Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Janneke Reyners E ... Enema ovl 7 dec 1628, wed. van E..., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Frederik Ebbeling oud 40 jaar, geb Zwartsluis en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk G-261; VT1839
Georg Frederik Ebbeling geb 1799 Zwartsluis, ovl voor 1872, huwt met Willemina Jeekel op 9 sep 1830 HRL, arbeider, wonende te HRL, huw.get. bij H. vd Zee, (gk), en T.J. Tigchelaar, (gk), wonende te HRL. 1838, zv Hendrik Eppl?e E, (gk), arbeider, wonende te Workum 1830, en Cornelia Zweerens, (gk), ovl Meppel op 26 dec 1809; BS huw 1830, huw 1838, ovl 1871
Japikje Ebbers huwt met Hendrik Lammerts, kind: Matje Hendriks, geb 18 may 1794, ged 15 jun 1794 Grote Kerk HRL
Jacob Ebbes huwt met Doetje Andrijs, kind: Tjietske Jacobs, ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Age Jacobs, ged 15 jun 1745 Grote Kerk HRL; J.E. van HRL. ende Uiltie Andrijs van Huisum, huw.aang. 25 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijts Feltsma; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Hendrik Ebeles gebruiker van wijk F-175, sjouwer; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. (GAH204)
Roelof Ebeles zie: Radsma
Hendrik Wybes Ebeling zie ook: Hindrich Wiebes; geb 1780 Bochtetelerveen, Oostfriesland, huwt met Antje Tjamkes Blombergen op 13 apr 1815 HRL, matroos, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1815, wonende te HRL, zv Wiebe Geerts E, en Tietje Hendriks; BS huw 1815, ovl 1826; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een van overlijden behoren tot de Huwelijksacte van H.W. Ebeling en Antje Tjamkes Blomberg dato 13 apr 1815 op Fol. 22 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Hendrik Ebes oud 32 jaar, geb Pekel A, wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-037; VT1839
Hinke Ebes huwt met Aldert Jochems, kind: Vrouwkje Aldert, ged 1 mrt 1754 Grote Kerk HRL
Antje Ebles ovl na 1828, huwt met Roelof Johannes Prose, zonder vaste verblijfplaats, wonende te in hun schip; BS huw 1823, huw 1829; Roelof Johannes van Bergum ende A.E. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Ebele Uiltjes, 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Gepke Ebles huwt met Jacob Cornelis Beidschat; gen. Dokter
Gosse Ebles geb 13 apr 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL, zv Eble Gosses en Geertje Klaasses
Hendrik Ebles zie: Drijfhout
Jan Ebles mede-curator te Wijnaldum, over de nagelaten kinderen van wijlen Jacob Cornelis Beidschat, zie ook Olphert Posthumus, 9jun17 69; gen. Dokter
Cornelis Ecama schrijf- en rekenmeester in 1751, ovl voor 1772; ontvangt van het gemeentebestuur restitutie ge?xpendeerde huur van een kamer, gebruikt tot een school, 25 jul 1753: f. 31:18:0; (geen boeknr. vermeld); id. 1 jaar tractement, 1 mei 1751: f. 315:0:0 (GAH428); id. 8 kwartlen tractement, het eerste verschenen, 1 aug 1748, het laatste 1 mei 1750 kwit. op 8 ordonn. : f. 630:0:0 (GAH427); id. wegens gedane diensten en expensen door hem gedaan ten dienste van de Stad, 23 nov 1735: f. 6:10:0 (GAH283); bij V. van der Plaats verkocht de bibliotheek van wijlen C.E., stads schrijf- en rekenmeester, en van J. van Hasenhoek, chirurgijn en burgerhopman, aldaar, 14/16 okt 1771, (Frl. 1700-1795); huwt met Antje Dirks, kind: Dirk Corneelis Eekama, ged 21 feb 1745 Grote Kerk HRL, vader als Cornelius E. ; kind: Elisabeth Cornelius Eekema, ged 2 okt 1742 Grote Kerk HRL, vader als Cornelius Eekema; Cornelisis Ekama en Antie Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 5 nov 1735 HRL, komende voor de bruid IJsbrand Dirks, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
van Eck Andrijs Fransen, ruiter onder het Regiment van Luitenant Generaal v. E. ende Janke Gabbes beyde van HRL, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent tot deesen en koomende weegens de bruid desselfs broeder Douwe Gabbes, 3 Apr 1751; gemeentebestuur betaalt aan de commanderende officier van de compagnie Cavalerij van het Regiment van de generaal-majoor Baron v. E., alhier guarnisoen houdende, voor 1 jaar serviesgeld, lopende van 7 aug 1748 tot 7 aug 1749, waarvan de kwitanties berusten in de secretarij alhier, 11 aug 1759: f. 588:13:0 (GAH427); id. aan de commanderend officier van de Compagnie Cavalerij van de collonel van Lijnden behorende tot het Regiment van generaal-majoor Baron v. E., het serviesgeld voor 6 ruiters die staan gereduceert te worden op 22 dezer en dus voor de tijd van 2 maanden alhier gunarnisoen hebben gehouden, 10 okt 1749: f. 12:13:14 (GAH427)
Eleonora Philippina Helena Eckhardt huwt met Eerwaarde D?. Gijsbertus Wildeman, kind: Charlotta Johannetta IJda Wildeman, geb 24 aug 1774, ged 8 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Erents Gijsbertus Wildeman, ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL
Josias Eckhardt huwt met Anna Appolonia Thierry, kind: Leonard Fran?ois Josias Echhardt, geb 28 feb 1782, ged 5 mrt 1782 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Leonard Fran?Ois Josias Eckhardt geb 28 feb 1782, ged 5 mrt 1782 Grote Kerk HRL, zv Josias Eckhardt en Anna Appolonia Thierry
Trijntie Eddes oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-161; VT1839
Gerd Heinrich Eden geb 1791 Carolinesylk, huwt met Geertje Zijlstra op 31 aug 1822 HRL, huw afk. 21 en 28 jul 1822, varensgezel, wonende te HRL, zv Everman Johan E, (gk), ovl , en Geschke ... , (gk), ovl 14 feb 1812 Carolinesylk; BS huw 1822; oud 45 jaar, geb Carlinzijl (?) en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk G-307; VT1839
Katarina Ederveen huwt met Johannes Aarsen, kind: Gijsbert Johannes Aarsen, geb 24 jun 1784, ged 13 jul 1784 Grote Kerk HRL
Floris Edes huwt met Antje Jacobs, kind: Albert Floris, ged 20 sep 1740 Grote Kerk HRL
Jakob Edes huwt met Janke Aanes, kind; Pieter Jakobs, geb 26 nov 1788, ged 30 dec 1788 Grote Kerk HRL
Jasper Edes J.E. burger en mr bontweever binnen HRL, bekenne en verklaere door deesen dat de stakettinge dewelke door mij onlangs is geset op de Stads Wal agter mijn huys staande binnen deese stad in de Nieuwe Straat, aldaar precario en ter biede is, aanneemende derhalven de voors:stakettinge van daar wederom te amoveren soo ras door de Achtb:Magistraat van deese stad aan mij sulx geordonneert zal zijn en aanstonds de voors:wal te ontleedigen, sonder daer omtrent eenige uitvlugt off oppositie te gebruiken. In kennis van mijn hand actum den 15n Febr 1736; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Nollis Edes zie: Nollis IJdes, huwt met Reinouke Teunis
Pieter Edes ged 5 jul 1750 Westerkerk HRL, dv Ede Pieters en Gertje Corneelis
Sipke Edes Caspar Dirks ende Maike Johannis beide van deese Stadt, koomende voor de Bruit S.E., 18 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; Harmen Beernts Bloem en Marijke Jans, beyde van HRL, huw.aang. 2 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid S. AEdes, dessels Oom fiches huw.aang. Gerecht HRL 1734
Tetje Edes zie ook: T. IJdes; huwt met Jan Gerrits, kind: Gerrit Jans, ged 10 sep 1741 Westerkerk HRL
Aukjen Edgers huwt met Tjerk Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en doe ook getrouwt; Tjerk Jacobs ende A.E. beide van HRL, koomende voor de bruid Dirk Claessen desselvs oom, 23 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Marijke Edgers ovl voor 1854, huwt met Gerben Jans eyzenga; BS huw 1853
Pytter Edgers P.E. ende Cornelia Dirks beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom Cornelis Edsges desselvs broeder en weegens de bruyd B. Rienstra, stadsbouwmeester, 8 Apr 1747; huwt met Cornelia Durks, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 apr 1747 en doen ook getrouwt
Antje Edses Walle Gerbens Bootsma en A.E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn den 17 daaraan volgende getrouwd
Edde Hendriks Edses E.H. Edsjos eigenaar van perceel nr. 1039 te HRL, schreinwerker, woonplaats HRL, legger nr. 195, pakhuis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); E.H. Edsjos van perceel nr. 1193 te HRL, schreinwerker, woonplaats HRL, legger nr. 195, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Gerben Edses turfschipper 1740-1745
Jasper Edses ende Uilkien Clases, beyde Van HRL, huw.aang. 12 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Tieerd Clasen Poort, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Marten Edses zie: van der Veen
Tiete Edsgerds ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL, zv Edsgerds Tijtes en Grietje Eeverdts
Bernardus Edsgers huwt met Janke Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 May 1740 en doe ook getrouwt; B.E. ende Janke Clases beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broodheer Joost Gonggrijp, 7 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; bakker in het Weeshuis; (GAH1076): ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 11:10:0 terzake bakloon van 4 nov tot 29 dec 1746 in het Weeshuis verdiend, kwit. no. 2, 3 jan 1747; id. f. 9:10:0 van 3 jan tot 31 mrt 1747, kwit. no. 7, 11 apr 1747; id. f. 8:0:0 van 5 apr tot 28 jun 1747, kwit. no. 12, 4 jul 1747; id. f. 9:16:0 van 4 jul tot 30 sep 1747, kwit. no. 18, 3 okt 1747; (GAH1077): id. f. 12:0:0 van 4 okt tot 28 dec 1747, kwit. no. 1; id. 2 jan 1748; id. f. 8:10:0 van 5 jan tot 2 apr 1748, kwit. no. 9, 2 apr 1748; id. f. 9:6:0 van 2 apr tot 2 jul 1748, kwit. no. 15; id. f. 8:0:0 van 5 jul tot 25 sep 1748, kwit. no. 19, 1 okt 1748; (GAH1078): id. f. 10:10:0 van 1 okt tot 28 dec 1748, kwit. no. 4, 7 jan 1749; id. f. 8:0:0 van 2 jan tot 27 mrt 1749, kwit. no. 8, 1 apr 1749; id. van 1 apr tot 1 jul 1749, kwit. no. 12, 1 jul 1749; id. 1 van 1 jul tot 1 okt 1749, kwit. no. 18, 7 okt 1749; (GAH1079): id. f. 10:0:0 van 1 okt 1749 tot 1 jan 1750, kwit. no. 3, 6 jan 1750; id. f. 8:10:0 van 6 jan tot 7 apr 1750, kwit. no. 7; id. f. 8:0:0 van 1 apr tot 1 jul 1750, kwit. no. 13, 7 jul 1750; id. f. 9:0:0 van 1 jul tot 1 okt 1750, kwit. no. 17, 6 okt 1750; (GAH1080): id. f. 12:0:0 van 1 okt tot 31 dec 1750, kwit. no. 7, 5 jan 1751; id. f. 9:10:0 van 3 jan tot 6 apr 1751, kwit. no. 14, 6 apr 1751; id. voor 3 maanden baklonen, kwit. no. 18, 6 jul 1751; id. f. 10:10:0 van 1 jul tot 1 okt 1751, kwit. no. 22, 5 okt 1751; id. f. 11:10:0 wegens bakloon van 2 okt tot dec 1756 en f. 9:0:0, 5apr17 57, kwit. no. 9 (GAH1086); id. 12 jul 1757, kwit. no. 13 (GAH1086); id. 4okt17 57, kwit. no. 18 (GAH1086); id. f. 13:18:0 tot dec 1757, kwit. no. 4, 19 jan 1758 (GAH1087); id. f. 7:6:0 tot 20 mrt 1758, kwit. no. 6 (GAH1087); (GAH1081): id-299-14-gter zake 3 last rooge door hem in het Weeshuis geleverd, 5 jan 7152, kwit. no. 4; id. f. 11:0:0 terzake baklonen door hem verdiend in het Weeshuis van 4 jan tot 1 apr 1752, kwit; no. 10, 11 apr 1752; id. f. 10:10:0 van 1 apr tot 1 jul 1752, kwit. no. 16, 4 jul 1752; id. f. 12:15:0 van 4 jul tot 30 sep 1752, kwit. no. 22, 3 okt 1752; (GAH1082): id. f. 13:10:0 van 5 okt tot 31 dec 1752, kwit. no. 4; id. f. 12:0:0 van 31 dec 1752 tot 1 apr 1753, kwit. no. 10, 3 apr 1753; id. f. 11:0:0 van 13 apr tot 28 jun 1753, kwit. no. 16, 3 jul 1753; id. f. 12:5:0 van 3 jul tot 28 sep 1753, kwit. no. 19, 2 okt 1753; (GAH1083): id. f. 12:0:0 van 1 jul tot 27 sep 1754, kwit. no. 14, 1 okt 1754; id. f. 13:10:0 van 4 okt tot 31 dec 1753, kwit. no. 7, 8 jan 1754; id. f. 11:0:0 van 1 jan tot 29 mrt 1754, kwit. no. 12, 2 apr 1754; id. f. 10:0:0 van 2 apr tot 26 jun 1754, kwit. no. 20; (GAH1084): id. f. 10:10:0 van 1 jul tot 26 sep 1755, kwit. no. 32; id. f. 13:15:0 van baklonen van rogge, weit, en brood in het Weeshuis, 7 jan 1755 kwit. no. 5; id. f. 11:9:0, kwit. no. 14, 8 apr 1755; id. f. 10:2:0, 1 jul 1755, kwit. no. 22; (GAH1073): id. f. 8:10:0 terzake 3 maanden bakloon van 1 apr tot 30 jun 1744, 30 jun 1744; id. f. 8:0:0 van 30 jun tot 29 sep 1744, 29 sep 1744; (GAH1074): id. f. 10:0:0 van 2 okt tot 28 dec 1744, 5 jan 1745, kwit. no. 3; id. f. 7:10:0, 6 apr 1745, kwit. no. 9; id. 29 jun 1745, kwit. no. 16; id. 5 okt 1745, kwit. no. 20; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:0:0 terzake baklonen van 26 bakten so roggen als weitenbrood tot 30 dec 1755 6 jan 1756, kwitno. 3 (GAH1085); id. f. 10:0:0 terzake bakloon van 20 bakten roggenbrood, 7 apr 1756, kwit. no. 9 (GAH1085); id. 6 jul 1756, kwit. no 16 (GAH1085); id. f. 9:10:0 wegens 19 bakten roggenbrood, 5 okt 1756, kwit no. 24 (GAH1085); id. f. 10:10:0 van 2 okt tot 31 dec 1745 (GAH1076); id. 4 jan tot 30 mrt 1746, 5 apr 1746, kwit. no. 8 (GAH1075); id. f. 8:10:0, 5 jul 1746, kwit. no. 13 (GAH1075); id. 4 okt 1746, kwit. no. 15 (GAH1075)
Eeke Edsgers ovl 10 dec 1722, 78 jaar, Laatste huisvrou van Tjerk Feddriks, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Gerben Edsgers ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 10 schouw turf aan de beide kerken 7 Caroliguldens het schouw, 23 aug 1740: f. 70:0:0; id. f. 66:4:0 het arbeidsloon daaronder begrepen, 4 aug 1731 (GAH283); id. voor 7 schouw turf, 2 sep 1730: f. 56:0:0 (GAH283); id. 17 jul 1732: f. 69:15:0 (GAH283); id. 10 1/2 schouw turf, 3 sep 1738: f. 84:0:0 (GAH283); id. aan de kosterij van de Kleine Kerk, alsmede dragen, loegen en meten, 5 aug 1741: f. 30:11:0; id. 4 schouw turf, sep 1745: 27 Caroliguldens; id. 9 schouw turf, 11 aug 1735: f. 83:5:0 (GAH283); id. 11 schouw turf, 7aug17 36: f. 93:10:0 (GAH283); id. 6 1/2 schouw aan de kosterij, 27 jul 1741: 48 Caroliguldens en 15 stuivers, (geen boeknr. vermeld); id. 3 aug 1729: f. 36:14:0 (GAH283); id. 10 1/2 schouw, 10 aug 1737: f. 81:7:8 (GAH283); id. 9 1/2 schouw aan de beide kerken, f. 5:10:0 het schouw, 7 aug 1744: 52 -5:0; id. 6 schouw aan de Grote Kerk, met dragen, loegen en meten, drinken en opzichtersgeld, 25 aug 1745: f. 50:8:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis voor levering van 9 schouw en 21 korven turf in het Weeshuis, 20 aug 1734, kwit. no. 7: f. 61:15:0 (GAH1065); id. 6 schouw en 38 korven, 15 aug 1736, kwit. no. 10: f. 41:14:0 (GAH1066); id. f. 21:6:0 voor 3 schouw en 2 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 10 aug 1737, kwit. no. 3 (GAH1067); id. f. 37:19:0 wegens 6 schouw en 13 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 6 sep 1738, kwit. no. 8 (GAH1068); id. f. 22:1:0 wegens 3 schouw turf, kwit. no. 5 (GAH1069); id. f. 28:0:0 terzake 4 schouw turf, 23 aug 1740, kwit. no. 5 (GAH1070); id. f. 21:15:0 wegens 3 schouw en 22 korven, 4 aug 1741, kwit. no. 3 (GAH1071); id. f. 18:7:0 wegens 3 schouw , 14 sep 1741, kwit. no. 7 (GAH1071)
Gerryt Edsgers en Sijtske Cornelis, beide van HRL, huw.aang. 29 jan 1735 HRL, Comende voor de bruid IJde Pieters; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Gerrit Edsgers Teunis Poulus ende Tettie Willems beide van HRL, koomende voor de Bruit G.E., 11 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Grietje Edsgers mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; Hendrik ter Horst, soldaat onder de comp. van Major van Till en de G.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Edsgers deszelfs broeder, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; geb 1765 HRL, ovl 27 feb 1846 HRL, huwt met Hermanus/Hendrik ter Horst N.H., dv Edske ... , en Tjitske ... ; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1846; Hendrik ter Horst, soldaat onder de compie van Major van Till, en G.E., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jul 1791, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende; kind: Willemina Hendriks ter Horst, geb 20 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Wilhelmina Hendriks ter Horst, geb 12 feb 1798, ged 27 feb 1798 Grote Kerk HRL
Grietje Edsgers mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; G. Edsges, ged 3 apr 1766 Westerkerk HRL, dv Edsge Tijetes en Tjitske Pieters; geb 1767 ... , huwt met Hendrik Schemkus, doet overlijdensaangifte van Jan Martens in 1811; BS ovl 1811, ovl 1871; gebruiker van wijk F-176, gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Ynse Edsgers IJ.E. van Bolswerd en Yjte Johannes, van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jul 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolsward en aldaar getrouwd den 27 jul 1783, volgens ingebragt getuigenis
Jan Edsgers ged 4 dec 1764 Grote Kerk HRL, zv Edsger Tietes en Tjitzke Pieters
Johannes Edsgers ged 19 mei 1763 Westerkerk HRL, zv Edsger Tijttes en Tjietske Pieters
Karst Edsgers ovl voor 1815; ged 20 feb 1759 Grote Kerk HRL, zv Edsger Tietes en Tjitske Pieters; wed. K.E. gebruiker van wijk F-219; medegebruiker Johannes A. van Kampen, varensgezel, Jan Hendriks Schoenmaker, sjouwer, Henning Lolkes wed. ; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); K.E. en Trijntje Annes Stephani, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Anne Karstes, geb 15 jul 1790, ged 27 jul 1790 Grote Kerk HRL; kind: Anne Kerstes, geb 27 okt 1791, ged 8 nov 1791 Grote Kerk HRL, moeder als T.A. ; kind: Esger Karstes, geb 18 jun 1794, ged 6 jul 1794 Grote Kerk HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; benoemd tot rogstorter in plaats van Obbe Wijnalda, 26 apr 1804 (GAH50); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 62 en 62 1/2), 1 mrt 1804; in plaats van de wijlen Lodewijk Claasen, koorndrager, wordt K.E. benoemd, vr. 6 jun 1800 (GAH46)
Mintie Edsgers en Hendrik Jansen, beide van HRL, huw.aang. 26 jul 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Oom Dirk Clasen; huw.aang. HRL 1738
Pieter Edsgers ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL, dv Edsger Tijtes en Tjitske Pieters; huwt met Grietje Douwes, kind: Tjietske Pieters, geb 10 jun 1791 HRL; BS ovl 1819; kind: Esger Pieters, geb 2 feb 1780, ged 22 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Maike Pieters, geb 17 jan 1783, ged 7 feb 1783 Grote Kerk HRL; vader als: P. Elseger; kind: Douwe Pieters, geb 5 sep 1789, ged 29 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Pieters, geb 1 nov 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; Hendrik ter Horst, soldaat onder de comp. van Major van Till en de Grietje Edsgers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.E. deszelfs broeder, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; P.E. en Grietje Douwes, beide van HRL, zijn, na op den 9 may 1779 HRL hunne laatste afkondiging gehad te hebbenten zelfden dage getrouwd
Sytse Edsgers ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde balstenen ten dienste van de Stad, 14 nov 1781: f. 84:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Simon Edsgers ged 31 jan 1747 Grote Kerk HRL, zv Edsger Simons en Aaltje Wybes
Teuntje Edsgers Theuntje Esgers, ged 6 mei 1760 Grote Kerk HRL, dv Esger Tjites en Tjitske Pieters; ovl 2 nov 1808 ... , huwt met Jan Jans de Bruin; BS huw 1821, ovl 1853; Jan Janssen de Bruin en T.E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Tjitske Jans de Bruin, geb 3 okt 1783, ged 21 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans de Bruin, geb 17 jul 1788, ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL, moeder als: T. Epkes; kind: Pieter Jans de Bruin, geb 12 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL; Maandag den 27 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Voorts in plaats van Grietje Baltus welke overleeden was, tot Turfmeetster door het Lot aangesteld, eenen T.E., Huisvrouw van Jan de Bruin, welke daartoe door den Praesident daadelijk onder Eede is genoomen. (GAH45)
Wopke Edsgers ende Baukien Doedes, beyde van HRL, huw.aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Wopke Doedes, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Allardus Edsgers ?? ontvangt van de rentmeester van het Weweshuis f. 11:12:0 terzake maalloon van rogge en weit en mout van 4 feb tot 8 apr 1755, kwit. no. 12 (GAH1084)
Catharina Edsges ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL, dv Edsge Tietes en Grietje Everts
Cornelis Edsges huwt met Fokeltje Pijters, beide van HRL, geproclameert de f. 17:24:31 dec 1758 en getrout de 9 jan 1759; Pijtter Edsges ende Cornelia Dirks beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom C.E. desselvs broeder en weegens de bruyd B. Rienstra, stadsbouwmeester, 8 Apr 1747; Freerk Stoffels ende Hijlkjen Watses Meetje beyde van HRL, koomende weegens de bruid C.E. desselfs oom, 24 Oct 1750; Heere Meiles ende Rinske Jochums beide van HRL, koomende voor de bruit C.E., schooldienaar, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; verkrijgbaar bij C.E. en Jan Hoogland te HRL: de nieuwe uitgevonden of ontdekte goudmijn, benevens een grondig onderwijs om uit de ware breedte de ware lengte te vinden, door C.E. mathemathicus aldaar, 17 jun 1761, (Frl. 1700-1795); alle degene die begerig zijn om de proeven van de wiskundige langstens te zien door tafels van de beweeginge over de gantsche aardkloot, opgemaakt door C.E., getrokkene uit het voekje gemaat de Goudmijn om de ware Langte uit de ware Breedte te vinden, allen die begerig is om het ge?amineert te hebben, die kome bij den autheur C.E., school- en rekenmeester tot HRL in de Vijverstraat, die zal het ten dank aantonen, 10 dec 1763, (Frl. 1700-1795)
Ede Edsges ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 13 last balsteen, 15 mei 1752: f. 97:10:0; id. 14 3/4 last balsteen 7 1/2 gulden het last, 6 jun 1752: f. 110:12:8; (geen boeknr. vermeld); id. 20 last aan de Zeewerken, 7 3/4 gulden het last, 28 jun 1752: f. 155:0:0; id. 13 last balsteen, 6 nov 1752: f. 94:5:0; (gen boeknr. vermeld)
Eke Edsges huwt met Beernt Gerrits, ontvangt van het gemeentebestuur, samen met haar man, 1 jaar interesse van 1500 Caroliguldens, 25 sep 1730: f. 45:0:0 (GAH283)
Evert Edsges ged 4 jan 1752 Grote Kerk HRL, zv Edsge Tijtes en Grietje Everts ged 25 jul 1747 Grote Kerk HRL, zv Edgers Tijtes en Grijtje Everts
Uiltje Eebeles geb 1806 HRL, ovl 27 sep 1827 HRL, werkman, ongehuwd, zv Eebele Uiltjes, en Antje ... ; BS ovl 1827
Jetske Eebles huwt met Johannes Hornyus; BS ovl 1837
Lijsbeth Eebles geb 1733 Anjum, ovl 10 feb 1812 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wed, ovl wijk H-109, gealimenteerd; BS ovl 1812
Hendrick Hendricks Eeckholt van Ludingakerk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij de behoorlijke burgereed in handen van pres. burg. Beernt Ulbes Wassenaar heeft gepresteert op 25 apr 1683. (burgerboek)
Rikjen Eecoma Sjoerd Glastra van Blokzijl ende R.E. van HRL, komende weegens de bruydegom en bruyd weedersijdse vaeders, 16 Apr 1746
Anke Eedes zie: Jansma
Ytje Eedes zie: van der Woude; Andries Claases en IJ.E., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL
Jacob Pieters Eedes huwt met Trijntje Paulus Slot, kind: Pieter Jacobs E, geb 1783 Nes, Ameland; BS huw 1815; den gesubstitueerde van den Schout der gemeente Ameland Certificeert bij dezen dat volgens aantekening in het Doop Boek der Gereformeerde Gemeente in den Dorpe Nes op den Zesden jul des Jaars Zeventien Honderd en Drie en tachtig ged is Pieter, zv J.P.E. en Trijntje Paulus Slot zijnde geb den 19de jun des Zelven Jaars 1783. Ameland den 22 okt 1816
Jan Eedes zie ook: van der Woude; Hendrik Reins Kampes door de burgerwacht gearresteerd wegens het slaan en mishandelen van J.E. Na gedane confessie en gemaakt excuus, beboet met 2 goudguldens ten profijte van de Wacht, ma. 20 apr 1801 (GAH47)
Jaske Eedes zie: van der Woude
Jetske Eedes geb 1776 ... , huwt met Teeke Jans Feenstra op 9 jun 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS geb 1811, ovl 1823
Maike Eedes zie: Jansma
Pieter Jacobs Eedes geb 1783 Nes, Ameland, huwt met Pietertje Berends Nuisker op 30 nov 1815 HRL, varensgezel, huw.afk. 1 en 8 okt 1815, wonende te HRL, zv Jacob Pieters E, en Trijntje Paulus Slot; BS huw 1815; den gesubstitueerde van den Schout der gemeente Ameland Certificeert bij dezen dat volgens aantekening in het Doop Boek der Gereformeerde Gemeente in den Dorpe Nes op den Zesden jul des Jaars Zeventien Honderd en Drie en tachtig ged is Pieter, zv Jacob Pieters Eedes en Trijntje Paulus Slot zijnde geb den 19de jun des Zelven Jaars 1783. Ameland den 22 okt 1816
Pytertje Eedes ovl 10 jan 1728 HRL, oud 27 jaer
Tjaard Eedes zie ook: Geldersma; weesvoogden van het Stadsweeshuis verzoeken het gemeentebestuur om de wal in de Zuiderhaven voor het Stadsweeshuis langs, tussen de woningen van T.E. en ds. Metzlar te repareren. Gemraad accoord, 29 auh 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 50, 1 mrt 1804
Trijntje Eedes geb 1771 ... , huwt met Hendrik Klaasen, doet overlijdensaangifte van Trijntje Klases; bsha181ov
Trijntje Eedes ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Sjoukje R. Parkement, voor het schoonmaken van het huis door de gendarmerie geoccupeerd, 28 jul 1812: fr 9 en 4 cts; (geen boeknr. vermeld)
Trijntje Eedes zie: van der Woude
Antie Eekedr geb 1610/13 ... , ovl kort voor 27 jan 1683 St. Anna, huwt met Jan Feyckes IJsselstein op 24 sep 1643 Vrouwenpar, dv Eecke Claes, (gk), en Eebel Hendricksdr, (gk); gen. Dokter
Cornelis Eekema Broer Baukes ende Lijsbert Urks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd C.E., stadsschoolmeester, 4 dec 1745
Dirk Cornelius Eekema ged 21 feb 1745 Grote Kerk HRL, zv Cornelius Eekama en Antje Dirks
Elisabeth Cornelius Eekema ged 2 okt 1742 Grote Kerk HRL, dv Cornelius Eekema en Antje Dirks
Albert van Eeken geb 1775 Blokzijl, ovl 9 mei 1844 HRL, huwt met Grietje Johannes Oswald op 25 mei 1800 HRL, huw.get. bij A. Houtingh, (gk), en A.P. Metzelaar, wonende te HRL. 1812, id. bij T. Repko en IJ. Oswald, oom bruidegom, 1817, koopman in 1844, mattenverkoper 1810, kinderen: Jacoba/Japikje vE, geb 1801 HRL, Johanna vE, geb 5 sep 1802 HRL, zv Evert vE, en Jacoba Hollander; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812, huw 1817, ovl 1844, ovl 1850; eigenaar van wijk A-109; gebruiker is Jacob van Eeken, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-110; gebruiker is Michiel Jacobs vd Lee wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-145, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Jan L. Faber, van wijk D-031; gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); id. van wijk E-103; gebruiker J.C. Fokkens, commies; 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Schelte vd Hoeven, van wijk E-207; gebruiker is Tjepke Gabes, boerenarbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-160; gebruiker Jacob H. Kerkhoven wed., 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-130; VT1839; heeft een huisbediende, 7e quartier, mei 1803, belasting: f. 1:0:0 (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde matten ten dienste van de Franse Commandant, 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: f. 24:18:0; id. wegens geleverde huisraden, 31 Wintermaand 1810: f. 24:16:0; (geen boeknr. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 93, 32 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; A. v. E. eigenaar van perceel nr. 256 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis en erf, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 1. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 261 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis en erf, 189 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 541 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, pakhuis en erf, 76 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 589 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 1297 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis, 25 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van percelen nrs. 223 en 224 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 87, resp. weiland, bouwland, resp. 11650 en 11130 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van percelen nrs. 554 en 555 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 87, resp. weiland, weiland, resp. 7980 en 16370 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 651 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 87, weiland, 15690 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 97 Sexbierum Sectie E, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 87, weiland, 20290 m2, klasse onbebouwd 4, belstbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 148); A. v. E., koopman, oud tweeenveertig Jaren, wonende te HRL, verklaart op Verzoeke van Jan Alberts Knol, koopman, woonachtig te HRL, er van overtuigd te zijn, dat Grietje Symons Stammes, in de maand okt 1816 in zee is verdronken. (huwelijkse bijlagen HRL. 1817, fiche 2)
Elisabeth van Eeken oud 69 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Evert Hendriks van Eeken geb 1730 ... , ovl 11 mei 1814 HRL; wijk C-145, (eigenaar en gebruiker is zijn zoon Albert), huwt met Jacoba Hollander kinderen:Albert, geb 1775 Blokzijl, Jacob, geb 1776 Blokzijl, Jan, geb 1769 Blokzijl, Roelofke, geb 1780 Blokzijl; BS ovl 1814
Evert Jans van Eeken geb 27 jul 1808 HRL, ged 16 aug 1808 HRL, ??n van een tweeling, zv Jan vE, en IJnskje Meinderts Metting; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 16 aug 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Everts van Eken en IJnskje Meinderts Etting
Jaapje Eeken oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-237; VT1839
Jacob van Eeken geb 1776 Blokzijl, ovl 28 okt 1831 HRL, huwt met Bregtje Asmus Tuinhout op 12 dec 1811 HRL, ondertrouw 13 Nov 1811, 1e afk. zondag 17 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 24 Nov 1811, koopman in 1831, huw.get. bij F. Tuinhout en A.H. Wagenaar, schoonbroeder bruidegom 1821, zv Evert Hendriks vE, en Jacobje Jans Hollander; BS geb 1811, huwafkhu, huw 1821, ovl 1831; gebruiker van wijk A-109, koopman; eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204); Ried, Sectie C, 1832: J. v. E., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 56 en 60, legger nr. 85, Weidlanden, grootte resp. 1870 m2 en 3240 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Frand. 1832 ); id. van perceel nr. 57, legger nr. 85, Huis en Erf, grootte 3520 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 135; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 58, legger nr. 85, Boomgaard, grootte 3250 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 59, legger nr. 85, Tuin, grootte 2740 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 61, legger nr. 85, Opvaart als Weiland, grootte 1890 onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); J. v. E. eigenaar van percelen nrs. 381-383 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 197, resp. huis en erf, huis en erf, huis, resp. 30, 24 en 90 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen resp. 9, 9 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Jacoba van Eeken oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-130; VT1839
