mrt 1739: f. 20:0:0, tesamen: f. 70:0:0 (GAH283); id. terzake arbeidsloon en geleverde materialen aan de Stads Trekweg volgens publ. besteding van 11 jun 1739, met nog f. 38:4:0 terzake enig bijwerk aan dezelfde Trekweg gemaakt, volgens rekening en besteding onder de hand door de Stadsbouwmeester en timmerbaas met hem gemaakt onder korting echter van 10 Car glds wegens huur van de Stadspraam bij hem gebruikt, 28 sep 1739: f. 593:4:0 (GAH283); id. wegens leverantie aan de Trekweg volgens accoord door de heren Hania en Schaef met hem aangegaan, 30 dec 1739: f. 45:0:0 (GAH283); id. voor het wegbrengen van 74 pramen modder de praam 22 1/2 stv, 2 jun 1738: f. 83:5:0 (GAH283); id. voor 71 pramen, 9 jun 1738: f. 76:4:0 (GAH283); id. 74 pramen, 16 jun 1738: f. 83:5:0 (GAH283); id. 93 pramen, 30 jun 1738: f. 106:4:8 (GAH283); id. 85 pramen, 7 jul 1738: f. 95:12:8 (GAH283); id. 78 pramen, 15 jul 1738: f. 87:15:0 (GAH283); id. 123 pramen, 21 jul 1738 f. 138:7:8 (GAH283); id. 87 pramen, 28 jul 1738: f. 97:17:8 (GAH283); id. 79 pramen, 4 aug 1738: f. 88:17:8 (GAH283); id. 74 pramen, 11 aug 1738: f. 84:7:8 (GAH283); id. 51 pramen, 18 aug 1738: f. 57:7:8 (GAH283); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 52:13:0 wegens arbeidsloon van timmerwerk ten behoeve van het Weeshuis, 22 mrt 1746, kwit. no. 8 (GAH1075); id. f. 46:4:0, 3 jan 1747, kwit. no. 2 (GAH1076); id. f. 62:18:0, 12 sep 1747, kwit. no. 21 (GAH1076); id. f. 50:0:0 terzake 5 jaar kostpenningen voor het weeskind IJtie Claases 1 okt 1748, kwit. no. 4 (GAH1077); id. f. 10:0:0 voor 1 jaar, 26 okt 1753, kwit. no. 3 (GAH1082); id. 30 sep 1749, kwit. no. 5 (GAH1078); id. 6 okt 1750, kwit. no. 3 (GAH1079); id. 5 okt 1751, kwit. no. 3 (GAH1080); id. 1 okt 1754, kwit. no. 2 (GAH1083); id. 7 okt 1755, kwit. no. 3 (GAH1084)
Dirk Cornelis koopt greidland in 1802
Dirk Cornelis huwt met IJtje Jacobs, commandeur der lootsen, kind: Cornelis Dirks Molenaar, geb 1767 ... ; BS geb 1811, ovl 1812
Dirk Cornelis D.C. ende Trijntie Tjerks beide van HRL, komende voor de bruid Douwe Gosses haar neef en vertoonde verklaringe van des bruits Curatoren tot Consent in desen, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Trijntje Tjerks, beyde van HRL, sijn geproclameert 28 okt en den 5-12 nov 1742 doe ook getrouwt
Dirk Cornelis zie ook: Molenaar; huwt met Geeske Claases, beide van HRL, geproclameert de 10-17 en getrout de 24 aug 1760; kinderen: Kornelis Durks, geb 8 jul 1766 en Klaas Durks, geb 8 jul 1769, ged 15 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Dirks, geb 15 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Antie Durks, ged 26 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: IJebeltje Durks, ged 17 okt 1771 Grote Kerk HRL
Dirk Cornelis van HRL, huwt met Marijke Jans van der Meulen, van Almenum, geproclameerd de 17-24 apr en getrout de 1 mei 1763
Dirk Cornelis Christiaan Bruining en Antje Cornelis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest D.C., deszelfs oom, 2 feb 1788; ondertrouw HRL; Hendrik Gerrijts ende Rinske Claasen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.C. deszelfs oom, 5 jul 1788; ondertrouw HRL
Dirkje Cornelis zie: Braaksma, Buma, Steur
Dirkje Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Pieter Maserus, 1 jaar lijfrente van 2 x 500 Caroliguldens in de verhouding 50/45, 25 apr 1770 f. 95:0:0; id. 24 apr 1771; id. 15 apr 1772; id. 19 apr 1773
Dirkje Cornelis ontvangt van het Weeshuis f. 6:0:0 terzake 24 dagen als wollenaaister in het Weeshuis, 29 nov 1757, kwit. no. 33 (GAH1086)
Dirkje Cornelis huwt met Jan Walings Faber, wonende te HRL 1831; BS ovl 1831
Doedje Cornelis geb 1 apr 1810, zv Cornelis Jeltes en Tjaltje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 1 apr 1810, ged 22 apr 1810 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jeltes en Tjaltje Hendriks, onder Midlum
Doetje Cornelis huwt met Allert Paulus Wiersma; BS huw 1815; Allert Paulus van Almenum en D.C. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjeerd Douwes deszelfs steefvader, 1 may 1790; ondertrouw HRL; Allard Paulus van Almenum en D.K. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 may 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Allerts, geb 1 jan 1791, ged 1 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Sietske Allerts, geb 18 jan 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Tietje Allerts, geb 14 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Paulus Allerts, geb 17 may 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL
Doetje Cornelis Wytse IJsbrands en D.C. beyde van HRL, vertoonende de bruydegom Schritfl. Consent van sijn vaeder IJsbrand Sakles tot Risperkamp (?) en koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Cornelis Ulbes Tamboer, 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Wytse IJsbrants, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 okt 1741 doe ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Sibrigjen Wytses, ged 26 nov 1747 Westerkerk HRL; kind: IJsbrandt Wytses, ged 18 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Maeike Wytses, ged 25 okt 1742 Grote Kerk HRL
Dominicus Cornelis D.C. ende Jantje Sijtses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Wierds deszelfs steevader, 7 dec 1805; ondertrouw HRL
Douwe Cornelis zie: van der Form, van der Heide, de Roos, Steenstra
Douwe Cornelis geb 2 jun 1796, ged 21 jun 1796 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Fransen en Trijntje Douwes
Douwe Cornelis huwt met Janke Sietses, kind: Cornelia Douwes, geb 22 dec 1810, ged 13 jan 1811 Grote Kerk HRL
Douwe Cornelis burger te Dokkum op 14 mei 1704, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Douwe Cornelis geb 2 mrt 1807 HRL, ged 19 apr 1807 HRL, zv Cornelis Cornelis en Trijntje Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 2 nov 1809 HRL, ovl voor 1811, N.H., zv Cornelis Cornelis en Trijntje Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 2 nov 1809, ged 28 nov 1809 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Cornelis en Tryntje Douwes; geb 2 nov 1810 HRL, zv Cornelis Cornelis en Trijntje Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 2 nov 1810, ged 28 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Cornelis en Trijntje Douwes
Eeltje Cornelis E.C. eigenaar van perceel nr. 460 te HRL, houtzaagmolenaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 157, huis, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Eeltje Cornelis geb 15 okt 1787, ged 4 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Murks en Fokeltje Simons
Eeltje Cornelis rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 17:10:0 van de weesvoogden wegens 1 Jaar en 2 maanden Loon van E.C., werkende als kuipers jonge bij Jan Galama, 30 nov 1801 (GAH1133); id. f. 35:0:0, 27may18 07, (B1 139); id. f. 35:0:0, 19 dec 1808 (GAH1140); id. f. 70:0:0 verdiende Loon van Eeltie Alberts en E.C., 9 sep 1806 (GAH1138); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan E.C., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 20:12:0 (GAH1142)
Eeltje Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:8:0 ter zake geleverd sajet, 8 mrt 1796, quit. no. 4 (GAH1128)
Eeltie Cornelis lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:18:0 (GAH650)
Eeltje Cornelis zie ook: Tigchelaar; E.C. van Mackum ende Feykje Tjamkes Blombergen van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Cornelis Eeltjes, geb 11 jun 1810, ged 8 jul 1810 Grote Kerk HRL
Eeltje Cornelis zie ook: Riemersma; E.C. van Midlum en Romkje Hendriks van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gosse Hendriks deszelfs curator, 2 nov 1805; ondertrouw HRL
Eeltje Cornelis zie: Akkerboom; E.C. ende Grietje Reins Ackerboom, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Rein Annes Ackerboom, 15 sep 1792; ondertrouw HRL; kind: Rein, geb 27 okt 1799 HRL, ged 17 nov 1799 HRL, N.H., zv E.C. en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1799; E.C. en Grietje Reins Akkerboom, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd ten selfden dage; kind: Trijntje Eeltjes, geb 3 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Oense Eelkes, geb 15 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Eeltjes, geb 12 jul 1793, ged 21 jul 1793 Grote Kerk HRL; kind: Vroukje Eeltjes, geb 7 nov 1795, ged 29 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Klaasje Eeltjes, geb 24 aug 1797, ged 12 sep 1797 Grote Kerk HRL
Eeltje Cornelis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, geen huisnummer, maar staande tussen nos. 205 en 206, 1 mrt 1804
Eeltje Cornelis Jacobus S. Germans koopt van Jan Sijbrens Reidmaker en Jacob Wassenaar, notaris, beide te HRL als geauthoriseerde curatoren bonorium over de geabandonneerde boedel van E.C., in die qualiteit, een huis staande op de Brouwersgracht voor 1050 Car glds op 26 okt 1799
Ekje Cornelis zie: Bruinveld; huwt met Hendrik Arjens, kind: Tryntje Hendriks, geb 24 nov 1784, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Anna Hendriks, geb 25 nov 1788, ged 23 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Adriaantje Hendriks, geb 4 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kinderen: Arjen en Cornelis Hendriks, Tweelingen, geb 18 jul 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL
Elias Cornelis zie: van der Form
Elisabeth Cornelis zie: van der Hurk, Mollema
Elisabeth Cornelis zie ook: Liesbeth Cornelis; ovl voor 1838, huwt met Pieter Assenberg, wonende te Franeker 1817; BS Franeker huw 1817 1837 overlijdens; Pieter Assendelft (!)en Lysbert C. beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rintje Tjepkes deszelfs oom, 26 apr 1788; ondertrouw HRL
Elizabeth Cornelis huwt met Foeke Harnts; BS ovl 1835
Engel Cornelis geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Lou-rens Asperen als Commissaris op 22 jul 1689. (burgerboek)
Engeltje Cornelis zie: Rinia
Enne Cornelis zie: Wijga
Evert Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 2500 schansen rijs, 17 aug 1730: f. 37:10:0 (GAH283)
Evert Cornelis zie ook: Hoogzand; ovl 22 sep 1794 HRL, oud 32 jaar; huwt met Aaltje Sibrandus Reitsma, kind: Sijtske Everts, geb 1 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL
Evert Cornelis woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Feike Cornelis zie: Zwaal
Feike Cornelis ovl voor 1836 HRL, huwt met Marijke Pieters, kind: Cornelis Feikes Zwaal, geb ... ; BS huw 1835
Femke Cornelis geb 28 jan 1800 HRL, N.H., ged 16 feb 1800, dv Cornelis Dirks en Rinske Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800
Femme Cornelis huwt met Andries Scheffer op 11 aug 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; geb 4 nov 1775, ged 21 nov 1775 Grote Kerk HRL; als Femme, dv Kornelis Hendriks en Vrouwkje Lieuwes
Fettje Cornelis president-voogd T. Radsma betaalt f. 20:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door het weesmeisje F.C. op het tighelwerk van Hanekuyk verdiend, 10 sep 1752 (GAH1081)
Fetje Cornelis Wij Schout der Gemeente Langweer Certificeren bij dezen dat de huwelijks afkondigingen tusschen Lieuwe Ernst Haarsma oudt negentien jaar, van beroep Werkman, geb en wonende te HRL, minderjarige zv Ernst Alberts Haarsma en Jetske Gerbens, en F.C. oudt agt en twintig jaar, zonder beroep, geb te Langweer en laatst aldaar woonachtig meerderjarige dogter van Cornelis IJsbrands en Helena Jacobus van der Put, in leven Echtelieden te Langweer, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd op Zondagen den Veertiende en een en twintigste jan dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekoomen. Langweer den vijf en Twintigste jan 1816; Ik Ondergetekende Ernst Alberts Haarsma, Scheepstimmerman, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen Zoon Lieuwe Ernst Haarsma, mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met F.C., dv Cornelis IJsbrands en Helena Jacobus van der Put; mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Presid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd; en heb ik deze met mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL den 28 nov 1815; Extract uit het Doopregister der Hervormde Gemeente Langweer C: annexis. In het jaar Seventien hondert Zeven en Tagtig den veertien apr is geb Fetje, dogter van Cornelis IJsbrands en Helena van der Put. Echt. te Langweer
Foekje Cornelis zie: Faber
Foekje Cornelis ged 8 sep 1761 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Annes en Jouke Elias
Foekje Cornelis ged 13 feb 1757 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Helmes en Anskje Martens
Foekje Cornelis huwt met Cornelis Aarts Zijlstra; BS ovl 1814; kind: Joukje Kornelis, geb 11 feb 1780, ged 12 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Kornelis, geb 16 okt 1782, ged 8 dec 1782 Grote Kerk HRL, vader als: K. Ates; kind: Arjen Kornelis, geb 5 okt 1784, ged 31 okt 1784 Grote Kerk HRL, vader als: K. Aartse; kind: Aart Cornelis, geb 6 jan 1788, ged 5 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aart Kornelis, geb 23 mrt 1790, ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL
Fokeltje Cornelis geb 1 jan 1791, ged 25 jan 1791 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Jantje Cornelis
Fokeltje Cornelis zie: Riemersma; Jan Jansen en F.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Grietje Jans Wagenaar, geb 21 nov 1811, ged 8 dec 1811 Grote Kerk HRL
Fokeltje Cornelis van HRL, huwt met Jacob Jochums, van Oostermeer, op 29 nov 1722 te Oostermeer; hij is schipper te HRL en een zv Jochum Jacobs; bron: TIE S19 16, 495; S17 (broer Edse); S21 77, 99. (1742)
Fokje Cornelis zie: Tichelaar
Fokje Cornelis ovl 23 nov 1791 HRL, oud 64 jaar
Fokje Cornelis geb 1788 Langweer, huwt met Lieuwe Ernst Haarsma op 2 feb 1816 HRL, huw afk. 3 en 10 dec 1815, dv Cornelis IJsbrands en Helena Jacoubs vd Put; BS huw 1816
Folkert Cornelis zie: Koudenburg
Folkert Cornelis huwt met Johanna Pieters van der Linden, kinderen: Cornelis en Hendrika Sibella Folkerts, geb 6 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Foppe Cornelis zie ook: de Vries; zie ook: Grietje Johannes; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 18, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen metselwerk aan pijpen enz. door de Stad, ord. 31 dec 1808: f. 914:6:8; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 147:11:0 ter Saeke metselwerk, primo jan 1807, quit. no. 12 (GAH1139); id. f. 81:4:0, 6 jan 1808 quit. no. 17 (GAH1140)
Frans Cornelis zie: Blokmaker, van der Form, (2x)
Frans Cornelis huwt met Rixje Aeges, kind: Thomas Fransen, ged 25 jul 1741 Grote Kerk HRL
Frans Cornelis ged 11 mei 1760 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Martens en Antje Tjeerds
Frans Cornelis geb 17 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Fransen en Trijntje Douwes
Frans Cornelis mede-weesvoogd J. Alema betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 15:0:0 door de weesjongen F.C. bij Reyner Intes met wagenmaken verdiend, 15 mei 1738 (GAH1068); mede-weesvoogd Walrighs betaalt aan dito f. 45:0:0 door de weesjongens F.C. en Age Claases verdiend, 12 mei 1739 (GAH1069); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 48:0:0 aan dito door de weesjongen F.C. met wagenmaken bij Augustinus Pieters (de Graaf)in 2 jaar verdiend, 10 jul 1742 (GAH1072); mede-weesvoogd Jac. Dronrijp betaalt f. 60:0:0 aan, en wegens dito, 19 mei 1742 (GAH1073); mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt f. 69:6:0 aan, en wegens dito, 17 mei 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd Lanting betaalt f. 32:0:0 aan dito door de weesjongen F.C. met wagenmaken bij Douwe Lieuwes met groot half jaar verdiend, 16 mei 1747 (GAH1076); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 36:0:0 aan dito door de weesjongen F.C. met varen bij Pieter Metje in 1 jaar verdiend, 2 jan 1748 (GAH1077); id. f. 56:0:0 aan dito door de weesjongen F.C. als ondertimmerman op een reis naar Groenland verdiend, 22 okt 1748 (GAH1077); mede-weesvoogd Alef van der Meulen betaalt f. 9:0:0 aan dito door de weesjongen F.C. bij Pieter Keimpes (de Jong?) verdiend, 31 dec 1748 (GAH1078); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt 42 :0:0 aan dito door de weesjongen F.C. op een reis naar Straat Davids verdiend, 12 aug 1749 (GAH1078); rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan Hendrik Norel f. 8:12:0 terzake restitutie van reisgeld aan de weesjongens F.C., Pieter Gerrits en Stoffel Wiggeles, verschoten naar Amsterdam om haar te verhuren, 11 feb 1749 (GAH1078)
Frans Cornelis F.C. en Gerritje Haantjes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 oct 1780 HRL, en zijn op den 3de daaraanvolgende getrouwd; kind: Aukje Franses, geb 17 may 1782, ged 2 jul 1782 Grote Kerk HRL
Frans Cornelis ovl 23 okt 1790 HRL, oud 65 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Frans Cornelis F.C. en Grietje Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 7 feb 1772 HRL, en toen getrouwd
Frans Cornelis zie ook: van der Form; F.C. van HRL. en Lijsbert Andries van Midlum, zijnde de aangave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Cornelis Franses, geb 21 okt 1811, ged 15 nov 1811 Grote Kerk HRL
Frans Cornelis ovl HRL; voor 1836, huwt met Lolkjen Okkes, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 octob:en den 5 Novemb:en den 12 dito 1752 getrouwt, kind: Tjietske Fransen Ludinga, geb 1773 HRL; DTB N.H. HRL, BS huw 1835, ovl 1846; kind: Antie Fransen, ged 8 jun 1762 Grote Kerk HRL; kind: Okke Fransen, ged 10 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Antie Fransen, ged 25 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Fransen, ged 9 apr 1754 Grote Kerk HRL
Frans Cornelis huwt met Aukje IJemes, beide van HRL, geproclameert den f. 5:12:0en getrout den 19 mei 1754 in de Westerkerk
Frans Cornelis Rein Pijters ende U.C., beide van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder Frans Cornelis, 11 dec 1751
Frans Cornelis huwt met Antie Oepkes, beide van HRL, geproclameerd de 25 nov en de 2 en getrout de 9 dec 1764
Freerk Cornelis ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Freerks en Marike Jans
Frouwkie Cornelis zie: Faber, Posthuma
Vroukjen Cornelis Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheyt Antje Gerbens meede ordris turfmeetster binnen deese Stad dat Sij wel geneegen is dito functie te transporteeren op de persoon van V.C. meede borgerse alhier dewelke Sulks meede van harten is begeerende en dewijl Sulks niet kan geschieden Sonder Consent van Ued Achtb:Soo addresseeren die beyde Supplntn hun tot Ued:Achtb:met Seer demoedig Versoek dat Ued:Achtb:in dit transport gelieven te accordeeren en alsoo de persoon van V.C. tot meede ordris turfmeetster aen te Stellen op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto reqtus was vert:M V Idsinga; de Magistr accordeerende het Versoek ten requeste gemelt eligeert mits deesen de persoon van V.C. tot meede ordris turfmeetster binnen deese Stad op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer oe Staende mits doende den Eed in handen van de Hr Praesid Burgemr deeses Stads Actum den 22 Maert 1730 was vert J V Crijtenburg Ter ordtie van de Magistr abs sec M V Idsinga; Op heeden dato uts heeft V.C. den Eed als ordris turfmeetster binnen deese Stad gepraesteert in handen van de Hr Burgemr Crijtenburg In kennisse van mij was get:M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Vrouwkje Cornelis huwt met Haring Taekes, kind: Taeke Harings, ged 3 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jan Harings, ged 1 jul 1762 Westerkerk HRL; kind: Joannes Harings, ged 4 feb 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Vrouwkien C. ; kind: Cornelis Harings, ged 11 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Tjietske Haringhs, ged 11 jul 1752 Grote Kerk HRL; kind: Tijtje Haringhs, ged 9 jun 1750 Grote Kerk HRL
Frouck Cornelis huwt met Izack Abrahams; zie aldaar
Gabbe Cornelis Lammert Teyes betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 25:0:0 door de weesjongen G.C. bij hem in 1 jaar met koordewerken verdiend, 5 jan 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd J. van der Sluys betaalt f. 25:0:0 aan, en wegens dito, 4 jan 1746 (GAH1075); mede- weesvoogd B. Rienstra betaalt aan dito f. 30:0:0 door de weesjongen G.C. met koordewerken verdiend, 31 jan 1747 (GAH1076); presidentweesvoogd J. Breton betaalt f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen G.C. met varen op Noorwegen verdiend, 27 nov 1753 (GAH1082); id. betaalt f. 70:0:0 aan en wegens dito, gevaren hebbende op het schip van Pieter Douwes Metje, 13 mei 1755 (GAH1084)
Gatze Cornelis zie: IJntema
Gadske Cornelis mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Claas Arjens Smid. beide van HRL, geproclameert den 14-16 en getrout de 21 aug 1757 in de Westerkerk; kind: Liskien Klaases, ged 25 okt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Claases, ged 14 dec 1759 Grote Kerk HRL
Gadske Cornelis mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Dirk Jans, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 nov en getrout de 7 dec 1760
Gadske Cornelis mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; van HRL, huwt met Gale Harkes van Almenum, geproclameerd de 27 okt en de 3-10 en getrout den 19 nov 1771
Geert Cornelis ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Thomas en Durkjen Geerts
Geert Cornelis ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Geerts en Durkjen IJdes
Geert Cornelis zie ook: Gerrit Cornelis; mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 10:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen G.C. met zadelmaken verdiend bij Sijbe de Vries, 2 aug 1757 (GAH1086); mede-weesvoogd Videlius betaalt aan en wegens dito bij Sijbe Wigles, 26 jun 1759 (GAH1088); Weeshuis betaalt f. 7:10:0 aan Sijbe Wigles terzake restitutie van hetgeen hij teveel betaald had voor de weesjongen G.C., 7aug17 59 (GAH1088)
Geertje Cornelis zie: Bruinsveld, Lautenbach, de Vries
Geertje Cornelis ovl 30 may 1794 HRL, oud 69 jaar
Geertje Cornelis zie ook: G.C. Bosma; IJede Claasen en G.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 nov 1807; ondertrouw HRL
Geertje Cornelis ovl voor 1838, huwt met Bauke Sagemans; BS Franeker huw 1837
Geertje Cornelis huwt met Sietze Aukes; BS geb 1811
Geertje Cornelis IJde Pijtters ende G.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs broeder Ulbe Cornelis 28 dec 1748; huwt met IJde Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd den 29 desemb17 48 en den 5-12 januar 1749 en ook getrouwt; kind: Baukien IJdes, ged 6 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Edes, ged 5 jul 1750 Westerkerk HRL, vader als Ede P., moeder als Gertje C.
