Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Gerhardus Müller huwt met Rigtje Pieters, kind: Helena Gerhardus M, geb 1773 HRL, Johan nes M, geb 1773 HRL; BS huw 1814, ovl 1835; kind: Johannes M?ller, geb 13 apr 1773, ged 18 apr 1773 Grote Kerk HRL; in het Jaar Een Duizend Sevenhondert drie en zeventig den 13 apr is geb Johannes zv G.M. en Richtje Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 15 aug 1816
Goedfreid Anton Müller secretaris onder het Regiment Switsers in Guarnisoen tot HRL, huwt met Aleida Kotenberg, van Leeuwarden, haar drie proclamasies daar hebbende gehad de laatste op den 26 jun en getrout den 28 jun 1757 tot HRL. met attestasie
Grietje Müller huwt met Johan Andries Voorhouwer, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 nov 1752 en doen ook getrouwdt
Gryttie Müller huwt met Hendrik Ploeg, beide van HRL, geproclameerd de f. 4:11:18 en getrout de 20 jul 1762
Hendrik Müller weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiend loon van H.M. als panbackersgezel, gewerkt hebbende bij S. IJsbrandij, 29 jan 1788. (GAH1120)
Jan Jacob Müller huwt met Margaretha Lens, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 okt 1763; Jan J.M. en Harmina Jans Oorthuys, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 jun en getrout de 6 jul 1766 in de Westerkerk
Johan Jacob Müller geboortig van Wintzenbach in de Neder Elzas, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. F. Acronius, op 6 sep 1762. (burgerboek)
Johannes Müller zie ook Johannes M. Oorthuis; geb 13 apr 1773 HRL, ged 18 apr 1773 Grote Kerk HRL, 1e huwt met Baukje Jans Posthuma op 17 nov 1814 HRL, huw afk. 6 en 13 nov 1814, 2e huwt met Elisabeth Grieper op 29 aug 1816 HRL, huw.afk. 18 en 25 aug 1816, huw getuige bij D.R. Bakker en B. Taekes, pottebakkersknecht, wonende te HRL, 1812, zv Gerardus M., en Rigtje Pieters; DTB N.H. HRL , BS huw 1812, huw 1814, ovl 1815, huw 1816; in het Jaar Een Duizend Sevenhondert drie en zeventig den 13 apr is geb Johannes zv Gerardus Muller en Richtje Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 15 aug 1816
Wilhelm Müller geb 1795 Colmar bij Gluckstadt, ovl 5 aug 1844 HRL, huwt met Sipkje Wopkes vd Stel op 5 dec 1819 HRL, huw.afk. 21 en 28 nov 1819, wonende te te HRL, zeeman in 1844, zv Hendrik M, (gk), en Margariete Rieiker, (gk); BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1860; oud 50 jaar, geb Oostenrijk en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk E-056; VT1839
Bartele Maal huwt met Klaaske Jans op 21 sep 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 21 sep 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; B.M. en Klaaske Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dina Waldomirs Maandol ged 5 apr 1771 Grote Kerk HRL, dv Waldomir Fritsch Maandol en Vrouwkje Gerrijts
Waldomir Fritsch Maandol huwt met Vrouwkje Gerrijts, kind: Dina Waldomirs Maandol, ged 5 apr 1771 Grote Kerk HRL
Margaretha Maanen Jan van Es en M.M., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL
Jacobus van Maaren huwt met Sara Carpentier op 17 sep 1797 HRL, luitenant ter zee; hu Grote Kerk HRL 1797
Adrianus Maas ovl voor 1859, huwt met Grietje Jaarsma; BS ovl 1858; oud 41 jar, (vnm: Adriaan), geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-150; VT1839
Lourens Gerrits Maas Dingsdag den 7 jan 1800. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde eindelijk ontvangen eene Missive van den Raaden van Justitie in het voormalif Gewest Friesland, zijnde van deezen inhoud; Burgers ! Na examinatie van UWL:Missive an de daarbij gevoegde Informatien, Sampt Confessie van den Gedetineerde L.G.M., hebben wij goedgevonden UWL te rescribeeren dat daar wij in voorn Informatien, geen bewijs van gepleegde diefstal vinden, en er dus alleen maar ten laste van de Gedetineerde blijft, dat hij buiten kennis van den Schipper in het Schip is gegaan, zoo kunnen wij wel (te meer daar het Transport van Gevangenen thans zeer moeyelijk is), aan UWLieden overlaaten om hem daarover zodanig te Corrigeeren, als Gijl verstaan zulks te behooren; Waar meede wij UL:beveelen in de bescherming van God Almagtig, en verblijven. Leeuwarden den 7 jan 1800; Waarop den Gedetineerde L.G.M. ernstig over zijne begaane misdaad is gecorrigeerd met Serieuse Recommandatie zich in het toekoomende van dergelijke Malversatien te onthouden. (GAH45)
Symon Maas transporteert militairen in 1807
Bregtje Antony van der Maasen huwt met Harmen Hoogveld, kind: Anna Harmens Hoogveld, geb 19 dec 1779, ged 2 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Harmens Hoogveld, geb 3 apr 1781, ged 22 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Harmens Hoogveld, geb 30 sep 1783, ged 19 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Antony Harmens Hoogvelt, geb 1 feb 1785, ged 27 feb 1785 Grote Kerk HRL; kind: Abraham Harmens Hoogveld, geb 29 feb 1787, ged 18 mrt 1787 Grote Kerk HRL
Margaretha Maasen geb 1748 ... , ovl 18 sep 1813 HRL, huwt met Pieter Brouns, ovl wijk A-235 BS ovl 1813
Claas Pieters Maaskamp huwt met Aukje Uilkes, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 jul en de 7 en getrout de 21 aug 1768 in de Westerkerk; kind: uylke Maaskamp, geb 3 feb 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL; kind: uylke Klaases Maaskant, geb 22 okt 1774, ged 6 nov 1774 Grote Kerk HRL, moeder als: A.U. Post
Uylke Maaskamp geb 3 feb 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL, zv Claas Pieters Maaskamp en Aukje Hijlkes Postma; geb 22 okt 1774, ged 6 nov 1774 Grote Kerk HRL, moeder als: A.U. Post
Bartele Maat B.M. ende Claaske Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Reyer Gosses, goede bekende, 6 sep 1794; ondertrouw HRL
Jan ter Maat zie ook: Termaat; T. tM., soldaat in de comp. van Lt. Coll. van Till van Hulst, ende Baafje Bruining van HRL, zijnde de aangaave geschied door proc T.S. Stephanij, 22 jun 1793; ondertrouw HRL
Jan Macchiels ende Fokeltie Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid Ruierd Geerts, desselfs Oom; huw aang. Gerecht HRL 1734
Catrina Machiels ged 16 jun 1767 Grote Kerk HRL, dv Machiel Tijssen, naam moeder niet vermeld
Fettie Machiels huwt met Hendrik Garrels, kind: Fedde Hendriks, ged 23 mrt 1760 Westerkerk HRL, de moeder ovl
Geertje Machiels zie: Jansen
Helena Machiels Wij Ondergetekenden Hendrik Conradi, Schoenmaker en H.M. Egtelieden wonende te Franeker, Verklaren bij dezen Onzen Ouderlijke toestemming te geeven aan onzen Zoon Leenhardus C. wonende te HRL, ten einde een Wettig Huwelijk aan te gaan met Sjouwkje J. Stoef wonende te HRL ten bewijze waar van wij dezen passeeren voor Acte van Consent om te Strekken naar behoren. Franeker den 23 aug 1816; Extract uit het Doopregister der Lutherse Kerk te Groningen. Leenardus geb d. 10 mei 1793, ged d. 19 Mey, Vader Hendrik Coenradi Moeder Helena Michaelis. Groningen den 13 aug 1816
Hendrik Machiels ged 14 nov 1758 Grote Kerk HRL, zv Machiel Hendriks en Attie Wybrands
Ytje Machiels begraven Groot Kerkhof, regel 26, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Symens Maeckelaer huwt met Bootje Jans, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Johannes Maertens ged 5 jun 1753 Westerkerk HRL, zv Maerten Johannes en Ebeltje Rimmerts
Maria Magdalena huwt met Klaas Jansen Vrijburg, kind: Zara Klaases Vrijburg, ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL
Akke Magiels ovl 3 apr 1789 HRL, oud 50 jaar
Hendrikje Magnus zie: Souvereyn
Johan Andries Magré geb 15 jan 1792 Midlum, tasser, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Johan Magree huwt met Oetske Nannings, wonende te Franeker 1822, kind: Ferdinand M, geb 1796 Franeker, Nanning M, geb 1798 Franeker; BS huw 1822, ovl 1838
Nanning Magree geb 1798 HRL, huwt met Anna Maria Sterk op2 jun 1822 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei HRL. en 19 en 26 mei 1822 Franeker, tichelaarsknecht, wonende te te Franeker, zv Johan M, en Oetske Nannings; BS huw 1822
Ferdinand Magrijn geb 1796 Franeker, ovl 23 dec 1838 HRL, huwt met Marijke Sterk, werkman in 1838, wonende te aan de Schritsen, zv Johan M, en Oetske Nannings; BS ovl 1838
Aaytse Ariens Mahui houthandelaar, lidmaat 4 dec 1665, lidmaat 1692; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos); Midlum, Floreencohier 1700: Ayse A.M. eigenaar van Losse Landen nr. L17, grootte 12, 16 p. m., floreen f. 6:0:0, Alle Hobbes gebruiker; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); Schalsum, Floreencohier 1700: A.A.M. eigenaar van plaats nr. (1), grootte 92 p. m., floreen f. 29:14:0, Claes Jansen gebruiker, ferskaat ''t BLAUHUISDe Rydwegh Z. ; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); Witmarsum, Floreencohier 1700: Eyse A.M. eigenaar van plaats nr. (15), grootte 47 p. m., floreen f. 16:3:0, Eyse Ariens Mahui gebruiker ferskaat: sate sonder huisinge; de oarspronklike h?sstee lei nei alle gedachten op it Fliet, s?d fan FC128; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van plaats nr. (144), grootte 26 p. m., floreen f. 10:18:10, Sytse Hettes gebruiker, ferskaat: tot FYLENS; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); A.A. eigenaar van plaats nr. 95 te Pietersbierum, floreen f. 0:14:0, gebruiker Sybren Nannes, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); A.A., Tierck, Jancke en Tryntie Feddericx, eigenaars van plaats nr. 17 te Wijnaldum, grootte 64 pondematen, floreen f. 13:7:0, gebruiker Rein Jans, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); A.A., houtcoper, eigenaar van plaats nr. 61 te Almenum, grootte 17, 5 pondematen, floreen f. 4:24:8, zelf gebruiker en Pyter Cornelis, holtmolenaar, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Feddrik ayses Mahui ovl 20 mei 1753 ... , ontvangt lijfrente 1740-1753; rendante wed. de Bruin overhandigt aan de nieuw aangestelde rentmeester Albartus de Haas o. a. ses instrumenten, rakende de legaten van F.A.M., zijnde in een bundel tezamen gebonden, 1768. (GAH1098); id. aan E.F. Harkenroth, 1785. (GAH1116)
Claes Reyers Mahui ovl 14 jul 1749 ... , ontvangt lijfrente 1741-1749
Pietertje ayses Mahui ovl 18 sep 1741 ... , ontvangt lijfrente 1740-1741
Reiner Aryens Mahui houthandelaar, doopbel. 30 jun 1683; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw/vdGaast/W.F. Broos); Oosterlittens, Floreencohier nr. 7, grootte 55 pm, floreen f. 17:20:0, R.A.M. en Sytse Clasen eigenaars, Jan Jacobs gebruiker, ferskaat Treckwegh Z; (bron: Kad. Atlas Baard. dl, 1700); id. zonder Sytse Clasen, Los Lant, floreencohier nr. (34), grootte 10 pm, floreen f. 3:14:0; (bron: Baard. dl, 1700); Oosternijkerk, Floreencohier 1700; R.A. c. s., eigenaars van plaats nr. (31), grootte 1 p. m., floreen f. 0:7:0, gebruiker Tierck Classen, ferskaat: op de Velingen, de kercke Nykerk O., weesvoogden Franeque W. en N. ; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. R.A. tot HRL 1/2 ende Wytske Freerx tot Dokkum 1/2, eigenaars van plaats nr. (14), grootte 47 p. m., floreen f. 11:7:8, gebruiker Tierck Classen, ferskaat: Helbada sathe, pastorie Metzlawier O., de olde meer W., (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); R.A.M. eigenaar van plaats nr. 17 te Sexbierum, grootte 56 pondematen, floreen f. 10:7:0, schiet mede tot Pietersbirum f. 0:14:0 en tot Winaem f. 1:7:0, gebruiker Sybren Nannes, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); R.A. eigenaar van huis nr. 77 te Pietersbierum, floreen f. 0:1:12, zelf gebruiker, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); eigenaar van plaats nr. 4 te Wijnaldum, grootte 90 pondematen, floreen f. 26:0:0, gebruiker Bocke Douwes, ferskaat: de Rie Noorden. (Bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); Wijnaldum, plaats nr. 36, R. Aeriens plaets tot Sexbierum, floreen f. 1:7:0, gebruikern Sybren Nannings, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prrekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Arjen ayses Mahuis ovl 21 feb 1744 ... , ontvangt lijfrente 1740-1744
Anna Le Maire geb 1785 ... , huwt met Harmanus Peaux op 6 okt 1807 HRL, wonende te Leeuwarden, laatste afk. 27 sep 1807, getuige bij geboorte aangifte van Feikje vd Brug 1811; huw Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811; Hermanus Peaux van HRL. en A. lM. van Leeuwarden, zijnde aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs 12 sep 1807; ondertrouw HRL
A Makkema mogelijk dezelfde als Augustinus Mockema; begraven Kleine Kerk, regel 7, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 200:0:0 (GAH650)
Janke Cornrlis Makkema J.C.M. en IJpe Feykes Jenneman, beyde Van HRL, huw.aang.07 jan 1736 HRL; komende Voor de bruyd Gabe Hibbes
Roelofje Makkinga huwt met Thomas Beukens, kind: Jan Hendrik Thomas Beukens, geb 21 apr 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL
Anderys Mall? ende Mariana de Nobelet, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit Anderies Jelmersma Geregtsbode; huw.aang. HRL 1738
Andrys Mallier geboortig van Pont du Camerin, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft de behoorlijke borgereed coram pres. Schrik, op 24 jun 1737. (burgerboek)
Nolles Malser huwt met Geertruida Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 mei 1762
Klaas Pietersen Man K.P.M. van Medemblik en Fransijntje Fransen van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Johan Christiaan Nicolaas Manck ovl voor 1833, huwt met Sijbrigje Sijbrens Kool op 17 feb 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1832
Adolf Benjamin Mancq geb 1811 Rotterdam, huwt met Johanna Dirks Smit op 14 nov 1833 HRL, matroos 1e klasse op Z.M. schip ''de Zeeuw'', thans ter reede van Texel, zv Lodewijk M, (gk), en Marianne Frederika Frock, (gk), vader in leven korporaal in Franse dienst, ovl Rusland 28 nov 1812, moeder ovl Rotterdam op 17 aug 1832, grtvdr mdrzijde: ovl in Duitsland, grtmdr mdr-zijde: ovl in Duitsland; BS huw 1833; oud 28 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-243; VT1839
Johannes van der Mande Matthijs Heintjes en Geertruid Verdonk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. vdM., opperschipper op ''s Lands galei ''De Breidel'', goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL
Willem Fokkes Mandema geb 1771 Groningen, ovl 1 sep 1836 HRL, huwt met Willemke Foppes op 11 mei 1800 HRL, zv Fokke Willems, (gk), en ... ; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1836, ovl 1837; gebruiker van wijk G-204, varensgesel; medegebruiker Sibout Rinkes wed. ; eigenaar is Tjall. Brameyer, 1814. (GAH204)
Maneel Pieter Schellingh, soldaat in de Compie van majoor M., ende Janke Huberts, beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd Cobus Fransen, 8 Nov 1749
Jan Manes ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL, zv Manes Jansen en Lijsbeth Rimmerts
Jan Mangeles en de Janke Joosten, beyde van HRL, huw.aang. 31 aug 1737 HRL, komende Wegens de bruyd Lodewijk Gerrits kleermaker, en vertoonde Consent van de bruyds moeder; huw.aang. HRL 1737
Salomon Emanuel Manheim koopman, wonende te Alkmaar in 1816, huwt met Mietje Samuels, zoon: Samuel Salomon de Jongh, geb 6 dec 1777 Alkmaar; zie verder bij S.S. de Jongh
Adam Manler huwt met Aaltje Harmsen, kind: Barbara Adams Manler, geb 28 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Barbara Adams Manler geb 28 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Adam Manler en Aaltje Harmsen
Cornelisje Klazes Mannik geb 1796 Vlieland, ovl 22 apr 1823 HRL, huwt met Sierk Laases Wijnalda op 8 jul 1821 HRL, huw.afk. 24 jun en 1 jul 1821, dienstmeid. wonende te HRL, dv Klaas Cornelis M, en Maartje Coers; BS huw 1821, ovl 1823, ovl 1855
Klaas Cornelis Mannik ovl na 1820, wonende te Vlieland, kind: Cornelisje Klases M, geb 1796 te Vlieland; BS huw 1821
George Mansvelt ovl 9 sep 1790, 42 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Aukje Jans van Mantgum geb 1766 HRL, ovl 27 dec 1842 HRL, 1e huwt met Henning Lolks IJlstra, 2e huwt met Wopke Djoerds vd Stel op 24 feb 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1822, N.H., getuige bij geboorte aangifte van Johanna Dirks (Smit), in 1811, dv Jan vM, en Antje Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1822, ovl 1842; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; VT1839
Foekje Jans van Mantgum ovl 27 dec 1805 HRL, huwt met Bart Jans vd Werf; BS huw 1834, BS Franeker huw 1811
Houkje Jans van Mantgum huwt met Bart Gerrits; BS ovl 1856
Jan van Mantgum ovl 19 mei 1768 HRL, huwt met Antje Douwes, kind: Aukje Jans vM, geb 1766 HRL, voerman en ovl onder de naam Jan Gerbing; BS huw 1822, ovl 1842
Geertje Manus ged 29 jul 1760 Grote Kerk HRL, dv Manus Steevens(ook als Harmanus Steerens), en Rinske Jans
Grietje Manus geb 27 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL, dv Manus Jansen en Lijsbeth Rimmerts
Sander Manus zie: Verheul
Swaantje Manus geb 16 jan 1798, ged 30 jan 1798 Grote Kerk HRL, dv Manus Jans, (= Harmanus Jans), en Trijntje Iedes
Ype Manus zie: Verheul
Hoite Marcelis zie: Tamboezer
Janna Marcelis zie: Tamboezer
Margarita Marcelis zie: Tamboezer
Cornelia Marcelli huwt met Cornelis Coen, kind: Joost Cornelis Coen, ged 31 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Sophia Corneelis Coen, ged 10 may 1746 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Sophia Corneelis Koen, ged 10 nov 1744 Grote Kerk HRL
Dirk Johannes Marchadant ovl 7 dec 1791 HRL, oud 32 jaar; ovl 7 dec 1791 HRL, huwt met Antje Wytses, in leven gleibakker, kinderen: Johanna M, geb 1790 HRL, Aafke Dirks M, geb 1788 HRL, dv Trijntje Wierdsma; BS huw 1813, huw 1834, ovl 1837, ovl 1840; D.J.M. en Antje Wytses, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Evertje Marcus ovl voor 1844, huwt met Isra?l Levi Cats; BS huw 1843, ovl 1847
Franciscus Marcus Joods paruikmaker, van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 28 okt 1729. (burgerboek)
Germen Marcus huwt met Trijntje Groen, kind: Jacoba Germens, geb 16 nov 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804
Hendrik Marcus woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Marcus zie: de Vries; H.M. en Truike Lucas Abbringa, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Durk Hendriks, geb 7 nov 1809, ged 20 feb 1810 Grote Kerk HRL; moeder als: T.L.
Jan Marcus ged 14 mei 1765 Grote Kerk HRL, zv Marcus Hendriks en Hitje Jans, vader ook als Mareus H.
Carel Marcus zie: van Vliet; K.M. en Sijbrigjen Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jan 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Meyer Marcus geboortig van de Leeq, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 3 aug 1729. (burgerboek)
Meyer Joseph Marcus geboortig van Bolsward, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. P. Wellinga, op 29 jul 1799. (burgerboek)
Roosje Marcus geb 1770 Bolsward, ovl 23 feb 1840 HRL, huwt met Hartog Jacobs op 21 sep 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 21 sep 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1840; Hartog Jacobs ende Rooske M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Adam hartog, goede bekende, 6 sep 1794; ondertrouw HRL; Hartog Jakobs en Rooske M., Jooden, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Trijntie Marcus ged 15 okt 1754 Grote Kerk HRL, dv Marcus Hendriks en Hittje Jans
J.E. Marcus en zoon geboortig uit ''t voormalig gewest Holland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. Marten Bos, op 26 apr 1798. (burgerboek)
Hanna de Maree huwt met Hendrik Keller, kind: Hendrik Hendriks Keller, geb 23 dec 1796, ged 25 dec 1796 Grote Kerk HRL
Hendrik Mareus ged 7 nov 1758 Grote Kerk HRL, zv Mareus Hendriks en Hitje Jans
Aafke Dirks Margadant geb 1788 HRL, ovl 21 jul 1837 HRL, 1e huwt met Fredrik Dirks Akkerboom op 16 sep 1810 HRL, 2e huwt met Haaye Gerrits de Boer op 30 okt 1834 HRL, dv Dirk Johannes M, en Antje Wytses; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1837
Jantje Johannes Margadant geb 20 feb 1769 Dokkum, ovl 15 apr 1820 HRL, huwt met Wopke Djoerds vd Stel op 6 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1820, ovl 1850
Johanna Margadant geb 1790 HRL, ovl 10 apr 1840 HRL, huwt met Hendrikus Bader op 25 nov 1813 HRL, naaister, huw.afk. 7 en 14 nov 1813, dv Dirk Johannes M, en Antje Wytses; BS huw 1813, ovl 1840
Johannes Margadant oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; VT1839
Johannes Margadant huwt met Trijntje Sijbrens, kind: Ring Margadant, geb 30 jun 1774, ged 19 jul 1774 Grote Kerk HRL; huwt met Trijntje Sijbrens, kind: Teetske Margadant, geb 19 jul 1772, ged 2 aug 1772 Grote Kerk HRL
Ring Margadant geb 30 jun 1774, ged 19 jul 1774 Grote Kerk HRL, z/dv Johannes Margadant en Trijntje Sijbrens
Teetske Margadant geb 19 jul 1772, ged 2 aug 1772 Grote Kerk HRL, dv Johannes Margadant en Trijntje Sijbrens
Anne Marij ovl 23 jan 1727 HRL, old 70 jaren
Alida Marikes geb 18 mei 1807 HRL, ged 7 jun 1807 HRL, in onegt geb , dv Marika Atses; dopen Grote Kerk HRL 1807
Geertruda Marinus huwt met Johan Sibrichwust, kind: Jacob Johans Sibrichwust, ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL
Geertruit Marinus huwt met Johan Ulrich, kind: Egbert Johans, ged 9 nov 1749 Grote Kerk HRL
Jonas Pieters Marinus ovl 1782 Jorwerd, huwt met Jantje Pieters, in leven koopman te Jorwerd, Pieter Jonas M, geb 1774 Franeker; BS huw 1812, huw 1830, ovl 1831
Neeltje Marinus huwt met Thomas Romein; BS ovl 1857
Pieter Jans Marinus geb 1773 Franeker, ovl 18 apr 1831 HRL, huwt met Sjieuwkje Carels Bouwman op 18 jun 1812 HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, boereknecht, voormaals te Arum doch thans wonende te HRL, werkman in 1823 en wonende te HRL, 2e Janna Sijbrens Wijkel op 7 jan 1830 HRL, zv Jonas Pietersen M, en Jantje Pieters; BS huw 1812, ovl 1823, huw 1830, ovl 1831; Wij Ondergetekenden Hette Koetstra, Koornmeter, wonende te HRL, en P. Jonas M., Werkman wonende onder Almenum, Verklaren hier mede dat ons ten vollen bekend is Jan Jeens Glinstra in leven woonachtig te Mackum. aldaar is ovl den Vijfde mrt 1800 en Seven, en twee a drie dagen daarna te HRL is begraven, Gevende voor redenen van Wetenschap dat wij Gemelde Jan Jeens Glinstra Zeer wel Gekend en van tijd tot tijd Verkeering met dezelve hebben Gehad. HRL den 21 mrt 1815; P.M. eigenaar van perceel nr. 1679 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 433, huis en erf, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Karel Marius zie: van Vliet
Elisabeth Izacs van der Mark huwt met Harmanus Jurjens IJskamp, beide van HRL, geproclameerd de 17 en de 24 apr en de 1 en getrout de 12 mei 1768 in de Westerkerk; kind: Anna Maria Hermanus IJskamp, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL
Joseph Roelofs Markenstein geb 1808 Sliedrecht, 1e huwt met Hendrikje Murks Hoek, later gescheiden, 2e huwt met Antje Jans Kroese op 28 nov 1839 HRL, werkman, wonende te te HRL, zv Dirk M, (gk), en Andrika Johanna van Meetendonk, (gk), vader afwezig of ovl, moeder ovl in 1839; BS huw 1839; oud 31 jaar, geb Sliedrecht en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-180; VT1839
Johannes Markes Extract uit het Doopboek der Gereformeerde Gemeente te Bolsward. 1766: J.M. kint geb den Elfden sep ged met de Naam Dieuwke. Bolsward den 8 dec 1815
Trijntje Markes huwt met Roelof van Dijk; BS ovl 1833
Jelte Luitjes Market schipper, van Makkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert burgereed in handen van pres. burg. Binksma, op wo. 26 mrt 1788. (burgerboek)
Christina Marks zie: Wierda
Jacobus Marks zie: Hoornstra
Martje Marks ovl 1808 Driesum, huwt met Johannes Dirks de Jager; BS huw 1829
Gerrit Markus G.M. ende Claeske Folkerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Willem Linterman des selfs swaeger, 13 Jun 1750; huwt met Claaske Folkerts, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 jun 1750 ook getrouwt
Hendrik Markus H.M. en Aafke Bouwes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 aug 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Bouwe Hendriks, geb 19 aug 1788, ged 2 sep 1788 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Bouwe Hendriks, geb 16 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL, vader als H. Merkus
Hendrik Markus Harmen Bouwes ende Anna Somers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareert H.M., goede bekende, 8 may 1890; ondertrouw HRL
Jan Markus J.M. ende Grijtie Dani?ls, beide van HRL, compareerde weegens de bruid desselvs broder Gosling Dani?ls, 1 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Judik Markus Meyer Iza?k en J.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jun 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Samuel Markus geboortig van Clooborgh, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed in handen van burg. J. van Slooten, op 12 mei 1734. (burgerboek)
Janke Ottos van Marle huwt met Jurjen Folkerts Zwaal, wonende te HRL 1842; BS huw 1842, ovl 1852
Otto Bernardus van Marle O.B. vM. van Wester Schelling ende Berber Jacobs Houtkoper van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. Ype Feddema op ordre van des bruids curator Rein Faber, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; O.B. vM. van West ter Schelling en Berber Jakobs Houtkooper van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Wijntje van Marle geb 30 aug 1744 Westterschelling, ovl 19 feb 1819 HRL, huwt met ... ; BS huw 1819
Anne Marnstra notaris te Workum 1801
Petrus Marnstra Oene Jacobs van Makkum, en Geertje Jan van HRL, sijn de aengevinge gedaen door proc. M., met vertoninge van attestatie dat de geboden op den 9 deeses tot Maccum wettig waaren aengegeeven, 12 Jun 1745; Tjepke Gratama , erfgeseten en coopman onder Almenum ende Rinske Donker van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door proc. M., met vertoninge van procuratie en ''s bruyd moeders consent en versoek van een gebod in de Week, 19 Aug 1746; Tjepke Hillema medevroedschap en rentemeester der Stad Franequer, en Catharina Haselaar van HRL, zijnde aangegeeven door de proc. M., met attestatie dat de geboden te Franequer waeren aangegeeven, 26 Aug 1747; Vertoont UEd:Achtb:met onderdanig Respect, Sacke Jacobs burger en Zeevaerends persoon binnen UEd:Achtb:Stadt als dat door ''t overlijden van Hubert Cornelis, en Wybe Feddes Backer beide Loodsluiden van dese Stad HRL op Texel Vlie de Jetting etc, die bedieningen zijn vacant geworden, en de supplnt seer geerne soude versoeken, om door UEd:Achtb:in plaets van een van beiden mogte worden aengesteld tot mede ordris Loodsman van dese Stadt op de voorn:vaerwaters, soo is de supplnt te raede geworden sig door desen aan UEd:Achtb:te adresseeren versoekt ootmoedig nog om tot Loodsman werde aengesteld en dat op Lasten pligten profijten gehoorsaemheden, daer toe staende alsoo de supplnt bij der Zee heeft gevaren veel jaren quo facto etc: (was get:), Saak Jacobs, Requisitus, (was get:), P.M. ; In margine Stonde; de magistraet versoekt en committeerd mits desen de twee voorsittende Heren Bretton en Jelgersma om sig op de bekwaemheyd en goed gedrag van de supplnt te informeren, en nae sulx daer af te rapporteren om nae sulx geschied voorts gedisponeerd te worden nae behoren actum den 9 jan 1741, (was get:) Pier Bretton, Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga; (Onder Stonde); de Magistraet gehoord het rapport der Heren Commissarissen, als den supplnt door vier Ervarene Zeelieden hebbende laten examineren, heeft goedgevonden den supplnt zijn versoek te accorderen, en eligeert denselven mits desen tot mede ordris Loodsman op het Vlie de Vlieter de Jetting, etc:op sodanigen reglement en arttn in het octroy der Ed:Mog:Heeren Staten deser Provintie van den 28 apr 1714 uitgedrukt, waer nae hij zig zal reguleren moeten en sig verders in ''t ontfangen van slaris gedragen aen het reglement en taux door Haer Agtb:daerop beraemt, mits doende hier op, en wel specialijk dat ten allen tijde sig sodanig zal gedragen en zijn uitterste best doen als een Eerlijke Loods tot conservatie van schepen en goederen verpligt is, den Eed in handen van de Hr. Presid. Burgemr. deser Stadt. Actum den 16 jan 1741. (was get), Pier Bretton, Ter Ordtie van de magistr., get. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 16 jan 1741 heeft Sake Jacobs op sijne Commissie en nopens sijne getrouwigheit den Eedt gedaen voor de Presid. Burgemr. Pier Bretton. In kennisse van mij secrts, get, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jan Hettes, mr. kuiper op Ameland ende Trijntie Pijters van HRL; huw.aang. 1 jun 1735 HRL, komende voor de bruid de Pr. M., desselfs vaeder; Hendrik Akema en Idske Stapert, beide van HRL, huw.aang. 6 sep 1737 HRL, Extraordrs, komende voor deselve de procr. Marrenstra met attestatie van deselve en toestemminge van derselver ouderen, en bij deesen aan de Hr. Burgemr. Schaaff vertoont bekende een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737; Frederik Stapert Capitein ter Recherche van ''t Ed:Mog:Collegie ter Admiraliteit in Frijslant, en Juffr:Petronella van der Wolt naa exhibitie van Acte in dato den 19 jan 1737 voor de procr. M. gepasseert, welke acte bij ... (onleesbaar) wert overgelevert met versoek van een gebodt in de week; huw.aang. HRL 1737; Daniel Heyns Predicant te Lollum en Geertruida Habrios van HRL, huw.aang. 2 aug 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, koomende voor de Bruidegom en Bruit de procr. Marrenstra vertoonende attestatie van deselver olderen; huw.aang. HRL 1738; Pieter Lieuwes ende Geertie Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd P.M., desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Rinske Marnstra eylard Hendriks ende R.M., beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd J.E. Jongma met vertooninge van ''s bruids vaeders consent, 6 dec 1749; huwt met Eilard Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 desemb 1749 en doen ook getrouwt; huwt met Pieter Clamstra, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 jul 1764; kind: Hendrik Eilderts, ged 31 may 1751 Grote Kerk HRL; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 120:0:0 (GAH650); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 400:0:0 ter zaake genegotieerde penningen tegen drie procento, 18 may 1792 (GAH1124); id. f. 300:0:0 tegen drie procento, 19 jun 1792 (GAH1124); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:0:0 ter zaake 1 jaar Intrest van f. 700:0:0, 6 aug 1793, quit. no. 7 (GAH1125); id. 1jul17 94, quit. no. 8 (GAH1126); id. 9 jun 1795, quit. no. 7 (GAH1127)
Andries Jans Mars geb 1800 Staveren, ovl na 1843, huwt met Gertje Joosten Houtsma op 10 jun 1830 HRL, wonende te HRL, werkman, zv Jan Andries M, en Durkje Baukes; BS huw 1830, ovl 1844; oud 40 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-147; VT1839
Jan Andries Mars geb 4mei767 Stavoren, ovl 7 jul 1818 HRL, huwt met Durkje Baukes, kind: Andries Jans M, geb 1800 Stavoren, vlgs ovlakte gehuwd met kinderen; BS ovl 1818; 1830 huwelijken
Bregtje van der Mars ovl 25 okt 1804 HRL, oud 56 jaar
Thomas Marseraek geboortig van Cherborgen in Engeland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. Backer, op 15 jan 1795. (burgerboek)
Gerrit Harmens Marsing G.H.M. en Johanna Johannes Cams, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 jun 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Elisabeth van Marsum ovl 22 okt 1750 ... , ontvangt lijfrente 1745-1750
Carel Martel Nicolaus Paulus Schrijnhout ende Grietje Jeltes van der Gragt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest C.M., goede bekende, 3 may 1788; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Douwe Marten ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:10:0 tersaake weefloon van een stuk doek, door hem tbv ''t Weeshuys geweeven, ord. no. 9, 7 feb 1730. *id. ord. no. 11, 14 feb 1730; id. ord. no. 13, 7 mrt 1730; id. ord. no. 15, 14 mrt 1730; id. ord. no. 18, 21 mrt 1730; id. ord. no. 29, 12 sep 1730; id. f. 19:10:0 voor 3 stukken doek, ord. no. 30, 12 sep 1730; id. f. 13:0:0 voor 2 stukken doek, ord. no. 39, 31 okt 1730; id. f. 6:10:0 voor 1 stuk doek ord. no. 41, 21 nov 1730. *(GAH1060); *()* = (GAH1060); Jelle Hayes ende Foekien Douwes, beyde Van HRL, huw.aang. 18 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd D.M., desselfs Vader; huw aang. Gerecht HRL 1733
Hinke Marten van Bolsward, huwt met Jan Christiaans, van HRL, geproclameerd den 15-22 en getrout de 30 mei met attestasie 1757
Aafke Martens geb 11 may 1788, ged 27 may 1788 Grote Kerk HRL, dv Marten Gerbens en Martje Johannes
Aafke Martens Klaas Jansen ende A.M., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Caspers, 14 May 1746; huwt met Klaas Jansens, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 30 May 1746 en doen ook getrouwt
Aaltje Martens zie: Smit
Aaltje Martens zie ook: Tjardi; huwt met Tjeerd Jacobs Ratsma, kind: Trijntie Tjeerds Ratsma, ged 26 apr 1754 Westerkerk HRL
Aaltje Martens Sake Meinderts en A.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Antje Saakes, geb 8 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk; kind: Bartel Saakes, geb 5 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL
Agge Martens burger te Dokkum op 30 dec 1654, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Akke Martens ged 21 apr 1745 Grote Kerk HRL, dv marten Pieters en Antje Heins
Albert Martens zie: Wagenaar
Albert Martens huwt met Wytske Jans, kind: Marten Martens, geb 6 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL
Alle Martens geb 30 mrt 1806 HRL, ged 27 apr 1806 HRL, N.H., zv Marten Jans en Sjoerd Alles; dopen Grote Kerk HRL 1806
Allert Martens geb 14 dec 1800 HRL, ged 10 feb 1801, N.H., zv Marten Abrahams en Corneliske Andeles; dopen Grote Kerk HRL 1801
Andele Martens ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL, zv Marten Pieters en Antie Heins
Andries Martens geb 1732 ... , ovl 7 mei 1811 HRL. in het Diaconijhuis der Hervormden op het Groot Kerkhof; BS ovl 1811; huwt met Aukie Jarigs, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 Xber (= december) 1756; Andries Douwes ende Dieuwke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.M., des bruids oom, 2 nov 1793; ondertrouw HRL; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ane Martens Engel Gerrits ende Teetske Anes, beide van HRL, komende voor de bruid desselvs vaeder A.M., 16 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL
Anne Martens zie: Hovenier, Tuin
Anskje Martens huwt met Cornelis Helmes, kind: Foekje Cornelis Helmes, ged 13 feb 1757 Grote Kerk HRL
Antje Martens zie ook Antje Feikes; de Boer, Halma, Hollema, Molennaar, Pettinga, Schaafsma
Antje Martens ged 28 nov 1752 Grote Kerk HRL, dv Marten Pieters en Antje Heins
Antie Martens oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-187; VT1839
Antje Martens ovl 15 mrt 1728 HRL, old 63 jaeren; ovl 26 sep 1727 HRL, out 60 jaeren
Antje Martens huwt met Wybe Dirks, beide van HRL, geproclameert den 23-30 Novem:en getrout den 7 dec 1755; ovl HRL., huwt met Wybe Dirks van Vliet; BS huw 1829
Antje Martens zie ook: Molenaar, Pettinga; Meindert Jansen ende A.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hoyte Feites, goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL; kind: Eeke Meinderts, geb 8 dec 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Meinderts, geb 30 jan 1811, ged 26 feb 1811 Grote Kerk HRL; kind: Jan Meinderts, geb 26 may 1791, ged 19 jun 1791 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Meynderts, geb 9 okt 1793, ged 27 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Antje Meinderts, geb 13 feb 1796, ged 28 feb 1796 Grote Kerk HRL
Antje Martens huwt met Andries ... , kind: Wikje Andries, geb 1774 Irnsu; BS ovl 1844
Antje Martens geb 12 jun 1757 HRL, ovl 28 mei 1821 HRL, huwt met Johannes Leenderts Stuf, getuige bij geboorte aangifte van Maartje Anna Tam in 1811; bsha181ge, ovl 1821; sterfhuis wijk E-161/Lanen 17, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Arent Martens van HRL, ende Rinske Jelles, meede aldaar, huw.aang. 26 jan 1737 HRL, Coram Prasid:Crijtenburgh, komende voor de Bruit desselvs Neeff IJke Symens; huw.aang. HRL 1737
Attje Martens Albert Doedes ende A.M., beyde van HRL, koomende weegens de des selvs neef Hendrik Meines Block, 7 Oct 1747; huwt met Albert Doedes, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 okt 1747 en doen ook getrouwt
Atze Martens ged 12 okt 1752 Westerkerk HRL, zv Marten Atzes en Tjertje Jacobs
Auke Martens ged 2 dec 1756 Westerkerk, zv Marten Pijters en Antie Heins
Aukje Martens huwt met Hendrik Oenes Dolstra, wonende te Leeuwarden; BS huw 1837
Aukje Martens ovl Makkum, huwt met Rintje Dooyes, in leven echtelieden te Makkum; BS huw 1827
Barend Martens zie: Bos, van Loon
Barend Martens woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Barend Martens zie ook: van Hoften; B.M. ende Jantje Oeges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Augustinus Mockema, goede bekende, 5 may 1792; ondertrouw HRL; Adolph Buitendijk ende Antje Fokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.M., deszelfs neef, 14 jul 1792; ondertrouw HRL; B.M. en Jantje Oeges, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1792 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha; kind: Tietje Barends, geb 10 dec 1810, ged 6 jan 1811 Grote Kerk HRL; kind: Geertruida Baarends, geb 23 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Oege Barends, geb 7 dec 1795, ged 27 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Marten Barents, geb 21 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL; geboortig van Groningen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. Sj. Schrik, op 25 aug 1790. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:19:0 terzaake reparatie aan blikwerk, quit. no. 50, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 7:19:0, 24 dec 1794, quit. no. 45 (GAH1126); id. f. 1:4:8, 5 dec 1795, quit. no. 38 (GAH1127); Maandag den 30 okt 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierden ij plaatze van de afgaande Weesdiaconen Tamme de Witt, Rein Vettevogel en B.M., wederom door den Gerechte tot Weesdiaconen benoemd en aangesteld, de Burgers Marcelus Johannes Tamboezer, Johannes Rinsma, en Pieter Postma met besluit, om op Woensdag avond de afgaande voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de nieuw aangestelde, in hunne Posten te bevestigen, en dezelve gezamentlijk, op de tot hier toe gebruikelijke wijze te defroyeren. (GAH43)
Bauke Martens ende Auckien Steffens, huw.aang. 1 mai 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Heins, desselfs Swaager; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Bauke Martens Heyn Jans van Almenum en Teetske Johannes van HRL, koomende weegens de bruyd B.M., 17 Jun 1747; Hendrik van Lind, soldaat, ende Doetje Jans, beyde van HRL, komende weegens de bruid B.M., mr. schoenmaker, 4 Oct 1749
Baukje Martens zie: de Boer
Baukje Martens huwt met Feike Dirks; BS huw 1815; kind: Marten Feikes, geb 16 apr 1776, ged 21 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Tjitse Feikes, geb 27 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Vroukje Feikes, geb 10 jul 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Feikes, ged 6 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses Seventig den Sestiende apr is Geboren Marten zv Feike Dirks en B.M. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Berber Martens en Rimmert Rommerts, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende voor de bruyd Hendrik Poulus; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Berber Martens geb 28 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL, dv Marten Rimmerts en Baukjen Sijtzes
Berber Martens huwt met Wessel Dirks Rooseboom, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 jun 1752 en doen ook getrouwdt
Berber Martens geb 1771 Marssum, ovl 20 sep 1826 HRL, huwt met Jelle Klaases Hibma op 9 dec 1798 HRL, komt van Zurich; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1807 BS ovl 1826, ovl 1857, ovl 1858
Bottje Martens huwt met Gerben Heeres, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 May en 6-12 jun 1740 en getrouwt den 19 dito; Gerben Heeres van HRL. ende B.M. aldaar, koomende de Bruit selve en vertoonde een attestatie dat haar vader vermits in consentheit hier in niet, (?), 28 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Heere Gerbens, ged 29 aug 1741 Grote Kerk HRL
Brechtje Martens ovl jun 1727 HRL. als Kerke Arme
Cornelis Martens zie: Tuimelaar
Cornelis Martens woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Martens zie ook: Braaksma; C.M. van HRL. ende Ekke Dirks van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Doede Annes, goede bekende, 10 nov 1792; ondertrouw HRL
Cornelis Martens gebruiker van wijk A-243, sjouwer; eigenaar is Claas H. van Wielen, 1814. (GAH204); id. van wijk G-155, sjouwer; eigenaar is A. de Ruiter, 1814. (GAH204); C.M., Werkman, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou
Cornelis Martens weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van C.M. en Rimmert Hiddes op de lijnbaan van Reinder Jansen Zeilmaker, 17 aug 1784. (GAH1115); id. f. 90:0:0, 21 jun 1785. (GAH1117); id. f. 55:0:0 zijnde het verdiende loon van C.M., gewerkt hebbende op de Baan van Reinder Zeilmaker, 13 jun 1786. (GAH1118); id. f. 60:4:0 zijnde het verdiende loon van C.M., 18 sep 1787. (GAH1119); id. f. 70:0:0, 1 jul 1788. (GAH1120)
Cornelis Martens koopt een huis in 1801
Cornelis Martens geb 1772 Geertruidenberg, ovl 1 sep 1836 HRL, huwt met Immetje Jans Spitske, huw.get. bij C. Gamers en F.A. Krol, wonende te HRL. 1814, neef vd bruidegom, id. bij P. Brouns, (gk), en A.M. Maasen, (gk), zeepziedersknecht, wonende te HRL. 1812, kinderen: Pieter M, geb 1805 HRL, Jan M, geb sep 1809 HRL, zv Pieter Martens, (gk), en Maria Otterspeer, (gk)''BS huw 1812, huw 1814, ovl 1836, ovl 1859, ovl 1879
Cornelis Martens huwt met Antje Tjeerds, kind: Pieter Bleeker, geb 1763 HRL; BS ovl 1836; kinderen: Sara Margaretha Cornelis en Johanna Henrica Cornelis beiden ged 6 dec 1757 Grote Kerk HRL; kind: Marten Cornelis, geb 9 dec 1772, ged 26 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Frans Cornelis, ged 11 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Margarita Cornelis, ged 25 jan 1763 Grote Kerk HRL; kind: Durk Cornelis, ged 8 apr 1756 Westerkerk HRL; kind: Marten Cornelis, ged 3 apr 1752 Grote Kerk HRL; kind: Marten Cornelis, ged 5 aug 1749 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwkje Cornelis, ged 10 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Cornelis, ged 18 jul 1769 Grote Kerk HRL
Daniel Martens huwt met Feikje IJpes, beide van HRL, geproclameert den 3-5 en getrout den 10 aug 1755 in de Westerkerk; kind: Antie Daniels, ged 10 jun 1756 Westerkerk HRL; kind: Durk Daniels, ged 15 nov 1757 Grote Kerk HRL
Dirk Martens zie: de Boer, de Groot, Steenstra
Dirk Martens geb 2 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Marten Dirks en Antje Sijjes
Dirk Martens begraven Kleine Kerk, regel 8, nr. 11; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirk Martens zie ook: Steenstra; D.M. en Doetje Johannes, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Marten Dirks, goede bekende, 2 nov 1788; ondertrouw HRL; kind: Jeltje Dirks, geb 24 feb 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Durks, geb 22 sep 1793, ged 12 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Dirks, geb 3 jan 1797, ged 31 jan 1797 Grote Kerk HRL
Dirk Martens huwt met Geertie Keimpes, kinderen: Trijntje Dirks de Groot, geb 1761 HRL, Marten Dirks dG, geb 1771 HRL; BS ovl 1837; 1839 overlijdens; huwt met Geertje Keimpes, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 dec 1765; kind: Trijntje Durcks, geb 30 dec 1772, ged 17 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Janke Durks, geb 13 jul 1774, ged 24 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Janke Dirks, ged 14 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Marten Durks, ged 6 mei 1770 Grote Kerk HRL; Watze Ages ende Trijntje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.M., deszelfs vader, 6 jun 1795; ondertrouw HRL
Douwe Martens woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Douwe Martens zie ook: Braaksma; D.M. ende Sijke Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle Gooytjes, deszelfs oom, 2 may 1795; ondertrouw HRL
Douwe Martens weesvoogden bet f. 160:0:0 voor loon van 4 weesjongens zijnde Ane Sjerps, Pieter Doekes, Anthonij Simons en D.M., op de lijnbaan van P. Tetrode, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 300:0:0 zijnde het verdiende loon van 3 weesjongens, D.M., Anne Sjerps en Pieter Doekes, 7 okt 1788. (GAH1120); id. f. 120:0:0 terzaake verdiende loon van Anne Sjerps en D.M., 19 may 1789. (GAH1121); id. f. 50:0:0 terzaake 1 jaar verdiende loon van D.M. bij Schelte Wybenga, 17 aug 1790. (GAH1122)
Douwe Martens zie ook: D.M. van der Mey; geb 1766 ... , ovl 15 nov 1811 HRL, huwt met Aafke Wopkes, ovl waarschijnlijk ten 6 f. 7 uren ''s avonds, welks juistheid niet te bepalen is uit hoofde dat dezelve dood uit het water is opgevischt; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1811; gebruiker van wijk H-044, tuin en zomerhuis; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204); D.M. en Aaltje Wopkes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week 2 jul 1808; ondertrouw HRL; kind: Wopke Douwes, geb 11 aug 1811, ged 1 sep 1811 Grote Kerk HRL
Eeke Martens zie: Betzon
Elisabeth Martens zie: van der Veer
Elske Martens huwt met Johannes Jacobs, kind: Jacob Johannes, ged 9 nov 1756 Grote Kerk HRL; kind: Janke Johannes, ged 16 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Johannes, ged 12 apr 1763 Grote Kerk HRL
Fedde Martens zie: van der Mey
Feike Martens zie: de Boer
Feikje Martens huwt met Oene Andrijs, kind: Aafke Oenes, ged 14 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Fettje Martens ovl ovl 8 dec 1789 HRL, oud 70 jaar
Foekje Martens zie: Blok, Panbakker
Fokke Martens zie: Wijngaarden
Fokke Martens ged 15 apr 1768 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs, Egte man op de Heilige weg
Fokke Martens ged 9 jan 1752 Grote Kerk HRL, zv Marten Martens en Antje Geerts huwt met Geeske Pieters, kind: Aaltje Fokkes, geb 26 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Antje Fokkes, geb 9 aug 1783, ged 5 okt 1783 Grote Kerk HRL
Fokke Martens woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Fokke Martens Geeft met Onderdanigheid te kennen Hendrik Heidekamp gesterkt met Sijn Vader Focco Heidekamp, dat door het afsterven van Jelle Lijkles in leven meede doodgraver binnen deeze Stad, dezelve bedieninge is Vacant geworden; om welke wederom te Vervullen de Suppliant van herten is inclinerende; Verzoekende dienshalven zeer gedienstig, dat UEd:Achtb:hem daar mede gelieven te beneficeren; dan Vermits de Supplnt:door zijn jongheid voor als nog deze functie selvs niet kan Waarneemen, zoo presenteert dezelve ten dien einde de persoon van F.M., die thans de Vacante post is waarneemende en de Vereischte bequaamheeden heeft, in hoope en Verwagtinge dat UEd:Achtb:zulx mag Welgevallen, en den Supplnt:tot origle en deze F.M. als gesubstitueerde doodbegraver binnen deeze Stad aan te Stellen en te qualificeren, op Lasten en voordeelen daar toe staande q:f:etc:(was Get:) S: Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits deesen den Supplnt:Hendrik Heidcamp tot meede ordris doodgraever deeser steede op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheeden daar toe Staende; Authoriserende Haar Achtb:provisioneel en tot Haar Agtb:kennelijk weederseggen, tot de Waarneminge deeser bedieninge de meede Supplnt:F.M. die daar toe den Eed van getrouwigheid zal hebben te doen. Actum den 4 jul 1759. (was Getek:) Wopco Buma (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr: M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; F.M. heeft den Eed van getrouwigheid als doodgraver afgelegd Volgens bovenstaande appt in handen van de Heer vice presid: Burgemr W:Buma den 4 jul 1759. In kennisse van mij Secretaris M: V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Fokke Martens eigenaar van wijk G-143; gebruiker Gerrit P. Burghout, militair, 1814. (GAH204)
Fokke Martens mogelijk ook: Fekke Martens; huwt met Saartje Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 okt 1741 en doe ook getrouwt; F.M. ende Saartje Pijtters, beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs steevaeder Reyer Jansen, 7 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Fokkes, ged 22 aug 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Saare P.
Frederikus Martens zie: de Ruiter
Gatske Martens zie: Bos
Gale Martens huwt met Baetje Feykes, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; G.M. ende Baatie Feykes, beide van HRL, koomende voor de bruidegom en bruit Augustinus de Graaff, mr. wagenmaker alhier, vertoonende attestatie van des bruidegoms en bruits respt. vaderen 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Geert Martens zie: Fenema
Geertje Martens geb 24 mrt 1794, ged 20 apr 1794 Grote Kerk HRL, dv Marten Dirks en Antje Seyes
Geertruida Martens zie: Schonenberg
Geeske Martens zie: Kaptein, Osinga, Wijngaarden
Geeske Martens ged 17 apr 1772 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, wed. op ''t groot kerkhof
Geeske Martens Johannes Saakes en G.M., beide van HRL, deze hebben met consent van den Agtb:Magistraat een huwelijxvoorstel in de week gehad en zijn laatst geproclameert op dato dezes 9 jun 1774 Hatl; kind: Janneke Johannes, geb 20 aug 1776, ged 3 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Getje Johannes, geb 7 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Saake Johannes, geb 15 feb 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses & Seventig den twintig aug is Geboren Janneke, dv Johannes Sakes en G.M. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 31 okt 1815. (HBB HRL. 1815, fiche 8)
Geeske Martens huwt met Jan Regts, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1770; kind: Lupkje Jans, ged 24 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL
Gerryt Martens ged 5 jul 1767 Grote Kerk HRL, zv Marten Jelles en Hiltje Gerrijts
Gertje Martens huwt met Johannes Pieters, kind: Pieter Johannes, ged 27 apr 1753 Grote Kerk HRL
Gertje Martens ovl voor 1843, huwt met Eildert Piers; BS huw 1842, ovl 1851
Getje Martens zie: Potma
Grietje Martens zie: Bleeker, de Boer, Boldewijn, Boudewijn, Haarsma, Klaver, Kouenhoven
Grietje Martens ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL, dv Marten Martens en Antie Geerts
Grietje Martens geb 21 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL, dv Marten Gerbens en Martje Johannes
Grietje Martens geb 1 nov 1772, ged 17 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Marten Durcks en Antje Foekes
Grietje Martens ovl 12 jan 1728 HRL, old 63 jaer; ovl voor 1818, huwt met Schelte Jacobs; BS huw 1817, ovl 1846; kind: Antje Scheltes, geb 17 jul 1783, ged 5 aug 1783 Grote Kerk HRL; kind: Antje Scheltes, geb 15 sep 1784, ged 5 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Scheltes, geb 1 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert agt en tagtig den 1 nov is geb Jacob zv Jacob Scheltes en G.M. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 mei 1817
Hans Martens zie: Gorter
Hans Martens ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL, zv Marten Clazen en Engeltje Hanzen
Harmen Martens huwt met Hendrikje Daniels, kind: Claeske Harmens, ged 9 feb 1740 Grote Kerk HRL; Jan Wouters ende Trijntie Martens, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid H.M. desselvs broeder; huw.aang. HRL 1739
Heere Martens zie ook: van Dijk; geb 23 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Marten Heeres e Geertje Abrahams
Heere Martens huwt met Claeske Feikes, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 jul 1752 en den 1 aug getrouwdt
Heere Martens Claas Harmens ende Grijtie Heeres, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd haar vaeder H.M., 28 May 1746
Heere Martens huwt met Riemke Wilties, beide van HRL, geproclameert den 20-27 mrt en de 4 apr en getrout den 20 jul 1756
Hein Martens ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL, zv Marten Pieters en Antje Heins; ged 15 okt 1748 Grote Kerk HRL, zv Marten Pijtters en Antje Heins
Hendrik Martens Pijter Pijters en Neeltie Pijbes, beyde van HRL, huw.aang. 13may 1736 HRL, komende voor de bruyd H.M. ; huw.aang. HRL. 1736
Hendrik Martens Cristiaen Clases en Sijtske Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid H.M., desselfs neeff; huw aang. HRL 1735
Hendrik Martens ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Marten Hendriks en Saakjen Geerts
Hendrik Martens ovl voor 27 may 1744, huwt met Trijntje Sipkes; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hendrik Martens huwt met Wijpkjen Cornelis, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 11 en 16 jul 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; H.M. ende Wijpken Cornelis, beide van HRL, komende voor de bruit desselvs halfbroeder Gerrit Cornelis, 8 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Martens IJde Jansen de groot ende Grijtie Pijtters, beyde van HRL, komende weegens de bruyd H.M., 30 Mrt 1748
Hendrikie Martens huwt met Jan Harmen Driesman, beide van HRL, geproclameerd den 20-27 mrt en de 3 en getrout den 11 apr 1757
Hesje Martens huwt met Gerrit Melis op 2 okt 1796 HRL, komt van Sneek; huw Grote Kerk HRL 1796
Hylke Martens geb 27 feb 1778, ged 22 mrt 1778 Grote Kerk HRL, zv Marten Klaases en Ackke Hijlkes
Hylkje Martens zie: Betzon
Hylkje Martens ma. 1 jun 1739: heeft de magistraat aan H.M. gesw:turfmeetster gepermitteerd tot die bedieninge te mogen substitueeren de persoon van Grietje Arjens huysvrouw van Ulbe Cornelis, dewelke daer op aengenoomen heeft sig in die bedieninge getrouw en vromelijk te gedragen en ten dien eynde den Eed gepresteerd voor de Hr. presid. Burgemr. Vosma, Actum uts, In kennisse van mij secrts, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Achtbh te kennen H.M. huisvrouw van Arjen Boikes mitsgaeders Wijpkjen Jans ongehuwde jonge dogter tot HRL woonende, dat eerstgemelde wel geneegen soude sijn haer bedieninge als turfmeetster binnen deese Stad te transporteeren op laetstgenoemde, die sulx ook gaerne soude sien addresseerende hun ten dien pligte tot UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven de supplnten in haer begeerte te begunstigen, en alsoo Wijpkjen Jans in plaets van H.M. aen te stellen tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad, op lasten pligten profijtten en gehoorsamheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get:), B. Dreyer; (in margine Stonde); de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnte Wijpkjen Jans tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheyd. Actum den 10 jun 1744 (was get:), Hendk. Schaaff Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); Op Heeden den 10 jun 1744 heeft Wijpkjen Jans onder Eede mor: menn:belooft haer bedieninge als turfmeetster in alle getrouwigheyd waer te neemen. Actum coram preside Schaaf. In kennisse van mij secrts:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hiltje Martens ovl 20 apr 1728 HRL, old 38 jaer
Hinke Martens huwt met Jan Arents, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 7 ber (= september) 1766
Jacob Martens zie: de Boer, Dorenbos, Ringnalda
Jacobus Martens huwt met Willemke Martens, kind: Margaretha Johanna Jacobus, geb 12 feb 1797, ged 26 feb 1797 Grote Kerk HRL
Jacomina Martens huwt met Thomas IJeves, beide van HRL, geproclameerd de 26 okt en de 2 en getrout de 9 nov 1760
Jan Martens zie: Bleeker, Blok(es) ? Boey, Boldewijn, Kroese, van der Mey, van der Veen, Wijngaarden
Jan Martens en Jenneke Stevens, beyde van HRL, huw.aang. 9 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid de vroedsm:Hotse Swerms, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jan Martens ged 10 mrt 1748 Grote Kerk HRL, zv Marten Martens en Antje Geerts
Jan Martens huwt met Sjoerdje Hendriks Faber, kind: Douwe Jans, geb 21 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 16 jun 1811, ged 7 jul 1811 Grote Kerk HRL
Jan Martens woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Martens mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; weesvoogden bet f. 38:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdijende loon van Marten Symens als varenspersoon bij schipper J.M., 12 mei 1775. (GAH1106)
Jan Martens mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; schipper in 1803
Jan Martens turfarbeider in 1756; transporteert zijn funktie als turfdrager op 6 okt 1756 over op Yede Rinses; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59)
Jan Martens koopt een huis in 1801
Jan C Martens geb sep 1809 HRL, ovl 28 apr 1879 HRL, huwt met Asmerina Lijkles de Boer op 6 dec 1832 HRL, werkman en balkvlotter in 1851, DG, N.H., zv Cornelis M, en Immetje Jans Spitske; BS huw 1832, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851C-36, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk F-368; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839
Jan Martens huwt met Berber Bockes, beyde van HRL, sijn geproclameert 13, 20 en 27 nov 1740 en doe ook getrouwt; J.M. ende Berber Bockes, beide van HRL, koomende de Bruidegom gest:met Hendrik Berents, stuirman bij schipper Jan Poppes, dewelke verklaarde van des Bruidegoms ouders tot Koningsbergen wel gehoort te hebben dat zijl:tot dat huwelijk van haar soon consenteerden en exhibeerde de bruidegom een verklaringe van voorn. de Jan Poppes het selve affirmerende, koomende weegens de bruit Pijtter Bockes, houtstapelaar, desselfs broeder, 12 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jan Martens huwt met Trijntie Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 mei 1769
Janke Martens zie ook: Blok; ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL, dv Marten Durks en Antie Foekes Cornelis Feikes ende J.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Rommert Claasen, 17 nov 1792; ondertrouw HRL; kind: Dirk Cornelis, geb 10 feb 1809, ged 14 feb 1809 Grote Kerk HRL
Janke Martens geb 2 dec 1774, ged 1 jan 1775 Grote Kerk HRL, dv Marten Klaases en Ackke Hijlkes
Janna Martens huwt met Geert Hauwen, kind: Hauwen Geerts, ged 3 okt 1765 Westerkerk HRL; kind: Tiete Gerrits, ged 2 jun 1767 Grote Kerk HRL, vader als Gerrit H.
Jannetje Martens huwt met Ocke Heres; BS ovl 1826
Jantje Martens ovl 14 jan 1793 HRL, oud 5 jaar; geb 1 okt 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL, dv Marten Johannes en Sjoukje Pieters; geb 30 aug 1784, ged 12 sep 1784 Grote Kerk HRL, dv Marten Johannes en Sjoukje Pieters
Jeltje Martens huwt met Rindert Jans, kind: Jan Rinderts, geb 24 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL
Jeltje Martens huwt met Sierk Sierks, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767 in de Westerkerk
Jisseltje Martens zie: Boey
Johanna Martens huwt met Freerk Hauwen, kind: Hauwe Freerks, ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL
Johannes Martens huwt met Martje Tyssen, kind: Tijs Johannes, geb 6 apr 1788, ged 22 apr 1788 Grote Kerk HRL
Johannes Martens geb 19 okt 1784, ged 9 nov 1784 Grote Kerk HRL, zv Marten Gerbens en Martje Johannes
Johannis Martens J.M. ende Yebeltje Rimmerts beide van HRL, komende wegens de bruyd Cornelis Dirks, 2 Oct 1751; huwt met IJbeltje Rimmerts, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 okt 1751 en doen ook getrouwdt
Jurrien Martens ged 29 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv Marten Jurriens en Hijlkie Jochems
Klaas Martens zie: Koster, Panbakker
Claas Martens Als des Heeren Hoogweerdig Avondmaal Staat gehouden te worden op den 13 May 1781, is volgens Attestatie C.M. Opsigter bij de Molen alhier toegelaten, gepasseerd den 30 apr 1781, was get: G:Lemkes praedikant in HRL. (lidm. boek Sexb. 1776-1850, inventarisnummer 108, fiche 2)
Klaas Martens huwt met Geertie Samuels, kind: Marten Klaases, ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL
Klaas Martens geb 20 jun 1773, ged 4 jul 1773 Grote Kerk HRL, zv Marten Klaases en Ackke Hijlkes
Claas Martens geboortig van Hallum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij de behoorlijke borgereed heeft gepresteerd in handen van pres. burg. Tabes, op 22 mei 1748. (burgerboek)
Claas Martens ovl 4 sep 1792 HRL, oud 84 jaar
Klaaske Martens zie: Rinia
Claaske Martens ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL, dv Marten Clasen en Engeltje Hansen; geb 1758 ... , ovl 21 okt 1817 HRL, huwt met Hendrik Baltus Klaver; BS ovl 1817, ovl 1842; Hendrik Baltus Klaver en K.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Engeltje Hendriks, geb 6 may 1789, ged 26 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Marten Hendriks, geb 6 okt 1790, ged 31 okt 1790 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende K.M. weduwe Hendrik Baltus Klaver, wonende te HRL, Verklare bij deze te Consenteeren aan mijnen Zoon Marten Hendriks Klaver bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeeven met Tjerkje Benjamins Brandis dv Benjamin Willems Brandis en Trijntje Simons, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd; Verklarende ik egter niet te kunnen schrijven, in praesentie van de Eerste Commies ter Secretarij A. Rasschen; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Negentig den Sesde okt is Geboren Marten, zv Hendrik Baltus Klaver en K.M. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 dec 1815
Lammert Martens Casper Matthijssen Bruin ende Geertie Willems, beyde van HRL, koomende weegens de bruid L.M., des bruids geweesen schoonvaeder, 24 dec 1750; Johannes Freerks ende Lijsbert Lammerts, beide van HRL, koomende voor de bruid L.M. desselvs vader, 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL
Leentje Martens huwt met Beernt Jans, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803
Lijsbeth Martens ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Marten Claases en Akke Hijlkes
Lijsbeth Martens huwt met Johannes van der Ploeg, kind: Willemina Johannes van der Ploeg, geb 14 may 1797, ged 23 may 1797 Grote Kerk HRL
Lijsbet Martens ovl 31 may 1794 HRL, oud 20 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 43, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Mayke Martens ged 18 okt 1770 Westerkerk HRL, dv marten Gilles en Hiltje Gerrijts
Maayke Martens Sent Hendriks ende M.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Marten Dirks, 13 sep 1794; ondertrouw HRL; Sent Hendriks en M.M., beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd op den 5 oct 1794; kind: Hendrik Sints, geb 30 apr 1795, ged 31 may 1795 Grote Kerk HRL, vader als Sint H.