Jan Everts van Eeken geboortig van Blokzijl, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van drost H.J. Westra op 29 dec 1803. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-073, koopman, 1814. (GAH204); geb 1769 Blokzijl, ovl 25 okt 1824 HRL, 1e huwt met IJnskje Meinderts Metting, (Hetting in 1802), 2e huwt met Grietje Foekens op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821, N.H., huw.get. bij P. Tuinhout en R. van Eeken, winkelier, broeder bruid. wonende te HRL. 1816, id. bij M. van Hoften en G. Klumpers 1820, kinderen: Jan, geb 27 jul 1808 HRL, Evert, geb 27 jul 1808 HRL, Pietje, geb 1804 HRL, Japikje, geb 4 feb 1805 HRL, Pietje vE, geb 19 mrt 1802 HRL, Meindert vE, geb 14 mrt 1800 HRL, zv Evert Hendriks vE en Jacobje Jans Hollander; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1805, 1808, BS huw 1816, ovl 1817, huw 1820, huw 1821, ovl 1824, ovl 1855, ovl 1857, ovl 1858; gebruiker van wijk C-099, pakhuis; eigenaar is Andries Gebel wed., 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 1e quartier, no. 24, 1 mei 1802, belasting: f. 1:0:0 (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde bomen, 1810, dept. Frl., 24 mrt 1812: fr 201 en 60 cents; id. 1810 ten behoeve van het Weeshuis en Armekamer, 1810: fr 201 en 60 cents; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 24, bij hem inwonend Sijbrand Stephanij, bierdrager), 1 mrt 1804; kind: Evert Jans van Eken, geb 16 aug 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL, moeder als IJ.M. Etting
Jan van Eeken geb 27 jul 1808 HRL, ged 16 aug 1808 HRL, ??n van een tweeling, zv Jan vE, en IJnskje Meinderts Metting, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1808
Japikje van Eeken geb 1801 HRL, ovl 7 jan 1850 HRL, huwt met Johannes vd Heyde op 7 jun 1824 HRL, huw.afk. 23 en 30 mei 1824, dv Albert vE, en Grietje Oswald; BS huw 1824, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk C-134
Japikje van Eeken geb 4 feb 1805 HRL, ged 24 feb 1805 HRL, N.H., ovl 21 apr 1857 HRL, huwt met Oege Barends van Hoften op 12 sep 1824 HRL, huw.afk. 29 aug en 5 sep 1824, zv Jan vE, en IJnskje Minderts (Metting); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1824, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-271
Johanna Alberts van Eeken geb 5 sep 1802 HRL, ged 26 sep 1802, N.H., huwt met Meindert Eelkes Meindertsma op 2 okt 1825 HRL, huw.afk. 18 en 25 sep 1825 HRL. en Leeuwarden, dv Albert vE, en Grietje Oswald; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825
Meindert van Eeken geb 14 mrt 1800 HRL, ged 30 mrt 1800, N.H., zv Jan vE, en IJnskje Meinderts Hetting, (moet waarschijnlijk zijn ''Metting''); dopen Grote Kerk HRL 1800
Pietje van Eeken geb 19 mrt 1802 HRL, ged 13 apr 1802, N.H., ovl 22 okt 1855 HRL, huwt met Sijbe Uilkes de Vrij op 9 dec 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1821 dv Jan vE, en IJnskje Meinderts Metting; dopen Grote Kerk HRL 1802, huw 1821, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-275; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-241; VT1839
Roelofke van Eeken geb 1788 Blokzijl, ovl 4 apr 1845 HRL, huwt met Pieter Asmus Tuinhout op 24 nov 1816 HRL, huw.afk. 10 en 17 nov 1816, dv Evert vE, en Jacobje Hollander; BS huw 1816, ovl 1845; oud 50 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1838, wijk B-035; VT1839
Jan Eekes betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur der visserijen de gracht van de Noorderbaer af tot aan de brug van de Franeker piepen, mei 1750: f. 13:0:0 (GAH428); id. over 1749 (GAH427)
Maike Eekes huwt met Pieter Daniels, kind: Eeke Pieters, ged 12 mei 1754 Westerkerk HRL
Poppe Eekes zie: Menalda
Andries Eekhof Soldaat, huwt met Trijntje Brands, kind: Jan Andries Eekhof, geb 29 okt 1787, ged 11 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Sibrandus Andries Eekhof, geb 9 aug 1789, ged 23 aug 1789 Grote Kerk HRL
Jan Andries Eekhof geb 29 okt 1787, ged 11 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Andries Eekhof en Trijntje Brands
Sibrandus Andries Eekhof geb 9 aug 1789, ged 23 aug 1789 Grote Kerk HRL, zv Andries Eekhof en Trijntje Sibrandus
Jan Eekholt geboortig van Leyden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 24 dec 1721. (burgerboek)
Aurelia Eekma ovl 19 dec 1829 Sneek, huwt met Tjomme Stam; BS huw 1834
Gerben Eekma ovl voor 1835 Sneek, huwt met Trijntje Stapert, kinderen: Sjoerdtje E, geb 1791 Sneek, Aurelia E, geb ... ; BS huw 1834, ovl 1843
Klaas Eekma huwt met Grietje Jelles Pekema, procureur, wonende te Heerenveen, kind: Petrus Wilhelmus Lijnslager E, geb 1809 Heerenveen; BS huw 1840
Sjoerdtje Eekma geb 26 okt 1791 Sneek, ovl 24 jun 1843 HRL, huwt met Dirk Cornelis Zijlstra, dv Gerben E, en Trijntje Stapert; BS ovl 1843; 1844 overlijdens, regatt dv186-93; oud 49 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk E-034; VT1839; geb 26okt190; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepesioneerden HRL 1826-1894; 1827. no. 27, ingeschreven opnaam van Adam Barro, grootboeknr. 2960, deel 2: 40 Caroliguldens; id. 1832, no. 136; id. 1829. no. 19; id. 1830. no. 12; id. 18 jan 1831, no. 3; id. 1 feb 1832, no. 3; id. 19 jan 1833, no. 2; id. 7 feb 1834, no. 24; id. 12 feb 1835, no. 37; id. 19 jan 1836, no. 49; id. 19 jan 1837, no. 34; id. 22 jan 1838, no. 39 id. 25 jan 1839, no. 57; id. 20 jan 1840, no. 20; id. 2 mrt 1841, no. 47; id. 12 feb 1842, no. 43; id. 31 jan 1843, no. 42
Yttje Eelckes van Sneek, huwt met Ruyrdt Ulbes Gerlsma/Gerroltsma op 14 feb 1658; zij leefde nog in 1711 en was eerder gehuwd geweest met ene Gerrit bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; EELSES, PIETER
Machiel Eelco zie: Napjes
Andries Eelcoma geb 13 jul 1802 HRL, ged 27 jul 1802, N.H., zv Gerardus E, en Aukje Andries; dopen Grote Kerk HRL 1802
Aukje Eelcoma geb 16 jun 1811 HRL, ovl 19 aug 1811 HRL, wonende te Agter de kerk, dv Gerardus E, en Akke Gerrits, (moet waarschijnlijk zijn: Aukje Andries); BS geb 1811, overlijdens
Eka Anna Jarichius Eelcoma ged 10 dec 1765 Grote Kerk HRL, dv Jarichius Eelcoma en Idzarda van Murrai
Hector Jarichuis Eelcoma ged 29 jun 1763 Grote Kerk HRL, zv Jarichuis Eelcoma en Idzarda van Murray
Jarig Eelcoma zie ook: Jarighuis Eelkema; praeceoptor, (hypodidascalus in 1771); ontvangt van het gemeentebestuur ongeveer 11 weken tractement als eerste praeceptor, 1 aug 1752: f. 73:0:0; id. 6 weken en 3 dagen terzake tractement zijnes diensten gerekend van 1 mei tot 16 jun 1771, 8 aug 1771: f. 49:9:0; te koop een huizinge met groote hovinge te Arum door de weduwe Murray metterdood ontruimd, te bevragen bij J.E., praeceptor der Latijnse scholen te HRL, 24 sep 1766, (Frl. 1700-1795); Jarichuys Eelkoma, huwt met Idzarda van Murrai, kind: Iefke Jarichuys Eelkoma, ged 5 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Eka Anna Jarichius Eelcoma, ged 10 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Jarichuis Eelkoma, ged 2 sep 1755 Grote Kerk HRL
Klaaske Eelcoma geb 2 okt 1804 HRL, ged 30 okt 1804 HRL, N.H., ovl voor 1808, dv Gerardus E, en Aukje Andries
Trijntje Eelcoma geb 1802 HRL, ovl 19 jul 1829 HRL, huwt met Marten Jelles Hibma op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1827 HRL, dv Gerardus E, en Aukje Andries; BS huw 1827, ovl 1829, ovl 1857
Jan Poul Eelderdingh huwt met Grijtje Stoffels, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 Novemb en den 7 desemb 1749 ook getrouwt
Claas Eelderts Ma. den 15 jul 1799; de Raad der Gemeente HRL ordinaris vergadert zijnde, wierde eenen C.E. zijnde een Bedelaar of omlooper, welke geen vaste woonplaats had, wegens gepleegde Brutaliteiten aan, en ten huize van Wiebrigje Everts Huisvrouw van Jacob Ages, varendsgezel alhier, als meede dat dezelve onder verdigte en Leugenachtige voorwendzelen, had rondgeloopen te bedelen, en bij meer andere Burgers, op een Brutaale wijze had zoeken in huis te dringen, gecondemneert voor ses daagen te water en Brood in de Pekelkuip gedetineerd te worden. ''s Daags aan handen en voeten in de Balk geslooten, in dier voegen dat hij Twee Uuren geslooten zal zitten, en dan weeder een uur vrij en is verder beslooten, dat dezelve na deeze detentie, daadelijk de stad, zal werden uitgebragt. (GAH45)
Murk Eelk geb 1757 ... , doet overlijdensaangifte van Egbert Hendriks; BS ovl 1811
Akke Eelkama begraven Groot Kerkhof, regel 3, nr. 26; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Douwe Eeltjes Eelkema ovl voor 1840, huwt met Wytske Wybes Hiemenga; BS huw 1839
Eelke Gerardus Eelkema geb 1795 HRL, ovl 19 okt 1858 HRL, 1e huwt met Pleuntje Harmens vd Zee op 20 mrt 1834 HRL, 2e huwt met Trijntje Bijl op 18 nov 1852 HRL, werkman in 1851, N.H., zv Gerardus E, en Aukje Andries; BS huw 1834, ovl 1850, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-254, wijk H-099, 100, 240, supp wijk G-437; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-107; VT1839
Gerardus Jarighuis Eelkema ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL, zv Jarighuis Eelkema en Idzarda van Murray
Gerardus Eelkema ovl 25 wijnmaand 1809 HRL, huwt met Aukje Andries, kinderen: Eelke, geb 1795 HRL, Trijntje E, geb 1802 HRL, Aukje E, geb 16 jun 1811 HRL, Klaaske E, geb 28 sep 1807 HRL, Klaaske E, geb 2 okt 1804 HRL, Andries E, geb 13 jul 1802 HRL, schoolonderwijzer, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1804, 1807, BS geb 1811, huw 1827, ovl 1829, huw 1834, ovl 1858; G. Eelkes E. ende Aukje Andries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Jans, goede bekende, 2 mrt 1793; ondertrouw HRL
Jarighuis Eelkema zie ook: Eelcoma; huwt met Idzarda van Murray, kind: Gerardus Jarighuis Eelkema, ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Hector Jarichuis Eelcoma, ged 29 jun 1763 Grote Kerk HRL, vader als J. Eelcoma
Jeltje Jelles Eelkema huwt met Jouwke Sijbolts Droogsma; BS huw 1818, ovl 1849
Johannes Eelkema ovl voor 1822, huwt met Johanna de Gavere; BS ovl 1821
Klaaske Eelkema geb 28 sep 1807 HRL, ged 13 okt 1807 HRL, N.H., ovl 9 nov 1811 HRL, won Agter de Kerk, dv Gerardus E, en Aukje Andries/Akke Sjoerds (het laatste is wrsch fout); dopen Grote Kerk HRL 1807, bsha181ov, huw 1834
Saakje Eelkema geb 1810 prov, huwt met Klaas Wieringa, A 15 jun 1853 Arum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-152
Antonia Eelkens huwt met Hermanus Berborg op 25 nov 1804 Midlum; huw Grote Kerk HRL 1804
Albert Eelkes zie: Leyenaar
Andrigje Eelkes zie: Zeilstra
Anne Eelkes Jetse Reins van Midlum ende Auckjen Douwes van HRL, huw.aang. 13 nov 1734 HRL, komende voor de bruid A.E. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Barend Eelkes zie: van der Steeg
Beerndt Eelkes ged , samen met Maatie Eelkes, oud 2 3/4 jaar, en Jetske Eelkes, 12 okt 1745 Grote Kerk HRL, zv Eelke Beernts en Antje Durks
Berend Eelkes gebruiker van wijk E-105; medegebruiker Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Jan Douwes; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bouwe Eelkes zie: Postma
Dieuwke Eelkes zie: van Tholen
Dirk Eelkes huwt met Feikje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 25 okt en de 1-8 en getrout de 15 nov 1767
Dirk Eelkes ovl voor 1812; huwt met Antie Steffens Hoffens; BS ovl 1811; 1817 overlijdens; wed. D.E. eigenaar en gebruiker van wijk F-085, gealimenteerd, 1814. (GAH204); kind: Janke Dirks, geb 22 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Eelkes, geb 13 sep 1784, ged 5 okt 1784 Grote Kerk HRL
Dooitze Eelkes zie: Hingst
Eelkje Eelkes zie ook: van der Post; huwt met Hendrik Duman, kind: Eelke Hendriks Duman, geb 17 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Evert Eelkes begraven Groot Kerkhof, regel 43, nr. 46; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Feye Eelkes geboortig van Wartena, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Belooft getrouwigheid in handen van pres. burg. Wijnalda op 25 jun 1703. (burgerboek)
Frouwkje Eelkes zie: van der Post
Geertje Eelkes zie: Bangma
Hans Eelkes zie ook: Leyenaar; geb 21 okt 1798, ged 6 nov 1798 Grote Kerk HRL, zv Eelke Jans en Trijntje Hansen
Harmen Eelkes ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren van 1 1/2 schouw turf aan de Grote Kerk, 11 apr 1755: 12 Caroliguldens; id. 14 schouw en 16 korven aan het Stadstimmerhuis f. 3:13:0 het schouw, 18 nov 1747: f. 52:15:0; id. 14 schouw en 26 korven turf aan het Raadhuis en Stadstimmerhuis f. 3:14:0 het schouw, 1 nov 1753: 54 Caroliguldens en 4 stuivers; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 22:10:0 wegens levering van 3 schouw turf door hem geleverd in het Weeshuis, 16 sep 1745, kwit. no. 5 (GAH1074)
Hendrikje Eelkes zie ook: Hinke Doekes; huwt met Pieter Doekes Galema op 17 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 mei 1795; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1808; Pieter Doekes ende H.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Fokke Jans deszelfs steevader, 2 mei 1795; ondertrouw HRL
Hesseltie Eelkes huwt met Gerrit Hendrijks, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 28 jan 1742 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Gerrit Hendriks ende H.E. beide van HRL, komende voor de bruid desselvs geweesen swaeger Sipke Cornelis, 13 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Hielkje Eelkes zie: Stallinga
Hinke Eelkes zie ook: Hendrikje Eelkes; huwt met Pieter Doekes Galema, kind: Jeltje Pieters Galema, geb 19 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Joukje Pieters, geb 9 okt 1797, ged 24 okt 1797 Grote Kerk HRL
Jan Eelkes geb 15 jan 1797, ged 31 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Eelke Jans en Trijntje Jansen
Jan Eelkes Geeven met Eerbied te kennen Abbe Jansen winkelier en meede ordris ratelman binnen deese Stad, en J.E., gleibacker aldaar, dat eerstgemelde wel geneegen was gedagte ratelmans bedieninge te transporteeren op laestgemelde, Versoekende derhalven UEd:Achtbh:gelieven in dit transport te consenteren en J.E. in plaets van Abbe Jansen aan te stellen tot mede ordris ratelman binnen deese Stad, op daer toe Staende pligten en voordeelen q: f:etc:(getekent) B:Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek, nomineert en stelt mits dezen de persoon van J.E. in plaatze van Abbe Jansen tot mede ordris Ratelwagt binnen deze Stad op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe Staende; mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 19 dec 1753. (get:)J:D:Toussaint (onder stonde). Ter ordtie van de Magistr abs:sec:S:Rienstra; (Laeger Stonde); Op Heeden den 19 dec 1753 heeft J.E. den Eed van getrouwigheid gepraesteerd in handen van de Hr. Praesid:Burgemr. J:D:Toussaint na voorlezinge van artlen 17-22 uit de Havenmrs. Instructie. In kennisse van mij gesw:clercq:abs:sec:S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Eelkes ovl voor 1815; J.E. erven eigenaar van wijk G-294; gebruiker Feddrik IJpes Boomsma, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-295; gebruiker Jan Sanders Jorna, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204)
Jan Eelkes weduwe woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 50, 1 mrt 1804
Jan Eelkes zie ook J.E. Kronenburg; huwt met Tjeerdtje Ritskes, beyde van HRL, geproclameerd den 28 May en de 4-11 jun 1752 doen ook getrouwdt; kind: Aeltje Jans, ged 28 dec 1755 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Jans, ged 9 sep 1753 Grote Kerk HRL, moeder als Tjertje R.
Jan Eelkes zie: Kronenburg, (2x) van der Post
Jansje Eelkes Tijs Kussendrager en J.E., beide van HRL, zijnde de aangeevinge gedaan door proc. Rienstra op vertoonde Procuratie, 11 feb 1792; ondertrouw HRL
Jantje Eelkes huwt met Douwe Jans; BS ovl 1833
Jantje Eelkes zie: Huisman; huwt met Tijs Gijsberts Kussendrager, kind: Andries Kussendrager, geb 21 sep 1799 HRL; zie aldaar; dopen Grote Kerk HRL; kind: Janke Tijses Kussendrager, geb 16 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Thijsses Kussendrager, geb 3 jul 1797, ged 23 jul 1797 Grote Kerk HRL
Jelle Eelkes huwt met Rinske Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en 8 en getrout de 15 nov 1761 in de Westerkerk; kind: Feyke Jelles, ged 1 aug 1763 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Jeltje Jelles, ged 16 jun 1767 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Eelkje Jelles, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; timmerman van 1765-1766, kinderen: Eelkje Koster, geb 1767 HRL, Aukje Jelles Appelinga, geb 1764 HRL; BS ovl 1834; 1837 overlijdens; president-voogd H. Videlius bet f. 68:4:8 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon door Fedde Bouwes van 24 jul 1762 tot 16 jul 1763 bij J.E. verdiend, 26 jul 1763. (GAH1093); voogden bet f. 73:1:0 aan en wegens dito als timmermansknegt van 23 jul 1763 tot 12 mei 1764, 22 mei 1764. (GAH1094); id. f. 88:14:0 van mei 1764 tot mei 1765, 14 mei 1765. (GAH1095); id. f. 144:2:0 van mei 1765 tot 18 apr 1767, 28 apr 1767. (GAH1097); id. f. 86:4:8 in 1 jaar verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 34:10:0 wegens arbeidsloon als timmerman, 27 nov 1764, kwit. no. 23. (GAH1094); id. f. 16:2:0 wegens verdiend arbeidsloon van reparatien en vertimmeringen gedaan ih Weeshuis en het huis op de Schritsen, kwi t. no. 13, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 800:0:0 wegens het vernieuwen en opbouwen ve binhuis te Sottrum, bij levering van alle materialen, en arbeidsloon voor gemelde som aangenomen, kwit. no. 9, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 46:7:0 wegens gedaan timmerwerk aan de Bank van Lening, kwit. no. 5, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 21:19:0 wegens verdiende timmerlonen tbv het Weeshuis, kwit. no. 7, 11 nov 1766. (GAH1096); id. terzake aangenomen timmerwerk aan de Stad, kwit. no. 16, ordonn. 15 mrt 1775: f. 577:6:0 (GAH1060); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het maken van luiken op het Stadhuis, 9 jan 1765: f. 42:17:4; id. voor het maken van nieuwe deuren onder de Katrugspijp, 12 mei 1766: 140 Caroliguldens; id. voor het maken van een nieuwe secreet bij de Kerkpoort, volgens publieke besteding, 12 jan 1766: 26 Caroliguldens; id. terzake arbeidsloon, verdiend aan de Corps du Garde bij de Franeker Pijp ten dienste van de Stad, 22 feb 1769: f. 69:15:0; id. timmerloon aan en in het Stadhuis verdiend, 5 dec 1770: f. 141:7:8; id. wegens 2 nieuwe gemaakte tafels op het Stadhuis, 7 nov 1772: f. 18:1:0; (geen boeknr. vermeld); id. terzake aangenomen werk ten dienste van de Zeewerken, 6jan17 77: f. 110:7:0; (geen boeknr. vermeld); id. terzake voor het maken van een nieuw commissarishuisje, 10 nov 1777: f. 50:0:0; (geen boeknr. vermeld); de voogden van het Weeshuis ontvangen als loon van Fedde Bouwes bij J.E. als timmermansknecht van mei 1765-18 apr 1767, 28 apr 1767, (kinderverdiensten), f. 144:2:0 (GAH1097); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 86:4:8 wegens 1 jaar verdiend loon van Fedde Bouwes bij J.E. verdiend, mei 1768 (GAH1099)
Jeltje Eelkes huwt met Hans Hylkes, kind: Lysbeth Hanses, geb 9 aug 1784, ged 24 aug 1784 Grote Kerk HRL
Jetske Eelkes ged , samen met Maatie Eelkes, oud 2 3/4 jaar, en Beerndt Eelkes, 12 okt 1745 Grote Kerk HRL
Jetske Eelkes zie: Visser
Johanna Eelkes huwt met Pier Pieters, kind: Eelkje Piers, geb 3 apr 1797, ged 16 apr 1797 Grote Kerk HRL
Johannis Eelkes Jan Holkes en Fijke(!) Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 11may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Swager J.E. ; huw.aang. HRL 1737
Maartje Eelkes geb, . 1742 HRL, ovl 17 apr 1824 HRL, huwt met Eelke Jans; BS ovl 1824; gebruiker van wijk B-093; medegebruiker Geert Harmens wed., gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); Eelke Jansz en M.E., beide van HRL, zijnde de laatste afkondiging geschiedt op dato dezes 3 jan 1773 HRL, en toen getrouwd
Maartje Eelkes huwt met Albert Andles, kind: Andle Alberts, geb 22 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL
Maatie Eelkes oud 2 3/4 jaar, ged , samen met Jetske en Beerndt Eelkes, 12 okt 1745 Grote Kerk HRL, dv Eelke Beernts en Antje Durks
Marijke Eelkes zie: Leyenaar
Mark Eelkes een jongen, met name M.E., is gisteren wegens dobbelen onder kerktijd door de majoor gevat en in de Pekelkuip gebracht. Na schuldbekentenis, waar omtrent hij in den beginne huiverig was, en na smeking om vergiffenis, vrijgelaten, 11 jun 1804 (GAH50)
Martje Eelkes zie: Zijlstra
Meindert Eelkes zie: Meindertsma
Minne Eelkes ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL, zv Eelke Bernardus en Caatje Huberts
Neeltje Eelkes geb 9 mrt 1794, ged 30 mrt 1794 Grote Kerk HRL, dv Eelke Walkes en Jaapje Pieters
Neeltje Eelkes huwt met Walke Harmanus, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 Novem:en getrout de 4 dec 1757; kind: Hendrikje Walkes, ged 11 mrt 1759 Westerkerk HRL; kind: Hinke Walkes, ged 29 sep 1765 Grote Kerk HRL, moeder als N. Eelkjes; kind: Eelke Walkes, ged 26 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, vader als W. Hermanus; kind: Aaltje Walkes, ged 25 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Oense Eelkes geb 15 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Eelke Cornelis en Grietje Reins
Pieke Eelkes ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL, zv Eelke Bernardus en Caatje Huberts
Pier Eelkes Pijter Heins ende Grijtje Schouten beide van HRL, komende wegens de bruid P.E., mr backer, met vertoninge van schriftelijke last van des bruids moeder, 4 dec 1751; ovl 30 may 1788 HRL, oud 79 jaar; Armevoogd en in 1752 president-voogd van de Armekamer; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde kalk tot het nieuwe gebouw aan het Stadhuis, 20 jan 1755: f. 408:18:0; id. restitutie van expensen ter begraving van een zwevende arme, 26 mrt 1764: f. 12:2:8; id. expensen gedaan aan zwevende armen, 9 feb 1752: f. 3:15:0; (geen boek nr. vermeld); P.E. ende Sijbrigje Joukes, beyde van HRL, huw.aang. 3 apr 1734 HRL; Comende voor de bruid Johannes Pijters, desselfs neef; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Pier Eelkes Remonstreert met schuldige eerbiedt P.E. van Workum, dat hij van Oege Alles, Snikschipper van hier op Workum et vice versa, in coop heeft bekomen de gerechtigheit van de helft van dito veer met quoteele annexen toebehooren van dien, en alsoo hij dito veer niet en vermag te bevaren sonder consent van UEd:Achtb: Soo versoekt hij seer gedienstelijk, UEd:Achtb:gelieven in die overdragt te consenteeren, en alsoo hem P.E. als ordrs Snikschipper van hier op Workum et vice versa onder Eede te neemen onder presentatie om tot dispositie van UEd:Achtb:te tellen een somma van vijftig Car:Gulds:ingevolge de acte bij de oprigtinge van dito veer gemaakt q. f. etc:(was getekent), P. Reidema, 1739; ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende ''t versoek nomineert mits deesen de persoon van P.E. tot veerschipper van hier op Workum et vice versa op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande mits doende den Eed van getrouwigheit. Actum den 10 jun 1739, (was get), D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr. (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit Jus Jurandum Coram Praesid. de Hr. Bretton den 1jul17 39, In kennisse van mij secrts abs sec:(get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Eelkes van HRL, huwt met Claare Jans van Haarlem, sijn geproclameert 18, 24 en 31 May en getrouwt den 14 Junius 1739; P.E. van HRL. ende Clara Jans van Haarlem, koomende voor de bruit desselfs swager, 16mai1j739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Eelke Pijtters, ged 21 aug 1746 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Lijsbert Pieters, ged 6 jun 1741 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; president-voogd A. Noordga betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 97:12:2 wegens inbreng van P.E. en Claare Jans ten voordele van Eelke Pieters vlgs gedane rekening vd curator A. Noordga, 22 feb 1763. (GAH1093); voogden bet f. 15:0:0 aan dito voor nog enige opgekomen gelden uit de boedel van wijlen P.E. en dus ter profijte van sijn kinderen ih Weeshuis wordende gealimenteerd, 25 okt 1768. (GAH1099); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 262:2:0 terzake 6 varkens wegens 2051 3/4 pont 12 gulden en 15 1/2 stuivers de 100 pont 26 okt 1759, kwit. no. 1 (GAH1088); betaalt aan dito f. 406:17:8 in vermindering van een reversaalbrief het eerste termijn van het verkogte huis van wijlen Tunis Wouters, wiens twee kinderen Wouter en Albert Tunis, in het Weeshuis wordende gealimenteert, 23 mei 1752 (GAH1081); id. f. 369:1:8 onder korting van de bedongen strijk- en verhooggelden tot 37- 16:0 in suiver en vrij geld, tot voldade van een Reversaalbrief van een huising staande op de hoek van Raapenburgh bij de Kerkpoort, sijnde dit het laatste termijn en is hiermede ingetrokken, 17 mei 1753 (GAH1082); kind: Eelke Pieters, ged 15 apr 1754 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Reyer Eelkes ontvangt van het gemeentebestuur 2 jaar en 5 maanden interesse van 560 gulden over 1728 en 1729, 26 sep 1737: f. 40:12:0 (GAH283)
Sicke Eelkes Jan Sickes ende Neeltie Johannis, (van beiden niet vermeld van waar), huw.aang. 9 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit S.E., vertonende de Bruidegom de handt van sijn vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1737
Sjouke Eelkes geboortig van Tzum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af in handen van pres. Jacobides op 31 mei 1699. (burgerboek); Hartwerd, Floreencohier 1700: S.E. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (2), grootte 80 p. m., floreen f. 25:21:0, gebruiker Jacob Sioerds, ferskaat: de Oldecloosters vaart N. ; (bron: Kad. Atlas Wons. dl Noord)
Thunis Eelkes rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de president-weesvoogd Videlius f. 25:0:0 door de weesjongen T.E. met stoeldraaien bij Aris Pieters verdiend, 23 mrt 1751 (GAH1080); president-voogd T. Radsma betaalt f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen T.E. met stoeldraaien bij Arie Pieters verdiend, 10 jul 1753 (GAH1082); president-voogd M.K. Blok betaalt f. 37:16:0 aan dito door de weesjongen T.E. met blauwverven bij Dirk Wildschut verdiend, 26 mrt 1754 (GAH1083)
Tjepkje Eelkes zie: Leyenaar
Trijntie Eelkes en IJpe Meinderts, beide van hier, huw.aang. 6 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid Jacob Caspers; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Trijntje Eelkes ovl 1803 ... , huwt met Hendrik Bartels, ouders ovl te Damwoude, de namen niet bekend; BS huw 1820
Wybe Eelkes zie ook: Schoonhoven; bij boelgoed zal worden verkocht een joltje, aangebracht door W.E. op 27 nov 1802, gemerkt WM en HARVEV, 24 jan 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 13 en 14), 1 mrt 1804
Eelke Eelkoma huwt met Klaaske Dirks, kind: Gerardus Eelkes Eelkoma, ged 30 jul 1765 Grote Kerk HRL
Gerardus Eelkes Eelkoma ged 30 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Eelke Eelkoma en Klaaske Dirks
Gerardus Jarichuis Eelkoma ged 2 sep 1755 Grote Kerk HRL, zv Jarichuis Eelkoma en Idzerda Murrai
Iefke Jarichuys Eelkoma ged 5 okt 1756 Grote Kerk HRL, dv Jarichuys Eelkoma en Idzarda van Murrai
J. V Eelten Jakle Jakles en Catharina de Jong, beide van Almenum, en laatst geproclameert 12 apr 1778 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Midlum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt gelijk op 20 apr 1778 geschied is niet te Midlum, maar voor het Ed:Geregt van Barradeel volgens ontfangen adtestatie, getekent J.V.E., en ter ordonnantie R. Smit
Trijntje Eeltes Maandag den 30 Sept 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierden nog de Turfmeetsters Aukjen Doekes en T.E., uit hoofde van deszelfs Kwaade Practijquen ontrent het meeten van een vragt lange turf gelevert in het Stads Weeshuis, in de bedieninge van derzelver Posten, gesuspendeert den tijd van Ses weeken, met verder besluit, dat ingevalle er weeder Klagten van dien aard tegens haar wierden ingebragt, en Zoo als in het Presente geval Plaats had aan haar beweezen Wierden, als dan de facto finaal te Zullen Werden gedeporteert en is hiervan aan deszelfs Capitein Kennisse gegeeven. (GAH45)
Sjoukjen Eelties Geeft met schuldige eerbiedt te kennen Rinske Donker gest:met haer vader de Burgemr. Jan Donker binnen dese Stad, hoe door ''t overlijden van S.E. huisvrouw van Hille Clases het poortiers ampt van de Bilpoort deeser stede is vacant geworden waer meede den supplnte seer geerne soude zijn gebenificieerd soo addresseerd deselve sig bij deesen aan UEd:Achtb:met onderdanigst versoek dat het UEd:Achtb:gunstelijk behaegen mag haer supplnte daer toe te nomineeren en aen te stellen dog aangesien sij supplnte tot nog toe geen genoegsame ouderdom heeft bereikt om die bedieninge selve waer te neemen, soo zoude deselve met eenen seer ootmoedig versoeken dat UEd:Achtb:provisionelijk tot de administratie dies gelieven te qualificeeren de persoon van Ruirdt Hilbrands en die sulx ingelijks van Harten wenscht en van UEd:Achtb:supplnte, quo facto etc, (was get), B. Drijer, 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits deesen de supplnte Rinske Donker tot poortiersche van de Bilpoort en sulx op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande, authoriseerende provisionelijk tot ''t waernemen dies de persoon van Ruird Hilbrands, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgem. deeses Stads. Actum den 22n oct 1738(was get), Pier Bretton, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 3n jun 1739 heeft Ruird Hilbrands den Eed van getrouwigheit als subst:poortier gepresteert coram presid:Vosma, In kennisse van mij secrts, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL); EELTJES, TETSKE
Aafje Eeltjes zie ook: Zeilmaker; geb 21 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Abes en Antje Siebes
Aafke Eeltjes Abe Harmens en A.E., zijnde de laatste geproclameert op 3jan17 73 HRL, en toen getrouwd
Abe Eeltjes geb 6 jan 1803 HRL, ged 1 feb 1803, N.H., zv Eeltje Abes en Antje Siebes; dopen Grote Kerk HRL 1803
Aefke Eeltjes ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Tjallings en Jeltje Jans
Akke Eeltjes zie: Faber
Barend Eeltjes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 206 en 207); 1 mrt 1804
Bauke Eeltjes huwt met Pietje Jans, kind: Sake Baukes Dijkstra, geb 1774 Midlum; BS huw 1838
Baukje Eeltjes huwt met Jelle Bakker; BS ovl 1855
Baukje Eeltjes zie: de Boer, Gen?e, Guin?
