Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Ubels moet zijn: Hendrik Abels; zie aldaar; H.U. en Rinske Jelles, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 18 dec 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Abel Hendriks, geb 6 sep 1775, ged 26 sep 1775 Grote kerk HRL
Atsje Freriks Uilbes geb 1776 Makkum, ovl 9 jan 1845 HRL, huwt met Willem Abrahams Brons, dv Freerk U, en Jeltje Jacobs; BS ovl 1826; 1845 overlijdens, ovl 1858
Auke Harkes Uilkema geb 1 dec 1810 HRL, ovl 20 jun 1831 nabij de huizinge no. 31 in het water te Herbayum is overleden, arbeider, ongehuwd, zv Harke Douwes en Trijntje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1831
Acke Uilkes huwt met Isbrand Joosten Gonggrijp, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 23 mei 1763; kind: Baukje IJsbrands Gonggrijp, ged 3 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Antie Isebrands Gonggrijp, ged 12 nov 1769 Westerkerk HRL
Andries Uilkes wrakleverancier 1804-1805
Antje Uilkes in onegt gebooren 11 nov 1797, ged 28 dec 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Uilke Jacobs, (volgens opgave), en Jeltje Rintjes
Antje Uilkes van HRL, huwt met Sierd Geeles, van Ureterp, geproclameert de 20-27 Augus en de 3 Septem:en getrout de 11 dec 1758
Aukje Uilkes zie: Postma
Aukje Uilkes ovl 12 dec 1791 HRL, oud 48 jaar
Aukjes Uilkes geb 1745 ... , ovl 10 nov 1817 HRL, huwt met Jan Lijkles de Boer; BS ovl 1817
Aukje Uilkes huwt met Claas Pieters Maaskamp, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 jul en de 7 en getrout de 21 aug 1768 in de Westerkerk; kind: Willem Klaases, geb 19 mrt 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Klaases, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL
Aukje Uilkes huwt met IJpe Hessels/Stoffels, beide van HRL, geproclameerd de 28 mei en de 4 en getrout de 11 jun 1769
Baukje Uilkes geb 1755 Sappemeer, ovl 3 dec 1834 HRL, huwt met Allard Hendriks van Leeuwarden, turfmeetster in 1828 te HRL, dv Uilke ... , (gk), en Frouwkje ... (gk); BS ovl 1813; 1828 huwelijken, ovl 1834, ovl 1848
Baukje Uilkes geb 1756 Makkum, olv. 23 sep 1831 HRL, huwt met Teunis Douwes de Vries, schipperse, buiten vaste woonplaats 1819, getuige bij geboorte aangifte van Jan Jans in 1811, turfmeetster en wonende te HRL. 1829, dv Uilke ... , en Wijke ... ; BS geb 1811, ovl 1831. BS Franeker huw 1819, huw 1829; kind: Wikje Teunis, geb 2 apr 1783, ged 29 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Uilke Teunis, geb 15 okt 1792 Leeuwarden, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL, ouders te Eernewoude; kind: Wikje Teunis, geb 23 may 1795 te Eernewoude, ged 2 jun 1795 Grote Kerk HRL
Berber Uilkes en Cristoffel Hempel, beyde van HRL, huw.aang. 12 jan 1737 HRL, komende Weegens de bruyd Jacobus Nauta, mr. tinnegieter; huw aang. HRL 1737
Berber Uilkes Ate Durks Faber van Stavoren ende B.U. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Uilke Bartels, 22 jun 1793; ondertrouw HRL; Ate Dirks Faber van Stavoren en B.U. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 jul 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Dieuwke Uilkes huwt met Jan Klaases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 sep en den 4 okt 1739 en doe ook getrouwt; Jan Clases ende D.U., beide van HRL, koomende voor de Bruit Poulus Jansen, trekschipper, 19 sep 1739; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Uilkes zie: de Vrij
Doetje Uilkes Marten Bouwes en D.U., beide van Almenum, zijn, na op den 9may17 79 HRL, hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Foekjen Uilkes Sijbe Stoffels en F.U., beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder Uilke Foekes, 14 Sep 1743; huwt met Sijbe Stoffels, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 sep 1743 en doen ook getrouwt; kind: Stoffel Sijbes, ged 19 may 1744 Grote Kerk HRL
Frouwkje Uilkes ged 8 apr 1762 Westerkerk HRL, dv Uilke Hanses en Janke Hanjes
Geertje Uilkes ged 2 mrt 1745 Grote Kerk HRL, dv Uilke Pieters en Maartje Harmens
Gertje Uilkes ovl 11 jun 1820 Leeuwarden, huwt met Heere Atzes, indertijd echtelieden te Leeuwarden; BS huw 1828
Hans Uilkes ged 24 feb 1761 Grote Kerk HRL, zv Uilke Hanzes en Janke Hanszes
Jacob Uilkes zie: de Vrij; ; uyLKES, JAN