Mayke Martens Lammert Harmens van Waaksens en M.M. van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Ferwerd, en volgens ingebragte verklaaring aldaar getrouwd den 20 may 1787
Marichjen Martens zie: Zijlstra
Marten Martens ende Antie Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 28 sep 1737 HRL, vertonende de Bruidegom Consent van desselvs vader, en compareerde voor de Bruit Wiltie Clases; huw.aang. HRL 1737; huwt met Antje Hendriks, kind: Marten Martens, ged 10 jan 1741 Grote Kerk HRL; ged 28 apr 1741 Grote Kerk HRL, op belijdenis, wonende in de Tipelsteeg
Marten Martens ged 10 jan 1741 Grote Kerk HRL, zv Marten Martens en Antje Hendriks
Marten Martens ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL, zv Marten Martens en Aaltje Wybes
Marten Martens ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL, zv Marten Jilles en Hiltje Gerrijts
Marten Martens Hendrik Jansen ende Aafke Fokkes beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs schoonbroeder M.M., 17 jun 1741; ondertrouw N.H. HRL
Marten Martens huwt met Martjen Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-25 mrt en den 1 apr 1742 en doe ook getrouwt; M.M. ende Maertjen jacobs, beide van HRL, koomende voor de bruid Pijtter Jacobs Bruin desselvs broeder, 17 mrt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Marten Martens M.M. ende Antje Geerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder Geert Harmens, 15 Apr 1747; huwt met Antje Geerts, beyde van HRL, geproclameert 16, 23 en 30 apr 1747 en doen ook gegtrouwt; kind: Grietje Martens, ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL; fioches dopen Grote Kerk HRL; kind: Fokke Martens, ged 9 jan 1752 Grote Kerk HRL; kind: Jan Martens, ged 10 mrt 1748 Grote Kerk HRL
Marten Martens huwt met Aaltje Wybes, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 apr 1766; kind: Marten Martens, ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Martens, ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL
Martje Martens geb 1756 ... , ovl 15 nov 1816 HRL, huwt met Dirk Jansen; BS ovl 1816
Mayke Martens huwt met Sent Hendriks op 5 okt 1794 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 28 sep 1794; huw Grote Kerk HRL 1794
Metje Martens geb 1750 Lemmer, ovl 26 dec 1825 HRL, huwt met Jan Baukes, koopt een huis in 1798, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1825; 1829 overlijdens; gebruiker van wijk H-150; eigenaar is K. Blok, 1814. (GAH204); kind: Lutske Jans, geb 1 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL
Metje Martens huwt met Jan Fransen, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 desember 1752 en den 7 jan 1753 en den 7 dito getrouwdt
Minne Martens zie: de Groot
Neeltje Martens zie: dekker
Neeltje Martens huwt met Sipke Jans, kind: Pieter Sipkes, geb 10 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hyke Sipkes, geb 2 aug 1789, ged 11 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Sipkes, geb 13 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hijke Sipkes, geb 8 jul 1793, ged 21 jul 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Sipkes, geb 27 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL
Nolke Martens zie ook: van der Veer; Geextraheerd uit het doopboek der Hervromde Gemeente te IJlst. 1773 den 16 may ''t zv Marten Nolkes en Elisabeth Paulus geb den 21 apr genaamt Nolke. Voor extract Conform afgegeven door mij President Burgemeester van IJlst den Zestiende sep 1816 zestien
Oene Martens zie: van der Ploeg
Ouwe Martens huwt met Jeltje Orsma, boer te Firdgum 1831, kind: Aaltje Ouwes de Boer, geb 1801 Firdgum; BS ovl 1831
Paulus Martens zie: Faro
Pieter Martens zie: de Boer, Hoekstra, Schaaf, van Vliet
Pieter Martens Pieter Pietersen Prins van Pingjum ende Mintie Pieters onder Almenum, huw.aang. 20 feb 1735 HRL, komende voor de bruid P.M., des-selfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Pytter Martens ged 15 feb 1747 Grote Kerk HRL, zv Marten Pijtters en Antje Heins
Pieter Martens geb 18 mrt 1782, ged 7 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Marten Johannes en Sjoukje Pieters; geb 8 jul 1795, ged 21 jul 1795 Grote Kerk HRL, zv Marten Johannes en Sjoukje Pieters
Pieter Martens Ids Haeyes ende Martjen Pieters, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vaeder P.M. en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder Haaye Fokkes tot Franequer, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Martens P.M. vrouw ovl 3 nov 1803 HRL, oud 64 jaar
Pieter Martens Harmen Beens van Drogeham en Durkje Pieters van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.M., deszelfs vader, 21 sep 1805; ondertrouw HRL
Pyter Martens van Boer, heeft op heden het burgerregt deser stede, als tot koopmansbode van hier tot Amsterdam gevaren zijnde, in plaats van de ovl ... Winckelaer, gewonnen, onder belofte om zich alleszints als een getrouw en eerlijk burger te zullen comporteren, en sich oock des burgers lasten deser stede te onderwerpen, betalende daer toe de geregtigheit daer toe staende, aen handen van burg. Louwrens Jacobs Asperen als Commissaris, op 5 mrt 1690. (burgerboek)
Pieter C Martens geb 1805 HRL, ovl 14 mei 1859 HRL, huwt met Neeltje Adams Lentz op 11 sep 1828 HRL, huw.afk. 31 aug en 7 sep 1828, pakhuisknecht, werkman in 1851, DG, zv Cornelis M, en Immetje Jans Spitske; BS huw 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, wijk E-126; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-221; VT1839
Pieter Martens ovl 1789 Joure, huwt met Geertje Meiles, kind: Klaas Pieters vd Meulen geb 1786 Joure; BS huw 1821
Riemke Martens zie: Busk
Rimke Martens zie: Pannebakker
Rimmert Martens huwt met Doetje Pieters op 24 dec 1809 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1809; R.M. en Doetje Pieters, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; huwt met Trijntje Paulus, kind: Klaaske Rimmerts, geb 28 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL
Rimmert Martens ovl voor 1835 HRL, huwt met Berber Hendriks, kind: Marten Rimmerts Panbakker, geb ... ; BS huw 1834
Rinske Martens Johannes Blink en R.M., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 dec 1785 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage
Roelof Martens ovl voor 1815; wed. R.M. gebruiker van wijk E-085; medegebruiker Jurjen de Groot wed., gealimenteerd; eigenaar is D.H. de Vries, 1814. (GAH204)
Ruurdtje Martens zie: Heerpels
Sibbeltje Martens geb 1734 ... , ovl 10 okt 1815 HRL; BS ovl 1815; van HRL, huwt met Claas Pijters, van Pingjum, geproclameerd de f. 5:12:19 mrt en getrout met attestasie den 2 mei 1769; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sybe Martens zie: de Boer
Sybren Martens zie: Hellinga
Sytse Martens zie ook: Panbakker; huwt met Wijpkjen Willems, kind: Willem Sietses, 25 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, vader als: S.J.M., moeder als: Wybje W. ; kind: Martentje Sietses, geb 4 apr 1811, ged 19 apr 1811 Grote Kerk HRL
Sietse Martens voogden bet f. 80:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van Gerben Andries als stoeldraayersknegt bij S.M. in 1 jaar verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097)
Sytske Martens zie: van Vliet
Zydske Martens ovl 20 okt 1727 HRL, old 70 jaer
Sytske Martens ovl voor 1832, huwt met Fedde IJpes; BS huw 1831
Sikke Martens ovl voor 1842, huwt met Anrje Paulus, kinderen: Aaltje Sikkes, geb 1810 Leeuwarden, Dieuwke Dikkes vd Wiel, geb 1807 Leeuwarden; BS geb en ovl 1836, huw 1841
Symon Martens zie ook: van der Mey; geb 11 nov 1792, ged 2 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Marten Jans en IJfke Douwes
Simon Martens huwt met Antje Arents, beide van HRL, geproclameert den 23-29 mrt en de 6 en getrout den 13 apr 1755; kind: Antie Simons, ged 12 jul 1759 Westerkerk HRL; kind: Marten Simons, ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL
Sjouke Martens huwt met Maike Wiegers, kind: Aurelia Sjoukes, ged 7 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Sjoukes, ged 23 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Aurelia Sjoukes, ged 28 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Tjallingh Sjouwkes, ged 2 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Sjouwkes, ged 31 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Tjallingh Sjoukes, ged 18 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Tjallingh Sjouwkes, ged 21 okt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Marten Sjouwkes, ged 1 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Marten Sjouwkes, ged 27 mrt 1746 Grote Kerk HRL, moeder als Marike W. ; kind: Wytske Sjouwkes, ged 18 feb 1745 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Sjouwkes, ged 10 dec 1743 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Sjouwkes, ged 15 nov 1742 Westerkerk HRL
Sjouke Martens geb 1 jun 1787, ged 26 jun 1787 Grote Kerk HRL, zv Marten Sjoukes en Janke Jakobs
Sjouke Martens hm ... , kind: Trijntje Sjoukes, geb 1739 ... ; BS ovl 1812
Stoffel Martens huwt met Anna van Campen, beide van HRL, geproclameerd de 25-30 nov en getrout de 7 dec 1760
Sije Martens zie: de Groot
Sijke Martens zie: Bakker; Douwe Johannes van Midlum en S.M. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader, 7 jan 1792; ondertrouw HRL; ondertrouw HRL; Douwe Johannes van Midlum en S.M. van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jan 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Midlum getrouwd ten zelfden dage volgens vertoonde attestatie; kind: Johannes Douwes, geb 8 sep 1792, ged 30 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Marten Douwes, geb 27 nov 1794, ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: IJebeltje Johannes, geb 21 aug 1797, ged 10 sep 1797 Grote Kerk HRL
Tetje Martens geb 2 jun 1806 HRL, ged 15 jun 1806 HRL, N.H., dv Marten Jans en Riemke Jetses; dopen Grote Kerk HRL 1806
Teunis Martens zie: Bos
Tjaltje Martens ged 30 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, dv Marten Hendrik en Saakje Geerts
Trijntje Martens zie: Fienje, Sanheim, vd Schaaf
Trijntie Martens ende Jan Wouters, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid Harmen Martens desselvs broeder; huw.aang. HRL 1739
Trijntje Martens ged 1 okt 1743 Grote Kerk HRL, dv Marten Pieters en Antje Heins
Trijntje Martens ged 3 nov 1750 Grote Kerk HRL, dv Marten Douwes en Aukje Douwes
Trijntie Martens ged 8 aug 1762 Westerkerk HRL, dv Marten Hendriks en Aaltje Nitterts
Trijntje Martens geb 22 feb 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL, dv Marten Pieters en Wikje Hendriks
Trijntje Martens geb 5 may 1783, ged 20 may 1783 Grote Kerk HRL, dv Marten Jans en Uilkje Klaasses
Trijntje Martens ovl 11 jul 1791 HRL, oud 64 jaar
Trijntje Martens zie ook: Panbakker; Haaye Rintjes en T.M., beide van HRL, zijnde aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 mrt 1806; ondertrouw HRL; kind: Jacobus Hajes, geb 8 jan 1810, ged 13 feb 1810 Grote Kerk HRL; vader als: H. Rinses
Trijntje Martens Meindert Jacobs en T.M., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL
Trijntje Martens geb 1765 ... , ovl 28 jul 1817 HRL, huwt met Sipke Pieters Altena; BS ovl 1817, ovl 1832, ovl 1842; In het jaar een duizend zeven honderd en een en negentig den twee en twintigste dag der maand mrt is geb een dochtertje waarvan de vader is Sipke Pieters en T.M. de moeder, en is bij den doop genaamd Hinke. Afgegeven te Makkum den 28 apr 1816
Trijntje Martens huwt met Harmen Lieuwma, wonende te Leeuwarden in 1831, geslnm ook: vd Velde, (1831 huw); BS huw 1831, huw 1874
Trijntje Martens Cornelis van Beemen en T.M., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder Marten Dirks, 11 Nov 1747; huwt met Cornelis Johannes van Beemen, beyde van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 nov 1747 en doen ook getrouwt; DTB N.H. HRL, BS ovl 1826; kind: Tjietske Cornelis van Beemen, ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Cornelis van Beemen, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Durk Cornelis van Beemen, geb 17 jun 1755 Grote Kerk HRL; kind: Marten Corneelis van Beemen, ged 21 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: Joannis Corneelis van Beemen, ged 26 aug 1749 Grote Kerk HRL, vader als C. Johannis v. B. ; kind: Johannis Corneelis van Beemen, ged 17 dec 1747 Grote Kerk HRL
Trijntie Martens huwt met Abraham Jansen Faber, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 mei 1769 in de Westerkerk
Wapke Martens zie: Steensma
Wibbigje Martens zie: Bos
Wybe Martens zie: van Vliet
Wybe Martens ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL, zv Marten Martens en Aaltje Wybes
Wiebe Martens huwt met Lijsbeth Wiebes, kind: Wijpkjen Wiebes Tilstra, geb 1768 te Wons; BS ovl 1829
Wybrand Martens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 64:9:0 wegens geleverde 9 schouw turff en aan arbeidsloon, ord. no. 9, 20 nov 1784. (GAH1115)
Wiepkje Martens zie: van der Mey
Wijpkie Martens huwt met Jan Scheltes, kind: Lucia Jans, ged 2 mrt 1766 Westerkerk HRL; kind: Antie Jans, ged 20 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Jans, ged 6 mei 1770 Grote Kerk HRL
Wilhelmina Martens zie: Wijngaarden
Willem Sietses Martens geb 25 okt 1810, ged 11 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Sietse J. Martens en Wybje Willems
Willemke Martens huwt met Jacobus Martens, kind: Margaretha Johanna Jacobus, geb 12 feb 1797, ged 26 feb 1797 Grote Kerk HRL
Willemke Martens ovl voor 1833, huwt met Wybren Hessels; BS Franeker ovl 1832
Willemke Martens Simon Paulus en W.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Wipkje Martens zie: de Jong
Ybeltje Martens zie: Hijlkema
Ynskje Martens huwt met Harmanus Sijbrig, kind: Anna Harmanus, geb 25 jun 1792, ged 26 jun 1792 Grote Kerk HRL
Ype Martens zie: Straatsma
Ytje Martens geb 30 aug 1791, ged 27 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Marten Johannes en Sjoukje Pieters
Melle Martini Melle Martini ende Hiltje Kampen, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de kamerbewaarder Rasken, 7 Nov 1744; huwt met Hiltje Kampen, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 10 en 15 nov 1744 en doen ook getrouwt; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 82:10:0 wegens een geleverd vet koebeest, kwit. no. 7, 13 nov 1764. (GAH1094)
Casper A. F Martins zie: Wolbrand
Alida Hendrika Martinus geb 24 jun 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL, dv Martinus Klases en Kristina Jaelings
Anna Martinus zie verder: Anna Jans; van der Kallen, Meill
Bergita Martinus zie: Meill
Dorothea Martinus zie: Meill
Freerk Martinus woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jellemina Martinus zie: Kadorf
Johanna Martinus (B); zie: Coevenhove, Koen
Johannes Martinus zie: Baljes, Fliethner, Groenewoud
Martinus Martinus geb 3 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Martinus Jakobs en Hylkjen Cornelis
Styntje Martinus kind: Frederika, geb 6 mei 1811 HRL, in onegt geb; bsha181ge
Wiebren Martinus zie: Nauta
Wytske Martinus huwt met Barend Roelofs de Vries op 27 jul 1800 HRL, geslnm vlgs huw akte Kouwenhoven; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1805
Yeme Martinus zie: de Vries
Pieter Roelofs Marton geb 1806 Gron, ovl 20 sep 1860 HRL, huwt met Baukje Arends vd Pijp op 11 sep 1828 HRL, huw.afk. 31 aug en 7 sep 1828, wonende te HRL, scheepstimmerman in 1851, N.H., zv Roelof Pieters M, en Sjouwkje Smit; BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-167, 234, wijk G-170; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-087; VT1839
Ernst Albertus Martsma E.A.M., scheepstimmerknecht, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve vn het huwelijk van Klaaske Tjerks, naaister, wonende te HRL
Pieter Maserus ontvangt lijfrente 1764-1766
Doytse van der Mast zie ook: D. v. d. Mat
Jan de Mast hm ... , kind: Rinske Jans dM, geb 1770 HRL; BS ovl 1836
Rinske Jans de Mast geb 1770 HRL, ovl 20 dec 1836 HRL, huwt met Benjamin Antonius Bos op 16 nov 1800 HRL, dv Jan dM, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1836, ovl 1839
Steven de Mast ovl 20 jun 1793 HRL, oud 76 jaar
Marten Michielsen Mast geboortig van Amsterdam, heeft op heden het burgerrecht deser stad gewonnen, onder belofte om zich alleszints als een eerlijk burger te sullen comporteren, in handen van burg. Lourens Asperen als Commissaris, op 16 dec 1691. (burgerboek)
Doytse van der Mat ook: van der Mast; van Workum, en Sioerdtie Wessels van HRL, huw.aang. 20 jul 1737 HRL; komende voor de Bruit Jan Bierma, en vertoonde meede attestatie van des Bruidegoms vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1737; Hendrik Jans ende Froukien Wybrens, beide van HRL, huw.aang. 7 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid D. v. d. Mast; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Matak Gerrit Bosvogel, Bombardier onder ''t Corps Artilleristen van Major M., en Anna Ruurds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Pieter Rosen, Canonnier onder de compagnie Artilleristen van capitein majoor M. van HRL, en Angenis Driessen van Nymegen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 nov 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Antonius Jan Pomeren, Tambour in de compagnie van Major M., van HRL, en Petronella Boesak van deventer, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 dec 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Abraham Matak huwt met Anna Agneta Muntz op 27 jun 1790 HRL, sous-luitenant van de Artillery ten dienste van deze landen, van de Willemstad, met mejuffr. A.A. Muntz van HRL, vertrokken met attestatie; mil. huw geref. gemeente HRL; A.M., Sous Lieutenant van de Artillerie ten dienste deezer Landen, Guarnisoen houdende in de Willemstad, ende mejuffrouw Anna Agneta Muntz van HRL, zijnde de aangaave geschied door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 19 jun 1790; ondertrouw HRL; A.M., Sous-Lieutenant van de Artillerij ten dienste deezer landen, van de Willemstad, en Mejuffer Anna Agneta Muntz van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 jun 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Adrianus Petrus Matak geb 17 jan 1782, ged 22 jan 1782 Grote Kerk HRL, zv Dierk Pieter Matak en Tjertje van Slooten
Anna Leeuwina Matak ontvangt afgeloste obligaties 1804-1805; geb 14 nov 1783, ged 18 nov 1783 Grote Kerk HRL, dv Dirk Pieter Matak en Tjeertje Janes van Slooten
Daniel Pieters Matak huwt met Tjeerdtje Janes van Slooten op 26 aug 1781 Tzummarum, de weledel gestrenge heer D.P. Matak, luitenant vd Artillery guarnisoen houdende te HRL, met mejuffr. T.J. van Slooten van HRL, laatste afk. 8 aug 1781, vertrokken met attestatie naar Tzummarum; mil. huw HRL, geref. gem; Weledele Gestrenge Heer D.P.M., Luitenant van de Artillerie, guarnisoen houdende te HRL, en Mejuffer Tjeerdtje Janes van Slooten van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 aug 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Tzummarum en volgens ingekomen getuigschrift aldaar getrouwd den 26 aug 1781; den 26 aug 1781 Sijn hier in het huwelijk bevestigd de WelEd. Gestrenge Heer D.P.M., Luitenant van de Artillery, guarnisoen houdende te HRL en Mejuffer Tjertje Janes van Slooten van HRL. Na bekomen Attestatien, So van Namen als van HRL. Dat nevenstaande Personen hier te Tzummarum in ''t Huwelijk zijn bevestigd Sijn Attestatie dies den 26 aug 1781 gesonden na HRL. (fiche huw Tzummarum/Firdgum 1781)
Dierk Pieter Matak huwt met Tjertje van Slooten, kind: Adrianus Petrus Matak, geb 17 jan 1782, ged 22 jan 1782 Grote Kerk HRL; kind: Anna Leeuwina Matak, geb 14 nov 1783, ged 18 nov 1783 Grote Kerk HRL, moeder als:Tjeertje Janes v. S.
Geertruida Adriana Matak geb 22 nov 1786 Herp, huwt met Dirk Fontein op 15 jun 1807 HRL, wonende te Leiden 1807, wonende te HRL. 1841, ontvangt interesse 1804-1805; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, VT1839, regattdv1826-93; Dirk Fontein van HRL, en Mejuffer G.A.M. van Leyden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door doctor Jacob Hanekuik, 29 may 1807; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Herp en wonende te HRL. 1839, wijk A-025; VT1839
P Matak erven ontvangen interesse 1803-1805; A.R. van Dalsen als administrerende medecurator over de twee nagelaten dogters van P.M., en Tjeerdtje Jaenes van Slooten op Lyfrenthe, zynde meerderden verpligt tot betaalen, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 800:0:0 (GAH650)
Arnoldus Mathei geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed in handen van pres. burg. Olinjus, op 26 mei 1794. (burgerboek)
Johannes Mathijs zie: Lingenhouwer
Trijntie Mathijs ged 24 feb 1756 Grote Kerk HRL, dv Mathijs Fransen en Janke Tjeerds
Frans Mathijsen voogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van F.M. bi Broer Wybrens verdiend, 1771. (GAH1102); id. f. 36:0:0 in circa 2 jaer verdiend, mei 1773. (GAH1104); id. f. 55:0:0 bij Broer Wybrens, timmerman, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 45:0:0, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 60:0:0, 7jun17 77. (GAH1108)
Gerrit Mathijsen geb 2 dec 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL, zv Mathijs Lukas en Grietje Jansen
Grietje Mathijsen huwt met Hendrik Jans Velthuis op 28 aug 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808; Hendrik Velthuis en G.M., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 13 aug 1808; ondertrouw HRL
Pieter Mathijsen woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namens ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: f. 1:0:8; (GAH650)
Tjalke Mathijsen zie: van der Veen
Baukje Mathijses zie: Bandstra
Dirkje Mathijses zie: Bouset
Dieuke Mathijssen Pieter Teekes van Almenum ende D.M. van Sexbierum, komende wegens de bruyd Pijtter Sierks desselfs curator, 16 Oct 1745; van Sexbierum, huwt met Pieter Teekes, van Almenum, geproclameerd 17, 24 en 31 okt 1745 en ook getrouwt; huwt met Epke Lieuwes, beide onder Almenum, geproclameert den 29 Septem: en de 1 en de 6 okt 1754 getrout
Frans Mathijssen ged 10 nov 1754 Grote Kerk HRL, zv Matthijs Fransen en Janke Tjeerds; huwt met Hendrikje Jans, kind: Janke Franses, geb 26 aug 1780, ged 3 sep 1780 Grote Kerk HRL
Marijke Mathijssen huwt met Hendrik van Tricht, kind: Mathijs Hendriks van Tricht, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL
Dirk Meinderts Matroos D.M.M. van Almenum en Grietje Harmens van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Sander Mattheus zie: Jorna
Doetje Matthijs zie: Ouendag
Frans Matthijs zie: Heuffers
Harmanis Matthijs zie: Ouendag
Hendrina M Matthijs zie: Heuffers
Janetta Matthijs zie: Ouendag
Maria G. /I Matthijs zie: Heuffer
Marijke Matthijs zie: Stoef
Nicolaas Matthijs huwt met Christina Jansen, kind: Nicolaas Nicolaas, geb 8 feb 1796, ged 28 feb 1796 Grote Kerk HRL
Pieter Matthijs zie: Ouendag
Thecla Matthijs zie: Schild
Tjeerd Matthijs zie: Ouendag
Grietje Matthijsen geb 18 jun 1790 HRL, ovl 26 feb 1847 HRL, ongehuwd, dv Matthijs Pieters en Trijntje Ages; BS ovl 1847; regattdv1826-93; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-051; VT1839
Lammert Matthijsen ovl voor 1822, huwt met Foekje Johannes de Jong op 24 jun 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1821; L.M. en Foekje Johannes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 Zomermaand 1810
Pieter Matthijsen ovl 5 jan 1805 HRL, oud 59 jaar
Tjalke Matthijsen Extract uit het Aantekenings boek der Doopsgezinden in deze Gemeente. Wipkjen Tjalkes geb den 10 aug 1785. In het Jaar een duizend zeven honderd vijf en tachtig den tienden dag der maand aug is geb Wipkjen Tjalkes ouders T.M. en Joukje Gerlofs. Afgegeven te Makkum den 19 sep 1815; Ik ondergetekende Joukje Gerlofs Gerlofsma, Wed. van T.M. Woonachtig te Makkum, verklare door dezen, volle toestemming te geven, dat mijnen Zoon Gerlof Tjalkes van der Veen, Schippersknegt, woonachtig te HRL, een wettig Huwelijk aanga met Aafke Jans Reidmaker, oud acht en dertig Jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te HRL. en heb ik deze ten blijke van de echtheid met mijne gewone handtekening bekragtigd. Makkum den 25 mei 1816; In het Jaar een duizend achttien hondert den zeventiende dag der Maand okt is alhier ovl T.M., Echtgenoot van Joukje Gerlofs Gerlofsma. Afgegeven te Makkum den 24 Mei 1816; In het Jaar een duizend zeven hondert zeven en tachtig den zeventiende dag der maand October, is Geboren Gerlof Tjalkes van der Veen, waarvan ouders zijn T.M. en Joukje Gerlofs Gerlofsma. Afgegeven te Makkum den 28 Mei 1816
Trijntje Matthijsen geb 1778 ... , huwt met Hijlke Wybes Overmeer, getuige bij geboorte aangifte van Pietje Jans (Posthuma) in 1811, wonende te HRL 1820; bsha181ge, huw 1820
Anna Maria Matthijses geb 7 mrt 1793, ged 26 mrt 1793 Grote Kerk HRL, dv Matthijs Romkes (?) en Maria van der Wouden
Johannes Petrus Matthijssen geb 1802 den Haag, huwt met Anna Kerkhoven op 17 jul 1828 HRL, huw.afk. 29 jun en 6 jul 1828 HRL, en den Haag, wonende te den Haag, ambtenaar Ministerie van Marine en Koloni?n, zv Pieter M, en Froukje Eeuwes; BS huw 1828
Pieter Matthijssen ovl 10 aug 1822 den Haag, huwt met Froukje Eeuwes, kind: Johannes Petrus M, geb 1802 den Haag, commies bij min. van Marine en Koloni?n; BS huw 1828; P.M. ende Froukjen Eeuwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Eeuwes, de broeder, 19 sep 1795; ondertrouw HRL
Pieter Matthijssen huwt met Sjouwkjen Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 okt en 5-12 nov 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; P.M. ende Sjoukjen Clases, beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broodheer Gerrit Tjallings, 28 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Willem Durks Mau zie ook: Mouwen; geb 10 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Durk Mau en Marijke Roelofs
Catharina van Maurick Wij President Burgemeester der Stad Zwolle, waarnemende de functie van Officier van den Burgerlijken Staat, Certificeren hiermede, dat de proclamatien van het Huwelijk voorgenomen tusschen Antonij Doyer, (ook: Dojer), geb den agtentwintigsten jan Zeventienhonderd negentagtig, koopman Wonende alhier, zv Asuerus Doyer, Leeraar der Doopsgezinden alhier en van C. v. M., overleden, en: Foekje Heslinga, geb den tweeentwintigsten sep Zeventienhonderd vijfentagtig, Zonder beroep, wonende te HRL, dv Dirk Heslinga, deurwaarder bij de Directe Belastingen en van Trijntje van der Meulen, hebben plaatsgehad voor de Hoofddeur van het Gemeentehuis alhier, op zondagen den negentienden en zesentwintigsten der lopende Maand, Zonder dat daartegen eenige hinder noch opspraak bij ons is ingekomen. Zwolle den dertigsten mei des jaars agttienhonderd en Zestien; Translaat uit het Hoogduits. Koningklijk Pruisisches Groot Hertogdom van den Nederrijn Kreis Crefeld, kanton Crefeld, Gemeente Crefeld, Extract uit het op den Raadhuise alhier Zich bevindende Geboorte Reg. der doopsgezinde Gemeente te Crefeld. 1789 28 jun Geboore: Geboren Antonij Dojer, zv Asuerus Dojer en C. v. M. Crefeld den 16 apr 1816
Eva van Maurik van Amsterdam ende Tjerk Nieuwenhuys van deese Stad, huw.aang. 15 sep 1736 HRL, aangegeeven door de procr. Lanting op Attestatie dat de geboden tot Amsterdam Wettelijk aangeteekend waeren; huw.aang. HRL 1736
Maria van Maurik huwt met Jan Jansen Bruying, kind: Allert Jans Bruying, ged 18 apr 1752 Grote Kerk HRL
Gerrit Maurits zie: Dolleman
Willem Maurits zie: Reinbach
Anna Maria Mauzerin huwt met Jacob Oberholtzer, kind: Jacob Jacobs Oberholtzer, ged 10 feb 1756 Grote Kerk HRL
George Maxwell ovl 14 sep 1790 HRL, oud 42 jaar
C Mazius levert tinnen inktkokers 1808
Anna Maria Mecima geb 1783 HRL, ovl 24 jul 1856 HRL, huwt met Ruurd Hobbes, N.H., dv Johannes M, en Antje Vink; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk F-259, wijk G-053, 54, 347, supp wijk H-258; Menno Vink en Willem de Boer als Curatoren over A.M., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 66:0:0 (GAH650)
Ento Anthoni Johannis Mecima ged 12 nov 1771 Grote Kerk HRL, zv Johannis Mecima en Antje Vink
Johannes Mecima huwt met Antie Anthonis Vink, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 apr 1769; ovl 7 apr 1789 ... , huwt met Antje Vink, kinderen: Anna Mari, geb 1783 HRL, Meintje M, geb ...; BS huw 1824, ovl 1856; kind: Ento Anthoni Johannis Mecima, ged 12 nov 1771 Grote Kerk HRL; geboortig van Ophuysen in Oostfriesland, van professie apotheker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burger recht. Presteert burgereed in handen van pres. burg. Munter, op 5 dec 1764. (burgerboek); geb 1741, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; ovl 7 apr 1789 HRL, oud 48 jaar; kind: Meinske Mecima, geb 2 mei 1774, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL
Meintje Mecima geb 2 mei 1774, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL; ovl 14 nov 1809 HRL, huwt met Hermanus Addens op 28 jul 1793 HRL, laatste afk. 28 jul 1793, komt van HRL, dv Johannes M, en Antje Vink; huw Grote Kerk HRL 1793, BS huw 1818, huw 1824, ovl 1854; ovl 11 nov 1809, 35 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Harmanus Addens ende Meinsje M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M. Vink, deszelfs oom, 13 jul 1793; ondertrouw HRL; Hermanus Addens en Meinsje M., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 jul 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Harmannus Addens, geb 13 sep 1793, ged 8 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Hermanus Addens, geb 17 aug 1795, ged 6 sep 1795 Grote Kerk HRL; kind: Harmannus Harmannus Addens, geb 15 dec 1797, ged 13 feb 1798 Grote Kerk HRL
Alle P Medendorp eigenaar en gebruiker van wijk C-043, logementhouder, 1814. (GAH204)
Aukjen Meeles huwt met Saeke Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21 okt en den 1-8 nov 1739 en doe ook getrout in de Westerkerk; Sake Jacobs ende A.M., beide van HRL, komende voor de bruid Jouke Douwes, 24 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Bernard Henrich Meelman geb, 1766 Gresin, huwt met Maria Mischaux op 21 mei 1820 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1820, wonende te HRL, zv Joan Henrie M, (gk), en Anna Maria Wullens, (gk), vader ovl 21 feb 1791, moeder ovl 3 feb 1803 Hemberg; BS geb en huw 1820
Elisabeth Wybes Meelman geb 1794 HRL, ovl 4 jun 1866 HRL, huwt met Hendrik Willems ten Bokkel op 5 sep 1824 HRL, huw.afk. 22 en 29 aug 1824, ook huwt met Hendrik Kuipers en Hendrik Franses Boekhout op 21 jun 1832 HRL, N.H., winkelierse in 1851, ovl wijk E-109, dv Wybe Jans M, en Jetske Teunis(Reits- ma); BS huw 1824, ovl 1828, huw 1832, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-109, wijk G-158, supp wijk G-409
Eva Wiebes Meelman geb 1778 HRL, ovl 12 feb 1853 HRL, huwt met Pieter van Klaveren, winkelierse in 1853, dv Wybe M, en Jetske Reitsma; BS huw 1840, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-121; VT1839
Geertje Wiebes Meelman geb 1773 HRL, ovl 29 apr 1835 HRL, huwt met Pieter Hibbes Kerkhoven, dv Wybe Jans M, en Jetske Teunis Reitsma; BS ovl 1835; 1850 overlijdens, ovl 1856
Jan Wiebes Meelman geb 1775 HRL, ovl 24 mei 1835 HRL, huwt met Antje Pieters, ok huwt met Antje Christiaans Abitsch op 18 mei 1806 HRL, komt van HRL, huw.get. bij K.H. Wijga en T. Meelman, metselaar, broer bruid. 1812, metselaarsknecht in 1819, geslnm vrouw in huwelijksakte Abutschen, zv Wybe Jans M, en Jetske Teunis Reitsma; huw Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1812, ovl 1819, ovl 1835; gebruiker van wijk G-096, metzelknegt; medegebruiker Rienk Botes wed, gealimenteerd; eigenaar is Harmen Schuur, 1814. (GAH204)
Trijntje Meelman geb 1783 HRL, ovl 22 jan 1848 HRL, huwt met Karel Hendriks Wijga op 17 dec 1812 HRL, huw.afk. 6 en 13 dec 1812 HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dienstbaar, dv Wybe Jans M, en Jetske Teunis Reitsma; bsha181hu, ovl 1848
Wybe Jans Meelman ovl 10 okt 1802 HRL, huwt met Jetske Teunis Reitsma, in leven metselaar kinderen: Eva Wiebes M, geb 1778 HRL, Trijntje M, geb 1783 HRL, Geertje Wybes M, geb 1773 HRL, Jan Wybes M, geb 1775 HRL, Elisabeth Wiebes M, geb 1796 HRL; BS huw 1812, huw 1824, huw 1832, ovl 1835, ovl 1848, ovl 1853, ovl 1866
Zwopke Meelties van Abbaga ende Jarig Hettes van HRL, huw.aang. 20 jun 1737 HRL, vertonende attestatie van laastgd:Plaats dat de Huwelijks geb aldaar wettig waren aangegeven; huw.aang. HRL 1737
Berend Meenderings huwt met Aafke Jans, kind: Geeske Berends Meenderings, ged 15 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Geeske Berends Meenderings ged 15 Jannewari 1769 grote Kerk HRL, dv wijlen Berend Meenderings en Aafke Jans
Aaltje Willems van der Meer geb 20 sep 1803 HRL, ged 11 okt 1803, ovl 27 dec 1874 HRL, huwt met Hartman Hoek op 31 dec 1834 HRL, dienstmeid. N.H., dv Willem Barteles dvM, en Trijntje Jans Spleet; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1834, ovl 1874; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-227; VT1839
Andries Willems van der Meer geb 28 mrt 1754 Oostermeer, ovl 29 apr 1823 HRL, huwt met Jantje Cornelis de Vries; BS ovl 1823; 1846 overlijdens; gebruiker van wijk E-212, stokersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); A.W. v. d. M., Stokersknecht, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Jans, weversknecht te HRL; A.W. v. d. M., Stokersknecht, wonende te harlingen in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Antje Harmens, werkster, wonende te HRL
Anna Gerryts van der Meer huwt met Pieter Wijntjes van Assen; BS ovl 1884
B. van der Meer geb 1802 HRL, ovl 1 sep 1856 Rensburg, hm ... ., beurtschipper, uit de ovlakte: ontvangen extract uit het ovl.reg. der Sint Maria Kerk te Rensburg waaruit blijkt dat: B. vd Meer, stuurman aan boord van het Nederlandsche schip ''de Harmonie'' van HRL, welke volgens verklaring der equipage in Nederland familiebetrekkingen nagelaten en waar de ouderdom van omtrent 54 jaar bereikt moet hebben, op ... te Rensburg in de Eider is verdronken, en der derden sep daaraanvolgend op het oude stadskerkhof aldaar is begraven; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk C-150
Bartele Cornelis van der Meer ovl 25 dec 1811 HRL, huwt met Sijtske Teunis Houtsma op 3 dec 1809, komt van HRL, ovl 25 dec 1811 HRL, even buiten de Haven van HRL over boort te vallen, beurtschipper van HRL. op Amsterdam en v. v., wonende te HRL. 1811, had als knecht aan boord Dirk Hendriks, geb 1785; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1811, ovl 1843; N.C. vdM. van HRL, en Sijtske Theunis Houtsma van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door prod. Houtsma, 18 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Bartle Willems van der Meer geb 16 okt 1808 HRL, ged 8 nov 1808, N.H., scheepskapitein, ovl 12 nov 1878 HRL, huwt met Catharina Esveld(gk), zv Willem Barteles en Trijntje Jans Spleet; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1878; oud 31 jaar, (vnm: Bartholomeus), geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk B-114; VT1839
Baukje Oebles van der Meer geb 1778 Warga, ovl 30 dec 1851 HRL, huwt met Jacobus Johannes Tolsma, dv Oeble Ages vdM, en Trijntje Freerks; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058
Cornelis Barteles van der Meer geb 1765 Sappemeer, ovl 3 jan 1828 HRL, huwt met Jeltje Fredriks Klander op 5 jul 1826 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1826, wonende te HRL, ook huwt met Sijke Jans vd Mey, beurtschipper op Amsterdam, zv Bartelt Cornelis, (gk), en Willemke Jacobs, (gk); BS ovl 1818; 1826 huwelijken, ovl 1828; eigenaar van wijk A-128; gebruiker Allert J. van der Woude, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-236, schipper; eigenaar is Corn. van Loon, 1814. (GAH204)
Durk van der Meer geb 1811 Workum, huwt met Sibbeltje de Boer, (gk), op 4 jul 1867 HRL, molenmaker, wonende te HRL. 1867, zv Durk Durks vdM, en Albertje Allerts Hogema; BS huw 1867; oud 28 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, molenmake, rwijk H19; VT1839
Durk Durks van der Meer ovl voor 1865, huwt met Albertje Allerts Hogema, kind: Durk vdM, geb 1811 Workum; BS ovl 1864; 1867 huwelijken
Douwe Tjepkes van der Meer geb 7 feb 1797 Arum, ovl 5 nov 1864 HRL, huwt met Grietje Simons van Geit op 28 feb 1833 HRL, wonende te HRL en tichelknecht, werkman in 1851, N.H., ovl wijk H-224, zv Tjepke Douwes vd M, en Riemke Klases; BS geb 1833, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk E-077
Vroukjen van der Meer huwt met Arnoldus Wiglinhuisen, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767 in de Westerkerk; kind: Jan Wiglinghuysen, geb 11 jul 1773, ged 22 jul 1773 Grote Kerk HRL
Hiltje Willems van der Meer geb 8 mei 1811 HRL, ovl 8 dec 1877 HRL, huwt met Geert Velthuis op 5 feb 1835 HRL, geslnm later ''Spleet'', dv Willem Bartels en Trijntje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1877
Ids van der Meer geb 1801 Wolvega, ovl 16 jun 1858 in een vaartuig onder Midlum, schippersknecht, zv Jacobus vdM, en Aaltje ... ; BS ovl 1858; bevrHa 1851 wijk A-190, wijk B-069; oud 36 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-061; VT1839
Jacob Bartels van der Meer geb 1763 Sappemeer, ovl 16 feb 1830 HRL, huwt met Grietje Simons Brouwer op 16 feb 1796 HRL, komt van HRL, varenspersoon in 1830, N.H., kinderen: Simon Jacobs vdM, geb 1803 HRL, Bartele Jacobs, geb 18 apr 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, BS ovl 1830, ovl 1839, ovl 1848; gebruiker van wijk A-125, schipper; eigenaar is Minne Houttuin, 1814. (GAH204)
Jacobus van der Meer huwt met Aaltje ... , kind: Ids, geb 1801 Wolvega; BS ovl 1858
Jan van der Meer zou niet met Maaike Merkelbach gehuwd zijn, kind: Trijntje vd meer, geb 11 nov 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808
Jan Willems van der Meer geb 21 jul 1801 Ameland, ovl 10 apr 1879 HRL, huwt met Engeltje Johanna van Taken op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1827, wonende te HRL, schippersknecht in 1851, N.H., zv Willem Bartels vdM, en Trijntje Jans Spleet; BS huw 1827, ovl 1862, ovl 1897, bev.reg. HRL 1851 wijk F-311; geb Ameland en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk C-155; VT1839
Martzen Mozes van der Meer geb 1790 IJlst, huwt met Jan Mink Kroon op 19 dec 1819 HRL, huw.afk. 28 nov en 5 dec 1819, wonende te HRL, dv Mozes Ruurds vdM, en Lolkje Jacobs, geslnm vader is: van der Gaast; BS huw 1819
Mozes Ruurds van der Meer zie: M.R. van der Gaast
Naatje van der Meer oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-164; VT1839
Obe Simmes van der Meer huwt met Nieske Aukes, wonende te Bolsward 1846, kind: Simme Obes vdM, geb 1801 HRL; BS ovl 1846
Oeble Ages van der Meer huwt met Trijntje Freerks, kind: Baukje Oebles vdM, geb 1778 Warga; BS ovl 1851
Philippus van der Meer huwt met Rinske Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 nov en getrout de 4 dec 1763 in de Westerkerk
Rein van der Meer huwt met IJtje de Wolf, kind: Sjoerd vdM, geb 18 apr 1809 Ameland/Makkum BS ovl 1878
Siebe van der Meer geb 1806 Tietjerk, ovl 26 dec 1894 HRL, huwt met Antje Veltman; BS ovl 1894
Siebren Annes van der Meer huwt met Marij Zweris Oldendorp, zeekapitein te HRL 1832; BS ovl 1832
Sibbe Obes van der Meer geb 1801 HRL, ovl 31 jul 1846 HRL, huwt met Martje Taekes Taekema, veer schipper, zv Obe Simmes vdM, en Nieske Aukes; BS ovl 1846
Simme van der Meer oud 38 jaar, geb Greonterp (!) en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-187; VT1839
Simme Jacobs van der Meer geb 1 feb 1803 HRL, ged 15 mrt 1803 HRL, N.H., 1e huwt met Pietje Egberts de Wilde op 6 jun 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, 2e huwt met Akke Gerbens Dijkstra op 23 mei 1828 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1828, schipper, 3e huwt met Aafke Pieters de Jong op 24 okt 1834 HRL, besteller van het Amsterdammer veer (= beurtschipper) 1848, zv Jacob Bartels vdM, en Grietje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, huw 1828, huw 1834, ovl 1848, ovl 1858; oud 36 jaar, (vnm: Symon J. ), geb en wonende te HRL. 1839, besteller der Amsterdamse beurtschepen, wijk D-086; VT1839
Simme Oeges van der Meer S.O. v. d. Meer eigenaar van perceel nr. 1355 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 434, huis en erf, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Simon van der Meer geb voor 1812 ??; Hulpkreten over Noorder Bolwerk; Tot op de hoogte der zoogenaamde Boontjes gekomen zijnde, was de wind van lieverlede al sterker toegenomen niet alleen, maar ook hem vlak tegen geloopen, en had hij het ongeluk bij eene wending ??n zijner zwaarden te verliezen, weshalve hij besloot terug te keeren. Toen hij echter des avonds omstreeks ten half zeven ure, met eene vliegende voor den wind, tot aan den mond des havens weder genaderd was, kwam hij ongelukkiglijk het juiste punt te missen, door een geweldig sterkgaand getij om de Noord, zoodat de achtersteven op de steenen van het Noorderhoofd stiet, het roer uit de haken geligt werd, en verloren ging terwijl het nu geheel van stuur ontblootte vaartuig, de haven voorbij en Noordwaarts opgedreven werd, tot op de zogenaamde Plaatjes, niet verre van deze stad, waar men het voor een kettingskabel ten anker wist te werpen; dan nu ontdekt men een belangrijk lek: met een bruischend geweld stroomt het water binnen, en wel zoo snel dat onderscheidene zich in de kajuit of kelder bevindende personen geen tijd hadden zich te redden. Naauwelijks was deze mare alhier verspreid. of alles stroomde naar het Noorder Bolwerk, van waar men de noodseinen en hulpkreten der bedreigde schepelingen niet onduidelijk gewaar kon worden. Al dadelijk was men op middelen tot redding bedacht, en bemoeiden zich vele menschlievenden, om hulp te verschaffen: eigenaardig sprak men daartoe den kapitein van den stoomboot Prins Frederik aan, doch deze verklaarde zich niet derwaarts te kunnen begeven, daar op hem de verantwoordelijkheid van het vaartuig rustte; daarop wendde men zich tot het personeel van de loodsdienst; deze aanzoeken werden onmiddellijk achtervolgd door onderscheidene en belangrijke uitlovingen aan geld, solide guarantie bovendien geboden voor het eventueel verlies of beschadigen van het loodsvaartuig, terwijl men hen vruchteloos trachtte over te halen, boden zich een aantal menschlievende en moedige varensgezellen uit deze stad vrijwillig en zonder eenige toezegging op belooning, tot redding aan. Doch door eene toevallige en noodlottige zamenloop van omstandigheden, konden zij geen geschikt vaartuig meester worden, daar velen van oordeel waren, dat er met sloepen niets uit te voeren was. Zoo was het allengskens middernacht geworden, maar nog ging de storm niet liggen, zoodat het bij het voornemen der loodsen bleef. Het was toen dat drie Engelsche kapiteins, welke met hunne schepen in de haven lagen, het edel en stoutmoedig besluit namen, om met twee hunner sloepen, de eene bemand met drie de andere met vier hunner matrozen, den gevaarlijken togt naar het gezonken schip te ondernemen. Kapitein D. Charrosin bereikte gelukkig zijn doel doch vreezende dat een te groot aantal der nog op het wrak in leven zijnde passagiers, te gelijk op hen zouden aankomen, waardoor de sloep gevaar zou loopen van te zinken en allen alsdan hun dood in de golven zouden vinden, hielden iets af en wierpen in de nabijheid van het schip hunne dreg uit, waardoor zij bleven liggen tot dat de dageraad aanbrak, zonder ophouden de ongelukkige schipbreukelingen, die tot levensbehoud in wand en mast geklommen waren, toeroepende om moed te houden tot dat men hun bij den naderenden dageraad te hulp zou kunnen komen; tot vermeerdering der ramp scheurde reeds omstreeks 2 ure het voorwand in stukken en sleepte die slagtoffers mede, welke aldaar hunne redding gezocht hadden. Eindelijk brak het zoo vurig gewenschte daglicht aan, maar barstte ook de storm, als met vernieuwde woede weder los. desalniettemin waagde het thans de manschap der eerste sloep, om te enteren, en was gelukkig genoeg, om drie der schipbreukelingen te verlossen van het wrak, en behouden in de haven te brengen; nu wilden de edele vreemdelingen voort daarop eene tweede reis beproeven, maar men wist hen te bewegen, om daar zij reeds den ganschen nacht rusteloos hadden doorgebragt, hunne grootsche taak aan eenige menschenvrienden over te dragen, die nog versch van krachten zijnde, tot voltooyng daarvan te beter in staat waren. deze waagden dus met de twee sloepen eene nieuwe poging, onder aanvoering van onze heldhaftige stadsgenooten S. v. d. M. en Jacobus Willems Jager. Hun mogt het gebeuren om de nog zes levend aanwezigen en twee lijken van den gezonkenen bodem aan wal te brengen. de overige passagiers gelijk ook de beurtschipper en kok waren reeds in den voornacht door de aanhoudende stortze?n van boord geslagen of in het zinkend vaartuig jammerlijk omgekomen. de lijken dezer ongelukkigen zijn gedeeltelijk hier reeds aangebragt of aangespoeld en gedeeltelijk worden ze nog vermist; (23 okt 1838, L.C. )
Sjoerd van der Meer geb 18 apr 1809 Ameland/Makkum, ovl 15 mei 1878 Augustinusga, huwt met Grietje Wartena, werkman in 1851, schippersknecht in 1878, zv Rein vdM, en IJtje de Wolf; BS ovl 1873; 1878 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, 126
Tjepke Douwes van der Meer ovl voor 1865, huwt met Riemke Klases, arbeider en wonende te Workum 1833, kind: Douwe vdM, geb 7 feb 1797 Arum; BS huw 1833, ovl 1864; oud 42 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-008; VT1839
Tjietske Thomas van der Meer huwt met Gouke Poppes Persijn, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1856
Trijntje van der Meer geb 11 nov 1808 HRL, N.H., ged 29 nov 1808 HRL, vlgs opgaaf: in onegt, dv Jan vdM, en Maaike Merkelbach; dopen Grote Kerk HRL 1808
Wietske van der Meer geb 1728 Bergum, ovl 9 jan 1823 HRL, huwt met Petrus de Waar; BS ovl 1823
Willem van der Meer huwt met Catharina Reinders, kind: Aaltje vdM, geb 1803 HRL; BS ovl 1874
Willem Barteles van der Meer geb 1767 Sapmeer, ovl 4 sep 1833 HRL, huwt met Trijntje J. Spleet/Lon, N.H., gewezen beurtschipper van Amsterdam op HRL, wonende te HRL. 1807-1810, kinderen: Bartle Willems, geb 16 okt 1808 HRL, Hiltje, geb 8 mei 1811 HRL, Jantje, geb 22 mei 1806 HRL, Willemtje Willems vdM, geb 1799 HRL, zv Bartle Cornelis, (gk), en Willempje Jacobs (gk); dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1808, 1811, BS ovl 1833, ovl 1834; gebruiker van wijk E-042, schipper; eigenaar is G. Stinstra, 1814. (GAH204)
Willemtje Willems van der Meer geb 1799 HRL, ovl 1 feb 1834 HRL, huwt met Hendrik Jans Pomp, dv Willem Barteles vdM, en Trijntje Jans Spleet; BS ovl 1834
Engel Meerbeek ovl voor 1814, huwt met Maria Theresia Meerbeek; BS ovl 1813
Janna Engels Meerbeek huwt met Adam Sterk; BS geb 1811
Maria Theresia Meerbeek geb 1742 ... , ovl 12 feb 1813 HRL, huwt met Engel Meerbeek, ovl wijk G-023; BS ovl 1813
P Mees eyse Geerts van de Oude Pekel A, en Hiltje Pieters van HRL, laatst geproclameert en hier getrouwt op dato dezes 28 nov 1773 HRL, na vertoonde adtestatie uyt Pekel A, van 22 nov 1773, getekent P.M., Ecclesiastes
Arend Gomberts van Meesel geb 12 sep 1780 ... , ovl 18 mrt 1818 HRL, ongehuwd; BS ovl 1818
Johanna Henriic Meesters Extract uit een Doop Reg. der R.C. Gemeente van Vlymen, berustende ter Secretarij aldaar, waarin men onder anderen vindt het volgende. 31 okt 1773: Baptizatus est Cornelius, filius legitimus Walteri Jacobi Boumans et Maria Cornelii Meesters, Susceptrix Joanna Adriani Jonkers, nomine J.H.M. Vlymen den 21 jun 1816
Maria Cornelii Meesters Extract uit een Doop Reg. der R.C. Gemeente van Vlymen, berustende ter Secretarij aldaar, waarin men onder anderen vindt het volgende. 31 okt 1773: Baptizatus est Cornelius, filius legitimus Walteri jacobi Boumans et M.C.M., Susceptrix Joanna Adriani Jonkers, nomine Johanna Henrici Meesters. Vlymen den 21 jun 1816
Barend Meyer Meeter geb 10 jan 1787 HRL, ovl 24 feb 1822 HRL, huwt met Jiekke Simons vd berg op 25 nov 1810 HRL, metselaar, zv Meyer Harmens en Geeske Jans, voornaam vrouw in huwelijksregister: Mietje; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822; gebruiker van wijk G-293, metzelknegt; eigenaar is Sipke Schoonbergen 1814. (GAH204)
Eilert Meeter huwt met Akke Munter, kind: Michiel Eilerts Meeter, geb 22 jan 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Eilerts Meeter, geb, 14 nov 1795, ged 19 jan 1796 Grote Kerk HRL
Folkert Hendriks Meeter geb 18 jan 1791 Bolsward, ovl 26 feb 1821 HRL, hm ... , vlgs ovlakte kinderen nalatende; BS ovl 1821
Michiel Eilerts Meeter geb 22 jan 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Eilert Meeter en Akke Munter
Ytje Eilerts Meeter geb 14 nov 1795, ged 19 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Eilert Meeter en Akke Munter
Coenraad Meeth geb 24 sep 1810 Augustinusga, ovl 15 mrt 1872 HRL, huwt met Johanna Habbecothe, werkman in 1851, N.H., Vst 11 mrt 1854 uit Beetsterzwaag, huisknecht, zv Lodewijk M, en Froukje Appelhof; BS ovl 1849, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-103, wijk F-240, 261, wijk G-334; oud 29 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk A-074; VT1839
Johannes Meeth geb 1800 Augustinusga, ovl 7 okt 1842 HRL, 1e huwt met Luutske Jolkes de Jong, 2e huwt met IJttje de Vries op 30 mei 1839 HRL, wonende te HRL, hereknecht in 1842, zv Lodewijk M, en Froukje Gerrits Appelhof; BS huw 1839, ovl 1842; oud 40 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk G-029; VT1839
Lodewijk Meeth ovl voor 1840, huwt met Froukje Gerrits Appelhof, kinderen: Johannes M geb 1800 Augustinusga, Coenraad M, geb 24 sep 1810 Augustinusga; BS huw 1839, ovl 1842, ovl 1872
Pieter Watses Meetie ende Hijlkjen Remmerts, beide van HRL, huw.aang. 13 sep 1738 HRL, koomende wegens de bruit Remmert Huiberts desselvs vader en Compareerden tot bewijs van ''t Consent van des bruidegoms vader Cornelis Hessels, Jacob Wybrens ende Steemoeder van de Bruidegom; huw.aang. HRL 1738
Hylkjen Watses Meetje Freerk Stoffels ende H.W.M., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Cornelis ?dsgers desselfs oom, 24 Oct 1750; huwt met Freerk Stoffels, beyde van HRL, geproclameerd den 25 okt en den 1-8 Novemb 1750 en den 15 dito getrouwd
Jarig Ockes Meetje ocl. 25 apr 1727 HRL, old 56 jaren
Elisabeth Meetman van HRL, huwt met Hendricus Cleebe, van Groningen, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout met attestasie de 31 jul 1763
Maaike Jacobs Meetstra huwt met Fedde Jans Andringa op 31 aug 1800 HRL, komt van Franeker; huw Grote Kerk HRL 1800
Lieuwe Meevis mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Sietske Simons op 1 sep 1793 HRL, laatste afk. 1 sep 1793, ook huwt met Sophia Frederiks Strootman, en Maaike Reins op 20 okt 1805 HRL, komt van HRL. in 1793, N.H., geslnm vrouw (Sietske Simons) de Groot; kinderen: Meevis Lieuwes, geb 3 feb 1803 HRL, Trijntje Lieuwes, geb 16 jun 1800 HRL, Jurjen Lieuwes, geb 21 aug 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, 1805, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1810; L.M. ende Sijtske Simons de Groot, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Hendrik Simons, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; L.M. en Marijke Reins, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd desselves vader Rein Floris, 5 okt 1805; ondertrouw HRL; L.M. en Sytske Simons de Groot, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 1 sep 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rinske Lieuwes, geb 7 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Lieuwes, geb 18 feb 1797, ged 14 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Trufina/Fenna Meewezen geb 10 jun 1809 Leeuwarden, ovl 5 jan 1855 HRL, ongehuwd, vest. 8dec18 54 uit Leeuwarden, Rooms Katholiek, dv Gerardus M, en IJmkje Vliegendehond; BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-054
Gerardus Meewezen huwt met IJmkje Vliegendehond, kind: Trufina/Fenna, geb 10 jun 1809 Leeuwarden; BS ovl 1855
Hendrik van der Mei ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:14:0 als boedelredder van wijlen de wed. Beernt Warnders wegens geleverde hoepen en arbeidsloon van kuypen, kwit. no. 6, 12 mrt 1782. (GAH1113)
Trijntje Jans van der Mei huwt met Thomas Dijkstra; BS ovl 1864; 1875 overlijdens
A. N Meier huwt met Betting; Stadsrentmeester bet f. 30:3:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 5e classe, no. 6, tegen 6%, may 1774. (GAH1060)
Berend Meikman huwt met Johanna Ros, kind: Johanna Berends Meikman, geb 13 apr 1789, ged 17 apr 1789 Grote Kerk HRL
Johanna Berends Meikman geb 13 apr 1789, ged 17 apr 1789 Grote Kerk HRL, dv Berend Meikman en Johanna Ros
Grietje Taekes Meilema Jan Jansen Damast en G.T.M., beide van HRL, en laatst geproclameert 16 apr 1775 HRL, en toen getrouwd
Wytske Wybes Meilema huwt met Sipke Keimpes Ennema; zie verder: Frans Jetses Roorda
Antje Meiles ged 24 jul 1753 Grote Kerk HRL, dv Meile Reinders en Aafke Henderiks; geb ... ., ovl 27 aug 1811 HRL, huwt met Hans Klaases vd Molen, koopt een huis in 1802, wonende te in de Kerkstraat in 1811; BS ovl 1811; 1856 overlijdens, ; Hans Klaases en A.M., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 3 sep 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Aafke Hanses, geb 9 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Hanses, geb 4 jun 1780, ged 13 jun 1780 Grote Kerk HRL; kind: Meile Hanses, geb 14 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hanses, geb 13 jan 1787, ged 6 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Hanses, geb 5 okt 1791, ged 25 okt 1791 Grote Kerk HRL
Auckjen Meiles geb 9 jan 1773, ged 2 feb 1773 Grote Kerk HRL, dv Meile Dirks en Janke Sijbes
Christjaan Meiles ged 20 sep 1768 Grote Kerk HRL, zv Meile Dirks en Janke Zijbes
Durk Meiles ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL, zv Meile Durks en Janke Zijbes; Dirk M., ged 15 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, zv Meile Dirks en Janke Sijbes
Geertje Meiles ovl 12 mei 1808 Joure, huwt met Pieter Martens; BS huw 1821
Grietje Meiles zie ook: grietje Meyes; huwt met Jan Hendriks, kind: Grietje Jans, ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL
Heere Meiles huwt met Rinske Jochhems, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en doe ook getrouwt; H.M. ende Rinske Jochums, beide van HRL, koomende voor de bruit Cornelis Esgers, schooldienaar, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Gertje Heeres, ged 26 okt 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Hinke Jocchems; kind: Gertje Heeres, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL, moeder als Hinke J. ; kind: Meile Heeres, ged 30 sep 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Hinke J. ; H.M. en Antje Hennings beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs swaeger Feike Sjoerds, 22 May 1751; huwt met Antje Hennings, beyde van HRL, geproclameerd den 23-31 May en den 6 jun 1751 en doen ook getrouwd; huwt met Jiecke Jans, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 okt 1758 in de Westerkerk; Sierk Cornelis en Sijke Jocchems, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger H.M., 7 May 1746; weduwe woont in 6e quartier, huisno. 123, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805; (GAH650); weduwe woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Meiles zie: Kalkman
Hendrik Meiles ged 20 sep 1757 Grote Kerk HRL, zv Meile Reinderts en Aafke Hendriks
Hendrik Meiles H.M. ende Meinsje Haantjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Haantje Johannes, 9 feb 1788; ondertrouw HRL; H.M. en Meinsje Haantjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 feb 1788 HRL, en zijn getrouwd den 2 mrt daaraanvolgende; kind: Aafke Hendriks, geb 10 jul 1790, ged 25 jul 1790 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Hendriks, geb 25 apr 1793, ged 14 may 1793 Grote Kerk HRL
Jacob Meiles Antie Jans Grauda huwt met J.M. op 8 apr 1708 HRL voor het Gerecht; zie verder: Jacob Fransen Roorda; (Gen. Jaarb. 1984)
Janke Meiles huwt met Pieter Halma, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mei 1768; kind: Bauwkje Pieters Halma, ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Jantje Meiles zie ook: Faber; huwt met Jan Groen, kind: Aukje Jans Groen, geb 25 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en Seventig den Agttiende mei is Geboren Jantje, dv Meile Dirks en Janke Sijbes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816. (HHuwelijkse Bijlagen HRL. 1816, fiche 2)
Karsjen Meiles zie: Nauta
Lijske/Elisabeth Meiles Lijsbeth Meiles, ged 6 jan 1760 Grote Kerk HRL, dv Meile Reinders en Aafke Hendriks; geb 1751 HRL, ovl 3 jan 1830 HRL, huwt met Haring Heins Wagenaar, turfmeetster in 1830, doet overlijdensaangifte van Gerritje Janes Groenhof in 1811; bsha181ov, ovl 1859; Haring Heins en S.M., beide van HRL, hebben hunne laatste af-kondiging gehad den 20 mei 1781 HRL, en zijn getrouwd den 27 daaraanvolgende; in het doopreg. van 1799 bij kind Aafke Harings, vermeld als Lijsbet Melles; dopen Grote Kerk HRL; kind: Aafke Harings, geb 26 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Meile Harings, geb 22 apr 1785, ged 3 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Meile Harings, geb 28 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: IJsbrand Harings, geb 30 apr 1789, ged 17 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJsbrand Harichs, geb 30 apr 1795, ged 19 may 1795 Grote Kerk HRL, vader als Harich H. ; kind: Reindert Harings, geb 10 jan 1798, ged 30 jan 1798 Grote Kerk
Pyter Meiles P.M. van Almenum ende Jantie Sijbes van Midlum, koomende weegens de bruid Tjerk Gabes desselvs swager, 16 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Symon Meiles Dirk Cristiaans ende Aukjen Meiles, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder S.M., 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; S.M. ende Maike Douwes, beide van HRL, huw.aang. 25 jan 1738 HRL, komende voor de Bruit Douwe Beerns; huw.aang. HRL 1738; S.M. huwt met Mayke Douwes, kind: IJpe Simons, ged 18 mrt 1749 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Simons, ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL; kind: Meile Symons, ged 15 dec 1743 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Simons, ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL
Simon Meiles huwt met Leentje IJpes, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 en getrout de 30 7 ber (= september) 1766
Trijntje Meiles huwt met Pieter Laases, beyde van HRL, geproclameerd den 31 octob en 7-14 Novemb getroud 30 dito 1745
Anna Martgens Meill geb 1 apr 1785 Franeker, ovl 24 jul 1845 HRL, huwt met Jacobus Johannes Posthuma op 2 jun 1805 HRL, komt van Franeker, wonende te HRL. 1841, dv Martinus M, en Henderika Bayes; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1841, ovl 1845, regattdv1826-93; Jacobus Johannes Postuma van HRL. ende A. Martinus M. van Franeker, zijnde de aangave gedaan door den gesw. clercq Rasschen, onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 may 1805; ondertrouw HRL; kind: Henderica Jacobus Posthuma, geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: A.M. Mijle
Bergita Meill geb 1781 Franeker, ovl 24 nov 1859 HRL, 1e huwt met Johannes Groenewoud, 2e huwt met Samuel Wijtema op 21 sep 1823 Franeker, winkelierse te Franeker, 3e huwt met Sijbrand Lazes Spannenburg op 7 mei 1830 Franeker wonende te HRL. 1836, N.H., dv Martinus M, en Hendrika Bayes, is ged te HRL; BS ovl 1859; BS Franeker huw 1823, huw 1830, huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-026; oud 57 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-025; VT1839; Franeker, Sectie A, 1832: B.M. eigenaresse van perceel nr. 699, winkelierse te HRL, legger nr. 310, Huis en Erf, grootte 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832)
Dorothea Meill geb 1792 HRL, huwt met Cornelis Loeterbag op 4 jun 1813 Franeker, wonende te Franeker, dv Martinus M, en Hendriks Bayes; BS Franeker huw 1813
Martinus Meill geb Aarhus (DK) 1732, ovl Franeker 21 okt 1808, woont vanaf 1768 in Franeker, huwt (I) Froukje Lucia Bernes uit Amsterdam, huwt (II) 19 mei 1776 Franeker met Henderika Bayes, kinderen: Christiaan M, geb 11 mrt 1770, Anna Martgens M, geb 1785 Franeker, Dorothea M, geb 1792 HRL, Bergita M, geb 1781 HRL; BS ovl 1845; BS Franeker huw 1813, huw 1823; Alle kinderen ged Ev. Luth. Gem. HRL; vriendelijke mededeling Gerard van der Heide
Reinder Meiloms Donderdag den 21 decembr 1797; Het Gerechte ordinaires Vergadert zijnde, wierde wijders goedgevonden daar en thans bekwaame gelegenheid was, om eenen Trijntje Pieters Huisvrouw van Thomas Fokkes, varensgezel, Welke sints eenigen tijd zig alhier had opgehouden, dog thans behoorende was, op ''t Vlieland naderwaards te doen Transporteeren, en met den Schipper Thomas M., met wien zij Stond overgevoerd te worden navolgende Missive aan de Regeeringe van ''t Vlieland, af te zenden; Het Gerechte der Stad HRL, Aan: de Regeerders, van het Eiland Vlieland; Medeburgers ! Zints eenigen tijd heeft zich binnen onze Stad opgehouden, een vrouwspersoon genaamd Tijntje Pieters zijnde de huisvrouw, zo als wij geinformeerd zijn van een varendsgezel Fokke Thomas geheeten, voorgeevende van Amsterdam te koomen, alwaar zij om een dienst gezogt had, dat dit vrouwspersoon ter uwer plaatze te huis behoort, en zonder onze hulp en tusschenkomst, door gebrek zoude moeten hebben vergaan, hadden wij niet eenige daagen (hoewel daartoe geheel onverpligt) in haar onderhoud voorzien, wij zouden haar bij deezen met Schipper R.M. aan UWL terug, met vriendelijk verzoek, dat gijL:zodanige orders gelieft te Stellen, dat in haar onderhoud werde voorzien, ten einde wij met dergelijke uitgaaven niet weder beswaard worden, Waarmede wij verblijven, Heil en Broederschap. HRL den 21 decembr 1797. (GAH43)
Everdina Mein huwt met Arent Hendriks van Urk, kind: Hendrik Arents van Urk, ged 15 aug 1765 Grote Kerk HRL
Abe Meinardi geboortig van ''t Heerenveen, bert de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 11 mei 1711. (burgerboek)
Dirk Meinders huwt met Grietje Harmens, kind: Meindert Dirks, geb 16 jun 1783, geb 12 aug 1783 Grote Kerk HRL
Isaak Meinders I.M. van HRL, en Trijntje Johannes van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jan 1784 HRL, en zijn getrouwd den 11 jan 1784
Aaltje Meinderts Steeven Alberts ende A.M., beyde van HRL, komende wegens de bruyd desselvs vaeder Meyndert Cobus, 14 May 1746; huwt met Steeven Alberts, beyde van HRL, geproclameerd 14, 22 en 30 May 1746 en doen ook getrouwt
Abel Meinderts zie: de Jong
Antje Meinderts zie ook: Vogelzang; geb 13 feb 1796, ged 28 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Meindert Jans en Antje Martens
Antie Meinderts huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt de 8 en getrout de 15 nov 1761; kind: Meindert Jans, ged 26 okt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Jans, ged 11 aug 1765 Grote Kerk HRL
Auke Meinderts woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar : (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Auke Meinderts zie: van der Laan; A.M. ende Mayke Wybes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anne Wybes, deszelfs broeder, 4 okt 1794; ondertrouw HRL; A.M. en Mayke Wybes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 oct 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Auke Meinderts zie ook: Wieldraayer; voogden bet f. 42:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van Harmen Pijkes en A.M. beide bi Sijbren de Groot verdiend, mei17 68. (GAH1099); id. f. 13:10:0 wegens loon van A.M. bj Sijbren de Groot van 12 mei 1768 tot 12 mei 1769 verdiend, 14 mei 1769. (GAH1100); id. f. 21:3:0 tot mei 1770, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 22:0:0 van mei 1770 tot mei 1771, 1771. (GAH1102); id. f. 75:0:0 aan dito bi Gerben Andries als stoeldraaiersknegt verdiend, mei 1773. (GAH1104); id. f. 72:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 55:0:0 als wieldraaiersknegt bij G.A., 11 jun 1776. (GAH1107); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van A.M., (reparaties), 31 dec 1810: f. 1:8:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:5:0 ter Saeke Stoelmaeken, 25 may 1808, quit. no. 40 (GAH1140); id. f. 2:8:0, 18 jan 1809, quit. no. 5 (GAH1141); id. f. 1:4:0, 30 dec 1809, quit. no. 81 (GAH1141)
Baukje Meinderts zie: Bijlsma
Dirk Meinderts woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Meinderts zie: van Laan; D.M. en Lijsbert Fransen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Dirks, geb 20 apr 1791, ged 8 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Hijke Dirks, geb 11 dec 1796, ged 2 jan 1797 Grote Kerk HRL
Durk Meinderts mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; voogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van 3 jaer loon van D.M. bi Albert Durks als timmermansjonge verdiend, 14 mei 1772. (GAH1103); id. f. 35:0:0 en f. 18:0:0 bij Reinder Pieters, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 32:2:0 bij Broer Wybrens, 17 jun 1780. (GAH1111); id. 46- 4:0, 15 jun 1781. (GAH1112); id. f. 55:0:0, 20 jun 1779. (GAH1110)
Dirk Meinderts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Jeltje Klases op 29 sep 1799 HRL, komt van Cornjum, N.H., kinderen: Meindert Dirks, geb 11 feb 1802 HRL, Klaas Durks, geb 1jul18 00 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802
Doeke Meinderts zie: Brouwer, Fokkema
Eeke Meinderts geb 8 dec 1809 HRL, N.H., dv Meindert Jans en Antje Martens; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 8 dec 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL, dv Meindert Jans en Antje Martens
Eeltje Meinderts huwt met Korsje Willems, kind: Willemke Eeltjes, geb 13 nov 1774, ged 11 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Willem Eeltjes, geb 9 jul 1778, ged 28 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Meindert Eeltjes, ged 18 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Eeltjes, ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Koesje W.