Cornelis Eeltjes geb 12 jul 1793, ged 21 jul 1793 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Cornelis en Grietje Reins Akkerboom
Cornelis Eeltjes zie ook: Tigchelaar; geb 11 jun 1810, ged 8 jul 1810 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Cornelis en Feikje Blombergen
Cornelis Eeltjes zie: Akkerboom
Doede Eeltjes ged 27 okt 1767 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Doedes en Gertje Watzes; zie: Mokken; D.E. ende Lijbert Freerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Fredrik Ulbes, 15 may 1794; ondertrouw HRL; D.E. en Lijsberth Frederiks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 25 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jacob Doedes, geb 3 apr 1809, ged 18 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Doedes, geb 25 may 1795, ged 9 jun 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Doedes, geb 3 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL
Douwe Eeltjes bomenleverancier, wonende te Berlicum; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde 20 ijperen stambomen, 12 mrt 1807: 15 Caroliguldens; geleverde partij bomen voor het Bolwerk, 185 stuks, geheel bekapt en van de takken ontdaan om het transport te vergemakkelijken, door D.E. te Berlikum, afgekeurd en teruggezonden. Gekonstateerd door onder andere de Stadshovenier Eduard Keizer, 5 apr 1804 (GAH50); Eduard Keizer, Stadshovenier, beklaagt zich over de door D.E. geleverde bomen, welke toendertijd geheel werden afgekeurd, maar niet weggehaald zich nog steeds op zijn terrein bevinden, waardoor de daar wassende aardbeien zeer schadelijk benadeeld worden. Ook het gebruik van zijn grond wordt door die bomen sterk belemmerd. Procureur Stephani zal inscriptis worden gebracht ''de ganse toedracht van zaken'', 24 mei 1804 (GAH50); de heer Vink wordt verzocht om met de Stadshovenier Ed. Keizer te spreken over de door D.E. uit Berlikum geleverde bomen in het gepasseerde voorjaar en welke zijn afgekeurd. Keizer wordt verzocht per schrijven, de op zijn territoir neergelegde bomen, D.E. te bewegen, de bomen te verwijderen, 20 sep 1804 (GAH50); uit briefwisseling tussen E. Keizer en D.E. nopens amotie van geleverde bomen ten dienste van de stad, blijkt dat laatstgenoemde zich ongehouden en ongenegen verklaart, 27 sep 1804 (GAH50)
Douwe Eeltjes zie: Eelkema, Schiphof
Eelkjen Eeltjes ovl 11sep187 Almenum, huwt met Cornelis Sijtses Riemersma; BS huw 1812, huw 1818, huw 1832, ovl 1861
Elisabeth Eeltjes huwt met Lodewijk Bosheyer, wonende te Leeuwarden 1832; BS huw 1832, ovl 1844
Engeltje Eeltjes ged 11 jan 1752 Grote Kerk HRL, samen met Jeltje Eeltjes oud 3 jaar, dv Eeltje Hotzes en Jeltje Hartmans
Evert Eeltjes geb 26 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Everts en Geeske Ritskes; geb 21 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Everts en Geeske Ritskes
Gerryt Eeltjes geb 15 sep 1803 HRL, ged 2 okt 1803, N.H., zv Eeltje Hiddes en Aukje Gerrijts; dopen Grote Kerk HRL 1803
Hans Eeltjes zie: Rispens
Hartman Eeltjes huwt met Christina Banning, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 sep en getrout de 6 okt 1765; kind: Eeltje Hartmans, ged 5 okt 1766 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Tijtie Hartmans, ged 6 dec 1768 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Hesseltje Eeltjes ged 2 jul 1754 Westerkerk HRL, dv Eeltje Hotzes en Jeltje Hartmans
Hidde Eeltjes begraven Groot Kerkhof, regel 1, nr. 6, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote KerkHRL; commissaris der trekwegstollen en trekschippers, ovl 1799; vorig jaar ovl en wiens weduwe dezelfde post tot dusver had waargenomen tot commissaris van de Trekwegstollen en trekschippers van hier op Leeuwarden en v. v., sampt tot het invorderen der tollen, wordt opgevolgd door Jan Cornelis Backer, do; 17 apr 1800 (GAH46); weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 92, 1 mrt 1804; Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, wierde nog den Burger H.E. onder Eede genoomen en in zijne post als Commissaris der Trekwegstollen bevestigd. (GAH44); Maandag den 2 jul 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, verscheen wijders ter Vergadering den Burger H.E. zig beklaagende dat hij aangesteld was als bekkenist en hoe genegen hij ook was, hem aan de Stads Lasten, andersints te submitteeren, egter dien Last bij geene mogelijkheid kon waarneemen, vermits hij op dien tijd, wanneer hij gehouden was zijnen dienst als Bekkenist te praesteren altoos moest Vaceeren in zijnen post als Commissaris van de Trekwegstollen; Waar over gedelibereerd zijnde is goedgevonden hem van die post te ontslaan, en word den burger Albada Versogt daar van aan de Officier der Bekken in die wijk kennisse te geeven met versoek een nieuwe nominatie op te geeven. (GAH44); Maandag den 15 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts overgegaan tot het benoemen van een Gerechts Boode in plaatze van Dirk Schiere welke van die post gedimitteerd was, -Waar bij goedgevonden wierd, dat de Gerechtsleeden bij beslooten briefjes zouden Stemmen Welk door den President en 1 ste gesw:Clercq zouden werden geopend, waar in geprosedeerd zijnde, wierde bevonden, dat de burgers Jan Hendriks, en H.E. ieder met drie Stemmen waaren genomineerd, de Stemmen dus tusschen gedagte Persoonen Stekende, wierde wijders beslooten om dezelve, om de post te doen looten het welk ge?ffectueerd zijnde, is het lot gevallen op den Burger Jan Hendriks, Welke ag= tervolgens dies tot Gerechts bode is aangesteld. (GAH43); Maandag den 2 apr 1798; Het Gerechte der Stad HRL ordrs Vergadert zijnde, wierde weder met unanieme Stemmen bij het Gerechte tot Commissaris der Trekscheepen benoemd, den Burger H.E., des dezelve behoorlijke Borge Stelle, omtrent het Pecuniaere deezer bedieninge tot Contentement van ''t Gerechte, en is zulks aan hem door de mond van de President in ''s Gerechts Vergadering gecommuniceerd. (b43)
Hotze Eeltjes ged 2 mei 1758 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Hotzes en Jeltje Hartmans
Ids Eeltjes gemraad ontvangt een brief van de chirurg-majoor J.C.N. Moensch met verzoek hem satisfactie te willen geven over een gebeurtenis die hier heeft plaatsgehad. Verleden week, 14 mei, heeft Claas Hendriks zich bij dr. Nieuwbuurt vervoegd, alwaar hij vroeg waar de chirug-majoor woonde. Nieuwbuurt verklaarde dat hij dat is en de attestatien moest afgeven. Claas Hendriks vroeg een attestatie, en ook voor ene Coenraad (Bakker ??) namens I.E., aan een bloedspuwing laborerende. Claas Hendriks kan dat getuigen en betaalt voor iedere attestatie f. 1:5:0 Moensch merkt dit aan als bedrog en verzoekt tegemoetkoming. Originele attestatie wordt meegezonden, alsmede een bewijs wat betaald is. Verzoekt onderzoek in te stellen. Nieuwbuurt wordt hierover verstaan, 4 jun 1800 (GAH46)
Jantje Eeltjes zie: de Groot
Jelle Eeltjes J.E. ende Symontje Symons beyde van HRL, komende wegens de bruyd Jacob Joosten, kleermaker, 1 May 1745; huwt met Simontje Symons, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1745 en doen ook getrouwt; kind: Janke Jelles, ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Jelles, ged 21 mrt 1747 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Jeltje Eeltjes oud 3 jaar, en Engeltje Eeltjes, beiden ged 11 jan 1752 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Hotzes en Engeltje Eeltjes
Johanna Eeltjes mogelijk dezelfde als Johanneske Eeltjes; ovl voor 1819, huwt met Pier Pyters de Bruin, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1818; Pier Pieters ende J.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Eeltje Doedes, 9 okt 1790; ondertrouw HRL; Pier Pieters en J.E., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 oct 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Geertje Piers, geb 2 jul 1792, ged 17 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Rink Piers, geb 16 nov 1794, ged 7 dec 1794 Grot Kerk HRL
Johannes Eeltjes begraven Groot Kerkhof, regel 21, nrs. 40 en 42; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Johannes Eeltjes geb 6 jul 1779, ged 25 jul 1779 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Everts en Akke Johannes
Johanneske Eeltjes mogelijk dezelfde als: Johanna Eeltjes; ged 8 dec 1765 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Doedes en Gertje Watzes
Johannis Eeltjes geb 1 jan 1801 HRL, ged 18 jan 1801, N.H., zv Eeltjes Abes en Geertruida Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Klaaske Eeltjes geb 22 feb 1781, ged 1 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Everts en Akke Johannes
Klaaske Eeltjes zie ook: Akkerboom; Klaasje Eeltjes, geb 24 aug 1797, ged 12 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Cornelis en Grietje Reins
Lammert Eeltjes zie: de Vries
Lemme Eeltjes zie: de Vries
Maaike Eeltjes Jan Geerts en M.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Eeltje Doedes, 15 dec 1787; ondertrouw HRL; Jan Geerts en M.E., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maaike Eeltjes zie: Nauta; Arjen Oostendorp ende M.E., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de bruidegom onder productie van genoegzaam bewijs 20 apr 1805; ondertrouw HRL; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839
Maartje Eeltjes Albert Andeles en M.E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Andele Alberts, geb 1 mrt 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Alberts, geb 5 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL; kind: Andele Alberts, geb 20 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Willem Alberts, geb 2 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Alberts, geb 4 feb 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL
Meindert Eeltjes ged 18 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Meinderts en Korsje Willems
Melchior Eeltjes zie: Zeilmaker
Neeltje Eeltjes ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Meinderts en Koesje Willems, de moeder is Korsje W.
Nieske Eeltjes huwt met Hidde Koops Witteroos; BS ovl 1812
Nieske Eeltjes zie: de Roos, Witteroos
Oense Eeltjes zie ook: Oense Eelkes; geb 9 sep 1807 HRL, ged 4 okt 1807 HRL, N.H., zv Eeltje Cornelis en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 15 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Eelke Cornelis en Grietje Reins
Pieter Eeltjes zie: Zijlstra
Pyter Eeltjes huwt met Sjoukie Doekes, beide van HRL, geproclameert den 24-31 okt en getrout de 7 nov 1756
Rein Eeltjes zie: Akkerboom; geb 27 okt 1799 HRL, ged 17 nov 1799 HRL, N.H., zv Eeltje Cornelis en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1799
Richtje Eeltjes geb 11 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Everts en Geeske Ritskes; geb 8 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Everts en Geeske Ritskes
Ritske Eeltjes zie ook: van der Vorm; geb 1 jun 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Everts en Geeske Ritskes
Ruurd Eeltjes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 130:8:0 terzake 50 3/4 lopen rogge door hem in het Weeshuis geleverd, 27 jan 1756, kwit. no. 4 (GAH1085); id. f. 76:19:0 wegens 18 lopen rogge, 11 okt 1757, kwit. no. 19 (GAH1086); id. f. 259:5:0 wegens 90 lopen Brabandse rogge, 15 okt 1754, kwit. no. 15 (GAH1083); id. f. 92:0:0 wegens 32 lopen Pruyse rogge, 5 nov 1754, kwit. no. 16 (GAH1083); id. f. 45:0:0 wegens 22 1/2 lopen wintergarst tot mout, 14 jan 1755, kwit. no. 4 (GAH1084); id. f. 135:11:0 wegens 67 lopen garst, 11 mrt 1755, kwit. no. 10 (GAH1084); id. f. 98:11:0 terzake 37 1/2 lopen rogge 53 stuivers per lopen, 21 okt 1755, kwit. no. 18 (GAH1084)
Sietske Eeltjes geb 22 dec 1808 HRL, ged 31 jan 1809 HRL, N.H., dv Eeltje Sikkes en Maaike Sietses; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 22 dec 1808, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Sikkes en Maaike Sietses
Sietske Eeltjes zie: Rispens
Sybe Eeltjes zie: Zeilmaker
Sytske Eeltjes geb 2 nov 1806 HRL, ovl voor 1809, ged 18 nov 1806 HRL, N.H., dv Eeltje Sikkes en Maaike Sijtses; dopen Grote Kerk HRL 1806
Sikke Eeltjes huwt met Sjoukje Jakles, kind: Eeltje Sikkes (de Boer), geb 22 dec 1779 Sexbierum; dokrkSexb. 1780
Sjoukje Eeltjes geb 3 jul 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Everts en Akke Johannes
Sjoukje Eeltjes ovl 6 aug 1793 HRL, oud 6 jaar; geb 30 apr 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Everts en Geeske Ritskes
Sjoukje Eeltjes zie: de Boer
Trijntje Eeltjes Dirk Jansz en T.E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 mrt 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Trijntje Eeltjes ged 3 mrt 1743 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Tjallings en Jeltje Jans
Trijntje Eeltjes Gosling Adams en T.E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Trijntje Eeltjes huwt met Jan Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1764
Trijntje Eeltjes ovl 1787 ... , huwt met Johannes Abes, in leven echtelieden te Franeker, begraven te Hitzum; BS huw 1820, huw 1828, ovl 1853
Trijntje Eeltjes ovl 19 nov 1792 HRL, oud 48 jaar; ovl 4 okt 1804 HRL, oud 66 jaar
Trijntje Eeltjes ovl voor 1819, huwt met Pieter Pieters Postma; BS Franeker huw 1818
Trijntje Eeltjes ovl voor 1821, huwt met Tjeerd Siedses, haar ouders ook ovl voor 1821; BS huw 1820
Trijntje Eeltjes zie ook: Akkerboom; geb 3 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Cornelis en Grietje Reins
Uilkje Eeltjes huwt met Sebastiaen Ceun, beide van HRL, geproclameert den 24 nov en de 2 en de 9 dec 1753 getrout; kind: Jochem Sebastiaans Kuen(!), ged 30 apr 1758 Grote Kerk HRL
Vroukje Eeltjes zie ook: Akkerboom; geb 7 nov 1795, ged 29 nov 1795 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Kornelis en Grietje Reins
Watze Eeltjes zie: Nauta; ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Doedes en Gertje Watzes; W.E. ende Lutske Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Poppe Jans de stevader, 20 jul 1793; ondertrouw HRL; kind: Geertje Watses, geb 4 may 1794, ged 18 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Watses, geb 30 okt 1796, ged 13 nov 1796 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Watses, geb 11 okt 1798, ged 28 okt 1798 Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 113, 33 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Willem Eeltjes geb 9 jul 1778, ged 28 jul 1778 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Meinderts en Korsje Willems
Willemke Eeltjes geb 13 nov 1774, ged 11 dec 1774 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Meinderts en Korsje Willems
Alegonda Eenzama oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-164; VT1839
Albert Eerdmans geb 23 dec 1783 Bolsward, ged 29 jan 1794 Bolsward, huwt met Wapke Martens Steensma, meester zilversmid HRL. 1822, zv Bernardus Hendriks E, en Djeuke Jacobs Alberda; Nederlands Hervormd doopregister Bolsward 1783, BS ovl 1822
Bernardus Dirks Eerdmans geb 1784 Bolsward, ovl 19 dec 1853 HRL, huwt met Anna Margaretha Molenberg, N.H., koekenbakkersknegt in 1851, zv Dirk E, en Magdalena Kramer; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk D-033, wijk G-001; oud 55 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk D-029; VT1839; B.D.E. eigenaar van percelen nrs. 742 en 743 te HRL, banketbakker, woonplaats HRL, legger nr. 198, resp. huis en erf, pakhuis, resp. 230 en 63 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 90 en 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Bernardus Hendriks Eerdmans huwt met Djeuke Jacobs Alberda, kind: Albert E, geb 23 dec 1783 Bolsward Nederlands Hervormd doopregister Bolsward 1784
Dirk Eerdmans huwt met Magdalena Kramer, kinderen: Bernardus Dirks E, geb 1784 Bolsward, Hendricus, geb 16 feb 1784 Bolsward; Nederlands Hervormd doopregister Bolsward 1784, BS ovl 1853; wonende te Bolsward in 1789, leidekker; ontvangt van het gemeentebestuur wegens reparatie van leidekken aan de kerken, poorten en Stadhuis, 30 jan 1786: f. 730:14:10-; id. wegens gedane reparatie aan de loden pomp bij de Vismarkt, 30 sep 1789: f. 4:11:0; (geen boeknr. vermeld)
Hendricus Eerdmans geb 16 feb 1784 Bolsward, ged 10 mrt 1784 Bolsward, zv Dirk E, en Magdalena Kramer; Nederlands Hervormd doopregister Bolsward 1784
Frans Reins Eerenbeef geb 1791 St. Annaparochie, ovl 14 nov 1837 HRL, huwt met Trijntje Jans Siedses op 9 feb 1817 HRL, gescheiden 17 jan 1828 HRL, pottebakkersknecht, wonende te HRL, huw.afk. 25 jan en 2 feb 1817, mosterdmolenaar in 1837, touwslagersknecht in 1828, zv Dirkjen Fransen; BS geb 1817, huw 1828, ovl 1837; Ik ondergetekende Jan Jan Siedzes, rentenier, wonende in de Rottevalle, verklare bij desen te permitteeren en toe te staan aan mijn kindkinds Trijntje Jans Siedzes, dienstmaagd, wonende te HRL, dv mijn Zoon Jan Jans Siedzes Schipper en Wietske Boodzes beide thans afwezig en met hun Schip vertrokken buiten dit Koningrijk, om haar in den Huwelijken Staat te begeeven met F.E. pottebakkersknecht wonende te HRL waar af deze om te mogen Strekken naar behooren. Gegeven te Rottevalle den eenendertigsten der Maand okt eenduizend achthonderd en zestien; Toegevoegd aan deze toestemming: Bovenstaande toestemming aan Trijntje Jans Siedzes wordt insgelijks door mij ondergetekende huisvrouw van daar in gemelde Jan Siedzes en grootmoeder van genoemde Trijntje Siedzes aan haar gegeven. Rottevalle den 16 dec 1816. Alleen met een merk vermits zij verklaarde geen schrijven te hebben geleerd; Op heden den Seevenentwintigste dec Achtienhondert Sestien, Compareerden voor ons Mr. Willem Mourits Reinbach, Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, geadsisteerd met onsen Griffier, op den Raadhuise binnen dese Std in het locaal van onse gewone Vergadering, de Volgende personen, alle geloofwaardig, van Competenten ouderdom, en wonende te HRL, te weten: Michiel Pieters Dreso, koopman, Hendrik Fredriks Luxemburg, meester boendermaker, Frans Anthonij Posthuma, sjouwerman, Jan Pieters Schone, sjouwerman, Hendrik Cornelis Blom, baardscheerder, Jan Harmens Gonggrijp, baardscheerder, Johannes Mulder, pottebakkersknegt. Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat Sij Versogt Zijn, eene Acte van Notori?teit te passeren, ten behoeve van F.E., Pottebakkersknegt, wonende te HRL; Aan Welke Versoek Sij mids desen Voldoende verklaren te weten dat Voornoemde F.E., van beroep Pottebakkersknegt, wonende te HRL, meerderjarige zv Dirkje Fransen, Werkvrouw wonende te HRL, Sijnde de Vader onbekend, is geb te St. Anna Parochie, den Agtentwintigste mrt Eenduizend seevenhondert, negenentachtig, en diensvolgens den ouderdom heeft bereikt van Seevenentwintig Jaren; gevende Sij Comparanten voor redenen van Weetenschap dat Sij de meergenoemde F.E., zedert Sijne Vroege Jeugd hebben gekend, en zich uit Verschillende omstandigheden, de juiste dag van zijne geboorte kunnen herinneren; zijnde deselve niet in Staat, een ander legaal bewijs, daar af te produceren, door dien deselve, ofschoon van Gereformeerde afkomst zijnde, egter bij Sijne Geboorte niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers, destijds bij de Voormalige Regering geen plaats had; Sijnde ons en de Comparanten, uit een Certificaat, door den Heere President Burgemeester deser Stad de dato den Vijfden dec Achtienhondert Sestien, en den Zevende van dezelve maand en Jare geregistreerd, ten gevolge van Zijne Majesteits Besluit in dato den negende mrt Achtienhondert vijftien nummer dertien afgegeven, Voldoende is gebleken, dat deze F.E. onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in Ondertrouw vereischt worden, te kunne betalen; en hebben de Comparanten de tegenwoordige Acte van Notori?teit, na gedane Voorlezing met ons, en onse grifier Getekend, uitgesonderd Johannes Mulder, die Verklaarde nooit te hebben kunnen Schrijven nog zijne naam Vertekenen; deeze papieren bestaande in twee acte van geboorte en een huwelijks Consent behoren tot de Huwelijksacte van F. Reins E. en Trijntje Jans Siedzes dato 4 feb 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Geertruida Josina van Eerensthuis geb 1773 Dronrijp, ovl 3 apr 1832 HRL, huwt met Hendrik Benning, dv Fredericus Dominicus vE, (ook: Fredericus Anthonij vE), en Itje Hajes (Lepstra); BS ovl 1832; 1851 overlijdens
Hendrik Eerig H.E. ende Feykje Claases, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas IJedes Bloemsma, deszelfs vader, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Aaltje Eerks huwt met Fokke Jans, beide van HRL, geproclameert den 21-28 Septem:en getrout den 5 okt 1755
Fokke Eerks op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 16 apr 1762 Grote Kerk HRL, Egte Man de op Spekmerk; huwt met Clara Hendriks Norel, beyde van HRL, geproklameert den 13 dito en den 20 dito en den 27 dito May 1753 getrouwt; huwt met Gadske IJeges, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755 kind: IJge Fokkes, ged 2 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jan Fokkes, ged 2 okt 1757 Westerkerk, moeder is G. IJ. ; kind: Ake Fockes, ged 14 okt 1759 Grote Kerk HRL, moeder als G. Haiszes; kind: Fettje Fokkes, ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL, moeder is G. IJges; Claas Dirks ende Aaltje Fokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader F.E., 25 jul 1795; ondertrouw HRL
Ymke Eerks ged 28 apr 1740 Westerkerk HRL, zv Eerk Jansen en Jeltje Claases
Jan Eerks zie ook: Jongma; ged 26 jan 1759 Grote Kerk HRL; op de belijdenisse des Geloof, Egteman in de Hoogstraat; J.E. ende Baukjen Haeyes beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Haeye Keimpes, 5 Nov 1746; huwt met Baukjen Haeyes, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 Novemb 1746 en doen ook getrouwt; Douwe Douwes ende Suisanna Daniels beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selfs steevaeder J.E., 27 Aug 1746; kind: Aaltje Jans, ged 10 apr 1759 Grote Kerk HRL, vader als J. Ericks; ontvangt van het gemeentebestuur verdiend arbeidsloon voor het verven der zeewerken, 24 aug 1761: 25 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Taetske Eernstens ovl 19 jul 1727 HRL, old 63 jaeren
Jan Eernstman huwt met Maria Ringneri, koopman te Leeuwarden, kind: Tjeerd E, geb 1802 Leeuwarden; BS huw 1830
Tjeerd Eernstman geb 1802 Leeuwarden, huwt met Trijntje Wiarda op 18 mei 1830 HRL, wonende te Leeuwarden, schilder, zv Jan E, en Maria Ringneri; BS huw 1830
Hendrik Eertmans meester leidekker, ontvangt van het gemeentebestuur wegens arbeidsloon en enige geleverde materialen aan de leidaken van de beide kerken, 2 mei 1757: f. 185:2:12; id. aan de kerk en het Stadhuis, 17 okt 1757: f. 96:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Maeike Eerts huwt met Geert Steenveld, kind: Antje Geerts Steenveld, ged 13 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Geerts Steenveldt, ged 21 aug 1746 Grote Kerk HRL; kind: Claes Geerts Steenveldt, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL
Tietje Eertses ovl 15 dec 1825 Franeker, huwt met Klaas Annes, dv Aebe Adses en Rinske Jacobs; BS huw 1837
Hendrik Jansen van Eesen huwt met Saakjen Piers, beyde van HRL, geproclameerd den 27 sep en den 4-11 okt 1750 en doen ook getrouwdt
Catharina Eeses huwt met Willem van Lottum, kind: Johannes Willems van Lottum, geb 9 feb 1798, ged 18 feb 1798 Grote Kerk HRL
Harmen Eesgis zilversmid; mr. in 1596. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Pietertje Eestra geb 1774 Franeker, ovl 17 mrt 1832 HRL, huwt met Jan Christiaan Groverman; BS ovl 1832
Anne Eeuwes ontvangt van het gemeentebestuur terzake het heien van 7 3/4 roede buiten de Zuiderpoort, 16 jun 1779: f. 286:15:0; (geen boeknr. vermeld); id. wegens aangenomen heiwerk ten dienste van de Zeewerken, 26 dec 1779: f. 173:10:0 en f. 143:8:0; (geen boeknr. vermeld); id. aangenomen werk in het Suid Kloosterak, 14 okt 1775: f. 178:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Dirk Eeuwes geb 1802 ... , ovl 11 apr 1811 HRL, wonende te in het Geref. Diaconijhuis op het Groot Kerkhof; BS ovl 1811
Eeuwkje Eeuwes Christoffel Staubi, soldaat onder de comp. van capt. Cau ende E.E., beide van HRL, zijnde aangaave gedaan door proc. Stephanij, 19 nov 1791; ondertrouw HRL; Christoffel Staubi, soldaat, en Eeuwkje Eeuwes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 4 dec 1791 HRL, zijnde getrouwd op den 6 daaraanvolgend
Froukje Eeuwes huwt met Pieter Matthijssen, wonende te den Haag, waarschijnlijk een zuster van Janke Eeuwes vd Heide en Johannes Eeuwes vd Heide, (huwget); BS geb en huw 1828; Pieter Mathijsen ende F.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Eeuwes de broeder, 19 sep 1795; ondertrouw HRL
Harmen Eeuwes huwt met IJnske Wytses, kind: Klaas Harmens, geb 17 okt 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Harmen Eeuwes huwt met Trijntje Beernts, beyde van HRL, sij sijn geproclameert den 25 nov en de 2-9 desemb 1742 en doe ook getrout; huw.reg. Nederlands Hervormd krk-Harl; H.E. ende Trijntie Beerns beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs swager Pijter Joosten, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Eeuwes ontvangt van het gemeentebestuur wegens 10 schouw en 29 korven turf ten dienste van het Stadhuis en de kerken, 12 sep 1765: 99 Cargld (geen boeknr. vermeld)
Hattum Eeuwes huwt met Elisabeth Freerks, kind: Metje Bakker, geb 1791 Sneek; BS ovl 1850
Hylkje Eeuwes Donderdag den 12 apr 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde H.E. Huisvrouw van Sijbren Jobs, als Turfmeetster onder eede genoomen. (GAH44); Maandag den 22 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog met unanieme Stemmen tot Turfmeetster benoemd in plaatze van de wed. Akkerman welke overleeden was, H.E., Huisvrouw van Sijbren Jobs onder deeze Expresse voorwaarde dat zij voor haare aanstellinge, aan het Gerechte zal moeten daarstellen eene acte van de Diaconen van Wijnaldum waar bij dezelve voor haar onderhoud (in Cas zij in armoede mogten koomen te Vervallen)indemneeren, en de Stad HRL Guarandeeren. (GAH43)
Hiltje Eeuwes zie: Frietema; Hendrik Jans Smith, executeur ende H.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Albartus Rasschen, goede bekende, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Smith en H.E., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelfden dage; kind: Catharina Smit, geb 22 jul 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: IJtje Hendriks Smit, geb 1 dec 1793, ged 14 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendriks Smith, geb 17 jul 1795, ged 2 aug 1795 Grote Kerk HRL; kind: Eeuwe Hendriks Smit, geb 22 feb 1797, ged 14 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Yebeltje Eeuwes geb 1747 ... , ovl 30 mrt 1816 HRL; BS ovl 1816
Jan Eeuwes woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Jan Eeuwes zie: van der Heide; Donderdag den 12 okt 1797; Het geregte ordinaris vergadert zijnde, wierd den matroos J.E. uit Groningerland, welke na voorafgegane Citatie van den Fiscus, in ''s Geregts Vergadering Was gecompareerd, te zaake dezelve den Burger Huibert Jans alhier zeer brutaal uitgescholden en ook min of meer gestooten had, geboet voor twee Goudguldens boven de kosten van de Fiscus. (GAH43)
Janke Eeuwes zie ook: van der Heide; kind: Aaltje Jakobs, geb 30 aug 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL; huwt met Jakob Pieters, kind: Pieter Jakobs, geb 5 jan 1790, ged 26ja n 1790 Grote Kerk HRL; kind: Eeuwe Jacobus, geb 22 okt 1792, ged 6 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobus Kerkhoven, geb 16 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Jacobus Kerkhoven, geb 30 okt 1798, ged 20 nov 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondedrt vier en negentig den 16 nov is geb Johannes zv Jacobus Pieters Kerkhoven en J.E. Afgegeven op de Raadhuize binnen HRL den 7 Sept. 1816
Job Eeuwes zie: Frietema; ?EWES, JOB
Johannes Eeuwes zie: van der Heide; J.E. ende Maria Harmanus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmanus Jurjens, 26 jun 1790; ondertrouw HRL; Pieter Mathijsen ende Froukjen Eeuwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.E. de broeder, 19 sep 1795; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Elizabeth Johannes, geb 20 okt 1810, ged 4 nov 1810 Grote Kerk HRL; koopt van Michiel Dirks van Otterloo een huis voor 175 Caroliguldens op 5 mei 1798; (geen boeknr. vermeld)
Martentje Eeuwes verkoopt een huis aan Jan Cornelis Beidschat voor 350 Caroliguldens op 8 jul 1797
Neeltje Eeuwes Weeshuis betaalt aan de voogden van de Stads Armekamer f. 20:3:0 tot remplacering bij de uitzetting voor N.E. op heden uit het Weeshuis uitgegaan, 5 dec 1759, kwit. no. 1 (GAH1089)
Harryt Eeuwis remonstreert reverentelijk H.E. woonachtig alhier ter Stede dat door het overlijden van Jan Sickes in leven meede alhier woonachtig het turfdragersplaats is comen te vaceren en den supplt seer genegen sijnde voors. functie en bedieninge weder door Ued:Achtb:goede gunste en graatie te aanvaarden, en niet vermag te geschieden sonder consent en approbaatie van haar Achtb: Weshalven den supplt. met eerbied versoekt dat haar Achtb:van de goedheyt gelieven te weesen omme den supplt. met het vacante turfdragersplaats van w:Jan Sickes te willen begunstigen, en wederom in de overledenens plaats aan te stellen op soodanige plichten, lasten, profijten en Gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehorende, quo facto etc. was vertekent S.S. Huysinga. ; In margine stonde; de Magistr. accordeerende het versoek ten requeste gemelt, eli-geert mits deesen de persoon van H.E. tot mede ordris. turfdrager binnen dese stad, op lasten, plichten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de prsid. burg. deses Stads, Actum den 8 nov 1732, was vertekent D.J. Vosma, ter ordtie aan de Magistr. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op dato uts. heeft de persoon van H.E. den eed van getrouwigheyt in handen van de presid. burg. gepresteert en afgelegt, Actum uts. In kennisse van mij secrts, S.S. Huysinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 16 okt 1758 over op Oene Janz; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur op 28 aug 1767 terzake 10 schouw en 17 korven turf ten dienste van de kerken der Stad: f. 87:15:0; id. voor 11 schouw en 1 korf, 10 sep 1767: f. 91:13:8; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis wegens dragen en meten van 11 7/10 schouw turf in het Weeshuis, 29 okt 1757, kwit. no. 18: f. 12:15:0 (GAH1086)
Christina Eeverts zie: Akkringa
Hendrik Eeverts H.E. ende Reinouke Minnes beide van HRL, vertoonende de fiskael Dreyer ten dien einde schriftelijke geblijk, en verdere qualificatie op zijn persoon leggende tot ''t aengewen deeser huwelijksgeboden, 26 Oct 1743; huwt met Reinouke Minnes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27 okt en den 3 en 10 nov 1743 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL
Hendrik Eeverts huwt met IJtie Hanses, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 desember 1741 en getrouwt den 3 January 1742; H.E. ende Yttie Hanses beide van HRL, komende voor de bruid Hans Warners desselvs vader, 2 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; Hans Warners ende Marijtje Geerts beide van HRL, komende voor de bruid H.E., 2 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jan Eeverts huwt met IJmkien Caspers, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755; kind: Evert Jans, ged 18 apr 1758 Grote Kerk HRL; kind: Gosling Jans, ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Gosling Jans, ged 20 jan 1767 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Jurjen Eeverts huwt met Trijntje Harmens, kind: Antje Jurjens, ged 15 dec 1740 Grote Kerk HRL
Hendrik Jansen van Eezen H.J. v. E. ende Saekjen Piers beyde van HRL, koomende weegens de bruid de old burgemeester Andries Pieters de Boer des selfs grootvaeder, 26 Sep 1750
Hylkje van Eezen huwt met Magnus van Aarsen, beide van HRL, geproklameert den 18-26 aug en getrout den 2 sep 1753 in de Westerkerk; kind: Jan Magnus van Aarssen, ged 28 aug 1757 Westerkerk; kind: Magna Magnus van Arssen, ged 7 sep 1760 Grote Kerk HRL, vader is Vroetsman; kind: Johanna Magnus van Arssen, ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL
Eelco Egberdus zie: Napjus
Albert Egberts geb 25 apr 1806 HRL, ged 25 mei 1806 HRL, N.H., zv Egbert Alberts en Maike Jeltes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Albert Egberts ovl voor 1815; wed. (Antje Sijbes), A.E. gebruiker van wijk D-150; eigenaar is Roomse Gemeente, 1814. (GAH204); begraven 25 may 1795 op het Groot Kerkhof, regel 2, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Albert Egberts woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Albert Egberts zie ook: de Wilde; huwt met Antje Sybes, kind: Teetske Alberts, geb 14 jan 1780, ged 22 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Taetse Alberts, geb 17 apr 1783, ged 6 may 1783 Grote Kerk HRL; kind: Aale Alberts, geb 27 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk harl kind: Hendrik Alberts, geb 22 apr 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Ale Alberts, geb 10 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur terzake 2 schouw turf in het Diaconijhuis, 26 nov 1771: f. 16:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Antje Egberts zie ook: de Wilde; geb 12 jul 1797, ged 30 jul 1797 Grote Kerk HRL, dv Egbert Alberts en Maaike Jeltes
Eede Egberts ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 12 schouw en 11 korven turf aan het Stadstimmerhuis, 4 nov 1747: f. 46:13:0; (geen boeknr. vermeld)
Egberts zie ook: Engberts, Engelberts
Fedde Egberts huwt met Trijntie Joris, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 aug 1763
Gerrit J Egberts zie: Vreeharms
Grietje Egberts geb 30 okt 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk, dv Egbert Berends en Wendeltje Heddes
Hendrik Egberts de oude of afgezette turfdragers in hun posten hersteld, waardoor het getal der turfdragers op 40 komt, en na uitsterven op 36, zoals het voor maals pleegde te zijn: Daniel Hendriks, H.E., Rinse Gerrits, Jan Jansen, Andries Martens, Wouter Theunis, Ruurd Heerkes, Hendrik Allerts, Roelof Roelofs, Jan Jacobs, Henning Lolkes, Fokke Martens, Pieter Durks, Jacob Houtkoper, Haring Wiegers, Okke Fransen, Johannes Hoffius, Harmen Heeres, 16 mei 1803 (GAH49)
Hijke Egberts huwt met Jan Pieter Land, wonende te Dokkum; BS huw 1843