Janke Uilkes ovl voor 1818, huwt met Jacob Piebes, in leven echtelieden te HRL; BS huw 1817; van Mackum, huwt met Jacob Piebes, van Almenum, geproclameerd de 19 en 26 aug en de 2 en getrout met attestasie de 16 sep 1764; kind: Piebe Jacobs, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Lolkje Jacobs, ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Uilke Jacobs, ged 19 dec 1769 Grote Kerk HRL
Janke Uilkes huwt met Albert Claases, beide van HRL, geproclameert de f. 2:10:17 Febru:en getrout den 12 mei 1754 in de Westerkerk; kind: Uilke Alberts, ged 6 apr 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Aafke Alberts, ged 3 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Alberts, ged 20 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jan Alberts, geb 28 feb 1773, ged 30 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Alberts, ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL
Jeltje Uilkes zie ook: van Nogeren; huwt met Klaas Cornelis, kind: Trijntje Klaases, geb 11 nov 1809, ged 4 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: IJnskje Klaases, geb 11 nov 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL
Johanna Uilkes oud 62 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-224; VT1839
Klara Uilkes zie: van der Vorm
Lolkje Uilkes huwt met Simon Haantjes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 mei en getrout de 4 jun 1769
Martje Uilkes zie ook: Eikhout; huwt met Giesbert Karels, kind: Uilkje Giesberts, geb 23 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL
Neeltje Uilkes huwt met Jacob Sijbrands, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 23 mei 1763; kind: Harmen Jakobs, geb 21 sep 1773, ged 12 okt 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: N. uyltjes; kind: Sijbren Jacobs, ged 23 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Uilke Jacobs, ged 14 okt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jacobs, ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL; kind: Antie Jacobs, ged 31 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, vader als J. Sibrands; kind: Sijbrand Jacobs, ged 15 mei 1770 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Jacobs, ged 15 okt 1771 Grote Kerk HRL
Paulus Uilkes zie: Aukema
Pieter Uilkes ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, zv Uilke Pieters en Maartje Harmens Gongrijp
Sake Uilkes zie: de Vrij
Siebe Uilkes zie: Visser, de Vrij
Sybe Uilkes geboortig van de Lemmer, voor burger aangenomen, hebbende de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. brg. L. Hauckema, en de gerechtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 7 jul 1773. (burgerboek)
Sybrandus Uilkes zie: Schuil
Sybrandus Uilkes zijn groente wordt geconfisceerd 1747
Teetske Uilkes zie: Dijkstra
Tjitske Uilkes Teetske U. en Aleff Wybes, beyde van HRL, huw.aang. 17 dec 1735 HRL, komende Voor de bruyd Uilke Fockes, desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735; huwt met Alef Wybes, kind: Tjitse Alefs, ged 9 mrt 1745 Grote Kerk HRL
Trijntje Uilkes zie ook: van der Werf; zie ook: T. Ulkes
Abele Uiltjes geb 1743 ... , ovl 10 nov 1811 HRL, huwt met Antje Dirks vd mei op 31 mei 1801 HRL, wonende te in het Gereformeerd Diaconijhuis 1811, turfleverancier 1803, kind: Uiltjes Eebeles, geb 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801 BS ovl 1811, ovl 1827; geboortig van Eernewoude, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. Binksma op 25 mei 1791. (burgerboek); Roelof Johannes van Bergum ende Antje Ebeles van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader E.U., 23 apr 1796; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Uiltjes geb 28 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Uiltje Dirks en Antje Jans
Gatse Uiltjes ovl 6 okt 1786 Franeker, huwt met Frouwkje Fokkes, kind: Gatske Gatses Posthuma, geb 2 jan 1787 Franeker, varensgezel te Franeker; BS huw 1818
Hendrikje Uiltjes huwt met Jan Harmens, kind: Uiltje Jans, geb 13 jul 1781, ged 31 jul 1781 Grote Kerk HRL
Janke Uiltjes huwt met Sjoerd Wessels, kind: Grietje Sjoerds, ged 15 okt 1744 Westerkerk HRL; kind: Wessel Sjoerds, ged 13 nov 1740 Westerkerk HRL, moeder als J. Ulckes
Jantje Uiltjes zie ook: Eikhout; geb 11 jun 1787, ged 26 jun 1787 Grote Kerk HRL, dv Uiltje Dirks en Antje Jans