Elske Meinderts geb 1753 Witmarsum, ovl 23 dec 1826 HRL, huwt met Jelle Sieses; BS ovl 1826
Geeltje Meinderts zie: Bleeker
Geertje Meinderts huwt met Jan Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 sep 1761
Geeske Meinderts zie: Hatting, Ellenga
Gerrit Meinderts zie: de Wilde
Grietje Meinderts zie: Bangma
Hans Meinderts H.M. ende IJttie Teekes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Teeke Ruirds des selvs vaeder, 18 Nov 1747; huwt met IJttje Teekes, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 Novemb en den 3 decemb getrout de 10 dito 1747; kind: Meindert Hanses, ged 26 apr 1757 Grote Kerk HRL; kinderen: Taeke en Pietje Hansen, beiden ged 5 feb 1754 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Hansen, ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Ietje T.
Harke Meinderts huwt met Jeltje Sjoerds, kind: Dieuwke Harkes, geb 1765 Oosterbierum; BS ovl 1847
Hendrikje Meinderts huwt met Bote Botes, kind: Bote Botes, geb 17 feb 1784, ged 16 mrt 1784 Grote Kerk HRL
Jacob Meinderts zie: Regoor
Jacob Meinderts ovl 3 jul 1800 Witmarsum, huwt met Grietje Aukes, kind: Meindert Jacobs Mensonides, geb 1771 Witmarsum; BS huw 1819, ovl 1826
Jan Meinderts zie: Vogelzang, van der Wal
Jan Meinderts geb 26 may 1791, ged 19 jun 1791 Grote Kerk HRL, zv Meindert Jans en Antje Martens
Jan Meinderts geb 11 dec 1773, ged 28 dec 1773 Grote Kerk HRL, zv Meindert Roelofs en Hendrikje Jans
Jan Meinderts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 149:4:0 voor 18 schouw en 1 korff Leekster turf, en dragen en meten, ord. no. 4, 8 apr 1784. (B111 5)
Japke Meinderts zie: Zondervan; Ids Harmens van HRL, en J.M. van Achlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn op vertoond getuigenis getrouwd ten zelfden dage; kind: Meindertje Idses, geb 5 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & tachtig den Vijfde mei is Geboren Meindertje dv Ids Harmens en J.M. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 mei 1816
Jelle Meinderts J.M. ende Neeltie Hendrix, beyde van HRL, komende wegens de bruyd desselfs steevader Sipke Dirks, 1 May 1745; huwt met Neeltje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1745 en doen ook getrouwt
Jeltje Meinderts huwt met Berend Harmens Faber; BS ovl 1835
Jetske Meinderts ovl voor 1865, huwt met Willem Lolkes; BS ovl 1864
Jurjen Meinderts geb 1809 Leeuwarden, ovl 26 aug 1849 HRL, huwt met Catharina Hendriks Drost, (gk), op 16 mei 1833 HRL, wonende te HRL, thans 1e kanonnier bij de Cie Friese Artillerie Schutterij in guarnisoen te den Bosch, schoenmaker in 1849, zv Piter M, en Trijntje Dijkhoff; BS huw 1833, ovl 1849; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-140; VT1839
Lolke Meinderts zie: Hofstra
Luitjen Meinderts L.M. ende Marijke Hendriks, beide van HRL, koomende voor de bruit Jurjen Gerrits, 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Maria Meinderts zie ook: Marijke Meinderts; huwt met Sander Tiels, kind: Jan Sanders Tiels, geb 16 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL
Marten Meinderts zie: Vogelzang
Marijke Meinderts geb 9 mei 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Meindert Luytjes en Martje Douwes
Minke Meinderts ovl 1 sep 1801 Lekkum, huwt met Lolke Stornebrink; BS huw 1826, ovl 1831
Monse Meinderts ovl 1773 HRL, huwt met Hielkje Tjeerds, kind: Simontje Monzes, geb ... , tichelaarsknecht en indetijd echtelieden te HRL; BS huw 1819; M.M. ende Hijke Tjeerds, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselvs broeder Doitse Tjeerds, 15 Feb 1749; huwt met Hijke Tjeerds, beyde van HRL, geproclameerdt den 16-23 feb en den 2 mrt 1749 en doen ook getrouwdt; kind: Auke Monzes, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Simontje Monzes, ged 5 jan 1762 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Monzes, ged 23 mrt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Meinerdt Monses, ged 2 dec 1749 Grote Kerk HRL
Pieter Meinderts zie: Vogelzang, de Vries
Pieter Meinderts geb 30 jan 1811, ged 26 feb 1811 Grote Kerk HRL, zv Meindert Jans en Antje Martens
Pieter Meinderts huwt met Trijntje Dijkhoff, wonende te Leeuwarden 1833, kind: Jurjen, geb 1809 Leeuwarden; BS huw 1833, ovl 1849
Roelof Meinderts huwt met Eva Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 January en den 5 feb 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; R.M. van HRL. ende Eva Jansen meede van daar, koomende voor de Bruit desselfs vader Jan Hansen, 21 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Durkje Roelofs, ged 19 aug 1762 Westerkerk HRL; kind: Jetske Roelofs, ged 8 jul 1744 Westerkerk HRL
Roelofke Meinderts geb 20 apr 1808 HRL, ged 8 mei 1808 HRL, N.H., dv Meindets Isa?cs en Antje Roelofs; dopen Grote Kerk HRL 1808
Sako Meinderts zie: Beil; Sake M. en Aaltje Martens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Antje Saakes, geb 8 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk; kind: Bartel Saakes, geb 5 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sietske Meinderts zie ook: Vogelzang; geb 9 okt 1793, ged 27 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Meyndert Jans en Antje martens
Sytske Meinderts ovl 4 sep 1789 HRL, oud 76 jaar; ovl 13 apr 1728 HRL, old 67 jaer
Sieuwe Meinderts huwt met Jan Jacobs Astra, echtelieden te Schiermonnikoog; BS huw 1818, ovl 1840
Sjoerdtje Meinderts huwt met Kornelis Aukes, kind: Auke Kornelis, geb 6 okt 1783, ged 21 okt 1783 Grote Kerk HRL
Sjoerdtie Meinderts voogden bet f. 194:1:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, herkomstig uit de nalatenschap van Meindert Aukes en Grietje Dirks, echtelieden op de Koningsbuurt, zijnde dus de inbreng van Auke Dirks en S.M., 14 apr 1767. (GAH1097); id. f. 58:15:0 herkomstig uit de nalatenschap van Meindert Aukes & Grietie Dirks, in leeven egtelieden op de Koningsbueren, sijnde dit de verdere inbreng van Auke Dirks en S.M., 5 jul 1768. (GAH1099)
Sjouke Meinderts van Leeuwarden, bet gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 28 okt 1710. (burgerboek)
Sjouke Meinderts S.M. van Akkrum en Baukje Klaassen van HRL, hebben de laatste afk. ... . en getrouwd 6 aug 1786 HRL
Sjouwkje Meinderts zie: de Vries
Sjoukje Meinderts geb 16 mrt 1754 HRL, ovl 31 okt 1820 HRL, huwt met Cornelis Aukes Schaafsma; BS ovl 1820
Tjeerd Meinderts geboortig van Huins, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van (niet genoemd), op 28 aug 1806. (burgerboek)
Trijntje Meinderts zie: Donia, Homans
Trijntje Meinderts ovl voor 1845, huwt met Berend Feites Schotanus; BS huw 1844
Willem Meinderts bomenleverancier 1748-1765
Ynskje Meinderts zie: Metting
Eelke Meindertsma huwt met Aafke Epping, meester bakker, wonende te Leeuwarden, kind: Meindert Eelkes M, geb 1803 Dokkum; BS huw 1825
Meindert Eelkes Meindertsma geb 1803 Dokkum, huwt met Johanna Alberts van Eeken op 2 okt 1825 HRL, huw.afk. 18 en 25 sep 1825 HRL. en Leeuwarden, wonende te Leeuwarden, bakker, zv Eelke M, en Aafke Epping; BS huw 1825
Claas Meiners geboortig van Holwerd, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. de Waart, op 6 mei 1793. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 53:16:0 terzaake chirurginale diensten, 18 nov 1794, quit. no. 4 (GAH1126); Sondag den 15 Septembr 1799. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Wij hebben hier nevens Zeer gedienstig de Eer UWL:te Communiceren, dat Wij agtervolgens UWL:aanschrijvinge van den 5 deezer thans een Veertig tal Burgers tot den Plaatzelijken dienst, ter maintien, en bewaaringe der rust en Veiligheid. gewapend hebben, Welke rede hunne officiers bij meerderheid van Stemmen hebben verkooren, Wij geeven hier van pr:missive mede aan den Collonel Emmerij Kennis, de gewaldige Provoost bij de marine den Burger P. van Thielen heeden van Zijne reise geretourneert Zijnde, hebben Wij hem defacto, de verlangde Informatie noopens de handelwijs, omtrent de Engelsche Krijgsgevangenen, en de Kostgelden Welke hij daar voor geniet afgevraagt, dien Wij hier nevens aan UWLinzenden, Daar de Chirurgijn Maj?r C.M., alhier van deeze nademiddag van de Helder arriveerde, hebben Wij vermeend van hem, en de Schipper die hem overgebragt, heeft de positien onder Eede te moeten inwinnen, en aan UWL:over te zenden, ten einde om UWL:van den toedragt der Zaaken, aldaar te Informeren, op morgen Zal den Schipper met eene missive van M. Zich bij UWL:Vervoegen ter bekoming van een Pas, voor Zijn retour; Verder Kunnen Wij UWL:rapporteren, dat de Engelsche Schepen, Waar van Wij UWL:gemeld hebben, thans uit ons gezigt Verwijdert Zijn, volgens de Cours moeten Zij naar ''t Vlie Zijn gestevend. (GAH45); Saturdag den 21 apr 1798; de Raad Extra ordinaris vergadert zijnde, stonden nog ter vergaderin binnen den Capt. Luit. J:A:van der Straaten, den Luitnent: T: Bakker, 1 ste Chirurgijn, C.M. en 1 ste Schrijver J:B:Hoffinger zig beklaagende dat zij als Engelsche Krijgsgevangenen thans in geen dienst ge?mployeerd zijnde nog bij de Marine op ''s Lands vloot, nog onder den BurgerStand, hunne Stem over het ontwerp van Staatsregeling konden uitbrengen, dan teffens daartoe zeer bereidwillig zijnde, en zich daar voor declareerende-Verzogten zij dat zulks ter hunner decharge-in de Notulen van den Raad mogte werden geinsereerd. (GAH44)
Aefke Meinerts van HRL, en Roeloff Takes van St. Anna Parochie, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, vertonende Jacob Dirks Schriftelijke attestatie tot onderling Consent; huw.aang. HRL 1735
Aaltje Meinerts huwt met Gerk van Beek, kind: Anna Gerks van Beek, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL
Aletta Meinerts huwt met Rintje Tjepkes, kind: Antje Rintjes, geb 7 apr 1779, ged 20 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Tjepke Reintjes, geb 5 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL
Aukje Meinerts huwt met Arjen Sipkes, beide van HRL, geproclameerd de 15-17 en getrout de 22 okt 1758 in de Westerkerk; Rein Tjeerdts en A. Meinderts, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 9 oct 1774 HRL, en toen getrouwd
Eva Meinerts weesvoogden bet f. 54:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens erfportie van E.M. uyt de nalatenschap van haar ouders, 21 mrt 1780. (GAH1111); geb 28 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL, dv Meinert Roelofs en Hendrikje Jans
Fettje Meinerts ovl 4 sep 1727 HRL, old 60 jaeren
Geertje Meinerts Cornelis Jansen van Almenum ende G.M. van HRL, sijnde aangegeven door notaris Pesma, vertonende genoegsame last in desen, 23 Oct1751; kind: Tetske Cornelis, ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Cornelis, ged 16 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Cornelis, ged 27 jul 1762 Grote Kerk HRL; kind: Leentje Cornelis, ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kinderen: Trijntie oudt 3 Jaar en Antie Cornelis, beiden ged 10 dec 1754 Grote Kerk HRL; ovl voor 1829, huwt met Cornelis Jans Beidschat; BS huw 1828, ovl 1833; kind: Hendrikje Cornelis, ged 10 Jannewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Hendrikje Cornelis, ged 5 okt 1756 Grote Kerk HRL
Geertie Meinerts huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 jul 1757
Gryttie Meinerts huwt met Sijtse Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763; kind: Meindert Cijtzes, ged 28 aug 1768 Westerkerk HRL, vader als Cijtze P., moeder als G. Meinderts; kind: Maayke Sijtzes, ged 1 apr 1771 Grote Kerk HRL
Jetse Meinerts houthandelaar in 1763
Jikke Meinerts huwt met IJpe Everts, kind: Evert IJpes, ged 27 okt 1757 Westerkerk HRL
Jogchems Meinerts huwt met Tjietske Feddriks, kind: Klaaske Jogchems, ged 3 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jochems, ged 16 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Fettje Jogchems, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL, vader als J. Meinderts
Lamkje Meinerts ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL, dv Meinert Luitjens en Martje Douwes
Lolle Meinerts bomenleverancier 1748-1765
Marijke Meinerts zie ook: Maria Meinderts; huwt met Sander Tiels, kind: Jan Sanders Tiels, geb 31 okt 1796, ged 29 nov 1796 Grote Kerk HRL
Monze Meinerts geb 15 jun 1776, ged 9 jul 1776 Grote Kerk HRL, zv Meindert Monzes en Janke Zegers
Trijntje Meinerts huwt met Fredrik Wolter, beide van HRL, geproclameerd de 22-24 en getrout de 29 7 ber (= september) 1771
J Meines Gerrit Gerrtis Posthumus van HRL, en Jeltje Goukes van Achlum, laatst geproclameert op dato dezes 4 dec 1774 HRL, en getrouwd, na vertoonde adtestatie van Achlum, 4 dec 1774, getekend Arnoldus van Loon, Predikant, en J.M., schoolmeester te Achlum
Antje Meines zie: Piekema
Antje Meines huwt met Hendricus Pijnart; dopen Grote Kerk HRL 1805
Gettje Meines Hendrik Geerts Bruns en G.M., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 18 jul 1807; ondertrouw HRL
Jan Meines ovl 1798 Achlum, huwt met Trijntje Simmes, in leven woonachtig te Achlum, schoolonderwijzer, kind: Simme Jans de Groot, geb 1765 Achlum; BS huw 1813, huw 1832, ovl 1852
Lysbeth Meines huwt met Haring Heins, kind: Hein Harings, geb 31 (!) nov 1782, ged 7 jan 1783 Grote Kerk HRL
Mettje Meines zie: Trip
Sake Meines zie: de Jong, Polleboer
Trijntje Meines zie: de Vries
Hendrik Meinesz huwt met Sjoerdje Vening, controleur der belastingen, wonende te HRL 1833; BS ovl 1833
Pytter Meinks ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL, zv Meink Rienks en Tjitske Pijtters
Johannes Roelofs Meins geb 28 mrt 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Roelof Willem Meins en Tjietske Siwardus Posthuma
Dievertje Poppes Meinsma geb 22 jan 1802 Makkum, ovl 21 jun 1883 HRL, 1e huwt met Bauke Foekes vd Werf, 2e huwt met Pieter Potting, (gk), op 28 apr 1842 HRL, dv Poppe Andrijs M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1838; 1842 huwelijken, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-176; oud 37 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-147; VT1839
Dooitse Meinsma huwt met Sijtske Aants, kind: Uilke, geb 1797 Makkum; BS ovl 1858
Gerbrandus Meinsma Wij Ondergetekenden Sijtske Jelgersma huisvrouw van A. Raschen en Sijtske Heins huisvrouw van Klaas IJsenbeek, beide wonenden te HRL, verklaren bij dezen dat aan ons uit hoofde van Familiebetrekkingen volkomen bekend is, dat Maria de Haga huisvrouw van G.M. (Grootmoeder van Gerbrandus Jelgersma van Moeder Zijde)in den Jare 1700 Agt en Vijftig te Amsterdam is Overleden; en hebben wij deze Met onze Gewone handtekening Vertekend. HRL den 29 mei 1815; Wij Ondergetekenden A. Rasschen, Eerste Commis ter Secretarij en Sijtske Jelgersma Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen dat G.M., woonachtig te Weydum, aldaar is Overleden in den Jare 1790, Gevende voor Redenen van Wetenschap dat ons uit hoofde van Familiebetrekkingen dit afsterven Volkomen bekend is. en hebben wij deze met onse handtekening Vertekend. HRL den 29 mei 1815
Idske Meinsma geb 20 aug 1808 Makkum, ovl 18 dec 1888 HRL, huwt met Anthonij Wielenga, (gk), dv Poppe Andries M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, 140, wijk B-020
J. J Meinsma levert busbanden en franjes 1803-1809
Machteltie Meinsma huwt met Magnus van Aarssen, kind: Aurelia Magnus van Aarssen, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL; kind: Maria Magnus van Aarssen, ged 4 jun 1741 Westerkerk HRL
Maria Meinsma ovl voor 1816, huwt met Wiltetus Bernardus Jergersma; BS huw 1815; Extract uit het doopregister van het dorp Weydum. 1791 den 17 jul is ged een zv Wiltetus Bernardus Jelgersma, Predikant te Weydum en M. a. M., Echtelieden, Zijnde alhier gebooren den 20 jun 1791, en is door den Vader ged Zijnde genoemd Gerbrandus. de Schout Van de Gemeente Jorwerd
Meintje Rintjes Meinsma geb 25 mei 1805 Oosterlittens, huwt met Pieter F. Krips, N.H., Vst 11 jul 1853 uit Weidum, A 4 mei 1857 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-292, wijk H-123, 242
Poppe Andries Meinsma geb 1772 Makkumn, ovl 5 dec 1838 HRL, huwt met Aagje Gerrits Groot, kin - deren: Dievertje Poppes M, geb 22 jan 1802 Makkum, Idske M, geb 20 aug 1808 Makkum, wonende te aan de Zoutsloot in 1838, zv Andries Douwes en Idske Poppes; BS ovl 1838; 1841 overlijdens, ovl 1883, ovl 1888
Uilke Meinsma geb 1797 Makkum, ovl 6 dec 1858 HRL, huwt met Klaasje Asjes, zeilmaker, zv Dooitse M, en Sijtske Aants; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-010
Hans Christoffels Meinssnar huwt met Antje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 mrt 1741 en getrouwt den 26 dito 1741; Hans Cristoffel Meissnar ende Antie Gerrijts, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Bouwe Gerrits, 4 mrt 1741 fiches ondertrouw N.H. HRL
Roelof Meinte op 16 aug 1779 heeft Luitjen Stoffels, geboortig van Hindelopen, het burgerrecht verkregen; heeft domicilie bij R.M. (burgerboek)
Angenietje Meintes zie: Pook
Anna Meintes zie: de Jager
Antje Meintes ovl 5 apr 1805 HRL, oud 40 jaar
Doeke Meintes geb 29 okt 1804 HRL, ged 27 nov 1804 HRL, zv Meinte Doekes en Sietske Aanes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Geeske Meintes geb 7 okt 1795, ged 20 okt 1795 Grote Kerk HRL, dv Meinte Doekes en Sijtske Oenes
Gosse Meintes zie: Joustra
Grietje Meintes zie: de Jager
Harke Meintes huwt met Jeltje Sjoerds, kind: Meinte Harkes, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Heert Meintes zie ook: Tigchelaar; huwt met Grietje Jans, kind: Meinte Heerts, geb 2 apr 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jan Heerts, geb 4 jun 1794, ged 17 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Heerts, geb 13 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Heert Meintes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrikje Meintes geb 4 mrt 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL, dv Meinte Willems en Antje Hendriks
Hendrikje Meintes geb 1 jul 1752 HRL, ovl 9 nov 1819 HRL, huwt met Bote Botes Postma; BS ovl 1819, ovl 1826; Bote Botes van HRL, en H.M. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hinke Meintes zie: Jager
Jan Meintes zie: Joustra
Jantje Meintes zie: de Jager
Meinte Meintes zie: Postma
Popkje Meintes zie ook: de Jager; geb 27 apr 1797, ged 14 may 1797 Grote Kerk HRL, dv Meinte Willems en Antje Hendriks
Reintje Meintes huwt met Magnus Faber op 13 jan 1799 HRL, komt van IJlst, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1799
Tjeerd Meintes zie: Kooistra
Tjietske Meintes ovl 8 mrt 1805 HRL, oud 21 jaar; geb 19 jan 1784, ged 15 feb 1784 Grote Kerk HRL, dv Meinte Willems en Antje Hendriks
Willem Meintes zie: Jager, Meintsma
Anthony Meints Maandag den 16 jul 1798; de raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde in aamerking genoomen, dat den tijd waar bij de Eigenaars, en geinteresseerden, van het Coffschip Tettje Witteveen genaamd, bij advertentie in de Couranten gesommeerd waaren om ordre op gedagte schip te stellen, reede ge?xpireerd was, zonder dat voor als nog iemand opgekoomen Waar, om aan gedagte Sommatie te voldoen, dan alleen dat den Burger Brugt Pieters de Jong van de Lemmer, Welke gedagte Schip voormaals gevoerd heeft, aan den Raad eene missive had ingesonden, voornaamentlijk inhoudende dat de reders van gedagte Schip, de Zaak hadden geabandonneert, en dat hij als Schipper uit hoofde van het arrest zich niet bevoegd oordeelde, aan hetzelve iets te kunnen doen, behalven dat hij in den gepasseerden jaare aan de Advocaat E:H:Bergsma te Leeuwarden als Last hebbende van A.M. in Qlt:te Amsterdam, eene Acte had gepasseerd, waar bij hij geaccordeert had, om het Schip te verkoopen, het geen egter om daar bij genoemde redenen niet Was geschied; den Raad dit alles onvoldoende vindende, en teffens inziende de hooge noodzaakelijkheid ten einde om alle onheilen, welke door eene verdere Verwaarloosing van hetzelve zouden konnen ontstaan, te prevenieeren, dat gedagte Schip:of hersteld of verkogt wierd, en tot het eerste (of herstellen) in t minste geen uitzigt zijnde, aangezien de Eigenaars hetzelve Schip hebben geabandonneert, en den Schipper verklaard er niet aan te konnen doen, heeft den Raad uit Consideratie van dien, als meede dat den Advocaat E:H:Bergsma wegens zijne ppaalende Cooplieden A.M. in Qlt:als arrestanten daar in volkoomen accordeerden, na rijpe deliberatie goedgevonde gedagte Coffschip door den Fiscaal deezer Stede Publijcq te doen verkoopen, ten voordeele der geene, welke bevonden zal werden tot de penningen uit die verkoop proflueeren, na deductie van alle gemaakte kosten gerechtigd te zijn, en zal den Fiscaal ten dien einde behoorlijk Werden geauthoriseerd, zoo als geauthoriseerd word mitz deezen; en zal hier van Extract aan den Fiscaal werden gesuppediteerd, om hem te strekken voor acte van Authorisatie. (GAH44)
Everardus Meints geb 1783 HRL, ovl 16 sep 1826 HRL, huwt met Geertruida Cristina Brongers op 16 nov 1806 Leek, vertrokken naar Leek met attestatie, huw getuige bij S. Posthuma en A.R. Meintz, trekschipper, wonende te HRL. 1812, zv Roelof (Rudolphus W. )M, en Tjitske Suwardus Posthumus; huw Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1812, ovl 1826; geb 28 jan 1783, ged 4 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Roelof Willem Meints en Tjitske Sivardus Posthuma; gebruiker van wijk E-064; eigenaar is R.W. Meints wed., 1814. (GAH204); E. Roelof M. van HRL. en Geertruida Christina Brongers van de Leek, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL
Geeltje Meints Jiesk Willems en G.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jakob Roelofs Meints geb 31 dec 1787, ged 19 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv Roelof Willem Meints en Tjitske Siwardus Posthuma
Roelof Wilhelm Meints vroedsman in 1786, burgemeester in 1789-1792 ovl na 1791 en voor 1815; ovl voor 1813, huwt met Tjietske Suwardus Posthumus, old-burgemeester 1801-1805, koopman in 1812, kinderen: Ewardus Roelofs M, geb 1783 HRL, Antie Roelofs M, geb 1792 HRL; BS huw 1812, ovl 1826, ovl 1828; kind: Willem Roelofs Meynts, geb 29 dec 1777, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Evardus Roelofs Meints, geb 28 jan 1783, ged 4 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikus Roelofs Meins, geb 31 jan 1787, ged 18 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Roelofs Meints, geb 31 dec 1787, ged 19 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Roelofs Meins, geb 28 mrt 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs Meints, geb 19 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL; wed. R.W.M. eigenaar en gebruiker van wijk E-064; medegebruiker Everardus Meints, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-073; gebruiker Leendert Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-075; gebruiker Thijs IJ. Duininga, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-228; gebruiker Jan H. Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 52:16:0 voor geleverde kaas, ord. no. 3, 1 mrt 1785. (GAH1116); id. f. 47:9:0, 24 dec 1794, quit. no. 5 (GAH1126); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:5:0 terzaake geleverde soetemelkskaas, quit. no. 1, 24 jan 1786. (GAH1118); id. f. 72:16:0 wegens geleverde boter, quit. no. 2, 30 mrt 1787. (GAH1119); id. f. 325:19:0, quit. no. 10, 13 nov 1787. (GAH1119); id. f. 52:4:0, quit. no. 2, 31 mrt 1789. (GAH1121); id. f. 317:19:0 wegens geleverde boter en kaas, quit. no. 1, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 86:10:8 wegens geleverde boter, 13 jan 1793, quit. no. 1 (GAH1124); id. f. 42:15:0, quit. no. 2, 15 jan 1793 (GAH1125); id. f. 105:1:0 wegens geleverde boter en kaas, quit. no. 7, 30 nov 1793 (GAH1125); id. f. 15:19:0 wegens geleverde boter, 5 dec 1795, quit no. 6 (GAH1127); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuyze binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Sijbout Hoornstra, Albert W. Bakker, (?) Wassenaar, R.W.M., H.R. Binksma, Klaas Heins, J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, J. Albarda, A.J. Con radi. (GAH1121); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W.M., E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, S. Frieseman, H.R. Binksma, Y. Rodenhiis, B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); Jetze Lentz ende IJntje Louws, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.W.M., goede bekende, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 72:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -3:0 (GAH650); Donderdag den 24 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Voorts gedelibereerd over den Requeste door de Cooplieden Claas Blok en R. Meintz aan het departementaal Bestuur van de Eems gepraesenteert, om hunne Houtvlotten, uit Groningerland op hier te mogen vervoeren en Welk Request aan den Raad Was ingesonden om gedagte Cooplieden daar over te Verstaan, en Verder te dienen van berigt, en is na Zulks goedgevonden, navolgend favorabel berigt aan het Zelve Bestuur intezenden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Wij hebben hiernevens Zeer gedienstig de Eer aan UWl:te doen retourneren ''t Request door de Cooplieden Claas Blok en R.M. aan UWl:gepraesenteert, nadat Wij de Supplianten over den inhoud dies hebben verstaan, opzigtelijk de Plaats, Waar Zij het hout, alhier Zijnde Zouden Willem opleggen, Kunnen Wij niet dan favorabel op het Zelve berigten, en ingevolge van dien aan UWl:Solliciteren, dat hun verzoek mag Werden geaccordeert, en dat ten dien Zoodaanige orders door UWl:mogen Werden gegeeven, dat de ten Requeste gemelde laadingen hout, op hier, Vrij en onbelemmerd mogen Werden vervoerd, gelijk mede een Laadinge hout van den Coopman Jan Trompetter ter deezer Steede, Welke dies Wegens op Onze voorschrijvinge, onlangs aan UWl:heeft gerequestreert, en Waaromtrent door UWl:gunstig is gedisponeerd, dog Welke laadinge hout, tot heden toe, bij het Collumervallaat is opgehouden geworden: in Verwagtinge dat aan ons Verzoek mag Werden Voldaan, Verblijven Wij UWl:Heil wenschende mede Burgers. HRL den 24 okt 1799, Ao. 5. (GAH45); Donderdag den 25 jan 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde nog in ''s Gerechts vergadering na voorafgegaane Citatie, den Burger R.M., ter zaake dezelve een Zoutmaat in zijne Negotie had gebruikt, Welke niet op zijn tijd geytigd was, daar over volgens Lands ordtie geboet voor Vijfen Twintig Goud guldens booven de kosten, over de Citatie gevallen. (GAH43)
Doetje Meintsma geb 18 mei 1804 Dokkum, N.H., huwt met Doede Pieters Bakker op 29 jun 1837 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, Vst 24 jun 1850 uit Wonseradeel, A 6 mei 1874 deventer, dv Willem M, en Froukje Piebinga; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 85, wijk E-008, wijk G-016, bev.reg. HRL 1860-80
Willem Meintsma ovl 22 jun 1819 Dokkum, huwt met Froukje Piebinga, kind: Doetje M, geb 18 mei 1804 Dokkum, deurwaarder, zv Meint Willems en ... ; BS huw 1837; MEIS, FOKELTJE
Antje Roelofs Meintz geb 1792 HRL, ovl 31 okt 1859 Franeker, huwt met Suardus Posthuma op 27 feb 1812 HRL, 1e afk. 9feb112 om 12 uur, 2e afk. 16 feb 1812 om 12 uur voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dv Rudolf Willems M, en Tjetske S. Posthuma; BS huw 1812, BS Franeker ovl 1859; geb 19 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Roelof Willems Meints en Tjitske J. Posthuma
Hendrikus Roelofs Meintz ovl 16 apr 1792 HRL, oud 5 jaar; geb 31 jan 1787, ged 18 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Roelof Willems Meins en Tjitske Postuma
Willem Roelofs Meintz geb 29 dec 1777, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL, zv Roelof Willem Meynts en Tjitske Swardus Posthuma; geb 1777 ... , ovl 12 sep 1811 HRL, wonende te op de Groote Bredeplaats in het huis van zijn moeder, die in 1811 nog in leven was; BS ovl 1811
Leentje Hendriks Meise geb 1796 Aalsum, huwt met Meile Wagenaar op 28 mei 1820 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1820, dienstmeid. wonende te HRL, dv Hendrik Bartels en Trijntje Eelkes; BS huw 1820
Claudia Meisjes Watse Jans van HRL, en C.M. van deventer, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 nov 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Harmen van Mekeren geb 4 nov 1783, ged 11 nov 1783 Grote Kerk HRL, zv Ryk van Mekeren en Anna Margaretha Weits
Hendrik Jurjens van Mekeren huwt met Antje Olferts Smit, wonende te Hindeloopen; BS huw 1842
Ryk van Mekeren huwt met Anna Margaretha Weits, kind: Harmen van Mekeren, geb 4 nov 1783 ged 11 nov 1783 Grote Kerk HRL
Bruina Melchers Bruna M., ende IJmkjen Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jarigs, weever, desselfs swaeger, 5 Sep 1750; huwt met IJmkjen Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameerd 6, 13 en 20 Septemb en den 18 okt 1750 getrouwd
Hendrik Melchers H.M. ende IJttie Cornelis, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Cornelis Dirks, 10 Apr 1751; huwt met IJttje Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 apr 1751 en doen ook getrouwdt
Johannes Melchers zie ook: Godthelp; J.M. ende Sijtske Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Tytes, deszelfs vader, 30 nov 1793; ondertrouw HRL; J.M. en Sijtske Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 15 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:10:0 ter Zaeke geleverde 100 pond smeer, 17 may 1806, quit. no. 3 (GAH1138); id. 40-16 :0 voor 102 pond smeer, 12 sep 1806, quit. no. 4 (GAH1138); id. f. 76:13:0 ter Saeke 311 pond Smeer, 31 dec 1806, quit. no. 7 (GAH1138); id. f. 50:8:0 voor geleverd Smeer, 22 dec 1808, quit. no. 5 (GAH1140); id. f. 33:0:0, 16 nov 1809, quit. no. 3 (GAH1141)
Melcher Melchers huwt met Fienne Harmens op 22 dec 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 22 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; M.M. en Fienne Harmens, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 22 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Hendrik Melchert huwt met Alida Jans Dijkman, kind: Melchior ten Hulst, geb 17 jan 1779 Dokkum; BS ovl 1859
Hendrik Melcherts Lieuwe Claasen ende Marijke Harinxs, beyde van hier, huw.aang. 24 dec 1733 HRL, Comende voor de bruyd H.M. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Hendrik Melcherts Geert Geerts ende Grijttie Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder H.M., 12 Apr 1749
Gerardus Melchior zie: Schrage
Hermanus Melchior zie: Schrage
Jacobus Melchior zie: Schrage
Susanna M Melchior zie: Schrage
Johannes Melchiors zie: Schrage; (2x)
Melger Melgers huwt met Janneke Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May 1752 en den 22 May getrouwdt; huwt met Claaske Folkerts, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755; huwt met Marijke Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 27 apr en de 4 en getrout de 11 mei 1766; ovl 18 apr 1805 HRL, oud 70 jaar; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Anskje Melis zie: van der Werf
Antje Melis zie: Antje Mellis; huwt met Johannes Pieters, kind: Gerrit Johannes, geb 5 sep 1772, ged 29 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: Melis Johannes, ged 3 nov 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Johannes, ged 12 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Johannes, ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Johannes, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:15:0 voor 13 weeken kostgeld van het weeskind Ate Douwes, ord. no. 10, 5 apr 1785. (GAH1116); id. quit. no. 7 25 jun 1785. (GAH1117); id. quit. no. 11, 14 sep 1785. (GAH1117); id. quit. no. 11, 20 dec 1785. (GAH1118); id. quit. no. 21, 14 mrt 1786. (GAH1118); id. quit. no. 28, 13 jun 1786. (GAH1118); id. quit. no. 36, 12 sep 1786. (GAH1118); id. 12 dec 1786, quit. no. 2. (GAH1119); id. quit. no. 18, 14 mrt 1787. (GAH1119); id. 13 jun 1787. (GAH1119); id. quit. no. 34, 11 sep 1787. (GAH1119); id. quit. no. 5 11 dec 1787. (GAH1120); id. quit. no. 19, 11 mrt 1788. (GAH1120); id. quit. no. 39, 11 jun 1788. (GAH1120); id. quit. no. 46, 14 sep 1788. (GAH1120); id. quit. no. 2, 9 dec 1788. (GAH1121); id. quit. no. 8, 3 mrt 1789. (GAH1121); id. quit. no 23, 9 jun 1789. (GAH1121); id. quit. no. 32, 1 sep 1789. (GAH1121); id. quit. no. 4, 15 dec 1789. (GAH1122); id. quit. no. 24, 9 mrt 1790. (GAH1122); id. quit. no. 35, 8 jun 1790. (GAH1122); id. quit. no. 43, 7 sep 1790. (GAH1122); id. quit. no. 2, 14 dec 1790. (GAH1123); id. quit. no. 14, 15 mrt 1791. (GAH1123); id. quit. no 26, 21 jun 1791. (GAH1123)
Gerrit Melis huwt met Hesje Martens op 2 okt 1796 HRL, grenadier in de compagnie van cpt Katwinkel, van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Hendrik Melis zie: Wijnia
Oetske Melis ovl voor 1830, huwt met Teede Jaspers; BS huw 1829
Sijje Melis zie ook: Sije Amelius; huwt met Trijntje Gerbens, kind: Melis Sijjes, geb 7 feb 1782, ged 12 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Uilke Melis doet expressediensten 1747; ovl voor 1751; zijn weduwe Attie Jacobs wordt turfmeetster op 14 jan 1751. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Klaaske Melkerts begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 38; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Bregtje E Mellema oud 83 jaar, geb Raard en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839
Douwe Jans Mellema geb 21 dec 1773, ged 11 jan 1774 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendriks Mellema en Simontje Douwes
Jan Hendriks Mellema huwt met Simontje Douwes, kind: Douwe Jans Mellema, geb 21 dec 1773, ged 11 jan 1774 Grote Kerk HRL
Jan Pytters Mellema van Leeuwarden ende Trijntje Claeses Dijxstra van HRL, weesende de aengeevinge gedaen door Hendrik Croese, Hofmeester op ''t Admiraliteytsjagt met vertooninge van schriftelijk consent van des bruidegoms, 23 Nov 1748
Rimmert Teunis Mellema geboortig van Schiermonnikoog, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. B. vd Meulen, op 20 jul 1776. (burgereed); op 3 jul 1780 heeft R.T.M. zich verklaart geen borger meer te willen zijn en heeft ten overvloede dies de gildepenning van het schuitschippersgild ingetrokken, in kennis van mij, Gonggrijp. (burgerboek)
S Mellema leidekker 1760-1764
Agatha Melles van Bolswaart, ende Jan Willems van HRL, huw.aang. 4 jan 1738 HRL, koomende voor de bruit Harmen Jansen vertonende de handt van des Bruits vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1738
Anne Melles zie: van Dijk
Antje Melles huwt met Johannes Ales, wonende te Oosterbierum; BS huw 1824
Benne Melles hm ... ., kind: Doetje Bennes, geb 1750 Suameer; BS huw 1816
Binne Melles huwt met Tjiske Andries, kind: Doetje Binnes, geb 24 nov 1800 HRL, koopt helft van rog- en windmolen in 1800, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Dieuwke Melles ovl 24 apr 1788 HRL, oud 73 jaar
Fedde Melles ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, zv Melle Douwes en Hijlkjen Feddes
Fentje Melles geb 1806 Wijnaldum, ovl 6 dec 1812 HRL; wijk D-099, dv Melle Heeres en Lupkje Jacobs; BS ovl 1812
Geertje Melles geb 1805 ... , ovl 26 feb 1813 HRL; wijk D-098, dv Melle Heeres en Lupkje Jacobs; BS ovl 1813
Griettie Melles rentmeester betaalt aan de meede voogd H. Peaux f. 30:0:0 ter Saeke de helft der Uitzetting aan G.M., 30 may 1810, quit. no. 6 (GAH1142)
Grietje Melles geb 11 aug 1784, ged 14 sep 1784 Grote Kerk HRL, dv Melle Lykles en Getje Dirks; geb 9 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Melle Nicolaas en Geertje Dirks
Hendrik Melles ged 16 may 1751 Grote Kerk HRL, zv Melle Reinerts en Aefke Hendrikx
Jacob Melles Hartwerd, Floreencohier 1700: J.M. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (4), grootte 74 p. m., floreen f. 25:0:0, gebruiker Rienk Douwes, ferskaat: de Dyk Z. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Johanna Melles huwt met Roelof Jacobus, kind: Jacobus Roelofs, ged 23 may 1741 Grote Kerk HRL
Johannes Melles ovl Bolsward, juiste tijdstip niet bekend, huwt met Geertruida Jeltes Koopmans, kinderen: Grietje Johannes, geb 1763 Bolsward, Antje Johannes, geb ... ; BS huw 1824, ovl 1837
Lijsbet Melles zie: Meyles
Marijke Melles geb 10 okt 1747 HRL, ovl 16 jul 1821 HRL, huwt met Dirk Pieters Wijngaarden; bsha121ov
Marijke Melles huwt met Jan Leenerds, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout de 31 mei 1761; kind: Leendert Jans, ged 18 jul 1769 Grote Kerk HRL
Migchiel Melles huwt met Grietje Romkes, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 7 ber (= september) 1770; kind: IJntje Michiels, geb 31 dec 1773, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Migchiels, ged 6 aug 1771 Grote Kerk HRL
Renske Melles huwt met Jan Boon; BS ovl 1846
Sydse Melles huwt met Antie Johannes, beide van HRL, geproclameert den 7 den 14 den 21 nov 1756 getrout; kind: Antie Zijdses, ged 20 nov 1757 Grote Kerk HRL
Wijnand Melles W.M. en Beitske Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 oct 1785 HRL, en zijn op den 11 daaraanvolgende getrouwd
Catharina van Mellinga ged 15 mrt 1644 Leeuwarden, ovl na 1685, huwt met Frederick van Alema voor 1661, Fries schrijfster, dv Abraham Isbrandi vM, (gk), en Idtscke Ipckama, (gk); GJ ... ; huwt met Fredericus van Alema; zie aldaar
Antie Mellis ook wel als: Antje Melis; huwt met Johannes Pieters, beide van HRL, geproclameerd den 4-11 en getrout den 18 nov 1753; huwt met Johannes Pieters, kind: Gerrit Johannes, geb 5 sep 1772, ged 29 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: Melle Johannes, ged 24 mei 1757 Westerkerk HRL; kind: Antie Johannes, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: IJmkie Johannes, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Johannes, ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Getje Johannes, ged 20 oky 1767 Grote Kerk HRL, moeder als A. Melis
Johannes Wynand Mellis geb 21 jun 1785 HRL, inschrijfnummer 1030, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 ter Sake Uitzetting, quit. no. 9 (GAH1142)
Aeltje Menalda van HRL, ende Doctor Mathias Smit van Franequer, huw.aang. 2dec17 34 HRL. Extraordrs, Comende voor de bruid Haer broeder de Hr. Burgemr. Sikke Menalda; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Anna Menalda geb 1766 HRL, ovl 17 mrt 1831 HRL, huwt met Hendrikus van Schouwenburg, bankhouder in 1817, dv Poppe Eekes M, en Foekje Jacobs Kuiper; BS huw 1817, ovl 1831, ovl 1850, ovl 1859
E Menalda ontvangt restitutie expensen, gedaan aan zwevende kraamvrouw in 1758
Emilia Menalda geb 1805 Groningen, ovl 7 nov 1827 HRL, huwt met Jacob Kuiper van Schouwenburg, dv Gilles M, (gk), en Janneke Hesselink, (gk); BS ovl 1827, ovl 1859
Maaike/Maria Poppes Menalda geb 1772 HRL, ovl 31 okt 1828 HRL, huwt met Sijbrand Laases Spannenburg op 5 sep 1802 HRL, dv Poppe Eekes M, en Foekje Jacobs Kuiper huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1828, ovl 1854; kind: Laas Sijbrands Spannenburg, geb 28 aug 1811, ged 8 sep 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Maria M.
Poppe Eekes Menalda ovl voor 1786; huwt met Foekje Jacobs Kuiper, kinderen: Anna M, geb 1766 HRL, Maaike/ Maria Poppes M, geb 17723 HRL; BS ovl 1828; 1831 overlijdens, huw 1834, ; erven wed. P.M. eigenaar van wijk F-082; gebruiker Hendrik K. Bakker, stadstimmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-129; gebruiker Feike S. Molenaar, varensgesel, 1814. (GAH204); d van wijk G-287; gebruiker Hendrik Andries Paskum, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-288; gebruiker Johannes Fok, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk G-289, tuin, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 2 jaren loon van Anne Jans Baron als bakkersknegt bij de wed. P.E.M. verdiend, 19 apr 1785. (GAH1116); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 20:0:0 voor het afstaan van een graf tev de nieuwe kerk, ord. no. 128, 21 dec 1778. (GAH1060); weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 150:0:0 (GAH650); weduwe woont in 4e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Reyn Sickes Menalda ovl 5 nov 1727, 55 jaar, Burgemeester Ouderling, huwt met Lijsbeth Hiddes Baars, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 382:9:0 weegens 4 lasten rogge met 2 1/2 loope weyd, door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 3 10 jan 1730. (GAH1060); wed. ontv f. 123:0:0 vd rentmeester van het Weeshuis weegens 12 loopen grauwe en 12 loopen witte orten, door haar tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 17, 30 nov 1730. (GAH1060)
Sicco Reins Menalda vroedsman in 1730; ovl 3 nov 1740, 38 jaar, Oud burgemeester, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; huwt met Gryttje Clasis Wijnsma op 25 aug 1726 Sint Annaparochie, komt van HRL; bron onbekend; burgemeester in 1733-1735; neemt eed af van o. a. Frans Jeltes en Fedde Jans. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 29:15:0 weegens 2 1/2 loopen weyt en 14 half sacken sout door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 33, 28 nov 1730. (GAH1060); Aeltje Menalda van HRL, ende Doctor Mathias Smit van Franequer, huw.aang. 2 dec 1734 HRL. Extraordrs, Comende voor de bruid Haer broeder de Hr. Burgemr. S.M. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Wijpkje Ulbes Menalda Harmen Hessels Wilda en W.U.M., beyde van HRL, zijnde aangegeeven aan de burg. Jelgersma, 26 Mrt 1746; huwt met Harmen Hessels Wilda, beyde van HRL, geproclameerd den 27 mrt en 3-11 apr 1746 en getrouwd; ovl 7 may 1793 HRL, oud 68 jaar
Marcus Mendels huwt met Froukje Moses Bloq, voorzanger, wonende te Lemmer; BS huw 1844
Catrina Dorothea Menetre geb 22 jul 1775 Leeuwarden, ovl 8 mrt 1825 HRL, huwt met Casper Smith; BS ovl 1825
Frouwkie Jans Mengerhuisen ged 13 nov 1753 Grote Kerk HRL, dv Jan Mengerhuisen en Lijsbeth Kogt
Jan Mengerhuisen huwt met Lijsbeth Kogt, kind: Frouwkie Jans Mengerhuisen, ged 13 nov 1753 Grote Kerk HRL
Jane Menka begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Anna Maria van Menkeren huwt met Gotlieb Wilhelm Stuerwald; BS ovl 1812
Heert Menkes zie: Kroon
Trijntje Jans Mennema zie ook: Cath. Minnema; ovl na 1838, huwt met Arend Jans Jansen, wonende te HRL 1840; BS huw 1839, huw 1840
Hiltie Mennes oud 53 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-057; VT1839
Jan Menninck huwt met Frouwkje Bontekoe, kind: Jan Eingbert Menninck, geb 19 jul 1797 ged 23 jul 1797 Grote Kerk HRL
Jan Eingbert Menninck geb 19 jul 1797, ged 23 jul 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Menninck en Frouwkje Bontekoe
Cornelis Menses Jentje Pieters van Mackum en Willemke Bastiaans van HRL, huw aang. 1 nov 1738 HRL, komende wegens de bruid C.M., blauwverver, en vertoonde de bruydegom Consent van sijn vaeder Pieter Jentjes met verklaeringe van de schoolmr. B:Stapert; huw.aang. HRL 1738
Etje Menses zie: Bakker
Geert Menses zie: de Boer
Hendrik Mensinga turfleverancier 1806
J Mensinga Leonardus Napjus, beroepen predikant in den dorpe Weidum, van Franeker, en Juffer Margaretha Nauta, van HRL, hebbende met consent van den Agtb:Magistraat in 8 dagen hunne drie proclamatien gehad waarvan de laatste op dato dezes 16 aug 1772 HRL, en zijn getrouwt bij ons, met adtestatie van Franeker, getekent 16 aug 1772 door J.M., v. d. m., en J. van Nul, Coster; Cornelis Arri?ns Visser, van HRL, en Trijntje Saapes van Franeker, zijnde hier laatst geproclameert op gisteren 11 apr 1773 HRL, en op dato dezes 12 apr 1773 hier getrouwt, met adtestatie van Franeker van 28 feb 1773, getekent J.M., Eccles. ibidem, en Jacob van Nul, Coster te Franeker; Doctor Junius van Alema, mede-advocaat voor den Hove van Frieslandt, gewoond hebbende te Franeker en Juffer Geertruda Munter van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 apr 1778 HRL, en toen getrouwdt na vertoonde adtestatie van Franeker 5 apr 1778, getekent J.M., Eccles. Franeq:en J. van Nul, Coster; hu Grote Kerk ha
Alger Mensma verklaart op 2 jun 1638 dat hij (de toen 30-jarige) A.M. met een Willem Pieters bij Timon Joostes te Berlikum het vak geleerd heeft. (zilversmid)(certif. boek Lwd II){Gildeboek 1647-1654 Willem Pieters}
Meindert Jacobs Mensonides geb 1771 Witmarsum, ovl 21 dec 1826 HRL, 1e huwt met Trijntje Martens vd Schaaf op 9 nov 1806 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Aukje Johannes vd Veer op 12 sep 1819 HRL, huw.afk. 15 en 22 aug 1819, boerearbeider in 1826, zijn vrouw was turfmeetster, hij was tichelaarsknecht 1819 zv Jacob Meinderts en Grietje Aukes; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1814, huw 1819, ovl 1826, ovl 1829
Gerritdien Mensterd geb 1801 Zutphen, huwt met Willem Pieters Bruining op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 28 apr en 5 mei HRL. en 5 en 12 mei 1822 Zutphen, wonende te HRL, dv Christiaan Andries M, (gk), en Harmina Wolzak, (gk), vader ovl 7 dec 1804 Zutphen onder de nm Andries M, moeder geeft toestemming vanuit Zutphen; BS huw 1822; gebruiker van wijk G-176, sjouwer; medegebruiker Johannes Bruining, stokersknegt; eigenaar is Rein Floris wed., 1814. (GAH204)
Albertis Rein Mentes zie ook: Reen Mentes; predikant 1800-1811; eigenaar en gebruiker van wijk F-016, Hervormd Leeraar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-049; gebruiker Doeke Jans, tuin, 1814. (GAH204); Weleerwaarde Zeer Geleerde Heer A.R.M., Bedienaar des Goddelijken Woords alhier, enm juffer Sijtske IJpey, beide van HRL, deze hebben met consent van den Agtbaaren Magistraat een huwelijksvoorstel in de week gehad, en zijn laatst geproclameert op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en toen getrouwd; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 42, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 350:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
H Mentes Gerrit Mewissen, soldaat onder het 2de Bataillon van Generaal Major Baron Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden, en Hendrikje Wopkes van HRL, laatst geproclameerd 19 jun 1774 HRL, en getrouwd op dato dezes 3 jul 1774, met adtestatie van Leeuwarden, getekend H.M. en T. van Kooten; Bonifacius van der Hellck, Sergeant int 2de Bataillon vant regiment van generaal major Baron Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden en Foekje Beerends de Leeuw, van HRL, laatst geproclameerd 19 jun 1774 HRL, en op dato dezes 10 jul 1774, na vertoonde adtestatie van Leeuwarden, getekend H.M., Eccles. en T. van Kooten, Coster; Johannes Welrum, soldaat onder het 1e bataillon van het regiment van Lieut. Generaal Graave van Rechteren, onder de compagnie van Lt. Collonel de Jongius, in guarnisoen te Leeuwarden, en Marijke Bonnes Zeeman van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en toen getrouwd na vertoonde adtestatie van Leeuwarden, getekend 24 jul 1774 H.M., Eccles. Leov. :en T. van Kooten, Coster
Hendrika Mentes geb 1794 Amsterdam, heeft hier gelogeerd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-012
Margaretha Hendrika Mentes geb 22 mrt 1785 Amsterdam, ovl 6 mei 1862 HRL, huwt met Pieter Rodenhuis op 7 dec 1809 Amsterdam, Vst 31 okt 1856 uit Franeker, (Lankum), A 30 apr 1857 Franeker, Vst 31 okt 1857 uit Franeker, A 30 apr 1858 Franeker, Vst 21 okt 1859 uit Franeker, A 1 mei 1860 Franeker, Vst 12 nov 1860 uit Franeker, A 1 mei 1861 Franeker, ovl wijk A-011, dv Arius Johannes M, (gk), en Catarina Verschuyl, (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012; Pieter Rodenhuis van HRL. en M.H.M. van Amsterdam, zijnde de aangave geschied door advokaat Wyma onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk A-011; VT1839; kind: Epeus Pieters Rodenhuis, geb 26 sep 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL; kind: Arius Johannes Pieters Rodenhuis, geb 13 jan 1812, ged 7 feb 1812 Grote Kerk HRL
Albertus Reen Mentes zie ook: Mentes, Albertus Rein; geb 1747 Rauwerd, ovl 21 feb 1827 HRL, huwt met Sijtske IJpey, emeritus predikant; BS ovl 1827; kind: Anna Reen Mentes, geb 28 jul 1775, ged 5 sep 1775 Grote Kerk HRL
Anna Reen Mentes geb 28 jul 1775, ged 5 sep 1775 Grote Kerk HRL, dv Albertus Reen Mentes en Sijtske IJpey
Johannes Mentz huwt met Hendrina Johanna Pluim, kind: Nicolaas Pluim, geb 13 feb 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804; geboortig van Utrecht, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van drost H.J. Westra, op 29 dec 1803. (burgerboek); woont in 2e quartier, huisno. 192, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803, may 1804. (GAH650)
Helena Minks Meppelaar geb 15 mrt 1803 Workum/HRL, ovl 7 nov 1883 HRL, huwt met Douwe Hermanus Burman op 1 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, dienstmeid. N.H., Vst 5 mei 1854 uit Leeuwarden, A 30 mei 1856 Almenum, Vst 1 okt 1860 uit Franeker, dv Mink Hilles M, en Durkje Sijbrens (Baanstra); BS huw 1828, ovl 1878, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, wijk F-016, supp wijk A-298
Mink Hilles Meppelaar geb 1768 ... , ovl 21/23 dec 1811 HRL, huwt met Dirkje Sijbrens Baanstra schipper en wonende te in de Vijverstraat, kinderen: Hiltje (Helena) Minks M, geb 15 mrt 1803 Workum/HRL, Teekjen Minks M, geb 1799 te HRL, Klaas Minks, geb 17 jul 1809 HRL, Hille, geb 7 mei 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1809, BS huw 1823, ovl 1832, ovl 1883
Taeke Pieters Meppelaar zie ook: Teeke Pieters; geb 1787 HRL, huwt met Rinkje Rienks de Boer op 6 mei 1813 HRL, koemelker, wonende te in de maire van Almenum, huw.afk. 25 apr en 2 mei 1813, zv Pieter Taekes en Tjitske Ates; BS huw 1813, ovl 1827
Teekjen Minks Meppelaar geb 1799 Workum, huwt met Luitje Pieters Bruinsma op 26 jan 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823, wonende te HRL, dv Mink Hilles M, en Dirkje Sijbrens Baanstra; BS huw 1823; oud 40 jaar, g, (vnm: Teetske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; VT1839
Hendrik van den Meret H. vdM., Lieuten. bij het Ed. Mog:Collegie ter Admiraliteit, residerende te Amsterdam en Commissaris der O.I. Compagnie van den Levantsen handel en navigatie der Middelandsche Zee op Texel en Maria Swaal van HRL, laatst geproclameert op den 16 den nov 1777 HRL, en op dato dezes hier getrouwdt, na vertoonde adtestatie van het Oude Schild op Texel van 9 nov 1777, getekend J.J. Volkmar, v. d. m. ibidem
Alegonda Merkelbach geb 29 nov 1797 HRL, ovl 26 aug 1877 HRL, huwt met Dirk Lautenbach op 3 nov 1816 HRL, huw.afk. 20 en 27 okt 1816, koopvrouw in 1851, N.H., dv Hendrik M, en Rinske Everts (Riewald); BS huw 1816, ovl 1845, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-015, wijk F-005; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-015; VT1839; geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Merkelbach en Rinske Everts
Cornelia Hendriks Merkelbach geb 19 nov 1791, ged 4 dec 1791 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Merkelbach en Rinske Everts
Cornelis Hendriks Merkelbach geb 9 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Merkelbach en Renske Everts
Evert Hendriks Merkelbach geb 9 nov 1789 HRL, huwt met Suitje Harmens Vormsma op 20 mei 1813 HRL, meester bakker, huw.afk. 9 en 16 mei 1813, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, huw.get. bij J.A. Bakker en N.J. Sprietsma, wonende te Sexbierum, 1814 id bij M. Merkelbach en J. Zegeling, broer bruid. 1814, id. bij D. Lautenbach en A. Merkelbach, broer bruid. 1816, id. bij J. Riewald en I. Heemstra, 1820, zv Hendrik M, en Rinske Everts (Riewald); BS huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1820, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; geb 9 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Merkelbach en Rinske Everts
Hendrik Merkelbach geb 1754 ... , ovl 15 mei 1812 HRL, huwt met Rinske Everts Riewald, kinderen: Minne M, geb 23 okt 1804 HRL, Henderina Alegonda Hendriks M, geb 1788 HRL, Allegonda M, geb 29 nov 1797 HRL, Evert M, geb 1790 HRL, Maaike, geb 1786 HRL, Willem M, geb ., vlgs ovlakte nalatende weduwe en 7 kinderen, zv Johannes Wilhelm M, en Hendrina Cornelia; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1816, ovl 1829, ovl 1829, huw 1831, 18877ov; kind: Johannes Wilhelm Merkelbag, geb 17 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hendrika Alegonda Hendriks Merkelbach, geb 12 feb 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Evert Hendriks Merkelbach, geb 9 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Cornelia Hendriks Merkelbach, geb 19 nov 1791, ged 4 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Hendriks Merkelbach, geb 9 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Alegonda Hendriks Merkelbach, geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL; wed. H.M. eigenaar en gebruiker van wijk F-174, zilverkashoudster, 1814 (GAH204); geb 1754; zv Johannes M. en Hendrina ... ; tr. 1782 Rinske Everts Riewald; mr. ingeschreven ih Reg. Keurkamer HRL 18 aug 1807; ingeschreven ih Franse Stamboek 15 jul 1812. (Gildeboek); Johannes Louwrens ende Anna Gerrijts Westerbaan, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd H.M., goede bekende, 22 aug 1795; ondertrouw HRL; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrina Alegonda Hendriks Merkelbach geb 1788 HRL, ovl 18 apr 1829 HRL, huwt met Frans Andries de Boer op 7 mei 1809 HRL, dv Hendrik M, en Rinske Everts Riewald; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1829; Frans Andries en H.A.M., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 Grasmaand 1809; kind: Andries Fransen, geb 9 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: H.H. Merklenburg; geb 12 feb 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Merkelbach en Rinske Everts; erven H.M. eigenaars van percelen nrs. 1435 en 1436 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 435, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 60 en 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Johannes Wilhelm Merkelbach ovl voor 1829, huwt met Hendrina Corelis, kinderen: Hendrik M., geb 1754 ... ; BS ovl 1812; 1828 huwelijken
Maaike Merkelbach geb 1786 HRL, huwt met Jan Zegeling op 22 sep 1814 HRL, huw.afk. 11 en 18 sep 1814, wonende te Zwolle 1864, zij is niet gehuwd met Jan vd Meer, kind: Trijtje vd Meer, geb 1 nov 1808 HRL, dv Hendrik M, en Rinske Everts Riewald; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1814, ovl 1864
Minne Hendriks Merkelbach geb 23 okt 1804 HRL, ged 11 nov 1804, ovl 28 jan 1839 HRL, 1e huwt met Aaltje Coenraads Bakker op 21 feb 1828 HRL, huw.afk. 10 en 17 feb 1828, meester zilversmid. 2e huwt met Marike Riemers Lamminga op 12 mei 1831 HRL, zv Hendrik M, en Rinske Everts Riewald; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, huw 1831, ovl 1839; Manne H.M. eigenaar van percelen nrs. 652 en 653 te HRL, zilversmid. woonplaats HRL, legger nr. 436, resp. pakhuis, en huis en erf, resp. 75 en 150 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 34 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Willem Merkelbach geb 1784 ... , huw.get. bij D. Lautenbach en A. Merkelbach, bakker te Workum, broeder bruid. zv Hendrik M, en Rinske Everts Riewald; BS huw 1816
Johannes Wilhelm Merkelbag geb 17 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk Har, zv Hendrik Merkelbag en Rinske Everts
Aaltje Merkes ovl 27 jun 1804 HRL, oud 41 jaar
Hendrik Merkes geb 1761 ... , huw.get. bij B.H. de Vries en R.J. Scheer, oom bruidegom; BS huw 1811; huwt met Aafke Bouwes, kind: Trijntje Hendriks, geb 11 feb 1794, ged 11 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Jurjen Merkes huwt met Aegjen Johannis, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 okt en den 5 nov 1741 en getrouwt den 7 November; J.M. ende Aagje Johannes, beide van HRL, koomende voor de Bruit Hans IJvertsen, 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Merkus ovl 9 feb 1728 HRL, old 25 jaer
Jan Merkus zie ook: Markus; huwt met Grietje Daniels, beyde van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 sep en getrouwt de 20 nov 1742
Trijntje Merkus Roelof Paulus en T.M., beide van HRL, en met consent van den Agtbaren Magistraat eerst geproclameert op dinsdag 27 mei 1777 HRL, daarna op zondag 1 jun en laatstelijk op dato dezes 3 jun 1777 en toen getrouwd; hu Grote Kerk hha
Anthoon Merschman ovl 1798 HRL, huwt met Rinske Andries Hoedtje op 16 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 aug 1795, wever, kind: Catharina (Mesman), geb 3 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1813, ovl 1834, ovl 1864; A.M. ende Rinske Andries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van deursen, deszelfs schoonbroeder, 1 aug 1795; ondertrouw HRL
Cornelia Mersje huwt met Hendrik Muller, kind: Andries Hendriks Muller, geb 5 feb 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL
Anthoni Mertel huwt met Sedske Caspers, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 jun 1765
Gilles Martens Mesdag ende Mayke Dirx, beide Van HRL, komende Voor de Bruit desselvs Oom Johannes ... (geen naam vermeld); huw.aang. HRL 1737