Jacob Egberts ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde steen ten dienste van de stad, 18 jul 1763: 25 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Jacob Egberts ovl 11 okt 1805 HRL, oud 58 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 64; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Egberts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:15:0 terzake levering van 25 ellen doek ten behoeve van het Weeshuis, 16 apr 1737, kwit. no. 14 (GAH1067); id. f. 30:0:0 terzake 30 ellen doek, 10 jun 1738, kwit. no. 21 (GAH1068)
Jan Egberts zie ook: Jan Eiberts; J.E. ende Antie Poppes beide van HRL, koomende voor de bruit Sibe Jijlts Mr. Metselaer binnen deese Stadt, 30 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pietje Jans, ged 18 apr 1741 Grote Kerk HRL
Jan Egberts zie: Kiestra
Jelmer Egberts J.E. en Lijsbeth Lourens Koster, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 4 dec 1774 Har, en toen getrouwd
Jelte Egberts zie ook: de Wilde
Jeltje Egberts geb 1 sep 1802 HRL, ged 12 sep 1802, N.H., dv Egbert Alberts en Maaike Jeltes; dopen Grote Kerk HRL 1802
Maartje Egberts M.E., huwt met Jan Israel Finkeles, kind: Aaltje Jans Finkeles, geb 16 dec 1771 Pekela
Mettje Egberts huwt met Hendrik Tijttes, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 okt 1764; kind: Beerntje Hendriks, ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL
Pietje Egberts zie: de Wilde
Sander Egberts zie: van der Brug
Sikke Egberts ontvangt van het gemeentebestuur terzake 22 schouw en 30 korven turf op de Stadstoren a 3 Caroliguldens, 8 jul 1774: f. 79:12:8; (geen boeknr. vermeld)
Thomas Egberts van Hindeloopen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. J.H. Olinjus op za. 12 aug 1780. (burgerboek)
Trijntje Egberts ovl voor 1819, huwt met Marten Jans vd Veen; BS huw 1818
Watse Egberts geb /20 nov 1808 HRL, ged 16 dec 1808 HRL, N.H., zv Egbert Alberts en Maaike Jetzes, (moet wrsch Jeltes zijn); dopen Grote Kerk HRL 1808
Febrine Egelijns huwt met Jan Frederiks Hartman, kind: Arnoldus Jans Hartman, ged 1 apr 1753 Grote Kerk HRL
Jan Egers huwt met Antje Simons, kind: Simon Jans, ged 11 nov 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL
A Eggens Evert Jakles de Hoop van HRL, en Geertje Johannes van Bolsward laatst geproclameert op dato dezes, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Witmaarzum en aldaar den 4 den apr 1774 in den Echten Staat bevestigt volgens terug ontvangen attestatie, 5 apr 1774, gegeven te Witmaarzum en getekend A.E., v. d. m., ibidem, en F. Jagersma, Schooldienaar, mede aldaar; hu Grote Kerk ha
Wopke Eggerts ovl voor 1815; wed. W.E. gebruiker van wijk B-021, gealimenteerd; medegebruiker wed. Croeger; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Henderika Egges zie: van der Laan
Jan Egges Remonstreert met Schuldige eerbied Pieter Harings ordris Ratelwagt, dat hij somtijds tot mainctien van sijn huisgesin genoodsaakt is in ''t voor en najaar op reys te wezen, terwijl op ordre van UEd Achtbh de Ratelwagt moet omgaan, versoekt derhalven dat de persoon van J.E. borger deser Steede door UEd:Achtb: mag worden gequalificeerd, om bij absentie van de origle als Substituit dese bedieninge waar te neemen, praesenterende deselve daer toe den Eed van getrouwigheid te praesteren q:f:etc/was get:/S:Rienstra. ; In margine Stonde; de magistraat accorderende het versoek, stelt mits deesen de persoon van J.E. tot Subst. Ratelwagt binnen deze Stad, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 23 feb 1752 get:/S:B: Bosscha/onder stonde/Ter ordtie van de magistr abs:sec:S Rienstra. ; Lager Stonde; J.E. heeft den Eed van getrouwigheid gepraesteerd in handen van de Hr. Praesid:Burgemr. Bosscha den 28 feb 1752. In kennisse van mij Secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Symontie Egles zie: Schaap
Ageus Ei(d)sma vroedsman in 1768; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 140:0:0 terzake 2 vette koebeesten tdv het Weeshuis geleverd, ordonn. no. 4, 23 nov 1768. (GAH1099); betaalt aan de Voogden van het Weeshuis f. 100:0:0 zijnde een present door de burg. A.E. en Grietje Haukema uit de boedel van haar wijlen vader burg. L.H. gedaan, 27 apr 1779. (GAH1110); Teunis Lieuwes bet f. 6:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens een eeuwige rente herkomstig uyt de plaats bij de Pingjumer Vishorne, tans de old burgemeester E. te Franeker toebehorende, 7 jul 1784. (GAH1115)
Albert Eiberts huwt met Antje Siebes, kind: Siebe Alberts, geb 30 okt 1776, ged 12 nov 1776 Grote Kerk HRL
Berber Eiberts en Hendrik Daniels, beide van HRL, huw.aang. 2 aug 1738 HRL, koomende voor de bruit Tymen Jacobs dessels swager met een gebot in de week; huw.aang. HRL 1738; huwt met Hendrik Daniels, kind: Pier Hendriks, ged 2 dec 1755 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Hendriks, ged 19 aug 1745 Westerkerk HRL; kind: eybert Hendriks, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Hendriks, ged 2 aug 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Gerryt Eiberts huwt met Dieuwke Cornelis, beide van HRL, geproclameert de 3-10 en getrout de 17 sep 1758
Grietje Eiberts huwt met Albert de Jong; BS ovl 1837
Harryt Eiberts ged 15 okt 1769 Grote Kerk HRL, zv Eibret Harrijts en Antie Hendriks
Hendrik Eiberts geb 23 aug 1773, ged 12 sep 1773 Grote Kerk HRL, zv Eibert Harrits en Antje Hendriks
Hendrik Eiberts ged 25 aug 1765 Westerkerk HRL, zv Eibert Hendriks en Vroukje Feikes
Hendrik Eiberts H.E. en Antje Lodewijks Groen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 24 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd 1 dec 1793 en hunne twee kinderen wettig mede getrouwt; kind: Eibert, geb 16 dec 1791, ged 29 jan 1792 Grote Kerk HRL, moeder is Antje Lodewijks, en bekend de natuurlijke vader te zijn Hendrik Eiberts; kind: Jetske Hendriks, geb 4 okt 1793, ged 3 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Hendriks, geb 2 mrt 1796, ged 3 apr 1796 Grote Kerk HRL
Hendrik Eiberts huwt met Antje Lodewijks Groen op 1 dec 1793 HRL, komt van HRL, laats- te afk. 24 nov 1793, N.H., hunne 2 kinderen wettig mede getrouwt, kinderen: Lodewijk Hendriks, geb 26 okt 1802 HRL, Egbert Hendriks, geb 1792 ... , Lodewijk Hendriks, geb 27 jul 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1793 dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, BS ovl 1811; H.E. ende Antje Lodewijks Groen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Lodewijk Jans Groen, 9 nov 1793; ondertrouw HRL
Hendrik Eiberts huwt met Antje Lodewijks, kind: Jetske Hendriks, geb 6 okt 1794, ged 26 okt 1794 Grote Kerk HRL
Hendrik Eiberts Ruird Hotses ende Jeltie Jans beide van HRL, komende wegens de bruid desselvs swager H.E., 1 Feb 1744; Marten Jansen ende Janke Cornelis beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselvs aengetrouwde oom H.E., 9 Apr 1746
Hendrik Eiberts woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hiltje Eiberts ged 27 nov 1757 Grote Kerk HRL, dv Eibert Harrijts en Hiltje Allerts
Hiltje Eiberts huwt met Harrit Eues, kind: IJtske Harrits, ged 16 okt 1740 Grote Kerk HRL
Ype Eiberts Jacob Sakes ende Sijke IJpes beide van HRL, komende voor de bruid desselfs vader IJ.E., 14 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jitske Eiberts ged 19 mei 1765 Grote Kerk HRL, dv Eibert Harrijts en Antje Hendriks
Sake Eiberts ovl voor 1829, huwt met Sakeltje Piers, kinderen: Antje Sakes Saaksma, geb ... , Sijbren Sakes Saakstra, geb 1779 Midlum; BS huw 1828, ovl 1849
Sydske Eiberts huwt met Jogchem Hendriks, beide van HRL, geproclam; de 1-8 en getrout de 15 mrt 1767; kind: Fenne Jochems, geb 11 mei 1773, ged 27 mei 1773 Grote Kerk HRL
Sytske Eiberts huwt met Jochem Hendriks, kind: Hendrik Jochems, ged 15 sep 1767 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jochems, ged 6 Febrij 1771 Grote Kerk HRL; kind: Eibert Jochems, ged 24 mrt 1772 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Steffen Eiberts ovl 10 okt 1727 HRL, old 10 jaer
Teunis Eiberts Arent Goytiens van Mackum ende Mary Ottes van HRL, huw.aang. 10 aug 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff T.E. ; huw.aang. HRL 1737
Isaac Eichhoorn Jan Batist van Aal, Granadier onder comp. van Collonel Commandant van Swanenburg ende Susanna Michielsen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd I.E., goede bekende, 2jul17 91; ondertrouw HRL
Hermani Eichner huwt met Janna Lemper, kind: Hermanus Joannes E, geb 1803 Leeuwarden; BS ovl 1891
Hermanus Joannes Eichner geb 1803 Leeuwarden, ovl 14 jun 1891 HRL, huwt met Annechien vd Veen, gepensioneerd ambtenaar, zv Hermanis E, en Janna Lemper; BS ovl 1891
Elizabeth Eickhoorn Jochum Vredeveld, bombardier onder de comp. vam Luit. Collonel de Chastillon, van Leeuwarden ende E.E. van HRL, zijnde tot de aangaave gequalificeerd Jan Fontein, 22 may 1790; ondertrouw HRL
Brigitta Jans Eides huwt met Johannes Dorst, wonende te Leeuwarden 1842; BS ovl 1842
Hendrik Eigelaar Dingsdag den 16 okt 1798. de Raad Extra ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde voorts na voorafgegaane Citatie van den Fiscus ter Vergadering van den Raad, den Burger H.E., Trekschipper van Leeuwarden op HRL & V.V. Welke na gedaane Confessie, dat hij eenen Johannes Lingenhouwer, die hem(volgens zijn eigen zeggen), eerst voor een Luisebosch uitgescholden had, door drift een Slag voor de mond had gegeeven, op verzoek Van moderatie voor rigeur van Justitie, als mede uit Consideratie van ''s mans andersints goed gedrag, -bij Verzachtinge gecondemneert, in een boete van drie Goud guldens boven de kosten vann de Citatie. (GAH44); Woensdag den 4 okt 1797; Het Geregte extra ordinaris Vergadert zijnde, zijn de trekschippers Willem Brands en H.E., vaarende van Leeuwarden op HRL en V.V. terzaake dezelve op gepasseerde vrijdag den 29 Sept. 1797 ''s middags te een uur veels te laat Waaren gevaaren, ieder beboet voor 2 G:Gldns, boven de kosten. (GAH43)
Elizabeth Eikhoorn Jochum Vredeveld, Bombardier in de compagnie van Lieutenant Collonel Castillon, van Leeuwarden, en E.E. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 4 jul 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en volgens ingekoomen verklaaringe te Leeuwarden getrouwd den 11 jul 1790
Jantje Uiltjes Eikhout zie ook: Jantje Uiltjes; geb 1787 HRL, ovl 6 dec 1813 HRL, huwt met Wybe Wagenaar op 13 aug 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 2 en 9 aug 1812 HRL. en Sneek, ovl wijk A-117, dv Uiltje Jans E, (U. Dirks volgens doopregister), en Antje Jans; BS huw 1812, ovl 1813
Martje Uilkes Eikhout zie ook: Martje Uilkes; geb 1783 HRL, ovl 13 dec 1822 HRL, huwt met Gijsbert Karels Voss?; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1822, huw 1834, ovl 1838
Trijntje Eikhout geb 1781 HRL, ovl 1 jan 1871 HRL, huwt met Jacob de Vries op 23 jun 1814 HRL, huw.afk. 12 en 19 jun 1814, dienstbaar, N.H., dv Uiltje E, en Antje Schreuder; BS huw 1814, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-213; VT1839
Uiltje Dirks Eikhout geb 1755 Franeker, ovl 19 feb 1827 HRL, huwt met Antje Jans/Douwes Schreuder, kinderen: Jantje Uiltjes E, geb 1787 HRL, Trijntje E, geb 1781 HRL, timmermanknegt in 1827, zv Dirk Jans en Trijntje Sijbrens; BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1827, ovl 1871; eigenaar en gebruiker van wijk F-179, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-180; gebruiker Bart N. Bambach, 1814; (GAH204); id. van wijk G-213; gebruiker Gijsbert Foss? vrouw, 1814. (GAH204); woont in 5e kwartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjeerd Eilaarst Weeshuis betaalt f. 162:10:0 aan vroedsman H. Heyman voor T.E. wegens 502 pont vlas door hem in het Weeshuis geleverd, 23 mei 1758 kwit. no. 18 (GAH1087)
Jurjen Eiland Daniel Oolgaard in qualt. voor J.E., lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier, belasting: f. 7:4:0 (GAH650)
Aaltje Tjallings Eilander ovl 3 jul 1806 HRL, hm ... , kind: Akke Cornelis Eilander, geb 1755 ... ; BS huw 1823
Akke Cornelis Eilander zie ook: Akke Kornelis; geb 1755 ... , ovl 3 aug 1815 HRL, huwt met Bouwe Jacobs Zoete, doet ovl aang van Metje Jacobs in 1811, wonende te HRL. 1811, schoonzuster van Klaas en Metje Jacobs, dv Aaltje Tjallings E; BS huwafk. 1811, ovl 1815, huw 1823, ovl 1854, ovl 1859
Jan Eisses Eilander J.E.E., oud vijfen vijftig Jaren, Schoenmaker van beroep, wonende te Nieuwe Pekela, nabuur van de overledene, verklaart dat op zaturdag den negenden twintigsten Van de Maand okt des Jaars achtien honderd en Veertien in het huis getekend Nr. 62 te Nieuwe Pekela binnen deze Gemeente ovl is Grietje Alberts Jonker, oud een en zestig Jaren, Schippers Vrouw, wonende in deze gemeente, thans buiten beroep, Weduwe Van Wijlen Harm Gerrits Stuur. Waarop deposanten deze acte met mij getekend hebben na dat hun dezelve is Voorgelezen
Simon Eilards S.E. van Almenum en Trijntje jarigs van Sexbierum, laatst geproclameert op dato deezes 12 mrt 1775 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Sexbierum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt en daar getrouwd 19 mrt 1775 volgens terug ontvangen attestatie van 22 mrt 1775, getekt P. Wagens, predikant te Sexbierum, en H. Broos, Schooldienaar
Dieuwke Eilderts zie: Pottinga
Grietje Eilderts ovl voor 1873, huwt met Sjierk IJpes Plantinga, wonende te Leeuwarden; bsfr18 17hu, ovl 1872; kind: Ype Sierks, geb 29 may 1785, ged 21 jun 1785 Grote Kerk HRL
Marten Eilderts zie: Potma
Trijntie Eilderts oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-228; VT1839
Johann Eilers geb 1796 erfheerlijkheid Jever in Middelfehr, 1e huwt met Talea Hassenberg op 19 aug 1830 HRL, buitenvaarder, wonende te HRL, 2e huwt met Elisabeth de Vries op 30 jul 1840 HRL, zeecapitein in 1839 en wonende te HRL, zv Johan E, (vdr in leven landbouwer, laatst gewoond hebbende en ovl te Singwarden op 13 okt 1807), en Gesche Pieters, (gk), moeder ovl Middelfehr 20 feb 1796); BS huw 1830, ovl 1839, huw 1840, ovl 1889; oud 45 jaar, geb Kniphuizen (?) en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-139; VT1839
Johanna Eilers geb 1810 HRL, ovl 12 aug 1834 HRL, dienstmeid. ongehuwd, dv Sjoukje E; BS ovl 1834
Sjoukje Eilers kind: Johanna E, geb 1810 HRL; BS ovl 1834
Sjoukje Eilers zie: Faber, Smit
Claas Eilerts ovl 7 feb 1788 HRL, oud 19 jaar
Hart Eilerts ged 15 dec 1744 Grote Kerk HRL, zv Eilert Jurjens en Antje Harmens
Hidde Eilerts ovl voor 1824, huwt met Ypkje Gerbens, kind: Gerrit Hiddes Kingma, geb 1771 Franeker; BS Franeker huw 1823
Jarig Eilerts zie ook: Wielstra; Extract uit het Doopregister der Hervormde Gemeente Van Stavoren. Ansk dv J.E. en Akke Johannes gebooren te Stavoren den vijfentwintigste mrt is ged den dertiende apr Zeventien hondert Negen en tachtig. de Maire van Stavoren
Maria Rebekka Eilerts huwt met Johan Jurrits Phaff; dopen Grote Kerk HRL 1803
Pieter Eilerts ged 18 nov 1753 Grote Kerk HRL, zv Eilert Hendriks en Rinske Marnstra
Sytske Eilerts huwt met Jochem Hendriks, kind: Hendrik Jochems, ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL
Sjoukjen Eilerts Gemeente Makkum. Extract uit het Doopboek der herformden in de Gemeente Makkum. Gebooren Sjoukjen Eilerts den 21 jan 1773. In het Jaar een duizend zeven honderd drie en zeventig, den een en twintigste dag der Maand jan is geb een dochterie Waarvan Vader is Eilert Klazes en moeder Grietje IJttes en is bij den doop genaamd Sjoukjen. Afgegeven te Makkum den 14 apr 1815
Trijntie Eilerts huwt met Johannes Rinties, beide van HRL, geproclameert den 19-26 Xber (= december) 1756 en getrout den 4 Jannewari 1757; huw.reg. N.H. HRL; kind: Rintje Johannes, ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL
Elisabeth Eiles zie: Faber
Haye Eiles zie: Faber
Johannes M Eiles zie: Faber
Klaas Eiles geb 15 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Eile Klaases en IJpkje Gerrits
Evertie Einkes ende Bente Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL; komende voor de bruid Einke Jansen, desselfs vaeder; huw aang. HRL 1735
Jan Einses ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 23 schouw en 5 korven turf aan het Stadstimmerhuis f. 3:19:0 het schouw, 9 okt 1748: 91 Caroliguldens en 7 stuivers; id. 14 3/4 schouw aan het Raadhuis en de beide kerken, met dragen, meten, enz., 14 aug 1749: f. 157:15:0; id. voor 29 schouw en 2 korven turf aan het Stadstimmerhuis, ord. 29 okt 1750: f. 90:4:0 (GAH428); id. wegens levering van 14 3/4 schouw turf aan het Raadhuis en beide kerken, ord. 14 aug 1749: f. 132:15:0, (B4 27); id. 14 1/2 schouw turf aan het Raadhuis, de kosterij en Armekamer, ord. 30 aug 1749: f. 88:2:0 (GAH427)
Willem Eintjes zie: Dijkstra
Trijntje Eisens ende Feye Jenties, beide van HRL, huw.aang. 26 apr 1738 HRL, koomende voor de Bruit Bastiaan Bikker; huw.aang. HRL 1738; huwt met Fedde ... (onleesbaar wegens doorhaling), kind: Eiskjen Feddes, ged 29 dec 1746 Westerkerk HRL; huwt met Fedde Jentjes, kind: Antje Feddes, ged 19 jul 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jentje Feddes, ged 11 nov 1742 Grote Kerk HRL, moeder als T. eydses; kind: Grietje Feddes, ged 7 mrt 1741 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Antony Eises Geeft met Eerbied te kennen A.E., Backer binnen dese Stad dat Dirk Jacobs is komen te overlijden, en daar door Vacant geworden desselvs bediening als sakkedrager alhier welke Vacante post den supplnt geerne wenst te vervullen adresseert zig ten dien einde aan de Tafel van UEd Agtb:gedienstig versoekende UEd:Agtb:gelieven A.E. in plaats van Wijlen Dirk Jacobs aan te stellen tot mede ordrs koorndrager binnen dese Stad op daar toe staande pligten en profijten, quo facto(:was get:) B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende t'' versoek nomineert en eligeert mits desen de supplnt A.E. tot mede ordrs korendrager binnen deese Stad op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheden, daar toe staande mits doende den Eed van getrouwigheit. Actum den 22 jul 1748 (:was get:) Simon Hiddema(onders stonde) Ter ordtie van de Magistr:get:M:V:Idsinga. ; Onder stonde; Op Heden den 22 jul 1748 heeft A.E. den Eed als ordrs rogdrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Hiddema (onder stonde). In kennisse van mij secrts (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Arjen Eises geb 27 jun 1782, ged 16 jul 1782 Grote Kerk HRL, zv Eise Arjens en Johanna Andries
Eiskjen Eises huwt met Arjen Geerts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 jul en den 6 aug 1741 en doe ook getrouwt; kind: Antje Arjens, ged 3 apr 1746 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Arjens, ged 22 sep 1744 Grote Kerk HRL, vader als A. Gerrits; kind: Gretje Arjens, ged 5 feb 1743 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk ha; kind: Tjitske Arjens, ged 17 okt 1741 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; Arjen Gerrits (!) ende E.E. beide van HRL, koomende voor de bruit desselvs swaeger Fedde Jentjes, 22 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; Micchiel Bartles ende E.E. beyde van HRL, komende weegens de bruid Fedde Jentjes, 23 Aug 1749; huwt met Michhel Bartels, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 Augusti en den 7 sep 1749 en doen ook getrouwdt; kind: Bartel Michiels, ged 1 may 1750 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Gosse Eises zie: Lemsma
Janke Eises geb 10 jun 1784, ged 22 jun 1784 Grote Kerk HRL, dv Eise Arjens en Johanna Andries
Joukje Eises geb 23 feb 1776, ged 19 mrt 1776 Grote Kerk HRL, dv Eise Joukes en Wimke Pieters
Klaas Eises ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL, zv Eise Joukes en Baatje Claases
Maarij Eises huwt met Ate Pieters, kind: Hielke Ates, geb 29 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Marijke Eises zie ook M. Jans; huwt met Berend Jans; BS huwafk. 1811, ovl 1826
Pieter Eises ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 88:6:0 ter Saeke geleverde 10 schouw turf en werkloon, 11 mrt 1807, quit. no. 1 (GAH1139)
Trijntje Eises geb 13 sep 1778, ged 27 sep 1778 Grote Kerk HRL, dv Eise Joukes en Wimke Pieters
Trijntje Eises huwt met Wander Sickes, beide van HRL, geproclameert den 25 Augus:en de 1-8 en getrout den 24 sep 1754; kind: Sickke Warners, ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL, vader als Warner S.
Adrianus Eisma huwt met Jetske Buwalda, kinderen: Bauke Adrianus E, geb 1791 Franeker, Pieter Adrianus E, geb 26 feb 1799 Franeker, uurwerkmaker, wonende te Bolsward 1828; BS Franeker huw 1828, BS ovl 1878
Alegonda Eisma geb 1794 HRL, ovl 17 feb 1859 HRL, ongehuwd, dv Klaas Wiebes E, en Elisabeth Walings; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-163
Bauke Adrianus Eisma geb 1791 Franeker, ovl voor 1839, 1e huwt met Klaske Jans Keestra, 2e huwt met Hielkje Sipkes Boomsma op 16 mrt 1828 Franeker, uurwerkmaker, wonende te Franeker, zv Adrianus E, en Jetske Buwalda; BS ovl 1838; bsfr1828 huwelijken
Hendrik Eisma geb 1809 Leeuwarden, ovl 16 nov 1879 HRL, huwt met Trijntje Visser, zv Thomas E, en Elisabeth Rauwerda; BS ovl 1879
Jetske Eisma huwt met Gerardus Reinking, kind: Jan Gerardus Reinking, geb 27 jul 1791 ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL
Klaas Eisma geb 7 dec 1786 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Sipke Simons Eisma geb 1 mei 1789 Wijnaldum, kooltjer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Thomas Eisma huwt met Elisabeth Rauwerda, kind: Hendrik E, geb 1809 Leeuwarden; BS huw 1879
Marijke Eisses zie ook: Maria Eits; huwt met Sijbrand Klaasses, kind: Tjitske Sijbrands, ged 8 apr 1766 Grote Kerk HRL
Maria Eits Aengenomen en Gedoopt op belijdenis des Geloofs 20 nov 1767 Grote Kerk HRL, Egte vrou van Sijberen Klaasses, op de Vijver; huwt met Sijbren Claases, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:23:29 mei 1763 en getrout de 5 jun in de Westerkerk; kind: Tjitske Sijbrands, ged 8 apr 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Marieke Eisses
Hendrica Ekama van HRL, huwt met Claas Poort van Amsterdam, geproclameerd de f. 6:13:20 jul en getrout met attestasie de 10 aug 1760; kind: Sijds Klaases Poort, geb 17 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Claases Poort, ged 5 jan 1762 Grote Kerk HRL; kind: Cornelius Claases Poort, ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Klaases Poort, ged 7 jul 1767 Grote Kerk HRL, moeder als H. Ekoma
Jan Everts van Ekeren huwt met IJnskje Hettinga op 6 nov 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Laas Ekes ovl 6 nov 1727 HRL, oud 60 jaer
Poppe Ekes zie P.E. Menalda; EKHOFF, JEAN ANDR?; geb 02 apr 1791 HRL, inschrijfnummer 1256, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Albert Ekkel geb 1779 ... , huw.get. bij H.R. Westveld en D.H. Norbruis, stuurman; BS huw 1815
Grietie Ekkes huwt met Sjoerd Roelofs, kind: Koene Sjoerds, ged 3 mei 1763 Westerkerk HRL
Wybe Ekko zie: Vrieseman
Klaas Ekles zie: Driesten
Anna Maria Elberts Hendrik Grolman, soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter en de A.M.E., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Seyno Vink, goede bekende, 13 jun 1789; ondertrouw HRL; Hendrik Grolman, soldaat in de compie van Kapitein Panneboeter, en A.M.E., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 28 jun 1789 HRL
Jan Elberts huwt met Antje Poppes, kind: Poppe Jans, ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL
Willem Elberts huwt met Geertruidt Hidding, kind: Gerrit Jan Willems, ged 4 nov 1749 Grote Kerk HRL
Jantje Hendriks Elbring zie ook: Janna Hendriks Elfrink; huwt met Rintje Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:17:24 apr en getrout de 1 mei 1768
Meindert Elderkamp geboortig van Groningen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. A. de Haas op wo. 25 aug 1779. (burgerboek)
Harmen Elders H.E. van HRL, en Rinske Theunis van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 15 oct 1776 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha
Benjamin Eleasar geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwe inwoning na de wijze der Joden gepresteert in handen van pres. burg. Binxma op ma. 6 nov 1786. (burgerboek)
Nathan Eleazar woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen (GAH650)
Bauke Eles zie: Driesten
Lubbert Eles zie: van Driesten
Roelof Eles zie: van Driesten
Hendrik Elevelt huwt met Pietje Jacobs Brouwer, kind: Hendrik Smit, geb 1811 Joure; BS huw 1864
Anna Maria Elfrink huwt met Georg Willem Geis; BS ovl 1844; kind: Anne Myke Geis, geb 28 feb 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Lambertus Willems, geb 3 aug 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL, vader als W. Geis en moeder als M. Elfring
Janna Hendriks Elfrink zie ook: Jantje Hendriks Elbring; huwt met Rintje Jans, kind: Hendrik Rintjes, geb 1 jan 1776, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL
Grytie Johannes Elgersma huwt met Hotse Romkes, beide van HRL, geproclameert 7, 14 en 21 en getrout den 28 jul 1754 in de Westerkerk
Johannes Elgersma ontvangt van het gemeentebestuur restitutie van expensen wegens inkoop van een nieuwe houwer en 10 stuivers voor vracht en gedane moeite tot inkoop van hetzelfde ten dienste van Jan Sijbrands, adsistent, 13 mrt 1743: 5 Caroliguldens
Antje Elias Hendrik Ottens van Groningen ende A.E. van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door R.J. de Swart met vertooninge van certificatie van de heeren Commiesen van de Huwelijks Saeken dat doe gebooden aldaer op den 28 Maert laetst wettig waeren aengegeeven, 2 may 1750
Aukje Elias zie: Bijlsma
Benedictus Elias B.E. van Leeuwarden en Breine Gomberts van HRL, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1785 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden getrouwd den 9 jan 1785
Cornelis Elias zie: van Loon
Dirk Elias mede-weesvoogd H. Videlius betaalt f. 23:5:0 aan het Weeshuis door de weesjongen D.E. in 7 maanden bij Jan Kok verdiend, 15 mei 1759 (GAH1088)
Dirk Elias zie: de Wit
Doetje Elias zie: de Wit
Douwe Elias ontvangt van het gemeentebestuur op 21 sep 1784 wegens leverantie van een lading sponturf aan het Stadhuis a 101/4 Caroliguldens: f. 80:0:0, dragen f. 1:1:0, loegen 6 stuivers, meten 6 stuivers, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, tesamen: f. 139:8:0; id. 6 vuur a 14 Caroliguldens: f. 84:0:0, vracht 13 schouw 1 korf a 14 Caroliguldens: f. 52:2:0, dragen f. 2:1:0, loegen 12 stuivers, meten 12 stuivers, korf kijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, tegenschrijven f. 1:1:0 tesamen: f. 159:10:0; id. 15 okt 1787: 6 11/48 vuur a 14 Caroliguldens: f. 87:7:0, aan vracht 13 3/4 schouw 4 stuivers: 56 Caroliguldens, dragen 1 gulden, loegen 6 stuivers, meten 6 stuivers, kapitein der turfdragers 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, tesamen: 166 Caroliguldens en 19 stuivers; id. 2 nov 1787: 22 schouw en 2 korven lange turf aan het Stadstimmerhuis: f. 89:2:0, loegen en dragen 22 Caroliguldens, meten 6 Caroliguldens en 12 stuivers, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, tesamen: f. 118:16:0; id. 12 jul 1790: 5 1/2 vuur baggelaarturf a 15 Caroliguldens: f. 62:10:0 vracht ''t schouw 4 Caroliguldens: f. 52:15:0, dragen 18 stuivers, loegen 6 stuivers, meten 6 stuivers, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, tesamen 155 Caroliguldens en 15 stuivers; id. 22 okt 1790: 20 schouw en 17 korven lichte turf a 4 Caroliguldens en stuivers: 97 Caroliguldens, dragen 16 stuivers, loegen 4 stuivers, meten 6 stuivers, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, tesamen: 124 Caroliguldens en 13 stuivers; id. 19 schouw lichte turf a 4 Caroliguldens en 15 stuivers: f. 90:5:0, dragen 16 stuivers, loegen 4 stuivers, meten 6 stuivers, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, tesamen: f. 116:1:0; id. 22 apr 1791 21 schouw en 15 korven lichte turf a f. 6:5:0 : f. 133:7:0, dragen 19 stuivers, loegen 6 stuivers, meten 6 stuivers, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, tesamen: f. 167:11:10; id. 10 jun 1791: 22 1/2 schouw lichte turf a 4 Caroliguldens: f. 90:0:0, dragen 16 stuivers, loegen 4 stuivers, meten 6 stuivers, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, tesamen: 120 Caroliguldens en 17 stuivers; id. 30 jul 1791: 14 schouw en 15 korven zware turf: f. 84:10:0, vracht ''t schouw 4 Caroliguldens: f. 57:10:0 dragen 18 stuivers, loegen 6 stuivers, meten 6 stuivers, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, tesamen: f. 164:12:8; id. 31 aug 1791: 6 vuur en 14 korven baggelaarturf a 13 Caroliguldens: f. 81:19:0, vracht 4 Caroliguldens jet schouw: f. 59:0:0, dragen aan het Stadhuis 19 stuivers, meten 6 stuivers, loegen 6 stuivers, korfkijken 11 stuivers en drinkgeld 11 stuivers, tesamen: f. 165:16:8; id. 31 aug 1791: 6 schouw en 25 korven lindebaggelaar a 10 Caroliguldens: f. 66:5:0, dragen en loegen 1 Cargld, meten 6 stuivers, korfkijken en drinkgeld, elk 5 stuivers en 8 penningen, tesamen f. 74:15:12; id. 29 sep 1791: 19 schouw en 8 korven lichte turf: 82- 11-4, laatst te min gebeurt 10 stuivers, dragen en loegen 1 Cargld, meten 6 stuivers, drinkgeld en korfkijken, elk 11 stuivers, tesamen: 109- 2-12; id. 21 okt 1791: 20 schouw en 1 korf turf a 4 Caroliguldens en 3 stuivers: f. 83:2:0, meten ''t schouw 6 stuivers: f. 5:14:0, dragen en loegen f. 16:16:0, voor de schrijver bij de turf 2 Caroliguldens, korfkijken en drinkgeld 1 Cargld en 2 stuivers, tesamen: f. 108:14:0; id. 10 nov 1791: 19 26/40 schouw turf a 4 Caroliguldens: f. 83:10:0, meten enz. f. 5:18:8, dragen en loegen f. 18:11:0, de schrijver 2 Caroliguldens, drinkgeld en korfkijken f. 1:2:0, tesamen: f. 111:1:8; id. 7 jul 1792: 14 schouw en 1 korf harde turf: f. 87:19:0, vracht f. 56:2:0, dragen, loegen en meten f. 21:1:0, korfkijken en drinkgeld f. 2:2:0, tesamen: f. 167:4:0; id. 14 aug 1792: 14 schouw en 31 korven zware turf: f. 89:9:0, vracht ''t schouw 4 Caroliguldens: f. 59:2:0, dragen 18 stuivers, loegen 6 stuivers, meten 6 stuivers, korfkijken en drinkgeld, elk 11 stuivers, tesamen: f. 171:16:0; id. 24 sep 1792: 6 1/2 vuur harde turf aan de kerk: 91 Caroliguldens, vracht voor 13 schouw en 9 korven: f. 52:18:0, dragen, loegen en meten 1 Cargld en 12 stuivers; id. 12 schouw aan het Raadhuis: dragen, loegen en meten 1 Cargld en 11 stuivers, korfkijken en drinkgeld, elk 11 stuivers, tesamen: f. 165:12:0; id. 20 jul 1793: wegens geleverde turf aan de Nieuwe Kerk 6 vuur a 14 1/2 Carlds: f. 87:0:0, uitgelost 12 schouw en 32 korven a 4 Caroliguldens vracht: f. 51:4:0, arbeidsloon f. 22:6:0 en aan het Stadhuis 13 schouw en 34 korven a 10 Caroliguldens: f. 149:11:0 arbeidsloon f. 25:6:0, alles tesamen f. 335:7:0; id. 14 sep 1793:3 schouw en 4 korven Lindeturf per schouw f. 10:16:0 : f. 33:9:8, draagloon etc f. 5:8:0, tesamen: f. 38:10:0; id. 15 okt 1793: 14 schouw Pekeler Griemarksturf a 7 Caroliguldens: 98 Caroliguldens, arbeidsloon f. 24:12:0, tesamen: f. 122:12:0; (geen boek. nrs vermeld)
Frans Elias zie: Bijlsma
Gerrit Elias geb 29 apr 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL, zv Elias Gerrits en Rigtje Fransen
Gerrit Elias zie: Bijlsma; (2x)
Hans Elias ged 6 mrt 1742 Grote Kerk HRL, zv Elias Jans en Lijsbet Hansen; president-voogd Andries Wybinga bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake verdiend loon van H.E. als zilversmidsknegt gewerkt van 15 apr 1760 tot 12 mei 1762, 13 jul 1762. (GAH1092); president-voogd A. Wybenga bet f. 65:0:0 aan dito wegens verdiend loon van H.E. bij burg. F. Acronius in 1 jaar verdiend, 17 mei 1763. (GAH1094); president-voogd B. Dreyer betaalt f. 75:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen H.E. in 5 jaren verdiend, 17 jun 1760 (GAH1089); woont in 2e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hans Elias huwt met Antie Joris, kind: Elias Hanses, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Joris Hansen, ged 31 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL
Hans Elias vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 206, 1 mrt 1804
Hans Elias zie: de Wit
Heiman Elias geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 19 jul 1728. (burgerboek)
Hendrik Elias geb 7 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL, zv Elias Hendriks en Maayke Lieuwes
Hendrik Elias huwt met Grietje Dirks, kind: Doetje Elias, geb 25 dec 1793, ged 18 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Elias, geb 4 sep 1796, ged 18 sep 1796 Grote Kerk HRL
Hendrikje Elias huwt met Willem Hendriks, kind: Jantje Willems, geb 16 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL
Jacobus Elias ovl 3 aug 1656, 16 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jan Elias ged 28 apr 1744 Grote Kerk HRL, zv Elias Jansz en Lijsbeth Hanzen; president-voogd B. Dreyer betaalt f. 16:15:0 aan het Weeshuis door de weesjongen J.E. voor 5 maanden bij Jan Kock verdiend, 4nov17 58 (GAH1087); id. f. 45:0:0 door de weesjongens Dirk Everts en J.E. op het weven bij Hendrik Hansen verdiend, 13 mei 1760 (GAH1089); president-voogd Albert Noordga betaalt f. 97:1:8 aan de rentmeester van het Weeshuis, verdiend door J.E. : f. 18:4:0, door Pijter Andries: f. 15:4:0, door Hoite Johannes: f. 16:11:4, door Meinert Luitjens: f. 21:5:0, door Hans Wopkes: f. 7:1:8, door Hendrik Gerrits: f. 18:15:12, 2 jun 1761 (GAH1091)
Jelger Elias ende Auckien Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Ruyrd Robijns, seggende dat de moeder mondelinge Last hadde gegeven; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Johannes Elias zie J.E. Krakau; Hendrik Bouwes ende Tettje IJedes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.E., goede bekende, 20 apr 1793; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0 jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); huwt met Sjoukje Klaases, kind: Aagje Johannes, geb 19 aug 1810, ged 2 sep 1810 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Johannes, geb 3 nov 1793, ged 19 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Johannes, geb 14 aug 1795, ged 25 aug 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Joukje K. ; kind: Elias Johannes, geb 23 okt 1797, ged 7 nov 1797 Grote Kerk HRL, moeder is S. Klaases; kind: Aagje Johannes, geb 18 sep 1801, ged 6 okt 1801 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 30, 1 mrt 1804
Joukjen Elias weduwe Cornelis Annes op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier, belasting: f. 60:0:0 (GAH650); huwt met Cornelis Annes, kind: Ake Cornelis, ged 4 dec 1759 Grote Kerk HRL; kind: Foekje Cornelis, ged 8 sep 1761 Grote Kerk Har, moeder als Jouke E. ; kind: Anne Cornelis, ged 29 dec 1763 Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL
Lieuwe Elias geb 21 dec 1779, ged 4 jan 1780 Grote Kerk HRL, zv Lijas Hendriks en Maike Lieuwes, vader is: Elias H.