Lutske Uiltjes L.U., Arbeidster, oud Zeven en vijftig Jaar, wonende te Beetsterzwaag in 1815, vreemd, en geene bloed nog aangehuwde, Vriendin, welke verklaarde Zeer Wel te kennen Wytske Luitsens de Jong
Martje Uiltjes geb 28 apr 1783, ged 20 may 1783 Grote Kerk HRL, dv Uiltje Dirks en Antje Jans
Oege Uiltjes huwt met Eeke IJpes, kind: IJpe Oeges Plantinga, geb 1770 Abbega; BS huw 1826
Sybren Uiltjes geb 1 jun 1789, ged 7 jul 1789 Grote Kerk, zv Uiltje Durks en Antje Jans
Sipkjen Uiltjes geb 1772 ... , ovl 16 sep 1816 HRL, huwt met Bauke van Oosten; BS ovl 1816; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Achthondert en Sestien den 16 sep is overleden: S.U. huisvrouw van Bauke van Oosten, oud 44 jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 feb 1817
Trijntje Uiltjes zie: Eikhout
Trijntje Uiltjes geb 2 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Uiltje Dirks en Antje Jans
Akke Uiterdijk geb 1805 Dokkum, ovl 4 aug 1883 HRL, 1e huwt met Hielke Terpstra, 2e huwt met Bouwe Scherpenzeel, 3e huwt met Jacob Korttje, dv Douwe U, en Christina Cahuis; BS ovl 1883
Douwe Uiterdijk huwt met Christina Cahuis, kind: Akke U, geb 1805 Dokkum; BS ovl 1883
Metje Uiterspoor huwt met Johannes Akkerman, kind: Jan Johannes Akkerman, geb 14 dec 1780 ged 24 dec 1780 Grote Kerk HRL; kind: Reintje Johannes Akkerman, geb 8 dec 1782, ged 22 dec 1782 Grote Kerk HRL
Didericus Rutgerus Ukkerman huwt met Anna Clara Poggenbeek op 9 mei 1802 HRL, Luth. predikant te HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1802
Martijn Ulband huwt met Trijntie Jacobs van der Form, beide van HRL, geproclameerd de 25 Jannewari en de 1 en getrout de 8 Feberwari 1761
Steffen Ulband huwt met Janke Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763
Akke Ulberg geb 29 dec 1806 HRL, ged 11 jan 1807 HRL, ovl voor 1810, dv Johannes U, en Klaaske Coenraads; dopen Grote Kerk HRL 1807
Akke Ulberg geb 1 sep 1809 HRL, ovl 5 aug 1825 HRL, N.H., vader in leven stalknecht, dv Johannis U, en Klaaske Zwenkel; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1825; geb 1 sep 1890, ged 17 sep 1809 Grote Kerk HRL, dv Johannes Ulberg en Klaaske Zwertel
Elisabeth Johannes Ulberg geb 4 mrt 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL, dv Johannes Ulberg en Klaaske Zwertel
Johannes/Hans Jans Ulberg geb 1772 ... , huwt met Klaaske Coenraads Zwenkel/Zwartel, kinderen: Akke, geb 1 sep 1809 HRL, Akke, geb 29 dec 1806 HRL, huw.get. bij J.B. Vredenburg en H. Gerrits, wonende te HRL. 1811, stalknecht; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1811, ovl 1847; gebruiker van wijk E-211, stalknegt; medegebruiker Rients W. Onrust, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); kind: Akke Johannes Ulberg, geb 1 sep 1890, ged 17 sep 1809 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Johannes Ulberg, geb 4 mrt 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Hans Jurjens Ulberijk geboortig uit Oostvriesland, doch jongst van Leeuwarden inkomende, heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nae dat hij belooft heeft aen handen van burg. Lourens Jacobs als Commissaris, om sich als een eerlijck burger te sullen gedragen, en sich des burgers lasten te submitteren, betalende oock de geregtigheit daertoe staende aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 1 sep 1690. (burgerboek)
Arjen Ulbes zie ook: de Vries; ged 28 feb 1740 Grote Kerk HRL, zv Ulbe Corneelis en Grietje Arjens; DTB N.H. HRL 1740
Arjen Ulbes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 80:0:0 van 1 aug tot 21 nov 1780 als kleermaker verdiend ih Weeshuis, kwit. no. 5, nov 1780. (GAH1111); id. f. 208:0:0 van 21 nov 1780 tot 20 nov 1781 op 13 ordonn van ieder 16 glds, door hem als kleermaker verdiend, kwit. no. 2, 1781. (GAH1112); id. van 17 nov 1782 tot 18 nov 1783, kwit. no. 3, 1783. (GAH1114); id. van 20 nov 1781 tot 19 nov 1782 op 13 ordonn., ieder ? f. 16, -, kwit. no. 2, 1782. (GAH1113); id. van 16 dec 1783 tot 16 nov 1784, ord. no. 2, 1784 (GAH1115); id. f. 96:0:0 van 14 dec 1784 tot 3 may 1785, ord. no. 2, 1785. (GAH1116); id. f. 112:0:0 van 3 may tot 13 nov 1785, ord. A tm G, 1786. (GAH1117); id. f. 208:0:0 van 15 nov 1785 tot 13 nov 1786, 1786. (GAH1118); id. van 13 nov 1786 tot 13 nov 1787, 1787. (GAH1119); id. f. 144:0:0 voor 36 weken dagloon? 4 gld ''s weeks, 1788. (GAH1120); id. f. 40:0:0 zijnde verdiende gagie van A.U. bij schipper Ocke Kames, 19 dec 1780. (GAH1112); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Augustinus Ulbes ged 16 mrt 1751 Grote Kerk HRL, zv Ulbe Cornelis en Grietje Ariaens
