Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jacob van Eeken geb 1776 Blokzijl, ovl 28 okt 1831 HRL, huwt met Bregtje Asmus Tuinhout op 12 dec 1811 HRL, ondertrouw 13 Nov 1811, 1e afk. zondag 17 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 24 Nov 1811, koopman in 1831, huw.get. bij F. Tuinhout en A.H. Wagenaar, schoonbroeder bruidegom 1821, zv Evert Hendriks vE, en Jacobje Jans Hollander; BS geb 1811, huwafkhu, huw 1821, ovl 1831; gebruiker van wijk A-109, koopman; eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204); Ried, Sectie C, 1832: J. v. E., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 56 en 60, legger nr. 85, Weidlanden, grootte resp. 1870 m2 en 3240 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Frand. 1832 ); id. van perceel nr. 57, legger nr. 85, Huis en Erf, grootte 3520 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 135; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 58, legger nr. 85, Boomgaard, grootte 3250 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 59, legger nr. 85, Tuin, grootte 2740 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 61, legger nr. 85, Opvaart als Weiland, grootte 1890 onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); J. v. E. eigenaar van percelen nrs. 381-383 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 197, resp. huis en erf, huis en erf, huis, resp. 30, 24 en 90 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen resp. 9, 9 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)