Marten Gillis Mesdag Geeft met schuldige eerbied te kennen Jan Arjens gesterkt met sijn vader Arjen Boykes poortier van de Havens Poort binnen dese Stad hoe door ''t overlijden van M.G.M. de bedieningen van Koopmans Boode van Hier op Amsterdam is komen te vacceren waar mede alsoo den supplnt seer geerne soude sijn gebenificieerd soo addresseerd deselve sig bij deesen aavn UEd Achtb:met onderdanigt versoek dat UEd Achtb gunstelijk behagen mag hem daar toe te nomineeren en aan te stellen dog aangesien hij supplnt tot nog toe geen genoegsaamen ouderdom heeft bereykt om die bedieninge selve waar te nemen soo soude deselve met eenen seer ootmoedig versoeken dat UEd Achtb:provisioneelijk tot de administratie dies gelieven te qualificeren de persoon van Bartel Gerrits winkelier binnen dese Stad en die sulx insgelijks van Harten wenst en van UEd Achtb supplieert, quo facto etc, (was get. ), B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraet acoordeerende het versoek eligeerd mits deesen de persoon Jan Arjens tot koopsmansboode van dese Stad op Amsterdam op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, Authoriseerende provisioneelijk tot de administratie dies de persoon van Bartel Gerrits die daar van sal hebben te doen den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum 26 aug 1737, (was get. ), Hendrik Schaaf ter Ordtie van de Magistr., M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op heden den 26 aug 1737 heeft Bartel Gerrits den Eed als substituut koopmansboode gepresteerd coram presid. H. Schaaff, In Kennisse van mij secrts. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met schuldige eerbied te kennen Jan Arjens gesterkt met sijn vader Arjen Boykes poortier van de Havens Poort binnen dese Stad hoe door ''t overlijden van M.G.M. de bedieningen van maakelaar binnen dese Stad is komen te vacceren waar mede alsoo den supplnt seer geerne soude sijn gebenificieerd soo addresseerd deselve sig bij deesen aavn UEd Achtb:met onderdanigt versoek dat UEd Achtb gunstelijk behagen mag hem daar toe te nomineeren en aan te stellen dog aangesien hij supplnt tot nog toe geen genoegsaamen ouderdom heeft bereykt om die bedieninge selve waar te nemen soo soude deselve met eenen seer ootmoedig versoeken dat UEd Achtb:provisioneelijk tot de administratie dies gelieven te qualificeren de persoon van Bartel Gerrits winkelier binnen dese Stad en die sulx insgelijks van Harten wenst en van UEd Achtb supplieert, quo facto etc, (was get. ), P.F. Reidema, 1737. In Margine Stonde; de Magistraet acoordeerende het versoek eligeerd mits deesen de persoon Jan Arjens tot meede gesw. maaklaar binnen dese Stad op lasten en pligten daartoe behorende die daar van sal hebben te doen den behoorlijken Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 14 oct 1737, (was get. ), D.D. Kempenaer, Ter Ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 14 oct 1737 heeft Bartel Gerrits den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. de Kempenaer gepresteerd als substituut maaklaar, In Kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); IJme Ages Van Dockum ende Grijtie Sijtses Van HRL, huw.aang. 7 nov 1733 HRL, Comende Voor de bruyd M.G.M., makelaar; huw aang. Gerecht HRL 1733
Marten Gillis Mesdag huwt met Hiltje Gerrijts Nota, beide van Almenum, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 aug 1764
Oedske Dirks Mesdag geb 1756 HRL, ovl 20 nov 1826 HRL, huwt met Anne Ages Zeilmaker; BS ovl 1826, ovl 1857, ovl 1890
Taeke Gillis Mesdag ontvangt interesse 1800-1811; Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van 500:0 -, 2e tontine, no. 5, 2e classe, 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Tettie Martens Mesdag en Cornelis Jacobs, huw.aang. 14 may 1735 HRL, welke personen voor den Geregte Sijn getrouwd; huw.aang. HRL 1735
Catharina Mesman geb 3 nov 1799 HRL, ovl 21 jul 1864 HRL, 1e huwt met Bouwe Dirks de Vries op 16 jan 1834 HRL, 2e huwt met Sijtse Dirks Sleeper, ovl wijk A-060, dv Antonie M(esdag), en Renske Andries (Hoedtje); BS huw 1834, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, 60
Pieter Messchart Dingsdag den 4 dec 1798; de Raad der Gemeente Extraordinaires Vergadert zijnde, verscheen ter vergadering, den Coopman P.M. van Hoorn, na dat dezelve de jongst voorgaande nagt op de voorwagt was bewaard geweest, uit hoofde dat hij geweigerd had, om de oorzaak zijner reise op te geven en is dezelve na Sterke Instantie van de Raad der Gemeente, en na dat hij beleed, dat zijne destinatie na delfzijl was, alwaar een schip lag, waar op hij Wegens zijn Vader en hem ordre moest Stellen Weder ontslagen, -des dat hij noopens zijne halstarrigheid. betaalde de Costen van deszelfs detentie. (GAH44); Donderdag den 11 apr 1799; de raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen een Extract uit het Reg. der besluiten van het uitvoerend Bewind der Bataafsche Republijcq Zijnde van deeze Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Extract uit het Reg. der Besluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek; Saturdag den 30 mrt 1799. Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Is geleezen het rapport van den Agent van Inwendige Politie van den 28 deezer loopende maand gerequireerd den 12 feb l. l. No. 26 op de requeste van P. Messchaert, woonende te Hoorn daarbij verzoekende eclatante Satisfactie voor den Hoon en beledigingen hem door het niet opgeeven van de oorzaak van Zijne Reys in het Vreemdelings Billet te HRL, door de Municipaliteit aldaar aangedaan; Waarop gedelibereerd Zijnde is dien Conform beslooten: het Verzoek van den Requestrant te declineeren ente wijzen van den hand en wijders aan de Administrative Municipaliteyt van HRL, aan te Schrijven om Schoon in het generaal het oogmerk der mesure der bij hem ingevoerde tekening van vreemdelingslijsten, approbeerende het hoofd der Colom op dezelve van oorzaak der Reize, waar over voorsz:verschil is voorgevallen, en het Welk meerdere verschillen van dien aart ten gevolge Konde hebben te modificeeren- en Zal Extract deezes aan gem:Municipaliteyt en den Agent voorn:worden gezonden, als meede gelijk Extract aan den requestrant worden afgegeeven, tot informatie en naricht Respectivelijk. (GAH44)
Abraham Gomperts van Messel geb 1775 HRL, ovl 18 mrt 1836 HRL, ongehuwd, vleeschhouwer, zv Gompert vM, en Sara Philips; BS ovl 1836
Barend Gomperts van Messel geb 1780 HRL, ovl 23 dec 1832 HRL, huwt met Heintje Abrahams de Vries op 10 augh 1817 HRL, huw.afk. 20 en 27 jul 1817, huw.get. bij B.H. Cohen en H.A. de Vries, 1811, id. bij M.L. de Beer en N.A. Neeteboom, in de huwelijksakte van B.H. Cohen en M.L. de Beer heeft van Messel de geslnm van Gelder, zv Gompert Salomons vM, en Sara Philippus; BS huw 1811, huw 1816, huw 1817, ovl 1832; B.G. v. M., Koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf de ouders zijn Salomon Emanuel Manheim en Mietje Samuels
Folkert van Messel geb 1805 HRL, ovl 15 okt 1831 HRL, schoenmakersknecht, ongehuwd, zv Samuel Gomperts vM, en Jannetje Tobias Benjamins; BS ovl 1831
Frouwkje Salomons van Messel geb 1805 HRL, ovl 5 apr 1837 HRL, huwt met Isaac Abrahams Wilda op 12 apr 1827 HRL, huw.afk. 1 en 8 mrt 1827 HRL, dv Salomon Gomperts vM, en Jantje Tobias Benjamins; BS huw 1827, ovl 1837
Gompert Salomons van Messel ovl voor 1818, huwt met Sara Philips, kinderen: Abraham Gomperts vM, geb 1775 HRL, Barend Gomperts vM, geb 1780 HRL; BS huw 1817, ovl 1832, ovl 1836
Gompert Salomons van Messel geb 1801 HRL, ovl 26 jan 1833 HRL, 1e huwt met Schoontje Mozes Blok op 17 aug 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 6 en 13 aug 1826, koopman, 2e huwt met Grietje Samuel Slot, NI, koopman in 1833, zv Salomon Gomperts vM, en Jantje Tobias Benjamins; BS huw 1826, ovl 1833; G.S. v. M. eigenaar van perceel nr 1022 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 437, huis en erf, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Moses Salomons van Messel geb 1746 ... , ovl na 1820, huwt met Brendela Samuels, huw.get. bij B.G. van Messel en H.A. de Vries, oom bruid. wonende te HRL, 1817, doet overlijdensaangifte van Jacob Strelitz in 1811, koopt een huis 1799-1801; BS ovl 1811; 1817 huwelijken, ovl 1820; eigenaar en gebruiker van wijk C-059, koopman, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Isra?l Cats, en M.S. v. M., beide Parnassijns der Joodsche Gemeente te HRL, Verklaren bij desen dat ons gebleken is uit het Reg. der Besnijdenis, dat Mozes Levie is besneden den negentiende jun Een duizend Seven honderd Vier & tachtig, waar van Ouders Zijn Levie Jacob en Rebecca Isaaks. HRL den 12 mrt 1816
Salomon Gomperts van Messel geb 1771 ... , ovl voor enige jaren te HRL, (gerekend van 1826), huwt met Jantje Tobias Benjamins, kinderen: Froukje Salomons vM, geb 1805 HRL, Gumpert Salomons vM, geb 1801 HRL, Folkert vM, geb 1805 HRL, in huwelijksakte B.H. Cohen, 1811, heeft hij geslnm ''van Gelder'', zv Gompert Salomons vM, en Sara Philippus; BS huw 1811, huw 1817, huw 1826, ovl 1831, ovl 1833, ovl 1837; gebruiker van wijk F-110, koopman; medegebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Laas Wijnalda, timmerknegt, Wopke Bartels wed. ; eigenaar is P. Oolgaard erven, 1814. (GAH204); S.G. v. M., Koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf de ouders zijn Salomon Emanuel Manheim en Mietje Samuels
Samuel van Messel geb 1787 ... , huw.get. bij B.G. van Messel en H.A. de Vries, koopman, neef bruidegom, wonende te HRL; BS huw 1817
Jantje Mets huwt met Bauke Wartena; BS ovl 1873
Juliana Willems Metscher ovl 9 nov 1807 HRL, huwt met Johannes Reinders de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1803, 1805, BS huw 1817, huw 1822, ovl 1840
Fetje Pieters Metselaar geb 1750 ... , ovl 8 sep 1814 HRL, huwt met Tjalling Jurjens Brameyer, ovl wijk G-205; BS ovl 1814; 1826 overlijdens; sterfhuis wijk G-205/L. Warndersteeg 1, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Japke Pieters Metselaar zie ook: Japke Pieters; geb 6 mei 1810 HRL, ovl 6 aug 1823 HRL, dv Pieter Klaasen en Uilkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1823
Johannes Klases Metselaar geb 1779 HRL, ovl 27 jan 1814 HRL; wijk C-170, zv Klaas Pieters M, en ... ; BS ovl 1814
Anna Christina Johannes Metsler geb 26 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes Coenraad Metsler en Johannetta Eliasbeth Grien
Filippina Johannetta Metsler geb 14 aug 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Johannes Koenraads Metsler en Johannetta Elisabeth Grien
Casper A Mettels ovl 23 dec 1790 HRL, oud 25 jaar
Joost Anthony Mettels ovl 8 jun 1790 HRL, oud 19 jaar
Frederik Metting huwt met Hiltje Carels Bouman, kind: Sufke Frederiks M, geb 1809 HRL; BS ovl 1832
Sufke Fredriks Metting geb 1809 HRL, ovl 13 mei 1832 Maastricht, soldaat bij de eerste Compagnie van het eerste Bataillon der achtste afdeeling Infanterie, zv Fredrik M, en Hiltje Carels Bouman; BS ovl 1832
Ynskje Meinderts Metting zie ook: IJ.M. Etting; geb 1765 ... , ovl 27 nov 1817 HRL, huwt met Jan van Eeken; dopen Grote Kerk HRL 1805 1808, BS ovl 1817, ovl 1855, ovl 1857
Frederik Metting oud 61 jaar, geb Winschoten en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-183 VT1839
Antje Pieters Metzelaar geb 1790 HRL, huwt met Arjen Houtingh, (gk) op 10 dec 1812 HRL, huw.afk. 15 en 22 nov 1812 HRL; voor de hoofddeur van het gemeentehuis, doet overlijdensaangifte van Elisabeth Houting in 181, (mogelijk een schoonzuster ??), dv Pieter Klases M, en Antje Tjerks; BS ovl 1811; 1812 huwelijken
Dirk Pieters Metzelaar geb 1809 HRL, ovl 4 okt 1846 HRL, huwt met Roelofke Wybes de Vries op 16 mei 1839 HRL, verversknecht, zv Pieter Klases M, en Uilkje Dirks; BS huw 1839, ovl 1846, ovl 1860; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verversknecht, wijk G-157; VT1839
Jacob Alberts Metzelaar geb 1760 ... , ovl 12 aug 1815 HRL, turfdrager, kind: Sijke Jacobs M, geb 1793 HRL; BS ovl 1815
Jacob Pieters Metzelaar geb 1799 HRL, ovl 9 apr 1828 HRL, huwt met Froukje Berends Brameyer op 4 apr 1819 HRL, huw.afk. 21 en 28 mrt 1819, sluiswachter in 1828, zv Pieter Klazes M, en Antje Tjerks; BS huw 1819, ovl 1828; J.P.M. eigenaar van perceel nr. 154 te HRL, sluispagter, woonplaats HRL, legger nr. 439, huis en erf, 68 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 671 te HRL, sluiswagter, woonplaats HRL, legger nr. 439, huis, 138 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Jan Metzelaar geb 3 jun 1798 HRL, ovl 5 mei 1861 HRL, huwt met Dieuwke Jans Baantjer op 31 mei 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, metselaar in 1851, ovl wijk B-151, zv Berend Berends en Grietje Gerrits Dijkstra; BS huw 1819, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-157; VT1839; J.M. eigenaar van perceel nr. 62 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 440, huis en erf, 96 ?, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31)
Jeannette Sophia Metzelaar geb 1783 HRL, huwt met Klaas Rommerts Overdijk op 7 jun 1807 HRL, N.H., A 20 apr 1852 Amsterdam, wonende te HRL 1826; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk E-062
Johannes Metzelaar geb 19 nov 1801 HRL, ged 20 dec 1801, N.H., zv Pieter Klazes M, en Antje Tjerks; dopen Grote Kerk HRL 1801
Klaas Pieters Metzelaar geb 1793 HRL, ovl 25 okt 1851 HRL, huwt met Maria Elisabeth Keil op 8 sep 1814 HRL, verversknecht, huw.afk. 28 aug en 4 sep 1814, huw.get. bij J.P. Metzelaar en F.B. Braammeyer, broeder bruid. 1819, huisschilder in 1851, zv Pieter M, en Antje Tjerks; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk C-151; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schilder en verver, wijk C-155 VT1839; K.P.M. eigenaar van de percelen nrs. 567 en 568 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 441, 2 x huis en erf, resp. 126 en 200 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Klaas Pieters Metzelaar ovl 21 okt 1809 HRL, huwt met Antje Pieters de Roos, kinderen: Johannes Klases M, geb 1779 HRL, Pieter Klazes M, geb ... , in leven koopman BS ovl 1811, ovl 1814, huw 1821, ovl 1826; wed. K.P.M. eigenaar van wijk A-112; gebruiker Pieter K. Metzelaar, koopman, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk C-170, 1814. (GAH204)
Pieter Klazes Metzelaar ovl 14 mei 1820 HRL, huwt met Antje Tjerks, en huwt met Uilkje Dirks op 29 nov 1807 HRL, wonende te HRL. 1807, 1812 en 1819, N.H., kinderen: Jacob Pieters M, geb 1799 HRL, Tjerk Pieters M, geb 1797 HRL, Johannes M, geb 19 nov 1801 HRL, Antje Pieters M, geb 1790 HRL, Klaas M, geb 1793 HRL, Japke Pieters, geb 6 mei 1810 HRL, Dirk Pieters M, geb 1809 HRL, zv Klaas Pieters M, en Antje Pieters de Roos; hu Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1810, BS huw 1812, ovl 1815, huw 1819, huw 1821, ovl 1828, huw 1839, ovl 1845, ovl 1846; gebruiker van wijk A-112, koopman; eigenaar is wed. Klaas P. Metzelaar, 1814. (GAH204)
Pieter Yedes Metzelaar geb 1792 ... , ovl voor 1849, huwt met Hinke Namles vd Woude op 14 nov 1811 HRL, ondertrouw 30Oct181, 1e afk. zondag 3 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 10 Nov 1811, zv IJede Pieters en Geertje Steffens; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1848
Sijke Jacobs Metzelaar zie ook: Sijke Jacobs; geb 1793 HRL, ovl 18 jul 1815 HRL, dv Jacob Alberts M, en Dieuke Simons; BS ovl 1815
Sytse Pieters Metzelaar ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 110:9:0 voor metzelloon etc tdv het Weeshuis, kwit. no. 30, 25 nov 1783. (GAH1114)
Tjerk Pieters Metzelaar geb 1797 HRL, ovl 14 jan 1845 HRL, huwt met Sibbeltje Sijbrens de Vries op 9 dec 1821 HRL, huw.afk. 25 nov en 2 dec 1821, winkelier, huw getuige bij B. de Vries en IJ.H. Dreyer, schoonbroeder bruidegom, winkelier, 1822, zv Pieter Klaasen en Antje Tjerks; BS huw 1821, huw 1822, ovl 1845; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-049; VT1839
Anna Margaretha Klasijna Peters Metzeler ged 5 mrt 1758 Grote Kerk HRL, dv Peter Metzeler en Anna Christina Mulerin
Peter Metzeler huwt met Anna Christina Mulerin, kind: Anna Margaretha Klasijna Peters Metzeler, ged 5 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Johannes Lodewijk Philips Metzer ged 18 mrt 1759 Westerkerk HRL, zv Philip Metzer en Antonathee Hendriks
Philip Metzer huwt met Anna Dorothea Heiligeberg, beide van HRL, geproclameert de 17-24 en getrout de 31 dito 1758; kind: Johannes Lodewijk Philips Metzer, ged 18 mrt 1759 Westerkerk HRL, moeder als Antonathee Hendriks
Sipke Metzkes huwt met Welmoed Christiaans op 21 dec 1806 HRL, wonende te Veenwouden 1806, kind: Sipke Sipkes, geb 3 nov 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807; S.M. van Veenwouden en Welmoed Christiaans Kingma van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 dec 1806; ondertrouw HRL
Cornelis Metzlar transporteert militairen 1807
Hans Hendrik Metzlar geb 15 nov 1794, ged 23 nov 1794 Grote Kerk HRL, zv Jacob Casper Metzlar en Aletta Margaretha van Kervel; deeze Hans Hendrik Metzlar heeft op den 19jan/jun1797 de naam gekozen zodat hij nu heet H.H. van Wijckel-Metzlar; aantekening bij de doopakte
Jacob Casper Metzlar huwt met Aletta Margaretha van Kervel, kind: Hans Hendrik Metzlar, geb 15 nov 1794, ged 23 nov 1794 Grote Kerk HRL
Jan Frans Hendrik Metzlar weduwe J.F.H.M. eigenaresse van perceel nr. 1029 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 438, huis en tuin, 161 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1036 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 438, huis, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Johannes Coenraad Metzlar woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804. (GAH650); bode, woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 18:0:0 (GAH650); gebruiker van wijk C-002, deurwaarder; eigenaar is Marine, zeekantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk C-015; eigenaar is H. Gonggrijp wed., 1814. (GAH204); huwt met Aletta Margaretha van Kervel, N.H., predikant 1800-1811, kind: Johan Jacob M, geb 5 sep 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803; woont in 8e quartier, huisno. 62, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier, op Lyfrente: f. 400:0:0 (GAH650) id. (geen lijfrente): f. 100:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -6:0 (GAH650); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 9:17:0 van de Weesvoogden ter Saeke Restitutie van D? J.C.M. weegens Massaal metzelwerk, 15 apr 1806 (GAH1138); id. f. 5:0:0 ter Saeke gespen van Ruurd Jacobs, 15 apr 1806 (GAH1138); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis in q. (qualiteit) op order van ''t gemeente bestuur tot aankoop van nieuwe Evangeli gezangen in de kerk, 4 nov 1806, quit. no. 8: f. 100:0:0 (GAH1138); kind: huwt met Johannetta Elizabetha Grin, kind: Charlotta Wilhelmina Metsler, geb 15 mrt 1789, ged 18 mrt 1789 Grote Kerk HRL; Donderdag den 24 May 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, Wierde voorts ter voldoening, aan het Appoinctement bij het Administratief Bestuur van het voormalig gewest Friesland, verleend op den Requeste van J.C. Metzler, goedgevonden aan het zelve Bestuur In te zenden navolgende berigt, zampt Advis en Consideratien van den Raad; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het Administratif bestuur van het voormalig gewest Friesland. Burgers ! Ter voldoening aan het Appoinctement bij UWLieden verleend, op den Request van J.C. Metzler, is dienende dat wij van advis en Consideratie zijn, dat die persoon op zijne betuiging van onweetenheid. en Versoek dat het begaane abuis hem mag worden geremmitteerd behoorde te Werden toegelaaten, tot het fourneeren van het 2de Termijn der 50 ste penning, en dat daar van aan hem recipis Werde gegeeven, des hij dan betaale de extra kosten daar over te willen. -Waar mede wij Verblijven na toebede Van Heil, en aanbod van Broederschap. HRL den 24 May 1798. 4de jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH44)
J.F. H Metzlar ovl voor 1815; wed. J.F.N.M. eigenaar en gebruiker van wijk F-159, 1814. (GAH204); erven J.F.N.M. eigenaar van wijk F-183; gebruiker Hend. Dreyer, schoen makersknegt, 1814. (GAH204); Jan Frans Hendriks M. en Jetske Ages Zeylmaker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Stephanij onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 5 mrt 1807; ondertrouw HRL
Jan Metzlar ovl voor 1836, huwt met Jetske Zeilmaker; BS ovl 1835
Johan Jacob Metzlar geb 5 sep 1803 HRL, N.H., ged 27 sep 1803, zv Jacob Casper M, en Aletta M. van Kervel; dopen Grote Kerk HRL 1803
Johannes Coenraad Metzlar huwt met Johannette El. Grun; zie aldaar; kind: Filippina Johannette Metsler, geb 14 aug 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: J. Elisabeth Grien; kind: Anna Christina Johannes Metsler, geb 26 mrt 1787, ged 1apr17 87 Grote Kerk HRL
Johannes Coenraad Metzlar geb 29 feb 1808 HRL, ovl 20 apr 1838 overboord geslagen van het Kofschip ''Wilhelmina'' en verdronken, huwt met Femke Jans Leyenaar op 27 jun 1833 HRL, N.H., kok in 1838, zv Claas R. Overdijk en Johannetta S. Metzler, ged 10 apr 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1833, ovl 1838
Johannetta S Metzlar huwt met Claas Rommerts Overdijk, wonende te HRL. 1833, kind Johannes C. heeft geslnm mdr; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1833; Klaas R. Overdijk en J.S.M., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door doctor S. Wyma, 22 may 1807; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stijfster, wijk G-086; VT1839
Philippina Elizabeth Metzlar huwt met Jan Coopmans op 19 dec 1802 Franeker; huw Grote Kerk HRL 1802
Charlotte Wilhelmina Metzler geb 15 mrt 1789, ovl 14 okt 1808, 19 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaf lijst; geb 15 mrt 1789, ged 18 mrt 1789 Grote Kerk HRL, dv Johannes Coenraad Metsler en Johannetta Elizabehta Grin
Joseph ter Meulen gebruiker van wijk C-025, varensgesel; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Melcher ter Meulen ovl 14 jun 1793 HRL, oud 42 jaar
Aafke Baukes van der Meulen geb 1783 HRL, ovl 20 aug 1833 HRL, huwt met Tjeerd Johannes Kerkhoven op 5 jul 1807 HRL, komt van Almenum, schoolhouderse in 1833, dv Bauke Ates en Elizabeth Fransen; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1830, ovl 1833; Tjeerd Kerkhoven van HRL. en A.B. vdM. van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 20 jun 1807; ondertrouw HRL
Aefke Tjebbes van der Meulen Romke Lantingh ende A.T. vdM., beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaan door de bruidegom selfs met vertoninge van schriftelijke verklaringe van desselfs moeders en des bruids curators consent in toestemminge in deesen, met versoek van een gebod in de Week, 7 May 1745; huwt met Romke Bartele Lantingh, beyde van HRL, geproclameerd 9, 11 en 16 May 1745 en doen ook getrouwt; kind: Aafke Romkes Lanting, ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Bartel Romkes Lanting, ged 3 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Romulus Lantingh, ged 5 okt 1745 Grote Kerk HRL
Adam van der Meulen geb 5 apr 1801 HRL, ovl 25 aug 1869 HRL, huwt met Neeltje Lammerts Sprietsma op 10 dec 1820 HRL, huw.afk. 26 nov en 4 dec HRL. en Dokkum, bestellersknecht, N.H., ged 21 apr 1801, zv Johannes Adams Westerwal, en Neeltje Stevens Bergsma; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1820, ovl 1869
Akke van der Meulen huwt met Jacob Eelkes Groothelm, kind: Eelke G, geb 31 okt 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Marten Jacobs Groothelm, geb 21 dec 1796, ged 25 dec 1796 Grote Kerk HRL
Akke Jans van der Meulen geb 4 apr 1765 onder Almenum, ovl 15 mrt 1823 HRL, huwt met Minne vd Veen op 10 mei 1807 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1823; Minne L. van der Veen van HRL. ende A.J. vdM. van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 25 apr 1807; ondertrouw HRL; huwt met Teunis Willems, kind: Willem Teunis, geb 23 sep 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL
Albert Hendrix van der Meulen geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij de burgereed in handen van pres. Stantius had gepresteert, op 2 mei 1698. (burgerboek)
Alef Barends van der Meulen ged 19 dec 1758 Grote Kerk HRL, zv Barend van der Meulen en Gerlofke Wiarda
Anna van der Meulen huwt met Wybrandus Heineman, kind: Sikke Wybrandus Heineman, ged 16 jul 1748 Westerkerk HRL; kind: Willem Wybrandus Heineman, ged 3 sep 1747 Westerkerk HRL
Anna Pieters van der Meulen Sjoerd Piebes Wiarda ende A.P. vdM., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Pieter Jetzes van der Meulen, met een gebod in de week, en Zondag tweemaal te Proclameren ten einde de bruid en bruidegom, sondag na de middag in den echten staat kunnen worden bevestigd, 6 sep 1791; ondertrouw HRL; Sjoerd Piebes Wiarda en A.P. vdM., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Anne Sapes van der Meulen huwt met Lutske Lammerts, kinderen: Sjoukje Annes vdM, geb 1775 HRL, Grietje Annes vdM, geb 1771 Leeuwarden, verkoopt helft rog- en windmolen 1800; BS huw 1815, ovl 1832; Extract uit het register van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den drie en twintigsten feb des Jaars Een duizend zeven honderd drie en zeventig is alhier geb Grietje waar van de Vader is A.S. v. d. M., en moeder Lutske Lammerts. Afgegeven op den elfden nov Een duizend acht honderd en vijftien
Anne Willems van der Meulen huwt met Catharina Francina Riga; BS ovl 1848
Antje Jans van der Meulen Teunis Willems en A.J. vdM., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 jul 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antje Lolles van der Meulen zie ook: Antje Lolles; geb 10 jun 1771 HRL, ovl 25 sep 1822 HRL, huwt met Harmen vd Berg op 30 mei 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1822, ovl 1856
Antje Sikkes van der Meulen Wybrandus Heideman, S:S:Theol. Cand:te Workum ende A.S. vd M., onder de jurisdictie van HRL, sijnde de aengeevinge geschiet door notaris P. Reydema met vertooninge van procuratie en verklaeringe dat de huwelijxproclamatien tot Workum weeren aangegeeven, 12 Nov 1746; onder de jurisdictie van Almenum, huwt met Wybrandus Heineman, S:S: Th:Cand:van Workum, geproclameerd 13, 20 en 27 Novemb 1746 en doen ook getrouwt; kind: Antje Wybrandus Heineman, 22 aug 1751 Westerkerk HRL
Attje Johannes van der Meulen ged 19 nov 1769 Westerkerk HRL, dv Johannes Hemmes van der Meulen en Trijntie Beernts; ovl voor 1839, huwt met Andries A. vd Hoek; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1807, BS huw 1838; Andries A. van der Hoek ende A. Johannes vdM., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de advocaat Hanekuik op vertoonde Procuratie, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Andries A. van der Hoek en A.J. vdM., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Andries van der Hoek, geb 3 okt 1794, ged 26 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Anske Andries van der Hoek, geb 26 jul 1797, ged 15 aug 1797 Grote Kerk HRL
Aukje Jans van der Meulen huwt met Teunis Houtsma; BS ovl 1843; kind: Sytske Teunis, geb 26 feb 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL, vader als: T. Willems H. ; kind: IJmkje Teunis, geb 7 dec 1792, ged 15 jan 1793 Grote Kerk HRL; vader is Teunis W. Douwes
Aukje Hendriks van der Meulen geb 1767 Beetsterzwaag, ovl 22 okt 1834 HRL, huwt met Gijsbert Jacobs de Boer, dv Hendrik Jans M, en Pietje Lutsens; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1833, ovl 1834, ovl 1836, huw 1837, ovl 1848
Barent Alefs van der Meulen vroedsman in 1768, burgemeester 1773-1778; van HRL, huwt met Gerlofke Wierdts Wiarda, van Bolsward, geproclameerd den 19-26 nov en den 3 desember 1752 en doen ook getrouwd kind: Grietje Barends van der Meulen, ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Alef Barends van der Meulen, ged 19 dec 1758 Grote Kerk HRL; kind: Mintje Barends van der Meulen, ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jacomina Barends van der Meulen, ged 18 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wierd Barends van der Meulen, ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL; voogden bet f. 14:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor 7 koren scheepels ongeraffineerd zout aan B. vdM. geleverd, 25 nov 1766. (GAH1096); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:12:0 wegens geleverd zout, kwit. no. 20, 25 nov 1766. (GAH196); id. f. 20:1:0, kwit. no. 21, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 21:16:0 wegens levering van 2 3/4 ton zout tdv het Weeshuis, kwit. no. 16, 22 nov 1768. (GAH1099); id. f. 28:0:0 wegens geleverd zout, kwit. no. 12, 1769. (GAH1100); id. f. 28:0:0 van 3 jan tot 11 nov 1770 ingesloten, kwit. no. 20, 17 nov 1770. (GAH1101); id. f. 22:14:0 wegens 2 1/2 ton zout, kwit. no. 22, 24 nov 1771. (GAH1102); id. f. 83:0:0 tersaeke geleverde 2 aam raapoli, kwit. no. 23, 24 nov 1771. (GAH1102); id. f. 19:16:0 wegens geleverd zout, kwit. no. 12, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 116:6:0 wegens 2 aam raapoli, kwit. no. 24, 20 nov 1773. (GAH1104); id. f. 37:12:0 wegens 1 1/2 ton zout, kwit. no. 25, nov 1773. (GAH1104); id. f. 20:0:0 wegens geleverd zout, kwit. no. 23, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 26:0:0, kwit. no. 17, 12 nov 1776. (GAH1107); id. f. 14:0:0, kwit. no. 14, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 32:8:0, ord. no. 10, 0 nov 1778. (GAH1109); id. f. 69:0:0 wegens geleverde olij tdv het Weeshuis, kwit. no. 21, 17 nov 1770. (GAH1101); id. f. 95:16:0, kwit. no. 13, 3 nov 1772. (GAH1103); id. 92 :0:0, kwit. no. 3, 21 feb 1775. (GAH1106); id. f. 59:14:0, kwit. no. 22, 5dec17 75. (GAH1106); id. f. 77:6:0 voor geleverde raapolj, kwit. no. 13, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 37:8:0, kwit. no. 43, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 18:0:0 voor geleverde olj, ord. no. 11, 10 nov 1778. (GAH1109); id. f. 90:5:0 wegens geleverde 2 1/2 aam raapolij aan ''t Weeshuis, ord. no. 15, 30 nov 1779. (GAH1110); afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den raadhuize binnen HRL voor de Magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap op 1 dec 1773. In kennisse hunner handen benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. A. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, C. Couperus B. vdM, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1104); id. slot der rekening: ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff 10. f. 618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf te zijn, welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan etc. dd 29 decemb. 1780. H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. vdM, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoorn stra, H. Radsma, Pierre Peaux, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. 28 decemb. 1782. EF. Harkenroth, Jaane van Slooten, B. vdM., H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd Schrik, S. Rienstra, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aarden burg, A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 33:12:0 wegens gedaen verschot voor een stuk doek, ord. no. 8, 23 mej 1778. (GAH1109)
Bauke van der Meulen rentmeester van het weeshuis ontv wegens de correspondentiebeurs van burgmr B. vdM. f. 847:0:0 tot restitutie van penningen besteed tot het snijwerk van het nieuwe orgel, en in de uitgave op de rommeling, gesteld onder nrs. 52 1/2, 58, 59, 83, 96 en 97, 22 dec 1777. (GAH1060) id. f. 1062:7:0 tot restitutie der verflonen aan ''t binnenwerk der kerk ge?xpendeerd en in de rommeling gesteld onder no. 89, 22 dec 1777. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 13:10:0 wegens gedaane uitschot aan S. Cats, tdv de nieuwe kerk, ord. no. 85, 19 mrt 1777. (GAH1060)
Bauke Johannes van der Meulen geb 1792 HRL, ovl 21 jun 1858 HRL, 1e huwt met Maria van Gorkum op 29 nov 1818 HRL, huw.afk. 15 en 22 nov 1818, 2e huwt met Trijntje van Kampen (gk), op 15 mrt 1839 HRL, huw.get. bij J.H. Baron en G.M. Jansen 1814 paardentuigmaker in 1851, zv Johannes vdM, en Grietje Rients; BS huw 1813, huw 1814, huw 1818, huw 1839, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-042; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk D-041; VT1839; geb 19 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Grietje Rienses; B.J. v. d. M. eigenaar van percelen nrs. 1361 en 1362 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 442, resp. huis, huis en erf, resp. 32 en 36 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 ewn 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Baukje van der Meulen huwt met Ceelis Hartenberg; BS ovl 1839
Bregtje van der Meulen geb 1781 ... , huwt met Nicolaas Johannes Plutschouw op 22 feb 1807 HRL, komt van HRL, getuige bij geboorte aangifte van Janneke Overdijk in 1811, won Leiden 1829; huw Grote Kerk HRL 1807, bsha181ge, ovl 1829; Nicolaas Plutschouw en B. vdM., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 feb 1807; ondertrouw HRL
Broertje Alefs van der Meulen Eevert Wiarda van Stavoren ende B.A. vdM. van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door proc. R. Lanting met vertooninge van genoegsaeme procuratie, met versoek van een gebod in de Week, 23 dec 1746; kind: Tjebbe Teerds(!) van Beemen, ged 25 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Idtsk Everds Wiarda, ged 7 nov 1747 Grote Kerk HRL; B.A. v. d. M. van HRL huwt met Evert Thomas Wiarda van Stavoren, sijn geproclameerd den 26-29 desemb 1746 en den 1 jan 1747 en doen ook getrouwt
Broertje Tjebbes van der Meulen Tjeerd van Beemen en B.T. vdM., beide van HRL, aangegeven door de proc. Lanting, met vertoning van genoegsame last van den bruidegom en des bruids curator, 21 Aug 1751; huwt met Tjeerd van Beemen, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Augus en den 5 sep 1751 en doen ook getrouwdt; kind: Servaas Tjeerds van Beemen, ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL
Cornelia van der Meulen geb 14 sep 1808 Oldeberkoop, huwt met Steffen Lambert vd Brug, A 27 jul 1875 Kaatsheuvel; bev.reg. HRL 1860-80
Cornelis Jansen van der Meulen huwt met Jantje Reidsma, kind: Sijtske vdM, geb 1790 Almenum; BS ovl 1842; K.J. vdM. van Almenum en Jantje Klaases Reitsma van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 aug 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Cornelis van der Meulen, geb 21 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Cornelis Willems van der Meulen geb 1787 Bolsward, ovl 12 mei 1836 HRL, huwt met Aaltje Gerrits Bijlsma op 10 aug 1823 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1823, wonende te HRL, boendermakersknecht in 1836, huw.get. bij D.T. de Groot en D.K. Bakker, wonende te HRL, 1817, zv Willem Cornelis vdM, en Aafke Durks; bsha817hu, huw 1823, ovl 1836, ovl 1839
Dieuwke Johannes van der Meulen (Ook: Van der Molen); geb 1742 HRL, ovl 12 apr 1829 HRL, huwt met Jelle Jetzes Boomsma, dv Johannes Baltes en Sara Broers; BS ovl 1829; 1848 overlijdens, ovl 1849
Dirkje Lolles van der Meulen geb 1781 HRL, ovl 18 jan 1836 HRL, huwt met Sasker Luitjes, dv Joeke vdM en Rinske ... ; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1836
Doede Johannes van der Meulen geb 3 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Jeltje Doedes
Douwe van der Meulen huwt met Eslek Jans, kind: Klaas Douwes vdM, geb 1786 HRL; BS ovl 1837
Engbert Hendriks van der Meulen huwt met Sjoukje Dikhuizen, kind: Johannes Engberts vdM, geb 1804 Giekerk; BS ovl 1851
Feikje Germens van der Meulen geb 1791 Joure, ovl 28 sep 1824 HRL, ongehuwd, dv Germen vdM, en Janke Wybrens; BS ovl 1824
Fetje van der Meulen huwt met Johan George Helbig; BS ovl 1857
Freerk Clases van der Meulen ovl voor 1799, uit zijn boedel wordt een huis verkocht 1798
Geertje Femmes van der Meulen mogelijk een zuster van Hans Femmes; zie aldaar; huwt met Wilhelmus Flamand, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 nov 1764
Geeske Johannes van der Meulen geb 1789 HRL, ovl 10 aug 1830 HRL, huwt met Jan van Zandvoort op 20 jan 1814 HRL, huw.afk. 19 en 26 dec 1814, dv Johannes vdM, en Grietje Rients; BS huw 1814, ovl 1830; geb 30 nov 1789, ged 20 dec 1789 Grote Kerk HRL, dv Johannes van der Meulen en Grietje Rientses
Germen van der Meulen huwt met Janke Wybrens, kind: Feikje Germens vdM, geb 1791 Joure; BS huw 1824
Gerrit Jacobs van der Meulen zie ook: van der Molen; G.J. vdM. ende Maertie Hendriks Bredenbrug beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs Curator Sjoerd Pijters Aerdenburg, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Obbes van der Meulen van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van drost H.J. Westra, op 24 mrt 1803. (burgerboek)
Gertje van der Meulen huwt met Pieter Broekman, wonende te Leeuwarden; BS huw 1837
Goikje van der Meulen van Mackum, huwt met IJde Hoornstra, van HRL, geproclameerd de 19-21 en getrout met Attestasie de 26 aug 1770; DTB N.H. HRL. 1770, BS ovl 1827; kind: Gerrit Hoornstra, geb 5 jun 1772, ged 28 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Hoornstra, geb 29 jun 1773, ged 20 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje IJpes Hoornstra, geb 30 aug 1778, ged 20 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Sijboudt IJdes Hoornstra, ged 7 jul 1771 Grote Kerk HRL
Grietje van der Meulen geb 1807 Stavoren, ovl 14 feb 1883 HRL, in ov. akte vermeld als ''van der Molen'', huwt met Jan Glas, N.H., dv Roelof vdM, en Sijtske Lolkes; BS ovl 1883; bev.reg. HRL 1851 wijk G-183, supp wijk G-428
Grietje van der Meulen geb 17 sep 1811 HRL, dv Harmanus vdM, en Trijntje Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 17 sep 1811, ged 3 nov 1811 Grote Kerk HRL, dv Hermanus (Hemme) van der Meulen en Trijntje Radsma
Grietje Annes van der Meulen geb 1771 Leeuwarden, ovl 17 nov 1843 HRL, huwt met Oene Klazes Advokaat op 30 nov 1815 HRL, naaister, huw.afk. 19 en 26 nov 1815, wonende te HRL, dv Anne Sapes vdM, en Lutske Lammerts; BS huw 1815, ovl 1843; oud 64 jaar, (vnm: Geertje), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; VT1839; Extract uit het register van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den drie en twintigsten feb des Jaars Een duizend zeven honderd drie en zeventig is alhier geb Grietje waar van de Vader is Anne Sapes van der Meulen, en moeder Lutske Lammerts. Afgegeven op den elfden nov Een duizend acht honderd en vijftien
Grietje Barends van der Meulen ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL, dv Barend van der Meulen, koopman, en Gerlofke Wiarda
Grietje Johannes van der Meulen geb 10 jul 1779, ged 25 jul 1779 Grote Kerk HRL, dv Johannes van der Meulen en Sijke Bouwes
Haitze van der Meulen geb 1786 HRL, ovl 7 jul 1829 HRL, huwt met Ida Feddes, zeilmakersknecht; BS ovl 1829
Hein Jaans van der Meulen ovl voor 1823, huwt met Sietske Lieuwes; BS ovl 1822
Hemme Johannes van der Meulen geb 19 sep 1787 HRL, ovl 25 jun 1864 HRL, huwt met Trijntje Radsma op 24 jun 1810 HRL, zadelmaker in 1851, ovl wijk A-114, huw.get. bij J.H. Baron en G.M. Jansen, 1813, id. bij J. van Zandvoort en G.J. vd Meulen, broer bruid. 1814, id. bij B. vd Meulen en M. van Gorkum, broer bruidegom 1818, id. bij J. de Groot en A. vd Hoek, oom bruid. 1820, kind: Grietje, geb 17 sep 1811 HRL, zv Johannes vdM, en Grietje Rientses; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-105; eigenaar en gebruiker van wijk A-114, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-044; gebruiker Minne Radsma, wolkammer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-065, wagenhuis, 1814. (GAH204); H. Johannes vdM. en Trijntje Jelles Radsma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL; geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk A-114; VT1839; kind: Grietje Hermanus van der Meulen, geb 17 sep 1811, ged 3 nov 1811 Grote Kerk HRL; geb 19 sep 1787, ged 7 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Grietje Rientses; H.J. v. d. M. eigenaar van perceel nr. 169 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, huis en erf, 81 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van percelen nrs. 259 en 260 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, resp. stal of pakhuis, en huis en erf, resp. 42 en 36 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 8 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 265 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, huis en erf, 66 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); Hems J. v. d. Meulen eigenaar van percelen nrs. 402 en 403 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, resp. pakhuis, huis en erf, resp. 54 en 194 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 432 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, huis en erf, 161 m2, klasse onbebouwd 1, belast-baar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Hemme Johannes van der Meulen geb 14 apr 1781, ged 6 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Sijke Bouwes
Hendrik van der Meulen huwt met Mintje Douwes, kind: Rinske, geb 1793 Franeker; BS ovl 1859
Hilbrand Saepes van der Meulen van Leeuwarden, huwt met Rigtje Wouters, van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en Doe met Attestasie getrout 1771; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 20:5:0 wegens verdiend maalloon van graenen, kwit. no. 8, 8 nov 1774. (GAH1105); id. f. 20:14:0, kwit. no. 8, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 20:18:0, kwit. no. 9, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 20:10:0, kwit. no. 8, 4 nov 1777. (GAH1108); id. f. 23:11:8 wegens 1 jaer maelloon, ord. no. 10, 23 nov 1778. (GAH1109)
Jacob Dirks van der Meulen zie: vd Molen
Jacomina Barends van der Meulen ged 18 aug 1765 Grote Kerk HRL, dv Barend van der Meulen en Gerlofke Wiarda
Jan van der Meulen J. vdM. en Sijke Bouwes, beide van HRL, zijn, na op den 6 dec 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Jan Cornelis van der Meulen geb 2 feb 1793 Almenum, molenaarsknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; geb 21 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Jans van der Meulen en Jantje Klaases Reitsma
Jan Cornelis van der Meulen van Almenum, huwt met Sijdske Dirks Sijlstra, van HRL, geproclameert de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762; huw.reg. N.H. HRL; ovl voor 1817, huwt met Sijtske Zijlstra, verkoopt diverse huizen 1798 BS ovl 1816; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 36:0:0 (GAH650)
Jan J. van der Meulen ovl 11 dec 1792 HRL, oud 57 jaar
Janneke Johannes van der Meulen ovl voor 1876, huwt met Daniel Simons Hollega, wonende te onder Almenum; BS huw 1842, ovl 1875
Joeke van der Meulen zie ook: Juke Engels Mulder; huwt met Rinske ... , kind: Dirk Lolles vdM, geb 1781 HRL; BS ovl 1836
Johannes van der Meulen huwt met Jeltje Doedes, kind: Doede Johannes van der Meulen, geb 3 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Johannes van der Meulen bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 53:10:0 terzaake 1 jaar huur van 5 pondematen en 2 pondematen onder Almenum, nos. 11 en 19, 5 jun 1789. (GAH1121); id. 2/5 jaar, 5 jun 1790. (GAH1122); id. 3/5 jaar, 30 jun 1791. (GAH1123); id. 4/5 jaar, 18 jun 1792 (GAH1124); id. f. 3:15:0 een half jaar geschenk van 2 Pondematen greide onder Almenum, no. 19, 8 may 1792 (GAH1124); id. f. 46:0:0 ter zaeke 1 jaar huir van 5 Pondematen greidland onder Almenum, no. 11, 12 may 1793 (GAH1125); id. f. 7:10:0 voor 1 jaar van 2 Pondematen, no. 19, 12 May 1793 (GAH1125); id. 16 may 1794 (GAH1126); id. 11 jun 1795 (GAH1127)
Johannes van der Meulen huwt met Sijke Bouwes, kind: Grietje Johannes van der Meulen, geb 10 jul 1779, ged 25 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Hemme Johannes van der Meulen, geb 14 apr 1781, ged 6may 1781 Grote Kerk HRL
Johannes van der Meulen huwt met Loetske Rintjes; zie aldaar
Johannes van der Meulen woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Johannes Engberts van der Meulen geb 1804 Giekerk, ovl 26 nov 1851 HRL, huwt met Trijntje Aukes Rauwerda rijkscommies der eerste klasse in 1851, zv Engbert Hendriks vdM en Sjoukje Dikhuizen; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk D-088
Johannes Hemmes van der Meulen huwt met Trijntie Boersma, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 nov 1768 in de Westerkerk; kind: Attje Johannes van der Meulen, ged 19 nov 1769 Westerkerk HRL, moeder als T. Beernts
Johannes Tjebbes van der Meulen geb 1742 ... , ovl 15 nov 1817 HRL, huwt met Grietje Rientjes, zadelmaker in 1817, N.H., kinderen: Hemmes vdM, geb 19 sep 1787 HRL, Neeltje vdM geb 12 mei 1800 HRL, Bauke, geb 1792 HRL, Geeske vdM, geb 1789 te HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, ovl 1817, huw 1818, ovl 1830, ovl 1858, 1864 ov; eigenaar en gebruiker van wijk D-041, zadelmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-042, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-059; wagenmakerij van Rients van der Meulen, 1814 (GAH204); id. van wijk D-119, wagenhuis, 1814. (GAH204); J. vdM. en Grietje Rients, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hemme Johannes van der Meulen, geb 19 sep 1787, ged 7 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Johannes van der Meulen, geb 30 nov 1789, ged 20 dec 1789 Grote Kerk HRL; kind: Rients Johannes van der Meulen, geb 25 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Johannes van der Meulen, geb 19 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind; Marijke Johannes van der Meulen, geb 17 okt 1794, ged 9nov17 94 Grote Kerk HRL; kind: Marike Johannes van der Meulen, geb 12 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL
Joseph Melcherts van der Meulen J.M. vdM. en Elisabeth Lolles Brouwer, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 okt 1807; ondertrouw HRL
Karst Thomas van der Meulen zie ook: Karst Thomas; geb 1797 HRL, ovl 23 jan 1834 Harl1e huwt met Sipkje Folkerts Bakker op 8 mei 1834 HRL, huwt met Hinke Pieters Riem op 17 jan 1819 HRL, huw afk. 11 en 18 jan 1819, turfdrager in 1848, gleibakkersknecht in 1819, zv Thomas Karsten vdM, en Rinske Simons; BS huw 1819, huw 1834, ovl 1848, ovl 1859; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-242; VT1839
Klaas Douwes van der Meulen geb 1786 HRL, ovl 11 mei 1837 HRL, huwt met Janke Pieters op 7 dec 1806 HRL, gleibakker 1837, doet overlijdensaangifte van Jiesk Willems Stoker in 1811, huw.get. bij D.S. de Jong en N.R. Blaauw 1816, id. bij K.T. vd Meulen en H.P. Riem, 1819, kinderen: Douwe Klaases, geb 21 mrt 1810 HRL, Elske Klaases, geb 24 mrt 1807 HRL, zv Douwe vdM, en Elske Jans; hu Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1811, huw 1816, huw 1819, ovl 1837, ovl 1847; K.D. v. d. M., gleibakker, wonende te HRL, verklaart ten behoeve van het huwelijk van Dirk Sieds de Jong, door een acte van Bekendheid. dat Dirk Sierds de Jong, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst zijnde alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend
Klaas Pieters van der Meulen geb 1786 Joure, huwt met Aafke Pieters Broersma op 3 jun 1821 HRL, huw afk. 6 en 13 mei 1821, wonende te HRL, scheepstimmerbaas, huw.get. bij Z.A. Vogelzang en A.E. de Bruin. wonende te HRL, zv Pieter Martens en Geertje Meiles; BS huw 1818, huw 1821, ovl 1828
Klaaske T. van der Meulen huwt met Johannes Vettevogel, beide van HRL, geproclameerd de 29-31 mrt en getrout den 5 apr 1767; geb 1737 ... , ovl 25 nov 1811 HRL, huwt met Johannes Wytzes Vettevogel, wonende te op de Kleine Breedeplaats 1811; BS ovl 1811; 1826 overlijdens; kind: Brechtje Johannes Vettevogel, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 kind: Tijtje Johannes Vettevogel, geb 12 nov 1775, ged 3 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Akke Johannis Vettevogel, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL; kind: Tjebbe Johannes Vettevogel, ged 25 Febrij 1770 Grote Kerk HRL
Lamkje Germens van der Meulen geb 1799 Joure, ovl 26 jun 1838 HRL, huwt met Anne Sippes Seldenthuis, naaister; BS ovl 1838
Lijsbert van der Meulen ovl 24 jul 1810 HRL, huwt met Jan de Groot; BS huw 1824
Lolle Yemkes van der Meulen geb 9 mrt 1806 HRL, ged 23 mrt 1806 HRL, ovl 30 nov 1832 den Bosch, huwt met Aaltje Gerrits Pierik op 7 jul 1825 HRL, huw.afk. 26 jun en 3 jul 1825, gleibakkersknecht, kanonnier der 2e klasse bij de Vriesche Artillerie schutterij in 1832, zv IJmke Lolles vdM, en Hendrina Johannes Husser; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1825, ovl 1833
Lutske Tjibbes van der Meulen geb 31 okt 1792 HRL, ovl 15 okt 1845 HRL, huwt met Martinus Gerbrandus Pettinga op 1jul181 HRL, ondertrouw 26 Jun 1811, 1e afk. zondag 30 Jun1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 7 Jul 1811, dv Tjibbe vdM, en Dieuwke Bontjema; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1845, ovl 1847, regatt dv1826-93; oud 47 jaar, (vnm: Loetske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-031; VT1839; Loetske Rintjes wed Johannes van der Meulen op het lyf en leven van L.T. vdM., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 400:0:0 (GAH650) Loetske T. v. d. M., geb 31 okt 1792, ged 25 nov 1792 Grote Kerk HRL, dv Tjibbe van der Meulen en Dieuwke Bontjema
Maartje Rinkes van der Meulen geb 1786 HRL, ovl 28 mrt 1824 HRL, huwt met Albert Jans vd Woude op 11 nov 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS ovl 1812, ovl 1824, ovl 1834
Marten Gerbens van der Meulen geb 1777 op de Joure, ovl 25 aug 1823 HRL, huwt met Susanna Jaspers Piers, timmermansknecht in 1823; BS ovl 1823; 1827 overlijdens
Martje Gerbens/Gerrits van der Meulen geb 1758 Dokkum, ovl 26 apr 1832 HRL, huwt met Berend Oorthuis op 25 mrt 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1832; Berend Oorthuis ende M. Gerrits vdM., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Lentmaand 1810; ondertrouw HRL
Marijke Jans van der Meulen van Almenum, huwt met Dirk Cornelis, van HRL, geproclameerd de 17-24 apr en getrout de 1 mei 1763
Marijke Johannes van der Meulen geb 17 okt 1794, ged 9 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv Johannes van der Meulen en Grietje Rients; geb 12 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Johannes van der Meulen en Grietje Riens
Meile Pieters van der Meulen geb 1779 Joure, ovl 29 nov 1825 HRL, huwt met Lijsbert Meynes Pekema, scheepstimmerman in 1825, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1825; 1828 overlijdens
Mintje Barends van der Meulen ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL, zv Coopman Barend van der Meulen en Gerlofke Wiarda; Johannes Alberda van Franeker en M. vdM. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 aug 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Gerlofke Johannes Albarda, geb 5 aug 1787, ged 28 aug 1787 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Johannes Allarda, geb 2 aug 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL, vader als Johannes Allarda; kind: Jakomina Johannes Albarda, geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jan Johannes Albarda, geb 12 jun 1791, ged 10 jul 1791 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Johannes Alberda, geb 28 nov 1792, ged 18 dec 1792 Grote Kerk HRL
Neeltje van der Meulen geb 12 mei 1800 HRL, ged 1 jun 1800, N.H., dv Johannes vdM, en Grietje Rients; dopen Grote Kerk HRL 1800
Oecke Gerryts van der Meulen van Almenum, huwt met Tjalling Feddes Wijnalda, van Bolswaard, geproclameerd de 12-18 en getrout de 25 apr 1762 met attestasie; huw reg. N.H. HRL
Paulus van der Meulen Johannes Oosterhooff, soldaat onder de comp. van capt. Evers, ende Janke de Ruiter, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd P. vdM., goede bekende, 21 jun 1788; ondertrouw HRL
Pieter van der Meulen huwt met Antje ... , kind: Sjoerd, geb 29 mrt 1801 Sloten; BS ovl 1860
Pieter van der Meulen huwt met Marijke Iversen, kind: Roelofke, geb 1788/91 Harl/Almenum; BS ovl 1858
Pieter Jansen van der Meulen huwt met Bregtie Tjeerds Westra, geproclameerd de 24-31 en getrout de 7 jun 1767 in de Westerkerk
Pieter Jetzes van der Meulen Sjoerd Piebes Wiarda ende Anna Pieters van der Meulen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader P.J. vdM. met een gebod in de week, en Zondag tweemaal te Proclameren ten einde de bruid en bruidegom, sondag na de middag in den echten staat kunnen worden bevestigd, 6 sep 1791; ondertrouw HRL
Pieter Tjibbes van der Meulen ged 28 feb 1741 Grote Kerk HRL, zv Tjibbe Johannes van der Meulen en Bregtje Cornelis
Pietje van der Meulen huwt met Klaas Bakker, ind: Fetje Bakker, geb 1761 Kollum; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1848
Reinder van der Meulen huwt met Nieske Sijbrens, kinderen: Sijbrigje Reinders vdM, geb 1803 Franeker, Tietje Reins vdM, geb 1806 Franeker, kleermaker en wonende te Franeker 1826 en 1824; BS ovl 1831; BS Franeker huw 1824, huw 1826
Rients van der Meulen geb 1791 ... , ovl 9 feb 1817 HRL, meester wagenmaker, huw.get. bij J. van Zandvoort en G.J. vd Meulen, wonende te HRL, broeder bruid. 1814, zv Johannes vdM, en Grietje Rientses; BS huw 1814, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk D-040, wagenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk D-059, wagenmakerij; eigenaar is Johannes vd Meulen, 1814. (GAH204); geb 25 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Grietje Rients; Rein v. d. M., Meester Wagenmaker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Hendrikje Poppes, Vischvrouw, wonende te HRL
Rients Dirks van der Meulen gebruiker van wijk B-112, schipper; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)
Rinske van der Meulen geb 1793 Franeker, ovl 31 okt 1859 HRL, ongehuwd, N.H., dv Hendrik vdM, en Mintje Douwes; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-105, wijk E-267, 285, supp wijk C-437; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; VT1839
Roelof van der Meulen huwt met Sijke Lolkes, kind: Sjoukje vdM, geb 1801 Stavoren, Grietje vd M, (ook: Molen), geb 1807 Stavoren; BS ovl 1875; 1883 overlijdens
Roelofke Pieters van der Meulen geb 1788/91 Harl/Almenum, ovl 31 aug 1858 HRL, huwt met Dirk Sander, N.H., werkvrouw te HRL. in 1830, dv Pieter vdM, en Marijke Iversen; BS ovl 1830, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, wijk E-166, wijk G-118, 141, 156
Sibbeltje van der Meulen geb 8 nov 1786 Gaastmeer, ovl 4 dec 1870 HRL, huwt met Jetze de Boer, N.H., dv Simon vdM, en Antje Jelles Visser; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227, 261, supp wijk G-393, bev.reg. HRL 1860-80
Sybe Jacobs van der Meulen ovl voor 1823, huwt met Adriaantje Hendriks, kind: Tietje Sijbes vdM, geb 1797 HRL; BS Franeker huw 1822
Sybrigje Reinders van der Meulen geb 1803 Franeker, ovl 9 apr 1831 HRL, huwt met Corelis Pieters Bul op 1 aug 1824 HRL, huw.afk. 4 en 11 jul HRL. en 11 en 18 jul 1824 Franeker, dienstmeid. wonende te HRL, dv Reinder vdM, en Niekse Sijbrens; BS huw 1824, ovl 1831, ovl 1847
Sytske van der Meulen geb 1790 Almenum, ovl 19 aug 1842 HRL, ongehuwd, dv Cornelis vdM, en Jantje Reidsma; BS ovl 1842; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-036; VT1839
Sikke Rientjes van der Meulen houtzager 1741-1748
Simon van der Meulen huwt met Antje Jelles Visser, kind: Sibbeltje vdM, geb 1786 Gaastmeer; BS ovl 1870
Sjieuwke van der Meulen geb 12 mrt 1800/4 Koudum, huwt met Pieter Kun?, winkelierse in 1851, Nederlands Hervormd; BS ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-148, 279; oud 40 jaar, geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk G-159; VT1839
Sjoerd van der Meulen geb 29 mrt 1801 Sloten, ovl 24 nov 1860 HRL, huwt met Akke vd Vorien/Vijver, houtvlotter in 1851, N.H., zv Pieter vdM, en Antje ... ; BS geb en ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040
Sjoukje van der Meulen geb 1801 Stavoren, ovl 2 jan 1875 HRL, ongehuwd, dv Roelof vdM, en Sijke Lolkes; BS ovl 1875
Sjoukje Annes van der Meulen geb 1775 HRL, ovl 3 aug 1832 HRL, ongehuwd, dv Anne Sapes vdM, en Lutske Lammerts; BS ovl 1832
Steph van der Meulen apothecar 1753
Sijke Ymkes van der Meulen zie ook: Sijke IJmkes; geb 1810 HRL, ovl 29 jul 1878 HRL, huwt met Johannes Caspers Doksma op 9 apr 1840 HRL, N.H., dv IJmke Lolles vdM, en Henderina Husser; BS huw 1840, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-314; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; VT1839
Teunis van der Meulen geb 5 jan 1764 Leeuwarden, ovl 3 mrt 1821 HRL, huwt met Geeske Ritskes op 18 aug 1805 HRL, sjouwer in 1821, vlgs ovlakte geen kinderen; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1819, ovl 1821; T.H. vdM. ende Geeske Ritskes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ritske Keimpes, deszelfs vader, 3 aug 1805; ondertrouw HRL
Teunes H. van der Meulen eigenaar en gebruiker van wijk A-198, schoolhouder, 1814. (GAH204)