Auckjen Ulbes ovl 25 aug 1727 HRL, old 73 jaeren
Aukje Ulbes huwt met Oege Saskers, in leven echtelieden te Hindeloopen of HRL, in huw.aang. akte worden beide plaatsen als woonplaatsen genoemd; BS huw 1811wafk
Beert Ulbes zie: Wassenaar
Botje Ulbes zie: Farx
Bregtje Ulbes huwt met Tjalling Tjallings, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 nov 1768 in de Westerkerk; kind: Trijntie Tjallings, ged 12 sep 1769 Grote Kerk HRL
Cornelis Ulbes Geeft met Eerbied Ued:Achtb:te kennen Age Cornelis burger en ingeseeten van deese Stadt, dat zeedert eenige tijd alhier is overleeden C.U. in leeven meede ordrs turfdrager alhier, met welke bedieninge den supplnt zeer gaerne zoude zien, dat hij meede begunstigd wierde, dog ''t zelve niet anders als met UEd: Achtb:consent en gratie te kunnen bekoomen, zoo addresseert den supplnt hem mits deesen aen UEd:Achtb:met ootmoedig versoek ten einde den supplnt Age Cornelis in plaets van den overleedene C.U. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt mag worden aengesteld op Lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus, (was get), B. Dreyer; (in margine Stonde); de Magistr:gehoord het versoek accordeerende het selve, eligeerd en nomineerd mits deesen Age Cornelis in plaets van den overleedene C.U. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 11 jun 1742 (was get), J. Agema. Ter Ordtie van de magistr:abs:sec:B. Dreyer; (Onder Stonde); Op heeden den 11 jun 1742 heeft Age Cornelis als turfdrager den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Agema afgelegt. Actum den 11 jun 1742. In kennisse van mij gesw:klerck B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Wytse IJsbrands en Doetje Cornelis, beyde van HRL, vertoonende de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder IJsbrand Sakles tot Risserkamp(?) en koomende weegens de bruyd desselfs vaeder C.U., tamboer, 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; Claes Tieerds ende Lijsbert Haytses, beyde van HRL, huw.aang. 31 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd C.U. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Doutjen Ulbes Hendrik Johannes en D.U., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Ulbe Sjoukes, 3 May 1749; Dirk Sickes Siderius ende D.U., beide van HRL, komende wegens de bruid desselvs vader Ulbe Sjoukes, 11 dec 1751; huwt met Durk Sikkes Siderius, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 desember 1751 en doen ook getrouwt; huwt met Dirk Sijtses, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 16 apr 1759; kind: Maayke Durks, ged 16 dec 1760 Grote Kerk HRL, vader is Durk Zijtses; kind: Ulbe Durcks, ged 5 jul 1763 Grote Kerk HRL, vader als Durck Cijtses; kind: Doetje Dirks, ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL; kind: Jane Hendriks, ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL
Fokjen Ulbes ende Hendrik Fransen, beide van HRL, huw.aang. 22 mrt 1738 HRL, komende voor de bruid Sjoerd Sijtses; huw.aang. HRL 1738; kind: Frans Hendriks, ged 1 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Foekje Ulbes ged 8 mrt 1767 Grote Kerk HRL, dv Ulbe Hendriks en Antje Geerts; huwt met Sied Sjoukes; BS huw 1816, ovl 1825; Sierd Sioukes ende Fokje U., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Allerds, deszelfs neef, 1 mrt 1788; ondertrouw HRL; Sierd Sjoukes en Fokje U., beide van HRL, zijn geproclameerd op den 2 en 9 mrt 1788 HRL en op den 23 may 1790 en zijn getrouwd op den 17 aug 1790, zijnde hunne twee kinderen wettig mee getrouwd; kind: Ulbe Sierds, geb 15 may 1790, ged 31 may 1790 Grote Kerk HRL; Compareerde ter secretarye deezer Stad HRL de proc. Camsma wegens Aafke Sijes, ongehuwde meerderjarige dogter alhier, dewelke bij deesen verklaart te spieren de Huwelijksproclamatien van Sierd Sjoukes, schipper aldaar, aangegeven den 1 mrt 1788 met F.U. om reden dat gmelde Sierd Sioukes met Aafke Sijes een wettige belofte van trouw heeft aangedaan, om welke spieringe te sijn doen denumtiatie is geschied aan F.U., wonende ten huise van Sierd Sioukes voor den Geregts Bode Wiglinghuisen volgens mondeling relaas acte gegeven bij welke spieringe Sierd Sioukes Self in Persoon