Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jentje Jans van Glinstra geb 1794 Makkum, ovl 6 jul 1844 HRL, 1e huwt met Sjouwkje Bouwman op 7 jun 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 26 mrt en 2 apr 1815, varensgezel, wonende te HRL, gescheiden 15sep183 HRL, 2e huwt met Petronella Rienks Beers, zv Jan Jentjes vG, en Sijke Jans Joltinga; BS huw 1815, huw 1831, ovl 1844, ovl 1846, ovl 1853; oud 46 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk E-026; VT 1839; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte een van overlijden een van ouderlijk consent behoren tot de Huwelijksakte van Jentje Jans Glinstra en Sjoukje Carels Bouwman dato 7 jun 1815 op Fol. 41 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; Ik Ondergetekende Zijke Jans weduwe Jan Jeens Glinstra woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon J.J.G. bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sjoukje Carels Bouwman, dv Carel Hansen Bouwman en Hendrika Palsenburg, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 mrt 1815; J.J. v. G. eigenaar van perceel nr. 1098 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 239, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)