Thomas Karstes van der Meulen zie ook: Thomas Karstes; ovl voor 1820, huwt met Rinske Simons, kind: Karst Thomas vdM, geb 1797 HRL, zoon Karst Thomas verklaart onder ede bij huw geen ovl plts van zijn vader bekend is, evenmin als zijn laatste woonplts, zv Karst Thomas en Botje Thomas; BS huw 1819, ovl 1848; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, gehuwden 18 -40 jaar, ongehuwden 18-45 jaar, 5e kwartier, geen no. vermeld (tussen 159 en 161), 39 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Tietje Reins van der Meulen geb 1806 Franeker, huwt met Jan Scheltes Wagenaar op 21 mei 1826 Franeker, laatst te HRL., nu Franeker, dv Rein vdM, en Nieske Sijbrens (Roukema); BS Franeker huw 1826
Tietje Sybes van der Meulen zie ook: Tietje Sijbes; geb 1797 HRL, huwt met Pieter Rintjes Dooyema op 14 jul 1822 Franeker, dienstmeid. wonende te Sexbierum, dv Sijbe Jacobs vdM, en Adriaantje Hendriks; BS Franeker huw 1822
Tjebbe Johannes van der Meulen woont in 7e quartier, huisno. 16, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650); huwt met Dieuwke Bontjema, kind: Lutske Tjibbes vdM, geb 1792 HRL; BS ovl 1845; T. vdM. van HRL, en Dieuke Bontjema van Bolswerd, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 mrt 1788 HRL, en zijn ten zelfden dage op vertoonde attestatie getrouwd; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 296:10:0 voor geleverde witte bonen en orten, quit. no. 8, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 460:4:0 voor geleverde mondbehoeften, quit. no. 48, 16 dec 1791. (GAH1123); T. vdM. van HRL, ende Dieuwke Bontjema van Bolsward, zijnde de aangave gedaan door proc. S. Rienstra onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 22 mrt 1788; ondertrouw HRL; ovl voor 1843, huwt met Angnietje Reinders Kronenburg, wonende te HRL 1808; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1842; T.J. vdM. en Agnietje Reinders Kronenburg, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 1 okt 1808; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 20:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 220:16:0 ter zaake geleverde orten, 19 dec 1792, quit. no. 45 (GAH1124); id. wegens geleeverde orten en boonen, 23 jun 1795, quit. no. 23 (GAH1127); id. f. 354:10:0 24may 1796, quit. no. 17 (GAH1796); id. f. 698:0:0 ter zaake geleverde eetbaare Waaren, 3 jun 1794, quit. no. 20 (GAH1126); kind: Loetske Tjibbes van der Meulen, geb 31 okt 1792, ged 25 nov 1792 Grote Kerk HRL; huwt met Bregtje Cornelis, kind: Pieter Tjibbes van der Meulen, ged 28 feb 1741 Grote Kerk HRL; Donderdag den 20 Sept 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, is Arent Huisjemaker in zijne post als Koornmeeter gesuspendeert den tijd van twee Weeken, ter zaake dezelve zoo geen Slingsche handelwijs dan althans eene groote agterloosheid had begaan, in het meeten van een partij Boekweit onlangs bij T. v. d. M. van Jan Teyes uit de Dragten ontvangen en is den koorndraager Jielles Sijdses, Welken bij die Occagie het schepel bediend had mede voor dezelfde tijd, de bedieninge daar van ontzegt, en verders den Captn der Koornwerkers zeer ernstig gecorrigeerd omdat hij den Raad van dit geval geen kennisse gegeeven had. (GAH44)
Tjitske van der Meulen geb 1765 ... , ovl 2 jun 1812 HRL, huwt met Johannes Heidema, ovl wijk A-175; BS ovl 1812
Trijntje Hotzes van der Meulen geb 1756 ... , ovl 13 jan 1817 HRL, huwt met Dirk Breso Heslinga; BS geb en ovl 1817, ovl 1834; sterfhuis wijk E-223/S. Stijlstraat 7, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Wij President Burgemeester der Stad Zwolle, waarnemende de functie van Officier van den Burgerlijken Staat, Certificeren hiermede, dat de proclamatien van het Huwelijk voorgenomen tusschen Antonij Doyer, (ook: Dojer), geb den agtentwintigsten jan Zeventienhonderd negentagtig, koopman Wonende alhier, zv Asuerus Doyer, Leeraar der Doopsgezinden alhier en van Catharina van Maurick, overleden, en: Foekje Heslinga, geb den tweeentwintigsten sep Zeventienhonderd vijfentagtig, Zonder beroep, wonende te HRL, dv Dirk Heslinga, deurwaarder bij de Directe Belastingen en van T. v. d. M., hebben plaatsgehad voor de Hoofddeur van het Gemeentehuis alhier, op zondagen den negentienden en zesentwintigsten der lopende Maand, Zonder dat daartegen eenige hinder noch opspraak bij ons is ingekomen. Zwolle den dertigsten mei des jaars agttienhonderd en Zestien; Voor mij Mr. Lucas Hendrik Coenraad Nilant, Openbaar Notaris, residerende te Zwolle, Hoofdplaats van de Provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen, compareerde de Heer Assuerus Doyer, leeraar der Doopsgezinde Gemeente te Zwolle aldaar woonagtig, dewelke door desen verklaarde Zijne toestemming te geven tot het huwelijk het welk Zijn Zoon de heer Antonij Doyer geb den acht en twintigsten jan Zeventien honderd negen en tagtig, koopman woonachtig te Zwolle, voornemens is aan te gaan met mejuffrouw Foekje Heslinga, geb den zeven en twintigsten sep Zeventien honderd vijf en tagtig Zonder beroep woonagtig te HRL dv den Heer derk Heslinga deurwaarder en deszelfs Ehevrouw T. v. d. M. . Waar van Acte gedaan en gepasseert te Zwolle ten mijnen kantore en brevet, den elfden jun achtien honderd zestien, in tegenwoordigheid van Abraham Voetelink, deurwaarder en Willem Jacobus Bubeck Herbergier, beide woonagtig te Zwolle, hier toe verzogt te getuigen, die deze beneffens comparant en mij Notaris na gedane voorlezing getekend hebben. Geregistreerd te Zwolle den Elfde jun 1816 fol. 129
Trijntje Rienks van der Meulen zie ook: Trijntje Rienks; geb 1795 HRL, ovl 24 jan 1860 HRL, huwt met Hans van Dorpen op 29 sep 1814 HRL, huw.afk. 11 en 18 sep 1814, dv Rienk Dirks en Trijntje Lieuwes; BS huw 1814, ovl 1847, ovl 1860
Wiebe Germens van der Meulen huwt met Rigtje Ruurds, wonende te HRL 1818; BS ovl 1818
Wierd Barends van der Meulen ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL, zv Barend van der Meulen en Gerlofke Wiarda
Willem Cornelis van der Meulen ovl 15 jun 1805 Bolsward, huwt met Aafke Durks, kind: Cornelis Willems vdM, geb 1787 Bolsward; BS huw 1823, ovl 1836
Wilt T. van der Meulen huwt met Jaantje Ruitinga; Wilt Theunis vdM. en Jaartje Ruitinga, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 25:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Ymke Lolles van der Meulen zie ook: IJmke Lolles; geb 1 jun 1775 HRL, ovl 1 jan 1819 HRL, huwt met Hendrica Johannes Husser, kinderen: Lolle IJmkes, geb 9 mrt 1806 HRL, Sijke vdM, geb 1810 HRL, zij laat een kind dopen 2 mei 1810 HRL, genaamd Sijke, in onecht geb uit Sijke, haar mdr, in het doopreg. van 1810 staat echter: Hendrina, zijnde haar vaders naam onbekend, als in onegt geboren, zijnde haar moeder geweest Sijke; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS ovl 1819, huw 1825, ovl 1855, ovl 1878; eigenaar en gebruiker van wijk G-304, sjouwer, 1814. (GAH204)
Ymkje Hanses van der Meulen ovl 29 jan 1807 HRL, huwt met IJbrandus Christiaans van Straten op 31 okt 1802 Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1822
Yttie van der Meulen van Bolswaart, huwt met Jacob Norel, van HRL, geproclameert den 21-28 aug en getrout met attestasie den 4 sep 1757; huw.reg. N.H. HRL
Yttje Beerns van der Meulen en Claas Oving, beyde van HRL, huw.aang. 20 okt 1736 HRL, komende voor de bruid IJebe Tjeerds vertonende Consent van ''s bruids moeder; huw.aang. HRL 1736
Ytje Harmens van der Meulen huwt met Douwe Jelles Jellema, wonende te Achlum 1830 en 1837; BS huw 1830, ovl 1837
Ytje Lolles van der Meulen zie ook: IJtje Lolles; geb 1788 ... , huwt met Pier Lucas Abbenga op 24 jun 1810 HRL, komt van HRL, getuige bij geboorte aangifte van Johannes Bambach in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1847; Pier Lucas Abbringa en IJ.L. vdM., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 9 Zomermnd 1810; ondertrouw HRL
Anna Maria Meulenkamp huwt met Daniel Hosveldt, kind: Jan Daniels Hosveldt, ged 24 feb 1750 Grote Kerk HRL
Everdina Meulenkamp Arent Vruink, soldaat in ''t Regiment van Lt. Generaal Onderwater laatst in guarnisoen gelegen hebbende te HRL, en E.M., van Reurls, zijn, na op den 15 nov 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben, met getuigenis daarvan vertrokken naar Reurls
Charles de Meulenmeester huwt met Lijsbeth Binksma op 5 mei 1799 HRL, koopt een huis en bakkerij; huw Grote Kerk HRL 1799; (vermeld als: Clarbys Dikmeulenmeester); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 24:0:0 (GAH650)
W Meurs Do. den 15 Augs 1799 ''s nademiddags; de Raad extra ordinaris vergadert Zijnde, op verzoek, van den Burger W.M., meede Lid van het departementaal Bestuur van de Eems, verscheen denzelven Burger ter vergadering, bij zich hebbende den Burger Haaye Beekkerk Luitnt:Coll:van de Gewapende Burgermacht tot Leeuwarden, Zijnde mede ter deezer Vergadering verzogt, en gecompareerd den Burger Marcelis Tamboezer bij absentie van Dr. H:Westra Commandant van de Gewapende Burgermacht ten deezer Plaatze de Vergadering dus bij een Zijnde, Wierde door den Burger W:M. overgegeeven, navolgende Missive: Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van (niet ingevuld), Burgers ! de Brit Welke altijd ons belaagde, welke geene middelen onbeproefd liet, om dit volk in de nijvere en onvermoeyde poogingen tot het duursaam bestaan hinderlijk te Zijn, bedreigt meer dan ooit onze Kusten, hij heeft Zig reeds van het eyland Schiermonnikoog (zoo de berigten melden), meester gemaakt, en reikhalsden naar de geleegenheid om dit departement een Prooy te doen worden, van den alles Vernielende oorlog en Wel bijzonder aan de roofzugt van hun die de bezittingen de Ingezeetenen van deeze Republiek onder den naam van Bondgenooten meermaalen toenaamen, plunderden, deeze geleegenheid Zoude hun thans gebooren Zijn, Weldraa Zoude men den Vader van Zijne vrouw, en Kinderen Zien Schouten, Weldra Zoude de vrouw ten aanzien van haaren geliefden man, de dogter in het gezigt van haaren Waardigen Vaader aan alle mishandelingen Zijn blootgesteld, Weldraa Zouden de vrugten eenen noeste Vlijt, Van Veele Jaaren, door Vijandelijke Benden Worden Weggevoerd, of vernield, en het rampspoedig oorlogsvuur de Wooningen met alle middelen van bestaan Verteeren, en den Wanhoopenden Verzorger van Zijne dierbaare quade en teeder kroost, deeze Waarde voorwerpen van Zijne Liefde, aan een verwoestend gebrek Zien blootgesteld, indien niet de Gewapende Burgermacht, dat Bolwerk der Vrijheid. eene Zeekere Waarborg Was, voor de Veiligheid der Perzoonen en derzelve haave, en bezittingen; te Vergeefs Zoude het Zijn, die Burgermacht te Willen aanmoedigen, door haar te herinneren de heldendaaden onzer voorouderen Waar door de Vermetelheid der Britten, veelmaalen wierd gesmuikt, dezelve moed, Waarvan de roem tot de laatste nageslagten Zal voortduuren, bestaat nog in de harten der Bataaven dezelve aan te Wakkeren, dan Wanneer de gevaaren, Zig Vertoonen is overtollig, Want in dat geval het Welk zig thans opdoet, is ieder gereed om het Land Zijner geboorte, Zijner inwooninge te helpen, daar deszelfs ondergang eene Zeekere ondergang, van het Bestaan, van ieder Zoude meedesleepen, Bezittende de Veelvermogende IJver voor ieder, om Zijne existentie en bestaan te doen voortduuren, schrijven Wij UWLieden aan, om de Commandanten der Gewapende Burgermagt Zonder Verwijl, voor UW te roepen, den dringenden nood van het Lieve vaderland voor Oogen te stellen, en te verzoeken Zulks aan hunne Corpsen te Verklaaren, het Welk zonder twijffel voldoende Zal Zijn, om een derde gedeelte hunner Corpsen Zich vrijwillig te Zien aanbieden, om hunnen Gewapenden Arm te leenen, ter verdediging van alles hetwelk een ieder dierbaar is, te meer daar met uit vrees van eene Vijandelijke aanval, dat Engelsche, op andere Oorden van ons Vaderland de Troupen van den Staat meest elders heeft gecantonneerd en dus dit gedeelte der Republiek bij toeval meer is ontbloot, en buiten den Gewapende Burgermacht, aan eene Vijandelijke aanval en Strooperij Zoude Zijn blootgesteld. Wij zeggen uit Kragt, van een bij ons Copi?lijk ingekoomen Besluit van het Uitvoerend Bewind toe aan hun die zich aanbieden en dien ten gevolge vereischt worden van den dag der uitmarsch af, tot den dag hunner terugkomst Een Officier ''s daags 28 Stuivers, een onderofficier 14 Stuivers en een Corporaal en Gewapende Burger 10 Stuivers, en verders dat aan dezelve al dat geene van Lands Weege Zal worden Verzorgd, het geen bij die geleegenheeden Opzichtelijk de Nationale Troupes gebruikelijk is, Zullende tot de ogenblikkelijke Voldoening hier van de noodige orders worden gesteld, Leeuwarden den 14 Aug 1799, het 5de Jaar der Batt:Vrijheid. W:Meurs. (GAH45); Welke voorgeleezen Zijnde, verzogte den Burger W.M., dat den Commandant Tamboezer, de Gewapende Burgermacht, ten Spoedigsten Wilde doen oproepen, om te beproeven, Wie Zich vrijwillig Zoude aanbiedenen Zoo mogelijk dit getal te brengen, tot een darde van de geheele Gewapende Burgermacht, en dezelve op morgen te doen uittrekken, om Provisioneel te Cantonneren op Roptazijl, tot dat Zij aldaar nader order van den Coll:Quaita zouden ontvangen aan wien de Commanderende Officier van de uitgetrokkene gewapende Burgers, de facto van deszelfs aan komst op Roptazijl moest Kennisse geeven, alsmede van de Sterkte van deszelfs Corps, Waarop gedagte aanzienlijke Commissie Weder Vertrok; Wijders Wierden bij den Raad, de Commandant Tamboezer goedgevonden om de Gewapende Burgermacht Comp:voor Comp:van deezen avond, op het huis der Gemeente op te roepen, ten fine om zonder verwijl, aan voorenstaande aanschrijvinge te voldoen, en om dit Werk meerder Kragt en aandrang bij te Zetten, wierde beslooten dat de Burgers Pettinga en Albada als Commissarissen uit den Raad, den Commandant Tamboezer, bij de Convacatie der Gewapende Burgermacht zullen assisteren. (GAH45); ''S avonds Tien uuren; de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde door de Commissie toe de oproeping der Gewapende Burgermacht, gerapporteerd, dat Zich van de Comp:Juagers, de Capt Harmanus Tamboezer, Luitnt:Henricus Strooband beneffens nog 17, Zoo onderofficiers, als Juagers, Zich vrijwillig hadden aangeboden, en dat 6 Zich vrijwillig het Lot hadden onderworpen; Dat van de Comp:Artilleristen, Zich twee vrijwilligers hadden aangeboden, en 12 door het Lot dog met goedkeuringe van de meesten, dab Vermits hun officier Hendrik Vettevogel Zich excuseerde, Waaren de anderen ook te rug getreeden; Dat van de 1 ste Comp:Fuseliers Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 7 Zich het Lot onderworpen; van de 2de Comp: 3 vrijwillig, en door het Lot dog met Zeer veel moeite 9 Waaren aangelot; van de 3de Comp:hadden 7 Zich vrijwillig aangeboden, en 2 door het Lot onderworpen; die van de 4de Comp:hadden alles ten Sterksten geweigerd, en Wilden Zich nog vrijwillig, nog door het Lot onderwerpen; Dat voorts onder eenige Compagnien de Convocatie vrij onstuimig was toegegaan. Waarop beslooten wierd, hiervan op morgen per missive, aan het departementaal Bestuur van de Eems Kenniss te geeven: Vrijdag den 16 Augs 1799; Nadat den Capt Harmanus Tamboezer met Zijn onderhebbende Manschap, of gewapende Burgers uitgetrokken Was, melde den Commandant M:Tamboezer, dat hij de aangelotte gewapende Burgers niet mede had doen uittrekken omdat dezelve niet als vrijwillig konden Werden geconsidereert, en de aanschrijvingsmissive, niet dan alleen vrijwilligers vorderde ook rapporteerde de Adjudant Vellinga, dat er twee van de Jaagers waaren absent gebleeven Waarop de volgende Missive, aan het departementaal Bestuur van de Eems, is in gesonden: de raad der gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Mede Burgers! Nadat UWL:Commissaris op gisteren van ons vertrokken was heeft den Commandant der Gewapende Burgermacht alhier, de Gewapende Burgers Comp:voor Comp:doen oproepen en om dit Werk een meerder aandrang te geeven heeft een Commissaris uit ons midden, bij die Convocatie geassisteert, dan tot ons Leedweezen moeten wij UWL:betuigen, dat die Zaamenkomst bij Zommige Compagnien vrij onstuimig is toegegaan; Van de Comp:Jaagers Zijn 19 Vrijwilligers, 6 Welken Zig door het Lot egter vrijwillig hebben onderworpen, dog bij het uittrekken, Zijn 2 absent gebleven; Van de Comp:Artilleristen, hebben twee Zich vrijwillig aangebooden, en 12 door het Lot, egter met goedkeuring van de meesten, dan vermits hun Officier Zich excuseerde Zijnde anderen ook te rug getreeden; Van de 1 ste Comp:Fusiliers, hebben twee Zig vrijwillig aangebooden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:hebben drie Zich vrijwillig aangebooden, en 9 door het Lot, dog niet zeer veel moeite onderworpen; Van de 3de Comp:hebben 7 Zich vrijwillig aangebooden, en 2 door het Lot; de 4de Comp:heeft alles ten Sterksten geweigerd en heeft Zich nog vrijwillig, nog door het Lot Wille onderwerpen; Zie hier Burgers de Waare gesteldheid van het gepasseerde; Daar de aanschrijvingsmissive niet spreekt van den Vrijwilligers, heeft de Commandant der Gewapende Burgermacht, gehaesiteert de aangelotte mede te doen uittrekken, de Wijl Zulks mogelijk veele Protestatien Zoude hebben ontmoet; Wij Zenden UWL: hier nevens eene Lijst van de Manschappen, die van deeze morgen uitgetrokken Zijn, en meenen de Vrijheid UWL:te vraagen, hoe den Commandant, Zich ten regarde der anderen Zal hebben te gedraagen het geen Wij Solliciteren, dat UWL:ons met den brenger deezes gelieven te melden. Heil en Broederschap. HRL den 16 Augt 1799, 5de J:D:B:V., P.J. Coulbout en IJ. Feddema. (GAH45)
Grietje Meussen huwt met Bernardus Dithelm, kind: Jan Bernardus Dithelm, geb 26 feb 1797 ged 5 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Lieuwe Mevis zie: de Vries
Lieuwe Mevis huwt met Sophia Frederiks Strootman, kind: Jurjen Lieuwes, geb 21 aug 1810, ged 4 sep 1810 Grote Kerk HRL
Lieuwe Mevis huwt met Grietje Ofkes, kind: Mavis Lieuwes, geb 1746 ... ; BS ovl 1812
Lieuwe Mevis mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; won. Zwolle in 1812, zv Mevis Lieuwes en Rinske IJpes; BS ovl 1812
Gerrit Mewissen G.M., soldaat onder het 2de Bataillon van Generaal Major Baron Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden, en Hendrikje Wopkes van HRL, laatst geproclameerd 19 jun 1774 HRL, en getrouwd op dato dezes 3 jul 1774, met adtestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes en T. van Kooten
Aafke Jans van der Mey huwt met Gosse Jansz, beide van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 August en getrout de 16 7 ber (= september) 1770
Antje Dirks van der Mey huwt met Ebele Uiltjes op 31 mei 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Antje Jans van der Mey geb 1770 HRL, ovl 13 aug 1846 HRL, huwt met Cornelis Teves op 7 sep 1794 HRL, laatste afk. 7 sep 1794, wonende te Haarlem 1846, dv Jan vdM, en Wipkje Martens de Jong; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1846; Cornelis Teeuwis ende A.J. vdM., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Scheltes van der Mey, 23 aug 1794; ondertrouw HRL; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-066; VT1839; kind: Baukje Kornelis, geb 28 dec 1794, ged 8 feb 1795 Grote Kerk HRL; Ik ondergetekende A.J. v. d. M. huisvrouw van Cornelis Teeuwis buitenschipper te HRL, verklaare bij dezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige dogter Baukje Teeuwis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeeven met Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman meederjarige zv Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden meede aldaar, moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschiede om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dat Consent door mij alleen uit hoofde mijner man door Zeevaart absent is, en in de onmogelijkheid is deszelfs wil te verklaren. HRL den 12 jul 1816; Wij ondergeschreven Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarige zoon Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman, om zich in het Huwelijk te begeven met Baukje Teeuwis meerderjarige dogter van Cornelis Teeuwis buitenschipper en A.J. v. d. M. Echtelieden meede aldaar moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschieden om na afloop in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 28 dec is geb Baukje dogter van Cornelis Tewis en A.J. v. d. M. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 jul 1816
Antje Pieters van der Mey ovl voor 1845, huwt met Theodorus Broers Dikkes; BS huw 1844
Bart Herkes van der Mey geb 29 sep 1803 HRL, ged 16 okt 1803, N.H., ovl 19 sep 1839 Leeuwarden, 1e huwt met Jantje Johannes Zettelaar op 16 mrt 1826 HRL, huw.afk. 5 en 12 mrt 1826, 2e huwt met Rigtje IJdes de Groot op 8 feb 1827 HRL, huw.afk. 28 jan en4 feb 1827, schippersknecht in 1839, zv Herke Jans vdM, en Trijntje Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826, huw 1827, ovl 1839
Dirk Jans van der Mey geb 16 jun 1811 HRL, 1e huwt met Antje Feikes Tadema op 7 jan 1836 HRL, schippersknecht, 2e huwt met Grietje Meyer, (gk), op 14 jan 1837 HRL, zv Jan Martens vdM, en Siebertje Hendriks; BS geb 1811, huw 1836, huw 1837
Douwe Martens van der Mey zie ook: Douwe Martens; geb 1788 HRL, ovl 1 jun 1844 HRL, huwt met Aaltje Wopkes vd Stel op 10 jul 1808 HRL, komt van HRL, matroos in 1811, beurtschipper in 1844, huw.get. bij J.H. Gleibach en G.G. Kuiper, 1811, id. bij S.M. vd mei en M.B. Wagenaar, broer bruid 1812, id. bij S.R. Mooy en D.W. vd Stel, 1813, id. bij H. Bader en J. Margadant, behuwd broeder vd bruid. 1813, kinderen: Wopke Douwes vdM geb 11 aug 1811 HRL; IJfke vdM, geb 12 dec 1808 HRL, zv Marten Jans vdM, en IJfke Douwes Siderius; BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1870; gebruiker van wijk E-188, varensgesel; eigenaar is Wopke D. van der Stel, 1814. (GAH204); oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk E-099; VT1839; D.M. v. d. M. eigenaar van perceel nr. 1207 te HRL, beurtschipper, woonplaats HRL, legger nr. 444, huis en erf, 142 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Fedde Martens van der Mey geb 13 jan 1801 HRL, ged 3 feb 1801, N.H., zv Marten Jans vdM, en IJefke Douwes Siderius; dopen Grote Kerk HRL 1801
Gerrit van der Mey huwt met Sietske ... , kind: Grietje Gerrits vdM, geb 1755 HRL; BS ovl 1831
Getje Gosses Julianus van der Mey ovl 24 feb 1827 ... , huwt met Gerrit Joukes Cuperus; BS huw 1832
Grietje Gerrits van der Mey geb 1755 HRL, ovl 22 sep 1831 HRL, huwt met Johannes Hendriks de Windt verkoopt 2 huizen en is een zuster van Saakje Gerrits, 1802, dv Gerrit vdM, en Sietske ... ; BS ovl 1831;
H. van der Mey woont in 6e quartier, huisno. 51, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804. (GAH650)
Hendrik van der Mey woont in 6e quartier, links:nies, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Herke Jans van der Mey ovl 8 mei 1806 op de Zuiderzee, huwt met Trijntje Marteles vd Werf, kinderen: Arjen Herkes, geb 9 jan 1806 HRL, Bart Herkes, geb 29 sep 1803 HRL, Wytske/Sijtske Herkes, geb 7 okt 1801 HRL, N.H., in leven schuitschipper, ouders waarschijnlijk Jan Scheltes vd mei en Wietske Herkes; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1806, BS huw 1826, ovl 1834 1876 overlijdens
Jan van der Mey ovl 29 apr 1794 HRL, oud 82 jaar
Jan van der Mey huwt met Wipkje Martens de Jong, kind: Antje Jans vdM, geb 1770 HRL; BS ovl 1846; kind: Wybkjen Jans van der Mey, geb 17 sep 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL
Jan Martens van der Mey geb 1786 HRL, ovl 14 jan 1832 HRL, huwt met Sjoerdtje Hendriks Faber op 25 aug 1805 HRL, schipper in 1832, huw.get. bij J.H. Holmans en F.W. Steenbergen, 1811, kinderen: Hendrik Jans vdM, geb 3 feb 1808 HRL, Douwe Jans vdM, geb 21 nov 1809 HRL, Dirk Jans vdM, geb 16 jun 1811 HRL, Marten Jans vdM, geb 3 dec 1806 HRL, zv Marten Jans vdM, en IJefke Siderius; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1811, BS geb 1811, hu, ovl 1832, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk B-100, schipper, 1814. (GAH204); J.M. vdM. en Sjoerdtje H. Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Dirks, deszelfs oom, 10 aug 1805; ondertrouw HRL; J.M. v. d. M. eigenaar van perceel nr. 204 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 445, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Jan Scheltes van der Mey erven JSvdM. eigenaar van wijk C-094; gebruikers Berend van Beemen wed., vroedvrouw, Hendrik van Beemen, schoenmaker, 1814. (GAH204); huwt met Wytske Herkes, wonende te HRL. 1813 wijk C-094; BS ovl 1813; geb 1734 ... , ovl 7 jul 1814 HRL; wijk G-173; BS ovl 1814; 1825 huwelijken; huwt met Wijpkie Martens de Jong, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 Febrij de 7 mrt en getrout de 31 mei 1762; Cornelis Teeuwis ende Antje Jans van der Mey, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader J.S. vdM., 23 aug 1794; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 50:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Scheltes van der Mey geb 10 feb 1802 HRL, ovl 3 feb 1859 HRL, huwt met Dieuwke Hendriks Steenstra op 24 nov 1825 HRL, huw.afk. 13 en 20 nov 1825, varensgezel N.H., zv Schelte Jans vdM, en IJfke Willems de Haas; BS huw 1825, ovl 1859, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209
Johannes van der Mey ovl voor 1857, huwt met Beitske van Klinken; BS ovl 1856
Klaes Scheltes van der Mey C.S. vdM. van deese Stad ende Aefke Blinxma van Dronrijp, zijnde aangegeeven door vertooninge van attestatie dat des bruids geboden op gisteren tot Dronrijp wettig waeren aangegeeven en met schriftelijk consent van des bruidegoms vaeder, 24 Jun 1750; van HRL, huwt met Aefke Blinxma, van Dronrijp, geproclameerd den 31 jan en den 1-8 Febru en getrout den 8 dito 1750
Maaike Hendriks van der Mey ovl 10 jun 1818 Nes, Ameland, huwt met Hendrik Melis Wijnia; BS huw 1826
Maria van der Mey huwt met Pieter Sibrands op 7 apr 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; Pieter Sijbrands van Amsterdam en M. vdM. van HRL, zijnde de aangave gedaan door den gesw. clercq A. Rasschen onder Produktie van genoegzaam bewijs, 15 mrt 1805; ondertrouw HRL
Maria Louisa Mey huwt met Hendrik Meyer; BS ovl 1813
Marten van der Mey oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-237; VT1839
Marten Jans van der Mey ovl 24 jul 1802 HRL, huwt met IJefke Douwes Siderius, N.H., koopt een huis in 1800, kinderen: Wiepkje, geb 24 sep 1798 HRL, Douwe Martens vdM geb 1788 HRL, Jan Martens vdM, geb 1786 HRL, Fedde vdM, geb 13 nov 1801 HRL, Symon Martens vdM, geb 1793 HRL, in het grafregis ter ten onrehcte ingeschreven als Marten Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1812, huw 1823, ovl 1832, ovl 1844, ovl 1858; wed. MJvdM. gebruiker wijk C-037, winkeliersche; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); M.J. vdM. en Yfke Douwes Siderius, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd op den 5 dec 1784; kind: Tietje Martens van der Mey, geb 19 jun 1795, ged 7 jul 1795 Grote Kerk HRL; kind: Wijpkjen Martens van der Mey, geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Marten Jans van der Mey geb 3 dec 1806 HRL, ged 23 dec 1806 HRL, N.H., ovl 5 mrt 1861 HRL, huwt met Hiltje Poppes Zijlstra op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1827 HRL, loods in 1851, N.H., ovl wijk F-134, zv Jan Martens vdM, en Sjoerdtje Faber; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, 220, wijk F-157
Marten Scheltes van der Mey begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 25; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sake S. van der Mey Freerk Lijkles ende Fokje Haayes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.S. vdM., deszelfs neef, 9 jul 1791; ondertrouw HRL; IJebele Roelofs van St. Anna Parochie ende Antje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S. vdM., goede bekende, 31 aug 1793; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 110:0:0 (GAH650); id. als curator over Trintie Hendriks: f. 28:0:0 (GAH650); id. in qualiteit over Hendrik Jacobs: f. 4:12:0 (GAH650); id. pro se en als man en voogd over deszelfs huisvrouw: f. 110:0:0 (GAH650)
Schelte Jans van der Mey ovl voor 1815; huwt met IJfke Willems de Haas, kinderen: Jan Scheltes vdM, geb 10 feb 1802 HRL, Wiepkje Scheltes vdM, geb 1798 HRL, varensgezel en afwezig of ovl in 1825 en 1834, zv Jan Scheltes vdM, en ... ; BS huw 1825, huw 1834, ovl 1859; wed. SJvdM. gebruiker van wijk C-032, werkster; medegebruiker Pier Abes wed., visvrouw, Jan van ''t Vlie wed. ; eigenaar en medegebruiker Sake T. Blok, zoutmeter, 1814. (GAH204)
Symon Martens van der Mey zie ook: Symon Martens; geb 1793 HRL, huwt met Minke Bartles Wagenaar op 3 dec 1812 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1812 HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, huw getuige bij A. van Reenen en T.J. van Belkum, 1814, id. bij C. Schaafsma en C. Kuipers, 1814, id. bij G.M. de Wilde en H. Hendriks, 1814, id. bij J.S. de Groot en M.B. Wagenaar, behuwd broeder bruid. 1815, won Amsterdam in 1837, scheepstimmermansknecht in 1812, zv Marten Jans vdM, en IJfke Douwes Siderius; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1815, huw 1837; S.M. v. d. M. eigenaar van perceel nr. 496 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 446, huis en erf, 220 m2, klasse, onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atl. Barr. dl, en Hal. 1832, bl. 37)
Sijke Jans van der Mey geb 10 jan 1766 HRL, ovl 23 nov 1818 HRL, huwt met Cornelis Bartels vd Meer; BS ovl 1818
Tietje Martens van der Mey geb 19 jun 1795, ged 7 jul 1795 Grote Kerk HRL, dv Marten Jans van der mei en IJfke Douwes Siderius
Wijpkjen Martens van der Mey geb 24 sep 1798 HRL. ovl 23 okt 1858 HRL, 1e huwt met Johannes Kuipers op 2 feb 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823, 2e huwt met Jelte de Wilde op 19 feb 1835 HRL, N.H., dv Marten Jans vdM, en IJefke Douwes Siderius, haar vader is ih grafregister ten onrechte ingeschreven als Marten Scheltes, in leven schipper; hij is begraven op 24 jul 1802 HRL; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-303; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-121; VT1839; geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL, dv Marten Jans van der mei en IJfke Douwes Siderius
Wiepkje Scheltes van der Mey zie ook: Wybkje Scheltes; geb 1798 HRL, huwt met Cornelis Cornelis de Vries op 13 nov 1834 HRL, dienstmeid. dv Schelte Jans vdM, en IJfke Willems de Haas; BS huw 1834; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-211; VT1839
Wybkje Jans van der Mey geb 17 sep 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Jan Scheltes vd mei en Wybkjen Martens de Jong
Wietske Herkes van der Mey geb 7 okt 1801 HRL, ged 18 okt 1801 HRL, N.H., ovl 4 jul 1876 HRL, huwt met Klaas Jeltes vd Ley op 21 apr 1836 HRL, dienstmaagd, dv Herke Jans vdM, en Trijntje Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-124; VT1839
Wopke Douwes van der Mey zie ook: Wopke Douwes; geb 1 aug 1811 HRL, ovl 14 okt 1881 HRL, 1e huwt met Janke Rinsma, (gk), op 18 mei 1837 HRL, varensgezel, soldaat 12de afdeling infanterie, 2e huwt met Elisabeth IJskamp, (gk), op 19 sep 1861 HRL, schippersknecht in 1881, zv Douwe Martens vdM, en Aaltje Wopkes (vd Stel); dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1837, huw 1861, ovl 1881; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-188; VT1839
Yfke Douwes van der Mey geb 12 dec 1809 HRL, ged 31 dec 1809 HRL, N.H., ovl 2 apr 1870 HRL, huwt met Jan Dirks de Wit op 4 jun 1826 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1826 HRL. en Minnertsga, Vst jun 1851 uit Almenum, dv Douwe Martens vdM, en Aaltje Wopkes vd Stel; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1826, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-177, wijk D-124, wijk F-160, supp wijk G-408
Ype van der Mey geb 1784 Midlum, ovl 17 nov 1856 HRL, huwt met Hieke vd Ley en Wytske de Jong, koopman in 1851, Rooms Katholiek, zv Jan IJpes en Grietje Doedes; BS ovl 1849, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-080, wijk G-292, wijk H-001
Ype Minnes van der Mey geb 1788 HRL, 1e huwt met IJmkje Oeges Plantinga, 2e huwt met IJke Heeres de Roos op 22 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828 HRL. en Minnertsga, koopman, wonende te Almenum, inlandse kramer en wonende te Minnertsga/ Sexbierum 1825, zv Minne Jacobs en Grietje IJpes; BS huw 1828, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Ieppe Meyennerdts ovl 17 aug 1656, 45 jaar, Mr. Huistimmerna, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Op 12 feb 1653 kocht de harlinger koopman Hijlcke Joannes van Mr. timmerman Iepe Meynerts een ''seeckere nieuwe huisinge staende in de Vijverstraat met een vrije uitgangh ten westen, de gemene straet ten Oosten en ten Noorden''. de koopsom bedroeg 750 goudguldens. Een jaar later, op 4 mrt 1654, levert Iepe Meynerts weer een woning op en nu was Tjerk Hiddes de koper voor 1000 goudguldens. Als naastliggers worden vermeld ''Wybren Huisman ten suiden, Hijlcke Joannes ten Noorden, de gemene straet ten Oosten''. Beiden woningen waren belast met 20 stuivers jaarlijkse grondpacht. Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: Een ingelost resersael van de 13e jan 1654 door wijlen de luitenant Admirael de Vries (Tjerk Hiddes) aen I.M. geposteerd tot duisend golt guldens hercomende van de coop van de huysinghe namaels door welgedachte luitenant Admiraal aen Tjerck Sanstra verkocht. (deze post betreft de betaling van het huis Vijver 4). (RA Lwd, recht. arch. Har. T9, 257v). Zie verder Tjerk Hiddes de Vries. Bron: HRL. Vrt. dd 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Meyer heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)
Meyer rentmeester van het Weeshuis betaalt voor ''t huis op de hoek van de Carmenstraat bewoond door M. : f. 7:17:0, plus 1/10 verhoging f. 15:0:12, wordt: f. 8:12:12, af 4%= f. 6:0:12, resteert: f. 8:6:0, 6 feb 1810, quit, no. 3 (GAH1142)
Meyer Sint Jacobi versch. voor ''t huis bewoond door M., 18 sep 1810: f. 1:0:0 (GAH1142)
Adam Hartog Meyer geb 1758 HRL, ovl 15 okt 1823 HRL, huwt met Beele Moses Goldsmits, slager; BS geb 1811, ovl 1817, ovl 1822, ovl 1823; eigenaar en gebruiker van wijk C-189, slager; medegebruiker Marcus Adam Meyer, 1814. (GAH204); A.H.M. en Bela Moses, Jooden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 27 aug 1782
Adolf Adams Meyer geb 1786 ... , ovl voor 1841, huwt met Mietje Meyer Levij op 25 nov 1810 HRL, komt van HRL, huw.get. bij S.S. de Jong en M. Abrahams, slager en wonende te HRL; 1816, in huwelijksakte van 1810 is de geslnm ''Hartog''; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, huw 1840; gebruiker van wijk G-058, slager; eigenaar is B. van Beemen wed., 1814. (204)
Anna Elisabeth Meyer geb 1736 ... , ovl 14 nov 1812 HRL, huwt met J.H. Bekens, ovl wijk G-184; BS ovl 1812
Antje Meyer zie: van der Werf
Antje Sipkes Meyer ovl 19 mei 1796 HRL, huwt met Sijbren Dirks Sleeper; BS huw 1821, ovl 1830, ovl 1837
Antje Thomas Meyer huwt met Albartus Simons de Haas, beide van HRL, geproclameert de 16-23 en getrout de 30 sep 1759; wed. Albertus de Haas in 1779; zie aldaar; draagt op 26 jan 1780 rekening van het Weeshuis over aan de nieuwe rentmeester E.F. Harkenroth. (GAH1110); begraven Kleine Kerk, regel 3, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Trijntje de Haas, geb 5 jun 1772, ged 28 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Simon Albertus de Haas, ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Govert Albertus de Haas, ged 2 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Govert Albertus de Haas, ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Albartus de Haas, ged 20 mrt 1768 Grote Kerk HRL, moeder als A. Meyers; kind: Govert Albartus de Haas, ged 18 Febrij 1770 Grote Kerk HRL
Auke Jacobs Meyer als Auke Jacobs Meyer: ovl voor 1813 Sneek, huwt met Wytske Jacobs van Akkeren, kinderen: Jacoba Aukes M, geb 1783 HRL, Kunskje Aukes M, geb 1788 HRL, Pietje M, geb 1791 HRL, in leven echtelieden te Sneek; BS geb 1812, ovl 1845, ovl 1846, ovl 1866; kind: Kunskje Aukes Meyer, geb 19 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; als Auke Jans Meyer: ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 59:1:0 voor geleverde kalk, cement en steen, quit. no. 46, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 34:18:0 terzaake geleverde kalk en steen, quit. no. 12, 22 jan 1788. (GAH1120); id. f. 26:7:0 terzaake geleverd kalk en cement, quit. no. 55, 11 nov 1788. (GAH1120); id. f. 90:0:0 voor geleverde steen, kalk en cement, quit. no. 49, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 45:10:12, quit. no. 61, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 21:12:0, quit. no. 5, 30 nov 1786, tdv de Bank van Leening. (GAH1118); d, f. 18:1:0 voor geleverde kalk, steen en cement, quit. no. 4, 22 jan 1788. (GAH1120); id. f. 21:2:0, quit. no. 5, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 11:19:0, 19 dec 1792, quit. no. 44 (GAH1124); id. f. 9:18:0, 19 dec 1792, quit. no. 6 (GAH1124); id. f. 17:19:0, 24 dec 1794, quit. no. 40 (GAH1126); woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Barend Meyer zie: Meeter
Baerend Meyer rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 100:0:0 aan de Weesvoogden verdiende Loon van B.M., 13 may 1806 (GAH1138)
Baerent Meyer huwt met Leentje Caspers, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 dec 1769; ovl voor 1812, huwt met Leentje Kaspers, kind: Johannes Berends M, geb 1777 HRL; BS geb 1811
Baukje Sybrens Meyer zie ook: BS Sleeper; geb 1771 HRL, ovl 6 dec 1834 HRL, huwt met Dirk Alberts Donker, dv Sijbren Dirks Sleeper en Antje Sipkes; BS ovl 1834; 1851 overlijdens, ovl 1859
Betje J Meyer oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; VT1839
Brandie Meyer oud 37 jaar, geb Witmond en wonende te HRL. 1839, wijk E-110; VT1839
Christiaan Meyer huwt met Maria Broekemans, kind: Doreyetta Willemina Meyer, geb 3 jul 1787, ged ten zelfden dage Grote Kerk HRL
Christiaan Meyer huwt met Janke Meinert van Hoek, beide van HRL, geproclameert 14, 21 en 28 apr 1753 en getrout den 5 mei in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Coenraad Hendriks Meyer ovl voor 1827, huwt met Johanna Linterman, in leven schoenmaker; BS ovl 1826
Cornelia Meyer huwt met Willem Baalman; BS geb 1811
Doreyetta Willemina Meyer geb 3 jul 1787, ged ten zelfden dage Grote Kerk HRL, dv Christiaan Meyer en Maria Broekemans
Dorothea Meyer oud 40 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, medewerkster, wijk F-107; VT1839
Elisabeth Meyer geb 11 mei 1800 HRL, ged 27 mei 1800, ovl 20 sep 1859 HRL, huwt met Frans Cornelis Blokmaker op 6 jun 1824 HRL, huw.afk. 23 en 30 mei 1824, N.H., dv Frederik M, en Marijke Holmans; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1824, ovl 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-148
Elisabeth Meyer huwt met Jan de Vries, wonende te Leeuwarden 1861; BS ovl 1861
Elisabeth Meyer Gerrijt Tamper, soldaat in de comp. van Major van Till, ende E.M. beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Andries Burgerhoff, sergeant onder voorn:comp, 19 jun 1790; ondertrouw HRL; Gerrit Tamper, soldaat in de compagnie van Major van Till, en E.M., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Elisabeth Meyer geb 1786 HRL, 1e huwt met Wybe IJemes de Jong op 6jun181 HRL, ondertrouw 22 mei 1811, 1e huw.afk. zondag 29 mei 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 2 jun 1811, 2e huwt met Pier Mulder op 20 okt 1816 te HRL, huw.afk. 6 en 13 okt 1816, dv Hendrik M, en Anna Gerbens; BS huw en huwafk. 1811, huw 1816, ovl 1831; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en tagtig den 21 nov is geb Elisabeth dogter van Hendrik Meyer en Anna Gerbens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 okt 1816
Emanuel Meyer E.M. en Briene Michiels, Jooden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 apr 1782 HRL, en zijn getrouwd den 12may daaraanvolgende
Ernst Fredrik Meyer E.F.M. en Marijke Jans Holmans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd den 6 nov 1785; kind: Gerrit Fredriks Meyer, geb 17 jan 1788, ged 5 feb 1788 Grote Kerk HRL, vader als: F.E.M.
Fokeltje Meyer geb 1739 ... , ovl 24 jan 1817 HRL, huwt met Johannes Plutschouw, vlgs ovl akte weduwe in 1817; BS ovl 1817
Frans Conradus Hendriks Meyer geb 1786 Altenberger, Dld, ovl 27 okt 1826 HRL, huwt met Klaasje Hanzes de Vries op 5 nov 1820 HRL, huw.afk. 22 en 29 okt 1820, wonende te HRL, varensgezel in 1826, zv Hendrik M, (gk), en Clara Tromcond, (gk), vader ovl 13 mrt 1812 Altenberger, moeder ovl 30 aug 1800 Altenberger; BS huw 1820, ovl 1826, ovl 1847
Fredrik Meyer F.M., Sjouwerman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Wilhelmina van der Linde, Naaister, wonende te HRL
Frederik Meyer geb 1752 ... , ovl 22 okt 1817 HRL, in ovlakte als Ernst Friedrich M, huwt met Marijke Holmans, kinderen: Elisabeth, geb 1800 HRL, Jan M, geb 1 mrt 1802 HRL, N.H., in leven matroos, huw.get. bij J.H. Holmans en F.W. Steenbergen, wonende te HRL, oom bruidegom, 1811, id. bij H.S. vd Laan en E.H. Holmans, oom bruid. werkman, 1817; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1811, huw 1817, huw 1824, huw 1828, ovl 1831, ovl 1859, ovl 1875; gebruiker van wijk D-128, gegagimenteerd; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Zwaantje Frederiks Meyer, geb 11 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Frederik Frederiks Meyer, geb 19 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Zwaantje Frederiks Meyer, geb 9 okt 1796, ged 30 okt 1796 Grote Kerk HRL
Frederik Frederiks Meyer geb 19 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL, zv Frederik Meyer en Maaike Jans Holmans
Geermen Meyer zie ook: gerben meyer; Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer, Mr. Timmerman, en Anna Germens, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon G.M. van beroep Timmerman, en mede alhier woonachtig, om Zich in het Huwelijk te begeven met Dieuke Hielkes Wiersma dv Hielke Minnes Wiersma en IJtje Freriks, de laatstgemelde Overleden. HRL 13 jun 1815; Ik Ondergetekende Hielke Minnes Wiersma, Koopman, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Mijnen Minderjarigen Dochter Dieuke Hielkes Wiersma, bij mijnen Wijlen Vrouw in Echte Verwekt, Om Zich in het huwelij te begeven met G. Hendriks M., mede alhier woonachtig, zv Hendrik Meyer en Anna Germens, Echtelieden aldaar. HRL 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd drie en negentig den tweede jun is Geboren Geermen zv Hendrik Meyer en Anna Germens. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee ouderlijke consenten behooren tot de Huwelijks acte van Gerben M. en Dieuwke Hielkes Wiersma dato 13 jul 1815 op Fol. 51 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Geertje Meyer weesvoogden betalen f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ingekomen bij ''t transport van G.M. in ''t Weeshuis, 13 jul 1794 (GAH1126)
Gerard Meyer waarschijnlijk dezelfde als VERDEROP (?) vermeld; gebruiker van wijk A-015, houtsteksknegt; eigenaar en medegebruyker P. Fontein & zn, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-039; gebruiker Pieter Hessels Reidsma wed., 1814 (GAH204)
Gerben Meyer zie ook: Geermen Meyer; geb 2 jun 1793 HRL, ovl 9 apr 1860 HRL, huwt met Dieuwke Wiersma op 13 jul 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1815, timmerman in 1851, N.H., huw get. bij P. Mulder en E. Meyer, broer bruid. 1816, id. bij K. Trompetter en W. Meyer, broeder bruid. 1817, id. bij J.P. Metzelaar en F.B. Braammeyer, zv Hendrik M, en Anna Gerbens Postma; BS geb 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1819, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-202; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-172; VT1839; G.M. eigenaar van perceel nr. 1270 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 447, huis en erf, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Gerrit Fredriks Meyer geb 17 jan 1788, ged 5 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv Fredrik Ernst Meyer en Marijke Jans Holmans, vader ook als: E.F.M.
Gerrit Willems Meyer waarschijnlijk dezelfde als EERDER (?) vermeld; geb 1783 graafschap Thekelenburg, ovl 29 nov 1830 HRL, huwt met Femke Klases Gorter op 18 okt 1807 HRL, komt van HRL, timmerman in 1830, huw.get. bij H. Oorthuis en J.P. Valderpoort, wonende te HRL. 1820, kind Wilhelm, geb 20 mrt 1811 HRL, zv Gerrit Wilhelm M, (gk), en Catharina Bremer, (gk); huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1820, ovl 1830 1858 overlijdens; Gerhard W.M. en Femke Claases Gorter, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 3okt18 07; ondertrouw HRL; kind: Wilhelm Gerrits Meyer, geb 20 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL
Hans Heinrich Meyer geb 1799 groot Hehlen, ambt Celle, koninkrijk Hannover, huwt met Antje Voordewind, (gk), op 10 mrt 1836 HRL, schoenmakersknecht, wonende te HRL, zv Johan Georg Diederich M, (gk), en Maria Dorothea Rhals, (gk), vader gepensioneerd militair, ovl ambt Celle, moeder ovl ambt Celle; BS huw 1836
Hartog Meyer ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 324:0:0 wegens geleverde 4 koeien, vlees en smeer door elkander tot 13 1/2 gld de 100 pond swaar tesamen 2900 pond, kwit. no. 2, 19 nov 1782. (GAH1113); id. f. 348:0:0 voor 3 geleverde vette koeyen, ord. no. 3, 20 nov 1778. (GAH1109); id. f. 333:12:8 voor geleverde 4 koeien in ''t Weeshuis, ord. no. 3, 23 nov 1784. (GAH1115)
Hendrik Meyer H.M. eigenaar van perceel nr. 1349 te HRL, geamployeerde, woonplaats St. Anna Parochie, legger nr. 450, huis, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Hendrik Meyer woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Meyer woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Meyer geb 1751 koninkrijk Hannover, ovl 24 nov 1828 HRL, huwt met Anna Gerbens Postma/Pausma/Houtsma en Anna de Jong, meester timmerman 1807- 1811, wonende te HRL. 1817, kinderen: Hendrika, geb 1788 HRL, Gerben, geb 2 jun 1793 HRL, Sijbrigje Hendriks M, geb 1794 HRL, Elisabeth M., geb 1786 ... , Wilhelmina M, geb 8 jun 1796 HRL; BS geb en huwafk. 1811 1817 hu, ovl 1825, ovl 1828, ovl 1846, ovl 1859, ovl 1860, ovl 1868; eigenaar van wijk A-102; gebruiker Wiebe IJemes de Jong, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-155, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-203, timmerwinkel; gebruiker Gabe Rodenhuis, metzelknegt en Minne Jans wed., 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden H.M., Mr. Timmerman, en Anna Germens, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Geermen Meyer van beroep Timmerman, en mede alhier woonachtig, om Zich in het Huwelijk te begeven met Dieuke Hielkes Wiersma dv Hielke Minnes Wiersma en IJtje Freriks, de laatstgemelde Overleden. HRL 13 jun 1815; Ik Ondergetekende Hielke Minnes Wiersma, Koopman, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Mijnen Minderjarigen Dochter Dieuke Hielkes Wiersma, bij mijnen Wijlen Vrouw in Echte Verwekt, Om Zich in het huwelij te begeven met Geermen Hendriks Meyer, mede alhier woonachtig, zv H.M. en Anna Germens, Echtelieden aldaar. HRL 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd drie en negentig den tweede jun is Geboren Geermen zv Hendrik Meyer en Anna Germens. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; weduwe H.M. eigenaresse van perceel nr. 499 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 449, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en tagtig den 21 nov is geb Elisabeth dogter van H.M. en Anna Gerbens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 okt 1816
Hendrik Meyer huwt met Maria Louisa Mey, kind: Zwaantje M, geb 1797 HRL; BS ovl 1813
Hendrik Meyer huwt met Marijke Herwey, kind: Jan, geb 1775 Franeker; BS ovl 1853
Hendrik Meyer H.M. ende Berber Vogel, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Vogel, deszelfs broeder, 7 jul 1792; ondertrouw HRL; H.M. en Berber Vogel, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jul 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pieter Hendriks Meyer, geb 27 sep 1792, ged 16 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Susanna Hendriks Meyer, geb 7 may 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL
Hendrika Hendriks Meyer geb 1788 HRL, ovl 15 okt 1859 HRL, huwt met Jarig Gelinde op 7 mei 1809 HRL, winkelierse in 1851, dv Hendrik M, en Anna Postma; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-002; Jarig Jans Geklinde en H.H.M., beide van HRL, zijnde de aangaaf geschied onder productie van genoegzaam bewijs door proc. Smith 22 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, (vnm: Henderina), geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-003; VT1839; Henderina H.M. eigenaresse van percelen nrs. 1300 en 1301 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 448, resp. huis en erf, huis, resp. 40 en 65 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Henderina Meyer zie: Bon
J Meyer weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 48:0:0 ter Saeke 1 Jaar Huis Huur van J.M. versch. 13 may 1810, 19 jun 1810 (GAH1142); id. f. 50:0:0, 30 may 1809 (GAH1141); rentmeester van het Weeshuis betaalt ter Saeke ''t Huis bewoond door J.M. aan verpondingen f. 7:17:0, 5/10 verhooging f. 15:0:12, 1/5% stadsbelast f. 5:17:12, tesamen f. 14:10:8, 20 okt 1809, quit. no. 15 (GAH1141)
Jacobje Meyer oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-039; VT1839
Jan Meyer geb 1775 Franeker, ovl 3 mei 1853 HRL, huwt met Aaltje Lindeboom, gepensioneerd ambtenaar, N.H., zv Hendrik M, en Marijke Herwey; BS geb en ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; eigenaar van wijk F-141; gebruiker Jan L. Tuininga, wieldraayer, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-142, commies; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); oud 64 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, gepensioneerd commies, wijk F-141; VT1839
Jan Meyer balsteenleverancier 1752
Jan Meyer geb 8 mei 1802 HRL, ged 23 mei 1802 HRL, N.H., zv Johannes M, en Rinske Wiebes; dopen Grote Kerk HRL 1802
Jan Cornelis van Meyer huwt met juffer Barta Koen, beide van HRL, geproclameerd de 26-29 dec 1763 en getrout de 1 Jannewari 1764
Jan Frederiks Meyer geb 1 mrt 1802 HRL, ged 23 mrt 1802, N.H., ovl 29 apr 1875 HRL, huwt met Antje Symons van Hoek op 1 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, houtvlotter in 1875, schoenmakersknecht in 1828, zv Frederik M, en Marijke Holmans; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1875; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk H-138; VT1839
Jan Hendriks Meyer geb 1792 Duinkerken, Fr, huwt met Anna Catharina Neyssel op 2 apr 1820 HRL, huw.afk. 12 en 19 mrt 1820, wonende te HRL, huisbediende, zv Felix Johannes Hendrik M, (gk), en Adriana vd Zee, (gk); BS huw 1820
Jan Johannes Meyer J.J.M. eigenaar van perceeel nr. 708 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 451, huis, erf en stal, 365 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Jantje Hilles Meyer ovl 5 Louwmand 1810 HRL, huwt met Lammert Dirks Tolsma; BS huw 1818, ovl 1820, huw 1826, overlijdens
Japikje Aukes Meyer geb 1783 HRL, ovl 12 okt 1846 HRL, huwt met Dirk Jacobs van Akkeren op 14 mei 1809 HRL, komt van HRL, dv Auke Jacobs M, en Wytske Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1846, ovl 1857; Dirk Jacobs en J.A.M., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Produktie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; kind: Sintje Durks, geb 28 sep 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL
Johanna Willems Meyer geb 1764 Franeker, ovl 27 jan 1841 HRL, 1e huwt met Johannes Halmans, 2e huwt met Johannes Balberg, dv Willem M, en Barbora Heerts; BS ovl 1841; oud 78 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839
Johannes Meyer ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 31:14:0 ter Saeke geleverd linnen, 19 jun 1810, quit. no. 2 (GAH1142); id. f. 31:11:0 ter Saeke geleeverde kleedbaare Waeren, 9 aug 1809, quit. no. 4 (GAH1141)
Johannes Meyer huwt met Rigtje Cornelis Voordewind op 5 jul 1807 HRL, komt van HRL, huw.get. bij K. de Jong en T.P. Buyl, koopman, oom bruid. 1820, boekhandelaar en wonende te HRL 1839; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1820, huw 1839; gebruiker van wijk B-108, koopman; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH204); J.M. en Rigtjen Cornelis, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 20 jun 1807; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, boekverkoper, wijk G-025; VT1839
Johannes Meyer huwt met Rinske Wiebes, N.H., kind: Jan M, geb 8 mei 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802
Johannes Berends Meyer geb 1777 HRL, ovl 26 dec 1850 Veenhuizen in het derde Gesticht, huwt met Jenne Suffrinus Souverein op 22 aug 1802 HRL, kind: Magnus Johannes, geb 30 nov 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812, ovl 1851
Claaske Meyer mogelijk de vrouw van A.N. Betting; Stadsrentmeester bet f. 28:15:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 4e classe, no. 10, 5 3/4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060); Donderdag den 3 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts op voorstel van den Secretaris Feddema, navolgende Advertentie in de Leeuwarder Courant als meede in die van den Drukker M:Koon geplaatst; ?De Raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen aan alle de daar bij belang hebbende te weeten, dat er door het overlijden van C.M., een plaats in de 4de Classe van de Tontine naamens genegotieerde gelden ter opbouwinge van de Nieuwe kerk aldaar, is opengevallen, voor welks halve renthe, en accressement, op Donderdag den 10 jan 1799 ''s middags te Twaalff uur, op ''t Huis der Gemeente, ten voorz:Steede zal werden gelot. ?(GAH44)
Clara Meyer Albert Rodijk, soldaat onder de comp. van capt. Paats van HRL, en de C.M. van deventer, zijnde de aangaave gedaan door de sergeant Arnoldus Grijper, 16 aug 1788; ondertrouw HRL
Kunskje Aukes Meyer geb 1788 HRL, ovl 19 mrt 1845 HRL, huwt met Hartman de Jong op 14 apr 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 3 en 10 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dv Auke Jacobs M, en Wytske Jacobs; BS huw 1812, ovl 1845; geb 19 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL, dv Auke Jans Meyer en Wytske Jakobs
Levij Meyer zie: Spier
Levi Meyer betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht na eed van getrouwe inwoning naar de gewoonte en formulier der Joden in handen van pres. burg. J.H. Olingius afgelegd, op 3 mrt 1777. (burgerboek)
Lijsbeth Cornelis Meyer ovl 24 apr 1821 Slappeterp, huwt met Pieter Tiedes Tolsma; BS huw 1835
Lodewijk Meyer koopt een huis in 1797; eigenaar van wijk G-257; gebruiker Freerk Jans wed. ; medegebruiker Jan Dijkman vrouw, 1814. (GAH204)
Magnus Johannes Meyer geb 30 nov 1811 HRL, ovl 3 jul 1812 HRL; wijk H-074, zv Johannes Berends M, en Jenne Suffrinus Souverein; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812
Marcus Adam Meyer gebruiker van wijk C-189; eigenaar en gebruiker is Adam Hartog Meyer, slager, 1814. (GAH204)
Margaretha Meyer huwt met Jan Willem van Stift, (zijn geslnm slecht leesbaar), kind: Henricus Johannes van Stift, geb 4 dec 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL
Maria Meyer geb 24 dec 1802 HRL, ged 11 jan 1803, N.H., dv (J) Hendrik M, en Hinke Zanstra; dopen Grote Kerk HRL 1803
Maria Catharina Meyer ovl voor 1834, huwt met Klaas Wiarda; BS ovl 1833
Marius Adams Meyer geb 1793 HRL, ovl 27 jan 1817 HRL, slager, zv Adam M, en Bole Moses Goldsmits; BS ovl 1817
Marijke Meyer huwt met Anthonij Brugman op 7 sep 1794 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 7 sep 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Anthoon Brugman van HRL, ende M.M. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, 23 jul 1794; ondertrouw HRL
Matje Dirks Meyer huwt met Simon Romkes de Vries, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1822
Meindert Kristiaens Meyer zie M. Kristiaens; voogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door M.K.M. bi vroedsman Blom als blikslagersknegt verdiend, 23 mei 1778. (GAH1109)
Mietje Meyer Adolf Adam Hartog van HRL. en M.M. van Groningen, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL
Pieter Geerts Meyer P.M. en Lijsbert Dirks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pieter Hendriks Meyer geb 27 sep 1792, ged 16 okt 1792 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Meyer en Berber Vogel
Pietje Meyer geb 1791 HRL, ovl 28 nov 1866 HRL, huwt met Jan Dijk op 9 jun 1814 HRL, huw.afk. 29 mei en 5 jun 1814, wasvrouw in 1851, N.H., ovl wijk G-187, dv Auke M, en Wietske van Akkeren; BS huw 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-190; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-187; VT1839
Reyer Hilles Meyer ovl 1809 HRL, huwt met Neeltje Pieters, in leven kasteleinsknecht, kind: Sipkje M, geb 1789 HRL; BS huw 1832, ovl 1844