is present geweest, 15 mrt 1788; ondertrouw HRL; den 21 May 1790: compareerde ter sekretarye der Stad HRL de proc. S. Camsma wegens Aafke Sijes boveng. verklaart van bovenstaande spieringen tegen Sierd Sjoukes gedaan, te desisteren cum expensis en wat te meer ... tijden, dat hij Sierd Sjoukes met F.U. in de Huwelijksen Staat mag worden bevestigd om welke desistament te zien door Sierd Sjoukes in persoon is geinsinueert door bode Poort; ondertrouw HRL; Ik ondergetekende Antje Ages Agema weduwe Rommert Claasen Blaauw te HRL, verklaar bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meederjarige dogter Neeltje Rommerts Blaauw, om zich in het Huwelijk te begeeven met Dirk Sierds de Jong, Sjouwerman meede aldaar, zv Sierd Sjoukes en Fokje U. de ouder overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw word opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd, HRL den 18 July 1816; Op heden den vierentwintigsten jun achttienhonderd en Sestien compareerden voor ons Vrederegter van het kanton HRL, Provincie Vriesland, Douwe Cleeb?, gezworen koornmeter, Alida van Elzas, deszelfs huisvrouw, Aafke Sijes Tolsma, arbeidster, Tjietske Fransen, huisvrouw van Cornelis Blokmaker, Jelle Jelles Agema, barbier, Klaas Douwes van der Meulen, gleibakker, en Klaas Rommerts Blaauw, gleibakker, alle van competenten ouderdom, en wonende te HRL. dewelke verklaarden, dat Dirk Sierds de Jong, waaraf ouders Zijn geweest Sierd Sjoukes en F.U., beide overleden, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst Zijnde, alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend. Gevende de comparanten voor reden van Wetenschap dat Zij genoemden Dirk Sierds de Jong van Zijne kindsheid af, en Zijne ouders mede sedert lange jaren hebben gekend, en alzoo van de waarheid dezes ten vollen overtuigd Zijn; Waarna de Comparanten deze acte van Bekendheid met ons en onzen griffier hebben getekend, uitgezonderd Tjietske Fransen, welke verklaarde niet te kunnen schrijven. Gratis geregistreerd te HRL den tweeden Juy 1816, F? 160 Vak 8
Freerk Ulbes zie: Smit; Doede Eeltjes ende Lijsbert Fredriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader F.U., 14 may 1794; ondertrouw HRL
Geertje Ulbes ovl 11 jan 1805 HRL, oud 50 jaar
Gerritje Ulbes zie ook: Dreyer; geb 18 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL, dv Ulbe Klaases en Wikje Pieters
Gerritje Ulbes Klaas Wybes en G.U., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 jul 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Metje Klaases, geb 23 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Klaases, geb 26 jan 1788, ged 26 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Klaases, geb 17 feb 1790, ged 23 mrt 1790 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd en negentig den Seventiende feb is Geboren Wybe zv Klaas Wybes en G.U. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 mei 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den Vierde jan is Geboren Ulbe, zv Klaas Wybes en G.U. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Grietje Ulbes huwt met Klaas Dreyer; BS geb 1847
Hendrik Ulbes ged 7 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Ulbe Hendriks en Antje Geerts; zie ook: Ringsma; huwt met Antje Fransen, kind: Frans Hendriks, geb 21 aug 1791, ged 6sep17 91 Grote Kerk HRL; Donderdag den 20 Sept 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden aan H.U. te doen Insinueeren om de Wal voor deszelfs huis bij de Kraan binnen veertien daagen (na Insinuatie) te laaten maaken, bij poene van een Pond groot. (GAH44); Dingsdag den 6 nov 1798. de Polcijen van de Wijk, zijnde de Burgers Paulus de Boer, Waar bij uit hoofde van het overlijden van den Burger D:Hendriks geassumeerd was, den Burger Lambert Albada op het Huis der Gemeente geconvoceerd zijnde en voor zig hebben laaten roepen den Burger H.U., Vaarendsgezel alhier, ten einde dezelve nogmaals te onderhouden, en door gepaste middelen te Constringeeren, om de wal voor deszelfs bewoonde Huizinge, Staande aan de Zuiderhaaven bij de Kraan alhier te laaten maaken, zoo als zulks iterative maalen aan geinfinueerd was; Dan op duure betuiging van den Comparant H.U. voorz:dat hij zig door de vervallen Zeevaart in het volstrekte onvermoogen bevond (hoe gaarne hij anderszints daar toe ook geneegen was), om in