Geertje Cornelis huwt met Simon Jans, beide van HRL, geproclameert de 10-17 en getrout de 24 sep 1758; ovl voor 2 okt 1764 HRL; ; doopregisters HRL. N.H. 1764; kind: Symentie Simons, ged 29 jun 1762 Grote Kerk HRL
Geeske Cornelis geb 29 jul 1804 HRL, ged 21 aug 1804 HRL, N.H., dv Cornelis Dirks en Janke Jorrits; dopen Grote Kerk HRL 1804
Gepke Cornelis zie: de Jong
Gerben Cornelis ged 26 jun 1759 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Gerbens en Tjerkie Aukes
Gerben Cornelis ovl voor 1731; wed. bet f. 56:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van 8 pondematen lant leggende om Zuyd oost van HRL, weegens 1 jaar huyr 13 jun 1730. (GAH1060); id. f. 39:4:0 voor dito, 13 jun 1730. (GAH1060); id. f. 32:10:0 weegens 6 pondematen lant leggende om Zuyd oost van HRL:sijnde 1 jaar huyr, 13 jun 1730. (GAH1060); id. f. 30:16:0 wegens 1 jaar huys van 5 pondematen lant leggende mede om Zuyd oost van HRL, 13 jun 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:5:0 weegens soetemelk door haar aan ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 5, 6 jun 1730. (GAH1060); weduwe G.C. betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 56:0:0 terzake 1 jaar huur van 8 pondematen land leggende om zuidoost van HRL, 20 mei 1734 (GAH1064); id. voor 8 andere pondematen, 20 mei 1734: f. 39:4:0 (GAH1064); id. 1 jaar huur van 6 pondematen leggende om de zuidoost van HRL, 20 mei 1734: f. 32:10:0 (GAH1064); id. 1 jaar huur van 5 pondematen leggende om de zuidoost van HRL, 20 mei 1734: f. 30:16:0 (GAH1064)
Gerlof Cornelis zie: Schiere
Gerlof Cornelis huwt met Baukjen Scheltes, kind: Nijske Gerlofs, geb 17 apr 1773, ged 18 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Gerlofs, geb 8 jan 1776, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Gerlofs, geb 1 okt 1779, ged 19 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Nieske Gerlofs, ged 14 apr 1771 Westerkerk HRL
Gerlof Cornelis ovl 16 jul 1791 HRL, oud 53 jaar
Gerrit Cornelis zie: de Boer
Gerrit Cornelis zie ook: Geert Cornelis; mede-weesvoogd Cl. Nauta betaalt f. 10:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen G.C. met zadelmaken bij Siebe Wiggles (de Vries)verdiend, 27 jun 1758 (GAH1087)
Gerrit Cornelis Hendrik Martens ende Wijpkjen Cornelis beide van HRL, komende voor de bruid desselvs halfbroeder G.C., 8 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL
Getje Cornelis zie: Jansen
Gooykje Cornelis Hille Pieters ende G.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Gerkes, deszelfs vader, 8 may 1790; ondertrouw HRL; Hille Pieters en G.C., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraan volgende; kind: Cornelis Hilles, geb 25 mrt 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Hilles, geb 3 nov 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL
Gosse Cornelis stadsrentmeester Conradi betaalt resterende interesse vd tweede tontine Januar. 1775 verschenen wegens 1 jaar renthe van 500 :0:0 ten lijve van G.C., 4e classe, no. 8: f. 28:15:0 (GAH1060); id. jan 1777 verschenen: f. 28:15:0 (GAH1060); id. Januar. 1778 verschenen f. 28:15:0 (GAH1060)
Grietje Cornelis zie: de Groot, Mollema, Schaafsma, Schiere
Grytie Cornelis ende Jan Dirksen, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, Commiss: Br. (=Burgemr) Vosma, komende voor de Bruit desselvs vader Cornelis Jans; huw.aang. HRL 1738; KORNELIS, GRIETJE
Grietje Cornelis besloten is nopens de bezwaren door de weesmeiden Aaltje Gerrits, Helena Jans, Angnietje Reinders, Hendrikje Lieuwes, G.C. en Maayke Hendriks, bij de voogden en voogdessen van het Stadsweeshuis alhier, tegen de binnenvader in hetzelfde Weeshuis, de burger Jan Johannes ingebracht, en door de weesvoogden aan de president van de gemeenteraad gecommuniceerd, nauwkeurige informatien in te winnen, hetwelk gedemanteerd is aan president Wellinga en secretaris IJ. Feddema, do. 18 dec 1800 (GAH46); Wellinga en Feddema hebben informatien ingewonnen over de bezwaren door de weesmeiden Aaltje Gerrits cum sociis tegen de binnenvader in het Stadsweeshuis alhier, Jan Johannes, ingebracht. Gemeenteraad verklaart, na nauwkeurige examinatie van de informatien en wat in deze ter materie dienende was, geen reden tot beschuldiging, welke voldoende geoordeelt zoude kunnen worden tegen de binnenvader, te vinden. Maar veeleer de aanklacht van Aaltje Gerrits c. s. te moeten beschouwen, alleen maar in het werk gesteld te zijn, om haar zelf, mogelijk van straf te bevrijden, al waarom de gemeenteraad heeft goedgevonden aan de Voogden en Voogdessen van het Stadsweeshuis over te laten, om dezelve Aaltje Gerrits, benevens Helena Jans, Angnietje Reinders Hendrikje Lieuwes, G.C. en Maayke Hendriks, welke op 7 dec l. l. ''s nachts uit het Weeshuis zijn gegaan, en zo over de muur bij de Meiden Plaats geklommen, daarover zodanig te corrigeren en straffen, als dezelve zullen weerstaan te behoren, en aan de Voogeen en Voogdessen dat dezelve alle devoir gelieven aan te wenden om de goede order weder in het Weeshuis te herstellen, en de binnenvader en binnenmoeder zoveel mogelijk in hun macht te mainteneren, za. 20 dec 1800 (GAH46)
Grietje Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur terzake een graf gebruikt ten dienste van de Nieuwe Kerk volgens bijgaande tauxatie no. 11 ''t graf, 20 jan 1779: f. 20:0:0
Grietje Cornelis geb 1789 HRL, ovl 27 mrt 1814 HRL, huwt met Oege Lammerts Polma op 9 dec 1810 HRL, ovl wijk F-039; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814; Oege Lammerts en G. C, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL
Grietje Cornelis huwt met Harke Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1808
Grietje Cornelis huwt met Lourens de Huis op 11 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Grietje Cornelis huwt met Marten Fokkes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May 1752 en den 22 dito getrouwdt
Hans W Cornelis zie: Zijlstra
Harmanus Cornelis zie: Wolf
Harmen Cornelis ovl voor 1812, huwt met Pietje Jetzes, indertijd echtelieden te HRL, beide van HRL, geproclameerd de 26 jun en de 3 en getrout de 10 jul 1768, kind: Trijntje Harmens, geb 2 jun 1769 ... ; DTB N.H. HRL. 1768, BS Franeker huw 1811; kind: Kornelis Harmens, geb 6 sep 1772, ged 1 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Harmens, geb 24 feb 1776, ged 12 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Harmens, ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL; kind: Gepke Harmens, ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL
Harmen Cornelis ovl 15 sprokkelmaand (= februari) 1818 Workum, huwt met Dieuwke Sietses, werkman, kind: Haring Harmens Haringa, geb 1804 Workum; BS huw 1828
Hella Cornelis zie: Zijlstra
Hendrik Cornelis zie: Haagsma, Schokker, Voordewind
Hendrik Cornelis Trijntie Cornelis ende Dirk Gerbens, beyde van HRL, huw.aang. 30 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid H.C., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht. HRL 1734
Hendrik Cornelis Gerrit Gijsberts ende Gerritje Lieuwes, beide van HRL, huw.aang. 6 aug 1735 HRL, zijn wettig aangegeven komende weegens de bruid H.C. ; huw.aang. HRL 1735
Hendrik Cornelis ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Hendriks en Trijntje Gerrits Akker; H. Corneelis, ged 24 mrt 1743 Westerkerk HRL, zv Corneelis Hendriks en Trijntje Gerrits
Hendrik Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur wegens het maken van een gedeelte van het hoofd van de boom in de haven volgens publ. besteding, onder korting nochtans van f. 48:0:0 wegens 3 overzeese palen bij hem van de stad ontvangen, 16 mrt 1740: f. 149:0:0 (GAH283); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 9:13:12 terzake stoven door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 19 nov 1737, kwit. no. 34 (GAH1067); id. f. 9:8:0 terzake arbeidsloon van timmerwerk door hem aan de Weeshuishuisinge op de Schritsen gedaan, 1 dec 1739, kwit. no. 39 (GAH1069); id. f. 7:17:0 terzake geleverde 36 stoven ten behoeve van het Weeshuis, 1 nov 1740 (GAH1070); id. f. 9:13:0 wegens 50 geleverde stoven ten behoeve van het Weeshuis, 18 nov 1738, kwit. no. 24 (GAH1068); id. wegens arbeidslonen van timmerwerk in het huis op de Schritsen aan het Weeshuis toebehorende: f. 10:13:0, 15 jun 1745, kwit. no. 12 (GAH1074); mede-weesvoogd Toussaint betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 37:7:0 door de weesjongen Gorrit Jans met timmerwerk bij H.C. verdiend, 4 feb 1738 (GAH1068); mede-weesvoogd Cleis Lanting betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 24:3:0 door de weesjongen Claas Ouwerkerk met timmerwerk bij H.C. verdiend, 9 feb 1740 (GAH1070)
Hendrik Cornelis geb 27 aug 1772, ged 15 sep 1772 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Hendriks en Grietje Sakes
Hendrik Cornelis huwt met Japikjen Doekes, kind: Hijke Hendriks, geb 1773 Oosterend; BS huw 1814
Hendrik Cornelis H.C. van HRL, ende Finne Pijters van Franeker koomende weegens de bruid Johannes Pijters desselvs broeder, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; van HRL, huwt met Fenne Pieters van Franequer, sijn geproclameert den 25 nov en den 2-9 dec 1742 en doe ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL; kind: Pieter Hendriks, ged 7 apr 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Fenne P.
Hendrikje Cornelis zie ook: Bijtschat; ged 5 okt 1756 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Gertie Meinderts; ged 10 jan 1764 HRL, dv Cornelis Jans en Gertje Meinderts; doopregisters N.H. HRL 1764
Henningh Cornelis Feyke Sjoerds en Trijntie Hennings beyde van HRL, koomende weegens de desselvs vaeder H.C., 23 Sep 1747; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Wybren Pieters, Arjen Tjepkes, Marten Jansen, Worp Heins, Lammert Bruins en Geert Rijners, salaris door hen bedongen voor het overlootsen van 14 schepen komende van Bergen op Zoom, uit het Regiment van collonel Billy, van HRL naar Embden, en vandaar weerom naar HRL, 28 apr 1734: f. 350:0:0 (GAH283); Willem Anderies ende Trijntie Hennings, beide van HRL, huw.aang. 20 dec 1738 HRL, Commissrs:Br. (=burgemr) Bretton, komende voor de bruid H.C., desselvs Vaeder; huw.aang. HRL 1738
Hessel Cornelis mede-weesvoogd L. Spannenburg betaalt f. 20:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen H.C. met horologiemaken verdiend, 16 okt 1759 (GAH1088); president-voogd Alb. Noordga betaalt f. 26:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen H.C. verdiend in 1 jaar, 10 mei 1761 (GAH1091)
Hibbeltje Cornelis ovl voor 1745, was gehuwd met Jan Gerrits; mede-weesvoogd hopman Jac. Dronrijp betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 30:0:0 terzake erfenis van Hijlkjen Jans sijnde geweest een kv Jan Gerrits en H.C., echtelieden waarvan 3 kinderen in het Weeshuis worden gealimenteerd, 7 jul 1744 (GAH1073)
Hijke Cornelis geb 1769 HRL, huwt met Harmen Jans Knoop op 30 mei 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, winkelierse, dv Cornelis Lieuwes en Baukje Jan; bs HRL 1824 huwelijken
Hijke Cornelis geb 1791 ... , ovl 30 dec 1811 HRL, huwt met Oene Jeltes Overdijk op 3 mrt 1811 HRL, wonende te in de Kerkstraat; huw Grote Kerk HRL 1811, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1811; Oene Jeltes Overdijk en H.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs; 16 Sprokkelmaand 1811; ondertrouw HRL; kind: Janneke Oenes, geb 12 dec 1811, ged 25 feb 1812 Grote Kerk HRL, vader als: O. Jelles
Hylkie Cornelis ged 15 nov 1763 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Durcks en Franske Hijlkes
Hylkjen Cornelis huwt met Martinus Jakobs, kind: Martinus Martinus, geb 3 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL
Hiltje Cornelis ged 8 mrt 1767 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Johannes en Sjoukie Jans
Hiltje Cornelis Johan Hendrik Jakob, Granadier in de comp. van Lt. Collonel van Burmania en H.C., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 feb 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hubert Cornelis Vertoont UEd:Achtb:met onderdanig Respect, Sacke Jacobs burger en Zeevaerends persoon binnen UEd:Achtb:Stadt als dat door ''t overlijden van H.C., en Wybe Feddes Backer beide loodsluiden van dese Stad HRL op Texel Vlie de Jetting etc, die bedieningen zijn vacant geworden, en de supplnt seer geerne soude versoeken, om door UEd:Achtb:in plaets van een van beiden mogte worden aengesteld tot mede ordris Loodsman van dese Stadt op de voorn:vaerwaters soo is de supplnt te raede geworden sig door desen aen UEd:Achtb:te adresseeren versoekt ootmoedig nog om tot Loodsman werde aengesteld en dat op Lasten pligten profijten gehoorsaemheden, daer toe staende alsoo de supplnt bij der Zee heeft gevaren veel jaren quo facto etc:(was get:), Saak Jacobs, Requisitus, (was get:), P. Marnstra. ; In margine Stonde; de magistraet versoekt en committeerd mits desen de twee voorsittende Heren Bretton en Jelgersma om sig op de bekwaemheyd en goed gedrag van de supplnt te informeren, en nae sulx daer af te rapporteren om nae sulx geschied voorts gedisponeerd te worden nae behoren actum den 9 jan 1741, (was get:), Pier Bretton, Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga; (Onder Stonde); de magistraet gehoord het rapport der Heren Commissarissen, als den supplnt door vier Ervarene Zeelieden hebbende laten examineren, heeft goedgevonden den supplnt zijn versoek te accorderen, en eligeert denselven mits desen tot mede ordris Loodsman op het Vlie de Vlieter de Jetting, etc:op sodanigen reglement en arttn in het octroy der Ed:Mog:Heeren Staten deser Provintie van den 28 apr 1714 uitgedrukt, waer nae hij zig zal reguleren moeten en sig verders in ''t ontfangen van salaris gedragen aen het reglement en taux door Haer Agtb:daer op beraemt, mits doende hier op, en wel specialijk dat ten allen tijde sig sodanig zal gedragen en zijn uitterste best doen als een Eerlijke Loods tot conservatie van schepen en goederen verpligt is, den Eed in handen van de Hr. Presid. Burgemr. deser Stadt. Actum den 16 jan 1741, (was get), Pier Bretton Ter Ordtie van de magistr., get. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 16 jan 1741 heeft Sake Jacobs op sijne Commissie en nopens sijne getrouwigheit den Eedt gedaen voor de Presid. Burgemr. Pier Bretton. In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Imke Cornelis ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL, zv Cornelis IJes en Idske Pieters
Inse Cornelis ovl 15 mrt 1728 HRL, oud 40 jaer
Itske Cornelis zie: Aardenburg
Jacob Cornelis Wijert Dirks ende Sioukien Jacobs, beyde Van HRL, huw.aang. 5 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd J.C., desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jacobus Cornelis ged 4 sep 1759 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Jacobs en Dina Gerrijts
Jacob Cornelis betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis een half jaar huur van ''t huis naast de Bank van Leening nov 1796 verscheenen, AF wegens reparaties f. 15:0:0, door de huurder betaald . -6:0, resteert: f. 14:14:0, 14 nov 1796 (GAH1128); id. f. 15:0:0 ter saeke 1/2 Jaar huishuur, 18 may 1806 (GAH1138); id. f. 15:0:0, 16 nov 1806 (GAH1138); id. 10 may 1807 (GAH1139)
Jacob Cornelis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 192, 1 mrt 1804
Jacob Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 25 schouw en 3 korven turf aan het Stadstimmerhuis f. 4:2:0 het schouw, 20 okt 1770: f. 102:16:0, drinkgeld en opzichter ieder 11 stuivers
Jacob Cornelis woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Cornelis Aert Arjens van St. Vrouwenparochie ende Trijntie Jogchums van HRL, koomende weegens de bruid J.C. desselvs neef en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van desselvs moeder en des bruids vader, 28 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Cornelis ovl 11 jun 1805 HRL, oud 71 jaar
Jacob Cornelis Sjoerd Annes ende Aukjen Tjeerds beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom J.C., 28 Oct 1747
Jacob Cornelis ovl 1809 deinum, huwt met Antje Alderts, werkman in 1835, kinderen: Jantje Jacobs, geb 1776 ... , Jeltje Jacobs, geb 1763 Jellum, zv Cornelis Sietses en Tjetske Ates; BS huw 1835, ovl 1838, ovl 1850
Jacob Cornelis geb 9 sep 1802 HRL, ged 26 sep 1802, N.H., zv Cornelis Martens en Ekke Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1802
Jacob Cornelis J.C. van Mackum ende IJsjen Epkes van HRL, koomende voor de Bruit desselvs steevader Dirk Beerns pelmolenaarsknecht alhier 9 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL; van Makkum, huwt met IJsjen Epkes, van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 January en getrouwt den 31 dito 1740
Jacob Cornelis J.C. ende Janke Joosten Popta beide van HRL, en vertoonen de bruidegom een verklaringe van zijn vader tot consent in desen, en compareerde wegens de Bruit Jacob Buitenpost, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Janke Joosten Popta, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr 1741 en doe ook getrouwt
Jacob Cornelis J.C. ende Aukjen IJnses beyde van HRL, komende wegens de bruidegom desselfs moey Hiltje Jacobs en wegens de bruid desselfs moeder Weltje Wopkes dit met aprobatie van de volle magistraat 13 Mrt 1735; huwt met Aukjen IJnses, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 mrt 1745 en doen ook getrouwt
Jacob Cornelis J.C. ende Janke Rinses beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacobus Wybes, 8 Nov 1749; huwt met Janke Rinses, beyde van HRL, geproclameerd 9, 11 en 23 nov 1749 en doen ook getrouwt
Jacob Cornelis Jan Bartels ende Yetske Wybrens beide van HRL, komende wegens de bruyd J.C. desselfs swager, 20 Nov 1751
Jacob Cornelis J.C. ende Anskje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Teutling deszelfs oom, 5 nov 1791; ondertrouw HRL; kind: Trijntje Jakobs, geb 10 jan 1795, ged 1 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Corneliske Jacobs, geb 18 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL
Jacoba Cornelis zie: de Boer
Jan Cornelis zie: Bakker, Beidschat, Blaauw, de Boer, Dijkstra, de Groot, Janssen, Kamerling, de Lange, Linstra, Martens, vd Meulen, (2x) vd Molen, Monsma, Posthumus, Postma, (2x), Schiere, Smit, Spaanderman, Teves, Tigchelaar, vd Veer, (2x) Visser, Wagenaar, Weidema, Wielinga
Jan Cornelis Jacob Arents ende Lijsbert Cornelis van der Brug, beyde van HRL, huw.aang. 9 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid J.C., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jan Cornelis en Mintie Bernardus, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Eelke Bernardus; huw.aang. HRL 1736
Jan Cornelis Claes Johannes en Saske Jans, beyde Van HRL, huw.aang. 5 nov 1735 HRL, Comende voor de bruid J.C., desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735
Jan Cornelis en Aeltie Fransen, beyde van HRL, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, komende voor de bruid Cornelis Fransen, desselfs broeder; huw aang. HRL 1735
Jan Cornelis ged 25 jul 1741 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Jansen en Lolkjen Jans
Jan Cornelis ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL, zv Cornelis Baukes en Eke Ages
Jan Cornelis ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Jans en Hijke Jogchems
Jan Cornelis ged 6 jun 1762 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Johannes en Sjouwkje Jans
Jan Cornelis geb 3 feb 1793, ged 19 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Jans en Jannigje Cornelis
Jan Cornelis geb 30 sep 1790, ged 2 nov 1790 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Barteles en Sijke Jans
Jan Cornelis mede-weesvoogd M.K. Blok betaalt f. 17:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen J.C. met bontweven verdiend, 10 mei 1757 (GAH1086); medeweesvoogd J. van der Sluys betaalt f. 22:0:0 aan de rentmeester van het Stads Weeshuis door de weesjongen J.C. met spoelen bij Pieter Sjoerds verdiend, 24 mei 1746 (GAH1075)
Jan Cornelis huwt met Sijtske Dirks, kind: IJfke Jans, geb 23 okt 1773, ged 19 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Jans, ged 23 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Jans, ged 30 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Freerck Jans, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Maria Jans, ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL
Jan Cornelis Pier Beerns ende Antie Gerrits beide van HRL, komende voor de bruid desselvs neef J.C., 28 mrt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jan Cornelis Jacob Dircks Backer ende Trijntie Cornelis beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broeder Jan Cornelis, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jan Cornelis ovl 13 nov 1788 HRL, oud 71 jaar
Jan Cornelis van Wijnaldum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 16 okt 1713. (burgerboek)
Jan Cornelis gebruiker van wijk F-111, varensgesel; eigenaar is Lutherse Gemeente, 1814. (GAH204)
Jan Cornelis turfschipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 148:10:0 - voor 18 schouw geleverde turf f. 81/4 gld. ord. no. 1, 5 apr 1785. (GAH1116)
Jan Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur wegens zaagloon van balken, 21 feb 1774: f. 4:10:0; id. ten dienste van de Stad, 7 jan 1767: f. 21:15:0, id. 22 feb 1769: f. 95:0:0; id. 10 feb 1773: f. 23:10:0; id. 31 mei 1775: f. 76:7:0; id. 5 nov 1777: f. 25:0:0; id. ten dienste van de Zeewerken, 10 jan 1770: 22 -16:0; id. 31 dec 1770: f. 38:10:0; id. 30 dec 1771: f. 13:10:0; id. 5 aug 1776: f. 18:10:0; id. 30 dec 1765: f. 40:14:0
Jan Cornelis zie ook: de Haan; J.C. en IJebeltje Ruurds, beide van HRL, zijnde de aangave ge-chied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Jan Cornelis ovl voor 1839, huwt met Antje Jans, kind: Cornelis Jans Radersma, geb ...; BS huw 1838
Jan Cornelis geb 31 okt 1805 HRL, ged 19 nov 1805 HRL, zv Cornelis Fransen en Trijntje Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Jan Cornelis huwt met Beitske IJedes, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761; kind: IJde Jans, ged 16 jul 1771 Grote Kerk HRL, moeder als Baitske IJ.
Jan Cornelis huwt met Marijke Willems, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 jan en de 2 en getrout de 9 Febrij. 1766 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Jan Jans, ged 2 dec 1766 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Janke Cornelis en IJpe Feykes, beyde van HRL, huw.aang. 7 jan 1736 HRL, komende Voor de bruyd Gabe Hibbes; huw.aang. HRL 1736
Janke Cornelis huwt met Zake Teves, kind: Antie Zakes, ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL
Janke Cornelis ovl na 1826/voor 1868, huwt met Cornelis Jans de Vries, werkvrouw in 1827; BS huw 1827, ovl 1867; kind: Jan Cornelis, geb 6 may 1810, ged 20 may 1810 Grote Kerk HRL
Janke Cornelis huwt met Andries Willems op 28 okt 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810
Janke Cornelis geb 8 mei 1805 HRL, ovl voor 1808, ged 26 mei 1805 HRL, dv Cornelis Jarigs en Tjietske Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1805
Janke Cornelis geb 29 nov 1807 HRL, ovl 28 jan 1847 HRL, ged 8 dec 1807 HRL, N.H., ongehuwd, dv Cornelis Jans/Jarigs en Sietske Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1847
Janke Cornelis Marten Jansen ende J.C. beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselvs aengetrouwde oom Hendrik eyberts 9 Apr 1746; huwt met Marten Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 10, 7 en 24 apr en den 8 May 1746 getrouwd
Janke Cornelis huwt met Arnoldus Schemkes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May en den 4 jul 1752 getrouwdt
Janna Dieuwke Cornelis zie: van der Burg
Janneke Cornelis ende Sake IJdes, beide Van HRL, huw.aang. 21 nov 1737 HRL, komende Voor de bruid desselvs vader Cornelis Cornelis; huw.aang. HRL 1737; huwt met Sake Ydes, kind: Grietie Sakes, ged 27 jan 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Sakes, ged 22 sep 1754 Westerkerk HRL; kind: Hubert Saakes, ged 16 nov 1751 Grote Kerk HRL; kind: Sijtse Sakes, ged 22 okt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Saakes, ged 12 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Zijdse Sakes, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Sakes, ged 28 may 1741 Grote Kerk HRL
Janneke Cornelis zie ook: de Ruiter; kind: Johanna Johannes, geb 5 feb 1788, ged 22 feb 1788 Grote Kerk HRL
Janneke Cornelis Copia naeder appointment staende op ''t request op neevens ge-registreerde request. de Magistraat accordeert en permitteert mits desen aen Dirkjen Ypes om tot het waernemen van haer be-dieninge als turfmeetster te employeren J.C. welke den eed van getrouwigheid heeft gepresteerd in handen van de presid; burgmr Buma, actum den 18 apr 1746 was geteekend Wopco Buma Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jantje Cornelis zie: de Vries; Andries Willems en J.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810
Jantje Cornelis geb 1775 ... , 1e huwt met Tjerk Pieters, 2e huwt met Pier Gerlofs, arbeidster, wonende te onder Almenum, dv Cornelis Jans en Sijtske Rinses; BS Barradeel huwafk. 1811
Jantje Cornelis geb 17 mrt 1803 HRL, ged 3 mei 1803, N.H., dv Cornelis Joekes en Beitske Jippes; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jarig Cornelis zie: Mollema
Jarig Cornelis geb 23 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Jarigs en Tjetske Frans
Jarig Cornelis woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jarig Cornelis zie ook: Blokmaker; geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af in handen van pres. burg. B. van der Meulen op wo. 5 mrt 1783. (burger-boek)
Jelte Cornelis zie: Visser
Jelte Cornelis geb 2dec805 HRL, ged 22 dec 1805 HRL, N.H., ovl voor jan 1807 HRL, zv Cornelis Jeltes en Tjalttje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1805
Jetske Cornelis zie: Bolman, Bruinsveld, van Dijk, Vorst
Jetske Cornelis ovl HRL., huwt met Bastiaan Bastiaans, indertijd echtelieden te HRL; BS huw 1827
Jetske Cornelis Roelof Luytjens van Dijk en J.C., beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes, zijnde 6 jun 1773 HRL; kind: Kornelis Roelofs van Dijk, geb 15 dec 1774, ged 3 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Luytje Roelofs van Dijk, geb 11 jan 1776, ged 13 feb 1776 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Roelofs van Dijk, geb 17 may 1778, ged 31 mai 1778 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs van Dijk, geb 28 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Luitje Roelofs van Dijk, geb 27 jul 1783, ged 17 aug 1783 Grote Kerk HRL; kind: Roelofke Roelofs van Dijk, geb 17 jan 1788, ged 10 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Martje Roelofs, geb 25 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den Seventiende jan is Geboren Roelofke dv Roelof van Dijk en J.C. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Jetske Cornelis Reiner Jansen ende J.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs broeder Reiner Cornelis, 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Reiner Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 aug en 3 sep 1741 en doe getrouwt
Jetske Cornelis huwt met Jan Beerents, beide van HRL, geprokelameert den 15-29 Juili en getrouwd den 4 aug 1753
Jetske Cornelis huwt met Alef Fransen, beide van HRL, geproclameerd 11, 22 en 29 mei en getrout de 21 jun 1757; kind: Fetje Ales, geb 28 mei 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Ales, ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL, vader als Ale P. ; kind: Cornelia Alefs, ged 9 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Frans Ales, ged 12 jul 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Ales, ged 12 jul 1768 Grote Kerk HRL, vader als Ale F.