Lutske Elias zie ook: de Wit; geb 14 dec 1791, ged 10 jan 1791 Grote Kerk HRL, dv Elias Hendriks en Geertje Sikjtses
Martina Elias MARTINA (1836), MARTIJNTIE (1765); ovl voor 1836, huwt met Gerrit Sijdses Bijlsma, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765; DTB N.H. HRL, BS ovl 1834, huw 1835; kind: Maike Gerrijts, ged 11 aug 1767 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Elias Gerrijts, ged 15 jan 1771 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; Kornelis Dunker en Martijntje E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 dec 1783 HRL, en toen getrouwd; ontvangt van het gemeentebestuur restitutie van doodschulden wegens haar man G. Sijtzes, dewelke door een ongelukkig toeval bij het afschieten van het kanon zodanis is gekwetst, dat dezelve kort daarna is overleden, 10 sep 1772: f. 25:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Sara Elias huwt met Abraham Benjamins Cohen, wonende te Leeuwarden 1833 en 1841; BS huw 1833, ovl 1841
Sytse Elias zie ook: de Wit; geb 21 okt 1789, ged 10 nov 1789 Grote Kerk HRL, zv Elias Hendriks en Gertje Sytses; voogden van het Weeshuis berichten dat twee jongelingen, met name Gerrijt Willems en Z.E. zonder voorafgaande permissie van de voogden of binnenvader zich uit het Weeshuis hadden geabsenteerd of waren weggelopen, en zich over Makkum naar Amsterdam hadden begeven, vanwaar ze door de voogden van het Aalmoesseniershuis weder aan het Weeshuis alhier waren gezonden. Dat genoemde jongelingen hierdoor, volgens het 7de artikel der instruktie of het Reglement voor het Weeshuis regarderende het onderhoud ener goede discipline van 16 feb 1668 van de verdere inwoning in het Weeshuis waren verstoken met eindelijke conclusie van de voogden dat zij uit dien hoofde verwagten van alle alimentatie van Gerrijt Willems en Z.E. ontheven te worden en dat hen ten exemple van anderen, de inwoning in het Weeshuis wordt ontzegd. Na deliberatie uit considerstie besloten de voogden der Stads Armekamer te authoriseren om genoemde jongelingen in alimentatie over te nemen en de memorie der voogden van het Weeshuis met het volgende appoitment uit te geven: ''de raad der gemeente verklaart mits deze dat Gerrijt Willems en Z.E. op grond van het 7de artikel van het Reglement voor het Weeshuis de verdere inwoning hebben verbeurt'', ma. 13 sep 1802 (GAH48); Jan Gerrits Bos en S.E. zijn wegens gepleegde brutaliteiten, bestaande in het gooien van stenen naar een schipper, die onder een pijp doorvoer, veroordeeld om te water en te brood te worden gezet voor onbepaalde duur. Straf evenwel op deze avond beeindigd, 26 nov 1804 (GAH50)
Steffen Elias Steven E. van Amsterdam ende Janke Jacobs van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit Cornelis Emmeriks; huw aang. HRL 1738; huwt met Janke Jacobs, kind: Harke Steffens, ged 28 mrt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Antje Steffens, ged 5 nov 1748 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Berber Steevens, ged 3 may 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Stephens, ged 10 sep 1743 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Jacob Stoffels, ged 11 okt 1740 Grote Kerk HRL, vader als Stoffel E.
Mietje Eliasar huwt met Aron Jacobs op 1 dec 1805 HRL, komt van Emriks; huw Grote Kerk HRL 1805
Nathan Eliazar zie: Cohen
Johannes Elij J.E. en Baukje van der linde, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Abraham Elkan van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af in handen van de drost H.J. Westra op 18 okt 1804. (burgerboek)
Geeske Meinderts Ellenga geb 1775 ... , ovl 11 jan 1815 HRL, huwt met Jacob Harkes op 16 sep 1806 te HRL, laatste afk. 31 aug 1806, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815
Hiltje Ellerts huwt met Lieuwe Willems, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1764
Jan Ellerts mr timmerman; huwt met Sijtske Pijters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 apr en den 30 May 1741 en doe ook getrouwt; J.E. ende Sijtske Pijtters beide van HRL, koomende voor de Bruit de Bode J:Zeeman, en vertoonde de Bruidegom een verklaringe van zijn vader consent in deesen, 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; aannemer 1750-1758; weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van Fokke Alberts als timmermansknegt bij J.E., 17 jun 1780. (GAH1111); id. f. 35:0:0, 11 mei 1782. (GAH1113); begraven Nieuwe Kerk, regel 6, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur voor het maken van een nieuwe leuningbank op het Zuiderhoofd, 12 jan 1757: 93 Caroliguldens; id. voor het maken van een nieuw visafslagershuisje volgens besteding, 9 aug 1758: 68 Caroliguldens; id. voor het repareren van de corps du guarde bij de Havenspoort volgens besteding, met enig bijwerk, 9 dec 1750 270 Caroliguldens (GAH428); id. voor het maken van de beide wallen aan de westkant van de Grote Sluis, 11 dec 1752: 113 Caroliguldens; id. wegens aangenomen hoopwerk, 10 jul 1786: 202 Caroliguldens; id. voor het repareren van de Trekweg, 18 dec 1786: 791 Caroliguldens en 12 stuivers; id. arbeidsloon en geleverde materialen aan de Stadstrekweg volgens publieke besteding van 27 mei 1750, 9 sep 1750: f. 335:0:0; id. terzake aangenomen hoop- en dagwerk wegens het maken van de Raads- en Vismarktsbruggen, 2 okt 1769: f. 92:16:12; id. wegens aangenomen en afgemaakt hoopwerk wegens het maken van 2 nieuwe sluisdeuren, 7 jan 1771: f. 105:0:0; id. wegens aangenomen Stadswerkvolk, 12 aug 1772 f. 73:0:0; (geen boeknr. vermeld); id. aangenomen hoopwerk ten dienste van de Zeewerken, 29 auh 1774: f. 57:0:0; id. 18 jan 1775: f. 60:0:0; (geen boeknr. vermeld); id. samen met Schelte Sipkes, wegens reparatie en geleverde materialen aan de Stadstrekweg, 19 nov 1752: f. 513:6:0; (geen boeknr. vermeld)
Wyger Ellerts burger te Dokkum op 8 nov 1622, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Andries Elles koopt, samen met Sijtske Jans, echtelieden, van Harke van der Stok, mr. metselaar, als lasthebbende van Theunis Lijkles 3 woningen voor 360 Caroliguldens op 16 feb 1799; (geen boeknr. vermeld); woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Alida van Elsas geb 2 aug 1761 Amsterdam, ovl 13 mrt 1824 HRL, huwt met Douwe Cleb?; BS ovl 1824, ovl 1829; A. v. E. huisvrouw van Douwe Cleeb?, wonende te HRL, verklaart ten behoeve van het huwelijk van Dirk Sieds de Jong, door een acte van Bekendheid. dat Dirk Sierds de Jong, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst zijnde alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend
Bauke Jacobs Elsinga geb 1769 ... , huw.get. bij S.J. de Groot en E.H. Pool, koopman, wonende te te Kimswerd, schoonbroeder bruidegom; BS huw 1813
Hinke Jans Elsinga huwt met Reid Theunis Klaver; BS huw 1814
Johannes Elsinga geb 26 apr 1757 Midlum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Lutske Elsinga geb 19 jul 1779 Leeuwarden, ovl 18 apr 1821 HRL, huwt met Jacob van Slooten op 21 aug 1820 HRL, huw.afk. 6 en 13 aug 1820, dienstmeid. wonende te te HRL, dv Tjietske Ages, in onegt geboren, de moeder wonende te Alkmaar in 1820 en is dienstmeid; BS huw 1820, ovl 1821, ovl 1847
Philippus Jans Elsinga geb 28 feb 1785, ged 28 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Jan Elsinga en Johanna Furstenburg
Rients Symons Elsinga huwt met Rinske Willems Bloemers, schoenmaker, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1838
Teunis Elsinga geb.04 dec 1787 HRL, inschrijfnummer 2273, 125 ste regiment infanterie gesneuveld Berezina 27 nov 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Sophia Magdalena Elskamp geb 3 dec 1791 Leeuwarden, N.H., Vst mei 1854 uit Leeuwarden, weer vertrokken, verbleef te HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, bev.reg. HRL 1860-80
Feikje Elsloo huwt met Germen Landstra; BS ovl 1881
Christina Elso zie: Hempenius
Johannes Johannes van Elst geb 5 jul 1797 Leeuwarden, ovl 16 jun 1866 HRL, 1e huwt met Maria Hoogmolen op 13 apr 1823 HRL, huw.afk. 23 en 30 mrt 1823, wonende te HRL, 2e huwt met Maria Jans de Boer op 16 mei 1833 HRL, wonende te HRL, 3e huwt met Maria dekker, Rooms Katholiek, aanspreker in 1866, ovl wijk F-031, koopman in 1851, huw.get. bij J. Hoogmeulen en F. Flux, aangehuwde broeder bruidegom 1827, broodbakker in 1838, zv Johannes vE, en Grietje Ewald; BS huw 1823 1827 huwelijken, ovl 1831, huw 1833, 183ov, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-154; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-220; VT1839; J. v. d. E. eigenaar van percelen nrs. 1374 en 1375 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 200, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 72 en 156 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1832 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 200, huis, 20 m2, klasse onbeboud 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Johannes van (der) Elst geb 1765 de Graaf, ovl voor 1867, huwt met Grietje Ewald, kind: Johannes Johannes vE, geb 5 jul 1797 Leeuwarden, huw.get. bij K.L. Gonggrijp en A. Gros, wonende te HRL. 1817, kleermakersbaas te HRL 1833; gebruiker van wijk H-021, kleermaker; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb de Graaf en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-242; VT1839; J. v. d. E. eigenaar van perceel nr. 1415 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 199, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Emmetje Fokkes van Elsta Willem Andreas Hubert, Luitenant in het Regiment van sijn Exelentie Luitenant Generaal B. Leewe, ende E.F. v. E., beyde tot HRL, sijnde de aengeevinge gesdaan door de proc. B. Dreyer bij schriftelijke procuratie, met een gebod in de week, 20 Sep 1748; huwt met Willem Andreas Hubert luitenant in het Regiment van sijn Exelentie van de Heer Luitenent Generaal B:Leeve, beyde tot HRL, geproclameerd den 29 sep en den 1-6 okt 1748 en doen ook getrouwt
Geertje Elting Arjen Klaassen Bekker van HRL, en G.E. van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 feb 1783 HRL, en op vertoonde attestatie getrouwd den 18 mrt daaraanvolgende
Ynskje Meinderts Elting zie ook: IJ.M. Metting; huwt met Jan Everts van Eken, kind: Evert Jans van Eken, geb 16 aug 1797 ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL
Jan Poul Elverdingh J.P.E. ende Grijtje Stoffels beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs broeder Sijbe Stoffels, 22 Nov 1749
Jan Geert Elvers huwt met Lijsbeth Niesing, beide van HRL, geproclameerd de 28 jul en de 4 en getrout de 11 aug 1771
Marike Hendriks Elzing huwt met Hendriks Beernts op 11 apr 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Jan Philippus Elzinga zie ook: Jan Philippus; ovl voor 1817, huwt met Johanna Teunis, kind: Trijntje Jans E, geb 25 aug 1794 HRL; BS ovl 1818; 1869 overlijdens; kind: Philippus Jans Elsinga, geb 28 feb 1785, ged 28 mrt 1785 Grote Kerk HRL, moeder als J. Furstenburg
Jochem Doedes Elzinga huwt met Baukje Simons, kind: Tiete/Tjietze Jochems E, geb 1796 Pingjum; BS ovl 1830
Taetske Elzinga ovl voor 1875, huwt met Jan Sluik; BS ovl 1874
Tjietze Jochems Elzinga geb 1796 Pingjum, ovl 1 jan 1830 HRL, huwt met Akke Eeltjes Faber, winkelier in 1830, zv Jochem Doedes E, en Baukje Simons; BS ovl 1830; 1847 overlijdens; weduwe T.J.E. eigenaresse van perceel nr. 1034 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 201, huis en erf, 147 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 129. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Trijntje Jans Elzinga geb 25 aug 1794 HRL, ovl 8 jul 1869 HRL, huwt met Douwe Gosses vd Werf op 28 mrt 1815 HRL, huw.afk. 17 en 24 mrt 1816, arbeidster in 1851, Nederlands Hervormd dv Jan Philippus E, en (Johanna Teunis); BS huw 1816, ovl 1830, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk F-293; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-226; VT1839; Ik Ondergetekende Grietje Jacobs Wassenaar, weduwe Gosse Douwes, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Douwe Gosses van der Werff bij mijnen wijlen Man in echte Verwekt, Om Zich in het huwelijk te begeven met T.J. Elsinga, mede woonachtig te HRL; en heb ik deze met Mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL den 12 mrt 1816
Meys Emanuel M.E. van Leeuwarden en Rachle Levij van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL
Eliasar Emanuels geboortig van Amsterdam, van de Hoogduitse Joodse Natie, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af volgens formulier coram pres. Vosma op 10 jun 1739. (burgerboek)
Geeltje Pieters Embdenaar huwt met Dirk Dijkstra; BS ovl 1834
Pieter Barends Embdenaar huwt met Klaaske Bierma op 26 okt 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800; Maandag den 4 mrt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde wijders geleezen een Request van P:B:E. als geauthoriseerde Curator Bonorum, over den geabandonneerden boedel van Doctr H:P:Stambke, inhoudende verzoek, dat de Sequestratie der goederen van dezelve (Doctr Stambke), mogte werden opgeeheven, en den Execureur gelast die boedel aan hem Suppliant te Extradeeren, welk Request, met navolgende Appoinctement is uitgegeeven: ?De Raad der Gemeente accordeert, dat de gedaane Sequestratie, werde opgeheeven, en authoriseert mits dien, den Executeur om de gesequestreerde boedel aan den Suppliant te Extradeeren, en verantwoorden, des de Kosten der gedaane Sequestratie uit den boedel werden voldaan, aangezien dezelve ter beveiliging van der Crediteuren hypotheecq gediend heeft?. (GAH44); verkoopt, in qualiteit als geautihoriseerde curator over de geabandonneerde boedel van de advokaat Henrie Philip Stambke, aan Sjoerd Feenstra een huis met tuin voor 1900 Caroliguldens op 11 mei 1799; id. aan Claas Lourens Koster een woning, stalling en wagenhuis voor 405 Caroliguldens op 11 mei 1799; id. aan Jan en Paulus de Boer een hovinge, zomerhuis en weefwinkel voor 300 Caroliguldens op 11 mei 1799; id. aan Jacob Wassenaar een huis voor 272 Caroliguldens op 7 sep 1799; vertrekt naar Leeuwarden; in zijn plaats wordt wederom tot Weesdiacoon aangesteld Coenraad Bakker, do. 26 jun 1800 (GAH46)
Dirk Embderveld mr. steenhouwer, wonende te Leeuwarden 1751; ontvangt van het gem bestuur verdiend arbeidsloon en geleverd hardsteen tot de Zeewerken, 11 okt 1751: f. 88:0:0; id. aan de Latijnse School, 4 okt 1751: f. 272:19:8; id. aan de nieuwe Raadhuispijp, 30 aug 1752: f. 124:7:8; id. aan de Bildt- en Zuiderpoort, 18 dec 1752: f. 33:5:0; (geen boeknrs vermeld)
Evert van Emden huwt met Kunira Hopman, balkvlotter; BS ovl 1884
Pierre Emes geb.06 dec 1779 HRL, inschrijfnummer 200, 2de Garderegiment grenadiers te voet; Chateau de Vincennes, Fr
Berber Emmanuel zie: Steiger
Catharijna Emmanuel zie: Steyger
T Emmen ovl voor 1812; zie Johanna Peerdeman
Eva Emmenes Donderdag den 19 jul 1798; de Raad der Gemeente ordinaires vergadert zijnde, verscheen nog ter Vergadering eenen E.E. huisvrouw van Anthoon van den Berg, Soldaat onder de Guarde te Leeuwarden te kennen geevende, dat haar door een vrouwspersoon, welk bij haar te Leeuwarden gelogeerd Was geweest, een vrouwenrok Waar ontnoomen. Welk vrouwspersoon zij op hier nagereisd zijnde, de rok door bezorging van de Slaapvrouw uit het zogenaamde Bedelaarsquartier, weder had te rug bekoomen en dat den dief Weggevlugt was, geevende Zij hier van den Raad kennisse, met Verzoek van te moogen Werden onderrigt, hoe zij zig in deezen verder moest gedraagen, Waar op gedagte vrouw geinjungeerd is, om maar Weder na Leeuwarden te vertrekken. (GAH44)
Cornelis Emmeriks ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 4 1/2 last balsteen ten dienste van de stenen muur, 4 jan 1742: f. 31:10:0; (geen boeknr. vermeld); huwt met Antje Stoffels, kind: Emmerik Corneelis, ged 6 may 1742 Westerkerk HRL; Steven Elias van Amsterdam ende Janke Jacobs van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit C. E; huw.aang. HRL 1738; C. Emmerix ende Antie Stoffels, beyde van HRL, huw.aang. 11 jul 1733 HRL, vertonende de bruydegom schriftelijk Consent van desselfs ouderen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Eelke Emmeriks en Lijsbert Jans, beyde van HRL, huw.aang. 10 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid Willem Geerts, desselfs Stijfvaeder; huw.aang. HRL 1735
Willem Emmeriks huwt met Antie Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 nov 1764
Wytse Emmes/N commies, woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; ook vermeld met rechts: . -2:0; jaar ?(lijst namen ingezetenen; ook vermeld als: links: f. 0:2:0, en rechts:. -4:0 (GAH650)
Mietje Eleazar van Emrik Aron Jacobs en M.E. v. E., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephanij onder productie van genoegzaam bewijs 16 nov 1805; ondertrouw HRL
Eelke Emriks Sjoerd Okkes ende Geertje Willems beyde van HRL, koomende weegens de bruid E.E. sijnde de bruyd des selfs vrouw halfsuster, 8 Feb 1749
Jan Enbgerts huwt met Antje Brugs, kind: Engbert Jans, geb 20 nov 1777, ged 16 dec 1777 Grote Kerk HRL
Bokke Engberts geb 22 sep 1784, ged 12 okt 1784 Grote Kerk HRL, zv Engbert Jans en Rinkje Bokkes
Cornelis Engberts zie: Schaap
Eelkjen Engberts van HRL, huwt met Jan Scheltes van Almenum, geproclameerd 2, 9 en 16 nov 1749 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; Jan Scheltes onder Almenum ende E.E. tot HRL, sijnde de aengevinge gedaen door R. de Swart met vertooninge van schriftelijke last, 1 Nov 1749; kind: Trijntie Jans, ged 14 jun 1757 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Schelte Jans, ged 30 okt 1760 Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Ietske Jans, ged 5 dec 1754 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk ha; kind: Engbert Jans, ged 14 jan 1753 Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL
Eeltje Engberts geb 1788 HRL, ovl 4 jul 1816 HRL, huwt met Frans Dirks van Laan op 25 nov 1810 HRL, dv Engbert Jans Boutsma en Rinkje Bokkes Overberg huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1816, huw 1844; Frans Dirks en E.E., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Dirk Franses, geb 13 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL
Entje Engberts ontvangt van het gemeentebestuur terzake 21 schouw en 19 korven turf in het Stadstimmerhuis a f. 4:4:0, 1 sep 1770: f. 90:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Gerrit Engberts G.E. van HRL, ende Leentie Gerrits van deinum, koomende wegens de bruyd Beernt Beernts, 8 Jan 1746; van HRL, huwt met Leentje Gerrits van deinum, geproclameerd 9, 16 en 23 janua en getrout den 30 dito 1746
Harmen Engberts ontvangt van het gemeentebestuur voor 43 3/4 last geleverde balstenen, 6 nov 1752: f. 317:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Jan Engberts geb 24 dec 1780, ged 16 jan 1781 Grote Kerk HRL, zv Engbert Jans en Rinkje Bokkes
Jan Engberts ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 21 schouw en 23 korven turf aan het Stadstimmerhuis en de Voorwacht f. 3:8:0 het schouw, 14 mrt 1747: f. 73:7:0; (geen boeknr. vermeld)
Jenneke Engberts huwt met Klaas Hijlkes, kind: Antie Klaases, ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL
Johannes Engberts zie: van der Meulen
Pieter Engberts zie: Nieuw
Rinske Engberts geb 27 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL, dv Engbert Jans en Rinkje Bokkes
Rinske Engberts zie: Boutsma
Fokke Engbertus zie: Heidkamp
Beitske Engel geb 1757 ... , doet overlijdensaangifte van Maayke Sipkes; BS ovl 1811
Catharina Engelbert zie: Bruining
Berend Engelberts zie: Arink
Bernardus Engelberts ovl voor 1804, huwt met Japke Rintjes op 22 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; begraven Groot Kerkhof regel 37, nr. 51 als B. Engberts; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; maandag, 10 jun 1799: nog wierde den Burger B. Engberts aangesteld tot mede ordinaris Turfdraager(in plaatze van Gerrijt Teltman, welke zich ge?ngageerd heeft als Canonnier in Militaire dienst) en heeft ten dien einde den Eed van getrouwe Waarneeminge gepresteert in handen van den Burger Pettinga als President van den Raad (GAH45)
Zacharias Engelberts geb 1782 ... , huwt met Trijntje Douwes op 20 jan 1805 HRL, kind: Kaatje Zacharias, geb 15 nov 1805 HRL, (in huw.reg. : Johannes Engelbertus en in do. reg. Zacharias Engelbertus), huw.get. bij J.B. Beuker en A.C. Benning, timmerman, wonende te HRL. 1818 en 1822, id. bij G.J. de Boer en E.J. Droogsma 1818; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1818, ovl 1822; eigenaar en gebruiker van wijk B-124, varensgesel, 1814. (GAH204); Z.E. ende Trijntje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Atzes, 5 jan 1805; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk B-124, varensgesel, 1814. (GAH204)
Harmanus Engelbertus zie: de Vries
Anna Maria Engelen ovl voor 1839, huwt met Sijtse van Dijk; BS ovl 1833; 1837 overlijdens, huw 1838; begraven Groot Kerkhof, regel 1, nr. 6, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote KerkHRL
Machiel van Engelen huwt met Geertrui Jansen, wonende te den Bosch 1822; BS ovl 1822
Eelkje Engeles zie ook: de Boer; huwt met Jan Sipkes, kind: Jaay Jans, geb 13 feb 1811, ged 26 feb 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Eeke Engles
Jacob Engeles geb 27 aug 1807 HRL, ged 8 sep 1807 HRL, N.H., zv Engele Saskes en Lieske Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1807
Pytter Engeles geboortig van Sneecq, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij verklaart had zich als een eerlijk burger te zullen comporteren, in handen van burg. Asperen op 3 jul 1691. (burgerboek)
Trijntje Engeles zie: Postmus
Tjeerd Engelis zie: de Vries
Adriana Engelkeng huwt met Johannes Norel, kind: Jacobus Johannes Norel, geb 3 jun 1797, ged 11 jun 1797 Grote Kerk HRL
Arriaantje Engels Cornelis Klaases en A.E., beide van HRL, en laatst geproclameert op 14 dec 1777 HRL, en toen getrouwd; Ariaentje E., ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Engel Gerrits en Tetske Annes
Beytske Engels ged 26 sep 1753 Grote Kerk HRL, dv Engel Gerrijts en Tetske Anes geb 1757 ... , doet overlijdensaangifte van Maayke Sipkes; BS ovl 1811; huwt met Wouter Scheltes, kind: Schelte Wouters, geb 16 mei 1777, ged 3 jun 1777 Grote Kerk HRL; kind: Taetske Wouters, geb 4 aug 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL
Bregtje Engels zie ook: Bregtje Ennes; en Hendrik Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 apr 1742 en doe ook getrouwt
Christoffel Engels huwt met Hendrikje Jans, kind: Johanna Christoffels, ged 22 okt 1748 Grote Kerk HRL
Geeske Engels huwt met Hendrik Christjaans, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 Jannewari en getrout de 3 Febrij. 1765
Geeske Engels huwt met Willem Willems, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 jan 1763
Gepke Engels ende Wouter Clasen, beyde van HRL, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruid Jan Gerrits, weewer en vertoonde de bruydegom attestatie van desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Gerrit Engels ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL, zv Engel Gerrits en Teertske Aanes; ged 29 dec 1750 Grote Kerk HRL, zv Engel Gerrits en Teetske Aenes
Hiltje Engels ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL, dv Engel Gerrits en Tetske Arendts
Hiske Engels zie ook: Hiltje Ens; huwt met Jelte Jeltes, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 7 ber (= september) 1771
Janna Engels zie: Meerbeek
Juke Engels zie: Mulder; J.E. ende Grietje Sijbolts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbolt Rinkes deszelfs vader; hiervan moet acte van Indemniteit van Veendam voor de bruidegom bezorgt worden, 30 nov 1805; ondertrouw HRL
Jurjen Engels zie: de Jong
Sietje Engels zie: de Boer
Gerrit Engelsma geb 1808 Akmarijp, ovl 30 okt 1872 HRL, huwt met Freerkje de Boer, boer te Achlum, zv Thomas, E en Lolkjen Tjaardema; BS ovl 1872
Thomas Engelsma huwt met Lolkjen Tjaardema, kind: Gerrit E, geb 1808 Akmarijp; BS ovl 1872
Klaas Pieters van Eningh ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverd metselwerk, 21 jun 1784: f. 7:16:0; (geen boeknr. vermeld)
Cornelis Dirks Enkhuyser C.D.E. van Texel ende Sijtske Pijtters Bus van HRL, komende weegens de bruit desselfs neef Johannes Ferwerda, 18 Feb 1747; van Texel, huwt met Sijtske Pijtters Bul van HRL, geproclameert den 19-26 feb en den 5 mrt en getrout den 19 dito 1747
Ageus Ennema weesvoogden betalen f. 50:8:10 aan de rentmeester van het Weeshuis door Johannes Andringa en A.E. als curatooren over Sijtske Andries Schiere aan ''t Weeshuis ge?xtradeert, 10 nov 1793 (GAH1127)
J Ennema armevoogd te Franeker in 1744; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met armevoogd R. Ringers, restitutie van verstrekt onderhoud aan Antje Hanses voor 1 jaar, 8 jun 1744: f. 18:18:0; (geen boeknr. vermeld)
Paulus Ages Ennema ovl 7 jan 1755, armevoogd in 1743 te Franeker, wonende te Franeker 1740-1749; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 200 Caroliguldens, 6 mei 1754: 20 Caroliguldens; id. ord. 5 mei 1751; id. ord. 10 jun 1750 (GAH427); id. 2 jun 1730 (GAH283); id. 23 apr 1731 (GAH283); id. 19 jun 1732 (GAH283); id. 7 dec 1735 (GAH283); id. 30 apr 1736 (GAH283); id. 20 mei 1737 (GAH283); id. 23 jun 1738 (GAH283); id. 22 apr 1739 (GAH283); id. wegens 9 maanden min 6 dagen lijfrente van 200 Caroliguldens, alsmede voor het opbrengen der constitutiebrief, 17 feb 1755: f. 17:4:0; id. op diens lijf geconstitueerd kapitaal tegen 10%, 1 jan 1754, no. 20: 200 Caroliguldens; id. 8 jun 1740; id. 24 apr 1741; id. 13 jun 1742; id. 22 aug 1743; id. 28 apr 1744; id. 10 mei 1745; id. 11 mei 1746; id. 29 mei 1747; id. 10 jul 1748; id. 5 mei 1749; id. 5 mei 1751; id. 8 mei 1752; id. 10 mei 1753; id. restitutie gedane verschotten tot onderhoud van Antje Hanses Stalman weduwe aan Kingmatille van 1 feb 1747 tot 1 feb 1748, 10 jul 1748: f. 25:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Rinske Sipkes Ennema huwt met Frans Jetses Roorda, dv Sipke Keimpes Ennema en Wytske Wybes Meilema, te Pitersbierrum; zie verder: Frans Jetses Roorda; ENNEMA, SIPKE KEIMPES
Aaltje Ennes ovl 12 nov 1814 Sneek, huwt met Thomas Fokkes Steenstra; BS huw 1834
Antie Ennes van HRL, ende Marten Hansen van Midlum, huw.aang. 8 okt 1734 HRL, komende voor de bruid Auke Gerrijts; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Baukje Ennes zie: Wijga
Botte Ennes huwt met Antje Jans, kind: Tryntje Bottes, geb 24 jun 1784, ged 13 jul 1784 Grote Kerk HRL
Bregtje Ennes zie ook: Bregtje Engels; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Hendrik Jans ende B.E. beide van HRL, komende voor de bruid des selfs neef Teede Dirks, 31 mrt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Cornelis Ennes geb 20 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL, zv Enne IJkes en Bregje Jeltes
Cornelis Ennes zie ook: Wijga; huwt met Tjitzke Klaases, kind: IJemke Cornelis, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL; weduwe C.E., ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:15:8 ter zaake maalloon, 17 feb 1795, quit. no. 3 (GAH1127); id. f. 5:14:0, 9 jun 1795, quit. no. 8 (GAH1127); id. f. 6:2:8, 1 sep 1795, quit. no. 10 (GAH1127); weduwe betaalt aan het gemeentebestuur de huur van ''t grasland aan het Bolwerk en de Singel, binnenkant, mei 1800: f. 7:0:0; id. over 1801; (geen boeknr. vermeld)
Eeke/Yke Ennes molenaar; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:3:0 terzake maalloon voor 1/4 jaar, ordonn. 4, 15 feb 1763. (GAH1093); id. f. 5:1:0, kwit. no. 10, 2 aug 1763. (GAH1093); id. f. 4:10:0 van 11 aug tot 1 nov 1763, kwit. no. 2, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 6:16:8 verdiend maalloon tot 20 jan 1764, kwit. no. 7, 27 feb 1764. (GAH1094); id. f. 4:6:0, kwit. no. 15, 20 aug 1764. (GAH1094); id. 6- 17-8, kwit. no. 2, 12 feb 1765. (GAH1095); id. f. 5:11:8, kwit. no. 5, 7 mei 1765 (GAH1095); id. f. 4:8:0, kwit. no. 9, 6 aug 1765. (GAH1095); id. f. 4:7:8, kwit. no. 11, 5 nov 1765. (GAH1095); id. f. 5:12:8 van ultimo nov 1765 tot ultimo jan 1766, kwit. no. 5, 14 jan 1766. (GAH1096); id. f. 4:11:8, kwit. no. 8, 6 mei 1766. (GAH1096); id. f. 4:13:4 primo mei tot ultimo jul, kwit. no. 12, 5 aug 1766. (GAH1096); id. f. 4:11:0 ult. aug tot ult. okt, kwit. no. 15, 4 nov 1766. (GAH1096); id. f. 6:6:0 van primo sep 1766 tot ultimo jan 1767, kwit. no. 2, 3 feb 1767. (GAH1097); id. f. 5:11:8 van primo feb tot primo mei 1767, kwit. no. 3, mei 1767. (GAH1097); id. f. 11:2:0 van 7 mei tot 18 nov 1767, kwit. no. 11, 24 nov 1767. (GAH1097); id. f. 17:12:0 van 9 dec 1767 tot 1 nov 1768, kwit. no. 7, 8 nov 1768. (GAH1099); id. f. 17:2:0 wegens 1 jaar maalloon, kwit. no. 15, 1769. (GAH1100); id. f. 22:17:0 over 1771, kwit. no. 8, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 24:17:0 over 1772, kwit. no. 16, 1772. (GAH1103); id. f. 21:10:0 van 6 nov 1772 tot 26 okt 1773, kwit. no. 11, 8 nov 1773. (GAH1104); id. f. 6:8:0 terzake maalloon van mout als rog van 5 feb tot 8apr17 63 ordonn. 9, 31 mei 1763. (GAH1093); id. f. 6:19:8 tot 27 apr 1764, kwit. no. 13, 15 mei 1764. (GAH1094); id. f. 5:1:0 tot 16 okt 1764, kwit. no. 18. (GAH1094) id f. 18:1:0 van 14 nov 1769 tot 9 okt 1770, kwit. no. 8, 6 nov 1770. (GAH1101); ontvangt van de voogden van het Weeshuis maalloon in 3/4 jaar van primo sep 1766 tot ult. jun 1767, quit. no. 2, (granen), 3 feb 1767: f. 6:6:0 (GAH1097); id. wegens maalloon in 3 maanden van primo feb tot prim. mei 1767 verdiend, quit. no. 3, (granen), mei 1767: f. 5:11:8 (GAH1097); id. wegens maalloon voor de tijd van een half jaar van 7 mei tot 18nov, quit. no. 11, (granen), 24 nov 1767: f. 11:2:0 (GAH1097); id. van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:12:0 wegens verdiend maalloon van 9 dec 1767 tot 1 nov 1768, 8 nov 1768, ord. no. 7 (GAH1099)
Enne Ennes ontvangt van het Weeshuis f. 107:0:0 terzake 300 pont vlas door hem in het Weeshuis geleverd, 27 mei 1756, kwit. no. 21 (GAH1085); id. f. 63:0:0 terzake 180 pont vlas 7 stuivers het pont door hem aan het Weeshuis geleverd, 24 jul 1757, kwit. no. 20 (GAH1086); id. f. 105:0:0 terzake 300 pont vlas 7 stuivers het pont ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 2 sep 1755, kwit. no. 5 (GAH1084)
Enne Ennes zie: Wijga
Faaschie Ennes ged 27 okt 1771 Grote Kerk HRL, dv Enne Baukes en Grietje Johannes
Geertje Ennes Johannes Berentjes, Tamboer onder de comp. van capr. Ramaker van HRL, ende G.E. van St. Anna Parochie, zijnde wegens de bruid geweest Adam Berentjes, 14 jun 1788; ondertrouw HRL; Johannes Berentjes, Tamboer in de Comp. van Ramaker, van HRL, en G.E. van Anna parochie, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jun 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Grietje Ennes ovl 22 nov 1805 HRL, oud 73 jaar
Hendrik Ennes H.E. en Berber Kaude, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgende; kind: Willem Hendriks, geb 21 okt 1779, ged 2 nov 1779 Grote Kerk HRL, moeder als: Barbara Kaudi
Hendrik Ennes H.E. en Grietje Karels, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Hendrik Ennes huwt met Aaltje Lammerts, kind: Marijke Hendriks, geb 23 jul 1784, ged 24 aug 1784 Grote Kerk HRL; kind: Akke Hendriks, geb 11 jun 1788, ged 22 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Hendriks, geb 27 jun 1791, ged 19 jul 1791 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Hendriks, geb 17 apr 1794, ged 4 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Regina Hendriks, geb 9 jun 1797, ged 25 jun 1797 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizent een en negentig den 27 jun is geb Lammert zv H.E. en Aaltje Lammerts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Hendrik Ennes huwt met Grietje Johannes, kind: Carel Hendriks, geb 27 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL
Hendrik Ennes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:0:0 als mr schoenmaker in het Weeshuis terzaake 8 weeken dagloon, quits. no. 1 en 2, 1788. (GAH1120); id. f. 208:0:0 terzaake 52 weeken dagloon, 1789. (GAH1121); id. 1790, quit. no. 1. (GAH1122); id. quit. no. 1-13, 1791. (GAH1123); id. quit. nos. 1 tot 13, 1792 (GAH1124); id. 1793 (GAH1125); id. quit. nos. 1 tot 13, 1794 (GAH1126); id. f. 224:0:0 voor 56 weken, quit. nos. 1-14, 1795 (GAH1127); id. f. 12:0:0 terzaake 1 jaar loon als brouwer, quit. no. 4, 30 mrt 1790 (GAH1122); id. quit. no. 4, 5 apr 1791. (GAH1123); id. 26 mrt 1793, quit. no. 4 (GAH1125); id. 24 mrt 1794 (GAH1126); id. 11 mrt 1795, quit. no. 6 (GAH1127); id. 22 mrt 1796, quit. no. 6 (GAH1128); id. f. 224:0:0, 28 feb 1795, 26 jan 1796, 23 feb, 22mrt, 19apr, 24may, 14jun, 12jul, 9aug, 1sep, 4okt, 1nov, 29nov, 26 dec 1796, 1796 (GAH1128); Donderdag den 30 Augt. 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts de huisvrouw van H.E., Schoenmaker in het Stads Weeshuis alhier, noopens eenige onbetaamelijke Expressien bij haar op de ordrs Weekmarkt gebeezigd, zeer ernstig gecorrigeerd met recommandatie zig daar van in ''t Vervolg te onthouden. (GAH44)
Hendrik Ennes ovl 25 mrt 1793 HRL, oud 49 jaar; weduwe H.E. geaccordeert om provisioneel, pro deo, in de kelder onder het Valkje te blijven wonen, tot nader opzeggens toe, do. 24 apr 1800 (GAH46)
Hendrik Ennes woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Hendrik Ennes zie: Hoekstra, Wijga
Yeke Ennes huwt met Sibbeltje Clases, kind: Claas IJekes, ged 26 jun 1763 Grote Kerk HRL; kind: Minkje IJkes, ged 17 nov 1765 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Jacobus IJkes, ged 4 okt 1767 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Johannes IJekes, ged 30 apr 1769 Grote Kerk HRL
Yke Ennes Sondag den 15 Septembr 1799. de Raad der Gemeente extraordinaris vergadert Zijnde, Zijn de Paarden van de Molenaars Anne Saapes, E. IJ., en de Wede Cornelis E:Wijga, beneffens het Paard van Romke Sijbes, in requisitie gesteld, ten fine om in gevalle den Commandant goedvind eenig Canon te verplaatzen, tot het verrijden van ''t zelve te werden ge?mployeerd, en Zullen de Eigenaars dier Paarden verpligt Zijn, dezelve altoos in de stad, en gereed te houden. (GAH45)
Yke Ennes zie: Wijga
Jacob Ennes ovl voor 1764; huurt plak grond buiten de Kerkpoort in 1754; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 55:0:0 terzake huur van 3 1/2 pondematen greydeland leggende aan de Grachtswal bij de Kerkpoort te HRL, vrij van floreen, 12 jan 1762. (GAH1062); betaalt aan dito het propijn der Weeshuislanden Pijter Paulus wed. f. 27:10:0, J.E. f. 11:2:8, Tjepke Gratama f. 8:12:8, Wiltje Ages wed. f. 9:5:8, Lieuwe Hiddes f. 21:5:0, Ane Annes f. 5:5:0, Lammert Lieuwes f. 7:12:8, f. 5:5:0 en f. 30:5:0, Hijltje Abes wed. f. 17:5:0, 1762. (GAH1092); betaalt aan dito f. 22:5:0 wegens huur van 8 pondematen laag greidland leggende onder Almenum, in leven gebruikt bij J.E., no. 2, 14 feb 1763. (GAH1093); id. f. 9:0:0 weegens 1 jaar huyr van 2 pondematen lant, leggende onder Almenum, 17 may 1730. (GAH1060); Ruird Jacobs ende Sipkien Jacobs beide van Almenum, komende weegens de bruid J.E. desselvs vader, 19 Oct 1743; Sijtse Fransen van HRL. ende Rinske Hijltjes van Almenum, komende weegens de bruyd J.E., sijnde des selves night van hen J.E., 29 Oct 1745; ontvangt van het gemeentebestuur wegens huur van een plak land buiten de Kerkpoort tot de exercitie van het garnisoen gebruikt, 17 jul 1754: f. 16:0:0; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis 1 jaar huur van 2 pondematen land leggende onder Almenum, 6 nov 1734: f. 9:0:0 (GAH1064); id. f. 22:5:0 terzake 1 jaar huir van 8 pondematen land leggende om zuyd van HRL, 30 jan 1756 (GAH1085); id. 5 jan 1757 (GAH1086); id. 27 jan 1758 (GAH1087); id. 21 feb 1759 (GAH1088); id. 1 feb 1860 (GAH1089); id. 30 dec 1753 (GAH1083); id. 13 mrt 1755 (GAH1084); id. 8 apr 1761 (GAH1091); id. f. 11:2:8 het schink van inhuyringe (propijn) van 8 pondematen, 5 nov 1757 (GAH1086); id. f. 2:2:0 terzake 1 jaar huyr van 6 pondematen grond leggende om zuidoost van HRL, 8 dec 1753 (GAH1082); het propijn van de verhuyrde landen in het Weeshuis gedaan door de weesvoogden dd 8 nov 1752, beginnende Sint Petri 1753 voor de tijd van 5 jaren, dus eindigende 8 Petri 1758: J.E. 11- 2-8, Eelke Trawalie f. 3:12:8, Willem Ages f. 9:5:8, Tjepke Gratama 21 -5:0, Eelke Trawalie f. 10:12:8 en f. 8:10:0, Lieuwe Epkes f. 30:5:0, Hijltie Abes f. 17:5:0, Lieuwe Epkes f. 5:0:0 en Lieuwe Rinties f. 3:1:0, totaal f. 119:19:0, nov 1752 (GAH1081)
Jan Ennes ende Claeske Hessels, beyde Van onder Almenum, huw.aang. 5 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Pijter Hessels, desselfs Broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jan Ennes president-voogd T. Radsma betaalt f. 24:4:4 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaar huyr voor 2/20 parten van een sate lands gelegen onder Kimswert; dit is vrij na aftrek van alle onkosten voor het Weeshuisdeel, 31 mei 1752 (GAH1081); huwt met Anna Harmenz, kind: Tjebbe Jans, ged 29 xber (dec) 1757 Grote Kerk HRL
Jantje Ennes zieL Haarsma
Jelle Ennes geb 9 may 1792, ged 27 may 1792 Grote Kerk HRL, zv Enne IJkes en Bregtje Jeltes
Jelte Ennes geb 8 jan 1788, ged 10 feb 1789 Grote Kerk HRL, zv Enne Ykes en Bregje Jelles
Jeltje Ennes Claas Jacobs Houtkooper ende J.E. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Pieter Claasen, 5 Nov 1746; huwt met Klaas Jacobs Houtkoper, beyde van HRL, geproclameert 6, 13 en 20 nov 1746 en den 8 jan 1747 getrout
Jetske Ennes huwt met Wieger Cornelis op 11 okt 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk 11 okt 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; Wieger Cornelis en J.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Wiebes Quest, goede bekende, 26 sep 1795; ondertrouw HRL
Klaas Ennes geb 8 apr 1800 HRL, ged 4 mei 1800, N.H., zv Enne IJkes en Bregtje Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1800
Maartje Ennes geb 7 nov 1796, ged 20 nov 1796 Grote Kerk HRL, dv Enne IJkes en Brechtje Jelles
Minke Ennes zie ook: Wijga; huwt met Jacobus de Rooy, kind: Hermanus Jacobus de Rooy, geb 9 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL
Pieter Ennes zie: Wijga
Teekje Ennes geb 1772 onder Almenum, ovl 25 nov 1829 HRL, 1e huwt met Harmen Tewes op 6 mrt 1796 HRL, 2e huwt met Simon Gerrits Jongsma, 3e huwt met Jentje Jans van Ruiten op 27 mei 1813 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1813, winkelierse, dv Enne Baukes en Grietje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1796, BS huw 1813 1829 overlijdens; Harmen Taewis ende T.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Andries de Haas, geode bekende, 20 feb 1796; ondertrouw HRL
Tjitske Ennes huwt met Ate Folkerts, kind: Aeltje Ates, ged 11 aug 1750 Grote Kerk HRL
Trijntje Ennes zie: Appel
Harmina Heeres Enninga geb 1 jul 1811 HRL, dv Heere E, en Elisabeth Keimpema; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 1 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL, dv Heere Enninga en Elizabeth Keipema(!)