deezen aan de billijke ordre van de Regeeringe te konnen voldoen, als zig declareerende dat hij in deeze bekommerlijke tijden kwaalijk brood voor zijn talrijk Huisgezin konde bekoomen, en daarom wenschte dat de Regeeringe een gemakkelijker weg met hem geliefden in te Slaan; Is op deeze duure betuigine met denzelven H.U., geconvenieerd, dat de Regeeringe uit Consideratie der Hooge noodzaakelijkheid. Provisioneel, de Wal voor Stads rekening zal laaten maaken, en dat hij jaarlijks daar op ten minsten tien CarGuldens zal afbetaalen. Dog wanneer hij zich in eene ruimere omstandigheid mag bevinden, dan meer, tot zoo lange de Summa Welke de Wal thans koomt te kosten, zal zijn voldaan, en zal hier van Contract in forma worden gemaakt. (GAH44); Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert Seven en tagtig den 16 aug is geb Antje dogter van H.U. en Antje Fransen. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 mrt 1817
Hendrik Ulbes woont in 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Houkje Ulbes zie: Strikwerda
Houkjen Ulbes huwt met Hendrik Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwdt
Jacob Ulbes zie: Strikwerda
Jan Ulbes zie: Strikwerda
Jan Ulbes ovl voor 1732; huwt met Sjoukjen Jacobs; heeft een dochter Marijke Jans; zie aldaar
Jeltje Ulbes ovl 4 aug 1794 ... h, Klaas Louwrens Koster; BS huw 1821; ovl 8 aug 1794, oud 51 jaar; kind: Lourens Klaases Coster, geb 10 apr 1777, ged 4 mei 1777 Grote Kerk HRL
Jetske Ulbes ovl voor 1815, huwt met Hendrik Pieters; BS huw 1814; Hendrik Pieters en J.U., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Anne Hendriks, geb 6 jul 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Hendriks, geb 18 mrt 1789, ged 21 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Hendriks, 15 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks, geb 2 dec 1793, ged 30 dec 1793 Grote Kerk HRL
Johannes Ulbes zie: Voets
Klaaske Ulbes zie: Norenbos
Luitje Ulbes ovl voor 1817, huwt met Antje Jelles en Grietje Rintjes op 31 mrt 1799 HRL, kind: Jelle Luitjes Tuinstra, geb 1794 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799 BS huw 1816, ovl 1853; L.U. en Antje Jelles, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Ulbe Luitjes, geb 22 okt 1784, ged 16 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Luitjes, geb 5 apr 1788, ged 22 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Luitjes, geb 17 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Luetjes, geb 16 mrt 1794, ged 30 mrt 1794 Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; de Schout Officier van den Burgerlijken Stand in de Gemeente Sexbierum, Provincie Vriesland, Certificeert bij deezen, dat de huwelijksche Afkondigingen van: Jelle Luitjes, oud Twee en twintig Jaren, Werkman, geb en woonagtig te HRL, meerderjarige zv L.U. en Antje Jelles, de ouders overleden, en: Grietje Hotses, oud negentien Jaren van Beroep Werkster, geb te Pietersbierum, Woonagtig onder Wijnaldum, minderjarige dogter van Hotse Hendriks en Hanskje Alberts Echtelieden aldaar, Op den laatste Zondag der maand Julij, en Eerste Zondag van dese lopende maand Augustus, in deze Gemeente zijn geeffectueerd, Zonder dat daar tegen eenig Protest of Spiering is gedaan; Aldus opgegeven om te strekken na behoren. Sexbierum den Sevenden aug Achtienhonderd sestien; Wij ondergetekenden Harmen Bandsma, Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkan, en Sijtse Sakes Wyma scheepstimmermansknegt, alle te HRL woonagtig, verklaaren bij dezen dat de ouders van Jelle Luitjes met namen L.U. in den jaare 1801 en Antje Jelles in den Jaare 1798 ter dezer Steede ovl zijn. HRL den 22 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 16 mrt is geb Jelle zv L.U. en Antje Jelles. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Meinouw Ulbes huwt met Johannes Ruirds, beide van HRL, geproclameerd den 23-30 Novem: en getrout den 7 dec 1755; kind: Hiltje Johannes, ged 17 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Ruurt Johannes, ged 3 feb 1756 Grote Kerk HRL
Pieter Ulbes zie: Binksma
Pytter Ulbes huwt met Hinke Sijbrens, kind: Sibren Pijtters, ged 22 may 1749 Westerkerk HRL; kind: Ulbe Pieters, ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL
Rinnert Ulbes huwt met Mayke Pijters, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 dec 1755