Jitske Cornelis zie: Aardenburg
Jochum Cornelis Klaes IJdes Wijngaarden ende Pleuntje Antzes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs oom J.C. met vertooninge van schriftelijk consent van des bruids vaeder, 27 Apr 1748; Minne Feddes ende Dieuwke Anne beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs oom J.C. met vertooninge van schriftelijk consent van de bruids vaeder, 27 Apr 1748; Claes Hendriks ende Antie Jogchums beide van HRL, koomende voor de bruid J.C. desselvs vaeder, 1 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Floris IJdes, wegens het vernieuwen van de Wal voor de Ossenmarkt volgens accoord en resp. besteding naar inhoud van een verklaring van de bouwmeester, 19 okt 1739: f. 380:0:0 (GAH283); Bartel Wopkes ende Freerkjen Beerts, beide van HRL, huw.aang. 26 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit J.C. ; huw.aang. HRL. 1737; Bartel Wopkes ende Freerkjen Beerts, beide van HRL, huw.aang. 26 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit J.C. ; huw.aang. HRL 1737
Johanna Cornelis zie: de Jong; van Velzen
Johanna Cornelis geb 21 aug 1801 HRL, N.H., ged 6 sep 1801, dv Cornelis Tevis en Antje Jans (vd Mey); dopen Grote Kerk HRL 1801
Johanna Cornelis ovl voor 1843, huwt met Abraham Rientses; BS huw 1842
Johanna Henrica Cornelis en Sara Margaretha Cornelis, beiden ged 6 dec 1757 Grote Kerk HRL, kinderen van Cornelis Martens en Antje Tjeerdts
Johannes Cornelis zie: van Beemen, Oosterhof, Zijlstra
Johannis Cornelis Benne Sakes ende Aeltie Cornelis, beyde van HRL, huwelijksaangifte3 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd J.C., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Joannes Cornelis ged 2 okt 1757 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Joannes en Sjouwkie Jans; ged 4 mrt 1759 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Johannes en Sjouwkien Jans; dopen Grote Kerk rha
Johannes Cornelis huwt met Jeltie Ruurds, beide van HRL, geproclameert den 1-8en getrout den 15 aug 1756
Jorrit Cornelis geb 2 dec 1793, ged 7 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Dirks en Janke Jorrits
Joukje Cornelis ovl 2 mei 1816 Workum, huwt met Wisse Sweitses Feenstra; BS huw 1823
Jouwerke Cornelis van Franeker, huwt met Auke Aukes van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout met attestatie de 24 apr 1763; huwt met Dirk Lammerts, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 okt en getrout de 3 nov 1771; begraven Klein Kerkhof, regel 12, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Kampelius Cornelis zie: van der Straten
Claas Cornelis zie: Mannik, Riemersma, van Velzen, Voordewind, Wijga, van der Zee
Claas Cornelis Donderdag den 18 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde aan de Huisvrouw van eenen C.C. Lijnslagersknegt alhier, dog thans te Emden werkende, uit de Correspondentiebeurs geaccordeert, een Summa van drie CarGuldens, tot een reispenning, om haar man te bezoeken, welke (zoo als zij zeide) te Embden ziek te bedde lag. (GAH44)
Claes Cornelis ende Tijke Broers, beyde van Hier, huw.aang. 23 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Durk Beerns; huw.aang. HRL 1735
Klaas Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis wegens ver-diend werkloon met kuipen ten behoeve van het Weeshuis, 25 okt 1735, kwit. no. 37: f. 5:17:0 (GAH1065); id. 6 mrt 1736, kwit. no. 9: 6-2. (GAH1066); id. wegens reparatie van vaatwerk ten behoeve van het Weeshuis, 19 jun 1736, kwit. no. 21: f. 9:3:0 (GAH1066)
Klaas Cornelis huwt met Jeltje Uilkes, kind: Trijntje Klaases, geb 11 nov 1809, ged 4 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: IJnskje Klaases, geb 11 nov 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL
Claas Cornelis woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Cornelis woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Klaas Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 13, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Claas Cornelis ovl voor 1815; wed. K.C. gebruiker van wijk G-253; eigenaar is Jan C. Roodje, 1814; (GAH204)
Klaas Cornelis geb 31 dec 1801 HRL, ged 19 jan 1802, N.H., zv Cornelis Dirks en Janke Jorrits; dopen Grote Kerk HRL 1802
Klaaske Cornelis zie: Beidschat, Petersen, Radersma, van Velzen
Claaske Cornelis ged 16 okt 1759 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Geertje Meinerts
Claara Cornelis ged 4 apr 1756, dv Cornelis Hendriks en Grietie Saakes; do. reg. N.H. HRL
Leendert Cornelis huwt met Aaltje Hendriks, kind: Hendrikje Leenderts, geb 1785 HRL; BS huw 1815; kind: Hendrik Leenderts, geb 10 jan 1774, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Leenderts, geb 1 feb 1776, ged 13 feb 1776 Grote Kerk HRL; kind: Kornelia Leenderts, geb 2 mrt 1779, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Leenderts, geb 28 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Leenderts, ged 20 aug 1771 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Eerste apr is Geboren Hendrikje dv L.C. en Aaltje Hendriks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Leendert Cornelis zie: Beidschat
Leentje Cornelis ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Gertje Meinderts
Lieuwe Cornelis huwt met Aaltje Hendriks, kind: Hendrikje Lieuwes, geb 1 apr 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL
Lijsbert Cornelis zie: Kamstra, Meyer
Lijsbert Cornelis huwt met Tjpke Piers, kind: Antje Tjpkes, ged 27 nov 1740 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Cornelis L.C. van HRL, en Pijter Backer van Leeuwarden, geproclameerd de 27 apr en de 4-11 mei en getrout met Attestatie de 1 jun 1766; kind: IJede Bakker, geb 29 apr 1772, ged 12 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Pieters Bakker, geb 30 mrt 1774, ged 12 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Pieters Bakker, geb 23 aug 1776, ged 8 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Katharina Pieters Bakker, geb 7 feb 1780, ged 27 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Pieters Backker, ged 8 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Pijtters Bakker, ged 22 aug 1769 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Cornelis Eibert Harrits en L.C., beide van HRL, zijn na op den 3 jan 1779 HRL, hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier geschied
Lijsbeth Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lijsbeth Cornelis van HRL, huwt met Cornelis Vonk van Leeuwarden, geproclameerd 16, 23 en 30 janua 1746 en getroud den 13 Februar
Lijsbet Cornelis Jilles Hendriks (!) ende L.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder Cornelis Pijtters 14 dec 1748; huwt met Hendrik Jillis, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 dec 1748 en doen ook getrouwt; kind: Pietie Hendriks, ged 7 dec 1756 Grote Kerk HRL, vader als Hendrik Jillis; kind: Marijke Hendriks, ged 27 jan 1754 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Cornelis huwt met Foecke Freerks, beide van HRL, geproclameert den 30 Novemb: en de 7 en getrout den 14 dito 1755; kind: Freerk Foekes, ged 23 dec 1756 Westerkerk; kind: Lieuwe Foekes, ged 7 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Antie Foekes, ged 26 aug 1766 Grote Kerk HRL; kind: Corneliske Foekes, ged 10 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Foekes, ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Cornelis van Almenum, huwt met Jan IJemes van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 aug 1757 in de Westerkerk; kind: Yme Jans, ged 21 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jans, geb 9 nov 1772, ged 29 nov 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Lijsabeth C. ; kind: Cornelis Jans, ged 2 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jans, ged 21 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Corneles Jans, ged 24 sep 1769 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Jans, ged 1 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL
Lieuwkje Cornelis zie: Bolman
Lolkje Cornelis zie: Blokmaker
Lauwerens Cornelis ged 17 jul 1742 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Lauwerens en Berber van Beemen
Lutske Cornelis huwt met Hendrik Parison, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 apr 1752 en doen ook getrouwdt
Ludtske Cornelis Jelle Alles van Mackum ende L.C. van HRL, koomende weegens de bruid Jan Annes desselvs aangehuwde neef, 22 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; weesvoogd Videlius betaalt f. 45:15:14 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake nalatenschap van L.C., zuster van Gabbe Jans en Tietje Cornelis, 31 okt 1755 (GAH1081)
Maamke Cornelis zie: van Keulen
Maayke Cornelis geb 11 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Arjens en Tjaltje Hanses
Maayke Cornelis ovl 8 feb 1803 HRL, oud 30 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; geb 7 sep 1774, ged 27 sep 1774 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Tobias en Geertje Klaasses
Mayke Cornelis geeft met schuldige eerbiet te kennen Elbrigjen Douwes een van UEen Achtb ordris turffmeetsters, hoe sij supplnte wel genegen soude sijn dito ampt over te dragen aan eenen M.C. huysvrouw van Abbe Jans mede binnen UEd:Achtb Stadt, dogh vermits sulks buyten consent van UEd Achtb niet vermag te geschieden soo versoeken de supplianten seer ootmoediglijk, UEd Achtb gelieven dito overdragt gunstelijk te accordeeren en over sulks M.C. in plaatse van Elbrigjen Douwes tot ordris turffmeetster aan te stellen op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande, en voorts aan de meede suppliante M.C. vergunnen dat sij dito ampt door haar suster Sijtske Cornelis mag laten bedienen:q. f. etc:(was get) P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat acoordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van M.C. tot mede ordris gesw turffmeetster binnen dese Stadt op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande en consenteerd aan Sijtske Cornelis om provisioneelijk bij substitutie die bedieninge waar te nemen, mits doende den eed in handen van de presid. burgrmr deses Stads. Actum den 8 Mey 1737 (was get) Junius Munter, ter ordtie van de Magistr. M
Maaike Cornelis ovl voor 1829, huwt met Evert Ruurds; BS huw 1828
Mayke Cornelis huwt met Harmanus Bartels, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 okt 1760
Mayke Cornelis van HRL, huwt met Claas Jans van Eenrum, geproclameerd de 5-12 en getrout met Attestasie de 19 jun 1763
Mayke Cornelis huwt met Abraham Tjallings, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1764; kind: Anaatje Abrahams, ged 8 feb 1767 Grote Kerk HRL
Maartje Cornelis zie: de Boer
Maartje Cornelis geb 1 sep 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Dirks en Rinske Doekes
Maartje Cornelis gemeentebestuur betaalt aan procureur fiscaal B. Dreyer salarien en expensen verdiend en verlegd over het proces van M.C. contra Sijb. F. Camsma op de Stads bleek ''de Groote Spijker'', 14 apr 1745: f. 151:19:0; id. restitutie expensen aan de notaris Reydema wegens een deklaratie van kosten ter instantie Sijbren Camsma, deklarant, contra M.C., gevallen over de Stads bleek ''de Groote Spijker'', 4 aug 1745: f. 114:15:0; president-voogd T. Radsma betaalt f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Pieter Kool bij M.C. op de bleek verdiend, 16 mei 1752 (GAH1081); president-voogd T. Radsma betaalt f. 22:0:0 aan en wegens dito, 22 mei 1753 (GAH1082); presidentvoogd Videlius betaalt f. 24:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Pieter Cool op het bleken bij M.C. verdiend, 23 mei 1754 (GAH1083); president-voogd Breton betaalt f. 26:0:0 aan dito door de weesjongen Pieter Gerrits als blekersknegt bij M.C. verdiend, 3 jun 1755 (GAH1084); betaalt aan het gemeentebestuur wegens de huur van de bleek ''De Groote Spijker'', Allerheiligen 1750: f. 100:0:0 (GAH428); id. over 1749 (GAH427); id. voor huur van een huis staande op de Bleek, 1749: f. 40:0:0 (GAH427)
Maartje Cornelis huwt met Jan Hessels; BS ovl 1831; kind: Hessel Jans, geb 6 sep 1775, ged 26 sep 1775 Grote Kerk HRL; kind: Berber Jans, geb 9 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL
Maartje Cornelis voert een proces over ''De Grote Spijker'' 1745
Margarita Cornelis ged 25 jan 1763 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Martens en Antje Tjeerrds
Maria Cornelis zie; Polstein
Maria Cornelis Pieter Callenborn en M.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; kind: Cornelis Pieters Callenborn, geb 1 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Marike C.
Martinus Cornelis zie: Tuimelaar, Zwaal
Marten Cornelis geb 9 dec 1772, ged 26 dec 1772 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Martens en Antje Tjeerdts; ged 3 apr 1752 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Martens en Antje Tjeerdts; ged 5 aug 1749 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Martens en Antje Tjeerdts
Marten Cornelis woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetene; (GAH650)
Marten Cornelis geb 25 jul 1801 HRL, ged 4 aug 1801, N.H., zv Cornelis Feykes en Janke Martens; dopen Grote Kerk HRL 1801
Martje Cornelis zie: Faber
Martje Cornelis ged 1 sep 1754 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Antje Jilts
Marijke Cornelis zie: Bosma, van Zahen
Marike Cornelis ged 12 apr 1746 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Cobus en Trijntje Geerts
Marijke Cornelis ged 9 nov 1762 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Durks en Franske Hijlkes
Marijke Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marijke Cornelis huwt met Feike Lolkes, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk; kind: Lolke Feikes, geb 18 mei 1772, ged 28 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukjen Feikes, geb 17 aug 1774, ged 15 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lolke Feykes, ged 29 nov 1764 Westerkerk HRL; kind: Cornelis Feikes, ged 29 nov 1767 Westerkerk HRL
Marytje Cornelis zie: Alderts
Meindert Cornelis zie: Bijlsma
Melis Cornelis huwt met Jouwer Sijbrens, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 aug en 2 sep en de 9 dito 1759 getrout
Metje Cornelis zie: Wybenga
Minne Cornelis M.C. en Gepke Gerrits beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs swaeger Klaas IJdes, 22 Feb 1744; huwt met Gepke Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23 feb en den 1-8 mrt 1744 en den 10 dito getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Minse Cornelis geboortig van HRL, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 20 okt 1706. (burgerboek); ovl 6 nov 1727 HRL, oud 60 jaer
Monse Cornelis zie: Monsma
Naatje Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Neeltje Kornelis, kind: Gerrit Hendriks, geb 11 okt 1774, ged 27 okt 1774 Grote Kerk HRL
Neeltje Cornelis Haitse Jorrits en N.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 jul 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Neeltje Cornelis ovl voor 1839, kind: Cornelis Visser, geb 1804 Franeker; BS geb en huw 1838
Neeltje Cornelis ovl 12 mrt 1793 HRL, oud 19 jaar
Nieske Cornelis huwt met Willem Doedes, kind: Corneliske Willems, geb 4 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL
Oeds Cornelis zie: Spoelstra
Oense Cornelis zie: Akkerboom
Piebe Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 18:15:0 terzake 3 schouw en korven turf door hem in het Weeshuis geleverd 9 nov 1737, kwit. no. 7 (GAH1067); id. f. 20:13:0 terzake de vracht van turf ten behoeve van het Weeshuis, 18 dec 1738, kwit. no. 2 (GAH1068)
Piebe Cornelis zie ook: Blokmaker; geb 26 nov 1811, ged 15 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Jarigs en Tjieske Fransen
Piebe Cornelis geb 8 jun 1776, ged 25 jun 1776 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Arrijens en Pietje Piebes
Pier Cornelis zie: Draaisma
Pier Cornelis geb 19 apr 1791, ged 8 may 1791 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Tjepkes en Aartje Hendriks; geb 29 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Tjepkes en Atje Hendriks
Pieter Cornelis zie: Beitschat, Bleeker, Jansen, Kuiper, Martens, Monsma
Pieter Cornelis Maandag den 18 nov 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde in Plaats van P.C., Welke uit hoofde van begaane delicten, van Zijne Post als turfdraager heeft moeten Werden vervallen verklaard, Wederom tot turfdraager aangesteld, den Burger Sijtze Bernardus, en is dezelve ten dien einde daadelijk onder Eede genoomen. (GAH45); Donderdag den 7 mrt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde wijders ter vergadering den Burger Anthoonij van Aken, dewelke verklaarde, uithoofde dat hij uit deeze Stad met er woon ging vertrekken, van Zijnen Post als Turfdraager te resigneren, waartoe daadelijk Weder in deszelfs plaatze is aangesteld den Burger P.C. (GAH44); Donderdag den 14 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierden P.C. en Willem Dirks in derzelver Respective bedieningen, als turfdraagers onder Eede genoomen. (GAH44)
Pyter Cornelis ende Trijntie Hendrix, beide Van HRL, huw.aang. 19 okt 1737 HRL, komende Voor de bruid desselvs broeder Jan Hendrix; huw.aang. HRL 1737
Pieter Cornelis ende Claaske Fekkes, beyde van HRL, huw.aang. 13 okt 1736 HRL; Coram Preside Hania, komende weegens de bruid desselfs broeder Dirk fekkes; huw.aang. HRL 1736
Pieter Cornelis Fokke Jans van Bolsward ende Sjoukjen Tjipkes van HRL, huw.aang. 21 apr 1736 HRL, komende voor de bruid P.C. ; huw.aang. HRL 1736
Pieter Cornelis ged 20 apr 1755 Westerkerk HRL, zv Cornelis IJes en Idske Pieters
Pieter Cornelis huwt met Grietje Jans, kind: Geertje Pieters, ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Pieters, ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL
Pieter Cornelis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 76, 1 mrt 1804; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Cornelis Tobias Jans en P.C., schippersknechten te HRL, verzoeken te worden gebenificieerd met de lootsmansplaats, vakant geworden door het overlijden van Haaye Jans. President P.J. Coulbout en secretaris Feddema zullen onderzoek instellen naar hun kundigheden en goede conduit. Zullen ge?xamineerd worden op punt ??n door deskundige personen. Daarna verslag aan de Raad, 3 feb 1800 (GAH46); president P.J. Coulbout en secretaris Feddema, alsmede de old-kapitein van het Admiraliteitsjacht Jan Buisman en de old-schuitschipper Thijs Johannes Stoef, welke beide laatstgenoemde burgers door P.J. Coulbout en Feddema zijn verzocht om de beide sollicitanten omtrent de kundigheden tot goede waarneming van die post nauwkeurig te willen examineren. Kandidaten zijn afzonderlijk ge?xamineerd. P.C. overtreft Tobias Jans verre in kundigheden. Wordt dadelijk aangesteld tot lootsman te HRL na de eed te hebben afgelegd in handen van president P.J. Coulbout, 6 feb 1800 (GAH46)
Pieter Cornelis opzigter, 8e quartier, Buitenbuurt, Franekerpoortsbleek, links: f. 0:1:0, rechts . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650)
Pieter Cornelis zie ook: P.C. Leyen; huwt met Klaaske Jochums, kind: Jan Pieters, ged 18 apr 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Cornelis Pieters, geb 17 mrt 1797, ged 2 apr 1797 Grote Kerk HRL
Pyter Cornelis ovl 5 feb 1728 HRL, oud 60 jaer
Pieter Cornelis betaalt aan de voogden van het Weeshuis wegens losse landhuur of propijn aan de rentmester van het Weeshuis f. 11:2:8, 13 mei 1763. (GAH1093); id. f. 22:5:0 terzake huur van 8 pondematen laag greydeland ih zuidoosten van HRL onder Almenum, no. 2, (losse landen), 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097); rendante brengt voor ontvang enige ingekomen huren, o. a. van P.C., f. 39:10:0 voor het laatste jaar huur van 2 stukken los land samen groot 14 pondematen naast elkanderen gelegen, om de zuid oost van HRL onder Almenum, nos. 2 en 3, 1768. (GAH1098)
Pieter Cornelis geboortig van Winsum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af in handen van pres. burg. F. Acronius op 15 apr 1776. (burgerboek)
Pieter Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 139:17:0 voor 3 varkens aan ''t Weeshuis geleverd, kwit. no. 2, 18 nov 1775. (GAH1106); id. f. 366:18:8 voor geleverde 7 varkens, kwit. no. 1, 22 okt 1776. (GAH1107); id. f. 175:16:0 voor geleverde 4 varkens, kwit. no. 1, 18 okt 1780. (GAH1111); id. f. 196:6:14 voor geleverde 4 varkens tot gebruyk van ''t Weeshuis, kwit; no. 1, 23 okt 1781. (GAH1112); id. f. 302:0:0 voor 6 overjaarsche en 1 spalling varken, ord. no. 2, 19 okt 1779. (GAH1110); id. f. 330:7:0 voor 4 geleverde koeien voor ''t Weeshuys geslagt, kwit. no. 2, 24 nov 1781. (GAH1112); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 302:0:0 voor 6 overjaarse en ??n spalling varken, kwit. no. 2, 19 okt 1779 (GAH1110)
Pieter Cornelis ovl voor 1834, huwt met Fettje Reins, kind: Martje Pijtters, geb ...; BS huw 1833
Pieter Cornelis verkoopt een schuur en veestalling voor 490 Caroliguldens op 5mei17 98 aan Sikke Dirks, ongehuwde minderjarige jongeling te Sneek, gesterkt cum curatoribiis Sible Sjoerds van Longerhouw en Allard Pieters te Workum
Pytter Cornelis P.C. ende IJttie Baukes beyde onder Almenum, koomende weegens de bruyd Auke Douwes desselfs vaeder, 9 Jul 1746; huwt met IJttje Baukes, beyde van Almenum, geproclameerd 10, 17 en 24 Julj en getrouwt den 31 dito 1746
Pieter Cornelis Hendrik Jansen en Cornelia Pieters beide van HRL, koomende weegens de bruid P.C. des selves vaeder, 12 Sep 1750
Pytertje Cornelis ovl 19 feb 1727 HRL, oud 64 jaeren
Pietje Cornelis zie: Beidschat, de Groot, Riemersma, van der Form
Pietje Cornelis huwt met Hilbrand Ruurds, beide van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 February 1752 en doen getrouwt
Rein Cornelis Tijs Roelofs ende Aafke Cornelis, beide van HRL, koomende voor de Bruit R.C. desselfs Broeder, en vertoonde de Bruidegom een Notule van t'' Consent van desselfs vader Roelof Tijsen, 6 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL
Rein Cornelis Haentje Baltus en Aefke Corneelis beyde van HRL, komende weegens de bruit haer broeder R.C., 26 Mrt 1746
Reiner Cornelis Reiner Jansen ende Jetske Cornelis beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs broeder R.C., 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL
Reinder Cornelis mr bakker, geboortig van St Anna Parochie, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 12 jul 1728. (bur-gerboek)
Reino Cornelis zie: Stoker
Riemke Cornelis ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Durks en Franske Hijlkes
Riemke Cornelis ged 15 apr 1755 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Gerbens en Tjerkie Auckes
Riemke Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 56; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Riemke Cornelis geb 1782 HRL, ovl 12 jan 1831 HRL, huwt met Johannis Jacobus Brouwer; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1831, ovl 1837, ovl 1840; kind: Dieuke Johannes, geb 25 sep 1809, ged 15 okt 1809 Grote Kerk HRL
Rigtje Cornelis zie ook: Voordewind; Johannes Meyer en R.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 20 jun 1807; ondertrouw HRL; geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Klaassen voor de Wind en Inskje Sjoukes
Rigtje Cornelis ovl 19 mrt 1728 HRL, oud 70 jaer
Rinnert Cornelis zie: Vinja
Rinnert Cornelis geeft met schuldige eerbiedt te kennen R.C. burger binnen dese Stadt, hoe dat door ''t overlijden van Dirk Sjoerds beestevoyer alhier ter stede, dito ampt is komen te vaceren waar mede de supplnt sig geerne sag gebeneficieert. Soo versoek deselve ge-dienstelijk UEd Achtbaarh gelieven hem supplnt in plaatse van Dirk Sjoerds tot ordris beestevoyer aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande q:f. etc; get P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gemelt e-ligeert mits desen de persoon van R.C. tot mede ordris beeste-voyer binnen dese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoos-saamheden daar toe staande. Actum den 17 jun 1737 (was get), S.C. Schrik. Ter ordtie van de Magistr., M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 17 jun 1737 heeft R.C. bij handtasting aan de presid. burgemr Schrik belooft om dese bedieninge in getrouwig-heyd waar te nemen. In kennisse van mij secrts (get), M. van Id-singa. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met alle Eerbiedt aan UEd:Achtb:te kennen Tjebbe Douwes, varendspersoon alhier, dat onlangs de persoon van R.C. in leven mede turfdrager alhier, is koomen te overlijden, waer door de bedieninge vaceert, en al soo de supplnt zeer agerne met de zelve functie zoude willen zijn begunstigt, en daer toe UEd: Achtb:consent nodig heeft, soo versoekt deselve met alle onderdanigheit, dat UEd:Achtb:hem met gedagte Turfdragersplaets gelieven te beneficeeren, en die bedieninge op sijn persoon te decerneren, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden, mitsgaders den Eed van getrouwigheit daartoe staande quo facto etc, (Was get. ), Requisitus R.B. Lanting. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert mits desen de supplnt Tjebbe Douwes tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande mits doende den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 2 feb 1739, (was get. ), U. Hania, Ter ordtie van de Magistr., M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 2 feb 1739 heeft Tjebbe Douwes den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Hania gepresteert. Actum den uts, In kennisse van mij secrts, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rinze Cornelis zie: Kramer
Rinse Cornelis huwt met Antie Jacobs, kind: Lijsabeth Rinses, ged 26 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Rinses, ged 1 mei 1770 Grote Kerk HRL
Rinske Cornelis zie: Krab
Renske Cornelis van Almenum, huwt met Gerrit Pieters van Dokkum, geproclameerd 9, 16 en 23 jul en getrouwdt den 27 aug 1752
Rixtie Cornelis ovl 9 mrt 1728, 70 jaar, wed. van Conradus Ludinga, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Robijn Cornelis ende Teuntie Douwes, beide Van HRL, huw.aang. 21 okt 1737 HRL, komende voor de bruid Eke Jans; huw.aang. HRL 1737; huwt met Teuntje Dirks, kind: Dirk Robijns, ged 1 may 1740 Grote Kerk HRL; huwt met Sipkjen Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 okt 1752 en doe ook getrouwt in de Westerkerk
Roelof Cornelis zie: Peizel
Roelof Cornelis weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 18:0:0 verdiende loon van R.C., 29 dec 1810 (GAH1142); id. f. 12:10:0, 18 dec 1809 (GAH1141); geb 14 jan 1794, ged 28 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Teunis en Rimke Sjoeds
Rombartus Cornelis zie: Hentinga
Saakje Cornelis geb 8 mrt 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Teunis en Riemke Sjoerds
Saakje Cornelis zie: Vorstenburg; geb 19 feb 1779, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Folkerts en Riemke Sjoerds
Saake Cornelis ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Saakes en Rinske Fransen
Sake Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur wegens reparatie van lei- en loodwerk, 22 jun 1789: f. 199:6:0; id. wegens leidekkerswerk, 5 mrt 1792: f. 216:18:0
Sara Cornelis zie: Tromp
Sara Cornelis Gerrit Hettes en S.C., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL en zijn ten zelfden dage getrouwd
Sara Margaretha Cornelis en Johanna Henrica Cornelis, beiden ged 6 dec 1757 Grote Kerk HRL, kinderen van Cornelis Martens en Antje Tjeerdts
Schelte Cornelis bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 56:0:0 tersaake 1 jaar huyr van 2 stucken landt saamen groot 8 pondematen leggende onder Almenum, 13 jun 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:5:0 weegens soetemelk door hem tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 4, 6 jun 1730. (GAH1060); S.C. van Almenum voor welke ter Secretarie Compareerde de Fiscael H:Wiaerda en verklaerde van deselve volle last ontvangen te hebben om de Huwelijks geboden van deselve alhier aen te geeven, met eenen Jouwerke Rienks van Wijnaem, voor Welke Compareerde Filippus Sas, distelatuer binnen dese Stad, huw.aang. 20 mrt 1734 HRL; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Sibbeltje Cornelis huwt met Freerk Jacobs, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 mei 1757
Sibout Cornelis zie: Buma van Aardenburg
Siebren Cornelis zie: van der Hoeffe, Monsma, Smith
Sybren Cornelis huwt met Catharina Wetterau, kind: Cornelis Sijbrens, ged 27 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: IJbbeltje Zijbrens, ged 23 sep 1762 Westerkerk HRL, moeder als Katrijna W.
