Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Freerk Dirks Fontein geb 31 dec 1777 HRL, ovl 28 feb 1843 HRL, huwt met Eva van Dalsen, huw.get. bij M. vd Plaats en C. Westra, oom bruid. 1817, zeehandelaar in 1843, kinderen: aug Go?tius van Dalsen, geb 1 nov 1811 HRL, Anna F, geb 1799 HRL, Catharina F, geb 1808 HRL, Hendrik F, geb 28 okt 1810 HRL, Baudina F, geb 7 aug 1809 HRL, Dieuwke F, geb 1800 te HRL, Dirk F, geb 7 dec 1801 HRL, Augusta F, geb 1807 HRL, zv Dirk F, en Catharina Stinstra; BS geb 1811, huw 1817, huw 1825, huw 1833, ovl 1843 1846 overlijdens, ovl 1864, ovl 1871, ovl 1886, ovl 1887, regattdv1926-93; eigenaar en gebruiker van wijk A-019, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-020, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-027, pakhuis, 1814. (GAH204); oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-020; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 26, 26 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; geb 31 dec 1777, wonende op de Noorderhaven in 1833, huwt met Eva van Dalsen, ovl 1843; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; in 1827, no. 96; id. 1828, no. 66 grootboeknr. 1171, deel 2: 40 Caroliguldens; id. 1829, no. 56; id. 1830, no. 81; id. 10 feb 1831, no. 30; id. 21 feb 1832, no. 62; id. 6 mrt 1833, no. 67; id. 11 feb 1834, no. 71; id. 5 mrt 1835, no. 65; id. 13 jan 1836, no. 37; id. 19 jan 1837, no. 27; id. 22 jan 1838, no. 36; id. 24 jan 1839, no. 18; id. 20 jan 1840, no. 57; id. 11 mrt 1841, no. 68; id. 12 feb 1842, no. 25; id. 31 jan 1843, no. 27; lid van het schoolbestuur zijn: Hijlke Hanekuyk, Fr. Hoekstra, A. van Ring, F.F. en Jac. Wassenaar, 19 jan 1804 (GAH50); de ''Plaatselijke School Commissie'' bestaat uit dezelfde personen als hier vermeld, nu als curatoren over de Franse School, 9 feb 1804 (GAH50); genegotieerde penningen ingevolge Resolutie van het gemeentebestuur 10 jan 1803 tot redding van het Stadsweeshuis 4%, 1803: 150 Car. glds; ongelukkig overlijden van Pieter Tetrode, wiens ongeluk de regering hartelijk betreurt; was een braaf, kundig en nuttig lid. ook voor de ganse maatschappij. In zijn plaats Haaye Tuinhout. Heeft op 4 dec 1803 bedankt en op 9 dec 1803 is aangesteld F.F., 10 dec 1803 (GAH49); burger Tuinhout maakt enige difficulteit in het accepteren van zijn post als lid van het schoolbestuur. F.F. in zijn plaats benoemd, do. 8 dec 1803 (GAH49); neemt benoeming als lid van het schoolbestuur aan, ma. 12 dec 1803 (GAH49); aangesteld Dirk C. Zijlstra als brandmeester uit een nominatie bestaande uit Jan W. Houtsma, Dirk C. Zijlstra en F.F., 15 dec 1803 (GAH49); missive van het dept. Bestuur, waarin meegedeeld wordt dat benoemd zijn in de plaatselijke schoolcommissie: Hijlke Hanekuyk, ds Freerk Hoekstra, Jacob Wassenaar, dr A. van Ring, en F.F. ; schoolopziener van Weemen krijgt hetzelfde bericht, 19 dec 1803 (GAH49); door acceptatie van F.F. is het college van het plaatselijk schoolbestuur voltallig geworden, bestaande uit: F.F. Jacob Wassenaar, Hijlke Hanekuyk, ds Freerk Hoekstra en dr. A. van Ringh. Kennisgeving hiervan aan de Franse meester en kostschoolhouder Couliboeuf de Bloqueville, de stadsmeester der Nederduitse school Wytze Feddema, de meester in het Stadsweeshuis Jan Sijbrens Reidmaker, 22 dec 1803 (GAH49); bezit een rijdpaard, 1802, belasting: f. 3:0:0 (GAH650); id. 1803, belasting: f. 3:5:0 (GAH650); id. 1804, 1805, belasting: f. 3:6:0 (GAH650); heeft 2 huisbedienden, 6e quartier, huisnr. 26+27, belasting: f. 2:10:0, 1 mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); Oosterend, Sectie B, 1832: F.D.F., Zeehandelaar te HRL, eigenaar van percelen nrs. 70, 72, 74, 74a, 75, 79, 80a, 82 en 102, legger nr. 45, Weilanden, grootte resp. 39730 m2, 23250 m2, 43800 m2, 25810 m2, 14620 m2, 3910 m2, 760 m2, 3330 m2 en 57030 m2, klasse onbebouwd 1, behalve nr 75: 2; (bron: Kad. Atlas Henn. dl., 1832); Oosterend, Sectie B, 1832: F.D.F., Zeehandelaar te HRL, eigenaar van perceel nr. 80, legger nr. 45, Boomgaard, grootte 1410 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Oosterend, Sectie B, 1832: F.D.F., Zeehandelaar te HRL, eigenaar van perceel nr. 81, legger nr. 45, Huis en Erf, grootte 2240 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Henn dl, 1832); Oosterend, Sectie C, 1832: F.D.F., Zeehandelaar te HRL, eigenaar van percelen nrs. 355, 388, 391 en 405, legger nr. 45, Weilanden grootte resp. 32650 m2, 19240 m2, 21523 m2 en 63300 m2, klasse onbebouwd 3 voor nrs. 355 en 388, klasse onbebouwd 2 voor nrs. 391 en 405; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.D.