Romke Ulbes geboortig van Leeuwarden, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. F. Acronius, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 17 mei 1780. (burgerboek)
Ruird Ulbes Arum, Floreencohier 1700: de wed. en erven van w. de burgemeester R.U. tot HRL eigenaars van Losse Landen nr. (L28), grootte 6 p. m., floreen f. 2:2:0, selffs bruiker, ferskaat: de kerkelanden Z. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Sybren Ulbes ontvangt restitutie stuivergelden gemaal 1752
Sybren Ulbes Sijberen U., ged 9 sep 1742 Grote Kerk HRL, zv Ulbe Corneelis en Grietje Arjens; geb 1741 ... , ovl 30 nov 1816 HRL, huwt met Trijntje IJedes, ook huwt met Mettje IJsaaks op 21 sep 1804 HRL, werkman, kind: IJefke Sijbrens de Vries, geb 1776 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1815, ovl 1816, huw 1825, ovl 1843; huwt met Trijntie IJedes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 jul en getrout de 4 aug 1771; kind: Grietje Sijbrens, geb 24 sep 1772, ged 29 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: IJefke Sijbrens, geb 21 apr 1776, ged 7 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Ulbe Sibrens, geb 18 feb 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL; S.U. ende Mettje Isaks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsaak Jans Faber, deszelfs neef, 18 aug 1804; ondertrouw HRL
Simon Ulbes ovl voor 1732; was sackedrager binnen HRL; zie ook Gerben Johannes
Sjoukje Ulbes begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 47; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Steeven Ulbes medeweesvoogd D. van Scheltinga bet f. 7:0:12 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde bij de Stats Arme Vooghden meerder ontvangen dan uitgegeven weegen de boedel van S.U. :en koomt nu hier ten voordeele van ''t Weeshuys, 9 jan 1730. (GAH1060); medeweesvoogd Alema bet f. 123:6:0 aan dito sijnde het laatste termin des coopschats van het huys door S.U. staande in de Botte Apothekerstraat, nagelaten, 7 nov 1730. (GAH1060); ovl 2 mei 1727 HRL, oud 40 jaer
Thijs Ulbes Claas Jansen ende Jeltje Thijssen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselvs vaeder T.U., 15 Feb 1749
Tyttie Ulbes huwt met Claas Ruirds, beide van HRL, geproclameert de 5-7 en 12 en getrout de 27 mrt 1758; kind: Janke Klaases, ged 30 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Klaases, ged 9 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Klaases Sandstra, ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL, vader als K.R. Sandstra; kind: Janke Klaases, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Tjietske Ulbes ovl voor 1836, huwt met Rinze Teyes; BS huw 1835, ovl 1834
Janneke Ulckes zie bij: Janke Uiltjes
Hans Uldrich zie ook: Wip; H.U. Wiff ovl 28 okt 1790 HRL, oud 60 jaar
Jacob Uldriks zie ook: Wip; huwt met Trijntje Jans, kind: Ulderik Jacobs, geb 21 apr 1798, ged 13may 1798 Grote Kerk HRL
Sydske Uldriks geb 1766 ... , ovl 23 sep 1817 HRL, dienstmeid; BS ovl 1817
Styntje Uldriks zie: Wip
Styntje Uldriks begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 61; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Adolphs Ulenbroek en Elbert(!) Walings, beyde van HRL, huw.aang. 31 mrt 1736 HRL, komende Voor de bruyd Doris Bensonides; huw.aang. HRL 1736
Anna Ulividus begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 53; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Harke Douwes Ulkema geb 1785 Lemmer, ovl 22 apr 1830 Leeuwarden, huwt met Trijntje Jacobs op 6 jan 1811 HRL, komt van HRL, sjouwer in 1830, kind: Auke Harkes, geb 1 dec 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1811, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1830, ovl 1831, ovl 1845
Janna Ulkes zie: van der Werf
Sytske Ulkes zie: Polman
Trijntje Ulkes Zie ook: van der Werf; Gemeente Makkum. Extract uit het Doopboek der Roomsch Catholijken in deze Gemeente. Gebooren Jan Johannis den 11 feb 1787. In het Jaar een duizend zeven hondert Zeven en tachtig, den elfden dag der maand feb is geb een zoontie waarvan vader Johannis Jans en moeder T.U. en is bij den doop genaamd Jan. Afgegeven te Makkum den 22 mrt 1815
Antje Bernardus Ulpers geb 30 aug 1797 Menaldum, Rooms Katholiek, arbeidster, vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk G-153, wijk H-001; oud 41 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839 wijk G-244; VT1839