Sybren Cornelis geb 6 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Piers en IJfke Sibrens
Sybren Cornelis huwt met Anna Catharina Wetterau, beide van HRL, geproclameert de 18-25 mrt en de 1 en getrout de 29 apr 1759
Sybrigje Cornelis zie: de Boer
Sierk Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 terzake 1/2 jaar als brouwer van 1 okt 1761 tot 1 apr 1762, 20 apr 1762. (GAH1092); id. 26 okt 1762. (GAH1092); id. f. 14:8:0 terzake 24 dagen dagloon, 22 dec 1761. (GAH1092); id. 19 jan 1762. (GAH1092); id. als schoenmaker16 feb 1762. (GAH1092); id. 16mrt; id. 20apr; id. 11 mei; id. 8jun; id.6jul; id. 3aug; id. 31aug; id. 28sep; id. 26okt; id. 23nov; 1763 (GAH1093): 21 dec 1762, kwit. no. 1; 23 jan 1763, kwit. no. 6; 15feb, kwit. no. 7; 22mrt, kwit. no. 11; 12apr, kwit. no. 14; 26apr, kwit. no. 17; 31mei, kwit. no. 20; 5jul, kwit. no. 23; 30 aug 1763, kwit. no. 26; 26jul, kwit. no. 29; 27sep, kw it. no. 30; 25okt, kwit. no. 37; 1764 (GAH1094): 13 dec 1763, kwit. no. 1; 20dec, kwit. no. 5; 17 jan 1764, kwit. no. 7; 14feb, kwit. no. 10; 13mrt, kwit. no. 13; 10apr, kwit. no. 16; 8mei, kwit. no. 20; 5jun, kwit. no. 23; 3jul, kwit. no. 26; 31jul, kwit. no; 29; 28aug, kwit. no. 32; 25sep, kwit. no. 35; 23okt, kwit. no. 36; 20nov, kwit. no. 40; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Pieter Abrahams, f. 172:16:0, de eerste als afgegane en de 2e als aangekomen schoenma-ker ih Stadsweeshuis verdiend sedert 18 nov 1764 tot 29 okt 1765, en dus in 12 maanden, de maand gerekend tegen f. 14:8:0, kwit. no. 2, 30 apr 1765. (GAH1095); S.C. en Sijke Jochems beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Heere Meiles, 7 May 1746; S.C. ende Trijntje Harmens beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vader Harmen Beernds, 13 Feb 1751; Hoite Joukes ende Pijtje Foppes beide van HRL, komende wegens de bruyd S.C. desselfs goed bekende, 24 dec 1751; ontvangt van het Weeshuis f. 14:8:0 terzake 4 weken verdiend loon als schoenmaker in het Weeshuis sedert 5 okt tot 2 nov 1756, kwit. no. 26 (GAH1085); id. van 2 nov tot 30 nov 1756, kwit. no. 29 (GAH1085); (GAH1086): id. f. 14:8:0 terzake 4 weken als schoen- en kleermaker in het Weeshuis t/m 28 dec 1756, kwit. no. 1; id. t/m 25 jan 1757, kwit. no. 3; id. t/m 22 feb 1757, kwit. no. 5; id. tot 22 mrt 1757, kwit. no. 7; id. t/m 19 apr 1757, kwit. no. 9; id. t/m 17 mei 1757, kwit. no. 12; id. t/m 14 jun 1757, kwit. no. 14; id. t/m 14 jul 1757, kwit. no. 17; id. t/m 9 aug 1757 kwit. no. 20; id. t/m 6 sep 1757, kwit. no. 23; id. t/m 4 okt 1757, kwit. no. 26; id. t/m 1 nov 1757, kwit. no. 30; id.; t/m 29 nov 1757, kwit. no. 31; (GAH1087): id. 3 jan 1758, kwit. no. 1; id. 24 jan 1758, kwit. no. 5; id. 21 feb 1758, kwit. no. 7; id. 21 mrt 1758, kwit. no. 10; id. 18 apr 1758, kwit. no. 13 id. 23 mei 1758, kwit. no. 16; id. 13 mei 1758, kwit. no. 19; id. 11 jul 1758, kwit. no. 22; id. 8 aug 1758, kwit. no. 25; id. 5 sep 1758, kwit. no. 28; id. 3 okt 1758, kwit. no. 31; id. 31 okt 1758, kwit. no. 34; id. 28 nov 1758, kwit. no. 37; (GAH1088): id. 2 jan 1759, kwit. no. 1; id. 23 jan 1759, kwit. no. 4; id. 20 feb 1759, kwit. no. 7; id. 20 mrt 1759, kwit. no. 10; id. 24 apr 1749, kwit. no. 14 id. 15 mei 1759, kwit. no. 17; id. 12 jun 1759, kwit. no. 20; id. 10 jul 1759, kwit. no. 23; id. 7 aug 1759, kwit. no. 26; id. 4 sep 1759, kwit. no. 29; id. 2 okt 1759, kwit. no. 32; id. 30 okt 1759, kwit. no. 35; id. 30 nov 1759, kwit. no. 39; (GAH1089): id. 8 jan 1760, kwit. no. 1; id. 22 jan 1760, kwit. no. 4; id. 19 feb 1760, kwit. no. 7; id. 18 mrt 1760, kwit. no. 10; id. 15 apr 1760, kwit. no. 13 id. 16 mei 1760, kwit. no. 16; id. 10 jun 1760, kwit. no. 19; id. 8 jul 1760, kwit. no. 22; id. 5 aug 1760, kwit. no. 22; id. 5 aug 1760, kwit. no. 25; id. 2 sep 1760, kwit. no. 28; id. 30 sep 1760, kwit. no. 31; id. 28 okt 1760, kwit. no. 34; id. 24 nov 1760, kwit. no. 35; (GAH1090): id. 23 dec 1760, kwit. no. 1; id. 20 jan 1761, kwit. no. 4; id. 17 feb 1761, kwit. no. 7; (GAH1091): id. 31 mrt 1761, kwit. no. 1; id. 15 apr 1761; id. 13 mei 1761, kwit no. 10; id. 9 jun 1761, kwit. no. 13; id. 7 jul 1761, kwit. no. 16; id. 4aug17 61, kwit. no. 19; id. 1 sep 1761, kwit. no. 22; id. 27 sep 1761, kwit. no. 25; id. 27 okt 1761, kwit. no. 26; id. 25 nov 1761, kwit. no. 31; id. f. 6:0:0 terzake 1/2 jaar brouwen ten behoeve van het Weeshuis, 19 apr 1757, kwit. no. 14 (GAH1086); id. 4 okt 1757, kwit. no. 27 (GAH1086); id. voor een 1/2 jaar, 18 apr 1758, kwit. no. 8 (GAH1087); id. 3 okt 1758, kwit. no. 18 (GAH1087); id. f. 9:0:0, 24 apr 1759, kwit. no. 10 (GAH1088); id. 2 okt 1759, kwit. no. 18 (GAH1088); id. 13 mei 1760, kwit. no. 9 (GAH1089); id. 30 sep 1760, kwit. no. 17 (GAH1089); (GAH1091): id. 1 apr 1761, kwit. no. 1; id. 1 okt 1761, kwit. no. 13; weesvoogd Sioerd Talma betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 40:0:0 door de weesjongen S.C. in 2 jaar met hoedemaken bij Claas Bretton verdiend, 15 apr 1734 (GAH1064); mede-wees voogd Walrighs betaalt aan dito f. 24:0:0 door de weesjongen S.C. bij Doeke Pieters met schoenmaken verdiend, 5 mei 1739 (GAH1069)
Sytje Cornelis huwt met Sybolt Rinkes, kind: Rinnekjen Sybolts, geb 24 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Wybrig Sibolts, geb 21 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL
Sietje Cornelis geb 1750 ... , ovl 30 mrt 1815 HRL, huwt met Sijbren Remkes Hunia; BS ovl 1815; kind: Rinke Sibouts, geb 4 mrt 1789, ged 7 apr 1789 Grote Kerk HRL
Sytse Cornelis zie ook: Beidschat; huwt met Jeltje Simons, kind: Cornelis Sietses, geb 9 mrt 1794, ged 1 apr 1794 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha
Sytse Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 20:18:0 wegens 2 schouw en 13 korven turf ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 13 sep 1747, kwit. no. 12 (GAH1076)
Sytse Cornelis geb 8 aug 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Jans en Grietje Sijtses
Sytse Cornelis woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sytse Cornelis zie ook: Riemersma; S.C. van Almenum, en IJtje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder Pieter Jans woonagtig te HRL, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; kind: Jantje Sietses, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL
Sytske Cornelis zie: vd Meulen, Zijlstra
Sytske Cornelis en Gerrijt Edsgers, beide van HRL, huw.aang. 29 jan 1735 HRL, Comende voor de bruid IJde Pieters; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Zytske Cornelis ged 24 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Abrahams en Doutje Hendirks
Sytske Cornelis geb 8 mei 1788, ged 27 may 1788 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Jantje Klaasses
Sytske Cornelis huwt met Jooris Beens, kind: Antje Jooris, ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL; Geeft met behoorlijke Eerbied te kennen Jeltie Gerris Huisvrouw van Wopke Johannis; sampt S.C. vrouw van Jooris Beerns met hunne respve mannen gesterkt, dat eerstgemelde wel geneegen soude sijn haer bedieninge als tufmeetster binnen deese Stad, te laten waerneemen door gemelde S.C. ''t welk die van herten wenscht, als nog tot ondersteuning in haer armoede kunnende strekken dog dit sonder vooraf UEd:Achtbh gunste verkreegen te hebben, niet kunnende geschieden, soo addresseeren de supplnten sig derhalven aen de taefel van UEd:Achtbh Ootmoedig versoekende UEd:Achtbh gelieven in dit versoek te accordeerenen alsoo S.C. te substitueeren in de bedieninge van turfmeeten, van en voor Jeltie Gerryts, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc: (in margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineerd mits deesen de meede supplnte S.C. tot substituit turfmeetster binnen deese Steede, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 1 jun 1744 (was get:) D.J. Vosma Ter ordtie van de magistr: M. van Idsinga. ; Onder stonde; den 1 jun 1744 heeft S.C. den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. Burgemr. Jelgersma. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sietske Cornelis geb 1773 ... , ovl 30 nov 1822 HRL, kind: Fenne Willems Muller, geb 1802 HRL, dv Gerben Aukes de Groen(!) en Froukje Lieuwes; BS ovl 1822, ovl 1869; geb 7 mrt 1774, ged 22 apr 1774 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Hendriks(!) en Vrouwkje Lieuwes
Sietske Cornelis huwt met Schelte Hendriks Runia, wonende te Bolsward; BS huw 1837
Sytske Cornelis heeft een zuster Mayke Cornelis; zie aldaar
Sytske Cornelis van Almenum, huwt met Frans Jacobus van HRL, geproclameert den 28 Octo:en de 4-11 nov 1753 getrout
Sytske Cornelis huwt met Rinse Wopkes, beide van HRL, geproclameert 13, 20 en 27 apr en getrout den 11 mei 1755; kind: Jetske Rinses, ged 7 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jetse Rinses, ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Cornelia Rinses, ged 21 jul 1765 Grote Kerk HRL
Sydske Cornelis huwt met Jan Harmens Gonggrijp, beide van HRL, geproclameerd de 30 mrt en de 6 en getrout de 13 apr 1766
Sicco Cornelis zie: Zijlstra
Simon Cornelis zie: Schiere
Symon Cornelis ovl 25 okt 1727 HRL, oud 77 jaer
Sipke Cornelis Jan Jacobs van Almenum en de Sijtske Sipkes van Wijnaam, huw.aang. 29 mrt 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs vader S.C. ; huw.aang. HRL 1738
Sipke Cornelis Douwe Clasen en Aefke Sipkes, beyde van HRL, huw.aang. 2 jun 1736 HRL, komende Wegens de bruid desselfs vaeder S.C. ; huw aang. HRL 1736
Sipke Cornelis aan S.C. wegens zijn hoge jaren aan hem en zijn vrouw ''s weeks 8 stuivers voor rekening der zwevende armen en zulks boven de gulden en 4 halve broden, welke hij van de Armekamer ontvangt, tot de tijd, dat hij aan het touwpluizen is gezet, 14 apr 1803 (GAH50)
Sipke Cornelis Gerrit Hendriks ende Hesseltje Eelkes beide van HRL, komende voor de bruid desselvs geweesen swaeger S.C., 13 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Sipke Cornelis huwt met Antie Claases, beide van HRL, geproclameerd den 30 mei en 7 en getrout de 13 juny 1756
Sipke Cornelis huwt met Aaltje Herres, beide van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 4 en getrout de 11 sep 1763
Sipkjen Cornelis ged 4 aug 1768 op belijdenis des Geloofs S.C. wed:van Rients Tekes, op de Zuiderhaven; Reinder Teekes en S.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Wybe Teekes, 15 Aug 1744; huwt met Reinder Taekes, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 aug 1744 en doen ook getrouwt; ovl 17 feb 1789 HRL, oud 74 jaar; kind: Elske Reinders, ged 1 apr 1751 Westerkerk HRL; kind: Antje Reinders, ged 5 sep 1748 Westerkerk HRL; kind: Seike Reinders, ged 20 may 1745 Westerkerk HRL
Sjerk Cornelis huwt met Seyke Jogchums, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 May 1746 en doen ook getrouwt
Sjerk Cornelis huwt met Trijntje Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 feb 1751 en doen ook getrouwd; kind: Cornelis Sierks, ged 23 jul 1754 Westerkerk HRL, vader als Sierk C.
Sjoerd Cornelis zie: Aardenburg
Sjoerdje Cornelis zie: Vorstenburg
Sjouke Cornelis zie: Gorter, Schiere
Sjouwkje Cornelis zie: de Vries
Sjouwkje Cornelis ged 10 nov 1767 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Martens en Antje Tjeerds; ged 18 jul 1769 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Martens en Antje Tjeerdts
Sjouwkje Cornelis huwt met Jacob Jans; BS ovl 1855
Sjoutje Cornelis In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en tachtig den derde aug is Geboren Sjoutje dv Cornelis Jans en Jannigje Cornelis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 mei 1816
Stephanus Cornelis zie: van Steenwijk
Taedde Cornelis geboortig van HRL, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 30 mei 1718. (burgerboek)
Taedse Cornelis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, huis tussen no. 168 en 169, 20 jaar, ongehuwd, inwonend bij Cornelis Claasen, 1 mrt 1804
Taedse Cornelis waarschijnlijk dezelfde als hieronder vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:9:0 wegens geleverde korven, 9 nov 1762. (GAH1092)
Teeke Cornelis meester korfmaker in 1770; waarschijnlijk dezelfde als hierboven vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:19:0 terzake geleverde kor-ven, kwit. no. 22, 13 nov 1764. (GAH1094); id. f. 4:17:0, kwit. no. 12, 15 niv 1770. (GAH1101); id. f. 1:14:0, kwit. no. 10, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 8:3:0 wegens het maken en repareren van korven, kwit. no. 8, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 4:15:0, kwit. no. 10, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 8:0:0, kwit. no. 20, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 7:17:0, kwit. no. 16, 12 nov 1769; (GAH1100); id. f. 2:12:0, kwit. no. 2, 30 dec 1776. (GAH1108); id. f. 2:15:0, kwit; no. 8, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 18:12:0, ord. no. 1, 9 dec 1777. (GAH1109); id. f. 6:6:0, ord. no. 18, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 22:8:0, ord. no. 16, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 6:8:0 voor ''t repareren van korven, kwit. no. 8, 5 sep 1775. (GAH1106); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde korven ten dienste van de Stad, 8 jan 1777: f. 14:12:0; id. 7 jan 1778: f. 12:8:0; id. wegens het leveren van 19 turfkorven, 17 nov 1791: f. 4:6:0; ontvangt van de voogden van het Weeshuis wegens het maken van nieuwe en het repareren van oude korven ten dienste van het Weeshuis, quit. no. 20, (dag. behoeften), 17 nov 1767: f. 8:0:0 (GAH1097); id. f. 7:8:0 terzake levering van korven ten dienste van het Weeshuis, 9 dec 1755, kwit. no. 1 (GAH1085); id. f. 4:11:0, 9 mrt 1756, kwit. no. 2 (GAH1085); id. 25 nov 1760, kwit. no. 20: f. 8:5:0 (GAH1089); id. f. 4:18:0 terzake het maken en repareren van korven ten dienste van het Weeshuis, 21 dec 1756, kwit. no. 1 (GAH1086); id. f. 10:0:0, 19 nov 1757, kwit. no. 19 (GAH1086); id. 21 mrt 1758, kwit. no. 7 (GAH1087); id. 8 nov 1758, kwit. no. 21 (GAH1087); id. 20 nov 1759, kwit. no. 22: f. 5:13:0 (GAH1088); id. f. 5:16:0, 21 dec 1751, kwit. no. 2 (GAH1088); weduwe Jacob Pieters betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 11:0:0 door de weesjongen T.C. met korfmaken bij haar verdiend, 7 feb 1736 (GAH1066); mede-weesvoogd Walrighs betaalt aan dito f. 11:0:0, 12 feb 1737 (GAH1067); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt aan dito f. 17:0:0, 17 feb 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 12:10:0 door de weesjongen T.C. met koordewerk bij Gatse Jans verdiend, 19 feb 1738 (GAH1068); id. f. 12:10:0 door de weesjongen bij wed. Jacob Pieters met korfmaken verdiend, 20 feb 1739 (GAH1069); mede-weesvoogd Jacobus Dronrijp betaalt f. 17:0:0 aan dito door de weesjongen T.C. verdiend in 1 jaar, 14 feb 1741 (GAH1071); id. f. 24:0:0 door en wegens dito, 13 feb 1742 (GAH1072); id. f. 45:15:0, aan dito door de weesjongens T.C. en Symon Jans Capiteyntje bij wijlen Froukjen Hijlkes met korfmaken verdiend, 9 jun 1744 (GAH1073); mede-weesvoogd J. van der Sluys betaalt f. 30:18:0 aan dito door de weesjongen T.C. met korfmaken bij Dirk Beerns verdiend, 24 aug 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt f. 18:14:0 aan en wegens dito, 26 jul 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 22:8:8 aan dito wegens korfmaken door de weesjongen T.C. verdiend in zuiver geld, 28 mrt 1747 (GAH1076); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 11:10:0 terzake korfmaken en repareren van korven ten behoeve van het Weeshuis, 7 mei 1748, kwit. no. 14 (GAH1077); id. f. 12:16:0, 3 jun 1749, kwit. no. 19 (GAH1078); id. f. 15:17:0, 19 jan 1751, kwit. no. 6 (GAH1080); id. f. 4:3:0, 12 dec 1752, kwit. no. 2 (GAH1082); id. f. 8:1:0, 26 nov 1754, kwit. no. 27 (GAH1083); id. f. 5:19:0, 29 jul 1755, kwit. no. 13 (GAH1084); id. f. 6:5:0, 27 okt 1761, kwit. no. 11 (GAH1091); id. f. 22:8:0, kwit. no. 16, 25 nov 1779 (GAH1110); id. f. 9:12:0 terzake het maken van kleren en koekkorven voor het Weeshuis, 18 dec 1753: kwit. no. 2 (GAH1083)
Teeke Cornelis ovl 1 dec 1727 HRL, oud 70 jaer
Teeke Cornelis T.C. ende Tjalkje Wybes beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Pijtter Karsten des selvs swaeger, 8 Apr 1747; huwt met Tjalkje Wybes, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 apr 1747 en doen ook getrouwt; Frans Sjoerds en Claeske Klaeses beyde van HRL, koomende weegens de bruyd T.C. des selvs steevader, 8 Jul 1747; Claes Jansen ende Claeske Claeses beide van HRL, koomende weegens de bruid T.C. des selfs steevaeder, 14 Nov 1750
Teeke Cornelis T.C. en Reinouwke Seerps, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 dec 1782 HRL. en zijn getrouwd den 17 daaraanvolgende
Teekele Cornelis T.C. van Midlum en Antje Gerrits Huiselaar, van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 25 apr 1773 HRL, en deze personen bij ons gehuwt na vertoonde attestatie van Midlum van 25 apr 1773, getekent Agg. Haitsma, Theol:Doctor, v. d. m. Midlum, en P.L. Galema, Schooldienaar te Midlum
Tetje Cornelis huwt met Jan Meyes Bloter, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1828
Tetske Cornelis ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Geertje Meinderts
Teevis Cornelis geb 4 mei 1804 HRL, ovl 16 apr 1812 HRL; wijk A-132, ged 20 mei 1804 HRL, zv Cornelis Tevis en Antje Scheltes vd Mey, ovl wijk A-132; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812
Teunis Cornelis zie: Beidschat, Reus
Teunis Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 800 Caroliguldens, 19 jun 1730: f. 80:0:0 (GAH283); id. 18 jan 1731 (GAH283); id. 2 jun 1833, (B28 3)
Teunis Cornelis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 141, 28 jaar, ongehuwd, inwonend bij Joris Pieters, 1 mrt 1804
Teunis Cornelis zie ook: Vorstenburg; T.C. en Bregtje Ofkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Ofke Fekkes, 26 okt 1805; ondertrouw HRL
Teuntje Cornelis van HRL, huwt met Andries Hayes van Almenum, geproclameerd de 16-23 Febrij en de 1 en getrout den 3 mrt 1772; kind: Haye Andries, geb 17 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Andries, geb 16 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Andries, geb 29 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Andries, geb 6 jan 1779, ged 26 jan 1779 Grote Kerk HRL
Tietje Cornelis zuster van Lutske Cornelis; weesvoogd Videlius betaalt f. 45:15:14 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake nalatenschap van Gabbe Jans en Lutske Cornelis, zuster van T.C., 31 okt 1755. (GAH1081); ORNELIS, TIJTJE
Tietje Cornelis huwt met Feddrik Pieters; BS ovl 1837
Tyttie Cornelis huwt met Cornelis Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1763 in de Westerkerk; kind: Trijntie Cornelis, ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Cornelis, ged 10 mei 1768 Grote Kerk HRL
Tjeerd Cornelis T.C. ende Pietje Jacobs beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Pieters, olymoolenaar, 2 May 1744; huwt met Pietje Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 May 1744 en doe ook getrouwt; kind: Corneelis Tjeerds, ged 9 aug 1746 Grote Kerk HRL
Tieerdt Cornelis ovl 5jan ... ., 67 jaar, brouwer-burgemeester, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tjietske Cornelis zie: van Beemen, Bolman
Tietske Cornelis ovl 29 dec 1789 HRL, oud 9 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 72; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tjietske Cornelis huwt met Jan Aukes Steensma op 11 nov 1810 HRL, komt van HRL; hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1832; Jan Aukes en T.C., beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 27 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Hiltje Jans, geb 27 okt 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL; geb 9 feb 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Harkes en Trijntje Baukes
Tjietske Cornelis Claas Dirks ende T.C. beyde van HRL, komende wegens de bruid Jan Akberts, 5 Sep 1744; huwt met Klaas Durks, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 sep 1744 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Tjietske Cornelis huwt met Johannes Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 Feberwari 1761; kind: Cornelis Jaannes (= Johannes), ged 23 okt 1764; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Hendrikje Johannes, ged 22 jun 1762 Grote Kerk HRL
Tobias Cornelis ged 11 apr 1769 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Tobias en Geertje Klaases
Tobias Cornelis Hendrik Jansen van HRL, ende Antje Jans van Leeuwaerden komende weegens de bruid desselfs schoonbroeder T.C., 31 Oct 1744
Thomas Cornelis president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 31:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen T.C. in 1 jaar met gleybakken bij Johannis Spannenburg verdiend, 2 jan 1754 (GAH1083); id. f. 28:0:0 aan en wegens dito, 22 jan 1754 (GAH1083)
Thomas Cornelis vertoond met eerbied T.C. mede gesw. sackedrager binnen dese Stad, dat de supplt seer geneegen was die bedieninge over te dragen op de persoon van Jan Gerrits mede alhier woonagtig en daar toe sijnde een seer bequaam persoon en die sulx mede van herte seer is begerende dog overmits sulx niet vermag te geschieden sonder consent en gratie van Ued. Agtb. Soo komen de suppltn seer gedienstiglijk versoeken Ued. Agtb. gelieven dit transport en overdragte deselve gunstiglijk te accorderen en de persoon van Jan Gerrits aan te stellen tot mede gwse. sacke-drager deser Stad, op sodanigfe lasten, pligten, profijten en ge-hoorsaamheden daar toe staande en behorende, quo facto etc, was getek. H. Wiarda. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt, Eligeert mits desen de persoon van Jan Gerrits tot mede gesw; korendrager deser Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoor-saamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgem. deses Stads, actum 4 apr 1731. Was get. Tjeerd Brouwer, ter ordtie van de Magistraat; get. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 4 apr 1731 heeft Jan Gerrits den eed van getrouwigheit als korendrager gepresteerd in handen van pres. burgem; Brouwer, in kennisse van mij secr. (get. ), M. van Idsinga. (Aan-stellingen Stad HRL 1731-1759); Vertoond Ued Achtb met alle Schuldige Eerbiedigheit Antje Douwes huisvrouw van Beernt Sijbes nu tegenwoordig ter Zee uit Landig, als dat Jan Harmens Nu Verstorven Zijnde die in Sijn Leven mede is geweest een geswooren Stads rogstorter welke bedieninge met Sijn versterven is vacant Geworden en waer mede de Suppliante voor haer absente man Zeer Gaerne Soude Sien begunstigd en in gevalle haer Achtb Zulx geliefden te accordeeren Zoo is meede haer ootmoedige beede dat T.C. een persoon daer toe bequaem het Zelve bij absentie van haer man Zoo Lange mag bedienen en bekleden alles op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe behorende en Zal de Supplnte Een Gunstig Appt van haer achtb afwagten Quo facto etc reqtus vert. J J Voorda Nots Publs. ; In margine stonde; de Magistr Accordeert het Versoek ten Requeste Gedaen in Zo verre dat T.C. mits desen wort Aengesteld tot ordris Rogstorter deeser Stede op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende dog alles tot den tijd dat de opgenoemde Supplnt wederom in Landig Zal Sijn actum den 2de 9 ber (= September) 1729 vert Junius Munter Ter ordtie van de Magistr abs sec M V Isdinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft T.C. den eed van Getrouwigheit als Subst Rogstorter Gepraesteert in handen van de praesid. burgermr. Munter Actum uts vert. M V Idsinga; Nog Lager Stonde; Op heden den 16 9 ber (=September) 1729 heeft Beernt Sijbes Selve den eed van Sig Getrouwelijk in Sijn bedieninge te gedragen Gepraesteert in handen van de hr. praesid. Br. Brouwer In kennisse van mij abs sec vert. M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Tonnis Cornelis huwt met Bregtje IJkes op 10 nov 1805 Midlum, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1805
Trijntje Cornelis zie: Bakker, Beidschat, vd Boom, Voordewind, Vorst
Trijntie Cornelis ende Dirk Gerbens, beyde van HRL, huw.aang. 30 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Hendrik Cornelis, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht. HRL 1734
Trijntje Cornelis ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Tobijas en Getje Claases
Trijntie Cornelis ged 3 jun 1766 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Hendriks en Janke Gerrijts
Trijntie Cornelis ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Hendriks en Tietje Cornelis
Trijntie Cornelis ged 27 jul 1762 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Gertje Meinderts; ged , samen met Antie Cornelis, 10 dec 1754 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Janz en Gertje Meinerts
Trijntje Cornelis huwt met Pieter Jans, kind: Trijntje Pieters, geb 29 aug 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL
Trijntje Cornelis huwt met Albert Tomas, kind: Tomas Alberts, geb 6 jan 1810, ged 23 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Alberts, geb 14 mrt 1811, ged 31 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Trijntje Cornelis Jurjen Klaassen en T.C., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage
Trijntje Cornelis huwt met Anne Gooitses op 16 nov 1794 Leeuwarden, komt van Leeuwarden, laatste afk. 9 nov 1794, met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar getrouwd vlgs vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; Anne Gooytjes van HRL, ende T.C. van Leeuwarden, zijnde de aangave gedaan door Simon Jans, oom van de bruidegom, 25 okt 1794; ondertrouw HRL; Anne Gooitzes van HRL, en T.K. van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 nov 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en zijn aldaar getrouwd den 16 dato volgens vertoonde attestatie