Richtje Willems Meyer zie ook: Rigtje Willems; geb 1772 Makkum, ovl 28 okt 1846 HRL, 1e huwt met Wybe Eelkes Schoonhoven op 13 jul 1800 HRL; in de Westerkerk, 2e huwt met Okke Jacobs Bijlsma op 26 jan 1832 HRL en wonende te HRL, wonende te HRL. 1846, dv Willem Meyes Bijlsma en Grietje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1800, 1804, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1832, ovl 1846, ovl 1865
Sybrigje Hendriks Meyer geb 1794 HRL, ovl 27 jan 1825 HRL, ongehuwd, dv Hendrik M, en Anna Germens Houtsma, (Postma); BS ovl 1825
Sipkje Reynderts Meyer geb 1791 HRL, huwt met Tobeas Bosheyer op 23 feb 1832 HRL, werkster, dv Reyer Hilles M, en Neeltje Pieters; BS huw 1832, ovl 1844; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-032; VT1839
Susanna Hendriks Meyer geb 7 may 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Meyer en Berber Vogel
Taeke Johannes Meyer geb 1784 ... , huw.get. bij D.J. Kussendrager en J.T. Nieuwhoff, wonende te Tzummarum in 1813, broeder bruid; BS huw 1813
Thomas J Meyer vroedsman, ovl voor 1763; ad wed. erven T.M. bet door de rentmeester van het Weeshuis f. 26:16:0 wegens geleverde calemenk, 12 jan 1762. (GAH1092); id. f. 17:1:0 terzake 316 ellen rokken streept tdv het Weeshuis, 9 feb 1762. (GAH1092); Lolle Heins ende Trijntje Dirks Siderius beyde van HRL, koomende weegens de bruid de hopman T.M., 9 May 1744; Pieter Dirks en Hylkjen Hettes, beyde van HRL, komende weegens de bruid de hopman T.J.M. en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn vader Dirk Pieters, havenchercher, 8May 1745
Wilhelm Meyer geb 20mrt181 HRL, zv Gerrit M, en Femke Klases Gorter; dopen Grote Kerk HRL 181; geb 20 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Meyer en Fimke Klaases Gorter
Wilhelmina Meyer geb 8 jun 1796 HRL, ovl 6 mei 1868 HRL, huwt met Klaas Trompetter op 1 jun 1817 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1817, ovl wijk A-167, dv Hendrik M, en Anna Gerbens Postma/Houtsma; BS huw 1817, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-168, wijk B-166; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-195; VT1839
Willem Meyer huwt met Barbora Heerts, kind: Johanna Willems M, geb 1764 Franeker; BS ovl 1841
Zwaantje Meyer geb 1797 HRL, ovl 2 feb 1813 HRL; wijk D-128, dv Hendrik M, en Maria Louisa Mey; BS ovl 1813
Zwaantje Frederiks Meyer geb 11 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL, zv Frederik Meyer en Maria Holman; geb 9 okt 1796, ged 30 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv Frederik Meyer en Maria Holmans
Catharina Meyer van Reinsdorp oud 85 jaar, geb Zwolle en wonende te HRL. 1839, wijk G-100; VT1839
Philippus Ignatius Meyerhoff med. doctor, geboortig van Freistad in Over Oostenrijk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed gedaan in handen van pres. burg. Jelgersma, op 2 sep 1739. (burgerboek)
Aleteya Aurelia Meyers van HRL, ende Tinco van Hijlkama van Sloten, huw.aang. 7 sep 1737 HRL, komende voor de Bruidegom en Bruit de Procr. Huysinga vertonende Een attestatie van des Bruits Curator tot consent; huw.aang. HRL 1737
Barend Meyers B.M. en Mietje Simons, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL
Grietje Meyers Hijlke Pieters en G.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Michiels, goede bekende, 16 jan 1790; ondertrouw HRL; Hijlke Pieters en G.M., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 jan 1790 HRL, en zijn getrouwd den 9 feb 1790 daaraan volgende
Henderina Meyers Lipman Benjamin en H.M., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 25 mei 1777 HRL, zijn de een Jood en een Joodin
Hiltje Meyers zie ook: H. Meyes; huwt met Evert Nawien, kind: Albertus Everts Nawien, ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL
Jan Meyers J.M. van Sneek ende Grietje Wijnsma van HRL, zijnde den aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 may 1791; ondertrouw HRL; J.M. van Sneek en Grietje Wijnsma van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie
Willem Meyers zie: Blom
Hendriena Meyers ovl voor 1842, huwt met Lipman Benjamins de Vries, wonende te HRL. 1825, NI; BS huw 1825, huw 1841
Barent Meyes geb 9 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL, zv Meye Harmens en Geeske Jans
Fokeltje Meyes huwt met Oene Hendriks, kind: Hendrik Oenes, ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL
Gryttje Meyes zie ook: grietje Meiles; huwt met Jan Hendriks de Jong, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 jan 1765; kind: Metje Jans, geb 15 nov 1772, ged 1 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Meye Jans de Jong, geb 9 aug 1775, ged 22 aug 1775 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans, ged 12 aug 1766 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans, ged 17 sep 1767 Westerkerk HRL
Harmen Meyes ovl 1 dec 1727 HRL, old 60 jaer
Harmen Meyes geb 6 nov 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Meye Harmens en Geeske Jans
Hesseltje Meyes geb 1761 ... , ovl 9 mrt 1811 HRL, wonende te in de 12 Nieuwe Woningen; BS ovl 1811; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Elf den Elfde mrt is Overleden H.M. huisvrouw van Ruurd Lieuwes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 22 nov 1815
Hikke Meyes ovl 27 apr 1728 HRL, oud 60 jaer
Hiltje Meyes zie ook: H. Meyers, huwt met E. Nawien; huwt met Evert Nauwing, kind: Hendrik Everts Nauwing, ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL
Jan Meyes zie: Bloter
Jocchem Meyes Jacob Jacobs ende Saakjen Jocchems beyde van HRL, komende weegens de bruid J.M., desselfs vaeder, 11 Apr 1744; Pieter Simons ende Rinske Jocchems, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs vaeder J.M., 17 May 1749; Gerrit Jansen ende Antie Jochums, beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs vader J.M., 7 may 1740; ondertrouw N.H. HRL
Klaas Meyes ged 18 jun 1752 Grote Kerk HRL, zv Meye Saakes en Antje Claases
Lieuwe Meyes ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Meye Lieuwes en Trijntie Sijbes
Rimkje Meyes ged 14 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Meye Sakes en Antje Claases
Sipke Meyes ovl 3 may 1790 HRL, oud 7 jaar
Wytske Meyes ged 8 sep 1750 Grote Kerk HRL, dv Meye Saekes en Antje Claases
Willem Meyes zie: Bijlsma
Ymkje Meyes geb 2 jan 1780, ged 1 feb 1780 Grote Kerk HRL, dv Meye Harmens en Geeske Jans; geb 1785 ? ... , ovl 30 dec 1816 HRL, huwt met Gerrit Reinders Kroese op 11 sep 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1816, ovl 1822; geb 11 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL, dv Meye Harmens en Geeske Jans; kind: Reinder Gerrits, geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL
Rinkjen Meyes/Meyers rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de binnenvader Jan Heins f. 46:16:0 tot restitutie van kostgelden van R.M. van 14 mei tot dato verstrekt, welke de voogden om gewichtige reden buiten het huis hebben moeten besteden, kwit. no. 10, 17 nov 1767. (GAH1097); id. van de ongelukkige R.M. van nov 1767 tot me1768, kwit. no. 4, 21 mei 1768. (GAH1098); id. f. 28:16:0 wegens de laatste betaalde kostgelden vd nu ovl sijnde R.M., kwit. no. 7, 18 nov 1768. (GAH1099)
Anna Meyl oud 54 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839
Aukjen Meyles en Jan Everts, beyde van HRL, huw.aang. 11 aug 1736 HRL, komende des bruyds vaeder Meyle Symons met een brieff door de bruydegom uyt Texel geschreeven den 3 deeses; huw.aang. HRL 1736; huwt met Dirk Christiaens, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en doe ook getrouwt; Dirk Cristiaans ende A.M., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Symon Meiles, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Janke Dirks, ged 23 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Meile Dirks, ged 10 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Dirks, ged 9 jul 1741 Grote Kerk HRL
Herke Jans van der Meyll koopt een huis in 1800
Trijntje Meyloffs ovl voor 1830, huwt met Douwe Faber; BS huw 1829
Antje Meyloms zie: Molenaar
Swaentie Meynardi van HRL, ende H. Atsma van Leeuwaerden, huw.aang. 24 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Egbert Heydecamp; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Hiltie Meynderts ende Jan Willems, beyde Van HRL, huw.aang. 19 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Johannis Steffens; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Tjalling Meynderts president-voogd H. Videlius bet f. 200:18:8 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 10/23 part vd huir ''De Groote Plaats'' te Witmarsum door T.M. bewaart, zijnde de zuivere huir na aftrek van kosten, 9 aug 1763. (GAH1093); voogden bet f. 331:7:8 aan dito wegens huren der plaatsen te Witmarsum door T.M. en Simon Joukes gebruikt, voor 10/23 aandeel ''t Weeshuis competerende, 23 jul 1765. (GAH1095); id. f. 292:15:0, 3 mei 1766. (GAH1096); id. f. 337:0:0, na deductie van alle lasten en reparatien, 12 mei 1767. (GAH1097); id. f. 97:0:0 na deductie van reëel en floreenschatting en reparatien, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 335:0:0, 18 nov 1768 (GAH1099)
Willem Meynderts van Berlicum ende Neeltje Gosses van HRL, 15 May 1745
Jancke Meyners ovl 29 jun 1693, 78 jaar, weduw van Koen Boringa, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst
Margrieta Meyners ovl 18 jan 1667, 59 jaar, wedu van Harmen Hoef, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Ype Meynerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:8:0 weegens 24 daagen sijner verdiende daghuyre loopende tot den 12 dec 1729, ord. no. 1, 13 dec 1729. *; id. tot 10 jan 1730, ord. no. 3, 10 jan 1730; id. tot 7 mrt 1730, ord. no. 10, 7 mrt 1730; id. tot 4 apr 1730, ord. no. 14, 4 apr 1730; id. tot 2 mei 1730, ord. no. 16, 2 mei 1730; id. tot 30 mei 1730, ord. no. 18, 30 mei 1730; id. tot 26 jun 1730, ord. no. 22, 27 jun 1730; id. tot 24 jul 1730, ord no. 24, 25 jul 1730; id. tot 21 aug 1730, ord. no. 27, 22 aug 1730; id. tot 18 sep 1730, ord. no. 30, 19 sep 1730; id. tot 17 okt 1730, ord. no. 32, 17 okt 1730; id. tot 13 nov 1730, ord. no. 34, 14 nov 1730. *(GAH1060); *()* = (GAH1060); IJ. Meinderts en Trijntie Eelkes, beide van hier, huw.aang. 6mrt17 34 HRL, Comende voor de bruid Jacob Caspers; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lijsbert Meynes zie: Pekema
Doeke Meyntes geboortig van Eernsum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwe inwoning in handen van burg. Frieseman, op ma. 19 feb 1787. (burgerboek); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:20:0:0 (GAH650); Donderdag den 25 jan 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog ontvangen, een Schriftelijk berigt van den Commandant Pacque tendeerende dat jongstleeden nagt de Boom Was stukken gezeild door den beurtschipper D.M. met versoek teffens dat daaromtrent voorzieninge mogt werden gedaan, en dat de schippers zulks belet mogt worden. Waarover gedelibereerd zijnde, wierd goedgevonden het gevoelen hier over van de officieren van de beide Schippers Gildens hier-over in te winnen en daaromtrent Verklaaringe van haar af te neemen, en na zulks met den Commandant P. daar over te Spreeken. (GAH43)
Johan Philip Meynts huwt met Anna Maria Lassebene ?? op 24 aug 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Johannis Lamberts Micchels J.L.M. ende Trijntie Cornelis, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Harmen Hendriks, mr. bakker, alhier, 7 dec 1748; huwt met Trijntje Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 desemb 1748 en doen ook getrouwt; kind: Gerardus Johannes Michielsz, ged 9 nov 1756 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Johannes, ged 11 dec 1759 Grote Kerk HRL; kind: Cornelia Johannes, ged 30 jul 1754 Westerkerk HRL; kind: Judikjen Johannes, ged 16 nov 1751 Grote Kerk HRL, vader als J. Michels; kind: Bartha Johannis, ged 2 sep 1749 Grote Kerk HRL
Froukjen Micchiels Frans Tiedman, soldaat, en F.M., beyde tot HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door notaris Pesma met vertooninge van genoegsaeme schriftelijk consent van de capt. Duchesnoy, 4 Jul 1750; begraven Klein Kerkhof, regel 12, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Micchiels Uilke Jans ende Pietie Jans, beide van HRL, huw.aang. 24 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid J.M., desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jan Micchiels Weltie Micchiels ende Doeke Pieters, beide van HRL, huw.aang. 20 nov 1734 HRL, komende voor de bruid J.M., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Pier Micchiels P.M. van Almenum en Sijtske Tjietses van Wirdum, komende wegens de bruid Douwe Jans, huysman onder Almenum, 28 Mrt 1744
Weltie Micchiels ende Doeke Pieters, beide van HRL, huw.aang. 20 nov 1734 HRL, komende voor de bruid Jan Micchiels, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Elizabeth Michaels huwt met Jarig Snijdood, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Anna Frederica Michel geb 1790 HRL, huwt met Johan August Frederik Wilhelm Stengel, (gk), op 16 jun 1813 HRL, huw.afk. 30 mei en 6 jun 1813, dv Coenraad M, en Johanna Kok; BS huw 1813
Coenraad Michels huwt met Johanna de Kok, kinderen: Marijke Coenraads, geb 1787 HRL, Anna Frederica M, geb 1790 HRL; BS huw 1813, ovl 1830; C.M., granadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania, en de Johanna Michiels Kok, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Reuter, 24 nov 1787; ondertrouw HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Agt en tachtig den Agtste jul is Geboren Maria Eva dv C. Migchels en Johanna Kok. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 28 mei 1816
Feytel Michels ovl feb 1727 HRL, als Stads Arme
Jan Johannes Michels geb 16 okt 1811 HRL, huwt met Berber Gerbens de Vries, (gk), op 1 dec 1836 HRL, katoenspinnersknecht, fuselier 8 ste afdeling infanterie, zv Johannes Michielsen en Geertje Johannes Hornyus; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1836; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-169; VT1839
Johannes Michels geb 1760 ... , ovl 28 feb 1823 HRL, huwt met Geertje Johannis Hornyus, kinderen: Jetske Johannes, geb 10 jun 1808 HRL, Jan Johannes, geb 16 okt 1811 HRL, huw.get. bij R. Pettinga en C. Harmens, wever, wonende te HRL 1812; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1812, huw 1836, ovl 1837; kind: Jan Johannes, geb 9 okt 1811, ged 29 okt 1811 Grote Kerk HRL
Marijke Coenraads Michels geb 1787 HRL, ovl 31 jul 1830 HRL, huwt met Albert Willems de Vrugt op 29 apr 1810 HRL en 13 jun 1816 HRL, huw.afk. 2 en 9 jun 1816, dv Coenraad M, en Johanna de Kok; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1825, ovl 1830; Albert Willems en M.M., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Grasmaand 1810
Aafke Michiels geb 23 sep 1775, ged 5 dec 1775 Grote Kerk HRL, tweelingzuster van Trijntje Michiels, dv Michiel Freerks en Auckje Douwes
Bartel Michiels ged 1 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Michiel Bartels en Eiskje Eises
Briene Michiels Emanuel Meyer en B.M., Jooden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 apr 1782 HRL, en zijn getrouwd den 12may daaraanvolgende
Dirk Michiels zie: van Bachum, Smit
Elisabeth Michiels zie: Schaffenraad
Elizabeth Michiels Hendrik Arjens en E.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Eva Michiels huwt met Abraham de Vries, wonende te Leeuwarden; BS huw 1817
Everdina Michiels Klaas Gerrtis en E.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 dec 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Evertje Michiels ovl 6 feb 1792 HRL, oud 82 jaar; Ewertje M., ende Johannis Arents, beide van HRL, huw.aang. 9feb17 37 HRL, coram Praesid:Crijtenburgh, komende voor de Bruit des-selvs Broeder Jan Michiels; huw.aang. HRL 1737
Fetje Michiels ged 19 mrt 1741 Grote Kerk HRL, dv Michiel Rienks en Marike Taebes
Frans Michiels huwt met Gerritje Sierks, kind: Antonij Fransen, ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL
Vrouwkje Michiels ged 23 mei 1771 Grote Kerk HRL, dv Michiel Freerks en Aukje Douwes
Vrouwkje Michiels huwt met Freerk Lucas, kind: Lucas Freerks, ged 20 dec 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Freerks, ged 17 dec 1741 Grote Kerk HRL
Geertje Michiels geb 1749 HRL, ovl 3 dec 1825 HRL, huwt met Pieter Lodewijks; BS ovl 1825
Grietje Michiels ovl 20 feb 1804 HRL, oud 49 jaar; Jan Jansen van der Weerd en G.M., beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 17 jul 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Trijntje Jans, geb 27 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Jans van der Weert, geb 9 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL
Harmen Michiels huwt met Trijntie Jacobs, kind: Sara Harmens, ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Harmen Michiels ged 18 feb 1744 Grote Kerk HRL, zv Michiel Harmens en Geertje Corneelis
Harmen Michiels koopt een huis in 1802
Jacob Michiels zie: van Zandbergen
Jan Michiels zie: van der Heide, Plengnat
Jan Michiels Hendrik Hendriks ende Trijntje Jans, beide van HRL, huw.aang. 21 mrt (vermeld is: feb) 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs vader J.M. ; huw.aang. HRL 1739
Jan Michiels Willem Jans van HRL, ende Doutien Jans, meede aldaar, huw.aang. 10 may 1738 HRL, Commissrs:Burgemr. Schaaf, koomende voor de Bruit desselvs vader J.M. ; huw.aang. HRL 1738
Jan Michiels geb 15 jul 1798, ged 31 jul 1798 Grote Kerk HRL, zv Michiel Jans en Klaaske Gerrits
Jan Michiels geb 17 feb 1779, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL, zv Michiel Pieters en Christina Jans
Jan Michiels Johannis Bensonides ende Baukjen Jans, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs neeff J.M., 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; Ewertje Michiels ende Johannis Arents, beide van HRL, huw.aang. 9 feb 1737 HRL, coram Praesid:Crijtenburgh, komende voor de Bruit des-selvs Broeder J.M. ; huw.aang. HRL 1737
Jan Michiels ovl 10 jun 1791 HRL, oud 47 jaar; weduwe woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Michiels Broer Remkes ende Aukjen Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd deszelfs vader Remke Wopkes en wegens de bruid de vader J.M., 31 jul 1790; ondertrouw HRL
Jan Michiels Hijlke Pieters en Grietje Meyers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.M., goede bekende, 16 jan 1790; ondertrouw HRL
Janneke Michiels ged 2 jul 1743 Grote Kerk HRL, dv Michiel Rienks en Marike Tabes
Johannes Michiels zie: Akkerman
Johannes Michiels huwt met Antje Epkes, kind: Johannes Johannes, geb 13 sep 1798, ged 2 okt 1798 Grote Kerk HRL
Jurjen Michiels zie: Boch
Lijsbeth Michiels ged 12 feb 1747 Grote Kerk HRL, dv Michiel Riens en Marike Tabes
Lijsbeth Michiels ovl na 1819, huwt met Jan Bemmer; BS huw 1820; kind: Michiel Bemmer, geb 29 apr 1773, ged 20 mei 1773 Grote Kerk HRL
Lijsbert Michiels geb 1746 HRL, ovl 23 okt 1823 HRL, huwt met Hoite Feittes; BS ovl 1823
Maria Michiels zie ook: Plengnat; geb 16 dec 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL, dv Michiel Jans en Klaaske Gerrits
Mietje Michiels geb 1764 ... , huwt met Claas Pijper, getuige bij geboorte aangifte van Dirkje Piers; BS geb 1811
Moses Michiels geboortig van Junkendorp in Frankenland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwe inwoning naar gewoonte en formulier der Joden in handen van pres. burg. J. van Slooten afgelegd, op 29 mrt 1779. (burgerboek); M.M. en Rachel Michiels, beide van HRL, zijn na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste is geweest den 5 jul 1778 HRL, en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd
Neeltje Michiels ovl 27 nov 1792 HRL, oud 22 jaar; N. Migchiels, ged 6 aug 1771 Grote Kerk HRL, dv Migchiel Melles en Grietje Romkes
Pieter Michiels geb 1 jul 1780, ged 18 jul 1780 Grote Kerk HRL; zv Michiel Pieters en Kristina Jans
Pietje Michiels zie: Damsma
Rachel Michiels Moses Michiels en R.M., beide van HRL, zijn na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste is geweest den 5 jul 1778 HRL, en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd
Rients Michiels ovl voor 1781; ged 23 nov 1749 Grote Kerk HRL, zv Michiel Rients en Marijke Tabes; wed. van R.M. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 39:11:0 wegens geleverde ijzercramerswinkelwaren, kwit. no. 33, 27 nov 1780. (GAH1111)
Sytske Michiels huwt met Sijbe Hendriks Kuipers; BS ovl 1831
Sipkje Michiels zie: Nauta
Sjoerd Michiels zie: Nauta
Taekele Michiels zie: Andringa
Trijntje Michiels huwt met Jacob Alberts, kind: Michiel Jacobs, ged 13 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Trijntje Michiels huwt met Jacob Pieters; BS ovl 1812
Trijntje Michiels geb 23 sep 1775, ged 5 dec 1775 Grote Kerk HRL, tweelingzuster van Aafke Michiels, dv Michiel Freerks en Auckje Douwes
Willem Michiels zie: Driso
Yntje Michiels geb 31 dec 1773, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Michiel Melles en Grietje Romkes
Ytje Michiels huwt met Arend Johannes van Bagchum; BS ovl 1859; kind: Aaltje Arends Bachum, geb 3 jan 1774, ged 13 jan 1774 Grote Kerk HRL
Ytje Michiels ovl 24 jan 1791 HRL, oud 54 jaar
Dirk Michielsen huwt met Antje Hendriks Tamman, kind: Johanna Dirks, geb 2 jun 1811 te HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811; D.M. en Antje Hendriks Tamsma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Johanna Dirks, geb 2 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL
Harmen Michielsen huwt met Antje Doekes, kind: Tetje Schuitinga, geb 26 apr 1792 Lemmer; BS ovl 1858
Marten Michielsen zie: Mast
Susanna Michielsen Jan Batist van Aal, Granadier onder comp. van Collonel Commandant van Swanenburg, ende S.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Isaac Eichhorn, goede bekende, 2 jul 1791; ondertrouw HRL; Jan Batist van Aal, Granadier onder de compagnie van Collonel Commandant van Swanenburg, en S.M., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 jul 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Gerardus Johannes Michielsz ged 9 nov 1756 Grote Kerk HRL, zv Johannes L. Michielsz en Trijntie Cornelis
Petronella Michielsz zie ook: P. Munter; huwt met Sipke Nauta, kind: Grietje Sipkes Nauta, ged 8 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Wytske Dirks Middagten ende Jan Dirks Vliet, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1734 HRL, Comende voor de bruid Douwe Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Ymkje Huiberts Middagten Auke Kornelis en Y.H.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende
Egbert Middelbos ovl 29 mrt 1790 HRL, oud 52 jaar; E.M. en Sofia Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 15 daaraanvolgende
Lijsbeth Middelburg huwt met Bernardus Lienessen; BS ovl 1837
Anne Jurjens van Midlum geb 1764 Midlum, ovl 4 mrt 1836 HRL, huwt met Rebekka Lieuwes op 13 mei 1798 HRL, kinderen: Lieuwe Annes, geb 17 jan 1809 HRL, Antje Annes, geb 3 aug 1802 HRL, Lieuwe Annes vM, geb 20 jul 1801 HRL, Lieuwe Annes, geb 2 jun 1800 HRL, Wytske Annes, geb 17 aug 1805 HRL, Jurjen Annes dV, geb 28 mrt 1799 HRL, Antje Jurjens (?) dV, geb 28 aug 1803 HRL, Wytske Annes dV, geb 6 aug 1806 HRL; een aantal kinderen voert de geslnm ''de Vries'', zv Jurjen Annes en Wytske ... ; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1800, 1801, 1802, 1805, 1809, BS huw 1831, ovl 1836, ovl 1862, ovl 1866
Lieuwe Annes van Midlum geb 2 jun 1800 HRL, ged 17 jun 1800, N.H., ovl voor 1802 HRL, zv Anne Jurjens vM, en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1800
Lieuwe Annes van Midlum geb 20 jul 1801 HRL, ged 4 aug 1801, N.H., zv Anne Jurjens vM, en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Aeltie Midverda Hendrik Jansen Jongma van HRL, ende A.M. van Fraeneker, zijnde de aengeevinge gedaen door notaris H. Pesma, 31 Oct 1750
Maeike Midverda Salomon Jansen Jongma van HRL, ende M.M. van Franequer, zijnde aangegeeven als booven, (A. Midverda), 31 Oct 1750
Auke Simons Miedema geb 1775 HRL, ovl 21 nov 1841 Franeker, huwt met Knierke Johannes Gercama, koemelker en wonende te Franeker 1841, huw.get. bij J.A. Petreaus en M. Miedema, huisman te Kie (?), 1821; zv Simon M, en Janke Wijngaarden; BS huw 1821, BS Franeker ovl 1841; geb 9 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL, zv Simon Miedema en Janke Gerbrands Wijngaarden
Dieuwke Lolles Miedema geb 1812 Sexbierum, huwt met Simon Bartles de Graaf op 20 apr 1837 HRL; wonende te HRL, dv Lolle Pieters M, en Doetje Aukes; BS huw 1837
Fokke Jans Miedema geb 1783 Minnertsga, ovl 4 jun 1847 HRL, 1e huwt met Jietske Sikkes de Boer, 2e huwt met Akke Jans Kuindersma, zv Jan M, en Antje Tilstra; BS ovl 1847, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk D-043, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk D-044, stalling, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk D-043; VT1839
Gerbrandt Miedema geb 4 feb 1773, ged 2 mrt 1773 Grote Kerk HRL, zv Simon Miedema en Janke Gerbrandts
H Miedema (moet waarschijnlijk Simon zijn); strandmeester, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 14:0:0 (GAH650)
Haye Miedema geb 1794 Boksum, ovl 27 dec 1858 HRL, huwt met Janke Koopmans, koopman in 1858, zv Pieter M, en Aukje Koopal; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; VT1839
Jan Miedema huwt met Janke Siebrens Zijlstra, kind: Sijbe, geb 18 mrt 1797 HRL; BS huw 1852
Jan Miedema huwt met Antje Tilstra, kind: Fokke Jans M, geb 1783 Minnertsga; BS ovl 1847
Janke Reins Miedema geb 12 apr 1802 HRL, ged 9 mei 1802, ovl 11 feb 1820 HRL, N.H., dv Rein M, en Margaretha Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1820; geb 25 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Rein Miedema en Margaretha Bakker
Jelte Miedema ovl voor 1867, huwt met Tjitske Bonnema, kind: Pieter M, geb 17 jan 1807 Bozum; BS ovl 1866
Jouke Simons Miedema geb 19 jan 1777, ged 16 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Simon Miedema en Janke Wijngaarden
Klaaske Miedema geb 20 okt 1809 Firdgum, ovl 1 jan 1863 HRL, huwt met Wouter Pieters Posthuma, werkster in 1851, N.H., wonende te HRL. 1841, ovl wijk A-261, dv Sikke M, en Antje Kas; BS ovl 1841; 1863 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-072, wijk G-196; oud 32 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-126; VT1839
Klaaske Douwes Miedema huwt met Lolke Meinderts Hofstra; BS ovl 1856
Lolle Pieters Miedema ovl 18 jan 1823 Kubaard, huwt met Doetje Aukes, huisman, kind: Dieuwke Lolles M, geb 1812 Sexbierum; BS huw 1837
Maaike Jans Miedema ovl 24 jun 1830 ... , huwt met Rommert Hillebrands Bruinsma; BS huw 1831, ovl 1835
Maayke Reins Miedema geb 1799 HRL, ovl 8 sep 1857 Franeker, huwt met Jacobus Albertus Petreaus op 27 mei 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, dv Rein M, en Margaretha Bakker; BS huw 1821, BS Franeker ovl 1857; geb 8 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL, dv Rein Miedema en Margaretha Bakker
Pieter Miedema geb 17 jan 1807 Bozum, ovl 31 okt 1866 HRL, huwt met Grietje Bangma, werkman in 1851, DG, ovl wijk G-083, zv Jelte M, en Tjitske Bonnema; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81
Pieter Miedema huwt met Grietje Jurjens Kierstra, kind: Rigtje, geb 1780/84 Hartwerd; BS ovl 1858
Pieter Miedema huwt met Aukje Koopal, kind: Haye, geb 1794 Boksum; BS ovl 1858
Rein Miedema ged 24 okt 1771 Grote Kerk HRL, zv Simon Miedema en Janke Gerbrands; geb 24 okt 1771 HRL, ovl 12 okt 1829 HRL, 1e huwt met Margaretha Bakker op 10 mei 1795 HRL, laatste afk. 10 mei 1795, 2 ehm Itske Minnes vd Veer op 1 aug 1820 HRL, huw.afk. 30 jul en 6 aug 1820, koopman in 1829, huw.get. bij D.M. de Boer en T.J. Fber, ijzerkramer 1800-1811, kinderen: Simon, geb 1 apr 1808 HRL, Willem, geb 11 apr 1808 HRL, Janke M, geb 12 apr 1802 HRL, Simon M, geb 29 jan 1805 HRL, Maayke M, geb 1799 HRL, zv Simon M, en Janke Wijngaarden; huw Grote Kerk HRL 1795 dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS huw 1818, huw 1820, huw 1821, ovl 1829, regatt dv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-055, ijserkramer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-324; gebruikers Jan Sipkes Schoonbergen, wafelbakker, en Sape Jacobs Hilverda, varensgesel, 1814. (GAH204); R.M. en Margareta Bakker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Rienstra onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 2 may 1795; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, huisno. 240, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 14:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Willem Coenraad Reins Miedema, geb 7 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL; kind: Janke Reins Miedema, geb 25 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL, moeder is M. Bakker; kinderen: Simon en Willem Reins Miedema, tweelingen, geb 22 mrt 1797, ged 9 apr 1797 Grote Kerk HRL, moeder is M. Willems Bakker; kind: Maaike Reins Miedema, geb 8 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:6:0 ter Saeke geleverde winkelwaeren, 31 dec 1810, quit. no. 38 (GAH1142); id. f. 13:19:0, 6 sep 1809, quit. no. 46 (GAH1141); id. f. 21:15:0 voor daegelijkse noodwendigheeden, 30 dec 1809, quit. no. 94 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van R.M., (reparaties), 31 dec 1810: f. 7:0:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 55:13:0 voor geleverd ijzerwerk, 31 dec 1805, quit. no. 6 (GAH1138); id. f. 17:0:0, 6 jan 1808, quit. no. 15 (GAH1140); id. f. 10:16:0, 30 jun 1808, quit. no. 44 (GAH1140); id. f. 30:0:0 in ''t Jaer 1808 geleverd, 2 may 1809, quit. no. 23 (GAH1141); id. f. 62:18:0, 30 dec 1809, quit. no. 93 (GAH1141)
Rein Simons Miedema huwt met Akke IJedes, kind: Simon M, geb 1744 Wijnaldum; BS ovl 1826
Rigtje Miedema geb 1780/84 Hartwerd, ovl 25 dec 1858 HRL, huwt met Jarig Huiter Renema zv Pieter M, en Grietje Jurjens Kierstra; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-067, supp wijk G-437
S. R Miedema eigenaar en gebruiker van wijk A-151, opziener der dijken, 1814. (GAH204); IEDEMA, SIJBE JANS
Sytsche Miedema huwt met Hielke Kuipers; BS ovl 1889
Sikke Miedema ovl voor 1864, huwt met Antje Kas, kind: Klaaske M, geb 20 okt 1809 Firdgum; BS ovl 1863
Simon Miedema geb 29 jan 1805 HRL, ovl voor 1 apr 1808 HRL, ged 10 mrt 1805 HRL, zv Rein M, en Margaretha Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1805
Simon Miedema mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; weesvoogeen bet f. 1241:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de coopschat van een huys door S.M. gekogt onder rabat van 9 gld voor vroegere betaaling wegens een reversaal ten zijnen laste, 10 feb 1784. (GAH1115)
Simon Miedema geb 1744 Wijaldum, ovl 30 okt 1826 HRL, huwt met Janke Gerbrands Wijngaarden, strandmeester in 1826, kinderen: Rein M, geb 1771 HRL, Auke Simons M, geb 1775 HRL, zv Rein Simons M, en Akke IJedes; BS ovl 1826, ovl 1829, BS Franeker ovl 1841; kind: Gerbrandt Miedema, geb 4 feb 1773, ged 2 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Aucke Simons Miedema, geb 9 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Simons Miedema, geb 19 jan 1777, ged 16 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Rein Simons Miedema, ged 24 okt 1771 Grote Kerk HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 127, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, strandmeester, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 60:0:0 (GAH650)
Simon Reins Miedema geb 1 apr 1808 HRL, ovl 22 sep 1874 HRL, huwt met Aafke vd Heide op 25 nov 1830 HRL, N.H., huw.get. bij S.A. Foekens en J.F. van Vliet, (2x gk), ijzerkramer in 1851, zv Rein M, en Margaretha Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1830, huw 1842, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-058; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in ijzerwaren, wijk C-055; VT1839; en Willem Reins Miedema, tweelingen, geb 22 mrt 1797, ged 9 apr 1797 Grote Kerk HRL; S.M. eigenaar van percelen nrs. 599 en 600 te HRL, ijzerkramer, woonplaats HRL, legger nr. 452, beiden huis en erf, resp. 290 en 72 m2, klasse onbebouwd: beide 1, blastbaar inkomen bebouwd resp. 120 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Tjetske Willems Miedema ovl voor 1840, huwt met Evert Piebes Laverman; BS huw 1839
Willen Coenraad Reins Miedema geb 7 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Rein Simons Miedema en Margaretha Willems Bakker
Willem Reins Miedema geb 1 apr 1808 HRL, ged 22 mei 1808 HRL, N.H., zv Rein M, en Margaretha Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1808; en Simon Reins Miedema, tweelingen, geb 22 mrt 1797, ged 9 apr 1797 Grote Kerk HRL
Lijske Mielman oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-100; VT1839
Valentijn Miem V.M., soldaat onder de comp. van capt. Dolleman ende Geertruy Geerraarts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Pieter Bisschop, 30 aug 1788; ondertrouw HRL; V.M., soldaat in de compagnie van Kapitein Dolleman en Geertrui Geraard, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 sep 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Mient Mients zie: Folkertsma
Douwe Pieters Mietje van HRL, huwt met Grijtie Jacobs Beekman, van Franequer, geproclameert den 4-11 en getrout den 18 nov 1753
Aaltje Migchiels huwt met Cornelis Jans Beitzegat, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 dec 1771
Fettie Migchiels van HRL, huwt met Hendrik Garrels, van de Peeckel, geproclameert den 19-26 sep en de 1 en getrout met attestasie den 17 okt 1756 in de Westerkerk
Jan Migchiels huwt met Kaatje Lourens, beide van HRL, geproclameerd de 18-20 en getrout de 25 apr 1762 in de Westerkerk; kind: Martje Jans, geb 14 okt 1772, ged 3 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Berber Jans, ged 7 jul 1767 Grote Kerk HRL, vader als J. Michels; kind: Michiel Jans, ged 28 nov 1769 Grote Kerk HRL
Jan Migchiels huwt met Lijsbeth Pieters, beide van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout de 24 mrt 1765 in de Westerkerk
Johannes Migchiels Saturdag 29 jan 1752: de Magistraat Extraordris vergaderd zijnde, en bij resumptie gedelibereerd hebbende op hunne Resolutie van den 26 deeses heeft om te suppleren het getal van de ordinaris Ratelwagten deeser Steede goedgevonden daer toe aan te Stellen gelijk aangesteld worden mits deesen de volgende personen: J.M., Jan Rienks, Marten Everts, Pieter Harings, Claas Pieters, Hilbrand Ruirds, Cornelis IJes op Lasten pligten en profijten, Zampt instructie daer van naeder gemaekt Zullende worden om welke dienst in getrouwigheid en eerlijk waer te neemen hebben dezelve alle den Eed gepresteerd in handen van de Hr presiderende Burgemr Hogeboom. Actum ter vergaderinge op dato uts. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als ratelman op 5 jan 1756 over op Arjen Clasen; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Marijke Migchiels zie ook: Roorda; huwt met Atze Hiddes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 aug en getrout de 4 7 ber (= september) 1768
Nathaneel Migchiels huwt met Durckje Kleises, kind: Haddij Nathan?els, ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL
Ieppe Mijennerdts zie: Rijenck Aenskes
Steffen Mijnaar S.M., soldaat, ende Geertje Tjallings, beyde van HRL, koomende weegens de bruid haer broeder Wijger Tjallings, 19 Apr 1749; soldaat, huwt met Grietje Tjallinghs, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 apr en den 4 May 1749 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Willem Lodewijk baron van Mijnborgen W.L. vM., vaandrig in ''t Regiment van Genraal Major van Brakel van HRL, ende Jonkvrouwe Everdina Kleynhoff van Cuuilenburg, zijnde de aangaave gedaan door de adjudant Raydt, met een gebod in de week, 25 feb 1791; ondertrouw HRL
Gerrit Sjoerds Mijnheer huwt met Aukje Hendriks, kind: Sjoerd Gerrits m, geb 1814 HRL, (gk), turfschipper te HRL; in 1837, huw.get. bij L.W. Pieksma, (gk) en J. Johannes, (gk), wonende te HRL. 1838, ook wonende te HRL. in 1841; BS huw 1837, huw 1838, huw 1841
Hendrik Mikkel huwt met Geeske Lomans op 25 okt 1795 HRL, komt van HRL, soldaat tdv deze Lande, laatste afk. 25 okt 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; H.M., soldaat ten dienste deeze Landen ende Geeske Lomans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Hendrik Lomans, 10 okt 1795; ondertrouw HRL
Hendrik Mikkers soldaat alhier in guarnisoen, huwt met Catarinna Hommeling, beide van HRL, geproclameert de 31 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk
Bastiaan Milinger huwt met Annigje Lieuwes op 28 mei 1797 HRL, korporaal 1 ste cie 2e bataillon 4e halve brigade; huw Grote Kerk HRL 1797
Hendrjk Jurjens Miller zie ook: Muller; ged 21 jan 1753 Grote Kerk HRL, zv Jurjen Miller en Rinske Oenes
de Milly Coenraad Boslap, soldaat in de comp. van Majoor dM., in guarnisoen leggende te HRL, ende Margrieta Gudien, beide van HRL, zijnde de bruid zelven in perzoon gecompareerd, 12 jul 1794; ondertrouw HRL
Geertie Hermanus Milrim ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL, dv Hermanus Milrum en Jeltie ... (niet ingevuld)
Hermanus Milrim huwt met Jeltie ... ., (niet ingevuld), kind: Geertie Hermanus Milrum, ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL
Anna Theodora Minarda huwt met Nicolaas Bloembergen; BS ovl 1839
Anne Minderts zie: Jager
Margie Gerrits Mink ovl voor 1850, huwt met Cornelis Schokker; BS ovl 1849
Frans Ferdinand Minkes geb 1785 Lippenstein, ovl 24 dec 1844 HRL, huwt met Hiltje Abels Cuperus, zv Ferdinand M, (gk), en ... ; BS ovl 1844
Hendrina Minkes geb 31 jan 1810 HRL, dv Minke Jacobs en Grietje Doedes; dopen Grote Kerk HRL 1810
Hille Minkes geb 7 mei 1806 HRL, ged 3 jun 1806 HRL, zv Minke Hilles en Durkje Sijbrens; dopen Grote Kerk HRL 1806
Janke Pieters Minkes zie: Reindersma
Bauke Minks zie: Kroon
Berber Minks zie: Stolte
Dirkje Minks zie: Stolte
Engeltje Minks zie: Ferwerda
Helena Minks zie: Meppelaar
Hendrik Minks geb 1810 Workum, huwt met Tjaltje Lammertsma, pottebakker, N.H., Vst 1 jul 1858 uit Sneek, A 1 mei 1859 Workum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-251
Jacoba Minks ged 14 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Mink Jacobs en Gertje Geerts
Jan Minks zie: Kroon
Klaas Minks zie: Stolte
Klaas Minks geb 17 jul 1809 HRL, zv Mink Hilles en Dirkje Sijbes; dopen Grote Kerk HRL18 09; geb 17 jul 1809, ged 22 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Mink Hiddes en Dirkje Sijbes
Klaaske Minks zie: Stolte
Martje Minks zie: Kroon
Pieter Minks zie: Ferwerda
Pieter Minks ovl voor 1815; huwt met Hinke Heeres, kind: Mink Pieters Boonstra, geb 1791 HRL; BS ovl 1829, ovl 1830; wed. P.M. gebruiker van wijk H-112, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); weduwe woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Reinder Minks zie: Kroon
Sytse Minks ovl Workum voor 1835, huwt met Trijntje Zwaal, kind: Baukje Pieters, geb 10 mei 1751 Workum; BS huw 1834
Teekjen Minks zie: Meppelaar
Tetje Minks zie: Stolte
Tiedes Minks huwt met Ruurd Rodenburg; BS ovl 1855
Tietje Minks ovl 22 jul 1789 HRL, oud 96 jaar
Tietje Minks ovl voor 1836, huwt met Marten Radsma; BS ovl 1835; Marten Ratsma en T.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Mink Jacobs, de vader, 26 jan 1793; ondertrouw HRL; Marten Radsma en T.M., beyde van HRL, hebben delaatste afkondiging gehad den 10 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Yske Minks geb 27 mrt 1807 Workum, huwt met Hendrikje Lammertsma, pottebakker, Vst 8 mei 1858 uit Sneek, A 1 mei 1859 Workum, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 supp wijk A-284
Bernardus Hendriks van Minnema geb 1771 Bolsward, ovl 1 aug 1826 HRL, ongehuwd, zv Hendrik vM, en Susanna Digles; BS ovl 1826
Catharina Minnema zie ook; J.T. Mennema; geb 1784 Bolsward, ovl 13 mrt 1847 HRL, huwt met Aarnd Jansen Tiemstra en Jan Anthoons Scholtens, dv Klaas M, en ... ; BS ovl 1847; 1849 overlijdens
Dirk Hendriks Minnema Trijntie Jacobs Minnema ende Jocchum Harmens IJpenbuur, beyde van HRL, huw.aang. 3jul17 34 HRL, Comende voor de bruid D.H.M., desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Douwe Minnes Minnema ovl voor 1819, huwt met IJbeltje Paulus, huwt met IJbeltje Paulus, kinderen: Gosse Douwes M, geb 1771/Twellinga/Oosterend, Minne Douwes M, geb ... ; BS huw 1818, huw 1829, ovl 1836
Douwe Minnes Minnema geb 30 okt 1799 Sneek, ovl 10 jun 1888 HRL, huwt met Johanna Philippina Schleiermacher op 30 apr 1829 HRL, huw.afk. 19 en 26 apr 1829, wonende te HRL, logementhouder in 1851, zv Minne Douwes M, en IJfke Gerbens BS huw 1829, ovl 1849, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-052; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-049; VT1839; D.M. eigenaar van perceel nr. 587 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 453, huis en erf, 410 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 240. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Douwe Popkes Minnema geb 1794 ... , huw.get. bij J.O. Kamp en J.P. Jansen, kantoorbediende, neef bruidegom, wonende te HRL; BS huw 1816
Gosse Douwes Minnema geb 1771 Twellinga/Oosterend, ovl 17 feb 1836 HRL, 1e huwt met Martje Pieters Dijkstra, 2e huwt met Jantje Dirks de Wit op 27 sep 1818 HRL, huw.afk. 30 aug en 6 sep HRL. en 6 en 13 sep 1818 Barradeel, huistimmerman, wonende te HRL, zv Douwe M, en IJbeltje Paulus; BS huw 1818, ovl 1836; G.D.M. eigenaar van perceel nr. 994 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 455, huis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Hendrik Beens van Minnema ovl voor 1813, huwt met Susanna Digles, kinderen: Bernardus Hendriks vM, geb 1771 Bolsward, Riemke Hendriks vM, geb 1766 Harl/Bolsward BS huw 1812, ovl 1826
Jan Minnes Minnema zie ook: Jan Minnes; geb 1771 Akkerwoude, ovl 23 okt 1834 HRL, huwt met Martje Jans Plengnat huw.get. bij S.W. Hollander en G.K. Molenaar, varensgezel, wonende te HRL, 1815, id. bij D.W. Jager en K. Gerrits, behuwd broeder bruid. 1816, id. bij J.O. Kamp en J.P. Jansen, 1816, N.H., kinderen: Rinske M, geb 1807 HRL, Machiel Jans, geb 1 mei 1804 HRL, Minne Jans, geb 28 aug 1799 HRL, ged 17 sep 1799 HRL, zv Minne Popkes en Rinske Harmens dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, BS huw 1815, huw 18161822 huwelijken, ovl 1834, ovl 1894; gebruiker van wijk E-141, varensgesel; medegebruiker Jan H. deurnat; eigenaar is Sipke van Slooten erven, 1814. (GAH204)
Klaas Minnema hm ... ., kind: Catharina M, geb 1784 Bolsward; BS ovl 1847
Marijke Popkes Minnema geb 4 mrt 1802 HRL, ged 18 apr 1802, N.H., dv Popke Minnes M, en Setske Wybes (Kwest); dopen Grote Kerk HRL 1802
Minne Douwes Minnema ovl 1810 Sneek, huwt met IJfke Gerbens, kind: Douwe Minnes M, geb 30 okt 1799 Sneek, indertijd schipper en echtelieden te Sneek, zv Douwe Minnes en IJbeltje Paulus; BS huw 1829, ovl 1888
Minne Jans Minnema geb 28 aug 1799 HRL, ged 17 sep 1799 HRL, huwt met Hendrina Margaretha Valderpoort op 20 jan 1822 HRL, huw.afk. 6 en 13 jan 1822, varensgezel, zv Jan Minnes M, en Martje Jans Plengnat; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822
Popke Minnes Minnema geb 1755 Damwoude, ovl 3 nov 1838 HRL, huwt met Setske Wybes Kwest, N.H., kinderen: Marijke Popkes M, geb 4 mrt 1802 HRL, Rinse M, geb 29 jan 1800 HRL, schipper in 1829, huw.get. bij B.J. van Dijk en T.B. Bakker, wonende te HRL, 1815, id. bij B.L. de Boer en F.R. vd Woude, 1817, levert turf 1800-1805, zv Minne Popkes en Rinske Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, BS huw 1815, huw 1817, ovl 1829, ovl 1838; gebruiker van wijk A-047; eigenaar is J.D. Zeylmaker wed., pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-048, schipper, 1814. (GAH204); geboortig van Damwoude, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. Steensma, op 15 mrt 1786. (burgerboek); de President Burgemeester der Stad HRL, Certificeert hier meede op het getuigenis van Douwe Kwest en P.M.M., schippers ter deezer Steede woonagtig, dat Bonne Jans van Dijk en Trijntje Bakker wed. Dirk G. v. d. Woude meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeeven, onvermogend zijn, ter bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. Nr. 13, afgegeeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815; Wij Ondergetekenden P.M. Wiersma (=Minnema), Schipper, en Frans Kiewiet, Bode van ''t Schuitschippersgild, beide wonende te HRL, Verklaren hier mede dat aan hun ten vollen bekend is dat Wijpkje Wybes huisvrouw van Bonne Jans van Dijk ter dezer Stede is Overleden in den Maand apr 1804, Zonder de juiste dag te bepalen, gevende voor redenen van Wetenschap dat de eerstgemelde uit hoofde van Familiebetrekking en de tweede als Vriend bij deszelfs begravenis Zijn tegenewoordig geweest. HRL den 23 mei 1815; P.M.M., Schipper, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Bonne Jans van Dijk; P.M.M. eigenaar van perceel nr. 384 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 454, pakhuis en erf, 192 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Riemke Hendriks van Minnema geb 1766 HRL, ovl 6 aug 1828 HRL, 1e huwt met Arnoldus Harmens vd Zee op 9 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 mrt 1794, 2e huwt met Gosse Tjietzes de Haan, 3e huwt met Harmanus Joseph Beekman op 6 feb 1812 HRL, 1e afk. 26 jan 1812 om 12.00 uur, 2e afk. 2 feb 1812 om 12.00 uur voor de hoofddeur van het gemeentehuis, kasteleinse, dv Hendrik Beens en Susanna Dignoms/Digles; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1812, ovl 1828, ovl 1841
Rinse Popkes Minnema geb 29 jan 1800 HRL, ged 23 feb 1800, ovl voor 1873, huwt met Baukje Bouwes Feenstra op 2 feb 1826 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1826, zv Popke Minnes (M), en Setske Wybes (Kwest); dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1826, ovl 1872
Rinske Jans Minnema geb 6 aug 1806 HRL, ovl 6 mrt 1894 HRL, huwt met Jan Harms Prins op 8 feb 1827 HRL, huw.afk. 28 jan en 4 feb 1827 HRL, dv Jan Minnes M, en Martje Jans; BS huw 1827, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk C-166; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-076; VT1839
Trientje Minnema oud 57 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-229; VT1839
Trijntie Jacobs Minnema ende Jocchum Harmens IJpenbuur, beyde van HRL, huw.aang. 3jul17 34 HRL, Comende voor de bruid Dirk Hendriks Minnema, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Griet Alberts Minnen ovl 4 mei 1685, 68 jaar, Westerkerk; vdGaast begraafplaats
Tjalling Minnerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 49:0:0 tot betaling van 19 lopen rogge, kwit. no. 3, 12 mrt 1765. (GAH1095)
Aafke Minnes zie: Blok
Aaltje Minnes zie: Foekema, Postma
Abe Minnes huwt met Antje IJdes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 jul en de 5-12 aug 1742 en doen ook getrouwt; A.M. ende Antie IJdes, beide van HRL, komende weegens de bruid Minne Abes des bruidegoms vaeder, 28 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL
Acke Minnes Folkert Baerents van Baelen van HRL, ende A.M. van Sneecq, sijnde de aengeevinge gedaen door de apothecarius T. Tjallingii met vertonninge van schriftelijk consent van weedersijdse ouders, 13 mrt 1751
Akke Minnes geb 17 jun 1798, ged 17 jul 1798 Grote Kerk HRL, dv Minne Hanses en Hijlkjen Lieuwes
Anne Minnes ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL, zv Minne Feddes en Dieuwke Annes
Antje Minnes ovl 29 okt 1760, ontvangt lijfrente 1745-1760
Ate Minnes geboortig van Oenkerk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. B. vd Meulen, op wo. 22 mei 1782. (burgerboek)
Aukje Minnes zie: van der Veer, Vink
Aukje Minnes geb 29 jan 1791, ged 20 feb 1791 Grote Kerk HRL, dv Minne Pieters en Antje Jochems Hoffius
Baudina Minnes zie: Vellinga
Baukje Minnes kamerbodinne 1747-1751; huwt met Jan Sijberens, beyde van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 aug 1739 en getrouwt den 23 dito in de Westerkerk; Jan Sijberens ende B.M., beide van HRL, koomende voor de Bruit de Majoor Simon de Haas, 1 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL; Geeft UEd:Agtb:met verschuldigde Eerbied te kennen Beatrix A-gema wed:wijlen de Majoor S. de Haas als moeder en Wettige Voorstanderse over haar minderjarige Dogter Berbera de Haas, dat UEd:Achtb:gedaghte haar supplntes Dogter hebben begunstigt en aangesteld als Caemerbodinne en Klockluidersche deeser Steede welke bedieningen den supplnte wel gaarne soude willen laeten bedienen (geduirende des supplntes dogters minderjarigheyt) als substituit door eenen B.M. huisvrouw van Jan Sijbrens, die haer bij deesen daar toe aan UEd:Achtb:meede koomt aanbieden. Versoekende den supplnte derhalven seer onderdaeniglijk UEd:Achtb:gelieven gedaghte B.M. als substituit Kamerboo-dinne en Klockluidersche, in plaats van meergedagte Berbera de Haas aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehoorende quo facto etc:/:was get:/R:J:de Swart gesw:clercq; (:In margine Stonde:); de Magistraat accordeerende het versoek, nomineert mits deesen de meede supplnte B.M. tot substituit Kaemerbodinne en Klockluidersche, op lasten pligten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyt dogh alles niet wijders dan bij provisie en tot revocatie van de Magistraat Actum den 20 feb 1747. /:was get:/Claas van der Brugh, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden dato als boven heeft B.M. naa voorleesinge der instructie den Eed van getrouwigheit afgeleyd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. van der Brugh. In kennisse van mij secrts:/ :get:/M:V:Idsinga. (Aaanstellingen Stad Harelingen 1731-1759); MINNES, DOUWE
Douwe Minnes ged 3 may 1740 Grote Kerk HRL, samen met Teekske Minnes, zv Minne Abes en Janke Johannes
Fedde Minnes Jacob Bouwes van Midlum ende Grijtie Willems Ridder van HRL, huw.aang. 12 feb 1735 HRL, Comende voor de bruid F.M. ; huw aang. Gerecht HRL 1735
Fedde Minnes huwt met Aeltje Tjallings, kind: Tjalling Feddes, ged 7 feb 1741 Grote Kerk HRL
Fedde Minnes ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Minne Feddes en Dieuke Annes
Fedde Minnes zie ook: Wagenaar; huwt met Grietje Feikes, beyde van HRL, sijn geproclameert 28 okt de 4-12 nov 1742 en doe ook getrouwt; F.M. ende Goytje (!) Feikes, beide van HRL, koomende voor de bruidegom en bruit de procr. Lanting exhiberende schriftelijke last en procuratie, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Feikie Feddes, ged 13 apr 1749 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Feddes, ged 2 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Feddes, ged 18 may 1745 Grote Kerk HRL, moeder als G. Feekes
Fedde Minnes betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij bij handtasting aan de pres. burg. Agema had belooft sich als een goed burger te sullen gedragen, op 26 sep 1731. (burgerboek)
Feyke Minnes ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv Minne Feddes en Duuwke Annes
Feikje Minnes zie: Tamminga
Fou Minnes Sanfirden, Floreencohier 1700: F.M. tot HRL eigenaar voor 1/2, Focke Lases 2/6 ende Dirck Wybes 1/6, van plaats nr. (44), grootte 15 p. m., floreen f. 5:12:8, gebruiker Focke Lases, ferskaat: de HOGE FENNE, met noch 10, 5 oude p. m. onder deselve Hoge fenne, 3 p. m. op Diep sloots wal, 1, 5 p. m. het DOUWE LANDT, Sandvirder meer O., de Oerdyck W., de Tien kamp schar O. ; (bron: Kad. Atlas Wymbr. dl, 1700)
Freerk Minnes F.M. ende Mettje Oebles Cuipers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof van Dijk, goede bekende, 2 okt 1790; ondertrouw HRL; Franke M. en Metje Oebles Kuiper, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 oct 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Froukje Minnes zie: de Jong
Gatske Minnes ovl 1 jun 1690, 40 jaar, huisvrou van Jijlcke Pieters, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Geertje/Getje Minnes zie: Hoekstra, vd Veen, vd Veer
Geertje Minnes ovl 19 jun 1813 Sneek, huwt met Fredrik Bruikman; BS huw 1821, ovl 1843, ovl 1853
Gerryt Minnes burger te Dokkum op 28 nov 1631, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Grietie Minnes zie: Blok, Vink
Grietje Minnes ovl 5 dec 1793 HRL, oud 86 jaar
Hans Minnes Saturdag den 9 mrt 1799; de Raad der Gemeente extra ordinaires vergadert Zijnde, Compareerde ter vergadering een jongeling H.M. genaamd, zv Minne Hansen Sjouwerman alhier, gesterkt met dezelve Zijn vader dewelke door den Majoor in de jongstgepasseerde nagt op de Wagt gebragt Was uithoofde dat hij met een geweer bij de Straat geschooten had, Zoo als door hem zelven ook beleeden wierd, dog op Zijne betuiging dat Zulks uit onkunde geschied Was, en Verzoek van verschooning, is dezelve gelibereerd van de boete des betaalende de Kosten van Zijne detentie met een ernstige recommandatie om Zich in ''t vervolg van dergelijke malversatien te onthouden. (GAH44)
Harmen Minnes zie: Gnodde, de Wilde
Harmen Minnes huwt met Sijke Gerrijts, kind: Minne Harmens, ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL
Harmen Minnes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 38:18:0 voor 1/4 Ton boter, 17 may 1806, quit. no. 4 (GAH1138); id. 1/2 Ton boter, 12 sep 1806, quit. no. 7 (GAH1138); id. f. 78:5:0 voor geleverde boter, 31 dec 1805, quit no. 10 (GAH1138); id. f. 43:17:0 ter Saeke geleverde 1/4 boter, primo jann 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 68:17:0 ter Saeke geleverde Booter, 8 jul 1807, quit. no. 4 (GAH1139); id. f. 81:7:0, 8 dec 1807, quit. no. 7 (GAH1139)
Harmen Minnes woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Minnes geboortig van Dokkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van drost H.J. Westra, op 29 dec 1803. (burgerboek); woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Hendrik Minnes zie: Blok
Hendrik Minnes ovl 27 apr 1728 HRL, old 66 jaer
Hendrik Minnes H.M. ende Geeske Pieters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs broeder Reinder Pieters, 13 Mrt 1751; huwt met Geeske Pieters, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 mrt 1751 en doen ook getrouwd in de Westerkerk; kind: Aafke Hendriks, ged 23 mrt 1760 Westerkerk HRL; kind: Minne Hendriks, ged 5 okt 1766 Westerkerk HRL; kind: Minne Hendriks, ged 14 aug 1755 Westerkerk HRL; kind: Pieter Hendriks, ged 30 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Grietje Hendriks, ged 12 okt 1752 Westerkerk HRL; kind: Grietje Hendriks, ged 15 jul 1751 Westerkerk HRL
Hylke Minnes huwt met IJtje Freeriks, kind: Minne Hylkes, geb 5 may 1792, ged 20 may 1792 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Hijlkes, geb 1 apr 1795, ged 14 apr 1795 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en negentig den Eerste apr is Geboren Dieuke dv H.M. en IJtje Freriks. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Hylke Minnes onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van H.M., (kleding), 31 dec 1810: f. 56:0:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:17:0 ter zaake geleverde doeken, 2 jun 1801, quit. no. 8 (GAH1133); id. f. 33:7:0 ter Saeke kleedbaere waeren, 31 dec 1806, quit. no. 4 (GAH1138); id. f. 22:5:0, 8jul18 07, quit. no. 12 (GAH1139); id. f. 56:18:0 ter Saeke geleverde doeken en Boezelaar, 8 dec 1807, quit. no. 20 (GAH1139); id. f. 85:16:0 voor geleverde kleedwaeren, 7 sep 1809, quit. no. 15 (GAH1141); id. f. 44:4:0, 30 dec 1809, quit. no. 26 (GAH1141)
Hylke Minnes zie ook: Wiersma; huwt met Elizabeth Douwes, kind: Hijlke Hijlkes, geb 8 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL
Hylke Minnes geboortig van Metzelwier, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. van Slooten, op wo. 12 nov 1788. (burgerboek); woont in 5e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 18:0:0 (GAH650): woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hiltje Minnes zie: Gleistra, Post
Hiltje Minnes geb 18 dec 1788, ged 13 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Minne Pieters en Antje Hoffius
Itske Minnes zie: van der Veer
Jacob Minnes zie: Boersma
Jacob Minnes ovl voor 1829, huwt met Trijntje Doedes; BS huw 1828
Jan Minnes zie ook: Minnema; huwt met Martje Pieters, kind: Froukje Jans, geb 21 mrt 1793, ged 9apr17 93 Grote Kerk HRL; J.M., Varensgeel, wonende te HRL, Verklaart bij dezen dat hem volkomen bekend is, dat Michiel Plegnat te Amsterdam is Overleden den dertienden nov Een duizend Agt honderd, en den Agttiende dier maand te HRL is begraven. HRL den 10 Jan. 1816
Jan Minnes ovl 9 dec 1727 HRL, old 60 jaer
Jan Minnes J.M. en Riksje Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs oom Haye Willems, 25 Feb 1747; huwt met Rigsje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 26 feb en 5-12 mrt 1747 en ook getrouwt in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Geeltie Jans, ged 15 jul 1760 Grote Kerk HRL; ovl 9 apr 1793 HRL, oud 75 jaar; kind: Hendrik Jans, ged 16 okt 1755 Westerkerk HRL; kind: Minne Jans, ged 8 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, ged 3 may 1748 Westerkerk HRL, moeder als Rigtje H.