Heere Enninga geb 1773 ... , ovl 30 nov 1819 Leeuwarden, huwt met Elisabeth Keimpema, kinderen: Harmina, geb 1 jul 1811 HRL, Tietje E, geb 4 jan 1804 HRL; Petrus Heeres E, geb 1807 HRL, meester smid in 1811, huw.get. bij R. vd Veen en S. Bijlstra, wonende te HRL. 1814, id. bij R.R. Zijlstra en W.R. Hogenbrug 1815, id. bij J.C. K?lsen en G.W. Naura 1816, koopt een huis en woning in 1802; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1811, BS geb 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1829, huw 1834; geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed in handen van burger L. Albada op 30 sep 1802. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-105, ijsersmid. 1814. (GAH204); kind: Harmina Heeres Enninga, geb 1 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL; koopt van Jan Schiere en Tjepke Gratama als geauthoriseerde curatoren over de gerepudieerde boedel van wijlen Hoite Pieters in die qualiteit een huis en woning voor 1204 Caroliguldens op 25 sep 1802; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd en gerepareerd ijzerwerk, 21 okt 1812: fr 175 en 77 cents; id. 1 feb 1813: fr 25 en 93 cents; id. 1 mei 1813: fr 157 en 20 cents; id. 9 jul 1813: fr 63 en 74 cents; id. 21 okt 1812: fr 49 en 56 cents; )geen boeknr. vermeld); id. ten dienste van de militairen, 1 feb 1813: fr 79 en 90 cents; id. 1 mei 1813: fr 3 en 36 cents; (geen boeknr. vermeld)
Petrus Heeres Enninga geb 1807 HRL, huwt met Riemke Jacobs Kams op 13 mrt 1834 HRL, thans dienende bij de 8 ste afd. infantrerie, zv Heere E, en Elisabeth Keimpema; BS huw 1834
Tietje Heeres Enninga geb 4 jan 1805 HRL, ged 17 feb 1805 HRL, N.H., huwt met Sjouke IJmes de Groot op 12 nov 1829 HRL, huw.afk. 1 en 8 nov 1829, dienstmeid. dv Heere E, en Elizabeth Keimpema; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1829
Antje van Ennus geb 12 mrt 1791 Bolsward, werkster in 1851, N.H., niet meer gevonden na 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-290
Anna Pieters Ens HRL anno 1630 den 2 Martij stierf de eerbare A.P.E. huisvrou van Jacob Tiebbes Popta oud 44 jaren; Groote Kerk (GAH3212), vdGaast begraaflijst
Hansina Ens geb 1809 Leeuwarden, ovl 27 jul 1885 HRL, ongehuwd, dv Sicco E, en Minke Rost; BS ovl 1885
Hiltje Ens huwt met Jelte Jeltes; BS ovl 1856; zie ook: Hiske Engels
Petrus Ens geb 14 nov 1806 Leeuwarden, ovl 3 jul 1880 HRL, huwt met Maria van Schouwenburg op 13 nov 1834 HRL, wonende te HRL, med. doctor in 1851, N.H., huw.get. bij J.H. Hofmeister en H. Huidekoper, wonende te HRL. 1833, id. bij M. Goslings en A. Greidanus 1835, zv Sicco Petrus E, en Minke Rost; BS huw 1833, huw 1834, huw 1835, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, medicinae doctor, wijk E-018; VT1839
Pieter Sjoerds Ens HRL Anno 1618 den 10 May stierf den eersamen P.S.E. oudt 60 jaren, (Groote Kerk) (GAH3212); vdGaast begraaflijst
Sicco Petrus Ens huwt met Minke Rost, kinderen: Petrus E, geb 14 nov 1806 Leeuwarden, Hansina E, geb 1809 Leeuwarden, hoogleeraar, wonende te Franeker 1834; BS huw 1834, ovl 1880, ovl 1885
Catharina Aleida van Enschut geb 1803 Arnhem, ovl 6 dec 1826 HRL, huwt met Frans van Esta Tjallingii op 21 jan 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 jan HRL. en 9 en 16 jan 1820 te Leeuwarden, dv Willem Jan vE, (gk), en Henriette Alpherts, (gk); BS huw 1820, ovl 1826; C.A. v. E., ovl 6 dec 1826 HRL, oud 23 Jaren, zonder beroep, geb te Arnhem, wonende te te HRL, gehuwd aan Frans van Esta Tjallingii, fabrikant aldaar
Frans J. van Enschut oud 33 jaar, geb Harderwijk en wonende te HRL. 1839, griffier kantongerecht, wijk D-016; VT1839
Petronella Regina van Enschut geb 1809 Arnhem, huwt met Sibe Pottinga op 24 jun 1830 HRL, wonende te HRL, dv Willem Jan vE, (gk), vader in leven visiteur te Oosterhesselen, aldaar ovl 21 mrt 1829, en Henriette Alpherts, (gk), moeder ovl HRL. 11 mrt 1819, grtvdr vdrzijde Willem Adriaan vE, grtmdr vdrzijde Helena Beumer, grtvdr mdrzijde Peter Alpherts, allen ovl; BS huw 1830; oud 30 jaar, geb Arnhem en wonende te HRL. 1839, wijk A-029; VT1839
Barend Ensing rentmeester van het Weeshuis bet f. 16:3:0 aan Andries Gerbens terzaake geleverd hop door de coopman B.E. te Peise, quit. no. 5, 29 apr 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 69:11:0 ter zaake geleverde hop, 20 mrt 1801, quit. no. 1 (GAH1133)
Jonas Enstrum J.E. en Christina Wilhelmus, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage
Hendrik Enters huwt met Berbera Koudij, kind: Kristina Hendriks, geb 11 may 1778, ged 30 jun 1778 Grote Kerk HRL
ayke Entes zie A.E. Nieuhof; A.E. van delfzijl ende Catje Pieters van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de coster van Beemen, 19 nov 1791; ondertrouw HRL; A.E. van delfzijl en Kaatje Pieters van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec en getrouwd op den 18 dec 1791, met vertoonde attestatie; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 110, 1mrt804; kind: Roelofke Aaikes, geb 29 sep 1797, ged 17 okt 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Caatje P. ; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 20 jun is geb Jikke dogter van A.E. en Caatje Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 sep 1816
Albert Entes Jan van Besten, mr. chirurgus en Hycke Jelles Heerma, echtelieden tot Minnertsga, kopen voor 480 Caroliguldens 23/24 van 2 pondematen bouwland, de Goudberg genaemt, onder dit dorp gelegen, van echtelieden Janke Sioukes van Besten en A.E., huisman aldaar, 14 mei 1719, (Frl. 1700-1795)
Arjen Entes huwt met Grietje Abes op 23 mei 1802 Pietersbierum, laatste afk. 16 mei 1802, komt van Pietersbierum; huw Grote Kerk HRL 1802
Christiaan Entes geb 1 okt 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL, zv Ente Hendriks en Gerrijtje Klaases
Gerben Entes huwt met Ymkjen Aedes, kinderen: Hyke en Aede Gerbens, zijn geb het eerstgenoemde kind, den 30 okt 1776, en het laatst genoemde den 7 jun 1780, ged 20 jun 1780
Gerrit Entes zie: Reitsma
Grietje Entes Sijtse Sakes ende G.E., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Ente Walles deszelfs vader, 6 jun 1789; ondertrouw HRL; kind: Entje Sijtses, geb 1 apr 1798, ged 15 apr 1798 Grote Kerk HRL
Hendrik Entes huwt met Grijttie Hiddes, beide van HRL, geproclameerd de 24 nov en de 1 en getrout de 8 dec 1765; kind: Ente Hendriks, ged 31 mei 1768 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Eelkje Hendriks, ged 19 apr 1770 Grote Kerk HRL; kind: Antje Hendriks, ged 26 mrt 1772 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; Extract uit het register der Gedoopten. In het jaar Een duizend Seven honderd twee en Seventig den Ses en twintigste mrt is ged Antie dv H.E. en Grietje Hiddes. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Klaas Entes geb 21 okt 1798, ged 13 nov 1798 Grote Kerk HRL, zv Ente Hendriks en Gerritje Klaases Bleeker
Lutske Entes zie: de Boer
Maike Entes Dirk Allarts Kingma en M.E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd den 7 dec 1783
Tjepcke Tyalckes Epema ovl voor 1614 Nijland, huwt met Dytscke Heres Adema, zv Tyalcke Tjepckes E, (gk), en Lyoets Sipckes, (gk); GJ1988
J.P. Epeus van Altena zie: J.P. van Altena
eyse Epey geb 6 aug 1751 Heerenveen, ovl 16 sep 1820, hm ... , vlgs ovlakte zonder kinderen; BS ovl 1820
Epkema Y. Bottinga ontvangt van het gemeentebestuur terzake een ... voor zijn decipel E., 7 jul 1781: f. 25:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Geert Epkema huwt met Trijntje Tjallings, kind: Metje Geerts E, geb 1752 St. Jacob; BS ovl 1834
Metje Geerts Epkema zie ook: Metje Geerts; geb 1752 St. Jacobi Parochie, ovl 27 dec 1834 HRL, huwt met Harmen Aarts dv Geert E, en Trijntje Tjallings; BS huw 1822, ovl 1834, ovl 1850
Antje Epkes huwt met Johannes Michiels, kind: Johannes Johannes, geb 13 sep 1798, ged 2 okt 1798 Grote Kerk HRL
Antje Epkes Johannes Jansen, soldaat onder de comp. van capt. Ramaker, ende A.E. van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Epke Lieuwes, de vader, 26 apr 1788; ondertrouw HRL; Johannes Jans, soldaat in de compagnie van Kapitein Ramaker, van HRL, en A.E. van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1788 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 12 daaraanvolgende
Berber Epkes ovl voor 1840, huwt met Lieuwe Geerts; BS Franeker huw 1839
eyskje Epkes (= Oepkes); huwt met Jan Hendrijks, kind: Hendrijk Jans, ged 31 may 1740 Grote Kerk HRL
Ysjen Epkes van HRL, huwt met Jacob Corneelis van Makkum, sijn geproclameert 10, 17 en 24 jan en getrouwt den 31 dito 1740; Jacob Cornelis van Mackum en IJ.E. van HRL, koomende voor de Bruit desselfs steevader Dirk Beerns pelmolenaarsknegt alhier, 9 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Ytje Epkes geb 1769 HRL, ovl 28 aug 1831 HRL, huwt met Jan Ages Hofman, dv Epke Jelles en Grietje Attes; BS ovl 1831; 1833 huwelijken, ovl 1840; Jan Hoffman ende IJ.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Epke Jelles, 18 feb 1792; ondertrouw HRL; Jan Hofman en Y.E., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 mrt 1792 en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rijkje Jans, geb 18 nov 1793, ged 10 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, geb 15 okt 1795, ged 27 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 10 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL
Jelle Epkes huwt met Jetske Gerlofs, beide van Almenum, geproclameert den 15-22 en getrout den 30 sep 1753
Lieuwe Epkes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 wegens huur van 4 1/2 pondematen laagland leggende onder HRL, belast met 1 flo-reen, 13 mei 1762. (GAH1092); id. 12 mei 1756 (GAH1085); id. 27 apr 1757 (GAH1086); id. 17 mei 1758 (GAH1087); id. 14 mei 1759 (GAH1088); id. 14 mei 1760 (GAH1089); id. f. 8:2:0 terzake 1 jaar huyr van 4 1/2 pondematen land leggende onder Almenum, 18 apr 1753 (GAH1082); id. f. 8:2:0 wegens 1 jaar huyr van 4 1/2pondematen land leggende onder HRL, 24 apr 1754 (GAH1083); id. aan dito f. 60:10:0 terzake 1 jaar huir van 7 pondematen terpland leggende om zuydoost van HRL, 12 mei 1756 (GAH1085); id. 27 apr 1757 (GAH1086); id. 17 mei 1758 (GAH1087); id. 14 mei 1759 (GAH1088); id. 14 mei 1760 (GAH1089); id. van 7 pondematen en 10 eynsen, 24 apr 1754 (GAH1083); id. over 1755 (GAH1084); id. belast met 2 1/2 floreen en 42 stuivers eeuwige rente ten voordele van de weduwe Jan Joosten, 13 mei 1761 (GAH1091); betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van 8 pondematen greidland, Allerheiligen 1750: f. 15:10:0 (GAH428); id. over 1749 (GAH427); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 (propijn) wegens inhuyringe van 4 1/2 pondematen leggende onder Harlinger uitbuiren, 20 dec 1757 (GAH1087); id. f. 30:5:0 wegens de inhuyring (propijn) van 7 pondematen terpland leggende om zuidoost van HRL, 20 dec 1757 (GAH1087); betaalt propijn van de verhuyrde landen in het Weeshuis gedaan door de weesvoogden dd 8 nov 1752, beginnende Sint Petri 1753 voor de tijd van 5 jaren, dus eindigende 8 Petri 1738: Jacob Ennes f. 11:2:8, Eelke Trawalie f. 3:12:8, Willem Ages f. 9:5:8, Tjepke Gratama f. 21:5:0, Eelke Trawalie f. 10:12:8 en f. 8:10:0, L.E. f. 30:5:0 en f. 5:0:0, Hijltie Abes f. 17:5:0, Lieuwe Rinties f. 3:1:0, totaal f. 119:19:0 nov 1752 (GAH1081); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 liggende onder Harlinger Uitburen, 14 mei 1755 (GAH1084); id. belast met 1 floreen, 13 mei 1761 (GAH1091)
Pier Epkes Beernt Dirks ende Trijntie Joukes beide van HRL, en vertoonde de Bruidegom eene attestatie van sijn vader ter consent in deesen, en compareerde wegens de bruit desselfs swager P.E. die een verklaringe van des Bruits moeder Janke Jelles vertoonde, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Teuntje Epkes zie: T. Edsgers
Tjalling Epkes gebruiker van wijk C-188, timmerknegt; eigenaar is Jentje J. de Vries, 1814. (GAH204)
Waltje Epkes W. Ebbes en Jan Annes, beide van HRL, huw.aang. 16 nov 1737 HRL, komende wegens de Bruit Johannis Freerks; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jan Annes, kind: Eppe Jans, ged 24 apr 1742 Grote Kerk HRL
Wytse Epkes geb 18 sep 1810 HRL, ovl 25 aug 1866 HRL, werkman en ongehuwd, ovl wijk B-069, zv Epke Wytses en Sietske Sipkes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1866; geb 18 sep 1810, ged 9 okt 1810 Grote Kerk HRL, zv Epke Wytses en Sietske Sipkes
Feykje Eppens ovl 1782 HRL, huwt met Jan Jansen; BS huw 1823
Trijntje Eppens zie ook: Trijntie IJpes, huwt met P.L. Roda/Roorda; ovl 18 okt 1772 HRL, huwt met Pieter Leenderts Roorda; BS huw 1823
Aaltje Gerrits Eppes huwt met Willem Joukes Posthuma; BS ovl 1832
Antje Eppes ged 10 may 1740 Grote Kerk HRL, dv Eppe Gerrits en Riemke Jans
Gerrit Eppes van HRL, huwt met Tjietske ... (geen naam vermeld) van Almenum, geproclameerd den 13 dito en den 20 dito en den 27 dito 1753 getrouwt; ovl 17 okt 1792 HRL, oud 74 jaar
Aafke Epping ovl 10 aug 1811 Leeuwarden, huwt met Eelke Meindertsma; BS huw 1825
Sjoerdtje Epping ovl voor 1835, huwt met Bauke de Beer; BS ovl 1834; Bauke Beer van HRL en S.E. van Leeuwarden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; kind: Eelkje Baukes de Beer, geb 18 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, vader als: B. Rinnerts d. B. en moeder als: S. Teunis E. ; kind: Teunis Baukes de Beer, geb 18 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Antje Baukes de Beer, geb 11 may 1791, ged 7 jun 1791 Grote Kerk HRL, moeder als S. Teunis E. ; kind: Sjoerd Baukes de Beer, geb 5 okt 1792, ged 6 nov 1792 Grote Kerk HRL, moeder als S. Teunis Ep. ; kind: Geert Baukes de Beer, geb 21 nov 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL
Gerhardus Eppinga geboortig van Collum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. F. Acronius op 14 nov 1774. (burgerboek); geb Kollum 1744, zv Quirijn Eppinga, konvooimeester, tr. 1779 Elisabeth Hoornstra; burger 14 nov 1774; mr. 12 mrt 1774, ovl v??r 19 mei 1787 (Lwd. Crt). Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij brandewijnskommen, gespen, peperbussen, lepels en verken vervaardigde. Leerjongens: 1n 1785 2 leerlingen, w. o. Jacob Jans Vettevogel. (Gildeboek 1774-1785); ovl 15 feb 1787 HRL, oud 72 jaar; G.E. en Elizabeth Hoornstra, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 HRL. ten zelfden dage alhier getrouwd; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier, belasting: f. 60:0:0 (GAH650) woont in 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacobus Eppinga ovl voor 1832, huwt met Grietje Thomas, kind: Klara Jacobs E, geb ... ; BS huw 1831; kind: Thomas Jacobus Eppinga, ged 15 nov 1765 Grote Kerk HRL
Klara Jacobs Eppinga ovl voor vele jaren te Makkum, huwt met Dirk Johannes Alta, dv Jacobus E, en Grietje Thomas; BS huw 1831, ovl 1834
Quirijn Eppinga heeft een zoon: Gerhardus Eppinga; zie aldaar
Thomas Jacobus Eppinga ged 15 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Eppinga en Grietje Thomas
Harmkje Tjamkes Erasmus huwt met Eelco Egberdus Napjus; BS huw 1857
Maria Louisa Erdtmans van Amsterdam, huwt met Jan Lofman van HRL, geproclameerd de 29 mei en de 5 en 12 en getrout met attestasie de 23 jun 1763 in de Westerkerk
Antje van Erenthuis oud 64 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-011; VT1839
Antje Hendriks Erich geb 22 aug 1808 HRL, ged 13 sep 1808 HRL, N.H., ovl 27 mrt 1875 HRL, huwt met Auke Jansen op 28 mrt 1839 HRL, spinster, dv Hendrik E, en Feikjen Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1839, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; VT1839
Frans Erich huwt met Berbera Toremans, kind: Wouter E, geb 1804 Dokkum; BS ovl 1878
Wiepke Hendriks Erich geb 29 mrt 1807 HRL, ged 19 apr 1807 HRL, N.H., ovl 29 sep 1871 HRL, 1e huwt met Lolke Ates Vellinga op 27 feb 1834 HRL, dienstmeid. 2e huwt met Jan Adams Olivier op 24 mrt 1836 HRL, groenvrouw, dv Hendrik E., en Feikje Klaases Bloemsma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1834, huw 1836, ovl 1861 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-042, 43
Wouter Erich geb 1804 Dokkum, ovl 20 aug 1878 HRL, 1e huwt met Willemke Wolffes, 2e huwt met Elisabeth Jonker, 3e huwt met Maria Wissing, scheepstimmermansknecht, zv Frans E, en Barbera Toremans; BS ovl 1878
Klaas Erichs geb 20 dec 1811 HRL, huwt met Wilhelmina Schmidt (gk), op 4 jan 1837 HRL; varenspersoon, schutter 1 ste Mobiele Vriese Schutterij, zv Hendrik Alberts E, en Feikjen Klaases (Bloemsma); BS geb 1811, huw 1837
Fockke Ericks huwt met Clara Norel, kind: Erick Fockkes, ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Fokke Eriks zie: Visser
Hendrik Alberts Eriks geb 1776 Gelukstadt, ovl 2 mrt 1825 aan boord van het kofschip ''Juffrouw Magrieta Hendrika'' van HRL. te Loefwaard overboord in de Noordzee is gevallen en verdronken, huwt met Feikjen Klaases Bloemsma op 19 mei 1805 HRL, buitenvaarder in leven, kinderen: Antje, geb 22 aug 1808 HRL, Wiepke, geb 29 mrt 1807 HRL, Klaas E, geb 20 dec 1811 HRL, (ih huw.reg. vermeld als: Hendrik Ennig); hu Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, BS geb 1811, ovl 1825, ovl 1826, huw 1834; gebruiker van wijk E-206, varensgesel; eigenaar is Sipke Schoonbergen, 1814. (GAH204)
Jan Eriks huwt met Baukjen Hayes, kinderen: Erick Jans oud 2 jaaren, en Rinske Jans, beiden ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL
Sytske Jelles Eringa geb 15 nov 1784 HRL, N.H., A 11 apr 1862 Voorburg; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-266
Akke Ernst zie: Haarsma
Albert Ernst zie: Haarsma
Anna K Ernst zie: Jongsma
Geertje Ernst zie: de Boer
Hendrik Ernst ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 10:0:0 wegens 1 jaar kostpenningen voor het weeskind Lammert Sijbrens, 13 sep 1740, kwit. no. 8 (GAH1070)
Jan Ernst ovl voor 1815, huwt met Aukje Romkes; BS ovl 1814
Leentje Ernst huwt met Sijtse Jelles Molenaar, wonende te in het Workumer Nieuwland; BS huw 1824
Lieuwe Ernst zie ook: Haarsma; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses & Negentig den Twintigste jun is Geboren Lieuwe, zv Ernst Alberts en Jietske Germens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 nov 1815
Philippus Ernst ontvangt van het gemeentebestuur terzake 18 schouw en 25 korven ten dienste van het Stadstimmerhuis a 3 1/2 Caroliguldens, 7 apr 1768: f. 65:15:0; id. 24 schouw en 34 korven, 5 mei 1768: f. 87:0:0; id. 18 schouw en 22 korven ten dienste van het Stadhuis, 24 jun 1768: f. 66:15:8; (geen boeknr. vermeld)
Amarentia Anna van Ernsthuis geb 1775 Bolsward, ovl 21 dec 1848 HRL, huwt met Taeke vd Form op 16 mei 1819 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1819, dienstmeid. dv Fredericus Anthonij vE, en Ida Hayes Lepstra; BS huw 1819, ovl 1848
Fredericus Anthony van Ernsthuis zie ook: van Eerenthuis; ovl 5 mei 1779 ... , huwt met Ida Hayes Lepstra, kinderen: Amarentia Anna; geb 1775 Bolsward, Geertruida Josina vE, geb 1773 Dronrijp; BS huw 1819, ovl 1832, ovl 1848
Jannes Erny soldaat, alhier in guarnisoen, van deese stad, huwt met IJttie Beernds, van HRL, geproclameerd de 25 mrt en de 1-8 en getrout de 10 apr 1764; soldaat alhier in garnisoen, huwt met IJttie Beernds, mede van deese stad, geproclameerd de 25 mrt en de 1-8 en getrout de 10 apr 1764
Anna van Erp huwt met Johannes Schoot; BS ovl 1852
Rinse Errits geboortig van ... , betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. Harkenroth op ma. 12 jul 1779. (burgerboek); huwt met Aaltie Arents, kind: Korneliske Rinses, ged 21 jul 1763 Westerkerk HRL
Johannes Erstbergen huwt met Jetske Andries, beide van HRL, geproclameert den 20-27 jul en getrout den 3 aug 1755
C. van Es gebruiker van wijk F-011, constructeur; eigenaar is Marine, magazijn, 1814. (GAH204)
Henricus Johannes van Es geb 1793 Gravilinus, huwt met Beitske Duconia Ruitinga op 1 jun 1817 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei HRL. en 11 en 18 mei 1817 Vlissingen, wonende te Vlissingen, boekhouder depart. der marine, zv Pieter vE, en Zwana Gerhardina Brons; BS huw 1817; de Burgemeester Beambte tot de zaken van de Burgerlijken Stand, der Stad Vlissingen, certificeert bij deezen, dat de huwelijks afkondigingen van: H.J. v. E., oud vier en twintig jaren, van beroep Boekhouder bij het departement van de marine, wonende te Vlissingen, meerderjarige zv Pieter van Es, en van Zwana Geerharda Brons, beiden og in leven, en: Beidske Doedonia Ruitinga, oud zes en twintig jaren, partikuliere, wonende te HRL, meerderjarige dv Watse Ruitinga, en van Geertruida Otterloo, beiden nog in leven, op den elfden Mei jongstleden, voor de eerste maal, en op den dertienden derzelve maand, voor de twee maal binnen deze Gemeente, ingevolge de bepalingen der wet zijn gedaan, en dat ons tegen voorschreven huwelijk geene oppositien zijn ingekomen. Vlissingen, den 21 mei 1817
Jan van Es J. v. E. en Margaretha Maanen, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL
P. van Es gebruiker van wijk F-074, constructeur; eigenaar is Marine, 1814. (GAH204)
Pieter van Es De Burgemeester Beambte tot de zaken van de Burgerlijken Stand, der Stad Vlissingen, certificeert bij deezen, dat de huwelijks afkondigingen van: Henricus Johannes van Es, oud vier en twintig jaren, van beroep Boekhouder bij het departement van de marine, wonende te Vlissingen, meerderjarige zv P. v. E., en van Zwana Geerharda Brons, beiden nog in leven, en: Beidske Doedonia Ruitinga, oud zes en twintig jaren, partikuliere, wonende te HRL, meerderjarige dv Watse Ruitinga, en van Geertruida Otterloo, beiden nog in leven, op den elfden Mei jongstleden, voor de eerste maal, en op den dertienden derzelve maand, voor de twee maal binnen deze Gemeente, ingevolge de bepalingen der wet zijn gedaan, en dat ons tegen voorschreven huwelijk geene oppositien zijn ingekomen. Vlissingen, den 21 mei 1817
Sanders Esaias zie ook bij: Sanders Josias; huwt met Aafke Sijbrens, kind: Grietje Esaias, 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Doetje Esgers huwt met Dirk Simons de Boer; BS ovl 1837
Yge Esgers Johannes Harkes van Balk en Geeske Klaases van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 31 oct 1773 HRL, en vervolgens met adtestatie van hier naar Balk vertrokken om aldaar in den huw staat te worden ingezegend; 4 nov te Balk getrouwd volgens attestatie van daar van 16 nov 1773, get. C. Jongsma, v. d. m., en IJ.E., schoolmester
Cornelis Eskes C.E. van Swol ende Antie Tjeerds van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de notaris Pesma, 28 Jun 1749
George Espelbach ovl 29 mrt 1575, 63 jaar, Ridder Gouverneur Grietman van Barradeel Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ridder, en gouverneur van HRL, de plaats van het choor der oude kerk stond, is thans Kerkhof, vandaar dat de zommige grafkelders buiten de kerk zijn geraakt bij de laatste bouwing; onmiddellijk ten oosten van de kosterijdeur vond met voor weinig jaren een nog zeer fraaye grafzerk van buitengewone grootte, door het leggen van een steenen voetpad is weggeraakt. Zij vertoonde een gewapende Ridder levensgroot, verbeeldende G. v. E., Gouverneur van HRL en van ''s Keizerswege Grietman over Barradeel en daaronder het navolgende grafschrift: Hoc lumuls (?) situs est Nobilis ac Stremuns Dominus d Georgius ab Espelbach Eques auratus, qui post navatam fidelem operam, sub invietissimo Imp: Carlo V, ac potentissimo Hispania Rege Philippo II yns filio, vaviis bellis in Germania Hungaria Walliaque(?) gestis tandem satrapae Harlinganus & Grietmannus in Barradeel feliciter obiit anno DMDLXXV 29 Martie hetatis Suae (?) anno LXIII expleto; (Groote Kerk (GAH3212)
Akke Doekes van Esta geb 30 jun 1743 HRL, ovl 19 okt 1818 HRL; BS ovl 1818; huwt met Johannes Daniels, kind: Daniel Johannes, geb 7 sep 1782, ged 1 okt 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Aukje D.E.