Trijntje Cornelis geb 7 dec 1781 Burgwerd, ovl 18 aug 1819 HRL, huwt met Lourens Koster op 13 dec 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818, dienstmeid. wonende te even buiten HRL, dv Cornelis Sietses, en Eeke Eeltjes; BS huw 1818, ovl 1819 1841 overlijdens
Trijntie Cornelis Jacob Dircks Backer ende T.C. beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broeder Jan Cornelis, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Jacob Durks Bakker, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 okt 1740 en doe ook getrouwt; kind: Dirk Jacobs, ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL, vader als J.D. ; kind: Lauwrentia Jacobs, ged 26 jun 1742 Grote Kerk HRL
Trijntje Cornelis Symon Sioerds ende T.C. beide van HRL, komende voor de Bruit Jacob Johannes, 4 feb 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Symon Sjoerdts, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 feb 1741 en getrouwt in de Westerkerk; kind: Sjoerdt Simons, ged 8 okt 1744 Westerkerk HRL; kind: Sjoerd Symons, ged 30 nov 1741 Westerkerk HRL
Trijntje Cornelis Johannes Lambertus Micchiels ende T.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Harmen Hendriks, mr bakker alhier, 7Dec17 48; huwt met Johannis Lambertus Micchels, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 dec 1748 en doen ook getrouwt; kind: Gerardus Johannes, ged 9 nov 1756 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Johannes, ged 11 dec 1759 Grote Kerk HRL; kind: Cornelia Johannes, ged 30 jul 1754 Westerkerk HRL; kind: Judikjen Johannes, ged 16 nov 1751 Grote Kerk HRL, vader als J. Michels; kind: Bartha Johannis Michels, ged 2 sep 1749 Grote Kerk HRL
Trijntje Cornelis T.C. van Midlum ende Sijbren Jocchums van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs vaeder Cornelis Cornelis, 20 dec 1749; kind: Jochemke Sijbrens, ged 26 mei 1761 Grote Kerk HRL
Trijntie Cornelis huwt met Michiel Tijssen, beide van HRL, geproclam; de 27 okt en de 3 en getrout de 10 dec 1765
Uilkjen Cornelis Rein Pijters ende U.C., beide van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder Frans Cornelis, 11 dec 1751; huwt met Rein Pieters, beide van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 desember 1751 en den 2 january 1753 getrouwd
Ulbe Cornelis en Grijtie Arjens, beyde van HRL, Vertonende den bruidegom Schriftelijk Consent van des bruids vaeder op 16 jul 1735Harl; huw.aang. HRL 1735; huwt met Grietje Ariaens, kind: Augustinus Ulbes, ged 16 mrt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Sijberen Ulbes, ged 9 sep 1742 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Ulbes, ged 28 feb 1740 Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL 1740; geeft met eerbied te kennen Dirk Sjoerds teegenwoordig mede gesw:turffdrager binnen HRL dat hij wel genegen waere sijn voorsc:turfdragers plaetse te transporteeren op de per-soon van U.C. meerderjarig jongman mede aldaar woonagtig en een persoon tot ''t waarnemen van ''t zelve genoegsaam capabel. Dog dewijl zodanige overdragt sonder bewilliging van Ued. Achtbh: niet kan geschieden soo versoeken de beyde bovengemelde per-sonen dat Ued Achtb:de goedheyd gelieven te hebben in dat versogte transport, gunstelijk te accorderen en over sulx de voors:U.C. in plaats van de eerstgenoemde suppliant Dirk Sjoe-rds tot mede ordris turffdrager binnen dese stad aen te stel-len, op sodanige lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden als daar toe sijn staande. Welks doende de suppltn een aenge-naeme gunste sal geschieden, requisitus M. van Idsinga, nots pu-bl; ; In margine stonde; de Magistraat der stad HRL accorderende het versoek e-ligeert mits desen de persoon van U.C. tot mede ordris turff-drager binnen dese stad op lasten, pligten, profijten en gehoor-zaamheden daar toe staande, mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deeses stads, Actum den 6n Augusti 1736, get: S.C. Schrik, ter ordtie van de magistr. M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op Heden den 6 Augusti 1736 heeft U.C. den eed van getrouwig-heid in handen van de presid. burgemr Schrick affgelegt. In ken-nisse van mij secrets, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad Har-lingen 1731-1759); IJde Pijtters ende Geertje Cornelis beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs broeder U.C. 28 dec 1748; Geeft met schuldige eerbiet te kennen Pieter Timons, Sakkedrager en Rattelman binnen UEd Stadt, hoe hij supplnt wel genegen zoude zijn deselve ampten over te dragen op sijn soon Oepke Pijtters een jongman daar toe seer bequaam en welke sulx mede van herten is begeerende. Edog dewijl sodanige overdragten buyten consent van UEd Achtb:niet vermogen te geschieden, soo addresseeren deselve supplianten sig bij desen aan de tafel Uwer agtb:seer gedienstig versoekende UEd Achtb:gelieven hem Oepke Pijters tot mede gesw:Sakkedrager alsmede tot ordrs Ratelwagter in plaatse van sijn vader Pijter Timons aan te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staande q:f:etc, (was get. ), H. Baksma, P. Reidema 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van Oepke Pijtters tot meede ordrs Sakkedrager sampt ratelwagter in plaatse van sijn vader Pieter Timons op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staande des dat deselve ampten bij provisie door U.C. werden waargenomen die daar toe bij desen wert gequalificeert dog daar van sal hebben te doen den Eedt van getrouwigheit. Actum den 6n dec 1738, (was get. ), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Op huiden den 6n dec 1738 heeft U.C. als subst. sakkedrager en ratelwagter den Eedt van getrouwigheit gepresteert in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Jelgersma:Actum uts, In kennisse van mij gesw:clercq, ab:sec:P. Reidema 1738. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Grietje Arjens; zie aldaar; Geeft met schuldige Eerbied te kennen Hidde Brouwer Stads Tamboer alhier; dat hij supplnt dito Bedieninge eenige tijd heeft laeten waerneemen door U.C. Metselaer binnen deese Stad, en vermits wandevoir van deselve nuw tot het waerneemen van dat Ampt heeft gedespicieerd de persoon van Evert Goslings stoeldrayer binnen deese Stad, welke daer toe seer wel in staat en genoegsaem bequaem is:welke hij derhalwen mits deesen aen UEd:Agtb: tot het waerneemen van het Ampt van Stads Tamboer, welgevallen sal. Geevende hij Eevert Goslings meede te kennen dat hij geerne dat Ampt als Stads Tamboer soude willen bedienen en als subst:waerneemen. Weshalven de suppleanten beide seer gedienstig versoeken dat UEd:Agtb:hem Eevert Goslings tot Substituit Stads Tamboer sullen believen aen te stellen, op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende q:f:etc: (was get) P.F. Reydema N:P:1745/27; (in margine Stonde); de Magistraat accordeerende het versoek nomineert de meede supplnt Evert Goslings tot subst Stads Tamboer op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyt:Actum den 13 aug 1745 (was get:) Wopco Buma Ter ordtie van de Magistraat M. van Idsinga; (onder stonde); Op heeden den 13 aug 1745 heeft Eevert Goslings den Eed van getrouwigheyt als subst Tamboer gepresteerd in Handen van de Hr. presid. Burgemr. W:Buma, in kennisse van mij secretaris M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 30 okt 1752 over op Pieter Claesen, bontwever; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 8:2:0 terzake het dragen en meten van 8 1/2 schouw turf in het Weeshuis, 21 jun 1742, kwit. no. 4 (GAH1072)
Vogeltje Cornelis zie: de Vries
Wybe Cornelis ovl 14 jun 1791 HRL, oud 9 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wyger Cornelis ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Wijgers en IJttie Claasses
Wyger Cornelis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 145, 36 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; zie ook: van der Weide; W.C. en Jetske Ennes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Wybes Quest, goede bekende, 26 sep 1795; ondertrouw HRL; kind: Kornelis Wiegers, geb 18 may 1796, ged 25 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Inne Wiegers, geb 17 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Wyger Cornelis W.C. ende Pijttie Gerrits beide van HRL, zijnde dit huwelijk met consent van Bruidegoms en bruids moeders wederzijds geaccordeerd, hebbende deselve bij ''t passeeren deeses sulx verklaard, 1 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Pietje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 9 en 16 jun 1743 en doen ook getrouwt; kind: Jacob Wijgers, ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Setske Wijgers, ged 16 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Wijgers, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL; Rommert Teunis ende Antje Gerrits beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger W.C., 7 May 1746; kind: Freerk Wigers, ged 12 apr 1751 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Wigers, ged 8 dec 1748 Grote Kerk HRL
Wijpkje Cornelis zie: Tevis
Wijpkjen Cornelis Hendrik Martens ende W.C. beide van HRL, komende voor de bruid desselvs halfbroeder Gerrit Cornelis, 8 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Hendrik Martens, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 11 en 16 jul en doe ook getrouwt 1741 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Wiepkje Cornelis ovl voor 1817, huwt met Anna Jans Mol; BS huw 1816
Wytse Cornelis Sijtse Annes van Languer en IJtie Sijtses van hier, huw.aang. 20 feb 1734 HRL, Comende voor de bruid W.C., desselfs Curator; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Wytse Cornelis Paulus Dirks van HRL, ende Trijntie Jans insgelijks van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, komende voor de bruid W.C. ; huw.aang. HRL 1735
Wytze Cornelis van HRL, huwt met Feikien Teunes van Franeker, geproclameert den 23-30 mei en de 7 en getrout met attestatie den 22 jun 1756
Wytse Cornelis mede-weesvoogd Videlius betaalt f. 33:10:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Lieuwe Gerrits in 2 jaren verdiend bij W.C. met pottebakken, 23 mrt 1756 (GAH1085); ontvangt van het Weeshuis f. 3:10:0 wegens kley en testen door hem in het Weeshuis geleverd, 23 mrt 1756, kwit. no. 3 (GAH1085); president-voogt L. Spannenburg betaalt f. 37:13:0 aan het Weeshuis terzake verdiend loon van 2 weesjongens bij W.C. en Albert Claasen, 16 jan 1759 (GAH1088); betaalt f. 15:0:0 aan dito door de weesjongen Lieuwe Gerrits met pottebakken bij W.C. in 1 jaar verdiend, 20 mrt 1753 (GAH1082); rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt f. 30:0:0 van W.C. door de weesjongens Cornelis Dirks en Wybe Willems met pottebakken bij W.C. in 1 jaar verdiend, 31 jan 1736 (GAH1066); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan dito f. 49:0:0 wegens de weesjongens Cornelis Dirks en Wybe Willems, 25 feb 1738 (GAH1068); mede-weesvoogd G. Kleyn betaalt aan dito f. 70:0:0 door genoemde weesjongens verdiend, 10 mrt 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd Toussaint betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 24:0:0 door de weesjongen Cornelis Hendriks bij W.C. met potmaken verdiend, 18 mrt 1737 (GAH1067); id. f. 17:10:0 door de weesjongen Wybe Willems met pottebakken bij W.C. verdiend, 29 okt 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan dito f. 25:0:0 door de weesjongen Cornelis Dirks met pottebakken bij W.C. verdiend, 2 feb 1739 (GAH1069); mede-weesvoogd J. Tuininga betaalt f. 55:0:0 aan en wegens dito, 10 apr 1742 (GAH1072); mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt f. 55:0:0 aan en wegens dito,3 feb 1742 (GAH1073); id. f. 25:0:0 door de weesjongen Wiltie Willems met pottenbakken bij W.C. verdiend, 3 feb 1739 (GAH1069); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 1:8:0 wegens kley en testen door hem aan het Weeshuis geleverd, 25 apr 1747, kwit. no. 10 (GAH1076); id. f. 6:3:0 wegens porgoed door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 11 jun 1748, kwit. no. 20 (GAH1077); kwit. no. 20 (GAH1077); id. f. 4:6:0 wegens steen, potwerk en klei door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 19 aug 1749, kwit. no. 24 (GAH1078); president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 15:0:0 aan dito door de weesjongen Lieuwe Gerrits met pottebakken bij W.C. verdiend, 29 jan 1754 (GAH1083)
Wytse Cornelis Wybe Wybrens ende Trijntje Alberts beide van HRL, komende voor de bruid W.C. desselvs steevaeder, 3 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Willem Cornelis zie: Bergsma, vd Meulen
Willem Cornelis ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk F-199; medegebruiker Frans Ruel vrouw, nays-ter, Hinne W. de Boer, Feike Jarigs de Boer, gleybakkersknegt; eigenaar is R. vd Veen, 1914. (GAH204)
Willem Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 2 schouw min 3 korven turf aan het Raadhuis, 21 feb 1746: f. 13:8:0
Willem Cornelis huwt met Henderinna Hendriks, beyde van HRL, geprokelameert 8, 15 en 22 july 1753 en doen getrout; kind: Hendricus Willems, ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL
Willemke Cornelis huwt met Jan Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 nov en den 26 dito getrouwdt
Wimke Cornelis (ook: FIMKE); ovl 12 nov 1808 ... , huwt met Dirk Johannes de Lange; BS huw 1822; kind: Dirkje Dirks de Lange, ged 21 aug 1770 Grote Kerk HRL; fi-ches dopen Grote Kerk HRL
Wopke Cornelis zie: Smith
Wouter Cornelis zie: Boumans
Yede Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 85:9:0 terzaake geleverde kaas quit. no. 8, 11 okt 1787. (GAH1119); id. f. 88:10:0 voor geleverde grove kaas, quit. no. 3, 7 okt 1788. (GAH1120)
Yfke Cornelis Gerrijt Keimpes ende IJ.C. beyde van HRL, komende wegens de bruyd Wytse Vettevogel, 29 Oct 1745; huwt met Gerrit Keimpes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 nov 1745 en doen ook getrouwt; huw.reg. NH-Harl; kind: Pieter Gerrits, ged 6 feb 1753 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Gerrits, ged 8 okt 1750 Westerkerk HRL; kind: Elske Gerrits, ged 26 sep 1748 Westerkerk HRL; kind: Keimpe Gerrits, ged 11 jun 1747 Westerkerk HRL
Yme Cornelis zie: Toutenburgh
Yemke Cornelis ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Ennes en Tjitzke Klaases
Ynze Cornelis Vrijdag den 1 mrt 1799; de Raad der gemeente Extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde bij herhalinge geleezen eene missive van de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden Zijnde van de navolgende Inhoud; de Raad der Gemeente van Leeuwarden, Aan: de Raad der Gemeente van HRL; Burgers ! Aan ons ingelevert een Request van Rienk Piers Salverda Dorprechter in den dorpe Dronrijp alsmeede van eenen Gosling Pieters arbeider aldaar, Verzoekende om met de post van Commissaris der Trekschepen van Leeuwarden op Franeker en HRL et Vice Versa, door overlijden van Y.C. te Dronrijp, vacant geworden, gebeneficeerd te worden, het Welk denkelijk ook bij Ulieden Zal Zijn geschied, zoo hebben wij goedgevonden daar over te disponeeren, ten Zij Gijlieden vooraf Verklaard daarin te bewilligen, en dat bij eene eerstvolgende Vacature deezer Post Gijlieden daar over disponeert, en Zoo Vervolgens beurtelings, of anderzins indien hier omtrent naar Uwlieder inzien iets beters en gevoegelijker Zoude behooren plaats te hebben, Zulks aan ons gelieven te communiceeren, ter bevordering van goede orde; Hier op dan Uwlieder antwoord inwagtende blijven Wij Ulieder Heil wenschende Medeburgers. Leeuwarden den 21 feb 1799; Waarover gedelibereerd zijnde, wierde goedgevondenen geresolveerd, om op voorstel van de Stad Leeuwarden, de Post als Commissaris der Trekschepen, of optekenaar der Trekwegstollen van Leeuwarden op Franeker en Harlingemn x V.V. bevaaren wordende, te Dronrijp, thans door het overlijden van Y.C. vacant geworden, door de steeden Leeuwarden en HRL beurtelings te begeeven, en dus de begeevinge der thans Plaats hebbende Vacature bij dit arrangement, voor de eerstemaal aan de Stad Leeuwarden over te laaten en van dit besluit pr:missive aan de Raad der Gemeente van Leeuwarden Kennisse te geeven. (GAH44); Saturdag den 2 mrt 1799; Wierde ingevolge besluit van gisteren, navolgende missive aan de Raad der Gemeente van Leeuwarden gesonden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden; Burgers ! Kortelijk dient in antwoord, op UWL:missive van den 21 Pasato, dat wij het best geoordeelt hebben, dat de Post van Commissaris of optekenaarder Trekwegstollen, van Leeuwrden op Franeker en HRL x V:V:te Dronrijp, door het overlijden van Y.C. vacant geworden, door de Regeringen der Steden Leeuwarden en HRL, beurtelings begeeven word, en dus de begeevinge der thans plaatshebbende vacature aan UWL:overlaaten; Waarmeede wij verblijven, Uwe Heilwenschende medenburgers. HRL den 2 mrt 1799. (GAH44)
Ysaak Cornelis van Leeuwarden ende Eelkjen Pijtters van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door R. de Swart met vertooninge van schriftelijke last, 3 Feb 1748
IJsbrant Cornelis Jacob Jarigs ende Jaapjen Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 16 feb 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom IJ.C. ; huw aang. HRL 1737; Geeft Ued Achtb met schuldige eerbied te Cennen Rimmert Luitjes mede ordris Havenwagt alhier dat hij wel genegen is dat Selve ampt over te dragen op de Perzv IJ.C. Sijn mede burger alhier, dog vermits ''t Selve niet geschieden kan Sonder Consent en approbatie van Ued Achtb derhalven Versoeken de Supplianten Zeer vriendelijk Ued Achtb gelieven in de overdragte te consenteeren en hem IJ.C. tot ordris Havenwagt aen te Nemen op Lasten pligten en profijten daer toe en aenbehoren ''t welk de Supplntn als nog van Ued Achtb Sijn Verwagtende quo facto etc reqtus vert W B Veersma Procureur. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende het Versoek ten Requeste Gedaen eligeert tot Ordris Havenwagt de mede Supplnt IJ.C. op Lasten pligten en Profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende actum den 14 7 ber (= september) 1729 vert Cornelis Veersma Ter ordtie van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft IJ.C. den eed als mede ordris Havenwagt afgelegt in handen Van de Praesident Veersma In kennisse van mij Secr vert Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Yttje Cornelis Hendrik Melchers ende IJ.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Cornelis Dirks, 10 Apr 1751; huwt met Hendrik Melchers, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 apr 1751 en doen ook getrouwdt
Zwaantje Cornelis geb 1764 HRL, ovl 6 feb 1827 HRL, ongehuwd; BS ovl 1827
Zweris Cornelis zie: Oldendorp
Trijncke Cornelis Dochter huwt met Botte Broers Buwema; zie aldaar; Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983 ?S. Wobma
Jantien Cornelisdr huwt met Dirck Bartholomeusz, zie aldaar; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland
Aaltje Cornelissen kind: Feike C, geb 28 mei 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807
Feike Cornelissen geb 28 mei 1807 HRL, ged 9 jun 1807 HRL, in onegt geboren, N.H., dv Aaltje Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1807
Martje Corth geb 1806 Oude Pekel A, huwt met Foppe Gerrits Donjema op 24 nov 1842 HRL, melktapperse, wonende te HRL, dv Johan Horonymus C, (gk), en Geertje Jans, (gk), beiden ovl voor 1843; BS huw 1842, ovl 1860, bev.reg. Ha18 51 wijk D-129, 151
Jacobus Corver ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van Spaanse wijn op het laatst gehouden Heilige Avondmaal, 17 aug 1729: f. 55:0:0 (GAH283) ; id. 30 nov 1729: f. 55:0:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met burg. P. Bretton, sekretaris Idsinga en de boden Jelmersma en Scheltema, vacatien over de Trekwegszaken anno 1729, 3 okt 1729: f. 104:0:0 (GAH283); id. over de Binnenwegen anno 1729, 3 okt 1729: f. 52:0:0 (GAH283); burgemeester in 1729; neemt de eed af van Janneke Jans als subst. turfmeetster. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Gerlof Jans Corvinus geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg; Toussaint op 23 jun 1760. (burgerboek); van HRL, huwt met Trijntie Roelofs van Collum, geproclameerd de 25-31 okt en getrout met attestasie de 8 nov 1761 in de Westerkerk; G.C. wordt hospes in de herberg ''De Valk'' te HRL, 12 mei 1760, (Frl. 1700-1795)
Claes Jansen Cosster rentmeester van het weeshuis ontv f. 7:0:0 - vd weesvoogden door C.J.C. verdiend, 6 jan 1778. (GAH1109)
Bartel Jacobs Coster B.J.C. ende Janneke Tjipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Schelte Tjepkes Blok, deszelfs broeder, 12 may 1804; ondertrouw HRL; geb 02 jan 1781 HRL, inschrijfnummer 5069, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Bernardus Coster ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 267:12:4 weegens ''t leeveren en slagten van 5 overjaarse, en 1 spalling varken tdv het Weeshuis, kwit. no. 6, 25 okt 1764. (GAH1094)l; id. f. 214:11:0, 23 okt 1766. (GAH1096); id. f. 242:0:0 tersake leverantje van 5 overjaarse varkens swaar 2095 1/2 pond f. 11:11:0 de 100 pond, 28 okt 1762. (GAH1092); id. f. 189:18:0 ter zaake geleeverde vijf vette varkens weegende 1853 pond f. 101/4 gld ''t 100 pond, quit. no. 1, 22 okt 1767. (GAH1097); id. f. 230:6:0 tersaeke vijf varkens teesammen 1849 1/2 pond swaer aan de 12 gld 9 stv per 100 pond, quit. no. 1, 27 okt 1768. (GAH1099); id. f. 232:5:0 tersaeke geleverde vijf verkens tdv ''t Weeshuis, quit. no. 1, 26 okt 1769. (GAH1100); i, f. 482:14:0 tersaeke agt overjaerse varkens wegende 3041 pond aan de 15 3/8 gld de 100 pond, quit. no. 1, 23 okt 1772. (GAH1103); id. f. 190:14:0 voor geleverde varkens, ord. no. 2, 16 okt 1777. (GAH1102); id. f. 273:9:0 voor geleverde veif over jaerse varkens, ord. no. 2, 14 apr 1778. (GAH1109)
Cornelis Coster ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 336:13:0 wegens ''t leveren van 7 overjaaerse varkens, ord. no. 1, 14 okt 1774. (GAH1105); id. f. 392:6:0 voor geleverde 4 varkens en 3 spallingen, ord. no. 1, 24 okt 1782. (GAH1113); id. f. 29:10:0 wegens geleverde reusels, quit. no. 1, 4 mrt 1788. (GAH1120)
Hilbrand Dirks Coster huwt met IJttje Hilbrands, beyde van HRL, sijn geproclameert 21, 23 en 28 aug 1740 en doe ook getrout in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Jacob Coster lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 72:0:0 (GAH650)
Jan Coster ovl 16 feb 1789 HRL, oud 60 jaar
Johannes Coster ovl 20 apr 1728 HRL, old 50 jaer
Claas Lourens Coster geb 1750 ... , ovl 6 okt 1817 HRL, huwt met Jeltje Arends Baksma op 3 jan 1796 HRL, komt van HRL, ook huwt met Jeltje Ulbes, huw.get. bij M.H. Tigchelaar en M.J. Godthelp, wonende te HRL, winkelier, 1814, ontvangt interesse 1804-1810, verkoopt een huis in 1799, meester slager, kind: Louwrens Klases K, geb ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, BS huw 1814, ovl 1817 1821 huwelijken, ovl 1825; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 287:4:8 terzake geleverde 4 koeyen, ord. no. 2, 30 nov 1786. (GAH1119); id. f. 382:12:0, quit. no. 4, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 280:9:0 ter zaake geleverde Twee koeyen wegende 1541 Pond, 15 nov 1796, quit. no. 4 (GAH1128); eigenaar van wijk C-119, gebruiker is Evert Tadema, korfmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-101, gebruiker is Haitse Jorrits, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-155, slager, 1814. (GAH204); ovl 6 okt 1817, 67 jaar, Mr. Vleeschhouwer, sterfhuis wijk F-155/Schritsen 66, Westerkerk, (op de steen staat zijn vrouw vermeld met de naam: Bakema); vdGaast, begraaflijst; Hendrik Willems Velthuis ende Trijntje Tjallings, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.L.C., deszelfs voogd en oom, 5 may 1792; ondertrouw HRL; C.K. ende Jeltje Baksma, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Rienstra onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 dec 1795; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 125:0:0 (GAH650); id. als Administrator over de goederen van deszelfs suster, f. 20:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Lourens Klaases Coster, geb 10 apr 1777, ged 4 mei 1777 Grote Kerk HRL, moeder is: Jeltje Ulbes; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 105:0:0 ter saeke geleverde vette koe, 12 dec 1807, quit. no. 4 (GAH1139); id. f. 119:2:8 ter Saeke geleverde vette koe met d. Impost, 22 nov 1808, quit. no. 3 (GAH1140); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:6:0 ter Saeke geleverde 92 pond smeer, 6 jan 1808, quit. no. 1 (GAH1140)
Lodewijk Coster gebruiker van wijk E-037, eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)
Lourens K Coster ovl 10 feb 1791 HRL, oud 67 jaar
Lourens Clasen Coster geb 10 apr 1777, ged 4 mei 1777 Grote Kerk HRL, zv Klaas Lourens Coster en Jeltje Ulbes; ovl 15 apr 1809 HRL, huwt met Zwaantje Otto Zelle op 15 apr 1797 HRL, kind: Zwaantje Louwrens K, geb 1797 HRL; zv Klaas Louwrens K, en Jeltje Ulbes; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1821, ovl 1825; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 496:18:0 weegens geleverde agt stuks overjaerse varkens wegende tesamen 2976 pond tdv ''t Wees huis, quit. no. 1, 2 nov 1770. (GAH1101); id. f. 256:1:0 voor geleverde 2 koejen, ord. no. 5, 16 okt 1777. (GAH1108); id. f. 311:18:0 wegens geleverde koeyen tdv ''t weeshuis, ord. no. 3, 15 nov 1779. (GAH1110); id. f. 314:0:0 voor vier geleverde koeien tbv ''t weeshuis, ord. no. 3, 28 nov 1780. (GAH1111); kind: Zwaantje Laurens Koster, geb 1 aug 1797, ged 20 aug 1797 Grote Kerk HRL; Maandag den 9 jul 1798; den raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts geleezen, een Request van de Procr:Fiscaal deezer Stede, R:off:te kennen gevende, dat L.C.C. mr. Slaager binnen deeze Stad zich in stilte van hier begeven had, zonder eenige ordre op deszelfs zaaken te stellen, verzoekende den Suppliant dus, daarin voorzieninge bij den Raad mogte Werden gedaan; Waar over gedelibereerd zijnde Wierde goedgevonden den Suppliant als sequester in gedagte boedel te benoemen en dezelve ten dien einde in forma te Authoriseeren, voorts den aangestelden Sequestor te gelasten, om den absenten L.C.C., naamens den Raad bij Advertentie in de Couranten ten Spoedigsten in te daagen, ten einde om ordre op zijne Zaaken te Stellen, ofte anderzints dat met zijne Verlaatene boedel na stile van Regten zal werden gehandelt. (GAH44)