Janke Minnes Claas Johannes en J. M, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs swager Warner Jacobs, 24 Aug 1743; huwt met Klaas Johannes, beyde van HRL, sijn geproclameert de 24 august en den 1-8 Septemb 1743 ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Grietje Claases, ged 26 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Antje Klaases, ged 4 jul 1748 Westerkerk HRL
Janneke Minnes ged 30 jul 1747 Grote Kerk HRL, dv Minne Pijtters en Hiltje Jans
Janneke Minnes geb 11 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL, dv Minne Pieters en Janneke Jansen
Jettje Minnes huwt met Meindert Gerrijts; BS huw 1814
Jochum Minnes burger te Dokkum op 17 nov 1629, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Joeke Minnes zie: Radsma
Johannes Minnes ovl 30 jul 1803 HRL, oud 24 jaar
Joukje Minnes zie: van den Akker
Jurjen Minnes zie: Bakker
Klaas Minnes zie: Blok; (2 x)
Claaske Minnes huwt met Wopke Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mrt 1761; kind: Beernt Wopkes, ged 12 jul 1763 Grote Kerk HRL
Kleis Minnes zie: Gnodde
Leentie Minnes en Douwe Pijtters, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, Coram Preside Schaaff, komende voor de Bruit Raan (=Rein) Sijbbeda; huw.aang. HRL 1736
Lijsbeth Minnes huwt met Sjoerd Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 21-28 apr en den 5 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk Sjoerd Harmens ende L.M., beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broeder de coopm:Claas Minnes Blok, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Lieuwe Minnes zie ook: van der Veer; geb 2 jan 1789, ged 27 jan 1789 Grote Kerk HRL, zv Minne Hanses en Hielkje Lieuwes
Louw Minnes zie: Buren
Mayke Minnes geb 6 dec 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL, dv Minne Pieters en Antje J. Hoffius
Mayke Minnes ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL, dv Minne Pieters en Hiltje Jans; DTB N.H. HRL 1740; huwt met Gerben Jansen Clamstra, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 nov 1762; kind: Maayke Gerbens, geb 16 sep 1773, ged 14 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Gerbens, ged 16 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Minne Gerbens, ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, ged 8 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Gerbens, ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL
Maria Minnes zie: van der Veer
Maria Minnes geb 6 apr 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL, dv Minne Hanses en Hijlkjen Luwes
Minke Minnes van Boerum, huwt met Antonij Vink, van HRL, sijn geproclameert den 20-27 May en den 3 jun 1742 en doe ook getrouwt; Antonij Vink van HRL. ende M.M. van Boerum, koomende voor de bruid Hendrik Rijdhorst, 19 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Minne Minnes zie: Foekema, Post, Postma
Minne Minnes gebruiker van wijk H-126, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Neeltie Minnes zie: Bakker
Neeltje Minnes en Warner Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff Jan Jansen; huw.aang. HRL 1736; huwt met Warner Jacobs, kind: Minne Warners, ged 21 nov 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Warners, ged 22 dec 1744 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Warners, ged 1 nov 1740 Grote Kerk HRL
Neeltje Minnes geb 3 dec 1773, ged 21 dec 1773 Grote Kerk HRL, dv Minne Warnars en Lija Jakobs
Neeltje Minnes huwt met Andries Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 27 nov en de 4 en getrout de 11 dec 1763 in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL
Oepke Minnes ovl 30 aug 1806 Groningen, huwt met Eva Rinses, kinderen: Rinse Oepkes Zijlstra, geb 1790/91 HRL, Frouwkje Oepkes Zijlstra, geb 1786 HRL; BS huw 1822, ovl 1839, ovl 1850
Poulus Minnes meyer van stem 3 te Niawier, eigenaar is Reyner Clasen Fontein tot HRL. (Cohier der stemmen 1728); MINNES, PIETER
Pieter Minnes woont in 2e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Minnes P.M. en Maartje Bikker, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pieter Minnes weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van Jan Pieters als timmermansknegt bij P.M., 17 jun 1780. (GAH1111); id. f. 30:0:0, 11 mei 1782. (GAH1113); id. f. 60:0:0, 12 jul 1784. (GAH1115); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 198:4:0 terzaake verdiend tim-merloon, quit. no. 1, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 16:7:0, quit. no. 51, 30 nov 1786. (GAH1118); huwt met Aukje Scheltes, beide van HRL, geproclameerd de 29 mrt en de 5-12 en getrout de 19 apr 1761; kind: Minne Pieters, ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Pieters, ged 21 aug 1763 Westerkerk HRL; kind: Hiltje Pieters, ged 6 apr 1766 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: P.M., Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaa-kers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden P.M., Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris P.M., en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Popke Minnes Woensdag den 9 okt 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, wierde nog geleezen, eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems, Zijnde Van deezen Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ter onzer Vergadering tot het obteneren van Paspoorten vertoond Zijnde drie Certificaten door Ul. ten dien einde afgegeven aan Tjetze Alberts, P.M. en Gerben Aljes alle inwoonders van Ul. Stad, om ieder een lading Zout naar Campen te transporteren hebben Wij nodig geoordeelt voor en aleer op het Verzoek van de Vertoonens te disponeren mitz dezen Ulieden berigt te Vragen op Welke Wijze dezelve voornemens Zijn hunne reys derwaarts te doen, en in hoe verre de Verzending van het Zout noodzaaklijk is en teffens ons te adviseren, of aan evengemeld verzoek Zoude Kunnen Werden voldaan. Leeuwarden, den 8 okt 1799, 5e Jr d. B.V. (GAH45); Saturdag den 12 okt 1799. de rad extra ordinaris Vergadert Zijnde Wierde Wijders goedgevonden, na Ingenoomen berigt van de Schippers van het departementaal Bestuur van de Eems, in te Zenden navolgende missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ter beantwoordinge van UWl:missive van den 8sten deezer, is dienende dat de Schippers Tjietze Alberts, P.M. en Gerben Alles, aan ons te Kennen gegeeven hebben, voorneemen te Zijn op deeze Wijze de reise met Zout na ''t voormaalig Gewest over IJssel te doen dat Zij met hunne grootere Schepen van hier Vaaren over ''t Heeren Veen, na Assen Zijl op de Lende, en van daar het Zout met Kleine Scheepjes Transporteeren na Campen ''t geen alles binnendoor gaat, en vervoerd Word door Zoodaanige Plaatzen, alwaar geen Viand is, in hoe verre het Verzenden van dit Zout volstrekt noodzaakelijk is Kunnen of durven Wij niet Strict bepaalen, omdat Wij daar Zelven onkundig van Zijn, maar dit Kunnen Wij UWl: door ondervinding voor eene Zeekere Waarheid opgeeven, dat er bij Continuatie een gansch Jaar door, eene menigte Ladingen Zout van hier na ''t voormalig Overijsel Verzonden Worden en dat Zulks Wel het meeste Plaats heeft in het na Jaar, Zoo als hier eene bekende Zaak is, dus Zouden Wij van advijs Zijn, dat het verzoek van bovengedagte Schippers, behoorde te Werden geaccordeert, behalven, dat zoo verre dezelve bij ons bekent Zijn, en geene Suspicie op haare Perzoonen valt, van eenig Kwaad oogmerk hierbij te hebben. HRL den 12 okt 1799, Ao. 5. (GAH45)
Popke Minnes P.M. was by de aangaave, en betaalt buiten ''s lands en? heeft gepresteerd te betalen, woont 1e quartier, aantekening: ''Geheel Niet''; jaar ? lijst van de aangaave der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procenta; (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:16:0 (GAH650)
Popke Minnes woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Popke Minnes zie: Minnema; P.M. ende Setske Wybes Quest, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader Douwe Pieters, 11 may 1793; ondertrouw HRL; P.M. en Jetske Wybes Quest, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 may 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 2 jun; kind: Douwe Popkes, geb 30 apr 1794, ged 17 jun 1794 Grote Kerk HRL; moeder als Taetske Wybes; kind: Rinske Popkes, geb 13 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Popkes, geb 10 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL; P.M. en Antje Gerrits, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 okt 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Minne Popkes, geb 8 jul 1788, ged 22 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Popkes, geb 2 okt 1790, ged 9 nov 1790 Grote Kerk HRL
Poppe Minnes zie: Houttuin; woont in 1e quartier, huisno. 200, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650)
Reinouke Minnes Hendrik Everts ende R.M. beide van HRL, vertoonende de fiskael Dreyer ten dien einde schriftelijke geblijk en verdere qualificatie op zijn persoon leggende tot ''t aengeven deeser huwelijks geboden, 19 Oct 1743; huwt met Hendrik Eeverts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27 okt en den 3 en 10 nov 1743 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL
Richtje Minnes zie: Gleibakker
Rikje Minnes huwt met Klaas Hendriks, kind: Aaltje Klaases, geb 26 aug 1789, ged 8 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Claases, geb 1 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Klaases, geb 15 mrt 1796, ged 28 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Ruurd Minnes ged 16 jul 1743 Grote Kerk HRL, zv Minne Ruurds en Antje Hansen
Saakje Minnes zie: Bruinsma
Saapkje Minnes ovl 16 jan 1787 HRL, oud 20 jaar
Sjoukie Minnes huwt met Jan Oedses, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1759; kind: Minne Jans, geb 26 dec 1772, ged 17 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Minne Jans, ged 27 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Oerts Jans, ged 27 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, ged 31 aug 1766 Grote Kerk HRL, vader als J. Oerts
Teekske Minnes ged 3 may 1740 Grote Kerk HRL, samen met Douwe Minnes, dv Minne Abes en Janke Johannes
Tetske Minnes huwt met Rients Izacs, beide van HRL, geproclameerd de 26 jul en de 2-9 en getrout de 16 aug 1761
Teuntje Minnes huwt met Ruird Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 May en den 6-12 jun 1740 en doe ook gwtrouwt in de Westerkerk; huwt met Johannes Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 dec 1762 en getrout de 2 Jannewari 1763
Tietje Minnes huwt met Gabbe Klasen Sibersma, wonende te Schiermonnikoog; BS huw 1821
Trijntje Minnes geb 1748 Dokkum, ovl 16 nov 1813 HRL; wijk F-218; BS ovl 1813
Trijntje Minnes geb 1783 HRL, ovl 16 mrt 1813 HRL; wijk B-052; BS ovl 1813
Trijntie Minnes huwt met Waling Jans, beide van HRL, geproclameert de 2-9 en getrout de 16 nov 1760; kind: Antje Walings, ged 2 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Walings, ged 23 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Antje Walings Faber, ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL, vader als W.J. Faber; kind: Jan Walings, ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Minne Walings Faber, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, vader als W.J. Faber
Trijntie Minnes ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL, dv Minne Hendrijks en Rinske Rinses (ook: Rintjes); huwt met Wouter Teunis, beide van HRL, geproclameerd de 31 jul en de 7 en getrout de 14 aug 1763 in de Westerkerk; kind: Marijke Wouters, geb 5 mei 1774, ged 23 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Albert Wouters, geb 5 sep 1781, ged 2 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Wouters, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Minne Wouters, ged 12 nov 1769 Westerkerk HRL; kind: Teunis Wouters, ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL
Trijntie Minnes huwt met Freerk Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 mei 1769
Thijs Minnes zie: Hoek
Walke Minnes Lammert Douwes ende Aaltje Walkes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door W.M., de vader van de bruid. op vertoond bewijs, 16 may 1795; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wybe Minnes ged 28 okt 1755 Grote Kerk HRL, zv Minne Feddes en Diuwke Annes
Ype Minnes zie: van der Mey
Ytske Minnes geb 14 feb 1791, ged 15 mrt 1791 Grote Kerk HRL, dv Minne Hanses en Hyltje Lieuwes
Jelte Minnes/Meino zie: Radsma
Engberth Minning geb 9 jun 1799 HRL, ged 16 jun 1799 HRL, zv Jan Minning en Frouwkje Bontekoe; dopen Grote Kerk HRL 1799
Jan Minning huwt met Frouwkje Bontekoe, kind: Engberth Minning, geb 9 jun 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Vroukje Minses huwt met Pier Jans, kind: Vroukje Piers, geb 5 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL
Hans Minses huwt met Baukjen Geerts, kind: Geert Hanses, ged 7 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Neeltje Minses N.M. huwt met Evert Claeses Oosterbaan; zie verder: Jacob Fransen Roorda
Sibbeltje Minses ged 13 mei 1766 Grote Kerk HRL, dv Minse Broers en Saapie Claases
Sibbeltie Minses en Broer Tjerds, beide van HRL, beyde van HRL, huw.aang. 25 jun 1735 HRL, Comende voor de bruid Hans Warners, desselfs Schoonvaeder; huw.aang. HRL 1735
Sjouk Minses ovl 24 dec 1727 HRL, old 61 jaeren
Yde Minses en Trijntie Sipkes, beyde van HRL, huw.aang. 13 feb 1734 HRL, Comende voor de bruid Poulus Jansen, desselfs voogt; huw aang. Gerecht HRL 1734
Mintje Minties ged 7 dec 1756 Grote Kerk HRL, zv Mintie Jacobs en Sjoertie Folkerts
Teuntie Minx Ruird Jans ende T.M., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Meester Reinder Jansen Kroon, 28 may 1740; ondertrouw N.H. HRL
Dieuwke Minzes geb 1782 Exmorra, ovl 25 feb 1849 HRL, spinster, wonende te HRL 1843; dv Minze ... , en Jeltje ... ; BS huw 1843, ovl 1849
Klaas Minzes ged 5 dec 1769 Grote Kerk HRL, zv Minze Broers en Saapke Claases
Petrus Miranda oud 56 jaar, geb den Bosch en wonende te HRL. 1839, hoedemaker, wijk G-046; VT1839
Anna Maria Mischaux geb 1761 Maastricht, 1e huwt met Nicolaas Hermans Pieper, 2e huwt met Bernard Henrich Meelman op 21 mei 1820 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1820 HRL, wonende te HRL, dv Johannes Franciscus M, (gk), en Catharina Weys (gk), geslnm in 1836 ''Misson''; BS huw 1820, ovl 1828, huw 1836
Augustinus Mockema vroedsman in 1773; mogelijk dezelfde als: A. Makkema; vroedsman en steenleverancier 1751-1763; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 29:15:0 tersaeke geleverde 3500 klinkertmoppen, kwit. no. 5, 5 okt 1773. (GAH1104); Barend Martens ende Jantje Oeges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.M., goede bekende, 5 may 1792; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 200:0:0 (GAH650); id. als Administrator over de goederen van Grietje Oswald, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 32:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -3:0 (GAH650); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan onrfangen is, een summa van f. 295:9:6. en daar entegens van de gecvollecteerde duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berusten. Welke bovenstaande summa den rendant word gequalificeerd in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Redantsen Rendeerden handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, Pierre Peaux, S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A.M., J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, eene summa van f. 478:16:12. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Reening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In Kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de subscriptie van den Secretaris. Was getekdn: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, IJpey, Teunis Norbruis, Radsma, C.D. Zijlstra, Jan van der Veen, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink A.M., J. Albarda (GAH1124); A.M. ende Dina Antoni Wijngaerden, beyde van HRL, huw.aang. 13 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid Antoni Gerardi Wijngaerden, desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Freerk Wygers Mockema geb Sneek 1641, zv: Wijger Gooities en Lysbeth Poppes; tr. v??r 17 jan 1669 met Titia Dirks Roorda (doopdatum eerste kind); is leerl. Sneek 1655, mr. Sneek 1664. Mr. HRL 28 mrt 1667 (als gildebroeder aangenomen), ovl voor 20 aug 1679 (weesboek HRL R.A. P47); heeft een zoon: Wieger Freerks Mockema; zie aldaar; Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij zoutvaatjes, brandewijnkommen, bekers en mengelen vervaardigde. Leerjongens tussen 1667 en 1672: 2 leerlingen, w.o. Abraham Isacks van der Fuyck, 1667. (Gildeboek 1667-1675)
Johannes Mockema geboortig van HRL, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 5 jun 1704, na de belofte van getrouwheid in handen van pres. burg. C. Wijngaarden. (burgerboek)
Mayke Mockema ovl 5 okt 1751 ... , ontvangt lijfrente 1740-1752
Titia Mockema huwt met Seerp Stevens Swerms; zie aldaar; huwt met Sjerp Steevens Swerms, kind: Titia Sjerps Swerms, ged 21 mrt 1740 Westerkerk HRL
Wieger Freerks Mockema geb HRL 1670, zv: Freerk Wijgers Mockema, en Titia Dirks Roorda, tr. Berbera Augustinus Stansen; leerl. van Pieter Jacobs Clinckhamer, 1683. Mr. 6 jan 1696, ovl 5 dec 1727. Was vroedsman 1712- 1727, was gezworen gemeensman 1 jan 1715-eind 1718. In 1699 waren werkzaam de Harlinger Meesters Th. Huigen, W.A. Zeestra, G. Spannenburgh, W.F. Mockema en I.A. Zeestra. Na eliminatie van de meesters aan wie reeds een meesterteken was toegekend, blijven, om voor dit merk in aanmerking te komen, over de meesters W.F.M. en G. Spannenburgh. Uit het keurloonboekje blijkt nu, dat van deze beide meesters alleen Mr. Mockema voor ''soutfaties'' en wel voor twee paar in 1699 keurloon betaald zou hebben, terwijl G. Spannenburgh in dat jaar geen keurloon betaalde voor zoutvaatjes. Het, nog zwakke, bewijs wordt versterkt, doordat is gebleken, dat bij naweging het paar zoutvaatjes inderdaad het loodgewicht van ??n der beide paren ''soutfaties'' heeft. (een lood is: 15, 456 gram). Werk: 2 zoutvaatjes/jl. E (1699)/P.C. ; zoutvaatje/jl. F (1721)/P.C., Frederiks III247. Vervaardigde in 1704 en 1718 gildepenningen voor het schoenmakersgilde. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij bekers, mengelen, brandewijnskommen, zoutvaatjes, mosterdpotjes, vorken, lepels, kandelaars, speldebakjes, seecerties, kokers, kruitdozen, theeflessen, koffietrommeltjes, theebussen, snuiters, 1 gordon, deksel, kanon, komforen, gesp en pollepel vervaardigde. Leerjongens tussen 1696 en 1720: 9, w. o. Abraham Alema, 1714. (Gildeboek 1683-1726); ovl 12 dec 1727 HRL, old 58 jaer
Anna Hendriks Modders geb 1806 Loenen, ovl 10 dec 1881 HRL, 1e huwt met Jacobus Koster op 18 dec 1828 HRL, dienstmeid. huw.afk. 7 en 14 dec 1828, wonende te HRL, 2e huwt met Dirk Vink, (gk), op 20 jun 1839 HRL, wonende te HRL. 1836, dv Hendrik M, en Dirkje Bouset; BS huw 1828, ovl 1836, huw 1839, ovl 1863, ovl 1881; oud 33 jaar, geb Loenen en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; VT1839
Hendrik Modders oud 76 jaar, geb ''s-Gravenzande en wonende te HRL. 1839, hovenier, wijk B-163, huwt met Dirkje Bouset, (gk); VT1839; H.M. eigenaar van percelen nrs. 35 en 36 te HRL, tuinman, woonplaats HRL, legger nr. 456, resp. huis en plaisiertuin, resp. 24 en 270 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1932, bl. 31)
Jansje Modders oud 35 jaar, geb Loenen en wonende te HRL. 1839, wijk B-163; VT1839
Marten Modders geb 1803 Loenen aan de Vecht, ovl 14 mei 1890 HRL, huwt met Margaretha Hoekers op 6 aug 1829 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1829, wonende te HRL, tuinier in 1842, zv Hendrik M, (gk), en Dirkje Bouset, (gk); BS huw 1829, ovl 1842, ovl 1890; oud 37 jaar, geb Loenen en wonende te HRL. 1839, hovenier, wijk H-135; VT 1839
Fedde P. de Moed oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, pottebakkersknecht, wijk D-094; VT1839
Pieter Tijssen de Moed geb 1764 Makkum, ovl 13 mrt 1829 HRL, huwt met IJbeltje Teedes, kinderen: Taede Pieters dM, geb 1797 Makkum, Tijs Pieters dM, geb 1800 Makkum, panbakkersknecht in 1829, zv Tijs Jans en Teuntje Pieters; BS huw 1829, ovl 1836, ovl 1847
Taede Pieters de Moed geb 1797 Makkum, ovl 21 apr 1847 HRL, huwt met Engeltje Homan, werkman in 1847, zv Pieter dM, en IJbeltje Teekes; BS ovl 1836; 1847 overlijdens
Tijs Pieters de Moed geb 1800 Makkum, ovl 15 feb 1836 op zee, extract: afschrift van het proces-verbaal door Albert Lijkeles de Boer, schipper, wonende te HRL; aan boord van deszelfs beurtschip genaamd de vrouw Anna, waaruit blijkt dat T.P. de Moed, op de 15e der maand feb dezes jaars des morgens omstreeks ten vijf ure van genoemd schip overboord in de Zuiderzee is gevallen en zijn leven heeft verloren, huwt met Aafke Hendriks Visser op 2 okt 1829 HRL, huw.afk. 7 en 14 jun 1829 HRL. en Wonseradeel, wonende te Makkum, matroos in 1836, zv Pieter Tijssen dM, en IJbeltje Teedes; BS huw 1829, ovl 1836, ovl 1843
Willem Moels ovl voor 1815; wed. W.M. gebruiker van wijk H-115, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Simon B Moens oud 38 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk H-024; VT1839
Johann Nicolaas Christiaan Moensch (ook wel:J.C.M. Moensch en Moinck), ovl voor 1815; geboortig van Blankenburg in Turingen, betaalt de gerechtigheid aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. Paulus G. de Boer, op 24 jun 1799. (burgerboek); wed. J.C.M.M. gebruiker van wijk E-030; medegebruiker juffer Herbich, schoolhoudster; eigenaar is J. Altena erven, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 11, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 80:0:0 aan W.D. Blom in q. (qualiteit) als Executeur van d. Boedel wijlen J.N.C.M. ter Zaeke een Jaer Cirurgiaale diensten, 30 jun 1808, quit. no. 41 (GAH1140)
Abraham van der Moer oud 39 jaar, geb Zierikzee en won HRL. 1839, architekt, wijk A-027; VT1839
Johanna Geertruida van der Moer en Lambertus Cornelis van der Moer, zijnde 2lingen, geb 25 mey 1792, ged 3 jun 1792 Grote Kerk HRL, dv Lambertus Cornelis van der Moer en Johanna Geertruida van der Hoek
Johannes Hendrikus van der Moer geb 7 apr 1790, ged 11 apr 1790 Grote Kerk HRL, zv Lambertus Cornelis van der Moer en Johanna Geertruida van den Hoek
Lambertus Cornelis van der Moer huwt met Johanna Geertruida van den Hoek, kind: Johannes Hendrikus van der Moer, geb 7 apr 1790, ged 11 apr 1790 grote Kerk HRL; kinderen: Lambertus Cornelis en Johanna Geertruida van der Moer, zijnde 2lingen, geb 25 may 1792, ged 3 jun 1792 Grote Kerk HRL
Lambertus Cornelis van der Moer en Johanna Geertruida van der Moer, zijnde 2lingen, geb 25 may 1792, ged 3 jun 1792 Grote Kerk HRL, zv Lambertus Cornelis van der Moer en Johanna Geertruida van der Hoek
Willem Moes W.M. en Berber Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 jul 1806; ondertrouw HRL
Willem Moes huwt met Berber Hendriks, schipper in 1808, wonende te HRL 1812; BS ovl 1812; ; eigenaar van wijk G-105; gebruiker Berend Hilles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-196; gebruiker Pieter Cummel wed., 1814. (GAH204)
Grietje Moeselaar huwt met Arend (= Aan) Feenstra, wonende te Leeuwarden; BS huw 1842
Hiske Moey ovl ovl feb 1727 HRL. als Stads Arme
Vroukje Mokelaar huwt met Hendriks Pieters, kind: Pieter Hendriks, geb 11 jun 1783, ged 24 jun 1783 Grote Kerk HRL
Marike Johanna Mokkema huwt met Jan Harmen Speltje, kind: Petronella Jans Speltje, ged 21 feb 1747 Grote Kerk HRL
Doede Eeltjes Mokken geb 1770 ... , ovl 28 okt 1817 HRL, huwt met Lijsbert Freerks op 25 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 mei 1794, kinderen: Jacob Doedes, geb 3 apr 1809 HRL, Johanna Doedes, geb 20 okt 1806 HRL, Eeke Doedes Nauta, geb 1802 HRL, Freerk Doedes M, geb 1800 HRL, Jeltie Doedes M, geb 1796 HRL, zv Eeltje Doedes Nauta en Grietje Watzes; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1809, BS ovl 1817, huw 1819, ovl 1827, ovl 1841; gebruiker van wijk A-220, gealimenteerd; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Freerk Doedes Mokken geb 1800 HRL, ovl 24 feb 1827 HRL, touwslagersknecht, ongehuwd, zv Doede Eeltjes M, en Elizabeth Freerks; BS ovl 1827
Jacob Doedes Mokken geb 3 apr 1809 HRL, ovl 12 jul 1814 Har wijk A-220, zv Doede Eeltjes (M), en Lijsbert Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1814
Anne Jans Mol ovl voor 1817, huwt met Wiepkje Cornelis, kind: Rinske Annes M, geb 1779 Bolsward; BS huw 1816, ovl 1856
Dirkje de Mol geb 17 apr 1811 HRL, dv Gerrit dM, en Louisa Hasenoot; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 17 apr 1811, ged 30 apr 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit de Mol en Louisa Hasenoot
Elise de Mol oud 63 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-170; VT1839
Gerrit de Mol geb 1775 Katwijk aan Zee, ovl 4 nov 1824 HRL, 2e huwt met Anna Westerveld op 28 okt 1821 HRL, huw.afk. 14 en 21 okt 1821, wonende te HRL, varensgezel, weduwnaar, 1e huwt met Louisa Hasenoot, kinderen: Dirkje, geb 17 apr 1811 HRL, Kornelis Gerrits dM, geb 1806 Katwijk aan Zee, zv Gerrit Gerrits dM, (gk), en Dirkje Cornelis de Reus, (gk), vader ovl Katwijk 7 aug 1820, moeder ovl Katwijk 15 feb 1781; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1821, ovl 1824, ovl 1829, ovl 1847; gebruiker van wijk H-186, varensgesel; eigenaar is Sake Wierdsma, 1814 (GAH204); kind: Dirkje Gerrits de Mol, geb 17 apr 1811, ged 30 apr 1811 Grote Kerk HRL, moeder is: L. Hasenoot
Kornelis Gerrits de Mol geb 1806 Katwijk aan Zee, ovl 14 okt 1829 van het verongelukte kofschip ''Johan Hendrik Wilhelm'' van HRL, in zee is gevallen en is overleden, kok, zv Gerrit dM, en Louisa Haasnoot; BS ovl 1829
Rinske Annes Mol geb 1779 Bolsward, ovl 15 mrt 1856 HRL, huwt met Berend Johannes Groen op 15 dec 1816 HRL, huw.afk. 17 en 24 nov 1816 Dokkum en 24 nov en 1 dec 1816 HRL, wonende te Dokkum, dv Anne Jans M, en Wiepkje Cornelis; BS huw 1816, ovl 1848, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-113; oud 60 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; VT1839
Jan Dirks Molanus geb 25 sep 1792 Klooster Ter Apel, ovl 1 jul 1859 HRL, huwt met Cornelia de Raaf, Vst 26 jan 1859 uit Balk, N.H., gepensioneerd officier, zv Dirk Geerts en Remina Jans; bsha859ov, bev.reg. HRL 1851 wijk G-038
Aafke van der Molen geb 1791 HRL, ovl 21 nov 1859 HRL, ongehuwd, breidster, N.H., dv Hans vdM, en Antje Meiles; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 132, supp wijk G-402 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, breidster, wijk E-025; VT1839
Antje van der Molen oud 44 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk F-236; VT1839
Antje Siebrens van der Molen ovl 19 jun 1806 Langweer, huwt met Poppe Jacobs Kuipers; BS huw 1826, ovl 1832
Auke Ypes van der Molen gebruiker van wijk H-083, timmerknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)
Berber Lieuwes van der Molen huwt met Pieter Ulbes Binksma; BS huw 1815; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den negen en twintigsten jul des Jaars Een duizend zeven honderd twee en negentig is alhier geb Aaltie waarvan vader is Pieter Ulbes Binksma en Moeder B.L. v. d. Moolen. Afgegeven te Leeuwarden den vijftienden apr Een duizend acht honderd en veertien
Dirk van der Molen hm ... , kind: Jacob Dirks vdM, geb 1788 Sneek; BS ovl 1847
Dirk van der Molen oud 61 jaar, geb Aarlanderveen en wonende te HRL. 1839, wijk F-191; VT 1839
Dirk Hendriks van der Molen D.H. v. d. M. eigenaar van perceel nr. 905, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 458, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen onbebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1308 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 458, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Doetje Jans van der Molen geb 21 jan 1802 HRL, ovl 10 nov 1872 HRL, huwt met Pieter Johannes Bakker op 20 aug 1829 HRL, huw.afk. 9 en 16 aug 1829, N.H., ged 21 feb 1802, dv Jan Jans vdM, en Pietje Tijses Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1829, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-075, 8, wijk H-206
Douwe Klaases van der Molen geb 21 mrt 1810 HRL, ovl 30 aug 1829 HRL, blokmakersknecht, zv Klaas Douwes en Janke Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1829
Foekje Jans van der Molen huwt met Jan vd Vleugel op 8 dec 1793 HRL, laatste afk. 8 dec 1793 HRL; komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1793; Jan van der Vleugel en F.J. vdM., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Jansen van der Moolen, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; Jan van der Vleugel en F.J. vdM., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 8 dec 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hans Klaas van der Molen geb 1746 ... , ovl 12 jun 1814 HRL; wijk G-173, huwt met Antje Meiles, kinderen: Meile, geb 1783 HRL, Aafke, geb 1791 HRL, huw.get. bij K.K. de Jong en A.T. Braammeyer, trekschipper van HRL. op Franeker en wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1814, ovl 1856, ovl 1859; eigenaar van wijk G-187; gebruiker Meile H. vd Molen vrouw; medegebruiker Pieter Gerrijts Keyl, varensgesel, 1814. (GAH204)
Hein Klazes van der Molen geb 1799 Hindeloopen, ovl 24 dec 1848 Hemelum, 1e huwt met Anna Hendriks Duman, 2e huwt met Douwtje Gerkes Tiesema op 12 mei 1836 HRL, wonende te Almenum, molenaarsknecht en wonende te HRL. 1848, geslnm in huwelijksakte ''Molenaar'', zv Klaas Sakes vdM, en Janke Heins Vlas; BS huw 1836, ovl 1847 1848 overlijdens; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, molenmaker, wijk G-308; VT1839
Hendrik Aukes van der Molen geb 1794 HRL, ovl 1 jun 1828 HRL, huwt met Sjoukje Gerrits Hof op 18 aug 1814 HRL, huw.afk. 7 en 14 aug 1814, huw.get. bij S.G. Tichelaar en H. Leenderts, 1815, panbakkersknecht in 1828, zv Auke IJpes Molenaar (1827), en Janna Hendriks; BS huw 1814, huw 1815, ovl 1828
Jacob Dirks van der Molen zie ook: van der Meulen; geb 1788 Sneek, ovl 1 jul 1847 HRL, huwt met Aafke Cornelis de Jong, bak ker, zv Dirk vdM, en ... ; BS ovl 1847; oud 53 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-090; VT1839
Jan van der Molen op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 36:0:0 (GAH650)
Jan van der Molen ovl voor 1845, huwt met Foekje Jans vd Vleugel; BS ovl 1844
Jan Cornelis van der Molen huwt met Betje Taekes Plantinga, houtzaagmolenaarsknecht en wonende te Berlikum 1844, werkman te HRL. in 1842; BS huw 1842, huw 1844
Jan Cornelis van der Molen woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Jans van der Molen ovl 12 jul 1804 HRL, huwt met Pietje Thijsen Stoef op 23 mrt 1794 HRL; komt van HRL, laatste afk. 23 mrt 1794, in leven pottebakker, N.H., kinderen: Jan Jansen vdM, geb 1804 HRL, Doetje vdM, geb 29 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, geb 21 jan 1802 HRL, levert potten en pannen in 1804; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, BS huw 1830, ovl 1845, ovl 1872; J. vdM. en Pietje Thijsen Stoef, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 23 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage; wed. J. vdM. gebruiker van wijk B-109; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 1 jaar verdiende loon van Johannes Muller als pottebakkersgezel bij J. vdM., 8 jun 1790. (GAH1122); id. f. 47:10:0, 8 may 1793 (GAH1125); Jan van der Vleugel en Foekje Jans van der Moolen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.J. vdM., 23 nov 1793; ondertrouw HRL; J. vdM. ende Pietje Jansen Stoef, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Thijs Johannes, 8 mrt 1794; ondertrouw HRL; bij ovl 40 jaar; weduwe woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 7:4:0 (GAH650)
Jan Janzen van der Molen geb 1804 HRL, ovl 22 jan 1845 HRL, huwt met Grietje Rients Onrust op 13 mei 1830 HRL, baantjer (= touwslager), zv Jan Jans vdM, en Pietje Tijsses Stoef; BS huw 1830, ovl 1845; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baantjer, wijk B-153; VT1839
Jan Scheltes van der Molen ovl voor 1813, huwt met Hinke Jans, kind: Sijtske Jans vdM, geb 1744. . ; BS ovl 1812
Jantje van der Molen oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839
Claas D. van der Molen gebruiker van wijk G-144, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan vd Veen, 1814. (GAH204)
Klaas Sakes van der Molen ovl 31 dec 1817 Heerenveen, huwt met Janke Heins Vlas, in leven olieslager, kind: Hein Klases vdM, geb 1799 Hindeloopen; BS huw 1836
Meile Hanses van der Molen geb 1783 HRL, ovl 5 apr 1856 HRL, huwt met Geertje Thijsses Zwolstra op 25 nov 1810 HRL, meester schoenmaker in 1851, N.H., huw.get. bij A.T. Stoker en S. Fransen, 1812, id. bij J. Metselaar en D.J. Baantjer, 1819, zv Hans vdM, en Antje Meiles; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1819, huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-191; vrouw MHvdM gebruiker van wijk G-187; medegebruiker Pieter Gerrijts Keyl, varensgesel; eigenaar is Hans Kl. vd Molen, 1814. (GAH204); geb 04 dec 1783 HRL, inschrijfnummer 5181, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-187 VT1839; M.H. v. d. M. en mede-eigenaren, eigenaars van percelen nrs. 1625 en 1626 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 457, resp. huis, huis en erf, resp. 42 en 91 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Rinske van der Molen geb mei181 ... , ovl 5 sep 1811 HRL, wonende te in de Romestraat, dv Dirk vdM, en ... ; BS ovl 1811
Sytske Jans van der Molen geb 1744 ... , ovl 10 mei 1812 HRL; wijk B-035, ongehuwd, dv Jan Scheltes vdM, en Hinke Jans; BS ovl 1812
IJsbrand Wybes van der Molen koopman, woonachtig te Franeker in 1828, wordt vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie aldaar verder
Aaltje Molenaar geb 23 mrt 1809 Sneek, huwt met Jan Zwaal, N.H., A 6 nov 1872 Nieuwe Diep; bev.reg. HRL 1851 wijk F-287, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-222; VT1839
Aaltje Molenaar oud 38 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839 wijk H-033; VT1839
Akke Molenaar oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-220; VT1839
Andries Petrus Molenaar geb 1808 Leeuwarden, ovl 4 sep 1849 HRL, 1e huwt met Eeke Joosten Houtsma op 3 jul 1828 HRL, huw.afk. 15 en 22 jun 1828, wonende te HRL, 2e huwt met Rigtje de Jong, schipper, zv Petrus M, en Anna Mulder; BS huw 1828, ovl 1849
Ane Hendriks Molenaar ovl 19 jan 1826 Almenum, huwt met Marijke Tjepkes Blok, kinderen: Hendrik Annes, geb 24 feb 1805 HRL, Dieuwke M, geb 24 feb 1805 Almenum/ HRL, Tjipke Anes M, ovl 29 okt 1816, 19 jaar; houtmolenaar te Almenum 1805-1810, huw.get. bij S. Posthuma en A.R. Meintz, houtzaagmolenaar, 1811; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1812, huw 1829, ovl 1865; bij ovl 62 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Anne Saapes Molenaar woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetnen; (GAH650)
Antje Jans Molenaar geb 1805 HRL, ovl 17 mei 1847 HRL, huwt met S/Wybrandus Vettevogel, dv Jan M, en Jetske ... ; BS ovl 1847; oud 33 jaar, geb Sneek (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-086; VT1839
Antje Martens Molenaar zie ook A.M. Pettinga; geb 1765 Bolsward, ovl 27 mei 1846 HRL, huwt met Meindert Jans Vogelzang, getuige bij geboorte aangifte van Wopke Douwes (vd Mey) in 1811, dv Marten M, en Sijtske ... ; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1846
Antje Meyloms Molenaar ovl 15 okt 1819 Vlieland, huwt met Jan Pieters Hoedemaker; BS huw 1831, ovl 1878
Antje Scheltes Molenaar zie ook: Dijkstra; geb 1785 Almenum, ovl 3 mei 1844 HRL, huwt met Andries Koopmans, dv Schelte Jacobs en Grietje Martens; BS ovl 1844; 1850 overlijdens; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkster, wijk G-107; VT1839
Arent Jans Molenaar huwt met Grijtje Anthoni Wijngaarden, beyde van HRL, geproclameerd den 20 en den 27 May en den 3 jun 1753 getrouwt
Arjen Arjens Molenaar ovl voor 1864, huwt met Hiltje Jans, kind: Trijntje Arjens M, geb 12 feb 1777 HRL; BS ovl 1863
Auke Sybrens Molenaar geb 1795 HRL, ovl 28 okt 1872 HRL, huwt met Sara Alberts Buschman op 2 jun 1825 HRL, huw.afk. 8 en 15 mei HRL. en 15 en 22 mei 1828 Minnertsga, wonende te Almenum, pakhuisknecht in 1851, N.H., huw.get. bij J.S. Rooda en S.S. Molenaar, broeder bruidegom, bakkerknecht, 1819, zv Siebren Pieters M, en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1819, huw 1825, ovl 1833, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk D-160, wijk E-179, supp wijk E-316, supp wijk G-437; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-145; VT 1839; geb 1 jan 1795, ged 27 jan 1795 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Pijters Molenaar en Maartje Durks Zijlstra; A.S.M. en kinderen eigenaars van perceel nr. 1243 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 459, huis, 70 m2, klasse onebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Auke Wiebes Molenaar geb 1760 ... , huw.get. bij H. Tobe en A. vd Kallen, timmerman, wonende te te HRL; BS huw 1817
Auke Ypkes Molenaar geb 1762 Workum/Makkum, ovl 28 nov 1829 HRL, gehuwd met IJefke/ Eva Beslig op 20 okt 1814 HRL, huw.afk. 2 en 9 okt 1814, ook huwt met Janna Hendriks en Christina Hover, scheepstimmermansknecht in 1829, kinderen: Hendrik Aukes vd Molen, geb 1794 HRL, Freerk Aukes M, geb 1791 HRL, zv Ipke Ages en Tetje Aukes; BS huw 1814, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1829, ovl 1844, regattdv 1826-93
Aukje Sybrens Molenaar geb 3 apr 1787 HRL, ovl 29 apr 1860 HRL, huwt met Haye Geerts vd Zee op 4 mei 1823 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1823, dienstmeid. N.H., dv Sijbren Pieters M, en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1823, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-257; geb 3 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL, dv Sibren Pieters Molenaar en Maartje Dirks Zijlstra
Berendje Aukes Molenaar geb 1787 HRL, ovl 2 feb 1823 HRL, huwt met Wybe Jochems Feenstra/vd Leen; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, 1811, BS ovl 1812, ovl 1823, huw 1840, ovl 1855, ovl 1864
C Molenaar woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Catharina Gerkes Molenaar geb 1778 Bolsward, ovl 4 feb 1823 HRL, huwt met Jan Besselinck; BS geb en ovl 1823, ovl 1831; Jan Besselink van HRL, en C.G.M. van Bolsward, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 may 1806; ondertrouw HRL
Cornelis Molenaar geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. Schaaff, op 14 aug 1794. (burgerboek)
Cornelis Dirks Molenaar geb 1767 ... , ovl 29 apr 1812 HRL. ih Hospitaal der Marine, huwt met Janke Jorrits Damstra, matroos in ''s rijks dienst in 1812, huw.get. bij K.D. Molenaar en S.E. de Boer, wonende te HRL. 1811, doet overlijdensaangifte van Karst Edsgers in 1811, kinderen: Durk Cornelis M, geb 1793 te HRL, Geeske Cornelis, geb 29 jul 1804 HRL, Klaas Cornelis, geb 31 dec 1801 HRL, zv Dirk Cornelis en Geeske Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, bsha181hu, ovl 1812, ovl 1828, ovl 1830; huwt met Anna Gillis, kind: Elisabeth Kornelis Molenaar, geb 1 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende Janke Jorrits Damstra Weduwe C.D.M., wonende te HRL, verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon D.C.M., bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met Ansk Jarigs, mede wonende te HRL, mogende dus Lijden dat dezelven door den Heer Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 31 mei 1815; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en twaalf den negen en twintigste apr is Overleden C.D.M. Oud Vijf en Veertig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 30 mei 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende akte van notirieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den Twintigste Mei Een duizend achthondert Vijftien Compareerde voor ons fungerende Vrederegter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewonen Teregtzittingen, Claas Dirks Molenaar, Zoutziedersknegt, Haitze Jorrits Damstra, Scheepstimmermansknegt, Jan Edes van der Woude, Werkman, Jan Taekes Pannebakker, Matroos, Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, Zijtze Johannes Hoog, Werkman en Cornelis Sjerks Vorst, zonder beroep, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Dirk Cornelis Molenaar, Werkman, wonende te HRL, wiens ouders zijn C.D.M. Overleden en Janke Jorrits Damstra, nog in leven, ter dezer Stede HRL woonachtig; Welk verzoek zij mids dezen, voldoende verklaren te weten dat genoemde Dirk Cornelis Molenaar is geb te HRL den tienden dec Een duizend zeven hondert negentig, dat dezelve geen Acte van Geboorte of Doop Kan produceren, door dien dezelve niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij deze Dirk Cornelis Molenaar, niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en zijn ouders hebben gehad waar door zij zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane Voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons, en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Praesident Burgemeester dezer Stad in dato van tien dezer maand mei ten gevolge van het Besluit van Z.M. in dato den negende mrt jongstleden No. 13 afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze Dirk Cornelis Molenaar onvermogend is, om eenige Kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato in het hoofd dezes gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den twintigste mei 1815 fol. 117 V? C
Kornelis Sibrens Molenaar geb 10 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL, zv Sibren Pieters Molenaar en Maartje Dirks Sijlstra
Dieuwke Anes Molenaar geb 24 feb 1805 Almenum/HRL, ged 17 mrt 1805 HRL, N.H., ovl 8 jul 1865 HRL, huwt met Marinus Thomas van Slooten op 28 mei 1829 HRL, huw.afk. 17 en 24 mei 1829, ovl wijk C-180, dv Ane Hendriks en Marijke Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk HRL 1805, huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-185; VT1839
Dirk Cornelis Molenaar geb 1735 ... , ovl 11 dec 1814 HRL, huwt met Geeske Klaasen, ovl wijk H-234, wonende te HRL. 1811, kinderen: Klaas Dirks M, geb 1769 ... , Cornelis Dirks M, geb 1767 ... ; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk H-235, 1814. (GAH204)
Durk Cornelis Molenaar geb 1791/93 HRL, ovl 13 nov 1830 HRL, huwt met Anske Jarigs Wielstra op 15 jun 1815 HRL, huw.afk. 4 en 11 jul 1815, sjouwerman, stoeldraayer in 1830, zv Cornelis Dirks en Janke Jorrits Damstra; BS huw 1815, ovl 1830, ovl 1859; Wij, Burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge ingekomen informatie dat D.C.M., van beroep werkman, geb te HRL, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk. HRL, den 10 mei 1815; Ik Ondergetekende Janke Jorrits Damstra Weduwe Cornelis Dirks Molenaar, wonende te HRL, verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon D.C.M., bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met Ansk Jarigs, mede wonende te HRL, mogende dus Lijden dat dezelven door den Heer Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 31 mei 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende akte van notirieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den Twintigste Mei Een duizend achthondert Vijftien Compareerde voor ons fungerende Vrederegter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewonen Teregtzittingen, Claas Dirks Molenaar, Zoutziedersknegt, Haitze Jorrits Damstra, Scheepstimmermansknegt, Jan Edes van der Woude, Werkman, Jan Taekes Pannebakker, Matroos, Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, Zijtze Johannes Hoog, Werkman en Cornelis Sjerks Vorst, zonder beroep, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van D.C.M., Werkman, wonende te HRL, wiens ouders zijn Cornelis Dirks Molenaar Overleden en Janke Jorrits Damstra, nog in leven, ter dezer Stede HRL woonachtig; Welk verzoek zij mids dezen, voldoende verklaren te weten dat genoemde D.C.M. is geb te HRL den tienden dec Een duizend zeven hondert negentig, dat dezelve geen Acte van Geboorte of Doop Kan produceren, door dien dezelve niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij deze D.C.M., niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en zijn ouders hebben gehad waar door zij zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane Voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons, en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Praesident Burgemeester dezer Stad in dato van tien dezer maand mei ten gevolge van het Besluit van Z.M. in dato den negende mrt jongstleden No. 13 afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze D.C.M. onvermogend is, om eenige Kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato in het hoofd dezes gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den twintigste mei 1815 fol. 117 V? C; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, een van overlijden, een van ouderlijk consent en certificaat van onvermomogen behoren tot de Huwelijks acte van D.C.M. en Ansk Jarigs Wielstra dato 15 jun 1815 op Fol. 45 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL. (HB `1815, fiche 5)
Douwe Sybrens Molenaar geb 1786 HRL, ovl 22 dec 1852 HRL, huwt met Baukje Johannes Feddema op 18 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 3 mei 1823, pakhuisknecht, winkelier in 1851, huw.get. bij J.S. Rooda en S.S. Molenaar, broeder vd bruid. bakkersknecht, 1819, id. bij J. Feddema en F.J. vd Brug, 1837, zv Sijbren Pieters M, en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1819, huw 1823, huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043; geb 25 mrt 1788 HRL, inschrijfnummer 5152, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-083; VT1839; D.M. eigenaar van perceel nr. 262 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 460, huis, 102, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Elizabeth Molenaar huwt met Andreas Henricus Cup op 3 jan 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Elisabeth Kornelis Molenaar geb 1 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Molenaar en Anna Gillis
Elske Durks Molenaar geb 1787 HRL, ovl 18 jan 1838 HRL, ongehuwd, dv Haye M, en Kaatje ... ; BS ovl 1838
Engel Molenaar Woensdag den 9 okt 1799. de raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, wierde geleezen eene ontvangen missive van het departementaal Bestuur van de Eems van den 8sten deezer, Zijnde van deezen woordelijken inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Bij ons Zijnde ingekomen eene Missive van de Plaatselijke Regeering van het Vlieland van den 5e deezer te Kennen gevende de Verlegene toestand der bewoners van dat Eiland ter Zaake het gebrek aan de eerste en noodzakelijkste levensmiddelen, Welker Zeer geringe voorraad binnen drie dagen geheel Zoude Zijn geconsumeerd, hebben Wij met overleg van den Commissaris van het Uitvoerend Bewind bij dit Bestuur toegestaan den uitvoer van levensmiddelen voor den tijd van agt dagen toereikende ten behoeve van de inwoners van opgedagte Eiland, en ten dien einde aan de Schipper E.M. heeft nevensgaand paspoort verleend het Welke Wij Verzoeken aan dezelve ter hand te Stellen, terwijl van deeze onze vergunning aan de Commissaris tot het Werk der Convoyen en Licenten binnen Ulieder Stad Kennis hebben gegeeven en denzelven versogt de nodige praecantie omtrent deeze uitvoer te neemen, als meede om Communicatie met Ulieden te regelen en het nodig toezigt te Stellen, dat op grond van deeze onze Vergunning geene meerdere quantiteit van mondbehoeften derwaarts worden uitgevoerd, dan tot onderhoud der bewoners van meergedagt Eiland bedraagende volgens de volkstelling 730 Zielen voor den tijd van agt dagen bij Ulieden nodig geoordeeld wordt. Leeuwarden, den 8e okt 1799, 5e J:D:B:V
Eva Molenaar oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-047; VT1839
Feike S Molenaar FEIKE S. (1814), JANS(1823); geb 1777 HRL, ovl 16 apr 1823 HRL, huwt met Akke Willems Schaafsma, varensgezel in 1823, kinderen: Willem Feikes, geb 6 mrt 1808 HRL, Grietje Feikes, geb 4 nov 1805 HRL, Feikje Feikes M, geb 18 mrt 1804 HRL, zv Jan M, en Feikje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1808, BS ovl 1823, ovl 1825, huw 1830; gebruiker van wijk G-129, varensgesel; eigenaar is Poppe Menalda wed. 1814. (GAH204)
Feikje Feikes Molenaar geb 18 mrt 1804 HRL, huwt met Hans Houtsma op 2 dec 1830 HRL, dienstmeid ged 1 apr 1804 HRL, N.H., dv Feike Jans M, en Akke Willems Schaafsma dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; VT1839
Foppe Molenaar huwt met Leeuwkje Coenraads, optekenaar der tollen en wonende te Franeker 1803-1809, kind: Gerritje Fokkes M, geb 1803 Franeker; BS ovl 1847; BS Franeker ovl 1825
Freerk Aukes Molenaar geb 1791 HRL, ovl 29 mei 1827 HRL, 1e huwt met IJtje Hendriks dekker op 6 okt 1816 HRL, huw.afk. 2 en 9 sep 1816, 2e huwt met Stijntje Heins Hollander op 8 apr 1825 HRL, huw.afk. 3 en 10 apr 1825, pannebakkersknecht wonende te HRL. 1824, huw.get. bij H.A. vd Molen en S.G. Hof, broeder bruidegom, wonende te HRL, 1814, id. bij A.S. Appel en A. Dirks, 1817, zv Auke IJpes M, en Janna Hendriks; BS huw 1814, huw 1816, huw 1817, ovl 1824, huw 1825, ovl 1827
Geertie Molenaar oud 53 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-102; VT1839
Geeske Klases Molenaar geb 1795 HRL, huwt met Sijbren Wymers Hollander op 28 dec 1815 HRL, dienstbaar, huw.afk. 17 en 24 dec 1815, dv Klaas Dirks M, en Aaltje Fokkes; BS huw 1815; Verklare ik Ondergetekende Klaas Dirks Molenaar, van beroep Zoutziedersknegt, wonende te HRL, hiermede te Consenteeren aan mijnen Minderjarige dochter G.K.M., bij mijnen wijlen Vrouw in Echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sijtse Wymers Hollander, van beroep Varensgezel, zv Wymer Sijbrens Hollander en Aukje Alles. Mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bebestigd. HRL den 12 dec. br 1815; Wij Ondergetekenden Wymer Sijbrens Hollander en Aukje Alles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon Sijbren Wymers Hollander, Om Zich in ''t huwelijk te begeven met G.K.M., van beroep dienstmaagd en mede woonachtig te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de wet vereischt wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, . HRL den 9 dec 1815. (HH HRL. 1815, fiche 10)
Gerke Molenaar geb 1759 Workum, ovl 13 dec 1837 HRL, huwt met Fokje Reins Loots, zv Sijbe M, en Atje Foukes; BS ovl 1837
Gerritje Fokkes Molenaar geb 1803 Franeker, ovl 27 sep 1847 HRL, huwt met Jan Jansen vd Wijk op 29 nov 1835 Franeker, dienstmeid. wonende te Franeker, dv Foppe M, en Leeuwkjen Coenraads; BS ovl 1847; BS Franeker huw 1835; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839
Grietje Aukes Molenaar geb 1764 HRL, ovl 14 feb 1827 HRL, huwt met Douwe Holder en Bauke Kok; BS ovl 1827
Grietje Sybrens Molenaar geb 15 mrt 1788 HRL, ovl 26 apr 1821 HRL, huwt met Douwe Rienks Brouwer, dienstmaagd, wonende te onder Almenum, dv Siebren Pieters en Maartje Dirks; BS ovl 1821; BS Barradeel huwafk. 1811; geb 15 mrt 1788, ged 6 apr 1788 Grote Kerk HRL, dv Sibrens Pieters Molenaar en Maartje Dirks Zijlstra
Harryt Fockes Molenaar H.F.M. en Grietje Jacobs Dijkstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Bruining, goede bekende, 28 jul 1792; ondertrouw HRL; H.F.M. en Grietje Jacobs Dijkstra, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 aug 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 4 sep 1792 HRL, op de Ladns Kotter ''de Swilker'', volgens vertoonde attestatie
Haye Molenaar huwt met Kaatje ... , kind: Elske Durks M, geb 1787 HRL; BS ovl 1838
Hendrik Jans Molenaar huwt met Pietje Lutsens, kind: Aukjen Hendriks M, geb 1767 Beetsterzwaag; BS ovl 1834
Hielkje Hedriks Molenaar huwt met Schelte Piers vd Hoef op 20 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1832
Idske Sytzes Molenaar geb 1783 Workum, ovl 12 jan 1843 HRL, 1e huwt met Douwe Sients vd Ploeg 2e huwt met Douwe Rienks Brouwer op 24 okt 1824 HRL, huw.afk. 10 en 17 okt 1824, 3e huwt met Sijbren Thomas vd Ploeg, dv Sijtze Jelles M, en Leentje Ernst; BS huw 1824, huw 1841, ovl 1843; oud 57 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-322; VT1839
Iebeltje Molenaar geb 1772 HRL, ovl 12 dec 1855 HRL, huwt met Gijsbert Jans de Boer, Nederlands Hervormd; BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-227
Jaay Klases Molenaar geb 23 jul 1811 HRL, ovl 14 dec 1821 HRL, dv Klaas Dirks M, en Sietje Engles de Boer; BS ovl 1821
Jacob Scheltes Molenaar zie ook: Jacob Scheltes; geb 1788 Almenum, ovl 13 okt 1855 HRL, huwt met Trijntje Luidinga op 25 mei 1817 HRL, houtsteksknecht, huw.afk. 11 en 18 mei 1817, wonende te HRL, Nederlands Hervormd houtstekkengt in 1851, zv Schelte Jacobs en Grietje Martens; BS huw 1817, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud 51 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk G-295; VT1839; J.S.M. eigenaar van perceel nr. 1388 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis en erf, 31 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1746 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceel nr. 1886 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis, 18 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55); id. van perceel nr. 1907 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); 1814. Nationale Militie, canton Franeker, Gemeente Almenum, Provincie Vriesland. de Gouverneur van de Provincie Vriesland verklaart: dat M., J.S., geb te ? den ? van beroep ? zv ? en van ? van beroep ? wonende te ? of ovl te ? den ? binnen de ? van ? voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 175, en eindelijk, dat hij door den Militie Raad, zitting gehouden hebbende te Leeuwarden uit hoofde van een ongemak, aan het been, tot den dienst is ongeschikt verklaard. Signalement: Lengte 5 V:6 d:, aangezigt ovaal, Voorhoofd klein, Oogen bruin, Neus Spits, Mond klein, Kin rond, Haar donkerbruin, Wenkbraauwen id. Merklbare teekenen :0 Gegeven te Leeuwarden den 8 Mei 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van Geboorte en Certificaat van aan de Militie voldaan te hebben behooren tot de Huwelijksacte van J.S.M. en Trijntje P. Ludinga dato 25 mei 1817. de President Burgemeester der Stad HRL, IJ:Rodenhuis
Jan Freerks Molenaar gebruiker van wijk E-108, sjouwer; eigenaar is Simon Schuurman, 1814. (GAH204)
Jan Molenaar ovl voor 1831, huwt met Feikje Jans, kind: Feike Jans M, geb 1777 HRL; BS huw 1830
Jan Molenaar huwt met Jetske., . ., kind: Antje Jans M, geb 1805 HRL; BS ovl 1847
Jantje Willems Molenaar geb 1770 Sneek, ovl 25 nov 1844 HRL, huwt met Lolke Sibrands Zwaal, dv Willem M, en Antje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1844, ovl 1849, ovl 1856
Jeltje Molenaar huwt met Jan Coenraads Visser, wonende te HRL 1844; BS ovl 1844; geb 1806 ... , winkelierse, N.H., A 31 mrt 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-069; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-248; VT1839
Jeltje Gerkes Molenaar geb 1767 Bolsward, ovl 3 okt 1832 HRL, huwt met Anthonij Bartles de Vries, dv Gerke Annes en Theodora Jans; BS ovl 1822; 1832 overlijdens, ovl 1855
Jetske Sybrens Molenaar geb 10 dec 1791 HRL, ovl 29 jun 1873 HRL, huwt met Luitje Reinders vd Veer op 7 feb 1828 HRL, huw.afk. 27jann en 3 feb 1828, dv Sijbren Pieters M, en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1828, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk A-009; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-139; VT1839
Klaas Molenaar huwt met Antje Barends Hofke, kind: Pietertje M, geb 1810 Terschelling BS ovl 1896
Claas Dirks Molenaar geb 1769 ... , 1e huwt met Aaltje Fokkes op 9 aug 1795 HRL, laatste afk. 9 aug 1795, komt van HRL, 2e huwt met Sietje Engles de Boer op 5 dec 1811 HRL, ondertrouw 30 Oct 1811, 1e afk. zondag 3 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 10 Nov 1811, huw.get. bij D.C. Molenaar en A.J. Wielstra, oom bruidegom, 1815, id. bij J.B. Smit en S. Gerrits, zeepziedersknecht, wonende te HRL. 1812, id. bij P.J. van Ruiten en G.J. Visser1812, id. bij G.J. Panjer en F.J. Visser, oom bruid. 1812, id. bij R. Bolhuis en F.Y. Visser, oom bruid. 1814, id. bij U.R. Visser en A.T. vd Vliet, oom bruidegom, 1816, kinderen: Jaay Klases M, geb 23 jul 1811 HRL, Gatske Klases M, geb 27 dec 1799 Hrl, Geeske Klases M, geb 1794 HRL, zv Dirk Cornelis M, en Geeske Klaasen; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1811wafk, hu, huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1821; eigenaar van wijk F-221; gebruiker Dirk Hend. Faber, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-224, keetknegt; eigenaar is F. Tjallingii wed., zoutkeet ''De Hoorn'', 1814. (GAH204); C.D.M., Zoutziedersknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Dirk Cornelis Molenaar; Verklare ik Ondergetekende K.D.M., van beroep Zoutziedersknegt, wonende te HRL, hiermede te Consenteeren aan mijnen Minderjarige dochter Geeske Klaases Molenaar, bij mijnen wijlen Vrouw in Echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sijtse Wymers Hollander, van beroep Varensgezel, zv Wymer Sijbrens Hollander en Aukje Alles. Mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bebestigd. HRL den 12 dec. br 1815; Wij Ondergetekenden Sijtse Martens Panbakker, Panbakkersknegt, Thijs Pieters van Vliet, Panbakkersknegt, en K.D.M., Zoutziedersknegt, alle wonende te HRL, Verklaren bij dezen dat ons Volkomen bekend is dat Ruurd Johannes is Overleden den Elfde dec Een duizend Agt honderd, gevende voor redenen van Wetenschap dat ons door een dagelijksche omgang met dezelve dit afsterven Volkomen bekend is. HRL den 7 mei 1816
Marten Molenaar huwt met Sijtske ... , kind: Antje Martens M, geb 1765 Bolsward; BS ovl 1846
Martje Pieters Molenaar geb 13 apr 1760 Woudsend, ovl 7 apr 1818 HRL, huwt met Dirk Bouwes de Vries, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1818, ovl 1826, ovl 1846
Nicolaas Gerrits Molenaar huwt met Anna H. Blok op 1 jul 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; N.G.M. ende Anna H. Blok, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door Advok. S. Wyma op vertoonde Procuratie, 15 jun 1804; ondertrouw HRL
Petrus Molenaar huwt met Anna Muller, kind: Andries, geb 1808 Leeuwarden; BS ovl 1849; 1851 overlijdens
Pietertje Molenaar geb 1810 Terschelling, ovl 20 dec 1896 HRL, huwt met Klaas Ree, dv Klaas M, en Antje Barends Hofke; BS ovl 1896
Sybe Molenaar huwt met Atje Foukes, kind: Gerke M, geb 1759 Workum; BS ovl 1837
Sybren Pieters Molenaar vroedsman in 1790-1792; ovl 30 okt 1797 HRL, huwt met Maartje Dirks Zijlstra, koopman, indertijd echtelieden en kooplui te HRL. 1811, kinderen:Douwe Sijbrens M, geb 1786 HRL, Aukje, geb 1789 HRL, Sijtske Sijbrens M, geb 1790 HRL, Auke Sijbrens M, geb 1795 HRL, Jetske M, geb 10- dec 1791 Hrl, Grietje Sijbrens, geb, 1787 ... , zv Pieter Aukes en Grietje Sijbrens; BS Barradeel huwafk. 1811, huw 1819, huw 1823, huw 1828, ovl 1844, ovl 1852, ovl 1860, ovl 1872, ovl 1873; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 666:11:0 terzaake geleverde gort, orten en boonen, quit. no. 22, 28 mrt 1788. (GAH1120); id. f. 581:4:0, quit. no. 64, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 756:5:0. quit. no. 7, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 434:0:0 wegens geleverde gort en orten, quit. no. 7, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 423:15:0 wegens geleverde gort, orten en meel, quit. no. 47, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 589:0:0 wegens geleverde orten en pelde garst, 19 dec 1792, quit. no. 41 (GAH1124); id. f. 284:10:0, 29 jun 1794, quit. no. 25 (GAH1126); id. f. 259:0:0 wegens geleverde gepelde garst, 19 mei 1795, quit. no. 17 (GAH1127); id. f. 458:0:0, 24 may 1796, quit. no. 18 (GAH1128); weesvoogden bet f. 200:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de vroedsman S.M. tot eene gifte aan ''t Weeshuis ter hand gesteld zonder de naam van den eigentlijken geever te mogen openbaaren, 17 feb 1790. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 29 dec 1790. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptien van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, Y. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, Sybout Hoornstra, S.P.M., H. de Waart, Jan vd Veen, J. Albarda. (GAH1122); begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 34; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; heeft een chais met een paard, belasting: f. 3:0:0; 2 may 1795, may 1796, may 1797. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weesvoogden betalen f. 56:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens eene gift door de vroedsman S.P.M. aan de Voogden ter hand gesteld, 5 jun 1792 (GAH1124); kind: Kornelis Sibrens Molenaar, geb 10 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Sibrens Molenaar, geb 15 mrt 1788, ged 6 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Sibrens Molenaar, geb 3 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Sybrens Molenaar, geb 7 okt 1790, ged 31 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Tetske Sijbrens Molenaar, geb 10 dec 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: IJefke Sijbrens Molenaar, geb 14 apr 1793, ged 5 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Auke Sijbrens Molenaar, geb 1 jan 1795, ged 27 jan 1795 Grote Kerk HRL
Sytze Jelles Molenaar huwt met Leentje Ernst, wonende te in het Workumer Nieuwland, kind: Idske Sijtzes M, geb 1783 Workum; BS huw 1824, ovl 1843
Sytske Sybrens Molenaar geb 1790 HRL, ovl 18 sep 1844 HRL, huwt met Jan Sijbes Rooda op 16 mei 1819 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1819, dienstmeid. dv Sijbren Pieters M, en Maartje Zijlstra; BS huw 1819, ovl 1844; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-139; VT1839; geb 7 okt 1790, ged 31 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Sybren Pieters Molenaar en Maartje Dirks Sylstra
Simon Haantjes Molenaar geb 1746 Makkum, ovl 1 feb 1823 HRL, hm ... , huw.get. bij P.P. Schellingwouw en T.P. de Boer, timmermansbaas, wonende te HRL, 1815, id. bij A.S. de Vries en S.J. Nieuwhoff, 1815; BS huw 1815, ovl 1823; eigenaar van wijk A-092; gebruiker Haring J. van der Wal, metzelknegt, en Lupkjen Jans, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-138, timmerwinkel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-146, timmerbaas; medegebruiker B.H. Brouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-147; gebruiker Jacob E. de Boer, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-226; gebruiker Sipke Tjerks Draaisma, soldaat, 1814. (GAH204); id. van wijk A-244; gebruiker Johannes Mulder, pottebakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-172; gebruiker Jacob Dirks Lootsma, loots, 1814. (GAH204); id. van wijk G-271; gebruiker Arnoldus P. de Wilde, sjouwer, 1814. (GAH204); S.H.M., Meester huistimmerman, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te willen passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou; S.H.M., Meester huistimmerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries
Sjieuwke Aukes Molenaar Johannes Arjens van der Werf van Dronrijp en S.A.M. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; kind: IJtje Johannes van der Werf, geb 19 aug 1792, ged 18 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Sjuwe Johannes van der Werf, geb 24 jan 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Styntje Anes Molenaar ovl 26 mei 1830 ... , huwt met Daniel Harkes Hoogterp; BS huw 1831
Tetske Sybrens Molenaar geb 10 dec 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Sijbren Pieters Molenaar en Maartje Dirks Sijlstra
Tjaltje Hendriks Molenaar zie ook: Tjaltje Hendriks; huwt met Cornelis Jeltes Visser; BS ovl 1846
Tjipke A Molenaar ovl 29 okt 1816, 19 jaar, zv Ane H. Molenaar, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst
Trijntje Molenaar Philippus Kok, soldaat onder de compagnie van capitein Panneboeter en T.M. van Alkmaar, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 sep 1787 HRL, en zijn, op vertoonde attestatie, getrouwd den 16 sep 1787
Trijntje Arjens Molenaar geb 12 feb 1777 HRL, ovl 25 nov 1863 HRL, huwt met Jan Sijbrens Dijkstra op 24 mei 1801 HRL, ovl wijk C-046, winkelierse in 1851, dv Arjen M, en Hiltje Jans; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1851, ovl 1863 bev.reg. HRL 1851 wijk C-049; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse in matten en tapijtgoed, wijk C-046; VT1839; kind: Anna Katrina Jans Dijkstra, geb 22 mei 1811, ged 9 jun 1811 Grote Kerk HRL
Wybe Molenaar geb 1791 Stavoren, ovl 7 okt 1826 HRL, stuurman, ongehuwd; BS ovl 1826
Willem Molenaar huwt met Antje ... , kind: Jantje Willems M, geb 1770 Sneek; BS ovl 1844; MOLENAAR, IJBELTIE
Ybeltje Dirks Molenaar mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Gijsbert Johannes de Vries, wonende te HRL 1838; dopen Grote Kerk HRL 1807, (GJ dv + IJ. D), 1805, BS ovl 1833, ovl 1838
Yefke Sybrens Molenaar geb 14 apr 1793, ged 5 may 1793 Grote Kerk HRL, dv Sijbren Pieters Molenaar en Maartje Dirks Zijlstra
Pieter Molenberg transporteert militairen 1807
Anna Margaretha Molenbergh geb 1799 Leeuaarden, ovl 1 jul 1854 HRL, huwt met Bernardus Dirks Eerdmans, N.H., dv Johannes M, en Martha Weidema; BS ovl 1834; bev.reg. HRL 1851 wijk G-001; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-029; VT1839
Johannes Molenbergh huwt met Martha Weidema, kind: Anna Margaretha, geb 1799 Leeuwarden; BS ovl 1854
Roelof Molenkamp huwt met Trijntie Hijlkes, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767
Bernardus Molinus ontvangt interesse 1800-1803; Stadsrentmeester bet 2x f. 30:3:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 5e classe, nos. 10 en 11, tegen 6%, may 1774. (GAH1060); id. may 1776. (GAH1060); id. may 1777. (GAH1060); id. may 1778. (GAH1060); id. 2 x f. 28:15:0, 2e tontine, nos. 3 en 4, 4e classe, 5 3/4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Oene Gorter Moll geb 1804 Enkhuizen, ovl 16 okt 1833 HRL, huwt met Tjitske Ages Tromp, huw.get. bij J.F. Hoekstra en G.S. Spannenburg, wonende te HRL, 1827, id. bij W.J. van Ancum en M.G. Pettinga, 1827, id. bij D.J. Gorter en H.J. Posthuma, 1829, koopman in 1833, zv Jacob M, (gk), en Tetje Gorter, (gk); BS huw 1827, huw 1829, ovl 1833; O.G.M. eigenaar van percelen nrs. 581 en 582 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 462, resp. huis en erf, en huis of tabakskerverij, resp. 112 en 230 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 60 en 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Aafke Mollema geb 6 okt 1800 HRL, ovl 30 apr 1819 HRL, ongehuwd, dv Cornelis M, en Holkje vd Ley; BS ovl 1819
Cornelia Mollema geb 1792 HRL, 1e huwt met Dirk Greydanus op 30 nov 1826 HRL, huw.afk. 12 en 19 nov 1826, 2e huwt met Dirk Beth op 24 nov 1836 HRL, wonende te HRL. 1828, dv Cornelis M, en Holkje Jarigs vd Ley; BS huw 1826, ovl 1828, huw 1836
Cornelis Heins Mollema ged 22 jan 1765 Grote Kerk HRL, zv Hein Mollema en Corneliske Jacobs Hibma; geb 10 nov 1764 HRL, ovl 8 okt 1823 HRL, huwt met Holkje Jarigs vd Ley, levert rogge 1799-1811, koopman in 1823, kinderen: Aafke M, geb 6 okt 1800 HRL, Grietje M, geb 1798 HRL, Elisabeth M, geb 14 sep 1803 HRL, Jarig Cornelis M, geb 21 mei 1795 HRL, Cornelia M, geb 1792 HRL; BS huw 1819, ovl 1823, huw 1827, huw 1830, huw 1836, ovl 1843; C.M. en Holkje van der Ley, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 apr 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Kimswerd, en aldaar getrouwd ten zelfden dage, volgens vertoond getuigenis; gebruiker van wijk B-028, pakhuis; eigenaar en medegebruiker Gosling Ackringa, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-121, zoutkeet ''Oleron''; gebruiker Sake Baukes Dijkstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-200 en wijk E-201; gebruiker Johannes E. van der Heide, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-014, koolplek, 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-170; tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk H-198, smederij, 1814. (GAH204); C.M. en Holkje van der Ley, beide van HRL, zijnde aangaave gedaan door proc. W.J. Hanekuik, op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid zampt bruids vader, met een gebod in de week 8 apr 1791; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, huisno. 15, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 265:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met W. Harmens, f. 155:5:0 ter zake geleverde rogge, 27 sep 1796, quit. no. 13 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 810:0:0, samen met Wieger Harmens, ter zaake geleverde Graanen, 19 may 1801, quit. no. 3 (GAH1133); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1810. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm:Tamboezer, Wassenaar, C.M., T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met W. Harmens, f. 423:3:0 ter Saeke geleverde 70 11/16 Lopen Rogge, 7 may 1806 quit. no. 2 (GAH1138); id. f. 32:18:0 voor 1/4 Ton boter, 31 dec 1805, quit. no 3 (GAH1138); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 76:0:0 ter Saeke Resteerende portie bij sect. van Reekens voor Feikje Blombergen 4 feb 1809, quit. no. 1 (GAH1141); Ried, Sectie C, 1832: erven C.M. eigenaars van percelen nrs. 823 en 824, legger nr. 170, Weidlanden, grootte resp. 15690 m2 en 1210 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie C, 1832: C.M., Koopman te HRL, eigenaar van 511, 512 en 515, legger nr. 147, Weilanden, grootte resp. 23412 m2, 27858 m2 en 19571 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2/3 en 3; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van perceel nr. 516, legger nr. 147, Erf, grootte 475 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527 en 528, legger nr. 147, Weilanden, grootte resp. 12204 m2, 32456 m2, 26851 m2, 21507 m2, 2706 m2, 1458 m2, 22156 m2 en 15247 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 3, 1, 1, 1, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 524, legger nr. 147, Huis en Erf, grootte 2403 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van percelen nrs. 525 en 526, legger nr. 147, Boomgaarden, grootte resp. 2100 m2 en 1621 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 525a, legger nr. 147, Gracht als Bouwland, grootte 1029 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 598, legger nr. 147, Bouwland, grootte 3727 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 600 en 601, legger nr. 147, Weilanden, grootte resp. 24576 m2 en 31836 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 605, legger nr. 147, Bouwland, grootte 3508 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 617, 618 en 619, legger nr. 147, Weilanden, grootte resp. 15163 m2, 41409 m2 en 18359 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 620, legger nr. 147, Opvaart als Weiland, grootte 2672 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde nog beslooten uit Consideratie der verlegene toestand, omtrent het finantieele der Stads Armekaamer, aan de Cooplieden C.M. en Wieger Harmens, eene Borgtogt te Passeeren, voor geleverde Rogge van den 7 nov tot den 26 dec 1799 ter zumma van f. 723:5:0 om dezelve met ses weeken te voldoen. (GAH45); wed. C.M. eigenaresse van perceel nr. 371 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 463, pakhuis, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 476 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 463, pakhuis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 786 en 787 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 463, resp. zoutkeet, en huis, resp. 430 en 15 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 180 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); weduwe C.M. eigenaresse van percelen nrs. 1093-1097 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 463, resp. pakhuis en erf, stal en wagenhuis, huisje, plaisiertuin, huis en erf, resp. 88, 65, 25, 350 en 180 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 8, 21, 9, nihil, en 210. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1506 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 463, pakhuis en erf, 138 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van percelen nrs. 1946-1948 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 463, resp. huis en erf, ankersmederij en erf, plaiziertuin, resp. 78, 240 en 430 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36, 100, nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); C.M., koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid van Geboorte af te leggen ten behoeve van het huwelijk van Foekje Heslinga, waaraf Ouders zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, dat zij is geb aan de Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig; C.M. eigenaar van percelen nrs. 415 en 416 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 242, resp. pakhuis en erf, water als bouwland, resp. 752 en 660 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: 120 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108); id. van percelen nrs. 460 en 461 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 242, beide weiland, resp. 8250 en 8190 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108/109)