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 98, legger nr. 168, Plaziertuin, grootte 7170 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 98a, legger nr. 168, Moestuin, grootte 2170 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Fran. d; . 1832); id. perceel nr. 109, legger nr. 168, Gracht als Bouwland, grootte 430 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 158 en 159, legger nr. 168, 2 huizen, grootte beide 160 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 15; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 160, legger nr. 168, Tuin, grootte 960 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 164, legger nr. 168, Weiland, grootte 9550 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie A, 1832: F.D.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 197, 198, 199 en 200, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 25705 m2, 29835 m2, 34974 m2 en 27633 m2, klasse onbebouwd alle 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 206 en 207, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 30104 en 26667, klasse onbebouwd beide 2; (bron: Kad. Atlas Fran. dl 1832); id. van percelen nrs. 209, 210, 212, 213 en 214, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 22742 m2, 5208 m2, 718 m2, 20018 m2 en 22782 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 211, legger 81, Molen en Erf, grootte 266 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 18320; id. van perceel nr. 217, legger nr. 81, Tuin, grootte 261 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen 222, 223, 227 en 228, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 3321 m2, 1397 m2, 21050 m2 en 13764 m2, klaase onbebouwd resp. 1, 1, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 224, legger nr. 81, Huis en Erf, grootte 1190 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van perceel nr. 224, legger nr. 81, Tuin, grootte 1136 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 507, 508, 509 en 510, legger nr. 81, Bouwlanden grootte resp. 7661 m2, 14527 m2, 17960 m2 en 17581 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 511, 512, 514, 515, 516 en 519, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 33092 m2, 45607 m2, 2122 m2, 10421 m2, 646 m2 en 16751 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1/2, 1, 1, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 513, legger nr. 81, Molen en Erf, grootte 310 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 517, legger nr. 81, Huis en Erf, grootte 1225 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 518, legger nr. 81, Boomgaard, grootte 2231 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie B, 1832: F.D.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 183, 184, 185, 186, 187 en 188, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 39174 m2, 22029 m2, 29781 m2, 26732 m2, 10181 m2 en 3062 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 3, 2, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); F.D.F. eigenaar van percelen nrs. 296 en 297 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, resp. stal, en zomerhuis en tuin, resp. 80 en 460 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 322 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, huis en erf, 552 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 330. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 538 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, pakhuis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1163 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, huis, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1727 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1960 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, pakhuis, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van perceel nr. 670 te Sexbierum Sectie A, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 106, weiland, 30280 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 183, bl. 112); id. van perceel nr. 673 te Sexbierum Sectie A, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 106, weiland, 14010 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)