Marten Klazes Coster huwt met Akke Hijlkes, kind: Klaas Martens C, geb 1773 HRL; BS ovl 1829; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sybe Louwrens Coster burger te Dokkum op 31 mei 1788, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Symmens Coster ovl 2 mrt 1657, 60 jaar, makelaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Teunis Lourens Coster zie ook: Theunis Louwerens; geb 1755 HRL, ovl 19 sep 1827 HRL, huwt met Trijntje Jans, en met Eelkje Jelles Koster op 29 okt 1797 HRL, huw.get. bij J. vd Weide en Z. Koster, slagersknecht, oom bruid. 1821, kinderen: Lourens K, geb 1778 HRL, Fokeltje Theunis K, geb 1791 HRL, Pietje Teunis K, geb 1783 HRL, Eelkje Teunis K, geb 1784 HRL, Jantje Teunis K, geb 8 jul 1788 HRL, Rinske Teunis K, geb 1793 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1815, huw 1818, huw 1821, ovl 1826, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1837, ovl 1841; kind: Lourens Teunes Koster, geb 4 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Teunis Koster, geb 16 jun 1788, ged 8 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Teunis Koster, geb 4 jun 1789, ged 30 jun 1789 Grote Kerk HRL; kind: Rinskje Teunis Koster, geb 17 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 235:8:0 terzaake geleverde 1843 pond rundvlees en smeer, quit. no. 4, 13 nov 1789. (GAH1121); id. f. 316:1:0 ter zake geleeverd vleesch, 18 nov 1795, quit. no. 4 (GAH1127); gebruiker van wijk G-029, slagersknegt, medegebruiker is Piebe Bakker wed., eigenaar is Jacob Poxster, 1814. (GAH204); Arend Johnsen van Arundel en Eelkje Teunis Coster van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.C., deszelfs vader, 29 dec 1804; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert drie en tagtig den 28 dec is geb Eelkje dogter van T.L.K. en Trijntje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 feb 1817
Trijntje Louwrins Coster huwt met Johannes Jans op 9 jun 1776 Vrouwenparochie, komt van HRL; bron onbekend; Harmen Jans van Vrouwerbuurt en T.L.K. van HRL, laatst geproclameert op dato deezes en 9 jun te Vrouwenbuurt getrouwt, volgens attestatie vandaar 18jun, absente pastore G. Docter, ouderling, en A. Kooystra, Coster aldaar
Andreas Coulbout geb 20 jun 1800 HRL, ovl 14feb870 HRL, kleermaker, ongehuwd, Rooms Katholiek, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839
Anthoon Coulbout geb 1799 HRL, ovl 4 aug 1813 HRL; wijk F-015, zv Pieter C, en Anna Wijngaarden; BS ovl 1813
Catharina Coulbout geb 1803 HRL, huwt met Gerrit Tjeerds Conter op 1 nov 1827 HRL, huw.afk. 21 en 28 okt 1827, naaister, dv Petrus Josephs C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1827
Elisabeth Coulbout geb 1794 HRL, ovl 15 feb 1836 HRL, huwt met Johannes Bonnema op 13 jul 1815, dv Pieter C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1815, ovl 1836, ovl 1850; Wij Ondergetekenden Willem Lieuwes Bonnema, Trekschipper van HRL op Dockum, en Trijntje Jans, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon Johannes W. Bonnema Om Zich in het huwelijk te begeven met E.C., dv Petrus Coulbout en Anna Wijngaarden, alle wonende te HRL. HRL den 27 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vier en negentig den Sevende mei is Geboren Elisabeth dv Pieter Coulbout en Anna Wijngaarden. Afgegeven te HRL den 27 jun 18815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee ouderlijke consenten behoren tot de Huwelijks acte van Johannes Bonnema en E.C. dato 13 jul 1815 op Fol. 52 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Jan Coulbout zie: Johannes Coulbout
Johanna Coulbout geb 1 jun 1805 HRL, 1e huwt met Teye Jans Schoenmaker op 4 jun 1829 te HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, 2e huwt met Bernardus Verhoeven, (gk), op 25 apr 1844 HRL, winkelierse in 1851, Rooms Katholiek, A 2 mei 1859 Amsterdam, Vst 30 aug 1859 uit Amsterdam, dv Petrus Josephs C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1829, ovl 1839, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; VT1839
Johannes Coulbout geb 13 mrt 1787 HRL, ovl 26 jan 1869 HRL, huwt met Teetske Kok, (gk), op 7 mei 1840 HRL, Rooms Katholiek, kleermaker in 1851, huw.get. bij J.D. vd Werf en S.W. Bonnema 1819, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1819, huw 1840, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 49 jaar, (vnm: Jan P. ), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk H-015; VT1839
Lijsbet Coulbout geb 16 mei 1767 Namen, Belgi?, ovl 31 okt 1820 HRL, huwt met Jacobus Hibbes Kerkhoven; BS ovl 1820; 1838 overlijdens
Maria Elisabeth Coulbout geb 1788 HRL, ovl 29 okt 1862 Franeker, 1e huwt met Hermanus Langwarden, 2e huwt met Augustinus de decker op 12 nov 1840 HRL, wonende te Franeker in 1862, dv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1840, BS Franeker ovl 1862; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-184; VT1839
Pieter Coulbout zv kleermaker J.P.C., gesterkt met zijn vader, (en op diens verzoek), moet ter vergadering verschijnen wegens allergrofste dobbelen en spelen ten huize van kastelein de Jong bij de Kerkpoort. Uit consideratie met zijn ouders en zijn betoond berouw wegens zijn gedurige misdrijven, en zijn ouders toegebracht verdriet, niet gestraft met boete, noch corporeel; hem wordt aangekondigd dat nauwkeurig op zijn gangen en gedrag gelet zal worden en zodra er weer iets voorvalt, er ten strengste lijfelijk zal worden gestraft. Kastelein de Jong gestraft met 10 Goudglds boven de kosten, bij poene van suspens in de tap, gedurende 3 weken, en de boete binnen 24 uur te betalen. Hij zal alle spelen en dobbelarijen uit zijn huis weren, 2 jun 1803 (GAH49)
Pieter J. Coulbout ook: PIETER JOSEPHS; geb 1758 Maastricht, ovl 20 mrt 1834 HRL, meester kleermaker in 1834, burgemeester 1800-1801, zv Joseph C, (gk), en Maria Berrij, (gk), kinderen: Elisabeth C, geb 1794 HRL, Anthoon C, geb 1799 HRL, Johannes C, geb 13 mrt 1787 HRL, Catharina C, geb 1803 HRL, Johanna C, geb 1 jun 1805 HRL, Maria Elisabeth C, geb 1788 HRL; BS ovl 1813, huw 1827, huw 1829, ovl 1834, ovl 1836, huw 1840, ovl 1847, ovl 1869; geboortig van Maastricht, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. L.S. Steensma op wo. 13 okt 1783. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-015, kleermaker, 1814. (GAH204); Antonij Bartels ende Jeltje Gerkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Joseph C., goede bekende, 15 okt 1791; ondertrouw HRL; Coenraad Kerstmeyer ende Bartje Bouwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Colbout, goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL; P.J.C. en Anna Wijngaarden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; 8e quartier, no. 187, heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1802. (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; ook vermeld met alleen rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 16:16:0 (GAH650); lid van de gemeenteraad in 1810; ontvangt van het gemeentebestuur wegens het maken van kapokken ten dienste van de Fransen, 31Wintermaan d1810: f. 28:4:0; leden commissie Roomse Armevoogden en Weeshuis: Corn. Godschalk requisiteur, A. delgrosso, president, Pieter Warnders, Johannes O. van der Werf, Jan Bettels, H. Wennekes, S.T. Jorritsma, P.D. Hollander, H.R. Bauer, P.J. ; betreft verzoek om ondersteuning. IJ. Rodenhuis en Jacobus Hannema als gelastigden van het gemeentebestuur. Adviseren geen ondersteuning te verlenen, 1 mrt 1804 (GAH50); afgegane raadsleden: Paulus G. de Boer, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J.C. en G. Pettinga, 13 dec 1802 (GAH50); Gerrit Heidmans aangesteld tot turfdrager in plaats van wijlen Berend Hankes; eed afgelegd bij president P.J.C., 5 jan 1801 (GAH47); door Johannes Adema is aan de president P.J.C. vertoond een akte, waarbij hij gekwalificeerd wordt tot werving van de marine, 31 mrt 1801 (GAH47); benoemd in de commissie der Trekwegszaken en binnenwegen P.J.C. en Paulus de Boer; commissie financi?n P.J.C. en L. Albada; tot politie noordwestkant P.J.C. en Marten Bos, 15 mei 1801 (GAH47); stemming over benoeming van een nieuwe raads-of gerechtsbode naast Jan de Boer, in plaats van de ovl Frans Boekhout. Age Jelles Agema wordt gestemd door Marten Bos en Gebr. Pettinga, en Jacob de Boer door L. Albada, Paulus de Boer, P.J.C. en P. Wellinga. Legt direkt in handen van Paulus Wellinga de eed van getrouwe waarneming af. G. Pettinga verklaart dat hij tegen de benoeming is, omdat J. de Boer niet de vereiste leeftijd van 20 jaar heeft bereikt, 1 jun 1801 (GAH47); request ingediend door Pieter Huidecoper, Pieter van Arum, R.W. Meintz, IJ. Hoornstra, Jan W. Douwes, G. Akkringa en L. Spannenburg, allen kooplieden in hout. Geadviseerd aan de gemeenteraad door L. Albada, P.J.C. en secretaris IJ. Feddema naar aanleiding van genoemd request. Inhoud: verlaging van de rente van 3 1/2 naar 3% van het verkochte in veiling ten behoeve van de boelgoedontvanger. In Stavoren is het 3%, in Langweer zelfs 2 1/2%. Voor de noodzakelijke instandhouding van de houthandel is rente-aanpassing nodig. Gemraad akkoord tot verlaging naar 3%, waaronder de kleine onkosten van het drukken der nummerboekjes, advertentiegelden in de couranten, en het oproepen bij de veiling, 11 jun 1801 (GAH47); Pierre Louis Couliboeuf genaamd Blocqeville, van Zaltbommel, wil een Franse school oprichten in HRL. Hij heeft 2 jaar in Zaltbommel les gegeven. Wordt aangesteld als leraar Frans, geografie en begindselen van negotie. G. Pettinga en P.J.C. zullen met 2 of 3 burgers, die de Franse taal genoegzaam bekend zijn, een ''instructie of soort schoolwet'' ontwerpen, do. 8 okt 1801 (GAH47); enkele inwoners van Almenum, wonende op Grettingabuurt, hebben een klacht ingediend inzake de slechte staat van de Trekweg omtrent het Franeker Paardestaltje. Zij konden niet, dan zeer bezwaarlijk met een lijk passeren. Wordt onderzoek ingesteld door P.J.C. en P. de Boer, als Trekwegcommissarissen, 14 dec 1801 (GAH47); Tobias Jans en Pieter Cornelis, schippersknechten te HRL, verzoeken te worden gebenificieerd met de lootsmansplaats, vacant geworden door het overlijden van Haaye Jans. President P.J.C. en secretaris Feddema zullen onderzoek instellen naar hun kundigheden en goede conduit. Zullen ge?xamineerd worden op punten door deskundige personen. Daarna verslag vaan de Raad, 3 feb 1800 (GAH46); president P.J.C. en secretaris Feddema, alsmde de old-kapitein van het Admiraliteitsjacht Jan Buisman en de oldschuitschipper Thijs Johannes Stoef, welke beide laatstgenoemde burgers door P.J.C. en Feddema zijn verzocht om de beide sollicitanten omtrent de kundigheden tot goede waarneming van die post nauwkeurig te willen examineren. Kandidaten zijn afzonderlijk ge?xamineerd. Pieter Cornelis overtreft Tobias Jans verre in kundigheden. Wordt dadelijk aangesteld tot lootsman te HRL na de eed te hebben afgelegd in handen van P.J.C., do. 6 feb 1800 (GAH46); commissie uit de gemraad, Pettinga, P.J.C. en secretaris Feddema, houdt zich bezig met naasting van de kerkgebouwen die door de Hervormde Gemeente in gebruik zijn. In het Stadhuis bijeengekomen van de DG-gemeente: Pieter Huidecoper en Bouwe Boomsma, van de RK-kerk: Anth. van Ring en Jacobus Germans, van de Lutherse Kerk: Christiaan Suldan en J.C. Moensch, van de Joodse Gemeente: Levij Jacobs en Mozes Salomons. Hervormde Gemeente heeft niet een afvaardiging gezonden, waardoor bijeenkomst zonder enige verdere verrichting, vruchteloos is afgelopen. Zij verzoeken de gemeenteraad een nadere convocatie te willen beleggen, waarmee zij uit elkander zijn gegaan. Hun wedervaren is ook bericht aan de gemraadsleden. Hervormden moeten binnen 3 dagen afgevaardigden leveren, 24 mrt 1800 (GAH46); commissie, bestaande uit Pettinga en P.J.C. en secretaris Feddema tot naasting der kerkgebouwen etc. bij de Hervormden alhier tot dusverre gebruikt en gepossedeert, op het stadhuis bijeengekomen, na voorafgaande aanzegging mede gecompareerd: Pieter Huidekoper en Bouwe Boomsma namens de DG-kerk, Anthonij van Ringh en Jacobus Germans namens de RK-kerk, Christiaan Suldan en J.C. Moensch namens de Lutherse Kerk, Levij Jacobs en Moses Salomons namens de Jooden. Levij Jacobs wil vergoeding of uitkering voor het doen van afstand van hun kerkgebouwen. Verzoeken na te gaan of een minne-lijke schikking nodig is, do. 18 nov 1800 (GAH46); de 4 kinderen van Frans Twentrop zullen aan de moeder worden teruggezonden, teneinde zelf in hun onderhoud te voorzien, zoals hem competeert. Gerechtsdienaar Rienk Pieters Stoker zal ze terugbrengen de volgende dag. Oudste dochter is in dienst getreden bij P.J.C. en kan zich nu zelf onderhouden. Gemraad bericht Haarlem dat zij geen onderricht nodig hebben. Gemraad wil niet reageren op laffe en ongezouten aardigheden, welke uit verwaande idee?n voorkomen. HRL stelt dat Haarlem onoordeelkundig is en zich hiermee op ??n lijn stelt met de Bloedraad van Alva. Wij zijn vrije Bataven en laten ons door niemand de wet voorschrijven, aldus de gemraad, do. 5 jun 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 187, 1 mrt 1804; gezworen makelaars J.G. de Vries en Paulus Stroband hebben enige bezwaren omtrent hun instruktie, welke zij verandert willen hebben. de gemeenteraad stelt een commissie samen, bestaande uit P. Wellinga en P.J.C., ma. 7 jul 1800 (GAH46); Gerbrand Pettinga en P.J.C., beiden leden van de gemraad, worden gecommitteerden geauthoriseerd om naar den Haag te reizen naar het dept. van Inwendige Politie en de Agent van Oorlog der Bataafse Republiek, ma. 8 sep 1800 (GAH46); P.J.C. en P. Wellinga vormen commissie uit de gemeenteraad om van de voogden van het Stadsweeshuis en de Stads Alg. Armen, zodanige oplossingen en elucidaten te vragen ter voldoening van het bedoelde oogmerk in het schrijven van het dept. Bestuur van de Eems van 15 sep 1800. dept. Bestuur wil opgave van de staat van het Armewezen, voorzover niet door de kerkelijke instellingen geadministreerd, alsmede de bedelingen in geld, voedsel, kleding als anderszins, volgens laatst gesloten rekening, en de staat van de fondsen en bezittingen, eigendom uitmakende van het gemeentelijk Armewezen, ma. 22 sep 1800 (GAH46); ontvangt van het gemeentebestuur wegens presidiale uitgaven, ord. 14 jul 1800: f. 22:2:2; id. ord. 27 sep 1800: f. 18:14:10; id. ord. 27 sep 1800: f. 42:9:0; id. ord. 19 jan 1801: f. 17:8:0; id. ord. 9 apr 1801: f. 21:6:14; id. ord. 6 jul 1801: f. 14:3:8; id. ord. 7 sep 1801: f. 14:4:0; od, ord. 17 dec 1801: f. 20:15:8; id. ord. 22 feb 1802: 21 Caroliguldens en 15 stuivers; id. ord. 4jun18 02: f. 23:12:8; id. ord. 23 aug 1803: f. 16:13:8; id. ord. 22 nov 1803: f. 26:7:12; id. 5 dec 1796: f. 17:10:8; id. wegens verschotten gedaan op een commissiereis naar Leeuwarden, ord. 4 jun 1802: 27 Caroliguldens en 8 stuivers; id. wegens aankoop tot 2 nieuwe hoeden voor de dienaars, ord. 23 jul 1801: 16 Caroliguldens; id. wegens geleverde kleren en hoeden voor de adsistenten, ord. 15 jul 1803: f. 162:13:8; id. 14 mei 1807: f. 73:3:0 id. wegens het vervaardigen van nieuwe klederen voor de gerechtsassistenten, 17 jun 1805: 94 Caroliguldens en 11 stuivers; id. over 1809, 31 dec 1809: 74 Caroliguldens en 6 stuivers; id. wegens het maken en leveren van nieuwe kleren ten diens van de Adsistenten, 2 okt 1794: 177 Caroliguldens en 2 stuivers; id. wegens gemaakte klederen, 31 Wintermaand 1809: f. 74:6:0; ontvangt als lid van het gemeentebestuur: 1/2 jaar tractement, 18 okt 1800: f. 187:10:0; 1/4 jaar, 18 jan 1801: f. 93:15:0; id. 18 apr 1801, totaal: f. 375:0:0; id. 1/4 jaar, 18 jul 1801, 1/2 jaar, 18 jan 1802, id. 1/4 jaar, 18 apr 1802, totaal: f. 375:0:0; id. 1/4 jaar, 18 jul 1802: f. 93:15:0; id. 18 okt 1802 f. 93:15:0; id. van 18 okt tot 13 dec 1802: f. 57:3:14; id. samen met G. Pettinga, wegens gedane verschotten op een reis naar Franeker, ord. 24 nov 1800: 4 Caroliguldens en 8 stuivers; id. voor het vervaardigen van jassen of capotten voor de Franse militairen, ord. 31 Wintermaand 1810: 28 Caroliguldens en 4 stuivers; in de gemeenteraad communiceerde president P.J.C. dat zich op gisteren ten huize van hem praesis had vervoegd ene Helena Kemper, huisvrouw van Johannes Garde, welke zeer brutaal tegen hem was uitgevaren, alsmede requesten, welke in handen van haar waren gesteld om daar op te rescriberen, op ene onagtzame en smadende wijze over het voorhuis van hem praesis had uitgestrooijd en ter neder geworpen. Waarover gedelibereerd zijnde, werd besloten Helena Kemper cum mario gesterkt staande vergadering te doen citeren en haar haar brutaliteiten aan het huis van gemelde praeses gepleegd, onder het oog te brengen en daarover zeer ernstig te corrigeren. Dan op welke citatie Helena Kemper niet wil compareren, en wel met expressien dat haar aan de raad niets gelegen lag. Besloten werd haar door de majoor en dienaren op het stadhuis te halen en toen in de raadsvergadering gecompareerd zijnde, zich nog aan brutale uitdrukkingen schuldig maakte, besloten uit hoofde van haar gepleegde brutaliteiten en disobedientie om aan ''s raads citatie te voldoen, gecondemneerd om 3 dagen te water en te brood in de Pekelkuip te zitten en verders gecondemneerd in de kosten, hierover gevallen do. 20 mei 1802 (GAH48); Egbert Alberts legt in handen van P.J.C. de eed af van getrouwe waarneming als zoutdrager, aangesteld als zodanig door de zoutbranders, in plaast van de ovl Hessel Douwes, 24 mei 1802 (GAH48); in plaats van Berent Harmens, welke ovl is, aan te stellen tot gezworen waker bij Bildtpoort zijn broeder Gerrit Harmens, welke op het Stadhuis ontboden zijnde, is staande de vergadering gecompareerd en heeft de eed van getrouwe waarneming gepresteerd in handen van P.J.C., vr. 28 mei 1802 (GAH48); president L. Albada deelt in de vergadering van de raad mede, dat de scholarchen of curatoren der Franse school, aan hem, president, te kennen hebben gegeven, dat het examen der Franse school was bepaald op vrijdag 23juli ''s namiddags 2 uur, met verzoek een commissie uit de raad daar toe af te vaardigen; dat worden G. Pettinga en P.J.C., di. 20 jul 1802; (GAH48); Paulus G. de Boer en P.J.C. rapporteren ter vergadering, als commissarissen der Trekwegszaken, dat met de heren Camper, Wendholt en verdere belanghebbenden bij de doorvaart onder de wipbrug omtrent Franeker in conferentie waren geweest, en welke zich niet ongenegen hedden betoond er in te accorderen dat de wipbrug wordt weggenomen en dat een vaste brug of tille daar voor in de plaats gemaakt wordt, maar dat er wel enige bepalingen worden opgemaakt, op welke wijze de veranderingen zouden worden ingericht en hoe de vaste brug of tille zou moeten worden gesitueerd. Belanghebbenden worden verzocht hun voorwaarden mede te delen, 6 aug 1802 (GAH48); op 14 aug 1802 stuurt de raad een brief aan Camper met verzoek om met andere belanghebbenden te overleggen inzake de bepalingen die zij moeten opgeven, en hoe naar hun oordeel de brug of tille gemaakt zou moeten worden (GAH48); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 630:7:0, Welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gereekend, en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gesw:Clercq ter Secretarije. Was getekend: IJpe Feddema rendant, G. Pettinga, P.J.C., Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, Marten Bos, S. Wijma, H. Tamboezer (GAH1128); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene Summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslootenin ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1801. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J.C., G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm:Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, J. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); de Burgers P.J.C. en G. Pettinga wierden gecommitteerd, om alles te schikken, en in order te brengen, wat tot de bijeenkomst der Grondvergaderingen op den 28 May eerst koomende zal vereischt worden, 20 may 1799 (GAH45); Wijders wierdende Burgers P:J:C:en Paulus de Boer, genomineerd om cum secretaris gesterkt op vrijdag den 31 deezer de Lastbrieven der Kiezers, in Conformiteit het decreet van het Vertegenwoordigend Ligchaam, van den 13 May L.L. na te zien, en te authoriseeren, 29 may 1799 (GAH45); Maandag den 23 Septembr 1799. ''s avonds. de raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, wierde voorts beslooten, tot de Zaaken betrekkelijk het invorderen van Requisiten, Van Rijdtuigen, en Schepen etc, en daar voor de noodige Recus, en verder al wat relatie, tot de Zaaken van oorlog heeft, eene Commissie te benoemen, Welke bij meerderheid van Stemmen is gederneert, op de Burgers C. en P. Wellinga. (45); Ma. den 9 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaires Vergadert Zijnde, Wierde voorts in overweeging genoomen, de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, de dato den 1 dec 1799 Waar bij gearresteert Word, dat op den dag, Welke Zjn Zal den 19 dec eerstkomende, er een Plechtig Nationaal Feest Zal Worden gevierd, ter gedagtenis der getroffen Capitulatie, tusschen den Generaal en Chef Brune en den Hartog van York opZigtlijk het verlaaten van het Bataafsche Grondgebied den laatstgemelde met de gecombineerde Engelsche en Russische Legers, en is ten regarde der bepaalingen bij deZelve Publicatie gemanifesteerd. Welke op denZelven Plechtigen dag, in agt genoomen moeten Worden, en de voorloopige Schikkingen daar omtrent te maaken, na deliberatie bij den Raad goedgevonden ter bevordering van dien, ene Commissie van twee Leden uit hun midden te benoemen, om daar af op Rapport, en ter approbatie van den Raad, een Plan te ontwerpen, Welke Commissie bij Pluraliteit van Stemmen is gedecerneert, op de Burgers G. Pettinga en P. C
Eilardus Folcardus Couliboeuf de Bloqueville geb 16 apr 1806 HRL, ged 22 apr 1806 HRL, N.H., zv Louis Pietter CdB en Francina Harkenroth; dopen Grote Kerk HRL 1806
George Bonaventura Couliboeuf de Bloqueville geb 30 jul 1808 HRL, ged 9 aug 1808 HRL, zv Pietter Louis CdB, en Francina Harkenroth; dopen Grote Kerk HRL 1808
Louis Eleonard Couliboeuf de Bloqueville geb 17 aug 1804 HRL, ged 21 aug 1804 HRL, zv Louis Pietter CdB, en Francina Harkenroth; dopen Grote Kerk HRL 1804
Pierre Louis Couliboeuf de Bloqueville huwt met Francina Harkenroth op 18 apr 1802 HRL, Frans meester van 1801-1807, kinderen: Eilardus Folcardus, geb 16 apr 1806 HRL, Louis Eleonard CdB, geb 17 aug 1804 HRL, George Bonaventura, geb 30 jul 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1808; 4e quartier, no. 7, heeft een huisbediende, belasting: f. 2:0:0, 1803, 1804, 1805. (GAH650); Franse kostschoolhouder verzoekt het alleenrecht tot het geven van Frans, Engels en Hoogduits, met uitsluiting van anderen, 7 mrt 1805 (GAH50); curatoren Conradi, P. deketh, Pieter Tetrode, steunen verzoek, met toevoeging, dat degenen die reeds ??n der talen geven in de Stad, zich kunnen melden bij de Franse school onder overlegging van een getuigschrift van bekwaamheid en onbesproken gedrag, 12 mrt 1803 (GAH50); verschil tussen de vastaangestelde Franse meester C. d. B. en J. van Randwijk over het geven van Franse les. C. d. B. mag bij uitsluiting lesgeven aan de kinderen van zijn kostschool en van Randwijk aan de andere kinderen, 27 feb 1804 (GAH50); C. b. B. ontslaat ondermeester van Randwijk en vraagt de gemeente om steun, in cas van Randwijk in de oppositie gaat. gemeentebestuur heeft begrepen dat zulks ontslag niet geheel te pas is, 21 jul 1803 (GAH49); C. d. B. gaf Frans, Engels en Hoogduits. Per 1 mrt 1803 had hij het alleenrecht voor deze talen. Geeft echter ook Nederduits. Van het alleenrecht vervallen verklaard, aangezien hij zich niet aan de afspraak heeft gehouden, 16 apr 1804 (GAH50); aan C. d. B. wordt bericht gedaan dat a. s. zaterdag het examen en de uitdeling van de prijzen voor de Franse school zal geschieden in de Oude Lutherse Kerk, 11 jul 1802 (GAH49); heeft verzoek ingediend om op donderdag 19 jul 1804 examens af te mogen nemen van de Franse school in de Kleine Kerk der Hervormden, aangezien de ruimte in de Lutherse Kerk te eng is. Examen op dinsdag 24 jul 1804 in de Lutherse Kerk, net als verleden jaar, 9 jul 1804 (GAH50); de Franse meester verzoekt ordonnantie van f. 50:0:0 wegens een jaar huishuur, waarop hij boven het tractement van f. 200:0:0 is beroepen. Gemraad akkoord, 27 dec 1802 (GAH50); benoemd tot bekkenist in het 4e kwartier, samen met Johannes Rinsma en Jacob Johannes, allen in plaats van M. Tamboezer en S.S. Teyema, welke verhuisd zijn, en van de ovl Jan Gerrits, 31 mrt 1803 (GAH50); C. b. B. heeft in het vervolg toestemming nodig van de gemeente wanneer hij materiaal voor zijn Franse school nodig heeft, 23 mei 1803 (GAH49); Jacobus Hannema adviseert inz. de Franse schoolvan C. d. B. Is het niet eens met de privileges die aan C. d. B. zijn toegekend, nu niet en indertijd ook al niet. H.J. Westra denkt er net zo over in zijn advies van 29 sep 1803, 19 apr 1804 (GAH50); door acceptatie van Feerk Fontein is het plaatselijk schoolbestuur voltallig geworden, bestaande uit: Hijlke Hanekuyk, Jacob Wassenaar, Freerk Hoekstra, dr A. van Ringh. Kennisgeving aan de Franse meester en kostschoolhouder C. d. B., de stadsmeester der Nederduitse school Wytze Feddema, de meester in het Stadsweeshuis Jan Sijbrens Reidmaker, 22 dec 1803 (GAH49); C. d. B. komt van Zaltbommel, en wil een Franse school oprichten in HRL. Hij heeft 2 jaar in Zaltbommel les gegeven. Wordt aangesteld als leraar Frans, geografie en beginselen van negotie. de burgers G. Pettinga en P.J. Coulbout zullen met 2 of 3 burgers, die de Franse taal genoegzaam bekend zijn, een ''instructie of soort schoolwet'' ontwerpen, do. 8 okt 1801 (GAH47); de burgers Tetrode, deketh en A.J. Conradi hebben in het Frans een schoolreglement samengesteld ten aanzien van de Franse meester C. d. B. de schoolmeester wordt benoemd voor een jaarlijks tractement van 200 Caroliguldens, en 50 Caroliguldens voor huur van een lokaal, waar hij zijn school houdt, ma. 19 okt 1801 (GAH47); de scholarchen van de Franse school, A.J. Conradi, deketh en Pieter Tetrode, verzoeken de gemeenteraad C. d. B. gaaf en onbepaald te laten fungeren, ook gezien zijn voornemen om te trouwen en een kostschool te beginnen, na overleg met de scholarchen. Aangesteld in vaste dienst met tractement van 200 Caroliguldens per jaar, di. 20 apr 1802 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 7, 34 jaar, bij hem inwonend Vinkler, 22 jaar, ongehuwd, en Verburgh, 21 jaar, ongehuwd 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur 1/4 jaar tractement 1 nov 1801: 50 Car glds; id. 1 feb 1802; id. 1 mei 1802; id. 1 aug 1802; id. 1 jaar tractement over 1804: 200 Caroliguldens; id. over 1805; id. over 1806; id. over 1807; id. 1/4 jaar tractement over Slacht- en Wintermaand 1807, en Louwmaand 1808, zijnde dit tractement door ''s mans vertrek ge?indigd; id. wegens 2 jaar huishuur, volgens conventie, versch. nov18 02 en nov 1803: 100 Caroliguldens; id. wegens 1 jaar huishuur, versch. 1 nov 1804: 50 Caroliguldens; id. nov 1801, id. 5 nov 1805; id. nov 1806; id. nov 1807; id. 27 dec 1802