Fokke Tjeerds van Esta huwt met Neltje Fransen, kind: Frans Fokkes vE, geb 1751 HRL, levert hout 1752-1761; BS ovl 1825;
S. van Esta ontvangt van het gemeentebestuur als staatsbode terzake het overbrengen der missive der Raadsbestelling van Z.D.M. over 1778, 24 dec 1778: f. 42:10:0 (geen boeknr. vermeld)
Teertske Fokkes van Esta Teertske (1847), Taedske (1770); huwt met Teunis Daniels Beva, beide van HRL, geproclameerd de 28 Octob: en de 4 en getrout de 11 nov 1770; DTB N.H. HRL, BS ovl 1847; kind: Aaltje Teunis Beva, geb 21 jul 1773, ged 8 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Teunis Beva, geb 22 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL
Jacobus Frans van Esta zie: Tjallingii
Frans Fokkes van Esta (Tjallingii) geb 1751 HRL, ovl 12 jul 1825 HRL, huwt met Geertruid Tjallingii, fabrikeur van pannen en estrikken, zv Fokke Tjeerds vE, en Neeltje Fransen; BS ovl 1825; ovl 74 jaar oud, wijk H-017/Zuiderplein 1, Grote Kerk; vd Gaast, begraaf lijst; bezit een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 mei 1795, 1796, 1797 1798, 1799, 1800, 1801, 1802. (GAH650); id. belasting: f. 13:0:0, 1803. (GAH650); id. belasting: f. 13:4:0, 1804, 1805; (GAH650); heeft een huisbediende, 4e quartier, no. 160, 1 mei 1802, 1803, 1804, 1805, belasting: f. 1:0:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier, belasting: f. 300:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: . -8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:10:0 ter zaake geleverde dakpannen, 6 may 1793, quit. no. 13 (GAH1126); ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverd wrak en puin ten dienste van de Trekweg, 21 jun 1784: f. 18:0:0; id. wegens geleverde steen ten dienste van de Zeewerken, 30 dec 1782: f. 660:9:0; id. wegens gedane leverantie ten dienste van de Trekweg, 5 nov 1777: f. 56:8:0; id. wegens geleverde 84 last wrak ten dienste van de Trekweg, 24 apr 1782: f. 117:12:0 (geen boeknrs. vermeld); raadslis, ontvangt van het gemeentebestuur wegens presidiale uitgaven, 9 aug 1804: f. 31:6:8; id. wegens gedane uitgaven ter gelegenheid van het groot Examen der Latijnse en Franse Scholen, 9 aug 1804: f. 47:3:0; id. restitutie van gedane kosten op een reis van gecommitteerden tot de Dokkumer Trekwegsrekening enz., 22 jul 1805: 34 -9:0; id. wegens presidiale uitgaven, ord. 4 apr 1805: f. 8:9:4; id. 31 dec 1805: f. 34:2:0; (geen boeknrs. vermeld); id. wegens tractement als lid van het gemeentebestuur wegens 5 maanden, 1804: f. 108:7:0; id. verschenen 1feb, mei, aug en nov 1805: 260 Caroliguldens; id. over 1806; id. samen met zijn opvolger IJ. Rodenhuis: f. 260:0:0; (geen boeknrs. vermeld); betaalt aan het gemeentebestuur 500 gulden wegens genegotieerde penningen ingevolde Resolutie van het gemeentebestuur dd 19 nov 1804 voor rekening der Stad, doch ter ondersteuning van het Stadsweeshuis, teneinde daaruit de achterstallige schulden te voldoen, 1 nov 1804; (geen boeknrs. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur interesse over 1 obligatie van f. 500:0:0 genegotieerd 25.000 gulden ten behoeve van het Stadsweeshuis, 1806: 25 Caroliguldens; id. over, 1807 tm 1811; (geen boeknrs. vermeld); id. wegens geleverde steen in 1808, ord. 31 Wintermaand 1808: 812- 12-8; id. wegens geleverd puin, 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: 48 Caroliguldens; id. wegens geleverd wrak en puin, 21 jun 1784: 18 Caroliguldens; id. wegens geleverd wrak, 7 apr 1796: f. 27:16:0; (geen boeknrs. vermeld); F. v. E., P. Sj. Hannema, de boer van de weduwe Tetrode, Jelle Clases Hinne Sijtses, Doede Annes, Bauke Paulus, Wybe Sijbes weduwe, L.T. Tolsma, Claas Arjens, Fedde Douwes, IJege Visser, Jelke Tjidses, J.A. van der Werff, D.B. Heslinga, C.A. Jonker, Johannes Harmens, Harmen IJpes, Paulus de Boer, Claas Gorter, Jan Hannema, Claas L. Koster, Cornelis P. Kuiper, Tjeerd Douwes, Jan Clases Rodje, stemmen in met het verwijderen van 2 tillen, ??n in het zg ''Vierkant'', de ander ''de Zwarte Hekstille'', 27 aug 1804 (GAH50); stelt voor aan Claaske Jansge?xpendeerde verschotten slechts voor een gedeelte aan de gemeente te voldoen, zodanis als de rekening was ingediend, 1 okt 1804 (GAH50); advokaat Hanekuyk dient request in inz. koopman F. v. E.T. met zeer langwijlig betoog van de schuldloosheid in he violeren van een biddag, waarvoor hij was beboet tot f. 12:0:0 gemeentebestuur biedt excuses aan, 10 mrt 1803 (GAH49); Hendrik Wybes, Dirk C. Zijlstra en F. v. E.T. stellen voor tot brandmeester te benoemen bij de brandspuit no. 3, Hendrik Wyblok Blok in plaats van de ovl S. IJsbrandi, 20 jun 1803 (GAH49); wachtmeester L. Holstein was met de Stadssleutels en een rapport waarin de datum 30 jun was geplaatst in plaats van 7 bij president F. v. E.T. geweest. Bij die gelegenheid had Holstein een min decente houding met gedachten en hoofd, 2 jan 1804 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 160, 1 mrt 1804; M.K. Blok betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 5:5:6 door het weesmeisje Aaltie Minnes op het tigchelwerk van F. v. E.T. in 2 rekendagen verdiend, 21 sep 1756 (GAH1085); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:0:0 ter Saeke geleverde dakpannen, primo jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 4:17:0, 6 jan 1808, quit. no. 2 (GAH1140); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administra -tie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen dees oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, en Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafschen Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het HeilZaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2e Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3de Quartier: F. v. E. x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries; 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes; en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema en Eltje de Jong; Alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 3de Quartier: f. 48:18:8, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45)
Geeske Meinderts Ettinga Jacob Harkes van de Helder en G.M.E. van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 aug 1806; ondertrouw HRL; geb 1775 ... , ovl 11 jan 1815 HRL, huwt met Jacob Harkes op 16 sep 1806 te HRL, laatste afk. 31 aug 1806, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815
Harrit Eues huwt met Hiltje Eiberts, kind: IJtske Harrits, ged 16 okt 1740 Grote Kerk HRL
Hendrik Hendriks Euzelaer ged 12 sep 1743 Westerkerk HRL, zv Hendrik Euzelaer en Trijntje Rijx
Hendrik Euzelaer huwt met Trijntje Rijks, beyde van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 25 nov 1742 en doe ook getrout in de Westerkerk; H.E. ende Trijntie Rijks beide van HRL, koomende weegens de bruid Harmen Rijks desselvs broder, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hendrik Hendriks Euzelaer, ged 12 sep 1743 Westerkerk HRL
Pieter Everds ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Everd Jurjens en Rebekka Pieters
Harmen Evering geb 11 jan 1772 HRL, ovl 25 jul 1821 HRL, 1e huwt met Andrijske Andrijs op 13 nov 1803 HRL, 2e huwt met Baukje Christoffels op 17 nov 1816 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1816, ovl wijk G-141, huw.get. bij P. IJdes en H. Namles, wonende te HRL. 1811, id. bij J.P. Snijder en E.S. Hoedtje, werkman in 1813, zv Jan Hendriks E, en Aaltje Jans; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1821; Paulus Jans de Wilde ende Akke Wybes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H. Eveling, goede bekende, 25may18 06; ondertrouw HRL
Hendrik Willems Evering ovl voor 1812, huwt met Anna Catharina Diepenbrock, kind: Johan Joseph E, geb 1789 ... ; BS huwafk. 1811; EVERING, JAN HENDRIKS
Evers Jan Lansen, soldaat onder de comp. van capt. E. ende Trijntje Harmens, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Volbrink, goede bekende, 5 apr 1788; ondertrouw HRL; Johannes Oosterhooff, soldaat onder de comp. van capt. E. ende Janke de Ruiter, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Paulus van der Meulen, goede bekende, 21 jun 1788; ondertrouw HRL; Johannes Oosterhof, soldaat in de compagnie van Capitein E., en Janke de Ruiter, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jul 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; derk Mouwen, soldaat onder de comp. van capt. E., ende Marike Roelofs, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Baggelaar, de oom, 8 nov 1788; ondertrouw HRL; Andries Sneider, soldaat in de compagnie van Capitein E., van HRL, en Elisabeth Wicken van Maastricht, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 dec 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Dirk Alberts, soldaat onder de compagnie van capitein E., en Wilhelmina Schrijver, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 seo 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Jan Groos, soldaatin de compagnie van capitein E., en Marijke Thomas, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 sep 1787 HRL;)
Jan Caspers Evers huwt met Anna Maria Toussaint op 7 mei 1797 HRL, komt van Leer, Oostfriesland; huw Grote Kerk HRL 1797
Jetske Reinou Evers huwt met Robbert de Witt, kind: Dani?l ''s Heerenberg de Witt, geb 3 mrt 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL, vader als R. d. W. ; DTB N.H. HRL
Christina Elisabeth van Eversin huwt met Franciscus de Fran?ois op 27 sep 1796 HRL, komt van Amsterdam; met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1796
Aagje Everts zie: Hingst
Aaltje Everts begraven Groot Kerkhof regel 24, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Everts Geven UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen deeltje Hendriks ord mede Stoelbewaarster in de Wester Kerk en A.E. meerderjarige ongehuwde dogter beide binnen deze Stad, dat de eerstgemelde wel genegen was hare bedieninge te transporteren op de laastgemelde, die sulx van harten begeert; verzoekende dies volgens UEd:Achtbh:gelieven A.E. in plaatze van deeltje Hendriks aan te stellen tot ordris mede Stoelbewaarster in de Westerkerk binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, (was get:) deeltje Hendriks, requisitus S:Rienstra. ; In margine Stonde; de magistraat accorderende het Versoek, nomineert en stelt mits dezen de mede suppliante A.E. tot mede Stoelbewaarster van de Westerkerk op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 3 aug 1754 (was getekd) Hendrk Schaaf, onderstonde, Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 3 aug 1754 heeft A.E. den Eed gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H:Schaaf, onderstonde, In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Aeltje Everts ged 17 apr 1742 Grote Kerk HRL, dv Evert Jansen en Rienkjen Sijdtses
Aeltje Everts ged 25 feb 1744 Grote Kerk HRL, dv Evert Jurjens en Rebekka Pieters
Albert Everts zie: van Eeken, Kuipers
Allard Everts zie: Oosterbaan
Andries Everts geb 6 mrt 1777, ged 8 apr 1777 Grote Kerk HRL, zv Evert Jans en Janke Andries
Anne Everts ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL, zv Evert Jurjens en Rebecca Pieters
Anne Everts Sioerd Dirks ende Tietske Robijns, beide van HRL, huw.aang. 6 dec 1738 HRL, Commiss:Burgemr. Jelgersma, koomende voor de bruit A.E. desselfs neef; huw.aang. HRL 1738; A. Ewerts van HRL, ende Berber Willems Insgelijx van hier, Comende voor de Bruyd Sioerd Arjens, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Antje Everts zie: Hettinga
Atje Everts huwt met Willem Faber; BS ovl 1868
Atje Everts zie: Postma; (2x)
Auckjen Everts zie: Oosterbaan
Aukje Everts weesvoogden bet f. 2:5:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake de helft van 1 jaar renten at 3% van f. 150:0:0 bij Douwe Vettevogel in gebruik, door A.E. gelegateert aan het weeskind Grietje Hilbrands, 6 may 1789. (GAH1121)
Baukje Everts ovl voor 1829, huwt met Sierk Johannes Monsma; BS Franeker ovl 1828
Berber Everts huwt met Here Clazes, kind: Claas Heres, ged 2 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Evert Heeres, ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Berber Everts ovl 19 mrt 1727 HRL, old 66 jaeren
Berber Everts ovl voor 1833, huwt met Heere (1764 en 1832), Herre (1763) Klases, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 jul en getrout de 7 aug 1763; BS huw 1832; kind: Tjitske Heeres, ged 15 janewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL
Berber Everts zie: Bouwknegt
Bonne Everts zie: Bonsma
Claas Everts ovl 1666 ... , huwt met Fokje Gosses in 1657 ... , kind: Evert Claases O, geb 1663 ... , DG-Oosterb, schema III
Cornelis Everts zie: de Vries
Dirk Everts D.E. en Fijke Jelles, beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwd
Dirk Everts Hendrik Hansen bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 1 jaar verdiend loon van D.E. als weversknegt, 15 mei 1762. (GAH1092); weesvoogden betaalt aan dito f. 121:17:0 wegens verdiensten van Meinert Luitjens f. 26:18:0, Hans Wopkes f. 23:15:14, Claas Sanstra f. 6:0:6, Tjalling Allerts f. 26:18:12, Hendrik Jansen f. 18:4:0, en D.E. f. 20:0:0, 15 mei 1762. (GAH1092); Hendrik Hanzen bet f. 46:10:0 aan dito wegens weefloon door D.E. tot 12 mei verdiend, 19 mei 1764. (GAH1094); voogden bet f. 66:10:0 aan en wegens dito in 1 jaar verdiend, 18 mei 1765. (GAH1095); id. f. 60:0:0 als verdiend loon van D.E. en f. 19:5:0 als loon van Douwe Wopkes, beide als weversknegts bij Hendrik Hanzen van mei 1765 tot mei 1766 verdiend, 13 mei 1766. (GAH1096); president-voogd B. Dreyer betaalt aan het Weeshuis f. 45:0:0 door de weesjongens D.E. en Jan Elias op het weven verdiend bij Hendrik Hansen, 13 mei 1760 (GAH1089)
Dirk Everts woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Everts zie: Akkringa
Douwe Everts zie: de Boer
Eelke Everts Maandag den 1 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde Verders goedgevonden op Aanklagte der Diaconen van de Gereformeerde Gemeente alhier, aan de Intermediaire Raad der Gemeente van Sneek navolgende Missive te Schrijven; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de Intermediaire Administrative Raad der Gemeente van de Stad Sneek. Mede Burgers ! Daar de Diaconen van de Herformde Gemeente ter deezer plaatze, zig bij ons beklaagd hebben, dat zij het Huisgezin van eenen E.E. alhier woonagtig, moeten alimenteeren, en dezelve persoon zich volgens hunne opgaave hem zints een en geruimten tijd, als Zeilmakersknegt binnen UWL Stad heeft opgehouden, zonder na zijn Huisgezin om te zien of daar voor als Huisvader de nodige zorg te draagen, zoo is ons zeer vriendelijk versoek, dat GijL:ter mainetien der goede ordre, dezelve E.E. voor UWL:gelieft te roepen en aan hem onzent Weege nadrukkelijk onder het oog te brengen, dat hij ten aller spoedigsten ordre op zijn Huisgezin koomt te Stellen, en zulkjs wel binnen Agt daagen Peremptoir, ofte anderzints dat wij Ons zullen genecesciteerd vinden, verders tegen hem te Procedeeren-zodanig wij in goede Justitie Verstaan zullen te behooren; Wij zullen hierop UWL Berig inwagten, en na onze wederdienst aangebooden te hebben, na toebede van Heil, en aanbod van Broederschap verblijven. HRL den 1 okt 1798. (GAH44); Maandag den 8 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van de Intermediaire Raad der Gemeente van Sneek, zijnnde van deezen Inhoud; Aan de raad der Gemeente der Stad HRL. Mede Burgers ! Wij hebben de Eer UWLden te berigten dat wij ter voldoening aan UWL:verzoek E.E. voor ons hebben ontbooden, en zijne verpligting omtrent zijn huisgezin onder het oog gebragt, -Waarop hij heeft aangenoomen binnen den bepaalden tijd van agt daagen Zig te HRL te zullen vervoegen, Waar meede aan UWLieder intentie Vermeenende voldaan te hebben, verblijven Wij na toebede van heil en aanbod van Broederschap. Sneek 6 okt 1798. (GAH44)
Eelke Everts ovl voor 1823, huwt met Geertje Pieters op 22 dec 1793 HRL, laatste afk 22 dec 1793, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1822; E.E. ende Geertje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Doede Annes, goede bekende, 7 dec 1793; ondertrouw HRL; E.E. en Geertje Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 22 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Eelke Everts zie: Zeilstra
Eelkje Everts ovl 12 dec 1727 HRL, old 66 jaer
Eeltje Everts E.E. en Akke Johannes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 21 jul 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Johannes Eeltjes, geb 6 jul 1779, ged 25 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Eeltjes, geb 22 feb 1781, ged 1 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Eeltjes, geb 3 jul 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL
Eeltje Everts zie ook: Geeske Ritskes; ovl 1800 Bolsward, huwt met Geiske Ritskes Hamers, tichelaar, kind: Ritske vdV. (?), geb 6 okt 1787 HRL; BS huw 1826, ovl 1874; E.E. en Geeske Ritskes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sjoukje Eeltjes, geb 30 apr 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Eeltjes, geb 11 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Ritske Eeltjes, geb 1 jun 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL, moeder als Geeske R. ; kind: Evert Eeltjes, geb 26 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Evert Eeltjes, geb 21 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Eeltjes, geb 8 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL
Elisabeth Everts zie: Oosterbaan
Evert Everts zie: Postma
Evertje Everts kind: Leena Everts, geb 29 dec 1778, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL
Feike Everts ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL, zv Evert Arents en Tjetske Jacobs
Feikje Everts Jan Hendriks en F.E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 9 dec 1781 HRL; kind: Feike Jans, geb 21 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL
Feikje Everts zie: de Reus
Fetje Everts zie: Vuurmans
Fijke Everts Geeft met Eerbied UEd:Agtb:te kennen F.E. vrouw van Jan Beernts arbeyder, met deselve gesterkt, dat Foekjen Nauta ''t Dogtertie van de Strandmeester Sipke Nauta ruim een jaer geleeden door UEd:Achtb:is gebeneficieert geworden met de bedieninge als turfmeetster binnen deese Stad, ''t geen door Rikjen Gerbens in leeven huisvrouw van Pijtter Aris Dreyer is waergenoomen, maar door haar versterf koomende te vervallen; met welke vacante post de supplnte tot ondersteuning van haar arm huisgesin geerne wenst bevoorregt te worden, en waer teegen gedaghte Sipke Nauta ook niets heeft, dog buiten toestemminghe van UEd: Achtb:niet kunnende geschieden, soo addresseert sij haar mits deesen tot UEd:Agtbh:Ootmoedigh versoekende UEd:Achtb: gelieven te permitteeren dat F.E. het Turfmeeten van Foekjen Nauta als substituit magh waerneemen, quo facto (get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek ten reqte gedt, steld mits deesen tot subst turfmeetster aen F.E. om die bedieninge in plaets van Foekjen Nauta waer te neemen geduirende de Laestgenoemde haer minderjaerigheit, mits doende den Eed van getrouwigheit daer toe staende, Actum den 3 jul 1747. (onder Stonde en was get:) And:Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistr:abs:sec:R:J:de Swart gesw:clercq; (onder Stonde); Op heeden den 5 jul 1747 heeft F.E. den eed van getrouwigheit als subst turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr Presid: Burgemr And:P:de Boer gepresteerd actum uts:In kennisse van mij abs:sec:(:get:)R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Jan Beerents, kind: Berent Jans, ged 6 aug 1741 Grote Kerk HRL
Fokeltje Everts ovl in 1759, was turfmeetster; haar funktie wordt overgenomen op 11 jun 1759 door Lijsbeth Hendriks; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 terzake 1 jaar kostgeld voor Lammert Sijbrens, 5 aug 1738, kwit. no. 7 (GAH1068) id. 21 jul 1739, kwit. no. 7 (GAH1069); id. 19 sep 7141, kwit. no. 5 (GAH1071); id. 3 okt 1747, kwit. no. 4 (GAH1076); id. 24 sep 1748, kwit. no. 3 (GAH1077); id. 9 sep 1749, kwit. no. 4 (GAH1078)
Frerikje Everts huwt met Antje (??) Jetses, kind: Jetse Antjes (??), geb 19 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL
Geertie Everts ovl 12 jun 1614 ... , huwt met Arjen Claassen; GJ ...
Geertje Everts zie: Bouwknegt
Geertruid Everts huwt met Beernt Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May den 22 dito 1752 getrouwdt
Geertruida Everts zie: Oosterbaan
Geertruy Everts huwt met Beernd Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 sep 1761
Gerryt Everts ged 9 dec 1770 Westerkerk HRL, zv Evert Pieters en wijlen Gerrijtie Ruirds
Gerrit Everts G.E., soldaat onder de comp. van capt. Paats van HRL, ende Jannesje Oetings van Maastrigt, zijnde de aangaave gedaan door Popko Wybes, goede bekende, 2 okt 1790; ondertrouw HRL
Gertje Everts ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL, dv Evert Oepkes en Akke Wijpkes ged 19 jul 1770 Westerkerk HRL, dv Evert Oepkes en Akke Wijpkes
Gertje Everts ged 23 okt 1753 Grote Kerk HRL, dv Evert Arends en Tjitske Jacobs
Gosling Everts weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gosling Everts zie: Akkringa; op belijdenisse des Geloofs Aangenomen en Gedoopt 15 apr 1763 Grote Kerk HRL, Egte man in de Botaptikerstraatstraat; huwt met Stijntje Jacobs, beide van HRL, geproclameert de 27 mrt en de 2 en 9 en getrout de 23 apr 1758; kind: Trijntie Goslings, ged 9 sep 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Goslings, ged 20 jan 1761 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Trijntie Gosselings, ged 9 mrt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Evert Goslings, ged 14 aug 1766 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; voogden bet f. 38:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Jacob Alberts bij G.E. verdiend, 17 aug 1779. (GAH1110); ontv. vd Stadsrentmeester f. 111:0:0 voor het vloeren ve gedeelte van het Kerkhof vd nieuwe kerk, kwit. no. 99, ordonn. 5 nov 1777. (GAH1060); ontvangt van het gemeentebestuur inzake aangenomen hoopwerk van straatmaken, 7 sep 1776: f. 47:0:0; id. wegens het maken van een nieuwe bak, 7 sep 1776: f. 23:0:0; id. verdiend arbeidsloon aan de Kat etc 13 jan 1779: f. 97:6:0; (geen boeknrs. vermeld); weesvoogden betalen f. 38:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Jacob Alberts bij E.A. verdiend, 17 aug 1779 (GAH1110)
Grietje Everts huwt met Edsge Tietes, kind: Catharina Edsges, ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Everts Edsges, ged 4 jan 1752 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Evert Edgers, ged 25 jul 1747 Grote Kerk HRL, zv Edgers Tijtes en Grijtje Everts; kind: Tiete Edsgerds, ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL, vader als Edsgerds T.
Grytje Everts Edsge Tijtes ende G.E. koomende weegens de bruid desselfs oom Beert Brouwer, 9 May 1744; huwt met Idsge Tijtes, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 25 May 1744 doe ook getrouwt
Grytje Everts ovl 7 feb 1727 HRL, old 29 jaeren
Hans Everts huwt met Christina Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767 in de Westerkerk; ovl 26 sep 1803 HRL, oud 62 jaar; kind: Evert Hansen, ged 6 sep 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Jacoba J.
