Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Ruurd Pieters van Dijk gebruiker van wijk H-227, varensgesel; eigenaar is A.J. Conradi, 1814. (GAH204); commissie van beurtschippers van hier op Amsterdam en v. v. varende, en van Cornelis Bartels, burger en inwoonder dezer stad, geconjungeerd met 3 andere present te huis zijnde beurtschippers, L. Buisman, S. Swart en R. v. D., dienen request in. Stellen dat wel is waar de nieuwe ordonnantie tot ampliantie van hun voormalige gilde van 1 feb 1766 dicteert ''dat wanneer ??n van de 12 schippersplaatsen vacant wordt en geen zoon is die aan zijn vader succedeert, alsmede geen van de tegenwoordige nietvarende schippers genegen is, in het veer te treden, en vervolgens na uitsterven van alle deselve oude schippers door de officieren van het gilde, geconjugeert met 3 andere gildebroeders die uit het gemeen corpus zullen worden uitgelot, twee ervaren en capabele personen in nominatie zullen worden gebragt, welke genegen zijn het veer te bevaren, zullende dit dubbeltal aan de Magistraat worden overgegeven en daaruit de verkiezing en aanstelling van een nieuwe schipper gedaan worden''. Doch aan de hand van welke wet dikwijls gebleken is, niet kan wroden voldaan gelijk thans wederom het geval exteerd, dat namelijk ??n der varende gildebroeders Dieke Meyntes zijn schip met de gerechtigheid van het veer verkoigt heeft aan Cornelis Bartels, en zich niemand buiten deze koper tot het bevaren dier beurt opdoet, is het voor supplianten onmogelijk een dubbeld getal aan de raad over te geven. Verzoeken derhalve gedienstig dat de raad de goedheid heeft voornoemde Cornelis Bartels, zijnde een bekwaam varenspersoon en capabel tot het te bevaren veer, voor ditmaal tot agtste ord, beurtschipper van hier op Amsterdam en v. v. te admitteren en aan te stellen zonder de consequenties voor het toekomende, do. 1 jul 1802 (GAH48); gemeenteraad accordeert ht verzoek van de supplianten en stelt bij deze aan tot mede ord. beurtschipper van deze stad op Amsterdam en v. v. de persoon van Cornelis Bartels, en committeert president Marten Bos ten fine van be?diging, 1 jul 1802 (GAH48); hetzelfde soort verzoek, geconjugeerd met 2 te huis zijnde beurtschippers Leendert Buisman en R. v. D., alsmede Willem Bartels, beurtschippersknegt alhier, met als varende gildebroeders Michiel Jacobs die zijn schip verkogt heeft aan Willem Bartels, een zeer bekwaam man die lange tijd in de beurt gevaren heeft als knegt. Verzoeken Willem Bartels te admitteren en aan te stellen als beurtschipper. Stellen ook dat Willem Bartels vooraf moet worden aangenomen tot burger der stad, alles op lasten, pligten en gehoorzaamheden daar toe staande, ma. 2 aug 1802 (GAH48); gemeenteraad na deliberatie accoord met verlenen van burgerrecht aan Willem Bartels, en wijders hem aan te stellen tot ord. beurtschipper. Burger P. Wellinga gecommitteert ten fine van be?diging, 2 aug 1802 (GAH48); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 53, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur f. 80:3:0 voor het transporteren van militairen naar ''t Vlie, 1803. (geen boeknr. vermeld)