Eleonoor Ch. de Couliboeuff betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van dhr Zijlstra op 18 sep 1806. (burgerboek)
Juliana Anna Coulon geb 16jul ... ; staat op lijst ''akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893''; in 1827: nr. 63; in 1828: nr. 116; in 1829: nr. 76; in 1830: nr. 48, grootboeknummer 341, deel 1: 336 Caroliguldens; id. 17 feb 1831, nr. 45
W Coulon boekdrukker te Leeuwarden; professor L.C. Valckenaer houdt een rede over de oude en onlangs bespeurde wisselvalligheid der Nederlandse Zaken; waarop Joannes Pierson, E.W. Higt, Simon Stijl en Johannes Cuperus gedichten laten verschijnen bij W.C. te Leeuwarden, 11 dec 1748, (Frl. 1700-1795); professor A. Gillissen, H.W. Bernsau, G. Ouwens, N. Ypey en J. Schrader inaugureren te Franeker. Verzen verschijnen daarop van S. Nauta, F. Bekius, J.H. Andreae J.V. Schilling uit de Platz, Joh. H. Zanders, E. Viglius, J. Lindemannus, S. Stijl, J. Cuperus, J. Lossontzi, een Hongaar, allen uitgegeven bij W.C. te Leeuwarden, 1 mei 1749, (Frl. 1700-1795); professor H. Venema wordt voor de 4e maal rector-magn. te Franeker, wat bezongen wordt door Hongaren Paulus Szathmari en Danil Vitez, en door G. Koen, J.A. Kesler, H. Lemke, apotheker, J. Schrader, Reg. Petr. Reddingius, alle uitgegeven bij W.C. aldaar, 1 okt 1755, (Frl. 1700-1795); professor N. Ypey treedt andermaal als rector op; verzen verschijnen van J. Terpstra, Car. Doys, D.J. Slotsboo, E.H. Tenckinck, (Grieks), A.J. Conradi, E. Wassenbergh, C. Luffmann, J. Ruardi, G. Koopmans, A. Saagmans, F. van der Plaats wij W.C., 1 okt 1763, (Frl. 1700- 1795); professor H. Cannegieter treedt weer op als rector-magn., wat herdacht wordt in carmina van de studenten P. van Dorp, Toussaint Woordhouder, A.J. Conradi, H.J. Roosen, en door den rector der Lat. school te HRL J. Terpstra, P.O. van Hemessen, J. Ruardi, E. Wassenbergh, B. van der Mey, A. Camphuisen, P. Dreux, E.J.B. Schonck, (herderszang van Coridon en Melibe), Casp. Lyffmann, verschenen bij W.C. te Franeker, 2 jun 1766, (Frl. 1700-1795)
Anna Clasina Coumans stadsrentmeester Conradi betaalt resterende interesse vd eerste tontine May 1776 verschenen, 3e classe, 4 1/2%, no. 5: f. 22:13:8. (GAH1060); id. May 1777 verschenen: f. 23:3:0 (GAH1060); id. May 1778 verschenen: f. 23:7:88. (GAH1060)
Couperus bode, ontvangt van het gemeentebestuur wegens het herwaards overbrengen van de missive van Raadsbestelling van Z.D.H., 22 dec 1794: 42 Caroliguldens en 10 stuivers
Hitje Petrus Couperus ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL, dv Doctor Petrus Couperus en Johanna van Blankendal; geb 4 jul 1769 HRL, ovl 24 dec 1829 HRL, huwt met Jan Steenveld op 25 aug 1814 HRL, huw.afk. 14 en 21 aug 1814, dv Petrus C, en Johanna van Blankendaal; BS huw 1814, ovl 1829, regattdv1826-93; ged 4 jul 1769, staat op lijst: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, in 1827, nr. 94; in 1828 nr. 76 grootboeknr. 1957, deel 3: 24 Caroliguldens, in 1829 nr. 16
Janna Catharina Couperus J. Catarinna C., ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Docter P. Couperus en Johanna Blankendal; geb 7 jan 1772 HRL, ovl 7 aug 1842 HRL, huwt met Doeke Jans Siersema op 11 mei 1800 Wijnaldum, dv Petrus C, en Johanna van Blankendaal; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1842, ovl 1844, regattdv1826-93; ged 7 jan 1772; staat op lijst: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, in 1827 nr. 98; in 1828 nr. 113; in 1829 nr. 58; in 1830 nr. 27; 9 feb 1831 nr. 26, grootboeknr 1164, deel 2: 32 Caroliguldens; 13 feb 1832 nr. 16; 27 feb 1833 nr. 54; 11 feb 1834 nr. 62; 17 jan 1835 nr. 56; 31 mei 1836 nr. 82; 9 feb 1837 nr. 76; 17 mrt 1838 nr 78; 9 feb 1839 nr. 76; 21 feb 1840 nr. 72; 24 jan 1841 nr. 26; 22 feb 1842 nr. 75; Op Vertoonde Attestatie van HRL getekend H:Metselaar Pred: en S v Beemen Coster zijn alhier in den huw Staat bevestigd op den 11 Mei 1800 Doeke Siersma en J.C.C., beide van HRL. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Johannes Henricus Petrus Couperus ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, zv Doctor Petrus Couperus en Johanna van Blankendal
Petrus Couperus huwt met Johanna van Blankendaal, kinderen: Janna Catharina C., geb 1772 HRL, Hiltje C, geb 1769 HRL; BS ovl 1829; 1842 overlijdens; kind: Johannes Henricus Petrus Couperus, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Hitje Petrus Couperus, ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL, vader is Doctor; kind: Janna Catarinna Couperus, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL; geboortig van Augustinusga, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR
Elisabeth Courteaux Hendrik Coesman, Soldaat onder de compagnie van Lieutenant Collonel de Gerstein, en E.C., hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Johannes Josephus Courteaux J.J.C. van Bolsward en Riemke Dirk, van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 jun 1781 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Bolswardt hier getrouwd den 19 jun 1781
Johanna Geertruid Courteaux Hendrik Lammerts en J.G.C., beide van HRL, zijn na op den 13 dec 1778 HRL; hunne laatste afkondiging gehad te hebben ten zelfden dage alhier getrouwd; Douwe Simons en J.G.C., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 jul 1782 HRL en zijn getrouwd den 14 daar aanvolgende
Johanna Geertruyd Lamberts Cousin ged 4 Febrij 1770 Westerkerk HRL, dv Lambert Cousin en Elisabeth de Winkel
Lambert Cousin huwt met Elisabeth de Winkel, kind: Johanna Geertruyd Lamberts Cousin, ged 4 Febrij 1770 Westerkerk HRL
Trijntje Coyerts huwt met Hendrik Schoofs op 24 mei 1801 HRL, komt van Texel; huw Grote Kerk HRL 1801
Corneille Craan geb 27 jan 1754 HRL, inschrijfnummer 271, 123 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Marytje Dirks Craemer Popke Aukes van Leeuwarden en M.D.C. van HRL, komende wegens de bruid desselfs curator Sjoerd Wybrens, 28 dec 1743
Catharina Cramer ovl voor 1819, huwt met Marten de Boer; BS huw 1818, ovl 1840
D Cramer burgemeester, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde 5 vaten buskruit ten dienste van de Stad, 29 mrt 1767: f. 118:10:0
Dirk Cramer Jacobus Rieman ende Lijsbeth Cromhuisen, beide van HRL, komende wegens de bruid D.C., 4 Sep 1751; Hendrik Cramer ende Rebecca Heisink, beide van HRL, komende wegens de bruidegom D.C. sijn broeder, en wegens de bruid Christiaan Borman, alhier, 9 Oct 1751
Hendrik Cramer turfarbeider 1755-1764; Geeft UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen Gerben Johannis ordris turfdrager binnen deze Stad, dat hij Supplnt:wel genegen was deze Syn bedieninge te transporteren op eenen H.C. bontwever alhier, een persoon tot ''t waarnemen van voorsr bedieninge capabel, en toe sulx mede is inclinerende:Addresseren haar dieshalven aan UEd:Achtb:tafel, ootmoedig versoekende UEd: Achtb:gelieven meergemelde H.C. in plaatze van Gerben Johannes aan te stellen tot mede ordris turfdrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, quo facto etc:/was get:/S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits desen de mede Suppliant H.C. tot mede ordris turfdrager dezer Stede, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 21 aug 1752/was getekend/Harms Siccama, /onderstonde/ Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; den 21 aug 1752 heeft H.C. den Eed gepresteerd in handen van de Heer Presid:Burgemr H:Siccama, en in de Armbusch betaald twintig gulds:In kennisse van my Secretaris/get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hendrik Cramer H.C. ende Rebecca Heisink, beide van HRL, komende wegens de bruidegom Dirk Cramer sijn broeder, en wegens de bruid Christiaan Borman, alhier, 9 Oct 1751; huwt met Rebecka Heisink, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 okt 1751 en doen ook getrouwdt
Jan Cramer gemeentebestuur betaalt aan de procureur-fiscaal B. Dreyer salarien en expensen verdiend en verlegd in de zaak van de Stadsrentmeester in qualiteit tegen J.C. over de St. Jacobischatting, 19 jun 1747: f. 23:10:0
Jan Dirk Cramer van HRL, huwt met Francina Lentz, van Leeuwarden, geproklameerd den 8 apr en den 15 dito en den 23 dito 1753 en doen ook getrouwt; J.D.C. ende Lijsbert Jans beide van HRL, koomende weegens de bruid Willem Heerink, 15 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Sjouwkje Jans Cramer ovl 20 dec 1791 HRL, oud 49 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 19, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Thijs Thijssen van HRL, en S.J.S. van Leeuwarden, zijn, na driemaalige proclamatie, van welke de laatste geschied is den 5 apr 1778 HRL, in den H. Staat bevestigd op den 5 may 1778 na daar toe attestatie van Leeuwarden vertoond te hebben
Sybout Jans Cramer huwt met Aafke Beerts Brouwer, beide van HRL, geproclam; de 18-25 nov en getrout de 2 dec 1764
Teuntje Cramer huwt met Jillis Bosman; BS huw 1813
Willem Cramer mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk A-166, varensgesel, eigenaar is Harmen Camp erven, 1814. (GAH204)
Tetje Lieuwes Crammeres Gerrit Lieuwes Hof en T.L.C., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 25 aug 1776 HRL, en toen getrouwt
Karel Georg Cramp geboortig van Nassau Diets, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR
Cornelia Crans huwt met Cornelis Acronius; BS ovl 1857
Berent Cranssen Door mij secrt:aangegeven de Huwelijks geboden van B.C. ontvanger der Convoyen en Licenten tot Groeningen van Groeningen, en de Roelofke Gonggrijp van deese Stad op 16 jul 1735 HRL; huw.aang. HRL 1735
Willem Augustin Crebel W.A.C. en Antje Saapes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd den 27 naastvolgende
Geertje Thomas Creemer ovl 6 dec 1830 Antwerpen, Belgi?, huwt met Eeuwe Johannes vd Heide; BS huw 1833
Anna Maria Cremer Johannes de Beye, soldaat in de compagnie van Major Guerin, alhier in guarnisoen liggende en A.M.C., beide van Gulpen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 nov 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Christoffel Cresselaar ovl 23 jan 1788 HRL, oud 12 jaar
Sophie Samuels Crest geb 1737 ... , ovl 27 nov 1811 HRL, wonende te op de Waschbleek; BS ovl 1811
Johannes Cretsner geboortig van Saxen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af in handen van pres. Jane van Slooten op 19 nov 1788. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 29:6:0 wegens geleverd leer, quit. no. 25, 25 nov 1788. (GAH1120); rentmeester van het Weeshuis bet f. 138:16:0 aan de curatoren over de boedel van J.C. terzaake geleverde leer, quit. no. 2, 28 dec 1789. (GAH1122); d, f. 193:8:0, quit. no. 3, 28 dec 1789. (GAH1122)
Criniere IJ.C. soldaat in de Compie van de Capt. C., ende Lijsbeth Dirks beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Jillis Dirks, 21 Jan 1747; IJsbrand Collaast soldaat in de Compie van de Heer Captn C. en Lijsbet Dirks van HRL, geproclameert den 22-29 jan en den 5 feb en de 7 dito 1747 getrouwt
Trijntje Cristiaans Den derde der Maand okt Zeventien hondert en drie en Zeventig is ged Jan, zv Albert Jansen Knol en Aafke Leenderts, als doopgetuige Staat aangetekent T.C. Huisvrouw van Cornelis Liuwes. Burgemeester te Terschelling den 7 mrt 1817
Augustus Cristiaens A.C. en Pytje Annes beide van HRL, komnende wegens de bruid Sybren Nannings desselfs goed bekende, 15 May 1751; huwt met Pietje Annes, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 31 May 1751 en doen ook getrouwdt
Hendrik Cristiaens H.C. ende Antie Rintjes beyde tot HRL, komende weegens de bruid Jacob Bouwens des selfs swaeger, 2 May 1750; huwt met Antje Rintjes, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 May 1750 en doen ook getrouwd den 31 dito
Jan Cristiaens J.C. ende Aeltje Huyberts beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs oom Cornelis Cornelis, 15 Feb 1744; huwt met Aeltje Huyberts, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 18 en 23 feb 1744, en doen ook getrouwt; kind: Huibert Jans, ged 23 jan 1746 Westerkerk HRL
Jan Cristoffels ende Romkjen Clases, beyde van HRL, huw.aang. 15 aug 1733 HRL, komende wegens de bruid Albert Jansen, Kalkman; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Croege(r) ovl voor 1815; wed. C. gebruiker van wijk B-021, gealimenteerd, medegebruiker Wopke Eggerts wed., eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); id. van wijk D-006, medegebruikers zijn Baukje Dirks, Harmanus Anth. Riedelstein, P. Schimmelpenning wed., eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Antje Croes geb 1783 Makkum, ovl 27 sep 1866 HRL, huwt met Gerrit de Jong, N.H., ovl wijk H-197, dv Hendrik C, en Aafke Staal; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060, wijk G-060, wijk H-180, 201; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, vader als: G.J. dJ.
Bernardus Jurjens Croes geb 1755 Dokkum, ovl 7 jan 1823 Hrl, huwt met Grietje Jacobs Postma op 1 dec 1816 HRL, huw.afk. 17 en 24 nov 1816, wonende te HRL, touwslagersknecht oom huwt met Antje Jans, huw.get. bij J.J. Nontjes en J.P. Dijkstra, schoonbroeder bruidegom, 1816, kinderen: Jurjen Bernardus J, geb 1788 ... , Wikje Bernardus K, geb 1792 HRL, zv Jurjen Bernardus K, en Catharina Jans; BS ovl 1814; 1815 huwelijken, huw 1816, ovl 1818, ovl 1823, huw 1833, ovl 1849, ovl 1864; gebruiker van wijk G-272, sjouwer, eigenaar is Schelte van der Hoef, 1814. (GAH204)
Haye Croes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 7:4:0 (GAH650)
Hendrik Croes huwt met Aafke Staal, kinderen: Wijke C, geb 1785 Leeuwarden, Antje C, geb 1783 Makkum; BS ovl 1847; 1866 overlijdens
Hendrik Croes woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Jochems Croes bij boelgoed zal worden verkocht een braadspit, aangebracht 26 jan 1802 door J.J.C., 24 jan 1803 (GAH50)
Pytter Antoni Croes huwt met Trijntje IJpes, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 26 May 1749 en getrouwt
Wijke Croes geb 1785 Leeuwarden, ovl 3 dec 1847 HRL, huwt met Jan Horjus op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL, dv Hendrik C, en Aafke Staal; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847; Jan Jelles Horreus en W. Hendriks C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloei maand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-023; VT1839
Wijke Croes geb 1785 Leeuwarden, ovl 3 dec 1847 HRL, huwt met Jan Horjus op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL, dv Hendrik C, en Aafke Staal; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847; Jan Jelles Horreus en W. Hendriks C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloei maand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-023; VT1839
Croese burgemeester, ovl 31 mrt 1728 HRL, old 67 jaer
Akke Francisucs Croese oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-208; VT1839; Johannes Jans Beuker ende A.F.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader Jurjen Harmens, 2 nov 1793; ondertrouw HRL; Wij Ondergetekenden Johannes Jans Beuker en A.F.K., Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan onzen dochter Catharina, om Zich in het huwelijk te begeven met Fredrik Johan Repko, kantoorbediende en mede Woonachtig te HRL. en hebben wij deze met onze Gewone handtekeningen Vertekend. HRL den 19 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier & Negentig den drie en twintig aug is Geboren Catharina, dv Johannes Jans Beuker en A.F.K. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816
Frans Croese huwt met Trijntie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 7ber(= september) 1770 en getrout de 7 okt in de Westerkerk
Jan Croese tot HRL., voor een sesde part, Allardus Laquert tot HRL. voor een sesde part, Eduardus Nauta tot HRL. voor een sesde part, Teye Pieters Erven voor een vierde part, Jan Wybrens wed. voor vyf vier- en twintigste parten, en Wybren Jans Nauta voor een vier-en-twintigste part, allen eigenaars van plaats 31, Ternaard, Westdongeradeel, Bodes Harkes is meyer; bron:Cohieren der stemmen 1728
Jan Croese jhr Junius van Alema en Eduarda Nauta, echtelieden binnen HRL, kopen voor 160 goudglds 6 pondematen greidland tussen Sexbierum en Franeker van Baukien Nauta, weduwe van de olde colonel J.C. te HRL, 14 jan 1722, (Frl. 1700-1795)
Maria Elisabeth Croese huwt met Gerrijt Harmens Santman, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1768 in de Westerkerk
Sierk Croese ovl 7 jan 1790 HRL, oud 77 jaar
Grietje Croet oud 67 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk F-242; VT1839
Grietje Jans Crof oud 47 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk E-108; VT1839; Geert Feykes de Vries van de Leek en G.J.C. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 7 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Sipkje Geerts de Vries, geb 21 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL
Jan Steevens Crol van Almenum ende Janke Jelles van Pietersbierum, koomende weegens de bruid Hendrik Tijssen desselfs swaeger, 25 Jul 1750
Jelle Pieters Crolus ged 15 jan 1753 IJlst, ovl 26 mei 1830 IJlst, huwt met Jeltje Annes Cnossen op 18 sep 1774 IJlst, zv Pyter Jelles C, en Neeltje Hettes, kinderen: Trijntje, geb 28 nov 1783 IJlst, Pieter Jelles C, geb 19 mrt 1775 IJlst, (gk), Anne Jelles C, geb 2 apr 1776 IJlst, (gk), Anne Jelles C, geb 20 sep 1777 IJlst, (gk), Trijntje Jelles C, geb 25 dec 1781 IJlst, (gk), Pieter Jelles C, geb 10 apr 1786 IJlst, (gk), Yttie Jelles C, geb 23 jan 1788 IJlst, (gk), Tjamke Jelles C, geb 15 sep 1790 IJlst, (gk), Jelle Jelles C, geb 9 sep 1792 IJlst; wordt op 16 jun 1778 mr schuitmaker (R 6/29), 13 jan 1778 scheepstimmerman en bootjemaker (R 6/44v)en verder gewoonlijk meester scheepstimmerman genoemd. In de reëelkohieren van 1775 en volgende staat hij als eigenaar-bewoner te boek van het van Pytrikmuoi afkomstige huis, dat haar zuster Anke in 1778 ter bewoning verwierf. Hij kocht toen om zelf te gaan wonen het op f. 24, - huurwaarde getaxeerde huis 26, dat de weduwe Bonte Jans toen verliet. Sinds kohier 1793 huurde hij ook het buurpand 25, sinds kohier 1796 bovendien de achterstalling van perceel 24, van welke beide immobilia hij in het kohier van 1797 als eigenaar te boek staat. In de eerste jaren van zijn werk komt hij-afgezien van de bij zijn vader genoemde obligatie met zijn broeders samen, uit 1780 -twee maal voor als geldnemer; 13 jan 1778 en 15 mrt 1779 nam hij telkens 600 Cglds op (R 6/44v en 35v). Met behulp van de vele bijlbrieven in dien tijd te zijnen behoeve kan de produktie van zijn werf vrij aardig bepaald worden. Een niet nader beschreven nieuw coffeschip leverde hij in 1778 (R 6/29); in de jaren 1787-1790 volgden er nog negen, die gewoonlijk ca. 48 voet lang waren, maar ook wel eens kleiner (14 nov 1788 31 x 9 voet) of veel groter (29 okt 1789: 65 x 16 voet), schuiten (sk?tsjes) worden 5 maal met krediet verkocht (1785-1790); de lengte varieerde van 60 tot 68 voet. In 1788 werd twee maal een hekschuitenscheepshol met ijzerwerk afgeleverd, resp. 64 x 14 en 65 x 141/4 voet groot. Voor een tjalkschip bleef de koper 30 jul 1785 275 Cglds schuldig, met ''versmelting'' van de oude schuit. de maten vd nieuwe waren 65 x 14 x 141/4 voet. Tenslotte werd 5 nov 1783 een geleverde praamschuit van 40 x 41/4 voet onder hypotheek gezet (alles R6, passim fo 29-204). Aan het eind van deze bloeitijd der werf was hij-na 8 mei 1789-belijdenis te hebben gedaan, wat een vereiste was - 17 (eed 18) sep 1790 vroedsman geworden. op 1 mei 1791 en 1793 kreeg hij borgen voor de collecte van accijnzen als de 5 specien, stadsdaalder- en kroon etc. Met de revolutie in jan 1795 geraakte hij van het kussen. Intussen was hij echter ook financi?el in moeilijkheden geraakt. Op 10 en 11 feb 1794, en 12/14 apr 1795 werden tal van verordeningen op hem wegens in veilingen (boelgoederen) sinds 28 mrt 1792 gekocht hout tot een totaal van ruim 3000 glds geregistreerd en de vordering van de Leeuwarder koopman Willem Feyenes van f. 1777- 10 werd 24 mei 1794 in een rentedragende obligatie van 3% omgezet (R 6/243v, 244v, 262, 263v, 264). Op 13 apr 1795 constateerde het gericht, dat hij en zijn vrouw beiden fugitief waren(V), volgens de plaatselijke overlevering omdat hij het gewaagd zou hebben goudsbloemen in zijn tuin te hebben en er ??n van de dragen; Hoe lang zij buiten IJlst verbleven, is niet geheel duidelijk; te oordelen naar de reëelkohieren was hij al gauw weer in staat het bedrijf zelfs uit te breiden, maar in het rechterlijk archief komt zijn naam pas na de eeuwwisseling voor. In 1804 en 1805 procedeerde hij met de smid Oppedijk over het al dan niet betaald zijn van een oude schuld vor voor 1795 (D 2), in 1803 kocht hij voor zijn zoon Anne de helft van een reeds in gebruik zijnd bedrijfspand en op 29 apr 1804 rekende hij af met zijn broeder Hette. Een groot roer of snaphaan zou onverrekend blijven en verder zou Hette f. 61:13:10 krijgen als Cristiaan Jans in mei de door hem gekochte boor zou hebben betaald. Volgens de kwijting op 11 mei is dat inderdaad gebeurd. (G). Hij ovl in het huis 34 te IJlst; gj1969, bl. 77, BS ovl 1847
Carel Cromhuis burger te Dokkum op 30 jun 1736, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Lijsbet Cromhuisen Jacobus Rieman ende L.C. beide van HRL, komende wegens de bruid Dirk Cramer, 4 Sep 1751; huwt met Jacobus Rieman, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 sep 1751 en den 28 dito getrouwt
Jan O Cromwel ovl voor 1812; wed. J.K. eigenaar van wijk C-118, agterhuis, 1814. (GAH204); ovl 25 nov 1805 HRL, oud 43 jaar; huwt met Gesina Jans Bretel, ijzerwarenhandelaar 1801-1811; BS geb en huw 1811, ovl 1820; wed. J.C. eigenaar en gebruiker van wijk C-063, ijzerkramer, 1814; (GAH204); eigenaar van wijk C-118, agterhuis, 1814. (GAH204); Johannes Jacobs Kerkhoven ende Marijke Jans Bretel, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. Olivier C., goede bekende, 22 may 1790; ondertrouw HRL; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0; 1805. (GAH650); 7e quartier, no. 72, heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1802 1804. (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde ijzerwaren, ord. 30 jun 1801: f. 249:11:12; id. ord. 25 aug 1803: f. 69:11:8; id. over 1801 en 1802, ord. 26 mei 1803: f. 205:12:10; id. over 1802 en 1803: f. 307:4:10; id. 1805: f. 29:7:6; id. over 1806: f. 257:7:0; id. over 1807: f. 196:2:0; id. over 1810, 31 Wintermaand 1810: f. 13:15:8; id. over 1810, 24 mrt 1812, (Dept. Frl. ): f. 806 en 45 3/4 cents en: f. 252 en 15 3/4 cents; id. no. 10, 1811: f. 1:4:2; id. no. 12, 1811: f. 126:5:10; id. no. 24, 1811: f. 1:14:0; id. no. 25, 1811: f. 1:16:1; id. no. 29, 1811: f. 2:19:0; id. 30 dec 1811: f. 126:5:0; id. 31 dec 1811: f. 2:19:0; weduwe ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde ijzerwaren 31 dec 1811: f. 1:16:0, f. 1:14:0 en f. 1:12:0; id. 1810: fr 806 en 45, 75 cents en fr 252 en 15, 75 cents; id. aan de Trekweg, 23 dec 1811: f. 1:4:8; de voogden van de Alg. Armekamer schrijven het gemeentebestuur: a) zij (Armekamer) competeren f. 50:18:0 uit de boedel van wijlen de commies Sijbrand de Vos wegens tonnengeld van 22 dec 1800 tot 10 mrt 1801; b) willen van de gemeente 4500,- uit de boedel van wijlen IJpe Feddema, ontvanger der inkomsten van extraord. belastingen op verkoop van vastigheden, schepen en overdracht van georctrooieerde veren, c) alle ingezetenen en bijzondere Armestaten van verschillende gezindten zijn verplicht hun nood of kisthout van deze Kamer te betrekken. Tjalling Poppes heeft Kamer geinformeerd (welke thans aannemer is van het maakwerk der Armekisten) dat de Roomse Armestaat zich daar niet aan houdt sedert enige tijd. Hun kisthout komt van houtkoper wed. Johannes Fransen Posthumus. Mr. timmerman Johannes Jacobus Kerkhoven heeft tenminste 8 kisten gemaakt. Tjalling Poppes mist hierdoor zijn maakloon en het leveren van hangsels en schroeven, de Kamer de winst. (voorganger van Tjalling Poppes was Joris Pieters). Folkert de Haas maakt meer dan 20 jaar de hangsels en schroeven en mag deze aan niemand anders leveren. J.C. is leverancier van hangsels en schroeven voor de kisten die door Johannes Jacobus Kerkhoven zijn gemaakt. Kamer eist maatregelen om dit tegen te gaan, 28 jul 1803 (GAH49); gemeentebestuur stelt dat levering van doodkisten, hengsels en schroeven alleen door de Armekamer geschiedt; bij overtreding boete van f. 6:0:0, alsmede verplichting alsnog bij de Armekamer de goederen te kopen, 15 aug 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 72, 1 mrt 1804; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:4:0 ter saeke Winkelwaeren, 31 dec 1810, quit. no. 45 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan de weduwe J.C. (dagelijkse behoeften), 31 dec 1810: f. 22:1:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 62:4:0 ter Saeke geleverd ijserwerk, 31 dec 1805, quit. no. 9 (GAH1138); id. f. 26:8:0 en f. 28:0:0 ter Saeke geleverd boenderwerk, 13 jun 1806, quit. no. 48 (GAH1138) id. f. 24:4:0, primo jan 1807, quit. no. 6 (GAH1139); id. f. 58:6:0 ter Saeke geleverd ijserwerk, 19 mrt 1807, quit. no. 31 (GAH1139); id. f. 40:16:0 ter Saeke geleverde Luiwagens, 10 jul 1807, quit. no. 46 (GAH1139); id. f. 43:11:0 ter Saeke geleverd ijzerwerk, 13 jan 1808, quit. no. 23 (GAH1140); id. f. 17:5:0, 6 jul 1808, quit. no. 50 (GAH1140); id. f. 28:16:0, 29 dec 1808, quit. no. 74 (GAH1140); id. f. 24:12:0, ter Saeke geleverd ijzerwerk tot dagelijks gebruik, 11 aug 1809, quit. no. 38 (GAH1141); id. f. 13:2:0 voor geleverde Winkelwaeren, 12 dec 1809 (GAH1141)