Harmen Everts woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harrit Everts ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 14:1:0 wegens dragen en meten van 14 schouw en 3 korven turf in het Weeshuis, 4 aug 1753, kwit. no. 6 (GAH1082)
Heere Everts zie: Oosterbaan
Hendrik Everts (vanaf 1765: weduwe H.E. ); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde rongen aan de Zeewerken, 30 dec 1754: f. 143:10:0; id. 12 mei 1756: f. 143:16:2; id. 22 dec 1756: f. 276:1:0; id. 29 dec 1757: f. 130:7:5; id. 3 jan 1759: f. 99:12:0; id. 19 dec 1759: f. 103:15:0; id. 29 dec 1760: f. 26:14:4; id. 21 dec 1761: f. 91:6:0; id. 12 jan 1763: f. 199:16:5; id. 31 dec 1763: f. 179:7:5; id. 30 dec 1765: 118 -1-3; id. 12 dec 1753: f. 100:19:0; id. wegens geleverd ijzerwerk aan de Zeewerken, 13 dec 1751: 145- f. 17:12:0 id. 5 jul 1752: f. 94:8:0; id. 25 okt 1752: f. 180:15:0; id. 27 jun 1753 f. 44:4:0; id. wegens geleverde rongen ten dienste van het Weeshuis, 6okt17 50, kwit. no. 24: f. 3:19:0 (GAH1079); id. wegens geleverde rongen aan de Stad, 24 dec 1753: f. 27:12:0; id. wegens geleverd ijzerwerk, 28 nov 1772: f. 23:3:6; id. wegens 2 geslagen haardplaten tot gebruik op het Stadhuis, 12 mei 1755: f. 16:2:0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 wegens 1 jaar kostgeld voor Lammert Sijbrens, 21 aug 1742, kwit. no. 4 (GAH1072); id. 11 aug 1744, kwit. no. 4 (GAH1073); id. 7 sep 1745, kwit. no. 4 (GAH1074); id. 9 aug 1746, kwit. no. 4 (GAH1075)
Hendrik Everts Albert Jacobs ende Meintje Gerrits beide van HRL, koomende voor de Bruit H.E. panneboeter te HRL, 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Everts begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 1, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hendrik Everts Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschriftvan eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van Ul de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies, eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal H.E. ; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes gevanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44)
Hendrik Everts ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, zv Evert Jans en Janke Andries
Hendrik Everts huwt met Sjoukje Arents, N.H., kind: Arent Hendriks, geb 9 apr 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800
Hendrik Everts president-voogd A. Wybenga bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van Hendrik Jansen op rekening, ontvangen van H.E., weversknegt, 17 mei 1763. (GAH1093)
Hendrik Everts zie: Huiven
Hendrikje Everts ged 11 may 1745 Grote Kerk HRL, dv Evert Jansen en Rymke Sijtses
Hendrikje Everts Oene Fokkes en H.E., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ga; kind: Atje Oenes, geb 6 dec 1777, ged 1 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Atje Oenes, geb 6 jan 1779, ged 9 feb 1779 Grote kerk HRL; kind: Fokje Oenes, geb 31 dec 1780, ged 6 feb 1781 Grote Kerk HRL
Hendrikje Everts zie: Faber
Henriek Everts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 39:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van H.E. en Sjoukje Karels, 14 jun 1808 (GAH1140); id. f. 34:8:0, alleen van H.E., 21 jul 1809 (GAH1141)
Hielke Everts zie: van der Burg
Homme Everts zie: Wagenaar
Hubert Everts geb 25 aug 1780, ged 26 sep 1780 Grote Kerk HRL, zv Evert Huberts en Geertje Klaasses
Yebeltje Everts zie: Oosterbaan
Ynse Everts Benjamin Lenses en Evertie IJnses, beyde van HRL, huw.aang. 10 sep 1735 HRL, komende Voor de bruid IJ.E., desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Ype Everts huwt met Jikke Meinerts, kind: Evert IJpes, ged 27 okt 1757 Grote Kerk HRL
Ytje Everts Wij ondergetekenden Harmen Bandsma, Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkman, en S.S.W. scheepstimmermansknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat de grootouders van Jelle Luitjes met naamen Jelle Sjoerds en IJ.E. ter dezer Steede ovl zijn, de eerste in den jaare 1779 en de laatste in den 1770. HRL den 22 jul 1816
Itske Everts zie: Corff, Wiarda
Jacob Everts zie: Akkringa, de Boer, vd Linden, Oosterbaan
Jan Everts Claas Foppes ende Hempkjen Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.E., goede bekende, 16 okt 1791; ondertrouw HRL
Jan Everts ende Aukjen Meyles, beyde van HRL, huw.aang. 11 aug 1736 HRL, komende des bruyds vaeder Meyel Symons met een brieff door de bruydegom uyt Texel geschreeven den 3 deeses; huw.aang. HRL 1736
Jan Everts geboortig van Wijnaam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt borgereed af in handen van pres. burg. Menalda op 22 jun 1735. (burgerboek)
Jan Everts geeft met Eerbied te kennen Evert Goslings substuit Tamboer binnen HRL, dat hij eenige jaren deese bedieninge heeft geadministreert, en ook wel tot genoegen van de origle tamboer door sijn soon J.E. laten te Wagt nemen, dat nu supplnt:wel geneegen was hem ten nutte van deese sijn soon van deese administratie te ontheffen, So sulx over een konde komen met genoegen van sijn principaal ende approbatie van UEd:Agtbh:, waarom de supplnt:aan de origele Tamboer Cornelis Brouwer heeft versogt in dese verwisseling van Substituit te accorderen; hetgeen deselve aan den onderges heeft verklaard te doen, Weshalven den supplnt:hem nu op ''t ootmoedigt aan de taefel van UEd:Agtbh: koomt te addresseeren; mits deesen versoekende UEd:Achtbh:gelieven J.E. aan te stellen in plaats van den supplnt:Evert Goslings tot Substituit tamboer (was get:) B:Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraat nomineert en stelt mits deesen de supplnt:J.E. tot Substituit Tamboer voor de Borger Wacht, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheyt, actum den 5 sep 1755 (get:) S:B:Bosscha, onderstonde Ter ordtie van de magistraat, M:V:Idsinga; (Laeger Stonde); Op Heeden den 3 sep 1755 heeft J.E. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Bosscha In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Everts huwt met Janke Sijbrens, kinderen: Antje Jans, geb 30 okt 1807 HRL, Wybrigje Jans, geb 10 okt 1805 HRL, Pietje Jans, geb 1800 HRL, Evert Jans, geb 23 jul 1804 HRL, Antje Jans, geb 25 apr 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1804, 1805, 1807, BS ovl 1812; J.E. ende Janke Sijbrens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbren Jochems deszelfs vader, 5 nov 1791; ondertrouw HRL; kind: Evert Jans, geb 2 apr 1792, ged 22 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 19 jan 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Sijbe Jans, geb 18 mrt 1797, ged 2 apr 1797 Grote Kerk HRL
Jan Everts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:18:0 tot betaling van geleverd leer aan het Weeshuis, kwit. no. 1, 5 feb 1765. (GAH1095); ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 13 schouw en 26 korven turf aan het Stadstimmerhuis f. 3:13:0 het schouw, 18 nov 1747 f. 49:17:0; id. f. 42:15:0 voor 9 schouw en 29 korven turf door hem in het Weeshuis geleverd, 13 jul 1748, kwit. no. 5 (GAH1077); is, f. 125:5:0 terzake zool en overleer door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 6 jan 1750, kwit. no. 2 (GAH1079); id. f. 114:1:0, 23 jun 1750, kwit. no 12 (GAH1079)
Jan Everts turfschipper in 1747
Jan Everts woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; korenmeter in 1804, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 101, 1 mrt 1804
Jan Everts zie: Akkringa, Bouwknegt, van Eeken, van Ekeren, Hendriks, Oosterbaan, Posthumus
Janke Everts geb 20 feb 1794, ged 11 mrt 1794 Grote Kerk HRL, dv Evert Hanse en Lolkje Jacobs
Jantje Everts Sijbe Andrijs van Pietersbierum ende J.E. van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Jurjen Everts, 9 Sep 1747
Japke Everts huwt met Eelse Hettes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802
Jochumke Everts ovl voor 1826, huwt met Arjen Dirks Bakker op 26 apr 1801 Vrouwenparochie, komt van HRL, heeft in 1825 geslnm Baarda; huw Grote Kerk HRL 1801, BS Franeker huw 1825; geb 5 aug 1772, ged 20 aug 1772 Grote Kerk HRL, dv Evert Pieters en Feikje Jochems
Johanna Everts geb 12 nov 1753 HRL, ovl 23 jan 1820 HRL, huwt met Klaas Gerbens de Vries; BS ovl 1820, ovl 1831; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert seven tagtig den seven twintigste dec is geb Evert zv Klaas Gerbens en J.E. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 mei 1816
Johanna Everts zie: Ritsbergen
Johannes Everts zie: Bouwknegt, Tadema
Joukje Everts ged en aangenomen 5 apr 1771 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou; huwt met Jurre Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769; kind: Klaas Jurres. geb 13 mrt 1773, ged 4 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Auckje Jurres, geb 20 jun 1775, ged 9 jul 1775 Grote Kerk HRL; kind: Evert Jurres, geb 14 sep 1778, ged 4 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Jurres, geb 8 sep 1783, ged 21 sep 1783 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Jurres, geb 19 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Jurres, ged 10 dec 1769 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Evert Jurres, ged 13 okt 1771 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Joukje Everts zie: Wassenaar
Jurjen Everts ged 30 may 1747 Grote Kerk HRL, zv Evert Jurjens en Rebecka Pijtters
Jurjen Everts Gijsberts Gerrijts ende Hendrikjen Jurjens beyde van HRL, koomende wegens de bruyd haas vaeder J.E., 29 Apr 1747; Sijbe Andrijs van Pietersbierum ende Jantje Everts van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder J.E., 9 Sep 1747
Klaas Everts Johannes Spannenburg bet f. 95:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 2 jaren verdiend loon van K.E. bij hem op het gleibakken verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); presidend-voogd H. Videlis betaalt f. 47:10:0 aan het Weeshuis door de weesjongen C.E. op het gleybakken bij Johannis Spannenburg verdiend, 8 aug 1758 (GAH1087); president-voogd B. Dreyer betaalt f. 47:10:0 aan het Weeshuis door de weesjongen C.E. in 1 jaar verdiend, 17 jun 1760 (GAH1089); president-voogd A. Wybenga bet f. 50:0:0 aan dito door C.E., gleibakkersknegt, gediend hebbende bij hopman Spannenburg, 14 jun 1763 (GAH1093); Wopke Tjepkes bet f. 20:0:0 aan dito wegens weefloon van K.E. tot de 12de dezer bij hem verdiend, 19 mei 1764. (GAH1094); voogden bet f. 24:12:0 aan en wegens dito van 12 mei 1764 tot 18 mei 1765 bij Wopke Tjepkes verdiend (GAH1095); id. f. 40:0:0, 13 mei 1766. (GAH1096)
Klaas Everts zie: Oosterbaan; (2x)
Leena Everts geb 29 dec 1778, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL, mdr: Evertje Everts
Leendert Everts zie: Akkringa, Hoen
Lieuwe Everts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 13:3:0 tersaake gemaakt en gerepareert cooperwerk tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 24, 21 nov 1730. (GAH1060); mr. koperslager in 1742; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd koper aan de Stad, 15 feb 1730: f. 11:8:0 (GAH283); id. 14 feb 1731: f. 6:8:0 (GAH283); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan de rentmeester van het Stads Weeshuis f. 9:15:0 door de weesjongen Gerben Jacobs met koperslaan bij L.E. verdiend, 16 dec 1738 (GAH1069); mede-weesvoogd G. Kleyn betaalt aan en wegens dito f. 16:5:0, 1 mrt 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd J. Tuininga betaalt f. 18:0:0 aan en wegens dito, 10 apr 1742 (GAH1072); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:15:0 wegens het repareren van koperwerk ten dienste van het Weeshuis, 27 nov 1753 (GAH1082); id. f. 4:1:3, 31 jul 1753, kwit. no. 22 (GAH1082); id. f. 4:2:0, 18 sep 1753, kwit. no. 2 (GAH1082); id. f. 4:3:0, 12 mrt 1754, kwit. no. 4 (GAH1083); id. f. 3:9:0, 13 aug 1754, kwit. no. 13 (GAH1083); id. f. 2:6:0, 11 dec 1754, kwit. no. 1 (GAH1084); id. f. 1:19:0, 18 feb 1755, kwit. no. 2 (GAH1084)
Lijsbeth Everts geb 1790 HRL, ovl 2 okt 1829 Franeker, wonende te Franeker, dv Evert Jans en Janke Tjepkes; BS Franeker ovl 1829
Luitje Everts zie: Oosterveld
Marijke Everts geb 1767 Kimswerd, ovl 16 jul 1829 HRL, huwt met IJede Reins de Ruiter op 11 jul 1802 Kimswerd, bakkerse in 1829; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1829
Marike Everts huwt met Abraham Hansen, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 1 en getrout de 8 jun 1760
Marten Everts M.E. en Sijtske Sanders, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 2 mrt 1777 HRL
Marten Everts M.E. ende Lijsbert Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Claes Taekes desselfs vaeder, 29 Mrt 1749; huwt met Lijsbet Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 30 mrt en den 6-13 apr 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Marten Everts Saturdag den 29 jan 1752: de Magistraat Extraords vergaderd zijnde, en bij resumptie gedelibereerd hebbende op hunne Resolutie van den 26 deeses heeft om te suppleren het getal van de ordinaris Ratelwagten deeser Steede goedgevonden daer toe aan te stellen, gelijk aangesteld worden mits deesen de volgende personen: Johannes Micchiels, Jan Rienks, M.E., Pieter Harings, Claas Pieters, Hilbrand Ruirds, Cornelis IJes, op lasten, pligten en profijten, zampt instructie daer van naeder gemackt zullende worden om welke dienst in getrouwigheid en eerlijk waer te neemen hebben dezelve alle den Eed gepresteerd in handen van de Hr. praesiderende Burgemr. Hogeboom. Actum ter vergaederinge op dato uts. (Aanstelingen Stad HRL 1731-1759)
Michiel Everts zie: Akkringa; (2x)
Mietje Everts huwt met Jan Pieters, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799
Mietje Everts zie: Akkringa
Neeltie Everts Geeft UEd:Achtb:met schuldige Eerbied te kennen Hoytje IJpes turfmeetster binnen dese Stad, dat sij supplnte door swakheid van haer Ligchaem wel genegen zoude zijn dito haere functie te transporteren op N.E. huisvrouw van Ruird Hillebrands met deselve haer man gest: en vermits zodanigen overdragt niet vermag te geschieden zonder consent en gratie van UEd:Achtb: soo versoeken de beide supplntn met vorige Eerbied UEd:Achtb: gelieven deese overdragt gunstelijk te accordeeren en over zulx N.E. in plaets van Hoytje IJpes tot ordrs turfmeetster aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc:(was get), Dit is Hoytje X IJpes Eigen gesette kruys; me prte B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnte N.E. tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 2 nov 1740 (was get), J. Agema Ter Ordtie van de magistr: M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 2 nov 1740 heeft N.E. den Eed van getrouwigheid gepresteerd coram praeside Donker. In kennisse van mij secrts (was get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731- 1759); EVERTS, NEELTJE
Neeltje Everts ged 8 okt 1758 Westerkerk HRL, dv Evert Ruirts en Maike Gabbes
Neeltje Everts zie: Riewald
Obbe Everts zie: Wijnalda
Oepke Everts geb 29 sep 1775, ged 17 okt 1775 Grote Kerk HRL, zv Evert Oepkes en Ackke Wybkes
Petrus Everts zie: Camper, Rozinga
Pieter Everts geb 7 dec 1774, ged 25 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Evert Pieters en Feikje Jochems
Pieter Everts ged 16 dec 1759 Westerkerk HRL, zv Evert Pieters en Gerrijtie Ruierts; weesvoogden bet f. 93:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis herkomstig uit de boedel van wijlen Evert Pieters en dus de inbreng van P.E., 26 apr 1774. (GAH1105); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 93:0:0 zijnde de gelden die bij het aantekenen of aannemen van hem ih Weeshuys alhier ter bewaringe gegeven en nu getrouwd zijnde hem weder ter hand gesteld zijn, kwit. no. 5, 22 mei 1781. (GAH1112)
Pieter Everts huwt met Gooikje Arjens, kind: Albertje Pieters, geb 9 nov 1789 HRL; BS ovl 1819; P.E. en Goikjen Arjens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 aug 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albertje Pieters, geb 10 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL
Pieter Everts P.E. en Antje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Pieter Everts P.E. van Makkum en Geertje Christiaans van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd den 6 nov 1785
Reyn Everts bet propijn aan de rentmeester van het Weeshuis vd nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen de rentmeester de Bruin nog in leven zijnde ontvangen, voor 3 pondematen, no. 19, f. 2:10:0, 1767. (GAH1098); jaerschink der losse landen op Alderheiligen 1772, f. 2:10:0, no. 19, 1773. (GAH1104); betaalt aan dito f. 5:0:0 voor 3 pondematen bouwland bij de Pingjumer Vishorne, no. 19, 1769. (GAH1100); id. over 1770. (GAH1101); id. over 1771. (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); id. over 1773. (GAH1104); id. over 1774 (GAH1105); id. over 1775. (GAH1106); id. over 1776. (GAH1107); id. over 1777 (GAH1108); id. vanaf nu echter no. 26, over 1780. (GAH1111); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1778. (GAH1109); id. over 1779, vanaf nu echter no. 26. (GAH1110), id. f. 12:0:0, no. 26, 11 sep 1787. (GAH1119); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 2:10:0 wegens het propijn der landen, 1777. (GAH1108); de rendant brnegt voor ontvang de Propijn van de nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen de rentmeester P. de Bruin nog in leven zijnde ontvangen o. a. van R.E. van 3 pondematen, nov 1767, no. 19: f. 2:01:0 (GAH1098); betaalt aan de rentmeester f. 5:0:0 wegens 3 pondematen greidland bij de Pingjumer Vishorne, no. 26, mei 1779 (GAH1110)
Rein Everts zie: Strandstra
Rigtje Everts zie: Wellinga
Rinske Everts ged 30 dec 1759 Westerkerk HRL, dv Evert Ruierts en Maike Gabbes
Rinske Everts huwt met Hendrik Merkelbag, kind: Johannes Wilhelm Merkelbag, geb 17 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hendrika Alegonda Merkelbach, geb 12 feb 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Evert Hendriks Merkelbach, geb 9 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Cornelia Hendriks Merkelbach, geb 19 nov 1791, ged 4 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Hendriks Merkelbag, geb 9 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Alegonda Hendriks Merkelbach, geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL
Rinske Everts zie: Posthumus, Riewald
Roelofke Everts zie: van Eeken
Scheltje Everts geb 1764 ... , ovl 12 jun 1813 HRL, dienstmaagd, ovl wijk G-233; BS huw 1813; volgens getuigenis van haare vrienden gebooren Koppermaandag 1756 te Makkum, zijnde de vader geweest Evert Scheltes en de moeder Aukje Symons indertijd echtelieden te Makkum
Setske Everts huwt met Jan Hendriks Tullener; BS ovl 1812
Sybren Everts ged 22 may 1743 Westerkerk HRL, zv Evert Sijberens en Antje Gerrits
Sytse Everts Zijtse E., ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL, zv Evert Jans en Rienkje Zijtses; vroedsman Johannes Ruitinga betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 32:0:0 terzake 1 jaar loon door S.E. bij hem verdiend, 11 mei 1762. (B1 092); president-voogd Albert Noordga bet f. 15:0:0 aan dito wegens 1 jaar verdiend loon van S.E. als zadelmakersknegt bij Sijbe de Vries, 15 mrt 1763. (GAH1093); voogden bet f. 21:0:0 aan en wegens dito, 15 mei 1764. (GAH1094); id. f. 21:10:0 van 12 mei 1764 tot 12 feb 1765, 18 mei 1765. (GAH1095); president-voogd B. Dreyer betaalt f. 16:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen S.E. bij Symon Fokkes Bakker, handelaar in ijzer en koper, in 2 jaren verdiend 17 jun 1760 (GAH1089)
Sytske Everts zie ook: Hoogzand; geb 1 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL, dv Evert Cornelis en Aaltje Sibrandus Reitsma
Sikke Everts zie: Wijnalda
Sjoerd Everts zie: Wiarda
Steven Everts ovl voor 1815; wed. S.E. gebruiker van wijk A-219, gealimenteerd; eigenaar is Johannes Beuker, 1814. (GAH204)
Steven Everts zie ook: Bergsma; huwt met Riemke Femmes, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 dec 1770; kind: Neltje Stevens, geb 4 nov 1773, ged 23 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sophia Stevens, geb 15 nov 1775, ged 5 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Nikolaas Stevens, geb 23 mrt 1780, ged 11 apr 1780 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens het uitwerken van steen uit het Noorderhoofd, ter lengte van 67 roeden, volgens besteding, 24 sep 1807: 134 Caroliguldens
Styntje Everts zie: Nauta, Ritsbergen
Susanna Everts geb 1 mei 1773 HRL, ged 18 mei 1773 Grote Kerk HRL, ovl 9 dec 1846 HRL, ongehuwd, dv Evert Oepkes en Akke Wijpkes; BS ovl 1846; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Taekje Everts zie: de Reus
Taekle Everts geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. Frank op 27 jun 1793. (burgerboek)
Tjerk Everts ovl voor 1730; was gesworen rogmeter; in zijn plaats aangesteld Salomon Hoytes; zie verder aldaar
Trijntie Everts ged 14 mrt 1758 Grote Kerk HRL, dv Everts Jurriaans en Rebecca Pieters; ged 8 feb 1746 Grote Kerk HRL, dv Evert Jurjens en Rebecka Pieters
Trijntie Everts ged 17 dec 1767 Westerkerk HRL, dv Evert Pieters en Feikje Jochems
Trijntje Everts geb 1740 ... , ovl 19 sep 1811 HRL, wonende te op de Bargebuurt in 1811; BS ovl 1811, ovl 1846
Trijntje Everts geb 8 dec 1776, ged jan 1777 Grote Kerk HRL, dv Evert Gerrits en Berber Freerks
Trijntje Everts ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL, dv Evert Sijbrens en Anna Gerrits ged 22 jan 1741 Grote Kerk HRL, dv Evert Sijberens en Antje Gerrits
Trijntje Everts huwt met Jarig Hendriks, kind: Lysbeth Jarigs, geb 15 jan 1779, ged 14 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jarigs, ged 29 nov 1770 Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL
Trijntje Everts huwt met Johannes Abbes, beide van HRL, geproclameert de 22-29 apr en de 6 May 1759 getrout; kind: Hendrikje Johannes, geb 15 jun 1774, ged 28 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Oene Johannes, geb 1 mrt 1778, ged 17 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Abbe Johannes, geb 5 jul 1781, ged 17 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Riemke Johannes, ged 18 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Evert Johannes, ged 17 apr 1767 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Cijtse Johannes, ged 30 okt 1770 Grote Kerk HRL
Wiepkje Everts oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, groenvrouw, wijk G-073; VT1839
Wybe Everts weduwe (Janke Dirks) op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier, belasting: 3-12 :0 (GAH650); weduwe woont in 6e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wybe Everts zie: Akkringa, Bleeker
Wybrandus Everts zie: Akkringa
Wybrigje Everts ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL, dv Evert Jans en Jouwer Sijbes
Wybrigje Everts ovl 21 okt 1825 Leer, huwt met Jacob Ages Zijlstra op 8 dec 1793 HRL, laatste afk. 8 dec 1793, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1799 BS huw 1826, ovl 1847; Jacob Ages en W.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Auke Jans deszelfs oom, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; Jakob Ages en W.E., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad dec 8 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Eelkje Jakobs, geb 10 okt 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL; Ma. den 15 jul 1799; de Raad der Gemeente HRL ordinaris vergadert zijnde, wierde eenen Claas Eelderts, zijnde een Bedelaar of omlooper, welke geen vaste woonplaats had, wegens gepleegde Brutaliteiten aan, en ten huize van W.E. Huisvrouw van Jacob Ages, varendsgezel alhier, als meede dat dezelve onder verdigte en Leugenachtige voorwendzelen, had rondgeloopen te bedelen, en bij meer andere Burgers, op een Brutaale wijze had zoeken in huis te dringen, gecondemneert voor ses daagen te water en Brood in de Pekelkuip gedetineerd te worden. ''s Daags aan handen en voeten in de Balk geslooten, in dier voegen dat hij Twee Uuren geslooten zal zitten, en dan weeder een uur vrij en is verder beslooten, dat dezelve na deeze detentie, daadelijk de stad, zal werden uitgebragt. (GAH45)
Wijpkje Everts geb 21 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL, dv Evert Oepkes en Akke Wijpkes
Zydtje Everts huwt met Rinnert Klaases de Beer, kind: Trijntje de Beer, geb 26 dec 1772, ged 26 jan 1773; kind: Trijntje Rinnerts, geb 9 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL, voornaam moeder als; Sijtje; kind: Sytje Rindert de Beer, geb 14 nov 1779, ged 12 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Evert Rinderts de Beer, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Sijttie E. ; kind: Teunis Rinnerts, ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Sijttie E.
Gerrit Evertsen G.E., soldaat in de compagnie van kapitein Paats, van HRL, en Jannesje Ootings van Maastricht, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 oct 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Harmen Evertshuizen Maandag den 7 jan 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde goedgevonden, om aan de respective vrouwen van de Militairen Jan Swarts, Pieter Wellinga, en Jan Ham, Soldaaten van de 1 ste Comp:zampt Gerardus Gerrijts van de 2de Comp:en H.E. Tambour van de 3de Comp:van het 3de Battaillon der 4de halve brigade thans te Groningen in Guarnisoen leggende, ieder toegelegt, Twee CarGuldens, ten einde om hunne reize van hier, na ''t Guarnisoen hunner mannen, te kunnen Vervorderen. (GAH44)
Evertzen Johan Jurg Christoffel Holborn, Corporaal in ''t 1e Bataillon van Lt. Generaal E., in guarnisoen te HRL, en Anna Catharina Peyling, van HRL, na drie agtereenvolgende proclamatien op zondag en waarvan de laatste geweest is op heden, zijnde de 5 jul 1772 HRL; Pieter Heiliger, Tambour onder het Regiment van Lt. Generaal E., in guarnisoen te Leeuwarden, en Dodonea Dame, van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 13 dec 1772 HRL, en op dato dezes 22 dec 1772 HRL, getrouwt na vertoonde adtestatie van Leeuw-arden van 21 dec 1772, getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov., en T. van Kooten, Coster Leov.
Everwijn Hendrik Timmerman, soldaat ende Catharina Leurs beyde tot HRL, koomende weegens de bruid de chergiant E., 28 Feb 1750
Jacob Everwijns ged 20 jul 1752 Westerkerk HRL, zv Everwijn Harmens en Tijtje Jans
Johann Ludwig Matthias Everz geb 1792 Wezel, koninkrijk Pruissen, huwt met Trijntje IJsenbeek op 9 aug 1832 HRL, wonende te Amsterdam, koopman, zv Johann Gottgried E, (gk) en Helena Kluzen, (gk), vader inspecteur der accijnsen, ridder der Orde vd Rode Adelaar, wonende te Wezel, (1832), moeder ovl Wezel 16 dec 1804; BS huw 1832
Grietje Ewald ovl voor 1867, huwt met Johannes van Elst, wonende te HRL. 1833 en 1842; BS huw 1833, huw 1842, ovl 1866
Andrys Ewerts Van HRL, en Berber Sijbes Van Mackum, huw.aang. 19 sep 1733 HRL, vertonende de bruydegom schriftelijke Attestatie tot Consent van dese geboden; huw.aang. Gereecht HRL 1733
Geeske Ewerts ende Hendrik Jans, beide van HRL, huw.aang. 28 sep 1737 HRL, Commissris Burgemr. Schaaff, komende voor de Bruit desselvs vader (naam niet vermeld); huw.aang. HRL 1737
Gerryt Ewerts ende Etje Willems, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, comende voor de bruyd Gerrijt Hillebrands; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Oepke Ewerts van Bolswart ende Susanna Siverts Schrik van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit P:Reidema vertonende Attestatie van hun beider vaders respectv; huw.aang. HRL 1738
Olphert Ewerts ende Grijtie Johannes, beide van HRL, huw.aang. 10 jan 1839 HRL, Commiss:Burgemr. Hania, koomende voor de Bruit desselvs swager Haye Gerkes; huw.aang. HRL 1738; huwt met Grietje Schuttinius, kind: Lieuwe Olpherts, ged 28 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Olpherts, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, moeder als G. Johannis; kind: Aaltje Olferts, ged 21 feb 1747 Grote Kerk HRL, moeder als Grijtje Johannis; kind: Eevert Olpherts, ged 22 jun 1745 Grote Kerk HRL, moeder als G. Johanes S. ; kind: Evert Olpherts, ged 23 jul 1743 Grote Kerk HRL, moeder als G. Schultinius; kind: Johannis Olpherts, ged 16 may 1741 Grote Kerk HRL, moeder als Magrieta Johannis Schuttingius
Styntie Ewerts ende Gerrijt Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 12 apr 1738 HRL, Commiss:Burgemr. Hania, komende voor de Bruit Harmen Jansen; huw.aang. HRL 1738
Jetske Ewes zie ook: Geeske IJeves; huwt met Jan Brink; BS ovl 1833; 1845 overlijdens
Hendrik Fransen Exaltis Stadsrentmeester betaalt resterende interesse 1e tontine, verschenen May 1776, 2e classe, no. 11 ten lijve van H.F.E. : f. 17:13:8 (GAH1060); id. verschenen May 1778: f. 18:3:0 (GAH1060); id. verschenen May 1778: f. 18:7:8. (GAH1060)
Janke Fransen Exaltis Stadsrentmeester betaalt resterende interesse 1e tontine, verschenen May 1776, 4e classe, no. 1, 5 1/2%, ten lijve van J.F.E. : f. 27:13:8. (GAH1060); id. verschenen May 1777: f. 28:3:0 (GAH1060); id. verschenen May 1778: f. 28:7:8. (GAH1060); id. no. 11. f. 28:7:8. (GAH1060); id. verschenen May 1777. (GAH1060); id. no. 10, verschenen May 1778: f. 28:7:8. (GAH1060)
Rinske Fransen Exaltis Stadsrentmeester betaalt resterende interesse 1e tontine, verschenen May 1776, 2e classe, no. 10 ten lijve van R.F.E. : f. 17:13:8 (GAH1060)
Jan van eybergen rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan Jan Heyns f. 74:5:0 wegens J. v. E. terzake carsayen, door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 6 feb 1742, kwit. no. 4 (GAH1072)
Aeltie eyberts Beernt Hendrix van HRL. ende A.E. van Tzummarrum koomende weegens de bruyd Jan Ottes, meester bontweever alhier, 21 Oct 1747
Antje eyberts Beernt Willems van HRL. ende A.E. van Workum, sijnde de aengeevinge gedaen door de bruydegom met vertooninge van een verklaringe, door de secretaris Toutenburgh gepasseert, dat de huwelijk proclamatien aldaer wettig waeren aengegeeven, 27Aug17 46; huwt met Beernt Willems, beyde van HRL, geproclameerd den 28 Augus en den 4-11 Septemb 1746 en doen ook getrouwt; EIBERTS, BERBER
Harrit eyberts (broer van Hendrikje E. ); weesvoogden bet f. 4:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde kinderinbreng van Hendrikje en H.E. uyt het overschot van haars vaders boedel, 30 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 15:19:0 zijnde het verdiende loon van H.E., 21 nov 1786. (GAH1118); id. f. 96:17:0, 28 feb 1787. (GAH1119)
Hendrik eyberts ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 51:10:0 terzake tot voldade van Kapitaal en interessen van zodanige obligatie als tot last van de boedel van wijlen Symon Douwes was, en wiens nagelaten 2 kinderenin het Weeshuis worden gealimenteerd, 9 jun 1750, kwit. no. 4 (GAH1079)
Hendrikje eyberts geb 21 sep 1776, ged 8 okt 1776 Grote Kerk HRL, dv Eibert Gerrits en Antje Hendriks; (zuster van Harrit E. ); weesvoogden bet f. 4:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde kinderinbreng van H.E. en Harrit E. uyt het overschot van haars vaders boedel, 30 mrt 1784. (GAH1115)
Hiltje eyberts Dirk Sierks en H.E., beide van HRL, zijn na op den 8 nov 1778 hunne beide afkondiging gehad te hebben op den 15 dier maand alhier getrouwd
Jacob eyberts J.E. ende Neeltje Johannes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Abel Dirks, 27 Jul 1748; huwt met Neeltje Johannis, beyde van HRL, geproclameerd den 28 jul en 4-11 August en de 15 sep getrouwt in de Westerkerk; Remonstreren op ''t eerbiedigste Pijter Andries, Brugman van de Kettingsbrug, alhier en J.E., Borger en Wijdschipper binnen deze Stad:dat de Eerstgenoemde wel genegen was zijn bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, waer toe deze van herten inclineert. Versoeken diensvolgens Onderdanig dat UEd:Achtbh:J.E. in plaatze van Pijter Andries gelieven aan te stellen tot Brugwagter van de Kettings Vismerks en Raadhuisbruggen binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaemheden daar toe Staande. Wijders versoekt de mede supplnt J.E. dat UEd:Achtbh:tot ''t Waarnemen van deze bedieninge gelieven te qualificeren bij Substitutie de persoon van Tjalling Janzen, welke hiertoe Capabel en Verlangende is q:f:etc:; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en stelt mits dezen de mede suppliant J.E. in plaatze van Pijter Andries tot Brugwagter van de Kettings Vismerks en Raadhuisbruggen binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daer toe Staande, mits doende den Eed van Getrouwigheit, en betalende tot een Geschenk in de Armbusch een soma van Seventig Cargls. en qualificeert voorts Tjalling Janzen om deese bedieninge als Subst. waar te nemen, mits doende insgelijks den Eed van fideliteit Actum den 19 may 1756. (was getekend) Wopco Buma Ter ordtie van de Magistr:(was Get:) S:Rienstra. ; Lager Stonde; de Seventig Cargls sijn in de Busch geteld, Op Heeden den 19 may 1756, en heeft J.E. als origle en Tjalling Janzen als Subst. Brug man den Eed van Getrouwigheid gepraesteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. (get:) W:Buma. In kennisse van mij Gesw: Clercq (was Getekend) S:Rienstra abs:sec:. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan eyberts zie ook: Jan Egberts en Jan Elberts; huwt met Antje Poppes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 31 May en 7-14 jun en getrouwt den 16 dito 1739; kind: Pietje Jans, ged 2 apr 1748 Grote Kerk HRL, vader als J. Elbers kind: Poppe Jans, ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL, vader als J. Elberts
Pyter eyberts van HRL, ende Geertie Jansonius van Leeuwarden, huw.aang. 30 jun 1733 HRL, Comende voor de bruyd de fiscaal Wiaerda, als Vertonende schriftelijk Consent van desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Tjeerd eyberts ontvangt van het Weeshuis f. 105:14:0 terzake 302 pont vlas 7 stuivers het pont, door hem in het Weeshuis geleverd, 6 jul 1756, kwit. no. 26 (GAH1085)
Tjitske eyberts ged 2 mrt 1760 Grote Kerk HRL, dv eybert Harritz en Hiltie Alles
Aaltje Eyberts geb 2 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL, dv Eybert Jans en Martje Vlielander
Antie Eyberts ende Hendrik Arents, beide van HRL., huw.aang. 14 may 1735 HRL, komende voor de bruid Jan Harmens, desselfs oom; huw.aang. HRL 1735
Grietje Eyberts geb 12 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Eybert Klaasses en Martjen Vlielander
Hiltje Eyberts remonstreert met schuldige eerbiedigheit H.E. woonactig binnen HRL dat door ''t casseren van Ued. Agtbaarheden aen eenen Antje Sybes gewesen gesworen turfmeetster alhier ter Stad gedaan, hetselve amploy en bedieninge is komen te vaceren ende de supplte seer gaarne genegen was, voors. functie te bekleden, edog niet vermag sonder kennisse en gratie van Ued. Agtbaarheden te geschieden. Soo komt de suplte haer by desen aen Ued. Agtb. adresseren met ootmoedig versoek ten einde haer Agtb. gelieven de suplte in plaetse van Antje Sybes gewesen turfmeetster alhier ten stede wederom met voors. functie en turfmeetstersampt te begunstigen op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daer toe staende en aenbehorende quo facto etc. (get) H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accordeert het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits desen de persoon van H.E. tot mede gesw. turfmeetster binnen dese Stad op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burg. deses Stads, actum den 16 Jan. 1732(get) Tjeerd Brouwer, ter ordtie van de Magistraat, M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 16e Jan. 1732 heeft H.E. den eed van getrouwigheit in handen van de pres. burg. gepresteerd ende afgelegt, in kennisse van my secretaris(get)M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jelte Eyberts zie ook: de Wilde; geb 5 jan 1811, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL, zv Eybert Alberts en Maaike Jeltes
Cornelis eyes C.E. ende IJtske Pijtters beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs neef Lourens Lens, 24 Oct 1750; huwt met Jetske Pieters, beyde van HRL, geproclameerd den 25 octob en den 1-8 Novemb 1750 en doen getrouwdt; transporteert zijn funktie als ratelwagt op 28 dec 1757 over op Jetze Ruirds; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); mede-weesvoogd Walrighs betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 51:6:0 door de weesjongens C.E. en Willem Gerrits bij de weduwe Sijbema mt gleibakken verdiend, 11 jun 1739 (GAH1069)
Jan van eyken ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 88:0:0 voor geleverde Witte Boonen, 31 dec 1810, quit. no. 42 (GAH1142); id. f. 18:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 74 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan J. v. E., (dagelijkse behoeften), 31 dec 1810: f. 96:0:0 (GAH1142)
Minke eykhout huwt met Joeke Bierma, verkoopt een huis in 1799; Joeke Bierma, gezworen makelaar, en M.E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; E. Baarda, mr. bakker, koopt van M.E. voor de ene helft, en Jan Bierma en Rinske Bierma huisvrouw van Gosling Akkringa, Claaske Bierma en Grietje Bierma, beide ongehuwde, doch meerderjarige dochters, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Joeke Bierma, de andere helft van een huis staande bij de Havensbrug voor 1300 Caroliguldens op 30 nov 1799; (geen boeknr. vermeld)
Weltje eykhout huwt met klaas Pieters Plantinga, wonende te Leeuwarden 1827; BS huw 1827, ovl 1842
Harmen eylerts H. Eilerds, ged 11 dec 1740 Westerkerk HRL, zv Eilerd Jurjens en Antje Harmens; huwt met Antje Arjens Wassenaar, beide van HRL, geproclameerd den 26 Novemb:en de 3 en getrout de 10 dec 1769 in de Westerkerk; huwt met Rinske Teunis, kind: Meye Harmens, geb 14 jun 1779, ged 6 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Antje Harmens, geb 31 mrt 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL
Bregtje eyles zie ook: Bregtje Ygles; geb 1757 Dragten, ovl 24 dec 1848 HRL, huwt met Rinse Sijbrands Zeba, dv eyle Klazes en Jisseltje ... ; BS ovl 1848
Antonia eylkens Hermanus Verburg en A.E., beide van HRL, zijnde wgens de bruid gecompareerd Jan Luder deszelfs neef, 9 nov 1804; ondertrouw HRL
Antje eyses A. Eizes, ged 30 sep 1755 Grote Kerk HRL, dv Eize Joukes en Baartje Claases; ovl 1792 HRL, huwt met Gerrit Hayes; BS huw 1834; Gerrit Hayes en A.E., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aaltje Gorryts, geb 25 dec 1784, ged 11 jan 1785 Grote Kerk HRL, vader als: Gorryt H. ; kind: Baartje Gerrits, geb 21 jun 1788, ged 8 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Haje Gerrits, geb 1 jun 1792, ged 19 jun 1792 Grote Kerk HRL; kind: eyse Gerrits, geb 9 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL
Baukje eyses zie: Faber
Freeerk eyses zie: Lemsma
Freerk eyses ovl voor 1815; wed. F. IJ. eigenaar en gebruiker van wijk C-115, winkeliersche, 1814. (GAH204); F.E. ende Eva Besling, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 jan 1808; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 80, 28 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804
Grietje eyses Hendrik Jansen ende G.E. beide van HRL, komende weegens de bruid desselvs steevader Rintie Harmens, 1 Feb 1744; huwt met Hendrik Jansen, beyde van HRL, geproclameert 2, 9 en 16 feb en getrout den 18 dito 1744; kind: Trijntje Hendriks, ged 14 okt 1749 Grote Kerk HRL; kind: Eisse Hendriks, ged 8 dec 1744 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; G.E. ende Tjerk Dirks, beide van HRL, huw.aang. 12 feb 1735 HRL, komende voor de bruid Rintie Harmens, desselfs Steeffvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Hermijntje eyses van Wolvega, huwt met Jan Ottes van HRL, sijn geproclameert den 21-28 apr en den 5 May en getrouwt den 3 jun 1743; Jan Ottes van HRL. ende H.E. van Wolvega koomende voor de bruid Fredrik Wybes desselvs swager, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Johanna eyses huwt met Jan Caspers, beyde van HRL, geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en getrouwt den 3 junij; Jan Caspers ende J.E. beide van HRL, koomende weegens de bruid Dirk Bartling en vertoonde consent tot ''t huwelijk van ''s bruids vaeder, 12 mai 1742; ondertrouw N.H. HRL
Klaaske eyses zie: Lemsma
Antje Jans eysing ged 26 jun 1770 Grote Kerk HRL, dv Jan eysing en Rixtje Hendriks
Jan eysing huwt met Rixtje Hendriks, kind: Antje Jans eysing, ged 26 jun 1770 Grote Kerk HRL
Eysma rentmeester te Franeker, ontvangt van het gemeentebestuur wegens het overbrengen van de halve slataarde over de Trekweg, 4 mei 1733: 2 x f. 1500:0:0 (GAH283)
Pieter Adrianus eysma geb 26 feb 1799 Franeker, ovl 16 jul 1878 HRL, huwt met Anna Gelinde, zv Adriaan E, en Itske Buwolda; BS ovl 1878; bev.reg. HRL 1851 wijk A-002
Jacob Fransen Eysma huwt met Sets Fongers Popma; hadden een dochter Pytrick Jacobs Eysma, huwt met Rinze Rintzies Roorda; zie aldaar; de andere dochter Sets Jacobs Eysma was huwt met Reyner Jans (Pybema)
Pytrick Jacobs Eysma dv Jacob Fransen Eysma en Sets Fongers Popma, huwt met Rinse Rintzies Roorda; zie aldaar
Johannes eytman J.E., Corporaal in de comp. van capt. G.M. Dolleman onder ''t tweede Battaillon van ''t Regiment van Genraal Majoor de Schepper ende Maria Breuker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzame bewijzen 8 may 1790; ondertrouw HRL; J.E., Corporaal in de Compagnie van kapitein G.M. Dolleman, onder het tweede Bataillon van ''t Regiment van Generaal Major de Schepper en Maria Breuker, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Jan eyts zie: Visser
Gerben Jans eyzenga ovl voor 1854, huwt met Marijke Edgers, kind: Klaas Gerbens E, geb 1811 Warga; BS huw 1853
Klaas Gerbens eyzenga geb 1811 Warga, huwt met Marijke van Slooten op 3 aug 1853 HRL, koopman te Leeuwarden, zv Gerben Jans E, en Marijke Edgers; BS huw 1853