Hans Ulrich huwt met Anna Catharina, kind: Hans Ulrich, geb 23 okt 1773, ged 26 okt 1773 Grote Kerk HRL
Hans Ulrich geb 23 okt 1773, ged 26 okt 1773 Grote Kerk HRL, zv Hans Ulrich en Anna Catharina
Johan Ulrich huwt met Geertruit Marinus, kind: Egbert Johans, ged 9 nov 1749 Grote Kerk HRL
Hilbrand Ulriks huwt met Loltje Durks van Weerd, kind: Durk Hilbrands, geb 26 mrt 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL
Wilhelm Ulyus begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 83; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Bentje Willems Unia geb 1789 Arum, ovl 9 mrt 1833 HRL, huwt met Freerk Sjoerds Unia, dv Willem Beins U, en Jantje Nannings; BS ovl 1833
Engeltje Willems Unia zie ook E.W. Bins; geb 1783 Arum, ovl 16 nov 1855 HRL, huwt met Meindert Sijbrens Wijkel op 15 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei HRL. en 25 mei en 1 jun 1823 Barradeel, wonende te HRL, N.H., dv Willem U, en Jantje Nannes; BS huw 1823, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk E-249; VT1839
Freerk Sjoerds Unia huwt met Bentje Willems Unia, werkman HRL 1833; BS ovl 1833
Willem Beins Unia ovl 1813 Arum, huwt met Jantje Nannes, kinderen: Engeltje Willems, geb 1783 Arum, Bentje Willems U, geb 1789 Arum, in huwelijksakte Engeltje Willems van 1783 geslnm ''Bins'' (= Beins); BS huw 1823, ovl 1833, ovl 1855
Baukje Unikes Allert Hendriks en B.U., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Christiaan Urama huwt met Harmenke Johannis, beyde van HRL, geproklameerd den 3 jun en den 10 dito en den 17 dito en den 24 jun 1753 getrouwt
Arent Hendriks van Urk huwt met Everdina Mein, kind: Hendrik Arents van Urk, ged 15 aug 1765 Grote Kerk HRL
Hendrik Arents van Urk ged 15 aug 1765 Grote Kerk HRL, zv Arent Hendriks van Urk en Everdina Mein
Jan Harmens Urk ovl voor 1841, huwt met Geeske IJntes de Boer; BS huw 1840
Reinier van Urk R. vU., soldaat in de compagnie van Lieutenant Collonel van Gerstein in ''t eerste Battaillon van het Regiment van Generaal Major van Nostitz, van HRL, en Elizabeth Klaassen van Maastricht, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Hylke Urks zie ook: H. Orks; huwt met Antje Sijtses, kind: Aeltje Hijlkes, ged 18 jun 1743 Grote Kerk HRL; kind: Sijtse van deinjum, ged 22 nov 1740 Grote Kerk HRL, vader is: Hijlke Urks, moeder is: Antje Sijtses
Knierke Urks huwt met Jan Hendriks Duman; BS ovl 1812
Lijsbeth Urks Broer Baukes ende L.U., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Cornelis Eekema, Stads Schoolmeester, 4 dec 1745; huwt met Broer Baukes, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 decemb en de 21 dito 1745 getrouwdt; Pieter Andries ende L.U., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs broeder Mindert Urks, 8 Aug 1750; huwt met Pieter Andries, beyde van Almenum, geproclameerd 9, 16 en 23 aug 1750 en doen ook getrouwt
Mindert Urks ook als: Meindert Orks; zie aldaar; Pieter Andries ende Lijsbert Urks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs broeder M.U., 8 Aug 1750
Gijsbert Jans van Ussen geb 1787 Bolsward, ovl 20 mrt 1826 HRL, huwt met Aaltje Jacobus Veltman, sjouwerman, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1826
Swerus Utberg huwt met Anna Margaretha Frank, predikant der Lutherse Gemeente te HRL 1816; BS ovl 1816; gebruiker van wijk E-156, Luth. predikant; medegebruikers Johannes Daam, kleermaker, Wellinga wed. ; eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. (GAH204)
Uulkje Uulkes geb 19 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL, dv Uulke Japiks, ovl, en Trientje Paulus, (in leven)
Jetske uyftes ovl 12 dec 1727, 53 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; ovl 8 dec 1727 HRL, old 53 jaer
Schelte uyftes ovl 10 mei 1734, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Jan Jansen Uyl heeft een zoon Johannes Jansen van der Uyl; zie aldaar
Johannes Jansen van der Uyl zv: Jan Jansen Uyl, tr. 1665 Fokje Jansen Luyinga; leerling te Sneek 1658, mr. 15 jun 1666, ovl rond 1672. Werk: avondmaalsbeker gedat. 1719/z. v. m. /Gem. Mus. Coopmansh?s Franeker, Cat. Z.T. 1927. 187. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij bekers, zoutvaatjes mengelen en kroezen vervaardigde. (Gildeboek 1656-1672); ** niet verwerkt in beroepenlijst