Olivier Cromwel alhier woonachtig, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en ver-krijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. D. Hen-driks op 27 jun 1796. (burgerboek)
Catharina/Trijntje Folkerts Cronenburg huwt met Jan Fredriks Spelkers op 4 mrt 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810; gebruiker van wijk H-001, medegebruiker is Klaas Blauw, lootsman, eigenaar en medegebruiker is Johannes Visser, kastelein, 1814. (GAH204) kind: Renske Frederiks Spelkers, geb 23 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL
Jurjen Clasen Croosee Teunis Wouters ende Lijsbert Louws, beyde van HRL, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruid de makelaar J.C.C. ; huw aang. Gerecht HRL 1734
Edzardina Crop geb 1801 prov, huwt met Roelof Steinvoorte, A 12 mei 1854, maar geen gemeente vermeld; bev.reg. HRL 1851 wijk A-154, wijk B-180
Frans Crop geb 1804 prov, huwt met Tjietske Feddes, logementhouder, A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-001
H. J Croq lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 8:8:0 (GAH650)
Antje Crose ovl 3 jul 1737 HRL, huisvrouw van dominee Wybrandus Sloterdijk; zie aldaar; gemeentebestuur betaalt aan de erven van A.C. 247 dagen lijfrente van 400 Caroliguldens, sedert 30 okt 1736 tot haar versterfdag 3 jul 1737 met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de constitutiebrief, 18 nov 1737 f. 29:13:0 (GAH283); id. 237 dagen lijfrente van 600 Caroliguldens van 9 nov 1736 tot 3 jul 1737, met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de constitutiebrief, 18 nov 1737: f. 47:15:0 (GAH283)
Hendrik Crosee Jan Pijtters Mellema van Leeuwarden ende Trijntje Claeses Dij-xtra van HRL, weesende de aengevinge gedaen door H.C., Hofmeester op ''t Admiraliteytsjagt met vertooninge van schriftelijk consent van des bruidegoms, 23 Nov 1748
Jurjen Crosee Geeft UEd:Aghtb:met behoorlijk Eerbied te kennen Hendrik Jansen Overzee alhier ter steede, dat door het overlijden van J.C. een makelaars Bedieninge is koomen te Vaceeren, met welke bedieninge supplnt seer gaarne soude sijn vereert; ten dien einde sich addresseerende aen UEd:Aghtb:gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven den supplnt:aen te stellen tot Mackelaar van deese Stad in plaatse van de overleedene op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende quo facto etc: (onder stonde) Requisitus /:get:/R:J:De Swart gesw: Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraet accorderende het versoek ten requeste gedaan, nomineert en steld mits deesen de supplnt Hendrik Overzee tot makelaar binnen deese Stad op lasten pligten profijten zampt instructie en resolutien daarop gemaakt en genomen, of naemaels gemaakt en genomen mogende Worden, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit, Actum den 29 sep 1749/:get:/Hendr. Schaaf (:onder stonde:) Ter ordtie van de magistr:(:get:) M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); Op heeden den 29 sep 1749 heeft Hendrik Overzee den Eed als makelaar gepresteerd in handen van de Heer Presid:Burgemr. H: Schaaf, (:onder stonde:); In kennisse van mij secrts:(:get:) M: V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); makelaar in 1743; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 18:0:0 terzake 5 lopen weyt ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 5 dec 1743, kwit. no. 1 (GAH1073); id. f. 89:2:0 wegens 33 lopen door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 18 jan 1746 kwit. no. 5 (GAH1075)
Johannes Cruits soldaat in ''t Eerste Bataillon van Orange Stad en Lande, in de compagnie van den Major Keyzer, huwt met Elizabeth Cornelia Tijs, kind: Johannes Johannes Cruits, geb 29 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha
Johannes Johannes Cruits geb 29 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes Cruits en Elizabeth Cornelia Tijs
Sebastiaen Crun huwt met Uilkje Eeltjes, beide van HRL, geproclameert den 24 nov en de 2 en 9 dec 1753 getrout
Joris Jelleszn Cruydenier Op 17 mrt 1599 kochten Botte Broers Buwema en Trijncke Cornelis dochter een huis aan de oostzijde van de Wortelhaven, bewoond door J.J.C. Zie verder bij Botte Broers Buwema. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1893/S. Wobma
Jan van Crytenburgh burgemeester in 1731, (zie boek: Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ged 17 sep 1673, ovl 24 aug 1738, 64 jaar, burgemeester, huwt met Geeske Rijpema, ook huwt met Elicebet Bedt, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; Jan Sipkes Buma van HRL, ende Lewina Magdalena Winsemius van Leeuwaerden, huw.aang. 17 apr 1734 HRL, vertonende de Heer Burgemr. Crijtenburg schriftelijke Procuratie van bovengenoemde Bruidegom en bruid tot Consent en acceptatie van dit Huwelijk waer op de Huwelijksgeboden alhier sijn aengetekend; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Bastiaan Cuin ontvangt van het gemeentebestuur voor het bearbeiden (dragen, meten, loegen) van turf, 4 mei 1754: f. 5:11:0; id. 2 sep 1754: f. 15:17:0; id. 20 nov 1754: f. 21:5:0; id. 7 jul 1755: f. 20:18:0; id. 18 mrt 1756: 27-15. ; id. 18 jun 1756: 32 Caroliguldens; id. 2 jun 1757: f. 27:8:0; id. 28 sep 1757: f. 16:11:0; id. 7 okt 1758: f. 25:12:0; id. 15 okt 1759: f. 5:12:0; id. 15 okt 1760: f. 25:9:0; id. 15 mrt 1763: 3 Caroliguldens; id. 30 mrt 1763: f. 29:8:0; id. 31 mrt 1763: f. 26:13:0
Douwe Elias Cuinstra ontvangt van de rentmeester van Weeshuis ter zaake leverantie en arbeidsloon van 22 1/2 schouw turf, voor turf f. 92:16:0 en arbeidsloon f. 23:1:0, tesamen f. 115:17:0, 23 mrt 1792, quit. no. 1 (GAH1124); id. van 23 schouw en 22 korven turf, voor turf f. 147:3:12, en voor arbeidsloon f. 24:2:0, tesamen f. 171:5:12, 17 apr 1782, quit. no. 2 (GAH1124)
Fokjen Cuiper weesvoogden bet f. 20:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Tjietze Romkes, als backersknegt gewerkt hebbende bij F.J., 20 may 1788. (GAH1120)
Jan Cuiper huwt met Hieke de Vries, kind: Dirk, geb 1804 Heerenveen; BS ovl 1854
Dirk Jans Cuipers geb 1804 Heerenveen, ovl 30 dec 1854 HRL, huwt met Pietertje Hessels de Groot, N.H., gruttersknecht, zv Jan C, en Hieke de Vries; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 G213
Mettje Oebles Cuipers Franke Minnes ende M.O.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rioelof van Dijk, goede bekende, 2 okt 1790; ondertrouw HRL; Franke Minnes en M.O.K., beide van HRL, hebben de laatste af- kondiging gehad den 17 oct 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Berend Pieters Cummel geb 8 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL, zv Pieter Cummel en Jantje Berends(!); geb 29 aug 1793, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Pieter Kummel en Jantje Berends
Pieter Cummel ovl voor 1815; huwt met Jantje Hendriks, kind: Hendrikus, geb 1791/1800 HRL; BS ovl 1856; kind: Izak Pieters Kummel, geb 19 aug 1787, ged 4 sep 1787 Grote Kerk HRL, moeder als J. Berends; kind: Berend Pieters Cummel, geb 8 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL, moeder als J. Berends; kind: Berber Pieters Kummel, geb 16 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL, moeder als: J. Berends; kind: Rigtje Pieters Kummel, geb 6 mrt 1792, ged 11 mrt 1792 Grote Kerk HRL, moeder is J. Barends; kind: Berend Pieters Kummel, geb 29 aug 1793, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, moeder als J. Berends; kind: Richje Pieters Kummel, geb 19 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, moeder als J. Berends; kind: Rijkes Pieters Kummel, geb 10 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als J. Beernts; wed. P.C. gebruiker van wijk G-106, eigenaar is Willem Moes, 1814. (GAH204); ed. P.C. gebruiker van wijk G-106; eigenaar is Willem Moes, 1814; (GAH204); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Andries/Andreas Henricus Cup 1e huwt met Fransina Frapmans op 23 mrt 1800 HRL, 2e huwt met Elizabeth Molenaar op 3 jan 1802 HRL, meester chirurgijn 1802; huw Grote Kerk HRL 1800, geboortig uit Oostfriesland, doch laatst woonachtig geweest te Ferwerd, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het Burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. de Waart op 13 aug 1792. (burgerboek); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); ovl 22 may 1803 HRL, oud 38 jaar; invent. no. 320; huwt met Christina Reinders, dochter Anna Cup; over de dochter worden aangesteld als curatoren Klaas Blok, lid van het gemeentebestuur en Henk van Waardenburg, chirurgijn te Franeker, 26 mei 1803 (GAH49); gemeentebestuur geeft, ingevolge verzoek van 7 okt 1800 van de dept. Commissie Geneeskundig Bestuur van het departement van de Eems de volgende opgave van: medicinae doctors, chirurgijns: S. Popta en A.C., en chirurg J.C.N. Moensch; vroedvrouwen, apothekers, drogist, wo. 25 nov 1801 (GAH47); weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 30, bij haar inwonend W. Buchner, 18 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; erven ontvangen van het gemeentebestuur wegens chirurgale diensten aan zwevende armen anno 1801en 1802, ord. 17 okt 1803: f. 10:8:0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 33:2:0 ter zake chirurgale diensten, 9 jun 1795, quit. no. 19 (GAH1127); id. f. 37:6:0,5 jan 1796, quit. no. 6 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 85:6:0 ter zaake geleverde Medicijnen en Chirurgiale diensten, 19 may 1801, quit. no. 12 (GAH1133); Groningen, den 2 den jul 1799. Het vijfde Jaar der Bataafsche vrijheid. de Collonel der Bataafsche Gewapende Burgermacht in het departement van de Eems C:C:Emmerij. Aan de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers! Ingevolge het 3de Art:mijner Instructie, bij het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek gearresteerd den 22 may 1799 gelost worden om ten spoedigsten aan het Uitvoerend Bewind voor de draagen zodanige kundige, en ter goeder Naam en Faam staander Perzoonen, welke het best geschikt zullen zijn tot Gecommitteerden, om gecombineerd met UL:de Inschrijvinge volgens de door den Agent van oorlog geformeerde Lijsten, te verrigten en niet genoegzaam van dusdanige Persoonen in uw Gemeente Bestuur zijnde onderrigt, zo dient deezen om UL:aan te Schrijven, en te verzoeken om naa ontfang deezes zonder de minste vertraaging op uwe Verantwoordelijkheid aan mij op te geeven, Zes Persoonen onder UW:Gemeente Bestuur, welke volgens het geallegueerde Artikel de vereischten hebben, ten einde ik in staat gesteld worde, om daar uit de benodigde Persoonen ter UWL:adsistentie aan ''t Uitvoerend Bewind ter approbatie te kunnen voordraagen, en GijL:om de registratie volgens het 3de Hoofdeel van ''t Reglement voor de gewapende Burgermacht zonder vertraaging te beginnen waar van na goedkeuring derzelver aan UL:terstond zal worden kennis gegeven terwijl ik teffens ook verwagt een opgaave van een Doctor en Chirurgijn onder UWL:ressort woonagtig. Heil en Broederschap; Verzoeke het antwoord ten spoedigsten te bezorgen onder Couvert aan de Secretaris van ''t departementaal Bestuur Salvera te Leeuwarden; Waar over gedelibereerd zijn is beslooten, deeze aanschrijvinge de facto te beantwoorden, en ten dien fine aan den voorzeiden Collonel de volgende Ses Perzoonen op te geeven, namentlijk de Burgers Doctr Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Doctr Johannes Albarda tot Med:Doctor en A.C. tot Chirurgijn. Zijnde het Antwoord van deezen inhoud; de Raad der Gemeente van de Stad HRL. Aan de Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht in het departement van den Eems, C.C. Emmerij. Mede Burger! Ter voldoeninge aan uwe Aanschrijvinge van den 2en deezer, geeven wij tot de daar bij bedoelde eindens aan uw op, de Burger Dr. Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Dr. Johannes Albarda tot Med:Doctor en A.C. tot Chirurgijn. HRL den 4 jul 1799 het 5de Jaar der Batt:vrijheid. (GAH45); Sa. 20 jul 1799. C:S: Ingevolge ''t 14e Art. van de Gem:Bep: omtrent de Introd: van ''t Regl:zoo hebbe ik onder U ressort tot Doctor de Burger Johannes Albarda, en tot Chirurgijn de Burger A.C., genomineert met halven versoek hier van aan hun, en de gemeente hier van Kennis te geeven, bij de Registratie verzoeke bij die Burgers welke tans nog dienen de naam van de capt. te zetten onder wiens Co:zij zijn om bij de organisatie de groote te kunnen beoordeelen, dit is egter alleen noodig voor een lijst welke den Col:krijgt. Waarop beslooten is Conform dies te handelen. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. Voorts compareerden, na voorafgegaan versoek in de Vergadering van den Raad, de Burgers H. Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa, als zijnde Jacobus Germans nog niet in de Stad, aan dewelke door den Raad nogmaals versogt wierd van de Commissie om bij de Registratie tot de Burgerbewapening, den Raad te willen assisteeren tog op zig te neemen, en hun dien Burgerplicht te willen laaten welgevallen dan vermits doctor H. Westra zulks op de herhaalde verzoeken van den raad bleef weigeren hebben de overige gecommitteerden vermeend zich dan ook te kunnen excuseeren, zoo als de Medecina Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn A.C. de Commissie tot de examinatie van de Ziektens en Lichaams gebreeken van Ingezeetenen, welke zouden vermeenen uit dien hoofde van de Burgerbewapening verschoont te konnen werden, hebben van de hand geweesen is bij den Raad beslooten hier van door navolgende missive aan het departementaal bestuur van de Eems Kennis te geeven. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. de Raad der Gemeente van de Stad HRL Aan het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers. Nadat wij jongstleden Saturdag den 20e deeser UWL:Missive met de Stukken betrekkelijk de Registratie tot de Burgerbewapening ontvangen hadden, hebben wij de facto de gecommitteerden welke ons tot dat belangrijk werk zouden Assisteeren doen Convoceeren twee van dezelve te weeten de Burgers Henricus Westra en J:Germans waaren op dien tijd niet in de Stad, de overige namentlijk de Burgers M:Tamboezer, M:Vellinga, G:Ackeringa en C:Oosterbaan naamen op onze vriendelijke dog te gelijk dringende Instantie, deeze Commissie eenigzints voorwaardelijk op zich de Burger Westra op gisteren zich in de Stad bevindende(als zijnde Geermans nog niet gearriveert) hebben wij dezelve ook dadelijk versogt niets minder verwagtende terwijl hij Majoor van de gewapende Burgermacht is dat zulks bij hem zouden werden geweigerd dan tot ons grievend hartzeer hebben wij zulks egter moeten ondervinden, het geen ten gevolge gehad heeft, dat alle de verdere gecommitteerden zig hebben geexcuseerd zelf tot de Doctor en Chirurgijn incluis en zulks met appoitement , dat zoo een van de benoemden zich daar van konde onttrekken zij alleen dan ook eene helijke aanspraak daarop hadden en zulks konden doen wat vriendelijke tusschenspraak wij ook hebben beproeft om hun te permaveeren van deeze Commissie op zig te neemen, heeft zulks alles niet moge helpen dus hoe gaarne wij dit werk bevordelijk wilden zijn, vinden wij ons door deeze weigering daar toe buiten staat gesteld behalven dat het ons bezwaarlijk toeschijnt ingevalle deeze benoemde Persoonen door geene vriendelijke Intercessie van hoogermacht te overreeden zijn, of daar toe kunnen werden geconstringeerd, anderen tot dit moeyelijk werk te zullen vinden, of kunnen Persuadeeren wij hebben ons verplicht gevonden, UWL hier van ten spoedigsten Kennisse te geeven, ten einde UWL mogten zijn geinformeerd, van die reedenen, welke vertraging aan het werk der registratie bij ons toebrengen, dit zelfde doen wij, in de bijgevoegde Missive aan den Collonel Emmerij welks verdere spoedige verzending wij aan UWL:zeer gedienstig Solliciteeren in de Suppositie, dat UWL ons deeze vrijpostigheid. niets ten kwaadsten zullen duiden. Waar meede na toewensching van heil en aanbod van Broederschap verblijven, Marten Bos, IJpe Feddema. (GAH45); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Corformiteyt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H:Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken, en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen, op dezelve Commissie op zig te neemen, of anderzints hun voor de gevolgen vandien, verantwoordelijk te Stellen, bij welke gelegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor H:Westra en Menno Vellinga zulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn A.C., ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgen dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. de raad der gemeente ordnrs vergadert zijnde, zijn de Burgers Jacobus Germans, Claas Oosterbaan, Gosling Ackeringa, Marcelis Tamboezer, Dirk Lijklama a Nyholt en Johannes Rinsma, als den Raad zullende assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn A.C., op ''t huis der gemeente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der Registratie een aanvraag zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren ter Examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken van Zoodanige Burgers en Ingezeetenen welke zouden vermeenen daardoor, van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medicinae Doctor Albarda en de Chirurgijn C., tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 2, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 1e aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en de buitenbuurt, S''voormiddags van 10 tot 12, en S''namiddags van 2 tot 5 uuren, en ten fine deeze Commissie die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken als meede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder kunnen gereed zijn, en omgebragt worden, dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op donderdag den 1sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S''voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en Snademiddags te twee uuren te weeten op: Donderdag 1 Aug: voordemiddag 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdag 2 Aug: S''voordemiddag 5e en 6e quartier, S''nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. En zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers, en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (die tekst niet opgenomen). (GAH54); NB op de Notificatie. Doctor Johannes Albarda en de Chirurgijn A.C. zullen ter examinatie der ziekten of ligchaamsgebreeken van Ingezeetenen welke zouden vermeenen uit hoofde van dien van de Burgerbewapening geexcuseerd te zijn, op ''t huis der gemeente te vaceeren woensdag den 31 jul 1799 voor die uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier, Donderdag den 1e aug 1799 voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt. S''voordemiddags van 10 tot 12 en Snademiddags van 2 tot 5 uuren; Wijders wierde beslooten, het benoodigde getal van oproepingsbilletten tot de Registratie der Burgerbewapening bij Tjerk van Benthem te laaten drukken, mutatis mutandis, na ''t voorschrift door het departementaal bestuur van de Eems daar af aan den Raad ingesonden en is de verdere beschikking daar over als meede omtrent het getal hoe veel opdemandeert aan de Secretaris Feddema. (GAH45); HRL den 17 aug 1799 5de J:d:B:V
Anna Cup ovl jul 1828, huwt met Harmen Jeltes op 20 mrt 1796 St, Anna, komt van St. Anna, belijdenis 26 apr 1799 St. Anna, lidmaat van 1815-1827; bron onbekend
J Cup aangesteld tot bekkenist in het 8e kwartier Gerrit Barts in plaats van mr. J.C. en de koopman Reinier op de Vismarkt in de plaats van Johannes van den Berg, 27 sep 1803 (GAH49)
Sybrandus Cup huwt met Tjaltje Cup op 16 sep 1765 St. Anna, komt van Leer, Oostfriesland, op 27 okt 1765 lidmaat St. Anna; bron onbekend; chirurgijn te St. Annaparochie; verkoopt loten der Generaliteits 57e Loterij, 12 dec 1772, (Frl. 1700-1795)
Tjaltje Cup ovl 27 apr 1802 ... , huwt met Sijbrandis Cup op 16 sep 1764 St. Anna, komt van Leeuwarden, lidmaat St. Anna 1795; bron onbekend
S Cuperius wonende te Leeuwarden; door last en authorisatie van de Agtbare Heren drie Leden en met communicatie der weesvoogden en der selver approbatie zijn verkocht aan S.C. te Leeuwarden 25 Thooner deses of Landschapsobligatien, ''t Weeshuis toebehorende uit de cas van derselver rentmeester 4107 gulden en dat te lopende in een som van 4107 gulden en dat tegen 70 5/8%, komende na dedustie in zuiver geld te bedragen een som van f. 2900:11:6, daar te boven nog f. 20:10:6 interesse, dit tot dato als boven op alle die Thooner deses verschenen waren, komende dus in een som van f. 2930:1:6, die nu alhier voor ontvang gebracht worden, 21 dec 1737 (GAH1068)
.... Cuperus hopman in 1730; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:18:0 weegens eyeren door hem tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 2, 18 apr 1730. (GAH1060)
Abe Cuperus huwt met Antje Kuipers, kind: Hiltje Abes C, geb 1795 Franeker; BS ovl 1839
Aefke Cornelis Cuperus huwt met Dirk Geerts Cloppenburg, beyde van HRL, zijn geproclameerd 13, 20 en 27 aug 1752 en doen ook getrouwd
Aukje Gerrits Cuperus geb 1811 Dronrijp, ovl voor 1869, huwt met Jelger Sjoerds Schaafsma op 5 apr 1832 HRL, wonende te onder Midlum, dv Gerrit Joukes K, en Getje Gosses Julianus vd Mey; BS huw 1832, ovl 1868
Cornelis Cuperus was ytiger der maten en gewigten; in zijn plaats Willemke Teu-nis; zie aldaar; (2 mei 1731); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het ijtigen en repareren van Stadsgewigten, 18 okt 1730: f. 2:0:0 (GAH283)
Dirk Claases Cuperus huwt met Fettje Migchiels Roorda, beide van HRL, geproclameerd de 25 jul de 1 aug en de 8 en getrout de 15 dito 1762
Doutje Cuperus huwt met Hendrik Beukens, kind: Jan Nicolaas Hendriks Beukens, ged 22 jun 1769 Westerkerk HRL
Fokje Klases Cuperus huwt met Sake Bavius, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1824
Gerrit Joukes Cuperus huwt met Getje Gosses Julianus vd Mey, kind: Aukje Gerrits C, geb 1811 Dronrijp; BS huw 1832
Hiltje Abes Cuperus geb 1795 Franeker, ovl 3 okt 1839 HRL, huwt met Frans Ferdinand Minkes, dv Abe C, en Antje Kuipers; BS ovl 1839; 1844 overlijdens
Janna Cuperus oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-049; VT1839
Joannes Cuperus professor L.C. Valckenier houdt een rede over de oude en onlangs bespeurde wisselvalligheden der Nederl. zaken; waarop Joannes Pierson, E.W. Higt, Simon Stijl en J.C. gedichten laten verschijnen bij W. Coulon te Leeuwarden, 11 dec 1748, (Frl. 1700-1795); professor A. Gillissen, H.W. Bernsau, G. Ouwens, N. Ypey en J. Schrader inaugureren te Franeker. Verzen verschijnen daarop van S. Nauta, F. Bekius, J.H. Andreae, J.V. Schilling uit de Paltz, J.C.L. Appold uit Hessen, L. Chr. Emmerich uit de Paltz, Joh. H. Zanders, E. Viglius, J. Lindemannus, S. Stijl, J.C., J. Lossontzi, een Hongaar, alle uitgegeven bij W. Coulon te Leeuwarden, 1 mei 1749, (Frl. 1700- 1795); huwelijk van dr. Jacob Braam en Aukjen Fontein te Franeker, waar bij verschijnen Bruiloftszangen van Petrus Nota, E.W. Higt, J.C., Simon Stijl, J. Althuyzen, 24 aug 1749, (frl. 1700-1795)
Metje Wessels Cuperus ovl voor 1823, huwt met Sjoerd Sjoerds Posthumus; BS Franeker huw 1822
Sytske Jans Cuperus huwt met Auke Aukes Tolsma; BS ovl 1826
Trijntje Wessels Cuperus geb 1779 Franeker, ovl 17 nov 1859 HRL, huwt met Klaas Reinders Kronenburg op 15 mei 1808 HRL, dv Wessel Robartus C, en Trijntje Wessels, N.H., Vst 21 okt 1859 uit Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-265
Wessel Robartus Cuperus huwt met Trijntje Wessels, kind: Trijntje Wessels, geb 1779 Franeker; BS ovl 1859
Karel Cure K.C. van Amsterdam en Jetske Jakobs van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 feb 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Jacobus Louws Curinga burger te Dokkum op 4 jun 1672, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Albert Beerns Cuyters A.B.C. ende Rigtjen Dirks Wijngaerden beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader Dirk Clasen Wijngaerden, 12 mrt 1740 fiches ondertrouw N.H. HRL; huwt met Rigtjen Dirks Wijngaarden, beyde van HRL, sijn geproclameert 13, 30 en 27 mrt en getrouwt de 3 apr 1740 in de Westerkerk