Elisabeth Mollema geb 16 jun 1773, ged 18 jul 1773 Grote Kerk HRL, ovl 31 mei 1811 HRL; huwt met Wijger Harmens, wonende te op de Voorstraat in 1811, koopt en verkoopt een huis 1802; DTB N.H. HRL, BS ovl 1811, ovl 1831; Wieger Harmens en E.M., beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door de advokaat W.J. Hanekuik, met een gebod in de week, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; Wieger Harmens en E.M., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Harmanus Wiegers, geb 2 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Hein Wijgers Harmens, geb 30 jun 1794, ged 20 jul 1794 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Wiegers Harmens, geb 27 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL
Elisabeth Cornelis Mollema geb 14 sep 1803 HRL, huwt met Philippe Adrien Braams op 31 mei 1827 HRL; huw.afk. 20 en 27 mei 1827, dv Cornelis M, en Holkje Jarigs vd Ley; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk B-003; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-003; VT1839
Geertje Heins Mollema geb 13 sep 1775, ged 8 okt 1775 Grote Kerk HRL, dv Hein Mollema en Janna Sofia Raschken
Grietje Mollema geb 1798 HRL, ovl 21 sep 1835 Amsterdam, huwt met Dirk Beth op 17 sep 1819 HRL, huw.afk. 5 en 12 sep 1819, dv Cornelis M, en Holkje Jarigs vd Ley; BS huw 1819, huw 1836
Hein Mollema mede-voogd in 1768, 1778, 1784-1786, voogd in 1774, ovl voor feb 1787; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 79:8:0 terzake geleverde grauwe orten, kwit. no. 14, 10 jul 1764. (GAH1094); id. f. 90:13:8 wegens geleverde weyt en erwten, kwit. no. 10, 14 okt 1765. (GAH1095); id. f. 247:19:0 wegens levering van rogge en grauwe erweten in het Weeshuis geleverd, kwit. no. 22, 25 nov 1766. (GAH1096); id. f. 721:19:0 wegens geleverde orten en gort, ord. no. 37, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 679:1:0, quit. no. 28, 29 nov 1785. (GAH1117); id. f. 691:2:0 aan de wed. H.M. voor geleverde orten, gort etc, quit. no. 9, 15 jan 1787. (GAH1119); id. f. 126:13:0 wegens uitschot gedaan voor 36 lopen rogge tdv het Weeshuis, kwit. no. 10, 18 nov 1768. (GAH1099); id. f. 54:9:0 wegens 14 lopen rogge, kwit. no. 8, 20 jul 1769. (GAH1100)id. f. 107:1:0 wegens 25 1/2 lopen rogge f. 41/4 gld per lopen onder korting van wat ondermaat, kwit. no. 9, 20 jul 1769. (GAH1100); id. f. 141:2:0 wegens 36 lopens rogge met de kosten van dien, kwit. no. 10, 20 jul 1769. (GAH1100); id. f. 72:9:0 voor 18 loopen rogge, kwit. no. 11, 20 jul 1769 (GAH1100); id. f. 86:5:0 wegens 25 loopens rogge f. 3:9:0 per loopen, kwit. no. 5, 8 mei 1770. (GAH1101); id. f. 73:5:0 wegens 22 loopens rogge, kwit. no. 6, 8 mei 1770. (GAH1101); id. f. 72:9:0 wegens 18 lopens rogge met de kosten van dien, kwit. no. 7, 22 aug 1770. (GAH1101); id. f. 44:19:0 wegens geleverde rogge, kwit. no. 13, 18 nov 1770. (GAH1101); id. f. 120:10:0 wegens 19 loopens rogge, kwit. no. 12, 16 nov 1771. (GAH1102); id. f. 195:4:0 wegens 32 loopens rogge f. 6:2:0 per loopen, kwit. no. 2, 21 jan 1772. (GAH1102); id. f. 128:0:0 wegens 20 loopen rogge f. 6:8:0 per lopen, kwit. no. 4, 10 mrt 1772. (GAH1103); id. f. 56:14:0 wegens 9 loopens rogge, kwit. no. 8, 21 mei 1772. (GAH1103); id. f. 47:0:0 voor 10 loopen rogge, kwit. no. 9, 1 sep 1772. (GAH1103); id. f. 46:16:0 voor 9 loopens rogge, kwit. no. 10, 22 sep 1772. (GAH1103); id. f. 125:8:0 voor 24 loopens rogge, kwit. no. 11, 20 okt 1772. (GAH1103); id. f. 194:6:0 wegens geleverde rogge kwit. no. 4, 30 mrt 1773. (GAH1104); id. f. 69:12:0 wegens 16 loopens rogge kwit. no. 8, 25 mei 1773. (GAH1104); id. f. 83:5:0 wegens 18 loopens rogge, kwit. no. 14, 16 nov 1773. (GAH1104); id. f. 51:7:0 voor geleverde rogge, kwit. no. 2, 11 jan 1774. (GAH1105); id. f. 133:4:0 voor 37 loopens rogge, kwit. no. 3, 1 mrt 1774. (GAH1105); id. f. 134:3:0 wegens 37 1/8 loopen rogge, kwit. no. 4, 12 apr 1774. (GAH1105); id. f. 264:0:0 voor 60 loopens rogge, kwit. no. 2, 28 mrt 1775. (GAH1106); id. f. 160:10:0 voor geleverde rogge, kwit. no. 2, 6 feb 1776. (GAH1107); id. f. 330:13:0 voor 81 loop rogge aan het Weeshuis geleverd, kwit. no. 4, 24 mej 1776. (GAH1107); id. 296-18 :0 voor 62 loopen rogge, kwit. no. 7, 4 sep 1781. (GAH1112); id. 331- 4:0 wegens geleverde 72 lopen rogge f. 4:12:0 ''t lopen, kwit. no. 8, 2 okt 1781. (GAH1112); id. f. 212:8:0 voor gekogte rogge tdv het Weeshuis, kwit. no. 8, 27 may 1783. (GAH1114); id. f. 224:0:0 voor 56 lopen rogge, kwit. no. 13, 16 sep 1783. (GAH1114); id. f. 221:8:0 voor 54 lopen rogge voor ''t Weeshuis gekogt, kwit. no. 14, 18 nov 1783. (GAH1114); id. f. 265:15:0 wegens uytgeschoten geld voor 63 lopen rogge, ord. no. 12, 15 jun 1784. (GAH1115); id. f. 221:8:0 voor 54 lopen rogge f. 4 gld 2 stv ''t lopen, ord. no. 13, 7 sep 1784. (GAH1115); id. f. 271:12:0 wegens verschotene penningen voor 32 lopen rogge en 40 lopen garst, ord. no. 1, 14 dec 1784. (GAH1116); id. f. 275:18:0 voor gekogte 68 lopen rogge tot gebruik van ''t Weeshuis, or. no. 4, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 303:1:0 voor gekogte rogge tdv ''t Weeshuis, kwit. no. 8, 8 aug 1776. (GAH1107); id. f. 324:10:0 wegens geleverde graenen, gort, orten etc, kwit. no. 17, 11 nov 1769. (GAH1100); id. f. 392:13:0 wegens geleverde orten en gort, kwit. no. 10, 15 nov 1770. (GAH1101); id. f. 136:15:0, kwit. no. 21, 24 nov 1771 (GAH1102); id. f. 401:12:0, kwit. no. 17, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 444:5:0, kwit. no. 12, 22 nov 1774. (GAH1105); id. f. 456:18:0 kwit. no. 11, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 556:5:0, alsmede rogge, kwit. no. 11, 12 nov 1776. (GAH1107); id. f. 442:3:0 wegens geleverde erwten en gort, ord. no. 10, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 604:12:0, ord. no. 5, 10 feb 1784. (GAH1115); id. f. 4:7:0 tersaeke een gekogte mosstermoolen tdv het Weeshuis, kwit. no. 6, 12 jun 1770. (GAH1101); id. f. 52:6:0 tot restitutie van sijn uitschot wegens kostgelden van Baukie en Hendrik Bonnes, die om besmettelijke ongemakken een geruime tijd buiten het Weeshuis sijn opgevoed, kwit. no. 7, 21 aug 1770. (GAH1101); id. f. 36:8:0 voor sijn gedaene uitschot wegens betaelde kostgelden van Johannes Hofvius, die de tijd van 26 weeken buitten het Weeshuis om quaad seer was onderhouden, kwit. no. 18, 19 nov 1770. (GAH1101); id. f. 177:17:0 wegens geleverde 36 loopens rooy, kwit. no. 2, 5 mrt 1771. (GAH1102); id. f. 166:13:0 wegens 33 loppens rooy, kwit. no. 4, 15 mei 1771. (GAH1102); id. f. 292:13:0 wegens 51 loop rooy, kwit. no. 7, 17 sep 1771. (GAH1102); id. f. 144:3:0 tot restitutie van reede betaalde 36 loopens garst, kwit. no. 11, 13 nov 1771. (GAH1102); id. f. 108:18:0 19 loopen rogge, kwit. no. 7, 23 jun 1772. (GAH1103); id. f. 143:4:0 voor 38 lopen gekogte winter garst, kwit. no. 11, 17 jun 1783. (GAH1114); id. f. 156:10:0 voor 38 lopen garst, kwit. no. 15, 18 nov 1783. (GAH1114); id. f. 345:9:0 voor gekogte rogge en garst tdv ''t Weeshuis, quit. no. 1, 23 may 1785. (GAH1117); id. f. 273:9:0 wegens geleverde rogge en garst, kwit. no. 2, 2 feb 1773. (GAH1104); id. f. 228:10:0, kwit. no. 7, 26 aug 1777. (GAH1108); id. f. 453:2:0 kwit. no. 2, 2 may 1780. (GAH1111); id. f. 300:14:0, kwit. no. 3, 29 jan 1782. (GAH1113); id. f. 236:15:0 wegens geleverde rogge, quit. no. 5, 17 nov 1785 (GAH1117); id. f. 264:10:0, quit. no. 7, 25 apr 1786. (GAH1118); id. f. 202:15:0, quit. no. 10, 13 jun 1786. (GAH1118); id. f. 82:10:0 wegens geleverde garst, kwit. no. 7, 11 mei 1773. (GAH1104); id. f. 473:19:0 en f. 14:12:0 tersaeke geleverde gort, orten en weit tdv het Weeshuis, kwit. no. 26 en 27, nov 1773. (GAH1104); id. f. 31:10:0 wegens gedaene uitgaav ve stuk kleiland, kwit. no. 14 20 nov 1773. (GAH1104); afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den raadhuize binnen HRL voor de Magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap op 1 dec 1773. In kennisse hunner handen benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. A. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S. Blom, H.M., C. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1104); id.; slot der rekening: ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff 10. f. 618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uytgaaf te zijn welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus etc, dd 29 decemb. 1780. H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Jaane van Slooten, Sijds Schaaff, S. Bosscha, S. Rienstra, H.M., E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H. Radsma, Pierre Peaux, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. zonder vermelding van overschot, dd 19 decemb. 1781. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, F. Acronius, L.W. Steensma, C. Aardenburg, Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Pieter Tetrode, Sijbout Hoornstra, J.H. Olinjus Sijds Schaaff, Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, H.M., Joh. Spannenburg. (GAH1112); id. 28 decemb. 1782. E.F. Harkenroth, Jaane van Slooten, H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, L.W. Steensma Sijds Schaaff, Albert W. Bakker, Sjoerd Schrik, S. Rienstra, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, H.M. Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); id. 10 Januar. 1784. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, Sijds Schaaff, A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd Schrik, Sijbout Hoornstra, J.H. Olinjus, L.W. Steensma, Klaas Poort, Albert W. Bakker, H. Radsma, S. Rienstra, H.M., A.J. Conradi. (GAH1114); id. 3 feb 1779; was getekend A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, S. Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, H.M., ter ordtie vd Magistraat, A.J. Conradi. (GAH1109) rentmeester van het Weeshuis ontv f. 11:14:0 vd voogden wegens korting van impost van 18 loopen gort door de mede-voogd H.M. besorgd, 8 nov 1774. (GAH1105); id. f. 18:4:0 van 56 lopen gort, 4 jun 1776. (GAH1107); id. f. 5:12:0 wegens korting van 28 lopen garst f. 4 stv per lopen, 28 nov 1780. (GAH1111); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 204:0:0 voor geleverde 3 slagt beesten f. 68 gld ''t stuk, kwit. no. 2, 22 nov 1774. (GAH1105); id. f. 41:7:0 voor verschootene penningen voor 149 1/2 pond varkensreusels, kwit. no. 3, 22 nov 1774. (GAH1105); id. f. 89:4:0 voor verschoten penningen voor reusels, kwit. no. 9, 3okt17 75. (GAH1106); id. f. 122:0:0 kwit. no. 10, 31 okt 1775. (GAH1106); id. f. 83:0:0, kwit. no. 1, 6 feb 1776. (GAH1107); id. f. 137:0:0, kwit. no. 3, 16 okt 1777. (GAH1108); id. f. 138:12:0, kwit. no. 24, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 185:0:0 wegens verschot aan varkens smeer, ord. no. 9, 10 nov 1778. (GAH1109); id. f. 12:9:0 wegens een kijntie booter met de overwigt, kwit. no. 2, 3 jan 1775. (GAH1106); id. f. 92:3:8 wegens gekogte booter, kwit. no. 3, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 86:13:0 voor verschoten penningen wegens 4 vierendeels boter, kwit. no. 8, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 17:5:0 wegens gekogte boter tdv het Weeshuis, kwit. no. 3, 27 mei 1783. (GAH1114); id. f. 156:9:8 wegens gekogte 6 3/4 vierendeel boter van Rinse Lieuwes en Focke Dirks, kwit. no. 4, 3 jun 1783. (GAH1114); id. f. 230:11:0 wegens geleverde boter, kwit. no. 5, 1 jul 1783. (GAH1114); id. f. 165:13:0 voor verschoten penningen van boter, kaas en mout, ord. no. 14, 26 okt 1784. (GAH1115); id. f. 160:9:8 voor kaas en boter, ord. no. 1, 23 dec 1783. (GAH1115); id. f. 75:0:0 van uytgeschoten geld voor 4 schippond kaas, ord. no. 2, 10 feb 1784. (GAH1115); id. f. 23:5:0 zijnde uytgeschoten gelden voor 2 kintjes boter met de overwigt, ord. no. 3, 24 feb 1784 (GAH1115); id. f. 63:16:0 voor 3 schippond 121 pond kaas f. 18 3/4 gld ''t schippond door hem uytgeschoten, ord. no. 5, 15 jun 1784. (GAH1115) id. f. 208:14:0 voor geleverde boter, ord. no. 6, 21 jul 1784. (GAH1115); id. f. 120:0:8 wegens uytgeschoten geld voor 10 1/16 vierendeel boter, ord. no. 8, 21 sep 1784. (GAH1115); id. f. 186:0:0 wegens betaalde boter, reusels en mout, ord. no. 9, 16 nov 1784. (GAH1115); id. f. 77:17:0 voor verschoten penningen wegens 3/4 ton boter met overwigt, ord. no. 10, 23 nov 1784. (GAH1115); id. f. 230:17:0 wegens betaalde kaas tdv het Weeshuis, ord. no. 11, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 191:14:0 tot restitutie van uytgeschoten gelden wegens gekogte reusels, ord. no. 1, 10 feb 1784. (GAH1115); id. f. 156:13:12 wegens uytgeschoten geld voor 10 stuks 1/16 ton boter, ord. no. 1, 14 dec 1784. (GAH1116); id. f. 250:18:0 voor gekogte en betaalde boter en kaas, quit. no. 1, 14 jun 1785. (GAH1117); id. f. 107:7:0 voor gekogte en betaalde boter, quit. no. 2, 21 jun 1785. (GAH1117); id. f. 88:0:0, quit. no. 9, 16 nov 1785. (GAH1117); id. f. 60:5:0 tersaake geleverde soetemelkskaas door Leendert Gerryts, quit no. 10, 16 nov 1785. (GAH1117); id. f. 178:18:0 terzaake restitutie wegens gekogte en betaalde boter en reusels, quit. no. 11, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 123:9:0 wegens geleverde boter, quit. no. 12, 29 nov 1785. (B1 117); id. f. 76:7:0 terzaake restitutie voor betaalde soetemelkskaas, quit. no. 2, 15 feb 1786. (GAH1118); id. f. 99:19:0 tot restitutie van betaalde boter en kaas, quit. no. 5, 1 apr 1786. (GAH1118); id. f. 93:3:0 tot restitutie voor betaalde boter, quit. no. 6, 23 may 1786. (GAH1118); id. f. 163:9:0 tot restitutie voor boter en kaas, quit. no. 8, 20 jun 1786. (GAH1118); id. f. 77:16:0 restitutie voor betaalde kaas, ord. no. 9, 27 jun 1786. (GAH1118); id. f. 329:15:0 wegens betaalde boter en kaas, quit no. 11, 18 jul 1786. (GAH1118); id. f. 146:14:0 tot restitutie voor betaalde kaas, quit. no. 15, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 7:6:0 wegens verschoten penningen voor 2 buik schaepenvlees kwit. no. 3, 17 jan 1775. (GAH1106); id. f. 461:11:0 wegens geleverde gort en orten, kwit. no. 9, 11 nov 1777 (GAH1108); id. f. 308:0:0, kwit. no. 8, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 412:15:0, kw it. no. 1, 27 dec 1782. (GAH1113); id. f. 504:7:0, kwit. no. 21, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 25:15:0 voor gekogt spek tdv ''t Weeshuis, kwit. no. 4, 16 okt 1777. (GAH1108); id. f. 582:0:0 van geleverde boter en kaas aan ''t Weeshuis, kwit. no. 5, 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 417:19:0, kwit. no. 1, 2 jul 1782. (GAH1112); id. f. 226:13:0, kwit. no. 6, 29 sep 1783. (GAH1114); id. f. 176:1:0, kwit. no. 7, 14 okt 1783. (GAH1114); id. f. 181:11:0 wegens 3/4 vierendeel boter, kwit no. 8, 14 okt 1783. (GAH1114); id. f. 51:16:0 wegens gekogte booter tdv ''t Weeshuis, ord. no. 6, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 232:3:0 voor verschoten penningen voor 8 1/2 vierendeelen booter ih Weeshuis, kwit. no. 2, 23 okt 1782. (GAH1113); id. f. 51:16:0 weegens 2 vierendeel booter, ord. no. 2, 15 dec 1778. (GAH1110); id. f. 302:3:0 wegens uytgeschoten geld voor 43 lopen wintergarst en 36 lopen rogge, kwit. no. 9, 27 aug 1782. (GAH1113); id. f. 354:15:0 voor geleverde rogge en garst, kwit. no. 1, 2 jan 1783. (GAH1114); id. f. 371:3:0 voor verschoten penningen aan Bendert Aldriks en Andries Gerbens voor geleverde boter en kaas, kwit. no. 3, 12 nov 1782. (GAH1113); id. f. 89:12:8 voor gekogte booter en kaas, ord. no. 4, 8 jun 1779. (GAH1110); weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Laurens Jurjens bij de medevoogd H.M., 29 jul 1783 (GAH1114); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 248:3:0 voor verschoten gelden wegens gekogte rogge, boter en reusels, kwit. no. 6, 8 apr 1783. (GAH1114); id. f. 23:8:4 voor gekogte reusels, ord. no. 1, 16 mrt 1779. (GAH1110); id. f. 95:14:0, ord. no. 4, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 376:18:0 wegens verschotene penningen wegens garst en boter, ord. no. 9, 20 apr 1784. (GAH1115); id. f. 98:16:0 wegens geleverde boter aan ''t Weeshuis door Ritske Jans van Oosterend, kwit. no. 2, 13 mei 1783. (GAH1114); id. f. 229:5:0 voor geleverde rogge en garst tbv het Weeshuis, ord. no. 2, 6 jan 1778. (GAH1109); id. f. 240:11:0, ord. no. 3, 6 jan 1778. (GAH1109); id. f. 460:0:0 wegens geleverde garst en orten, ord. no. 12, 23 nov 1778 (GAH1109); id. f. 126:2:0 wegens gekogte reusels voor ''t (Wees)huis, ord. no. 1, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 107:17:0 voor geleeverde garst en ''t mouten van dezelve, ord no. 2, 5 jan 1779. (GAH1110); id. voor verschooten kostgeld van 4 kinderen door wijlen Harmen de Wilde nagelaaten, ord. no. 2, 13 apr 1779. (GAH1110); weesvoogden bet f. 26:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Pieter Hendriks bij de medevoogd H.M., 26 okt 1784 (GAH1115); weesvoogden bet f. 76:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verkogte garst en weit te weeten 9 loopen garst en 10 lopen weit, aan H.M., 10 feb 1784. (GAH1115); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 zijnde uitgeschoten geld aan Roelof Moutmaker voor onderwijs in ''t brouwen aan de nieuwe ingekomen schoenmaker, ord. no. 6, 24 feb 1784. (GAH1115); id. f. 8:6:0 voor geleverde graanzakken, ord. no. 8, 9 mrt 1784. (GAH1115); weesvoogden bet f. 20:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Lourens ... hebben gewerkt als knegt bij H.M., 21 jun 1785. (GAH1117); id. f. 33:7:0 zijnde het verdiende loon van Harmen Douwes, bij H.M. als gortmaakersknegt gewerkt hebbende, 4 apr 1787. (GAH1119); id. f. 28:17:10 bij de medevoogd H.M. ingehouden van Sijbren Gerrijts, op rekening van verscheenen landhuur, 21 jun 1785. (GAH1117); id. f. 228:1:0 terzaake restitutie voor gekogte en betaalde granen quit. no. 3, 10 jan 1786. (GAH1118); id. f. 20:10:0 terzaake restitutie wegens verschoten penningen bij ''t instelleren der nieuw aangestelde binnenmoeder, quit. no. 35, 7 sep 1786. (GAH1118); H.M. en Janna Sophia Rasschen, beide van HRL, hebbende met consent van den Agtbaren Magistraat een voorstel in de week gehad zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 12 jul 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Elisabeth Mollema, geb 16 jun 1773, ged 18 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Heins Mollema, geb 13 sep 1775, ged 8 okt 1775 Grote Kerk HRL; huwt met Corneliske Jacobs Hibma, kind: Cornelis Heins Mollema, ged 22 jan 1765 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Jarig Cornelis Mollema geb 21 mei 1795 HRL, 1e huwt met Foekje Sijbrands Spannenburg op 22 apr 1830 HRL, 2e huwt met Catharina Fontein op 30 jul 1840 HRL, huw.get. bij F. van Esta Tjallingii en C.A. van Enschut, koopman, 1820, zeepzieder in 1851, A 23 apr 1857 Lochem, huw.get. bij J. Hanekuyk en E.J. Hannema, neef bruidegom, 1823, id. bij P.A.G. Waardenburg en A.S. Harmens, neef bruid. 1825, id. bij A. Harmens en D. Lambsma Tuinhout neef bruidegom, 1826, zv Cornelis M, en Holkje vd Ley; BS huw 1820 1823 huwelijken, huw 1825, huw 1826, huw 1830, ovl 1838, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepzieder, wijk A-022; VT1839
Hein Molles geboortig van de Dragten, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. Buma, op 4 jan 1755. (burgerboek); van HRL, huwt met Wijpkie Clases Hibma, van Kimswert, geproclameert den 24 novem:en de 13 en getrout den 8 dezember 1754; huw.reg. N.H. HRL; weduwnaar, is op belijdenisse des Geloofs Aangenomen en Gedoopt 17 apr 1761 Grote Kerk HRL, wonende te op de Brouwersgragt
Baltus/Balthazar Mols ovl voor 1812, huwt met Gezina/Geeske Hendriks Hofstede, kind: IJda, geb 1787 HRL; bsha181huwafk, ovl 1853
Yda Mols geb 1787 HRL, ovl 24 feb 1853 HRL, huwt met Hendricus Rinkes op 23 mei 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 12 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 19 May 1811, ondertrouw 8 May 1811, dv Baltus M, en Gezina Hofstede; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-091; VT1839; Y.M. per curator B. Koelmans, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 30:0:0 (GAH650); Bernardus Koelman en Jan Bertel, in qualt. als curatoren over Y.M., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 144:0:0 (GAH650)
Baltus Moltsz geboortig van Echt bij Roermond, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Lanting, op 19 apr 1769. (burgerboek)
Mathias Willems Mommer geb 1809 Bolsward, huwt met Antje Klases Wijga op 9 jan 1834 HRL, thans dienende bij het 1 ste Bataillon Jagers, schippersknecht, wonende te te Bolsward, zv Willem M, (gk), en Regina Magers, (gk), vader ovl Rotterdam 4 jun 1822, werkman, moeder wonende te Bolsward 1834; BS huw 1834; oud 33 jaar, (vnm: Thijs), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-140; VT1839
Magdalena de Monserand huwt met Fredrik Scherrer Geboortig van Gilberg in Toergoi, kind: Pijtter Fredriks Scherrer, ged 11 feb 1748 Grote Kerk HRL, Waar van Peeter is Geweest Pijtter Rouw enMeeter Antonet
Auke Monses huwt met Marike Harmens op 13 sep 1801 HRL, met attestatie vertrokken, komt van Amsterdam; huw Grote Kerk HRL 1801
Auke Monses A.M. en Metje Klaasses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 10 feb 1782 HRL
Cornelis Monses zie ook: Monsma; kind: Antje Cornelis, geb 2 mrt 1811, ged 7 apr 1811 Grote Kerk HRL; dv Cornelis Monses en Hiltje J. Haga
Jan Monses rentmeester van het Weeshuis bet f. 49:12:0 aan de medevoogd IJde Hoornstra terzaake verschooten kostpenningen aan J.M. van Claas Johannes, quit. no. 4, 17 may 1788. (GAH1120)
Simontje Monses ged 5 jan 1762 Grote Kerk HRL, dv Monze Meinderts en Hijke Tjeerds; ovl 26 mei 1810 HRL, huwt met Jacob Weyer, dv Monse Meinderts en Hielkje Tjeerds; BS huw 1819, huw 1827, ovl 1858; Johan Jacob Weyer ende S.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Lieuwes, deszelfs broeder, (?), 3 nov 1787; ondertrouw HRL; kind: Hyke Jacobs Weyer, geb 24 mrt 1792, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL
Tjeerd Monses ged 23 mrt 1755 Grote Kerk HRL, zv Monze Meinerts en Hijlkjen Tjeerds; geb 1755 ... , ovl 15 mei 1814 HRL, werkman, ovl wijk H-141; BS ovl 1814; heeft 2 honden, belasting: f. 4:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bartje Monsma ovl voor 1889, huwt met Jan Kerkhoven; BS ovl 1888
Bartle Cornelis Monsma geb 1800 Makkum, ovl 26 mrt 1813 HRL; wijk H-204, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans (Haga); BS ovl 1813
Baukje Johannes Monsma huwt met Heiman Johannes Kinderman, werkster, wonende te Franeker; BS huw 1837
Bruin Dirks Monsma ovl 17 feb 1807 HRL, huwt met Antje Wybes vd Velde, in leven pelmolenaarsknecht, kinderen: Haaye, geb 1798 Stavoren, Dirk Bruins M, geb 1796 Makkum, Wybe Bruins N, geb 2 aug 1789 Arum; BS geb 1811, huw 1819, huw 1832, ovl 1842, ovl 1850, ovl 1869
Cornelis Monses Monsma geb 1770 Witmarsum, ovl 14 jan 1827 HRL, huwt met Hiltje Jans Haga, was meester-smit 1810-1811, kinderen: Sijbren Cornelis, geb 2 jan 1808 HRL, Antje M, geb 2 mrt 1811 HRL, Pieter, geb 1805/7 HRL, Monse Cornelis M, geb 1796 Makkum, Bartle Cornelis M, geb 1800 Makkum, Dirk M, geb 10 sep 1804 HRL, Jan M, geb 2 feb 1795 Makkum; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1813, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1859, ovl 1864, ovl 1880; eigenaar van wijk H-203; gebruiker Simon Jurjens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-204, ijzersmid. 1814. (GAH204); weduwe C.M. eigenaresse van perceel nr. 1980 te HRL, grofsmidsche, woonplaats HRL, legger nr. 464, huis en erf, 95 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Dirk Monsma geb 10 sep 1804 HRL, ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Mettje Jacobs Zoete op 14 mei 1835 HRL, grof- en hoefsmid 1864, DG, ovl wijk H-204, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Haga; BS huw 1835, ovl 1864, bev.reg. Ha18 51 wijk H-196; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk H-204; VT1839
Dirk Bruins Monsma geb 1796 Makkum, ovl 17 okt 1842 HRL, 1e huwt met Mayke Thomas Bijlsma op 21 nov 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1819, wonende te HRL, 2e huwt met Grietje Gosses Schipper op 5 jul 1832 HRL, wonende te HRL, koopman in 1842, huw getuige bij R.H. Baarda en T.J. Bijl, houtsteksknecht, wonende te HRL, 1819, zv Bruin Dirks M, en Antje Wybes vd Velde; BS huw 1819, huw 1832, ovl 1842; oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-009; VT1839; D.B.M. eigenaar van perceel nr. 1740 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 465, huis en erf, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Haaye Monsma geb 1798 Stavoren, ovl 26 dec 1850 HRL, huwt met Japikje Hiddes de Vries, boer in 1851, boer en melktapper 1850, zv Bruin M, en Antje vd Velde; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; VT1839
Hiltje Monsma geb 1776 Makkum, ovl 1 mrt 1826 HRL, huwt met Douwe Houtsma; BS ovl 1826; MONSMA, IDS DURKS
Jan Cornelis Monsma geb 2 feb 1795 Makkum, ovl 1 jan 1880 HRL, huwt met Aafke Lieuwes Blom op 20 jul 1823 HRL, huw.afk. 6 en 13 jul 1823, wonende te HRL, balkvlotter, zv Cornelis Monses M, en Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Haga; BS huw 1823, ovl 1859, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 45 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; VT1839
Janna Monsma geb 1792 Makkum, ovl 10 dec 1860 HRL, 1e huwt met Albert Wagenaar, 2e huwt met Hillebrand ... , 3e huwt met Pieter Visser, dv Oepke M, en Hiltje Zandstra; BS ovl 1860; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-297; VT1839
Jetske Klazes Monsma huwt met Sijbrand Feddes de Graaf; BS ovl 1826
Johanna Idses Monsma geb 1787 HRL, ovl 4 jun 1826 Franeker, huwt met Wybren Jans Tuinstra op 15 nov 1812 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker 1812, dv Ids Durks M, en Anna Catharina Boetzelaar; BS Franeker huw 1812, ovl 1826
Johannes C Monsma oud 38 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk D-051; VT1839
Johannes Sierks Monsma geb 1750 Bolsward, ovl 12 feb 1828 Franeker, huwt met Catharina Boetzelaar, kind: Lijsbeth Johannes M, geb 1783 Franeker, zv Sierk Johannes M, en Baukje Everts; BS Franeker huw 1828, overlijdens
Lijsbeth Johannes Monsma geb 1783 Franeker, ovl voor 1847, 1e huwt met Lammert Ages vd Laan, 2e huwt met Fokke Heidkamp op 13 apr 1828 Franeker, wonende te Franeker, dv Johannes Sierks M, en Jeltje Jans; BS Franeker huw 1828, ovl 1846
Monse Cornelis Monsma geb 1796 Makkum, ovl 10 mrt 1848 HRL, huwt met Pietje Tolsma, grofsmid. zv Cornelis M, en Hiltje Jans Haga; BS ovl 1848
Oepke Monsma huwt met Hitje Zeinstra/Zandstra, kinderen: Reino Oepkes M, geb 1784 HRL, Janna, geb 1792 Makkum; BS ovl 1848; 1860 overlijdens; kind: Sjerk Oepkes Monsma, geb 12 aug 1782, ged 1 sep 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Hiltje Johannes; kind: Reinou Oepkes Monsma, geb 5 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Hiltje Johannes
Pieter Cornelis Monsma geb 1805/07 HRL, ovl 23 feb 1859 HRL, huwt met Wiepkje Rimmerts Noordhuis op 20 nov 1828 HRL, huw.afk. 9 en 16 nov 1828, smidsknecht, grofsmid in 1859, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Hage; BS geb 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-067; VT1839
Reino Oepkes Monsma geb 1784 HRL, ovl 16 mrt 1848 HRL, huwt met Reinder Alberda, dv Oepke M, en Hitje Zeinstra; BS ovl 1848; Reinou Oepkes Monsma, geb 5 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, dv Oepke Monsma en Hiltje Johannes
Sybren Cornelis Monsma geb 2 jan 1808 HRL, ged 26 jan 1808 HRL, N.H., ovl 21 okt 1849 HRL, N.H., ongehuwd, grofsmid. zv Cornelis Minses en Hiltje J. Haga; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1849
Sierk Johannes Monsma ovl voor 1829, huwt met Baukje Everts, kind: Johannes Sierks M, geb 1750 Bolsward; BS Franeker ovl 1828
Sjerk Oepkes Monsma geb 12 aug 1782, ged 1 sep 1782 Grote Kerk HRL, zv Oepke Sjerks Monsma en Hiltje Johannes
Wybe Bruins Monsma geb 2 aug 1789 Arum, ovl 4 jun 1869 HRL, huwt met Pietje vd Weide, balkvlotter in 1869, N.H., mostaardmaker 1851, zv Bruin M, en Antje vd Velde; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-109, supp wijk G-437; oud 50 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk B-166; VT1839
Evert Montes zie: Wiarda
Pieter Montes zie: Visser
Thomas Montes zie: Wiarda; kind: Lieuwkje Thomas Wiarda, zie aldaar
Auke Monzes ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv Monze Meinderts en Hijlkje Tjeerdts
Hieke Monzes zie: Bakker
Meindert Monzes Meinerdt M., ged 2 dec 1749 Grote Kerk HRL, zv Monse Meinderts en Hijlkje Tjeerdts; M.M. en Janke Sijgers, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 28 aug 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Meinert Monzes, geb 15 jun 1776, ged 9 jul 1776 Grote Kerk HRL, moeder als J. Zegers
Trijntje Ydes Mooi zie ook: Trijntje IJedes; geb 1753/55 ... , ovl 7 mrt 1827 HRL, huwt met Harmen Jans Holmans, doet overlijdensaangifte van Geert Anthonij in 1811; bsha181ov, ovl 1827, ovl 1836, ovl 1848; kind: Jan Hermanus Holmans, geb 30 okt 1787, ged 27 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Harmanus Holmans, geb 21 apr 1791, ged 3 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: IJde Hermanus Holmans, geb 26 okt 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL
Hendrik Pieters Mooiman geb 1788 HRL, ovl 1 jun 1846 HRL, huwt met Tetje Jans Timmer op 21 okt 1810 HRL, huw.get. bij B.T. Schaafsma en T.H. IJsenbeek, timmermknecht 1816, kind: Wilhelmina Hendriks, geb 9 nov 1811 HRL, zv Pieter M, en Willemke Hendriks; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1816, ovl 1845, ovl 1846; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-200; VT1839; H.P. Mooyman eigenaar van perceel nr. 435 te HRL, timmernegt, woonplaats HRL, legger nr. 467, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Willemina Mooiman oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; VT1839
Geeske Ydes Mooimans geb 1791 HRL, ovl 30 mei 1834 HRL, huwt met Lammert Jans Timmer op 21 mei 1829 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1829, naaister, dv IJde Hendriks M, en Neeltje Wytses Tromp; BS huw 1829, ovl 1834, ovl 1837
Doetje van der Moolen geb 29 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, dv Jan Jansen van der Moolen en Pietje Thijssen Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-110; VT1839
Gerrit Jacobs van der Moolen zie ook: van der Meulen; huwt met Maatje Hendriks Bredenbrug, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en den 5-12 May 1743 en doen ook getrouwt
Jan van der Moolen woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Haeye Dirks Moolenaar huwt met Tjietske Heidkamp, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 apr 1769
Popkje Moons huwt met Johannes Jorritsma; BS ovl 1858
Hendrik P Mooy gebruiker van wijk E-198, timmerknegt; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204)
Simon Reyers Mooy geb 1787 Texel, ovl 16 nov 1817 HRL, huwt met Doetje vd Stel op 8apr18 13 HRL, huw.afk. 28 feb en 7 mrt 1813 HRL. en 7 en 14 mrt 1813 Texel, varensgezel, wonende te Texel, huw.get. bij H. Bader en J. Margadant 1813, id. bij A. Stuur en P.W. vd Stel, behuwd broeder bruid 1816, zv Reyer M, (gk), en Jaantje Klaases Scheer, (gk), vlgs ovlakte gehuwd; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk F-122, varensgesel; medegebruikers Klaas Reinders Pan, varensgesel, Pieter Burghout wed., Hendrik Werner wed., 1814. (GAH204)
Wybe Janzen Mooy Addresseert Sig op ''t nedrigste W.J.M., erkennende met leedwesen en beklag Sijn Wandevoir en kwade levenswijs, over welk hij door UEd:Achtb:onlangs van Sijn bedieninge als Turfdrager is gecasseerd, waar door hij met Sijn Huisgesin in de uiterste armoede en gebrek is vervallen. de Supplnt:verhoopt dat UEd Achtbh:in dezen meer op ''t oog zullen gehad hebben de verbetering van Sijne fauten dan Strengheid van Straffe, en neemt in Sijne Verlegentheid Sijn toevlugt tot UEd:Achtbh:goedheid. en versoekt Ootmoedig dat hij van dee Straffe nag worden hersteld, en weder gequalificeerd tot het Waarnemen van de bedieninge als Turfdrager, onder ernstig Voornemen en belofte van zig voortaan van Dronkenschap en alle andere wanbedrijven te Wagten, Soo als hij reeds Sedert Sijn dimissie onder Gods Zeegen heeft gedaan, en onderwerpende Sig om terstont finaal en Sonder herstel door UEd Achtb:te worden afgezet indien hij deze belofte niet na koomt. (was getekent W.J., requisitus S:Rienstra; In Margine Stonde, de Magistraat gehoord het Versoek en goede beloften van den Supplnt admitteert den selven wederom tot den dienst als Ordinaris turfdrager deeser Steede ten Welken eynde dezelve behoorlijk persistement heeft gedaan bij den Eed van getrouwigheid Voormaals afgelegt. Actum den 15 mrt 1756. (was geteekent) J:D:Toussaint Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga; de Magistraat weeder in ''t seekere geinformeerd zijnde van ''t Wangedrag van W.J.M. waer door Sig geheel onbekwaam maakt om Sijn dienst Waer te neemen, of onder Menschen te kunnen verkeeren vermits onreinheid over Sijn ligchaam, Soo als aan hem te Sien is; heeft goedgevonden denselven finael te Casseren, Soo als gecasseerd wordt mits deesen. en is hier van aan hem kennisse gegeeven ter vergaedering van de magistraat in tegenwoordigheid van twee gecommitteerde turfdragers en de procr Fiscael Actum den 21 jul 1756. Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); in zijn funktie als turfdrager wordt aangesteld Eibert Harrijts op 4 aug 1756; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Johanna Yedes Mooyman geb 1786 ... , ovl 15 sep 1816 HRL, huwt met Jan Tabes Klaver op 30 nov 1806 HRL, komt van HRL, dv IJede Hendriks M, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1806 dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, ovl 1816, ovl 1821, ovl 1857
Pieter Hendriks Mooyman geb 1753 HRL, ovl 12 dec 1832 HRL, huwt met Willemke/Wilhelmina Hendriks, meester timmerman in 1832, huw.get. bij M. Wagenaar en L.H. Meise 1820, kind: Hendrik Pieters M, geb 1788 HRL; BS huw 1820, ovl 1822, ovl 1832, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk F-200, timmerman, 1814. (GAH204); P.H.M. eigenaar van perceel nr. 1332 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 468, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Yde Hendriks Mooyman geb 1761 HRL, ovl 8 aug 1831 HRL, huwt met Neeltje Wytses Tromp, ook huwt met Antje Bierma, huwt met Antie Douwes Genee op 27 nov 1808 HRL, huw.get. bij J.T. Klaver en A. van Benthem, schoonbroeder bruidegom, timmermansknegt 1820, kinderen: Geeske IJdes M, geb 1791 HRL, Johan na IJdes M, geb 1786 ... , zv Hendrik Tijsen en Johanna Jans; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1815, huw 1820, ovl 1831, ovl 1834; zie ook: IJde Hendriks Mooy; eigenaar en gebruiker van wijk F-218, timmerknegt, 1814. (GAH204); Y.H.M. eigenaar van perceel nr. 1372 te HRL, scheepstimmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 466, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Gotlieb Heinrich Morgenster geboortig van Berlijn, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwe inwoning in handen van pres. burg. Vink, op wo. 17 sep 1788. (burgerboek)
Fredrik Moritz F.M., sergeant onder de comp. van capt. Cau, alhier guarnisoen houdende ende Rinske Ackringa, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareert de oom Jan Rutgers Ackringa, 21 may 1791; ondertrouw HRL; F.M., Sergiant onder de comp. van Kapitein C. Cau, alhier guarnisoen houdende en Rinske Akkringa, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd den 7 daaraanvolgende; kind: Maria Dorothea Moritz, geb 13 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL, vader als Georg F.M. ; kind: Rinske Georgius Morritz, geb 30 jun 1793, ged 16 jul 1793 Grote Kerk HRL, vader als Georgius F.M., de moeder als R. Piers A.
Johan David Moritz huwt met Henrietta Wilhelmina Geysel, kind: Wilhelmina Moritz, geb 19 feb 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL
Klaas Moritz zie: Klunder
Maria Dorothea Moritz geb 13 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL, dv Georg Fredrik Moritz en Rinske Akkringa
Regina Moritz zie: Walter
Wilhelmina Moritz geb 19 feb 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL, dv Johan David Moritz en Henrietta Wilhelmina Geysel
Rinske Georgius Morritz geb 30 jun 1793, ged 16 jul 1793 Grote Kerk HRL, dv Georgius Frederik Morritz en Rinske Piers Ackringa
Gerryt Harmens Morsing G.H.M. ende Johanna Johannes Cam, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Simons, de schoonbroeder, 26 may 1792; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Morsing woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Johannes ter Mos geb 1772 HRL, ovl 5 mrt 1832 HRL, huwt met Martje van Kampen op 11 jun 1812 HRL, blekersknecht, huw.afk. 31 mei en 7jun812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, werkman in 1832, huw.get. bij T.B. vd Vorm en A.H. Cornel, 1813, id. bij J.F. de Vries en R. Siderius, boerearbeider, 1817, id. bij J.J. Jekel en P.H. Hoffinga, zv Johannes Harmens tM, en Maria Hendriks Voets; BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, huw 1819, ovl 1832, ovl 1841; gebruiker van wijk G-191, winkelier; eigenaar is erven Johannes Harmens ter Mos, 1814. (GAH204)
Johannes Harmens ter Mosch huwt met Marijke Hendriks Voetsch, beide van HRL, geproclameerd de 30 dec 1770 en de 6-13 en getrout de 20 jan 1771; ovl voor 1813 te HRL, huwt met Maria Hendriks Voets, kinderen: Harmen Johannes tM, geb 1772 HRL, destijds echtelieden te HRL; BS huw 1812, ovl 1832; wed. eigenaar van wijk G-065; gebruiker Coenraad Carpentier, timmerknegt, 1814. (GAH204); erven J.H. tM. eigenaar van wijk G-191; gebruiker Harm. Johannes ter Mos, winkelier, 1814. (GAH204)
Akke Moses zie: van der Gaast
Beele Moses zie: Goldsmits; Adam Hartog Meyer en Bela M., Jooden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 27 aug 1782
deerkje Moses huwt met Samuel Jacob; BS geb 1811
Elisabeth Moses geb 5 feb 1800 IJlst, ovl 20 sep 1818 HRL, ongehuwd, dv Moses Ruurds en ... ; BS ovl 1818
Froukje Moses zie: Bloq
Jacob Moses geb 16 nov 1800 HRL, ged9 dec 1800, N.H., zv Moses Ruurds vd Gaast en Lolkje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jantje Moses huwt met Salomon Isaacs van Leer op 2 jun 1805 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1805; Salomon IJsaacs van Leeuwarden en J.M. van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephanij onder productie van genoegzaam bewijs, 15 may 1805; ondertrouw HRL
Joseph Moses geboortig van Swol, Jood, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. P. Bretton, op 15 okt 1738. (burgerboek)
Samuel Moses zie: Salomons
Gerrit Mosken begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 30, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Mossel geb 1794 Franeker, ovl 1 dec 1852 HRL, huwt met Sijbren Sleeper op 12 nov 1820 HRL, huw.afk. 22 en 29 okt 1820, dienstmeid. wonende te HRL, breidster in 1851, dv Wieger M, en Willemke de Vries; BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-083; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-080; VT1839
debora Mossel zie ook: D. Wolf; huwt met Isaac Abrahams de Vries op 2 nov 1806, komt van Amsterdam; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1897
Hendrikje Wiegers Mossel geb 1793 Franeker, ovl 3 jul 1838 HRL, huwt met Dirk Tjeerds Jobstra op 7 jun 1827 HRL, huw.afk. 27 mei en 3 jun 1827 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. dv Wieger M, en Willemke Vries; BS huw 1827, ovl 1838
Pietje Foppes Mossel geb 1775 Franeker, ovl 23 jul 1825 HRL, huwt met Klaas Baukes de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1825
Wieger Mossel ovl 3 okt 1817 Franeker, huwt met Willemke de Vries, kinderen: Aaltje, geb 1794 Franeker, Hendrikje Wiegers M, geb 1793 Franeker, in leven pedel aan ''t Lands Atheneum te Franeker; BS huw 1820, huw 1827, ovl 1838, ovl 1852
Wenzel Mossig ovl 1 jul 1791 HRL, oud 42 jaar
Hendrik Mossing begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 30, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Zytske Roels Mosterman Johan Josef Leuning, Corporaal in ''t Regiment van den Graave van Bieland, in guarnisoen leggende te HRL, van Koblents, en Z.R.M. van Lippenhuizen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 feb 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden
Mayke Du Moulin Uilke Scheltes van der Form van Leeuwarden en M. dM. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn met attestatie daarvan vertrokken naar Leeuwarden en volgens teruggebragt berigt aldaar getrouwd den 11 jun 1780
Pierre Jans Mourentz geb 10 aug 1783 HRL, inschrijfnummer 38, 2de Garderegiment grenadiers te voet; Chateau de Vincennes, Fr
Casper Mourits zie C.M. Waks
Neynke Willems Mouter ov. . 25 feb 1751, 47 jaar, huwt met Sijbrand Pieters Feitema, Grote Kerk, Zark regel 22 no. 4; vdGaast begraaflijst
Trijntje Mouter ov. . 22 aug 1784, bijna 71 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Willem Pytters Mouter ovl 8 feb 1751, 75 jaar en 4 1/2 maand, huwt met Baukje Tjerks, zie aldaar, Grote Kerk, Zark regel 28, no. 13; vd Gaast begraaflijst
Antje Tjallings Moutmaker ovl voor 1835 HRL, huwt met Roelof Geerts; BS huw 1834, ovl 1861
Roelof Moutmaker door Hein Mollema ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 zijnde uitgeschoten geld aan Roelof Moutmaker voor onderwijs in ''t brouwen aan de nieuwe ingekomen schoenmaker, ord. no. 6, 24 feb 1784 (GAH1115)
Hendrik Mouts tr. 1. v??r 1 mei 1655 te HRL Antje Jacobs Vorstenborgh, tr. 2. 1670 te HRL Baukje Fransen Visser. Mr. reeds 1648, ovl rond 1672. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij bekers, mengelen, halfmengelen, brandewijnskommen, zoutvaatjes, lepels, kruitdozen, kandelaars, mosterdpotten, boterschalen, kistjes en peperstrooiers vervaardigde. Leerjongens tussen 1647 en 1668: 4 leerlingen, w. o. Wybe Pybes, 1649. (Gildeboek 1647-1672)
Klaas Dirks Mouw geb 16 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Dirk Mouw en Marijke Roelofs
derk Mouwen D.M., soldaat onder de comp. van capt. Evers ende Marike Roelofs zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Baggelaar, de oom, 8 nov 1788; ondertrouw HRL; kind: Klaas Dirk Mouw, geb 16 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Willem Durks Mau, geb 10 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL
Klaaske Sytzes Mouwers geb 1779 Grouw, ovl 3 sep 1826 HRL, huwt met Johannes Piers Sjollema, dv Sijtse M, en Hijke Jeltes; BS ovl 1826
Sytse Mouwers huwt met Hijke Jeltes, kind: Klaaske Sijtzes M, geb 1779 Grouw; BS ovl 1826
Adam Moy Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, A.M., Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Antje W Moy begraven Groot Kerkhof, regel 27, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Wybes Moy ovl 22 dec 1794 HRL, oud 54 jaar
Baukje Mozes zie: van der Gaast; (2x)
Elisabeth/Sabilla Mozes zie: ter Horst
Froukje Mozes geb 1743 Enkhuizen, ovl 24 jan 1830 HRL, huwt met Levij Meyer Spier; BS ovl 1830, ovl 1838
Jacoba Mozes zie: van der Gaast
Jacobje Mozes zie: van der Gaast
Judikje Mozes zie: Blok
Martzen Mozes zie: van der Meer
Schoontje Mozes zie: Blok
Sibilla/Elisabeth Mozes zie: ter Horst
Simon Mozes zie: de Vries
Trijntje Mozes zie: van der Gaast
Hans Jans Mud huwt met Antje Wybrens, kind: Wybren Hanses M, geb 1802 Drachten, wonende te Drachten 1845; BS ovl 1845
Wybren Hanses Mud geb 1802 Drachten, ovl 28 mei 1845 HRL, huwt met Fetje Bonses IJlstra, beurtschipper te HRL. in 1842, zv Hans Jans M, en Antje Wybrens; BS ovl 1842; 1845 overlijdens
Willem Samuels Muggeridje ovl 15 sep 1832 Purmerend, huwt met Sjoukje van Wielen, scheepskapitein in 1832; BS huw 1836, ovl 1872
Klaas Jakobs Muis K.J.M. van Blokzijl en Hiltje Tjerks van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 feb 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Sneek en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 13 feb 1785
Pytter Janzen Muis huwt met Zara Abrahams, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 May 1746 en den 31 dito getrouwt
Aafke Mulder huwt met Gerrit ... , kind: Trijntje Gerrits, geb 1792/94 HRL; BS ovl 1855
Aaltje Mulder ovl voor 1813, huwt met Dirk Willems Houtsma; BS huw 1812; kind: Aaltje Dirks Houtsma, geb 24 mrt 1793, ged 7 apr 1793 Grote Kerk HRL
Aaltje Dirks Mulder geb 1776 Aalsum, ovl 4 aug 1836 HRL, huwt met Hendrik Pieters Zijlstra, dv Dirk Jans M, en Stijntje Andries; BS ovl 1836
Aaltje Jans Mulder ovl 29 mrt 1793 HRL, oud 42 jaar
Adam Hendriks Mulder geb 1793 HRL, ovl 1 feb 1838 HRL, kastelein, ongehuwd, zv Johan Hendriks M, en Trijntje Jans; BS ovl 1838; A.H.M. eigenaar van perceel nr. 221 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 469, stal, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 406 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 469, huis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl en HRL. 1832, bl. 36)
Albertina Joekes Mulder geb 15 feb 1807 HRL, ged 24 feb 1807 HRL, dv Juke M, en Grietje Sibolts; dopen Grote Kerk HRL 1807
Anna M Mulder oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-186; VT1839
Antje Mulder huwt met Anton Albrechts Duba op 29 dec 1795 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1795; Anthoon Albrecht Duboa ende A.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerben Folkerts, goede bekende, 19 dec 1795; ondertrouw HRL
Antje Mulder geb 1771 HRL, ovl 15 aug 1859 HRL, huwt met Hessel Hendriks Dijkstra dv Bauke M, en IJetje Joukes; BS ovl 1859
Baredina Mulder Jan Overzee van HRL. en G.M. van Amsterdam, z, ijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben op den 3 nov 1778 HRL, met getuigenis daarvan vertrokken naar Amsterdam, en aldaar getrouwd op den 15 nov 1778 volgens overgezonden getuigenis van den 16 derzelfder maand
Bauke Mulder huwt met IJetje Joukes de Boer, kind: Antje, geb 1771 HRL; BS ovl 1816; 1859 overlijdens
Bauke Lammerts Mulder geb 1805 Sexbierum, ovl 10 jan 1892 HRL, huwt met Tetje Jans Fokkema op 10 dec 1829 HRL, huw.afk. 29 nov en 6 dec 1829, hovenier in 1851, Chr. Afgesch, zv Lammert Reinders M, en Antje Nieses Radsma; BS geb 1829, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk H-006, wijk I-014, supp wijk B-227
Cornelis Harmanus Mulder ged 10 mrt 1761 Grote Kerk HRL, zv Harmanus Mulder en Jeltie Jacobs
debora Mulder geb 1730 ... , ovl 2 jan 1817 HRL, huwt met Georgius Lemke; BS ovl 1817; 1832 overlijdens; kind: Dukonia Micha?la Lemke, ged 30 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Duconia Micha?la Lemke, ged 8 dec 1768 Westerkerk HRL
detje Klazen Mulder geb 22 sep 1800 HRL, ovl 10 okt 1862 HRL, 1e huwt met Jarig Nannes de Boer op 16 jun 1822 HRL, huw.afk. 19 en 26 mei HRL. en 26 mei en 2 jun 1822 Franeker, dienstmeid. 2e huwt met Ruurd Jappes vd Veer op 21 jan 1836 HRL, winkelierse in 1851, ovl wijk A-006, dv Klaas Harmens M, en Tjietske Nieuwenhuis; BS huw 1822, ovl 1833, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; VT1839
Durk Mulder hm ... , kind: Hendrika Dirks M, geb 1772 Blija; BS ovl 1836
Dirk Jans Mulder huwt met Stijntje Andries, kind: Aaltje Dirks M, geb 1776 Aalsum; BS huw 1836; kind: Henderika Durks, geb 27 dec 1774, ged 20 apr 1798 Grote Kerk HRL
Eeke Mulder geb 1792 HRL, ovl 9 jan 1816 HRL, dv Johan(nes M, en (Trijntje Jans); BS ovl 1816
Emanuel Mulder Claas Jouwersma, soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter en de Eke Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant E.M., 2 may 1789; ondertrouw HRL
Eva Mulder geb 1782 ... , ovl 8 okt 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte weduwe; BS huw 1817
Folkert Alberts Mulder ovl 16 mei 1836 Gorredijk, huwt met Pietertje Piers, arbeider te Gorredijk; BS huw 1837
Gesina Harmens Mulder geb 1782 Pekel A, 1e huwt met Klaas Doedes op 14 nov 1802 HRL, 2e huwt met Sicco Popta op 19 sep 1816 HRL, huw.afk. 8 en 15 sep 1816, komt van HRL, dv Harmen Claas M, en Haike Harmens; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1816, huw 1827, ovl 1834; Extract uit het doopboek der Hervormden van de gemeente Onder Pekel A Provincie Groningen. 1782 den 3 feb Geesina dv Harm Klaasens Mulder en Haike Harms. Oude Pekel A den 17 jul 1816; Op heden den dertigsten aug Eenduisendagthondertsestien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, op den Raadhuise binnen deze Stad, in het locaal van onse gewone Teregtzitting, de Heeren: Harmen de Weerd, Cofschipper, wonende in de Pekel A, oud agtendertig Jaren, Egbert Hendriks de Groot, Smakschipper, oud twee?ndertig Jaren, wonende in de Pekel A, dog beide thans present te HRL, Johannes Leenderts, oud negenenvijftig Jaren, oud Buiten-Schipper, dog thans Havenmeester en Buwe Rodenhuis, oud sesentwintig Jaren, Brittische vice-Consul, beide wonende te HRL; dewelke ten Verzoeke van mejuffrouw G.H.M., zonder Beroep, Woonachtig te HRL, Welke gehuwd is geweest met Klaas Doedes Schipper, mede bevorens woonachtig te HRL, en ten faveure der Waarheid Verklaarden Dat zij alle de perzv Klaas Doedes Schipper, voormaals woonachtig te HRL, en welke gehuwd is geweest met Mejuffrouw G.H.M., dogter van Wijlen Harmen Mulder, in leven Meester Scheepstimmerman te HRL, wel hebben gekend, en voor hun selven Stelling overtuigd zijn, dat de gemelde Klaas Doedes in den Jare Agtienhondertvier is overleden; Gevende redenen van Wetenschap dat het de eerstgemelde Comparant, zeer wel bekend is dat bovengemelde Klaas Doedes met een driemastschip in de herfst van den Jare Agtienhondertvier van Riga is Vertrokken, en gedestineerd was ne eene Fransche Haven, dat hij egter eenigen tijd na deszelfs Vertrek in Londen zich bevond, en als toen heeft gehoord, en het welk ook in de Courant en Nieuwspapieren Stond, dat er een dergelijk Schip in de Noordzee was Verongelukt, waar van Slegts Twee Matrosen van de Equipagie waren gered, en dat men toen algemeen, dat Verongelukte Schip Voor dat van Klaas Doedes hield, het Welk de comparant daar na, door andere Schippers, die destijds op Zee waren, ook nog genoegsaam was gebleken, hebbende hij ook nimmer van deze Klaas Doedes iets meerder gehoord; de tweede Comparant geeft mede voor redenen van Wetenschap, dat het hem bekend is, dat kapitein Klaas Doedes, in de herfst van den Jare Agtienhondert vier van Riga is Vertrokken, en dat hij kort daar na in de Nieuwspapieren in Engeland heeft gelezen, dat een zodanig schip, als dat van Klaas Doedes, was Verongelukt, het welk men algemeen voor het zijne hield, en dat zich Slegts Twee Matrosen van de Equipagie, zouden hebben gered, dat hij ook nimmer in al dien tijd iets van hem heeft Vernomen; de derde Comparant geeft mede op, dat hem zeer wel bekend is, dat Klaas Doedes met een nieuw Pinkschip van Riga na Frankrijk is Vertrokken, dat hij eenigen tijd hier na, in de Couranten heeft gelezen, dat dit Schip in de Noordzee Verongelukjt, en, dat er Slegts twee Matrozen van dat Schip zich hadden gered, dog dat de overige van het Scheepsvolk daar bij alle waren omgekomen, en dat men zedert dien tijd, van hem nimmer iets heeft gehoord of vernomen; de vierde Comparant geeft mede voor redenen van Wetenschap op, dat hij Kantoorbediende zijnde bij de Heeren Barend Visser en Zoon te HRL, ten Verzoeke van Juffrouw G.M. in het gepasseerde jaar, eenen Brief aan hunnen Correspondent te London hadde Verzonden, ten einde na de perzv haren man Klaas Doedes te informeren, dat hij dien ten gevolge in den gepasseerde Jare, uit London heeft ontvangen een Certificaat, afgegeven door de Heeren Standforth en Bluhm, in dato Vierentwintig nov Agtienhondertvijftien, waaruit gebleek dat te London, in de herfst van Agtienhondertvier, berigten waren ingekomen, dat het Russische Schip Elizabeth, gevoerd door Kapitein Klaas Doedes was Verbrand, dat de Equipagie van dat Schip, daar mede Verongelukt was, met uitzondering van drie a vier man, Welke van de Boegspriet van het Wrak waren gered, dat een van die geredde personen destijds te London is gekomen, en berigt heeft gebragt, dat de Kapitein Klaas Doedes, beschouwende alle hoop op Ontvlugting, onmogelijk, van het Schip in Zee was gesprongen en alzo Verdronken, dat de persoon welke dit berigt overgebragt een Rusch zoude geweest zijn, wiens Verblijf men niet konde ontdekken, en Welk Certificaat bij hem Comparant allezints geloof Verdient, Soo dat hij aan de Waarheid van het daarin Vermelde geenzints twijfelt; Van al het Welk Wij deze Acte hebben opgemaakt, omme nae aanleiding van Art. 46 en 155 van het Wetboek Napoleon, te Vervangen een Acte van Overlijden, alzo het onmogelijk is, om van de Perzv Klaas Doedes, een Zodanige Acta van Overlijden te kunnen bekomen, daar het zeer Seker Schijnt, dat hij op Zee is Verongelukt; Een hebben de Comparanten deze Acte na gedane Voorlezing, met ons en onsen Griffier Vertekend
Grietje Mulder ovl 6 mrt 1817 Leeuwarden, huwt met Joseph Dusein; BS huw 1825, ovl 1848
H Mulder ovl voor 1815; wed. H.M. gebruiker van wijk A-196, poortiersche; eigenaar is de Stad, Corps de Garde, 1814. (GAH204)
H Mulder ovl voor 1815; wed. H.M. gebruiker van wijk E-081, winkeliersche; medegebruiker Claas Douwes wed. ; eigenaar is Gerb. Pottinga, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk F-006; gebruiker Samuel Block, Joodsche meester, 1814. (GAH204)
Harmanus Mulder huwt met Jeltie Jacobs, kind: Cornelis Harmanus Mulder, ged 10 mrt 1761 Grote Kerk HRL
Harmen Clasen Mulder geb 1746 ... , ovl 23 jun 1813 HRL; wijk F-006, huwt met Antje Johannes Feddema op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL, meester scheepstimmerman koopt een huis in 1802; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813; geboortig van de Pekel A, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. Harkenroth, op 3 aug 1791. (burgerboek); H.C.M. en Antje Johannes Feddema, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en H.M., vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Extract uit het doopboek der Hervormden van de gemeente Onder Pekel A Provincie Groningen. 1782 den 3 feb Geesina dv H.K.M. en Haike Harms. Oude Pekel A den 17 jul 1816; Kind: Gesina Harmens Mulder, geb 1782 Pekel A; zie verder bij Gesina Harmens Mulder
Helena Gerhardus Mulder geb 1773 HRL, ovl 24 apr 1835 HRL, huwt met Jelte Doekes vd Ley op 2 jun 1799 HRL, dv Gerhardus M, en Rigtje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1814, ovl 1835
Henderina Mulder ovl 11 mrt 1787 HRL, oud 44 jaar, voor Diaconie
Hendrik Mulder woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Mulder Johan Georg Mulder ende Mayke Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.M., goede bekende, 5 dec 1789; ondertrouw HRL
Hendrik Mulder ovl voor 1869, huwt met Christina Adams, kind: Sjoerd M, geb 7 nov 1798 Dokkum; BS ovl 1868
Hindrika Dirks Mulder geb 1772 Blija, ovl 11 mei 1836 HRL, huwt met Sibout Buma van Aardenburg, dv Durk M, en ... ; BS ovl 1836; 1850 overlijdens; geb 27 dec 1774, ged 20 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Durk Jans Mulder en Stijntje Andries
Jacob Mulder begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 61, ovl 30 aug 1798; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Hendrik Mulder geboortig van Roodenkerken in ''t Fuldische, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Harkenroth, op 13 jul 1791. (burgerboek)
Jan Hendriks Mulder geb 1799 HRL, ovl 31 jan 1848 HRL, huwt met Janke IJdes de Groot op 16 mei 1824 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1824, turfdrager, geslnm vlgs huw akte ''Muller'', zv Johan Hendrik M, en Trijntje Jans; BS huw 1824, ovl 1848; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-223; VT1839
Jan Janzen Mulder J.J.M. ende Baukjen Johannes, beyde van HRL, komnende weegens de bruid Heere Wybrens, gleybakker, 30 Nov 1743; huwt met Baukjen Johannes, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 desember 1743 en doen ook getrouwt
Jantje Alberts Mulder Gemeente Blokzijl. Extract uit het Doopregister der Gereformeerde Gemeente alhier. 1781 den 2 sep is ged Albert Roelofs zv Roelof Roelofs en J.A.M. Blokzijl den 28 apr 1815
Johan Georg Mulder J.G.M. ende Mayke Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Mulder, goede bekende, 5 dec 1789; ondertrouw HRL; J.G.M. en Mayke Douwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 dec 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Johan Hendriks Mulder ovl 25 Louwmaand 1810 HRL, huwt met Trijntje Jans, poortier, kinderen: Adam Hendriks M, geb 1793 Har, Eeke M, geb 1792 HRL, Jan M, geb 1799 HRL, Willem M, geb 1803 HRL, Anna Maria M, geb 20 feb 1805 HRL; BS ovl 1816, huw 1827, ovl 1837, ovl 1838, ovl 1848; J.H.M., Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania, en de Trijntje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Reuter, goede bekende, 8 dec 1787; ondertrouw HRL; J.H.M., Corporaal in de comp. van Lt. Collonel van Burmania, en Trijntje Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1787 HRL, en zijn op den 25 daaraanvolgende getrouwd
Johan Jacobs Mulder van Arnhem, huwt met Hasa Hartmans, van HRL, geproclameerd de 21-28 mrt de 4 apr en getrout met attestasie de 20 jun 1762 in de Westerkerk
Johanna Mulder zie ook: Johanna Anneus; huwt met Johannes Pechthold, kind: Janke Johannes Pechthold, ged 9 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Johannes Spechtold, ged 29 nov 1768 Grote Kerk HRL
Johanna Mulder geb 1741 ... , ovl 28 mrt 1811 HRL, huwt met Johan Snijder, wonende te op de Liemendijk; BS ovl 1811
Johanna Mulder Hendrik Steffens en J.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Johannes Mulder zie: Oorthuis en Muller
Johannes Mulder gebruiker van wijk A-244, pottebakkersknegt; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 26:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van J.M., 27 may 1788. (GAH1119); id. f. 30:0:0, 23 jun 1789. (GAH1121); id. f. 40:0:0 terzaake 1 jaar verdiende loon als pottebakkersgezel bij Jan van der Moolen, 8 jun 1790. (GAH1122); id. 90- . :0, (geen baas vermeld), 22 may 1792 (GAH1124); id. f. 47:10:0 als Pottebakkersknegt bij J. van der Moolen, 8 may 1793 (GAH1125); id. 29 apr 1794 (GAH1126); id. f. 57:10:0, 1 mei 1795 (GAH1127); J.M., pottebakkersknegt, geloofwaardig, van Competente ouderdom, en wonende te HRL, is versogt eene Acte van Notori?teit te passeren, ten behoeve van het huwelijk van Frans Eerenbeef, Pottebakkersknegt, wonende te HRL. Hij verklaarde tevens nooit te hebben kunnen Schrijven, nog zijne naam Vertekenen
Johannes Mulder geb 15 dec 1796 HRL, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum, A wegens VOW; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Johannes Mulder J.M. en Pytje Dirks, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 24 jan 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Marijke Johannes Muller, geb 5 jun 1779, ged 22 jun 1779 Grote Kerk HRL, vader als: J. Muller
Juke Engels Mulder zie ook: Joeke van der Meulen; geb 1780 Veendam, ovl na 1844, huwt met Grietje Sibolts op 22 dec 1805 HRL, wonende te HRL. 1842, Albertina, geb 15 feb 1807 HRL, Sijbolt, geb 24 feb 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS huw 1842, ovl 1844, VT1839; gebruiker van wijk C-068, varensgesel; medegebruiker Teunes Bosch, varensgezel; eigenaar is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; VT1839; huwt met Grietje Siebolts, kind: Siebolt Jukes Mulder, geb 24 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Jurjen Mulder zie ook: J. Muller; J.M. onder Almenum en Rinske Oenes van HRL, koomende wegens de bruyd Oene Ritskes desselfs vaeder, 26 Oct 1748; van Almenum, huwt met Rinske Oenes, van HRL, geproclameerd den 27 okt en den 4-11 nov 1748 en doen ook getrouwt; huw.reg. Nederlands Hervormd krk-Harl
Carel Mulder mogelijk dezelfde als Carel Willems Muller; gebruiker van wijk F-201, commies; eigenaar is Hessel Sietses, 1814. (GAH204)
Kasper Mulder huwt met Richtje Heins, kind: Kasper Kaspers Mulders, geb 29 dec 1779, ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL
Kasper Kaspers Mulder geb 29 dec 1779, ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL, zv Kasper Mulder en Richtje Heins
Klaas Harmens Mulder ovl 20 feb 1816 Balk, huwt met Tjitske IJsbrands Nieuwenhuizen, kinderen IJsbrand Klazes M, geb 1793 Gaast, detje Klazen M, geb 22 sep 1800 HRL, Vroukje Klases, geb 13 jul 1802 HRL, N.H., in leven commies bij Rijksmiddelen te Balk, zv Harmen Klases en Binnigje Berends; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1822, ovl 1831, huw 1836, ovl 1857, ovl 1862
Claasje Mulder huwt met Jan Wiese; Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Lammert Reinders Mulder ovl 11 mrt 1824 Sexbierum, huwt met Antje Nieses Radsma, kind: Bauke M, geb 1805 Sexbierum, in leven boerearbeider te Sexbierum, zv Reinder Lammerts en Grietje Alberts; BS huw 1829, ovl 1892
Lena Richards Mulder geb 15 mei 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Richard Mulder en Rixtje Pieters (ook: Andringa)
Neeltje Mulder oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839
Pier Mulder geb 1785 Lemmer, ovl 9 jun 1831 HRL, huwt met Elisabeth Meyer op 20 okt 1816 HRL, huw.afk. 6 en 13 okt 1816, scheepstimmermansknecht, thans dienstbare te St. Jacobi Parochie, wonende te HRL, huw.get. bij K. Trompetter en W. Meyer, 1817, zv Sijtze Piers en Aukje Ferwerda; BS huw 1816, huw 1817, ovl 1831; P.M. eigenaar van percelen nrs. 1390 en 1391 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 470, resp. huis en erf, huis, resp. 55 en 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Reindertje Sytses Mulder geb 1786 Lemmer, ovl 29 nov 1837 HRL, huwt met Wybe Wagenaar op 2jun18 14 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1814, wonende te HRL, bolleloopster in 1837, dv Sijtse M, en Aukje Ferwerda; BS geb 1814, ovl 1837
Richard Mulder R.M. en Rigtje Pieters Andringa, zijnde de laatste der drie Zondags-proclamatien geschiedt 12 jul 1772 HRL, en getrouwt den 19 jul 1772; kind: Lena Richards Mulder, geb 15 mei 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL
Siebolt Jukes Mulder geb 24 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, zv Juke Mulder en Grietje Siebolts; geb 24 feb 1811 HRL, ovl 30 okt 1844 HRL, huwt met Antje Rients Walings op 19 mei 1842 HRL, werkman in 1844, zv Juke M, en Grietje Siebolts; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1842, ovl 1844
Sytse Piers Mulder huwt met Aukje Ferwerda, kinderen: Reindertje Sijtses M, geb 1786 Lemmer, Pier M, geb 1785 Lemmer; BS ovl 1831; 1837 overlijdens
Sjoerd Mulder geb 7 nov 1798 Dokkum, ovl 1 feb 1868 HRL, huwt met Sjieuwke Thomas vd Werf en Hiltje Faber, Rooms Katholiek, kleermaker in 1851, ovl wijk G-332, wonende te HRL. 1846, zv Hendrik M, en Christina Adams; BS ovl 1846; 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; oud 41 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-103; VT1839; S. Muller, eigenaar van perceel nr. 1016 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 472, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Styntje Mulder huwt met Wieger Pieters Faber, wonende te HRL; BS huw 1818
Taetske Mulder huwt met Taeke de Boer; BS ovl 1874
Tietje Mulder geb 9 jan 1801 HRL, ged 25 jan 1801, N.H., dv Wijpke Jans M, en Trijntje Alberts; dopen Grote Kerk HRL 1801
Trijntje Hendriks Mulder geb 1776 Leeuwarden, ovl 3 jun 1829 HRL, huwt met Douwe Klazes de Haan op 14 feb 1803 HRL, komt van Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1829 1833 overlijdens
Wijpke Jans Mulder huwt met Trijntje Alberts, N.H., kind: Tietje M, geb 9 jan 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801
Willem Mulder geb 1803 HRL, ovl 28 apr 1837 HRL, huwt met Neeltje IJedes de Groot op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 6 en 13me HRL. en 13 en 20 mei 1827 Leeuwarden, touwslagersknecht, keetknecht in 1837, zv Johan Hendrik M, en Trijntje Jans; BS huw 1827, ovl 1837
Willem Mulder ovl voor 1876, huwt met Sijtske IJpes Schuitmaker; BS ovl 1875
Alberdina Mulders huwt met Eilert Olthof, kind: Eilert Eilerts Olthof, ged 18 sep 1763 Grote Kerk HRL
Grietje Harmanus Mulders huwt met Gerben Andries (Posthuma), beide van HRL, geproclameerd de 28 Ap: en de 5 en getrout de 12 mei 1771; DTB N.H. HRL. 1761 BS ovl 1858; kind: Hermanus Gerbens, geb 20 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Gerbens, geb 4 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, geb 2 nov 1782, ged 22 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Gerbens, ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL
Hendrik Muleman geb 1768 Munsterland, Dld, ovl 5 mrt 1828 HRL, huwt met Anna Maria Nijsson; BS ovl 1828
Anna Christina Mulerin huwt met Peter Metzeler, kind: Anna Margaretha Klasijna Peters Metzeler; dopen Grote Kerk HRL
Mulier Johan Andries frey, soldaat in de comp. van capt. M., ende Hendrica Koelmans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Swik, 30 nov 1793; ondertrouw HRL; Johan Andries Frey, zoldaat in de compagnie van Capitein M., en Henderica Koelmans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 15 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Muller rentmeester van het Weeshuis bet f. 18:12:12 aan de Diaconen der gereformeerde gemeente alhier, wegens alimentatie aan kinders van Muller, quit. no. 5, 16 may 1787. (GAH1119); begraven Kleine Kerk, regel 11, nr. 8, als Capitein Mullart; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Andries Hendriks Muller geb 5 feb 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Muller en Cornelia Mersje
Anna Muller geb 1772/77 Leeuwarden, ovl 21 apr 1851 HRL, huwt met Petrus Molenaar; BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-117
Anna Elisabeth Muller huwt met Joes (=Johannes) M?ller, kind: Joes =Johannes) Petrus M?ller, geb 1757 den 8 May te Mittelhofen, parochie Elsoss, wettige zoon. Elsoss 19. feb. 1796
Anna Maria Muller geb 20 feb 1805 HRL, N.H., huwt met Meinte Tjeerds Kooistra op 4 jan 1827 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1826 HRL, dv Johan Hendrik M, en Trijntje Jans; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk I-028
Catharina Jurjens Muller huwt met Barent Hielkes op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; Chatarina J.M., ged 18 may 1749 Grote Kerk HRL, dv Jurjen Muller en Rinske Oenes
Elisabeth Muller begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ernst Muller huwt met Harmke Johannes Overmeier op 4 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Fenne Willems Muller geb 1802 HRL, ovl 19 apr 1869 HRL, Chr. Afgesch, huwt met Dirk Annes Leeninga op 11 okt 1827 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1827 HRL, werkster, dv Sijtske Cornelis; BS huw 1827, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk G-071, 143, 216, supp wijk G-470; oud 39 jaar, geb en wonende te Hrl. 1839, wijk G-156; VT1839
Frans Muller geb 1790 Strockerau, Hongarije, ovl 9 feb 1842 HRL, 1e huwt met Henrietta Margarieta Hamburg, 2e huwt met Sijtske Folkerts Oostra op 12 mrt 1829 HRL, huw.afk. 1 en 8 mrt 1829, wonende te HRL, schoenmaker in 1842, zv Frans M, (gk), en Maria Brouwensteene, (gk), vader landbouwer, ovl en gewoond hebbende te Stockerau, ovl 1823, moeder ovl aldaar 1809; oud 50 jaar, geb Stokstra, Oostenrijk, (!), en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk E-055; VT1839; F.M. eigenaar van perceel nr. 1170 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 471, huis, 147 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Hendrik Muller huwt met Cornelia Mersje, kind: Andries Hendriks Muller, geb 5 feb 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL
Hendrik Muller in 1795 aangesteld tot poortier van de Zuiderpoort binnen de stad HRL; op 11 mrt 1796 wegens het weigeren afleggen van de verklaring uit het ambt is ontzet en is hierdoor in armoede gedompeld. Dient verzoek in tot herstel in oude funktie of gelijkwaardige betrekking. (GAH200)
Hendrik Jurjens Muller zie: H.J. Miller
Jan Muller huwt met Sara Jacobs, kind: Tetje, geb 11 dec 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807
Johannes Muller Anne 1757, den 8 May is geb Joes (=Johannes) Petrus M?ller te Mittelhofen, parochie Elsoss, zv J.M. en Anna Elisabeth, wettige zoon. Elsoss 19. feb. 1796
Johannes Muller huwt met Sara Harmens, kind: Muller Johannes Muller, geb 23 jun 1798, ged 8 jul 1798 Grote Kerk HRL
Johannes Muller J.M. en Sijtske Kleistra, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 3 jun 1792