Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jarig Pieters Gelinde huwt met Haukje Antonius, kind: Pieter G, geb 1746 ... ; BS ovl 1812; kind: Maria Jarichs Gelinde, geb 24 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 109:19:0 als man en voogd over zijn vrou Hendrinna Wildschut en also erfgenamen van wijlen de koopman Thomas J. IJsenbeek, wegens geleverde carsai, kwit. no. 11, 28 sep 1773. (GAH1104); weesvoogden bet f. 6:18:8 aan de rentmeester van het Weeshuis door Arjen Claeses bi J.G. verdiend, 19 mej 1774. (GAH1105); id. f. 35:10:14 sijnde de verdiende loon van Arjen Claeses als gleibakkersknegt bi J.G. en Pieter Jans bi de wed. S.P. Feitema, 15 nov 1774. (GAH1105); id. f. 35:5:0, 12 mei 1775. (GAH1106); eigenaar van wijk E-209, gebruikers zijn Jan Smith, stokersknegt, Johannes Driesen vrouw, Willem Dirks wed., 1814. (GAH204); ovl 21 sep 1803 HRL, oud 81 jaar; medeweesvoogd Willem Westerhof bet f. 49:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjongens Johannis Annes en Jelle Pijters met gleybakken bij Glinda in 1 jaar hadden verdient, 25 apr 1730. (GAH1060); gleibakker; hopman Freerk Schotsman betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 dat door de weesjongen Matheus Romkes in 1 jaar bij G. met gleibakken had verdiend, 26 mei 1735 (GAH1065); id. f. 55:0:0 door de weesjongen Jelle Pieters in 1 jaar verdiend bij G. met gleibakken, 26 mei 1735 (GAH1065); id. door de weesvoogd F. Poort f. 25:0:0 door de weesjongen Symen Dirks bij G. met gleibakken had verdiend, 29 mei 1736 (GAH1066); id. f. 55:0:0 door de weesjongen Jelle Pieters met gleibakken bij G. had verdiend, 29 mei 1736 (GAH1066); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan dito f. 8:0:0 door de weesjongen Luitie Claasen bij G. met gleibakken verdiend, 11 mrt 1738 (GAH1068); mede-weesvoogd Toussaint betaalt aan dito f. 30:0:0 door de weesjongen Hendrik Minnes met gleibakken bij G. verdiend, 14 jun 1740 (GAH1070); heeft twee huisbedienden, 6e quartier, huisno. 6, belasting: f. 2:10:0, mei 1802, 1803; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 600:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverde tegels tot de Franeker Pijp, 6 jul 1772: f. 7:10:0; id. leverantie volgens rekening, 13 jan 1779: f. 9:13:0; niet gecompareerde personen tot inschrijving in het stemregister, gerapporteerd door M. Vellinga, namens de commissie stembesoignes: 6e kwartier Pieter J. Hannema, J.G. Johannes W. Vettevogel en L.W. Steensma, 21 apr 1803 (GAH49)